Grand Cherokee

MANUAL DE EXPLOATARE
coperta41.qxp 06.07.2005 12:50 Page 1
MERCEDES-BENZ ROMÂNIA
Str. 8iharia nr. 2ó, R0 - u12981, 8ucureijti S1, Jel.: -4u 21 2uu 46 66, lax: -4u 21 2uu 46 1u
Chryaler, Ieep iji Lodge aunt mĀrci inregiatrate ale Chryaler LLC
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE PROPRIETAR
ªtampila dealer
care a efectuat vânzarea
PROPRIETAR:
ADRESÃ:
Semnãtura dealer
care a efectuat vânzarea
Efectuat
Model
Ziua Luna Anul
DATA
ÎNREGISTR.:
Nr. de înregistrare
sau numãr de
înmatriculare
SERIE ªASIU
Numãr de telefon:
Personal:
Birou:
Am livrat ºi explicat urmãtoarele:
MANUAL DE UTILIZARE
(Manualul automobilului)
AUTOMOBIL
INSPECÞIE ÎNAINTE DE LIVRARE
SEMNÃTURÃ CLIENT:
SEMNÃTURÃ DEALER:
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 5
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 6
INTRODUCERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
LUCRURI PE CARE TREBUIE SÃ LE CUNOAªTEÞI ÎNAINTE DE A PORNI AUTOMOBILUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
PREZENTARE FUNCÞII AUTOMOBIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
PREZENTARE GRUP DE INSTRUMENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
PORNIRE ªI FUNCÞIONARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
INSTRUCÞIUNI ÎN CAZURI DE URGENÞÃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
ÎNTREÞINEREA AUTOMOBILULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
PROGRAME DE ÎNTREÞINERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
DACÃ AVEÞI NEVOIE DE ASISTENÞÃ TEHNICÃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
INDEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CUPRINS
1
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 1
2
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 2
INTRODUCERE
INTRODUCERE.............................................................................4
Avertisment de rãsturnare a automobilului ........................4
OBSERVAÞIE IMPORTANTÃ.......................................................5
CUM SÃ UTILIZAÞI ACEST MANUAL.........................................6
AVERTISMENTE ªI ATENÞIONÃRI.............................................6
SERIE DE ªASIU..........................................................................6
MODIFICÃRI / TRANSFORMÃRI ADUSE AUTOMOBILULUI ....6
1
3
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 3
INTRODUCERE
Vã mulþumim pentru cã aþi ales unul dintre cele
mai cunoscute modele ale noastre de JeepT.
Fiþi siguri cã acest automobil reprezintã precizia
execuþiei, stilul distinctiv ºi tradiþia de cea mai
bunã calitate caracteristicã modelelor din clasa
JeepT.
Acesta este un automobil utilitar specializat,
creat atât pentru utilizarea pe ºosele cât ºi pe
teren accidentat. Acest automobil poate ajunge
în locuri ºi poate îndeplini sarcini pentru care
automobilele tradiþionale cu tracþiune pe douã
roþi nu au fost destinate. Spre deosebire de
multe alte automobile pentru pasageri, acesta
se conduce ºi manevreazã diferit, atât pe ºosele
cât ºi pe teren accidentat, prin urmare, acordaþi-
vã timp pentru a vã familiariza cu acesta.
Înainte de a începe sã conduceþi acest automo-
bil, citiþi Manualul de Utilizare ºi toate Anexele.
Asiguraþi-vã cã vã familiarizaþi cu toate comen-
zile automobilului, în special cu cele utilizate
pentru frânare, direcþie ºi transmisie sau cutie de
transfer. Învãþaþi cum trebuie sã manevraþi acest
automobil pe diferite suprafeþe de rulare.
Calitãþile dumneavoastrã de conducãtor auto se
vor îmbunãtãþi odatã cu experienþa, dar, ca ºi în
cazul fiecãrui automobil, procedaþi cu atenþie
încã de la început. Când conduceþi pe teren
accidentat sau suprasolicitaþi motorul, nu
supraîncãrcaþi automobilul ºi vã aºteptaþi sã
facã faþã cu succes forþelor naturii. Respectaþi
întotdeauna legile locale, oriunde v-aþi afla.
Ca ºi în cazul altor automobile de acest tip, uti-
lizarea incorectã poate determina pierderea
controlului sau chiar producerea unui accident.
Asiguraþi-vã cã citiþi “Indicaþii la conducerea pe
ºosea” ºi “Indicaþii la conducerea pe teren acci-
dentat” din Secþiunea 5 a acestui manual.
Avertisment de rãsturnare a automobilului
Automobilele utilitare prezintã o tendinþã de rãs-
turnare semnificativ mai mare decât celelalte
tipuri de automobile. Acest automobil deþine o
gardã la sol mai înaltã, un centru de gravitaþie
mai înalt ºi un ecartament mai îngust decât
numeroase alte automobile pentru pasageri. Are
capacitatea de a executa mai bine o varietate
amplã de aplicaþii pe terenuri accidentate.
Conduse într-o manierã periculoasã, toate auto-
mobilele pot determina pierderea controlului.
Datoritã centrului de gravitaþie mai înalt ºi a ecar-
tamentului mai îngust, dacã pierdeþi controlul
acestui automobil, se poate rãsturna în situaþii în
care alte automobile nu s-ar comporta astfel.
Nu efectuaþi viraje bruºte la viteze mari, manevre
agresive sau alte acþiuni periculoase de conduc-
ere, ce ar putea provoca pierderea controlului
automobilului. Neutilizarea în siguranþã a acestui
automobil poate avea drept rezultat un accident,
rãsturnarea automobilului ºi rãnirea gravã sau
decesul. Conduceþi cu atenþie.
LEGENDÃ:
AVERTISMENT: RISC ÎNALT DE ROSTOGOLIRE
Evitaþi manevrele abrupte ºi viteza excesivã.
Purtaþi întotdeauna centura de siguranþã.
Pentru informaþii suplimentare consultaþi Manualul de Utilizare.
Neutilizarea centurilor de siguranþã pentru ºofer
sau pasagerul din faþã, oferite ca dotare stan-
dard la toate automobilele, este una dintre
cauzele majore ce determinã rãnirea gravã sau
decesul. În caz de rãsturnare, o persoanã
neprotejatã de centura de siguranþã are în mod
semnificativ mai multe ºanse de deces decât o
persoanã asiguratã cu centura. Legaþi-vã întot-
deauna centura de siguranþã.
Conducerea acestui automobil cu vitezã exce-
sivã sau sub influenþa bãuturilor alcoolice poate
provoca pierderea controlului, coliziunea cu alte
automobile sau obiecte angajate în trafic sau rãs-
turnarea; oricare dintre aceste rezultate poate
determina rãnirea gravã sau decesul. De
asemenea, neutilizarea centurilor de siguranþã
expune ºoferul ºi pasagerul din faþã unui risc mai
ridicat de rãnire în caz de accident. Pentru a pãs-
tra automobilul în cea mai bunã stare de
4
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 4
funcþionare, efectuaþi lucrãrile de service la inter-
valele programate, la un dealer sau distribuitor
autorizat JeepT, care deþine personal calificat,
unelte ºi echipamente speciale pentru a executa
toate tipurile de lucrãri de service. Producãtorul
ºi distribuitorii acestuia sunt foarte interesaþi sã
vã asigure deplina satisfacþie în ceea ce priveºte
automobilul dvs. Dacã întâmpinaþi o problemã de
service sau de garanþie care nu este rezolvatã la
nivelul cerinþelor dvs., discutaþi acest lucru cu
conducerea dealerului sau a distribuitorului dvs.
autorizat Jeep
®
.
Dealerul sau distribuitorul dvs. autorizat Jeep
®
vã va asigura cu plãcere asistenþã în orice prob-
lemã referitoare la automobilul dvs.
OBSERVAÞIE IMPORTANTÃ
TOATE MATERIALELE DIN PREZENTUL
MANUAL AU LA BAZÃ CELE MAI RECENTE
INFORMAÞII DISPONIBILE LA MOMENTUL
APROBÃRII PUBLICÃRII NE REZERVÃM
ORICÂND DREPTUL DE A PUBLICA REVIZUI-
RI ALE PREZENTULUI MANUAL.
Acest manual a fost conceput cu ajutorul spe-
cialiºtilor de service ºi a specialiºtilor în proiectare
pentru a vã informa cu privire la funcþionarea ºi
întreþinerea noului automobil. Acest manual este
completat de o Broºurã cu Informaþii despre
Garanþie ºi de diferite documente destinate clien-
tului. Vã recomandãm sã citiþi aceste manuale cu
multã atenþie. Respectarea instrucþiunilor ºi a
recomandãrilor din acest manual vã va ajuta sã
asiguraþi o utilizare plãcutã ºi în siguranþã a auto-
mobilului dumneavoastrã.
Dupã ce aþi citit manualul, acesta trebuie pãstrat
în automobil, pentru a putea fi oricând consultat ºi
trebuie predat urmãtorului proprietar la revân-
zarea automobilului.
Producãtorul îºi rezervã dreptul de a realiza mod-
ificãri de design ºi specificaþii ºi/sau de a aduce
adãugiri sau îmbunãtãþiri produselor sale, fãrã
obligaþia de a instala respectivele componente pe
produsele fabricate anterior. Manualul de
Utilizare ilustreazã ºi descrie dotãrile standard
sau disponibile ca opþiuni la un preþ suplimentar.
Prin urmare, unele dintre echipamentele ºi acce-
soriile prezentate în acest manual pot sã nu fie
prezente în automobilului dvs.
NOTÃ:
Citiþi Manualul de Utilizare înainte de a conduce
automobilul ºi înainte de a ataºa sau monta
piese/accesorii sau de a efectua alte modificãri.
Având în vedere diversitatea pieselor de schimb
ºi a accesoriilor disponibile pe piaþã, oferite de
diferiþi fabricanþi, producãtorul acestui automobil
nu vã poate garanta faptul cã siguranþa automo-
bilului în timpul conducerii nu va fi afectatã de
ataºarea sau montarea unor astfel de piese.
Chiar dacã aceste piese sunt aprobate oficial
(de exemplu, printr-o autorizaþie generalã de
funcþionare pentru piesã sau prin construirea
piesei conform unui design aprobat oficial) sau
dacã o autorizaþie de funcþionare generalã a fost
eliberatã pentru automobil dupã ataºarea sau
montarea unor astfel de piese, nu poate fi garantat
implicit faptul cã siguranþa la conducere a auto-
mobilului dvs. nu va fi afectatã. Prin urmare, nici
un expert ºi nici o agenþie oficialã nu pot respon-
sabile. Producãtorul îºi asumã responsabilitatea
numai în situaþia în care componentele autor-
izate în mod explicit sau recomandate de pro-
ducãtor sunt ataºate sau montate la un dealer
autorizat. Aceleaºi condiþii se aplicã ºi în cazul
în care modificãrile aduse automobilului sunt
execute ulterior la producãtorul acestuia.
Garanþiile dvs. nu acoperã nici una dintre piese-
le pe care producãtorul nu le-a livrat. Acestea nu
acoperã nici costurile oricãror reparaþii sau
reglaje ce pot fi determinate sau necesare
datoritã instalãrii sau utilizãrii unor piese, com-
ponente, echipamente, materiale sau aditivi, ce
nu sunt originale sau recomandate de producã-
torul acestui automobil. Garanþiile oferite nu
acoperã nici costurile lucrãrilor de reparaþie ale
defecþiunilor sau condiþiilor provocate de orice
modificãri aduse automobilului dvs., care nu sunt
în conformitate cu specificaþiile producãtorilor.
Piese ºi accesorii originale Mopar ºi alte pro-
duse aprobate de producãtor, inclusiv reco-
mandãri calificate sunt disponibile la dealerul
dvs. autorizat.
Când sunt necesare lucrãri de service, nu uitaþi
cã dealerul dvs. cunoaºte cel mai bine acest
automobil, deþine tehnicieni instruiþi în fabricã ºi
piese originale Mopar ºi este interesat de satis-
facþia dumneavoastrã.
Copyright © 2004 Chrysler
5
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 5
CUM SÃ UTILIZAÞI ACEST MANUAL
Consultaþi cuprinsul pentru a determina secþi-
unea ce cuprinde informaþiile dorite.
La sfârºitul manualului vã este oferit un index
detaliat ce conþine o listã completã a tuturor
subiectelor.
AVERTISMENTE ªI ATENÞIONÃRI
Acest manual conþine AVERTISMENTE cu
privire la procedurile de funcþionare ce ar
provoca accidente sau rãniri grave. De aseme-
nea, acest manual cuprinde ATENÞIONÃRI cu
privire la procedurile ce ar putea avea drept
rezultat deteriorarea automobilului dvs. Dacã
nu citiþi integral acest manual, puteþi omite
informaþii importante. Respectaþi Avertismente-
le ºi Atenþionãrile.
SERIE ªASIU
Seria ºasiului (VIN) se gãseºte pe o plãcuþã sit-
uatã în colþul din stânga faþã al planºei de bord,
vizibilã din exteriorul automobilului, prin par-
briz. Aceastã serie este înscrisã, de aseme-
nea, pe Eticheta Autocolantã cu Informaþii
despre Automobil, fixatã pe un geam al auto-
mobilului. Pãstraþi aceastã etichetã pentru
înregistrarea adecvatã a seriei ºasiului ºi a
echipamentelor opþionale ale automobilului
dumneavoastrã.
Serie ºasiu
NOTÃ:
Dezlipirea etichetei cu seria ºasiului este
ilegalã.
MODIFICÃRI / TRANSFORMÃRI ADUSE
AUTOMOBILULUI
6
AVERTISMENT!
Orice modificãri sau transformãri aduse aces-
tui automobil i-ar putea afecta în mod grav
starea de funcþionare ºi siguranþa ºi pot pro-
duce accidente ce ar rezulta în rãnirea gravã
sau decesul.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 6
LUCRURI PE CARE TREBUIE SÃ LE CUNOAªTEÞI
ÎNAINTE DE A PORNI AUTOMOBILUL
DETALII DESPRE CHEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Cheie de contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Avertizare sonorã cheie în contact . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
SISTEM ELECTRONIC DE IMOBILIZARE
A MOTORULUI SENTRY KEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Informaþii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
SISTEM DE ACCES ILUMINAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
PORTIERE ªI DISPOZITIVE DE BLOCARE PORTIERE . . . .10
Dispozitive de blocare manualã a portierelor . . . . . . . . .10
Sistem electric de blocare a portierelor . . . . . . . . . . . . .11
SISTEM DE ACCES CU TELECOMANDÃ . . . . . . . . . . . . . . . .11
Pentru a debloca portierele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Pentru a bloca portierele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Pentru a elibera luneta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Informaþii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Întreþinerea bateriei telecomenzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
SISTEM DE ALARMÃ - DACÃ EXISTÃ ÎN DOTARE . . . . . . .13
Pentru a seta alarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Pentru a dezarma sistemul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
2
7
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 7
8
HAYON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Lunetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
GEAMURI ELECTRICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Coborâre automatã a geamului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Buton de blocare a geamurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Zgomotul vântului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
SISTEME DE REÞINERE PENTRU PASAGERI . . . . . . . . . . .15
Centura de siguranþã, transversalã ºi diagonalã . . . . . .15
Utilizarea centurii transversale ºi diagonale . . . . . . . . . 16
Centurã diagonalã reglabilã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Modul de blocare automatã - Dacã existã în dotare . . .17
Funcþia de gestionare a energiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Sisteme de pretensionare centuri de siguranþã . . . . . .18
Centurile de siguranþã ºi femeile însãrcinate . . . . . . . .18
Sistem suplimentar de reþinere (SRS) cu
airbag ºofer ºi pasager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Sistem de reþinere pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
RECOMANDÃRI RODAJ MOTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
RECOMANDÃRI PRIVIND SIGURANÞA . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Gaze de eºapament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Verificãri privind siguranþa în interiorul automobilului . . . . .28
Verificãri privind siguranþa la exteriorul automobilului 28
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 8
DETALII DESPRE CHEI
Cheile noului dvs. automobil se aflã într-o
pungã din plastic pe care este lipit numãrul de
cod al cheii. Dacã aþi primit cheile fãrã pungã,
solicitaþi dealerului dvs. autorizat sã vã ofere
numãrul de cod al cheii. Numãrul de cod al cheii
poate fi, de asemenea, obþinut de cãtre dealerul
dvs. autorizat din factura automobilului.
Cheie de contact
Introduceþi cheia complet ºi rotiþi contactul la
una dintre urmãtoarele poziþii. Cheia poate fi
introdusã ºi scoasã numai în poziþia OFF (con-
tact decuplat). Schimbãtorul de viteze trebuie
sã se afle în poziþia P (Parcare).
Poziþiile cheii de contact
Pentru a scoate cheia de contact, treceþi schim-
bãtorul de viteze la poziþia P (Parcare), rotiþi
cheia la poziþia OFF ºi scoateþi-o din contact.
NOTÃ:
De asemenea, cheia de contact este utiliza-
tã pentru a bloca / debloca buºonul rezer-
vorului de combustibil.
Avertizare sonorã cheie în contact
Dacã portiera ºoferului este deschisã când
cheia se aflã în contact ºi nu este trecutã la
poziþia ON (contact cuplat), se va declanºa un
semnal sonor, pentru a vã aminti sã scoateþi
cheia din contact.
SISTEM ELECTRONIC DE IMOBILIZARE A
MOTORULUI SENTRY KEY
Sistemul de imobilizare a motorului Sentry Key
(SKIS) previne acþionarea neautorizatã a auto-
mobilului prin dezactivarea motorului. Sistemul
va opri motorul dupã 2 secunde de funcþionare,
dacã se utilizeazã o cheie incorectã pentru
pornirea automobilului. Acest sistem funcþi-
oneazã prin intermediul cheilor de contact care au
un chip electronic (transponder) încorporat.
Numai cheile de contact ce au fost programate la
sistemele automobilului pot fi utilizate pentru a
porni ºi pune în funcþiune automobilul peste
perioada de validare de 2 secunde.
Sistemul de imobilizare motor Sentry Key nu tre-
buie sã fie armat sau activat. Acesta funcþioneazã
automat, indiferent dacã automobilul este blocat
sau nu. Pe parcursul utilizãrii normale, lampa de
indicare SKIS se va aprinde timp de 3 secunde,
imediat dupã cuplarea contactului, pentru verifi-
carea sistemului. Ulterior, dacã becul rãmâne
aprins, acesta indicã o defecþiune la componen-
tele electronice ale sistemului. Dacã becul începe
sã semnalizeze intermitent imediat dupã cuplarea
contactului, acesta indicã utilizarea unei chei
incorecte pentru pornirea automobilului. Ambele
condiþii menþionate mai sus vor avea drept rezul-
tat oprirea motorului dupã 2 secunde de
funcþionare. Nu uitaþi faptul cã o cheie ce nu a fost
programatã este consideratã, de asemenea, o
cheie incorectã, chiar dacã a fost special con-
ceputã pentru respectivul automobil.
Dacã lampa de indicare SKIS se aprinde în tim-
pul funcþionãrii normale a automobilului (motorul
funcþioneazã de mai mult de 10 secunde), sis-
temul a detectat o defecþiune la componentele
electronice. În acest caz, NU DECUPLAÞI CON-
TACTUL deoarece aceastã defecþiune va avea
drept rezultat oprirea automobilului la fiecare ciclu
de aprindere ulterior. Duceþi automobilul direct la
dealerul dvs. autorizat, pentru service.
NOTÃ:
Pentru repararea sistemului de imobilizare a
motorului, este necesar un cod PIN format
din patru cifre. Acest cod poate fi obþinut de
la dealerul dvs. autorizat. Când duceþi auto-
mobilul la service, TREBUIE SÃ ADUCEÞI CU
DUMNEAVOASTRÃ TOATE CHEILE SENTRY
KEY programate la sistemul automobilului.
9
ATENÞIE!
Când lãsaþi automobilul nesupravegheat,
scoateþi întotdeauna cheia din contact ºi blo-
caþi toate portierele.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 9
Informaþii generale
Prin prezenta, Siemens AG, Automotive
Systems Group, Access Control and Security
Systems, declarã cã Sistemul de Imobilizare a
Motorului este în conformitate cu cerinþele de
bazã ºi alte prevederi relevante ale Directivei
1999/5/CE.
Sistemul de imobilizare este un sistem de 134
kHz. Acesta va fi utilizat în urmãtoarele state
europene, ce aplicã Directiva 1999/5/CE:
Austria, Belgia, Republica Cehã, Danemarca,
Finlanda, Franþa, Germania, Grecia, Ungaria,
Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia,
Polonia, Portugalia, România, Federaþia Rusã,
Slovenia, Spania, Suedia, Elveþia, Iugoslavia ºi
Regatul Unit al Marii Britanii.
Pentru a vizualiza Declaraþia de Conformitate
originalã, vizitaþi pagina de Internet
http://www.siemensauto.com/glossaries/
skim_ec.html.
Funcþionarea sistemului este determinatã de
urmãtoarele douã condiþii:
1. Acest sistem poate sã nu cauzeze inter-
ferenþe dãunãtoare.
2. Acest sistem trebuie sã accepte orice inter-
ferenþã ce poate fi recepþionatã, inclusiv inter-
ferenþa ce poate provoca o funcþionare
nedoritã.
SISTEM DE ACCES ILUMINAT
Lãmpile interioare se aprind atunci când
deschideþi oricare dintre portiere. Acestea vor
rãmâne aprinse timp de 30 de secunde dupã
închiderea tuturor portierelor apoi se estom-
peazã treptat pânã la stingerea completã.
De asemenea, luminile se vor estompa treptat
pânã la stingerea completã, dacã dupã
închiderea tuturor portierelor veþi cupla contactul.
PORTIERE ªI DISPOZITIVE DE BLOCARE
PORTIERE
Dispozitive de blocare manualã a portierelor
Utilizaþi plonjorul pentru blocarea manualã a
portierei, pentru a bloca din interior portierele
automobilului. Dacã plonjorul este apãsat
când portiera este închisã, aceasta se va
bloca. Prin urmare, înainte de a închide
portiera trebuie sã vã asiguraþi cã nu aþi uitat
cheile în interiorul automobilului.
10
AVERTISMENT!
Pentru securitatea personalã ºi siguranþa
în caz de accident, blocaþi portierele auto-
mobilului în timp ce conduceþi, când par-
caþi sau pãrãsiþi automobilul.
AVERTISMENT!
Când pãrãsiþi automobilul, scoateþi întot-
deauna cheia din contact ºi blocaþi auto-
mobilul. Nu lãsaþi copii nesupravegheaþi
în automobil sau nu permiteþi accesul
copiilor la un automobil neblocat.
Utilizarea nesupravegheatã a echipa-
mentelor automobilului poate provoca
rãnirea personalã gravã ºi decesul.
ATENÞIE!
Un automobil neblocat reprezintã o invi-
taþie deschisã pentru infractori. Când
lãsaþi automobilul nesupravegheat,
scoateþi întotdeauna cheia din contact ºi
blocaþi toate portierele.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 10
Sisteme de blocare a portierelor din spate
pentru siguranþa copiilor
Portierele din spate ale automobilului dvs. sunt
echipate cu sisteme de blocare pentru sigu-
ranþa copiilor. Dacã ridicaþi partea manetei
pentru deschiderea portierei, aceasta nu poate
fi deschisã din interiorul automobilului. Apãsaþi
maneta în jos pentru a dezactiva sistemele de
blocare a portierelor spate, pentru protecþia
copiilor.
Sistem electric de blocare a portierelor
Pe fiecare panou frontal al portierei se aflã un
buton pentru blocarea acesteia. Apãsaþi pe
acest buton, pentru a bloca sau debloca
portierele.
Dacã plonjorul este apãsat când portiera este
închisã, aceasta se va bloca. Prin urmare,
înainte de a închide portiera trebuie sã vã
asiguraþi cã nu aþi uitat cheile în interiorul auto-
mobilului.
Dacã apãsaþi pe butonul de blocare a portierei
când cheia se aflã în contact ºi portiera ºoferu-
lui este deschisã, portierele nu se vor bloca.
Portierele spate nu se pot deschide din interi-
orul automobilului pânã nu ridicaþi plonjoarele
de blocare.
Sistem automat de blocare portiere
Dacã este selectatã aceastã funcþie, dispozi-
tivele de blocare a portierelor se vor bloca
automat, dacã viteza automobilului depãºeºte
24 km/h (15 mph) ºi toate portierele sunt
închise. Acest sistem se va reseta ori de câte
ori se deschide o portierã.
Aceastã funcþie poate fi selectatã ºi poate fi acti-
vatã sau dezactivatã. Consultaþi “Centrul
Electronic de Informaþii pentru Automobil
(EVEIC) - Funcþii Programabile pentru Client”, în
Secþiunea 4 a acestui manual sau consultaþi
dealerul dvs. autorizat.
Deblocare automatã la Funcþia de ieºire -
Disponibilã numai dacã Sistemul automat
de blocare este activat
Aceastã funcþie va debloca toate portierele
odatã cu deschiderea portierei ºoferului, dacã
automobilul este oprit ºi schimbãtorul de viteze
se aflã în poziþia P (Parcare) sau N (Neutru).
Consultaþi “Centrul Electronic de Informaþii pen-
tru Automobil (EVIC) - Funcþii Programabile
pentru Client”, în Secþiunea 4 a acestui manual
sau consultaþi dealerul dvs. autorizat.
SISTEM DE ACCES CU TELECOMANDÃ
Acest sistem permite blocarea sau deblocarea
portierelor ºi a hayonului sau activarea alarmei
de panicã de la distanþe de aproximativ 7 metri
(23 de picioare) utilizând o telecomandã radio.
Telecomanda trebuie îndreptatã spre automo-
bil pentru a activa sistemul.
11
AVERTISMENT!
Evitaþi blocarea vreunui pasager în interi-
orul automobilului, în caz de coliziune. Nu
uitaþi cã portierele spate pot fi deschise
numai din exterior, când sistemele de blo-
care pentru protecþia copiilor sunt activate.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 11
NOTÃ:
În cazul în care cheia se aflã în contact, toate
butoanele de pe telecomandã vor fi dezacti-
vate. Butoanele celorlalte chei cu telecomandã
disponibile vor funcþiona. Dacã automobilul
este scos din poziþia P (Parcare), sunt dezacti-
vate toate butoanele tuturor cheilor cu teleco-
mandã disponibile.
Pentru a debloca portierele
Apãsaþi ºi eliberaþi butonul “Unlock” (Deblocare) de
pe telecomandã o singurã datã pentru a debloca
portiera ºoferului sau de douã ori, pentru a debloca
toate portierele. Semnalizatoarele de direcþie vor
lumina intermitent de douã ori pentru a confirma
semnalul de deblocare. De asemenea, sistemul de
intrare iluminatã se aprinde.
NOTÃ:
Dacã doriþi, puteþi programa sistemul sã
deblocheze toate portierele, la prima apãsare a
butonului “Unlock” (Deblocare).
Consultaþi “Deblocare cu telecomanda a
portierei ºoferului în prima fazã” din secþiunea
Setãri Personale a modulului “Centru Electronic
de Informaþii pentru Automobil (EVIC)” sau pur
ºi simplu respectaþi urmãtoarele etape:
1. Apãsaþi butonul “Unlock” (Deblocare) timp de 4
- 10 secunde.
2. Dupã apãsarea butonului “Unlock”, (dupã 4 se-
cunde), apãsaþi butonul “Lock” (Blocare). Eliberaþi
ambele butoane.
Funcþia de “Deblocare cu telecomanda a portierei
ºoferului în prima fazã” poate fi reactivatã prin
repetarea acestei proceduri.
Pentru a bloca portierele
Apãsaþi ºi eliberaþi butonul “Lock” (Blocare) de pe
telecomandã, pentru a bloca toate portierele.
Semnalizatoarele de direcþie vor lumina intermitent o
singurã datã pentru a confirma semnalul de blocare.
Claxonul va emite un sunet de avertizare pentru a
confirma semnalul. Dacã doriþi, funcþia de “Emitere
sunet de claxon la blocare” poate fi activatã ºi dezac-
tivatã, consultând Funcþiile Programabile pentru
Client din secþiunea “Centru Electronic de Informaþii
pentru Automobil (EVIC)”.
Pentru a elibera luneta
Apãsaþi de douã ori butonul pentru eliberarea
lunetei/hayonului de pe telecomandã pentru a elibe-
ra luneta.
Informaþii generale
Telecomanda ºi receptoarele funcþioneazã pe o
frecvenþã de 433,92 MHz, conform normelor CEE.
Aceste dispozitive trebuie autorizate pentru a fi în
conformitate cu normele specifice, în fiecare stat indi-
vidual.
Sunt incluse douã seturi de norme: ETS (Standardul
European de Telecomunicaþii) 300-220, utilizat de
majoritatea þãrilor ºi norma federalã germanã BZT
225Z125, ce are la bazã norma ETC 300-220, cu
cerinþe suplimentare unice. Alte cerinþe definite sunt
menþionate în ANEXA VI a DIRECTIVEI 95/56/CE a
COMISIEI EUROPENE. Funcþionarea sistemului
este condiþionatã de urmãtoarele douã condiþii:
Acest sistem nu poate determina interferenþe
dãunãtoare.
Acest sistem trebuie sã accepte orice interferenþã
recepþionatã, inclusiv interferenþa ce poate provo-
ca o funcþionare nedoritã.
În cazul în care modul de Blocare prin Telecomandã
nu funcþioneazã de la distanþa normalã, verificaþi
urmãtoarele douã situaþii.
1. Bateriile telecomenzii sunt descãrcate. Durata de
viaþã estimatã a bateriei este de minimum trei ani.
2. Telecomanda se aflã în apropierea unui trans-
miþãtor radio cum ar fi un turn de transmisii radio,
transmiþãtorul unui aeroport ºi unele aparate de radio
portabile sau CB.
Întreþinerea bateriei telecomenzii
Se recomandã înlocuirea bateriei descãrcate cu o
baterie de tip CR2032.
NOTÃ:
Nu atingeþi bornele bateriei situate pe partea infe-
rioarã a carcasei sau placa cu circuite imprimate.
12
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 12
1. Cu butoanele telecomenzii orientate în jos,
desfaceþi ºuruburile mici ºi separaþi cele douã
jumãtãþi ale telecomenzii. Asiguraþi-vã cã nu
deterioraþi garnitura din cauciuc la
desprinderea celor douã jumãtãþi de carcasã.
2. Scoateþi bateria ºi înlocuiþi-o. Evitaþi contac-
tul noii baterii cu degetele. Petele de grãsime
lãsate de piele pot provoca deteriorarea
bateriei. Dacã atingeþi o baterie, curãþaþi-o cu
alcool pentru uz medicinal.
3. Pentru a reasambla carcasa telecomenzii,
uniþi cele douã jumãtãþi ale acesteia. Montaþi ºi
strângeþi ºuruburile pânã se fixeazã corespun-
zãtor. Asiguraþi-vã cã între cele douã jumãtãþi
de carcasã existã o distanþã egalã. Testaþi
funcþionarea telecomenzii.
SISTEM DE ALARMÃ - DACÃ EXISTÃ
ÎN DOTARE
Acest sistem monitorizeazã portierele, hayonul,
luneta ºi contactul pentru a determina punerea
în funcþionare neautorizatã.
Când alarma este activatã, sistemul emite atât
semnale sonore cât ºi luminoase. Claxonul va
emite semnale sonore repetate, timp de trei
minute ºi farurile ºi lãmpile spate vor lumina inter-
mitent încã 15 minute.
Pentru a seta alarma
Alarma va fi armatã când utilizaþi telecomanda
pentru a bloca portierele ºi hayonul sau când uti-
lizaþi butonul sistemului electronic de blocare,
când o portierã este deschisã. Dupã închiderea
ºi blocarea tuturor portierelor, o lampã de control
roºie, situatã în grupul de instrumente, va lumina
intermitent rapid timp de aproximativ 16
secunde, pentru a confirma armarea sistemului.
Dacã pe parcursul acestei perioade de pre-
armare de 16 secunde deschideþi o portierã sau
hayonul, veþi anula armarea. Dacã sistemul se
armeazã corespunzãtor, lampa de control de
culoare roºie va lumina intermitent într-un ritm
mai redus, pentru a indica setarea alarmei.
Blocarea manualã a portierelor, fie de la plonjorul
de blocare situat pe interiorul portierelor, fie prin
acþionarea cheii în contact, nu va seta alarma.
Pentru a dezarma sistemul
Pentru a dezarma sistemul, utilizaþi telecomanda
sau cheia pentru a debloca portiera ºoferului.
Dacã ceva anume a declanºat sistemul de alar-
mã, în absenþa dvs., la deblocarea portierelor,
claxonul va suna de trei ori. Verificaþi automobilul
pentru a constata eventuala tentativã de intrare
prin efracþie.
Sistemul de alarmã este proiectat pentru a pro-
teja automobilul, deºi puteþi crea situaþii în care
sistemul se va arma în mod neaºteptat. Dacã
rãmâneþi în automobil ºi portierele sunt blocate
cu telecomanda, odatã sistemul armat (dupã 16
secunde), dacã trageþi de mânerul de pe portierã
pentru a ieºi, alarma se va declanºa. În acest
caz, apãsaþi pe butonul “Unlock” (Deblocare) de
pe telecomandã, pentru a dezarma sistemul.
Sistemul de alarmã nu va fi dezarmat printr-un
proces de deblocare manualã, de la plonjorul de
blocare situat pe partea interioarã a portierei sau
prin acþionarea cheii în contact.
HAYON
Pentru a deschide hayonul, prindeþi (apãsaþi)
mânerul ºi ridicaþi-l. Deblocarea manualã a
automobilului de la plonjor sau prin acþionarea
cheii în contact nu va debloca hayonul.
Eliberarea hayonului
13
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 13
Luneta
La deblocarea hayonului va fi deblocatã ºi
luneta. Pentru a deschide luneta, ridicaþi
butonul acesteia, situat pe hayon.
Eliberare lunetã
O datã deschisã luneta, conexiunea cu ºtergã-
torul acesteia este întreruptã, prevenind
acþionarea lamelei atâta timp cât luneta este
deschisã.
NOTÃ:
În cazul în care se produce un scurt circuit
la sistemul de blocare a hayonului, puteþi
utiliza un dispozitiv de deblocare de
urgenþã, pentru a deschide hayonul. Puteþi
avea acces la dispozitivul de deblocare de
urgenþã prin capacul plasat pe capitonajul
panoului hayonului.
GEAMURI ELECTRICE
Comenzile geamurilor electrice sunt situate pe
capitonajul panoului portierei ºoferului. Pe
portiera din faþã/spate existã un singur buton
care acþioneazã geamul portierei pasagerului
din faþã/spate.
Butoanele geamurilor electrice
Butoanele geamurilor electrice mai rãmân
active timp de 10 minute dupã decuplarea con-
tactului. Dacã deschideþi una dintre portierele
din faþã ale automobilului, aceastã funcþie va fi
anulatã.
14
AVERTISMENT!
Conducerea cu hayonul deschis poate
permite accesul gazelor de eºapament
nocive în interiorul automobilului. Aceste
gaze pot afecta grav sãnãtatea dumnea-
voastrã ºi a pasagerilor. Menþineþi întot-
deauna hayonul închis când conduceþi
automobilul.
AVERTISMENT!
Conducerea cu luneta deschisã poate per-
mite accesul gazelor de eºapament nocive
în interiorul automobilului. Aceste gaze
pot afecta grav sãnãtatea dumneavoastrã
ºi a pasagerilor. Menþineþi întotdeauna
luneta închisã când conduceþi automo-
bilul.
AVERTISMENT!
Pentru a evita rãnirea, pãstraþi distanþa
când deschideþi luneta. Luneta se va ridi-
ca automat.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 14
Coborâre automatã a geamului
Butonul de acþionare a geamului ºoferului dis-
pune de funcþia de coborâre automatã. Apãsaþi
butonul de acþionare a geamului peste primul
limitator de cursã, eliberaþi ºi geamul va coborî
automat. Pentru a anula miºcarea automatã,
acþionaþi butonul în sus sau în jos ºi eliberaþi-l.
Buton de blocare a geamurilor
Butonul de blocare a geamurilor situat pe
portiera ºoferului vã permite sã dezactivaþi
butoanele de comandã a geamurilor de pe cele-
lalte portiere. Pentru a dezactiva comenzile gea-
murilor de pe celelalte portiere, apãsaþi butonul
de blocare a geamurilor. Pentru a activa comen-
zile geamurilor, apãsaþi din nou butonul de blo-
care a geamurilor.
Buton de blocare geamuri
Zgomotul vântului
Zgomotul vântului poate fi descris ca percepþia
presiunii ce apasã pe urechi sau ca sunetul
similar unui elicopter. Automobilul dvs. poate
prezenta zgomotul inconfundabil al vântului, cu
geamurile coborâte sau cu trapa de acoperiº
(dacã existã în dotare) în anumite poziþii de
deschidere sau atunci când este parþial
deschisã. Perceperea acestui zgomot este un
lucru normal ºi poate fi redusã la minimum.
Dacã sunetul se produce când trapa de
acoperiº este deschisã, reglaþi unghiul de
deschidere pentru a minimiza zgomotul.
SISTEME DE REÞINERE PENTRU
PASAGERI
Unele dintre cele mai importante caracteristici
privind siguranþa automobilului sunt sistemele
de reþinere. Acestea cuprind centurile de sigu-
ranþã faþã ºi spate pentru ºofer ºi toþi pasagerii,
airbag-urile faþã, pentru ºofer ºi pasagerul din
dreapta ºi airbag-urile tip cortinã, pentru ºofer
ºi pasagerii aºezaþi lângã geam. Dacã trans-
portaþi copii prea mici pentru a purta centurile
de siguranþã pentru adulþi, aceste centuri de
siguranþã pot fi reglate pentru a proteja sis-
temele de reþinere pentru copii ºi sugari.
NOTÃ:
Airbag-urile faþã dispun de un design cu
deschidere în douã trepte. Acest design per-
mite airbag-ului sã asigure diferite nivele de
deschidere, în funcþie de gravitatea coliziunii.
Vã rugãm sã acordaþi o atenþie deosebitã infor-
maþiilor oferite în prezenta secþiune. Acestea vã
explicã cum sã utilizaþi corect sistemele de
reþinere, pentru a vã oferi dumneavoastrã ºi
pasagerilor cel mai înalt grad de siguranþã posibil.
Legaþi centura de siguranþã chiar dacã sunteþi
un ºofer excelent ºi chiar dacã nu parcurgeþi
decât trasee scurte. Unul din participanþii la
trafic poate sã nu fie un ºofer experimentat ºi
sã producã o coliziune în care sã vã implice ºi
pe dumneavoastrã. Acest lucru se poate
întâmpla la distanþã mare faþã de locuinþa dvs.
sau chiar pe strada pe care locuiþi.
Cercetãrile au demonstrat cã centurile de sigu-
ranþã salveazã viaþa ºi pot reduce gravitatea
rãnirilor într-o coliziune. Unele dintre cele mai
grave rãniri au loc atunci când pasagerii sunt
aruncaþi în afara automobilului. Centurile de
siguranþã reduc posibilitatea de a fi aruncat din
15
AVERTISMENT!
Dacã nu sunteþi corect asiguraþi cu centu-
ra de siguranþã, în caz de coliziune, dum-
neavoastrã ºi pasagerii vã aflaþi în pericol
de a suferi rãniri grave sau chiar deces. Vã
puteþi izbi de interiorul automobilului sau
de alþi pasageri sau puteþi fi aruncat în
afara automobilului. Asiguraþi-vã întot-
deauna cã dvs. ºi ceilalþi ocupanþi purtaþi
corect legate centurile de siguranþã.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 15
automobil ºi riscul de rãnire provocat prin izbirea de inte-
riorul habitaclului. Oricine se aflã în interiorul unui auto-
mobil trebuie sã se asigure întotdeauna cu centura de
siguranþã pentru a reduce sau a preveni riscul de rãnire.
Centura transversalã ºi diagonalã
Toate scaunele automobilului dumneavoastrã sunt
dotate cu combinaþia centurã transversalã ºi centurã
diagonalã. Retractorul centurii de siguranþã este
proiectat sã se blocheze în timpul frânãrilor foarte
bruºte sau al coliziunilor. Aceastã funcþie permite, în
condiþii normale, ca centura diagonalã sã se deplaseze
liber, în funcþie de miºcãrile dumneavoastrã. Dar în caz
de coliziune, centura se va bloca ºi va reduce riscul
de izbire de interiorul automobilului sau de a fi aruncat
în afara acestuia.
Utilizarea centurii transversale ºi diagonale
Instrucþiuni
1. Intraþi în automobil ºi închideþi portiera. Aºezaþi-vã
comod pe scaun ºi reglaþi centura de siguranþã.
2. Clema de siguranþã a centurii se aflã aproximativ
deasupra scaunului dumneavoastrã. Apucaþi clema
de fixare ºi trageþi de centurã. Glisaþi în sus clema de
fixare a chingii, atât cât este necesar pentru a trece
centura în jurul coapselor.
3. Când centura s-a derulat suficient pentru a fi montatã,
introduceþi clema de fixare în cataramã, pânã auziþi un “clic”.
4. Plasaþi centura transversalã de-a lungul coapselor,
sub abdomen. Pentru a întinde perfect centura transver-
salã ºi a evita slãbirea acesteia, trageþi puþin în sus de
centura diagonalã. Pentru a slãbi centura transversalã,
16
AVERTISMENT!
Este periculos sã purtaþi centura de siguranþã
legatã incorect. Centurile de siguranþã sunt special
proiectate pentru a vã proteja ºi a se potrivi struc-
turii dumneavoastrã osoase. Aceasta este cea mai
puternicã parte a trupului dvs. ºi poate prelua cel
mai bine forþa unei coliziuni. Purtarea incorectã a
centurii de siguranþã poate determina rãnirea ºi mai
gravã în caz de coliziune. Puteþi suferi rãni interne
sau chiar puteþi aluneca sub centurã. Urmaþi aceste
instrucþiuni, pentru a purta corespunzãtor centura
de siguranþã ºi de asemenea pentru a conferi în per-
manenþã siguranþa pasagerilor dumneavoastrã.
O centurã de siguranþã nu trebuie sã protejeze
niciodatã douã persoane în acelaºi timp. În caz de
accident, persoanele protejate de aceeaºi centurã
se pot lovi una de cealaltã, rãnindu-se reciproc. Nu
utilizaþi niciodatã o centurã transversalã/diagonalã
sau o centurã transversalã pentru mai mult de o
persoanã, indiferent de dimensiunea acesteia.
AVERTISMENT!
Dacã fixaþi o centurã într-o altã cataramã decât
cea corespunzãtoare, protecþia nu va fi eficientã.
Centura transversalã se poate aºeza prea sus pe
trupul dvs., putând provoca astfel rãni interne.
Prindeþi întotdeauna centura în catarama cea
mai apropiatã de dumneavoastrã.
De asemenea, o centurã prea largã nu vã va
asigura protecþia necesarã. În cazul unei frânãri
bruºte, v-aþi putea deplasa prea mult spre
înainte, crescând posibilitatea de rãnire. Prindeþi
centura de siguranþã ferm ºi confortabil în
acelaºi timp.
Este foarte periculos sã purtaþi centura de sigu-
ranþã pe sub braþ. Trupul dvs. s-ar putea izbi de
suprafeþele interioare ale automobilului,
crescând riscul de rãnire la cap ºi gât. O centurã
de siguranþã purtatã pe sub braþ poate provoca
rãni interne. Coastele nu sunt atât de rezistenþe
precum oasele umerilor. Purtaþi centura diago-
nalã peste umãr astfel încât oasele dumnea-
voastrã cele mai puternice sã poatã prelua forþa,
în caz de coliziune.
O centurã diagonalã plasatã pe dedesubt nu vã
va proteja împotriva rãnilor în timpul unei colizi-
uni. Dacã nu purtaþi centura de siguranþã diago-
nalã, posibilitatea de a vã lovi în zona capului în
caz de coliziune este mai mare. Centura trans-
versalã ºi cea diagonalã sunt proiectate pentru a
fi utilizate simultan.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 16
în cazul în care aceasta este prea strânsã, înclinaþi
clema de fixare ºi trageþi de centura transversalã. O
centurã de siguranþã prinsã ferm reduce riscul de a
aluneca pe sub aceasta în caz de coliziune.
5. Poziþionaþi centura diagonalã pe piept, astfel încât
sã se aºeze confortabil ºi sã nu atârne pe gât.
Retractorul va întinde perfect centura fãrã a permite
slãbirea necorespunzãtoare a acesteia.
6. Pentru a elibera centura, apãsaþi pe butonul roºu
pe care scrie PRESS (APÃSAÞI) de pe cataramã.
Centura va fi retractatã automat, în poziþia iniþialã de
pãstrare. Dacã este necesar, glisaþi clema de fixare
pe sub chingã, pentru a permite retractarea completã.
Centura diagonalã reglabilã
Ancorare
La centurile de siguranþã ale scaunelor faþã, centura
diagonalã poate fi reglatã în sus sau în jos, pentru a
poziþiona centura la distanþã de gât. Apãsaþi pe
butonul de eliberare, pentru a elibera sistemul de
ancorare, apoi deplasaþi-l în sus sau în jos, la poziþia
cea mai potrivitã pentru dumneavoastrã.
În calitate de ºofer, dacã sunteþi mai scund decât
înãlþimea medie, veþi prefera poziþia cea mai joasã, iar
dacã sunteþi mai înalt, veþi prefera poziþia cea mai ridi-
catã. Când eliberaþi sistemul de ancorare, încercaþi sã
îl deplasaþi în sus sau în jos, pentru a vã asigura cã
este blocat în poziþie.
Modul de blocare automatã - Dacã existã în
dotare
În acest mod, centura diagonalã va fi pre-blocatã
automat. Centura va rãmâne retractatã pentru a înlã-
tura orice porþiune slãbitã a chingii diagonale.
17
AVERTISMENT!
O centurã transversalã purtatã prea sus pe
abdomen, poate mãri riscul de rãnire în caz de
coliziune. Forþa de presiune a centurii nu va fi
aplicatã pe oasele puternice ale ºoldurilor sau
ale pelvisului, ci pe abdomen. Purtaþi întotdeau-
na chinga transversalã a centurii de siguranþã
cât mai jos posibil ºi pãstraþi-o ferm întinsã.
De asemenea, o centurã de siguranþã rãsucitã
nu poate oferi protecþia necesarã. În caz de coli-
ziune, o centurã rãsucitã vã poate rãni.
Asiguraþi-vã cã centura de siguranþã este dreap-
tã. Dacã nu puteþi îndrepta o centurã de sigu-
ranþã a automobilului dvs., adresaþi-vã dealeru-
lui autorizat pentru repararea acesteia.
AVERTISMENT!
O centurã destrãmatã sau uzatã se poate rupe în
timpul unei coliziuni, lãsându-vã fãrã protecþie.
Inspectaþi periodic sistemul de centuri, veri-
ficând tãieturile, destrãmãrile sau componentele
slãbite. Componentele deteriorate trebuie
înlocuite imediat. Nu dezasamblaþi sau modifi-
caþi sistemul. Ansamblurile centurilor de sigu-
ranþã trebuie înlocuite dupã un accident, dacã
au fost deteriorate.
(retractorul, chingile deteriorate, etc.).
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 17
Când trebuie sã utilizaþi modul de blocare
automatã
Ori de câte ori pe scaunul central spate este
montat un scaun de siguranþã pentru copii.
Copiii cu vârsta de 12 ani sau mai mici trebuie
asiguraþi corect pe scaunul din spate, ori de
câte ori este posibil.
Cum sã utilizaþi modul de blocare automatã
1. Fixaþi centura de siguranþã, transversalã ºi
diagonalã.
2. Prindeþi chinga diagonalã ºi trageþi în jos
pânã la extragerea totalã a centurii din retractor.
3. Permiteþi retractarea centurii. Pe mãsurã ce
centura se retracteazã, veþi auzi un sunet de
clic. Acest lucru indicã cã centura se aflã acum
în modul de blocare automatã.
Cum sã dezactivaþi modul de blocare automatã
Desfaceþi centura de siguranþã transversalã ºi
diagonalã ºi permiteþi-i sã se retracteze complet
pentru a dezactiva modul de blocare automatã
ºi a activa modul de blocare de urgenþã.
Funcþia de gestionare a energiei
Acest automobil este dotat, pentru locurile din
faþã, cu un sistem de centuri de siguranþã cu
funcþie de gestionare a energiei pentru a ajuta
suplimentar la reducerea riscului de rãnire în
caz de coliziune frontalã.
Sistemul de centuri de siguranþã deþin un
ansamblu retractor ce este conceput pentru a
elibera chinga în mod controlat. Aceastã
funcþie este destinatã sã reducã forþa centurii
aplicatã pe pieptul ocupantului.
Sisteme de pretensionare centuri de siguranþã
Centurile de siguranþã ale ºoferului ºi
pasagerului din faþã sunt dotate cu un sistem
de pretensionare proiectat sã întindã ferm cen-
tura în caz de coliziune. Acest sistem
îmbunãtãþeºte performanþa centurii de sigu-
ranþã, asigurând faptul cã aceasta este întinsã
ferm pe trupul ocupantului înaintea unei coliziu-
ni. Sistemele de pretensionare funcþioneazã
pentru ocupanþii de orice dimensiuni, inclusiv
pentru copiii aflaþi în scaune pentru copii.
NOTÃ:
Aceste sisteme nu substituie legarea corec-
tã a centurii de cãtre ocupant. Centura tre-
buie purtatã în continuare ferm ºi trebuie
poziþionatã corect.
Sistemele de pretensionare sunt declanºate de
Modulul de Control al Siguranþei Ocupantului
(ORC). Ca ºi airbag-urile frontale, sistemele
de pretensionare nu pot fi reparate, ci doar
înlocuite dupã declanºare. Dupã un accident
suficient de grav pentru a declanºa airbag-urile
ºi sistemele de pretensionare, acestea trebuie
înlocuite.
Centurile de siguranþã ºi femeile
însãrcinate
Recomandãm ca femeile însãrcinate sã uti-
lizeze centurile de siguranþã pe întreaga
perioadã a sarcinii. Asigurând securitatea
mamei este cel mai bun mod de a asigura
securitatea copilului.
Femeile însãrcinate trebuie sã poarte chinga
transversalã a centurii de-a lungul coapselor ºi
cât mai ferm posibil peste ºolduri. Pãstraþi cen-
tura cât mai jos posibil, pentru a nu se ridica
peste abdomen. Astfel oasele puternice ale
ºoldurilor vor prelua forþa în caz de accident.
18
AVERTISMENT!
Ansamblul centurã ºi retractor trebuie
înlocuit dacã ansamblul centurii cu
funcþia “retractor cu blocare automatã”
sau altã funcþie a centurii nu
funcþioneazã corespunzãtor, atunci
când este verificat conform proce-
durilor menþionate în Manualul de
Service.
Dacã nu înlocuiþi ansamblul centurã ºi
retractorul poate mãri riscul de rãnire în
caz de coliziune.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 18
Sistem suplimentar de reþinere (SRS)
cu airbag ºofer ºi pasager
Acest automobil este dotat cu airbag-uri pentru
ºofer ºi pasagerul din faþã ca sistem suplimen-
tar de siguranþã al sistemului de reþinere cu
centuri. Airbag-ul frontal al ºoferului este mon-
tat în capacul volanului. Airbag-ul lateral al
pasagerului din faþã este montat în planºa de
bord, deasupra torpedoului. Cuvintele
SRS/AIRBAG sunt gravate pe capacele airbag-
urilor.
Airbag-urile frontale au un design cu
deschidere în douã trepte. Acest design per-
mite airbag-ului sã asigure diferite nivele de
deschidere, în funcþie de severitatea coliziunii
ºi dimensiunea ocupantului.
Acest automobil este echipat cu airbag-uri tip
cortinã pentru a proteja ºoferul, pasagerii din
faþã ºi spate, aºezaþi lângã geam. Acestea sunt
amplasate deasupra geamurilor laterale, iar
capacele lor sunt etichetate cu SRS/AIRBAG.
NOTÃ:
Capacele airbag-urilor pot sã nu fie vizibile
în capitonajul interior, dar acestea se vor
deschide pentru a permite declanºarea
airbag-urilor.
19
AIRBAG
ªOFER
SUPORTURI PENTRU GENUNCHI
AIRBAG
PASAGER
AVERTISMENT!
Nu aºezaþi nimic pe sau în jurul
capacelor airbag-urilor frontale ºi nu
încercaþi sã le desfaceþi manual. În caz
contrar, puteþi deteriora airbag-urile ºi
vã puteþi rãni în caz de accident datoritã
absenþei airbag-urilor. Aceste capace de
protecþie pentru airbag-urile tip cortinã
sunt proiectate sã se deschidã numai la
declanºarea acestora.
Nu aºezaþi bagaje sau alte încãrcãturi la
un nivel atât de ridicat încât sã blocheze
capacul airbag-ului de geam. Zona în
care este amplasat airbag-ul lateral nu
trebuie obturatã în nici un mod.
Nu montaþi accesorii ce ar putea modifi-
ca acoperiºul ºi nu adãugaþi o trapã de
acoperiº la automobilul dvs. Nu adãu-
gaþi portbagaje de acoperiº ce necesitã
dispozitive de fixare permanente (bolþuri
ºi ºuruburi) pentru instalarea pe
acoperiºul automobilului. Nu perforaþi
acoperiºul automobilului, oricare ar fi
motivul pentru care doriþi acest lucru.
Nu acoperiþi ºi nu plasaþi obiecte pe
capacele airbag-urilor. Aceste articole
pot provoca rãniri grave în timpul
declanºãrii.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 19
Airbag-urile frontale dispun de un design cu
deschidere în douã trepte. Acest design permite
airbag-ului sã asigure diferite nivele de
deschidere, în funcþie de gravitatea coliziunii.
Împreunã cu centurile de siguranþã, airbag-urile
frontale funcþioneazã alãturi de suporturile pentru
genunchi ale planºei de bord, pentru a oferi o mai
bunã protecþie ºoferului ºi pasagerului din faþã.
De asemenea, airbag-urile laterale acþioneazã
împreunã cu centurile de siguranþã pentru a
îmbunãtãþi protecþia ocupanþilor.
Centurile de siguranþã sunt proiectate pentru a vã
proteja în numeroase tipuri de coliziuni.
Airbag-urile frontale se declanºeazã în caz de
coliziuni frontale moderate pânã la grave.
Airbag-urile laterale se declanºeazã pe partea
afectatã a automobilului în caz de coliziuni late-
rale, moderate sau severe. În anumite tipuri de
coliziuni, se pot declanºa atât airbag-urile frontale
cât ºi cele laterale. Dar, chiar ºi în cazul coliziu-
nilor în care airbag-urile funcþioneazã, trebuie sã
purtaþi centurile de siguranþã pentru a vã menþine
în poziþia corectã, pentru ca airbag-ul sã vã poatã
proteja corespunzãtor.
Iatã câteva etape simple pe care le-aþi putea
urma pentru a minimiza riscul de rãnire provocatã
de un airbag în curs de declanºare.
1. Copiii sub 12 ani trebuie sã cãlãtoreascã întot-
deauna pe bancheta din spate, corect protejaþi cu
centura de siguranþã.
Sugarii aºezaþi în scaune pentru copii orientate cu
partea posterioarã spre sensul de deplasare nu
trebuie NICIODATÃ sã cãlãtoreascã pe scaunul
din faþã al automobilului, protejat de un airbag.
Declanºarea airbag-ului poate provoca rãnirea
gravã sau decesul sugarilor aflaþi în aceastã poziþie.
Copiii care nu au dimensiunile potrivite pentru a
purta corect centura de siguranþã a automobilului,
trebuie aºezaþi ºi protejaþi într-un scaun pentru
copii sau pe o pernã pentru înãlþare, montate pe
bancheta din spate. Copiii mai mari care nu uti-
lizeazã scaunele pentru copii sau pernele de
înãlþare, trebuie sã cãlãtoreascã aºezaþi corect pe
bancheta din spate ºi protejaþi cu centura de sigu-
ranþã. Nu permiteþi niciodatã copiilor sã cãlãtoreas-
cã cu centura de siguranþã pe sub umãr sau trup.
Dacã un copil cu vârsta cuprinsã între 1 ºi 12 ani
trebuie sã cãlãtoreascã pe scaunul pasagerului
din faþã, datoritã faptului cã toate locurile automo-
bilului sunt ocupate, deplasaþi scaunul cât mai
departe posibil de panoul de bord ºi utilizaþi sis-
temul de protecþie pentru copii corespunzãtor.
Vezi “Sistem de reþinere pentru copii”, din aceastã
secþiune.
Pentru a vã asigura cã utilizaþi corect sistemul de
reþinere pentru copii, trebuie sã citiþi mai întâi
instrucþiunile oferite de producãtorul acestuia.
2. Toþi ocupanþii automobilului trebuie sã utilizeze
corect centurile de siguranþã, transversale ºi dia-
gonale.
3. Scaunele ºoferului ºi pasagerului din faþã tre-
buie trase spre înapoi cât mai practic posibil, pen-
tru a permite umflarea airbag-urilor frontale.
4. Nu vã sprijiniþi de portierã sau geam, airbag-
urile se vor declanºa cu multã forþã în spaþiul din-
tre dumneavoastrã ºi portierã.
20
AVERTISMENT!
Nu trebuie sã vã bazaþi numai pe capaci-
tatea de protecþie oferitã exclusiv de
airbag-uri deoarece astfel, în caz de coli-
ziune, puteþi suferi rãni mai grave.
Airbag-urile funcþioneazã împreunã cu
centurile de siguranþã pentru a vã asigu-
ra protecþia necesarã. În unele coliziuni,
airbag-urile nu se vor declanºa deloc.
Purtaþi întotdeauna centurile de sigu-
ranþã, chiar dacã automobilul este dotat
cu airbag-uri.
Poziþionarea prea apropiatã de volan
sau planºa de bord, în timpul
declanºãrii airbag-urilor poate determi-
na rãniri grave. Airbag-urile au nevoie
de spaþiul necesar pentru a se declanºa.
Aºezaþi-vã rezemaþi de spãtar, conforta-
bil, întinzându-vã mâinile pentru a
ajunge la volan sau la planºa de bord.
Airbag-urile laterale au, de asemenea,
nevoie de spaþiul necesar pentru a se
declanºa. Nu vã aplecaþi spre uºã sau
geam. Staþi aºezat drept, pe centrul
scaunului.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 20
Componentele sistemului de airbag
Sistemul de airbag constã din urmãtoarele:
Modulul de control al siguranþei ocupantului
Lampã de avertizare airbag
Airbag ºofer
Airbag pasager faþã
Airbag-uri laterale tip cortinã deasupra gea-
murilor laterale
Senzori laterali de acceleraþie
Volan ºi coloanã de direcþie
Planºã de bord
Cabluri de interconectare
Suporturi pentru genunchi, în caz de impact
Senzori frontali de acceleraþie
Sistem de pretensionare centuri de sigu-
ranþã ºofer ºi pasagerul din faþã
Cum funcþioneazã sistemul de airbag
Modulul de control al siguranþei ocupan-
tului (ORC) determinã dacã o coliziune
frontalã este suficient de gravã pentru a fi
necesarã declanºarea airbag-urilor.
Sistemele de declanºare ale airbag-urilor
frontale sunt proiectate sã ofere diferite
stadii de umflare a airbag-ului, în funcþie de
indicaþia oferitã de ORC. ORC poate modifi-
ca, de asemenea, faza de umflare ºi în
funcþie de dimensiunea ocupantului, infor-
maþie oferitã de Modulul de clasificare a
Ocupantului. ORC nu va detecta rãsturnarea
sau impacturile din spate.
OCR monitorizeazã, de asemenea, compo-
nentele electronice ale sistemului, ori de
câte ori contactul se aflã la poziþia START
sau ON (Cuplat). Componentele electronice
cuprind toate articolele listate mai sus, cu
excepþia suportului pentru genunchi, planºa
de bord, volanul ºi coloana de direcþie. În
cazul în care cheia se aflã în poziþia LOCK
(Blocat), în poziþia ACC (Accesorii) sau nu
se aflã în contact, airbag-urile nu sunt acti-
vate ºi nu se vor declanºa.
De asemenea, ORC activeazã
“Lampa de avertizare airbag” timp
de 6 - 8 secunde, pentru autoverifi-
care, la prima cuplare a contactului.
Dupã autoverificare, “Lampa de
avertizare airbag” se stinge. Dacã
ORC detecteazã o defecþiune la oricare dintre
componentele sistemului, acesta va aprinde
“Lampa de avertizare airbag” pentru un
moment sau continuu. Dacã lampa se aprinde
din nou, dupã prima cuplare a contactului, se
va auzi un singur semnal sonor.
NOTÃ:
Copiii sub 12 ani trebuie sã cãlãtoreascã
întotdeauna într-un sistem adecvat de
reþinere, montat pe bancheta din spate ºi
corect protejaþi cu centura de siguranþã.
Airbag-ul pentru ºofer ºi pasagerul din faþã
Componentele dispozitivului de declanºare
sunt plasate în capacul volanului ºi în partea
dreaptã a planºei de bord. Când ORC
detecteazã o coliziune ce necesitã
declanºarea airbag-urilor, acesta avertizeazã
componentele sistemului de declanºare. La
declanºarea airbag-urilor frontale este emisã
o mare cantitate de gaz netoxic. Este posibil
ca airbag-ul sã se declanºeze în diferite
faze, în funcþie de gravitatea coliziunii ºi de
dimensiunea ocupantului. Capacul volanului
ºi partea superioarã dreaptã a planºei de
bord se desprind ºi se rabateazã spre exte-
rior, în momentul declanºãrii complete a
21
AVERTISMENT!
Ignorarea “Lãmpii de avertizare airbag”
din planºa de bord, poate însemna lipsa
airbag-urilor pentru a vã proteja în caz de
coliziune. Dacã lampa nu se aprinde,
rãmâne aprinsã dupã pornirea automo-
bilului sau dacã se aprinde în timpul
deplasãrii, verificaþi imediat sistemul de
airbag-uri.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 21
airbag-urilor. Sacii airbag-urilor se umflã
complet în aproximativ 50-70 de milise-
cunde. Acest lucru înseamnã aproximativ
jumãtate din timpul necesar unei clipiri de
ochi. Apoi, sacii de dezumflã repede, ajutând
la siguranþa ºoferului ºi pasagerului.
Gazul degajat de airbag-ul frontal al ºoferu-
lui este evacuat prin fantele de ventilaþie situ-
ate pe pãrþile laterale ale airbag-ului. Gazul
degajat de airbag-ul frontal al pasagerului
faþã este evacuat prin fantele de ventilaþie
situate pe pãrþile laterale ale airbag-ului.
Astfel, airbag-urile nu vã împiedicã sã pãs-
traþi controlul automobilului dumneavoastrã.
Sistemele suplimentare de reþinere cu
airbag-uri laterale tip cortinã, pentru
impacturi laterale sunt proiectate sã se
declanºeze numai în anumite coliziuni late-
rale. Când ORC (cu opþiunea pentru impact
lateral) detecteazã o coliziune ce necesitã
declanºarea airbag-urilor laterale, aver-
tizeazã dispozitivele de declanºare de pe
partea automobilului pe care are loc
impactul. La declanºarea airbag-urilor late-
rale tip cortinã este emisã o cantitate de gaz
netoxic. La declanºare, airbag-urile laterale
împing marginea exterioarã a plafonului ºi
acoperã geamul. Airbag-ul se umflã în
aproximativ 30 de milisecunde (aproximativ
un sfert din timpul necesar pentru o clipire
din ochi) cu suficientã forþã pentru a vã rãni,
dacã nu sunteþi protejat de centura de sigu-
ranþã ºi corect aºezat pe scaun sau dacã aþi
plasat diverse articole pe suprafaþa de
declanºare a airbag-ului. Acest avertisment
se adreseazã în special copiilor. Airbag-ul
lateral are o grosime de numai 9 cm (3
1
/
2
“)
la umflare.
Suportul pentru genunchi ajutã la protejarea
genunchilor ºoferului ºi ai pasagerului faþã ºi
îi poziþioneazã pentru interacþiunea optimã
cu airbag-ul frontal.
În caz de declanºare
Sistemul de airbag-uri este proiectat sã se
declanºeze atunci când Modulul de control
pentru siguranþa ocupantului (ORC)
detecteazã o coliziune frontalã cu nivel mediu-
grav de severitate ºi apoi se dezumflã imediat.
NOTÃ:
Dacã o coliziune frontalã nu este atât de
puternicã încât sã necesite protecþia airbag-
urilor, sistemul nu se va activa. Acest lucru
nu înseamnã cã sistemul de airbag-uri este
defect.
Dacã aveþi un accident care determinã
declanºarea airbag-urilor, puteþi experimenta ori-
care din situaþiile urmãtoare:
Materialul din nailon din care este confecþionat
airbag-ul poate provoca uneori zgârieturi ºi/sau
eriteme ale pielii ºoferului sau pasagerului din
faþã, în timpul declanºãrii ºi dezumflãrii.
Zgârieturile sunt similare arsurilor obþinute în
urma fricþiunii cu o frânghie sau pe care le
puteþi obþine atunci când alunecaþi pe un covor
sau covorul sãlii de antrenament. Acestea nu
sunt provocate de impactul cu substanþele
chimice. Nu sunt permanente ºi se vindecã
rapid. Cu toate acestea, dacã nu v-aþi vindecat
semnificativ în doar câteva zile, sau dacã
prezentaþi bãºici, consultaþi imediat un medic.
În timp ce airbag-urile de dezumflã puteþi
observa un fum sub formã de particule.
Particulele sunt un derivat al procesului ce
genereazã gazele netoxice utilizate pentru
umflarea airbag-ului. Aceste particule aeropur-
tate pot irita pielea, ochii, nasul sau gâtul. Dacã
prezentaþi iritaþii ale pieli sau ochilor, clãtiþi zona
cu apã rece. Pentru iritarea nasului sau a gâtu-
lui, ieºiþi la aer curat. Dacã iritaþia persistã, con-
sultaþi medicul. Dacã aceste particule se
aºeazã pe hainele dumneavoastrã, respectaþi
instrucþiunile de spãlare oferite de producãtorul
hainelor.
Dupã declanºarea airbag-urilor nu se reco-
mandã conducerea automobilului. Dacã veþi fi
implicat într-un alt accident, airbag-urile nu vã
vor mai putea proteja.
22
AVERTISMENT!
Airbag-urile ºi sistemele de pretensionare
a centurilor de siguranþã deja declanºate
nu vã mai pot oferi protecþie într-o altã col-
iziune. Înlocuiþi cât mai curând posibil
airbag-urile, sistemele de pretensionare
centuri de siguranþã ºi ansamblul retrac-
torului centurilor, la un dealer autorizat.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 22
Rãspuns îmbunãtãþit în caz de accident
Dacã airbag-urile se declanºeazã dupã un
impact ºi sistemul electric rãmâne funcþional,
automobilele echipate cu dispozitive electrice
de blocare a portierelor se vor debloca automat.
În mod suplimentar, la aproximativ 5 secunde
dupã ce automobilul se opreºte, lãmpile inte-
rioare se vor aprinde pentru a mãri vizibilitatea.
NOTÃ:
Lâmpile interioare pot fi dezactivate numai
în cazul în care cheia este scoasã din con-
tact sau dacã automobilul este condus.
Întreþinerea sistemului de airbag
Lampã de avertizare airbag
În caz de impact veþi dori ca sistemul de airbag
sã fie pregãtit pentru a vã oferi protecþie.
Sistemul de airbag este creat pentru a nu avea
nevoie de lucrãri de întreþinere. În cazul în care
are loc oricare dintre situaþiile urmãtoare,
adresaþi-vã unui dealer autorizat pentru exe-
cutarea lucrãrilor de service.
Lampa de avertizare nu se aprinde în cele 6-
8 secunde dupã prima cuplare a contactului.
Rãmâne aprinsã dupã intervalul de 6-8
secunde.
Se aprinde în timpul conducerii, indiferent de
intervalul de timp.
Sistem de reþinere pentru copii
Toþi pasagerii automobilului dvs. trebuie sã fie
asiguraþi permanent cu centurile de siguranþã,
sugarii ºi copii, de asemenea.
Sisteme de reþinere pentru copii ºi sugari
Existã scaune pentru copii de diferite tipuri ºi
dimensiuni, de la scaune pentru nou-nãscuþi
pânã la copii destul de mari pentru a putea fi
protejaþi cu centura de siguranþã pentru adulþi.
Verificaþi întotdeauna Manualul de Utilizare al
scaunului pentru copii pentru a vã asigura cã
aþi ales scaunul potrivit pentru copilul dum-
neavoastrã. Utilizaþi scaunul pentru copii
potrivit pentru copilul dvs.
Experþii privind siguranþa recomandã trans-
portarea copiilor cu spatele orientat spre
direcþia de deplasare, pânã la împlinirea
vârstei de cel puþin un an ºi greutatea de cel
puþin 9 kg (20 lb). Douã tipuri de scaune pen-
tru copii pot fi utilizate cu partea posterioarã
orientatã spre direcþia de deplasare:
Scaunele pentru sugari ºi scaunele “con-
vertibile” pentru copii.
Scaunul pentru sugari este utilizat numai cu
partea posterioarã orientatã cãtre direcþia de
deplasare a automobilului. Acest tip de
scaun se recomandã pentru copiii cu greu-
tatea de pânã la aproximativ 9 kg (20 lbs).
Scaunele pentru copii “convertibile” au ade-
sea o limitã de greutate mai mare, atunci
când sunt montate cu partea posterioarã
cãtre direcþia de deplasare a automobilului,
decât scaunele pentru sugari, astfel încât
acestea pot fi utilizate, montate cu partea
posterioarã cãtre direcþia de deplasare, pen-
tru copii cu greutatea mai mare de 9 kg (20
lbs) dar cu vârsta sub un an. Ambele tipuri
de scaune pentru copii sunt protejate în
automobil de centurile de siguranþã, trans-
23
AVERTISMENT!
Modificãrile efectuate oricãrei componente a
sistemului de airbag pot provoca nedeclanºarea
acestuia în caz de necesitate. Puteþi fi rãnit, dacã
sistemul de airbag nu vã poate proteja. Nu modi-
ficaþi componentele sau cablajele ºi nu adãugaþi
nici un tip de etichete sau autocolante pe capacul
volanului sau pe partea superioarã dreapta a
planºei de bord. Nu modificaþi bara de protecþie
frontalã sau structura caroseriei automobilului.
În caz de coliziune, aveþi nevoie de protecþia
oferitã de suportul pentru genunchi. Nu montaþi
ºi nu plasaþi nici un echipament “post-vânzare”
pe sau în spatele suporturilor pentru genunchi.
Este periculos sã încercaþi sã reparaþi dum-
neavoastrã înºivã orice componentã a sistemu-
lui de airbag. Asiguraþi-vã cã informaþi orice per-
soanã care executã lucrãri de întreþine-
re/reparaþie, cã automobilul este echipat cu sis-
tem de airbag.
AVERTISMENT!
În caz de coliziune, un copil neprotejat cu centu-
ra de siguranþã, chiar ºi un copil foarte mic, se
poate transforma într-un adevãrat proiectil în
interiorul automobilului. Forþa necesarã pentru a
þine un copil în poalã poate deveni atât de mare
încât sã nu îl puteþi reþine, oricât de puternic aþi
fi. Copilul ºi ceilalþi ocupanþi pot fi grav rãniþi.
Orice copil care cãlãtoreºte în automobilul dum-
neavoastrã trebuie sã fie aºezat corespunzãtor
într-un scaun pentru copii special pentru dimen-
siunea acestuia.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 23
versalã ºi longitudinalã sau de sistemul de
ancorare a scaunelor pentru copii LATCH
(Consultaþi LATCH ”Sistem de ancorare a
scaunelor pentru copii”, din aceastã secþi-
une.)
Scaunele pentru copii, montate cu partea
posterioarã cãtre direcþia de deplasare a
automobilului, nu trebuie amplasate
NICIODATÃ pe scaunul din faþã, decât în
situaþia în care airbag-ul pentru pasager este
dezactivat.
În caz contrar, declanºarea airbag-ului poate
provoca rãnirea gravã sau decesul sugarilor.
Iatã câteva recomandãri pentru a beneficia la
maximum de caracteristicile sistemului dvs. de
reþinere pentru copii:
Înainte de a achiziþiona un scaun pentru
copii, asiguraþi-vã cã deþine o etichetã care
sã certifice faptul cã îndeplineºte toate
Standardele de Siguranþã în vigoare. De
asemenea, producãtorii recomandã ca,
înainte de a achiziþiona un scaun pentru
copii sã îl încercaþi, montându-l în automobil,
pe scaunul pe care urmeazã a fi utilizat.
Scaunul trebuie sã corespundã greutãþii ºi
înãlþimii copilului dumneavoastrã. Consultaþi
eticheta de pe scaunul pentru copii, pentru a
verifica limitele de greutate ºi de înãlþime.
Respectaþi cu stricteþe instrucþiunile furnizate
împreunã cu scaunul pentru copii. Dacã
instalaþi incorect scaunul pentru copii, este
posibil ca acesta sã nu funcþioneze atunci
când va fi necesar.
Cu excepþia scaunului central din al doilea
rând de scaune spate, toate centurile de
siguranþã ale celorlalte locuri sunt echipate
cu cleme de fixare. Scaunul central al celui
de-al doilea rând de scaune spate este dotat
cu un retractor automat de blocare, identifi-
cat printr-o etichetã diferitã. Ambele tipuri de
centuri de siguranþã sunt proiectate pentru a
menþine chinga transversalã strânsã ferm în
jurul scaunului pentru copii, astfel încât sã nu
fie necesarã utilizarea clemei de blocare.
Dacã centura de siguranþã dispune de o
clemã de fixare, trãgând în sus de chinga
longitudinalã a centurii de siguranþã trans-
versalã/longitudinalã veþi strânge ferm chin-
ga (clema de fixare va menþine chinga strân-
sã ferm, deºi, orice sistem de centuri de
siguranþã se va slãbi în timp; prin urmare
verificaþi periodic centurile ºi strângeþi-le
ferm, dacã este necesar). Pentru centura de
siguranþã centralã, cu retractor automat de
blocare, a celui de-al doilea rând de scaune
spate, trageþi centura din retractor, atât cât
sã permitã trecerea prin scaunul pentru copii
ºi sã glisaþi clema de fixare în cataramã.
Apoi, trageþi de centurã pânã la extragerea
completã din retractor. Permiteþi centurii sã
se retragã în retractor, trãgând de chingã
pentru a strânge partea transversalã a cen-
turii pe scaunul pentru copii. Pentru infor-
maþii suplimentare, consultaþi “Mod automat
de blocare” din prezenta secþiune.
Pe scaunul din spate, puteþi întâmpina difi-
cultãþi la prinderea centurii de siguranþã
transversalã/diagonalã pe scaunul pentru
copii deoarece catarama sau clema de fixare
este prea aproape de fanta pentru centurã
creatã special în scaunul pentru copii.
Eliberaþi clema de fixare din cataramã ºi rotiþi
de câteva ori capãtul scurt al cataramei, pen-
tru a îi reduce lungimea. Introduceþi clema
de fixare în cataramã cu butonul de eliberare
orientat cu faþa în jos.
Dacã totuºi centura nu poate fi strânsã sau
dacã, trãgând sau împingând de scaunul
pentru copii, centura se slãbeºte, eliberaþi
clema de fixare din cataramã, rotiþi catarama
ºi introduceþi din nou clema de fixare în
cataramã. Dacã nici astfel nu reuºiþi sã asigu-
raþi ferm scaunul pentru copii, încercaþi sã îl
montaþi pe un alt scaun.
24
AVERTISMENT!
Montarea incorectã poate conduce la
defectarea scaunului pentru sugari sau
a scaunului pentru copii, neasigurând în
acelaºi timp protecþia necesarã. În caz
de coliziune, scaunul se poate
desprinde. Copilul poate fi grav rãnit
sau poate deceda. Respectaþi cu
stricteþe instrucþiunile producãtorului,
atunci când instalaþi un scaun pentru
sugari sau un scaun pentru copii.
Scaunele pentru sugari trebuie montate
numai pe bancheta din spate. Un scaun
pentru sugari montat pe scaunul din
faþã poate fi lovit de airbag-ul pasageru-
lui la declanºare, ceea ce ar provoca
rãnirea gravã sau decesul sugarului.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 24
Aºezaþi copilul în scaunul pentru copii, pe
care trebuie sã îl protejaþi cu centura de sigu-
ranþã, conform instrucþiunilor producãtorului.
Când scaunul pentru copii nu este utilizat,
asiguraþi-l cu centura de siguranþã sau
demontaþi-l din automobil. Nu lãsaþi scaunul
pentru copii neprotejat în automobil. În caz
de frânare bruscã sau coliziune, acesta ar
putea lovi pasagerii sau spãtarele scaunelor,
provocând rãniri personale grave.
Copiii cu vârste mai mari ºi scaunele pentru
copii
Copiii ce cântãresc peste 9 kg (20 lbs) ºi au
mai mult de un an pot cãlãtori în automobil cu
faþa orientatã spre direcþia de deplasare a
acestuia. Scaunele pentru copii orientate cu
faþa spre direcþia de deplasare ºi scaunele pen-
tru copii convertibile, utilizate cu faþa spre
direcþia de deplasare a automobilului, sunt des-
tinate copiilor ce cântãresc între 9 ºi 18 kg (20
- 40 lbs) ºi mai mari de un an. Aceste tipuri de
scaune pentru copii sunt fixate ferm în automo-
bil de centura de siguranþã transversalã / longi-
tudinalã sau de sistemul de ancorare LATCH
(Consultaþi LATCH “Sistem de ancorare a
scaunelor pentru copii”, din prezenta secþiune.)
Perna de înãlþare în scaun pentru o mai bunã
poziþionare a centurii de siguranþã este desti-
natã copiilor de cântãresc peste 18 kg (40 lbs)
dar care sunt încã prea mici pentru fixarea
corectã a centurii de siguranþã a automobilului.
În cazul în care copilul nu poate sta aºezat cu
genunchii îndoiþi peste marginea pernei scaunului
automobilului când spatele îi este rezemat de
spãtar, acesta ar trebui sã utilizeze o pernã pen-
tru înãlþare în scaun. Copilul ºi perna pentru
înãlþare în scaun sunt protejaþi în automobil de
centura de siguranþã transversalã / longitudinalã.
Copiii prea mari pentru pernele de înãlþare în
scaun
Copiii suficient de mari pentru a purta confortabil
centura de siguranþã ºi ale cãror picioare sunt
suficient de lungi pentru a se îndoi peste marginea
scaunului când spatele le este rezemat de spãtar
trebuie sã utilizeze centura de siguranþã trans-
versalã / longitudinalã a unuia dintre scaunele
din spate.
Copilul trebuie sã stea aºezat pe scaun în
poziþie dreaptã.
Chinga transversalã trebuie sã fie legatã
foarte jos, peste coapse ºi cât mai ferm posi-
bil.
Verificaþi periodic modul de fixare al centurii.
Un copil care se agitã ºi se apleacã poate
deplasa centura de siguranþã din poziþie.
Dacã centura de siguranþã intrã în contact cu
faþa sau gâtul, mutaþi copilul mai aproape de
centrul automobilului. Nu permiteþi niciodatã
unui copil sã poarte centura diagonalã pe
sub braþ sau prin spate.
LATCH - Sistem de ancorare a scaunelor
pentru copii
(Ancorã ºi prindere mai joase pentru copii)
Bancheta din spate a automobilului dvs. este
echipatã cu sistemul de ancorare a scaunelor
pentru copii numit LATCH. Sistemul LATCH
este proiectat pentru instalarea scaunelor pen-
tru copii fãrã a utiliza centurile de siguranþã ale
automobilului, ci utilizând dispozitivele de
ancorare mai joase ºi curele de fixare supe-
rioare pentru fixarea scaunului direct pe struc-
tura automobilului.
Acum sunt disponibile sisteme LATCH
compatibile cu scaunele pentru copii. Cu toate
acestea, datoritã faptului cã sistemul de fixare
cu ancore joase urmeazã a fi lansat pe piaþã
într-o perioadã de câþiva ani, scaunele pentru
copii dotate cu dispozitive de ataºare a acestor
ancore vor continua sã deþinã ºi caracteristici
pentru instalarea utilizând centurile de sigu-
ranþã ale automobilului. Scaunele pentru copii
dotate cu curele de fixare ºi cârlige pentru
conectarea la dispozitivele de ancorare în
partea superioarã au fost disponibile o
perioadã de timp. Pentru scaunele destinate
copiilor mai mari, numeroºi producãtori oferã
truse de adãugare curele de fixare sau truse
pentru modernizare post-vânzare. Vã reco-
mandãm sã profitaþi de toate dispozitivele de
ataºare disponibile livrate odatã cu scaunul
pentru copii, indiferent de modelul de automo-
bil pe care îl deþineþi.
25
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 25
Toate cele trei locuri din spate sunt dotate cu dis-
pozitive de ancorare joase, capabile sã se
adapteze scaunelor pentru copii compatibile cu
sistemele LATCH, fiind dotate cu dispozitive de
ataºare joase flexibile, montate cu chingi.
Scaunele pentru copii cu dispozitive de ataºare
fixe trebuie sã fie instalate numai în poziþii de
aºezare exterioare. Indiferent de tipul specific de
dispozitive de ataºare joase, nu instalaþi
NICIODATÃ scaune pentru copii compatibile cu
sistemul LATCH în cazul în care douã scaune
împart un dispozitiv de ancorare joasã comun.
Dacã montaþi scaune pentru copii compatibile cu
sistemul LATCH în poziþii de aºezare adiacente,
puteþi utiliza ancorele LATCH sau centura de
siguranþã a automobilului pentru poziþia exte-
rioarã, dar trebuie sã utilizaþi centura de siguranþã
a automobilului la poziþia centralã. Dacã scaunul
dvs. pentru copii nu este compatibil cu sistemul
LATCH, puteþi instala scaune pentru copii numai
utilizând centurile de siguranþã ale automobilului.
Pentru instrucþiunile tipice de instalare consultaþi
secþiunea urmãtoare.
Instalarea scaunului pentru copii compatibil
cu sistemul LATCH
La instalarea scaunului pentru copii, vã reco-
mandãm sã respectaþi cu atenþie instrucþiunile
producãtorului. Nu toate scaunele pentru copii se
vor instala conform metodei descrise în prezentul
manual. Urmaþi cu multã atenþie instrucþiunile
privind instalarea furnizate o datã cu scaunul pen-
tru copii.
Dispozitivele de ancorare mai joase ale scaunelor
din spate sunt bare rotunde, situate în partea pos-
terioarã a pernei scaunului la îmbinarea cu spã-
tarul ºi sunt vizibile numai atunci când vã înclinaþi
în scaunul spate pentru a instala scaunul pentru
copii. Le veþi simþi foarte uºor dacã vã treceþi
degetul de-a lungul intersecþiei spãtarului cu
perna scaunului automobilului.
În mod suplimentar, existã dispozitive de anco-
rare cu curele în spatele fiecãruia dintre scaunele
spate ale automobilului, situate pe spãtar.
Multe, dar nu toate scaunele pentru copii vor fi
echipate cu curele separate pentru fiecare
laturã, fiecare dintre acestea având un cârlig
sau un conector pentru ataºarea la dispozi-
tivele de ancorare mai joase ºi o metodã de
reglare a tensiunii în curea. Scaunele pentru
copii orientate cu faþa spre direcþia de
deplasare a automobilului ºi unele dintre
scaunele pentru sugari orientate cu partea pos-
terioarã cãtre direcþia de deplasare vor fi, de
asemenea, echipate cu o curea de fixare, un
cârlig pentru ataºarea la dispozitivul de anco-
rare ºi un mijloc de reglare a tensiunii în curea.
Mai întâi veþi slãbi dispozitivele de reglare de
pe curelele inferioare ºi de pe curelele de fixare
astfel încât puteþi ataºa mai uºor cârligele sau
conectoarele la dispozitivele de ancorare ale
automobilului. Apoi, ataºaþi cârligele sau
conectoarele inferioare peste partea supe-
rioarã a barelor de ancorare, înlãturând prin
apãsare materialul ce acoperã scaunul. Apoi,
plasaþi dispozitivul de ancorare direct în
spatele scaunului pe care aºezaþi scaunul pen-
tru copii ºi ataºaþi cureaua de fixare pentru a
asigura cea mai directã cale între ancorã ºi
scaunul pentru copii. În final, strângeþi toate
cele trei curele pe mãsurã ce apãsaþi scaunul
pentru copii spre spate ºi în jos, în scaunul
automobilului, înlãturând orice parte neten-
sionatã de curea, conform instrucþiunilor pro-
ducãtorului scaunului pentru copii.
26
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 26
Instalarea scaunelor pentru copii utilizând
centurile de siguranþã ale automobilului
Centurile de siguranþã ale pasagerilor sunt
echipate cu cleme de fixare sau cu retractoare
automate de blocare, proiectate pentru a
menþine chinga transversalã strânsã ferm în
jurul scaunului pentru copii, astfel încât nu este
necesarã utilizarea unei cleme de fixare. Dacã
centura de siguranþã este dotatã cu clemã de
fixare, trãgând în sus de chinga longitudinalã a
centurii transversale / longitudinale, veþi
strânge centura. Clema de fixare va menþine
centura strânsã, deºi, orice sistem de centurã
de siguranþã se va slãbi în timp, prin urmare
verificaþi periodic centurile ºi strângeþi-le ferm,
dacã este necesar.
Dacã centura de siguranþã este echipatã cu un
retractor automat de blocare, aceasta va fi
marcatã cu o etichetã diferitã. Trageþi centura
din retractor atât cât este suficient pentru a vã
permite sã o treceþi prin scaunul pentru copii ºi
sã glisaþi clema de fixare în cataramã. Apoi,
trageþi de centurã pânã la extragerea completã
din retractor. Permiteþi centurii sã revinã în
retractor, trãgând de partea de chingã slãbitã,
pentru a strânge centura transversalã împreju-
rul scaunului pentru copii. Consultaþi “Mod
automat de blocare” descris mai sus în prezen-
ta secþiune.
Pe bancheta din spate puteþi întâmpina difi-
cultãþi la strângerea centurii de siguranþã trans-
versale / longitudinale în jurul scaunului pentru
copii, deoarece catarama sau clema de fixare
este prea aproape de calea de trecere a cen-
turii situatã în scaunul pentru copii. Eliberaþi
clema de fixare din cataramã ºi rotiþi de câteva
ori capãtul scurt al cataramei, pentru a îi
reduce lungimea. Introduceþi clema de fixare în
cataramã cu butonul de eliberare, orientat cu
faþa în jos.
Dacã centura încã nu poate fi strânsã, sau
dacã trãgând ºi împingând de scaunul pentru
copii, centura se slãbeºte, pot fi necesare acþi-
uni suplimentare. Eliberaþi clema de fixare din
cataramã, rotiþi catarama ºi introduceþi din nou
clema de fixare în cataramã. Dacã nici astfel
nu reuºiþi sã asiguraþi ferm scaunul pentru
copii, încercaþi sã îl montaþi pe un alt scaun.
Pentru a ataºa o curea de fixare a scaunului
pentru copii:
Treceþi cureaua de fixare peste spãtarul
scaunului ºi ataºaþi-o de ancora situatã pe spã-
tarul scaunului. Pentru poziþiile de aºezare
exterioare, treceþi cureaua peste tetiere ºi
ataºaþi cârligul de ancora situatã pe spãtarul
scaunului automobilului.
Transportarea animalelor de casã
Airbag-ul pasagerului din faþã vã poate rãni ani-
malul de casã, în timpul declanºãrii. Un animal
de casã neprotejat corect va fi proiectat în inte-
riorul automobilului ºi poate fi rãnit sau poate
rãni un pasager în caz de frânare bruscã sau
coliziune. Animalele de casã trebuie protejate
corect, aºezate pe bancheta din spate în
hamuri speciale sau suporturi pentru animale,
asigurate cu centurile de siguranþã.
27
AVERTISMENT!
Montarea incorectã a unui scaun pentru
copii utilizând sistemul de ancorare
LATCH poate conduce la defectarea unui
scaun pentru sugari sau copii. Copilul
poate fi grav rãnit sau poate deceda.
Urmaþi cu stricteþe instrucþiunile producã-
torului, atunci când instalaþi un scaun pen-
tru sugari sau un scaun pentru copii.
AVERTISMENT!
O curea ancoratã incorect poate conduce la
deplasarea prea puternicã a capului ºi posi-
bila rãnire a copilului. Pentru a prinde ferm
o curea de fixare superioarã, utilizaþi numai
poziþii ale ancorei ce faciliteazã trecerea
directã, prin spatele scaunului pentru copii.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 27
RECOMANDÃRI RODAJ MOTOR
Nu este necesarã o perioadã îndelungatã de rodaj pen-
tru motorul automobilului dumneavoastrã.
Conduceþi moderat pe parcursul primilor 500 de km (300
mile). Dupã primii 100 km (60 mile), este de preferat sã
acceleraþi la 80 sau 90 km / h (50 sau 55 mph). Când vã
deplasaþi în regim de croazierã, dacã acceleraþi scurt la
maximum, în limitele regulamentului de trafic local, veþi
contribui la efectuarea unui rodaj optim. Accelerarea
puternicã la maximum, într-o treaptã de vitezã inferioarã
poate fi dãunãtoare ºi trebuie evitatã.
Uleiul de motor original, din fabricã, este un lubrifiant de
o calitate superioarã cu capacitate de conservare a
energiei. Schimburile de ulei trebuie sã coincidã cu
condiþiile climatice anticipate în care va funcþiona auto-
mobilul. Vâscozitatea recomandatã ºi gradele de calitate
sunt indicate în Secþiunea 7 a acestui manual. NU TRE-
BUIE UTILIZATE NICIODATÃ ULEIURI FÃRÃ
CONÞINUT DE DETERGENT SAU DIRECT ULEIURI
MINERALE.
Un motor nou poate consuma o anumitã cantitate de ulei
pe parcursul primelor mii de km (mile) de funcþionare.
Acest lucru trebuie considerat normal, ca parte inte-
grantã a perioadei de rodaj ºi nu trebuie interpretat ca
indicaþie a dificultãþii.
RECOMANDÃRI PRIVIND SIGURANÞA
Gaze de eºapament
Nu inhalaþi gaze de eºapament. Acestea conþin
monoxid de carbon, un gaz incolor ºi inodor care
poate provoca decesul. Nu lãsaþi motorul sã
funcþioneze în spaþii închise, cum ar fi un garaj, ºi nu
rãmâneþi niciodatã într-un automobil parcat, cu
motorul mergând, o perioadã îndelungatã de timp.
Dacã automobilul este staþionat într-o zonã deschisã,
cu motorul mergând mai mult de o scurtã perioadã de
timp, reglaþi sistemul de ventilaþie pentru a introduce
în habitaclu aer curat din exterior.
Evitaþi monoxidul de carbon printr-o metodã de
întreþinere corectã. Inspectaþi sistemul de evacuare la
fiecare ridicare a automobilului pe cric sau pe orice tip
de rampã. Reparaþi cu promptitudine orice condiþii
anormale. Pânã la executarea lucrãrilor de reparaþie,
conduceþi cu toate geamurile complet deschise.
Utilizaþi întotdeauna sistemul de climatizare în modul
de circulare la nivelul planºei de bord sau al podelei,
atunci când conduceþi cu oricare dintre geamuri
deschise, chiar dacã într-o micã mãsurã, pentru a
menþine constantã circularea aerului proaspãt în
habitaclu. În caz contrar, gazele otrãvitoare se pot
infiltra în habitaclu.
Verificãri privind siguranþa în interiorul auto-
mobilului
Centuri de siguranþã
Inspectaþi periodic sistemul de centuri, verificând tãie-
turile, destrãmãrile ºi componentele slãbite. Compo-
nentele deteriorate trebuie înlocuite imediat. Nu deza-
samblaþi sau modificaþi sistemul.
Ansamblurile centurilor de siguranþã trebuie înlocuite
dupã un accident, dacã au fost deteriorate (retractor cen-
turã, chingi rãsucite, etc.). Dacã aveþi îndoieli în ceea ce
priveºte starea centurii sau a retractorului, înlocuiþi
ansamblul.
Lampã de avertizare airbag
Lampa trebuie sã se aprindã ºi sã rãmânã aprinsã timp
de 6 - 8 secunde, ca o verificare a becului, la prima
cuplare a contactului. Dacã becul nu se aprinde la
pornire, înlocuiþi-l. Dacã lampa rãmâne aprinsã sau se
aprinde pe parcursul conducerii, verificaþi sistemul la un
dealer autorizat.
Dispozitive de degivrare
Verificaþi funcþionarea acestor dispozitive selectând
modul de degivrare ºi trecând butonul de control al ven-
tilatorului la viteza maximã. Ar trebui sã simþiþi aerul
direcþionat spre parbriz.
Verificãri privind siguranþa la exteriorul
automobilului
Anvelope
Examinaþi anvelopele în vederea detectãrii uzurii exce-
sive sau uzurii neuniforme a suprafeþei de rulare.
Verificaþi acumularea de pietre, cuie, cioburi sau alte
obiecte în fantele suprafeþei de rulare. Verificaþi even-
tualele tãieturi ale suprafeþei de rulare sau fisuri ale
pereþilor laterali ai anvelopelor. Verificaþi etanºeitatea
piuliþelor roþilor ºi a anvelopelor (inclusiv la roata de
rezervã) în vederea detectãrii presiunii corecte.
Lãmpi
Rugaþi pe cineva sã observe funcþionarea lãmpilor exte-
rioare în timp ce dumneavoastrã le acþionaþi. Verificaþi
lãmpile de indicare din planºa de bord, corespunzãtoare
semnalizatoarelor de direcþie ºi fazei lungi.
Scurgeri de lichid
Verificaþi zona de sub automobil dupã parcarea pe timp
de noapte, în vederea detectãrii eventualelor scurgeri de
combustibil, lichid de rãcire, ulei sau alte lichide. De
asemenea, dacã detectaþi vapori de benzinã, cauza tre-
buie determinatã ºi remediatã imediat.
28
AVERTISMENT!
Gazele de eºapament pot rãni sau chiar provoca dece-
sul. Acestea conþin monoxid de carbon (CO) care este
incolor ºi inodor. Inhalarea acestuia poate provoca
starea de inconºtienþã ºi eventual vã poate otrãvi.
Pentru a evita inhalarea monoxidului de carbon,
urmaþi recomandãrile privind siguranþa oferite mai jos.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 28
PREZENTAREA FUNCÞIILOR AUTOMOBILULUI
OGLINZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Oglindã retrovizoare interioarã zi/noapte . . . . . . . . . . . . . . .33
Oglindã retrovizoare interioarã heliomatã
- Dacã existã în dotare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Oglinzi retrovizoare exterioare cu funcþie de rabatare . . . . .33
Oglinzi retrovizoare exterioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Oglinzi retrovizoare exterioare încãlzite de la distanþã -
Dacã existã în dotare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Oglinzi retrovizoare exterioare electrice, acþionate
cu telecomandã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Oglinzi retrovizoare exterioare rabatabile electric
- Dacã existã în dotare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Oglinzi iluminate pe parasolare - Dacã existã în dotare . . .34
SCAUNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Reglare manualã scaune faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Reglare scaune faþã - Înclinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Reglare manualã suport lombar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Tetiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Scaun ºofer reglabil electric pe 8 direcþii . . . . . . . . . . . . . . .35
Scaun pasager reglabil electric pe 4 direcþii -
Dacã existã în dotare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Scaune încãlzite - Dacã existã în dotare . . . . . . . . . . . . . . .36
Banchetã spate rabatabilã, fracþionatã 60/40 . . . . . . . . . . . .36
29
3
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 29
30
SISTEM DE MEMORIE OPÞIUNI ªOFER
- DACÃ EXISTÃ ÎN DOTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Setare poziþii de memorie ºi conectare transmiþãtor
pentru acces fãrã telecomandã la memorie . . . . . . . . . .38
Reapelare poziþie de memorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Pentru a dezactiva un transmiþãtor conectat
la memorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
PENTRU A DESCHIDE ªI ÎNCHIDE CAPOTA . . . . . . . . . . . .39
LÃMPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Iluminare interioarã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Lãmpi pentru lecturã faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Manetã de control multifuncþionalã . . . . . . . . . . . . . . . .40
Funcþie de economisire a curentului bateriei
- Lãmpi exterioare / interioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Faruri ºi lãmpi de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Planºã de bord ºi lãmpi interioare . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Semnal de avertizare lãmpi aprinse . . . . . . . . . . . . . . . .41
Proiectoare de ceaþã - Dacã existã în dotare . . . . . . . . .41
Lãmpi de ceaþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Lãmpi de semnalizare a direcþiei . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Indicator fazã lungã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Semnalizare depãºire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Sistem de reglare unghi faruri
- Dacã existã în dotare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Funcþie de temporizare faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
ªTERGÃTOARE ªI SISTEM DE SPÃLARE PARBRIZ . . . . .42
Ceaþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Sistem de ºtergere intermitentã în funcþie de vitezã . . .42
ªtergãtoare cu senzor de ploaie
- Dacã existã în dotare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 30
COLOANÃ DE DIRECÞIE REGLABILÃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
CONTROL TRACÞIUNE - DACÃ EXISTÃ ÎN DOTARE . . . . . . .44
PROGRAM ELECTRONIC DE STABILITATE (ESP)
- DACÃ EXISTÃ ÎN DOTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
SISTEM DE ASISTENÞÃ LA PARCAREA CU SPATELE
- DACÃ EXISTÃ ÎN DOTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Senzori asistenþã la parcarea cu spatele . . . . . . . . . . . . . .47
Afiºaj avertizare asistenþã la parcarea cu spatele . . . . . . .47
Activare / Dezactivare Sistem de Asistenþã la Parcarea
cu Spatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Service Sistem de Asistenþã la Parcarea cu Spatele . . . . .48
Curãþare Sistem de Asistenþã la Parcarea cu Spatele . . . .48
PEDALE REGLABILE - DACÃ EXISTÃ ÎN DOTARE . . . . . . . . .48
CONTROL ELECTRONIC AL VITEZEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Pentru a activa sistemul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Pentru a seta viteza doritã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Pentru a dezactiva sistemul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Pentru a relua viteza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Pentru a varia setarea vitezei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Pentru a accelera pentru depãºire . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Conducerea în pante ascendente sau descendente . . . . .51
CONSOLA DIN PLAFON - DACÃ EXISTÃ ÎN DOTARE . . . . . . .51
Plafoniere/lãmpi de lecturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Compartiment pentru ochelari de soare . . . . . . . . . . . . . . .51
TRAPÃ DE ACOPERIª ELECTRICÃ
- DACÃ EXISTÃ ÎN DOTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Deschidere trapã de acoperiº - Express . . . . . . . . . . . . . .52
Închidere trapã de acoperiº - Express . . . . . . . . . . . . . . . .52
31
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 31
32
Funcþie de protecþie împotriva prinderii mâinilor . . . . . .52
Anulare funcþie de protecþie împotriva
prinderii mâinilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Poziþie de ventilare trapã de acoperiº - Express . . . . . .52
Acþionare parasolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Zgomotul vântului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Întreþinere trapã de acoperiº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Funcþionare cu contactul decuplat . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Trapã de acoperiº complet închisã . . . . . . . . . . . . . . . .53
PRIZÃ DE CURENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
SUPORTURI PENTRU PAHARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
CARACTERISTICI PORTBAGAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Portbagaj iluminat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Compartiment de stocare spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Capac portbagaj retractabil - Dacã existã în dotare . . . .54
Cârlige de amarare portbagaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Podea portbagaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
CARACTERISTICI LUNETÃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
ªtergãtor / sistem de spãlare lunetã . . . . . . . . . . . . . . .56
PORTBAGAJ DE ACOPERIª
- DACÃ EXISTÃ ÎN DOTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 32
OGLINZI
Oglindã retrovizoare interioarã zi/noapte
Oglinda trebuie reglatã central pentru a asigura
vizibilitatea prin lunetã. Un sistem cu pivot în douã
puncte permite reglarea pe orizontalã ºi pe verti-
calã a oglinzii. Oglinda trebuie reglatã în timpul
setãrii poziþiei pentru timp de zi (spre parbriz).
Efectul de orbire provocat de farurile automobilelor
ce se apropie din spate poate fi redus deplasând
butonul de mici dimensiuni de sub oglindã la poziþia
pentru timp de noapte (spre spatele automobilului).
Oglindã retrovizoare interioarã heliomatã -
Dacã existã în dotare
Acest tip de oglindã se regleazã automat pentru a
evita efectul de orbire provocat de farurile automo-
bilelor ce se apropie din spate. Puteþi activa sau
dezactiva funcþia, apãsând butonul de la baza
oglinzii. LED-ul din buton va indica dacã funcþia
este activatã sau nu.
Oglindã interioarã retrovizoare cu sticlã heliomatã
Oglindã retrovizoare exterioarã ºofer cu sticlã
heliomatã - Dacã existã în dotare
Dacã automobilul dvs. este echipat cu o oglindã
retrovizoare exterioarã pentru ºofer cu sticlã
heliomatã, aceasta funcþioneazã atunci când oglin-
da retrovizoare interioarã heliomatã este activatã.
Aceastã oglindã exterioarã este acþionatã de la
butonul oglinzii retrovizoare interioare ºi se regleazã
automat pentru a evita efectul de orbire provocat de
farurile automobilelor ce se apropie din spate.
NOTÃ:
Oglinda retrovizoare exterioarã a pasagerului
nu dispune de sticlã heliomatã.
Oglinzi retrovizoare exterioare cu funcþie de
rabatare
Toate oglinzile exterioare sunt prinse în articulaþii ºi
pot fi deplasate spre înainte sau înapoi pentru a
rezista deteriorãrii. Articulaþiile au trei poziþii de limi-
tare; complet înainte, complet înapoi ºi normalã.
Oglinzi retrovizoare exterioare
Pentru a obþine avantaje maxime, reglaþi oglinzile
exterioare pentru a focaliza linia adiacentã a trafi-
cului, cu o suprapunere uºoarã a vizibilitãþii
obþinute în oglinda retrovizoare interioarã.
33
ZI
NOAPTE
ATENÞIE!
Pentru a evita deteriorarea oglinzii în timpul
curãþãrii, nu pulverizaþi niciodatã soluþie de
curãþat direct pe sticla oglinzii. Aplicaþi
soluþia pe o lavetã curatã ºi ºtergeþi oglinda
cu aceasta.
AVERTISMENT!
Automobilele ºi alte obiecte reflectate în oglin-
da retrovizoare convexã de pe partea dreaptã,
vor pãrea de dimensiuni mai mici ºi la o dis-
tanþã mult mai mare, decât sunt în realitate.
Dacã vã bazaþi prea mult pe imaginea oferitã
de oglinda retrovizoare din partea dreaptã,
existã riscul de coliziune cu un alt automobil
sau alte obiecte. Utilizaþi oglinda retrovizoare
interioarã când trebuie sã estimaþi dimensi-
unea sau distanþa unui automobil reflectat în
oglinda retrovizoare din partea dreaptã.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 33
Oglinzi retrovizoare exterioare încãlzite de la
distanþã - Dacã existã în dotare
Aceste oglinzi sunt încãlzite pentru a topi
chiciura sau gheaþa. Aceastã funcþie este
activatã ori de câte ori acþionaþi dispozitivul
de degivrare lunetã.
Oglinzi retrovizoare exterioare electrice, acþio-
nate cu telecomandã
Butonul de acþionare a oglinzilor electrice este situ-
at pe capitonajul panoului ºoferului, lângã butonul
sistemului electronic de blocare a portierei. Un
buton rotativ selecteazã oglinda retrovizoare din
partea stângã, oglinda retrovizoare din partea
dreaptã sau poziþia în care funcþia este dezactivatã.
Dupã selectarea unei oglinzi, deplasaþi butonul în
aceeaºi direcþie în care doriþi sã se deplaseze oglin-
da. Utilizaþi poziþia centralã de dezactivare pentru a
evita deplasarea accidentalã a unei oglinzi.
Puteþi comanda poziþii presetate ale oglinzilor elec-
trice, utilizând Funcþia opþionalã Scaun cu memorie a
setãrilor. Pentru detalii, consultaþi secþiunea “Scaune”.
Oglinzi retrovizoare exterioare rabatabile elec-
tric - Dacã existã în dotare
Rotiþi complet butonul rotativ al oglinzii electrice
spre stânga sau spre dreapta, pentru a rabata
oglinzile. Rotiþi înapoi butonul spre oglinda din
stânga sau oglinda din dreapta sau la poziþia cen-
tralã, de dezactivare, pentru a aduce oglinzile la
poziþia normalã (iniþialã), pentru conducere.
Ambele oglinzi se vor deplasa ºi se vor rabata ori
de câte ori rotiþi butonul. Contactul nu trebuie sã fie
neapãrat cuplat.
Oglinzi iluminate pe parasolare - Dacã existã în
dotare
Pentru a avea acces la una dintre aceste oglinzi,
aplecaþi unul dintre parasolare.
Ridicaþi capacul pentru a vedea oglinda. Lampa se
va aprinde automat.
SCAUNE
Reglare manualã scaune faþã
Deplasaþi scaunul spre înainte sau spre înapoi, uti-
lizând bara de reglare. Ridicaþi bara situatã în
partea din faþã a scaunului, lângã podea.
Poziþionaþi scaunul ºi asiguraþi-vã cã dispozitivul de
fixare se angajeazã complet.
34
AVERTISMENT!
Este periculos sã reglaþi scaunul în timpul
mersului. Deplasarea bruscã a scaunului
poate provoca pierderea controlului automo-
bilului. Este posibil ca centura de siguranþã
sã nu fie corect reglatã ºi puteþi fi rãnit.
Reglaþi oricare dintre scaune numai atunci
când automobilul este parcat.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 34
Reglare scaune faþã - Înclinare
Pentru a regla spãtarul, ridicaþi maneta situatã în
partea lateralã exterioarã a scaunului, înclinaþi spã-
tarul spre spate ºi eliberaþi maneta când aþi ajuns la
poziþia doritã. Pentru a readuce spãtarul la poziþia
iniþialã, ridicaþi maneta, înclinaþi spãtarul spre
înainte ºi eliberaþi maneta.
Reglare manualã suport lombar
Maneta pentru reglarea manualã a suportului lom-
bar este situatã pe partea dreaptã a scaunului
ºoferului ºi pa partea stângã a scaunului pasageru-
lui din faþã. Deplasarea înainte / înapoi a manetei
de control al suportului lombar extinde ºi comprimã
suportul lombar.
Manetã de control al suportului lombar
Tetiere
Tetierele pot reduce riscul de rãnire în zona cervi-
calã în cazul unui impact din partea posterioarã.
Tetierele reglabile trebuie reglate astfel încât mar-
ginea superioarã sã fie înãlþatã cât mai practic posi-
bil. Tetierele sunt dotate cu un buton de blocare ce
trebuie apãsat, pentru a coborî tetiera, indiferent de
nivel. Tetierele pot fi ridicate fãrã a apãsa butonul.
Tetiere reglabile pe înãlþime
Scaun ºofer reglabil electric pe 8 direcþii
Butoanele pentru reglarea electricã a scaunului
ºoferului sunt situate pe partea exterioarã a capi-
tonajului lateral inferior al scaunului ºoferului.
Butonul inferior comandã reglarea sus/jos,
înainte/înapoi ºi gradul de înclinare. Butonul supe-
rior comandã reglarea spãtarului.
Comenzi scaun electric
35
AVERTISMENT!
Nu cãlãtoriþi cu spãtarul înclinat astfel încât
centura de siguranþã sã nu se mai aºeze pe
pieptul dumneavoastrã. În caz de coliziune
puteþi aluneca pe sub centurã ºi puteþi fi grav
rãnit sau chiar mortal. Acþionaþi maneta de
înclinare a spãtarului numai atunci când
automobilul este parcat.
AVERTISMENT!
Este extrem de periculos sã transportaþi per-
soane în spaþiul destinat bagajelor, în interi-
orul sau exteriorul automobilului. În caz de
coliziune, persoanele care cãlãtoresc în
aceste spaþii, sunt mult mai expuse la rãnire
gravã sau chiar deces.
Nu permiteþi nici unui pasager sã cãlãtore-
ascã în oricare zonã a automobilului care nu
este dotatã cu scaune ºi centuri de siguranþã.
Asiguraþi-vã cã toþi pasagerii sunt aºezaþi pe
scaune ºi cã sunt corect protejaþi cu centu-
ra de siguranþã.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 35
Scaun pasager reglabil electric pe 4 direcþii
- Dacã existã în dotare
Butoanele pentru reglarea electricã a scaunului
pasagerului din faþã sunt situate pe partea
exterioarã a capitonajului lateral inferior al
scaunului pasagerului. Butonul inferior
comandã deplasarea înainte / înapoi. Butonul
superior comandã reglarea spãtarului.
NOTÃ:
Scaunul reglabil pe 4 direcþii nu este dotat
cu funcþia de reglare pe înãlþime.
Scaune încãlzite - Dacã existã în dotare
Scaunele încãlzite oferã confort ºi cãldurã în
zilele reci ºi pot calma durerile musculare ºi
durerile de spate. Sistemele de încãlzire asigurã
aceeaºi cantitate de cãldurã atât pentru pernã
cât ºi pentru spãtar. Scaunele faþã, al ºoferului ºi
al pasagerului sunt încãlzite. Comenzile pentru
fiecare sistem de încãlzire sunt situate lângã
partea inferioarã centralã a planºei de bord.
Dupã cuplarea contactului, puteþi selecta una
dintre setãrile sistemului de încãlzire: High (Nivel
înalt), Off (Oprit) sau Low (Nivel redus). LED-urile
de culoare galbenã din partea superioarã a
fiecãrui buton indicã nivelul de încãlzire utilizat
curent. Douã LED-uri se aprind pentru nivelul
înalt, unul pentru nivelul redus, iar când sistemul
este oprit nu se aprinde nici un LED. Dacã
apãsaþi pe buton o singurã datã, veþi selecta
nivelul înalt de încãlzire.
Comenzi sisteme de încãlzire scaune
Dacã apãsaþi butonul de douã ori, veþi selecta
nivelul redus de încãlzire. Dacã apãsaþi butonul
de trei ori, sistemul de încãlzire se va opri.
Atunci când selectaþi modul de încãlzire “nivel
înalt”, sistemele oferã un grad de cãldurã supli-
mentar în primele cinci minute de funcþionare,
dupã activarea sistemului. Apoi, nivelul de cãl-
durã scade pânã la nivelul de temperaturã nor-
mal. Dacã selectaþi nivelul înalt de încãlzire,
sistemul va comuta automat la nivelul redus,
dupã douã ore de funcþionare continuã. La
momentul respectiv, numãrul de LED-uri
aprinse se reduce de la douã la unul, indicând
modificarea. De asemenea, dupã douã ore de
funcþionare în modul “nivel redus”, sistemul se
opreºte automat.
NOTÃ:
O datã selectatã o setare, cãldura va fi per-
ceptibilã într-un interval de 2 pânã la 5
minute.
Banchetã spate rabatabilã, fracþionatã 60/40
Pentru a rabata spre înainte bancheta din
spate
Oricare secþiune a banchetei din spate poate fi
rabatatã spre înainte pentru a permite un spaþiu
de încãrcare mai mare, pãstrând în acelaºi timp
un spaþiu suficient pentru transportarea
pasagerilor pe bancheta din spate.
NOTÃ:
Asiguraþi-vã cã spãtarele scaunelor din faþã
se aflã în poziþie perfect verticalã ºi scaunele
sunt reglate la poziþia cea mai apropiatã faþã de
bord. Acest lucru va permite înclinarea uºor
spre înainte a spãtarului banchetei din faþã.
1. Trageþi de cureaua de eliberare (spre partea din
faþã a automobilului), pentru a debloca spãtarul.
Eliberare spãtar banchetã din spate
36
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 36
2. Rabataþi complet spre înainte spãtarul ban-
chetei din spate.
Rabatare spãtar banchetã spate
Pentru a ridica spãtarul banchetei din spate
Ridicaþi spãtarul ºi blocaþi-l ferm în poziþie. În
cazul în care obstacole ce provin din spaþiul de
încãrcare împiedicã blocarea completã a spã-
tarului, veþi întâmpina dificultãþi la readucerea
scaunului la poziþia corectã. Tetierele spate cu
rabatare automatã trebuie readuse manual de
la poziþia rabatat la poziþia iniþialã.
Spaþiu de depozitare - Cotiera banchetei
spate (Dacã existã în dotare)
Bancheta din spate poate fi echipatã cu o
cotierã centralã dotatã cu spaþiu de depozitare.
Cotierã centralã bancheta din spate
Apãsaþi pe dispozitivul de blocare ºi ridicaþi de
partea superioarã a cotierei pentru a avea
acces la spaþiul de depozitare. Spaþiul de
depozitare este dotat cu o plasã integratã.
Spaþiu de depozitare în cotiera centralã spate
37
AVERTISMENT!
Spaþiul pentru încãrcare din spatele auto-
mobilului (când spãtarele banchetei din
spate sunt blocate în poziþie verticalã sau
rabatate spre înainte) nu trebuie utilizat
drept loc de joacã pentru copii când auto-
mobilul se aflã în miºcare. Aceºtia ar
putea fi grav rãniþi în caz de accident.
Copiii trebuie sã stea aºezaþi pe scaune ºi
sã utilizeze sistemele de reþinere core-
spunzãtoare.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 37
SISTEM DE MEMORIE OPÞIUNI ªOFER -
DACÃ EXISTÃ ÎN DOTARE
Odatã programate, butoanele de memorie 1 ºi
2 de pe panoul portierei ºoferului pot fi utilizate
pentru a reapela setãrile predefinite pentru
scaunul ºoferului, oglinda exterioarã retrovi-
zoare a ºoferului, pedala de frânã ºi pedala de
acceleraþie reglabile ºi posturile de radio.
Transmiþãtorii sistemului de acces cu teleco-
mandã pot fi, de asemenea, programaþi pentru
a reapela aceleaºi poziþii, la apãsarea butonu-
lui “Unlock” (Deblocare).
Butoane de memorie ºofer
Automobilul dvs. poate fi livrat cu douã trans-
miþãtoare pentru sistemul de acces cu teleco-
mandã. Unul sau ambele transmiþãtoare pot fi
conectate la oricare din poziþiile de memorie.
Sistemul de memorie se poate adapta pentru
pânã la patru transmiþãtoare, fiecare dintre
acestea fiind conectate la oricare dintre cele
douã poziþii de memorie.
Setare poziþii de memorie ºi conectare
transmiþãtor pentru acces fãrã teleco-
mandã la memorie
NOTÃ:
La fiecare apãsare a butonului SET (S) ( SE-
TARE) ºi a unuia dintre butoanele numerotate
(1 sau 2) ºtergeþi setãrile memorate pentru
acel buton ºi veþi stoca o nouã setare.
1. Introduceþi cheia în contact ºi rotiþi-o în pozi-
þia “ON” (Cuplat).
2. Apãsaþi butonul de memorie cu numãrul 1 de
pe portiera ºoferului, dacã setaþi memoria pen-
tru ºoferul 1 sau butonul de memorie cu
numãrul 2 dacã setaþi memoria pentru ºoferul
2. Sistemul va reapela oricare dintre setãrile
memorate. Aºteptaþi ca sistemul sã încheie
procesul de reapelare înainte de a continua cu
etapa 3.
3. Reglaþi scaunul ºoferului, spãtarul ºi oglinda
retrovizoare exterioarã, la poziþiile dorite.
4. Reglaþi pedala de frânã ºi pedala de
acceleraþie în poziþiile dorite.
5. Porniþi radioul ºi setaþi posturile de radio pre-
definite (pot fi setate pânã la 10 posturi în
banda AM ºi 10 în banda FM).
6. Treceþi contactul la poziþia OFF (Decuplat) ºi
scoateþi cheia din contact.
7. Apãsaþi ºi eliberaþi butonul SET (S)
(SETARE ) situat pe panoul portierei ºoferului.
8. Într-un interval de 5 secunde, apãsaþi ºi
eliberaþi butonul de memorie 1 sau 2 de pe
portiera ºoferului. Urmãtoarea etapã trebuie
executatã într-un interval de 5 secunde, dacã
doriþi, de asemenea, sã utilizaþi un transmiþãtor
pentru accesul fãrã telecomandã, în scopul de
a reapela poziþiile memorate.
9. Apãsaþi ºi eliberaþi butonul “Lock” (“Blocare”)
de pe unul din transmiþãtori.
10. Introduceþi cheia în contact ºi rotiþi-o în
poziþia “ON” (Cuplat).
11. Selectaþi “Remote Linked to Memory”
(Telecomandã conectatã la memorie) afiºat de
“Centrul Electronic de Informaþii pentru
Automobil (EVIC)” ºi introduceþi “Yes” (Da) sau
selectaþi “Use Factory Settings” (Utilizaþi
setãrile din fabricã) ºi introduceþi “Yes” (Da).
Pentru informaþii suplimentare, consultaþi
“Funcþii Programabile pentru Client” din secþi-
unea Centrul Electronic de Informaþii pentru
Automobil (EVIC).
12. Repetaþi etapele decrise mai sus pentru a
seta urmãtoarea poziþie de memorie, utilizând
celãlalt buton de memorie numerotat sau pen-
tru a conecta la memorie un alt transmiþãtor
pentru accesul fãrã telecomandã.
38
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 38
Reapelare poziþie de memorie
NOTÃ:
Pentru a reapela poziþiile de memorie, auto-
mobilul trebuie sã se afle în poziþia Park
(Parcare). Dacã se încearcã o reapelare
când automobilul nu se aflã în poziþia Park
(Parcare), pe afiºajul Centrului Electronic
de Informaþii pentru Automobil (EVIC) se
afiºeazã un mesaj.
Pentru a reapela setãrile de memorie pentru
ºoferul 1, apãsaþi butonul de memorie numãrul
1 de pe portiera ºoferului sau butonul “Unlock”
(Deblocare) de pe transmiþãtorul pentru acces fãrã
telecomandã, conectat la poziþia de memorie 1.
Pentru a reapela setãrile de memorie pentru ºofer-
ul 2, apãsaþi butonul de memorie numãrul 2 de pe
portiera ºoferului sau butonul “Unlock”
(Deblocare) de pe transmiþãtorul pentru acces fãrã
telecomandã, conectat la poziþia de memorie 2.
O reapelare poate fi anulatã, apãsând oricare
dintre butoanele de memorie de pe portiera
ºoferului în timpul unei reapelãri (S, 1 sau 2).
Când o reapelare este anulatã, scaunul ºoferu-
lui, oglinda retrovizoare exterioarã a ºoferului ºi
pedalele de frânã ºi acceleraþie se opresc din
miºcare. O întârziere de o secundã va avea loc
înainte de selectarea altei reapelãri.
Pentru a dezactiva un transmiþãtor conectat
la memorie
1. Treceþi contactul la poziþia OFF (Decuplat) ºi
scoateþi cheia din contact.
2. Apãsaþi ºi eliberaþi butonul de memorie nu-
mãrul 1. Sistemul va reapela oricare dintre
setãrile de memorie stocate în poziþia 1. Aºtep-
taþi pentru ca sistemul sã încheie procesul de
reapelare a memoriei înainte de a continua cu
etapa 3.
3. Apãsaþi ºi eliberaþi butonul de memorie SET
(S) “SETARE” situat pe panoul portierei ºoferului.
4. Într-un interval de 5 secunde, apãsaþi ºi eli-
beraþi butonul de memorie 1 de pe portiera
ºoferului.
5. Într-un interval de 5 secunde, apãsaþi ºi eli-
beraþi butonul “Unlock” (Deblocare) de pe
transmiþãtorul pentru acces fãrã telecomandã.
Pentru a dezactiva un alt transmiþãtor conectat
la una dintre poziþiile de memorie, repetaþi
etapele 1-5 pentru fiecare transmiþãtor.
NOTÃ:
Odatã programate, toate transmiþãtoarele
conectate la memorie pot fi uºor activate sau
dezactivate împreunã. Pentru informaþii supli-
mentare, consultaþi Telecomandã conectatã la
memorie din secþiunea “Funcþii Programabile
de cãtre Client”, în Centrul Electronic de
Informaþii pentru Automobil (EVIC).
PENTRU A DESCHIDE ªI ÎNCHIDE CAPOTA
Pentru a deschide capota, trageþi de mânerul
de eliberare din interiorul automobilului, situat
sub planºa de bord ºi în faþa portierei ºoferului.
Mâner de eliberare capotã
Apoi mergeþi în faþa automobilului ºi ridicaþi dis-
pozitivul de siguranþã al capotei, pentru a putea
deschide capota. Pentru a preveni posibila
deteriorare, nu trântiþi capota când doriþi sã o
închideþi. Apãsaþi ferm pe centrul capotei pen-
tru a vã asigura cã ambele sisteme de
închidere s-au angajat.
Dispozitiv de siguranþã capotã
39
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 39
LÃMPI
Iluminare interioarã
Iluminarea interioarã constã din lãmpile montate
sub planºa de bord, o plafonierã în consola din
plafon care cuprinde lampa pentru lecturã a
ºoferului ºi pasagerului, lãmpile pentru lecturã
montate deasupra portierelor spate ºi o lampã
pentru iluminarea portbagajului. Dacã deschideþi
o portierã sau dacã rotiþi în sus la maximum
partea centralã a manetei multifuncþionale, se
vor aprinde toate lãmpile interioare.
Lãmpi pentru lecturã faþã
Aceste lãmpi sunt montate în consola din pla-
fon. Fiecare lampã poate fi aprinsã dacã
apãsaþi pe partea interioarã a lentilelor. Pentru
a le stinge, apãsaþi încã o datã pe partea inte-
rioarã a lentilelor. De asemenea, existã mon-
tate lãmpi pentru lecturã ºi deasupra portierelor
spate. Fiecare lampã poate fi aprinsã dacã
apãsaþi pe partea interioarã faþã a lentilelor.
Pentru a le stinge, apãsaþi încã o datã pe
partea interioarã a lentilelor.
Manetã de control multifuncþionalã
Maneta de control multifuncþionalã comandã
funcþionarea farurilor, lãmpilor de semnalizare a
direcþiei, selectarea fazei farurilor, reglarea inten-
sitãþii iluminãrii planºei de bord, semnalizarea de
depãºire, lãmpile pentru lecturã/plafonierele ºi
proiectoarele de ceaþã opþionale.
Funcþie de economisire a curentului bateriei
- Lãmpi exterioare / interioare
Dacã maneta de control multifuncþionalã este
lãsatã la poziþia pentru lãmpi interioare, lãmpi
de parcare sau faruri, când contactul este
decuplat, funcþia de economisire a energiei
bateriei va stinge automat lãmpile interioare ºi
exterioare, dupã opt minute. Funcþionarea nor-
malã va fi reluatã la cuplarea contactului sau
atunci când maneta de acþionare a farurilor
este trecutã în altã poziþie.
Faruri ºi lãmpi de parcare
Rotiþi capãtul manetei de control multi-
funcþionale la primul limitator de cursã pentru
acþionarea lãmpilor de parcare. Pentru
acþionarea farurilor, rotiþi la al doilea limitator.
Planºã de bord ºi lãmpi interioare
Când maneta multifuncþionalã se aflã în poziþia
pentru acþionarea lãmpilor de parcare sau a
farurilor, prin rotirea în sus ºi în jos a pãrþii cen-
trale a manetei, veþi mãri ºi reduce intensitatea
iluminãrii (control reostat) planºei de bord.
Intensitatea totalã, specificã luminii zilei, a
tuturor afiºajelor electronice (kilometrajul, con-
sola din plafon, radioul ºi controlul automat al
climatizãrii - dacã existã în dotare) se obþine
prin rotirea pãrþii centrale a manetei pânã la
primul limitator de cursã, deasupra intervalului
reostatului. Dacã rotiþi partea centralã a
40
AVERTISMENT!
În cazul în care capota nu este perfect blo-
catã, s-ar putea ridica în timpul conducerii
automobilului, obturându-vã vizibilitatea.
Înainte de a porni la drum, asiguraþi-vã cã
toate sistemele de blocare a capotei sunt
perfect angajate.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 40
manetei la cel de-al doilea limitator deasupra
intervalului reostatului, veþi aprinde lãmpile
interioare. Rotind maneta complet în jos, la
poziþia “Off” (Dezactivat) veþi stinge toate
lãmpile interioare, chiar ºi atunci când
portierele ºi hayonul sunt deschise. Când se
aflã în poziþia “Off” (Dezactivat) iluminarea
planºei de bord se aflã la cea mai redusã inten-
sitate ºi ar putea sã nu corespundã conducerii
pe timp de noapte.
Semnal sonor de avertizare lãmpi aprinse
Dacã farurile sau lãmpile de parcare rãmân
aprinse dupã decuplarea contactului, când se
va deschide portiera ºoferului veþi putea auzi
un semnal sonor de avertizare.
Proiectoare de ceaþã - Dacã existã în dotare
Butonul de acþionare a proiectoarelor
de ceaþã este situat pe maneta de con-
trol multifuncþionalã. Pentru a acþiona
proiectoarele de ceaþã, aprindeþi
lãmpile de parcare/semnalizatoarele de
direcþie sau faza scurtã a farurilor trageþi în
exterior capãtul manetei de control multi-
funcþionale.
În grupul de instrumente se va aprinde o lampã
de control, indicând aprinderea proiectoarelor
de ceaþã.
Un proiector de ceaþã este un dispozitiv de ilu-
minare ce asigurã iluminarea în faþa automo-
bilului în condiþii de ceaþã, ploaie, zãpadã sau
praf. În principal, proiectoarele de ceaþã asistã
faza scurtã a unui sistem de faruri standard.
NOTÃ:
Unghiul corect ºi reglarea proiectoarelor de
ceaþã trebuie efectuate pentru a evita efectul
de orbire excesiv al altor ºoferi.
Lãmpi de ceaþã
Butonul de acþionare a lãmpilor de ceaþã
este situat pe maneta de control multi-
funcþionalã. Pentru a acþiona lãmpile de
ceaþã, rotiþi maneta de control multi-
funcþionalã la primul sau cel de-al doilea limitator
de cursã, trageþi spre exterior capãtul manetei
multifuncþionale ºi apoi rotiþi la al treilea limitator
de cursã. În grupul de instrumente se va aprinde
o lampã de control, indicând aprinderea lãmpilor
de ceaþã.
Lãmpi de semnalizare a direcþiei
Deplasaþi maneta multifuncþionalã în sus sau în
jos ºi sãgeþile de pe fiecare laturã a grupului de
instrumente se vor aprinde intermitent pentru
indica funcþionarea corectã a lãmpilor de sem-
nalizare a direcþiei din faþã ºi spate. Puteþi sem-
naliza schimbarea unei benzi de rulare,
deplasând maneta parþial în sus sau în jos.
Indicator fazã lungã
Trageþi maneta multifuncþionalã spre dvs. pentru
a comuta farurile pe fazã lungã (High). Lampa de
indicare pentru fazã lungã din grupul de instru-
mente se va aprinde. Trageþi încã o datã mane-
ta multifuncþionalã spre dvs. pentru a comuta
farurile pe fazã scurtã (Low).
Semnalizare depãºire
Puteþi semnaliza cu farurile altui automobil
intenþia dumneavoastrã de a depãºi, trãgând
uºor de maneta multifuncþionalã spre volan.
Astfel farurile se aprind cu faza lungã ºi rãmân
aprinse pânã la eliberarea manetei.
Sistem de reglare unghi faruri - Dacã existã în
dotare
Automobilul dvs. poate fi echipat cu sistem de
reglare a unghiului farurilor. Sistemul de reglare
unghi faruri permite ºoferului sã menþinã unghiul
corect al farurilor faþã de suprafaþa de rulare,
indiferent de gradul de încãrcare al automobilu-
lui. Butonul de acþionare este situat în centrul
planºei de bord (deasupra comenzilor pentru sis-
temul de încãlzire/sistemul de aer condiþionat).
Pentru acþionare: Glisaþi butonul pânã ce numã-
rul corespunzãtor sarcinii listate în tabelul de mai
jos se aliniazã cu linia indicatoare de pe buton.
Cu cât numãrul este mai mare, cu atât unghiul
farului va fi mai jos faþã de suprafaþa de rulare.
41
ea
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 41
NOTÃ:
La tractarea unei remorci, adãugaþi încã un
numãr la poziþia butonului listatã în tabel,
pentru condiþia corectã privind sarcina
automobilului.
Funcþie de temporizare faruri
De asemenea, existã o funcþie ce întârzie stin-
gerea farurilor cu 30, 60, 90 de secunde dupã
decuplarea contactului. Pentru a activa funcþia de
temporizare faruri, maneta de control multifuncþion-
alã trebuie trecutã la poziþia “Off” (Dezactivat),
dupã decuplarea contactului. În aceastã perioadã
vor fi aprinse numai farurile. Consultaþi “Funcþii
Programabile de cãtre Client (EVIC)” din Secþiunea
4, pentru a activa/dezactiva aceastã funcþie sau
pentru a seta intervalul de timp.
ªTERGÃTOARE ªI SISTEM DE SPÃLARE
PARBRIZ
ªtergãtoarele ºi sistemele de spãlare pentru
parbriz ºi hayon sunt acþionate de la un buton
situat în maneta de control de pe partea dreap-
tã a coloanei de direcþie. Rotiþi capãtul manetei
de control pentru a selecta “Lo” (Vitezã redusã)
sau “Hi” (Vitezã mare) sau una dintre cele cinci
viteze ale sistemului de ºtergere intermitentã a
parbrizului, în funcþie de viteza automobilului.
Consultaþi “Sistem de ºtergere intermitentã în
funcþie de vitezã” din aceastã secþiune. Pentru
informaþii privind ºtergãtorul lunetei ºi sistemul
de spãlare, consultaþi “Funcþii lunetã” din
aceastã secþiune.
NOTÃ:
Îndepãrtaþi întotdeauna orice depuneri de
zãpadã ce împiedicã lamelele ºtergãtoarelor
parbrizului sã revinã la poziþia OFF
(Dezactivat). Dacã butonul ºtergãtoarelor
de parbriz este dezactivat ºi lamelele nu pot
reveni la poziþia dezactivat, motorul ºtergã-
toarelor se poate defecta.
Pentru a utiliza sistemul de spãlare, trageþi
maneta spre dumneavoastrã ºi menþineþi-o atât
cât doriþi sã dureze pulverizarea. Dacã maneta
este trasã în timpul intervalului de întârziere,
ºtergãtoarele vor funcþiona timp de câteva
secunde dupã eliberarea manetei ºi apoi va relua
modul de ºtergere intermitentã selectat anterior.
Dacã trageþi de manetã, când ºtergãtoarele se
aflã la poziþia OFF, acestea vor acþiona pentru
câteva cicluri de ºtergere, dupã care se vor opri.
Ceaþã
Utilizaþi aceastã funcþie atunci când condiþiile
atmosferice fac necesarã utilizarea ºtergã-
toarelor. Trageþi în jos ºi eliberaþi maneta de con-
trol, pentru un singur ciclu de ºtergere.
Sistem de ºtergere intermitentã în funcþie de
vitezã
Utilizaþi una dintre cele cinci viteze de ºtergere
42
NUMBER OF
PERSONS
FRONT 1 2 2 2 1
REAR 3 3
ADDITIONAL
LOAD IN
CARGO
AREA
MAX
*
MAX
*
SWITCH PO-
SITION
0 0 1 2 3
Calculations based on weight of 165 lbs (75 kg) per
person.
* The total weight of persons listed plus an evenly
distributed load in the cargo area equals the maxi-
mum load capacity of the vehicle.
NUMÃR DE
PERSOANE
POZIÞIE
BUTON
Calcule efectuate pe baza greutãþii de 165 lbs (75 kg)
per persoanã.
* Greutatea totalã a persoanelor listate plus o sarcinã dis-
tribuitã uniform în portbagaj este egalã cu capacitatea maxi-
mã de încãrcare a automobilului.
FAÞÃ
SPATE
ÎNCÃRCÃTURÃ
SUPLIMENTARÃ
ÎN ZONA
PORTBAGAJULUI
AVERTISMENT!
Pierderea bruscã a vizibilitãþii prin parbriz
poate conduce la producerea unui acci-
dent. Aþi putea sã nu vedeþi alte automo-
bile sau alte obstacole. Pentru a evita
îngheþarea bruscã a parbrizului pe vreme
foarte rece, încãlziþi parbrizul cu ajutorul
sistemului de degivrare, înainte ºi pe
perioada utilizãrii sistemului de spãlare.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 42
intermitentã ale sistemului, atunci când condiþiile
atmosferice fac necesarã efectuarea unui singur
ciclu de ºtergere, cu o pauzã variabilã între cicluri.
Rotiþi capãtul manetei la una dintre cele cinci pozi-
þii de temporizare pentru intervalul de temporizare
dorit. Temporizarea poate fi reglatã de la un inter-
val maxim de aproximativ 18 secunde între cicluri,
la un ciclu la fiecare 1/2 secunde.
NOTÃ:
Perioadele de temporizare ale ºtergã-
toarelor depind de viteza automobilului.
Dacã automobilul se deplaseazã cu mai
puþin de 16 km/h (10 mph), perioadele de
temporizare vor fi dublate.
ªtergãtoare cu senzor de ploaie - Dacã
existã în dotare
Acest senzor detecteazã umezeala de pe par-
briz ºi activeazã automat ºtergãtoarele. Funcþia
este utilã în special atunci când parbrizul vã
este stropit de automobilele din faþã. Rotiþi
capãtul manetei multifuncþionale la una dintre
cele ºase setãri pentru a activa aceastã funcþie.
Sensibilitatea sistemului poate fi reglatã cu
maneta multifuncþionalã. Poziþia 1 de tempo-
rizare a ºtergerii este cel mai puþin sensibilã iar
poziþia 5 este cea mai sensibilã. Setarea cu
numãrul 3 trebuie utilizatã pentru condiþiile
atmosferice normale de ploaie. Setãrile 1 ºi 2
pot fi utilizate, atunci când ºoferul doreºte o
ºtergere cu sensibilitate mai redusã. Setãrile 4
ºi 5 pot fi utilizate dacã ºoferul doreºte o sensi-
bilitate mai mare a senzorului. Când nu utiliza-
þi sistemul, aºezaþi maneta de acþionare a
ºtergãtoarelor la poziþia OFF (Dezactivat).
NOTÃ:
• Senzorul de ploaie nu va funcþiona când
maneta de acþionare a ºtergãtoarelor se aflã
la poziþia LOW (Sensibilitate redusã) sau
HIGH (Sensibilitate ridicatã).
• Senzorul de ploaie ar putea sã nu
funcþioneze corect când pe parbriz existã
gheaþã sau apã sãratã uscatã.
• Utilizarea produsului Rain XT
®
sau a pro-
duselor cu conþinut de cearã sau silicon pot
reduce calitãþile senzorului de ploaie.
• Senzorul de ploaie nu va funcþiona corect
când motorul este pornit, selectorul de viteze
se aflã în poziþia PARK (Parcare) ºi tempera-
tura exterioarã se aflã sub nivelul optim
îngheþãrii. Aceastã caracteristicã este creatã
pentru a proteja lamelele ºtergãtoarelor.
Treceþi selectorul de viteze în poziþia DRIVE
(Conducere) pentru a permite funcþionarea
senzorului de ploaie.
• O funcþie programabilã pentru client din
Centrul Electronic de Informaþii pentru
Automobil (EVIC) permite dezactivarea sen-
zorului de ploaie. Consultaþi “Centrul
Electronic de Informaþii pentru Automobil
(EVIC)” din Secþiunea 4 a acestui manual.
COLOANÃ DE DIRECÞIE REGLABILÃ
Pentru a înclina coloana de direcþie, împingeþi în
jos maneta de sub maneta lãmpilor de sem-
nalizare a direcþiei ºi deplasaþi butonul rozetã în
sus sau în jos, în funcþie de preferinþe. Trageþi
maneta înapoi, cãtre dumneavoastrã ºi apãsaþi-o
cu fermitate pânã ajunge deasupra suprafeþei infe-
rioare a carcasei, pentru a fixa coloana în poziþie.
Coloanã de direcþie reglabilã
43
AVERTISMENT!
Este periculos sã reglaþi coloana de direcþie
în timpul deplasãrii. În cazul în care coloana
de direcþie nu este stabilã, puteþi pierde
controlul automobilului ºi puteþi suferi un
accident. Reglaþi mecanismul de înclinare
numai când automobilul este staþionar.
Înainte de a porni la drum, verificaþi blo-
carea coloanei de direcþie în poziþie.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 43
CONTROL TRACÞIUNE - DACÃ EXISTÃ ÎN
DOTARE
Sistemul de Control al Tracþiunii monitorizeazã
gradul de patinare a roþii la fiecare dintre roþile
conduse. Dacã se detecteazã patinarea unei roþi,
presiunea de frânare a roþii(lor) ce patineazã este
modulatã pentru a oferi o acceleraþie
îmbunãtãþitã. Sistemul funcþioneazã la turaþii
specifice conducerii pe circuit urban. Modelele cu
tracþiune integralã includ, de asemenea ºi o logi-
cã unicã în 4HI sau 4LO (dacã existã în dotare),
pentru a îmbunãtãþi caracteristicile automobilului
la conducerea pe teren accidentat.
“Lampa de Indicare a Sistemului de Control al
Tracþiunii”, situatã în grupul de instrumente, va
lumina intermitent atunci când sistemul de con-
trol al tracþiunii este activ.
Pentru a dezactiva sistemul (OFF), apãsaþi pe
butonul situat sub comenzile sistemului de
climatizare, în grupul central, pânã când
“Lampa de Indicare a Sistemului de Control al
Tracþiunii” se aprinde ºi rãmâne aprinsã. De
asemenea, pe afiºajul Centrului Electronic de
Informaþii pentru Automobil (Evic) se va afiºa
mesajul “TRACTION SYS DISABLED” (Sistem
de Tracþiune Dezactivat).
Consultaþi Secþiunea 4 din acest manual.
Pentru a reactiva sistemul (ON), apãsaþi a
doua oarã butonul pânã ce “Lampa de Indicare
a Sistemului de Control al Tracþiunii” se stinge.
Când sistemul de control al tracþiunii este
dezactivat de la buton, o funcþie a acestuia încã
mai rãmâne activã. Aceastã funcþie opereazã
similar unui diferenþial cu alunecare limitatã ºi
comandã roata de-a lungul unei axe. Dacã o
singurã roatã, pe una dintre axe se roteºte mai
rapid decât cealaltã, sistemul va aplica frâna
pe roata ce patineazã ºi va permite aplicarea
unui cuplu mai mare al motorului pe roata care
nu patineazã.
NOTÃ:
• “Lampa de Indicare a Sistemului de Control
al Tracþiunii” se aprinde pentru un moment,
la fiecare cuplare a contactului. Acest lucru
se întâmplã indiferent dacã aþi utilizat
butonul specific pentru a dezactiva sis-
temul de control al tracþiunii.
• La fiecare cuplare a contactului, Sistemul
de Control al Tracþiunii va fi activat, chiar
dacã anterior fusese dezactivat de la buton.
• Atunci când este activ, Sistemul de Control
al Tracþiunii emite un zgomot de fond sau
sunete specifice.
Existã douã mesaje ale Centrului Electronic de
Informaþii pentru Automobil (EVIC) asociate cu
Sistemul de Control al Tracþiunii. Consultaþi
Secþiunea 4 din acest manual.
Traction Sys Disabled (Sistem de Control al
Tracþiunii Dezactivat)
Acest mesaj va fi afiºat în cazul în care
Sistemul de Control al Tracþiunii a fost dezacti-
vat de la butonul special destinat sau în cazul
în care existã o condiþie temporarã ce are drept
efect incapacitatea parþialã sau totalã de a
funcþiona a Sistemului de Control al Tracþiunii.
“Lampa de Indicare a Sistemului de Control al
Tracþiunii” se va aprinde atunci când sistemul
este dezactivat sau atunci când este permisã
numai funcþionarea parþialã. Afiºarea mesaju-
lui “TRACTION SYS DISABLED” (“Sistem de
Control al Tracþiunii Dezactivat”) ºi aprinderea
“Lãmpii de Indicare a Sistemului de Control al
Tracþiunii”, fãrã ca butonul specific sã fi fost
apãsat, nu indicã necesitatea unor lucrãri de
reparaþie la sistemul de frânare.
44
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 44
Service Elec Brake System (Service Sistem
Electronic de Frânare)
Acest mesaj va fi afiºat în cazul în care existã
o condiþie ce poate impune lucrãri de reparaþie
la sistemul electronic de frânare. Când este
afiºat acest mesaj ºi “Lampa de Indicare a
Sistemului de Control al Tracþiunii” este aprin-
sã, Sistemul de Control al Tracþiunii prezintã o
defecþiune. Dacã mesajul “SERVICE ELEC
BRAKE SYSTEM” (Service Sistem Electronic
de Frânare) continuã sã fie afiºat dupã câteva
cicluri de aprindere ºi dupã ce automobilul a
fost condus câteva mile la viteze mai mari de 48
km/h (30 mph), apelaþi la dealerul dvs. autorizat
pentru executarea unor lucrãri de service.
PROGRAM ELECTRONIC DE STABILITATE
(ESP) - DACÃ EXISTÃ ÎN DOTARE
ESP (Programul Electronic de Stabilitate)
îmbunãtãþeºte controlul direcþiei ºi reduce
patinarea roþilor motorii ale automobilului în
diferite condiþii de conducere.
ESP corecteazã supravirarea / subvirarea
automobilului prin aplicarea frânelor pe roata
potrivitã. Cuplul motorului este, de asemenea,
limitat. “Lampa de indicare ESP”, situatã în
grupul de instrumente, începe sã lumineze
intermitent imediat ce anvelopele pierd din pu-
terea de tracþiune ºi sistemul ESP devine activ.
Pentru a dezactiva (OFF) sistemul ESP,
apãsaþi pe butonul situat sub comenzile sis-
temului de climatizare, în grupul central, pânã
când “Lampa de Indicare ESP” din grupul de
instrumente se aprinde ºi Centrul Electronic de
Informaþii pentru Automobil (EVIC) afiºeazã
mesajul “ESP SYSTEM DISABLED” (Sistem
ESP dezactivat). Consultaþi Secþiunea 4 din
acest manual. Pentru a reactiva sistemul (ON),
apãsaþi din nou pe buton, pânã ce “Lampa de
Indicare ESP” se stinge.
Sistemul ESP este întotdeauna disponibil în
timpul frânãrii (în modul de tracþiune integralã
4WD Hi), chiar dacã a fost anterior dezactivat.
Când sistemul ESP a fost dezactivat, o funcþie a
sistemului continuã sã rãmânã activã. Aceastã
funcþie opereazã similar unui diferenþial cu
alunecare limitatã ºi comandã roata de-a lungul
unei axe. Dacã o singurã roatã, pe una dintre
axe se roteºte mai rapid decât cealaltã, sistemul
va aplica frâna pe roata ce patineazã ºi va per-
mite aplicarea unui cuplu mai mare al motorului
pe roata care nu patineazã.
Pentru a îmbunãtãþi tracþiunea automobilului la
conducerea cu lanþuri antiderapante sau la
pornirea de pe loc când automobilul se aflã în
zãpadã adâncã, nisip sau pietriº, ar fi de dorit
sã dezactivaþi sistemul ESP, apãsând butonul
special destinat.
45
AVERTISMENT!
ESP (Programul Electronic de Stabilitate) nu
poate împiedica acþionarea legilor naturale ale
fizicii asupra automobilului, nici nu poate mãri
puterea de tracþiune a acestuia. Programul ESP
nu poate împiedica producerea accidentelor,
inclusiv cele datorate virãrii cu vitezã excesivã
sau acvaplanãrii. Numai un ºofer sigur, atent ºi
abil poate preveni producerea de accidente.
Capacitãþile unui automobil dotat cu programul
ESP nu trebuie sã fie niciodatã exploatate într-o
manierã riscantã sau periculoasã, ce ar putea
periclita siguranþa utilizatorului, a pasagerilor
sau a celorlalþi participanþi la trafic.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 45
Cu sistemul ESP dezactivat, funcþia de reduce-
re a cuplului motorului ºi funcþia de stabilitate
sunt anulate. Prin urmare, stabilitatea
îmbunãtãþitã a automobilului, oferitã de sis-
temul ESP, nu este disponibilã.
Când “Lampa de Indicare ESP” începe sã
lumineze intermitent în timpul accelerãrii,
reduceþi cât mai mult posibil presiunea asupra
pedalei de acceleraþie. Asiguraþi-vã cã adaptaþi
viteza ºi stilul de conducere la condiþiile de
drum predominante. Când “Lampa de Indicare
ESP” rãmâne aprinsã continuu, sistemul ESP
este dezactivat. Pentru a restabili stabilitatea
îmbunãtãþitã a automobilului oferitã de sistemul
ESP, apãsaþi pe butonul ESP (“Lampa de
Indicare ESP” din grupul de instrumente se
stinge). Evitaþi patinarea unei roþi conducã-
toare. Acest lucru ar putea produce defecþiuni
grave la trenul de rulare.
NOTÃ:
• “Lampa de Indicare ESP” se aprinde pentru
un moment, la fiecare cuplare a contactului.
• La fiecare cuplare a contactului, Sistemul
ESP va fi activat, chiar dacã anterior fusese
dezactivat de la buton.
• Atunci când este activ, Sistemul de Control
ESP emite un zgomot de fond sau sunete
specifice.
Existã douã mesaje ale Centrului Electronic de
Informaþii pentru Automobil (EVIC) asociate cu
Sistemul Electronic de Control al Stabilitãþii.
Consultaþi Secþiunea 4 din acest manual.
ESP System Disabled (Sistem ESP Dezactivat)
Acest mesaj va fi afiºat în cazul în care Sistemul
ESP a fost dezactivat de la butonul special desti-
nat sau în cazul în care existã o condiþie tempo-
rarã ce are ca efect incapacitatea parþialã sau
totalã de a funcþiona a sistemului ESP. “Lampa
de Indicare ESP” se va aprinde atunci când sis-
temul este dezactivat sau atunci când este per-
misã numai funcþionarea parþialã. Afiºarea
mesajului “ESP SYS DISABLED” (“Sistem ESP
Dezactivat”) ºi aprinderea “Lãmpii de Indicare
ESP”, fãrã ca butonul specific sã fi fost apãsat, nu
indicã necesitatea unor lucrãri de reparaþie la sis-
temul de frânare.
De asemenea, mesajul “ESP SYSTEM DIS-
ABLED” (“Sistem ESP Dezactivat”) va apãrea ºi
la trecerea automobilului în modul de tracþiune
integralã 4WD LOW.
Service Elec Brake System (Service Sistem
Electronic de Frânare)
Acest mesaj va fi afiºat în cazul în care existã o
condiþie ce pateu impune lucrãri de reparaþie la
sistemul electronic de frânare. Când este afiºat
acest mesaj ºi “Lampa de Control ESP” este
aprinsã, Sistemul ESP prezintã o defecþiune.
Dacã mesajul “SERVICE ELEC BRAKE SYS-
TEM” (Service Sistem Electronic de Frânare)
continuã sã fie afiºat dupã câteva cicluri de
aprindere ºi dupã ce automobilul a fost condus
câteva mile la viteze mai mari de 48 km/h (30
mph), apelaþi la dealerul dvs. autorizat pentru
executarea unor lucrãri de service.
SISTEM DE ASISTENÞÃ LA PARCAREA CU
SPATELE - DACÃ EXISTÃ ÎN DOTARE
Sistemul de Asistenþã la Parcarea cu Spatele
oferã indicaþii vizuale ºi auditive privind distanþa
dintre bara de protecþie spate ºi obstacolele
detectate la conducerea cu spatele. Consultaþi
Secþiunea de Avertismente ºi Secþiunea de Note,
pentru a afla limitele acestui sistem ºi reco-
mandãri referitoare la acesta.
Sistemul de Asistenþã la Parcarea cu Spatele va
memora ultima stare a sistemului (activat sau
dezactivat), de la ultimul ciclu de aprindere, când
contactul este trecut la poziþia RUN/ON
(Conducere/Cuplare).
Sistemul de Asistenþã la Parcarea cu Spatele
poate funcþiona numai atunci când selectorul de
viteze se aflã în poziþia “R” (marºarier). Dacã
Sistemul de Asistenþã la Parcarea cu Spatele
este activ când selectorul de viteze se aflã în
aceastã poziþie, acesta va funcþiona pânã când
viteza automobilului ajunge la aproximativ 18
km/h (11,2 mile/h) sau mai mult. Sistemul va fi din
nou activ, dacã viteza automobilului se va reduce
la mai puþin de aproximativ 16 km/h (9,94 mile/h).
46
ATENÞIE!
Producãtorul recomandã tractarea cu
toate cele patru roþi ridicate de pe sol.
Metode acceptate sunt tractarea automo-
bilului pe o platformã sau cu un capãt al
automobilului ridicat, iar celãlalt capãt
ridicat pe un remorcher.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 46
Senzori asistenþã la parcarea cu spatele
Cei patru Senzori de Asistenþã la Parcarea cu
Spatele, situaþi în bara de protecþie spate moni-
torizeazã zona din spatele automobilului aflatã
în câmpul “vizual” al senzorilor. Zona monitori-
zatã pare de formã ovalã.
Senzorii pot detecta obstacole de la aproxima-
tiv 30 cm (11,8 “) pânã la 150 cm (59 “) faþã de
bara de protecþie spate, în direcþie orizontalã,
în funcþie de locaþia ºi orientarea obstacolului ºi
tipul de obstacol.
Afiºaj avertizare asistenþã la parcarea cu
spatele
Afiºajul Asistenþã la Parcarea cu Spatele, situ-
at în plafon, lângã lunetã, oferã avertizãri vi-
zuale ºi auditive pentru a indica distanþa dintre
bara de protecþie spate ºi obstacolul detectat.
Când contactul este trecut la poziþia RUN/ON
(Conducere/Cuplare), afiºajul de avertizare va
aprinde toate LED-urile de care dispune timp de
1 secundã.
Pe fiecare laturã a afiºajului de avertizare existã 6
LED-uri de culoare galbenã ºi 2 LED-uri de
culoare roºie.
Automobilul se aflã foarte aproape de obstacol,
atunci când se aprind LED-urile de culoare roºie.
Când obstacolul este detectat la o distanþã de
aproximativ 150 cm (59 “) faþã de bara de pro-
tecþie spate a automobilului, LED-urile cele mai
depãrtate faþã de afiºajul de avertizare se aprind
la cea mai mare intensitate. Pe mãsurã ce dis-
tanþa de la obstacolul detectat la bara de protecþie
se reduce, se aprind mai multe LED-uri. Când
sunt aprinse LED-urile galbene, afiºajul de averti-
zare nu emite ºi un semnal sonor. Când afiºajul
de avertizare are primele 7 LED-uri aprinse, inclu-
siv un LED roºu, acesta va emite un semnal
sonor intermitent, timp de 3 secunde. În timpul
emiterii semnalului sonor, sistemul radio va fi tre-
cut în surdinã.
Când obstacolul detectat se aflã la aproximativ 30
de cm (11,8 “) faþã de bara de protecþie spate,
afiºajul de avertizare va emite un semnal sonor
continuu, timp de aproximativ 3 secunde ºi se vor
aprinde toate cele 8 LED-uri, inclusiv cele douã
LED-uri roºii, de pe latura corespunzãtoare a
afiºajului. În timpul emiterii semnalului sonor, sis-
temul radio va fi trecut în surdinã. Când obstacolul
detectat se aflã la mai puþin de 30 cm (11,8 “) faþã
de bara de protecþie spate a automobilului, se
aprind toate cele 8 LED-uri ale afiºajului de aver-
tizare (obstacol detectat) sau se aprind cu inten-
sitate redusã doar LED-urile cele mai depãrtate
faþã de afiºaj (obstacol nedetectat), în funcþie de
locaþia obstacolului.
Activare / Dezactivare sistem de asistenþã la
parcarea cu spatele
Sistemul de Asistenþã la Parcarea cu Spatele
poate fi activat ºi dezactivat de la un buton situ-
at în grupul de comutatoare al planºei de bord.
Când apãsaþi butonul pentru a dezactiva sis-
temul, grupul de instrumente va afiºa mesajul
“PARK ASSIST DISABLED” (“Sistem de
Asistenþã la Parcarea cu Spatele Dezactivat”).
Consultaþi “Centrul Electronic de Informaþii
pentru Automobil (EVIC)” din Secþiunea 4 a
acestui manual. Când selectorul de viteze este
trecut la poziþia R (Marºarier) ºi sistemul este
dezactivat, grupul de instrumente va emite un
47
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 47
singur semnal sonor, o datã la fiecare ciclu de
aprindere ºui va afiºa mesajul. LED-ul cores-
punzãtor butonului Sistemului de Asistenþã la
Parcarea cu Spatele se va aprinde atunci când
sistemul este dezactivat sau defect. Când
Sistemul de Asistenþã la Parcarea cu Spatele
este activat, LED-ul este stins.
Service Sistem de Asistenþã la Parcarea cu
Spatele
Când Sistemul de Asistenþã la Parcarea cu
Spatele este defect, grupul de instrumente va
emite un singur semnal sonor, o datã la fiecare
ciclu de aprindere ºi va afiºa mesajul “SER-
VICE PARK ASSIST SYSTEM” (Service
Sistem de Asistenþã la Parcarea cu Spatele).
Consultaþi “Centrul Electronic de Informaþii
pentru Automobil (EVIC)” din Secþiunea 4 a
acestui manual.
Curãþare Sistem de Asistenþã la Parcarea cu
Spatele
Curãþaþi Senzorii de Asistenþã la Parcarea cu
Spatele cu apã, sãpun pentru spãlare auto ºi
cu o lavetã moale. Nu utilizaþi lavete aspre sau
din materiale dure. Nu zgâriaþi sau împingeþi
spre interior senzorii. În caz contrar, senzorii se
pot defecta.
48
ATENÞIE!
• Sistemul de Asistenþã la Parcarea cu
Spatele reprezintã doar un ajutor la par-
care ºi nu are capacitatea de a
recunoaºte fiecare obstacol, inclusiv
obstacolele de dimensiuni reduse.
Bordurile parcãrilor pot fi detectate tem-
porar sau pot sã nu fie detectate deloc.
Obstacolele situate deasupra sau sub
nivelul senzorilor nu vor fi detectate,
atunci când acestea se aflã în imediata
apropiere.
• Când utilizaþi Sistemul de Asistenþã la
Parcarea cu Spatele trebuie sã con-
duceþi încet, pentru a putea opri auto-
mobilul în timp util, atunci când se
detecteazã un obstacol. Se recomandã
ca ºoferul sã priveascã peste umãr,
atunci când utilizeazã Sistemul de
Asistenþã la Parcarea cu Spatele.
AVERTISMENT!
• Chiar dacã utilizeazã Sistemul de Asistenþã
la Parcarea cu Spatele, ºoferii trebuie sã fie
foarte atenþi atunci când conduc cu spatele.
Înainte de a conduce cu spatele, verificaþi
întotdeauna cu atenþie spaþiul din spatele
automobilului, priviþi în spatele dum-
neavoastrã ºi asiguraþi-vã cã nu existã
pietoni, animale alte automobile, obstacole
ºi unghiuri moarte. Dumneavoastrã sunteþi
responsabil pentru siguranþa automobilului
ºi trebuie sã acordaþi în continuare o atenþie
deosebitã la spaþiul înconjurãtor. Neres-
pectarea acestor avertismente poate con-
duce la rãniri personale grave sau decese.
• Înainte de a utiliza Sistemul de Asistenþã la
Parcarea cu Spatele se recomandã cu insis-
tenþã ca bila cârligului de remorcare ºi
ansamblul cârligului de remorcare sã fie
deconectate de la automobil, atunci când nu
este utilizat pentru remorcare.
Nerespectarea acestei instrucþiuni poate
determina rãnirea personalã sau deterio-
rarea automobilelor sau a obstacolelor întâl-
nite, deoarece cârligul de remorcare cu bilã
este mult mai aproape de obstacol decât
bara de protecþie, atunci când afiºajul de
avertizare aprinde LED-urile de culoare
roºie. De asemenea, senzorii ar putea detec-
ta bila cârligului de remorcare ºi ansamblul
cârligului de remorcare, în funcþie de dimen-
siunea ºi forma acestora, oferind o indicaþie
falsã a faptului cã în spatele automobilului
existã un obstacol.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 48
NOTÃ:
Curãþaþi în mod regulat toþi cei patru Senzori
de Asistenþã la Parcarea cu Spatele, pro-
cedând cu atenþie pentru a nu îi zgâria sau
deteriora. Senzorii nu trebuie sã fie acoperiþi
cu gheaþã, zãpadã, lapoviþã, noroi, murdãrie
sau deºeuri. Nerespectarea acestor avertis-
mente, poate determina funcþionarea incorec-
tã a sistemului. Sistemul ar putea sã nu
detecteze un obstacol în spatele barei de pro-
tecþie sau ar putea indica o informaþie falsã
privind existenþa unui obstacol în spatele
barei de protecþie.
Asiguraþi-vã cã, în timp ce conduceþi automobilul,
nu existã obiecte pe o distanþã de 30 cm (11,8 “)
faþã de bara de protecþie din spate.
Nerespectarea acestei instrucþiuni poate determi-
na sistemul sã interpreteze incorect un obiect
foarte apropiat ca fiind o defecþiune a senzorilor ºi
poate conduce la afiºarea în grupul de instru-
mente a mesajului “SERVICE PARK ASSIST
SYSTEM” (Service Sistem de Asistenþã la
Parcarea cu Spatele). Zgomotul ultrasonic de la
frânele pneumatice ale camioanelor din apropiere,
de la perforatoarele pneumatice ºi de la uneltele
pneumatice ale atelierelor de lucru, pentru a aminti
câteva, vor determina dezactivarea temporarã a
Sistemului de Asistenþã la Parcarea cu Spatele,
pânã la dispariþia zgomotului.
PEDALE REGLABILE - DACÃ EXISTÃ ÎN DO-
TARE
Aceastã funcþie permite deplasarea spre ºofer a
pedalei de frânã ºi pedalei de acceleraþie, pentru
a asigura o poziþie mai bunã faþã de volan.
Sistemul de reglare a pedalelor este proiectat
pentru a oferi ºoferului un grad sporit de confort,
alãturi de coloana de direcþie înclinabilã ºi
scaunul reglabil. Poziþia pedalei de frânã ºi a pe-
dalei de acceleraþie poate fi reglatã fãrã a pericli-
ta siguranþa sau confortul, la acþionarea pedalelor.
Buton pentru reglarea pedalelor
Apãsaþi partea stângã a butonului pentru a deplasa
pedalele spre înapoi (spre ºofer).
Apãsaþi partea dreaptã a butonului pentru a deplasa
pedalele spre înainte (în partea opusã ºoferului).
• Pedalele pot fi reglate chiar ºi în cazul în care
contactul este decuplat (în poziþia OFF).
• Pedalele pot fi reglate în timpul mersului.
• Pedalele nu pot fi reglate când automobilul
se aflã în poziþia R (Marºarier) sau când
Sistemul de Control al Vitezei este activat.
Centrul Electronic de Informaþii pentru
Automobil (EVIC) va afiºa un mesaj, dacã se
încearcã reglarea pedalelor, când sistemul
este dezactivat (“Adjustable Pedal Disabled
- Cruise Control Engaged” - “Sistem de
Reglare Pedale Dezactivat - Tempomat
Activat” sau “Adjustable Pedal Disabled -
Vehicle In Reverse” - “Sistem de Reglare -
Pedale Dezactivat - Automobil în Marºa-
rier”). Pentru informaþii suplimentare, consul-
taþi “Centrul Electronic de Informaþii pentru
Automobil (EVIC)” din Secþiunea 4.
CONTROL ELECTRONIC AL VITEZEI
Când este activat acest sistem preia controlul
asupra acceleratorului, la viteze mai mari de 40
km/h (25 mile pe orã) în cazul motoarelor de
5,7L ºi 48 km/h (30 mile pe orã) în cazul motoa-
relor de 4,7L.
Comenzile sunt montate pe volan ºi constau în
butonul ON/OFF (Activare/Dezactivare), SET
(Setare), RESUME ACCEL (Reluare acceleraþie),
CANCEL (Anulare) ºi DECEL (Decelerare).
49
ATENÞIE!
Nu aºezaþi nici un obiect sub pedalele
reglabile ºi nu împiedicaþi capacitatea
acestora de a se deplasa, deoarece
comenzile pedalelor se fot defecta. Cursa
pedalei se poate limita, dacã deplasarea
este opritã de un obstacol apãrut în calea
pedalelor reglabile.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 49
Pentru a activa sistemul
Apãsaþi butonul ON/OFF pentru a activa sis-
temul. Pentru a dezactiva sistemul, apãsaþi
încã o datã butonul ON/OFF. Când nu este uti-
lizat, sistemul trebuie dezactivat. Lampa de
indicare a tempomatului (CRUISE) din grupul
de instrumente se va aprinde, atunci când sis-
temul este activ.
Pentru a seta viteza doritã
Când automobilul a atins viteza doritã, apãsaþi
ºi eliberaþi butonul SET (Setare). Eliberaþi
pedala de frânã ºi automobilul se va deplasa
cu viteza selectatã.
Pentru a dezactiva sistemul
Dacã apãsaþi uºor pedala de frânã, dacã frâ-
naþi în mod normal sau dacã apãsaþi pe butonul
CANCEL (Anulare), Sistemul Electronic de
Control al Vitezei va fi decuplat, dar viteza
setatã va fi reþinutã în memorie.
Dacã apãsaþi pe butonul ON/OFF (Activa-
re/Dezactivare) pentru a dezactiva sistemul
sau dacã decuplaþi contactul, veþi ºterge în
acelaºi timp ºi memoria.
Pentru a relua viteza
Pentru a relua viteza setatã anterior, apãsaþi ºi
eliberaþi butonul RESUME ACCEL (Reluare
acceleraþie). Acest buton poate fi utilizat pentru
orice vitezã care depãºeºte aproximativ 40 km/h
(25 mph) în cazul motoarelor de 5,7L ºi 48 km/h
(30 mile pe orã) în cazul motoarelor de 4,7L.
Pentru a varia setarea vitezei
Când Sistemul Electronic de Control al Vitezei
este activat (ON), puteþi mãri viteza apãsând ºi
þinând apãsat butonul RESUME ACCEL
(Reluare acceleraþie). Când butonul este elib-
erat, va fi stabilitã o nouã vitezã setatã.
Apãsând o singurã datã butonul RESUME
ACCEL (Reluare Acceleraþie) viteza va creºte
cu 3 km/h (2 mph) (la Modelele cu motor de
4,7L) sau cu 2 km/h (1 mph) (la Modelele cu
motor de 5,7L). Cu fiecare apãsare a butonului,
viteza creºte, prin urmare, apãsând pe buton
de trei ori, viteza va creºte cu 10 km/h (6 mph)
(la Modelele cu motor de 4,7L) sau cu 5 km/h
(3 mph) (la Modelele cu motor de 5,7L), etc.
Pentru reduce viteza în timp ce Sistemul
Electronic de Control al Vitezei este activat
(ON) ºi pentru a seta (SET), apãsaþi ºi
menþineþi apãsat butonul DECEL (Decelerare).
Când automobilul a atins viteza doritã, eliberaþi
butonul ºi noua vitezã va fi setatã.
Pentru a accelera pentru depãºire
Apãsaþi pedala de acceleraþie, ca de obicei. La
eliberarea pedalei, automobilul va reveni la
viteza setatã.
NOTÃ:
Când conduceþi în pantã ascendentã, la
înãlþimi de aproximativ 610 metri (2000 de
picioare) sau când automobilul este foarte
încãrcat (în special când tracteazã o remor-
cã) acesta poate coborî sub viteza setatã.
Dacã viteza automobilului scade sub
aproximativ 40 km/h (25 mph) în cazul
motoarelor de 5,7L ºi sub 48 km/h (30 mile
pe orã) în cazul motoarelor de 4,7L,
Sistemul Electronic de Control al Vitezei va
fi automat dezactivat. În acest caz, puteþi
apãsa pedala de acceleraþie, pentru a
menþine viteza doritã.
În condiþiile menþionate mai sus, automobilele
pot prezenta câteva treceri din treapta 4 în treap-
ta 3 de vitezã. Pentru a reduce frecvenþa treceri-
lor dintr-o treaptã superioarã într-o treaptã infe-
rioarã ºi pentru a îmbunãtãþi performanþa automo-
bilului, se recomandã blocarea regimului de
croazierã. Apãsaþi pe butonul TOW/HAUL
(Tractare/Remorcare) situat în partea inferioarã
centralã a grupului de butoane (sub comenzile
Sistemului de Încãlzire / Sistemului de Aer
Condiþionat).
50
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 50
Conducerea în pante ascendente sau des-
cendente
Când conduceþi în pante ascendente sau
descendente, este posibil ca automobilul dvs.
sã piardã sa sã câºtige vitezã, chiar dacã
Sistemul Electronic de Control al Vitezei este
activat. De asemenea, transmisia automatã
poate trece într-o treaptã de vitezã inferioarã,
pentru a menþine viteza la urcare sau la coborâre.
În cazul în care conduceþi în pantã descendentã,
suficient de abruptã încât automobilul sã câºtige
vitezã, apãsaþi pe pedala de frânã, care va dezac-
tiva Sistemul de Control al Vitezei ºi vã va ajuta
sã reduceþi viteza automobilului.
• Când nu puteþi menþine automobilul la o
vitezã setatã.
• Pe suprafeþe alunecoase de ºosea, cum ar fi
pe zãpadã sau gheaþã.
• În condiþii de trafic foarte aglomerat sau care
variazã ca intensitate, în trafic care variazã
ca vitezã sau pe ºosele cu serpentine.
• Asiguraþi-vã cã treceþi butonul Sistemului de
Control al Vitezei la poziþia OFF (Dezactivat)
când nu utilizaþi sistemul pentru a evita
angajarea accidentalã a acestuia.
CONSOLA DIN PLAFON - DACÃ EXISTÃ ÎN
DOTARE
Consola din plafon cuprinde plafoniere/lãmpi
pentru lecturã, compartiment pentru ochelari
de soare ºi, opþional, butoane pentru acþiona-
rea trapei de acoperiº.
Plafoniere/lãmpi de lecturã
În partea frontalã a consolei existã douã pla-
foniere/lãmpi pentru lecturã.
Apãsaþi pe lentile pentru a aprinde aceste lãmpi.
Apãsaþi încã o datã pentru a le stinge.
De asemenea, aceste lãmpi se aprind la
deschiderea unei portiere din faþã sau din spate. ªi,
de asemenea, se vor aprinde la apãsarea butonu-
lui “Unlock” (Deblocare) de pe telecomandã.
Compartiment pentru ochelari de soare
În partea din spate a consolei existã un com-
partiment pentru depozitarea unei perechi de
ochelari de soare. Sistemul de acces la acest
compartiment este de tipul “push/push”
(apasã/apasã). Apãsaþi degetul pe consola din
plafon pentru a deschide compartimentul.
Apãsaþi din nou pentru a închide.
TRAPÃ DE ACOPERIª ELECTRICÃ - DACÃ
EXISTÃ ÎN DOTARE
Butonul trapei de acoperiº este localizat între
parasolare, pe consola din plafon.
Buton trapã de acoperiº
51
AVERTISMENT!
Este periculos sã lãsaþi activat (ON)
Sistemul Electronic de Control al Vitezei
atunci când nu este utilizat. Aþi putea seta
în mod accidental sistemul sau aþi putea
seta o vitezã mai mare decât aþi fi dorit. Aþi
putea pierde controlul ºi suferi un acci-
dent. Dezactivaþi (OFF) întotdeauna sis-
temul, când nu este utilizat.
AVERTISMENT!
Pentru a menþine controlul automobilului,
nu utilizaþi Sistemul Electronic de Control
al Vitezei în urãtoarele condiþii:
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 51
Deschidere trapã de acoperiº - Express
Apãsaþi butonul spre înapoi ºi eliberaþi, ºi trapa
de acoperiº se va deschide automat din orice
poziþie. Trapa de acoperiº se va deschide com-
plet, apoi se va opri automat. Acest mod se
numeºte Deschidere Express. În timpul
funcþionãrii modului Deschidere Express, orice
acþionare a butonului trapei de acoperiº va opri
miºcarea trapei.
Închidere trapã de acoperiº - Express
Apãsaþi butonul spre înainte ºi eliberaþi, ºi trapa
de acoperiº se va închide automat din orice
poziþie. Trapa de acoperiº se va închide com-
plet, apoi se va opri automat. Acest mod se
numeºte Închidere Express. În timpul
funcþionãrii modului Închidere Express, orice
acþionare a butonului trapei de acoperiº va opri
miºcarea trapei.
Funcþie de protecþie împotriva prinderii
mâinilor
Aceastã funcþie va detecta orice obstacol aflat
în calea deschiderii trapei în timpul funcþionãrii
modului Deschidere Express. Dacã se
detecteazã un obstacol în spaþiul de acþionare
al trapei de acoperiº, aceasta se va retrage
automat. În acest caz, îndepãrtaþi obstacolul.
Apoi, apãsaþi butonul spre înainte ºi eliberaþi la
modul Închidere Express.
Anulare funcþie de protecþie împotriva prin-
derii mâinilor
În cazul în care obstacole cunoscute (precum
gheaþa, murdãria, etc.) împiedicã închiderea
trapei, apãsaþi butonul spre înainte ºi þineþi
apãsat timp de douã secunde, dupã efectuarea
schimbãrii direcþiei de deplasare. Acest lucru
permite deplasarea trapei spre poziþia închis.
NOTÃ:
La apãsarea butonului, funcþia de protecþie
împotriva prinderii mâinilor este dezactivatã.
Poziþie de ventilare trapã de acoperiº -
Express
Apãsaþi ºi eliberaþi butonul “V” ºi trapa de
acoperiº se va deschide la poziþia pentru venti-
laþie. Acest mod se numeºte Ventilaþie Express
ºi va avea loc indiferent de poziþia trapei. În
timpul funcþionãrii modului Ventilaþie Express,
orice acþionare a butonului trapei de acoperiº va
opri miºcarea trapei.
Acþionare parasolar
Parasolarul poate fi deschis manual. Cu toate
acestea, parasolarul se va deschide automat
odatã cu trapa de acoperiº.
NOTÃ:
Parasolarul nu poate fi închis când trapa de
acoperiº este deschisã.
Zgomotul vântului
Zgomotul vântului poate fi descris ca percepþia
presiunii ce apasã pe urechi sau ca sunetul unui
elicopter. Automobilul dvs. poate produce zgomo-
tul inconfundabil al vântului, cu geamurile
coborâte sau cu trapa de acoperiº (dacã existã în
dotare) în anumite poziþii de deschidere sau atun-
ci când este parþial deschisã. Perceperea aces-
tui zgomot este ceva normal ºi poate fi redusã la
minimum. Dacã sunteþi agasat de acest zgomot,
când geamurile din spate sunt deschise,
deschideþi toate geamurile faþã ºi spate pentru a
minimiza zgomotul. Dacã sunteþi agasat de acest
zgomot, când trapa de acoperiº este deschisã,
52
AVERTISMENT!
• Nu lãsaþi niciodatã copiii în automobil,
când cheile se aflã în contact. Ocupanþii,
în special copiii nesupravegheaþi pot fi
prinºi de trapa de acoperiº în cazul în
care este acþionat butonul trapei de
acoperiº electrice. Nerespectarea aces-
tor avertismente poate conduce la rãniri
personale grave sau decese.
• În cazul unui accident, dacã trapa de
acoperiº este deschisã riscul de a fi
aruncat afarã din automobil este mai
mare. De asemenea, aþi putea suferi rãni
grave sau chiar deces. Purtaþi întot-
deauna corect centura de siguranþã,
asigurându-vã cã toþi pasagerii o uti-
lizeazã, de asemenea, în mod adecvat.
• Nu lãsaþi copiii mici sã acþioneze trapa
de acoperiº. Nu scoateþi niciodatã
degetele sau alte pãrþi ale corpului sau
alte obiecte prin deschiderea trapei de
acoperiº. Acest lucru poate avea ca
efect rãniri.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 52
reglaþi unghiul de deschidere pentru a minimiza
zgomotul sau deschideþi oricare dintre geamuri.
Întreþinere trapã de acoperiº
Pentru a spãla panoul din sticlã, utilizaþi o soluþie
de curãþat non-abrazivã ºi o lavetã moale.
Funcþionare cu contactul decuplat
Butoanele trapei de acoperiº electrice mai rãmân
active timp de 10 minute dupã decuplarea contac-
tului. Dacã deschideþi oricare dintre portierele din
faþã ale automobilului, aceastã funcþie va fi anulatã.
Trapã de acoperiº complet închisã
Apãsaþi butonul spre înainte ºi eliberaþi, pentru a
vã asigura cã trapa de acoperiº este complet
închisã.
PRIZÃ DE CURENT
În partea dreaptã a sertarului de depozitare
(partea inferioarã centralã a grupului de instru-
mente) existã o prizã pentru accesorii. Trageþi
uºor de clema capacului din plastic pentru a avea
acces la prizã.
Prizã electricã faþã
Priza electricã spate (dacã existã în dotare) se
aflã în partea stângã spate a portbagajului.
Prizã electricã spate
Prizele electrice sunt alimentate direct de la
baterie, prin urmare acestea primesc energie
electricã atunci când contactul este cuplat sau
decuplat.
Toate accesoriile conectate la aceastã prizã
trebuie scoase din prizã sau oprite atunci când
nu utilizaþi automobilul, pentru a proteja bateria
împotriva descãrcãrii.
53
ATENÞIE!
Utilizarea prizei electrice cu contactul
decuplat
• Multe accesorii ce pot fi conectate la
aceste prize îºi preiau energia de la
bateria automobilului, chiar ºi atunci
când nu sunt utilizate (de ex. telefoanele
mobile, etc.). În cele din urmã, dacã
rãmân conectate o perioadã mai lungã
de timp, bateria automobilului se va
descãrca în mãsura în care va reduce
durata sa de viaþã ºi/sau va împiedica
pornirea motorului.
• Accesoriile ce preiau o putere mai mare
(ca de ex. sistemele de rãcire, aspira-
toarele de praf, lãmpile, etc.) vor degra-
da bateria chiar mult mai rapid. Utilizaþi
aceste accesorii numai cu intermitenþã
ºi cu cea mai mare prudenþã.
• Dupã utilizarea unor accesorii de mare
putere sau dupã perioade lungi în care
automobilul nu a fost pornit (cu acce-
sorii conectate încã la prizã), automo-
bilul trebuie condus o perioadã de timp
suficientã pentru a permite generatoru-
lui sã reîncarce bateria automobilului.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 53
SUPORTURI PENTRU PAHARE
În consola centralã exisã douã suporturi pentru
pahare, pentru pasagerii scaunelor din faþã.
Suporturi pentru pahare faþã
NOTÃ:
Suportul pentru pahare este detaºabil ºi
poate fi demontat din consolã pentru
curãþare. Poate fi remontat apãsând supor-
tul pentru paharul mai mare spre scaunul
pasagerului din faþã, dar partea superioarã
a suportului nu va fi la acelaºi nivel cu
suprafaþa consolei.
Pasagerii din spate au acces la douã suporturi
pentru pahare ce se pot trage din partea cen-
tralã inferioarã a banchetei din spate.
Suporturi pentru pahare spate
CARACTERISTICI PORTBAGAJ
Portbagaj iluminat
Lampa pentru iluminarea portbagajului se
aprinde la deschiderea hayonului, a oricãreia
dintre portiere sau la rotirea butonului de
acþionare a reostatului de pe maneta de control
multifuncþionalã, pânã la poziþia superioarã
maximã. Dacã toate portierele sunt închise ºi
deschideþi numai hayonul, dacã apãsaþi pe
suprafaþa lentilei lãmpii pentru iluminarea portba-
gajului, veþi stinge toate luminile interioare. Dacã
apãsaþi din nou pe suprafaþa lentilei, veþi readuce
luminile interioare la funcþionarea normalã.
Compartiment de stocare spate
Compartimentul de stocare spate se aflã în
spatele scaunului din spate de pe partea
stângã.
Compartiment de stocare spate
Capac portbagaj retractabil - Dacã
existã în dotare
NOTÃ:
Acest capac este destinat pentru a asigura
intimitate cu privire la conþinutul portbaga-
jului, ºi nu pentru a susþine încãrcãturi.
Acesta nu va asigura încãrcãtura împotriva
deplasãrii ºi nu va proteja pasagerii de
încãrcãtura nefixatã corespunzãtor.
Pentru a acoperi portbagajul.
1. Prindeþi capacul de mânerul central. Trageþi
de acesta peste portbagaj.
2. Introduceþi pinii de la capetele capacului în
slot-urile din capacul capitonajului montantului.
54
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 54
3. Hayonul poate fi deschis cu capacul portba-
gajului aflat în poziþie.
Capac portbagaj
Cârlige de amarare portbagaj
Cârligele de amarare situate pe podeaua port-
bagajului trebuie utilizate pentru a fixa în siguranþã
încãrcãturile în timpul deplasãrii automobilului.
Cârlige de amarare portbagaj
• Nu transportaþi încãrcãturi ce depãºesc limi-
tele de sarcinã descrise pe eticheta ataºatã
pe portiera stângã sau pe stâlpul central al
portierei din partea stângã. Pentru informaþii
suplimentare privind limitele de greutate ale
încãrcãturii consultaþi “Încãrcarea automo-
bilului” din Secþiunea 5.
• Aºezaþi întotdeauna încãrcãtura uniform pe
podeaua portbagajului. Poziþionaþi obiectele
grele în partea de jos ºi cât mai spre înainte
posibil.
• Aºezaþi cât mai multã încãrcãturã posibil pe
puntea faþã sau pe puntea spate. Prea multã
încãrcãturã sau o greutate plasatã incorect
în faþa sau în spatele punþii spate poate
determina balansarea secþiunii posterioare a
automobilului.
55
AVERTISMENT!
În caz de accident, un capac de portbagaj
nefixat corespunzãtor poate provoca
rãnirea pasagerilor. Acesta s-ar putea
desprinde la o frânare bruscã ºi ar putea
lovi un ocupant al automobilului. Nu
depozitaþi capacul portbagajului pe
podeaua acestuia sau în habitaclu, atunci
când nu este folositã. Scoateþi capacul din
automobil atunci când îl demontaþi. Nu
depozitaþi capacul portbagajului în auto-
mobil.
AVERTISMENT!
Cârligele de amarare nu sunt ancore de
siguranþã pentru montarea tetierelor
scaunelor pentru copii. În caz de frânare
bruscã sau coliziune, un cârlig se poate
slãbi permiþând desprinderea uºoarã a
scaunului pentru copii. Copilul poate fi
grav rãnit. Utilizaþi numai ancore special
proiectate pentru amararea tetierelor
scaunelor pentru copii.
AVERTISMENT!
Greutatea ºi poziþia portbagajului ºi a
pasagerilor poate modifica centrul de
greutate al automobilului, afectând carac-
teristicile de manevrare a acestuia. Pentru
a evita pierderea controlului ce poate con-
duce la rãniri personale, respectaþi aceste
instrucþiuni de încãrcare a automobilului:
AVERTISMENT!
Pentru protecþia împotriva rãnirii persona-
le, pasagerii nu trebuie sã se aºeze în
portbagaj. Portbagajul este destinat
exclusiv pentru transportarea încãrcã-
turilor ºi nu a pasagerilor, care trebuie sã
stea aºezaþi pe scaune ºi sã foloseascã
corespunzãtor centurile de siguranþã.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 55
Podea portbagaj
Panoul podelei portbagajului poate fi rabatat
pentru o utilitate sporitã. O laturã este
mochetatã iar cealaltã parte este dotatã cu un
sertar cãptuºit cu plastic, care cuprinde o vari-
etate de articole.
Podea portbagaj
Podeaua portbagajului este susþinutã prin dis-
pozitive de blocare cu arc. Pentru a utiliza
podeaua portbagajului, respectaþi procedura
urmãtoare:
NOTÃ:
Dispozitivele de blocare a podelei portbaga-
jului nu trebuie utilizate pe post de cârlige
de amarare.
1. Ridicaþi în sus ochiul(rile) astfel încât sã fie per-
pendicular(e) (vertical(e)) pe suprafaþa sertarului.
2. Trageþi în sus de ochi(uri) ºi rotiþi-le la 90 de gra-
de, astfel încât sã fie paralele cu fanta sertarului.
3. Ridicaþi sertarul pe ochi(uri) ºi repoziþionaþi-l.
4. Trageþi în sus de ochi(uri) ºi rotiþi-le la 90 de
grade, astfel încât sã fie perpendiculare (verti-
cale) pe fanta sertarului.
5. Apãsaþi în jos ochiul(rile), astfel încât sã fie
paralele cu partea superioarã a sertarului.
CARACTERISTICI LUNETÃ
ªtergãtor / sistem de spãlare lunetã
Pe partea dreaptã a coloanei de direcþie existã
un buton ce comandã funcþionarea ºtergãtoru-
lui/sistemului de spãlare a lunetei. Rotind
partea centralã a butonului pânã la poziþia DEL
(temporizare) sau poziþia ON (activat), veþi acti-
va ºtergãtorul. Rotind partea centralã a butonu-
lui în sus sau în jos, pânã la capãtul, veþi activa
funcþia de spãlare a lunetei. Pompa sistemului
de spãlare va continua sã funcþioneze atâta
timp cât butonul este apãsat. La eliberarea
butonului, ºtergãtoarele vor efectua 3 cicluri
înainte de a reveni la poziþia de parcare.
Buton spãlãtor/ºtergãtor lunetã
Dacã ºtergãtorul lunetei funcþioneazã când
contactul este decuplat (OFF), ºtergãtorul va
reveni automat la poziþia de parcare, “Park”.
Dacã luneta este deschisã, conexiunea cu
ºtergãtorul acesteia este întreruptã, împie-
dicând acþionarea lamelei. Când luneta este
închisã, butonul ºtergãtorului spate trebuie
oprit ºi pornit sau contactul trebuie decuplat
(OFF) ºi recuplat (ON) pentru a reporni ºter-
gãtorul lunetei.
Completare cu lichid sistem de spãlare
Sistemul de spãlare a parbrizului ºi lunetei au
acelaºi rezervor. Acesta este situat în faþa
compartimentului motorului, pe partea pasageru-
lui ºi trebuie verificat la intervale regulate privind
nivelul de lichid. Umpleþi rezervorul cu solvent
pentru spãlarea parbrizului (nu cu antigel pentru
radiator) ºi acþionaþi sistemul timp de câteva
secunde, pentru a elimina apa rezidualã.
PORTBAGAJ DE ACOPERIª - DACÃ EXIS-
TÃ ÎN DOTARE
Portbagajele de acoperiº nu mãresc sarcina
maximã admisã a automobilului. Asiguraþi-vã
cã sarcina totalã a ocupanþilor ºi bagajelor din
interiorul automobilului, plus sarcina din port-
bagajul de acoperiº nu depãºesc capacitatea
nominalã a automobilului.
Acest automobil nu este echipat cu ºine trans-
versale integrate pentru portbagajul de acope-
56
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 56
riº, decât în cazul în care comandaþi ca echipa-
ment opþional. ªinele transversale trebuie mon-
tate înainte de transportarea încãrcãturilor în
portbagajul de acoperiº. Dacã automobilul nu
este echipat cu ºine transversale, dealerul dvs.
autorizat poate comanda ºi monta ºine trans-
versale tip Mopar
®
, special create pentru acest
sistem de portbagaj de acoperiº sau vã poate
oferi un numãr de ºine create pentru montarea
post-vânzare, configurate conform stilului dvs.
de viaþã ºi activitãþilor specifice.
NOTÃ:
ªinele transversale opþionale au ºapte
locaþii specifice identificate printr-o funcþie
prezentã atât la ºinele laterale cât ºi la cele
transversale. ªinele transversale trebuie
fixate într-una dintre cele ºapte locaþii de
blocare de pe ºina lateralã, pentru a preveni
deplasarea în caz de frânare bruscã. Pentru
performanþe îmbunãtãþite privind zgomotul
vântului, atunci când ºinele transversale nu
sunt utilizate, aºezaþi-le în poziþiile de blo-
care #2 (a doua poziþie de blocare din faþa
automobilului) ºi #7 (cea mai apropiatã
poziþie faþã de secþiunea posterioarã a auto-
mobilului), dupã cum este indicat prin
funcþia unicã de pe ºinele laterale.
57
ATENÞIE!
• Pentru a preveni deteriorarea acoperiºului
automobilului dvs., NU transportaþi bagaje în
portbagajul de acoperiº, fãrã montarea pre-
alabilã a ºinelor transversale. Încãrcãtura
trebuie asiguratã ºi plasatã pe ºinele trans-
versale, nu direct pe acoperiº. Dacã sunteþi
nevoit sã plasaþi încãrcãtura pe acoperiº,
aºezaþi o pãturã sau alt mod de protecþie
similar între încãrcãturã ºi suprafaþa
acoperiºului.
• Pentru a evita deteriorarea portbagajului de
acoperiº ºi a automobilului, nu depãºiþi
sarcina maximã admisã pe sistemul de ºine
transversale sau sarcina maximã admisã pe
sistemul de portbagaj de acoperiº de 68 kg
(150 lbs). Distribuiþi întotdeauna încãrcã-
turile grele cât mai uniform posibil ºi fixaþi
corespunzãtor încãrcãtura.
• Articolele lungi care depãºesc nivelul par-
brizului, cum ar fi panourile din lemn sau plã-
cile de surf, trebuie fixate atât de partea
frontalã cât ºi de partea posterioarã a auto-
mobilului.
• Conduceþi cu viteze reduse ºi viraþi cu
atenþie, atunci când transportaþi articole
lungi sau bagaje grele în portbagajul de
acoperiº. Forþa vântului, datoratã forþelor
naturii sau provocatã de camioanele de
mare tonaj, participante la trafic, poate adãu-
ga brusc un plus de sarcinã datoritã efectu-
lui de aspiraþie. Acest lucru se petrece în
special în cazul articolelor plane ºi de mari
dimensiuni ce pot deteriora portbagajul sau
automobilul.
AVERTISMENT!
Încãrcãtura trebuie fixatã ferm înainte de a
porni la drum. Încãrcãturile nefixate co-
respunzãtor se pot desprinde de pe automo-
bil, mai ales la viteze mari, provocând rãnirea
personalã sau deteriorarea automobilului.
Respectaþi “Atenþionãrile” privind portbaga-
jul de acoperiº, atunci când transportaþi
încãrcãturi pe acesta.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 57
58
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 58
PREZENTARE GRUP DE INSTRUMENTE
PLANªA DE INSTRUMENTE ªI COMENZILE .........................60
PLANªA DE INSTRUMENTE ....................................................61
DESCRIEREA GRUPULUI DE INSTRUMENTE .......................62
CENTRUL ELECTRONIC DE INFORMAÞII
PENTRU AUTOMOBIL - DACÃ EXISTÃ ÎN DOTARE...........65
Funcþii programabile de cãtre client.................................66
Busolã/Temperaturã/Computer de bord...........................68
Computer de bord...............................................................68
SISTEME AUDIO........................................................................72
SISTEM DE NAVIGAÞIE (COD COMERCIAL REJ) -
DACÃ EXISTÃ ÎN DOTARE.....................................................72
CONTROL CLIMATIZARE...................................................72
Control climatizare - manual..............................................72
Recomandãri de utilizare ...................................................75
Control automat temperaturã - Dacã existã în dotare.....76
Utilizarea în sezonul cald...................................................80
Utilizarea în sezonul rece...................................................80
Depozitarea pentru vacanþã...............................................80
Aburirea geamurilor............................................................80
Admisia aerului exterior.....................................................80
4
59
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 59
INSTRUMENT PANEL AND INTERIOR CONTROLS
60
PLANªA DE INSTRUMENTE ªI COMENZILE
1. Orificiu de ventilaþie
2. Grup de instrumente
3. Claxon
4. Radio
5. Torpedo
6. Comenzi climatizare
7. Comutator încãlzire scaun*
8. Prizã
9. Comutator asistare
parcare cu spatele*
10. Comutator pedale reglabile*
11. Comutator sistem de
control electronic al
stabilitãþii/de control
al tracþiunii*
12. Prizã auxiliarã
13. Comutator contact
14. Comutator
Tractare/Remorcare
15. Grupul superior de butoane
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 60
61
PLANªA DE INSTRUMENTE
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 61
DESCRIEREA GRUPULUI
DE INSTRUMENTE
1. Vitezometru
Indicã viteza automobilului.
2. Lampã de avertizare pentru sistemul
de frânare
Lampa roºie de avertizare BRAKE
(Frânã) se aprinde la prima cuplare
a contactului ºi se menþine aprinsã
scurt timp ca o verificare a becului.
Dacã becul nu se aprinde la
pornire, remediaþi imediat defecþi-
unea. Dacã lampa se menþine aprinsã mai
mult timp, pentru indicã faptul cã frâna de
mânã nu a fost eliberatã.
Dacã lampa se menþine aprinsã când frâna de
mânã este liberã, aceasta indicã o posibilã defecþi-
une a sistemului hidraulic de frânare sau un nivel
scãzut al lichidului. În acest caz lampa se va
menþine aprinsã pânã la îndepãrtarea cauzei.
Dacã este indicatã o defecþiune a sistemului de
frânare, sunt necesare reparaþii urgente, utilizarea
automobilului în aceste condiþii fiind periculoasã.
3. Lampã de indicare pentru semnalizarea
schimbãrii direcþiei
Sãgeata semnalizeazã intermitent simul-
tan cu lãmpile exterioare de semnalizare
a direcþiei atunci când este acþionatã
maneta de semnalizare a direcþiei.
În cazul în care componentele electronice ale
automobilului detecteazã faptul cã automobilul
a parcurs aproximativ o milã cu lãmpile de
semnalizare a direcþiei aprinse, se va declanºa
un semnal sonor pentru a vã solicita dezacti-
varea semnalizatoarelor. Dacã unul dintre indi-
catoare lumineazã intermitent rapid, verificaþi
dacã vreunul dintre becurile exterioare este ars.
4. Lampã de indicare pentru faza lungã
Indicã faptul cã farurile sunt comutate
pentru faza lungã.
5. Lampã de indicare defecþiuni
Aceastã lampã aparþine sistemului de
diagnosticare la bord denumit OBD
care monitorizeazã sistemele de con-
trol ale motorului ºi ale transmisiei
automate. Lampa se aprinde când cheia de
contact se aflã în poziþia ON (pornit) înainte de
pornirea motorului. Dacã becul nu se aprinde la
rotirea cheii din poziþia OFF în poziþia ON, veri-
ficaþi imediat starea acestuia.
Anumite situaþii, cum ar fi înfiletarea inadecvatã
sau lipsa buºonului rezervorului de com-
bustibil, calitatea inferioarã a carburantului etc.,
pot determina aprinderea lãmpii la pornirea
motorului. Dacã lampa se menþine aprinsã pe
parcursul mai multor trasee uzuale, automo-
bilul ar trebui supus unei intervenþii service. În
majoritatea situaþiilor automobilul se poate con-
duce în mod normal ºi nu necesitã tractare.
Lampa de indicare pentru defecþiuni semnali-
zeazã intermitent pentru a vã avertiza asupra
situaþiilor grave care pot conduce la pierderea
imediatã a puterii motorului sau la avarierea
gravã a convertorului catalitic. Într-o astfel de
situaþie, automobilul trebuie sã fie supus unei
intervenþii service cât mai curând posibil.
6. Lampã de avertizare airbag
Lampa trebuie sã se aprindã ºi sã
rãmânã aprinsã timp de 6 - 8 secunde,
ca o verificare a becului, la prima
cuplare a contactului. Dacã lampa nu este
aprinsã în timpul pornirii, se menþine aprinsã sau
se aprinde în timpul conducerii, verificaþi sistemul
la un dealer autorizat cât mai curând posibil.
7. Lampã de avertizare ABS
Aceastã lampã monitorizeazã Sistemul
de anti-blocare la frânare Aceastã
lampã se aprinde la cuplarea contactu-
lui ºi se poate menþine aprinsã timp de patru
secunde.
Dacã lampa ABS rãmâne aprinsã sau se
aprinde în timpul conducerii, indicã faptul cã
funcþia de antiblocare a sistemului de frânare
nu funcþioneazã ºi cã necesitã intervenþie serv-
ice. Cu toate acestea, sistemul convenþional de
frânare va continua sã funcþioneze normal
62
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 62
dacã lampa de avertizare BRAKE (frânã) nu
este aprinsã.
Dacã lampa aferentã sistemului ABS este
aprinsã, sistemul de frânare necesitã inter-
venþie service cât mai curând posibil pentru a
recupera avantajele funcþiei de antiblocare a
sistemului de frânare. Dacã lampa ABS nu se
aprinde la cuplarea contactului, verificaþi lampa
la un dealer autorizat.
8. Turometru
Segmentele roºii indicã numãrul maxim de
rotaþii pe minut admise (r.p.m. x 1000) pentru
fiecare domeniu de vitezã. Înainte de a ajunge
la zona roºie reduceþi acceleraþia.
9. Lampã de indicare a sistemului de alar-
mã de siguranþã - Dacã existã în dotare
Aceastã lampã se va aprinde intermitent rapid
timp de aproximativ 15 secunde când se
activeazã alarma antifurt a automobilului.
Lampa va lumina intermitent cu frecvenþã
redusã în mod continuu dupã setarea alarmei.
De asemenea se va aprinde ºi lampa de sigu-
ranþã timp de aproximativ trei secunde la
cuplarea contactului.
10. Lampã de avertizare pentru presiunea
uleiului
Aceastã lampã indicã o presiune
scãzutã a uleiului de motor. Lampa tre-
buie sã se aprindã pentru foarte puþin
timp la pornirea motorului. Dacã lampa
se aprinde în timpul conducerii opriþi automo-
bilul ºi motorul cât mai curând posibil. Când
acesta lampã se aprinde va fi însoþitã se un
semnal sonor continuu.
Nu conduceþi automobilul pânã la remedierea
defecþiunii. Aceastã lampã nu indicã volumul
de ulei din motor. Nivelul uleiului pentru motor
trebuie verificat sub capotã.
11. Lampa de indicare a programului elec-
tronic de stabilitate (ESP) /Lampa de control
a sistemului de control al tracþiunii (TCS) -
Dacã existã în dotare
Dacã aceastã lampã de indicare sem-
nalizeazã intermitent în timpul accele-
rãrii, acceleraþi cât mai puþin posibil. În
timpul conducerii acceleraþi mai puþin.
Adaptaþi-vã viteza ºi stilul de conduce-
re la condiþiile de trafic predominante ºi nu
dezactivaþi sistemul ESP sau TCS - dacã
existã în dotare. Lampa de indicare va lumina
intermitent când sistemul ESP sau TCS este
activ ºi contribuie la îmbunãtãþirea stabilitãþii
automobilului. Dacã lampa de indicare este
aprinsã permanent, existã posibilitatea ca sis-
temul ESP sau TCS sã nu funcþioneze normal.
12. Lampã de avertizare pentru sistemul de
monitorizare a presiunii în anvelope - Dacã
existã în dotare
Lampa va lumina continuu dacã pre-
siunea din anvelope este scãzutã. De
asemenea, lampa se va aprinde dacã
existã o problemã a unui senzor de
anvelope. Când este detectatã o defecþiune a
sistemului, lampa de indicare va semnaliza
intermitent în mod repetitiv, timp de zece
secunde. Ciclul de semnalizare se va repeta la
fiecare zece minute sau pânã la remedierea
defecþiunii ºi resetare. Lampa va rãmâne aprin-
sã sau va lumina intermitent pânã când pre-
siunea din anvelope este reglatã corect sau
pânã la remedierea problemei senzorului.
Aceastã lampã se va aprinde scurt ca o confir-
mare a verificãrii becului la pornirea motorului.
Când lampa de avertizare a sistemului de
monitorizare a presiunii în anvelope este aprin-
sã, una sau mai multe anvelope sunt dezum-
flate semnificativ. Trebuie sã opriþi, sã verificaþi
anvelopele cât mai curând posibil ºi sã le
umflaþi la presiunea adecvatã conform indicaþi-
ilor de pe anvelopã ºi de pe placa cu informaþii
despre încãrcare. Conducerea cu o anvelopã
dezumflatã semnificativ are drept rezultat
supraîncãlzirea acestuia, putându-se produce
o panã. Umflarea insuficientã reduce, de
asemenea, eficienþa carburantului ºi durata de
viaþã a suprafeþei de rulare a anvelopei, putând
afecta manevrabilitatea ºi caracteristicile la
oprire. Fiecare anvelopã, inclusiv cea de rezer-
vã, trebuie verificatã lunar când aceasta este
rece, iar presiunea de umflare trebuie reglatã la
valoarea recomandatã conform specificaþiilor
de pe placa cu informaþii referitoare la încãr-
care.
63
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 63
13. Indicator de temperaturã
Indicatorul de temperaturã indicã temperatura
lichidului de rãcire a motorului. Fiecare rezultat
cuprins în domeniul de valori normale indicã faptul
cã sistemul de rãcire a motorului funcþioneazã în
mod satisfãcãtor.
Acul indicator va indica probabil o temperaturã
mai mare în timpul conducerii în condiþii termice
crescute, la urcarea pantelor muntoase sau în tim-
pul tractãrii unei remorci. Nu trebuie permisã
depãºirea limitelor superioare ale intervalului nor-
mal de funcþionare.
14. Centru Electronic de Informaþii pentru
Automobil
Afiºaj
În condiþii adecvate, pe acest ecran sunt afiºate
mesajele Centrului Electronic de Informaþii pentru
Automobil (EVIC - Electronic Vehicle Information
Center). Consultaþi “Centrului Electronic de
Informaþii pentru Automobil”, ulterior în aceastã
secþiune.
15. Lampã de control tractare/remorcare
Aceastã lampã se aprinde când este selec-
tat butonul TOW/HAUL (Tractare /
Remorcare). Butonul TOW / HAUL se aflã
în centrul planºei de bord (sub comenzile
sistemului de climatizare).
16. Lampa de indicare pentru modul 4WD
LOW - dacã existã în dotare
Aceastã lampã avertizeazã ºoferul asupra
faptului cã automobilul se aflã în modul
4WD LOW (Înainte lent). Arborii motorii
faþã ºi spate sunt blocaþi mecanic împre-
unã, forþând roþile din faþã ºi din spate sã
se roteascã la aceeaºi vitezã.
17. Lampa sistemului de avertizare prindere
centurã de siguranþã
La cuplarea contactului, lampa se aprinde
timp de 5 - 8 secunde, ca o verificare a
becului. Dacã în timpul acestei verificãri
centura de siguranþã a ºoferului nu este
fixatã se va declanºa o avertizare sonorã.
Dupã verificarea becului sau în timpul conducerii,
dacã centura de siguranþã a ºoferului încã nu a fost
fixatã, lampa sistemului de avertizare prindere cen-
turã de siguranþã va lumina intermitent sau se va
menþine aprinsã. Consultaþi “Sistem avansat de
avertizare prindere centurã de siguranþã” (Alertã
centurã) - din secþiunea “Sisteme de reþinere a
pasagerilor”, pentru informaþii suplimentare.
18. Lampa de indicare tempomat
Aceastã lampã de indicare se aprinde la activarea
sistemului de control al vitezei.
19. Kilometraj/Kilometraj parcurs
Kilometrajul indicã distanþa totalã parcursã de
automobil. Kilometrajul parcurs indicã distanþe
parcurse individual.
20. Indicatorul gamei de viteze
Acest indicator vizual indicã poziþia de vitezã
selectatã a transmisiei automate.
21. Indicatorul nivelului de carburant
Indicatorul aratã nivelul carburantului din rezervor,
când cheia de contact se aflã în poziþia "ON"
(Pornit).
22. Lampã de avertizare control electronic al
acceleraþiei (ETC) - Dacã existã în dotare
(numai pentru motorul 5.7L)
Aceastã lampã vã informeazã cã
existã o problemã a sistemului de
control electronic al acceleraþiei. Dacã
este detectatã o problemã, lampa se
va aprinde în timp ce motorul este por-
nit. Rotiþi cheia în contact când automobilul este
oprit complet, iar maneta selectorului se aflã în pozi-
þia “P” (Parcare). Lampa ar trebui sã se stingã.
64
ATENÞIE!
Conducerea cu un sistem fierbinte de rãcire a
motorului ar putea produce deteriorarea auto-
mobilului. Dacã indicatorul de temperaturã
indicã (H), parcaþi ºi opriþi automobilul. Menþineþi
automobilul în regim de ralanti cu aerul
condiþionat oprit, pânã când indicatorul coboarã
din nou în intervalul normal. Dacã indicatorul
rãmâne în dreptul “H” ºi auziþi semnale sonore
continue, opriþi motorul imediat ºi solicitaþi inter-
venþia service.
AVERTISMENT!
Un sistem fierbinte de rãcire a motorului este
periculos. Dumneavoastrã sau alte persoane pot
suferi arsuri grave provocate de abur sau
lichidul de rãcire aflat în fierbere. Dacã vã
hotãrâþi sã interveniþi personal sub capota
motorului, consultaþi Secþiunea 7 a acestui
manual. Respectaþi avertismentele din secþiunea
-Buºonul de presiune al sistemului de rãcire.-
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 64
Dacã lampa rãmâne aprinsã când motorul este por-
nit automobilul poate fi condus în continuare, însã ar
trebui sã solicitaþi cât mai curând dealerului dum-
neavoastrã efectuarea unei intervenþii service. Dacã
lampa lumineazã intermitent când motorul este por-
nit, este necesarã intervenþia service imediatã ºi
existã posibilitatea ca performanþele motorului sã fie
reduse, sã existe un ralanti cu ton ridicat sau brut
sau ca motorul sã se caleze, iar automobilul sã
necesite tractare. Lampa se aprinde prima cuplare a
contactului ºi se menþine aprinsã scurt timp ca o
verificare a becului. Dacã lampa nu se aprinde la
pornire, verificaþi sistemul la un dealer autorizat.
23. Lampa de indicare pentru proiectoarele de
ceaþã - Dacã existã în dotare
Lampa indicã faptul cã proiectoarele de
ceaþã sunt aprinse.
24. Lampa de avertizare pentru tensiune
Aceastã lampã monitorizeazã tensiunea
sistemului electric. Lampa trebuie sã se
aprindã pentru scurt timp la pornirea
motorului. Dacã lampa se menþine aprinsã
sau se aprinde în timpul conducerii, aceasta indicã
o problemã a sistemului de încãrcare. Este nece-
sarã intervenþia service imediatã.
25. Lampa de indicare pentru lãmpile de ceaþã
spate - Dacã existã în dotare
Lampa indicã faptul cã lãmpile de ceaþã
spate sunt aprinse.
CENTRUL ELECTRONIC DE INFOR-
MAÞII PENTRU AUTOMOBIL - DACÃ
EXISTÃ ÎN DOTARE
Centrul Electronic de Informaþii pentru
Automobil (EVIC) situat pe grupul de instru-
mente, va afiºa în anumite condiþii urmãtoarele
mesaje ºi simboluri. Unele dintre mesaje sunt
însoþite de un semnal sonor.
LAMPÃ DE SEMNALIZARE A DIRECÞIEI
APRINSÃ
EFECTUAÞI INTERVENÞII SERVICE
CHEIE NEPROGRAMATÃ
- CHEIE DETERIORATÃ
CHEIE NEPROGRAMATÃ
- CHEIE NEVALIDÃ
CHEIE NEPROGRAMATÃ - LIMITÃ DE
PROGRAMARE A CHEII DEPêITÃ
PROGRAMARE ACTIVÃ - NOUA CHEIE
PROGRAMATÃ
CHEIE DE SIGURANÞÃ SERVICE
CHEIE NEVALIDÃ - ÎNCERCAÞI CHEIA
DE REZERVÃ
PORTIERÃ ªOFER / PASAGER
DESCHISÃ (cu imagine)
PORTIERÃ STÂNGA / DREAPTA SPATE
DESCHISÃ (cu imagine)
X PORTIERE DESCHISE (cu imagine)
HAYON DESCHIS (cu imagine)
HAYON/PORTIERÃ DESCHIS(Ã) (cu imagine)
HAYON/PORTIERE DESCHIS(E) (cu imagine)
LUNETÃ DESCHISÃ (cu imagine)
CAPOTA MOTORULUI RIDICATÃ (cu imagine)
CAPOTÃ/PORTIERÃ DESCHISÃ (cu imagine)
CAPOTÃ/PORTIERE DESCHISÃ(E) (cu
imagine)
HAYON/CAPOTÃ RIDICAT(Ã) (cu imagine)
CAPOTÃ/GEAM/PORTIERÃ DESCHIS(Ã)
(cu imagine)
CAPOTÃ/GEAM/PORTIERE DESCHIS(E)
(cu imagine)
CAPOTÃ/HAYON/PORTIERÃ DESCHIS(Ã)
(cu imagine)
CAPOTÃ/HAYON/PORTIERE DESCHIS(E)
(cu imagine)
LUNETÃ/PORTIERÃ DESCHISÃ (cu imagine)
LUNETÃ/PORTIERE DESCHISÃ(E) (cu
imagine)
65
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 65
LUNETÃ/CAPOTÃ DESCHISÃ (cu imagine)
NIVEL SCÃZUT LICHID DE SPÃLARE (cu
imagine)
NIVEL SCÃZUT COMBUSTIBIL (cu imagine)
VERIFICARE INDICATORI
ASISTENÞA LA PARCARE DEZACTIVATÃ
SERVICE SISTEM DE ASISTENÞÃ LA
PARCARE
TRANSMISIE SUPRAÎNCÃLZITÃ
VERIFICARE PROCEDURÃ DE
COMUTARE
SISTEM SERVICE 4WD
SISTEM 4WD ÎN POZIÞIA NEUTRÃ
NIVEL SCÃZUT LICHID DE FRÂNÃ
AVERTISMENT! LIMITA DE VITEZÃ
VERIFICAÞI BUªON REZERVOR
SERVICE SUSPENSIE
SISTEM ESP DEZACTIVAT
SERVICE SISTEM ELECTRONIC
FRÂNARE
SISTEM TRACÞIUNE DEZACTIVAT
POZIÞIA #1 A MEMORIEI SETATÃ
POZIÞIA #2 A MEMORIEI SETATÃ
SISTEM MEMORIE DEZACTIVAT -
CENTURÃ FIXATÃ (cu imagine)
SISTEM MEMORIE DEZACTIVAT -
AUTOMOBIL NESTAÞIONAR
MEMORIE 1 ªOFER
MEMORIE 2 ªOFER
REGLARE PEDALÃ DEZACTIVATÃ - TEM-
POMAT SETAT
REGLARE PEDALÃ DEZACTIVATÃ-
MANETA ÎN MARªARIER
SERVICE SISTEM PRESIUNE ANVELOPE
PRESIUNE SCÃZUTÃ STÂNGA FAÞÃ
(Numai sistem Premium TPM)
PRESIUNE SCÃZUTÃ DREAPTA FAÞÃ
(Numai sistem Premium TPM)
PRESIUNE SCÃZUTÃ STÂNGA SPATE
(Numai sistem Premium TPM)
PRESIUNE SCÃZUTÃ DREAPTA SPATE
(Numai sistem Premium TPM)
PRESIUNE SCÃZUTÃ ROATÃ DE
REZERVÃ (Numai sistem Premium TPM)
AªTEPTARE PORNIRE (cu imagine)
(Numai modele Diesel)
APÃ ÎN CARBURANT (Numai modele
Diesel)
Funcþii programabile de cãtre client
Apãsaþi butonul MENIU pânã se afiºeazã pe
ecran una dintre opþiunile:
Language (Limba)?
În acest ecran puteþi selecta una dintre cele trei
limbi pentru toate afiºajele, inclusiv pentru
funcþiile computerului de bord. Apãsaþi butonul
STEP pentru a selecta din acest ecran English,
Espanol, Francais, Deutsch sau Italiana. În
continuare informaþiile vor fi afiºate în limba
selectatã.
66
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 66
Display U.S. or Metric (Afiºare în sistem
SUA sau metric)?
Apãsaþi butonul STEP pentru a selecta una
dintre opþiunile US sau Metric, afiºate pe ecran.
Afiºajele de pe consola de pe plafon ºi planºa
de bord vor utiliza unitãþile selectate.
Remote Unlock Driver-s Door 1st (Deblocare
telecomandatã întâi a portierei ºoferului)?
Când este selectatã aceastã caracteristicã, la
prima apãsare a butonului de deblocare teleco-
mandatã a accesului, va fi deblocatã numai
portiera ºoferului ºi este necesarã o a doua
apãsare pentru a debloca celelalte portiere ºi
hayonul. Când este selectat REMOTE
UNLOCK ALL DOORS (Deblocare teleco-
mandatã toate portierele) toate portierele ºi
hayonul vor fi deblocate la prima apãsare a
butonului de deblocare telecomandatã a acce-
sului. Prin apãsarea butonului STEP, în acest
ecran se poate selecta DRIVER’S DOOR
1ST sau ALL DOORS.
Remote Linked To Memory (Telecomandã
conectatã la memorie)? (Disponibilã numai
cu memorie pentru scaun)
Când este selectatã aceastã funcþie, setãrile
memoriei pentru scaun, oglinzi ºi cele pentru
radio vor reveni în poziþia de setare a memoriei
când este apãsat butonul "Unlock- (Deblocare)
pentru acces telecomandat. Dacã aceastã
funcþie nu este selectatã, setãrile memoriei
pentru scaun, oglinzi ºi cele pentru radio pot
reveni numai la poziþia setatã pentru memorie
utilizând comutatorul montat în portierã.
Apãsaþi butonul STEP pentru a selecta “Yes”
(Da) sau “No” (Nu), afiºate pe ecran.
Flash Lights With Locks (Semnalizare la
blocare)?
Când este selectatã aceastã funcþie, lãmpile de
semnalizare a direcþiei din faþã ºi spate vor lumi-
na intermitent atunci când portierele sunt blocate
sau deblocate de la distanþã. Aceastã funcþie
poate fi selectatã indiferent dacã opþiunile pentru
claxonare sau blocare sunt sau nu selectate.
Apãsaþi butonul STEP pentru a selecta “Yes”
(Da) sau “No” (Nu), afiºate pe ecran.
Headlamp Delay (Temporizare faruri)
Când este selectatã aceastã funcþie, ºoferul
poate alege, la ieºirea din automobil, sã menþinã
farurile aprinse timp de 30, 60 sau 90 de
secunde, sau ca acestea sã se stingã. Apãsaþi
butonul STEP pentru a selecta 30, 60, 90 sau
OFF (Oprit) afiºate pe ecran.
Illuminated Approach (Apropiere luminatã)?
Când este selectatã aceastã funcþie, ºoferul
poate alege, la urcarea în automobil, sã menþinã
farurile aprinse timp de 30, 60 sau 90 de
secunde, sau sã nu se aprindã. Apãsaþi butonul
STEP pentru a selecta 30, 60, 90 sau OFF
(Oprit) afiºate pe ecran.
Front Wipers Rain Sense (Senzor de ploaie
pentru ºtergãtoarele de parbriz)?
Apãsaþi butonul STEP pentru a selecta “Manual”
sau “Rain Sense” (Senzor ploaie), afiºate pe ecran.
Intervalul de Service
Modelele pe benzinã
Când este selectatã aceastã funcþie poate fi
selectat un interval de service cuprins între 3.200
km (2.000 mile) ºi 10.000 km (6.000 mile), în
intervale de 800 km (500 mile). Apãsaþi butonul
STEP în acest afiºaj pentru a selecta distanþe
cuprinse între 3.200 km (2.000 mile) ºi 10.000 km
(6.000 mile), în intervale de 800 km (500 mile).
Modelele diesel
Când este selectatã aceastã funcþie poate fi
selectat un interval de service cuprins între
4.000 km (2.500 mile) ºi 20.000 km (12.500
mile), în intervale de 1.000 km (625 mile).
Apãsaþi butonul STEP în acest ecran pentru a
selecta distanþe cuprinse între 4.000 km (2.500
mile) ºi 20.000 km (12.500 mile), în intervale de
1.000 km (625 mile).
67
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 67
Service Interval Reset (Resetare interval de
service)? (Este afiºat numai dacã intervalul
de service a fost modificat)
Când este selectatã aceastã caracteristicã dis-
tanþa acumulatã pentru service poate fi rese-
tatã la noul interval de service selectat. Apãsaþi
butonul STEP pentru a selecta “Yes” (Da) sau
“No” (Nu), afiºate pe ecran.
Easy Entry/Exit Seat (Ocupare/pãrãsire facilã a
scaunului)? (Disponibil numai cu memorie
pentru scaun)
Când este selectatã aceastã funcþie, scaunul
ºoferului se deplaseazã 5 cm (2 inci) în spate sau
în poziþia posterioarã maximã dacã aceastã dis-
tanþã este mai micã de 5 cm
(2”) atunci când cheia este scoasã din comuta-
torul de contact, astfel încât ºoferul sã poatã
pãrãsi mai uºor automobilul. Scaunul va reveni în
locaþia memoratã (dacã REMOTE LINK TO
MEMORY (Telecomandã conectatã la memorie)
este setatã pentru YES (Da)) atunci când este
utilizat transmiþãtorul telecomenzii pentru a deblo-
ca portiera. Apãsaþi butonul STEP pentru a selec-
ta “Yes” (Da) sau “No” (Nu), afiºate pe ecran.
Busolã/Temperaturã/Computer de bord
Pe acest afiºaj sunt indicate temperatura exte-
rioarã, una dintre cele opt direcþii ale busolei în
care se îndreaptã automobilul ºi informaþii
referitoare la cãlãtorie. Afiºajele pentru busolã
ºi temperaturã sunt afiºaje uzuale. Când este
apãsat butonul C/T se reactiveazã afiºajul pen-
tru busolã/temperaturã.
Computer de bord
Aceastã caracteristicã, localizatã pe grupul de
instrumente, oferã urmãtoarele informaþii când
afiºajul se aflã în modul “Compass/Temperature”
(Busolã/Temperaturã) ºi este apãsat butonul
STEP.
Butonul Step
Apãsaþi butonul STEP pentru a naviga prin
toate afiºajele pentru Busolã/Mini-computer de
bord.
68
AVERTISMENT!
Chiar dacã afiºajul indicã în continuare
câteva grade peste 0
0
C (32
0
F), suprafaþa
carosabilului poate fi acoperitã cu gheaþã,
în special în pãduri sau pe poduri.
Conduceþi cu atenþie în astfel de condiþii
pentru a preveni un posibil accident ºi
eventual rãnirea persoanelor sau dis-
trugerea proprietãþilor.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 68
Buton de resetare
Prin apãsarea butonului RESET se va reseta
afiºajul curent. Apãsând ºi menþinând apãsat
butonul RESET timp de cel puþin 2 secunde
toate afiºajele vor fi resetate (cu excepþia celui
pentru intervalul de service).
Consum mediu de combustibil
Afiºeazã consumul mediu de combustibil de la
ultima resetare.
Autonomie
Indicã distanþa estimatã care poate fi parcursã
pânã la E (Empty - Gol) de pe indicatorul de
combustibil.
Cãlãtoria A
Indicã distanþa totalã parcursã pentru cãlãtoria
A de la ultima resetare.
Cãlãtoria B
Indicã distanþa totalã parcursã pentru cãlãtoria
B de la ultima resetare.
Duratã scursã
Indicã durata totalã scursã cu motorul pornit,
de la ultima resetare.
Afiºaj pentru presiunea în anvelope - Dacã
existã în dotare
Indicã presiunea curentã a tuturor celor 4 anve-
lope.
NOTÃ:
Anvelopele se încãlzesc în condiþii normale
de conducere. Cãldura va produce creºterea
presiunii din anvelope de la 14 la 41 kPa (2 -
6 psi) în condiþii normale de conducere.
Pentru informaþii suplimentare consultaþi
“Presiunea de umflare a anvelopelor” din
Secþiunea 5.
Mile pânã la service
Indicã distanþa rãmasã pânã la intervenþia
service stabilitã.
NOTÃ:
Acest afiºaj poate fi resetat la intervalul de
service setat menþinând apãsat butonul
RESET timp de 3 secunde.
Ecran gol
Se afiºeazã un ecran gol. Prin apãsarea buto-
nului C/T se revine la afiºajul pentru buso-
lã/temperaturã.
69
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 69
Calibrarea automatã a busolei
Aceastã busolã se auto-calibreazã, nemaifiind
necesarã setarea sa manualã. Când automo-
bilul este nou, busola poate prezenta indicãri
haotice iar simbolul CAL va fi afiºat.
Dupã efectuarea unei curbe de 360 de grade,
automobilul parcurgând mai puþin de 8 km/h (5
mph), într-un spaþiu fãrã obiecte din metal sau
metalice de mari dimensiuni, simbolul CAL se
va stinge iar busola va funcþiona normal.
Calibrarea manualã a busolei
În cazul în care busola se comportã dezorgani-
zat iar simbolul CAL nu este afiºat, trebuie sã
comutaþi manual busola în modul “Calibration”
(Calibrare).
NOTÃ:
Pentru a asigura calibrarea adecvatã a
busolei asiguraþi-vã cã dereglarea acesteia
este setatã în mod adecvat înainte de cali-
brarea sa manualã. Consultaþi harta de
declinaþie.
Utilizarea unui mod de calibrare
Cuplaþi contactul ºi setaþi afiºajul pentru “Com-
pass/Temperature” (Busolã/Temperaturã).
Menþineþi butonul C/T apãsat timp de 10 se-
cunde pentru a comuta afiºajul între modurile
VAR (dereglare busolã) ºi CAL (calibrare
busolã). Când este afiºat mesajul CAL efectu-
aþi una sau mai multe viraje la 360 de grade
într-un spaþiu fãrã obiecte din metal mari sau
cabluri electrice. Mesajul CAL va dispãrea iar
busola va funcþiona normal.
Dereglarea busolei reprezintã diferenþa dintre
nordul magnetic ºi cel geografic. În unele zone
ale þãrii, diferenþa dintre nordul magnetic ºi cel
geografic este suficient de mare pentru a deter-
mina rezultate eronate ale busolei. În acest caz
dereglarea busolei trebuie setatã în conformi-
tate cu harta de dereglare a busolei.
70
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 70
71
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 71
Pentru setarea dereglãrii: cuplaþi contactul ºi
setaþi afiºajul pentru “Compass/Temperature”
(Busolã/Temperaturã). Menþineþi butonul C/T
apãsat timp de 5 - 10 secunde. Va fi afiºat
numãrul ultimei zone de dereglare. Apãsaþi
butonul STEP pentru a selecta noua zonã de
dereglare ºi apãsaþi butonul C/T pentru a relua
funcþionarea normalã.
SISTEME AUDIO
Consultaþi Broºura Sisteme audio.
SISTEM DE NAVIGAÞIE (COD COMER-
CIAL REJ) - DACÃ EXISTÃ ÎN DOTARE
Radioul cu CD Player ºi suport pentru fiºiere
MP3 (REJ) - conþine un sistem de navigaþie
pe baza unui Sistem de Poziþionare Globalã
cu un ecran color care furnizeazã hãrþi, identifi-
carea schimbãrilor de direcþie, meniuri de
selectare ºi instrucþiuni pentru selectarea unor
diverse destinaþii ºi rute. Unitatea conþine de
asemenea un radio stereo ºi un schimbãtor de
6 CD-uri cu suport MP3.
Informaþiile cartografice pentru navigaþie sunt
furnizate pe un DVD care este încãrcat în uni-
tate. Consultaþi-vã “Manualul de utilizare pentru
navigaþie” pentru instrucþiuni de utilizare detali-
ate.
CONTROL CLIMATIZARE
Control climatizare - manual
Aer condiþionat
Comenzile pentru încãlzire/aer condiþionat ºi
sistemul de ventilaþie ale acestui automobil
constau dintr-o serie de butoane rotative.
Aceste comenzi pentru asigurarea confortului
pot fi setare pentru a obþine condiþiile interioare
dorite.
Pe planºa de bord se aflã patru orificii de ven-
tilaþie cu palete duble. Douã dintre orificiile de
ventilaþie se aflã la capetele laterale ale
planºei de bord iar douã în centrul planºei de
bord. Aceste orificii pot fi închise pentru a bloca
parþial fluxul de aer.
72
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 72
Apãsaþi acest buton pentru a activa ºi
dezactiva aerul condiþionat. Aerul rece
uscat provine prin orificiile selectate cu
ajutorul selectorului modului. Apãsaþi
din nou butonul pentru a dezactiva
aerul condiþionat. În buton se aflã încorporat un
LED care se aprinde când este selectatã uti-
lizarea compresorului.
Dispozitiv electric de degivrare lunetã
Apãsaþi acest buton pentru a activa
dispozitivul de degivrare lunetã ºi de
încãlzire a oglinzilor laterale (dacã
existã în dotare). Un LED încorporat în
buton se va aprinde pentru a indica
faptul cã dispozitivul de degivrare lunetã este
activat. Dispozitivul de degivrare se deconec-
teazã automat dupã aproximativ 10 minute de
utilizare.
Controlul ventilatorului
Butonul rotativ din partea
stângã controleazã venti-
latorul ºi poate fi setat la
una dintre cele patru viteze
sau la OFF (Oprit).
Motorul ventilatorului va
rãmâne pornit pânã când
sistemul va fi dezactivat
sau pânã la decuplarea
contactului.
Controlul temperaturii
Temperatura aerului poate
fi selectatã prin rotirea
butonului de control al
temperaturii din centru.
Cea mai micã valoare a
temperaturii este obþinutã
în extremitatea stângã iar
cea mai mare în extremi-
tatea dreaptã a direcþiei de
rotaþie. Butonul poate fi
rotit în dreptul oricãrui
punct de pe cadran.
Selectarea modului
Selectorul modului (butonul
rotativ din partea dreaptã)
poate fi rotit în câteva pozi-
þii. Punctele dintre opþiunile
pentru mod reprezintã
moduri intermediare care
permit reglarea precisã a
distribuþiei aerului.
Degivrare
Aerul este direcþionat spre parbriz prin
orificiile de la baza acestuia. Aerul este
de asemenea direcþionat spre gea-
murile portierelor din faþã prin grilele
sistemului de dezaburire a geamurilor
laterale.
NOTÃ:
Pentru optimizarea consumului de com-
bustibil, menþineþi modul de degivrare
numai dacã este necesar.
73
ATENÞIE!
Pentru a evita deteriorarea conductorilor
electrici ai dispozitivului de degivrare
lunetã, nu utilizaþi instrumente de rãzuit
gheaþa, instrumente ascuþite sau agenþi
abrazivi de curãþare a geamurilor pe
suprafaþa interioarã a acestora.
Etichetele pot fi îndepãrtate dupã
înmuierea cu apã caldã.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 73
Degivrare/Podea
Aerul este ventilat prin orificiile din zona
podelei din faþã ºi din spate ºi prin orifici-
ile de la baza parbrizului. Aerul este de
asemenea direcþionat spre geamurile
portierelor din faþã prin grilele sistemului de
dezaburire a geamurilor laterale.
Podea
Aerul este ventilat prin orificiile aflate sub
planºa de bord ºi în zona scaunelor din
spate prin fantele de ventilare de sub
scaunele din faþã.
Nivel dublu
Aerul este ventilat prin orificiile din
planºa de bord ºi prin cele din podea.
Aerul pãtrunde prin orificiile de ventilaþie
din spatele consolei centrale, spre
pasagerii de pe scaunele din spate. Aceste ori-
ficii pot fi închise pentru a bloca parþial fluxul de
aer.
Planºã
Aerul este ventilat prin orificiile din
planºa de bord. Aerul pãtrunde prin ori-
ficiile de ventilaþie din spatele consolei
centrale, spre pasagerii de pe scaunele
din spate. Aceste orificii pot fi închise
pentru a bloca fluxul de aer.
Recirculare
Funcþia de recirculare poate fi selec-
tatã cu ajutorul selectorul modului. În
acest mod puteþi selecta între orificiile
de ventilaþie pentru recircularea pe
nivel dublu ºi recircularea pentru zona
planºei. În mod normal, aerul pãtrunde din
exterior. Totuºi, în modul recirculare este reuti-
lizat aerul din interiorul automobilului. Utilizaþi
acest mod pentru a rãci rapid interiorul automo-
bilului. Modul recirculare poate fi de asemenea
utilizat pentru a bloca temporar mirosurile,
fumul ºi praful din exterior.
Aburirea geamurilor
Aburirea suprafeþei interioare a parbrizului
poate fi rapid îndepãrtatã prin rotirea selectoru-
lui modului în poziþia Degivrare. Modul
Degivrare/Podea poate fi utilizat pentru a
menþine parbrizul curat ºi pentru a asigura o
încãlzire suficientã. Dacã aburirea geamurilor
laterale devine o problemã, creºteþi viteza ven-
tilatorului. Geamurile automobilului tind a se
aburi pe interior în condiþii meteorologice
moderate, însã ploioase sau cu umiditate cres-
cutã.
NOTÃ:
Recircularea fãrã A/C nu trebuie utilizatã pe
perioade îndelungate de timp, deoarece se
poate produce aburirea.
74
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 74
75
Operating Tips
Recomandãri pentru utilizare
VREME SETÃRI DE CONTROL
VREME FOARTE CALDÃ ªI ÎN
INTERIORUL AUTOMOBILU-
LUI ESTE FOARTE CALD
Deschideþi geamurile, porniþi automobilul, setaþi selectorul modului la Planºã sau Nivel
dublu ºi activaþi A/C. Setaþi ventilatorul în poziþia High (Puternic) (maxim spre dreapta).
Setaþi temperatura pentru rãcire completã. Dupã eliminarea aerului fierbinte din automobil setaþi
selectorul modului la Recirculare cu A/C pornit ºi ridicaþi geamurile. Dupã obþinerea unor
condiþii confortabile setaþi selectorul modului la Planºã sau Nivel dublu cu A/C acti-
vat.
Dacã vremea este însoritã, setaþi selectorul modului la Planºã ºi activaþi A/C.
Dacã vremea este înnoratã sau întunecatã, setaþi selectorul modului
la Nivel dublu , cu A/C activat. Reglaþi temperatura pentru confort.
Setaþi selectorul modului la Degivrare/Podea sau Degivrare . Setaþi ventilatorul
în poziþia High (Puternic) (maxim spre dreapta). Reglaþi ventilatorul ºi temperatura pentru
confort dacã geamurile sunt curate.
Setaþi selectorul modului la Podea . Dacã vremea este însoritã, este posibil sã doriþi un
volum mai mare de aer în regiunea superioarã a habitaclului. Setaþi selectorul modului la Nivel
dublu . Dacã vremea este foarte rece ºi aveþi nevoie de încãlzire suplimentarã la nivelul
parbrizului, setaþi selectorul modului la Degivrare/Podea sau Degivrare , în funcþie de
necesitãþi. Reglaþi ventilatorul ºi temperatura pentru confort.
VREME CALDÃ
FRIG SAU CONDIÞII ATMOS-
FERICE CU FRIG ªI UMIDITATE
VREME RECE
ªI USCATÃ
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 75
Controlul automat al temperaturii - Dacã
existã în dotare
Sistemul de control climatic cu infraroºii pentru
zonã dublã menþine în mod automat nivelul de
confort al habitaclului dorit de ºofer ºi
pasagerul din faþã. Acest lucru este realizat cu
ajutorul unui senzor dublu aflat în porþiunea
superioarã a planºei de bord ºi a unui senzor
cu infraroºii situat în faþa unitãþii de control.
Existã, de asemenea, diferiþi senzori monitori-
zaþi de cãtre acest sistem, care urmãresc
viteza automobilului, presiunea A/C, tempera-
tura exterioarã ºi temperatura lichidului de
rãcire a motorului. Senzorul cu infraroºii
mãsoarã în mod independent temperatura
superficialã a ºoferului ºi a pasagerului. Pe
baza informaþiilor senzorului, sistemul regleazã
automat temperatura fluxului de aer, volumul
acestuia ºi volumul de aer exterior recirculat.
Astfel se menþine o temperaturã confortabilã
chiar ºi în condiþii instabile.
Utilizarea sistemului este destul de simplã.
Rotiþi mai întâi selectorul modului, din partea
dreaptã, în poziþia AUTO ºi selectaþi pentru
ventilator (butonul din partea stângã) fie LO
AUTO sau HI AUTO. Poziþia LO AUTO ar tre-
bui utilizatã numai pentru ocupanþii scaunelor
din faþã. Poziþia HI AUTO ar trebui utilizatã
când se doreºte un flux mai puternic de aer,
sau când existã pasageri pe scaunele din
spate. Selectaþi temperatura care doriþi sã fie
menþinutã de sistem prin rotirea butonului de
control al ºoferului sau al pasagerului. Odatã
nivelul de confort selectat, sistemul îl va
menþine în mod automat, cu ajutorul sistemului
de încãlzire. Dacã nivelul de confort dorit
necesitã condiþionarea aerului, sistemul va
efectua aceastã reglare în mod automat.
Veþi obþine un grad optim de eficienþã pur ºi
simplu permiþând sistemului sã funcþioneze
automat. Selectând poziþia OFF (Oprit) a venti-
latorului, sistemul se dezactiveazã complet ºi
este întreruptã admisia aerului exterior.
NOTÃ:
Setarea pentru temperaturã poate fi ajustatã
oricând fãrã a afecta funcþionarea controlu-
lui automat.
Aerul condiþionat din acest sistem este
automat. Apãsând acest buton în
modul AUTO, LED-ul se va aprinde
intermitent de trei ori ºi va rãmâne
stins. Aceasta indicã faptul cã sistemul
se aflã în modul AUTO ºi solicitarea de
condiþionare a aerului nu este nece-
sarã.
Sistemul va controla recircularea în
mod automat. Totuºi, prin apãsarea
acestui buton sistemul vas comuta în
modul recirculare (zece minute).
Acesta poate fi utilizat în condiþii exte-
rioare cum ar fi fum, mirosuri, praf sau
umiditate crescutã. Acest lucru va
cauza aprinderea LED-ului. Dupã zece
minute, sistemul va reveni la
funcþionarea normalã în modul AUTO
iar LED-ul se va stinge.
76
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 76
NOTÃ:
Suprafaþa panoului de control al sis-
temului de climatizare ºi partea centralã
superioarã a planºei de bord trebuie
menþinute curate datoritã localizãrii sen-
zorului de control al climatizãrii. Noroiul
de pe parbriz poate de asemenea pro-
duce funcþionarea inadecvatã a sistemu-
lui.
Pentru a vã asigura confortul maxim în
modul automat, în timpul pornirilor la
rece ventilatorul va rãmâne oprit pânã
când motorul se încãlzeºte. Ventilatorul
se va activa totuºi imediat dacã este
selectat modul degivrare sau dacã selec-
taþi manual o vitezã a ventilatorului.
În anumite condiþii (dupã oprirea auto-
mobilului) este posibil ca sistemul de
control al climatizãrii sã se recalibreze ºi
timp de 20 de secunde se poate auzi un
zgomot. Aceasta este un aspect al
funcþionãrii normale.
În majoritatea timpului, pe parcursul
funcþionãrii în modul automat, puteþi
comuta temporar sistemul în modul
recirculare apãsând butonul Recirc.
Totuºi, în anumite condiþii, în modul
automat sistemul evacueazã aer prin ori-
ficiile de ventilaþie pentru degivrare.
Când aceste circumstanþe sunt prezente,
iar butonul Recirc este apãsat, indica-
torul va lumina intermitent ºi va rãmâne
stins. Acesta vã atenþioneazã cã momen-
tan nu puteþi accesa modul recirculare.
Dacã doriþi sã comutaþi în modul recircu-
lare, trebuie sã rotiþi mai întâi selectorul
modului în poziþia planºã, planºã/podea
sau podea, ºi apoi sã apãsaþi butonul
recirc. Aceastã funcþie va reduce posibil-
itatea aburirii geamurilor.
Acþionarea manualã
Acest sistem oferã un set complet de opþiuni
manuale suplimentare care sunt Blower
Preferred Automatic (Ventilator preferat
automat), Mode Preferred Automatic (Mod
preferat automat) sau Blower and Mode
Preferred Automatic (Ventilator ºi mod preferat
automate). Aceasta înseamnã cã utilizatorul
are prioritate în comandarea ventilatorului,
modului, sau ambelor. Dacã nu este preferatã
setarea AUTO, poate fi utilizat un domeniu de
setãri manuale ale ventilatorului. Butonul de
control din partea stângã poate fi rotit în orice
poziþie pentru o vitezã fixã a ventilatorului.
NOTÃ:
Pentru detalii vã rugãm sã citiþi diagrama de
utilizare a Controlului Automat al
Temperaturii.
77
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 77
78
Utilizarea
Controlului
Automat al
Temperaturii
Sistemul va…
Utilizare Cum Control
ventilator
Control mod Control temperaturĄ aer Control recirculare aer Utilizare A/C
Utilizare
complet
automată
SetaĠi butonul pentru ventilator în poziĠia
Hi sau Lo Auto. SetaĠi selectorul
modului în poziĠia Auto. SetaĠi butoanele
control al temperaturii pentru confort.
Automat Automat Automat Automat dar poate primi priorităĠi. Automat
Ventilator
preferat
automat
SetaĠi butonul de pentru ventilator
pentru orice nivel dorit al fluxului de aer
cu excepĠia Hi sau Lo auto. SetaĠi
selectorul modului
în poziĠia Auto. SetaĠi butoanele de
control al temperaturii pentru confort.
Selectabil de
către utilizator
la orice viteză.
Automat Automat Automat dar poate primi priorităĠi. Automat
Mod preferat
automat
SetaĠi selectorul modului în orice punct
dorit pentru distribuĠia aerului cu
excepĠia Auto. SetaĠi butonul pentru
ventilator în poziĠia Hi sau Lo Auto.
SetaĠi butoanele de temperatură pentru
confort.
Automat Selectabil de către
utilizator în orice
punct de distribuĠie.
Automat Aer exterior sau recirculat, selectabil
de către utilizator.
A/C pornit sau
oprit, selectabil de
către utilizator.
Ventilator úi
mod preferat
automate
SetaĠi butonul de control al ventilatorului
pentru orice nivel dorit al fluxului de aer
cu excepĠia Hi sau Lo Auto. SetaĠi
selectorul modului în orice punct dorit
pentru distribuĠia aerului cu excepĠia
Auto. SetaĠi butoanele de control al
temperaturii pentru confort.
Selectabil de
către utilizator
la orice viteză.
Selectabil de către
utilizator în orice
punct de distribuĠie.
Automat Aer exterior sau recirculat, selectabil
de către utilizator.
A/C pornit sau
oprit, selectabil de
către utilizator.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 78
Operatorul deþine prioritate asupra setãrilor
modului AUTO ºi asupra selectãrii direcþiei
fluxului de aer prin rotirea selectorul modului,
din partea dreaptã, în una dintre urmãtoarele
poziþii.
Degivrare
Aerul este direcþionat spre parbriz prin
orificiile de la baza acestuia. Aerul este
de asemenea direcþionat spre gea-
murile portierelor din faþã prin grilele sis-
temului de dezaburire a geamurilor laterale.
Degivrare/Podea
Aerul este ventilat prin orificiile din zona
podelei din faþã ºi din spate ºi prin orifici-
ile de la baza parbrizului. Aerul este de
asemenea direcþionat spre geamurile
portierelor din faþã prin grilele sistemului de
dezaburire a geamurilor laterale.
Podea
Aerul este ventilat prin orificiile aflate
sub planºa de bord ºi în zona scaunelor
din spate prin fantele de ventilaþie de
sub scaunele din faþã.
Nivel dublu
Aerul este ventilat prin orificiile din
planºa de bord prin cele din podea. Aerul
pãtrunde prin orificiile de ventilaþie din
spatele consolei centrale, spre pasagerii
de pe scaunele din spate. Aceste orificii pot fi
închise pentru a bloca fluxul de aer.
Planºã
Aerul este ventilat prin orificiile din planºa
de bord. Aerul pãtrunde prin orificiile de
ventilaþie din spatele consolei centrale,
spre pasagerii de pe scaunele din spate.
Aceste orificii pot fi închise pentru a bloca flux-
ul de aer.
Apãsaþi acest buton numai în timpul uti-
lizãrii manuale pentru a activa ºi a
dezactiva aerul condiþionat. Aerul
condiþionat provenit din exterior este
apoi direcþionat prin orificiile cadranului de con-
trol al modului. În buton se aflã încorporat un
LED, care se aprinde când este selectatã uti-
lizarea manualã.
NOTÃ:
Pentru a controla manual aerul condiþionat,
selectorul modului trebuie rotit într-o pozi-
þie diferita de AUTO.
Apãsaþi acest buton pentru a activa
dispozitivul de degivrare a lunetei ºi
de încãlzire a oglinzilor laterale
(dacã existã în dotare). Se va
aprinde un LED în buton indicând faptul cã
dispozitivul de degivrare a lunetei este acti-
vat. Dispozitivul de degivrare se
deconecteazã automat dupã aproximativ 10
minute de funcþionare pentru prima apãsare
a butonului ºi se va deconecta dupã aproxi-
mativ 5 minute pentru a doua apãsare a
butonului.
Acest buton poate fi utilizat pentru a
bloca accesul fumului, mirosurilor, pra-
fului, umiditãþii crescute sau în cazul în
care se doreºte rãcirea rapidã. Modul
recirculare trebuie utilizat doar temporar.
Acest buton include un LED care se aprinde
indicând faptul cã modul recirculare este activ.
Puteþi utiliza separat aceastã caracteristicã.
79
ATENÞIE!
Pentru a evita deteriorarea conductorilor
electrici ai dispozitivului de degivrare a
lunetei, nu utilizaþi raclete, instrumente
ascuþite sau agenþi abrazivi de curãþare a
geamurilor pe suprafaþa interioarã a gea-
mului.
Etichetele pot fi îndepãrtate dupã
înmuierea cu apã caldã.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 79
NOTÃ:
Utilizarea prelungitã a recirculãrii poate pro-
duce aburirea geamurilor. Dacã suprafeþele
interioare ale geamurilor încep sã se abu-
reascã, apãsaþi butonul pictogramã -
Recirculate- pentru a reactiva modul pentru
admisie aer exterior. Unele condiþii de tem-
peraturã/umiditate vor produce conden-
sarea aerului interior pe geamuri, afectând
vizibilitatea. Din acest motiv sistemul nu va
permite selectarea -Recirculate- (Recir-
culãrii) când se aflã în modul degivrare sau
degivrare/podea. La încercarea de a utiliza
recircularea în unul dintre aceste moduri,
LED-ul încorporat buton va lumina intermi-
tent ºi apoi se va stinge.
Utilizarea în sezonul cald
Sistemele de rãcire a motorului din automo-
bilele cu aer condiþionat trebuie protejate cu o
mare cantitate de lichid de rãcire cu antigel
pentru a asigura o protecþie adecvatã împotriva
coroziunii ºi pentru a evita supraîncãlzirea
motorului. Este recomandatã o soluþie de lichid
de rãcire cu antigel pe bazã de etilen glicol de
50%, în apã. Pentru alegerea lichidului de
rãcire adecvat consultaþi -Proceduri de
întreþinere- din Secþiunea 7 a acestui manual.
Utilizarea în sezonul rece
Utilizarea modului de recirculare a aerului în
timpul lunilor de iarnã nu este recomandatã
deoarece se poate produce aburirea gea-
murilor.
NOTÃ:
Pentru sugestii privitoare la setãrile de con-
trol în diferite condiþii meteorologice, con-
sultaþi diagrama -Recomandãri pentru uti-
lizare- (pentru controlul manual al A/C) din
aceastã secþiune.
Depozitarea pentru vacanþã
De fiecare datã când depozitaþi automobilul
sau nu îl utilizaþi o perioadã de timp (de ex. în
vacanþe) de minim douã sãptãmâni, menþineþi
pornit aerul condiþionat cu motorul în regim de
ralanti timp de aproximativ cinci minute în
modul pentru aer din exterior ºi la vitezã mare
a ventilatorului. Astfel se va asigura o lubrifiere
adecvatã a sistemului pentru a minimiza posi-
bilitatea deteriorãrii compresorului la reporni-
rea sistemului.
Aburirea geamurilor
Aburirea suprafeþei interioare a parbrizului
poate fi rapid îndepãrtatã prin rotirea selectoru-
lui modului în poziþia Degivrare. Modul
Degivrare/Podea poate fi utilizat pentru a
menþine parbrizul curat ºi pentru a asigura o
încãlzire suficientã. Dacã aburirea geamurilor
laterale devine o problemã, creºteþi viteza ven-
tilatorului. Geamurile automobilului tind a se
aburi în condiþii meteorologice moderate, însã
ploioase sau cu umiditate crescutã.
NOTÃ:
Recircularea fãrã A/C nu trebuie folositã
perioade lungi de timp deoarece se poate
produce aburirea.
Admisia aerului exterior
Asiguraþi-vã cã orificiile pentru admisia aerului,
situate direct în faþa parbrizului nu sunt obtura-
te cu diverse materiale, cum ar fi frunze.
Frunzele colectate în orificiile de admisie a
aerului pot reduce fluxul de aer ºi dacã
pãtrund în camera de distribuþie a aerului pot
obtura drenarea apei. În lunile de iarnã trebuie
sã vã asiguraþi cã orificiile de admisie a aerului
nu sunt acoperite de gheaþã, lapoviþã sau
zãpadã.
80
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 80
PORNIRE ªI FUNCÞIONARE
PROCEDURA DE PORNIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Pornire normalã - Motoare pe benzinã . . . . . . . . . . . . . .84
Dacã motorul nu porneºte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Pornire normalã - Motoare Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
SCHIMBAREA VITEZELOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Transmisie automatã cu 5 viteze . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Trepte de vitezã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Balansarea automobilului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
UTILIZAREA TRACÞIUNII INTEGRALE . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Instrucþiuni/Precauþii de utilizare pentru Quadra
-Trac IIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Poziþiile manetei selectorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Proceduri de schimbare a vitezelor . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Sistem Quadra-Drive
®
- Dacã existã în dotare . . . . . . . . .90
FRÂNA DE MÂNÃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
SISTEM ANTIBLOCARE FRÂNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
PUNTE SPATE VARI-LOK - DACÃ EXISTÃ ÎN DOTARE . . . .92
RECOMANDÃRI PENTRU CONDUCERE PE ªOSEA . . . . . .93
RECOMANDÃRI PENTRU CONDUCERE
PE TEREN ACCIDENTAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Când trebuie utilizatã poziþia 4WD LOW
- Dacã existã în dotare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
5
81
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 81
82
Traversarea unei ape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 93
Conducerea pe zãpadã, noroi ºi nisip . . . . . . . . . . . . . .. . 94
Urcarea pantelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 94
Tracþiunea la coborârea pantelor . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 94
Dupã conducerea pe teren accidentat . . . . . . . . . . . . . .. . 94
SISTEM MULTI DISPLACEMENT (MDS)
- Numai pentru motor 5,7L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 95
ANVELOPE - INFORMAÞII GENERALE . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 95
Presiunea în anvelope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 95
Presiunile de umflare a anvelopelor . . . . . . . . . . . . . . . .. . 96
Funcþionarea la viteze mari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 96
Anvelope Radial-Ply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 96
Deraparea anvelopelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 96
Lanþurile antiderapante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 97
Indicatorii de uzurã ai suprafeþei de rulare . . . . . . . . . .. . 97
Anvelope de rezervã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 97
Anvelope cu model direcþional al suprafeþei de rulare
- Dacã existã în dotare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 98
Rotaþia anvelopelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 98
Aliniere ºi echilibrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 98
SISTEMUL DE MONITORIZARE A PRESIUNII
DIN ANVELOPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 99
Monitorizarea presiunii din anvelope
- Sistemul de bazã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 99
Monitorizarea presiunii din anvelope
- Sistemul Premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SOLICITÃRI PRIVITOARE LA COMBUSTIBIL . . . . . . . . . . . . 101
Metanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Benzinã purã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 82
Aditivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 102
SOLICITÃRI PRIVITOARE LA COMBUSTIBIL - DIESEL . . .. 102
CLAPETA BUªONULUI REZERVORULUI
DE COMBUSTIBIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 102
Mesaj pentru clapeta buºonului slãbitã . . . . . . . . . . . .. 103
TRACTAREA UNEI REMORCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 103
Solicitãri privitoare la garanþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 104
83
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 83
PROCEDURA DE PORNIRE
Porniþi motorul cu maneta selectorului în pozi-
þia N (Neutru) sau P (Parcare). Acþionaþi frâna
înainte de a comuta în altã gamã de viteze.
Ponire normalã - Motoare pe benzinã
Pornirea normalã fie la rece sau la cald se exe-
cutã fãrã pomparea sau apãsarea pedalei de
acceleraþie. Rotiþi cheia în poziþia START ºi
eliberaþi-o dupã pornirea motorului. Dacã
motorul nu porneºte în 10 secunde, rotiþi cheia
în poziþia OFF (Oprit), aºteptaþi 5 secunde ºi
apoi repetaþi procedura normalã de pornire.
Dacã motorul nu porneºte
Dacã motorul nu porneºte la efectuarea proce-
durii normale de pornire, este posibil ca acesta
sã fie înecat. Apãsaþi pedala de acceleraþie
pânã la podea ºi menþineþi-o în aceastã poziþie
în timp ce acþionaþi demarorul. Dacã motorul
este înecat, prin aceastã manevrã excesul de
combustibil ar trebui sã fie îndepãrtat.
NOTÃ:
Pentru a evita deteriorarea starterului, nu
acþionaþi demarorul mai mult de 15 secunde
consecutiv. Aºteptaþi 10 - 15 secunde
înainte de o nouã încercare.
Dacã motorul este înecat, este posibil ca aces-
ta sã porneascã, însã nu va avea suficientã
putere pentru a funcþiona dupã eliberarea cheii.
În acest caz continuaþi sã acþionaþi demarorul
cu pedala de acceleraþie apãsatã pânã la
podea. Eliberaþi pedala de acceleraþie ºi cheia
dupã ce motorul începe sã funcþioneze lin.
Dacã motorul nu pare a porni dupã douã încer-
cãri de câte 15 secunde de acþionare a
demarorului cu pedala de acceleraþie apãsatã
complet, procedura normalã de pornire ar tre-
bui repetatã.
Pornire normalã - Motoare Diesel
1. Rotiþi cheia de contact în poziþia ON (Pornit).
2. Urmãriþi afiºarea mesajului “Wait To Start”
(Aºteptare pornire) în EVIC (consultaþi
Secþiunea 4). Acesta va fi afiºat între 2 ºi 10
secunde sau mai mult, în funcþie de temperatu-
ra motorului. Când mesajul “Wait To Start” dis-
pare, motorul este pregãtit de pornire.
3. Nu apãsaþi pedala de acceleraþie. Rotiþi
scurt cheia de contact în poziþia START ºi
eliberaþi-o. Motorul starterului va continua sã
funcþioneze, dar se va opri automat la pornirea
motorului automobilului.
NOTÃ:
Motorul starterului poate funcþiona pânã la
30 de secunde în condiþii meteorologice
foarte reci, pânã când motorul porneºte.
Starterul poate fi oprit prin rotirea cheii de
contact în poziþia OFF (Oprit), dacã este
necesar.
4. Dupã pornirea motorului, înainte de a porni
la drum lãsaþi-l sã funcþioneze în regim de
ralanti timp de aproximativ 30 de secunde.
Acest lucru permite uleiului sã circule ºi sã
lubrifieze turbocompresorul.
Precauþii la pornire ºi utilizare - Motoare Diesel
Turarea unui motor la viteze mari în timpul
conducerii sau la ralanti poate avea drept
rezultat deteriorarea componentelor motorului.
84
AVERTISMENT!
Nu turnaþi combustibil sau alte lichide
inflamabile prin orificiul de ventilaþie a
clapetei de acceleraþie în încercarea de a
porni automobilul. Aceasta poate avea
drept rezultat izbucnirea unei flãcãri care
va produce rãni personale grave.
AVERTISMENT!
Nu turnaþi combustibil sau alte lichide
inflamabile prin orificiul de ventilaþie a
clapetei de acceleraþie în încercarea de a
porni automobilul. Aceasta poate avea
drept rezultat izbucnirea unei flãcãri care
va produce rãni personale grave.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 84
Înainte de a vã opri motorul turbo diesel,
lãsaþi întotdeauna motorul sã revinã la
turaþia normalã de ralanti ºi sã
funcþioneze astfel timp de câteva
secunde. Astfel se asigurã lubrifierea
adecvatã a turbocompresorului. Acest
lucru este necesar în special dupã o
perioadã de conducere în condiþii dificile.
“Rãcirea” turbocompresorului
NOTÃ:
Lãsarea motorului sã funcþioneze în regim
de ralanti dupã o utilizare îndelungatã per-
mite turbinei sã se rãceascã la temperatura
normalã de funcþionare.
Urmãtorul tabel trebuie utilizat drept ghid pen-
tru determinarea duratei necesare de funcþio-
nare la ralanti a motorului pentru a permite
rãcirea suficientã a turbocompresorului înainte
de oprirea acestuia, în funcþie de tipul de con-
ducere ºi de gradul de încãrcare a automobilului.
85
TABELUL “RÃCIRII” TURBOCOMPRESORULUI
Condiþii de conducere Sarcinã Temperatura turbocompresorului Timp (în minute) de ralanti înainte de oprire
Oprire ºi pornire Gol Rece Mai puþin de 1
Oprire ºi pornire Mediu Cald 1
Viteze de autostradã Mediu Cald 2
Trafic oraº Max. GCWR Cald 3
Viteze de autostradã Max. GCWR Cald 4
Urcare pante Max. GCWR Fierbinte 5
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 85
SCHIMBAREA VITEZELOR
Transmisie automatã cu 5 viteze
Transmisia controlatã electronic asigurã un
program de comutare precis. Componentele
electronice ale transmisiei se auto-calibreazã;
în consecinþã, primele câteva comutãri ale un
automobil nou pot fi oarecum bruºte. Aceasta
este o situaþie normalã ºi comutãrile îºi dobândesc
precizia în timpul primelor câteva sute de mile.
Sistem de interblocare a schimbãrii vite-
zelor ºi frânei
Acest automobil dispune de un sistem de
interblocare a schimbãrii vitezelor ºi frânei (BTSI)
care menþine maneta selectorului în poziþia P
(Parcare) atunci când comutatorul de contact se
aflã în poziþia LOCK (Blocat). Pentru a deplasa
maneta selectorului din poziþia P (Parcare), cheia
de contact trebuie rotitã în poziþia ON (Pornit) iar
pedala de frânã trebuie apãsatã.
Trepte de vitezã
P (Parcare)
Suplimenteazã frâna de mânã prin blocarea
transmisiei. În aceastã poziþie se poate porni
motorul. Nu utilizaþi niciodatã poziþia P (Parcare)
când automobilul se aflã în miºcare. Acþionaþi
frâna de mânã când pãrãsiþi automobilul în
aceastã vitezã.
R (Marºarier)
Comutaþi în aceastã poziþie numai dupã oprirea
completã a automobilului.
N (Neutru)
Puterea motorului nu este transmisã la axul
motor. Dupã eliberarea frânelor, automobilul se
poate deplasa liber (împins sau tractat). Nu
comutaþi în poziþia N (Neutrã) în timpul conducerii
cu excepþia situaþiilor când existã riscul derapãrii
(de ex. pe drumuri acoperite de gheaþã).
NOTÃ:
La tractarea automobilului, pentru oprire sau
în timpul conducerii pentru oricare alt motiv
cu maneta selectorului în poziþia N (Neutrã)
poate avea drept rezultat deteriorarea gravã a
transmisiei.
86
AVERTISMENT!
Comutarea manetei selectorului din poziþia
P (Parcare) sau N (Neutrã) este periculoasã
dacã turaþia motorului este mai mare decât
cea de ralanti. Dacã nu aþi apãsat ferm pe-
dala de frânã, existã posibilitatea ca auto-
mobilul sã se deplaseze brusc înainte sau
înapoi. Existã riscul sã pierdeþi controlul
automobilului ºi sã loviþi o persoanã sau
un obiect. Comutaþi într-o poziþie de vitezã
numai atunci când motorul funcþioneazã
normal în regim de ralanti, iar pedala de
frânã este apãsatã ferm.
AVERTISMENT!
Deplasarea accidentalã a unui automobil
poate provoca rãnirea persoanelor din ºi din
jurul acestuia. Ca ºi în cazul tuturor automo-
bilelor, nu trebuie niciodatã sã coborâþi
dintr-un automobil în timp ce motorul este
pornit. Înainte de a coborî dintr-un automobil
trebuie sã acþionaþi frâna de mânã, sã comu-
taþi în poziþia P (Parcare) ºi sã scoateþi cheia
din contact. Odatã cheia scoasã din con-
tact, maneta selectorului este blocatã în po-
ziþia P (Parcare), prevenind deplasarea acci-
dentalã a automobilului. În plus, nu trebuie
sã lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în
interiorul automobilului.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 86
Consultaþi “Tractarea recreativã” din Secþi-
unea 5 ºi “Tractarea unui automobil scos din
uz” din Secþiunea 6 a acestui manual.
D (Conducere)
Transmisia comutã automat superior spre
treapta a cincea. Poziþia D (Conducere) asigu-
rã caracteristici de conducere optime în toate
situaþiile de conducere normalã.
Utilizarea selectãrii electronice a poziþiei de
vitezã (ERS)
Selectarea electronicã a poziþiilor de vitezã
(ERS) vã permite sã deplasaþi maneta selec-
torului la stânga (-) sau dreapta (+) când aceas-
ta se aflã în poziþia D (Conducere), permiþând
selectarea vitezei maxime dorite. De exemplu
dacã ºoferul comutã transmisia în 3 (poziþia a
treia), aceasta nu va comuta peste poziþia a
treia, însã poate comuta în sens inferior în 2 (a
doua) sau 1 (prima), în funcþie de necesitãþi.
Afiºaj ecran 1 2 3 4 D
Poziþii efective 1 1-2 1-3 1-4 1-5
permise
NOTÃ:
Pentru a selecta poziþia de vitezã adecvatã
pentru decelerare maximã (frânare de
motor), deplasaþi maneta selectorului spre
stânga “D(-)” ºi menþineþi-o în aceastã pozi-
þie. Transmisia va comuta în viteza la care
automobilul poate fi încetinit în mod optim.
Utilizarea regimului de croazierã
Transmisia automatã pentru regim de
croazierã conþine poziþiile de vitezã patru ºi
cinci controlate electronic (viteze de croazierã).
Transmisia va comuta automat din treapta a
treia în cea pentru regim de croazierã dacã
sunt îndeplinite urmãtoarele condiþii:
maneta selectorului se aflã în poziþia D
(Conducere);
lichidul de rãcire a motorului a atins tem-
peratura normalã de funcþionare;
viteza automobilului este mai mare de
aproximativ 48 km/h (30 mph).
butonul “TOW/HAUL” (Tractare/Remorcare)
nu a fost activat;
transmisia a atins temperatura normalã de
funcþionare.
NOTÃ:
Dacã automobilul este pornit în condiþii de
temperaturã extrem de reci, este posibil ca
transmisia sã nu comute în poziþia pentru
regim de croazierã ºi sã selecteze în mod
automat poziþia de vitezã optimã pentru
funcþionarea la aceastã temperaturã.
Funcþionarea normalã va fi reluatã când
temperatura lichidului de transmisie a cres-
cut la un nivel acceptabil. Consultaþi de
asemenea nota de sub convertorul de
cuplu, ulterior în aceastã secþiune.
Dacã temperatura lichidului de transmisie
creºte excesiv, transmisia va selecta
automat poziþia optimã de funcþionare la
aceastã temperaturã. Dacã temperatura
lichidului de transmisie creºte suficient,
mesajul “TRANSMISSION OVER TEMP”
poate fi afiºat iar transmisia poate comuta
din regimul pentru croazierã pânã la rãcirea
transmisiei. Dupã rãcire transmisia îºi va
relua funcþionarea normalã.
În condiþiile unei temperaturi ambientale cres-
cute, cu turaþii ºi sarcini susþinut crescute ale
motorului, poate avea loc o comutare supe-
rioarã urmatã la scurt timp de una la o poziþie
inferioarã. Aceasta este o situaþie normalã a
strategiei de protecþie împotriva supraîncãlzirii
în timpul funcþionãrii în modul “Tow/Haul”
(Tractare/Remorcare).
Transmisia va comuta în sens inferior din pozi-
þia pentru regim de croazierã la cea mai adec-
vatã poziþie de vitezã dacã pedala de accelera-
þie este apãsatã complet la viteze ale automo-
bilului de peste aproximativ 56 km/h (35 mph)
Când trebuie utilizat modul “TOW/HAUL”
(Tractare/Remorcare)
În timpul conducerii în zone de deal, în timpul
tractãrii unei remorci, al transportãrii unei încãr-
cãturi grele etc. ºi dacã apar comutãri
frecvente ale transmisiei, apãsaþi butonul
87
AVERTISMENT!
Nu comutaþi într-o poziþie inferioarã pentru
o frânare de motor suplimentarã când vã
deplasaþi pe o suprafaþã alunecoasã.
Roþile motrice îºi pot pierde aderenþa iar
automobilul poate derapa.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 87
“TOW/HAUL”. Astfel performanþele vor fi îm-
bunãtãþite ºi va reduce posibilitatea supraîncãlzirii
dau deteriorãrii transmisiei ca urmare a
comutãrilor excesive. În timpul funcþionãrii în
modul “TOW/HAUL” (Tractare/Remorcare), trans-
misia va comuta în poziþia a treia, iar poziþia a
patra va fi activatã în condiþii stabile de croazierã.
Lampa “TOW/HAUL” se va aprinde pe grupul de
instrumente pentru a indica momentul în care
comutatorul a fost activat. Apãsând comutatorul
pentru a doua oarã sunt restabilite condiþiile nor-
male de funcþionare. Dacã se doreºte utilizarea
modului “TOW/HAUL” (Tractare/Remorcare),
comutatorul trebuie apãsat la fiecare pornire a
motorului.
Convertor de cuplu
În toate transmisiile automate este inclusã o facili-
tate destinatã îmbunãtãþirii economiei de com-
bustibil. Un ambreiaj cu convertor de cuplu comutã
automat la o vitezã calibratã la o acceleraþie
uºoarã. Aceasta se activeazã la viteze mai mari în
condiþii de acceleraþie mai puternicã. Acest fapt
poate avea drept rezultat o senzaþie uºor diferitã
sau un rãspuns puþin modificat în timpul
funcþionãrii normale într-o poziþie superioarã.
Când viteza automobilului scade sub o vitezã cali-
bratã sau în timpul acceleraþiei, ambreiajul este
dezactivat automat, în mod lent. Aceastã facilitate
este operaþionalã în poziþiile Overdrive (Regim de
croazierã) ºi Drive (Conducere).
NOTÃ:
Ambreiajul cu convertor de cuplu nu va
acþiona pânã când lichidul de transmisie ºi
lichidul de rãcire a motorului s-au încãlzit [de
obicei dupã parcurgerea unei distanþe de 1,6 -
4,8 km (1-3 mile)]. Deoarece viteza motorului
este mai mare când ambreiajul cu convertor de
cuplu nu este activat, când este frig poate
pãrea cã transmisia nu comutã în regimul pen-
tru croazierã (Overdrive). Acest lucru este nor-
mal. Apãsând butonul “TOW/HAUL” când
transmisia este încãlzitã suficient, se poate
demonstra cã transmisia poate comuta în ºi
din regimul de croazierã (Overdrive).
NOTÃ:
Dacã automobilul nu a fost condus timp de
câteva zile, în primele câteva secunde de
funcþionare dupã introducerea în vitezã acesta
poate pãrea lent. Acest lucru se datoreazã
drenãrii parþiale ale lichidului din convertorul
de cuplu în transmisie. Aceastã situaþie este
normalã ºi nu va produce deteriorarea trans-
misiei. Convertorul de cuplu se va reumple în
cele cinci secunde necesare comutãrii din
poziþia Parcare în oricare altã poziþie de vitezã.
Balansarea automobilului
Dacã automobilul se împotmoleºte în zãpadã, nisip
sau noroi, poate fi deplasat adesea prin balansare.
Deplasaþi ritmic maneta selectorului între poziþiile D
(Conducere) ºi R (Marºarier), în timp ce exercitaþi
o uºoarã presiune pe pedala de acceleraþie.
NOTÃ:
Programul electronic de stabilitate (ESP) ºi sis-
temul de control al tracþiunii (dacã existã în
dotare) ar trebui oprite înainte de a încerca sã
balansaþi automobilul. Consultaþi Secþiunea 3 din
acest manual.
Eficienþa maximã se obþine la cea mai micã presiune
exercitatã pe pedala de acceleraþie necesarã pentru
a menþine miºcarea de balans fãrã a produce
alunecarea roþilor sau supraturarea motorului.
Turarea excesivã a motorului sau alunecarea roþilor,
datorate frustrãrii de a nu reuºi eliberarea automo-
bilului pot conduce la supraîncãlzirea ºi defectarea
transmisiei. Lãsaþi motorul sã funcþioneze la ralanti
cu maneta selectorului în poziþia N (Neutrã) timp de
cel puþin un minut dupã fiecare cinci cicluri de miºcãri
de balansare. Astfel se minimizeazã posibilitatea
supraîncãlzirii motorului ºi se reduce riscul defectãrii
transmisiei în timpul eforturilor prelungite de a elibera
un automobil blocat.
88
AVERTISMENT!
În timpul balansãrii unui automobil blocat,
comutând între prima poziþie ºi R (Marºarier),
nu permiteþi roþilor sã alunece la viteze de peste
24 km/h (15 mph), pentru a evita deteriorarea
trenului de rulare.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 88
UTILIZAREA TRACÞIUNII INTEGRALE
Instrucþiuni/Precauþii de utilizare pentru
Quadra-Trac II
®
.
Cutia de transfer Quadra-Trac II
®
este complet
automatã în modul de conducere normalã 4
HI. Cutia de transfer Quadra-Trac II
®
asigu-
rã trei poziþii modale - gama superioarã de
viteze pentru tracþiune integralã, poziþia neutrã
ºi gama inferioarã pentru tracþiune integralã.
Aceastã cutie de transfer este complet
automatã în modul 4 HI. Aceastã cutie de
transfer divide cuplul motorului aproape în mod
egal, cu 48 % din cuplul motorului pentru pun-
tea din faþã ºi 52 % din cuplul motorului pentru
puntea din spate. Când diferenþa de vitezã
este diferitã între arborii motorii din faþã ºi din
spate, cutia de transfer poate transmite pânã la
100 % din cuplul disponibil al motorului câtre
arborii motorii din faþã ºi din spate.
Când este necesarã o tracþiune suplimentarã,
poziþia 4 LOW poate fi utilizatã pentru a bloca
împreunã arborii motorii din faþã ºi din spate ºi
pentru a forþa roþile din faþã ºi din spate sã se
roteascã la aceeaºi vitezã. Poziþia 4 LOW este
destinatã utilizãrii numai în timpul rulãrii pe
suprafeþe neaderente, alunecoase.
Conducerea în poziþia 4 LOW pe suprafeþe de
drum uscate ºi dificile poate produce uzura
accentuatã a anvelopelor ºi deteriorarea com-
ponentelor transmisiei. În timpul funcþionãrii în
poziþia 4 LOW, turaþia motorului este de aproxi-
mativ trei ori mai mare decât cea a 4 HI la o
vitezã de drum datã. Comportaþi-vã cu atenþie
pentru a nu supratura motorul ºi pentru a nu
depãºi 40 km/h (25 mph).
Funcþionarea adecvatã a automobilelor cu
tracþiune integralã depinde de utilizarea unor
anvelope de aceeaºi mãrime, tip ºi circumferin-
þã pentru fiecare roatã. Orice diferenþã va afec-
ta în mod negativ schimbarea vitezelor ºi va
produce deteriorarea cutiei de transfer.
Deoarece tracþiunea integralã implicã o tracþi-
une îmbunãtãþitã, existã tendinþa depãºirii
vitezelor de siguranþã pentru virare ºi oprire.
Nu vã deplasaþi cu viteze mai mari decât cele
permise de condiþiile de drum.
Poziþiile manetei selectorului
Pentru informaþii suplimentare privitoare la uti-
lizarea adecvatã a fiecãrei poziþii a cutiei de
transfer, a se citi informaþiile de mai jos:
4 HI
Gama superioarã de viteze pentru transmisia inte-
gralã - toate suprafeþele de drum de tipul celor a-
coperite de gheaþã, zãpadã, polei, nisip ºi pavaj .
N (Neutru)
Poziþia neutrã - Decupleazã ambii arbori mo-
torii de la sistemul de tracþiune. Destinatã uti-
lizãrii pentru tractarea pe teren plan în spatele
altui automobil. Consultaþi “Tractarea recre-
ativã” din Secþiunea 5 a acestui manual.
4 LOW
Gama inferioarã de viteze pentru transmisia
integralã - Vitezã micã pentru tracþiunea inte-
gralã. Blocheazã împreunã arborele motor din
faþã ºi pe cel din spate. Obligã roþile din faþã ºi
pe cele din spate sã se roteascã la aceeaºi
vitezã. Tracþiune suplimentarã ºi putere de
tracþiune maximã numai pentru suprafeþe de
drum neaderente, alunecoase. Nu depãºiþi 40
km/h (25 mph).
Proceduri de schimbare a vitezelor
Din 4 HI în 4 LOW
Cu automobilul rulând cu o vitezã între 0 ºi 5
km/h (0 ºi 3 mph), cheia în poziþia ON sau
motorul pornit, comutaþi transmisia în poziþia N
(Neutrã) ºi ridicaþi mânerul în T al cutiei de
transfer. “Lampa de control 4WD LOW” de pe
grupul de instrumente va începe sã semnali-
zeze intermitent ºi va rãmâne aprinsã dupã ce
comutarea este completã. Eliberaþi mânerul în
formã de T.
89
AVERTISMENT!
Dumneavoastrã sau alte persoane pot fi
rãnite dacã lãsaþi automobilul nesu-
pravegheat cu cutia de transfer în poziþia
N (Neutrã) fãrã a acþiona mai întâi complet
frâna de mânã. Poziþia N (Neutrã) a cutiei
de transfer decupleazã ambii arbori mo-
torii de la sistemul de tracþiune ºi va per-
mite deplasarea automobilului indiferent
de poziþia transmisiei. Frâna de mânã tre-
buie acþionatã întotdeauna când ºoferul
nu se aflã în automobil.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 89
NOTÃ:
Dacã nu sunt întrunite condiþiile de comu-
tare/interblocare sau existã o situaþie care
necesitã protecþia împotriva temperaturii a
motorului cutiei de transfer, mesajul EVIC
(Centrul electronic de informaþii pentru auto-
mobil) “CHECK SHIFT PROCEDURES” (Veri-
ficaþi procedurile de schimbare a vitezelor) va fi
afiºat intermitent. Consultaþi “Centrul electron-
ic de informaþii pentru automobil (EVIC)” din
Secþiunea 4 a acestui manual.
Din 4 LOW în 4 HI
Cu automobilul rulând cu o vitezã între 0 ºi 5
km/h (0 ºi 3 mph), cheia în poziþia ON sau
motorul pornit, comutaþi transmisia în poziþia N
(Neutrã) ºi ridicaþi mânerul în T al cutiei de
transfer. “Lampa de indicare 4WD LOW” de pe
grupul de instrumente va începe sã semnalizeze
intermitent ºi se va stinge dupã ce comutarea
este completã. Eliberaþi mânerul în formã de T.
NOTÃ:
Dacã nu sunt întrunite condiþiile de comu-
tare/interblocare sau existã o situaþie care
necesitã protecþia împotriva temperaturii a
motorului cutiei de transfer, mesajul EVIC
(Centrul electronic de informaþii pentru
automobil) “CHECK SHIFT PROCEDU-
RES” (Verificaþi procedurile de schimbare a
vitezelor) va fi afiºat intermitent. Consultaþi
“Centrul electronic de informaþii pentru
automobil (EVIC)” din Secþiunea 4 a acestui
manual.
NOTÃ:
Comutarea în sau din poziþia 4WD LOW
este posibilã cu automobilul oprit complet,
deºi pot apãrea dificultãþi ca urmare a
îmbinãrii dinþilor ambreiajului nealiniaþi adec-
vat. Pot fi necesare câteva încercãri pentru a
se realiza alinierea dinþilor ambreiajului ºi
schimbarea vitezei. Este preferabil ca auto-
mobilul sã aibã o vitezã între 0 ºi 5 km/h (0 ºi
3 mph). Dacã automobilul se deplaseazã cu
o vitezã mai mare de 5 km/h (3 mph), cutia de
transfer nu va realiza comutarea.
Procedura de comutare în poziþia neutrã (N)
1. Cheia în poziþia ON, motorul oprit.
2. Automobilul oprit, cu frâna apãsatã.
3. Comutaþi transmisia în N (Neutru).
4. Menþineþi apãsat comutatorul “pin” N
(Neutru) (cu un stilou etc..) timp de 4 secunde
pânã când LED-ul de lângã comutator începe
sã semnalizeze intermitent indicând comutarea
în curs de desfãºurare. Lampa se va opri din
semnalizare (se menþine aprinsã) când comu-
tarea în poziþia Neutrã este completã. Mesajul
“4WD SYSTEM IN NEUTRAL” (SISTEMUL
4WD ÎN NEUTRU) va apãrea pe afiºajul EVIC
(Centrul electronic de informaþii pentru automo-
bil). Consultaþi “Centrul electronic de informaþii
pentru automobil (EVIC)” din Secþiunea 4 a a-
cestui manual.
5. Repetaþi etapele 1- 4 pentru a comuta din
poziþia neutrã.
NOTÃ:
Dacã nu sunt întrunite condiþiile de comu-
tare/interblocare mesajul EVIC (Centrul
electronic de informaþii pentru automobil)
“CHECK SHIFT PROCEDURES”
(Verificaþi procedurile de schimbare a vi-
tezelor) va fi afiºat intermitent. “Centrul
electronic de informaþii pentru automobil
(EVIC)” din Secþiunea 4 a acestui manual.
Sistem Quadra-Drive
®
- Dacã existã în dotare
Sistemul opþional Quadra-Drive
®
dispune de
trei posibilitãþi de transfer al cuplului.
Acestea includ ELSD (Diferenþial electronic cu
alunecare limitatã) punþile din faþã ºi spate ºi
cutia de transfer Quadra-Trac II
®
. Punþile
opþionale ELSD sunt complet automate ºi nu
necesitã intervenþia ºoferului pentru a
funcþiona. În condiþii de conducere normale
unitãþile funcþioneazã drept punþi standard dis-
tribuind în mod egal cuplul între roþile din partea
stângã ºi cele din partea dreaptã. Cu o diferenþã de
tracþiune între roþile din stânga ºi din dreapta
90
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 90
cuplajul va sesiza o diferenþã de vitezã.
Deoarece una dintre roþi începe sã se roteascã
mai repede decât cealaltã, cuplul va fi transfer-
at automat de la roata cu tracþiune mai micã la
cea controlateralã. Deºi cutia de transfer ºi
cuplajele punþilor diferã ca structurã,
funcþionarea acestora este similarã. Respectaþi
informaþiile privitoare la comutarea cutiei de
transfer Quadra-Trac II
®
, ce precedã aceastã
secþiune, pentru comutarea acestui sistem.
FRÂNA DE MÂNÃ
Pentru a acþiona frâna de mânã trageþi maneta
în sus cât mai puternic posibil. Când este
acþionatã frâna de mânã
Frâna de mânã
Înainte de a pãrãsi automobilul parcat în pantã,
trebuie sã vã asiguraþi cã frâna de mânã este
acþionatã complet ºi aduceþi maneta selectoru-
lui în poziþia P (Parcare). Verificaþi cutia de
transfer pentru a vã asigura cã se aflã în vitezã.
În caz contrar automobilul se poate deplasa
putând produce pagube ºi rãniri.
În cazul parcãrii în pantã este importantã acþio-
narea frânei de mânã înainte de a amplasa ma-
neta selectorului în poziþia P (Parcare), în caz
contrar sarcina exercitatã asupra transmisiei me-
canismului de blocare a transmisiei putând face
dificilã deplasarea manetei selectorului din pozi-
þia P (Parcare).
Frâna de mânã trebuie acþionatã întotdeauna
când ºoferul nu se aflã în automobil.
Pentru a elibera frâna de mânã trageþi-o uºor
în sus, apãsaþi butonul din centru ºi apoi
coborâþi maneta complet.
Înainte de a porni asiguraþi-vã cã frâna de mânã
este complet eliberatã. În caz contrar frâna se
poate defecta.
NOTÃ:
Reglarea frânei de mânã ºi lucrãrile de în-
treþinere ar trebui efectuate de cãtre dealerul
dumneavoastrã autorizat.
SISTEM ANTIBLOCARE FRÂNE
Sistemul antiblocare frâne (ABS) este con-
ceput pentru a ajuta ºoferul sã menþinã con-
trolul automobilului în condiþii nefavorabile de
frânare. Sistemul funcþioneazã cu un computer
separat pentru a modula presiunea hidraulicã în
scopul prevenirii blocãrii roþilor ºi pentru a evita
alunecarea roþilor pe suprafeþe alunecoase.
Toate roþile ºi anvelopele automobilului trebuie sã
aibã aceeaºi dimensiune ºi sã fie de acelaºi tip,
iar anvelopele trebuie sã fie umflate adecvat pen-
tru a produce semnale precise pentru computer.
Sistemul de frânare cu antiblocare efectueazã
un autotest la viteze mici la aproximativ 20 km/h
(12 mph). Dacã în timpul efectuãrii acestui test
piciorul dumneavoastrã se aflã în contact uºor
cu pedala de frânã puteþi simþi uºoare miºcãri
91
AVERTISMENT!
Lãsarea copiilor nesupravegheaþi în
automobil este periculoasã din mai
multe motive. Existã riscul rãnirii unui
copil sau a altor persoane. Copiii ar tre-
bui sã fie avertizaþi cã nu trebuie sã
atingã frâna de mânã sau maneta
selectorului. Nu lãsaþi cheile în contact.
Un copil poate acþiona geamurile elec-
trice sau alte comenzi sau poate provo-
ca deplasarea automobilului.
Nu lãsaþi copii sau animale în interiorul
automobilelor parcate în condiþii de
vreme cãlduroasã. Cãldura acumulatã
în interior poate cauza rãni grave sau
chiar moarte.
AVERTISMENT!
Umflarea anvelopelor la o presiune semni-
ficativ mai mare sau mai micã sau com-
binarea anvelopelor sau roþilor de dimen-
siuni diferite pot conduce la pierderea efi-
cienþei frânãrii.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 91
ale pedalei. Miºcarea poate fi mai evidentã pe
zãpadã sau gheaþã. Acest lucru este normal.
Motorul pompei sistemului de frânare cu antiblocare
funcþioneazã în timpul autotestãrii la 20 km/h (12 mph)
ºi în timpul opririi sistemului ABS. În timpul funcþionãrii
motorul pompei produce un zgomot de tonalitate joasã
cu caracter de bâzâit, fapt care este normal.
NOTÃ:
În condiþii de frânare bruscã se poate percepe
o senzaþie de pulsare ºi se poate auzi un zgo-
mot cu caracter de clichet. Acest lucru este
normal, indicând faptul cã sistemul antibloca-
re frâne funcþioneazã.
• Nu “forþaþi” frânele menþinându-vã piciorul pe
pedalã. Aceasta poate produce supraîncãlzirea
frânelor ºi o acþiune neaºteptatã de frânare, dis-
tanþe mai lungi de oprire sau defectarea frânelor.
• La coborârea pantelor munþilor sau dealurilor,
frânarea repetatã poate produce atenuarea
acþiunii frânelor, cu pierderea controlului
frânãrii. Evitaþi frânãrile puternice repetate
comutând într-o poziþie inferioarã de vitezã sau
prin blocarea regimului pentru croazierã de
fiecare datã când acest lucru este posibil.
• În timpul încãlzirii, motoarele pot funcþiona la
viteze mari în regim de ralanti, fapt care ar pro-
duce alunecarea roþilor din spate ºi consecutiv
pierderea controlului automobilului. Comportaþi-vã
cu atenþie sporitã pe drumuri alunecoase, în
timpul manevrelor pe suprafeþe restrânse, în
timpul parcãrii sau al opririi.
• Nu conduceþi prea rapid pentru condiþiile de
drum, în special dacã acesta este ud sau
alunecos. Între suprafaþa de rulare a
anvelopelor ºi drum se poate forma o peliculã
de apã. Hidroplanarea poate avea drept rezul-
tat pierderea tracþiunii, a capacitãþii de frânare ºi
a controlului.
• Dupã traversarea unei ape adânci sau dupã
vizitarea unei spãlãtorii auto, frânele pot deveni
umede, ducând la scãderea performanþei ºi la
acþiuni de frânare neaºteptate. Uscaþi frânele
prin acþionarea uºoarã, intermitentã a pedalei în
timpul conducerii cu vitezã redusã.
PUNTE SPATE VARI-LOK - DACÃ EXISTÃ
ÎN DOTARE
Puntea opþionalã Vari-Lok este complet auto-
matã ºi nu necesitã intervenþia ºoferului pentru
a funcþiona. În condiþii de conducere normale
unitatea funcþioneazã ca punte standard dis-
tribuind în mod egal cuplul între roþile din par-
tea stângã ºi cele din partea dreaptã. Cu o di-
ferenþã de tracþiune între roþile din stânga ºi din
dreapta, cuplajul va detecta o diferenþã de vite-
zã. Deoarece una dintre roþi începe sã se ro-
teascã mai repede decât cealaltã, cuplul va fi
transferat automat de la roata cu tracþiune mai
micã la cea controlateralã.
92
AVERTISMENT!
Apãsarea secvenþialã a frânelor cu antiblocare va
diminua eficienþa acestora ºi poate produce un
accident. Frânarea secvenþialã prelungeºte dis-
tanþa de oprire. Când trebuie sã încetiniþi sau sã
opriþi apãsaþi ferm pedala de frânã.
AVERTISMENT!
Sistemul de frânare cu antiblocare este suscepti-
bil la efectele negative ale interferenþelor electroni-
ce produse de radiouri sau telefoane achiziþionate
ulterior automobilului ºi instalate inadecvat.
AVERTISMENT!
Pentru a putea utiliza mai sigur frânele ºi
pedala de acceleraþie, respectaþi urmãtoarele
recomandãri:
AVERTISMENT!
• Sistemul de frânare cu antiblocare (ABS) nu
poate împiedica acþiunea legilor fizice natu-
rale asupra automobilului ºi nici nu poate
spori eficienþa frânãrii sau a coloanei de
direcþie mai mult decât o permite tracþiunea
sau starea frânelor ºi a anvelopelor automo-
bilului.
• Sistemul ABS nu poate preveni accidentele,
inclusiv cele rezultate din viteza excesivã de
abordare a virajelor, urmarea altui automobil
la o distanþã prea micã sau ca urmare a acva-
planãrii. Accidentele pot fi prevenite numai de
cãtre un ºofer precaut, atent ºi cu bune abili-
tãþi de conducere.
• Calitãþile unui automobil dotat cu ABS nu tre-
buie niciodatã exploatate într-un mod negli-
jent sau periculos, fapt care ar pune în pericol
siguranþa pasagerilor sau a altor persoane.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 92
RECOMANDÃRI PENTRU CONDUCEREA
PE ªOSEA
Automobilele utilitare au o gardã la sol mai
înaltã ºi un ecartament mai îngust pentru a le
face capabile de a efectua o gamã largã de
manevre în afara carosabilului. Caracteristicile
speciale de proiectare le conferã un centru de
greutate mai înalt comparativ cu automobilele
obiºnuite.
Un avantaj oferit de garda la sol mai înaltã este
vizibilitatea mai bunã care vã permite sã antici-
paþi eventualele probleme. Acestea nu sunt
concepute pentru a vira la aceleaºi viteze ca
automobilele convenþionale pe douã roþi, ci
spre deosebire de maºinile sport joase acestea
sunt proiectate pentru a se comporta în mod
satisfãcãtor condiþiilor de rulare exterioare
carosabilului. În mãsura în care acest lucru
este posibil evitaþi schimbãrile bruºte de
direcþie ºi manevrele brutale. Ca ºi în cazul
altor automobile de acest tip, utilizarea incorec-
tã poate determina pierderea controlului sau
chiar rãsturnarea automobilului.
RECOMANDÃRI PENTRU CONDUCEREA PE
TEREN ACCIDENTAT
NOTÃ:
Înainte de a rula în afara carosabilului, scoateþi
spoilerul din faþã pentru a evita deteriorarea sa.
Spoilerul din faþã se aflã ataºat de bara de pro-
tecþie frontalã cu cleme semi-încruciºate ºi
poate fi detaºat manual.
Când trebuie utilizatã poziþia 4WD LOW -
Dacã existã în dotare
În timpul conducerii pe teren accidentat, comutaþi
în poziþia 4WD LOW pentru a beneficia de o
tracþiune suplimentarã. Utilizarea acestei poziþii ar
trebui limitatã la condiþii extreme cum ar fi traver-
sarea unui strat gros de zãpadã, noroi sau nisip
când este necesarã o putere de tractare supli-
mentarã la viteze mici.
Vitezele de peste 40 km/h (25 mph) ar trebui evi-
tate în timpul utilizãrii poziþiei 4WD LOW.
Conducere prin apã
Deºi automobilul dumneavoastrã poate fi condus
prin apã, existã un numãr de mãsuri de precauþie
care trebuie respectate înainte de a pãtrunde în apã:
Conducerea printr-o apã mai adâncã de câþiva
inch va necesita mãsuri suplimentare de pre-
cauþie pentru a asigura siguranþa ºi pentru a pre-
veni deteriorarea automobilului dumneavoastrã.
Dacã este necesar sã conduceþi prin apã, înainte
de a intra în aceasta încercaþi sã determinaþi
adâncimea ºi starea albiei apei (ºi localizarea
eventualelor obstacole). Acþionaþi cu atenþie ºi
menþineþi o vitezã controlatã constantã mai micã
de 8 km/h (5 mph) în ape adânci pentru a evita
formarea valurilor.
Apã curgãtoare
Dacã apa are un flux rapid ºi este în creºtere
(ca în timpul unei furtuni) evitaþi traversarea
acesteia pânã când nivelul apei scade ºi/sau
debitul se reduce. Dacã trebuie sã traversaþi
ape curgãtoare evitaþi adâncimi mai mari de 23
cm (9 inch). Apa curgãtoare poate eroda albia
sa provocând afundarea automobilului dum-
neavoastrã în apã mai adâncã. Determinaþi
punctul(ele) de ieºire aflate în aval de locul
intãrii în apã pentru a permite pfectul de plutire.
Apã stãtãtoare
Evitaþi conducerea prin ape stãtãtoare mai
adânci de 51 cm (20 inch) ºi reduceþi viteza în
mod adecvat pentru a evita formarea valurilor.
Viteza maximã în 51 cm (20 inch) de apã este
mai micã de 8 km/h (5 mph).
Întreþinere
Dupã conducerea prin apã adâncã, inspectaþi
lichidele ºi lubrifianþii automobilului (ulei de
motor, ulei de transmisie, arbore motor, cutia
de transfer) pentru a vã asigura cã lichidele nu
au fost contaminate. Lichidul contaminat (lãp-
tos, cu aspect spumos) trebuie sã fie curãþat/
înlocuit cât mai curând posibil pentru a preveni
deteriorarea componentelor.
93
ATENÞIE!
În timpul conducerii prin apã nu depãºiþi 8
km/h (5 mph). Ca mãsurã de precauþie ver-
ificaþi întotdeauna adâncimea apei înainte
de a conduce prin aceasta, iar apoi verifi-
caþi toate lichidele automobilului. Condu-
cerea prin apã poate produce avarii care
nu pot fi acoperite de garanþia limitatã a
noului automobil.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 93
Conducerea pe zãpadã, noroi ºi nisip
În condiþii de ninsoare puternicã, în timpul trac-
tãrii unei sarcini sau pentru un control suplimen-
tar la viteze mici, comutaþi într-o treaptã infe-
rioarã ºi comutaþi cutia de transfer în
4WD LOW dacã este necesar. Consultaþi
“Utilizarea tracþiunii integrale” în aceastã secþi-
une. Nu comutaþi într-o treaptã mai micã decât
cea necesarã pentru a putea menþine viteza de
deplasare. Supraturarea motorului poate pro-
duce alunecarea roþilor ºi pierderea tracþiunii.
Evitaþi comutãrile bruºte într-o treaptã inferioarã
pe drumuri alunecoase sau acoperite cu gheaþã,
deoarece frânarea de motor poate produce de-
raparea ºi pierderea controlului automobilului
Urcarea pantelor
NOTÃ:
Înainte de a încerca sã urcaþi o pantã, deter-
minaþi condiþiile de pe creastã ºi/sau de pe
versantul opus.
Înainte de a urca o pantã abruptã, cuplaþi
transmisia într-o treaptã inferioarã ºi comutaþi
cutia de transfer în 4WD LOW. Utilizaþi treapta
întâi ºi 4WD LOW pentru pante foarte abrupte.
Dacã motorul se îneacã sau începeþi sã
pierdeþi din viteza de deplasare în timpul ur-
cãrii unei pante abrupte, lãsaþi automobilul sã
se opreascã ºi acþionaþi imediat frânele. Re-
porniþi motorul ºi comutaþi în R (Marºarier).
Coborâþi înceta panta cu spatele permiþând
frânãrii cu compresie a motorului sã vã ajute în
reglarea vitezei. Dacã sunt necesare frânele pen-
tru a controla viteza automobilului, acþionaþi-le
uºor ºi evitaþi blocarea sau patinarea roþilor.
Nu uitaþi, nu conduceþi niciodatã în diago-
nalã pe o pantã - urcaþi sau coborâþi numai
în direcþie paralelã cu panta.
Dacã roþile încep sã alunece pe mãsurã ce vã
apropiaþi de vârful unei pante, slãbiþi pedala de
acceleraþie ºi menþineþi-vã direcþia de depla-
sare schimbând lent direcþia roþilor din faþã.
Aceastã manevrã poate conferi o aderenþã su-
plimentarã ºi de obicei va asigura tracþiunea
necesarã pentru a termina de urcat panta.
Tracþiunea la coborârea pantelor
Comutaþi transmisia într-o treaptã inferioarã ºi
cutia de transfer în poziþia 4WD LOW. Lãsaþi
automobilul sã coboare panta lent cu toate cele
patru roþi nedecuplate de la transmisie. Astfel
veþi putea controla viteza ºi direcþia automo-
bilului. La coborârea pantelor munþilor sau
dealurilor, frânarea repetatã poate produce
atenuarea acþiunii frânelor, cu pierderea con-
trolului frânãrii. Evitaþi frânare energicã ºi
repetatã comutând într-o treaptã inferioarã de
fiecare datã când acest lucru este posibil.
Dupã conducerea pe teren accidentat
Conducerea pe terenuri accidentate vã solicitã
mai mult automobilul decât majoritatea situaþi-
ilor în care conduceþi pe ºosele convenþionale.
Dupã ce v-aþi deplasat pe terenuri accidentate
este întotdeauna recomandat sã verificaþi exis-
tenþa unor eventuale avarii. Astfel puteþi reme-
dia rapid eventualele probleme ºi veþi avea
automobilul pregãtit atunci când veþi avea
nevoie de acesta.
• Efectuaþi o inspecþie completã a ºasiului
automobilului. Verificaþi anvelopele, struc-
tura caroseriei, direcþia, suspensia ºi sis-
temul de evacuare.
• Verificaþi sistemele de fixare cu filet sã nu fie
slãbite, în special în zona ºasiului, a compo-
nentelor punþii motoare, a direcþiei ºi a sus-
pensiei. Dacã este necesar strângeþi-le.
• Verificaþi dacã s-au acumulat resturi vege-
tale. Aceste reziduuri pot antrena riscul de
incendiu. Acestea pot masca avarii ale con-
ductelor de combustibil, furtunurilor sistemu-
lui de frânare, manºoanelor pinioanelor osi-
ei ºi ale arborelui cardanic.
94
AVERTISMENT!
Dacã motorul se îneacã sau pierdeþi din
viteza de deplasare sau nu reuºiþi sã a-
jungeþi în capãtul pantei, nu încercaþi nicio-
datã sã viraþi înapoi. Aceastã manevrã
poate avea drept rezultat înclinarea ºi rãs-
turnarea automobilului. Coborâþi cu spate-
le întotdeauna cu grijã, în poziþia R (Mar-
ºarier). Nu coborâþi niciodatã cu spatele în
poziþia N (Neutrã) utilizând numai frâna.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 94
• Dupã o rulare susþinutã în noroi, nisip, apã
sau alte condiþii similare de murdãrire, verifi-
caþi ºi curãþaþi discurile de frânã, conductele
sistemului de frânare ºi furca punþii cât mai
curând posibil.
• Dacã se produc vibraþii neprevãzute dupã
conducerea automobilului prin noroi, pe
polei sau în condiþii similare, verificaþi dacã
roþile prezintã urme cauzate de impactul cu
diverse obiecte. Impactul cu diverse materi-
ale poate avea drept rezultat dezechilibrarea
roþilor, iar curãþarea lor poate avea drept
rezultat remedierea situaþiei.
SISTEMUL MULTI DISPLACEMENT (MDS) -
Numai pentru motorul de 5,7L
Aceastã facilitate vã permite o mai bunã
economie de combustibil prin oprirea a patru
dintre cei opt cilindri ai motorului în timpul
transportãrii unei sarcini reduse ºi în condiþiile
deplasãrii în regim de croazierã. Sistemul este
automat, nefiind necesare intervenþia ºoferului
sau aptitudini de conducere suplimentare.
NOTÃ:
Acest sistem trebuie resetat în cazul deco-
nectãrii bateriei automobilului. Solicitaþi in-
tervenþia service a dealerului dumneavoas-
trã autorizat.
ANVELOPE - INFORMAÞII GENERALE
Presiunea din anvelope
Presiunea adecvatã de umflare a anvelopelor
este esenþialã pentru funcþionarea sigurã ºi sa-
tisfãcãtoare a automobilului dumneavoastrã.
Presiunea necorespunzãtoare din anvelope
influenþeazã trei zone principale:
1. Siguranþa -
2. Consumul de combustibil -
Presiunile necorespunzãtoare pot cauza o
uzurã neuniformã a suprafeþei de rulare.
Aceastã uzurã neuniformã reduce durata de
viaþã a anvelopelor, având ca rezultat necesi-
tatea prematurã de schimbare a acestora. De
asemenea, presiunea scãzutã din anvelope
creºte rezistenþa la rulare ºi are ca rezultat un
consum ridicat de combustibil.
3. Confortul la conducere ºi stabilitatea au-
tomobilului -
Presiunea corespunzãtoare din anvelope con-
tribuie la confortul conducerii. Presiunea ridi-
catã produce trepidaþii ºi inconfort la conduce-
re. Atât presiunea scãzutã, cât ºi cea ridicatã
din anvelope influenþeazã stabilitatea automo-
bilului ºi pot produce sentimentul unui rãspuns
întârziat sau prea rapid al direcþiei.
Presiunea inegalã din anvelope poate cauza
un rãspuns al direcþiei imprevizibil ºi incon-
secvent.
Presiunea inegalã între pãrþile laterale poate
cauza devierea automobilului spre stânga sau
dreapta.
95
AVERTISMENT!
Prezenþa materialelor abrazive în orice
parte a frânelor poate cauza uzura exce-
sivã a acestora sau frânãri neprevãzute.
Este posibil sã nu dispuneþi de putere
maximã de frânare atunci când este nece-
sarã pentru a preveni un accident. Dacã aþi
utilizat automobilul în condiþii care
cauzeazã murdãrirea acestuia, verificaþi
frânele ºi curãþaþi-le dacã este necesar. AVERTISMENT!
Anvelopele umflate necorespunzãtor sunt pericu-
loase ºi pot cauza accidente.
• Presiunea scãzutã din anvelope creºte flexibili-
tatea acestora ºi poate conduce la distrugerea
acestora.
• Presiunea ridicatã din anvelope reduce abili-
tatea acestora de atenuare a ºocurilor. Obiectele
de pe drum ºi gropile pot provoca defecþiuni
care conduc la distrugerea anvelopelor.
• Presiunea inegalã din anvelope pot cauza pro-
bleme la direcþie. Puteþi pierde controlul auto-
mobilului.
• Presiunea scãzutã ºi cea ridicatã din anvelope
pot influenþa manevrabilitatea automobilului ºi
cauza distrugerea bruscã a anvelopelor, având
ca rezultat pierderea controlului automobilului.
Conduceþi întotdeauna cu fiecare anvelopã umflatã
la presiunea recomandatã.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 95
Presiunea de umflare a anvelopelor
În cazul automobilelor, presiunea corespunzã-
toare de umflare a anvelopelor la rece este
afiºatã fie pe faþa portierei ºoferului, fie pe mon-
tantul “B” de pe partea ºoferului. Pentru alte
automobile, presiunea de umflare a anvelopelor
la rece este afiºatã fie pe montantul “B” din
partea ºoferului, fie pe eticheta de certificare.
Presiunea din anvelope trebuie verificatã ºi
reglatã cel puþin o datã pe lunã. Verificaþi mai des,
în cazul în care automobilul este supus unor tem-
peraturi exterioare extreme, deoarece presiunea
poate varia o datã cu schimbãrile de temperaturã.
Presiunile de umflare specificate în grafice se
numesc întotdeauna “Presiune de umflare la re-
ce”. Presiunea de umflare la rece se defineºte
ca fiind presiunea anvelopelor dupã ce au-
tomobilul nu a fost pus în funcþiune timp de cel
puþin 3 ore sau acesta a fost condus mai puþin
de o milã dupã o perioadã de 3 ore. Presiunea
de umflare la rece nu trebuie sã depãºeascã
valorile maxime imprimate pe partea lateralã a
anvelopei.
Presiunea din anvelopã poate creºte de la 14
la 41 kPa (2 la 6 osi) [0.138 la 0.414 bar] în tim-
pul funcþionãrii. NU reduceþi aceastã acumula-
re normalã de presiune.
Funcþionarea la vitezã mare
Producãtorul recomandã rularea la viteze sigu-
re în limitele de vitezã acceptate. Dacã, în
urma condiþiilor de drum sau a limitelor de
vitezã favorabile, automobilul poate fi condus
la viteze mari, presiunea din anvelope este
foarte importantã.
Anvelope cu profil radial
Tãieturile ºi puncþiile din anvelopele radiale
sunt reparabile numai pe suprafaþa de rulare,
din cauza flexibilitãþii laterale. Pentru reparaþii
legate de anvelopele radiale, consultaþi dealerul.
Centrifugarea anvelopelor
Dacã sunteþi împotmolit în noroi, nisip, zãpadã
sau pe gheaþã, nu supuneþi roþile automobilului
dumneavoastrã unei miºcãri centrifuge mai
mari de 55 km/h (35 mph).
96
AVERTISMENT!
Rularea la viteze mari când automobilul
este supus suprasarcinii este periculoasã.
Efortul suplimentar înregistrat de anve-
lope poate cauza distrugerea acestora. Aþi
putea suferi un accident grav. Nu con-
duceþi automobilul cu o sarcinã la capaci-
tatea maximã la viteze susþinute de peste
120 km/h (75 mph).
AVERTISMENT!
Amestecul anvelopelor cu profil radial cu
alte tipuri de anvelope conduce la o mane-
vrabilitate scãzutã a automobilului dum-
neavoastrã. Instabilitatea rezultatã poate
provoca un accident. Utilizaþi întotdeauna
anvelope cu profil radial în seturi de câte
patru. Nu le amestecaþi niciodatã cu alte
tipuri de anvelope.
AVERTISMENT!
Centrifugarea rapidã a anvelopelor poate fi
periculoasã. Forþele generate de turaþiile
excesive ale roþilor pot cauza defecþiuni sau
distrugerea anvelopelor. Anvelopa poate
exploda ºi provoca vãtãmãri corporale. În
caz de împotmolire, nu supuneþi roþile auto-
mobilului dumneavoastrã unei miºcãri cen-
trifuge mai mari de 55 km/h (35 mph). ªi nu
permiteþi nimãnui accesul lângã o roatã în
centrifugare, indiferent de turaþie.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 96
Lanþuri antiderapante NOTÃ:
Pentru a evita eventualele defecþiuni la
anvelope, lanþuri ºi automobil, nu conduceþi
timp îndelungat pe porþiuni de pavaj uscat.
Luaþi în considerare instrucþiunile producã-
torului asupra metodei de montare, vitezei
de rulare ºi condiþiilor de utilizare.
Dacã atât producãtorul automobilului, cât ºi
producãtorul lanþurilor recomandã o vitezã de
funcþionare maximã, utilizaþi întotdeauna viteza
inferioarã de funcþionare recomandatã. Aceas-
tã notificare se aplicã pentru toate dispozitivele
de tracþiune cu lanþuri, inclusiv pentru lanþurile
cu ochiuri ºi cablu (radiale).
Indicatori de uzurã a suprafeþei de rulare
Aceºti indicatori reprezintã niºte benzi înguste
de 1,6 mm (1/16“) grosime care se aflã în
canelurile suprafeþei de rulare a anvelopelor.
Când suprafaþa de rulare de este uzatã pânã la
aceºti indicatori, anvelopele trebuie înlocuite.
Suprasarcina automobilului dumneavoastrã,
drumurile lungi în condiþii de caniculã ºi pe dru-
muri necorespunzãtoare poate conduce la o
uzurã mai pronunþatã.
Înlocuirea anvelopelor
Anvelopele noului dumneavoastrã automobil
oferã un echilibru al multor caracteristici. Acestea
trebuie verificate regulat în ceea ce priveºte uzu-
ra ºi presiunea corectã de umflare. Când este
necesarã înlocuirea anvelopelor (consultaþi secþi-
unea despre indicatorii de uzurã a suprafeþei de
rulare), producãtorul vã recomandã insistent sã
utilizaþi anvelope echivalente în calitate ºi perfor-
manþã cu cele originale. Neutilizarea unor anve-
lope de schimb echivalente poate influenþa nega-
tiv siguranþa, manevrabilitatea ºi conducerea auto-
mobilului dumneavoastrã. Dacã aveþi întrebãri în
legãturã cu specificaþiile sau capacitatea anvelo-
pelor, vã recomandãm sã contactaþi dealerul
autorizat local.
97
ATENÞIE!
Pentru a evita defecþiunile la anvelope,
urmaþi indicaþiile de mai jos:
• Din cauza spaþiului liber restrâns pentru
lanþuri dintre anvelope ºi celelalte com-
ponente ale suspensiei, este important
sã utilizaþi numai lanþuri în stare bunã.
Lanþurile rupte pot cauza defecþiuni gra-
ve. Dacã detectaþi ruperea lanþurilor,
opriþi imediat automobilul. Înainte de
utilizarea ulterioarã, îndepãrtaþi compo-
nentele deteriorate ale lanþului.
• Montaþi lanþurile pe roþile din spate cât se
poate de strâns, apoi strângeþi-le din nou
dupã un parcurs de 0.8 km (1-2 mile).
• Nu depãºiþi 48 km/h (30 mph).
• Conduceþi cu atenþie ºi evitaþi virajele
bruºte ºi denivelãrile accentuate, în
special în cazul unui automobil cu
sarcinã ridicatã.
• Nu conduceþi timp îndelungat pe porþiu-
ni de pavaj uscat.
• Luaþi în considerare instrucþiunile pro-
ducãtorului asupra metodei de monta-
re, vitezei de rulare ºi condiþiilor de utili-
zare. Dacã viteza de funcþionare este di-
feritã de cea recomandatã de producã-
tor, utilizaþi întotdeauna viteza inferi-
oarã de funcþionare recomandatã de
producãtorul lanþurilor.
Indicatori de uzurã a
suprafeþei de rulare
anvelopã uzatã anvelopã nouã
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 97
Anvelope cu suprafaþa de rulare unidi-
recþionalã - Dacã existã în dotare
Automobilul dumneavoastrã poate fi echipat cu
anvelope care utilizeazã un model al suprafeþei
de rulare pentru circularea într-o singurã direc-
þie. Acest tip de anvelope sunt concepute pen-
tru a optimiza manevrabilitatea pe suprafeþe
uscate ºi performanþele pe suprafeþe umede.
Pentru a beneficia complet de acest design,
anvelopele trebuie montate astfel încât sã se
roteascã în direcþia corectã. Direcþia de rotaþie
a acestui tip de anvelopã este indicatã prin
sãgeþi pe partea lateralã a anvelopei. Roata de
rezervã este montatã pentru a înlocui roþile din
partea dreaptã a automobilului. În cazul unei
pene pe partea stângã, roata de rezervã poate
fi totuºi utilizatã fãrã modificãri. Dacã este
necesar, pentru a restaura performanþele
optime pe suprafeþe umede, corectaþi direcþia
de rotaþie cât mai curând posibil.
Rotaþia anvelopelor
Anvelopele de la punþile din faþã ºi din spate ale
automobilului funcþioneazã la sarcini diferite ºi
realizeazã funcþii diferite pentru direcþie,
manevrabilitate ºi frânare. Din aceste motive, an-
velopele se uzeazã inegal ºi dezvoltã modele de
uzurã neregulate. Aceste efecte pot fi reduse prin
rotaþia regulatã a anvelopelor. Beneficiile rotaþiei
sunt vizibile în special în cazul modelelor agresive
ale suprafeþei de rulare, de exemplu la anvelopele
de tip mixt. Rotaþia creºte durata de viaþã a
suprafeþei de rulare, ajutã în menþinerea nivelului
de tracþiune în condiþii de noroi, zãpadã ºi
umezealã ºi contribuie la o rulare linã ºi
silenþioasã.
Respectaþi frecvenþa de rotaþie recomandatã pen-
tru tipul dumneavoastrã de circulare, care se aflã
în secþiunea “Programe de întreþinere” din acest
manual. Dacã se doreºte, este permisã o rotaþie
mai frecventã. Motivele unei uzuri rapide sau
neobiºnuite trebuie corectate înainte de efectu-
area rotaþiei.
Aliniere ºi echilibrare
Pentru a beneficia de durata maximã de viaþã a
anvelopelor, componentele suspensiei auto-
98
ATENÞIE!
• Nu utilizaþi alte anvelope, dimensiuni ºi
tipuri de roþi decât cele specificate pen-
tru automobilul dumneavoastrã. Anumi-
te combinaþii de anvelope ºi roþi neapro-
bate pot influenþa dimensiunile ºi per-
formanþa suspensiei, având ca rezultat
modificãri în direcþie, manevrabilitate ºi
solicitarea componentelor direcþiei ºi
ale suspensiei. Puteþi pierde controlul
ºi avea un accident, cu vãtãmãri corpo-
rale grave sau moarte. Utilizaþi numai
anvelopele ºi dimensiunile de roþi cu
regimul de sarcinã aprobat pentru auto-
mobilul dumneavoastrã.
• Nu utilizaþi niciodatã o anvelopã mai
micã decât dimensiunea minimã afiºatã
pe plãcuþa cu informaþii despre anve-
lopele automobilului dumneavoastrã.
Utilizarea unei anvelope mai mici poate
supune anvelopa la suprasarcinã ºi la
deteriorare.
• Neechiparea automobilului dumnea-
voastrã cu anvelope adecvate la vitezã
poate conduce la distrugerea bruscã a
anvelopelor ºi pierderea controlului au-
tomobilului.
• Supunerea anvelopelor la suprasarcinã
este periculoasã. La fel ca ºi presiunea
scãzutã, suprasarcina poate cauza dis-
trugerea anvelopelor. Utilizaþi anvelope
cu sarcina recomandatã pentru automo-
bilul dumneavoastrã - nu le supuneþi
niciodatã suprasarcinii.
ATENÞIE!
Înlocuirea anvelopelor originale cu anve-
lope de dimensiuni diferite poate conduce
la informaþii eronate afiºate de kilometraj
ºi odometru. Acest lucru poate influenþa,
de asemenea, performanþa automobilului
ºi poate provoca eventuale defecþiuni la
sistemul de transmisie. Înainte de a
înlocui anvelopele cu mãrimi diferite, con-
sultaþi dealerul.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 98
mobilului dumneavoastrã trebuie verificate ºi
aliniate, dacã este necesar.
Alinierea defectuoasã a suspensiei poate avea
urmãtoarele rezultate:
• uzura rapidã a anvelopelor
• uzura inegalã a anvelopelor (precum uzura
pe o singurã parte)
• automobilul trage spre dreapta sau spre
stânga
De asemenea, anvelopele pot determina auto-
mobilul dumneavoastrã sã tragã spre stânga
sau spre dreapta. Alinierea nu va corecta
aceastã problemã. Pentru o diagnosticare core-
spunzãtoare a problemei, consultaþi dealerul.
Alinierea necorespunzãtoare nu conduce în mod
normal la vibraþii în timpul circulãrii, acestea
putând fi cauzate de o roatã ºi anvelopã neechili-
brate. O echilibrare corespunzãtoare reduce
vibraþiile ºi uzura ambutisatã ºi punctiformã.
SISTEMUL DE MONITORIZARE A PRESIUNII
Sistemul de monitorizare a presiunii -
Sistemul de bazã
Sistemul de monitorizare a presiunii (TPM) uti-
lizeazã tehnologia wireless pentru senzorii
electronici montaþi pe jante, pentru a monitori-
za nivelul presiunii din anvelope. Senzorii,
montaþi pe fiecare roatã ca parte integrantã din
ventil, transmit datele de presiune a anvelopei
la modulul de recepþie.
NOTÃ:
Este deosebit de important sã verificaþi pre-
siunea din toate anvelopele regulat ºi sã
menþineþi presiunea corespunzãtoare.
Indicatorul de monitorizare a presiunii
se aprinde în planºa de bord, însoþit de
un semnal sonor, când presiunea din
anvelopã este scãzutã.
La detectarea unei defecþiuni de sistem, indica-
torul de monitorizare a presiunii se aprinde in-
termitent pentru zece secunde. Ciclul de sem-
nalizare se va repeta la fiecare zece minute
sau pânã la remedierea defecþiunii ºi resetare.
Sistemul de monitorizare a presiunii este alcã-
tuit din urmãtoarele componente:
• Modul de recepþie
• 5 senzori pentru roþi (inclusiv pentru roata
de rezervã)
• Indicator de monitorizare a presiunii din
anvelope de culoarea chihlimbarului.
Sistemul este alcãtuit din senzorii de monitori-
zare conectaþi la fiecare roatã prin orificiul ven-
tilului, un modul central de recepþie ºi un indi-
cator de culoarea chihlimbarului. Dacã automo-
bilul este echipat cu un ansamblu pentru roata
de rezervã, ºi în roata de rezervã este localizat
un astfel de senzor.
NOTÃ:
În cazul automobilelor cu dimensiuni de
roþi/anvelope opþionale ºi presiuni reco-
mandate sesizabil diferite, valoarea presiu-
nii afiºate pe plãcuþa cu informaþii despre
anvelope ºi pragul valorii presiunii inferi-
oare sunt reprogramabile la dealerul autori-
zat, pentru a respecta combinaþiile reco-
mandate de producãtor pentru roþile/anve-
lopele selectate de client.
NOTÃ:
Sistemul TPM poate transmite ºoferului
informaþii despre condiþia de presiune
scãzutã din anvelope.
99
ATENÞIE!
Sistemul TPM a fost optimizat pentru roþile
ºi anvelopele originale. Presiunile pentru
sistemul TPM au fost stabilite pentru dimen-
siunile anvelopelor din dotarea automobilu-
lui dumneavoastrã. Dacã utilizaþi un echipa-
ment de schimb diferit ca dimensiune, tip
ºi/sau stil, poate surveni o funcþionare
nedoritã a sistemului sau deteriorarea sen-
zorilor. Roþile care nu sunt originale pot
cauza deteriorarea senzorilor. Dacã auto-
mobilul dumneavoastrã este echipat cu un
sistem TPM, nu utilizaþi materiale izolant de
la cutie sau gulere de echilibrare, deoarece
se pot deteriora senzorii.
ATENÞIE!
Dupã verificarea sau reglarea presiunii din
anvelope, montaþi întotdeauna cãpãcelul
ventilului. Astfel, umezeala ºi praful sunt
împiedicate sã pãtrundã în ventil ºi sã dete-
rioreze senzorul de presiune.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 99
• Sistemul TPM nu este proiectat pentru a
înlocui întreþinerea regulatã a anvelopelor
ºi nici pentru a avertiza în caz de dis-
trugere a anvelopei.
• La reglarea presiunii din anvelope, sis-
temul TPM nu trebuie utilizat ca instru-
ment de mãsurare a acesteia.
Monitorizarea presiunii din anvelope
- Sistem Premium
Sistemul de monitorizare a presiunii (TPM) uti-
lizeazã tehnologia wireless pentru senzorii
electronici montaþi pe jante, pentru a monitori-
za nivelul presiunii din anvelope. Senzorii mon-
taþi pe fiecare roatã ca parte integrantã din ven-
til, transmit datele de presiune a anvelopei la
modulul de recepþie. Senzorii de la roþi mo-
nitorizeazã presiunea din anvelope ºi starea
tuturor celor patru anvelope active ºi a roþii de
rezervã. Presiunea roþii de rezervã este moni-
torizatã, dar nu afiºatã.
NOTÃ:
Este deosebit de important sã verificaþi pre-
siunea din toate anvelopele regulat ºi sã
menþineþi presiunea corespunzãtoare.
Indicatorul de monitorizare a presiunii
se aprinde în planºa de bord, însoþit de
un semnal sonor, când presiunea din
anvelopã este scãzutã. La detectarea
unei defecþiuni de sistem, indicatorul de moni-
torizare a presiunii se aprinde intermitent pen-
tru zece secunde.
Ciclul de semnalizare se va repeta la fiecare
zece minute sau pânã la remedierea defecþiu-
nii ºi resetare.
Sistemul de monitorizare a presiunii este alcã-
tuit din urmãtoarele componente:
• Modul de recepþie
• 5 senzori pentru roþi (inclusiv pentru roata
de rezervã)
• 4 module de declanºare a senzorilor pentru
roþi
• Sistemul de monitorizare a presiunii afiºeazã
mesajele în centrul electronic de informaþii
pentru automobil EVIC
Indicator de monitorizare a presiunii din anve-
lope de culoarea chihlimbarului.
Sistemul este alcãtuit din senzorii de monitori-
zare a presiunii conectaþi la fiecare roatã prin
camera ventilului, un modul central de recepþie,
module de declanºare a senzorilor montate în
trei dintre cavitãþile roþilor, diferite mesaje
afiºate în EVIC ºi un indicator de culoarea chih-
limbarului. Dacã automobilul este echipat cu un
ansamblu pentru roata de rezervã, ºi în roata
de rezervã este localizat un astfel de senzor.
NOTÃ:
În cazul automobilelor cu dimensiuni de
roþi/anvelope opþionale ºi presiuni reco-
mandate sesizabil diferite, valoarea presiu-
nii afiºate pe plãcuþa cu informaþii despre
anvelope ºi pragul valorii presiunii infe-
rioare sunt reprogramabile la dealerul
autorizat, pentru a respecta combinaþiile
recomandate de producãtor pentru roþile/an-
velopele selectate de client.
Urmãtoarele “avertizãri” vor determina afiºarea
unui mesaj text, însoþit de un semnal sonor
specific ºi aprinderea indicatorului de monitori-
zare a presiunii. Semnalul sonor este activat
cu fiecare ciclu de aprindere pentru fiecare din
“avertizãrile” detectate.
Indicatorul de presiune va rãmâne aprins ºi pânã
la eliminarea/resetarea condiþiei de avertizare.
NOTÃ:
Indicatorul se va aprinde numai în cazul
celor patru anvelope active. Presiunea scã-
zutã din anvelopa roþii de rezervã nu va de-
clanºa indicatorul de monitorizare
În condiþiile corespunzãtoare, centrul electronic
de informaþii pentru automobilul (EVIC) afiºea-
zã urmãtoarele mesaje.
LEFT FRONT, LEFT REAR, RIGHT FRONT,
RIGHT REAR, SPARE LOW PRESSURE (PRE-
SIUNE SCÃZUTÃ STÂNGA FAÞÃ, STÂNGA
SPATE, DREAPTA FAÞÃ, DREAPTA SPATE,
ROATÃ DE REZERVÃ)
În cazul în care presiunea din una sau mai
multe anvelope este scãzutã, va fi afiºat în
EVIC cel puþin unul dintre aceste mesaje.
Asiguraþi-vã cã toate anvelopele au presiunea
corectã. O datã setatã presiunea corespunzã-
toare din anvelope, avertizarea sistemului TPM
100
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 100
se va reseta automat dupã 2 minute de rulare
sau peste 24 km/h (15 mph).
CHECK TPM SYSTEM - VERIFICAÞI SIS-
TEMUL TPM
Când acest mesaj vã apare pe ecranul EVIC,
consultaþi dealerul dvs. autorizat. Acest mesaj
indicã faptul cã s-a detectat o defecþiune la sistem.
NOTÃ:
• cu privire la condiþia presiunii reduse
într-o anvelopã.
• înlocui acþiunile normale de curãþare ºi
întreþinere a anvelopelor, nici pentru a
furniza avertismente în ceea ce priveºte o
panã de cauciuc sau starea în care se aflã
anvelopa.
• de presiune în anvelope, atunci când
reglaþi presiunea în anvelopele automo-
bilului dumneavoastrã.
SPECIFICAÞII COMBUSTIBIL
Automobilul dvs. este creat sã îndeplineascã
toate normele privind emisiile ºi sã asigure o
economie de combustibil excelentã, atunci
când utilizeazã benzinã fãrã plumb de cea mai
bunã calitate cu cifra octanicã minimã de 91.
Automobilul va funcþiona cu o gamã de com-
bustibili de la benzina obiºnuitã fãrã plumb, cu
cifrã octanicã minimã de 91, pânã la benzina pre-
mium, fãrã plumb, cu cifrã octanicã minimã de 98.
Peste 40 de producãtori de automobile din
toata lumea au emis ºi aprobat specificaþiile
substanþiale ale benzinei (World Wide Fuel
Charter, WWFC) pentru a defini proprietãþile
combustibilului, necesare pentru livrarea de
emisii ameliorate, performanþã a motorului ºi
durabilitate a automobilului. Producãtorul reco-
mandã utilizarea benzinei ce îndeplineºte
specificaþiile WWFC, dacã sunt disponibile.
Detonaþiile uºoare la turaþii mici ale motorului
nu sunt dãunãtoare motorului. Cu toate aces-
tea, detonaþii constante, continue, la turaþii
mari, pot provoca deteriorarea motorului ºi tre-
buie menþionate dealerului dvs. imediat.
Deteriorarea motorului cauzatã de funcþionarea
cu o detonaþie puternicã poate sã nu fie
acoperitã de garanþia noului dvs. automobil.
În plus, utilizarea benzinei fãrã plumb cu cifrã
octanicã corectã, combustibililor ce conþin
detergenþi, aditivii împotriva coroziunii ºi pentru
stabilitate sunt recomandaþi. Utilizarea com-
bustibililor ce conþin acest tip de aditivi pot ajuta
la îmbunãtãþirea economiei de combustibil,
reducerea emisiilor ºi menþinerea perfor-
manþelor automobilului.
Benzina de calitate inferioarã poate provoca
probleme cum ar fi pornirea greoaie, calarea
motorului ºi poticnirea acestuia. Dacã întâmpi-
naþi astfel de probleme, încercaþi o altã gamã
de benzinã înainte de a considera necesare
lucrãrile de service pentru automobil.
Metanol
(Metil sau Alcool metilic) este utilizat într-o vari-
etate de concentraþii, atunci când este ameste-
cat cu benzinã fãrã plumb. Puteþi gãsi com-
bustibili cu concentraþie de 3% sau mai mare de
metanol, alãturi de alþi alcooli numiþi cosolvenþi.
Nu utilizaþi benzinã cu conþinut de Metanol.
Utilizarea amestecurilor de metanol/benzinã
poate avea ca efect probleme la pornirea ºi
101
ATENÞIE!
Sistemul TPM (Sistem de Monitorizare a
Presiunii în Anvelope) a fost optimizat pentru
echipamentul original, jante ºi anvelope. Pre-
siunile sistemului TPM au fost stabilite pentru
dimensiunea anvelopelor cu care este echipat
automobilul dumneavoastrã. Funcþionarea
defectuoasã a sistemului sau deteriorarea
senzorului poate avea ca rezultat, atunci când
înlocuiþi echipamentul, utilizarea unei combi-
naþii de dimensiuni, tip ºi/sau stil diferite.
Roþile comercializate pe piaþa echi-
pamentelor de schimb pot deteriora senzo-
rul. Nu utilizaþi pastã de etanºare pentru an-
velope direct din recipient sau echilibraþi ta-
loanele dacã automobilul este echipat cu un
sistem TPM, deoarece în caz contrar senzorii
se pot deteriora.
ATENÞIE!
Dupã verificarea ºi reglarea presiunii în
anvelope, remontaþi întotdeauna capacul tijei
supapei. Astfel veþi împiedica pãtrunderea
umezelii ºi a murdãriei în tija supapei, ceea
ce ar putea deteriora senzorul jantei.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 101
manevrabilitate ºi deteriorarea gravã a compo-
nentelor sistemului de combustibil.
Problemele ce sunt rezultatul utilizãrii ameste-
curilor de metanol/benzinã nu sunt responsa-
bilitatea producãtorului ºi pot sã nu fie
acoperite de cãtre garanþia noului automobil.
Filtru de aer benzinã
Multe tipuri de benzinã sunt în prezent ameste-
cate pentru a contribui la filtrarea aerului mai
ales în zonele în care nivelele de poluare sunt
ridicate. Aceste noi amestecuri oferã un com-
bustibil de ardere mai purificat iar unele dintre
acestea sunt numite “benzinã reformulatã”.
Producãtorul suportã aceste eforturi efectuate
în direcþi filtrãrii aerului. Puteþi ajuta automobilul
utilizând aceste amestecuri pe mãsurã ce
devin disponibile.
Aditivi
Trebuie sã evitaþi utilizarea la întâmplare a
agenþilor de curãþare a sistemului de com-
bustibil. Mulþi dintre aceºtia, destinaþi pentru
îndepãrtarea rãºinilor ºi a lacurilor, pot conþine
solvenþi activi sau ingrediente similare. Acestea
pot periclita garnitura sistemului de combustibil
ºi materialele din diafragmã.
SPECIFICAÞII COMBUSTIBIL - MOTORINÃ
Combustibilii diesel sunt disponibili de la cei mai
cunoscuþi comercianþi de combustibil. Vã reco-
mandãm sã utilizaþi numai combustibil de cea
mai bunã calitate cu un indice cifrã cetanicã de
45 sau mai mare. Pentru informaþii suplimentare
privind combustibilii disponibili în zona dvs., con-
sultaþi dealerul sau distribuitorul dvs. autorizat.
În zonele în care motorina este sub nivelele de
calitate recomandate (nivele ridicate de sulf ºi
apã) este foarte important sã monitorizaþi filtrul de
combustibil pentru a constata contaminãrile ºi sã
acordaþi atenþie apariþiei mesajului “Eater-In-Fuel”
(Apã în combustibil) pe afiºajul EVIC (Consultaþi
Secþiunea 4). Dacã nu întreþineþi corespunzãtor
sistemul de combustibil pentru aceste articole,
puteþi reduce semnificativ durata de viaþã a
motorului ºi puteþi determina necesitatea unor
reparaþii majore ale motorului. Intervalele de
service mai frecvente la separatorul de apã/filtrul
de combustibil pot fi necesare în aceste condiþii,
decât cele indicate în “Programul de Întreþinere A
sau B”. Pentru informaþii specifice, contactaþi
dealerul sau distribuitorul autorizat.
BUªON REZERVOR DE COMBUSTIBIL
(BUªON REZERVOR DE BENZINÃ)
Buºonul blocabil al rezervorului de combustibil
se aflã în partea stângã a automobilului. Dacã
pierdeþi sau deterioraþi buºonul rezervorului de
combustibil asiguraþi-vã cã buºonul înlocuitor
este destinat utilizãrii la acest tip de automobil.
• Opriþi motorul.
• Introduceti cheia de contact în buºonul
rezervorului de combustibil ºi rotiþi-o spre
dreapta cu un sfert de cursã, apoi rotiþi
buºonul spre stânga pentru a îl scoate.
• Rotiþi cheia de contact înapoi spre stânga
pentru a o scoate din buºon.
• Pentru a înlocui buºonul, introduceþi-l în
ºtuþul de umplere al rezervorului ºi strângeþi
spre dreapta pânã auziþi cel puþin trei clicuri.
• Dacã automobilul dvs. este echipat cu un
buºon dotat cu o cureluºã, procedaþi cu
atenþie sã nu fie prinsã sub buºon.
102
ATENÞIE!
Utilizând un buºon rezervor de com-
bustibil (buºon rezervor de benzinã)
incorect, puteþi deteriora sistemul de com-
bustibil sau sistemul de control al emisi-
ilor. Un buºon care nu se fixeazã corect
poate permite accesul impuritãþilor în sis-
temul de combustibil. De asemenea, un
buºon pentru rezervorul de combustibil
achiziþionat de pe piaþa pieselor de schimb
poate determina aprinderea lãmpii MIL
(Malfunction Indicator Light - Lampã
Indicatoare Defecþiune), datoritã scãpãrii
vaporilor de combustibil din sistem.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 102
NOTÃ:
Când duza furtunului de la pompa de ali-
mentare produce un “clic” sau se opreºte,
rezervorul este plin.
Mesaj buºon rezervor de combustibil desfã-
cut
Dacã sistemul de diagnosticare al automobilu-
lui determinã faptul cã buºonul rezervorului de
combustibil s-a desfãcut, a fost instalat incorect
sau s-a deteriorat, ecranul EVIC (Centrul
Electronic de Informaþii pentru Automobil) va
afiºa mesajul “CHECK GAS CAP” (Verificaþi
buºonul rezervorului de benzinã). Consultaþi
“Centrul Electronic de Informaþii pentru
Automobil” din Secþiunea 4 a acestui manual.
Strângeþi corect buºonul rezervorului de com-
bustibil ºi apãsaþi butonul pentru resetarea kilo-
metrajului pentru a anula mesajul. În cazul în
care problema continuã, mesajul va reapãrea la
urmãtoarea pornire a automobilului. Pentru mai
multe informaþii, consultaþi “Sistem de Diagnostic
Integrat” din Secþiunea 7 a acestui manual.
TRACTAREA UNEI REMORCI
În aceastã secþiune veþi întâlni informaþii privind
limitele tipului de tractare pe care o puteþi efec-
tua în mod rezonabil cu automobilul dvs. ºi veþi
primi recomandãri privind siguranþa. Înainte de
a tracta o remorcã, recitiþi cu atenþie aceste
informaþii pentru a tracta sarcina cât mai efi-
cient ºi în siguranþã posibil.
Pentru a menþine acoperirea garanþiei, respec-
taþi cerinþele ºi recomandãrile din acest manu-
al referitoare la automobilele utilizate pentru
tractarea unei remorci.
Efectuaþi lucrãri de întreþinere, conform pre-
scripþiilor din secþiunea “Programe de
Întreþinere”. Când automobilul dvs. este utilizat
pentru tractarea unei remorci, nu depãºiþi nicio-
datã greutatea brutã maximã permisã a auto-
mobilului (GVVR) ºi nu depãºiþi niciodatã limita
de greutate brutã maximã permisã a remorcii
(GTW) la tractare.
103
ATENÞIE!
Pentru a evita vãrsarea de combustibil
sau umplerea excesivã a rezervorului, nu
permiteþi alimentarea pânã la refuz.
ATENÞIE!
• Scoateþi uºor buºonul rezervorului de
combustibil (buºonul rezervorului de
benzinã), pentru a preveni pulverizarea
combustibilului din ºtuþul de umplere,
ceea ce ar putea provoca rãnire personalã.
• Volatilitatea unor tipuri de benzinã poate
determina acumularea unei presiuni în
rezervorul de combustibil ce poate
creºte în timpul conducerii. Aceastã
presiune poate avea ca rezultat pul-
verizarea benzinei ºi /sau a vaporilor
când scoateþi buºonul automobilului
încãlzit. Dacã scoateþi uºor buºonul,
presiunea se eliminã treptat ºi se
previne pulverizarea combustibilului.
• Nu fumaþi în automobil sau în apropierea
acestuia atunci când buºonul rezer-
vorului este scos sau când realimentaþi
rezervorul cu combustibil.
• Nu alimentaþi niciodatã cu combustibil
când motorul este pornit.
ATENÞIE!
Dacã este pompatã benzinã într-un con-
tainer portabil din interiorul automobilului
poate provoca incendii. Puteþi suferi
arsuri. Aºezaþi întotdeauna containerele
de benzinã pe sol în timpul alimentãrii.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 103
Specificaþii Garanþie
Garanþia producãtorului se va aplica automo-
bilelor utilizate pentru tractarea remorcilor ce
nu sunt folosite în scopuri comerciale; cu toate
acestea trebuie îndeplinite urmãtoarele con-
diþii:
• Intervalul de submultiplicare “D” poate fi
selectat în timpul tractãrii. Cu toate acestea,
în cazul schimbãrii frecvente a treptelor de
vitezã, selectaþi funcþia “TOW/HAUL”
(Tractare/Remorcare) sau treceþi maneta
schimbãtorului de viteze la urmãtoarea pozi-
þia inferioarã, pentru a elimina schimbarea
excesivã a treptelor de vitezã de cãtre cutia
automatã. Aceastã acþiune va reduce, de
asemenea, posibilitatea supraîncãlzirii trans-
misiei ºi va oferi o putere de frânare a
motorului mai bunã. Pentru informaþii supli-
mentare, consultaþi “Schimbarea treptelor de
vitezã” din aceastã secþiune.
• Tractarea unei remorci trebuie efectuatã
conform normelor locale.
• Ori de câte ori tractaþi o remorcã, indiferent
de dimensiunile remorcii, lãmpile de stop ºi
semnalizatoarele de direcþie ale remorcii
sunt obligatorii pentru siguranþa trenului.
Greutatea brutã maximã admisã a remorcii
(GTW) este dupã cum urmeazã:
104
Motor Greutatea Greutatea
maximã în maximã brutã
capul de tractare a remorcii
(GTW)
4,7L Pe Benzinã 327 kg 3 500 kg
(720 lbs) (7.716 lbs)
5,7L Pe Benzinã 327 kg 3 500 kg
(720 lbs) (7.716 lbs)
3,0L Diesel 327 kg 3 500 kg
(720 lbs) (7.716 lbs)
ATENÞIE!
Dacã remorca are o greutate mai mare de
454 kg (1,000 lbs) încãrcatã, aceasta tre-
buie sã deþinã propriile frâne de capaci-
tate adecvatã. Nerespectarea acestei
instrucþiuni poate conduce la uzura exce-
sivã a plãcuþelor de frânã, aplicarea unei
forþe mai mari pe pedala de frânã ºi dis-
tanþe de oprire mai lungi.
AVERTISMENT!
Conectarea unor frâne de remorcã la
cablurile sistemului de frânare hidraulic al
automobilului dvs. poate provoca
supraîncãrcarea sistemului dvs. de
frânare ºi defectarea acestuia. În acest
caz, sistemul dvs. de frânare ar putea sã
nu funcþioneze atunci când aþi avea
nevoie ºi puteþi suferi un accident.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 104
INSTRUCÞIUNI ÎN CAZURI DE URGENÞÃ
LUMINILE DE AVARIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
SUPRAÎNCÃLZIREA MOTORULUI . . . . . . . . . . . . . . 106
RIDICAREA PE CRIC ªI SCHIMBAREA PNEURILOR . . . . 106
Locaþia cricului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Depozitarea roþii de rezervã . . . . . . . . . . . . . . . 107
Demontarea roþii de rezervã . . . . . . . . . . . . . . . 107
Pregãtirea pentru ridicarea pe cric . . . . . . . . . . . 107
Instrucþiuni pentru ridicarea pe cric . . . . . . . . . . 108
PROCEDURA PENTRU PORNIRE PRIN CONECTARE
LA BATERIA ALTUI AUTOMOBIL . . . . . . . . . . . . . . 109
CÂRLIGELE DE REMORCARE ÎN CAZ DE URGENÞÃ
- DACÃ EXISTÃ ÎN DOTARE . . . . . . . . . . . . . . . . 110
6
105
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 105
LUMINILE DE AVARIE
Luminile de avarie ale automobilului dumnea-
voastrã reprezintã un sistem de avertizare în
caz de urgenþã. La activarea acestora, toate
lãmpile de semnalizare direcþie faþã ºi spate se
vor aprinde intermitent. Se utilizeazã atunci
când automobilul este avariat pe sau se aflã în
apropierea drumului. Scopul acestora este de
a avertiza ºoferii pentru a ocoli automobilul
dumneavoastrã. Fiind un sistem de avertizare
în caz de urgenþã, se interzice utilizarea aces-
tuia în timpul deplasãrii.
Buton lumini de avarie
Pentru a activa luminile de avarie, apãsaþi
butonul de pe coloana de direcþie pânã când
acesta se blocheazã. Pentru a dezactiva
luminile de avarie, apãsaþi din nou, deblocând
butonul.
NOTÃ:
În cazul unei utilizãri îndelungate, luminile de
avarie pot conduce la descãrcarea bateriei.
SUPRAÎNCÃLZIREA MOTORULUI
În oricare dintre situaþiile urmãtoare, puteþi
reduce pericolul de supraîncãlzire, acþionând
corespunzãtor.
Pe autostradã - Încetiniþi.
În oraº - Cu automobilul oprit, plasaþi trans-
misia în poziþia N (Neutru), dar nu mãriþi
turaþia motorului la ralanti.
NOTÃ:
Pentru a încetini efectul iminent de
supraîncãlzire, existã câteva proceduri efi-
ciente. Dacã sistemul de climatizare este
pornit, opriþi-l. Sistemul de aer condiþionat
transmite cãldurã sistemului de rãcire a
motorului, iar oprirea aerului condiþionat
eliminã aceastã cãldurã. De asemenea,
puteþi comuta butonul de control al
temperaturii în poziþie maximã, butonul de
control al modului în poziþia pentru podea ºi
pe cel al ventilatorului în poziþie maximã.
Acest lucru permite sistemului de încãlzire
sã acþioneze ca supliment pentru radiator ºi
influenþeazã reducerea cãldurii din sistemul
de rãcire a motorului.
RIDICAREA PE CRIC ªI SCHIMBAREA
PNEURILOR
106
ATENÞIE!
Conducerea cu un sistem de rãcire a motoru-
lui supraîncãlzit poate conduce la deterio-
rarea automobilului. Dacã indicatorul de tem-
peraturã se aflã în dreptul
poziþiei “H”, trageþi pe dreapta ºi opriþi auto-
mobilul. Menþineþi automobilul în regim de
ralanti cu aerul condiþionat oprit pânã când
indicatorul coboarã din nou în intervalul nor-
mal. Dacã indicatorul rãmâne în dreptul pozi-
þiei “H” ºi auziþi semnale sonore continue,
opriþi motorul imediat ºi solicitaþi intervenþia
service.
AVERTISMENT!
Este periculos sã intraþi sub un automobil ridi-
cat pe cric. Automobilul poate aluneca de pe
cric ºi cãdea peste dumneavoastrã. Puteþi fi
strivit. Nu introduceþi niciodatã nici o parte a
corpului dumneavoastrã sub un automobil ridi-
cat pe cric. În cazul în care este necesar lucrul
sub un automobil suspendat, trebuie sã apelaþi
la un service specializat, unde se va utiliza un
elevator în acest scop.
Cricul este conceput numai pentru utilizarea ca
instrument de schimbare a pneurilor. Acesta
nu trebuie utilizat pentru a ridica automobilul
din motive de service. Automobilul trebuie ridi-
cat pe cric numai pe o suprafaþã planã ºi rezis-
tentã. Evitaþi zonele îngheþate sau alunecoase.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 106
Locaþia cricului
Cricul tip foarfecã ºi sculele pentru schimbarea
pneurilor sunt amplasate într-un compartiment
în spatele celui de al doilea rând de scaune.
Locaþia de depozitare a cricului
Depozitarea roþii de rezervã
Roata de rezervã este depozitatã sub partea
posterioarã a automobilului, prin intermediul
unui troliu. Pentru a scoate sau depozita roata
de rezervã, utilizaþi mânerul cricului pentru a
roti piuliþa de acþionare a roþii de rezervã.
Aceasta se aflã sub capacul din plastic în zona
central-posterioarã a bazei portbagajului, în
interiorul deschiderii hayonului.
Coborârea / Ridicarea rezervei
Demontarea roþii de rezervã
Fixaþi extensia mânerului cricului pe piuliþa de
acþionare. Utilizaþi o cheie tubularã pentru a roti
piuliþa spre dreapta, pânã când roata de rezer-
vã se aflã pe sol ºi cu suficient cablu liber pen-
tru a o putea scoate de sub automobil.
Dupã scoaterea roþii de rezervã de sub auto-
mobil, înclinaþi dispozitivul de prindere de la
capãtul cablului ºi trageþi-l prin centrul roþii.
Pregãtirea pentru ridicarea pe cric
Parcaþi automobilul pe o suprafaþã planã ºi
rezistentã, evitând zonele îngheþate sau
alunecoase, trageþi frâna de mânã ºi plasaþi
schimbãtorul de viteze în poziþia P (Parcare).
Decuplaþi contactul.
Aprindeþi luminile de avarie.
Calaþi înainte ºi
înapoi roata opu-
sã pe diagonalã
poziþiei cricului.
De exemplu, dacã
schimbaþi pneul
din faþã dreapta,
calaþi roata din
spate stânga.
La ridicarea pe cric, pasagerii nu trebuie sã
rãmânã în automobil.
107
ATENÞIE!
Troliul este conceput numai pentru uti-
lizarea cu þeava de extensie a cricului. Nu
se recomandã utilizarea unei chei pneu-
matice sau a altor scule electrice, acestea
putând deteriora troliul.
AVERTISMENT!
Nu încercaþi sã schimbaþi un pneu pe
partea automobilului cu trafic în miºcare.
Pentru a evita sã fiþi lovit la acþionarea
cricului sau la schimbarea roþii, parcaþi
îndeajuns de departe faþã de ºosea.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 107
Instrucþiuni pentru ridicarea pe cric
1. Scoateþi roata de rezervã, cricul ºi accesorii-
le corespunzãtoare.
2. Cu roata încã pe sol, slãbiþi (fãrã sã scoate-
þi) prezoanele, executând o rotaþie spre stânga.
3. Montaþi cricul ºi accesoriile sale conform in-
dicaþiilor din imagine. Conectaþi mânerul de
acþionare a cricului (A) la douã extensii (B)
ºi la cheia tubularã (C).
4. Poziþionaþi cricul conform imaginii. În cazul
punþii faþã, acesta trebuie poziþionat sub braþul
oscilant inferior din faþã, conform imaginii. În
cazul punþii spate, cricul trebuie poziþionat sub
punte, lângã roata care trebuie schimbatã. La
ridicarea pe cric a punþii spate, asiguraþi-vã cã
poziþia cricului este cât mai aproape de interi-
orul roþii. Nu ridicaþi automobilul înainte de a
verifica montarea cricului.
Locaþie pentru ridicarea pe cric punte faþã
Locaþie pentru ridicarea pe cric punte spate
5. Ridicaþi automobilul rotind axul cricului spre
dreapta. Pentru a monta roata de rezervã, ridi-
caþi automobilul numai atât cât este necesar
pentru îndeplinirea intervenþiei. O ridicare
minimã a pneului oferã o stabilitatea maximã.
6. Scoateþi prezoanele ºi roata.
7. Montaþi roata de rezervã ºi prezoanele, uti-
lizând capãtul în formã de con orientat spre
roatã. Strângeþi uºor prezoanele. Pentru a
evita riscul de cãdere a automobilului de pe
cric, nu strângeþi complet prezoanele decât
dupã coborârea acestuia.
8. Coborâþi automobilul rotind axul cricului
spre stânga ºi înlãturaþi cricul ºi calele.
9. Strângeþi bine prezoanele. Pentru creºterea
forþei de strângere, apãsaþi cu putere pe cheie.
Strângeþi alternativ prezoanele, pânã când
acestea au fost strânse de douã ori fiecare.
Forþa de strângere corectã a prezoanelor este
de 130 Nm (95 ft. lbs). Dacã aveþi îndoieli
asupra forþei de strângere corecte, apelaþi la
dealer-ul autorizat sau la un centru de service
pentru a le verifica utilizând o cheie dinamo-
metricã.
108
COBORÂÞI
RIDICAÞI
AVERTISMENT!
Ridicarea automobilului mai mult decât
este necesar poate determina instabilitatea
acestuia. Pot surveni alunecãri de pe cric
ºi vãtãmarea persoanelor din jur. Ridicaþi
automobilul numai atât cât este necesar
pentru scoaterea pneului.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 108
10. Coborâþi cricul în poziþie complet închisã.
11. Fixaþi roata, cricul ºi accesoriile acestuia în
spaþiile corespunzãtoare.
NOTÃ:
Roata trebuie depozitatã cu partea “aspec-
tuoasã” în sus. Depozitarea roþii în poziþie
inversã poate avea ca rezultat zgârierea sau
deteriorarea suprafeþei frontale a roþii.
Continuaþi ridicarea roþii pânã când troliul
declanºeazã trei clicuri. Asiguraþi-vã cã
roata este fixatã de partea de dedesubtul
automobilului. În cazul în care automobilul
este condus cu roata de rezervã slãbitã,
cablul troliului se poate deteriora.
12. Montaþi la loc capacul de cauciuc în baza
portbagajului.
PROCEDURA PENTRU PORNIRE PRIN
CONECTARE LA BATERIA ALTUI
AUTOMOBIL
NOTÃ:
Verificaþi nivelul lichidului de baterie uti-
lizând indicatorul de pe partea superioarã a
bateriei. Dacã indicatorul este curat înseam-
nã cã nivelul este scãzut. Înainte de a încer-
ca sã porniþi prin conectarea la bateria altui
automobil, adãugaþi apã pânã la nivelul
corespunzãtor ºi montaþi la loc capacele
orificiilor de ventilaþie.
1. Purtaþi ochelari de protecþie ºi îndepãrtaþi
orice bijuterie de metal, precum ceasuri sau
brãþãri, care ar putea conduce la un contact
accidental.
2. La alimentarea de la bateria altui automobil,
parcaþi automobilul la distanþa necesarã mon-
tãrii cablului de alimentare, dar fãrã a permite
automobilelor sã se atingã. Trageþi frâna de
mânã, plasaþi schimbãtorul de viteze în poziþia
P (Parcare) ºi decuplaþi contactul în cazul
ambelor automobile.
3. Deconectaþi sistemul de încãlzire, radioul ºi
toate sarcinile electrice inutile.
4. Conectaþi un capãt al cablului la borna pozi-
tivã a bateriei descãrcate. Conectaþi celãlalt
capãt al aceluiaºi cablu la borna pozitivã a
bateriei de alimentare.
5. Conectaþi celãlalt cablu, un capãt la borna
negativã a bateriei de alimentare ºi apoi
celãlalt capãt la o suprafaþã metalicã cu vopsea
a motorului automobilului cu bateria descãr-
catã. Asiguraþi-vã cã existã un contact bun cu
motorul.
6. Porniþi motorul automobilului cu bateria de
alimentare, lãsaþi motorul sã meargã la ralanti
câteva minute, apoi porniþi motorul automobilu-
lui cu bateria descãrcatã.
7. La deconectarea cablurilor de alimentare,
utilizaþi exact secvenþa inversã. Fiþi atenþi la
curelele ºi ventilatorul în miºcare.
NOTÃ:
Pentru a porni automobilul în urma conec-
tãrii la o baterie de alimentare, mai întâi tre-
buie dezactivat sistemul de alarmã de sigu-
ranþã, rotind cheia într-o portierã din faþã
sau utilizând telecomanda de acces.
Lichidul de baterie este o soluþie acidã
corozivã ºi poate provoca arsuri sau orbire.
Evitaþi contactul lichidului bateriei cu ochii,
pielea sau articolele de îmbrãcãminte. La
conectarea cleºtilor, nu vã aplecaþi deasupra
bateriei. În cazul în care stropii de acid intrã
în contact cu ochii sau cu pielea, clãtiþi ime-
diat cu apã din abundenþã.
109
AVERTISMENT!
În caz de coliziune, un cric sau pneu
slãbite pot pune în pericol ocupanþii auto-
mobilului. Depozitaþi întotdeauna accesori-
ile cricului ºi roata de rezervã în locurile
speciale din dotare.
AVERTISMENT!
Pornirea prin conectarea la bateria altui auto-
mobil poate fi periculoasã. Pentru a evita
vãtãmãrile corporale sau avarierea compo-
nentelor electrice ale automobilului, luaþi în
considerare urmãtoarele avertismente:
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 109
Nu utilizaþi o baterie de alimentare sau orice
altã sursã de alimentare cu o tensiune mai
mare de 12 volþi, de exemplu, nu utilizaþi o
sursã electricã de 24 volþi.
În cazul în care bateria descãrcatã este
îngheþatã, nu încercaþi niciodatã sã porniþi
prin conectarea la bateria altui automobil,
deoarece aceasta poate ceda sau exploda
în timpul operaþiunii.
Asiguraþi-vã cã automobilele nu se ating.
La pornirea prin conectarea la bateria altui
automobil, respectaþi toate avertismentele
legate de baterie din capitolul 7 al acestui
manual.
CÂRLIGELE DE REMORCARE ÎN CAZ DE
URGENÞÃ - DACÃ EXISTÃ ÎN DOTARE
Dacã automobilul dumneavoastrã are în dotare
cârlige de tractare, acestea sunt poziþionate
unul în partea posterioarã ºi douã în partea
frontalã a automobilului. Cârligul din partea
posterioarã este poziþionat pe partea ºoferului.
NOTÃ:
Pentru acþiunile de salvare în afara drumu-
lui, se recomandã utilizarea ambelor cârlige
de tractare din partea frontalã pentru mini-
mizarea riscului de deteriorare a automo-
bilului.
110
AVERTISMENT!
Nu încercaþi sã împingeþi sau sã tractaþi
automobilul dumneavoastrã pentru a îl
porni. Combustibilul nears se poate infiltra
în convertorul catalitic ºi, odatã motorul
pornit, se poate aprinde ºi poate deteriora
convertorul ºi automobilul.
ATENÞIE!
Cârligele de tractare se utilizeazã numai în
caz de urgenþã, pentru acþiunile de salvare
a automobilelor avariate în afara drumului.
Nu utilizaþi cârligele de tractare pentru a fi
tractat de camion sau pentru tractãrile pe
autostradã. Acest lucru poate produce
deteriorarea automobilului.
AVERTISMENT!
La tractare, degajaþi zona din jurul automo-
bilelor. Benzile ºi lanþurile de tractare se
pot rupe, cauzând vãtãmãri corporale
grave.
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 110
ÎNTREÞINEREA AUTOMOBILULUI
MOTOR 4.7L...............................................................................113
MOTOR 5.7L...............................................................................114
MOTOR DIESEL 3.0L ................................................................115
SISTEMUL DE DIAGNOSTICARE INTEGRAT (OBD)..............116
PIESE DE SCHIMB....................................................................116
PROCEDURI DE ÎNTREÞINERE ...............................................116
Uleiul motor .........................................................................116
Curele de transmisie - Verificare stare ºi tensiune.........118
Bujii ......................................................................................118
Catalizator............................................................................118
Fiºe bujii ..............................................................................119
Sistemul de control al emisiilor blocului motor ..............119
Filtru de combustibil...........................................................119
Filtru de aer .........................................................................119
Baterie care nu necesitã întreþinere..................................119
Întreþinerea sistemului de aer condiþionat .......................120
Verificarea lichidului de servodirecþie..............................120
Lubrifierea caroseriei .........................................................121
Lamele ºtergãtoare de parbriz...........................................121
7
111
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 111
ªtergãtoare de parbriz / lunetã..........................................121
Sistem de evacuare ............................................................121
Sistem de rãcire..................................................................122
Furtunuri ºi tuburi din plastic............................................124
Sistemul de frânare.............................................................124
Transmisia automatã..........................................................125
Cutia de transfer .................................................................126
Lichid punte faþã/spate.......................................................126
Întreþinerea aspectului ºi protejarea
împotriva coroziunii ............................................................127
PANOUL DE SIGURANÞE.........................................................129
Siguranþe pentru interior....................................................129
Siguranþe compartiment motor (Tabloul electric) ...........130
Siguranþe compartiment motor
(Modulul electric integrat) ..................................................131
SCOATEREA TEMPORARÃ DIN UZ A AUTOMOBILULUI .....132
ÎNLOCUIRE BECURI..................................................................132
CAPACITÃÞI LICHIDE..............................................................133
LICHIDE, LUBRIFIANÞI ªI PIESE ORIGINALE
RECOMANDATE .......................................................................134
Motor ....................................................................................134
ªasiu.....................................................................................135
112
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 112


4.7L ENGINE
113
REZERVOR LICHID
DE RÃCIRE MOTOR
MOTOR 4.7L
FILTRU DE AER JOJÃ ULEI DE
MOTOR
REZERVOR LICHID DE
SPÃLARE PARBRIZ
BATERIE ORIFICIU COMPLETARE
ULEI DE MOTOR
CAPAC RADIATOR
JOJÃ TRANSMISIE TABLOU ELECTRIC MODUL ELECTRIC
INTEGRAT
CILINDRU PRINCIPAL
FRÂNÃ
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 113
5.7L ENGINE
114
MOTOR 5.7L
REZERVOR LICHID
DE RÃCIRE MOTOR
JOJÃ TRANSMISIE TABLOU ELECTRIC MODUL ELECTRIC
INTEGRAT
CILINDRU PRINCIPAL
FRÂNÃ
FILTRU DE AER JOJÃ ULEI DE
MOTOR
REZERVOR LICHID DE
SPÃLARE PARBRIZ
BATERIE ORIFICIU COMPLETARE
ULEI DE MOTOR
CAPAC REZERVOR
LICHID DE RÃCIRE
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 114
3.0L DIESEL ENGINE
115
MOTOR DIESEL 3.0L
REZERVOR LICHID
DE RÃCIRE MOTOR
TABLOU ELECTRIC MODUL ELECTRIC
INTEGRAT
CILINDRU PRINCIPAL
FRÂNÃ
JOJÃ ULEI DE
MOTOR
REZERVOR LICHID DE
SPÃLARE PARBRIZ
BATERIE ORIFICIU COMPLETARE
ULEI DE MOTOR
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 115
SISTEMUL DE DIAGNOSTICARE INTE-
GRAT (OBD)
Automobilul dumneavoastrã este echipat cu un
sistem de diagnosticare integrat sofisticat numit
OBD. Acesta monitorizeazã performanþele sis-
temului de control al emisiilor, motorului ºi sis-
temului de comandã a transmisiei automate.
Atunci când aceste sisteme funcþioneazã nor-
mal, automobilul dumneavoastrã va oferi perfor-
manþe excelente ºi un consum redus de com-
bustibil, precum ºi emisii ale motorului bine
încadrate în standardele naþionale în vigoare.
Dacã oricare din aceste sisteme necesitã servi-
ce, sistemul OBD va acþiona “Indicatorul luminos
pentru defecþiuni”. De asemenea, acesta va
înregistra codurile de diagnosticare ºi alte infor-
maþii utile pentru efectuarea reparaþiilor de cãtre
mecanicul de service. Deºi automobilul dum-
neavoastrã va putea fi condus fãrã a necesita
tractare, consultaþi cât mai curând dealer-ul
autorizat în vederea service-ului.
Dacã indicatorul luminos se aprinde intermitent
înseamnã cã vor surveni defecþiuni grave la
catalizator ºi pierderi de putere în timp foarte
scurt. Sunt necesare operaþii de service imedi-
ate.
PIESE DE SCHIMB
Pentru a asigura performanþele prevãzute, în
cazul întreþinerii ºi al reparaþiilor normale/planifi-
cate, este necesarã utilizarea pieselor Mopar
®
originale. Eventualele deteriorãri sau defecþiuni
cauzate de utilizarea altor piese decât cele
Mopar
®
în scopul întreþinerii sau al reparaþiilor nu
vor fi acoperite de garanþia producãtorului.
PROCEDURI DE ÎNTREÞINERE
În paginile urmãtoare sunt prezentate operaþiu-
nile de service pentru întreþinere obligatorii, sta-
bilite de inginerii care au proiectat automobilul
dumneavoastrã.
În afarã de componentele care necesitã
întreþinere, pentru care sunt stabilite intervale
fixe, existã ºi alte componente care trebuie sã
funcþioneze satisfãcãtor fãrã a necesita o
întreþinere periodicã. Totuºi, în cazul în care
survine o defecþiune la una dintre aceste compo-
nente, este influenþat în mod negativ motorul sau
performanþa automobilului. Dacã este observatã
sau suspectatã o defecþiune, aceste compo-
nente trebuie verificate.
Uleiul de motor
Verificarea nivelului de ulei
Pentru a asigura lubrifierea corespunzãtoare,
uleiul de motor trebuie sã aibã în permanenþã
nivelul corect. Verificaþi nivelul uleiului la intervale
regulate, de exemplu, la fiecare alimentare cu
combustibil.
Cel mai bun moment pentru verificarea nivelului
de ulei este la aproximativ 5 minute dupã
oprirea unui motor complet încãlzit sau înainte de
pornirea motorului dupã ce acesta s-a aflat în
repaos pe timpul nopþii.
Dacã la verificarea uleiului automobilul se aflã pe
un teren nivelat, acest lucru va îmbunãtãþi acu-
rateþea datelor despre nivelul uleiului. Nivelul
uleiului trebuie sã fie în permanenþã la indicatorul
de nivel SAFE (Optim). Completarea cu 0.95 l de
ulei atunci când nivelul acestuia se aflã la baza
intervalului indicatorului de nivel SAFE va con-
duce la ridicarea nivelului la începutul intervalului
SAFE.
Schimbul uleiului de motor
Condiþiile de drum ºi modalitatea de a conduce
influenþeazã intervalul la care trebuie schimbat
uleiul. Pentru a stabili dacã oricare din aceste
condiþii se aplicã în cazul dumneavoastrã, veri-
ficaþi urmãtoarele:
Temperaturile diurne ºi nocturne sunt situate
sub 0
0
C (32
0
F)
Opriþi ºi porniþi
Funcþionare extinsã a motorului la ralanti
116
ATENÞIE!
Conducerea pe o distanþã mai mare cu acest
indicator aprins poate cauza defectarea mai
gravã a sistemului de control a emisiilor. De
asemenea, poate influenþa consumul de
combustibil ºi manevrabilitatea automobilu-
lui.
ATENÞIE!
Supra sau subcompletarea cu ulei con-
duce la aerare sau pierderea presiunii
uleiului. Acest lucru ar putea conduce la
deteriorarea automobilului dumneavoas-
trã.
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 116
Conducerea în condiþii de praf
Parcursuri mici de mai puþin de 16.2 km (10
mile)
Conduceþi mai mult de 50% din timp la viteze
mari susþinute, în condiþii de vreme cãl-
duroasã, de peste 32
0
C (90
0
F )
Remorcare
Exploatarea automobilului ca taxi, maºinã
de poliþie sau pentru servicii de livrare (ser-
vicii comerciale)
Conducerea în teren accidentat sau deºert
Dacã ORICARE dintre aceste condiþii se aplicã
în cazul dumneavoastrã, trebuie sã schimbaþi
uleiul de motor la fiecare 5 000 km (3.000 mile)
sau 3 luni, oricare din aceste situaþii intervine
prima, respectând recomandãrile pentru
întreþinere din “Programul de întreþinere B”.
Dacã nici una din aceste condiþii nu se aplicã în
cazul dumneavoastrã, trebuie sã schimbaþi
uleiul de motor la fiecare 10 000 km (6.000
mile) sau 6 luni, oricare din aceste situaþii inter-
vine prima.
NOTÃ:
În nici un caz, intervalele de schimb al uleiul
de motor nu trebuie sã depãºeascã 10 000
km (6.000 mile) sau 6 luni, oricare dintre
aceste situaþii intervine prima.
Alegerea uleiului de motor - Tipuri non ACEA
Pentru performanþe
optime ºi maximã pro-
tecþie în orice condiþii de
funcþionare, producãtorul
recomandã numai
uleiurile de motor certifi-
cate API ºi care
îndeplinesc cerinþele
standardului de materiale
DaimlerChrysler MS-6395. Utilizaþi Mopar
®
sau
un ulei echivalent care îndeplineºte cerinþele
standardului MS-6395. Aceste uleiuri certificate
au lipite pe partea din faþã a cutiei simbolul de
certificare al Institutului American de Petrol
(API). Utilizarea acestui simbol înseamnã cã
uleiul a fost testat, certificat ºi i s-a acordat
licenþã de cãtre Institutul American de Petrol
(API), pentru a îndeplini cerinþele standardelor
solicitate de producãtori.
Alegerea uleiului de motor - Tipuri ACEA
În cazul þãrilor care utilizeazã ca ulei de service
tipurile de uleiuri europene ACEA, trebuie uti-
lizate uleiurile de motor corespunzãtoare stan-
dardelor ACEA A1/B1, A2/B2 sau A3/B3.
Vâscozitatea uleiului (Motoare 4.7L ºi 5.7L)
Uleiul de motor SAE 5W-30 este recoman-
dat pentru toate temperaturile de
funcþionare. Acest ulei îmbunãtãþeºte
pornirea la temperaturi scãzute ºi reduce
consumul de combustibil.
Vâscozitatea uleiului (Motor Diesel 3.0L)
Uleiul de motor SAE 10W-40 este recoman-
dat pentru toate temperaturile de
funcþionare. Acest ulei îmbunãtãþeºte
pornirea la temperaturi scãzute ºi reduce
consumul de combustibil. Utilizaþi numai
uleiuri de motor diesel în conformitate cu
standardele de calitate API CH-4 sau ACEA
clasa B4.
Substanþe adãugate uleiurilor de motor
Producãtorul vã recomandã insistent sã nu
utilizaþi nici un tip de aditivi în uleiul de motor
(cu excepþia coloranþilor de detectare a scurge-
rilor). Uleiul de motor este produs în urma unor
procese tehnologice, iar performanþele sale pot
fi diminuate de aditivii suplimentari.
Casarea uleiului de motor uzat
Trebuie sã fiþi atenþi atunci când casaþi uleiul
uzat din automobilul dumneavoastrã. Uleiul
uzat, aruncat la întâmplare, poate influenþa
negativ mediul înconjurãtor. Pentru sfaturi cu
privire la modalitãþile ºi locaþiile unde poate fi
casat uleiul în zona dumneavoastrã, contactaþi
dealer-ul autorizat local, centrul de service sau
agenþia guvernamentalã.
117
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 117
Filtru de ulei de motor
Filtrul de ulei trebuie înlocuit cu unul nou la
fiecare schimb de ulei al motorului.
Alegerea filtrului de ulei
Toate motoarele producãtorului prezintã un fil-
tru de ulei cu flux complet care poate fi casat.
Pentru înlocuire, utilizaþi un filtru de acest tip.
Calitatea filtrelor de schimb variazã conside-
rabil. Pentru a asigura funcþionarea cea mai efi-
cientã, trebuie utilizate numai filtre de calitate
superioarã. Filtrele de ulei de motor Mopar
®
sunt filtre de calitate superioarã ºi sunt reco-
mandate de producãtor.
Curele de transmisie - Verificare stare
ºi tensiune
Tensiune
La parcursul de kilometri afiºat în “Programul
de întreþinere” corespunzãtor, verificaþi starea
ºi tensiunea tuturor curelelor de transmisie.
Tensiunea necorespunzãtoare a curelelor
poate cauza ieºirea acestora de pe fulie ºi
eºecul în funcþionare.
Verificaþi cureaua de transmisie pentru a
descoperi tãieturi, fisuri sau straturi suplimenta-
re ºi, dacã existã semne ale unor defecþiuni
care ar putea conduce la eroare de
funcþionare, înlocuiþi-o. Dacã sunt necesare
reglaje, reglaþi cureaua conforma specificaþiilor
ºi procedurilor indicate în manualul de service.
Pentru mãsurarea tensiunii ºi refacerea aces-
teia la specificaþiile producãtorului, sunt nece-
sare instrumente speciale. De asemenea, veri-
ficaþi traseul curelei pentru a vã asigura cã nu
existã nici un obstacol între curea ºi alte com-
ponente ale motorului.
Bujii
Pentru a asigura performanþa motorului ºi con-
trolul emisiilor, bujiile trebuie sã funcþioneze
corespunzãtor. Bujiile trebuie înlocuite con-
form parcursului de kilometri specificat. În
cazul în care survine o defecþiune din cauza
unei singure bujii, trebuie înlocuit întreg setul.
Pentru informaþii despre bujii, consultaþi
eticheta “Vehicle Emission Control Information
(Informaþii despre controlul emisiilor automo-
bilului)” din compartimentul motorului.
Catalizator
Pentru convertorul catalitic trebuie utilizat
numai combustibil fãrã plumb. Benzina cu
plumb va distruge eficienþa convertorului ca
dispozitiv de control al emisiilor.
În condiþii de funcþionare normale, catalizatorul
nu necesitã întreþinere. Totuºi, pentru a asigu-
ra funcþionarea eficientã a catalizatorului ºi a
preveni deteriorarea acestuia, este important
sã menþineþi motorul calibrat corespunzãtor.
În situaþii neobiºnuite care implicã funcþionarea
foarte defectuoasã a motorului, un miros de ars
poate indica supraîncãlzirea gravã ºi anormalã
a catalizatorului. În acest caz, opriþi automo-
bilul ºi motorul ºi lãsaþi-l sã se rãceascã.
Trebuie sã solicitaþi imediat intervenþie service,
inclusiv pentru o calibrare în conformitate cu
specificaþiile producãtorului.
118
ATENÞIE!
Dacã automobilul nu este menþinut în
condiþii corespunzãtoare de funcþionare, se
poate produce deteriorarea catalizatorului.
În cazul unei defecþiuni a motorului, în spe-
cial cea care implicã rateuri sau alte pierderi
vizibile de putere, verificaþi ºi remediaþi
problema cât mai repede posibil.
Funcþionarea continuã a automobilului
dumneavoastrã cu o defecþiune gravã poate
conduce la supraîncãlzirea catalizatorului,
având drept rezultat posibile defecþiuni la
catalizator ºi automobil.
AVERTISMENT!
Un sistem de evacuare încins poate cauza
incendiu, dacã parcaþi automobilul în drep-
tul unor materiale inflamabile. Astfel de
materiale pot fi iarba sau frunzele care intrã
în contact cu sistemul de evacuare. Nu
parcaþi sau puneþi în funcþionare automo-
bilul dumneavoastrã în zone în care sis-
temul de evacuare poate intra în contact cu
materiale inflamabile.
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 118
Pentru a minimiza posibilitatea deteriorãrii
catalizatorului, respectaþi urmãtoarele condiþii:
Când transmisia este în vitezã ºi automo-
bilul în miºcare, nu opriþi motorul sau întreru-
peþi aprinderea.
Nu încercaþi sã porniþi motorul prin împin-
gerea sau tractarea automobilului.
Nu lãsaþi motorul la ralanti cu o bujie
deconectatã sau scoasã, de exemplu, pen-
tru a face teste de diagnosticare.
Nu lãsaþi motorul la ralanti o perioadã mai
îndelungatã când turaþia în regim de ralanti
este neregulatã sau motorul funcþioneazã
defectuos.
Nu permiteþi funcþionarea automobilului fãrã
combustibil.
NOTÃ:
Intervenþiile intenþionate la sistemele de
control al emisiilor pot avea consecinþe
penale.
Fiºe bujii
Înlocuiþi fiºele de bujie (numai pentru motoarele
5.7L) la parcursul de kilometri afiºat în tabelele
de întreþinere.
Sistemul de control al emisiilor blocu-
lui motor
Buna funcþionare a acestui sistem depinde de
lipsa gripãrii sau a obturãrii din cauza depune-
rilor. Odatã cu creºterea parcursului de kilo-
metri, supapa de ventilaþie forþatã a carterului ºi
pasajele pot acumula depuneri. Dacã o supapã
nu funcþioneazã corect, înlocuiþi-o cu una nouã.
NU ÎNCERCAÞI SÃ CURÃÞAÞI VECHEA
SUPAPÃ DE VENTILAÞIE!
Verificaþi de deteriorãri sau depuneri furtunul
de ventilaþie. Înlocuiþi-l, dacã este cazul.
Filtru de combustibil
Un filtru de combustibil obturat poate cauza o
pornire dificilã sau limita viteza de rulare a
automobilului. Acumularea în rezervorul de
combustibil a unei cantitãþi excesive de impu-
ritãþi poate conduce la înlocuirea frecventã a fil-
trului de combustibil montat în rezervor.
Filtru de aer
În condiþii normale de rulare, înlocuiþi filtrul de
aer la intervalele indicate în “Programul de
întreþinere A”. Dacã totuºi rulaþi frecvent în
condiþii de praf sau dificile, elementul filtrului
trebuie verificat periodic ºi înlocuit, dacã este
cazul, la intervalele indicate în “Programul de
întreþinere B”.
Baterie care nu necesitã întreþinere
Automobilul dumneavoastrã este echipat cu o
baterie care nu necesitã întreþinere. Nu sunt
necesare completarea cu apã sau întreþinea
periodicã.
119
AVERTISMENT!
Filtrul de aer poate oferi protecþie în caz de
rateu al motorului. Nu îndepãrtaþi filtrul de
aer, decât dacã necesitã reparaþii sau
întreþinere. Înainte de a porni automobilul
cu filtrul de aer scos, asiguraþi-vã cã nu se
aflã nimeni lângã compartimentul motoru-
lui. În caz contrar, pot fi provocate
vãtãmãri corporale grave.
AVERTISMENT!
Bornele ºi accesoriile conexe pot conþine
plumb ºi compuºi de plumb. Dupã
mânuirea bateriei, întotdeauna spãlaþi-vã
pe mâini!
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 119
Pentru a stabili nivelul de încãrcare al bateriei,
verificaþi indicatorul de test (dacã existã în dotare)
din partea superioarã a acesteia. Consultaþi ilus-
traþia.
Casarea bateriilor uzate: pentru a asigura înde-
pãrtarea ecologicã a deºeurilor, bateriile trebuie
înlocuite doar la un Service Autorizat Chrysler-
Jeep.
Întreþinerea sistemului de aer condiþionat
Pentru performanþe optime, sistemul de climati-
zare trebuie sã fie verificat ºi supus operaþiunilor
de service de un dealer autorizat la începutul
fiecãrui anotimp cald. În service, trebuie efectuate
curãþarea nervurilor condensatorului ºi un test de
performanþã. De asemenea, trebuie verificatã
tensiunea curelei de transmisie.
Recuperarea ºi reciclarea agentului de rãcire
Agentul de rãcire R-134a este un hidrofluorocar-
bon (HFC) aprobat de Agenþia pentru Protecþia
Mediului ºi nu dãuneazã stratului de ozon. Totuºi,
producãtorul recomandã ca operaþiunile de servi-
ce sã fie efectuate de dealeri sau alte centre de
service care utilizeazã echipamente de recupe-
rare ºi reciclare.
Verificarea lichidului de servodirecþie
Noul dumneavoastrã automobil Grand Cherokee
necesitã utilizarea unui nou lichid de servodi-
recþie. Acest nou lichid are o formulã specialã
pentru a asigura o duratã de viaþã prelungitã a
sistemului de servodirecþie.
Sistemul de servodirecþie necesitã utilizarea unui
lichid de servodirecþie pentru sistemul hidraulic
Mopar
®
sau echivalent, în conformitate cu stan-
dardul de materiale DaimlerChrysler MS-10838.
Nu este necesarã verificarea nivelului lichidului de
servodirecþie la intervale regulate de service.
Lichidul trebuie verificat numai în cazul suspec-
tãrii de scurgeri, zgomotelor anormale ºi/sau
funcþionarea necorespunzãtoare a sistemului.
Pentru verificare, apelaþi la dealer-ul autorizat.
120
ATENÞIE!
Este esenþial ca, la înlocuirea cablurilor
bateriei, cablul pozitiv sã fie conectat la
borna pozitivã, iar cablul negativ la borna
negativã. Bornele bateriei sunt indicate
prin (+) pentru pozitiv ºi (-) pentru negativ
pe carcasa bateriei. De asemenea, dacã
utilizaþi un “redresor rapid” când bateria se
aflã în automobilul, deconectaþi ambele
cabluri de la baterie înainte de a conecta
redresorul. Nu utilizaþi un “redresor rapid”
pentru a porni motorul.
ATENÞIE!
Pentru operaþiunile de service la sistemul
de servodirecþie al acestui automobil, nu
utilizaþi Lichid pentru transmisia automatã
(ATF) sau alte tipuri de lichide de servodi-
recþie. Utilizarea unor tipuri necorespunzã-
toare de lichid de servodirecþie poate con-
duce la defectarea sistemului de servodi-
recþie.
AVERTISMENT!
Utilizaþi pentru sistemul de climatizare
numai agenþi de rãcire ºi lubrifianþi pen-
tru compresor certificaþi de producãtor.
Anumiþi agenþi de rãcire care nu au fost
certificaþi sunt inflamabili ºi pot exploda,
provocând vãtãmãri corporale. Alþi
agenþi de rãcire sau lubrifianþi în aceeaºi
situaþie pot cauza defectarea sistemului,
necesitând reparaþii costisitoare. Pentru
informaþii suplimentare legate de
garanþie, consultaþi Secþiunea 3 din
Broºura cu informaþii despre garanþie.
Sistemul de climatizare conþine agent de
rãcire sub înaltã presiune. Pentru a evita
riscul de vãtãmare corporalã sau
defectare a sistemului, completarea cu
agent de rãcire sau orice reparaþie care
necesitã deconectarea liniilor trebuie
efectuatã de un mecanic experimentat.
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 120
Dacã este necesar, completaþi cu lichid pânã la
nivelul corespunzãtor. ªtergeþi de pe toate
suprafeþele, cu o lavetã curatã, lichidul
împrãºtiat. Pentru tipul corect de lichid, consul-
taþi capitolul Lichide recomandate, Lubrifianþi ºi
Piese originale.
Lubrifierea caroseriei
Pentru a asigura funcþionarea silenþioasã ºi
facilã ºi protecþia împotriva ruginii ºi uzurii sis-
temelor de închidere ºi a tuturor punctele de
pivotare ale caroseriei, inclusiv ºinele scaunelor,
portierele, articulaþiile hayon-ului ºi ale capotei,
trebuie lubrifiate periodic. Înainte de aplicarea
lubrifiantului, piesele implicate trebuie ºterse cu
o lavetã curatã pentru a îndepãrta praful ºi impu-
ritãþile; dupã lubrifiere, trebuie îndepãrtat exce-
sul de lubrifiant. De asemenea, trebuie acordatã
o atenþie deosebitã componentelor de sistemu-
lui de închidere a capotei pentru o funcþionare
corespunzãtoare. La efectuarea altor operaþiuni
de service la compartimentul motorului, sistemul
de închidere al capotei, mecanismul de eliberare
ºi dispozitivul de siguranþã trebuie curãþate ºi
lubrifiate.
Cilindrii sistemelor de închidere externe trebuie
lubrifiaþi de douã ori pe an, de preferabil toamna
ºi primãvara.
Aplicaþi o cantitate micã de lubrifiant de calitate
superioarã, precum lubrifiant pentru cilindrul sis-
temului de închidere Mopar
®
, direct în acesta.
Lamele ºtergãtoare de parbriz
Extremitãþile din cauciuc ale lamelelor ºtergã-
toarelor de parbriz ºi parbrizul în sine trebuie
curãþate periodic cu un burete sau o lavetã
curatã ºi o substanþã de curãþare non-abrazivã
pentru a îndepãrta acumulãrile de sare sau alte
depuneri.
Funcþionarea ºtergãtoarelor pe parbrizul uscat
pentru perioade lungi de timp poate conduce la
deteriorarea lamelelor acestora. Pentru a înde-
pãrta sarea sau impuritãþile de pe un parbriz
uscat cu ajutorul ºtergãtoarelor, utilizaþi întot-
deauna un lichid de spãlare. Evitaþi utilizarea
lamelelor ºtergãtoarelor pentru a îndepãrta
zãpada sau gheaþa de pe parbriz. Evitaþi contac-
tul extremitãþilor din cauciuc ale lamelelor cu
produse petroliere, precum ulei de motor, benzi-
nã etc.
ªtergãtoare de parbriz/lunetã
În cazul automobilelor echipate cu un Centru de
informaþii pentru automobil, este indicat nivelul
scãzut al lichidului de spãlare. Când senzorul
detecteazã un nivel scãzut de lichid, acest lucru
va fi semnalizat ºi se va afiºa mesajul “Washer
Fluid Low (Nivel scãzut al lichidului de spãlare)”.
Rezervorul cu lichid de spãlare este partajat
între parbriz ºi lunetã. Este localizat în partea din
faþã a compartimentului motorului pe partea
pasagerului, nivelul de lichid trebuind verificat la
intervale regulate. Pentru a îndepãrta rezidu-
urile de apã, umpleþi rezervorul cu lichid de
spãlare (nu antigel) ºi puneþi în funcþiune sis-
temul timp de câteva secunde.
Sistem de evacuare
Cea mai bunã protecþie împotriva accesului
monoxidului de carbon în caroseria automobilu-
lui o reprezintã un sistem de evacuare întreþinut
corespunzãtor.
Dacã observaþi o schimbare în sunetul provocat
de sistemul de evacuare; sau dacã gazele de
eºapament sunt detectabile în automobil; sau
când este deterioratã puntea sau partea din
spate a automobilului, apelaþi la un mecanic
autorizat pentru a verifica întreg sistemul de
evacuare ºi zonele de caroserie adiacente sã nu
prezinte piese deteriorate sau montate necores-
punzãtor. Sudurile deschise sau conexiunile
slãbite pot permite gazelor de eºapament sã
pãtrundã în habitaclu. În plus, verificaþi sistemul
de evacuare de fiecare datã când automobilul
este suspendat pentru lubrifiere sau schimb de
ulei. Înlocuiþi sistemul de evacuare, dupã caz.
121
AVERTISMENT!
Pentru a preveni vãtãmãrile corporale din
cauza pãrþilor în miºcare ºi pentru a asigu-
ra citirea corectã a nivelului de lichid,
acesta trebuie verificat pe o suprafaþã nive-
latã, cu motorul oprit. Nu umpleþi excesiv.
Utilizaþi numai lichidul recomandat de pro-
ducãtor.
AVERTISMENT!
Lichidele de spãlare pentru parbriz disponibile în
comerþ sunt inflamabile. Acestea pot cauza
incendii sau arsuri. Atenþie la manevrarea
soluþiei pentru parbriz!
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 121
Sistem de rãcire
Verificãri lichid de rãcire motor
Verificaþi sistemul de protecþie al antigelului la
fiecare 12 luni (înainte de îngheþ, dupã caz).
Dacã antigelul prezintã impuritãþi sau ruginã,
sistemul trebuie golit, limpezit ºi umplut cu
antigel. Verificaþi partea din faþã a conden-
satorului aerului condiþionat sã nu prezinte res-
turi de insecte, frunze etc. Dacã acesta este
murdar, curãþaþi-l cu un jet de apã vertical
îndreptat spre partea din faþã. Verificaþi fur-
tunurile sistemului de rãcire a motorului sã nu
prezinte cauciuc casant, fisuri, rupturi, tãieturi
ºi noduri în dreptul vasului de expansiune ºi al
radiatorului. Verificaþi întreg sistemul în vede-
rea detectãrii scurgerilor.
Cu motorul la temperatura normalã de
funcþionare (însã oprit), verificaþi proprietãþile
de etanºare corespunzãtoare ale capacului de
presiune de la sistemul de rãcire, golind o can-
titate micã de lichid de rãcire din robinetul de
evacuare al radiatorului. Dacã proprietãþile de
etanºare ale capacului sunt corespunzãtoare,
antigelul va începe sã se scurgã din vasul de
expansiune. NU SCOATEÞI CAPACUL DE
PRESIUNE AL LICHIDULUI DE RÃCIRE
ATUNCI CÂND SISTEMUL DE RÃCIRE ESTE
ÎNCINS.
Sistem de rãcire - golire, limpezire ºi
reumplere
La intervalele indicate în “Programul de
întreþinere” corespunzãtor, sistemul trebuie
golit, limpezit ºi reumplut.
Dacã soluþia prezintã impuritãþi ºi conþine o
cantitate considerabilã de sedimente, curãþaþi
ºi limpeziþi cu un agent de curãþare fiabil pentru
sistemul de rãcire. Continuaþi cu o limpezire
abundentã pentru a îndepãrta toate depunerile
ºi substanþele chimice. Casaþi corespunzãtor
soluþia uzatã de antigel.
Alegerea lichidului de rãcire pentru motor
Utilizaþi numai antigelul recomandat de pro-
ducãtor; pentru tipul corect de antigel, consul-
taþi capitolul Lichide recomandate, Lubrifianþi ºi
Piese originale.
Adãugarea lichidului de rãcire a motorului
Automobilul dumneavoastrã a fost dotat cu un
antigel îmbunãtãþit care permite intervale
extinse de întreþinere. Acest antigel poate fi
utilizat pânã la 5 ani sau 160 000 km (100.000
mile), înainte de a fi înlocuit. Pentru a preveni
reducerea acestei perioade extinse de
întreþinere, este important sã utilizaþi acelaºi
antigel pe toatã durata de viaþã a automobilului.
Vã rugãm sã treceþi în revistã aceste
122
AVERTISMENT!
Antigelul încins sau aburii proveniþi de la
radiator pot provoca arsuri grave. Dacã
observaþi cã ies aburi din compartimentul
motorului, nu deschideþi capota pânã când
radiatorul nu s-a rãcit. Nu încercaþi nicio-
datã sã deschideþi capacul de presiune al
sistemului de rãcire atunci când radiatorul
sau vasul de expansiune este încins.
ATENÞIE!
Amestecurile de antigel diferite de cele
specificate HOAT pot conduce la dimi-
nuarea protecþiei împotriva coroziunii ºi la
defectarea motorului. Dacã se introduce,
în caz de urgenþã, în sistemul de rãcire un
antigel non-HOAT, acesta trebuie înlocuit
cât mai curând posibil cu antigelul specifi-
cat.
Nu utilizaþi exclusiv apã de la robinet sau
antigel pe bazã de alcool. Nu utilizaþi
inhibitori suplimentari de ruginã sau pro-
duse anticorosive, deoarece acestea pot fi
incompatibile cu antigelul ºi pot înfunda
radiatorul.
Acest automobil nu a fost proiectat pentru
utilizarea cu antigel pe bazã de propilengli-
col. Nu este recomandatã utilizarea
antigelului pe bazã de propilenglicol.
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 122
recomandãri pentru utilizarea antigelului
HOAT.
Când adãugaþi antigel, trebuie utilizatã o soluþie
în apã de minim 50% antigel recomandat
Mopar
®
cu formulã HOAT (Tehnologie pentru
aditivi organici hibrizi) pentru 5 ani/160 000 km
sau echivalent. Dacã se anticipeazã temperaturi
sub -37
0
C (-34
0
F), utilizaþi concentraþii mai mari
(sã nu depãºeascã 70%). Pentru amestecul
soluþiei apã/antigel, utilizaþi numai apã cu o puri-
tate ridicatã, precum apa distilatã sau deioniza-
tã.
Utilizarea apei de calitate inferioarã reduce efi-
cienþa protecþiei împotriva coroziunii din sistemul
de rãcire a motorului.
Vã rugãm sã notaþi cã este responsabilitatea
proprietarului dã menþinã nivelul corespunzãtor
de protecþie împotriva îngheþului, în conformitate
cu temperaturile din zona în care automobilul
este rulat.
NOTÃ:
Amestecul diferitelor tipuri de antigel dimi-
nueazã durata de viaþã a acestuia ºi atrage
dupã sine un schimb mai frecvent de antigel.
Capacul de presiune al sistemului de rãcire
Pentru a preveni pierderile de antigel ºi pentru a
asigura returul antigelului la radiator din vasul de
expansiune, capacul trebuie sã fie complet
strâns.
Capacul trebuie verificat ºi curãþat, dacã existã
acumulãri de substanþe strãine pe suprafeþele
de etanºare.
Casarea lichidului de rãcire uzat
Antigelul pe bazã de etilenglicol uzat este o sub-
stanþã reglementatã care necesitã o casare
corespunzãtoare. Pentru a stabili regulile de
casare din comunitatea dumneavoastrã, consul-
taþi autoritãþile locale. Pentru a preveni ingerarea
de cãtre animale ºi copii, nu depozitaþi antigelul
pe bazã de etilenglicol în containere deschise
sau nu permiteþi acumularea acestuia pe sol. În
caz de ingestie de cãtre un copil, contactaþi ime-
diat doctorul. Curãþaþi imediat orice scurgeri pe
sol.
Nivelul lichidului de rãcire a motorului
Vasul de expansiune dispune de o metodã
vizualã rapidã pentru stabilirea nivelului adecvat
al antigelului. Cu motorul la ralanti ºi temperatu-
ra de funcþionare în jurul valorii normale, nivelul
de antigel din vasul de expansiune trebuie sã fie
între marcajele indicate pe acesta.
În mod normal, radiatorul rãmâne complet plin,
astfel încât nu este necesarã scoaterea capacu-
lui, cu excepþia cazului în care se verificã punc-
tul de îngheþare a antigelului sau când acesta
este înlocuit. Informaþi centrul de service în legã-
turã cu acest lucru. Atât timp cât temperatura de
funcþionare a motorului este normalã, vasul de
expansiune trebuie verificat numai o datã pe
lunã. Dacã este nevoie de antigel suplimentar
pentru a menþine un nivel corespunzãtor, aces-
ta trebuie adãugat în vasul de expansiune. Nu
umpleþi excesiv.
Recomandãri importante
NOTÃ:
Când automobilul este oprit dupã câteva mile
(kilometri) de funcþionare, se pot observa vapori
ieºind din partea din faþã a compartimentului
motorului. În mod normal, acest lucru este rezul-
tatul umezelii de la ploaie, zãpadã sau condiþii de
umiditate ridicatã acumulate pe radiator ºi vapori-
zate la deschiderea termostatului, permiþând
antigelului încins sã pãtrundã în radiator.
Dacã în urma verificãrii compartimentului
motorului de urme de scurgeri de la radiator sau
furtunuri, rezultatul este negativ, atunci automo-
bilul poate fi condus în siguranþã. Vaporii se vor
risipi într-un timp scurt.
123
AVERTISMENT!
Avertismentul DO NOT OPEN HOT (Nu
deschideþi când este încins) de pe capacul
sistemului de rãcire este un avertisment de
siguranþã. Nu adãugaþi niciodatã antigel
când motorul este supraîncãlzit. Nu slãbiþi
sau scoateþi capacul pentru a rãci un
motor supraîncãlzit. Cãldura cauzeazã
acumularea de presiune în sistemul de
rãcire. Pentru a preveni opãrirea sau alte
vãtãmãri corporale, nu scoateþi capacul de
presiune atunci când sistemul este încins
sau sub presiune.
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 123
Nu umpleþi excesiv vasul de expansiune.
Verificaþi punctul de îngheþ al antigelului din
radiator ºi din vasul de expansiune. Dacã tre-
buie sã completaþi cu antigel, conþinutul vasu-
lui de expansiune trebuie, de asemenea, pro-
tejat de îngheþ.
Dacã sunt necesare completãri frecvente cu
antigel sau dacã nivelul din vasul de expansi-
une nu scade la rãcirea motorului, sistemul de
rãcire trebuie testat sub presiune împotriva
scurgerilor.
Pentru o protecþie eficientã împotriva coroziu-
nii componentelor din aluminiu din motor,
menþineþi concentraþia de antigel la 50%
antigel HOAT (minim) ºi apã distilatã.
Asiguraþi-vã cã furtunurile radiatorului ºi ale
vasului de expansiune nu sunt înnodate sau
obstrucþionate.
Menþineþi partea din faþã a radiatorului curatã.
Dacã automobilul dumneavoastrã este
echipat cu aer condiþionat, menþineþi, de
asemenea, curatã partea din faþã a conden-
satorului.
Nu schimbaþi termostatul pentru funcþionarea
pe timp de varã sau pe timp de iarnã. Dacã
este necesarã înlocuirea acestuia, instalaþi
NUMAI tipul corect de termostat. Alte produse
pot reduce performanþele de rãcire, eficienþa
consumului de combustibil ºi pot creºte emi-
siile de gaze.
Furtunuri ºi tuburi din plastic
Verificaþi suprafeþele furtunurilor ºi a tuburilor din
nylon pentru a detecta eventuale defecþiuni
mecanice sau cauzate de cãldurã. Zonele dure
sau moi, cauciucul casant, fisurile, rupturile, tãie-
turile, rãzuirile ºi umflãturile excesive indicã
deteriorarea cauciucului.
Acordaþi atenþie suplimentarã furtunurilor din
apropierea surselor de cãldurã intensã, precum
colectorul de evacuare. Verificaþi traseul fur-
tunurilor, pentru a vã asigura cã acestea nu
ating nici o sursã de cãldurã sau componente în
miºcare, conducând la deteriorãri sau uzurã
mecanicã.
Asiguraþi-vã cã tuburile de nailon din aceste
zone nu sunt topite sau pliate. Verificaþi toate
conexiunile furtunurilor, precum cleme ºi cupla-
je, pentru a vã asigura cã sunt strânse ºi nu
prezintã scurgeri. Dacã existã semne de
degradare care pot conduce la defecþiuni, com-
ponentele trebuie înlocuite imediat.
Sistem de frânare
Pentru a asigura performanþa sistemului de
frânare, toate componentele acestuia trebuie
verificate periodic. Pentru intervalele de service
recomandate, consultaþi “Programul de între-
þinere” corespunzãtor din secþiunea 8.
Furtunuri sistem de frânare ºi de servodirecþie
În conformitate cu întreþinerea planificatã, verifi-
caþi suprafeþele furtunurilor pentru a detecta
eventuale defecþiuni mecanice sau cauzate de
cãldurã. Cauciucul dur ºi casant, fisurile, rup-
turile, tãieturile, rãzuirile ºi umflãturile excesive
sugereazã deteriorarea cauciucului. Trebuie
acordatã atenþie specialã verificãrii acestor
suprafeþe ale furtunurilor din apropierea surselor
de cãldurã intensã, precum colectorul de evacu-
are.
Verificaþi toate clemele ºi cuplaje, pentru a vã
asigura cã sunt strânse ºi nu prezintã scurgeri.
NOTÃ:
Deseori, lichide precum uleiul, lichidul de
servodirecþie ºi lichidul de frânã sunt uti-
lizate la operaþiile de asamblare din fabricã,
pentru a facilita conexiunea furtunurilor la
cuplaje. De aceea, umiditatea uleiului din
zona de cuplare a furtunului nu este obliga-
toriu un semn de scurgere. Scurgerea realã a
lichidului încins atunci când sistemele se
aflã sub presiune (în timpul funcþionãrii
124
AVERTISMENT!
Apãsarea repetatã a frânelor poate duce la
defectarea sistemului de frânare ºi chiar la
accidente. Rularea cu piciorul pe pedala de
frânã sau cu apãsãri repetate pe aceasta
poate conduce la temperaturi de frânare
anormal de mari, uzura excesivã a cuzine-
þilor ºi posibile defecþiuni la sistemul de
frânare. Nu veþi mai dispune de o capacitate
maximã de frânare, în cazuri de urgenþã.
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 124
automobilului) trebuie observatã înainte ca
furtunul sã fie înlocuit din acest motiv.
NOTÃ:
Verificarea furtunurilor sistemului de frânare
trebuie efectuatã ori de câte ori acesta
suportã operaþiuni de service ºi la fiecare
schimb al uleiului.
Cilindrul principal frânã
Nivelul de lichid din cilindrul principal trebuie veri-
ficat o datã cu operaþiunile de service la compar-
timentul motorului sau imediat, dacã lampa de
avertizare a sistemului de frânare indicã
defectarea sistemului.
Înainte de a scoate capacul, asiguraþi-vã cã aþi
curãþat zona din partea superioarã a cilindrului
principal. Dacã este necesar, completaþi cu lichid
pânã la nivel, conform indicaþiilor de pe rezer-
vorul lichidului de frânã. În cazul sistemelor de
frânare cu discuri, nivelul de lichid poate scãdea
o datã cu uzura plãcuþelor de frânã. Totuºi,
nivelurile scãzute de lichid pot fi cauzate de
scurgeri, în acest caz fiind necesarã o revizie.
Utilizaþi numai lichidul de frânã recomandat de
producãtor; pentru tipul corect de lichid de frânã,
consultaþi capitolul Lichide recomandate,
Lubrifianþi ºi Piese originale.
Pentru a evita contaminarea cu substanþe
strãine, utilizaþi numai lichid de frânã depozitat
într-un container bine etanºat. Nu permiteþi
lichidelor pe bazã de petrol sã contamineze
lichidul de frânã, deoarece se vor distruge garni-
turile.
Transmisia automatã
Alegerea lubrifiantului
Este important ca, la transmisie, sã fie utilizat
lubrifiantul corespunzãtor, pentru a asigura per-
formanþele optime de transmisie. Utilizaþi numai
lichidul de transmisie recomandat de producãtor;
pentru tipul corect de lichid de transmisie, con-
sultaþi capitolul Lichide recomandate, Lubrifianþi
ºi Piese originale. Este important ca lichidul de
transmisie sã fie menþinut la nivelul prescris, uti-
lizând lichidul recomandat.
Verificarea nivelului de lichid
NOTÃ:
Dacã aveþi în dotare o jojã, utilizaþi urmãtoarea
procedurã. Dacã automobilul dumneavoastrã
este dotat cu un tub pentru jojã cu capac,
acesta este sigilat ºi nu trebuie sã umblaþi la
el. Dealer-ul dumneavoastrã autorizat are
instrumentele necesare pentru a asigura
nivelul corect al lichidului.
Verificaþi nivelul lichidului transmisiei când trans-
misia este la temperatura normalã de funcþionare.
Adicã dupã cel puþin 25 km (15 mile) de rulare.
La temperatura normalã de funcþionare, lichidul
nu poate fi þinut între degete.
Pentru a verifica nivelul lichidului de la transmisia
automatã, trebuie urmatã procedura de mai jos:
125
AVERTISMENT!
Furtunurile sistemului de frânare uzate pot
exploda ºi cauza defectarea sistemului. Aþi
putea avea un accident. Dacã observaþi
orice semne de fisurare, uzurã prin frecare
sau zone uzate, înlocuiþi imediat fur-
tunurile de la sistemul de frânare.
AVERTISMENT!
Utilizarea unui lichid de frânã cu un punct
de fierbere iniþial scãzut sau neidentificat
conform specificaþiilor poate cauza eºecul
spontan al sistemului de frânare în timpul
frânãrii prelungite. Aþi putea avea un acci-
dent.
AVERTISMENT!
Completarea în exces a rezervorului cu
lichid de frânã poate conduce la scurgerea
lichidului pe componentele încinse ale
motorului, acesta putând lua foc.
ATENÞIE!
Utilizarea unui lichid de transmisie altul
decât cel recomandat de producãtor poate
conduce la deteriorarea calitãþii în
selectarea treptelor de vitezã ºi/sau tremu-
rul convertizorului de cuplu. Utilizarea unui
lichid de transmisie altul decât cel reco-
mandat de producãtor poate conduce la
schimburi mai frecvente de lichid ºi filtre.
Pentru tipul corect de lichid, consultaþi
capitolul Lichide recomandate, Lubrifianþi
ºi Piese originale.
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 125
1. Turaþi motorul la ralanti ºi la temperatura
normalã de funcþionare.
2. Automobilul trebuie sã fie pe o suprafaþã
planã.
3. Trageþi complet frâna de mânã ºi apãsaþi
pedala de frânã.
4. Selectaþi pentru scurt timp toate treptele de
vitezã, încheind cu poziþia P (Parcare).
5. Scoateþi joja, ºtergeþi-o cu o lavetã curatã ºi
introduceþi-o din nou pânã la capãt.
6. Scoateþi din nou joja ºi observaþi nivelul
lichidului pe ambele pãrþi. Nivelul lichidului tre-
buie sã fie între orificiile de referinþã “HOT” (din
partea superioarã a jojei) la temperatura nor-
malã de funcþionare. Nivelul este valid doar
dacã se observã un strat proeminent de ulei pe
ambele pãrþi ale jojei. Dacã nivelul lichidului
este scãzut, completaþi în consecinþã în tubul
jojei. Nu umpleþi excesiv. Dupã completarea
cu ulei prin tubul de ulei, înainte de o nouã veri-
ficare a nivelului de lichid, aºteptaþi minim douã
(2) minute ca uleiul sã se scurgã complet în
transmisie.
NOTÃ:
Dacã este necesarã verificarea transmisiei
sub temperatura de funcþionare, nivelul
lichidului trebuie sã fie între cele douã ori-
ficii “COLD” (din partea inferioarã) ale jojei,
lichidul având aproximativ 21
0
C (70
0
F)
(temperatura camerei). Dacã nivelul lichidu-
lui este stabilit corect la temperatura
camerei, trebuie sã fie între orificiile de
referinþã “HOT” (din partea superioarã)
când transmisia atinge 82
0
C (180
0
F).
Reþineþi cã este cel mai bine sã verificaþi
nivelul la temperatura normalã de
funcþionare.
7. Verificaþi de scurgeri. Eliberaþi frâna de
mânã.
Pentru a preveni pãtrunderea impuritãþilor ºi a
apei la transmisie, dupã verificarea sau com-
pletarea cu lichid, asiguraþi-vã de poziþionarea
corectã a capacului jojei. Este normal ca aces-
ta sã iasã puþin înapoi din poziþia sa finalã,
atâta timp cât garnitura sa rãmâne prinsã de
tubul jojei.
Aditivi speciali
Producãtorul recomandã împotriva adãugãrii
oricãror aditivi la transmisie. Excepþie fac colo-
ranþii speciali care ajutã în detectarea scurgeri-
lor de lichid.
Cutia de transfer
Verificarea nivelului de lichid
Verificaþi de scurgeri cutia de transfer. Dacã
acestea sunt descoperite, nivelul de lichid din
cutia de transfer poate fi verificat prin
scoaterea buºonului orificiului de completare
localizat în partea din spate a cutiei de transfer.
Dacã automobilul se aflã pe o suprafaþã planã,
nivelul lichidului trebuie sã fie la limita infe-
rioarã a orificiului de umplere.
Completare cu lichid
Completaþi cu lichid prin orificiul de umplere
pânã la refuz, cu automobilul pe o suprafaþã
planã.
Golire
Mai întâi scoateþi buºonul orificiului de
umplere, apoi pe cel al orificiului de golire.
Cuplul de strângere recomandat pentru
buºoanele de golire ºi umplere este de 20-34
Nm (15-25 ft. lbs).
Alegerea lubrifiantului
Utilizaþi numai lichidul recomandat de producã-
tor; pentru tipul corect de lichid, consultaþi capi-
tolul Lichide recomandate, Lubrifianþi ºi Piese
originale.
Lichid punte faþã/spate
Verificarea nivelului de lichid la puntea din
faþã
Lubrifiantul trebuie sã fie în partea inferioarã a
orificiului de umplere.
Verificarea nivelului de lichid la puntea din
spate
Lubrifiantul trebuie sã fie cu 1 cm (1/2”) sub ori-
ficiul de umplere.
126
ATENÞIE!
În cazul în care temperatura lichidului este
sub 10
0
C (50
0
F), nivelul acestuia poate sã
nu fie indicat pe jojã. Nu completaþi cu
lichid pânã când temperatura nu este
îndeajuns de ridicatã pentru a furniza date
corecte.
ATENÞIE!
La montarea buºoanelor, nu strângeþi în
exces. Le puteþi deteriora, cauzând scurgeri.
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 126
Completarea cu lichid
Completaþi cu lubrifiant numai prin orificiul de
umplere ºi pânã la nivelul specificat.
Alegerea lubrifiantului
Utilizaþi numai lichidul recomandat de producã-
tor; pentru tipul corect de lichid, consultaþi capi-
tolul Lichide recomandate, Lubrifianþi ºi Piese
originale.
Întreþinerea aspectului protejarea
împotriva coroziunii
Protejarea caroseriei ºi a vopselei împotriva
coroziunii
Cerinþele de întreþinere A caroseriei automobilu-
lui variazã conform locaþiei geografice ºi a uti-
lizãrii. Substanþele chimice pentru deszãpezire
ºi alte substanþe de acest gen sunt foarte
corozive pentru pãrþile metalice ale automobilu-
lui dumneavoastrã.
Urmãtoarele recomandãri de întreþinere vã per-
mit sã obþineþi un beneficiu maxim din rezistenþa
la coroziune din dotarea automobilului dum-
neavoastrã.
Care sunt cauzele coroziunii?
Coroziunea este rezultatul deteriorãrii sau înde-
pãrtãrii vopselei ºi a straturilor de protecþie de pe
automobilul dumneavoastrã.
Cele mai comune cauze sunt:
Sarea de pe drumuri, praful ºi acumulãrile de
umezealã.
Impacturile dure.
Insectele, rãºina ºi smoala.
Sarea din aer din localitãþile cu ieºire la mare.
Urme de impuritãþi din atmosferã/poluanþi
industriali.
Spãlarea
Spãlaþi regulat automobilul dumneavoastrã.
Spãlaþi întotdeauna automobilul în locuri ferite
de soare, utilizând un detergent special ºi
limpeziþi geamurile cu apã curatã din abun-
denþã.
Dacã pe automobil s-au acumulat insecte,
smoalã sau alte depuneri asemãnãtoare,
spãlaþi-l în cel mai scurt timp.
Utilizaþi cearã pentru lustruit Mopar
®
pentru a
îndepãrta petele ºi pentru a lustrui automo-
bilul dumneavoastrã. Aveþi grijã sã nu zgâri-
aþi vopseaua.
Evitaþi utilizarea compuºilor abrazivi ºi
uscãrile puternice, care ar putea sã diminu-
eze luciul sau sã subþieze vopseaua.
Îngrijiri speciale
În cazul în care conduceþi pe drumuri cu
depuneri de sare sau prãfuite sau aproape de
mare, spãlaþi puntea cu furtunul cel puþin o
datã pe lunã.
Orificiile de scurgere de pe muchiile inferioare
ale portierelor, bandourile ºi hayonul trebuie
pãstrate curate ºi neobturate.
Dacã observaþi fragmente de piatrã sau zgâri-
eturi pe vopsea, retuºaþi-le imediat. Costul
pentru astfel de lucrãri cade în responsabili-
tatea proprietarului.
Dacã automobilul este deteriorat din cauza
unui accident sau din alte cauze similare care
distruge vopseaua ºi stratul protector,
reparaþi-l cât mai curând posibil. Costul pentru
astfel de lucrãri cade în responsabilitatea pro-
prietarului.
Dacã transportaþi încãrcãturi speciale, pre-
cum substanþe chimice, fertilizatori, sare
împotriva îngheþului etc., asiguraþi-vã cã aces-
tea sunt bine împachetate ºi etanºate.
Dacã rulaþi destul de des pe drumuri cu
pietriº, optaþi pentru apãrãtori la fiecare roatã.
Pentru zgârieturi, utilizaþi vopseaua de retuº
Mopar
®
cât de curând posibil. Dealer-ul dum-
neavoastrã autorizat dispune de vopsea de
retuº de aceeaºi culoare.
Roþile din aluminiu trebuie curãþate regulat cu
sãpun ºi apã, pentru a preveni coroziunea.
Pentru a îndepãrta bucãþile de pãmânt,
alegeþi un agent de curãþare non-abraziv ºi
fãrã acid. Nu utilizaþi lame de curãþare sau
cearã de lustruit cu substanþe metalice. Evitaþi
spãlãtoriile automate care utilizeazã soluþii
127
ATENÞIE!
Nu utilizaþi materiale de curãþare abrazive
sau dure, precum bureþi de sârmã sau praf
de curãþat, care ar putea sã zgârie
suprafeþele de metal ºi pe cele vopsite.
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 127
acide sau perii dure care pot deteriora stratul de
protecþie de pe roþi.
Întreþinerea interiorului
Pentru a curãþa tapiseria ºi preºurile, utilizaþi
agent de curãþare a textilelor Mopar
®
.
În cazul tapiseriilor de vinil, utilizaþi produsul
corespunzãtor marca Mopar
®
.
Mopar
®
Vinyl Cleaner este recomandat în
special pentru capitonajul din vinil din interior.
Nu utilizaþi produse de curãþare pe bazã de sili-
con pentru scaunele din piele. Acestea pot
cauza fisurarea pielii.
Întreþinerea ºi curãþarea scaunelor din piele
Pielea se pãstreazã cel mai bine prin curãþarea
regulatã cu o lavetã moale ºi umedã. Particulele
mici de impuritãþi pot acþiona ca un abraziv ºi pot
distruge suprafaþa pielii; acestea trebuie elimi-
nate prompt cu o lavetã umedã. Bucãþile de
pãmânt dificile pot fi îndepãrtate uºor utilizând o
lavetã moale ºi Mopar
®
Total Clean. Trebuie sã
evitaþi înmuierea pielii cu orice tip de lichide.
Pentru a curãþa pielea, nu utilizaþi cearã de lus-
truit, uleiuri, lichide de curãþat, solvenþi, deter-
genþi sau agenþi de curãþare pe bazã de amoniu.
Nu este necesarã aplicarea unui balsam pentru
piele pentru a conserva starea iniþialã.
Suprafeþe vitrate
Toate suprafeþele vitrate trebuie curãþate regu-
lat, utilizând orice agent de curãþare de uz casnic.
Nu utilizaþi un agent de curãþare abraziv. Fiþi
atenþi atunci când curãþaþi în interiorul gea-
murilor din spate echipate cu dispozitive elec-
trice de degivrare. Nu utilizaþi raclete sau alte
instrumente ascuþite care pot zgâria componen-
tele.
La curãþarea oglinzii retrovizoare, pulverizaþi
lichidul de curãþare pe prosopul sau laveta pe
care o utilizaþi în acest sens. Nu pulverizaþi
direct pe oglindã.
Covoraº
Aspiraþi covoraºul regulat pentru a preveni
depunerile de pãmânt. Spãlaþi covoraºul mur-
dar cu un agent de curãþare fiabil, utilizând un
burete natural sau o perie moale. Dupã uscarea
covoraºului, aspiraþi-l atent.
Întreþinere centuri de siguranþã
Nu aplicaþi înãlbitori, coloranþi, solvenþi chimici
sau agenþi de curãþare abrazivi. Acest lucru va
slãbi materialul. De asemenea, expunerile la
soare slãbesc textura materialului.
În cazul în care centurile trebuie curãþate, utiliza-
þi o soluþie diluatã de sãpun sau apã cãlduþã. Nu
scoateþi centurile din automobil pentru a le
spãla.
Dacã par uzate sau nu se mai închid bine,
înlocuiþi centurile.
Întreþinerea în cazul rulãrii pe teren acciden-
tat
Dupã o rulare susþinutã în noroi, nisip sau apã,
verificaþi discurile de frânã, cuzineþii ºi articulaþi-
ile punþilor cât mai curând posibil. Astfel va fi
prevenitã uzura excesivã sau acþiunile de
frânare neprevãzute.
Dupã rulare pe teren accidentat, verificaþi în
întregime puntea automobilului dumneavoastrã.
Verificaþi anvelopele, structura caroseriei,
direcþia, suspensia ºi sistemul de evacuare.
Verificaþi sistemele de fixare cu filet sã nu fie
slãbite, în special în zona ºasiului, a componen-
telor punþii motoare, a direcþiei ºi a suspensiei.
Strângeþi, dacã este cazul, la valorile de cuplu
specificate în manualul de service. De aseme-
nea, verificaþi depunerile de vegetaþie sau peri
care ar putea constitui materiale inflamabile sau
ascunde defecþiunile conductelor de com-
bustibil, furtunurilor sistemului de frânare, garni-
turilor pinioanelor ºi axelor cardanice.
128
AVERTISMENT!
Nu utilizaþi solvenþi volatili în scopuri de
curãþare. Mulþi dintre aceºtia sunt inflama-
bili ºi, dacã sunt utilizaþi în spaþii închise,
pot cauza vãtãmãri respiratorii. Nu utilizaþi
benzinã, terebentinã, cherosen etc. în scop-
uri de curãþare. Utilizaþi produsele recoman-
date Mopar
®
sau echivalent.
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 128
Panoul de siguranþe
Siguranþe pentru interior
Panoul de siguranþe este situat în partea infe-
rioarã a planºei de bord, chiar în partea stângã
a coloanei de direcþie.
129
ATENÞIE!
În condiþii frecvente de rulare dificilã,
schimbaþi toþi lubrifianþii ºi lubrifiaþi com-
ponentele caroseriei, toate articulaþiile
transmisiei ºi mecanismul de cuplare a
direcþiei mai des decât în cazul operaþiu-
nilor de service normale, pentru a preveni
uzura excesivã.
Cavitate Siguranþã/ Descriere
Culoare
1 30 Amp Amp audio (B+)
Roz
2 15 Amp Trapã de acoperiº (B+)
Albastru
3 10 Amp Încãlzire oglindã (EBL)
Roºu
4 20 Amp Prizã spate (B+)
Galben
5 10 Amp Climatizare spate (R/O)
Roºu
6 10 Amp OCM (B+)
Roºu
7 20 Amp Blocare portiere (B+)
Galben
8 15 Amp Blocare col direcþie (B+)
Albastru
9 20 Amp Prizã (B+)
Galben
10 10 Amp Prizã exclusiv pornire
Roºu motor (R/O)
11 Liber
12 10 Amp Com. mem. lampã
Roºu interioarã(B+)
13 Liber
Cavitate Siguranþã/ Descriere
Culoare
14 20 Amp Brichetã (R/A)
Galben
15 10 Amp Mon pres anvelope
Roºu (R/O)
16 10 Amp SCM, OBD grup instr.
Roºu (B+)
17 15 Amp Lunetã (B+)
Albastru
19 10 Amp OCM (R/S)
Roºu
20 10 Amp WCM, grup instr. (R/S)
Roºu
21 15 Amp ªterg. autom. (temp
Albastru accesorii)
22 15 Amp ªtergãtor spate (B+)
Albastru
24 10 Amp PDC, FCM, A580 (R/S)
Roºu
25 10 Amp ABS, Comutator cutie
Roºu transfer(R/S)
CB1 20 Amp ªtergãtoare ciclu (B+)
CB2 20 Amp Scaune non - ciclu (B+)
CB3 20 Amp Geamuri non-ciclu
(Temp)
Locaþia panoului de siguranþe
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 129
Siguranþe compartiment motor
(Tabloul electric)
130
Cavitate Siguranþã/ Descriere
Culoare
1 40 Amp Ventilator clima
Verde
2 30 Amp Roz Prize
3 30 Amp Roz ªterg spate/Apr. R/O
4 30 Amp Roz Pompã ABS
5 50 Amp Calor cab 1 (Eclusiv
Roºu diesel
6 50 Amp Roºu ASD
7 30 Amp Roz Climã spate(XK)
8 40 Amp Temp acc/scaune
Verde
Cavitate Siguranþã/ Descriere
Culoare
9 Liber
10 40 Amp
Verde
11 30 Amp Roz Brich/Tractare
12 40 Amp EBL/Încãlzire
Verde oglindã
13 40 Amp JB Power
Verde
14 50 Amp Calor cab 2 (Eclusiv
Roºu diesel)
15 50 Amp Calor cab 3 (Eclusiv
Roºu diesel)
16 25 Amp IPM/Bobine
Natural
17 Liber
18 20 Amp TCM/Cuplaj climã
Galben
19 20 Amp Com apr
Galben
20 20 Amp Bat PCM (Excl benz)
Galben
21 30 Amp Roz Supape ABS
22 Liber
23 20 Amp FDCM
Galben
Cavitate Siguranþã/ Descriere
Culoare
24 20 Amp Pompã combustibil
Galben
25 20 Amp FDCM/E-Diferenþial.
Galben
26 15 Amp Hyd/PCM (exclusiv
Albastru Diesel)
27 15 Amp Lãmpi frânare/
Albastru oprire
28 25 Amp NGC/Injectoare
Natural
29 Liber
30 Liber
31 Minireleu Cutie Htr 1 Rly (Exclusiv
Diesel)
32 Minireleu Releu TCM (Exclusiv
benzinã)
33 Minireleu Releu demaror
34 Minireleu Releu cuplac climã
35 Minireleu Releu pompã combustibil
36 Minireleu Releu cal cabinã 3
(Exclusiv diesel)
38 Minireleu Releu cal cab 2
(Exclusiv diesel)
39 Minireleu Releu vent climã
40 Minireleu Releu ASD
Tablou electric
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 130
Siguranþe compartiment motor
(Modulul electric integrat)
131
Cavitate Siguranþã/ Descriere
Culoare
1 Mini Releu ºterg Pornit/Oprit
releu
2 Mini Releu ºterg Mare/Mic
releu
3 Mini Releu claxon
releu
4 Mini Releu ceaþã spate
releu (Exclusiv BUX)
5 Mini Releu remorcare/semna-
releu lizare St
Cavitate Siguranþã/ Descriere
Culoare
6 Micro Releu remorcare/semnal
Releu dr
7 Micro
Releu
8 10 Amp Releu pozitii
Roºu
9 10 Amp Poziþii st
Roºu
10 10 Amp Lãmpi remorcare
Roºu
11 Minireleu Releu vent
12 20 Amp Bat FCM #4
Galben
13 20 Amp Bat FCM #2
Galben
14 20 Amp Pedalã reglabilã
Galben
15 20 Amp Proiectoare de ceaþã
Galben
16 20 Amp Claxon
Galben
17 20 Amp Proiectoare de ceaþã
Galben
18 20 Amp Bat FCM #1
Galben
Cavitate Siguranþã/ Descriere
Culoare
19 20 Amp Remorcare/semnalizare
Galben St
20 20 Amp Bat FCM #3
Galben
21 20 Amp Remorcare/semnalizare
Galben Dr
22 30 Amp ModFDCM
Roz
23 50 Amp Vent rad
Roºu
24 Mini Relay Releu vent rad mic
25 Micro Releu proiectoare de
Releu ceaþã
26 Micro Releu pedalã regl
Releu
27 15 Amp IOD #1
Albastru
28 20 Amp IOD #2 (Audio)
Galben
29 10 Amp ORC (apr R/.S)
Roºu
30 10 Amp ORC (Apr R/O)
Roºu
)
Modul electronic integrat
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 131
SCOATEREA TEMPORARÃ DIN UZ A
AUTOMOBILULUI
Dacã nu utilizaþi automobilul dumneavoastrã
mai mult de 21 de zile, puteþi lua mãsuri de
protejare a bateriei. Puteþi efectua urmã-
toarele:
Scoateþi siguranþa #27 din modulul electric
inteligent etichetat IOD#1.
Sau deconectaþi cablul negativ de la baterie.
De fiecare datã când depozitaþi automobilul
sau nu îl utilizaþi o perioadã de timp (de ex.
în vacanþe) de minim douã sãptãmâni,
menþineþi pornit aerul condiþionat cu motorul
în regim de ralanti timp de aproximativ cinci
minute în modul pentru aer proaspãt ºi la
vitezã mare a ventilatorului. Astfel se va
asigura o lubrifiere adecvatã a sistemului
pentru a minimiza posibilitatea deteriorãrii
compresorului la repornirea sistemului.
ÎNLOCUIRE BECURI
Lãmpi interioare Tip bec
Lampã torpedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
Lampã mâner de susþinere . . . L002825W5W
Lãmpi pentru lecturã . . . . . . . . . . . . . VT4976
Lampã portbagaj . . . . . . . . . . . . . . . . 214-2
Lampã oglindã parasolar . . . . . . . . . . V26377
Lãmpi sub bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906
Grup de instrumente
(Iluminare generalã) . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Lampã avarie/centuri de siguranþã . . . . . . . 74
* Disponibil numai la dealerii autorizaþi.
Lãmpi exterioare Tip bec
Lãmpi de rezervã . . . . . . . . . . . . . . . . 3157A
Proiectoare de ceaþã . . . . . . . . . . . . . . . 9145
Poziþii faþã (Limitate). . . . . . . . . . . . . . 194NA
Poziþii faþã (Laredo) . . . . . . . . . . . . . . 194NA
Poziþii/Lãmpi de
semnalizare faþã (Limitate). . . . . . . . . .3157A
Poziþii/Lãmpi de
semnalizare faþã (Laredo) . . . . . . . . . . .3157A
Lampã perimetru faþã (Limitatã) . . . . . .194NA
Lampã perimetru faþã (Laredo) . . . . . . 194NA
Faruri (faza scurtã) . . . . . . . . . . . . . . . . .9006
Faruri (Fazã lungã) . . . . . . . . . . . . . . . . .9005
Lampã plãcuþã de înmatriculare spate . . . 168
Lãmpi frânare/poziþii spate . . . . . . . . . 3157A
Lãmpi de semnalizare spate (2). . . . . . 3157A
NOTÃ:
Numerele se referã la tipurile de becuri
disponibile în comerþ, care pot fi achiziþio-
nate de la dealerul autorizat.
Dacã trebuie înlocuit un bec, vizitaþi dealerul
autorizat sau consultaþi manualul de service.
132
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 132
CAPACITÃÞI LICHIDE
133
Combustibil (Aproximativ) 78 Litri 20,6 galoane
Filtru de ulei de motor
Motor 4.7 Litri 5.7 Litri 6 Qts
Motor 5.7 Litri 6.6 Litri 7 Qts
Motor Diesel 3,0 Litri 9.5 Litri 10 Qts
Sistem de rãcire *
Motor 4.7 Litri (Antigel Mopar
®
cu formulã pentru 5 ani/100.000 Mile) 13.7 Litri 14.5 Qts
Motor 5,7 Litri (Antigel Mopar
®
cu formulã pentru 5 ani/100.000 Mile) 13.7 Litri 14.5 Qts
Motor Diesel 3,0 Litri (Antigel Mopar
®
cu formulã pentru 5 ani/100.000 Mile) 13.2 Litri 14.5 Qts
* Include radiator ºi vas de expansiune umplut la nivelul MAX.
Metric S.U.A.
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 133
LICHIDE, LUBRIFIANÞI ªI PIESE ORIGINALE RECOMANDATE
Motor
134
Componentã Lichide, lubrifianþi sau piese originale
Antigel motor Antigel recomandat Mopar
®
cu formulã HOAT (Tehnologie pentru aditivi organici hibrizi) pentru 5 ani/160 000 km
Ulei motor - Benzinã (Tipuri non ACEA)
Pentru performanþe optime în toate condiþiile de funcþionare, producãtorul recomandã numai uleiuri de
motor certificate API în conformitate cu specificaþiile MS-6395. Aceste uleiuri certificate au lipite pe
partea din faþã a cutiei simbolul de certificare al Institutului American de Petrol (API). Utilizarea acestui
simbol indicã faptul cã uleiul a fost testat, certificat ºi i s-a acordat licenþã de cãtre Institutul American de
Petrol (API), pentru a îndeplini cerinþele standardelor solicitate de producãtori.
Producãtorul recomandã numai uleiurile de motor certificate API în conformitate cu standardul
DaimlerChrysler MS-6395.
Ulei de motor - Benzinã (Tipuri ACEA)
În cazul þãrilor care utilizeazã ca ulei de service tipurile de uleiuri europene ACEA, trebuie utilizate
uleiurile de motor corespunzãtoare standardelor ACEA A1/B1, A2/B2 sau A3/B3.
Ulei motor - Diesel Utilizaþi numai uleiuri de motor diesel în conformitate cu standardele de calitate API CH-3 sau CH-4.
În cazul þãrilor care utilizeazã ca ulei de service tipurile de uleiuri europene ACEA, trebuie utilizate
uleiurile de motor corespunzãtoare standardelor ACEA B3 sau B4.
Bujii Consultaþi eticheta - Vehicle Emission Control Information (Informaþii despre controlul emisiilor automo-
bilului)- din compartimentul motorului.
Alegere combustibil (Motoare benzinã) Cifrã octanicã 91
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 134
ªasiu
135
Componentã Lichide, lubrifianþi sau piese originale
Transmisie automatã (Motoare benzinã) Lichid transmisie automatã Mopar
®
ATF+4
Cutie de transfer Lichid transmisie automatã Mopar
®
ATF+4
Diferenþial punte (faþã - spate) Lubrifiant sintetic Mopar
®
pentru transmisie & punþi SAE 75W-140 (API-GL5) sau un echivalent cu aditivi
de modificare a frecãrii
Cilindru principal frânã Trebuie utilizat lichid de frânã Mopar
®
DOT 3, SAE J1703. Dacã nu este disponibil, se acceptã DOT 4.
Utilizaþi numai lichide de frânã recomandate.
Rezervor servodirecþie Acest sistem necesitã utilizarea lichidului hidraulic Mopar
®
(P/N 05142893AA)
Sau echivalent, în conformitate cu standardul DaimlerChrysler Material MS-10838.
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 135
136
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 136
137
PROGRAME DE ÎNTREÞINERE
PROGRAME DE ÎNTREÞINERE —
MOTOARE PE BENZINÃ ..........................................................138
Program “A” ........................................................................139
Program “B” ........................................................................143
PROGRAME DE ÎNTREÞINERE —
MOTOARE DIESEL ...................................................................149
Program “A” ........................................................................150
Program “B” ........................................................................152
8
137
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 137
PROGRAME DE ÎNTREÞINERE —
MOTOARE PE BENZINÃ
Existã douã programe de întreþinere ce prezin-
tã lucrãrile de service necesare pentru auto-
mobilul dumneavoastrã.
Primul este Programul “A”. Acest Program
este destinat automobilelor ce nu funcþioneazã
în nici una dintre condiþiile listate în Programul
“B”.
Al doilea este Programul “B”. Este destinat
automobilelor ce funcþioneazã în condiþiile lis-
tate mai jos ºi la începutul programului.
Temperatura pe timpul zilei ºi al nopþii se
situeazã sub 0
0
C (32
0
F)
Opriþi ºi porniþi la drum
Turare excesivã a motorului la ralanti.
Conducerea în condiþii de praf
Cãlãtorii scurte de mai puþin de 16,2 km
(10 mile)
Mai mult de 50% din durata totalã conduceþi
cu vitezã mare ºi susþinutã, în condiþii de
vreme caldã, de peste 32
0
C (90
0
F)
Tractarea unei remorci
Taxi, poliþie sau servicii de livrare (servicii
comerciale)
Conducerea pe teren accidentat sau prin
deºert
NOTÃ:
Cele mai multe dintre automobile sunt uti-
lizate în condiþiile menþionate în baza
Programului “B”.
Utilizaþi programul ce descrie cel mai bine
condiþiile în care conduceþi dumneavoastrã. În
cazul în care sunt listate durata ºi kilometrajul,
urmaþi intervalul ce are loc mai întâi.
La fiecare panã de combustibil
Verificaþi nivelul uleiului de motor la aproxi-
mativ 5 minute dupã oprirea unui motor com-
plet încãlzit. Verificarea nivelului de ulei când
automobilul se aflã pe o suprafaþã planã, va
îmbunãtãþi precizia indicaþiei nivelului de
ulei. Adãugaþi ulei dacã nivelul se aflã la sau
sub marcajul ADD (Completaþi) sau MIN
(Minim).
Verificaþi solventul din rezervorul sistemului
de spãlare a parbrizului ºi adãugaþi dacã
este necesar.
O datã pe lunã:
Verificaþi presiunea în anvelope ºi încercaþi
sã constataþi eventuala uzurã neuniformã
sau deteriorarea anvelopelor.
Verificaþi bateria, curãþaþi ºi strângeþi bor-
nele, dupã caz.
Verificaþi nivelul lichidelor în rezervorul
lichidului de rãcire, cilindrul principal de frânã
ºi lichidul de transmisie, ºi completaþi dacã
este necesar.
Verificaþi funcþionarea corectã a tuturor
luminilor ºi tuturor celorlalte articole elec-
trice.
La fiecare schimb de ulei
Schimbaþi filtrul de ulei al motorului.
Verificaþi sistemul de evacuare.
Verificaþi furtunurile sistemului de frânare.
Verificaþi lichidul de rãcire motor / nivelul de
antigel, furtunurile ºi clemele.
Dupã conducerea pe teren accidentat
inspectaþi în detaliu partea inferioarã a
podelei caroseriei. Examinaþi cuplul sis-
temelor de prindere pentru a constata even-
tuala slãbire a acestora.
138
ATENÞIE!
Nerespectarea instrucþiuni necesare pen-
tru întreþinerea automobilului poate deter-
mina deteriorarea acestuia
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 138
Program “A”
139
Kilometri
(Mile)
[Luni]
12 000
(7,500)
[6]
24 000
(15,000)
[12]
36 000
(22,500)
[18]
48 000
(30,000)
[24]
60 000
(37,500)
[30]
Schimbaþi uleiul de motor ºi filtru de ulei al motorului. X X X X X
Rotiþi anvelopele. X X X X X
Examinaþi filtrul de aer al motorului ºi înlocuiþi-l dacã este
necesar.
X
Înlocuiþi bujiile incandescente. X
Verificaþi cureaua de transmisie ºi înlocuiþi-o dacã este necesar. X
Lubrifiaþi pivoþii articulaþiei superioare ai direcþiei & pivoþii sus-
pensiei.
X X
Verificaþi plãcuþele de frânã. X
Drenaþi cutia de transfer ºi realimentaþi. X
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 139
140
Kilometri
(Mile)
[Luni]
72 000
(45,000)
[36]
84 000
(52,500)
[42]
96 000
(60,000)
[48]
108 000
(67,500)
[54]
Schimbaþi uleiul de motor ºi filtru de ulei al motorului. X X X X
Rotiþi anvelopele. X X X X
Examinaþi filtrul de aer al motorului ºi înlocuiþi-l dacã este necesar. X
Verificaþi supapa de reciclare a gazelor carterului ºi înlocuiþi-o dacã este
necesar.
X
Înlocuiþi bujiile incandescente. X
Verificaþi cablurile sistemului de aprindere ºi înlocuiþi-o dacã este necesar
(Numai 5,7L).
X
Verificaþi cureaua de transmisie ºi înlocuiþi-o dacã este necesar. X
Verificaþi plãcuþele de frânã. X X
Lubrifiaþi pivoþii articulaþiei superioare ai direcþiei & pivoþii suspensiei. X X
Drenaþi cutia de transfer ºi realimentaþi. X
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 140
141
Kilometri
(Mile)
[Luni]
120 000
(75,000)
[60]
132 000
(82,500)
[66]
144 000
(90,000)
[72]
156 000
(97,500)
[78]
Schimbaþi uleiul de motor ºi filtrul de ulei al motorului. X X X X
Rotiþi anvelopele. X X X X
Examinaþi filtrul de aer al motorului ºi înlocuiþi-l dacã este necesar. X
Verificaþi supapa de reciclare a gazelor carterului ºi înlocuiþi-o dacã este
necesar.
X X
Înlocuiþi bujiile incandescente. X X
Verificaþi cureaua de transmisie ºi înlocuiþi-o dacã este necesar. X
Lubrifiaþi pivoþii articulaþiei superioare ai direcþiei & pivoþii suspensiei. X X
Eliminaþi ºi înlocuiþi lichidul de rãcire motor / antigelul. X
Verificaþi plãcuþele de frânã. X
Drenaþi cutia de transfer ºi realimentaþi. X
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 141
De asemenea, ori de câte ori observaþi o
defecþiune sau suspectaþi o defecþiune trebuie
efectuate lucrãri de inspecþie ºi service.
Pãstraþi toate chitanþele.
Acest program de întreþinere este recoman-
dat proprietarului de cãtre producãtor, dar nu
este necesarã pentru a menþine garanþia emisi-
ilor.
142
Kilometri
(Mile)
[Luni]
160 000
(100,000)
168 000
(105,000)
[84]
180 000
(112,500)
[90]
192 000
(120,000)
[96]
Schimbaþi uleiul de motor ºi filtrul de ulei al motorului. X X X
Rotiþi anvelopele. X X X
Examinaþi filtrul de aer al motorului ºi înlocuiþi-l dacã este necesar. X
Verificaþi supapa de reciclare a gazelor carterului ºi înlocuiþi-o dacã este
necesar.
X
Înlocuiþi bujiile incandescente. X
Verificaþi cablurile sistemului de aprindere ºi înlocuiþi-o dacã este necesar
(Numai 5,7L).
X
Verificaþi cureaua de transmisie ºi înlocuiþi-o dacã este necesar. X
Lubrifiaþi pivoþii articulaþiei superioare ai direcþiei & pivoþii suspensiei. X X
Verificaþi plãcuþele de frânã. X
Eliminaþi ºi înlocuiþi lichidul de rãcire motor / antigelul, dacã nu este înlocuit la
un interval de 60 de luni.
X
Eliminaþi ºi înlocuiþi lichidul de rãcire motor / antigelul, dacã nu este înlocuit la
un interval de 160 km (100,000 mile).
X
Drenaþi cutia de transfer ºi realimentaþi. X
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 142
Program “B”
Urmaþi acest program dacã utilizaþi de obicei
automobilul în una sau mai multe din urmã-
toarele condiþii.
Temperatura pe timpul zilei ºi al nopþii se
situeazã sub 0
0
C (32
0
F)
Opriþi ºi porniþi la drum
Turare excesivã a motorului la ralanti
Conducerea în condiþii de praf
Cãlãtorii scurte de mai puþin de 16,2 km (10
mile)
Mai mult de 50% din timpul în care con-
duceþi, conduceþi cu vitezã mare ºi susþinutã,
în condiþii de vreme caldã, de peste 32
0
C
(90
0
F)
Tractarea unei remorci
Taxi, poliþie sau servicii de livrare (servicii
comerciale)
Conducerea pe teren accidentat sau prin
deºert
143
Kilometri
(Mile)
5 000
(3,000)
10 000
(6,000)
14 000
(9,000)
19 000
(12,000)
24 000
(15,000)
Schimbaþi uleiul de motor ºi filtrul de ulei al motorului. X X X X X
Rotiþi anvelopele. X X
Examinaþi filtrul de aer al motorului ºi înlocuiþi-l dacã este
necesar.
X
Lubrifiaþi pivoþii articulaþiei superioare ai direcþiei & pivoþii sus-
pensiei.
X X
Drenaþi ºi realimentaþi cu lubrifiant puntea faþã ºi spate. X
Verificaþi plãcuþele de frânã.
X
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 143
144
Kilometri
(Mile)
29 000
(18,000)
34 000
(21,000)
38 000
(24,000)
43 000
(27,000)
48 000
(30,000)
Schimbaþi uleiul de motor ºi filtrul de ulei al motorului. X X X X X
Rotiþi anvelopele. X X X
Examinaþi filtrul de aer al motorului ºi înlocuiþi-l dacã este
necesar.
X
Verificaþi supapa de reciclare a gazelor carterului ºi
înlocuiþi-o dacã este necesar.
X
Înlocuiþi bujiile incandescente. X
Lubrifiaþi pivoþii articulaþiei superioare ai direcþiei & pivoþii sus-
pensiei.
X X X
Drenaþi ºi realimentaþi cu lubrifiant puntea faþã ºi spate. X
Verificaþi plãcuþele de frânã. X
Drenaþi cutia de transfer ºi realimentaþi. X
Kilometri
(Mile)
53 000
(33,000)
58 000
(36,000)
62 000
(39,000)
67 000
(42,000)
72 000
(45,000)
Schimbaþi uleiul de motor ºi filtrul de ulei al motorului. X X X X X
Rotiþi anvelopele. X X
Examinaþi filtrul de aer al motorului ºi înlocuiþi-l dacã este
necesar.
X
Drenaþi ºi realimentaþi cu lubrifiant puntea faþã ºi spate. X
Verificaþi plãcuþele de frânã. X
Lubrifiaþi pivoþii articulaþiei superioare ai direcþiei & pivoþii sus-
pensiei.
X X
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 144
NOTÃ:
Aplicaþi numai dacã automobilul este uti-
lizat pentru tractarea frecventã a unei remorci
sau pentru servicii transport/comerciale.
145
Kilometri
(Mile)
77 000
(48,000)
82 000
(51,000)
86 000
(54,000)
91 000
(57,000)
96 000
(60,000)
Schimbaþi uleiul de motor ºi filtru de ulei al motorului. X X X X X
Rotiþi anvelopele. X X X
Examinaþi filtrul de aer al motorului ºi înlocuiþi-l dacã este
necesar.
X
Verificaþi supapa de reciclare a gazelor carterului ºi
înlocuiþi-o dacã este necesar.
X
Înlocuiþi bujiile incandescente. X
Verificaþi cablurile sistemului de aprindere ºi înlocuiþi-o
dacã este necesar (Numai 5,7L).
X
Verificaþi cureaua de transmisie ºi înlocuiþi-o dacã este necesar. X
Lubrifiaþi pivoþii articulaþiei superioare ai direcþiei & pivoþii sus-
pensiei.
X X X
Verificaþi plãcuþele de frânã. X X
Drenaþi ºi realimentaþi cu lubrifiant puntea faþã ºi spate. X X
Drenaþi ºi realimentaþi cu lichid pentru transmisia automatã ºi înlocuiþi
filtrul principal de ulei al carterului (Numai la motoarele de 4,7L/5,7L).
X
Drenaþi ºi realimentaþi cu lichid cutia de transfer. X
Eliminaþi ºi înlocuiþi lichidul de rãcire motor / antigelul la 60 de
luni, dacã nu este înlocuit la 102,000 mile (163 000 km).
X
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 145
146
Kilometri
(Mile)
101 000
(63,000)
106 000
(66,000)
110 000
(69,000)
115 000
(72,000)
120 000
(75,000)
Schimbaþi uleiul de motor ºi filtrul de ulei al motorului. X X X X X
Rotiþi anvelopele. X X
Examinaþi filtrul de aer al motorului ºi înlocuiþi-l dacã este
necesar.
X
Verificaþi cureaua de transmisie ºi înlocuiþi-o dacã este necesar. X
Lubrifiaþi pivoþii articulaþiei superioare ai direcþiei & pivoþii sus-
pensiei.
X X
Verificaþi plãcuþele de frânã. X
Drenaþi ºi realimentaþi cu lubrifiant puntea faþã ºi spate. X
Kilometri
(Mile)
125 000
(78,000)
130 000
(81,000)
134 000
(84,000)
139 000
(87,000)
144 000
(90,000)
Schimbaþi uleiul de motor ºi filtrul de ulei al motorului. X X X X X
Rotiþi anvelopele. X X X
Examinaþi filtrul de aer al motorului ºi înlocuiþi-l dacã este
necesar.
X
Verificaþi supapa de reciclare a gazelor carterului ºi
înlocuiþi-o dacã este necesar.
X
Înlocuiþi bujiile incandescente. X
Verificaþi cureaua de transmisie ºi înlocuiþi-o dacã este necesar. X
Lubrifiaþi pivoþii articulaþiei superioare ai direcþiei & pivoþii sus-
pensiei.
X X X
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 146
147
Kilometri
(Mile)
149 000
(93,000)
154 000
(96,000)
158 000
(99,000)
163 000
(102,000)
168 000
(105,000)
Schimbaþi uleiul de motor ºi filtrul de ulei al motorului. X X X X X
Rotiþi anvelopele. X X
Examinaþi filtrul de aer al motorului ºi înlocuiþi-l dacã este
necesar.
X
Verificaþi cureaua de transmisie ºi înlocuiþi-o dacã este necesar. X
Lubrifiaþi pivoþii articulaþiei superioare ai direcþiei & pivoþii
suspensiei.
X X
Verificaþi plãcuþele de frânã. X
Drenaþi ºi realimentaþi cu lubrifiant puntea faþã ºi spate. X
Eliminaþi ºi înlocuiþi lichidul de rãcire motor / antigelul, dacã nu
este înlocuit la un interval de 60 de luni.
X
Kilometri
(Mile)
125 000
(78,000)
130 000
(81,000)
134 000
(84,000)
139 000
(87,000)
144 000
(90,000)
Drenaþi ºi realimentaþi cu lichid cutia de transfer. X
Verificaþi plãcuþele de frânã. X
Drenaþi ºi realimentaþi cu lubrifiant puntea faþã ºi spate. X
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 147
NOTÃ:
Aplicaþi numai dacã automobilul este utilizat
pentru tractarea frecventã a unei remorci sau pen-
tru servicii transport/comerciale.
De asemenea, ori de câte ori observaþi o defecþiune
sau suspectaþi o defecþiune trebuie efectuate lucrãri
de inspecþie ºi service. Pãstraþi toate chitanþele.
Acest program de întreþinere este recomandat
proprietarului de cãtre producãtor, dar nu este nece-
sarã pentru a menþine garanþia emisiilor.
148
Kilometri
(Mile)
173 000
(108,000)
178 000
(111,000)
182 000
(114,000)
187 000
(117,000)
192 000
(120,000)
Schimbaþi uleiul de motor ºi filtrul de ulei al motorului. X X X X X
Rotiþi anvelopele. X X X
Examinaþi filtrul de aer al motorului ºi înlocuiþi-l dacã este
necesar.
X
Verificaþi supapa de reciclare a gazelor carterului ºi
înlocuiþi-o dacã este necesar.
X
Înlocuiþi bujiile incandescente. X
Verificaþi cablurile sistemului de aprindere ºi înlocuiþi-o
dacã este necesar (Numai 5,7L).
X
Verificaþi cureaua de transmisie ºi înlocuiþi-o dacã este necesar. X
Lubrifiaþi pivoþii articulaþiei superioare ai direcþiei & pivoþii suspensiei. X X X
Verificaþi plãcuþele de frânã. X X
Drenaþi ºi realimentaþi cu lubrifiant puntea faþã ºi spate. X X
Drenaþi ºi realimentaþi cu lichid pentru transmisia automatã, înlocuiþi fil-
trul principal de ulei al carterului ºi filtrul amovibil de retur al sistemului
de rãcire (dacã existã în dotare). (Doar la modelele de 4,7 ºi 5,7 litri).
X
Drenaþi ºi realimentaþi cu lichid cutia de transfer. X
Eliminaþi ºi înlocuiþi lichidul de rãcire motor / antigelul la 120 de
luni, dacã nu este înlocuit la 102,000 mile (163 000 km).
X
AVERTISMENT!
Dacã lucraþi la sau în jurul motorului unui automo-
bil, puteþi fi grav rãnit. Efectuaþi numai lucrãrile de
service pentru care aveþi echipamentele corespun-
zãtoare. Dacã aveþi vreo îndoialã cu privire la
capacitatea dvs. de a executa o lucrare de service,
duceþi automobilul la un mecanic calificat.
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 148
PROGRAME DE ÎNTREÞINERE -
MOTOARE DIESEL
Existã douã programe de întreþinere ce prezin-
tã lucrãrile de service necesare pentru auto-
mobilul dumneavoastrã.
Primul este Programul “A”. Acest Program
este destinat automobilelor ce nu funcþioneazã
în nici una din condiþiile listate în Programul
“B”.
Al doilea este Programul “B”. Este destinat
automobilelor ce funcþioneazã în condiþiile lis-
tate mai jos ºi la începutul programului.
Temperatura pe timpul zilei ºi al nopþii se
situeazã sub 0
0
C (32
0
F).
Opriþi ºi porniþi la drum.
Turare excesivã a motorului la ralanti.
Mediu cu praf.
Cãlãtorii scurte de mai puþin de 16,2 km (10
mile).
Mai mult de 50% din timpul în care conduceþi,
conduceþi cu vitezã mare ºi susþinutã, în
condiþii de vreme caldã, de peste 32
0
C (90
0
F).
Tractarea unei remorci.
Taxi, poliþie sau servicii de livrare (servicii
comerciale).
Conducerea pe teren accidentat sau prin
deºert.
NOTÃ:
Cele mai multe dintre automobile sunt uti-
lizate în condiþiile menþionate în baza
Programului “B”.
Utilizaþi programul ce descrie cel mai bine
condiþiile în care conduceþi dumneavoastrã. În
cazul în care sunt listate timpul ºi kilometrajul,
urmaþi intervalul ce are loc mai întâi.
La fiecare panã de combustibil
Verificaþi nivelul uleiului de motor la aproxi-
mativ 5 minute dupã oprirea unui motor com-
plet încãlzit. Verificarea nivelului de ulei când
automobilul se aflã pe o suprafaþã planã, va
îmbunãtãþi precizia indicaþiei nivelului de
ulei. Adãugaþi ulei dacã nivelul se aflã la sau
sub marcajul ADD (Completaþi) sau MIN
(Minim).
Verificaþi solventul din rezervorul sistemului
de spãlare a parbrizului ºi adãugaþi dacã
este necesar.
O datã pe lunã:
Verificaþi presiunea în anvelope ºi încercaþi
sã constataþi eventuala uzurã neuniformã
sau deteriorarea anvelopelor.
Verificaþi bateria ºi curãþaþi ºi strângeþi bor-
nele, dupã caz.
Verificaþi nivelul lichidului de rãcire
motor/antigelul din rezervorul de dezaerare,
cilindrul principal de frânã ºi lichidul de trans-
misie, ºi completaþi dacã este necesar.
Verificaþi funcþionarea corectã a tuturor
luminilor ºi tuturor celorlalte articole elec-
trice.
La fiecare schimb de ulei
Schimbaþi filtru de ulei al motorului.
Verificaþi sistemul de evacuare.
Verificaþi furtunurile sistemului de frânare.
Verificaþi lichidul de rãcire motor / nivelul de
antigel, furtunurile ºi clemele.
Verificaþi curelele de transmisie multi-
funcþionale ale motorului. Înlocuiþi dacã este
necesar.
Verificaþi prezenþa apei în filtrul de com-
bustibil/Senzor prezenþã apã în filtrul de
combustibil/separatorul de apã.
149
ATENÞIE!
Nerespectarea instrucþiunilor necesare
pentru întreþinerea automobilului poate
determina deteriorarea acestuia
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 149
Program “A”
150
Kilometri
(Mile)
20 000
(12,500)
40 000
(25,000)
60 000
(37,500)
80 000
(50,000)
Schimbaþi uleiul de motor ºi filtrul de ulei al motorului. X X X X
Rotiþi anvelopele. X X X X
Verificaþi elementul filtrului de aer al motorului. Înlocuiþi dacã este
necesar.
X X X X
Înlocuiþi elementul filtrului de aer al motorului. X X
Înlocuiþi filtrul de combustibil / separatorul de apã. X X
Lubrifiaþi pivoþii articulaþiei superioare ai direcþiei & pivoþii suspensiei. X X
Verificaþi plãcuþele de frânã. X X
Drenaþi cutia de transfer ºi realimentaþi. X X
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 150
Ori de câte ori observaþi o defecþiune sau sus-
pectaþi o defecþiune trebuie efectuate lucrãri
de inspecþie ºi service. Pãstraþi toate chi-
tanþele.
Înlocuirea unor astfel de componente este
necesarã atunci când apare uzura superfi-
cialã, jocul rulmenþilor sau scurgeri de ulei evi-
dente.
151
Kilometri
(Mile)
100 000
(62,500)
120 000
(75,000)
140 000
(87,500)
160 000
(100,000)
Schimbaþi uleiul de motor ºi filtrul de ulei al motorului. X X X X
Rotiþi anvelopele. X X X X
Verificaþi elementul filtrului de aer al motorului. Înlocuiþi dacã este
necesar.
X X X X
Înlocuiþi elementul filtrului de aer al motorului. X X
Înlocuiþi filtrul de combustibil / separatorul de apã. X X
Înlocuiþi cureaua de distribuþie a motorului ºi rolele libere. X
Examinaþi întinzãtorul curelei de distribuþie ºi înlocuiþi-l dacã este necesar. X
Eliminaþi ºi înlocuiþi lichidul de rãcire motor. X
Înlocuiþi cureaua de transmisie multifuncþionalã a motorului. X
Lubrifiaþi pivoþii articulaþiei superioare ai direcþiei & pivoþii suspensiei. X X
Verificaþi plãcuþele de frânã. X X
Drenaþi cutia de transfer ºi realimentaþi. X X
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 151
Program “B”
Urmaþi Programul “B” dacã utilizaþi de obicei
automobilul în una sau mai multe din urmã-
toarele condiþii.
Temperatura pe timpul zilei ºi al nopþii se
situeazã sub 0
0
C (32
0
F).
Opriþi ºi porniþi la drum.
Turare excesivã a motorului la ralanti.
Mediu cu praf.
Cãlãtorii scurte de mai puþin de 16,2 km
(10 mile).
Mai mult de 50% din timpul în care con-
duceþi, conduceþi cu vitezã mare ºi susþinutã,
în condiþii de vreme caldã, de peste 32
0
C
(90
0
F).
Tractarea unei remorci.
Taxi, poliþie sau servicii de livrare (servicii
comerciale).
Conducerea pe teren accidentat sau prin
deºert.
152
Kilometri
(Mile)
10 000
(6,250)
20 000
(12,500)
30 000
(18,750)
40 000
(25,000)
50 000
(31,250)
Schimbaþi uleiul de motor ºi filtrul de ulei al motorului. X X X X X
Rotiþi anvelopele. X X X
Verificaþi elementul filtrului de aer al motorului. Înlocuiþi
dacã este necesar.
X X X X X
Înlocuiþi elementul filtrului de aer al motorului. X X
Înlocuiþi filtrul de combustibil / separatorul de apã. X
Lubrifiaþi pivoþii articulaþiei superioare ai direcþiei & pivoþii sus-
pensiei.
X X
Verificaþi plãcuþele de frânã. X X
Drenaþi cutia de transfer ºi realimentaþi. X
Drenaþi ºi realimentaþi cu lubrifiant puntea faþã ºi spate. X X
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 152
153
Kilometri
(Mile)
60 000
(37,500)
70 000
(43,750)
80 000
(50,000)
90 000
(56,250)
100 000
(62,500)
Schimbaþi uleiul de motor ºi filtrul de ulei al motorului. X X X X X
Rotiþi anvelopele. X X
Verificaþi elementul filtrului de aer al motorului. Înlocuiþi
dacã este necesar.
X X X X X
Înlocuiþi elementul filtrului de aer al motorului. X X X
Înlocuiþi filtrul de combustibil / separatorul de apã. X
Înlocuiþi cureaua de transmisie multifuncþionalã a motorului. X
Lubrifiaþi pivoþii articulaþiei superioare ai direcþiei & pivoþii sus-
pensiei.
X X X
Verificaþi plãcuþele de frânã. X X X
Drenaþi ºi realimentaþi cu lubrifiant puntea faþã ºi spate. X X X
Drenaþi cutia de transfer ºi realimentaþi. X
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 153
Aplicaþi numai dacã automobilul este uti-
lizat pentru tractarea frecventã a unei remorci
sau pentru servicii transport/comerciale.
Înlocuirea unor astfel de componente este
necesarã atunci când se produce uzura
superficialã, jocul rulmenþilor sau scurgeri de
ulei evidente.
Ori de câte ori observaþi o defecþiune sau sus-
pectaþi o defecþiune, trebuie efectuate lucrãri
de inspecþie ºi service. Pãstraþi toate chi-
tanþele.
154
Kilometri
(Mile)
110 000
(68,750)
120 000
(75,000)
130 000
(81,250)
140 000
(87,500)
150 000
(93,750)
160 000
(100,000)
Schimbaþi uleiul de motor ºi filtrul de ulei al motorului. X X X X X
X
Rotiþi anvelopele. X X X
X
Verificaþi elementul filtrului de aer al motorului. Înlocuiþi
dacã este necesar.
X X X X X
Înlocuiþi elementul filtrului de aer al motorului. X X
X
Înlocuiþi cureaua de transmisie multifuncþionalã a motorului. X
X
Înlocuiþi cureaua de distribuþie a motorului ºi rolele libere.
X
Examinaþi întinzãtorul curelei de distribuþie ºi înlocuiþi-l dacã
este necesar.
X
Înlocuiþi filtrul de combustibil / separatorul de apã. X
X
Eliminaþi ºi înlocuiþi lichidul de rãcire motor / antigelul.
X
Lubrifiaþi pivoþii articulaþiei superioare ai direcþiei & pivoþii sus-
pensiei.
X X
X
Verificaþi plãcuþele de frânã. X X
Drenaþi cutia de transfer ºi realimentaþi. X
Drenaþi ºi realimentaþi cu lubrifiant puntea faþã ºi spate. X X
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 154
Service 1
Kilometraj
Nr. Ordin de reparaþie
Data
ªTAMPILÃ ªI SEMNÃTURÃ DEALER AUTORIZAT
Service 3
Kilometraj
Nr. Ordin de reparaþie
Data
ªTAMPILÃ ªI SEMNÃTURÃ DEALER AUTORIZAT
Service 2
Kilometraj
Nr. Ordin de reparaþie
Data
ªTAMPILÃ ªI SEMNÃTURÃ DEALER AUTORIZAT
Service 4
Kilometraj
Nr. Ordin de reparaþie
Data
ªTAMPILÃ ªI SEMNÃTURÃ DEALER AUTORIZAT
155
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 155
Service 5
Kilometraj
Nr. Ordin de reparaþie
Data
ªTAMPILÃ ªI SEMNÃTURÃ DEALER AUTORIZAT
Service 7
Kilometraj
Nr. Ordin de reparaþie
Data
ªTAMPILÃ ªI SEMNÃTURÃ DEALER AUTORIZAT
Service 6
Kilometraj
Nr. Ordin de reparaþie
Data
ªTAMPILÃ ªI SEMNÃTURÃ DEALER AUTORIZAT
Service 8
Kilometraj
Nr. Ordin de reparaþie
Data
ªTAMPILÃ ªI SEMNÃTURÃ DEALER AUTORIZAT
156
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 156
Service 9
Kilometraj
Nr. Ordin de reparaþie
Data
ªTAMPILÃ ªI SEMNÃTURÃ DEALER AUTORIZAT
Service 11
Kilometraj
Nr. Ordin de reparaþie
Data
ªTAMPILÃ ªI SEMNÃTURÃ DEALER AUTORIZAT
Service 10
Kilometraj
Nr. Ordin de reparaþie
Data
ªTAMPILÃ ªI SEMNÃTURÃ DEALER AUTORIZAT
Service 12
Kilometraj
Nr. Ordin de reparaþie
Data
ªTAMPILÃ ªI SEMNÃTURÃ DEALER AUTORIZAT
157
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 157
Service 13
Kilometraj
Nr. Ordin de reparaþie
Data
ªTAMPILÃ ªI SEMNÃTURÃ DEALER AUTORIZAT
Service 15
Kilometraj
Nr. Ordin de reparaþie
Data
ªTAMPILÃ ªI SEMNÃTURÃ DEALER AUTORIZAT
Service 14
Kilometraj
Nr. Ordin de reparaþie
Data
ªTAMPILÃ ªI SEMNÃTURÃ DEALER AUTORIZAT
Service 16
Kilometraj
Nr. Ordin de reparaþie
Data
ªTAMPILÃ ªI SEMNÃTURÃ DEALER AUTORIZAT
158
jeep_manual de utilizare final!!!.qxp 7/6/2005 12:59 PM Page 158
DACÃ AVEÞI NEVOIE DE ASISTENÞÃ TEHNICÃ
DACÃ AVEÞI NEVOIE DE ASISTENÞÃ TEHNICÃ . . . . . . . .162
ARGENTINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
AUSTRALIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
AUSTRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
CARAIBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
BELGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
BOLIVIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
BRAZILIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
BULGARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
CHILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
COLUMBIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
COSTA RICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
CROAÞIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
REPUBLICA CEHÃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
DANEMARCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
REPUBLICA DOMINICANÃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
ECUADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
EL SALVADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
ESTONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
159
9
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 159
160
FINLANDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
FRANÞA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
GERMANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI . . . . . . . . . . . .164
GRECIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
GUATEMALA (Notã numai pentru Jeep) . . . . . . . . . . . .164
GUATEMALA (Notã numai pentru Chrysler & Dodge) . . .164
HONDURAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
UNGARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
IRLANDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
ITALIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
LETONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
LITUANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
OLANDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
NORVEGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
PANAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
PARAGUAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
PERU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
POLONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
PORTUGALIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
PUERTO RICO
ªI INSULELE VIRGINE ALE STATELOR UNITE . . . . . .165
ROMÂNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
RUSIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
SLOVENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
SPANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 160
SUEDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
ELVEÞIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
TAIVAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
UCRAINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII . . . . . . . . . . . . . . .166
URUGUAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
VENEZUELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
161
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 161
DACÃ AVEÞI NEVOIE
DE ASISTENÞÃ TEHNICÃ
Distribuitorii producãtorului sunt foarte interesaþi
sã vã asigure satisfacþie în privinþa produselor ºi
serviciilor oferite de aceºtia. Dacã apare o
problemã de service sau alte dificultãþi, vã reco-
mandãm sã respectaþi urmãtoarele etape:
Discutaþi problemele survenite cu dealerul
autorizat, cu directorul dealerului sau directorul
atelierului de service. Personalul de conducere
al dealerilor autorizaþi se aflã în cea mai bunã
mãsurã sã vã rezolve rapid problemele.
Când contactaþi distribuitorul, vã rugãm sã
oferiþi urmãtoarele informaþii:
Numele, adresa ºi numãrul dvs. de telefon.
Seria ºasiului (aceastã serie alcãtuitã din 17
cifre se aflã înscrisã pe plãcuþa sau eticheta
inscripþionatã situatã în colþul stânga faþã al
planºei de bord, vizibilã prin parbriz. De
asemenea, poate fi extrasã ºi din talonul
automobilului sau titlu).
Dealerul autorizat pentru vânzare ºi service.
Data de livrare a automobilului ºi distanþa
curentã indicatã de kilometraj.
Istoricul lucrãrilor de service ale automobilu-
lui dvs.
O descriere precisã a problemelor ºi condiþii-
le în care acestea au avut loc.
ARGENTINA
DaimlerChrysler Argentina S.A. Av. del
Libertador 2424, Piso 11
C1425AAX-Bs. As. Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+ 54–11) 4808–8700
AUSTRALIA
DaimlerChrysler Australia/Pacific Pty. Ltd.
ACN 004 411 410
Departamentul Auto Chrysler
P.O. Box 4214 Mulgrave 3170
Ph. (03) 8561–5000
AUSTRIA
TNT MAILFAST
C/O Chrysler Austria
BRU/BRU/37850
P.O. BOX 195
IZ NOE SUED OBJ 58B STRASSE 7
A-2355 WIENER NEUDORF
Tel.: 01 546 5151 31
Fax: 01 546 5151 32
CARAIBE
Interamericana Trading Company Warrens,
St. Michael
Barbados, West Indies
Tel.: 246–417–8000
Fax: 246–425–2888
BELGIA
TNT MAILFAST
C/O DaimlerChrysler Belgium Luxembourg
BRU/BRU/37850
Antwoord Nummer 1930–32
B-1930 Zaventem
Tel.: 0800/94634
Fax: 02 717 33 01
BOLIVIA
Corporacion Transandina S.R.L. Plaza Isabel
La Catolica 2479
P.O. Box 12316
Tel.: (591–2) 243–0043
Fax: (591–2) 244–2887
BRAZILIA
DaimlerChrysler do Brasil Ltda. Av. Alfred
Jurzykowski, 562
09680-900 Sao Bernardo do Campo-S.P
Tel: 55-0-800-703-7130
Fax: 55-19-3725-3635
BULGARIA
BALKAN STAR Resbarska Str. 5
1510 Sofia
Tel.: 359 2 91988
Fax: 359 2 945 40 14
162
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 162
CHILE
Comercial Chrysler S.A.
Av. Americo Vespucio 1601, Quilicura
Santiago
Tel.: 56–2–620–7650
Fax: 56–2–603–1902
COLUMBIA
Crump America S.A. Autopista Norte Km. 19
Santafé de Bogotá
Tel.: 571–667–1000
Fax: 571–676–0174
COSTA RICA
Auto Matra
La Uruca Antiguo Edificio Matra, Apt. 124
San Jose
Tel.: 506–295–0366
Fax: 506–221–7741
CROAÞIA
EUROLINE d.o.o. Kovinska 5
10 000 Zagreb
Tel.: 385 1 3441 111
Fax: 385 1 3441 113
REPUBLICA CEHÃ
DaimlerChrysler Automotive Bohemia s.r.o.
corner – Türkova and mírového hnutí
149 00 Praga 4 – Chodov
Republica Cehã
Tel.: 420–2–71077–111
Tel.: 420–2–25101–111
Fax: 420–2–71077–507
DANEMARCA
CHRYSLER JEEP DENMARK C/O TNT
BRU/BRU/37850
POSTBOKS 1513
2650 HVIDOVRE
Tel.: 35 256 830
Fax: 35 256 832
REPUBLICA DOMINICANÃ
Reid Y Pellerano C. Por A.
John F. Kennedy Casi Esq. Lope de Vega
Santo Domingo
Tel.: 809–562–7211
Fax: 809–562–3667
ECUADOR
Chrysler Jeep Automotriz del Ecuador
Av. Juan Tanca Marengo y Calle 11
Guayaquil
Tel.: 59–3–429–2244
Fax: 59–3–428–7835
EL SALVADOR
Intermotores S.A.
Colonia y Boulevard Santa Elena y Calle
Apa- nenca
Antiguo Cuscatlan, San Salvador
Tel.: 503–273–0988
Fax: 503–289–3055
ESTONIA
Silberauto AS Järvevana tee 11
11314 Tallinn
Tel.: 06 266 098
Tel.: 06 266 050
Fax: 06 266 066
FINLANDA
Aro Yhtymä Oy - Chrysler Division
Ristipellontie 1- 9
00390 Helsinki
Tel.: 09 547 7393
Tel.: 09 547 7531
Fax: 09 547 7485
Fax: 09 547 7378
163
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 163
FRANÞA
TNT MAILFAST
C/O Chrysler France
BRU/BRU/37850
Boîte Postale 52
93152 Le Blanc Mesnil Cedex
Tel.: 01 64 53 80 01
Fax: 01 64 53 80 02
GERMANIA
TNT MAILFAST GmbH C/O Chrysler
Deutschland BRU/BRU/37850
Postfach 920109
51151 Köln
Tel.: 01803 000361
Fax: 01803 000363
MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI
TNT MAILFAST
C/O DaimlerChrysler Belgium/Luxembourg
BRU/BRU/37850
Antwoord Nummer 1930–32
1930 Zaventem
Belgia
Tel.: 0800 6661
Fax: 32 02 717 33 01
GRECIA
Chrysler Jeep Import Hellas S.A.
131, Iera Odos Str.
122 41 Atena
Tel.: 01 3428412
Fax: 01 3428418
GUATEMALA (Notã numai pentru Jeep)
Importadora Comercial Industrial S.A. (ICISA)
24 Calle 5–78, Zona 11
Apartado 2296
Ciudad de Guatemala
Tel.: 502–276–0841
Fax: 502–276–5786
GUATEMALA (Notã numai pentru
Chrysler & Dodge)
Vimeco
7A AV. 14–80 Zona 9
Ciudad de Guatemala
Tel.: 502–231–0084
Fax: 502–232–6119
HONDURAS
Carros Americanos SACV Boulevard Centro
América Tegucigalpa
Tel.: 504–359268
Fax: 504–321795
UNGARIA
Chrysler Jeep Import Hungary
Mogyoródi út 34–40
Budapesta, H-1149
Tel.: 01 2672116
Tel.: 01 2672117
Fax: 01 2672115
IRLANDA
C.J. IRELAND CONCESSIONAIRES LIMITED
Clonlara Avenue
Baldonnell Business Park
Baldonnell Dublin 22. Irlanda
Tel.: 1890 946866
ITALIA
DaimlerChrylser Italia S.p.A. Via Giulio
Vincenzo Bona 110
00156 Roma Service: Tel.: 06–4144–2812
Fax: 06–4144–2097
Fax: 06–4144–2813
Numere de urgenþã: Italia 800–23–37–87
Din altã þarã: 0039–02–26609402
164
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 164
LETONIA
TC MOTORS LTD.
40 Krasta Str. LV-1003 Riga
Tel.: 07 812 312
Fax: 07 812 313
LITUANIA
UAB -Chrysler Jeep Autocentras-
Laisves av. 125 A
LT - 2022 VILNIUS Tel.: 02 301037
Fax: 02 301036
OLANDA
DaimlerChrysler Nederland Van Deventerlaan 50
3528 AE Utrecht
Tel: 0302 47 19 11
Fax: 0302 47 16 00
NORVEGIA
MØller U.S. Import A/S
Økernveien 99
0513 Oslo
Tel.: 47 22 88 29 00
Fax: 47 22 88 29 05
PANAMA
Motores Superiores S.A. Apartado 87-2079
Calle 50 y Av. No. 68
Panamá 7
Tel.: 507-270?1144
Fax: 507-270?1976
PARAGUAI
Cencar S.A.
Av. Mcal Lopez Esq. Tte. Jose Lopez
Asuncion, Paraguay
Tel.: 595-21-515-911
Fax: 595-21-515-924
PERU
Divemotor S.A.
Av. Canada 1160 La Victoria
Lima, Peru
Tel.: 51-1-224-0522
Fax: 51-1-224-0266
POLONIA
DaimlerChrysler Automotive Polska
Chrysler Office
Stawki 2 (36 Pietro)
00-193 Varºovia
Tel.: 022 860 68 00
Fax: 022 860 68 05
PORTUGALIA
Chrysler Jeep Import Portugal
Avenida da Liberdabe 110-3°
1269-046 Lisabona
Tel.: 21 323 91 00
Fax: 21 323 91 99
PUERTO RICO ªI INSULELE VIRGINE
ALE STATELOR UNITE
Chrysler International Services, S.A.
P.O. Box 191857
San Juan 00919-1857
Tel.: 787-782-5757
Fax: 787-782-3345
ROMÂNIA
RUSIA
DaimlerChrysler Automotive Russia SAO
1st Kolobovskij pereulok 23
103051 Moscova
Tel.: 095 926 40 40
Fax: 095 926 40 36
165
MERCEDES-BENZ ROMÂNIA
Str. Biharia nr. 26, Bucureúti S1
RO - 013981
Tel.: +40 21 200 45 55
Fax: +40 21 200 45 10
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 165
SLOVENIA
Chrysler/Jeep Import d.d.
Leskoskova 2
1122 Ljubljana
Tel.: 01 5843 138
Fax: 01 5843 222
SPANIA
S.E. Chrysler Iberia S.A.
Carretera N-I, Km. 32100
San Agustin de Guadalix
28750 Madrid
Tel.: 902 352 352
Fax: 902 352 352
SUEDIA
Chrysler Jeep Sverige
P.O. Box 93
BRU/BRU/37850
191 22 Sollentuna
Tel.: 08 752 9858
Fax: 08 752 6483
ELVEÞIA
DaimlerChrysler Schweiz AG-Vertrieb
Chrysler und Jeep
C/O TNT International Mail
BRU/BRU/37850
Aerogare Fret
CP 1144
CH 1215 Geneve 15
Tel.: 0800 802920 (Germanã)
Tel.: 0800 802921 (Francezã)
Tel.: 0800 802922 (Italianã)
Fax: 01 210 41 44
TAIVAN
Chrysler Taiwan Co. , LTD.
13th Floor Union Enterprise Plaza
109 Min Sheng East Road, Section 3
Taipei Taiwan R.O.C.
Tel.: 080–081–581
Fax: 8862–2547–1871
UCRAINA
JSC AutoCapital
Velyka Vasylkivska str. 15
01004 KIEV
Tel.: +38 044 206 8888
Fax: +38 044 206 8889
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII
DaimlerChrysler UK Ltd. Tongwell
Milton Keynes MK15 8BA
Tel.: 01908 301090
Fax: 01908 301203
URUGUAI
Ambrois
25 de Agosto 709
Montevideo, Uruguay
Tel: 59–82–902–3993
Fax: 59–82–902–1651
VENEZUELA
DaimlerChrysler de Venezuela LLC.
Centro Corimon Valencia, Carretera Nacional
Flor Amarillo, Edif. Bucare-Valencia, Edo.
Cara- bobo
Tel.: (58) 0241–8744725
Fax: (58) 0241–8744757
Fax: (58) 0241–8744739
166
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 166
167
NOTIFICARE SCHIMBARE PROPRIETAR
DACÃ AUTOMOBILUL ESTE REVÂNDUT DE
REPREZANTANÞA CHRYSLER JEEP, A SE INTRODUCE
ªTAMPILA REPREZENTANÞEI ÎN CÃSUÞA DE MAI SUS
PRIMUL PROPRIETAR
MODEL
NR. DE ÎNREGISTRARE
SAU NR. DE ÎNMATRICULARE
SERIE ªASIU
NUME PROPRIETAR NOU
ADRESÃ PROPRIETAR NOU
NR. DE TELEFON
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 167
168
NOTIFICARE SCHIMBARE PROPRIETAR
DACÃ AUTOMOBILUL ESTE REVÂNDUT DE
REPREZANTANÞA CHRYSLER JEEP, A SE INTRODUCE
ªTAMPILA REPREZENTANÞEI ÎN CÃSUÞA DE MAI SUS
AL DOILEA PROPRIETAR
MODEL
NR. DE ÎNREGISTRARE
SAU NR. DE ÎNMATRICULARE
SERIE ªASIU
NUME PROPRIETAR NOU
ADRESÃ PROPRIETAR NOU
NR. DE TELEFON
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 168
INDEX
10
169
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 169
Aburirea geamurilor 74,80
Aditivi, Combustibil 102
Aer condiþionat 72
Aer condiþionat, Recomandãri utilizare 75
Agent frigorific 120
Agent frigorific sistem de aer condiþionat 120
Airbag 19
Alarmã 13,63
Aliniere ºi echilibrare 98
Aliniere ºi echilibrare roþi 98
Ancorã ºi prindere mai joase pentru copii
Ancore curele sistem de siguranþã pentru copii 25
Ancore curele, Sistem de reþinere pentru copii 25
Animale de casã 27
Animale de casã, Transportare 27
Antigel, (Lichid de rãcire motor) 133
Anvelope 28,95
Presiune aer 96
Aliniere ºi echilibrare 98
Lanþuri antiderapante 97
Schimbare 106
Turaþie mare 96
Presiuni anvelope 96
Ridicare pe cric 106
Sistem de monitorizare presiune în anvelope 99
Lampã de avertizare presiune 63
Profil radial 96
Înlocuire 97
Rotaþie 98
Siguranþã 28
Roatã de rezervã 107
Rotire în gol 96
Indicatori de uzurã a suprafeþei de rulare 97
Montare roatã 108
Anvelope cu profil radial 96
Asistenþã service 162
Asistenþã tehnicã 162
Atenþionare gaze de eºapament 28
Atenþionare sistem de combustibil 102
Autocolant 87
Avertismente ºi Atenþionãri 6
Avertizare Monoxid de carbon 28
Avertizare sonor cheie în contact 9
Balansarea automobilului când rãmâne blocat 88
Banchetã spate rabatabilã 36
Banchetã spate, Rabatare 36
Baterie 119
Pornire de urgenþã 109
Înlocuire transmiþãtor telecomandã 12
Funcþie de siguranþã (Protecþie) 40
Baterie care nu necesitã întreþinere 119
Benzinã 101
Benzinã, Filtru de aer 102
Bujii incandescente 118
Busolã 68,70
Buºon rezervor de benzinã 102
Buton 41
Buton de control tracþiune 44
Buton deconectare regim de croazierã 87
Buton lumini de avarie 106
Buton lumini de avarie 106
Buton lumini de avarie cu patru poziþii 106
Buton reostat, Faruri 41
Calibrare Busolã 70
Calibrare, Busolã 70
Capac portbagaj 54
Capac portbagaj retractabil 54
Capace, Buºon
Combustibil 102
Radiator (Presiune lichid de rãcire) 123
Capacitãþi lichid 133
Capitonaj din vinil 128
Caracteristici lunetã 56
Caracteristici portbagaj 54
Cârlige de amarare în portbagaj 55
Cârlige de amarare, Portbagaj 55
Cârlige de tractare, Urgenþã 110
Casare
Ulei motor 117
Lichide uzate motor 117
Catalizator 118
Centru de informaþii, Automobil 65
Centru electronic de informaþii pentru automobil 64,65
Centuri de siguranþã 15
Ancorã superioarã reglabilã a centurii diagonale 17
ªi femei însãrcinate 18
Sistem de reþinere pentru copii 23,26
Scaune faþã 15
Inspecþie 28
Întreþinere 28
Sisteme de pretensionare 18
Semnal sonor de avertizare 64
Ancorã centurã de siguranþã diagonalã 17
Centuri de siguranþã diagonale 15
Centuri de siguranþã, Scaune 15
Centuri de siguranþã, transversalã ºi diagonalã 15
Ceruirea ºi Lustruirea 127
Chei 9
Cifrã octanicã, Benzinã 101
Cilindrul principal 125
Coloanã de direcþie reglabilã 43
Combustibil 101
Aditivi 102
Buºon rezervor de combustibil 102
Clapeta buºonului rezervorului de combustibil 102
Filtru 119
Benzinã 101
Indicator 64
170
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 170
Cifrã octanicã 101
Specificaþii 102,133
Capacitate rezervor de combustibil 133
Combustibil cu metanol 101
Compartiment de depozitare 54
Compartiment de depozitare, Scaun central 37
Compartiment pentru ochelari de soare 51
Completare cu lichid sistem de spãlare 56
Computer, Parcurs/Cãlãtorie 68
Conducere 93
Pe ºosele fãrã carosabil 93
Pe teren accidentat 93
Conducere pe ºosele fãrã carosabil 93,128
Conducere pe teren accidentat 93,128
Consolã în plafon 51
Contact
Cheie 9
Control automat temperaturã 76
Control climatizare 72
Control electronic al vitezei 49
Control tracþiune 44
Control vitezã 49
Controlul temperaturii, Automat 76
Convertor de cuplu 88
Convertor de cuplu 88
Convertor, Catalizator 118
Covoraºe 128
Curele de transmisie 118
Curele, Transmisie 118
Cutie de transfer 126
Declanºare airbag 22
Depozitare 132
Depozitare, În spatele scaunului 54
Dereglare busolã 70
Dereglare, Busolã 70
Deteriorare vopsea 127
Diagramã vâscozitate ulei de motor 117
Direcþie
Putere 120
Volan reglabil 43
Dispozitiv de degivrare lunetã 73
Dispozitiv de degivrare parbriz 28,74,79
Dispozitiv de degivrare, Lunetã 73
Eliberare capotã 39
Eliberarea automobilului când rãmâne blocat 88
Faruri 40
Reglare pe înãlþime 41
41 Femeile însãrcinate ºi centurile de siguranþã 18
Filtre
Filtru de aer 119
Combustibil 119
Ulei motor 118
Filtru de aer benzinã 102
Filtru de aer, Motor (Filtru de aer motor) 119
Filtrul de aer 119
Frânã de mânã 90
Frâne / Interblocare transmisie 86
Funcþie de coborâre automatã a geamurilor electrice 15
Funcþie de temporizare, Faruri 42
Funcþii programabile electronic 66
Funcþionare tracþiune integralã 89
Furtunuri 124
Furtunuri ºi tuburi din plastic 124
Geamuri
Electrice 14
Grup de instrumente 61,62
Hayon 13
Hayon 10
Identificare motor 113
Iluminare interioarã 40
Indicatoare
Temperaturã lichid de rãcire 63
Combustibil 64
Vitezometru 62
Turometru 63
Indicator fazã lungã 62
Indicator temperaturã, Lichid de rãcire motor 63
Indicatori de uzurã a suprafeþei de rulare 97
Informaþii generale 12
Instrucþiuni ridicare pe cric 108
Intrare iluminatã 10
Introducere 4
Înlocuire anvelope 97
Înlocuire becuri 132
Înlocuire becuri 132
Întreþinere 126
Întreþinere airbag 23
Întreþinere aspect 127
Întreþinere aspect interior 128
Întreþinere baterie transmiþãtor 12
Întreþinere centuri de siguranþã 28
Întreþinere finisaj 127
Întreþinere finisaj exterior 127
Întreþinere motor diesel 149
Întreþinere sistem de aer condiþionat 120
Întreþinere tapiþerie 128
Întreþinere vopsea 127
Joje de ulei
Transmisie automatã 125
Ulei (Motor) 116
Servodirecþie 120
Kilometraj 64
Parcurs 64
Lamele ºtergãtoare de parbriz 121
Lampã de avertizare ABS 62
Lampã de avertizare control electronic al acceleraþiei 64
Lampã de avertizare necesitate service motor
(Indicator defecþiune) 62
171
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 171
Lampã de control airbag 23,28,62
Lampã de control tempomat 64
Lampã de control tracþiune 44,63
Lampã de indicare defecþiuni 62
Lampã de indicare tractare/remorcare 64
Lanþuri antiderapante (Lanþuri anvelope) 97
Lanþuri antiderapante, Anvelope 97
(LATCH) 25
Lãmpi 28,40
Airbag 23,62
Alarmã 28
ABS 62
Modul electronic pentru protejarea bateriei 40
Sistem de avertizare frânã 62
Portbagaj 54
Tempomat 64
Buton reostat, Faruri 40,41
Lampã de avertizare control electronic
al acceleraþiei 64
Ceaþã 41,65
Indicator Tracþiune integralã 64
Siguranþe 129
Lumini de avarie 106
Reglare faruri pe înãlþime 41
Comutator faruri 40
Indicator fazã lungã 62
Grup de instrumente 40
Interior 40
Semnal de avertizare lãmpi aprinse 41
Panã de anvelopã 63
Indicator funcþionare defectuoasã 62
Citire hartã 40
Presiune ulei 63
Depãºire 41
Citire 40,51
Lãmpi de ceaþã 41
Sistem de avertizare prindere centurã de siguranþã 64
Service motor necesar (Indicator defecþiune) 62
Indicator tractare/remorcare 64
Control tracþiune 63
Semnalizatoare de direcþie 40,41
Oglindã de pe parasolar 34
Tensiune 65
Lãmpi interioare 40
Lichide recomandate, Lubrifianþi ºi Piese originale 134
Locaþie cric 107
Lubrifiere mecanisme caroserie 121
Lubrifiere, Caroserie 121
Lunetã 14
Lunetã, Hayon 14
Lustruirea ºi Ceruirea 127
Manetã de control multifuncþionalã 40
Mãsuri de siguranþã anti-furt 10
Metanol 101
Minicomputer de bord 68
Modificãri/Transformãri automobil 6
Modificãri/Transformãri, Automobil 6
Modificãri/Transformãri, Automobil 6
Modul electronic integrat 131
Monitorizare, Sistem de monitorizare presiune
în anvelope 99
Montare roatã 108
Motor
Filtru de aer 119
Recomandãri perioadã de rodaj 27
Compartiment motor 113
Rãcire 122
Atenþionare gaze de eºapament 28
Dacã motorul nu porneºte 84
Specificaþii combustibil 133
Pornire asistatã 109
Ulei 116,133
Intervale de schimbare a uleiului 116
Casare ulei uzat 117
Filtru de ulei 118
Casare filtru de ulei 117
Alegere tip de ulei 117,133
Supraîncãlzire 106
Pornire 84
Indicator de temperaturã 63
Motor cu sistem Multi-Displacement
(Capacitate cilindricã variabilã) 95
Motorinã 102
Numãr de identificare a automobilului 6
Oglindã interioarã retrovizoare cu sticlã heliomatã 33
Oglindã retrovizoare interioarã 33
Oglinzi 33
Cu sticlã heliomatã 33
Cu acþionare electricã 34
Cu acþionare de la distanþã 34
Cu rabatare din exterior 33
Încãlzite 34
Exterioare 33
Retrovizoare 33
De pe parasolar 34
Oglinzi încãlzite 34
Oglinzi pe parasolare 34
Oglinzi retrovizoare exterioare 33
Oglinzi retrovizoare exterioare
cu reglaj electric de la distanþã 34
Pedale reglabile 48
Perioadã de rodaj automobil nou 27
Piese Mopar 116
Planºã de bord ºi Comenzi 60
Podea portbagaj, Spaþiu de încãrcare 55
Pornire 84
Transmisie automatã 84
Urgenþã (Pornire asistatã) 109
172
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 172
Dacã motorul nu porneºte 84
Pornire asistatã 109
Pornirea motorului înecat 84
Portbagaj 54
Luminã 54
Suport portbagaj 56
Portbagaj de acoperiº 56
Portbagaj iluminat 54
Portiere 10
Pregãtirea pentru ridicarea pe cric 107
Presiune aer, Anvelope 96
Presiune în anvelope 96
Prizã electricã auxiliarã 52
Prizã electricã auxiliarã 52
Prizã electricã, Auxiliarã 52
Proceduri de întreþinere 116
Program de întreþinere 138,149
Motorinã 149
Program lucrãri de întreþinere uºoare “A” 150
Program lucrãri de întreþinere uºoare “B” 152
Program “A” 139,150
Program “B” 143,152
Program electronic de stabilitate 45
Program, Întreþinere 138,149
Programe lucrãri de întreþinere 138
Proiectoare de ceaþã 41,65
Punte faþã 126
Punte spate 126
Putere
Centru de Distribuþie 130
Sisteme de blocare a portierelor 11
Oglinzi 34
Prizã 35,36
Scaune 35,36
Direcþie 120
Trapã de acoperiº 51
Geamuri 14
Radio (Sisteme audio) 72
Rãspuns îmbunãtãþit în caz de accident 22
Recomandãri privind rodajul, Automobil Nou 27
Recomandãri privind siguranþa 28
Regim de croazierã 87
Remorcare 103
Remorcarea unei rulote 103
Roata de rezervã 107
Rotaþie, Anvelope 98
Scaun cu memorie a setãrilor 34,38
Scaune 34
Reglare 34
Tetiere 35
Încãlzite 36
Suport lombar 35
Memorie 38
Putere 35,36
Rabatare banchetã spate 36
Înclinare 35
Scaune cu memorie a setãrilor ºi Radio 38
Scaune faþã pliabile 35
Scaune încãlzite 36
Scaune pentru copii 23,25,26
Schimbare roatã dezumflatã 106
Schimbare trepte de viteze
Transmisie automatã 86
Scoatere temporarã din uz automobil 80,132
Scoatere temporarã din uz, Automobil 80,132
Scoaterea temporarã din uz a automobilului 132
Scurgeri de lichid 28
Scurgeri, Lichid 28
Selectare fazã lungã/fazã scurtã (Reostat)
Semnal de avertizare, lãmpi aprinse 41
Semnalizare depãºire 41
Semnalizatoare 106
Lumini de avarie 106
Semnalizatoare de direcþie 62
Sentry Key 9
Siguranþe 129
Siguranþe compartiment motor 130,131
Sistem ABS (Anti-Blocare Frâne) 62,91
Siguranþe interioare 129
Sistem antifurt 13,63
Sistem automat de blocare portiere 11
Sistem de acces cu telecomand 11
Sistem de acces cu telecomandã 11
Sistem de alarmã 13
Sistem de alarmã (Alarmã Anti-furt) 13,63
Sistem de asistenþã la parcare, Spate 46
Sistem de asistenþã la parcarea cu spatele 46
Sistem de diagnosticare integrat 116
Sistem de diagnosticare, La bord 116
Sistem de evacuare 121
Sistem de frânare 124
ABS 91
Furtunuri 124
Cilindru principal 124
Parcare 90
Lampã de avertizare 62
Sistem de imobilizare motor 9
Sistem de navigaþie 72
Sistem de rãcire 122
Completare cu lichid de rãcire (Antigel)
Capacitate lichid de rãcire 133
Nivel lichid de rãcire 123
Evacuare lichid de rãcire uzat 123
Drenare, spãlare ºi realimentare 122
Inspecþie 122
Recomandãri importante 123
Capac radiator 123
Alegerea lichidului de rãcire 122,133
173
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 173
174
Sistem de spãlare parbriz 42
Lichid 121
Sistem de spãlare, Completare cu lichid de spãlare 56
Sistem de spãlare, Parbriz 42,121
Sistem de ºtergere parbriz cu senzor de ploaie 43
Sistem LATCH
(Ancorã ºi prindere mai joase pentru copii) 25
Sistem suplimentar de reþinere - Airbag 19
Sistem, Navigaþie 72
Sisteme audio 72
Sisteme audio Consultaþi Broºura Sisteme audio
Sisteme de blocare 10
Blocare automatã portiere 11
Protecþie copii 11
Portierã 10
Hayon, capotã portbagaj 10
Închidere centralizatã portiere 11
Sisteme de blocare a portierelor 10
Sisteme de blocare a portierelor, Automat 11
Sisteme de blocare pentru siguranþa copiilor 11
Sisteme de pretensionare
Centuri de siguranþã 18
Sisteme de reþinere, Copil 23
Sisteme de reþinere, Pasager 15
Sisteme de siguranþã pentru copii 23
Sisteme de siguranþã pentru protecþia pasagerilor 15
Sistemul Anti-Blocare Frâne (ABS) 91
Sistemul de acces, Iluminat 10
Sistemul de aer condiþionat 72
Sistemul de control al emisiilor blocului motor 119
Soluþie de curãþat geamuri 128
Spãlarea automobilului 127
Spãlãtor/ºtergãtor lunetã 56
Spãlãtorii auto 127
Specificaþii motorinã 102
Suport lombar 35
Suport pentru pahare 53
Suport, Pahare 53
Suporturi pentru pahare spate 53
Supraîncãlzire, Motor 64,106
ªtergãtoare de parbriz 42
ªtergãtoare, Senzor de ploaie 43
ªtergãtoare, ªtergere intermitentã 42
ªtergãtor/Sistem de spãlare lunetã 56
ªtergere intermitentã 42
Tempomat (Control vitezã) 49
Tetiere 35
Tetiere 35
Tractare remorcã 103
Tracþiune integralã 89
Funcþionare 89
Sisteme 89
Transmisie
Automatã 86,125
Întreþinere 125
Indicator gamã de viteze 64
Schimbare trepte de viteze 86
Transmisie automatã 86,125
Completare cu lichid 125
Schimb de lichide ºi filtre 125
Verificare nivel de lichid 125
Tip de lichid 125
Aditivi speciali 126
Transmiþãtor, sistem de acces cu telecomandã 11
Trapa de acoperiº 51
Trepte de vitezã 86
Turometru 63
Ulei, Motor 116
Capacitate 133
Interval de schimb 116
Jojã 116
Filtru 118
Aditivi 117
Lampã de avertizare presiune 63
Recomandare 117,133
Vâscozitate 117,133
Urgenþã, în caz de
Eliberarea automobilului când rãmâne blocat 88
Lumini de avarie 106
Ridicare pe cric 106
Pornire asistatã 109
Cârlige de tractare 110
Utilizare cric 106,108
Vâscozitate ulei de motor 117
Verificãri nivel de lichid
Transmisie automatã 125
Ulei motor 166
Servodirecþie 120
Verificãri privind siguranþa în interiorul automobilului 28
Verificãri, Siguranþã 28
Viscozitate, Ulei de motor 117
Vitezometru 62
Zgomot de vânt 15,52
jeep_manual de utilizare.qxp 06.07.2005 13:07 Page 174

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful