Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista Alb Islam 22

Revista Alb Islam 22

Ratings:
(0)
|Views: 31|Likes:
Published by Muhamed Dolaku

More info:

Published by: Muhamed Dolaku on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2011

pdf

text

original

 
 
 1
Evropa dhe Islami...............................................................................................................3
 
Sekularizmi dhe vlerat morale............................................................................................8
 
Cilësitë e Pejgamberit, alejhis-selam................................................................................11
 
Këshillë për braktisjen e shprehjeve këqija.................................................................15
 
Ruajtja e Kur’anit..............................................................................................................16
 
Mosnxitimi.........................................................................................................................17
 
Bazat e thirrjes.................................................................................................................21
 
Rregullat e thirrjes............................................................................................................25
 
Mjetet e thirrjes................................................................................................................30
 
Histori e Xhamisë el-Aksa.................................................................................................36
 
Bazat dhe përkufizimi i sistemit gjyqësor islam...............................................................38
 
Nderimi i dijetarëve dhe përfitimi nga ata........................................................................39
 
Rëndësia dhe vlera e Kudsit............................................................................................43
 
Mashkulli nuk është standardi..........................................................................................45
 
Falli dhe tregimi i fatit.......................................................................................................47
 
Intervistë me gazetaren Ridley.........................................................................................49
 
Dr. Muhammed El Muhtar Esh Shenkiti............................................................................53
 
Imam Muhammed ibën Is’hak..........................................................................................54
 
Ibën el Xheuzi...................................................................................................................55
 
Medhhebi..........................................................................................................................57
 
Nga gjërat e lejuara për haxhilerët..................................................................................59
 
22. Të kënaqurit me atë posedon..............................................................................61
 
 
 
2
Parapagimi për revistën
Ofrojmë mundësinë që të parapaguheni me parapagim vjetor në revistën AlbIslam.Parapagimi kushton gjithsej
10 euro
(dhjetë) për jashtë vendit (Europë, përfshirëShqipërinë, Kosovën, Turqinë dhe ish republikat Jugosllave) dhe vetëm 310 denarëpër parapaguesit nga Maqedonia. Me këtë parapagim brenda një viti juve ju dërgojmë12 numra të revistës, prej numrit aktual kur ju parapaguheni. Në këtë çmim janë tëpërfshira edhe harxhimet postare.Për parapagim mjafton që të dërgoni pajtimin tuaj me emrin dhe adresën e plotë në:email: albislam@albislam.comsms: +389 70 445 725fax: +389 2 3290 408tel: +389 2 3290 408 (çdo ditë, përveç xhumasë dhe dielës, prej 9 deri 16)ose me postë në: rr.386 nr.11, Q.T. Mavrovka lok.44, 1000 Shkup, Maqedoni
edicion i botuar / viti i dytë / nr: 21redaksia: Ramadan Ramadani (kryeredaktor) Agim Bekiri (ndihmës kryeredaktor)Bekir Halimi, Talha Kurtishi, Alajdin Idriz, Fatmir Zaimi, Ali Shabaniwww.albislam.comalbislam@albislam.comstr: 386 no: 11 lokal: 44, 1000 Shkupfax: +389 2 3290 408
Del në fillim të muajit, kalendari i hixhretit, takvimi i Türkiye Diyanet Vakfi. Numri i ardhshëm: 08 06 2005
Boton: NUN-R DOOELXhirollogaria: 300000001759616 Komercijalna Banka A.D.- Skopje (denar)Xhirollogaria: 0270100209184 Komercijalna Banka A.D.- Skopje (euro)rr. “Kej Dimitar Vlahov” 4S.W.I.F.T. : KOBSMK2XNumri tatimor: 4030003487017Revsita është e regjistruar pranë Agjencisë për Informata të Maqedonisë nr. 02-124/2.ISSN: 1409-6250
 
 
3
 Aktuale
Evropa dhe Islami
Islami nuk është i ri për Evropën. Viti 711shpesh përmendet si vit kur muslimanëtnga Afrika Veriore hynë në Spanjë; edhepse pika e parë e kontaktit zyrtar me sigurika qenë në vitin 628 kur Muhammedi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, dërgoi Dihya ibënHalifa te Herakliusi. Menjëherë pas kësaj,në vitin 652 Mu’avije ibën Ebi Sufjan dërgoiushtarë në Sicili. Prej asaj kohe, muslimanëtkanë bashkëpunuar me Evropën në një for-më ose në tjetër. Madje do të ishte nërregull të thuhet se Islami ka qenë një feno-men evropian për pjesën më të madhe tëhistorisë së tij - gati 800 vjet të civilizimitIslam në Spanjë, dhe më shumë se 250 vjetnë Sicili.Së bashku me themelimin e KomuniteteveMuslimane evropiane kanë ekzistuar edhemomentet tjera të takimit (kontaktit) - pre-zenca e shkurtë në Francën jugore, kon-fliktet në Austri dhe, kuptohet, Kryqëzatat.Në një të kaluar të afërt, bota ka parëEvropën duke kapur dhe pushtuar pjesëttjera të botës gjatë kolonializmit dhe passaj si dhe arritjen e emigrantëve muslimanënëpër Evropë në kërkim të punës dhe jetësmë të mirë. Që Islami dhe Evropa të më-sojnë të pranojnë njëri-tjetrin, duhet tëtheksohet se historia e përbashkët e Islamitdhe Evropës nuk është vetëm një fotografie përgjithshme e kësaj ose e asaj, por ajopërmban një numër të madh të bashkëvep-rimeve në arsim, zhvillim të përbashkët dhepartneritet. Dijetarët evropian tani jetojnënën rrethana ku janë të gatshëm të pranoj-në ndikimin e jashtëzakonshëm të civilizimitIslam në formimin e Evropës; kontributi iIbën Haldunit në shoqëri dhe histori, i Al-Razit dhe Ibën Sinas në mjekësi, i Al-Hava-rizmit në matematikë.Përdorimi i zakonshëm i fjalëve si alkool,alkimi dhe algjebër, rrjedh nga gjuha arabe.Udhëtimi i evropianëve deri në qendrat emësimit në Kordoba, Toledo dhe Granadanë Spanjën muslimane, është dëshmi e kon-tributit të Islamit në formimin e Evropës.Dituria e grekëve antikë është ruajtur dhepërvetësuar nga arabët. Shkrimet e Aristo-telit, Euklidit, Galenit, Arkimedit dhe të tjerë-ve janë përkthyer në gjuhën arabe dhe mëvonë edhe në gjuhën latine. Në fjalë, gjuhaarabe mund të shihet si një nga gjuhët kla-sike të Evropës.Orientalisti Montgomery Watt ka thënë:“Nëpërmjet kontakteve tregtare dhe pre-zencës politike në Spanjë dhe Sicili, kulturasuperiore e arabëve gradualisht është zgje-ruar edhe në Evropën Perëndimore. Edhepse Evropa Perëndimore kontakt më tëmadh kishte më Perandorinë Bizantine, ajonga arabët përfitoi më shumë se sa ngabizantinët. Nëse mundohemi të vërejmëintensitetin e plotë të eksperimentimit arab,mendimit arab, shkrimit arab, do të arrijmëtë shohim se pa arabët, shkenca dhe filozo-fia evropiane nuk do të ishte zhvilluar siçështë zhvilluar deri tani.”

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->