You are on page 1of 25

அெெரிக்கத் ேதர்தல் 2008 - ொநாடுகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு அலசல் வாஷிங்டனில் நல்லதெ்பி

அெெ ரககத ேேரேல 2008 -


ொநாடகள கறி தே ஒர ஒபபீ டட
அல சல - வாஷ ிங டன ில
நலலே மப ி

அெெரிககத ேேரேல 2008 - ொநாடகள கறிதே ஒர ஒபபீடட அலசல -


வாஷிஙடனில நலலேமபி..............................................................................................1
ேிராவிடக கடசி ொநாடகள ஒர பழம நிைனவ..............................................2
ெடொகரடக கடசியின ெடனவர ொநாட..........................................................5
ெடனவர ொநாடடல கடய கடடம.......................................................................7
ெடனவர ொநாடடப ேபசசாளரகள....................................................................11
ெெகெகயினின ஒர கலலம ஐநத ொஙகாயகளம, பினேன ொஙகாய
ெைடயரகளம...........................................................................................................17
ரிபபளிககன கடசியின ொநாட..........................................................................21

பக்கெ் 1
அெெரிக்கத் ேதர்தல் 2008 - ொநாடுகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு அலசல் வாஷிங்டனில் நல்லதெ்பி

அெெரககத ேேரேல கைை கடட ஆரமபிதத விடடத. நவமபர வைர


கணகைில படவைே அவவப ெபாழத பகிரநத ெகாளகிேறன.

மநோ நாள ெடனவரல ெடொகரடக கடசியின ொநாட நடநத மடநேத.


அைே நானக நாடகைாக ஆபஸ
ீ விடட வரம ெபாழத ேரடேயாவிலம பின
கைடசி இரணட ேிணஙகைாக ட வி யில பாரததம வநே ெபாழத உலகதேின
ெிகப ெபரய ஜனநாயக நாெடனற ெசாலலப படம இநேியாவில பிறநத
வைரநே எனகக ஒர சில ஒபபட
ீ கைையம நான எேிர ெகாளளம கலாசசார
அேிரசசிகைையம ேவிரகக மடயவிலைல. அைவ இஙேக.

இநேியாவில கறிபபாக ேெிழ நாடடல சினிொைவயம அரசியைலயம


மறறிலம எவேரனம ேவிரதத வாழதேிரகக மடயொ? ேனைன
மறறிலொகத ேனிைெப படதேிக ெகாணட ஆள இலலாக கானகதேில
வாழநேிரநோல அனறி அத சாதேியம இலைல. எனகக விபரம ெேரநே நாள
மேலாக அரசியலம, சினிொவம ேவிரதத ஒர நாேைனம
கழிநேேேயிலைல..

ேெிழநாடடல ஒர ெரணடம ெகடடான ஊரல உளை ேிடலின அரேக


எனத இைம பரவம வைரநேத. எம ஜி ஆர பாடலகள காைேக கிழிகக
ேெலசடைட இலலாெல ேிடலின பழேியில விைையாடக கைைதத
விரடடயடககம ெபாழத கழகக கணெணிகள வநத உைரயாறறம 60கைின
இறேி ெோடஙகி இனற வைர அரசியலம சினிொவம எனைன விடட
பாடலைல. எம ஜி ஆைரயம அணணததைரயம கரணாநிேியம
ெஜயலலிோவம நம ஊனிலம உணரவிலம கலநத நம வாழகைகைய
ேீரொனிபபவரகைாகிப ேபானாரகள.. பகல மழகக எம ஜி ஆர பாடலகள
காைேக கிழிதே பின இரவ மழகக ேிராவிடத ேெிழ ேேனாகப பாயம
ேெிழகதேில வைரநே எனககக காத ேலசாகச ெசவிடானேில ஏதம
ஆசசரயம இலைலோன.

பினனர ெதைரவாசியான ெபாழத என அரசியல பரொணம அடதே


நிைலைய அைடநேத. ேிரபபரஙகனறதேிறகம மரகனககம ெோடரப
உணேடா இலைலேயா ேெிழக ேிராவிட அரசியலடன பிணணிப பிைணநே
ஊர அத. ேிராவிட அரசியல வரலாறற வைர படதேில மககியொன
இடதைேப ெபறம வரலாறறச சிறபப ெிகக ஊர எனறால ெிைகயாகாத. எம

பக்கெ் 2
அெெரிக்கத் ேதர்தல் 2008 - ொநாடுகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு அலசல் வாஷிங்டனில் நல்லதெ்பி

ஜி ஆர கரணாநிேியிடம வரீாேவசொகக கணககக ேகடடப பிரநே ெபாழத


அவர மேன மேலில பிரொணடொன ஒர கடடதைே நடதேத
ேேரநெேடதே ஊர ேிரபபரஙகனறேெ. அேறகம மனபாகவம அேறகப
பினபாகவம ேி ம க வின மககியொன ேிரபப மைன ொநாடகள நடநேதம
அேே ேிரபபரஙகனறேெ. அேறகம மனபாக அேே இடதேில காஙகிரஸ
ொநாடம நடநேிரககிறத. எனகக ேி ம க ெறறம எம ஜி ஆரன வரலாறற
மககியததவம ெிகக ொநாடகைைக காணெ ேபற கிடட என ஆழெனேில
அநேக கடசிகைின ரவடதேனம ெீ தம, காடடெிராணடதேனம ெீ தம,
அரவரபபான நடவடகைககல ெீ தம எனத ேீவரீொன ெவறபபகக உரம
ேபாடடன. அநாகரகதேிறகம ஆபாசதேிறகம உோரண ொநாடகள அைவ.

அடடா ஒர கடசியின ொநாட எனறால அேலலவா ொநாட? கழகக


கணெணிகள லாரகைிலம காரகைிலம அரச பஸ ரயிலகைிலம (டககட
இலலாெலோன( கடல அைல ேபாலத ேிரணட வநோரகள. கனறின பின
உளை சடகாடடத ேிடலோன ொநாட நடககம ேபரரஙகொக இரநேத. கழகக
கணெணிகள ேஙகள படடா படட டவசரடன கடடய ேவடட இழநேத
ெேரயாெல உடகைக இழநேவனகக ைக இலலாெல ேபாக ேபாைேயில
சாககைடகள அரேக பனறிகளகக நடேவ வாநேியின நடேவ கிடநே
ொநாடடக காடசிகைை எனனால இனனம ெறகக மடயாெல மனேில ோஙக
மடயாே நாறறததடன பேிநத ேபாய கிடககினறன.

அலஙகார வைைவகள அைெதத, ஊெரஙகம 'களைக கட கணட


கரணாநிேி வாழகேவ" "பாைையஙேகாடைடச சிைறயிேனேல பாமபகள
பலலிகள நடவினிேல" ேபானற ேியாகப பாடலகள அலற ைவகக ெிகக
ேகாலாகலொக நடககம அநே ொநாடகள. ொன கறி, மயல கறி எனற
பலிககறி வைர ேைலவரகள ேினற உறஙகி ேபாைேயில ேிைைதத
உைரயாடய ொநாடகள அைவ. அேன பின எம ஜி ஆர, ெஜயலலிோ எனற
ஏகப படட ொநாடகள கணட ொநகரம ெதைர. கமபல கமபலாக
வரவாரகள. ஆடடககளைன தணடடன வரவாரகள. கமபைிப பசசிகள ேபால
ேோைில கரபபச சிவபத தணடகள ெநைிய வரவாரகள. ஆட வரவாரகள.
பாட வரவாரகள. கைர ேவடடயடன வரவாரகள. ேவடட அவிழநத
வரவாரகள. ொன ேபாலத தளைி வரவாரகள. ெயில ேபால ஆட
வரவாரகள. கயில ேபாலக கவி வரவாரகள. கரஙக ேபாலக கேிதத
வரவாரகள, கரட ேபாலக கதேிக ெகாணட வரவாரகள ஆனால ேபபித ேவறி
கட ெனிேனாக ெடடம ொநாடடகக வநத விட ொடடாரகள. அநேக காலக
கடடதத தகைக இேழகைை ஆவணக காபபகதேில ேபாய ேேடனால நான
ெசாலலம இநே ொநாடடககைின அதேைனச சிறபபககைையம அறிநத
ெகாளைலாம.

பக்கெ் 3
அெெரிக்கத் ேதர்தல் 2008 - ொநாடுகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு அலசல் வாஷிங்டனில் நல்லதெ்பி

அபபறம ேிரசெசநதர மரகனின ேவைல ஆர எம வரீபபன ேிரட


விடடார எனற ெசாலலி கைலஞரம அவரத கழகக கணெணிகளம அேே
ெதைரயில இரநத கிைமபி, கரகாடடம, ெயிலாடடம ஒயிலாடடம
ொனாடடம ேபயாடடம மன ெசலல, ைககைில கிலகைககைைக கிலககிக
ெகாணடம கழகப பிரசசாரப பாடலகைைப பாடக ெகாணடம லடசககணககான
ெோணடரகள பைட சழ, கரணாநிேி நடதேிய நைடப பயணதைேயம ஒர
மனற கி ெீ கடேவ ெசனற அநே வரலாறறச சிறபப ெிகக நைடக
கணறாவிையக கணனால கணடவன நான. அரவரபபம ஆபாசமம ெடடேெ
நிரமபிய ஒர காடடெிராணடக கமபலகள ேெிழ நாடடன அரசியல கடசிகள.
ெனிே நாகரகதேிறகத ெோடரபிலலாே ஒர ேபய கடடம அத. அவரகள
நடதேிய ொநாட ஆபாசஙகைின உசசம. அசிஙகதேின எலைல. அபபடயாகப
படட நாறறம பிடதே அரவரபப ெிகக சாககைடகைின நடேவ வைரநே
எனகக அெெரககாவின அரசியல கடசி ொநாடகள பேலாக அேிசயஙகைாகத
ேோனறியேில ஏதம வியபபிலைல. ேெைட நாகரகம, அரசியல கணணியம,
பணபாட எலலாம நைடமைறயிலம ஓரைவககச சாதேியேெ எனற கறறக
ெகாடதேைவ இநே அெெரகக ொநாடகள.

ேிராவிடக கடசிகைின ொநாடகள எனறாேல காைேக கிழிககம


ேபரைரசசல, ேவடட அவிழ ேபாைேயில ேடொறம கழகக கணெணிகள,
சாககைடப பனறிகளககப ேபாடடயாக உழலம உடன பிறபபகள, ஆபாச
நாடகஙகள., கதோடடஙகள,. ெரககாரட டானஸுகள, பிராெண வைச
பாடலகள, கைலஞர தேி பாடலகள இைவ ேவிர ேவற எதவம இரககாத.
ேேசீயக கடசி ொநாடகள எனறாேல ேவடட கிழிநத , ெசரபபப பியநத ேபாய
வரம காஙகிரஸ ேபரயககத ெோணடரகைின நிைனவகைை அபபறப
படதேேவ மடவேிலைல. அபபடயாகப படட அரசியல கடசி கடடஙகைை
ொநாடகைைக கணட பழகிப ேபான எனகக ெடொகரடக கடசியின ெடனவர
ொநாட ஒர கலாசசாரப ேபரேிரசசி.

பக்கெ் 4
அெெரிக்கத் ேதர்தல் 2008 - ொநாடுகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு அலசல் வாஷிங்டனில் நல்லதெ்பி

ெட ொக ரடக கடச ியின ெடன வர ொநாட

ெடனவர கனெவனஷன ெடொகரடக கடசியின ஜனாேிபேி ேவடபாைைர


அேிகாரப பரவொக அறிவிககம ஒர ொநாட. இநே ொநாடடல இரநதோன
அேிகாரபரவொன ேேரேல பிரசசாரம தவஙககிறத. ஜனாேிபேி ேவடபாைர
ேன தைண ஜனாேிபேி ேவடபபாைைரத ேேரநெேடதத அறிவிககிறார.
இரவரம ஏறபைர நிகழததகிறாரகள. கடசியின மககியஸேரகள
அைனவரம உைரயாறறகிறாரகள. இநே 2008ம வரட ெடொகரடக கடசியின
ொநாட ஒர வரலாறற மககியததவம வாயநே ொநாடாக அைெகிறத.
அெெரகக வரலாறறில மேன மேலாக ஒர கரபபினதேவைர ஜனாேிபேி
ேவடபாைராக அெெரககாவின இரணட மககிய கடசிகைின ஒனறான
ெடொகரடக கடசி அறிவிககிறத. அநே ெகாதோன ேவைைைய ஒர ேிரவிழா
ேபால ெகாணடாடனாரகள. ஒர கடசியின மககிய ொநாட எபபட நடநேத ,
எனெனனன ேபசினாரகள, அெெரகக கடசியின ொநாடடறகம நம ேிராவிடக
கடசிகைின ொநாடடறகம உணடான ஒறறைெ ேவறறைெகள எனெனனன
எனபைேெயலலாம விரவாக பாரககலாம.

ெடனவர நகரல ெடொகரடக கடசியின ொநாட மேல இரணட நாடகள ஒர


ஸேடடயதேிலம கைடசி இரணட ேினஙகள 1 லடசம ேபர அெரக கடய
பிரொணடொன ெறெறார ஸேடடயதேிலம நைட ெபறறன. ஸேடடயதேில
அரஙகதைேயம சீ னா ஒலிமபிகஸ ஸைடலில ெவளைை ொைிைகயின
ஓவல ஆபஸ
ீ ேபாலேவ அைெதேிரநேனர. இபெபாழேே ஓபாொவம,
ைபடனம ஒயிட ஹவஸில நைழநத விடட ஒர ொையையத ேோறற
விககம விேதேில அைெககப படடரநேத. இநே அலஙகாரதைே ரபபைிக
கடசியினர ஆடமபரம எனற கைற கறினாரகள.

நெத ேிராவிடக கடசிகைின ொநாடட ஆடமபரதேில ஒர தச ெபறாத இநே


ெடொகரட கடசியின ஏறபாடகள. ெதைரயில எபெபாழத ேிராவிடக கடசிகள
ொநாட ேபாடடாலம ெிகப பிரொணடொக ஒர ெபரய ேகாடைட வடவில
ேிைரபபடத ெோழிலில உளை கைலஞரகள வநத நிரொணிபபாரகள. அநே
ேகாடைட ெகாதேைஙகள எலலாம வணண விைகககைால அலஙகாரம
ெசயயப படடரககம. அககம பககதத ஊரகாரரகள எலேலாரம கடடம
கடடொகக கடமபததடன வநத ேவடகைகப பாரதத விடடப ேபாவாரகள.
ொநாடடத ேிடலடன இநே ெெகா ெசடடஙககள மடயாத. நகர மழகக

பக்கெ் 5
அெெரிக்கத் ேதர்தல் 2008 - ொநாடுகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு அலசல் வாஷிங்டனில் நல்லதெ்பி

பலேவற மககியொன இடஙகைில 60 அட 70 அட எனற ொெபரம கட


அவடகள அைெககப படம. எஙெகலலாம எலகடரசிட ேபாரடன விைககக
கமபஙகள இரககினறனேவா அஙெகலலாம இலவச ேிரடட ெினசாரதேில
ேெீ ழனதேைலவரம அவர கடமபாததரம வணண விைகககைில
ஒைிரவாரகள. இபெபாழெேலலாம ேலடடஸ அடஷன பல ேவற
ேோரைணகைில காடசி ெகாடககம டஜிடல வணணப ேபனரகள
ொநாடகளகக ஒர பதப ெபாலிைவக ெகாடககினறன.

ேெிழ நாட மழகக ெின ெவடட நடநோலம இவரகள நடததம ொநாடடப


பநேலகளககம, ேபாரடகளககம, அலஙகாரஙகளககம காேச ெகாடககாெல
ேிரடப படம ெினசாரம அபரேொகப பயன படம. நகரம மழகக ராடசச ஒலி
ெபரககிகைில பல ேவற விேொன பாடலகள கடைடக கர கர கரலில
ேபசசககள ஆகியைவ ஒலி ெபரககி ெககைின காத ேகடககம சகேிைய
ஒழிதத விடவாரகள. ஆஙகாஙேக ோைர ேபபடைட வாடப படட டரமஸ
உரெி ேெைம ைநயாணட ேெைம மழஙக, ெகாஙைககள பிதஙக வரம
நாடடய ெஙைககள ஆபாச பலேவற பணரவ நிைலகைை அனபவிதத ஆட
வரவாரகள. களைசசாரயம மேல பாரன விஸகி வைர நகைர ேணணரீ
ெவளைதேில மழகடககம. இதெவலலாம நான ெதைரயின ொெபரம
அரசியல ொநாடகைில வழககொகக காணம காடசிகள.

அபபடயாகப படட ேகாடைட ெகாதேைம, அனனம ேபால , உேய சரயன


ேபால, பாராளெனறம ேபால, அைெநே ேெைடகைையம ஏ பி நாகராஜன
சினிொககைை , சஙகர படஙகைை ெிஞசம ெசடடஙககைையம கணட எனகக
ெடொகரடக கடசியின ேெைட ெிகவம சாேரணொகவம அறபதேனொகவம
ேோனறியத. இரநோலம அலஙகாரொகவம ெொதே ஸேடடயமேெ வணண
ெயொக இரநேத. நிகழசசியின இறேியில ேவடபாைரகள கடமபததடன
ேெைடயில சறறி சறறி வரப பிணனனியில விணைண வணண ெயொககிய
வாண ேவடகைககள நிகழநேத ஒடட ெொதே நிகழசசிககேெ ஒர விே
கவரசசிைய சிறபபான காடசி அனபவதைேக ெகாடதேன. ெடனவரல நிகழசசி
நடநே இடம ேவிர பிற இடஙகைில ஒர கட அவடேடா, ேபனேரா, ேோரண
வாயிலகேைா கடசிக ெகாடகேைா, வால ேபாஸடரகேைா, வாழததப
ேபாஸடரகேைா, டஜிடல ேபனரகேைா இலைலெயனபைே நான ெசாலல
ேவணடயத இலைல. உரய மைறயில காச ெசலதேி ெினசாரம, ஸேடடயம
எலலாம வாடைககக எடதத மைறபபட பாதகாபப , ேீயைணபப ஏறபாடகள
ெசயத நிகழசிைய நடதேியோக ெடனவர நகர ேெயரம நிகழசசி
ஏறபாடடாைரம கறினார. ஒர ொநாடடககத ேேைவயான ெினசாரதைேேய
ேிரடத ெேரயாே இவரகள எலலாம எனன விேொன அரசியலவாேிகள?

பக்கெ் 6
அெெரிக்கத் ேதர்தல் 2008 - ொநாடுகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு அலசல் வாஷிங்டனில் நல்லதெ்பி

ெட னவர ொநா டடல கடய கட டம

ெடொகரடக கடசி ொநாடடன இறேி நாள அனற 85 ஆயிரம ேபர அெரக


கடய அநே ஸேடடயம நிைறநத வழிநேத. அைே எலேலாரம
ஆசசரயததடன ேபசிப ேபசி ொயநத ேபானைேக ேகடகக எனகக
ஆசசரயொக இரநேத. சாோரணொக ஒர எம ஜி ஆர ெீ டடங ேபாடடாேல
ெரணட ெலடசம ேபர கடம ஊரல இரநத வநே எனகக இெேலலாம ஒர
கடடொ எனறிரநேத. சிரஞசீவி கடடய ொநாடடகக பதத லடசம ேபரகள
வநேனராம. அெேலலாம கணடராே சி என எனனககம என பி ஆரககம
ேகவலம 85000 ேபர வரலாற காணாே கடடொகிப ேபாய விடடனர. கைறநே
படசம 2 லடசம ேபைரக கடடாெல எநேெவார ேிராவிடக கடசி ொநாடம
நடநேேேயிலைல. அைேயம எபபடக கடடக ெகாணட வரவாரகள? ஆளம
கடசியாக இரநோல அரசப ேபரநத ேனியார ேபரநத எலலாம ெிரடட
ஆடகைை பஸகைிலம, ேவனகைிலம, லாரகைிலம ெராபபிக ெகாணட வநத
கபைபைய அவிழதத விடடத ேபால அவிழதத விடட விடவாரகள. அடதே
ெரணட நாடகளககள அபபட வநே கமபல ஊைரேய கடதத விடட எடககம
வாநேியில நாற அடதத விடம. கபைபகளம, வாநேிகளொக நகரேெ
நரகொக ொறி விடம கலாசசார ொணப ெகாணடைவ எஙகள ேிராவிட
நனனாடடன ொநாடகள.

ெடொகரட கடசிகக ெிக அேிக அைவில இைைஞரகள வநேிரநேனர.


அெெரககாவின பல பகேிகைில இரநதம டகெகட எடதத வநத
கவிநேிரநேனர. காைல மேேல ெபாறைெயாக பல ைெல தரம வரைசயில
நினற ஸேடடயதேின உளேை ெசனற ெகாடககப படட இரகைககைில
அெரநேிரககினறாரகள. ஒர வரைச ெீ றல, அடேட, ேளள மளள
நிகழவிலைல. செீ பதேில நடநே சிரஞசீவி ொநாடட ெநரசலில ஒர பலி. நர
பலியிலலாெல எநே ேிராவிடக கடசி ொநாடம நடநேேேயிலைல. ெநரசல
அலலத லார ேவன விபததககள எனற கைறநே படசம ஒர பதத
பேிைனநத ேபரகள சாகாெல ேிராவிட கடசி ொநாடகள நடநேேிலைல.
கடசிககாக உயிைரக ெகாடதே ேியாகிகள ஆகி கடசித ேைலவர ெகாடககம
ஒர லடச ரபாய காைசப ெபரைெயடன வாஙகி ேபாடேடா பிடதத வட
ீ டல
ொடடக ெகாளளம ேிராவிட இனம.

ெடொகரடக கடசி ொநாடடல ைடவரசிட இரநேத. கரபபரகளம,


ெேனனெரககரகளம, சீனரகளம அேிக அைவில காணப படடனர.
இைைஞரகளம மேல மைற ஒடடப ேபாடபவரகளம அேிக அைவில

பக்கெ் 7
அெெரிக்கத் ேதர்தல் 2008 - ொநாடுகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு அலசல் வாஷிங்டனில் நல்லதெ்பி

காணப படடனர. ொநாடடக கடடம பல இனஙகளம கலநே ஒர வணணக


கலைவயாக இரநேத. ேெைடயிலம நிைறய ஆபபிரகக அேெரககரகளம,
லதேீன அெெரககரகளம ேபசினாரகள. இத எலலா ேரபபினைரயம கவரநே
ஒர கடசி எனபத நிரபணொகியத. ொறாக ரபபைிககன கடசி ொநாடடல
ஆபபிரகக அெெரககரகைைேயா, லதேீன அெெரககரகைைேயா ெலனஸ
ைவததத ேேடக கணடபிடகக ேவணட இரநேத. ைடவரசிட சதேொக
இலலாெல தய ெவளைையாக ெடடேெ காடசியைிதேத. சமொ
சாஸேிரதேிறக ஒனறிரணட கரபபரகைைப ேபச ைவதேனர. இநே மைற
ெெகெகயின இெிகேரஷன விஷயதேில அடதே பலடயினாலம இயலபான
ரபபைிக கடசியினரன ெவறபபாலம இரநே ெகாஞச நஞச லதேீன
அெெரககரகளம கட வரவிலைல. ரபபைிகன கடசி நடதேிய ொநாடடககம
அரஙக நிைறநே கடடம இரநோலம கட அத அெெரககாவின பனைெத
ேனைெையக காணபிபபோக இலைல. பா ம க ொநாட எனற ெபயரல
வனனிய ஜாேிச சஙக கடடம நடபபத ேபால ஒர ேைலயாக இரநேத.
ெடொகரடக கடசியின ெடலிேகடடகள (ேவடபாைைரத ேேரநெேடகக
ேவணடய ஓடட உளைவரகள) பாேிப ேபரகக ேெலாகப ெபணகளம
ஏராைொன ஒரபால உறவின மைறயினரம இரநேத அவரகள கடசியின
லிபரல ேனைெையக கறிதேத.

ெடொகரடக கடசி ொநாடடல ஒர சில ரபபைிகன கடசிககாரரகளம கலநத


ெகாணடனர. கடடககடஙகாே , ெநரசலான கடடததடன, எநே விே பாதகாபப
வசேிகளம, ஒழககமம, சறறச சழல உணரவம, அைெேியம இலலாே
ொநாடகள ேபால இலலாெல கடடப படதேப படட நனக ஒரஙகிைணககப
படட ொநாடகைாக இரணட கடசியினரன ொநாடகளம நடநேன. கசசல,
ஆரவாரம, இைச, ேபசச, ைக ேடடல எலலாேெ அநே அரஙகிறகள ெடடேெ.
ெபாத ெககளகக ேபாகக வரதத, பாதகாபபக ெகட பிட ேபானற ஒர சில
ெோநேரவகள ேவிர ேவற எநே உபதேிரவமம ேராெல இரணட ெபரய
கடசிகைால ொநாடகள நடதே மடகிறத.

ொநாடடல கடய கடடம ேவிர இரணட மநாடடககைையம பல ெிலலியன


ெககள ெடலிவிஷனில கணடரககிறாரகள. இநேியாவில அரசியல கடசி
ொநாடகள ெபாத ெோைலககாடசிகைில (கடசி சாரப ட விககைில அலல)
மழ நிகழசசிகளம காணபிககப படவத இலைல. அபபடேய காணபிககப
படடாலம இதேைன லடசம ெககள ஆரவததடன கணடரகக வாயபபம
இலைல எனபத ஒர மககியொன ேவறபாடாகம. அெெரககத ேேரேலில
பஙக ெபறம ஆரவமளை கடசி சாராே நடநிைல ெககள அைனவரம ட வி
யில நடககம அரசியல விவாேஙகள, ட வி யில கானபிககப படம ேபசசகள
ஆகியவறைற ைவதேே ேஙகள ேேரைவ மடவ ெசயகிறாரகள. சாரப

பக்கெ் 8
அெெரிக்கத் ேதர்தல் 2008 - ொநாடுகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு அலசல் வாஷிங்டனில் நல்லதெ்பி

நிைலகள இரநோலம ட வி ககள அெெரகக ஜனநாயகதேில மககிய பஙக


ஆறறகினறன.

ொநாடகைில ேபசசககைின நடேவ ராடசச ட வி ேிைரகைில வட


ீ ேயாககளம
காணபிககப படகினறன. ேவடபாைரகைின வாழகைககள ஒர கறம படேொ,
ேவடபாைரகைின ெைனவிகள பறறிய கறம படேொ அலலத ஒர சில
நிகழவகள பறறிய கறமபடேொ காணபிககப படகினறன. ெடொகரடக கடசி
ொநாடடல ஸபல
ீ ெபரக இயககிய அெெரகக ராணவதேின ேியாகஙகள
பறறிய ஒர கறம படமம, ஒபாொ, ெபயடன ஆகிேயார வாழகைகக கறிதே
வட
ீ ேயாககளம காணபிககப படடன. ெடொகரட கடசியினர ோஙகள ஈராக
ேபாைர எேிரதோலம ராணவதேினரகக எேிரானவரகள அலலர எனபைே
அநே ஸபல
ீ ெபரக படதைேப ேபாடடக காணபிததக ெகாணடனர. ரபபைிகன
கடசி கடடதேில ெெகெகயினின ேியாகஙகள கறிதே சிற படமம, தைண
ஜனாேிபேி ேவடபாைினியின வாழகைக பறறிய ஒர படமம காணபிககப
படடதடன, 9/11 எரயம காடசிகள காணபிககப படட அெெரகக ெககைை
ோஙகள ெடடேெ காகக மடயம எனற ெசயேிைய ெைறமகொகச
ெசானனாரகள

இத ேபானற வட
ீ ேயாககள ேவிர ேபசசககைின இைடயில பிரபலொன
இைசக கைலஞரகள பாடடப பாட கடசியினைர ெகிழவிதேனர. ேி ம க
ொநாடகைில ஆணட ேபாணட ேபானற ஆபாச நாடகஙகாளம,
கதோடடஙகளம ெரககாரட டானஸகளம ேவறாெல இடம ெபறம.
ேைலவரகள ேைலயில ேைலபாய கடடக ெகாணட டபபாஙகதத
ஆடவாரகள.
அைேப ேபானற ஆபாச நாடகஙகள இஙக இலலாேத ெடடம அலலாெல
ேைலவரகள கதோடடம ஆடாேத ெபரம ஏொறறொக இரநேத. பலி
ேவஷம, ெபாயககால கேிைர, கரகாடடம, ஒயிலாடடம, நெீ ோ ஆடடம ,
நாெம ேபாடட படைட ேபாடட, பணல ேபாடட பிராெணரகளககக கரம
பளைி ெசமபளைி கதேி கழைே ேெல ஏறறிச ெசலலம ஊரவலம, கரபபச
சிவபப உைடகைில ராணவ அனிவகபப, அைே ேைலவர ேன ெைனவி,
தைணவி, ேபரனேபதேிகளடன கணட ேபரவைகக ெகாைேல ேபானற
கணணியொன ேெிழர ெபரைெ ேிராவிடர ெபரைெ உைரககம ெபாழத
ேபாகக நிகழசசிகள இலலாெல அெெரகக கடசியினரன ொநாடகள
சபெபனற இரநேன.

ெறறபட கடடதேினர உறசாகததடனம, ைககைில ேபனரகள ஏநேியம,


கசசலிடடம விசிலடததம ேைலவா எனற கதேியம நம ேிராவிட
இனொனத ெோணடரகளககச சைைககாே உறசாகம காடடனர. ஒடட ெொதே

பக்கெ் 9
அெெரிக்கத் ேதர்தல் 2008 - ொநாடுகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு அலசல் வாஷிங்டனில் நல்லதெ்பி

அரஙகமம வணண ெயொக இரநேன. காச ெகாடதத பிரயாணி ெபாடடலம


ெகாடதத ஏேராபேைனகைில ஏறறி வநே கடடொக இலலாெல இர
கடசியினரன உறசாகத ெோணடரகைின கடடொகேவ இரணட ொநாடகளம
இரநேன.

எதேைனேயா விஷயஙகைில நம ேிராவிட கடசி ொநாடகளம அெெரகக


கடசியினரன ொநாடகளம ேவற படடாலம பலேவற கலாசசார
அேிரசசிகரொன ொறறஙகள இரநோலம ஒர விஷயதேில ெடடம இரணட
அரசியலவாேிகைிடமம கடம ஒறறைெ காணப படடத அதோன
அரசியலவாேிகைின ேபசசககள.

பக்கெ் 10
அெெரிக்கத் ேதர்தல் 2008 - ொநாடுகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு அலசல் வாஷிங்டனில் நல்லதெ்பி

ெட னவர ொநா டடப ேபச சா ைரகள

மேலில ெடொகரடக கடசியினரன ேபசைசப பாரககலாம. ெடொகரடக


கடசியின நானக நாடகளேெ ஸடார ேபசசாைரகைால நிரபபப படடன. ெடட
ெகனனட, ெஜசி ஜாகசன ஜூனியர, பில கைிணடடன, ஹிலர கைிணடடன,
அல ேகார, ஜான ெகரர எனற மேன மனற நாடகள ேபசசாைரகள ேபசித
ேீரதோரகள. மனறாம இரவ தைண ஜனாேிபேி ேவடபாைர ேஜா ைபடனம
நிைறவ நாைில ஒபாொவம ஏறபைர நிகழதேினாரகள.

ெடொகரடக கடசிககாரரகள ேபசவேறக நிைறய சரகக இரநேத. பில


கிைிணடடன காலதைேப ெபாறகாலொக வரணிதோரகள. நாஙகள இதேைன
டரலலியன டாலரகள ேசரதத ைவதத விடடப ேபாேனாம இநே பஷ ைபயன
வநத எலலாவறைறயம ேவடட விடட விடடான எனற பலமபித
ேளைினாரகலள. ேபசவேறக கைிணடடன எரா சாேைனகள ைக வசம
இரநேன. அெெரககா இனறிரககம ஏறககைறய ேிவாலான நிைலையச
ெசாலலி எலேலாரம ஒபாொவகக ஓடடப ேபாடச ெசானனாரகள.
மககியொக பில கைிணடடன ேபசசம, ேஜா ைபடன ேபசசம, அல ேகார
ேபசசம, கைடசியாக ஒபாொவின ேபசசம அைனவைரயம கவரநேன. பில
கிைிணடடைன ேெைடேயறறினால கடடப படதே மடயாத ஒடட ெொதே
ஆேரைவயம அவேர அளைிக ெகாணட ேபாய விடவார எனறாரகள அத
உணைெோன எனற நிரபிதோர. ெனிேர ெபணகள விஷயதேில ெடடம
அலல ேெைடப ேபசசிலம கிலலாட எனபைே நிரபிதோர. ஹிலரககம
ஒபாொவககம நடநே கடைெயான சணைடகைை எலலாம ெறநத
அைனவரம ஒபாொவகக ஓடடப ேபாட ேவணடம எனற உரககொகப
ேபசித ேியாகியானார.

நம அரசியலில மேலில உடகடசி ஜனநாயகம எனபேே இரககாத. காஙகிரஸ


கடசியில அனைன ெசாலபவரககதோன பேவி, அமொ கடசியில அமொ
ெசாலபவரோன ேவடபாைர. ஐயா கடசியில ெவடடக கதத நடநத ோ கி
மேல உளளர கவனசிலர வைர ெகாதத பேராடடா ேபாடட விடகிறாரகள.
உடகடசி ேேரேல எனறாேல நமொல வனமைற இனறி ெசயல பட
மடவேிலைல. கமனியஸட கடசிகைிலம உளகடசி ேேரேல எனபத
வனமைற இலலாெல உயிரபலி இலலாெல நடபபேிலைல. உககிரொன
உடகடசி ேேரேலககப பினனர ெிகக கணணியொக ஒபாொவகக ேேரேல
பிரசசாரம ெசயே கிைிணடடன ேமபேிகைின ெபரநேனைெ அைனவராலம
பாராடடப படடன. ேவடடைய கிழிததக ெகாணட கடட உரளம காஙகிரஸ
கடசிககாரரகளம, ேராடடல கடட உரளம பா ஜ க வினரம அெெரககத

பக்கெ் 11
அெெரிக்கத் ேதர்தல் 2008 - ொநாடுகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு அலசல் வாஷிங்டனில் நல்லதெ்பி

ேேரேலில கறறக ெகாளை எவவைேவா உளைன. கைறநே படசம ஒர


வரதேம கட கிைிணடடன மகதேில காணபிககவிலைல. இதேைனககம
அவர ேனைன தைண ஜனாேிபேி பேவிககாவத எடததக ெகாளளஙகள
எனற ேகடடக ெகாணட அைேயம கட ஒபாொ நிராகரதே பினனம
கைிணடடன ேமபேிகள உறசாகததடன உைரயாறறியத ஏேகாபிதே
ஆேரவிைனயம, அவரகளகக நலல ெபயைரயம ெபறறத ேநேன.
ஹிலரயின மகதேில ஏொறறதேிறகான ேரைககைாவத ெேரகினறோ எனற
உறறப பாரதத நான ோன ஏொறறம அைடநேேன. ேஙகள உணரசசிகைை
ெவைிககாடடாெல ெைறதத ஒேர கடசி ஒேர ேவடபாைர எனற உறேியாக
நினறத இநேிய அரசியலின ஈேகா ேபாரகைின உசசதேிைனக கணட பழகிய
நெகக ஜர
ீ ணிகக மடயாே ெபரதே ஆசசரயேெ.

ெடொகரடக கடசியினரன மககிய ேபசசாைரகள அைனவைரயம யாராவத


ஒரவர மேலில வநத அறிமகப படதேினாரகள அேன பின ேபசசாைரகள
ேபசினாரகள. ேஜா ைபடனின ைபயன வநத அவைர அறிமகப படதேினார.
ேஜா ைபடன ேன மேல ெைனவிைய கார விபதேில இழநேைே அவரத
ெகன ெிகவம உரககொகப ேபசி அறிமகப படதேினார. ேஜா ைபடனின
ேபசச பணபடட , அனபவம வாயநே ேபசசாக இரநேத. அெெரகக
ெவைியறவக ெகாளைககைைத ேீரொனிககம மககியொன ெசனடடர ைபடன.
அவைரத ேேரவ ெசயேேின மலம ஒபாொவகக ெவைியறவக
ெகாளைககைில அனபவம கிைடயாத எனற கைறையப ேபாககிக ெகாணட
ேன தைண அனபவம ெிகக ஒர ெசனடடர எனற ேகேிையப ெபறறக
ெகாணடரககிறார. ேஜ ைபடனின ேபசசில அவரத அனபவமம, பககவமம,
மேிரசசியம ெிைிரநேன.

அலேகார ேபசம ெபாழத சீனாவிடம கடன வாஙகி அநேக காைச ெிடல


ஈஸடடல எணைணககாக இழநத ெகாணட அெெரககா ஒர ேபாணடயான
நாடாக ஆகி வரவைே ெிக ஆணிதேரொகச ெசானனார. ோன ஏொறறப
படாெல ஆடசிகக வநேிரநோல அெெரககா இனற இநே அைவககச
சீரழிநேிரககாத எனறார. ேனத ஃேபவைரட டாபபிககான கேைாபல வாரெிங
உலக சழல ொசில அெெரககாவின பஙக ஆகியவறைறெயலலாம
கறிபபிடட ெீ ணடம ெடொகரடக ஆடசிகக வநோல கேைாபல வாரெிஙைகத
ேடகக ஒபாொ எனெனனன ெசயவார எனபைே விைககினார. அரைெயான
ேபசச. இவைர ேேரநெேடககாெல ஒர நிரமடனின ைகயில நாடைடக
ெகாணட ேபாய ேளைினாரகேை எனற ஏஙக ைவபபோக இரநேத அவர
ேபசச. அெெரககாவானாலம சர, இநேியாவானாலம சர ஜனநாயகம எனபத
எபெபாழதேெ ேகேியானவரகைைத ேேரநெேடபபேிலைல. கைபபிரர
காலதேிறக அடதேோக ேெிழ நாடைட இரணட காலததககக ெகாணட
ேபானவரககதோன ேெிழ நாடடல ஓடடப ேபாடகிறாரகள. அெெரககாைவத

பக்கெ் 12
அெெரிக்கத் ேதர்தல் 2008 - ொநாடுகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு அலசல் வாஷிங்டனில் நல்லதெ்பி

ேிவாலாககச ெசயேவரககதோன அெெரககரகள ஓடடப ேபாடகிறாரகள.


ேகேியறறவரகைைத ேேரநெேடபபேில இரணட நாடடனரககம அேிக
விதேியாசம கிைடயாத. யாைரத ேேரநெேடதோல நாடைடச சீரழிபபாரகேைா
அவரகைிடம ெகாணட ேபாய கவனொக ஆளம வாயபைப ெககள
ஒபபைடககிறாரகள.

மதோயபபாகப ேபசிய ஒபாொவின ேபசச அபாரொக இரநேத. இநே இைம


வயேில இநே இடதைே இவர எபபட எடடனார எனபேன ரகசியம அவரத
அறபேொன ேபசசாறறலில இரபபத பரநேத. அவரத ேபசசில ோன
ஆடசிகக வநோல எனெனனன ெசயேவன எனபைே படடயலிடடார. ஈராககில
இரநத பைடகைை விலககி ஆபகானிஸோனதேிறக பைடகைை
அனபபேவன, பாககிஸோனிறகள ஒைந
ீ ேிரககம பினலாடன கழவினைர
அழிபேபன. ஈரானடன மேலில ேபசச வாரதைே நடததேவன. இனனம
பதோணடகைில சதேொக ெிடல ஈஸடன எணெணயககாக காதேிரககம
நிைலைய ொறறேவன, அெெரககாவில ொறற எரெபாரள
கணடபிடபபககான ஆராயசசித ெோைகைய அேிகரதத கணட பிடபபகள
மலொக எரெபாரள ேனனிைறைவ ஏறபடததேவன, பஷஷினால இனற
ஏறபடடரககம கடைெயான நிேி ெநரககடையப ேபாககேவன எனற ோன
ெசயயப ேபாவைேப படடயலிடட ஒபாொ, பஷஷின ேகவலொன
ஆடசியினால அெெரககா இனறிரககம நிலைெைய விைககினார. எடட
வரட ஆடசி ேபாதம அத இனியம ேவறற ரபதேில ெோடர ேவணடாம
எயிட இஸ எனஃப எனற ேகாஷதேிைன எழபபினார.

ேபசிய அைனவரம எேிர கடசி ேவடபாைரான ஜான ெெககயினகக ெிகநே


ெரயாைே ெகாடதோரகள. அவரத ராணவ அனபவதைேயம, ேியாகதைேயம
ெவகவாகப ேபாறறினாரகள. அைனவரம அவைர ெிகவம ெரயாைேககரய
நணபர எனேற விைிதோரகள. அபேபரபபடட நலல ெனிேர பஷஷின
ெடதேனொன ஆடசிகக ஆேரவ அைிதேைேயம 90% பஷஷின ேீரொனஙகைை
ெெககயின ஆேரதேேினால அவர ஒர பஷஷின நீடசிேய ஆகேவ அவரகக
ஓடடைிபபதம பஷஷின ஆடசிையத ெோடர ைவபபதம ஒனேற எனற ஒேர
கறறசாடைட ெடடம ெீ ணடம ெீ ணடம அைனததப ேபசசாைரகளம
ேபசினாரகள. அைனவர ேபசியேின சாரமம பஷஷின ஆடசி ேொசொனத,
பாககிஸோனில ஒைிநேிரககம எேிரைய விடட விடட ஈராககில ேபாரககப
ேபானத ேவற, ேொசொன நிேிநிலைெகக பஷஷின ேிறைெயறற ஆடசிேய
மககிய காரணம, இனற அெெரககா மழவதம ேவைல ெோடரொ,
நாைைகக இநே வட
ீ ேஙகொ எனற ெககள நிராேரவான நிசசயெறற
நிைலககத ேளை படடேறக பஷஷின ேிறைெயறற நிரவாகேெ காரணம
ெெககயின அநே ேிறனறற ஆடசியின நீடசிேய ஆேனிலால அெெரககாவகக
இனைறய ேேைவ ஒர ொறேல அநே ொறேைலத ேரத ேயாராக உளை

பக்கெ் 13
அெெரிக்கத் ேதர்தல் 2008 - ொநாடுகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு அலசல் வாஷிங்டனில் நல்லதெ்பி

ஒபாொைவத ேேரநெேடஙகள எனற ெிக அழதேொக, ஆணிதேரொகத


ேிறைெயாக அைனததப ேபசசாைரகளம ேபசினாரகள.

எநே இடதேிலம ேனி நபர ோககேேலா கணணியக கைறேவா இலைல.


ெெகெகயினின அனபவதேிறகம, ேியாகதேிறகம அைனவரம ெபரதம
ெரயாைே அைிதோரகள எனபத கறிபபிடத ேககத. ெடொகரடக கடசியினரன
ேபசசககைை நம ேேசீயக கடசிகள ெோடஙகிக கழகக கணெணிகள வைர
ெீ ணடம ெீ ணடம ேபாடடக ேகடட கடைெ கணணியம கடடபபாட எனற
அணணா ெசானனோகச ெசாலகிறாரகேை அபபடெயனறால எனன எனபைேப
பாடம கறறக ெகாளை ேவணடம. எேிரகடசி ேைலவர அதவானியின ெீ த
ஃைபைலத தககி எறிநே, அதவானிைய ெிக ேொசொன வாரதைேகைால
பாராளெனறதேில அவெரயாைேயாகப ேபசிய ெனேொகன சிங
கிைிணணடனிடமம ஒபாொவிடமம பாடம கறறக ெகாளை ேவணடம.

ெடொகரடக கடசியில ேபசிய ஸபக


ீ கர நானசி ெபேலாசி ஒபாொ இஸ ைரட.
ெெககயின இஸ ராங எனற இழதத இழதத நீடட மழககி ராகம பாடப
ேபசியத ேேரேல காலஙகைில ெஜயலலிோ ராகம ேபாடட லாவணி
பாடவைே ஒதேிரநேத. ேபசிய அைனவரடமம ஒர விே ஸடரேயா
ைடபபிங இரநேத. அெெரககாவில ெெகட ெசயின உணவகஙகள ெடடம
அலல அரசியல ேபசசககளம கட ஒேர அசசில வாரதேைவ ேபாலேவ
இரககினறன. ேெிழ நாடடல ஒவெவார ேெைடப ேபசசாைரககம ஒர
நைட, ஒர அலஙகாரம, ஒர ஸைடல, ஒர பாணி இரககம. கரல வைம
ெடடம அலலாத ேபசம பாணிேய ேனியாக இரககம, ஒரவரடம பளை ீ
விபரம இரககம, ெறெறாரவரடம இலககியம சரைொகப பரளம.
இனெனாரவரடேொ நைகசசைவ ெிைிரம, ெறறவரடம ஆறெறாழகக
நைடயிரககம. ேசா, ெநலைல ெஜபெணி, ெநலைலககணணன, ேெிழரவி
ெணியன, கெர அனநேன, காெராஜர, ஜவ
ீ ா, மததராெலிஙகத ேேவர எனற
ஒவெவாரவரககம ஒர விே பாணி இரககம. விதேியாசம இரககம. ஏன
ஆபாசொன ேபசசாைரான ேீபெபாறி ஆறமகதேிடம கட ஒர விே
விதேியாசம இரககம. பயல ேபானற வாஜபாய ேபசச, ஆகேராஷொன
இநேிராகாநேி ேபசச, நிோனொன நரசிமெராவ ேபசச எனற ேேசீயத
ேைலவரகள ேபசசிலம ஒர விே கமபர
ீ ொன ேனிதேனைெ இரககம.
ஆனால அெெரககாவில ேைலவரகைின ேபசசககள எலலாேெ ஒேர விே
பாணியாக இரககினறன. ேஙக ேைடயினறி ேபசகிறாரகள ெேைிவாகப
ேபசகிறாரகள கழபபம இலலாெல ேபசகிறாரகள எனபைேத ேவிர நம
இநேியப ேபசசாைரகைிடம காணப படம ஒர விே லயம, ேனிததவெிகக
கவரசசி இவரகள ேபசசககைில காணப படவேிலைல.

பக்கெ் 14
அெெரிக்கத் ேதர்தல் 2008 - ொநாடுகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு அலசல் வாஷிங்டனில் நல்லதெ்பி

ேனி நபர ோககேலகைில ெடொகரடக கடசியினர ஈடபடவிலைல. எேிர கடசி


ேைலவிைய "ஏய ேேவடயாேை ேபாய ேசாபன பாபைவப ேபாய ேகளட"
எனற கணணியொகப ேபசத ெேரயவிலைல, நாடாைவத அவிழததப
பாவாைடையத தககிப பார எனற இலககியத ேரததடன ேபசக கறறக
ெகாளைவிலைல, அவாள, இவாள எனறம நாய எனறம பனறி எனறம ென
ேநாயாைி எனறம ேபொனி எனறம கணணியம ேவறாெல ேபசம கைலைய
ெடொகரடக கடசிககாரரகள கறறக ெகாளைாேத ெபரம ஏொறறெைிதேத.
மநைேய ஆடசியில நிேி நிலைெ ேொசொகப ேபாய வவிடடத ெககள
ெேரவகக வநத விடடனர, நாஙகள ஆடசிகக வநோல ொறறதைேக
ெகாணரேவாம எனற ஒேர ேபசச ெடடேெ ொநாட மழகக ஒலிதேத.

இநேிய அரசியலவாேிகள ேபசசககம அெெரகக அரசியலவாேிகள ேபசசககம


உளை ஒேர ஒறறைெ ேஙகள வாககறேிகைை எபபட நிைறேவறறப
ேபாகிேறாம எனபத கறிதே ெேைிவினைெ. அைவ பறறிய
அககைறயினைெயம எபபடயாவத ெககைைத ேஙகள வசீகரொன
ேபசசககைால கவரநோல ெடடம ேபாதொனத எனற அலடசியமம
ெபாதவான அமசொக விைஙககிறத. கரணாநிேி, விடேைல விரமபி,
ெநடஞெசழியன ேபானற கவரசசிகரொன அடகக ெொழி ேபசசாைரகள மனற
ெணி ேநரம கர கரதேக கரலில ஆனாவகக ஆனா ேபாடட கானாவககக
கானா ேபாடடப ேபசவாரகள ெகாஞசம ேயாசிததப பாரதோல உளேை
ஒனறெிலலாே சாரெிலலாே ெவறற ேகாஷஙகள அைவ எனபத பரநத
விடம, அெெரககப ேபசசாைரகைின ேபசசம ெபரமபாலம அநே வைகக
கவரசசிப ேபசசககைாகேவ அைெநேிரநேத உலகெெஙகம அரசியலவாேிகள
ஒேர இனம எனபைேேய உறேி ெசயேன.

இரணட நாடடன அரசியலவாேிகளம ெபாதவாக ெசயல ேிடடஙகள பறறிப


ேபசவேேயிலைல எனற வைகயில உலகம மழகக அரசியலவாேிகள
எனறால ஒேர இனம எனற ஒறறைெைய நிரபிதோரகள. இனனம பதத
வரடஙகைில ெதேிய கிழகக நாடகைின ெீ ோன அெெரககாவின சாரபிைன
நீககேவன எனற ஒபாொ ெபாதோம ெபாதவாகச ெசாலலகிறாேர ஒழிய
எபபட அைேச ெசயயப ேபாகிறார நிேி அேிகம ஒதககினால ெடடேெ அத
சாதேியொ எனபத ேபானற ஆழொன விவரஙகைை அவர ேபசவிலைல. அத
ேபாலேவ இனற அெெரகக டாலர அைடநே வழ
ீ சசியிைன எபபட ெீ ணடம
சென ெசயயப ேபாகிறார எனபேறகாகன ெேைிவான ேிடடஙகள எைேயேெ
அவர விவரககவிலைல. அழகான அலஙகாரொன ஆணிதேரொன ேபசசாக
ேோறறம அைிதே ேபாேிலம ெகாஞசம ஆழொக ேயாசிதோல இவர
பேிோோக எைேயேெ ெசாலலவிலைல எனபத பலபபடம. இரநோலம
ேகடடவர அைனவைரயம கவரநேிழதேப ேபசச அத. இவர ேோறறாலம

பக்கெ் 15
அெெரிக்கத் ேதர்தல் 2008 - ொநாடுகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு அலசல் வாஷிங்டனில் நல்லதெ்பி

ெஜயிதோலம அனைறய ேபசச ஒர வரலாறற மககியததவம வாயநே


ேபசச எனபைே அைனவரம ஒததக ெகாணடனர, கலநத ெகாணட
இைைஞரகள வரஙகாலதேில எஙகள ேபரன ேபதேிகைிடம இநே
மககியததவம வாயநே ேபசசிைன நாஙகள ேநரடயாகக ேகடேடாம எனற
ெசாலேவாம எனற பலலரததப ேபாய ெசானனாரகள. ஐ ஹாவ எ டரம
ேபசசகக அடதத அெெரககரகள அைனவைரயம உனனிபபாக ேநாகக ைவதே
ஆரவதைேத தணடய ேபசசாக ஒபாொவின ேபசச அைெநேிரநேத. அவரம
அநேச சநேரபபதைேத ேவற விடாெல சரயாகேவ பயன படதேிக ெகாணடார.

இநேியரகள அவர ேபசசினில கவனிகக ேவணடய மககியொன விஷயஙகள


பல இரநேன. மககியொக பாககிஸோன ோன ேீவிரவாேதேின
ேைலைெயகம எனபைே அவர ஒததக ெகாளகிறார. பாககிஸோன உளேை
ெசனற ோககத ேயஙக ொடேடன எனற ஒர ேபசசககாகவாவத
பிரசசிைனயின ேவைர உணரநத ேபசகிறார. அெெரககா பாககிஸோனககக
ெகாடககம பணதைேெயலலாம பாககிஸோன ேீவரீவாேதைே வைரககவம
இநேியாவின ெீ த ோககேைலத ெோடககவேெ பயன படததகிறத எனற
உணைெைய ேயககெினறி ெசாலலகிறார. ஆபகானிஸோன அெெரககா அேிக
அககைற ெசலதேி அஙக அைெேிையக ெகாணரவத மககியொனத எனற
உணைெ நிலவரதைேப பரநத ெகாணட அேில ெேைிவாக இரககிறார. இவர
இபபட ஒர நிலைெ எடதேேிறக அவரத நடபெபயரான ஹூைசன
ஏறபடதேிய நிரபநேமம ஒர காரணொக இரநோலம பிரசசிைன
எஙகிரககிறத எனபத கறிதோன ஒர ெேைிவ இவரடம இரககிறத.
நிோனம இரககிறத. பிரசசிைனகைின ேீரவ கறிதத ேபசம ெபாழத அேிரட
இலலாெல ஊசலாடடம ஆடவத ேபால இரநோலம நிோனமம
மேிரசசியம ெேரகிறத.

இனிேெல வரப ேபாகம ேநரட விவாேஙகைில இவர ேனனிைலைய ெேைிவ


படததவேன மலம ேன ெவறறி வாயபைப அேிகரததக ெகாளளம வாயபப
இரககிறத. ேஜா ைபடனின ேேரவ இவர ெீ தளை அனபவக கைறயயப
ேபாககினாலம, ெபண ேவடபாைரான கிைிணடைனத ேேரவ ெசயேிரநோல
இனனம அேிக ஆேரவிைனப ெபறறிரககக கடம. ஹிலர ஆேரவாைரகைின
இழபைப இவர நடநிைல ேவடபாைரகைைக கவரவேின மலம ஈட ெசயய
ேவணடம.

பக்கெ் 16
அெெரிக்கத் ேதர்தல் 2008 - ொநாடுகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு அலசல் வாஷிங்டனில் நல்லதெ்பி

ெெகெகயி னின ஒர கலலம ஐநத ொஙகாயகள ம , பின ேன


ொஙகாய ெ ைடய ரகளம ....

ெடொகரடக கடசி ொநாடடல ஒபாொவின ேபசசகக ஏேகாபிதே ஆேரவ


கிைடககம எனபைேயம அேே ஊெரஙகம ேபசசாக இரநத அவரகக ஆேரவ
ெபரகம எனபைேயம மனகடடேய உணரநேிரநே ெெககயின ேநேிரொக
ஒர காரயம ெசயோர. ஒபாொவின அணகணட ேபசைச நீரததப ேபாகச
ெசயயம ஒர பிரொஸேிரதைே ஒைிதத ைவதேிரநோர. ஒபாொவின ேபசச
மடநே ைகேயாட அைேப பறறி எலேலாரம ேபச ஆரமபிககம மனனால
ஒர பாைெ எடதத வச
ீ ினார. ராணவ வரீர அலலவா எநே ேநரதேில எநேக
கணைட எறிய ேவணடம எனபைேச ெசாலலியா ேர ேவணடம. ெெகெகயின
எடதத வச
ீ ி ஒபாொ பயைல ஒனறெிலலாெல ஆககிய பாம ஒர அழகிய 44
வயத மனனாள ெிஸ அலாஸகாவககப ேபாடடயிடட அழேி ஒரதேி. ஆம
அலாஸகாவின கவரனரான ெசர ெபலலைனத ேன தைண ஜனாேிபேி
ேவடபாைராக அறிவிதத அேிரசசி அைலகைை ஏறபடதேி சில விநாடகைின
ஒபாொவின அபாரொன சறாவைிப ேபசைச ெககள ெனேில இரநத ெறகக
அடதோர.

யாைன ொைல ேபாடடோேல ராஜயதேின ராணி எனற பாடைடப ேபால


ஒேர இரவில யாரககேெ ெேரயாே அலாஸகாவின அடரஸ இலலாே
கவரனரம, ஐநத கழநைேகைின ோயம மனனாள இநநாள அழகியம, எநேப
பினணணியம இலலாேவரம, பிரபலெிலலாேவரொன ெசரப ெபலலன
ேிடெரனற அெெரககரகைின கனவக கனனியானார. இபபட ஒர அழகிைய
தைண ஜனாேிபேி பேவி ேவடபாைராக யாரேெ எேிரபாரககவிலைல. நெத
ஊரல ேி ம க மககியொன ஒர ொநாட நடததம ேவைையில அவரகைத
கடடாைியான ைவ ேகாபாலசாெிைய ெஜயலலிோ ேனத கடசிகக
ஆேரவாைராகக கடதேிச ெசனற அடதே ராஜேநேிரதேிறக ஒபபான ஒர
அறிவபப இநே அழகிைய ேவடபாைராகத ேேரநெேடதேத. இேன மலம ஒேர
கலலில பல ொஙகாயகைை சீபபான ேநேிரம மலம ெெகெகயின அடகக
மயனறிரககிறார, ெவறறி ெபறவாரா எனபைேப ெபாறதேிரநத பாரகக
ேவணடம. மேலில ஒர ெபணைண கடைெயான கனசரேவடவகைான
ரபபைிகன ேஙகள கடசியின தைண ஜனாேிபேி ேவடபபாைராக அறிவிதேத
ஆசசரயம ஏறபடதேிய மேல ொஙகாய, ஒர கடைெயான எவாஞசலிஸைட,
கிறிஸதவ ெே ெவறி பிடதே ெபண ேவடபாைைர ேன உேவி ேவடபாைராக
அறிவிதத ேனனிடெிரநத விலகிப ேபான எவாஞசலிஸடகைின ஆேரைவப
ெபறறத ெறெறார ொஙகாய, கரககைலபபககான எேிரபப, ஒரபாலார

பக்கெ் 17
அெெரிக்கத் ேதர்தல் 2008 - ொநாடுகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு அலசல் வாஷிங்டனில் நல்லதெ்பி

ேிரெணதேிறக எேிரபப எனற கடைெயான அடபபைடவாேக கிறஸ


ீ தவ
ெகாளைக உைடய ெசரப ெபலலைனத ேேரநெேடதேேன மலம ேன
கடசியில ேனகக இரநே கடைெயான அவநமபிகைகையப ேபாககிக
ெகாணடத மனறாவத ொஙகாய, ஒர ெபணைண அறிவிதேேன மலம
எேிரகடசியில அேிக ஓடடககைைப ெபறறம ேேரவ ெசயயப படாே
ஹிலரயின ஆேரவ ெவளைை இனப ெபணகைின ஓடடககைைக கவர
மயறசிபபத நானகாவத ொஙகாய, ஒபாொவின ொெபரம உைரைய அமககி
ெககைை அைேப பறறி ெறககச ெசயேத ஐநோவத ொஙகாய. உலெகஙகிலம
ெககள எபெபாழதம சரயான ொஙகாய ெைடயரகள எனபைே ெெகெகயினின
இநே ஐநத ொஙகாயகள நிரபணம ெசயகினறன. ெககைின கவனதைேத
ேிைச ேிரபபவேில கரணாநிேிைய இனற ெெகெகயின ெிஞசி விடடார
எனறோன ெசாலல ேவணடம., விைலவாசி அேிகரதோல கேசலன படப
பிரசசிைனையக கிைபபி விடவார. ேன ெநேிர பஙேகாைே லஞச ஆேரவ
கறறசாடடல ொடடக ெகாணடால ேனகக உடமப மடயவிலைல எனற
ஆஸபதேிரயில அடெிட ஆகி படம காடடவார ெககள பஙேகாைேைய
ெறநத ேபாவாரகள. விைலவாசி ஏறினால ெககைிடம ஜாேிககலவரதைேத
தணட விடவார. ஆடசிககப பிரசசிைன எனறால அைே ெைறகக கஷப
ெசானனைேப ெபரத படதேி ெககைை நிஜொன பிரசசிைனைய ெறகக
ைவபபார. இபபடப படட ஒர களைநரககப ேபாடடயாக அெெரககாவில
ேநேிரெிககெவார நரதேனம ெசயத ெககைின கவனதைே அேிரடயாக
ஒபாொவின பிரசசிைனகள கறிதே பிரசசிைனயில இரநத விலககி
கவரசசிகரொன ஒர கவனககைலபைப ஏறபடதேிக காடடனார ெெகெகயின.

நாடடல ேவைலயிலலாேவரகள எணணிகைக ஒர லடசதைே ோணட


விடடத. ேினமம லடசககணககாேனார வட
ீ ழநத ெேரவகக வரகிறாரகள.
அெெரகக டாலரன ெேிபப அேல பாோைதைே எடடகிறத. அெெரககா
ேீபபிடதத எரகிறத, ெெகெகயின ஒர அழகியின மலம ெககள கவனதைேப
பிரசசிைனகைில இரநத ேிரபபி விடடார. அவரககத ேேைவ ெபணகைின
ஓடடககைைக கவர ஒர ெபண, எவாஞசலிககைின ஓடடககைை ெீ ணடம
ெபற ஒர அடபபைடவாேி, அனறாட பிரசசிைனகைில இரநத ெககைின
கவனதைேத ேிைச ேிரபபி ஒபாொ எனனம பயைல சகேி இழககச ெசயய
ஒர கவனதேிரபபல சாேனம, ேனனிடம ெசாலலவேறக ஏதம இலைல.
அெெரககாைவ ஓடடாணடயாககியத ேஙகள கடசியின ஜனாேிபேி எனற
கைஙகம, ஈராம ேபார ேபார எனற மழககெிடட ேபார ெவறி மழககம, இநே
நிைலயில இரநத ேனைனக காகக ெெகெகயினககத ேேைவ ஒர
அடபபைடவாேப ெபண. அெெரககா மழககத ேேடக கிைடதேத
அலாஸகாவில ஒர ெபண கவரனர. அேிகம விசாரககாெல ெபண
கிைடதோல ேபாதம எனற ேிரெணதேிறக ெபண பாரதத நிசசயம ெசயயம
அவசரக கடகைக ெணெகன வட
ீ டார ேபால யாைன ொைல ேபாடடத

பக்கெ் 18
அெெரிக்கத் ேதர்தல் 2008 - ொநாடுகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு அலசல் வாஷிங்டனில் நல்லதெ்பி

ேேரநெேடதேப பிசைசககார ேபால அடதேத லககிப பிைரஸ ெசரப


ெபலலனகக.

ெஜயலலிோ அேிரடயாக ேவடபாைரகைை அறிவிபபேில கிலலாட.


யாரேெ எேிரபாரககாே விேதேில பேவிையக ெகாடபபேில
ெஜயலலிோவககக கடைெயான ேபாடடயாைராக ெெகெகயின
உரவாகியிரககிறார. ஒர சில ேநரஙகைில நம ேிராவிட
அரசியலவாேிகைிடெிரநதம அரசியல பாடஙகைை அெெரகக
அரசியலவாேிகள ெபறேவ ெசயகிறாரகள. அவசர அவசரொக ோன இத வைர
பாரதேறியாே சரயாகப ேபசியறியாே கணம அறியாே ஒர ெபணைண
கைறநே கால அலசலககப பினனர ேேரவ ெசயே பினனரோன ெேரநேத
அவரத ேேரவ ஒர அழகான ெசாதைே எனபத. ஆம இநேிய ஜனாேிபேிகக
ேிறைெயம ேகேியம அனபவமம உளை ெஷகாவதைே விடட விடட
ேசானியா ஒர அடரஸ இலலாே ேகாவாபபேரடடவ ேபங ஃபிராடம
கிரெினலொன ஒர ெபணெணிைய ஜனாேிபேி ேவடபாைராகத ேேரநெேடதத
அறிவிதேத ேபால அெெரககாவிலம விசாரககாெல அவசரதேில
ேேரநெேடதே இநே அழகிய ேவடபாைர பறறிய அழகககள ஒவெவானறாக
கிணற ெவடடக கிைமபிய பேொக, ெவடட ெவடட மைைககம
ெயிலராவணன ேபால ஒவெவானறாக இபெபாழத ெவைிபபடகினறன. இநே
அவசர அழகியின பரவக
ீ அழகககள ெபாதவில அலசப படகினறன
இபெபாழத

ேன ேஙைகைய ைடவரஸ ெசயே ஒர ேபாலீ ஸகாரைர டஸெிஸ


ெசயயச ெசாலலி ேனககக கீ ழ பணிபரயம அநேப ேபாலீ ஸகாரரன
அேிகாரைய நசசரதேிரககிறார இநே ெசரப ெபலலன, அேறக அவர
ெறககேவ அவைரேய இநேப ெபணெணி டஸெிஸ ெசயத விட அேறக
அநே அேிகார ேகஸ ேபாடடரககிறார. அநேக ேகசகக வாோட ேன அரசில
பணிபரயம அரசாஙக வககீ லலேய பயனபடதேி வாோடயிரககிறார இநே
ேகாலொல கவரனர. இத ேபாக பயணம ெசலலாெேலேய பல லடசம
டாலரகள பயணப படயாகப ெபறறிரககிறார. எஙேகேயா ேகடடத ேபால
இலைல? உலகெெஙகம அரசியலவாேிகள ஒேர ஜாேிோன ேபாலம.
ேோணடத ேோணடப பதப பதப பேஙகள கிைமபிக ெகாணேடயிரகக
ஒவெவார காைலயம இனற எநே ஊழல ெவடககேொ எனற ரபபைிககன
கடசியினர கலவரததடன விழிககினறாரகள. இேறகிைடயில 44 வயோன இநே
கவரனரகக 5 பிளைைகள. ேனத கரககைலபப எேிரபபிைன ஐநத கழநைேகள
மலம காடடகிறார. ஐநோவத கழநைேகக டவண சிணேடாரம இரநதம ோன
அபாரஷன ெசயயவிலைல எனற பைறசாறறகிறார. யார ெசானனாரகள எம ஜி
ஆரன சடப படட ேபாஸடைரயம, ராஜவ
ீ ின உரககைலநே அமெண உடைலயம
காடட நம ஊரல ெடடமோன ஓடடப ெபாறககவாரகள எனற? இவரத 17 வயத

பக்கெ் 19
அெெரிக்கத் ேதர்தல் 2008 - ொநாடுகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு அலசல் வாஷிங்டனில் நல்லதெ்பி

ெகள கலயாணதேிறக மனபாகேவ கரபபொகியிரககிறார இரநோலம ேன


ெகைைக கரககைலபபச ெசயயச ெசாலலவிலைல எனற ேன ெகாளைகைய
கைட விரககிறார ெபலலன. இதேைன அழகககளம ெபாதவில அனறாடம
கழவப படட வரகினறன. இதேைனயம ெீ றி இவைர மழமசசாக நமபி கைம
இறஙகியிரககிறார ெெகெகயின. யார ெசானனத கவரசசி நடைககைை இறககி
ஓடடப ெபாறககவத இநேியாவில ெடடேெ நடககம எனற? யார ெசானனத
ஊழல ெசயயம இநேிராவம, லாலவம, கரணாநிேியம, ெஜயாவம, சிபேசரனம
இநேியாவில ெடடேெ ெஜயிபபாரகள எனற ? யார ெசானனாரகள?

ெடொகரடக ொநாட ேபால ரபபைிககன கடசி ொநாட ஆரமபதேில இரநேே கைை


கடடவிலைல. நிய ஆரலியனைஸ ேநாககி வநே ஹரகேகன ெறெறார
காதரனாவாக ொறி விடேொ எனற அசசதைேக காரணம காடட ொநாடைட
அடககிேய வாசிதோரகள. மேலில சமொ ேபரகக ஒர ொநாடைட நடதேி
மடதத விடவோகத ேீரொனம ெசயேிரநோரகள.

பக்கெ் 20
அெெரிக்கத் ேதர்தல் 2008 - ொநாடுகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு அலசல் வாஷிங்டனில் நல்லதெ்பி

ரபபைிகக ன கட சியின ொநாட

பயைலக காரணம காடட ரபபைிககன பாரடட அடககி வாசிகக மடவ


ெசயேேினால யாரம ேபச ொடடாரகள எனற மேலில அறிவிககப படடாலம
கைடசி இரணட ேினஙகைைச சிறபபாக நடதேி மடதேனர. ஒயயாரக
ெகாணைடயில ோழம பவாம அேன உளேை இரபபதேவா ஈறம ேபனாம எனற
பாடைலப ேபால ஒர ஒயயாரக ெகாணைட நாரெணிைய ெெகெகயின ேன
தைணயாகத ேேரநெேடகக உளேை இரநத ஈறம ேபனம ஏன ேேளம கட
ெகாடட ஆரமபிதத விடடன. ெெகெகயினகேகா வயோகிறத, ேீடெரனற அவர
ெைறநத விடடால இநேப ெபணெணிோன ெபாறபப எடகக ேவணடம,
இவரகேகா அேறகான ேகேிேயா அனபவேொ இலைல எனபத ெறெறார
கறறசாடட. 6000 ேபரகேை ெககள ெோைகயளை ஒர சினனக கிராெதேில
ேெயராக இரநே அனபவமம, கைறநே காலேெ கைறநே ெககள ெோைகயளை
ஒர ொநிலதேின கவரனன அனபவமேெ இரககினறன எனகிறாரகள.

பல ரபபைிககன கடசியின ெசனடடரகளகக ஜனாேிபேி ேேரேலடன ெற ேேரேல


வரகிறத. கிடடதேடட 23 ெசனடடரகள இநே ொநாடடககப ேபானால நெககக
கிைடககம ெகாஞச நஞச ஓடடம விழாெல ேபாகம எனற அசசதேில கடசிகக
பஷ ெகாணட வநே ெகடட ெபயர ேஙகைையம பாேிககேெ எனற பயதேில
ொநாடடகக வராெல டெிககி ெகாடதத விடடாரகள ஏறகனேவ ேபச ஒததக
ெகாணட பல ேைலவரகளம இதோன சாகக எனற தணைடக காேணாம
தணிையக காேணாம எனற ஓட ெைறநத விடடனர. ரபபைிககன பாரரடயின
ெசலலப பிளைையம பேவிககாக ெேம ொறிய இநேியரொன கவரனர பாபி
ஜிணடால பயல வரவைேக காரணம காடட ேபச வரவிலைல எனற விடடார.

ரபபைிககன கடசி ொநாடடல மககியொக ேவிரகக விரமபிய இரணட ெபயரகள


பஷ ெறறம ெசனனி. அவரகள ொநாடடப பககம எடடப பாரககாெல இரகக
ேவணடேெ எனற ஆணடவைன ேவணடக ெகாணட இரநேனர. அநே அைவகக
ெகடட ெபயைரச சமபாேிததக ெகாடதே ஜனாேிபேிையயம தைண
ஜனாேிபேிையயம ேவிரகக மடவ ெசயேனர. டக ெசனனி ஆரமபதேிேலேய
ொநாடடகக வரவேிலைல எனற மடவ ெசயத ெெகெகயின வயிறறில பாைல
வாரதோர. பஷைஷயம பயைலக காரணம காடட வர ேவணடாம எனற ெசாலலி
விடடனர. காஙகிரஸ கடசியின ொநாடைட ெனேொகன சிங இலலாெல
நடததவத ேபால, ேி ம க ொநாடைட கரணாநிேிையயம ஸடாலிைனயம வர
ேவணடாம ேைல காடட ேவணடாம எனற காலில விழநத ெகஞசி ேகடடக
ெகாணட நடததவத ேபால ரபபைிககன கடசியின ொநாடைட அவரகைத
மககியொன ஜனாேிபேிையயம த ஜனாேிபேிையயம இலலாெல ஒைிதத

பக்கெ் 21
அெெரிக்கத் ேதர்தல் 2008 - ொநாடுகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு அலசல் வாஷிங்டனில் நல்லதெ்பி

ைவதத நடதே ேைலகீ ழாக நினற பாரதோரகள. அதேைனயம ெீ றி பஷ ட வி யில


ேோனறி ேபசி விடடப ேபானார. இநே ெடேடாட ேைலகக வநேத
ேைலபபாைகேயாட ேபானேே, ேநரல வநத ெோைலதத ொனகேகட
ஏறபடவைேத ேவிரதோேர எனற நிமெேிப ெபரமசச விடடனர. இபபட ெசாநேக
கடசியினரகேக ேீணடதேகாேவராைகப ேபாயினர பஷஷும, ெசனனியம.
இனனம பல பிரபலஙகளம ோஙகள ரபபைிககன கடசியினர எனற ெவைியில
ெசாலலேவ அவொனப படடப ேபாயினர. அநே அைவகக ொநாட
கைையிலலாெல தவஙகியத.

இநேியாவில ேேரேலகக மனபாக கடசி ோவல நடபபத சரவ சாோரணம. அபபட


ொறியவரகளககத ேீடர ெரயாைே 15 நிெிடப பகழ எலலாம கிைடபபதம உணட.
அைேப ேபாலேவ ெடொகரடக கடசியில இரநத ொறி வநத ெெகெகயினகக
ஆேரவ ேநத ேபசவம ெசயோர பைழய தைண ஜனாேிபேி ேவடபாைாரான ேஜா
லிபரொன. கைடசி இரணட ேினஙகைில பயல ேெகஙகள கைலநே படயால
ஏறகனேவ ேபச ஒபபக ெகாணட பலரம ேவற சாலஜாபப எதவம ெசாலல
வழியிலலாேபடயால கடேன எனற கலநத ெகாணட ேபசித ெோைலதோரகள.

ரபபைிககன கடசியில ேனகக தைண ஜனாேிபேி பேவி கிைடககம எனற


நாகைகத ெோஙகப ேபாடடக ெகாணட காதேிரநே நியயாரக நகர மனனாள
ேெயர ரட ஜூலியானி, ொசாசசடஸ மனனாள கவரனர ெிட ராமனி ஆகிேயார
ஏொறறதைேக காடடக ெகாளைாெல வநத ெெகெகயிைனப பகழநத ேபசியத
கறிபபிடதேககத. நெத ஊரல பேவி ெகாடககவிலைலெயனறால உடனடயாகக
கடசி ோவவாரகள இலலா விடடால கைறநே படசம ொநாடைடயாவத
பறககணிபபாரகள. இஙக சகஜொக வநத ஆேரவ ெேரவிககிறாரகள. உளேை
கைெவைேக கைறநே படசம ெவைியில காணபிககாெலாவத இரககிறாரகள.

ரபபைிககன கடசியில ேபசிய அைனவரம ெீ ணடம ெீ ணடம ெெகெகயின


வியடநாம ேபாரல சிைறப பிடககப படடைேயம அவர அஙக அனபவிதே
சிதரவைேகைையம அவரத ென உறேிையயம பறறிேய ெீ ணடம ெீ ணடம ேபசிப
ேபாரடதோரகள. ெசானனைேேய பல விேஙகைில ேிரபபித ேிரபபிச
ெசானனாரகள. எபேபரபபடட ேியாகி ென உறேி பைடதேவர எனற வானயரப
பகழநத ொயநத ேபானாரகள. கரணாநிேி ேெைடயில வாலியம ைவரமததவம
ெீ ணடம ெீ ணடம கவிைே படபபத ேபால இரநேத. ேபசசாைரகைின ேபசசில
மககியொன மனற அமசஙகைாக ெெகெகயின பகழசசி, ஒபாொவின
அனபவெினைெ கறிதத ஏைனம, ெடொரடக வநோல வரைய ஏறறி விடவாரகள
எனற பசசாணட ஆகியைவேய நிைறநேிரநேன.

ஜூலியானி ேபசம ெபாழத ெிட ஈஸட ைடரணடஸ எனற அரபிககைைத


ேிடடனார. ேெலம ஒபாொ ஒர இடதேில கட இஸலாெியத ேீவரீவாேிகள எனற

பக்கெ் 22
அெெரிக்கத் ேதர்தல் 2008 - ொநாடுகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு அலசல் வாஷிங்டனில் நல்லதெ்பி

வாரதைேகைைப பயன படதோெல ெபாலிடடககலி கெரகடாகப ேபசியேின


ேவைறச சடடககாடட ஒபாொவின இஸலாெியப பரவக
ீ தைே ெைறமகொகச
ெசாலலிச சாடனார. இடபபக கீ ேழ ேபாய ஒபாொ ஒர சாோரண கமயனிட லீ டர
ெடடேெ எனபைே ெீ ணடம ெீ ணடம அழதேொகச ெசானனாரகள. அனபவம
அறறவர நாடைட நிரவாகிககத ேகேியறறவர எனற ோககினாரகள. ெடொகரடக
கடசியினைர விட ரபபைிககன ேபசசாைரகள கடைெயான தனி நபர ோககேலில
இறஙகினாரகள. ரஷய ஜாரஜியா பிரசசிைனயில ஒபாொவின ஊசலாடடதைே
அவரத பலவன
ீ ொகச சடடக காடடனாரகள. அெெரககாைவ இஸலாெியத
ேீவரீவாேிகைிடெிரநத காபபாறற கிறிஸதவ ெெகெகயின ெபலலன
ேஜாடயினால ெடடேெ மடயம எனற பசசாணட காடடனாரகள. ெீ ணடம
ெீ ணடம ெசபடமபர 11 சடடககாடட நாஙகள ெடடம ஈராகைகத ோககியிரா
விடடால இனற நீஙகள நிமெேியாக வாழநேிரகக மடயாத எனற ஈராக
ேபாரகக சபைபக கடடக கடடனனரகள.

ஆனால, ஆனால ஒரவர கட, ஒர ஈ காகைக கஞச கட ெறநதம கட பஷ


ெசனனி ேஜாடயின ெபயைர உசசரதத விடவிலைல எனபத கறிபபிடதேககத.
ஏேோ யாரைடய ஆடசிேயா நடபபத ேபாலக கணட ெகாளைாெல அெெரககாேவ
ெெகெகயினின சிைற அனபவதேில ெடடேெ ெோஙகவத ேபாலப ேபசினாரகள.
ேனி நபர ோககேல, ெெகெகயின தேி பாடேல, வர ெறறம இஸலாெியப
பசசாணட காடடேல இைவ ெடடேெ ொநாடடன ோரக ெநேிரொக ஒலிதேன.
ொறாக ெசரப ெபலலன கறிதத எநே விேொன ேனிநபர விெரசனமம ெசயய
ொடேடாம எனற ஒபாெவம, ைபடனம, ஹிலரயம உறேியாக நினறனர.
அவைர அைழததப ேபசி வாழததத ெேரவிதேனர.

இனற அெெரககாவின மககிய பிரசசிைனகைான ேொசொன நிேி நிலைெ,


அைவகக ெீ றிய கடன பள, டாலர சரவ, டரலலியன டாலர கணககில வட
ீ கள
மழகேல, வஙகிகள ேிவாலாேல, அைவகக ெீ றிய ேவைல இழபபகள,
ெபாரைாோர ரசஷன, ெரததவப பாதகாபபினைெ, வறணட ேபான
ேசெிபபககள, இெிகேரஷன பிரசசிைன ேபானற சாோரண அெெரககைனப
பாேிககம எநேெவார பிரசசிைனையயம ரபபைிககன கடசியினர கணட
ெகாளைேவயிலைல. ஏேோ பணைணயாரகள கட ெபரய பணைணயாைரப
பாராடடம கடடம ேபால நடநத மடநேத. ஊேர இரணட கிடகக ஸடாலின
கடடதேிறக 15 ைெலகக டயப ைலட கடட வணண விைகககைால அலஙகாரம
ெசயேத ேபால, விைலவாசி ஏகததகக எகிறிக கடகக கரணாநிேி 5 ெணி ேநரம
நெீ ோ டானஸ பாரததக ெகாணட நாேட சபிடசதேில இரபபத ேபாலப
பிரசசிைனகைை நம அரசியல ேெைடகைில கணட ெகாளைாெல இரபபைேப
ேபால ரபபைிககன கடசியினர நாடைட உலககம ஒர பிரசசிைனையக கடப
ேபசாேத நம இநேிய அரசியலவாேிகளகக இவரகள சறறம இைைதேவரகள
அலலர எனற காடடயத. பறறி எரயம பிரசசினனகள இரககினறன எனபைேக

பக்கெ் 23
அெெரிக்கத் ேதர்தல் 2008 - ொநாடுகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு அலசல் வாஷிங்டனில் நல்லதெ்பி

கட ஒததக ெகாளை ெறககம , ஏறறக ெகாளை ெறககம ஒர உயரகடயினரன


கடடம ேபால நடநத மடநே ரபபைிககன கடசியினரன ொநாட கடம
எரசசைலத ேோறற விதேத,. ொறாக ெடெக கடசி ொநாடடல சாோரண
ெககைை ேெைடேயறறி ேபச ைவதேனர. அவரகள பிரசசிைனகைைச ெசாலல
ைவதேனர. ஒர ஆசிரயர, ஒர ேீயைணபபப பைட வரீர, ஒர டரக டைரவர, ஒர
ெெககானிக எனற சமகதேின அடதேடட, நடதேரத ேரபப ெககள ேபசினாரகள.
ேைலவரகளம அேே பிரசசிைனகைைப பறறி ேபசினனரகள.

ரபபைிககன கடசியின இரணட ேவபாைரகளம ேிறைெயாக, அலஙகாரொக,


கவரசசியாகப ேபசினாரகள ெபரம வரேவறைப ெபறறாரகள. ஆனால ெககைை
வாடடம எநேப பிரசசிைனையப பறறியம ேபசத தணியவிலைல. அவரகள கறி
அெெரககாவில எணெணய ேோணடவேிலம, வர விலககக ெகாடபேபாம
எனபேிலம, ஒரன ேிரெணதைேத ேடபேபாம, அபாரஷைனத ேடபேபாம
எனபேில ெடடேெ இரநேன. ேவைலயினைெ, ரசஷன, டாலர ெேிபபிழபப,
வட
ீ கள ெேிபபிழநத உரகம ெிக அபாயகரொன நிலைெ, பண வக
ீ கம ேபானற
எைேயேெ ேபசத ேயாராக இலைல. ெெகெகயின ெீ ணடம ஈராககில
ஆககிரெிபைபத ெோடரேவாம எனகிறார. அவரத அழகப பதைெேயா
அபாரஷைன ஒழிபேபன அலாஸகாவில எணெணய ேோணடேவன எனகிறார.
ெககள பிரசசிைனகள பறறி அககைறயிலலாே ெிடடா ெிராச ொநாடாக அவரகள
ேபசசககள இரநேன.

ேெைடயில ெெகெகயின, ெசர ெபலலனின டவணஸ ஸிணடேராம வநே


கழநைேையத தககிக காடடயதம, ெெகெகயின கடமபதேில ஒர கரபபினப
ெபணைணத ேதத எடதேிரபபைே ேெைடயில ஏறிக காடடயதம
ெவைிபபைடயாக இலலா விடடாலம ெிகவம கீ ழதேரொன அரசியலாகத
ெேரநேன. ெசதே பிணதைேயம ேநாயாைிையயம நலிநேோைரயம காடட ஓடட
வாஙகம ேரம ெகடட அரசியல எநே நாடடறகம ெபாதவானதோன ேபாலம.

இநேிய அரசியலவாேிகளம அெெரகக அரசியலவாேிகளம உணைெயான


ெககைைப பாேிககம பிரசசிைனகைையம அவறறிறகான ேீரவகைையம ெடடம
ேபசவேிலைல எனபேில உறேியாக இரககினறனர. இரணட நாடடன
அரசியலவாேிகளம ஆடமபர ெவறறப ேபசசககைிலம சளைரகைிலேெ ஆரவம
காடடகினறனர. ஆபாசொன ேனி நபர ோககேலகள, ஜாேி கறிதே வசவகள,
அரவரககதேகக கணணியெறற ேபசசககள அெெரகக ேெைடகைில காணப
படவேிலைல எனபத ஒனேற மககியொன விதேியாசம.

இரணட கடசியினரன ொெபரம ெகாணடாடடஙகள மடநத இர கடசி


ேவடபாைரகளம ஊர ஊராகப ேபாய ேஙகள ஆடமபர உளைட
ீ றற ெவறறப
ேபசசககைைத ெோடரகிறாரகள. அடதத நடகக இரககம விவாேஙகைில

பக்கெ் 24
அெெரிக்கத் ேதர்தல் 2008 - ொநாடுகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு அலசல் வாஷிங்டனில் நல்லதெ்பி

இவரகள நிைலகள சறேற ெேைிவானோகவம, ேீரவகள கறிததம ெசலலம எனற


நமபலாம.

--  --

பக்கெ் 25