********HOME
View Today's Posts
View New Posts
Member List
Calendar
Help
TERMS OF USE

Tamil Sex Stories Porn (pics) Download Forum > Tamil Sex Stories - தமிழ் ெஸக்ஸ்
ஸ்ோடோரீஸ் > Tamil Sex Stories
> கோமப் போடம் ெசோன்ன வோத்தியோர்!! கோமக் கைத

BOLLYWOOD NUDE ACTRESSES

HOLLYWOOD NUDE ACTRESSES

Threaded Mode | Linear Mode
ககககக ககககக கககககக கககககககககக!! ககககக ககக
07-12-2011, 06:57 PM (This post was last modified: 07-12-2011 06:58 PM by Kavita.)
Post: #1
Kavita
Posting Freak

ககககக ககககக கககககக கககககககககக!! ககககக ககக

Posts: 1,576
Joined: May 2011
Reputation: 0

அதிரடியோன இந்த கோம கைதைய அனுப்பியவர்: இன்போ!
தீபோ ோதர்வு எழுதிக் ெகோண்டிருந்தோள். அன்று கணிதத்ோதர்வு.
அைனவருக்கும் வினோத்தோள் ெகோடுக்கப்பட்டது. அவள் கணிதத்தில் ெகோஞ்சம்
‘வீக்’. இது வைர எழுதிய ோதர்வுகளில் நோற்பது மோர்க்ைக தோண்டியதில்ைல.
இன்று அவள் எழுதுகின்றது முக்கியமோன ோதர்வோனதோல், அவளுக்குள் தோன்
போஸ் ஆவோோளோ என்ற பயம். ஆகோவ அன்று கோைலயில், தீப்ெபட்டி அளவிலோன
ஒரு சின்ன துண்டு கோகிதத்தில் சில கணித சூூத்திரங்கைள எழுதி தன்
கோலுைறக்குள் மைறத்து ைவத்திருந்தோள். ோதர்ைவ கண்கோணித்து
ெகோண்டிருந்த ஆசிரியர் போண்டியன், தன்னுைடய ோமைஜயில் அமர்ந்ததும்,
ெமதுவோக அந்த பிட்டுத் தோைள எடுத்து தன் வினோத்தோளினடிோய ைவத்துக்
ெகோண்டோள்.
stu
அந்த அழகோன பிகர், தன்னுைடய தைலைய பரீட்ைச தோளின் ோமல் கவிழ்த்தி
மும்முரமோய் எழுதிக்ெகோண்டிருக்க, தனக்கு பின்னோல் வந்து
நின்றுெகோண்டிருந்த போண்டியன் சோைர கவனிக்கவில்ைல. திடீெரன ஒரு ைக
வந்து அந்த துண்டுத்தோைள எடுக்க, அவளுைடய கண்கள் அச்சத்தோல் அகல
விரிந்தது.
“பரீட்ைச முடிந்தும், என்ைன வந்து போர்” என்ற போண்டியன் அந்த துண்டு
சீட்டுடன் கடந்து ெசன்றோர். சுற்றி இருந்த மோணவர்கள் எவரும் இைத
கவனிக்க கூூட இல்ைல. கண் இைமக்கும் ோநரத்திற்குள் எல்லோம் நடந்து
முடிந்திருந்தது.
பரீட்ைச முடிந்து அைனவரும் ெவளிோய ெசன்றதும், தீபோ போண்டியன் சோரின்
அைறயில் நின்று ெகோண்டிருந்தோள்.
“சோரி சோர். ெதரியோமல் ெசஞ்சுட்ோடன்….. இந்த ஒரு தடைவ என்ைன
விட்டுவிடுங்கள் ப்ளீஸ்..”
“நீ என்ன ெசஞ்ச? புரியும்படி ெசோல்” என்று அதட்டினோர் போண்டியன்.
“நோன் பரிட்ைசயில் பிட் அடித்து விட்ோடன் சோர்.. என்ைன மன்னித்து
விடுங்கள்”
“நீ என் கணிதத் ோதர்வில் பிட் அடித்தோய்… இல்ைலயோ தீபோ?”
“ஆமோ” என்றோள் ெமல்லிய குரலில்.
போண்டியன் உடோன தன் ோமைஜயில் உள்ள டிரோயைர திறந்து ஒரு சின்ன
வோக்ோமைன எடுத்தோர். அதில் உள்ள ோகசட்ைட ரிைவன்டு ெசய்து பின் PLAY
பட்டைன அழுத்தினோர். தீபோவின் தன் தவைற ஒப்புக்ெகோண்ட குரல் அந்த
அைற எங்கும் ஒலித்தது.

இைத ோயோசிக்ைகயில் ோலசோக தைல வலித்தது. அைத ெதோடர்ந்து அங்கு நடந்த உைரயோடைல அவள் சற்றும் விரும்பவில்ைல. வோர்த்ைதகள் ெதோண்ைட வைரக்கும் வந்து அங்ோகோய சிக்கி ெகோண்டது.” தீபோவோல் அந்த ோநரத்தில் ெதளிவோக சிந்திக்க முடியவில்ைல. ஒருோவைள மற்ற ஆண்கைள ோபோல ோவறு எதுவும் எதிர்போர்கிறோோரோ என்ற எண்ணம் ோதோன்றியது. தீபோவின் எண்ணெமல்லோம் தோன் எப்படி இந்த சிக்கலோன நிைலைமயில் மோட்டிக்ெகோண்ோடோம் என்று. தோன் ஏோதோ ெபரிய ஆபத்தில் சிக்கி ெகோண்டதோக அவள் உள்ளுணர்வு கூூறியது. “நோன் இந்த பிட்டுத் தோைளயும். பின் கிளோசிோலோய இன்ெனோரு வருஷம் படிக்க ோவண்டி இருக்கும்” ஒரு நீண்ட ெபருமூூச்சுடன் ெதோடர்ந்தோர் போண்டியன். நோன் உனக்கு தனிவகுப்புகள் (டியுசன்) எடுக்க ோபோகிோறன்.” “உன் தவறுக்கு பரிகோரம் ஒன்று இருக்கிறது. நோன் ெசோல்லுகிறபடி எல்லோம் நீ நடந்தோல் உனக்கு இந்த பரிட்ைசயில் 80 மோர்க் ோபோட்டு போஸ் ஆக்குோவன். அைத பதிவு ெசஞ்ெசங்க சோர்?” தீபோ ோகட்டோள். தீபோவுக்கு அந்த ோபச்சு சரியோகபடவில்ைல. “அவர் தனிவகுப்பு எடுப்பதோக தோன் கூூறினோர்” என்று தன் மனோதோடு ெசோல்லி ெகோண்டோள். ஆனோல் போண்டியன் தன்ைன எதற்கு சந்திக்க விரும்புகிறோர் என்று அவளுக்கு புரியவில்ைல. “எனக்கு ெகோஞ்சம் அவகோசம் ெகோடுங்கள்.. அங்க உன்ோனோட அப்போ அம்மோைவ கூூப்பிடுோவோம். தீபோ!” மிரட்டினோர் போண்டியன். அவளுக்கு என்ன ெசோல்வெதன்ோற ெதரியவில்ைல. அவர்கள் வந்ததும் நீ பிட் அடித்த விஷயத்ைத ெசோல்லி உனக்கு கணிதத்தில் முட்ைட மோர்க் ெகோடுக்க முடியும். ோயோசித்து ெசோல்கிோறன்” என்று கூூற நிைனத்தவள் ெவறுமோன தைலைய மட்டும் ஆட்டினோள். “உனக்கு ெரண்டு சோய்ஸ் தருகிோறன். நோன் இனிோமல் தினமும் கடினமோக படித்து அடுத்த ோதர்வில் நல்ல மதிப்ெபண்கள் ெபற்றோல் போண்டியன் என்ைன விட்டு விடுவோோரோ என்று நிைனத்தோள். “ஆனோலும் அவருக்கு அப்படி ஒரு ோகவலமோன புத்தி இருக்கவும் ெசய்யலோம்” என்று ஒரு எண்ணமும் வரத்தோன் ெசய்தது. போண்டியன் புன்னைகத்தோர். tape-ஐயும் எடுத்துகிட்டு ோநோர தைலைம ஆசிரியர் அைறக்கு ோபோகலோம். “இல்ைலெயன்றோல்………. . “ஆதோரம்…! நீ பிட் அடித்ததற்கு” என்றோர் மகிழ்ச்சியோக. நீ இன்று மோைல ஸ்கூூல் விட்டதும் என்னுைடய அைறக்கு வந்துவிடு. “ஏன்ன். ***** மணி துளிகள் ோவகோவகமோக கடந்து ெகோண்டிருந்தது.உடோன தீபோவுக்கு ோமலும் பயம் ெதோற்றிெகோண்டது. முடிவு உன் ைகயில் தோன் இருக்கிறது.

. யோரோவது வந்து ெதோந்தரவு ெசய்து ெகோண்டிருப்போர்கள்” என்றோர்.. நோன் ஒன்றும் உன்ைன கடித்து தின்றுவிட மோட்ோடன்” என்று ோகலியோக சிரித்தபடி தன் ைகைய அவைள ோநோக்கி நீட்டினோர். இல்ைல ஓடிப் ோபோய்விடலோமோ’ என்று ோதோன்றியது அவளுக்கு. “எங்ோக அந்த அழகோன உன்னுைடய சிரிப்ைப ஒரு தடைவ கோட்டு போர்ோபோம்” என்று கிண்டல் . முகத்தில் அச்சத்ோதோடும் போண்டியைன ோநோக்கி நடந்தோள். முன்னந்தைலயில் பளபளெவன்று வழுக்ைகோயோடு இருந்தோர். அவள் கோல்கள் போண்டியனின் அைறைய ோநோக்கி நடந்து ெகோண்டிருந்தது. “கதைவ சோத்திவிடு.போண்டியன் M. தீபோ அைசயோமல் அவர் முகத்ைதோய உற்றுப் போர்த்துக் ெகோண்டு நின்றோள். “அைமதியோக இரு. “கடவுோள. மோணவர் அைனவரும் தம்தம் வீட்டுக்குச் ெசன்று விட்டனர். M. போண்டியன் பருமனோக.Phil. அவர் தன் போர்ைவயோல் தன்ைன தீண்டுவைதப் ோபோல உணர்ந்த தீபோவின் உடல் ோகோபத்தோல் அதிர்ந்தது. போண்டியன் தன் கண்களோல் அவைள ோமோலயும் கீோழயும் போர்த்தோர். கதைவ ோலசோக தள்ளி போண்டியன் உள்ோள இருக்கிறோரோ என்று எட்டி போர்த்தோள். “ஆஹ். போண்டியன்!” என்று தனக்குத்தோோன ெசோல்லி ெகோண்டோர். “இவர் ோபோய்… எப்படி தவறோக நடந்து ெகோள்ள முடியும்?. கதவின் ோமல் ஒரு பலைக “திரு.. கதவு ோலசோக திறந்திருந்தது.” ஏோதோ ெசோல்ல முயன்று ோதோற்றுப்ோபோன தீபோ தைல குனிந்தோள். “ஏன் உம்ெமன்று முகத்ைத ைவத்திருக்கிறோய்.. “ஆ… தீபோ! உள்ோள வோ” என்று புன்சிரிப்புடன் கூூவினோர். அவருக்கு தன் அப்போவின் வயது இருக்கும். கணித ஆசிரியர்” என்று ெகோட்ைட எழுத்தில் கூூறியது. அவள் ெமளனமோக திரும்பி கதைவ சோத்தி தோளிட்டோள். தன் விரல்களோல் அவள் நோடிைய ெதோட்டு நிமிர்த்திய போண்டியன். ஆனோலும் ோவறு வழியின்றி போண்டியனின் அருோக ெசன்று அவர் ைகக்குள் தன் சின்னக்ைகைய ைவத்தோள்.. “நீ அழகோக இருக்கிறோய்.” அந்தச் சமயத்தில் போண்டியனின் ோதோற்றோம அவளுக்கு அசிங்கமோகத் ோதோன்றியது. அவள் கூூந்தலில் இருந்து வந்த ெசன்ட் வோசைன போண்டியனின் நோசிைய துைளத்தது. அந்த அழகிய இளம்ெபண் தன் அைறக்குள் நுைழவைத கண்களுக்குள் வோங்கி ரசித்தவோோற. “ெபோறுைமயோக இரு.Sc. வரோண்டோ அைமதியோக இருந்தது.. தீபோ” என்று ெமல்லிய குரலில் கூூறினோர்.அன்று மோைல… நோன்கு மணி. தீபோ தன் அச்சத்ைத மைறத்து சிரிக்க முயன்றோள். ஒரு சிறிய நடுக்கத்துடனும். தன் நோற்கோலியில் ோமைஜயின் பின்போக அமர்ந்திருந்த போண்டியன் தைலைய உயர்த்தி போர்த்தோர். இவள் இவ்வுளவு அழகோக இருக்கிறோோள” என்று தனக்குள்ளோக நிைனத்து ெகோண்டோர். ெகோஞ்சம் சிரிோயன்… ” என்றபடி அவள் கண்களுக்குள் கூூர்ைமயோக ோநோக்கினோர். “இங்ோக கிட்ோட வோ தீபோ. ‘இங்ோக நிற்பதோ. ஏன் பதற்றமோக இருக்கிறோய்” என்ற போண்டியன்.

. இல்ைல புலிையப் ோபோல ஒழ்க்கவும் ெசய்வோள்!” என்று மனத்திற்குள் எண்ணி சிரித்து ெகோண்டோர் போண்டியன். தீபோவின் கண்கள் ோகோபத்தோல் சிவந்தன. அவள் முகம் இறுக்கமோகி பல்ைல கடித்து ெகோண்டோள். அவர் ஒரு நிமிடம் வைரக்கும் தன் கண்களோல் அவள் அழைக அப்படிோய பருகினோர். “உன் வைளவுகள் மிகவும் அற்புதமோக இருக்கிறது” என்ற போண்டியன் ெவடுக்ெகன்ன தன் ைகைய அவள் போவோைடக்குள் விட்டோர்! என்ன நடக்கிறது என்று தீபோ நிதோனிப்பதற்குள். நீ இதுவைரக்கும் அங்ோக ெதோட்டோத இல்ைலயோ என்ன?” அன்று அவைள .” என்று முணுமுணுத்தோர். India Want Sex 07-12-2011. “ஏன் இப்படி கத்துற தீபோ. jetti “ஏய்ய்…. ோவண்டோம்ம்ம்…” பயத்தோலும் அவமோனத்தோலும் கத்தினோள் தீபோ. 06:58 PM Post: #2 Kavita Posting Freak Posts: 1. தன் கோல் விரல்களில் எம்பி நின்று போண்டியனின் ைகைய தவிர்க்க முயன்றோள். ஆனோல் தன் வலிய ைகைய அவளது உள்ளந்ெதோைடக்குள் நுைழத்து. “ஐோயோ…. அவளுைடய மிருதுவோன ெதோைடகளுக்கு இைடோய கோணப்பட்ட இனிய ெவப்பத்தில் ெசோக்கின போண்டியன். தன் இருக்ைகயில் சோய்ந்தவோோர. அவள் ோவண்டோெவறுப்போக சிரிக்க முயன்றோள். நிறுத்த்து…” என்று குமிறிய தீபோ. மறு ைகயோல் அவள் இடுப்ைப பற்றி அவைள ஆடோமல் நிறுத்தினோர்.ெசய்தோர். அந்த இரும்பு பிடியிலிருந்து தீபோவோல் நகர முடியவில்ைல. இரண்டு விரல்கைள அவள் சுரங்கத்துக்கு ோநோர ைவத்து அழுத்தினோர்.576 Joined: May 2011 Reputation: 0 RE: ககககக ககககக கககககக கககககககககக!! ககககக ககக “ோகோபம் வந்தோல் இவள் ஒரு புலிையப் ோபோல சண்ைட ோபோடுவோள் ோபோல…… இல்ைல. அவள் கணித ஆசிரியரின் ‘ைக’ அவளது ெபண்ைம பிரோதசத்ைத ஜட்டியினுோோட ோேே ோ ோமலும் கீழுமோய் தடவிக் ெகோண்டிருந்தது! “நல்லோ இருக்கு தீபோ.

! ஆமோவோ?. மறுநிமிஷம் அழுகிற சின்னப் பிள்ைளையப் ோபோோல நடந்து ெகோள்கிறோள்” என்று சலித்து ெகோண்டோர் போண்டியன். “சரி … நீ ைடம் ோவஸ்ட் பண்ணுகிறோய்” என்ற போண்டியன். ஒவ்ெவோரு முைற போண்டியன் தீபோைவ போர்க்கும் ோபோதும் அவள் தன் முகத்ைத திருப்பிக் ெகோள்வோள். சீக்கிரமோக ோமட்டருக்கு ோபோக ோவண்டும் என்று எண்ணிய போண்டியனின் ைககள் அவள் ஜட்டியின் எலோஸ்டிக்ைக ோதடிக் கண்டுபிடித்தது. “நீ ைக அடித்திருக்கயோ. ெவடுக்ெகன ஒோர இழுப்பில் அவளது ஜட்டிைய அவிழ்த்தோர். அழக்கூூடோது என்று தன்ைன அடக்கி ெகோண்டோள்.அைமதிப்படுத்தினோர் போண்டியன். அவளின் ெகட்டியோன சைதைய பிைசந்தவோோர அவருைடய ைக. இல்ைலயோ?” தீபோவின் கண்கள் இப்ெபோழுது குளமோகியது. அவளுைடய ெவல்ெவட் ஜட்டிக்கு ோநோர ெசன்றது. “இல்ைல… நோன்ன்…” என்றோள் அழுகிற குரலில்.?” என்று பிரிந்த அவளுைடய உதடுகளோல் ோமலும் ோபச வோர்த்ைதகள் வரவில்ைல. வோர்த்ைதகள் வரவில்ைல.. போண்டியன் சுவரில் ெதோங்கிய கடிகோரத்ைத போர்த்தோர். “என்ைன போர்த்து ோபசு தீபோ…. “ரிலோக்ஸ் பண்ணு தீபோ. . தீபோவுக்கு இப்ோபோது அழுைக வருவது ோபோல் இருந்தது. அவள் முகம் ெவட்கத்தோல் நிரம்பி இருந்தது. தோன் ெபரிய ெபண். விருப்பமில்லோமல் போண்டியைன போர்த்தோள். இன்னும் நிைறய ோநரம் இருக்கிறது.. “இது என்ன. “இந்தப் ெபண்களின் மனைத புரிந்துெகோள்வது எவ்வுளவு கஷ்டமப்போ! ஒரு நிமிஷம் கர்வத்ோதோடு தன் அழகோல் ஆண்கைள அைலய ைவக்கிறோள். ஆனோல் எல்லோம் ெகோஞ்சம் ெமதுவோக ோபோய்க் ெகோண்டிருகிறது. கைடசியோக தன்ைன போர்க்கும்படி போண்டியன் அவளுக்கு கட்டைளயிட ோவண்டியதோயிற்று. “என்னனனது…. “நீ சுய இன்பம் ெபற்றிருக்கிறோயோ? அல்லது ெசக்ஸ் உறவு ைவத்திருக்ைகயோ தீபோ?” “இல்ைல..” என்று அவமோனத்துடனும் ெவட்கத்துடனும் தைலகுனிந்தோள். நோலைர என்றது. நீ ஏன் இப்படி ெடன்ஷனோ இருக்கிறன்னு எனக்கு புரியல” என்ற போண்டியன் அவள் ெதோைடயிலுள்ள தைசகைள மசோஜ் ெசய்தோர். தீபோ?” என்று சோதோரணமோக ோகட்ட போண்டியைன அதிர்ச்சியுடன் போர்த்தோள் தீபோ. அவளுைடய கண்களில் பயமும் குழப்பமும் ெதரிந்தது. தீபோ கண்ணு அழலோமோ?” என்ற போண்டியன் அவைள தன்ைன ோநோக்கி திருப்பினோர். நோன்ன்….

ஆனோல் நிைலைம அங்ோக எப்போவோ எல்ைல மீறிவிட்டது.. அந்த பிரோவின் கீோழ அவளுைடய நோபி வழுவழுப்போக ெவள்ைளயோக தடவோதோன்றும்படி இருந்தது.“கோைலத் தூூக்கு தீபோ. தன் சட்ைட பட்டன்கைள ஒவ்ெவோன்றோக அவிழ்த்துக் ெகோண்டிருந்த போண்டியைன போர்த்தபின் மீண்டும் சுயநிைனவிற்கு வந்தோள்.576 Joined: May 2011 Reputation: 0 . ஒரு கோைல தூூக்கியதில் நிைல தடுமோறின அவளின் ைககள் தோனோக போண்டியனின் ோதோைள பற்றியது. “என்ன்ன. இப்ெபோழுது தீபோ ெவறும் பிரோவுடன் தன் கணித ஆசிரியரின் முன்போக நின்று ெகோண்டிருந்தோள். 06:59 PM Post: #3 Kavita Posting Freak RE: ககககக ககககக கககககக கககககககககக!! ககககக ககக Posts: 1. எல்லோம் பிரைம ோபோல இருந்தது. அதற்கும் சற்று கீோழ போண்டியன் கண்ட கோட்சி அவைர மூூச்சிைரக்க ைவத்தது. இது ஒரு ெகட்ட கனவோக இருக்குோமோ என்று ஒருகணம் எண்ணினோள். பின் தன் ஆசிரியர் போண்டியைன போர்த்தோள். “இந்தக் கோைலயும் தூூக்கு” என்ற போண்டியனின் வோர்த்ைதகள் மனதின் தூூரத்தில் எங்ோகோ ோகட்பது ோபோல இருந்தது. ஆனோல் போண்டியன் இப்ெபோழுது அவைள போர்க்க மறுத்தோர். ஏெனன்றோல் அவருைடய கண்கள் ோவறு எங்ோகோயோ இருந்தது. தன் போவோைட நழுவி தன் குதிகோலினருோக விழுவைத ெசயற்ைகயோக போர்த்தோள். ஒன்றும் ோபசோமல் தன் கோல்கைள தூூக்கி அந்த ஜட்டிைய எடுக்க உதவின தீபோவுக்கு எைதயும் நம்ப முடியவில்ைல.?” என்று ெபருமூூச்சுவிட்டவள். தோன் தன் கணித ஆசிரியரின் முன்போக ஜட்டியில்லோமல் நிற்கிோறோம் என்பைத நம்ப முடியவில்ைல அவளுக்கு. இைத ெவளிோய எடுத்துடுோவோம்” எல்லோம் ோவகமோக நடந்திருந்தது. India Want Sex 07-12-2011. அவருைடய கண்கள் அவளின் முக்ோகோண வடிவத் தங்கச் சுரங்கத்தின் ோமல் பதிந்திருந்தது.

நோன் உனக்கு வலிக்கோதபடி ெசய்கிோறன்” என்று ெசோல்லிவிட்டு அவளுைடய மிருதுவோன புண்ைடைய பிைசந்தோர்.“ஆஹ்.. பதிைனந்து வயதில் அவளுக்கு அங்ோக சுருள் சுருளோக முடி விட்டிருந்தது. “ப்ளீஸ். போண்டியன் ஒன்றும் ெசோல்லவில்ைல. திரும்பி நின்று ெகோண்டோள் .” என்று வலித்தது அவளுக்கு. “ப்ளீஸ் சோர்…. போண்டியனுக்கு அப்ெபோழுோத அந்த புதருக்குள் ைகைய விட்டு பிைசய ோவண்டும் என்ற ெவறி ஏற்பட்டது. என்று அவள் குண்டிைய பிடித்து அவைள தன் பக்கமோக திருப்பினோர். பின் தன் ெதோைடகளோல் தன் புண்ைடைய மூூடிக்ெகோண்டோள்.. ெவட்கப்படக் கூூடோது!” என்று அவள் புட்டத்ைத ெசல்லமோக கிள்ளினோர். அவள் தன் கோல்கைள ஒன்றோக அழுத்தி அைத மூூடி. எங்ோக அவள் ஓடிப் ோபோய்விடுவோோளோ என்று அஞ்சிய போண்டியன் அவளுைடய இைடைய தன் ஒரு ைகயோல் ெகட்டியோக பற்றினோர்.. இப்ோபோ ைகைய எடு” என்று அவள் புட்டத்தில் ஒரு அைற விட்டோர் போண்டியன். “நோன் ஏற்ெகனோவ ெசோன்ன மோதிரி.. அது உருண்ைடயோக ெவள்ைள ெவள்ோலெரன மோமிசப் பந்தோக இருந்தது. தன் அடுத்த ைகயோல் அவளுைடய புட்டத்ைத பிைசந்தோர். தன் ைககைள தன் மன்மத ோமட்டினின்று நீக்கினோள். அது மிகவும் அருைமயோக இருந்தது. “விர்ர்ர்…. நீ நல்ல பிகர் தீபோ! உன்ைன மோதிரி ெபண்கள் தங்கள் உடம்ைப குறித்து ெபருைமப்பட ோவண்டும். இப்ோபோ திரும்பு. ஆனோலும் ெபோறுைமயோக ெசயல்பட ோவண்டும் என்று தன்ைன அடக்கிக் ெகோண்டோர். தங்கக்கட்டி” என்ற போண்டியன் அைத அப்படிோய ெமய்மறந்து போர்த்தோர். “ெவட்கப்படோோத ெசல்லம்…” என்ற போண்டியன். ோவண்டோம் சோர். “ைகைய எடு தீபோ!!” இப்ெபோழுது கத்தினோர் போண்டியன். நீ ஆடோமல் அைசயோமல் நிற்க ோவண்டும். அவளுைடய குண்டிச் சிவந்து ோபோனது. என்ைன விட்டு விடுங்கள்” என்று ெகஞ்சிய தீபோ தன் இரு ைககளோலும் தன் ‘பூூ’ைவ மைறத்துக் ெகோண்டோள். ஆனோலும் அவ்வுளவு அடர்த்தி என்று ெசோல்ல முடியோது. நோன் இைதச் ெசய்ய முடியோது” என்று அழுதோள் தீபோ. அந்த போல் நிறக்குண்டியின் இைடோய உள்ள பள்ளத்தோக்கின் வழிோய ெசன்ற இரண்டு விரல்கள் முன்புறமோக ெசன்று அவளது ‘பு’-வுக்குள் ெசல்ல முயற்சிக்க கூூச்சத்தோல் தீபோ ெநளிந்தோள். அந்த முடியின் ஊடோக அவளின் ெபண்ைம இதழ்கள் ெதளிவோக ெதரிந்தது.. அவர் அவளுைடய பின்பகுதிையயும் போர்க்க விரும்பினோர். “இப்ெபோழுது நோன் என் ைகைய உனக்குள் விடப்ோபோகிோறன்.. “ோவண்டோம்…. என் தீபோ. ஒரு ஆண்மகன் அைத உற்று உன்னிப்போய் போர்ப்பைத அவளோல் தோங்க முடியவில்ைல. நிறுத்துங்கள்…” என்று கதறினோள் தீபோ. “உன்னோல் எல்லோம் ெசய்ய முடியும. ஆனோல் இைடோய மோட்டிக்ெகோண்ட .

” என்று ெசோன்னோர். ஆ…. மிரட்டினோர் போண்டியன். “தட்ஸ் ெபட்டர்… இப்ோபோதோன் நீ என்னுைடய தீபோ…. அம்மோ…. “ஆஹ்… என்னது?” கண்கள் விரிய ோகட்டோள் தீபோ. “சில ெபண்கள் இந்த முடிைய அப்ப அப்ப ோஷவ் பண்ணி விடுவோங்க. பின்னர் தன் விரல்கைள அவள் புண்ைடக்குள் ைவத்து இடிக்க ஆரம்பித்தோர். ெமதுவோக நிமிர்ந்து தன் ஆசிரியரின் கண்கைள போர்த்தோள். தீபோ தன் நிைலைமைய ோயோசித்துப் போர்த்தோள். “சும்மோ நிக்கோோத தீபோ… உன் புண்ைடயோல் என் விரல்கைள அழுத்து” “என்ன ெசய்யணும் சோர். “நீ இைத என்ஜோய் பண்ணுைவோயோ இல்ைலோயோ எனக்கு ெதரியோது… ஆனோல் முரண்டு பிடித்தோெயன்றோல் அதன் விைளவுகள் பயங்கரமோக இருக்கும்.?” புரியோமல் ோகட்டோள் தீபோ.. இப்ெபோழுோத தைலைம ஆசிரியர் அைறக்கு ெசன்று நீ பிட் அடித்த விஷயத்ைத ெசோல்லலோம்”. . அப்படி ஒரு ெமன்ைமயோன புண்ைடைய போண்டியன் இது வைரக்கும் யோரிடமும் போர்த்ததில்ைல..” என்று அவளுக்கு தட்டிக்ெகோடுத்தோர். “ஆஹ். தப்பிக்க வழி எதுவும் ோதோன்றவில்ைல.. அப்ப தோன் புண்ைட ோமடு வழுவழுப்போக இருக்கும்.போண்டியனின் ைககள் அவள் புண்ைடக்குள் நுைழந்தது. இல்ைலெயன்றோல் வோ. “இன்னும் கோைல அகலமோ விரிடோ ெசல்லம்…. உடோன தன் ைகைய கீோழ ெகோண்டு வந்தோள் தீபோ. என்ன ெசோல்லுகிறோய்?”. “ோவண்டோம் சோர்… நீங்கள்… ஐோயோ….” இன்ப சுகத்தில் அதிர்ந்தோள் தீபோ. “ைகய்ய எடு தீபோ! கோைல அகலமோக விரி…. அவளின் குழப்பம் நிைறந்த முகத்ைத போர்த்ததும் சிரிப்பு தோன் வந்தது போண்டியனுக்கு! இப்ோபோழுது அவரின் நோன்கு விரல்கள் அவளுக்குள்ோள! அந்த அைறயில் வந்த குளிர்ந்த கோற்று அவள் புண்ைடயின் ோமல் பட்டதும் கூூசியது அவளுக்கு..” அவளுக்கு உலகோம சுற்றியது.. ெமதுவோக அவள் புண்ைட மயிர்களின் ஊோட அவைள தன் விரல்களோல் ஒழ்த்தவோோர. “நோன் இப்ெபோழுது உன்ைன ஒழ்க்கப் ோபோகிோறன் தீபோ… உனக்கு அது ெதரியும் என்று நிைனக்கிோறன்”. தீபோவின் வோய் அதிர்ச்சியில் திறந்தவோோற இருந்தது. ெமளனமோக தைலைய ோமலும் கீழுமோக அைசத்து தன் சம்மதத்ைத ெதரிவித்தோள்.” போண்டியனின் விரல்கள் இன்னும் அவளுக்குள் ஆழமோக ெசன்றது. “தீபோ. நீ உன் புண்ைட மயிைர ோஷவிங் பண்ணுைவயோ?” ோகட்டோர்.

மூூத்திரம் ோபோகோமல் அடக்குவதற்கு நீ உபோயோகிக்கும் அோத தைசகைள பயன்படுத்து. “இங்க வோடோ ெசல்லம். 07:00 PM Post: #4 Kavita Posting Freak Posts: 1.576 Joined: May 2011 Reputation: 0 RE: ககககக ககககக கககககக கககககககககக!! ககககக ககக சில மணி ோநரங்கள் ோபோல ோதோன்றிய அந்த நிமிடங்களுக்கு பின்னோல். நல்லோ என் விரல்கைள நசுக்கு. தீபோவுக்கு அைதப் போர்த்ததும். “தீபோ. அந்த இடத்திோலோய ெசத்துரலோம் என்றுக் கூூட ோதோன்றியது.” அவர் விரல்கள் அவள் புண்ைடக்குள் ‘உள்ோள – ெவளிோய’ விைளயோடிக் ெகோண்டிருந்தது. அது அவைள ெவகுவோக அவமோனப்பட ைவத்தோலும் ோவறு வழியின்றி ஒரு இயந்திரம் ோபோோல அவர் ெசோன்னைத எல்லோம் ெசய்தோள். பைச ோபோல அவளது ஈரம் அந்த விரல்கைள நைனத்து இருந்தது. “அப்படித்தோன்… இன்னும் நன்றோக அழுத்து” அவைள ெமச்சிக்ெகோண்டோர் போண்டியன். தன் இருக்ைகயில் சோய்ந்து அமர்ந்த அவர். நீ இைதப் போர்க்க ோவண்டும் என்று நோன் நிைனக்கின்ோறன்” என்று ெசோல்லி அவளின் முகத்துக்கு ோநோர தன் ெபருவிரைலயும் ஆட்கோட்டி விரைலயும் ோதய்த்துக் கோண்பித்தோர். அவருைடய நோன்கு விரல்களுோம அவளது மதன நீரோல் முழுவதுமோக நைனந்து பிசு பிசுெவன்று இருந்தது. தீபோ அவர் விரல்கைள தன் புண்ைடயின் உள்பகுதியோல் அழுத்தினோள். போண்டியன் ஒரு வழியோக தன் விரல்கைள அவளுக்குளிருந்து ெவளிோய எடுத்தோர். உன் பிரோைவ கழட்டி விடலோம்” அைழத்தோர் போண்டியன்.இன்னும் சில நிமிடத்தில் நீ ெரடி ஆகிவிடுவோெயன்று நிைனகின்ோறன்” என்றோர் போண்டியன்.. “குட்… அப்படிோய ெசய்…. India Want Sex 07-12-2011. “நீ ெரோம்ப ஈரமோக இருக்கிறோய்” என்றோர் சிரித்தபடி.“ெதரியோதமோதிரி நடிக்கோோத தீபோ. .

விைரவோக தன் ோபண்ைட கழற்றி அதினின்று விடுபட்டோர். அவள் பிரோைவ கழற்றி ோமைஜயின் மீது எறிந்தோர்.mul தீபோ இன்னும் அதிர்ச்சியில் இருந்து மீளவில்ைல. தன் இரு ைககளோல் தீபோவின் இடுப்ைப பிடித்து பின்னோக இழுத்தோர். ஒரு ைகயோல் அவள் இடுப்ைப பிடித்து மறு ைகயோல் தன் சுன்னிைய அவள் குண்டியின் வழியோக அவள் புண்ைடக்கு ோநரோக ெசலுத்தினோர். ஒரு பஞ்சு ெமத்ைதயில். அந்த குட்டி முைலகைள தன் இரு ைககளோல் ைமதோ பிைசவைத ோபோல பிைசந்தோர் போண்டியன். ெசக்ஸ் ெகோள்ள ோவண்டும்” என்று. “நீ அழகழகோன உைடகைள அணிகிறோய் தீபோ…. “கோல்கைள அகலமோக விரி தீபோ!” என்ற போண்டியனின் குரைல ோகட்டு நிகழ்வுக்கு திரும்பினோள் தீபோ. அது தோன் எனக்கு உன்னிடத்தில் ெரோம்ப பிடிக்கும்” என்று தன்ைன போரோட்டிய போண்டியைன நிைனத்து சிரிப்பதோ அழுவதோ என்று அவளுக்கு ெதரியவில்ைல. “நோய் ஸ்ைடலில்” ெசக்ஸ் ெகோள்வைத சில பலோன பத்திரிக்ைககளில் போர்த்திருக்கிறோள். . என்ன நடக்க ோபோகிறது என்று ோலசோக புரிந்தது அவளுக்கு. தீபோவுக்கு சுத்தமோக எதிர்ப்பு சக்தி ோவைல ெசய்யவில்ைல. உன் ைககைளயும் ோமைஜயின் ோமல் ைவ.” என்று ெபோறுைமயில்லோமல் கத்தினோர் போண்டியன். தீபோ தன்னுைடய முதல் ெசக்ஸ் அனுபவம் எப்படி இருக்க ோவண்டும் என்று எண்ணி ைவத்திருந்தோள் – “அவளுைடய முதல் ரோத்திரியில். தன் கனவுக் கோதலனின் பரந்த ோதோள்கைள பற்றியவோறு. அது போர்ப்பதற்கு கண் ெகோள்ளோக் கோட்சியோக இருந்தது. “என் ோமைஜயின் ோமலோக குப்புறச் சோய்ந்துக் ெகோள் தீபோ…. இைத போர்த்து ெகோண்டிருந்த தீபோ ெவட்கத்தோல் தைலைய திருப்பி ெகோண்டோள். நோன் ெரடி ஆகிக் ெகோள்கிோறன்” என்றவர் ஒரு ைகயோல் தீபோவின் இடுப்ைப பிடித்து மறுைகயோல் தன் ெபல்ட்ைட அவிழ்த்தோர். “ஒரு நிமிஷம் தீபோ…. ோபண்ைட ோமைஜயின் மீது ைவத்தவர். நீ உன் விரல்கைள உன் புண்ைடக்குள் விட்டு அைத ஈரமோக ைவ. தீபோவின் இருதயம் இப்ெபோழுது ோவகமோக அடிக்கத் துவங்கியது. பின் தைரயில் கிடந்த அவளது போவோைட சட்ைடையயும் எடுத்து ோமைஜயின் ோமோல ைவத்தோர். சில ோபர் நின்று ெகோண்ோட ெசய்வைதயும் போர்த்திருக்கிறோள். அவைன அவள் ோமோல வரும்படி ெசோல்லி. தன் ஆசிரியோரோல் தன்னுைடய ெசக்ஸ் உணர்ச்சிகள் தூூண்டப்பட்டைத அவளோல் ஜீரணிக்க முடியவில்ைல. ஆனோல் தீபோ தன் முதல் ெசக்ஸ் அனுபவம் இப்படி இருக்கும் என்று சற்றும் எதிர்போர்க்கவில்ைல. “இங்குட்டு திரும்பு தீபோ… உன் கோய்கைளப் போர்ோபோம்”.

“ஆஹ். ஆ. அவள் போர்த்த வைரக்கும் அதற்கு ோமலோக பல நரம்புகள் சுற்றிப் புைடத்து ெகோண்டு இருந்தது. கரண்ட் plug-ல் ெசோருகுவதற்கு ெசய்யப்பட்ட plugpoint-ஐ ோபோல அவளுைடய குண்டி. 07:01 PM Post: #5 Kavita Posting Freak Posts: 1. “நிறுத்துங்கள் சோர்… ப்ளீஸ்” என்ற தீபோவிற்குள். தீபோவுக்கு இது எல்லோம் புது அனுபவமோய் இருந்தது. அடர்த்தியோன போண்டியனின் கருப்பு புதருக்குள் இருந்து அது எட்டி போர்த்தது . அவளுைடய புண்ைட அந்த சுன்னி நுைழவதர்ெகன்ோற ெசய்யப்பட்டது ோபோல இருந்தது. இதழ்கள். அவள் கண்களுக்கு ெதரிந்தெதல்லோம் அவர் சுன்னியின் தைலப்பகுதி. “ஆஹ்…... அதிர்ச்சியில் வோையப் பிளந்து போர்த்துக் ெகோண்டிருந்த தீபோ.. போண்டியனின் சுன்னி இப்ோபோது இடித்துக் ெகோண்டிருந்தது. அதன் தைலப்பகுதியின் நடுவில் உள்ள சின்ன துவோரத்தின் வழியோக எட்டிப் போர்த்த ஒரு துளி தண்ணீைரப் போர்த்தோள்.ஆஆ.576 Joined: May 2011 Reputation: 0 RE: ககககக ககககக கககககக கககககககககக!! ககககக ககக ோமைஜயின் ோமோல குனிந்திருந்த தீபோ பின்னோக திரும்பி போர்த்தோள்.India Want Sex 07-12-2011. புண்ைட என அைனத்தும் சுன்னிைய ஈசியோக ெசோருகுவதர்ெகன்ோற ெசய்யப்பட்டது ோபோல இருந்தது.” தீபோவுக்கு அவள் புண்ைட கிழிந்து விடுவது ோபோல வலித்தது. ெதோைடகள். இரண்டு இன்ச் சுற்றளவில் மின்னிக் ெகோண்டிருந்தது. ப்ளீஸ்… ஐோயோ… ” தீபோவின் குரல் ோகட்போரற்று அைறயில் பரவினது. அந்த சுன்னி எவ்வுளவு நீளம் என்று தீபோவோல் சரியோக போர்க்க முடியவில்ைல.. அவளுைடய விலங்கியல் போடத்தில் படித்தெதல்லோம் இப்ெபோழுது நிைனவுக்கு வந்தது. அவள் பின்புறமோக நின்றதோல் போண்டியனோல் அவளது முகத்ைத போர்க்க முடியவில்ைல. ஆ. அது சிகப்பு கலரில். அவள் இன்பம் கலந்த அந்த வலியில் ெசோக்கி தன் கண்கைள .

போண்டியனின் பந்துகள் அவள் புட்டங்களின் மீது அடித்து சத்தம் எழுப்பிக் ெகோண்டிருந்தது. அப்ெபோழுது அந்த அைறயின் கதவுக்கு பின்னோல் ஒரு குரல் ோகட்டது.. போண்டியனின் சுன்னி இப்ோபோது இன்னும் இரண்டு இன்ச் தீபோவின் புண்ைடக்குள் ெசன்றிருந்தது.” என்று முனகிக் ெகோண்டிருந்தோள். “எல்லோம் சரியோக இருக்கிறது சதீஷ். அது அைறைய ெபருக்குபவனின் குரல். “ஒரு பிரச்சைனயும் இல்ைலல்ல தீபோ?” என்று ோகட்ட போண்டியன் பின் ெமல்லிய குரலில் “பதில் ெசோல்” என்று அவைள குத்தினோர். “அப்படியோ… ஏோதோ அழுகுரல் ோகட்ட மோதிரி இருந்தது. நடந்த எைதயும் நம்ப முடியோதபடி பிரமிப்பில் போர்த்தோள் தீபோ..மூூடி. நோன் ோபோய் வருகிோறன்” என்று விைட ெபற்றோன் சதீஷ். “அைறக்குள் யோர்? எல்லோம் சரியோக இருக்கின்றதோ?” போண்டியன் தன் ெதோண்ைடைய சரி ெசய்து ெகோண்டோர். மூூச்சு விடவும் சிரமமோக இருந்ததது. தீபோ “ப்ளீஸ்.. “ஓ… அது தீபோ… நோன் ோவகமோக நடத்துகிோறன் என்று கூூறுகிறோள்.! . தீபோ பின்னோக திரும்பி போண்டியைன போர்த்தபடி. நோங்கள் நலமோக இருக்கிோறோம்…” தன் குரல் குைழயோமல் கஷ்டப்பட்டு ோபசினோள் தீபோ. சதீஷ் இன்னும் அங்ோக இருந்து ோபோகவில்ைல. “அப்ோபோ சரி.. பின் அவள் புண்ைடக்குள் மூூன்று இன்ச் வைர மைறந்து ோபோயிருந்த தன்னுைடய பத்து இன்ச் சுன்னிைய போர்த்தோர்.. ஆஹ். “ெமதுவோக. முதல் அனுபவம் என்றோலும் ோமோசமில்ைல. உண்ைமயிோலோய எதுவும் பிரச்சைன இல்ைலோய?” என்றோன் சதீஷ். இப்ெபோழுது சுன்னி முழுவதுமோக அவள் புண்ைடக்குள் ெசன்றிருந்தது. தீபோவிடம் கண் சிமிட்டியபடி ோவகமோக இடிக்க ஆரம்பித்தோர். தன் தைலைய பின்னோக சோய்த்தோள். அவள் கண்கள் அகல விரிந்திருந்தது... ோபச முயற்சித்தோர். அதிர்ச்சியில் இருந்த தீபோவின் கண்களுக்குள் போர்த்தோர். “ஆஹ். அது போல் ோபோல ெவள்ைளயோய் இருந்த அவளது இரண்டு குண்டியின் வழியோக அவள் புண்ைடக்குள் ோபோவதும் வருவதுமோய் இருந்தது.tamildirtystories.” கட்ைடயோன குரலில் கத்தினோர் போண்டியன்.com) “நீ ோபோகலோம் சதீஷ்..(http://www. நீ ோபோகலோம். ஒரு மோணவிக்கு போடம் எடுத்துக் ெகோண்டு இருக்கிோறன்” என்றோர் போண்டியன். இல்ைலயோ தீபோ?” என்றோர் போண்டியன் சிரித்தபடி. அதோன் ோகட்ோடன்….

” அவைள போரோட்டினோர் போண்டியன். அவளுைடய குண்டியில் போண்டியனின் ைகத் தடம் அப்படிோய சிவப்போக படிந்திருந்தது. “என் சுன்னிைய அழுத்து தீபோ…. “உண்ைமயிோலோய நீ ஒரு திறைம வோய்ந்த ெபண்… தீபோ. “ஒஹ்.. “கோது ோகக்கைலயோ? என் சுன்னிக்கு அழுத்தம் ெகோடு என்ோறன். “ோதங்க்ஸ் சோர்” என்று நக்கலோக கூூறிய தீபோ திடீெரன்ன அதிர்ச்சியில் கத்தினோள். சரி…. பதற்றமோய் இருந்த தீபோைவ போர்த்து சிரித்த போண்டியன் ெசோன்னோர். “சதீஷ் இப்ோபோது ோபோய் விட்டோன்.. ெசய்கிோறன்…” என்று தன் புண்ைடயோல் அவர் சுன்னிைய பிழிந்தோள். அந்த அைறைய சுற்றி போர்த்தோள். “ெவரி குட் தீபோ…… உனக்கு இதற்கு முன்பு இதில் அனுபவம் இருக்கிறதோ என்ன?” என்ற போண்டியைன ெவறுப்போக போர்த்தோள். “ெகோஞ்சம் முதுைக தூூக்கு.” அவள் வலியோல் கத்தினோள். “என்னது சில மோதங்களோ?” “ஆமோண்டி ெசல்லம். சுவரில் பல ோதசியத் தைலவர்களின் புைகப்படங்கள் ஃபோரம்களில் ெதோங்கியது. தன் ோதசிய தந்ைதயின் புைகப்படத்ைத அவள் கண்கள் போர்த்து ெகோண்டிருக்க அவள் புண்ைடக்குள் தன் கணித ஆசிரியரின் சுன்னி போய்ந்து ெகோண்டிருப்பைதயும் உணர்ந்தோள்.. அவன் கூூட ஒரு நோள் உன்ைன ோபோடுவதற்கு வோய்ப்பு கிைடத்தோலும் ஆச்சிரியபடுவதர்கில்ைல” “டப்” அவள் குண்டியில் ெபரியதோக ஒரு அடி விழுந்தது.” என்றோள் கதவின் பக்கமோய் ைசைக கோட்டி.. யோருக்கு ெதரியும். தீபோ போண்டியைன ோகோபத்துடன் போர்த்தோள்.” என்றோர் போண்டியன். ெகோஞ்சம் ோநரத்திற்கு முன்னோல் என் விரல்களுக்கு ெகோடுத்த மோதிரி…” ெசோன்ன போண்டியைன அைசயோமல் போர்த்தோள். ஆனோல் ெசோன்னபடி ெசய்தோள். அவன் கூூட போர்ப்பதற்கு அழகோக இருப்போன்...அவனுக்கு ோகட்டுடப் ோபோகுது. தைலைய முன் புறமோக சோய். போண்டியன் அவைள அடிக்க தன் ைகைய ஓங்க அவள் ோவகமோக “சரி. போண்டியன் அவள் குண்டிைய பிடித்து தன் பக்கமோக இழுத்தோர். “நோம் சில மோதங்கள் ெதோடர்ந்து இந்த பயிற்சியில் ஈடுபட ோபோகிோறோம்”.” போண்டியன் ஆைணயிட்டோர். சிந்தைனகளில் மூூழ்கி இருந்த தீபோ போண்டியனிடம் திரும்பி “என்ன?” என்றோள். ஒோர நோளில் நீ ெசய்த தவறுக்கு தண்டைன முடிந்து .

********* .. இப்ெபோழுது போண்டியனின் சுன்னி தீபோவின் கருப்ைப வோயிலுக்கு ோநரோக இருந்தது. அடுத்து நோைளக்கு ெசய்தோல் ோபோதும்” என்று சிரித்தோர் போண்டியன். பின்னர் எழுந்து நின்றோர். “நோன் கர்ப்பமோகி விடுோவன்… ஆஹ்…” யோரும் ோகட்டு விட கூூடோது என்று குரைல தோழ்த்தி ெசோன்னோள். India Want Sex 07-12-2011. “ஒரு நிமிஷம்.. ெவளிோய எடுத்த பிறகும் அந்த இடத்தில் ஏோதோ இருப்பது ோபோல தனக்குள்ளோக உணர்ந்தோள் தீபோ. அவள் ஒரு குழந்ைதயுடன் (கர்ப்பமோக) இருப்பதோக அவள் உள்ளுணர்வு கூூற. தன் கணித ஆசிரியரோல் தோன் கர்ப்பமோக இருக்கலோம் என்ற சோத்தியம் அவைள அவமோனத்தோல் தைல குனிய ைவத்தது. அவளுைடய வயிறு ஒரு மோதிரி முன்ோன பிதுங்கி இருந்தது. அவள் பயத்தில் உைறந்து ோபோனோள். சோர்…” கதறினோள் தீபோ. இன்னும் அவரது சுன்னி அவளுக்குள்ோள தோன் இருந்தது. 07:02 PM Post: #6 Kavita Posting Freak Posts: 1.ோபோகுமோ என்ன? இன்ைறக்ோக ோவண்டோம். மீண்டும் அவள் வயிறு வைரக்கும் சுடுநீைரப் பீச்சி அடித்தது. ஆனோல் அது இப்ெபோழுது சுருங்க ஆரம்பிப்பைத உணர்ந்தோள் தீபோ.576 Joined: May 2011 Reputation: 0 RE: ககககக ககககக கககககக கககககககககக!! ககககக ககக உடோன போண்டியன் அவள் உதட்டில் சூூடோக ஒரு முத்தத்ைத ெகோடுத்தோர். சரியோக இருபது நிமிடங்கள் கழித்து போண்டியனின் சுன்னி தீபோவின் புண்ைடக்குள்ோள விைடத்தது. உடோன ஒரு சூூடோன நீர் அவள் புண்ைடக்குள் போய்ந்தைத ோபோல இருந்தது. சற்று நின்றைதப் ோபோல் இருந்த சுன்னி. சில வினோடிகள் கழித்து “பசக்” என்ற சத்தத்துடன் அவர் சுன்னி அவளிடமிருந்து ெவளிோய வந்தது. போண்டியனின் சுன்னி மயிர் அவள் ெமல்லிய குண்டியில் குத்தினது.

ரப்பரில் ஆன ஒரு சிறிய டில்ோடோைவ அவள் புண்ைடக்குள் திணித்தோர். ஒன்றைர இன்ச் சுற்றளவும் ெகோண்ட ஒரு டில்ோடோ. அவரிடம் ோபச இப்ெபோழுது தீபோவுக்கு எதுவும் இல்ைல. அவளுைடய அங்கலோய்ப்ைப ெபோருட்படுத்தோத போண்டியன் “சும்மோ சும்மோ புலம்போோத தீபோ. போண்டியன் அந்த ரப்பர் கட்ைடைய அவள் குண்டிக்குள் திருகி ெசோருகினோர். அது குண்டியின் உள்ோள ெசன்றதும் ைடட்டோக ெபோருந்தும்படி வடிவைமக்கபட்டிருந்தது.. “ெகோஞ்சம் ஆடோமல் இரு தீபோ” என்ற போண்டியன் அந்த டில்ோடோைவ அவளது மதன நீரில் ஈரப்படுத்தின பின்பு அைத அவளின் பின் வோசல் வழியோக அழுத்தினோர். என்று நிைனத்ோதன்” என்றோள். “இப்ோபோது தோன்…. “நீ இப்ெபோழுது எழுந்து ெகோள்ளலோம்” என்று அவள் புட்டங்கைள ெசல்லமோக தட்டினோர் போண்டியன். “நில்லுங்கள் சோர்… நீங்கள் தவறோன ஓட்ைடயில் விடுகிறீர்கள் என்று நிைனக்கிோறன்” என்று குறுக்கிட்டோள் தீபோ.. “ஆனோல். அது ஈசியோக உள்ோள ெசன்றது. “ோமைஜயின் ோமல் படு தீபோ. அது இப்ோபோது நமக்குள் நடந்தைத உனக்கு ஞோபகப்படுத்திக்ெகோண்ோட இருக்கும். தீபோ ெவட்கத்தோல் சிவந்தோள். “நீ இப்ோபோ டிரஸ் ோபோட்டுக்கலோம் தீபோ” என்ற போண்டியைன முைறத்துப் போர்த்தோள் தீபோ. அது மூூன்று இன்ச் நீளமும்.. “உனக்கு ஒரு சர்பிைரஸ் ைவத்திருக்கிோறன்” என்றவர் தன் ோமைஜயின் டிரோயைர திறந்து ஒரு ெபோருைள எடுத்தோர்.” என்று இழுத்தோள் தீபோ. நீ அைத நோைள மதியம் வைரக்கும் உள்ோளோய ைவத்திருக்க ோவண்டும். . “என்ன ெசய்கிறீர்கள்… ??” தீபோ குழப்பத்தில் கூூவினோள். எனக்கோக இைத ெசய்வோயோ தீபோ?” “அோதோபோல உன்ைன நோன் நிைனப்பதற்க்கு எனக்கும் ஒரு ஞோபகோர்த்தம் ோவண்டும்” என்ற போண்டியன் அவள் ஜட்டிைய எடுத்து தன் நோசியில் ைவத்து ஆழமோக அதன் வோசைனைய நுகர்ந்தோர். ெசல்லம்” என்ற போண்டியன் கடிகோரத்ைத போர்த்த ோபோது மணி ஆறு. அவள் ோமைஜயில் இருந்த தன் ஜட்டிைய எடுத்து அணிய முற்பட்டோபோது. அது…. அவள் குப்புற ோமைஜயின் மீது சோய்ந்ததும். “இைத நீ. இப்ெபோழுது அவள் புட்டங்களுக்கு இைடோய சப்ைபயோக ஒரு ரப்பர் வஸ்து ெதரிந்தது. தீபோ எதுவும் ோபசவில்ைல. முடிந்து விட்டது…. “ஒரு நிமிஷம் தீபோ.“இன்ைறக்கு சோயங்கோலம் நீ நன்றோக ெசய்தோய்.” என்று நிறுத்தினோர் போண்டியன்.. உன் கோல்கைள விரி” என்ற போண்டியைன ஆச்சிரியத்துடன் போர்த்த தீபோ. நோம் நோைள சந்திக்கும் வைர உள்ோளோய ைவத்திருக்க ோவண்டும்” என்றோர் போண்டியன். “ஆஹ்….” என்று வலியோல் தீபோ கதற அது அவள் குண்டியில் சிக்ெகன்று மோட்டிக் ெகோண்டது. “ோகள்வி ோகட்கோமல் படு தீபோ” என்ற போண்டியன்.

.“நோைள சந்திக்கலோம்… bye ெசல்லம்” என்றபடி கதைவ ோநோக்கி நடந்தோர் போண்டியன். India Want Sex « Next Oldest | Next Newest » Search Thread Possibly Related Threads. Thread: Author Replies: Views: Last Post ோதனிலவு -1! கோமக் கைத Kavita 4 256 07-12-2011 07:51 PM Last Post: Kavita வள்ளியின் வரலோறு-போகம் 2! கோமக் கைத Kavita 0 136 07-12-2011 07:45 PM Last Post: Kavita வள்ளியின் வரலோறு! கோமக் கைத Kavita 0 199 07-12-2011 07:43 PM Last Post: Kavita ோதவகியும் ஷண்முகமும் ! கோமக் கைத! Kavita 5 317 06-26-2011 01:01 PM Last Post: Kavita நளினி தன் அம்மோவிடம் ெசோன்ன கைத Akka Anni 3 888 09-21-2010 06:26 PM Last Post: Akka Anni • • • View a Printable Version Send this Thread to a Friend Subscribe to this thread Forum Jump: Go ..

gallery 5322454849] ோகள்வி: ஒரு தோயின் மனம் எப்ோபோது மிகவும் வருந்தும் பதில்: தன் ெபற்ற ெபண் ஓப்பைத போர்த்து விட்டு.youtube. ோகள்வி: பிரிக்க முடியோதது? பதில்: புண்ைடயும் பூூளும். Masala. அப்ோபோது ோகட்ோட சில ோகள்விகளும் பதிலும். தன்னோல் ஒக்க முடியவில்ோல என்று என்னும்ோபோது ோகள்வி: ரசிக்ககுடிய ோவர்ைவ? பதில்: முகத்தில் ோவர்ைவ ோகள்வி: ரசிக்க முடியோத ோவர்ைவ? பதில்: : புண்ைடயில் ோவர்ைவ.ww1.BIZ Contact Us BlaPage Return to Top Lite (Archive) Mode RSS Syndication YouTube Video of the Day www.com கககககககககக ககககககக கககககக ெசக்ஸ்க்கு ோநர்முக ோதர்வு: ெசன்ைனயில் சில பணக்கோர ஆட்களுக்கு வீட்டில் சுகம் கிைடப்பதில்ைல. அவர்கள் ெபண்டோட்டி மதோர் சங்கம் என்று எதோவது ஒன்றில் ெதோற்றிக்ெகோண்டு வீட்ைடயும் அவள் கணவன் பூூைளய்ம் கவனிப்பதில்ைல. அவர்கோளோ ோநரம் கிைடக்கும்ோபோது மற்றவர்களின் பூூைள விட்டு ெகோண்டு ஒத்து விடுவோர்கள். supported by ImageGoofy.User(s) browsing this thread: 1 Guest(s) ads by AdXpansion All content copyright © 2010 TamilSexStoriespdf.com™ Powered By www. இருட்டில் . அப்படி ோமல்மட்டத்தில் இருக்கும் ஆண்களின் கம பசிைய பூூக்கும் ஒரு நிறுவனத்திற்கு அழோகோன ெபண்கைள ோதர்வு பண்ணின்னோர்கள். ோகள்வி: ோசர்கோவ முடியோதது? பதில்: புண்ைடயும் போச்சியும் [pornhost. ோகள்வி: ெபண்ைண போர்த்து அம்மோ எோபோது ெபோறோைம படுவோள்? பதில்: நம் ெபண் தினமும் பகலிலும் இரவிலும் ைலட் ோபோட்டு ெகோண்டும் ஒக்கரோ . O9L. நோம் அது ோபோல அந்த கோலத்தில் பண்ண முடியவில்ைலோய. India Want Sex.com .in . IndianSexStories.

ோகள்வி: ெபோதுவோக இந்தியோவில் ெபரும்போலோன ெபண்களின் இடது முைல வலது முைலைய விட ெபரிசோக இருப்போதன்? பதில்: இந்தியோர்கள் ெபரும்போலும் வலது ைக பழ்க்கம் உைடயவர்கள். ோகள்வி: நம்பமுடியோதது. அவன் ோபோன பன்னிெரண்டோம் மோதம் அவளுக்கு குழந்ைத பிறக்கிறது.gallery 5322454849] ோகள்வி: ஒரு ெபண்ணின் ெவறுக்கத்தக்க சமயம் எது? பதில்: கணவன் நன்றோக ஒத்து கஞ்சி ெகோட்ட ோபோகிற சமயம் போர்த்து எவோனோ வீடு கோலிங் ெபல்ைல அடிக்கும் ோபோது. போத்து இன்ச் நீளம் ெகோண்ட இரும்பு தடி ோபோன்ற பூூள் சுலபமோக ோபோய் வருவது. ோகள்வி: இவுலகில் கடவுள் இருக்கிறோர் என்று எப்படி நம்புவது? பதில்: கணவனும் ெபோண்டோட்டியும் தினமும் குைறந்தது ெரண்டு முைற ஒத்து அவள் புண்ைடயில் இவன் கஞ்சிைய ோரோப்பினோலும் பத்து வருஷம் ஆனோலும் அவள் ப்ெரக்னன்ட் ஆவதில்ைல. கஞ்சி வரும் சமயம் ெவளிோய எடுத்து விட ெசோல்கிோறன். [pornhost.com . ஆனோல் எங்கும் நடப்பது என்ன? பதில்: கல்யோணம் ஆகி ஒோர மோதத்தில் புருஷன் துபோய் ோபோய்விடுகிறோன். . மோத்திைர ோபோட்டு ெகோண்டு ஓக்கோறன். ெரண்டுக்கு பிறகும் விடோது ஒத்து எப்படி ோலோடு ஆகோமல் இருந்தோள். அவருக்கு கோண்ோடோம் ோபோட்டு ஓக்கோறன்.புருஷன் முகத்ைதயும் பூூைளயும் கூூட போக்கோமல் ஒத்ோதோோம என்று. என் என்றோல் ஒரு ெசோட்டு கஞ்சி புண்ைடக்குள் ோபோனோலும். ோகள்வி: ஒரு ெபண்ணின் வோழ்ைகயில் மறக்க முடியோத சமயம் எது? பதில்: முதல் முதலின் அவள் புண்ைடயில் அந்த சுன்னி ோபோய் உள்ோள இறங்கும் சமயம் ோகள்வி: உலகத்தின் கண்கூூடோன அதிசியம் என்ன? பதில்: ஒரு பதினோறு வயது கூூட ஆகோதோ ெபண்ணின் சிறிய புண்ைடக்குள். ோகள்வி: அம்மோைவ போர்த்து ெபண் எப்ோபோது ெபோறோைம படுவோள்? பதில்: நன் பயந்து பயந்து ஓக்கோறன். ோகள்வி: ஒரு ெபண்ணின் ெரோம்ப ஆனந்தமோன சமயம் எது? பதில்: அவன் அவள் புண்ைடக்குள் ஒத்து கஞ்சிைய ெகோட்டிவிட்டு. ஆனோல் அம்மோ ஒன்றும் பண்ணோமல் தினமும் கவைல இல்லோமல் ஒத்து எப்படி ெரண்டு குழந்ைதயுடன் நிறுத்தி ெகோண்டோல். ோலோடு ஆகிவிடுோமோ என்று பயந்து. பூூைள ெவளிோய எடுக்கோமல் அவல் மீது படுத்து ெகோண்டு அவள் முைலகைள சப்புகிரோோன அந்த சமயம் தோன்.

576 Joined: May 2011 Reputation: 0 RE: கககககககககக ககககககக கககககக ோகள்வி: வண்ணனுக்கு வண்ணோத்தி மீது ஒக்க ஆைச. ஆழம் கோண முடியோத கடல் புண்ைட தோன். ோகள்வி: ோசரியில் வறுைமயில் இருந்தோலும் அவர்கள் சந்ோதோஷமோக இருபதின் கோரணம் என்ன? பதில்: எதற்குோம கவைல படோமல். ோகள்வி: வகுப்பில் போடம் ெசோல்லிெகோடுக்கும்ோபோது ெபண்களுக்கு ஆண்கைள விட அண்டர்ஸ்டோண்ட் பண்ண ோநரம் ஆவோதன்.ோகள்வி: உலகத்தில் எந்த கடல் அதிக ஆழோம் உைடயது? பதில்: ஒரு ெபண்ணின் புண்ைட கடல் தோன். சைமயல்கோரனுக்கும் . தினம் இரவில் ஒப்பது தோன். India Want Sex 07-05-2011. ோகள்வி: ஹிப்ோபோகர்சிஎன்று ஆங்கிலத்தில் ெசோல்லுவோர்கோள அது என்ன? பதில்: பகலில் ஒரு பிட் கூூட விடோமல் இழுத்து ெபோத்தி ெகோண்டு இருக்கும் பணக்கோர வீடு ெபோம்பிைளகள் இரவில் டிைரவருக்கும். ோமலும் கணவன் இல்லோ விட்டோலும் யோர் கிைடகிரோர்கோளோ அவர்கைளயும் ஒப்பது தோன். வண்ணோத்திக்கு? பதில்: கழுைத மீது. ோகள்வி: ஒரு ெபண்ணின் வோழ்ைகயில் அவளுக்கு கிைடத்த மிக ெபரிய அதிர்ஷ்டம் என்ன? பதில்: தன் கணவனுக்கு உருட்டு கட்ைட ோபோலவும் இரும்பு தடி ோபோலவும் உள்ள அவனது பத்து அங்குலம் நீளம் உள்ள அவன் பூூள் தோன். ோகள்வி: ெபண்கள் ெதரிந்தோத பண்ணும் தவறு எது? பதில்: கடவுளோல் அளிக்கப்பட்ட அந்த புண்ைடோமல் இருக்கும் கர்லிங் முடிைய ஷ்ோவ பண்ணுவது தோன். 05:32 PM Post: #2 Kavita Posting Freak Posts: 1. பதில்: ெபண்களுக்கு அண்டரில் ஸ்டோண்ட் ஆகோவ முடியோது.

ோவறு வழி கிைடயோது. ோகள்வி: ஒத்த்தோருக்கு ஒரு நோள் இன்பம். அது சுற்றிலும் கோம்பவுன்டு ெசய்யப்பட்டு இருந்தது. இரண்டு முைலகைள மைறகிறது பிரோ. ஆனோல் மனிதன் ஒப்பது மட்டும் சிறப்போக ெசோல்வது ஏன்? பதில்: மற்றைவகள் எல்லோம் புண்ைடயில் பூூைள விட்டு ெசோருகி ஒப்போதோடு சரி. ஆனோல் ெபடர்நிட்டி லீவு தருவதில்ைல ஏன்? பதில்: குழந்ைதயின் அப்போைவ நிர்ணயம் பண்ண முடியோததோல் ோகள்வி: ஒரு விோனோதமோன ஒரு நிகழ்ச்சி ெசோல்லு. அங்கு ெசன்ற உடன் எனக்கு மலஜலம் கழிக்க ோவண்டி இருந்ததோல் அவளிடம் “நோன் டோய்ெலட் எங்ோக?” என ோகட்ோடன்.நீண்ட நோட்களோக என்ைன அவள் அைழத்துக் ெகோண்ோட இருந்தோள். பதில். ோகள்வி: ெபன்ன்னின் ஆதங்கம் எப்ோபோது வரும் பதில் தன் வயது ஆண்கள் சலூூனுக்கு ோபோய் சோோவ பண்ணிெகோள்கிறோர்கள் முகத்துக்கு ஆனோல் தோன் ோபோய் ஷ்ோவ பண்ணிக்ெகோள்ள முடியவில்ைலோய புண்ைட முடிக்கு. ஒோர ஒரு புண்ைடைய மைறக்கிறது ோபண்டீஸ் . அவள் கணவன் ோவெறோரு ெபண்ணுடன் ஓடி விட்டதோல் தனியோக வோழ்கிறோள்.. ோகள்வி: இந்த வோர்த்ைதைய பூூர்த்தி ெசய்: எம் ஜி ஆர் சண்ைட……. அவள் வயது 30 இருக்கும். பதில்: பூூளும் போம்போகும் [pornhost.ெதோட்டகோரனனுக்கும் ோவைலகோரனுக்கும் புண்ைடைய கோமிப்பது. அந்த இடத்திற்கு அவள் வீட்டிலிருந்து மட்டுோம ெசல்ல முடியும். பதில்: போனுமதி புண்ைட. மனிதன் மட்டும் தோன் புற விைளயோட்டுகளில் திைளத்து பின் ஒக்கறோன். ஆைகயோல் நோன் அவள் வீட்டிற்க்கு ெசன்ோறன். அங்கு மோடி வீடுகோள இல்ைல. அவளுக்கு ோவைல கிைடத்து விட்டது. ெபோறுதோருக்கு …………. ோகள்வி: ஒன்னு சண்ைடயில் சோகனும் இல்ைலோயல் …………. ஆனோல் அது ஒருைம.com . ோகள்வி: உலகில் ஆடு மோடு சிங்கம் புலி கரடி பறைவ எல்ல்ைவயுோம ஒக்கின்றன . உடோன “அவள் வீட்டிற்க்கு பின்னோல் ெசல்” என்றோள். ஆனோல் அது பன்ைம.. பதில்: பத்து மோத துன்பம். ோகள்வி: ோபோறோத ோவைளக்கு ………………. அப்ோபோது நோன் விடுமுைறைய கழிக்க என் அக்கோ (ெபரியம்மோ மகள்) வீட்டிற்க்கு ெசன்ோறன்.. அங்கு . ககககககககக கககக என் ெபயர் போபு… என் 12 ம் வயதில் நடந்த அனுபவத்ைத ெசோல்கிோறன். பதில்: புண்ைடயில் சோகனும்.அவளுைடய வீட்டிற்க்கு பின்னோல் சிறிய கோலி இடம் இருந்தது. சரியோக பதில் ெசோன்னதோல்.gallery 6758521669] ோகள்வி: அலுவலகத்தில் ோமடர்நிட்டி லீவு தருகிறோர்கள். அது ஒரு சிறிய கிரோமம்.

ெவடிப்பின் நீளத்ைத அளந்து ெகோண்டிருந்தது. அதற்கு அவள் சிரித்துக் ெகோண்ோட ” சரி நோன் உனக்கு துைணயோக இருக்கிோரன்” என்றோள். முதன் முதலோக ஒரு ெபண்ைண நிர்வோனமோக போர்க்கிோறன். அவள் முன்பு என் விைரத்த சுன்னிைய நீவிக் ெகோண்டு அவள் கண்க*ைள திற*ப்பதற்கோக கோத்திருந்ோதன். நோன் “அக்கோ இங்கு ஒோர புதரோக உள்ளது. என் நோைவ உள்ோள ெசலுத்தி அவள் நோைவ வருடிோனன். எனக்கு உடம்பில் மின்சோர்ம் போய்வது ோபோன்ற உணர்வு ஏற்பட்டது. அவள் அோத இடத்தின் அருகில் இருந்த சிறிய கட்டுத் தோைரைய கோண்பித்தோள். உடோன நோன் வீட்டிற்குள் வந்து ஜன்னல் வழியோக போர்த்ோதன். எனக் ோகட்டோள்.அஙகு என் அக்கோ குளிப்பதர்க்கோக தன் துனிகைள கழட்டிக் ெகோன்டு இருந்தோள். பிறகு உதட்டோல். உதட்டில் இறுக்கமோக முத்தமிட்ோடன். அவோளோ தோன் குளித்து விட்டு வருவதோக கூூறினோள். கழுத்து. அவளது முைலகள் நன்றோக உருன்டு திரண்டிருந்தன. அவள் தனது குண்டிைய நன்றோக கழுவினோள்.கோமம் உச்சிோயற அவளது ெபரிய முைலகைளப் பிைசந்ோதன்.பிறகு “கழுவுவதற்கு இடம் எங்ோக?” எனக் ோகட்ோடன். ககககககககக கககக-2 நோன் அவளுைடய நிர்வோனத்ைத ரசிப்பைத கண்ட என் அக்கோ சிறிது அதிர்ச்சியைடந்தோள். அதனோல் பயமோக உள்ளது” என்ோறன். எச்சிைல உறிஞ்சிோனன். நோன் ஜன்னைல திரப்பதற்கும் அவள் முழு நிர்வோனமோவதற்கும் சரியோக இருந்தது. எனோவ நோன் ெவளிோய வந்து அவளுக்கு ெதரியோமல் மைறந்து ெகோண்ோடன். ோமலும் நிைறய இடத்தில் மலம் இருந்தது.சிறிது ோநரத்தில் அவள் அங்கு வந்தோள். கழுவிய பிறகு “ோபோகலோம்” என்ோறன். அவள் என்ைன போர்த்து ” ஏன் போபு ஆய் ோபோகவில்ைலயோ?”.ெசன்று போர்த்தோல் ஒோர புதரோக இருந்தது. முதன் முதலோக அனுபவசோலியோன ஒரு ெபண்ணின் கரம் பட்டு அது . ெதோைடயிடுக்கில் நன்றோக ோஸவ் ெசய்யப்பட்டு அவளது புண்ைட நன்றோக கோட்சியளித்தது. பிறகு துணி துைவக்கும் கல்லின் ோமது அமர்ந்து புன்ைடக்குள் விரைல விட்டு ைக ோவைல ெசய்ய ஆரம்பித்தோள்.பிறகு அவள் நிர்வோனமோகோவ சிரிது தூூரம் ெசன்று இரன்டு கல்ைல எடுத்து வந்தோள். அவள் உட்கோர்ந்திருந்த இடம் எனக்கு சரியோக ெதரியவில்ைல. கோற்றுக்கோக அைத நோன் திற*க்கும் ோபோது தோன் அந்த கோட்சிைய நோன் கண்ோடன். பிறகு ஆசுவோசப்படுத்திக் ெகோண்டு என் சுன்னிைய ைகயில் பிடித்தோள். அப்ோபோது அவள் எனக்கு நன்றோக ெதரிந்தோள். என் இன்பக் கரும்ைப ெமதுவோக அதன் முன் ோதோைல உரித்தோள். அப்ோபோது தோன் எனக்கு புரிந்தது அவளும் ஆய் ோபோகிறோள் என்று. திடீெரன்று அவள் என்ைன அதிர்ச்சியுடன் என்ைன போர்த்தோள். அவளது குண்டியிலிருந்து மஞ்சள் கலரில் அவளது மலம் ெவளிோய வந்தது. நோன் வீட்டிற்க்குள் ெசன்ோறன். நோன் உடோன நிர்வோனமோகி அவளது போத்ரூூமுக்கு ெசன்ோறன். சிரிது ோநரத்தில் அவள் எழுந்திருக்க முற்பட்டோள். அவளும் ஈடுெகோடுத்து என் வோைய உறிஞ்சினோள். நோனும் என் விைரத்த சுன்னிைய கோட்டிக் ெகோன்ோட ஆய் இருந்ோதன். அப்ோபோது தோன் ெதரிந்தது அக்கோவும் அந்த இடத்தில் தோன் மலம் கழிப்போள் என்று. என் ைக அவளது பருவ ோமட்டின் ோசவ் ெசய்யப்பட்ட மயிர்கைள வருடிக் ெகோண்டு. புண்ைடைய ோநோண்டிக் ெகோண்ோட கண்கைள மூூடிக் ெகோண்டோள். அவோளோ என் சுன்னிைய நன்றோக நீவிக் ெகோண்டு என் ைகைய பிடித்து அவள் புன்ைடயில் ைவத்தோள். அங்கு ஒரு ஜன்னல் இருப்பைத கண்ோடன். அந்த கற்கைள கீோழ ோபோட்டு அதன் மீது அமர்ந்தோள். முதுகு என ஸ்பரிசித்துக் ெகோண்ோட வந்ோதன். நோன் நின்று ெகோண்டிருந்ோதன். ோகட்டோல் அதுதோன் அவள் போத்ரூூம் என்றோள்.

நோவோல் அப்படிோய ோகோடிட்டு அவளின் ெவடிப்பில் நக்கிோனன். இடுப்ைப நோலு பக்கமும் ஆட்டிோனன் . நோன் அவளது புைழக்குள் விரைல ெசலுத்தி நக்கிோனன். அோத ோபோல் தோன் கமினியும் எந்த குைறயும் இன்றி ோமல் .சிவோ ஆழ்ந்த தூூக்கத்தில் இருந்தோன். அவர்கள் அப்படிோய தைரயில் அமர்ந்து.“வரட்டும். அவள் “ஆஆஅ” என்று உற்சோகமோக கத்தினோள். கோமினி இருவர் மட்டுோம இருக்கின்றனர்.இப்ோபோது சிவோ. அந்த கைளப்பில் அவள் ோமல் அப்படிோய சோய்ந்ோதன். சுண்ணிைய ோவகமோக ோமலும் கீழும் புண்ைடக்குள் ைவத்து ஆட்டிோனன். இருவரும் கட்டிப் பிடித்து ஒருவர் ஆனந்தத்தில் ஒருவர் திைளத்ோதோம். என் ோகோைலப் பிடித்து அவளது ெவடிப்பின் உதடுகளில் ோதய்த்தோள். பின்பக்கத்ைத தூூக்கிக் ெகோண்டு என் விந்ைதெயல்லோம் வோங்கிக் ெகோண்டோள். அவைளயும் பிடித்து தூூக்கி அோத ோநரம் நோனும் அழுத்தம் ெகோடுத்து குத்தியதில்.அவள் எனக்களித்த இன்பத்ைத நோன் அவளுக்களிக்க ோவண்டுெமன்ற உந்துதலில் நிமிர்ந்து அவளது வயிற்றில் முத்தமிட்ோடன்.என் ோகோல் அவள் புைழயில் உரோயும் படியோக படுத்துக் ெகோண்ோடன். நைனந்து ெகோண்ோட வீட்ைட வந்தைடந்தோள். அது வைரக்கும் கோம உந்துதலிலும். ோமல வோ” என்றோள். தூூக்க கலக்கத்துடன் கதைவ திறந்துவிட. சிவோவின் தோய் தந்ைத இருவரும் ஒரு விபத்தில் 5 வருடங்களுக்கு முன்பு இறந்துவிட்டனர். அவள் தன் குண்டிைய அைசந்து ெகோடுத்து என் பூூைள ெமதுவோக தன் புண்ைடக்குள் தள்ளினோள் .பிறகு இருவரும் ஒன்றோக குளித்து விட்டு வீட்டிர்க் ககககக ககககக கககககக! கககககககக மைழ ெபய்து ெகோண்டிருந்த மோைல ோநரப்ெபோழுது அது. இடுப்ைபத் தூூக்கிக் கோட்டி நோன் அவைள ஓக்க ஓக்க சந்ோதோஷமோக முனகினோள் . 1000 வோட்ஸ் மின்சோரம் உடெலல்லோம் போய்ந்த ஓர் உணர்வு. படுத்து விட்டோள். இரண்டு ெதோைடகைளயும் பிடித்து அழுத்தி அவள் ெவடிப்ெபங்கும் ஆைச ஆைசயோக நக்கிோனன். எதிோர சினிமோவுக்கு ெசன்று விட்டு வீடு திரும்பிய தங்ைக. சிவோவின் தங்ைக ெபயர் கோமினி. விடுவித்துக் ெகோண்டோள்.“ோபோதுண்டோ ெசல்லம். திடீெரன கதைவ தட்டும் சத்தம் அவனது தூூக்கத்ைத கைலத்தது. அவள் முனங்கல் சத்தம் மட்டும் அதிகமோகி ெகோண்ோட இருந்தது.சீறியது. ெகோழெகோழெவன திரவம் சுரந்த அவ்விடத்தில் ோமலும் திரவம் சுரந்தது.”அக்கோ.ஆனோல் கோம ெவறியின் உச்சத்தில் இருந்த அவள் கோரியங்கைள ோமோல எடுத்து ெசன்றோள். அந்த ெநறுக்கமோன புண்ைடக்குள் என்னோல் ெவகு ோநரம் சமோளிக்க முடியவில்ைல. ோநரடியோகவும் போர்த்த அனுபவத்தில் இயங்கிக் ெகோண்டிருந்த எனக்கு ோமோல எப்படி ோபோவது என்று சிறு குழப்பம்தோன்.சிவோவின் ோதோற்றம் மிகவும் அழகோக இருப்போன். என் சுண்ணியிலிருந்து மதன நீர் அவளின் புண்ைடயில் போய்ந்தது. ைகயடித்தோல் விந்து வருமுன் ஏற்படும் அந்த சுக உணர்ச்சி. ஒரு கட்டத்தில் அவள் முனங்கல் அதிகமோகியது. எனக்கு தண்ணி வருது” என்ோறன். தோங்க முடியோமல் அவளது தைலைய அழுத்தி பிடித்துக் ெகோண்ோடன். கைதகைள படித்து. என் மன்மத பீடெமங்கும் மின்சோரம் போய்ந்த ஒரு உணர்வு. அவளும் ோலசோக இடுப்ைப தூூக்கிக் கோட்டினோள். அந்த ோநரத்தில் நோனும் கோமத்தின் உச்ச கட்டத்ைத அைடந்ோதன். நீ உள்ள ோபோட்ட உடோனோய எனக்கு வந்துட்டு” என்றோள் ஹ்ம்…ஸ்…ஸ்…ஆ என்ற முனகலுடன். குனிந்து அைத நக்கினோள். படங்கைளயும். ோநரோக நீட்டிக் ெகோண்டிருக்கும் சுண்ணி சரியோக அவள் புண்ைட இதழ்கள் மீது ோமோதி நின்றது. முழு சுண்ணியும் உள்ோள ெசன்றது. ஆழமோன மூூச்சிழுத்து என் இடுப்ைப ஆட்டிோனன் . ஆனோல் 1000 மடங்கு அதிகமோக.

இருந்தோலும் கோட்டிக்ெகோள்ளோமல் தங்ைகயின் அைறக்கதைவ சோற்றினோன். அவளது பின்புறம் ெபரிதோகவும். போத்ரூூம் ெசல்வதற்கோக கதவருோக வருவைத உணர்ந்த சிவோ விைரந்து ெசன்று . மீண்டும் ஒரு கறுப்பு நிற பிரோ ஒன்று அவளின் மோங்கனிகைள தோங்குவதற்கு தயோரோயின.சிவோ தன் தங்ைகைய இதுவைர மிகவும் ெபோறுப்புடன் மனதில் எந்த வித சலனமுமின்றி வளர்த்து வந்தோன். சிவோ தங்ைகைய மைழயில் நைனந்து ெகோண்டு வந்ததற்கோக திட்டினோன். அவளது மன்மத பீடம் மிகவும் வழுவழுப்புடன் சற்று உப்பலோக இருக்கும். சிவோவின் கண்கள் இந்த கோட்சிைய கண்ட அடுத்த நிமிடம். ஜோக்ெகட் அவிழ்ந்த நிைலயில் அவள் மோங்கனிகள் ெவளிோய வர இயலோமல் கறுப்பு பிரோ ஒன்று சிைறப்படுத்தி ைவத்திருந்தது. பிரோவின் உதவியினோல் மோங்கனிகைள மைறத்துக் ெகோண்ட கோமினி மன்மத ோமட்ைட கறுப்பு நிற ோபண்டீஸோல் மைறத்துக்ெகோண்டு ஒரு ெவண்ைம நிற ைநட்டியினுள் நுைழந்து ெகோண்டோள். சிவோ கண்ட கோட்சி அவனது நிைலைய தடுமோற ெசய்தது. உடோன ெசன்று உைடகைள மோற்றிக்ெகோள்ளச்ெசோல்லிவிட்டு போத்ரூூம் ெசன்றவன் 5 நிமிடத்திற்கு பிறகு ெவளியில் வந்தோன். பின்பு அவள் மோங்கனிகைள மைறத்துக் ெகோண்டிருந்த ஜோக்ெகட்டின் ஊக்ைக ோமலிருந்து ஒவ்ெவோன்றோக் அவிழ்க்க ஆரம்பித்தோள்.கோமினி ஒரு ெமல்லிய ைநட்டி ஒன்ைற எடுத்து மோற்றுவதற்கோக எடுத்து ைவத்தோள். அங்கு அவள் உைட மோற்றுவதற்கோக தோவனிைய கைளந்துவிட்டு ஜோக்ெகட் மற்றும் போவைடயுடன் நின்று ெகோண்டிருந்தோல். அவனோல் தோன் ெசய்வது தவறு என்று ெதரிந்தும் அவன் கோம உணர்வு அவைன இறுதியில் ெவன்றது. சிவோ ெவளியில் எைதயும் கோட்டிக்ெகோள்ளவில்ைல என்றோலும் சிவோவின் தம்பி தூூக்கம் மறந்து எழுந்து கோமினியின் மன்ோமத ோமட்ைட பதம் போர்க்க தயோரோன நிைலயில் இருப்பதோக் சிவோவிற்கு ெதரிவித்தோன். சிவோ போத்ரூூமிற்கு ெசன்று கழுவிவிட்டு வருவதற்குள் கோமினி மீதியிருந்த உைடகைள கைளந்து பிறந்த ோமனியோக் நின்று ெகோண்டிருந்தோள்.போகம் மிகவும் ெசழிப்போகவும் ெபரிதோகவும் இருக்கும். அப்ெபோழுது சிவோவின் ைககள் தன்ைனயும் அறியோமல் அவனது தம்பியிைன தடவிக்ெகோண்டிருந்தது. அதுவும் தங்ைகக்கு ெதரியோமல். நீர்த்திவைளகள் பிரியமனமில்லோமல் கோமினியிடமிருந்து விைடெபற்றுக்ெகோண்டிருந்தன. அந்த மோர்பகங்கைள போர்க்கும் ோபோது சிவோவின் எண்ணத்தில் கோமம் தைலக்ோகறியது. முதன் முைறயோக தங்ைக உைட மோற்றுவைத போர்த்தோன். தங்ைகைய போர்க்க தங்ைகயின் ரூூமிற்கு ெசன்றோன். அைணயில் தடுத்து ைவக்கப்பட்டிருந்த நீர் அைணதிறக்கும் ோபோது ெவளிோய வருவது ோபோல் ெவளிோய துள்ளி வந்தது. தங்ைகைய ெபோய்யோய் ோகோபித்துக்ெகோண்டோன். அைறக்கதைவ சோற்றிய அவனோல்.கோமினி ைகயில் துண்ைட எடுத்து தன் ோமனியில் ஒட்டிக்ெகோண்டிருந்த நீர்த்திவைளகைள துண்டின் உதவிோயோ விைடெகோடுத்துக்ெகோடிர ுுந்தோல். சிவோவின் தம்பி உணர்ச்சியின் ெவளிப்போடோய் தண்ணீைர ெவளியோக்கி சிவோவின் லுங்கிைய ஈரோமோக்கினோன். ஏோனோ ெதரியவில்ைல அங்கிருந்து ெசல்ல மனமில்லோமல் நின்றுெகோண்டிருந்தவன் சட்ெடன்று குனிந்து கதவின் ஓட்ைடவழியோக கோமினி உைட மோற்றுவைத போர்த்தோன். ெமல்ல கோமினி பிரோவின் ஹீக்ைக அவிழ்க்க. அவளின் ஜோக்ெகட் கழுத்து மிகவும் ெபரிதோய் இருந்ததோல் அவளின் இரு மோங்கனிகளுக்கிைடோய உள்ள அந்த பிளவு மிகவும் எடுப்போக ெதரிந்தது. ஆனோல் இன்று அவள் மைழயில் நைனந்து வந்ததோல் அவளது மோர்புகள் குளிரில் கும்ெமன்று சிவோைவ முைறத்துக்ெகோண்டிருந்தது. அவளது இைடப்பகுதி சிறுத்து ெகோடியிைடயோள் என்பைத நிருபிக்கும் வைகயில் இருக்கும்.

போத்ரூூமிற்கு ெசன்று கதைவ சோத்தும் சத்தம் ோகட்டதும் சிவோ ோவகமோக ரூூமிற்கு ெசன்று அவள் கழட்டிய ஆைடகைள கைழந்து அவளின் பிரோைவயும்..ோசோபோவில் உட்கோர்ந்து டி. அந்த ஆைடயிலிருந்து வந்து அந்த வோசம் அவனுள் ஒரு பிரளயத்ைதோய உண்டோக்கியது. இப்ோபோது கோமினியின் கோய்கள் இரண்டும் அவன் கண்களுக்கு விருந்து ெகோடுத்தன. கோமினி அடுப்படிக்கு ெசன்றோள். அவனது ைககள் ெமல்ல ஊர்ந்து அவளது மோர்பின் மீது ோபோட்டு விட்டு கண்கைள மூூடி சிறிது ோநரம் அப்படிோய இருந்துவிட்டு ஓரக்கண்ணோல் தங்ைகயின் நடவடிக்ைகைய போர்த்தோன்.போத்ரூூம் திறக்கும் சத்தம் ோகட்டு ஆைடகைள அப்படிோய ோபோட்டு விட்டு ோவகமோக வந்து பைழய நிைலயில் அமர்ந்தோன்.வி போர்ப்பது ோபோல் போசோங்கு ெசய்தோன். India Want Sex . நள்ளிரவு திரும்ப்பி படுக்கும் ோபோது கோமினி ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருப்பைதப்போர்த்தோன். சிவோவின் கண்களி கோமினி உைடகைளந்த நிைனவுகள் அவனது இைமகைள மூூடவிடோமல் அைலக்கழித்துக்ெகோண்டிருந்தது. ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்த கோமினியோல் சிவோவின் ஸ்பரிசத்ைத உணரமுடியவில்ைல. ோபண்டீைஸயும் ோதடி எடுத்து முகத்தில் ைவத்து முகர்ந்தோன். (மனதிற்கும் உள்ளத்தில் கோமப்பசி தைலக்ோகறியிருக்கிறது. படம் முடிந்து படுக்ைகக்கு ெசன்றனர்……. படத்தில் கவர்ச்சியோன கோட்சிகள் வரும்ோபோது சிவோவின் நிைனவுகள் அவனது தங்ைகைய எண்ணிக்ெகோண்டது.கோமினி: அண்ணோ உனக்கு பசிக்குதோ?சிவோ: எனக்கும் ோசோறு ோபோட்டுக்குட்டு வோ…. மனதிற்குள் ைதரியத்ைத வரவைழத்துக்ெகோண்டு ைநட்டியின் ஜிப்ைப ெமல்ல இறக்கினோன். இருவரும் சோப்பிட்டுவிட்டு டிவியில் படம் போர்த்துக்ெகோண்டிருந்தனர்...அதற்கும் சோப்போடு ெகோடுப்போயோ?)கோமினி: இந்தோ அண்ணோ!சிவோவின் கண்களுக்கு கோமினி இன்று மிகவும் அழகோக ெதரிந்தோல். கோமினி எைதயும் அறியோதவள்.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful