Bé x©y dùng

------------<>--------------

suÊt vèn ®Çu t−
x©y dùng c«ng tr×nh n¨m 2010
(C«ng bè theo quyÕt ®Þnh sè 295/Q§- Bxd
ngµy 22 / 03 /2011 cña bé x©y dùng)

Hµ Néi, 2011

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2011

Số : 295 /Qð-BXD

QUYẾT ðỊNH
V/v Công bố Tập suất vốn ñầu tư xây dựng công trình năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị ñịnh số 17/2008/Nð-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui ñịnh
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Căn cứ Nghị ñịnh số 112/2009/Nð-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý
chi phí ñầu tư xây dựng công trình.
Theo ñề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế
Xây dựng.
QUYẾT ðỊNH
ðiều 1. Công bố Tập Suất vốn ñầu tư xây dựng công trình năm 2010 kèm theo Quyết
ñịnh này ñể các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ñến việc quản lý ñầu tư xây
dựng công trình tham khảo, sử dụng vào việc xác ñịnh tổng mức ñầu tư và quản lý chi
phí ñầu tư xây dựng công trình.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày ký.
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội ñồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cơ quan TW của các ñoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng chuyên
ngành;
- Website của Bộ Xây dựng;
- Các Cục, Vụ, Viện thuộc BXD;
- Lưu VP, Vụ KTXD, Viện KTXD, M.230

1

KT. BỘ TRUỞNG
THỨ TRUỞNG

ðã ký
Trần Văn Sơn

SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh n¨m 2010

(Công bố theo Quyết ñịnh số 295 /Qð-BXD ngày 22/03/2011 của Bộ Xây dựng
về việc công bố Tập Suất vốn ñầu tư xây dựng công trình năm 2010)
phÇn I
ThuyÕt minh vµ h−íng dÉn sö dông
1. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh (gäi t¾t lµ suÊt vèn ®Çu t−) lµ møc chi
phÝ cÇn thiÕt ®Ó ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh míi tÝnh cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch hoÆc
c«ng suÊt, n¨ng lùc phôc vô theo thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh.
C«ng suÊt, n¨ng lùc phôc vô theo thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh lµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt
hoÆc khai th¸c sö dông c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ, ®−îc x¸c ®Þnh b»ng ®¬n vÞ ®o thÝch
hîp.
2. SuÊt vèn ®Çu t− lµ c«ng cô hç trî cho các c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan
®Õn viÖc qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh.
3. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc x¸c ®Þnh cho c«ng tr×nh x©y dùng
míi, cã tÝnh chÊt phæ biÕn, víi møc ®é kü thuËt c«ng nghÖ trung b×nh tiªn tiÕn. SuÊt
vèn ®Çu t− ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së LuËt X©y dùng n¨m 2003, NghÞ ®Þnh sè
209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y
dùng, qui chuÈn x©y dùng ViÖt Nam, tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam, tiªu chuÈn ngµnh
trong thiÕt kÕ, c¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh.
SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh to¸n t¹i mÆt b»ng gi¸ thÞ tr−êng thêi ®iÓm QuÝ IV n¨m
2010. §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã sö dông ngo¹i tÖ th× phÇn chi phÝ ngo¹i tÖ ®−îc tÝnh ®æi
vÒ ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ hèi ®o¸i 1USD = 19.500 VN§.
4. TËp suÊt vèn ®Çu t− nµy ®−îc tÝnh to¸n vµ bè côc thµnh hai phÇn chÝnh gåm:
PhÇn 1 : ThuyÕt minh vµ h−íng dÉn sö dông
PhÇn 2 : B¶ng suÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh
Trong phÇn 1 giíi thiÖu c¬ së tÝnh to¸n, ph¹m vi, ®èi t−îng sö dông; c¸c kho¶n
môc chi phÝ theo qui ®Þnh ®−îc tÝnh trong suÊt vèn ®Çu t−, chi tiÕt nh÷ng néi dung ®·
tÝnh vµ ch−a ®−îc tÝnh ®Õn trong suÊt vèn ®Çu t−; h−íng dÉn sö dông suÊt vèn ®Çu t−
trong viÖc x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh.
2

Gia cè ®Æc biÖt vÒ nÒn mãng c«ng tr×nh. c«ng tr×nh giao th«ng. ®iÒu chØnh. 5. mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ.2 Néi dung chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ch−a bao gåm chi phÝ cho mét sè c«ng t¸c nh−: .) ®Ó tÝnh bæ sung. c«ng tr×nh thñy lîi.. ViÖc bæ sung c¸c kho¶n môc chi phÝ nµy ®−îc thùc hiÖn theo c¸c qui ®Þnh. .1 Bæ sung c¸c chi phÝ nªu ë Môc 5. c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ. Khi sö dông suÊt vèn ®Çu t− trong tËp nµy ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t− cÇn c¨n cø vµo tÝnh chÊt. kinh doanh). h−íng dÉn hiÖn hµnh phï hîp víi thêi ®iÓm x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh.Chi phÝ båi th−êng. ph©n lo¹i theo 5 lo¹i c«ng tr×nh gåm c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông. qu¶n lý dù ¸n.§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng vµ xö lý c¸c t¸c ®éng cña dù ¸n ®Õn m«i tr−êng. qui ®æi l¹i suÊt vèn ®Çu t− sö dông cho phï hîp. . SuÊt vèn ®Çu t− ®· bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. . tiÕn ®é thùc hiÖn.1 SuÊt vèn ®Çu t− bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt cho viÖc x©y dùng.Qui m« n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n kh¸c víi qui m« n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh ®¹i diÖn ®−îc lùa chän trong danh môc TËp suÊt vèn ®Çu t−.Trong phÇn 2 lµ c¸c b¶ng suÊt vèn ®Çu t− ®−îc s¾p xÕp. Cô thÓ: 6. quan tr¾c biÕn d¹ng c«ng tr×nh. t− vÊn ®Çu t− x©y dùng vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c.2 §iÒu chØnh l¹i suÊt vèn ®Çu t− trong mét sè tr−êng hîp nh−: . 6. 6.Vèn l−u ®éng ban ®Çu (®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng nh»m môc ®Ých s¶n xuÊt.§¨ng kiÓm chÊt l−îng quèc tÕ. . . . 5.2 (kh«ng h¹n chÕ theo c¸c néi dung nh− ®· nªu).Cã sù kh¸c nhau vÒ ®¬n vÞ ®o n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc phôc vô cña c«ng tr×nh ®−îc x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ c¬ së víi ®¬n vÞ ®o ®−îc sö dông trong TËp suÊt vèn ®Çu t−. . 3 . tÝnh chÊt nguån vèn.. c«ng tr×nh c«ng nghiÖp.Chi phÝ thuª t− vÊn n−íc ngoµi. yªu cÇu cô thÓ cña dù ¸n (®iÒu kiÖn mÆt b»ng x©y dùng. . Néi dung chØ tiªu suÊt vèn ®Çu t− 5.L·i vay trong thêi gian thùc hiÖn dù ¸n (®èi víi c¸c dù ¸n cã sö dông vèn vay).Chi phÝ dù phßng cña dù ¸n ®Çu t−. hç trî vµ t¸i ®Þnh c−.KiÓm ®Þnh vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng. .

qui ®æi suÊt vèn ®Çu t− trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n cã thÓ sö dông chØ sè gi¸ x©y dùng do Bé X©y dùng c«ng bè). Dù ¸n ®Çu t− x©y dùng sö dông c¸c nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) khi cã nh÷ng néi dung chi phÝ kh¸c víi nh÷ng néi dung chi phÝ tÝnh trong suÊt vèn ®Çu t− nµy.kü thuËt t−¬ng tù ®Ó lËp tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n. ®Þa chÊt nÒn mãng c«ng tr×nh hoÆc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng. MÆt b»ng gi¸ ®Çu t− vµ x©y dùng ë thêi ®iÓm x¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t− x©y dùng cã sù thay ®æi so víi thêi ®iÓm c«ng bè TËp suÊt vèn ®Çu t− (ViÖc ®iÒu chØnh. n©ng cÊp hoÆc c«ng tr×nh cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ c«ng nghÖ. Sö dông chØ tiªu suÊt vèn ®Çu t− ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t− cho c¸c c«ng tr×nh më réng. 4 .- - - C«ng tr×nh cã nh÷ng yÕu tè ®Æc biÖt vÒ ®Þa ®iÓm x©y dùng. Dù ¸n ®Çu t− x©y dùng cã c«ng tr×nh ch−a n»m trong danh môc c«ng tr×nh t¹i TËp suÊt vèn ®Çu t− nµy th× cã thÓ sö dông c¸c sè liÖu vÒ suÊt chi phÝ x©y dùng cña c¸c c«ng tr×nh cã chØ tiªu kinh tÕ .

phÇn II SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 5 .

Ch−¬ng 1 suÊt vèn ®Çu t− X©y dùng c«ng Tr×nh d©n dông 6 .

sµn. cã sè tÇng 1000®/m2sµn Sè tÇng ≤ 5 tÇng _ 6 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 8 tÇng _ 9 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 15 tÇng _ 16 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 19 tÇng _ 20 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 25 tÇng _ 26 tÇng ≤ Sè tÇng ≤ 30 tÇng SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 6.830 5. theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.550 III 1 510 470 440 760 850 890 Nhµ biÖt thù Nhµ kiÓu biÖt thù tõ 2 ®Õn 3 tÇng. kÕt cÊu khung chÞu lùc BTCT. kÕt cÊu t−êng g¹ch chÞu lùc.190 6. m¸i BTCT ®æ t¹i chç _ 3. kÕt cÊu. ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë nªu t¹i B¶ng I.060 7.160 9. II.300 II 1 Nhµ ë riªng lÎ Nhµ ë 1 tÇng t−êng bao x©y g¹ch.1 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë STT I 1 2 3 4 5 6 Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh Nhµ chung c− cao tÇng kÕt cÊu khung bª t«ng cèt thÐp (BTCT).850 6.440 1.1 ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I.230 1000®/m2sµn 7.080 9. t−êng bao x©y g¹ch.740 7.v. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. m¸i BTCT ®æ t¹i chç a. m¸i BTCT ®æ t¹i chç. IV theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn X©y dùng (TCXD) sè 13:1991 “Ph©n cÊp nhµ vµ c«ng tr×nh d©n dông. kÕt cÊu khung chÞu lùc BTCT.1. t−êng bao x©y g¹ch.290 6. sµn. m¸i t«n 2 Nhµ 1 tÇng c¨n hé khÐp kÝn.790 3. Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.350 7. c«ng tr×nh Nhµ ë B¶ng I..280 8. m¸i BTCT ®æ t¹i chç _ 5. t−êng bao x©y g¹ch. 7 . Nguyªn t¾c chung”. c¸c yªu cÇu vµ quy ®Þnh kh¸c vÒ gi¶i ph¸p kiÕn tróc. III. vµ theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4451:1987 “Nhµ ë.420 1000®/m2sµn 1. Nguyªn t¾c chung”.400 3 Nhµ tõ 2 ®Õn 3 tÇng. sµn.370 5.v.530 4.870 5.

HÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®−îc ¸p dông ®èi víi tr−êng hîp chØ giíi x©y dùng phÇn tÇng hÇm t−¬ng ®−¬ng víi chØ giíi x©y dùng phÇn næi. Tr−êng hîp cã x©y dùng tÇng hÇm th× suÊt vèn ®Çu t− ®−îc ®iÒu chØnh nh− sau: Tr−êng hîp x©y dùng sè tÇng hÇm 1 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm Tõ 3 tÇng hÇm trë lªn HÖ sè ®iÒu chØnh K®/c 1. SuÊt vèn ®Çu t− c«ng tr×nh ë B¶ng I. tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô vËn hµnh. .ViÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t−. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng. m¸y b¬m cÊp n−íc. l¾p ®Æt thang m¸y. suÊt vèn ®Çu t− theo hÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®−îc thùc hiÖn ®iÒu chØnh trªn tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng bao gåm diÖn tÝch x©y dùng sµn tÇng hÇm.10 .1. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë ch−a bao gåm chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ chi phÝ cho phÇn ngo¹i thÊt bªn ngoµi c«ng tr×nh. trong ®ã phÇn chi phÝ thiÕt bÞ ®· bao gåm c¸c chi phÝ mua s¾m. c.b.1 tÝnh cho c«ng tr×nh nhµ ë chung c− cao tÇng ch−a cã x©y dùng tÇng hÇm.18 .18 1.1. hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y.20 . d.23 .20 1. 8 .1.

880 1000®/m2 sµn 13.100 4 800 < Qui m« ≤ 1000 chç ngåi _ 25.400 400 < Qui m« ≤ 600 chç ngåi _ 26. C«ng tr×nh c«ng céng 2.060 6.740 17.160 2 600 < Qui m« ≤ 800 chç ngåi _ 21.890 3.790 1.triÓn l·m V 1 Th− viÖn Nhµ th− viÖn 9 .240 1.650 6.2.350 III 1 B¶o Tµng Nhµ b¶o tµng IV 1 TriÓn l·m Trung t©m héi chî .810 8.920 16.020 3 800 < Qui m« ≤ 1000 chç ngåi _ 20.300 3 600 < Qui m« ≤ 800 chç ngåi _ 25.760 10.2 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh V¨n hãa STT I Lo¹i c«ng tr×nh 1 R¹p chiÕu phim cã qui m« chç ngåi Qui m« ≤ 400 chç ngåi 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/chç ngåi 26.770 7.300 3.1 C«ng tr×nh V¨n hãa: B¶ng I.210 6.290 15.700 1000®/m2 sµn 9.070 15.900 15.980 1000®/m2 sµn 11.330 1.990 6.000 II 1 Nhµ h¸t ca nh¹c t¹p kü.120 16.680 2.470 16. kÞch nãi cã qui m« chç ngåi Qui m« ≤ 600 chç ngåi 1000®/chç ngåi 21.

. triÓn l·m. Chi phÝ trang.)..10% 10 . e. th− viÖn ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng. qu¹t ®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c.Chi phÝ cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô : 20 .Chi phÝ cho c«ng tr×nh chÝnh : 80 ... thiÕt bÞ phôc vô kh¸n gi¶ vµ phßng lµm viÖc cña nh©n viªn nh−: m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. nhµ h¸t ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 chç ngåi cña kh¸n gi¶. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng b¶o tµng. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh v¨n hãa nh− sau: ..90% .Chi phÝ trang. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng r¹p chiÕu phim. phßng tr−ng bµy. Nguyªn t¾c chung”. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa nªu t¹i B¶ng I.. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.. qu¹t ®iÖn. b. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh v¨n hãa ch−a bao gåm chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ chi phÝ cho phÇn ngo¹i thÊt bªn ngoµi c«ng tr×nh. c¸c thiÕt bÞ kh¸c.. C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ khu ®Êt x©y dùng. thiÕt bÞ phôc vô nh−: m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. II theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng b¶o tµng.. quy ho¹ch tæng mÆt b»ng. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng r¹p chiÕu phim. c. nhµ vÖ sinh.a. nhµ h¸t bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh. theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5577:1991 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ r¹p chiÕu phim” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. th− viÖn bao gåm: . phßng ®äc.) vµ c¸c h¹ng môc phôc vô (kho.2 ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I. f. . d. triÓn l·m.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh (nhµ b¶o tµng.

SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ göi trÎ. 11 .050 2. c¸c chi phÝ x©y dùng kh¸c nh−: trang trÝ s©n ch¬i.2.. theo quy ®Þnh trong TCVN 3907:1984 “Nhµ trÎ. nhµ giÆt quÇn ¸o.710 30.230 2. Nguyªn t¾c chung” víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.130 1000®/hs 41. khu gi¶i trÝ.. c¸c yªu cÇu.130 _ 42.130 _ 41. b.690 34. nhµ chÕ biÕn thøc ¨n.2. quy ®Þnh kh¸c vÒ khu ®Êt x©y dùng.380 _ 36.380 Tõ 11 ®Õn 13 nhãm líp (275325 häc sinh) _ 34.380 Tr−êng mÉu gi¸o.. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ göi trÎ.220 28. a.3 ®−îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô nh−: kho ®Ó ®å. s©n v−ên.060 33. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c liªn quan.Chi phÝ x©y dùng nhµ líp häc.010 3.610 2. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. nhµ ®Ó xe.2 C«ng tr×nh tr−êng häc 2.v. tr−êng mÉu gi¸o bao gåm: ..600 3..410 34. tr−êng mÉu gi¸o STT I 1 2 3 II 1 2 3 4 Lo¹i c«ng tr×nh Nhµ trÎ Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 3 ®Õn 5 nhãm líp (75-125 ch¸u) Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 6 ®Õn 8 nhãm líp (150-200 ch¸u) Nhµ göi trÎ cã qui m« tõ 9 ®Õn 10 nhãm líp (225-250 ch¸u) §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/ch¸u 42.380 Tõ 6 ®Õn 8 nhãm líp (150200 häc sinh) Tõ 9 ®Õn 10 nhãm líp (225250 häc sinh) _ 39.420 3. III. tr−êng mÉu gi¸o...200 32. chiÕu s¸ng. kü thuËt ®iÖn.420 2.. tr−êng mÉu gi¸o nªu t¹i B¶ng I. cã qui m« Tõ 3 ®Õn 5 nhãm líp (75-125 häc sinh).870 35.3 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ göi trÎ.1 Nhµ göi trÎ.v. tr−êng mÉu gi¸o B¶ng I.

Chi phÝ trang.. d. m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é.10% : 10 .S©n.5% . .. v. tr−êng mÉu gi¸o ®−îc ph©n chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ.. phßng giao nhËn trÎ. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 häc sinh theo qui m« n¨ng lùc phôc vô lµ 25 häc sinh/líp.v.. qu¹t ®iÖn.85% : 15 . thiÕt bÞ néi thÊt: gi−êng tñ. bao gåm: . giÆt quÇn ¸o. phßng nghØ. v−ên vµ khu vui ch¬i 12 : 75 . phßng ch¸y ch÷a ch¸y. v−ên vµ khu vui ch¬i. phßng y tÕ. nhµ chuÈn bÞ thøc ¨n... Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh nhãm líp Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh phôc vô Chi phÝ cho s©n. C«ng tr×nh nhµ göi trÎ. nhµ ®Ó xe. phßng ¨n.Khèi c«ng tr×nh phôc vô gåm: phßng tiÕp kh¸ch. c. bµn ghÕ. phßng ngñ.Khèi c«ng tr×nh nhãm líp gåm: phßng sinh ho¹t. nhµ kho. phßng nghØ cña gi¸o viªn. phßng vÖ sinh. .

130 3 Tõ 28 ®Õn 36 líp (1400-1800 häc sinh) _ 27. quy ®Þnh vÒ quy m« c«ng tr×nh.4 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng tr−êng häc STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr−êng tiÓu häc (cÊp I) cã qui m« Tõ 5 ®Õn 9 líp (250.380 II Tr−êng trung häc c¬ së (cÊp II) vµ phæ th«ng trung häc (cÊp III) cã qui m« Tõ 12 ®Õn 16 líp (600-800 häc sinh) 1000®/hs 30. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr−êng häc bao gåm: .Chi phÝ x©y dùng nhµ líp häc.810 18.480 16.470 3. III theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. gi¶i trÝ. 13 ..4 ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.490 2. phßng ch¸y ch÷a ch¸y.130 1 2 Tõ 20 ®Õn 24 líp (1000-1200 häc sinh) _ 29.450 häc sinh) 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/hs 25. vui ch¬i.2.2 Tr−êng häc B¶ng I.070 22.880 24... thiÕt bÞ phôc vô häc tËp. Nguyªn t¾c chung” vÒ ph©n cÊp c«ng tr×nh vµ c¸c yªu cÇu. thùc hµnh. diÖn tÝch.. cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô häc tËp.850 2. b. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng tr−êng häc ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho mét häc sinh víi quy m« n¨ng lùc phôc vô lµ 50 häc sinh/líp..900 2.450 17.620 20.130 a.. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr−êng häc nªu t¹i B¶ng I..2. thÓ dôc thÓ thao.600 3. vµ quy ®Þnh trong TCVN 3978:1984 “Tr−êng häc phæ th«ng. thÓ thao... yªu cÇu thiÕt kÕ. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. c¸c h¹ng môc phôc vô.380 4 Tõ 20 ®Õn 30 líp (tõ 1000 ®Õn 1500 häc sinh) _ 21. khu ®Êt x©y dùng.Chi phÝ vÒ trang.380 2 Tõ 10 ®Õn 14 líp (tõ 500 ®Õn 700 häc sinh) _ 23.400 21.380 3 Tõ 15 ®Õn 19 líp (tõ 750 ®Õn 950 häc sinh) _ 22.880 3. .700 2. c.

th− viÖn.Khèi lao ®éng thùc hµnh gåm c¸c x−ëng thùc hµnh vÒ méc. C«ng tr×nh x©y dùng tr−êng ®−îc ph©n chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ.10%. .20%. . phßng gi¸m hiÖu. : 5%. ®iÖn. phßng nghØ cña gi¸o viªn. .Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh lao ®éng thùc hµnh .Khèi häc tËp gåm c¸c phßng häc. nhµ ®Ó xe. phßng tiÕp kh¸ch.10%. kho cña c¸c x−ëng.Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh häc tËp . Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: .Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh phôc vô . .55%. : 15 .Khèi phôc vô häc tËp gåm héi tr−êng. phßng truyÒn thèng. .Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ gåm v¨n phßng.Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh hµnh chÝnh qu¶n trÞ 14 : 50 . v¨n phßng §oµn. §éi. : 15 .d. phßng ®å dïng gi¶ng d¹y. bao gåm: .Khèi thÓ thao gåm c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh thÓ thao.Chi phÝ cho khèi c«ng tr×nh thÓ thao . c¬ khÝ. : 15 .

SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr−êng ®¹i häc.220 II 1 Tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp. III theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748: 1991 vÒ “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. 15 . TCXDVN 60:2003 “tr−êng d¹y nghÒ .080 5. cao ®¼ng.3 Tr−êng ®¹i häc. nghiªn cøu vµ thùc hµnh. häc viÖn. cao ®¼ng.2. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp. trung häc chuyªn nghiÖp.230 5.260 2 500 < qui m« ≤ 800 häc sinh _ 53.850 5. tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp.tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ TCXDVN 275 2002 “Tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp.590 5.560 5..220 4 3000 < qui m« ≤ 5000 häc sinh _ 103. Nguyªn t¾c chung”.5 ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II.390 5.730 6.960 86. c¸c yªu cÇu quy ®Þnh kh¸c vÒ qui m« c«ng tr×nh..930 96. tr−êng nghiÖp vô STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr−êng ®¹i häc.200 43. tr−êng nghiÖp vô B¶ng I.480 39. tr−êng nghiÖp vô t¹i B¶ng I.660 41. gi¶i trÝ.260 3 800 < qui m« ≤ 1200 häc sinh _ 50. cao ®¼ng.180 90.5 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr−êng ®¹i häc.220 5 Qui m« > 5000 häc sinh _ 100. mÆt b»ng tæng thÓ.700 93.2. häc viÖn.. tr−êng nghiÖp vô cã qui m« häc sinh Qui m« ≤ 500 häc sinh 1000®/hs 56.960 6.520 3 2000 < qui m« ≤ 3000 häc sinh _ 108. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.800 84.520 a..520 2 1000 < qui m« ≤ 2000 häc sinh _ 111. quy ®Þnh trong TCVN 3981:1985 “Tr−êng ®¹i häc. vui ch¬i. yªu cÇu thiÕt kÕ c¸c h¹ng môc phôc vô häc tËp. cao ®¼ng cã qui m« häc sinh Qui m« ≤ 1000 häc sinh 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/hs 114.

héi tr−êng.Khèi c«ng tr×nh kü thuËt gåm x−ëng söa ch÷a.30 5 Tr−êng ®¹i häc.Khèi häc tËp vµ c¬ së nghiªn cøu khoa häc gåm gi¶ng ®−êng. s©n bãng ®¸. phßng gi¸m hiÖu. nhµ ®Ó xe « t«. bãng ræ. d. tr−êng nghiÖp vô. nhµ hµnh chÝnh. % 16 . thiÕt bÞ tr¹m b¬m. cao ®¼ng.10 20 .. . .25 5 35 . lµm viÖc. bao gåm: .Khèi ký tóc x¸ sinh viªn gåm nhµ ë cho sinh viªn.15 30 . tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp. líp häc. bÓ b¬i. . c«ng tr×nh thÓ thao ngoµi trêi. cao ®¼ng. khu ký tóc x¸ sinh viªn. tr¹m b¬m. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr−êng ®¹i häc. chç ®Ó xe).Chi phÝ trang thiÕt bÞ néi thÊt.50 15 . tr−êng nghiÖp vô ®−îc chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ. nhµ phôc vô (quÇy gi¶i kh¸t. y tÕ. % 40 . trang thiÕt bÞ thÓ dôc thÓ thao.b. cao ®¼ng bao gåm: . . th− viÖn.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh chÝnh vµ phôc vô cña tr−êng.Khèi thÓ dôc thÓ thao gåm phßng tËp thÓ dôc thÓ thao. gi¶ng ®−êng. tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp. tr−êng nghiÖp vô ®−îc tÝnh cho 1 häc sinh. bãng chuyÒn. C«ng tr×nh x©y dùng tr−êng ®¹i häc. nhµ ¨n. th− viÖn. tr¹m biÕn thÕ. phßng gi¸o viªn. kho.60 Tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp. tr¹m biÕn thÕ. tr¹m y tÕ. c.. Tû träng cña c¸c phÇn chi phÝ trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: STT C¸c kho¶n môc chi phÝ 1 Khèi c«ng tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc Khèi c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao Khèi c«ng tr×nh ký tóc x¸ Khèi c«ng tr×nh kü thuËt 2 3 4 50 . c¬ së nghiªn cøu khoa häc. cao ®¼ng. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr−êng ®¹i häc.

gi¶i ph¸p kü thuËt vÒ phßng ch¸y.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸m. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh y tÕ nªu t¹i B¶ng I. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh bÖnh viÖn ®a khoa ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 gi−êng bÖnh theo n¨ng lùc phôc vô. nghØ ng¬i cña nh©n viªn. + Khèi kü thuËt nghiÖp vô gåm phßng mæ. nhµ ®Ó xe. ch÷a ch¸y.. c. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.300 _ 1. phßng kh¸m vµ ®iÒu trÞ. n−íc. phßng cÊp cøu.610 479. quy ®Þnh vÒ khu ®Êt x©y dùng. nhµ th−êng trùc.239. chiÕu s¸ng. kho. phßng sinh ho¹t cña nh©n viªn.230 582..090 _ 1. ®iÖn. + Khèi hµnh chÝnh. phßng hµnh chÝnh. ch÷a bÖnh. khu vÖ sinh. phßng nghiÖp vô.6 ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. b. nhµ giÆt. c¸c yªu cÇu.2. 17 .290 540. phßng vÖ sinh. Nguyªn t¾c chung”.180 623. x−ëng. bÖnh nh©n. khoa d−îc. ®iÒu trÞ bÖnh nh©n vµ c¸c c«ng tr×nh phôc vô nh−: + Khèi kh¸m bÖnh vµ ®iÒu trÞ ngo¹i tró gåm c¸c phßng chê. h−íng dÉn thiÕt kÕ " vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.... + Khèi ch÷a bÖnh néi tró gåm phßng bÖnh nh©n. .6 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh y tÕ STT Lo¹i c«ng tr×nh I 1 BÖnh viÖn ®a khoa BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 50 ®Õn 200 gi−êng bÖnh 2 BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 250 ®Õn 350 gi−êng bÖnh BÖnh viÖn ®a khoa qui m« tõ 400 ®Õn 500 gi−êng bÖnh BÖnh viÖn ®a khoa qui m« trªn 550 gi−êng bÖnh 3 4 Trong ®ã §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− 1000®/ gi−êng 1. phßng nghiÖp vô.700 X©y dùng ThiÕt bÞ a. th«ng giã.970 447..870 603.156. phßng nghiÖp vô. bè côc mÆt b»ng.3 C«ng tr×nh y tÕ B¶ng I.074.750 465.. phôc vô sinh ho¹t. phßng gi¶i phÉu bÖnh lý.. thùc nghiÖm. xÐt nghiÖm. phßng cÊp cøu.330 415. theo Tiªu chuÈn x©y dùngViÖt Nam TCXDVN 365 : 2007 "BÖnh viÖn ®a khoa.Chi phÝ trang thiÕt bÞ y tÕ hiÖn ®¹i vµ ®ång bé phôc vô kh¸m. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh bÖnh viÖn ®a khoa gåm: . III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. qu¶n trÞ gåm bÕp.198.890 _ 1.

kho dông cô. .7 tÝnh cho c«ng tr×nh nhµ lµm viÖc. v¨n phßng.. v¨n phßng lµm viÖc. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ lµm viÖc.. ®iÖn tho¹i.430 Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 6.18 1.790 350 a.130 970 5.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô gåm: th−êng trùc. trô së c¬ quan ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch sµn x©y dùng.10 . khu vÖ sinh.1. ThÞ x· SuÊt vèn ®Çu t− 8. thµnh phè trùc thuéc TØnh Trô së c¸c c¬ quan HuyÖn.4 C«ng tr×nh trô së c¬ quan.7 bao gåm: . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ lµm viÖc. yªu cÇu kü thuËt chiÕu s¸ng.18 . y tÕ. Tr−êng hîp cã x©y dùng tÇng hÇm th× suÊt vèn ®Çu t− ®−îc ®iÒu chØnh nh− sau: Tr−êng hîp x©y dùng sè tÇng hÇm 1 tÇng hÇm 2 tÇng hÇm Tõ 3 tÇng hÇm trë lªn 18 HÖ sè ®iÒu chØnh K®/c 1. v¨n phßng lµm viÖc B¶ng I. _ QuËn. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh B¶ng I.Chi phÝ thiÕt bÞ vµ trang thiÕt bÞ v¨n phßng nh− ®iÒu hoµ. chç ®Ó xe. vÖ sinh. Thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng Trô së c¸c c¬ quan trùc _ thuéc Bé. phßng ch¸y ch÷a ch¸y. m¸y tÝnh.20 . 1000®/m2sµn cÊp Bé. . th− viÖn. c¨ng tin.880 4. STT 1 2 3 Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh Trô së c¬ quan Trung −¬ng. trô së c¬ quan ch−a cã x©y dùng tÇng hÇm..250 1. c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.7 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh trô së c¬ quan. héi tr−êng. phßng kh¸ch.20 1.1. c.920 5. phßng th«ng tin. trô së c¬ quan t¹i B¶ng I. TØnh. d. SuÊt vèn ®Çu t− c«ng tr×nh ë B¶ng I. kho v¨n phßng phÈm.Chi phÝ x©y dùng c¸c phßng lµm viÖc. c¸c yªu cÇu. theo Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 4601: 1988 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ trô së c¬ quan” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. c¸c phßng phôc vô c«ng céng vµ kü thuËt nh−: phßng lµm viÖc. v¨n phßng..7 ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. TØnh. b. III theo c¸c quy ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2748:1991 “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. Nguyªn t¾c chung”.. phßng häp. qu¹t ®iÖn.1.23 . quÇy gi¶i kh¸t.200 6. kü thuËt ®iÖn. quy ®Þnh vÒ ph©n lo¹i trô së c¬ quan. v¨n phßng. l−u tr÷.2.

19 . .HÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®−îc ¸p dông ®èi víi tr−êng hîp chØ giíi x©y dùng phÇn tÇng hÇm t−¬ng ®−¬ng víi chØ giíi x©y dùng phÇn næi.ViÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t−. suÊt vèn ®Çu t− theo hÖ sè K®/c ë b¶ng trªn ®−îc thùc hiÖn ®iÒu chØnh trªn tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng bao gåm diÖn tÝch x©y dùng sµn tÇng hÇm..

230 39.75% Kh¸ch s¹n 5* 70 .480 394. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n bao gåm: .. . phßng y tÕ. thÓ dôc thÓ thao. khu thÓ thao.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh. Tû träng c¸c phÇn chi phÝ theo c¸c khèi chøc n¨ng trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: STT 1 Khèi chøc n¨ng Khèi phßng ngñ Kh¸ch s¹n 1* 50 .2. nhµ ®Ó xe. phßng giÆt lµ ph¬i sÊy.75% . hÖ thèng cøu ho¶. phßng ch¸y ch÷a ch¸y.Chi phÝ thiÕt bÞ vµ trang thiÕt bÞ phôc vô sinh ho¹t.650 131.) theo tiªu chuÈn quy ®Þnh cña tõng lo¹i kh¸ch s¹n. th«ng tin liªn l¹c. vui ch¬i gi¶i trÝ...670 a..940 2 3 4 5 Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 2* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 3* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 4* Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 5* _ _ _ _ 193. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n t¹i B¶ng I. phßng tiÕp kh¸ch. ®iÖn tho¹i.Khèi phôc vô c«ng céng: s¶nh.900 372. phßng ®iÖn. l¸i xe...230 24.090 539.8 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã 1 Kh¸ch s¹n tiªu chuÈn 1* 1000®/ gi−êng 128. tr¹m b¬m ¸p lùc..890 544. phßng gi¶i trÝ..8 ®−îc tÝnh to¸n phï hîp víi c«ng tr×nh kh¸ch s¹n tõ 1* ®Õn 5* theo Quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn xÕp h¹ng kh¸ch s¹n du lÞch ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 107 ngµy 22/6/1994 cña Tæng côc Du lÞch. . kho. phßng ¨n. c. ..820 112.Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ: phßng lµm viÖc. c¸c phßng phôc vô kh¸c.65% 20 Kh¸ch Kh¸ch s¹n 3* s¹n 4* 60 – 65% 70 .55% Kh¸ch s¹n 2* 60 . d.. C«ng tr×nh cña kh¸ch s¹n ®−îc chia ra c¸c khèi chøc n¨ng theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ.610 68. tr¹m cung cÊp n−íc. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ” vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan. nhµ bÕp. c¸c qui ®Þnh trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4391: 1986 “Kh¸ch s¹n du lÞch.230 134. bao gåm: Khèi phßng ngñ: phßng ngñ.240 X©y ThiÕt bÞ dùng 88. c¸c c«ng tr×nh phôc vô (thÓ dôc thÓ thao. phßng trùc cña nh©n viªn . .230 281. XÕp h¹ng” vµ TCVN 5065: 1990 “Kh¸ch s¹n. 5 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n B¶ng I. chç nghØ cña nh©n viªn phôc vô. thang m¸y. b. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh kh¸ch s¹n ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 gi−êng ngñ theo n¨ng lùc phôc vô. x−ëng söa ch÷a.300 758.

2 3 Khèi phôc vô 30 .5% 15.5% 25 -20% 5% .5% 21 20% 10.30% 25 – 30% 15 .qu¶n trÞ 25 .25% c«ng céng Khèi hµnh 20% chÝnh .

770 300 1. kÝch th−íc s©n 128x94m S©n bãng chuyÒn. kh«ng cã kh¸n ®µi.350 500 570 500 500 883 1.2. cÇu l«ng. kÝch th−íc s©n 40x20m _ 3.160 3. kh«ng cã kh¸n ®µi.030 300 300 4 5 _ 22 .100 864 80 1.330 210 2 S©n bãng ®¸ cã kh¸n ®µi. qui m« 40.120 1.910 3. l¨ng t¹ xÝch S©n phãng lao 1000®/m2 s©n _ _ _ _ _ _ 1 S©n bãng S©n bãng ®¸ cã kh¸n ®µi. kh«ng cã kh¸n ®µi.460 5.120 210 6 S©n quÇn vît.910 3.460 110 700 560 40 _ 4.360 1.420 7. kh«ng cã kh¸n ®µi. kÝch th−íc s©n 30x19m 1000®/m2 s©n _ 3. qui m« 20.830 1.120 210 II BÓ b¬i (kh«ng cã kh¸n ®µi) 1 BÓ b¬i kÝch th−íc 12.5x6 m 1000®/m2bÓ 2 BÓ b¬i kÝch th−íc 16x8 m 6.070 357 423 357 357 80 80 80 80 80 80 2 S©n nh¶y xa. ®−êng ch¹y vßng 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/m2 1.170 6.000 chç ngåi 1000®/chç ngåi 2.140 895 80 1. kÝch th−íc s©n 24x15m S©n bãng ræ.000 chç ngåi _ 3 S©n bãng ®¸ tËp luyÖn.9 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thÓ thao STT Lo¹i c«ng tr×nh I S©n thÓ thao S©n ®iÒn kinh §−êng ch¹y th¼ng. nh¶y 3 b−íc 3 4 5 6 7 8 S©n nh¶y cao S©n nh¶y sµo S©n ®Èy t¹ S©n nÐm lùu ®¹n S©n l¨ng ®Üa.6 C«ng tr×nh thÓ thao B¶ng I.

STT 3 III Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh BÓ b¬i kÝch th−íc 50 x26 m SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 8. phßng träng tµi.060 1000®/m2bÓ 10. phßng c¨ng tin. n−íc. bãng ræ. cÇu l«ng.820 280 _ 6. kh¸n ®µi.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh theo khèi chøc n¨ng phôc vô nh−: + Khèi phôc vô kh¸n gi¶: Phßng b¸n vÐ. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thÓ thao nªu t¹i B¶ng I. + Khèi phôc vô qu¶n lý: Phßng hµnh chÝnh.180 5. phßng y tÕ. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu ®a n¨ng a. phßng th−êng trùc.300 135. phßng huÊn luyÖn viªn. theo Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 287:2004 “S©n thÓ thao”.030 280 _ 7.890 750 1000®/chç ngåi 7. phßng nghØ cña vËn ®éng viªn. phßng vÖ sinh. 2000 chç ngåi. kho.430 IV 1 2 3 4 Nhµ thi ®Êu thÓ thao Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn.9 ®−îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh vÒ quy m«. ph©n lo¹i c«ng tr×nh. phßng cÊp cøu.210 8. tenis. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh s©n thÓ thao bao gåm: .430 6. phßng phô tr¸ch s©n. cã kh¸n ®µi Nhµ thi ®Êu bãng chuyÒn.730 730 _ 11.5x6 m 2 BÓ b¬i kÝch th−íc 16x8 m _ 11. 3000 chç ngåi. cÇu l«ng. bãng ræ.140 47. tenis. yªu cÇu vÒ mÆt b»ng.930 5.230 9. tenis. b¶o vÖ. 23 . phßng thay quÇn ¸o. cÇu l«ng. khu vÖ sinh. bãng ræ.610 280 _ 205. b. + Khèi phôc vô vËn ®éng viªn: S©n bãng. 1000 chç ngåi.190 310 3 BÓ b¬i kÝch th−íc 50 x26 m _ 14. TCXDVN 288:2004 “BÓ b¬i” vµ TCXDVN 289:2004 “Nhµ thi ®Êu thÓ thao” vµ c¸c qui ®Þnh kh¸c cã liªn quan. ®iÖn. phßng nghØ cña nh©n viªn.840 11. gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. x−ëng söa ch÷a dông cô thÓ thao. chiÕu s¸ng.330 310 BÓ b¬i cã kh¸n ®µi 1 BÓ b¬i kÝch th−íc 12.

phßng y tÕ.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh nh−: + Khèi phôc vô kh¸n gi¶: kh¸n ®µi. + Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ: phßng lµm viÖc. phßng nghØ (hµnh lang).Chi phÝ trang. bao gåm: . dông cô thi ®Êu. kh¸n gi¶. bãng chuyÒn. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ thÓ thao cho tõng m«n thÓ thao nh− bãng ræ. nhµ göi vµ thay quÇn ¸o. thiÕt bÞ y tÕ. thiÕt bÞ läc n−íc. cÇu l«ng.). phßng vÖ sinh. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô (phßng thay quÇn ¸o. quÇn vît. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh s©n thÓ thao ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch s©n (®èi víi c«ng tr×nh thÓ thao kh«ng cã kh¸n ®µi) hoÆc cho 1 chç ngåi cña kh¸n gi¶ (®èi víi c«ng tr×nh cã kh¸n ®µi). kho. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng bÓ b¬i ®−îc tÝnh trªn 1m2 diÖn tÝch mÆt bÓ. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ thi ®Êu thÓ thao ®−îc tÝnh cho 1 chç ngåi theo n¨ng lùc phôc vô. c¸c phßng chøc n¨ng kh¸c. phßng trùc kü thuËt. thiÕt bÞ phôc vô vËn ®éng viªn. phßng b¸n vÐ. phßng vÖ sinh. phßng c¨ng tin. m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é.. phßng nghØ. kho dông cô vÖ sinh. 24 .C¸c chi phÝ trang.. c. c¨ng tin. + Khèi phôc vô vËn ®éng viªn: nhµ thi ®Êu.. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng bÓ b¬i (kh«ng cã kh¸n ®µi) bao gåm c¸c chi phÝ x©y dùng bÓ b¬i. phßng b¶o vÖ. tÝnh b×nh qu©n cho 1 chç ngåi theo n¨ng lùc phôc vô. nhµ t¾m. thiÕt bÞ phôc vô nh− qu¹t ®iÖn. phßng nghØ cña nh©n viªn. .

970 25 .130 8.220 6.050 7 125m - 21.140 9. tr¹m thu ph¸t sãng sö dông b¨ng tÇn UHF M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 5kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 10 75m Tr®/hÖ 18.060 8.780 9.120 8 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 10kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 100m - 23.10 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®µi tr¹m.440 9 125m - 24.380 7.390 4 125m - 17.970 2 75m - 15. ph¸t thanh truyÒn h×nh Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− 64m Tr®/hÖ 14.270 3 100m - 17.430 6.250 7.460 STT Lo¹i c«ng tr×nh I C«ng tr×nh ®µi. tr¹m thu ph¸t sãng sö dông b¨ng tÇn VHF M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 2kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 1 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 5kW víi cét anten tù ®øng cao h(m) 5 75m - 18.550 8.950 12.790 7.780 11 100m - 20.2.380 12.480 9.810 8. tr¹m ph¸t thanh truyÒn h×nh B¶ng I.660 6.180 7.830 10.410 7.330 10.860 12 125m - 20.780 II C«ng tr×nh ®µi.7 C«ng tr×nh ®µi.320 6.250 9.040 5.500 6 100m - 20.890 6.910 8.

660 14. cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan. III. . b. tr¹m thu. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thu.990 6. c. d.940 13. ph¸t sãng truyÒn h×nh ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 hÖ thèng bao gåm m¸y thu. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thu.050 8. ph¸t h×nh vµ cét an ten. c¸c yªu cÇu.330 14.720 14. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thu.300 15 125m - 26.STT Lo¹i c«ng tr×nh 13 M¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt 10kW víi cét anten tù ®øng cao h (m ) 75m 14 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng Tr®/hÖ - 22. 26 . cÊp c«ng tr×nh cét An ten lµ cÊp II.Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten. ph¸t sãng truyÒn h×nh bao gåm: . ph¸t sãng truyÒn h×nh nªu t¹i B¶ng I. ThiÕt bÞ ph¸t h×nh ®−îc nhËp khÈu tõ c¸c n−íc ph¸t triÓn. tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135: 2001 vµ c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ.880 a. ph¸t sãng truyÒn h×nh ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ vÒ ph¸ vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò.10 ®−îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l−îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68: 170: 1998.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ ph¸t h×nh.270 100m - 25.650 8.760 8. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV.590 16 145m - 27. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®µi.

360 871.370 845.410 1000®/ hÖ - 1. cét anten tù ®øng thÐp h×nh L.000 1.026.430 129.11 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®µi tr¹m thu. ph¸t sãng FM víi thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong n−íc. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 20 W 4 5 6 7 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng §¬n vÞ tÝnh 100 W 150 W 200 W 300 W Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 50m .010 647.2.580 45.760 58.970 276.899.450 891. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 500 W 1 kW HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 2 KW.960 .070 445.380 627.440 902.820 2.950 1000®/ hÖ 498.360 1000®/ hÖ - 769.380 639.530 726.520 1.330 627.8 C«ng tr×nh ®µi. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 50 W 8 9 10 11 SuÊt vèn ®Çu t− 1000®/ hÖ - 430. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 20W 27 1.549.760 617.080 343.500 159.720 399.130 47.125.501.020 140. cao 60 m Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 30m . ph¸t sãng ph¸t thanh STT I Lo¹i c«ng tr×nh 1 2 30 W 3 Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 45m . tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh B¶ng I. Cét anten tù ®øng thÐp h×nh L cao 30m .290 119.520 340.260 449.420 72.730 C«ng tr×nh ®µi tr¹m thu.680 834.

750 3.071.350 IV C«ng tr×nh thu.050 891.400 25 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 50 KW - 11.800 11.820 72.830 408.640.940 . ph¸t sãng FM.830 340.080 124.240 429.340 836.930 21 1kW HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 2 KW.593.150 514.015.920 445.692.995.590 4.247. cét cao 100m.089.150 1000®/ hÖ - 1.090 1.624.780 1000®/ hÖ - 3.360 1000®/ hÖ - 771.680 638.807.310 618.590 II 28 5. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 50 W 100 W 150 W 200 W 300 W Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 50m .950 1.680 510.510 276.STT 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lo¹i c«ng tr×nh 30W Cét anten tù ®øng thÐp trßn cao 45m .500 2.680 13.300 408.130 115. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt: 500 W §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng - 520.030.265.418.380 522. ph¸t sãng ng¾n SM 26 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 100 KW 1000®/ hÖ 18. ph¸t sãng trung AM 24 HÖ thèng m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 10 KW 1000®/ hÖ 6.520 10.340 490.728.290 58.330 134.003.500 268.970 837.350 5.350 735.063.820 1. m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 5 kW 22 23 10 kW 20 kW III C«ng tr×nh thu. cao 60m C«ng tr×nh ®µi tr¹m thu.973.040 714.780 14.080 1.880 336. cét anten tù ®øng thÐp trßn.350 159.986.

qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135: 2001. c. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 hÖ thèng bao gåm nhµ ®Æt tr¹m ph¸t. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. §èi víi hÖ thèng m¸y ph¸t thanh AM. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua vµ l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ ph¸t thanh. 29 . c¸c yªu cÇu. Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV.a. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten. SM th× thiÕt bÞ m¸y ph¸t thanh lµ thiÕt bÞ nhËp ngo¹i. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®µi. tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998. b. §èi víi hÖ thèng m¸y ph¸t thanh FM s¶n xuÊt trong n−íc th× chi phÝ thiÕt bÞ ph¸t thanh ®−îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ thiÕt bÞ l¾p r¸p trong n−íc. cÊp c«ng tr×nh cét An ten lµ cÊp II. c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan. thiÕt bÞ m¸y ph¸t vµ cét an ten. III. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®µi.11 ®−îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l−îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68: 170: 1998. tr¹m thu ph¸t sãng ph¸t thanh nªu t¹i B¶ng I.

Trong tÝnh to¸n cÊp c«ng tr×nh nhµ ®Æt m¸y lµ cÊp IV. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ vÒ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¹m BTS.12 ®−îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh vÒ chÊt l−îng m¹ng viÔn th«ng trong TCN 68: 170: 1998. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS nªu t¹i B¶ng I.850 a.Chi phÝ x©y dùng nhµ ®Æt m¸y vµ cét an ten d©y co.560 Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 200. d. 30 .12 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS STT I Lo¹i c«ng tr×nh C«ng tr×nh tr¹m BTS §¬n vÞ tÝnh 1000®/tÊn cét SuÊt vèn ®Çu t− 222. chi phÝ ph¸ vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò. c¸c yªu cÇu. tiªu chuÈn ngµnh vÒ dÞch vô viÔn th«ng trong TCN 68:176: 1998.2.9 C«ng tr×nh tr¹m BTS B¶ng I. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS bao gåm: . III. cÊp c«ng tr×nh cét An ten lµ cÊp II. TCN 68:141:1999 vÒ tiÕp ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng vµ c¸c qui ph¹m vÒ an toµn kü thuËt trong x©y dùng trong TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh vÒ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. b. qui ®Þnh vÒ chèng sÐt vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh viÔn th«ng trong TCN 68:135: 2001. c. cét cao vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m BTS ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn cét an ten.

Ch−¬ng 2 suÊt vèn ®Çu t− X©y dùng c«ng Tr×nh c«ng nghiÖp 31 .

e. b.1 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y luyÖn ph«i thÐp.1. Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. phô trî nh− sau: Chi phÝ x©y dùng: .85%. : 20 . phôc vô. c«ng suÊt 300.860 377 1. c. §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/TSP 1. phô trî Chi phÝ thiÕt bÞ: .000 tÊn/n¨m. c«ng suÊt 250.15%. C¬ cÊu chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh vµ c«ng tr×nh phôc vô.270 a. phô trî : 70 .25%. : 80 . d. : 30 . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim nªu t¹i B¶ng II.ThiÕt bÞ s¶n xuÊt .ThiÕt bÞ phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1tÊn s¶n phÈm ph«i thÐp.C¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh .000 tÊn/n¨m 2 Nhµ m¸y luyÖn c¸n. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. hoÆc tÊn thÐp qui −íc. cÊp ®iÖn. m¸y mãc vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî. C«ng tr×nh NHµ m¸y luyÖn kim B¶ng II. kÐo thÐp x©y dùng.250 255 857 - 1. hÖ thèng kü thuËt: ®−êng giao th«ng néi bé.75%. c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh n»m ngoµi hµng rµo nhµ m¸y nh−: ®−êng giao th«ng.1 ®−îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.C¸c c«ng tr×nh phôc vô. cÊp n−íc. Chi phÝ thiÕt bÞ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u. chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ. 32 . tr¹m biÕn ¸p.

2 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1 Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn.700 2 Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn. hÖ thèng cÊp dÇu.870 11.440 6. vµ chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc phô trî .780 5. §−êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p ®−îc tÝnh trªn c¬ së tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn. 33 . .. b. c«ng suÊt 600.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc chÝnh cña nhµ m¸y nh−: nhµ tua bin. hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ®−îc tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt l¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn (tÝnh cho 1kW). c«ng suÊt 330.000 kW - 19.2. tr¹m biÕn ¸p. nhµ ®iÒu khiÓn trung t©m. c. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn bao gåm: . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn nªu t¹i B¶ng II. c¸c thiÕt bÞ thuéc hÖ thèng ph©n phèi cao ¸p..000 kW 1000®/kW 20.1 C«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn B¶ng II.2 ®−îc tÝnh to¸n theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN sè 4604: 1988 vµ TCVN 2622:1978 vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh. hÖ thèng cung cÊp ®¸ v«i. hÖ thèng ®iÒu khiÓn.210 11. hÖ thèng cung cÊp than. ®o l−êng vµ b¶o vÖ vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî kh¸c.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña nhµ m¸y. hÖ thèng ®iÖn tù dïng. c¸c quy ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong tiªu chuÈn ViÖt nam TCVN sè 5308:1991 vµ tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng TCVN sè 5846:1994.460 a. hÖ thèng th¶i tro xØ. C«ng tr×nh n¨ng l−îng 2.

000 ®Õn 400.820 2 Nhµ m¸y thuû ®iÖn..2. c.3 ®−îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn vÒ thiªt kÕ c«ng tr×nh thuû lîi TCVN 5060:1990. thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ chÝnh.320 9.. c«ng suÊt tõ 60.150 3 Nhµ m¸y thuû ®iÖn. chi phÝ x©y dùng hÖ thèng quan tr¾c. c¸c thiÕt bÞ phô trî nh− : thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû c«ng.450 7. c«ng suÊt tõ 500.. tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ c«ng nghiÖp TCVN 4604:1988 vµ c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh nh− tuyÕn ®Çu mèi (®Ëp ®Êt. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn ®−îc tÝnh cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt l¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn (1kW).3 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn SuÊt vèn §¬n vÞ tÝnh ®Çu t− Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y thuû ®iÖn.. kªnh x¶. hÖ thèng chèng sÐt. ®−êng èng ¸p lùc. c¸c hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc sinh ho¹t. hÖ thèng ®iÒu hoµ. . nhµ m¸y. ®−êng hÇm dÉn n−íc.170 9.000 ®Õn 700. 34 .).700 10.000 kW - 22. c«ng suÊt tõ 200..2 C«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn B¶ng II.Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m. tuyÕn n¨ng l−îng (cöa lÊy n−íc.000 ®Õn 150..000 kW 1000®/kW 25. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn nªu t¹i B¶ng II.000 kW - 17. hÖ thèng b¸o ch¸y vµ ch÷a ch¸y. b. hÖ thèng chiÕu s¸ng. thiÕt bÞ c¬ ®iÖn .890 11. c¸c c«ng tr×nh phôc vô thi c«ng tuyÕn n¨ng l−îng.c¸c thiÕt bÞ phôc vô chung cña nhµ m¸y. l¾p ®Æt.). th¸p ®iÒu ¸p..800 7. th«ng giã. tr¹m ph©n phèi ®iÖn.. ®Ëp trµn). c¸c c«ng tr×nh phô trî cña nhµ m¸y. C¸c h¹ng môc t¹m vµ dÉn dßng thi c«ng (®ª qu©y.390 X©y dùng ThiÕt bÞ a. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn bao gåm: .

970 843 2.190 - 2.900 588 1.160 350 680 1000®/ KVA 11.530 460 890 - 1.2.4KV 5 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 50KVA 6 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 75KVA 7 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 100 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 150 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 180 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 250 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 320 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 400 KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 560 KVA 8 9 10 11 12 13 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/ KVA - 1. b.810 5.4KV 1 Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x400KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x560KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x630KVA Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 2x1000KVA 2 3 4 II Tr¹m biÕn ¸p ngoµi trêi cã cÊp ®iÖn ¸p 22KV/0.540 - 3.280 1.420 520 1.480 444 870 - 1.210 2. c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5308: 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c.4 ®−îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh ®iÖn. SuÊt ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p bao gåm: 35 .710 - 3.210 1.410 7.520 - 3.240 700 2.640 a.110 1.930 - 6.3 Tr¹m biÕn ¸p B¶ng II.210 - 5.600 - 8.330 4.570 4.700 7.4 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p STT Lo¹i c«ng tr×nh I Tr¹m biÕn ¸p trong nhµ cã cÊp ®iÖn ¸p 22KV/0.410 1.140 3. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p nªu t¹i B¶ng II.230 1.750 810 2.

-

-

Chi phÝ x©y dùng:
+ §èi víi tr¹m biÕn ¸p trong nhµ: chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ x©y dùng
nhµ ®Æt tr¹m biÕn ¸p, chi phÝ cho hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng sÐt, hÖ thèng biÓn b¸o
hiÖu, chØ dÉn tr¹m biÕn ¸p, chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.
+ §èi víi tr¹m biÕn ¸p ngoµi trêi: chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ gi¸ treo
m¸y biÕn ¸p (®èi víi tr−êng hîp tr¹m treo), chi phÝ cho hÖ thèng tiÕp ®Êt chèng
sÐt, hÖ thèng biÓn b¸o hiÖu, chØ dÉn tr¹m biÕn ¸p, chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.
Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ mua vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ, m¸y biÕn ¸p vµ thiÕt bÞ phô trî,
chi phÝ thÝ nghiÖm vµ hiÖu chØnh.

c. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m biÕn ¸p ch−a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c
h¹ng môc ngoµi c«ng tr×nh tr¹m nh− s©n, ®−êng, hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng vµ hÖ thèng
tho¸t n−íc ngoµi nhµ, v.v.
d. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng tr¹m biÕn ¸p ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 KVA c«ng suÊt
m¸y biÕn ¸p l¾p ®Æt.

36

2.4 §−êng d©y t¶i ®iÖn
B¶ng II.5 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y t¶i ®iÖn
STT

Lo¹i c«ng tr×nh

§¬n vÞ
tÝnh

SuÊt vèn
®Çu t−

Trong ®ã
X©y
ThiÕt bÞ
dùng

1

§−êng d©y trÇn 6-10-22 KV,
d©y nh«m lâi thÐp

1000®/km

a
b
c
d
2

AC - 35
AC - 50
AC - 70
AC - 95
§−êng d©y trÇn 22 KV, d©y
hîp kim nh«m

_
_
_
_
1000®/km

89.740
109.920
168.740
201.400

78.440
96.080
147.480
176.040

a
b
3

AAC - 70
AAC - 95
§−êng d©y trÇn 35 KV, d©y
nh«m lâi thÐp

_
_
1000®/km

210.240
272.690

183.760
238.360

a
b
c
d
4

AC - 50
AC - 70
AC - 95
AC - 120
§−êng d©y trÇn 110KV, d©y
nh«m lâi thÐp, 1 m¹ch

_
_
_
_
1000®/km

171.610
186.410
222.460
271.350

150.000
162.930
194.440
237.180

a
b
c
5

AC - 150
AC - 185
AC - 240
§−êng d©y trÇn 110KV, d©y
nh«m lâi thÐp, 2 m¹ch

_
_
_
1000®/km

709.700
841.690
952.800

620.320
735.690
832.810

a
b
c

AC - 150
AC - 185
AC - 240

_
_
_

1.135.190
992.210
1.362.530 1.190.920
1.757.750 1.536.370

a. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng d©y t¶i ®iÖn nªu t¹i B¶ng II.5 ®−îc tÝnh to¸n víi
c«ng tr×nh cÊp II, III theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®iÖn; c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y
dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 : 1994, c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y
dùng trong TCVN 5308 : 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c.
b. SuÊt ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y t¶i ®iÖn bao gåm:
37

-

Chi phÝ x©y dùng gåm: Chi phÝ d©y dÉn, c¸ch ®iÖn vµ c¸c phô kiÖn c¸ch ®iÖn, c¸c
vËt liÖu nèi ®Êt (sö dông cäc tia hçn hîp lo¹i RC2), xµ, cét bª t«ng ly t©m, mãng
cét, vµ chi phÝ c¸c biÓn b¸o hiÖu, chØ dÉn ®−êng d©y, chi phÝ thÝ nghiÖm vµ hiÖu
chØnh.

c. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y t¶i ®iÖn ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ
l¾p ®Æt tñ ®iÖn vµ thiÕt bÞ ®iÖn cao thÕ vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi
c«ng ®−êng d©y.
d. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y t¶i ®iÖn ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1
km chiÒu dµi ®−êng d©y.

38

850 482.Chi phÝ x©y dùng gåm: Chi phÝ d©y dÉn. c.6 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. mãng cét. vµ chi phÝ c¸c biÓn b¸o hiÖu. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 : 1994.4kV bao gåm: . cét bª t«ng ly t©m cao 8. chi phÝ thÝ nghiÖm.310 539.4kV nªu t¹i B¶ng II. d©y dÉn tíi c«ng t¬ ®o ®Õm.4kV ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi c¸p.500 455. c¸c qui ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 : 1991 vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c.260 a. b. c¸c vËt liÖu nèi ®Êt. SuÊt ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.4kV ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ l¾p ®Æt tñ ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.2.5m ABC 4x120 ABC 4x95 ABC 4x70 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/km c¸p _ _ _ 608. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.4 kV B¶ng II. cét bª t«ng ly t©m.4kV STT 1 a b c Lo¹i c«ng tr×nh §−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.5 §−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0.690 509. c¸ch ®iÖn vµ c¸c phô kiÖn c¸ch ®iÖn. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng d©y c¸p ®iÖn h¹ thÕ 0. hßm vµ c«ng t¬ ®o ®Õm.4kV sö dông c¸p vÆn xo¾n ABC.6 ®−îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®iÖn. chØ dÉn ®−êng d©y.220 543. 39 . d.

200mm2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 59.95m x 3.7 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV.18 x 0. mét sè chç qua cÇu c¸p. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II. 40 . c¸c quy ph¹m an toµn kü thuËt x©y dùng trong TCVN 5308 :1991. phï hîp víi quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng. STT 1 2 3 Lo¹i c«ng tr×nh §−êng c¸p ngÇm 220kV.960 a.2m vµ chiÒu dµi 19m.74m.000mm2 §−êng c¸p ngÇm 220kV.5m bªn trong líp bª t«ng b¶o vÖ cã kÝch th−íc h×nh hép 5.74m x 0. hè c¸p. Hép nèi c¸p b»ng copusite chÕ t¹o s½n. kÐo r¶i c¸p trong èng vµ æn ®Þnh sîi c¸p theo ®óng tiªu chuÈn kü thuËt) vµ chi phÝ thiÕt bÞ (chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ theo dâi vµ b¶o vÖ ®−êng c¸p cïng c¸c chi phÝ liªn quan kh¸c nh− chi phÝ thÝ nghiÖm hiÖu chØnh tiÕp ®Þa .2. chi phÝ cho viÖc l¾p ®Æt hÖ thèng b¸o hiÖu tuyÕn c¸p).540 1. HÇm nèi c¸p b»ng bª t«ng cèt thÐp kÝch th−íc 3. bè trÝ n»m ngang ®Æt c¸ch nhau 0.010 1. 2 m¹ch. 2 m¹ch. cã líp chèng thÊm däc suèt chiÒu dµi sîi c¸p. C«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II.7 ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 km chiÒu dµi tuyÕn ®−êng c¸p. 6 sîi c¸p. 6 sîi c¸p. tiÕt diÖn sîi c¸p 1.TuyÕn c¸p ®i qua ngÇm theo ®−êng giao th«ng néi ®«.600mm2 §−êng c¸p ngÇm 220kV.6m.960 TriÖu ®ång/km 68.7 bao gåm chi phÝ x©y dùng (x©y dùng hÖ thèng m−¬ng c¸p. C¸p sè cã mói c¸p ≥5. 2 m¹ch.260 53. c¸ch ®iÖn XLPE ≤ 25mm.530 1. 6 sîi c¸p. tiÕt diÖn sîi c¸p 1. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV ®−îc tÝnh víi lo¹i c¸p ngÇm cã ®Æc tÝnh kü thuËt lµ c¸p kh« ruét ®ång. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II.6 C«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV khu vùc thµnh phè B¶ng II.530 _ 61. èng luån c¸p.21m x 0. vá nh«m b¨ng hoÆc gîn sãng ®¶m b¶o dÉn toµn bé dßng ng¾n m¹ch 1 pha cùc ®¹i. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220 kV nªu ë B¶ng II.7 cã quy m« ®−îc m« t¶ nh− sau: C¸p ngÇm ®i trong hÖ thèng hµo c¸p. C¸p quang ®o nhiÖt ®é gåm 2 sîi ®Æt trong líp vá nhùa PE. tiÕt diÖn sîi c¸p 2. c¸c sîi c¸p ®Æt trong èng HDPE. hÇm nèi c¸p.050 46. 2 m¹ch. b. c. HÇm nèi ®Êt bè trÝ t¹i vÞ trÝ cña hÇm nèi c¸p víi kÝch th−íc 1.7 ®−îc tÝnh to¸n theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh l−íi ®iÖn.c¸p quang. c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu x©y dùng trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5846 :1994.960 _ 54.

830 X©y dùng 9. 41 . phôc vô vµ chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ.290 19. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh x−ëng may ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: ®−êng giao th«ng.270 a. b. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 s¶n phÈm may qui −íc.C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 80 . chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh x−ëng may bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c¸c nhµ s¶n xuÊt chÝnh.430 3 X−ëng may thªu c«ng suÊt 850.C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. hÖ thèng kü thuËt: ®−êng giao th«ng néi bé.8 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh x−ëng may STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã 1 X−ëng may c«ng suÊt 1 triÖu s¶n phÈm/n¨m ®/SP 34.000 s¶n phÈm/n¨m _ 29.530 ThiÕt bÞ 2 X−ëng may c«ng suÊt 2 triÖu s¶n phÈm/n¨m _ 33. cÊp ®iÖn.530 10. c. C«ng tr×nh dÖt. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh x−ëng may t¹i B¶ng II. tr¹m biÕn ¸p. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh víi c¸c c«ng tr×nh phôc vô vµ phô trî nh− sau: .8 ®−îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng.15%. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt.. Chi phÝ mua thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u. .130 21. phôc vô..350 17.3.85%. n−íc. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî. phô trî : 20 . e. may B¶ng II. d..990 9. c¸c thiÕt bÞ phô trî.

ThiÕt bÞ s¶n xuÊt : 80 . thùc phÈm Trong ®ã STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− 984 X©y dùng 210 1 Nhµ m¸y xay s¸t g¹o c«ng suÊt 70.Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. .ThiÕt bÞ phôc vô.340 ThiÕt bÞ 660 a. chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. cÊp ®iÖn.C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. hÖ thèng kü thuËt: ®−êng giao th«ng néi bé.C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 70 . . c. .350 2. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l−¬ng thùc. thùc phÈm B¶ng II. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y s¶n xuÊt r−îu.75%. thùc phÈm ch−a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: ®−êng giao th«ng. Chi phÝ thiÕt bÞ: .. c«ng suÊt 15. c¸c c«ng tr×nh phô trî vµ phôc vô.9 ®−îc tÝnh to¸n víi c«ng tr×nh cÊp III theo qui ®Þnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. b. thùc phÈm nªu t¹i B¶ng II.. phô trî : 20 . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l−¬ng thùc ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1tÊn s¶n phÈm qui −íc.9 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l−¬ng thùc. phôc vô vµ chi phÝ ch¹y thö thiÕt bÞ. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh víi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô vµ phô trî nh− sau: Chi phÝ x©y dùng: .4. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ m¸y chÕ biÕn l−¬ng thùc.15%. c¸c thiÕt bÞ phô trî.000tÊn/n¨m - 3. tr¹m biÕn ¸p . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: .85%.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt.610 8. phô trî : 30 . n−íc gi¶i kh¸t ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1lÝt s¶n phÈm qui −íc.000tÊn/ n¨m 1000®/ TSP 2 Nhµ m¸y chÕ biÕn tinh bét s¾n. 42 .770 790 2. d. cÊp n−íc.25%.560 3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt bia c«ng suÊt 5 triÖu lÝt/n¨m vµ 5 triÖu lÝt n−íc ngät/ n¨m ®/lÝtSP 12. C«ng tr×nh chÕ biÕn l−¬ng thùc. bia. e. Chi phÝ thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u..

hÖ thèng phôc vô kü thuËt. c«ng suÊt tõ 2 triÖu ®Õn 2.70% • C«ng tr×nh phôc vô. d. hÖ thèng kü thuËt phô trî.990 1. Chi phÝ thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u. vËn chuyÓn. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng nªu t¹i B¶ng II.430 _ 3.. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: . thiÕt bÞ khai th¸c c¸c má. tr¹m biÕn thÕ.250 1.25% 43 .. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn xi m¨ng qui ®æi. phô trî.390 a.Chi phÝ x©y dùng: • C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 65 .75% • ThiÕt bÞ phôc vô.5 triÖu tÊn/n¨m Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng c«ng nghÖ lß quay.200 1. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng 5.. b.Chi phÝ thiÕt bÞ: • ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh :70 . phô trî :30 . ®−êng ra c¶ng.5 triÖu tÊn/n¨m 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/tÊn 2.10 bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh vµ c¸c má khai th¸c nguyªn liÖu. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.10 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng c«ng nghÖ lß quay.2 triÖu ®Õn 1. c«ng suÊt tõ 1.1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng B¶ng II. Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh.5. c.30% . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng ch−a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: c¶ng xuÊt s¶n phÈm. phô trî : 35 . thiÕt bÞ phôc vô.010 1.

l¸t Granit c«ng suÊt 1 triÖu m2SP/n¨m 2 Nhµ m¸y g¹ch èp. . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp.370 _ 116. l¸t Granit Nhµ m¸y g¹ch èp. phôc vô.5 ®Õn 2 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp.. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. l¸t Granit c«ng suÊt tõ 3 ®Õn 4 triÖu m2SP/n¨m 3 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ ®/m2 SP 91. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.920 44..460 ®/m2 SP 128. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: 44 .330 _ 86. c.630 49.380 _ 122.. hÖ thèng kü thuËt nh− ®−êng giao th«ng néi bé. g¹ch Granit ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: c¶ng.5 ®Õn 2 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp. l¸t Ceramic Nhµ m¸y g¹ch èp.810 66. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña c¸c n−íc Ch©u ¢u.11 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp.150 62. c¸c c«ng tr×nh phôc vô. l¸t Ceramic vµ g¹ch Granit STT Lo¹i c«ng tr×nh I 1 G¹ch èp. l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt. tr¹m biÕn thÕ. n−íc.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.560 _ 88. b.Chi phÝ mua s¾m.260 52. l¸t Ceramic c«ng suÊt tõ 3 ®Õn 4 triÖu m2SP/n¨m 2 3 II 1 G¹ch èp.. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 s¶n phÈm g¹ch èp.300 28. phô trî. l¸t Ceramic c«ng suÊt 1 triÖu m2SP/n¨m Nhµ m¸y g¹ch èp.2 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp. l¸t Ceramic. c¸c thiÕt bÞ phô trî. ®−êng giao th«ng. l¸t Ceramic c«ng suÊt tõ 1.520 28.5.970 40. g¹ch Granit nªu t¹i B¶ng II.. èp l¸t Ceramic. g¹ch Granit B¶ng II. cÊp ®iÖn. l¸t Granit c«ng suÊt tõ 1.720 41.11 bao gåm: . l¸t ®−îc qui ®æi.240 69.870 27. d.940 a.110 49. l¸t Ceramic.

75% : 30 . phô trî .Chi phÝ x©y dùng: • C«ng tr×nh s¶n xuÊt • C«ng tr×nh phôc vô.10% 45 .Chi phÝ thiÕt bÞ: • ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh • ThiÕt bÞ phôc vô.90% : 15 .. phô trî : 70 .25% : 85 .

. c¸c thiÕt bÞ phô trî.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. ngãi ®Êt sÐt nung nªu t¹i B¶ng II. d. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: .3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch.230 610 490 2 Nhµ m¸y g¹ch c«ng suÊt 20 triÖu viªn/n¨m _ 1. ®−êng giao th«ng... hÖ thèng kü thuËt nh− ®−êng giao th«ng néi bé. - Chi phÝ mua s¾m. phô trî : 30 . c¸c c«ng tr×nh phôc vô. ngãi ®Êt sÐt nung ch−a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: c¶ng xuÊt s¶n phÈm. phô trî.75% • C«ng tr×nh phôc vô.140 550 470 3 Nhµ m¸y g¹ch c«ng suÊt 30 triÖu viªn/n¨m _ 1.90% • ThiÕt bÞ phôc vô. ngãi ®Êt sÐt nung STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn Trong ®ã ®Çu t− X©y dùng ThiÕt bÞ 1 Nhµ m¸y g¹ch c«ng suÊt 15 triÖu viªn/n¨m ®/viªn 1..12 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. b. cÊp ®iÖn.090 530 440 a.. n−íc. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch.10% 46 .25% .. phô trî : 15 . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. phôc vô.12 bao gåm: . l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt.110 540 450 4 Nhµ m¸y g¹ch c«ng suÊt 60 triÖu viªn/n¨m _ 1. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm g¹ch nung ®−îc qui ®æi.Chi phÝ x©y dùng: • C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 70 .Chi phÝ thiÕt bÞ: • ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh : 85 . tr¹m biÕn thÕ. ngãi ®Êt sÐt nung B¶ng II. c.5.

Chi phÝ mua s¾m. hÖ thèng kü thuËt nh− ®−êng giao th«ng néi bé.000 s¶n phÈm/n¨m _ 380 70 260 310 a.13 bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.10% 47 . tr¹m biÕn thÕ. b.. phô trî : 60 . n−íc. c¸c c«ng tr×nh phôc vô.000 ®Õn 500. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm qui ®æi. c. phô trî.. l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt.. phô trî : 85 .. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u..Chi phÝ thiÕt bÞ: • ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh • ThiÕt bÞ phôc vô.000 s¶n phÈm/n¨m _ 490 130 290 3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt phô kiÖn sø vÖ sinh c«ng suÊt tõ 350. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh nªu t¹i B¶ng II.90% : 15 .13 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh STT Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã 1 Nhµ m¸y sø vÖ sinh c«ng suÊt 300.4 Nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh B¶ng II. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh ch−a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: ®−êng giao th«ng. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: .5.65% : 40 . phô trî.. cÊp ®iÖn. d.Chi phÝ x©y dùng: • C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh • C«ng tr×nh phôc vô.000 s¶n phÈm/n¨m 1000®/SP 520 X©y dùng 140 ThiÕt bÞ 2 Nhµ m¸y sø vÖ sinh c«ng suÊt 400.35% . phôc vô.

5.5 Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng B¶ng II.70% • C«ng tr×nh phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi nªu t¹i B¶ng II.870 X©y dùng 21.15%.220 19.Chi phÝ thiÕt bÞ: • ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh • ThiÕt bÞ phô trî : 80 ...85%. 14 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi c«ng suÊt 18 triÖu m2SP/n¨m (300 tÊn thuû tinh/ngµy) Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi c«ng suÊt 27 triÖu m2SP/n¨m (500 tÊn thuû tinh/ngµy) 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã ®/m2SP 77. phô trî : 35 . Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé c¸c n−íc Ch©u ¢u.30%. phô trî.Chi phÝ x©y dùng: • C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 65 . cÊp ®iÖn. 48 .360 ThiÕt bÞ 47. Chi phÝ mua s¾m l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.550 49. phô trî. c¸c c«ng tr×nh phôc vô.. phôc vô. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh næi ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: ®−êng giao th«ng.900 a. c. d.310 ®/m2SP 78. tr¹m biÕn thÕ. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: .. b.. hÖ thèng kü thuËt nh− ®−êng giao th«ng néi bé. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m2 s¶n phÈm qui ®æi.. n−íc. : 20 . .14 bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.

c¸c thiÕt bÞ phôc vô.25% 49 ..040 4 D©y chuyÒn s¶n xuÊt bª t«ng xèp c«ng suÊt 120.000 m3/n¨m _ 1.000 m3/n¨m _ 2.090 49. tr¹m biÕn thÕ.390 1. c¸c c«ng tr×nh phôc vô.15 bao gåm: . phô trî : 30 . c. tr¹m trén bª t«ng B¶ng II. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u. Tû träng chi phÝ cña c¸c khèi chÝnh trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: .160 2 Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng suÊt 50.200 1. d.C¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh : 70 .C¸c c«ng tr×nh phôc vô. phô trî. b. phô trî.270 1 2 Tr¹m trén bª t«ng th−¬ng phÈm c«ng suÊt 60 m3/giê _ 326. l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh nhµ s¶n xuÊt chÝnh.650 1. tr¹m trén bª t«ng nªu t¹i B¶ng II.190 258.810 a.660 243.150 1.510 1.090 1..660 630 860 II C«ng tr×nh tr¹m trén bª t«ng Tr¹m trén bª t«ng th−¬ng phÈm c«ng suÊt 30 m3/giê 1000®/m3 347.15 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n vµ tr¹m trén bª t«ng STT Lo¹i c«ng tr×nh I Nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng suÊt 30. .6 Nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n.000 55. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n.350 53. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m3 s¶n phÈm qui ®æi..000 m3/n¨m _ 2.090 3 Nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n c«ng suÊt 100.5. tr¹m trén bª t«ng ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: ®−êng giao th«ng.000 m3/n¨m 1 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1000®/m3 2.Chi phÝ mua s¾m.940 244.710 3 Tr¹m trén bª t«ng th−¬ng phÈm c«ng suÊt 85 m3/giê _ 329.75% .

600 4. Tû träng chi phÝ gi÷a c«ng tr×nh chÝnh so víi h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô.000 tÊn/n¨m.000 tÊn/n¨m Lß nung g¹ch chÞu löa cao Alumin.280 1.Chi phÝ thiÕt bÞ: • ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh • ThiÕt bÞ phôc vô.Chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.5.560 _ 7. 2 §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− 1000®/T 24.470 14. phôc vô.10% .25% 50 .16 bao gåm: .000 ®Õn 13. phô trî : 70 . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa ch−a tÝnh ®Õn chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc n»m ngoµi c«ng tr×nh nh−: ®−êng giao th«ng.. c¸c c«ng tr×nh phôc vô.75% : 30 . c«ng suÊt 16.Chi phÝ x©y dùng: • C«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh • C«ng tr×nh phôc vô. d. phô trî trong suÊt vèn ®Çu t− nh− sau: .370 Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 7. c. b. c«ng suÊt tõ 6.. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 tÊn s¶n phÈm qui ®æi.90% : 15 . phô trî : 85 .16 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa STT Lo¹i c«ng tr×nh 1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa kiÒm tÝnh.. phô trî.Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh.7 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa B¶ng II. .890 a. tr¹m biÕn thÕ. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa nªu t¹i B¶ng II. phô trî. Chi phÝ thiÕt bÞ chÝnh vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−îc tÝnh theo gi¸ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé tõ c¸c n−íc Ch©u ¢u.

950 6 Cét kÌo bª t«ng.930 1.100 3 Cét kÌo thÐp. t−êng g¹ch. m¸i t«n _ 3. t−êng g¹ch.17 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ x−ëng vµ kho th«ng dông STT I 1 2 3 Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh Nhµ s¶n xuÊt Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 12m.870 5 Cét bª t«ng.370 3.330 1. cao ≤ 9 m. t−êng g¹ch.230 T−êng g¹ch thu håi m¸i t«n T−êng g¹ch. kh«ng cã cÇu trôc T−êng g¹ch thu håi m¸i ngãi 1000®/m2XD SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1. kÌo thÐp.680 Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 18m.780 3.100 7 Cét kÌo thÐp.230 1. t−êng g¹ch.290 4 5 1 Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 15m. m¸i t«n T−êng g¹ch. m¸i t«n _ 2.810 6 Cét kÌo thÐp liÒn nhÞp.120 2. m¸i t«n _ 1. cã cÇu trôc 5 tÊn 51 .330 1.790 2. t−êng g¹ch.650 1. t−êng g¹ch. cao 9 m.290 2. m¸i t«n _ 3.120 1. bæ trô.910 2.580 3. t−êng bao che t«n. cao ≤ 6m.070 2.890 4 Cét kÌo thÐp. t−êng g¹ch. kÌo thÐp. m¸i b»ng Cét bª t«ng. 1000®/m2XD m¸i t«n 2 Cét bª t«ng kÌo thÐp. t−êng g¹ch. C«ng tr×nh nhµ x−ëng vµ kho th«ng dông B¶ng II. m¸i t«n _ 3. kÌo thÐp liÒn nhÞp. m¸i t«n _ 3.140 2.540 1. m¸i t«n _ 2.6. kh«ng cã cÇu trôc Cét kÌo bª t«ng.410 _ _ 1. m¸i t«n _ _ 1.

920 7 Cét kÌo thÐp liÒn nhÞp. m¸i ngãi _ 1. kÌo thÐp.120 1. m¸i t«n _ 3.350 _ 6.100 Kho l−¬ng thùc x©y cuèn g¹ch ®¸ Kho ho¸ chÊt x©y g¹ch m¸i b»ng Kho ho¸ chÊt x©y g¹ch. t−êng g¹ch.750 3.480 3.710 3 Cét kÌo thÐp. t−êng bao che b»ng t«n.070 5.040 3. kÌo thÐp. t−êng g¹ch. m¸i t«n Cét kÌo thÐp. cã cÇu trôc 10 tÊn Cét bª t«ng. t−êng g¹ch.560 3. m¸i t«n Kho chuyªn dông Kho chuyªn dông lo¹i nhá (søc chøa <500tÊn) Kho l−¬ng thùc. m¸i t«n Cét kÌo thÐp. t−êng g¹ch. m¸i t«n _ 4.370 1. khung thÐp.130 Kho l¹nh kÕt cÊu g¹ch vµ bª t«ng søc chøa 100 tÊn _ 6.600 3.560 1000®/m2XD 2.270 5 Cét kÌo bª t«ng. kÌo thÐp.950 _ 1. m¸i r¨ng c−a bª t«ng _ 3.650 3. t−êng g¹ch.500 2 Cét kÌo bª t«ng.200 8 Cét bª t«ng.560 STT 4 1 2 II 1 2 3 4 5 Tªn c«ng tr×nh Nhµ 1 tÇng khÈu ®é 24m. m¸i t«n 1000®/m2XD 3.230 1. cao 9 m. m¸i t«n _ 3. kÌo thÐp liÒn nhÞp.830 5. m¸i t«n 52 .070 5. t−êng g¹ch.290 2. m¸i t«n _ 4. sµn gç hay bª t«ng.270 _ 2.340 6 Cét bª t«ng.Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− 1 Cét bª t«ng. t−êng g¹ch.450 1000®/m2XD 5. t−êng g¹ch.310 _ 3.280 3. m¸i r¨ng c−a bª t«ng _ 3.810 3.

070 1000®/tÊn 2. 53 . thiÕt bÞ n©ng chuyÓn. c.17 ®−îc tÝnh to¸n theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 2622: 1978 “Phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh”.000 tÊn _ 1.000 3. trang thiÕt bÞ kü thuËt.080 1. trong TCVN 4604: 1988 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ s¶n xuÊt c«ng tr×nh c«ng nghiÖp”. c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô nh−: nhµ vÖ sinh.Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng STT Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− 6 Kho l¹nh kÕt cÊu g¹ch vµ bª t«ng søc chøa 300 tÊn 1000®/m2XD 7. th«ng giã. th«ng khÝ. .000m3 1000®/m3 6.500 tÊn _ 2. cÊp. hoÆc 1 tÊn hµng ho¸ tuú thuéc vµo lo¹i nhµ s¶n xuÊt.780 300 1 Kho chuyªn dông lo¹i lín (søc chøa ≥ 500 tÊn) Kho l−¬ng thùc søc chøa 500 tÊn 2 Kho l−¬ng thùc søc chøa 1.. tho¸t n−íc.890 1. lo¹i kho chøa hµng.§èi víi kho chuyªn dông lo¹i lín cã søc chøa > 500 tÊn chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ thiÕt bÞ s¶n xuÊt. nhµ kho.850 420 3 Kho l−¬ng thùc søc chøa 10.340 4. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1m2 diÖn tÝch x©y dùng hoÆc 1m3 thÓ tÝch chøa cña kho. b.. s©n bèc dì hµng ho¸.700 7. c¸c thiÕt bÞ kh¸c.940 2.000 tÊn _ 2..400 1.210 1. phßng thay quÇn ¸o. bèc dì.820 a.440 360 5 Kho x¨ng dÇu x©y dùng ngoµi trêi søc chøa 20. nhµ kho th«ng dông bao gåm: . SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ s¶n xuÊt vµ kho th«ng dông nªu t¹i B¶ng II. c¸c tiªu chuÈn kh¸c vÒ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.300 490 4 Kho muèi søc chøa 1. vËn chuyÓn hµng ho¸. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ s¶n xuÊt.Chi phÝ x©y dùng nhµ s¶n xuÊt.

ch−¬ng 3 suÊt vèn ®Çu t− X©y dùng c«ng Tr×nh giao th«ng 54 .

150 18.380 STT 2 3 4 5 Lo¹i c«ng tr×nh II CÇu cã chiÒu dµi nhÞp L>15m 6 CÇu dÇm I. chiÒu dµi nhÞp L < 40m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù _ øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp.550 20.920 25.1 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng bé Trong ®ã X©y ThiÕt dùng bÞ §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− I CÇu cã chiÒu dµi nhÞp ≤15m 1 CÇu b¶n mè nhÑ. chiÒu dµi nhÞp 15m < L< 24m CÇu dÇm I. t¶i träng HL93. chiÒu dµi nhÞp 12m < L ≤ 15m CÇu dÇm T bª t«ng cèt thÐp _ th−êng mãng cäc bª t«ng cèt thÐp. chiÒu dµi nhÞp 15m < L <24m 7 8 9 55 .100 22.810 17.870 22. t¶i träng HL93. T Super T bª t«ng cèt _ thÐp dù øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp. C«ng tr×nh cÇu ®−êng bé B¶ng III. t¶i träng HL93. t¶i träng HL93. t¶i träng HL93.600 20.300 18.480 24.430 19.60 27. chiÒu dµi nhÞp 12m < L ≤ 15m 15. t¶i träng HL93.310 21.870 13. chiÒu dµi nhÞp 9m < L ≤ 15m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù _ øng lùc mãng cäc bª t«ng cèt thÐp.520 17. chiÒu dµi nhÞp L= ®ång/m2 9m CÇu dÇm T bª t«ng cèt thÐp _ th−êng mãng n«ng. chiÒu dµi nhÞp < 40m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù _ øng lùc mãng n«ng. T. t¶i träng HL93.1.340 13. mãng n«ng t¶i TriÖu träng HL93. Super T bª t«ng cèt TriÖu thÐp dù øng lùc mãng n«ng. t¶i ®ång/m2 träng HL93. chiÒu dµi nhÞp 9m < L ≤ 15m CÇu dÇm b¶n bª t«ng cèt thÐp dù _ øng lùc mãng n«ng.940 16.950 14.

06 47. vïng xa cã ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn ®Æc biÖt khã kh¨n cÇn cã sù tÝnh to¸n.980 - 60. d. b. dÇm dµn thÐp chiÒu réng 3m. tr−êng hîp ®Þa chÊt ®Æc biÖt mµ chiÒu dµi cäc lín h¬n hoÆc kÕt cÊu trô cã yªu cÇu chèng va x« cÇn cã sù tÝnh to¸n.5%. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng mét mÐt vu«ng cÇu ®−îc tÝnh cho c«ng tr×nh x©y dùng míi. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng bé ch−a bao gåm c¸c chi phÝ biÓn b¸o. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë vïng s©u. chiÒu dµi cäc bª t«ng cèt thÐp ®−îc tÝnh to¸n tèi ®a 45m. Tr−êng hîp sö dông mãng cäc khoan nhåi.1 ®−îc tÝnh to¸n phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÇu 22 TCN 272-05 vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cã liªn quan.§¬n vÞ tÝnh STT Lo¹i c«ng tr×nh 10 CÇu dÇm hép bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc ®óc hÉng mãng cäc khoan nhåi.980 29. biÓn ch¾n vµ hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng trªn cÇu. ®iÒu chØnh cho phï hîp. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng cho mét mÐt vu«ng x©y dùng cÇu ®−îc tÝnh to¸n trªn c¬ së ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt th«ng th−êng vµ bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng toµn bé cÇu tÝnh ®Õn ®u«i mè.47 ThiÕt bÞ a. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng « t« nªu t¹i B¶ng III. bæ sung cho phï hîp. ®iÒu chØnh. 30m<L<50m 11 SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng _ 32. c. cã tÝnh chÊt phæ biÕn. e. 56 . t¶i träng HL93 chiÒu dµi nhÞp lín nhÊt L =150m CÇu v−ît qua ®−êng dµnh cho ng−êi ®i bé. th× suÊt ®Çu t− sö dông mãng cäc bª t«ng cèt thÐp ®−îc t¨ng thªm 8.

.470 1 2 3 CÇu thÐp dµn hoa t¶i träng T13-14 1 lµn tµu ho¶ 1 lµn tµu ho¶. 1 lµn « t« 1 lµn tµu ho¶.880 1 2 3 CÇu thÐp dµn hoa t¶i träng T22-26 1 lµn tµu ho¶ 1 lµn tµu ho¶. C«ng tr×nh cÇu ®−êng s¾t B¶ng III.270 244.630 2 T¶i träng T22 .2 ®−îc tÝnh to¸n víi ®−êng s¾t cÊp II. 57 .2. 2 lµn « t« 1000®/m _ _ 230. vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan kh¸c.830 247.680 233.200 107.560 117.14 1000®/m 194. c¸c biÓn b¸o. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng s¾t ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ cho hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng. III qui ®Þnh trong Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 4117: 1985 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ .. vµ phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−êng s¾t cÊp II. c..440 186.26 _ 267.360 154.490 322.640 88.150 a. 2 lµn « t« 1000®/m _ _ 169. 1 lµn « t« 1 lµn tµu ho¶.060 204.480 1 2 CÇu bª t«ng cèt thÐp T¶i träng T13 .14 CÇu t¶i träng T22 .14 T¶i träng T22 .®−êng s¾t khæ 1435mm” vµ theo Tiªu chuÈn ngµnh 22 TCN 200: 1989.100 152.SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng s¾t bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng 1m dµi cÇu theo kÕt cÊu vµ t¶i träng cña cÇu. biÓn ch¾n.26 1000®/m _ 96. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. b.2 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng s¾t STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1 2 CÇu dÇm thÐp I CÇu t¶i träng T13 .26 1000®/m _ 166.560 257.450 177.260 212.930 CÇu liªn hîp bª t«ng cèt thÐp 1 T¶i träng T13 .210 294. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cÇu ®−êng s¾t nªu t¹i B¶ng III.370 210.530 271. trªn cÇu.610 235.

5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x3m ñồng nhất kết cấu áo ñường). dải phân cách giữa rộng 3m. lề rộng 2x3. dải phân cách giữa rộng 1.5m.930 46. mặt ñường rộng 22.1 ðường cấp II Khu vực ñồng bằng Nền ñường rộng 22.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x3m ñồng nhất kết cấu áo ñường) mặt ñường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 49.750 33.410 ðơn vị tính TT Tên công trình I 1 ðường cấp I khu vực ñồng bằng Nền ñường rộng 32.3 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng « t« Suất vốn ñầu tư Trong ñó Xây Thiết dựng bị Triệu ñồng/km 50. lề rộng 2x3.5m.5m.5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 42. mặt ñường rộng 22. mặt ñường láng nhựa.5m.500 II 1 1.5m.330 39.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường) mặt ñường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 36.350 38. lề rộng 2x3. mặt ñường rộng 15m. tiêu chuẩn nhựa 4.5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 43. mặt ñường rộng 22.5m. mặt ñường gồm 2 lớp bê tông nhựa dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm 2 58 .5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x3m ñồng nhất kết cấu áo ñường). lề rộng 2x3m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2.390 3 Nền rộng ñường 31m.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x3m ñồng nhất kết cấu áo ñường). lề rộng 2x3. c«ng tr×nh §−êng « t« B¶ng III.290 Nền ñường rộng 32.5m. mặt ñường rộng 22. dải phân cách giữa rộng 3m. dải phân cách giữa rộng 1.3.5m. dải phân cách giữa rộng 1.5m. tiêu chuẩn nhựa 4.950 45.410 4 Nền ñường rộng 31m.5m. mặt ñường láng nhựa.

3 2 2.590 17.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 34.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).TT Suất vốn ñầu tư 33.5m.320 Trong ñó Xây Thiết dựng bị 30.5m. mặt ñường rộng 15m.5m. lề rộng 2x3m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2. lề rộng 2x3m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2. mặt ñường rộng 15m.5m. dải phân cách giữa rộng 1. dải phân cách giữa rộng 1.420 2.1 ðường cấp III Khu vực ñồng bằng Nền ñường rộng 12m. lề rộng 2x3m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2.5m.mặt ñường rộng 15m.590 31.5m.5m. mặt ñường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 19.310 33.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường) mặt ñường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm Triệu ñồng/km - 41. lề rộng 2x2. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường) mặt ñường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm Nền ñường rộng 22.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm Khu vực trung du Nền ñường rộng 22.160 37. lề rộng 2x3m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2. lề rộng 2x3m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2. mặt ñường rộng 15m.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2m ñồng nhất kết cấu áo ñường).920 2.800 1.5m.2 1. dải phân cách giữa rộng 1.1 59 . dải phân cách giữa rộng 1. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.890 28. mặt ñường rộng 15m.2 Nền ñường rộng 22.5m .5m.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).5m ñồng nhất kết cấu áo ñường) mặt ñường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 37. mặt ñường rộng 7m.290 - 30.080 ðơn vị tính Tên công trình Nền ñường rộng 22.450 III 1 1. dải phân cách giữa rộng 1.3 Nền ñường rộng 22.

360 18. mặt ñường rộng 7m.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2m ñồng nhất kết cấu áo ñường).2 Nền ñường rộng 12m.3 Nền ñường rộng 12m. lề rộng 2x2.Suất vốn ñầu tư 17.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2m ñồng nhất kết cấu áo ñường).600 16. lề rộng 2x2.1 Khu vực trung du Nền ñường rộng 12m .480 - 20.4 Nền ñường rộng 12m .150 17. lề rộng 2x2. mặt ñường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm Nền ñường rộng 12m .910 ðơn vị tính TT Tên công trình 1. lề rộng 2x2.4 60 .5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2m ñồng nhất kết cấu áo ñường). lề rộng 2x2. mặt ñường rộng 7m.660 15.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn 1.530 20. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4. mặt ñường rộng 7m. lề rộng 2x2. mặt ñường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm Nền ñường rộng 12m.2 2. mặt ñường rộng 7m.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường rộng 7m.700 Trong ñó Xây Thiết dựng bị 16.180 14. mặt ñường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm Triệu ñồng/km 1.090 - 16. mặt ñường rộng 7m.700 - 22.140 - 16. lề rộng 2x2.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn 2.500 - 19.3 2.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2m ñồng nhất kết cấu áo ñường).410 - 18. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x2m ñồng nhất kết cấu áo ñường).5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn Nền ñường rộng 12m. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn 2 2. mặt ñường rộng 7m.

4 Nền ñường rộng 9m.3 Nền ñường rộng 9m .5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x1m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường rộng 6m. mặt ñường rộng 7m. mặt ñường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 22. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 21.1 Khu vực miền núi Nền ñường rộng 9m .990 ðơn vị tính TT Tên công trình 3 3. mặt ñường rộng 7m.460 13.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 22. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4. lề rộng 2x1.910 IV 1 1. lề rộng 2x1.090 11. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.2 61 .5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x1m ñồng nhất kết cấu áo ñường).5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x1m ñồng nhất kết cấu áo ñường).5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x1m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm 3. mặt ñường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 13. mặt ñường rộng 6m. lề rộng 2x1.Suất vốn ñầu tư Trong ñó Xây Thiết dựng bị Triệu ñồng/km 24.890 Nền ñường rộng 9m.080 21. lề rộng 2x1.830 20.2 Nền ñường rộng 9m.760 3.1 ðường cấp IV Khu vực ñồng bằng Nền ñường rộng 9m.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).150 1.200 3. mặt ñường rộng 6m.220 20. mặt ñường rộng 6m.900 19. mặt ñường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 14.

mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.060 11.410 Trong ñó Xây Thiết dựng bị 11. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn 1.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm 62 Triệu ñồng/km . mặt ñường rộng 7m.840 - 13.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm Nền ñường rộng 9m.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn Nền ñường rộng 9m.060 10. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0. mặt ñường rộng 7m.2 2.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).1 Suất vốn ñầu tư 12.5m.180 18.870 - 20.390 12. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0. mặt ñường rộng 7m.Tên công trình 1.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường). lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.180 - 12. mặt ñường rộng 7m.5m. mặt ñường rộng 7m.3 2. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.283 - 12.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).1 2. mặt ñường rộng 5. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).3 Nền ñường rộng 9m.4 3 3.967 - 13. mặt ñường rộng 7m. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn Khu vực miền núi Nền ñường rộng 7.020 11. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm Nền ñường rộng 9m .5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn Nền ñường rộng 9m.020 - 13.350 ðơn vị tính TT Khu vực trung du Nền ñường rộng 9m.4 2 2.120 11.

5m.420 17. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0. mặt ñường rộng 5. mặt ñường rộng 5.680 Trong ñó Xây Thiết dựng bị 17. mặt ñường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm 1. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.760 1.360 8.5m. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.420 ðơn vị tính TT Tên công trình 3.5m.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).5m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4. mặt ñường rộng 5.5m. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.190 9.640 8.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 9.5m.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).260 Nền ñường rộng 7.5m.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn Triệu ñồng/km 3. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.5m.1 Khu vực Trung du Nền ñường rộng 7.Suất vốn ñầu tư 19.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 9. mặt ñường rộng 5.5m.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường). lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.5m.890 - 19. mặt ñường rộng 5. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn V 1 1. mặt ñường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối ñá dăm - 9.260 8.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).5m. mặt ñường rộng 5.3 Nền ñường rộng 7.660 - 10.5m.510 2 2.5m.1 ðường cấp V Khu vực ñồng bằng Nền ñường rộng 7.3 Nền ñường rộng 7.2 Nền ñường rộng 7. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.2 63 .

5m. mặt ñường rộng 3.5m.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 11.5m.2 Nền ñường rộng 7.1 Khu vực miền núi Nền ñường rộng 6.960 TT Tên công trình 2.070 1.760 Trong ñó Xây Thiết dựng bị 7.220 10. mặt ñường mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.3 Nền ñường rộng 7.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).5m.2 Nền ñường rộng 7.510 7. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn Triệu ñồng/km 2.530 5.990 VI 1 1.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 6.5m. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.5m. lề rộng 2x1. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 10.5m.5m. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0. mặt ñường rộng 5.2 Nền ñường rộng 6.100 9. mặt ñường rộng 3.5m. lề rộng 2x1m (trong ñó lề gia cố rộng 2x0. mặt ñường rộng 5. mặt ñường mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 6.5m. mặt ñường rộng 5.680 6.ðơn vị tính Suất vốn ñầu tư 8.1 ðường cấp VI Khu vực ñồng bằng Nền ñường rộng 6.5m. lề rộng 2x1.930 64 . lề rộng 2x1.5m.5m (trong ñó lề gia cố rộng 2x1m ñồng nhất kết cấu áo ñường).5m ñồng nhất kết cấu áo ñường).5m.200 3. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn - 8.5m. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.740 3 3.5m ñồng nhất kết cấu áo ñường). mặt ñường rộng 3.

Nhà cung hạt. sơn kẻ vạch ñường.920 - 9.580 4.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn Nền ñường rộng 6m. mặt ñường rộng 3. giải phân cách giữa). vùng xa có ñiều kiện ñịa hình và ñiều kiện vận chuyển ñặc biệt khó khăn cần có sự tính toán. mặt ñường rộng 3.790 a.5m. có tính chất phổ biến. trạm dịch vụ. ðối với các công trình xây dựng ở vùng sâu. gia cố mái ta luy. Suất vốn ñầu tư xây dựng 1km ñường ñược tính cho công trình xây dựng mới. mặt ñường mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn 3 3. Chiều dày bình quân lớp móng ñường ñược tính theo trị số mô ñun ñàn hồi tối thiểu tương ứng với từng cấp ñường. hệ thống an toàn giao thông (cọc tiêu. hang castơ). biển báo. và các công trình kiên cố ñặc biệt (xử lý sụt trượt.5m.5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn 2.5m.810 8. lề rộng 2x1.5m.2 nền ñường rộng 6. .5m. lề rộng 2x1.ðơn vị tính TT Tên công trình 2 2. cống thoát nước ngang. rãnh thoát nước dọc. c. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối ñá dăm hoặc ñá dăm tiêu chuẩn 3.730 4.1 Khu vực miền núi Nền ñường rộng 6m.25m.170 - 9.670 8.5m. trung du. mặt ñường rộng 3. bổ sung cho phù hợp. lề rộng 2x1. hệ thống công trình phòng hộ. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng « t« bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng ®−êng « t« theo tiªu chuÈn tÝnh b×nh qu©n cho 1 km ®−êng (gåm nÒn ®−êng vµ mÆt ®−êng).2 Suất vốn ñầu tư Trong ñó Xây Thiết dựng bị Triệu ñồng/km 4. miền núi) và bao gồm các chi phí cần thiết ñể xây dựng: Nền ñường. mặt ñường. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng « t« ®−îc tÝnh to¸n phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−êng « t« (TCVN 4054:2005) vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan. b.5m. hệ thống cống kỹ thuật.300 - 4. Suất vốn ñầu tư xây dựng chưa bao gồm: Các trạm kiểm soát. hệ thống chiếu sáng. d.25m. mặt ñường rộng 3. mặt ñường mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4. ñiều chỉnh.5m.1 Khu vực trung du Nền ñường rộng 6. tường hộ lan. 65 .Suất vốn ñầu tư xây dựng 1km ñường ñược tính theo từng cấp ñường và tính cho từng khu vực ñịa lý (ñồng bằng. lề rộng 2x1. mặt ñường láng nhựa tiêu chuẩn 4.

720 6.210 TriÖu ®ång/km - 6.410 TriÖu ®ång/km - 5.Trung du Lo¹i ®−êng ray khæ 1m NÒn ®−êng réng 5. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®−êng réng 5.970 5. tµ vÑt gç §−êng cÊp II. tµ vÑt gç 1 §−êng cÊp II.310 4.580 4. ray P43.§ång b»ng Lo¹i ®−êng ray khæ 1. víi Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4117: 1985 “Tiªu chuÈn thiÕt 66 .050 5. ray P43.435m NÒn ®−êng. tµ vÑt gç §−êng cÊp II. ray P43.770 5. ray P43. ray P43.970 5.435m NÒn ®−êng. tµ vÑt bª t«ng 2 NÒn ®−êng. ray P50.880 5. c«ng tr×nh §−êng s¾t B¶ng III.830 5.810 6.530 5.860 5.330 4.6 m. ray P50.600 6. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®−êng réng 5.670 5.Trung du Lo¹i ®−êng ray khæ 1.650 6. ray P43. tµ vÑt bª t«ng 2 NÒn ®−êng.4. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. tµ vÑt gç NÒn ®−êng.6 m.070 6. tµ vÑt gç §−êng cÊp II.6 m.435m NÒn ®−êng.830 5.4 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng s¾t Sè TT I 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 §¬n vÞ tÝnh Tªn c«ng tr×nh §−êng cÊp II. ray P43.MiÒn nói Lo¹i ®−êng ray khæ 1.MiÒn nói Lo¹i ®−êng ray khæ 1m NÒn ®−êng réng 5.6 m.390 a.040 5. tµ vÑt gç TriÖu ®ång/km - TriÖu ®ång/km - TriÖu ®ång/km - TriÖu ®ång/km - SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt dùng bÞ 5. tµ vÑt bª t«ng 1 NÒn ®−êng. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®−êng réng 5.030 4.650 5.§ång b»ng Lo¹i ®−êng ray khæ 1m NÒn ®−êng réng 5.560 6.6 m. tµ vÑt bª t«ng NÒn ®−êng.6 m. ray P50. ray P50. ray P50. ray P43. ray P50.540 6.080 6.750 6. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng s¾t ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp II. tµ vÑt gç §−êng cÊp II.

miÒn nói).HÖ th«ng ®iÖn chiÕu s¸ng. qui tr×nh thiÕt kÕ c«ng tr×nh cña ngµnh Giao th«ng vËn t¶i vµ c¸c qui ®Þnh kh¸c cã liªn quan.®−êng s¾t khæ 1435mm” vµ c¸c yªu cÇu.HÖ thèng cÊp ®iÖn cho tÝn hiÖu ®iÖn tËp trung vµ ®ãng ®−êng .BiÓn b¸o. 67 ....435m (gåm nÒn ®−êng vµ mÆt ®−êng). trung du.HÖ thèng thiÕt bÞ tÝn hiÖu tËp trung vµ ®ãng ®−êng . . tho¸t n−íc m−a.kÕ . qui ®Þnh. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng s¾t bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng 1km ®−êng s¾t theo khæ 1 m hoÆc khæ 1. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng ®−êng s¾t ch−a bao gåm c¸c chi phÝ cho: . b. biÓn ch¾n. vµ tÝnh cho tõng khu vùc ®Þa lý (®ång b»ng. c.

ch−¬ng 4 suÊt vèn ®Çu t− X©y dùng c«ng Tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 68 .

580 4 Nhµ m¸y cÊp n−íc. C«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n−íc sinh ho¹t B¶ng IV.810 3 Nhµ m¸y cÊp n−íc.1 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y cÊp n−íc sinh ho¹t STT Lo¹i c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y dùng ThiÕt bÞ 1 Nhµ m¸y cÊp n−íc. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” vµ tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4604: 1988 “XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp.000 m3/ngµy-®ªm _ 3. v¨n phßng.180 1. . trô së ®−îc tÝnh to¸n víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp IV.090 1. C¸c c«ng tr×nh phô trî nh− s©n. C¸c yªu cÇu vÒ qui ph¹m an toµn kü thuËt trong x©y dùng theo qui ®Þnh trong TCVN 5308: 1991.000 m3/ngµy-®ªm _ 3. BÓ l¾ng vµ bÓ läc. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n−íc ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸c phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y nh−ng n»m ngoµi khu vùc cña Nhµ m¸y nh− c«ng tr×nh thu vµ tr¹m b¬m n−íc th«. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 m3 n−íc s¹ch/ngµy-®ªm. b¶o vÖ. Tr¹m b¬m n−íc röa läc. nhËp khÈu tõ c¸c n−íc ph¸t triÓn vµ gi¸ cña c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn chÕ t¹o trong n−íc.000 m3/ngµy-®ªm _ 3. c. 69 . c«ng suÊt 50.v. tr¹m ®iÖn vµ chi phÝ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.1. Tæng mÆt b»ng.580 1. gara.1 ®−îc tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh nhµ m¸y xö lý n−íc mÆt.290 1. n−íc kü thuËt vµ n−íc sinh ho¹t.560 1. HÖ thèng ch©m ho¸ chÊt. víi cÊp c«ng tr×nh lµ cÊp I. kho x−ëng.160 1. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y cÊp n−íc bao gåm: . nhµ ®iÒu hµnh vµ phßng thÝ nghiÖm.130 1. theo Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4514: 1988 “XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp.310 1.v.Chi phÝ x©y dùng gåm chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh: BÓ trén vµ ph©n phèi. Nhµ s¶n xuÊt.000 m3/ngµy-®ªm 1000®/m3 3. HÖ thèng thu n−íc th¶i. d. c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn chÕ t¹o trong n−íc vµ trang thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh. nhµ th−êng trùc. C¸c c«ng tr×nh nh− nhµ lµm viÖc. c«ng suÊt 40. ®−êng èng dÉn n−íc th«. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y cÊp n−íc nªu t¹i B¶ng IV. III theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. BÓ chøa n−íc s¹ch. c«ng suÊt 100. c«ng suÊt 300. II. tr¹m ®iÖn cao thÕ vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng Nhµ m¸y nh− x©y dùng ®−êng c«ng vô.540 a.. b.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm toµn bé chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ d©y chuyÒn c«ng nghÖ. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.. Chi phÝ thiÕt bÞ c«ng nghÖ chÝnh tÝnh trong suÊt vèn ®Çu t− nµy ®−îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn. hÖ thèng tho¸t n−íc.810 2 Nhµ m¸y cÊp n−íc.

2 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp.210 240 3 Khu ®« thÞ quy m« tõ 100 ®Õn 200 ha _ 5.320 4. c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp.HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng cÊp n−íc vµ tho¸t n−íc .®/ha 6.370 910 III 1 C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu ®« thÞ kiÓu mÉu Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 20 ®Õn 50ha 2 Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 50 ha ®Õn 100 ha _ 7. theo c¸c qui ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4616: 1988 .540 4. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp.340 5. khu ®« thÞ B¶ng IV.M¹ng l−íi bªn ngoµi vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c liªn quan. 70 . khu ®« thÞ nªu t¹i B¶ng IV.090 290 3 Khu c«ng nghiÖp quy m« trªn 300 ha _ 6.2.130 4. kÕt cÊu. TCVN 3989: 1985 .110 880 3 Khu ®« thÞ kiÓu mÉu quy m« tõ 100 ha ®Õn 200 ha _ 6.690 5.®/ha 7. khu ®« thÞ STT I 1 Lo¹i c«ng tr×nh C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp Khu c«ng nghiÖp quy m« d−íi 100 ha §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng Tr... gi¶i ph¸p kü thuËt cÊp. cÊp ®iÖn giao th«ng.®/ha 7.860 860 a.260 5.040 230 Tr..Tiªu chuÈn thiÕt kÕ quy ho¹ch mÆt b»ng tæng thÓ côm c«ng nghiÖp.060 270 1 2 Khu ®« thÞ quy m« tõ 50 ®Õn 100 ha _ 5. tho¸t n−íc.650 270 II C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu ®« thÞ Khu ®« thÞ quy m« tõ 20 ®Õn 50 ha Tr.520 310 2 Khu c«ng nghiÖp quy m« tõ 100 ®Õn 300 ha _ 6.630 5.690 5. c¸c gi¶i ph¸p quy ho¹ch.990 4.2 ®−îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ vÒ ph©n lo¹i c«ng tr×nh c«ng nghiÖp.

l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn. hÖ thèng cÊp n−íc (tuyÕn èng cÊp n−íc. sinh ho¹t. SuÊt vèn ®Çu t− ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 ha diÖn tÝch khu c«ng nghiÖp. . ®iÖn s¶n xuÊt (®èi víi khu c«ng nghiÖp) vµ c¸c c«ng t¸c kh¸c nh− san nÒn. hÖ thèng ®iÖn (®iÖn chiÕu s¸ng. khu ®« thÞ ch−a tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ: .X©y dùng hÖ thèng kü thuËt bªn ngoµi khu c«ng nghiÖp. khu ®« thÞ. bÓ chøa. 71 . tr¹m biÕn thÕ. tr¹m xö lý n−íc th¶i vµ trang thiÕt bÞ phôc vô chiÕu s¸ng. khu ®« thÞ. cÊp tho¸t n−íc trong nhµ. h¹ tÇng x· héi ®Çy ®ñ ®−îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t− sè 15/2008/TT-BXD ngµy 17/06/2008 cña Bé X©y dùng. d.Chi phÝ thiÕt bÞ gåm chi phÝ thiÕt bÞ tr¹m b¬m.b. tr¹m b¬m). c©y xanh. tr¹m b¬m. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. tr¹m xö lý). tr¹m biÕn thÕ. e. cÊp n−íc.Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng nh− hÖ thèng tho¸t n−íc (tuyÕn èng tho¸t n−íc. SuÊt vèn ®Çu t− tÝnh cho c¸c khu ®« thÞ kiÓu mÉu lµ tÝnh cho c¸c khu ®« thÞ mµ ®¸p øng c¸c tiªu chÝ vÒ h¹ tÇng kü thuËt ®ång bé. khu ®« thÞ bao gåm: . hè ga. ®−êng néi bé. cÊp ®iÖn. . c.Trang thiÕt bÞ. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp.

ch−¬ng 5 suÊt vèn ®Çu t− X©y dùng c«ng Tr×nh thñy lîi 72 .

c«ng tr×nh cÊp IV 2 II 1 C«ng tr×nh tr¹m b¬m tiªu C«ng tr×nh tr¹m b¬m tiªu.080 11. C«ng tr×nh thñy lîi B¶ng V. c«ng tr×nh cÊp III C«ng tr×nh tr¹m b¬m t−íi.930 1000®/km 36.400 1000®/ha 18.070 19. c«ng tr×nh cÊp III III 1 Khu t−íi HÖ thèng kªnh khu t−íi §¬n vÞ tÝnh SuÊt vèn ®Çu t− Trong ®ã X©y ThiÕt bÞ dùng 1000®/ha 16. Chi phÝ mua s¾m vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh chÝnh.390 2.1 bao gåm: - Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m b¬m t−íi.680 - 23. phô trî. b¬m tiªu. 73 . phôc vô.310 1.630 28. suÊt vèn ®Çu t− x©y dùng hÖ thèng kªnh khu t−íi ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1Km kªnh.1 SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thñy lîi STT Lo¹i c«ng tr×nh I 1 C«ng tr×nh tr¹m b¬m t−íi C«ng tr×nh tr¹m b¬m t−íi. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thñy lîi nªu t¹i B¶ng V.170 a.280 13.040 2. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh tr¹m b¬m t−íi vµ b¬m tiªu ®−îc tÝnh b×nh qu©n cho 1ha. hÖ thèng kªnh khu t−íi. b.1.

C«ng tr×nh cÇu ®−êng bé 74 Trang 2 5 6 7 9 9 11 11 13 15 17 18 20 22 25 27 30 31 32 33 33 34 35 37 39 40 41 42 43 43 44 46 47 48 49 50 51 54 55 .4 C«ng tr×nh trô së c¬ quan.6 C«ng tr×nh ®−êng c¸p ngÇm 220kV 3. C«ng tr×nh c«ng céng 2.7 Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu chÞu löa 6. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông 1.5 Nhµ m¸y s¶n xuÊt kÝnh x©y dùng 5.2 C«ng tr×nh nhµ m¸y thuû ®iÖn 2. tr−êng nghiÖp vô 2.5 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n 2.2.6 Nhµ m¸y cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n vµ tr¹m trén bª t«ng 5. tr−êng mÉu gi¸o 2.2. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng 5. ph¸t sãng ph¸t thanh 2.2 Tr−êng häc 2. C«ng tr×nh n¨ng l−îng 2.3 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch. cao ®¼ng. C«ng tr×nh nhµ ë 2.1 Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng 5. C«ng tr×nh dÖt may 4. ngãi ®Êt sÐt nung 5.7 C«ng tr×nh thu.2 Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch èp l¸t Ceramic.Môc lôc Néi dung PhÇn I.8 C«ng tr×nh thu. ph¸t sãng truyÒn h×nh 2.1 Nhµ göi trÎ. B¶ng suÊt vèn ®Çu t− XDCT Ch−¬ng I. C«ng tr×nh nhµ x−ëng vµ kho th«ng dông Ch−¬ng III.3 C«ng tr×nh y tÕ 2. g¹ch Granit 5. tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp. thùc phÈm 5. v¨n phßng lµm viÖc 2.4 §−êng d©y t¶i ®iÖn 2.3 Tr−êng ®¹i häc. C«ng tr×nh tr−êng häc 2.4kV 2.9 C«ng tr×nh tr¹m BTS Ch−¬ng II. C«ng tr×nh nhµ m¸y luyÖn kim 2.2. thuyÕt minh vµ h−íng dÉn sö dông PhÇn II.6 C«ng tr×nh thÓ thao 2.3 Tr¹m biÕn ¸p 2.5 §−êng d©y c¸p h¹ thÕ 0. C«ng tr×nh chÕ biÕn l−¬ng thùc.2.1 C«ng tr×nh v¨n hãa 2.4 Nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh 5. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 1. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng C«ng tr×nh giao th«ng 1.1 C«ng tr×nh nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn 2.

C«ng tr×nh nhµ m¸y cÊp n−íc 2. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng C«ng tr×nh thñy lîi 1. C«ng tr×nh thñy lîi 72 75 69 70 73 . C«ng tr×nh cÇu ®−êng s¾t 3. C¸c c«ng tr×nh trong hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. khu ®« thÞ 57 58 66 68 Ch−¬ng V.2. C«ng tr×nh ®−êng « t« 4. SuÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c¸c C«ng tr×nh trong hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt 1. C«ng tr×nh ®−êng s¾t Ch−¬ng IV.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful