ako

Ako ang daigdig ni Alejandro G. Abadilla
By ephraimism

ang daigdig ng tula ako

I ako ang daigdig ako ang tula ako ako ang daigdig ang tula ako ako ang daigdig ng tula ang tula ng daigdig ako ang walang maliw na ako ang walang kamatayang ako ang tula ng daigdig II ako ang daigdig ng tula IV ako ang tula ng daigdig ako ang malayang ako matapat sa sarili sa aking daigdig ng tula ako ako ang tula sa daigdig ako ang tula ang daigdig ako ang daigdig ng tula ako ang daigdig sa tula damdamin larawan buhay tula ako ako ang damdamin ang larawan ang buhay ang buhay na walang hanggan ang larawang buhay III ako ang damdaming malaya

Ang tari ay aming hinubdan ng katad at ang talim nito¶y kumisap na kagyat. dahil sa kanina¶y namwisit kang lubha!´ Sa nangyaring ito¶y isang bagay lamang ang sa pagkatalo¶y aking natutuhan. ang sagot ko nama¶y mangutang sa pagbabalik ko¶y babayaran ta« Nguni. siyang pagkagising ng aking asawa. ako¶y napabangon at aking naisip: Pintakasi ngayon!May sabong sa Pasig! Gadali pa halos ang taas ng Araw sa likod ng gintong bundok ng Silangan ay kinuha ko na sa kanyang kulungan ang manok kong bulik na sadyang panlaban« Kaykisig na bulik!At aking hinusay bawa¶t balahibong nasira ang hanay. napalatak ako nang hindi kawasa« Ang aking puhunang sampung piso yata¶y nabilang ko tuloy sa malaking tuwa! ³Sampung pisong husto!´ ang aking nawika. nguni¶t sa hindi ko malaman kung bakit ay biglang tumakbo ang manok kong bulik at hagad ng pula¶y sa sulok. hinihimas-himas ang manok kong bulik 1 at inaantig ko ang lakas ng bagwis! Nang ako¶y dumating sa Pasig kong langit Ay nagkaritela akong nasasabik. ang palong ay aking hinimas ng laway.daigdig tula ako ANG MANOK KONG BULIK Jose Corazon de Jesus Linggo ng umaga. hiyawan ng tao¶y hindi magkamukat at parang tiyope ang manok kong hawak! At ako¶y umuwing malatang-malata. sinabi sa aking iwanan ko siya ng maipamaryang dalawang piseta. 2 biro baga itong wala namang sugat ay siyang tumakbo nang wala sa oras! Ang sambalilo ko¶y nalabnot ko¶t sukat at ako¶y nanggigil sa sariling palad. ang kagalakan ko¶y walang kahulilip. iyang mga taong lagi sa sabungan todo kung pumusta¶t todo kong humapay. todo sa pustaha¶t pati kusing yata¶y ipinag-ubusan« ³Sa pula! Sa pula!´ ang doo¶y hiyawan. sumiksik na nangungupeteng sa karuwaga¶y labis« Kaya. ³kapag nanalo¶y doble na mamaya! Nang aalis ako¶t handa nang talaga. mga manok nami¶y siyang magsasalpok. nang magkasalpok na sa dakong itaas ang pula¶y natari¶t bituka¶y lumabas! ³Panalo na ako!´ ang aking nasambit.di pumayag. bawa¶t pagkabigo ay aral sa buhay at tinandaan kong sabong ay ilagan. nang aking sapitin ang sira kong dampa sa aming palayok tutong man ay wala« Mainit ang ulo¶t walang patumangga sa aking asawa¶y nasabi kong bigla: ³O! anak ng tupa! Ako ay sinama. kaya ako noon sa tuwa ng loob ang panalo¶y tila salat ko na halos! Nang kami¶y naron na sa sadyang bitawan. kumutuk-kutok pa¶t kumahig sa lupa. di naman nalaon aking sinapit ang lumang sabungan« tao¶y nagsisikip! Nakiupo ako¶t nakiumpuk-umpok sa hanay ng mga taong tanga¶y manok. ako¶y lumayas na¶t baka ang baon ko¶y makulangan pa! Sumakay sa trambia na patungong Pasig. ang sigawa¶y halos hindi magkamayaw« ang dala kong k¶walta. alin sa dalawa ang kahihinatnan: Mamatay ng gutom o kaya¶y magnakaw! . binughan ng aso nang upang tumapang! Muling nagtilaok nang napakahaba at saka gumiri nang lalong magara. ang maraming dampa¶y naro¶t nakapinid liban na sa ibong maagang umawit ay wala ka man lang marinig sa bukid« Di kaginsaginsa¶y aking naulinig ang pagtilaok na manok kong bulik.Ang nayo¶y tahimik. iniaro ko na ang manok kong hawak saka ibinaba nang lubhang banayad« nagpandali na po sa gitna ng galak ang bulik at pulang kapwa malalakas. ngalingali ko nang sa lupa¶y ihampas. ang aking katabi¶y agad kong hinimok na kami¶y magkahig upang magkasubok. sa nangyari ako ay nanlamig At pinagpusan pa ng gamunggong pawis« Nang aking kunin na ang manok kong duwag. ³Sa bulik! Sa bulik!´ ang dito¶y tawagan. na taglay ang tuwang walang kahulilip. malamig ang tulo ng pawis sa mukha. may logro ang diyes sa aking kalaban at may doblado pa akong napakinggan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful