கார்ட்டூனைப் பாருங்க...

நீங்களும்
இரசிப்பீ ங்க....

நினறய பபருக்கு கார்ட்டூன் பார்க்க விருப்பமிருக்கும், ஆைா பேடி ஋டுக்க
ககாஞ்சம் பபருக்குத் கேரியாது அல்லது பலருக்கு பநரமிருக்காது.
அதுக்குத்ோபை நாம இருக்பகாம். கார்ட்டூன் ஋ன்றாபல ஋ைக்கு குஶி ோன்.
஋வ்வளபவா விஶயங்கனள னநயாண்டியாகவும் அபே பநரத்துல நறுக்கு
கேறித்ோற்பபாலவும் ஋ழுத்ோணினய விட தூரினக சுவாரசியமாகச்
கசால்லும். இன்ைப௃ம் நினறய கார்ட்டூன் இருக்கு. விகடன் பபான்ற
இேழ்கள் காப்புரினம கபற்றிருப்போல அனைத்னேப௅ம் கவளியிட
ப௃டியனல. கீ பழ இருப்பனவ உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நம்பபறன்.

Download As PDF

கார்ட்டூனைப் பாருங்க... நீங்களும்
இரசிப்பீ ங்க - பகுேி 2

நினறய பபருக்கு கார்ட்டூன் பார்க்க விருப்பமிருக்கும், ஆைா பேடி ஋டுக்க
ககாஞ்சம் பபருக்குத் கேரியாது அல்லது பலருக்கு பநரமிருக்காது. அந்ே

஋ன்னைப்

பபான்ற

சிக்கலில்லாே,

எருவர்களுக்காக

னநயாண்டியாகவும்

கேறித்ோற்பபாலவும்

஋ழுத்ோணினய

நான்

அபே
விட

இரசித்ே,

பநரத்துல

தூரினக

கசால்லும் இக் கார்ட்டூன்கள் சமர்பிக்கப்படுகின்றது.

காப்புரினம

நறுக்கு

சுவாரசியமாகச்

c

கார்ட்டூனைப் பாருங்க...நீங்களும்
இரசிப்பீ ங்க-3
நாட்டு

நடப்புகனள

நனகச்சுனவயாகவும்,

நச்கசன்றும்,

நாசுக்காகவும்,

நறுக்கு கேறித்ோற்பபாலவும் கூறுவேில் பகலிச்சித்ேிரத்ேிற்க்கு இனண

஌துமில்னலகயன்பற கூறலாம். "இனசக்கு மயங்காே உயிரிைம் உண்படா"
஋ன்பது பபால கார்ட்டூன்கனள இரசிக்காே மைிேர்கபள கினடயாது. சில

இேழ்களின் உள்பநாக்கம் பவறாக இருப்பினும் அவர்கள் கவளியிடும்
கார்ட்டூன்கள்
பநரத்ேில்

நமது

நடப்பு

இரசிக்கும்படிப௅ம்

கோகுத்துள்பளன்.

அரசியனல

காப்புரினம

பகலிச்சித்ேிரங்களில் சில.....

கேள்ளத்கேளிவாகவும்

அனமவேிைால்
சிக்கலில்

அனவகனளப௅ம்

஋ழாே

வண்ணம்

அபே

இங்பக

இருக்கும்

கார்ட்டூனைப் பாருங்க... குலுங்குவபோ,
குப௃றுவபோ உங்க இஷ்டப௃ங்க..! - 4

'கிச்சு

கிச்சு' ப௄ட்டுோ..

'குலுங்கக்

குலுங்கச்'

இல்ல

'கிர்ர்ன்னு'

சிரிக்கனவக்குோ...

ேனலனய

அதுவுமில்ல

சுத்ேனவக்குோ...
குப௃றி

குப௃றி

அழட௃ம்னு போட௃ோ... நீ ங்கபள பார்த்துட்டுச்கசால்லுங்க.
நாட்டு

நடப்புகனள

நனகச்சுனவயாகவும்,

நச்கசன்றும்,

நாசுக்காகவும்,

நறுக்கு கேறித்ோற்பபாலவும் கூறுவேில் பகலிச்சித்ேிரத்ேிற்க்கு இனண
஌துமில்னலகயன்பற கூறலாம். சில இேழ்களின் உள்பநாக்கம் பவறாக
இருப்பினும் அவர்கள் கவளியிடும் கார்ட்டூன்கள் நமது நடப்பு அரசியனல

கேள்ளத்கேளிவாகவும் அபே பநரத்ேில் இரசிக்கும்படிப௅ம் அனமவேிைால்
அனவகனளப௅ம் இங்பக கோகுத்துள்பளன். காப்புரினம சிக்கலில் ஋ழாே
வண்ணம் இருக்கும் பகலிச்சித்ேிரங்களில் சில.....

கார்ட்டூன்கனளப் பாருங்க... குலுங்குவபோ,
குப௃றுவபோ உங்க இஷ்டப௃ங்க! - 5
'கிச்சு

கிச்சு' ப௄ட்டுோ..

'குலுங்கக்

குலுங்கச்'

இல்ல

'கிர்ர்ன்னு'

சிரிக்கனவக்குோ...

ேனலனய

அதுவுமில்ல

சுத்ேனவக்குோ...
குப௃றி

குப௃றி

அழட௃ம்னு போட௃ோ... பாகம் - 5஍ பார்த்துட்டு நீ ங்கபளச் கசால்லுங்க.

பணிப்பளுவிைால்

பேிவிடுவேில்

சிறிது

இனடகவளி

விடலாம்

஋ன்றிருந்ேபபாது, "அகேப்படி விடுவது?! ேமிழகம் ப௃ழுவது ஆறு பகாடி
மக்கனள

மகிழ்விக்க அரசியல்வாேிகள், ஋ன்ைமாய்

சரிோைா?"

஋ன்றுக்

மாய்ந்து

மாய்ந்து

ஏரங்கமாகவும், கூட்டணியாகவும் நாடகமிட நீ ங்கள் வாளாகவிருப்பது
பகட்டபோடன்றி

ோன்

இரசித்ே

கார்ட்டூனைப௅ம்

போழனமப௅டன் அனுப்பினவத்து உற்சாகமளித்ே ேிருமேி.அன்பரசி ஜான்
அவர்களுக்கு

ப௃ேல்

நன்றி!

சிந்ேனைனயப௅ம்,

வந்ேனைனயப௅ம்,

நிந்ேனைனயப௅ம் தூரினககளில் உயிர்ப்பித்ே ஏவியர்களுக்கும் அேனை
பிரசுரித்ே ேமிழ் இேழ்களுக்கும் நன்றிபயா நன்றிகள்!!

சில இேழ்களின் உள்பநாக்கம் பவறாக இருப்பினும் அவர்கள் கவளியிடும்
கார்ட்டூன்கள் நமது நடப்பு அரசியனல கேள்ளத்கேளிவாகவும் அபே
பநரத்ேில் இரசிக்கும்படிப௅ம் அனமவேிைால் அனவகனள
கோகுத்துள்பளன்.

கார்ட்டூன்கனளப் பாருங்க...குலுங்குவபோ,
குப௃றுவபோ உங்க இஷ்டப௃ங்க!-6

ேமிழகம் ப௃ழுவது ஆறு பகாடி மக்கனள மகிழ்விக்க அரசியல்வாேிகள்,
஋ன்ைமாய்

மாய்ந்து

பாருங்க...

பாருங்க...

மாய்ந்து

நர்த்ேைமிட அனேக் கண்டு நாம்

ஏரங்கமாகவும்,

மகிழாமல் இருப்பது ப௃னறோைா?

பார்த்துக்கிட்பட

பகுத்ேறிபவாடும் ப௃டிகவடுங்க..!

கூட்டணியாகவும்

இருந்ேிடாம

ககாஞ்சம்

இலவச மானயகனள இரு கபரும் ஆளும் / ஋ேிர் அணிகளுபம மக்களுக்கு
வாரிவழங்குகின்றது. சிறிதும் கூச்சமின்றி ஆளும் கட்சியிைரின் இலவச

பேர்ேல் அறிக்னகனயக் காப்பியடித்ேபோடின்றி நம்ப இயலாே அளவிற்கு
பற்பல இத்யாேிகனளப௅ம் பசர்த்துக்ககாண்டது அ.ேி.ப௃க.
நம்பகத்ேன்னமயிைில் கஜயலலிோ இன்ைப௃ம்
஋ன்பனேஇன்ைல்கள்

நினறந்ே

காலக்கட்டங்களில்

அபோடின்றி
மாறவில்னல

உறுதுனணயாய்

இருந்து, ேன் ம.ேி.ப௃.க. னவவிட அ.ேி.ப௃.க. வின் வளர்ச்சிக்கு பாடுபட்ட

னவ.

பகா.

னவ,

பேர்ேல்

நம்பிக்னகத்துபராகம் புரிந்ேேிபலபய

பநரத்ேில்

புலப்படுகின்றது.

கழட்டிவிட்டு

கபாதுவுடனமக்

கூறி வாக்கு வாங்கும் அணிகபளா சிறுபான்னமயாக மாறி ஌போ ோன்
நிற்கும்

கோகுேிகளில்

கவன்றால்

சத்ேமின்றி கனரந்துவிட்டது.

பபாதும்

஋ை

சமரச

மார்க்கத்ேில்

சிந்ேனைனயப௅ம்,

வந்ேனைனயப௅ம்,

நிந்ேனைனயப௅ம்

தூரினககளில்

உயிர்ப்பித்ே ஏவியர்களுக்கும் அேனை பிரசுரித்ே ேமிழ் இேழ்களுக்கும்
நன்றிபயா நன்றிகள்!!

முக்கின கு஫ிப்பு: ஋திபணிக் கு஫ித்து அதிகம் கார்ட்டூன்கள் இல்஬ாததால் அயர்கள் ஌ததா
உத்தநர்கள் ஋ன்று தநம்த஧ாக்காக ஥ம் அ஫ியார்ந்த யாசகர்கள் சிந்திக்க நாட்டார்கள் ஋஦
஥ம்புதயாநாக...

கார்ட்டூன்கனளப் பாருங்க...குலுங்குவபோ,
குப௃றுவபோ உங்க இஷ்டப௃ங்க-7!

உங்கள் ேிறனமக்கு எரு சவால்! ஋ந்கேந்ேக் கார்ட்டூன் ஋ந்ே இேழில்
வந்துள்ளது ஋ைக் கண்டுபிடிப௅ங்கள்! ("ங்ககாய்யால... பநரமில்லாேோல
கருத்துப்படத்துல

஋ந்கேந்ே

ககாடுக்கப௃டியலன்னு

இேழ்ன்னு

சரியா

கசால்லபவண்டியதுோைடா

!"

஋ை

ககைக்ஷன்
அன்புடன்

஋ம்னமப் பற்றி அளவளாவுவது புரிகின்றது!)
ேமிழகத்னே மகிழ்விக்க ஋ேிகரேிர் சித்ோங்கங்களுடன் அணி பசர்ந்துள்ள
ஆளும் / ஋ேிர்க்கட்சிக் கூட்டணிகள் ஋டுத்துள்ள சிரத்னேகனள

சிரிப்பாகபவா அல்லது சீரியாோகபவா காண கீ பழப௅ள்ள கார்ட்டூன்கனள

பாருங்கள்! நடுநினலபயாடு அனைத்துக் கருத்துப்படங்கனளப௅ம்

வழங்கலாம் ஋ை நினைத்ேிருந்ோலும் ஆளும் கட்சிக்கு ஋ேிராகத்ோன்
மிகுேியாைக் கருத்துப்படங்கள் கினடத்துள்ளை.

ேிைமணியில் வந்ே 'ேிரும்பிப் பார்க்கின்பறாம்!' ஋னும் இக் கார்ட்டூன்,
஌போ

நம்

ப௃ேல்வனர

அேிகாரத்ேில்

மட்டும்

உள்ளேிைால்

குனறக்கூறுவது

அவருக்காை

பபால்

கபாருப்பு

உள்ளது.

கூடுேலாக

இருப்பினும், கபாருப்புடன் இருக்கபவண்டிய ஋ேிர்க் கட்சிகபளா அல்லது
கபரும்பாலாை ஊடகங்கபளா எரு சார்புநினலக் ககாள்னகப௅டன் பிறனரச்

சாடுவேில் ோன் விரயம் கசய்ேைபர ேவிர, ஆக்கபூர்வமாை ப௃னறயிைில்
ேிட்டமிட்ட
஋ன்பபே

ேமிழ்

இைப்படுககானலயினை
கசப்பாை

ேடுக்க

ப௃ன்வரவில்னல
உண்னம!

"காட்டிக்

ககாடுத்ே

கருணாவிைாலும்,

கண்டும்

காணாமல்

இருந்ே

கருணாநிேியிைாலும்" ோன் ஈழத் ேமிழிைம், ேவிர்க்கப்பட பவண்டிய எரு
ககாடுனமயாை இைப்படுககானலயினைச் சந்ேிக்க பநர்ந்ேது. இம்மைிேப்
பபரவலத்ேிற்குப்

பின்ைபர

சில

ஊடகங்கள்

ேன்

நினலயினை

மாற்றிக்ககாண்டை. ஋வ்வாறாக இருப்பினும் சமகாலத்ேில் இருக்கும் நாம்
மறந்ோலும்

அல்லது

மறக்கடிக்கப்பட்டாலும் வரலாறு

இவர்கனள

மன்ைிக்கபவ மன்ைிக்காது.

சிந்ேனைனயப௅ம்,

வந்ேனைனயப௅ம்,

நிந்ேனைனயப௅ம்

தூரினககளில்

உயிர்ப்பித்ே ஏவியர்களுக்கும் அேனை பிரசுரித்ே ேிைமணி, ேிைமலர்,
விகடன், கல்கி & துக்ளக் ேமிழ் இேழ்களுக்கும் நன்றிபயா நன்றிகள்!!

கார்ட்டூன்கனளப் பாருங்க...குலுங்குவபோ,
குப௃றுவபோ உங்க இஷ்டப௃ங்க-8!

஋ன்ைோன் கண்ணில் விளக்ககண்கணய் இட்டுத் பேடிைாலும் இன்னறய
ஆளுங்கட்சிக்கு

஋ேிர்மனறயாக

எரு கார்ட்டூனும்

இது

வனர பிரபல

இேழ்களில் கேன்படவில்னல. "அது சரி, ஋ப்படி கேன்படும்? ேி.ப௃.க.வினை
சாடுவோகக்

கருேி,

இவர்களாகபவ

வரிந்துக்

கட்டிக்ககாண்டு

அ.ேி.ப௃.க.வினை அரிபயற்றம் கசய்ய பரப்புனரச் கசய்துவரிகளாயிற்பற"
஋ைப் கபாருப௃ம் நடுநினலவாசிகளின் குரல் நம் காேிலும் விழுகின்றது.

'கஜாைா காலி!' ஋ன்று கூவியவர் கிட்டத்ேட்ட 600 பகாடிக்கும் பமல்
கசலவிட்டு பசுனமத் கோழில்த௃ட்பத்ேிைில் உலகிபலபய ப௃ேன்ப௃னறயாக
மக்கள்

மன்றத்ேினை

அனமத்ேிட்டவர்

கருணாநிேி

஋ன்பேற்காகபவ

வம்புக்

கட்டிக்ககாண்டு பகரளத்து நாயர்கனளப௅ம், நம்பூேிரிகனளப௅ம் வழி
கமாழிந்து

ஜார்ஜ்

பகாட்னடனய

விட்டு

கபாதுமக்களின் புலம்பலுக்கு ஆளாகின்றார்.
'சமச்சீர்

கல்வி'யிைிலும்

இது

வனர

நகர

500பகாடி

அஞ்சுகின்றார்

கசலவு

஋ன்ற

கசய்யப்பட்ட

பாடப்புத்ேகங்கனள தூக்கிகயறிந்து ேைியார் ப௃ேலாளிகளுக்கு கல்விக்
ககாள்னகயினை ோனர வார்ப்பனே கபற்கறார்கள், கல்வி ஆர்வலர்கள்
கபாருப௃கின்றைர். 'துக்ளக்'பசா பபான்றவர்கள் ஆபலாசனையாளர்களாக

இருந்தும் 'ப௃கமது பின் துக்ளக்' வரலாற்று ஆட்சியினை நடத்துகின்றாபர
கஜயலலிோ

஋ை

அ.ேி.ப௃.கவிைர்

பலர்

கபாருப௃வதும்,

கவளியிைில்

அேனை கேரிய விடாது உறுப௃வதும் நாம் காட௃ம் காட்சிகள்!
ஆளுங்கட்சியினை

விமர்சைம்

கசய்ோல்

஋ங்பக

மீ ண்டும்

"ஆட்படா"

கலாச்சாரம் வந்துவிடுபமா ஋னும் ேயக்கத்ேிைில் ஊடகங்கள் உள்ளைவா
அல்லது பபாகப்பபாகப் பார்க்கலாம் ஋ை வாளாவியிருக்கின்றைரா ஋ன்பது
அவர்களுக்பக கவளிச்சம்!

பின் குறிப்பு: ேமிழகத்ேினை ஋வர் ஆண்டாலும் மக்கள் நலைில் அக்கனறக்
ககாண்டு ேமினழப௅ம், ேமிழர்களின் வாழ்னவப௅ம் பமம்படுத்ேபவண்டும்
஋ன்பபே நம் அனைவரின் விருப்பம்.

சிந்ேனைனயப௅ம்,

வந்ேனைனயப௅ம்,

நிந்ேனைனயப௅ம்

தூரினககளில்

உயிர்ப்பித்ே ஏவியர்களுக்கும் அேனை பிரசுரித்ே ேிைமணி, ேிைமலர்,
கல்கி & துக்ளக் ேமிழ் இேழ்களுக்கும் நன்றிபயா நன்றிகள்!!

கார்ட்டூன்கனளப் பாருங்க...குலுங்குவபோ,
குப௃றுவபோ உங்க இஷ்டப௃ங்க-9!

இன்஦மும் ஊடகங்கள் தி.மு.க. யி஦ரபத் தான் க஬ாய்க்கின்஫஦த஫த் தயிப, தகாட்ரட நாற்஫ம், சநச்சீர்க் கல்யி, நருத்துயக் காப்பீடு... ஋஦ப் ஧ற்஧஬
யிரனங்கள் கார்ட்டூன் யானி஬ாக ஊடகங்கள் ஧ிபதி஧லிக்கும் ஋஦ ஋திர்஧ார்த்திருந்ததன். யமக்கம் த஧ால் ஆளும் கட்சினின் சர்ச்ரசகளுக்குாின
முடிவுகளுக்ககதிபாக கல்கி யாப

இதரம

தயிப

தயக஫ந்த

ஜ஦பஞ்சக

இதழ்க஭ிலும்

஥ா஦஫ிந்த

யரபனில்

கார்ட்டூன்கர஭க்

காண

முடினயில்ர஬. ஥ீதிநன்஫ங்கள் நட்டுதந ஋திர்க்கட்சிக்கா஦ ஧ணினிர஦ அவ்யப்த஧ாது புாிகின்஫஦. ஊடகங்கள் ஆளும் அபசிர஦க் குர஫க்
கூ஫தயனில்ர஬தன ஋ன்஧து ஋ன் பு஬ம்஧஬ல்஬. ஋யகபயர் ஋ரதப் புாிந்திடினும் அரதத் தனங்காநல் தன்ரநக்தகற்஧ யாழ்த்தவும் வீழ்த்தவும்
ஊடகங்கள் முர஦னதயண்டும் ஋ன்஧தத ஋ன் த஧ான்த஫ாாின் அயா.

சிந்தர஦ரனயும், யந்தர஦ரனயும், ஥ிந்தர஦ரனயும் தூாிரகக஭ில் உனிர்ப்஧ித்த ஓயினர்களுக்கும் அதர஦ ஧ிபசுாித்த தி஦நணி, தி஦ந஬ர், கல்கி,
யிகடன் & துக்஭க் தநிழ் இதழ்களுக்கும் ஥ன்஫ிதனா ஥ன்஫ிகள்!!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful