P. 1
MaalokinterviewTamil

MaalokinterviewTamil

|Views: 78|Likes:
Published by ராஜா MVS
Senthil Raja MV
Senthil Raja MV

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: ராஜா MVS on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

pdf

text

original

ேடவிட காடமனின அறிமகம

ேடவிட காடமன ரமண மஹரஷியின ேபாதைனகைளப பறறி மிகவம
ெதளிவாகவம சீய மைறயிலம எழதபபடட பததகஙகளெளானறான Be as you
are -The teachings of Sri Ramana Maharshi எனற பததகததிறகாக நனக
அறியப[படடவர. இபபததகம உணைமயிேலேய மஹரஷியின ேபாதைனகைளச
சரககமாக ஆனால மழைமயாகத தரவத மடடமனறி, ரமண மஹரஷியின
உபேதச சாரததின ஆழநத விமரசனதைதயம தரகினறத. ேடவிட, ரமணர ,
அவரத சீடரகள, அவரத ேபாதைனகைளயம பறறி பதத பததகஙகள எழதியம
பதிபபிததம உளளார.

படபபைதச சலபமாகப பநத ெகாளளவம, அைத விட மககியமாக
ரசிககமபடயம இரககம வைகயில அபேபாதைனகளின ஊேட அேனக
சமபவஙகைளப பகததி விடம இயலபான திறைம ேடவிடகக உளளத. என
அபிபபிராயததில அவரைடய ஒவெவார பததகமம ரமண மஹரஷியின
அகணடாகாரததினள அரைமயான பல வைகபபடட தசனதைதத தரகினறத.
இரணட விதஙகளில ேடவிடன பததகஙகள இைணயறறைவ. மதலாவத,
இபபததகஙகைளப படககம ேபாத ெகாடககபபடட விஷயம சயானத தானா
எனற உறதி ெசயத ெகாளள ேடவிட நிரமப ஆராயசசிகள ெசயதளளார எனபத
நனக ெதகினறத. அவர விவரஙைளச ச பாரகக ஆவணஙகளடன ஒபபிடடம
சநதிபபகள மலமாகவம ெபர மயறசி ெசயதளளார. ஆகேவ, எழதியைவகளின
விஷய ஞானம சநேதகததிறகபபாறபடடத. இரணடாவதாக ேடவிட ரமண
மஹரஷிையபபறறி எழதம எழததாளர மடடமலல. அவர ரமணன
உபேதசஙகளின பட வாழநத காடடகிறார. (பின வரம உைரயாடலகளிலிரநத
இத நனக பலபபடம), ரமண மஹரஷிைய பறறி எழதபபடடவறறள
சிலவறைறப படதததனால ஏறபடட ெமௗன நிைலைய அனபவிதத பின ேடவிட
1976 இல ரமணன ஆசரமதைதச ெசனற பாரகக உநதபபடடார. சிறித
நாளகளகக இரநத விடட வரலாெமனற எணணினார. ஆனால திரமபிச
ெசலலேவ இலைல, அநநாளிலிரநத ரமணர வாழநதிரநத
ெதனனிநதியாவின ஒர ஊரான திரவணணாமைலயிேலேய ெபரமபாலம
இரநத ெகாணடரககிறார. கரவின பால பகதிையயம ேசைவ
மனபபாஙைகையயம வளரததகெகாணட, ரமணன பல சீடரகளடன
வாழநதிரககிறார. ெசாலலபேபானால, அவரைடய பல பததகஙகளின
பதிபபாசியர உைமகைள (பண வரவகள) பல கரமாரகளைடய
ஆசரமஙகைள ேநேர ெசனறைடகினறன. ஆகேவ அவரைடய எழததககளில
பாணடயததடன ேடவிடால அனபவபரவமான ஒர தனிபபடட கரதத
விளககதைதயம தர மடகிறத. ேடவிடன எழததககளைடய அநத
பாணடததியமம ரசைன பரவமான இயலபம அவரைடய பததகஙகைள ஒர
உணைமயான ெபாககிஷமாகககினறன. படபபவர எவரககம ஆனமிக
நாடடாமளளவேரா இலைலேயா, ஒர விரநதாக!!

நான ேடவிடன பததகஙகைளப படகக ஆரமபிததேபாத, அவறேறாட ஒர
இயலபான இைணபைப உணரநேதன. அதவைர ரமண மஹரஷியின
எழததககள வறடசியாக , பநத ெகாளளக கடனமாக இரபபதாகத ேதானறின.
இநத உைரயாடைல நடததியதன ேநாககம - ஏறததாழ மபபத ஆணடகள
ரமண மஹரஷியின ெசாறபட நடககம ேடவிட ேபானற ஒரவன மலம
எனககம மறறவரகளககம ரமணன ேபாதைனகைளத ெதநத ெகாளள
உதவியாக இரககெமனற தான. அவரைடய பல அலவலகளககிைடேய
ேடவிட இநத உைரயாடைல ஈ ெமயில மலம ெசயவதறக அனபடன
ஒபபகெகாணடார. ேடவிட மறற ெதாணடரகளைடய உதவியடன ரமண
மஹரஷியின ேபாதைனகைளப பறறி நிைறய விவரஙகைளத தரம ெவப ைசட
ஒனைற உரவாககியளளார. அதில, ேடவிட பதிபபிககாத சில விவரஙகளம
(உதாரணமாக, திரவணணாமைலயில ஆரமப நாளகள எனற அவர எழதியைதப
படயஙகள. அத மிகவம நணைமயான அேத சமயம ேவடகைக மிகக
விஷயஙகைளக ெகாணடளளத.) உைரயாடலகளம உளளன ெவப ைசடடல
அவர எழதிய பததகஙகளின படடயல, ஒவெவார பததகதைதப பறறிய சிற
கறிபபடனம, அைத வாஙகவதறகான மைறயடனம ெகாடககபபடடளளத.
ெவப ைசட http://www. davidgodman.org எனபதாகம

எனைனபேபாலேவ எலேலாரம இநத உைரயாடைலயம ேடவிடன
பததகஙகைளயம படதத மகிழவீ ரகள எனற நமபகிேறன. அைதவிட மககியமாக
நமமில சிலர ரமண மஹரஷியின- - எவரைடய சநநிதானம , ெசலவாகக
மறறம அரளம ெதாடரநத ெகாணடரககினறனேவா --அவரைடய
ேபாதைனகளின பட நடபபதறக ஒர ஊககதைதப ெபறவாரகெளன
நமபகினேறன.

மாேலாகபகவான ரமண மஹரஷியின உபேதசதைதக
கைடபபிடதத ஒழகல
திர ேடவிட காடமனடன உைரயாடலகள

பாகம 1

ேகளவி: உஙகள வாழகைகயில ரமண மஹரஷி அவரகள நிைலயான
தாககதைத ஏறபடததியளளார. பகவாைனப பறறி அறிநத ெகாளள
வாயபப இலலாதவரகளககாக பகவானின சததிரததிலிரநத
உஙகைள ஆழமாகக கவரநத சில மககிய அமசஙகைளப பறறி
எஙகளடன பகிரநத ெகாளவீ ரகளா ?

ேடவிட : ரமணன வாழகைக வரலாறைறயம அனனான உபேதசஙகைளயம
சரககமாகக கறமபட ஒவெவார ஆணடலம இேத ேகளவிைய
இரணட மனற மைற யாேரனம எனனிடம ேகடபதணட. அபேபாத
எஙேக ெதாடஙகவத எனற ெதவதிலைல. மதறகண நான கற
விரமபவத ரமண மஹரஷி இரபதாம நறறாணடல இநதிய
நாடடல ேதானறிய ஆனமிகத தைலவரகளில மிகவம மதிககபபடட,
பலராலம வணஙகபபடடவரகளள ஒரவர. இநத மதததின ஆனமிகத
தைறயில சிறநதவறறிறகான ஒர உதாரணமாக எபேபாதம
கரதபபடபவர எனற ேவற யாைரயம கறிபபிட மடயாத. ஒர
உணைமயான மஹான எவவாற இரகக ேவணடம எனபதறகக
பபரண உதாரணமாக எலேலாராலம மதிககபபடபவர.

இத நிகழநதத எபபட? ரமணர இளம பிராயததினராக இரநதேபாத
அவரககத தனனியலபான விேசஷ அனபவம ஒனற ஏறபபடடத.
அநநிைலயில தன தனிததனைம இறநதவிடட தன உணைமயான
ஸவரபமானத எலலாவறறிறகம ேமலான அடபபைடயான தனத
ஆதமாேவயாகம எனற உணரநதெகாணடார. அத வியககததகக
வைகயில நிைலயான ஒர விழிபபணரசசிைய ஏறபடததிவிடடத.
ஏெனனின அதறகமன அவரகக ஆனமிக விஷயஙகளில ஆரவம
ஏதம இரநததிலைல. சில வாரஙகளககபபின யாடமம
கறிகெகாளளாமல தன வீ டைட விடட விலகி ெசனைனயிலிரநத
ெதறேக 120 ைமலகளகக அபபாலளள ெதயவிகமான மைலயம
பணணிய ஸதலமமான அரணாசலததின அடவாரததில தனத
வாழநாளின மிகதிையக கழிததார. சில ஆணடகள ெமயமறநத
உலைகத தறநத இரநத பின அவடமிரநத ஒர ஆனமிக ஒளி
ெவளிபபடடைதக காண ேநரநேதாரகக ஒர அைமதியம மகிழசசியம
ேமமபடடதால, பகதரகள அவைர நாட வநதனர. பினனர அவரககக
கிைடதத பகழககம பிரஸிததிககம இதேவ காரணமாகம. அவர
ெசயைகககாகேவா, ேபசசகளகககேவா ெபய மஹான எனற ெபயர
அவரகக வரவிலைல; மாறாக பலவிதமான ேகளவிகளடனம,
சநேதகஙகளடனம அவரத ஆசிரமததகக வநதவரகள எதிரபாராத
விதமாக அவரத மனனிைலயில ஒர அைமதிையயம நிமமதிையயம,
மகிழசசிையயம உணரநதைமயாலதான. அவடமிரநத ெதாடரநத
ஒர நலம பயககம சகதியின ெபரகக ெவளிபபடட, எநத விதததிேலா
அவைரக காண வநதவரகளின சலனமான மனததின
அைமதியினைமையயம, கவைலகைளயம மைறயசெசயதத. அவர
ஒரவைரயம தனனிடம வரச ெசானனதிலைல. மககள தாமாகேவ
வநதனர. ஒர நலல எலிபெபாறிையக கணடபிடததால அடரநத
காடடககள ெசனற ஒளிநத ெகாணடாலமகட மககள அதறகாக
உஙகைளத ேதட வநதவிடவாரகள எனற 19ஆம நறறாணடல ஒர
அெமகக எழததாளர எழதினார. அத ேபால மககள ரமணைர நாட
வரலாயினர. சலபமாக அணக மடயாத இடஙகளில பல வரடஙகள
ரமணர இரநதாலம ேமறெசானன சிறநத எலிபெபாறிையவிட
ேமனைமயான ஒர எலிபெபாறி அவடம இரநதத. அத தனைன
அணகியவரகளிடம அைமதிைய ஏறபடததக கடய இயலபான சகதி
அவடம அைமநதிரநததாகம..

அவரத அததைகய நிைலையயம, அவரால பிறரகக ஏறபடட
விைளவகைளயம பநதெகாளவதறகாக நான இதைன ேமலம
விவாகக கற விைழகிேறன. அவரத பதினாறாவத வயதில ஏறபடட
அனபவததினேபாத ஒர ஸதிரமான அைமதி நிைறநத நிைலயில
அவைர ஆழததிவிடட. அவரத மனமம, தான ஒர தனி மனிதன எனற
தனிததவமம அடேயாட அறறபேபாயவிடடத. அததைகய பத
அனபவததிறக, ’நான’ ஒர தனி நபர எனபத காரணமாகாெதனற அவர
நனக உணரநத ெகாணடார. மாறாக, அநத நிைல அவரகக
இயலபானத; எபேபாதம உளளெதானற எனறாலம மனமம, அதன
நிரநதரமான பரபரபபம அடஙகமேபாத அததைகய அனபவம ஏறபடம.
இநத இயலபான, தனனிசைசயான உளளடஙகிய ெமௗனததின மலம
சறறசசழைல கணபபடததம அைமதிையத தரம சகதியால
நிரபபினார. அவைரக காணவநேதார களிபபம அைமதியம ெகாணடனர.
இத எதனால ? ஏெனனில நம எலேலாரககேம உததான
இயறைகயாக அைமநத நிைலயின ரசிைய ரமணைர சறறி
இரநதவரகள அனபவிககம வணணம ஒர மயறசியமினறி
தானாகேவ தன அைமதி கடய ேபரானநத அனபவ அைலகைளப
பரபபிக ெகாணடரநதார. இநத சகதி அவரைடய அரகாைமயில
மடடமதான எனறிலைலயானாலம, அஙக சிறித அதிகமாகக
காணபபடடத. அவைர மனதால நிைனததவரகளகட இரநத
இடததிேலேய அததைகய அைமதி நிரமபவைத (ெவறம மனததளவ
ெதாடரபினால) உணரநதனர. இநதப பினனணிககப பிறக ’ரமண
மஹரஷி யார; அவர உபேதசஙகள எைவ?’ எனற ேகளவிகக பதில
ெசாலலலாம.

ரமண மஹரஷி அைமதிககம, மதிழசசிககம ஒர உயிேராவியம.
அவர உபேதசஙகள பிறரகக தததம உளளாரநத சநேதாஷதைதயம
அைமதிையயம உணரநத ெகாளள உதவிய (அவரைடய)
அநநிைலயின ெவளிபபாடகள. சலபமாகப பநத ெகாளள
மடயாதபடத ேதானறினால ஆரதர ஆஸபரனின   
1
    மகள எனககச
ெசானன ஒர கைதையச ெசாலகிேறன. 1940களில ரமணன
ஆசிரமததிறக அரேக இரகக இடமிலலாத ெவளிநாடட அனபரகளகக
அவரகள வீ ட தஙகமிடமாக ெசயலபடடத. பதபிககததகக கடபபான
ெபண ஒரவள ஆசிரமததாரால அனபபபபடட அஙக வநத ேசரநதாள.
அவரகக இடமம காைல உணவம அளிதத மறநாள காைல
ரமணைரக காணபதறக அனபபிைவததனர. அவள மறறிலம
மகிழசசியில திைளததவளாக மதிய உணவ ேவைளககத திரமபி
வநதாள. அவள மகததில ஆனநதம ெபாஙகிறற. எலேலாரம எனன
நடநதத எனபைதத ெதநத ெகாளளத தடபபடன இரநதம அவள
ஆசிரமததிறக ெசனற வநதைதப பறறி ஒனறம கறவிலைல. ’எனைன
ேநாககினார அதனால இபபட நடநதத’ எனேறா ’ நான ஒர ேகளவி
ேகடக அதனால இநத அறபதமான அனபவம நடநதத’ எனேறா ஒர
அதிசயமான கைதையச ெசாலவாெளனற வீ டடலளேளார
எதிரேநாககினர. உணவ மடநத பின, அநத வீ டடலளேளாரால ேமலம
தஙகள ஆவைலக கடடபபடதத மடயவிலைல.

’எனன ேநரநதத ?’ எனற ஒரவர ேகடடார. ’ பகவான உனைன எனன
ெசயதார? உனனிடம எனன கறினார?’ என வினவ அபெபணமணி’
ஆசசயம அைடநதவளாய ’ அவர ஒனறம ெசயயவிலைல. ஒனறம
ேபசவிலைல. நான காைல மழதம அஙக அமரநதிரநதவிடட மதிய
உணவககாக இஙக வநேதன’ எனறாள. அஙகிரநத கடடதேதாட அவள
ஒரஅதிசயிககததகக பதியவளாக அமரநதிரநதாள. ஆனால
ரமணடமிரநத ெவளிபபடட சகதியானத வாழநாள மழவதம இரநத
ேவதைனையத தைடதத அவளககளேள அவளகேக உததான
இயறைகயான மகிழசசிையயம, அைமதிையயம அவளகக
உணரததிவிடடத.

தனைனச சறறி இததைகய மாறறஙகள ஏறபடடக ெகாணடரபபத
ரமணரககத ெதயம. ஆனால அதறகத தாேன காரணம எனற அவர
ஒபபக ெகாணடேத இலைல. ’ நான இபெபணமணியின தனைமைய
மாறறிேனன எனற ஒரேபாதம உைரகக மாடடார. அவரால மககளிடம
ஏறபடம தாககதைதப பறறிக ேகடகமேபாத, சில சமயஙகளில, தான

1
ஆரதர ஆசபரண , ரமணைரயம அவர உபேதசஙகைளயம பறறி மிகச சிறநத
பததகஙகைள எழதியவர.
தனனைடய ஸகஜ நிைலயான சாநதியில ெதாடரநத இரககம ேபாத
எவவாேறா ஒர சகதி நிைறநத சநநிதி உரவாகி தனைனக காண
வரேவான மனககிேலசஙகைளத தானாகேவ மாறறிவிடகிறத,
எனறைரபபதணட. ெமௗனமாக, ெமௗனநிைலயில
ெதாடரநதிரககமேபாத, சகதிவாயநத களம உரவாகிறத. அத
அவைரச சழநதளளவரகைள அதிசயிககததகக வைகயில
மாறறிவிடகிறத. ஆரமபததில எனனிடம ேகடட ேகளவி ’ ரமண
மஹரஷி எனைன ஏன ெவகவாகக கவரநதவிடடார?’ எனபத.
அதறகான பதில ’நான அவரைடய சநநிதிகக (அரகாைம) வநேதன.
அதன தணடவிடம ெசயலால எனனைடய அைமதிையயம,
மகிழசசிையயம கணடெகாணேடன’.

ேகளவி: ரமண மஹரஷியின உபேதசஙகளினபட நடகக விரமபேவார
எவவாற எஙகிரநத தவஙக ேவணடம?

ேடவிட: இத மறெறார சிறநத ேகளவி. ’நான எனன ெசயய ேவணடம?’ இநதக
ேகளவிேய தவறான ஒனற. அைமதியம மகிழசசியம உைழதத
மயறசியால ெபறகினற நிைலகள எனற தவறான எணணதைத
அடபபைடயாகக ெகாணடத. பரபரபபான ஒர மனம, நம உணைம
நிைலகளான அைமதிையயம, நிமமதிையயம மைறததவிடகிறத.
ஆகேவ மனதைத இயககி ஒர ஆனமிக இலகைகத ெதாடர
உபேயாகிககமேபாத, அேநகமாக மனதைத அைமதியினினற
தரபபடததவேத அனறி அைமதிைய ேநாககி அலல. இத பலரகக
பநத ெகாளள மடயாத கடனமான ஒர கரதத.

ரமணன மனனிைலயில மககள தஙகளககச சயமான உளளாரநத
அைமதிையக கணடாரகள ஏெனனறால அவரகள மனஙகைளயம,
தாஙகள பல பாவைனகளம, நமபிகைககளம கடய ஒர தனிபபடட
நபர எனற உணரைவயம, அழிததக ெகாணடரநத அநத அறபதமான
சகதிைய அவரகள தைட ெசயயவிலைல. ரமணன
உபேதசஙகளககான சயான பயிறசிமைற - ரமணன இைறசசகதி
நம இதயததில ேதாயநத மாறதைல உணடாகக உதவம வைகயில
அைமதி காதத, ெதாடரநத உளளாரநத மன அடககததடன இரபபதேவ.
ரமணன வாககினாேல இதைனச சரககமாகச ெசாலவதானால,
’சமமா இர, பகவான பாரததக ெகாளவார’.

’உபேதசஙகளககான பயிறசி மைற எனற எடததகெகாணடால, பின
வரம வழிமைறையக கறலாம. அதாவத ரமணர,
அைடயேவணடய ஒர இலகைகக கறவார. இலகைக அைடய சிற
பயிறசி; மனதைத அவவிலகைக ேநாககித தீவிரமாகச ெசலல
உபேயாகிததல. இசெசயலகளகெகலலாம மனேம ெபாறபேபறக
விரமபம. அத கரவின ெசாலைலக ேகடட, ெசயய
ேவணடயவறைறத ெதநத ெகாணட, ெசலல ேவணடய அநத வழியில
தனைனச ெசலதத மயலம. இத மறறிலம தவறானத.
உபேதசஙகைள ெசயலபடதத மனம ஒர சாதனமாகாத. மனமதான
அவறைற ேநராக அனபவிதத உணரவதறகத தைடயாக உளளத.மனம
ெசயயக கடய ஒேர பயனளள ெசயல மைறநத ேபாதேல ஆகம

தன உணைமயான உபேதசஙகள ெமௗனததின வாயிலாகக
ெகாடககபபடடன எனற ரமணேர எபேபாதம ெசாலவதணட.
அவறைற ஏறறக ெகாணடவரகள, தஙகள மனதைத விலகசெசயத
ரமணன ெமௗன உபேதசஙகள தஙகளிடம மாறறஙகைள ஏறபடதத
வழி வகததவரகள.’உளளத நாறபத’
2
எனற நலின வாழததபபாவில
ரமணர எழதியைதச சிறித சரககமாகச ெசாலகிேறன. தான மடடேம
எனற இரககம ஒனறின ேமல யார தியானிபபத? ஒரவரம அைதக
கறிததத தியானிகக மடயாத. ஏெனனறால ஒரவரம அேதயனறி
ேவறிலைல. அதவாகேவ மடடமதான இரககலாம. இததான
ரமணரைடய உபேதசஙகளின சாரம. ’ நீ நீயாக இர. எணணஙகள அறற
நீ நீயாக நிைலததிர. ஆனம விசாரததிேலா, கடவள தியானததிேலா
ஈடபட மயல ேவணடாம. ெமௗனதைதக கைடபபிடதத மனததின
மலததில கவனதைதச ெசலததினால நீ ேய இைறவன, நீ ேய ஆனம
ஸவரபம எனற அனபவதைத உணரவாய’.


ேகளவி: எததைகய வாழகைக ெநறி ஆனமிக விசாரஙகளகக உதவம எனற
ரமணர ஏதாயினம வழிமைறகைளக ெகாடததளளாரா? அதாவத
உலகாயதமான உணவ, உறககம, ேபசச, கடமபம, திரமணம, பாலியல
ேபானறைவ.

ேடவிட: இதறகச சிறநத பதில ’மிதமாகச ெசயலபடதல’. உணவ, உறககம, ேபசச
எனறவறறில மிதமாக இரததல சாதைனயில ெவறறி ெபற சிறநத
மைறகள எனற ரமணர பல சநதரபபஙகளில கறியளளார. எதிலம
எநதவிதமான அதீததைதயம அவர அனமதிததேதா, ஊககவிததேதா
இலைல. உதாரணமாக ’ ெமௗனமாக இரததல’ எனற பிரதிைஞகைள
ஆததததிலைல. ’மனைத அடகக மடயாத ேபாத நாைவ அடககி
எனன பயன?’, எனற அவர கறவதணட.


2
மரகனார எனற பகதன ேவணடேகாளககிணஙகி, தன உபேதசஙகளின சாரதைத 42
பாடலகளாக, 1928இல ரமணர எழதியத

அடயாரகைள அவர கணணியமான, ேநரைமயான வாழகைகைய
வாழேவணடெமனற வலியறததினாலம, கடைமயான
சடடதிடடஙகைள வறபறததினாலைல. எவராயினம
பிரமமசசாயதைத தானாகேவ உவநத ஏறறக ெகாணடால
மகிழவாேரயனறி, பாலின உணரசசிகைள அடககி வாழவைதப ெபதாக
நிைனககவிலைல. அரவிநத ஆசிரமததில திரமணமான ஆணகளம
ெபணகளமகட தனிததனியாக உறஙககிறாரகள எனற யாேரா ஒரவர
ெசாலல, அதறக அவரைடய பதில, ’இனனம ஆைசகள உளவாயின
தனிததனியாக உறஙகவதில எனன சிறபப?’ ஆைசகள உளளவரகள
அவறைற ஒழிததவிட விரமபி அவரைடய ஆேலாசைனையக ேகடக
வநதால ’தியானம ெசயதல அவவாைசகளின பலதைதக
கைறககவலலத’ எனபார.

ரமணன கறறபபட ஆைசகைள அடககிேயா, அலலத அவறறிறக
இடஙெகாடககாமேலா இரபபதால அவறைற அறேவ நீ கக மடயாத;
கவனதைத ’ஆனமா’ ேமல ைவபபதாலதான அவறைற அகறற மடயம.
அவர, மணமானவரகைள ஆைசகளகக இைறயாகிவிடடவரகள எனற
இழிவாக நிைனககவிலைல. ஒர மைற ரஙகன எனற ஒர மணமான
அடயாடம ’ஒர ஸநநியாசியாக இரபபைதவிட
கரஹஸததனாயிரநதாேல ஆதம சாகாதகாரதைதப ெபறவத
சலபெமனறம கறியளளார.
பழககவழககஙகைளயம உைடைமகைளயம தறபபத நனைம பயககக
கடயத எனற அவர எணணவிலைல. மாறாகப பிரசைனகளின
ஆணிேவரககச ெசனற தான உடைலச சாரநத ஒர தனி நபர எனற
எணணதைத விடமபடயம அவர ேகடடக ெகாணடார. தன
உததிேயாகம, கடமபம, ெபாறபப எலலாவறைறயம ஒதககிவிடட
கைகககச ெசனற தியானம ெசயய மறபடனம, தன மனதைத உடன
எடதேத ெசலல ேவணடம எனற சில சமயம ெசாலவார. தன ெகாடய
ஆடசிைய ெசயதெகாணட இனனம அநத மனம இரககமேபாத,
நாளைடவில நனைம பயககககடய யாெதானைறயம உணைமயில
தறநதவிடடதாக ஆகாத.
ேகளவி: ரமண மஹரஷியின உபேதசஙகள எனற ேகளவி எழமேபாத "ஆதம
விசாரம", ’நான யார’ எனறி தனைனேய வினவம பயிறசி எனேற பலரம
கரதகிறாரகள. தாஙகள அைதப பறறிப ேபசவிலைலேய?
ேடவிட: நான அஸதிவாரதைதப ேபாடடகெகாணடரககிேறன. நீ திமனறததில
ெசாலவைதபேபால சயான மைறயில விவகக மயனற
ெகாணடரககிேறன. ’நான ஞானமெபற எனன ெசயய ேவணடம’ எனற
விசாரததில ஈடபடடவர எபேபாதேம ேகடகம ேகளவியடன மககள
ரமணடம வநதனர. அவர வழககமாகக கறம பதிலகளில ஒனற, ’
சமமா இர’ எனபத. ’சமமா’ எனறால ’அைமதியாக’ எனபத ’இர’ எனபத
’ தஙகி இரததைல’ உணரததம கடடைள விைனச ெசால. எனேவ
’அைமதியாக நீ டதத இர’ எனற ெபாரள ெகாளளலாம. இதேவ அவரத
மககிய மதல அறிவைர. ஆனால பல ேபரகளால இயலபாக
அைமதியாக இரகக மடயாத எனற அவர அறிவார. அததைகேயார
தாஙகள பினபறற ஒர வழி அலலத மைற ேவணடெமனற ேகடடால
ெபரமபாலம ஆதமவிசாரம எனனம மைறையப பினபறறமபட
பநதைரபபார. அேநகமாக இதறகததான அவர ெபயரெபறறவர. அத
(ஆதமவிசாரம) எனறால எனன, பயன எனன, எவவாற நடமைறககக
ெகாணடவரேவணடம எனெறலலாம பநதெகாளள, மனதைதப பறறிய
ரமணன கரததககைளசிறித ஆராயேவணடம.
தனிநபர எனபத (அகநைத), ெபாயயான கறபைனயிலதிதத ஒனற. நாம
அதன உணைமச ெசாரபதைத விவரமாக ேசாதிததறியாைமயால அத
நீ டததிரககிறத. நாம, ெதாடரநத எணணஙகள, நமபிகைககள,
உணரசசிகள, ெபாரளகள மதலியவறறடன நமைம ஐககியபபடததிக
ெகாளவதால, ’நான’ எனற உணரவம ஒரகறிபபிடட உடலககச
ெசாநதமான நபர எனற பாவமம நிைல ெபறற விடதிறத. ’நான’
தனிதத நிறபதிலைல. எதனடனாவத ேசரநேத இரககம. ’நான ஜான’,
’நான ேகாபமாக இரககிேறன’, ’நான ஒர வககீல’, ’நான ஒர ெபண’
மதலியைவ ேபால. அைவ சேயசைசயாக தனனிசைசயாக நிகழபைவ..
ேவணடெமனேற நிைனதத நிைனதத விரபபபபடட ெசயயப
படபைவயலல. அைவ நம அனபவஙகளககம பழககஙளககம
பினனால இரககம ஆேகபிககபபடாத ஊகஙகள. ரமணர மழ
கவனதைதயம ’நான’ எனற விசாரததில ெசலததி, ஏைனய எலலா
சமபநதஙகளிலிரநதம நமைம விடவிததக ெகாளளமாற ெசாலகிறார.
அவவாற ெசயவதால எணணஙகள, நமபிகைககள, கரததகள மறறம
உணரசசிகளடன அத இைணநதெகாளவைதத தடககமடயம. நமககப
பழகிபேபான ஒர உணரசசி அலலத எணணததடன ஆரமபிததல
இதறகச சிறநத மைற. உதாரணமாக, இரவ எனன உணவ அரநதப
ேபாகிேறன எனற நிைனவில நான இரககலாம. ஆதலால ’யார இரவ
உணைவ எதிரேநாககிகெகாணடரபபத’ எனற ேகளவிைய நான
ேகடடகெகாளள, அதறகான பதில ’ நான’ எனற எழம. பிறக ’ நான
எனபத யார? இநத ’நான’ எனற அடதத உணவககாகக
காததகெகாணடரபபத யார அலலத எத?’ எனற நீ ேய உனைனக
ேகடடக ெகாளள ேவணடம. இத மனததிறகள நடபபவறைறப பறறிய
அறிவ பரவமான அலசலகக ஒர அைழபப அலல; மாறாக ’அடதத
ேவைள உணவ’ எனற எணணததின கரவிலிரநத கரததாவான,
அவெவணணதைத உைடயவனககக கவனதைதத திரபபம ஒர
உபாயமாகம. அநத கணததில ெசயய ேவணடயத ’நான’ எனபதில
உறதியாக நினற, எணணஙகேளாடம ெபாரடகேளாடம இரககம
ஈடபாடகளம உறவகளம நீஙகிவிடடால எவவாற இரககம எனற
மனதளவில அனபவிததறிய மயல ேவணடம. தனைனப பரபரபபாக
ைவததக ெகாளவத மனததின இயலபாதலால பல ேபரகக இவவாற
நீ டததிரகக மடயாத.. ெதாடரநத ேவற சிநதைனதெதாடரகளம, பதிய
இைணபபகளம நமைம சழநதெகாளளம. இவவாற நிகழமேபாத,
’பகறகனவ கணடெகாணடரபபத யார’ எனற ஒவெவார மைறயம
உனைன நீேய ேகடடகெகாள. மரததவரககக ெகாடகக ேவணடய
பணதைதப பறறிக கவைல ெகாணடரபபத யார? வானிைலையப பறறி
ேயாசிததக ெகாணடரபபத யார? மதலானைவ ேபானற.
ஒவெவானறிறகம பதில ’ நான’ எனபத. ேவற எதேனாடம
சமபநதபபடாத நான எனற அனபவதைத மடநத அளவ நீ டகக
ைவததகெகாள. எவவாற இவவனபவம எழதகிறெதனறம, அைதவிட
மககியமாக மனதைதக கவரம எணணஙகள அறற நிைல எநத
இடததில வநத தணிகினறத எனறம கவனமாகப பார. விசாரததின
அடதத கடடம இத.’நான’ எனற உணரசசிைய அத வழககமாக ஒனறிக
ெகாளளம விஷயஙகளிலிரநத பிககமடயமாயின, அத மைறயத
ெதாடஙகவைதக காணலாம. அத தணிநத ேமலம கைறநத ெகாணேட
வரமேபாத உணைமயில நமகேக உததான, இயறைகயான
நிைலயான அைமதிையயம ஆனநதததயம அனபவிகக ஆரமபிபேபாம.
சாதாரணமாக இவறைற நாம அனபவிபபதிலைல. ஏெனனறால
பரபரபபான நம மனம அவறைற மட மைறதத விடகிறத. ஆனால
அைவ எபேபாதம உளளைவ. மனஓடடதைத நிறததமேபாத
அனபவிகக ேநரவத அதேவ.
இத ஒர விதமான மனததின ெதாலெபாரள ஆராயசசி. ெபானனம,
பைதயலமான நம உணைமயான நிைலககணடான இயறைகயான
ஆனநதம அஙேக நமககாகக காததகெகாணடரககினறத. ஆனால நாம
அைதத ேதடவதிலைல.. அைதப பறறின அறிவ கட நமககிலைல.
ஏெனனறால நாம காணபத, நாம அறிநதெதலலாம அதனேமல
கவிநதவிடடைவகைள. அைதத ேதாணட எடககம கரவி, ’நான’
எனபைத இைடயறாத உணரநத ெகாளவேத. அத நமைம
எணணஙகளிலிரநத மீடட, அைமதியம, ஆனநதமமான நம உணைம
ெசாரபததில ெகாணட ேசரககம. இவவாறான ெசயலபாடைட
ஒரமைற ரமணர, தன எஜமானனின மணததின தைணெகாணட,
அவைரத ேதட மயலம ஒர நாயகக ஒபபிடடார. பறறதலிலலாத
’நான’ எனபைதப பினபறறதலால நான எனகிற அகநைத தனிபபடட நபர
இரநேத இராத இடததிறக, நாம ேசர ேவணடய இடததிறக நமைம
அைழததச ெசலலம.
இதேவ ஆதம விசாரம. பயிறசி ெசயய ேவணடய மைற இதேவ.
எபேபாதம ’நான’ எனற உணரைவப பறறிகெகாளளஙகள. ேவற
விஷயஙகளில கவனம சிதறமேபாத மறபட அதறேக திரமபஙகள.
ரமணர இைத ஒர தியானப பயிறசியாகக ெகாளளஙகள எனற
ெசாலலவிலைல எனபைதக கற விரமபகினேறன. உடல எனன
ெசயதெகாணடரநதாலம இத (ஆதம விசாரம) எபேபாதம நமககள
நிகழநத ெகாணடரகக ேவணடய ஒனற.
ஆதமஸாகாதகாரதைத அைடவதறக மிகச சிறநத மைறயாக இைத
ரமணர ெசானன ேபாதிலம இநத இலகைக அைடவதில ெவறறி
ெபறறவர மிகச சிலேர. இநத மைறயாேலா ேவற வழியாேலா ெவறறி
ெபறமடயாதபட நமமில பலரகக மனமானத மிகக கடனமாக
இரககிறத. ஆனாலம ஆதம விசாரததில நாம ெசலததம மயறசி
ஒரேபாதம வீ ணாகாத. கறபேபானால பலரகக இத ஒரவைகயான
ெவறறிெபறற நிைலேய; ஒனற ஞானம ைககடம. அலலத அைமதியம
ஆனநதமமாவத வநதைடயம.
ேகளவி: ’ஆதம விசாரதைதப பயினற பிறகம ெவகசிலேர ஆதம ஸாகாதகாரம
எனற இலகைக அைடவதில ெவறறிெபறறனர’ எனற தஙகள பதிைலக
ேகடட பின, ஆதமவிசாரம ெசயய மயலவதறகககட பினவாஙகலாம.
ஒரகால இைதச சவர பநதெகாளள, பரண ஆதமஸகாதகாரம
எனன எனபைத விவாக விளககிச ெசாலவத உதவியாக இரககம.
அத கிைடபபத கடனமானதா அலலத அதானதா? ஆதமவிசாரதைதச
சயான மைறயில ெசயயாததால அத அதானதா கிறதா?
ேடவிட: ’நான’ எனற நபன அனபவததின உறதியான மடவ
ஆதமஸாகாதகாரம. அத நிரநதரமான விழிபபணரசசியடன கடய
நிரநதரமான நிைல. உலகததின எலலா நாம ரபஙகளம
ேதானறவதறகான அடபபைட ஒரவனத உணைமச ெசாரபேம எனற
உணரதைலத தனனள ெகாணடத. பலர இவவணைமைய அவவபேபாத
கணடாலம மனம, தனிபபடட ’நான’ மறபடவலிவறமேபாத அைத
இழநதவிடகிறாரகள. தான ஒர தனிபபடட நபர எனற எணணதைத
நிரநதரமாக அழிபபத எனபத இயலாத ஒனற எனற நான
நிைனககிேறன. ஆனால பலர இைத மறககககடம.
ரமண மஹரஷிையப ேபானறவர ஒேர ஒர மைற ெசயயம ஆதம
விசாரததினால ஸாகாதகாரதைத அைடநத விடகினறனர. ஆனால
மறறவரகள ஐமபத வரடஙகள தியானததிறகப பினனம அநநிைலைய
அைடயத தவறிவிடகினறாரகேள எனற ஒர மைற நிஸரகதததா
மஹராஜ   
3
  எனபவைரக ேகடேடன. அவர பதிைலக ேகடக நான
ஆவலாக இரநேதன. ஏெனனறால மறபிறபப நிகழவதிலைல எனற
அவர ஆசியராய இரநத அசசமயததில உறதியாகப பிடவாதமாக
கறிகெகாணடரநதத எனககத ெதயம. தஙகள மநைதயப
பிறவிகளில அவைரப ேபால தியானம ெசயயாதவரகைளவிட ஒரவித
அனகலததடன ரமணர பிறநதளளார எனற அவரால கற
மடயாத. சிலர ஒர சததமான இரசாயனப ெபாரளடன
பிறநதவெரனறம, மறறவர அவவாறிலைல எனறம பதிலளிததார.
இரசாயனம எனற உவைமைய படம பிடககம தகடகள(films) ேமல
பசபபடம இரசாயனப ெபாரளகளின அடகககளிலிரநதஅவர ெபறறார
எனற நான நிைனககிேறன. அவரடன ேபசியதில நான
அறிநதெகாணடத - நம வாழகைகககான ஒர படததகட நமககக
ெகாடககபபடடரககிறத - அதாவத நம வாழகைகையச ெசலதத
ஏறததாழ மனகடடேய தீரமனிககபபடட விவரஙகள இரசாயனததின
தனைம கரததககம சமயம இரககககடய பலவித காரணஙகளால
தீ ரமானிககபபடதிறத, அவர கறிய சில காரணஙகள, நம
ெபறேறாரகளின மரபபபண ெதாடரக காரணமாயிரககம உயிரததளிகள
(genes) கிரஹஙகளின பரஸபரநிைல, நாம வளரபேபாகம சறறச
சழநிைல எனபன. நலல இரசாயனப ெபாரள கிைடககம அதிரஷடம
உளளவரகள ஆதமஸாகாதகாரம அைடநதனர. அசததமான ெகடட
இரசாயனதைதக ெகாணடவரகள எவவளவ மயனறாலம அைத
அைடவேத இலைல
நாம ஞானதைதப ெபறவத இரசாயனததின தனைமேய தீ ரமனிககம
எனறால ஆனமிக மயறசிகளகக அரததேம இலைல எனறம, இத
மனகடடேய தீரமானிககபபடடதேபால இரககிறத எனறம நான
கறினேபாத, சிலர சிறிேத அசததமான இரசாயனபெபாரளடன
பிறககினறனர எனறம அவரகள ஆதமஞானமைடநத ஒர கரவின
தைணயாலம, உணைமைய உணரவதறக திடமான ஆரவம
காரணமாகவம ஆதம ஞானதைதப ெபற மடயம எனறம பதிலளிததார.
இககரததினபட பல வரடஙகள ஆதமவிசாரம ெசயதம ெவறறி
காணாதவரகள தவறான மைறயில ெசயகினறனர எனற அறதியிடடச
ெசாலலமடயாத. எததைன மயனறாலம விளககம ெபற மடயாத

3
1981 இல காலம ெசனற நிஸரகதததா மஹராஜ, பமபாயில ஒர சிற வீ டடல இரநதவர.
தறகாலதத அதைவத ேபாதகரகளில மிகக பகழ ெபறறவர. ஆனமிக நலகளில - I am that. -
எனற அவரத சமபாஷைண அடஙகிய பததகம சிறபபானத. அவர உபேதசஙகளில பல
ரமணரைடயைவ ேபானறத
அளவ அவரகளைடய இரசாயனபெபாரள மிக அசததமாக உளள
ெவறம தரதிரஷடம ெகாணட ெபரமபானைமேயாராவார. ேமலம
மறபிறபப எனற ஒனறிலைலயாதலால இவரகள ேமறெகாளளம
மயறசிகள பிறகாலததில பலனளிபபதிலைல.
இத ஒர விசிததிர விளககமைற.- நான எஙகம ேகடடேதா, படததேதா
இலைல - மிகவம கழபபமளளாதாகத ேதானறியத. நிஸரகதததா
மஹராைஜக காண நான காணசெசனற சமயஙகளில அவர எழதிய ’I am
That' எனற பததகததின மனபகக அடைடயில, மறபிறபப எவவாற
நிகழகிறத எனபைதபபறறி அவர எழதிய விவான கறிபபகள
இரநதன. ஆனால அவரகாலததின கைடசி நாடகளில, மறபிறபப
எனபத உணைம எனேறா ஒர பிறவியின மயறசிகேளா மதிரசசிேயா
மறபிறபபில ெதாடரம எனேறா அவர ஒபபகெகாணடதிலைல.
ரமணன சிஷயரகளான லமணஸவாமி   
4
    , பாபாஜி
ேபானேறார பல பிறவிகளில ெசயயம ஆனமிக மயறசிகள,
இறதிபபிறவியின ேபாத விைரவில ஆதமஞானம ெபற
ஏதவாகம எனற கறவதணட. லமணஸவாமிைய
நீ ஙகள ஏன விைரவாக ஆதமானபதிையெபறறீ ர என நான
வினவியேபாத அவர, ’என மறபிறவிகளில ேவணடய
அளவ ேவைலைய மடததவிடேடன’ எனறார; பாபாஜி   
5
    ,
மறபிறவியில தான ெதனனிநதியாவில ஒர ேயாகியாக இரநதத
பறறிய நிைனவகள இரபபதாகக கறினார.
ரமணர தன மறபிறவிகைளபபறறி ேபசியேத இலைலெயனறாலம
ஏேதா ஒர பிறவியில தனகக ஒர கர இரநதிரகக ேவணடம எனற
ஒேர ஒரமைற ஒபபகெகாணடளளார.. எனககத ேதானறவத
எனனெவனறால - ேவற உடலில ெசயயேவணடய எலலா ஆனமிக
மயறசிகைளயம ெசயதமடததவிடட அவர இறதியாக இபபிறவியில
அதீத தயைமயடனம, ஒர தயாரான நிைலயிலம வநததிததார;

4
ேடவிட, லமணஸவாமிையப பறறியம அவரத சிஷையயான மாதர
சாரதாைவப பறறியம No mind -I am the Self -எனற பததகதைத எழதியளளார. இபேபாத
அசசில இலைல. அவரத சமீபததிய பததகமான The power of Presence-part 2 எனற
பததகததில லமணஸவாமியின வாழகைகைய பறறியம , அவர ஆதமானபதி
ெபறறைதப பறறியம படதத மகிழலாம
5
பாபாஜி அலலத Sri H.W.L.Poonja , லகெனௗவில வசிதத ரமணன சீடர.தஙகம
மனிதரகைளத தடட எழபபவதறகப ெபயர ெபறறவர. Nothing Ever Happened - எனற மனற
பகதிகள ெகாணட பபாஜியின சததைத ேடவிட எழதியளளார.
எனேவ தானாகேவ அவர ேதடாமேலய அவன சிற பிராயததிேலேய
அநத ஆதமாநபதி அவரகக நிைலததவிடடத.
ஆதம விசாரேமா அலலத ேவற எநத பயிறசிையேயா
ேமறெகாளளமேபாத, தீ ரககமான தசனதேதாட ெதாடஙகேவணடம.
ஆதமாநபதி எபேபாத ேவணடமானாலம கிைடககககடய ஒனெறனற
நிைனபபத தவறிலைல. உணைமயில மிகவம ெமசசததகக
மேனாபாவமதான. ஆனால அத கிடடவிலைல எனறால மனம தளரக
கடாத. பலரகக ’நான யார’ எனற தனைனய ேகடடகெகாளவத
அறியாைமயம, மனககடடபபாடமான ஒர மைலைய சிறித சிறிதாகத
தகரகக மயலவத ேபானறத. இபபிறவியிேலேய பலன தரககடம,
இலைலெயனில பலனகள ேவற ஒர பிறவிககத ெதாடரநத வரம.
எவவாறாயினம, இபபயிறசி தவறாமல ெசயயபபடடால, நமத ேநரம,
சகதி எனற மதலீ டகைள ஈட ெசயயம வணணம ேபாதமான அளவ
அைமதிையயம, சாநதிையயம நிசசயம ெகாடககம.
ேகளவி: ’நான யார’ எனற விசாரதைத ஒர மநதிரமாக மாறறிவிடம ேபாகக
பலடம உளளெதனற என அனபவததில கணடளேளன. அத சயான
மைறயாகமா?
ேடவிட: ேமலநாடட பழககவழககஙகைளப பறறி ஒனறம அறியாத பசிபிக
கடலிலளள ஒர தீ ைவ இரணடாம உலகபேபானேபாத அெமகக
வீ ரரகளகள ைகபபறறினர. ைசனயரகளகக ேவணடய ெபாரளகைளக
ெகாணட கவிபபதறகாக ஒர பாைத அைமதத விமானம
மலமெகாணட ேசரததனர. தீவின உளளர வாசிகளில இனனம
ஆதிவாசிகளாகேவ இரநதவரகளகக அபெபாரளகளில எஞசியைவக
கிைடததன. ேபார மடநதபின, சில கடடடஙகைளயம
விணகலததககான பாைதையயம அஙேகேய விடடவிடட
அெமககரகள ெவளிேயறினர. உளளர ஆதிவாசிகள மனேபால
ெபாரளகள ெதாடரநத கவியேவணடம எனற விரமபினர. ஆனால
எவவாற இத மடயெமனற அவரகளககப பயவிலைல. உலக
அரசியைலப பறறிேயா, ேவற ெசயமைறகைளப பறறிேயா சிறிதம
ெதயாத அவரகள. ஆகாயததிலிரநத மிகபெபய பறைவகள
இறஙகவைதயம, பாைதயில நிைனகக மடயாத அளவ பணடஙகைளக
கவிததச ெசலவைதயேம கணடரநதாரகள. அநநியரகள தஙகள தீவில
ஏன உளளாரகெளனேறா, இநத விசிததிரமான ெபாரளகள எவவாற
தயாககபபடட தஙகள தீ விறக ெகாணடவரபபடகினறன எனபத
பறறிேயா ெதநதெகாளள சிறிதம மயனறாலைல. அபெபய
உேலாகததாலான பறைவகைளத தஙகள தீவிறகத திரமப
வரவைழககம மயறசியில விணகலபபாைதயில சிற ப டஙகள
அைமதத அஙக தஙகளககத ெதநதசமயச சடஙககைளச
ெசயயலானாரகள. இசசடஙககள ஒர விதமான மதகெகாளைக எனற
ஸதாபிதமாகி ’ மனித வரகக சாஸதர’ வலலநரகளால ’சரகக
மதம(cargo cult)' எனப ெபயடபபடடத. இைத நான ெசாலவத
ஏெனனறால பலர ஆதமவிசாரம எபபட, ஏன பலனளிககினறத எனற
பநதெகாளளாமேல ெசயய மயலகினறனர, இநத அறியாைம,
உளளபட ஆதம விசாரம அலலாத பல பயிறசிகைளச ெசயய
ஏதவாகிறத. அதனால விரமபிய பலனகள கிைடபபதிலைல.
மனகறிய ஒபபைமைய இனனம சறறத ெதாடரநதால ’ ஆதமவிசாரம’
, ’ சரகக மதவிசாரம’ -- இரணடறகம உளள ேவறறைமையப பநத
ெகாளள ேவணடமாயின ஆதமவிசாரம எவவாற, ஏன ெசயலபடகிறத
எனபைதத ெதநதெகாளள ேவணடம.
ஆதமவிசாரததில ’தான’ எனற நபைரத தனிபபடததகினேறாம.
அவவாற ெசயவதால மனதைதயம ’தனிநபர’ எனற உணரைவயம
அைவ எழம இடததிறேக திரமபிசெசனற மைறயமாற ெசயகிேறாம.
ெபாரடகேளாடம எணணஙகேளாடம மனதைத இைணததகெகாளள
ைவககம வழிமைற எதவம ஆதமவிசாரமாகாத. அத மனநாசததிறக
அடேகாலாகாத, மாறாக மனதைத இனனம வலிைம கடயதாகச
ெசயயம. ’நான யார’ ’நான யார’ எனற திரமபத திரமபக கறமேபாத
ஒர எணணாததின கரவாகிய ’நான’ எனற நபர(எழவாய), ’நான யார’
எனற ெதாடன ேமல கவனம ெசலததகிறார. இத ’நான’ எனற
அகதைத அதன எணணஙகளிலிரநத பிகக உதவாத; அவறறில
சிககிகெகாளளேவ ைவககம.
ஆதமவிசாரதைத உடலின கறிபபிடட ஒர பாகததில உணரைவச
ெசலதததேலாட சமபநதபபடததம பயிறசிகைளப பறறியம இவவாேற
கறேவணடம. இததவறான கரதத பல ேபரகக உணட. உடலின ஒர
பாகததில கரதைதச ெசலததவதால, அத எநத பாகம ஆயினம ’நான’
எனற அகதைத அறியபபடம ஒர ெபாரேளாட சமபநதபபடததகிேறாம.
இத ஆதமவிசாரமாகாத; இதனால, ஒரேபாதம ’நான’ எனற அகதைத
நசிததப ேபாகசெசயய மடயாத. ’நான’ அலலாத ேவற எணணம,
கரதத, உணரசசி இைவகளினமீத கவனம ெசலததம எநத
ெசயமைறயம ஆதமவிசாரமாகாத. நீ ஙகள அவவாற நிைனததால,
நீ ஙகள ’சரககமத’ விசாரதைததான ெசயதெகாணடரபப ரகள.
மனமானத எபபட எழசசி அைடகிறத, எபபட அைத மைறயச
ெசயயலாம எனபத பறறிய தவறான அனமானததால எழநத ஒர
சடஙைக அலலத பயிறசிையப பினபறறிக ெகாணடரபப ரகள. மதச
சடஙககளின வாயிலாக வானததிலிரநத விமானஙகைள வசியம
ெசயய மயனற தீ வ வாசிகளககக கிைடககபேபாகம ெவறறிதான
உஙகளககம சாததியமாகம.
ேகளவி: ஆயின பகதிககம நமபிகைகககம பஙக ஏதம இலைலயா? எனன
ெசயய ேவணடம அலலத எதைனத தவிரகக ேவணடம எனபைதச
சயாகத ெதநத ெகாளளாமேல மிகநத பகதி சிரதைதயடன
ெசயலபடம மககளின நிைல எனன?
ேடவிட: நான பகதிையேயா நமபிகைகையேயா கைற கறவிலைல. நான
ெசாலல விரமபியத எனனெவனறால, ஆதமவிசாரம ெசயவதறக
பயனளிககம மைறயம பலனிலலாத மைறயம உளளன. ’நான’
எனனம அகததின இயலைபப பறறியம, அத எவவாற எழகிறத, அைத
எபபட அடஙகசெசயவத எனபத பறறியம ரமணன அறிவைரகைள
பநத ெகாளவதால இவறறின விததியாசதைதப பநதெகாளள
மடகிறத.
ஆதமானபதி அைடநத ஒர கரவினிடம மழைமயான நமபிகைகயம
பகதியேம ஒரவைனத தன இலகக ேநாககி அழிததச ெசலலம. ேவற
எதைனப பறறியம சிநதைனேயா, கவைலேயா ேதைவயிலைல.
இதறகான நான கணட சிறநத உதாரணம மாதர சாரதா  
6
  அவரகள.
லமணஸவாமியின பகைதயான இவர, அவரேமலெகாணட
ஆழநத அனபினாலம, பகதியினாலம மடடேம அனபதி கிைடககப
ெபறறார. 1970-ம ஆணடகளில அவர ெபயைர ஒர நாளில 20 மணிேநரம
ஜபிததகெகாணடம; அவரைடய பைகபபடததில கரதைதச
ெசலததிகெகாணடம, மிகநத 4 மணிேநரததில உறஙகமேபாத,
பலமைற அவைரத தன கனவகளில கணடெகாணடமிரநதார. இத
ெவறம ஆழநத மனதைத ஒரமகபபடதததல மடடமனறி, கடேவ
இைடயறாத ஆழநத அனபப ெபரககம இரநதத.அபெபரகக சில
சமயம அதீதமாகி, தனைன இரவில விழிததக ெகாணடரகக ைவததத
எனற லமணஸவாமி கறியளளார. தனகக சிறித தககம
கிைடபபதறகாக அபமிதமான அபெபரகைகச சிறித மிதமாககிக
ெகாளளமபட ஒர மைற அவர ேகடடகெகாணடார. ஆனால
அவரகளால அத இயலவிலைல. பகதிகககநதவரபால அநத அனப
ெதாடரநத 24 மணிேநரமம ெபரகிகெகாணேட இரநத இறதியில அநத

6
No Mind- I am the Self- எனற ேடவிட எழதிய பததகததில மதர சாரதா ஆதமானபதி
ெபறறத பறறிய விவரஙகள உளளன.அவரத கரவான லமணஸவாமி , சாரதா
ஆதமானபதி ெபறம ேபாத ஏறபடம அனபவஙகைள பதிவ ெசயய அவள அரேக ஒர
ஒலிபபதிவ ெசயயம கரவிையப ெபாரததியிரநதார. இவவிர அனபதி ெபறற
கரமாரகளின அனபவஙகளம, பல சமபவஙகளம இபபததகததில நிைறநதளளன.
அனபின சகதியினால அவரகக அனபதி பததத. இநத மைறயில
அனபதி ெபற அநத அளவ அனப ெசலததேவணடம. ஆதமவிசாரததால
ஆதமஸாகாதகாரம ெபற விரமபினால ஆனமிகப பாைதயில அேத
அளவ சிரதைதயம தீவிரமம ேதைவயாகம.
ேகளவி: ெவறம மநதிர ஜபமம, மனகறபைன வடவஙகளம
ஆதமஸாகாதகாரதைதப ெபறவதறக தைடகளாகக கடம எனபதில
ரமணர மிகதெதளிவாக இரநதார எனற ெசாலலபபடகிறத. அத
உணைமயா? ஆதமவிசாரம எனனம வழிமைறைய ரமணர ெபதம
விரமபினாலம, ேவற பயிறசிகைளத ெதாடர அதறக
ஒவவாதிரபபினம, பலைர ரமணர அனமதிததார; ேமலம ஊககமம
அளிததார எனபத உணைமயா? ஆதமவிசாரம அததைண பயனளிபபத
எனற அவர நிைனததால தனனிடம அறிவைர ேகா வநதவரகளகக
அமமைறையப பினபறற ஏன வலியறததவிலைல?
ேடவிட: பறபல ேகளவிகள இைவ. ஒவெவானறாகப பதிலளிககிேறன.
ரமணைரக காண மதனமைற வரமேபாத மககள ஆனமிகம பறறிய
அறிவைர ேகடபாரகள. ரமணர அேநகமாக ’தறேபாத நீ ஙகள ெசயயம
பயிறசி எனன?’ எனற பதிலளிபபார. அவரகள தாஙகள ஒர கறிபபிடட
ெதயவதைத வழிபடகிேறாெமனேறா அலலத ஒர மநதிரதைத ஜபம
ெசயத ெகாணடரககிேறாெமனேறா கறினால, ரமணார ’நலலத
அைத நீ ஙகள ெதாடரநத ெசயயலாம’ எனபார.
ெவவேவற மனிதரகள ெவவேவற பாைதகளால ஈரககபபடகிறாரகள
எனற அவர உணரநதிரநதார. ேமலம ஆதமவிசாரதைதகப பலர
கடனமானதாகவம, எழசசியறறதாகவம உணரநதனர. அவர ஒர
ஸரவாதிகா அலல. அவரைடய ஆஸரமததில, எநத ஆனமிகப
பாைதையயம அனசககம சதநதிரம இரநதத. எவரம ரமணன
உபேதசஙகைளப படககேவா கறிபபிடட பாைதையப பினபறறேவா
வறபறததபபடவிலைல.
பலமைற அடயாரகள சில மாதஙகளககபபின, தஙகள பைழய பயிறசி
மயறசிகளில ஆரவம இழநதவிடடைத உணரநதனர. அவரகள
மறபடயம ரமணைர அணகி தாஙகள ெசயயேவணடயத
எனனெவனற வினவவர. அபேபாத ரமணர ஆதமவிசாரதைதபறறிக
கறவாேரயனறி மாறேவணடெமனற வறபறததமாடடார. இரபபினம
சிலர அவடம ெசனற ’ நான தறேபாத எவவிதமான பயிறசிையயம
ேமறெகாளளவிலைல, ஆனால ஆதமஞானம ெபற விரமபகிேறன.
அதறக விைரவான ேநரான வழிமைற எனன?’ எனற
ேகடபாரகள.அவவாற ேகடபவரகைள அவர ஆதமவிசாரம ெசயயமாேற
கறவார.
கிராமவாசிகளின கழ ஒனற 1920-யில ரமணைரக காண வநதைதப
பறறிய ஒர நலல கைத உணட. அவரகளில ஒரவர ஆதமானபதி
அைடய மிகசசிறநத வழி எனனெவனற ேகடக, ஆதமவிசாரம
ெசயயமபட ரமணர உபேதசிததார. ஒர அனபவம மிகக அடயார
அவவபேதசம சயானதா எனற பினனர தமத சநேதகதைத
ெவளியிடடார. கிராமவாசிகள ேபானற மககள ஏதாவத ஒர வைகயான
ஜபம ெசயயமபட ெசாலலபபடவேத உசிதம எனற அவர எணணினார.
இநத விமரசனம கறிதத ரமணர ேகளவிபபடடேபாத, ’ மிகசசிறநத
வழி எனனெவனற எனைன வநத ேகடகம மககைள நான ஏன
ஏமாறறேவணடம?’ அவர ேகளவி ேகடடார. நான அதறகச சயான
பதிைலக ெகாடதேதன’ எனறார. ஆதமவிசாரம ெசயய
விரமபினவரகைள ரமணர ஊககவிததார. ஆனால அவரகள ேவற
மாரககஙகளால கவரபபடடால, அவரகளககப பிடததமிலலாத
ஒனைறச ெசயயமபட அவரகைள வறபறததியதிலைல. அவைரக காண
வநதவரகளடன அவர நடததிய பிரசககபபடட சமபாஷைணகைள
ேநாககினால பலமைற, ஆரவம காடடாத சிலரகக ஆதமவிசாரதைதப
பநதைரபபைதக காணலாம. அவரகளைடய தயககதைத அவர
பநதெகாணடதம ேவற மாரககதைதக கைடபபிடககமபட
கறிவிடவார.
இத உஙகளைடய அடதத ேகளவிககக ெகாணட ெசலலம.
ரமணாரைடய உபேதசஙகளில ஜபம, ெதயவசெசாரபஙகள அலலத
சினனஙகள மீத தியானம ேபானற ஆனமிகப பயிறசிகளகக எனன
பஙக? ஆதமஞானம ெபற இரணேட வழிகளதான உளளன எனற அவர
எபேபாதம ெசாலவதணட; ஆதம விசாரம ெசய அலலத கடவளிடேமா,
கரவிடேமா மழைமயாக சரணைடநதவிட. ெதயவஙகளின நாம
ரபஙகளில காடடம பகதிைய ஒரேபாதம கைறவாகப ேபசியதிலைல.
சரணாகதி மாரககதைதத ெதாடரபவரகளில பலரம ஏேதா ஒர
ெதயவததின நாமதைத ஜபம ெசயவதணட. ரமணர இைத
மழமனேதாட ஆதததாலம, ஜபம ெசயயபபடம ெபயனேமல
அலலத தியானிககபபடம உரவததினேமல மிகநத பிரத
இரநதாலதான அவவாறான வழிமைறகள பலனளிககெமனற அவர
ெசாலவதணட. இநத விததியாசம கவனிககபபட ேவணடய ஒனற.
ஜபிககபபடம ெபயனேமல பகதியம அனபம இலலாவிடல ஒர நாள
மழவதம இைறவனின ஒர ெபயைர உசசததாலம அத ெவறம மன
ஒரைமபபாடடககான பயிறசியாக மடடேம அைமயம. உடல
தைசகைள, திரமபத திரமபச ெசயயம பயிறசிகள வலிைமயாககவத
ேபானேற, அததைகய ஜபமானத மனததின தைசகைள வலவாககம!
அத மனதைத அழியச ெசயவதிலைல; ஆனால இைறவனின நாமதைத
ெபரம கவனதேதாட மடடமனறி பகதிேயாடம ஜபிகக மடநதால,
மனதைத இறதியில இைறவேனாட கலநத இைறவனாகேவ
மாறறிவிடம.

பாகம 2

ேகளவி: ெடலலிகக நான ெசனறிரநதேபாத ஒரநாள ஒர விசிததிரமான
சமபவம நடநதத. என சேகாதயின மகளடன ஒர பததகககைடகக
ெசனறிரநேதன.அஙக ஆனமீகம பறறிய ஒர மிகபெபயப பகதி
இரநதத. நான அநதப பகதிைய மிகக கவனமாகத ேதடயம
ரமணமஹஷிையப பறறிய ஒர பததகமம இலைல எனற ெதநதத.
இைதபபறறி ேகடடேபாத, பததகக கைடயின ேமறபாரைவயாளர,
ரமணமஹஷிையப பறறிய பததகஙகள மககளால
விரமபபபடவதிலைல; சலபமாக விறக மடவதிலைல எனறார.
ரமணைரயம அவரத சீடரகைளயம பறறிய சிறநத பததகஙகளகக
பதிபபாளராகவம, ஆசியராகவம இரககம உஙகளத அனபவமம
இேத ேபானறததானா எனற அறிய ஆவலாக உளேளன.
அபபடேயயாயின அத ஏன?

ேடவிட: ஓேஷா ேபானற தறகாலததிய கரமாரகளின பததகஙகைளப ேபால
மககளிைடேய ஆதரவ ெபறவிலைல. மறறம இனற பல
பததகககைடகளில ஆனமீகம எனற பிைவ நிரபபகினற சய உதவி
அலலத நவீ னகால தைலபபகளில வரம பததகஙகள ெபறம
கவரசசியம அைவகளகக இலைல. நீ டதத நிரநதரமான விறபைன
இலலாமலிலைல. ஆணடாணடேதாறம, ரமணன உைரயாடலகள
அடஙகிய பிரதானப பகதிகள வரடததிறகச சமார ஆயிரம பிரதிகள
விறபைன ஆகினறன. அதாவத, மதல மதலாகப பதிபபிககபபடட "
ரமணரடன உைரயாடலகள" (Talks with Ramana Maharshi) எனற பததகம
இத வைர40,000 பிரதிகளககம அதிகமாக விறபைனயாகி இரககம.
ெதாடரநத விறபைன ஆகிகெகாணடம உளளத. 650பககஙகள ெகாணட
உறதியான அடைடயடன கடய இபபததகம ஸமஸகரத ெமாழியில
ஆனமீக சமபநதமான பிரதேயகமான ெசாறகளின பசசயம
இரநதாலனறி சலபமாகப படககக கடயதலல. ஒவெவார ஆணடம
பதியவரகள சிலர ரமணைரயம அவர உபேதசஙகைளயம பறறி
ெதநதெகாளகிறாரகள. ஒவெவார ஆணடம மககியமான பததகஙகள
விறறகெகாணேட உளளன. ரமணைரப பறறிய ெபரமபாலான
பததகஙகைள ெவளியிடம ரமணாஸரமம வினிேயாக விஷயததில
ஸாதவீ க அணகமைறையக ைகயாளகிறத. ஆஸரமததில பிரசதத
விறபைன ெசயயம இலாகா, வரம ேகாகைககைள மடடம
நிைறேவறறம. ஆனால விளமபரம ெசயவதிலைல; மறறம
பததகககைடகளிலம பததகப பஙகீட ெசயபவரகளிடம ெசனற தஙகள
பததகஙகைள வாஙகிகெகாளளமபட ஆதரவ ேதடபேபாவதிலைல.
பததகககைடகளில ரமணைரப பறறி அதிகமான பததகஙகள
காணமடயாததறக அதவம ஒர காரணமாகலாம. ரமண
மஹரஷிையப பறறிய சிறநத பததகஙகள இரககினறன எனற
இநதியாவிலளள பததகககைட நிரவாகிகளககககட ெதயாத
எனறால ஆசசயமிலைல!

அதமடடமனறி அவரைடய உபேதசஙகைளத ெதாகககேவா
விளககேவா மயறசிெசயயம பததகஙகளகக ஒரேபாதம
மககளிைடேய வரேவறபிராத. அைவ ஆதம மகதிககான
ேவடைகயளள பகததறியம சிலரகக மடடேமயாகம. அததைகேயார
எநத தைலமைறயிலம அதிகம இரககமாடடாரகள. ரமணன
உபேதசஙகள ஒர சகமான தததவமலல. அலலத உடனககடன
பலனகைளயம அனபவஙகைளயம தரவதாகேவா இலைல. மாறாக
ஆழநத விரபபததடன ஆனமீகப பயிறசியில ஈடபட விரமபேவாரகக
அத ஒர பேசாதிககபபடட நிரபிககபபடட வழிகாடடம வைரபடமாக
உளளன.அவவாறான பழைமயான அணகமைற தறகாலததில
விரமபபபடவதிலைல. மககள உடனககடன ெதயம பலனகைள
விரமபகிறாரகள;. கடன உைழபபககான மரநதசசீடைடயலல. சமார 20
ஆணடகளகக மன ஒர உறசாகமான ேபசசாளன
உைரையகேகடேடன. அதில அவர ரமணன உபேதசஙகைள உலகம
மழவதம லகககணககானவரககத ெதயமபட ெசயயேவணடம
எனறார. அதறக ஒரவர, ’இநதக கரதத தவறானத.
எததைனகெகததைன திரததமாக ரமண மஹரஷியின
உபேதசஙகைள விளககதிறீ ரகேளா அததைனககததைன கைறவான
ேபரகள அதில நாடடம ெசலததவைதக காணப ரகள. அபபட
ரமணரகக லகககணககான பதிய பகதரகைள நீ ஙகள
உரவாககினால, அத நீ ஙகள அவரைடய உபேதசஙகைள எவவளவ
தரககைறவாககிவிடடரகள எனபைதக கறிககம ஒர
அளவேகாலாகேவ இரககம’ எனற பதிலளிததார.

இத எனககச சயாகேவபடகிறத. கணககறறவரகளின வாழகைகைய
மாறறிய ரமண மஹரஷி ஒர உதாரண சிேரஷடமான பணணிய
பரஷர. அவைரககாண வநதவரகளமீத அவரககிரநத மாறறஙகள
ெசயயம வனைம பறறிய பததகஙகள நலல மைறயில விறபைன
ஆகலாம. ஆனால அவரத உபேதசஙகைளபபறறியப பததகஙகைள
ெவளியிடடால ெவக சிலேர அைத வாஙக மறபடவர. அைதயமவிட
மிகசசிலேர, அதிலளள உபேதசஙகைள நைடமைறயில
பயனபடததவர.

ேகளவி: இைதபபறறிப ேபசமேபாத, தறேபாத நீஙகள ஆசிரமதைதேயா அலலத
ேவற சஙகஙகைளேயா சாராமல தனிபபடட மைறயில பததகஙகைள
ெவளியிடவத என கவனததிறக வநதத. இநத மாறறம எதனால? என
அபிபபிராயததில ’The Power of Presence' எனற தைலபபில ெவளிவநத
மனற ெதாகதிகளம மிக உணரவபரவமாக இரநதன. ெதளிவாகத
ெதயம இததகதி அைவகளகக இரநதம நீ ஙகளாகேவ
இபபததகஙகைள விறபைன ெசயவத கடனமாக இரநததா?


ேடவிட: 1980களிலம 1990யின ஆரமப காலததிலம நான பதிபபிதத அலலத
எழதிய அேநக பததகஙகள ஆசிரமம அலலத ஆனமீக சஙகஙகளளின
ஆதரவடன ெவளிவநதன. நான ஒர ேசைவயாகக கரதி, கரவகக ஒர
காணிகைகயாக இபபததகஙகைள ெவளியிடேடன. அதறகான
உைமகைளயம, ெகாடககபபடம எலலா பஙகதெதாைககைளயம
ெகாடததவிடேடன. 1990களின மததிய காலததில, ரமணன ேநர
சீடரான பாபாஜி, எனகக ஜீ வனாதாரமாக உதவம எனற பததக
விறபைனகளில வரம உைமபபஙகத ெதாைககைளப ெபறறக
ெகாளளமாற எனகக ைதயமடடனார. அதவைர நான ேவைல
பாரதத கழகஙகள, நான அவரகளகக ேவைல ெசயயமவைர எனகக
ஆதரவ அளிததவநதனர. பாபாஜி இலலறம ேமறெகாணடவர. அவர
ெதாழிலிலிரநத ஓயவெபறற 1950களின மததிய காலம வைர தம
ஊதியதைதக ெகாணேட தமத கடமபதைத நடததிவநதார. மனிதரகள
சயேதைவகைளப பரததிெசயத ெகாளபவரகளாக இரபபைத அவர
விரமபினார. தஙகைளத தாஙகேள தாஙகி நிறபதறக அவர
ஊககமளிததார. கடநத சில ஆணடகளாக, நாேன என எழதத, பதிபபகள
மலம வாழகைக நடததகிேறன. நான எநத சஙகததாலம
ஆதககபபடவதிலைல.

என எழததககைள நாேன ெவளியிடவைத நான விரமபகிேறன.
ஏெனனின, எனகக விரபபமான தலபைப நான ேதரநெதடகக
மடயம;விவரமாகேவா சரககமாகேவா எழதமடயம◌் ; கறிதத
ேநரததில மடககேவணடம எனற கடடாயமம இரககாத. இரநதாலம
நான ெசாலலிேய ஆக ேவணடயத எனனெவனறால ரமண மஹரஷி,
அவர சீடரகள, அவரைடய கரவான அரணாசலம எனற
விஷயஙகைளபபறறிேய நான ெவளியிடட வரகிேறன. ேவற
தைலபபகளில எனகக ஆரவமிலைல.

இவறைற வாஙகககடயவரகளலகம மழவதிலம ஆஙகாஙேக
இரபபதால விறபைனயம விநிேயாகமம ஒரசில சமயஙகளில
தைலவலியாக மடயலாம. 80களின பினபகதியிலம 90 களின
மனபகதியிலம இரநதைதவிட தறேபாத ஒர சிறநத ஆனமீகப
பததகதைத விறபைன ெசயவத கடனெமனற, ஆனமீக பததக
வியாபாரததில நான ஏறததாழ 20 ஆணடகள ஈடபடடரநததால நான
ெசாலவத, சயாக இரககெமனேற எணணகிேறன. ஆனமீக பததக
விறபைனயாளரகளகக பணம கடடவதறக தீ ராத பறறாககைற; பல
பிரபல பததகககைடகளகேகா அதிகமாக விறபைனயாகம
பததகஙகளின ேமல கவனம. அேமஜான, பாரனஸ அணட ேநாபில
இைவ நிைறய நலல விறபைன நிைலயஙகைள வியாபாரம இலலாமல
ெசயதெகாணடரககினறன.

விளமபரததிறக எனற நான பணம ஏதம ஒதககவிலைல.
பததகததிறகாக பிரயாணஙகள ேமறெகாளவதிலைல.கைடகளில
அமரநத பததகஙகளில ைகெயாபபமிடவதிலைல. ஊரராயெசனற
வாெனாலியில ேபடட தரவதிலைல. ேமலநாடகளில சாதாரணமாக
வியாபார விரததிககாக ேமறேகாளளம வழிமைறகள இைவ. பததக
ஆசியேர ெசனற தன பததகததின விறபைனககாக, பிரசபவரகக
உதவ விரபபமிலலாவிடல பல பதிபபாளரகள அவவாசியரகக
ஒபபநதம தரவேத இலைல. கடநத 18 மாதஙகளில நான மனற பதிய
பததகஙகைள ெவளியிடடளேளன. அநத நாடகளில ஒர இரவகட நான
திரவணணாமைலயில என ெசாநதப படகைகயிேலேய உறஙகாமல
இரநததிலைல

என பததகஙகளில ஆரவமளளவர எனற நான அறிநதளளவரகளகக
தபாலமலம அனபபப படடயல ஒனற எனனிடம உளளத. பதியதா
ஏேதனம ெவளியிடமேபாத நான அவரகள ஒவெவாரவரககம ஈ-
ெமயில (email) மலம ெதவிபேபன. மறறவரகளகக நணபரகள மலம
அலலத ெவபபில (web) வரம அறிவிபபகள மலம என பததகஙகளபறறி
ெதயவரம. தறேபாத பல பிரதேயகமான ெவப இடஙகள வநதளளன.
ரமணைரப பறறி பதிய பததகம ஒனற ெவளியானால, அசெசயதி
அதைவதம, கரமாரகள, ஆனமஞானம அலலத ரமண மஹரஷி எனற
தைலபபகளில இயஙகம ெவப அைமபபகளில, சிறித நாடகளிேலேய
வநதவிடம.

ெவகசில பததகக கைடகேள எனத பததகஙகைள ைவததிரபபதால
தறேபாத கைடகளில யாரம என பததகஙகைளக காண மடயாத. அத
எனைன பாதிததத இலைல. ரமண மஹரஷிையப பறறி அலலத
அவரைடய உபேதசஙகைளப பறறி வரம ஒர பதிய பததகதைத
வாஙகம அளவிறக ரமண மஹரஷிைய மதிககம அனபரகள
உலகததில பல ஆயிரககணககாேனார உளளனர. ஆைகயால எபபடயம
என பததகஙகள அவரகள கனததிறக வநத அவரகளம அவறைற
வாஙகவாரகள. வாடகைகயாளரகைளத ேதடவதறக நான
சிரமபபடவதிலைல. யாராவத ரமணைரப பறறிய பததகததின மதிபைப
உணரவாேரயாயின, அபபததகம அவைர எவவாறாவத ெசனறைடயம
எனற எனககத ேதானறகிறத. விரபபமிலலாதவரகளிடம என
பததகதைத சமதத மயலவத என ெபாறபெபனற நான கரதவிலைல.
நான ரமணன வாரதைதகளககத தயாரானவனாக ஆனேபாத
எனககாக அதறகான பததகம காததிரநதத. ேவற யாரககாவத
அவைரப பறறியம அவர உபேதசஙகைளப பறறியம படககம ேதைவ
ஏறபடடால இதேபாலேவ நடககம.

ெசனற ஆணட, நான சநதிததிராத ஒரவர என பததகஙகள எஙக
வாஙகமடயம எனற விவரஙகைளத ெதவிகக ஒர ெவப பககதைத
அைமகக மனவநதார. நான சமமதிதத நனறி ெசானேனன. என
ெபயல இடம வாஙகி எளிய ெவப இடம அைமதத இரணட
ஆணடகளககான ெதாைகையயம கடடனார. இநத ஆணட எனகக
சிறிதம அறிமகேம இலலாத ேவற யாேரா ஒரவர தன ேநரதைத
ஒதககி அேநக பதிய விவரஙகள பலவறைற அதில ேசரதத உதவினார.
மறபடயம சமமதிதத நனறி கறிேனன. ேதைவபபடமேபாத யாராவத
வரவாரகள, ேவைலயம ெசயத மடககபபடம.

யாேரனம வியாபாேயா, ெபணகேளா இைதப
படததகெகாணடரநதால அவரகள அவநமபிகைகயில தைலையச
ெசாறிநத ெகாணடரபபாரகள எனறாலம இத நடககிறத.. என
பததகஙகள இறதியாக வாஙகபவரகைளச ெசனறைடயம. அவரகள
தாஙகள வாஙகிப படததத கறிதத மகிழசசிேய அைடகிறாரகள எனற
எனககத ெதய வரகிறத.

ேகளவி: நீ ஙகள எழதி ெவளியிடட ஏறததாழ 12 பததகஙகளில ஏதாவத
ஒனறிரணட உஙகைளப ெபாறததவைர தனிசசிறபபைடயத எனற
உளளதா?

ேடவிட: அபபட ஒனறம இலைல. எலலாவறறிகாகவம ேவைல ெசயயமேபாத
மகிழசசியாகேவ இரநதத எனறாலம வாழகைக வரலாறகைள
எழதமேபாத மறற எலலாவறைறயமவிட அதிக இனபமம உவைகயம
கிடடன. ஏெனனறால சமபநதபபடட எலேலாரடனம தனிபபடட
மைறயில ெதாடரபெகாளள ேவணட இரநதத. ேமலம
இபபததகஙகளககான ஆரயசசிப பகதிைய நான மிகவம ரசிதேதன;
ெதயவராத உணைமகைளயம சமபவஙகைளயம ேதடக
கணடபிடபபைத நான எபேபாதம ரசிபேபன. இறதியாக, ஆராயசசி
மடநததம, அைவகைள மழைமயாக இைணததப படபபவைர ஒர
விநைதமிகக ேவறபடட உலகததில பிரேவசிதத
மழகிவிடசெசயயககடய ஒர விவரணதைத அைமததத தரவதில
ஒர ஆககபரவமான சவால உளளத. இைதச ெசயயமேபாத
உணைமைய ஒடடேய இரகக இயனறவைர மயலேவன. ஆனால
அேத சமயம அவரகளேமல எனககத ேதானறம பயபகதி, அசசம, மதிபப
இவறைறயம உணரதத விரமபேவன. நான இவரகைளப பறறி
எழதவத ஏெனனறால எனைனப ெபாறததவைர இவரகள மனித
வாழகைகைய எவவாற வாழேவணடம எனபதறகான அறபதமான
உதாரணமாவாரகள.

ேகளவி: நீ ஙகள எழதிய வரலாறறப பததகஙகளககான விவரஙகைள எவவாற
ேசகததீ ரகள? அவரகளடன ேபசமேபாத ேடப ெரகாரடர (tape recorder)
ேபானற சாதனஙகைள உபேயாகிததீரகளா? நான இவவாற ேகடபத
ஏெனனறால நீஙகள எழதியவறைறப படககமேபாத ஒவெவானறிலம
காணபபடம விவரஙகளின விைவககணட நான மிகநத
வியபபககளளாேனன. அவரகளைடய வாழகைகயின பிறபகதியில
இைவ எழதபபடடதால ேமலம ஆசசயபபடமபடயாகினறத.

ேடவிட: சாரதமமாைவயம லமணஸவாமிையயம ேபடட கணடேபாத
எனனிடம ஒலிபபதிவ ெசயயம கரவி ஒனறம இரநததாகத
ெதயவிலைல   
7
    . நிைனவில ைவததக ெகாளள ேவணடய
விவரமதான ஆனால சயாக நிைனவகக வரவிலைல. அவரகள
ேபசைகயில கறிபபகள எடததகெகாணேடன எனற நிைனககினேறன.
சமார ஒர மாதகாலமம தினமம காைலயில ஒரமணிேநரம
அவரகளடன இரநதத நிைனவிரககினறத. சாரதமமாவிறக
அததைன சீய நிைனவாறறல இரநதபடயாலதான அபபததகததில
நிைறய விவரஙகள இரநதன. அறபதமான நிைனவககக
ெகாணடவரம திறன அவரகக இரநதத. சாரதாமமா சாதைன ெசயத
ெகாணடரநத ஆணடகைளக கறிதத லமணஸவாமிகக சயாக
ஞாபகமிலைல. ஆனால பைகபபடம பிடததாறேபால அநத நாடகைளப
பறறிய ஞாபகம அைத ஈடகடடவிடடத. லமணஸவாமிகக

7
இஙக ேடவிட கறிபபிடம பததகம No Mind - I am the Self
அவரைடய இளைமககாலம, ரமணரடன அவர கழிதத நாடகள, அவர
தனிைமயில தறவியாக இரநத ஆணடகள பறறி மடடம நனறாக
நிைனவிரநதத. இவவிரணட விவரஙகளம ஒனைற ஒனற பரததி
ெசயதவிடடன. வயதாகிவிடடத எனற காரணததிறக இடமிலைல.
ஏெனனறால அபேபாத லமணஸவாமி 50 களிலம, சாரதமமா 20
களின ஆரமபததிலம இரநதனர. அேநகமாக ஐநதிலிரநத எடட
ஆணடகளகக மனப நடநதவறைறபபறறி சாரதமமா விவததக
ெகாணடரநதார.


அணணாமைல ஸவாமியடன   
8
    ஒவெவார மதியமம சநதிபப
ெகாணேடன. தினமம அேநகமாக 90 நிமிட ஒலிநாடாைவ நிரபபேவன.
இரேவ அைத எடதத எழதிவிடட, அேத ஒலிநாடாைவ மறநாள மதியம
ெசாலலபேபாகம விவரஙகளககாக அேத ஒலிநாடாைவ
உபேயாகிபேபன. அத சிககனததிறகாகச ெசயதத. ஏெனனறால
அபேபாத எனனிடம அதிகம பணம இரககவிலைல. ஆனால இபேபாத
எணணிப பாரககமேபாத தனிததனி ஒலிநாடாககைள உபேயாகிதத
எலலாவறைறயம ைவததக ெகாணடரகலாேம எனற ேதானறகிறத.
ஒர சைவயான ெதாகதியாக இரநதிரககம. அவர கைதகள
ெசாலவைதக ேகடட மகிழபவரகள தறேபாத பலர இரபபாரகள என
நிைனககினேறன. அவர கைத ெசாலவதில வலலவர;அவரகக
மனைதக கவரககடய கைத கறம பாணி இரநதத. ேததிகைளயம,
சமபவஙகளின வைசக கிரமஙகைளயம பறறி அவரகக சயாகத
ெதயவிலைல. எநத கைதகக மனனம பினனம எத வநதத எனற
அதனால அைத நாேன செசயய ேவணடயிரநதத. அவரைடய அநத
ஒர உலகதைத கறபைன ெசயவதமவர எனககக கறிய
பாததிரஙகைளயம சமபவஙகைளயம அதில அைமததப பாரபபதம
அனகக மிகவம பிடதத சைவயான நிைறவான சவாலாக இரநதத.
ஆசிரம கடடடஙகளின பைகபபடஙகைள ஆழநத ஆராயநதம,
ஆசிரமததின பைழய கணககப பததகஙகைளப பாரததம அவர
ெசாலலம கைதகளககம அவர கவனிததக கடடக ெகாணடரநத
கடடடஙகளின ேதாறறமளிதத சாடசிையயம இைணததப பாரததம
நான ெஷரலக ேஹாமஸ எனற தபபறியம நிபணைரபேபால நிைறய
தபபறியம ேவைல ெசயதளேளன.


8
இஙக, Living By The Words of Bhagavan எனற பததகதைதக கறிககினறார. இத கர -
சிஷயன உறைவபபறறின மிக வியபபடடம விவரஙகள அடஙகியத. மிக அழகாக ,
ரமணன உபேதசஙகைளயம , வாழகைகையயம பறறின சமபவஙகள பல நிைறநத
இபபததகம, என அபிபபிராயததில, படகக ேவணடய ஒனற.
அவடம எனகக மிகவம பிடதத விஷயம அவேர அறிநத
விவரஙகைளயம அவவாற அலலாதவறைறயம பிததக காடடடவார.
ஒர சமபவததினேபாத அவர இரநதாெரனின அைதச ெசாலலவார.
கைதைய மறறவர ெசாலலிக ேகடடரநதால அவர தான ேநராக அறிநத
ஒனறலல எனற கறிபபிடவார. அவர ஒர கலவியாளரலல ஆனால
உயரகலவியின ேதைவைய அறிநதிரநதார. அவர கரைவபபறறி
எழதிகெகாணடரநேதாம. அவரகக அவர கரவின வாசகஙகளம
ெசயலகளம பவிததிரமானைவ. மடநதேபாெதலலாம பபரணமான
பிைழயினைம இரககேவணடெமனபார. சில சமயம அரசியலவாதியின
ெமாழியில ெசாலலபேபானால அறிவிககபபடாத கறிபபகைளக
ெகாடபபார. அவவாற நடநதெகாளளம விததைத, ஏன அவவாற
ெசயகிறாரகள எனற தன அபிபபிராயஙகைளக கறவார. ஆனால
கடேவ, ’இைத அசசிடாேத ஏெனனறால இத ெவறம என
அபிபபிராயமதான. ஆசிரமம அநத சமயததில எபபட இரநதத எனற
உனகக ஒர பினனணிையத தரவதறகாக மடடேம இைத உனககச
ெசாலகிேறன’ எனபார. அடபபைட உணைமகைள எவவாற மதிபபிட
ேவணடம எனற அறிநதிரநத ஒரவரடன பழகவத இனபகரமாக
இரநதத.

எணபத வயதககாரரகளடன அவரகள இளைமககாலதைதப பறறிப
ேபசமேபாத தவறான நிைனவகள இரபபத சாததியம. ஆனால ேவற
வழிகளில சபாரககமடநத விஷயஙகள அேநகமாக உணைமயாகேவ
இரநதன. அத அவர எனககக கறிய எலலவறறினைடய
பிைழயினைமயையயம, உணைமையயம நமபவதறக ஒர
ைதயதைதத தநதத.

நான மனேப கறியதேபால அவரால சயான ேததிகைள உறதியாகச
ெசாலலமடயவிலைல. உதாரணமாக, ரமணடம தான 1930ஆம
ஆணட வநததாகச ெசாலலிக ெகாணடரநதார. ஆனால ேசஷாத
ஸவாமிகள 1929-ன மறபகதியில காலஞெசனறவிடடார எனற
அவரகக நிரபிததேபாத, அவர ெசானனைத மாறறேவணடவநதத.
ஏெனனறால அவர ேசஷாத ஸவாமிகைள சில தரணஙகளில
சநதிததிரநதார. எனினம இததைகய தவறகள மிகசசிலேவ இரநதன.

பாபாஜியின   
9
    வாழகைகபபறறிய கறிபபகைள நான ேசகததேபாத
80 வயதகளில இரநதார. நான ேகடடரநத மிகபெபய சயசதம
பறறிய 16 பககக ேகளவிததாளகளககப பதிலளிககம வைகயில 200
பககஙகளில தம பதிலகைள எழதியிரநதார. அககாலததில அவரைடய

9
இஙக கறிபபிடபபடம பததகம - Nothing Ever Happened
உபநயாசஙகள பதிவ ெசயயபபடடக ெகாணடரநதன. ஒவெவார
நாளம சமார ஒர மணிேநரம தனைனக காண வநதவரகளடன
இரநதேபாத, பலமைற, தன கடநத காலததின சமபவஙகைளப பறறி
கறிபபிடவார. ஆதலால நான அவர ேபசசககைள ேநராகப
பதிவெசயயவிலைல எனறாலம, தன வாழகைகயின கடநத நாடகளில
நடநத பலவறைறப பறறி அவர ெசாலலியிரநத நிகழசசிகைளப பதிவ
ெசயத காபபாறறபபடட ஒலிநாடாககள எனககக கிைடததன.

ெவவேவற நாடகளில அவரடன பழகிய, மறறம அவரககத
ெதநதவரகைள அணகிேனன. அவரகள கறறம அவர எனனிடம
கறியவறைற ஊரஜிதபபடததின. உதாரணமாக, அவர கழநைதயாக
இரநதேபாத கிரஷணன வநத அவரடன படகைகஅைறயில
விைளயாடவாராம. ஆனால அவர கடமபததினர யாரககம
கிரஷணைரப பாரககமடயவிலைலயாம. நான அவரைடய
சேகாதகள இரவரடனம ேபசிேனன. இரவரககம சிறிய பாபாஜி
கணணககதெதயாத ஒர ேதாழனடன படகைகமீதம வீ டடலம
விைளயாடக ெகாணடரநதத ேபானற நிகழசசிகள நிைனவிரநதத.
அமமாதியான தரணெமானறில அவர பல மணிேநரம நீடதத, தனைன
மறநத நிைலககச ெசனறவிடடாராம.

ஒர ேகளவிககப பதிலாக ஒர கைதைய அவர ெசாலலமேபாத, அசல
சமபவததிலிரநத அலலாமல கைடசியாக அவர அைதபபறறி ேபசிய
நிைனவிலிரநத ெசாலவதேபால எனககத ேதானறம. பலர இவவாெற
ெசயகிறாரகள எனற நிைனககிேறன. ஆயினம, சிலசமயஙகளில
தனனிசைசயாக ஒர நிகழசசி நிைனவககவர அைதபபறறி ேபச
ஆரமபிததவிடவார. இவவாற நிகழமேபாத மிக அதிசயததகக
விவரஙகள ெவளிபபடம. ஒர மஸலிம மஹாைனச ெசனைனயில
சநதிததைதப பறறி அவர ேபசியத எனகக நிைனவகக வரகிறத.
இதபறறி மனேப நான ேகடடரநேதன. ஆனால அவர ெசாலல
ஆரமபிததேபாத அநத சமயததில அவர நிஜமாகேவ 1940 யின மததிய
பாகததில ெசனைனயில இரநதெகாணட, ெதரககளில நடபபத
ேபாலவம, அபேபாத காணம காடசிகைள வரணிபபத ேபாலவம நான
உணரநேதன. கறிபபிடட அநதத ெதரவில நடநத ெகாணடரபபதேபால
சில கைடகைளயம, வியாபாரஙகைளயம கடநத ெகாணடரபபதபறறி
ேபசிகெகாணடம வழியில காணம காடசிகைள வரணிததக ெகாணடம
இரநதார. எனகக இநத விவரஙகள மிகவம மககியமானைவ. திரமபத
திரமபச ெசாலலிக ேகடபதில ஏறபடம தடஙகலகளினறி
அசசமபவதைத மறபட ஒர விடேயாவில காடடபபடவதேபால
இரநதத. இமமாதியான மேனாநிைலயில அவர இரநதேபாத
அவைரத தைட ெசயயாமலிரகக நான பழகிகெகாணேடன. இைடயில
ஒர வினாேவா அலலத விளககேமா அலலத சநேதகேமா ேகடடால
அவர கணகளில ேதானறிய பாவம மாறிவிடம; அவர அநததெதரவில
ெதாடரநத இரகக மாடடார. மறபட அவர நிைனவகளககத திரமபி,
விவரஙகைள எபேபாதம ெசாலவைதபேபால ெசாலலிகெகாணேட
இரபபார.

ெமாததததில, நான எழதிய எலேலாைரபபறறியம நான நமபககடய
நிைனவகைளேய எழதகினேறன எனற உறதிபபடததிக ெகாணேடன.
அணணாமைல ஸவாமிகைளயம பாபாஜிையயம பறறிய விவரஙகளில
எலலா ஆராயசசிகளம ேகளவிகளம செசயய மடயாத சிறசில
மரணபாடகள இரநதன. அைவ ெவகநாடகளகக மன நடநதைதப
பறறியைவ. உணைமயிேலேய உயரநத மனிதரகைளப பறறி எனனால
இயனறவைர நமபததகநத விவரஙகைளக ெகாடததளள திரபதி
எனககளளத.

ேகளவி: பாபாஜியின சேகாதகள கிரஷணரடன அவர விைளயாடயதாகச
ெசானனாரகள; ஆனால பாபாஜிையத தவிர கிரஷணைர யாரம
பாரககவிலைல எனறம நீ ஙகள கறிபபிடடரகள. பாபாஜிேய
இககைதகைள உரவாககித தான கிரஷணைரப பாரதததாகச ெசாலலிக
ெகாணடரககவம கடம எனற ஒர சநேதகபபிராணியானவர
ெசாலலலாம. பினப அவர பகழமிககவரான ேபாத ஒரேவைள அவர
கடமபததினர, ’ஆம, அவர சிறவனாயிரநதேபாத அவர
கிரஷணரடன விைளயாடயைதப பாரதேதாம’ எனற ெசாலலலாம.
இததைகய சாததியக கறகைள ேயாசிததப பாரததீ ரகளா?

ேடவிட: ஆம இத ஒர நியாயமான கறறதான. இசசமபவதைத நான
கறிபபிடடேபாத ஒர தவறான உதாரணதைத எடததகெகாணேடன
ேபாலம. நிசசயமாக, மனதேதாறறமான அனபவஙகைள யாராலம
ஊரஜிதபபடதத மடயாத. ஏெனனறால அதேதாறறஙகள ெபரமபாலம
ஒர நபைர மடடேம ெபாரததிரககம. பாபாஜிகக அவர வாழநாள
மழவதம தவறாமல மனதேதாறறஙகள இரநதெகாணடரநதன.
உணைமயில ேவற யாரம அவறைறக காணவிலைல. பாபாஜியின
மனனிைலயில பல அனபரகளககச சயமாக ’மனதேதாறறஙகள’
ஏறபடடன. அைவகளம ஒேர ஒரவரால மடடேம காணபபடடைவ.
பாபாஜிகட அவறைறக காணவிலைல.

பாபாஜி சிறவனாக இரநதேபாத கிரஷணரடன விைளயாடயதாகக
கறிய சேகாதகளில ஒரவரான லீ லாவகக கஙைகக கைரயில
வாலமீகி ஆசிரமததில சீைத இரபபைதபேபால ஒர ேதாறறம
ஏறபடடத. அசசமயம பாபாஜியம அஙகிரகக, இரவரம அதெதயவம
ெவளிபபடட அவரகளடன ேபசவைதக கணடனர. லீ லா
அதிரசசியைடநத மயககமறறாள. நிசசயமாக அத அவளகக ஒர
சாதாரண அனபவமாக இரககவிலைல. ஆதலால அவள பாபாஜி தன
சிறவயதில கிரஷணரடன விைளயாடயைதத தான பாரதததாகச
ெசானனேபாத பாபாஜி உணைமையததான ெசாலகிறார எனற அவள
நமபியத நியாயமானேத. பாபாஜி கறிய மறற சமபவஙகள பலவறைற
ஊரஜிதபபடததவத சலபமாகேவ இரநதத. பாபாஜியிடம நமபமடயாத
கைதகளம சமபவஙகளம நிைறய இரநதன. அவறறில சில அபததமாக
இரநததால, ’இத உணைமயாக இரககமடயாத, தாேன இவறைற
இடடககடட நமமிடம விைளயாடதிறார’ எனற நமைமச சிநதிகக
ைவததவிடடன. ஆயினம அசசமபவம நடநதேபாத உடனிரநத
யாைரேயனம நான பாரகக ேநரநதால பாபாஜி கறியவறைற எபேபாதம
ஆேமாதிபபாரகள அலலத அதறக மிகவம ஒததவாறிரககம ஒர
கைதையச ெசாலவாரகள.

ேகளவி: உணைமயில மனம திரமபமடயாதபட இறநதவிடட பினனேர ஆதம
ஸாகாதகாரம ஏறபடெமனற நீ ஙகள கறினீ ரகள. பாபாஜி மனனேர
தான ெசாலலியிரநததின நிைனவகளின அடபபைடயில தன வாழகைக
வரலாறைறப பறறிக கறவார எனறம கறியளளீ ர. ’நிைனவகள’
’இறநதவிடட மனம’ எனபைவ ஒனறகெகானற மரணபாடைடய
கரததககளேபால ேதானறகினறன. தயவெசயத இதைன விளகக
மடயமா?

ேடவிட: பதிரேபால ேதானறம இதனால பலர கழபபததககளளாகிறாரகள.
இறநதவிடட மனெமனபத, எணணஙகைள எணணகினற கரததா.
உணரவகைள உணரபவர, நிைனவகைள நிைனததக ெகாளபவர எனற
ஒரவர அதில இலலாத மனேம ஆகம. எணணஙகளம, உணரவகளம,
நிைனவகளம அஙக இனனம இரககலாம. ஆனால ’நான
இசசமபவதைத இனனம நிைனவில ைவததக ெகாணடளேளன’ எனற
நமபவதறக யாரம அஙகிலைல. எணணஙகளம நிைனவகளம
ஆதமாவில ஆனநதமாகத ெதாடரநத இரககலாம. ஆனால அறேவ
இலலாதத எனனெவனறால அத அைவகைள அனபவிககேவா,
ெசாநதம ெகாணடாடேவா ஒரவன இரககிறான எனற கரததாகம.

பாபாஜி ஒரமைற ஒர ேநரததியான உவைமையக கறினார. ’நீ ெதர
ஓரமாக அமரநதிரககிறாய. இரணட திைசகளிலம வாகனஙகள
உனைனககடநத ெசனற ெகாணடரககினறன. இைவகள உனனள
இரககம எணணஙகள, நிைனவகள, ஆைசகளகக ஒபபானைவ.
அைவகள உனககச சிறிதம சமபநதபபடாதைவ. ஆனால நீ
அைவகளடன ஒடடகெகாளவதில கறியாய இரககிறாய. நீ ஓடம
கான ஒர பகதிையப (bumper) பறறிகெகாளகிறாய. உனனால
தாஙகமடயாமல விடடவிட ேநரமவைர அதனால இழததச
ெசலலபபடகிறாய. இதேவ ஒர மடடாளதனமான ெசயல. ஆனால
உன தவறறிலிரநத நீ கறறகெகாளவதிலைல. பிறக உனனரேக வரம
அடதத காைரப பறறிகெகாளள மறபடகிறாய. இபபடததான நீ ஙகள
எலேலாரம உஙகளககத ேதைவயறற விஷயஙகளில பறறெகாணட
அதன விைளவால அநாவசியமாக தனபதைத அனபவிததகெகாணட
உஙகள வாழகைகைய நடததகிறீ ரகள; ஒர எணணததிேலா கரததிேலா
உணரவிேலா உனைன இைணததக ெகாளளாேத. அபேபாத நீ
ஆனநதமாக இரபபாய’.

இறநதவிடட மனம எனறாலம அதிலம மன ஓடடம இரககலாம -
சாதாரணமாக மிகவம கைறநத அளவில; ஆனால ஒர கரதத அலலத
உணரவின ஒர பகதிையக கட பறறிக ெகாளபவர யாரம
இரார.அைமதி காககம மனததிறகம இறநதவிடட மனததிறகம உளள
ேவறறைம இததான. மனம அைமதியாக சலனமறற இரககமேபாத,
பதிய கரதைதத தனனடன இைணததக ெகாளளம ஒரவர அஙக
உணட. ஆனால மனம எனபேத அறறபேபாய, மனம இறநதவிடட ஒர
நிைலயில, ஒர எணணபபடம ெபாரளடன தனைன
இைணததகெகாளள ஒர நபர இரககிறார எனற பாவைன நிரநதரமாக
அழிநத ேபாயவிடடத. ஆகேவ இறநதவிடட அலலத அழிநதவிடட
மனம எனற அத ரமணன இலககியததில கறிபபிடபபடகிறத.
கரததககேளாடம, எணணஙகேளாடம ஈடபடததிக ெகாளவதறகான
சாததியககற நிசசயமாக மடநதவிடட ஒர நிைலயாகம.

பாபாஜிையப பறறியம அவர நிைனவகைளப பறறியம நான கறியைத
சிறித பாரககலாம. பாபாஜி இர அெமகக பல மரததவரகளகக 1990-
ல ெகாடதத ேபடடயில, ’ நான ேபசமேபாத, என ஞாபகசகதிையேயா
அலலத என பைழய அனபவதைதேயா நமபவதிலைல’ எனறார.
இைதபபறறி நான அவைர வினவியேபாத, ’மனம’ எனற ஒனற
உளளவரகள தஙகள அடதத வாககியதைத உரவாககவதறக
எபேபாதம தஙகள கடநத காலதைத நாடவாரகெளனறம, ஆனால
ஆதமஞானம ெபறறவரகளின ெசாறகள அககணததிேலேய
ஆனமாவால தணடபபடேம அனறி பைழய ஞாபகஙகள அலலத
அனபவஙகளின விைளவினால அலல. ஒர உைரயாடலகக மனதைத
உபேயாகிபபதறகம, ேபசதேதைவ ஏறபடமேபாத ஆனமாைவேய
ேதைவயான வாரதைதகைள வாயில வரமபட ெசயவதறகம உளள
ேவறறைமயாகம. மனெமனற ஒனறிலலாதேபாத,
ேதைவபபடமேபாெதலலாம தனனிசைசயாக வாரதைதகள
ெவளிபபடம. ஒரகால அைவ கடநதகாலததின சமபவம ஒனறாக
உரகெகாணடால கடநத காலததில மழகி பைழய நிைனவகைள
திரமபப ெபறறக ெகாணடரககினற ’நான’ எனற உணட எனற தவறான
மடவகக வரககடாத.

ஒரமைற ேவடகைகயாக, ஞாபகதைதேயா அலலத அனபவஙகளின
தைணேயா இலலாமல அவரால எபபட கைடகளில சாமானகைள
வாஙக மடகிறத எனற ேகடேடன. காயகறி வாஙகவதில அவர
பயஙகரமாக ேபரம ேபசபவர எனற நான இஙக கறிபபிடேவ ேவணடம.
எபேபாதம மிகககைறநத விைலயில மிக உயரநத தரமான ெபாரள
ேவணடெமனபார. ’ஞாபகசகதி இலலாமல உஙகளால இத எவவாற
ெசயயமடகிறத’ எனற ேகடேடன. ’மலிவாகக கிைடககிறதா எனறறிய
ேநறேறா அலலத ெசனற வாரேமா எனன விைல இரநதத எனற
ெதய ேவணடம. ஒர காரட நனறாக இரககிறதா இலைலயா
எனறறிய ஒர நலல காரட எபபட இரககம எனற ஞாபகேமா அலலத
மநைதய அனபவேமா ேவணடம’.

மதலில ’எனன மடடாள ேகளவி?’எனற மடடம கறினார. பினப
சிததவிடட நான சறறமன விளககியவறைற ஏறததாழ
சரககமாககிக கறினார. அதாவத கைடகளில வாஙகச ெசலலமேபாத,
ேயாசிதத, தீ ரமானிதத, ேதரநெதடபபவர எனற யாரமிலைல.
ஆனமாவானத தனனிசைசயாக இவறைறெயலலாம ெசயகிறத.
ஆனால ெவளியிலிரநத பாரபபவரகளகக உடலககள யாேரா
இரநதெகாணட மநைதய அனபவம மறறம அறிவின தைணேயாட
தீ ரமானஙகள ெசயவதேபால ேதானறம.

1970-களின இறதியில இேத ேபானற வாரதைதகளால திர. ய.ஜி.
கிரஷணமரததி தான சாமானகள வாஙகம மைறகள பறறிப ேபசக
ேகடேடன. ’நான தளள வணடைய பாைத வழியாகச
ெசலததிகெகாணட ெசலேவன. ஒர ைக நீளவைதயம, சாமானகைள
எடததக ெகாணட வணடயில ைவபபைதயம கவனிபேபன. அத எனகக
சமபநதமிலலாத ஒனற. நான ைகைய அநத திைசககச ெசனற அநத
கறிபபிடட ெபாரைளத ேதரநெதடககமபட ெசாலலவிலைல. அத
தானாகேவதான நிகழநதத. பணம ெசலததம இடதைத நான
அைடயமேபாத, கைட நிைறய உணவப ெபாரடகள இரககம, அதில
எதவம சயமாக நான ேதரநெதடதததிலைல.

ேகளவி: நீ ஙகள யாைரபபறறி எழதகிறீ ரகேளா, அவரகள ேமல மிகவம
மயாைத ைவததிரபபத ெதளிவாகத ெதகிறத. உணைமகைள
உளளபட, உமத எணணம மறறம உணரசசிகளடன சமபநதபபடாத
மைறயில ைகயாளவத சிரமமாக இரநததா? உதாரணமாக
அவரகைளப பறறிேயா அலலத அவரகளத வாழகைகையப பறறிேயா
தரககைறவான--படபபவரகளில சராசயானவரகளின
எணணபபடயாவத-- விஷயஙகைளக காண ேநடமேபாத
அவரகளேமல உஙகளகக மயாைத உணட எனபதினால அவறைறப
பததகததில ேசரககாமலிரககம மேனாபாவம இரநதிரககலாம.

ேடவிட: ரமண மஹரஷிையப பறறி ஆரமபிககலாம. கடநத 25 ஆணடகளில
ெபரமபாலமவரைடய வாழகைகையயம உபேதசஙகைளயம பறறி
ஆராயசசி ெசயத வநதளேளன. அததைன காலததிலம மககளகக
அவைரப பறறின தவறான அபிபபிராயம வரலாேமா எனற
மககளிடமிரநத நான மைறககமபடயான ஒர சமபவமம
கிைடதததிலைல. அவரைடய ஒழககமம நடதைதயம எலலா
ேநரஙகளிலம அபபழககறறைவ. பனிதததனைமயடன
சமபநதபபடததம எலலப பணபகளம அவடம ெபாரநதியிரநதன.
தைய, ெமனைம, எளிைம, சாநதம, ெபாறைம மதலானைவ. பல
பததாணடகள (decades) மறறிலம ெபாதமககளின பாரைவயில அவர
வாழநதிரநதார. அவரகெகனற தனிபபடட அைற ஒனறம
இரககவிலைல. ஆைகயால அவர ெசயதத ெசானனத எலலாம
ெபாதவான ஆராயசசிகக உடபடடத. ஸநான அைறககச
ெசலலமேபாத தவிர அவர ஒர மடய கதவின பின இரநதேத
இலைல. 1940-களவைர காைல இரணட மணிகக அவைர தசிகக
வநதாலம அவர வசிதத கடததிறகச ெசனற அவரடன அமரலாம.
சிலர அவர ெபயைரக ெகடகக மயனற அவவபேபாத அவைரபபறறிக
கைதகைளக கறபிபபாரகள. ஆனால அவரடன ெநரஙகிப பழகிய
யாரம அவறைற ஒரேபாதம நமபேவ மாடடாரகள. அவரத வாழகைக
மைற அவவளவ தயதாகவம, பகிரஙகமாக இரநதைமயால
ஒரவைகயான அவதறகேகா, தவறகேகா இடேம இரநததிலைல.
அவர பண நிரவாகம ெசயதேத இலைல; எவைரயம
தறறியேதயிலைல; நீரககான பாணடதைதயம, ைகததடையயம தவிர
ேவற எைதயம ைவததக ெகாளளவிலைல; ஒரேபாதம ஒர
ெபணணடன தனியாக இரநததிலைல. அவர வாழம மைறையக
கவனிககாதவரகள மடடேம அவைரபபறறி அவதறான கைதகைளக
கறபிகக மடயம; மறறவரகள அைத நமபவாரகள எனற
எதிபாரககமடயம.

அவவாற கைதகைள ெவளிமனிதரகள உரவாககமேபாத ரமணர
ேகாபம ெகாளவைதவிட ேவடகைகயாகேவ எடததக ெகாளவார. 1930 -
களின மறபகதியில அதிரபதி அைடநத பைழய அனபர ஒரவர மிகவம
பழிசெசாறகள அடஙகிய அறிகைக ஒனைற ெவளியிடடேபாத, ஆசிரம
நிரவாகி நீதிமனறததிறகச ெசனற ரமணர மறறம
ஆசிரமததினைடய நறெபயைரக காபபாறறவதறகாக அறிகைக
ெவளியிடடவரமீத வழககத ெதாடர விரமபினார. ரமணர அைதத
தடதத, ’மாறாக அைத வாயிலில ெசனற விறகலாேம. உணைமயான
அனபரகள அைத படததவிடட அதிலிரககம ஒர வாரதைதையககட
நமபமாடடாரகள. ெகடடவரகள அைத நமபவாரகள, இஙக வரவைதத
தவிரபபாரகள. ஆகககட நமகக இஙக விரநதினரகள வரவத
கைறயம’ எனறார.

ஆசிரம வளாகததில அததைகய நிநதிககததகக அறிகைக
விறகபபடவைத ஒரேபாதம பகதரகள அனமதிகக மாடடாரகள
எனபதால நிரவாகி அநத ஆேலாசைனகக ஒபபகெகாளளவிலைல.
எனினம இசசமபவம ரமணன கணநலனின சைவமிகக ஒர
பகதிைய விளகககிறத. தனைனபபறறிய விமரசனஙகளால சிறிதம
சலனபபடாமல இரநதத மடடமலலாமல சில தரணஙகளில அைத
ரசிககவம ெசயத மறறம சில சமயஙகளில அைதக ெகாணடாடவத
ேபாலவம கட இரநதத. பகழாலம பழியாலம ஏறபடம பிரதிபலிபப,
ஆனமஞானம பிறகக மன இறதியாக அகனற ெசலபைவகளள
ஒனறாகம எனற சாஸதிரஙகள ெசாலகினறன. ரமணடம
நிசசயமாக அத இலைல. ெவக சிலேர ேகடடரககககடய இனெனார
கைதையச ெசாலகிேறன. ரமணர இரநத கடததில ஒர சிறிய
பததகம இரநதத. பததிைககளில ரமணைரப பறறி ஏேதனம
விவரஙகள ெவளிவநதிரநதால யாராவத ஒரவர அதைனக கதததத
அபபததகததில ஒடட ைவததவிடவாரகள. அைவ ரமணன
வாழகைக, உபேதசம, ஆசிரமம பறறிய ெபாதவான விவரஙகளாகேவா
அலலத ஆதரவான நறசானறகளாகேவா இரககம. ஒர நாள ஒர
பததிைகயில மிகவம கறறம சாடடம அறிகைக ெவளிவநதத.
ரமணேர அனபரகளின திகிலைடநத மறபபககைளயம மீறி அைதக
கதததத அபபததகததின ேமல அடைடயில ஒடடவிடடார.
’எலேலாரககம விரமபியைதக கற மடயேவணடம’ எனறார. ’நலல
அறிகைககைள மடடம ஏன ைவததக ெகாளளேவணடம?
ெகடடைவகைள ஏன மைறததவிட ேவணடம?’. இைவெயலலாம
ரமணைரப பறறிய ெகடட விஷயஙகள இலைல எனபைதச
சறறிவைளததச ெசாலவதாகம. எனேவ அவவாறானவறைற
மைறததவிடதல எனற ேகளவிகேக இடமிலைல.

சில வரடஙகளககமன, 1920-களின மறபகதியிலிரநத
ரமணரடன இரநத கஞசஸவாமிககம என நணபர ைமகல ேஜமஸ
எனபவரககம இைடயில நடநத உைரயாடைலக ேகடேடன.
கஞசஸவாமி தன பததகஙகளள ஒனைற ரமணைரப பறறி ெகடட
அபிபபிராயம தரககடம எனற அவர கரதிய சில விவரஙகைள நீ ககித
திரததி அைமததக ெகாணடரநதார. அவவாற நீ ககபபடடைவ
ேதைவயறறைவ. உதாரணமாக 1918-ல ஸாத நடனானநதா மதலில
ரமணைரக காண வநதேபாத, ஊரக ேகாயிலில ஒரவைர
வழிகாடடமாற ேகடடார. அமமனிதர,’அநத மனிதைரக காணசெசனற
ேநரதைத வீ ணாககாதீ ர நான 16 ஆணடகளாகச
ெசனறெகாணடரககிேறன. அவர யாைரயம சடைட ெசயவதிலைல’
எனறார. கஞசஸவாமி இநத பதிைல நீ ககிவிட ேவணடெமனற
விரமபினார. ஏெனனில ஒரவர பதினாற ஆணடகள பகவாைனச
ெசனற பாரபபதில கழிததவிடட ஒர நனைமயம உணரவிலைலேய
எனற மககள நிைனததவிடககடாத எனற கரதினார.
எனைனபெபாறததவைர இத காண வநதவன மதிரசசியறற
நிைலயின ஒர பிரதிபலிபேப அனறி ரமணன மாறறதைத
ஏறபடததம திறைனககைற கறவதாகாத. இசசமபவம ரமணன
ெபரைமைய உணரமடயாத அவைர ேமாசமாகத ேதாறறவிககினறேத
அலலாமல ரமணைர அலல. மைழயானத நாளகக 24 மணிேநரமம
ெபயயலாம. ஆனால தச நிலததில ஒனறேம விைளயாத.

இரபபினம ைமகல கஞசஸவாமிையக ேகடடார,’நீ ஙகள ரமணரடன
பழகிய அநத 30 வரடஙகளில (1920-50) ெபாதமககளிைடேய அவரத
பரகயாதிையப பாதிககம எனபதால நீஙகள யாடமம
ெசாலலமடயாத அலலத விளமபரபபடததத தணியாத அளவகக
ேமாசமாகவம, சஙகடதைதத தரவதமான வைகயில அவர ஏதாவத
ெசயவைதேயா அலலத ெசானனைதேயா கணடதணடா?’
கஞசஸவாமி சிறித ேநரம ேயாசிததவிடட ’இலைல’ எனறார.
’அபபடயானால சமபவஙகைளத தணிகைக ெசயத யாைரக காபபாறறிக
ெகாணடரககிேறாம’ எனற ைமகல ேகடடார. அவரகக பதில
கிைடககவிலைல.

ரமணர தனனிடம வரம ஒவெவாரவைரயம மாறறியைமககம
சரவவலலைம உளளவலைல எனற படபபவரகைள நிைனகக
ைவககககடய எநத ஒர சமபவதைதயம விலககிவிடவத தன
கரபகதியின ெவளிபபாட எனற கஞசஸவாமி நிைனததார. என
கரதத மாறபடடத. ரமணன உரவதைத நான ெமரேகறறவத
அவசியம எனற நான நிைனககவிலைல. ஏெனனறால அவர
வாழகைகயில தணிகைக ெசயயபபடாத உணைமகேள அதறக சாடசி
கறம. இரபபினம, இவறைறெயலலம கறியபிறக, ஞானம ெபறதல
மனிதைர நறபணபின ஓரரவாக மாறறிவிடவதிலைல எனற
ரமணேர தயஙகாமல ஒபபகெகாணடார எனற இஙக நான கற
ேவணடம. அவரகக மனபிரநத சில மஹானகைளபேபாலேவ
ரமணரம, ஒரவர ெசயவைதயம ெசாலவைதயம ைவதத அவர
ஞானம ெபறறவரா இலைலயா எனற அறதியிடடக கறவத கடனம
எனற ெசாலலியளளார. தயைமயான பணபம ஞானம ெபறதலம
ஒனறாக இரகக ேவணடம எனபதிலைல. ஆனால பலரம
அபபடததான இரககேவணடம எனற எதிரபபாரககிறாரகள. ரமணர
தயைமயம ஞானமம கலநத ஒர அபரவமான இைணபப. ஆனால
ேவற பல ஆசானகளம ஞானம ெபறறவரகளம அவவாற
இரககவிலைல. அைவகள காலததின சமக, ஒழகக ெநறிமைறகைள
அனசககாதைமயால அவரகள ஞானததில கைறநதவெரனற ஆகாத.
நிைறேவறற ேவணடய ெவவேவற கரமஙகள அவரகளகக இரநதன.

ஒர ேதவதாசியடன உறவ ெகாணடதறகாக மககளால பழிககபபடட
கடேவலி சிததர எனற ஒர ெநறிதவறாத தறவியின கைதைய
ரமணர ’Talks with Sri Ramana Maharshi' எனற பததகததில கறியளளார.
அவவர அரசன அவர உணைமயில தறவியா இலைலயா எனற
நிரபிபபவரகக ெவகமதி அளிபபதாக அறிவிததான. அவவறிவிபப
ெசயயபபடட நாடகளில கடேவலி சிததர மரஙகளிலிரநத விழம
காயநத இைலகைள மடடேம உணவாககெகாணட
உயிரவாழநதிரநதார. கைடசியில நடனமாடம அபெபண கடேவலி
சிததன கழநைதைய ஈனெறடததாள. அவள தன காயம
நிரபணமாகிவிடடெதனற எணணி பைசபெபறறகெகாளள அரசனிடம
ெசனறாள.

அவரகளைடய ெநரககமான உறைவபபறறி பகிரஙகமாக
உறதிெபறேவணட அரசன ஒர நாடடய நிகழசசிகக ஏறபாட ெசயதான.
அத நிகழநத ெகாணடரககமேபாத அவள தன கால சலஙைககளில
ஒனற தளரநதவிடடதால தன காைல கடேவலி சிததைர ேநாககி
நீ டடனாள. அைத அவர மடதத◌் ச ெசயதேபாத சைபேயார அவைரப
பகசிததனர. கடேவலி சிததர அதனால பாதிககபபடவிலைல. அவர
தமிழில ஒர ெசயயள பாடனார. அதில ஒர பகதி ’ நான இரவம பகலம
ஆனம ஞானததில லயிதத உறஙகவத உணைமயானால, இஙகளள
இககல இரணடாக ெவடததப பரநதெவளியாகடடம’ எனபதாகம.
உடேன சைபேயார ஆசசயமைடயமபட அரகிலிரநத ஓர கறசிைல
ெபரம சபதததடன பிளநதத. இககைதகக ரமணன தீரபப, ’தான
ேநரைம தவறாத ஒர ஞானி எனற அவர தனைன நிரபிததவிடடார.
ஒர ஞானியின ெவளிதேதாறறதைதப பாரதத ஏமாநத விடககடாத’
எனபதாகம. இததைகய நடததைய கடேவலி சிததர ஞானம
ெபறறவரலல எனற காடடவதாக எடததகெகாளள மடயாத எனற
அபபழககறற தயைமயான ரமணரால ெசாலலமடநதத எனபத
எனைன ெவகவாகக கவரகினறத.

ேகளவி: ரமண மஹரஷிையபபறறிச ச .நீ ஙகள எழதியளள
மறறவரகைளபபறறி?

ேடவிட: நலலத. கடேவலி சிததன கைத பாபாஜிைய நிைனவறததகிறத.
மதலமைனவி உயிரடன இரககமேபாேத மீரா எனற ெபலஜிய நாடட
மஙைகைய இரணடாவத மைனவியாககிகெகாணட மகதி எனற
ெபணமகவககம தநைதயானார. அபேபாத அவரகக வயத 60-ககம
ேமல; மீராவகக 20-கக ேமல இலைல. இநத உறவ அவர சிஷயரகள
பலைர ெவகவாகப பாதிததத. உயரநத நிைலயிலிரநத அவர
விழநதவிடடதாக எணணிய பலர அவைரவிடட விலகினர. பாபாஜி
இநத உறைவ மைறககவிலைல. கழநைத பிறநததம மகதிையத தன
ெபறேறான வீ டடறக, அவள பாடடான பாடடகக அறிமகபபடதத
லகெனௗகக மீராைவயம, மகதிையயம அைழததச ெசனறார.
அவரைடய வாழகைக வரலாறைற அைமததக ெகாணடரநதேபாத
பததகததில இசசமபவம ேசரககபபடலாமா ேவணடாமா எனபத
அவரைடய விரபபதைதப ெபாறததத எனற அவடம கறிேனன.
பதிலகக அவர அநத உறைவபபறறின விவரதைத எனககாக
எழதிததநதார. அத,தான மைறகக ேவணடய ஒனற எனற அவர
நிைனககவிலைல. அநத உறவால அவைரபபறறி பலர தாழவாக எணண
ேநரநதாலம, பததகததில அைதச ேசரககேவணடாெமனற ேகளவிகேகா
மைறபபத எனற ேகளவிகேகா இடமிலைல.

ேகளவி: இநத உறைவ ஏன ேமறெகாணடார எனற எபேபாதாவத
விளககியளளாரா? ஏதாவத காரணஙகள ெகாடததாரா?

ேடவிட: பாபாஜிககம, ெபாதவாக ஞானம ைகவரப ெபறற எவரககம அவரகள
ேமறெகாளளம ெசயலகளககக காரணஙகள இரபபதிலைல.
அலசிபபாரதத தீரமானததிறக வரம மனஙகள அவரகளகக
இலலாததால அவரகள தஙகள எதிரகால ெசயலமைறககக
காரணஙகள கறபிபபதிலைல.

ஒர ெபய ெவளிநாடடப பிரயாணம ேமறெகாளள இரநதத எனகக
நிைனவகக வரகிறத. பயணசசீடடகள வாஙகியாயின. ெவளிநாடடல
நைழவககான அனமதி (visa) கிைடததவிடடன. பயணபபிரதிநிதி
பயணசீடடகளடன வநதேபாத, ’நான எஙகம ேபாகபேபாவதிலைல’
எனற ெதளிவாகச ெசாலலிவிடடார. பயணம ரதத ெசயயபபடடத. சில
வாரஙகளககப பிறக யாேரா ஒரவர கைடசி நிமிடம திடெரனற ரதத
ெசயததறகக காரணம ேகடக, அவர ’காரணாஙகள? நான ெசயயம
எதறகம காரணஙகள கிைடயாத’ எனறார.

நீ ஆதமாவாக இரககமேபாத, ஆதமா எைதசெசயயமாற
தணடதிறேதா அதைன ேயாசிககாமல ஏெனனற ெதயாமல நீ
ெசயவாய. அஙக ’நான இைதச ெசயய ேவணடம; அைதச ெசயயக
கடாத’ எனற ெசாலவதறக யாரம இலைல. ஏெனனறால இததைகய
தீ ரமானஙகள ெசயவதறக அஙக யாரம மிஞசியிலைல.

ஒர மைற ஹதவால அவரடன வசிதத ஒரவைரச சநதிதேதன.
அவரகள அேநகமாக தினநேதாறம கஙைக நதியின ஓரம நடபபதறக,
அேனகமாக ஒேர வழியாகச ெசலவாரகள. சில சமயம பாபாஜி ஒர
வழியில ெசலல ஆரமபிதத ஒர காரணமமினறி வலேமா இடேமா
திரமபி ேவற எஙகாவத ெசலலத ெதாடஙகவார. பினவரம
உைரயாடல ஒர மைற நிகழநதத:

’நாம எஙக ெசனற ெகாணடரககிேறாம?’
’எனககத ெதயாத’
’பாைதயிலிரநத ஏன திரமபிவிடடரகள?’
’எனககத ெதயவிலைல ஏேதா ஒனற இததிைசயில நடககத
தணடறற’
’எவவளவ தரம நாம ெசலலேவணடம?’
’எனககத ெதயவிலைல. அஙக ெசனறதம எனககத ெதயவரம’
’அஙக’ எனபத எஙக?’
’ெதயாத. அஙக ெசனறைடநததம ஏன இநத வழியாக நடககத
ெதாடஙகிேனன எனபத ெதயவரம’

இறதியில, காடடபபகதியில ஒர மனிதைனச சநதிததனர. அவன
பாபாஜியினால ஒர விழிபபணரசசி அனபவதைதப ெபறறான.
அமமனிதன அததைகய அனபவததிறகத தயாராக இரககிறாெனனற
ஆனமாவககத ெதநத,. பாபாஜிைய அவைன ேநாககிச ெசலல
ைவததத. அமமனிதைனச சநதிககமவைர பாபாஜிகக
இசசநதிபபிறகாகததான திைச திரபபபபடடார எனற ெதயாத. ஆதமா
தனைன கறிபபிடட அததிைசயில ேபாக ைவததத எனபைத
சாதாரணமாக ஏறறகெகாணடார. பாைத மாறறதைதப பறறி அவர
சநேதகேமா, ஆேகபைணேயா ெகாளளவிலைல. உணைமயில அவர
அைதபபறறி எநதவிதமாகவம நிைனககேவா, கவைல ெகாளளேவா
இலைல. அவர எஙக ேதைவபபடடாேரா அஙக ஆதமா தனைன
அைழததசெசலல அனமதிததார.

அநத மனிதனடன பாபாஜியின சநதிபப விதிககபபடடரநதத எனற
நிைனககிேறன. மீராவடன பாபாஜிகக ஏேதா ஒர விதிககபபடட
கரமவிைன தீரககேவணடயிரநதத. விழிபபணரசசியின அனபவதைதத
தரககடய ஆதமாவின அரைளச ெசலதததல அனறி அநத விவகாரம
பாலியைலயம கழநைத ஒனறிைனயம சமபநதபபடடதால, பலர அவர
ஒழககம தவறி நடநதெகாணடாெரனற ெசாலலககடம. ஆனால
நியமிககபபடட விதிைய அவரைடய உடல நிைறேவறறியத எனேற
நான கறேவன.

ேகளவி: ேமறகறிய விளககதைதப படதத பிறக, ெபரமபானைமேயார,
மககியமாக சநேதகப பிரகிரதிகள, ’திரமணமினறி தனைனவிட 40
வயத கைறநத ஒர ெபணணடன உறவெகாணட ஒர கழநைதககத
தநைதயான ஒரவைரபபறறிய அசாதரணமான கரைண காடடம
அபிபபிராயம’ எனபாரகள.

ேடவிட: சமீபததில நான ரமணஸரமததிறகாகப பதிபபிதத ’ ரமண தரசனம’
எனற பததகததில அதன ஆசியரான சாத நடனானநதா, 19 - ஆம
நறறாணடன சிறநத, வஙகாளதத மஹானான
ராமகிரஷணைரபபறறி பினவரம வாரதைதகைள
எடததககாடடகிறார. ’எனத கரவானவர மத விறகம கைடகக
வழககமாகச ெசலபவராயினம, நான அவர மீத களஙகதைதச சமதத
மாடேடன. ஏன? ஏெனனறால அதனால மடடம அவர தன
கரததவதைத இழநதவிட மாடடாெரனற நான அறிேவன. அவரைடய
ெவளியலக வாழகைகையப பரகிககேவா, பலனாராயேவா நான
அவடம அைடககலம பகவிலைல. அத என கடைமயமிலைல.
ஆதலால எனன நடநதேபாதிலம அவேர என கர’. ’கர’ எனற ெசால
’இரைள அகறறபவர’ எனப ெபாரளபடம. கரவின இயலைபயைடய
ஒரவர, தாேன வரவிததகெகாணட அறியாைம எனற இரளிலிரநத
மககைள எழபபி ஆதமஒளிைய அவரகளககக காடடம ஆறறல
பைடததவர. பாபாஜிகக அநத கர இயலப இரநதத. அவரைடய
வாழகைக வரலாறைற நான ஆயவ ெசயத எழதிகெகாணடரநத அநத
நானக ஆணடகளில அவரடன ஏறபடட ஒர சநதிபபில ேநரடயான
ஆதம அனபவதைதப ெபறேறாம எனற உறதிகறிய உலகம மழவதம
கணககறறவரகைளச சநதிதேதன. அநத அனபவஙகள
நிைலககவிலைல. ஆயினம அைவ நிகழநதன எனபேத மககளகக
ஆதமாைவ தசிககைவககம ஆறறாலான அநத கரதவம பாபாஜிகக
இரநதத எனற சில சமயஙகளில எனககத ேதானறகினறத. அவர
விசிததிரமாகவம. ேகாபம மிகநதம நடநதெகாணட ேபாதிலம
அவரடன பழகிய ஒரவராலம அவடமிரநத ஒர மாெபரம
மாறறதைதச ெசயயவலல சகதி ஒளி வீ சிகெகாணடரநதத எனபைதச
சநேதகிகக மடயாத.

ேகளவி: உஙகள அபிபபிராயததில, அறிவ விளககம ெபறற கரவானவைர
அவரைடய நடவடகைககளகக ஒரேபாதம ெபாறபபாககக கடாத
எனற ஊகிபபத சதானா?

ேடவிட: எனைனப ெபாறததவைர, உணைமயான கரவானவர மனித
உரவததில அவததத கடவளாவார. ெசயைககைளத
ேதரநெதடககேவா, தீ ரமானிககேவா கரவின உடலினள யாரம
இலைல; அவறறிறகான ெபாறபைப ஏறகவம ஒரவரமிலைல. அவர
ெசாலவெதலலாம இைறவனின ெசாறகள; அவர ெசயவெதலலாம
இைறவனின ெசயலகள. அவரத ெசாறகைளயம ெசயலகைளயம
ைவதத அவைர எைட ேபாட விரமபபவர, ெவறம உடைல மடடேம
காணகிறாரகள. தாஙகள ெசயவத ேபாலேவ எணணமிடவம,
தீ ரமானிககவம அவவடலில ஒர மனம இரககினறெதனற
நிைனககினறனர. அவவரவததின பினனளள ெதயவீ கததனைமைய
அவரகளால காணமடயவிலைல. அவவரவததினினற ெவளிபபடம
கதிர வீ சசிைன உணரேவா அனபவிககேவா மடயவிலைல.

சாரதமமா 1970-களில லமணஸவாமியின ஆசிரமததில ஸாதைன
ெசயதெகாணடரநதேபாத சில சமயஙகளில அவர மிகவம
ெகாடைமயாக நடநதேகாணட அவைளப பலவித ேசாதைனகளகக
உளளாககினார. பல ஆணடகளககபபின சயமாக ஆதமானபவம
ெபறறபிறக சாரதமமா எனனிடம ’சாரதாைவ இபபடச ேசாதிககலாம
அவள எனன ெசயகிறாள எனற பாரககலாம’ எனற ேயாசிததத
திடடமிடடக ெகாணட ஸவாமி இரககவிலைல ஞானிகக இவவாற
எணணிபபாரதத, திடடம வகதத தீ ரமானிகக மனம எனற ஒனற
இலைல. நான ஆதமாவினால ேசாதிககபபடேடன. ஏெனனறால நான
ேசாதிககபபட ேவணடய ேதைவ இரநதத. ஸவாமிேய ெசயததேபாலத
ேதானறினாலம இசேசாதைனகைள யாரம திடடமிடவிலைல’ எனற
கறினார..

1920-களின பிறபகதியில அணணாமைல ஸவாமி ரமணாசரமம
வநதேபாத ரமணர அவைரப பல ஆணடகள கடன உைழபபகக
ஆளாககினார. அணணாமைல ஸவாமி ெசயவதறக ஒனறமினறி
அமரநதிரபபைதப பாரககமேபாெதலலாம அவைர சறசறபபாக
ைவபபதறக ஏதாவத ஒர ேவைலையக கணடபிடபபார. ஆசிரம
நிரவாகியடன அணணாமைல ஸவாமி தீவிரமாக சணைட ேபாட
ேவணடமபடயான சநதரபபஙகைள அைமததவிடவார. இத சமார 12
வரடஙகளாக நடநத வநதத. இறதியில ரமணர, ’உம கரமவிைன
மடநதவிடடத’ எனறார. அசெசாறகைள இரமைற கறினார.
அபேபாதிலிரநத அணணாமைல ஸவாமிகள தனிதத அைமதியடன
தியானம ெசயய அனமதிககபபடடார. இைதபபறறி யாரால தீரபப கற
மடயம? . ஆதமாவானத ரமணர மலம ெசயலபடட,
அணணாமைல ஸவாமிையப பல வரடஙகள எதிரபைபச சமாளிககம
சழநிைலயில பாடபட ைவததத. அேத சமயம மறறவரகளகக
அைதவிட சலபமான வாழகைக அைமநதத. சில சமயஙகளில கர
கடைமயாக இரககேவணடம. ஏெனனறால மறற வழிமைறகள பலன
அளிபபதிலைல. ஒரமைற நிஸரகததத மஹராஜ ’நீ ஙகள எலேலாரம
நதியின கைரகைள ெகடடயாகப பறறிகெகாணடளளீ ரகள. நான
உஙகைள நதியின ஓடடததடன மிதநதெசலல அதன மததியில
உஙகைளத தளளி விடவதறக மயனற ெகாணடரககிேறன. நான
உஙகைள விடடவிடமபட ெசாலகிேறன, நீ ஙகள அைதச
ெசயவதிலைல. ஆனால விடடவிடவைதச ெசயலபடதத ஒர வழி
எனன எனற ேகடகிறீ ரகள. நான விடடவிடஙகள எனற ேவணடகிேறன
ஆனால நீஙகள ேகடபதிலைல இறதியில நான ேசாரநதவிடட விடட
உஙகள விரலகைள மிதிததமடடம விடகிேறன’ எனறார. பகதரகைள
விடவிபபத ேநாககமாக இரககமேபாத ெவளிபபாரைவககக
கடைமயாகத ேதானறம நடதைதையப பறறி எபபட தீரபப கற
மடயம?. ஒர விஷயம ெதயாத பாரைவயாளனகக தகாத நடதைத
எனற ேதானறவேத உணைமயில கறிபபிடட அநத பகதனககத
ேதைவயானதாக இரககலாம.

1980-களிலம 1990-களின மறபகதியிலம பாபாஜி மீராைவயம
மகதிையயம மிகவம ெகாடரமாக நடததினார எனற ேதானறியத.
அவரகளிரவரம அவரால மிகவம தனபபபடடாரகள. ஆனால 1998 - ன
ஆரமபததில, பாபாஜி இறநதபிறக நான அவரகளிடம ேபசியேபாத அவர
நடததிய விதம ஒர ஆனமிகேநாககில மிகவம உபேயாகமாக
இரநதெதனற இரவரம ஒபபகெகாணடனர.

சமகம ஒபபகெகாளளம வழிெயனற சாதாரண மனிதரகள மதிககம
மைறயில கரவானவரகள நடபபதிலைல எனற அனபவம எனககக
கறறகெகாடததளளத. ஒழஙகாக இலலாததேபால ேதானறம அவரகள
நடதைத பகதரகளின அகஙகாரதைதஅடககவதறக அவசியமானத
எனபத எனனைடய கரதத. நான அவரகைள சீரதககிப பாரபபதிலைல.
திடடமிடாமல, ேதரநெதடககாமல, தீ ரமானஙகைளச ெசயயாமல,
சழநிைலககத ேதைவயானவறைற அவரகள
ெசயதெகாணடரககிறாரகள எனற நான நமபகிேறன.

ேகளவி: ஆரமபிதத ேகளவியிலிரநத சிறித விலகிவிடேடாம. நீ ஙகள எழதிய
மனிதரகைளப பறறிய ஏதாவத விவரஙகைள. அவரகைளபபறறித
தவறான அபிபபிராயம ஏறபடததககடயைவ எனற தவிரதததணடா?

ேடவிட: மககியமாக தணிகைக ெசயதவரகள வரலாறற நாயகரகேள. ஆனால
எலலாவறறிலம தணிகைக ெசயயபபடடத மறறவரகைளப பறறிய
விவரஙகள, அவரகைளப பறறினைவயலல. ரமணர கட இவவாற
ெசயதார. 1931-இல ’ஆதம ஸாகாதகாரம (self realization)' மதலில
பதிபபிககபபடடேபாத, ரமணர மைலேமல வாசம ெசயத
காலதைதபபறறி விவான அததியாயம இரநதத. அநத காலகடடததில
பல ெபாறாைமெகாணட ஸாதககள அவைர அஙகிரநத ேபாகசெசயய
மயனற அவரகக எதிராகப பிரசாரம ெசயதனர. அவரகள
உைமகைளத திரடகெகாணடரநதாராம. ஏெனனறால அவர அதிக
அளவ பகதரகைளக கவரநத ெகாணடரநதார. மைலயிலிரநத
கறகைள உரடடத தளளி ஒர ஸாத அவைரக ெகாலல மயனறார.
ேவெறாரவர விஷம ெகாடகக மயனறார. பததகம மதனமதல
ெவளிவநதேபாத ரமணர அடதத பதிபபில இநத விவரஙகைள நீ ககி
விடமாற கறினார. ஏெனனறால அவரகளள பலர இனனம
உயிேராடரநதனர. அவரகள ெகாடததத ெதாலைலகைளப பறறிய
விவரஙகள ெவளியிடபபடடன எனற ெதநதால வரததமைடவாரகள
எனற அவர நிைனததார. பிறபாட 1940-களில அவரகள எலேலாரம
இறநதவிடட பிறக, வரததமைடயககடய ஒரவரம உயிரடன
இலைல எனபதால, அவவிவரஙகைள மீணடம ேசரததகெகாளளலாம
எனறார.

நான லமணஸவாமியின சததைத எழதியேபாத அவரம இேத
காரணததிறகாக சில விவரஙகைள நீ ககிவிடடார. ’கறிபபிடட அநத நபர
இனனம உயிரடன உளளார’ எனற கறி ’அவளம அவளைடய
கணவரம இவவிவரம ெவளியிடபபடடைத அறிநதால மனம வரநத
ேநடம’ எனறார. அநத பததகததில ேசரககபபட ேவணடெமனறம,
தவிரககபபட ேவணடெமனறம அவரகள விரமபிய விவரஙகள எைவ
எனற தீ ரமானிபபைத லமணஸவாமிககம சாரதமமாவககம
விடடவிடேடன. விடபபடட ெசயதிகளில ஒனறகட அவரகைளத
தவறான மைறயில பிரதிபலிபபதாக இரககவிலைல. மாறாக,
அவறறில பல அவரகள பகைழப ெபரககியிரககம எனற
நிைனககிேறன. சில மிகவம அதிசயிககததகக சமபவஙகள நீ ககபபடடன
எனபதில எனகக வரததேம.ஆனால அைவ எனனெவனற எனைனக
ேகடகேவணடாம. ஏெனனறால ெவளியிட ேவணடாெமனற அவரகள
தீ ரமானிததினபட நடககிேறன.

ரமணன அடயாரகளில சிலைர நலலவிதமாகக காடடாத சில
விவரஙகைள விடடவிடமபட அணணாமைல ஸவாமி கட எனைனக
ேகடடகெகாணடார. அவரகளில சிலர அபேபாத உயிரடன இரநதனர.
சிலர எனகேக நனறாகத ெதநதவரகளாதலால அவரைடய
ேவணடேகாளின நியாயதைத நான உணரநதெகாணேடன. நாம
விளககிகெகாணடரககம விஷயம எததைகயத எனபைதப பறறிச
சிறித பயைவககம ஒர சமபவதைத ெசாலகிேறன. 1920-களில
ரமணைரச சறறிக கடய ஸாதககளில பலர கஞஜாைவ உபேயாகிககம
பழககமைடயவரகள. ரமணர இபபழககதைதத தைடெசயய
மயனறார. ஆனால அவரகள அவர ெசாலவைதக ேகடகவிலைல.
அவரகள ஆசிரமததிலிரநத 300 கஜ தரததிலிரநத ஒர சிறிய
திெரௗபதி ேகாயிலில கடவத வழககம. அவரகள ரமணடம வநத
’நாஙகள திெரௗபதி தசனததிறகப ேபாகிேறாம’ எனபர. அத ’நாஙகள
பிைகபபிடககச ெசலகிேறாம’ எனபதன ரகசிய சஙேகதெமனற
எலேலாரககம ெதயம.

ராமஸவமி பிளைள கஞஜா பிடககம கழவில ஒரவர. திெரௗபதி
ேகாயிலிலிரநத திரமபிவரம அவர அதிகமாகப ேபசகினற
மனநிைலயில இரபபார. கடததில நைடபெபறறக ெகாணடரககம
வினா-விைட கடடஙகளகக பலமைற இைடயற ெசயவார.
யாேரனம ரமணைரக ேகளவி ஒனற ேகடபாரகள. ராமஸவாமி
பிளைள அகேகளவிகக மிகவம ெபாரததமான விைட
எனெறணணிகெகாணட நீ ணட, ேபாைதயடன கடய, ஒர அதைவத
உளறலில இறஙகிவிடவார. இததைகய தடஙகலகைளச சமாளிகக,
ரமணரககம அவைரககாண வநதவரகளககம இைடேய நிகழம
உைரயாடைல, அவரகள இரவல யாராவத ஒரவர
ேகடடகெகாணடாேல அனறி யாரம இைடமறிககககடாத எனற
நியமம ஏறபடததபபடடத,

ஒரநாள, கடததிறகள ஒரவன வநத ரமணைர மிகவம வாதம
ெசயயம வைகயில ேகளவி ேகடக ஆரமபிததான. ரமணர மதலில
அவைரப ெபாறததக ெகாணடரநதார. ஆனால சில நிமிடஙகளககப
பின உடனிரநதவைன அைழதத, ’இநத மனிதன இஙக எைதயம
கறறகெகாளள வரவிலைல. வாதாடவம சணைடயிட மடடம தான
வநதளளான. நீ ெசனற ராமஸவாமி பிளைளைய அைழதத வா.
அவரால இவனடன வாதாட சணைட ெசயய மடயம’ எனறார.

இத ஒர ேவடகைகயான நிகழசசி. 1920-களின ஆசிரம வாழகைகயின
ஒர அஙகம எனற எணணிேனன. ஆனாலம இதைன
ெவளியிடபபடாமலிரநத நியாயதைதயம நான உணரநதெகாணேடன.
ராமஸவாமி பிளைள அபேபாத உயிேராடரநதார. அவர எனகக நலல
நணபராகவம இரநதார. நான அவைரக காண அடககட ெசனற
வநேதன. அடததமைற நான அவைரக கணடேபாத, அத
உணைமதானா என வினவிேனன அைவ சிததவிடட உணைம தான
எனற ஒபபகெகாணடார. தான மிகவம ேபாைதயிலிரநதேபாத
அவாைள எடததகெகாணட ஆததிரததடன ஆசிரமததிலிரநத எலலா
வாைழ மரஙகைளயம ெவடடத தளளியதாகவம ஒபபகெகாணடார.
இததைகய நிைனவகளால அவர சிறிதம
கலவரபபடவிலைலயானாலம அவர உயிரடன இரககமேபாத
அவறைற ெவளியிடேவணடாம எனற தீரமானிதேதன. நான இபேபாத
ெசாலலேநரநதத ஏெனனறால ரமணன ெகாளைகயினபட
அவறறால வரததேமா, ேகாபேமா அைடயககடய ஒரவரம இபேபாத
உயிரடன இலைல.

சவாரஸயமானத எனனெவனறால அவைரக கஞஜா பழககததிலிரநத
கணமைடயச ெசயதத ரமணரலல, ேசஷாத ஸவாமிகள
ஆவார. ேசஷாத ஸவாமிகள அவைரப பாரதத கஞஜா பிடபபதறகாக
சினநத ெகாணடார. அநத வினாடயிலிரநத ராமஸவாமி பிளைள
பைகபிடககம ஆைசைய உணரவிலைல. இைதபேபானற பல
விவரஙகள ெவவேவற காரணஙகளககாக எனத பததகஙகளில ேசரகக
ேவணடாெமனற நான தீ ரமானிததைவ இரககினறன.
எழதபபடடவைரக கைறயளளவராகக காடடக கடெமனற எநத ஒர
விவரமம நீ ககபபடவிலைல.

ேகளவி: உஙகள பததகஙகளில எைதச ேசரபபத எைத ேசரககககடாத எனபைத
நீ ஙகள தீ ரமானம ெசயய ேவற ஏதாவத நிரபபநதஙகள இரநதனவா?

ேடவிட: ’Nothing ever happened' எனற பததகதைத நான எழதியேபாத
பகதரகளாேலேய எழதபபடட பல விவரஙகைளச ேசரதேதன.
பாபாஜிைய அறிநதவரகள பலைரப ேபடடகணட அபேபடடகள
பலவறைற பததகததில ேசரததிரநேதன. அவவாற நான
ெசயதேபாெதலலாம, பரததியான பிரதிைய அநத ஆசியடமம,
ேபடட ெகாடததவடமம தவறாமல காணபிபேபன. மாறறஙகள ெசயய
அவரகள விரமபினால அைதசெசயய எலலா உைமகளம
அவரகளகக உணட. அவரகளைடய கரததககைளயம
விவரஙகைளயம ஒர ேநரைமயான பிைழயறற மைறயில
ெகாடததளேளன எனற விஷயதானம ெசயத எலேலாரம திரபதி
அைடயேவணடெமனற விரமபிேனன. ஒர கரவககம சிஷயனககம
ஏறபடம சநதிபப பலரகக மிகவம பனிதமானத. அறியாைமயினாேலா
அஜாககிரைதயாேலா அைதத தவறான மைறயில வரணிககம அலலத
பதிவ ெசயயம கறறவாளியாக நான விரமபவிலைல.

'Living by the words of Bhagavan' எனற பததகம ெவளிவநதேபாத,
ரமணாசரமததிலிரநத சிலர அணணாமைல ஸவாமியிடம வநத,
பிறபாட வரம பதிபபகளில சில விவரஙகைள நீ ககிவிடமபட அலலத
மறறிவிடமபட அவைரக ேகடடகெகாணடனர. மறறவரகைளப பறறிய
சஙகதிகைள விடடவிடவதில அவரககத தைட ஏதமிலைல. ஆனால
அவரககம ரமணரககம இைடேய நிகழநத உைரயாடலகளின
விவரஙகைள மாறறவைதப பிடவாதமாக மறததவிடடார. ’என
கரவின வாரதைதகள பனிதமானைவ, அவர எனககச ெசானனத
எலலாம பனிதமானத. நான கணட அவர ெசயைககள எலலாம எனககப
பனிதமானைவ. அவர ெசாறகைளயம அவர உதாரணதைதயம பினபறறி
நான வாழநதளேளன. இைவெயலலாம எனககப பனிதமானைவ, அைத
மாறற யாரககம உைம இலைல. எனகக அவர ெகாடதத பசகள.
நான அவறைறப பிரசாதமாக ஏறறகெகாளேவன. இதில எைதயாவத
மாறறவத அவரத பிரசாததைத நிராகதத அைத ெவளிேய எறிநத
விடவதாகம. அவவாற நான ஒரகாலம ெசயயமாடேடன’ எனறார.
எலலா அடயாரகளம தஙகள கரவடன ஏறபடட சநதிபபகைளப பறறி
நிைனபபத இவவாேற. அதனால தான அசசநதிபபகைள தவறாக
ெவளியிடம கறறதைதச ெசயய நான விரமபவிலைல.

ேகளவி: ஆரமபததில ேகடட ேகளவிககப ேபாேவாம. நீ ஙகள எழதியவரகள
ேமல உஙகளகக உளள மயாைத அவரகள வரலாறைற உணைமயான
மைறயில (உஙகள உணரசசிகளகக சமபநதபபடாத வைகயில)பதிவ
ெசயவதறக தைடயாக இரநதத எனற நீஙகள நிைனதததணடா?

ேடவிட: லமணஸவாமி, சாரதமமா, அணணாமைல ஸவாமி, பாபாஜி
இவரகளின வரலாறைற நான எழதியேபாத அவரகள உயிரடன
இரநதாரகள. விவரஙகைளப பறறி எழத அவரகளடன ெநரககமாகப
பழகி, ேசரகக ேவணடயைதயம, நீ ககேவணடயதறகமான இறதி
உைமைய ஒவெவாரமைறயம ெகாடததளேளன. நான அவரகள
எலேலாரமீதம அளவகடநத மயாைதயம, உளளாரநத வியபபம
ெகாணடரநேதன. அவரகைளபபறறித தீரபப வழஙகம ஒரவனாக
அனறி அவரகள வாழகைக விவரஙகைள ெவளிகெகாணரம ஒர
சாதனமாக எனைனக கரதிேனன. அவரகளைடய வாழகைக மறறம
ஸாதைனகைளப பறறிய விவரஙகைள அறிநத ெகாணடேபாத, ஏறபடட
பணிவம அசசமம கலநத ஆசசயதைத ெவளியிடம ெபாரடட என
எழததத திறைமகைள உபேயாகிதேதன. அைவ உயரவ நவிறசி கலநத
வரலாறகளலல. ஏெனனறால எனககக கிைடதத ஆதாரஙகைள
ஆயநத, உறதியம ெசயதெகாளள எனனால இயனற பபரண
மயறசிகைளச ெசயேதன. ஆனால அேத சமயெமார விதததில
இபபததகஙகள எனகக ஒர ஆராதைன ேபானறத. இைறவனககான
காணிகைக எனபைதத ெதளிவாகக விரமபகிேறன. ’Nothing ever
Happened' எனற பததகதைத நான எழதி மடதததம, கீழகணட
தகாராமின பாடைல நனமகததில ேசரததளேளன.

வாரதைதகள ஒனேற
எனககளள அணிகள
வாரதைதகள ஒனேற
நான அணியம வஸதிரம
வாரதைதகள ஒனேற
என உயிேராடடததின உணவ
வாரதைதகள ஒனேற
நான மககளடன
பகிரநத ெகாளளம ெசலவம
தகா (தகாராம) ெசாலகிறான
வாரதைதையப பார (witness)
அவன இைறவன
அவைன வணஙககிேறன
வாரதைதகளால

என எழததககைளப பறறி இபபடததான நான உணரகிேறன. பமியில
இைறவனின அவதார உரவஙகைள நான ெதாடககம வாரதைதகளால
பஜிககிேறன.விவரஙகைளக கறபிதேதா, அைவகைளத
தவிரததவிடேடா நான ஆராதைன ெசயவதிலைல. ேமாடசம அைடய
ேவணடம எனற ஆரவதைதயம ரமண மஹரஷி மறறம அவர வழிவநத
ஏைனய ஆசானகள, அடயாரகள பால மயாைதையயம படபபவர
மனததில ஊறசெசயயம எனற தான நமபகினற உணைமயான,
அதிகாரபரவமான, படககததகக விவரஙகைளச ேசரபபதறக என
அறிைவ உபேயாகிககிேறன.

ேகளவி: ரமண மஹரஷிையபபறறி அதிகம ெதயாத பலைடேய, அவர
ேபசவத அெதனற ஒர ஆதாரமறற எணணம உலவகிறத.. இவரகள
’ரமணரடன உைரயாடலகள’(Talks with Ramana Maharshi) ேபானற பறபல
பததகஙகளில எழதபபடடைதப பாரககமேபாத அபபததகஙகளின
உணைமையச சநேதகிககினறனர. இவவைரயாடலகள
உணைமயானைவதானா? இவறறின ஆதாரஙகள எததைன
நிஜமானைவ?

ேடவிட: ரமண மஹரஷி அதிக ேநரம ெமௗனமாகேவ இரநதார. ஆனால
ேகடபதறக ஆனமிகச சமபநதமான ேகளவி ஒனற உளளதாயின
மகிழசசியடன மிகவம விவாகககட பதிலளிபபார. ’ரமணரடன
உைரயாடலகள’ எனற சிறித மன கறிபபிடேடன. அைத
எடததபபாரபபவர அவர சதா ேபசிகெகாணட இரபபவர எனற
மடவகக வரலாம ஏெனனறாலதில 600 பககஙகளகக ேமலான
உைரயாடலகள இரககினறன. ஆனால அதிலளள ேததிகைளப
பாரஙகள. அபபததகம 1930-களின இறதிபபாகததில நானக வரட
காலதைத விவககினறத. அதைனச சராசயாகப பகிரநதால ஒர
நாைளகக அைரபபககம எனறாகம. ஒவெவார நாளம 18 மணிேநரம
ெபாதமககளககக காடசி தநத ஒரவரகக இத அதிகபபடயான ேபசச
எனற ஆகாத.

ரமணன வாழகைக மறறம உபேதசஙகள பறறிய பததகஙகள
எவவளவ உணைமயானைவ எனற ேகளவி சிறித சிககலானத..
ேநரததின நிரபபநதம இரபபதால ஒவெவார பததகமாக விமரசிபபைதத
தவிரககிேறன. ரமணன காலததிேலேய. உைரயாடலகள தாஙகிய
பல பததகஙகள ெவளிவநதன. அைவ எலலாேம ரமணராேலேய
பாரைவயிடட பதிபபிககபபடடன. இைவயாவன, Maharshi's Gospel,
Spiritual Instructions, ஸததரஷன பாஷயததின மறபகதியான
உைரயாடலகள. இநதப படடயலில மரகனார தமிழக கவிைதகளாகப
பதிவ ெசயத ரமணன உபேதசஙகைளயம ேசரககேவணடம. இைவ
’கரவாசகக ேகாைவ’ எனற தைலபபில ெவளிவநதளளன. இைவ
ரமணன மைறயான அனமதி ெபறறிரநதாலம, ெவளிவநதளள
உைரயாடலகளில அைவ ஒர சிற பகதிேய ஆகம.

ரமணர ேபசியைத ஒரவரம பதிவ ெசயயவிலைல ஏெனனில எநத
பதிவ ெசயவைதயம அவர மறததவிடடார. பல வரடஙகள ஆசிரம
நிரவாகியம ரமணன மனனிைலயில கறிபபகள
எடததகெகாளவைதத தடதத வநதார. அதனால உைரயாடலகளில
பலவம பல மணிேநரஙகளகக பின ஞாபகததிலிரநத எழதபபடடைவ.
இவவைகயில சிறசில தவறகள ஏறபட வாயபபணட. ஆனால
மககியமான தவறகள இரககெமனற நான நிைனககவிலைல.
அவரைடய எழததககளிலம அவர காலததில அவர விமரசிதத
உைரயாடலகள அடஙகிய சில பததகஙகளிலம ரமணரைடய
உபேதசஙகள மிகத ெதளிவாகச ெசாலலபபடடளளன. திரததபபடாத
மறற நல ெதாகதிகள ஒபபகெகாளளபபடட உபேதச ெமாழிகேளாட
ஒதேத இரககினறன.

பாகம 3

ேகளவி: ெவவேவற பகதரகளின ேகளவிகளகக மஹரஷியின பதிலகள,
எபேபாதம ஒனறாக இரநததிலைல. ஏெனனறால அைவ ேகளவிகைள
அலலாமல ேகளவிேகடபவன மனநிைலைய ஒடடயிரநதன எனற
நீ ஙகள எழதிேயா பதிபபதேதா உளள பததகஙகள ஒனறில படதத
நிைனவளளத. ஞான விளககம ெபறறவரகள ேபாதிபபைதப
பாரததிரககம உஙகளைடய ெசாநத அனபவததின ஆதாரதைதக
ெகாணட விளகக மடயமா?

ேடவிட: பதத நபைர ஒர ெபய நகரததில அஙகமிஙகமாக விடடவிடட,
அைவகைள அணைமயிலளளவரகளிடம ’நகரததின ைமயததிறக
ேபாவெதபபட?’ எனற ேகடக ைவததீரகளானால ஒவெவாரவரககம
ெவவேவற விதமான மாரககஙகள ெசாலலபபடம. ெசாலலபபடடைவ
எலலாம சயாகேவ இரககம. ெவவேவற இடஙகளிலிரநத
பறபபடபவரகளகக ஒேர ேசரமிடதைத அைடய ெவவேவற கறிபபகள
ேதைவ.

ஒர ஞானியின அரேக அமரநத ’ஞானம ெபற நான ெசயயேவணடயத
எனன?’ எனற நீஙகள ேகடடால, அநத ஆசானான ஞானி நீ ஙகள
ஆனமிகப பாைதயில எஙகளளீ ரகள எனறம ேமலம வளரவதறக எனன
ெசயய ேவணடம எனறம உடேன உணரநத ெகாளள மடயம .
அவரைடய பதில அவர(அவள) உஙகள மனதில எனன பாரககினறாேரா
அைத ஒடடேய இரககேம அலலாத எலேலாரககம ெகாடககக கடய
ஒர கறிபபிடட சததிரதைத ஒடட அலல. சில சிகிசைசககான
மகாமகளில (கடடஙகளில) எலேலாரககம ெகாடககபபடகினற சில
பேசாதிதத நிரபிககபபடட வழி மைறகள உளளன.
கடபபழககததிலிரநத மீடபதறகாக 12-நிைல அணக மைற ஒர நலல
உதாரணமாகம. ஆனால அறிவ விளககம ெபறற ஆசானகளிடம
அவவிதமான அணக மைற காண மடயாத.

உஙகள ேகளவிகக அத ஒர பதில. ஞானிகள தம எதிலளளவரகளின
மனநிைலககத தகக பதிலளிபபாரகள. அத ேகடகம ேகளவிகக மடடம
அலல. கணணியமான மயாைத நிைறநதத ேபால ேதானறம
ேகளவிையக ேகடகம ஒரவன தன உணைமயான உணரசசிகைள
மைறததகெகாணடரககலாம. ஆசாைனச ேசாதிகக மயனற
ெகாணடரககலாம. எசசலணடாகக மயனற ெகாணடரககலாம
இனனம பல. அேநகமாக ஆசான அநத உளளணரவகளகேக
பதிலளிபபார. ேகளவிகக அலல. ஆசானகக மடடேம மககள மனதில
நடநத ெகாணடரபபைத அறிய மடயமாதலால ேகடடக ெகாணடம
அலலத கவனிததகெகாணடம இரககம மறறவரகளகக,
பதிலகளம, பிரதி உததரஙகளம கறிபபிடட இலககறறத ேபாலவம
தனனிசைசயாக அளிததத ேபாலவம ேதானறம. ரமண மஹரஷி ஒர
மைற ரசைனயடன ஒர பாடைல ேமறேகாள காடடனார. "
ஞானியானவன சிபபாலம தககததாலம பாதிககபபடாமலிரநத
ெகாணட ஹாஸயம பபவரடன கடேவ நைகபபார,
தககபபடபவரடன அழவார."

ஆசானடன உைரயாடம ேபாத, உணரசசிகளின தனைமைய
நிரணயிபபத ேகளவி ேகடபவன மனநிைலயாகம. சாதாரணமாக
அைமதியாக இரபபவரம ேகாபம ெகாளளாதவரமான ரமண
மஹரஷி இரகைகைய விடடக கதிதத எழநத அைறைய விடட
சிலைரத தரததியத பறறி கறிபபகள உளளன. ஏெனனறால அவரகள
மைற மகமான எணணததடன , ஒர கால ேகாபததடன அலலத
அவரகளைடய கரததககளின உயரைவக காடடம ஆைசயடன
வநதிரநதாரகள எனற அவர ெதநத ெகாளள மடநதத...நனறாக
மைறககபபடடரநததால மறறவரகள இநத ஆகரமிபைபக காண
மடயவிலைல. சில ஆணடகளகக மன அறிவ பரவமான ஆனமிகக
ேகளவிையப ேபால ேதானறிய ேகளவியடன ஒர ெபண பாபாஜிைய
ெநரஙகினாள. அவர ேகாபததடன ெவடதத அவள பாலியலில மடடம
விரபபம ெகாணடவெளனற அவைள ெவளிேயறச ெசானனார.நாஙகள
எலேலாரம அதிரசசி அைடநேதாம. ஏெனனறால அத தான அவள வநத
மதல நாள. மதல சநதிபப. அனற பிறபாட அவளடன வநதிரநத
ெபணணீ டம ேபசிேனன. மிகக கடைமயான பதிைல அவள ேதாழி
எபபட எடததகெகாணடாள எனற ேகடேடன. அவள சிததவிடடச
ெசானனாள, " பாபாஜி அவவாற நடநத ெகாணடத எனகக மகிழசசி.
ஓவெவார வரடமம இநதியாவகக வரகிறாள. வநத பதிய ஆசரமம
ஒனறிறக அஙகளள மஹானிடமம அவர உபேதசஙகளிடமம ெபரம
ஆரவமளளதாக நடததெகாணட ெசலகிறாள. ஆனால ஒவெவார
வரடமம ஏதாவத ஒர சிஷயரடன உறவ ெகாளள ஆரமபிககிறாள.
அவள வரவதன உணைமயான காரணம அத தான. சில
மாதஙகளககப பிறக அவள சலிபபைடநத விடடவிடகிறள. யாேரா
ஒரவர அவள ெசாரபதைத மடவாகக கணட விடடாெரனற நான
மிகவம சநேதாஷப படகிேறன. இவவாறான விசிததிரமான எணணிறநத
பிரதிபலிபபகைள பல ஆசானகளிடம பாரததளேளன. எலலாேம
மைறதத ைவதத, எஙகள ஒரவராலம காண மடயாத
எணணஙகளாலம ஆைசகளாலம ஏறபடடைவ.

ஒர உணைமயான ஆசானின எதிேர நீஙகள அமரம ேபாத ேவற ஏேதா
ஒனற நிகழநத ெகாணடரககம. மனதைதச சமனபபடததி
இதயததிறகப ேபரானநததைதத தரம ஒர அைமதி தனனிசைசயாகப
பரவிக ெகாணடரககம. உஙகள இரவரககமிைடேய நடநத
ெகாணடரககம உைரயாடலில இைவ யாவம பதிவ ெசயயபபடாத.
அத மிகவம பிரதேயகமானத. நீஙகள இரவர மடடேம பஙேகறகம
ரகசியம. வாரதைதகள பமாறபபடலாம. ஆனால உணைமயான
ெசயதிப பமாறறம ேபசசறறத. இததைகய சமயஙகளில சில
நிமிடஙகளகக மன நீஙகள எழபபிய வினாைவ விட உஙகள
தறகாலிகமான மேனாலயததிறகப
பதிலளிததகெகாணடரபபார.ஆனால ேவற யாரகக இத பயம?

எனனைடய ெசாநத அனபவததிலிரநத ஒர உதாரணம ெசாலகிேறன.
1970களின இறதியில பமபாயின வடககப பகதியில வசிதத
கஜராதைதச ேசரநத டாகடர பாய எனற பிரசிததி மிக இலலாத ஒர
ஆசானடன இரநேதன. என மதல சநதிபபில நான அவரைடய
உபேதசஙகைளபபறறிக ேகடேடன. அவர" உபேதசஙகள எனற
ஒனறமிலைல. மககள ேகளவிகள ேகடபர. நான பதில அளிபேபன.
அவவளவ தான. எனற பதில அளிததார. நான விடாத ெதாடரநேதன.
"யாேரனம நான அறிவ விளககம ெபறவெதபபட எனற ேகடடால
நீ ஙகள அவரகளகக எனன ெசாலவத வழககம?" எனற ேகடேடன. "எத
தககேதா அத" எனறார. இவவாறான இனனம சில ேகளவிகளககப பின
உபேதசம எனற ஒனற அவரகக இரககம எனற எணணம பகததில
அவரைடய உபேதசஙகளின தககெதார விளககம ெபற மடயாெதனற
உணரநத ெகாணேடன. நான இபேபாத ேபசிகெகாணடரநத
விஷயததிறக இவர ஒர நலல உதாரணம. காண
வநதவரகெகலலாமஅளிககம வைகயில ெகாளைக அலலத பயிறசி
எனற ஒனறம அவடம இரககவிலைல. எலலா ேகளவிகளககம
அவவபேபாத பதிலளிதத வநதார. நான பதத நிமிடஙகள ெமௗனமாக
அமரநதிரநேதன. அபேபாத காண வநதிரநத ேவற இரவரடன
டாகடர பாய கஜராததியில ேபசிகெகாணடரநதார. அநத சில
நிமிடஙகளில மிக ஆழநத பநத ெகாளள மடயாத, எனைன
ஸதமபிககச ெசயத ஒர அைமதிைய உணரநேதன.

அவர எனைன ேநாககிப பனனைகதத "உஙகள அடதத ேகளவி எனன ?"
எனறார. எனனால பதிலளிகக இயலாெதனற அவரககத ெதயம.
அவரைடய ேகளவி எஙகளிைடேய நடநத தனிபபடட ஒர
ேவடகைகயான விஷயம. அஙகிரநத ேவற எவரம பநத
ெகாணடரகக மாடடாரகள. என உடல மழதம ஒர ’ேநாேவெகயின’
மரநைத உடெசலததினத ேபால உணரநேதன. அைசய மடயாத
பரவசமான நிைலயில நான ஸதமபிததப ேபானதால அவரைடய
ெசாலலகக எனனால பனனைக ெசயயக கட மடயவிலைல. அவர
எனைன ேநாககிச ெசானனார, "சயான மைற எனற ஒனறம
கிைடயாத. சயான மயறசி தான உணட. எநத வழிமைறையத
ேதரநெதடததாலம அைதப ேபாதமான அளவ தீ விரமாக அனசததால
அதறகப பலன கிைடககம. எனனைடய ேபாதைனகைளப பறறிக
ேகடடாய. இேதா இைவ தான. ""பகதி ேநர சாதககள ஞானம
ெபறவதிலைல"".

ஒர வைகயில பாரததால இத ஒரவர தனனைடய சாதைனககாக
கடனமாக உைழகக ேவணடெமனற ஒர ெசயதியாகம ஆனால அேத
சமயம எனகக அஙக ஏறபடட அனபவம ெதவிததத எனனெவனில;
ஒர ஆசானின சகதி வாயநத சநநிதானேம ஒர மயறசியமினறி
மனைத.அைமதியைடயச ெசயவத. ஒர ஆசியர மாணவர சநதிபபில ,
அசசநதிபைபக கணட ெகாணடரபபவரகள ெதநத ெகாளளாத
எனெனனனேவா பமாறறஙகள நிகழகினறன. ஏறததாழ எனககத
ெதநத ஒவெவாரவரககம ஒர உணைமயான ஆசானிடம இரநத
ேபாத இேத மாதியான மனனம பினனமாக, நிகழநத
ெகாணடரககம வாரதைதகளடன சிறிதம சமபநதமிலலாத
அனபவஙகள ஏறபடடளளன. .

ேகளவி: ஒர ஞானியின அரகாைமயில கிைடககம அைமதி எனற நீஙகள
எழபபிய கரதத சவாரஸயதைதத தரகிறத. சிலர அனனார
மனனிைலயில ஏறபடவத அைமதிையக காடடலம மகிழசசியம
உறசாகமம எனற கறகிறாரகள. நீ ஙகள பநத ெகாணட வைகயில
அைமதியம மகிழசசியம சமமானைவயா?

ேடவிட: ஆதமாவின தனைமைய ரமணர சில சமயஙகளில அைமதி எனறம
சில சமயஙகளில மகிழசசி எனறம வரணிததளளார. உஙகளடன
ேபசைகயில நான இசெசாறகைள அதிகமாக உபேயாகிததளேளன.
ஏெனனில ெபரமபானைமேயாரால பநத ெகாளள மடயம.
சநேதாஷதைதயம அலலத அைமதிையயம ஏேதா ஒர சமயததில
அனபவிதததாகப பலர கறகினறனர. ஆனால ரமணர ஆனமாைவ
மகிழசசி அலலத அைமதி எனனமேபாத கறிபபிடவத இதவலல.
அனபவிபபவர எனற ஒரவரறற ஒர நிைலைய விவகக மயனற
ெகாணடரககிறார. அநத நிைலைய வாரதைதகளால அறிவிகக
மடயாத. அநத இறதி நிைலயின தனைமையக கறிபபதறக அவர
அடககட உபேயாகிதத வாரதைதகள ’அைமதி’, ’நிசபதம", ’சாநதம’,
மகிழசசி ேபானறைவ. உறசாகமான அனபவஙகெளனறம பரவசம
ஆனநதம ெபானற உணரவகள எனறம நீஙகள கறிபபிடவனெவலலாம
இனபகரமான மன நிைலகள. மனேம பரணமாக அழிநத பிறக மிஞசி
இரபபைதப பறறி யதாரததமாக அறியககடயைவ அைவகள அலல.

ேகளவி: மறற எலலா கணநலஙகைளக காடடலம வினயதைதேய ரமணர
வலியறததவார. ஆனால அைதப ெபறவத மிகவம
கடனமானைவகளில ஒனற. உணைமயில, பணிவடன இரகக
மயனறால அேனகமாக அதறக ேநெரதிரான விைளேவ ஏறபடகிறத.
இநத வைகயில ஒர சாதகனகக உதவககடய, உஙகள ஆயவ மறறம
ஞானிகளடன ஏறபடட சநதிபபகளிலிரநத அவரகளைடய
உபேதசஙகளில சிலவறைற எஙகளடன பகிரநத ெகாளள மடயமா?

ேடவிட: மஹரஷி வினயதைத உயரவாக மதிததாெரனபைத ஒபபகெகாளகிேறன.
இயலபான, தனனிசைசயான பணிவ அவடம கடெகாணடரநதத.
ஆனம எழசசிகக பணிவ மிகவம அவசியம எனற பல மைற
வலியறததியளளார. ஆனால அைத எபபட அனஷடபபத? இத ஒர
சிககலான பிரசைன. ஏெனனறால பணிவடன இரகக மயலவத அகம
ைகயாளம ேவெறார மாதியான நடதைத மைற. ேவணடெமனேற
ெசயயபபடடால அத உணைமயான பணிவலல.

ரமணன ேநர சீடரான லமண ஸவாமியம பணிவின
உயரைவபபறறி வலியறததகிறார. ஆதமானபதி ெபற பணிவ ஒனேற
ேபாதமானெதனறம சில சமயம கறியளளார. ஆனால பணிவ எனபத
"ஆதமாவின மனபாக மனம தனைனத தாழததிக ெகாளளதல" எனற
விவககிறார. எனைனப ெபாறததவைர இதேவ பணிவாகம.
உளளிரககம ஆதமாவினிடம எவவளவ மனம பணிநத விடடேதா
அநத அளவ நீ ஙகள பணிவளளவர. மறறவரகளிடம நீ ஙகள எவவாற
நடநத ெகாளகிறீ ரகள எனபதறகம இதறகம சமபநதம எதவமிலைல.
அடஙகிய மனததின ெவளிபபாடான உளளாரநத பணிவ இரககமாயின
ெவளிபபற நடதைதயிலம உணைமயான பணிவ ெதய வரம. பணிவ
எனபத அகஙகாரமினைம. அகஙகாரமினைம மனதைத அதன
மலமான ஆதமாவிடம அடஙகிவிடச ெசயவதால ெபறபபடம.

நான சமீபததில பதிபபிதத ரமண தரசனம எனற பததகததிலிரநத
சிறித ெசாலகிேறன. இத ரமணர வினயததின அவசியம பறறிப
ேபசியத. :-
"அழிவறற தனைமைய அளிககம பணிவ எனனம சகதி
கிைடததறகய சகதிகளில தைலயாயத. கலவி மறறம அத ேபானற
பணபகளால விைளயம ஒேர நனைம பணிவ ஒனேற எனபதால , அத
ஒனேற சாதககளின உணைமயான அணிகலன. அத மறற எலலா
நறபணபகளககம இரபபிடம. அதனால அத பனிதமான இைற
அரடெசலவமாகச சிறபபிககபபடகிறத. ெபாதவாக அறிஞரகளககப
ெபாரநதிய கணச சிததிரெமனறாலம கறிபபாக சாதககளகக
இனறியைமயாதத."

விநய பாவமினறி எவரம ெபரைம அைடவத இயலாத
ஒனறாைகயால , ஆனமிக மாரககதைதக கறிகேகாளாக
உைடயவரகளகெகனேற நியமிககபபடகிற ’யம’, நியம’ ேபானற எலலா
ஒழகக மைறகளம விநயதைதப ெபறவைதேய லகியமாகக
ெகாணடளளன. நிசசயமாக, ’பணிவ", அகஙகாரம அழிநததறகான
அறிகறி . இதனால தஙகளககப ெபாரததமான ஒழகக நியதியாக
’பணிவ’ சாதககளாேலெய சிறபபிககபபடகிறத.

ேமலம அரணாசலததில வசிபபவரகளகக எலலாவிதததிலம
இனறியைமயாதத. கடவள ஸவரபமான பிரமமா, விஷண, ேதவியம
கட பணிவடன தணிநத ேபாகம பணணிய பமி அரணாசலம.
அடஙகாதவரகைளககட பணியச ெசயயம சகதி அரணாசலததிறக
உளளதாதலால அரணாசலததில பணிவடன தாழநத ேபாகாதவரகள
ேவற எஙேகயம இநத ஈேடறறம பணைபப ெபறமாடடாரகள.
எலலாவறறிறகம ேமலான அநத ஈசன இைணயறற மிஞசபபடாமல
ஒளிரகிறான எனறால அத தாழநதவனககம தாழநதிரபபதனால தான.
பணிவ எனகினற ெதயவிகப பணப மறறம சதநதிரனான
இைறவனகேக அவசியம எனறால அததைகய சதநதிரமறற
சாதககளகக நிசசயமாக இனறியைமயாதத எனற வலியறததவம
ேவணடமா? ஆதலால தஙகள உளளடஙகிய வாழகைகயிலிரபபத
ேபால சாதககள ெவளி வாழகைகயிலம மழைமயான விநயதைதப
ெபறறிரகக ேவணடம. அடயாரகளகக மடடம பணிவ
அவசியெமனபதிலைல. இைறவனகேக அத பிரதேயகமான ஒர பணப.

இசசரககததின கைடசி பரராவில ரமணர கடவள கட தன சிறபைபத
தனத பணிவால ெபறகிறார எனற கறிபபிடகிறார. இநதக கரதைத
ேவற ஆசானகள ெவளியிடடைத நான கணடதிலைல. அளவறற
சகதியைடயவனாக இைறவைன நாம எலெலாரம கறபைன
ெசயகிேறாம. சிறித விசிததிரமான மைறயில ரமணர இைறவன
பிரபஞசததிேலேய மிகநத பணிவைடயவனாதலால தான, அவன
அபபதவிையப ெபறறாேன அனறி அவன சகதி வாயநதவன
எனபதாலலல. இைதப பறறி அவர கறிய கரததககளாவன :-

ஒரவரைடய மஹிைம அவர எவவளவ தாழைமயடன இரககிறாேரா
அநத அளவகக உயரம. பிரபஞசம மழதம வணஙகம அளவகக
இைறவன ெபரைம உைடததவனாக இரபபதன காரணம
ஏமாறறபபடட அடஙகிய ஆணவம ஒர ேபாதம எதிரபாராமல தைல
தககாத ஒர ேமனைம ெபாரநதிய பவயமான ஸதிதி ஆகம. எலலா
உயினஙகளககம எபேபாதம ேசைவ ெசயயம வைகயில மிகவம
பணிவடன நடபபதாலலலேவா உலக மழதம ெகாணடாடம
ஆராதைனகளகக இைறவன உததாகிறான? எலேலாடமம
தனைனேய கணட எலேலாைரயம வணஙகம பகதரகளிடமம பணிவ
காடட விநயததின உசசியிேலேய , தனைனவிட அதிக பணிவடன
இரபபத இயலாத ஒனெறனற நிைலயில இயலபாகேவ இரபபதால
இைறவனகக அநத உயரநத ஸதானம கிைடததத.

பணிெவனபத ஆணவமினைமேய அனறி இனிைமயாக சமகம ஏறகம
வைகயில நடநத ெகாளவதலல எனற பநதெகாளளவிலைல எனின
இைவெயலலாம விசிததிரமாகேவ ேதானறம. இைறவன இைறவனாக
இரககிறான. அதறகக காரணம மறறம ஆணவமறறவன, பரணமான
பணிவளளவன. சரவ வலலைமயளளவன எனேறா எலலாமறிநதவன
எனபதாேலா அலல..

ேகளவி : ரமண மஹரஷிகக ெபௗதிக கர எனற ஒரவரம இரநததிலைல.
அதாவத மனித வடவில.ெவளிேய கரைவ நாடாமல தம உளேளயளள
கரவான ஆதமாைவேய ேசரநதிரஙகள எனற அவர மககைள
ஊககபபடததினார எனபத சயா? மாறக ரமணன மனனிைலயில
ஆதமானபதி ெபறற அவரைடய ேநர சீடரான லமண ஸவாமிேயா,
ஆதம ஸாகாதகாரம ெபற ஒர மனித கர ேதைவ எனகிறாேர. இநத
மரணபடவத ேபானறளள கரததககைள விளகக மடயமா? இநத
பிரசிைனையப பறறின உஙகள சயான அனமானெமனன?

ேடவிட: ரமணரகக மனித உரவில கர இரநததிலைல. ஆனால
அரணாசலம எனற மைல தனனைடய கர எனற அவர
கறிபபிடடதணட. அவரைடய பகதி நிரமபிய பாடலில அரணாசலேம
அவரத கர, ஆனமா, மறறம இைறவெனனகிறார. ஆகேவ கர மனித
உரவில இலைல. எனறாலம அவரைடய கரவிறக ஒர ெபௗதிக
வடவம உணட. ஆதம அனபதி அைடய விரமபம ஒவெவாரவரககம
ஒர கர அவசியெமனற ரமணர ெசாலலியளளார.
இவவிஷயதைதப பறறி ேபசம ேபாத ஸாதகனகக அறிவடட அவன
மனேனறறதைத ேமறபாரைவயிட ஆனமா கரவின உரவில
காணபபடம எனற ரமணர ெசாலவத வழககம. அேத சமயம
உளளைறயம ஆனமாவம கரேவயாம. உளேள உைறயம ஆனமா -
அநத உளளைறயம கர மனதைதத தனககளேள ஒடககி அமமனம
ேவணடய அளவ மதிரசசி அைடநத பின , மனதைதப பரணமாக
கைரயச ெசயத விடவார. உளேள உைறயம கர, ெவளிேய உளள கர
இரவரேம அவேவைலையச ெசயத மடககத ேதைவப படவர. நீஙகள
லமண ஸவாமிைய ஆதமானபதிையப ெபற விரமபபவரகளகக
ஒர மனித கர அவசியமானெதனற ெசாலபவராகக கறிபபிடடரகள.
அபரவமாக சிலரகக உளேளயளள ஆனமா ஒனேற கரவாக இரநத
ஆனம எழசசிைய உரவாகக மடயெமனறம அவர
ெசாலலியிரபபதாகத ெதகிறத. ரமண மஹரஷிைய அவர இநத
வைகயில ேசரககிறார. ெபரமபானைமேயாரககப ெபௗதிக கர
ேதைவ எனகிறார. ரமணர பல சநதரபபஙகளில
ெசாலலியளளதிலிரநத இத ெபதம விததியாசபபடவதாக எனககத
ெதயவிலைல.

ெதனனிநதியாவின ைசவ சமயம மனற வைகயான ஆனமிக
நாடடமளளவரகைள விவககிறத. மிகப ெபதான மதல வரகதைதச
சாரநதவரகளகக பசததமினைமயாலம ஆனமிக ேமமபாடடறகத
தைடகள பல இரபபதாலம ஒர கர ேதைவயாக இரககம.
இரணடாவத வைகயினர இைத விட மிகக பசததமானவர. அறிவ
பகடட ஞான விளககம தரவதறக கர வடவில இைறவன
ேதானறவதால , இவரகள ஆதமானபதி ெபற மடயம. ைசவ
சமயததிறக தறேபாத ஓர அஙகமான நலகைளயம கைதகைளயம
தநதரளிய பல பராதன ைசவக கரவரகள இவவைகையச
சாரநதவர.மிக உயரநத வகைகயில தனனள இயஙகம ஆதமாவின
சகதியாேலேய ஆதம சாகாதகாரம ெபரம ஒர சில அபரவமான
ஆனமாககள உளளன.எனனைடய கரததில ஒர மனித கரவின
உதவியினறி ஆதம அனபதி ெபறககடயவரகளின எணணிகைக
மிகமிகக கைறவானத.

ேகளவி: தறகாலததில இைறவனிடேமா கரவிடேமா சரண அைடவத ெவக
அத. உஙகள வாழகைகயில பல மைற சரண அைடநேத தீ ர
ேவணடயிரநதத எனற நீ ஙகள கறியளளீ ரகள.உஙகள
வாழகைகயிலிரநத விதிகக அட பணியம உணரைவ விளககககடய
சில சமபவஙகைளக கற மடயமா?

ேடவிட: நம வாழகைக நம ைகயிலளளெதனறம , நமமைடய நலததிறகம
நமைமச சாரநேதான நலததிறகம நாேம ெபாறபெபனறம
நாெமலேலாரம நிைனககினேறாம. இைறவன தான உலகதைத
இயககபவன, எலலாேம அவன ெசயல எனற ஒர வாதததிறகாக
ஒபபகெகாளகிேறாம. ஆனாலம அதனால நாம திடடமிடதல, வழி
வகததல, ெசயல படதல ஆகியைவகைள நிறததவதிலைல.. சில
சமயம நமமால கடடபபடதத இயலாத ஒனைறக காணகிேறாம. சிறநத
மரததவ சிகிசைச இரநதம ஒர கழநைத பறற ேநாயால இறககப
ேபாைகயில - கடவைள நிைனதத ெதயவததின உதவிைய
நாடகிேறாம. இத சரணாகதி அலல. இத ெவறம , அதிகமாகச ெசயல
படதல. இத, வழககமாகச ெசயயககடய எலலா மைறகளம ேதாறற
பின ேவற பதிய உபாயதைதத ேதடவதாகம.

சரணைடதல ேவறானத. அத, நாளின ஒவெவார நிமிஷமம
இைறவேன இநத உலகதைத நடததிச ெசலகிறான எனறம அவன
ேதைவபபடட ேபாத ேதடகெகாளளம ஒர உபயான ஸாதனமலல
எனறம ஒபபகெகாளவத. சரண பகதல, நிைலைம ேவற விதமாக
இரகக ேவணடெமனற ேகடபதலல. எவவாறளளேதா அைத
ஏறறகெகாணத நனறி ெசலதததேல ஆகம. அத பலைல
கடததெகாணட இரககம கடைமயான ெபாறைமயமலல. இைறவன
நிரவாகதில , அத எததனைமததாயினம ஆனநததைத அனபவிபபத.

சமார 20 ஆணடகளகக மனப "Thank you God" எனற கிறிததவ
பததகதைதப படதேதன. அதிலிரநத அடபைட விஷயம எனனெவனில ,
தறேபாதளள நிைலைமககாகேவ ெதாடாரநத கடவளகக நனறி
ெசலதத ேவணடேமயனறி அத ேவற விதமாக இரகக ேவணடெமனற
விணணபபிககக கடாத. அதாவத உன வாழவில நடககம எலலா
பயஙகரமான சமபவஙகளககாகவம நனறி ெசலதத ேவணடம;
நைடெபறம நலல விஷயஙகளககாக மடடம நனறி கறவதலல எனற
ெபாரள. இத ெவறம வாய வாரதைதயாக மடடம இரககக கடாத.
"இைறவேன நனறி உமகக" எனற நனறியின ஜவலிபைப உணரம
வைர திரமபத திரமபத தனககத தாேன கறீ ெகாணடரகக ேவணடம.
இத நடககம ேபாத எதிரபாராத கறிபபிடாததகக விைளவகள
உணடாகம. உதாரணம ஒனற ெசாலகிேறன.

அபபததகததில ஒர ெபணைணப பறறி விவததிரநதத. அவள
கணவன ஒர கடகாரன. உளளர மாதா ேகாயிலில (church)
அமமனிதைனக கடப பழககததிலிரநத மீடகமபட இைறவைன
எலேலாரம ேவணடகெகாளவதறகாக அபெபண பிராரததைனக
கடடஙகைள ஏறபடததியிரநதாள. பயெனானறம இரககவிலைல.
பினப, (Thank you God) "இைறவா நனறி" எனபைதக ேகளவியறறாள.
"ேவற எநத உபாயமம பயனளிககவிலைல. நான இைத மயனற
பாரககிேறன" எனற எணணினாள. "என கனவாஇக கடகாரனாகச
ெசயததறக உனகக நனறி இைறவா" எனற தவஙகி, தன உள மனததில
உணைமயாகேவ நனறி உணரசசிையப ெபற ஆரமபிககம வைர
ெதாடாரநத ெசாலலிகெகாணடரநதாள. அதன பின சீககிரேம
தனனிசைசயாக அவள கணவன கடபபைத நிறததி விடடான. பினப
மதைவத ெதாடேவ இலைல.இத தான சரணைடதல. "
மனனிததகெகாளளஙகள இைறவா ஆனால உமைமவிட எனகக
நனறாகத ெதயம . ஆகேவ இவவிதம நடககமாற ெசயயஙகள " எனற
ெசாலவதலல. "உலகம உனனிசைச ேபால நடககிறத.அதறக நான
நனறி ெசாலகிேறன" எனற ஒபபகெகாளவதாகம.

உஙகள வாழகைகயிலம இத நடககம ெபாழத உஙகைளச சறறிலம
அதிசயஙகள ேபானறைவ நைட ெபற ஆரமபிககம. உஙகள
சரணாகதியின சகதி , உஙகள சயமான நனறி உணரசசி உஙகைளச
சறறிலம மாறறஙகைள ஏறபடததம. நான இைத மதலில
படததவடன :"இத விேநாதமாக உளளத,ஆனாலம நடககககடம
மயனற பாரககலாம" எனற நிைனதேதன. அசசமயம வியாபாரம
ெசயய மயனற ெகாணடரநத நானைகநத ேபரகளடன எனககப
பிரசைனகள இரநதன. தினமம ஞாபகம ஊடடயம கட அவரகள
ஒபபகெகாணடரநதபட ெசயலாறறவிலைல. "இநத ேவைலையச
ெசயயாததறகாக , Mr. X உஙகளகக நனறி; Mr.Y மனப நீ ஙகள வியாபார
விஷயமாக எனைன ஏமாறற மயனறதறகாக நனறி" எனற நான
ெசாலல ஆரமபிதேதன. சமார இரணட மணி ேநரம இவரகள பால
இறதியில அழததமான நனறி உணரசசி உணடாகம வைர இவவாற
ெசயேதன. அவரகள உரவம மனதில ேதானறியேபாத
அவரகளளளளால நான அனபவிதத ஏமாறறஙகள என நிைனவகக
வரவிலல. அவரகள பால நனறிையயம, அவரகைள ஏறறகெகாளளம
எணணதைதயேம நான உணரநேதன.

மற நாள காைல நான ேவைலககச ெசனற ெபாழத இவரகள
எலேலாரம எனககாகக காததகெகாணடரநதனர. வழககமாக நான
தான அவரகைளத ேதடச ெசனற அவரகள கறம ெநாணடச
சாகககைளக ேகடக ேவணடயிரநதத. அவரகள எலேலாரம
பனனைகயடன இரநதனர. நான பல நாடகளாக அவரகைளத
ெதாநதரவ ெசயத ேகடடகெகாணடரநத எலலா ேவைலகைளயம
ெசயத மடததிரநதனர. அனபடன ஏறறகெகாளளம சகதிகக இத ஒர
அதிசயிககததகக சானற. ":ெசயைக-ெசயைக" எனற உலகததில
எலேலாைரயம ேபால நான இனனம கடடணடளேளன. ஆனால நான
தவறாகக கணிதத ெசயலகள அடகக மடயாத கழபபதைத ஏறபடததம
ேபாத பிரசைனையத தீ ரகக "நான ஏதாவத ெசயய ேவணடம" எனற என
எணணதைத விடதத, நான உணடாககிய கழபபஙகலககாக கடவளகக
நனறி கற ஆரமபிபேபன. மிகவம சிககலான பிரசைனையயம
தீ ரபபதறக அேனகமாக இவவாற சில நிமிடஙகேள ேபாதமானதாக
இரககம.

நான பதினாற வயதினனாக இரககம ேபாத ஒர வித விமான மலம
ஆகயததில ஊரநத ெசலலம (glide) மைறையக கறறக
ெகாளளலாேனன. மதல மைற ெசலததம ேபாத , கரவிகைள
ைகயாளைகயில, விமானம அஙகம இஙகம ஆடெகாணடரநதத.
ஏெனனறால இயநதிரததின சிறிய ஏறற இறககததிறகம நான
பிரதிபலிததகெகாணட, அலலத அதிகமாகேவ கவனிததச
ெசயலபடடக ெகாணடரநேதன. இறதியில, ெசாலலிக ெகாடபபவர ,
ஓடடம கரவிகைள எனனிடமிரநத எடததெகாணட "இைதக கவனி"
எனற விமானதைத ஒர நிைலயான ஓடடததில ெசலததி கரவிகைள
ைமயமான இடததில நிைலயாக ைவதத விடடார. விமானம, அதிரேவ
இலலாமல, கரவிகள ேமல யார ைககளம இலலாமல தாேன பறநதத.
எனனைடய எலலா மயறசிகளம விமானததின இயலபான பறககம
சகதிைய எதிரததக ெகாணடரநதத! நம எலேலாரெடௗய
வாழகைகயம இத ேபாலேவ தான. நாம ஏேதா ெசயய ேவணடெமனற
நிைனபபில விடாபபிடயாக இரககிேறாம. ஆனால நாம
ெசயவெதலலாம பிரசைனகைளேய உரவாகககினறன.

வாழகைகையச ெசலததம ெபாறிைள விடட என ைககைள எடதத
விடட இைறவைனேய என வாழகைகைய ஓடடமாற ெசயயக
கறறகெகாணடதாக நான ெசாலலவிலைல. பிரசைனகள(எலலாம
நாேன ஏறபடததிெகாணடைவ) திடெரனற ேதானறம ேபாத ,
ேவடகைகயாக இைவ எலலம ஞாபகததிறக வரம. உதாரணமாக,
இர வாரஙகளகக மன, சிறிதம தீ ரவ காண மடயாத ேபானறிரநத ,
ஒர பிரசரம பறறிய நாடகததின நடவில மாடடகெகாணேடன. த மிகப
ெபய கழபபமாகி , சமபநதபபடடவரகளடன நான ேபசக கட
மயலவிலைல. மாறக ரமணன சமாதிககச ெசனற
எழதியவறைற அதன எதில ைவதத எனன நடநதெதனற
விவதேதன. அநநாடகததிறகாக அவரகக நனறி ெசலததிவிடட ,
"இத உஙகள ெபாறபப; எனனைடயதலல." எனறம ெசானேனன.
இைதச ெசாலலம ேபாத நான கணகைள மடக ெகாணேடன. நான
கணகைளத திறநத ேபாத ஒர பைழய நணபர அஙக சாகெலட கலநத
பிஸகடடகைள எனககக ெகாடகக ைவததக ெகாணடரநதார. இதறக
மன இத எபேபாதம நடககாத ஒனற. நான அைத ரமணன
பிரசாதமாக எடததகெகாணேடன. பினப அனற ஐநேத நிமிடஙகளில
அபபிரசைன தீரவைடநதத. ஆதததவரகள எலேலாரம ( மதல நாள
மாறறமடயாத எதிரபைபத ெதவிததவரகள) ஒனற ேசர , நலல
விதமாக ெவக சீககிரமாக ேவைல பரததியாயிறற.

ேகளவி: நீஙகள கறிய உதாரணஙகளிலிரநத , (எலலா உதாரணஙகளம
விரமபததகக மடவகளகக வழி காடடன). நாம விரமபம
விதமாகேவ காயஙகள நடகக ேவணடமாயினகடவளிடம விடட
விடம இநத தநதிரதைதப பினபறறலாெமனற, ஒர ேவைள,தவறாக
மடவ ெசயயலாெமனற நான நிைனககிேறன. நீஙகள கறிபபிடடத அத
அலல தான. நீ ஙகள விவதத அநநிைலயில எநத விதததில
எணணீ யத நடககெமனற ேதரநெதடககம உைம உணைமயாகேவ
கிைடயாத. ச தான?

ேடவிட: ஆம. எபபட நடககினறேதா அதறகாக நனறியடன இரபபத தான
கறிகேகாள. அத நாம விரமபவைதப ெபறவதறகான தநதிரம அனற.
நடபபன நனறாக இரபபின அத தானாகக கிைடதத ஒர பகக பயன,
சரணாகதியின மககிய ேநாககம அத அலல. சரணாகதிேய நமத
ேநாககம ; அதேவ மடவாகம. சரணைடதைலப பறறி வினவிய ஒர
பகதரகக ரமணர அளிதத இர பதிலகைள நான படததக
காடடகிேறன. Day by day with Bhagavan எனற பததகததில 1940களில
ேதவராஜ மதலியாரால கறிதத ைவககபடடைவ.

ேகளவி: பரண சரணாகதிகக, ேமாகததிறகம இைறவனககாகவம கட
ஆைசபபடக கடாத எனபத அவசியமா?

ேடவிட: பரண சரணாகதிகக உனகெகனற ஒர விரபபமம கிைடயாத எனபத
அவசியம ேதைவப படகிறத. இைறவன எைதக ெகாடபபினம நீ
திரபதி அைடய ேவணடம. அபபடெயனறால உனகெகனற ஆைசகேள
இலலாைம.

ேகளவி: பநத ெகாணேடன. அதனால எனன மயறசிகளால சரணாகதிைய
நிைறேவறற மடயெமனற ெதநத ெகாளள விரமபகிேறன.

ேடவிட: இரணட வழிகள உளளன. ஒனற, "நான" எனபதின மலஸதானதைத
ெதநத ெகாளள மயனற அதில லயிதத விடவத. மறெறானற "நான
தனியாக ஏதம ெசயய மடயாத. இைறவன ஒரவேன சகதி
வாயநதவன. அவைனப பபரணமாக சரணைடவதனறி ேவற கதி
ஒனறம எனககிலைல" எனற உணரவத. இநத மைறயினபட சிறித
சிறிதாக இைறவன ஒரவேன உளன, அகநைத ஒர கணககிலைல;
எனற திட நமபிகைக ஏறபடம. இர வழிகளம ஒேர இலகைக ேநாககிச
ெசலவன. பபரண சரணாகதி "ஞானம". "ேமாகம" எனபனவறறிறக
ேவற ெபயரகள.

மதல பதிலில ரமணர, இைறவன அளிததவறைற திரபதியடன
ஏறற, நமத வாழகைக ேவற விதமாக அைமவதறகான எநதத தனி
விரபபமம இனறி இரபபேத உணைமயான சரணாகதி எனகிறார.
இரணடாவத பதிலில, இநத இலகைக ேநாககி நிதானமாகச ெசலலலாம
எனகிறார. யாராலம தம எணணஙகள, கரததககள, விரபபஙகள
மறறம ெபாறபபகைள உடேன தறநத விட மடயாெதனற.
ரமணரககத ெதநதிரநதத. அதனால படபபடயாகச ெசயல படமாற
தம பகதரகைள ஊககப படததினாெரனற நான நிைனககிேறன.
நமமைடயத எனற நாம நமபம மிகச சிறிய ெபாறபபகளில சிலவறைற
இைறவனிடம விடடவிடவெதனற சரண பகம பாைதயில அட
ைவககலாம. அவறைறச சவர இைறவன நிைறேவறறிவிடடான
எனறணரநததம அவர ேமல நமபிகைக வளரநத, நம வாழகைகைய
ேமலம ேமலம அவடாம ஒபபைடகக ைதயம ெபறேவாம நான
ேமறகறிய விவரஙகள சரணாகதியின இநதக கடடதைதச ேசரநதைவ.

சில சமயம, ரமணர பகதரகைள, தஙகள எலலா பிரசைனகைளயம
தமமிடம விடடவிடமாற ஊககபபடததினார. அதாவத, அவறைறப
பறறி அவடம விவதத விடட பினப மறநதவிடமபட. அவர
எபேபாதம கறம உரவகம- ரயில பிரயாணி ஒரவன தன சைமையக
கீேழ ைவததவிடத ஓயவைடவைத விடதத மடைடையத தன தைல
ேமேலேய தான ைவததக ெகாளேவன எனற பிடவாதமாக இரபபத
ேபால எனபத. இதன கரதத எனனெவனின, இைறவன இநத
உலகதைத நடததி, அதன ெசயலகைளயம பிரசைனகைளயம
கவனிததக ெகாளகிறான. நம தைல மீத அபபிரசைனகளில
சிலவறைறச சமபபதால நாம அனாவசியமான தனபதைத நமமீேத
திணிததகெகாளகிேறாம. இநதப பமியில நம வாழகைக எனற ரயிைல
இைறவன ஓடடகிறான எனற ரமணர ெசாலகிறார. இைறவன நாம
ேபாக ேவணடய இடததிறக அைழததச ெசலகிறான எனறணரநத
தைலயிடாமல , சகமாக அமரநத ெகாணட பயணிககலாம. அலலத,
நாம தான எலலாவறறிறகம ெபாறபபானவரகள எனற எணணி, நற
பவணட கனதைதத தைலயில சமநத ெகாணட ரயிலின
உடபாைதகளில ேமலம கீழமாக உலவலாம. அத நம விரபபம!!

பகதரகள தஙகள தனபஙகைள ரமணடம ஒபபவிததத
இைறவனிடம சரண பகநதத ேபாலததான. அேத ெதயவிகச சகதிகக
அவரகள அடபணிநதனர. அேத சகதியின உயிரளள அவதாரதைத
அவரகள சரணைடநதனர. இவவிஷயதைதக கறிதத ரமணர
கறிபபிடடளளைவ இைவ:- நான தறேபாத எழதிகெகாணடளள
பததகததிலிரநத எடககபபடடன. ஒவெவார வாககியமம
மரகனாரால   
10
  தமிழப பாககள வடவததில மதலில பதிவ
ெசயயபபடடத.

1. ஒர சககரவரததியின கழநைதகள ேபால என பகதரகள
அபமிதமாக மகிழசசியில திைளககத தகதியளளவரகள.

2. உலக நாடகதைத விடதத உனனளளைறயம ஆனமாைவதேதட.
உளளைறநத நான உனைன ஒர தீஙகம அணகாவணணம
காபபாறறேவன.

3. விசாரததின மலம உளளைறயம எனைன அறிவாயானால
அநநிைலயில உலகதைதப பறறின கவைல உனககிராத.

4. எககம சமசாரம எனனம ெகாடய ேநாய தீ ரவதறக சயான மைற
உன எலலாச சைமகைளயம எனனிடம ஒபபைடதத விடதல.

5. உன அனாவசியமான கவைலகள மடவைடய அரைளேய
பரணமாக நமபம தீ ரசெசயலால உன சைமகள என ேமல
ைவககபபடடன எனற நிசசயபபடததிகெகாள.

6. உன ெபாறபபககைள சமபரணமாக எனனிடம ஒபபைடததால நான
அைவ எனனைடயைவ எனற ஏறறகெகாணட நிரவகிபேபன.

7. எலலாச சைமகைளயம தாஙகதல என ெபாறபெபனறான பின
உனககக கவைலகள எதறகாக?

8. எனனிடம உன உடல, ெபாரள, ஆவிைய எபேபாேதா
எனனைடயெதனக ெகாடததவிடடாய. பின எதறகாக இனனம

10
ரமணன சீடரகளில மிகவம மதிககபடடவரம, ெநரஙகியவரம ஆவர, அவரத
உணரசசி பரவமான வாழகைக வரலாற, ேடவிடன, பததகமான, The Power of Presence- Part
Two வில உளலத
இவறைற "நான", "எனத" எனற கரதி உனைன அவறறடன
சமபநதபபடததிக ெகாளகிறாய?

9. உன இதயததள என அரைள நாட. உன இரைள அகறறி ஒளிையக
காடடேவன. இத என ெபாறபப.

"பகவானின உறதி ெமாழிகள" எனற நான தைலபபிடட பிவில
இபபாடலகள வரகினறன. பகதரகள பரணமாக அவடம சரணைடநத
ேபாத அவரகள வாழகைகைய அவரகளககாகச சமாளிபபதில மிகக
மகிழசசி அைடநதார. ஏறததாழ எலேலாரேம, தன வாழகைகப
ெபாறபெபனனம சைமைய ரமணடம விடடவிடடால பிரசைனகள
கைறநதன அலலத பரணமாகத தீ ரநத விடடன எனற பநத
ெகாணடனர.

கரவானவர மககியமாக உணைமகைளப ேபாதிககவம, தனத
சிஷயரகளகக அரள பயவம, தனனிடம வரம பககவபபடட
ஆனமாககளகக ேமாகம அளிபபதறகேம இரககினறார. ஆனால
பகதரகளின வாழகைக விவகாரஙகைள அவரகைள விடச சிறநத
மைறயில நிரவகிககம நலல உபெசயலம அவரகக உணட.

ேகளவி: மானிட வடவில, பறறறற தனைமகக ஒர சிறநத உதாரணமாக
ரமணர இரநதார. ஆனால அவரகக ஒனறின ேமல பறற எனற
உணடானால அத அரணாசலெமனற ெசாலலபபடகிறத. சிற வயதில
அரணாசலதைத அைடநதவர அஙகிரநத ஏன அகலேவயிலைல எனற
உஙகளால விளகக மடயமா?

ேடவிட: அதைனப பறறிய கறிபபகள கிைடதத காலம ெதாடட அரணசலம ஒர
ஆனமிகக காநதககல ெபானறிரநதளளத. கைறநதத 1500 ஆணடகள
அலலத அதறகம ேமலாகேவ பல சாதககளம ேயாகிகளம ஆனமிக
நாடடமளளவரகளம அரணாசலததின அைழபைப
உணரநதளளாரகள. இனம பயாத ஒர சகதி மககைள ஆகரஷிதத
இஙேகேய இரகக ைவககினறத. இைத ேநாககின இநத இடததின
ஆகரஷணதைத உணரநதவர மிகவம ெபயர ெபறற அணைமக காலதத
ஞானியான ரமண மஹரஷியாவர. அவர மிகச சிறியவனாக இரநத
ேபாத அரணாசலம எனற ெசால இைறவைனக கறிககம அலலத
ெதயவிகம நிைறநதத எனற உளளணரவ அவரகக இரநதத.
ஆனால அேத சமயம அவர ேநல ெசனற காணககடய ஒடெமனற
அவரககத ெதயவிலைல. இைளஞராகம வைர அவர இைதத
ெதநதெகாளள விலைல. தனத பதினாறாவத வயதில ஆதமானபதி
ெபறற சில வாரஙகளககப பினனர அவர வீ டைட விடட ெவளிேயறி
அரணாசலதைத அைடநத தனத வாழநாள மழவதம அஙகிரநதார.

ஏன இநத இடம? அவரகக அதேவ அவரைடய பிதா, கர ,
ெதயவமான சிவன. ஒர மைல இவவாெறலலாம இரகக
மடயெமனபத அதிசயமாகத ேதானறம. ஆனால அரணாசலதைத
இககணேணாடடததில பாரததத ரமணர மடடமலல. சில
நறறாணடகளகக மன அவவைரசசாரநத கர நமசிவாயெரனற பகழ
மிகக மஹான எழதியத இத தான.:

"ஆனமிக அறியாைம எனற இரைவத தரததம மைல
பகதரகளகக உணைம ஞானததின விளககாய விளஙகம மைல
ேபரறிவாய உர எடதத மைல, ெவறம நாேயன எனனிடம
தநைத தாய சதகரவாய வநத மைல ,அணணாமைல"

அணணாமைல எனபத அமமைலகக உளளல வழஙகம தமிழப
ெபயர. பல நறறாணடகளகக மன எழதபபடட அரணாசல
பராணெமனற தமிழ நல இநத இடததின பனிததைதப பறறி ெசாலவத
இத தான:-. மதலில அஙகிரநதவரகளிலிரநத , ெதாடரநத இனற
வைர, அரணாசலதைத எணணஙகளில இரததிக ெகாளவதன மலம,
அதன பகைழ அனெபாட ேபசவதனால, அைதபபறறிக ேகடபதால, பினப
அைதக கணணாறக காண வரவதால, மைலையச சறறி நடநத
தயைமயடன பிரதகிணம  
11
    ெசயவதால, அஙக வாழவதால,
உணைமையக கைடபபிடததக ெகாணட இரபபதால, அதன அகனற நீர
நிைலகளில களிபபதால, ெசமைமயான ெசயலகைளச ெசயத
ெகாணடரபபதால, ஆலயததில பனித ேசைவகைளப பவதால ,
அசசடெராளியின பாதஙகளில வணஙகவதால, நிரநதரமான அழிவறற
மகதி நிைலைய அைடநதவரகள எணணறறவர. அத தான இநத
ஸதலததின பாரமபயம. அரணாசலம தன வரலாற மழவதம
ஆரவமளள சாதகரகைள ஆகரஷிதத மகதி அளிததளளத. ஆனாலம
அதிசயமாக, இநதியாவிலம கட யாரம சயாக அறியாத
ஒனறாயளளத.

அரணாசலம சிவனின அவதாரமாகேவ எபேபாதம மதிககபபடடளளத.
அவனைடய அைடயாளமான பிரநிதியாகேவா அலலத அவனைடய
உைறவிடமாகேவா அலல. மைலேய சிவனைடய பபரண சகதியம
அதிகாரமமளள ஒர லிஙகம. இபபடததான ேகாடகணககான
ெதனனிநதியரகள நமபகிறாரகள. அவரகள நமபிகைக ஆதககபபடட,

11
ஒர பனிதமான உரைவேயா , ேகாயிைலேயா சறறி , எபேபாதம அதைனத தன
வலபபககமாகேவ இரககச ெசயதெகாணட வலம வரவத பிரதகிணம எனபபடம
மைலயின சகதிேய தஙகள ஆனம மகதிககக காரணமாயிரநதெதனற
கறிசெசனற பல ெபரைம மிகக மஹானகளால நிரபிககபபடதளளத.
ரமண மஹரஷி அவரகளள ஒரவர. அரணாசலேம அவரைடய கர
எனறம அரணாசலேம ஆதமானபதிையப ெபற ஏதவாயிரநதத
எனறம மிகவம தீ ரமானமாக ெதவிததிரநதார. இவவாறிரகக, தன
எஞசிய வாழநாைள அவர அதனரகில ஏன கழிககககடாத?

ரமணர இமமைலைய தீவிரமாகேவ ேநசிததார. அதைனக கறிதத
பரவசததின வரமைபத ெதாடம வைகயிலான பகதிப பாடலகைள
எழதினார. அவர அஙக வாழநத ஐமபதத நானக ஆணடகளிலம
மைலயடவாரததிலிரநத ஒர ைமலகக ேமல ேபாவதறக அவைர ஒர
ேபாதம இணஙகச ெசயய மடயவிலைல.

ேகளவி: அரணாசலம எவவாற அததைகய சகதி வாயநத இடமாயிறற?
நறறககணககான ஆணடகளாக அஙக வநத அதைன
வணஙகிகெகாணடரநத யாததிகரகளாலா?

ேடவிட: எனைன ேயாசிகக ைவககம ேகளவி இத. ஆனால எனனிடம அதறக
விைடயிலைல. ரமணர தனத பாடல ஒனறில , "மனித
அறிவகெகலலாம எடடாமல அத ெசயல படம மைற மரமமானத"
எனகிறார. சநேதகமினறி அதன சகதிைய அவர பநத ெகாணடார.
ஆனால அவடம அதறக விளககம எதவம இரநததாக எனககத
ெதயவிலைல.

பல ஆணடகளகக மன லமணஸவாமி மைலையப பறறி
பினவரமாற கறியைதக ேகடேடன. "நான அரணாசலதைத உறற
ேநாககம ேபாத ஞானததின சநநிதானததில நான இரபபைத
அறிகிேறன. பகவானின சமீபததிலிரககம ேபாத நான உணரநத அேத
சகதி அமமைலயிலிரநதம ெவளிபபடகினறத". இததைகய சகதி
பகதரகளின பிராரததைன மறறம பைஜகள பலவறறிலிரநதம ெசரநத
கவிநத ஒனற எனற நான நிைனககவிலைல.உணைமயில இத
மறறிலம எதிரவிதமானத. மைலயிலிரநத ெவளிபபடம சகதிைய
ஒரவித உணரசசி பரவமான மைறயில அறிவதால மககள இஙக
வழிபட வரகிறாரகள’. லமணஸவாமி எதிரபாராத இடஙகளில
ஆனமிக சகதியிரபபைத உணரநததாகத ெதகிறத. அவைரச சலபமாக
ெநரஙக மடநத நாடகளில , அவர தன இரபபிடததிலிரநத
ெசனறெகாணடரநத ேபாத, சில இடஙகள, விலஙககள, மரஙகள,
மறறம உயிரறற ெபாரடகளிலிரநதம கட சிறிய அளவில ஆனமிக
சகதிைய உணரநததாக அவர ெசாலவதணட. இததைகய
ெவளிபபாடகைள உணரநத ெகாளளம தனித திறைம அவரகக
இரநதத ேபாலம. ஆயினம அரணாசலம எனற மைலயிலிரநத
வீ சிகெகாணடரநதெதனற அவர உணரநத சகதியடன ஒபபிடம ேபாத
அைவ மிகக கைறேவ. அவரம, ரமணரம , மறறம இஙக
ஈரககபபடட பல ஏைனய மஹானகளம ேவற எநத இடததிலம
காணபபடாத அளவ இநத மைல ஆனம சகதிையப பரபபிக
ெகாணடரபபைத உணரநதனர. ஆறாம நறறாணடல இஙக வநத பகழ
ெபறற தமிழக கரவராம ஞானசமபநதர தன பாடலகள ஒனறில
இமமைலைய "ஞானததிரள" எனற வரணிததளளார. அவவரணைன
எனககப பிடததமான ஒனற. அத சிவன தனைன ஒர பிரகாசமான -
ஒளிபபிழமபான தண உரவிலிரநத, தஙகள ெதாழைககக அததைண
கண கசாத உரவம ேவணடய பகதரகள ெபாரடட ஒர மைல
வடவமாகச சரககிக ெகாணடனர. எனற அரணாசலதைதப பறறிய
பிரபல பராணக கைதைய எதிெராலிககினறத. சமபவஙகளின இநதக
கறைறத ெதாடரநத ேநாககம ேபாத, மதலிலிரநத ஒளி ஸதமபம
எனற உரவம மறாதிரநத விடடாலம சிவ ஞானததின திரணட
ஆனமிக ஒளி இனனம அஙகளளத. அமமைலயினினறம ெவளிபபடம
சகதி மிகவம தீ கணமாகவம பயபகதி ஊடடவதாகவம உளளதால
ரமணைரப ேபானற மஹானகள கட வியபப ேமேலாஙக அைதப பாரதத
வணணம உளளனர.

லமணஸவாமி, பனனிரணட ஆணடகளகக மன
அரணாசலததிறக வாசம ெசயய வநத ேபாத மதலில மைலைய
ேநாககி ஒர ஜனனலம இலலாத அைறயில இரநதார. பககதத
ஜனனலகள ஒனறிலிரநத மைலயின ேமறகத திைசயின
அடவாரததிலிரநத ெவளிேய ெதநத கறகளின சிற பாகம மடடேம
காண மடநதத. ஆனாலம அதேவ அவரகக அதிகமாக இரநதத.
அவர அநத ஜனனலின அரகமரநத மைலயின அநதச சிறிய பகதிைய
ஒர பரவச நிைலயில மனிககணககாக ேநாககிக ெகாணடரபபாெரனற
சாரதமமா ெசாலவாரகள. தன கர ரமணரகக ேநரநதத ேபால
மைலயினினறம ெவளிபபடட சகதியானத அவர கவனதைத ஈரததத
தனனிேம தஙக ைவததகெகாணடத.

ஒர மைற அரணாசலதைதப பறறிய தன பாடலகள ஒனறில
ரமணர எழதினார:

"நான ஒர பதினதைதக கணட ெகாணேடன! உயிரகளின வழிகாடடயான
இமமைல தனைனச சிறிேதனம நிைனபபவரகளின இயககதைத
நிறததிவிடம; தனனிடம ேநரககேநர ஈரதத தனைனப ேபால
அைசவறறிரககமாற ெசயயம இவவாற பபககவபபடததிய
ஆனமாைவ உடெகாளள!! இத எனன அதிசயம!!!"

நான ஒர மைலெயனனம வடவதைதததான பாரததக
ெகாணடரககிேறன எனற நமபமபட ஏமாறறவதறக, ’மனம’ எனற
ஒனறிலலாதேபாத, அரணாசலததின சகதி , ேவற எஙேகயம பாரபபத
மிகக கடனமாகி விடம அளவகக, நம கவனதைதத தன பால ெபரம
அளவிறகக கவரநத விடம.

நான ஒர மைற லமணஸவாமியின ெபாத தசனம ஒனறின
ேபாத மககள உடகாரவதறகான ஏறபாடகைளச ெசயத
ெகாணடரநேதன. அவரைடய நாறகாலிைய , மைலைய ேநாககமாற
ைவததிரநேதன. சாரதாமமா நான ெசயதைதப பாரததச சிதத விடத
"அைத அஙக ைவததால அவர யாைரயம பாரகக மாடடார. மழ
ேநரமம மைலையப பாரததகெகாணேட தான இரபபார. வரம
ஜனஙகைள அவர பாரகக ேவணடெமனறால அவர நாறகாலிைய
மைலயின எதிரப பறம ேநாககமாற ேபாடஙகள. அபேபாத அவர
கவனத தைடகள ஏதம இரககாத.

ஒர மைற நான அவைர "இமமைல எபபட ஞானம ெபறறத?" எனற
ேகடேடன. ேகடடத விசிததிரமான ேகளவி ேபாலளளத. ஆனால ேவற
விதமாக அைமபபதறக எனககத ெதயவிலைல.. ஒர திடமான
கரஙகல திரடசி இவவாற ஒர ஆனமாவின சகதிையப பரபபிக
ெகாணடளளத.. எபபட அவவாறாயிறற? அவர தனககத
ெதயாெதனறம, ஊகிகக மடயாெதனறம ெசானனார. அதன சகதிைய
நிசசயமாக உணரநதார. ஆனால அத எவவாற உணடாயிறெறனபைத
விளககக கடய எநத வரலாற பறறியம ேயாசிகக மடயவிலைல.

இரணெடார சமேயாசிதமான ேகளவிகைள , அதாவத, "ஞான விளககம
ெபறற யாராவத இமமைலயின வடவதைத எடதத அலலத ஏேதா
ஒர விதததில இமமைலயாகேவ நினற விடடாரா?" எனற ேகடட
ேபாத, அவர அதறகம , நான அளிதத மறற எலலா ேயாசைனகளககம
"இலைல" எனறார. இறதியின ரமணர கறிபபிடட"அத ெசயல படம
விதம விநைத மிககத. மனித பததிகக அபபாறபடடத"" எனனம அேத
விமரசனததிறக வநதைடநேதாம.

அதறக மனபளள வாககியம , "காணபாய, உணரவறறத ேபால அஙேக
நிறகினறத" எனபதாகம. சதாரண மககள, மனததின பிடயில
உளளவரகள. இமமைலையப பாரதத உணரவறற கறகைளக
காணகிறாரகள. உணைமயான பாரைவயளளவரகள, இஙக வநத
பாரதத சிவஞானெமனற கதிர வீ சைச உணரகிறாரகள.

ேகளவி: பனிதமான அரணாசலதைதச சறறி, மடயம ேபாெதலலாம
பிரதகிணம ெசயயமபட ரமண மஹரஷி ஊககவிததாெரனபத
உணைமயா? இமமாதியான ெசயலகைளப பநதைரபபத அவர
ெபாதவாகப ேபாதிதத "அைசவறறிரதத"லடன சிறித
ஒவவாமலளளத, அலலவா? இநத பிரதகிணததின
மககியததவதைதயம விளகக மடயமா?

ேடவிட: ஆரதர ஆஸபரணின மைனவி லஸியா ஆஸபரண சமார 25
ஆணடகளகக மனப "The Mountain Path" எனற பததிைகயில
சவாரசயமான கரதெதானைற எழதினார. அறிவைர ேவணடெமனற
மதலில அவைரக ேகடடால ஒழிய , ரமணர யாரககம எநத
ஆனமிகப பயிறசியம ெசயயச ெசானனதிலைல. ஆயினம இநத
நியதிகக ஒர விலகக இரநதத. பல மைற மககைள , அவரகள
ேவணடமா ேவணடாமா எனற ேகடடரககாவிடனம மைலையச சறறி
நடககம பட ஊககவிததார. ரமணர அைசயாதிரததைலப பறறிப
ேபசிய ேபாத , தைரயில சலனமறற வீ றறிரபபைதக கறிககவிலைல.
மாறாக, அவர மனததின நிசசலனதைதப பறறிக கறினார. இததைகய
அைமதிைய அைடவதறக ஒர மாரககமாக அரணாசலததின
பிரதகிணதைதப பநதைரததார. பிரதகிணம ெசயயம ேபாத
நமைமப பறறிக ெகாளளம ஒர வித "நடநத ெகாணடரககம சமாதி"
ையப பறறி ரமணர ெசானன விவரதைத கஞச ஸவாமி பதிவ
ெசயதளளார. இைவ பநதெகாளள மடயாதைவ.. ரமணரம அத
எபபட, ஏன நடககிறெதனற விளககவிலைல. நமபிகைக
இலலாதவரகள , பிரதகிணததின பயைனப பறறிய சநேதகஙகள அகல
அவைர அணகி அைதப பறறிக ேதடடால, அவர "மயனற பார" எனற
ெசாலவார. ஒர பிரதகிணம ெசயதவரகள எபேபாதம அைத ரசிதத ,
விைரவில மறபடயம ெசயய விரமபவாரகெளனற தன நீ ணட கால
அனபவததில கணடறிநதார. மைலையச சறறி சில மைற வநதவடன
பலர தமகக நனைம நலகியெதனற நமபதெதாடஙகவர. அறிவ
பரவமான விளககததினால விட அனபவததால நமபிகைக ெபறறனர.
ரமணர பிரதகிணம ெசயய மககைள அனபபிய ேபாத, தனனைடய
சய கரவடன சில மணி ேநரம அவரகள ெதாடரப ெகாளவதறகாக
அனபபினார. அடவாரதைதச சறறி நடககம ேபாத ஒரவன
அதனைடய பிரமமாணடதைத எபேபாதம உணரநத ெகாணேட
இரககிறான. அைதசசறறி ஒரவன நடககம ேபாத மாறிகெகாணேட
வரம மைலயின வடவதைத உணரவதால, மிகவம சகதி வாயநத
ெதயவிக வடவததின மீத அவன கவனதைதச ெசலததகிறான.
அதெதயவிக உரவினடன மனம ெதாடரப ெகாணடவடன,
அவவரவததின சகதியம அரளம ெபரக ஆரமபிககினறத,
அமமைலயின சகதிகக தனைன இழககம ேபாத.! இத தான மககைள
ெமௗனமாககி விடகினறத.

இமமைலயின சகதி, ஒரவன இநத மைல ெதயவிகமானெதனற
நமபகிறானா இலைலயா எனபைதப ெபாறததலல எனற ரமணர
ேபாதிததார எனபைதயம நான ெசாலல ேவணடம. ரமணர இத ஒர
ெநரபப ேபானறெதனறார. நமபினாலம இலலாவிடடாலம அைத
அணகினவர சடபபடவார எனறார.

ேகளவி: உஙகைளபபறறி --எலலாவறைறயம விடடவிலகி இளவயதிேலேய
திரவணணாமைலகக வரவதறக கறிபபாகக
காரணமாயிரநதெதனன? இநத மாறறததிறக வழி வகதத சறறச
சழநிைல, உஙகள மனநிைல மறறம சமபவஙகள கறிதத சிலவறைற
எஙகளடன பகிரநத ெகாளள மடயமா?

ேடவிட: ேமலநாடடல பிரசரமாகியிரநத ரமணைரப பறறிய சில
பததகஙகளில ஒனறிைனப படதத மதன மதலில 1974ஆம ஆணட
அவரைடய ேபாதைனகைளத ெதநத ெகாணேடன. இபபததகதைத
சில மணி ேநரஙகளில நான படதேதன. உடேன உலகதைதப பறறிய
என எலலா கரததககளம மாறறமைடநதன. நான மனனேர என
மைளயில ேசமிதத ைவததிரநத பல விஷய ஞானஙகளடன
ேசரததவிடக கடய ெவறம ஒர பதிய ெசயதியாக அத இலைல. நான
எனைனபபறறியம எனைனச சறறிலம இரநத உலைகபபறறியம
ைவததிரநத கரததககைள அடேயாட மாறறிய ஒர உயிேராடடமளள
ெசயதி அனபபதல ேபானறத அத. ேபாதைனகைளப பறறி நிைனததப
பாரககேவா, அைவ உணைமதானா எனற உறதிபபடததிகெகாளளேவா
ேதைவ இரககவிலைல. அவறைறப படதத உடேனேய
அவறறிலலளள உணைமைய நான பநத ெகாணேடன. அத, ெவறம
ஒர வைகததான நமபிகைககைள மாறறி ேவற நமபிகககைள
அைமபபத ேபானறிரககவிலைல. எபெபாழதம சறசறபபாகவம
ஆராயநத ெகாணடம உளள ஒர மனம மிக உயரநத ஒளியின
சகதியால அடேயாட அடஙகிவிடட ஒர நிகழசசி!. ரமணைர நான
கணட பிடபபதறக சில மாதஙகளகக மனபிரநேத நான பல ஆனமிக
பததகஙகைள வாஙகிப படததிரநேதன. அதிலிரநத விஷயஙகள என
ஞாபகததில இரநதன. ஆனால எதவம எனைன உணைமயில
பாதிககவிலைல .ரமண மஹரஷியின ெசாறகைள நான மதல
மைறயாகப படதத ேபாத என மனம நினேறவிடடத. நான
ஆராயவைதயம ஆனமிகப பததகஙகைளப படபபைதயம
நிறததிவிடேடன. அவவாரதைதகளகக என மனதைத அடககககடய
சகதியிரநதத. அவவாரதைதகைள நான சீரதககிப பாரதத அைவ
சயானைவ தான எனற தீரமானிககவிலைல. அவவாரதைதகேள
ேநேர எனனள ெசனற, ஆராயம என மனததின ஓடடதைத நிறததி,
"இத தான உணைம" எனற நிசசயதைத உளளடககிய அைமதியான
நிைலையக ெகாடததத.

சில மாதஙகளககப பிறக கலாசாைலைய விடட நீ ஙகி ஐரலாநதிறக
தியானம ெசயவதறகாகச ெசனேறன. ெதாைல தரததிலிரநததாலம
மலிவான இடமாதலாலம ேமறக ஐரலாநைத ேதரநெதடதேதன. நான
ெசயதெகாணடரநத எலலாவறறிலமிரநதம, நான பழகிக
ெகாணடரநத எலேலாடமிரநதம ஒர பரணமான மாறறம
ேவணடெமனற விரமபிேனன. என வாழகைகயில கவிததிரநத
அறபமான எலலாவறைறயம ஒழிததவிட நிைனதேதன. லிெமக
எனற இடததில (யாராவத ெதநத ெகாளள விரமபினால) சமார
ஒனபத மாதஙகள என உணைவ நாேன பயிர ெசயதெகாணடம,
தியானம ெசயதெகாணடம நான தனியாக இரநேதன. அதன பிறக
வீ டடன உைமயாளரகக வீ ட திரமப ேவணடயிரநததால அைத விட
ேவணடயதாயிறற. மீணடம அடதத வஸநத காலததின ேபாத
ஐரலாநதககத திரமபி விடலாம எனற நிைனதத தறகாலிகமாக
பனிககாலததின ேபாத இஸராயில நாடடறகச ெசனேறன. மறபடயம
ஐரலாநதில கடேயற மன ஏன இநதியாவிறக ஒர விைரவான சிற
பயணம ெசனற வரககடாத எனற எணணம எழநதத. சில
வாரஙகளகக இஙக வரவெதனற தீரமானிதேதன.

வாரஙகள மாதஙகளாயின. பினப மாதஙகள வரடஙகளாக மாறின. 26
வரடஙகளககப பினனம நான இஙேகேய இரககினேறன. நான
ரமணன சமாதிைய வலம வரம ேபாத அநத மககியமான கணம
வநதத. அத 1976இல இரநதிரகக ேவணடம. நான "வீ ட" திரமப மன
இனனம எததைன நாடகள இஙகிரகக மடயெமனற
ேயாசிததகெகாணடரநேதன. நான நடநதெகாணடரககம ேபாேத
திடெரனற எனகக எலலாம பநதத. "நான வீ டடறகப ேபாக
ேவணடயதிலைல.இத தான வீ ட. நான ஏறெகனேவ வீ டடல தான
உளேளன" பதிதாக அறிநத இவவணைம எனைன நடநத ெகாணடரநத
பாைதயில நிறததிவிடடத. நான நடபபைத நிறததிேனன. திடெரனற
ேபனபததாலம நிமமதியாலம நிரபபபபடேடன.எனனள ஏேதா ஒனற,
நான உடலால, ஆனமாவால, உணரசசியால வீ டைட
அைடநதவிடேடெனனற உணரததியத. பிநத ேபாகம அலலத பிய
ேவணடயிரககெமனற எணணம பினப எழேவ இலைல.

ேகளவி: அரணாசலததிறகம உஙகளககமளள உறவ எததைகயத? நீ ஙகள
இஙேக இரநத சமார மபபத ஆணடகளில இநத மைல உஙகைள
எவவாற பாதிததத எனபைதச சறற விவகக மடயமா?

ேடவிட: நான ரமணரககாகவம அவர ேபாதைனகளககாகவம இஙக
வநேதன. அவர வாழநத உபேதசம ெசயத இடததில இரகக
ேவணடெமனற மடடம விரமபிேனன. எனைன இஙக ேசரததவிடடத
அரணாசலததின சகதியாயிரககம எனற பினனர உணரநேதன. ஸாத
ஓம எனற ரமணன அடயாரகளில ஒரவர அரணாசலதைதபபறறி ,
நீ ணட கயிறறால பசைவக கடடயிரககம கமபததிறக அைத ஒபபிடட
அழகான பாடல ஒனைற எழதினார. பச, கமபதைதச சறறிச சறறி வநத,
ஒவெவார சறறின ேபாதம கயிறறின நீ ளதைதக கைறததகெகாணேட
வரகிறத. இறதியில, அத கமபததின சமீபததில வநத எஙகம நகர
மடயாமல நினறவிடகிறாத. சில சமயம நான இபபடததான
உணரகிேறன. இநத மைல எனைன இஙேக இழததளளத; என
மைளககயிறைற , நான ேவற எஙகம ெசலல மடயாமல, அதன ேமல
அழநதிகெகாணடரபபத ேபால உணரம வைர, அஙகலம
அஙகலமாகச சரஙகச ெசயதளளத.. ஆனால இத இனபகரமான ஒர
சிைறபபடதததல. நான அைத ரஸிககினேறன. ேவற எஙேகயம ெசனற
இரகக எனகக விரபபமிலைல.

அரணாசலதைத நான ஒர மலபெபாரளாக-- ரமணர அவரத
சீடரகள மடடமனறி கடநத 1500 ஆணடகளில இஙக வாழநதிரநத மறற
ஞானிகள மதலாேனாைரயம உளளடககிய பரமபைரயின சகதி வாயநத
உறபததி ஸதானமாக நான காணகிேறன. இவரகளால
கவரசசியறகிேறன. ஆனால ஏெனனற ெசாலலத
ெதயவிலைல.அரணாசலததின சகதிகக இவரகள வடகாலகளாய
இரபபதால இரககலாம. எனைனப ெபாறதத வைர அரணாசலம,
ெபௗதிக உரவிலளள ெதயவிக சகதி."நீஙகள ஏன உஙகள ெயௗவன
கால வாழகைகைய ெதனனிநதியாவிலளள இமமைலயினரேக
கழிபபைதத ேதரநெதடததீ ரகள?" எனற நீஙகள ேகடக
விரமபினீ ரகளானால, மதலில நான ெசாலவத ேதரநெதடததல என
வசமிரநதத எனற நான நிைனககவிலைல ,. என கடடபபாடடறகம
மீறிய ஒர சகதியால நான ஈரககபபடேடன.". ேமலம நான
ெசாலலலாம,-"ஏன நான இைறவனின சநநிதானததில எனத நாடகைளக
கழிபபைதத ேதரநெதடககக கடாத?" ஏெனனறால இமமைல இதேவ
தான எனற நான ஒபபகெகாணேட ஆகேவணடம.

மாேலாக: ேடவிட! உமமடன இநத ெநரஙகிய உைரயாடைலச ெசயதத மிக
மகிழசசிையத தரகிறத. உஙகள ஆழநத நணணறிைவப பகிரநத
ெகாணடதறகம, தஙகள ேநரதைத ஒதககித தநத தயாளததிறகம
மிகவம நனறிக கடன படடரககினேறன. எஙகள எலேலார சாரபாகவம
மனமாரநத நனறி!!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->