P. 1
Revista Alb Islam 12

Revista Alb Islam 12

Ratings:
(0)
|Views: 68|Likes:
Published by Muhamed Dolaku

More info:

Published by: Muhamed Dolaku on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
 
 1
Zonat kulturore e civilizimit islam............................................................................................3
 
Brzezinski: respektim dinjitetit politik muslimanëve.......................................................8
 
Islami dy tre fjalë................................................................................................................9
 
Shkëndija e udhëzimit............................................................................................................10
 
Një miliard musliman në krah të Muhammedit, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem.....................12
 
Zgjedhja e shokëve................................................................................................................16
 
Përgjegjësia e edukimit të fëmijëve.......................................................................................18
 
Morali i shoqërisë muslimane................................................................................................21
 
Mëkatet gjatë verës...............................................................................................................25
 
Hifzi-mësimi përmendësh i Kur'anit.......................................................................................29
 
Sqarim për hadithin e Nexhd-it.............................................................................................31
 
Dispozita islame për adoptin.................................................................................................33
 
Definicioni i Sheriatit..............................................................................................................37
 
Konflikti mes mendjes dhe epshit..........................................................................................38
 
 Arti i të dëgjuarit....................................................................................................................41
 
Babi, mi jep 10 euro!.............................................................................................................41
 
Këshillat e Lukmanit drejtuar të birit të tij.............................................................................42
 
Dy fjalë nga zemra, motra–motrës.......................................................................................44
 
Imam Zuferi............................................................................................................................45
 
Imam Ebu Theuri...................................................................................................................46
 
Imam Ibën Salah....................................................................................................................47
 
Ibën Haxher El Askalani.........................................................................................................48
 
Tema: Pastrimi dhe namazi i të sëmurëve............................................................................50
 
Gjendja jonë e dhimbshme....................................................................................................52
 
12. Vlera e zuhdit këtë botë............................................................................................62
 
 
 
2
Fjala jonë
Falënderimi i takon Allahut, Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe faljekërkojmë. Tek Ai kërkojmë strehim prej të këqijave të veteve dhe punëve tona. Kë udhëzon Allahu nuk ka kush e humb dhe kë e humb Ai, nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se Allahuështë Një i Vetëm, pa ortak, s’ka zot tjetër përveç Tij, si dhe dëshmoj se Muhamedi është robdhe i Dërguar i Tij.Me rastin e publikimit të numrit të shtatë me radhë të AlbIslam.Com, ju lajmërojmë se mirë-presim kritikat, sygjerimet, propozimet dhe këshillat, për konceptin e ri të këtij publikimi që,inshaAllah, do bëhet për numrin e trembëdhjetë, në muajin Rexheb 1425. Allahut imbështetemi dhe prej Tij ndihmë kërkojmë.Ramadan Ramadanikryeredaktor AlbIslam.Comedicion i botuar / viti i parë / nr: 12botues: ALBISLAMkryeredaktor: Ramadan Ramadaniredaksia: Bekir Halimi, Talha Kurtishi, Alajdin Idrizredaktor teknik: Azem Zaimiwww.albislam.comalbislam@albislam.comstr: 386 no: 11 lokal: 441000 Shkupfax: +389 2 3290 408
 
 
3
 Aktuale
Zonat kulturore e civilizimit islam
Njerëzit shpesh flasin për islamin arab,persian apo turk, sikur të ekzistonin tre isla-ma. Në realitet, ekziston vetëm një islam,por me nuanca lokale të lidhura me tiparetetnike, linguistike dhe kulturore të popujvetë ndryshëm që janë bërë pjesë e komunite-tit islam. Kudo që ka arritur islami, ai nuk katentuar të rrënojë deri në themel strukturatekzistuese kulturore, por t’i ruaj dhe trans-formojë nëse ata i kanë kundërshtuar fry-mës dhe formës së shpalljes islame. Rezul-tati ka qenë krijimi i një identiteti islam. Rraf-shi i gjerë i “Atdheut islam” (dar ul-islam),prandaj, ka zhvilluar një varietet të dukshëmnë planin njerëzor, derisa gjithandej ka mbajturporosinë e Kur’anit të shpallur përmes Pej-gamberit. Ky varietet etnik dhe kulturor, karshitë gjithë faktorëve tani më të përmendur, përt’i bërë më të qartë modelet të cilët, të ven-dosur njëri mbi tjetrin, kanë krijuar një llojlloj-shmëri të madhe në unitetin ekzistues islam.Zona e parë kulturore në botën islameështë ajo arabe, e cila shtrihet prej Irakutdhe gjirit të Persisë deri në Mauritani, ndër-sa para vitit 1492 është shtrirë madje derinë pjesët jugore të gadishullit të Iberisë.Nuk është nevoja të theksohet, për dallimprej asaj që mendohej në Perëndim, që botaarabe në asnjë mënyrë nuk është sinonimme botën islame. Në të vërtetë, muslimanëtarabë përbëjnë më pak se një të pestën e tëgjithë muslimanëve, ngase Arabët janë nënumër diku rreth 220 milionë, mirëpo me qëKur’ani i është shpallur një Arabi Pejgambertë islamit, dhe pasi që grupi i parë islamështë krijuar në Arabi, zona arabe e “Shtëpi-së së islamit” është pjesa më e vjetër e ko-munitetit islam. ……Fjala “arab” është term linguistik dhe jo etnik kur përdoret në fraza si “bota ara-be”. (çdo të thotë, mendohet në një popullqë fletë në gjuhën arabe). Gjithashtu ka pa-sur shumë migrime arabe në këtë pjesë tëbotës, mirëpo ajo që e ka bërë këtë botëvendosmërisht arab ka qenë përqafimi i gju-hës arabe prej Marokut deri në Irak. Madjeedhe vendet me një të kaluar shumë më tëlashtë siç është Egjipti, janë bërë arabe, dhenë të vërtetë, deri më sot ka mbetur qendëre kulturës arabe. …Është interesant të krahasohet ky zhvillimme përhapjen e krishterimit në Evropë. Dukeu bërë krishtere, Evropa gjithashtu deri nënjë masë është bërë pjesë e botës abraha-miane, mirëpo mbetet më pak e semitizuarse muslimanët joarabë të cilët e kishin pra-nuar islamin, sepse krishterimi i Shën Palitedhe vetë ishte bërë më pak “semitik” parapërhapjes në Evropë. Këtu qëndron arsyejapërse krishterimi i Evropës nuk është shoqë-ruar edhe me përhapjen e gjuhës arameiteapo një gjuhe tjetër semite në mënyrë tënjejtë në të cilën ishte përhapur gjuha arabenë Lindjen e Mesme dhe në Afrikë, si dhendër Persianë dhe Indusë, të cilët i përkasindrurit të njejtë gjuhësor dhe racor si dhe ev-ropianët. Jo vetëm që ugjijt kanë qenë tëshkruar me gjuhën greke dhe jo atë aramei-

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Artin Mustafa liked this
fabais liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->