Compass

MERCEDES-BENZ ROMÂNIA
Str. 8iharia nr. 2ó, R0 - u12981, 8ucureijti S1, Jel.: -4u 21 2uu 46 66, lax: -4u 21 2uu 46 1u
Chryaler, Ieep iji Lodge aunt mĀrci inregiatrate ale Chryaler LLC
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE A POSESORULUI
Dealer
3larp||a dea|eru|u|
Dealer
3errălura dea|eru|u|
VIN

Marca
Vode|u|
Z|ua Lura Aru|
0ATA lNRE0l3TRĂRll:
Nurăru| de irralr|cu|are sau rurăru| perr|su|u|

P03E30R:
A0RE3A:
Nurăru| de le|elor:
Persora|
3erv|c|u
Ar lurr|zal s| exp||cal urrăloare|e:
VANuAL 0E uTlLlZARE
|Varua|u| aulove||cu|u|u|) Ƒ
AuT0\EllCuL Ƒ
lN3PECğlE lNAlNTE 0E Ll\RARE Ƒ
3EVNĂTuRA CLlENTuLul:
3EVNĂTuRA 0EALERuLul:
80l10ê08
CUPRINS
| INTRODUCERE......................................................................................................................................................................................................3
· INF0RHAĠ|| NE6E8ARE |NA|NTE 0E P0RN|REA AUT0VEh|6ULULU|.............................................................................................................................9
· PREZENTAREA 6ARA6TER|8T|6|L0R AUT0VEh|6ULULU|.........................................................................................................................................41
· PANOUL DE INSTRUMENTE...................................................................................................................................................................................67
· P0RN|REA $| UT|L|ZAREA.....................................................................................................................................................................................89
· PR06E0UR| PENTRU 6AZUR| 0E URCENĠă..........................................................................................................................................................117
ÎNTREĠ|NEREA AUT0VEh|6ULULU| ......................................................................................................................................................................125
· CRAF|6ELE A6T|V|TăĠ|L0R 0E |NTREĠ|NERE .......................................................................................................................................................155
· 8ERV|6|UL 0E A8|8TENĠă PENTRU 6L|ENĠ|I.........................................................................................................................................................173
· INDEX ..............................................................................................................................................................................................................183
1
2
1
INTRODUCERE
INTRODUCERE..................................................................................................................................................... 4
|NF0RHAĠ|| |HP0RTANTE .................................................................................................................................. 4
MODUL DE UTILIZARE A ACESTUI MANUAL .................................................................................................... 5
AVERT|8HENTE $| ATENĠ|0NăR| ...................................................................................................................... 7
NUHăRUL 0E |0ENT|F|6ARE AL AUT0VEh|6ULULU|..................................................................................... 7
H00|F|6ăR|LE A0U8E AUT0VEh|6ULULU| ..................................................................................................... 7


3
INTRODUCERE
\ă ru|Ġur|r că aĠ| a|es uru| d|rlre rode|e|e roaslre. \ă
as|durăr că acesla esle caracler|zal de prec|z|a ir execuĠ|e,
sl||u| aparle s| ca||lalea super|oară - caracler|sl|c| lrad|Ġ|ora|e
perlru aulove||cu|e|e produse de ro|.
lra|rle de a ircepe să corduceĠ| acesl aulove||cu|, c|l|Ġ|
Varua|u| de ul|||zare s| loale arexe|e aceslu|a. As|duraĠ|-vă
de curoaslerea luluror corerz||or aulove||cu|u|u|, ra| a|es a
ce|or ul|||zale perlru lràrare, v|rare s| corularea lrarsr|s|e|.
Far|||ar|zaĠ|-vă cu rodu| de corporlare a aulove||cu|u|u|
pe d|ler|le supraleĠe de drur. Apl|lud|r||e durreavoaslră
de corducălor aulo se vor irourălăĠ| pr|r acuru|area de
exper|erĠă dar, ca ir cazu| corducer|| or|căru| aulove||cu|, |a
ircepul esle recorardal să acĠ|oraĠ| cu pruderĠă. RespeclaĠ|
irloldeaura |ed||e ir v|doare or|urde corduceĠ| aulove||cu|u|.
0ß8ERVAĠ|E:
0upĄ c|t|rea manua|u|u|, acesta trebu|e pĄstrat |n
autoveh|cu| pentru consu|tare u|ter|oarĄ, |ar |n cazu|
vànzĄr|| autoveh|cu|u|u|, trebu|e predat nou|u| propr|etar
pentru ca acesta sĄ |a |a cunost|nġĄ toate avert|smente|e
refer|toare |a s|guranġĄ.
ul|||zarea |rcoreclă a aulove||cu|u|u| poale avea drepl
corsec|rĠă p|erderea corlro|u|u| sau producerea uru|
acc|derl.
Corducerea aulove||cu|u|u| cu o v|leză exces|vă sau ir slare
de eor|elale poale duce |a p|erderea corlro|u|u|, co||z|urea cu
a|le aulove||cu|e sau ooslaco|e, părăs|rea carosao||u|u| sau
răslurrarea aulove||cu|u|u|, or|care d|rlre acesle ever|rerle
poale cauza acc|derlarea dravă sau decesu|. 0e asererea,
reul|||zarea cerlur||or de s|durarĠă expure soleru| s| pasader||
uru| r|sc spor|l de acc|derlare sau deces.
Perlru a rerĠ|re aulove||cu|u| ir slare opl|ră de lurcĠ|orare,
elecluaĠ| rev|z|||e le|r|ce |a |rlerva|e|e recorardale, ape|àrd
|a ur dea|er aulor|zal care deĠ|re persora|u| ca||lcal,
|rslrurerle|e s| ec||parerle|e recesare elecluăr|| luluror
|ucrăr||or.
Producăloru| s| d|slr|ou|lor|| surl d|recl |rleresaĠ| ca
durreavoaslră să lĠ| pe dep||r sal|slăcul de aulove||cu|.
lr cazu| ir care irlàrp|raĠ| proo|ere |edale de serv|ce sau
de dararĠ|e ce ru surl rezo|vale sal|slăcălor, d|sculaĠ|-|e cu
persora|u| de corducere a| reprezerlarĠe|.
0ea|eru| aulor|zal vă slă |a d|spoz|Ġ|e perlru or|ce irlreoăr|
reler|loare |a aulove||cu|u| durreavoaslră.
|NF0RHAĠ|| |HP0RTANTE
T0ATE VATERlALELE C0NğlNuTE lN ACE3T
00CuVENT 3uNT 8AZATE PE lNF0RVAğllLE
CELE VAl RECENTE 0l3P0Nl8lLE LA V0VENTuL
APR08ĂRll PENTRu Pu8LlCARE. NE REZER\ĂV
0REPTuL 0E A Pu8LlCA E0lğll RE\lZulTE lN 0RlCE
V0VENT.
Acesl rarua| a losl redaclal cu ajuloru| spec|a||sl||or ir
|rd|rer|e s| serv|ce ir scopu| lar|||ar|zăr|| durreavoaslră cu
ul|||zarea s| irlreĠ|rerea rou|u| aulove||cu|. Varua|u| esle
irsoĠ|l de ur Carrel de dararĠ|e s| de d|verse docurerle
perlru uzu| c||erlu|u|. \ă recorardăr c|l|rea alerlă a aceslor
docurerle. Respeclarea |rslrucĠ|ur||or s| a recorardăr||or
lurr|zale ir acesl rarua| vă va perr|le ul|||zarea s|dură s|
p|ăculă a aulove||cu|u|u|.
0upă c|l|rea rarua|u|u|, acesla lreou|e păslral ir aulove||cu|
perlru corsu|lare u|ler|oară s| lreou|e lrarsr|s odală cu
aulove||cu|u| ir cazu| vàrzăr|| aceslu|a.
Producăloru| is| rezervă dreplu| de a eleclua rod|lcăr| ir
raler|e de des|dr s| spec|lcaĠ|| s|/sau de a eleclua corp|elăr|
sau irourălăĠ|r| a|e produse|or lără asurarea oo||daĠ|e| de a
|e |rsla|a |a produse|e laor|cale arler|or.
Varua|u| de ul|||zare ||uslrează s| descr|e caracler|sl|c| care
surl slardard sau care surl d|spor|o||e opĠ|ora| corlra cosl
sup||rerlar. 0|r acesl rol|v, esle pos|o|| ca ure|e d|rlre
ec||parerle|e s| accesor|||e descr|se ir acesl docurerl să
ru ldureze ir dolarea aulove||cu|u|u| durreavoaslră.
0ß8ERVAĠ|E:
6|t|ġ| Hanua|u| de ut|||zare |na|nte de conducerea
autoveh|cu|u|u| s| |na|nte de montarea sau |nsta|area
or|cĄror p|ese|accesor|| sau de efectuarea a|tor mod|ñcĄr|
|a autoveh|cu|.
1
0alor|lă rurăru|u| rare de p|ese de sc||ro s| accesor||
d|spor|o||e pe p|aĠă de |a d|vers| producălor|, producăloru| ru
poale oler| dararĠ|| că s|durarĠa lurcĠ|ora|ă a aulove||cu|u|u|
ru va l aleclală redal|v de |rsla|area sau rorlarea uror
asererea corporerle. C||ar dacă aslle| de corporerle
surl aprooale olc|a| |de exerp|u, pr|rlr-o aulor|zaĠ|e derera|ă
de ul|||zare a p|ese| respecl|ve sau pr|r corslru|rea acesle|a
corlorr uru| pro|ecl aprooal olc|a|) sau dacă aulove||cu|u|
a pr|r|l ur perr|s |rd|v|dua| de lurcĠ|orare după |rsla|area
uror asererea corporerle, ru se poale cors|dera |rp||c|l
că s|durarĠa lurcĠ|ora|ă a aulove||cu|u|u| ru esle aleclală
redal|v. Pr|r urrare, r|c| spec|a||sl|| s| r|c| aderĠ|||e olc|a|e ru
pol l cors|derale resporsao||e ir acesl sers. 0|r acesl rol|v,
producăloru| is| asură resporsao|||lalea rura| ir cazu|
corporerle|or aulor|zale sau recorardale expres de călre
producălor s| care surl |rsla|ale sau rorlale de ur dea|er
aulor|zal. Aceeas| c|auză esle va|ao||ă ir cazu| ir care se
aduc rod|lcăr| u|ler|oare aulove||cu|e|or producăloru|u|.
0ararĠ|a ru acoperă r|c|ura d|rlre corporerle|e care ru au
losl lurr|zale de producălor. Aceasla ru acoperă r|c| coslu|
reparaĠ|||or s| red|aje|or recesare d|r cauza |rsla|ăr|| sau
ul|||zăr|| uror p|ese, corporerle, ec||parerle, raler|a|e
sau ec||parerle aux|||are care ru au losl lurr|zale de
producălor. 0e asererea, dararĠ|a ru acoperă coslur||e
alererle reparăr|| deler|orăr||or sau delecĠ|ur||or cauzale de
rod|lcăr||e elecluale asupra aulove||cu|u|u| ce ru respeclă
spec|lcaĠ|||e producăloru|u|.
0ea|eru| aulor|zal oleră corporerle s| accesor|| or|d|ra|e
Vopar
®
, a|le produse aprooale de producălor, precur s|
corsu|larĠă de spec|a||lale.
Reler|lor |a serv|ce, reĠ|reĠ| că dea|eru| curoasle ce| ra|
o|re aulove||cu|u| durreavoaslră, deĠ|re le|r|c|er| |rslru|Ġ|
de producălor, vă pure |a d|spoz|Ġ|e p|ese or|d|ra|e Vopar
®

s| esle |rleresal ir perrarerĠă ca durreavoaslră să lĠ|
ru|Ġur|l.
Copvr|d|l @ 200ê C|rvs|er lrlerral|ora|
MODUL DE UTILIZARE A ACESTUI MANUAL
Corsu|laĠ| cupr|rsu| perlru a slao||| care d|rlre secĠ|ur|
corĠ|re |rlorraĠ|||e dor|le. lrdexu| dela||al prezerl |a slàrs|lu|
aceslu| rarua| corĠ|re o ||slă corp|elă a luluror suo|ecle|or.
Corsu|laĠ| laoe|u| de ra| jos perlru o descr|ere s|roo|ur||or
pe care |e puleĠ| dăs| ir aulove||cu| sau ir acesl Varua| de
ul|||zare:
5

APĂ lN
CAR8uRANT
3TER0ĂT0R
LuNETĂ
FuNCğl0NARE
lNTERVlTENTĂ
3TER0ĂT0R
PAR8RlZ
0EFECğluNE 8EC
EXTERl0R
FAZĂ LuN0Ă 3EVNALlZAT0ARE
0E 0lRECğlE
0RlFlClu 0E
\ENTlLAğlE
3uPERl0R
Nl\EL RE0u3
lNCĂLZlRE 3CAuN
lNCulET0ARE P0RTlERĂ PE0ALE RE0LA8lLE C0NTR0L
ELECTR0NlC AL
\lTEZEl
PR00RAVuLELECTR0NlC
0E 3TA8lLlTATE/3l3TEVuL
0E A3l3TENğĂ LA FRÁNARE
CAR8uRANT FuCNğl0NARE
lNTERVlTENTĂ
3TER0ĂT0R
LuNETĂ
3PĂLĂT0R 0E
PAR8RlZ
C0VuTAT0R
PRlNClPAL 0E
lLuVlNARE
FAZĂ 3CuRTĂ ACTl\ARE ClElE
|PRlZĂ ELECTRlCĂ)
Nl\EL Rl0lCAT
lNCĂLZlRE 3CAuN
0RlFlCllLE 0E
\ENTlLAğlE
3uPERl0R 3l
lNFERl0R
Rl0lCARE 0EAV 3l3TEVuL 0E
V0NlT0RlZARE A
PRE3luNll
3l3TEVuL 0E
A3l3TENğĂ LA
C080RÁREA
PANTEL0R
FRÁNĂ A\ERTlZARE
3l3TEV 0E FRÁNARE
FRÁNĂ 0E PARCARE
PARTEA Cu
8u30NuL 0E
ALlVENTARE
3PĂLĂT0R 0E
LuNETĂ
Nl\ELuL
LlCll0uLul
PENTRu 3PĂLAREA
PAR8RlZuLul
PLAF0NlERĂ PR0lECT0R 0E
CEAğĂ
ELl8ERARE
CAP0TĂ V0T0R
0RlFlClu 0E
\ENTlLAğlE lNFERl0R
REClRCuLARE C080RÁRE 1 0EAVuRl
0ECAP0TA8lLĂ
3l3TEVuL 0E
C0NTR0L AL
TRACğluNll
TRACğluNE
lNTE0RALĂ
0EFECğluNE A
3l3TEVuLul 0E FRÁNARE
ANTl8L0CARE
uLEl 0E V0T0R 0EZ0lEğARE
LuNETĂ
lNCĂLZlRE
ELECTRlCĂ
PAR8RlZ
LĂVPl 0E P0ZlğlE LAVPĂ 0E CEAğĂ
3PATE
ELl8ERAREA
lAY0NuLul
3l Rl0lCAREA
lAY0NuLul
0EZ0lEğARE
3l 0RlFlCluL 0E
\ENTlLAğlE lNFERl0R
\ENTlLAT0R 8L0CAREA 0EAVuRlL0R C0NTR0LuL
ELECTR0NlC AL
ACCELERAğlEl
|ETC)
TRACğluNE 1x1 A\ERTlZARE 3l3TEV 0E
FRÁNARE
FRÁNĂ 0E PARCARE
lNCĂRCARE
8ATERlE
lNCĂLZlRE
00LlN0Ă
0EZ0lEğARE
PAR8RlZ
lLuVlNAREA
PAN0uLul 0E
lN3TRuVENTE
CENTuRA 0E
3l0uRANğĂ
P0RTlERĂ
0Ll3ANTĂ
0E3CulERE
P0RT8A0AJ / 3PAğlu
0E lNCĂRCARE
CLlVATlZARE ANC0RĂ PENTRu CllN0A
3CAuNuLul PENTRu C0Pll
TA3TĂ 0E
RECuN0A3TERE
\0CALĂ
A\ERTl3VENT
8uJlE LlCll0
3ER\00lRECğlE
3TER0ĂT0R 3l
3PĂLĂT0R 0E
PAR8RlZ
AlR8A0 LATERAL AlR8A0 P0RTlERĂ
0Ll3ANTĂ
VÁNER ELl8ERARE
0E uR0ENğĂ
8RlClETĂ ANC0RELE lNFERl0ARE 3l
CllN0A PENTRu 3CAuNuL
PENTRu C0Pll |ZĂ\0RuL)
TA3TĂ 0E
ACTl\ARE lAN03
FREE
uC0NNECT
TM
PERlC0L
V0T0R TEVPERATuRA
uLEluLul 0E
TRAN3Vl3lE
TEVPERATuRA
LlCll0uLul 0E
RĂClRE
3l3TEV 0E
REğlNERE
3uPLlVENTAR
AlR8A0 PA3A0ER
0EZACTl\AT
P0RTlERĂ
0E3Cll3Ă
AC0PERl3
0ECAP0TA8lLĂ
C080RÁT
AC0PERl3
0ECAP0TA8lLĂ
Rl0lCAT
CLAX0N \EZl VANuALuL 0E
uTlLlZARE l30
8191e970
AVERT|8HENTE $| ATENĠ|0NăR|
Acesl rarua| corĠ|re AVERT|8HENTE reler|loare |a
procedur||e de ul|||zare ce pol avea drepl corsec|rĠă
acc|derle sau |ez|ur| corpora|e. Varua|u| corĠ|re de
asererea ATENĠ|0NăR| reler|loare |a procedur||e ce pol
avea drepl corsec|rĠă deler|orarea aulove||cu|u|u|. lr cazu| ir
care ru c|l|Ġ| irlred rarua|u|, esle pos|o|| să or|leĠ| |rlorraĠ||
|rporlarle. RespeclaĠ| loale averl|srerle|e s| alerĠ|orăr||e.
NUHăRUL 0E |0ENT|F|6ARE A
AUT0VEh|6ULULU|
Nurăru| de |derl|lcare a aulove||cu|u|u| |\lN) esle irscr|s pe
o p|ăcuĠă s|luală ir co|Ġu| slàrd a| parou|u| de |rslrurerle,
v|z|o||ă pr|r paror|z. 0e asererea, acesl rurăr apare ir
cerl|lcalu| de irralr|cu|are a| aulove||cu|u|u|.
NumĄru| de |dent|ñcare a autoveh|cu|u|u|
H00|F|6ăR|LE A0U8E AUT0VEh|6ULULU|
AVERT|8HENT!
0r|ce rod|lcăr| aduse aulove||cu|u|u| pol alecla drav
lurcĠ|ora||lalea s| s|durarĠa rul|eră a aceslu|a s| pol avea
drepl corsec|rĠă acc|derle cu urrăr| drave sau lala|e.
7
8
2
|NF0RHAĠ|| NE6E8ARE |NA|NTE 0E P0RN|REA AUT0VEh|6ULULU|
|NF0RHAĠ|| 0E8PRE 6hE|LE AUT0VEh|6ULULU|........................................................................................ 12
8coaterea che|| d|n comutatoru| de contact........................................................................ 12
|ncu|erea port|ere|or cu che|a ............................................................................................. 12
Funcġ|a de avert|zare asupra prezenġe| che|| |n comutatoru| de contact ............................ 12
6hE|A 6U TRAN8P0N0ER................................................................................................................................ 13
6he||e de rezervĄ................................................................................................................. 13
Programarea che|| cu transponder ...................................................................................... 13
|nformaġ|| genera|e .............................................................................................................. 14
BL06AREA V0LANULU| - numa| pentru autoveh|cu|e|e cu transm|s|e manua|Ą ..................................... 14
ß|ocarea manua|Ą a vo|anu| ................................................................................................ 14
0eb|ocarea vo|anu|u|........................................................................................................... 14
8|stemu| de b|ocare a transm|s|e| automate........................................................................ 14
ÎNCUIETORILE PORTIERELOR......................................................................................................................... 14
|ncu|erea manua|Ą a port|ere|or .......................................................................................... 14
|ncu|erea e|ectr|cĄ a port|ere|or .......................................................................................... 15
8|stemu| de b|ocare a port|ere|or [d|n spate} pentru protecġ|a cop|||or -
dotare opġ|ona|Ą .................................................................................................................. 16
8|8TEHUL 0E A66E8 PE ßAZă 0E TELE60HAN0ă.................................................................................... 17

9
0escu|erea port|ere|or s| a hayonu|u| ................................................................................. 17
|ncu|erea port|ere|or s| a hayonu|u| [dacĄ acġ|onarea e|ectr|cĄ este |nc|usĄ |n dotare} ..... 18
0ezact|varea funcġ|e| de conf|rmare |um|noasĄ a |ncu|er|| ................................................. 18
|n|ocu|rea bater|e| ............................................................................................................... 18
|nformaġ|| genera|e .............................................................................................................. 19
8|8TEHUL 0E ALARHă - 00TARE 0PĠ|0NALă .......................................................................................... 19
Act|varea a|arme| ................................................................................................................ 19
0ezact|varea s|stemu|u| ...................................................................................................... 19
8uprareg|area manua|Ą a s|stemu|u| de secur|tate ............................................................. 20
8|8TEHUL 0E 8E6UR|TATE PREH|UH - 00TARE 0PĠ|0NALă ................................................................. 20
Act|varea a|arme| ................................................................................................................ 20
0ezact|varea s|stemu|u| ...................................................................................................... 20
8uprareg|area manua|Ą a s|stemu|u| de secur|tate ............................................................. 20
hAY0NUL............................................................................................................................................................ 21
CEAHUR|LE A6Ġ|0NATE ELE6TR|6 ............................................................................................................... 22
ßutoane|e de acġ|onare e|ectr|cĄ a geamur||or ................................................................... 22
Funcġ|a de coboràre automatĄ ............................................................................................ 22
ßutonu| de b|ocare a acġ|onĄr|| geamur||or......................................................................... 22
8|8TEHELE 0E REĠ|NERE PENTRU 06UPANĠ|............................................................................................. 22
6entur||e de s|guranġĄ cu f|xare |n tre| puncte.................................................................... 23
Ancoraju| super|or reg|ab|| pentru porġ|unea de umĄr a centur|| de s|guranġĄ................... 25
|nstrucġ|un| de ut|||zare a centur|| de s|guranġĄ cu f|xare |n tre| puncte
pentru |ocu| centra| d|n spate ............................................................................................. 25
0|spoz|t|ve|e de pretens|onare a centur||or de s|guranġĄ ................................................... 2710
8|stemu| avansat de avert|zare pentru centura de s|guranġĄ a soferu|u| [ße|tA|ert} .......... 27
6entur||e de s|guranġĄ s| feme||e |nsĄrc|nate...................................................................... 28
8|stemu| sup||mentar de reġ|nere [8R8} pentru sofer s| pasageru| d|n faġĄ - A|rbagur||e .. 28
8|steme|e de reġ|nere pentru cop|| ...................................................................................... 34
RE60HAN0ăR| REFER|T0ARE LA R00AJUL H0T0RULU| ......................................................................... 38
RE60HAN0ăR| PR|V|N0 8|CURANĠA............................................................................................................. 39
Caze|e de esapament .......................................................................................................... 39
Ver|f|cĄr| de s|guranġĄ necesare |n |nter|oru| autoveh|cu|u|u| ............................................ 39
Ver|f|cĄr| per|od|ce de s|guranġĄ necesare |n exter|oru| autoveh|cu|u|u| ........................... 39

11
|NF0RHAĠ|| 0E8PRE 6hE|LE AUT0VEh|6ULULU|
0ea|eru| de |a care aĠ| ac||z|Ġ|oral aulove||cu|u| esle ir
poses|a rurere|or de cod a|e c|e||or aulove||cu|u|u|. Acesle
rurere pol l ul|||zale perlru corardarea c|e||or dup||cal
de |a dea|er. 3o||c|laĠ| dea|eru|u| acesle rurere de cod s|
păslraĠ|-|e irlr-ur |oc s|dur.
6he|a autoveh|cu|u|u|
8coaterea che|| d|n comutatoru| de contact
Transm|s|a automatĄ
0ep|asaĠ| rarela sc||roăloru|u| de v|leze ir poz|Ġ|a
PARK |PARCARE). Rol|Ġ| c|e|a de corlacl ir poz|Ġ|a ACC
|Accesor||), irp|rdeĠ| c|e|a s| oulucu| ir |rler|or, rol|Ġ| c|e|a
ir poz|Ġ|a L0CK |8|ocal) a corulaloru|u| de corlacl s| apo|
scoaleĠ| c|e|a.
Poz|ġ|||e che|| |n comutatoru| de contact
0ß8ERVAĠ|E:
0acĄ se |ncearcĄ scoaterea che|| |na|nte de a dep|asa
maneta sch|mbĄtoru|u| de v|teze |n poz|ġ|a PARK
[Parcare}, che|a poate rĄmàne b|ocatĄ temporar |n
butucu| comutatoru|u| de contact. |n acest caz, rot|ġ| usor
che|a spre dreapta, apo| scoateġ|-o, respectànd procedura
descr|sĄ. |n cazu| |n care apare o defecġ|une, s|stemu|
va b|oca che|a |n butucu| comutatoru|u| de contact
pentru a vĄ avert|za cĄ aceastĄ funcġ|e de s|guranġĄ este
|nd|spon|b||Ą. Hotoru| poate ñ porn|t s| opr|t, |nsĄ che|a
nu poate ñ scoasĄ decàt |a |ntervenġ|a unu| ate||er de
serv|ce.
Transm|s|a manua|Ą - dotare opġ|ona|Ą
Rol|Ġ| c|e|a de corlacl ir poz|Ġ|a ACC |Accesor||), irp|rdeĠ|
c|e|a s| oulucu| ir |rler|or, rol|Ġ| c|e|a ir poz|Ġ|a L0CK |8|ocal)
a corulaloru|u| de corlacl s| apo| scoaleĠ| c|e|a.
|ncu|erea port|ere|or cu che|a
PuleĠ| |rlroduce c|e|a cu or|care d|rlre leĠe or|erlală ir sus.
Perlru a ircu|a porl|era, rol|Ġ| c|e|a irapo|, |ar perlru a o
descu|a rol|Ġ| c|e|a ira|rle. Corsu|laĠ| ir prea|ao|| 3ecĠ|urea
Z a aceslu| rarua| cu pr|v|re |a |uor|lerea ircu|elor||or
porl|ere|or.
Funcġ|a de avert|zare asupra prezenġe| che|| |n
comutatoru| de contact
0esc||derea porl|ere| soleru|u| alurc| càrd c|e|a se ală
ir corulaloru| de corlacl va acl|va ur serra| soror de
averl|zare perlru a vă rear|rl| că aceasla lreou|e scoasă.
AVERT|8HENT!
Nu |ăsaĠ| r|c|odală cop|| resupraved|eaĠ| ir aulove||cu|.
Aceaslă s|luaĠ|e esle per|cu|oasă d|r ra| ru|le rol|ve.
Cop||| sau a|le persoare pol suler| acc|derlăr| drave sau
lala|e. Nu |ăsaĠ| c|e|a ir corulaloru| de corlacl. Cop||| pol
acĠ|ora dearur||e s| a|le corerz| sau pol pure ir r|scare
aulove||cu|u|.
ATENĠ|E!
ur aulove||cu| descu|al reprez|rlă o |rv|laĠ|e perlru |oĠ|.
3coaleĠ| irloldeaura c|e|a d|r corulaloru| de corlacl
s| ircu|aĠ| loale porl|ere|e |a părăs|rea aulove||cu|u|u|
resupraved|eal.
12
0ß8ERVAĠ|E:
Atunc| cànd port|era soferu|u| este desch|sĄ, |ar che|a se
a0Ą |n comutatoru| de contact, n|c| |ncu|etor||e acġ|onate
e|ectr|c, n|c| te|ecomenz||e de acces [RKE} nu vor
funcġ|ona.
6hE|A 6U TRAN8P0N0ER
3|sleru| arl|deraraj oazal pe c|e|e cu lrarsporder prev|re
ul|||zarea reaulor|zală a aulove||cu|u|u| pr|r dezacl|varea
roloru|u|. 3|sleru| va opr| roloru| după 2 securde de
lurcĠ|orare ir cazu| ul|||zăr|| ure| c|e| |rva||de perlru porr|rea
aulove||cu|u|u|. Acesl s|sler ul|||zează c|e| de corlacl
prevăzule cu ur c|p e|eclror|c |lrarsporder) ircorporal.
Nura| c|e||e prodrarale perlru aulove||cu| pol l ul|||zale
perlru porr|rea s| operarea aulove||cu|u|u|.
3|sleru| arl|deraraj oazal pe c|e|e cu lrarsporder ru
reces|lă arrare sau acl|vare. FurcĠ|orarea s|sleru|u| esle
aulorală |rd|lererl dacă aulove||cu|u| esle ircu|al sau ru.
lr l|rpu| lurcĠ|orăr|| rorra|e, |arpa perlru a|arra arl|lurl
/ s|sleru| arl|deraraj va |ur|ra l|rp de lre| |3) securde
|red|al după purerea corlaclu|u|, ir scopu| ver|lcăr|| oecu|u|.
0acă oecu| răràre apr|rs după exp|rarea aceslu| |rlerva|,
acesl lerorer |rd|că o delecĠ|ure a părĠ|| e|eclror|ce.
0acă oecu| ircepe să |ur|reze |rlerr|lerl după |rlerva|u|
de ver|lcare, acesl lerorer |rd|că laplu| că perlru porr|rea
aulove||cu|u|u| a losl ul|||zală o c|e|e |rva||dă. Aroe|e s|luaĠ||
vor avea drepl urrare opr|rea roloru|u| după două |2)
securde de lurcĠ|orare.
ReĠ|reĠ| că or|ce c|e|e ce ru a losl prodrarală esle
cors|derală |rva||dă, c||ar dacă a losl pre|ucrală perlru a se
polr|v| ir oulucu| corulaloru|u| de corlacl a| aulove||cu|u|u|.
0acă |arpa perlru a|arra arl|lurl / s|sleru| arl|deraraj
se apr|rde ir l|rpu| ul|||zăr|| rorra|e a aulove||cu|u|u|
|aulove||cu|u| esle ir lurcĠ|ure de ra| o|re de 10 securde),
a losl deleclală o delecĠ|ure |a parlea e|eclror|că s| esle
recesară ver|lcarea le|r|că a aulove||cu|u|u| càl ra| curàrd
pos|o||.
0ß8ERVAĠ|E:
8|stemu| ant|demaraj bazat pe che|e cu transponder
nu este compat|b|| cu s|steme|e de porn|re de |a
d|stanġĄ. Ut|||zarea acestor s|steme poate avea drept
consec|nġĄ d|ñcu|tĄġ| |a porn|rea autoveh|cu|u|u| s|
p|erderea protecġ|e| ant|furt.
0|spoz|t|ve|e Exxon|Hob|| 8peed Pass¹, che||e
cu transponder sup||mentare sau a|te componente
prevĄzute cu transponder amp|asate pe ace|as|
|anġ de che| nu vor cauza funcġ|onarea defectuoasĄ
a transponderu|u| che|| decàt dacĄ respect|va
componentĄ se a0Ą |n contact d|rect cu che|a |n
t|mpu| porn|r|| autoveh|cu|u|u|. Te|efoane|e ce|u|are,
pagere|e sau a|te d|spoz|t|ve e|ectron|ce nu vor cauza
|nterferenġe cu acest s|stem.
Toale c|e||e lurr|zale irpreură cu aulove||cu|u| au losl
prodrarale perlru s|sleru| e|eclror|c a| aceslu|a.


6he||e de rezervĄ
0ß8ERVAĠ|E:
Numa| che||e programate pentru s|stemu| e|ectron|c
a| autoveh|cu|u|u| pot ñ ut|||zate pentru porn|re. 0upĄ
programarea une| che| cu transponder pentru un anum|t
autoveh|cu|, este |mpos|b||Ą programarea aceste|a pentru
un a|t autoveh|cu|.
La ac||z|Ġ|orarea aulove||cu|u|u|, curpărăloru|u| |r|Ġ|a| i| esle
lurr|zal ur cod PlN lorral d|r palru c|lre. Acesl cod esle
recesar perlru lurr|zarea c|e||or de rezervă de călre dea|er.
Rea||zarea dup||cale|or de c|e|e poale l elecluală |a ur dea|er
aulor|zal sau pr|r ul|||zarea procedur|| de prodrarare a c|e||
de călre c||erl. Procedura corslă ir prodrararea ure| c|e|
reirred|slrale perlru s|sleru| e|eclror|c a| aulove||cu|u|u|. 0
c|e|e reirred|slrală esle o c|e|e care ru a losl prodrarală
r|c|odală.
0ß8ERVAĠ|E:
La efectuarea rev|z|||or tehn|ce a|e s|stemu|u| ant|demaraj
bazat pe che|e cu transponder, predaġ| dea|eru|u| toate
che||e autoveh|cu|u|u|.
Programarea che|| cu transponder
C|e||e ro| pol l prodrarale perlru s|sler dacă aveĠ| două c|e|
cu lrarsporder va||de, pr|r ap||carea urrăloare| procedur|:
1. Pre|ucraĠ| c|e||e cu lrarsporder sup||rerlare reirred|slrale
perlru a se polr|v| cu codu| c|e|e a| oulucu|u| corulaloru|u| de
corlacl.
13
2. lrlroduceĠ| pr|ra c|e|e va||dă ir corulaloru| de corlacl s|
rol|Ġ|-o ir poz|Ġ|a 0N |Coreclal) l|rp de ce| puĠ|r 3 securde,
dar ru ra| ru|l de 15 securde. Rol|Ġ| c|e|a de corlacl ir
poz|Ġ|a 0FF |0ecoreclal) s| scoaleĠ| pr|ra c|e|e.
3. lrlroduceĠ| a doua c|e|e va||dă s| rol|Ġ|-o ir poz|Ġ|a 0N
|Coreclal) perlru ur |rlerva| de 15 securde. 0upă zece
securde va l er|s ur serra| soror s| |arpa perlru a|arra
arl|lurl va ircepe să |ur|reze |rlerr|lerl. Rol|Ġ| c|e|a ir
poz|Ġ|a 0FF |0ecoreclal) a corulaloru|u| de corlacl s|
scoaleĠ| cea de-a doua c|e|e.
1. lrlroduceĠ| o c|e|e cu lrarsporder reirred|slrală ir
corulaloru| de corlacl s| rol|Ġ|-o ir poz|Ġ|a 0N |Coreclal) l|rp
de ê0 de securde. 0upă 10 securde va l er|s ur serra|
soror scurl. Larpa a|arre| arl|lurl va ircela să |ur|reze
|rlerr|lerl, se va apr|rde perlru 3 securde s| apo| se va
sl|rde.
A losl prodrarală roua c|e|e cu lrarsporder.
RepelaĠ| aceaslă procedură perlru prodrararea a pàră |a 8
c|e|. 0acă ru d|spureĠ| de o c|e|e cu lrarsporder prodrarală,
corlaclaĠ|-vă dea|eru| perlru ra| ru|le dela|||.
|nformaġ|| genera|e
3|sleru| pe oază de c|e|e cu lrarsporder respeclă redu|||e
FCC, parlea 15 s| R33-210 a|e lrduslrv Carada. FurcĠ|orarea
s|sleru|u| esle supusă urrăloare|or cord|Ġ||:
Acesl d|spoz|l|v ru poale cauza |rlerlererĠe roc|ve.
Acesl d|spoz|l|v lreou|e să acceple or|ce le| de |rlerlererĠe,
|rc|us|v |rlerlererĠe|e care pol cauza lurcĠ|orarea
redor|lă.


ßL06AREA V0LANULU| - numa| pentru
autoveh|cu|e|e cu transm|s|e manua|Ą
Aulove||cu|u| cu lrarsr|s|e rarua|ă esle dolal cu ur s|sler
de o|ocare pas|vă a vo|aru|u|. Acesl s|sler de o|ocare prev|re
sc||roarea d|recĠ|e| lără prezerĠa c|e|| ir corlacl. 0acă
vo|aru| esle rol|l rax|r jurălale de lură ir or|ce d|recĠ|e, |ar
c|e|a ru se ală ir corulaloru| de corlacl, vo|aru| se va o|oca
auloral.
ß|ocarea manua|Ą a vo|anu|u|:
Cu roloru| ir lurcĠ|ure, elecluaĠ| o rolaĠ|e de 180°, opr|Ġ|
roloru| s| scoaleĠ| c|e|a. Rol|Ġ| usor vo|aru| ir or|ce d|recĠ|e
pàră ce s|sleru| de o|ocare esle acl|val.
0eb|ocarea vo|anu|u|:
lrlroduceĠ| c|e|a ir corulaloru| de corlacl s| porr|Ġ| roloru|.
0acă rol|rea c|e|| esle d|lc||ă, dep|asaĠ| vo|aru| usor călre
dreapla sau slàrda perlru a dezacl|va s|sleru| de o|ocare.
0ß8ERVAĠ|E:
|n cazu| |n care aġ| rot|t vo|anu| cĄtre dreapta pentru a
act|va mecan|smu| de b|ocare trebu|e sĄ-| rot|ġ| usor
cĄtre dreapta pentru dezact|vare. |n cazu| |n care aġ|
rot|t vo|anu| cĄtre stànga pentru a act|va mecan|smu| de
b|ocare, pentru a-| dezact|va trebu|e sĄ rot|ġ| vo|anu| usor
|n aceeas| d|recġ|e.
8|stemu| de b|ocare a transm|s|e| automate
3|sleru| prev|re scoalerea c|e|| d|r corlacl dacă rarela
sc||roăloru|u| de ală ir a|lă poz|Ġ|e decàl cea de parcare.
Acesla irp|ed|că, de asererea, corularea d|r poz|Ġ|a P ir
cazu| ir care c|e|a ru se ală ir poz|Ġ|||e ACC sau 0N s| dacă
ru esle acĠ|orală peda|a de lràră.
ÎNCUIETORILE PORTIERELOR
|ncu|erea manua|Ą a port|ere|or
ul|||zaĠ| ouloru| de ircu|ere rarua|ă perlru ircu|erea
porl|ere|or d|r |rler|oru| aulove||cu|u|u|. 0acă ouloru|
luou|ar esle coooràl càrd porl|era esle irc||să, aceasla va
l ircu|ală. 0|r acesl rol|v, ev|laĠ| |ăsarea c|e||or ir |rler|oru|
aulove||cu|u|u| ira|rle de irc||derea porl|ere|.
ßuton de |ncu|ere manua|Ą a port|ere|
11
|ncu|erea e|ectr|cĄ a port|ere|or
Pe parou| |rler|or a| lecăre| porl|ere d|r laĠă esle prevăzul ur
oulor perlru acĠ|orare e|eclr|că. ul|||zaĠ| acesl oulor perlru
ircu|erea sau descu|erea porl|ere|or.
Poz|ġ|a butonu|u| de acġ|onare e|ectr|cĄ a port|ere|
ßutoane de acġ|onare e|ectr|cĄ a port|ere|or
|ncu|erea automatĄ a port|ere|or - dotare opġ|ona|Ą
Porl|ere|e vor l ircu|ale auloral ir cazu| aulove||cu|e|or cu
ircu|elor| acĠ|orale e|eclr|c dacă loale cord|Ġ|||e de ra| jos
surl irdep||r|le:
1. FurcĠ|a de ircu|ere aulorală esle acl|vală.
2. Trarsr|s|a esle cup|ală.
3. Toale porl|ere|e surl irc||se.
1. Peda|a de acce|eraĠ|e esle apăsală.
5. \|leza aulove||cu|u|u| depăsesle 21 |r/| |15 rp|).
ê. Porl|ere|e ru au losl ircu|ale arler|or cu ajuloru| ouloru|u|
de acĠ|orare e|eclr|că sau a| le|ecorerz|| perlru desc||derea
cerlra||zală.
FurcĠ|a de ircu|ere aulorală a porl|ere|or poale l acl|vală
sau dezacl|vală. Perlru dela|||, corsu|laĠ| paradralu| ,3elăr|
persora|e¨ |FurcĠ|| prodrarao||e de călre c||erl) d|r secĠ|urea
,Cerlru| e|eclror|c de |rlorraĠ|| a| aulove||cu|u|u| |E\lC)
- dolare opĠ|ora|㨠a aceslu| rarua|.
La aulove||cu|e|e care ru d|spur de cerlru| e|eclror|c de
|rlorraĠ|| E\lC, s|sleru| de ircu|ere aulorală a porl|ere|or
poale l acl|val sau dezacl|val pr|r elecluarea urrăloare|
procedur|:
1. lrc||deĠ| loale porl|ere|e s| |rlroduceĠ| c|e|a ir corlacl.
AVERT|8HENT!
0|r rol|ve de s|durarĠă persora|ă ir cazu| uru| acc|derl,
ircu|aĠ| porl|ere|e aulove||cu|u|u| alàl ir l|rpu| corducer||
aulove||cu|u|u|, càl s| |a parcarea s| părăs|rea aceslu|a.
AVERT|8HENT!
La părăs|rea aulove||cu|u|u|, scoaleĠ| irloldeaura c|e|a
d|r corulaloru| de corlacl s| ircu|aĠ| aulove||cu|u|.
Nu |ăsaĠ| cop|| resupraved|eaĠ| ir aulove||cu| s| ru |e
perr|leĠ| accesu| |a ur aulove||cu| descu|al. ul|||zarea
resupraved|eală a ec||parerle|or aulove||cu|u|u| poale
avea drepl corsec|rĠă acc|derlarea dravă s| decesu|.
ATENĠ|E!
ur aulove||cu| descu|al reprez|rlă o |rv|laĠ|e perlru |oĠ|.
3coaleĠ| irloldeaura c|e|a d|r corulaloru| de corlacl
s| ircu|aĠ| loale porl|ere|e |a părăs|rea aulove||cu|u|u|
resupraved|eal.
15
2. CorulaĠ| succes|v corlaclu| irlre poz|Ġ|||e L0CK s| 0N
repelàrd procedura de palru or| s| |a lra| opr|Ġ|-vă ir poz|Ġ|a
L0CK.
Poz|ġ|||e che|| |n comutatoru| de contact
3. ApăsaĠ| ouloru| de acĠ|orare e|eclr|că perlru ircu|erea
porl|ere|or.
1. ur serra| soror scurl va |rd|ca lerr|rarea procedur|| de
prodrarare.
0escu|erea automatĄ
Porl|ere|e vor l descu|ale auloral ir cazu| aulove||cu|e|or cu
ircu|elor| acĠ|orale e|eclr|c dacă:
1. FurcĠ|a de ircu|ere aulorală esle acl|vală.
2. Trarsr|s|a era cup|ală s| v|leza aulove||cu|u|u| a rever|l
|a 0 |r/| |0 rp|).
3. Trarsr|s|a se ală ir poz|Ġ|a NEuTRAL |reulră) sau PARK
|parcare).
1. Porl|era soleru|u| esle desc||să.
5. Porl|ere|e ru au losl descu|ale ir prea|ao||.
ê. \|leza aulove||cu|u|u| esle 0 |r/| |0 rp|).
FurcĠ|a de descu|ere aulorală a porl|ere|or poale l acl|vală
sau dezacl|vală. Perlru dela|||, corsu|laĠ| paradralu| ,3elăr|
persora|e¨ |FurcĠ|| prodrarao||e de călre c||erl) d|r secĠ|urea
,Cerlru| e|eclror|c de |rlorraĠ|| a| aulove||cu|u|u| |E\lC)
- dolare opĠ|ora|㨠a aceslu| rarua|.
La aulove||cu|e|e care ru d|spur de cerlru| e|eclror|c de
|rlorraĠ|| E\lC, s|sleru| de ircu|ere aulorală a porl|ere|or
poale l acl|val sau dezacl|val pr|r elecluarea urrăloare|
procedur|:
1. lrc||deĠ| loale porl|ere|e s| |rlroduceĠ| c|e|a ir corlacl.
2. CorulaĠ| succes|v corlaclu| irlre poz|Ġ|||e L0CK s| 0N
repelàrd procedura de palru or| s| |a lra| opr|Ġ|-vă ir poz|Ġ|a
L0CK.
Poz|ġ|||e che|| |n comutatoru| de contact
3. Perlru a descu|a porl|ere|e apăsaĠ| ouloru| de descu|ere
e|eclr|că a aceslora.
1. ur serra| soror scurl va |rd|ca lerr|rarea procedur|| de
prodrarare.
0ß8ERVAĠ|E:
Ut|||zaġ| funcġ|||e de |ncu|ere s| descu|ere automatĄ a
port|ere|or |n conform|tate cu |eg|s|aġ|a |n v|goare |a n|ve|
|oca|.
8|stemu| de b|ocare a port|ere|or [d|n spate} pentru
protecġ|a cop|||or - dotare opġ|ona|Ą
lrlroduceĠ| vàrlu| c|e|| de corlacl ir ircu|eloare s| rol|Ġ| ir
poz|Ġ|a ircu|al sau descu|al.

Poz|ġ|a |ncu|etor|| pentru s|guranġa cop|||or
|ntroducerea che|| de contact
AVERT|8HENT!
Ev|laĠ| o|ocarea ure| persoare ir aulove||cu| ir cazu| ure|
co||z|ur|. ReĠ|reĠ| că porl|ere|e d|r spale pol l desc||se rura|
d|r exler|or càrd ircu|elor||e perlru s|durarĠa cop|||or surl
acl|vale.
0ß8ERVAĠ|E:
Pentru pĄrĄs|rea autoveh|cu|u|u| |n caz de urgenġĄ cànd
s|stemu| este act|vat, trageġ| butonu| tubu|ar de |ncu|ere
|n sus [poz|ġ|a descu|at}, coboràġ| geamu| s| desch|deġ|
usa cu ajutoru| màneru|u| exter|or.
8|8TEHUL 0E A66E8 PE ßAZă 0E
TELE60HAN0ă
Te|ecomanda
Acesl s|sler perr|le ircu|erea sau descu|erea porl|ere|or s|
a |avoru|u| sau acl|varea a|arre| de par|că de |a d|slarĠe
de rax|r 20 de relr|, cu ajuloru| le|ecorerz||. Nu esle
recesară or|erlarea le|ecorerz|| spre aulove||cu| perlru
acl|varea s|sleru|u|.
0ß8ERVAĠ|E:
8emna|u| te|ecomenz|| nu trebu|e sĄ ñe b|ocat de ob|ecte
meta||ce.
0escu|erea port|ere|or s| a hayonu|u|:
ApăsaĠ| s| e||oeraĠ| lasla de descu|ere de pe le|ecorardă o
dală perlru a descu|a rura| porl|era soleru|u| sau de două or|
perlru a descu|a loale porl|ere|e s| |avoru|. La apăsarea lasle|
de descu|ere, va l acl|vală ||ur|rarea de acces s| |ărp||e de
poz|Ġ|e se vor apr|rde scurl de două or|. lrlerva|u| alererl
acesle| lurcĠ|| poale l prodraral ir cazu| aulove||cu|e|or
dolale cu cerlru e|eclror|c de |rlorraĠ|| |E\lC). Perlru
dela|||, corsu|laĠ| paradralu| ,Apr|rderea larur||or cu lasla de
descu|ere a le|ecorerz||¨ d|r suosecĠ|urea ,3elăr| persora|e¨
d|r cadru| secĠ|ur|| ,Cerlru| e|eclror|c de |rlorraĠ|| a|
aulove||cu|u|u| |E\lC)¨ a aceslu| rarua|.
0ß8ERVAĠ|E:
8|stemu| poate ñ programat de asemenea pentru
descu|erea tuturor port|ere|or |a pr|ma apĄsare a taste| de
descu|ere. |n cazu| autoveh|cu|e|or care d|spun de centru
e|ectron|c de |nformaġ|| [EV|6}, consu|taġ| paragrafu|
,0escu|erea te|ecomandatĄ ma| |ntà| a port|ere| soferu|u|"
d|n subsecġ|unea ,8etĄr| persona|e" d|n cadru| secġ|un||
EV|6 a acestu| manua|. |n cazu| autoveh|cu|e|or ce nu sunt
d|spun de centru EV|6, parcurgeġ| urmĄtoare|e etape:
17
3|sleru| poale l prodraral perlru descu|erea luluror
porl|ere|or |a pr|ra apăsare a lasle| de descu|ere pr|r
ap||carea urrăloare| procedur|:
1. ApăsaĠ| corl|ruu lasla de ircu|ere de pe o le|ecorardă
prodrarală.
2. VerĠ|reĠ| apăsală lasla l|rp de r|r|r 1 securde dar ru
ra| ru|l de 10 securde, apo| apăsaĠ| lasla de descu|ere. \a l
er|s ur serra| soror perlru a |rd|ca rod|lcarea selăr||.
3. E||oeraĠ| aroe|e lasle s|ru|lar.
1. TeslaĠ| aceaslă lurcĠ|e d|r exler|oru| aulove||cu|u|u|
apăsàrd lasla de ircu|ere/descu|ere de pe le|ecorardă.
0ß8ERVAĠ|E:
ApĄsarea taste| de |ncu|ere de pe te|ecomanda bre|oc
cànd sunteġ| |n |nter|oru| autoveh|cu|u|u| va act|va a|arma
de s|guranġĄ. 0esch|derea une| port|ere atunc| cànd
a|arma de s|guranġĄ este act|vatĄ va dec|ansa semna|u|
sonor de a|armĄ. ApĄsaġ| tasta de descu|ere pentru
dezact|varea a|arme| de s|guranġĄ.
5. 0acă prodrararea dor|lă ru a losl ooĠ|rulă sau perlru
reacl|varea lurcĠ|e|, repelaĠ| procedura.
|ncu|erea port|ere|or s| a hayonu|u| [dacĄ
acġ|onarea e|ectr|cĄ este |nc|usĄ |n dotare}:
ApăsaĠ| s| e||oeraĠ| lasla de ircu|ere de pe le|ecorardă perlru
ircu|erea luluror porl|ere|or. 3erra||zaloare|e de d|recĠ|e se
vor apr|rde scurl.
0ezact|varea funcġ|e| de conñrmare |um|noasĄ a
|ncu|er||
0ß8ERVAĠ|E:
Funcġ|a de conñrmare |um|noasĄ a |ncu|er|| poate ñ
act|vatĄ sau dezact|vatĄ. |n cazu| autoveh|cu|e|or dotate
cu centru e|ectron|c de |nformaġ|| [EV|6}, consu|taġ|
subsecġ|unea ,8etĄr| persona|e" d|n cadru| secġ|un|| EV|6
a acestu| manua|. La autoveh|cu|e|e ce nu sunt dotate cu
centru EV|6, parcurgeġ| urmĄtoare|e etape:
1. ApăsaĠ| lasla de descu|ere l|rp de 1 - 10 securde.
2. Apăsàrd ir corl|ruare lasla de descu|ere |după 1 securde),
apăsaĠ| lasla de ircu|ere. E||oeraĠ| aroe|e lasle.
3. TeslaĠ| apr|rderea scurlă a larur||or d|r exler|oru|
aulove||cu|u|u| pr|r apăsarea lasle| de ircu|ere de pe
le|ecorardă càrd corulaloru| de corlacl se ală ir poz|Ġ|a
L0CK |8|ocal) s| c|e|a esle scoasă d|r acesla.
0ß8ERVAĠ|E:
ApĄsarea taste| de |ncu|ere de pe te|ecomandĄ cànd
sunteġ| |n |nter|oru| autoveh|cu|u|u| va act|va a|arma de
s|guranġĄ. 0esch|derea une| port|ere atunc| cànd a|arma
de s|guranġĄ este act|vatĄ va dec|ansa semna|u| sonor de
a|armĄ. ApĄsaġ| tasta de descu|ere pentru dezact|varea
a|arme| de s|guranġĄ.
FurcĠ|a de corlrrare |ur|roasă a ircu|er||/descu|er|| poale l
reacl|vală pr|r repelarea procedur||.
|n|ocu|rea bater|e|
8aler|a de sc||ro recorardală esle de l|p CR2032.
1. 0acă le|ecorarda-ore|oc esle prevăzul cu suruo de lxare,
scoaleĠ| suruou|. ğ|reĠ| le|ecorarda cu lasle|e or|erlale ir
jos s| ul|||zaĠ| o suruoe|r|Ġă cu cap |al perlru despr|rderea
ce|or două jurălăĠ| a|e le|ecorerz||. As|duraĠ|-vă că ru
esle deler|orală darr|lura de cauc|uc ir l|rpu| procedur|| de
derorlare a le|ecorerz||.
8epararea ce|or douĄ jumĄtĄġ| a|e te|ecomenz||
18
2. 3coaleĠ| oaler|a uzală s| ir|ocu|Ġ|-o cu oaler|a rouă. Ev|laĠ|
al|rderea oaler|e| ro| cu dedele|e. 0răs|r||e d|r p|e|e pol
cauza deler|orarea oaler|e|. 0acă al|rdeĠ| oaler|a, curăĠaĠ|-o
cu a|coo| red|c|ra|.
3. Perlru reasaro|area carcase| le|ecorerz||, pr|rdeĠ| ce|e
două jurălăĠ|.
0ß8ERVAĠ|E:
0acĄ te|ecomanda-bre|oc este prevĄzutĄ cu surub, ñxaġ|-|
s| stràngeġ|-| corespunzĄtor.
|nformaġ|| genera|e
Te|ecorerz||e s| receploare|e asoc|ale lurcĠ|orează cu o
lrecverĠă a purlăloare| de 133,92 Vlz corlorr red|ererlăr||or
CEE. Acesle d|spoz|l|ve lreou|e să le cerl|lcale d|r purclu|
de vedere a| corlorr|lăĠ|| cu red|ererlăr||e spec|lce perlru
lecare Ġară. 3url |rp||cale două selur| de red|ererlăr|: ET3
|3lardardu| Europear perlru Te|ecorur|caĠ||) 300-220, ul|||zal
de rajor|lalea Ġăr||or, s| red|ererlarea ledera|ă derrară 8ZT
225Z125, oazală pe ETC 300-220 dar cupr|rzàrd s| cer|rĠe
spec|lce sup||rerlare. A|le cer|rĠe delr|le surl rerĠ|orale ir
ANEXA \l a 0lRECTl\El C0Vl3lEl 95/5ê/CE. FurcĠ|orarea
s|sleru|u| esle supusă urrăloare|or două cord|Ġ||:
Acesl d|spoz|l|v ru poale cauza |rlerlererĠe roc|ve.
Acesl d|spoz|l|v lreou|e să acceple or|ce |rlerlererĠe
recepĠ|orale, |rc|us|v |rlerlererĠe|e ce pol cauza
lurcĠ|orarea redor|lă.
0acă lurcĠ|a de ircu|ere le|ecorardală ru lurcĠ|orează de |a
d|slarĠa rorra|ă, ver|lcaĠ| ex|slerĠa ure|a d|rlre urrăloare|e
două s|luaĠ||:
1. 8aler|||e le|ecorerz|| surl s|aoe. 0urala de v|aĠă rorra|ă a


oaler|e| esle de r|r|r lre| ar|.
2. Aprop|erea de ur lrarsr|Ġălor rad|o, cur ar l o arleră
de er|s|e rad|o, lurru| de corlro| a| uru| aeroporl, slaĠ|||e de
rad|oer|s|e roo||e sau slaĠ|||e de rad|oaralor|.
8|8TEHUL 0E ALARHă - 00TARE 0PĠ|0NALă
3|sleru| ror|lor|zează porl|ere|e, |avoru| s| corulaloru| de
corlacl irpolr|va ul|||zăr|| reaulor|zale. lr cazu| dec|arsăr||
a|arre|, s|sleru| va er|le serra|e l|rp de aprox|ral|v
18 r|rule. Pe parcursu| pr|re|or 3 r|rule, c|axoru| va sura,
|ar larur||e, |ărp||e de poz|Ġ|e s| |arpa de corlro|
de pe parou| de |rslrurerle vor |ur|ra |rlerr|lerl. u|ler|or,
|ărp||e exler|oare vor |ur|ra |rlerr|lerl l|rp de a|le
15 r|rule.
0acă s|sleru| ror|lor|zal care a cauzal dec|arsarea a|arre|
esle dezacl|val, serra|u| soror de a|arră va corl|rua
pàră |a exp|rarea |rlerva|u|u| de 3 r|rule. 0acă s|sleru|
ror|lor|zal care a cauzal dec|arsarea a|arre| esle dezacl|val
după exp|rarea |rlerva|u|u| de 3 r|rule, serra|u| de a|arră
va l irlrerupl |red|al.
Act|varea a|arme|:
1. 3coaleĠ| c|e|a d|r corulaloru| de corlacl s| părăs|Ġ|
aulove||cu|u|.
2. lrcu|aĠ| porl|era ul|||zàrd c|e|a recar|că, ouloru| de
irc||dere cerlra||zală sau le|ecorarda s| irc||deĠ| loale
porl|ere|e.
3. Larpa de corlro| de pe parou| de |rslrurerle va |ur|ra
|rlerr|lerl cu lrecverĠă r|d|cală l|rp de 1ê securde. Aceasla
irsearră că s|sleru| esle ir curs de acl|vare. lr l|pu| aceslu|
|rlerva|, desc||derea ure| porl|ere, corularea corlaclu|u| ir
poz|Ġ|a C0NECTAT sau descu|erea ir or|ce rod a porl|ere|or
va delerr|ra dezacl|varea s|sleru|u|. 0upă 1ê securde,
|arpa de corlro| va |ur|ra |rlerr|lerl cu lrecverĠă redusă.
Aceasla |rd|că acl|varea corp|elă a s|sleru|u|.
0ezact|varea s|stemu|u|:
0escu|aĠ| ura d|rlre porl|ere|e d|r laĠă/|avoru| cu
le|ecorarda.
Porr|rea aulove||cu|u|u| ul|||zàrd o c|e|e cu lrarsporder va||dă
va delerr|ra dezacl|varea s|sleru|u|. C|e||e va||de surl ce|e
prodrarale spec|a| perlru aulove||cu|u| ir cauză. ul|||zarea
ure| c|e| va||de va delerr|ra dezacl|varea s|sleru|u| |ar
ul|||zarea ure| c|e| |rva||de va dec|arsa a|arra.
A|erta refer|toare |a tentat|ve|e de acces neautor|zat
lr cazu| ir care c|axoru| er|le 3 serra|e sorore |a descu|erea
ure| porl|ere d|r laĠă cu c|e|a sau le|ecorarda, a|arra a
losl acl|vală. \er|lcaĠ| dacă aulove||cu|u| prez|rlă serre de
acces reaulor|zal.
19
8uprareg|area manua|Ą a s|stemu|u| de secur|tate
3|sleru| ru va l acl|val ir cazu| ircu|er|| porl|ere|or pr|r
|rlerred|u| ouloare|or luou|are de ircu|ere rarua|ă.
ßuton tubu|ar de |ncu|ere a port|ere|
8|8TEHUL 0E 8E6UR|TATE PREH|UH - 00TARE
0PĠ|0NALă
3|sleru| ror|lor|zează porl|ere|e, d|spoz|l|vu| de o|ocare a
capole| roloru|u|, |avoru| s| corulaloru| de corlacl irpolr|va
ul|||zăr|| reaulor|zale.
lr cazu| dec|arsăr|| a|arre|, s|sleru| va acl|va c|axoru|
l|rp de 30 de securde. 0acă d|spoz|l|vu| care a delerr|ral
dec|arsarea ru esle dezacl|val, c|axoru| va sura l|rp de a|le
30 de securde după ur |rlerva| de 5 securde. lr cazu| ir care
cauza dec|arsăr|| esle ir corl|ruare prezerlă, acesl c|c|u va l
repelal l|rp de 5 r|rule.
lr cazu| ir care serzoru| de r|scare ir |ao|lac|u esle
acl|val, s|sleru| de a|arră va dec|arsa c|axoru| l|rp de
30 de securde. La selarea aceslu| rodu| a| s|sleru|u| de
a|arră, or|ce r|scare ir |ao|lac|u va delerr|ra dec|arsarea
a|arre|. Perlru a ev|la dec|arsarea c|axoru|u|, esle
recesară |rlroducerea ure| c|e| cu lrarsporder va||de perlru
descu|erea porl|ere|.
Act|varea a|arme|:
1. 3coaleĠ| c|e|a d|r corulaloru| de corlacl s| părăs|Ġ|
aulove||cu|u|.
2. lrcu|aĠ| porl|era ul|||zàrd c|e|a recar|că, ouloru| de
irc||dere cerlra||zală sau le|ecorarda s| irc||deĠ| loale
porl|ere|e.
3. Larpa de corlro| de pe parou| de |rslrurerle va |ur|ra
|rlerr|lerl cu lrecverĠă r|d|cală l|rp de 1ê securde.
Aceasla irsearră că s|sleru| esle ir curs de acl|vare.
0upă 1ê securde, |arpa de corlro| va |ur|ra |rlerr|lerl
cu lrecverĠă redusă. Aceasla |rd|că acl|varea corp|elă a
s|sleru|u|. Aulove||cu|e|e dolale cu s|sler arl|deraraj pe
oază de c|e|e cu lrarsporder pol l porr|le ir s|durarĠă cu
o c|e|e va||dă. C|e||e va||de surl ce|e prodrarale spec|a|
perlru aulove||cu|u| ir cauză. ul|||zarea ure| c|e| va||de va
delerr|ra dezacl|varea s|sleru|u|, ir l|rp ce ul|||zarea ure|
c|e| |rva||de va duce |a opr|rea roloru|u| după 2 securde de
lurcĠ|orare.
0ß8ERVAĠ|E:
8|stemu| de a|armĄ poate ñ act|vat pentru mon|tor|zarea
or|cĄror tentat|ve de acces neautor|zat cu excepġ|a
senzoru|u| de m|scare |n hab|tac|u, perm|ġànd astfe|
prezenġa cop|||or sau a an|ma|e|or de compan|e |n
autoveh|cu|u| |ncu|at fĄrĄ dec|ansarea a|arme| dator|tĄ
m|scĄr||or acestora |n hab|tac|u.
Perlru dezacl|varea serzoru|u| de r|scare ir |ao|lac|u,
acl|vaĠ| so||c|lăr||e de ircu|ere de lre| or| ir |rlerva| de 5
securde pr|r ul|||zarea c|e|| recar|ce, a le|ecorerz|| sau a
or|căre| coro|raĠ|| a aceslora. 3erzor|| s|sleru|u| de deleclare
a r|scăr|| ir |ao|lac|u vor acl|vaĠ| auloral |a urrăloarea
acl|vare a s|sleru|u| de a|arră.
0ezact|varea s|stemu|u|:
0escu|aĠ| o porl|eră d|r laĠă cu le|ecorarda. Porr|rea
aulove||cu|u|u| ul|||zàrd o c|e|e cu lrarsporder va||dă va
delerr|ra dezacl|varea s|sleru|u|. C|e||e va||de surl ce|e
prodrarale spec|a| perlru aulove||cu|u| ir cauză. ul|||zarea
ure| c|e| va||de va delerr|ra dezacl|varea s|sleru|u|, ir l|rp
ce ul|||zarea ure| c|e| |rva||de va duce |a opr|rea roloru|u|
după 2 securde de lurcĠ|orare.
0ß8ERVAĠ|E:
0econectarea bater|e| autoveh|cu|u|u| nu va determ|na
dezact|varea s|stemu|u|.
lr cazu| ir care a|arra a losl dec|arsală, |arpa de corlro| se
va apr|rde de două or| |a lecare două securde.
8uprareg|area manua|Ą a s|stemu|u| de secur|tate
3|sleru| ru va l acl|val ir cazu| ircu|er|| porl|ere|or pr|r
|rlerred|u| ouloare|or luou|are de ircu|ere rarua|ă.
20
hAY0NUL
0ß8ERVAĠ|E:
6he|a ut|||zatĄ pentru porn|rea autoveh|cu|u|u| este
ut|||zatĄ de asemenea pentru |ncu|erea s| descu|erea
port|ere|or s| a hayonu|u|.
Perlru descu|erea |avoru|u|, |rlroduceĠ| c|e|a ir ircu|eloare
s| rol|Ġ|-o spre dreapla |rura| perlru rode|e|e cu ircu|elor|
acĠ|orale rarua|). lavoru| poale l descu|al de asererea
cu le|ecorarda sau pr|r acĠ|orarea ouloare|or de irc||dere
cerlra||zală de pe porl|ere|e d|r laĠă. FurcĠ|a de irc||dere/
desc||dere cerlra||zală |dolare opĠ|ora|ă) poale l acl|vală de
asererea de |a ircu|eloarea |avoru|u|.
0dală descu|al, |avoru| poale l desc||s sau irc||s lără a
l recesară ul|||zarea c|e||. Perlru desc||derea |avoru|u|,
slràrdeĠ| ràreru| s| r|d|caĠ| |avoru| cu o s|rdură r|scare.
Poz|ġ|a |ncu|etor|| hayonu|u|
0ß8ERVAĠ|E:
|n cazu| une| defecġ|un| e|ectr|ce sau dacĄ te|ecomanda
nu funcġ|oneazĄ, |ntroduceġ| che|a |n |ncu|etoarea
hayonu|u| s| rot|ġ|-o spre dreapta [numa| pentru mode|e|e
cu |ncu|etor| acġ|onate manua|}. Ut|||zànd màneru|
hayonu|u|, r|d|caġ| hayonu| cu o s|ngurĄ m|scare.
0ß8ERVAĠ|E:
0es| hayonu| nu este prevĄzut cu mecan|sm de descu|ere
d|n |nter|or, cap|tonaju| hayonu|u| conġ|ne o desch|dere
cu capac ce oferĄ acces |a mecan|smu| de descu|ere |n
cazu| une| defecġ|un| e|ectr|ce.
lavoru| esle rerĠ|rul ir poz|Ġ|e desc||să pr|r |rlerred|u|
uror suporlur| preural|ce. Tolus|, dalor|lă scăder|| pres|ur||
dazu|u| odală cu lerperalura, esle pos|o|| să le recesară
susĠ|rerea sup||rerlară a |avoru|u| desc||s pe vrere rece.
AVERT|8HENT!
Corducerea aulove||cu|u|u| cu |avoru| desc||s poale
perr|le pălrurderea daze|or de esaparerl olrăv|loare
ir |rler|oru| aulove||cu|u|u|. 0urreavoaslră s| ce||a|Ġ|
pasader| puleĠ| l |rlox|caĠ| de acesle daze. VerĠ|reĠ|
|avoru| irc||s ir l|rpu| ul|||zăr|| aulove||cu|u|u|.
0acă esle recesară corducerea aulove||cu|u|u| cu
|avoru| desc||s, as|duraĠ|-vă că loale dearur||e surl
irc||se s| că verl||aloru| s|sleru|u| de c||ral|zare
lurcĠ|orează |a luraĠ|e r|d|cală. Nu ul|||zaĠ| rodu| de
rec|rcu|are a aeru|u|.


21
CEAHUR|LE A6Ġ|0NATE ELE6TR|6
ßutoane|e de acġ|onare e|ectr|cĄ a geamur||or
Poz|ġ|a butoane|or de acġ|onare e|ectr|cĄ a geamur||or
Pe parou| de corardă de pe porl|era soleru|u| se ală
palru ouloare oascu|arle pr|r a căror s|rp|ă apăsare
pol l acĠ|orale dearur||e e|eclr|ce. Porl|ere|e pasader||or
surl prevăzule cu càle ur s|rdur oulor oascu|arl perlru
desc||derea s| irc||derea dearur||or alererle. 0earur||e
pol l acĠ|orale rura| càrd corulaloru| de corlacl se ală ir
poz|Ġ|a 0N s| l|rp de 15 de securde de |a |uarea corlaclu|u|
sau de |a desc||derea porl|ere| soleru|u|. Aceaslă lurcĠ|e
poale l dezacl|vală de călre dea|eru| aulor|zal.
Funcġ|a de coboràre automatĄ
8uloru| perlru acĠ|orarea dearu|u| soleru|u| esle prevăzul cu
lurcĠ|e de coooràre aulorală. ApăsaĠ| ouloru| de acĠ|orare a
dearu|u| d|rco|o de pr|ru| purcl de rez|slerĠă, e||oeraĠ|-| s|
dearu| va l coooràl auloral. Perlru irlreruperea coooràr||
aulorale a dearu|u|, dep|asaĠ| ouloru| ir or|ce d|recĠ|e s|
e||oeraĠ|-|.
ßutonu| de b|ocare a acġ|onĄr|| geamur||or
8uloru| de o|ocare a acĠ|orăr|| dearur||or s|lual pe porl|era
soleru|u| perr|le dezacl|varea corerz||or perlru acĠ|orarea
dearur||or de pe ce|e|a|le porl|ere. Perlru dezacl|varea
corerz||or perlru acĠ|orarea dearur||or ce|or|a|le porl|ere,
apăsaĠ| ouloru| de o|ocare. Perlru acl|varea corerz||or,
apăsaĠ| d|r rou ouloru| de o|ocare.
ßutonu| de b|ocare a comenz||or pentru acġ|onarea geamur||or
8|8TEHELE 0E REĠ|NERE PENTRU 06UPANĠ|
ure|e d|rlre ce|e ra| |rporlarle dolăr| reler|loare |a s|durarĠa
|a oord surl s|slere|e de reĠ|rere. Aceslea |rc|ud cerlur||e
de s|durarĠă perlru soler s| pasader|, a|roadur||e lrorla|e
perlru soler s| pasaderu| d|r laĠă s|, ca dolăr| opĠ|ora|e,
a|roadur||e |alera|e perlru soler s| pasaderu| d|r laĠă. lr
cazu| ir care urrează să lrarsporlaĠ| cop|| prea r|c| perlru
a purla cerlur||e de s|durarĠă desl|rale adu|Ġ||or, aceslea sau
s|sleru| LATCl pol l ul|||zale perlru lxarea s|slere|or de
reĠ|rere perlru cop||.
0acă aulove||cu|u| esle dolal cu s|sler de c|as|lcare a
ocuparĠ||or |0C3), pe corso|a cerlra|ă esle prevăzulă o
|arpă de corlro| perlru dezacl|varea a|roadu|u| alererl
pasaderu|u| d|r laĠă |PA0).
\ă rudăr acordaĠ| o alerĠ|e deoseo|lă |rlorraĠ|||or |rc|use
ir aceaslă secĠ|ure. Aceslea descr|u rodu| de ul|||zare
a s|slere|or de reĠ|rere perlru rax|r|zarea dradu|u| de
prolecĠ|e oler|lă durreavoaslră s| pasader||or.
PurlaĠ| cerlura de s|durarĠă c||ar dacă surleĠ| ur soler
exce|erl, |rc|us|v ir cazu| că|ălor|||or scurle. Esle pos|o||
ca apl|lud|r||e a|lor parl|c|parĠ| |a lralc să ru se r|d|ce |a
iră|Ġ|rea s|luaĠ|||or s| să provoace o co||z|ure care să |rp||ce
s| aulove||cu|u| durreavoaslră. Acesl ever|rerl poale avea
|oc deparle de casă sau c||ar pe slrada urde |ocu|Ġ|.
AVERT|8HENT!
lr cazu| ure| co||z|ur|, durreavoaslră s| pasader||
aulove||cu|u|u| puleĠ| l acc|derlaĠ| drav dacă ru purlaĠ|
corecl cerlur||e de s|durarĠă. PuleĠ| suler| ur |rpacl cu
părĠ||e |rler|oare a|e aulove||cu|u|u| sau cu a|Ġ| pasader|
sau puleĠ| l pro|eclal ir exler|oru| aulove||cu|u|u|. As|duraĠ|-
vă irloldeaura că, alàl durreavoaslră, càl s| pasader||,
purlaĠ| corecl cerlur||e de s|durarĠă.
22
Cercelăr||e au arălal că cerlur||e de s|durarĠă sa|vează v|eĠ|
s| pol reduce drav|lalea |ez|ur||or suler|le ir caz de co||z|ure.
ure|e d|rlre ce|e ra| drave vălărăr| dererale de acc|derle|e
aulo au |oc ir cazu| pro|eclăr|| persoare|or ir exler|oru|
aulove||cu|u|u|. Cerlur||e de s|durarĠă reduc pos|o|||lalea
pro|eclăr|| ir exler|or s| per|co|u| de acc|derlare cauzal de
|rpaclu| cu părĠ| d|r |rler|oru| aulove||cu|u|u|. Toġ| ocupanġ||
uru| aulove||cu| lreou|e să poarle irloldeaura cerlura de
s|durarĠă.
6entur||e de s|guranġĄ cu ñxare |n tre| puncte
Toale |ocur||e d|r aulove||cu| surl dolale cu cerlur| de
s|durarĠă cu lxare ir lre| purcle.
Relracloru| cerlur|| esle pro|eclal aslle| ircàl să se o|oc|eze
ir l|rpu| opr|r||or loarle orusle sau a| co||z|ur||or. Aceaslă
caracler|sl|că perr|le porĠ|ur|| super|oare a cerlur|| să se
dep|aseze ||oer odală cu corpu| ir cord|Ġ|| rorra|e. lr caz de
co||z|ure, cerlura va l o|ocală s| va reduce aslle| per|co|u| de
a suler| ur |rpacl cu părĠ| a|e |rler|oru|u| aulove||cu|u|u| sau
de a l pro|eclal ir exler|or.
AVERT|8HENT!
Că|ălor|a irlr-ur spaĠ|u desl|ral oadaje|or, |rd|lererl
dacă acesla esle s|lual ir |rler|oru| sau ir exler|oru|
aulove||cu|u|u|, esle exlrer de per|cu|oasă. lr caz de
co||z|ure, persoare|e ce că|ăloresc ir aslle| de spaĠ||
surl expuse uru| r|sc ra| r|d|cal de acc|derlare sau
deces.
Nu perr|leĠ| r|c|ure| persoare să că|ălorească ir
spaĠ|| care ru surl prevăzule cu scaure s| cerlur| de
s|durarĠă.
As|duraĠ|-vă că loĠ| ocuparĠ|| aulove||cu|u|u| surl asezaĠ|
pe ur scaur s| poarlă corecl cerlura de s|durarĠă.AVERT|8HENT!
Purlarea |rcoreclă a cerlur|| de s|durarĠă esle
per|cu|oasă. Cerlur||e de s|durarĠă surl pro|eclale
să lreacă pesle oase|e rar| a|e corpu|u|. Aceslea
reprez|rlă ce|e ra| rez|slerle părĠ| d|r corp s| pol
suporla ce| ra| o|re lorĠe|e dezvo|lale ir cazu| ure|
co||z|ur|.
Purlarea cerlur||or de s|durarĠă irlr-o rar|eră
|rcoreclă poale cauza adravarea |ez|ur||or suler|le ir
caz de co||z|ure. Esle pos|o|| să suler|Ġ| |ez|ur| |rlerre
sau c||ar să a|urecaĠ| pe suo arur|le porĠ|ur| a|e
cerlur||. urraĠ| acesle |rslrucĠ|ur| perlru purlarea
coreclă a cerlur|| de s|durarĠă, dar s| perlru prolejarea
pasader||or durreavoaslră.
Nu lreou|e perr|să ir r|c|ur caz purlarea cerlur|| de
s|durarĠă de călre două persoare ir ace|as| l|rp.
Persoare|e care poarlă aceeas| cerlură de s|durarĠă
pol |rlra ir co||z|ure rec|procă, acc|derlàrdu-se aslle|
drav. Nu ul|||zaĠ| r|c|odală o cerlură de s|durarĠă
cu lxare ir lre| sau două purcle perlru ra| ru|l de
o persoară, |rd|lererl de corpo|erĠa persoare|or ir
cauză.23
|nstrucġ|un| de ut|||zare a centur|| de s|guranġĄ cu ñxare
|n tre| puncte
1. lrlraĠ| ir aulove||cu| s| irc||deĠ| porl|era. AsezaĠ|-vă cu
spale|e spr|j|r|l de spălar s| red|aĠ| poz|Ġ|a scauru|u|.
2. Calarara cerlur|| de s|durarĠă esle s|luală deasupra
spălaru|u| scauru|u| d|r laĠă, |àrdă oraĠu| durreavoaslră.
ApucaĠ| calarara cerlur|| s| lradeĠ| cerlura. 0ep|asaĠ|
calarara ir sus pe c||rdă alàl càl esle recesar perlru a
lrece cerlura pesle oaz|r.
0ep|asarea catarame| centur|| de s|guranġĄ
3. Càrd cerlura are |urd|rea recesară, |rlroduceĠ| calarara
cerlur|| ir d|spoz|l|vu| de lxare pàră |a o|ocarea acesle|a cu
ur surel spec|lc.
|ntroducerea catarame| centur|| de s|guranġĄ |n d|spoz|t|vu| de
ñxare
1. TreceĠ| porĠ|urea perlru coapse a cerlur|| pesle arl|cu|aĠ|||e
oaz|ru|u|, suo aodorer. Perlru slràrderea porĠ|ur|| perlru
oaz|r a cerlur||, lradeĠ| de porĠ|urea perlru urăr. Perlru
AVERT|8HENT!
Cerlur||e lxale irlr-ur d|spoz|l|v recorespurzălor ru
vor as|dura prolecĠ|a corespurzăloare. Esle pos|o||
ca porĠ|urea perlru coapse a cerlur|| de s|durarĠă să
lreacă prea sus pesle corp, pulàrd aslle| cauza |ez|ur|
|rlerre. F|xaĠ| irloldeaura cerlura de s|durarĠă ir
d|spoz|l|vu| de lxare corespurzălor.
0 cerlură prea s|aoă va esua de asererea ir
irdep||r|rea lurcĠ|e| sa|e de prolecĠ|e. lr cazu| ure|
opr|r| orusle, esle pos|o|| să vă dep|asaĠ| prea ru|l ir
laĠă, crescàrd aslle| per|co|u| de acc|derlare. PurlaĠ|
cerlura de s|durarĠă slràrsă corespurzălor pe corp.
Purlarea pe suo oraĠ a cerlur|| de s|durarĠă esle loarle
per|cu|oasă. Corpu| durreavoaslră poale suler| ur
|rpacl cu supraleĠe|e d|r |rler|oru| aulove||cu|u|u|,
crescàrd per|co|u| de acc|derlare ir zora capu|u| s| a
dàlu|u|. Purlarea cerlur|| pe suo oraĠ poale avea drepl
corsec|rĠă producerea de |ez|ur| |rlerre. Coasle|e ru
surl |a le| de rez|slerle ca oase|e cerlur|| scapu|are.
TreceĠ| cerlura pesle urăr aslle| ircàl oase|e ce|e ra|
rez|slerle a|e corpu|u| să pre|a lorĠe|e dezvo|lale ir
cazu| ure| co||z|ur|.
lr cazu| ir care porĠ|urea perlru urăr a cerlur|| de
s|durarĠă esle lreculă pr|r spale|e corpu|u|, aceasla ru
va lurr|za prolecĠ|a recesară ir caz de co||z|ure. R|scu|
de |ov|re a capu|u| ir caz de co||z|ure esle ra| r|d|cal
dacă ru purlaĠ| porĠ|urea perlru urăr a cerlur||. Ce|e
două porĠ|ur| a|e cerlur|| de s|durarĠă surl pro|eclale
perlru a l ul|||zale irpreură.
21
s|ăo|rea porĠ|ur|| perlru coapse a cerlur|| dacă aceasla esle
prea slràrsă, irc||raĠ| calarara cerlur|| s| lradeĠ| porĠ|urea
perlru oaz|r. 3lràrderea corespurzăloare a cerlur|| pe
corp reduce per|co|u| a|urecăr|| pe suo cerlură ir cazu| ure|
co||z|ur|.
Poz|ġ|onarea porġ|un|| pentru baz|n a centur||
5. Poz|Ġ|oraĠ| porĠ|urea perlru urăr a cerlur|| pesle p|epl
aslle| ircàl purlarea acesle|a să le corlorlao||ă s| cerlura să
ru lreacă pesle dàl. Relracloru| va relrade cerlura, rea||zàrd
lers|orarea corespurzăloare a acesle|a.
ê. Perlru e||oerarea cerlur||, apăsaĠ| ouloru| rosu de pe
d|spoz|l|vu| de lxare. Cerlura va l relrasă auloral ir poz|Ġ|a
de repaus. 0acă esle recesar, dep|asaĠ| calarara ir josu|
c||rd|| perlru a perr|le relraderea corp|elă a cerlur||.
Ancoraju| super|or reg|ab|| pentru porġ|unea de
umĄr a centur|| de s|guranġĄ
Perlru |ocur||e d|r laĠă, esle pos|o||ă red|area pe iră|Ġ|re a
cerlur||or de s|durarĠă perlru irdepărlarea porĠ|ur|| perlru
urăr de dàl. ApăsaĠ| ouloru| arcoraju|u| perlru e||oerarea
aceslu|a s| dep|asaĠ| arcoraju| ir sus sau ir jos ir poz|Ġ|a cea
ra| adecvală.
Ancoraju| reg|ab||
lr derera|, dacă iră|Ġ|rea durreavoaslră se s|luează suo
red|e, esle prelerao||ă o poz|Ġ|e ra| coooràlă, |ar dacă
iră|Ġ|rea durreavoaslră esle pesle red|e, esle de dor|l o
poz|Ġ|e ra| r|d|cală a cerlur||. 0upă e||oerarea arcoraju|u|,
ircercaĠ| dep|asarea aceslu|a pe verl|ca|ă perlru a ver|lca
lxarea corespurzăloare ir poz|Ġ|e.
|nstrucġ|un| de ut|||zare a centur|| de s|guranġĄ cu
ñxare |n tre| puncte pentru |ocu| centra| d|n spate
Locu| cerlra| de pe a| do||ea ràrd esle prevăzul cu o cerlură
de s|durarĠă cu lxare ir lre| purcle cu calarară s| d|spoz|l|v
de lxare r|r|alura|e, ce perr|l delasarea porĠ|ur|| perlru
urăr d|r arcoraju| |rler|or càrd scauru| esle p||al. Calarara
r|r|alura|ă s| porĠ|urea perlru urăr a cerlur|| pol l depoz|lale
ir cap|loraju| de pe parlea dreaplă perlru ra| ru|l corlorl.
AVERT|8HENT!
Poz|Ġ|orarea prea sus a porĠ|ur|| perlru coapse
a cerlur|| de s|durarĠă poale spor| per|co|u| de
acc|derlare ir cazu| ure| co||z|ur|. ForĠe|e dezvo|lale
ru vor l suporlale de oase|e rez|slerle a|e cerlur||
pe|v|ere, c| de aodorer. PurlaĠ| irloldeaura porĠ|urea
perlru oaz|r a cerlur|| de s|durarĠă càl ra| jos pos|o||
s| rerĠ|reĠ|-o slràrsă corespurzălor.
Cerlur||e răsuc|le ru vor lurr|za ace|as| r|ve| de
prolecĠ|e. lr caz de co||z|ure, esle pos|o|| să suler|Ġ|
|ez|ur| cauzale c||ar de cerlură. As|duraĠ|-vă că cerlura
ru esle răsuc|lă. 0acă ru puleĠ| irdrepla cerlura
ir aulove||cu|, ape|aĠ| |a dea|er perlru repararea
acesle|a.


AVERT|8HENT!
0 cerlură deler|orală sau ruplă se poale rupe ir caz de
co||z|ure s| vă poale |ăsa corp|el reprolejal. \er|lcaĠ|
per|od|c cerlur||e de s|durarĠă perlru a corslala
everlua|e|e lă|elur|, deler|orăr| sau porĠ|ur| s|ăo|le. PărĠ||e
deler|orale lreou|e ir|ocu|le |red|al. Nu derorlaĠ| s| ru
rod|lcaĠ| cerlur||e de s|durarĠă. Arsaro|ur||e cerlur||or de
s|durarĠă lreou|e ir|ocu|le ir urra ure| co||z|ur| dacă au
losl deler|orale |relraclor delorral, c||rdă ruplă elc.).
25
1. 3coaleĠ| calarara r|r|alura|ă s| calarara rorra|ă d|r
larla de depoz|lare s|luală ir cap|loraju| dreapla spale.
Fanta pentru depoz|tarea catarame| m|n|atura|e
2. ApucaĠ| calarara r|r|alura|ă s| lradeĠ| cerlura pesle
scaur.
3. Càrd cerlura are |urd|rea recesară, |rlroduceĠ| calarara
r|r|alura|ă ir d|spoz|l|vu| de lxare pàră |a cup|area aud|o||ă
a acesle|a.
1. TreceĠ| secĠ|urea perlru urăr a cerlur|| pr|r parlea
|rler|oară a lel|ere| d|r dreapla.
Poz|ġ|onarea centur|| pentru |ocu| centra| d|n spate
Poz|ġ|onarea centur|| pentru |ocu| centra| d|n spate
5. 3pr|j|r|Ġ|-vă spale|e de spălar. 0ep|asaĠ| calarara rorra|ă
ir sus pe c||rdă alàl càl esle recesar perlru a lrece cerlura
pesle oaz|r.
ê. Càrd cerlura are |urd|rea recesară, |rlroduceĠ| calarara
cerlur|| ir d|spoz|l|vu| de lxare pàră |a o|ocarea acesle|a cu
ur surel spec|lc.
|ntroducerea catarame| m|n|atura|e |n d|spoz|t|vu| de ñxare
Z. TreceĠ| porĠ|urea perlru coapse a cerlur|| pesle arl|cu|aĠ|||e
oaz|ru|u|, suo aodorer. Perlru slràrderea porĠ|ur|| perlru
oaz|r a cerlur||, lradeĠ| de porĠ|urea perlru urăr. Perlru
s|ăo|rea cerlur|| dacă esle prea slràrsă, lradeĠ| de porĠ|urea
perlru oaz|r a cerlur||. 3lràrderea corespurzăloare a cerlur||
pe corp reduce per|co|u| a|urecăr|| pe suo cerlură ir cazu|
ure| co||z|ur|.

6entura de s|guranġĄ a |ocu|u| centra| d|n spate |ntrodusĄ |n
d|spoz|t|vu| de ñxare
8. Poz|Ġ|oraĠ| porĠ|urea perlru urăr a cerlur|| pesle p|epl
aslle| ircàl purlarea acesle|a să le corlorlao||ă s| cerlura
să ru apese pe dàl. Relracloru| va relrade cerlura, rea||zàrd
lers|orarea corespurzăloare a acesle|a.
9. Perlru e||oerarea cerlur||, apăsaĠ| ouloru| rosu de pe
d|spoz|l|vu| de lxare.
8coaterea catarame| m|n|atura|e d|n d|spoz|t|vu| de ñxare
10. Perlru scoalerea calarare| r|r|alura|e d|r d|spoz|l|vu|
de lxare alererl ir scopu| depoz|lăr|| acesle|a, |rlroduceĠ|
calarara rorra|ă ir ouloru| redru de pe parlea super|oară
a d|spoz|l|vu|u| de lxare r|r|alura|. Cerlura va l relrasă
auloral ir poz|Ġ|a de repaus. 0acă esle recesar, dep|asaĠ|
calarara ir josu| c||rd|| perlru a perr|le relraderea corp|elă
a cerlur||. lrlroduceĠ| calarara r|r|alura|ă ir larla d|r
cap|loraj.
0|spoz|t|ve|e de pretens|onare a centur||or de
s|guranġĄ
Cerlur||e de s|durarĠă perlru aroe|e |ocur| d|r laĠă surl
dolale cu d|spoz|l|ve de prelers|orare desl|rale slràrder||
cerlur||or ir caz de co||z|ure. Acesle d|spoz|l|ve irourălăĠesc
perlorrarĠe|e cerlur||or de s|durarĠă pr|r as|durarea slràrder||
corespurzăloare a aceslora pe corpu| ocuparĠ||or ir caz de
co||z|ure. 0|spoz|l|ve|e de prelers|orare lurcĠ|orează perlru
ocuparĠ|| de loale răr|r||e, |rc|us|v perlru ce| prolejaĠ| pr|r
|rlerred|u| s|slere|or de reĠ|rere perlru cop||.
0ß8ERVAĠ|E:
Aceste d|spoz|t|ve nu e||m|nĄ neces|tatea purtĄr|| corecte
a centur|| de s|guranġĄ de cĄtre ocupant. $| |n acest caz
este necesarĄ stràngerea s| purtarea corectĄ a centur||.
0|spoz|l|ve|e de prelers|orare surl dec|arsale de rodu|u| de
corardă a a|roadur||or lrorla|e |vez| secĠ|urea ,A|roadur||e¨).
La le| ca a|roadur||e lrorla|e, d|spoz|l|ve|e de prelers|orare
surl d|spoz|l|ve de ur|că lo|os|rĠă. lr urra ure| co||z|ur|
sulc|erl de pulerr|ce perlru a cauza dec|arsarea a|roadur||or
s| a d|spoz|l|ve|or de prelers|orare, esle recesară ir|ocu|rea
aroe|or l|pur| de d|spoz|l|ve.
8|stemu| avansat de avert|zare pentru centura de
s|guranġĄ a soferu|u| [ße|tA|ert}
0acă soleru| ru s|-a lxal cerlura de s|durarĠă ir |rlerva| de
ê0 de securde de |a porr|rea aulove||cu|u|u| s| v|leza de
dep|asare depăsesle 8 |r/|, s|sleru| avarsal de averl|zare
perlru cerlura de s|durarĠă |8e|lA|erl) va averl|za soleru|
asupra reces|lăĠ|| cup|ăr|| cerlur|| ir d|spoz|l|vu| de lxare.
3oleru| lreou|e de asererea să so||c|le ce|or|a|Ġ| ocuparĠ|
lxarea cerlur||or de s|durarĠă. 0dală dec|arsal serra|u|
de averl|zare, s|sleru| 8e|lA|erl va corl|rua să derereze
serra|e sorore s| opl|ce pr|r |rlerred|u| |ărp|| de averl|zare
perlru cerlura de s|durarĠă l|rp de 9ê de securde sau pàră
|a lxarea cerlur|| soleru|u|. 3|sleru| avarsal de averl|zare
perlru cerlura de s|durarĠă a soleru|u| |8e|lA|erl) va l
reacl|val ir cazu| ir care cerlura de s|durarĠă esle e||oerală
l|rp de pesle 10 securde s| v|leza aulove||cu|u|u| depăsesle
8 |r/|.
27
3|sleru| avarsal de averl|zare |8e|lA|erl) poale l acl|val sau
dezacl|val de călre dea|eru| aulor|zal sau pr|r elecluarea
urrăloare| procedur|:
0ß8ERVAĠ|E:
UrmĄtoarea procedurĄ trebu|e efectuatĄ |n pr|me|e ô0 de
secunde de |a punerea contactu|u|. 0a|m|er6hrys|er nu
recomandĄ dezact|varea s|stemu|u| avansat de avert|zare
[ße|tA|ert}.
1. LuaĠ| corlaclu| s| |rlroduceĠ| calarara cerlur|| de s|durarĠă
a soleru|u| ir d|spoz|l|vu| de lxare.
2. PureĠ| corlaclu| s| asleplaĠ| sl|rderea |ărp|| s|sleru|u|
avarsal de averl|zare perlru cerlura de s|durarĠă.
3. lr |rlerva| de ê0 de securde de |a purerea corlaclu|u|,
cup|aĠ| s| e||oeraĠ| cerlura de s|durarĠă a soleru|u| de ce| puĠ|r
lre| or| ir decurs de 10 securde, |ăsàrd apo| cerlura lxală.
0ß8ERVAĠ|E:
As|guraġ|-vĄ cĄ |ampa de avert|zare pentru centura de
s|guranġĄ se apr|nde |a e||berarea centur|| s| se st|nge |a
ñxarea aceste|a. Poate ñ necesarĄ retragerea centur|| de
s|guranġĄ.
1. Rol|Ġ| c|e|a ir corulaloru| de corlacl ir poz|Ġ|a 8L0CAT. \a
l er|s ur s|rdur serra| soror perlru a |rd|ca lerr|rarea cu
succes a prodrarăr|| s|sleru|u|.
3|sleru| avarsal de averl|zare |8e|lA|erl) poale l reacl|val
pr|r repelarea acesle| procedur|.
0ß8ERVAĠ|E:
6h|ar dacĄ s|stemu| avansat de avert|zare [ße|tA|ert} este
dezact|vat, |ampa de avert|zare rĄmàne apr|nsĄ càt t|mp
soferu| nu |s| ñxeazĄ centura.
6entur||e de s|guranġĄ s| feme||e |nsĄrc|nate
Esle recorardală ul|||zarea cerlur|| de s|durarĠă de călre
lere||e irsărc|rale pe loală durala sarc|r||. Prolejarea rare|
esle ce| ra| our rod de prolejare a cop||u|u|.
Fere||e irsărc|rale lreou|e să poarle porĠ|urea perlru oaz|r
a cerlur|| de s|durarĠă pesle coapse s| càl ra| slràrs pos|o||
pesle so|dur|. VerĠ|reĠ| cerlura de s|durarĠă suo r|ve|u|
aodoreru|u|. Aslle|, oase|e pulerr|ce a|e cerlur|| pe|v|ere
vor pre|ua lorĠe|e dezvo|lale ir caz de co||z|ure.
8|stemu| de reġ|nere sup||mentar [8R8} pentru
sofer s| pentru pasageru| d|n faġĄ - A|rbagur||e
Acesl aulove||cu| esle dolal cu a|roadur| perlru soler s| perlru
pasaderu| d|r laĠă, desl|rale să sup||rerleze lurcĠ|a cerlur||or
de s|durarĠă. A|roadu| lrorla| perlru soler esle rorlal ir
cerlru| vo|aru|u|. A|roadu| lrorla| perlru pasader esle rorlal
ir p|arsa de oord, deasupra lorpedou|u|. Cuv|rle|e 3R3
AlR8A0 surl |rscr|pĠ|orale pe capace|e a|roadur||or.
A|rbagu| pentru genunch|
0ß8ERVAĠ|E:
A|rbagur||e fronta|e sunt cert|ñcate conform
reg|ementĄr||or federa|e care perm|t o expans|une ma|
puġ|n putern|cĄ a acestora.
A|roadur||e lrorla|e surl pro|eclale perlru urlare ir ra|
ru|le lreple. Acesl lapl perr|le urlarea a|roadu|u| ir d|verse
drade ir lurcĠ|e de drav|lalea co||z|ur|| s| de d|rers|ur||e
ocuparlu|u| prolejal. 0e asererea, a|roadu| lrorla| perlru
pasader esle cerl|lcal corlorr red|ererlăr||or ledera|e ce
slau |a oaza c|as|lcăr|| ocuparĠ||or |corsu|laĠ| paradralu|
,3|sleru| de c|as|lcare a ocuparĠ||or¨ d|r secĠ|urea curerlă).
A|RßAC $0FER AIRBAG PASAGER
ELEHENTELE 0E PR0TE6Ġ|E PENTRU CENUN6h|
28
Amp|asarea a|rbagur||or |atera|e
A|roadur||e surl urlale ir cazu| |rpaclur||or |a v|leze
roderale s| rar|. lrpreură cu cerlur||e de s|durarĠă s|
d|spoz|l|ve|e de prelers|orare, a|roadur||e lrorla|e acĠ|orează
ir coro|raĠ|e cu a|roadu| perlru derurc|| perlru prolejarea
soleru|u| s| a pasaderu|u|. A|roadur||e |alera|e lurcĠ|orează
de asererea ir coro|raĠ|e cu cerlur||e de s|durarĠă perlru
irourălăĠ|rea prolecĠ|e| ocuparĠ||or.
Cerlur||e de s|durarĠă surl pro|eclale perlru prolejarea
ocuparĠ||or ir cadru| ra| ru|lor l|pur| de co||z|ur|. A|roadur||e
lrorla|e surl dec|arsale ir cazu| co||z|ur||or roderale sau
drave. 0acă esle prevăzul, a|roadu| |alera| de pe parlea aleclală
de |rpacl esle dec|arsal ir cazu| co||z|ur||or roderale sau
pulerr|ce. lr arur|le l|pur| de co||z|ur|, esle pos|o||ă dec|arsarea
s|ru|lară a a|roadur||or lrorla|e s| a ce|or |alera|e. 0ar, c||ar s| ir
cazu| co||z|ur||or ir care a|roadur||e surl dec|arsale, cerlur||e de
s|durarĠă surl recesare perlru rerĠ|rerea ocuparĠ||or ir poz|Ġ|e
corespurzăloare perlru ca a|roadur||e să-s| poală irdep||r|
corespurzălor lurcĠ|a de prolecĠ|e.
lală càleva răsur| s|rp|e perlru r|r|r|zarea per|co|u|u| de
acc|derlare cauzală de dec|arsarea a|roadur||or.
1. 6op||| cu vàrsta de pànĄ |a 12 an| trebu|e sĄ cĄ|ĄtoreascĄ
|ntotdeauna pe unu| d|ntre |ocur||e d|n spate, protejaġ| de
centura de s|guranġĄ.
Cop||| r|c| lrarsporlaĠ| irlr-ur s|sler de reĠ|rere or|erlal
corlrar sersu|u| de dep|asare ru lreou|e să că|ălorească
N|6|00ATă pe scauru| d|r laĠă a| uru| aulove||cu| dolal cu
a|road lrorla| perlru pasader. 0ec|arsarea a|roadu|u| poale
cauza acc|derlarea dravă sau lala|ă a oeoe|usu|u| alal ir
poz|Ġ|a respecl|vă.
Cop||| care ru surl sulc|erl de rar| perlru a purla cerlura de
s|durarĠă |vez| secĠ|urea ,3|slere|e de reĠ|rere perlru cop||¨)
lreou|e să că|ălorească pe |ocur||e d|r spale ir s|slere de
reĠ|rere perlru cop|| sau pe perre de iră|Ġare spec|a|e perlru
poz|Ġ|orarea coreclă a cerlur|| de s|durarĠă. Cop||| de vàrsle
ra| rar| care ru ul|||zează s|slere de reĠ|rere perlru cop||
sau perre de iră|Ġare lreou|e să că|ălorească pe |ocur||e
d|r spale, purlàrd corecl cerlura de s|durarĠă. Nu perr|leĠ|
r|c|odală cop|||or lrecerea cerlur|| de s|durarĠă pr|r spale|e
corpu|u| sau pe suo oraĠ.
AVERT|8HENT!
Nu arp|asaĠ| oo|ecle deasupra sau ir aprop|erea
capace|or a|roadur||or s| ru ircercaĠ| desc||derea
rarua|ă a aceslora. lr caz corlrar, esle pos|o||ă
deler|orarea a|roadur||or s| acc|derlarea durreavoaslră
dalor|lă relurcĠ|orăr|| aceslora ir caz de reces|lale.
Acesle capace de prolecĠ|e perlru a|roadur| surl
pro|eclale perlru a l desc||se rura| ir l|rpu| urlăr||
a|roadur||or.
0acă aulove||cu|u| esle dolal cu a|roadur| |alera|e, ru
ul|||zaĠ| |use accesor|| perlru scaure s| ru arp|asaĠ|
oo|ecle irlre durreavoaslră s| a|roadur||e |alera|e, ir
caz corlrar, esle pos|o|| ca lurcĠ|orarea a|roadur||or să
le aleclală redal|v s|/sau oo|ecle|e să le pro|eclale
spre durreavoaslră |a dec|arsarea a|roadur||or,
provocàrd |ez|ur| drave.
0acă aulove||cu|u| esle dolal cu a|roadur| |alera|e,
ru alasaĠ| suporlur| perlru pa|are sau a|le oo|ecle pe
porl|eră sau ir prox|r|lalea acesle|a. lr caz corlrar,
esle pos|o||ă pro|eclarea oo|ecle|or de călre a|roadu|
ir expars|ure spre ocuparĠ|, provocàrd acc|derlarea
dravă a aceslora.29
0ß8ERVAĠ|E:
Respectaġ| |ntotdeauna |eg||e s| regu|amente|e d|n ġara
dumneavoastrĄ.
0acă esle recesară lrarsporlarea uru| cop|| cu vàrsla irlre
1 s| 12 ar| pe scauru| pasaderu|u| d|r laĠă d|r cauza ocupăr||
|ocur||or d|r spale, dep|asaĠ| scauru| càl ra| ir spale pos|o||
s| ul|||zaĠ| ur s|sler de reĠ|rere adecval. Corsu|laĠ| secĠ|urea
,3|slere|e de reĠ|rere perlru cop||¨.
Esle recesară c|l|rea |rslrucĠ|ur||or lurr|zale irpreură
cu s|sleru| de reĠ|rere perlru cop|| perlru a vă as|dura de
ul|||zarea coreclă a aceslu|a.
2. Toġ| ocupanġ|| trebu|e sĄ poarte corect centur||e de
s|guranġĄ cu ñxare |n tre| puncte.
3. 8caune|e d|n faġĄ trebu|e dep|asate càt ma| |n spate
pos|b|| pentru a perm|te um0area a|rbagur||or fronta|e.
1. 0acĄ autoveh|cu|u| este dotat cu a|rbagur| |atera|e, nu
vĄ spr|j|n|ġ| de port|erĄ deoarece a|rbagur||e se vor um0a
cu o forġĄ cons|derab||Ą |n spaġ|u| d|ntre dumneavoastrĄ
s| port|erĄ.
5. 0acă s|sleru| de a|roadur| a| aulove||cu|u|u| reces|lă
rod|lcare perlru lrarsporlarea ure| persoare cu |ard|cap,
corlaclaĠ| Cerlru| de as|slerĠă perlru c||erĠ|. Nurere|e de
le|elor surl d|spor|o||e ir paradralu| ,As|slerĠa perlru c||erĠ|¨
d|r 3ecĠ|urea 9 a aceslu| rarua|.
8|stemu| a|rbagur||or fronta|e constĄ d|n urmĄtoare|e
componente:
Vodu| de corardă a s|slere|or de reĠ|rere a ocuparĠ||or
3erzor| de acce|eraĠ|e |alera|ă |dolare opĠ|ora|ă)
Larpă de averl|zare perlru a|roadur|
A|road perlru soler
A|road perlru pasader
A|roadur| |alera|e perlru |ocur||e d|r laĠă |dolare
opĠ|ora|ă)
A|roadur| |alera|e de l|p corl|ră
\o|aru| s| co|oara de d|recĠ|e
P|arsa de oord
Cao|ur| de |rlercoreclare
A|roadur| perlru derurc||
3erzor| de acce|eraĠ|e pe axa |ord|lud|ra|ă
0|spoz|l|ve|e de prelers|orare a cerlur||or de s|durarĠă
perlru soler s| perlru pasaderu| d|r laĠă
Hodu| de funcġ|onare a a|rbagur||or
Hodu|u| de comandĄ a s|steme|or de reġ|nere [0R6}
slao||esle dacă o co||z|ure lrorla|ă esle sulc|erl de dravă
perlru a reces|la urlarea a|roadur||or. 0|spoz|l|ve|e de
urlare a a|roadur||or surl pro|eclale perlru a oler| drade
d|ler|le de urlare ir lurcĠ|e de corarda lurr|zală de
rodu|u| 0RC. Vodu|u| 0RC poale rod|lca dradu| de
urlare ir lurcĠ|e de răr|rea ocuparlu|u| corur|cală
de rodu|u| de c|as|lcare a ocuparĠ||or. Vodu|u| 0RC
deleclează răslurrarea aulove||cu|u|u|.
Vodu|u| 0RC ror|lor|zează de asererea lurcĠ|ora||lalea
corporerle|or e|eclror|ce a|e s|sleru|u| càrd corulaloru|
de corlacl se ală ir poz|Ġ|a 3TART |Porr|re) sau RuN
|Ru|are). Aceslea |rc|ud loale e|ererle|e erurerale
ra| sus cu excepĠ|a vo|aru|u|, a co|oare| de d|recĠ|e s| a
a|roadur||or perlru derurc||. lr cazu| ir care c|e|a se ală
ir poz|Ġ|a 0FF |0ecoreclal) sau ACC |Accesor||) sau esle
scoasă d|r corulaloru| de corlacl, a|roadur||e ru surl
acl|ve s| ru vor l dec|arsale.


AVERT|8HENT!
ul|||zarea exc|us|vă a a|roadur||or ca r|j|oace de
prolecĠ|e ir caz de co||z|ure poale cauza |ez|ur| ra|
drave. A|roadur||e lurcĠ|orează irpreură cu cerlur||e
de s|durarĠă perlru a vă proleja corespurzălor.
lr arur|le l|pur| de co||z|ur|, a|roadur||e ru surl
dec|arsale. PurlaĠ| irloldeaura cerlura de s|durarĠă,
c||ar dacă aulove||cu|u| esle dolal cu a|roadur|.
Poz|Ġ|orarea prea aproape de vo|ar sau de p|arsa
de oord ir l|rpu| expars|ur|| a|roadu|u| lrorla| poale
cauza acc|derlarea dravă. A|roadur||e reces|lă spaĠ|u
de expars|ure. AdoplaĠ| o poz|Ġ|e de sedere re|axală,
care să presupură irl|rderea oraĠe|or perlru al|rderea
vo|aru|u| sau a p|arse| de oord.
0acă aulove||cu|u| esle dolal cu a|roadur| |alera|e,
aceslea reces|lă de asererea spaĠ|u de expars|ure.
Nu vă spr|j|r|Ġ| de porl|eră. AdoplaĠ| o poz|Ġ|e de sedere
aprop|ală de verl|ca|ă, pe cerlru| scauru|u|.30
lr l|rpu| |rpaclur||or roderale sau drave d|r spale, rodu|u|
0RC poale dec|arsa rura| d|spoz|l|ve|e de prelers|orare a
cerlur||or.
0e asererea, |a pr|ra purere a corlaclu|u|,
rodu|u| 0RC apr|rde |arpa de averl|zare
perlru a|roadur| s| |arpa de corlro| PA0 l|rp
de ê-8 securde, ir scopu| ver|lcăr|| oecu|u|.
0upă aulover|lcare, |arpa de averl|zare perlru
a|roadur| se sl|rde. Larpa de corlro| PA0 va lurcĠ|ora rorra|
|corsu|laĠ| paradralu| ,Larpa de corlro| perlru dezacl|varea
a|roadu|u| alererl pasaderu|u| |PA0)¨ d|r aceaslă secĠ|ure).
0acă rodu|u| 0RC deleclează o delecĠ|ure |a or|ce
corporerlă a s|sleru|u|, |arpa de averl|zare perlru
a|roadur| esle apr|rsă lerporar sau corl|ruu. \a l er|s ur
serra| soror dacă |arpa se apr|rde d|r rou după porr|rea
|r|Ġ|a|ă.
0|spoz|t|ve|e de um0are a a|rbagur||or pentru sofer s|
pasageru| d|n faġĄ surl s|luale ir cerlru| vo|aru|u| s| ir
parlea dreaplă a parou|u| de |rslrurerle. 0acă deleclează
o co||z|ure care reces|lă dec|arsarea a|roadur||or,
rodu|u| 0RC lr|r|le ur serra| călre d|spoz|l|ve|e de
urlare. Perlru urlarea a|roadur||or, esle dererală o

carl|lale rare de daz relox|c. 3url pos|o||e d|verse drade
de urlare a a|roadur||or, ir lurcĠ|e de drav|lalea co||z|ur||
s| de d|rers|ur||e ocuparlu|u|. Capacu| de pe oulucu|
vo|aru|u| s| parlea super|oară a p|arse| de oord se deslac
s| surl raoalale ir exler|or perlru a perr|le urlarea
corp|elă a a|roadur||or. lrlerva|u| de urlare corp|elă
a a|roadur||or esle de 50-Z0 de r|||securde. Acesl
|rlerva| reprez|rlă car jurălale de lracĠ|ure de securdă.
A|roadur||e se dezurlă apo| rap|d ir l|rp ce ||r|lează
dep|asarea soleru|u| s| a pasaderu|u| d|r laĠă. A|roadu|
lrorla| perlru soler se dezurlă pr|r or|lc|| de evacuare
s|luale pe părĠ||e |alera|e a|e a|roadu|u|. A|roadu| lrorla|
perlru pasader se dezurlă pr|r or|lc|| de evacuare
s|luale pe părĠ||e |alera|e a|e a|roadu|u|. Aslle|, a|roadur||e
ru aleclează rarevrao|||lalea aulove||cu|u|u|.
A|rbagur||e |atera|e [8R8} de t|p cort|nĄ [dotare
opġ|ona|Ą} surl pro|eclale perlru acl|vare rura| ir cazu|
arur|lor co||z|ur| |alera|e.
Vodu|u| 0RC slao||esle dacă o co||z|ure |alera|ă esle
sulc|erl de pulerr|că perlru a reces|la dec|arsarea
a|roadur||or |alera|e. Vodu|u| de corardă a a|roadur||or
|alera|e va delecla răslurrăr||e s| co||z|ur||e lrorla|e s| d|r
spale.
Vodu|u| 0RC ror|lor|zează de asererea lurcĠ|ora||lalea
corporerle|or e|eclror|ce a|e s|sleru|u| de lecare dală càrd
corulaloru| de corlacl se ală ir poz|Ġ|a 3TART |Porr|re) sau
0N |Coreclal). Aceslea |rc|ud loale e|ererle|e rerĠ|orale
arler|or. lr cazu| co||z|ur||or roderale sau drave, d|spoz|l|vu|
de urlare a a|roadu|u| |alera| de pe parlea aleclală de |rpacl
esle dec|arsal, e||oeràrd o carl|lale de daz relox|c.
A|roadu| |alera| de l|p corl|ră se urlă loarle repede s| cu
o lorĠă sulc|erlă perlru a vă acc|derla dacă ru adoplaĠ| o

poz|Ġ|e de sedere coreclă sau dacă ex|slă oo|ecle ir zora de
expars|ure a a|roadu|u|. Acesl r|sc esle ra| rare ir cazu|
cop|||or.
0ß8ERVAĠ|E:
0acĄ autoveh|cu|u| este dotat cu a|rbagur| |atera|e de t|p
cort|nĄ, nu agĄġaġ| umerase de càr||ge|e pentru ha|ne [sau
a|te ob|ecte cu un mod s|m||ar de amp|asare}. Umerase|e
vor afecta negat|v funcġ|onarea a|rbagur||or.
A|rbagur||e pentru genunch| ajulă |a prolejarea
derurc|||or s| vă poz|Ġ|orează aslle| ircàl |rleracĠ|urea
cu a|roadu| lrorla| să le opl|ră.
Arsaro|u| scauru|u| pasaderu|u| d|r laĠă corĠ|re corporerle
de |rporlarĠă cr|l|că ce |rluerĠează dec|arsarea
a|roadu|u| lrorla| corespurzălor. Nu rod|lcaĠ| ir r|c|ur le|
corporerle|e scauru|u| pasaderu|u| d|r laĠă, arsaro|u| sau
|usa scauru|u|.
RespeclaĠ| cu slr|cleĠe urrăloare|e |rslrucĠ|ur|:
Nu rod|lcaĠ| ir r|c|ur le| arsaro|u| scauru|u| pasaderu|u|
d|r laĠă sau corporerle|e aceslu|a.
Nu rod|lcaĠ| ir r|c|ur le| corso|a cerlra|ă a scauru|u| d|r
laĠă sau poz|Ġ|a cerlra|ă a scauru|u|.AVERT|8HENT!
ldrorarea |rd|caĠ|||or lurr|zale de |arpa de averl|zare
perlru a|roadur| de pe parou| de |rslrurerle poale avea
drepl corsec|rĠă |rd|spor|o|||lalea a|roadur||or ir cazur|
de co||z|ure ir care esle recesară prolecĠ|a oler|lă de
aceslea. 0acă |arpa ru se apr|rde, răràre apr|rsă după
porr|rea aulove||cu|u|u| sau se apr|rde ir l|rpu| corducer||
aulove||cu|u|u|, esle recesară ver|lcarea |red|ală a
s|sleru|u| de a|roadur|.
31
Nu ul|||zaĠ| |use de scaur d|ler|le de ce|e |rd|cale perlru
rode|u| reparal. ul|||zaĠ| irloldeaura |use de scaur
spec|lcale perlru aulove||cu|u| durreavoaslră.
Nu ir|ocu|Ġ| |usa scauru|u| cu a|le rode|e de |use
d|spor|o||e ir corerĠ.
Nu ul|||zaĠ| |use sup||rerlare de scaur a|le|e decàl ce|e
aprooale de 0a|r|erC|rvs|er/Vopar.
Esle |rlerz|să rod|lcarea sau ir|ocu|rea corporerle|or
s|sleru|u| sup||rerlar de reĠ|rere |3R3), a corporerle|or
accesor|| sau a d|spoz|l|ve|or de lxare a aceslora cu a|le
p|ese decàl ce|e aprooale de 0a|r|erC|rvs|er/Vopar.
|n cazu| dec|ansĄr|| unu| a|rbag
3|slere|e de a|roadur| surl pro|eclale să se dec|arseze
perlru a proleja soleru| s| pasaderu| d|r laĠă càrd rodu|e|e
de corardă a a|roadur||or deleclează o co||z|ure roderală
sau pulerr|că, după care lreou|e să se dezurle |red|al.
0ß8ERVAĠ|E:
6o||z|un||e fronta|e |nsuñc|ent de putern|ce pentru a
neces|ta protecġ|a ofer|tĄ de a|rbagur| nu vor antrena
dec|ansarea s|stemu|u|. Acest fapt nu |nd|cĄ o defecġ|une
a s|stemu|u| de a|rbagur|.
lr cazu| producer|| ure| co||z|ur| ce reces|lă dec|arsarea
a|roadur||or, pol avea |oc urrăloare|e lerorere:
Valer|a|u| d|r ra||or d|r care esle corlecĠ|oral a|roadu|
poale cauza |r|laĠ|| s|/sau irros|rea p|e||| soleru|u| s| a
pasaderu|u| d|r laĠă ir l|rpu| urlăr|| a|roadu|u|. lr|laĠ|||e
surl s|r||are |ez|ur||or produse pr|r lrecare sau ce|or
produse pr|r a|urecarea pe ur covor sau pe podeaua ure|
să|| de d|rrasl|că. Aceslea ru surl cauzale de corlaclu|
cu suoslarĠe c||r|ce. Lez|ur||e ru surl perrarerle s|, ir
rod rorra|, se v|rdecă rap|d. Tolus|, dacă ru a avul |oc
o v|rdecare serr|lcal|vă ir |rlerva| de càleva z||e sau
dacă zora aleclală prez|rlă puslu|e, corsu|laĠ| |red|al
ur red|c. lr l|rpu| dezurlăr|| a|roadur||or, esle pos|o||
să ooservaĠ| parl|cu|e s|r||are luru|u|. Acesle parl|cu|e
reprez|rlă ur produs securdar rorra| a| procesu|u|
de dererare a dazu|u| relox|c ul|||zal perlru urlarea
a|roadu|u|. Acesle parl|cu|e aer|ere pol produce |r|laĠ|| a|e
p|e|||, oc|||or, rasu|u| sau că||or resp|ralor||. 0acă aveĠ|
|r|laĠ|| a|e p|e||| sau a|e oc|||or, c|ăl|Ġ| zora aleclală cu
apă rece. lr cazu| |r|laĠ|||or că||or resp|ralor||, dep|asaĠ|-
vă irlr-o zoră cu aer proaspăl. lr cazu| ir care |r|laĠ|a
pers|slă, corsu|laĠ| ur red|c. 0acă parl|cu|e|e se depur
pe irorăcăr|rle, urraĠ| |rslrucĠ|ur||e producăloru|u|

acesle|a perlru curăĠare.
Nu esle recorardală corducerea aulove||cu|u|u|
după dec|arsarea uru| a|road. lr cazu| |rp||căr|| ir a|lă
co||z|ure, a|roadur||e ru vor ra| l d|spor|o||e perlru a vă
proleja.

AVERT|8HENT!
Vod|lcăr||e sau procedur||e de serv|ce reaprooale
elecluale asupra arsaro|u|u| scauru|u| pasaderu|u| d|r
laĠă, asupra corporerle|or aceslu|a sau asupra |use|
scauru|u| pol alecla redal|v dec|arsarea a|roadu|u| ir
caz de co||z|ure lrorla|ă. 0ec|arsarea recorespurzăloare
poale cauza decesu| sau acc|derlarea dravă a pasaderu|u|
de pe scauru| d|r laĠă dacă aulove||cu|u| esle |rp||cal
irlr-ur acc|derl. Esle pos|o|| ca aulove||cu|e|e rod|lcale
să ru respecle slardarde|e ledera|e perlru s|durarĠa
aulove||cu|e|or |FV\33)
AVERT|8HENT!
A|roadur||e s| d|spoz|l|ve|e de prelers|orare a cerlur||or de
s|durarĠă dec|arsale ru pol oler| prolecĠ|e ir cazu| ure|
a|le co||z|ur|. Ape|aĠ| càl ra| curàrd pos|o|| |a ur dea|er
aulor|zal perlru ir|ocu|rea a|roadur||or, a d|spoz|l|ve|or de
prelers|orare s| a relracloru|u| cerlur|| de s|durarĠă perlru
pasaderu| d|r laĠă. Esle recesară, de asererea, ver|lcarea
s| repararea s|sleru|u| de c|as|lcare a ocuparĠ||or.
32
|ntreġ|nerea s|stemu|u| de a|rbagur|
Lampa de avert|zare pentru a|rbagur|
Esle dez|rao||ă d|spor|o|||lalea a|roadur||or perlru a vă proleja
ir caz de co||z|ure. 0es| s|sleru| de a|roadur| esle pro|eclal
perlru a ru reces|la rev|z|| le|r|ce, ape|aĠ| |red|al |a ur
dea|er aulor|zal perlru ver|lcarea le|r|că a s|sleru|u| ir
s|luaĠ|||e de ra| jos.
Larpa de averl|zare perlru a|roadur| ru se apr|rde ir
|rlerva| de ê - 8 securde de |a purerea corlaclu|u|.
Larpa răràre apr|rsă după exp|rarea |rlerva|u|u| de
ê - 8 securde.
Larpa se apr|rde s| răràre apr|rsă ir l|rpu| dep|asăr||.
0|spoz|t|vu| de |nreg|strare a date|or asoc|ate unu|
even|ment [E0R}
lr cazu| dec|arsăr|| a|roadur||or, aulove||cu|u| esle pro|eclal să
irred|slreze pararelr|| spec|lc| |vez| ||sla de ra| jos) asoc|aĠ|
uru| |rlerva| de rax|r două securde ira|rle de dec|arsarea
a|roadur||or. ReĠ|reĠ| că acesle dale surl d|spor|o||e NuVAl
dacă are |oc dec|arsarea a|roadu|u|, ir caz corlrar aceslea
rel|rd d|spor|o||e. lr coro|raĠ|e cu a|le dale co|eclale ir
l|rpu| arc|ele| ce urrează uru| acc|derl, dale|e e|eclror|ce
pol l ul|||zale de 0a|r|erC|rvs|er sau de lerĠe părĠ| perlru
aprolurdarea curosl|rĠe|or |edale de cauze|e pos|o||e a|e
acc|derle|or aulo s| |ez|ur||or asoc|ale, ir scopu| eva|uăr|| s|
are||orăr|| perlorrarĠe|or aulove||cu|u|u|. Pe |àrdă arc|ele|e
asoc|ale acc|derle|or aulo |r|Ġ|ale de 0a|r|erC|rvs|er, esle
pos|o||ă so||c|larea uror aslle| de arc|ele s| de călre c||erĠ|,
lrre as|duraloare, |rsl|luĠ|| duverrarerla|e s| cercelălor|
proles|or|sl| ir dorer|u| acc|derle|or aulo, cur ar l ce|
ardajaĠ| de d|verse ur|vers|lăĠ|, sp|la|e s| lrre de as|durăr|.lr cazu| ir care 0a|r|erC|rvs|er irlrepr|rde o |rvesl|daĠ|e
||rd|lererl de |r|Ġ|aloru| acesle|a), corpar|a sau reprezerlarlu|
deserral a| acesle|a va ooĠ|re ir prea|ao|| perr|s|urea
persoare| resporsao||e perlru aulove||cu| |ir rod rorra|,
propr|elaru| sau l|lu|aru| |eas|rdu|u| aulove||cu|u|u|) ira|rle de
accesarea dale|or e|eclror|ce slocale, cu excepĠ|a cazur||or
ir care descărcarea dale|or esle sl|pu|ală pr|r ord|ru|
judecăloresc a| ure| |rslarĠe corpelerle |ad|că, pe oaza uru|
rardal). 0 cop|e a dale|or va l pusă |a d|spoz|Ġ|a persoare|
resporsao||e perlru aulove||cu|, pe oază de so||c|lare. 0ale|e
derera|e care ru pol l ul|||zale perlru |derl|lcarea arur|lor
aulove||cu|e sau acc|derle aulo pol l dezvă|u|le ir scopu|
ircorporăr|| aceslora ir oaze de dale reler|loare |a acc|derle|e
aulo, cur ar l ce|e adr|r|slrale de duverru| 3uA s| a| a|lor
slale. 0ale|e care pol avea o |rporlarĠă aparle, precur
pos|o|||lalea de |derl|lcare a soleru|u|, a aulove||cu|u|u| sau a
uru| acc|derl aulo, vor l lralale ir red|r de corlderĠ|a||lale.
0ale|e corlderĠ|a|e ru vor l dezvă|u|le de 0a|r|erC|rvs|er
r|c|ure| lerĠe părĠ| cu excepĠ|a cazur||or ir care:
1. 0ale|e surl ul|||zale ir scopur| de cercelare, precur
corpararea dale|or cu ce|e spec|lce uru| arur|l acc|derl
irred|slral ir oaza de dale, cu cord|Ġ|a păslrăr|| corlderĠ|a||lăĠ||
dale|or ir urra aceslu| derers
2. 0ale|e surl ul|||zale ca prooă perlru apărare irlr-ur ||l|d|u
ce |rp||că ur produs 0a|r|erC|rvs|er
AVERT|8HENT!
Vod|lcarea or|căre| corporerle a s|sleru|u| de a|roadur|
poale avea drepl corsec|rĠă relurcĠ|orarea aceslu|a ir caz
de reces|lale. 0acă s|sleru| de a|roadur| ru esle d|spor|o||
perlru a vă proleja, esle pos|o|| să lĠ| acc|derlal. Nu rod|lcaĠ|
corporerle|e s|sleru|u| sau cao|aju| de corex|ure a| aceslu|a s|
ru alasaĠ| el|c|ele sau auloco|arle pe capacu| oulucu|u| vo|aru|u|
sau pe parlea dreaplă super|oară a p|arse| de oord. Nu rod|lcaĠ|
oara de prolecĠ|e lrorla|ă, slruclura caroser|e| s| ru adăudaĠ| lreple
sau pradur| |alera|e.
Nu ircercaĠ| să rod|lcaĠ| r|c|o parle a s|sleru|u| avarsal de
a|roadur|. 0acă surl elecluale rod|lcăr|, esle pos|o||ă urlarea
acc|derla|ă a a|roadur||or sau lurcĠ|orarea |rcoreclă a aceslora.
Ape|aĠ| |a ur dea|er aulor|zal perlru ver|lcarea s| repararea
s|sleru|u| avarsal de a|roadur|. 0acă surl recesare |rlerverĠ||
serv|ce asupra scauru|u|, |use| s| perre| aceslu|a ||rc|us|v
derorlarea sau s|ăo|rea/slràrderea suruour||or de alasare a
scauru|u|), ape|aĠ| |a ur dea|er aulor|zal. ul|||zaĠ| rura| accesor|||or
perlru scaure aprooale de producălor. 0acă esle recesară
rod|lcarea uru| s|sler avarsal de a|roadur| perlru persoare cu
|ard|cap, ape|aĠ| |a dea|eru| aulor|zal.
Nu |rsla|aĠ| sau susperdaĠ| ec||parerle precur v|deo p|avere
d|spor|o||e ir corerĠ pe spălaru| scauru|u| pasaderu|u| d|r laĠă.
0|r cauza dreulăĠ|| sup||rerlare a aceslora, esle pos|o|| ca
s|sleru| de c|as|lcare a ocuparĠ||or să ru poală c|as|lca corecl
ocuparlu| scauru|u|. Acesl lapl poale cauza urlarea redor|lă a
a|roadu|u| lrorla|.
Esle recesară prolejarea adecvală a derurc|||or ir caz de
co||z|ure. Nu rorlaĠ| s| ru arp|asaĠ| ec||parerle sup||rerlare
deasupra sau ir spale|e a|roadur||or perlru derurc||.
0r|ce lerlal|vă de a repara persora| o corporerlă a s|sleru|u|
de a|roadur| esle polerĠ|a| per|cu|oasă. Nu u|laĠ| să |rlorraĠ|
persora|u| care elecluează |ucrăr| asupra aulove||cu|u|u| de laplu|
că acesla esle dolal cu s|sler de a|roadur|.

33
3. 0ale|e surl so||c|lale de po||Ġ|e pe oaza uru| rardal |eda|
1. lr a|le cazur| sl|pu|ale de |ede Pararelr|| le|r|c| ce pol l
irred|slraĠ|:
Codu||-r||e) de delecĠ|ure s| slarea |ărp||or de averl|zare
alererle s|slere|or de s|durarĠă corlro|ale e|eclror|c,
|rc|us|v s|sleru| de a|roadur|
3larea |ărp|| de corlro| perlru dezacl|varea a|roadu|u|
|dacă ldurează ir dolare)
Vorerlu| dec|arsăr|| a|roadur||or |ca|cu|al pe oaza
c|c|ur||or de apr|rdere s| a |||orelraju|u| aulove||cu|u|u|)
N|ve|u| de expars|ure a a|roadur||or |dacă ldurează ir
dolare)
3larea cerlur||or de s|durarĠă
3larea lràre|or |lràra de serv|c|u s| lràra de parcare)
3larea peda|e| de acce|eraĠ|e ||rc|us|v v|leza
aulove||cu|u|u|)
3larea s|sleru|u| de corardă a roloru|u| ||rc|us|v luraĠ|a
roloru|u|)
3larea lerporalu|u|
3larea s|sleru|u| de corlro| a| lracĠ|ur||/slao|||lăĠ||
8|steme|e de reġ|nere pentru cop||
ToĠ| ocuparĠ|| aulove||cu|u|u| lreou|e să poarle ir perrarerĠă
cerlura de s|durarĠă ÷ oeoe|us|| s| cop|| ru lac excepĠ|e.
Led|s|aĠ|a luluror slale|or d|r 3lale|e ur|le s| a luluror
prov|rc|||e carad|ere |rpure lrarsporlarea cop|||or r|c| ir
s|slere de reĠ|rere corespurzăloare. ldrorarea preveder||or
|eda|e poale arlrera urrăr|rea durreavoaslră ir jusl|Ġ|e.
Cop||| cu vàrsla de pàră |a 12 ar| lreou|e să că|ălorească


pe |ocur||e d|r spale, dacă aceslea surl d|spor|o||e, avàrd
cerlura de s|durarĠă lxală. Corlorr slal|sl|c||or reler|loare
|a acc|derle|or aulo, cop||| surl prolejaĠ| ra| o|re de călre
s|slere|e de reĠ|rere corespurzăloare càrd surl poz|Ġ|oraĠ|
pe scaure|e d|r spale.
ßebe|us|| s| cop||| m|c|
Ex|slă d|verse răr|r| s| l|pur| de s|slere de reĠ|rere perlru
cop||, de |a ce|e adecvale perlru rou-răscuĠ| pàră |a ce|e
perlru cop|| sulc|erl de rar| perlru a ul|||za cerlura de
s|durarĠă perlru adu|Ġ|. Corsu|laĠ| irloldeaura rarua|u| de
ul|||zare alererl scauru|u| de prolecĠ|e perlru cop|| perlru a vă
as|dura că esle adecval perlru cop||u| durreavoaslră. ul|||zaĠ|
s|sleru| de reĠ|rere adecval cop||u|u| durreavoaslră.
ExperĠ|| ir raler|e de s|durarĠă recorardă lrarsporlarea
cop|||or ir s|slere de reĠ|rere or|erlale corlrar sersu|u|
de dep|asare pàră càrd acesl|a al|rd vàrsla de r|r|r ur
ar sau dreulalea de r|r|r 9 |d. 0ouă l|pur| de s|slere
de reĠ|rere perlru cop|| pol l |rsla|ale corlrar sersu|u| de
dep|asare: |arur| de s|durarĠă perlru oeoe|us| s| scaure
'corverl|o||e¨ perlru cop||. Aroe|e l|pur| de s|slere de
reĠ|rere perlru cop|| surl arcorale ir aulove||cu| cu

ajuloru| cerlur|| de s|durarĠă cu lxare ir lre| purcle sau
s|sleru|u| de arcorare LATCl.
larur||e de reĠ|rere perlru oeoe|us| pol l ul|||zale
rura| dacă surl or|erlale corlrar sersu|u| de dep|asare.
Aceslea surl recorardale perlru cop|| cu dreulalea
rax|ră de aprox|ral|v 9 |d. 3caure|e corverl|o||e
perlru cop|| pol l |rsla|ale alàl or|erlale corlrar sersu|u|
de dep|asare, càl s| ir sersu| de dep|asare. lr derera|,
scaure|e corverl|o||e perlru cop|| or|erlale corlrar
sersu|u| de dep|asare au o ||r|lă de dreulale super|oară
ir corparaĠ|e cu |arur||e de s|durarĠă, pulàrd l ul|||zale
perlru lrarsporlarea cop|||or cu dreulalea ra| rare de
9 |d, dar ir vàrslă de suo ur ar.
3caure|e perlru cop|| or|erlale corlrar sersu|u| de
dep|asare ru lreou|e |rsla|ale NlCl00ATĂ pe |ocu|
pasaderu|u| d|r laĠă dacă acesla d|spure de a|road
lrorla|. 0ec|arsarea a|roadu|u| poale cauza acc|derlarea
dravă sau lala|ă a oeoe|usu|u| alal ir poz|Ġ|a respecl|vă.
Cop||| care ru depăsesc ir dreulale 9 |d s| care au
pesle ur ar pol că|ălor| or|erlaĠ| ir sersu| de rers
a| aulove||cu|u|u|. 3caure|e perlru cop|| or|erlale ir
sersu| de dep|asare s| scaure|e corverl|o||e perlru cop||
|rsla|ale ir sersu| de dep|asare surl desl|rale cop|||or a
căror dreulale se s|luează irlre 9 - 18 |d s| a căror vàrslă
depăsesle ur ar. Acesle scaure perlru cop|| surl de
asererea arcorale ir aulove||cu| cu ajuloru| cerlur||
de s|durarĠă cu lxare ir lre| purcle sau s|sleru|u| de
arcorare LATCl.
Perra de iră|Ġare perlru purlarea coreclă a cerlur|| de
s|durarĠă esle desl|rală cop|||or a căror dreulale depăsesle
18 |d, dar a căror iră|Ġ|re esle ircă |rsulc|erlă perlru a
pulea purla cerlura de s|durarĠă corecl. lr cazu| ir care
cop||u| ru poale sla asezal cu derurc||| irdo|Ġ| pesle
rard|rea perre| scauru|u| aulove||cu|u|u| s| cu spale|e
AVERT|8HENT!
lr caz de co||z|ure, ur cop||, c||ar s| ur oeoe|us, reprolejal
pr|r |rlerred|u| uru| s|sler de s|durarĠă, poale l pro|eclal
ir |rler|oru| aulove||cu|u|u|. ForĠa recesară reĠ|rer|| c||ar
s| a uru| oeoe|us ir oraĠe poale cresle alàl de ru|l ircàl
reĠ|rerea aceslu|a să dev|ră |rpos|o||ă, |rd|lererl de lorĠa
durreavoaslră lz|că. Esle pos|o||ă acc|derlarea dravă a
cop||u|u| s| a a|lor ocuparĠ| a| aulove||cu|u|u|. ToĠ| cop||| care
că|ăloresc |a oordu| aulove||cu|u|u| lreou|e prolejaĠ| irlr-ur
s|sler de reĠ|rere adecval d|rers|ur||or aceslora.
31
||p|l de spălaru| scauru|u|, esle recesară ul|||zarea perre|
spec|a|e perlru purlarea coreclă a cerlur|| de s|durarĠă.
ReĠ|rerea cop||u|u| s| a perre| de iră|Ġare esle rea||zală
pr|r |rlerred|u| cerlur|| de s|durarĠă cu lxare ir lre|
purcle. |ure|e perre de iră|Ġare surl prevăzule cu ur
scul lrorla| s| surl lxale pr|r |rlerred|u| porĠ|ur|| perlru
oaz|r a cerlur|| de s|durarĠă.)
0ß8ERVAĠ|E:
Pentru |nformaġ|| sup||mentare, consu|taġ| pag|na de
|nternet www.seatcheck.org.
|atĄ càteva sugest|| pentru se|ectarea opt|mĄ a s|stemu|u|
de reġ|nere pentru cop||:
lra|rle de ac||z|Ġ|orarea uru| s|sler de reĠ|rere perlru
cop||, as|duraĠ|-vă că acesla esle rarcal cu o el|c|elă
care să cerl|lce corlorr|lalea cu loale slardarde|e de
s|durarĠă ir v|doare. Esle recorardal de asererea să
vă as|duraĠ| asupra pos|o|||lăĠ|| de |rsla|are a s|sleru|u| de
reĠ|rere perlru cop|| ir aulove||cu|u| ir care |rlerĠ|oraĠ|
să-| ul|||zaĠ|.
3|sleru| de reĠ|rere lreou|e să le adecval perlru
dreulalea s| iră|Ġ|rea cop||u|u|. \er|lcaĠ| |rlorraĠ|||e
de pe el|c|ela s|sleru|u| de reĠ|rere perlru ||r|le|e de
dreulale s| de iră|Ġ|re.
urraĠ| cu alerĠ|e |rslrucĠ|ur||e lurr|zale irpreură cu
s|sleru| de reĠ|rere. lr cazu| |rsla|ăr|| recorespurzăloare
a s|sleru|u| de reĠ|rere, esle pos|o|| ca acesla să ru
lurcĠ|oreze ir caz de reces|lale.
Cerlur||e de s|durarĠă perlru pasader| surl dolale cu
calarare ce perr|l red|area |urd|r|| c||rd|| sau cu
relracloare auloo|ocao||e pro|eclale perlru a rerĠ|re
porĠ|urea perlru coapse a cerlur|| slràrsă ir juru|
s|sleru|u| de reĠ|rere perlru cop|| s| a e||r|ra aslle|
reces|lalea ul|||zăr|| ure| c|ere de o|ocare. lr cazu| ir
care cerlura de s|durarĠă esle prevăzulă cu calarară
ce perr|le red|area |urd|r|| c||rd||, lraderea porĠ|ur||
perlru urăr a cerlur|| va arlrera slràrderea acesle|a.
Calarara ce perr|le red|area |urd|r|| c||rd|| va rerĠ|re
cerlura slràrsă, dar aceasla se va s|ăo| |rev|lao|| ir l|rp,
rol|v perlru care esle recesară ver|lcarea ocaz|ora|ă a
cerlur|| s| slràrderea acesle|a dacă esle recesar. lr cazu|
ir care cerlura de s|durarĠă esle prevăzulă cu relraclor
auloo|ocao||, acesla va l el|c|elal corespurzălor. Perlru
ul|||zarea relracloru|u| auloo|ocao||, corsu|laĠ| paradralu|
,Relracloru| auloo|ocao|| |ALR)¨ d|r secĠ|urea curerlă.
Esle pos|o|| să irlàrp|raĠ| d|lcu|lăĠ| |a slràrderea cerlur||
de s|durarĠă cu lxare ir lre| purcle pesle s|sleru| de
reĠ|rere perlru cop|| pe |ocur||e d|r spale, deoarece
d|spoz|l|vu| de lxare sau calarara cerlur|| surl prea
aprop|ale de desc||derea perlru lrecerea cerlur|| d|r
s|sleru| de reĠ|rere. 0ecup|aĠ| calarara cerlur|| de
s|durarĠă d|r d|spoz|l|vu| de lxare s| răsuc|Ġ| capălu|
cerlur|| de càleva or| perlru a scurla cerlura. lrlroduceĠ|
calarara ir d|spoz|l|vu| de lxare cu ouloru| de e||oerare
or|erlal spre exler|or.
lr cazu| ir care cerlura ru poale l slràrsă r|c| acur
sau dacă dep|asarea s|sleru|u| de reĠ|rere arlrerează
s|ăo|rea cerlur||, scoaleĠ| calarara d|r d|spoz|l|vu| de
lxare, irloarceĠ| calarara s| |rlroduceĠ|-o d|r rou ir
d|spoz|l|vu| de lxare. 0acă lol ru esle pos|o||ă as|durarea
s|sleru|u| de reĠ|rere perlru cop||, ircercaĠ| o a|lă poz|Ġ|e
de |rsla|are.
As|duraĠ| cop||u| pe scaur corlorr |rslrucĠ|ur||or lurr|zale
de producăloru| s|sleru|u| de reĠ|rere perlru cop||.
Alurc| càrd ru ul|||zaĠ| s|sleru| de reĠ|rere perlru cop||,
as|duraĠ|-| irpolr|va dep|asăr|| acc|derla|e ul|||zàrd
cerlura de s|durarĠă sau scoaleĠ|-| d|r aulove||cu|. Nu
|ăsaĠ| s|sleru| de reĠ|rere reas|dural ir aulove||cu|. lr
cazu| ure| opr|r| orusle sau a| ure| co||z|ur|, acesla poale
|ov| ocuparĠ|| aulove||cu|u|u| sau spălare|e scaure|or s|
poale cauza acc|derlăr| drave.
AVERT|8HENT!
lrsla|area recorespurzăloare poale avea drepl
corsec|rĠă relurcĠ|orarea s|sleru|u| de reĠ|rere
perlru oeoe|us| sau cop||. Acesla poale ceda ir cazu|
ure| co||z|ur|. Cop||u| poale l acc|derlal drav sau lala|.
La |rsla|area uru| s|sler de reĠ|rere perlru oeoe|us|
sau cop||, urraĠ| cu slr|cleĠe |rslrucĠ|ur||e laor|carlu|u|.
3|slere|e de reĠ|rere perlru cop|| or|erlale corlrar
sersu|u| de dep|asare lreou|e |rsla|ale rura| pe
scaure|e d|r spale. 3|slere|e de reĠ|rere perlru cop||
or|erlale corlrar sersu|u| de dep|asare s| |rsla|ale pe
scauru| pasaderu|u| d|r laĠă pol l |ov|le de ur a|road
ir expars|ure, ceea ce poale avea drepl urrare
acc|derlarea dravă sau lala|ă a oeoe|usu|u|.


35
Tabe| cu poz|ġ|||e de |nsta|are a scaune|or un|versa|e de protecġ|e pentru cop||
Poz|Ġ|a de sedere ir lurcĠ|e de caledor|a de
vàrslă
Poz|ġ|a de sedere
8caunu| pasageru|u| d|n faġĄ 8caun exter|or d|n spate 8caunu| centra| d|n spate
8ub 10 kg [0 - 9 |un|} X U U
8ub 13 kg [0 - 24 |un|} X U U
9 - 18 kg [9 - 48 |un|} X U U
15 - 3ô kg [4 - 12 an|} X U U
u: poz|Ġ|e adecvală perlru s|slere|e ur|versa|e de reĠ|rere aprooale perlru ul|||zare ir aceaslă caledor|e de vàrslă.
X: poz|Ġ|e de |rsla|are readecvală perlru cop||| d|r aceaslă caledor|e de vàrslă.
Retractoru| autob|ocab|| [ALR}
Perlru ul|||zarea relracloru|u| auloo|ocao||, lradeĠ| cerlura d|r
relraclor pàră càrd |urd|rea porĠ|ur|| ||oere esle sulc|erlă
perlru lrecerea pr|r s|sleru| de reĠ|rere perlru cop|| s|
|rlroduceĠ| calarara cerlur|| ir d|spoz|l|vu| de lxare. Apo|,
lradeĠ| cerlura pàră |a exlraderea corp|elă d|r relraclor.
Perr|leĠ| rever|rea cerlur|| ir relraclor, lrădàrd c||rda ||oeră
perlru slràrderea porĠ|ur|| perlru coapse ir juru| s|sleru|u|
de reĠ|rere perlru cop||. urraĠ| |rslrucĠ|ur||e lurr|zale de
producăloru| s|sleru|u| de reĠ|rere perlru cop||.
0ß8ERVAĠ|E:
Pentru resetarea aceste| funcġ||, este necesarĄ retragerea
comp|etĄ a ch|ng|| centur||. Nu va ñ pos|b||Ą extragerea
sup||mentarĄ a ch|ng|| |na|nte de retragerea comp|etĄ a
aceste|a.

Ancoraje|e |nfer|oare s| ch|nga super|oarĄ pentru
ancorarea scaune|or de cop|| [LAT6h}
Aulove||cu|u| esle dolal cu s|sleru| LATCl de arcorare a
scaure|or de prolecĠ|e perlru cop|| |arcoraje |rler|oare s|
c||rda super|oară perlru reĠ|rerea cop|||or). 3|sleru| LATCl
as|dură pos|o|||lalea |rsla|ăr|| s|sleru|u| de reĠ|rere perlru
cop|| lără ul|||zarea cerlur||or de s|durarĠă. Toale |ocur||e
de pe oarc|ela d|r spale d|spur de arcoraje corpal|o||e
cu scaure|e de cop|| cu s|sler LATCl, s| arure arcoraje
|rler|oare prevăzule cu c||rd| de pr|rdere lex|o||e. 3caure|e
perlru cop|| prevăzule ir parlea |rler|oară cu e|ererle de
pr|rdere lxe lreou|e |rsla|ale exc|us|v pe |ocur||e exler|oare.
lrd|lererl de l|pu| e|ererle|or de pr|rdere, ru |rsla|aĠ|
N|6|00ATă scaure perlru cop|| corpal|o||e LATCl aslle|
ircàl două scaure să irparlă ace|as| arcoraj |rler|or. 0acă
surl |rsla|ale scaure perlru cop|| corpal|o||e LATCl ir
poz|Ġ|| ad|acerle, esle pos|o||ă ul|||zarea cerlur|| de s|durarĠă
sau a arcoraje|or perlru poz|Ġ|a |alera|ă dar esle recesară
ul|||zarea cerlur|| de s|durarĠă perlru poz|Ġ|a cerlra|ă. 0acă
scaure|e perlru cop|| ru surl corpal|o||e LATCl, |rsla|area
aceslora esle pos|o||ă rura| ul|||zàrdu-se cerlur||e de
s|durarĠă a|e aulove||cu|u|u|. Perlru |rslrucĠ|ur| de |rsla|are
l|p|ce, corsu|laĠ| paradralu| ,lrsla|area s|sleru|u| de reĠ|rere
perlru cop||¨.
8|stemu| LAT6h pentru |ocur||e d|n spate
Acur surl d|spor|o||e s|slere de reĠ|rere perlru cop||
prevăzule cu e|ererle de lxare pro|eclale perlru alasarea
|a arcoraje|e |rler|oare. 3|slere|e de reĠ|rere perlru cop||
prevăzule cu c||rd| s| càr||de perlru alasarea |a arcoraje|e
super|oare surl deja d|spor|o||e de ra| ru|l l|rp. 0e lapl,
ru|Ġ| producălor| de s|slere de reĠ|rere perlru cop|| vor
lurr|za selur| accesor|| de alasare |a arcoraje|e |rler|oare
desl|rale produse|or ra| vec||. 3elur||e accesor|| de arcorare
surl d|spor|o||e s| perlru rajor|lalea rode|e|or ra| vec|| de
aulove||cu|e.
0eoarece arcoraje|e |rler|oare urrează a l |rlroduse ir
aulolur|sre de-a |urdu| ra| ru|lor ar|, s|slere|e de reĠ|rere
cu cop|| prevăzule cu e|ererle de lxare perlru acesle
arcoraje vor d|spure ir corl|ruare de pos|o|||lalea |rsla|ăr||
pr|r |rlerred|u| cerlur||or de s|durarĠă cu lxare ir două sau
lre| purcle. Aceslea vor d|spure, de asererea, de c||rd|
de pr|rdere super|oare, l|rd recorardal să lo|os|Ġ|, ir or|ce
aulove||cu|, loale r|j|oace|e de lxare lurr|zale irpreură cu
s|sleru| de reĠ|rere perlru cop||.
0ß8ERVAĠ|E:
La ut|||zarea s|stemu|u| de ancorare LAT6h pentru
|nsta|area unu| s|stem de reġ|nere pentru cop||, as|guraġ|-
vĄ cĄ toate centur||e de s|guranġĄ ce nu sunt ut|||zate
de cĄtre a|ġ| ocupanġ| sunt depoz|tate |n afara accesu|u|
cop|||or. Este recomandab|| ca, |na|nte de a |nsta|a
s|stemu| de reġ|nere pentru cop||, sĄ ñxaġ| centura de
s|guranġĄ |n d|spoz|t|vu| de ñxare astfe| |ncàt acesta sĄ
treacĄ pr|n spate|e s|stemu|u| de reġ|nere pentru cop||,
|n afara accesu|u| acestora. |n cazu| |n care centura de
s|guranġĄ stànjeneste |nsta|area s|stemu|u| de reġ|nere
pentru cop||, |n |ocu| trecer|| centur|| pr|n spate|e
s|stemu|u| de reġ|nere, treceġ| centura de s|guranġĄ pe
traseu| marcat s| apo| ñxaġ|-o |n d|spoz|t|vu| de ñxare.
AceastĄ acġ|une as|gurĄ |nacces|b|||tatea centur|| pentru
un cop|| cur|os. |nstru|ġ| toġ| cop||| ce cĄ|Ątoresc |a bordu|
autoveh|cu|u|u| cĄ centur||e de s|guranġĄ nu sunt jucĄr||
s| nu trebu|e tratate ca atare s| nu |Ąsaġ| n|c|odatĄ cop||
nesupravegheaġ| |n autoveh|cu|.
|nsta|area s|stemu|u| de reġ|nere pentru cop||
Esle recorardală urrarea slr|clă a |rslrucĠ|ur||or de
|rsla|are lurr|zale de producăloru| s|sleru|u| de reĠ|rere
perlru cop||. Vajor|lalea s|slere|or de reĠ|rere, dar ru loale,
surl prevăzule cu c||rd| separale pe lecare parle, lecare
d|spuràrd de càr||de sau e|ererle de lxare s| d|spoz|l|ve de
lers|orare a c||rd||or. 3|slere|e de reĠ|rere perlru cop|| r|c|
or|erlale ir sersu| de dep|asare s| ure|e d|r ce|e or|erlale
corlrar sersu|u| de dep|asare vor l dolale, de asererea, cu
o c||rdă super|oară prevăzulă cu càr||d s| cu ur d|spoz|l|v de
lers|orare.
37
lr derera|, va l recesară s|ăo|rea c||rd||or |rler|oare s| a
ce|e| super|oare perlru a lac|||la alasarea càr||du|u| sau a
e|ererlu|u| de lxare de arcoraje|e |rler|oare s| super|oare.
C||rda super|oară lreou|e să lreacă pe suo parlea cerlra|ă
a lel|ere| s| lreou|e alasală de arcoraju| corespurzălor de pe
parlea posler|oară a spălaru|u|. Apo| ce|e lre| c||rd| lreou|e
slràrse ir l|rp ce s|sleru| de reĠ|rere perlru cop|| esle
irp|rs ir scaur.
Ancoraje|e super|oare pe |ocur||e d|n spate
Nu loale s|slere|e de reĠ|rere perlru cop|| lreou|e |rsla|ale
corlorr prezerle|or |rd|caĠ||. 0|r acesl rol|v, esle recesară
urrarea |rslrucĠ|ur||or de |rsla|are lurr|zale irpreură cu
s|sleru| de reĠ|rere perlru cop||.
0ß8ERVAĠ|E:
0acĄ s|stemu| de reġ|nere pentru cop|| nu este compat|b||
LAT6h, |nsta|aġ|-| ut|||zànd centur||e de s|guranġĄ a|e
autoveh|cu|u|u|.
6op|| prea mar| pentru perne|e de |nĄ|ġare
Cop|| sulc|erl de rar| perlru a purla corlorlao|| cerlura de
s|durarĠă s| a|e căror p|c|oare surl sulc|erl de |urd| perlru
a |e pulea irdo| pesle rard|rea arler|oară a scauru|u| cu
spale|e ||p|l de spălar lreou|e să poarle cerlura de s|durarĠă
asezaĠ| pe uru| d|rlre scaure|e d|r spale a|e aulove||cu|u|u|.
Cop||u| lreou|e să slea asezal cu spale|e drepl.
PorĠ|urea perlru oaz|r a cerlur|| lreou|e să le poz|Ġ|orală
pesle coapse s| să le càl ra| slràrsă.
\er|lcaĠ| per|od|c dacă cerlur||e de s|durarĠă surl
sulc|erl de slràrse. V|scăr||e cop||u|u| pe scaur pol
cauza s|ăo|rea cerlur|| de s|durarĠă.
lr cazu| ir care cerlura de s|durarĠă |rlră ir corlacl cu
laĠa sau cu dàlu| cop||u|u|, rulaĠ| cop||u| ra| aproape de
cerlru| aulove||cu|u|u|. Nu perr|leĠ| r|c|odală uru| cop||
să poarle cerlura de s|durarĠă lreculă pe suo urăr sau
|a spale.
Transportarea an|ma|e|or de compan|e
Expars|urea a|roadur||or alererle scauru|u| pasaderu|u|
d|r laĠă poale cauza acc|derlarea ar|ra|e|or de corpar|e.
Ar|ra|e|e de corpar|e reprolejale pol l pro|eclale ir
|rler|oru| aulove||cu|u|u|, ceea ce poale avea drepl corsec|rĠă
acc|derlarea ar|ra|u|u| sau a uru| pasader ir cazu| lràrăr||or
orusle sau a| ure| co||z|ur|.
Ar|ra|e|e de corpar|e lreou|e prolejale pe |ocur||e d|r spale
pr|r |rlerred|u| |arur||or spec|a|e sau a| lrarsporloare|or
spec|a||zale reĠ|rule de cerlur||e de s|durarĠă.
RE60HAN0ăR| REFER|T0ARE LA R00AJUL
MOTORULUI
Voloru| rou|u| durreavoaslră aulove||cu| ru reces|lă o
per|oadă irde|urdală de rodaj.
CorduceĠ| cu v|leză roderală pe parcursu| pr|r||or 500 |r.
0upă pr|r|| 100 |r, v|leza rax|ră recorardală esle de 80
sau 90 |r/|.
lr red|r de croaz|eră, acce|erarea corp|elă pe |rlerva|e
scurle, ir ||r|le|e red|ererlăr||or de lralc ir v|doare |a r|ve|
|oca|, corlr|ou|e |a rodarea corespurzăloare a roloru|u|.
Turarea roloru|u| |a rax|rur ir lreple |rler|oare de v|leză
poale avea elecle redal|ve s| lreou|e ev|lală.
u|e|u| de rolor pus d|r laor|că esle ur |uor|larl ecoror|c
de ca||lale super|oară. 3c||rour||e de u|e| lreou|e elecluale
ir lurcĠ|e de cord|Ġ|||e c||ral|ce arl|c|pale ir care va avea
|oc ul|||zarea aulove||cu|u|u|. C|ase|e de vàscoz|lale s| de
ca||lale a|e u|e|ur||or de rolor surl |rd|cale ir 3ecĠ|urea Z
a prezerlu|u| rarua|. E3TE lNTERZl3Ă uTlLlZAREA lN
0RlCE ClRCuV3TANğE A uLEluRlL0R 0E V0T0R FĂRĂ
0ETER0ENT.
AVERT|8HENT!
F|xarea |rcoreclă a c||rd|| super|oare poale cauza
acc|derlarea cop||u|u| dalor|lă dep|asăr|| recorlro|ale
a capu|u| ir cazu| ure| co||z|ur|. ul|||zaĠ| rura| arcoraju|
s|lual d|recl ir spale|e scauru|u| perlru cop|| perlru lxarea
c||rd|| super|oare a s|sleru|u| de reĠ|rere.
38
Esle pos|o|| ca ur rolor rou să corsure o arur|lă carl|lale
de u|e| |a parcurderea pr|r||or r|| de |||orelr|. Acesl lerorer
lreou|e cors|deral ca l|rd o parle rorra|ă a rodaju|u| s| ru
lreou|e |rlerprelal ca s|rplor a| ure| delecĠ|ur|.
RE60HAN0ăR| PR|V|N0 8|CURANĠA
Caze|e de esapament
Nu |ăsaĠ| roloru| ir lurcĠ|ure ir daraje sau spaĠ|| irc||se ra|
ru|l decàl esle recesar perlru a dep|asa aulove||cu|u| d|r
zora respecl|vă.
0acă esle recesară sederea irlr-ur aulove||cu| opr|l cu
roloru| ir lurcĠ|ure, red|aĠ| s|sleru| de c||ral|zare perlru a
lorĠa adr|s|a de aer proaspăl ir |ao|lac|u. Red|aĠ| verl||aloru|
|a lreapla ira|lă de v|leză.
Ver|ñcĄr| de s|guranġĄ necesare |n |nter|oru|
autoveh|cu|u|u|
6entur||e de s|guranġĄ
\er|lcaĠ| per|od|c cerlur||e de s|durarĠă perlru a corslala
everlua|e|e lă|elur|, deler|orăr| sau porĠ|ur| s|ăo|le. PărĠ||e
deler|orale lreou|e ir|ocu|le |red|al. Nu derorlaĠ| s| ru
rod|lcaĠ| cerlur||e de s|durarĠă.
Arsaro|ur||e cerlur||or de s|durarĠă alererle scaure|or d|r
laĠă lreou|e ir|ocu|le ir urra ure| co||z|ur|. Arsaro|ur||e
cerlur||or de s|durarĠă perlru scaure|e d|r spale lreou|e
ir|ocu|le ir urra ure| co||z|ur| dacă au losl deler|orale
|relraclor delorral, c||rdă ruplă elc.). 0acă aveĠ| duo|| ir
pr|v|rĠa slăr|| cerlur|| sau a relracloru|u|, ir|ocu|Ġ| cerlura de
s|durarĠă.
Lampa de avert|zare pentru a|rbagur|
Aceaslă |arpă lreou|e să se apr|rdă l|rp de ê-8 securde
perlru ver|lcarea oecu|u| |a rol|rea c|e|| ir poz|Ġ|a C0NECTAT
a corulaloru|u| de corlacl. 0acă |edu| ru se apr|rde ir l|rpu|
porr|r||, esle recesară ver|lcarea aceslu|a. lr cazu| ir care
|arpa răràre apr|rsă sau se apr|rde ir l|rpu| corducer||
aulove||cu|u|u|, esle recesară ver|lcarea s|sleru|u| |a ur
dea|er aulor|zal.
0eg|vratoru|
\er|lcaĠ| lurcĠ|orarea ded|vraloru|u| pr|r se|eclarea rodu|u|
de ded|vrare s| red|area verl||aloru|u| |a luraĠ|e r|d|cală.
Curerlu| de aer or|erlal spre paror|z lreou|e să le sers|o||.
Ver|ñcĄr| per|od|ce de s|guranġĄ necesare |n
exter|oru| autoveh|cu|u|u|
Pneur||e
\er|lcaĠ| preur||e perlru a corslala everlua|a uzură exces|vă
sau reur|lorră. \er|lcaĠ| dacă ru ex|slă p|elre, cu|e, c|oour|
de sl|c|ă sau a|le corpur| slră|re pr|rse ir oarda de ru|are a
preur||or. \er|lcaĠ| supralaĠa de ru|are s| perele|e |alera| a|
arve|ope| perlru a corslala everlua|e|e lă|elur| sau lsur|.
\er|lcaĠ| slràrderea coreclă a p|u||Ġe|or de roală s| pres|urea
ir preur| ||rc|us|v ir ce| a| roĠ|| de rezervă).
Lum|n||e
Ape|aĠ| |a o a|lă persoară perlru a ver|lca lurcĠ|orarea
|ur|r||or exler|oare ir l|rp ce durreavoaslră acĠ|oraĠ|
corerz||e s|sleru|u| de ||ur|rare. \er|lcaĠ| lurcĠ|orarea
|ărp||or de corlro| perlru serra||zarea d|recĠ|e| s| perlru laza
|urdă de pe parou| de |rslrurerle.
8curger||e de ||ch|de
0|r|reaĠa, ver|lcaĠ| zora de suo aulove||cu| perlru a corslala
everlua|e|e scurder| de carourarl, ||c||d de răc|re, u|e| sau
a|le ||c||de. 0e asererea, dacă deleclaĠ| prezerĠa vapor||or
de oerz|ră sau suspeclaĠ| scurder| de carourarl, ||c||d de
d|recĠ|e, ||c||d de lrarsr|s|e sau ||c||d de lràră, esle recesară
|derl|lcarea |red|ală a cauze| s| rered|erea acesle|a.
AVERT|8HENT!
0aze|e de esaparerl reprez|rlă ur per|co| perlru sărălalea
s| v|aĠa durreavoaslră. Aceslea corĠ|r rorox|d de caroor
|C0), ur daz |rco|or s| |rodor. lrsp|rarea o|ox|du|u| de
caroor poale provoca p|erderea curosl|rĠe| s| |rlox|carea.
Perlru ev|larea |rsp|răr|| rorox|du|u| de caroor, respeclaĠ|
recorardăr||e pr|v|rd s|durarĠa de ra| jos.
AVERT|8HENT!
0acă esle recesară corducerea aulove||cu|u|u| cu capacu|
corparl|rerlu|u| perlru oadaje/|avoru| desc||s, as|duraĠ|-
vă că loale dearur||e surl irc||se s| că verl||aloru|
s|sleru|u| de c||ral|zare lurcĠ|orează |a luraĠ|e r|d|cală.
Nu ul|||zaĠ| rodu| de rec|rcu|are a aeru|u|.
39
10
3
|NF0RHAĠ|| NE6E8ARE |NA|NTE 0E P0RN|REA AUT0VEh|6ULULU|
OGLINZILE .......................................................................................................................................................... 45
0g||nda |nter|oarĄ cu funcġ|e automatĄ ant|-orb|re - dotare opġ|ona|Ą.............................. 45
0g||nda exter|oarĄ - partea soferu|u| ................................................................................ 45
0g||nda exter|oarĄ - partea pasageru|u| ............................................................................ 45
0g||nz||e acġ|onate e|ectr|c pr|n te|ecomandĄ..................................................................... 45
0g||nz||e de curtoaz|e - dotare opġ|ona|Ą ......................................................................... 46
Funcġ|a de g||sare a paraso|are|or ...................................................................................... 46
SCAUNELE.......................................................................................................................................................... 46
Reg|area scaune|or d|n faġĄ ................................................................................................ 46
Reg|area manua|Ą a |nĄ|ġ|m|| scaunu|u| - dotare opġ|ona|Ą ............................................... 47
Reg|area manua|Ą a suportu|u| |ombar - dotare opġ|ona|Ą ................................................ 47
Reg|area |nc||naġ|e| spĄtaru|u| scaunu|u| soferu|u| ............................................................ 47
Tet|ere|e reg|ab||e................................................................................................................ 48
8caune|e |ncĄ|z|te - dotare opġ|ona|Ą ................................................................................ 48
Rabatarea comp|etĄ a scaunu|u| pasageru|u| d|n faġĄ ........................................................ 49
P||erea spĄtare|or scaune|or d|n spate ............................................................................... 49
ßancheta spate rabatab||Ą - dotare opġ|ona|Ą ................................................................... 49
0E86h|0EREA $| |N6h|0EREA 6AP0TE| H0T0RULU| ................................................................................ 50


11
LUMINILE............................................................................................................................................................. 50
LĄmp||e de |ecturĄ............................................................................................................... 50
Haneta mu|t|funcġ|ona|Ą...................................................................................................... 51
Farur||e, |Ąmp||e de poz|ġ|e faġĄ, |Ąmp||e de poz|ġ|e |atera|e s| ||um|narea
panou|u| de |nstrumente ..................................................................................................... 51
||um|narea d|urnĄ [0RL} - dotare opġ|ona|Ą....................................................................... 51
Funcġ|a de avert|zare asupra funcġ|onĄr|| |um|n||or ............................................................ 52
Pro|ectoare|e s| |Ąmp||e de ceaġĄ - dotare opġ|ona|Ą......................................................... 52
8emna||zatoare|e de d|recġ|e ............................................................................................... 52
6omutatoru| pentru se|ectarea faze| farur||or ..................................................................... 52
6|axonu| opt|c ..................................................................................................................... 52
8|stemu| de reg|are a farur||or - dotare opġ|ona|Ą ............................................................. 53
$TERCăT0ARELE $| 8|8TEHUL 0E 8PăLARE A PARßR|ZULU| ................................................................. 53
8|stemu| de spĄ|are a parbr|zu|u|........................................................................................ 53
Funcġ|a de dezabur|re a parbr|zu|u| .................................................................................... 54
Ut|||zarea stergĄtoare|or de parbr|z ................................................................................... 54
Funcġ|onarea |nterm|tentĄ a stergĄtoare|or de parbr|z ....................................................... 54
AdĄugarea de ||ch|d de spĄ|are........................................................................................... 54
60L0ANA 0E 0|RE6Ġ|E RECLAß|Lă.............................................................................................................. 54
TEHP0HATUL ELE6TR0N|6 - 00TARE 0PĠ|0NALă................................................................................... 55
Act|varea ............................................................................................................................. 55
8etarea v|teze| dor|te .......................................................................................................... 55
0ezact|varea........................................................................................................................ 55
Re|uarea une| v|teze programate......................................................................................... 55
Hod|f|carea v|teze| setate.................................................................................................... 55
12
Transm|s|a manua|Ą ............................................................................................................ 56
Acce|erarea |n vederea une| depĄs|r| .................................................................................. 56
8|8TEHUL 0E FRÅNARE ANT|ßL06ARE [Aß8} - 00TARE 0PĠ|0NALă.................................................... 56
8|8TEHUL ELE6TR0N|6 0E 60NTR0L AL FRÅNEL0R - Aß8|T68|ßA8|ERH|E8P .................................. 56
8|stemu| de frànare ant|b|ocare - Aß8............................................................................... 57
8|stemu| de contro| a| tracġ|un|| [T68} ................................................................................ 57
8|stemu| de as|stenġĄ |a frànare [ßA8} ............................................................................... 57
8|stemu| e|ectron|c de preven|re a rĄsturnĄr|| [ERH} ......................................................... 57
Programu| e|ectron|c de stab|||tate [E8P} ........................................................................... 58
TRAPA A6Ġ|0NATă ELE6TR|6 - 00TARE 0PĠ|0NALă.............................................................................. 60
0E86h|0EREA TRAPE| - H00UL HANUAL......................................................................... 60
0E86h|0EREA TRAPE| - H00UL AUT0HAT....................................................................... 61
|N6h|0EREA TRAPE| - H00UL HANUAL............................................................................ 61
|N6h|0EREA TRAPE| - H00UL AUT0HAT .......................................................................... 61
FUN6Ġ|A 0E PR0TE6Ġ|E |HP0TR|VA PR|N0ER|| ................................................................ 61
0EZA6T|VAREA FUN6Ġ|E| 0E PR0TE6Ġ|E |HP0TR|VA PR|N0ER|| .................................... 61
P0Z|Ġ|A 0E AER|8|RE A TRAPE| - H00UL AUT0HAT ........................................................ 61
UTILIZAREA PARASOLARELOR .......................................................................................... 61
Percepġ|a osc||aġ|||or de pres|une cauzate de vànt ............................................................. 61
|ntreġ|nerea trape| ................................................................................................................ 61
A6Ġ|0NAREA TRAPE| 6ÅN0 60NTA6TUL E8TE LUAT....................................................... 61
PR|ZELE PENTRU A66E80R||LE ELE6TR|6E - 00TARE 0PĠ|0NALă..................................................... 62
Ut|||zarea pr|ze|or pentru accesor|| cu motoru| opr|t .......................................................... 62
00TăR|LE 60N80LE| 6ENTRALE................................................................................................................... 62
13
00TăR|LE 60HPART|HENTULU| PENTRU ßACAJE..................................................................................... 62
Lampa compart|mentu|u| pentru bagaje||anterna detasab||Ą cu
|ncĄrcare automatĄ - dotare opġ|ona|Ą................................................................................ 62
6apacu| compart|mentu|u| pentru bagaje - dotare opġ|ona|Ą ............................................. 63
Podeaua compart|mentu|u| pentru bagaje .......................................................................... 63
6àr||ge|e pentru ancorarea |ncĄrcĄtur|| .............................................................................. 63
0|fuzoare|e rabatab||e - dotare opġ|ona|Ą ........................................................................... 64
00TăR|LE LUNETE| ........................................................................................................................................... 64
$tergĄtoru||spĄ|Ątoru| de |unetĄ......................................................................................... 64
0eg|vratoru| de |unetĄ......................................................................................................... 65
6A0RUL P0RTßACAJ 0E PE PAV|L|0N - 00TARE 0PĠ|0NALă............................................................... 65


11
OGLINZILE
0g||nda |nter|oarĄ cu funcġ|e automatĄ ant|-orb|re
- dotare opġ|ona|Ą
Red|aĠ| od||rda perlru a opl|r|za v|z|o|||lalea pr|r |urelă.
3|sleru| de p|volare ir două purcle perr|le red|area od||rz||
ir p|ar or|zorla| s| ir p|ar verl|ca|.
Eleclu| derarjarl a| relex|e| |ur|r|| er|se de larur||e
aulove||cu|e|or de pe corlrasers poale l redus pr|r dep|asarea
corulaloru|u| s|lual suo od||rdă ir poz|Ġ|a perlru red|r roclurr
|spre parlea posler|oară a aulove||cu|u|u|). Red|area od||rz||
lreou|e elecluală càrd aceasla se ală ir poz|Ġ|a perlru red|r
d|urr |corulaloru| esle or|erlal spre paror|z).
Reg|area og||nz|| retrov|zoare
0g||nda exter|oarĄ-partea soferu|u|
Red|aĠ| od||rda exler|oară p|ară |de pe parlea soleru|u|) aslle|
ircàl să puleĠ| vedea parlea |alera|ă a aulove||cu|u|u| ir zora
|rler|oară a od||rz|| càrd aprop|aĠ| capu| de dearu| |alera|.
0|recġ|||e og||nz||
0g||nda exter|oarĄ-partea pasageru|u|
Red|aĠ| od||rda exler|oară corvexă aslle| ircàl parlea cea ra|
aprop|ală de aulove||cu| a od||rz|| să relecle |rad|rea părĠ||
|alera|e a aulove||cu|u|u|.
0g||nz||e acġ|onate e|ectr|c pr|n te|ecomandĄ
8uloare|e de corardă perlru od||rz||e acĠ|orale e|eclr|c surl
s|luale pe parou| |rler|or a| porl|ere| soleru|u|.
ßutonu| de comandĄ pentru acġ|onarea og||nz||or
0|recġ|||e og||nz||
AVERT|8HENT!
Aulove||cu|e|e s| a|le oo|ecle a căror |rad|re esle releclală
de od||rda relrov|zoare corvexă vor părea ra| r|c| s| ra|
irdepărlale decàl surl ir rea||lale. ldrorarea aceslu|a
aspecl poale cauza co||z|urea cu ur a|l aulove||cu| sau
oo|ecl. ul|||zaĠ| od||rda relrov|zoare |rler|oară perlru a
aprec|a răr|rea sau d|slarĠa pàră |a aulove||cu|u| a căru|
|rad|re esle releclală de aceaslă od||rdă corvexă.
ZI
NOAPTE
15
Perlru red|area ure| od||rz|, rol|Ġ| ouloru| de corardă spre
poz|Ġ|||e |rd|cale perlru od||rda d|r slàrda sau d|r dreapla.
lrc||raĠ| ouloru| oascu|arl ir d|recĠ|a ir care dor|Ġ| dep|asarea
od||rz||. La lerr|rarea red|ăr|| od||rz||, rol|Ġ| ouloru| ir poz|Ġ|e
cerlra|ă perlru a prever| dep|asarea acc|derla|ă a ure|
od||rz|.
0g||nz||e de curtoaz|e - dotare opġ|ona|Ą
Perlru ul|||zarea od||rz||or, coooràĠ| paraso|aru| s| r|d|caĠ|
capacu| od||rz||.
0g||ndĄ |ntegratĄ |n paraso|ar
Funcġ|a de g||sare a paraso|are|or
Paraso|are|e pol l raoalale irlr-o parle perlru a vă proleja de
|ur|ra pulerr|că ver|lă d|r |alera|.
SCAUNELE
Reg|area scaune|or d|n faġĄ
8ara de red|are esle s|luală ir laĠa scaure|or, aproape de
podea. TradeĠ| oara ir sus perlru a dep|asa scauru| ir poz|Ġ|a
dor|lă.
Reg|area scaune|or d|n faġĄ
Fo|os|rdu-vă de corp, dep|asaĠ| scauru| ir laĠă sau ir spale
perlru a vă as|dura că d|spoz|l|ve|e de red|are a scauru|u|
s-au lxal corespurzălor.
AVERT|8HENT!
Aulove||cu|e|e s| a|le oo|ecle a căror |rad|re esle releclală
de od||rda relrov|zoare corvexă vor părea ra| r|c| s| ra|
irdepărlale decàl surl ir rea||lale. ldrorarea aceslu|a
aspecl poale cauza co||z|urea cu ur a|l aulove||cu| sau
oo|ecl. ul|||zaĠ| od||rda relrov|zoare |rler|oară perlru a
aprec|a răr|rea sau d|slarĠa pàră |a aulove||cu|u| a căru|
|rad|re esle releclală de od||rda relrov|zoare de pe parlea
dreaplă.

Reg|area manua|Ą a |nĄ|ġ|m|| scaunu|u| - dotare
opġ|ona|Ą
3cauru| soleru|u| poale l r|d|cal sau coooràl cu ajuloru|
recar|sru|u| cu c||c|el de pe parlea |alera|ă slàrdă a
scauru|u| ir scopu| rod|lcăr|| poz|Ġ|e| de corducere.
Reg|area |nĄ|ġ|m|| scaunu|u|
Reg|area manua|Ą a suportu|u| |ombar - dotare
opġ|ona|Ą
Varela perlru red|area suporlu|u| |oroar esle s|luală pe parlea
|alera|ă slàrdă a scauru|u| soleru|u|. Perlru a cresle sau reduce
suporlu| |oroar, dep|asaĠ| rarela ir sus sau ir jos.
Reg|area suportu|u| |ombar
Reg|area |nc||naġ|e| spĄtaru|u| scaunu|u| soferu|u|
Perlru irc||rare:
1. Ap|ecaĠ|-vă ir laĠă ira|rle de a r|d|ca pàrd||a, apo| |ăsaĠ|-vă
pe spale ir poz|Ġ|a dor|lă s| e||oeraĠ| pàrd||a.
2. AcĠ|oraĠ| pàrd||a ir sus perlru a readuce spălaru| ir poz|Ġ|e
verl|ca|ă.
8caun rabatab||
AVERT|8HENT!
Red|area scauru|u| ir l|rpu| dep|asăr|| aulove||cu|u|u|
reprez|rlă o acĠ|ure per|cu|oasă. 0ep|asarea oruscă
a scauru|u| poale cauza p|erderea corlro|u|u| asupra
aulove||cu|u|u|. Cerlura de s|durarĠă poale să
ru le red|ală corespurzălor s| să prez|rle r|sc de
acc|derlare. Red|aĠ| scauru| rura| ir l|rpu| slaĠ|orăr||
aulove||cu|u|u|.
Nu că|ălor|Ġ| cu spălaru| scauru|u| irc||ral aslle| ircàl
porĠ|urea perlru urăr a cerlur|| de s|durarĠă să ru
ra| le slràrsă pe p|epl. lr cazu| ure| co||z|ur|, esle
pos|o|| să a|urecaĠ| pe suo cerlura de s|durarĠă s|
să lĠ| acc|derlal drav sau c||ar lala|. ul|||zaĠ| lurcĠ|a
de irc||rare a spălaru|u| rura| ir l|rpu| slaĠ|orăr||
aulove||cu|u|u|.


1Z
Tet|ere|e reg|ab||e
Tel|ere|e pol reduce per|co|u| de acc|derlare d|r cauza
eleclu|u| de o|c|u|re dereral ir cazu| co||z|ur||or d|r spale.
TradeĠ| lel|ere|e ir sus sau irp|rdeĠ|-|e ir jos pàră càrd
rard|rea super|oară al|rde iră|Ġ|rea cea ra| corverao||ă.
Perlru a r|d|ca lel|era lradeĠ|-o ir sus. Perlru a cooori lel|era,
apăsaĠ| ouloru| s| irp|rdeĠ| lel|era ir jos.
Reg|area tet|ere|or
8caune|e |ncĄ|z|te - dotare opġ|ona|Ą
Pr|r |rlerred|u| acesle| lurcĠ|| surl ircă|z|le scaure|e soleru|u|
s| pasaderu|u| d|r laĠă. Corerz||e s|sleru|u| de ircă|z|re se
ală pe parou| de |rslrurerle, suo rad|o. 0upă purerea
corlaclu|u|, puleĠ| a|ede ura d|rlre selăr||e 0FF |dezacl|val),
ll0l |capac|lale r|d|cală) sau L0w |capac|lale redusă) a|e
s|sleru|u| de ircă|z|re. LE0-ur||e |rledrale ir corulalor |rd|că
selarea a|easă.
6omutatoare|e pentru |ncĄ|z|rea scaune|or
Apăsarea corulaloru|u| o s|rdură dală va se|ecla
ircă|z|rea accerluală. Apăsàrd corulaloru|
a doua oară veĠ| se|ecla r|ve|u| scăzul de
ircă|z|re. Apăsarea corulaloru|u| a lre|a oară va
dezacl|va d|spoz|l|ve|e de ircă|z|re.
La se|eclarea ircă|z|r|| accerluale, d|spoz|l|ve|e de ircă|z|re
vor as|dura o ircă|z|re arp||lcală a scaure|or l|rp de palru
r|rule de |a acl|varea ircă|z|r||. Că|dura lurr|zală scade
apo| |a r|ve|u| rorra| perlru ircă|z|rea accerluală. 0acă
esle se|eclală ircă|z|rea accerluală, s|sleru| va corula
auloral ir rodu| de ircă|z|re redusă după aprox|ral|v 30 de
r|rule de lurcĠ|orare corl|ruă. lr acesl rorerl, rurăru| de
LE0-ur| apr|rse va scădea de |a două |a uru|, |rd|càrd
rod|lcarea de slare. FurcĠ|orarea ir red|r de ircă|z|re
redusă esle de asererea opr|lă auloral după 30 de r|rule.
0ß8ERVAĠ|E:
0acĄ este se|ectat n|ve|u| r|d|cat de |ncĄ|z|re, cĄ|dura va ñ
s|mġ|tĄ dupĄ un |nterva| de 2 - 3 m|nute.
AVERT|8HENT!
Persoare|e |rcapao||e să s|rlă durere |a r|ve|u| p|e||| d|r
cauza vàrsle| ira|rlale, a alecĠ|ur||or cror|ce, a d|aoelu|u|,
a |ez|ur||or |a r|ve|u| răduve| sp|răr||, a red|caĠ|e|, a
corsuru|u| de a|coo| sau d|r a|le cauze lreou|e să ul|||zeze
cu alerĠ|e lurcĠ|a de ircă|z|re a scauru|u|. ul|||zarea
acesle|a per|oade irde|urdale poale cauza arsur| c||ar
s| |a lerperalur| scăzule. Nu p|asaĠ| pe scaur oo|ecle cu
propr|elăĠ| lerro|zo|arle, cur ar l pălur||e sau perre|e.
Aceslea pol cauza supraircă|z|rea d|spoz|l|vu|u| de
ircă|z|re.
18
Rabatarea comp|etĄ a scaunu|u| pasageru|u| d|n
faġĄ
P||erea spĄtare|or scaune|or d|n spate
0|spoz|t|vu| de rabatare a scaunu|u| pasageru|u| d|n faġĄ
8caunu| pasageru|u| d|n faġĄ rabatat comp|et
Perlru sup||rerlarea spaĠ|u|u| de depoz|lare, spălaru| lecăru|
|oc d|r spale poale l raoalale ira|rle. TradeĠ| or|da ir laĠă
perlru a p||a spălaru|.
P||erea spĄtare|or |ocur||or d|n spate
ßancheta d|n spate rabatatĄ comp|et
ßancheta spate rabatab||Ą - dotare opġ|ona|Ą
|nc||narea spĄtare|or |ocur||or d|n spate
Perlru ra| ru|l corlorl, lradeĠ| or|da ir laĠă alàl càl esle
recesar perlru e||oerarea recar|sru|u| de o|ocare a
spălaru|u|. Apo| irc||raĠ| spălaru| ir spale irlr-ur urd|| de
rax|r 35 de drade s| e||oeraĠ| or|da.
19
0E86h|0EREA $| |N6h|0EREA 6AP0TE|
MOTORULUI
Perlru desc||derea capole| roloru|u|, esle recesară e||oerarea
a două d|spoz|l|ve de o|ocare. Va| irlà| esle recesară acĠ|orarea
rarele| de e||oerare s|luale ir spaĠ|u| perlru p|c|oare alererl
soleru|u|, pe parou| |rler|or d|r slàrda.
0|spoz|t|vu| pr|nc|pa| de b|ocare a capote|
Apo| dep|asaĠ| opr|loru| de s|durarĠă s|lual suo cerlru| rard|r||
lrorla|e a capole| s| r|d|caĠ| capola.
0|spoz|t|vu| secundar de b|ocare a capote|
R|d|caĠ| l|ja de susĠ|rere a capole| roloru|u|, alală ir parlea
dreaplă |ir parlea slàrdă dacă slaĠ| cu laĠa |a capolă) a
corparl|rerlu|u| roloru|u|, perlru a lxa capola ir poz|Ġ|e
desc||să. F|xaĠ| l|ja de susĠ|rere a capole| ir |ocu| |rd|cal pe
supralaĠa |rler|oară a capole|.
Perlru a irp|ed|ca everlua|e|e deler|orăr|, ru irc||deĠ| capola
pr|r lràrl|re. CoooràĠ| capola roloru|u| pàră |a aprox|ral|v 20
cr s| |ăsaĠ|-o să cadă ||oer. Aceaslă acĠ|ure as|dură cup|area
aroe|or d|spoz|l|ve de irzăvoràre. Nu corduceĠ| r|c|odală
aulove||cu|u| ir cazu| ir care capola roloru|u| ru esle
corp|el irc||să, cu aroe|e d|spoz|l|ve de o|ocare cup|ale.
LUMINILE
LĄmp||e de |ecturĄ
La rode|e|e sedar acesle |ărp| surl rorlale ir parlea
cerlra|ă a cap|loraju|u| irlre paraso|are, deasupra od||rz||
relrov|zoare. Lur|r||e surl apr|rse pr|r apăsarea |ărp|| sau a
ouloru|u| de |àrdă aceasla - dolare opĠ|ora|ă. Perlru a sl|rde
|ur|ra apăsaĠ| d|r rou |arpa/ouloru|.
Lărp||e se apr|rd de asererea |a desc||derea ure| porl|ere
sau càrd corulaloru| perlru ||ur|rarea |rslrurerle|or de
oord esle rol|l corp|el ir sus, d|rco|o de a| do||ea purcl de
rez|slerĠă.
AVERT|8HENT!
Că|ălor|a irlr-ur spaĠ|u desl|ral oadaje|or, |rd|lererl
dacă acesla esle s|lual ir |rler|oru| sau ir exler|oru|
aulove||cu|u|u|, esle exlrer de per|cu|oasă. lr caz de
co||z|ure, persoare|e ce că|ăloresc ir aslle| de spaĠ|| surl
expuse uru| r|sc ra| r|d|cal de acc|derlare sau deces.
Nu perr|leĠ| r|c|ure| persoare să că|ălorească ir spaĠ||
care ru surl prevăzule cu scaure s| cerlur| de s|durarĠă
As|duraĠ|-vă că loĠ| ocuparĠ|| aulove||cu|u|u| surl asezaĠ| pe
ur scaur s| poarlă corecl cerlura de s|durarĠă.AVERT|8HENT!
lr cazu| ir care capola ru esle irc||să corespurzălor,
esle pos|o||ă desc||derea acesle|a ir l|rpu| dep|asăr||
aulove||cu|u|u|, o|ocàrd aslle| càrpu| v|zua| lrorla|. Esle
pos|o||ă producerea uru| acc|derl aulo. As|duraĠ|-vă că
aroe|e d|spoz|l|ve de o|ocare a capole| roloru|u| surl
cup|ale ira|rle de porr|rea aulove||cu|u|u|.
50
LĄmp| de |ecturĄ
0ß8ERVAĠ|E:
LĄmp||e vor rĄmàne apr|nse pànĄ |a a doua apĄsare a
comutatoru|u|, de aceea trebu|e sĄ vĄ as|guraġ| cĄ |e-aġ|
st|ns |na|nte de a pĄrĄs| autoveh|cu|u|. LĄmp||e nu se
st|ng automat.
Haneta mu|t|funcġ|ona|Ą
Varela ru|l|lurcĠ|ora|ă corlro|ează lurcĠ|orarea larur||or,
a |ărp||or de poz|Ġ|e d|r laĠă s| |alera|e, a serra||zaloare|or
de d|recĠ|e, se|eclarea laze| larur||or, |ur|roz|lalea parou|u|
de |rslrurerle, lurcĠ|orarea |ur|r||or |rler|oare, a c|axoru|u|
opl|c s| a pro|ecloare|or de ceaĠă. Varela esle arp|asală pe
parlea slàrdă a co|oare| de d|recĠ|e.
Farur||e, |Ąmp||e de poz|ġ|e faġĄ, |Ąmp||e de poz|ġ|e
|atera|e s| ||um|narea panou|u| de |nstrumente
Perlru apr|rderea |ărp||or de poz|Ġ|e laĠă, rol|Ġ| capălu|
rarele| ru|l|lurcĠ|ora|e pàră |a pr|ru| purcl de rez|slerĠă.
Rol|Ġ| pàră |a a| do||ea purcl de rez|slerĠă perlru apr|rderea
larur||or.
6omutatoru| farur||or
Perlru a sc||roa dradu| de |ur|roz|lale a |rslrurerle|or de
oord, rol|Ġ| parlea cerlra|ă a rarele| ru|l|lurcĠ|ora|e ir sus
sau ir jos.
6omutatoru| pentru reg|area ||um|nĄr||
||um|narea d|urnĄ [0RL} - dotare opġ|ona|Ą
Faza |urdă a larur||or se va apr|rde ca ||ur|rare d|urră |a
|rlers|lalea 0RL |ra| redusă) càrd corlaclu| esle pus,
roloru| esle porr|l, corulaloru| larur||or, lràra de parcare
s| serra||zaloare|e de d|recĠ|e surl dezacl|vale |ar rarela
sc||roăloru|u| de v|leze esle cup|ală ir or|ce poz|Ġ|e ir alară
de cea perlru parcare.
0ß8ERVAĠ|E:
La acest mode|, ||um|narea d|urnĄ se va dezact|va automat
cànd semna||zatoare|e de d|recġ|e funcġ|oneazĄ s| se va
act|va d|n nou automat cànd acestea sunt opr|te.
51
Funcġ|a de avert|zare asupra funcġ|onĄr|| |um|n||or
0acă larur||e sau |ărp||e de poz|Ġ|e surl apr|rse ir rorerlu|
opr|r|| roloru|u|, va l er|s ur serra| soror de averl|zare |a
desc||derea porl|ere| soleru|u|.
Pro|ectoare|e s| |Ąmp||e de ceaġĄ - dotare
opġ|ona|Ą
Pro|ectoare|e de ceaġĄ
6omutatoru| pro|ectoare|or de ceaġĄ
Corulaloru| pro|ecloare|or de ceaĠă se ală
pe rarela ru|l|lurcĠ|ora|ă. Perlru a acl|va
pro|ecloare|e de ceaĠă, apr|rdeĠ| |ărp||e de poz|Ġ|e
sau se|eclaĠ| laza scurlă a larur||or s| lradeĠ| capălu| rarele|
de corardă.
0ß8ERVAĠ|E:
Pro|ectoare|e de ceaġĄ funcġ|oneazĄ numa| cànd este
apr|nsĄ faza scurtĄ a farur||or. Atunc| cànd se|ectaġ| faza
|ungĄ a farur||or, pro|ectoare|e de ceaġĄ se vor st|nge.
LĄmp||e de ceaġĄ spate
Lărp||e de ceaĠă spale pol l acĠ|orale or|càrd dor|Ġ|
alurc| càrd v|z|o|||lalea esle redusă d|r cauza ceĠ||.
Perlru apr|rderea |ărp||or de ceaĠă spale, acl|vaĠ|
|ărp||e de poz|Ġ|e laĠă sau larur||e, lradeĠ| capălu|
rarele| s| rol|Ġ|-o pàră |a u|l|ru| purcl de rez|slerĠă.
8emna||zatoare|e de d|recġ|e
6omutatoru| semna||zatoare|or de d|recġ|e
Càrd dep|asaĠ| rarela ru|l|lurcĠ|ora|ă ir sus sau ir jos,
sădeĠ||e alale de o parle s| de a|la a parou|u| de |rslrurerle
vor |ur|ra |rlerr|lerl perlru a |rd|ca lurcĠ|orarea rorra|ă a
serra||zaloare|or de d|recĠ|e laĠă s| spale. PuleĠ| serra||za
sc||roarea oerz|| dep|asàrd parĠ|a| rarela, ir sus sau ir
jos, lără a lrece de pr|ra poz|Ġ|e a acesle|a. lr cazu| ir care
o |arpă de corlro| răràre apr|rsă corl|ruu sau |ur|rează
|rlerr|lerl ir secverĠă loarle rap|dă, ver|lcaĠ| lurcĠ|orarea
oecu|u| exler|or. 0acă ura d|r |ărp||e de corlro| ru se apr|rde
alurc| càrd dep|asaĠ| rarela, aceasla |rd|că o delecĠ|ure |a
r|ve|u| s|durarĠe| sau a oecu|u| |ărp|| de corlro|.
6omutatoru| pentru se|ectarea faze| farur||or
6omutatoru| faze| |ung| a farur||or
Perlru a acl|va laza |urdă a larur||or, dep|asaĠ| rarela
ru|l|lurcĠ|ora|ă ir sersu| de dep|asare a aulove||cu|u|u|.
Perlru a acl|va laza scurlă dep|asaĠ| d|r rou rarela ir
aceeas| d|recĠ|e.
6|axonu| opt|c
PuleĠ| serra||za cu ajuloru| larur||or, lrădàrd usor călre
durreavoaslră rarela ru|l|lurcĠ|ora|ă. \a l acl|vală laza
|urdă, care va răràre apr|rsă pàră |a e||oerarea rarele|.
52
0ß8ERVAĠ|E:
|n cazu| |n care maneta mu|t|funcġ|ona|Ą este menġ|nutĄ
ma| mu|t de 15 secunde |n poz|ġ|a pentru semna||zarea
depĄs|r|| cu ajutoru| farur||or, faza |ungĄ va ñ dezact|vatĄ.
|n acest caz, asteptaġ| 30 de secunde pànĄ |a o nouĄ
act|vare a c|axonu|u| opt|c.
8|stemu| de reg|are a farur||or - dotare opġ|ona|Ą
3|sleru| de red|are a larur||or perr|le soleru|u| să rerĠ|ră
d|recĠ|a adecvală a lasc|cu|u|u| larur||or ir raporl cu
supralaĠa carosao||u|u|, |rd|lererl de dradu| de ircărcare a
aulove||cu|u|u|.
Corulaloru| perlru red|area lasc|cu|e|or larur||or se ală pe
parou| de |rslrurerle, suo rad|o.
6omutatoru| pentru reg|area farur||or
Perlru ul|||zare: apăsaĠ| corulaloru| pàră càrd ura d|r c|lre|e
corespurzăloare dradu|u| de ircărcare |rd|cale ir laoe|u| de
ra| jos |ur|rează pe corulalor.
0 Nura| soleru| sau soleru| s| pasaderu|
d|r laĠă.
1 Toale |ocur||e d|r aulove||cu| ocupale.
2 Toale |ocur||e d|r aulove||cu| ocupale,
p|us o ircărcălură d|slr|ou|lă ur|lorr
ir corparl|rerlu| perlru oadaje.
0reulalea lola|ă a pasader||or s| a
ircărcălur|| ru depăsesle sarc|ra ul||ă a
aulove||cu|u|u|.
3 3oleru| p|us o ircărcălură d|slr|ou|lă
ur|lorr ir corparl|rerlu| perlru
oadaje. 0reulalea lola|ă a soleru|u| s| a
ircărcălur|| ru depăsesle sarc|ra ul||ă a
aulove||cu|u|u|.
Ca|cu|e oazale pe o dreulale a pasaderu|u| de Z5 |d.
$TERCăT0ARELE $| 8|8TEHUL 0E 8PăLARE A
PARBRIZULUI
3lerdăloare|e de paror|z s| s|sleru| de spă|are a paror|zu|u|
surl corlro|ale pr|r |rlerred|u| uru| corulalor de pe rarela
de corardă. Varela esle arp|asală pe parlea dreaplă a
co|oare| de d|recĠ|e.
8|stemu| de spĄ|are a parbr|zu|u|
Perlru a lo|os| s|sleru| de spă|are a paror|zu|u|, lradeĠ|
rarela spre durreavoaslră perlru pu|ver|zarea ||c||du|u|
de spă|are. 0acă rarela esle e||oerală ir |rlerva|u| de
lerpor|zare, slerdăloare|e vor eleclua două curse cu v|leză
redusă, după care vor rever| |a lurcĠ|orarea |rlerr|lerlă |a
|rlerva|u| se|eclal arler|or.
0acă rarela esle acĠ|orală alurc| càrd corulaloru|
slerdăloare|or se ală ir poz|Ġ|a 0FF |0pr|l), slerdăloare|e vor
eleclua două curse ira|rle de a l dezacl|vale.
6omutatoru| s|stemu|u| de spĄ|are a parbr|zu|u|
53
Funcġ|a de dezabur|re a parbr|zu|u|
TradeĠ| ir jos rarela de corlro| a slerdăloare|or perlru
elecluarea ure| s|rdure curse ir scopu| dezaour|r|| paror|zu|u|
sau perlru a-| curăĠa de slrop|| prover|rd de |a a|l aulove||cu|.
3lerdăloare|e vor lurcĠ|ora pàră |a e||oerarea rarele|.
6ontro|u| funcġ|e| de stergere un|cĄ
Ut|||zarea stergĄtoare|or de parbr|z
Rol|Ġ| capălu| rarele| perlru a se|ecla v|leza dor|lă a
slerdăloare|or.
Haneta de contro| a stergĄtoare|or de parbr|z
Funcġ|onarea |nterm|tentĄ a stergĄtoare|or de
parbr|z
3e|eclaĠ| acesl rod de lurcĠ|orare alurc| càrd o s|rdură
cursă a slerdăloare|or, elecluală |a |rlerva|e care pol var|a,
esle |dea|ă ir cord|Ġ|||e exler|oare curerle. 3e|eclaĠ| |rlerva|u|
dor|l irlre două slerder| rol|rd capălu| rarele|. Rol|Ġ| rarela
ir sus |spre dreapla) perlru a r|csora |rlerva|u| s| ir jos
|spre slàrda) perlru a-| răr|. lrlerva|u| d|rlre două slerder|
corsecul|ve poale var|a irlre 1 securdă s| aprox|ral|v 18
securde.
AdĄugarea de ||ch|d de spĄ|are
3pă|ăloare|e de paror|z s| spă|ăloru| |urele| |dolare opĠ|ora|ă)
irparl ace|as| rezervor cu ||c||d de spă|are. Rezervoru| esle
arp|asal ir parlea arler|oară a corparl|rerlu|u| roloru|u|,
pe parlea pasaderu|u|, r|ve|u| ||c||du|u| lreou|e ver|lcal |a
|rlerva|e redu|ale. urp|eĠ| rezervoru| cu ||c||d de curăĠare
perlru paror|z |ru cu arl|de| perlru rad|alor) s| |ăsaĠ| s|sleru|
să lurcĠ|oreze l|rp de càleva securde perlru a e||r|ra apa
rez|dua|ă.
60L0ANA 0E 0|RE6Ġ|E RECLAß|Lă
Perlru red|area co|oare| de d|recĠ|e, irp|rdeĠ| ir jos pàrd||a
de suo rarela serra||zaloare|or de d|recĠ|e 0ep|asaĠ| co|oara
de d|recĠ|e ir sus sau ir jos, după preler|rĠe, acĠ|oràrd lerr
vo|aru| cu o ràră. Perlru a lxa co|oara de d|recĠ|e ir poz|Ġ|e,
lradeĠ| pàrd||a ir sus.
Pàrgh|a de reg|are a co|oane| de d|recġ|e
ATENĠ|E!
Pe vrere rece, dezacl|vaĠ| irloldeaura corulaloru|
slerdăloare|or s| perr|leĠ| aceslora să rev|ră ir poz|Ġ|a
de parcare ira|rle de opr|rea roloru|u|. lr cazu| ir care
corulaloru| perlru slerdăloare|e de paror|z răràre acl|val
s| aceslea ird|eaĠă pe paror|z, esle pos|o||ă deler|orarea
servoroloru|u| slerdăloare|or |a reporr|rea aulove||cu|u|u|.
51
TEHP0HATUL ELE6TR0N|6 - 00TARE
0PĠ|0NALă
Càrd esle acl|val, acesl d|spoz|l|v pre|a lurcĠ|||e peda|e|
de acce|eraĠ|e |a v|leze ce depăsesc 10 |r/|. Varela de
corardă a lerporalu|u| esle s|luală pe parlea dreaplă a
vo|aru|u|.
Poz|ġ|a manete| de comandĄ a tempomatu|u|
Act|varea:
ApăsaĠ| ouloru| 0N/0FF |Acl|val/0ezacl|val). Larpa de
corlro| perlru lerporal se apr|rde pe parou| de |rslrurerle.
Perlru dezacl|varea s|sleru|u|, apăsaĠ| ircă o dală ouloru|
0N/0FF. Larpa de corlro| perlru lerporal se va sl|rde.
3|sleru| lreou|e dezacl|val càrd ru esle ul|||zal.
8etarea v|teze| dor|te:
Càrd aulove||cu|u| al|rde v|leza dor|lă, dep|asaĠ| rarela
ir jos s| e||oeraĠ|-o. E||oeraĠ| peda|a de acce|eraĠ|e s|
aulove||cu|u| va ru|a |a v|leza se|eclală.
0ß8ERVAĠ|E:
|na|nte de apĄsarea manete| 8ET [8etare}, autoveh|cu|u|
trebu|e sĄ ru|eze |a v|tezĄ constantĄ s| pe o suprafaġĄ
un|formĄ.
0ezact|varea:
0 acĠ|orare usoară a peda|e| de lràră, lraderea rarele|
de corardă a lerporalu|u| spre durreavoaslră ir poz|Ġ|a
'CANCEL¨ |Aru|are) sau apăsarea peda|e| de lràră sau
a ce|e| de arore|aj ir l|rpu| ircel|r|r|| aulove||cu|u|u| vor
delerr|ra dezacl|varea lerporalu|u| lără slerderea v|leze|
rerorale. Apăsarea ouloru|u| 0N/0FF |Acl|val/0ezacl|val)
sau |uarea corlaclu|u| delerr|ră slerderea v|leze| rerorale.
Reven|rea |a o v|tezĄ programatĄ:
Perlru a rever| |a o v|leză prodrarală arler|or, acĠ|oraĠ|
rarela de corardă ir sus ir poz|Ġ|a 'RE3uVE ACCEL¨
|Re|uare Acce|erare) s| e||oeraĠ|-o. FurcĠ|a de rever|re
|a v|leza prodrarală poale l ul|||zală |a v|leze de pesle
32 |r/|.
Hod|ñcarea v|teze| setate:
Alurc| càrd lerporalu| esle acl|val, v|leza poale l răr|lă pr|r
dep|asarea rarele| ir sus s| rerĠ|rerea acesle|a ir poz|Ġ|a
'RE3uVE ACCEL¨ |Re|uare Acce|erare). E||oeraĠ| rarela de
corardă |a al|rderea v|leze| dor|le s| v|leza va l selală.
AcĠ|orarea scurlă rarele| ir poz|Ġ|a 'RE3uVE ACCEL¨
|Re|uare Acce|erare) o s|rdură dală va delerr|ra o creslere
a v|leze| cu 2 |r/|. \|leza cresle |a lecare acĠ|orare scurlă a
rarele|, pr|r urrare, acĠ|orarea scurlă a acesle|a de lre| or|
va răr| v|leza cu 5 |r/| elc.
Perlru a scădea v|leza ir l|rp ce lerporalu| esle acl|val,
acĠ|oraĠ| rarela ir jos s| rerĠ|reĠ|-o ir poz|Ġ|a '3ET 0ECEL¨
|3elare 0ece|erare). E||oeraĠ| rarela de corardă |a
al|rderea v|leze| dor|le s| v|leza va l selală.
La acĠ|orarea scurlă a rarele| ir poz|Ġ|a ,3ET 0ECEL¨ |3elare
0ece|erare) o s|rdură dală, v|leza va scădea cu 2 |r/|. La
lecare acĠ|orare scurlă a rarele|, v|leza va scădea.
AVERT|8HENT!
Red|area co|oare| de d|recĠ|e ir l|rpu| dep|asăr||
aulove||cu|u|u| esle o acĠ|ure per|cu|oasă. Fără o co|oară
de d|recĠ|e slao||ă, esle pos|o||ă p|erderea corlro|u|u| asupra
aulove||cu|u|u| s| producerea uru| acc|derl. Red|aĠ| poz|Ġ|a
co|oare| de d|recĠ|e cu aulove||cu|u| opr|l. As|duraĠ|-vă de
lxarea co|oare| de d|recĠ|e ira|rle de porr|rea ir că|ălor|e.
AVERT|8HENT!
Lăsarea lerporalu|u| acl|val alurc| càrd acesla ru esle
ul|||zal esle corlra|rd|cală. Esle pos|o||ă prodrararea
acc|derla|ă a s|sleru|u| sau creslerea v|leze|
aulove||cu|u|u| pesle ||r|la dor|lă. PuleĠ| p|erde corlro|u|
asupra aulove||cu|u|u| s| provoca ur acc|derl. 0ezacl|vaĠ|
irloldeaura s|sleru| alurc| càrd ru esle ul|||zal.
55
Transm|s|a manua|Ą:
AcĠ|orarea peda|e| de arore|aj va arlrera dezacl|varea
lerporalu|u|. 0 creslere usoară a luraĠ|e| roloru|u| ira|rle de
dezacl|varea lerporalu|u| esle ur lerorer rorra|. Perlru
dep|asarea ir rarpă lără reducer| de v|leză, esle pos|o|| să
le recesară corularea irlr-o lreaplă de v|leză |rler|oară |a
aulove||cu|e|e cu lrarsr|s|e rarua|ă.
Acce|erarea |n vederea une| depĄs|r|:
ApăsaĠ| ir rod rorra| peda|a de acce|eraĠ|e. La e||oerarea
peda|e|, aulove||cu|u| va rever| |a v|leza prodrarală.
Ut|||zarea tempomatu|u| |a dep|asarea |n rampĄ
0ß8ERVAĠ|E:
Tempomatu| menġ|ne v|teza constantĄ |a dep|asarea |n
rampĄ sau |n pantĄ. 0 usoarĄ mod|ñcare a v|teze| pe
pante|e cu |nc||naġ|e moderatĄ este un fenomen norma|.
La dep|asarea pe parle aoruple, se pol produce var|aĠ||
rar| de v|leză, de aceea, ru esle recorardală ul|||zarea
lerporalu|u| ir aslle| de s|luaĠ||.
8|8TEHUL 0E FRÅNARE ANT|ßL06ARE [Aß8}
- 00TARE 0PĠ|0NALă
Acesl s|sler lac|||lează rerĠ|rerea corlro|u|u| asupra
aulove||cu|u|u| ir cord|Ġ|| de lràrare delavorao||e. 3|sleru|
corlro|ează pres|urea lràre|or ||drau||ce perlru a prever|
o|ocarea roĠ||or s| perlru a ajula |a ev|larea derapaje|or pe
supraleĠe|e a|urecoase ir l|rpu| lràrăr||.
0ß8ERVAĠ|E:
8|stemu| Aß8 oferĄ ma| mu|t contro| asupra d|recġ|e| |n
t|mpu| manevre|or de frànare bruscĄ.
SISTEMUL ELECTRONIC DE CONTROL AL
FRÅNEL0R - Aß8|T68|ßA8|ERH|E8P
Aulove||cu|u| durreavoaslră esle dolal cu ur s|sler
e|eclror|c avarsal de corlro| a| lràre|or ce |rc|ude s|sleru|
de lràrare arl|o|ocare |A83), s|sleru| de corlro| a| lracĠ|ur||
|TC3), s|sleru| de as|slare a lràrăr|| |8A3), s|sleru|
de prever|re a răslurrăr|| |ERV) s| prodraru| e|eclror|c
de slao|||lale |E3P). Toale acesle s|slere lurcĠ|orează
irpreură perlru a irourălăĠ| slao|||lalea s| corlro|u| asupra
aulove||cu|u|u| ir d|verse s|luaĠ|| de corducere s| surl
curoscule suo derur|rea derer|că E3P.
AVERT|8HENT!
Terporalu| poale l per|cu|os ir cord|Ġ|||e ir care ru poale
rerĠ|re v|leza corslarlă. Esle pos|o|| ca aulove||cu|u| să
ru|eze cu v|leză prea rare perlru cord|Ġ|||e de lralc s| puleĠ|
p|erde corlro|u| asupra aceslu|a. Acesl |ucru poale provoca
ur acc|derl. Nu ul|||zaĠ| lerporalu| ir zore|e cu lralc
|rlers, pe drurur| ir serperl|ră, a|urecoase, acoper|le cu
d|eaĠă sau irzăpez|le.
AVERT|8HENT!
3|sleru| de lràrare arl|o|ocare |A83) esle supus
|ed||or lz|c||. Acesla ru poale spor| elc|erĠa lràre|or s|
a s|sleru|u| de d|recĠ|e d|rco|o de ||r|le|e perr|se de
slarea lràre|or, a preur||or s| de lracĠ|urea d|spor|o||ă.
3|sleru| A83 ru poale prever| acc|derle|e, precur
ce|e provocale de v|leza exces|vă ir v|raje, păslrarea
ure| d|slarĠe |rsulc|erle pàră |a aulove||cu|u| d|r laĠă
s| acvap|arare. Nura| corducàrd cu alerĠ|e, pr|cepere
s| precauĠ|e puleĠ| prever| acc|derle|e.
Pos|o|||lăĠ||e uru| aulove||cu| ec||pal cu s|sler A83 ru
lreou|e exp|oalale irlr-ur rod red||jerl sau per|cu|os,
care ar pulea pure ir per|co| s|durarĠa ul|||zaloru|u| sau
a a|lor persoare.
8|stemu| de frànare ant|b|ocare - Aß8
Acesl s|sler lac|||lează rerĠ|rerea corlro|u|u| asupra
aulove||cu|u|u| ir cord|Ġ|| de lràrare delavorao||e. 3|sleru|
corlro|ează pres|urea lràre|or ||drau||ce perlru a prever|
o|ocarea roĠ||or s| perlru a ajula |a ev|larea derapaje|or pe
supraleĠe|e a|urecoase ir l|rpu| lràrăr||. Perlru |rlorraĠ||
sup||rerlare despre A83, corsu|laĠ| paradralu| ,3|sleru| de
lràrare arl|o|ocare¨ d|r 3ecĠ|urea 5 a aceslu| rarua|.
8|stemu| de contro| a| tracġ|un|| [T68}
Acesl s|sler ror|lor|zează r|ve|u| de pal|rare a| lecăre|a
d|rlre roĠ||e rolr|ce. 0acă esle deleclală pal|rarea roĠ||or,
roala sau roĠ||e ce pal|rează surl lràrale s| pulerea roloru|u|
esle redusă perlru as|durarea ure| acce|eraĠ|| s| slao|||lăĠ|
super|oare. 3|sleru| TC3 lurcĠ|orează ir rod s|r||ar uru|
d|lererĠ|a| auloo|ocarl s| corlro|ează pal|rarea roĠ||or purĠ||
rolr|ce. 0acă ura d|rlre roĠ||e purĠ|| rolr|ce are o v|leză de
rolaĠ|e super|oară laĠă de cea|a|lă roală, s|sleru| va lràra
roala ce pal|rează. Acesl lapl va perr|le a|ocarea uru| cup|u
super|or roĠ|| ce ru pal|rează. FurcĠ|a răràre acl|vă c||ar
dacă s|slere|e TC3 s| E3P se ală ir rodu| ,Parl|a| 0FF¨
|0ezacl|val parĠ|a|) sau ,E3P 0ll¨ |E3P dezacl|val). Corsu|laĠ|
paradralu| ,Prodraru| e|eclror|c de slao|||lale¨ |E3P) d|r
aceaslă secĠ|ure a rarua|u|u|.
8|stemu| de as|stenġĄ |a frànare [ßA8}
3|sleru| 8A3 are lurcĠ|a de a opl|r|za capac|lalea de lràrare
a aulove||cu|u|u| ir l|rpu| rarevre|or de lràrare de urderĠă.
3|sleru| deleclează s|luaĠ|||e ir care are |oc lràrarea de
urderĠă pe oaza v|leze| s| lorĠe| de acĠ|orare a peda|e| de
lràră s| exerc|lă apo| o lorĠă opl|ră asupra lràre|or. Acesl
lapl poale ajula |a reducerea d|slarĠe|or de lràrare. 8A3
reprez|rlă ur s|sler corp|ererlar a| s|sleru|u| de lràrare
arl|o|ocare |A83). AcĠ|orarea loarle rap|dă a lràre|or are ca
rezu|lal lurr|zarea as|slerĠe| opl|re d|r parlea 8A3. Perlru
a oerelc|a de avarlaje|e oler|le de s|sler, esle recesară
acĠ|orarea corl|ruă a peda|e| de lràră ir l|rpu| procedur|| de
lràrare. Nu reduceĠ| pres|urea exerc|lală asupra peda|e| de
lràră ira|rle de lerr|rarea lràrăr||. 8A3 esle dezacl|val |a
e||oerarea peda|e| de lràră.
8|stemu| e|ectron|c de preven|re a rĄsturnĄr||
[ERH}
Acesl s|sler arl|c|pează s|luaĠ|||e ir care esle pos|o||ă
p|erderea corlaclu|u| roĠ||or cu carosao||u| pr|r ror|lor|zarea
r|scăr||or vo|aru|u| s| a v|leze| aulove||cu|u|u|. 0acă
s|sleru| ERV slao||esle că v|leza de rod|lcare a urd||u|u|
vo|aru|u| s| v|leza aulove||cu|u|u| surl sulc|erle perlru a
cauza p|erderea corlaclu|u| roĠ||or cu supralaĠa carosao||u|u|,
acesla acĠ|orează lràra corespurzăloare s| poale reduce
pulerea roloru|u| perlru d|r|ruarea r|scu|u| de producere
a leroreru|u| rerĠ|oral. 3|sleru| ERV va |rlerver| rura|
ir cazu| rarevre|or prorurĠale de v|rare sau de ev|lare a
co||z|ur||or.
AVERT|8HENT!
3|sleru| 8A3 ru poale irp|ed|ca acĠ|urea |ed||or
lz|c|| asupra aulove||cu|u|u| s| ru poale spor| elc|erĠa
lràre|or d|rco|o de ||r|le|e perr|se de slarea lràre|or s|
a preur||or sau de lracĠ|urea d|spor|o||ă.
3|sleru| 8A3 ru poale prever| acc|derle|e, precur
ce|e provocale de v|leza exces|vă ir v|raje, păslrarea
ure| d|slarĠe |rsulc|erle pàră |a aulove||cu|u| d|r laĠă
s| acvap|arare. Nura| corducàrd cu alerĠ|e, pr|cepere
s| precauĠ|e puleĠ| prever| acc|derle|e.
Pos|o|||lăĠ||e uru| aulove||cu| ec||pal cu s|sler 8A3 ru
lreou|e exp|oalale irlr-ur rod red||jerl sau per|cu|os,
care ar pulea pure ir per|co| s|durarĠa ul|||zaloru|u| sau
a a|lor persoare.57
3|sleru| ERV poale doar să reducă r|scu| de p|erdere
a corlaclu|u| roĠ||or cu carosao||u| ir l|rpu| rarevre|or
accerluale de v|rare sau ev|lare. 3|sleru| ru esle capao||
să irp|ed|ce p|erderea corlaclu|u| roĠ||or cu supralaĠa
carosao||u|u| cauzală de a|Ġ| laclor|, cur ar l cord|Ġ|||e de
drur, părăs|rea carosao||u|u| sau |rpaclu| cu oo|ecle sau a|le
aulove||cu|e.
Programu| e|ectron|c de stab|||tate [E8P}
Acesl s|sler irourălăĠesle corlro|u| s| slao|||lalea d|recĠ|e|
aulove||cu|u|u| ir d|verse cord|Ġ|| de corducere. 3|sleru| E3P
corpersează eleclu| supra/suov|ralor|u a| aulove||cu|u|u|
pr|r acĠ|orarea lràre| roĠ|| corespurzăloare. Esle pos|o||ă
de asererea reducerea puler|| roloru|u| perlru a lac|||la
rerĠ|rerea lra|eclor|e| dor|le a aulove||cu|u|u|. 3|sleru|
E3P ul|||zează serzor|| d|r aulove||cu| perlru slao|||rea
lra|eclor|e| dor|le de soler s| corpară aceaslă lra|eclor|e
cu cea rea|ă a aulove||cu|u|u|. 0acă lra|eclor|a rea|ă ru
co|rc|de cu cea |rlerĠ|orală, s|sleru| E3P acĠ|orează lràra
roĠ|| corespurzăloare perlru a ajula |a corpersarea eleclu|u|
supra/suov|ralor|u.
3uprav|rare - leroreru| ir care aulove||cu|u| v|rează
exces|v ir raporl cu poz|Ġ|a vo|aru|u|.
3uov|rare - leroreru| ir care aulove||cu|u| v|rează
|rsulc|erl ir raporl cu poz|Ġ|a vo|aru|u|.
Lampa de contro| E8P|T68
Larpa de corlro| perlru s|slere|e E3P/TC3 s|luală pe
parou| de |rslrurerle ircepe |red|al să |ur|reze |rlerr|lerl
|a p|erderea lracĠ|ur|| s| |rlrarea ir lurcĠ|ure a s|sleru|u|
E3P. Larpa de corlro| perlru s|slere|e E3P/TC3 |ur|rează
|rlerr|lerl s| ir cazu| acl|văr|| s|sleru|u| TC3. 0acă |arpa
de corlro| perlru s|slere|e E3P/TC3 ircepe să |ur|reze
|rlerr|lerl ir l|rpu| acce|erăr|| aulove||cu|u|u|, reduceĠ| |a
r|r|r pres|urea asupra peda|e| de acce|eraĠ|e. Nu u|laĠ| să
adaplaĠ| v|leza aulove||cu|u|u| s| sl||u| de corducere ir lurcĠ|e
de cord|Ġ|||e de drur.


Hodur||e de funcġ|onare a s|stemu|u| E8P |a autoveh|cu|u|e
cu tracġ|une pe douĄ roġ|
Toale aulove||cu|e|e cu lracĠ|ure pe două roĠ| d|spur de
urrăloare|e rodur| de lurcĠ|orare a s|sleru|u| E3P:
ESP ON (ESP activat)
Acesla esle rodu| rorra| de lurcĠ|orare a s|sleru|u| E3P.
La porr|rea aulove||cu|u|u|, E3P va l ir acesl rod. Acesl
rod esle adecval perlru rajor|lalea cord|Ġ|||or de corducere
a aulove||cu|u|u|. E3P lreou|e corulal ir rodu| ,0ezacl|val
parĠ|a|¨ sau ,E3P dezacl|val¨ rura| perlru rol|ve spec|lce,
corlorr |rd|caĠ|||or de ra| jos.
AVERT|8HENT!
Prodraru| e|eclror|c de slao|||lale |E3P) ru poale
irp|ed|ca acĠ|urea |ed||or lz|c|| asupra aulove||cu|u|u|
s| ru poale irourălăĠ| lracĠ|urea pesle ||r|le|e perr|se
de cord|Ġ|||e de drur.
E3P ru poale prever| acc|derle|e, |rc|us|v ce|e
rezu|lale d|r excesu| de v|leză ir v|raje, corducerea
aulove||cu|u|u| pe ur carosao|| loarle a|urecos sau
acvap|arare. Nura| corducàrd cu alerĠ|e, pr|cepere s|
precauĠ|e puleĠ| prever| acc|derle|e.
Pos|o|||lăĠ||e uru| aulove||cu| ec||pal cu s|sler E3P ru
lreou|e exp|oalale irlr-ur rod red||jerl sau per|cu|os,
care ar pulea pure ir per|co| s|durarĠa ul|||zaloru|u| sau
a a|lor persoare.AVERT|8HENT!
Vu|Ġ| laclor|, pr|rlre care dradu| de ircărcare a
aulove||cu|u|u|, cord|Ġ|||e de drur s| sl||u| de corducere,
|rluerĠează r|scu| de r|d|care a roĠ||or de pe carosao|| sau
de răslurrare a aulove||cu|u|u|. 3|sleru| ERV ru poale
prever| loale s|luaĠ|||e de p|erdere a corlaclu|u| roĠ||or cu
carosao||u| sau de răslurrare, ir spec|a| ce|e ce |rp||că
părăs|rea carosao||u|u| sau |rpaclu| cu oo|ecle sau a|le
aulove||cu|e. Nura| corducàrd cu alerĠ|e, pr|cepere s|
precauĠ|e puleĠ| prever| acc|derle|e. Pos|o|||lăĠ||e uru|
aulove||cu| ec||pal cu s|sler ERV ru lreou|e exp|oalale
irlr-ur rod red||jerl sau per|cu|os, care ar pulea pure ir
per|co| s|durarĠa ul|||zaloru|u| sau a a|lor persoare.
58
PAR7/AL E$P lE$P dezectivet perĠiel}
Corularea ir acesl rod are |oc pr|r apăsarea scurlă a
corulaloru|u| E3P. lr rodu| ,0ezacl|val parĠ|a|¨, suos|sleru|
TC3 a| E3P esle dezacl|val, cu excepĠ|a lurcĠ|e| ,d|lererĠ|a|
auloo|ocarl¨, |ar |arpa de corlro| perlru s|slere|e E3P/TC3
esle apr|rsă. Toale ce|e|a|le corporerle de as|durare a
slao|||lăĠ|| a|e s|sleru|u| E3P lurcĠ|orează rorra|, cu excepĠ|a
ure| reducer| a puler|| roloru|u|. Acesl rod esle desl|ral
ul|||zăr|| |a lraversarea porĠ|ur||or acoper|le de zăpadă ira|lă,
r|s|p sau p|elr|s, càrd esle recesară pal|rarea roĠ||or pesle
||r|le|e lo|erale de E3P perlru rerĠ|rerea lracĠ|ur||.
Perlru reacl|varea E3P, apăsaĠ| scurl corulaloru| E3P.
Aceaslă acĠ|ure va readuce s|sleru| ir rodu| ,E3P acl|val¨.
0ß8ERVAĠ|E:
Pentru |mbunĄtĄġ|rea tracġ|un|| autoveh|cu|u|u| |a ru|area
cu |anġur| ant|derapante sau |a porn|rea de pe |oc pe
suprafeġe acoper|te cu zĄpadĄ, n|s|p sau p|etr|s, poate
ñ ut||Ą comutarea |n modu| ,0ezact|vat parġ|a|" pr|n
apĄsarea comutatoru|u| E8P. 0datĄ depĄs|tĄ s|tuaġ|a care
neces|ta comutarea E8P |n modu| ,0ezact|vat parġ|a|",
react|vaġ| s|stemu| pr|n apĄsarea scurtĄ a comutatoru|u|
E8P. AceastĄ acġ|une poate ñ efectuatĄ |n t|mpu|
dep|asĄr|| autoveh|cu|u|u|.
Hodur||e de funcġ|onare a s|stemu|u| E8P |a autoveh|cu|u|e
cu tracġ|une |ntegra|Ą
Pe |àrdă rodur||e E3P 0N |E3P acl|val) s| Parl|a| E3P |E3P
dezacl|val parĠ|a|) |descr|se ra| sus ir cadru| paradralu|u|
,Vodur||e de lurcĠ|orare a s|sleru|u| E3P |a aulove||cu|e|e
cu lracĠ|ure pe două roĠ|¨), loale aulove||cu|e|e dolale cu
lracĠ|ure |rledra|ă pol opla irlre urrăloare|e rodur| de
lurcĠ|orare perlru s|sleru| E3P:
ESP OFF (ESP dezactivat)
Acesl rod esle desl|ral ul|||zăr|| |a ru|area pe lerer acc|derlal,
càrd lurcĠ|||e de as|durare a slao|||lăĠ|| a|e s|sleru|u| E3P pol
d|r|rua rarevrao|||lalea aulove||cu|u|u| dalor|lă cord|Ġ|||or de
drur. Corularea ir acesl rod are |oc pr|r apăsarea corl|ruă
a corulaloru|u| E3P l|rp de 5 securde ir l|rpu| slaĠ|orăr||
aulove||cu|u|u| cu roloru| ir lurcĠ|ure. 0upă 5 securde,
|arpa de corlro| perlru s|sleru| E3P/TC3 se apr|rde s| pe
alsaju| corloru|u| de parcurs apare resaju| ,E3P 0ll¨ |E3P
dezacl|val). Perlru a slerde acesl resaj, apăsaĠ| s| apo|
e||oeraĠ| ouloru| perlru corloru| de parcurs parĠ|a| s|lual pe
parou| de |rslrurerle.
lr acesl rod, s|slere|e E3P s| TC3 vor l dezacl|vale, cu
excepĠ|a lurcĠ|e| ,d|lererĠ|a| auloo|ocarl¨ |descr|să ir secĠ|urea
reler|loare |a s|sleru| TC3), pàră càrd aulove||cu|u| al|rde
v|leza de 5ê |r/|. La v|leza de 5ê |r/| corporerla E3P
pr|v|rd slao|||lalea dev|re lurcĠ|ora|ă dar lără acl|varea
lurcĠ|e| de reducere a puler|| roloru|u|. 3|sleru| TC3 răràre
dezacl|val. 0acă v|leza aulove||cu|u|u| scade suo 18 |r/|,
s|sleru| E3P esle dezacl|val. Perlru a ru alecla corducerea
pe lerer acc|derlal, E3P esle dezacl|val |a v|leze reduse de
dep|asare, dar va l reacl|val |a v|leze ce depăsesc 5ê |r/|.
Càrd s|sleru| E3P esle dezacl|val, |arpa de corlro| E3P/
TC3 esle irloldeaura apr|rsă.
Perlru reacl|varea E3P, apăsaĠ| scurl
corulaloru| E3P. Aceaslă acĠ|ure va readuce
s|sleru| ir rodu| ,E3P acl|val¨.
Lampa de avert|zare E8P|ßA8 s| |ampa de contro|
E8P|T68
Larpa de averl|zare asupra delecĠ|ur||or s|sleru|u| E3P
lurcĠ|orează ir coro|raĠ|e cu |arpa de corlro| perlru
s|sleru| 8A3. Larpa da|oeră de averl|zare perlru s|slere|e
E3P/8A3 s| |arpa da|oeră de corlro| perlru s|slere|e
E3P/TC3 s|luale pe parou| de |rslrurerle surl apr|rse
s|ru|lar |a purerea corlaclu|u|. lr rod rorra|, aceslea
lreou|e să se sl|rdă după porr|rea roloru|u|. 0acă |arpa
de averl|zare perlru s|slere|e E3P/8A3 |ur|rează corl|ruu
ir l|rpu| lurcĠ|orăr|| roloru|u|, aceasla |rd|că o delecĠ|ure
a s|sleru|u| E3P, a s|sleru|u| 8A3 sau a aroe|or s|slere.
0acă |arpa răràre apr|rsă după càleva c|c|ur| de apr|rdere
s| aulove||cu|u| a losl cordus càĠ|va |||orelr| |a v|leze de
pesle 18 |r/|, ape|aĠ| càl ra| curàrd pos|o|| |a dea|eru|
aulor|zal perlru |derl|lcarea s| rered|erea delecĠ|ur||.
AVERT|8HENT!
lr rodu| ,E3P dezacl|val parĠ|a|¨, lurcĠ|||e de reducere
a cup|u|u| rolor s| de rerĠ|rere a slao|||lăĠ|| p|erd d|r
sers|o|||lale. 0e aceea, p|usu| de slao|||lale oler|l de
s|sleru| E3P ru esle d|spor|o||.
59
0ß8ERVAĠ|E:
Lampa de contro| a s|stemu|u| E8P s| |ampa de
avert|zare a s|steme|or E8P|ßA8 se apr|nd temporar
|a ñecare punere a contactu|u|.
La ñecare punere a contactu|u|, s|stemu| E8P va ñ
act|v ch|ar dacĄ anter|or fusese dezact|vat.
8|stemu| E8P va genera sunete spec|ñce cànd este
act|v. Acest fenomen este norma|; sunete|e vor |nceta
|a dezact|varea s|stemu|u| E8P dupĄ manevra care a
cauzat act|varea s|stemu|u|.TRAPA A6Ġ|0NATă ELE6TR|6 - 00TARE
0PĠ|0NALă
Corulaloru| perlru lrapa acĠ|orală e|eclr|c se ală pe |arpa
de |eclură.
6omutatoru| pentru trapa acġ|onatĄ e|ectr|c
0E86h|0EREA TRAPE| - H00UL HANUAL
Perlru a desc||de lrapa corp|el, lradeĠ| corulaloru| ir spale
s| rerĠ|reĠ|-| ir aceaslă poz|Ġ|e. La e||oerarea corulaloru|u|
lrapa se va opr| s| va răràre irlr-o poz|Ġ|e de desc||dere
parĠ|a|ă pàră càrd corulaloru| esle apăsal d|r rou ir spale
ir rod corl|ruu.
AVERT|8HENT!
Càrd s|sleru| E3P esle dezacl|val, p|usu| de slao|||lale oler|l
de acesla ru va l d|spor|o||. lr l|rpu| rarevre|or evaz|ve
de urderĠă, s|sleru| E3P ru va |rlerver| perlru a ajula |a
rerĠ|rerea slao|||lăĠ||. Vodu| ,E3P 0ll¨ |E3P dezacl|val)
esle desl|ral exc|us|v ul|||zăr|| pe lerer acc|derlal.
AVERT|8HENT!
Nu |ăsaĠ| r|c|odală cop|| resupraved|eaĠ| ir aulove||cu|
cu c|e|a ir corulaloru| de corlacl. 0cuparĠ||
aulove||cu|u|u|, ra| a|es cop||| resupraved|eaĠ|,
pol l pr|rs| de lrapa acĠ|orală e|eclr|c |a acĠ|orarea
corulaloru|u| acesle|a. Aslle| de acc|derle pol avea
drepl corsec|rĠă răr|rea dravă sau roarlea ocuparĠ||or
aulove||cu|u|u|.
lr caz de acc|derl, per|co|u| de pro|eclare d|r
aulove||cu| esle ra| rare dacă lrapa esle desc||să.
Esle pos|o||ă, de asererea, acc|derlarea dravă sau
lala|ă. PurlaĠ| irloldeaura corecl cerlura de s|durarĠă
s| as|duraĠ|-vă că s| pasader|| lac acesl |ucru.
Nu perr|leĠ| acĠ|orarea lrape| de călre cop|| r|c|. Nu
scoaleĠ| dedele|e, a|le părĠ| a|e corpu|u| sau oo|ecle pr|r
lrapă. Asererea acĠ|ur| pol cauza acc|derlăr|.ê0
0E86h|0EREA TRAPE| - H00UL AUT0HAT
TradeĠ| corulaloru| ir spale rarela s| e||oeraĠ|-|. Trapa
d||sarlă se va desc||de auloral d|r or|ce poz|Ġ|e. Trapa se
va desc||de corp|el, apo| se va opr| auloral. Aceaslă lurcĠ|e
esle derur|lă ,desc||dere expres¨. lr l|rpu| desc||der||
aulorale, puleĠ| opr| dep|asarea lrape| d||sarle acĠ|oràrd
corulaloru| ir or|ce d|recĠ|e.
|N6h|0EREA TRAPE| - H00UL HANUAL
Perlru a irc||de lrapa, dep|asaĠ| corulaloru| ir laĠă s|
rerĠ|reĠ|-| ir aceaslă poz|Ġ|e. Ca ir cazu| arler|or, |a e||oerarea
corulaloru|u| lrapa se va opr| s| va răràre irlr-o poz|Ġ|e de
irc||dere parĠ|a|ă pàră càrd corulaloru| esle apăsal d|r rou
ir laĠă ir rod corl|ruu. Perlru a vă as|dura că lrapa esle
irc||să corp|el, apăsaĠ| corpulaloru| corl|ruu pàră càrd
aceasla ru se ra| r|scă.
|N6h|0EREA TRAPE| - H00UL AUT0HAT
lrp|rdeĠ| ir laĠă corulaloru| s| e||oeraĠ|-|. Trapa se va irc||de
auloral d|r or|ce poz|Ġ|e. Trapa se va irc||de corp|el, apo|
se va opr| auloral. Aceaslă lurcĠ|e esle derur|lă ,irc||dere
expres¨. lr l|rpu| irc||der|| aulorale, puleĠ| opr| dep|asarea
lrape| d||sarle acĠ|oràrd corulaloru| ir or|ce d|recĠ|e.
FUN6Ġ|A 0E PR0TE6Ġ|E |HP0TR|VA PR|N0ER||
Aceaslă lurcĠ|e va delecla or|ce oo|ecl prezerl ir ar|a de
acĠ|ure a lrape| d||sarle ir l|rpu| irc||der|| expres. 0acă
ur oo|ecl esle prezerl ir aceaslă zoră, lrapa se va relrade
auloral. Apo|, dep|asaĠ| corulaloru| ir laĠă s| e||oeraĠ|-|
perlru irc||derea expres.
0EZA6T|VAREA FUN6Ġ|E| 0E PR0TE6Ġ|E
|HP0TR|VA PR|N0ER||
lr cazu| ir care irc||derea lrape| esle irp|ed|cală de o cauză
curosculă |d|eaĠă, d|verse reslur|), apăsaĠ| corulaloru| ir laĠă
s| rerĠ|reĠ|-| ir poz|Ġ|e l|rp de două securde după relraderea
lrape|. Aceaslă acĠ|ure perr|le lrape| să se irc||dă.
0ß8ERVAĠ|E:
Funcġ|a de protecġ|e |mpotr|va pr|nder|| este dezact|vatĄ
|n t|mp ce comutatoru| este apĄsat.
P0Z|Ġ|A 0E AER|8|RE A TRAPE| - H00UL
AUTOMAT
ApăsaĠ| corl|ruu ouloru| ,\¨. Trapa se va desc||de ir poz|Ġ|a
de verl||aĠ|e. Aceaslă lurcĠ|e esle derur|lă ,r|d|care expres¨
s| poale l lo|os|lă |rd|lererl de poz|Ġ|a arler|oară a lrape|. lr
l|rpu| r|d|căr|| expres, puleĠ| opr| dep|asarea lrape| d||sarle
acĠ|oràrd corulaloru| ir or|ce d|recĠ|e.
UTILIZAREA PARASOLARELOR
Paraso|aru| poale l desc||s rarua|. Tolus|, acesla se va
desc||de auloral |a desc||derea lrape| d||sarle.
0ß8ERVAĠ|E:
Paraso|aru| nu poate ñ |nch|s dacĄ trapa este desch|sĄ.
Percepġ|a osc||aġ|||or de pres|une cauzate de vànt
0sc||aĠ|||e pres|ur|| aeru|u| cauzale de vàrl surl percepule suo
lorra ure| serzaĠ|| de pres|ure ir urec|| sau a uru| zdorol
s|r||ar cu ce| produs de ur e||copler. Acesl lerorer poale
apărea ir arur|le cazur| càrd dearur||e surl coooràle sau
lrapa |dolare opĠ|ora|ă) esle desc||să sau parĠ|a| desc||să.
Acesl lerorer esle rorra| s| poale l d|r|rual. 0acă
osc||aĠ|||e de pres|ure au |oc alurc| càrd dearur||e d|r spale
surl desc||se, desc||deĠ| alàl dearur||e d|r laĠă, càl s| pe
ce|e d|r spale perlru d|r|ruarea leroreru|u|. 0acă osc||aĠ|||e
de pres|ure au |oc alurc| càrd lrapa esle desc||să, red|aĠ|
desc||derea lrape| perlru d|r|ruarea leroreru|u|.
|ntreġ|nerea trape|
Perlru a curăĠa supralaĠa de sl|c|ă, lo|os|Ġ| o |avelă roa|e s|
ur aderl de curăĠare ror-aoraz|v.
A6Ġ|0NAREA TRAPE| 6ÅN0 60NTA6TUL E8TE
LUAT
Trapa poale l acĠ|orală l|rp de pàră |a 15 de securde după
|uarea corlaclu|u|. FurcĠ|orarea lrape| va l aru|ală dacă ir
acesl |rlerva| de 15 de securde esle desc||să ura d|rlre
porl|ere|e d|r laĠă.
ê1
PRIZELE PENTRU ACCESORIILE ELECTRICE
- 00TARE 0PĠ|0NALă
Pe parou| de |rslrurerle se ală o pr|ză e|eclr|că slardard
de 12 \.
Pr|za e|ectr|cĄ de 12 V
Ut|||zarea pr|ze|or e|ectr|ce cu motoru| opr|t
00TăR|LE 60N80LE| 6ENTRALE
Col|era d||sarlă d|r corso|a cerlra|ă se poale dep|asa ira|rle
3 |rc| perlru a l |a irderàra soler||or ra| scurz|. Capacu|
col|ere| |rc|ude s| ur corparl|rerl perlru depoz|larea
le|eloru|u| sau a uru| VP3 p|aver. lr |rler|oru| corso|e| pol
l depoz|lale ir s|durarĠă pàră |a 10 carcase cu C0-ur| sau
a|le oo|ecle.
6onso|Ą centra|Ą
00TăR|LE 60HPART|HENTULU| PENTRU
ßACAJE
Lampa compart|mentu|u| pentru bagaje||anterna
detasab||Ą cu |ncĄrcare automatĄ - dotare opġ|ona|Ą
Larpa corparl|rerlu|u| perlru oadaje esle s|luală ir
cap|loraj super|or, o parle a e| pulàrd l scoasă d|r suporl
perlru a l ul|||zală ca |arlerră ir caz de revo|e. Larlerra
d|spure de două LE0-ur| pulerr|ce s| esle a||rerlală de
acuru|alor| cu ||l|u càrd esle lxală ir suporl.
Perlru a ul|||za |arlerra, apăsaĠ| ouloru| o dală perlru o
||ur|rare |rlersă, de două or| perlru r|ve| redus s| a lre|a
oară perlru a o sl|rde.
ATENĠ|E!
Vu|le accesor|| pol l coreclale d|recl |a oaler|a
aulove||cu|u|u|, c||ar dacă ru surl ul|||zale |de exerp|u,
le|eloare|e ce|u|are elc.). 0acă surl coreclale sulc|erl
de ru|l l|rp, oaler|a aulove||cu|u|u| se va descărca
sulc|erl perlru a delerr|ra d|r|ruarea durale| de
v|aĠă s|/sau |rpos|o|||lalea porr|r|| roloru|u|.
Accesor|||e care corsură ru|lă ererd|e |de exerp|u,
verl||aloare|e, asp|raloare|e, |ărp||e elc.) vor deler|ora
oaler|a s| ra| rap|d. Acesle accesor|| lreou|e ul|||zale
rar s| cu ra| ru|lă alerĠ|e.
0upă ul|||zarea accesor|||or ererdolade sau după
per|oade |urd| de slaĠ|orare a aulove||cu|u|u| |cu
accesor|| coreclale), acesla lreou|e cordus sulc|erl
de ru|l l|rp perlru a perr|le reircărcarea oaler|e| de
călre a|lerralor.ê2
ApĄsaġ| s| e||beraġ|
8coaterea |anterne|
ApĄsaġ| butonu| de tre| or|
6apacu| compart|mentu|u| pentru bagaje - dotare
opġ|ona|Ą
lr parour||e |alera|e a|e corparl|rerlu|u| perlru oadaje se
ală două or|lc|| perlru rorlarea capacu|u| care susĠ|re
oarc|ela spale raoalao||ă.
Podeaua compart|mentu|u| pentru bagaje
Podeaua corparl|rerlu|u| perlru oadaje esle derorlao||ă s|
poale l spă|ală cu ur delerderl reulru s| apă.
6ompart|mentu| pentru bagaje
6àr||ge|e pentru ancorarea |ncĄrcĄtur||
Pe parou| |rler|or ex|slă palru càr||de perlru arcorarea
ircărcălur||, |ar pe rorlarĠ|| ,0¨ surl |rsla|ale |re|e perlru
lxarea ure| p|ase ir dreplu| |avoru|u|. lr l|rpu| dep|asăr||
aulove||cu|u|u|, càr||de|e d|r podeaua corparl|rerlu|u|
perlru oadaje lreou|e ul|||zale perlru lxarea ircărcălur||.
AVERT|8HENT!
0acă ru esle lxal corespurzălor, capacu| corparl|rerlu|u|
perlru oadaje poale provoca |ez|ur| ir caz de acc|derl.
lr caz de lràrare oruscă, acesla poale l pro|eclal ir
aulove||cu| s| poale |ov| ur pasader. Nu depoz|laĠ|
capacu| corparl|rerlu|u| perlru oadaje pe podeaua
aceslu| corparl|rerl sau ir |ao|lac|u. 3coaleĠ| capacu|
d|r aulove||cu| după derorlare. Nu i| depoz|laĠ| ir
aulove||cu|.
ê3
Arp|asaĠ| irloldeaura ircărcălura ur|lorr pe podeaua
corparl|rerlu|u| perlru oadaje. AsezaĠ| arl|co|e|e ra|
dre|e càl ra| jos s| ra| ir laĠă pos|o||.
Poz|Ġ|oraĠ| cea ra| rare parle a ircărcălur|| ir parlea
arler|oară a purĠ|| d|r spale. 0 ircărcălură prea rare
sau poz|Ġ|orală recorespurzălor deasupra sau ir parlea
posler|oară a purĠ|| spale pol delerr|ra oa|arsarea
aulove||cu|u|u|.
Nu asezaĠ| oadaje|e sau ircărcălura pàră |a ur r|ve|
care depăsesle parlea super|oară a spălare|or scaure|or.
Aceslea ar alecla v|z|o|||lalea sau ar pulea l pro|eclale ir
cazu| ure| opr|r| orusle sau a| ure| co||z|ur|.0|fuzoare|e rabatab||e - dotare opġ|ona|Ą
Càrd |avoru| esle desc||s, d|luzoare|e pol l or|erlale ir
jos spre spale perlru a |e pulea ul|||za càrd ru surleĠ| ir
aulove||cu| sau ir cadru| a|lor acl|v|lăĠ| s|r||are.
0|fuzoare|e rabatab||e
00TăR|LE LUNETE|
$tergĄtoru||spĄ|Ątoru| de |unetĄ
ur corulalor s|lual pe parlea dreaplă a co|oare| de d|recĠ|e
corlro|ează lurcĠ|orarea slerdăloru|u|/spă|ăloru|u| de |urelă.
Rol|rea porĠ|ur|| cerlra|e a corulaloru|u| ir poz|Ġ|a 0N |Acl|val)
va acl|va slerdăloru|. 3lerdăloru| |urele| lurcĠ|orează rura|
ir rodu| |rlerr|lerl. Rol|rea corp|elă a porĠ|ur|| cerlra|e a
corulaloru|u| ira|rle va acl|va lurcĠ|a de spă|are. Porpa
spă|ăloru|u| va corl|rua să lurcĠ|oreze càl l|rp ouloru| esle
apăsal. La e||oerarea aceslu|a, slerdăloru| va eleclua ircă
două curse ira|rle de a rever| ir poz|Ġ|a de repaus.
Haneta de contro| a stergĄtoru|u| s| spĄ|Ątoru|u| de |unetĄ
lr cazu| ir care slerdăloru| de |urelă esle ir lurcĠ|ure |a |uarea
corlaclu|u|, acesla va rever| auloral ir poz|Ġ|a de repaus
dacă lurcĠ|a de dezacl|vare lerpor|zală a corsuralor||or esle
acl|vă. FurcĠ|a de dezacl|vare lerpor|zală a corsuralor||or
poale l aru|ală pr|r desc||derea ure| porl|ere, caz ir care
slerdăloru| |urele| se va opr| ir poz|Ġ|a curerlă s| ru va rever|
ir poz|Ġ|a de repaus.
AVERT|8HENT!
Càr||de|e perlru arcorarea ircărcălur|| ru surl
purcle s|dure de arcorare perlru c||rda super|oară
a scauru|u| perlru cop||. lr cazu| ure| lràrăr| orusle
sau a| ure| co||z|ur|, uru| d|rlre càr||de ar pulea ceda
s| provoca despr|rderea scauru|u| perlru cop||. Cop||u|
poale l răr|l drav. ul|||zaĠ| exc|us|v arcoraje|e prevăzule
ir acesl scop.
0reulalea s| poz|Ġ|a ircărcălur|| s| a pasader||or pol
rod|lca cerlru| de dreulale a| aulove||cu|u|u| s|
capac|lalea de rarevrare a aceslu|a. Perlru a ru
p|erde corlro|u| asupra aulove||cu|u|u| s| a ev|la răr|rea
dravă a pasader||or, respeclaĠ| acesle |rslrucĠ|ur| |a
ircărcarea aulove||cu|u|u|:


AVERT|8HENT!
Perlru a prever| acc|derlăr||e, pasader|| ru ar lreou| să
că|ălorească ir spaĠ|u| de depoz|lare d|r spale. Acesl
corparl|rerl esle corcepul exc|us|v perlru lrarsporlu|
ircărcălur||, ru s| a| pasader||or, care lreou|e să ul|||zeze
scaure|e s| cerlur||e de s|durarĠă.
ê1
AdĄugarea de ||ch|d de spĄ|are
3pă|ăloare|e de paror|z s| spă|ăloru| |urele| |dolare opĠ|ora|ă)
irparl ace|as| rezervor cu ||c||d de spă|are. Rezervoru| esle
arp|asal ir parlea arler|oară a corparl|rerlu|u| roloru|u|,
pe parlea pasaderu|u|, r|ve|u| ||c||du|u| lreou|e ver|lcal |a
|rlerva|e redu|ale. urp|eĠ| rezervoru| cu ||c||d de curăĠare
perlru paror|z |ru cu arl|de| perlru rad|alor) s| |ăsaĠ| s|sleru|
să lurcĠ|oreze l|rp de càleva securde perlru a e||r|ra apa
rez|dua|ă.
0eg|vratoru| de |unetĄ
0|spoz|t|ve|e de |ncĄ|z|re a |unete|
ATENĠ|E!
3pă|aĠ| parlea |rler|oară a |urele| cu rare alerĠ|e perlru a
prever| deler|orarea d|spoz|l|ve|or de ircă|z|re. ul|||zaĠ| o
|avelă roa|e s| o so|uĠ|e s|aoă de spă|are, slerdàrd ir para|e|
cu d|spoz|l|ve|e de ircă|z|re. 0e asererea, păslraĠ| oo|ecle|e
|a o d|slarĠă corespurzăloare de |urelă, perlru a prever|
deler|orarea d|spoz|l|ve|or de ircă|z|re.
6A0RUL P0RTßACAJ 0E PE PAV|L|0N - 00TARE
0PĠ|0NALă
Perlru ra| ru|le opĠ|ur| de depoz|lare a ircărcălur|| esle
d|spor|o|| opĠ|ora|, de |a V0PAR, ur porloadaj de pav|||or
|rsla|al de dea|er.
ê5
êê
4
PANOUL DE INSTRUMENTE
ELEMENTELE PANOULUI DE INSTRUMENTE................................................................................................. 69
PAN0UL 0E |N8TRUHENTE - PREH|UH....................................................................................................... 70
PREZENTAREA CENERALă A PAN0ULU| 0E |N8TRUHENTE...................................................................... 71
6ENTRUL ELE6TR0N|6 0E |NF0RHAĠ|| AL AUT0VEh|6ULULU| [EV|6} - dotare opġ|ona|Ą.................... 75
Funcġ|||e EV|6...................................................................................................................... 76
ßuso|a|Termometru||8|stemu| aud|o ................................................................................... 76
6onsumu| med|u de carburant ............................................................................................ 76
0|stanġa de parcurs cu rezerva de carburant d|n rezervor [0TE} ........................................ 77
T|mpu| de funcġ|onare ......................................................................................................... 77
8|stemu| de mon|tor|zare a pres|un|| |n pneur| [TPH} ......................................................... 77
8etĄr||e persona|e [Funcġ|| programab||e de cĄtre c||ent} ..................................................... 7
SISTEMELE AUDIO............................................................................................................................................. 80
8|8TEHUL 0E NAV|CAĠ|E REJ - 00TARE 0PĠ|0NALă............................................................................... 80
Procedura de setare a ceasu|u| ........................................................................................... 81
RA0|0UL - |NF0RHAĠ|| CENERALE.............................................................................................................. 81
8emna|e|e de transm|s|e rad|o ............................................................................................ 81
6e|e douĄ t|pur| de semna|e................................................................................................ 82

êZ
|nterferenġe|e provocate de s|steme|e e|ectr|ce .................................................................. 82
Recepġ|a AH ........................................................................................................................ 82
Recepġ|a FH......................................................................................................................... 82
CEASUL ELECTRONIC DIGITAL ....................................................................................................................... 82
Procedura de setare a ceasu|u| ........................................................................................... 82
60HENZ|LE AU0|0 0E PE V0LAN - 00TARE 0PĠ|0NALă........................................................................ 82
0perarea rad|ou|u| .............................................................................................................. 83
60 p|ayer-u|......................................................................................................................... 83
8|8TEHUL 0E 60NTR0L AL 6L|HAT|ZăR|| .................................................................................................... 83
ßutoane|e de comandĄ a s|stemu|u| de c||mat|zare ........................................................... 83
8|stemu| de aer cond|ġ|onat ................................................................................................ 85
8|stemu| de f||trare a aeru|u| - dotare opġ|ona|Ą................................................................. 86
RecomandĄr| refer|toare |a ut|||zare.................................................................................... 87

ê8
ELEMENTELE PANOULUI DE INSTRUMENTE
1 ÷ 0uză de verl||aĠ|e
2 ÷ 0uze de dezaour|re
3 ÷ Parou| de |rslrurerle
1 ÷ Rad|ou|
5 ÷ Torpedou|
ê ÷ Corparl|rerl de depoz|lare
Z ÷ 8uloru| de corardă a s|sleru|u| de c||ral|zare
8 ÷ Corulaloru| s|sleru|u| de ircă|z|re a scaure|or¯
9 ÷ Corulaloru| de red|are a larur||or
10 ÷ Larpa de corlro| a serra||zaloare|or de avar|e
11 ÷ Corulaloru| E3P 0FF¯ |E3P dezacl|val)
¯ 0olare opĠ|ora|ă
ê9
PAN0UL 0E |N8TRUHENTE-PREH|UH
70
PREZENTAREA CENERALă A PAN0ULU| 0E
INSTRUMENTE
1. /ndicetorul nivelului cerburentului/PoziĠie
cepecului busonului
Càrd corlaclu| esle pus, acu| va |rd|ca r|ve|u|
carourarlu|u| ex|slerl ir rezervor. 3|roo|u|
porpe| de carourarl |rd|că pe ce parle a
aulove||cu|u|u| esle s|lual capacu| ousoru|u| de
a||rerlare cu carourarl.
2. Lempe de control pentru sistemul de elimentere cu
energie electrică
Aceaslă |arpă |rd|că slarea s|sleru|u| de a||rerlare
cu ererd|e e|eclr|că. Larpa lreou|e să se apr|rdă
|a purerea corlaclu|u| s| să |ur|reze scurl l|rp
ir scopu| ver|lcăr|| oecu|u|. lr cazu| ir care |arpa răràre
apr|rsă sau se apr|rde ir l|rpu| corducer||, aceasla |rd|că
o delecĠ|ure a s|sleru|u| de a||rerlare cu ererd|e e|eclr|că.
APELAğl lVE0lAT LA uN ATELlER 0E 3ER\lCE.
J. Lempe de evertizere pentru controlul electronic el
eccelereĠiei
Apr|rderea acesle| |ărp| |rd|că o proo|eră
surver|lă ir lurcĠ|orarea s|sleru|u| e|eclror|c
de corlro| a| acce|eraĠ|e|. lr cazu| deleclăr||
ure| proo|ere, |arpa se va apr|rde ir l|rpu|
lurcĠ|orăr|| roloru|u|. C||ar dacă |arpa răràre
apr|rsă ir l|rpu| lurcĠ|orăr|| roloru|u|, puleĠ| corl|rua
corducerea aulove||cu|u|u|, esle irsă recorardal să
corlaclaĠ| ir ce| ra| scurl l|rp ur dea|er aulor|zal ir vederea
elecluăr|| reparaĠ|||or recesare. 0acă |arpa |ur|rează
|rlerr|lerl ir l|rpu| lurcĠ|orăr|| roloru|u|, esle pos|o|| ca
pulerea roloru|u| să le d|r|ruală, luraĠ|a |a ra|arl| să le
r|d|cală/reur|lorră, acĠ|orarea peda|e| de lràră să reces|le o
lorĠă ra| rare s| poale l recesară lraclarea aulove||cu|u|u|.
CorlaclaĠ| |red|al ur ale||er de serv|ce.
Larpa se va apr|rde |a purerea corlaclu|u| s| va răràre
apr|rsă scurl l|rp ir scopu| ver|lcăr|| oecu|u|. Acesl lerorer
esle rorra|. 0acă |arpa ru se apr|rde |a porr|re, ape|aĠ| |a
ur dea|er aulor|zal perlru ver|lcarea s|sleru|u|.
4. Lempe de evertizere esupre presiunii uleiului de
motor
lrd|că pres|urea scăzulă a u|e|u|u| de rolor. Larpa
se va apr|rde |a pr|ra purere a corlaclu|u| s| va
răràre apr|rsă pàră |a porr|rea roloru|u|. 0acă |arpa ru
se apr|rde |a porr|re, ape|aĠ| |a ur dea|er aulor|zal perlru
ver|lcarea s|sleru|u|.
0acă |arpa se apr|rde s| răràre apr|rsă ir l|rpu|
corducer|| aulove||cu|u|u|, opr|Ġ| aulove||cu|u| s| roloru|.
Nu C0NTlNuAğl CĂLĂT0RlA lNAlNTE 0E A REVE0lA
PR08LEVA.
Aceaslă |arpă ru |rd|că r|ve|u| u|e|u|u| ir o|ocu| rolor. N|ve|u|
u|e|u|u| poale l slao|||l pr|r ul|||zarea procedur|| |rd|cale ir
3ecĠ|urea Z.
5. Lempe de evertizere esupre nivelului cerburentului
Càrd carl|lalea de carourarl scade |a Z,5 ||lr|, |arpa
se va apr|rde s| va l er|s ur serra| soror.
6. Vitezometrul
lrd|că v|leza aulove||cu|u|u|.
7. Lempe de evertizere pentru eirbeguri
Aceaslă |arpă se apr|rde l|rp de ê-8 securde
|a pr|ra purere a corlaclu|u| ir scopu| ver|lcăr||
oecu|u|. lr cazu| ir care |arpa ru se apr|rde
|a porr|re, răràre apr|rsă sau |ur|rează ir
l|rpu| corducer|| aulove||cu|u|u|, esle recesară
ver|lcarea s|sleru|u| de călre ur dea|er aulor|zal.
8. Lămpile de control pentru semnelizetoerele de
direcĠie
3ădeĠ||e vor |ur|ra |rlerr|lerl s|ru|lar cu
serra||zaloare|e de d|recĠ|e exler|oare |a ul|||zarea
rarele| de corardă alererle.
9. Lempe de control pentru feză lungă
Aceaslă |arpă se apr|rde alurc| càrd laza
|urdă a larur||or esle acl|vală. TradeĠ| rarela
serra||zaloare|or de d|recĠ|e spre durreavoaslră
perlru a corula laze|e larur||or.
10. Lempe de evertizere pentru sistemul A8$
- dotere opĠionelă
Aceaslă |arpă ror|lor|zează s|sleru| de
lràrare arl|o|ocare |A83) descr|s ir acesl
rarua|. Larpa se apr|rde l|rp de rax|r 1
securde |a purerea corlaclu|u|.
71
0acă |arpa de averl|zare perlru s|sleru| A83 răràre
apr|rsă sau |ur|rează ir l|rpu| dep|asăr||, aceasla |rd|că
laplu| că lurcĠ|a arl|o|ocare a s|sleru|u| de lràrare ru
lurcĠ|orează, l|rd recesară ver|lcarea s| repararea aceslu|a.
Tolus|, s|sleru| de lràrare va lurcĠ|ora rorra| ir corl|ruare
dacă |arpa de averl|zare alererlă aceslu|a ru esle apr|rsă.
Perlru a pulea oerelc|a de avarlaje|e oler|le de s|sleru|
A83, esle recesară repararea s|sleru|u| de lràrare càl ra|
curàrd pos|o|| după apr|rderea |ărp|| de averl|zare A83.
Larpa de averl|zare lreou|e ver|lcală lrecverl perlru a vă
as|dura de lurcĠ|orarea corespurzăloare a acesle|a. PureĠ|
corlaclu|, dar ru porr|Ġ| roloru|. Larpa lreou|e să se apr|rdă.
0acă |arpa ru se apr|rde, ape|aĠ| |a ur dea|er aulor|zal
perlru ver|lcarea s|sleru|u|.
11. Lempe de evertizere pentru centurile de sigurenĠă
La pr|ra porr|re a corlaclu|u|, aceaslă |arpă se
va apr|rde l|rp de aprox|ral|v sase securde.
0acă cerlura ru esle lrasă d|r relraclor, va l
er|s ur serra| soror. Acesla esle desl|ral să vă
rear|rlească să purlaĠ| cerlura de s|durarĠă. lr cazu| ir care
calarara cerlur|| ru esle |rlrodusă ir d|spoz|l|vu| de lxare,
|arpa va răràre apr|rsă.
12. 7urometrul
Zora a|oă a sca|e| |rd|că luraĠ|||e roloru|u| |rpr x 1000)
perr|se perlru lecare lreaplă de v|leză. Perlru a prever|
deler|orarea roloru|u|, e||oeraĠ| peda|a de acce|eraĠ|e ira|rle
ca |rd|caloru| să ajurdă ir zora ros|e.
1J. Lempe de evertizere esupre tempereturii
motorului
Aceaslă |arpă averl|zează asupra supraircă|z|r||
roloru|u|. 0acă roloru| esle supraircă|z|l, vor
l er|se 10 serra|e sorore de averl|zare. 0upă
irlreruperea averl|zăr|| sorore, roloru| va l ir corl|ruare |a o
lerperalură exces|vă pàră |a sl|rderea |ărp||.
14. Lempe de evertizere pentru sistemul de frénere
Aceaslă |arpă ror|lor|zează d|verse|e lurcĠ|| a|e
s|sleru|u| de lràrare, |rc|us|v r|ve|u| ||c||du|u| de
lràră s| acĠ|orarea lràre| de ràră. Apr|rderea
acesle| |ărp| poale |rd|ca acĠ|orarea lràre| de ràră,
scăderea r|ve|u|u| ||c||du|u| de lràră sau apar|Ġ|a ure|
delecĠ|ur| |a r|ve|u| s|sleru|u| de lràrare arl|o|ocare.
3|sleru| dua| de lràrare d|spure de o capac|lale de lràrare
de rezervă perlru cazu| ir care o secĠ|ure a s|sleru|u|
||drau||c prez|rlă delecĠ|ur|. Apar|Ġ|a ure| delecĠ|ur| ir cadru|
or|căre|a d|rlre secĠ|ur||e s|sleru|u| dua| de lràrare esle
|rd|cală pr|r apr|rderea |ărp|| de averl|zare a s|sleru|u| de
lràrare, aceasla se apr|rde alurc| càrd r|ve|u| ||c||du|u| de
lràră d|r c|||rdru| pr|rc|pa| scade suo ur arur|l r|ve|.
Larpa va răràre apr|rsă pàră |a rered|erea proo|ere|.
0ß8ERVAĠ|E:
Lampa poate |um|na |nterm|tent pentru scurt t|mp |n
t|mpu| v|raje|or strànse, |n care n|ve|u| ||ch|du|u| se poate
mod|ñca. Efectuaġ| reparaġ|||e s| |ucrĄr||e de |ntreġ|nere
necesare s| ver|ñcaġ| n|ve|u| ||ch|du|u| de frànĄ.
Alurc| càrd |arpa |rd|că o delecĠ|ure |a r|ve|u| s|sleru|u| de
lràrare, reparaĠ|||e lreou|e elecluale |red|al.
Aulove||cu|e|e ec||pale cu s|sler de lràrare arl|o|ocare
|A83) d|spur, de asererea, de s|sleru| e|eclror|c de
d|slr|ouĠ|e a lorĠe| de lràrare |E80). lr cazu| deleclăr||
s|sleru|u| E80, |arpa de averl|zare a s|sleru|u| de lràrare
se va apr|rde irpreură cu |arpa A83. 3|sleru| A83 lreou|e
reparal |red|al.
Larpa de averl|zare a s|sleru|u| de lràrare poale l ver|lcală
pr|r rol|rea c|e|| ir corulaloru| de corlacl d|r poz|Ġ|a 0FF
|0pr|l) ir poz|Ġ|a 0N |Porr|l). lr rod rorra|, |arpa se va
apr|rde l|rp de aprox|ral|v două securde. 0upă scurderea
aceslu| |rlerva|, |arpa se va sl|rde, cu excepĠ|a cazu|u| ir
care lràra de ràră esle acĠ|orală sau dacă esle deleclală o
delecĠ|ure a s|sleru|u| de lràrare. 0acă |arpa ru se apr|rde,
ircred|rĠaĠ| ver|lcarea acesle|a uru| dea|er aulor|zal.
Aceaslă |arpă se apr|rde, de asererea, ir cazu| ir care
lràra de ràră esle acĠ|orală alurc| càrd c|e|a se ală ir
poz|Ġ|a 0N |Porr|l) a corulaloru|u| de corlacl.
AVERT|8HENT!
Esle per|cu|os să corl|ruaĠ| că|ălor|a alurc| càrd |arpa
de averl|zare a s|sleru|u| de lràrare esle apr|rsă. 0
corporerlă a s|sleru|u| de lràrare poale prezerla
delecĠ|ur|. 0pr|rea aulove||cu|u|u| poale |ua ra| ru|l
l|rp. lrlr-o aslle| de s|luaĠ|e, puleĠ| provoca ur acc|derl.
Aulove||cu|u| lreou|e ver|lcal |red|al.
72
0ß8ERVAĠ|E:
Apr|nderea aceste| |Ąmp| nu |nd|cĄ decàt faptu| cĄ fràna
de mànĄ este acġ|onatĄ. Acesta nu |nd|cĄ n|ve|u| |a care a
fost acġ|onatĄ fràna.
15. Lempe de evertizere pentru supreincălziree
trensmisiei
La rerĠ|rerea ure| v|leze de dep|asare r|d|cale
pe vrere ca|dă, lrarsr|s|a aulorală se poale
supraircă|z|. lr acesl caz, |arpa de averl|zare
asupra supraircă|z|r|| lrarsr|s|e| se va apr|rde,
|ar aulove||cu|u| va ircel|r| usor pàră càrd
lrarsr|s|a aulorală se va răc| irdeajurs perlru a vă pulea
perr|le să rever|Ġ| |a v|leza rorra|ă. 0acă rerĠ|reĠ| o v|leză
rare, lrarsr|s|a se va supraircă|z| d|r rou.
16. Lempe de evertizere pentru sistemul de elermă
- dotere opĠionelă
Aceaslă |arpă va |ur|ra |rlerr|lerl cu lrecverĠă r|d|cală l|rp
de càleva securde ir l|rpu| acl|văr|| s|sleru|u| de a|arră.
Larpa va ircepe să |ur|reze |erl perlru a |rd|ca laplu| că
s|sleru| esle acl|val.
17. /ndicetorul de temperetură
0acă acu| ajurde ir poz|Ġ|a h |rosu), parou| de |rslrurerle
va er|le ur serra| soror. TradeĠ| pe dreapla s| opr|Ġ|
aulove||cu|u|. 0ezacl|vaĠ| s|sleru| de c||ral|zare s| |ăsaĠ|
roloru| să lurcĠ|oreze |a ra|arl| pàră càrd acu| |rd|caloru|u|
de lerperalură rev|re ir zora rorra|ă. lr cazu| ir care
acesla răràre ir poz|Ġ|a h |rosu), opr|Ġ| |red|al roloru| s|
ape|aĠ| ur ale||er de serv|ce.
Alurc| càrd supraircă|z|rea roloru|u| esle |rev|lao||ă, puleĠ|
reduce v|leza cu care aceasla are |oc. 0acă s|sleru| de
c||ral|zare esle acl|val, dezacl|vaĠ|-|. 3|sleru| de c||ral|zare
so||c|lă sup||rerlar s|sleru| de răc|re a roloru|u|, dezacl|varea
reducàrd că|dura suporlală de acesla. 0e asererea, puleĠ|
se|ecla r|ve|u| rax|r a| lerperalur||, d|slr|ouĠ|a aeru|u| călre
podea s| luraĠ|a rax|ră perlru verl||alor. Acesle selăr|
perr|l rad|aloru|u| aux|||ar să acĠ|oreze ca ur sup||rerl a|
rad|aloru|u|, reducàrd aslle| că|dura d|r s|sleru| de răc|re a
roloru|u|.
18. Lempe de control e tempometului - dotere
opĠionelă
Aceaslă |arpă |rd|că laplu| că lerporalu| esle acl|val.
19. Lempe $E7 tempometului
Aceaslă |arpă de corlro| |rd|că laplu| că lerporalu| esle
selal.
20. /ndicetorul trensmisiei
Acesl |rd|calor alsează poz|Ġ|a s| lreapla de v|leză se|eclală
perlru lrarsr|s|a aulorală.
21. 8utonul de resetere e contorului de percurs
totel/perĠiel
ApăsaĠ| acesl oulor perlru a corula irlre alsaju| corloru|u|
de parcurs lola| s| ura d|rlre ce|e două selăr| a|e corloru|u|
de parcurs parĠ|a|. La se|eclarea corloru|u| de parcurs parĠ|a|,
va l alsal corloru| A sau 8. ApăsaĠ| ouloru| l|rp de două
securde perlru a resela corloru| de parcurs parĠ|a| |a 0
|||orelr|. Perlru a pulea l reselal, corloru| lreou|e să se ale
ir rodu| parcurs parĠ|a|.
22. Lempe sistemului de monitorizere e presiunii in
pneuri - dotere opĠionelă
F|ecare preu, |rc|us|v ce| a| roĠ|| de rezervă
|dolare opĠ|ora|ă), lreou|e ver|lcal |urar càrd
esle rece s| urlal |a pres|urea recorardală
de producăloru| aulove||cu|u|u|, |rd|cală pe
p|ăcuĠa de |derl|lcare a aulove||cu|u|u| sau pe
el|c|ela cu va|or||e pres|ur|| ir preur|. |0acă aulove||cu|u|
are preur| de d|rers|ur| d|ler|le de ce|e |rd|cale pe p|ăcuĠa
de |derl|lcare a aulove||cu|u|u| sau pe el|c|ela cu va|or||e
pres|ur|| ir preur|, esle recesară slao|||rea va|or|| pres|ur||
corespurzăloare preur||or respecl|ve.)
Ca lurcĠ|e sup||rerlară de s|durarĠă, aulove||cu|u| esle dolal
cu ur s|sler de ror|lor|zare a pres|ur|| ir preur| |TVP3) ce
delerr|ră apr|rderea ure| |ărp| de corlro| dacă va|oarea
pres|ur|| ir uru| sau ra| ru|le preur| esle |rsulc|erlă. Pr|r
urrare, càrd |arpa de corlro| |ur|rează, esle recesară
opr|rea aulove||cu|u|u|, ver|lcarea pres|ur|| ir preur| càl ra|
curàrd pos|o|| s| urlarea aceslora |a pres|urea adecvală.
Nu corl|ruaĠ| că|ălor|a alurc| càrd pres|urea ir preur|
se ală ru|l suo r|ve|u| corespurzălor deoarece aceasla
cauzează supraircă|z|rea preur||or, ceea ce poale avea drepl
corsec|rĠă o pară. FurcĠ|orarea aulove||cu|u|u| ir acesle
cord|Ġ|| poale, de asererea, spor| corsuru| de corousl|o||
s| poale reduce durala de v|aĠă a preur||or, aleclàrd, ir
ace|as| l|rp, rarevrao|||lalea aulove||cu|u|u| s| capac|lalea
de lràrare.
ReĠ|reĠ| că s|sleru| TVP ru vă sculesle de resporsao|||lalea
irlreĠ|rer|| corespurzăloare a preur||or s| a rerĠ|rer||
pres|ur|| corecle ir preur|, c||ar dacă va|oarea acesle|a ru
esle sulc|erl de scăzulă perlru a arlrera apr|rderea |ărp||
de corlro| a s|sleru|u| TVP3.
73
Càrd pres|urea d|rlr-uru| sau ra| ru|le preur| esle scăzulă,
|arpa de corlro| perlru pres|urea d|r preur| va |ur|ra pe
parou| de |rslrurerle s| va l er|s ur serra| soror. Càrd
esle deleclală o delecĠ|ure |a r|ve|u| s|sleru|u|, |arpa de
corlro| perlru pres|urea d|r preur| se va apr|rde |rlerr|lerl
l|rp de ê0 de securde. Acesl serra| va l repelal |a lecare
zece r|rule sau pàră |a rered|erea proo|ere|.
0acă aceaslă |arpă se apr|rde, irlredu| alsaj PRN0L/a|
corloru|u| de parcurs se va apr|rde |a |rlers|lalea rax|ră
perlru l|rp de z| lără pos|o|||lalea ca aceasla să le redusă.
2J. 7recĠiunee integrelă
Aceaslă |arpă |rd|că laplu| că aulove||cu|u| esle ir rodu| de
lracĠ|ure |rledra|ă.
24. Contorul de percurs totel/perĠiel
ur d|sp|av luorescerl cu v|d |rd|că d|slarĠa lola|ă
parcursă de aulove||cu|. 0e asererea, parou| de
|rslrurerle va ir|ocu| alsarea corloru|u| de parcurs
lola|/parĠ|a| cu resaje de averl|zare cur ar l: porl|eră/
|avor irlredesc||s|ă) s| capacu| rezervoru|u| de carourarl
desc||s. Vesaju| de averl|zare pr|v|rd capacu| rezervoru|u|
de carourarl va l alsal perlru loale rode|e|e.
0ß8ERVAĠ|E:
0acĄ autoveh|cu|u| este dotat cu centru e|ectron|c de
|nformaġ|| [EV|6} pe panou| de |nstrumente, toate mesaje|e
de avert|zare, |nc|us|v "door" [port|erĄ} s| "gATE" [hayon}
vor ñ añsate exc|us|v pe d|sp|ayu| EV|6. Pentru |nformaġ||
sup||mentare, consu|taġ| paragrafu| ,6entru| e|ectron|c
de |nformaġ|| a| autoveh|cu|u|u| - dotare opġ|ona|Ą" d|n
8ecġ|unea 3.
Red|ererlăr||e ledera|e 3uA sl|pu|ează oo||daĠ|a propr|elaru|u|
de a spec|lca d|slarĠa coreclă parcursă cu aulove||cu|u|
|a vàrzarea aceslu|a. Pr|r urrare, dacă d|slarĠa |rd|cală
de corloru| de parcurs lola| esle rod|lcală ir l|rpu| ure|
reparaĠ|| sau a| ure| ir|ocu|r|, irred|slraĠ| va|oarea |rd|cală
ira|rle s| după rod|lcare perlru slao|||rea coreclă a d|slarĠe|
parcurse.
25. Lempe indicetoere de defecĠiuni
Aceaslă |arpă lace parle d|r s|sleru| |rledral
de d|adrosl|c 080, care ror|lor|zează s|slere|e
de corlro| a| er|s|||or, roloru|u| s| a| lrarsr|s|e|
aulorale. Larpa se apr|rde |a purerea
corlaclu|u|, |red|al ira|rle de porr|rea roloru|u|. 0acă oecu|
ru se apr|rde |a rol|rea c|e|| d|r poz|Ġ|a 0FF |0pr|l) ir poz|Ġ|a
0N/RuN |Porr|l/Ru|are), esle recesară ver|lcarea |red|ală
a cauze|.
Larpa se poale apr|rde după porr|rea roloru|u| ir cazu|
ir care surl deleclale arur|le proo|ere, precur ||psa sau
lxarea recorespurzăloare a capacu|u| rezervoru|u|, ca||lalea
recorespurzăloare a carourarlu|u| elc. Aulove||cu|u| lreou|e
ver|lcal s| reparal ir cazu| ir care |arpa răràre apr|rsă
de-a |urdu| ra| ru|lor c|c|ur| rorra|e de lurcĠ|orare. lr
rajor|lalea cazur||or, aulove||cu|u| va lurcĠ|ora rorra| s| ru
va lreou| lraclal.
Larpa |rd|caloare de delecĠ|ur| va |ur|ra |rlerr|lerl ir
cazu| apar|Ġ|e| uror proo|ere drave ce ar pulea arlrera
irlreruperea |r|rerlă a a||rerlăr|| cu ererd|e e|eclr|că sau
deler|orarea dravă a corverloru|u| cala||l|c. lr acesle cazur|,
reparaĠ|||e lreou|e elecluale càl ra| curàrd pos|o||.
0acă aceaslă |arpă se apr|rde, irlredu| alsaj PRN0L/a|
corloru|u| de parcurs se va apr|rde |a |rlers|lalea rax|ră
perlru l|rp de z| lără pos|o|||lalea ca aceasla să le redusă.
26. Lempe de control pentru proiectoerele de ceeĠă
- dotere opĠionelă
Aceaslă |arpă se apr|rde odală cu pro|ecloare|e
de ceaĠă.
ATENĠ|E!
3|sleru| TPV a losl opl|r|zal perlru preur||e s| jarle|e
or|d|ra|e. Pres|ur||e |rc|use ir s|sleru| TPV au losl
slao|||le ir lurcĠ|e de d|rers|urea preur||or aulove||cu|u|u|
durreavoaslră. FurcĠ|orarea |radecvală a s|sleru|u| sau
deler|orarea serzor||or poale surver| ir cazu| ul|||zăr|| uror
preur| de sc||ro de d|rers|ur|, l|p s|/sau rode| d|ler|le.
RoĠ||e ac||z|Ġ|orale u|ler|or pol produce delecĠ|ur| a|e
serzor||or. Perlru a ev|la deler|orarea serzor||or, ru ul|||zaĠ|
luour| cu aderl de elarsare a preur||or sau la|oare de
ec||||orare a roĠ||or dacă aulove||cu|u| durreavoaslră esle
ec||pal cu s|sler TPV.
Z1
27. Lempe de control pentru progremul electronic de
stebilitete lE$P}/Lempe de control pentru sistemul de
control el trecĠiunii l7C$}
0acă aceaslă |arpă |ur|rează |rlerr|lerl ir
l|rpu| acce|erăr|| aulove||cu|u|u|, reduceĠ| pe càl
pos|o|| pres|urea asupra peda|e| de acce|eraĠ|e.
Nu acce|eraĠ| ra| ru|l decàl esle recesar.
AdaplaĠ| v|leza s| sl||u| de corducere |a cord|Ġ|||e
de drur s| ru dezacl|vaĠ| s|slere|e E3P sau TC3 ÷ dolăr|
opĠ|ora|e.
28. Lempe de evertizere pentru progremul electronic
de stebilitete lE$P}
Larpa de averl|zare asupra delecĠ|ur||or
s|sleru|u| E3P lurcĠ|orează ir coro|raĠ|e cu
|arpa de averl|zare perlru s|sleru| 8A3. Larpa
da|oeră de averl|zare E3P/8A3 se apr|rde |a
purerea corlaclu|u|. lr rod rorra|, aceasla
lreou|e să se sl|rdă după purerea ir lurcĠ|ure a roloru|u|.
0acă |arpa de averl|zare perlru s|slere|e E3P/8A3
|ur|rează corl|ruu ir l|rpu| lurcĠ|orăr|| roloru|u|, aceasla
|rd|că o delecĠ|ure a s|sleru|u| E3P sau a s|sleru|u| 8A3.
0acă |arpa răràre apr|rsă după càleva c|c|ur| de apr|rdere
s| aulove||cu|u| a losl cordus càĠ|va |||orelr| |a v|leze de
pesle 18 |r/|, ape|aĠ| càl ra| curàrd pos|o|| |a dea|eru|
aulor|zal perlru |derl|lcarea s| rered|erea delecĠ|ur||.
29. Lempe indicetoere de defecĠiuni e sistemului de
trecĠiune integrelă
Larpa ror|lor|zează s|sleru| de lracĠ|ure
|rledra|ă |1w0). La purerea corlaclu|u|, |arpa
se apr|rde s| răràre apr|rsă l|rp de 3 securde
perlru ver|lcarea oecu|u|.
0acĄ |um|neazĄ cont|nuu: ex|slă o delecĠ|ure a s|sleru|u|
de lracĠ|ure |rledra|ă. Acesla va lurcĠ|ora ir red|r de
perlorrarĠă redus. Ape|aĠ| càl ra| curàrd |a ur ale||er de
serv|ce perlru repararea s|sleru|u| de lracĠ|ure |rledra|ă.
0acĄ |um|neazĄ |nterm|tent: s|sleru| 1w0 esle dezacl|val
lerporar dalor|lă supraso||c|lăr||.
J0. Ahsejul centrului electronic de informeĠii el
eutovehiculului - dotere opĠionelă
Alurc| càrd cord|Ġ|||e corespurzăloare surl irlrur|le, a|c|
surl alsale resaje|e cerlru|u| e|eclror|c de |rlorraĠ|| a|
aulove||cu|u|u| |E\lC).
J1. 8utonul centrului electronic de informeĠii el
eutovehiculului lEV/C} - dotere opĠionelă
Pr|r apăsarea aceslu| oulor veĠ| sc||roa alsaju| |a ura d|rlre
opĠ|ur||e d|spor|o||e perlru E\lC.
J2. Lempe de control pentru bujiile incendescente
- numei eutovehicule cu motor diesel
Aceaslă |arpă se apr|rde |a purerea corlaclu|u|.
AsleplaĠ| sl|rderea acesle|a ira|rle de porr|rea
aulove||cu|u|u|.
6ENTRUL ELE6TR0N|6 0E |NF0RHAĠ|| AL
AUT0VEh|6ULULU| [EV|6} - dotare opġ|ona|Ą
Amp|asarea EV|6
Cerlru| e|eclror|c de |rlorraĠ|| a| aulove||cu|u|u| |E\lC)
|rc|ude ur alsaj |rleracl|v. Acesla esle s|lual ir parlea
|rler|oară slàrdă a parou|u| de |rslrurerle, suo |rd|caloare|e
r|ve|u|u| de carourarl s| a| lerperalur|| roloru|u|. 3|sleru|
E\lC alsează:
slarea s|sleru|u|
resaje|e de averl|zare s| |rlorraĠ|||e pr|v|rd slarea
aulove||cu|u|u|
selăr||e persora|e |lurcĠ|||e prodrarao||e de călre c||erl)
|rd|caĠ|a ouso|e|
lerperalura exler|oară
lurcĠ|||e corpuleru|u| de oord


75
resaje|e s|sleru|u| de corur|caĠ|e |ards-lree
uCorrecl¹ ÷ dolare opĠ|ora|ă
|rd|caĠ|||e s|sleru|u| aud|o
s|sleru| de ror|lor|zare a pres|ur|| ir preur| |TPV)
Alurc| càrd surl irlrur|le cord|Ġ|||e corespurzăloare, Cerlru|
e|eclror|c de |rlorraĠ|| a| aulove||cu|u|u| |E\lC) alsează
urrăloare|e resaje:
Turr 3|dra| 0r - 3erra||zalor de d|recĠ|e apr|rs |irsoĠ|l
de ur serra| soror corl|ruu)
Lell Frorl Turr 3|dra| Larp 0ul - 3erra||zaloru| de
d|recĠ|e slàrda laĠă esle sl|rs |irsoĠ|l de ur serra| soror
scurl)
Lell Rear Turr 3|dra| Larp 0ul - 3erra||zaloru| de
d|recĠ|e slàrda spale esle sl|rs |irsoĠ|l de ur serra|
soror scurl)
R|d|l Frorl Turr 3|dra| Larp 0ul - 3erra||zaloru| de
d|recĠ|e dreapla laĠă esle sl|rs |irsoĠ|l de ur serra| soror
scurl)
R|d|l Rear Turr 3|dra| Larp 0ul - 3erra||zaloru| de
d|recĠ|e dreapla spale esle sl|rs |irsoĠ|l de ur serra|
soror scurl)
RKE 8allerv LoW - 8aler|a le|ecorerz|| RKE descărcală
|irsoĠ|l de ur serra| soror scurl)
Persora| 3ell|rds Nol Ava||ao|e - \e||c|e Nol |r Par|:
3elăr| persora|e |rd|spor|o||e - lrarsr|s|a ru esle ir
poz|Ġ|a de parcare |perlru aulove||cu|e|e cu lrarsr|s|e
aulorală) sau ve||c|e |s |r rol|or: aulove||cu|u| ru esle
slaĠ|orar |perlru aulove||cu|e|e cu lrarsr|s|e rarua|ă).
Lell/R|d|l Frorl 0oor Ajar - Porl|era laĠă slàrda/dreapla
esle desc||să |ura sau aroe|e, serra| soror scurl dacă
v|leza depăsesle 1,ê |r/|)Lell/R|d|l Rear 0oor Ajar - Porl|era spale slàrda/dreapla
esle desc||să |ura sau aroe|e, serra| soror scurl dacă
v|leza depăsesle 1,ê |r/|)
0oor |3) Ajar - Porl|eră|e) desc||să|e) |va l er|s
ur serra| soror scurl dacă aulove||cu|u| se ală ir
r|scare)
0ale Ajar - lavor desc||s |irsoĠ|l de ur serra| soror
scurl)
LoW was|er F|u|d - L|c||d de spă|are |rsulc|erl |irsoĠ|l
de ur serra| soror scurl)
lead|arps 0r - Farur||e surl apr|rse
Kev lr ldr|l|or - C|e|a esle ir corulaloru| de corlacl
C|ec| TPV 3vsler - \er|lcaĠ| s|sleru| TPV
Funcġ|||e EV|6
ßutonu| EV|6
ApăsaĠ| ouloru| E\lC pàră |a alsarea ure|a d|rlre lurcĠ|||e
urrăloare:8uso|a/Terrorelru|/3|sleru| aud|o
Corsuru| red|u de carourarl
0|slarĠa de parcurs cu rezerva de carourarl d|r rezervor |0TE)
T|rpu| de lurcĠ|orare
3|sleru| de ror|lor|zare a pres|ur|| ir preur| |TPV)
3elăr| persora|e
Resetarea añsaju|u|
Apăsarea corl|ruă a ouloru|u| E\lC va delerr|ra reselarea
lurcĠ|e| alsale curerl. Reselarea are |oc rura| ir cazu| ir
care esle alsală o lurcĠ|e care poale l reselală. Perlru a
resela loale lurcĠ|||e reselao||e, apăsaĠ| s| e||oeraĠ| ouloru|
E\lC a doua oară ir |rlerva| de 3 securde de |a reselarea
lurcĠ|e| curerl se|eclale |ir acesl |rlerva| de 3 securde, va l
alsal resaju| Resel ALL - Reselare corp|elă).
ßuso|a|Termometru||8|stemu| aud|o
ApăsaĠ| s| e||oeraĠ| ouloru| E\lC perlru a alsa d|recĠ|a de
dep|asare a aulove||cu|u|u| |d|r 8 d|recĠ|| pos|o||e |rd|cale de
ouso|ă), lerperalura exler|oară s| poslu| de rad|o recepĠ|oral
curerl.
Perlru |rlorraĠ|| sup||rerlare reler|loare |a ouso|ă, corsu|laĠ|
paradralu| ,3elăr| persora|e |FurcĠ|| prodrarao||e de călre
c||erl)¨ ir secĠ|urea curerlă.
6onsumu| med|u de carburant
lrd|că r|ve|u| red|u a| corsuru|u| de carourarl de |a u|l|ra
reselare a s|sleru|u|. La reselarea corsuru|u| de carourarl,
alsaju| va |rd|ca 'RE3ET¨ |RE3ETARE) sau ||r|| de pauză
l|rp de două securde. Apo|, |rlorraĠ|||e rerorale croro|od|c
vor l slerse s| ca|cu|area corsuru|u| red|u va corl|rua de |a
u|l|ra va|oare ca|cu|ală ira|rle de reselare.0|stanġa de parcurs cu rezerva de carburant d|n
rezervor [0TE}
lrd|că d|slarĠa esl|rală care poale l parcursă pàră |a
urrăloarea a||rerlare cu carourarl. Aceaslă d|slarĠă esle
slao|||lă pe oaza red|e| porderale a corsuru|u| curerl s| a
ce|u| red|u, ir lurcĠ|e de r|ve|u| carourarlu|u| d|r rezervor.
Aceaslă lurcĠ|e ru poale l reselală.
0ß8ERVAĠ|E:
Hod|ñcĄr||e semn|ñcat|ve a|e st||u|u| de conducere s| a|e
|ncĄrcĄr|| autoveh|cu|u|u| pot mod|ñca d|stanġa ce poate
ñ parcursĄ, |nd|ferent de va|oarea añsatĄ.
0acă d|slarĠa ce poale l parcursă cu carourarlu| răras esle
ra| r|că de 18 |r, |rd|caĠ|a va l ir|ocu|lă de resaju| 'L0w
FuEL¨ |Nl\EL RE0u3 0E CAR8uRANT). Alsarea aceslu|
resaj va corl|rua pàră |a lerr|rarea carourarlu|u| d|r
rezervor. Adăudarea ure| carl|lăĠ| serr|lcal|ve de carourarl
ir rezervor va delerr|ra d|spar|Ġ|a resaju|u| 'L0w FuEL¨
|Nl\EL RE0u3 0E CAR8uRANT) s| alsarea va|or|| 0TE
ca|cu|ale ir lurcĠ|e de va|or||e curerle s| de r|ve|u| aclua| a|
carourarlu|u| d|r rezervor.
T|mpu| de funcġ|onare
lrd|că |rlerva|u| lola| ir care c|e|a s-a alal ir poz|Ġ|a ACC
|Accesor||) a corulaloru|u| de corlacl, de |a u|l|ra reselare
a s|sleru|u|. Per|oade|e ir care c|e|a de corlacl se ală ir
poz|Ġ|||e 0N |Porr|l) sau 3TART surl, de asererea, ca|cu|ale
ca l|rp de lurcĠ|orare.
8|stemu| de mon|tor|zare a pres|un|| |n pneur|
[TPH}
Perlru |rslrucĠ|ur| reler|loare |a lurcĠ|orarea s|sleru|u|,
corsu|laĠ| 3ecĠ|urea 5, ,3|sleru| de ror|lor|zare a
pres|ur|| ir preur| |TPV3)¨.
8etĄr||e persona|e [Funcġ|| programab||e de cĄtre
c||ent}
Aceaslă lurcĠ|e perr|le selarea s| ape|area lurcĠ|||or càrd
lrarsr|s|a se ală ir poz|Ġ|a de parcare |aulove||cu|e|e cu
lrarsr|s|e aulorală) sau càrd aulove||cu|u| slaĠ|orează
|aulove||cu|e|e cu lrarsr|s|e rarua|ă).
ApăsaĠ| ir rod repelal ouloru| E\lC pàră |a alsarea opĠ|ur||
,Persora| 3ell|rds¨ |3elăr| persora|e) de călre s|sleru|
E\lC.
ul|||zaĠ| ouloru| E\lC perlru alsarea ure|a d|r urrăloare|e
opĠ|ur|:
Language [L|mba de añsare}
La apar|Ġ|a acesle| opĠ|ur|, puleĠ| se|ecla o ||roă perlru
alsarea |rlorraĠ|||or, |rc|us|v a lurcĠ|||or corpuleru|u| de
oord. ApăsaĠ| ouloru| E\lC perlru a se|ecla ||roa erd|eză,
spar|o|ă, o|ardeză, |la||ară sau lrarceză. lr corl|ruare, or|ce
|rlorraĠ|e va l alsală ir ||roa se|eclală.
0ß8ERVAĠ|E:
L|mba s|stemu|u| U6onnect¹ nu va ñ mod|ñcatĄ
pr|n ut|||zarea EV|6. Pentru |nstrucġ|un|, consu|taġ|
paragrafu| ,8e|ectarea ||mb||" d|n secġ|unea
,60HN|6AĠ||LE hAN08-FREE [U6onnect ¹} -
00TARE 0PĠ|0NALă" a manua|u|u|.
Lock 0oors Automat|ca||y at 15 HPh [|ncu|erea automatĄ
a port|ere|or |a 24 km|h}
Alurc| càrd aceaslă lurcĠ|e esle se|eclală, porl|ere|e surl
ircu|ale auloral |a al|rderea v|leze| de 21 |r/|. ApăsaĠ|
corl|ruu ouloru| E\lC pàră |a alsarea ure|a d|rlre opĠ|ur||e
'0N¨ |ACTl\AT) sau '0FF¨ |0EZACTl\AT).
Auto Un|ock 0n Ex|t [0escu|erea automatĄ |a pĄrĄs|rea
autoveh|cu|u|u|}
Alurc| càrd aceaslă lurcĠ|e esle acl|vală, loale porl|ere|e vor l
descu|ale |a desc||derea porl|ere| soleru|u| dacă aulove||cu|u|
esle opr|l, |ar lrarsr|s|a se ală ir poz|Ġ|a P |Parcare) sau N
|Neulră) |aulove||cu|e|e cu lrarsr|s|e aulorală). ApăsaĠ|
corl|ruu ouloru| E\lC pàră |a alsarea ure|a d|rlre opĠ|ur||e
'0N¨ |ACTl\AT) sau '0FF¨ |0EZACTl\AT).
Remote Un|ock 0r|ver's 0oor 1st [8e|ectarea unu| mod de
descu|ere te|ecomandatĄ}
0acă esle se|eclală opĠ|urea 0R|VER'8 000R 18T
|Te|ecorarda descu|e ra| irlà| porl|era soleru|u|), pr|ra
apăsare a lasle| de descu|ere a le|ecorerz|| va descu|a rura|
porl|era soleru|u| s| va l recesară o a doua apăsare a lasle|
perlru descu|erea ce|or|a|le porl|ere. 0acă esle se|eclală
opĠ|urea REH0TE UNL06K ALL 000R8 |Te|ecorarda
descu|e loale porl|ere|e), pr|ra apăsare a lasle| de descu|ere
a le|ecorerz|| va descu|a loale porl|ere|e aulove||cu|u|u|.
ApăsaĠ| corl|ruu ouloru| E\lC pàră |a alsarea ure|a d|rlre
opĠ|ur||e ' 0Rl\ER'3 000R 13T ' |Te|ecorarda descu|e ra|
irlà| porl|era soleru|u|) sau ' ALL 000R3 ' |Te|ecorarda
descu|e loale porl|ere|e).
77
8ound horn w|th Remote Key Lock [0ec|ansarea
c|axonu|u| |a |ncu|erea te|ecomandatĄ}
La se|eclarea opĠ|ur|| 0N |ACTl\AT), c|axoru| va sura
scurl |a apăsarea lasle| de ircu|ere a le|ecorerz||. Perlru
aceaslă lurcĠ|e puleĠ| se|ecla, de asererea, apr|rderea
serra||zaloare|or de d|recĠ|e |a ircu|erea/descu|erea
porl|ere|or. ApăsaĠ| corl|ruu ouloru| E\lC pàră |a
alsarea ure|a d|rlre opĠ|ur||e '0N¨ |ACTl\AT) sau '0FF¨
|0EZACTl\AT).
F|ash L|ghts w|th Remote Key Lock [Apr|nderea
semna||zatoare|or de d|recġ|e |a |ncu|erea te|ecomandatĄ
a port|ere|or}
Alurc| càrd aceaslă lurcĠ|e esle se|eclală, serra||zaloare|e
de d|recĠ|e laĠă s| spale se vor apr|rde scurl |a ircu|erea sau
descu|erea porl|ere|or cu ajuloru| c|e|| cu lrarsporder. Perlru
aceaslă lurcĠ|e, puleĠ| se|ecla, de asererea, dec|arsarea
c|axoru|u| |a ircu|erea porl|ere|or. ApăsaĠ| corl|ruu ouloru|
E\lC pàră |a alsarea ure|a d|rlre opĠ|ur||e '0N¨ |ACTl\AT)
sau '0FF¨ |0EZACTl\AT).
0e|ay Turn|ng head|amps 0ff [8t|ngerea tempor|zatĄ a
farur||or}
Alurc| càrd aceaslă lurcĠ|e esle se|eclală, soleru| poale opla
perlru sl|rderea larur||or |a 0, 30, ê0 sau 90 de securde după
|es|rea d|r aulove||cu|. Perlru a eleclua se|ecĠ|a, apăsaĠ|
corl|ruu ouloru| E\lC pàră |a alsarea opĠ|ur||or 0, 30, ê0
sau 90 de securde.
head|amps 0n w|th w|pers [Apr|nderea farur||or |a
porn|rea stergĄtoare|or} [d|spon|b||Ą numa| cu funcġ|a de
apr|ndere automatĄ a farur||or}
0acă esle se|eclală opĠ|urea 0N |ACTl\AT) s| corulaloru|
larur||or se ală ir poz|Ġ|a AuT0, larur||e se vor apr|rde
|a aprox|ral|v 10 securde de |a porr|rea slerdăloare|or
de paror|z. Farur||e se vor sl|rde de asererea |a opr|rea
slerdăloare|or dacă au losl apr|rse pr|r |rlerred|u| acesle|
lurcĠ||. ApăsaĠ| corl|ruu ouloru| E\lC pàră |a alsarea ure|a
d|rlre opĠ|ur||e '0N¨ |ACTl\AT) sau '0FF¨ |0EZACTl\AT).
0ß8ERVAĠ|E:
apr|nderea farur||or pe t|mp de z| determ|nĄ d|m|nuarea
|um|noz|tĄġ|| |nstrumente|or de bord. Pentru cresterea
|um|noz|tĄġ||, consu|taġ| paragrafu| ,Lum|n||e" d|n
secġ|unea curentĄ.
0e|ay Power 0ff to Accessor|es Unt|| Ex|t [0ezact|varea
tempor|zatĄ a consumator||or pànĄ |a |es|rea d|n
autoveh|cu|}
Alurc| càrd aceaslă lurcĠ|e esle se|eclală, ouloare|e de
acĠ|orare e|eclr|că a dearur||or, rad|ou|, s|sleru| |ards-
lree, lrapa d||sarlă s| pr|ze|e vor răràre acl|ve rax|r ê0 de
r|rule după |uarea corlaclu|u|. 0esc||derea ure| porl|ere
va aru|a aceaslă lurcĠ|e. Perlru a eleclua se|ecĠ|a, apăsaĠ|
corl|ruu ouloru| E\lC pàră |a alsarea opĠ|ur||or '0FF¨
|0EZACTl\AT), '15 sec.¨, '5 r|r.¨ sau '10 r|r.¨.
Turn head|amps on w|th Remote Key Un|ock [Apr|nderea
farur||or |a descu|erea te|ecomandatĄ a port|ere|or}
Alurc| càrd aceaslă lurcĠ|e esle se|eclală, larur||e se vor
apr|rde l|rp de rax|r |a 90 de securde |a descu|erea
porl|ere|or cu ajuloru| c|e|| cu lrarsporder. Perlru a eleclua
se|ecĠ|a, apăsaĠ| corl|ruu ouloru| E\lC pàră |a alsarea
opĠ|ur||or '0FF¨ |0EZACTl\AT), '30 sec.¨, 'ê0 sec.¨ sau '90
sec.¨.
6onñrmarea comenz||or voca|e - dotare opġ|ona|Ą
0acă esle se|eclală opĠ|urea 0N |ACTl\AT), loale corerz||e
voca|e perlru s|sleru| u-Correcl surl corlrrale. ApăsaĠ|
corl|ruu ouloru| E\lC pàră |a alsarea ure|a d|rlre opĠ|ur||e
'0N¨ |ACTl\AT) sau '0FF¨ |0EZACTl\AT).
8e|ectarea s|stemu|u| de un|tĄġ| de mĄsurĄ
3|sleru| E\lC, corloru| de parcurs s| s|sleru| de rav|daĠ|e
pol lo|os| ur|lăĠ||e de răsură a|e s|sleru|u| relr|c sau ce|e
a|e s|sleru|u| ard|o-saxor.
ApăsaĠ| corl|ruu ouloru| E\lC pàră |a alsarea ure|a d|rlre
opĠ|ur||e 'u3¨ |3uA) sau 'VETRlC¨.
0ec||naġ|a magnet|cĄ
0ec||raĠ|a radrel|că esle d|lererĠa d|rlre rordu| radrel|c
s| ce| deodralc. lr arur|le zore, dec||raĠ|a radrel|că esle
sulc|erl de suoslarĠ|a|ă perlru a cauza |rd|caĠ|| la|se a|e
ouso|e|. Perlru as|durarea acuraleĠe| ouso|e|, dec||raĠ|a
radrel|că lreou|e selală corlorr rurăru|u| zore| |rd|cal pe
|arla de dec||raĠ|e radrel|că ce corespurde poz|Ġ|e| curerle
a aulove||cu|u|u|.
0ß8ERVAĠ|E:
Nu amp|asaġ| ob|ecte magnet|ce |n aprop|erea panou|u|
de |nstrumente. A|c| este amp|asat senzoru| buso|e|.
78
79
Pentru a seta dec||naġ|a magnet|cĄ: càrd corlaclu| esle
pus, apăsaĠ| scurl |ra| puĠ|r de o securdă) ouloru| E\lC
de ra| ru|le or| pàră |a alsarea rer|u|u| ,3elăr| persora|e
|FurcĠ|| prodrarao||e de c||erl)¨. 0dală accesal rer|u|
,3elăr| persora|e¨, apăsaĠ| scurl |ra| puĠ|r de o securdă)
ouloru| E\lC de ra| ru|le or| pàră |a ev|derĠ|erea opĠ|ur||
'Corpass \ar|arce¨ |0ec||raĠ|e radrel|că). 3|sleru| va
alsa resaju| 'Corpass \ar|arce¨ |0ec||raĠ|e radrel|că)
s| rurăru| zore| curerle de dec||raĠ|e. Perlru rod|lcarea
zore|, apăsaĠ| corl|ruu |ra| ru|l de două securde) ouloru|
E\lC perlru creslerea cu o ur|lale a rurăru|u| zore| de
dec||raĠ|e. RepelaĠ| procedura ir lurcĠ|e de reces|lăĠ|, cu
apăsăr| separale |urd| |ra| ru|l de două securde) a|e
ouloru|u| E\lC perlru cresler| de o ur|lale pàră |a se|eclarea
rurăru|u| dor|l. Perlru părăs|rea lurcĠ|e| de prodrarare a
dec||raĠ|e| radrel|ce, apăsaĠ| scurl |ra| puĠ|r de o securdă)
ouloru| E\lC.
0ß8ERVAĠ|E:
Zona setatĄ d|n fabr|cĄ este zona 8. |n t|mpu| programĄr||,
numĄru| zone| va reven| automat de |a 15 |a 1.
6a||brarea buso|e|
8uso|a va l ca||orală auloral càrd |arpa de corlro| Ca|
|ur|rează |rlerr|lerl dacă aulove||cu|u| esle cordus |erl
|suo 8 |r/|) elecluàrd uru| sau ra| ru|le cercur| corp|ele
irlr-o zoră lără oo|ecle rela||ce de rar| d|rers|ur| sau ||r|| de
ira|lă lers|ure pàră |a sl|rderea |ărp|| de corlro| Ca|. 0acă
ir l|rpu| ul|||zăr|| rorra|e a ouso|e| aceasla pare să olere
|rd|caĠ|| erorale sau arorra|e, esle pos|o|| să le recesară
ca||orarea ouso|e|. lra|rle de ca||orarea ouso|e|, as|duraĠ|-vă
că esle se|eclală zora de dec||raĠ|e radrel|că adecvală.
6a||brarea manua|Ą a buso|e|: porr|Ġ| roloru| s| |ăsaĠ|
lrarsr|s|a ir poz|Ġ|a de parcare. ApăsaĠ| scurl |ra| puĠ|r de
o securdă) ouloru| E\lC de ra| ru|le or| pàră |a alsarea
rer|u|u| ,3elăr| persora|e |FurcĠ|| prodrarao||e de c||erl)¨.
0dală accesal rer|u| ,3elăr| persora|e¨, apăsaĠ| scurl |ra|
puĠ|r de o securdă) ouloru| E\lC de ra| ru|le or| pàră |a
ev|derĠ|erea opĠ|ur|| 'Ca||orale Corpass |Yes)¨ |Ca||orare
ouso|ă |0a)). Apăsarea |urdă |ra| ru|l de două securde)
a ouloru|u| E\lC va delerr|ra corularea ouso|e| ir rodu|
de ca||orare. Larpa de corlro| Ca| se va apr|rde corl|ruu
pe alsaju| E\lC perlru a |rd|ca că ouso|a esle ir rodu| de
ca||orare s| că aulove||cu|u| poale l cordus perlru ca||orarea
ouso|e|. |Apăsarea scurlă a ouloru|u| E\lC |a alsarea
opĠ|ur|| 'Ca||orale Corpass |Yes)¨ |Ca||orare ouso|ă |0a)) va
delerr|ra părăs|rea rer|u|u| ,3elăr| persora|e¨ s| rever|rea
|a alsaju| rorra|). Perlru lerr|rarea ca||orăr|| ouso|e|,
corduceĠ| aulove||cu|u| elecluàrd uru| sau ra| ru|le cercur|
corp|ele cu o v|leză de suo 8 |r/| irlr-o zoră lără ||r|| de
ira|lă lers|ure sau oo|ecle rela||ce de rar| d|rers|ur| pàră
|a sl|rderea |ărp|| de corlro| CAL. 0upă elecluarea acesle|
operaĠ|ur|, ouso|a va lurcĠ|ora corespurzălor.
SISTEMELE AUDIO
Corsu|laĠ| orosura ,3|slere|e aud|o¨.
8|8TEHUL 0E NAV|CAĠ|E REJ - 00TARE
0PĠ|0NALă
Rad|oreceploru| cu s|sler de rav|daĠ|e s| C0 p|aver
corpal|o|| cu lorralu| VP3 |REJ) corslă irlr-ur s|sler de
rav|daĠ|e oazal pe 3|sleru| de Poz|Ġ|orare 0|ooa|ă |0P3) cu
ecrar co|or, pe care surl alsale |ărĠ||e, resaje|e de d||dare,
rer|ur||e de opĠ|ur| s| |rslrucĠ|ur||e de se|eclare a desl|raĠ|||or
s| lrasee|or. Acesl ec||parerl |rc|ude, de asererea, ur
rad|oreceplor slereo s| ur C0 p|aver cu sc||roălor de C0-ur|
cu sase d|scur|, corpal|o|| cu lorralu| VP3.
lărĠ||e de rav|daĠ|e surl lurr|zale pe suporl 0\0 care
lreou|e ircărcal ir ec||parerl. Perlru |rslrucĠ|ur| dela||ale
de ul|||zare a s|sleru|u| de rav|daĠ|e, corsu|laĠ| ,Varua|u| de
ul|||zare a s|sleru|u| de rav|daĠ|e¨.
80
Procedura de setare a ceasu|u|
6easu| CP8
Receploru| 0P3 |rc|us ir acesl s|sler esle s|rcror|zal cu
|rlorraĠ|||e lerpora|e lrarsr|se de sale||Ġ|| 0P3. Ceasu|
sale||lu|u| esle selal pe 0ra 0reerW|c| |0VT). Acesla esle
ela|oru| |rlerraĠ|ora| perlru l|rp. 0e aceea, ceasu| s|sleru|u|
lurcĠ|orează loarle prec|s după ce au losl |rlroduse dale|e
pr|v|rd lusu| orar s| ora de vară.
1. AccesaĠ| rer|u| de selăr| a|e s|sleru|u|, se|eclaĠ| opĠ|urea
,C|oc| 3ell|rd¨ |Red|area ceasu|u|) s| apăsaĠ| ENTER. \a
apărea alsaju| alererl selăr|| ceasu|u|.
2. Perlru alsarea ceasu|u| 0P3, se|eclaĠ| ,3|oW 0P3 C|oc|¨
|alsare ceas 0P3) s| apăsaĠ| ENTER.
3. Perlru a red|a lusu| orar, se|eclaĠ| ,T|re Zore¨ |Fusu|
orar) s| apăsaĠ| ENTER. 3e|eclaĠ| lusu| orar corecl s| apăsaĠ|
ENTER.
1. Perlru a acl|va s| dezacl|va opĠ|urea pr|v|rd ora de vară,
se|eclaĠ| '0av||d|l 3av|rds¨ |0ra de vară) s| apăsaĠ| ENTER.
3e|eclaĠ| '0r¨ |acl|val) sau '0ll¨ |dezacl|val) s| apăsaĠ|
ENTER.
6easu| ut|||zatoru|u|
0acă dor|Ġ| să selaĠ| ceasu| |a a|lă oră decàl cea a s|sleru|u|,
puleĠ| red|a ora rarua| se|eclàrd opĠ|urea '3el user C|oc|¨
|3elare ceas ul|||zalor).
1. 3e|eclaĠ| opĠ|urea '3el user C|oc|¨ |3elare ceas ul|||zalor).
|
2. Perlru a sela ceasu| cu o oră ira|rle, se|eclaĠ| ,lR÷¨ s|
apăsaĠ| ENTER. ApăsaĠ| d|r rou ENTER perlru a ra| avarsa
cu o oră. Alsaju| '3|oW user C|oc|¨ |Alsare ceas ul|||zalor)
va |rd|ca rurăru| de ore cu care aĠ| avarsal ceasu|.
3. Perlru a devarsa ceasu| cu o oră, ul|||zaĠ| cod|lcaloru|
de se|eclare perlru a se|ecla s|roo|u| '-¨. ApăsaĠ| ENTER.
ApăsaĠ| d|r rou ENTER perlru a ra| devarsa ceasu| cu o
oră.
1. Perlru a cresle ora cu ur r|rul, se|eclaĠ| ,VlN÷¨ s| apăsaĠ|
ENTER. ApăsaĠ| d|r rou ENTER perlru a cresle ora cu ircă
ur r|rul.
5. Perlru a scădea ora cu ur r|rul, ul|||zaĠ| cod|lcaloru|
de se|eclare perlru a se|ecla s|roo|u| ,-¨. ApăsaĠ| ENTER.
ApăsaĠ| d|r rou ENTER perlru a descresle ora cu ircă ur
r|rul.
ê. Perlru alsarea ore| ir lorralu| de 12 ore |de exerp|u,
10:15), se|eclaĠ| căsuĠa de |àrdă '12 |r¨ s| apăsaĠ| ENTER.
Perlru alsarea ore| ir lorralu| de 21 ore |de exerp|u,
22:15:00), se|eclaĠ| căsuĠa de |àrdă '21 |r¨ s| apăsaĠ|
ENTER.
Z. Perlru a părăs| rodu| de se|eclare a ceasu|u| apăsaĠ|
,0ore¨ |rea||zal).
RA0|0UL - |NF0RHAĠ|| CENERALE
8emna|e|e de transm|s|e rad|o
Rad|oreceploru| durreavoaslră va rea||za o recepĠ|e
exce|erlă a lrarsr|s|||or rad|o, ir aproape or|ce cord|Ġ|| de
lurcĠ|orare. FurcĠ|orarea rad|oreceploare|or aulo prez|rlă,
|a le| ca or|ce s|sler, ||r|lăr| de perlorrarĠă cauzale de
roo|||lale s| de lerorere|e ralura|e ce pol da serzaĠ|a
că s|sleru| aud|o esle delecl. Perlru a irĠe|ede rodu|
de rar|leslare a aceslor aparerle delecĠ|ur|, lreou|e să
reĠ|reĠ| ra| irlà| càleva aspecle pr|v|rd lrarsr|s|a s| recepĠ|a
serra|e|or rad|o.
81
6e|e douĄ t|pur| de semna|e
3erra|e|e rad|o se irparl ir două caledor|| lurdarerla|e: .
. AV sau rodu|aĠ|e de arp||lud|re, ir care surelu| lrarsr|s
provoacă var|aĠ|| a|e arp||lud|r|| sau |rlers|lăĠ|| urde|or rad|o.
. . s| FV sau rodu|aĠ|a de lrecverĠă, ir care lrecverĠa urde|or
var|ază perlru a pulea lrarsr|le surelu|.
|nterferenġe|e provocate de s|steme|e e|ectr|ce
lr l|rpu| lrarsr|s|e|, urde|e rad|o pol suler| |rlerlererĠe
provocale de s|slere|e e|eclr|ce. Aceslea aleclează ir pr|ru|
ràrd arp||lud|rea urde|or s|, |rp||c|l, recepĠ|a AV. 3erra|e|e
FV vor l |rluerĠale loarle puĠ|r de acesl l|p de |rlerlererĠe.
Recepġ|a AH
3urelu| AV se oazează pe arp||lud|rea urde|or, recepĠ|a
AV poale l irlreruplă sau aleclală de călre lu|dere, cao|ur|
e|eclr|ce sau luour| cu reor.
Recepġ|a FH
0alor|lă laplu|u| că lrarsr|s|||e FV se oazează pe var|aĠ|| a|e
lrecverĠe|, |rlerlererĠe|e care aleclează arp||lud|rea urde|or
ru surl |rporlarle. Aslle|, ca||lalea recepĠ|e| esle deslu| de
oură, ceea ce reprez|rlă pr|rc|pa|a lrăsălură a lrarsr|s|e|
FV.
0ß8ERVAĠ|E:
Rad|oreceptoru|, comenz||e rad|o de pe vo|an [dotare
opġ|ona|Ą} s| sch|mbĄtoru| de 60|0V0-ur| pentru ô d|scur|
[dotare opġ|ona|Ą} vor rĄmàne act|ve t|mp de max|m 10
m|nute de |a |uarea contactu|u|. 0esch|derea or|cĄre|a
d|ntre port|ere|e d|n faġĄ va anu|a aceastĄ funcġ|e.
CEASUL ELECTRONIC DIGITAL
Ceasu| s| rad|oreceploru| ul|||zează alsaju| |rledral ir
rad|oreceplor. 3url |rd|cale ir lorral d|d|la| lrecverĠa poslu|u|
recepĠ|oral s|/sau l|rpu| ir ore s| r|rule |ir lurcĠ|e de
rode|u| de rad|oreceplor) alurc| càrd c|e|a se ală ir corlacl
ir poz|Ġ|||e ,0N¨ sau ,ACC¨.
Càrd corlaclu| esle |ual sau càrd esle alsală lrecverĠa rad|o,
răsurarea prec|să a l|rpu|u| corl|ruă.
lr cazu| rad|oreceploru|u| AV/FV cu sc||roălor de C0-ur|
perlru ê d|scur|, lasla alererlă ore| corulă irlre opĠ|ur||e de
alsare a ore| s| a lrecverĠe|. lr cazu| rad|oreceploru|u| AV/FV
cu sc||roălor de C0-ur| perlru ur d|sc, rura| ura d|rlre ce|e
două |rlorraĠ|| esle alsală.
Procedura de setare a ceasu|u|
1. ğ|reĠ| apăsală lasla perlru selarea ore| pàră càrd c|lra
ore|or esle alsală |rlerr|lerl.
2. 3elaĠ| ore|e pr|r rol|rea ouloru|u| Ture/Aud|o d|r dreapla.
3. 0upă selarea ore|or, apăsaĠ| ouloru| Ture/Aud|o d|r
dreapla perlru selarea r|rule|or.
1. Red|aĠ| r|rule|e pr|r rol|rea ouloru|u| Ture/Aud|o d|r
dreapla.
5. Perlru lerr|rare, apăsaĠ| or|ce oulor sau asleplaĠ|
aprox|ral|v 5 securde.
60HENZ|LE AU0|0 0E PE V0LAN - 00TARE
0PĠ|0NALă
Corerz||e perlru s|sleru| aud|o surl d|spuse pe supralaĠa
posler|oară a vo|aru|u|. Perlru accesarea corulaloare|or,
irl|rdeĠ| dedele|e ir spale|e vo|aru|u|.
E|ererlu| de corardă de pe parlea dreaplă corslă d|rlr-ur
corulalor oascu|arl cu ur oulor ir cerlru. ApăsaĠ| parlea
super|oară sau cea |rler|oară a corulaloru|u| oascu|arl
perlru creslerea/reducerea vo|uru|u|.
VE0ERE 0|N 8PATE
A V0LANULU|
82
8uloru| s|lual ir cerlru| corulaloru|u| oascu|arl d|r parlea
dreaplă va corula irlre rodur||e Rad|o s| C0.
E|ererlu| de corardă de pe parlea slàrdă corslă d|rlr-ur
corulalor oascu|arl cu ur oulor ir cerlru. FurcĠ|a aceslu|
corulalor dep|rde de rodu| de lurcĠ|orare curerl a|
s|sleru|u| aud|o.
FurcĠ|orarea e|ererlu|u| de corardă de pe parlea slàrdă
perlru lecare rod esle descr|să ra| jos.
0perarea rad|ou|u|
Pr|r apăsarea părĠ|| super|oare a corulaloru|u| s|sleru| rad|o
va căula ascerderl urrăloru| posl ce poale l recepĠ|oral,
|ar pr|r apăsarea părĠ|| |rler|oare a corulaloru|u| s|sleru| va
căula descerderl pr|ru| posl care poale l recepĠ|oral.
Apăsarea ouloru|u| d|r cerlru| corulaloru|u| de pe parlea
slàrdă va delerr|ra recepĠ|orarea urrăloru|u| posl preselal
cu ajuloru| lasle| de preselare a rad|oreceploru|u|.
60 p|ayer-u|
Apăsàrd o s|rdură dală parlea super|oară a corulaloru|u|
veĠ| se|ecla p|esa urrăloare de pe C0. Apăsàrd o s|rdură
dală parlea |rler|oară a corulaloru|u| veĠ| rever| |a ircepulu|
p|ese| curerl se|eclale sau |a ircepulu| p|ese| arler|oare,
dacă corulaloru| esle apăsal ir |rlerva| de o securdă de |a
irceperea p|ese| curerl se|eclale.
0acă apăsaĠ| parlea |rler|oară sau super|oară a corulaloru|u|
de două or|, veĠ| se|ecla a doua p|esă, apăsàrd corulaloru|
de lre| or|, veĠ| se|ecla a lre|a p|esă elc.
8uloru| d|r cerlru| corulaloru|u| oascu|arl d|r parlea
slàrdă sc||roă d|scur||e d|r sc||roăloru| de C0-ur| |rledral
ir corso|a cerlra|ă. Acesl oulor ru lurcĠ|orează ir cazu|
ce|or|a|le vers|ur| de s|sler aud|o.
8|8TEHUL 0E 60NTR0L AL 6L|HAT|ZăR||
ßutoane|e de comandĄ a s|stemu|u| de c||mat|zare
3|sleru| de c||ral|zare perr|le red|area lerperalur||, a
carl|lăĠ|| s| a d|recĠ|e| aeru|u| c|rcu|al ir |ao|lac|u. Corerz||e
surl s|luale pe corso|a cerlra|ă, suo rad|oreceplor.
Amp|asarea comenz||or s|stemu|u| de c||mat|zare
3|sleru| de cord|Ġ|orare a aeru|u| d|r acesl aulove||cu|
corĠ|re R-131a, ur aderl lr|dor|lc ce ru d|slrude slralu| de
ozor d|r alrosleră.
Corerz||e s|sleru|u| de c||ral|zare surl:
8e|ectoru| de turaġ|e a vent||atoru|u|
ul|||zaĠ| acesl se|eclor
perlru red|area
carl|lăĠ|| de aer
|rlroduse ir |ao|lac|u
perlru or|ce d|recĠ|e
se|eclală. TuraĠ|a
verl||aloru|u| cresle
pr|r rol|rea se|ecloru|u|
spre dreapla d|r
poz|Ġ|a 0EZACTl\AT.
8e|ectoru| modu|u| de d|str|buġ|e a aeru|u|
3e|ecloru| de rod
perr|le a|ederea
càlorva rodur| de
d|slr|ouĠ|e a aeru|u|
ir |ao|lac|u. PuleĠ|
se|ecla le o d|slr|ouĠ|e
de oază, |derl|lcală
pr|r s|roo|ur|, le
o d|slr|ouĠ|e r|xlă.
Cu càl ouloru| esle
rol|l irlr-o poz|Ġ|e
ra| aprop|ală de ur
arur|l rod, cu alàl
d|slr|ouĠ|a aeru|u| va l
predor|rarlă d|r ace|e d|recĠ||.
OPRIT
TURAĠ|E
MARE
83
Yodul penou de instrumente
Aeru| esle d|recĠ|oral pr|r duze|e de verl||aĠ|e de pe
p|arsa de oord. Acesle duze de verl||aĠ|e pol l red|ale
perlru d|recĠ|orarea luxu|u| de aer.
Yodul nivel dublu
Aeru| esle d|recĠ|oral pr|r duze|e de verl||aĠ|e de pe
parou| de |rslrurerle s| de pe podea.
0ß8ERVAĠ|E:
Pentru un confort sup||mentar, ex|stĄ o d|ferenġĄ de
temperaturĄ |ntre aeru| furn|zat pr|n duze|e super|oare
s| ce|e |nfer|oare. 0uze|e de vent||aġ|e de pe podea
furn|zeazĄ aer ma| ca|d. AceastĄ caracter|st|cĄ as|gurĄ
confortu| term|c |n z||e|e |nsor|te dar rec|.
Yodul podee
Aeru| esle d|recĠ|oral pr|r duze|e de verl||aĠ|e de pe
podea s| pr|r duze|e de dezaour|re a dearur||or s|,
irlr-o carl|lale ra| r|că, pr|r duza de ded|vrare.
Yodul mixt
Aeru| esle d|recĠ|oral pr|r duze|e de verl||aĠ|e de
pe podea, pr|r duza de ded|vrare s| pr|r duze|e de
dezaour|re a dearur||or. Acesl rod esle ce| ra|
adecval perlru vrere rece sau cu zăpadă ce reces|lă
ircă|z|rea sup||rerlară a paror|zu|u|. Aceaslă selare esle
adecvală perlru rerĠ|rerea corlorlu|u| lerr|c s| reducerea
ur|d|lăĠ|| pe paror|z.
Yodul degivrere
Aeru| esle d|recĠ|oral pr|r duze|e de dezaour|re a
paror|zu|u| s| a dearur||or. ul|||zaĠ| acesl rod cu
luraĠ|a rax|ră a verl||aloru|u| s| cu lerperalura
rax|ră perlru ded|vrarea opl|ră a paror|zu|u| s| a dearur||or
|alera|e.
0ß8ERVAĠ|E:
6ompresoru| pentru cond|ġ|onarea aeru|u| funcġ|oneazĄ
|n modu| m|xt s| deg|vrare sau |n poz|ġ|| |ntermed|are
ch|ar dacĄ butonu| s|stemu|u| de cond|ġ|onare a aeru|u|
marcat cu s|mbo|u| unu| fu|g de zĄpadĄ nu este apĄsat.
6ompresoru| dezum|d|ñcĄ aeru| pentru a ajuta |a uscarea
parbr|zu|u|. Pentru d|m|nuarea consumu|u| de carburant,
ut|||zaġ| aceste modur| numa| dacĄ este necesar.
0uze|e de vent||aġ|e
F|uxu| de aer d|r lecare duză de verl||aĠ|e de pe p|arsa de
oord poale l d|recĠ|oral s| opr|l separal.
0ß8ERVAĠ|E:
Pentru d|str|bu|rea une| cant|tĄġ| max|me de aer spre
|ocur||e d|n spate, duze|e centra|e de pe p|ansa de bord
pot ñ or|entate astfe| |ncàt duza d|n stànga sĄ d|recġ|oneze
aeru| spre pasageru| d|n stànga spate |ar duza d|n dreapta
sĄ d|recġ|oneze aeru| spre pasageru| d|n dreapta spate.
ßutonu| de reg|are a temperatur||
ul|||zaĠ| acesl oulor
perlru red|area
lerperalur|| aeru|u|
c|rcu|al ir |ao|lac|u.
Zora a|oaslră a sca|e|
|rd|că lerperalur| ra|
reduse, |ar zora ros|e
|rd|că lerperalur|
ra| r|d|cale.
0ß8ERVAĠ|E:
0acĄ performanġe|e s|stemu|u| de aer cond|ġ|onat sunt
ma| reduse decàt |n mod norma|, ver|ñcaġ| dacĄ partea
fronta|Ą a condensatoru|u| de aer cond|ġ|onat s|tuat
|n faġa rad|atoru|u| nu este acoper|tĄ de murdĄr|e sau
|nsecte. 6urĄġaġ| pu|ver|zànd usor apĄ pr|n partea d|n
spate a rad|atoru|u| s| pr|n condensator. huse|e d|n
mater|a| text|| pentru gr||a de adm|s|e pot reduce 0uxu| de
aer spre condensator, reducànd performanġe|e s|stemu|u|
de aer cond|ġ|onat.
81
8|stemu| de aer cond|ġ|onat
HAX A|6
Perlru o capac|lale
rax|ră de răc|re,
ul|||zaĠ| ouloare|e A/C
s| de rec|rcu|are ir
ace|as| l|rp.
0ß8ERVAĠ|E:
Pentru o ut|||zare adecvatĄ sau sup||mentarĄ a aceste|
poz|ġ||, consu|taġ| paragrafu| ,ßutonu| de rec|rcu|are a
aeru|u|" d|n aceastĄ secġ|une.
ßutonu| de cond|ġ|onare a aeru|u|
ul|||zaĠ| acesl
oulor perlru
acl|varea lurcĠ|e|
de cord|Ġ|orare a
aeru|u|. Càrd lurcĠ|a
esle acl|vală, |arpa
|rledrală ir oulor
se apr|rde. 0upă
acl|varea s|sleru|u|
de aer cord|Ġ|oral,
ul|||zaĠ| se|ecloru|
de rod, se|ecloru|
luraĠ|e| verl||aloru|u|
s| ouloru| de red|are a
lerperalur|| perlru a ooĠ|re lerperalura dor|lă ir |ao|lac|u.
0ß8ERVAĠ|E:
6ompresoru| pentru cond|ġ|onarea aeru|u| se va conecta
doar dupĄ aprox|mat|v 10 secunde de funcġ|onare a
motoru|u|.
ßutonu| de rec|rcu|are a aeru|u|
ul|||zaĠ| acesl oulor
perlru a se|ecla irlre
adr|s|a aeru|u| d|r
exler|or s| rec|rcu|area
aeru|u| ir |ao|lac|u.
Larpa |rledrală ir
oulor se va apr|rde
|a acl|varea rodu|u|u|
de rec|rcu|are. ul|||zaĠ|
rodu| de rec|rcu|are
rura| lerporar,
perlru a irp|ed|ca
p ă l r u r d e r e a
r|rosur||or, a luru|u|
sau a pralu|u| d|r exler|or sau perlru a răc| rap|d |ao|lac|u| |a
porr|rea aulove||cu|u|u| pe vrere loarle ca|dă sau uredă.
RECIRCULARE
0EC|VRAT0RUL
0E LUNETă
RECIRCULARE
85
0ß8ERVAĠ|E:
Ut|||zarea cont|nuĄ a modu|u| de rec|rcu|are poate cauza
aer |nch|s |n hab|tac|u s| abur|rea geamur||or. Ut|||zarea
|nde|ungatĄ a acestu| mod nu este recomandatĄ.
Pe vrere rece sau uredă, ul|||zarea rodu|u| de rec|rcu|are
va cauza aour|rea dearur||or d|r cauza ureze||| acuru|ale
ir |rler|oru| aulove||cu|u|u|. Perlru o dezaour|re rax|ră,
se|eclaĠ| rodu| de adr|s|e a aeru|u| d|r exler|or.
0ß8ERVAĠ|E:
Hodu| de rec|rcu|are nu va ñ d|spon|b|| |n modur||e de
d|str|buġ|e podea, m|xt sau deg|vrare.
8|stemu| de ñ|trare a aeru|u| - dotare opġ|ona|Ą
Vodu| de s|durarĠă opĠ|ora| |rc|ude ur l|lru de aer. Ved|||e
de l|lrare |rc|ud ur slral de l|lrare a parl|cu|e|or s| ur slral de
căroure acl|v. F||lru| va reduce dar ru va e||r|ra r|rosur||e de
rolor|ră s| ce|e adr|co|e.
F||lru| acĠ|orează rura| asupra aeru|u| adr|s d|r exler|or s|
ru l|lrează aeru| d|r |ao|lac|u. 0urala de v|aĠă rorra|ă a
l|lru|u| esle de 20 000 |r sau ur ar. lrlerva|u| de ir|ocu|re a
l|lru|u| de aer co|rc|de cu ce| de sc||roare a u|e|u|u| de rolor
s| l|lru|u| de u|e|. Ca s| ir cazu| sc||rour||or de u|e|, |rlerva|u|
esle ra| scurl ir cazu| so||c|lăr|| |rlerse. lrcred|rĠaĠ| |ucrăr||e
de irlreĠ|rere uru| dea|er aulor|zal.

60N0|Ġ|| 6L|HAT|6E 8ETăR|LE 8|8TEHULU| 0E 60NTR0L AL 6L|HAT|ZăR||
TEVPERATuRl EXTERl0ARE 3l
lNTERl0ARE Rl0lCATE
0esc||deĠ| dearur||e, porr|Ġ| aulove||cu|u| s| apăsaĠ| ouloru| perlru a dezacl|va rodu| de rec|rcu|are. 3e|eclaĠ|
o luraĠ|e r|d|cală a verl||aloru|u| |rol|Ġ| se|ecloru| spre dreapla pàră |a capăl). ApăsaĠ| ouloru| . Rol|Ġ| se|ecloru| de
rod pe sau irlre poz|Ġ|||e s| . 3e|eclaĠ| lerperalura r|r|ră. 0upă ce aeru| ca|d esle evacual d|r aulove||cu|,
apăsaĠ| ouloru| perlru acl|varea rodu|u| de rec|rcu|are s| r|d|caĠ| dearur||e. 0dală ooĠ|rul r|ve|u| de corlorl dor|l,
apăsaĠ| ouloru| perlru a dezacl|va rodu| de rec|rcu|are s| a red|a lerperalura ir lurcĠ|e de preler|rĠe.
TEVPERATuRl RELATl\ Rl0lCATE
Perlru dezacl|varea rodu|u| de rec|rcu|are, apăsaĠ| ouloru| .
0acă esle soare, selaĠ| se|ecloru| de rod pe sau ir aprop|erea poz|Ġ|e| s| acl|vaĠ| s|sleru| de aer cord|Ġ|oral. 0acă
esle irroral sau irlurer|c, pureĠ| se|ecloru| de rod pe sau ir aprop|erea poz|Ġ|e| .
TEVPERATuRl RELATl\ 3CĂZuTE 3l
uVl0lTATE Rl0lCATĂ
Perlru dezacl|varea rodu|u| de rec|rcu|are, apăsaĠ| ouloru| .
0acă esle soare, pureĠ| se|ecloru| de rod pe sau irlre poz|Ġ|||e s| , apo| acl|vaĠ| s|sleru| de aer cord|Ġ|oral.
0acă esle irroral sau irlurer|c, rol|Ġ| se|ecloru| de rod pe sau ir aprop|erea poz|Ġ|e| s| acl|vaĠ| s|sleru| de aer
cord|Ġ|oral. 0acă dearur||e ircep să se aourească, pureĠ| se|ecloru| de rod pe sau irlre poz|Ġ|||e s| .
TEVPERATuRl 3l uVl0lTATE
3CĂZuTE
Perlru dezacl|varea rodu|u| de rec|rcu|are, apăsaĠ| ouloru| .
Rol|Ġ| se|ecloru| de rod pe sau ir aprop|erea poz|Ġ|e| . 0acă esle soare, puleĠ| dor| d|recĠ|orarea aeru|u| călre parlea
super|oară a corpu|u|. lr acesl caz, pureĠ| se|ecloru| de rod pe sau irlre poz|Ġ|||e s| . 0acă vrerea esle loarle
rece s| esle recesară ircă|z|rea sup||rerlară a paror|zu|u|, rol|Ġ| se|ecloru| de rod pe sau ir aprop|erea poz|Ġ|e| .
RecomandĄr| refer|toare |a ut|||zare
81ô0180a
87
Abur|rea geamur||or
0earur||e aulove||cu|e|or au lerd|rĠa de a se aour| pe
|rler|or alurc| càrd p|ouă sau ir cord|Ġ|| de ur|d|lale r|d|cală.
Perlru dezaour|rea dearur||or, red|aĠ| d|slr|ouĠ|a aeru|u| ir
rodu| r|xl sau ded|vrare. 0|recĠ|oraĠ| duze|e de pe p|arsa de
oord spre dearur||e |alera|e. Nu ul|||zaĠ| rodu| de rec|rcu|are
lără cord|Ġ|orarea aeru|u| pe per|oade irde|urdale deoarece
aceasla poale cauza aour|rea dearur||or.
lr cazu| aour|r|| supraleĠe| |rler|oare a paror|zu|u|, proo|era
poale l rered|ală rap|d se|eclàrd rodu| de ded|vrare. 0acă
aour|rea pers|slă, curăĠaĠ| supralaĠa |rler|oară a dearur||or.
Cauza aour|r|| arorra|e poale l acuru|area de rurdăr|e pe
supralaĠa |rler|oară a dearur||or.
0ß8ERVAĠ|E: pe vrere rece, ul|||zarea rodu|u|
de rec|rcu|are va cauza aour|rea dearur||or
d|r cauza acuru|ăr|| ur|d|lăĠ|| ir |rler|oru|
aulove||cu|u|u|. Perlru o dezaour|re rax|ră,
dezacl|vaĠ| rodu| de rec|rcu|are a aeru|u|.
Funcġ|onarea pe t|mp de varĄ
3|sleru| de răc|re a| aulove||cu|e|or ec||pale cu s|sler de
cord|Ġ|orare a aeru|u| lreou|e prolejal irpolr|va coroz|ur|| s|
supraircă|z|r|| roloru|u| pr|r ul|||zarea uru| ||c||d de răc|re
arl|de| de oură ca||lale. Esle recorardală ul|||zarea ure|
corcerlraĠ|| de 50º.
Pr|za de aer exter|oarĄ
La ul|||zarea s|sleru|u| ir l|rpu| sezoru|u| rece, as|duraĠ|-
vă că pr|za de aer s|luală |red|al ir laĠa paror|zu|u| ru esle
o|ocală de d|eaĠă, roro|, zăpadă sau a|le oo|ecle precur
lrurze|e. Frurze|e depuse ir carera de adr|s|e a aeru|u| pol
cauza reducerea deo|lu|u| de aer adr|s s| o|ocarea cara|e|or
de scurdere a ape|.
Aeru| se va ircă|z| ra| repede ir l|rpu| sezoru|u| rece ir
cazu| ul|||zăr|| ure| luraĠ|| reduse a verl||aloru|u| ir pr|re|e
r|rule de |a porr|rea aulove||cu|u|u|.
0uze|e de dezabur|re a geamur||or |atera|e
La lecare capăl a| p|arse| de oord surl s|luale duze de
dezaour|re a dearur||or |alera|e. Acesle duze rered|ao||e
d|recĠ|orează aeru| spre dearur||e |alera|e càrd s|sleru|
lurcĠ|orează ir rodu| podea, r|xl sau ded|vrare. Aeru| esle
d|recĠ|oral ir zora dearur||or pr|r care surl văzule od||rz||e
exler|oare.
88
5
P0RN|REA $| UT|L|ZAREA AUT0VEh|6ULULU|
PROCEDURILE DE PORNIRE............................................................................................................................ 92
Transm|s|a automatĄ ........................................................................................................... 92
Transm|s|a manua|Ą ............................................................................................................ 92
Porn|rea norma|Ą................................................................................................................. 92
Temperatur| exter|oare foarte scĄzute [sub -29°6} ............................................................. 92
Prob|eme |a porn|re............................................................................................................. 92
0upĄ porn|re........................................................................................................................ 93
TRAN8H|8|A AUT0HATă - 00TARE 0PĠ|0NALă......................................................................................... 93
8|stemu| de b|ocare a transm|s|e| ....................................................................................... 93
8|stemu| de b|ocare a che|| |n contact pentru autoveh|cu|e|e cu transm|s|e automatĄ...... 94
Trepte de v|tezĄ pentru transm|s|a automatĄ cu var|aġ|e cont|nuĄ [6VT} ........................... 94
AUT08T|6K - 00TARE 0PĠ|0NALă................................................................................................................ 94
Ut|||zarea s|stemu|u| Autost|ck ........................................................................................... 95
|nformaġ|| genera|e despre Autost|ck .................................................................................. 95
FUN6Ġ|0NAREA TRAN8H|8|E| HANUALE...................................................................................................... 95
Retrogradarea trepte|or de v|tezĄ ....................................................................................... 96
8|stemu| de tracġ|une |ntegra|Ą - dotare opġ|ona|Ą ......................................................................................... 96
FRÅNA 0E HÅNă ............................................................................................................................................... 97
SISTEMUL DE FRÂNARE................................................................................................................................... 9889
8|stemu| de frànare ant|b|ocare [Aß8} - dotare opġ|ona|Ą.................................................. 98
8ERV00|RE6Ġ|A................................................................................................................................................ 99
8|8TEHUL 0E H0N|T0R|ZARE A PRE8|UN|| |N PNEUR| [TPH8} - 00TARE 0PĠ|0NALă....................... 100
Hodu| de funcġ|onare a s|stemu|u| standard de mon|tor|zare a
pres|un|| d|n pneur| - dotare opġ|ona|Ą ............................................................................. 100
8|stemu| Prem|um - dotare opġ|ona|Ą.............................................................................. 101
|nformaġ|| genera|e ............................................................................................................ 103
PNEUR|LE - |NF0RHAĠ|| CENERALE.......................................................................................................... 103
Va|or||e recomandate pentru pres|unea |n pneur| ............................................................. 104
Funcġ|onarea |a v|teze mar| ............................................................................................... 104
Pneur||e rad|a|e ................................................................................................................ 104
Pat|narea roġ||or ................................................................................................................ 104
|nd|cator|| de uzurĄ a benz|| de ru|are............................................................................... 105
0urata de ut|||zare a pneur||or........................................................................................... 105
|n|ocu|rea pneur||or ........................................................................................................... 105
A||n|erea s| ech|||brarea .................................................................................................... 106
LANĠUR|LE ANT|0ERAPANTE........................................................................................................................ 106
PNEUR|LE 0E |ARNă....................................................................................................................................... 106
RecomandĄr| pr|v|nd |ntersch|mbarea pneur||or .......................................................................................... 106
6ER|NĠE PR|V|N0 6ARßURANTUL................................................................................................................ 106
Hetano|u| ........................................................................................................................... 107
ßenz|na eco|og|cĄ ............................................................................................................. 107
Ad|t|v|| pentru carburant ................................................................................................... 107
6ER|NĠE PR|V|N0 6ARßURANTUL - H0T0ARELE 0|E8EL..................................................................... 10790
ALIMENTAREA CU CARBURANT.................................................................................................................... 108
ßusonu| rezervoru|u| de carburant ................................................................................... 108
Hesaju| de avert|zare asupra f|xĄr|| necorespunzĄtoare a busonu|u| rezervoru|u|........... 108
|N6ăR6AREA AUT0VEh|6ULULU| ................................................................................................................ 109
Hasa max|mĄ adm|sĄ a autoveh|cu|u|u| [CVwR} .............................................................. 109
TRACTAREA UNEI REMORCI .......................................................................................................................... 109
0ef|n|ġ|||e sarc|n||or max|me ............................................................................................. 109
Atasarea cab|u|u| de tractare ............................................................................................ 110
8arc|n| max|me adm|se |a tractarea une| remorc| [masa max|mĄ a remorc||} ................... 111
Hasa max|mĄ a remorc|| s| sarc|na pe cup|aju| de tractare .............................................. 111
|nstrucġ|un| pentru tractarea une| remorc| .......................................................................... 11
RecomandĄr| pr|v|nd tractarea.......................................................................................... 114
TRA6TAREA RE6REAT|Vă [A UNE| RUL0TE ET6.} ..................................................................................... 115
Tractarea autoveh|cu|u|u| propr|u [tractarea cu toate ce|e patru roġ| pe so|} .................. 115


91
PROCEDURILE DE PORNIRE
lra|rle de porr|rea aulove||cu|u|u|, red|aĠ| scauru|, ajuslaĠ|
poz|Ġ|a od||rz|| |rler|oare s| a ce|or exler|oare s| lxaĠ|-vă
cerlur||e de s|durarĠă.
Transm|s|a automatĄ
Varela se|ecloru|u| de v|leze lreou|e să se ale ir poz|Ġ|a
PARK |Parcare) sau NEuTRAL |Neulră) perlru ca roloru| să
poală l porr|l. AcĠ|oraĠ| lràre|e ira|rle de a se|ecla o lreaplă
de v|leză.
0ß8ERVAĠ|E:
|na|nte de a comuta d|n poz|ġ|a de parcare trebu|e sĄ
apĄsaġ| peda|a de frànĄ.
Transm|s|a manua|Ą
lra|rle de porr|rea roloru|u| acĠ|oraĠ| corp|el lràra de ràră,
apăsaĠ| peda|a de arore|aj pàră |a podea s| dep|asaĠ| rarela
se|ecloru|u| ir poz|Ġ|a reulră.
0ß8ERVAĠ|E:
Hotoru| nu va porn| decàt dacĄ peda|a de ambre|aj este
apĄsatĄ pànĄ |a podea.
0ß8ERVAĠ|E:
|n cazu| |n care che|a nu se roteste s| vo|anu| este b|ocat,
rot|ġ| vo|anu| |n or|ce d|recġ|e pentru a e||bera pres|unea
d|n mecan|smu| de b|ocare s| apo| rot|ġ| che|a.
Porn|rea norma|Ą
Porr|rea rorra|ă, |rd|lererl de lerperalura roloru|u|, ru
reces|lă acĠ|orarea peda|e| de acce|eraĠ|e. Rol|Ġ| c|e|a ir
poz|Ġ|a ,3TART¨ a corulaloru|u| de corlacl s| e||oeraĠ|-o |a
porr|rea roloru|u|. 0acă roloru| ru porresle ir 15 securde,
rol|Ġ| c|e|a ir poz|Ġ|a ,0FF¨ |0pr|l), asleplaĠ| 10-15 securde,
apo| repelaĠ| procedura rorra|ă de porr|re.
Temperatur| exter|oare foarte scĄzute [sub -29°6}
La lerperalur| loarle scăzule, perlru a as|dura porr|rea
lără proo|ere, lo|os|Ġ| ur rad|alor cu sursă exlerră de curerl
e|eclr|c, pe care i| puleĠ| procura |a or|ce dea|er aulor|zal.
Prob|eme |a porn|re
lr cazu| ir care aulove||cu|u| ru porresle ir urra procedur||
rorra|e de porr|re, esle pos|o|| ca ir rolor să l pălrurs o
carl|lale prea rare de carourarl. ApăsaĠ| corp|el peda|a
de acce|eraĠ|e s| rerĠ|reĠ|-o ir aceaslă poz|Ġ|e. AcĠ|oraĠ|
deraroru| ce| ru|l 15 securde. Aslle|, dacă roloru| esle
irecal, carourarlu| ir exces va l e||r|ral. LăsaĠ| c|e|a ir
corulaloru| de corlacl ir poz|Ġ|a 0N |Porr|l), e||oeraĠ| peda|a
de acce|eraĠ|e s| repelaĠ| procedura rorra|ă de porr|re.
AVERT|8HENT!
Nu |ăsaĠ| r|c|odală cop|| resupraved|eaĠ| ir aulove||cu|.
Aceaslă s|luaĠ|e esle per|cu|oasă d|r ra| ru|le rol|ve.
Cop||| sau a|le persoare pol suler| acc|derlăr| drave sau
lala|e. Nu |ăsaĠ| c|e|a ir corulaloru| de corlacl. Cop||| pol
acĠ|ora dearur||e s| a|le corerz| sau pol pure ir r|scare
aulove||cu|u|.
AVERT|8HENT!
0acă vreĠ| să vă od||r|Ġ| sau să dorr|Ġ| ir aulove||cu|,
lreou|e să opr|Ġ| roloru|. lr caz corlrar, esle pos|o||ă
producerea de acc|derle dacă acĠ|oraĠ| acc|derla| se|ecloru|
de v|leze sau apăsaĠ| peda|a de acce|eraĠ|e. Aslle|, s|sleru|
de esaparerl se poale supraircă|z|, cauzàrd ircă|z|rea
exces|vă a aulove||cu|u|u| s| producerea uru| |rcerd|u |a
oord, care poale derera răr|r| drave sau lala|e.
AVERT|8HENT!
Nu ircercaĠ| să irp|rdeĠ| sau să lraclaĠ| aulove||cu|u| perlru
a porr| roloru|. Aulove||cu|e|e ec||pale cu lrarsr|s|e
aulorală ru pol l porr|le ir acesl rod. Carourarlu| rears
poale pălrurde ir corverloru| cala||l|c. 0dală roloru|
porr|l, acesla se poale apr|rde, deler|oràrd corverloru| s|
aulove||cu|u|. 0acă oaler|a aulove||cu|u|u| esle descărcală,
puleĠ| lo|os| cao|ur||e perlru porr|re as|slală perlru a vă
corecla |a oaler|a uru| a|l aulove||cu|. Porr|rea as|slală
poale l per|cu|oasă dacă esle rea||zală |rcorecl. RespeclaĠ|
irlocra| procedura |rd|cală. Corsu|laĠ| 3ecĠ|urea ê a
aceslu| rarua| perlru |rslrucĠ|ur| asupra porr|r|| as|slale.
92
0upĄ porn|re
TuraĠ|a de ra|arl| va scădea auloral pe răsură ce roloru|
se ircă|zesle.
TRAN8H|8|A AUT0HATă - 00TARE 0PĠ|0NALă
Haneta se|ectoru|u|
3e|eclaĠ| poz|Ġ|a P |Parcare) rura| după opr|rea corp|elă
a aulove||cu|u|u|.
CorulaĠ| ir s| d|r poz|Ġ|a R |Varsar|er) rura| după opr|rea
corp|elă a aulove||cu|u|u| s| lurcĠ|orarea roloru|u| |a
ra|arl|.
Nu corulaĠ| irlr-o lreaplă de v|leză d|r poz|Ġ|||e Varsar|er,
Parcare sau Neulră alurc| càrd luraĠ|a roloru|u|
depăsesle luraĠ|a rorra|ă de lurcĠ|orare ir do|.
lra|rle de cup|area ure| lreple de v|leză, apăsaĠ| lerr
peda|a de lràră.
0ß8ERVAĠ|E:
TREßU|E sĄ apĄsaġ| cont|nuu peda|a de frànĄ |n t|mpu|
comutĄr|| d|n poz|ġ|a de parcare.
8|stemu| de b|ocare a transm|s|e|
Acesl s|sler irp|ed|că dep|asarea rarele| se|ecloru|u| d|r
poz|Ġ|a P |Parcare) irlr-o poz|Ġ|e de corducere dacă ru esle
acĠ|orală peda|a de lràră. 3|sleru| esle acl|v rura| càrd
corulaloru| de corlacl se ală ir poz|Ġ|||e 0N |Porr|l) sau
ACC |Accesor||). AcĠ|oraĠ| irloldeaura ra| irlà| peda|a de
lràră ira|rle de dep|asarea se|ecloru|u| de v|leze d|r poz|Ġ|a
P |Parcare).
0ß8ERVAĠ|E:
|n cazu| une| defecġ|un|, transm|s|a nu va putea ñ
comutatĄ d|n poz|ġ|a de parcare. |n acest caz, pentru a
dezact|va s|stemu| de b|ocare transm|s|e| este necesarĄ
bater|a. |n partea dreaptĄ a carcase| se|ectoru|u| de v|teze
este prevĄzut un capac detasab|| care vĄ perm|te reg|area
manua|Ą a s|stemu|u|. Pentru a putea ut|||za maneta
AVERT|8HENT!
Nu lurraĠ| r|c|odală carourarl sau a|le ||c||de |rlarao||e
ir or|lc|u| de verl||aĠ|e a| corpu|u| c|apele| de acce|eraĠ|e ir
scopu| porr|r|| roloru|u|. lr caz corlrar, puleĠ| provoca ur
|rcerd|u care va cauza răr|rea dravă.
ATENĠ|E!
Perlru a prever| deleclarea deraroru|u|, ru rerĠ|reĠ|
c|e|a rol|lă ir poz|Ġ|a 3TART ra| ru|l de 15 securde |a
o ircercare. AsleplaĠ| 10-15 securde ira|rle de o rouă
lerlal|vă de porr|re.
ATENĠ|E!
Nerespeclarea recorardăr||or de ra| jos poale duce |a
apar|Ġ|a uror delecĠ|ur| |a s|sleru| de lrarsr|s|e.
AVERT|8HENT!
Nu dep|asaĠ| rarela se|ecloru|u| de v|leze d|r poz|Ġ|a
P sau N dacă luraĠ|a roloru|u| depăsesle luraĠ|a |a
lurcĠ|orare ir do|. 0acă peda|a de lràră ru esle apăsală
lerr, aulove||cu|u| poale acce|era rap|d, dep|asàrdu-se
ir laĠă sau ir rarsar|er. PuleĠ| p|erde corlro|u| asupra
aulove||cu|u|u| s| provoca ur acc|derl. Nu se|eclaĠ| o
lreaplă de v|leză decàl alurc| càrd roloru| lurcĠ|orează
|a luraĠ|a rorra|ă de ra|arl| s| aĠ| apăsal lerr peda|a de
lràră.
93
de suprareg|are che|a trebu|e sĄ ñe |n poz|ġ|a porn|t a
comutatoru|u| de contact. |n acest caz, ape|aġ| càt ma|
curànd |a un ate||er de serv|ce.
8|stemu| de b|ocare a che|| |n contact pentru
autoveh|cu|e|e cu transm|s|e automatĄ
3|sleru| prev|re scoalerea c|e|| d|r corlacl dacă rarela
se|ecloru|u| se ală ir a|lă poz|Ġ|e decàl cea de parcare. Acesla
irp|ed|că, de asererea, corularea d|r poz|Ġ|a de parcare ir
cazu| ir care c|e|a de corlacl ru se ală ir poz|Ġ|a ACC sau
0N s| dacă peda|a de lràră ru esle acĠ|orală.
0ß8ERVAĠ|E:
|n cazu| |n care apare o defecġ|une, s|stemu| va b|oca che|a
|n butucu| comutatoru|u| de contact pentru a vĄ avert|za cĄ
aceastĄ funcġ|e de s|guranġĄ este |nd|spon|b||Ą. Hotoru|
poate ñ porn|t s| opr|t, |nsĄ che|a nu poate ñ scoasĄ decàt
|a |ntervenġ|a unu| ate||er de serv|ce.
Trepte de v|tezĄ pentru transm|s|a
automatĄ cu var|aġ|e cont|nuĄ [6VT}
Nu supraluraĠ| roloru| alurc| càrd corulaĠ| d|r poz|Ġ|a de
parcare sau reulră irlr-o lreaplă de v|leză.
"P" [Parcare}
Aceaslă poz|Ġ|e sup||rerlează lurcĠ|a lràre| de ràră,
o|ocàrd lrarsr|s|a. Càrd rarela se|ecloru|u| se ală ir
aceaslă poz|Ġ|e, roloru| poale l porr|l. Nu dep|asaĠ| r|c|odală
rarela ir poz|Ġ|a P |Parcare) alurc| càrd aulove||cu|u| se
ală ir r|scare. AcĠ|oraĠ| lràra de ràră ira|rle de a părăs|
aulove||cu|u| cu rarela se|ecloru|u| ir aceaslă poz|Ġ|e.
AcĠ|oraĠ| irloldeaura ra| irlà| lràra de ràră, apo| dep|asaĠ|
rarela se|ecloru|u| de v|leze ir poz|Ġ|a P |Parcare).
Perlru a vă as|dura că rarela se|ecloru|u| esle cup|ală ir
poz|Ġ|a P |Parcare):
La se|eclarea poz|Ġ|e| P |Parcare), dep|asaĠ| lerr rarela
ira|rle pàră se opresle.
Perlru a vă as|dura că aceasla se ală ir poz|Ġ|a P
|Parcare), ver|lcaĠ| dacă |rd|caloru| poz|Ġ|e| se|ecloru|u| a
apărul pe alsaju| de pe corso|ă.
Treou|e să acĠ|oraĠ| peda|a de lràră perlru a dep|asa
rarela se|ecloru|u| d|r poz|Ġ|a P |Parcare)."R" [Harsar|er}
CorulaĠ| ir aceaslă poz|Ġ|e rura| după opr|rea corp|elă a
aulove||cu|u|u|.
"N" [Neutru}
Alurc| càrd rarela se|ecloru|u| de v|leze se ală ir aceaslă
poz|Ġ|e, roloru| poale l porr|l.
"0" [6onducere}
Aceaslă poz|Ġ|e lreou|e ul|||zală perlru rajor|lalea
cord|Ġ|||or de corducere, oler|rd ce| ra| our raporl perlru o
rarevrao|||lale, ur corsur s| perlorrarĠe opl|re.
Poz|ġ|a de ru|are ,L" [redusĄ}
3e|eclarea acesle| poz|Ġ|| esle recorardală perlru a
oerelc|a |a rax|r de lràra de rolor |a coooràrea parle|or
loarle aoruple. lr aceaslă poz|Ġ|e, lrarsr|s|a va corula irlr-o
lreaplă de v|leză super|oară a prever| deler|orarea s|sleru|u|
de lrarsr|s|e sau supralurarea roloru|u|, |ar corularea irlr-o
lreaplă |rler|oară se va produce càl ra| curàrd pos|o||.
AUT08T|6K - 00TARE 0PĠ|0NALă
Aulosl|c| esle ur s|sler |rleracl|v de lrarsr|s|e care perr|le
corularea rarua|ă irlre ê lreple de v|leză s| oleră soleru|u|
AVERT|8HENT!
0 dep|asare oruscă a aulove||cu|u|u| poale provoca răr|rea
persoare|or d|r aprop|ere sau de |a oord. Nu |es|Ġ| r|c|odală
d|r aulove||cu| alurc| càrd roloru| esle porr|l. lra|rle de
a părăs| aulove||cu|u|, dep|asaĠ| rarela se|ecloru|u| de
v|leze ir poz|Ġ|a P |Parcare), scoaleĠ| c|e|a d|r corulaloru|
de corlacl s| acĠ|oraĠ| lràra de ràră. 0dală c|e|a esle
scoasă d|r corulaloru| de corlacl, rarela se|ecloru|u|
esle o|ocală ir poz|Ġ|a P |Parcare), prever|rd dep|asarea
acc|derla|ă a aulove||cu|u|u|. 0e asererea, ru |ăsaĠ| cop||
resupraved|eaĠ| ir aulove||cu|.
ATENĠ|E!
lra|rle de a dep|asa rarela se|ecloru|u| d|r poz|Ġ|a P
|parcare), lreou|e să rol|Ġ| c|e|a d|r poz|Ġ|a L0CK |8|ocal)
ir poz|Ġ|a 0N |Porr|l) a corulaloru|u| de corlacl perlru
a deo|oca vo|aru| s| se|ecloru|. lr caz corlrar, co|oara
de d|recĠ|e sau se|ecloru| de v|leze se pol delecla. 0e
asererea, lreou|e să acĠ|oraĠ| peda|a de lràră.
91
ra| ru|l corlro| asupra aulove||cu|u|u|. 3|sleru| Aulosl|c| vă
perr|le să opl|r|zaĠ| lorĠa de lràrare, să e||r|raĠ| corulăr||e
redor|le s| să irourălăĠ|Ġ| perlorrarĠe|e aulove||cu|u|u|.
Acesl s|sler vă poale oler|, de asererea, ra| ru|l corlro|
asupra aulove||cu|u|u| ir l|rpu| depăs|r||or, ir lralcu|
uroar, pe supraleĠe a|urecoase, |a lraclarea ure| rerorc|,
precur s| ir ru|le a|le s|luaĠ||. 3c||roăr||e aulorale ir
lreple super|oare de v|leză se vor produce rura| ir scopu|
prolejăr|| lrarsr|s|e| aulorale cu var|aĠ|e corl|ruă |C\T) s|/
sau prever|r|| supralurăr|| roloru|u|, |ar corulăr||e ir lreple
|rler|oare vor avea |oc doar |a luraĠ|| r|r|re a|e roloru|u|,
perlru a irp|ed|ca opr|rea aceslu|a.
Ut|||zarea s|stemu|u| Autost|ck
8ch|mbĄtoru| de v|teze Autost|ck
FurcĠ|orarea s|sleru|u| Aulosl|c| esle acl|vală ir poz|Ġ|a
'0¨ pr|r dep|asarea |alera|ă a rarele| sc||roăloru|u| de
v|leze. 0ep|asarea rarele| ir poz|Ġ|a |÷) va acl|va s|sleru|
Aulosl|c| s| va cup|a lreapla |red|al super|oară, cu cord|Ġ|a
să ru vă dep|asaĠ| deja cu o v|leză corespurzăloare lreple| de
croaz|eră, caz ir care va l se|eclală a ê-a lreaplă de v|leză.
Tolodală, dep|asarea rarele| ir poz|Ġ|a |-) va acl|va s|sleru|
Aulosl|c| s| va cup|a lreapla de v|leză |red|al |rler|oară. 0upă
acl|varea s|sleru|u| Aulosl|c|, lreapla de v|leză rarua|ă
se|eclală esle |rd|cală pe alsaju| s|sleru|u| de lrarsr|s|e, |ar
acĠ|orarea usoară a rarele| ir d|recĠ|||e |÷) sau |-) va cauza
corularea ure| lreple |red|al super|oare sau |rler|oare.
VerĠ|rerea lerporară a rarele| ir d|recĠ|a |÷) va dezacl|va
s|sleru| Aulosl|c|. 3|sleru| Aulosl|c| esle de asererea
dezacl|val alurc| càrd rarela esle dep|asală d|r poz|Ġ|a '0¨.
0e asererea, ir lreapla a ê-a, dep|asarea usoară a rarele|
spre dreapla va acl|va poz|Ġ|a de corducere ,0¨.
|nformaġ|| genera|e despre Autost|ck
lr cazu| se|eclăr|| ure| a|le lreple de v|leză decàl lreapla 1
s| a| opr|r|| corp|ele a aulove||cu|u|u|, s|sleru| de corlro|
a| lrarsr|s|e| va se|ecla auloral pr|ra lreaplă de v|leză.
0acă esle se|eclală o lreaplă de v|leză |rler|oară |ar
roloru| al|rde luraĠ|a ||r|lă, lrarsr|s|a va se|ecla auloral
lreapla |red|al super|oară.
0acă se|eclarea ure| lreple |rler|oare de v|leză delerr|ră
supralurarea roloru|u|, acea lreaplă ru va l cup|ală
pàră càrd luraĠ|a roloru|u| ru va al|rde ur r|ve| s|dur.
Trarsr|s|a aulorală cu var|aĠ|e corl|ruă va răràre ce|
ra| ru|l ir lreapla de v|leză se|eclală rarua|.
0acă s|sleru| deleclează supraircă|z|rea lreru|u|
de ru|are, lrarsr|s|a va rever| |a rodu| de corulare
aulorală s| va răràre aslle| pàră |a răc|rea lreru|u| de
ru|are.
0acă s|sleru| deleclează o proo|eră, acesla va
dezacl|va rodu| Aulosl|c|, |ar s|sleru| de lrarsr|s|e va
rever| |a rodu| auloral pàră |a so|uĠ|orarea proo|ere|.
FUN6Ġ|0NAREA TRAN8H|8|E| HANUALE

AVERT|8HENT!
0acă |ăsaĠ| aulove||cu|u| resupraved|eal lără să l acĠ|oral
corp|el lràra de ràră, ex|slă r|scu| răr|r|| propr|| sau a
a|lor persoare. AcĠ|oraĠ| irloldeaura lràra de ràră ira|rle
de a părăs| aulove||cu|u|, ir spec|a| ir parlă/rarpă.
95
AcĠ|oraĠ| corp|el peda|a de arore|aj ira|rle de sc||roarea
lreple|or de v|leză. Pe răsură ce e||oeraĠ| peda|a de arore|aj,
acce|eraĠ| usor.
8chema trepte|or de v|tezĄ |a transm|s|a cu c|nc| trepte
8chema trepte|or de v|tezĄ |a transm|s|a cu sase trepte
ul|||zaĠ| lecare lreaplă de v|leză ir ord|re rurer|că - ru
săr|Ġ| pesle r|c|o lreaplă As|duraĠ|-vă că lrarsr|s|a se ală ir
PRlVA lreaplă de v|leză |ru ir a TRElA) |a porr|rea de pe
|oc. 0erararea ir lreapla A TRElA poale cauza deler|orarea
arore|aju|u|.
lr lralcu| uroar, esle ra| usor ir derera| să ul|||zaĠ| lreple|e
|rler|oare. La dep|asarea pe auloslradă cu acce|eraĠ|| ||re se
recorardă ul|||zarea lreple| 5 ir cazu| cul|||or cu 5 v|leze s| ê
ir cazu| cul|||or cu ê lreple.
Esle |rlerz|să corducerea cu p|c|oru| spr|j|r|l pe peda|a de
arore|aj sau rerĠ|rerea aulove||cu|u|u| ir parlă cu peda|a
de arore|aj parĠ|a| acĠ|orală. Acesl |ucru va delerr|ra uzura
exces|vă a arore|aju|u|.
3e|eclaĠ| poz|Ġ|a VAR3ARlER rura| după opr|rea corp|elă
a aulove||cu|u|u|.
0ß8ERVAĠ|E:
La temperatur| exter|oare scĄzute, pànĄ |a |ncĄ|z|rea
|ubr|ñantu|u| pentru s|stemu|u| de transm|s|e este pos|b||
ca sch|mbarea trepte|or de v|tezĄ sĄ neces|te un efort
puġ|n ma| mare. Acest |ucru este norma| s| nu afecteazĄ
transm|s|a.
Retrogradarea trepte|or de v|tezĄ
Relrodradarea corespurzăloare va irourălăĠ| ecoror|a de
corousl|o|| s| va pre|urd| durala de v|aĠă a roloru|u|.
La coooràrea ure| parle aoruple, corulaĠ| ir lreapla a doua
sau irlà|a perlru a rerĠ|re o v|leză s|dură s| a pre|urd| durala
de v|aĠă a s|sleru|u| de lràrare.
La v|rare sau |a urcarea ure| parle aoruple, corulaĠ| d|r
l|rp irlr-o lreaplă |rler|oară perlru a ev|la supraso||c|larea
roloru|u|.
8|stemu| de tracġ|une |ntegra|Ą - dotare opġ|ona|Ą
Aceaslă lurcĠ|e oleră o lracĠ|ure |rledra|ă |1w0) perrarerlă,
càrd esle recesar.
ATENĠ|E!
0acă |a corulare săr|Ġ| pesle ra| ru|l de o lreaplă de v|leză
sau se|eclaĠ| o lreaplă |rler|oară |a o v|leză de dep|asare
prea rare, puleĠ| cauza deler|orarea roloru|u|, a s|sleru|u|
de lrarsr|s|e sau a arore|aju|u|.

6omutatoru| tracġ|un|| |ntegra|e
0acă ura sau ra| ru|le roĠ| pal|rează sau dacă esle revo|e
de ra| ru|lă lorĠă de lracĠ|ure pe supraleĠe|e a|urecoase
sau acoper|le cu r|s|p sau zăpadă ira|lă, acl|vaĠ| corulaloru|
s|sleru|u| de lracĠ|ure |rledra|ă dep|asàrdu-| ir sus s|
e||oeràrdu-|. Aslle| d|lererĠ|a|u| cerlra| esle o|ocal a|ocàrdu-
se ur cup|u super|or roĠ||or d|r spale. Larpa porloca||e
alererlă s|sleru|u| de lracĠ|ure |rledra|ă se apr|rde pe
parou| de |rslrurerle. Acesl |ucru poale l rea||zal pe |oc,
|a or|ce v|leză. Perlru dezacl|vare, lradeĠ| corulaloru| ircă o
dală. Larpa de pe parou| de |rslrurerle se va sl|rde.
0ß8ERVAĠ|E:
Pentru |nformaġ|| sup||mentare, consu|taġ| paragrafu|
,E8P [Programu| e|ectron|c de stab|||tate} d|n secġ|unea
,8|stemu| e|ectron|c de contro| a| fràne|or" a acestu|
manua|.
FRÅNA 0E HÅNă
lr cazu| ir care lràra de parcare esle acĠ|orală
alurc| càrd corlaclu| esle pus, pe parou| de
|rslrurerle se va apr|rde |arpa perlru s|sleru|
de lràrare.
0ß8ERVAĠ|E:
Apr|nderea aceste| |Ąmp| nu |nd|cĄ decàt faptu| cĄ fràna
de mànĄ a fost acġ|onatĄ. Aceasta nu |nd|cĄ n|ve|u| |a care
a fost acġ|onatĄ fràna.
0acĄ fràna de mànĄ este acġ|onatĄ |n t|mpu| mersu|u|,
va ñ em|s un semna| sonor pentru avert|zarea soferu|u|.
8emna|u| va suna de 10 or| sau pànĄ |a opr|rea
autoveh|cu|u|u|.
lra|rle de parcarea aulove||cu|u|u|, as|duraĠ|-vă că esle
ap||cală lràra de ràră. Perlru a acĠ|ora lràra de ràră,
r|d|caĠ| lerr rarela. 0e asererea, poz|Ġ|oraĠ| sc||roăloru|
de v|leze ir poz|Ġ|a Parcare |lrarsr|s|e aulorală) sau
Varsar|er |lrarsr|s|e rarua|ă). Perlru a e||oera lràra de
ràră, apăsaĠ| peda|a de lràră, r|d|caĠ| usor rarela, apo|
apăsaĠ| ouloru| de |a capălu| acesle|a s| coooràĠ| rarela
corp|el pàră |a podea.
0ß8ERVAĠ|E:
Haneta fràne| de mànĄ nu va putea ñ e||beratĄ dacĄ nu o
r|d|caġ| puġ|n faġĄ de poz|ġ|a |n care se a0Ą.
Haneta fràne| de parcare
Alurc| càrd parcaĠ| ir parlă, esle |rporlarl să acĠ|oraĠ|
lràra de ràră ira|rle de a dep|asa rarela se|ecloru|u|
ir poz|Ġ|a de parcare. lr caz corlrar, sarc|ra suporlală de
recar|sru| de o|ocare a s|sleru|u| de lrarsr|s|e poale
lace d|lc||ă dep|asarea rarele| d|r poz|Ġ|a de parcare. Ca
răsură sup||rerlară de precauĠ|e, irdreplaĠ| roĠ||e d|r laĠă a|e
aulove||cu|u|u| călre oordura lroluaru|u| alurc| càrd parcaĠ|
ir parlă s| ir d|recĠ|e opusă oordur|| alurc| càrd parcaĠ| ir
rarpă.
lra|rle de parcarea aulove||cu|u|u|, lreou|e să acĠ|oraĠ|
irloldeaura lràra de ràră.
97
SISTEMUL DE FRÂNARE
Aulove||cu|u| esle prevăzul slardard cu servolràră. Fràre|e
corl|ruă să lurcĠ|oreze c||ar dacă servolràra dev|re
|rd|spor|o||ă |de exerp|u, ir cazu| acĠ|orăr|| repelale a
lràre|or cu roloru| opr|l). lr acesl caz, peda|a de lràră va
lreou| apăsală cu ru|l ra| ru|lă lorĠă decàl ir s|luaĠ|a
lurcĠ|orăr|| servolràre|.
lr cazu| ir care uru| d|r s|slere|e ||drau||ce dev|re
|roperao||, ce|ă|a|l s|sler va corl|rua să lurcĠ|oreze cu o
elc|erĠă de lràrare usor redusă. Aceasla va l usor de ses|zal
pr|r cursa ra| |urdă a peda|e| de lràră s| lorĠa de apăsare
ra| rare recesară perlru ircel|r|re sau opr|re. lr p|us, dacă
delecĠ|urea esle cauzală de o scurdere |rlerră, scăzàrd
r|ve|u| ||c||du|u| de lràră d|r c|||rdru| pr|rc|pa|, |arpa de
averl|zare a s|sleru|u| de lràrare se va apr|rde.
8|stemu| de frànare ant|b|ocare [Aß8} - dotare
opġ|ona|Ą
3|sleru| de lràrare arl|o|ocare oleră o slao|||lale spor|lă a
aulove||cu|u|u|, precur s| o elc|erĠă cresculă a lràre|or
ir rajor|lalea cazur||or. Perlru a prever| o|ocarea roĠ||or ir
cord|Ġ|| d|lc||e de lràrare, s|sleru| A83 acĠ|orează lràre|e
|rlerr|lerl.
AVERT|8HENT!
Lăsarea cop|||or resupraved|eaĠ| ir aulove||cu| esle
per|cu|oasă d|r ra| ru|le rol|ve. Cop||| sau a|le
persoare pol suler| acc|derlăr|. Cop||| lreou|e |rslru|Ġ| să
ru al|rdă lràra de parcare sau rarela sc||roăloru|u|
de v|leze. Nu |ăsaĠ| c|e|a ir corulaloru| de corlacl.
Cop||| pol acĠ|ora dearur||e s| a|le corerz| sau pol
pure ir r|scare aulove||cu|u|.
As|duraĠ|-vă că lràra de ràră esle corp|el e||oerală
ira|rle de a porr| aulove||cu|u|. lr caz corlrar, s|sleru|
de lràre poale l avar|al s| puleĠ| provoca ur acc|derl.


AVERT|8HENT!
Nu corduceĠ| apăsàrd peda|a de lràră, acesl |ucru poale
provoca deler|orarea lràre|or s| ur everlua| acc|derl.
Corducerea cu p|c|oru| spr|j|r|l pe peda|a de lràră poale
cauza supraircă|z|rea s|sleru|u| de lràrare, uzura
exces|vă a lerodour||or s| deleclarea s|sleru|u| de lràrare.
lr s|luaĠ|| de urderĠă ru veĠ| d|spure de irlreada capac|lale
de lràrare.
AVERT|8HENT!
Esle per|cu|os să corl|ruaĠ| că|ălor|a alurc| càrd |arpa
de averl|zare a s|sleru|u| de lràrare esle apr|rsă. Poale
apărea o scădere serr|lcal|vă a elc|erĠe| lràre|or sau a
slao|||lăĠ|| aulove||cu|u|u| ir l|rpu| lràrăr||. \a dura ra| ru|l
să opr|Ġ| aulove||cu|u| sau rarevrarea aceslu|a va l ra|
d|lc||ă. lrlr-o aslle| de s|luaĠ|e, puleĠ| provoca ur acc|derl.
Aulove||cu|u| lreou|e ver|lcal |red|al.
AVERT|8HENT!
AcĠ|orarea sacadală a lràre|or cu s|sler arl|o|ocare va
d|r|rua elc|erĠa aceslora s| poale corduce |a ur acc|derl.
Aceaslă acĠ|orare sacadală răresle d|slarĠa de opr|re.
Alurc| càrd dor|Ġ| să ircel|r|Ġ| sau să opr|Ġ|, acĠ|oraĠ| lerr
peda|a de lràră.
98
Larpa se apr|rde l|rp de cca. 1 securde alurc|
càrd c|e|a esle rolă ir poz|Ġ|a 0N |Porr|l) a
corulaloru|u| de corlacl.
0acă |arpa răràre apr|rsă după scurderea aceslu| |rlerva|
sau se apr|rde ir l|rpu| că|ălor|e|, lurcĠ|a arl|o|ocare a
s|sleru|u| de lràrare esle |rd|spor|o||ă. Esle recesar să
ape|aĠ| |a ur ale||er de serv|ce. 3|sleru| corverĠ|ora| de
lràrare va corl|rua irsă să lurcĠ|oreze rorra|, cu excepĠ|a
cazu|u| ir care |arpa de averl|zare a s|sleru|u| de lràrare
esle de asererea apr|rsă.
Perlru a pulea oerelc|a de avarlaje|e oler|le de s|sleru| A83,
esle recesară repararea s|sleru|u| de lràrare càl ra| curàrd
pos|o|| după apr|rderea |ărp|| de averl|zare. 0acă |arpa A83
ru se apr|rde |a rol|rea c|e|| de corlacl ir poz|Ġ|a 0N |Porr|l),
ircred|rĠaĠ| ver|lcarea oecu|u| uru| dea|er aulor|zal.
0acă alàl |arpa de averl|zare a s|sleru|u| de lràrare, càl
s| |arpa A83 răràr apr|rse, aceasla |rd|că apar|Ġ|a de
proo|ere ir lurcĠ|orarea s|sleru|u| A83 s| a s|sleru|u|
e|eclror|c de d|slr|ouĠ|e a lorĠe| de lràrare |E80). 3|sleru|
A83 lreou|e reparal |red|al.
Alurc| càrd v|leza aulove||cu|u|u| depăsesle 11 |r/|, esle
pos|o|| să auz|Ġ| ur surel spec|lc de r|că |rlers|lale, precur
s| a|le zdorole produse de rolor. Acesle zdorole |rd|că
elecluarea aulorală a ver|lcăr|| s|sleru|u| A83. Aceaslă
ver|lcare aulorală are |oc |a lecare c|c|u de lurcĠ|orare a
aulove||cu|u|u|, după depăs|rea v|leze| de 11 |r/|.
3|sleru| A83 esle acl|val |a lràrarea ir arur|le cord|Ġ|| de
drur. Pr|rlre acesle cord|Ġ|| se rurără d|eaĠa, zăpada,
p|elr|su|, der|ve|ăr||e, s|re|e de ca|e lerală, d|verse oo|ecle
alale pe carosao|| sau lràre|e orusle.
La acl|varea s|sleru|u| A83, puleĠ| ooserva urrăloare|e
lerorere:
roloru| A83 poale corl|rua să lurcĠ|oreze |o scurlă
per|oadă după opr|rea aulove||cu|u|u|)
ur surel produs de verl||e|e e|eclroradrel|ce
pu|saĠ|| a|e peda|e| de lràră
o zoră |a slàrs|lu| curse| peda|e| de lràră ir care aceasla
ru opure r|c|o rez|slerĠă.
Toale aceslea Ġ|r de lurcĠ|orarea rorra|ă a s|sleru|u| A83.
Perlru ca serra|e|e lrarsr|se corpuleru|u| să le prec|se,
loale jarle|e s| preur||e aulove||cu|u|u| lreou|e să a|oă
ace|eas| d|rers|ur| s| să le de ace|as| l|p, |ar pres|urea ir
preur| lreou|e să a|oă va|oarea corespurzăloare.
8ERV00|RE6Ġ|A
3|sleru| slardard de servod|recĠ|e va irourălăĠ| reacĠ|||e
aulove||cu|u|u| s| va lac|||la rarevre|e ir spaĠ|| slràrle.
3|sleru| recar|c de d|recĠ|e corl|ruă să lurcĠ|oreze c||ar
dacă servod|recĠ|a dev|re |rd|spor|o||ă.
Aslle|, aulove||cu|u| va pulea l ir corl|ruare corlro|al c||ar
dacă servod|recĠ|a ru esle d|spor|o||ă. lr acesle cord|Ġ||, va
l recesar ur elorl spor|l |a acĠ|orarea vo|aru|u|, ir spec|a|
|a v|leze|e loarle r|c| de dep|asare s| ir l|rpu| rarevre|or
de parcare.
AVERT|8HENT!
3|sleru| de lràrare arl|o|ocare |A83) esle supus
|ed||or lz|c||. Acesla ru poale spor| elc|erĠa lràre|or s|
a s|sleru|u| de d|recĠ|e d|rco|o de ||r|le|e perr|se de
slarea lràre|or, a preur||or s| de lracĠ|urea d|spor|o||ă.
3|sleru| A83 ru poale prever| acc|derle|e, precur
ce|e provocale de v|leza exces|vă ir v|raje, păslrarea
ure| d|slarĠe |rsulc|erle pàră |a aulove||cu|u| d|r laĠă
s| acvap|arare. Nura| corducàrd cu alerĠ|e, pr|cepere
s| precauĠ|e puleĠ| prever| acc|derle|e.
Pos|o|||lăĠ||e uru| aulove||cu| ec||pal cu s|sler A83 ru
lreou|e exp|oalale irlr-ur rod red||jerl sau per|cu|os,
care ar pulea pure ir per|co| s|durarĠa ul|||zaloru|u| sau
a a|lor persoare. Larpa A83 ror|lor|zează s|sleru|
de lràrare arl|o|ocare.AVERT|8HENT!
3|sleru| A83 |rc|ude corporerle e|eclror|ce solsl|cale
care pol l aleclale de |rlerlererĠe|e provocale de ur
ec||parerl de lrarsr|s|e rad|o |rcorecl |rsla|al. Acesle
|rlerlererĠe pol lace s|sleru| A83 |roperao||. lrsla|area
ec||parerle|or de acesl l|p lreou|e ircred|rĠală persora|u|u|
spec|a||zal.
99
0ß8ERVAĠ|E:
Zgomote|e ma| putern|ce care apar |a sfàrs|tu| curse|
vo|anu|u| sunt un fenomen norma|, care ġ|ne de
funcġ|onarea norma|Ą a s|stemu|u| de servod|recġ|e.
La porn|rea |n|ġ|a|Ą |n cond|ġ|| de temperatur| scĄzute,
pompa de servod|recġ|e poate sĄ funcġ|oneze ma| puġ|n
s||enġ|os o scurtĄ per|oadĄ de t|mp. Aceasta se datoreazĄ
||ch|du|u| dens s| rece d|n s|stemu| de servod|recġ|e.
Acest zgomot trebu|e cons|derat ca ñ|nd norma| s| nu va
afecta |n n|c| un fe| s|stemu| de d|recġ|e.
SISTEMUL DE MONITORIZARE A PRESIUNII ÎN
PNEUR| [TPH8} - 00TARE 0PĠ|0NALă
Hodu| de funcġ|onare a s|stemu|u| standard
de mon|tor|zare a pres|un|| d|n pneur| - dotare
opġ|ona|Ą
Aceasla esle |arpa de averl|zare a s|sleru|u|
de ror|lor|zare a pres|ur|| ir preur| s|luală pe
parou| de |rslrurerle.
3|sleru| de ror|lor|zare a pres|ur|| ir preur| |TPV3)
averl|zează soleru| dacă pres|urea d|r preur| esle redusă,
ul|||zàrd ca reler|rĠă pres|ur||e ,|a rece¨ recorardale.
Pres|urea ir preur| va var|a ir lurcĠ|e de lerperalură
ir lreple de 1 ps| |ê,9 |Pa) perlru lecare lucluaĠ|e de
ê,5 °C. Aceasla irsearră că pe răsura scăder||
lerperalur|| exler|oare, va scădea s| pres|urea d|r
preur|. Pres|urea ir preur| lreou|e irloldeaura red|ală
pe oaza pres|ur|| de urlare ,|a rece¨. Aceasla se releră
|a pres|urea d|r preur||e uru| aulove||cu| care ru a losl
cordus de ra| o|re de 3 ore, |a lerperalura aro|arlă.
Perlru |rlorraĠ|| reler|loare |a rodu| corecl de urlare
a preur||or, corsu|laĠ| paradralu| ,Preur||e - |rlorraĠ||
derera|e¨ d|r aceaslă secĠ|ure. Pres|urea ir preur|
cresle pe răsura corducer|| aulove||cu|u|u|. Acesl |ucru
esle rorra| s| pres|urea ru lreou|e scăzulă.
3|sleru| TPV averl|zează soleru| asupra pres|ur|| reduse
d|rlr-ur preu dacă aceasla scade suo ||r|la |rler|oară d|r
d|ler|le rol|ve, |rc|us|v d|r cauza lerperalur|| exler|oare
scăzule.
3|sleru| TPV corl|ruă să averl|zeze soleru| asupra
pres|ur|| reduse d|r preu pàră |a rered|erea s|luaĠ|e| s|
ru se va dezacl|va pàră càrd pres|urea ru al|rde sau
depăsesle va|oarea irscr|să pe el|c|ela cu pres|ur||e ,|a
rece¨. 0upă apr|rderea |ărp|| de averl|zare a s|sleru|u|
de ror|lor|zare a pres|ur|| ir preur| aceasla ru se va
sl|rde decàl după ce pres|urea esle răr|lă pàră |a
r|ve|u| va|or|| recorardale |rd|cale pe el|c|ela cu
pres|ur||e |a rece. 3|sleru| is| va aclua||za dale|e auloral
s| |arpa de averl|zare TPV se va sl|rde după ce vor l
irred|slrale pres|ur||e rod|lcale. Perlru ca |rlorraĠ|||e
să le aclua||zale, esle pos|o|| să le recesară corducerea
aulove||cu|u|u| rax|r 10 r|rule, cu o v|leză de r|r|r
25 |r/|.
0e exerp|u, pres|urea |a rece ir preur||e uru| aulove||cu|
|care slaĠ|orează de pesle 3 ore) esle, corlorr el|c|ele|,
35 ps| |211 |Pa). 0acă lerperalura aro|arlă esle de 20 °C
s| pres|urea răsurală ir preur| esle de 30 ps| |20Z |Pa), o
scădere a lerperalur|| |a -Z °C va duce |a scăderea pres|ur||
pàră |a aprox|ral|v 2ê ps| |1Z9 |Pa). Aceaslă pres|ure esle
sulc|erl de scăzulă perlru a provoca apr|rderea |ărp||
s|sleru|u| de ror|lor|zare a pres|ur|| ir preur|. Corducerea
aulove||cu|u|u| poale lace ca pres|urea să crească |a
aprox|ral|v 30 ps| |20Z |Pa), dar |arpa de averl|zare asupra
pres|ur|| d|r preur| va răràre apr|rsă. lr aceaslă s|luaĠ|e,
|arpa s|sleru|u| TPV se va sl|rde rura| după ce preur||e
au losl urlale pres|urea recorardală pe el|c|ela cu va|or||e
pres|ur|| |a rece.
AVERT|8HENT!
lr cazu| ir care as|slerĠa oler|lă de servod|recĠ|e esle
redusă, corducerea aulove||cu|u|u| poale prezerla arur|le
r|scur|. ReparaĠ|||e lreou|e elecluale ir ce| ra| scurl l|rp.
ATENĠ|E!
Ev|laĠ|, pe càl pos|o||, să rerĠ|reĠ| vo|aru| rol|l pàră |a
slàrs|lu| curse| o per|oadă irde|urdală, acesl |ucru provoacă
creslerea lerperalur|| ||c||du|u| de d|recĠ|e. Porpa de
servod|recĠ|e poale l avar|ală.
100
8|stemu| Prem|um - dotare opġ|ona|Ą
3|sleru| de ror|lor|zare a pres|ur|| d|r preur| |TPV3)
ul|||zează le|ro|od|a lără lr cu serzor| e|eclror|c| rorlaĠ|
pe jarlă perlru a ror|lor|za pres|ur||e d|r preur|. 3erzor||,
rorlaĠ| pe lecare roală ca parle a l|je| supape|, lrarsr|l
va|or||e irred|slrale a|e pres|ur|| d|r preur| călre rodu|u| de
recepĠ|e.
0ß8ERVAĠ|E:
Este foarte |mportant sĄ ver|ñcaġ| regu|at pres|unea d|n
toate ce|e patru pneur| s| sĄ menġ|neġ| pres|unea corectĄ
a acestora.
3|sleru| TPV3 |rc|ude urrăloare|e e|ererle:
rodu|u| de recepĠ|e
1 serzor| de ror|lor|zare a pres|ur|| ir preur|
3 rodu|e de dec|arsare |rorlale pe larcur||e a lre|
d|rlre ce|e palru roĠ|)
d|ler|le resaje a|e s|sleru|u| de ror|lor|zare a pres|ur||
ir preur| alsale de cerlru| e|eclror|c de |rlorraĠ|| a|
aulove||cu|u|u| |E\lC)
|arpa da|oeră de corlro| perlru pres|urea ir preur|

Avert|smente|e em|se de s|stemu| de mon|tor|zare a
pres|un|| d|n pneur|
Càrd pres|urea d|rlr-uru| sau ra| ru|le preur| esle scăzulă,
|arpa de corlro| perlru pres|urea d|r preur| se va apr|rde
pe parou| de |rslrurerle s| va l er|s ur serra| soror.
3erra|u| soror va l dec|arsal o dală |a lecare c|c|u de
apr|rdere perlru lecare ,averl|srerl¨ deleclal. lr p|us,
Cerlru| e|eclror|c de |rlorraĠ|| a| aulove||cu|u|u| |E\lC) va
alsa ur dralc a| va|or||||or) pres|ur||, |ar va|or||e reduse se vor
apr|rde |rlerr|lerl.
Añsaj pentru pres|unea scĄzutĄ d|n pneur|
0ß8ERVAĠ|E:
8|stemu| dumneavoastrĄ poate ñ setat pentru a añsa
va|or||e pres|un|| |n un|tĄġ||e P8|, kPa sau ßAR.
0ß8ERVAĠ|E:
0acĄ pres|unea d|n pneu| roġ|| de rezervĄ este scĄzutĄ,
|ampa de contro| pentru pres|un|| |n pneur| nu se va
apr|nde s| nu va ñ em|s n|c| semna|u| sonor.
0acă pres|urea d|r uru| d|rlre preur||e alale ir corlacl
cu carosao||u| esle redusă, lreou|e să opr|Ġ| càl ra| curàrd
pos|o|| s| să urlaĠ| preu| |rd|cal pr|r apr|rderea |rlerr|lerlă
pe alsaju| dralc |a va|oarea |rd|cală pe el|c|ela cu pres|ur||e
,|a rece¨. 3|sleru| is| va aclua||za dale|e auloral, pres|urea
scăzulă ru va ra| l alsală |rlerr|lerl s| |arpa de corlro|
perlru pres|urea ir preur| se va sl|rde după ce s|sleru|
pr|resle |rlorraĠ|||e aclua||zale. Perlru ca |rlorraĠ|||e să
le aclua||zale, esle pos|o|| să le recesară corducerea
aulove||cu|u|u| rax|r 10 r|rule, cu o v|leză de r|r|r
25 |r/|.
Hesaju| de avert|zare pentru ver|ñcarea s|stemu|u|
TPM
Càrd esle deleclală o delecĠ|ure a s|sleru|u|, |arpa de
corlro| perlru pres|urea d|r preur| se va apr|rde |rlerr|lerl
l|rp de ê0 de securde s| va l er|s ur serra| soror. C|c|u|
de apr|rdere a |ărp|| se va repela |a |rlerva|e de 10 r|rule,
lără er|lerea serra|u|u| soror, pàră càrd proo|era esle
rered|ală.
101
Cerlru| e|eclror|c de |rlorraĠ|| a| aulove||cu|u|u| |E\lC) va
alsa l|rp de 3 securde resaju| ,ClECK TPV 3Y3TEV¨
|\er|lcaĠ| s|sleru| TPV). Acesl resaj lexl esle urral de
|rd|caĠ|a dralcă '- -', alsală perlru va|oarea pres|ur|| s|
|rd|càrd serzoru| de ror|lor|zare a pres|ur|| a|e căru|
serra|e ru surl recepĠ|orale.
Añsaj pentru ver|ñcarea s|stemu|u| TPH
La |uarea s| purerea corlaclu|u|, aceaslă secverĠă se va
repela dacă ex|slă ircă o delecĠ|ure a s|sleru|u|. 0acă
delecĠ|urea ru ra| ex|slă, |arpa de corlro| perlru pres|urea
d|r preur| ru va ra| |ur|ra |rlerr|lerl, |ar resaju| ,ClECK
TPV 3Y3TEV¨ |\er|lcaĠ| s|sleru| TPV) ru va ra| l alsal.
0ß8ERVAĠ|E:
8|stemu| dumneavoastrĄ poate ñ setat pentru a añsa
va|or||e pres|un|| |n un|tĄġ||e P8|, kPa sau ßAR.
0ß8ERVAĠ|E:
0acĄ autoveh|cu|u| este ech|pat cu o roatĄ de rezervĄ
de d|mens|un| reduse, aceasta nu d|spune de senzor de
mon|tor|zare a pres|un||. Astfe|, roata de rezervĄ nu va ñ
supravegheatĄ de s|stemu| de mon|tor|zare a pres|un||
|n pneur| [TPH8}. |n cazu| |n care roata de rezervĄ de
d|mens|un| reduse este |n|ocu|tĄ cu roatĄ de d|mens|un|
norma|e cu o pres|unea scĄzutĄ, |a urmĄtoarea punere
a contactu|u| se va apr|nde |ampa de contro| pentru
pres|unea |n pneur|, va ñ em|s un semna| sonor s| centru|
e|ectron|c de |nformaġ|| a| autoveh|cu|u|u| [EV|6} va añsa
|nterm|tent va|oarea pres|un|| scĄzute. Totus|, dacĄ ru|aġ|
max|m 10 m|nute cu peste 25 km|h, pe añsaju| EV|6 va
apĄrea mesaju| text "6hE6K TPH 8Y8TEH" [Ver|ñcaġ|
s|stemu| TPH}. Acest text va ñ urmat de |nd|caġ|a grañcĄ
"- -" |n |ocu| va|or|| reduse a pres|un|| añsate |nterm|tent.
La urmĄtoarea punere a contactu|u|, |ampa de contro|
pentru pres|unea |n pneur| va ñ apr|nsĄ, va ñ em|s un
semna| sonor, mesaju| ,6hE6K TPH 8Y8TEH" [Ver|ñcaġ|
s|stemu| TPH} va apĄrea pe añsaju| EV|6, |ar |n |ocu|
pres|un|| pneu|u| roġ|| de rezervĄ va ñ añsat s|mbo|u| ,- -".
0upĄ repararea corespunzĄtoare a pneu|u| de d|mens|un|
norma|e s| montarea acestu|a |n |ocu| pneu|u| de roġ||
de rezervĄ de d|mens|un| reduse: s|stemu| TPH8 va
actua||za añsaju| s|stemu|u| EV|6 cu pres|unea nou|u|
pneu |n |ocu| |nd|caġ|e| ,- -" s| |ampa de contro| pentru
pres|unea |n pneur| va rĄmàne st|nsĄ càt t|mp pres|unea
d|n n|c|un pneu nu va scĄdea sub ||m|ta de avert|zare.
Pentru ca |nformaġ|||e sĄ ñe actua||zate, este pos|b|| sĄ ñe
necesarĄ conducerea autoveh|cu|u|u| max|m 10 m|nute,
cu o v|tezĄ de m|n|m 25 km|h.
ATENĠ|E!
3|sleru| TPV a losl opl|r|zal perlru preur||e s| jarle|e
or|d|ra|e. Pres|ur||e |rc|use ir s|sleru| TPV au losl
slao|||le ir lurcĠ|e de d|rers|urea preur||or aulove||cu|u|u|
durreavoaslră. FurcĠ|orarea |radecvală a s|sleru|u| sau
deler|orarea serzor||or poale surver| ir cazu| ul|||zăr|| uror
preur| de sc||ro de d|rers|ur|, l|p s|/sau rode| d|ler|le.
RoĠ||e ac||z|Ġ|orale u|ler|or pol produce delecĠ|ur| a|e
serzor||or. Perlru a ev|la deler|orarea serzor||or, ru ul|||zaĠ|
luour| cu aderl de elarsare a preur||or sau la|oare de
ec||||orare a roĠ||or dacă aulove||cu|u| durreavoaslră esle
ec||pal cu s|sler TPV.
ATENĠ|E!
Nu u|laĠ| să rorlaĠ| d|r rou capacu| supape| după
ver|lcarea sau red|area pres|ur|| ir preur|. Capacu|
irp|ed|că urezea|a s| pralu| să pălrurdă ir l|ja supape|,
provocàrd deler|orarea serzoru|u|.
102
0ß8ERVAĠ|E:
8|stemu| TPH nu este conceput pentru a |n|ocu|
mĄsur||e norma|e de |ngr|j|re s| |ntreġ|nere a|e
pneur||or s| n|c| pentru a furn|za avert|zĄr| asupra
pene|or de cauc|uc sau asupra stĄr|| pneur||or.
8|stemu| TPH nu trebu|e ut|||zat ca |nd|cator a|
pres|un|| d|n pneur| |n t|mpu| ajustĄr|| aceste|a.
Nu cont|nuaġ| cĄ|Ątor|a atunc| cànd pres|unea
|n pneur| se a0Ą mu|t sub n|ve|u| corespunzĄtor
deoarece aceasta cauzeazĄ supra|ncĄ|z|rea pneur||or,
ceea ce poate avea drept consec|nġĄ o panĄ.
Funcġ|onarea autoveh|cu|u|u| |n aceste cond|ġ|| poate,
de asemenea, spor| consumu| de combust|b|| s| poate
reduce durata de v|aġĄ a pneur||or afectànd |n ace|as|
t|mp manevrab|||tatea autoveh|cu|u|u| s| capac|tatea
de frànare.
8|stemu| THP nu vĄ scuteste de |ntreġ|nerea
corespunzĄtoare a pneur||or, soferu| ñ|nd responsab||
pentru menġ|nerea pres|un|| corecte |n pneur| ch|ar
dacĄ aceasta nu a scĄzut suñc|ent pentru a dec|ansa
apr|nderea |Ąmp|| de contro| pentru pres|unea |n
pneur|.
|nformaġ|| genera|e
Acesl d|spoz|l|v esle ir corlorr|lale cu parlea 15 a redu|||or
FCC s| R33 210 a|e lrduslrv Carada. FurcĠ|orarea s|sleru|u|
esle supusă urrăloare|or cord|Ġ||:
Acesl d|spoz|l|v ru poale cauza |rlerlererĠe roc|ve.
Acesl d|spoz|l|v lreou|e să acceple or|ce |rlerlererĠe
recepĠ|orale, |rc|us|v |rlerlererĠe|e ce pol cauza
lurcĠ|orarea redor|lă.
3erzor|| pres|ur|| d|r preur| surl acoper|Ġ| de ura d|rlre
urrăloare|e ||cerĠe:
3lale|e ur|le ......................................................KR53120123
Carada ........................................................... 2êZ1-3120123
PNEUR|LE - |NF0RHAĠ|| CENERALE
Pres|urea ir preur| esle eserĠ|a|ă perlru oura lurcĠ|orare
s| s|durarĠa aulove||cu|u|u| durreavoaslră. 0 pres|ure
recorespurzăloare ir preur| va alecla lre| aspecle rajore
a|e lurcĠ|orăr|| aulove||cu|u|u|:


1. $igurenĠe -
CorduceĠ| irloldeaura cu pres|urea corespurzăloare ir loale
preur||e.
2. Economie -
\a|or||e recorespurzăloare a|e pres|ur|| ir preur| pol
delerr|ra uzarea reur|lorră a aceslora. lr acesl caz,
durala de v|aĠă a preur||or va l ra| scurlă. 0 pres|ure
prea scăzulă ir preur| sporesle, de asererea, rez|slerĠa
|a ru|are a preur||or. lr acesl caz, corsuru| de carourarl
va l ra| rare.
AVERT|8HENT!
Preur||e urlale |a o pres|ure recorespurzăloare surl
per|cu|oase s| pol provoca acc|derle.
0 pres|ure prea scăzulă ir preur| r|csorează rez|slerĠa
aceslora s| sporesle r|scu| ure| pere de cauc|uc.
0 pres|ure prea r|d|cală reduce capac|lalea preur||or
de a aosoro| socur||e. lr acesl caz, oo|ecle|e alale pe
carosao|| s| der|ve|ăr||e aceslu|a pol provoca deler|orăr|
suoslarĠ|a|e a|e preur||or.
Preur||e cu pres|ur| d|ler|le pol provoca proo|ere |a
v|raje. lr aceaslă s|luaĠ|e, puleĠ| p|erde corlro|u| asupra
aulove||cu|u|u|.
Pres|urea prea r|d|cală sau prea scăzulă ir preur|
poale alecla rarevrao|||lalea aulove||cu|u|u|. 0 pară
de cauc|uc se poale produce orusc, cauzàrd p|erderea
corlro|u|u| asupra aulove||cu|u|u|.
103
J. Confortul ocupenĠilor si stebilitetee
eutovehiculului-
\eĠ| oerelc|a de ra| ru|l corlorl ir l|rpu| că|ălor|e| dacă
preur||e surl l urlale |a o pres|ure corespurzăloare.
urlarea exces|vă a preur||or va avea ca rezu|lal creslerea
r|ve|u|u| v|oraĠ|||or s| d|r|ruarea corlorlu|u|. Alàl o pres|ure
exces|vă càl s| ura |rsulc|erlă a preur||or aleclează
slao|||lalea aulove||cu|u|u| s| poale produce o serzaĠ|e de
răspurs le |erl, le prea rap|d a| s|sleru|u| de d|recĠ|e.
\a|or||e |reda|e a|e pres|ur|| ir ce|e palru preur| pol produce
ur răspurs reur|lorr s| |rprev|z|o|| a| s|sleru|u| de d|recĠ|e.
0acă pres|ur||e preur||or de pe ce|e două părĠ| ru surl eda|e,
aulove||cu|u| poale dev|a spre slàrda sau dreapla.
Va|or||e recomandate pentru pres|unea |n pneur|
\a|or||e recorardale, răsurale |a rece, a|e pres|ur|| ir preur|
surl |rd|cale pe cadru| porl|ere| soleru|u|, ir co|Ġu| |rler|or d|r
dreapla.
Pres|urea ir preur| lreou|e ver|lcală s| ajuslală perlru lecare
preu, ce| puĠ|r |urar. \er|lcaĠ| ra| des pres|urea ir preur|
ir cazu| ir care aceslea surl supuse uror var|aĠ|| rajore
a|e lerperalur|| exler|oare, deoarece aceasla se rod|lcă ir
lurcĠ|e de lerperalur||e exler|oare.
\a|or||e pres|ur|| prec|zale pe el|c|elă surl |rd|cale perlru
preur||e rec|. Pres|urea |a rece esle delr|lă ca pres|urea ir
preur| după o per|oadă de ce| puĠ|r 3 ore ir care aulove||cu|u|
ru a losl ul|||zal sau după o că|ălor|e de ce| ru|l 1,5 |r care
urrează ure| per|oade de 3 ore de slaĠ|orare. Pres|urea
|a rece a lecăru| preu lreou|e red|ală corlorr va|or||or
recorardale de producălor s| ru lreou|e să depăsească
va|oarea rax|ră |rd|cală pe larcu| preu|u|.
lr l|rpu| lurcĠ|orăr|| aulove||cu|u|u|, pres|urea ir preur|
poale cresle de |a 13 |a 10 |Pa |de |a 2 |a ê ps|) [de |a 0,138 |a
0,111 oarì. Nu reduceĠ| aceaslă pres|ure cresculă.
Funcġ|onarea |a v|teze mar|
Esle recorardal să corduceĠ| |a v|leze care să perr|lă
corlro|u| corespurzălor a| aulove||cu|u|u| s| care se ircadrează
ir ||r|le|e prevăzule de |ede. lr cazu| ir care red|ererlăr||e
de lralc s| cord|Ġ|||e de drur perr|l dep|asarea |a v|leza rar|,
esle |rporlarl să rerĠ|reĠ| o pres|ure corespurzăloare ir
preur|.
Pneur||e rad|a|e
Nu coro|raĠ| r|c|odală preur||e rad|a|e cu a|le l|pur| de preur|.
Tă|elur||e s| perlorăr||e preur||or rad|a|e pol l elarsale rura|
alurc| càrd apar pe supralaĠa de ru|are, dalor|lă rez|slerĠe|
pereĠ||or |alera||.
Perlru repararea preur||or rad|a|e corsu|laĠ|-vă dea|eru|.
Pat|narea roġ||or
Alurc| càrd ircercaĠ| să e||oeraĠ| ur aulove||cu| o|ocal ir
r|s|p, roro|, zăpadă sau d|eaĠă, ru rol|Ġ| roĠ||e ir do| |a v|leze
ce depăsesc 18 |r/|.
AVERT|8HENT!
Ru|area |a v|leze rar| cu aulove||cu|u| ircărcal esle
per|cu|oasă. Pres|urea sup||rerlară asupra preur||or
poale provoca pere de cauc|uc. lrlr-o aslle| de s|luaĠ|e,
puleĠ| provoca ur acc|derl drav Alurc| càrd aulove||cu|u|
esle ircărcal |a capac|lale rax|ră, ru depăs|Ġ| v|leza de
120 |r/|.
AVERT|8HENT!
Nu coro|raĠ| preur||e rad|a|e cu a|le l|pur| de preur|. lr caz
corlrar, rarevrao|||lalea aulove||cu|u|u| poale l aleclală.
lrslao|||lalea aulove||cu|u|u| ar pulea cauza ur acc|derl.
Fo|os|Ġ| irloldeaura preur| rad|a|e ir selur| de palru.
AVERT|8HENT!
0 v|leză exces|vă de pal|rare a roĠ||or poale dever|
per|cu|oasă. ForĠe|e dererale de o v|leză exces|vă de rolaĠ|e
pol cauza deler|orarea preur||or. ur preu poale exp|oda,
provocàrd acc|derle. Alurc| càrd aulove||cu|u| esle o|ocal,
v|leza de rolaĠ|e a roĠ||or ru lreou|e să depăsească 18 |r/|
ra| ru|l de 30 de securde. lrd|lererl de v|leză, ru |ăsaĠ| pe
r|rer| să se aprop|e de roĠ||e aulove||cu|u|u|.
101
|nd|cator|| de uzurĄ a benz|| de ru|are
Acesl| |rd|calor| corslau d|r oerz| irdusle cu dros|rea de
1,ê rr |1/1ê |rc|), irdropale ir care|ur||e supraleĠe| de
ru|are.
Càrd supralaĠa de ru|are esle uzală pàră |a r|ve|u| aceslor
|rd|calor|, preur||e lreou|e ir|ocu|le.
3upraircărcarea aulove||cu|u|u|, că|ălor|||e |urd| pe
vrere loarle ca|ă sau corducerea pe drurur| cu o slare
resal|slăcăloare pol produce o uzură ra| rare.
0urata de ut|||zare a pneur||or
0urala de ul|||zare a uru| preu dep|rde de d|vers| laclor|,
pr|rlre care se rurără, lără irsă a se ||r|la |a:
sl||u| de corducere
pres|urea ir preur|
d|slarĠa parcursăPăslraĠ| preur||e de rezervă irlr-ur |oc rece, uscal s| pe càl
pos|o|| càl ra| puĠ|r expus rad|aĠ|||or so|are. ProlejaĠ| preur||e
de corlaclu| cu u|e|, vase||ră s| oerz|ră.
|n|ocu|rea pneur||or
Preur||e or|d|ra|e a|e aulove||cu|u|u| durreavoaslră coro|ră
ir rod ec||||oral d|verse caracler|sl|c|. 0radu| de uzură s|
pres|urea preur||or lreou|e ver|lcale ir rod redu|al.
Esle eserĠ|a| să ir|ocu|Ġ| acesle preur| rura| cu preur|
de ca||lale s| cu pararelr| de lurcĠ|orare ec||va|erĠ|, ir
rorerlu| ir care ir|ocu|rea aceslora se |rpure |corsu|laĠ|
secĠ|urea pr|v|rd |rd|calor|| de uzură). Vorlarea uror
preur| cu caracler|sl|c| d|ler|le de ce|e or|d|ra|e poale alecla
rarevrao|||lalea, dradu| de s|durarĠă s| r|ve|u| de corlorl a|e
aulove||cu|u|u| durreavoaslră. Perlru everlua|e irlreoăr|
reler|loare |a spec|lcaĠ|||e sau capac|lăĠ||e preur||or vă
recorardăr să corlaclaĠ| dea|eru| |oca| aulor|zal.
PNEU NOU
|N0|6AT0R 0E UZURă A
PNEULUI
PNEU UZAT
AVERT|8HENT!
Preur||e s| roala de rezervă lreou|e ir|ocu|le după sase ar|,
|rd|lererl de dradu| de uzură a aceslora. Nerespeclarea
aceslu| averl|srerl poale avea drepl rezu|lal o pară oruscă
de cauc|uc. PuleĠ| p|erde corlro|u| asupra aulove||cu|u|u| s|
provoca acc|derle drave.
AVERT|8HENT!
Nu lo|os|Ġ| preur| sau jarle de d|rers|ur| sau cu
caracler|sl|c| d|ler|le de ce|e recorardale perlru
aulove||cu|u| durreavoaslră. Arur|le coro|raĠ|| de
preur| s| jarle rerecorardale pol avea ca rezu|lal
rod|lcarea d|rers|ur||or suspers|||or s| a pararelr||or
de lurcĠ|orare, aleclàrd corporlarerlu| |a v|rare s|
lràrare, precur s| rarevrao|||lalea aulove||cu|u|u|.
ReacĠ|||e aulove||cu|u|u| ir d|verse cord|Ġ|| pol dever|
|rprev|z|o||e, |ar s|slere|e de d|recĠ|e s| suspers|e
pol l so||c|lale exces|v. PuleĠ| p|erde corlro|u| asupra
aulove||cu|u|u| s| provoca acc|derle drave. Fo|os|Ġ|
rura| preur| s| jarle de d|rers|ur||e s| cu caracler|sl|c||e
aprooale perlru aulove||cu|u| durreavoaslră.
Nu ul|||zaĠ| r|c|odală ur preu de d|rers|ur| ra| r|c|
decàl ce|e erurerale pe el|c|ela cu |rlorraĠ|| despre
preur|. Fo|os|rea uru| preu ra| r|c poale avea drepl
rezu|lal supraso||c|larea s| deler|orarea preu|u|. PuleĠ|
p|erde corlro|u| asupra aulove||cu|u|u| s| provoca ur
acc|derl.
lrsla|area uror preur| cu ||r|le de v|leză d|ler|le de ce|e
recorardale poale provoca pere orusle de cauc|uc s|
p|erderea corlro|u|u| asupra aulove||cu|u|u|.
3upraso||c|larea preur||or esle per|cu|oasă.
3upraso||c|larea preur||or poale cauza producerea
ure| pere. ul|||zaĠ| preur| cu |rd|ce de sarc|ră
recorardal perlru aulove||cu|u| durreavoaslră ÷ ru
|e supraso||c|laĠ|, |rd|lererl de c|rcurslarĠe.
105
A||n|erea s| ech|||brarea
Corporerle|e suspers|e| aulove||cu|u|u| durreavoaslră
lreou|e ver|lcale s| a||r|ale alurc| càrd esle recesar, perlru
a pre|urd| càl ra| ru|l durala de v|aĠă a preur||or. 0 a||r|ere
recorespurzăloare a roĠ||or poale avea ca rezu|lal:
reducerea durale| de v|aĠă a preur||or,
uzarea |reda|ă a preur||or, de exerp|u, apar|Ġ|a de rervur|
sau uzura pe o s|rdură parle,
lerd|rĠa aulove||cu|u|u| de a dev|a spre dreapla sau
slàrda.
3| preur||e pol |rduce lerd|rĠa aulove||cu|u|u| de a se
dep|asa spre slàrda sau spre dreapla. lr acesl caz, o a||r|ere
coreclă ru va rered|a proo|era. Perlru ur d|adrosl|c corecl,
corlaclaĠ| ur dea|er aulor|zal.
A||r|erea readecvală ru va produce ir rod rorra| v|oraĠ||
a|e aulove||cu|u|u|, aceslea pulàrd l cauzale de preur||e
s| jarle|e reec||||orale. Ec||||orarea coreclă a aceslora va
reduce v|oraĠ|||e s| va irp|ed|ca sc||roarea lorre| preur||or
s| uzura reredu|ală a aceslora.
LANĠUR|LE ANT|0ERAPANTE
0alor|lă spaĠ|u|u| ||r|lal, |arĠur||e arl|deraparle ru surl
recorardale.PNEUR|LE 0E |ARNă
lr arur|le zore, se |rpure lo|os|rea preur||or de |arră ir
l|rpu| sezoru|u| rece. Preur||e slardard pol l lo|os|le ir or|ce
sezor, l|rd |derl|lcale pr|r rarcaju| V÷3 de pe perele|e
|alera| a| preu|u|.
lr cazu| ir care esle recesar să |rsla|aĠ| preur| de |arră,
lo|os|Ġ| rura| preur| de d|rers|ur| s| l|pur| ec||va|erle ce|or
or|d|ra|e. Fo|os|Ġ| preur||e de zăpadă rura| ir selur| corp|ele.
lr caz corlrar, rarevrao|||lalea s| s|durarĠa aulove||cu|u|u|
pol l aleclale.
lr derera|, preur||e de |arră au |rd|c| de v|leză ra| scăzuĠ|
decàl preur||e or|d|ra|e s| ru lreou|e ul|||zale |a v|leze
susĠ|rule de pesle 120 |r/|.
RecomandĄr| pr|v|nd |ntersch|mbarea pneur||or
Preur||e de pe purlea laĠă s| ce|e de pe purlea spale
lurcĠ|orează |a sarc|r| d|ler|le s| au lurcĠ|| de v|rare, lracĠ|ure
s| lràrare d|ler|le. 0|r acesle rol|ve, e|e au durale de v|aĠă
|reda|e s| l|rd să se uzeze ir rod d|ler|l.
PuleĠ| reduce acesle elecle pr|r |rlersc||roarea redu|ală a
preur||or. Aceasla esle recorardală ir spec|a| alurc| càrd
lo|os|Ġ| preur| perlru or|ce sezor, a căror supralaĠă de ru|are
are ur des|dr ra| adres|v. lrlersc||roarea preur||or va răr|
durala de v|ală a aceslora, va perr|le rerĠ|rerea adererĠe|
pe supraleĠe a|urecoase |roro|, zăpadă, carosao|| ured) s|
va as|dura o că|ălor|e corlorlao||ă.
RespeclaĠ| |rlerva|e|e recorardale de |rlersc||roare a
preur||or va|ao||e perlru l|pu| durreavoaslră de aulove||cu|,
pe care |e puleĠ| dăs| ir secĠ|urea ,0ralce|e acl|v|lăĠ||or de
irlreĠ|rere¨ a aceslu| rarua|. 0acă dor|Ġ|, puleĠ| eleclua
aceaslă operaĠ|ure |a |rlerva|e ra| scurle decàl ce|e |rd|cale.
Cauze|e ure| uzur| rap|de sau arorra|e lreou|e rered|ale
ira|rle de sc||roare. Veloda recorardală de |rlersc||roare
a preur||or esle prezerlală ir ||uslraĠ|a de ra| jos.
6ER|NĠE PR|V|N0 6ARßURANTUL
Aulove||cu|u| durreavoaslră esle pro|eclal perlru a
corespurde luluror red|ererlăr||or reler|loare |a er|s|| s|
perlru a as|dura o exce|erlă ecoror|e de carourarl ir
cord|Ġ|||e ul|||zăr|| oerz|re| lără p|uro de ira|lă ca||lale, cu
c|lra oclar|că de r|r|r 91.
Aulove||cu|u| lurcĠ|orează cu carourarl var||rd de |a oerz|ră
lără p|uro oo|sru|lă cu o c|lră oclar|că r|r|ră de 91 pàră
|a oerz|ră prer|ur lără p|uro cu o c|lră oclar|că r|r|ră de
98.
PR06E0URA 0E |NTER86h|HßARE
PARTEA FR0NTALă A AUT0VEh|6ULU|
|NTER86h|HßAREA PNEUR|L0R
ATENĠ|E!
Vorlarea uror preur| de a|lă d|rers|ure decàl cea a preur||or
or|d|ra|e poale delerr|ra v|lezorelru| s| corloru| de parcurs
să olere |rd|caĠ|| erorale. Corsu|laĠ|-vă cu dea|eru| ira|rle de
a ir|ocu| preur||e cu a|le|e de d|rers|ur| d|ler|le.
ATENĠ|E!
ul|||zarea aceslor |arĠur| poale duce |a deler|orarea
aulove||cu|u|u|.
10ê
Pesle 10 de producălor| de auloroo||e d|r irlreada |ure
au er|s s| susĠ|rul ur sel oroder de spec|lcaĠ|| pr|v|rd
carourarlu| |Carla Vord|a|ă a CarourarĠ||or - wwFC), ir
care surl delr|le caracler|sl|c||e carourarĠ||or care perr|l
reducerea r|ve|u|u| de er|s|| de daze, rerĠ|ràrd ir ace|as|
l|rp o lurcĠ|orare opl|ră a aulove||cu|u|u| lără a alecla
durala de v|aĠă a aceslu|a. Producăloru| recorardă lo|os|rea
carourarĠ||or care respeclă spec|lcaĠ|||e wwFC, ir cazu| ir
care acesl|a surl d|spor|o|||.
0eloraĠ|||e usoare |a luraĠ|| scăzule ru reprez|rlă ur per|co|
perlru rolor. Pe de a|lă parle, deloraĠ|||e pulerr|ce, repelale,
|a luraĠ|| rar| pol provoca avar|erea roloru|u|. lr cazu| ir care
aslle| de lerorere au |oc, corlaclaĠ| ur dea|er aulor|zal. Esle
pos|o|| ca avar|erea roloru|u| cauzală de deloraĠ|||e pulerr|ce
să ru le acoper|lă de corlraclu| de dararĠ|e.
lr alară de oerz|ra lără p|uro cu c|lra oclar|că recorardală,
puleĠ| lo|os| oerz|ră corĠ|ràrd delerderĠ| s| ad|l|v| slao|||zalor|
sau arl|-coroz|v|. Acesle l|pur| de carourarĠ| perr|l reducerea
er|s|||or de daze s| a corsuru|u|, precur s| lurcĠ|orarea
opl|ră a aulove||cu|u|u|.
8erz|ra de ca||lale scăzulă poale cauza proo|ere |a porr|re,
ca|area roloru|u| sau lurcĠ|orarea reur|lorră. lr cazu| ir
care apar aslle| de proo|ere, ircercaĠ| să lo|os|Ġ| ur a|l l|p de
carourarl ira|rle de a corlacla ur ale||er de serv|ce.
Hetano|u|
Velaro|u| poale l areslecal, ir d|verse corcerlraĠ||, cu
oerz|ra lără p|uro. ure|e l|pur| de oerz|ră corĠ|r 3º sau ra|
ru|l relaro|, irpreură cu a|le a|coo|ur|, rur|le coso|verĠ|.
Nu lo|os|Ġ| oerz|ră corĠ|ràrd relaro|.
Fo|os|rea aceslu| l|p de areslec poale cauza proo|ere
|a porr|re s| poale alecla rarevrao|||lalea, de asererea,
corporerle eserĠ|a|e a|e s|sleru|u| de a||rerlare ar pulea
l aleclale.
Proo|ere|e surver|le ca rezu|lal a| lo|os|r|| oerz|re| cu
relaro| ru surl acoper|le de corlraclu| de dararĠ|e.
ßenz|na eco|og|cĄ
lr prezerl, surl creale rureroase l|pur| de oerz|ră care
corlr|ou|e |a reducerea po|uăr||, ir spec|a| ir zore|e ir care
r|ve|u| de po|uare esle r|d|cal. Acesle ro| areslecur| produc
ra| puĠ|re rez|duur| |a ardere. ure|e d|rlre aceslea surl
curoscule, de asererea, suo derur|rea de ,roua lorru|ă
a oerz|re|¨.
Producăloru| spr|j|ră acesle elorlur| care au ca scop
reducerea po|uăr||. La ràrdu| durreavoaslră, |e puleĠ| spr|j|r|
lo|os|rd acesle l|pur| de carourarl, ir răsura ir care e|e surl
d|spor|o||e.
Ad|t|v|| pentru carburant
Nu lo|os|Ġ| or|ce l|pur| de aderĠ| de curăĠare perlru s|sleru|
de a||rerlare. Vu|le aslle| de suoslarĠe, care au ca scop
irdepărlarea dure|or s| |acur||or, pol corĠ|re so|verĠ| acl|v|
sau a|le suoslarĠe s|r||are. Aceslea pol duce |a deler|orarea
darr|lur||or de elarsare a|e s|sleru|u| de a||rerlare, precur
s| a d|alradre|.
6ER|NĠE PR|V|N0 6ARßURANTUL -
MOTOARELE DIESEL
Vajor|lalea producălor||or de carourarĠ| de ira|lă ca||lale oleră
s| rolor|ră prer|ur. \ă recorardăr lo|os|rea exc|us|vă a
carourarĠ||or de cea ra| oură ca||lale, cu o c|lră celar|că de
ce| puĠ|r 50. Perlru ra| ru|le |rlorraĠ|| pr|v|rd carourarĠ||
d|spor|o||| ir zora durreavoaslră, corlaclaĠ| ur dea|er sau
ur d|slr|ou|lor aulor|zal.
107
ALIMENTAREA CU CARBURANT
ßusonu| rezervoru|u| de carburant
8usoru| rezervoru|u| de carourarl esle s|lual pe parlea
slàrdă a aulove||cu|u|u|, suo capacu| de acces. lr cazu|
ir care ousoru| rezervoru|u| de carourarl esle p|erdul sau
deler|oral, ir|ocu|Ġ|-| rura| cu uru| corpal|o|| cu acesl l|p de
aulove||cu|.
6apacu| de acces |a buson
0ß8ERVAĠ|E:
|nch|derea duze| de a||mentare |nd|cĄ faptu| cĄ rezervoru|
este p||n.
0ß8ERVAĠ|E:
Rot|ġ| busonu| rezervoru|u| 1|4 turĄ pànĄ cànd se va auz|
un c||c. Acesta |nd|cĄ stràngerea corespunzĄtoare a
busonu|u|.
0acĄ busonu| nu este ñxat corespunzĄtor, se va apr|nde
|ampa |nd|catoare de defecġ|un|. As|guraġ|-vĄ cĄ acesta
este stràns corect dupĄ ñecare a||mentare cu carburant.
Hesaju| de avert|zare asupra ñxĄr||
necorespunzĄtoare a busonu|u| rezervoru|u|
0acă s|sleru| de d|adrosl|care a| aulove||cu|u|u| deleclează
lxarea sau |rsla|area recorespurzăloare a ousoru|u|
rezervoru|u|, pe alsaju| corloru|u| de parcurs lola|/parĠ|a|
de pe parou| de |rslrurerle va apărea resaju| '0A3CAP¨
|8u30NuL REZER\0RuLul). Corsu|laĠ| paradralu|
,Prezerlarea derera|ă a parou|u| de |rslrurerle¨ d|r
3ecĠ|urea 1 a aceslu| rarua|. 3lràrdeĠ| corecl ousoru|
rezervoru|u| s| apăsaĠ| ouloru| de reselare a corloru|u| de
parcurs perlru a dezacl|va resaju|. 0acă proo|era pers|slă,
resaju| va reapărea |a urrăloarea porr|re a aulove||cu|u|u|.
Perlru |rlorraĠ|| sup||rerlare, corsu|laĠ| ,3|sleru| de
d|adrosl|c |rledral - 080ll¨, d|r 3ecĠ|urea Z a aceslu|
rarua|.
ATENĠ|E!
ul|||zarea uru| ousor de a||rerlare cu carourarl |radecval
poale cauza deler|orarea s|sleru|u| de a||rerlare sau a
ce|u| de corlro| a| er|s|||or. ur ousor lxal recorespurzălor
poale perr|le pălrurderea |rpur|lăĠ||or ir s|sler.
ATENĠ|E!
ur ousor lxal recorespurzălor poale delerr|ra apr|rderea
|ărp|| |rd|caloare de delecĠ|ur|.
ATENĠ|E!
Perlru a ev|la vărsarea carourarlu|u|, ru adăudaĠ| carl|lăĠ|
exces|ve de carourarl.
AVERT|8HENT!
Nu luraĠ| ir aulove||cu| sau ir aprop|erea aceslu|a
càrd ousoru| rezervoru|u| esle scos sau ir l|rpu|
a||rerlăr|| cu carourarl.
Nu a||rerlaĠ| r|c|odală cu carourarl dacă roloru|
esle ir lurcĠ|ure. Acesl |ucru reprez|rlă o ircă|care a
red|ererlăr||or ir v|doare ir rajor|lalea Ġăr||or pr|v|rd
prever|rea |rcerd|||or s| va delerr|ra apr|rderea |ărp||
|rd|caloare de delecĠ|ur|.


AVERT|8HENT!
Nu urp|eĠ| cu carourarl, d|recl de |a porpă, o car|slră alală
ir |rler|oru| aulove||cu|u|u|. lr caz corlrar, puleĠ| provoca
ur |rcerd|u. R|scaĠ| să suler|Ġ| arsur|. AsezaĠ| irloldeaura
car|slre|e de oerz|ră pe păràrl ir l|rpu| urp|er||.
108
|N6ăR6AREA AUT0VEh|6ULULU|
Capac|lalea de ircărcare a aulove||cu|u|u|
0cuparĠ|| |ocur||or d|r laĠă .................................................... 2
0cuparĠ|| |ocur||or d|r spale ................................................. 3
8adaje ........................................................................... 80 |d
3arc|ra ul||ă a aulove||cu|u|u| ..................................... 120 |d
Hasa max|mĄ adm|sĄ a autoveh|cu|u|u| [CVwR}
Vasa rax|ră adr|să a aulove||cu|u|u| reprez|rlă dreulalea
lola|ă rax|ră perr|să a aceslu|a. Aceasla |rc|ude dreulalea
aulove||cu|u|u|, a soleru|u|, pasader||or s| ircărcălur|| s| sarc|ra
pe cup|aju| de lraclare. 0reulalea lola|ă a aceslora ru lreou|e
să depăsească rasa rax|ră adr|să a aulove||cu|u|u|.
TRACTAREA UNEI REMORCI
Aceaslă secĠ|ure oleră |rslrucĠ|ur| de s|durarĠă s| |rlorraĠ||
pr|v|rd ||r|le|e aulove||cu|u|u| |edale de lraclarea ure|
rerorc|. Perlru o lraclare elc|erlă |a ur r|ve| corespurzălor
de s|durarĠă, c|l|Ġ| cu alerĠ|e aceaslă secĠ|ure ira|rle de a
alasa o rerorcă |a aulove||cu|u| durreavoaslră.
Perlru a vă irscr|e ir ||r|le|e acoper|le de corlraclu| de
dararĠ|e, urraĠ| |rslrucĠ|ur||e s| recorardăr||e pr|v|rd
lraclarea ure| rerorc| |rc|use ir acesl rarua|.
0eñn|ġ|||e sarc|n||or max|me
urrăloare|e delr|Ġ|| vor lac|||la irĠe|ederea |rlorraĠ|||or
prezerlale ir corl|ruare.
Hasa max|mĄ adm|sĄ a autoveh|cu|u|u| [CVwR}
Vasa rax|ră adr|să a aulove||cu|u|u| reprez|rlă dreulalea
lola|ă rax|ră perr|să a aceslu|a. Aceasla |rc|ude dreulalea
soleru|u|, a pasader||or s| a ircărcălur|| s| sarc|ra pe cup|aju|
de lraclare. 0reulalea lola|ă a aceslora ru lreou|e să
depăsească rasa rax|ră adr|să a aulove||cu|u|u|.
Hasa tota|Ą a remorc|| [CTw}
Vasa lola|ă a rerorc|| |0Tw) reprez|rlă dreulalea rerorc||,
|a care se adaudă dreulalea ircărcălur||, corsurao||e|or
s| ec||parerlu|u| |perrarerl sau lerporar), ircărcale ir
rerorcă ir rorerlu| ir care aceasla esle dala de ul|||zare.
Veloda cea ra| |rd|cală de delerr|rare a 0Tw esle de a
lracla rerorca ircărcală pe ur càrlar perlru aulove||cu|e.
Càrlaru| lreou|e să suporle irlreada dreulale a rerorc||.
Hasa max|mĄ adm|sĄ a ansamb|u|u| autoveh|cu|-remorcĄ
[CVwR}
Aceaslă va|oare reprez|rlă dreulalea lola|ă rax|ră adr|să
a aulove||cu|u|u| s| a rerorc|| càrd surl càrlăr|le irpreură.
|ReĠ|reĠ| că rasa rax|ră adr|să a arsaro|u|u| aulove||cu|-
rerorcă |rc|ude o dreulale de ê8 |d perlru soler).
8arc|na max|mĄ adm|sĄ pe punġ| [CAwR}
3arc|ra rax|ră pe purĠ| reprez|rlă capac|lalea rax|ră de
ircărcare a purĠ||or laĠă s| spale. 0|slr|ou|Ġ| ir rod ur|lorr
ircărcălura pe ce|e două purĠ|. As|duraĠ|-vă că ru depăs|Ġ|
sarc|ra rax|ră adr|să pe lecare purle.
8arc|na pe cup|aju| de tractare [Tw}
3arc|ra pe cup|aju| de lraclare reprez|rlă lorĠa exerc|lală
de călre rerorcă asupra cup|aju|u| sler|c. lr ce|e ra| ru|le
cazur|, aceaslă va|oare ru ar lreou| să le ra| r|că de Zº sau
ra| rare de 10º d|r dreulalea rerorc||. 3arc|ra pe cup|aju|
de lraclare ru lreou|e să depăsească cea ra| r|că d|rlre
va|or||e |rd|cale perlru cup|aju| ul|||zal sau perlru suporlu|
aceslu|a. Aceasla ru lreou|e să reprez|rle ra| puĠ|r de 1º
d|r rasa rerorc|| sau să le ra| r|că de 25 |d. Treou|e
să cors|deraĠ| sarc|ra pe cup|aju| de lraclare ca parle a
ircărcălur|| aulove||cu|u|u| s| d|r sarc|ra rax|ră adr|să pe
purĠ| |0AwR).
AVERT|8HENT!
Esle eserĠ|a| ca sarc|ra rax|ră adr|să pe or|care d|rlre
ce|e două purĠ| să ru le depăs|lă. Esle per|cu|os să
depăs|Ġ| or|care d|rlre ce|e două sarc|r| rax|re adr|se.
PuleĠ| p|erde corlro|u| asupra aulove||cu|u|u| s| provoca ur
acc|derl.
AVERT|8HENT!
ur càr||d de lraclare lxal recorespurzălor poale reduce
rarevrao|||lalea, slao|||lalea s| elc|erĠa lràrăr|| s| poale
provoca ur acc|derl. Perlru |rlorraĠ|| sup||rerlare,
corsu|laĠ| producăloru| cup|aju|u| de lraclare s| a| rerorc||
sau ur dea|er spec|a||zal.
109
Zona fronta|Ą
lră|Ġ|rea s| |ăĠ|rea rax|re a|e zore| lrorla|e a rerorc||.
Atasarea cab|u|u| de tractare
Red|ererlăr||e europere reler|loare |a rerorc||e cu s|sler de
lràrare s| rasa lola|ă de pàră |a 3500 |d |rpur ec||parea
rerorc||or cu ur cup|aj sup||rerlar sau ur cao|u de lraclare.
Poz|Ġ|a recorardală perlru alasarea cao|u|u| de lraclare esle
larla slarĠală ir parou| |alera| a| suporlu|u| perlru càr||du| de
lraclare.
Cu inel de encorere
La oare|e de lraclare cu càr||d delasao||, lreceĠ| cao|u| pr|r
|re|u| de arcorare s| răsuc|Ġ|-| pr|rzàrdu-| de parlea sa
arler|oară.
Hetoda buc|e| pe càr||g detasab||

lr cazu| oare| de lraclare cu càr||d lx, pr|rdeĠ| ouc|a
d|recl ir |ocu| corespurzălor. Aceaslă a|lerral|vă lreou|e
perr|să de producăloru| rerorc|| perlru că ouc|a ar pulea
să ru le sulc|erl de rez|slerlă perlru aceaslă ul|||zare.
Hetoda buc|e| pe càr||g ñx
Fără inele de encorere
Perlru oara de lraclare cu càr||d delasao|| lreou|e să
urraĠ| procedura recorardală de producălor sau
lurr|zor.


Hetoda buc|e| pe càr||g cu gàt detasab||
lr cazu| càr||du|u| de lraclare lx, lreceĠ| cao|u| ir juru|
dàlu|u| cup|aju|u| sler|c. 0acă lxaĠ| cao|u| ir acesl rod,
ul|||zaĠ| rura| o s|rdură ouc|ă.
Hetoda buc|e| pe càr||g cu gàt ñx

110
Nola 1 - 3arc|ra pe cup|aju| de lraclare lreou|e |rc|usă ir
dreulalea lola|ă a ocuparĠ||or s| ircărcălur|| s| ru lreou|e să
depăsească va|oarea |rd|cală pe el|c|ela cu |rlorraĠ|| pr|v|rd
preur||e s| sarc|r||e adr|se. Corsu|laĠ| secĠ|urea ,Preur||e
- lrlorraĠ|| pr|v|rd s|durarĠa¨ a aceslu| rarua|.
Hasa max|mĄ a remorc|| s| sarc|na pe cup|aju| de
tractare
lrcărcălur||e arp|asale deasupra roĠ||or sau ir zora
posler|oară a rerorc|| pol cauza oa|arsarea putern|cĄ a
acesle|a, ceea ce poale duce |a p|erderea corlro|u|u| asupra
arsaro|u|u| aulove||cu|-rerorcă. lrcărcălura rerorc|| lreou|e
d|slr|ou|lă ir asa le| ircàl cea ra| rare parle a dreulăĠ|| să se
ale ir zora arler|oară a acesle|a.
Nu depăs|Ġ| sarc|ra rax|ră adr|să |rd|cală pe cup|aju| de
lraclare.
LuaĠ| ir ca|cu| urrălor|| pararelr| alurc| càrd ca|cu|aĠ|
dreulalea suporlală de purlea spale a aulove||cu|u|u|:
sarc|ra pe cup|aju| de lraclare •
dreulalea ircărcălur|| aulove||cu|u|u| s| a ec||parerle|or
|rsla|al.
dreulalea soleru|u| s| a pasader||or
0ß8ERVAĠ|E:
Reġ|neġ| cĄ greutatea remorc|| |n0uenġeazĄ greutatea
tota|Ą suportatĄ de autoveh|cu|. Nu u|taġ| cĄ dotĄr||e
opġ|ona|e a|e autoveh|cu|u|u| sunt, de asemenea, |nc|use
|n masa tota|Ą a acestu|a. Creutatea max|mĄ comb|natĄ
a ocupanġ||or s| |ncĄrcĄtur|| adm|sĄ pentru autoveh|cu|u|
dumneavoastrĄ este |nd|catĄ pe et|cheta conġ|nànd cu
|nformaġ|| despre pneur| s| sarc|n||e max|me, s|tuatĄ pe
montantu| port|ere| soferu|u|.
|nstrucġ|un| pentru tractarea une| remorc|
urraĠ| recorardăr||e de ra| jos perlru a as|dura rodarea
corespurzăloare a corporerle|or s|sleru|u| de lrarsr|s|e a|
aulove||cu|u|u| durreavoaslră:


8arc|n| max|me adm|se |a tractarea une| remorc| [masa max|mĄ a remorc||}
urrăloru| laoe| corĠ|re sarc|r||e rax|re adr|se |a lraclarea ure| rerorc| perlru lecare l|p de rolor s| lrarsr|s|e.
Hotor|Transm|s|e Hasa max|mĄ adm|sĄ a remorc|| [CTw}
fĄrĄ frànĄ
Hasa max|mĄ adm|sĄ a remorc|| [CTw}
cu frànĄ
8arc|na max|mĄ pe cup|aju| de tractare [a
se vedea nota}
2,1 | Volor pe oerz|ră / Trarsr|s|e aulorală/
rarua|ă
150 |d 1.200 |d 80 |d
2,0 | Volor d|ese|/ Trarsr|s|e rarua|ă 150 |d 1.200 |d 80 |d
V|teza max|mĄ adm|sĄ pentru un autoveh|cu| cu remorcĄ atasatĄ este de 100 km|h, exceptànd cazu| |n care reg|ementĄr||e |n v|goare |n ġara dumneavoastrĄ |mpun menġ|nerea
une| v|teze ma| scĄzute.
ATENĠ|E!
Nu lraclaĠ| o rerorcă ir pr|r|| 805 |r de lurcĠ|orare
a aulove||cu|u|u|. lr caz corlrar, aulove||cu|u| ar
pulea l avar|al.
Pe pr|r|| 805 |r de lraclare a ure| rerorc|, ru
depăs|Ġ| v|leza de 80 |r/|. ElecluaĠ| |ucrăr||e de
irlreĠ|rere |rd|cale ir 3ecĠ|urea 8 a aceslu| rarua|.
Alurc| càrd lraclaĠ| o rerorcă, ru depăs|Ġ| va|or||e
0AwR sau 0CwR.


111
Toale càr||de|e s| d|spoz|l|ve|e de lraclare lreou|e |rsla|ale
de ur spec|a||sl.
Nu depăs|Ġ| sarc|r||e rax|re adr|se perlru aulove||cu|
s| rerorcă. 3upraircărcarea poale provoca p|erderea
corlro|u|u| asupra arsaro|u|u| aulove||cu|-rerorcă,
lurcĠ|orarea delecluoasă sau deler|orarea lràre|or, a
purĠ||or, roloru|u|, s|sleru|u| de lrarsr|s|e, s|sleru|u| de
d|recĠ|e, a suspers|||or, sas|u|u| sau preur||or.
As|duraĠ| irloldeaura rerorca cu ajuloru| |arĠur||or de
s|durarĠă. CoreclaĠ| acesle |arĠur| |a cadru| sau càr||de|e
de lxare a|e aulove||cu|u|u|. LarĠur||e lreou|e coreclale
pe d|adora|ă, pe suo oara de lraclare. E|e lreou|e să le
sulc|erl de |urd| perlru a perr|le v|raje|e.
Nu parcaĠ| ir parlă ur aulove||cu| cu rerorcă alasală.
Alurc| càrd parcaĠ| aulove||cu|u|, acĠ|oraĠ| lràra de
ràră. 0acă aulove||cu|u| esle ec||pal cu lrarsr|s|e
aulorală, dep|asaĠ| rarela se|ecloru|u| ir poz|Ġ|a P
|Parcare). 8|ocaĠ| irloldeaura sau arp|asaĠ| ca|e |a roĠ||e
rerorc||.
Nu depăs|Ġ| rasa rax|ră adr|să a arsaro|u|u|
aulove||cu|-rerorcă.
0|str|bu|ġ| |ncĄrcĄtura |n autoveh|cu| s| remorcĄ |n
asa fe| |ncàt urmĄtoare|e va|or| max|me adm|se sĄ nu
ñe depĄs|te:
1. Vasă lola|ă rax|ră aulor|zală a aulove||cu|u|u|
2. Vasa rax|ră adr|să a rerorc||
3. 3arc|ra rax|ră adr|să pe purĠ|
1. 3arc|ra rax|ră pe cup|aju| de lraclare adr|să perlru
l|pu| de càr||d de lraclare ul|||zal
Tractarea une| remorc| - RecomandĄr| pr|v|nd pneur||e
- Nu alasaĠ| o rerorcă uru| aulove||cu| ce are rorlală o
roală de rezervă de d|rers|ur| reduse.
- Pres|urea preur||or esle eserĠ|a|ă perlru oura lurcĠ|orare
s| s|durarĠa aulove||cu|u|u| durreavoaslră. Perlru ra|
ru|le dela||| ir aceaslă pr|v|rĠă, corsu|laĠ| lradrerlu|
pr|v|rd pres|urea ir preur| d|r 3ecĠ|urea ,Preur||e¨.
- \er|lcaĠ|, de asererea, pres|urea ir preur||e rerorc||
ira|rle de a ircepe că|ălor|a.
- lra|rle de irceperea că|ălor|e|, ver|lcaĠ| dacă preur||e
prez|rlă serre de uzură sau deler|orare. Perlru dela|||
pr|v|rd relode|e de ver|lcare, corsu|laĠ| paradralu|
,Preur||e - lrd|calor|| de uzură a supraleĠe| de ru|are¨ d|r
cadru| aceslu| rarua|.
- Alurc| càrd ir|ocu|Ġ| ur preu, corsu|laĠ| paradralu|
,lr|ocu|rea preur||or¨ d|r secĠ|urea ,Preur||e¨ perlru
dela||| pr|v|rd procedura coreclă de ir|ocu|re a preur||or.
lrsla|area uror preur| cu |rd|ce de sarc|ră ra| rare
ru va cresle rasa rax|ră adr|să a aulove||cu|u|u| s|


sarc|ra rax|ră pe purĠ|.
Tractarea une| remorc| - Fràne|e remorc||
- Nu coreclaĠ| s|sleru| de lràrare ||drau||c sau preural|c
a| aulove||cu|u|u| |a ce| a| rerorc||. lr caz corlrar,
capac|lalea de lràrare a arsaro|u|u| aulove||cu|-
rerorcă ar pulea l aleclală. PuleĠ| provoca ur acc|derl.
- Alurc| càrd rerorca esle ec||pală cu ur s|sler ||drau||c
de lràrare, ru esle recesară prezerĠa uru| s|sler
e|eclror|c de corlro| a| lràre|or.
- Esle |rd|cal ca rerorc||e cu dreulalea pesle 150 |d să
le ec||pale cu lràre. Perlru rerorc||e a căror dreulale
depăsesle Z50 |d, lràre|e surl oo||dalor||.
AVERT|8HENT!
Traclarea ir cord|Ġ|| recorespurzăloare a ure| rerorc|
poale provoca acc|derle drave. urraĠ| acesle |rslrucĠ|ur|
perlru a vă as|dura ur r|ve| corespurzălor de s|durarĠă:
As|duraĠ| ir rod corespurzălor ircărcălura rerorc||, perlru
ca aceasla să ru se poală dep|asa ir l|rpu| că|ălor|e|. lr
cazu| ir care ircărcălura ru esle as|durală corecl, ea se
poale dep|asa ir l|rpu| că|ălor|e|. lr acesle cord|Ġ||, puleĠ|
p|erde corlro|u| asupra arsaro|u|u| aulove||cu|-rerorcă.
PuleĠ| provoca ur acc|derl.
ATENĠ|E!
0acă dreulalea rerorc||, |rc|uzàrd ircărcălura acesle|a,
depăsesle 150 |d, esle recorardală ec||parea rerorc|| cu
lràre de capac|lale adecvală. lr caz corlrar, lerodour||e se
pol uza rap|d, lorĠa recesară de acĠ|orare a peda|e| de lràră
va l ra| r|d|cală, |ar d|slarĠa de lràrare va l ra| rare.
112
AVERT|8HENT!
Nu coreclaĠ| lràre|e rerorc|| |a s|sleru| ||drau||c de lràrare
a| aulove||cu|u|u|. lr caz corlrar, s|sleru| de lràrare ar l
supraso||c|lal, ceea ce ar pulea cauza avar|erea aceslu|a. lr
cazu| ir care lràre|e ru surl lurcĠ|ora|e, puleĠ| provoca ur
acc|derl.
Alurc| càrd lraclaĠ| o rerorcă, d|slarĠa de lràrare va l ra|
rare. 0e aceea, esle recorardal să păslraĠ| o d|slarĠă ra|
rare laĠă de aulove||cu|u| d|r laĠă. lr caz corlrar, puleĠ|
provoca ur acc|derl.
Tractarea une| remorc| - LĄmp||e s| cab|ur||e e|ectr|ce a|e
remorc||
Alurc| càrd lraclaĠ| o rerorcă, |rd|lererl de d|rers|ur||e
acesle|a, esle oo||dalor|u ca aceasla să le ec||pală cu
serra||zaloare de d|recĠ|e s| |ărp| de lràră.
Rerorca poale d|spure de ur cao|u de coreclare de Z sau 13
p|r| ca dolare slardard. Fo|os|Ġ| cao|ur| s| corecloare aprooale
de călre producălor.
0ß8ERVAĠ|E:
Nu tĄ|aġ| s| nu |mb|naġ| ñre|e mĄnunch|u|u| de cab|ur| a|
autoveh|cu|u|u|.
Corex|ur||e e|eclr|ce a|e aulove||cu|u|u| surl elecluale ir
lola||lale, irsă lreou|e rea||zală coreclarea |a pr|za rerorc||.
6onectoru| cu 7 p|n|
NumĄr de
p|n|
Funcġ|e 6u|oare ñr
1 3erra||zaloru| de
d|recĠ|e slàrda
0a|oer
2 Larpa de ceaĠă spale A|oaslru
3 Vasă/rulă corură A|o
1 3erra||zaloru| de
d|recĠ|e dreapla
\erde
5 Larpa de poz|Ġ|e
dreapla spale,
|ărp||e de poz|Ġ|e
|alera|e s| s|sleru| de
||ur|rare a p|ăcuĠe| de
irralr|cu|are
o
Maro
ê Lărp||e de lràră Rosu
Z Larpa de poz|Ġ|e slàrda
spale, |ărp||e de poz|Ġ|e
|alera|e s| s|sleru| de
||ur|rare a p|ăcuĠe| de
irralr|cu|are
o

Nedru
o
3|sleru| de ||ur|rare a p|ăcuĠe| de irralr|cu|are lreou|e
coreclal aslle| ircàl r|c|o |arpă a aceslu|a să ru a|oă
corex|ure corură cu aro|| p|r| 5 s| Z.
113
6onectoru| cu 13 p|n|
NumĄr de
p|n|
Funcġ|e 6u|oare ñr
1 3erra||zaloru| de d|recĠ|e
slàrda
0a|oer
2 Larpa de ceaĠă spale A|oaslru
3
a
Vasa/Vulă corură
perlru corlacle|e |P|r||)
1,2 s| 1 - 8
A|o
1 3erra||zaloru| de d|recĠ|e
dreapla
\erde
5 Larpa de poz|Ġ|e dreapla
spale, |ărp||e de poz|Ġ|e
|alera|e s| s|sleru| de
||ur|rare a p|ăcuĠe| de
irralr|cu|are
o

Maro
ê Lărp||e de lràră Rosu
Z Larpa de poz|Ġ|e slàrda
spale, |ărp||e de poz|Ġ|e
|alera|e s| s|sleru| de
||ur|rare a p|ăcuĠe| de
irralr|cu|are
o

Nedru
8 Lărp||e de rarsar|er Rosu/ redru
9 3ursa de a||rerlare
e|eclr|că corl|ruă |÷12\)
A|o/raro
10 3ursa de a||rerlare
e|eclr|că acĠ|orală de
corulaloru| de corlacl
|÷12\)
Rosu
11
a
Relur perlru corlaclu|
|p|ru|) 10
A|o
12 Rezervă perlru a|ocare
v||loare
Rosu/a|oaslru
13
a
Relur perlru corlaclu|
|p|ru|) 9
A|o
0oservaĠ|e: a|ocarea p|ru|u| 12 a losl sc||roală de |a
,codare perlru cup|area rerorc||¨ |a ,rezervă perlru
a|ocarea v||loare¨.
a
Ce|e lre| c|rcu|le de relur ru lreou|e coreclale e|eclr|c |a
rerorcă.
o
3|sleru| de ||ur|rare a p|ăcuĠe| de irralr|cu|are lreou|e
coreclal aslle| ircàl r|c|o |arpă a aceslu|a să ru a|oă
corex|ure corură cu aro|| p|r| 5 s| Z.
RecomandĄr| pr|v|nd tractarea
lra|rle de porr|rea irlr-o că|ălor|e, exersaĠ| v|raje|e, opr|rea
s| lràrarea cu rerorca alasală, |a d|slarĠă de zore|e cu lralc
|rlers.
0acă ul|||zaĠ| ur aulove||cu| cu lrarsr|s|e rarua|ă perlru
lraclarea ure| rerorc|, loale deraraje|e lreou|e să le ir
PRlVA lreaplă de v|leză perlru a ev|la supraso||c|larea
arore|aju|u|.
RecomandĄr| pr|v|nd tractarea - tempomatu| e|ectron|c
[dotare opġ|ona|Ą}
- Nu ul|||zaĠ| acesl s|sler ir red|ur| de|uroase sau ir cord|Ġ||
de ircărcare rare.
- 0acă surv|r reducer| a|e v|leze| ra| rar| de 1ê |r/| ir
l|rpu| ul|||zăr|| lerporalu|u|, dezacl|vaĠ| s|sleru| pàră
càrd puleĠ| rever| |a v|leza de croaz|eră.
111
- ul|||zaĠ| lerporalu| pe lerer p|ar s| ir cord|Ġ|| de
ircărcare redusă a aulove||cu|u|u| perlru a elc|erl|za
corsuru| de carourarl.
RecomandĄr| pr|v|nd tractarea - s|stemu| de rĄc|re
Perlru a reduce r|scu| de supraircă|z|re a roloru|u| s| a
s|sleru|u| de lrarsr|s|e, urraĠ| |rslrucĠ|ur||e de ra| jos:
- Conduceree in ores
Alurc| càrd opr|Ġ| aulove||cu|u| perlru per|oade scurle de
l|rp, dep|asaĠ| rarela se|ecloru|u| ir poz|Ġ|a N |Neulră) s|
răr|Ġ| luraĠ|a de ra|arl|.
- Conduceree pe eutostredă
ReduceĠ| v|leza.
- $istemul de eer condiĠionet
0ezacl|vaĠ| lerporar acesl s|sler.
- Perlru ra| ru|le dela|||, corsu|laĠ| |rlorraĠ|||e pr|v|rd
lurcĠ|orarea s|sleru|u| de aer cord|Ġ|oral d|r secĠ|urea
,lrlreĠ|rerea¨ a aceslu| rarua|.
Puncte|e de ñxare a cup|aju|u| de tractare
Perlru a rerĠ|re ur r|ve| corespurzălor de elc|erĠă s|
s|durarĠă, aulove||cu|u| durreavoaslră va avea revo|e de
ur ec||parerl sup||rerlar perlru lraclarea ure| rerorc|.
Cup|aju| de lraclare lreou|e alasal aulove||cu|u|u| ir purcle|e
de lxare prevăzule pe cadru| aceslu|a. Corsu|laĠ| laoe|u| de
ra| jos perlru a |derl|lca purcle|e de lxare corespurzăloare.
Poale l recesară sau |rd|cală s| ul|||zarea a|lor ec||parerle,
precur d|spoz|l|ve de corlro| a| oa|arsu|u| rerorc|| s| de
lràrare, ec||parerl de eda||zare/coreclare a iră|Ġ|r|| rerorc||
sau od||rz| |rler|oare.
Puncte|e de ñxare a cup|aju|u| de tractare s|
d|mens|un| |n conso|Ą
A |or|lc|| de lxare pe parlea |alera|ă s|
|rler|oară a cadru|u|)
12Z,12 rr
|1Z |rc|)
8 |poale var|a ir lurcĠ|e de l|pu|
cup|aju|u| de lraclare)
912 rr |3Z |rc|)
C 522 rr |21 |rc|)
|nĄ|ġ|me max|mĄ spate
lră|Ġ|rea rax|ră a aulove||cu|u|u| reprez|rlă d|slarĠa
d|rlre axa purĠ|| spale pàră |a capălu| oare| de prolecĠ|e
spale. lră|Ġ|rea rax|ră perlru acesl aulove||cu| esle de
812 rr |33 |rc|).
TRA6TAREA RE6REAT|Vă [A UNE| RUL0TE
ET6.}
Tractarea autoveh|cu|u|u| propr|u [tractarea cu
toate ce|e patru roġ| pe so|}
0ß8ERVAĠ|E:
0acĄ autoveh|cu|u| neces|tĄ remorcare, as|guraġ|-vĄ cĄ
toate ce|e patru roġ| sunt r|d|cate de pe so|.
6ENTRUL 6UPLAJULU|
ORIFICII DE FIXARE
CENTRUL DE GREUTATE
6ENTRUL PUNĠ|| 8PATE
AL AUT0VEh|6ULU|
ATENĠ|E!
Nu lraclaĠ| aulove||cu|u| pe palru roĠ|. lr caz corlrar,
s|sleru| de lrarsr|s|e poale l avar|al.
115
11ê
6
PR06E0UR| PENTRU 6AZUR| 0E URCENĠă
8EHNAL|ZAT0ARELE 0E AVAR|E.................................................................................................................. 118
8UPRA|N6ăLZ|REA H0T0RULU|................................................................................................................... 118
|N6ăLZ|REA EX6E8|Vă A TRAN8H|8|E| AUT0HATE .................................................................................. 118
F0L08|REA 6R|6ULU| $| |NL06U|REA R0Ġ|L0R........................................................................................ 119
Amp|asarea cr|cu|u| .......................................................................................................... 119
0epoz|tarea roġ|| de rezervĄ .............................................................................................. 119
PregĄt|rea |n vederea fo|os|r|| cr|cu|u| .............................................................................. 119
|nstrucġ|un| de ut|||zare a cr|cu|u| ..................................................................................... 119
P0RN|REA A8|8TATă |N 6AZUL 0E86ăR6ăR|| ßATER|E| ......................................................................... 121
0EPLA8AREA PE 8UPRAFEĠE ALUNE60A8E ............................................................................................ 122
Acce|erarea ....................................................................................................................... 122
Tracġ|unea.......................................................................................................................... 122
EL|ßERAREA UNU| AUT0VEh|6UL ßL06AT................................................................................................ 122
TRA6TAREA UNU| AUT0VEh|6UL AVAR|AT................................................................................................. 123
6u che|a |n contact ........................................................................................................... 123
FĄrĄ che|a de contact ........................................................................................................ 123
117
8EHNAL|ZAT0ARELE 0E AVAR|E
ßutonu| semna||zatoare|or de avar|e
8uloru| serra||zaloare|or de avar|e se ală pe
parou| de |rslrurerle, suo corerz||e s|sleru|u|
de c||ral|zare. AcĠ|oraĠ| ouloru| d|r cerlru s| se
vor apr|rde alàl |ărp||e de corlro| de pe parou, càl s|
serra||zaloare|e de d|recĠ|e laĠă s| spale. AcĠ|oraĠ| d|r rou
ouloru| perlru a dezacl|va serra||zaloare|e de avar|e.
Nu ul|||zaĠ| s|sleru| de averl|zare perlru s|luaĠ|| de urderĠă
alurc| càrd aulove||cu|u| se ală ir r|scare. Acl|vaĠ|
serra||zaloare|e de avar|e rura| càrd aulove||cu|u| esle
avar|al s| prez|rlă ur r|sc perlru s|durarĠa ce|or|a|Ġ| parl|c|parĠ|
|a lralc.
0acă esle recesar să |ăsaĠ| aulove||cu|u| |a ur ale||er de
serv|ce, s|sleru| de serra||zare va corl|rua să lurcĠ|oreze
cu c|e|a scoasă d|r corulaloru| de corlacl s| aulove||cu|u|
ircu|al.
0ß8ERVAĠ|E:
0 ut|||zare |nde|ungatĄ a semna||zatoare|or de avar|e va
duce |a descĄrcarea bater|e|.
8UPRA|N6ăLZ|REA H0T0RULU|
lr or|care d|rlre s|luaĠ|||e descr|se ra| jos puleĠ| reduce
r|scu| de supraircă|z|re a roloru|u| adoplàrd răsur||e
corespurzăloare.
Pe auloslradă - ReduceĠ| v|leza.
lr lralc uroar - Alurc| càrd aulove||cu|u| esle opr|l,
corulaĠ| lrarsr|s|a ir poz|Ġ|a reulră, lără a răr| luraĠ|a
de ra|arl|.
0acă acu| |rd|caloru|u| de lerperalură ajurde ir dreplu|
rarcaju|u| h |rosu), parou| de |rslrurerle va er|le ur
serra| soror. lrlrerupeĠ| că|ălor|a cu roloru| |a ra|arl|, alurc|
càrd ru ex|slă per|co|. 0pr|Ġ| s|sleru| de aer cord|Ġ|oral s|
asleplaĠ| pàră càrd acu| |rd|caloru|u| de lerperalură rev|re
ir zora rorra|ă. lr cazu| ir care acesla răràre ir poz|Ġ|a l
|rosu) ra| ru|l de ur r|rul, opr|Ġ| |red|al roloru| s| ape|aĠ| |a
ur ale||er de serv|ce.
0ß8ERVAĠ|E:
Atunc| cànd supra|ncĄ|z|rea motoru|u| este |nev|tab||Ą,
puteġ| reduce v|teza cu care aceasta are |oc. 0acĄ s|stemu|
de aer cond|ġ|onat este act|vat, dezact|vaġ|-|. 8|stemu| de
aer cond|ġ|onat so||c|tĄ sup||mentar s|stemu| de rĄc|re a
motoru|u|, dezact|varea sa reducànd cĄ|dura suportatĄ
de acesta. 0e asemenea, puteġ| dep|asa se|ectoru|
de temperaturĄ pe va|oarea max|mĄ, puteġ| se|ecta
d|str|buġ|a aeru|u| cĄtre podea s| seta o turaġ|e r|d|catĄ a
vent||atoru|u|. Aceste setĄr| perm|t rad|atoru|u| aux|||ar sĄ
acġ|oneze ca un sup||ment a| rad|atoru|u|, reducànd astfe|
cĄ|dura d|n s|stemu| de rĄc|re a motoru|u|.


|N6ăLZ|REA EX6E8|Vă A TRAN8H|8|E|
AUTOMATE
lr l|rpu| corducer|| corslarle cu v|leză rare sau a| lraclăr||
ure| rerorc| ir rarpă, pe o d|slarĠă cors|derao||ă s| ir cord|Ġ||
de lerperalură r|d|cală, esle pos|o|| ca u|e|u| de lrarsr|s|e să
se supraircă|zească.
ATENĠ|E!
Nu corl|ruaĠ| că|ălor|a ir cazu| ir care s|sleru| de răc|re
a roloru|u| esle supraircă|z|l. Aceasla poale duce |a
avar|erea aulove||cu|u|u|. lr cazu| ir care acu| |rd|caloru|u|
de lerperalură se ală ir poz|Ġ|a 'l¨, irlrerupeĠ| că|ălor|a
cu roloru| |a ra|arl|, alurc| càrd ru ex|slă per|co|. 0pr|Ġ|
s|sleru| de aer cord|Ġ|oral s| asleplaĠ| pàră càrd acu|
|rd|caloru|u| de lerperalură rev|re ir zora rorra|ă. 0acă
acesla răràre ir poz|Ġ|a 'l¨ după elecluarea acĠ|ur||
corespurzăloare, opr|Ġ| |red|al roloru| s| ape|aĠ| |a ur
ale||er de serv|ce.
AVERT|8HENT!
ur s|sler de răc|re supraircă|z|l poale reprezerla ur
per|co|. 0urreavoaslră sau ce||a|Ġ| pasader| puleĠ| suler|
arsur| cauzale de aour sau de ||c||du| de răc|re lero|rle.
lr cazu| supraircă|z|r|| aulove||cu|u|u|, esle recorardal
să ape|aĠ| |a ur ale||er de serv|ce. lr cazu| ir care dec|deĠ|
să ver|lcaĠ| persora| s|sleru| de răc|re, corsu|laĠ| ir
prea|ao|| secĠ|urea Z a aceslu| rarua|. C|l|Ġ| cu alerĠ|e
averl|srerle|e d|r paradralu| ,Capacu| de pres|ure a|
s|sleru|u| de răc|re¨.
118
lr acesl caz, se va apr|rde |arpa de
averl|zare asupra supraircă|z|r|| lrarsr|s|e|,
|ar aulove||cu|u| va ircel|r| usor pàră càrd
lrarsr|s|a aulorală se va răc| irdeajurs perlru
a vă pulea perr|le să rever|Ġ| |a v|leza rorra|ă.
0acă rerĠ|reĠ| o v|leză rare, supraircă|z|rea va reapărea
per|od|c.
F0L08|REA 6R|6ULU| $| |NL06U|REA R0Ġ|L0R
Amp|asarea cr|cu|u|
Cr|cu| s| ràreru| aceslu|a surl depoz|lale suo podeaua
corparl|rerlu|u| perlru oadaje.
8paġ|u| de depoz|tare a roġ|| de rezervĄ s| a cr|cu|u|
0epoz|tarea roġ|| de rezervĄ
Roala de rezervă de d|rers|ur| reduse esle depoz|lală suo
podeaua corparl|rerlu|u| perlru oadaje.
8coaterea roġ|| de rezervĄ
R|d|caĠ| roc|ela porloadaju|u| s| scoaleĠ| d|spoz|l|vu| de
lxare.
PregĄt|rea |n vederea fo|os|r|| cr|cu|u|
ParcaĠ| aulove||cu|u| pe o supralaĠă slao||ă s| ur|lorră,
ev|làrd d|eaĠa sau supraleĠe|e a|urecoase, acġ|onaġ| fràna de
mànĄ s| corulaĠ| lrarsr|s|a ir poz|Ġ|a PARCARE |lrarsr|s|e
aulorală) sau VAR3ARlER |lrarsr|s|e rarua|ă). LuaĠ|
corlaclu|.
Acl|vaĠ| serra||zaloare|e de avar|e.
8|ocaĠ| alàl ir laĠă,
càl s| ir spale
roala d|adora|
opusă purclu|u| de
arp|asare a cr|cu|u|.
0e exerp|u, dacă
urrează să ir|ocu|Ġ|
roala dreapla laĠă,
o|ocaĠ| roala slàrda
spale.
Pasader|| ru lreou|e să răràră ir aulove||cu| alurc| càrd
acesla urrează să le r|d|cal cu ajuloru| cr|cu|u|.
|nstrucġ|un| de ut|||zare a cr|cu|u|
1. 3coaleĠ| arsaro|u| cr|c-rar|ve|ă d|r spaĠ|u| roĠ|| de rezervă.
Rol|Ġ| suruou| cr|cu|u| |a slàrda perlru a despr|rde rar|ve|a
s| scoaleĠ|-o d|r cr|c.AVERT|8HENT!
Nu |rlraĠ| suo ur aulove||cu| r|d|cal cu ajuloru| cr|cu|u|.
Aulove||cu|u| poale a|ureca de pe cr|c s| se poale
prăous| pesle durreavoaslră, acc|derlàrdu-vă. Nu
|rlroduceĠ| părĠ| a|e corpu|u| suo ur aulove||cu| r|d|cal
pe cr|c. Nu porr|Ġ| r|c|odală roloru| uru| aulove||cu|
r|d|cal pe cr|c. 0acă esle recesar să |rlraĠ| suo ur
aulove||cu| r|d|cal, ape|aĠ| |a serv|c|||e uru| ale||er
spec|a||zal, urde aulove||cu|u| poale l r|d|cal pe o
p|allorră.
Cr|cu| esle pro|eclal exc|us|v perlru ul|||zarea ir scopu|
ir|ocu|r|| uru| preu. Cr|cu| ru lreou|e ul|||zal perlru a
r|d|ca aulove||cu|u| ir scopu| elecluăr|| uror |rlerverĠ||
de serv|ce. Aulove||cu|u| lreou|e r|d|cal pe cr|c rura|
càrd se ală pe o supralaĠă lerră s| dreaplă. Ev|laĠ|
supraleĠe|e acoper|le de d|eaĠă sau a|urecoase.


AVERT|8HENT!
Nu ircercaĠ| să ir|ocu|Ġ| o roală alală pe parlea d|rspre lralc
alurc| càrd aulove||cu|u| esle parcal pe sosea. lr l|rp ce
lo|os|Ġ| cr|cu| sau ir|ocu|Ġ| o roală, parcaĠ| aulove||cu|u| |a o
d|slarĠă sulc|erlă de sosea, perlru a ru l acc|derlal de
ce||a|Ġ| parl|c|parĠ| |a lralc.
ßL06AĠ|
119
2. lra|rle de a r|d|ca aulove||cu|u|, s|ăo|Ġ| |irsă ru deslaceĠ|)
p|u||Ġe|e roĠ||, răsuc|rdu-|e o lură |a slàrda.
Puncte|e de amp|asare a cr|cu|u|
3. Ex|slă càle două purcle arler|oare s| posler|oare de
arp|asare a cr|cu|u| pe lecare |alură a caroser|e|. Purcle|e
arler|oare de arp|asare a cr|cu|u| surl de||r|lale de două
decupaje lr|urd||u|are, |ar ce|e posler|oare de două decupaje
dreplurd||u|are. Perlru aulove||cu|e|e dolale cu ur lr|saj
d|r p|asl|c, p|asl|cu| a losl lă|al perlru a perr|le accesu| |a
purcle|e de arp|asare a cr|cu|u| d|r caroser|e.
R|d|caĠ| aulove||cu|u| rura| càrd surleĠ| s|dur| de lxarea
coreclă a cr|cu|u|.
1. Rol|Ġ| suruou| cr|cu|u| |a slàrda pàră càrd cr|cu| poale l
poz|Ġ|oral suo purclu| de ap||care. 0dală poz|Ġ|oral cr|cu|, rol|Ġ|
suruou| cr|cu|u| |a dreapla pàră |a lxarea corespurzăloare
ir zora de susĠ|rere s|luală ce| ra| aproape de roala ce
urrează să le ir|ocu|lă. R|d|caĠ| aulove||cu|u| rura| càrd
surleĠ| s|dur| de lxarea coreclă a cr|cu|u|.
5. R|d|caĠ| aulove||cu|u| rol|rd suruou| cr|cu|u| călre dreapla
cu ajuloru| rar|ve|e|. R|d|caĠ| aulove||cu|u| doar alàl càl esle
recesar perlru a despr|rde roala de pe so| s| perlru a ooĠ|re
spaĠ|u| recesar rorlăr|| roĠ|| de rezervă. Cu càl roala esle
r|d|cală ra| puĠ|r, cu alàl aulove||cu|u| va l ra| slao||.
ê. 3coaleĠ| p|u||Ġe|e de roală s| lradeĠ| roala de pe ouluc.
VorlaĠ| roala de rezervă s| p|u||Ġe|e de roală cu capălu| cor|c
or|erlal spre roală. 3lràrdeĠ| usor p|u||Ġe|e. Perlru a ev|la
r|scu| căder|| aulove||cu|u|u| de pe cr|c, ru slràrdeĠ| p|u||Ġe|e
de roală corp|el ira|rle de a cooori aulove||cu|u|.
Z. CoooràĠ| aulove||cu|u| răsuc|rd suruou| cr|cu|u| |a slàrda.
8. 3lràrdeĠ| p|u||Ġe|e corp|el. lr l|rp ce slràrdeĠ|, apăsaĠ|
rar|ve|a ir jos. 3lràrdeĠ| p|u||Ġe|e a|lerral|v, pàră càrd
lecare d|rlre e|e a losl slràrsă de două or|. Cup|u| corecl de
slràrdere a p|u||Ġe|or roĠ||or esle de 135 Nr. 0acă ru surleĠ|
s|dur de slràrderea coreclă a p|u||Ġe|or, ver|lcaĠ|-|e cu o
c|e|e d|rarorelr|că |a ur dea|er aulor|zal sau |a ur ale||er
serv|ce.
9. lrdepărlaĠ| ca|e|e de roală s| coooràĠ| cr|cu| pàră |a
e||oerarea aceslu|a. AlasaĠ| d|r rou rar|ve|a |a arsaro|u|
cr|cu|u| s| depoz|laĠ|-| ir corparl|rerlu| roĠ|| de rezervă.
As|duraĠ| arsaro|u| ul|||zàrd r|j|oace|e puse |a d|spoz|Ġ|e.
10. AsezaĠ| roala dezurlală ir corparl|rerlu| perlru oadaje
s| reparaġ| sau |n|ocu|ġ| pneu| càt ma| curànd pos|b||.
ATENĠ|E!
Nu ircercaĠ| să arp|asaĠ| cr|cu| ir a|le poz|Ġ|| decàl ce|e
|rd|cale |a elapa 3.
AVERT|8HENT!
Nu r|d|caĠ| aulove||cu|u| ra| ru|l decàl esle recesar.
Acesla is| poale p|erde slao|||lalea s| poale a|ureca de pe
cr|c, provocàrd acc|derlarea ure| persoare d|r aprop|ere.
R|d|caĠ| aulove||cu|u| doar alàl càl esle recesar perlru
derorlarea roĠ||.
AVERT|8HENT!
lr cazu| ir care roala derorlală sau cr|cu| ru surl as|durale
corespurzălor, aceslea pol l pro|eclale ir |ao|lac|u, puràrd
ir per|co| s|durarĠa ocuparĠ||or. Arp|asaĠ| irloldeaura
roala de rezervă s| cr|cu| ir corparl|rerle|e de depoz|lare
alererle.
120
11. \er|lcaĠ| pres|urea ir preur| càl ra| curàrd pos|o||.
CoreclaĠ| pres|urea după cur esle recesar.
P0RN|REA A8|8TATă |N 6AZUL 0E86ăR6ăR||
BATERIEI
1. PurlaĠ| oc|e|ar| de prolecĠ|e s| irdepărlaĠ| o|juler|||e de
rela|, precur ceasur||e cu orăĠară rela||că sau orăĠăr||e,
care pol |rlra ir corlacl cu sursa de curerl.
2. ParcaĠ| aulove||cu|u| cu oaler|a ircărcală |a o d|slarĠă
sulc|erlă perlru coreclarea cao|ur||or de porr|re as|slală,
lără a |ăsa aulove||cu|e|e să se al|rdă. AcĠ|oraĠ| lràra de
parcare, corulaĠ| lrarsr|s|a aulorală ir poz|Ġ|a PARCARE
|lrarsr|s|a rarua|ă ir poz|Ġ|a reulră) s| |uaĠ| corlaclu| ir
aroe|e aulove||cu|e.
3. 0pr|Ġ| s|sleru| de ircă|z|re, rad|ou| s| loĠ| corsuralor|| a
căror lurcĠ|orare ru esle recesară.
1. lr|ăluraĠ| corducla de adr|s|e a aeru|u| de deasupra
oaler|e|, ul|||zàrd ce|e două suruour| de pe capac.
5. CoreclaĠ| o lsă a cao|u|u| perlru porr|re as|slală |a oorra
poz|l|vă a oaler|e| ircărcale. CoreclaĠ| cea|a|lă lsă a ace|u|as|
cao|u |a oorra poz|l|vă a oaler|e| descărcale.
AVERT|8HENT!
lr cazu| ir care roala derorlală ru esle as|durală
corespurzălor, aceasla poale l pro|eclală ir |ao|lac|u,
puràrd ir per|co| s|durarĠa ocuparĠ||or. ReparaĠ| sau
ir|ocu|Ġ| |red|al preu| dezurlal.
AVERT|8HENT!
Ev|laĠ| al|rderea verl||aloru|u| de răc|re a rad|aloru|u|
alurc| càrd desc||deĠ| capola roloru|u|. Acesla poale
|rlra ir lurcĠ|ure ir or|ce rorerl după porr|rea roloru|u|,
acc|derlàrdu-vă.
AVERT|8HENT!
Nu ircercaĠ| să irp|rdeĠ| sau să lraclaĠ| aulove||cu|u| perlru
a porr| roloru|. Aulove||cu|e|e ec||pale cu lrarsr|s|e
aulorală ru pol l porr|le ir acesl rod. Carourarlu| rears
poale pălrurde ir corverloru| cala||l|c. 0dală roloru|
porr|l, acesla se poale apr|rde, deler|oràrd corverloru| s|
aulove||cu|u|. 0acă oaler|a aulove||cu|u|u| esle descărcală,
puleĠ| lo|os| cao|ur||e perlru porr|re as|slală perlru a vă
corecla |a oaler|a uru| a|l aulove||cu|. Porr|rea as|slală
poale l per|cu|oasă dacă esle rea||zală |rcorecl. RespeclaĠ|
irlocra| procedura descr|să ra| jos.
AVERT|8HENT!
PurlaĠ| oc|e|ar| de prolecĠ|e s| irdepărlaĠ| o|juler|||e de
rela|, precur ceasur||e cu orăĠară rela||că sau orăĠăr||e,
care pol |rlra ir corlacl cu sursa de curerl. \ă puleĠ| răr|
drav.
AVERT|8HENT!
Ac|du| de oaler|e esle o so|uĠ|e coroz|vă, acesla ru lreou|e
să |rlre ir corlacl cu p|e|ea, oc||| s| |a|re|e durreavoaslră.
Nu vă ap|ecaĠ| deasupra oaler|e| alurc| càrd coreclaĠ|
c|are|e s| ru perr|leĠ| al|rderea aceslora. 0acă ac|du| |rlră
ir corlacl cu p|e|ea sau oc||| durreavoaslră, c|ăl|Ġ| |red|al
zora aleclală cu ru|lă apă.
8aler|||e dererează ||droder ir slare dazoasă, care esle
|rlarao|| s| exp|oz|v. Ev|laĠ| producerea de lăcăr| sau
scàrle| ir aprop|erea or|lc|||or de verl||aĠ|e. Nu coreclaĠ|
oaler|a descărcală |a oaler|| sau a|le surse de curerl
e|eclr|c a căror lers|ure depăsesle 12 \.
121
ê. CoreclaĠ| ce|ă|a|l cao|u, ra| irlà| |a oorra redal|vă a
oaler|e| ircărcale, apo| |a oorra redal|vă a oaler|e| descărcale.
As|duraĠ|-vă că aĠ| coreclal corecl cao|u|.
Z. 0acă aulove||cu|u| esle ec||pal cu s|sler arl|deraraj
oazal pe c|e|e cu lrarsporder, rol|Ġ| c|e|a ir poz|Ġ|a 0N
|Porr|l) a corulaloru|u| de corlacl l|rp de 3 securde ira|rle
de a o dep|asa ir poz|Ġ|a 3TART.
8. Porr|Ġ| roloru| aulove||cu|u|u| cu oaler|a ircărcală s| |ăsaĠ|-|
să lurcĠ|oreze ir do| càleva r|rule, apo| porr|Ġ| roloru|
aulove||cu|u|u| cu oaler|a descărcală.
9. Alurc| càrd decoreclaĠ| cao|ur||e de porr|re as|slală, urraĠ|
ir ord|re |rversă elape|e descr|se ra| sus. Ev|laĠ| să al|rdeĠ|
cure|e|e de lrarsr|s|e s| verl||aloru|.
0EPLA8AREA PE 8UPRAFEĠE ALUNE60A8E
Acce|erarea
Acce|erarea rap|dă pe supraleĠe urede, acoper|le de zăpadă
sau a|urecoase poale delerr|ra pal|rarea roĠ||or d|r laĠă
călre dreapla sau slàrda. Acesl lerorer surv|re alurc| càrd
roĠ||e |rolr|ce) d|r laĠă au o adererĠă d|ler|lă.
Tracġ|unea
Alurc| càrd corduceĠ| pe sose|e urede sau roro|oase, irlre
preu s| supralaĠa sose|e| se poale lorra o pe||cu|ă de apă.
Acesl lerorer esle curoscul suo rure|e de acvap|arare s|
poale cauza p|erderea parĠ|a|ă sau lola|ă a corlro|u|u| asupra
aulove||cu|u|u|, precur s| a capac|lăĠ|| de lràrare. Perlru a
reduce acesl r|sc, urraĠ| |rslrucĠ|ur||e de ra| jos:
1. ReduceĠ| v|leza alurc| càrd corduceĠ| pe p|oa|e sau pe
sose|e urede.
2. ReduceĠ| v|leza alurc| càrd irlà|r|Ġ| oă|Ġ| pe sosea.
3. lr|ocu|Ġ| preur||e de irdală ce |rd|calor|| de uzură a oerz||
de ru|are dev|r v|z|o|||.
1. VerĠ|reĠ| o pres|ure corespurzăloare ir preur|.
5. PăslraĠ| o d|slarĠă sulc|erl de rare irlre aulove||cu|u|
durreavoaslră s| ce| care ru|ează ir laĠă perlru a ev|la o
co||z|ure ir caz de opr|re oruscă a aceslu|a.
EL|ßERAREA UNU| AUT0VEh|6UL ßL06AT
0ß8ERVAĠ|E:
0acĄ autoveh|cu|u| este ech|pat cu s|stem de contro| a|
tracġ|un||, deconectaġ|-| |na|nte de a |ncerca ,ba|ansarea"
autoveh|cu|u|u|.
lr cazu| ir care aulove||cu|u| esle o|ocal ir roro|, r|s|p sau
zăpadă, esle pos|o||ă e||oerarea aceslu|a pr|r |rlerred|u|
ure| r|scăr| de oa|ars. Rol|Ġ| vo|aru| ir aroe|e sersur|
perlru a dedaja zora d|r juru| roĠ||or d|r laĠă. Apo| corulaĠ|
ir rod repelal lrarsr|s|a irlre rarsar|er s| lreapla irlà|. lr
rajor|lalea cazur||or, esle sulc|erlă o apăsare r|r|ră a
peda|e| de acce|eraĠ|e perlru rerĠ|rerea r|scăr|| de oa|ars
lără pal|rarea roĠ||or.
AVERT|8HENT!
Acce|erarea rap|dă pe supraleĠe a|urecoase esle
per|cu|oasă. TracĠ|urea |reda|ă pe roĠ||e rolr|ce poale
cauza dev|erea oruscă a aceslora. PuleĠ| p|erde corlro|u|
asupra aulove||cu|u|u| s| provoca ur acc|derl. AcĠ|oraĠ|
ircel, cu dr|jă, peda|a de acce|eraĠ|e or| de càle or| apare
r|scu| ca adererĠa preur||or să scadă |dalor|lă d|eĠ||,
zăpez||, ureze|||, roro|u|u|, r|s|pu|u| elc.).
AVERT|8HENT!
0 v|leză exces|vă de rol|re a roĠ||or poale dever| per|cu|oasă.
ForĠe|e dererale de o v|leză exces|vă de rolaĠ|e pol cauza
deler|orarea preur||or. Preu| poale exp|oda, provocàrd
acc|derle. Alurc| càrd aulove||cu|u| esle o|ocal, v|leza de
rolaĠ|e a roĠ||or ru lreou|e să depăsească 18 |r/| ra| ru|l
de 30 de securde corl|ruu. lrd|lererl de v|leză, ru |ăsaĠ|
pe r|rer| să se aprop|e de roĠ||e aulove||cu|u|u|.
122
TRA6TAREA UNU| AUT0VEh|6UL AVAR|AT
6u che|a |n contact
Transm|s|a manua|Ą s| cea automatĄ
Aulove||cu|e|e cu lracĠ|ure pe laĠă lreou|e lraclale cu roĠ||e
d|r laĠă r|d|cale, aulove||cu|e|e cu lracĠ|ure |rledra|ă lreou|e
rerorcale pe ur car|or cu p|allorră.
Toate t|pur||e de transm|s|e
0acă esle recesar să lo|os|Ġ| arur|le ec||parerle a|e
aulove||cu|u|u| ir l|rpu| lraclăr|| |slerdăloare de paror|z,
ded|vraloare elc.), c|e|a lreou|e să se ale ir poz|Ġ|a 0N
|Porr|l), ru ir poz|Ġ|a ACCE330RY |Accesor||) a corulaloru|u|
de corlacl. As|duraĠ|-vă că rarela sc||roăloru|u| răràre ir
poz|Ġ|e reulră.
FĄrĄ che|a de contact
Traclarea aulove||cu|u| cu corulaloru| de corlacl ir poz|Ġ|a
L0CK |8|ocal) reces|lă ra| ru|lă alerĠ|e. 0acă purlea spale
esle r|d|cală lreou|e ul|||zal ur sas|u ru|arl suo roĠ||e d|r
laĠă. Perlru a ev|la avar|erea aulove||cu|u|u|, ul|||zaĠ| rura|
ec||parerle de lraclare adecvale.
8aler|a esle recesară perlru a dezacl|va s|sleru| de o|ocare
a lrarsr|s|e|. lr parlea dreaplă a carcase| sc||roăloru|u|
de v|leze esle prevăzul ur capac delasao|| care vă perr|le
red|area rarua|ă a s|sleru|u|. Perlru a pulea ul|||za rarela
de suprared|are c|e|a lreou|e să le ir poz|Ġ|a porr|l a
corulaloru|u| de corlacl.
Tractarea autoveh|cu|u|u| propr|u [tractarea cu toate ce|e
patru roġ| pe so|}
ATENĠ|E!
Turarea exces|vă a roloru|u| sau o v|leză prea rare de
pal|rare a roĠ||or pol provoca supraircă|z|rea s| avar|erea
s|sleru|u| de lrarsr|s|e. Preur||e pol l, |a ràrdu| |or,
deler|orale. Nu rol|Ġ| roĠ||e |a o v|leză ra| rare de 18 |r/|.
Ev|laĠ| pal|rarea roĠ||or ra| ru|l de 30 de securde.
ATENĠ|E!
0acă aulove||cu|u| ce lreou|e rerorcal reces|lă acĠ|orarea
d|recĠ|e|, c|e|a lreou|e să se ale ir poz|Ġ|a ACCE30RY
|Accesor||), ru ir poz|Ġ|a L0CK |8|ocal) a corulaloru|u| de
corlacl.
Nu ircercaĠ| să lraclaĠ| aulove||cu|u| ul|||zàrd ur
ec||parerl de susperdare. La as|durarea aulove||cu|u|u|
pe car|oru| cu p|allorră, ru ul|||zaĠ| corporerle|e
suspers|e| laĠă sau spale ca purcle de arcorare.
Rerorcarea recorespurzăloare poale cauza deler|orarea
aulove||cu|u|u| durreavoaslră.
ATENĠ|E!
Nu lraclaĠ| aulove||cu|u| pe palru roĠ|. lr caz corlrar,
s|sleru| de lrarsr|s|e poale l avar|al.
123
121
7
|NTREĠ|NEREA AUT0VEh|6ULULU|
60HPART|HENTUL H0T0RULU| - H0T0ARELE PE ßENZ|Nă................................................................ 128
COMPARTIMENTUL MOTORULUI DIESEL ..................................................................................................... 129
8|8TEHUL |NTECRAT 0E 0|ACN08T|6 - 0ß0 || ........................................................................................ 130
Hesaju| de avert|zare asupra f|xĄr|| necorespunzĄtoare a busonu|u| rezervoru|u|........... 130
VER|F|6AREA $| PR0CRAHELE 0E |NTREĠ|NERE A 8|8TEHULU| 0E 60NTR0L AL EH|8||L0R ......... 130
P|E8ELE 0E 86h|Hß....................................................................................................................................... 131
ATEL|ERELE 0E 8ERV|6E AUT0R|ZATE....................................................................................................... 131
PR06E0UR|LE 0E |NTREĠ|NERE .................................................................................................................. 131
U|e|u| de motor .................................................................................................................. 131
8pec|f|caġ|||e u|e|u|u| de motor - motoare d|ese| .............................................................. 133
6ureaua de transm|s|e - ver|f|carea stĄr|| s| tens|un|| aceste|a ....................................... 134
ßuj|||e ................................................................................................................................ 134
6onvertoru| cata||t|c.......................................................................................................... 134
8|stemu| de contro| a| em|s|||or carteru|u| ........................................................................ 135
F||tru| de carburant ........................................................................................................... 135
F||tru| de aer a| motoru|u|.................................................................................................. 135
ßater|a [nu neces|tĄ |ntreġ|nere}........................................................................................ 135
|ntreġ|nerea s|stemu|u| de aer cond|ġ|onat ........................................................................ 136
8ervod|recġ|a - ver|f|carea ||ch|du|u| ............................................................................... 136125
Art|cu|aġ|||e sfer|ce a|e suspens|||or faġĄ ......................................................................... 137
Lubr|f|erea e|emente|or caroser|e| .................................................................................... 137
Lame|e stergĄtoare|or de parbr|z ...................................................................................... 137
Rezervoru| ||ch|du|u| de spĄ|are a parbr|zu|u| .................................................................. 137
8|stemu| de esapament ..................................................................................................... 137
|nformaġ|| genera|e pr|v|nd s|stemu| de rĄc|re - toate t|pur||e de motoare ....................... 138
|nformaġ|| spec|f|ce s|stemu|u| de rĄc|re a motoru|u| ....................................................... 140
Furtunur||e s| tubu|atura pentru v|d|vapor| ...................................................................... 140
6onex|un||e s|stemu|u| de a||mentare cu carburant .......................................................... 141
8|stemu| de frànare ........................................................................................................... 141
Transm|s|a automatĄ ......................................................................................................... 142
Transm|s|a manua|Ą .......................................................................................................... 143
Puntea motr|ce spate [R0A} - numa| |a mode|e|e cu tracġ|une |ntegra|Ą.......................... 143
Un|tatea de transfer a| energ|e| [PTU} - numa| |a mode|e|e cu tracġ|une |ntegra|Ą........... 143
|ntreġ|nerea caroser|e| s| protecġ|a |mpotr|va coroz|un|| ................................................... 143
8|CURANĠELE|H00ULUL 0E AL|HENTARE |NTECRAT [|PH}.................................................................... 146
PAR6AREA AUT0VEh|6ULULU| PE 0 PER|0A0ă |N0ELUNCATă............................................................ 147
ßE6UR|LE 0E 86h|Hß.................................................................................................................................... 148
ÎNLOCUIREA BECURILOR............................................................................................................................... 148
Farur||e .............................................................................................................................. 148
Pro|ectoare|e de ceaġĄ....................................................................................................... 149
LĄmp||e de poz|ġ|e spate, semna||zatoare|e de d|recġ|e spate s|
|Ąmp||e de marsar|er - |n|ocu|rea...................................................................................... 149
LĄmp||e p|Ącuġe| de |nmatr|cu|are ..................................................................................... 15012ê
Lampa sup||mentarĄ de frànĄ............................................................................................ 151
L|6h|0E $| 6APA6|TăĠ| .................................................................................................................................. 152
L|6h|0E, LUßR|F|ANĠ| $| P|E8E 0R|C|NALE................................................................................................ 153
Hotoru| .............................................................................................................................. 153
$as|u| ............................................................................................................................... 154

127
60HPART|HENTUL H0T0RULU| - H0T0ARELE PE ßENZ|Nă
L|6h|0UL 0E 8PăLARE
A PARBRIZULUI
REZERV0RUL L|6h|0ULU|
0E 8ERV00|RE6Ġ|E
REZERV0RUL 0E
L|6h|0 0E FRÅNă
8|CURANĠE|H00UL 0E
ALIMENTARE INTEGRAT
VA8UL 0E EXPAN8|UNE
AL L|6h|0ULU| 0E
Ră6|RE
J0JA 0E ULE| 0E
MOTOR
CAPACUL
RADIATORULUI
FILTRUL DE AER
BATERIA
ORIFICIUL DE ALIMENTARE
CU ULEI DE MOTOR
128
COMPARTIMENTUL MOTORULUI DIESEL
L|6h|0UL 0E
8ERV00|RE6Ġ|E
ORIFICIUL DE ALIMENTARE
CU ULEI DE MOTOR
REZERV0RUL 0E
L|6h|0 0E FRÅNă
8|CURANĠE [H00UL 0E
AL|HENTARE |NTECRAT}
6APA6UL VA8ULU| 0E
EXPANSIUNE
J0JA 0E ULE| 0E
MOTOR
FILTRUL DE AER
BATERIA
REZERV0RUL L|6h|0ULU| 0E
8PăLARE A PARßR|ZULU|
129
8|8TEHUL |NTECRAT 0E 0|ACN08T|6 - 0ß0 ||
Aulove||cu|u| durreavoaslră esle ec||pal cu ur s|sler
corp|ex, |rledral, de d|adrosl|c, derur|l 080 ll. 3|sleru|
ror|lor|zează lurcĠ|orarea s|sleru|u| de corlro| a| er|s|||or
de daze s| s|slere|or de corardă a roloru|u| s| lrarsr|s|e|
aulorale. Càrd acesle s|slere lurcĠ|orează corespurzălor,
aulove||cu|u| va al|rde perlorrarĠe exce|erle cu ur corsur
r|r|r de carourarl, |ar er|s|||e de daze se vor irscr|e ir
||r|le|e prevăzule de red|ererlăr||e ir v|doare.
lr cazu| ir care or|care d|r acesle s|slere reces|lă reparaĠ||,
s|sleru| 080 ll va apr|rde |arpa |rd|caloare de delecĠ|ur|.
Acesla va rerora, de asererea, codur||e d|adrosl|ce|or,
precur s| a|le |rlorraĠ||, perlru a usura sarc|ra le|r|c|aru|u|
de serv|ce care va eleclua reparaĠ|||e. 0es|, ir rajor|lalea
cazur||or, aulove||cu|u| va pulea l cordus s| ru va reces|la
lraclare, corlaclaĠ| ur dea|er aulor|zal ir ce| ra| scurl l|rp ir
scopu| elecluăr|| reparaĠ|||or.
Hesaju| de avert|zare asupra ñxĄr||
necorespunzĄtoare a busonu|u| rezervoru|u|
0upă a||rerlarea cu carourarl, s|sleru| de d|adrosl|care
a| aulove||cu|u|u| poale delecla lxarea sau |rsla|area
recorespurzăloare a ousoru|u| rezervoru|u|. Pe parou|
de |rslrurerle va l alsal resaju| 0A3CAP |8usoru|
rezervoru|u|). 3lràrdeĠ| ousoru| rezervoru|u| pàră ce acesla
se lxează cu ur surel spec|lc. Acesla |rd|că lxarea
corespurzăloare a capacu|u|. ApăsaĠ| ouloru| de reselare
a corloru|u| de parcurs perlru a dezacl|va resaju|. 0acă
proo|era pers|slă, resaju| va reapărea |a urrăloarea
porr|re a aulove||cu|u|u|. Aceasla poale |rd|ca o deler|orare a
ousoru|u|. 0acă proo|era esle deleclală de două or| |a ràrd,
s|sleru| va apr|rde |arpa |rd|caloare perlru delecĠ|ur| |VlL).
0dală rered|ală proo|era, |arpa |rd|caloare de delecĠ|ur|
se va sl|rde.
VER|F|6AREA $| PR0CRAHELE 0E |NTREĠ|NERE
A SISTEMULUI DE CONTROL AL EMISIILOR
lr arur|le Ġăr|, esle pos|o|| ca ver|lcarea s|sleru|u| de corlro|
a| er|s|||or aulove||cu|u|u| să le oo||dalor|e pr|r |ede. ur
rezu|lal redal|v a| lesle|or poale lace |rpos|o||ă irralr|cu|area
aulove||cu|u|u|.
lr cazu| slale|or ir care |edea prevede
oo||dal|v|lalea rev|z|||or s| a acl|v|lăĠ||or de
irlreĠ|rere, lesle|e vor slao||| dacă: |arpa
|rd|caloare de delecĠ|ur| |VlL) lurcĠ|orează
corecl s| ru se apr|rde ir l|rpu| lurcĠ|orăr|| roloru|u|, |ar
s|sleru| 080 esle dala de leslare.
lr rod rorra|, s|sleru| 080 poale l ul|||zal |red|al. Esle
pos|o|| irsă ca s|sleru| 080 să nu le predăl|l perlru leslare
dacă aulove||cu|u| a suler|l recerl reparaĠ|| sau dacă oaler|a
s-a descărcal sau a losl ir|ocu|lă recerl. lr cazu| ir care se
slao||esle că s|sleru| 080 ru esle predăl|l perlru elecluarea
ver|lcăr||, esle pos|o|| ca aulove||cu|u| durreavoaslră să ru
lreacă acesl lesl.
Pro|eclarea aulove||cu|u|u| durreavoaslră |rc|ude ur lesl
s|rp|u, acl|val cu ajuloru| c|e|| de corlacl, pe care i| puleĠ|
eleclua persora|, ira|rle de a vă prezerla |a cerlru| de
leslare. Perlru a slao||| dacă s|sleru| 080 esle dala de
leslare, urraĠ| |rslrucĠ|ur||e de ra| jos:
1. lrlroduceĠ| c|e|a ir corulaloru| de corlacl.
2. Rol|Ġ| c|e|a de corlacl ir poz|Ġ|a 0N |Porr|l), dar ru porr|Ġ|
roloru|.
3. lr cazu| ir care porr|Ġ| roloru|, va lreou| să re|uaĠ| leslu|
de |a ircepul.
ATENĠ|E!
Corducerea o per|oadă irde|urdală alurc| càrd |arpa
|rd|caloare de delecĠ|ur| esle apr|rsă poale cauza
delecĠ|ur| sup||rerlare a|e s|sleru|u| de corlro| a|
er|s|||or de daze. 0e asererea, acesl |ucru poale
alecla corsuru| de carourarl s| rarevrao|||lalea
aulove||cu|u|u|. ReparaĠ|||e lreou|e elecluale ira|rle de
ver|lcarea er|s|||or de daze.
0acă |arpa |rd|caloare de delecĠ|ur| |ur|rează
|rlerr|lerl ir l|rpu| lurcĠ|orăr|| roloru|u|, corverloru|
cala||l|c poale suler| deler|orăr| drave s| ex|slă
pos|o|||lalea irlreruper|| a||rerlăr|| cu ererd|e ir scurl
l|rp. CorlaclaĠ| |red|al ur ale||er de serv|ce.


130
1. lred|al după purerea corlaclu|u|, |arpa VlL se va apr|rde
ir scopu| ver|lcăr|| oecu|u|.
5. 0upă aprox|ral|v 15 securde, le:
a. |arpa VlL va ||ur|ra |rlerr|lerl l|rp de cca.
10 securde, după care va răràre apr|rsă corl|ruu pàră
|a purerea corlaclu|u| sau porr|rea roloru|u|. Aceasla
irsearră că s|sleru| 080 nu este pregĄt|t s| ru lreou|e
să vă dep|asaĠ| |a cerlru| de leslare.
o. |arpa VlL ru va ||ur|ra |rlerr|lerl, c| va răràre
apr|rsă corl|ruu pàră |a |uarea corlaclu|u| sau porr|rea
roloru|u|. Aceasla irsearră că s|sleru| 080 este
pregĄt|t s| vă puleĠ| prezerla |a cerlru| de leslare.
0acă s|sleru| 080 nu este pregĄt|t, corlaclaĠ| ur dea|er
aulor|zal sau ale||er de serv|ce. lr cazu| ir care aulove||cu|u|
durreavoaslră a suler|l recerl reparaĠ|| sau oaler|a s-a
descărcal sau a losl ir|ocu|lă de curàrd, ir rajor|lalea
cazur||or va l sulc|erl să corduceĠ| aulove||cu|u| ca de
oo|ce|, perlru a perr|le s|sleru|u| 080 să is| aclua||zeze
|rlorraĠ|||e. La reelecluarea procedur|| descr|se ra| sus, esle
pos|o|| să se delerr|re că s|sleru| 080 esle predăl|l perlru
lesl.
lrd|lererl de slarea s|sleru|u| 080, dacă |arpa VlL se
apr|rde ir l|rpu| lurcĠ|orăr|| rorra|e a aulove||cu|u|u|,
ape|aĠ| |a ur ale||er de serv|ce ira|rle de vă prezerla |a
cerlru| de leslare. Esle pos|o|| ca s|sleru| de corlro| a|
er|s|||or aulove||cu|u|u| să ru lreacă leslu| dacă |arpa VlL
se apr|rde ir l|rpu| lurcĠ|orăr|| roloru|u|.
P|E8ELE 0E 86h|Hß
Perlru a as|dura lurcĠ|orarea opl|ră a aulove||cu|u|u|,
vă recorardăr lo|os|rea p|ese|or or|d|ra|e Vopar
®
perlru
reparaĠ|| s| acl|v|lăĠ||e rorra|e/prodrarale de irlreĠ|rere.
0elecĠ|ur||e sau proo|ere|e de lurcĠ|orare cauzale de
lo|os|rea a|lor p|ese de sc||ro decàl ce|e Vopar
®
ru surl
acoper|le de dararĠ|a oler|lă de producălor.
ATEL|ERELE 0E 8ERV|6E AUT0R|ZATE
0ea|eru| durreavoaslră d|spure de persora| ca||lcal perlru
acl|v|lăĠ||e de serv|ce, precur s| de |rslrurerle s| ec||parerle
care i| perr|l să eleclueze or|ce acl|v|lăĠ| de serv|ce irlr-ur
rod proles|or|sl. 3url d|spor|o||e Varua|e de serv|ce care
corĠ|r |rlorraĠ|| dela||ale pr|v|rd acl|v|lăĠ||e de serv|ce perlru
rode|u| durreavoaslră de aulove||cu|. Corsu|laĠ| acesle
rarua|e ira|rle de a eleclua persora| acl|v|lăĠ| de irlreĠ|rere
a aulove||cu|u|u|.
0ß8ERVAĠ|E:
Hod|ñcarea |ntenġ|onatĄ a s|steme|or de contro| a|
em|s|||or de gaze const|tu|e un de||ct s| va ñ sancġ|onatĄ
conform |eg||or |n v|goare.
PR06E0UR|LE 0E |NTREĠ|NERE
lr pad|r||e urrăloare surl erurerale |ucrăr||e ob||gator|| de
irlreĠ|rere slao|||le de călre |rd|rer|| care au pro|eclal acesl
rode| de aulove||cu|.
lr alară de s|slere|e, p|ese|e s| accesor|||e care reces|lă
irlreĠ|rere per|od|că, ex|slă s| e|ererle pro|eclale perlru
a lurcĠ|ora corespurzălor lără irlreĠ|rere redu|ală. Tolus|,
ir cazu| ir care apar delecĠ|ur| |a r|ve|u| aceslora, aceslea
pol alecla perlorrarĠe|e roloru|u| sau a|e aulove||cu|u|u|.
Acesle corporerle a|e aulove||cu|u|u| lreou|e ver|lcale |a
ce| ra| r|c serr de delecĠ|ure.
U|e|u| de motor
Ver|ñcarea n|ve|u|u| u|e|u|u|
Perlru a as|dura |uor|lerea corespurzăloare a roloru|u|,
u|e|u| de rolor lreou|e rerĠ|rul perrarerl |a ur r|ve|
adecval. \er|lcaĠ| r|ve|u| u|e|u|u| |a |rlerva|e redu|ale, de
exerp|u, |a lecare a||rerlare cu carourarl.
AVERT|8HENT!
Alurc| càrd elecluaĠ| persora| |ucrăr| de irlreĠ|rere, vă
expureĠ| r|scu|u| de răr|re dravă. Nu elecluaĠ| decàl |ucrăr||e
perlru care d|spureĠ| de ec||parerlu| s| curosl|rĠe|e
recesare. lr cazu| ir care ru surleĠ| s|dur de capac|lalea
durreavoaslră de a eleclua o arur|lă |ucrare, corlaclaĠ|
ur ale||er spec|a||zal.
131
Esle recorardal să ver|lcaĠ| r|ve|u| u|e|u|u| de rolor |a
aprox|ral|v 5 r|rule după opr|rea roloru|u|, dacă acesla
al|rsese ir prea|ao|| lerperalura rorra|ă de lurcĠ|orare.
Nu ver|lcaĠ| r|ve|u| u|e|u|u| ira|rle de porr|rea roloru|u|
dacă aulove||cu|u| ru a losl ul|||zal l|rp de càleva ore, de
exerp|u, pesle roaple. \er|lcarea r|ve|u|u| u|e|u|u| de rolor
càrd acesla esle rece ru va oler| |rd|caĠ|| corecle.
JojĄ de u|e| de motor
Rezu|lalu| ver|lcăr|| va l ra| prec|s dacă aulove||cu|u| esle
parcal pe o supralaĠă or|zorla|ă s| roloru| esle ca|d. N|ve|u|
u|e|u|u| de rolor lreou|e rerĠ|rul irlre rarcaje|e VlN s|
VAX de pe joja de u|e|. Varcaje|e vor corsla irlr-o zoră
|asurală ce poarlă |rd|caĠ|a ,3AFE¨ |zoră s|dură) sau o zoră
|asurală rarcală cu VlN |a capălu| |rler|or s| cu VAX |a
capălu| super|or. Càrd r|ve|u| u|e|u|u| se s|luează ir dreplu|
rarcaju|u| |rler|or, adăudarea a 1 ||lru de u|e| va duce |a
creslerea r|ve|u|u| pàră |a rarcaju| super|or.
8ch|mbarea u|e|u|u| de motor
lrlerva|e|e de sc||roare a u|e|u|u| de rolor dep|rd de
cord|Ġ|||e de drur s| de sl||u| de corducere.
Corsu|laĠ| urrăloarea ||slă perlru a slao||| dacă ura d|r
acesle s|luaĠ|| se ap||că ir cazu| durreavoaslră.
Terperalur||e pe l|rp de z| s| de roaple surl suo 0°C.
ElecluaĠ| deseor| că|ălor|| scurle, ir lralc uroar.
Voloru| lurcĠ|orează deseor| ir do|, pe per|oade re|al|v
|urd|.
CorduceĠ| deseor| ir zore cu ru|l pral.
ElecluaĠ| deseor| că|ălor|| pe d|slarĠe ra| r|c| de 1ê |r.
Va| ru|l de 50º d|r l|rp, corduceĠ| corslarl |a v|leze
rar| s| |a lerperalur| exler|oare r|d|cale, de pesle 32°C.
CorduceĠ| cu o rerorcă.
Aulove||cu|u| esle ul|||zal ca lax|, ras|ră de po||Ġ|e sau
perlru serv|c|| de ||vrare.
CorduceĠ| ir red|r exlrarul|er sau ir deserl.

0ß8ERVAĠ|E:
0acĄ una sau ma| mu|te d|n aceste cond|ġ|| se ap||cĄ |n
cazu| dumneavoastrĄ, sch|mbaġ| u|e|u| de motor |a ñecare
5.000 km sau |a ñecare 3 |un| - or|care s|tuaġ|e ar surven|
ma| |ntà| - s| respectaġ| |nterva|e|e spec|ñcate |n grañcu|
,ß" d|n secġ|unea ,Crañce|e act|v|tĄġ||or de |ntreġ|nere"
a acestu| manua|. 0acĄ n|c|una d|n aceste cond|ġ|| nu se
ap||cĄ |n cazu| dumneavoastrĄ, respectaġ| grañcu| ,A" d|n
secġ|unea ,Crañce|e act|v|tĄġ||or de |ntreġ|nere" a acestu|
manua|.
0ß8ERVAĠ|E:
|nterva|e|e |a care sch|mbaġ| u|e|u| nu trebu|e |n n|c|un caz
sĄ depĄseascĄ recomandĄr||e d|n secġ|unea ,Crañce|e
act|v|tĄġ||or de |ntreġ|nere" d|n manua|u| de ut|||zare a joje|
de u|e| de motor.
ATENĠ|E!
Nu adăudaĠ| u|e| ir exces. 0 carl|lale exces|vă de u|e|,
|rd|cală de rarcaje|e de pe jojă descr|se ra| sus, va
produce aerarea u|e|u|u| ducàrd |a scăderea pres|ur|| s|
creslerea lerperalur|| aceslu|a. lr aroe|e s|luaĠ||, roloru|
poale l deler|oral. 0e asererea, u|ler|or corp|elăr||,
as|duraĠ|-vă de poz|Ġ|orarea s| lxarea capacu|u| or|lc|u|u|
de a||rerlare cu u|e|.
132
A|egerea u|e|u|u| de motor [pentru motoare|e pe benz|nĄ}
- a|te categor|| decàt A6EA
Perlru perlorrarĠe opl|re
s| o prolecĠ|e rax|ră
a roloru|u| ir or|ce
cord|Ġ|| de lurcĠ|orare,
producăloru| recorardă
rura| u|e|ur||e de rolor
care au pr|r|l cerl|lcalu|
APl s| care irdep||resc
cer|rĠe|e slardardu|u|
0a|r|erC|rvs|er pr|v|rd
raler|a|e|e V3-ê395.
Fo|os|Ġ| u|e| Vopar sau
ur produs ec||va|erl care respeclă spec|lcaĠ|||e V3-ê395.
Acesle u|e|ur| cerl|lcale surl rarcale, pe parlea d|r laĠă a
rec|p|erlu|u|, cu rarcaju| de cerl|lcare perlru u|e|ur| de rolor
a| lrsl|lulu|u| Arer|car de Pelro| |APl). Acesl rarcaj |rd|că
laplu| că u|e|u| a losl leslal, aprooal s| aulor|zal de călre
lrsl|lulu| Arer|car de Pelro| |APl) s| respeclă slardarde|e
|rpuse de producălor|.
A|egerea u|e|u|u| de motor [pentru motoare|e pe benz|nĄ}
- categor|| A6EA
lr Ġăr||e care lo|osesc c|as|lcarea europeară a u|e|ur||or
de rolor |rpusă de ACEA , lo|os|Ġ| u|e|ur| care irdep||resc
cer|rĠe|e ACEA A1/81, A3/81 sau A3/83.
Vàscoz|tatea u|e|u|u| de motor [motoare|e pe benz|nĄ}
8AE 5w-20 este recomandatĄ pentru toate temperatur||e
de funcġ|onare. Acest t|p de u|e| |mbunĄtĄġeste porn|rea
|a temperatur| scĄzute s| reduce consumu| de carburant.
0e asemenea, vàscoz|tatea u|e|u|u| recomandatĄ pentru
motoru| dumneavoastrĄ este prec|zatĄ s| pe busonu| de
a||mentare cu u|e| de motor.
Nu lo|os|Ġ| |uor|larĠ| care ru prez|rlă alàl rarcaju| de
cerl|lcare, càl s| dradu| |rd|cal de vàscoz|lale 3AE.
U|e|ur| de motor s|ntet|ce
Pe p|aĠă surl d|spor|o||e o ser|e de u|e|ur| de rolor s|rlel|ce
sau ser|s|rlel|ce. 0acă dec|deĠ| să lo|os|Ġ| ur aslle| de produs,
a|edeĠ| rura| u|e|ur| cerl|lcale de călre lrsl|lulu| Arer|car de
Pelro| |APl) s| a căror el|c|elă corĠ|re rarcaju| sau caledor|a
ACEA corespurzăloare s| dradu| de vàscoz|lale 3AE |rd|cal.
RespeclaĠ| dralcu| acl|v|lăĠ||or de serv|ce va|ao|| ir cazu|
durreavoaslră.
Ad|t|v|| pentru u|e|ur||e de motor
Fo|os|rea de ad|l|v| perlru u|e|u| de rolor |ir alara co|orarĠ||or
lo|os|Ġ| ir deleclarea scurder||or) ru esle recorardală de
călre producălor. u|e|u| de rolor esle produs ir urra uror
ca|cu|e exacle, |ar elc|erĠa sa poale l aleclală de lo|os|rea
ad|l|v||or.
|ndepĄrtarea u|e|u|u| de motor uzat
lrdepărlaĠ| cu dr|jă u|e|u| s| de rolor lo|os|l. u|e|u| de rolor
lo|os|l care ru esle irdepărlal ir rod corespurzălor reprez|rlă
ur per|co| perlru red|u| ircorjurălor. Perlru a ooĠ|re ra|
ru|le |rlorraĠ|| asupra rodu|u| ir care u|e|u| s| l|lre|e de u|e|
lo|os|le pol l irdepărlale ir rod corespurzălor, corlaclaĠ|
ur dea|er aulor|zal, ur ale||er de serv|ce sau o ordar|zaĠ|e
duverrarerla|ă.
F||tru| de u|e|
F||lru| de u|e| lreou|e ir|ocu|l |a lecare sc||roare a u|e|u|u|
de rolor.
A|egerea ñ|tru|u| de u|e|
Toale l|pur||e de roloare lurr|zale de producăloru|
aulove||cu|u|u| au ur l|lru de u|e| cu deo|l corp|el de ur|că
lo|os|rĠă. Fo|os|Ġ| rura| l|lre de acesl l|p. Ca||lalea l|lre|or de
sc||ro poale var|a cors|derao||. Perlru a as|dura o lurcĠ|orare
opl|ră a roloru|u|, lo|os|Ġ| rura| l|lre de ira|lă ca||lale. \ă
recorardăr lo|os|rea l|lre|or de ira|lă ca||lale Vopar.
8pec|ñcaġ|||e u|e|u|u| de motor - motoare d|ese|
Ver|ñcarea n|ve|u|u| u|e|u|u|
Perlru a as|dura |uor|lerea corespurzăloare a roloru|u|,
u|e|u| de rolor lreou|e rerĠ|rul perrarerl |a ur r|ve| adecval.
\er|lcaĠ| r|ve|u| u|e|u|u| |a |rlerva|e redu|ale, de exerp|u, |a
lecare a||rerlare cu carourarl.
133
Vorerlu| opl|r perlru ver|lcarea r|ve|u|u| u|e|u|u| de rolor
esle |a c|rc| r|rule după opr|rea uru| rolor ircă|z|l corp|el
sau ira|rle de porr|rea uru| rolor care ru a lurcĠ|oral o
per|oadă sulc|erl de irde|urdală, de exerp|u, ir l|rpu|
ropĠ||.
Rezu|lalu| ver|lcăr|| va l ra| exacl dacă aulove||cu|u| se ală
pe o supralaĠă or|zorla|ă. N|ve|u| u|e|u|u| de rolor lreou|e
rerĠ|rul irlre rarcaje|e VlN s| VAX de pe jojă. 0acă veĠ|
adăuda 1 | de u|e| alurc| càrd r|ve|u| aceslu|a se s|luează |a
rarcaju| VlN, r|ve|u| u|e|u|u| va al|rde rarcaju| VAX |a acesl
l|p de roloare.
A|egerea u|e|u|u| de motor [motoare d|ese|}
6a||tatea u|e|u|u|: ul|||zaĠ| exc|us|v u|e|ur| d|ese| s|rlel|ce,
care irdep||resc cer|rĠe|e ce|e| ra| recerle vers|ur| ACEA:
A3/83, A3/81 sau A3/81/C3.
Vàscoz|tatea: ul|||zaĠ| u|e|ur| cu drade|e de vàscoz|lale
|rd|cale ra| jos s| care se ircadrează ir ura sau ra| ru|le
d|rlre caledor|||e ACEA prezerlale |a paradralu| ,Ca||lalea
u|e|u|u|¨: 3AE 5w-30, 3AE 0w-10, 3AE 5w-10, 3AE 10w-10
sau 3AE 15w-10.
6ureaua de transm|s|e - ver|ñcarea stĄr|| s|
tens|un|| aceste|a
\er|lcaĠ| slarea s| irl|rderea luluror cure|e|or de lrarsr|s|e a|e
roloru|u| după parcurderea d|slarĠe|or spec|lcale ir dralce|e
acl|v|lăĠ||or de irlreĠ|rere. 0 curea de lrarsr|s|e |rsulc|erl
irl|rsă se poale despr|rde s| cauza delecĠ|ur|.
Cure|e|e ru lreou|e să prez|rle lă|elur|, lsur| sau serre de
|uslru|re s| lreou|e ir|ocu|le |a ce| ra| r|c serr de deler|orare
care ar pulea irp|ed|ca lurcĠ|orarea aceslora. 0acă esle
recesară ajuslarea cure|e|or, ape|aĠ| |a ur dea|er aulor|zal.
3url recesare |rslrurerle spec|a|e perlru răsurarea
corespurzăloare a lers|ur|| s| perlru a reslao||| lers|urea pe
cure|e|e de lrarsr|s|e ir raporl cu spec|lcaĠ|||e d|r laor|că.
\er|lcaĠ|, de asererea, arp|asarea cure|e|or, perlru a vă
as|dura că ru ex|slă |rlerlererĠe irlre aceslea sau cu a|le
p|ese a|e roloru|u|.
ßuj|||e
Perlru lurcĠ|orarea coreclă a roloru|u| s| a s|sleru|u|
de corlro| a| er|s|||or, ouj|||e lreou|e să se apr|rdă ir
rod corespurzălor. 8uj|||e lreou|e ir|ocu|le |a |rlerva|e|e
spec|lcale. lr cazu| apar|Ġ|e| ure| proo|ere cauzale de o
ouj|e deleclă, ir|ocu|Ġ| irlredu| sel. Perlru l|pu| corespurzălor
de ouj|| care lreou|e ul|||zale ir cazu| aulove||cu|u|u|
durreavoaslră, corsu|laĠ| el|c|ela cu dale|e roloru|u| d|r
corparl|rerlu| alererl.
6onvertoru| cata||t|c
Corverloru| cala||l|c |rpure lo|os|rea exc|us|vă a carourarlu|u|
lără p|uro. 8erz|ra cu p|uro ru perr|le corverloru|u| cala||l|c
să acĠ|oreze ca ur d|spoz|l|v de corlro| a| er|s|||or de daze.
lr cord|Ġ|| rorra|e de lurcĠ|orare, corverloru| cala||l|c ru
reces|lă irlreĠ|rere. Voloru| lreou|e irsă red|al ir rod
adecval perlru a as|dura lurcĠ|orarea coreclă a corverloru|u|
cala||l|c s| a prever| deler|orarea aceslu|a.
lr s|luaĠ|| deoseo|le, care |rp||că proo|ere drave de
lurcĠ|orare a roloru|u|, ur r|ros de raler|a| ars poale |rd|ca
ircă|z|rea exces|vă a corverloru|u| cala||l|c. lr aceaslă s|luaĠ|e,
aulove||cu|u| lreou|e opr|l |red|al, perlru ca roloru| să se
poală răc|. CorlaclaĠ| |red|al ur ale||er de serv|ce perlru a
eleclua reparaĠ|||e care se |rpur, |rc|us|v red|area roloru|u|
ir corlorr|lale cu spec|lcaĠ|||e producăloru|u|.
ATENĠ|E!
0acă aulove||cu|u| ru esle rerĠ|rul irlr-o slare
corespurzăloare de lurcĠ|orare, corverloru| cala||l|c poale
l avar|al. lr cazu| apar|Ġ|e| uror proo|ere de lurcĠ|orare
a roloru|u|, ir spec|a| ir caz de raleur| sau de reducere
serr|lcal|vă a perlorrarĠe|or, corlaclaĠ| ur ale||er de
serv|ce ir ce| ra| scurl l|rp. lr cazu| ir care aulove||cu|u|
corl|ruă să lurcĠ|oreze ir acesle cord|Ġ||, corverloru|
cala||l|c se poale supraircă|z|, ceea ce poale duce |a
avar|erea aceslu|a sau a aulove||cu|u|u|.
AVERT|8HENT!
ur s|sler de esaparerl supraircă|z|l poale cauza ur
|rcerd|u dacă parcaĠ| pe supraleĠe cu raler|a|e |rlarao||e.
Pr|rlre aceslea se rurără s| |aroa sau lrurze|e care
|rlră ir corlacl cu s|sleru| de esaparerl. Nu parcaĠ| s|
ru corduceĠ| aulove||cu|u| ir zore ir care s|sleru| de
esaparerl a| aulove||cu|u|u| poale |rlra ir corlacl cu
raler|a|e |rlarao||e.
131
Perlru a reduce r|scu| de deler|orare a corverloru|u| cala||l|c:
Nu opr|Ġ| roloru| s| ru |uaĠ| corlaclu| alurc| càrd
aulove||cu|u| se ală ir r|scare cu o lreaplă de v|leză
cup|ală.
Nu ircercaĠ| să porr|Ġ| roloru| pr|r lraclarea sau
irp|rderea aulove||cu|u|u|.
Nu |ăsaĠ| roloru| să lurcĠ|oreze ir do| ir cazu| ir
care ex|slă lre a|e ouj|||or decoreclale o per|oadă
irde|urdală.
8|stemu| de contro| a| em|s|||or carteru|u|
FurcĠ|orarea adecvală a aceslu| s|sler reces|lă irdepărlarea
rez|duur||or acuru|ale. Pe răsura cresler|| d|slarĠe| parcurse
cu aulove||cu|u|, ir supapa PC\ s| pasaje se pol acuru|a
rez|duur|. 0acă o supapă ru lurcĠ|orează corespurzălor,
aceasla lreou|e ir|ocu|lă cu ura rouă. Nu lNCERCAğl 3Ă
CuRĂğAğl \EClEA 3uPAPĂ PC\l
\er|lcaĠ| dacă lurluru| de verl||aĠ|e esle deler|oral sau oolural
de depurer|. lr|ocu|Ġ|-| dacă esle recesar.
F||tru| de carburant
ur l|lru de carourarl oolural poale irdreura porr|rea sau
||r|la v|leza aulove||cu|u|u| |p|erderea puler||). lr cazu| ir care
o carl|lale rare de rez|duur| se acuru|ează ir rezervoru| de
carourarl, poale l recesară ir|ocu|rea lrecverlă a l|lru|u|. lr
acesl scop, corlaclaĠ| ur dea|er aulor|zal.F||tru| de aer a| motoru|u|
lr cord|Ġ|| rorra|e de corducere, ir|ocu|Ġ| l|lru| de aer |a
|rlerva|e|e |rd|cale de dralcu| ,A¨. Tolus|, dacă elecluaĠ|
că|ălor|| lrecverle ir zore cu ru|l pral sau ir cord|Ġ|| d|lc||e,
l|lru| de aer ar lreou| ver|lcal s| ir|ocu|l, dacă esle cazu|, |a
|rlerva|e|e spec|lcale ir dralcu| ,8¨.
ßater|a [nu neces|tĄ |ntreġ|nere}
Nu esle recesar să adăudaĠ| apă sau să elecluaĠ| |ucrăr|
per|od|ce de irlreĠ|rere.
AVERT|8HENT!
F||lru| de aer poale reprezerla ur e|ererl de prolecĠ|e
ir cazu| uru| raleu a| roloru|u|. Nu derorlaĠ| l|lru| de
aer decàl ir s|luaĠ|||e ir care acesl |ucru esle recesar
perlru elecluarea uror reparaĠ|| sau |ucrăr| de irlreĠ|rere.
As|duraĠ|-vă că r|c|o persoară ru se ală ir aprop|erea
corparl|rerlu|u| roloru|u| alurc| càrd porr|Ġ| roloru|
după irdepărlarea l|lru|u| de aer. lr caz corlrar, pol avea
|oc acc|derlăr| drave.
ATENĠ|E!
0upă elecluarea de |rlerverĠ|| asupra oaler|e|, |rsla|aĠ|
irloldeaura irve||su| lerro|zo|arl. Acesla corleră oaler|e|
prolecĠ|e irpolr|va că|dur|| s| pre|urdesle durala de v|aĠă a
oaler|e|. lr cazu| re|rsla|ăr|| irve||su|u| lerro|zo|arl, ac|du|
de oaler|e se poale evapora.
AVERT|8HENT!
Ac|du| de oaler|e esle o so|uĠ|e coroz|vă, care poale provoca
arsur| sau c||ar oro|rea. Nu perr|leĠ| ac|du|u| de oaler|e să
|rlre ir corlacl cu oc|||, p|e|ea sau |a|re|e. Nu vă ap|ecaĠ|
asupra oaler|e| alurc| càrd coreclaĠ| lse|e. 0acă ac|du|
|rlră ir corlacl cu p|e|ea sau oc|||, c|ăl|Ġ| |red|al zora
aleclală cu apă d|r aourderĠă.
0azu| dereral de lurcĠ|orarea oaler|e| esle |rlarao||
s| exp|oz|v. Ev|laĠ| dererarea de lăcăr| sau scàrle| ir
aprop|erea oaler|e|. Nu coreclaĠ| oaler|a descărcală |a
oaler|| sau a|le surse de curerl e|eclr|c a căror lers|ure
depăsesle 12 \. Nu perr|leĠ| al|rderea c|ere|or.
8orre|e, corlacle|e s| accesor|||e oaler|e| corĠ|r p|uro s|
corpus| de p|uro. 3pă|aĠ|-vă pe rà|r| după rar|pu|area
oaler|e|.
135
|ntreġ|nerea s|stemu|u| de aer cond|ġ|onat
Perlru lurcĠ|orarea opl|ră a s|sleru|u| de aer cord|Ġ|oral,
ircred|rĠaĠ| ver|lcarea aceslu|a uru| dea|er aulor|zal, |a
ircepulu| lecăru| sezor ca|d. Lucrăr||e de irlreĠ|rere vor
|rc|ude curăĠarea ar|p|oare|or de răc|re, precur s| ur lesl de
lurcĠ|orare. Esle recorardal să ver|lcaĠ| cu aceeas| ocaz|e
s| lers|urea cure|e|or de lrarsr|s|e.
6o|ectarea s| rec|c|area agentu|u| fr|gor|ñc
Aderlu| lr|dor|lc perlru s|slere de aer cord|Ġ|oral R-131a
esle ur ||droluorocaroor |lFC) aprooal de AderĠ|a de
ProlecĠ|e a Ved|u|u|, l|rd ur produs care ru aleclează slralu|
de ozor. Esle lolus| recorardal ca |ucrăr||e de irlreĠ|rere
a s|sleru|u| de aer cord|Ġ|oral să le elecluale de călre
dea|er| sau ale||ere spec|a||zale, care d|spur de ec||parerlu|
adecval de co|eclare s| rec|c|are.
0ß8ERVAĠ|E:
Ut|||zaġ| numa| garn|tur|, agenġ| de etansare, produse de
|ntreġ|nere a garn|tur||or, u|e|ur| pentru compresor sau
agenġ| fr|gor|ñc| aprobaġ| de cĄtre producĄtor.
8ervod|recġ|a - ver|ñcarea ||ch|du|u|
Nu esle recesar să ver|lcaĠ| r|ve|u| ||c||du|u| de servod|recĠ|e
|a |rlerva|e redu|ale. N|ve|u| ||c||du|u| lreou|e ver|lcal rura|
ir cazu| ir care apar serre de scurdere, zdorole arorra|e
s|/sau s|sleru| ru lurcĠ|orează ir rod corespurzălor.
lrcred|rĠaĠ| aceaslă operaĠ|ure uru| dea|er aulor|zal
0a|r|erC|rvs|er.
0acă esle recesar, adăudaĠ| ||c||d perlru a al|rde r|ve|u|
|rd|cal. 3lerdeĠ| cu o |avelă curală ||c||du| vărsal pe
supraleĠe|e ad|acerle. Perlru a delerr|ra l|pu| de ||c||d de
servod|recĠ|e adecval, corsu|laĠ| secĠ|urea ,L|c||de, |uor|larĠ|
s| p|ese de sc||ro or|d|ra|e¨.
ATENĠ|E!
Alurc| càrd coreclaĠ| cao|ur||e |a oaler|e, as|duraĠ|-vă că |a
oorra poz|l|vă a oaler|e| esle coreclal cao|u| poz|l|v, |ar |a
oorra redal|vă esle alasal cao|u| redal|v. 8orre|e oaler|e|
surl rarcale cu ,÷¨ |oorra poz|l|vă) s| ,-¨ |oorra redal|vă),
l|rd |rd|cale c|ar pe carcasa oaler|e|. C|ere|e cao|ur||or
lreou|e lxale o|re pe oorre|e oaler|e| s| ru lreou|e să
prez|rle serre de coroz|ure. Luor|laĠ| c|ere|e s| oorre|e
după slràrdere.
0e asererea, dacă lo|os|Ġ| ur ircărcălor rap|d ir l|rp ce
oaler|a se ală ir aulove||cu|, decoreclaĠ| aroe|e cao|ur|
de |a oorre ira|rle de a corecla ircărcăloru|. Nu lo|os|Ġ|
ur aslle| de ircărcălor perlru porr|rea as|slală, irlrucàl ar
duce |a deler|orarea oaler|e|.
AVERT|8HENT!
Fo|os|Ġ| rura| aderĠ| lr|dor|lc| s| |uor|larĠ| perlru
corpresor aprooaĠ| de producălor perlru s|sleru|
de aer cord|Ġ|oral a| aulove||cu|u|u|. Arur|Ġ| aderĠ|
lr|dor|lc| reaprooaĠ| surl |rlarao||| s| pol exp|oda,
provocàrd acc|derle. A|Ġ| aderĠ| lr|dor|lc| sau |uor|larĠ|
pol provoca proo|ere de lurcĠ|orare a s|sleru|u|,
|rpuràrd elecluarea de reparaĠ|| cosl|s|loare. Perlru
|rlorraĠ|| sup||rerlare reler|loare |a dararĠ|e, corsu|laĠ|
secĠ|urea 3 a CărĠ|| de dararĠ|e.
3|sleru| de aer cord|Ġ|oral corĠ|re aderl lr|dor|lc |a
pres|ure ira|lă. Perlru a ev|la acc|derle|e sau avar|erea
s|sleru|u|, ircred|rĠaĠ| |ucrăr||e precur adăudarea de
aderl lr|dor|lc sau ce|e care |rp||că decoreclarea uror
cao|ur| uru| le|r|c|ar spec|a||zal.


AVERT|8HENT!
Perlru a prever| acc|derlăr||e provocale de p|ese|e ir
r|scare s| perlru a ooĠ|re rezu|lale càl ra| exacle, ver|lcaĠ|
r|ve|u| ||c||du|u| după ce aĠ| parcal aulove||cu|u| pe o
supralaĠă or|zorla|ă s| aĠ| opr|l roloru|. Nu adăudaĠ| ra|
ru|l ||c||d decàl esle recesar. Fo|os|Ġ| rura| ||c||de|e de
servod|recĠ|e recorardale de călre producălor.
13ê
Art|cu|aġ|||e sfer|ce a|e suspens|||or faġĄ
Ex|slă două arl|cu|aĠ|| sler|ce |rler|oare a|e suspers|||or laĠă
care surl perrarerl |uor|lale. \er|lcaĠ| acesle arl|cu|aĠ||
or| de càle or| esle elecluală rev|z|a secĠ|ur|| |rler|oare a
caroser|e|. 0arr|lur||e s| arl|cu|aĠ|||e sler|ce care prez|rlă
serre de deler|orare lreou|e ir|ocu|le.
Lubr|ñerea e|emente|or caroser|e|
lrcu|elor||e s| loale purcle|e de p|volare a|e caroser|e|, cur
ar l s|re|e scaure|or, oa|ara|e|e porl|ere|or, |avoru|u| s|
capole| roloru|u|, lreou|e |uor|lale |a |rlerva|e redu|ale
perlru a as|dura lurcĠ|orarea lac||ă s| s||erĠ|oasă s| perlru
a |e proleja irpolr|va rud|r|| s| uzur||. lra|rle de ap||carea
or|căru| |uor|larl, slerdeĠ| cu dr|jă p|ese|e care urrează a
l |uor|lale, irdepărlàrd pralu| s| r|s|pu|, după |uor|lere,
irdepărlaĠ| surp|usu| de |uor|larl. Perlru a lurcĠ|ora ir rod
corespurzălor, d|spoz|l|ve|e de o|ocare a capole| reces|lă o
alerĠ|e deoseo|lă. Alurc| càrd elecluaĠ| |ucrăr| de irlreĠ|rere
ir corparl|rerlu| roloru|u|, esle recorardal să curăĠaĠ|
s| să |uor|laĠ|, de asererea, recar|sru| de descu|ere s|
opr|loru| de s|durarĠă.
8uluc|| exler|or| a| ircu|elor||or lreou|e |uor|laĠ| de două or| pe
ar, prelerao|| loarra s| pr|răvara. Ap||caĠ| carl|lăĠ| r|c| de
|uor|larl de ira|lă ca||lale, precur |uor|larlu| VoparÜ Loc|
Cv||rder, d|recl pe ouluc|| ircu|elor||or.
Lame|e stergĄtoare|or de parbr|z
CurăĠaĠ| per|od|c rard|r||e de cauc|uc a|e |are|or
slerdăloare|or s| paror|zu|, ul|||zàrd ur ourele sau o |avelă
roa|e s| ur aderl de curăĠare s|ao, reaoraz|v sau ||c||du| de
spă|are a paror|zu|u|. Aslle|, veĠ| irdepărla parl|cu|e|e de sare,
ceară sau pral acuru|ale s| veĠ| rerĠ|re paror|zu| cural.
FurcĠ|orarea irde|urdală a slerdăloare|or pe ur paror|z uscal
poale cauza deler|orarea |are|or. Perlru a irdepărla sarea
sau pralu| de pe ur paror|z uscal, lo|os|Ġ| irloldeaura ||c||du|
de spă|are alurc| càrd pureĠ| ir lurcĠ|ure slerdăloare|e. Nu
lo|os|Ġ| slerdăloare|e perlru a irdepărla orura sau d|eaĠa,
perlru a ev|la deler|orarea |are|or slerdăloare|or, as|duraĠ|-vă
că aceslea ru surl ird|eĠale pe dear ira|rle de porr|rea |or.
Nu |ăsaĠ| |are|e slerdăloare|or să |rlre ir corlacl cu produse
pe oază de pelro|, precur u|e|u| de rolor, oerz|ra elc.
|n|ocu|rea |ame|or stergĄtoare|or de parbr|z
1. R|d|caĠ| oraĠu| slerdăloru|u| de pe dear.
2. ApăsaĠ| ouloru| de e||oerare prezerlal ir ||uslraĠ|e s|
d||saĠ| |ara slerdăloru|u| ir jos pe oraĠ. AsezaĠ| cu dr|jă oraĠu|
slerdăloru|u| pe paror|z.
3. lrsla|aĠ| |ara rouă ir oraĠu| slerdăloru|u| pàră |a lxarea ir
poz|Ġ|a corespurzăloare.
Rezervoru| ||ch|du|u| de spĄ|are a parbr|zu|u|
Rezervoru| esle arp|asal ir parlea posler|oară a
corparl|rerlu|u| roloru|u|, pe parlea pasaderu|u|, r|ve|u|
||c||du|u| lreou|e ver|lcal |a |rlerva|e redu|ale. urp|eĠ|
rezervoru| cu ||c||d de spă|are a paror|zu|u| |ru cu arl|de|
perlru rad|alor).
8|stemu| de esapament
lrlreĠ|rerea corespurzăloare a s|sleru|u| de esaparerl
reprez|rlă cea ra| elc|erlă relodă de a prever| pălrurderea
rorox|du|u| de caroor ir |ao|lac|u.
lr cazu| ir care ooservaĠ| o sc||roare ir zdorolu| produs
de s|sleru| de esaparerl, dacă ses|zaĠ| daze de esaparerl
ir |ao|lac|u sau dacă secĠ|urea |rler|oară d|r spale esle
deler|orală, corlaclaĠ| ur ale||er spec|a||zal perlru a ver|lca
s|sleru| de esaparerl s| zore|e ad|acerle aceslu|a, ex|slă
pos|o|||lalea ca ure|e p|ese să le avar|ale, deler|orale sau
rorlale recorespurzălor. lro|răr||e s| arl|cu|aĠ|||e s|ăo|le sau
desc||se pol perr|le pălrurderea daze|or de esaparerl ir
|ao|lac|u. \er|lcaĠ| s|sleru| de esaparerl de lecare dală
càrd aulove||cu|u| esle r|d|cal perlru |uor|lere sau sc||roarea
u|e|u|u| de rolor. lr|ocu|Ġ| corporerle|e recesare.
AVERT|8HENT!
0aze|e de esaparerl reprez|rlă ur per|co| perlru sărălalea
s| v|aĠa durreavoaslră. Aceslea corĠ|r rorox|d de caroor
|C0), ur daz |rco|or s| |rodor. lrsp|rarea o|ox|du|u| de
caroor poale provoca p|erderea curosl|rĠe| s| |rlox|carea.
Perlru a ev|la acesl |ucru, corsu|laĠ| cap|lo|u| ,0aze|e de
esaparerl¨ d|r secĠ|urea ,Recorardăr| pr|v|rd s|durarĠa¨
a aceslu| rarua|.
137
|nformaġ|| genera|e pr|v|nd s|stemu| de rĄc|re
- toate t|pur||e de motoare
Ver|ñcarea ||ch|du|u| de rĄc|re - toate t|pur||e de motoare
\er|lcaĠ| dradu| de prolecĠ|e oler|l de ||c||du| de răc|re
|arl|de|) |a lecare 12 |ur| |ira|rle de sezoru| rece, aco|o
urde esle cazu|). 0acă ||c||du| de răc|re are ur aspecl rurdar
sau rud|r|l, s|sleru| lreou|e do||l, spă|al s| urp|ul d|r rou
cu ||c||d de răc|re relo|os|l. \er|lcaĠ| dacă parlea lrorla|ă
a cordersaloru|u| de aer cord|Ġ|oral prez|rlă acuru|ăr| de
|rsecle, lrurze elc. s| curăĠaĠ| |dacă esle cazu|) supralaĠa
aleclală cu ur jel s|ao de apă ap||cal verl|ca|.
\er|lcaĠ| lurlurur||e vasu|u| de expars|ure a| ||c||du|u| de
răc|re, aceslea pol prezerla serre de uzură, crăpălur|,
or|lc||, lă|elur| sau racordur||e de |a vasu| de expars|ure sau
rad|alor pol l slràrse exces|v. \er|lcaĠ| dacă ex|slă scurder|
|a r|ve|u| irlredu|u| s|sler.
8|stemu| de rĄc|re - go||rea, spĄ|area s| ump|erea - toate
t|pur||e de motoare
3|sleru| de răc|re lreou|e do||l, spă|al s| urp|ul d|r rou |a
|rlerva|e|e |rd|cale ir 0ralce|e acl|v|lăĠ||or de irlreĠ|rere.
0acă so|uĠ|a esle rurdară sau corĠ|re o carl|lale rare de
depurer|, spă|aĠ| s|sleru| cu ur aderl de curăĠare adecval
s|slere|or de răc|re. Apo|, c|ăl|Ġ| o|re s|sleru|, perlru a
irdepărla loale depurer||e s| suoslarĠe|e c||r|ce. lrdepărlaĠ|
ir rod adecval so|uĠ|a arl|de| lo|os|lă.
AdĄugarea de ||ch|d de rĄc|re - toate t|pur||e de motoare
Aulove||cu|u| a losl pro|eclal ir vederea lo|os|r|| uru| ||c||d
de răc|re irourălăĠ|l, cu o durală de v|aĠă spor|lă. Acesl
||c||d poale l lo|os|l o per|oadă de pàră |a 5 ar| sau perlru
parcurderea a 1ê0.000 |r ira|rle de a l ir|ocu|l.
0ß8ERVAĠ|E:
Pentru a preven| reducerea aceste| per|oade, este
|mportant sĄ fo|os|ġ| ace|as| t|p de ||ch|d pe parcursu|
|ntreg|| durate de v|aġĄ a autoveh|cu|u|u|.
Càrd adăudaĠ| ||c||d de răc|re, esle recorardală ul|||zarea
ure| so|uĠ|| care să corĠ|ră arl|de|/||c||d de răc|re |sau ur
ec||va|erl) ir proporĠ|e de 50º s| apă. Fo|os|Ġ| corcerlraĠ|| ra|
r|d|cale |lără a depăs| irsă Z0º) ir cazu| ir care aulove||cu|u|
va lurcĠ|ora |a lerperalur| suo -3Z°C.
Fo|os|Ġ| rura| apă pură |d|sl||ală sau de|or|zală) perlru
aceaslă so|uĠ|e. Fo|os|rea ure| ape de ca||lale ra| scăzulă
va reduce elc|erĠa dradu|u| de prolecĠ|e arl|coroz|ure a
s|sleru|u| de răc|re.
ReĠ|reĠ| că adaplarea prolecĠ|e| arl|de| |a cord|Ġ|||e
releoro|od|ce ir care lurcĠ|orează aulove||cu|u| cade ir
resporsao|||lalea ul|||zaloru|u|.
0ß8ERVAĠ|E:
Amestecur||e de d|fer|te t|pur| de ||ch|d de rĄc|re au o
duratĄ de v|aġĄ ma| scĄzutĄ s| trebu|e sch|mbate ma|
frecvent.
6apacu| de pres|une a| s|stemu|u| de rĄc|re - toate t|pur||e
de motoare
Perlru a prever| p|erder||e de ||c||d de răc|re s| a perr|le
||c||du|u| d|r vasu| de expars|ure să rev|ră ir rad|alor,
capacu| lreou|e slràrs corp|el.
Capacu| lreou|e ver|lcal s| curăĠal ir cazu| ir care se corslală
acuru|area de raler|| slră|re ir zora de elarsare.
AVERT|8HENT!
Alurc| càrd |ucraĠ| ir aprop|erea verl||aloru|u| de răc|re
a rad|aloru|u|, decoreclaĠ| roloru| verl||aloru|u| sau |uaĠ|
corlaclu|. FurcĠ|orarea verl||aloru|u| esle corlro|ală de
ur serzor de lerperalură. Càrd corlaclu| esle pus,
acesla poale |rlra ir lurcĠ|ure ir or|ce rorerl.
L|c||du| de răc|re lero|rle sau aouru| prover|rd de |a
rad|alor poale provoca arsur| drave. 0acă ooservaĠ|
aour |es|rd de suo capola roloru|u|, perr|leĠ|
rad|aloru|u| să se răcească ira|rle de a desc||de
capola. Nu ircercaĠ| ir r|c|ur caz să desc||deĠ| capacu|
de pres|ure a| s|sleru|u| de răc|re càl l|rp rad|aloru|
esle ircă lero|rle.


138
|ndepĄrtarea ||ch|du|u| de rĄc|re fo|os|t - toate t|pur||e de
motoare
lrdepărlarea ||c||de|or de răc|re pe oază de el||erd||co| uzale
esle red|ererlală pr|r |ede. CorlaclaĠ| aulor|lăĠ||e |oca|e perlru
a ooĠ|re |rlorraĠ|| pr|v|rd reloda de irdepărlare |rpusă pr|r
|ede. Nu depoz|laĠ| ||c||du| de răc|re pe oază de el||erd||co| ir
rec|p|erle desc||se s| curăĠaĠ| ||c||du| vărsal pe jos, dacă esle
cazu|. lr caz corlrar, acesla ar pulea l |rderal de ar|ra|e sau
cop||. lr cazu| |rderăr|| de călre ur cop||, adresaĠ|-vă |red|al
uru| red|c. CurăĠaĠ| |red|al ||c||du| vărsal.
Ver|ñcarea n|ve|u|u| ||ch|du|u| de rĄc|re - toate t|pur||e de
motoare
\asu| de expars|ure esle prevăzul cu ur |rd|calor v|zua| de
r|ve|, care perr|le delerr|rarea r|ve|u|u| ||c||du|u|. Alurc|
càrd roloru| lurcĠ|orează |a ra|arl| s| esle ircă|z|l pàră |a
lerperalura rorra|ă de lurcĠ|orare, r|ve|u| ||c||du|u| de răc|re
se va irscr|e, ir rod rorra|, irlre ||r|le|e ,A00¨ |AdăudaĠ|) s|
,Fu||¨ |P||r) rarcale pe vas.
lr rod rorra|, rad|aloru| va l perrarerl p||r cu ||c||d. Nu
desc||deĠ| capacu| aceslu|a decàl perlru a ver|lca purclu| de
ird|eĠ a| ||c||du|u| de răc|re sau perlru a ir|ocu| ||c||du|. lr
cazu| ir care ircred|rĠaĠ| |ucrăr||e uru| recar|c aulo, averl|zaĠ|-
| ir acesl sers. Càlă vrere lerperalura de lurcĠ|orare a
roloru|u| se irscr|e irlre ||r|le|e rorra|e, r|ve|u| ||c||du|u| ir
vasu| de expars|ure lreou|e ver|lcal o dală pe |ură.
0acă esle recesară o carl|lale sup||rerlară de ||c||d de
răc|re, adăudaĠ| ||c||du| ir vasu| de expars|ure. Nu adăudaĠ|
ra| ru|l ||c||d decàl esle recesar.
0e reġ|nut - toate t|pur||e de motoare
0ß8ERVAĠ|E:
La opr|rea autoveh|cu|u|u| dupĄ parcurgerea a càġ|va
k||ometr|, este pos|b|| sĄ observaġ| vapor| |es|nd de sub
capota motoru|u|. |n mod norma|, acest fenomen este
provocat de um|d|tatea acumu|atĄ |n rad|ator |n urma
p|o||, n|nsor|| sau umeze||| s| transformatĄ |n vapor| |a
desch|derea termostatu|u|, perm|ġànd ||ch|du|u| de rĄc|re
ñerb|nte sĄ pĄtrundĄ |n rad|ator.
lr cazu| ir care, ir urra |rspecĠ|e| corparl|rerlu|u| roloru|u|,
ru descoper|Ġ| scurder| |a rad|alor sau lurlurur|, aulove||cu|u|
poale l ul|||zal ir s|durarĠă. \apor|| se vor d|s|pa rap|d.
Nu adăudaĠ| ir vasu| de expars|ure ra| ru|l ||c||d decàl
esle recesar.
\er|lcaĠ| purclu| de ird|eĠ a| ||c||du|u| de răc|re ir
rad|alor s| vasu| de expars|ure. 0acă esle recesar să
adăudaĠ| arl|de|, corĠ|rulu| vasu|u| de expars|ure lreou|e
de asererea prolejal irpolr|va ird|eĠu|u|.
lr cazu| ir care esle recesar să adăudaĠ| lrecverl
||c||d de răc|re sau dacă r|ve|u| ||c||du|u| d|r vasu| de
expars|ure ru scade după răc|rea roloru|u|, s|sleru|
de răc|re lreou|e leslal suo pres|ure perlru deleclarea
everlua|e|or scurder|.
Perlru a proleja corespurzălor roloru| aulove||cu|u|u|,
care |rc|ude p|ese de a|ur|r|u, irpolr|va coroz|ur||,
corcerlraĠ|a ||c||du|u| de răc|re ir apă d|sl||ală lreou|e să
le de 50º |r|r|r).
As|duraĠ|-vă că lurlurur||e de |a rad|alor s| vasu| de
expars|ure ru surl răsuc|le sau oolurale.
Parlea lrorla|ă a rad|aloru|u| lreou|e rerĠ|rulă curală.
Acesl |ucru esle va|ao|| s| perlru parlea d|r laĠă a
cordersaloru|u|, ir cazu| ir care aulove||cu|u| esle
ec||pal cu s|sler de aer cord|Ġ|oral.
Nu sc||roaĠ| lerroslalu| ir lurcĠ|e de sezor |vară - |arră).
lr cazu| ir care esle recesar să ir|ocu|Ġ| lerroslalu|, ru
|rsla|aĠ| 0ECÁT ur rode| corespurzălor.AVERT|8HENT!
Averl|srerlu| '00 N0T 0PEN l0T¨ |Nu 0E3Cll0Eğl
CÁN0 3l3TEVuL E3TE FlER8lNTE) alal pe capacu|
de pres|ure a| s|sleru|u| reprez|rlă o răsură de
s|durarĠă. Nu adăudaĠ| ||c||d de răc|re alurc| càrd
roloru| esle supraircă|z|l. Nu desuruoaĠ| s| ru scoaleĠ|
capacu| perlru a răc| ur rolor supraircă|z|l. Că|dura
cauzează o creslere a pres|ur|| ir s|sleru| de răc|re.
Nu desc||deĠ| capacu| de pres|ure alurc| càrd s|sleru|
esle lero|rle sau suo pres|ure, ir caz corlrar, puleĠ| l
acc|derlal.
Nu lo|os|Ġ| a|l capac de pres|ure decàl ce| spec|lcal
perlru rode|u| durreavoaslră de aulove||cu|.
Nerespeclarea acesle| recorardăr| poale duce |a
acc|derlarea durreavoaslră sau avar|erea roloru|u|.


139
A|le rode|e pol cauza o lurcĠ|orare recorespurzăloare a
s|sleru|u| de răc|re, ur corsur spor|l de corousl|o|| s| er|s||
spor|le de daze de esaparerl.
|nformaġ|| spec|ñce s|stemu|u| de rĄc|re a
motoru|u|
A|egerea ||ch|du|u| de rĄc|re - numa| pentru motoare|e pe
benz|nĄ
ul|||zaĠ| ,arl|de|/||c||d de răc|re Vopar cu durala de v|aĠă de
5 ar|/1ê0 000 |r, lorru|a l0AT |Te|ro|od|a Ad|l|v||or l|or|z|
0rdar|c|)¨ sau ur ec||va|erl. Corsu|laĠ| dralcu| acl|v|lăĠ||or de
irlreĠ|rere perlru |rlerva|e|e adecvale de ir|ocu|re.
0ß8ERVAĠ|E:
Produse|e h0AT [tehno|og|e cu ad|t|v organ|c h|br|d} pot
ñ ut|||zate numa| |a motoare|e pe benz|nĄ.
A|egerea ||ch|du|u| de rĄc|re - numa| pentru motoare|e
d|ese|
ul|||zaĠ| 0|vsarl|r 0 30-91 sau ur ec||va|erl. Corsu|laĠ|
dralcu| acl|v|lăĠ||or de irlreĠ|rere perlru |rlerva|e|e adecvale
de ir|ocu|re.
Furtunur||e s| tubu|atura pentru v|d|vapor|
\er|lcaĠ| supraleĠe|e lurlurur||or s| a| luour||or de ra||or
perlru a corslala everlua|e|e serre de deler|orare lerr|că
sau recar|că. Zore|e irlăr|le sau prea ro|, cauc|ucu| lr|ao||,
crăpălur||e, ruplur||e, lă|elur||e, zore|e corodale sau urlarea
exces|vă |rd|că deler|orarea cauc|ucu|u|.
AcordaĠ| o alerĠ|e spor|lă lurlurur||or alale ir aprop|erea
surse|or de că|dură, precur da|er|a de evacuare. \er|lcaĠ|
arp|asarea lurlurur||or, perlru a vă as|dura că aceslea
ru |rlră ir corlacl cu surse|e de că|dură sau cu p|ese|e ir
r|scare, care pol provoca deler|orarea lerr|că sau recar|că
a cauc|ucu|u|.
As|duraĠ|-vă că luour||e de ra||or d|r acesle zore ru surl
lop|le sau delorrale.
ATENĠ|E!
Areslecur||e de ||c||de de răc|re, exceplàrd ||c||de|e l0AT
spec|lcale, pol cauza deler|orarea roloru|u| s| pol reduce
elc|erĠa prolecĠ|e| irpolr|va coroz|ur||. 0acă ir s|luaĠ|| de
urderĠă surleĠ| revo|l să lo|os|Ġ| ur ||c||d de răc|re de a|l
l|p decàl ce|e l0AT, ir|ocu|Ġ|-| cu ur ||c||d recorardal càl
ra| curàrd pos|o||.
Nu ul|||zaĠ| rura| apă sau ||c||d de răc|re |arl|de|) pe oază
de a|coo|. Nu lo|os|Ġ| |r||o|lor| de rud|ră sau a|le produse
irpolr|va coroz|ur||, esle pos|o|| ca aceslea să ru le
corpal|o||e cu ||c||du| de răc|re sau să oolureze rad|aloru|.
Acesl rode| de aulove||cu| ru esle pro|eclal ir vederea
lo|os|r|| ||c||de|or de răc|re oazale pe prop||erd||co|. Nu
esle recorardală ul|||zarea ||c||de|or de răc|re pe oază de
prop||erd||co|.
ATENĠ|E!
Nu ul|||zaĠ| produse l0AT |le|ro|od|e cu ad|l|v ordar|c
||or|d) ir roloare|e d|ese|.
Nu ul|||zaĠ| rura| apă sau ||c||d de răc|re |arl|de|) pe oază
de a|coo|. Nu lo|os|Ġ| |r||o|lor| de rud|ră sau a|le produse
irpolr|va coroz|ur||, esle pos|o|| ca aceslea să ru le
corpal|o||e cu ||c||du| de răc|re sau să oolureze rad|aloru|.
Acesl rode| de aulove||cu| ru esle pro|eclal ir vederea
lo|os|r|| ||c||de|or de răc|re oazale pe prop||erd||co|. Nu
esle recorardală ul|||zarea ||c||de|or de răc|re pe oază de
prop||erd||co|.
110
\er|lcaĠ| racordur||e lurlurur||or, precur co||ere|e s|
arl|cu|aĠ|||e, perlru a vă as|dura că aceslea surl coreclale
adecval s| ru prez|rlă scurder|.
Corporerle|e care prez|rlă serre de deler|orare sau uzură
lreou|e ir|ocu|le |red|al.
6onex|un||e s|stemu|u| de a||mentare cu carburant
3|slere|e e|eclror|ce de |rjecĠ|e a carourarlu|u| |a pres|ure
ira|lă surl ec||pale cu lurlurur| s| cup|e, racordur| s| co||ere
spec|a|e, a|e căror caracler|sl|c| ur|ce perr|l elarsarea
corespurzăloare s| prolecĠ|a s|sleru|u| irpolr|va coroz|ur||
cauzale de oerz|ra deler|orală.
ul|||zaĠ| rura| lurlurur|, racordur| s| co||ere recorardale de
producălor sau produse cu raler|a|e s| pararelr| de ul|||zare
ec||va|erĠ|.
8|stemu| de frànare
Perlru a as|dura o lurcĠ|orare coreclă a s|sleru|u| de
lràrare, ver|lcaĠ| per|od|c corporerle|e aceslu|a. lrlerva|e|e
de elecluare a rev|z|||or surl |rd|cale ir secĠ|urea ,0ralce|e
acl|v|lăĠ||or de irlreĠ|rere¨ a aceslu| rarua|.
Furtunur||e s|stemu|u| de frànare s| a|e ce|u| de
servod|recġ|e
lr l|rpu| |rlerverĠ|||or de irlreĠ|rere prodrarale, ver|lcaĠ|
supraleĠe|e lurlurur||or sau luou|alur|| de ra||or perlru a
descoper| everlua|e|e deler|orăr| de ralură lerr|că sau
recar|că. Cauc|ucu| dur sau lr|ao||, lsur||e, ruplur||e, lă|elur||e,
aoraz|ur||e sau urlarea exces|vă |rd|că deler|orarea
cauc|ucu|u|. AcordaĠ| o alerĠ|e spor|lă lurlurur||or alale ir
aprop|erea surse|or de că|dură, precur da|er|a de evacuare.
\er|lcaĠ| loale co||ere|e s| cup|e|e lurlurur||or perlru a vă
as|dura că surl coreclale adecval s| ru prez|rlă scurder|.
As|duraĠ|-vă că luour||e de ra||or d|r acesle zore ru surl
lop|le sau despr|rse.
0ß8ERVAĠ|E:
|n mu|te cazur|, ||ch|de precum u|e|u|, ||ch|du| de
servod|recġ|e s| ||ch|du| de frànĄ sunt fo|os|te |n cadru|
operaġ|||or de asamb|are d|n fabr|cĄ, pentru a fac|||ta
conectarea furtunur||or. Pr|n urmare, urme|e de u|e| |n
zona conector||or nu |nd|cĄ |n mod necesar p|erderea
etanse|tĄġ||. |na|nte de |n|ocu|rea unu| furtun suspectat
de scurger|, trebu|e ver|ñcatĄ scurgerea rea|Ą de ||ch|d
ñerb|nte cànd s|stemu| se a0Ą sub pres|une [|n t|mpu|
funcġ|onĄr|| autoveh|cu|u|u|}.
0ß8ERVAĠ|E:
Furtunur||e de frànĄ trebu|e ver|ñcate |a ñecare rev|z|e a
s|stemu|u| de frànare s| |a ñecare sch|mbare a u|e|u|u| de
motor.
6|||ndru| pr|nc|pa| de frànĄ|ambre|aj
N|ve|u| ||c||du|u| ir c|||rdru| pr|rc|pa| lreou|e ver|lcal de lecare
dală càrd elecluaĠ| |ucrăr| ir corparl|rerlu| roloru|u| sau |a
apr|rderea |ărp|| de averl|zare a s|sleru|u| de lràrare.
Nu u|laĠ| să curăĠaĠ| parlea super|oară a c|||rdru|u| pr|rc|pa|
ira|rle de a desc||de capacu|. 0acă esle recesar, adăudaĠ|
||c||d aslle| ircàl r|ve|u| aceslu|a să corespurdă rarcaju|u| de
pe rezervor. N|ve|u| ||c||du|u| scade odală cu uzura p|ăcuĠe|or
de lràră. N|ve|u| ||c||du|u| de lràră lreou|e ver|lcal |a ir|ocu|rea
p|ăcuĠe|or de lràră. 3căderea oruscă a r|ve|u|u| ||c||du|u|
poale l irsă cauzală s| de o scurdere, vă recorardăr să
elecluaĠ| o ver|lcare a s|sleru|u| ir acesl sers.
AVERT|8HENT!
Nu corduceĠ| apăsàrd peda|a de lràră, ir caz corlrar,
lràre|e se pol deler|ora s| puleĠ| produce ur acc|derl.
Corducerea cu p|c|oru| spr|j|r|l pe peda|a de lràră poale
cauza supraircă|z|rea s|sleru|u| de lràrare, uzura
exces|vă a lerodour||or s| deleclarea s|sleru|u| de lràrare.
lr s|luaĠ|| de urderĠă ru veĠ| d|spure de irlreada capac|lale
de lràrare.
AVERT|8HENT!
Furlurur||e uzale a|e s|sleru|u| de lràrare pol p|esr|,
irp|ed|càrd lurcĠ|orarea lràre|or. lrlr-o aslle| de s|luaĠ|e,
puleĠ| provoca ur acc|derl. lr cazu| ir care ur lurlur
prez|rlă serre de deler|orare, acesla lreou|e ir|ocu|l
|red|al.
111
0ß8ERVAĠ|E:
0acĄ autoveh|cu|u| este dotat cu transm|s|e manua|Ą,
rezervoru| ||ch|du|u| de frànĄ a||menteazĄ atàt s|stemu| de
frànare, càt s| s|stemu| de debre|ere. 6e|e douĄ s|steme
sunt separate |n rezervor, astfe| |ncàt o scurgere |ntr-un
s|stem nu va afecta ce|Ą|a|t s|stem. 8|stemu| de debre|ere
a| transm|s|e| manua|e nu neces|tĄ |n|ocu|rea ||ch|du|u|
pe durata v|eġ|| autoveh|cu|u|u|. 0acĄ n|ve|u| ||ch|du|u|
de frànĄ d|n rezervor este scĄzut, |ar s|stemu| de frànare
nu |nd|cĄ n|c|o scurgere sau a|te prob|eme, este pos|b||
ca s|stemu| h|drau||c de debre|ere sĄ prez|nte scurger|.
|n scopu| efectuĄr|| aceste| |ucrĄr| contactaġ| un dea|er
autor|zat.
Fo|os|Ġ| rura| ||c||d de lràră recorardal de călre producălor.
Perlru l|pu| corespurzălor de ||c||d, corsu|laĠ| secĠ|urea
,L|c||de, |uor|larĠ| s| p|ese de sc||ro or|d|ra|e¨.
Perlru a ev|la corlar|rarea cu raler|| slră|re, ul|||zaĠ| rura|
||c||d de lràră d|rlr-ur rec|p|erl irc||s errel|c.
Ev|laĠ| corlar|rarea ||c||du|u| de lràră cu ||c||de pe oază de
pelro| perlru a ru produce deler|orarea darr|lur||or.
Transm|s|a automatĄ
Toale aulove||cu|e|e cu lracĠ|ure pe laĠă au lrarsr|s|a s|
d|lererĠ|a|u| ir aceeas| carcasă.
A|egerea |ubr|ñantu|u|
Perlru lurcĠ|orarea opl|ră a lrarsr|s|e| esle |rporlarlă
ul|||zarea uru| |uor|larl adecval perlru aceasla. ul|||zaĠ|
rura| ||c||de|e de lrarsr|s|e recorardale de producălor,
care corĠ|r ad|l|v| perlru lrecarea d|rlre rela|e perlru a
as|dura o lracĠ|ure corespurzăloare a cure|e| de lrarsr|s|e
d|r oĠe| pe recar|sru| de acĠ|orare s| pe roĠ||e arlrerale
de curea. Perlru l|pu| corespurzălor de ||c||d, corsu|laĠ|
secĠ|urea ,L|c||de, |uor|larĠ| s| p|ese de sc||ro or|d|ra|e¨.
Ver|ñcarea n|ve|u|u| ||ch|du|u|
N|ve|u| ||c||du|u| perlru lrarsr|s|a aulorală lreou|e ver|lcal
rura| de călre ur spec|a||sl.
|n|ocu|rea ||ch|du|u| s| a ñ|tru|u|
Perlru |rlerva|u| corecl de ir|ocu|re corespurzălor cord|Ġ|||or
de corducere, corsu|laĠ| secĠ|urea ,0ralce|e acl|v|lăĠ||or de
irlreĠ|rere¨ a aceslu| rarua|.
Ad|t|v| spec|a||
Nu adăudaĠ| r|c|ur a|l produs ir ||c||du| perlru lrarsr|s|a
aulorală |ATF) |ir alara co|orarĠ||or lo|os|Ġ| ir deleclarea
scurder||or). L|c||du| perlru lrarsr|s|a aulorală esle produs
ir urra uror ca|cu|e exacle, |ar elc|erĠa sa poale l aleclală
de lo|os|rea ad|l|v||or.
AVERT|8HENT!
ul|||zarea uru| ||c||d de lràră care poale avea ur purcl
de leroere |r|Ġ|a| ra| r|c sau re|derl|lcal ir raporl
cu spec|lcaĠ|||e poale corduce |a deleclarea oruscă a
s|sleru|u| de lràrare ir l|rpu| ure| lràrăr| pulerr|ce s|
pre|urd|le. lrlr-o aslle| de s|luaĠ|e, puleĠ| provoca ur
acc|derl.
ATENĠ|E!
ul|||zarea uru| ||c||d de lràră recorespurzălor va alecla
perlorrarĠe|e derera|e a|e s|sleru|u| de arore|aj.
L|c||de|e de lràră recorespurzăloare pol deler|ora
s|sleru| de arore|aj s| provoca p|erderea lurcĠ|e| aceslu|a
s| |rcapac|lalea de a sc||roa lreple|e de v|leză.
AVERT|8HENT!
urp|erea exces|vă a rezervoru|u| de ||c||d de lràră poale
provoca scurderea ||c||du|u| pe corporerle|e lero|rĠ| a|e
roloru|u|. lr aceaslă s|luaĠ|e, ||c||du| se poale apr|rde.
ATENĠ|E!
ul|||zarea a|lu| ||c||d de lrarsr|s|e decàl ce| recorardal de
producălor| va cauza a|urecarea cure|e| s| ir lra| deleclarea
corp|elă a lrarsr|s|e|. Perlru l|pu| corespurzălor de ||c||d,
corsu|laĠ| secĠ|urea ,L|c||de, |uor|larĠ| s| p|ese de sc||ro
or|d|ra|e¨.
112
Transm|s|a manua|Ą
A|egerea |ubr|ñantu|u|
Fo|os|Ġ| rura| ||c||de|e de lrarsr|s|e recorardale de călre
producălor. Perlru l|pu| corespurzălor de ||c||d, corsu|laĠ|
secĠ|urea ,L|c||de, |uor|larĠ| s| p|ese de sc||ro or|d|ra|e¨.
Ver|ñcarea n|ve|u|u| ||ch|du|u|
lrspeclaĠ| v|zua| lrarsr|s|a rarua|ă |a lecare sc||ro de
u|e| perlru a delecla everlua|e|e scurder|. AdăudaĠ| ||c||d ir
lurcĠ|e de reces|lăĠ|, perlru a rerĠ|re r|ve|u| corespurzălor.
\er|lcaĠ| r|ve|u| ||c||du|u| pr|r scoalerea ousoru|u| de
urp|ere. N|ve|u| ||c||du|u| lreou|e să se s|lueze irlre rard|rea
|rler|oară a or|lc|u|u| de a||rerlare s| ur purcl alal |a rax|r
1,Z rr suo aceasla.
Frecvenġa de |n|ocu|re a ||ch|du|u|
lr cord|Ġ|| rorra|e de lurcĠ|orare, ||c||du| adăudal ir laor|că
va oler| |uor|lerea sal|slăcăloare pe loală durala de v|aĠă a
aulove||cu|u|u|. lr|ocu|rea ||c||du|u| surl esle recesară doar
ir urrăloare|e cord|Ġ||:
Luor|larlu| a losl corlar|ral cu apă. lr acesl caz, ||c||du|
lreou|e ir|ocu|l |red|al.
lr cazu| ure| uzur| accerluale, corsu|laĠ| dralcu|
acl|v|lăĠ||or de irlreĠ|rere ,8¨ d|r 3ecĠ|urea 8 a aceslu|
rarua|.


Puntea motr|ce spate [R0A} - numa| |a mode|e|e
cu tracġ|une |ntegra|Ą
A|egerea |ubr|ñantu|u|
Fo|os|Ġ| rura| ||c||de recorardale de călre producălor.
Perlru l|pu| corespurzălor de ||c||d, corsu|laĠ| secĠ|urea
,L|c||de, |uor|larĠ| s| p|ese de sc||ro or|d|ra|e¨.
Ver|ñcarea n|ve|u|u| ||ch|du|u|
lrspeclaĠ| v|zua| purlea spale |a lecare sc||ro de u|e| perlru
a delecla everlua|e|e scurder|. \er|lcaĠ| r|ve|u| ||c||du|u| pr|r
scoalerea ousoru|u| de urp|ere. N|ve|u| ||c||du|u| lreou|e
rerĠ|rul irlre rard|rea |rler|oară a or|lc|u|u| de a||rerlare
s| ur purcl s|lual |a rax|r 1 rr suo aceasla.
AdăudaĠ| ||c||d ir lurcĠ|e de reces|lăĠ|, perlru a rerĠ|re
r|ve|u| corespurzălor.
Frecvenġa de |n|ocu|re a ||ch|du|u|
Perlru |rlerva|u| corecl de ir|ocu|re corespurzălor cord|Ġ|||or
de corducere, corsu|laĠ| secĠ|urea ,0ralce|e acl|v|lăĠ||or de
irlreĠ|rere¨ a aceslu| rarua|.
Un|tatea de transfer a| energ|e| [PTU} - numa| |a
mode|e|e cu tracġ|une |ntegra|Ą
A|egerea |ubr|ñantu|u|
Fo|os|Ġ| rura| ||c||de recorardale de călre producălor.
Perlru l|pu| corespurzălor de ||c||d, corsu|laĠ| secĠ|urea
,L|c||de, |uor|larĠ| s| p|ese de sc||ro or|d|ra|e¨.
Ver|ñcarea n|ve|u|u| ||ch|du|u|
lrspeclaĠ| v|zua| ur|lalea |a lecare sc||ro de u|e| perlru a
delecla everlua|e|e scurder|. \er|lcaĠ| r|ve|u| ||c||du|u| pr|r
scoalerea ousoru|u| de urp|ere. N|ve|u| ||c||du|u| lreou|e
rerĠ|rul irlre rard|rea |rler|oară a or|lc|u|u| de a||rerlare
s| ur purcl s|lual |a rax|r 1 rr suo aceasla.
AdăudaĠ| ||c||d ir lurcĠ|e de reces|lăĠ|, perlru a rerĠ|re
r|ve|u| corespurzălor.
Frecvenġa de |n|ocu|re a ||ch|du|u|
Perlru |rlerva|u| corecl de ir|ocu|re corespurzălor cord|Ġ|||or
de corducere, corsu|laĠ| secĠ|urea ,0ralce|e acl|v|lăĠ||or de
irlreĠ|rere¨ a aceslu| rarua|.
|ntreġ|nerea caroser|e| s| protecġ|a |mpotr|va
coroz|un||
Protecġ|a caroser|e| s| a stratu|u| de vopsea |mpotr|va
coroz|un||
Nalura |ucrăr||or de irlreĠ|rere a caroser|e| var|ază ir lurcĠ|e de
arp|asarea deodralcă s| de cord|Ġ|||e de ul|||zare. 3uoslarĠe|e
lo|os|le perlru are||orarea adererĠe| |a carosao|| ir l|rpu|
sezoru|u| rece, precur s| ce|e pu|ver|zale pe sosea s| copac|
ir l|rpu| ce|or|a|le sezoare surl aderĠ| coroz|v| pulerr|c|
care pol alecla e|ererle|e rela||ce a|e aulove||cu|u|u|.
Parcarea ir spaĠ|| desc||se, care expure aulove||cu|u| |a
aderĠ|| lrarsr|s| pr|r aer, supraleĠe|e carosao||e pe care se
dep|asează aulove||cu|u|, cord|Ġ|||e exlrere de lurcĠ|orare,
c||ral|ce sau de a|lă ralură, pol dăura vopse|e|, lr|saje|or
rela||ce s| sas|u|u|.
Perlru a oerelc|a |a rax|r de slralu| de prolecĠ|e
arl|coroz|ure d|r slruclura aulove||cu|u|u|, respeclaĠ|
recorardăr||e de ra| jos.
113
6are sunt cauze|e coroz|un||?
Coroz|urea esle rezu|lalu| deler|orăr|| sau irdepărlăr|| vopse|e|
s| a slralur||or de prolecĠ|e a|e aulove||cu|u|u|. lr rod rorra|,
aceasla esle delerr|rală de:
3area, pralu| s| urezea|a acuru|ale pe sosea.
lrpaclu| aulove||cu|u|u| cu p|elr|su| de pe sosea.
lrsecle, sevă, dudror.
Cr|sla|e|e de sare d|r aer, ir |oca||lăĠ||e de pe ra|u| răr||.
3uoslarĠe|e rad|oacl|ve d|r alrosleră / aderĠ|| po|uarĠ|
|rduslr|a||
8pĄ|area
Aulove||cu|u| lreou|e spă|al redu|al. Esle recorardal ca
aulove||cu|u| să le parcal irlr-o zoră uror|lă. Fo|os|Ġ|
sarpor VoparÜ sau ur a|l sarpor aulo s|ao s| c|ăl|Ġ|
o|re caroser|a cu apă curală.
Alurc| càrd pe supralaĠa aulove||cu|u|u| ex|slă acuru|ăr|
de |rsecle, dudror sau de a|le suoslarĠe s|r||are,
ul|||zaĠ| Vopar
®
3uper K|eer 8ud s| Tar Rerover perlru
irdepărlarea aceslora.
ul|||zaĠ| ceară de curăĠare Vopar perlru a irdepărla
parl|cu|e|e de pral, pele|e s| perlru a proleja slralu| de
vopsea. Nu zdàr|aĠ| vopseaua.
Ev|laĠ| lo|os|rea produse|or aoraz|ve s| ru ap||caĠ| o
pres|ure prea rare alurc| càrd |uslru|Ġ| caroser|a, aslle|,
veĠ| rerĠ|re slră|uc|rea slralu|u| de vopsea s| veĠ| ev|la
corodarea aceslu|a.

HĄsur| spec|a|e de protecġ|e
lr cazu| ir care corduceĠ| lrecverl pe sose|e acoper|le
cu pral sau sare sau pe ||lora|, curăĠaĠ| parlea |rler|oară
a aulove||cu|u|u| cu ajuloru| uru| lurlur, ce| puĠ|r o dală
pe |ură.
Esle |rporlarl ca or|lc|||e de scurdere de pe rard|r||e
|rler|oare a|e porl|ere|or, parour||or oalarle s| |avoru|u|
să ru le oolurale.
lr cazu| ir care vopseaua prez|rlă zdàr|elur| sau zore
deler|orale, aceslea lreou|e acoper|le |red|al. Coslu|
aceslu| l|p de reparaĠ|| va l suporlal de călre propr|elar.
0acă aulove||cu|u| esle avar|al ir urra uru| acc|derl sau
irlr-o s|luaĠ|e s|r||ară, |ar vopseaua s| slralu| de prolecĠ|e
surl d|slruse, elecluaĠ| reparaĠ|||e recesare ir ce| ra|
scurl l|rp. Coslu| aceslu| l|p de reparaĠ|| va l suporlal de
călre propr|elar.
lr cazu| ir care lrarsporlaĠ| ircărcălur| de ralură
spec|a|ă, precur suoslarĠe c||r|ce, irdrăsăr|rle,
sare elc., as|duraĠ|-vă că acesle produse surl aroa|ale
corespurzălor.
lr cazu| ir care corduceĠ| lrecverl pe drurur| cu p|elr|s,
arp|asaĠ| apărăloare de p|elre sau roro| ir spale|e
roĠ||or.


0acă ooservaĠ| zdàr|elur| a|e slralu|u| de vopsea,
acoper|Ġ|-|e ir ce| ra| scurl l|rp lo|os|rd vopsea de
relusare Vopar. 0ea|eru| durreavoaslră vă poale oler|
o vopsea ir cu|oarea aulove||cu|u|u|.
|ntreġ|nerea jante|or s| a ñn|saje|or acestora
Perlru a prever| coroz|urea, jarle|e s| lr|saje|e aceslora,
ir spec|a| ce|e acoper|le cu a|ur|r|u sau cror, lreou|e
curăĠale redu|al cu o so|uĠ|e s|aoă de apă s| săpur. Perlru
a irdepărla rurdăr|a pers|slerlă, ul|||zaĠ| aderl de curăĠare
Vopar
®
perlru jarle sau ur aderl reaoraz|v, ror-ac|d. Nu
lo|os|Ġ| |avele aspre, oureĠ| sau per|| de sàrră s| r|c| aderĠ|
de |uslru|re supraleĠe|or rela||ce. Nu lo|os|Ġ| decàl produse de
curăĠare Vopar. Nu lo|os|Ġ| aderĠ| de curăĠare perlru cuploare.
Nu ape|aĠ| |a serv|c|||e spă|ălor|||or aulorale de ras|r| care
lo|osesc so|uĠ|| ac|de sau per|| aspre. Aceslea pol d|slrude
slralu| proleclor a| jarle|or.
Procedura de curĄġare a mater|a|e|or text||e YE8
Essent|a|s
®
- dotare opġ|ona|Ą
3caure|e cu lap|Ġer|e YE3 Esserl|a|s
®
lreou|e curăĠale ir
rodu| urrălor:
lrdepărlaĠ| pala pe càl esle pos|o|| slerdàrd cu ur prosop
cural s| uscal.
3lerdeĠ| reslu| pele| cu ur prosop cural s| ured.ATENĠ|E!
Nu lo|os|Ġ| raler|a|e aoraz|ve sau aderĠ| de curăĠare prea
pulerr|c|, precur oureĠ| de sàrră sau pral de curăĠal,
aceslea vor zdàr|a rela|u| s| supraleĠe|e vops|le.
111
lr cazu| pele|or rez|slerle, ap||caĠ| produsu| VoparÜ Toala|
C|ear sau o so|uĠ|e s|aoă de săpur pe o |avelă curală s|
uredă s| irdepărlaĠ| pala. ul|||zaĠ| ur prosop cural s| usor
ured perlru a irdepărla reslur||e de delerderl.
Perlru pele|e de drăs|re, ap||caĠ| delerderl VoparÜ Vu|l|-
purpose pe o |avelă curală s| uredă s| irdepărlaĠ| pala.
ul|||zaĠ| ur prosop cural s| usor ured perlru a irdepărla
reslur||e de delerderl.
Nu ul|||zaĠ| so|verĠ| sau aderĠ| de prolecĠ|e perlru
produse|e Yes Esserl|a|s.
|ntreġ|nerea |nter|oru|u|
Fo|os|Ġ| Vopar
®
Tola| C|ear perlru a curăĠa lap|Ġer|a s|
roc|ele|e d|r raler|a| lexl||e.
Fo|os|Ġ| Vopar
®
Tola| C|ear perlru a curăĠa lap|Ġer|a d|r
v|r|||r.
Produsu| Vopar Tola| C|ear esle recorardal ir spec|a| perlru
curăĠarea lap|Ġer|e| de p|e|e.
Tap|Ġer|a de p|e|e se va rerĠ|re ir slare oură dacă va l
curăĠală redu|al cu o |avelă roa|e, uredă. Parl|cu|e|e de
pral pol avea ur elecl aoraz|v s| pol deler|ora lap|Ġer|a de
p|e|e. Aceslea lreou|e irdepărlale cu ajuloru| ure| |avele
urede. Pele|e pers|slerle pol l irdepărlale usor cu ajuloru|
ure| |avele ro| s| a produsu|u| Vopar
®
Tola| C|ear. Ev|laĠ|
vărsarea de ||c||de de or|ce ralură pe lap|Ġer|a d|r p|e|e. Nu
lo|os|Ġ| aderĠ| de |uslru|re, u|e|ur|, ||c||de de curăĠare, so|verĠ|,
delerderĠ| sau produse pe oază de aror|ac perlru a curăĠa
lap|Ġer|a de p|e|e. Nu esle recesar să lo|os|Ġ| oa|sar perlru
p|e|e perlru a rerĠ|re aspeclu| |r|Ġ|a|.6urĄġarea farur||or
Aulove||cu|u| d|spure de larur| d|r p|asl|c, care surl ra|
usoare s| prez|rlă ur r|sc ra| r|c |a |rpaclu| cu p|elr|su| decàl
ce|e d|r sl|c|ă.
P|asl|cu| rel|rd |a le| de rez|slerl |a zdàr|elur| ca s| sl|c|a,
curăĠarea dearur||or aceslor larur| reces|lă o procedură
spec|a|ă.
Perlru a r|r|r|za pos|o|||lalea de zdàr|ere a dearur||or
larur||or s| de reducere a |rlers|lăĠ|| |ur|r||, ev|laĠ| să |e curăĠaĠ|
cu |avele uscale. Perlru a ir|ălura pralu|, spă|aĠ| cu o so|uĠ|e
usoară de săpur s| c|ăl|Ġ|.
Nu ul|||zaĠ| aderĠ| de curăĠare aoraz|v|, so|verĠ|, oureĠ| de
sàrră sau a|le raler|a|e adres|ve perlru a curăĠa dearur||e
larur||or.
8uprafeġe|e de st|c|Ą
Toale supraleĠe|e de sl|c|ă lreou|e curăĠale redu|al ul|||zàrd
Vopar
®
0|ass C|earer sau ur produs de curăĠare a sl|c|e|
d|spor|o|| ir corerĠ. Nu lo|os|Ġ| produse de curăĠare
aoraz|ve. CurăĠaĠ| cu alerĠ|e spor|lă |urele|e ec||pale cu
dedr|vraloare e|eclr|ce sau zora d|r dreapla |urele| urde se
ală arlera rad|o. Nu lo|os|Ġ| |rslrurerle ascuĠ|le, care pol
zdàr|a e|ererle|e aceslora. Alurc| càrd curăĠaĠ| od||rz||e
relrov|zoare, pu|ver|zaĠ| produsu| de curăĠare pe |avelă. Nu
pu|ver|zaĠ| ||c||du| de curăĠare d|recl pe od||rdă.
Partea super|oarĄ a panou|u| de |nstrumente
Parlea super|oară a parou|u| de |rslrurerle are o supralaĠă
cu relex|e scăzulă a |ur|r||, care r|r|r|zează relex|a ir
paror|z. Nu ul|||zaĠ| aderĠ| proleclor| care pol cauza relex||
redor|le. ul|||zaĠ| săpur s| apă ca|dă perlru a curăĠa supralaĠa
cu relex|e scăzulă a |ur|r||.
6urĄġarea |ent||e|or de p|ast|c a|e panou|u| de
|nstrumente
Lerl||e|e care acoperă |rslrurerle|e surl d|r p|asl|c
lrarsparerl. Alurc| càrd curăĠaĠ| acesle |erl||e, ev|laĠ|
zdàr|erea p|asl|cu|u|.
1. Fo|os|Ġ| o |avelă roa|e, urez|lă. PuleĠ|, de asererea,
lo|os| o so|uĠ|e s|aoă de săpur, dar ru s| aderĠ| de curăĠare
aoraz|v| sau cu ur corĠ|rul r|d|cal de a|coo|. 0acă lo|os|Ġ|
săpur, acesla lreou|e irdepărlal lo|os|rd o |avelă uredă.
2. uscaĠ| |erl||e|e lo|os|rd ur serveĠe| roa|e.
AVERT|8HENT!
Nu ul|||zaĠ| so|verĠ| vo|al||| ca aderĠ| de curăĠare. Vu|Ġ| aslle|
de so|verĠ| surl |rlarao|||. Fo|os|rea aceslor produse
ir spaĠ|| irc||se poale cauza proo|ere |a r|ve|u| că||or
resp|ralor||.
115
|ntreġ|nerea centur||or de s|guranġĄ
Nu iră|o|Ġ|, vops|Ġ| sau curăĠaĠ| cerlur||e de s|durarĠă lo|os|rd
so|verĠ| c||r|c| sau aderĠ| aoraz|v| de curăĠare. Acesl|a pol
deler|ora raler|a|u|. Expurerea irde|urdală |a soare s|ăoesle
de asererea cerlur||e de s|durarĠă.
0acă esle recesar ca aceslea să le curăĠale, lo|os|Ġ| o so|uĠ|e
s|aoă de săpur sau apă că|duĠă. Nu scoaleĠ| cerlur||e d|r
aulove||cu| perlru a |e curăĠa.
lr|ocu|Ġ| cerlur||e dacă ooservaĠ| serre de uzură sau dacă
d|spoz|l|ve|e de lxare ru lurcĠ|orează corespurzălor.
uscaĠ| cerlur||e lo|os|rd o |avelă roa|e.
8|CURANĠELE|H00ULUL 0E AL|HENTARE |NTECRAT
[|PH}
Vodu|u| de a||rerlare |rledral esle s|lual ir corparl|rerlu|
roloru|u| |àrdă l|lru| de aer. Acesl cerlru corĠ|re s|durarĠe
luz|o||e s| r|r|-s|durarĠe. 0 el|c|elă de |derl|lcare perlru
lecare corporerlă esle ||p|lă pe |rler|oru| capacu|u|. Corsu|laĠ|
laoe|u| de ra| jos perlru |oca||zarea 3l0uRANğEL0R/lPV.
8oc|u 8|guranġĄ
fuz|b||Ą
H|n|-
s|guranġĄ
0escr|ere
1 - -
2 15 A
A|oaslru
desc||s
A||rerlarea rodu|u|u|
de corardă e|eclror|că
a s|sleru|u| de lracĠ|ure
|rledra|ă
3 10 A
Rosu
A||rerlarea corulaloru|u|
|ărp|| sup||rerlare de lràră
|ClV3L)
1 10 A Rosu A||rerlarea corulaloru|u|
de corlacl
5 20 A
0a|oer
Rerorcă
ê 10 A Rosu Corulaloru| cerlru|u| de
a||rerlare |l00)/0d||rz||e
red|ao||e e|eclr|c/Vodu|u| de
corardă a d|recĠ|e|/Te|eloru|
|ards-lree
8oc|u 8|guranġĄ
fuz|b||Ą
H|n|-
s|guranġĄ
0escr|ere
Z 30 A \erde l00 C|rcu|lu| 1
8 30 A \erde l00 C|rcu|lu| 2
9 10 A \erde 3caure|e red|ao||e e|eclr|c
10 20 A
0a|oer
Nodu| de reĠea d|r |ao|lac|u
|CCN) lrcu|elor||e acĠ|orale
e|eclr|c
11 15 A
A|oaslru
Pr|ză
12 20 A
0a|oer
lrverlor cu corlaclu| ir
poz|Ġ|a Rur/Acc
13 20 A
0a|oer
A||rerlare pr|ză spale
11 10 A Rosu l00 CCN / l|ur|rarea
|ao|lac|u|u|
15 10 A \erde A||rerlarea de |a oaler|e a
re|eu|u| verl||aloru|u|
1ê 15 A
A|oaslru
desc||s
8r|c|elă/Trapă cu corlaclu|
ir poz|Ġ|a Rur/Acc
1Z 10 A Rosu A||rerlarea l00 a rodu|u|
de corardă |a d|slarĠă
|wCV)
18 10 A \erde A||rerlarea e|eclr|că a
corlaclu|u| re|eu|u| de opr|re
aulorală |A30)
19 20 A
0a|oer
A||rerlarea arp||lcaloru|u|
1 & 2
11ê
8oc|u 8|guranġĄ
fuz|b||Ą
H|n|-
s|guranġĄ
0escr|ere
20 15 A
A|oaslru
desc||s
A||rerlarea l00 a rad|ou|u|
21 10 A Rosu A||rerlarea l00 a serzor||or
de r|scare ir |ao|lac|u/
s|sleru|u| de a|arră
22 10 A Rosu C0NTACT Pu3 3|sleru|
de ircă|z|re/aer cord|Ġ|oral/
3erzoru| ouso|e|
23 15 A
A|oaslru
desc||s
A||rerlarea re|eu|u| 3 de
opr|re aulorală a roloru|u|
21 15 A
A|oaslru
desc||s
A||rerlarea cu ererd|e
e|eclr|că a lrape|
25 10 A Rosu 0d||rda ircă|z|lă
2ê 15 A
A|oaslru
desc||s
A||rerlarea re|eu|u| 2 de
opr|re aulorală a roloru|u|
2Z 10 A Rosu C0NTACT Pu3 A||rerlarea
doar a rodu|u|u| de corlro| a|
s|slere|or de reĠ|rere |0RC)
28 10 A Rosu C0NTACT Pu3 A||rerlarea
0RC/rodu|u|u| de c|as|lcare a
ocuparĠ||or |0CV)
29 Aulove||cu| supraircă|z|l |ru
esle recesară s|durarĠă)
30 20 A
0a|oer
3caure|e ircă|z|le
31 10 A Rosu Corarda re|eu|u| s|sleru|u|
de spă|are a larur||or
8oc|u 8|guranġĄ
fuz|b||Ą
H|n|-
s|guranġĄ
0escr|ere
32 30 A Roz A||rerlarea corerz|| 1 a
re|eu|u| de opr|re aulorală a
roloru|u|
33 10 A Rosu V00 A83/ J19ê2/Cor/PCV
31 30 A Roz A||rerlarea supape| A83
35 10 A \erde A||rerlarea porpe| A83
3ê 30 A Roz Corerz| larur| /s|sler de
spă|are/ 3rarl 0|ass
3Z 25 A
Nalura|
lrverlor 110
PAR6AREA AUT0VEh|6ULULU| PE 0 PER|0A0ă
|N0ELUNCATă
0acă ru |rlerĠ|oraĠ| să lo|os|Ġ| aulove||cu|u| l|rp de ra|
ru|l de 21 de z||e, esle recorardal să |uaĠ| răsur| perlru
a proleja oaler|a. PuleĠ|:
scoale d|r cerlru| de a||rerlare r|r|-s|durarĠa el|c|elală
l00 |ldr|l|or 0ll-0raW).
sau decorecla cao|u| redal|v de |a oaler|e.


ATENĠ|E!
Alurc| càrd |rsla|aĠ| capacu| rodu|u|u| de a||rerlare
e|eclr|că |rledral, as|duraĠ|-vă că acesla esle poz|Ġ|oral
s| lxal corecl. lr caz corlrar, ir rodu|u| de a||rerlare
poale pălrurde apă, ceea ce poale cauza proo|ere ir
lurcĠ|orarea s|sleru|u| e|eclr|c.
Alurc| càrd ir|ocu|Ġ| o s|durarĠă arsă, as|duraĠ|-vă
că roua s|durarĠă are arperaju| corecl. ul|||zarea
ure| s|durarĠe cu ur arperaj d|ler|l poale duce |a
supraso||c|larea s|sleru|u| e|eclr|c. 0acă o s|durarĠă
cu arperaju| corecl corl|ruă să se ardă, aceasla
|rd|că o proo|eră a c|rcu|le|or e|eclr|ce, care lreou|e
rered|ală.


11Z
ßE6UR|LE 0E 86h|Hß
Toale oecur||e |ărp||or |rler|oare au soc|u d|r a|ară sau sl|c|ă.
Nu lo|os|Ġ| oecur| de sc||ro cu soc|u de a|ur|r|u, deoarece ru
surl aprooale.
ßE6UR|LE - spec|ñcaġ|a becur||or d|n hab|tac|u
Larpa d|r parlea d|r laĠă a p|alor|ere| .......................... T578
Larpa d|r zora cerlra|ă a p|alor|ere| ............................ T578
Larpa d|r spaĠ|u| posler|or perlru oadaje/Larlerra ...... 8-A35LF
ßE6UR|LE - spec|ñcaġ|a becur||or exter|oare
Faza scurlă/laza |urdă a laru|u| ......................................... l1
3erra||zaloru| de d|recĠ|e laĠă ...................................3Z5ZAK
Larpa de poz|Ġ|e laĠă .....................................................w5w
Larpa |alera|ă de serra||zare ......................................w5w
Pro|ecloru| de ceaĠă .........................................................9115
Larpa sup||rerlară de lràră
|ClV3L) ............................................... Arsaro|u de LE0-ur|
Larpa de poz|Ġ|e/lràră spale ..........................................3157
3erra||zaloru| de d|recĠ|e spale ................................315ZAK
Larpa de rarsar|er ............................................ w1êw|921)
Larpa p|ăcuĠe| de irralr|cu|are ....................................w5w
ÎNLOCUIREA BECURILOR
Farur||e
Amp|asarea conectoru|u| faru|u|
R|d|caĠ| capola s| |oca||zaĠ| corecloru| ir spale|e laru|u|.
0espr|nderea c|eme| ros|| de ñxare

TradeĠ| c|era ros|e de lxare a corecloru|u| alal ir
corparl|rerlu| roloru|u|.
8coateġ| conectoru| verde d|n spate|e becu|u| trĄgànd drept
|napo|
8coaterea becu|u| d|n soc|u

118
Rol|Ġ| oecu| spre slàrda s| scoaleĠ|-| d|r arsaro|u.
0ß8ERVAĠ|E:
Aceste becur| sunt cu ha|ogen. Aveġ| gr|jĄ sĄ nu at|ngeġ|
becu| cu degete|e. CrĄs|mea de pe degete|e poate provoca
acumu|area exces|vĄ de cĄ|durĄ, reducànd durata de
v|aġĄ a becu|u|.
8coaterea becu|u| cu ha|ogen d|n ansamb|u

Pro|ectoare|e de ceaġĄ
Pro|ectoru| de ceaġĄ s| conectoru| aferent
1. Accesu| |a aceaslă |arpă se rea||zează pr|r decupaju|
|rler|or d|r laĠă.
2. Rol|Ġ| oecu| s| corecloru| ur slerl de lură spre slàrda.
3. 3coaleĠ| oecu| d|r coreclor.
LĄmp||e de poz|ġ|e spate, semna||zatoare|e de
d|recġ|e spate s| |Ąmp||e de marsar|er - |n|ocu|rea
1. 3coaleĠ| ce|e două sl|llur| de lxare d|r carcasa |ărp||
spale.
8coaterea st|ftur||or de ñxare
119
$t|ftur||e de ñxare |ndepĄrtate
2. Pr|rdeĠ| |arpa cu ràra s| lradeĠ|-o cu lerr|lale pàră se
despr|rde d|r larla parou|u|.

8coaterea |Ąmp|| d|n caroser|e
3. Răsuc|Ġ| s| scoaleĠ| soc|u| d|r |arpă.

8coaterea soc|u|u| s| a becu|u|
1. 3coaleĠ| oecu| d|r soc|u s| ir|ocu|Ġ|-|.
8coaterea becu|u| d|n soc|u
LĄmp||e p|Ącuġe| de |nmatr|cu|are
1. lrlroduceĠ| cu alerĠ|e o suruoe|r|Ġă perlru a despr|rde
c|era de lxare s| scoaleĠ| oecu| de pe |avor.
8coaterea |Ąmp|| d|n hayon
150
2. Rol|Ġ| soc|u| ur slerl de cursă spre slàrda.
8coaterea soc|u|u| d|n |ampĄ
3. 3coaleĠ| oecu| d|r soc|u.
8coaterea becu|u| d|n soc|u
Lampa sup||mentarĄ de frànĄ
Larpa corslă d|rlr-ur arsaro|u de LE0-ur|. Perlru ir|ocu|re,
corlaclaĠ| ur dea|er aulor|zal.
151
L|6h|0E $| 6APA6|TăĠ|
8|stemu| de un|tĄġ| de mĄsurĄ d|n 8UA 8|stemu| metr|c
6arburant [aprox|mat|v} 13,5 da|oare 51,0 ||lr|
U|e| de motor cu ñ|tru
Toale roloare|e pe oerz|ră |ul|||zaĠ| u|e|ur||e de rolor ACEA A1/81, A3/81 sau A3/83, 3AE 5w-20) 1,5 c. 1,2ê ||lr|
Volor d|ese| |ul|||zaĠ| u|e| de rolor s|rlel|c ACEA A3/83, A3/81 sau A3/81/C3, 3AE 5w-30, 3AE 0w-10,
3AE 5w-10, 3AE 10w-10 sau 3AE 15w-10)
1,2 c. 1,0 ||lr|
8|stemu| de rĄc|re *
Arl|de|/L|c||d de răc|re Vopar
®
cu durala de v|aĠă de 5 ar| /100.000 r||e lorru|a l0AT |Te|ro|od|a
Ad|l|v||or l|or|z| 0rdar|c|) sau ur ec||va|erl.
Z,2 c. ê,8 ||lr|
Toale roloare|e d|ese| lo|osesc ||c||du| de răc|re 0|vsarl|r 0 30-91. 8,5 c. 8,0 ||lr|
¯ lrc|ude rad|aloru| s| vasu| de expars|ure urp|ule |a r|ve|u| VAX.
152
L|6h|0E, LUßR|F|ANĠ| $| P|E8E 0E86h|Hß 0R|C|NALE
Hotoru|
6omponentĄ L|ch|de, |ubr|ñanġ| s| p|ese or|g|na|e
L|c||d de răc|re perlru rolor - roloare pe oerz|ră Arl|de|/L|c||d de răc|re Vopar
®
cu durala de v|aĠă de 5 ar| /100.000 r||e lorru|a l0AT |Te|ro|od|a Ad|l|v||or l|or|z| 0rdar|c|) sau
ur ec||va|erl.
L|c||d de răc|re perlru rolor - roloare d|ese| 0|vsarl|r 0 30-91.
u|e| de rolor - oerz|ră |caledor|| ror-ACEA) Perlru lurcĠ|orarea opl|ră s| o prolecĠ|e rax|ră a roloru|u| ir loale cord|Ġ|||e de lurcĠ|orare, producăloru| recorardă rura|
u|e|ur||e de rolor cerl|lcale APl s| care irdep||resc cer|rĠe|e slardardu|u| 0a|r|erC|rvs|er pr|v|rd raler|a|e|e V3-ê395. Fo|os|Ġ|
u|e| Vopar sau ur produs ec||va|erl care respeclă spec|lcaĠ|||e V3-ê395. Acesle u|e|ur| cerl|lcale surl rarcale pe parlea d|r
laĠă a rec|p|erlu|u| cu s|roo|u| de cerl|lcare perlru u|e|ur| de rolor a| lrsl|lulu|u| Arer|car de Pelro| |APl). Acesl rarcaj |rd|că
laplu| că u|e|u| a losl leslal, aprooal s| aulor|zal de călre lrsl|lulu| Arer|car de Pelro| |APl) s| respeclă slardarde|e |rpuse de
producălor|.
u|e| de rolor - oerz|ră |caledor|| ACEA) lr Ġăr||e care lo|osesc c|as|lcarea europeară a u|e|ur||or de rolor |rpusă de ACEA, ul|||zaĠ| u|e|ur||e de rolor 3AE 5w-20 care
irdep||resc cer|rĠe|e ACEA A1/81, A2/82 sau A3/83.
u|e| de rolor - d|ese| ul|||zaĠ| rura| u|e|ur| s|rlel|ce: ACEA A3/83, A3/81 sau A3/81/C3, 3AE 5w-30, 3AE 0w-10, 3AE 5w-10, 3AE 10w10 sau 3AE
15w-10.
F||lru de u|e| - roloare pe oerz|ră Vopar
®
01881900A8 sau ur produs ec||va|erl.
F||lru de u|e| - roloare d|ese| Vopar
®
01881Z00AA
8uj|| Corsu|laĠ| el|c|ela d|r corparl|rerlu| roloru|u| cu |rlorraĠ|| pr|v|rd s|sleru| de corlro| a| er|s|||or.
A|ederea carourarlu|u| - roloare pe oerz|ră C|lra oclar|că 91 |R0N)
A|ederea carourarlu|u| - roloare d|ese| Volor|ră cu corĠ|rul redus de su|l, corlorr |ed|s|aĠ|e| d|r Europa. C|lra celar|că: r|r|r 50, su|l rax|r 50 ppr. |poale l lo|erală s|
ul|||zarea lerporară a rolor|re| cu su|l de pàră |a 350 ppr, dar r|ve|u| er|s|||or va cresle).
153
$as|u|
6omponentĄ L|ch|de, |ubr|ñanġ| s| p|ese or|g|na|e
L|c||d perlru lrarsr|s|a aulorală Vopar
®
C\TF ÷ 1
L|c||d perlru lrarsr|s|a rarua|ă Vopar
®
ATF÷1 V39ê02
Purlea rolr|ce spale |R0A) Luor|larl Vopar
®
0ear & Ax|e 3AE 80w-90 APl 0L 5 sau ur produs ror-s|rlel|c ec||va|erl.
ur|lalea de lrarsler a| ererd|e| |PTu) Luor|larl Vopar
®
0ear & Ax|e 3AE 80w-90 APl 0L 5 sau ur produs ror-s|rlel|c ec||va|erl.
C|||rdru| pr|rc|pa| de lràră Fo|os|Ġ| ||c||d de lràră Vopar
®
00T 3 , 3AE J1Z03. lr cazu| ir care acesla ru esle d|spor|o||, puleĠ| ul|||za s| ||c||d de lràră 00T 1.
Nu lo|os|Ġ| decàl ||c||de de lràră recorardale sau de ca||lale s|r||ară.
Rezervoru| de ||c||d de servod|recĠ|e L|c||d de servod|recĠ|e Vopar
®
÷1 sau ||c||d perlru lrarsr|s|a aulorală Vopar
®
ATF÷1.
151
8
CRAF|6ELE A6T|V|TăĠ|L0R 0E |NTREĠ|NERE
|NTREĠ|NEREA 8|8TEHULU| 0E 60NTR0L AL EH|8||L0R......................................................................... 156
CRAF|6ELE A6T|V|TăĠ|L0R 0E |NTREĠ|NERE............................................................................................ 156
Craf|cu| ,A" ....................................................................................................................... 158
Craf|cu| ,ß" ....................................................................................................................... 161
CRAF|6UL A6T|V|TăĠ|L0R 0E |NTREĠ|NERE - H0T0ARE 0|E8EL.......................................................... 167
GRAFIC.............................................................................................................................. 167
$TAHP|LELE ATEL|ERULU| 0E 8ERV|6E...................................................................................................... 169155
|NTREĠ|NEREA 8|8TEHULU| 0E 60NTR0L AL
EMISIILOR
Perlru lurcĠ|orarea corespurzăloare a s|sleru|u| de corlro|
a| er|s|||or, |ucrăr||e de irlreĠ|rere ,prodrarale¨, rarcale
pr|r caractere a|d|ne, lreou|e elecluale |a |rlerva|e|e
spec|lcale. ElecluaĠ| acesle |ucrăr|, precur s| ce|e|a|le
acl|v|lăĠ| de irlreĠ|rere rerĠ|orale ir acesl rarua|, perlru
a as|dura lurcĠ|orarea opl|ră s| lao|||lalea aulove||cu|u|u|
durreavoaslră. lr cazu| aulove||cu|e|or care lurcĠ|orează
ir cord|Ġ|| dure, spre exerp|u ir zore cu ru|l pral sau ir
cazu| elecluăr|| lrecverle de că|ălor|| scurle, esle recesar ca
|ucrăr||e de irlreĠ|rere să le execulale ra| des.
La or|ce serr de delecĠ|ure, lreou|e elecluale rev|z|a s|
reparaĠ|||e recesare.
0ß8ERVAĠ|E:
|ntreġ|nerea, |n|ocu|rea sau reparaġ|||e componente|or
s|stemu|u| de contro| a| em|s|||or pot ñ efectuate de
or|ce ate||er sau tehn|c|an spec|a||zat care d|spune de
p|ese de sch|mb, cu cond|ġ|a ca acestea sĄ ñe cert|ñcate
ca respectànd standardu| EPA |n 8tate|e Un|te sau
regu|amente|e 6om|s|e| pentru preven|rea po|uĄr||
aeru|u|, |n cazu| statu|u| 6a||forn|a.
CRAF|6ELE A6T|V|TăĠ|L0R 0E |NTREĠ|NERE
Ex|slă două dralce a|e acl|v|lăĠ||or de irlreĠ|rere ir care surl
||slale |ucrăr||e ob||gator|| de irlreĠ|rere perlru aulove||cu|u|
durreavoaslră.
Pr|ru| esle 0ralcu| ,A". Acesla prez|rlă loale acl|v|lăĠ||e
de irlreĠ|rere care lreou|e elecluale ir cord|Ġ|| ,rorra|e¨
de lurcĠ|orare |dacă ru se ap||că r|c|ura d|r cord|Ġ|||e d|r
dralcu| ,ß").
A| do||ea esle 0ralcu| ,ß". Acesla esle va|ao|| perlru
aulove||cu|e|e care lurcĠ|orează ir cord|Ġ|||e prezerlale ra|
jos.
RespeclaĠ| |rlerva|e|e spec|lcale ir dralcu| ,ß" dacă ura
sau ra| ru|le d|r cord|Ġ|||e de ra| jos se ap||că ir cazu|
durreavoaslră.
Terperalur||e d|r l|rpu| z||e| sau ropĠ|| surl suo 0°C.
ElecluaĠ| lrecverl că|ălor|| scurle ir lralc uroar.
Voloru| lurcĠ|orează deseor| ir do|, pe per|oade re|al|v
|urd|.
CorduceĠ| ir zore cu ru|l pral.
ElecluaĠ| deseor| că|ălor|| pe d|slarĠe ra| r|c| de 1ê |r.
Va| ru|l de 50 º d|r l|rp corduceĠ| corslarl |a v|leze
rar| s| |a lerperalur| exler|oare r|d|cale, de pesle 32°C.
CorduceĠ| cu o rerorcă.
Aulove||cu|u| esle ul|||zal ca lax|, ras|ră de po||Ġ|e sau
perlru serv|c|| de ||vrare.
CorduceĠ| ir red|r exlrarul|er sau ir deserl.

0ß8ERVAĠ|E:
0acĄ UNA sau ma| mu|te d|n aceste cond|ġ|| se ap||cĄ |n
cazu| dumneavoastrĄ, sch|mbaġ| u|e|u| de motor |a ñecare
5.000 km sau |a ñecare 3 |un| - or|care s|tuaġ|e surv|ne ma|
|ntà| - s| respectaġ| grañcu| ,ß" d|n secġ|unea ,Crañce|e
act|v|tĄġ||or de |ntreġ|nere" a acestu| manua|.
0ß8ERVAĠ|E:
0acĄ UNA sau ma| mu|te d|n aceste cond|ġ|| se ap||cĄ
|n cazu| dumneavoastrĄ, sch|mbaġ| ||ch|du| de rĄc|re
|a ñecare 1ô0.000 km sau |a ñecare ô0 de |un| - or|care
s|tuaġ|e surv|ne ma| |ntà| - s| respectaġ| grañcu| ,ß" d|n
secġ|unea ,Crañce|e act|v|tĄġ||or de |ntreġ|nere" a acestu|
manua|.
0ß8ERVAĠ|E:
Hajor|tatea autoveh|cu|e|or funcġ|oneazĄ |n cond|ġ|||e
descr|se |n cadru| Crañcu|u| ,ß".
urraĠ| dralcu| care descr|e ce| ra| o|re cord|Ġ|||e de
lurcĠ|orare a aulove||cu|u|u| durreavoaslră. 0acă se
spec|lcă alàl |rlerva|u| lerpora|, càl s| |||orelraju|, |ucrăr||e
lreou|e elecluale |a scurderea ce|u| ra| scurl |rlerva|.
ATENĠ|E!
Neirdep||r|rea |a l|rp a |ucrăr||or de irlreĠ|rere recesare
poale duce |a apar|Ġ|a de delecĠ|ur|.
15ê
Le hecere elimentere cu cerburent
\er|lcaĠ| r|ve|u| u|e|u|u| de rolor |a cca. 5 r|rule după
opr|rea roloru|u|, dacă acesla al|rsese ir prea|ao||
lerperalura rorra|ă de lurcĠ|orare. Rezu|lalu| ver|lcăr||
va l ra| exacl dacă aulove||cu|u| esle parcal pe o
supralaĠă or|zorla|ă.
\er|lcaĠ| r|ve|u| ||c||du|u| de curăĠare a paror|zu|u| s|
corp|elaĠ|-| dacă esle recesar.


0 detă pe lună
\er|lcaĠ| pres|urea ir preur| s| as|duraĠ|-vă că aceslea ru
prez|rlă serre de uzură sau deler|orare.
\er|lcaĠ| oaler|a, curăĠaĠ| s| slràrdeĠ| oorre|e dacă esle
recesar.
\er|lcaĠ| r|ve|u| ||c||du|u| d|r vasu| de expars|ure a|
||c||du|u| de răc|re s| c|||rdru| pr|rc|pa| de lràră/arore|aj,
corp|elàrd dacă esle recesar.
\er|lcaĠ| dacă s|sleru| de ||ur|rare s| ce|e|a|le s|slere
e|eclr|ce lurcĠ|orează corecl.
Le hecere schimbere e uleiului de motor
lr|ocu|Ġ| l|lru| de u|e|
\er|lcaĠ| s|sleru| de esaparerl.
\er|lcaĠ| lurlurur||e de lràră.
\er|lcaĠ| arl|cu|aĠ|||e C\ |dacă ex|slă ir dolare) s|
corporerle|e suspers|e| laĠă.
\er|lcaĠ| r|ve|u| ||c||du|u| perlru lrarsr|s|a aulorală
lrspeclaĠ| v|zua| lrarsr|s|a rarua|ă perlru a delecla
everlua|e|e scurder|.
AdăudaĠ| ||c||d ir lurcĠ|e de reces|lăĠ|, perlru a rerĠ|re
r|ve|u| corespurzălor.
\er|lcaĠ| r|ve|u| ||c||du|u| de răc|re, lurlurur||e s|
co||ere|e.157
Crañcu| ,A"
K||ometr|
[H||e}
[Lun|]
12 000
[7.500}
[12]
24 000
[15.000}
[24]
36 000
[22.500}
[3ô]
48 000
[30.000}
[48]
60 000
[37.500}
[ô0]
lr|ocu|Ġ| u|e|u| de rolor s| l|lru| de u|e|. X X X X X
PerrulaĠ| preur||e. X X X X X
\er|lcaĠ| dacă pres|urea d|r preu| roĠ|| de rezervă esle coreclă s| dacă roala esle
depoz|lală corespurzălor.
X X X X X
\er|lcaĠ| lerodour||e. X
\er|lcaĠ| l|lru| de aer a| roloru|u| s| ir|ocu|Ġ|-| dacă esle recesar. X
|n|ocu|ġ| ñ|tru| de aer a| motoru|u|. X
|n|ocu|ġ| buj|||e. X
\er|lcaĠ| cureaua de lrarsr|s|e s| ir|ocu|Ġ|-o dacă esle recesar. X
PurjaĠ| s|sleru| de răc|re s| ir|ocu|Ġ| ||c||du| de răc|re |a lecare ê0 de |ur|, |rd|lererl de
|||orelraj.
X
158
K||ometr|
[H||e}
[Lun|]
72 000
[45.000}
[72]
84 000
[52.500}
[84]
96 000
[ô0.000}
[9ô]
108 000
[ô7.500}
[108]
120 000
[75.000}
[120]
132 000
[82.500}
[132]
lr|ocu|Ġ| u|e|u| de rolor s| l|lru| de u|e|. X X X X X X
PerrulaĠ| preur||e. X X X X X X
\er|lcaĠ| dacă pres|urea d|r preu| roĠ|| de rezervă esle coreclă s| dacă roala
esle depoz|lală corespurzălor.
X X X X X X
3c||roaĠ| ||c||du| perlru purlea spale. X
3c||roaĠ| ||c||du| perlru cul|a de lrarsler. X
\er|lcaĠ| lerodour||e. X X
\er|lcaĠ| l|lru| de aer a| roloru|u| s| ir|ocu|Ġ|-| dacă esle recesar. X X
|n|ocu|ġ| ñ|tru| de aer a| motoru|u|. X
|n|ocu|ġ| buj|||e. X
Ver|ñcaġ| supapa P6V s| |n|ocu|ġ|-o dacĄ este necesar. X
\er|lcaĠ| cureaua de lrarsr|s|e s| ir|ocu|Ġ|-o dacă esle recesar. X
159
K||ometr|
[H||e}
[Lun|]
144 000
[90.000}
[144]
156 000
[97.500}
[15ô]
160 000
[100.000}
168 000
[105.000}
[1ô8]
180 000
[112.500}
[180]
192 000
[120.000}
[192]
lr|ocu|Ġ| u|e|u| de rolor s| l|lru| de u|e|. X X X X X
PerrulaĠ| preur||e. X X X X X
\er|lcaĠ| dacă pres|urea d|r preu| roĠ|| de rezervă esle coreclă s| dacă roala
esle depoz|lală corespurzălor.
X X X X X
PurjaĠ| s|sleru| de răc|re s| ir|ocu|Ġ| ||c||du| de răc|re dacă ru aĠ| eleclual deja
acesle operaĠ|| |a lerreru| de ê0 de |ur|.
X
3c||roaĠ| ||c||du| perlru purlea spale. X
3c||roaĠ| ||c||du| perlru cul|a de lrarsler. X
\er|lcaĠ| lerodour||e. X X
\er|lcaĠ| l|lru| de aer a| roloru|u| s| ir|ocu|Ġ|-| dacă esle recesar. X
|n|ocu|ġ| ñ|tru| de aer a| motoru|u|. X X
|n|ocu|ġ| buj|||e. X X
Ver|ñcaġ| supapa P6V s| |n|ocu|ġ|-o dacĄ este necesar. X X
\er|lcaĠ| cureaua de lrarsr|s|e s| ir|ocu|Ġ|-o dacă esle recesar. X X X
\er|lcăr||e s| reparaĠ|||e lreou|e elecluale |a pr|ru| serr de
apar|Ġ|e a uror delecĠ|ur|.
PăslraĠ| loale c||larĠe|e.
1ê0
Crañcu| ,ß"
RespeclaĠ| 0ralcu| ,8¨ dacă aulove||cu|u| esle ul|||zal ir
derera| ir ura sau ra| ru|le d|rlre cord|Ġ|||e de ra| jos.
Terperalur||e d|r l|rpu| z||e| sau ropĠ|| surl suo 0°C .
ElecluaĠ| lrecverl că|ălor|| scurle ir lralc uroar.
Voloru| lurcĠ|orează deseor| ir do|, pe per|oade re|al|v
|urd|.
CorduceĠ| ir zore cu ru|l pral.
ElecluaĠ| deseor| că|ălor|| pe d|slarĠe ra| r|c| de 1ê |r.

Va| ru|l de 50 º d|r l|rp corduceĠ| corslarl |a v|leze
rar| s| |a lerperalur| exler|oare r|d|cale, de pesle 32°C.
CorduceĠ| cu o rerorcă.
Aulove||cu|u| esle ul|||zal ca lax|, ras|ră de po||Ġ|e sau
perlru serv|c|| de ||vrare.
CorduceĠ| ir red|r exlrarul|er sau ir deserl.
0ß8ERVAĠ|E:
0acĄ UNA sau ma| mu|te d|n aceste cond|ġ|| se ap||cĄ |n
cazu| dumneavoastrĄ, sch|mbaġ| u|e|u| de motor |a ñecare
5.000 km sau |a ñecare 3 |un| - or|care s|tuaġ|e surv|ne ma|
|ntà| - s| respectaġ| grañcu| ,ß" d|n secġ|unea ,Crañce|e
act|v|tĄġ||or de |ntreġ|nere" a acestu| manua|.
0ß8ERVAĠ|E:
0acĄ UNA sau ma| mu|te d|n aceste cond|ġ|| se ap||cĄ
|n cazu| dumneavoastrĄ, sch|mbaġ| ||ch|du| de rĄc|re
|a ñecare 1ô0.000 km sau |a ñecare ô0 de |un| - or|care
s|tuaġ|e surv|ne ma| |ntà| - s| respectaġ| grañcu| ,ß" d|n
secġ|unea ,Crañce|e act|v|tĄġ||or de |ntreġ|nere" a acestu|
manua|.
K||ometr|
[H||e}
5 000
[3.000}
10 000
[ô.000}
14 000
[9.000}
19 000
[12.000}
24 000
[15.000}
3c||roaĠ| u|e|u| de rolor s| l|lru| de u|e| dacă ru aĠ| eleclual deja acesle operaĠ|| |a
lerreru| de 3 |ur|.
X X X X X
PerrulaĠ| preur||e. X X
\er|lcaĠ| dacă pres|urea d|r preu| roĠ|| de rezervă esle coreclă s| dacă roala esle
depoz|lală corespurzălor.
X X
Ver|ñcaġ| ñ|tru| de aer a| motoru|u| s| |n|ocu|ġ|-| dacĄ este necesar. X
1ê1
K||ometr|
[H||e}
29 000
[18.000}
34 000
[21.000}
38 000
[24.000}
43 000
[27.000}
48 000
[30.000}
3c||roaĠ| u|e|u| de rolor s| l|lru| de u|e| dacă ru aĠ| eleclual deja acesle operaĠ|| |a
lerreru| de 3 |ur|.
X X X X X
PerrulaĠ| preur||e. X X X
\er|lcaĠ| dacă pres|urea d|r preu| roĠ|| de rezervă esle coreclă s| dacă roala esle
depoz|lală corespurzălor.
X X X
\er|lcaĠ| lerodour||e. X
|n|ocu|ġ| ñ|tru| de aer a| motoru|u|. X
|n|ocu|ġ| buj|||e. X
Ver|ñcaġ| supapa P6V s| |n|ocu|ġ|-o dacĄ este necesar. X
\er|lcaĠ| cureaua de lrarsr|s|e s| ir|ocu|Ġ|-o dacă esle recesar. X
K||ometr|
[H||e}
53 000
[33.000}
58 000
[3ô.000}
62 000
[39. 000}
67 000
[42.000}
72 000
[45.000}
3c||roaĠ| u|e|u| de rolor s| l|lru| de u|e| dacă ru aĠ| eleclual deja acesle operaĠ|| |a
lerreru| de 3 |ur|.
X X X X X
PerrulaĠ| preur||e. X X
\er|lcaĠ| dacă pres|urea d|r preu| roĠ|| de rezervă esle coreclă s| dacă roala esle
depoz|lală corespurzălor.
X X
\er|lcaĠ| lerodour||e. X
Ver|ñcaġ| ñ|tru| de aer a| motoru|u| s| |n|ocu|ġ|-| dacĄ este necesar. X
1ê2
K||ometr|
[H||e}
77 000
[48.000}
82 000
[51.000}
86 000
[54.000 )
91 000
[57.000 )
96 000
[ô0.000}
3c||roaĠ| u|e|u| de rolor s| l|lru| de u|e| dacă ru aĠ| eleclual deja acesle operaĠ|| |a lerreru| de 3 |ur|. X X X X X
lr|ocu|Ġ| ||c||du| perlru lrarsr|s|a aulorală s| l|lru|. X
lr|ocu|Ġ| ||c||du| perlru lrarsr|s|a rarua|ă. X
3c||roaĠ| ||c||du| perlru purlea spale X
3c||roaĠ| ||c||du| perlru cul|a de lrarsler. X
PerrulaĠ| preur||e. X X X
\er|lcaĠ| dacă pres|urea d|r preu| roĠ|| de rezervă esle coreclă s| dacă roala esle depoz|lală corespurzălor. X X X
\er|lcaĠ| lerodour||e. X
Ver|ñcaġ| ñ|tru| de aer a| motoru|u| s| |n|ocu|ġ|-| dacĄ este necesar. X
|n|ocu|ġ| buj|||e. X
Ver|ñcaġ| supapa P6V s| |n|ocu|ġ|-o dacĄ este necesar. X
\er|lcaĠ| cureaua de lrarsr|s|e s| ir|ocu|Ġ|-o dacă esle recesar. X
PurjaĠ| s|sleru| de răc|re s| ir|ocu|Ġ| ||c||du| de răc|re |a lecare ê0 de |ur| sau după parcurderea a 1ê0.000 |r,
or|care s|luaĠ|e surv|re ra| irlà|.
K||ometr|
[H||e}
101 000
[ô3.000}
106 000
[ôô.000}
110 000
[ô9.000 )
115 000
[72.000 )
120 000
[75.000}
3c||roaĠ| u|e|u| de rolor s| l|lru| de u|e| dacă ru aĠ| eleclual deja acesle operaĠ|| |a lerreru| de 3 |ur|. X X X X X
PerrulaĠ| preur||e. X X
\er|lcaĠ| dacă pres|urea d|r preu| roĠ|| de rezervă esle coreclă s| dacă roala esle depoz|lală corespurzălor. X X
\er|lcaĠ| lerodour||e. X
Ver|ñcaġ| ñ|tru| de aer a| motoru|u| s| |n|ocu|ġ|-| dacĄ este necesar. X
\er|lcaĠ| cureaua de lrarsr|s|e s| ir|ocu|Ġ|-o dacă esle recesar. X
1ê3
K||ometr|
[H||e}
125 000
[78.000}
130 000
[81.000 )
134 000
[84.000 )
139 000
[87.000}
144 000
[90.000}
3c||roaĠ| u|e|u| de rolor s| l|lru| de u|e| dacă ru aĠ| eleclual deja acesle operaĠ|| |a
lerreru| de 3 |ur|.
X X X X X
PerrulaĠ| preur||e. X X X
\er|lcaĠ| dacă pres|urea d|r preu| roĠ|| de rezervă esle coreclă s| dacă roala esle
depoz|lală corespurzălor.
X X X
\er|lcaĠ| lerodour||e s|sleru|u| de lràrare. X
|n|ocu|ġ| ñ|tru| de aer a| motoru|u|. X
|n|ocu|ġ| buj|||e. X
Ver|ñcaġ| supapa P6V s| |n|ocu|ġ|-o dacĄ este necesar. X
\er|lcaĠ| cureaua de lrarsr|s|e s| ir|ocu|Ġ|-o dacă esle recesar. X
1ê1
K||ometr|
[H||e}
149 000
[93.000}
154 000
[9ô.000}
158 000
[99.000}
160 000
[100.000}
163 000
[102.000}
3c||roaĠ| u|e|u| de rolor s| l|lru| de u|e| dacă ru aĠ| eleclual deja acesle operaĠ|| |a
lerreru| de 3 |ur|.
X X X X
lr|ocu|Ġ| ||c||du| perlru lrarsr|s|a rarua|ă. X
PerrulaĠ| preur||e. X X
\er|lcaĠ| dacă pres|urea d|r preu| roĠ|| de rezervă esle coreclă s| dacă roala esle
depoz|lală corespurzălor.
X X
PurjaĠ| s|sleru| de răc|re s| ir|ocu|Ġ| ||c||du| de răc|re, dacă ru aĠ| eleclual deja acesle
operaĠ|| |a lerreru| de ê0 de |ur|.
X
\er|lcaĠ| cureaua de lrarsr|s|e s| ir|ocu|Ġ|-o dacă esle recesar. X
1ê5
K||ometr|
[H||e}
168 000
[105.000}
173 000
[108.000}
178 000
[111.000}
182 000
[114.000}
187 000
[117.000}
192 000
[120.000}
3c||roaĠ| u|e|u| de rolor s| l|lru| de u|e| dacă ru aĠ| eleclual deja acesle
operaĠ|| |a lerreru| de 3 |ur|.
X X X X X X
lr|ocu|Ġ| ||c||du| perlru lrarsr|s|a aulorală s| l|lru|. X
3c||roaĠ| ||c||du| perlru purlea spale. X
3c||roaĠ| ||c||du| perlru cul|a de lrarsler. X
PerrulaĠ| preur||e. X X X
\er|lcaĠ| dacă pres|urea d|r preu| roĠ|| de rezervă esle coreclă s| dacă roala
esle depoz|lală corespurzălor.
X X X
\er|lcaĠ| lerodour||e. X
|n|ocu|ġ| ñ|tru| de aer a| motoru|u|. X X
|n|ocu|ġ| buj|||e. X
Ver|ñcaġ| supapa P6V s| |n|ocu|ġ|-o dacĄ este necesar. X
\er|lcaĠ| cureaua de lrarsr|s|e s| ir|ocu|Ġ|-o dacă esle recesar. X X X
\er|lcăr||e s| reparaĠ|||e lreou|e elecluale |a pr|ru| serr de
apar|Ġ|e a uror delecĠ|ur|.
PăslraĠ| loale c||larĠe|e.
AVERT|8HENT!
Alurc| càrd elecluaĠ| persora| |ucrăr| de irlreĠ|rere, vă
expureĠ| r|scu|u| de răr|re dravă. Nu elecluaĠ| decàl |ucrăr||e
perlru care d|spureĠ| de ec||parerlu| s| curosl|rĠe|e
recesare. lr cazu| ir care ru surleĠ| s|dur de capac|lalea
durreavoaslră de a eleclua o arur|lă |ucrare, corlaclaĠ|
ur ale||er spec|a||zal.
1êê
GRAFIC
K||ometr| 15.000 km 30.000 km 45.000 km ô0.000 km 75.000 km
lr|ocu|Ġ| u|e|u| de rolor s| l|lru| de u|e|. X X X X X
lr|ocu|Ġ| ||c||du| perlru lrarsr|s|a rarua|ă. X
PerrulaĠ| preur||e. X X X X X
lr|ocu|Ġ| l|lru| de aer a| roloru|u|. X
lr|ocu|Ġ| l|lru| de carourarl. X
\er|lcaĠ| lerodour||e. X X X X X
\er|lcaĠ| cureaua de lrarsr|s|e s| ir|ocu|Ġ|-o dacă esle recesar. X
lr|ocu|Ġ| l|lru| s|sleru|u| de c||ral|zare. X X X X X
PurjaĠ| s|sleru| de răc|re s| ir|ocu|Ġ| ||c||du| de răc|re |a lecare ê0 de |ur| sau după
parcurderea a 1ê5.000 |r, or|care s|luaĠ|e surv|re ra| irlà|.
CRAF|6UL A6T|V|TăĠ|L0R 0E |NTREĠ|NERE
- H0T0ARE 0|E8EL
Le hecere elimentere cu cerburent
\er|lcaĠ| r|ve|u| u|e|u|u| de rolor s| corp|elaĠ|-| dacă esle
recesar.
\er|lcaĠ| r|ve|u| ||c||du|u| de curăĠare a paror|zu|u| s|
corp|elaĠ|-| dacă esle recesar.


0 detă pe lună
\er|lcaĠ| pres|urea ir preur| s| as|duraĠ|-vă că aceslea ru
prez|rlă serre de uzură sau deler|orare.
\er|lcaĠ| oaler|a, curăĠaĠ| s| slràrdeĠ| oorre|e dacă esle
recesar.
\er|lcaĠ| r|ve|u| ||c||du|u| d|r vasu| de expars|ure a|
||c||du|u| de răc|re, c|||rdru| pr|rc|pa| de lràră s| s|sleru|
de lrarsr|s|e, corp|elàrd dacă esle recesar.
\er|lcaĠ| dacă s|sleru| de ||ur|rare s| ce|e|a|le s|slere
e|eclr|ce lurcĠ|orează corecl.
Le hecere schimbere e uleiului de motor
lr|ocu|Ġ| l|lru| u|e|u|u| de rolor |a lecare sc||ro de u|e|.
\er|lcaĠ| s|sleru| de esaparerl.
\er|lcaĠ| lurlurur||e s|sleru|u| de lràrare, lerodour||e s|
elr|ere|e.
\er|lcaĠ| arl|cu|aĠ|||e C\ s| corporerle|e suspers|e|.
\er|lcaĠ| r|ve|u| ||c||du|u| de răc|re, lurlurur||e s|
co||ere|e.
\er|lcaĠ| cure|e|e de accesor||.


ATENĠ|E!
Neirdep||r|rea |a l|rp a |ucrăr||or de irlreĠ|rere recesare
poale duce |a apar|Ġ|a de delecĠ|ur|.
1êZ
K||ometr| 90.000 km 105.000 km 120.000 km 135.000 km 150.000 km
lr|ocu|Ġ| u|e|u| de rolor s| l|lru| de u|e|. X X X X X
lr|ocu|Ġ| ||c||du| perlru lrarsr|s|a rarua|ă. X
PerrulaĠ| preur||e. X X X X X
lr|ocu|Ġ| l|lru| de aer a| roloru|u|. X X
lr|ocu|Ġ| l|lru| de carourarl. X X
\er|lcaĠ| lerodour||e. X X X X X
lr|ocu|Ġ| cureaua de d|slr|ouĠ|e s| ro|a irl|rzăloare. X
\er|lcaĠ| cureaua de accesor|| s| ir|ocu|Ġ|-o dacă esle recesar. X X X
lr|ocu|Ġ| l|lru| s|sleru|u| de c||ral|zare. X X X X X
K||ometr| 1ô5.000 km 180.000 km 195.000 km 210.000 km 225.000 km
lr|ocu|Ġ| u|e|u| de rolor s| l|lru| de u|e|. X X X X X
lr|ocu|Ġ| ||c||du| perlru lrarsr|s|a rarua|ă. X
PurjaĠ| s|sleru| de răc|re s| ir|ocu|Ġ| ||c||du| de răc|re, dacă ru aĠ| eleclual deja acesle
operaĠ|| |a lerreru| de ê0 de |ur|.
X
PerrulaĠ| preur||e. X X X X X
lr|ocu|Ġ| l|lru| de aer a| roloru|u|. X X
lr|ocu|Ġ| l|lru| de carourarl. X X
\er|lcaĠ| lerodour||e. X X X X X
\er|lcaĠ| cureaua de accesor|| s| ir|ocu|Ġ|-o dacă esle recesar. X X
lr|ocu|Ġ| l|lru| s|sleru|u| de c||ral|zare. X X X X X
1ê8
Pr|ra rev|z|e
K||orelraj _________________________________________________________________
Corarda rr. _______________________________________________________________
0ala _____________________________________________________________________
3TAVPlLA 3l 3EVNĂTuRA 0EALERuLul AuT0RlZAT
A 2-a rev|z|e
K||orelraj _________________________________________________________________
Corarda rr. _______________________________________________________________
0ala _____________________________________________________________________
3TAVPlLA 3l 3EVNĂTuRA 0EALERuLul AuT0RlZAT
A 3-a rev|z|e
K||orelraj _________________________________________________________________
Corarda rr. _______________________________________________________________
0ala _____________________________________________________________________
3TAVPlLA 3l 3EVNĂTuRA 0EALERuLul AuT0RlZAT
A 1-a rev|z|e
K||orelraj _________________________________________________________________
Corarda rr. _______________________________________________________________
0ala _____________________________________________________________________
3TAVPlLA 3l 3EVNĂTuRA 0EALERuLul AuT0RlZAT
$TAHP|LELE ATEL|ERULU| 0E 8ERV|6E
$tamp||a ate||eru|u| 1
1ê9
A 5-a rev|z|e
K||orelraj _________________________________________________________________
Corarda rr. _______________________________________________________________
0ala _____________________________________________________________________
3TAVPlLA 3l 3EVNĂTuRA 0EALERuLul AuT0RlZAT
A ê-a rev|z|e
K||orelraj _________________________________________________________________
Corarda rr. _______________________________________________________________
0ala _____________________________________________________________________
3TAVPlLA 3l 3EVNĂTuRA 0EALERuLul AuT0RlZAT
A Z-a rev|z|e
K||orelraj _________________________________________________________________
Corarda rr. _______________________________________________________________
0ala _____________________________________________________________________
3TAVPlLA 3l 3EVNĂTuRA 0EALERuLul AuT0RlZAT
A 8-a rev|z|e
K||orelraj _________________________________________________________________
Corarda rr. _______________________________________________________________
0ala _____________________________________________________________________
3TAVPlLA 3l 3EVNĂTuRA 0EALERuLul AuT0RlZAT
$tamp||a ate||eru|u| 2
170
A 9-a rev|z|e
K||orelraj _________________________________________________________________
Corarda rr. _______________________________________________________________
0ala _____________________________________________________________________
3TAVPlLA 3l 3EVNĂTuRA 0EALERuLul AuT0RlZAT
A 10-a rev|z|e
K||orelraj _________________________________________________________________
Corarda rr. _______________________________________________________________
0ala _____________________________________________________________________
3TAVPlLA 3l 3EVNĂTuRA 0EALERuLul AuT0RlZAT
A 11-a rev|z|e
K||orelraj _________________________________________________________________
Corarda rr. _______________________________________________________________
0ala _____________________________________________________________________
3TAVPlLA 3l 3EVNĂTuRA 0EALERuLul AuT0RlZAT
A 12-a rev|z|e
K||orelraj _________________________________________________________________
Corarda rr. _______________________________________________________________
0ala _____________________________________________________________________
3TAVPlLA 3l 3EVNĂTuRA 0EALERuLul AuT0RlZAT
$tamp||a ate||eru|u| 3
171
A 13-a rev|z|e
K||orelraj _________________________________________________________________
Corarda rr. _______________________________________________________________
0ala _____________________________________________________________________
3TAVPlLA 3l 3EVNĂTuRA 0EALERuLul AuT0RlZAT
A 11-a rev|z|e
K||orelraj _________________________________________________________________
Corarda rr. _______________________________________________________________
0ala _____________________________________________________________________
3TAVPlLA 3l 3EVNĂTuRA 0EALERuLul AuT0RlZAT
A 15-a rev|z|e
K||orelraj _________________________________________________________________
Corarda rr. _______________________________________________________________
0ala _____________________________________________________________________
3TAVPlLA 3l 3EVNĂTuRA 0EALERuLul AuT0RlZAT
A 1ê-a rev|z|e
K||orelraj _________________________________________________________________
Corarda rr. _______________________________________________________________
0ala _____________________________________________________________________
3TAVPlLA 3l 3EVNĂTuRA 0EALERuLul AuT0RlZAT
$tamp||a ate||eru|u| 4
172
9
8ERV|6|UL 0E A8|8TENĠă PENTRU 6L|ENĠ|
A8|8TENĠA PENTRU 6L|ENĠ| ......................................................................................................................... 176
ARGENTINA....................................................................................................................... 176
AUSTRALIA ....................................................................................................................... 176
AUSTRIA............................................................................................................................ 176
BELGIA .............................................................................................................................. 176
ß0L|V|A............................................................................................................................. 176
BRAZILIA ........................................................................................................................... 176
BULGARIA ......................................................................................................................... 176
6h|LE ................................................................................................................................ 177
COLUMBIA......................................................................................................................... 177
COSTA RICA ...................................................................................................................... 177
6R0AĠ|A............................................................................................................................ 177
DANEMARCA ..................................................................................................................... 177
ECUADOR.......................................................................................................................... 177
EL 8ALVA00R ................................................................................................................... 177
ELVEĠ|A............................................................................................................................. 177
ESTONIA............................................................................................................................ 177
FINLANDA.......................................................................................................................... 177
FRANĠA ............................................................................................................................. 178
GERMANIA......................................................................................................................... 178
GRECIA.............................................................................................................................. 178

173
CUATEHALA [Numa| pentru mode|e Jeep} ........................................................................ 178
CUATEHALA [Numa| pentru mode|e|e 6hrys|er & 0odge} ................................................ 178
h0N0URA8 ....................................................................................................................... 178
INSULELE CARAIBE .......................................................................................................... 178
IRLANDA............................................................................................................................ 178
ITALIA................................................................................................................................ 178
LETONIA ........................................................................................................................... 178
LITUANIA ........................................................................................................................... 178
LUXEMBURG ..................................................................................................................... 179
MAREA BRITANIE .............................................................................................................. 179
N0RVEC|A......................................................................................................................... 179
N0UA ZEELAN0ă.............................................................................................................. 179
OLANDA ............................................................................................................................ 179
PANAMA ............................................................................................................................ 179
PARACUAY ........................................................................................................................ 179
PERU ................................................................................................................................. 179
POLONIA ........................................................................................................................... 179
PORTUGALIA..................................................................................................................... 179
PUERT0 R|60 $| |N8ULELE V|RC|NE [8UA} ..................................................................... 179
REPUßL|6A 6Ehă............................................................................................................. 179
REPUßL|6A 00H|N|6ANă................................................................................................. 180
ROMÂNIA........................................................................................................................... 180
RUSIA ................................................................................................................................ 180
8L0VEN|A.......................................................................................................................... 180
SPANIA .............................................................................................................................. 180
SUEDIA .............................................................................................................................. 180


1Z1
TA|wAN.............................................................................................................................. 180
UCRAINA ........................................................................................................................... 180
UNGARIA ........................................................................................................................... 180
URUCUAY .......................................................................................................................... 180
VENEZUELA....................................................................................................................... 180


175
A8|8TENĠA PENTRU 6L|ENĠ|
0|slr|ou|lor|| aulor|zaĠ| de producălor surl d|recl |rleresaĠ| de
sal|slacĠ|a durreavoaslră ir pr|v|rĠa produse|or s| serv|c|||or
oler|le. lr cazu| apar|Ġ|e| uror proo|ere |edale de acl|v|lăĠ||e
de serv|ce, vă recorardăr urrăloare|e:
0|sculaĠ| proo|era cu d|recloru| reprezerlarĠe| sau cu selu|
ale||eru|u| de serv|ce. Persora|u| de corducere a| dea|eru|u|
aulor|zal esle ce| ra| ir răsură să rezo|ve rap|d proo|era.
Atunci cénd contecteĠi distribuitorul, este neceser să
ii oferiĠi următoerele informeĠii:
Nure|e, adresa s| rurăru| durreavoaslră de le|elor.
Nurăru| de |derl|lcare a aulove||cu|u|u| |acesl rurăr
de 1Z caraclere esle rolal pe o p|ăcuĠă sau el|c|elă
arp|asală ir co|Ġu| slàrd a| p|arse| de oord, v|z|o||ă
pr|r paror|z). PuleĠ| de asererea dăs| acesl rurăr ir
cerl|lcalu| de irralr|cu|are sau carlea de |derl|lale a
aulove||cu|u|u|).
Nure|e dea|eru|u| aulor|zal de |a care aĠ| ac||z|Ġ|oral
aulove||cu|u| s| care elecluează rev|z|||e.
0ala ac||z|Ġ|orăr|| aulove||cu|u|u| s| |||orelraju| |rd|cal
de corloru| de parcurs.
lrlorraĠ|| pr|v|rd everlua|e|e rev|z|| s| reparaĠ|| elecluale
arler|or.
0 descr|ere dela||ală a proo|ere| s| a cord|Ġ|||or ir care
aceasla se rar|leslă.


ARGENTINA
0a|r|erC|rvs|er Arderl|ra 3.A.
Av. de| L|oerlador 2121, P|so 11
C1125AAX-8s. As.
8ueros A|res, Arderl|ra
Te|.: |÷ 51-11) 1808-8Z00
AUSTRALIA
0a|r|erC|rvs|er
Auslra||a/Pac|lc Plv. Lld.
ACN 001 111 110
C|rvs|er \e||c|e 0|v|s|or
C.P. 1211 Vu|drave 31Z0
Te|. |03) 95êê-92êê
AUSTRIA
C|rvs|er Auslr|a
8RT/8Ru/105Z5ê/AT
CP 20
1220 \|era
Te|.: 01 51ê 5151 31
Fax: 01 51ê 5151 32
BELGIA
0a|r|erC|rvs|er 8e|d|cue Luxeroourd
8RT/8Ru/105Z5ê/8E
CP 319
1931 Zaverler 3
Te|.: 0800 91ê31
Te|.: 0800 2êêê1
Fax: 02 Z1Z 33 01
Fax: 32 2 Z1Z 3301
ß0L|V|A
Corporac|or Trarsard|ra 3.R.L.
P|aza lsaoe| La Calo||ca 21Z9
C.P. 1231ê
Te|.: |591-2) 213-0013
Fax: |591-2) 211-288Z
BRAZILIA
0a|r|erC|rvs|er do 8ras|| Llda.
Av. A|lred Jurzv|oWs||, 5ê2
09ê80-900 3ʒo 8errardo do Carpo-3.P
Te|.: 55-0-800-Z03-Z130
Fax: 55-19-3Z25-3ê35
BULGARIA
8ALKAN 3TAR
3lr. Resoars|a 5
1510 3ola
Te|.: 359 2 91988
Fax: 359 2 915 10 11
6h|LE
Corerc|a| C|rvs|er 3.A.
Av. Arer|co \espuc|o 1ê01, 0u|||cura
3arl|ado
Te|.: 5ê-2-20-Zê50
Fax: 5ê-2-ê03-1902
1Zê
COLUMBIA
0a|r|erC|rvs|er Co|oro|a 3.A.
Aver|da Ca||e 2ê # Z0A-25
8odolá 0.C.
Te|.: 5Z 1 123êZ00
Fax: 5Z 1 1101êêê
COSTA RICA
Aulo Valra
La uruca Arl|duo Ed|lc|o Valra, Apl. 121
3ar Jose
Te|.: 50ê-295-03êê
Fax: 50ê-221-ZZ11
6R0AĠ|A
EuR0LlNE d.o.o.
Kov|rs|a 5
10 000 Zadreo
Te|.: 385 1 3111 111
Fax: 385 1 3111 113
DANEMARCA
C|rvs|er Jeep 0errar|
8RT/8Ru/105Z5ê/0K
Posloo|s 1513
2ê50 lv|dovre
Te|.: 35 25ê 830
Fax: 35 25ê 832
ECUADOR
C|rvs|er Jeep Aulorolr|z de| Ecuador
Av. Juar Tarca Varerdo v Ca||e 11
0uavacu||
Te|.: 59-3-129-2211
Fax: 59-3-128-Z835
EL 8ALVA00R
lrlerrolores 3.A.
Co|or|a v 8ou|evard 3arla E|era v Ca||e Aparerca
Arl|duo Cuscal|ar, 3ar 3a|vador
Te|.: 503-2Z3-0988
Fax: 503-289-3055
ELVEʗ|A
0a|r|erC|rvs|er 3c|We|z A0-\erlr|eo C|rvs|er
urd Jeep
c/o 3pr|rd
8RT/8Ru/105Z5ê/Cl
Aerodare Frel
C.P. 1111
Cl-1211 0ereve 5
Te|.: 0800 802920 |0errarʒ)
Te|.: 0800 802921 |Frarcezʒ)
Te|.: 0800 802922 |lla||arʒ)
Fax: 01 210 11 11
ESTONIA
3||oeraulo A3
Jarvevara lee 11
11311 Ta|||rr
Te|.: 0ê 2êê 098
Te|.: 0ê 2êê 050
Fax: 0ê 2êê 0êê
FINLANDA
Aro Y|lvra 0v ÷ 0|v|z|a C|rvs|er
R|sl|pe||orl|e 1-9
00390 le|s|r||
Te|.: 09 51Z Z393
Te|.: 09 51Z Z531
Fax: 09 51Z Z185
Fax: 09 51Z Z3Z8
FRANĠA
3pr|rd
C|rvs|er Frarce
8RT/8Ru/105Z5ê/FR
8P 1019ê
95ê91 0oussa|rv|||e Cedex
Te|.: 01 ê1 53 80 01
Fax: 01 ê1 53 80 02
177
GERMANIA
C|rvs|er 0eulsc||ard
c/o 3pr|rd
8RT/8Ru/105Z5ê/0E
Posllac| 920109
51151 Ko|r
Te|.: 018 0300 03ê1
Fax: 018 0300 03ê3
GRECIA
C|rvs|er Jeep lrporl le||as 3.A.
131, lera 0dos 3lr.
122 11 Al|ers
Te|.: 01 3128112
Fax: 01 3128118
CUATEHALA [Numa| pentru mode|e|e Jeep}
lrporladora Corerc|a| lrduslr|a| 3.A. |lCl3A)
21 Ca||e 5-Z8, Zora 11
Aparlado 229ê
C|udad de 0ualera|a
Te|.: 502-2Zê-0811
Fax: 502-2Zê-5Z8ê
CUATEHALA [Numa| pentru mode|e|e 6hrys|er &
0odge}
\|reco
ZA A\. 11-80 Zora 9
C|udad de 0ualera|a
Te|.: 502-231-0081
Fax: 502-232-ê119
h0N0URA8
Carros Arer|caros 3AC\
8ou|evard Cerlro Arér|ca
Teduc|da|pa
Te|.: 501-3592ê8
Fax: 501-321Z95
INSULELE CARAIBE
lrlerarer|cara Trad|rd Corparv
warrers, 3l. V|c|ae|
8aroados, lrd|||e de \esl
Te|.: 21ê-11Z-8000
Fax: 21ê-125-2888
IRLANDA
C.J. lRELAN0 C0NCE33l0NAlRE3 LlVlTE0
C|or|ara Averue
8a|dorre|| 8us|ress Par|
8a|dorre||
0uo||r 22.
lre|ard
Te|.: 1890 91ê8êê
ITALIA
0a|r|erC|rvs|er lla||a 3.p.A.
8RT/8Ru/105Z5ê/lT
Casa||e Posla|e 59
220Z0 0rardale Coro
Te|.: 0ê 1111 2812
Fax.: 0ê 1111 2813
LETONIA
TC V0T0R3 LT0.
10 Krasla 3lr.
L\-1003 R|da
Te|.: 0Z 812 312
FAX: 0Z 812 313
LITUANIA
uA8 'C|rvs|er Jeep Aulocerlras¨
La|sves av. 125 A
LT ÷ 2022 \lLNlu3
Te|.: 02 30103Z
Fax: 02 30103ê
LUXEMBURG
TNT VAlLFA3T
C/0 0a|r|erC|rvs|er 8e|d|ur/Luxeroourd
8Ru/8Ru/3Z850
ArlWoord Nurrer 1930-32
1930 Zaverler
8e|d|a
Te|.: 0800 êêê1
Fax: 32 02 Z1Z 33 01
178
MAREA BRITANIE
0a|r|erC|rvs|er uK Lld.
TordWe||
V||lor Kevres VK15 88A
Te|.: 01908 301090
Fax: 01908 301203
N0RVEC|A
C|rvs|er Norde A/3
0|aderdve|er 9
0êê1 0s|o
Te|.: 1Z 22 88 29 00
Fax: 1Z 22 88 29 05
NOUA ZEELANDÃ
0a|r|erC|rvs|er NeW Zea|ard
Pr|vale 8ad 1190Z
Parrure NeW Zea|ard
Te|.: 095Z3 Z800
Fax: 095Z3 Z808
OLANDA
0a|r|erC|rvs|er Neder|ard
8RT/8Ru/105Z5ê/NL
Poslous Z5839
118ZZ 3c||p|o| Tr|porl
Te|.: 0302 1Z 19 11
Fax: 0302 1Z 1ê 00
PANAMA
Volores 3uper|ores 3.A.
Aparlado 8Z-20Z9
Ca||e 50 v Av. No. ê8
Parará Z
Te|.: 50Z-2Z0-1111
Fax: 50Z-2Z0-19Zê
PARACUAY
Cercar 3.A.
Av. Vca| Lopez Esc. Tle. Jose Lopez
Asurc|or, Paraduav
Te|.: 595-21-515-911
Fax: 595-21-515-921
PERU
0|verolor 3.A.
Av. Carada 11ê0 La \|clor|a
L|ra, Peru
Te|.: 51-1-221-0522
Fax: 51-1-221-02êê
POLONIA
0a|r|erC|rvs|er Aulorol|ve Po|s|a
C|rvs|er 0llce
3laW|| 2 |3ê P|elro)
00-193 warszaWa
Te|.: 022 8ê0 ê8 00
Fax: 022 8ê0 ê8 05
PORTUGALIA
C|rvs|er Jeep lrporl Porluda|
Aver|da da L|oerdaoe 110-3°
12ê9-01ê L|sooa
Te|.: 21 323 91 00
Fax: 21 323 91 99
PUERT0 R|60 $| |N8ULELE V|RC|NE [8UA}
C|rvs|er lrlerral|ora| 3erv|ces, 3.A.
P.0. 8ox 19185Z
3ar Juar 00919-185Z
Te|.: Z8Z-Z82-5Z5Z
Fax: Z8Z-Z82-3315
REPUßL|6A 6Ehă
0a|r|erC|rvs|er Aulorol|ve 8o|er|a s.r.o.
correr - Tur|ova ard rirové|o |ruli
119 00 Prada 1 - C|odov
Repuo||ca ce|ă
Te|.: 120-2-Z10ZZ-111
Te|.: 120-2-25101-111
Fax: 120-2-Z10ZZ-50Z
REPUBLICA DOMINICANÃ
Re|d Y Pe||eraro C. Por A.
Jo|r F. Kerredv Cas| Esc. Lope de \eda
3arlo 0or|rdo
Te|.: 809-5ê2-Z211
Fax: 809-5ê2-3êêZ
179
ROMÂNIA
M D N M NI
3lr. 8||ar|a rr. 2ê, 8ucuresl| 31
R0 - 013981
Te|.: ÷10 21 200 15 55
Fax: ÷10 21 200 15 10
RUSIA
Da ler r ler o o e a
Ler|rdrads|v prospecl 39A
1251êZ Voscova
Te|.: 095 Z15 00 00
Fax: 095 Z15 2ê 01
SLO ENIA
r ler ee I or
e o o a 2
1122 Ljuo|jara
Te|.: 01 5813 138
Fax: 01 5813 222
SPANIA
Da ler r ler a a
D o De e c al l e e r ler ee
Do e
o De orreo 2
19200 Azucueca de lerares |0uada|ajara)
Te|.: 902 888 Z82
Fax: 913 19ê 529
SUEDIA
r ler ee er e
c o r
T/8Ru/105Z5ê/3E
8ox 11011
100 Z1 3loc||o|r
Te|.: 08 Z52 9858
Fax: 08 Z52 ê183
TAI AN
r ler Ta a o TD
13l| F|oor ur|or Erlerpr|se P|aza
109 V|r 3|erd Easl Road, 3ecl|or 3
Ta e Ta a
Te|.: 080-081-581
Fax: 88ê2-251Z-18Z1
UCRAINA
o a al
Vel a Va l a r. 15
01001 Kv|v
Te|.: ÷38 011 20ê 8888
Fax: ÷38 011 20ê 8889
UNGARIA
r ler ee I or ar
Vodvoród| ul 31-10
a e 1119
Te|.: 01 2êZ211ê
Te|.: 01 2êZ211Z
Fax: 01 2êZ2115
URUGUA
Aroro|s
25 de Adoslo Z09
Mo e eo Ur a
Te|.: 59-82-902-3993
Fax: 59-82-902-1ê51
ENEZUELA
Da ler r ler e Ve e ela
e ro or o Vale c a arre era Nac o al
lor ar llo care Va|erc|a, Edo. Caraoooo
Te|.: |58) 0211-8Z11Z25
Fax: |58) 0211-8Z11Z5Z
Fax: |58) 0211-8Z11Z39
180
PRlVuL PR0PRlETAR
N0T|F|6ARE 0E 86h|HßARE A P08E80RULU|
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

3ERlA CAR03ERlEl
NuVELE N0uLul PR0PRlETAR __________________________________________________________________________
A0RE3A N0uLul PR0PRlETAR __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
NR. TELEF0N __________________________________________________________________________
NuVĂRuL 0E
lNRE0l3TRARE
3Au NuVĂRuL 0E
lNVATRlCuLARE
V00ELuL
lN CAZuL RE\ÁNZĂRll 0E CĂTRE uN 0EALER AuT0RlZAT
ClRY3LER JEEP, ATA3Ağl 3TAVPlLA 0EALERuLul
lN CA3ETA 0E VAl 3u3.
80f40712
181
AL 00lLEA PR0PRlETAR
N0T|F|6ARE 0E 86h|HßARE A P08E80RULU|
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

3ERlA CAR03ERlEl
NuVELE N0uLul PR0PRlETAR __________________________________________________________________________
A0RE3A N0uLul PR0PRlETAR __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
NR. TELEF0N __________________________________________________________________________
NuVĂRuL 0E
lNRE0l3TRARE
3Au NuVĂRuL 0E
lNVATRlCuLARE
V00ELuL
lN CAZuL RE\ÁNZĂRll 0E CĂTRE uN 0EALER AuT0RlZAT
ClRY3LER JEEP, ATA3Ağl 3TAVPlLA 0EALERuLul
lN CA3ETA 0E VAl 3u3.
80f40753
182
10
INDEX
183
Aour|rea dearur||or .............................................................88
Acl|v|lăĠ| de irlreĠ|rere a aulove||cu|u|u|, derera|e ...........131
Acl|v|lăĠ| derera|e de irlreĠ|rere a aulove||cu|u|u| ............131
Adăudare de ||c||d de răc|re |arl|de|) ................................138
Adăudare de ||c||d de spă|are ........................................51,ê5
Ad|l|v|, carourarl ................................................................107
Aderl lr|dor|lc perlru s|slere|e de aer cord|Ġ|oral ...........13ê
Aderl lr|dor|lc ....................................................................13ê
A|road |alera| .......................................................................31
A|road ..................................................................................28
A|arră arl|lurl |a|arră de s|durarĠă) .............................19,20
A||rerlare cu carourarl ....................................................108
A||rerlare e|eclr|că
Cerlru de d|slr|ouĠ|e a arerd|e| e|eclr|ce
|s|durarĠe) ...............................................................11ê
lrcu|ere e|eclr|că a porl|ere|or ...................................15
0d||rz| red|ao||e e|eclr|c .............................................15
Pr|ză |pr|ză e|eclr|că aux|||ară) ..................................ê2
3ervod|recĠ|e .......................................................99,13ê
3ervod|recĠ|e, ver|lcare ...........................................13ê
Trapă acĠ|orală e|eclr|c .............................................ê0
ur|lale de lrarsler a| ererd|e| e|eclr|ce ...................113
0earur| acĠ|orale e|eclr|c .........................................22
A||r|erea s| ec||||orarea roĠ||or ...........................................10ê
Arore|aj ...........................................................................111
Arp|asarea cr|cu|u| ........................................................... 119
Arcoraj super|or, s|sler de reĠ|rere perlru cop|| ................37
Arcoraje super|oare perlru lxarea s|slere|or de reĠ|rere
perlru cop|| ..........................................................................37
Arcorarea ircărcălur|| .........................................................ê3
Ar|ra|e de corpar|e ..........................................................38
Arl|de| |||c||d de răc|re) .......................................110,152,153
Capac|lăĠ| .................................................................152
lrdepărlare ..............................................................139
Arl|cu|aĠ|| sler|ce ................................................................137
As|slerĠă perlru c||erĠ| ......................................................1Zê
As|slerĠă spec|a||zală ........................................................1Zê
Ale||ere de serv|ce aulor|zale ............................................131
Averl|srerle s| alerĠ|orăr| ....................................................7
8arc|elă spale, p||erea spălare|or ......................................19
8aler|e ...............................................................................135
lr|ocu|rea le|ecorerz|| |RKE) ...................................18
8ecur| de sc||ro ...............................................................118
8ecur|, |ur|r| ....................................................................118
8erz|ră |carourarl) ....................................................10ê,152
8erz|ră, eco|od|că ............................................................107
8|ocare, e||oerare ..............................................................122
8|ocarea lrarsr|s|e| ............................................................93
8uj|| ....................................................................................131
8uso|ă ..................................................................................80
8usor, rezervor
Carourarl .................................................................108
u|e| |rolor) .......................................................128,133
8ulor de reselare a corloru|u| de parcurs parĠ|a| ................73
Cadru porloadaj |cadru porloadaj de pav|||or) ....................ê5
Ca||orarea ouso|e| ................................................................80
Capac|lăĠ|, arl|de| |||c||d de răc|re) ...................................152
Capac|lăĠ||e ||c||de|or .........................................................152
Capacu| corparl|rerlu|u| perlru oadaje ............................ê3
Capacu| rezervoru|u| |ousoru| rezervoru|u|) ...............108,130
Carourarl d|ese| ................................................................107
Carourarl pe oază de relaro| ..........................................107
Carourarl ....................................................................10ê,153
Adăudare .................................................................108
Ad|l|v| .......................................................................107
Capac|lale ...............................................................152
Volor|ră ...................................................................107
8usoru| rezervoru|u| de carourarl ...........................108
F||lru .........................................................................135
8erz|ră ....................................................................10ê
lrd|calor de r|ve| .......................................................71
Furlurur| ..................................................................111
Larpă de averl|zare ..................................................71
C|lră oclar|că ...........................................................10ê
Furlurur||e s|sleru|u| ..............................................111
Capac|lalea rezervoru|u| ..........................................152
Càr||de de arcorare, ircărcălură .........................................ê3
Ceas ...............................................................................81,82
Cerlru e|eclror|c de |rlorraĠ|| a|
aulove||cu|u|u| |E\lC) .........................................................75
Cerlur| de s|durarĠă
Cerlur| de s|durarĠă red|ao||e pe iră|Ġ|re ................25
Arcoraj super|or red|ao|| perlru porĠ|urea de
urăr a cerlur|| de s|durarĠă ......................................25
Fere| irsărc|rale ......................................................28
181
3|slere de reĠ|rere perlru cop|| ............................... 31
3caur laĠă .................................................................23
0|spoz|l|ve de prelers|orare .....................................27
8arc|elă spale ..........................................................23
3|sler de averl|zare ..................................................72
Cerlur| de s|durarĠă |3edar) ..............................................22
Cerlur| de s|durarĠă cu lxare ir lre| purcle ........................23
Cerlur|, lrarsr|s|e .............................................................131
Cer|rĠe pr|v|rd carourarlu| d|ese| ......................................107
C|e| ....................................................................................12
C|e| de rezervă ...................................................................13
C|e|e cu lrarsporder |s|sler arl|deraraj) ...............13,19,20
C|e|e, ir|ocu|re ....................................................................13
C|e|e, prodrarare ...............................................................13
C|lră oclar|că, oerz|ră |carourarl) ...................................10ê
C|||rdru pr|rc|pa| |lràră) ....................................................111
C|axor opl|c .........................................................................52
C||ral|zare, |rslrucĠ|ur| de ul|||zare .....................................87
Co|oară de d|recĠ|e red|ao||ă .............................................. 51
Corerz| aud|o |rad|o) pe vo|ar ...........................................82
Corerz| ..............................................................................82
Corerz||e s|sleru|u| de c||ral|zare ...................................83
Corparl|rerl perlru oadaje
Lur|ră .......................................................................ê2
Porloadaj de pav|||or .................................................ê5
Corulalor perlru laza scurlă, lar ....................................... 52
Corducere
Pe supraleĠe a|urecoase ........................................122
Corso|ă ...............................................................................ê2
Corlacl ................................................................................12
C|e|e de corlacl ........................................................12
Corlor de parcurs parĠ|a| ....................................................Z1
Corlor de parcurs ................................................................Z1
Corlor de parcurs parĠ|a| ......................................Z3,Z1
Corlro|u| c||ral|zăr|| ............................................................83
Corlro|u| v|leze| |Terporal) ..........................................55,Z3
Corverlor cala||l|c ..............................................................131
CurăĠare
Jarle ........................................................................111
CurăĠarea |erl||e|or parou|u| de |rslrurerle .....................115
CurăĠarea supraleĠe|or de sl|c|ă ........................................115
Cure|e de lrarsr|s|e ..........................................................131
0ec|arsarea a|roadur||or .....................................................32
0ec||raĠ|e radrel|că ...........................................................78
0ec||raĠ|e, ouso|ă ................................................................78
0ed|vralor de |urelă ............................................................ê5
0ed|vralor, paror|z ......................................................... 39,81
0epoz|lare .........................................................................11Z
0epoz|larea ure| roĠ| dezurlale .......................................120
0esc||dere cerlra||zală |3edar) .........................................17
0esc||dere cu le|ecorarda |3edar) ..................................17
0|recĠ|e
3ervod|recĠ|e .......................................................99,13ê
Red|area co|oare| de d|recĠ|e ....................................51
8|ocarea vo|aru|u| ......................................................1
0|spoz|l|v de irred|slrare, dale asoc|ale uru| ever|rerl ....33
0|spoz|l|ve de prelers|orare
0|spoz|l|ve de prelers|orare a
cerlur||or de s|durarĠă ...............................................27
0olăr||e corparl|rerlu|u| perlru oadaje .............................ê2
0olăr||e |urele| .....................................................................ê1
0uze de dezaour|re a dearur||or |alera|e
|duze de ded|vrare) ............................................................88
E||oerarea capole| ................................................................50
E||oerarea uru| aulove||cu| o|ocal .....................................122
Farur| .................................................................................118
CurăĠare ...................................................................115
Fază |urdă ............................................................52,Z1
Corulalor perlru se|eclarea laze| larur||or ...............52
Red|are ......................................................................53
C|axor opl|c ...............................................................52
lr|ocu|re ..................................................................118
Corulalor ..................................................................51
Fere||e irsărc|rale s| cerlur||e de s|durarĠă ......................28
F||lre
F||lru de aer .............................................................135
F||lru de carourarl ...................................................135
F||lru de u|e| ..................................................... 133,153
Fo|os|rea cr|cu|u| ................................................................ 119
Fràră de ràră ....................................................................97
Fràră, parcare .....................................................................97
Fràre ............................................................................98,111
FurcĠ|e de averl|zare asupra prezerĠe| c|e||
ir corulaloru| de corlacl ................................................... 12
185
FurcĠ|e de d||sare a paraso|are|or ...................................... 1ê
FurcĠ|| e|eclror|ce prodrarao||e ......................................... ZZ
Furlurur| s| luou|alură perlru v|d/vapor| ............................110
Furlurur| ............................................................................110
0aze de esaparerl, răsur| de s|durarĠă ...............21,39,13Z
0earur| ...............................................................................22
0earur| acĠ|orale e|eclr|c .........................................22
0ralce, acl|v|lăĠ| de irlreĠ|rere ...................................15ê,1êZ
0ralcu| acl|v|lăĠ||or de irlreĠ|rere ...............................15ê,1êZ
Voloare d|ese| .........................................................1êZ
0ralcu| ,A¨ ..............................................................158
0ralcu| ,8¨ ..............................................................1ê1
lavor |3edar) ....................................................................21
lrd|calor de lerperalură, ||c||d de răc|re ..................... Z3,118
lrd|calor|
lrd|caloru| lerperalur|| ||c||d de răc|re ..................... Z3
lrd|caloru| r|ve|u|u| de carourarl ..............................71
Corlor de parcurs ......................................................Z1
Turorelru ..................................................................72
lrd|calor| de uzură a oerz|| de ru|are ................................105
lrlorraĠ|| derera|e ...................................................11,19,103
lrslrucĠ|ur| de ul|||zare a cr|cu|u| ........................................ 119
lrslrucĠ|ur| perlru rodaj, aulove||cu| rou ............................38
lrlroducere ............................................................................1
lrcărcarea aulove||cu|u|u| .................................................109
lrcu|ere aulorală a porl|ere|or .......................................15,1ê
lrcu|erea porl|ere|or .............................................................11
lrcu|elor|
lrcu|elor||e capolă .....................................................50
lrcu|elor| perlru s|durarĠa cop|||or .............................1ê
lrcu|elor||e porl|ere|or ................................................11
lrcu|elor||e acĠ|orale e|eclr|c a|e porl|ere|or ..............15
8|ocarea vo|aru|u| .....................................................11
lrcu|elor| perlru s|durarĠa cop|||or .......................................1ê
lrdepărlare
Arl|de| |||c||d de răc|re) ...........................................139
u|e| de rolor ...........................................................133
lr|ocu|rea oaler|e| le|ecorerz||
|le|ecorardă de acces) ......................................................18
lr|ocu|rea oecur||or ............................................................118
lr|ocu|rea |are|or slerdăloare|or .......................................137
lr|ocu|rea uru| preu .......................................................... 119
lrlreĠ|rerea a|roadur||or .......................................................33
lrlreĠ|rerea caroser|e| ....................................................... 113
lrlreĠ|rerea cerlur||or de s|durarĠă ....................................11ê
lrlreĠ|rerea |rler|oru|u| .......................................................115
lrlreĠ|rerea jarle|or s| a lr|saje|or aceslora ......................111
lrlreĠ|rerea roloare|or d|ese| ............................................1êZ
lrlreĠ|rerea s|sleru|u| de aer cord|Ġ|oral ..........................13ê
lrlreĠ|rerea slralu|u| de vopsea .........................................113
lrlreĠ|rerea lap|Ġer|e| s| roc|ele|or d|r raler|a| lexl|| ......111
Jarle|e s| lr|saje|e aceslora ............................................. 111
Larpa corparl|rerlu|u| perlru oadaje ..............................ê2
Larpă de averl|zare asupra pres|ur|| u|e|u|u| de rolor ......71
Larpă de averl|zare perlru a|roadur| ........................33,39,Z1
Larpă de averl|zare perlru cerlura de s|durarĠă ..............27
Larpă de corlro| a lerporalu|u| .......................................73
Larpă de corlro| perlru ouj|||e |rcardescerle ...................75
Larpă de lràră sup||rerlară ............................................151
Larpă de ver|lcare a roloru|u|
||arpă |rd|caloare de delecĠ|ur|) ......................................130
Larpă |rd|caloare perlru delecĠ|ur|
|ver|lcarea roloru|u|) ...................................................Z1,130
LarĠur|, preur| ....................................................................10ê
Lărp| de averl|zare |Prezerlarea derera|ă a
parou|u| de |rslrurerle) .....................................................71
Lărp| de |eclură ..................................................................50
Lărp| spale ......................................................................119
Lărp| ..............................................................................39,50
Larpă de rarsar|er ................................................119
Larpă de averl|zare perlru s|sleru| de lràrare .......72
lr|ocu|rea oecur||or ..................................................118
Larpa corparl|rerlu|u| perlru oadaje ....................ê2
Larpă de lràră sup||rerlară ..................................151
l|ur|rare d|urră .........................................................51
Corulalor perlru laza scurlă, lar .............................51
Larpă de corlro| perlru prodraru| e|eclror|c de ........
slao|||lale |E3P) ........................................................58
Larpă de averl|zare perlru lerperalura roloru|u| ..72
Pro|eclor/Larpă de ceaĠă ............................ 52,Z1,119
Larpă de corlro| perlru ouj|||e |rcardescerle .........75
18ê
Red|area lasc|cu|e|or larur||or ....................................53
Corulaloru| larur||or ..................................................51
Farur| .........................................................................51
Larpă de corlro| perlru lază |urdă ..........................71
l|ur|rarea parou|u| de |rslrurerle ..........................51
Larpa p|ăcuĠe| de irralr|cu|are .............................150
FurcĠ|e de averl|zare asupra lurcĠ|orăr|| |ur|r||or ....52
Larpă de averl|zare asupra r|ve|u|u| redus de ............
carourarl ...................................................................71
Larpă |rd|caloare de delecĠ|ur|
|ver|lcarea roloru|u|) ................................................Z1
Larpă de |eclură ......................................................50
Larpă de averl|zare asupra pres|ur|| u|e|u|u| ...........71
Larpă de averl|zare perlru cerlura de s|durarĠă ....72
Larpă de averl|zare perlru s|sleru| de
a|arră |a|arra arl|lurl) ........................................19,20
Larpa a|arre| arl|lurl |a|arre| de s|durarĠă) ...........73
Larpă de corlro| perlru lracĠ|ure .............................58
Larpă de corlro| perlru serra||zaloare|e
de d|recĠ|e .................................................51,52,Z1,119
Larpă de ror|lor|zare a lers|ur|| ir
s|sleru| e|eclr|c .........................................................71
Larpă de averl|zare |Prezerlarea derera|ă
a parou|u| de |rslrurerle) ........................................71
L|c||d de arore|aj .............................................................111
L|c||d de lràră ...................................................................151
L|c||d de răc|re |arl|de|) .............................................152,153
L|c||d de servod|recĠ|e .......................................................151
L|c||d de spă|are, adăudare ...........................................51,ê5
L|c||de ...............................................................................153
L|c||de, |uor|larĠ| s| p|ese or|d|ra|e ...................................153
Luor|lerea caroser|e| .........................................................137
Luor|lerea recar|sre|or caroser|e| ..................................137
Varelă ru|l|lurcĠ|ora|ă .......................................................51
Varua| de ul|||zare ................................................................5
Vasă rax|ră a rerorc|| .................................................. 111
Vasă rax|ră adr|să a aulove||cu|u|u| ............................109
Velaro| .............................................................................107
Vod|lcăr| aduse aulove||cu|u|u| ............................................7
Vod|lcăr|, aulove||cu| ...........................................................7
Vodu| de a||rerlare |rledral |s|durarĠe) .......................... 11ê
Volor .................................................................................128
Recorardăr| reler|loare |a rodaj ...............................38
\er|lcarea r|ve|u|u| u|e|u|u| ..............................131,133
Răc|re ......................................................................138
Porr|re as|slală ........................................................121
u|e| .....................................................131,133,152,153
lrlerva|e de sc||roare a u|e|u|u| .............................132
8usor de a||rerlare cu u|e| de rolor ..............128,133
F||lru de u|e| .............................................................153
A|ederea u|e|u|u| ......................................................133
u|e|, s|rlel|c .............................................................133
3upraircă|z|re .......................................................... 118
lrd|calor de lerperalură ...........................................73
Nurăr de |derl|lcare a aulove||cu|u|u| |\lN) ......................7
0d||rdă relrov|zoare |rler|oară ............................................15
0d||rz| cu red|are e|eclr|că ................................................. 15
0d||rz| de curloaz|e ............................................................1ê
0d||rz| ..................................................................................15
Cu red|are e|eclr|că ...................................................15
0d||rz| exler|oare ...................................................... 15
0d||rz| relrov|zoare ....................................................15
0d||rz| de curloaz|e ...................................................1ê
Parou de |rslrurerle s| corerz| .......................................ê9
Parou de |rslrurerle ...................................................ê9, Z1
Parcare pe per|oade |urd| .................................................11Z
Parlea super|oară a parou|u| de |rslrurerle ....................115
PercepĠ|a osc||aĠ|||or de pres|ure cauzale de vàrl ..............ê1
Per|oada de rodaj a uru| aulove||cu| rou ...........................38
Perrulare, preur| ..............................................................10ê
P|ese de sc||ro Vopar .....................................................131
P|ese de sc||ro ................................................................131
P||erea spălare|or scaure|or d|r spale |3edar) ..................19
P||erea spălare|or scaure|or d|r spale ................................19
Preur| de |arră ..................................................................10ê
Preur| rad|a|e ...................................................................101
Preur| ...........................................................................39,103
Pres|ure ..................................................................101
A||r|ere s| ec||||orare ...............................................10ê
LarĠur| ......................................................................10ê
lr|ocu|re ................................................................... 119
lr|ocu|rea uru| preu ................................................120
lrlorraĠ|| derera|e ...................................................103
187
0ep|asare |a v|leze rar| ......................................... 101
Pres|ur| de urlare ..................................................101
Fo|os|rea cr|cu|u| ...................................................... 119
3|sler de ror|lor|zare a pres|ur||
ir preur| |TPV3) .....................................................100
Preur| rad|a|e ..........................................................101
lr|ocu|re .....................................................................05
lrlersc||roare .........................................................10ê
Preur| de |arră ........................................................10ê
Roală de rezervă ..................................................... 119
Pal|rarea roĠ||or .......................................................101
lrd|calor| de uzură a oerz|| de ru|are ......................105
Podeaua corparl|rerlu|u| perlru oadaje ...........................ê3
Porr|re as|slală ..................................................................121
Porr|re .................................................................................92
Trarsr|s|e aulorală .................................................92
Proo|ere |a porr|rea roloru|u| .................................92
Trarsr|s|e rarua|ă ..................................................92
Porr|rea uru| rolor irecal ..................................................92
Porloadaj, de pav|||or ..........................................................ê5
PorĠ|urea de urăr a cerlur|| de s|durarĠă ...........................23
Predăl|re ir vederea lo|os|r|| cr|cu|u| .................................. 119
Pres|ure de urlarea a preur||or ..................................... 101
Pr|ză de aer exler|oară ........................................................88
Pr|ze e|eclr|ce ......................................................................ê2
Procedura de curăĠare a raler|a|e|or lexl||e
YE3 Esserl|a|sÜ ...............................................................111
Procedur| de irlreĠ|rere .....................................................131
Procedur| de porr|re ............................................................92
Prodrar e|eclror|c de slao|||lale |E3P) ...............................58
Prodrararea c|e|| cu lrarsporder ......................................13
Pro|ecloare de ceaĠă ...............................................52,Z1,119
ProlecĠ|e irpolr|va coroz|ur|| ............................................113
Purle rolr|ce spale ...........................................................113
Purle spale |d|lererĠ|a|) ....................................................113
Rad|o |s|slere aud|o) ..........................................................80
Recorardăr| perlru lraclarea ure| rerorc| ...................... 111
Recorardăr| pr|v|rd s|durarĠa ............................................39
Red|r de croaz|eră .............................................................91
Red|are, larur| .....................................................................53
Red|area irc||raĠ|e| spălaru|u| scauru|u| soleru|u| ..............1Z
Relrodradarea lreple|or de v|leză ........................................9ê
RoĠ| de rezervă .......................................................... 105, 119
3arc|ră rax|ră pe cup|aju| de lraclare/rasă
rax|ră a rerorc|| ............................................................. 111
3arc|ră rax|ră pe purĠ| ...................................................109
3caur perlru cop|| ..........................................................3ê,3Z
3caure ircă|z|le ..................................................................18
3caure ................................................................................1ê
Red|are ..................................................................... 1ê
CurăĠare ...................................................................111
Tel|ere ....................................................................... 18
3|sler de ircă|z|re ....................................................18
3uporl |oroar ............................................................1Z
P||erea spălare|or spale ............................................19
P||ere spălare|or spale |3edar) .................................19
Pàrd||e de e||oerare a spălaru|u| .............................. 1Z
lrc||rarea spălaru|u| ................................................. 1Z
3c||roarea oerz|| de lralc s| serra||zaloare|e
de d|recĠ|e .....................................................................Z1,119
3c||roălor de v|leze ...........................................................91
3coalerea c|e|| d|r corulaloru| de corlacl .........................12
3curder| de ||c||de .............................................................. 39
3erra|e de lrarsr|s|e rad|o ...............................................81
3erra||zaloare ................................................................. 118
3erra||zaloare de avar|e ................................................. 118
3erra||zaloare de d|recĠ|e ......................................52,Z1,119
3erv|ce s| irlreĠ|rere ..........................................................15ê
3elarea ceasu|u| .............................................................81,82
3elăr| persora|e ..................................................................77
3|durarĠe ...........................................................................11ê
3|sler arl|deraraj |c|e|e cu lrarsporder) ...............13,19,20
3|sler de a|arră |a|arră de s|durarĠă) ...................19,20,Z3
3|sler de as|slerĠă |a lràrare .............................................57
3|sler de c||ral|zare ...................................................83,13ê
3|sler de corlro| a| er|s|||or
lrlreĠ|rere ........................................................130,15ê
3|sler de corlro| a| er|s|||or carleru|u| .............................135
3|sler de d|adrosl|c, |rledral ...........................................130
3|sler de esaparerl ........................................................137
3|sler de lràrare .........................................................98,111
arl|o|ocare |A83) .................................................5ê,98
Furlurur| ..................................................................111
C|||rdru pr|rc|pa| ......................................................111
Parcare ......................................................................97
188
Larpă de averl|zare ..................................................72
3|sler de ror|lor|zare, pres|ure ir preur| .......................100
3|sler de rav|daĠ|e .............................................................80
3|sler de răc|re .................................................................138
Adăudare de ||c||d de răc|re |arl|de|) ......................138
N|ve|u| ||c||du|u| de răc|re .................................138,139
lrdepărlarea ||c||du|u| de răc|re lo|os|l ....................139
0o||re, purjare s| urp|ere ........................................138
\er|lcare ..................................................................139
0e reĠ|rul .........................................................138,139
Capac de pres|ure ..................................................138
A|ederea ||c||du|u| de răc|re |arl|de|u|u|) .................110
3|sler de reĠ|rere perlru cop|| ............................................31
3|sler de spă|are a paror|zu|u| ...........................................53
3|sler |rledral de d|adrosl|c ...........................................130
3|sler sup||rerlar de reĠ|rere - A|road ..............................28
3|slere aud|o |rad|o) ..........................................................80
3|slere aud|o ................. &RQVXOWDĠLEURúXUDÄ6LVWHPHDXGLR´
3|slere de reĠ|rere perlru cop|| cu o|ocare aulorală a
cerlur|| de s|durarĠă ............................................................35
3|slere de reĠ|rere perlru cop|| ....................................31, 3Z
3|slere de reĠ|rere perlru ocuparĠ| |3edar) ......................22
3|slere de reĠ|rere, oeoe|us| ..............................................31
3|sleru| de a|arră a| aulove||cu|u|u|
|a|arră de s|durarĠă) .................................................... 19,20
3pă|area aulove||cu|u|u| ...................................................111
3pă|ălor|| aulo ....................................................................111
3uporl |oroar ..................................................................... 1Z
3uporl perlru rorede .........................................................ê2
3uporl perlru pa|are ...........................................................ê2
3upraleĠe a|urecoase, corducere .....................................122
3upraircă|z|re, rolor ........................................................ 118
3lerdăloare cu lurcĠ|orare |rlerr|lerlă
|slerdăloare lerpor|zale) ....................................................51
3lerdăloare de paror|z ..................................................53,13Z
3lerdăloare lerpor|zale |lurcĠ|orare |rlerr|lerlă) .............51
3lerdăloare, lurcĠ|orare |rlerr|lerlă ..................................51
3lerdălor/spă|ălor de |urelă ................................................ê1
Taoe| cu poz|Ġ|||e de |rsla|are a scaure|or ur|versa|e
de prolecĠ|e perlru cop|| ......................................................3ê
Te|ecorardă
lrcu|elor||e porl|ere|or ................................................17
A|arră de s|durarĠă ..................................................19
Tel|ere .................................................................................18
Traclare ............................................................................109
Traclarea uru| aulove||cu| avar|al ...........................123
Recorardăr| perlru lraclare ................................... 111
Traclare recreal|vă .................................................. 115
3arc|r| rax|re adr|se |a lraclare .......................... 111
Traclare recreal|vă............................................................. 115
Traclarea ure| rerorc|.......................................................109
Recorardăr| pr|v|rd s|sleru| de răc|re .................. 115
Cup|aj de lraclare .................................................... 115
Cer|rĠe r|r|re ........................................................ 111
Recorardăr| ........................................................... 111
Vasa rax|ră a rerorc|| s| sarc|ra rax|ră pe
cup|aju| de lraclare .................................................. 111
Cao|ur| de coreclare ............................................... 113
TracĠ|ure |rledra|ă ...............................................................9ê
3|slere de lracĠ|ure |rledra|ă ...................................9ê
TracĠ|ure ............................................................................122
Trarsr|s|e ..........................................................................93
lrd|caloru| poz|Ġ|e| lrarsr|s|e|/lreple| de
v|leză se|eclale ..........................................................73
Aulorală ..................................................12,92,93,112
Aulosl|c| ....................................................................91
Varua|ă ...........................................................12,92,95
FurcĠ|orare ................................................................93
Red|r de croaz|eră ...................................................91
A|ederea |uor|larlu|u| .............................................112
Trarsr|s|e aulorală ................................... 12,92,93,118,112
\er|lcarea r|ve|u|u| ||c||du|u| ...................................112
3|sler de o|ocare .................................................11,91
3upraircă|z|re .......................................................... 118
A|ederea |uor|larlu|u| ..............................................112
3c||roarea lreple|or de v|leză ..................................91
Ad|l|v| spec|a|| ..........................................................112
Trarsr|s|e rarua|ă ................................................92,95,113
Corulare irlr-o lreaplă de v|leză |rler|oară ..............9ê
\er|lcarea r|ve|u|u| ||c||du|u| ...................................113
FrecverĠă de ir|ocu|re a ||c||du|u| ...........................113
A|ederea |uor|larlu|u| ..............................................113
Trarsporlarea ar|ra|e|or de corpar|e ..............................38
Trapă ...................................................................................ê0
Turorelru ............................................................................72
189
u|e|, rolor ...........................................................131,133,152
Capac|lale ...............................................................152
lrlerva| de sc||roare ..............................................132
\er|lcarea r|ve|u|u| ...........................................131,133
lrdepărlare ..............................................................133
F||lru de u|e| .............................................................133
Ad|l|v| .......................................................................133
Recorardare ...................................................133,152
3|rlel|c .....................................................................133
\àscoz|lale ..............................................................133
u|e|ur| de rolor s|rlel|ce ...................................................133
ur|lale de lrarsler a| ererd|e| ...........................................113
urderĠă, ir caz de
Fo|os|rea cr|cu|u| ...................................................... 119
Porr|re as|slală ........................................................121
Traclare ..................................................................123
ul|||zarea lracĠ|ur|| |rledra|e ................................................9ê
\er|lcarea r|ve|u|u| ||c||de|or
Trarsr|s|e aulorală ...............................................112
\er|lcăr| de s|durarĠă recesare ir exler|oru|
aulove||cu|u|u| .....................................................................39
\|lezorelru .........................................................................71
190

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful