Bé x©y dùng

------------<>--------------

suÊt vèn ®Çu t−
x©y dùng c«ng tr×nh n¨m 2010
(C«ng bè theo quyÕt ®Þnh sè 295/Q§- Bxd
ngµy 22 / 03 /2011 cña bé x©y dùng)

Hµ Néi, 2011

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2011

Số : 295 /Qð-BXD

QUYẾT ðỊNH
V/v Công bố Tập suất vốn ñầu tư xây dựng công trình năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị ñịnh số 17/2008/Nð-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui ñịnh
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Căn cứ Nghị ñịnh số 112/2009/Nð-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý
chi phí ñầu tư xây dựng công trình.
Theo ñề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế
Xây dựng.
QUYẾT ðỊNH
ðiều 1. Công bố Tập Suất vốn ñầu tư xây dựng công trình năm 2010 kèm theo Quyết
ñịnh này ñể các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ñến việc quản lý ñầu tư xây
dựng công trình tham khảo, sử dụng vào việc xác ñịnh tổng mức ñầu tư và quản lý chi
phí ñầu tư xây dựng công trình.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày ký.
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội ñồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cơ quan TW của các ñoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng chuyên
ngành;
- Website của Bộ Xây dựng;
- Các Cục, Vụ, Viện thuộc BXD;
- Lưu VP, Vụ KTXD, Viện KTXD, M.230

1

KT. BỘ TRUỞNG
THỨ TRUỞNG

ðã ký
Trần Văn Sơn

SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh n¨m 2010

(Công bố theo Quyết ñịnh số 295 /Qð-BXD ngày 22/03/2011 của Bộ Xây dựng
về việc công bố Tập Suất vốn ñầu tư xây dựng công trình năm 2010)
phÇn I
ThuyÕt minh vµ h−íng dÉn sö dông
1. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh (gäi t¾t lµ suÊt vèn ®Çu t−) lµ møc chi
phÝ cÇn thiÕt ®Ó ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh míi tÝnh cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch hoÆc
c«ng suÊt, n¨ng lùc phôc vô theo thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh.
C«ng suÊt, n¨ng lùc phôc vô theo thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh lµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt
hoÆc khai th¸c sö dông c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ, ®−îc x¸c ®Þnh b»ng ®¬n vÞ ®o thÝch
hîp.
2. SuÊt vèn ®Çu t− lµ c«ng cô hç trî cho các c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan
®Õn viÖc qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh.
3. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc x¸c ®Þnh cho c«ng tr×nh x©y dùng
míi, cã tÝnh chÊt phæ biÕn, víi møc ®é kü thuËt c«ng nghÖ trung b×nh tiªn tiÕn. SuÊt
vèn ®Çu t− ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së LuËt X©y dùng n¨m 2003, NghÞ ®Þnh sè
209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y
dùng, qui chuÈn x©y dùng ViÖt Nam, tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam, tiªu chuÈn ngµnh
trong thiÕt kÕ, c¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh.
SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh to¸n t¹i mÆt b»ng gi¸ thÞ tr−êng thêi ®iÓm QuÝ IV n¨m
2010. §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã sö dông ngo¹i tÖ th× phÇn chi phÝ ngo¹i tÖ ®−îc tÝnh ®æi
vÒ ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ hèi ®o¸i 1USD = 19.500 VN§.
4. TËp suÊt vèn ®Çu t− nµy ®−îc tÝnh to¸n vµ bè côc thµnh hai phÇn chÝnh gåm:
PhÇn 1 : ThuyÕt minh vµ h−íng dÉn sö dông
PhÇn 2 : B¶ng suÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh
Trong phÇn 1 giíi thiÖu c¬ së tÝnh to¸n, ph¹m vi, ®èi t−îng sö dông; c¸c kho¶n
môc chi phÝ theo qui ®Þnh ®−îc tÝnh trong suÊt vèn ®Çu t−, chi tiÕt nh÷ng néi dung ®·
tÝnh vµ ch−a ®−îc tÝnh ®Õn trong suÊt vèn ®Çu t−; h−íng dÉn sö dông suÊt vèn ®Çu t−
trong viÖc x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh.
2

. ®iÒu chØnh..2 §iÒu chØnh l¹i suÊt vèn ®Çu t− trong mét sè tr−êng hîp nh−: .Chi phÝ båi th−êng. t− vÊn ®Çu t− x©y dùng vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c. 6. . .. h−íng dÉn hiÖn hµnh phï hîp víi thêi ®iÓm x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. qu¶n lý dù ¸n.Chi phÝ dù phßng cña dù ¸n ®Çu t−. tiÕn ®é thùc hiÖn. . c«ng tr×nh thñy lîi. 5. quan tr¾c biÕn d¹ng c«ng tr×nh. c«ng tr×nh giao th«ng.1 Bæ sung c¸c chi phÝ nªu ë Môc 5. .Chi phÝ thuª t− vÊn n−íc ngoµi.2 Néi dung chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ch−a bao gåm chi phÝ cho mét sè c«ng t¸c nh−: .Cã sù kh¸c nhau vÒ ®¬n vÞ ®o n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh ®−îc x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ c¬ së víi ®¬n vÞ ®o ®−îc sö dông trong TËp suÊt vèn ®Çu t−. .Gia cè ®Æc biÖt vÒ nÒn mãng c«ng tr×nh. mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ.1 SuÊt vèn ®Çu t− bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt cho viÖc x©y dùng. .§¨ng kiÓm chÊt l−îng quèc tÕ.L·i vay trong thêi gian thùc hiÖn dù ¸n (®èi víi c¸c dù ¸n cã sö dông vèn vay).Qui m« n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n kh¸c víi qui m« n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh ®¹i diÖn ®−îc lùa chän trong danh môc TËp suÊt vèn ®Çu t−. kinh doanh). tÝnh chÊt nguån vèn.Vèn l−u ®éng ban ®Çu (®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng nh»m môc ®Ých s¶n xuÊt. 6. c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ. hç trî vµ t¸i ®Þnh c−.KiÓm ®Þnh vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng. qui ®æi l¹i suÊt vèn ®Çu t− sö dông cho phï hîp. 3 . ViÖc bæ sung c¸c kho¶n môc chi phÝ nµy ®−îc thùc hiÖn theo c¸c qui ®Þnh.Trong phÇn 2 lµ c¸c b¶ng suÊt vèn ®Çu t− ®−îc s¾p xÕp. Cô thÓ: 6. SuÊt vèn ®Çu t− ®· bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng vµ xö lý c¸c t¸c ®éng cña dù ¸n ®Õn m«i tr−êng. Khi sö dông suÊt vèn ®Çu t− trong tËp nµy ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t− cÇn c¨n cø vµo tÝnh chÊt. Néi dung chØ tiªu suÊt vèn ®Çu t− 5.) ®Ó tÝnh bæ sung. .2 (kh«ng h¹n chÕ theo c¸c néi dung nh− ®· nªu). yªu cÇu cô thÓ cña dù ¸n (®iÒu kiÖn mÆt b»ng x©y dùng. 5. . ph©n lo¹i theo 5 lo¹i c«ng tr×nh gåm c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông.

Dù ¸n ®Çu t− x©y dùng cã c«ng tr×nh ch−a n»m trong danh môc c«ng tr×nh t¹i TËp suÊt vèn ®Çu t− nµy th× cã thÓ sö dông c¸c sè liÖu vÒ suÊt chi phÝ x©y dùng cña c¸c c«ng tr×nh cã chØ tiªu kinh tÕ . MÆt b»ng gi¸ ®Çu t− vµ x©y dùng ë thêi ®iÓm x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t− x©y dùng cã sù thay ®æi so víi thêi ®iÓm c«ng bè TËp suÊt vèn ®Çu t− (ViÖc ®iÒu chØnh.kü thuËt t−¬ng tù ®Ó lËp tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n. Sö dông chØ tiªu suÊt vèn ®Çu t− ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t− cho c¸c c«ng tr×nh më réng. qui ®æi suÊt vèn ®Çu t− trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n cã thÓ sö dông chØ sè gi¸ x©y dùng do Bé X©y dùng c«ng bè).- - - C«ng tr×nh cã nh÷ng yÕu tè ®Æc biÖt vÒ ®Þa ®iÓm x©y dùng. n©ng cÊp hoÆc c«ng tr×nh cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ c«ng nghÖ. Dù ¸n ®Çu t− x©y dùng sö dông c¸c nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) khi cã nh÷ng néi dung chi phÝ kh¸c víi nh÷ng néi dung chi phÝ tÝnh trong suÊt vèn ®Çu t− nµy. ®Þa chÊt nÒn mãng c«ng tr×nh hoÆc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng. 4 .

phÇn II SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 5 .

Ch−¬ng 1 suÊt vèn ®Çu t− X©y dùng c«ng Tr×nh d©n dông 6 .

290 6..870 5. IV theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn X©y dùng (TCXD) sè 13:1991 “Ph©n cÊp nhµ vµ c«ng tr×nh d©n dông.790 3. kÕt cÊu t−êng g¹ch chÞu lùc. III.280 8. c«ng tr×nh Nhµ ë B¶ng I.v.400 3 Nhµ tõ 2 ®Õn 3 tÇng.300 II 1 Nhµ ë riªng lÎ Nhµ ë 1 tÇng t−êng bao x©y g¹ch. m¸i BTCT ®æ t¹i chç _ 3.420 1000®/m2sµn 1.1 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë STT I 1 2 3 4 5 6 Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh Nhµ chung c− cao tÇng kÕt cÊu khung bª t«ng cèt thÐp (BTCT). kÕt cÊu khung chÞu lùc BTCT. t−êng bao x©y g¹ch. Nguyªn t¾c chung”.350 7.160 9.1. sµn. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. t−êng bao x©y g¹ch.v.850 6. vµ theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4451:1987 “Nhµ ë. m¸i BTCT ®æ t¹i chç _ 5. t−êng bao x©y g¹ch.550 III 1 510 470 440 760 850 890 Nhµ biÖt thù Nhµ kiÓu biÖt thù tõ 2 ®Õn 3 tÇng. ®iÖn.830 5. sµn.190 6. m¸i t«n 2 Nhµ 1 tÇng c¨n hé khÐp kÝn. kÕt cÊu khung chÞu lùc BTCT. theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.740 7. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë nªu t¹i B¶ng I. kÕt cÊu.230 1000®/m2sµn 7. Nguyªn t¾c chung”. II.370 5. 7 .080 9. m¸i BTCT ®æ t¹i chç. c¸c yªu cÇu vµ quy ®Þnh kh¸c vÒ gi¶i ph¸p kiÕn tróc.1 ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I. sµn.530 4. Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.060 7.440 1. cã sè tÇng 1000®/m2sµn Sè tÇng ≤ 5 tÇng _ 6 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 8 tÇng _ 9 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 15 tÇng _ 16 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 19 tÇng _ 20 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 25 tÇng _ 26 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 30 tÇng SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 6. m¸i BTCT ®æ t¹i chç a.

1.b. Tr−êng hîp cã x©y dùng tÇng hÇm th× suÊt vèn ®Çu t− ®−îc ®iÒu chØnh nh− sau: Tr−êng hîp x©y dùng sè tÇng hÇm 1 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm Tõ 3 tÇng hÇm trë lªn HÖ sè ®iÒu chØnh K®/c 1. . hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y. tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô vËn hµnh.18 1. SuÊt vèn ®Çu t− c«ng tr×nh ë B¶ng I.23 .20 1.HÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®−îc ¸p dông ®èi víi tr−êng hîp chØ giíi x©y dùng phÇn tÇng hÇm t−¬ng ®−¬ng víi chØ giíi x©y dùng phÇn næi. d.ViÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t−. 8 .1 tÝnh cho c«ng tr×nh nhµ ë chung c− cao tÇng ch−a cã x©y dùng tÇng hÇm. trong ®ã phÇn chi phÝ thiÕt bÞ ®· bao gåm c¸c chi phÝ mua s¾m.1. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë ch−a bao gåm chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ chi phÝ cho phÇn ngo¹i thÊt bªn ngoµi c«ng tr×nh.20 . m¸y b¬m cÊp n−íc.1. l¾p ®Æt thang m¸y. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng.10 .18 . c. suÊt vèn ®Çu t− theo hÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®−îc thùc hiÖn ®iÒu chØnh trªn tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng bao gåm diÖn tÝch x©y dùng sµn tÇng hÇm.

020 3 800 < Qui m« ≤ 1000 chç ngåi _ 20.000 II 1 Nhµ h¸t ca nh¹c t¹p kü.2.920 16. C«ng tr×nh c«ng céng 2.680 2.290 15.240 1.700 1000®/m2 sµn 9.900 15.880 1000®/m2 sµn 13.1 C«ng tr×nh V¨n hãa: B¶ng I.650 6.760 10.400 400 < Qui m« ≤ 600 chç ngåi _ 26.070 15.980 1000®/m2 sµn 11.890 3.990 6.350 III 1 B¶o Tµng Nhµ b¶o tµng IV 1 TriÓn l·m Trung t©m héi chî .790 1.810 8.210 6.300 3.740 17.300 3 600 < Qui m« ≤ 800 chç ngåi _ 25.770 7.triÓn l·m V 1 Th− viÖn Nhµ th− viÖn 9 .330 1.2 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh V¨n hãa STT I Lo¹i c«ng tr×nh 1 R¹p chiÕu phim cã qui m« chç ngåi Qui m« ≤ 400 chç ngåi 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/chç ngåi 26.470 16.100 4 800 < Qui m« ≤ 1000 chç ngåi _ 25.160 2 600 < Qui m« ≤ 800 chç ngåi _ 21.120 16.060 6. kÞch nãi cã qui m« chç ngåi Qui m« ≤ 600 chç ngåi 1000®/chç ngåi 21.

).Chi phÝ cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô : 20 . triÓn l·m. e. d. Chi phÝ trang.. phßng tr−ng bµy. thiÕt bÞ phôc vô nh−: m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é.. c¸c thiÕt bÞ kh¸c. qu¹t ®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. triÓn l·m. .Chi phÝ trang..Chi phÝ cho c«ng tr×nh chÝnh : 80 .) vµ c¸c h¹ng môc phôc vô (kho. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng b¶o tµng. b. Nguyªn t¾c chung”. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng r¹p chiÕu phim. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh v¨n hãa nh− sau: .90% .a. qu¹t ®iÖn. nhµ vÖ sinh. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa nªu t¹i B¶ng I. quy ho¹ch tæng mÆt b»ng. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng b¶o tµng.. nhµ h¸t ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 chç ngåi cña kh¸n gi¶. th− viÖn bao gåm: . phßng ®äc... thiÕt bÞ phôc vô kh¸n gi¶ vµ phßng lµm viÖc cña nh©n viªn nh−: m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é.2 ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5577:1991 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ r¹p chiÕu phim” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. c..Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh (nhµ b¶o tµng. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. f. II theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng r¹p chiÕu phim.10% 10 . C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ khu ®Êt x©y dùng. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh v¨n hãa ch−a bao gåm chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ chi phÝ cho phÇn ngo¹i thÊt bªn ngoµi c«ng tr×nh. nhµ h¸t bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh.. th− viÖn ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng.

3 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ göi trÎ. Nguyªn t¾c chung” víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.220 28. nhµ giÆt quÇn ¸o.410 34. quy ®Þnh kh¸c vÒ khu ®Êt x©y dùng. b.610 2. tr−êng mÉu gi¸o nªu t¹i B¶ng I. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô nh−: kho ®Ó ®å. cã qui m« Tõ 3 ®Õn 5 nhãm líp (75-125 häc sinh). Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c liªn quan.010 3. tr−êng mÉu gi¸o..420 2.130 _ 41.380 Tr−êng mÉu gi¸o. nhµ ®Ó xe. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ göi trÎ.v.050 2. III.690 34.380 Tõ 6 ®Õn 8 nhãm líp (150200 häc sinh) Tõ 9 ®Õn 10 nhãm líp (225250 häc sinh) _ 39. s©n v−ên.. chiÕu s¸ng. khu gi¶i trÝ.1 Nhµ göi trÎ. c¸c chi phÝ x©y dùng kh¸c nh−: trang trÝ s©n ch¬i..3 ®−îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. nhµ chÕ biÕn thøc ¨n.600 3.. tr−êng mÉu gi¸o bao gåm: .. a.710 30. tr−êng mÉu gi¸o STT I 1 2 3 II 1 2 3 4 Lo¹i c«ng tr×nh Nhµ trÎ Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 3 ®Õn 5 nhãm líp (75-125 ch¸u) Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 6 ®Õn 8 nhãm líp (150-200 ch¸u) Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 9 ®Õn 10 nhãm líp (225-250 ch¸u) §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/ch¸u 42. c¸c yªu cÇu.v.200 32.Chi phÝ x©y dùng nhµ líp häc.2.130 1000®/hs 41..380 _ 36. kü thuËt ®iÖn.060 33. 11 . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ göi trÎ. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.230 2. tr−êng mÉu gi¸o B¶ng I.870 35.. theo quy ®Þnh trong TCVN 3907:1984 “Nhµ trÎ.2 C«ng tr×nh tr−êng häc 2.380 Tõ 11 ®Õn 13 nhãm líp (275325 häc sinh) _ 34.420 3.2..130 _ 42.

v.Khèi c«ng tr×nh nhãm líp gåm: phßng sinh ho¹t.. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 häc sinh theo qui m« n¨ng lùc phôc vô lµ 25 häc sinh/líp. . tr−êng mÉu gi¸o ®−îc ph©n chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ. . phßng ch¸y ch÷a ch¸y.. nhµ chuÈn bÞ thøc ¨n.5% .Chi phÝ trang. thiÕt bÞ néi thÊt: gi−êng tñ. phßng nghØ cña gi¸o viªn. v−ên vµ khu vui ch¬i 12 : 75 .. bao gåm: . nhµ ®Ó xe. m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é.85% : 15 .Khèi c«ng tr×nh phôc vô gåm: phßng tiÕp kh¸ch. giÆt quÇn ¸o.S©n. bµn ghÕ. phßng vÖ sinh.. v−ên vµ khu vui ch¬i. phßng nghØ. d. v. nhµ kho.. c.10% : 10 . phßng y tÕ. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh nhãm líp Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh phôc vô Chi phÝ cho s©n. qu¹t ®iÖn. phßng ngñ. phßng giao nhËn trÎ.. phßng ¨n. C«ng tr×nh nhµ göi trÎ.

810 18.600 3.900 2..700 2. cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô häc tËp. quy ®Þnh vÒ quy m« c«ng tr×nh. thiÕt bÞ phôc vô häc tËp..880 24. yªu cÇu thiÕt kÕ.850 2.880 3.130 a. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr−êng häc nªu t¹i B¶ng I. diÖn tÝch. .450 häc sinh) 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/hs 25.. vµ quy ®Þnh trong TCVN 3978:1984 “Tr−êng häc phæ th«ng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. gi¶i trÝ.380 2 Tõ 10 ®Õn 14 líp (tõ 500 ®Õn 700 häc sinh) _ 23..130 3 Tõ 28 ®Õn 36 líp (1400-1800 häc sinh) _ 27. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr−êng häc bao gåm: .400 21.490 2. thÓ dôc thÓ thao. III theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. c.4 ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.380 4 Tõ 20 ®Õn 30 líp (tõ 1000 ®Õn 1500 häc sinh) _ 21.470 3.480 16. b... vui ch¬i.2 Tr−êng häc B¶ng I. thùc hµnh.070 22.Chi phÝ x©y dùng nhµ líp häc. phßng ch¸y ch÷a ch¸y.380 II Tr−êng trung häc c¬ së (cÊp II) vµ phæ th«ng trung häc (cÊp III) cã qui m« Tõ 12 ®Õn 16 líp (600-800 häc sinh) 1000®/hs 30.2.. Nguyªn t¾c chung” vÒ ph©n cÊp c«ng tr×nh vµ c¸c yªu cÇu. thÓ thao.Chi phÝ vÒ trang. khu ®Êt x©y dùng.380 3 Tõ 15 ®Õn 19 líp (tõ 750 ®Õn 950 häc sinh) _ 22..4 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng tr−êng häc STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr−êng tiÓu häc (cÊp I) cã qui m« Tõ 5 ®Õn 9 líp (250..2. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng tr−êng häc ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho mét häc sinh víi quy m« n¨ng lùc phôc vô lµ 50 häc sinh/líp.620 20.450 17.130 1 2 Tõ 20 ®Õn 24 líp (1000-1200 häc sinh) _ 29. c¸c h¹ng môc phôc vô. 13 .

®iÖn. : 15 . . Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: . c¬ khÝ.Khèi thÓ thao gåm c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh thÓ thao. . phßng truyÒn thèng. bao gåm: .Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh thÓ thao .d.Khèi phôc vô häc tËp gåm héi tr−êng.10%. kho cña c¸c x−ëng. §éi. th− viÖn. phßng gi¸m hiÖu. phßng tiÕp kh¸ch.Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh lao ®éng thùc hµnh . : 15 . nhµ ®Ó xe. phßng ®å dïng gi¶ng d¹y.10%. phßng nghØ cña gi¸o viªn.Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ gåm v¨n phßng. v¨n phßng §oµn. : 5%.55%.Khèi häc tËp gåm c¸c phßng häc. .20%. C«ng tr×nh x©y dùng tr−êng ®−îc ph©n chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ.Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh phôc vô . . : 15 . .Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh hµnh chÝnh qu¶n trÞ 14 : 50 .Khèi lao ®éng thùc hµnh gåm c¸c x−ëng thùc hµnh vÒ méc.Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh häc tËp .

tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp. tr−êng nghiÖp vô t¹i B¶ng I.520 2 1000 < qui m« ≤ 2000 häc sinh _ 111.220 5 Qui m« > 5000 häc sinh _ 100.. cao ®¼ng.180 90.2. cao ®¼ng cã qui m« häc sinh Qui m« ≤ 1000 häc sinh 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/hs 114.3 Tr−êng ®¹i häc.220 4 3000 < qui m« ≤ 5000 häc sinh _ 103. häc viÖn. cao ®¼ng.960 86.850 5. nghiªn cøu vµ thùc hµnh. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”..480 39. mÆt b»ng tæng thÓ.080 5.960 6.200 43. III theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748: 1991 vÒ “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.260 2 500 < qui m« ≤ 800 häc sinh _ 53. gi¶i trÝ. cao ®¼ng. trung häc chuyªn nghiÖp.660 41. yªu cÇu thiÕt kÕ c¸c h¹ng môc phôc vô häc tËp.930 96.5 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr−êng ®¹i häc. häc viÖn.2.520 a.220 II 1 Tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp.590 5. TCXDVN 60:2003 “tr−êng d¹y nghÒ ..700 93.800 84.520 3 2000 < qui m« ≤ 3000 häc sinh _ 108. tr−êng nghiÖp vô STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr−êng ®¹i häc. vui ch¬i. quy ®Þnh trong TCVN 3981:1985 “Tr−êng ®¹i häc.730 6. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr−êng ®¹i häc.260 3 800 < qui m« ≤ 1200 häc sinh _ 50. tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp. 15 .tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ TCXDVN 275 2002 “Tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp.5 ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. tr−êng nghiÖp vô B¶ng I.390 5. c¸c yªu cÇu quy ®Þnh kh¸c vÒ qui m« c«ng tr×nh.230 5. Nguyªn t¾c chung”.560 5. tr−êng nghiÖp vô cã qui m« häc sinh Qui m« ≤ 500 häc sinh 1000®/hs 56..

khu ký tóc x¸ sinh viªn.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh chÝnh vµ phôc vô cña tr−êng. . th− viÖn. d. . kho.Khèi ký tóc x¸ sinh viªn gåm nhµ ë cho sinh viªn. héi tr−êng. bãng chuyÒn. bãng ræ. s©n bãng ®¸.30 5 Tr−êng ®¹i häc. tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp. c«ng tr×nh thÓ thao ngoµi trêi. tr¹m b¬m. nhµ phôc vô (quÇy gi¶i kh¸t. thiÕt bÞ tr¹m b¬m. nhµ hµnh chÝnh. % 40 . tr¹m biÕn thÕ. phßng gi¸o viªn. tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp.15 30 . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr−êng ®¹i häc. c¬ së nghiªn cøu khoa häc. nhµ ®Ó xe « t«. bÓ b¬i. gi¶ng ®−êng. tr−êng nghiÖp vô ®−îc tÝnh cho 1 häc sinh. % 16 . tr−êng nghiÖp vô.25 5 35 . y tÕ.10 20 .Khèi thÓ dôc thÓ thao gåm phßng tËp thÓ dôc thÓ thao.Khèi häc tËp vµ c¬ së nghiªn cøu khoa häc gåm gi¶ng ®−êng. cao ®¼ng bao gåm: . bao gåm: .Chi phÝ trang thiÕt bÞ néi thÊt. tr−êng nghiÖp vô ®−îc chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ. nhµ ¨n. líp häc. c. chç ®Ó xe). cao ®¼ng.. phßng gi¸m hiÖu. tr¹m y tÕ.50 15 . .b. . th− viÖn. cao ®¼ng. tr¹m biÕn thÕ.60 Tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp. trang thiÕt bÞ thÓ dôc thÓ thao. lµm viÖc. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr−êng ®¹i häc.. cao ®¼ng. C«ng tr×nh x©y dùng tr−êng ®¹i häc. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: STT C¸c kho¶n môc chi phÝ 1 Khèi c«ng tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc Khèi c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao Khèi c«ng tr×nh ký tóc x¸ Khèi c«ng tr×nh kü thuËt 2 3 4 50 .Khèi c«ng tr×nh kü thuËt gåm x−ëng söa ch÷a.

nghØ ng¬i cña nh©n viªn. quy ®Þnh vÒ khu ®Êt x©y dùng. Nguyªn t¾c chung”. xÐt nghiÖm. + Khèi ch÷a bÖnh néi tró gåm phßng bÖnh nh©n. b. phßng hµnh chÝnh.Chi phÝ trang thiÕt bÞ y tÕ hiÖn ®¹i vµ ®ång bé phôc vô kh¸m. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh bÖnh viÖn ®a khoa ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 gi−êng bÖnh theo n¨ng lùc phôc vô. th«ng giã. 17 . nhµ ®Ó xe.330 415. phßng nghiÖp vô. phßng cÊp cøu. n−íc. bè côc mÆt b»ng. ch÷a bÖnh.. III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸m.6 ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. phßng nghiÖp vô..890 _ 1. ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh y tÕ nªu t¹i B¶ng I. ®iÒu trÞ bÖnh nh©n vµ c¸c c«ng tr×nh phôc vô nh−: + Khèi kh¸m bÖnh vµ ®iÒu trÞ ngo¹i tró gåm c¸c phßng chê.6 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh y tÕ STT Lo¹i c«ng tr×nh I 1 BÖnh viÖn ®a khoa BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 50 ®Õn 200 gi−êng bÖnh 2 BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 250 ®Õn 350 gi−êng bÖnh BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 400 ®Õn 500 gi−êng bÖnh BÖnh viÖn ®a khoa qui m« trªn 550 gi−êng bÖnh 3 4 Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− 1000®/ gi−êng 1.090 _ 1. phßng gi¶i phÉu bÖnh lý. khoa d−îc. chiÕu s¸ng. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.198. bÖnh nh©n. theo Tiªu chuÈn x©y dùngViÖt Nam TCXDVN 365 : 2007 "BÖnh viÖn ®a khoa. + Khèi kü thuËt nghiÖp vô gåm phßng mæ. nhµ giÆt. .230 582. c¸c yªu cÇu..300 _ 1.074.970 447. + Khèi hµnh chÝnh. qu¶n trÞ gåm bÕp.3 C«ng tr×nh y tÕ B¶ng I.180 623. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh bÖnh viÖn ®a khoa gåm: . phßng kh¸m vµ ®iÒu trÞ. phßng nghiÖp vô.870 603. phßng cÊp cøu...750 465. x−ëng.239.156. khu vÖ sinh... phßng sinh ho¹t cña nh©n viªn.290 540. h−íng dÉn thiÕt kÕ " vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. phôc vô sinh ho¹t. ch÷a ch¸y. phßng vÖ sinh. c. thùc nghiÖm. nhµ th−êng trùc.700 X©y dùng ThiÕt bÞ a.2.. kho.610 479. gi¶i ph¸p kü thuËt vÒ phßng ch¸y.

m¸y tÝnh. c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. c¸c phßng phôc vô c«ng céng vµ kü thuËt nh−: phßng lµm viÖc. c. kho v¨n phßng phÈm. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ lµm viÖc.250 1. Nguyªn t¾c chung”.7 bao gåm: . y tÕ.7 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh trô së c¬ quan. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh B¶ng I. 1000®/m2sµn cÊp Bé. vÖ sinh. qu¹t ®iÖn.1.430 Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 6. TØnh. v¨n phßng. phßng kh¸ch. yªu cÇu kü thuËt chiÕu s¸ng. chç ®Ó xe.2. ®iÖn tho¹i. SuÊt vèn ®Çu t− c«ng tr×nh ë B¶ng I.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô gåm: th−êng trùc. TØnh.4 C«ng tr×nh trô së c¬ quan.1. kü thuËt ®iÖn.20 .. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ lµm viÖc. v¨n phßng.. v¨n phßng lµm viÖc. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. theo Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 4601: 1988 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ trô së c¬ quan” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. STT 1 2 3 Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh Trô së c¬ quan Trung −¬ng.. trô së c¬ quan ch−a cã x©y dùng tÇng hÇm.23 . héi tr−êng.200 6..790 350 a. phßng häp.18 .130 970 5.20 1. trô së c¬ quan ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng. d. . thµnh phè trùc thuéc TØnh Trô së c¸c c¬ quan HuyÖn.Chi phÝ thiÕt bÞ vµ trang thiÕt bÞ v¨n phßng nh− ®iÒu hoµ. c¸c yªu cÇu. Tr−êng hîp cã x©y dùng tÇng hÇm th× suÊt vèn ®Çu t− ®−îc ®iÒu chØnh nh− sau: Tr−êng hîp x©y dùng sè tÇng hÇm 1 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm Tõ 3 tÇng hÇm trë lªn 18 HÖ sè ®iÒu chØnh K®/c 1. quÇy gi¶i kh¸t.1. _ QuËn. . v¨n phßng lµm viÖc B¶ng I. III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.18 1. phßng th«ng tin.7 tÝnh cho c«ng tr×nh nhµ lµm viÖc. v¨n phßng. c¨ng tin.920 5. ThÞ x· SuÊt vèn ®Çu t− 8. l−u tr÷. trô së c¬ quan t¹i B¶ng I..880 4. khu vÖ sinh.Chi phÝ x©y dùng c¸c phßng lµm viÖc.7 ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. quy ®Þnh vÒ ph©n lo¹i trô së c¬ quan. th− viÖn.10 . b. kho dông cô. Thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng Trô së c¸c c¬ quan trùc _ thuéc Bé.

HÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®−îc ¸p dông ®èi víi tr−êng hîp chØ giíi x©y dùng phÇn tÇng hÇm t−¬ng ®−¬ng víi chØ giíi x©y dùng phÇn næi.ViÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t−.. suÊt vèn ®Çu t− theo hÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®−îc thùc hiÖn ®iÒu chØnh trªn tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng bao gåm diÖn tÝch x©y dùng sµn tÇng hÇm. . 19 .

thang m¸y. .900 372. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 gi−êng ngñ theo n¨ng lùc phôc vô.. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.610 68. phßng trùc cña nh©n viªn . vui ch¬i gi¶i trÝ. phßng tiÕp kh¸ch.Khèi phôc vô c«ng céng: s¶nh.090 539. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n t¹i B¶ng I. c.230 39.890 544.480 394. phßng ®iÖn.8 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã 1 Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 1* 1000®/ gi−êng 128..820 112.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh. c¸c qui ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4391: 1986 “Kh¸ch s¹n du lÞch.940 2 3 4 5 Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 2* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 3* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 4* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 5* _ _ _ _ 193.. khu thÓ thao. phßng ¨n. d. l¸i xe. x−ëng söa ch÷a. nhµ ®Ó xe..65% 20 Kh¸ch Kh¸ch s¹n 3* s¹n 4* 60 – 65% 70 .. 5 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n B¶ng I. phßng gi¶i trÝ.55% Kh¸ch s¹n 2* 60 . kho.2. phßng y tÕ. ®iÖn tho¹i.. th«ng tin liªn l¹c.230 24. c¸c c«ng tr×nh phôc vô (thÓ dôc thÓ thao..670 a. b.) theo tiªu chuÈn quy ®Þnh cña tõng lo¹i kh¸ch s¹n. tr¹m b¬m ¸p lùc. nhµ bÕp.Chi phÝ thiÕt bÞ vµ trang thiÕt bÞ phôc vô sinh ho¹t..240 X©y ThiÕt bÞ dùng 88.650 131. thÓ dôc thÓ thao. tr¹m cung cÊp n−íc. c¸c phßng phôc vô kh¸c. phßng giÆt lµ ph¬i sÊy. C«ng tr×nh cña kh¸ch s¹n ®−îc chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ.Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ: phßng lµm viÖc.230 134.300 758.75% .230 281. bao gåm: Khèi phßng ngñ: phßng ngñ. chç nghØ cña nh©n viªn phôc vô.8 ®−îc tÝnh to¸n phï hîp víi c«ng tr×nh kh¸ch s¹n tõ 1* ®Õn 5* theo Quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn xÕp h¹ng kh¸ch s¹n du lÞch ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 107 ngµy 22/6/1994 cña Tæng côc Du lÞch. .. Tû träng c¸c phÇn chi phÝ theo c¸c khèi chøc n¨ng trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: STT 1 Khèi chøc n¨ng Khèi phßng ngñ Kh¸ch s¹n 1* 50 . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n bao gåm: . XÕp h¹ng” vµ TCVN 5065: 1990 “Kh¸ch s¹n. phßng ch¸y ch÷a ch¸y.. . hÖ thèng cøu ho¶. .75% Kh¸ch s¹n 5* 70 .

25% c«ng céng Khèi hµnh 20% chÝnh .30% 25 – 30% 15 .5% 25 -20% 5% .5% 15.qu¶n trÞ 25 .5% 21 20% 10.2 3 Khèi phôc vô 30 .

000 chç ngåi 1000®/chç ngåi 2.420 7.330 210 2 S©n bãng ®¸ cã kh¸n ®µi.070 357 423 357 357 80 80 80 80 80 80 2 S©n nh¶y xa. kÝch th−íc s©n 40x20m _ 3.030 300 300 4 5 _ 22 . l¨ng t¹ xÝch S©n phãng lao 1000®/m2 s©n _ _ _ _ _ _ 1 S©n bãng S©n bãng ®¸ cã kh¸n ®µi. qui m« 40.910 3.2.910 3.000 chç ngåi _ 3 S©n bãng ®¸ tËp luyÖn. nh¶y 3 b−íc 3 4 5 6 7 8 S©n nh¶y cao S©n nh¶y sµo S©n ®Èy t¹ S©n nÐm lùu ®¹n S©n l¨ng ®Üa. ®−êng ch¹y vßng 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/m2 1.460 110 700 560 40 _ 4. kh«ng cã kh¸n ®µi.120 210 6 S©n quÇn vît. kh«ng cã kh¸n ®µi.5x6 m 1000®/m2bÓ 2 BÓ b¬i kÝch th−íc 16x8 m 6.6 C«ng tr×nh thÓ thao B¶ng I.360 1.770 300 1.120 210 II BÓ b¬i (kh«ng cã kh¸n ®µi) 1 BÓ b¬i kÝch th−íc 12.170 6.120 1.350 500 570 500 500 883 1. qui m« 20. kÝch th−íc s©n 24x15m S©n bãng ræ.9 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thÓ thao STT Lo¹i c«ng tr×nh I S©n thÓ thao S©n ®iÒn kinh §−êng ch¹y th¼ng.140 895 80 1. kh«ng cã kh¸n ®µi.460 5. kÝch th−íc s©n 128x94m S©n bãng chuyÒn.100 864 80 1.160 3. kh«ng cã kh¸n ®µi. cÇu l«ng.830 1. kÝch th−íc s©n 30x19m 1000®/m2 s©n _ 3.

SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thÓ thao nªu t¹i B¶ng I. bãng ræ.840 11.430 6.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh theo khèi chøc n¨ng phôc vô nh−: + Khèi phôc vô kh¸n gi¶: Phßng b¸n vÐ.930 5. tenis.330 310 BÓ b¬i cã kh¸n ®µi 1 BÓ b¬i kÝch th−íc 12.190 310 3 BÓ b¬i kÝch th−íc 50 x26 m _ 14. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. phßng phô tr¸ch s©n. phßng vÖ sinh.300 135. phßng nghØ cña vËn ®éng viªn. x−ëng söa ch÷a dông cô thÓ thao.610 280 _ 205. phßng cÊp cøu. 23 .180 5. cÇu l«ng. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu ®a n¨ng a. kho. khu vÖ sinh. ph©n lo¹i c«ng tr×nh. phßng träng tµi. phßng thay quÇn ¸o.9 ®−îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh vÒ quy m«.230 9.060 1000®/m2bÓ 10.820 280 _ 6. cÇu l«ng. phßng huÊn luyÖn viªn.730 730 _ 11. n−íc. theo Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 287:2004 “S©n thÓ thao”. + Khèi phôc vô qu¶n lý: Phßng hµnh chÝnh. phßng c¨ng tin. 2000 chç ngåi. TCXDVN 288:2004 “BÓ b¬i” vµ TCXDVN 289:2004 “Nhµ thi ®Êu thÓ thao” vµ c¸c qui ®Þnh kh¸c cã liªn quan. phßng th−êng trùc.STT 3 III Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh BÓ b¬i kÝch th−íc 50 x26 m SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 8.030 280 _ 7. tenis.140 47. b. kh¸n ®µi. tenis. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn. phßng y tÕ.890 750 1000®/chç ngåi 7. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn. chiÕu s¸ng. 1000 chç ngåi.210 8.5x6 m 2 BÓ b¬i kÝch th−íc 16x8 m _ 11. ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh s©n thÓ thao bao gåm: . bãng ræ. + Khèi phôc vô vËn ®éng viªn: S©n bãng. bãng ræ. 3000 chç ngåi.430 IV 1 2 3 4 Nhµ thi ®Êu thÓ thao Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn. cÇu l«ng. phßng nghØ cña nh©n viªn. yªu cÇu vÒ mÆt b»ng. b¶o vÖ.

Chi phÝ trang. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô (phßng thay quÇn ¸o. . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ thi ®Êu thÓ thao ®−îc tÝnh cho 1 chç ngåi theo n¨ng lùc phôc vô. c¸c phßng chøc n¨ng kh¸c. kh¸n gi¶. phßng vÖ sinh.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh nh−: + Khèi phôc vô kh¸n gi¶: kh¸n ®µi. kho. thiÕt bÞ läc n−íc. phßng trùc kü thuËt. nhµ t¾m. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh s©n thÓ thao ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch s©n (®èi víi c«ng tr×nh thÓ thao kh«ng cã kh¸n ®µi) hoÆc cho 1 chç ngåi cña kh¸n gi¶ (®èi víi c«ng tr×nh cã kh¸n ®µi). SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ thÓ thao cho tõng m«n thÓ thao nh− bãng ræ. bãng chuyÒn. phßng b¶o vÖ. m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. bao gåm: . quÇn vît.. c¨ng tin. cÇu l«ng. dông cô thi ®Êu. + Khèi phôc vô vËn ®éng viªn: nhµ thi ®Êu.. phßng nghØ (hµnh lang). nhµ göi vµ thay quÇn ¸o. 24 . + Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ: phßng lµm viÖc. phßng c¨ng tin..C¸c chi phÝ trang. phßng b¸n vÐ. tÝnh b×nh qu©n cho 1 chç ngåi theo n¨ng lùc phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng bÓ b¬i ®−îc tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch mÆt bÓ. c.). phßng nghØ cña nh©n viªn. kho dông cô vÖ sinh. phßng vÖ sinh. phßng nghØ. phßng y tÕ. thiÕt bÞ y tÕ. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng bÓ b¬i (kh«ng cã kh¸n ®µi) bao gåm c¸c chi phÝ x©y dùng bÓ b¬i. thiÕt bÞ phôc vô vËn ®éng viªn. thiÕt bÞ phôc vô nh− qu¹t ®iÖn.

550 8.810 8. ph¸t thanh truyÒn h×nh Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− 64m Tr®/hÖ 14.860 12 125m - 20.320 6.250 7.780 II C«ng tr×nh ®µi.790 7.440 9 125m - 24.660 6.430 6.2.890 6.180 7.380 12.140 9.780 11 100m - 20.410 7.910 8.970 25 .780 9.130 8. tr¹m ph¸t thanh truyÒn h×nh B¶ng I.480 9.390 4 125m - 17.950 12.060 8.270 3 100m - 17.120 8 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 10kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 100m - 23.220 6.10 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®µi tr¹m. tr¹m thu ph¸t sãng sö dông b¨ng tÇn UHF M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 5kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 10 75m Tr®/hÖ 18.460 STT Lo¹i c«ng tr×nh I C«ng tr×nh ®µi.500 6 100m - 20.040 5.830 10.380 7.970 2 75m - 15.050 7 125m - 21.7 C«ng tr×nh ®µi.250 9.330 10. tr¹m thu ph¸t sãng sö dông b¨ng tÇn VHF M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 2kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 1 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 5kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 5 75m - 18.

720 14. ph¸t h×nh vµ cét an ten.880 a.10 ®−îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l−îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68: 170: 1998. ph¸t sãng truyÒn h×nh bao gåm: .STT Lo¹i c«ng tr×nh 13 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 10kW víi cét anten tù ®øng cao h (m ) 75m 14 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng Tr®/hÖ - 22.Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten. . Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV. ThiÕt bÞ ph¸t h×nh ®−îc nhËp khÈu tõ c¸c n−íc ph¸t triÓn. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thu.990 6. ph¸t sãng truyÒn h×nh nªu t¹i B¶ng I.650 8. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thu. d.300 15 125m - 26.940 13. c¸c yªu cÇu. cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan.660 14.760 8.050 8.330 14. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. ph¸t sãng truyÒn h×nh ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 hÖ thèng bao gåm m¸y thu.590 16 145m - 27.270 100m - 25. III. tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998. ph¸t sãng truyÒn h×nh ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ vÒ ph¸ vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò. tr¹m thu. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135: 2001 vµ c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. b.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ ph¸t h×nh. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thu. 26 . c. cÊp c«ng tr×nh cét An ten lµ cÊp II.

010 647.080 343. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 50 W 8 9 10 11 SuÊt vèn ®Çu t− 1000®/ hÖ - 430.760 58.380 639.680 834.026.549. cao 60 m Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 30m .820 2.125.290 119.020 140.450 891.501.500 159.410 1000®/ hÖ - 1. Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 30m .360 871. ph¸t sãng ph¸t thanh STT I Lo¹i c«ng tr×nh 1 2 30 W 3 Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 45m .380 627.970 276.370 845. ph¸t sãng FM víi thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong n−íc.580 45.2.330 627.960 . m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 20W 27 1.720 399.360 1000®/ hÖ - 769.430 129. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 20 W 4 5 6 7 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng §¬n vÞ tÝnh 100 W 150 W 200 W 300 W Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 50m .899.420 72.070 445.260 449.000 1.950 1000®/ hÖ 498.520 1.130 47.730 C«ng tr×nh ®µi tr¹m thu.8 C«ng tr×nh ®µi. cét anten tù ®øng thÐp h×nh L.520 340.440 902.760 617.11 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®µi tr¹m thu.530 726. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh B¶ng I. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 500 W 1 kW HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 2 KW.

807.950 1.330 134.830 340.986.800 11.040 714.071.590 II 28 5.063. ph¸t sãng ng¾n SM 26 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 100 KW 1000®/ hÖ 18.080 124.880 336.300 408.380 522. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 500 W §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng - 520.510 276. cét cao 100m.150 514.973.003. ph¸t sãng trung AM 24 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 10 KW 1000®/ hÖ 6.080 1.350 159.350 735.500 2.310 618.930 21 1kW HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 2 KW.089.680 510.265.350 IV C«ng tr×nh thu.940 .STT 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lo¹i c«ng tr×nh 30W Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 45m .995.340 836.593.240 429.247.090 1.520 10. cao 60m C«ng tr×nh ®µi tr¹m thu.750 3.780 1000®/ hÖ - 3.780 14.970 837.624. cét anten tù ®øng thÐp trßn.130 115. ph¸t sãng FM.680 638.680 13.500 268. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 50 W 100 W 150 W 200 W 300 W Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 50m .015.030.820 72.820 1.400 25 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 50 KW - 11.692.418.728.920 445.050 891.150 1000®/ hÖ - 1.830 408.290 58.590 4.350 5.640. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 5 kW 22 23 10 kW 20 kW III C«ng tr×nh thu.360 1000®/ hÖ - 771.340 490.

tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998.a. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua vµ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ ph¸t thanh. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 hÖ thèng bao gåm nhµ ®Æt tr¹m ph¸t. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten. cÊp c«ng tr×nh cét An ten lµ cÊp II. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135: 2001. III. c¸c yªu cÇu. thiÕt bÞ m¸y ph¸t vµ cét an ten. §èi víi hÖ thèng m¸y ph¸t thanh FM s¶n xuÊt trong n−íc th× chi phÝ thiÕt bÞ ph¸t thanh ®−îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ thiÕt bÞ l¾p r¸p trong n−íc. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. §èi víi hÖ thèng m¸y ph¸t thanh AM. b. c. SM th× thiÕt bÞ m¸y ph¸t thanh lµ thiÕt bÞ nhËp ngo¹i. 29 . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh nªu t¹i B¶ng I.11 ®−îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l−îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68: 170: 1998. cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan.

9 C«ng tr×nh tr¹m BTS B¶ng I. c. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS nªu t¹i B¶ng I. cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan.12 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS STT I Lo¹i c«ng tr×nh C«ng tr×nh tr¹m BTS §¬n vÞ tÝnh 1000®/tÊn cét SuÊt vèn ®Çu t− 222. b. d. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135: 2001.560 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 200. III. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn cét an ten. c¸c yªu cÇu.850 a. tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998. 30 . TCN 68:141:1999 vÒ tiÕp ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng vµ c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ vÒ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS bao gåm: .2.12 ®−îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l−îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68: 170: 1998. chi phÝ ph¸ vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò.Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten d©y co. cÊp c«ng tr×nh cét An ten lµ cÊp II. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV.

Ch−¬ng 2 suÊt vèn ®Çu t− X©y dùng c«ng Tr×nh c«ng nghiÖp 31 .

: 80 . C¬ cÊu chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh vµ c«ng tr×nh phôc vô. hÖ thèng kü thuËt: ®−êng giao th«ng néi bé.C¸c c«ng tr×nh phôc vô.860 377 1.270 a. c. kÐo thÐp x©y dùng.25%.1 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y luyÖn ph«i thÐp. e.15%. c«ng suÊt 300. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. C«ng tr×nh NHµ m¸y luyÖn kim B¶ng II. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1tÊn s¶n phÈm ph«i thÐp. phô trî : 70 . d. tr¹m biÕn ¸p. §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/TSP 1.250 255 857 - 1.85%. cÊp ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim nªu t¹i B¶ng II.000 tÊn/n¨m.ThiÕt bÞ s¶n xuÊt .1 ®−îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.ThiÕt bÞ phôc vô. : 30 . hoÆc tÊn thÐp qui −íc. chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh n»m ngoµi hµng rµo nhµ m¸y nh−: ®−êng giao th«ng. Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. : 20 .000 tÊn/n¨m 2 Nhµ m¸y luyÖn c¸n.75%. 32 .1. c«ng suÊt 250. cÊp n−íc. phôc vô.C¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh . m¸y mãc vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî. b. Chi phÝ thiÕt bÞ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u. c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô. phô trî nh− sau: Chi phÝ x©y dùng: . phô trî Chi phÝ thiÕt bÞ: .

®o l−êng vµ b¶o vÖ vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî kh¸c. hÖ thèng cung cÊp than. hÖ thèng th¶i tro xØ. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn bao gåm: .780 5.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña nhµ m¸y. c«ng suÊt 330. . c¸c thiÕt bÞ thuéc hÖ thèng ph©n phèi cao ¸p.000 kW - 19. hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc .440 6. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn nªu t¹i B¶ng II.700 2 Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn.2 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1 Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn. hÖ thèng cung cÊp ®¸ v«i. b. tr¹m biÕn ¸p. hÖ thèng cÊp dÇu. C«ng tr×nh n¨ng l−îng 2.1 C«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn B¶ng II. vµ chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc phô trî . c¸c quy ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong tiªu chuÈn ViÖt nam TCVN sè 5308:1991 vµ tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng TCVN sè 5846:1994.2 ®−îc tÝnh to¸n theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN sè 4604: 1988 vµ TCVN 2622:1978 vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh. c... hÖ thèng ®iÖn tù dïng.460 a.210 11.2. §−êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p ®−îc tÝnh trªn c¬ së tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn.870 11. c«ng suÊt 600.000 kW 1000®/kW 20. 33 . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ®−îc tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt l¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn (tÝnh cho 1kW). nhµ ®iÒu khiÓn trung t©m.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc chÝnh cña nhµ m¸y nh−: nhµ tua bin. hÖ thèng ®iÒu khiÓn.

Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh nh− tuyÕn ®Çu mèi (®Ëp ®Êt. tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ c«ng nghiÖp TCVN 4604:1988 vµ c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn. c¸c hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc sinh ho¹t.000 ®Õn 150. ®−êng hÇm dÉn n−íc..000 kW 1000®/kW 25.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m. hÖ thèng chèng sÐt.000 kW - 17..000 kW - 22. b.).2. c.450 7.820 2 Nhµ m¸y thuû ®iÖn.890 11.. thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ chÝnh. C¸c h¹ng môc t¹m vµ dÉn dßng thi c«ng (®ª qu©y. hÖ thèng ®iÒu hoµ.000 ®Õn 700.150 3 Nhµ m¸y thuû ®iÖn. 34 . hÖ thèng chiÕu s¸ng. c¸c thiÕt bÞ phô trî nh− : thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû c«ng.2 C«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn B¶ng II. c«ng suÊt tõ 200. c¸c c«ng tr×nh phô trî cña nhµ m¸y.).800 7.c¸c thiÕt bÞ phôc vô chung cña nhµ m¸y. c¸c c«ng tr×nh phôc vô thi c«ng tuyÕn n¨ng l−îng.000 ®Õn 400... thiÕt bÞ c¬ ®iÖn .320 9. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn bao gåm: . c«ng suÊt tõ 60. kªnh x¶. th«ng giã. tuyÕn n¨ng l−îng (cöa lÊy n−íc. ®Ëp trµn). l¾p ®Æt. hÖ thèng b¸o ch¸y vµ ch÷a ch¸y. chi phÝ x©y dùng hÖ thèng quan tr¾c. ®−êng èng ¸p lùc. nhµ m¸y. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn ®−îc tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt l¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn (1kW).. tr¹m ph©n phèi ®iÖn.700 10. c«ng suÊt tõ 500..390 X©y dùng ThiÕt bÞ a.3 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn SuÊt vèn §¬n vÞ tÝnh ®Çu t− Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y thuû ®iÖn.. th¸p ®iÒu ¸p.3 ®−îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn vÒ thiªt kÕ c«ng tr×nh thuû lîi TCVN 5060:1990.170 9. . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn nªu t¹i B¶ng II.

210 2. b.4 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr¹m biÕn ¸p trong nhµ cã cÊp ®iÖn ¸p 22KV/0.700 7.190 - 2.410 1.810 5. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p nªu t¹i B¶ng II.600 - 8.900 588 1.140 3.750 810 2.110 1.530 460 890 - 1.420 520 1.480 444 870 - 1.4KV 1 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x400KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x560KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x630KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x1000KVA 2 3 4 II Tr¹m biÕn ¸p ngoµi trêi cã cÊp ®iÖn ¸p 22KV/0.4 ®−îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn.230 1.2.280 1.160 350 680 1000®/ KVA 11.930 - 6.520 - 3.710 - 3. c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c.240 700 2.570 4.4KV 5 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 50KVA 6 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 75KVA 7 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 100 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 150 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 180 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 250 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 320 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 400 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 560 KVA 8 9 10 11 12 13 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/ KVA - 1. SuÊt ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p bao gåm: 35 .410 7.540 - 3.970 843 2.3 Tr¹m biÕn ¸p B¶ng II.330 4.210 1.640 a.210 - 5.

-

-

Chi phÝ x©y dùng:
+ §èi víi tr¹m biÕn ¸p trong nhµ: chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ x©y dùng
nhµ ®Æt tr¹m biÕn ¸p, chi phÝ cho hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt, hÖ thèng biÓn b¸o
hiÖu, chØ dÉn tr¹m biÕn ¸p, chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.
+ §èi víi tr¹m biÕn ¸p ngoµi trêi: chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ gi¸ treo
m¸y biÕn ¸p (®èi víi tr−êng hîp tr¹m treo), chi phÝ cho hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng
sÐt, hÖ thèng biÓn b¸o hiÖu, chØ dÉn tr¹m biÕn ¸p, chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.
Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ mua vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ, m¸y biÕn ¸p vµ thiÕt bÞ phô trî,
chi phÝ thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh.

c. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p ch−a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c
h¹ng môc ngoµi c«ng tr×nh tr¹m nh− s©n, ®−êng, hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng vµ hÖ thèng
tho¸t n−íc ngoµi nhµ, v.v.
d. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng tr¹m biÕn ¸p ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 KVA c«ng suÊt
m¸y biÕn ¸p l¾p ®Æt.

36

2.4 §−êng d©y t¶i ®iÖn
B¶ng II.5 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y t¶i ®iÖn
STT

Lo¹i c«ng tr×nh

§¬n vÞ
tÝnh

SuÊt vèn
®Çu t−

Trong ®ã
X©y
ThiÕt bÞ
dùng

1

§−êng d©y trÇn 6-10-22 KV,
d©y nh«m lâi thÐp

1000®/km

a
b
c
d
2

AC - 35
AC - 50
AC - 70
AC - 95
§−êng d©y trÇn 22 KV, d©y
hîp kim nh«m

_
_
_
_
1000®/km

89.740
109.920
168.740
201.400

78.440
96.080
147.480
176.040

a
b
3

AAC - 70
AAC - 95
§−êng d©y trÇn 35 KV, d©y
nh«m lâi thÐp

_
_
1000®/km

210.240
272.690

183.760
238.360

a
b
c
d
4

AC - 50
AC - 70
AC - 95
AC - 120
§−êng d©y trÇn 110KV, d©y
nh«m lâi thÐp, 1 m¹ch

_
_
_
_
1000®/km

171.610
186.410
222.460
271.350

150.000
162.930
194.440
237.180

a
b
c
5

AC - 150
AC - 185
AC - 240
§−êng d©y trÇn 110KV, d©y
nh«m lâi thÐp, 2 m¹ch

_
_
_
1000®/km

709.700
841.690
952.800

620.320
735.690
832.810

a
b
c

AC - 150
AC - 185
AC - 240

_
_
_

1.135.190
992.210
1.362.530 1.190.920
1.757.750 1.536.370

a. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng d©y t¶i ®iÖn nªu t¹i B¶ng II.5 ®−îc tÝnh to¸n víi
c«ng tr×nh cÊp II, III theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®iÖn; c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y
dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 : 1994, c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y
dùng trong TCVN 5308 : 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c.
b. SuÊt ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y t¶i ®iÖn bao gåm:
37

-

Chi phÝ x©y dùng gåm: Chi phÝ d©y dÉn, c¸ch ®iÖn vµ c¸c phô kiÖn c¸ch ®iÖn, c¸c
vËt liÖu nèi ®Êt (sö dông cäc tia hçn hîp lo¹i RC2), xµ, cét bª t«ng ly t©m, mãng
cét, vµ chi phÝ c¸c biÓn b¸o hiÖu, chØ dÉn ®−êng d©y, chi phÝ thÝ nghiÖm vµ hiÖu
chØnh.

c. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y t¶i ®iÖn ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ
l¾p ®Æt tñ ®iÖn vµ thiÕt bÞ ®iÖn cao thÕ vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi
c«ng ®−êng d©y.
d. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y t¶i ®iÖn ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1
km chiÒu dµi ®−êng d©y.

38

SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.850 482. vµ chi phÝ c¸c biÓn b¸o hiÖu. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. d. c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 : 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c. cét bª t«ng ly t©m cao 8. c¸ch ®iÖn vµ c¸c phô kiÖn c¸ch ®iÖn.310 539.Chi phÝ x©y dùng gåm: Chi phÝ d©y dÉn.260 a. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.4kV sö dông c¸p vÆn xo¾n ABC.4kV ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ l¾p ®Æt tñ ®iÖn.6 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. d©y dÉn tíi c«ng t¬ ®o ®Õm. 39 .2.6 ®−îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®iÖn.4kV ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi c¸p. b.690 509. hßm vµ c«ng t¬ ®o ®Õm.5m ABC 4x120 ABC 4x95 ABC 4x70 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/km c¸p _ _ _ 608. c¸c vËt liÖu nèi ®Êt. cét bª t«ng ly t©m. chØ dÉn ®−êng d©y.4kV STT 1 a b c Lo¹i c«ng tr×nh §−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.4 kV B¶ng II.4kV nªu t¹i B¶ng II. c. SuÊt ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 : 1994.4kV bao gåm: . mãng cét.220 543.5 §−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.500 455. chi phÝ thÝ nghiÖm.

7 bao gåm chi phÝ x©y dùng (x©y dùng hÖ thèng m−¬ng c¸p.2. c¸ch ®iÖn XLPE ≤ 25mm.7 ®−îc tÝnh to¸n theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh l−íi ®iÖn.000mm2 §−êng c¸p ngÇm 220kV.200mm2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 59. 6 sîi c¸p. tiÕt diÖn sîi c¸p 1. èng luån c¸p.530 1. hè c¸p.74m. c¸c sîi c¸p ®Æt trong èng HDPE. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 :1994. HÇm nèi c¸p b»ng bª t«ng cèt thÐp kÝch th−íc 3.95m x 3.7 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV. 2 m¹ch. 2 m¹ch. 40 . mét sè chç qua cÇu c¸p. c. HÇm nèi ®Êt bè trÝ t¹i vÞ trÝ cña hÇm nèi c¸p víi kÝch th−íc 1. 2 m¹ch.050 46. vá nh«m b¨ng hoÆc gîn sãng ®¶m b¶o dÉn toµn bé dßng ng¾n m¹ch 1 pha cùc ®¹i. cã líp chèng thÊm däc suèt chiÒu dµi sîi c¸p.960 a. kÐo r¶i c¸p trong èng vµ æn ®Þnh sîi c¸p theo ®óng tiªu chuÈn kü thuËt) vµ chi phÝ thiÕt bÞ (chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ theo dâi vµ b¶o vÖ ®−êng c¸p cïng c¸c chi phÝ liªn quan kh¸c nh− chi phÝ thÝ nghiÖm hiÖu chØnh tiÕp ®Þa . 6 sîi c¸p.c¸p quang.TuyÕn c¸p ®i qua ngÇm theo ®−êng giao th«ng néi ®«. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II.7 cã quy m« ®−îc m« t¶ nh− sau: C¸p ngÇm ®i trong hÖ thèng hµo c¸p.2m vµ chiÒu dµi 19m.540 1. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV ®−îc tÝnh víi lo¹i c¸p ngÇm cã ®Æc tÝnh kü thuËt lµ c¸p kh« ruét ®ång.18 x 0. tiÕt diÖn sîi c¸p 2.6 C«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV khu vùc thµnh phè B¶ng II. C«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II.530 _ 61.260 53. STT 1 2 3 Lo¹i c«ng tr×nh §−êng c¸p ngÇm 220kV. b. C¸p sè cã mói c¸p ≥5. hÇm nèi c¸p.960 TriÖu ®ång/km 68. phï hîp víi quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng.5m bªn trong líp bª t«ng b¶o vÖ cã kÝch th−íc h×nh hép 5. c¸c quy ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 :1991. C¸p quang ®o nhiÖt ®é gåm 2 sîi ®Æt trong líp vá nhùa PE.010 1.7 ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn ®−êng c¸p. tiÕt diÖn sîi c¸p 1.6m. chi phÝ cho viÖc l¾p ®Æt hÖ thèng b¸o hiÖu tuyÕn c¸p).600mm2 §−êng c¸p ngÇm 220kV. bè trÝ n»m ngang ®Æt c¸ch nhau 0. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II.960 _ 54. 2 m¹ch.74m x 0.21m x 0. Hép nèi c¸p b»ng copusite chÕ t¹o s½n. 6 sîi c¸p.

SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh x−ëng may bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c¸c nhµ s¶n xuÊt chÝnh. Chi phÝ mua thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u. 41 .430 3 X−ëng may thªu c«ng suÊt 850.350 17.130 21. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh víi c¸c c«ng tr×nh phôc vô vµ phô trî nh− sau: . Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî. phôc vô vµ chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ. C«ng tr×nh dÖt. e. n−íc.530 ThiÕt bÞ 2 X−ëng may c«ng suÊt 2 triÖu s¶n phÈm/n¨m _ 33.15%. cÊp ®iÖn. phô trî : 20 ..C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 80 .000 s¶n phÈm/n¨m _ 29. hÖ thèng kü thuËt: ®−êng giao th«ng néi bé.290 19. d. . phôc vô. c. b.830 X©y dùng 9.C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.270 a.3. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh x−ëng may ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: ®−êng giao th«ng. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.. tr¹m biÕn ¸p. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 s¶n phÈm may qui −íc. may B¶ng II.990 9.530 10. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh x−ëng may t¹i B¶ng II.8 ®−îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng..85%.8 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh x−ëng may STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã 1 X−ëng may c«ng suÊt 1 triÖu s¶n phÈm/n¨m ®/SP 34. c¸c thiÕt bÞ phô trî.

000tÊn/n¨m - 3. Chi phÝ thiÕt bÞ: . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l−¬ng thùc.000tÊn/ n¨m 1000®/ TSP 2 Nhµ m¸y chÕ biÕn tinh bét s¾n. C«ng tr×nh chÕ biÕn l−¬ng thùc. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. thùc phÈm B¶ng II.ThiÕt bÞ phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l−¬ng thùc.C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 70 . .Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.770 790 2. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l−¬ng thùc ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1tÊn s¶n phÈm qui −íc. c«ng suÊt 15. c. thùc phÈm nªu t¹i B¶ng II. phô trî : 30 .Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt.75%.. thùc phÈm ch−a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: ®−êng giao th«ng. e. cÊp n−íc. bia. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y s¶n xuÊt r−îu.9 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l−¬ng thùc. c¸c c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô.ThiÕt bÞ s¶n xuÊt : 80 ..85%.25%.15%.C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. d. n−íc gi¶i kh¸t ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1lÝt s¶n phÈm qui −íc. cÊp ®iÖn.4. b.. tr¹m biÕn ¸p . thùc phÈm Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− 984 X©y dùng 210 1 Nhµ m¸y xay s¸t g¹o c«ng suÊt 70. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: .560 3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt bia c«ng suÊt 5 triÖu lÝt/n¨m vµ 5 triÖu lÝt n−íc ngät/ n¨m ®/lÝtSP 12. c¸c thiÕt bÞ phô trî.350 2. hÖ thèng kü thuËt: ®−êng giao th«ng néi bé. Chi phÝ thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u. 42 .340 ThiÕt bÞ 660 a. .9 ®−îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. phô trî : 20 .610 8. . Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh víi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô vµ phô trî nh− sau: Chi phÝ x©y dùng: . phôc vô vµ chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ.

5. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng 5.390 a. c. c«ng suÊt tõ 2 triÖu ®Õn 2.Chi phÝ x©y dùng: • C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 65 . thiÕt bÞ khai th¸c c¸c má.. d.75% • ThiÕt bÞ phôc vô... thiÕt bÞ phôc vô.25% 43 .1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng B¶ng II.70% • C«ng tr×nh phôc vô.5 triÖu tÊn/n¨m 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/tÊn 2.2 triÖu ®Õn 1. ®−êng ra c¶ng. hÖ thèng phôc vô kü thuËt. phô trî.990 1. tr¹m biÕn thÕ. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng ch−a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: c¶ng xuÊt s¶n phÈm. b.30% .430 _ 3.200 1. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng nªu t¹i B¶ng II. hÖ thèng kü thuËt phô trî.5 triÖu tÊn/n¨m Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng c«ng nghÖ lß quay. phô trî : 35 .10 bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh vµ c¸c má khai th¸c nguyªn liÖu. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn xi m¨ng qui ®æi. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: .010 1. phô trî :30 .250 1. c«ng suÊt tõ 1.10 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng c«ng nghÖ lß quay.Chi phÝ thiÕt bÞ: • ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh :70 . vËn chuyÓn. Chi phÝ thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh.

l¸t Granit c«ng suÊt 1 triÖu m2SP/n¨m 2 Nhµ m¸y g¹ch èp..630 49.870 27. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp.330 _ 86.380 _ 122.5.2 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp. l¸t Ceramic c«ng suÊt tõ 1.260 52. hÖ thèng kü thuËt nh− ®−êng giao th«ng néi bé.370 _ 116.11 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp.460 ®/m2 SP 128.940 a. l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt. n−íc.810 66. g¹ch Granit nªu t¹i B¶ng II. phô trî.240 69.970 40. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 s¶n phÈm g¹ch èp. l¸t Ceramic Nhµ m¸y g¹ch èp.11 bao gåm: ..520 28.300 28. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. g¹ch Granit ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: c¶ng. l¸t ®−îc qui ®æi.5 ®Õn 2 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp. c. ®−êng giao th«ng.Chi phÝ mua s¾m. l¸t Ceramic c«ng suÊt tõ 3 ®Õn 4 triÖu m2SP/n¨m 2 3 II 1 G¹ch èp.150 62. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: 44 .Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. phôc vô. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña c¸c n−íc Ch©u ¢u. tr¹m biÕn thÕ. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. b.5 ®Õn 2 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp. l¸t Ceramic. l¸t Ceramic vµ g¹ch Granit STT Lo¹i c«ng tr×nh I 1 G¹ch èp. l¸t Ceramic c«ng suÊt 1 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp.. èp l¸t Ceramic. cÊp ®iÖn. l¸t Granit c«ng suÊt tõ 3 ®Õn 4 triÖu m2SP/n¨m 3 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ ®/m2 SP 91. c¸c thiÕt bÞ phô trî. l¸t Granit c«ng suÊt tõ 1..560 _ 88. c¸c c«ng tr×nh phôc vô.. g¹ch Granit B¶ng II.720 41. d. l¸t Granit Nhµ m¸y g¹ch èp. l¸t Ceramic.920 44. .110 49.

90% : 15 . phô trî : 70 .75% : 30 .10% 45 .. phô trî .Chi phÝ x©y dùng: • C«ng tr×nh s¶n xuÊt • C«ng tr×nh phôc vô.25% : 85 .Chi phÝ thiÕt bÞ: • ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh • ThiÕt bÞ phôc vô.

phô trî trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: . tr¹m biÕn thÕ.90% • ThiÕt bÞ phôc vô. c¸c c«ng tr×nh phôc vô. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u. ngãi ®Êt sÐt nung STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn Trong ®ã ®Çu t− X©y dùng ThiÕt bÞ 1 Nhµ m¸y g¹ch c«ng suÊt 15 triÖu viªn/n¨m ®/viªn 1. n−íc.12 bao gåm: ..110 540 450 4 Nhµ m¸y g¹ch c«ng suÊt 60 triÖu viªn/n¨m _ 1. - Chi phÝ mua s¾m.5.Chi phÝ x©y dùng: • C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 70 . ngãi ®Êt sÐt nung nªu t¹i B¶ng II. phô trî : 15 . Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.140 550 470 3 Nhµ m¸y g¹ch c«ng suÊt 30 triÖu viªn/n¨m _ 1.Chi phÝ thiÕt bÞ: • ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh : 85 . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. phô trî. ®−êng giao th«ng.12 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. phôc vô. c.75% • C«ng tr×nh phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. phô trî : 30 .10% 46 ..230 610 490 2 Nhµ m¸y g¹ch c«ng suÊt 20 triÖu viªn/n¨m _ 1... ngãi ®Êt sÐt nung B¶ng II.25% .090 530 440 a.. hÖ thèng kü thuËt nh− ®−êng giao th«ng néi bé.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. ngãi ®Êt sÐt nung ch−a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: c¶ng xuÊt s¶n phÈm. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm g¹ch nung ®−îc qui ®æi. d. l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt.3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. b.. cÊp ®iÖn. c¸c thiÕt bÞ phô trî.

000 s¶n phÈm/n¨m _ 490 130 290 3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt phô kiÖn sø vÖ sinh c«ng suÊt tõ 350.000 ®Õn 500. l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt. phôc vô.. tr¹m biÕn thÕ. cÊp ®iÖn.10% 47 .5. phô trî. n−íc. c¸c c«ng tr×nh phôc vô.. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: . phô trî : 60 . Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.90% : 15 .. hÖ thèng kü thuËt nh− ®−êng giao th«ng néi bé.. b..Chi phÝ x©y dùng: • C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh • C«ng tr×nh phôc vô. phô trî : 85 . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh ch−a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: ®−êng giao th«ng.13 bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.Chi phÝ thiÕt bÞ: • ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh • ThiÕt bÞ phôc vô.4 Nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh B¶ng II. Chi phÝ mua s¾m. c.13 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh STT Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã 1 Nhµ m¸y sø vÖ sinh c«ng suÊt 300.35% . Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u.000 s¶n phÈm/n¨m _ 380 70 260 310 a. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh nªu t¹i B¶ng II. phô trî.000 s¶n phÈm/n¨m 1000®/SP 520 X©y dùng 140 ThiÕt bÞ 2 Nhµ m¸y sø vÖ sinh c«ng suÊt 400. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm qui ®æi.. d.65% : 40 .

SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi nªu t¹i B¶ng II.. d.85%.70% • C«ng tr×nh phôc vô.220 19. Chi phÝ mua s¾m l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. tr¹m biÕn thÕ. 14 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi c«ng suÊt 18 triÖu m2SP/n¨m (300 tÊn thuû tinh/ngµy) Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi c«ng suÊt 27 triÖu m2SP/n¨m (500 tÊn thuû tinh/ngµy) 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã ®/m2SP 77. 48 .15%.360 ThiÕt bÞ 47.310 ®/m2SP 78. phô trî : 35 . . phô trî trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: ...30%. cÊp ®iÖn.900 a.Chi phÝ x©y dùng: • C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 65 . : 20 . Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé c¸c n−íc Ch©u ¢u.5. b.. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 s¶n phÈm qui ®æi. phôc vô.14 bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. n−íc.. c¸c c«ng tr×nh phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: ®−êng giao th«ng.5 Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng B¶ng II. hÖ thèng kü thuËt nh− ®−êng giao th«ng néi bé. phô trî. c.Chi phÝ thiÕt bÞ: • ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh • ThiÕt bÞ phô trî : 80 .550 49..870 X©y dùng 21. phô trî.

75% .15 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n vµ tr¹m trén bª t«ng STT Lo¹i c«ng tr×nh I Nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng suÊt 30.710 3 Tr¹m trén bª t«ng th−¬ng phÈm c«ng suÊt 85 m3/giê _ 329. phô trî.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ s¶n xuÊt chÝnh.390 1.000 m3/n¨m _ 2. . tr¹m trén bª t«ng ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: ®−êng giao th«ng. tr¹m trén bª t«ng B¶ng II. phô trî : 30 .150 1.190 258.660 630 860 II C«ng tr×nh tr¹m trén bª t«ng Tr¹m trén bª t«ng th−¬ng phÈm c«ng suÊt 30 m3/giê 1000®/m3 347.810 a. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u.650 1. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m3 s¶n phÈm qui ®æi.. c¸c thiÕt bÞ phôc vô.940 244.090 3 Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng suÊt 100. d. c.660 243.6 Nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n.C¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 70 .510 1.040 4 D©y chuyÒn s¶n xuÊt bª t«ng xèp c«ng suÊt 120.000 55..200 1. tr¹m biÕn thÕ. tr¹m trén bª t«ng nªu t¹i B¶ng II.090 1. c¸c c«ng tr×nh phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n.000 m3/n¨m _ 2.270 1 2 Tr¹m trén bª t«ng th−¬ng phÈm c«ng suÊt 60 m3/giê _ 326. b.15 bao gåm: .000 m3/n¨m 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/m3 2. Tû träng chi phÝ cña c¸c khèi chÝnh trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: .5.090 49.000 m3/n¨m _ 1..Chi phÝ mua s¾m.160 2 Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng suÊt 50.350 53. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n. l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh. phô trî.25% 49 .C¸c c«ng tr×nh phôc vô.

600 4. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa nªu t¹i B¶ng II. phô trî : 85 .7 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa B¶ng II.5.Chi phÝ x©y dùng: • C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh • C«ng tr×nh phôc vô. . phôc vô. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u. tr¹m biÕn thÕ. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. phô trî.10% . b..470 14. c«ng suÊt tõ 6. d. c.370 Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 7. c«ng suÊt 16. phô trî : 70 .280 1. 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− 1000®/T 24. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn s¶n phÈm qui ®æi. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: .000 tÊn/n¨m Lß nung g¹ch chÞu löa cao Alumin. c¸c c«ng tr×nh phôc vô.890 a..000 ®Õn 13.75% : 30 . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa ch−a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: ®−êng giao th«ng.Chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh..Chi phÝ thiÕt bÞ: • ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh • ThiÕt bÞ phôc vô.90% : 15 .560 _ 7.000 tÊn/n¨m.25% 50 . phô trî.16 bao gåm: .16 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa kiÒm tÝnh.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.

bæ trô. m¸i t«n _ 3. t−êng g¹ch.120 1.330 1. kh«ng cã cÇu trôc Cét kÌo bª t«ng. m¸i t«n _ 2. cao ≤ 6m. t−êng g¹ch. m¸i t«n _ 1. m¸i t«n _ _ 1.870 5 Cét bª t«ng.930 1. cã cÇu trôc 5 tÊn 51 . m¸i t«n _ 3. m¸i t«n _ 2.6.290 4 5 1 Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 15m.790 2.810 6 Cét kÌo thÐp liÒn nhÞp.140 2. m¸i t«n _ 3. t−êng g¹ch.650 1. t−êng g¹ch.230 1.890 4 Cét kÌo thÐp.120 2.910 2. kÌo thÐp.580 3. t−êng g¹ch. t−êng g¹ch.680 Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 18m.290 2.230 T−êng g¹ch thu håi m¸i t«n T−êng g¹ch. kh«ng cã cÇu trôc T−êng g¹ch thu håi m¸i ngãi 1000®/m2XD SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1.370 3. m¸i t«n T−êng g¹ch.330 1. m¸i b»ng Cét bª t«ng. t−êng bao che t«n.100 3 Cét kÌo thÐp.100 7 Cét kÌo thÐp.780 3.950 6 Cét kÌo bª t«ng.070 2. cao 9 m. C«ng tr×nh nhµ x−ëng vµ kho th«ng dông B¶ng II. kÌo thÐp liÒn nhÞp. cao ≤ 9 m. m¸i t«n _ 3.410 _ _ 1. kÌo thÐp.17 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ x−ëng vµ kho th«ng dông STT I 1 2 3 Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh Nhµ s¶n xuÊt Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 12m. 1000®/m2XD m¸i t«n 2 Cét bª t«ng kÌo thÐp. t−êng g¹ch.540 1. t−êng g¹ch.

t−êng g¹ch.040 3.340 6 Cét bª t«ng. m¸i t«n Cét kÌo thÐp.310 _ 3. kÌo thÐp. m¸i r¨ng c−a bª t«ng _ 3.070 5. kÌo thÐp liÒn nhÞp.830 5. m¸i ngãi _ 1. kÌo thÐp.710 3 Cét kÌo thÐp.280 3. m¸i t«n _ 4. m¸i t«n Kho chuyªn dông Kho chuyªn dông lo¹i nhá (søc chøa <500tÊn) Kho l−¬ng thùc. m¸i t«n 1000®/m2XD 3. t−êng g¹ch.230 1. m¸i r¨ng c−a bª t«ng _ 3. m¸i t«n _ 3. t−êng g¹ch. t−êng g¹ch. t−êng g¹ch.Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− 1 Cét bª t«ng.270 5 Cét kÌo bª t«ng.200 8 Cét bª t«ng.650 3. m¸i t«n _ 3.120 1. m¸i t«n Cét kÌo thÐp.450 1000®/m2XD 5.370 1.810 3. m¸i t«n _ 4.750 3. t−êng g¹ch.100 Kho l−¬ng thùc x©y cuèn g¹ch ®¸ Kho ho¸ chÊt x©y g¹ch m¸i b»ng Kho ho¸ chÊt x©y g¹ch.600 3. khung thÐp. cã cÇu trôc 10 tÊn Cét bª t«ng. t−êng g¹ch.480 3.560 1000®/m2XD 2.130 Kho l¹nh kÕt cÊu g¹ch vµ bª t«ng søc chøa 100 tÊn _ 6. t−êng bao che b»ng t«n.350 _ 6.950 _ 1. m¸i t«n 52 .500 2 Cét kÌo bª t«ng. sµn gç hay bª t«ng.920 7 Cét kÌo thÐp liÒn nhÞp.560 STT 4 1 2 II 1 2 3 4 5 Tªn c«ng tr×nh Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 24m.270 _ 2.290 2. cao 9 m.070 5. kÌo thÐp.560 3. t−êng g¹ch.

c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô nh−: nhµ vÖ sinh. c¸c thiÕt bÞ kh¸c. c. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ s¶n xuÊt. trong TCVN 4604: 1988 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ s¶n xuÊt c«ng tr×nh c«ng nghiÖp”. trang thiÕt bÞ kü thuËt.Chi phÝ x©y dùng nhµ s¶n xuÊt.850 420 3 Kho l−¬ng thùc søc chøa 10.400 1.300 490 4 Kho muèi søc chøa 1.070 1000®/tÊn 2.. nhµ kho th«ng dông bao gåm: .17 ®−îc tÝnh to¸n theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2622: 1978 “Phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh”. c¸c tiªu chuÈn kh¸c vÒ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng STT Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− 6 Kho l¹nh kÕt cÊu g¹ch vµ bª t«ng søc chøa 300 tÊn 1000®/m2XD 7.000 tÊn _ 2.440 360 5 Kho x¨ng dÇu x©y dùng ngoµi trêi søc chøa 20. b.210 1. cÊp. bèc dì. s©n bèc dì hµng ho¸.780 300 1 Kho chuyªn dông lo¹i lín (søc chøa ≥ 500 tÊn) Kho l−¬ng thùc søc chøa 500 tÊn 2 Kho l−¬ng thùc søc chøa 1..000m3 1000®/m3 6. hoÆc 1 tÊn hµng ho¸ tuú thuéc vµo lo¹i nhµ s¶n xuÊt.000 3. tho¸t n−íc. 53 . th«ng khÝ. vËn chuyÓn hµng ho¸. thiÕt bÞ n©ng chuyÓn.080 1.700 7.500 tÊn _ 2.890 1.000 tÊn _ 1.. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ s¶n xuÊt vµ kho th«ng dông nªu t¹i B¶ng II.§èi víi kho chuyªn dông lo¹i lín cã søc chøa > 500 tÊn chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt.820 a.340 4. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch x©y dùng hoÆc 1m3 thÓ tÝch chøa cña kho. . nhµ kho.940 2. lo¹i kho chøa hµng. phßng thay quÇn ¸o. th«ng giã.

ch−¬ng 3 suÊt vèn ®Çu t− X©y dùng c«ng Tr×nh giao th«ng 54 .

t¶i träng HL93.1 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng bé Trong ®ã X©y ThiÕt dùng bÞ §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− I CÇu cã chiÒu dµi nhÞp ≤15m 1 CÇu b¶n mè nhÑ.940 16.60 27.870 22.340 13. chiÒu dµi nhÞp 15m < L <24m 7 8 9 55 . t¶i träng HL93.310 21. t¶i ®ång/m2 träng HL93. chiÒu dµi nhÞp L= ®ång/m2 9m CÇu dÇm T bª t«ng cèt thÐp _ th−êng mãng n«ng.520 17.100 22. chiÒu dµi nhÞp 9m < L ≤ 15m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù _ øng lùc mãng n«ng. chiÒu dµi nhÞp 15m < L< 24m CÇu dÇm I.920 25. t¶i träng HL93. Super T bª t«ng cèt TriÖu thÐp dù øng lùc mãng n«ng. t¶i träng HL93.380 STT 2 3 4 5 Lo¹i c«ng tr×nh II CÇu cã chiÒu dµi nhÞp L>15m 6 CÇu dÇm I.430 19.480 24.810 17. T Super T bª t«ng cèt _ thÐp dù øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp. chiÒu dµi nhÞp 12m < L ≤ 15m CÇu dÇm T bª t«ng cèt thÐp _ th−êng mãng cäc bª t«ng cèt thÐp. chiÒu dµi nhÞp 12m < L ≤ 15m 15.600 20.1.950 14.300 18. chiÒu dµi nhÞp 9m < L ≤ 15m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù _ øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp.870 13. T. t¶i träng HL93.150 18. t¶i träng HL93. chiÒu dµi nhÞp < 40m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù _ øng lùc mãng n«ng. C«ng tr×nh cÇu ®−êng bé B¶ng III.550 20. t¶i träng HL93. chiÒu dµi nhÞp L < 40m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù _ øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp. mãng n«ng t¶i TriÖu träng HL93.

06 47. t¶i träng HL93 chiÒu dµi nhÞp lín nhÊt L =150m CÇu v−ît qua ®−êng dµnh cho ng−êi ®i bé. dÇm dµn thÐp chiÒu réng 3m. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng cho mét mÐt vu«ng x©y dùng cÇu ®−îc tÝnh to¸n trªn c¬ së ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt th«ng th−êng vµ bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng toµn bé cÇu tÝnh ®Õn ®u«i mè. 30m<L<50m 11 SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng _ 32. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng bé ch−a bao gåm c¸c chi phÝ biÓn b¸o. 56 . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng mét mÐt vu«ng cÇu ®−îc tÝnh cho c«ng tr×nh x©y dùng míi.1 ®−îc tÝnh to¸n phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÇu 22 TCN 272-05 vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cã liªn quan. bæ sung cho phï hîp.980 29.§¬n vÞ tÝnh STT Lo¹i c«ng tr×nh 10 CÇu dÇm hép bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc ®óc hÉng mãng cäc khoan nhåi. tr−êng hîp ®Þa chÊt ®Æc biÖt mµ chiÒu dµi cäc lín h¬n hoÆc kÕt cÊu trô cã yªu cÇu chèng va x« cÇn cã sù tÝnh to¸n. e. Tr−êng hîp sö dông mãng cäc khoan nhåi. vïng xa cã ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn ®Æc biÖt khã kh¨n cÇn cã sù tÝnh to¸n. c. ®iÒu chØnh. ®iÒu chØnh cho phï hîp.47 ThiÕt bÞ a. cã tÝnh chÊt phæ biÕn. th× suÊt ®Çu t− sö dông mãng cäc bª t«ng cèt thÐp ®−îc t¨ng thªm 8. b. chiÒu dµi cäc bª t«ng cèt thÐp ®−îc tÝnh to¸n tèi ®a 45m. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng « t« nªu t¹i B¶ng III. biÓn ch¾n vµ hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng trªn cÇu.980 - 60. d.5%. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë vïng s©u.

14 1000®/m 194.150 a.26 1000®/m _ 166.480 1 2 CÇu bª t«ng cèt thÐp T¶i träng T13 . III qui ®Þnh trong Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 4117: 1985 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ .360 154.270 244.. 1 lµn « t« 1 lµn tµu ho¶.490 322. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng s¾t ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ cho hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng.®−êng s¾t khæ 1435mm” vµ theo Tiªu chuÈn ngµnh 22 TCN 200: 1989..210 294. b. c¸c biÓn b¸o. vµ phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−êng s¾t cÊp II.060 204. c. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. 2 lµn « t« 1000®/m _ _ 169.2.14 CÇu t¶i träng T22 .530 271.26 1000®/m _ 96.560 257. 57 . biÓn ch¾n.370 210.200 107.450 177. trªn cÇu.830 247.640 88.440 186. 2 lµn « t« 1000®/m _ _ 230.560 117. C«ng tr×nh cÇu ®−êng s¾t B¶ng III.630 2 T¶i träng T22 . 1 lµn « t« 1 lµn tµu ho¶.880 1 2 3 CÇu thÐp dµn hoa t¶i träng T22-26 1 lµn tµu ho¶ 1 lµn tµu ho¶. vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c.260 212.26 _ 267.2 ®−îc tÝnh to¸n víi ®−êng s¾t cÊp II.610 235. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng s¾t nªu t¹i B¶ng III.680 233.930 CÇu liªn hîp bª t«ng cèt thÐp 1 T¶i träng T13 .SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng s¾t bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng 1m dµi cÇu theo kÕt cÊu vµ t¶i träng cña cÇu..470 1 2 3 CÇu thÐp dµn hoa t¶i träng T13-14 1 lµn tµu ho¶ 1 lµn tµu ho¶.100 152.14 T¶i träng T22 .2 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng s¾t STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1 2 CÇu dÇm thÐp I CÇu t¶i träng T13 .

1 ðường cấp II Khu vực ñồng bằng Nền ñường rộng 22.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x3m ñồng nhất kết cấu áo ñường) mặt ñường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 49.350 38. dải phân cách giữa rộng 1. dải phân cách giữa rộng 1.5m.410 4 Nền ñường rộng 31m.500 II 1 1. mặt ñường rộng 22. lề rộng 2x3m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2.930 46.5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 43.5m.5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 42.5m. mặt ñường láng nhựa. mặt ñường rộng 22. mặt ñường láng nhựa.5m. lề rộng 2x3.5m. mặt ñường rộng 22. mặt ñường gồm 2 lớp bê tông nhựa dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm 2 58 . dải phân cách giữa rộng 3m. c«ng tr×nh §−êng « t« B¶ng III. dải phân cách giữa rộng 3m. dải phân cách giữa rộng 1.5m. lề rộng 2x3. mặt ñường rộng 15m. tiêu chuẩn nhựa 4. mặt ñường rộng 22.5m.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x3m ñồng nhất kết cấu áo ñường).5m.390 3 Nền rộng ñường 31m.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường) mặt ñường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 36. lề rộng 2x3.750 33.3 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng « t« Suất vốn ñầu tư Trong ñó Xây Thiết dựng bị Triệu ñồng/km 50.3.410 ðơn vị tính TT Tên công trình I 1 ðường cấp I khu vực ñồng bằng Nền ñường rộng 32. tiêu chuẩn nhựa 4.330 39.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x3m ñồng nhất kết cấu áo ñường).290 Nền ñường rộng 32.5m.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x3m ñồng nhất kết cấu áo ñường).950 45.5m. lề rộng 2x3.

5m. lề rộng 2x3m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2. lề rộng 2x3m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường) mặt ñường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 37.290 - 30. dải phân cách giữa rộng 1.590 31. mặt ñường rộng 15m.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2m ñồng nhất kết cấu áo ñường). lề rộng 2x2.3 2 2.5m.5m.2 1.080 ðơn vị tính Tên công trình Nền ñường rộng 22.420 2.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm Khu vực trung du Nền ñường rộng 22.320 Trong ñó Xây Thiết dựng bị 30. lề rộng 2x3m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2.1 ðường cấp III Khu vực ñồng bằng Nền ñường rộng 12m. dải phân cách giữa rộng 1. dải phân cách giữa rộng 1.160 37.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường rộng 15m.5m . lề rộng 2x3m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2.5m.1 59 . mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.2 Nền ñường rộng 22.5m.mặt ñường rộng 15m.310 33.800 1.TT Suất vốn ñầu tư 33.920 2.890 28. mặt ñường rộng 15m.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4. dải phân cách giữa rộng 1.5m.450 III 1 1. dải phân cách giữa rộng 1.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 34.590 17.3 Nền ñường rộng 22.5m. mặt ñường rộng 15m. mặt ñường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 19.5m.5m. lề rộng 2x3m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường) mặt ñường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm Triệu ñồng/km - 41. mặt ñường rộng 7m.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường) mặt ñường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm Nền ñường rộng 22.

500 - 19. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.910 ðơn vị tính TT Tên công trình 1.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2m ñồng nhất kết cấu áo ñường).140 - 16.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2m ñồng nhất kết cấu áo ñường).090 - 16.360 18. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn 2 2. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn 2.660 15.4 60 . mặt ñường rộng 7m.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm Nền ñường rộng 12m.530 20. lề rộng 2x2.700 Trong ñó Xây Thiết dựng bị 16. lề rộng 2x2. lề rộng 2x2.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn 1.3 Nền ñường rộng 12m. lề rộng 2x2. mặt ñường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm Nền ñường rộng 12m . mặt ñường rộng 7m.600 16.1 Khu vực trung du Nền ñường rộng 12m . mặt ñường rộng 7m. mặt ñường rộng 7m.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn Nền ñường rộng 12m.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2m ñồng nhất kết cấu áo ñường).3 2. lề rộng 2x2.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.Suất vốn ñầu tư 17. lề rộng 2x2.410 - 18. mặt ñường rộng 7m.480 - 20.180 14.700 - 22. mặt ñường rộng 7m. mặt ñường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm Triệu ñồng/km 1.4 Nền ñường rộng 12m . mặt ñường rộng 7m.150 17. lề rộng 2x2.2 2.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2m ñồng nhất kết cấu áo ñường).2 Nền ñường rộng 12m.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2m ñồng nhất kết cấu áo ñường).

900 19. lề rộng 2x1. mặt ñường rộng 6m.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x1m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường rộng 6m. mặt ñường rộng 7m.2 61 .200 3. mặt ñường rộng 6m.760 3. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 22.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x1m ñồng nhất kết cấu áo ñường).1 ðường cấp IV Khu vực ñồng bằng Nền ñường rộng 9m.1 Khu vực miền núi Nền ñường rộng 9m .5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).890 Nền ñường rộng 9m.Suất vốn ñầu tư Trong ñó Xây Thiết dựng bị Triệu ñồng/km 24. mặt ñường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm 3.220 20. mặt ñường rộng 6m.990 ðơn vị tính TT Tên công trình 3 3. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 21.830 20. mặt ñường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 13.150 1. lề rộng 2x1.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x1m ñồng nhất kết cấu áo ñường).2 Nền ñường rộng 9m. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0. mặt ñường rộng 7m.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường). lề rộng 2x1.4 Nền ñường rộng 9m.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x1m ñồng nhất kết cấu áo ñường). lề rộng 2x1. mặt ñường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 22.460 13.3 Nền ñường rộng 9m .910 IV 1 1. mặt ñường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 14.080 21.090 11.

5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).4 3 3.350 ðơn vị tính TT Khu vực trung du Nền ñường rộng 9m.020 - 13.120 11.870 - 20.060 11. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn Khu vực miền núi Nền ñường rộng 7.2 2. mặt ñường rộng 5.3 Nền ñường rộng 9m.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).180 18.5m. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường rộng 7m.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn Nền ñường rộng 9m. mặt ñường rộng 7m. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.060 10.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).180 - 12.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn Nền ñường rộng 9m. mặt ñường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm Nền ñường rộng 9m . lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.1 Suất vốn ñầu tư 12.1 2. mặt ñường rộng 7m. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).410 Trong ñó Xây Thiết dựng bị 11. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.3 2.967 - 13.020 11. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn 1.840 - 13. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.390 12. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4. mặt ñường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm 62 Triệu ñồng/km .283 - 12. mặt ñường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm Nền ñường rộng 9m. mặt ñường rộng 7m. mặt ñường rộng 7m.5m.Tên công trình 1. mặt ñường rộng 7m.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).4 2 2.

5m. mặt ñường rộng 5. mặt ñường rộng 5. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.360 8.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 9.510 2 2.5m. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn V 1 1.3 Nền ñường rộng 7.Suất vốn ñầu tư 19.260 Nền ñường rộng 7. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0. mặt ñường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 9.5m.5m. mặt ñường rộng 5. mặt ñường rộng 5.680 Trong ñó Xây Thiết dựng bị 17.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn Triệu ñồng/km 3.420 17. mặt ñường rộng 5.1 ðường cấp V Khu vực ñồng bằng Nền ñường rộng 7. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.2 Nền ñường rộng 7. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.5m.5m. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.1 Khu vực Trung du Nền ñường rộng 7. mặt ñường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm 1.5m. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.420 ðơn vị tính TT Tên công trình 3.640 8.190 9.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).5m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 9.760 1.5m. mặt ñường rộng 5.260 8.660 - 10.3 Nền ñường rộng 7.5m.5m.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).890 - 19.5m.2 63 .5m.

lề rộng 2x1.530 5. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.220 10. lề rộng 2x1.5m.5m.2 Nền ñường rộng 6.1 Khu vực miền núi Nền ñường rộng 6. mặt ñường rộng 5.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).200 3. mặt ñường rộng 5.510 7.2 Nền ñường rộng 7.5m. mặt ñường rộng 3.3 Nền ñường rộng 7.960 TT Tên công trình 2.5m.5m.990 VI 1 1.5m.5m.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường rộng 3. mặt ñường rộng 3.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường rộng 5.740 3 3.ðơn vị tính Suất vốn ñầu tư 8.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x1m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 8.760 Trong ñó Xây Thiết dựng bị 7.100 9. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 10.680 6. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5m.930 64 . lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.2 Nền ñường rộng 7.1 ðường cấp VI Khu vực ñồng bằng Nền ñường rộng 6.5m. mặt ñường mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 6.070 1.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn Triệu ñồng/km 2. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.5m.5m.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 6.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 11. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4. lề rộng 2x1.5m.5m. mặt ñường mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5m.

c. biển báo. mặt ñường rộng 3.5m.920 - 9.1 Khu vực miền núi Nền ñường rộng 6m. Suất vốn ñầu tư xây dựng 1km ñường ñược tính cho công trình xây dựng mới. mặt ñường.ðơn vị tính TT Tên công trình 2 2. tường hộ lan.810 8.5m. ñiều chỉnh. và các công trình kiên cố ñặc biệt (xử lý sụt trượt.170 - 9. giải phân cách giữa). SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng « t« ®−îc tÝnh to¸n phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−êng « t« (TCVN 4054:2005) vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan. lề rộng 2x1.5m. hệ thống cống kỹ thuật.25m.Suất vốn ñầu tư xây dựng 1km ñường ñược tính theo từng cấp ñường và tính cho từng khu vực ñịa lý (ñồng bằng. vùng xa có ñiều kiện ñịa hình và ñiều kiện vận chuyển ñặc biệt khó khăn cần có sự tính toán. cống thoát nước ngang.5m. lề rộng 2x1.5m. mặt ñường rộng 3. Chiều dày bình quân lớp móng ñường ñược tính theo trị số mô ñun ñàn hồi tối thiểu tương ứng với từng cấp ñường. hệ thống chiếu sáng. lề rộng 2x1.2 nền ñường rộng 6. lề rộng 2x1.730 4. 65 . hang castơ). mặt ñường rộng 3. hệ thống an toàn giao thông (cọc tiêu. sơn kẻ vạch ñường. . trạm dịch vụ. bổ sung cho phù hợp. miền núi) và bao gồm các chi phí cần thiết ñể xây dựng: Nền ñường.25m.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn Nền ñường rộng 6m. d. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4. ðối với các công trình xây dựng ở vùng sâu. Nhà cung hạt.1 Khu vực trung du Nền ñường rộng 6. trung du.5m. b. gia cố mái ta luy.2 Suất vốn ñầu tư Trong ñó Xây Thiết dựng bị Triệu ñồng/km 4. Suất vốn ñầu tư xây dựng chưa bao gồm: Các trạm kiểm soát. mặt ñường mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4. có tính chất phổ biến.5m.580 4.300 - 4.670 8. mặt ñường rộng 3.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn 2. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng « t« bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng ®−êng « t« theo tiªu chuÈn tÝnh b×nh qu©n cho 1 km ®−êng (gåm nÒn ®−êng vµ mÆt ®−êng). rãnh thoát nước dọc. mặt ñường mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn 3 3.5m. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn 3. hệ thống công trình phòng hộ.790 a.

ray P50.6 m.MiÒn nói Lo¹i ®−êng ray khæ 1.4.050 5. ray P43. ray P50. tµ vÑt gç §−êng cÊp II. ray P43. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®−êng réng 5. tµ vÑt bª t«ng 2 NÒn ®−êng.310 4.6 m.530 5. tµ vÑt gç §−êng cÊp II. c«ng tr×nh §−êng s¾t B¶ng III.970 5.600 6. ray P50. ray P50.720 6.435m NÒn ®−êng. ray P43. ray P50. ray P43.810 6. tµ vÑt gç NÒn ®−êng.6 m. tµ vÑt gç TriÖu ®ång/km - TriÖu ®ång/km - TriÖu ®ång/km - TriÖu ®ång/km - SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt dùng bÞ 5. tµ vÑt bª t«ng 2 NÒn ®−êng. tµ vÑt bª t«ng 1 NÒn ®−êng.390 a.410 TriÖu ®ång/km - 5.830 5.4 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng s¾t Sè TT I 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 §¬n vÞ tÝnh Tªn c«ng tr×nh §−êng cÊp II. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®−êng. ray P43. víi Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4117: 1985 “Tiªu chuÈn thiÕt 66 .970 5.650 6.210 TriÖu ®ång/km - 6.650 5.750 6.§ång b»ng Lo¹i ®−êng ray khæ 1m NÒn ®−êng réng 5.§ång b»ng Lo¹i ®−êng ray khæ 1. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh.6 m.6 m.6 m.Trung du Lo¹i ®−êng ray khæ 1m NÒn ®−êng réng 5. ray P50.435m NÒn ®−êng. tµ vÑt gç 1 §−êng cÊp II. ray P43.330 4. ray P43. tµ vÑt gç §−êng cÊp II.040 5.MiÒn nói Lo¹i ®−êng ray khæ 1m NÒn ®−êng réng 5. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng s¾t ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.540 6.580 4. tµ vÑt gç §−êng cÊp II.080 6. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®−êng réng 5.435m NÒn ®−êng. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®−êng réng 5.Trung du Lo¹i ®−êng ray khæ 1.860 5.030 4.070 6.770 5.880 5.560 6. ray P43.830 5.670 5.

HÖ th«ng ®iÖn chiÕu s¸ng. vµ tÝnh cho tõng khu vùc ®Þa lý (®ång b»ng. b. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng s¾t ch−a bao gåm c¸c chi phÝ cho: . 67 . c.HÖ thèng thiÕt bÞ tÝn hiÖu tËp trung vµ ®ãng ®−êng ..kÕ .BiÓn b¸o. miÒn nói).435m (gåm nÒn ®−êng vµ mÆt ®−êng).®−êng s¾t khæ 1435mm” vµ c¸c yªu cÇu. tho¸t n−íc m−a. qui tr×nh thiÕt kÕ c«ng tr×nh cña ngµnh Giao th«ng vËn t¶i vµ c¸c qui ®Þnh kh¸c cã liªn quan. qui ®Þnh. . biÓn ch¾n. trung du. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng s¾t bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng 1km ®−êng s¾t theo khæ 1 m hoÆc khæ 1..HÖ thèng cÊp ®iÖn cho tÝn hiÖu ®iÖn tËp trung vµ ®ãng ®−êng ..

ch−¬ng 4 suÊt vèn ®Çu t− X©y dùng c«ng Tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 68 .

b¶o vÖ.000 m3/ngµy-®ªm _ 3.090 1.560 1. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n−íc ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸c phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y nh−ng n»m ngoµi khu vùc cña Nhµ m¸y nh− c«ng tr×nh thu vµ tr¹m b¬m n−íc th«. C¸c c«ng tr×nh phô trî nh− s©n. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4604: 1988 “XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. C¸c c«ng tr×nh nh− nhµ lµm viÖc.1 ®−îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt.540 a.310 1.v. nhËp khÈu tõ c¸c n−íc ph¸t triÓn vµ gi¸ cña c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn chÕ t¹o trong n−íc.1 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y cÊp n−íc sinh ho¹t STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1 Nhµ m¸y cÊp n−íc. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m3 n−íc s¹ch/ngµy-®ªm.Chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh: BÓ trén vµ ph©n phèi.. b.. HÖ thèng ch©m ho¸ chÊt. BÓ chøa n−íc s¹ch. II. tr¹m ®iÖn vµ chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. Chi phÝ thiÕt bÞ c«ng nghÖ chÝnh tÝnh trong suÊt vèn ®Çu t− nµy ®−îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn. HÖ thèng thu n−íc th¶i. nhµ ®iÒu hµnh vµ phßng thÝ nghiÖm. c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn chÕ t¹o trong n−íc vµ trang thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh. c«ng suÊt 40. 69 .290 1. c«ng suÊt 100.000 m3/ngµy-®ªm _ 3.160 1.580 4 Nhµ m¸y cÊp n−íc.000 m3/ngµy-®ªm _ 3. . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y cÊp n−íc bao gåm: . C«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n−íc sinh ho¹t B¶ng IV.000 m3/ngµy-®ªm 1000®/m3 3. nhµ th−êng trùc.130 1. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. gara.810 3 Nhµ m¸y cÊp n−íc. ®−êng èng dÉn n−íc th«. d. Tr¹m b¬m n−íc röa läc. c. n−íc kü thuËt vµ n−íc sinh ho¹t. c«ng suÊt 300.v. Tæng mÆt b»ng.1. BÓ l¾ng vµ bÓ läc.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn c«ng nghÖ. C¸c yªu cÇu vÒ qui ph¹m an toµn kü thuËt trong x©y dùng theo qui ®Þnh trong TCVN 5308: 1991.810 2 Nhµ m¸y cÊp n−íc. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.580 1. tr¹m ®iÖn cao thÕ vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng Nhµ m¸y nh− x©y dùng ®−êng c«ng vô. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y cÊp n−íc nªu t¹i B¶ng IV. hÖ thèng tho¸t n−íc. theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4514: 1988 “XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp.180 1. trô së ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp IV. v¨n phßng. Nhµ s¶n xuÊt. c«ng suÊt 50. kho x−ëng. víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I.

TCVN 3989: 1985 . khu ®« thÞ B¶ng IV.090 290 3 Khu c«ng nghiÖp quy m« trªn 300 ha _ 6.. tho¸t n−íc.210 240 3 Khu ®« thÞ quy m« tõ 100 ®Õn 200 ha _ 5. kÕt cÊu.2.040 230 Tr.340 5.650 270 II C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu ®« thÞ Khu ®« thÞ quy m« tõ 20 ®Õn 50 ha Tr. cÊp ®iÖn giao th«ng. c¸c gi¶i ph¸p quy ho¹ch. khu ®« thÞ nªu t¹i B¶ng IV.®/ha 6. khu ®« thÞ STT I 1 Lo¹i c«ng tr×nh C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp Khu c«ng nghiÖp quy m« d−íi 100 ha §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng Tr.®/ha 7.520 310 2 Khu c«ng nghiÖp quy m« tõ 100 ®Õn 300 ha _ 6.260 5. gi¶i ph¸p kü thuËt cÊp.®/ha 7.370 910 III 1 C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu ®« thÞ kiÓu mÉu Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 20 ®Õn 50ha 2 Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 50 ha ®Õn 100 ha _ 7.320 4..M¹ng l−íi bªn ngoµi vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan.690 5.Tiªu chuÈn thiÕt kÕ quy ho¹ch mÆt b»ng tæng thÓ côm c«ng nghiÖp.540 4.690 5.HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng cÊp n−íc vµ tho¸t n−íc . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp.130 4.2 ®−îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ vÒ ph©n lo¹i c«ng tr×nh c«ng nghiÖp.860 860 a. 70 .2 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp..990 4. theo c¸c qui ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4616: 1988 .060 270 1 2 Khu ®« thÞ quy m« tõ 50 ®Õn 100 ha _ 5.110 880 3 Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 100 ha ®Õn 200 ha _ 6. c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp.630 5.

®iÖn s¶n xuÊt (®èi víi khu c«ng nghiÖp) vµ c¸c c«ng t¸c kh¸c nh− san nÒn. . e. tr¹m xö lý). hÖ thèng ®iÖn (®iÖn chiÕu s¸ng.Trang thiÕt bÞ. c. c©y xanh.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ thiÕt bÞ tr¹m b¬m. bÓ chøa. khu ®« thÞ. khu ®« thÞ ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ: . tr¹m xö lý n−íc th¶i vµ trang thiÕt bÞ phôc vô chiÕu s¸ng. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. tr¹m biÕn thÕ. tr¹m biÕn thÕ. SuÊt vèn ®Çu t− tÝnh cho c¸c khu ®« thÞ kiÓu mÉu lµ tÝnh cho c¸c khu ®« thÞ mµ ®¸p øng c¸c tiªu chÝ vÒ h¹ tÇng kü thuËt ®ång bé. hÖ thèng cÊp n−íc (tuyÕn èng cÊp n−íc. l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn. cÊp tho¸t n−íc trong nhµ.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng nh− hÖ thèng tho¸t n−íc (tuyÕn èng tho¸t n−íc. . hè ga. khu ®« thÞ. cÊp ®iÖn. sinh ho¹t. khu ®« thÞ bao gåm: . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. 71 . tr¹m b¬m. h¹ tÇng x· héi ®Çy ®ñ ®−îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t− sè 15/2008/TT-BXD ngµy 17/06/2008 cña Bé X©y dùng. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ha diÖn tÝch khu c«ng nghiÖp.X©y dùng hÖ thèng kü thuËt bªn ngoµi khu c«ng nghiÖp. tr¹m b¬m).b. ®−êng néi bé. cÊp n−íc. d.

ch−¬ng 5 suÊt vèn ®Çu t− X©y dùng c«ng Tr×nh thñy lîi 72 .

SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thñy lîi nªu t¹i B¶ng V. b¬m tiªu. c«ng tr×nh cÊp IV 2 II 1 C«ng tr×nh tr¹m b¬m tiªu C«ng tr×nh tr¹m b¬m tiªu. Chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh chÝnh.170 a.390 2. c«ng tr×nh cÊp III C«ng tr×nh tr¹m b¬m t−íi.070 19.1. hÖ thèng kªnh khu t−íi.040 2. c«ng tr×nh cÊp III III 1 Khu t−íi HÖ thèng kªnh khu t−íi §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/ha 16. b.310 1.680 - 23.400 1000®/ha 18. C«ng tr×nh thñy lîi B¶ng V.1 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thñy lîi STT Lo¹i c«ng tr×nh I 1 C«ng tr×nh tr¹m b¬m t−íi C«ng tr×nh tr¹m b¬m t−íi. phôc vô. 73 . phô trî. suÊt vèn ®Çu t− x©y dùng hÖ thèng kªnh khu t−íi ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1Km kªnh.630 28. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m b¬m t−íi vµ b¬m tiªu ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1ha.080 11.280 13.930 1000®/km 36.1 bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m b¬m t−íi.

ph¸t sãng ph¸t thanh 2. C«ng tr×nh chÕ biÕn l−¬ng thùc.Môc lôc Néi dung PhÇn I. C«ng tr×nh nhµ ë 2. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng C«ng tr×nh giao th«ng 1.4 §−êng d©y t¶i ®iÖn 2.1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng 5.4 Nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh 5.3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch.2.5 §−êng d©y c¸p h¹ thÕ 0.2 C«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn 2.6 C«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220kV 3.4kV 2.1 C«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn 2. B¶ng suÊt vèn ®Çu t− XDCT Ch−¬ng I.6 C«ng tr×nh thÓ thao 2.2. v¨n phßng lµm viÖc 2.4 C«ng tr×nh trô së c¬ quan. C«ng tr×nh cÇu ®−êng bé 74 Trang 2 5 6 7 9 9 11 11 13 15 17 18 20 22 25 27 30 31 32 33 33 34 35 37 39 40 41 42 43 43 44 46 47 48 49 50 51 54 55 . cao ®¼ng.1 Nhµ göi trÎ.7 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa 6. thùc phÈm 5. thuyÕt minh vµ h−íng dÉn sö dông PhÇn II. tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp. C«ng tr×nh dÖt may 4. ph¸t sãng truyÒn h×nh 2. C«ng tr×nh c«ng céng 2. tr−êng nghiÖp vô 2. tr−êng mÉu gi¸o 2.6 Nhµ m¸y cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n vµ tr¹m trén bª t«ng 5.5 Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng 5.1 C«ng tr×nh v¨n hãa 2. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng 5.3 Tr¹m biÕn ¸p 2.9 C«ng tr×nh tr¹m BTS Ch−¬ng II. C«ng tr×nh tr−êng häc 2.2 Tr−êng häc 2.7 C«ng tr×nh thu.2. g¹ch Granit 5.3 C«ng tr×nh y tÕ 2.3 Tr−êng ®¹i häc. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông 1.2 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp l¸t Ceramic. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 1.2. ngãi ®Êt sÐt nung 5. C«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim 2. C«ng tr×nh nhµ x−ëng vµ kho th«ng dông Ch−¬ng III.8 C«ng tr×nh thu. C«ng tr×nh n¨ng l−îng 2.5 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n 2.

SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c¸c C«ng tr×nh trong hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt 1. C«ng tr×nh cÇu ®−êng s¾t 3.2. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng C«ng tr×nh thñy lîi 1. khu ®« thÞ 57 58 66 68 Ch−¬ng V. C«ng tr×nh ®−êng « t« 4. C«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n−íc 2. C«ng tr×nh thñy lîi 72 75 69 70 73 . C«ng tr×nh ®−êng s¾t Ch−¬ng IV. C¸c c«ng tr×nh trong hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful