You are on page 1of 4

CHNH PH ******** S: 65/2005/N-CP

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phc ******** H Ni, ngy 19 thng 5 nm 2005

NGH NH
CA CHNH PH S 65/2005/N-CP NGY 19 THNG 5 NM 2005 QUY NH V VIC SA I, B SUNG MT S IU CA NGH NH S 16/2001/N-CP NGY 02 THNG 5 NM 2001 CA CHNH PH V T CHC V HOT NG CA CNG TY CHO THU TI CHNH

CHNH PH
Cn c Lut T chc Chnh ph ngy 25 thng 12 nm 2001; Cn c Lut Ngn hng Nh nc Vit Nam s 01/1997/QH10 ngy 12 thng 12 nm 1997 v Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Ngn hng Nh nc Vit Nam s 10/2003/QH11 ngy 17 thng 6 nm 2003; Cn c Lut Cc t chc tn dng s 02/1997/QH10 ngy 12 thng 12 nm 1997 v Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Cc t chc tn dng s 20/2004/QH11 ngy 15 thng 6 nm 2004; Theo ngh ca Thng c Ngn hng Nh nc Vit Nam,

NGH NH:
iu 1. Sa i, b sung mt s iu ti Ngh nh s 16/2001/N-CP ngy 02 thng 5 nm 2001 ca Chnh ph v t chc v hot ng ca Cng ty cho thu ti chnh nh sau: 1. Sa i khon 2 iu 1 nh sau: "Mt giao dch cho thu ti chnh phi tho mn mt trong nhng iu kin sau y: a) Khi kt thc thi hn cho thu theo hp ng, bn thu c chuyn quyn s hu ti sn thu hoc c tip tc thu theo s tho thun ca hai bn; b) Khi kt thc thi hn cho thu theo hp ng, bn thu c quyn u tin mua ti sn thu theo gi danh ngha thp hn gi tr thc t ca ti sn thu ti thi im mua li; c) Thi hn cho thu mt loi ti sn t nht phi bng 60% thi gian cn thit khu hao ti sn thu; d) Tng s tin thu mt loi ti sn quy nh ti hp ng cho thu ti chnh, t nht phi tng ng vi gi tr ca ti sn ti thi im k hp ng". 2. B sung khon 4, khon 5 iu 7 nh sau: "4. Tin thu l gi mua cc ti sn cho thu, cc chi ph hp l v li cho thu m bn thu phi tr cho bn cho thu theo hp ng cho thu. 5. Cho thu vn hnh l hnh thc cho thu ti sn, theo bn thu s dng ti sn cho thu ca bn cho thu trong mt thi gian nht nh v s tr li ti sn cho bn cho thu khi kt thc thi

hn cho thu ti sn. Bn cho thu gi quyn s hu ti sn cho thu v nhn tin cho thu theo hp ng cho thu". 3. Sa i iu 10 nh sau: "Cng ty cho thu ti chnh c Ngn hng Nh nc cp giy php thnh lp v hot ng phi np l ph theo quy nh ca php lut v ph v l ph". 4. B sung vo khon 3 iu 16 nh sau: "Trong trng hp mua v cho thu li theo hnh thc cho thu ti chnh, B Ti chnh hng dn vic np thu ca cng ty cho thu ti chnh theo cc quy nh ca php lut thu". 5. B sung khon 7 v khon 8 iu 16 nh sau: "7. c thc hin nghip v cho thu vn hnh theo quy nh ca Ngn hng Nh nc Vit Nam. 8. c bn cc khon phi thu t hp ng cho thu ti chnh cho cc t chc v c nhn theo quy nh ca Ngn hng Nh nc Vit Nam". 6. Sa i iu 19 nh sau: "Mi giao dch cho thu ti chnh phi c ng k ti Trung tm ng k giao dch m bo. B T php hng dn chi tit vic ng k v gi tr php l ca vic ng k giao dch cho thu ti chnh. Trng hp ti sn cho thu ti chnh c ng k giao dch m bo b c quan nh nc c thm quyn thu gi do bn thu vi phm php lut, cng ty cho thu ti chnh c php nhn li ti sn cho thu tip tc cho thu. Bn thu phi chu mi trch nhim v vic vi phm php lut trong qu trnh s dng ti sn thu". 7. B sung vo iu 20 nh sau: "Cng ty cho thu ti chnh c ng k s hu ti sn cho thu ti c quan c thm quyn ni cng ty cho thu ti chnh t tr s chnh hoc chi nhnh hoc ni bn thu c tr hoc t tr s hot ng. B Cng an, B T php v B Giao thng vn ti c trch nhim hng dn thc hin quy nh ny". 8. Sa i khon 7 iu 23 nh sau: "7. Vic gim li cho thu, gia hn, iu chnh thi hn tr tin thu, chuyn n qu hn tin thu theo quy nh ca Ngn hng Nh nc Vit Nam". 9. Sa i khon 1 iu 28 nh sau: "Trong trng hp hp ng cho thu ti chnh b chm dt trc thi hn theo mt trong cc trng hp quy nh ti khon 1 iu 27 Ngh nh s 16/2001/N-CP ngy 02 thng 5 nm 2001 ca Chnh ph v t chc v hot ng ca Cng ty cho thu ti chnh, bn thu phi thanh ton ngay ton b s tin cho thu cn li. Nu bn thu khng thanh ton c tin thu th cng ty cho thu ti chnh x l ti sn cho thu nh sau: a) Cng ty cho thu ti chnh c quyn thu hi ngay lp tc ti sn cho thu m khng ch c phn quyt ca To n v yu cu bn thu phi thanh ton ngay ton b s tin thu cha tr theo hp ng. Nghim cm mi hnh vi cn tr, chim gi, s dng ti sn thu v khng hon tr li ti sn cho thu cho bn cho thu;

b) Sau khi thu hi ti sn cho thu, trong thi gian ti a l 60 (su mi) ngy, bn cho thu phi x l xong ti sn cho thu. S tin thu c t vic x l ti sn cho thu dng thanh ton khon tin cn thiu ca bn thu v cc chi ph pht sinh trong qu trnh thu hi ti sn cho thu. Nu s tin thu c khng thanh ton, bn thu c trch nhim thanh ton s tin cn thiu cho bn cho thu; c) Trng hp bn thu hon tr mt phn s tin thu phi tr v cng ty cho thu ti chnh x l xong ti sn cho thu, nu s tin thu c vt qu s tin thu phi tr theo hp ng v cc chi ph pht sinh trong qu trnh thu hi ti sn cho thu th cng ty cho thu ti chnh phi hon tr cho bn thu s tin vt; d) Trong thi gian bn cho thu x l ti sn thu, nu bn thu hon tr c ton b s tin thu phi tr theo hp ng th bn cho thu chuyn quyn s hu ti sn thu cho bn thu nh trng hp hon thnh hp ng thu; ) Trong thi hn 30 (ba mi) ngy k t ngy bn thu nhn c yu cu thu hi ti sn cho thu ca bn cho thu, bn thu phi c trch nhim hon tr ti sn cho bn cho thu; e) Giao Ngn hng Nh nc Vit Nam, B Cng an, B T php, chnh quyn a phng c lin quan hng dn cng ty cho thu ti chnh thu hi v x l ti sn thu". 10. Sa i iu 37 nh sau: "Cng ty cho thu ti chnh khng c mua, u t vo ti sn c nh ca mnh qu 50% vn t c. Cc ti sn s dng cho thu ti chnh, cho thu vn hnh khng tnh vo ti sn c nh p dng theo quy nh trn". 11. B sung khon 3 iu 39 nh sau: "3. T chc tn dng nc ngoi ca cng ty cho thu ti chnh 100% vn nc ngoi c tin hnh kim tra ni b hot ng ca cng ty cho thu ti chnh 100% vn nc ngoi ti Vit Nam. Trc khi kim tra ni b, t chc tn dng nc ngoi phi thng bo bng vn bn cho Ngn hng Nh nc Vit Nam v ni dung, thi gian bt u v kt thc kim tra. Trong thi hn 30 (ba mi) ngy, k t ngy kt thc vic kim tra ni b cng ty cho thu ti chnh 100% vn nc ngoi ti Vit Nam, t chc tn dng nc ngoi phi gi bo co cho Ngn hng Nh nc Vit nam v kt qu vic kim tra". iu 2. Sa i cm t "Tng gi tr ti sn thu" ti khon 2 iu 30 v "Tng mc cho thu ti chnh" ti im a khon 2 iu 31 thnh "Tng d n cho thu ti chnh". iu 3. iu khon thi hnh 1. Ngh nh ny c hiu lc thi hnh sau 15 ngy, k t ngy ng Cng bo. 2. Ngn hng Nh nc Vit Nam v cc B, ngnh c lin quan c trch nhim hng dn thc hin Ngh nh ny. 3. Cc B trng, Th trng c quan ngang B, Th trng c quan thuc Chnh ph, Ch tch U ban nhn dn cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng chu trch nhim thi hnh Ngh nh ny.

Phan Vn Khi