Bé x©y dùng

------------<>--------------

suÊt vèn ®Çu t−
x©y dùng c«ng tr×nh n¨m 2010
(C«ng bè theo quyÕt ®Þnh sè 295/Q§- Bxd
ngµy 22 / 03 /2011 cña bé x©y dùng)

Hµ Néi, 2011

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2011

Số : 295 /Qð-BXD

QUYẾT ðỊNH
V/v Công bố Tập suất vốn ñầu tư xây dựng công trình năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị ñịnh số 17/2008/Nð-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui ñịnh
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Căn cứ Nghị ñịnh số 112/2009/Nð-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý
chi phí ñầu tư xây dựng công trình.
Theo ñề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế
Xây dựng.
QUYẾT ðỊNH
ðiều 1. Công bố Tập Suất vốn ñầu tư xây dựng công trình năm 2010 kèm theo Quyết
ñịnh này ñể các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ñến việc quản lý ñầu tư xây
dựng công trình tham khảo, sử dụng vào việc xác ñịnh tổng mức ñầu tư và quản lý chi
phí ñầu tư xây dựng công trình.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày ký.
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội ñồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cơ quan TW của các ñoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng chuyên
ngành;
- Website của Bộ Xây dựng;
- Các Cục, Vụ, Viện thuộc BXD;
- Lưu VP, Vụ KTXD, Viện KTXD, M.230

1

KT. BỘ TRUỞNG
THỨ TRUỞNG

ðã ký
Trần Văn Sơn

SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh n¨m 2010

(Công bố theo Quyết ñịnh số 295 /Qð-BXD ngày 22/03/2011 của Bộ Xây dựng
về việc công bố Tập Suất vốn ñầu tư xây dựng công trình năm 2010)
phÇn I
ThuyÕt minh vµ h−íng dÉn sö dông
1. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh (gäi t¾t lµ suÊt vèn ®Çu t−) lµ møc chi
phÝ cÇn thiÕt ®Ó ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh míi tÝnh cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch hoÆc
c«ng suÊt, n¨ng lùc phôc vô theo thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh.
C«ng suÊt, n¨ng lùc phôc vô theo thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh lµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt
hoÆc khai th¸c sö dông c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ, ®−îc x¸c ®Þnh b»ng ®¬n vÞ ®o thÝch
hîp.
2. SuÊt vèn ®Çu t− lµ c«ng cô hç trî cho các c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan
®Õn viÖc qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh.
3. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc x¸c ®Þnh cho c«ng tr×nh x©y dùng
míi, cã tÝnh chÊt phæ biÕn, víi møc ®é kü thuËt c«ng nghÖ trung b×nh tiªn tiÕn. SuÊt
vèn ®Çu t− ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së LuËt X©y dùng n¨m 2003, NghÞ ®Þnh sè
209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y
dùng, qui chuÈn x©y dùng ViÖt Nam, tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam, tiªu chuÈn ngµnh
trong thiÕt kÕ, c¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh.
SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh to¸n t¹i mÆt b»ng gi¸ thÞ tr−êng thêi ®iÓm QuÝ IV n¨m
2010. §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã sö dông ngo¹i tÖ th× phÇn chi phÝ ngo¹i tÖ ®−îc tÝnh ®æi
vÒ ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ hèi ®o¸i 1USD = 19.500 VN§.
4. TËp suÊt vèn ®Çu t− nµy ®−îc tÝnh to¸n vµ bè côc thµnh hai phÇn chÝnh gåm:
PhÇn 1 : ThuyÕt minh vµ h−íng dÉn sö dông
PhÇn 2 : B¶ng suÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh
Trong phÇn 1 giíi thiÖu c¬ së tÝnh to¸n, ph¹m vi, ®èi t−îng sö dông; c¸c kho¶n
môc chi phÝ theo qui ®Þnh ®−îc tÝnh trong suÊt vèn ®Çu t−, chi tiÕt nh÷ng néi dung ®·
tÝnh vµ ch−a ®−îc tÝnh ®Õn trong suÊt vèn ®Çu t−; h−íng dÉn sö dông suÊt vèn ®Çu t−
trong viÖc x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh.
2

1 Bæ sung c¸c chi phÝ nªu ë Môc 5. . . SuÊt vèn ®Çu t− ®· bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng..2 Néi dung chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ch−a bao gåm chi phÝ cho mét sè c«ng t¸c nh−: . Cô thÓ: 6.§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng vµ xö lý c¸c t¸c ®éng cña dù ¸n ®Õn m«i tr−êng. 6.2 (kh«ng h¹n chÕ theo c¸c néi dung nh− ®· nªu).1 SuÊt vèn ®Çu t− bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt cho viÖc x©y dùng. ®iÒu chØnh. tÝnh chÊt nguån vèn. . qui ®æi l¹i suÊt vèn ®Çu t− sö dông cho phï hîp. .Chi phÝ dù phßng cña dù ¸n ®Çu t−. c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ.Chi phÝ thuª t− vÊn n−íc ngoµi.KiÓm ®Þnh vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng. .Cã sù kh¸c nhau vÒ ®¬n vÞ ®o n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh ®−îc x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ c¬ së víi ®¬n vÞ ®o ®−îc sö dông trong TËp suÊt vèn ®Çu t−. 5. ViÖc bæ sung c¸c kho¶n môc chi phÝ nµy ®−îc thùc hiÖn theo c¸c qui ®Þnh. 3 .. c«ng tr×nh thñy lîi.Qui m« n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n kh¸c víi qui m« n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh ®¹i diÖn ®−îc lùa chän trong danh môc TËp suÊt vèn ®Çu t−. tiÕn ®é thùc hiÖn. hç trî vµ t¸i ®Þnh c−. Khi sö dông suÊt vèn ®Çu t− trong tËp nµy ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t− cÇn c¨n cø vµo tÝnh chÊt. mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ.) ®Ó tÝnh bæ sung. c«ng tr×nh giao th«ng. yªu cÇu cô thÓ cña dù ¸n (®iÒu kiÖn mÆt b»ng x©y dùng. t− vÊn ®Çu t− x©y dùng vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c. Néi dung chØ tiªu suÊt vèn ®Çu t− 5.Chi phÝ båi th−êng.L·i vay trong thêi gian thùc hiÖn dù ¸n (®èi víi c¸c dù ¸n cã sö dông vèn vay). . 6. . .Gia cè ®Æc biÖt vÒ nÒn mãng c«ng tr×nh. quan tr¾c biÕn d¹ng c«ng tr×nh.§¨ng kiÓm chÊt l−îng quèc tÕ.2 §iÒu chØnh l¹i suÊt vèn ®Çu t− trong mét sè tr−êng hîp nh−: . ph©n lo¹i theo 5 lo¹i c«ng tr×nh gåm c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông. 5. qu¶n lý dù ¸n. c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. .Trong phÇn 2 lµ c¸c b¶ng suÊt vèn ®Çu t− ®−îc s¾p xÕp. kinh doanh). h−íng dÉn hiÖn hµnh phï hîp víi thêi ®iÓm x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh.Vèn l−u ®éng ban ®Çu (®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng nh»m môc ®Ých s¶n xuÊt.

®Þa chÊt nÒn mãng c«ng tr×nh hoÆc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng.kü thuËt t−¬ng tù ®Ó lËp tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n. Dù ¸n ®Çu t− x©y dùng cã c«ng tr×nh ch−a n»m trong danh môc c«ng tr×nh t¹i TËp suÊt vèn ®Çu t− nµy th× cã thÓ sö dông c¸c sè liÖu vÒ suÊt chi phÝ x©y dùng cña c¸c c«ng tr×nh cã chØ tiªu kinh tÕ . Sö dông chØ tiªu suÊt vèn ®Çu t− ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t− cho c¸c c«ng tr×nh më réng. qui ®æi suÊt vèn ®Çu t− trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n cã thÓ sö dông chØ sè gi¸ x©y dùng do Bé X©y dùng c«ng bè).- - - C«ng tr×nh cã nh÷ng yÕu tè ®Æc biÖt vÒ ®Þa ®iÓm x©y dùng. MÆt b»ng gi¸ ®Çu t− vµ x©y dùng ë thêi ®iÓm x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t− x©y dùng cã sù thay ®æi so víi thêi ®iÓm c«ng bè TËp suÊt vèn ®Çu t− (ViÖc ®iÒu chØnh. n©ng cÊp hoÆc c«ng tr×nh cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ c«ng nghÖ. 4 . Dù ¸n ®Çu t− x©y dùng sö dông c¸c nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) khi cã nh÷ng néi dung chi phÝ kh¸c víi nh÷ng néi dung chi phÝ tÝnh trong suÊt vèn ®Çu t− nµy.

phÇn II SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 5 .

Ch−¬ng 1 suÊt vèn ®Çu t− X©y dùng c«ng Tr×nh d©n dông 6 .

230 1000®/m2sµn 7.790 3. sµn. kÕt cÊu khung chÞu lùc BTCT. vµ theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4451:1987 “Nhµ ë.550 III 1 510 470 440 760 850 890 Nhµ biÖt thù Nhµ kiÓu biÖt thù tõ 2 ®Õn 3 tÇng. cã sè tÇng 1000®/m2sµn Sè tÇng ≤ 5 tÇng _ 6 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 8 tÇng _ 9 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 15 tÇng _ 16 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 19 tÇng _ 20 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 25 tÇng _ 26 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 30 tÇng SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 6..v. sµn. c«ng tr×nh Nhµ ë B¶ng I.400 3 Nhµ tõ 2 ®Õn 3 tÇng.370 5.440 1. kÕt cÊu t−êng g¹ch chÞu lùc. kÕt cÊu khung chÞu lùc BTCT.420 1000®/m2sµn 1. c¸c yªu cÇu vµ quy ®Þnh kh¸c vÒ gi¶i ph¸p kiÕn tróc. sµn. kÕt cÊu.830 5.060 7. m¸i BTCT ®æ t¹i chç.350 7. II.1. m¸i BTCT ®æ t¹i chç a. m¸i BTCT ®æ t¹i chç _ 5.160 9. ®iÖn.1 ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I.300 II 1 Nhµ ë riªng lÎ Nhµ ë 1 tÇng t−êng bao x©y g¹ch.740 7. theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.290 6.v. m¸i t«n 2 Nhµ 1 tÇng c¨n hé khÐp kÝn.190 6.530 4. t−êng bao x©y g¹ch. t−êng bao x©y g¹ch.850 6. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë nªu t¹i B¶ng I.870 5. III.1 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë STT I 1 2 3 4 5 6 Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh Nhµ chung c− cao tÇng kÕt cÊu khung bª t«ng cèt thÐp (BTCT). Nguyªn t¾c chung”.280 8. IV theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn X©y dùng (TCXD) sè 13:1991 “Ph©n cÊp nhµ vµ c«ng tr×nh d©n dông. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. t−êng bao x©y g¹ch. 7 .080 9. m¸i BTCT ®æ t¹i chç _ 3. Nguyªn t¾c chung”.

SuÊt vèn ®Çu t− c«ng tr×nh ë B¶ng I.18 . tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô vËn hµnh. d.20 .10 .HÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®−îc ¸p dông ®èi víi tr−êng hîp chØ giíi x©y dùng phÇn tÇng hÇm t−¬ng ®−¬ng víi chØ giíi x©y dùng phÇn næi. .b.1.1. suÊt vèn ®Çu t− theo hÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®−îc thùc hiÖn ®iÒu chØnh trªn tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng bao gåm diÖn tÝch x©y dùng sµn tÇng hÇm.1. hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y. Tr−êng hîp cã x©y dùng tÇng hÇm th× suÊt vèn ®Çu t− ®−îc ®iÒu chØnh nh− sau: Tr−êng hîp x©y dùng sè tÇng hÇm 1 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm Tõ 3 tÇng hÇm trë lªn HÖ sè ®iÒu chØnh K®/c 1. trong ®ã phÇn chi phÝ thiÕt bÞ ®· bao gåm c¸c chi phÝ mua s¾m.23 . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë ch−a bao gåm chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ chi phÝ cho phÇn ngo¹i thÊt bªn ngoµi c«ng tr×nh.1 tÝnh cho c«ng tr×nh nhµ ë chung c− cao tÇng ch−a cã x©y dùng tÇng hÇm. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng.ViÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t−. m¸y b¬m cÊp n−íc. 8 . c.20 1. l¾p ®Æt thang m¸y.18 1.

070 15.900 15.990 6.300 3 600 < Qui m« ≤ 800 chç ngåi _ 25.680 2.290 15.790 1.000 II 1 Nhµ h¸t ca nh¹c t¹p kü.920 16.400 400 < Qui m« ≤ 600 chç ngåi _ 26.160 2 600 < Qui m« ≤ 800 chç ngåi _ 21.020 3 800 < Qui m« ≤ 1000 chç ngåi _ 20.240 1.470 16.770 7.1 C«ng tr×nh V¨n hãa: B¶ng I.810 8.120 16.890 3.2. C«ng tr×nh c«ng céng 2.350 III 1 B¶o Tµng Nhµ b¶o tµng IV 1 TriÓn l·m Trung t©m héi chî .880 1000®/m2 sµn 13.triÓn l·m V 1 Th− viÖn Nhµ th− viÖn 9 .700 1000®/m2 sµn 9.2 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh V¨n hãa STT I Lo¹i c«ng tr×nh 1 R¹p chiÕu phim cã qui m« chç ngåi Qui m« ≤ 400 chç ngåi 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/chç ngåi 26.210 6.740 17.330 1.980 1000®/m2 sµn 11.650 6.760 10.300 3.060 6.100 4 800 < Qui m« ≤ 1000 chç ngåi _ 25. kÞch nãi cã qui m« chç ngåi Qui m« ≤ 600 chç ngåi 1000®/chç ngåi 21.

..) vµ c¸c h¹ng môc phôc vô (kho. thiÕt bÞ phôc vô nh−: m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é..Chi phÝ trang. C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ khu ®Êt x©y dùng..10% 10 . II theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. f.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh (nhµ b¶o tµng. c. nhµ h¸t ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 chç ngåi cña kh¸n gi¶. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh v¨n hãa ch−a bao gåm chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ chi phÝ cho phÇn ngo¹i thÊt bªn ngoµi c«ng tr×nh.. c¸c thiÕt bÞ kh¸c. phßng ®äc. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh v¨n hãa nh− sau: . quy ho¹ch tæng mÆt b»ng. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. triÓn l·m. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng b¶o tµng. e. Nguyªn t¾c chung”.. theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5577:1991 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ r¹p chiÕu phim” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. th− viÖn ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng.2 ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I..a.Chi phÝ cho c«ng tr×nh chÝnh : 80 . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa nªu t¹i B¶ng I. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.Chi phÝ cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô : 20 .. . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng b¶o tµng. qu¹t ®iÖn.). nhµ vÖ sinh. b.90% .. Chi phÝ trang. qu¹t ®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. th− viÖn bao gåm: . d. thiÕt bÞ phôc vô kh¸n gi¶ vµ phßng lµm viÖc cña nh©n viªn nh−: m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. phßng tr−ng bµy. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng r¹p chiÕu phim. nhµ h¸t bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh. triÓn l·m. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng r¹p chiÕu phim.

050 2. nhµ chÕ biÕn thøc ¨n. tr−êng mÉu gi¸o B¶ng I.v. tr−êng mÉu gi¸o STT I 1 2 3 II 1 2 3 4 Lo¹i c«ng tr×nh Nhµ trÎ Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 3 ®Õn 5 nhãm líp (75-125 ch¸u) Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 6 ®Õn 8 nhãm líp (150-200 ch¸u) Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 9 ®Õn 10 nhãm líp (225-250 ch¸u) §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/ch¸u 42. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô nh−: kho ®Ó ®å..3 ®−îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.2 C«ng tr×nh tr−êng häc 2.Chi phÝ x©y dùng nhµ líp häc.130 1000®/hs 41. quy ®Þnh kh¸c vÒ khu ®Êt x©y dùng. 11 .230 2. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ..200 32. cã qui m« Tõ 3 ®Õn 5 nhãm líp (75-125 häc sinh).870 35.130 _ 42.380 Tõ 6 ®Õn 8 nhãm líp (150200 häc sinh) Tõ 9 ®Õn 10 nhãm líp (225250 häc sinh) _ 39. theo quy ®Þnh trong TCVN 3907:1984 “Nhµ trÎ. tr−êng mÉu gi¸o. III.. b. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ göi trÎ.2..690 34.060 33.610 2.2. c¸c yªu cÇu. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c liªn quan.380 Tõ 11 ®Õn 13 nhãm líp (275325 häc sinh) _ 34. s©n v−ên.. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ göi trÎ..130 _ 41. kü thuËt ®iÖn.420 3. a. Nguyªn t¾c chung” víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.420 2. tr−êng mÉu gi¸o nªu t¹i B¶ng I.380 Tr−êng mÉu gi¸o.710 30.010 3.v. nhµ ®Ó xe..3 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ göi trÎ. khu gi¶i trÝ. c¸c chi phÝ x©y dùng kh¸c nh−: trang trÝ s©n ch¬i. chiÕu s¸ng.1 Nhµ göi trÎ. tr−êng mÉu gi¸o bao gåm: . nhµ giÆt quÇn ¸o.410 34.600 3.220 28..380 _ 36.

v. phßng y tÕ. d.. phßng ¨n.. v−ên vµ khu vui ch¬i. v−ên vµ khu vui ch¬i 12 : 75 .85% : 15 .S©n. phßng vÖ sinh.. C«ng tr×nh nhµ göi trÎ. thiÕt bÞ néi thÊt: gi−êng tñ. phßng ngñ. bµn ghÕ. nhµ ®Ó xe. . phßng nghØ.Khèi c«ng tr×nh nhãm líp gåm: phßng sinh ho¹t.Chi phÝ trang. c. nhµ kho. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 häc sinh theo qui m« n¨ng lùc phôc vô lµ 25 häc sinh/líp. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh nhãm líp Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh phôc vô Chi phÝ cho s©n. tr−êng mÉu gi¸o ®−îc ph©n chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ. m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. giÆt quÇn ¸o.Khèi c«ng tr×nh phôc vô gåm: phßng tiÕp kh¸ch. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. . phßng nghØ cña gi¸o viªn.. bao gåm: .5% .10% : 10 .. v. nhµ chuÈn bÞ thøc ¨n.. qu¹t ®iÖn. phßng giao nhËn trÎ.

thÓ dôc thÓ thao.Chi phÝ x©y dùng nhµ líp häc.480 16.130 a.130 1 2 Tõ 20 ®Õn 24 líp (1000-1200 häc sinh) _ 29.070 22. gi¶i trÝ. . c. thùc hµnh.380 II Tr−êng trung häc c¬ së (cÊp II) vµ phæ th«ng trung häc (cÊp III) cã qui m« Tõ 12 ®Õn 16 líp (600-800 häc sinh) 1000®/hs 30.2..490 2.380 2 Tõ 10 ®Õn 14 líp (tõ 500 ®Õn 700 häc sinh) _ 23.880 24.4 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng tr−êng häc STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr−êng tiÓu häc (cÊp I) cã qui m« Tõ 5 ®Õn 9 líp (250.600 3. Nguyªn t¾c chung” vÒ ph©n cÊp c«ng tr×nh vµ c¸c yªu cÇu. III theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.880 3. vµ quy ®Þnh trong TCVN 3978:1984 “Tr−êng häc phæ th«ng.. c¸c h¹ng môc phôc vô.4 ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. diÖn tÝch.620 20....900 2.Chi phÝ vÒ trang. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng tr−êng häc ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho mét häc sinh víi quy m« n¨ng lùc phôc vô lµ 50 häc sinh/líp. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr−êng häc nªu t¹i B¶ng I.450 17. vui ch¬i. thiÕt bÞ phôc vô häc tËp.470 3. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. thÓ thao.380 4 Tõ 20 ®Õn 30 líp (tõ 1000 ®Õn 1500 häc sinh) _ 21.2. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr−êng häc bao gåm: ..810 18.450 häc sinh) 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/hs 25. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.130 3 Tõ 28 ®Õn 36 líp (1400-1800 häc sinh) _ 27.. b.380 3 Tõ 15 ®Õn 19 líp (tõ 750 ®Õn 950 häc sinh) _ 22. quy ®Þnh vÒ quy m« c«ng tr×nh. 13 .850 2.. khu ®Êt x©y dùng.400 21.. yªu cÇu thiÕt kÕ.700 2.2 Tr−êng häc B¶ng I. cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô häc tËp.

C«ng tr×nh x©y dùng tr−êng ®−îc ph©n chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ. kho cña c¸c x−ëng. phßng truyÒn thèng.20%.d. c¬ khÝ. phßng ®å dïng gi¶ng d¹y.Khèi thÓ thao gåm c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh thÓ thao. : 5%. th− viÖn.Khèi phôc vô häc tËp gåm héi tr−êng. : 15 . : 15 .10%. phßng nghØ cña gi¸o viªn. ®iÖn.Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh thÓ thao . .Khèi häc tËp gåm c¸c phßng häc.Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ gåm v¨n phßng. phßng tiÕp kh¸ch.Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh häc tËp . §éi. v¨n phßng §oµn.Khèi lao ®éng thùc hµnh gåm c¸c x−ëng thùc hµnh vÒ méc.10%. .Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh phôc vô . Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: .Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh lao ®éng thùc hµnh . . nhµ ®Ó xe. phßng gi¸m hiÖu.Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh hµnh chÝnh qu¶n trÞ 14 : 50 . . bao gåm: . : 15 . .55%.

Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. nghiªn cøu vµ thùc hµnh. cao ®¼ng cã qui m« häc sinh Qui m« ≤ 1000 häc sinh 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/hs 114. tr−êng nghiÖp vô cã qui m« häc sinh Qui m« ≤ 500 häc sinh 1000®/hs 56. tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp. tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp.590 5.960 6. III theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748: 1991 vÒ “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.930 96. 15 .260 3 800 < qui m« ≤ 1200 häc sinh _ 50. vui ch¬i.. tr−êng nghiÖp vô t¹i B¶ng I. tr−êng nghiÖp vô B¶ng I.390 5.220 5 Qui m« > 5000 häc sinh _ 100.960 86. tr−êng nghiÖp vô STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr−êng ®¹i häc.2.700 93.560 5.520 a. trung häc chuyªn nghiÖp.730 6. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.200 43.080 5. yªu cÇu thiÕt kÕ c¸c h¹ng môc phôc vô häc tËp. cao ®¼ng.260 2 500 < qui m« ≤ 800 häc sinh _ 53.3 Tr−êng ®¹i häc.220 II 1 Tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp.tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ TCXDVN 275 2002 “Tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp.520 3 2000 < qui m« ≤ 3000 häc sinh _ 108. TCXDVN 60:2003 “tr−êng d¹y nghÒ .2.520 2 1000 < qui m« ≤ 2000 häc sinh _ 111..180 90. cao ®¼ng. häc viÖn.5 ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. Nguyªn t¾c chung”. c¸c yªu cÇu quy ®Þnh kh¸c vÒ qui m« c«ng tr×nh. häc viÖn.480 39.5 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr−êng ®¹i häc.220 4 3000 < qui m« ≤ 5000 häc sinh _ 103.. cao ®¼ng..850 5.800 84.660 41. gi¶i trÝ.230 5. quy ®Þnh trong TCVN 3981:1985 “Tr−êng ®¹i häc. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr−êng ®¹i häc. mÆt b»ng tæng thÓ.

c. tr¹m y tÕ.50 15 .Khèi c«ng tr×nh kü thuËt gåm x−ëng söa ch÷a.30 5 Tr−êng ®¹i häc. héi tr−êng. c¬ së nghiªn cøu khoa häc. th− viÖn. .15 30 . bãng ræ.Khèi häc tËp vµ c¬ së nghiªn cøu khoa häc gåm gi¶ng ®−êng. tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp. nhµ phôc vô (quÇy gi¶i kh¸t. tr¹m biÕn thÕ. líp häc.Khèi thÓ dôc thÓ thao gåm phßng tËp thÓ dôc thÓ thao. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr−êng ®¹i häc. % 16 . . lµm viÖc. tr−êng nghiÖp vô ®−îc chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ. trang thiÕt bÞ thÓ dôc thÓ thao. kho.Khèi ký tóc x¸ sinh viªn gåm nhµ ë cho sinh viªn. c«ng tr×nh thÓ thao ngoµi trêi. tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp. d. C«ng tr×nh x©y dùng tr−êng ®¹i häc. phßng gi¸m hiÖu.10 20 .Chi phÝ trang thiÕt bÞ néi thÊt. tr−êng nghiÖp vô ®−îc tÝnh cho 1 häc sinh. bãng chuyÒn. nhµ ¨n. phßng gi¸o viªn. . cao ®¼ng. bÓ b¬i.b. nhµ hµnh chÝnh. khu ký tóc x¸ sinh viªn. s©n bãng ®¸. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: STT C¸c kho¶n môc chi phÝ 1 Khèi c«ng tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc Khèi c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao Khèi c«ng tr×nh ký tóc x¸ Khèi c«ng tr×nh kü thuËt 2 3 4 50 . tr¹m biÕn thÕ. % 40 . th− viÖn. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr−êng ®¹i häc. nhµ ®Ó xe « t«. tr−êng nghiÖp vô.. . thiÕt bÞ tr¹m b¬m. gi¶ng ®−êng.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh chÝnh vµ phôc vô cña tr−êng.60 Tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp. tr¹m b¬m. cao ®¼ng. cao ®¼ng bao gåm: . y tÕ. cao ®¼ng.25 5 35 . chç ®Ó xe). bao gåm: ..

. c.290 540.330 415. x−ëng. phßng vÖ sinh.870 603. phßng nghiÖp vô. bÖnh nh©n.239.6 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh y tÕ STT Lo¹i c«ng tr×nh I 1 BÖnh viÖn ®a khoa BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 50 ®Õn 200 gi−êng bÖnh 2 BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 250 ®Õn 350 gi−êng bÖnh BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 400 ®Õn 500 gi−êng bÖnh BÖnh viÖn ®a khoa qui m« trªn 550 gi−êng bÖnh 3 4 Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− 1000®/ gi−êng 1. phôc vô sinh ho¹t. khoa d−îc. bè côc mÆt b»ng. Nguyªn t¾c chung”. theo Tiªu chuÈn x©y dùngViÖt Nam TCXDVN 365 : 2007 "BÖnh viÖn ®a khoa. n−íc. 17 . phßng nghiÖp vô.6 ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸m. phßng hµnh chÝnh. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh y tÕ nªu t¹i B¶ng I. thùc nghiÖm. xÐt nghiÖm. phßng sinh ho¹t cña nh©n viªn. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh bÖnh viÖn ®a khoa gåm: .. phßng cÊp cøu. kho.2. ch÷a ch¸y.700 X©y dùng ThiÕt bÞ a.970 447.. + Khèi ch÷a bÖnh néi tró gåm phßng bÖnh nh©n. III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.074. ®iÖn.. qu¶n trÞ gåm bÕp.. th«ng giã.090 _ 1.Chi phÝ trang thiÕt bÞ y tÕ hiÖn ®¹i vµ ®ång bé phôc vô kh¸m. . + Khèi hµnh chÝnh.300 _ 1. khu vÖ sinh. gi¶i ph¸p kü thuËt vÒ phßng ch¸y.230 582.. nhµ giÆt. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. nghØ ng¬i cña nh©n viªn.610 479.750 465.156. ch÷a bÖnh. phßng gi¶i phÉu bÖnh lý.890 _ 1.. phßng kh¸m vµ ®iÒu trÞ. b. + Khèi kü thuËt nghiÖp vô gåm phßng mæ. quy ®Þnh vÒ khu ®Êt x©y dùng. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh bÖnh viÖn ®a khoa ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 gi−êng bÖnh theo n¨ng lùc phôc vô.3 C«ng tr×nh y tÕ B¶ng I. chiÕu s¸ng. nhµ th−êng trùc. c¸c yªu cÇu. phßng cÊp cøu. phßng nghiÖp vô. ®iÒu trÞ bÖnh nh©n vµ c¸c c«ng tr×nh phôc vô nh−: + Khèi kh¸m bÖnh vµ ®iÒu trÞ ngo¹i tró gåm c¸c phßng chê.180 623. nhµ ®Ó xe.198. h−íng dÉn thiÕt kÕ " vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan..

7 bao gåm: . thµnh phè trùc thuéc TØnh Trô së c¸c c¬ quan HuyÖn. v¨n phßng. yªu cÇu kü thuËt chiÕu s¸ng.4 C«ng tr×nh trô së c¬ quan.. b. _ QuËn.10 .130 970 5. v¨n phßng lµm viÖc.7 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh trô së c¬ quan. m¸y tÝnh. theo Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 4601: 1988 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ trô së c¬ quan” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. quÇy gi¶i kh¸t.20 .18 1.430 Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 6. TØnh. v¨n phßng. phßng häp. l−u tr÷..880 4. kü thuËt ®iÖn.. ®iÖn tho¹i.1. d. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ lµm viÖc. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh B¶ng I. trô së c¬ quan ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng.7 tÝnh cho c«ng tr×nh nhµ lµm viÖc. kho dông cô. . trô së c¬ quan t¹i B¶ng I. qu¹t ®iÖn. v¨n phßng. . chç ®Ó xe..23 . trô së c¬ quan ch−a cã x©y dùng tÇng hÇm. SuÊt vèn ®Çu t− c«ng tr×nh ë B¶ng I.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô gåm: th−êng trùc. phßng th«ng tin.2.250 1. c¸c phßng phôc vô c«ng céng vµ kü thuËt nh−: phßng lµm viÖc. c.920 5. héi tr−êng.1. v¨n phßng lµm viÖc B¶ng I. vÖ sinh.20 1. Nguyªn t¾c chung”.790 350 a. Thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng Trô së c¸c c¬ quan trùc _ thuéc Bé. kho v¨n phßng phÈm. quy ®Þnh vÒ ph©n lo¹i trô së c¬ quan.1. STT 1 2 3 Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh Trô së c¬ quan Trung −¬ng. y tÕ. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. Tr−êng hîp cã x©y dùng tÇng hÇm th× suÊt vèn ®Çu t− ®−îc ®iÒu chØnh nh− sau: Tr−êng hîp x©y dùng sè tÇng hÇm 1 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm Tõ 3 tÇng hÇm trë lªn 18 HÖ sè ®iÒu chØnh K®/c 1. ThÞ x· SuÊt vèn ®Çu t− 8.18 .Chi phÝ x©y dùng c¸c phßng lµm viÖc.. 1000®/m2sµn cÊp Bé. TØnh. c¸c yªu cÇu. phßng kh¸ch. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ lµm viÖc. khu vÖ sinh. c¨ng tin.Chi phÝ thiÕt bÞ vµ trang thiÕt bÞ v¨n phßng nh− ®iÒu hoµ.7 ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.200 6. th− viÖn.

19 . .HÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®−îc ¸p dông ®èi víi tr−êng hîp chØ giíi x©y dùng phÇn tÇng hÇm t−¬ng ®−¬ng víi chØ giíi x©y dùng phÇn næi.. suÊt vèn ®Çu t− theo hÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®−îc thùc hiÖn ®iÒu chØnh trªn tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng bao gåm diÖn tÝch x©y dùng sµn tÇng hÇm.ViÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t−.

610 68.940 2 3 4 5 Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 2* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 3* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 4* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 5* _ _ _ _ 193. tr¹m b¬m ¸p lùc.230 39. phßng trùc cña nh©n viªn .230 24.090 539. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. Tû träng c¸c phÇn chi phÝ theo c¸c khèi chøc n¨ng trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: STT 1 Khèi chøc n¨ng Khèi phßng ngñ Kh¸ch s¹n 1* 50 . Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan... kho.) theo tiªu chuÈn quy ®Þnh cña tõng lo¹i kh¸ch s¹n. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n t¹i B¶ng I.. nhµ bÕp.8 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã 1 Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 1* 1000®/ gi−êng 128.8 ®−îc tÝnh to¸n phï hîp víi c«ng tr×nh kh¸ch s¹n tõ 1* ®Õn 5* theo Quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn xÕp h¹ng kh¸ch s¹n du lÞch ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 107 ngµy 22/6/1994 cña Tæng côc Du lÞch. x−ëng söa ch÷a. d. C«ng tr×nh cña kh¸ch s¹n ®−îc chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n bao gåm: . c¸c c«ng tr×nh phôc vô (thÓ dôc thÓ thao. . .. thang m¸y.. tr¹m cung cÊp n−íc. vui ch¬i gi¶i trÝ. nhµ ®Ó xe.230 134. c.240 X©y ThiÕt bÞ dùng 88.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh. th«ng tin liªn l¹c. ®iÖn tho¹i.480 394. . hÖ thèng cøu ho¶.Khèi phôc vô c«ng céng: s¶nh.230 281.55% Kh¸ch s¹n 2* 60 .2. thÓ dôc thÓ thao... khu thÓ thao.650 131.900 372.Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ: phßng lµm viÖc.820 112. phßng y tÕ. phßng ®iÖn.. b. phßng gi¶i trÝ.670 a. chç nghØ cña nh©n viªn phôc vô. . phßng ¨n. 5 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n B¶ng I.75% Kh¸ch s¹n 5* 70 .Chi phÝ thiÕt bÞ vµ trang thiÕt bÞ phôc vô sinh ho¹t. XÕp h¹ng” vµ TCVN 5065: 1990 “Kh¸ch s¹n.75% . phßng tiÕp kh¸ch.65% 20 Kh¸ch Kh¸ch s¹n 3* s¹n 4* 60 – 65% 70 .300 758.. phßng giÆt lµ ph¬i sÊy. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 gi−êng ngñ theo n¨ng lùc phôc vô.. bao gåm: Khèi phßng ngñ: phßng ngñ. c¸c qui ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4391: 1986 “Kh¸ch s¹n du lÞch.890 544. c¸c phßng phôc vô kh¸c. l¸i xe.

qu¶n trÞ 25 .25% c«ng céng Khèi hµnh 20% chÝnh .5% 25 -20% 5% .2 3 Khèi phôc vô 30 .5% 21 20% 10.5% 15.30% 25 – 30% 15 .

kÝch th−íc s©n 40x20m _ 3.170 6.460 5.460 110 700 560 40 _ 4. qui m« 40. kÝch th−íc s©n 128x94m S©n bãng chuyÒn.910 3.100 864 80 1. kh«ng cã kh¸n ®µi.000 chç ngåi 1000®/chç ngåi 2. kh«ng cã kh¸n ®µi.9 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thÓ thao STT Lo¹i c«ng tr×nh I S©n thÓ thao S©n ®iÒn kinh §−êng ch¹y th¼ng.770 300 1.2.360 1.000 chç ngåi _ 3 S©n bãng ®¸ tËp luyÖn.070 357 423 357 357 80 80 80 80 80 80 2 S©n nh¶y xa.6 C«ng tr×nh thÓ thao B¶ng I.330 210 2 S©n bãng ®¸ cã kh¸n ®µi.140 895 80 1.420 7.350 500 570 500 500 883 1.5x6 m 1000®/m2bÓ 2 BÓ b¬i kÝch th−íc 16x8 m 6. kÝch th−íc s©n 30x19m 1000®/m2 s©n _ 3. l¨ng t¹ xÝch S©n phãng lao 1000®/m2 s©n _ _ _ _ _ _ 1 S©n bãng S©n bãng ®¸ cã kh¸n ®µi. nh¶y 3 b−íc 3 4 5 6 7 8 S©n nh¶y cao S©n nh¶y sµo S©n ®Èy t¹ S©n nÐm lùu ®¹n S©n l¨ng ®Üa.120 1.030 300 300 4 5 _ 22 .910 3. kh«ng cã kh¸n ®µi.160 3. kh«ng cã kh¸n ®µi.830 1.120 210 6 S©n quÇn vît. qui m« 20.120 210 II BÓ b¬i (kh«ng cã kh¸n ®µi) 1 BÓ b¬i kÝch th−íc 12. ®−êng ch¹y vßng 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/m2 1. cÇu l«ng. kÝch th−íc s©n 24x15m S©n bãng ræ.

730 730 _ 11. ph©n lo¹i c«ng tr×nh. x−ëng söa ch÷a dông cô thÓ thao. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh s©n thÓ thao bao gåm: . 3000 chç ngåi.140 47. phßng thay quÇn ¸o. phßng huÊn luyÖn viªn.610 280 _ 205. ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thÓ thao nªu t¹i B¶ng I. cÇu l«ng. phßng th−êng trùc. tenis.210 8. tenis.180 5. 2000 chç ngåi. phßng y tÕ.060 1000®/m2bÓ 10. khu vÖ sinh.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh theo khèi chøc n¨ng phôc vô nh−: + Khèi phôc vô kh¸n gi¶: Phßng b¸n vÐ. cÇu l«ng. 1000 chç ngåi. phßng nghØ cña nh©n viªn.300 135.930 5. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn. 23 .5x6 m 2 BÓ b¬i kÝch th−íc 16x8 m _ 11. phßng nghØ cña vËn ®éng viªn.9 ®−îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh vÒ quy m«.330 310 BÓ b¬i cã kh¸n ®µi 1 BÓ b¬i kÝch th−íc 12. b. phßng c¨ng tin. kh¸n ®µi. b¶o vÖ.STT 3 III Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh BÓ b¬i kÝch th−íc 50 x26 m SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 8. phßng cÊp cøu. bãng ræ.030 280 _ 7. yªu cÇu vÒ mÆt b»ng. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn.820 280 _ 6. bãng ræ. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.890 750 1000®/chç ngåi 7. phßng träng tµi. bãng ræ. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu ®a n¨ng a. + Khèi phôc vô qu¶n lý: Phßng hµnh chÝnh.430 6.840 11.430 IV 1 2 3 4 Nhµ thi ®Êu thÓ thao Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn.190 310 3 BÓ b¬i kÝch th−íc 50 x26 m _ 14. tenis. n−íc. kho. chiÕu s¸ng. theo Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 287:2004 “S©n thÓ thao”. phßng phô tr¸ch s©n. cÇu l«ng.230 9. + Khèi phôc vô vËn ®éng viªn: S©n bãng. phßng vÖ sinh. TCXDVN 288:2004 “BÓ b¬i” vµ TCXDVN 289:2004 “Nhµ thi ®Êu thÓ thao” vµ c¸c qui ®Þnh kh¸c cã liªn quan.

phßng y tÕ.. nhµ göi vµ thay quÇn ¸o. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng bÓ b¬i (kh«ng cã kh¸n ®µi) bao gåm c¸c chi phÝ x©y dùng bÓ b¬i. cÇu l«ng. kho dông cô vÖ sinh. phßng c¨ng tin. . c. phßng vÖ sinh. + Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ: phßng lµm viÖc. phßng b¶o vÖ. nhµ t¾m. thiÕt bÞ phôc vô vËn ®éng viªn. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô (phßng thay quÇn ¸o. phßng trùc kü thuËt.Chi phÝ trang. kh¸n gi¶. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh s©n thÓ thao ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch s©n (®èi víi c«ng tr×nh thÓ thao kh«ng cã kh¸n ®µi) hoÆc cho 1 chç ngåi cña kh¸n gi¶ (®èi víi c«ng tr×nh cã kh¸n ®µi). phßng vÖ sinh. + Khèi phôc vô vËn ®éng viªn: nhµ thi ®Êu. phßng b¸n vÐ. 24 . kho.. dông cô thi ®Êu. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ thi ®Êu thÓ thao ®−îc tÝnh cho 1 chç ngåi theo n¨ng lùc phôc vô. phßng nghØ (hµnh lang). c¨ng tin. thiÕt bÞ phôc vô nh− qu¹t ®iÖn. thiÕt bÞ läc n−íc. thiÕt bÞ y tÕ. phßng nghØ.. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng bÓ b¬i ®−îc tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch mÆt bÓ. m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é.C¸c chi phÝ trang. bao gåm: . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ thÓ thao cho tõng m«n thÓ thao nh− bãng ræ. phßng nghØ cña nh©n viªn. tÝnh b×nh qu©n cho 1 chç ngåi theo n¨ng lùc phôc vô. quÇn vît. bãng chuyÒn. c¸c phßng chøc n¨ng kh¸c.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh nh−: + Khèi phôc vô kh¸n gi¶: kh¸n ®µi.).

040 5.2.270 3 100m - 17.10 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®µi tr¹m.830 10.120 8 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 10kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 100m - 23.780 II C«ng tr×nh ®µi.7 C«ng tr×nh ®µi.910 8.780 11 100m - 20.250 7.390 4 125m - 17.790 7.480 9. tr¹m thu ph¸t sãng sö dông b¨ng tÇn VHF M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 2kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 1 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 5kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 5 75m - 18.500 6 100m - 20.660 6.950 12.330 10.860 12 125m - 20.130 8.550 8.250 9.970 25 .180 7.220 6.440 9 125m - 24.060 8.460 STT Lo¹i c«ng tr×nh I C«ng tr×nh ®µi.380 12.780 9. tr¹m thu ph¸t sãng sö dông b¨ng tÇn UHF M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 5kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 10 75m Tr®/hÖ 18. ph¸t thanh truyÒn h×nh Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− 64m Tr®/hÖ 14.140 9.810 8.380 7.430 6.890 6.320 6. tr¹m ph¸t thanh truyÒn h×nh B¶ng I.970 2 75m - 15.050 7 125m - 21.410 7.

SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thu.940 13.660 14.Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ ph¸t h×nh. ph¸t sãng truyÒn h×nh bao gåm: . b. ph¸t sãng truyÒn h×nh nªu t¹i B¶ng I.590 16 145m - 27. ph¸t h×nh vµ cét an ten. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thu.880 a. 26 .050 8. tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998. cÊp c«ng tr×nh cét An ten lµ cÊp II. III. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan. ph¸t sãng truyÒn h×nh ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ vÒ ph¸ vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò.720 14.270 100m - 25. c. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV.990 6.STT Lo¹i c«ng tr×nh 13 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 10kW víi cét anten tù ®øng cao h (m ) 75m 14 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng Tr®/hÖ - 22. c¸c yªu cÇu. d.300 15 125m - 26. ph¸t sãng truyÒn h×nh ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 hÖ thèng bao gåm m¸y thu.650 8. . tr¹m thu.10 ®−îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l−îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68: 170: 1998.760 8. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135: 2001 vµ c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ.330 14. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thu. ThiÕt bÞ ph¸t h×nh ®−îc nhËp khÈu tõ c¸c n−íc ph¸t triÓn.

730 C«ng tr×nh ®µi tr¹m thu.500 159.130 47.720 399.899.000 1. cét anten tù ®øng thÐp h×nh L.520 1.360 871.549.380 627.010 647.330 627.530 726. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 20 W 4 5 6 7 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng §¬n vÞ tÝnh 100 W 150 W 200 W 300 W Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 50m .450 891. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 500 W 1 kW HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 2 KW.501.11 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®µi tr¹m thu. cao 60 m Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 30m .960 .125.420 72.760 58.970 276.020 140.8 C«ng tr×nh ®µi. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 20W 27 1.410 1000®/ hÖ - 1.290 119.260 449.820 2.380 639. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 50 W 8 9 10 11 SuÊt vèn ®Çu t− 1000®/ hÖ - 430.680 834. ph¸t sãng ph¸t thanh STT I Lo¹i c«ng tr×nh 1 2 30 W 3 Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 45m .026.2. ph¸t sãng FM víi thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong n−íc.430 129.440 902.370 845. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh B¶ng I.950 1000®/ hÖ 498.520 340.080 343. Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 30m .760 617.070 445.360 1000®/ hÖ - 769.580 45.

m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 50 W 100 W 150 W 200 W 300 W Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 50m .930 21 1kW HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 2 KW.520 10.692.950 1.807.624.071.820 72.830 408.380 522.340 836.418. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 500 W §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng - 520.986.680 510.780 14.290 58.400 25 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 50 KW - 11.750 3.500 2.050 891.920 445.240 429. cét cao 100m.089.063.360 1000®/ hÖ - 771.STT 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lo¹i c«ng tr×nh 30W Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 45m .150 1000®/ hÖ - 1.090 1.310 618.940 .510 276.830 340.350 5.015.590 II 28 5.330 134.003.265.080 124.680 638.150 514.040 714. cét anten tù ®øng thÐp trßn.593.350 735.590 4.973.030.350 IV C«ng tr×nh thu.300 408.800 11. cao 60m C«ng tr×nh ®µi tr¹m thu.500 268.080 1.350 159.995.340 490. ph¸t sãng FM.728.130 115.880 336.680 13.820 1.780 1000®/ hÖ - 3. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 5 kW 22 23 10 kW 20 kW III C«ng tr×nh thu.970 837.247. ph¸t sãng ng¾n SM 26 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 100 KW 1000®/ hÖ 18.640. ph¸t sãng trung AM 24 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 10 KW 1000®/ hÖ 6.

SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. III. thiÕt bÞ m¸y ph¸t vµ cét an ten.11 ®−îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l−îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68: 170: 1998. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135: 2001. c¸c yªu cÇu. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua vµ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ ph¸t thanh. §èi víi hÖ thèng m¸y ph¸t thanh FM s¶n xuÊt trong n−íc th× chi phÝ thiÕt bÞ ph¸t thanh ®−îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ thiÕt bÞ l¾p r¸p trong n−íc. §èi víi hÖ thèng m¸y ph¸t thanh AM. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 hÖ thèng bao gåm nhµ ®Æt tr¹m ph¸t. 29 . c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. SM th× thiÕt bÞ m¸y ph¸t thanh lµ thiÕt bÞ nhËp ngo¹i. c. cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. cÊp c«ng tr×nh cét An ten lµ cÊp II. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh nªu t¹i B¶ng I. b.a. tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten.

SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS bao gåm: . tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998. b. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV.12 ®−îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l−îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68: 170: 1998.Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten d©y co. TCN 68:141:1999 vÒ tiÕp ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng vµ c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135: 2001. chi phÝ ph¸ vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò. III. cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan. cÊp c«ng tr×nh cét An ten lµ cÊp II. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ vÒ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn cét an ten. c¸c yªu cÇu.850 a.560 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 200. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS nªu t¹i B¶ng I.2.9 C«ng tr×nh tr¹m BTS B¶ng I.12 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS STT I Lo¹i c«ng tr×nh C«ng tr×nh tr¹m BTS §¬n vÞ tÝnh 1000®/tÊn cét SuÊt vèn ®Çu t− 222. d. 30 . c.

Ch−¬ng 2 suÊt vèn ®Çu t− X©y dùng c«ng Tr×nh c«ng nghiÖp 31 .

C¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh .000 tÊn/n¨m. c«ng suÊt 250. hÖ thèng kü thuËt: ®−êng giao th«ng néi bé.1. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh n»m ngoµi hµng rµo nhµ m¸y nh−: ®−êng giao th«ng. chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ.C¸c c«ng tr×nh phôc vô. C«ng tr×nh NHµ m¸y luyÖn kim B¶ng II.1 ®−îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.860 377 1. cÊp n−íc. : 20 . 32 . m¸y mãc vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî.250 255 857 - 1. phô trî Chi phÝ thiÕt bÞ: . : 30 .75%.ThiÕt bÞ s¶n xuÊt .25%.000 tÊn/n¨m 2 Nhµ m¸y luyÖn c¸n. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1tÊn s¶n phÈm ph«i thÐp. cÊp ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. c. phô trî : 70 . hoÆc tÊn thÐp qui −íc. c«ng suÊt 300. kÐo thÐp x©y dùng. e. phôc vô. c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô. C¬ cÊu chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh vµ c«ng tr×nh phôc vô. Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ.1 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y luyÖn ph«i thÐp.85%.ThiÕt bÞ phôc vô. : 80 . tr¹m biÕn ¸p. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim nªu t¹i B¶ng II. b. phô trî nh− sau: Chi phÝ x©y dùng: .15%. d. §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/TSP 1.270 a. Chi phÝ thiÕt bÞ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u.

SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn nªu t¹i B¶ng II... vµ chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc phô trî . C«ng tr×nh n¨ng l−îng 2. hÖ thèng cung cÊp than. c¸c thiÕt bÞ thuéc hÖ thèng ph©n phèi cao ¸p.000 kW - 19. §−êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p ®−îc tÝnh trªn c¬ së tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn.2 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1 Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn. c«ng suÊt 330. hÖ thèng cung cÊp ®¸ v«i. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ®−îc tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt l¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn (tÝnh cho 1kW). hÖ thèng ®iÖn tù dïng.2 ®−îc tÝnh to¸n theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN sè 4604: 1988 vµ TCVN 2622:1978 vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh.210 11. hÖ thèng ®iÒu khiÓn.2.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc chÝnh cña nhµ m¸y nh−: nhµ tua bin.440 6. nhµ ®iÒu khiÓn trung t©m. hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc .460 a.000 kW 1000®/kW 20. c¸c quy ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong tiªu chuÈn ViÖt nam TCVN sè 5308:1991 vµ tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng TCVN sè 5846:1994. 33 .870 11.1 C«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn B¶ng II.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña nhµ m¸y. hÖ thèng th¶i tro xØ. tr¹m biÕn ¸p. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn bao gåm: .780 5. c«ng suÊt 600. ®o l−êng vµ b¶o vÖ vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî kh¸c. b. c. hÖ thèng cÊp dÇu.700 2 Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn. .

tuyÕn n¨ng l−îng (cöa lÊy n−íc. kªnh x¶.). chi phÝ x©y dùng hÖ thèng quan tr¾c. .000 ®Õn 150. c¸c c«ng tr×nh phôc vô thi c«ng tuyÕn n¨ng l−îng.2 C«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn B¶ng II.. 34 . c¸c thiÕt bÞ phô trî nh− : thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû c«ng. c«ng suÊt tõ 60.390 X©y dùng ThiÕt bÞ a. hÖ thèng chèng sÐt. hÖ thèng b¸o ch¸y vµ ch÷a ch¸y.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh nh− tuyÕn ®Çu mèi (®Ëp ®Êt.c¸c thiÕt bÞ phôc vô chung cña nhµ m¸y.150 3 Nhµ m¸y thuû ®iÖn. b. nhµ m¸y. C¸c h¹ng môc t¹m vµ dÉn dßng thi c«ng (®ª qu©y. hÖ thèng chiÕu s¸ng. c«ng suÊt tõ 200. l¾p ®Æt. c. th¸p ®iÒu ¸p.890 11.170 9.000 ®Õn 400. ®−êng hÇm dÉn n−íc...000 kW - 22.2.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m.820 2 Nhµ m¸y thuû ®iÖn. c¸c c«ng tr×nh phô trî cña nhµ m¸y. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn bao gåm: ...).700 10. hÖ thèng ®iÒu hoµ. c¸c hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc sinh ho¹t.320 9.000 kW - 17..3 ®−îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn vÒ thiªt kÕ c«ng tr×nh thuû lîi TCVN 5060:1990. tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ c«ng nghiÖp TCVN 4604:1988 vµ c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn. tr¹m ph©n phèi ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn ®−îc tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt l¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn (1kW). thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ chÝnh. thiÕt bÞ c¬ ®iÖn .800 7..000 ®Õn 700. c«ng suÊt tõ 500..000 kW 1000®/kW 25.3 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn SuÊt vèn §¬n vÞ tÝnh ®Çu t− Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y thuû ®iÖn. th«ng giã.450 7. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn nªu t¹i B¶ng II. ®−êng èng ¸p lùc. ®Ëp trµn).

710 - 3.210 - 5.330 4.420 520 1.530 460 890 - 1.4 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr¹m biÕn ¸p trong nhµ cã cÊp ®iÖn ¸p 22KV/0.140 3.570 4.810 5.4KV 1 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x400KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x560KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x630KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x1000KVA 2 3 4 II Tr¹m biÕn ¸p ngoµi trêi cã cÊp ®iÖn ¸p 22KV/0.410 1.210 2.4KV 5 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 50KVA 6 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 75KVA 7 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 100 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 150 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 180 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 250 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 320 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 400 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 560 KVA 8 9 10 11 12 13 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/ KVA - 1.230 1. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p nªu t¹i B¶ng II.240 700 2.480 444 870 - 1.970 843 2.210 1. b.750 810 2. c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c.280 1.4 ®−îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn.160 350 680 1000®/ KVA 11.640 a. SuÊt ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p bao gåm: 35 .540 - 3.410 7.600 - 8.110 1.3 Tr¹m biÕn ¸p B¶ng II.700 7.900 588 1.2.930 - 6.190 - 2.520 - 3.

-

-

Chi phÝ x©y dùng:
+ §èi víi tr¹m biÕn ¸p trong nhµ: chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ x©y dùng
nhµ ®Æt tr¹m biÕn ¸p, chi phÝ cho hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt, hÖ thèng biÓn b¸o
hiÖu, chØ dÉn tr¹m biÕn ¸p, chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.
+ §èi víi tr¹m biÕn ¸p ngoµi trêi: chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ gi¸ treo
m¸y biÕn ¸p (®èi víi tr−êng hîp tr¹m treo), chi phÝ cho hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng
sÐt, hÖ thèng biÓn b¸o hiÖu, chØ dÉn tr¹m biÕn ¸p, chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.
Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ mua vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ, m¸y biÕn ¸p vµ thiÕt bÞ phô trî,
chi phÝ thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh.

c. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p ch−a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c
h¹ng môc ngoµi c«ng tr×nh tr¹m nh− s©n, ®−êng, hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng vµ hÖ thèng
tho¸t n−íc ngoµi nhµ, v.v.
d. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng tr¹m biÕn ¸p ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 KVA c«ng suÊt
m¸y biÕn ¸p l¾p ®Æt.

36

2.4 §−êng d©y t¶i ®iÖn
B¶ng II.5 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y t¶i ®iÖn
STT

Lo¹i c«ng tr×nh

§¬n vÞ
tÝnh

SuÊt vèn
®Çu t−

Trong ®ã
X©y
ThiÕt bÞ
dùng

1

§−êng d©y trÇn 6-10-22 KV,
d©y nh«m lâi thÐp

1000®/km

a
b
c
d
2

AC - 35
AC - 50
AC - 70
AC - 95
§−êng d©y trÇn 22 KV, d©y
hîp kim nh«m

_
_
_
_
1000®/km

89.740
109.920
168.740
201.400

78.440
96.080
147.480
176.040

a
b
3

AAC - 70
AAC - 95
§−êng d©y trÇn 35 KV, d©y
nh«m lâi thÐp

_
_
1000®/km

210.240
272.690

183.760
238.360

a
b
c
d
4

AC - 50
AC - 70
AC - 95
AC - 120
§−êng d©y trÇn 110KV, d©y
nh«m lâi thÐp, 1 m¹ch

_
_
_
_
1000®/km

171.610
186.410
222.460
271.350

150.000
162.930
194.440
237.180

a
b
c
5

AC - 150
AC - 185
AC - 240
§−êng d©y trÇn 110KV, d©y
nh«m lâi thÐp, 2 m¹ch

_
_
_
1000®/km

709.700
841.690
952.800

620.320
735.690
832.810

a
b
c

AC - 150
AC - 185
AC - 240

_
_
_

1.135.190
992.210
1.362.530 1.190.920
1.757.750 1.536.370

a. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng d©y t¶i ®iÖn nªu t¹i B¶ng II.5 ®−îc tÝnh to¸n víi
c«ng tr×nh cÊp II, III theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®iÖn; c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y
dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 : 1994, c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y
dùng trong TCVN 5308 : 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c.
b. SuÊt ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y t¶i ®iÖn bao gåm:
37

-

Chi phÝ x©y dùng gåm: Chi phÝ d©y dÉn, c¸ch ®iÖn vµ c¸c phô kiÖn c¸ch ®iÖn, c¸c
vËt liÖu nèi ®Êt (sö dông cäc tia hçn hîp lo¹i RC2), xµ, cét bª t«ng ly t©m, mãng
cét, vµ chi phÝ c¸c biÓn b¸o hiÖu, chØ dÉn ®−êng d©y, chi phÝ thÝ nghiÖm vµ hiÖu
chØnh.

c. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y t¶i ®iÖn ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ
l¾p ®Æt tñ ®iÖn vµ thiÕt bÞ ®iÖn cao thÕ vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi
c«ng ®−êng d©y.
d. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y t¶i ®iÖn ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1
km chiÒu dµi ®−êng d©y.

38

chi phÝ thÝ nghiÖm.4kV sö dông c¸p vÆn xo¾n ABC. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. d. SuÊt ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.5m ABC 4x120 ABC 4x95 ABC 4x70 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/km c¸p _ _ _ 608.4 kV B¶ng II. cét bª t«ng ly t©m cao 8.500 455.690 509.220 543.5 §−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. cét bª t«ng ly t©m. vµ chi phÝ c¸c biÓn b¸o hiÖu. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.Chi phÝ x©y dùng gåm: Chi phÝ d©y dÉn. chØ dÉn ®−êng d©y. c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 : 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c.850 482. c¸ch ®iÖn vµ c¸c phô kiÖn c¸ch ®iÖn.4kV ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi c¸p. d©y dÉn tíi c«ng t¬ ®o ®Õm.310 539. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. hßm vµ c«ng t¬ ®o ®Õm.4kV ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ l¾p ®Æt tñ ®iÖn. mãng cét.6 ®−îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®iÖn.4kV STT 1 a b c Lo¹i c«ng tr×nh §−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 : 1994. 39 . b.260 a.2.6 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.4kV bao gåm: .4kV nªu t¹i B¶ng II. c. c¸c vËt liÖu nèi ®Êt.

6 C«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV khu vùc thµnh phè B¶ng II.000mm2 §−êng c¸p ngÇm 220kV. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 :1994.5m bªn trong líp bª t«ng b¶o vÖ cã kÝch th−íc h×nh hép 5.2m vµ chiÒu dµi 19m.7 cã quy m« ®−îc m« t¶ nh− sau: C¸p ngÇm ®i trong hÖ thèng hµo c¸p. c¸ch ®iÖn XLPE ≤ 25mm.2. HÇm nèi ®Êt bè trÝ t¹i vÞ trÝ cña hÇm nèi c¸p víi kÝch th−íc 1.21m x 0. 6 sîi c¸p. hè c¸p. HÇm nèi c¸p b»ng bª t«ng cèt thÐp kÝch th−íc 3.c¸p quang.7 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV. tiÕt diÖn sîi c¸p 1. mét sè chç qua cÇu c¸p.960 a. bè trÝ n»m ngang ®Æt c¸ch nhau 0.200mm2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 59.540 1. 2 m¹ch. kÐo r¶i c¸p trong èng vµ æn ®Þnh sîi c¸p theo ®óng tiªu chuÈn kü thuËt) vµ chi phÝ thiÕt bÞ (chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ theo dâi vµ b¶o vÖ ®−êng c¸p cïng c¸c chi phÝ liªn quan kh¸c nh− chi phÝ thÝ nghiÖm hiÖu chØnh tiÕp ®Þa . chi phÝ cho viÖc l¾p ®Æt hÖ thèng b¸o hiÖu tuyÕn c¸p). SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II. 2 m¹ch. èng luån c¸p.050 46. cã líp chèng thÊm däc suèt chiÒu dµi sîi c¸p.010 1. b.18 x 0.7 ®−îc tÝnh to¸n theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh l−íi ®iÖn. tiÕt diÖn sîi c¸p 1. tiÕt diÖn sîi c¸p 2. 40 . C«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II. 2 m¹ch.7 bao gåm chi phÝ x©y dùng (x©y dùng hÖ thèng m−¬ng c¸p.95m x 3. phï hîp víi quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng.530 1.7 ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn ®−êng c¸p. 2 m¹ch.TuyÕn c¸p ®i qua ngÇm theo ®−êng giao th«ng néi ®«.600mm2 §−êng c¸p ngÇm 220kV.74m. C¸p sè cã mói c¸p ≥5. Hép nèi c¸p b»ng copusite chÕ t¹o s½n.260 53. c¸c sîi c¸p ®Æt trong èng HDPE.960 TriÖu ®ång/km 68. 6 sîi c¸p. 6 sîi c¸p.960 _ 54. C¸p quang ®o nhiÖt ®é gåm 2 sîi ®Æt trong líp vá nhùa PE. c¸c quy ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 :1991. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II.530 _ 61. c. STT 1 2 3 Lo¹i c«ng tr×nh §−êng c¸p ngÇm 220kV. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II. hÇm nèi c¸p. vá nh«m b¨ng hoÆc gîn sãng ®¶m b¶o dÉn toµn bé dßng ng¾n m¹ch 1 pha cùc ®¹i.74m x 0.6m. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV ®−îc tÝnh víi lo¹i c¸p ngÇm cã ®Æc tÝnh kü thuËt lµ c¸p kh« ruét ®ång.

C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 80 .. e. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî.350 17. . Chi phÝ mua thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u.830 X©y dùng 9.8 ®−îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh x−ëng may t¹i B¶ng II..85%.. c. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 s¶n phÈm may qui −íc.000 s¶n phÈm/n¨m _ 29.270 a. phô trî : 20 . 41 . c¸c thiÕt bÞ phô trî.990 9.530 ThiÕt bÞ 2 X−ëng may c«ng suÊt 2 triÖu s¶n phÈm/n¨m _ 33.430 3 X−ëng may thªu c«ng suÊt 850. phôc vô. cÊp ®iÖn. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. b.3. may B¶ng II. C«ng tr×nh dÖt. n−íc.8 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh x−ëng may STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã 1 X−ëng may c«ng suÊt 1 triÖu s¶n phÈm/n¨m ®/SP 34.C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh x−ëng may ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: ®−êng giao th«ng. hÖ thèng kü thuËt: ®−êng giao th«ng néi bé.530 10. d. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh x−ëng may bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c¸c nhµ s¶n xuÊt chÝnh. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh víi c¸c c«ng tr×nh phôc vô vµ phô trî nh− sau: . tr¹m biÕn ¸p. phôc vô vµ chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ.15%.130 21.290 19. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt.

Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh víi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô vµ phô trî nh− sau: Chi phÝ x©y dùng: .. e. Chi phÝ thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u. cÊp ®iÖn. c«ng suÊt 15. 42 . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l−¬ng thùc.560 3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt bia c«ng suÊt 5 triÖu lÝt/n¨m vµ 5 triÖu lÝt n−íc ngät/ n¨m ®/lÝtSP 12.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.75%. phôc vô vµ chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ. c¸c thiÕt bÞ phô trî. C«ng tr×nh chÕ biÕn l−¬ng thùc.4. phô trî : 30 . .C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y s¶n xuÊt r−îu. n−íc gi¶i kh¸t ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1lÝt s¶n phÈm qui −íc. Chi phÝ thiÕt bÞ: . .ThiÕt bÞ phôc vô.340 ThiÕt bÞ 660 a.350 2.000tÊn/ n¨m 1000®/ TSP 2 Nhµ m¸y chÕ biÕn tinh bét s¾n. b. cÊp n−íc. d.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l−¬ng thùc ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1tÊn s¶n phÈm qui −íc. tr¹m biÕn ¸p . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: . bia. thùc phÈm Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− 984 X©y dùng 210 1 Nhµ m¸y xay s¸t g¹o c«ng suÊt 70.9 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l−¬ng thùc.770 790 2.000tÊn/n¨m - 3. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l−¬ng thùc.. hÖ thèng kü thuËt: ®−êng giao th«ng néi bé. .15%.C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 70 .ThiÕt bÞ s¶n xuÊt : 80 . phô trî : 20 . c¸c c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô. thùc phÈm B¶ng II.85%.9 ®−îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. thùc phÈm nªu t¹i B¶ng II.610 8. thùc phÈm ch−a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: ®−êng giao th«ng.. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. c.25%.

390 a. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. b.25% 43 .10 bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh vµ c¸c má khai th¸c nguyªn liÖu. Chi phÝ thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u. hÖ thèng kü thuËt phô trî.1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng B¶ng II.Chi phÝ x©y dùng: • C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 65 . thiÕt bÞ khai th¸c c¸c má.250 1. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng 5. phô trî :30 . phô trî. ®−êng ra c¶ng.10 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng c«ng nghÖ lß quay.5.. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng ch−a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: c¶ng xuÊt s¶n phÈm.5 triÖu tÊn/n¨m Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng c«ng nghÖ lß quay.30% .010 1. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: ..430 _ 3. c«ng suÊt tõ 2 triÖu ®Õn 2.Chi phÝ thiÕt bÞ: • ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh :70 .2 triÖu ®Õn 1. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn xi m¨ng qui ®æi. hÖ thèng phôc vô kü thuËt.5 triÖu tÊn/n¨m 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/tÊn 2.75% • ThiÕt bÞ phôc vô. thiÕt bÞ phôc vô. c«ng suÊt tõ 1.. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng nªu t¹i B¶ng II.200 1. d. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh. tr¹m biÕn thÕ.990 1. c.70% • C«ng tr×nh phôc vô. vËn chuyÓn. phô trî : 35 .

l¸t Ceramic Nhµ m¸y g¹ch èp.920 44. l¸t Granit c«ng suÊt tõ 1.370 _ 116. l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt. n−íc. c¸c thiÕt bÞ phô trî. d. cÊp ®iÖn.870 27. èp l¸t Ceramic.520 28.810 66.260 52. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 s¶n phÈm g¹ch èp.630 49.300 28.. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña c¸c n−íc Ch©u ¢u. l¸t Granit c«ng suÊt tõ 3 ®Õn 4 triÖu m2SP/n¨m 3 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ ®/m2 SP 91. l¸t Ceramic c«ng suÊt 1 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.240 69. l¸t Ceramic c«ng suÊt tõ 3 ®Õn 4 triÖu m2SP/n¨m 2 3 II 1 G¹ch èp..Chi phÝ mua s¾m. l¸t Ceramic vµ g¹ch Granit STT Lo¹i c«ng tr×nh I 1 G¹ch èp. hÖ thèng kü thuËt nh− ®−êng giao th«ng néi bé.2 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp. l¸t Ceramic. l¸t Ceramic.330 _ 86. g¹ch Granit ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: c¶ng.5. l¸t Granit c«ng suÊt 1 triÖu m2SP/n¨m 2 Nhµ m¸y g¹ch èp. . phôc vô. l¸t Ceramic c«ng suÊt tõ 1.560 _ 88. l¸t ®−îc qui ®æi. c... g¹ch Granit B¶ng II.110 49.11 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp. g¹ch Granit nªu t¹i B¶ng II.460 ®/m2 SP 128. b. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: 44 .11 bao gåm: . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. ®−êng giao th«ng. phô trî.380 _ 122. l¸t Granit Nhµ m¸y g¹ch èp. c¸c c«ng tr×nh phôc vô.720 41.970 40.5 ®Õn 2 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp.5 ®Õn 2 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.940 a.. tr¹m biÕn thÕ.150 62.

Chi phÝ x©y dùng: • C«ng tr×nh s¶n xuÊt • C«ng tr×nh phôc vô.25% : 85 .10% 45 . phô trî .90% : 15 ..75% : 30 .Chi phÝ thiÕt bÞ: • ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh • ThiÕt bÞ phôc vô. phô trî : 70 .

10% 46 . c..Chi phÝ x©y dùng: • C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 70 .140 550 470 3 Nhµ m¸y g¹ch c«ng suÊt 30 triÖu viªn/n¨m _ 1.. l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch.110 540 450 4 Nhµ m¸y g¹ch c«ng suÊt 60 triÖu viªn/n¨m _ 1.. phô trî : 30 . tr¹m biÕn thÕ. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm g¹ch nung ®−îc qui ®æi. ngãi ®Êt sÐt nung STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn Trong ®ã ®Çu t− X©y dùng ThiÕt bÞ 1 Nhµ m¸y g¹ch c«ng suÊt 15 triÖu viªn/n¨m ®/viªn 1. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u. b.3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.090 530 440 a.230 610 490 2 Nhµ m¸y g¹ch c«ng suÊt 20 triÖu viªn/n¨m _ 1..25% .90% • ThiÕt bÞ phôc vô. ngãi ®Êt sÐt nung B¶ng II. cÊp ®iÖn.. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: .12 bao gåm: .Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. c¸c thiÕt bÞ phô trî. n−íc.12 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch.. - Chi phÝ mua s¾m. c¸c c«ng tr×nh phôc vô. phô trî. d.5. ngãi ®Êt sÐt nung ch−a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: c¶ng xuÊt s¶n phÈm. hÖ thèng kü thuËt nh− ®−êng giao th«ng néi bé. ®−êng giao th«ng. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. phô trî : 15 . ngãi ®Êt sÐt nung nªu t¹i B¶ng II.Chi phÝ thiÕt bÞ: • ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh : 85 . phôc vô.75% • C«ng tr×nh phôc vô.

000 s¶n phÈm/n¨m _ 490 130 290 3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt phô kiÖn sø vÖ sinh c«ng suÊt tõ 350.. tr¹m biÕn thÕ. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. c. l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt.10% 47 . phô trî.65% : 40 . phô trî trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: . cÊp ®iÖn.000 s¶n phÈm/n¨m _ 380 70 260 310 a. Chi phÝ mua s¾m. phô trî : 85 .4 Nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh B¶ng II. n−íc. d. phô trî.Chi phÝ thiÕt bÞ: • ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh • ThiÕt bÞ phôc vô.Chi phÝ x©y dùng: • C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh • C«ng tr×nh phôc vô. hÖ thèng kü thuËt nh− ®−êng giao th«ng néi bé..13 bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. phôc vô.35% .000 ®Õn 500. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh nªu t¹i B¶ng II. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh ch−a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: ®−êng giao th«ng.000 s¶n phÈm/n¨m 1000®/SP 520 X©y dùng 140 ThiÕt bÞ 2 Nhµ m¸y sø vÖ sinh c«ng suÊt 400..13 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh STT Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã 1 Nhµ m¸y sø vÖ sinh c«ng suÊt 300. phô trî : 60 . b..90% : 15 ..5. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm qui ®æi.. c¸c c«ng tr×nh phôc vô.

n−íc. c. c¸c c«ng tr×nh phôc vô..550 49. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 s¶n phÈm qui ®æi..5. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: ®−êng giao th«ng. phô trî : 35 . cÊp ®iÖn. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: .900 a. : 20 .15%. Chi phÝ mua s¾m l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt. 48 . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi nªu t¹i B¶ng II.14 bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. phô trî. phô trî. phôc vô..5 Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng B¶ng II.Chi phÝ thiÕt bÞ: • ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh • ThiÕt bÞ phô trî : 80 .310 ®/m2SP 78..30%. tr¹m biÕn thÕ.360 ThiÕt bÞ 47. d.Chi phÝ x©y dùng: • C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 65 . 14 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi c«ng suÊt 18 triÖu m2SP/n¨m (300 tÊn thuû tinh/ngµy) Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi c«ng suÊt 27 triÖu m2SP/n¨m (500 tÊn thuû tinh/ngµy) 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã ®/m2SP 77. hÖ thèng kü thuËt nh− ®−êng giao th«ng néi bé. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé c¸c n−íc Ch©u ¢u. b.85%.70% • C«ng tr×nh phôc vô.220 19.. .870 X©y dùng 21.

15 bao gåm: ..5.040 4 D©y chuyÒn s¶n xuÊt bª t«ng xèp c«ng suÊt 120.350 53.510 1.710 3 Tr¹m trén bª t«ng th−¬ng phÈm c«ng suÊt 85 m3/giê _ 329.090 3 Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng suÊt 100.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ s¶n xuÊt chÝnh. tr¹m trén bª t«ng nªu t¹i B¶ng II.000 m3/n¨m _ 2.150 1.75% . b. c¸c thiÕt bÞ phôc vô.660 630 860 II C«ng tr×nh tr¹m trén bª t«ng Tr¹m trén bª t«ng th−¬ng phÈm c«ng suÊt 30 m3/giê 1000®/m3 347.C¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 70 . tr¹m biÕn thÕ.650 1.Chi phÝ mua s¾m. c.090 1.C¸c c«ng tr×nh phôc vô. tr¹m trén bª t«ng ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: ®−êng giao th«ng.000 m3/n¨m 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/m3 2. phô trî. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u..000 m3/n¨m _ 2. c¸c c«ng tr×nh phôc vô.940 244.6 Nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n.660 243. Tû träng chi phÝ cña c¸c khèi chÝnh trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: . tr¹m trén bª t«ng B¶ng II.810 a. phô trî.200 1. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n.090 49.15 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n vµ tr¹m trén bª t«ng STT Lo¹i c«ng tr×nh I Nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng suÊt 30. d.160 2 Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng suÊt 50. phô trî : 30 .25% 49 .190 258. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m3 s¶n phÈm qui ®æi.390 1.270 1 2 Tr¹m trén bª t«ng th−¬ng phÈm c«ng suÊt 60 m3/giê _ 326.000 m3/n¨m _ 1. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n.000 55.. . l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh.

25% 50 .5. . d. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn s¶n phÈm qui ®æi.75% : 30 . c«ng suÊt tõ 6.000 tÊn/n¨m.370 Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 7.. 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− 1000®/T 24. tr¹m biÕn thÕ. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u. phô trî.470 14.600 4.90% : 15 . Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. c¸c c«ng tr×nh phôc vô..Chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.000 tÊn/n¨m Lß nung g¹ch chÞu löa cao Alumin. phô trî : 70 .Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. c«ng suÊt 16. phô trî. c. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: . phô trî : 85 .890 a.Chi phÝ x©y dùng: • C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh • C«ng tr×nh phôc vô.7 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa B¶ng II.10% . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa nªu t¹i B¶ng II.280 1.16 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa kiÒm tÝnh.16 bao gåm: ..000 ®Õn 13. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa ch−a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: ®−êng giao th«ng.560 _ 7.Chi phÝ thiÕt bÞ: • ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh • ThiÕt bÞ phôc vô. phôc vô. b.

C«ng tr×nh nhµ x−ëng vµ kho th«ng dông B¶ng II. t−êng g¹ch.650 1.780 3. cã cÇu trôc 5 tÊn 51 .140 2. m¸i t«n T−êng g¹ch. t−êng g¹ch. kh«ng cã cÇu trôc T−êng g¹ch thu håi m¸i ngãi 1000®/m2XD SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1.230 1. t−êng bao che t«n. kÌo thÐp liÒn nhÞp. bæ trô.17 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ x−ëng vµ kho th«ng dông STT I 1 2 3 Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh Nhµ s¶n xuÊt Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 12m. t−êng g¹ch.410 _ _ 1.870 5 Cét bª t«ng.810 6 Cét kÌo thÐp liÒn nhÞp. m¸i b»ng Cét bª t«ng. m¸i t«n _ _ 1. m¸i t«n _ 1. t−êng g¹ch. t−êng g¹ch.330 1.890 4 Cét kÌo thÐp. cao ≤ 6m.120 1. m¸i t«n _ 2.950 6 Cét kÌo bª t«ng.540 1.230 T−êng g¹ch thu håi m¸i t«n T−êng g¹ch. cao 9 m.580 3. m¸i t«n _ 3. cao ≤ 9 m. kh«ng cã cÇu trôc Cét kÌo bª t«ng. kÌo thÐp. 1000®/m2XD m¸i t«n 2 Cét bª t«ng kÌo thÐp.290 2. m¸i t«n _ 2. kÌo thÐp.100 7 Cét kÌo thÐp.790 2. t−êng g¹ch.120 2. m¸i t«n _ 3. t−êng g¹ch.290 4 5 1 Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 15m.100 3 Cét kÌo thÐp.370 3.680 Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 18m.330 1. t−êng g¹ch. m¸i t«n _ 3.070 2.930 1.6. m¸i t«n _ 3.910 2.

350 _ 6. m¸i t«n 1000®/m2XD 3.750 3. sµn gç hay bª t«ng.810 3.070 5. t−êng g¹ch.600 3.Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− 1 Cét bª t«ng. kÌo thÐp. t−êng g¹ch. t−êng g¹ch. m¸i t«n 52 . m¸i t«n _ 4.830 5. t−êng g¹ch. m¸i t«n Cét kÌo thÐp.270 _ 2. t−êng bao che b»ng t«n. m¸i t«n _ 3. t−êng g¹ch.950 _ 1.500 2 Cét kÌo bª t«ng.560 STT 4 1 2 II 1 2 3 4 5 Tªn c«ng tr×nh Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 24m.070 5.120 1.450 1000®/m2XD 5. m¸i t«n Cét kÌo thÐp.340 6 Cét bª t«ng.280 3.310 _ 3.230 1. t−êng g¹ch. m¸i t«n _ 3. m¸i t«n _ 4.200 8 Cét bª t«ng. m¸i ngãi _ 1. t−êng g¹ch. m¸i r¨ng c−a bª t«ng _ 3.560 1000®/m2XD 2.710 3 Cét kÌo thÐp. khung thÐp.040 3. kÌo thÐp. cao 9 m.650 3.560 3. t−êng g¹ch. m¸i r¨ng c−a bª t«ng _ 3.270 5 Cét kÌo bª t«ng. cã cÇu trôc 10 tÊn Cét bª t«ng.290 2.130 Kho l¹nh kÕt cÊu g¹ch vµ bª t«ng søc chøa 100 tÊn _ 6. m¸i t«n Kho chuyªn dông Kho chuyªn dông lo¹i nhá (søc chøa <500tÊn) Kho l−¬ng thùc.480 3.370 1. kÌo thÐp liÒn nhÞp. kÌo thÐp.100 Kho l−¬ng thùc x©y cuèn g¹ch ®¸ Kho ho¸ chÊt x©y g¹ch m¸i b»ng Kho ho¸ chÊt x©y g¹ch.920 7 Cét kÌo thÐp liÒn nhÞp.

c.500 tÊn _ 2. th«ng giã.§èi víi kho chuyªn dông lo¹i lín cã søc chøa > 500 tÊn chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt.300 490 4 Kho muèi søc chøa 1. cÊp.080 1. trong TCVN 4604: 1988 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ s¶n xuÊt c«ng tr×nh c«ng nghiÖp”.940 2. hoÆc 1 tÊn hµng ho¸ tuú thuéc vµo lo¹i nhµ s¶n xuÊt.210 1.340 4. nhµ kho. trang thiÕt bÞ kü thuËt. vËn chuyÓn hµng ho¸. c¸c tiªu chuÈn kh¸c vÒ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.17 ®−îc tÝnh to¸n theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2622: 1978 “Phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh”. . SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch x©y dùng hoÆc 1m3 thÓ tÝch chøa cña kho. s©n bèc dì hµng ho¸.440 360 5 Kho x¨ng dÇu x©y dùng ngoµi trêi søc chøa 20.000 tÊn _ 2. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô nh−: nhµ vÖ sinh. phßng thay quÇn ¸o. th«ng khÝ. 53 .. thiÕt bÞ n©ng chuyÓn.Chi phÝ x©y dùng nhµ s¶n xuÊt. nhµ kho th«ng dông bao gåm: . b. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ s¶n xuÊt.Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng STT Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− 6 Kho l¹nh kÕt cÊu g¹ch vµ bª t«ng søc chøa 300 tÊn 1000®/m2XD 7.700 7. c¸c thiÕt bÞ kh¸c.000m3 1000®/m3 6. tho¸t n−íc. bèc dì. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ s¶n xuÊt vµ kho th«ng dông nªu t¹i B¶ng II.000 3.070 1000®/tÊn 2.850 420 3 Kho l−¬ng thùc søc chøa 10. lo¹i kho chøa hµng..890 1.820 a..780 300 1 Kho chuyªn dông lo¹i lín (søc chøa ≥ 500 tÊn) Kho l−¬ng thùc søc chøa 500 tÊn 2 Kho l−¬ng thùc søc chøa 1.000 tÊn _ 1.400 1.

ch−¬ng 3 suÊt vèn ®Çu t− X©y dùng c«ng Tr×nh giao th«ng 54 .

t¶i träng HL93.600 20. t¶i träng HL93.300 18. chiÒu dµi nhÞp < 40m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù _ øng lùc mãng n«ng.1 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng bé Trong ®ã X©y ThiÕt dùng bÞ §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− I CÇu cã chiÒu dµi nhÞp ≤15m 1 CÇu b¶n mè nhÑ.1.870 13. mãng n«ng t¶i TriÖu träng HL93. t¶i träng HL93.950 14. T. t¶i träng HL93. chiÒu dµi nhÞp L= ®ång/m2 9m CÇu dÇm T bª t«ng cèt thÐp _ th−êng mãng n«ng.100 22.920 25. chiÒu dµi nhÞp 12m < L ≤ 15m CÇu dÇm T bª t«ng cèt thÐp _ th−êng mãng cäc bª t«ng cèt thÐp. C«ng tr×nh cÇu ®−êng bé B¶ng III.550 20.810 17. T Super T bª t«ng cèt _ thÐp dù øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp. t¶i träng HL93.480 24. chiÒu dµi nhÞp 15m < L <24m 7 8 9 55 . chiÒu dµi nhÞp 9m < L ≤ 15m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù _ øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp. chiÒu dµi nhÞp 15m < L< 24m CÇu dÇm I.870 22.310 21. chiÒu dµi nhÞp 9m < L ≤ 15m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù _ øng lùc mãng n«ng. t¶i träng HL93. Super T bª t«ng cèt TriÖu thÐp dù øng lùc mãng n«ng. t¶i ®ång/m2 träng HL93.940 16.340 13. chiÒu dµi nhÞp 12m < L ≤ 15m 15.60 27.430 19.520 17.150 18.380 STT 2 3 4 5 Lo¹i c«ng tr×nh II CÇu cã chiÒu dµi nhÞp L>15m 6 CÇu dÇm I. t¶i träng HL93. chiÒu dµi nhÞp L < 40m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù _ øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp.

t¶i träng HL93 chiÒu dµi nhÞp lín nhÊt L =150m CÇu v−ît qua ®−êng dµnh cho ng−êi ®i bé. c. 56 . 30m<L<50m 11 SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng _ 32. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë vïng s©u.47 ThiÕt bÞ a. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng mét mÐt vu«ng cÇu ®−îc tÝnh cho c«ng tr×nh x©y dùng míi.1 ®−îc tÝnh to¸n phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÇu 22 TCN 272-05 vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cã liªn quan. cã tÝnh chÊt phæ biÕn. d. vïng xa cã ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn ®Æc biÖt khã kh¨n cÇn cã sù tÝnh to¸n.980 - 60. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng « t« nªu t¹i B¶ng III. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng bé ch−a bao gåm c¸c chi phÝ biÓn b¸o. b. ®iÒu chØnh. e. ®iÒu chØnh cho phï hîp. bæ sung cho phï hîp.06 47. Tr−êng hîp sö dông mãng cäc khoan nhåi. dÇm dµn thÐp chiÒu réng 3m. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng cho mét mÐt vu«ng x©y dùng cÇu ®−îc tÝnh to¸n trªn c¬ së ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt th«ng th−êng vµ bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng toµn bé cÇu tÝnh ®Õn ®u«i mè. chiÒu dµi cäc bª t«ng cèt thÐp ®−îc tÝnh to¸n tèi ®a 45m.5%.§¬n vÞ tÝnh STT Lo¹i c«ng tr×nh 10 CÇu dÇm hép bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc ®óc hÉng mãng cäc khoan nhåi. biÓn ch¾n vµ hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng trªn cÇu. th× suÊt ®Çu t− sö dông mãng cäc bª t«ng cèt thÐp ®−îc t¨ng thªm 8.980 29. tr−êng hîp ®Þa chÊt ®Æc biÖt mµ chiÒu dµi cäc lín h¬n hoÆc kÕt cÊu trô cã yªu cÇu chèng va x« cÇn cã sù tÝnh to¸n.

26 1000®/m _ 166.060 204. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng s¾t nªu t¹i B¶ng III..930 CÇu liªn hîp bª t«ng cèt thÐp 1 T¶i träng T13 ..14 T¶i träng T22 . vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c. 1 lµn « t« 1 lµn tµu ho¶.26 1000®/m _ 96.26 _ 267. 1 lµn « t« 1 lµn tµu ho¶. 57 . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng s¾t ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ cho hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng.450 177. c. III qui ®Þnh trong Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 4117: 1985 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ .640 88.®−êng s¾t khæ 1435mm” vµ theo Tiªu chuÈn ngµnh 22 TCN 200: 1989. biÓn ch¾n.560 257..370 210.360 154. b.440 186. 2 lµn « t« 1000®/m _ _ 169.880 1 2 3 CÇu thÐp dµn hoa t¶i träng T22-26 1 lµn tµu ho¶ 1 lµn tµu ho¶. vµ phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−êng s¾t cÊp II.830 247. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.210 294.150 a.2.630 2 T¶i träng T22 .SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng s¾t bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng 1m dµi cÇu theo kÕt cÊu vµ t¶i träng cña cÇu. c¸c biÓn b¸o.2 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng s¾t STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1 2 CÇu dÇm thÐp I CÇu t¶i träng T13 .610 235. trªn cÇu.270 244.260 212.680 233.14 CÇu t¶i träng T22 .530 271.14 1000®/m 194.470 1 2 3 CÇu thÐp dµn hoa t¶i träng T13-14 1 lµn tµu ho¶ 1 lµn tµu ho¶.560 117.100 152. 2 lµn « t« 1000®/m _ _ 230.200 107. C«ng tr×nh cÇu ®−êng s¾t B¶ng III.480 1 2 CÇu bª t«ng cèt thÐp T¶i träng T13 .2 ®−îc tÝnh to¸n víi ®−êng s¾t cÊp II.490 322.

mặt ñường láng nhựa.5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 42.500 II 1 1.410 4 Nền ñường rộng 31m.5m. mặt ñường láng nhựa.3 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng « t« Suất vốn ñầu tư Trong ñó Xây Thiết dựng bị Triệu ñồng/km 50.1 ðường cấp II Khu vực ñồng bằng Nền ñường rộng 22.5m.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x3m ñồng nhất kết cấu áo ñường).5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x3m ñồng nhất kết cấu áo ñường). lề rộng 2x3. dải phân cách giữa rộng 1. tiêu chuẩn nhựa 4. dải phân cách giữa rộng 3m.350 38.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x3m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường rộng 15m. dải phân cách giữa rộng 1. mặt ñường rộng 22. mặt ñường gồm 2 lớp bê tông nhựa dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm 2 58 .750 33.390 3 Nền rộng ñường 31m. lề rộng 2x3m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x3m ñồng nhất kết cấu áo ñường) mặt ñường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 49. mặt ñường rộng 22.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường) mặt ñường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 36. c«ng tr×nh §−êng « t« B¶ng III.5m. mặt ñường rộng 22.290 Nền ñường rộng 32.5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 43.5m. lề rộng 2x3. lề rộng 2x3.5m. dải phân cách giữa rộng 3m. mặt ñường rộng 22. lề rộng 2x3.3.5m.330 39. tiêu chuẩn nhựa 4.5m.5m.5m. dải phân cách giữa rộng 1.410 ðơn vị tính TT Tên công trình I 1 ðường cấp I khu vực ñồng bằng Nền ñường rộng 32.930 46.5m.950 45.

420 2.5m. lề rộng 2x3m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2.2 Nền ñường rộng 22.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2m ñồng nhất kết cấu áo ñường).5m.160 37.5m. dải phân cách giữa rộng 1.320 Trong ñó Xây Thiết dựng bị 30.mặt ñường rộng 15m.TT Suất vốn ñầu tư 33.5m.5m. lề rộng 2x3m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2.3 2 2.800 1.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường) mặt ñường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 37. lề rộng 2x3m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2.590 31.1 ðường cấp III Khu vực ñồng bằng Nền ñường rộng 12m.290 - 30.5m.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường). dải phân cách giữa rộng 1.2 1.450 III 1 1. lề rộng 2x3m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2. mặt ñường rộng 15m.080 ðơn vị tính Tên công trình Nền ñường rộng 22. dải phân cách giữa rộng 1. lề rộng 2x2.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).5m.1 59 . lề rộng 2x3m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm Khu vực trung du Nền ñường rộng 22. dải phân cách giữa rộng 1.590 17.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 34.920 2.3 Nền ñường rộng 22. mặt ñường rộng 15m.310 33. mặt ñường rộng 7m. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4. dải phân cách giữa rộng 1.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường) mặt ñường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm Triệu ñồng/km - 41.5m. mặt ñường rộng 15m.5m.890 28.5m . mặt ñường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 19. mặt ñường rộng 15m.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường) mặt ñường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm Nền ñường rộng 22. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.

Suất vốn ñầu tư 17. mặt ñường rộng 7m.480 - 20.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn 1. mặt ñường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm Nền ñường rộng 12m.3 Nền ñường rộng 12m.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2m ñồng nhất kết cấu áo ñường).2 Nền ñường rộng 12m. mặt ñường rộng 7m.140 - 16.910 ðơn vị tính TT Tên công trình 1.360 18.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2m ñồng nhất kết cấu áo ñường).700 Trong ñó Xây Thiết dựng bị 16. lề rộng 2x2.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường rộng 7m.090 - 16. lề rộng 2x2.1 Khu vực trung du Nền ñường rộng 12m . mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn 2. lề rộng 2x2. mặt ñường rộng 7m.530 20.660 15. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2m ñồng nhất kết cấu áo ñường).2 2. mặt ñường rộng 7m. lề rộng 2x2.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường rộng 7m. lề rộng 2x2.4 60 .4 Nền ñường rộng 12m .5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường rộng 7m. lề rộng 2x2.150 17.3 2.180 14.600 16. lề rộng 2x2.410 - 18. mặt ñường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm Nền ñường rộng 12m . mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn 2 2. mặt ñường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm Triệu ñồng/km 1.700 - 22.500 - 19. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn Nền ñường rộng 12m.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2m ñồng nhất kết cấu áo ñường).

lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.2 61 .2 Nền ñường rộng 9m. lề rộng 2x1. mặt ñường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 14. lề rộng 2x1.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x1m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 21.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x1m ñồng nhất kết cấu áo ñường).1 ðường cấp IV Khu vực ñồng bằng Nền ñường rộng 9m. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.200 3.890 Nền ñường rộng 9m.990 ðơn vị tính TT Tên công trình 3 3.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường rộng 7m.1 Khu vực miền núi Nền ñường rộng 9m . mặt ñường rộng 6m.4 Nền ñường rộng 9m.830 20.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).760 3. lề rộng 2x1.090 11. mặt ñường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm 3.900 19. mặt ñường rộng 6m.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 22. mặt ñường rộng 7m.460 13. mặt ñường rộng 6m. mặt ñường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 13. lề rộng 2x1. mặt ñường rộng 6m.150 1.910 IV 1 1.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x1m ñồng nhất kết cấu áo ñường). lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.080 21.Suất vốn ñầu tư Trong ñó Xây Thiết dựng bị Triệu ñồng/km 24.3 Nền ñường rộng 9m .5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x1m ñồng nhất kết cấu áo ñường).220 20. mặt ñường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 22.

5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).967 - 13. mặt ñường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm 62 Triệu ñồng/km . mặt ñường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm Nền ñường rộng 9m .5m. mặt ñường rộng 7m.840 - 13.410 Trong ñó Xây Thiết dựng bị 11.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).2 2.020 - 13.350 ðơn vị tính TT Khu vực trung du Nền ñường rộng 9m. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0. mặt ñường rộng 7m. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).5m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm Nền ñường rộng 9m. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn 1. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0. mặt ñường rộng 7m.120 11.1 Suất vốn ñầu tư 12. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường rộng 5.4 3 3.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn Nền ñường rộng 9m.870 - 20. mặt ñường rộng 7m.060 10.Tên công trình 1.020 11.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường rộng 7m.3 Nền ñường rộng 9m.180 - 12.283 - 12.180 18.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn Nền ñường rộng 9m.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).5m.3 2.1 2. mặt ñường rộng 7m.060 11.390 12. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn Khu vực miền núi Nền ñường rộng 7.4 2 2.

mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 9.1 ðường cấp V Khu vực ñồng bằng Nền ñường rộng 7.5m.5m.890 - 19. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.5m. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0. mặt ñường rộng 5. mặt ñường rộng 5. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).420 17.5m. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn V 1 1.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).2 63 . mặt ñường rộng 5.5m.660 - 10. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).5m. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.510 2 2.Suất vốn ñầu tư 19. mặt ñường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm 1.5m.5m.5m.190 9.3 Nền ñường rộng 7.260 8. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.760 1.260 Nền ñường rộng 7.640 8.3 Nền ñường rộng 7.2 Nền ñường rộng 7. mặt ñường rộng 5.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường rộng 5.360 8.680 Trong ñó Xây Thiết dựng bị 17.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn Triệu ñồng/km 3. mặt ñường rộng 5.5m. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5m.1 Khu vực Trung du Nền ñường rộng 7.420 ðơn vị tính TT Tên công trình 3. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 9.5m. mặt ñường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 9.

lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.5m.1 Khu vực miền núi Nền ñường rộng 6.510 7.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn Triệu ñồng/km 2. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.100 9. mặt ñường rộng 5.5m.5m.740 3 3.2 Nền ñường rộng 7.2 Nền ñường rộng 6.070 1. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.5m. mặt ñường rộng 3.200 3.960 TT Tên công trình 2.5m. lề rộng 2x1.760 Trong ñó Xây Thiết dựng bị 7.5m. mặt ñường rộng 3.5m.530 5. mặt ñường mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 6.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 11. mặt ñường rộng 3.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x1m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.ðơn vị tính Suất vốn ñầu tư 8. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5m.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường). lề rộng 2x1. lề rộng 2x1.1 ðường cấp VI Khu vực ñồng bằng Nền ñường rộng 6.3 Nền ñường rộng 7.5m. mặt ñường rộng 5. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 10.5m.5m.5m. mặt ñường rộng 5. mặt ñường mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 6.990 VI 1 1.5m. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 8.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).220 10.680 6.930 64 .5m.2 Nền ñường rộng 7.

miền núi) và bao gồm các chi phí cần thiết ñể xây dựng: Nền ñường. tường hộ lan.1 Khu vực miền núi Nền ñường rộng 6m. vùng xa có ñiều kiện ñịa hình và ñiều kiện vận chuyển ñặc biệt khó khăn cần có sự tính toán. c. hệ thống công trình phòng hộ.5m.2 Suất vốn ñầu tư Trong ñó Xây Thiết dựng bị Triệu ñồng/km 4. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng « t« bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng ®−êng « t« theo tiªu chuÈn tÝnh b×nh qu©n cho 1 km ®−êng (gåm nÒn ®−êng vµ mÆt ®−êng). SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng « t« ®−îc tÝnh to¸n phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−êng « t« (TCVN 4054:2005) vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan.5m.5m.5m. trung du. cống thoát nước ngang. d. ðối với các công trình xây dựng ở vùng sâu. sơn kẻ vạch ñường. trạm dịch vụ.Suất vốn ñầu tư xây dựng 1km ñường ñược tính theo từng cấp ñường và tính cho từng khu vực ñịa lý (ñồng bằng. mặt ñường rộng 3. ñiều chỉnh. và các công trình kiên cố ñặc biệt (xử lý sụt trượt. Nhà cung hạt.5m.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn 2. rãnh thoát nước dọc. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4. giải phân cách giữa).5m. hang castơ). có tính chất phổ biến.920 - 9. Suất vốn ñầu tư xây dựng 1km ñường ñược tính cho công trình xây dựng mới.300 - 4. 65 .5m.1 Khu vực trung du Nền ñường rộng 6.670 8. Suất vốn ñầu tư xây dựng chưa bao gồm: Các trạm kiểm soát. .25m.170 - 9. lề rộng 2x1. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn 3. mặt ñường mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4. mặt ñường rộng 3.ðơn vị tính TT Tên công trình 2 2. b.730 4. lề rộng 2x1. mặt ñường.580 4.25m. mặt ñường rộng 3. lề rộng 2x1. hệ thống cống kỹ thuật.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn Nền ñường rộng 6m. gia cố mái ta luy. hệ thống chiếu sáng.810 8.790 a.5m. hệ thống an toàn giao thông (cọc tiêu.2 nền ñường rộng 6. mặt ñường rộng 3. biển báo. lề rộng 2x1. mặt ñường mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn 3 3. bổ sung cho phù hợp. Chiều dày bình quân lớp móng ñường ñược tính theo trị số mô ñun ñàn hồi tối thiểu tương ứng với từng cấp ñường.

530 5.720 6. tµ vÑt gç §−êng cÊp II. ray P50. tµ vÑt gç TriÖu ®ång/km - TriÖu ®ång/km - TriÖu ®ång/km - TriÖu ®ång/km - SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt dùng bÞ 5.§ång b»ng Lo¹i ®−êng ray khæ 1m NÒn ®−êng réng 5.4 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng s¾t Sè TT I 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 §¬n vÞ tÝnh Tªn c«ng tr×nh §−êng cÊp II. tµ vÑt gç §−êng cÊp II.040 5.435m NÒn ®−êng.410 TriÖu ®ång/km - 5. ray P43.210 TriÖu ®ång/km - 6. ray P43. ray P50.810 6. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®−êng réng 5.600 6. ray P43.6 m. tµ vÑt gç NÒn ®−êng.970 5. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng s¾t ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.880 5. tµ vÑt bª t«ng 2 NÒn ®−êng.Trung du Lo¹i ®−êng ray khæ 1m NÒn ®−êng réng 5. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®−êng réng 5. c«ng tr×nh §−êng s¾t B¶ng III. tµ vÑt gç 1 §−êng cÊp II. víi Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4117: 1985 “Tiªu chuÈn thiÕt 66 .070 6.§ång b»ng Lo¹i ®−êng ray khæ 1.650 5. ray P50.MiÒn nói Lo¹i ®−êng ray khæ 1. tµ vÑt bª t«ng 1 NÒn ®−êng.6 m.6 m.860 5. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®−êng. tµ vÑt gç §−êng cÊp II.970 5.560 6.330 4. ray P43.830 5.390 a. ray P50. ray P43.080 6. ray P43.6 m. ray P43.650 6. tµ vÑt bª t«ng 2 NÒn ®−êng. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®−êng réng 5.580 4. tµ vÑt gç §−êng cÊp II.050 5.770 5.Trung du Lo¹i ®−êng ray khæ 1.MiÒn nói Lo¹i ®−êng ray khæ 1m NÒn ®−êng réng 5. ray P50.030 4. ray P43.4. ray P50.750 6.435m NÒn ®−êng.670 5.540 6.310 4.6 m.435m NÒn ®−êng.830 5.6 m. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh.

HÖ thèng cÊp ®iÖn cho tÝn hiÖu ®iÖn tËp trung vµ ®ãng ®−êng ..kÕ . .. trung du. 67 . biÓn ch¾n.®−êng s¾t khæ 1435mm” vµ c¸c yªu cÇu.HÖ th«ng ®iÖn chiÕu s¸ng. miÒn nói).. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng s¾t bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng 1km ®−êng s¾t theo khæ 1 m hoÆc khæ 1. c.BiÓn b¸o. qui ®Þnh. tho¸t n−íc m−a. vµ tÝnh cho tõng khu vùc ®Þa lý (®ång b»ng. qui tr×nh thiÕt kÕ c«ng tr×nh cña ngµnh Giao th«ng vËn t¶i vµ c¸c qui ®Þnh kh¸c cã liªn quan.HÖ thèng thiÕt bÞ tÝn hiÖu tËp trung vµ ®ãng ®−êng . b. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng s¾t ch−a bao gåm c¸c chi phÝ cho: .435m (gåm nÒn ®−êng vµ mÆt ®−êng).

ch−¬ng 4 suÊt vèn ®Çu t− X©y dùng c«ng Tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 68 .

1.580 1. HÖ thèng ch©m ho¸ chÊt.000 m3/ngµy-®ªm _ 3. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m3 n−íc s¹ch/ngµy-®ªm. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y cÊp n−íc bao gåm: .310 1. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n−íc ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸c phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y nh−ng n»m ngoµi khu vùc cña Nhµ m¸y nh− c«ng tr×nh thu vµ tr¹m b¬m n−íc th«. nhËp khÈu tõ c¸c n−íc ph¸t triÓn vµ gi¸ cña c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn chÕ t¹o trong n−íc. v¨n phßng.000 m3/ngµy-®ªm _ 3.v. nhµ ®iÒu hµnh vµ phßng thÝ nghiÖm.810 2 Nhµ m¸y cÊp n−íc.000 m3/ngµy-®ªm 1000®/m3 3. nhµ th−êng trùc.. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. c«ng suÊt 40.560 1. víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I. tr¹m ®iÖn vµ chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.540 a. b¶o vÖ. n−íc kü thuËt vµ n−íc sinh ho¹t. Chi phÝ thiÕt bÞ c«ng nghÖ chÝnh tÝnh trong suÊt vèn ®Çu t− nµy ®−îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn.090 1.160 1. kho x−ëng. ®−êng èng dÉn n−íc th«.1 ®−îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”. tr¹m ®iÖn cao thÕ vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng Nhµ m¸y nh− x©y dùng ®−êng c«ng vô. c«ng suÊt 50.580 4 Nhµ m¸y cÊp n−íc. . c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn chÕ t¹o trong n−íc vµ trang thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh. Tr¹m b¬m n−íc röa läc. hÖ thèng tho¸t n−íc. HÖ thèng thu n−íc th¶i. 69 . c«ng suÊt 100.180 1.Chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh: BÓ trén vµ ph©n phèi.130 1. C«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n−íc sinh ho¹t B¶ng IV.000 m3/ngµy-®ªm _ 3. d. trô së ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp IV. C¸c c«ng tr×nh nh− nhµ lµm viÖc. Nhµ s¶n xuÊt. gara. BÓ chøa n−íc s¹ch. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4604: 1988 “XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. C¸c c«ng tr×nh phô trî nh− s©n. theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4514: 1988 “XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y cÊp n−íc nªu t¹i B¶ng IV. II.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn c«ng nghÖ.810 3 Nhµ m¸y cÊp n−íc. Tæng mÆt b»ng.. c«ng suÊt 300. BÓ l¾ng vµ bÓ läc.v.290 1. c.1 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y cÊp n−íc sinh ho¹t STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1 Nhµ m¸y cÊp n−íc. C¸c yªu cÇu vÒ qui ph¹m an toµn kü thuËt trong x©y dùng theo qui ®Þnh trong TCVN 5308: 1991. b.

70 . c¸c gi¶i ph¸p quy ho¹ch.130 4.860 860 a.2.040 230 Tr.690 5. gi¶i ph¸p kü thuËt cÊp.990 4.690 5.650 270 II C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu ®« thÞ Khu ®« thÞ quy m« tõ 20 ®Õn 50 ha Tr. khu ®« thÞ nªu t¹i B¶ng IV.060 270 1 2 Khu ®« thÞ quy m« tõ 50 ®Õn 100 ha _ 5. khu ®« thÞ STT I 1 Lo¹i c«ng tr×nh C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp Khu c«ng nghiÖp quy m« d−íi 100 ha §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng Tr. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. theo c¸c qui ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4616: 1988 .260 5.Tiªu chuÈn thiÕt kÕ quy ho¹ch mÆt b»ng tæng thÓ côm c«ng nghiÖp. kÕt cÊu.540 4.210 240 3 Khu ®« thÞ quy m« tõ 100 ®Õn 200 ha _ 5.090 290 3 Khu c«ng nghiÖp quy m« trªn 300 ha _ 6.520 310 2 Khu c«ng nghiÖp quy m« tõ 100 ®Õn 300 ha _ 6.2 ®−îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ vÒ ph©n lo¹i c«ng tr×nh c«ng nghiÖp.370 910 III 1 C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu ®« thÞ kiÓu mÉu Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 20 ®Õn 50ha 2 Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 50 ha ®Õn 100 ha _ 7.®/ha 7.2 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp.M¹ng l−íi bªn ngoµi vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan. cÊp ®iÖn giao th«ng.HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng cÊp n−íc vµ tho¸t n−íc ..®/ha 6..320 4. tho¸t n−íc. TCVN 3989: 1985 .340 5.110 880 3 Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 100 ha ®Õn 200 ha _ 6.630 5. khu ®« thÞ B¶ng IV.. c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp.®/ha 7.

sinh ho¹t. tr¹m b¬m). cÊp n−íc. l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn. khu ®« thÞ. tr¹m biÕn thÕ.X©y dùng hÖ thèng kü thuËt bªn ngoµi khu c«ng nghiÖp.b. bÓ chøa. tr¹m xö lý n−íc th¶i vµ trang thiÕt bÞ phôc vô chiÕu s¸ng. hÖ thèng ®iÖn (®iÖn chiÕu s¸ng. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. d. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. khu ®« thÞ bao gåm: . khu ®« thÞ.Trang thiÕt bÞ. . h¹ tÇng x· héi ®Çy ®ñ ®−îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t− sè 15/2008/TT-BXD ngµy 17/06/2008 cña Bé X©y dùng. khu ®« thÞ ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ: . SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ha diÖn tÝch khu c«ng nghiÖp. hÖ thèng cÊp n−íc (tuyÕn èng cÊp n−íc. cÊp tho¸t n−íc trong nhµ. 71 . ®−êng néi bé. SuÊt vèn ®Çu t− tÝnh cho c¸c khu ®« thÞ kiÓu mÉu lµ tÝnh cho c¸c khu ®« thÞ mµ ®¸p øng c¸c tiªu chÝ vÒ h¹ tÇng kü thuËt ®ång bé. tr¹m biÕn thÕ. c.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ thiÕt bÞ tr¹m b¬m. hè ga.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng nh− hÖ thèng tho¸t n−íc (tuyÕn èng tho¸t n−íc. cÊp ®iÖn. e. ®iÖn s¶n xuÊt (®èi víi khu c«ng nghiÖp) vµ c¸c c«ng t¸c kh¸c nh− san nÒn. c©y xanh. . tr¹m b¬m. tr¹m xö lý).

ch−¬ng 5 suÊt vèn ®Çu t− X©y dùng c«ng Tr×nh thñy lîi 72 .

c«ng tr×nh cÊp III III 1 Khu t−íi HÖ thèng kªnh khu t−íi §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/ha 16.040 2.390 2.280 13. b. hÖ thèng kªnh khu t−íi.680 - 23.400 1000®/ha 18.1.080 11.930 1000®/km 36. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thñy lîi nªu t¹i B¶ng V. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m b¬m t−íi vµ b¬m tiªu ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1ha. c«ng tr×nh cÊp IV 2 II 1 C«ng tr×nh tr¹m b¬m tiªu C«ng tr×nh tr¹m b¬m tiªu. phôc vô.1 bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m b¬m t−íi.1 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thñy lîi STT Lo¹i c«ng tr×nh I 1 C«ng tr×nh tr¹m b¬m t−íi C«ng tr×nh tr¹m b¬m t−íi. c«ng tr×nh cÊp III C«ng tr×nh tr¹m b¬m t−íi. phô trî.630 28. 73 .070 19. b¬m tiªu. C«ng tr×nh thñy lîi B¶ng V. Chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh chÝnh.170 a.310 1. suÊt vèn ®Çu t− x©y dùng hÖ thèng kªnh khu t−íi ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1Km kªnh.

SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng C«ng tr×nh giao th«ng 1. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng 5. C«ng tr×nh c«ng céng 2.5 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n 2.5 §−êng d©y c¸p h¹ thÕ 0.3 Tr−êng ®¹i häc. C«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim 2.9 C«ng tr×nh tr¹m BTS Ch−¬ng II.1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng 5.6 Nhµ m¸y cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n vµ tr¹m trén bª t«ng 5. tr−êng nghiÖp vô 2. C«ng tr×nh dÖt may 4.Môc lôc Néi dung PhÇn I.4kV 2. C«ng tr×nh cÇu ®−êng bé 74 Trang 2 5 6 7 9 9 11 11 13 15 17 18 20 22 25 27 30 31 32 33 33 34 35 37 39 40 41 42 43 43 44 46 47 48 49 50 51 54 55 . B¶ng suÊt vèn ®Çu t− XDCT Ch−¬ng I.6 C«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220kV 3.4 Nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh 5. ph¸t sãng ph¸t thanh 2. C«ng tr×nh tr−êng häc 2.2 C«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn 2.3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. cao ®¼ng. C«ng tr×nh n¨ng l−îng 2. thuyÕt minh vµ h−íng dÉn sö dông PhÇn II. C«ng tr×nh nhµ x−ëng vµ kho th«ng dông Ch−¬ng III. ngãi ®Êt sÐt nung 5.6 C«ng tr×nh thÓ thao 2. v¨n phßng lµm viÖc 2.8 C«ng tr×nh thu.3 C«ng tr×nh y tÕ 2. g¹ch Granit 5.2. C«ng tr×nh chÕ biÕn l−¬ng thùc. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông 1. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 1. ph¸t sãng truyÒn h×nh 2.1 C«ng tr×nh v¨n hãa 2.7 C«ng tr×nh thu.1 Nhµ göi trÎ. tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp.4 C«ng tr×nh trô së c¬ quan. tr−êng mÉu gi¸o 2.2.5 Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng 5.4 §−êng d©y t¶i ®iÖn 2.2. C«ng tr×nh nhµ ë 2.2 Tr−êng häc 2.1 C«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn 2.3 Tr¹m biÕn ¸p 2. thùc phÈm 5.2.7 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa 6.2 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp l¸t Ceramic.

C«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n−íc 2. khu ®« thÞ 57 58 66 68 Ch−¬ng V.2. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c¸c C«ng tr×nh trong hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt 1. C¸c c«ng tr×nh trong hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng C«ng tr×nh thñy lîi 1. C«ng tr×nh ®−êng s¾t Ch−¬ng IV. C«ng tr×nh ®−êng « t« 4. C«ng tr×nh cÇu ®−êng s¾t 3. C«ng tr×nh thñy lîi 72 75 69 70 73 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful