ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Gallinula chloropus

Haematopus ostralegus

Charadrius dubius

Charadrius hiaticula

Himantopus himantopus

Arenaria interpres

Gallinago gallinago

Calidris minuta

Tringa glareola

Actitis hypoleucos

Larus argentatus

Larus fuscus

Larus ridibundus

Larus minutus

Larus melanocephalus

Anas querquedula

Aythya ferina

Tadorna tadorna

Mergus serrator

Sterna hirundo

Chlidonias leucopterus

Chlidonias hybrida

Sterna albifrons

Podiceps cristatus

Podiceps nigricollis

Phalacrocorax carbo

Phalacrocorax aristotelis

Ardea cinerea

Egretta garzetta

Ardeola ralloides

Saxicola torquata

Saxicola rubetra

Phoenicurus ochruros

Luscinia megarhynchos

Erithacus rubecula

Oenanthe oenanthe

Troglodytes troglodytes

Turdus iliacus

Turdus merula

Acrocephalus schoenobaenus

Sylvia communis

Sylvia melanocephala

Phylloscopus collybita

Muscicapa striata

Buteo Buteo

Falco tinnunculus

Lanius senator

Phoenicurus phoenicurus

Oenanthe hispanica

Lanius collurio

Emberiza cirlus

Emberiza hortulana

Emberiza cia

Emberiza citrinella

Emberiza calandra

Fringilla coelebs

Serinus serinus

Carduelis chloris

Carduelis carduelis

Carduelis cannabina

Passer domesticus

Passer hispaniolensis

Anthus campestris

Alauda arvensis

Calandrella brachydactyla

Galerida cristata

Motacilla flava

Motacilla cinerea

Motacilla alba

Anthus pratensis

Sturnus vulgaris

Pica pica

Corvus (corone) cornix

Upupa epops

Streptopelia turtur

Streptopelia decaocto

Apus apus

Apus melba

Hirundo daurica

Hirundo rustica

Delichon urbica

Alcedo atthis