CUM6y

IJ

Jlxac

pall C"'M6y Ul1'~

PO/lOCAOBHoe

nnCbMO

mapaH/lCKOrO
ArHHCKHX

poa«

6YPOT

II. ArHHCKoe,

2001 rozt.

ilpC)J.11 B
GO.'lI'HlHII,(':TI!~ I!CTOPll'lCCK!!X

c.uon n C
li[lOHHK npW!)I'I(l C'J!IT:'lTI>, triO IIPC)IOJ.;

fiypxr XOPJ!Lloli liMe)1 O~lI)' )..(t)'ll, H ]1, CI,II!OTJ~I~I: or ucpao ii IKCHbl [;apl')llKllll-l'Oa pOJ(M1l3Ch )1;0'11> Anan-rya, m.nnna JaMyJli: cm MOIll"OJlbCKOro fiar ora .lla60 MJpl-JH_ OH C'lHTaCTC.IIllpeJIKOM LIHHrHC X3J1H H ! I KOJlCIlC; OT HTOpOIl )f(CllhJ
XOpJilJCK!1X

nxrepo CbJllOReK Tanayyn Xyacaji, Xy6)J;)'WJ:, Fyuran 11 rpersea ero jJ(CHl>! Hararaii PO)..{lUIHCb IlJCCTepO CblHOBCH - Xaprana, Xynai;j, Eonoirryyn, Xam.Sair, Caraan I1 EaTaHaH. Bee OIll1 H CTaJIH I'JlaBaMH I I XOp!1HCKHX PO)~OB. Kpove Toro y Xopnunen cylJlCCTDyCT erne nOH.lITUC "xyxyyp" OTBCTBJICIDfC pona, XyXYYPhl A nOJI)"-HlJIH CBOH H311McHOBalnHIllO HMCl!aM cLIHoBell fJIaUbI pO.1(OH. Cmrracrcs Y XOpH - 6ypHT 67 xyxyypou. Wapal1)_{CKHH POA COCTOI1T 113 7 xyXYYPOB: Xynauca , Axarin, ,D,OJIOO,U, lUapaJIJF1H
PO!\IIJIHCb Wapai1~~ 01'

To6m'Oli,
CHenC1IHIl.

,D,:H1)1:rfi, Xarmyyzi,
1IKTBO eTa purer

CYHH.U. 0 TOOOTOM

H

Cyml.£l Y Hac

HeT

II11KaKll.X

'0 cirna Illapaiin -XYLIauca !1epC'ntCJHICTCH II CJIC}(y IOl1~ej'\ Eypxa, Eyxarafi, La pia I'i, 3Jl"'J[lr:), ~_:')lW:l'p,3 JrX:J. Y 31-1x3 ceMh ChlHOBciL DoiiCop, Eyy6:m:nI, Boiino a, I;YI1I-'I)1,xa, JIX8XYPJ.'L I1MCInl )lIlYX 1I0CJlCllTTn:XCblHOBCH HCJnnCCrHbl. B lIaITICM PO,'l.OCJJOHnOM mlCLMC lie"!' npO)(OJDKCl!lIi1

Il on)

fIOCJICI(OB(lTem,HOCTll:

IlyplI)1,Xa

11J1xaXYPlf.

Bflll,HJI.!O, If X

lJOTOMIGl

lie nepeCCJHlJlI1Cb

H nama

xpa s.

TaK

)KC

cneztyer

CKIl3aTl>, 'ITO MbI He CYMeJlH OTr,ICK8Tl;. HMCIJ8 paainrx
)],OJ]OO.1(, Moe 06pamCl:IHC

nOTO.!>l,KOB

qeTblpex

cl,IJIond! Ll.lapaiina (Axaan, KH1H'C BecbMa CKY,nUO, Ha
OTI\JIITKHynCll:. HaqaJIhHblH anmCKHM BapHaHT

)1.3JlJl3H, Xa 11lIYY,'l.)_ Om! llpC)1,('~faBJICHhJ-R srcpea rasery "TOJIOH" MaJIO KTO

pO,ll,OCnOBHOM Ea3apO_M

Illapa art
)£(HrMHToBbIM

COCTaBJlCIl C

A3BecTHbI'M rO,LJ:a nYTeM 'BMcBmne

KpaCBC,ll,OM B O,ll,Re

)l,apMa neJIOC

1950

o6be):J:HHeHHll

YCTHhlX

npenaHIlii

erapuea

H paHee

paspoanenasie
Cnenyer 00060

aaruecn.
Bl>I,ll,eJUfTI. cpe):J:H HI1X o6mHTlllblli MaTepliaJl

Osapona,
artracxcro

rronofipanasni KJIa,ll,OBmHKa 1I<1lI0ro

JI. - Ii

caxroprrmua
xnraxa ne

,II.OP)l(J1 XOHTO -

)£(nfMlITOBhlM na'3ap.

113 OpO,nYKTOBoro 3TH MaTCp3aJlbi

Myxauona

OTJIH'IaIOTCll BhIXOtl 60JlbUlOll ronos. MOIiX -

TOtJHOCTI,IO, conOCTaSJICHHe PC/~KocrLIO, IlOJTOMY

HCKaJKCHHH,

npOClYCKOB.

MOll

C,ll,JJHC1'BCHHbIM Hbll-f'lIC llBJIIDOTeR

l1~eHTH'I:HbIX

HCTO'UUIKOB, KOTOphlC
lIpOC'-IeTbI,

IIHJJ)iMO, H3 - 33 IlOCJlC/l,CTBI1H pefIpeCCHBI-Il>IX
Moryr 6bTTb pa3JIWlHhle

MCP

rpnnnarrsx

IICKa)KCHJnI

B IUJIOJKt':HIJH

MaTCptlaJIOB.
.IIYM

aro ,

'ITO

coxpanenae

HCTOPHl1

po.na , ceMbH

-

o,n:I10 J13 Tpa,nnU;IHI

H311HOHaJJbHOll xyns'rypsi
)!UJHIIOTCn BaIKHeHIIIHM

aaponoa.
:lJleMeHTOM

YB81i<CllI1e COBPCMCHHOil

K upenrcasr,

ncpnocn,

Tpa;~HInnrM B

CCMCHllO -- 6hITOROHKYJlb'J),Pbl

pa:mwrbIX crpauax. 31'010 KaK paa y Hac no-rra uer, 1l0TOMY 'ITO npcpnanact, nOl(QJICHHI1 'ITO )Ke aa napon, KOTOPbli:f ,ll,3JJhlJ1e·CBOCI'O aroporo xorrena ,-

CBID!> lfHl<oro

He anaer?
3

H
I\YJII'-Iypt.l, ':l-:rpa)la

'i,-IOfllnIX

IlCCr(l\-!llt~'1

() "Pl!'.I]I,:a

UJ\f-JOnpcMl;\llih'

11:lr'_'IW
t(

1:"',\1

11

11:1'1','11110.'

j[llll.'IO"

(19:0

I

p,),1

ci1n/; (_llllllaJlHL'rll'IUL~l'lwlpy_lla.

r;·I_~I.~1I11 Ccplcil

AIOrOBll'l

(19'-10

,:tYXOIlIlOCTLI [(111'1' OGlll<':CTl;<l.
j,:

01-111.
I\\OP"UI

KaK bHOMY

npaBUJIO,

npllllO,LlH"[
pa-py:

)K()II<)Mll'l("l;~'>ll [0 :H[
l[

I p.), -UC1l\',
[IC.PIUI

,,'11111.1 i1 ),'1 II I'<:JII.l"iJ,
11<1)-'1\,

Ila~jcap~I" B l epl'cil ,.'~'1lI1·IIIIII~Wl'U 11'1 (
oGpa)OIl;IHI1~ r; p.),
II[trO,!lt-[bl II

19":;

I.

p.). JI()""I up
5ypJlTlIJl;

H ~)![3H'leCKOMY

nenu

I [, lC'1 u.

)['ltCn(C( KIII\\

Mll1111fTP

II;-JVKII

PecllyGJIII.IOl

Il

era pWJlY

pOTlOC.;[!)H HbHt llHll!C11 B pyxu, B Hlii BHHMaTeJlhHO WX 'HlC,],H,

xpa H HJ[HCI>,

"aK

\:CMc:J·j 111,11.: [1<':-'11 IKU I [H. II 11CPCilKU

f;~rlapCllilaL'~

11u(lIIOIlIf11

(1937

ii arJTIICT

CCCI';
o

l1a\1I111KOB3all!lpa

nepexonnnu
33)"JHllaJIl1Cb

W3 pyK

113YQaJIHCb 11 4HTaJIHC]"

Xy ryKTyel>lI'l,
j;;lJ a P)I{,llIOB ,D.awI1ll:b[Jlb[K ArJIHCKOro

lialDYCTh

xo ropa a K3CaJlaCh lICIOPHli

porta

11

WI,

19~;4 L po, O.J.Hll In BIl/lIILIX pyxonoarrreneti 1939 r.p., 3acnYlKe" II 1,1 Bpa"! PC<I)CP, i1
1935
!'_p., 3tICJIYlKeHllblt\

«pyra:

Pam ..!I.HII

KI1M

x ~lpypr;

I;OPOH}{OBOI!

JI3HlIoro xpyra JlIO)1cii OTIlOcJfllJ,l1CC}[ K onaosry pony, C<'llfTalOO'CH pOJWTBeliHHKaMli II 31tamfc cnoea npimanneacnocru KaKOMY - TO POllY HIUHVlHCb nepaetimea 06Jl3aJIIJOCThlo KalK,D,OrO 6ypna H l!Ut3HCJlJloii ncocxonaxocn.ro. Bcrynnerme B 6pal{ H '~PYI"~C B3aHMOOTIIOIlleHHlI MC)/(.L{y JIJOJlI,MI1, pcrYJ1l1pOB<UIHCb, npexcne sccro, HCXO,L(ll K3 ponouori cronn naurn.rx JIIill. K npl1:-ICpy, ncrynnemrs B opaK JI~t, f1rl1llaJ-lJle)/(anl~fx K op:nOMY POllY, sanpemanocr.. B Jl3JIl,llci,jmcM :ITO orpauu-rennc 6blJJO COKpal1lCHO
llCTlHI
no CC)lbMOrO KOJJeH3.

ponocnonnof _ Jluua,

XOl-lrllJIOeBl1'1,

pa50T[H!K

JllpaOOQXptIHC[111Jl

Eypsrcxoro tIBTOHOMIIOro oxpyra; ULl6uKOB J-~a.uMa )].aUJIfI'aJ1CaJlOBU9, J 968 r.p., mI1p:lTyf.l An1HcKoro nauaaa; Caanaaon Eaaaprypo, 1921 r.p., xaaa.nep
Ii "PY,IlOBbIX

MHO!'O'I)1CJ!CH Hbl x paruux

aarpan;

Ub[.DCHOB P0)1.

COllHOM

EaJlIIJ].aeBI1'l
IUO)lei1,

npcucenarem,
npOCJ1aBI1BLlIIIX

KOJlX03a

BoeAHOm

nepaona.

3TO J].aJ1eKO He wapai\ncKI-II1

nOJ!llli!H

nepe-tem,
CBO)!

CBoH CJI3BllbIR, A BTOP 6YJleT BCCbMiI

nerenaapaua

npI131-I<lTCJ1CII scev, ,U.JI.!! uocnczryrouren

KTO np I1WJlCT MOCH pafioru.

1aMC'-I'aHJ1J1,

jl,O!lO.~II!;III1Jl,

~oBeTbl H 1I0lKC;18HIUI

Ocofio crporcii
B 6paK,
3--r0
KOTOphli"1

6LlJJa B!lRCTh

ponarcneii
ua pozta

npn BL,,"])'.!WCIIIH-l CbU-IOBCH Jl01lcpeil H H 6mU'OCJIOnCHHll
'-ITO

)1.

CAMEYEB.

COIlCPJlIaJICH

'nHbKO

C CO]'JlaCHll

PO,QI:lTCJ[Ci1.
lUI MJ-l HOC

)!,I1TCIJTKaJ1 MY)IPOCTh
I'CllCTl1 qCClW

W'UtlCl'O

nCpCKJIHK<lCTCJl

C .nOCTfDf(CH

COB PCMCHIlOH

i-i

II a )'K11 , i13BCCTJ[O, crpaurno

6JI rnKop0!l.CrUCH

pa:n .. I())KCIIHC U
aHOMaJIHJlMH.

JIlOIJ.cli

flPI1UOJlHT K

ncraTMBHhlM

110.n,CJJCl-(CTIH1HM, K3K

pOJK,ll,CIfHC ManOJKJ-I)llOCTJ OOO61-101X,

HCPC)J.KO C11 OOYM1U.rx I I 0_3PMKOll C pasnu-ru a hI M H Pam.nre po,cU1TCJJI1 ,Il,CTei1,BcrYllaIOUlHX B 6patt, o6R3aTeJJbl-lO I-ny<!aJll1 HCTOPHIO porta IJ POJ(CTllCHIIHKOB, HX MOpaJIhHhIll 06JIHK, spas, JIYIlICBJlOe

l.,

.QX>cromm:c, ~IHa'"ierOBOp}!, ~LX neci, f(;HorIWI-l):l. 113 I1CTOpl1H mapaiincxoio porta :maeM, qTO nO'ICTHbIH myneara aJIHAaeB 6MJ1 B cocraac .neneraUHH XOpl1 6YPfl B 1702 rozry, nOceTHBIIIHX
,POCCl,1aCKOH
JirraroJl.apJI
}1M

Tacyyp
CrOJII1L{)'

HMIlepl1H xopu -

H

nony-msurax
06peJlH

rpaaory

Flerpa

I

11 ero

6JJarOCJIOBeJlHc. H

6ypHThI

B03MOlKHOCTh

BeCTJ.i cnoKoi1Hy1O

CBo6oD.H)'!O

lKK3Hh B PO,llOBhIX

KO<leewrx,
'-lTO K po.n:y ruapaan

IIYlKl-1O OTMeTHTh,

OTlIOCJlTCJI Uhl6eH Y'1eHl>iX -

)KaMcapaIW

, (1882 -

1942),

npotpeccop,

O,[(I1H 113 H3BeCTIJeHlIfHX

6ypwr

C MHpOBbTM HMeHeM,

sneu - xoppecnouneirr PoecHi1cKOH AKa}leMHI1 uayx; Hasscapaea )J{aMcapalDKa6 (1908 - 1980), J].oBoeHl:lbJiln nocnenoeansrn npencenarem, Caxioprnucxoro KOJ1X03a, ncpn u ii opneno aocen c e.na, Y'laCT1HIK BCJlHKOH OTCqeeTBeH!:IOH BOFtUhJ; 3pll.hlHeCB Earo ~jpJlbrueeBWl (1914 r. p.), 3aCJI)':lKCHHhlIi Bpaq peC"tlep, BHJ].HhfH'opraHH3arop anpasooxpanenas oxpyra; Parrszran Amp (1909 - 1961), nepsua B oxpyre "3acll)'lKcHID.!1l yxurem, illKOJI PC<I>CP"; EH30Il 6arma (1826 - 1899), aacroarem, Arancxoro .aauaxa, YbHM YCHJJUeM AfHHcKHll .naQaH npesparanca B O.1llffi 1-13 -BeAyml1X ueHTpOB peJll-Inm B EYP1!TIIH; 3M [([3 fiarnra (1827 - 1923), Bb[JI,aJOIlJI1HCJI , nexaps: O'fHPOB BaU'-lHK (1889 - 1967), HCpBhlH MeJ].cpe.lD>lI.lllep Am; 3px:nyeB JI,oHlI.OK (1877 - 1966), 31-IaMeHHTbLil KY:lHeu" 6ypncKlill "Jleama": IJ,b!6I1KOB baTO}!(llfi (1932 1998), Y'IHTeJI,b, nI1CaTeJIb, aBTOp poxrana - rpanorna "Tvrannap TaHwaa"; Euiees BJI<lJl.HM_HP l(btpel-!JlOPJKHCBH'I, lJCMmiOH MHpa no crpensfie 113 JIYKa; Oyp6YCB .ri,ruu;::-BOCTOKOBC)l, qIOJIbKJJOPIICT, 4

5

XOPUll3i1

.~. ~

Bapra ~aaTap ,."
"

'I

01. Eapraacnn
rya xaran penn Jj ac h OjJ) ia )lOLL!> - Anran rya

OT Ll.lapannaa xaran PO,UHJJMCh 5 ChlHO[3cii

OT Hararaii
xrrrau pO]1.l1mICI,

6 chlHor~di

Bsnuna
OJlIO/.I.3H.

1<lMyJK

aa

MOHT"OJILCKOro fiaropa-

Xyacaa,

r amyy ).1.,

L

(AJITaH, Xanraii]

IiYPH3A
(3XUpHT, £YJianrr,

XOP" J\npr:m.
(XOPU,UOH)

,lI.o6o

M~JPr3H,

KOTO-

PblH RBJISleTcsrripenKOM 4nIH'l1.C xana.

Xynapn, liapra?K3H)

Xy6.n:yy);{, Fyuran, Ilfapaun.

Xaprana, XY.llaH, bo.llOHT")')7J;, , Caraaa, Xansfian,
EaTaHaH.

6

7.

,
XOHrOpeOJI MOPCOXOH XOITJlOrOp XOH3tm

9

.a}(Lr/la~i

);;;liJrraii

-

1,3>1)1-

X:)TJM.JJ!lI'

UIyy~n - Xymp ~ C:mJi) XylTl"lA

- }Jyra p - Tacyyp

- I):lM5a P"

1- EaJl,IIaH - nyp6J 1- 1I"{I)lan
- TyM3p -

UI'IPCMflJi.~

-,!l:lIlCar<l1l -

X3TJM:l)11
Ll."'1I1J

,

- )l,lIL)f(l'lll

1.EoXOIVlOPH

G;06 - )!{aMC<I
1)a,11,JKlflll-lMa I. -

Xy_TJT3H - 7. Ynurou
hOPI1C . - _nil fiaa

2. ,Ll;a6a 3. MyxooH

-Taxa - J,aJ!,Il. ax - f><l:Ja

pca,ui! (XOHH1~)

A 10!Jl"

,

-

Flanaxn -

Olll1P

-

Aaunarr

- AlOma" GonoT - ba'rmKtl6 - Cepreii - Anexcarurp -6a>lp

- ban)Jt("do - I>apaJll1H

1-

TYM311 b3JlllfT.I

- Con6o)l

- Iiaroumpcn (I>OPOIlIIOOII) - lU om 1100 - I>yxa - IlbJJiC"I){aM6a Ill.!JX:Il/- C.~p,rdj
/. X-IIIDI
1")

" baa-rap -

4.

haMr:lH l-na.aJ.\all-LorollJlO~'-HOMfllITn-)-{(Hr;.Klfr;.Ka\, - ,lL:);rrJp Cl'P'hl1

- AIOUla - Ccpreii -Atop
- ba,T{M<llKa6 - MUX<lHJ!

5. ,D,ar6ai1

- fia;p-ra 3()1150 Tancau [J IYlarrr~)!'16();K"6-kl~r-TYRlI-~IHW1K - r OINI'" -Ilorrropxcaf -hln'op
. ]~iL'IJt:HJ

1-

1- Easp
- )£{apraJl

- ],all;,a H

1-

B:Hll],IJI

, )Ka~,,)a:l Toroou] LU1MJo!T

- ,AYJtMa

~1lj,[jJell}lOP>!(H-j)aTOP Ga.p - Gruulopl"n - r;a~p

1-

6aJlhiKHHI1Ma

)l,a.M.al!ll

: ~~gl-,!J,OPlKH __~;aTO -,!J,oH,ll,m: 1- ,lJ,aMJ(HH "
- ]_IJ Y)I:l pTJ

.~

'- Auwli'j

K

- ApTYP K1lHM Anexcaanp - Bsxecrran - 6y Jla,ll

1-

- THMYP
- Kll'M6aKp- Earo
- TYM3H

.

- EarmaH -fOMOO'*ll61-30PI1!'TO - TI1MYP ~
'" "JKJfi")KI-I)J.

- blUHlrro

-AaHJal-l

- 30puITO

- CoHO
- Eaap - BaM6a - Easapcano - UI.lpeHlI.OPIl<H - nallen

-Xareau - Fapsea - Jlop)I(H

1- T"X:1

6. Xvruos

t J1aMaraHI~
- Ilarypona

-r3C3J1 1- )l(aM6an - fillJ.(Ma
-1la:.",6a
XOJI](,

- Jlv5caH -,D;orwo:K

- Eaiuan - Basap - MI1Ta6 - ballp - ,ll,OII)l,OK

-

Basp

- llaMa·

,D,oH)lOK- AaIJl3
- PHlI<IHH

- )J{apl'an - 3Pll.3M " )J.OPlKH
- HUK01I<lJ.i

0°1,-

~:JpJl3HI'

-,Dsrap

- Da.}lMa

- bOPOfl!lOOH

1- BauJ)'TK3

~ BaCHJlHiI· Baunca

1- )J,ol-J,llOrHm.!J f:>acaral(ai1 -

- Ansfiepr'

" ,lJ_auIH - Pofiepr

10
II

])oii)l.oi1

],,\j')J!I

- X"JIT)11

-

7, YJlIII:jH

-

A iotna

-

Ilanax»

I>allIUI,a

I

- PaCHJ!aH

- l1pO]{OHI1K

AYrap Tacyyp
bO)lG{llOH - BaRp

I

_ A6Jt)la

I

:

_ JJJ IrJ'a6all
8. 5aJlllllaj.j ,- ~a):(ap - hYllJ-l
-

I_

I

v

-

X'l'n3r - .n;ycryy - HaMcapail

- C36:Jf' -

AalDKlll1

- C36:J)ID - C:Jlln bli,ilM3 - )KaM6a.H -

- !I.-AouIloK
- £aTQMyHKo

_ 9. T:nlo363pU

Touo -

)f(a6
ii - Mynyyl' -CJ ..lI::m
CTO~H - COITO - CaH"MllHJJ l\lyllA)

- )KaMi>}!IJ

- C:Jloml(a6
- UhUlCHJlaM6a

- )K;;L'ICa pa

- Hasnrari

- )f{aMcapal!
- )]{aJIC3.H

- Har-rraH - Tap6a - Eannan Easap (MumKYP)
5tH PO.3J!KOlJ) - r.ve,1op - AJlJl.pcii
- THlJ1Ka

- Xypttraa - CHHXJ - Xa6apra - H3M>KH!1 ,r_;:no - UJ y5YYX.1il - Aplil1!!lla - PrIA,>:;;; - :3 p;-rlllll ([ IJ Y'I J13Jlr:)) (IJJ Y)'lI;>J1C» (Ill yyJOI In)

- Ilaha nJ -

qH~IHJI

' llJf1 Dp

I

- "iKaM5an . lJ,a6aa

- UbJpC::H"""a5

- Mamapratua]

- baTo -

1>311M:! -

. )J,alllH)lOIlJlOK

(Il)

- XyIDr - CaITo (I1poKomfl',l

- Hahalll-llaJl)KI1III-

, - Baaap - Eapna - )J,opJKU (EpcMei1 I10Jl.lIKOB) - POJUIOII - Monooxo - Ty6"111Ji - )J,yrap - .l1.0P)KH
- MM'XHHTJ • -

Anyyura - Atop - Arouia - AMrarrall - Hosrro - IIal.[{;apai1 - J-laMTa.il - r;mull -fia:mp
- )J,a113lHl - LlHHH

1-

~l'l;llCll

Baaap

1- )J,allll1
- )J,OHJ\OK

,

..

J ·30n6o

- CO,llHOM - AH<lH,Qa

- J],a M)ll1l1 ,- l.llarnap -C3A36
- BaCHJUIH
- 6YIIKH

I

G<YTfI'lo-)l.(aJICall-UblJ-ICH

1-

U)..IMIlH!1

1- E.UWHr:'l
- b,U,bmrJ

- Ty~op
- l>aH:>apa
T,,>KJ::I6pH

- lJ,hlPCH - Aunaa

- Casman

I

Mamap - 1. UJ ynp1'3 - Majinapn - TyJl:MJ
- rapMa
-.JJ.apMa

I

- Caraaa (n)
- 2, !l.op,.,":11- Iiyna
- DOJJOA
-

Ea ro

- Bascxanan

.

,- DallP : -6Jmu'TJ .- baTOp - Hrops

r;<1~ ,IV' A

D:l~I!jl~lj

_ f .,OHJlpe~,
I

Tac"yp !>oJ\iXOH tuy6yynj.i

baJoarH
-F;aH3apa-T:'IJKcJ36pf1 - Malnap
- 3. 3pWilIf1

I

,

-

·5)'JIHTli

'- 53TOI-

- [;~ilMa - Uhl6ell

• baJlh)l(fUIHMa - EUJlillXaM60

- A HatJ)la

MapileH

_ Apraruna-Punxa

\- lhrll.::lH

- 4, C3cJr

1- G.nO;;(aplaJI
. HaliJaLl . C:)n:~)1

- Pa6Jl.afl

'i - 5. A6111la • Ymsrra-

Cara]1a6al-

I-

MyHn )Kapl'a)1

- MaH3apraUla - Earo - 3PA3HH - El1UDKaMCO • 3o,Q60 - O'lHP - fia~J1 - 5a pcaa - liU.IIH - H aMcapaii JlaM;6a - )lOp.lKH

1-

- Manuiyy

- CaH)Ka
. BaMTlI - HaMcapaii

- HaH3a,L1• CJID':I

_ COllllOM )lar6a - 7 H;IMcapafi
'JpiVHI1 - )KI!L""l:l\. - Aiop

- E>aTOJKapraJl
- Auauna - C3p3H

I-

fiaTOMVI!KO
- Llanaiua

- )f{ asica pan - )f{apnl.'l

,- b3J11H':'? - Cepreii

- ryJlrJH -1l,allllHIHMal. - Earop - )j(apra!l - l>aJl!la111- lJl1HrHC
- YHMI1T

- )K"rMlill;
/KilMC~ pal I -

Cl;nH

- 'i'YJl36

- Malll\aJl

.

YKMH1'UI>l)JeH

_ TOOOI10pJKl-1 - AaM6a - fOH'UlJ<

. i\yra P"(<16
• JiQJlOT ,-

I- M
1_

(MHP)

- H3Xb.1 •

Eyna -

UJ/l1aM6a

- ba~p

11 }!TJlOPlKl1 .% . - .1l0p'lKH )J,all1H - (3 6acaraTai1) (P+)

- Apcarra - Earo - JKarr~JI -ba_~!lal! - HUMa

u

fowml<"

- Earop - Haucapan

-Awwa
- I>aJIJIaH (Il) (P-)

- C35301ffi6\- harnpa!1
: , - YIl3!.1 '- ,iJ.auIlrraJIcaH

- MYRK06

,_~r,,,uop
- Myl'lKoll<ilpr.u. ·llaurn -Mym;o6aHp - Ea,n;N:a (Ut:lpsmyu _ fly6caH -

I

c:;w - Farrra - E>3JlM3 - EYPHYxa ' - Bynxa 1- l{bIMnHJlI-lla6a - Ea):lMa
-, llhlPeJi

_

- ,lJ,OP)f(H '- )lapH
- raJ1CaHHMa

-THMyp

.
- GaaTap.n:oplKH

- lioponlloOH

- )f{ilr>mIT - liy.ua)l(a6

ramnUl.aBa\-

oaToMYtJl(O

1-- )l(apraa A.wP

Ai'UlU'K. Qilij,)

- Xapa

Xy6yyH

1- 301-160

- [,a-rOJKaprai I

- CYHJl.l>I - O'!HP - ,lJ,OHoH - llIi •• n n
- O'fIlP

- TyrlKll
- fyHC311 _ LlhlJlCH -

Caunau \ - AlKII6 - DaJIJI,Hl , _ EwmmM3 - lIJoif6oH

-llop;tCH -llaM.Il.HH
- iJ,1.1AemKa6 - Baarap • FoaW.1M • [;y)(a - Xouronoa -,!lana« - 3P10IDI

- Flaxanu ,- PHH'illH ,

1- Earyxa

- rapMa)l(a6

- BaJIepHH bai\Ma - Eaap - MyHI<O - baTolKa6 - U!.I)leH)l,Op)l(<I

'- !J,OP;;(H - Lh.ipeu - Ilhl6el! _ X~J1:)p - ,lJ,ylllXyy - Hawcapaji - IlhlpCH - Ub[6ell

,- )KaMcapa'll- HaaH

I- baJl)l,all
-

- - C36)r l-Ub1p,eH - i'(L.16en
. ll·,r6eH _ TyJl3H - Woii50H - Co ITO . WOI1Mnc>.']

- )lOlUIOJ( - fiaTO - Eia.3apca)l,o - KKM (l-lapr.

cccr) - Caas

- 30)150

- illoiloii

- IJ:I>UlCH

Banepna - Mluynali

- Toroon Ii ,- BJla1\H - a3aprypo _ Eaap

I

MI1

p

,'

1,

.i.,
r;"Jmr
I

i)uii,;14."H1,

-

bY,X:l'P

nYI!CJfl., _

TODn
Ty6'-IHlI . X01L\OPOO - )1(111<1

Xyfitrra
- )Kancau
- ,QaUII1,11 OplKH

- lJJY,lnX3rl

- [,yy6,111 - Caunun

1-

.a,OPlKll

- CJ6:w
,- BallIJ111

- TIlMYP
- )laWI1HI1Ma

)lOH)lOK,llOPlKM

1-

AM31'an311

- HaMc:lpaii - )la6ai1 - .nama

- .D.Qfl~Oj(

- faJIC,UIJlOnPo

- baa,Tap j UhIPCH]lOPlKH - baJII, lKl1H11 Ma - nyp6o)!""'a6
o

- Xamau - .D.OPllOl

- XYJl.anal- XJIIL)rf:J -

Cy600

'- Xaparman
Eafiy

- )J;yrap

- ,Li3IUHIlHM3

- .uor',10)..(
- CaH,1lHI, - AI1)p

- Aiop

- )I(aM6aJl - )J{apra_~

- IOPHR - baJlh~mp RlJa,lll1MHp -IUOH.Il°P - Oner - Annap

- MYH.:n - OJl"IO/- MaKCIHtl- I1DaH
- J1;lh~

1-

- l;n,OMYHIW

1,
'.

F,a~p 1,- EnreHllli
- BHKTOp

- Ernrzap - O'111['Xoli - hl1UJYY - PH!H3 - YpC3!1l"j - Xyrup

- Haxnra.ii

- Lh'IPCHI- rYHJ311

I

Eaa rap - liynan

'. )KaMCO 1-II<leaK

X rUH'IHH - Jl,>t M/IHH - )la lJlI-I - Ur..6CH - 1>01'10'11[[1
D,OJICOH

- Eno

- ibmr

1- -

F>aTOl.lhIPC:H

- MYHX)
- .D,3JTf3P

.

1- A

101'

- )J.aIUlolHUMa - XOHLIHH - 60PXOH

- )!{::U,1CU

!-

- 30116'1>- AaM)lI1H

)la M,nl! ['[)1(a6

- ~a~la:sa

- lIlarnap

- Myrmaa - Toroon - JIY6canl: )I{apaHT3H
:I:{OMJlO

.. I' !
... f
- bOllOCOlJ • Ypr3l! • .D,3JIr:)P

I

1-- Gy):w pH liYlIH
- l{LIJI,CH

- 30JITO

I-

MY. KonaJi

- Ubl)lCH

- 6YJla
~- )I(aMcapaH

- Eanaaprauia

1- rOIl'tI1KlKa6
- )f{aMcapalL

Fancax (XaJl33H) - C3"M6y

Ubl.QCH

1- HaJillaH
- Haunar

- MaKCI1M (Maxaurra)

- Xyar - Kxpunn

- Earura

- Aiouia

1- C:lto6
- )],oplK11

- Hasrcapaa

- sallMal- Earo

)

- Ilupcn

O"lHP , - C36:nH

1- baJIXH
- )j(HrJ.{I1J1

- Map.nafi
- Axaana - EUlHlKaMco - )laM,llHl'IlKa6 (KHM)

- C~Jl3H - C3,U'J6

1- flHr31l
-3HX3

- Maanapr

aura

16

[I1ma Jhapl

I

i) )'-O'IHp.\OJ

,·2. !;<rIO .

(~np"J

I

UHlI'I111 -

)-t""p;.c;afi

IlaMjllHIl

. rap~ta - Eaaapryro
,

t

tl, allll1ill,1 Ma

IKaMl.lIll( H.)

- J 'anaas - [)a,llapa liaiJJ>la - HliMCilpaH

I- Aloma
I

- UJ,Olf"j

. ,[bJIrJP

- Cano - X YJ!r • Xynarra - )J.aUlIUillMa ,- Emu

- AtlyyJuaH ·ll,a,!J,IOY - J(apMa - 3aWWI- tloP)f(II - MyuX".l ~. lIrn.UlT

I'-lthIJ~) CollJ!o!""d.\{w-BIIl1l",

' -~ ,
- Ua;DKI1' -

- bnolu.1
JOMJIOP)I{ll

pcB
- 4IJMHT)lOPJKM

Fapaa (j>-)

" haaT3p

- 3ato '"a

1- CoIT{l

- hacapas (r,.br,uulaii) - UbJ~DN16 - l:;a,ll»t<! (p-) - J~(Il1Jl0~ (p-)
(J")

- Corro
- iKa.\lcapaa ,- )..lyrap - ba):lMa - Masu
- )lOIl!lOK -

· J].arlaill- )j(a6 - IJJarlla r _ HaM(AJ pa ii - H J i\lliL l! · HaMcapaill- HaM;W
~ }Kall'IIJo (JI.)

- O<rnp - 1);ua ply po

OilJ:\o5

nilJia rI - }K 111"'~jl

- r.a)IM<I - jJ,oplf<:f1 . ,QaGaa - Caras Ii - )l.ar-6a
- f-):UllIraH - E>aJll.lIQllU1Ma

• -Illapuryy - I>on01l

(11.) - Aloma - HaH.u.all- L\b!p<lIlJIOP)!{lJ ,,- CaH~{ll~!lf1ll6

-Ilypoo · Caraanak - Baro - MOfllOMlKil(i

- Cllir3 '- r.3.n}la I, *'>10 - )KaMoan
. rOM60 -

(KHP) - rYPJ - i>a.nMa;.KaO

- Ulan"tJ

rYliraaHHMGyy

- naTO

- ba.3ap)f(a6

-

- £>ruml

• /I.aIDKH!I- Aroma

- )I(a6

- GJJUlrTI

- Apcanan -banlla

-Om.l\ap

- u:
. WyX3pT3H

- IiaJityJ'() Id peHJ(o pllQl

-)lyrap

- Pa6JJ.aH (Jl)

1- Ih.rpeu
- p'a6rulJl

- haM3.JKa6

CaGan ,- Y/iJOP

I-}l(ancapru!
-Baiap

-~

- Eopoocoon

,- Canrafiasap -illoi16o()l-'

- CaM6aaH

f
)!(m')t,1fl

- Ul.lJleH - M'{HX3

• Y6J'"JH6aH)jkl

- 3oPIUl'O - JJ.ap6YYII -

- )l.yym-a

1- Cer-ro

- /-{3Jlnp

- Illarnap
- Flyfiaa - Jlofioaor - C:JC3M3J1j-

3PA,:n,Ui '- DMMa
- )j{ HTlKHJI

I•

3o.ll60

1-

Myxau - JlYJla

, - XOJLXOOI-

,

XaJlJa!-lj' - Tapoa

- By JIa ' - J1onoH.uaM6a

- ">KaMcapau
- 3p):I:.'lIU!

18

~)T)
£of'iJO~

tir"l
hap-ioo - ['OJ!oIl()!l
',-

Con

0

1- l::_'(i'jl"

I

1- L<tHlJlli

j

- AMi<UIUII

- COJHJl1

-

JIy6caii - T'lr:lW'jl- Cor-r«

- J Ii.MC.apai:i - Ta("'!

- JOrJnrl-

rO,,~,)fK)!(afj - F>a!IJl,UI

(n.)

- )Io!lnii

.: XallJiIiI-llopj(ll-

,LIJwa'. xyrarra\~2!~~~~~)

\ llalIDl6an - 3aMaral- Ajoma
r,

\
- qblpe!1

- Laaan

- XOJl60QH

. Gall,Q>!!! - CJ)UO (JI.)

_ HllM,IJ:)Ir - Qu,tallll.il ,- NI~caIlJlJl

- Xyrarra

- Ainaran

- Xyar - )J,amtillll - nallaii - )J,alll;t - HaMllar - Aph~a - 3pJP!!H - l Ilaurau - JOplHTO - Aioiua - IK;JM6aJI.lI.op)I(1f
- ,lJ,JJlnp - CorTO

1- £'IlJ.Ma
- Aiorna

- AHaTOmrn
- ;01101'1:)-

1- TIlM)'p
- AlOLfJU

- )J::lJIDI! - 3al!;tllH
- QLIHp

ba6yy

- U,.)jlCrJ

- MyHn
,OJ[I<)

I-MalllllJ,,-IiIMl1

-Maw . - )J,yrap \ DP31, 1 I' - )laM}lfU[ b<lTO'II1P'l';)6;, ·tII- r),l!1allm.lIQ1n

I- F;lilllYY

- PI1)Vt.l

Ypeorm - Xymp '.

liJaH1ITaii

OJ1"I'

- A611}la

. JaHrMal- Haucapait

hal<!r (Ji)
- [;a;1I-1<1 - III a I"1(ap

: lJ;;!Jll:_Op

' MYllXJ

- )lO! [ooH \-

- lKaMCO

AIor _

30,[60 - )J.a~H - TaMhacail ])Y)1.1

t

"

Ex3 Ll<tClLnHl~

8YAJ - jJ,Opll!1l

(600) JiafllllacI;mtil-

l- b~TO
.

- U,!.lpeM[lJ[!I· -

)J,)'jar*au - J-I)fMajK~6
- UL[6C[UKa51-

JpJICJm,

Caruan

J)aTolj(apl<IJ.I-

I

baTOM)'l-tKO • - EY]1a,Il - 4illill1C

:ETI
-GanoA - 'lKapl"aJI
- 4HpHHH

- L>aJlh}J(fjfj.'MIi

Xy6. -CoJ16o[[ liwrp -Cruo[

j- - Eaarap
-

- llhlpcl'[lKa6

- )l,aM6npllll'-lHH

- Sasp
- baaTap - ba;tMa - Eanfiap

1-

O'lHP

. Eaap

1

-Dr)!!

- CaM6y
-

(llblllrJ)

- rOH'lHlCK36

Fonrcp - Earo xapran

- l_J:b[["C-HI'OM60 (n.)
-lIl>1pCMHIlJl

- BYJ.Ol.pll - Cacaw~i'[ - IJ,).],neH -Llupes - lI,Nnai - BMMa Eamaprama 1- 'lKaMcapan , Eonohou Ypr:JH - ,lI;I1D:Jp \- Haif,nall
- HaM)lllf

- )J.a1ll3

- Cavrmn

. Caxaau

- )KaJlMa

(Cyurpynon
-

)IOK.h)
, - BHlITOp

)K)K,

3omo \- MlruutJ1

BJla,UHMHp

){OK.

-rOH'IHKllllipa6

- JKapr<lJ! )fOK.

- Xa

pa

X y6yyl!

-

raJ1;1,>!1I

- rOM6o

- Dalll.JKHH'{~t<l

1- CaH,.ll.an
-Oner - ],;up

.: MY1f(l;' Oeopxou -ballJ

- C3'flprJl[ -

AaH'o!K )lyJap)f(llfi-

HaMltJnI

rapMa - Ga::<apl)'PO 1- )J.a!lOOll1l> .• til - 'lKaMh!ll,

- Mopr'oon

- ).lOPAH!

- )J;yra p

1- )J,aUJl1pafi,Qal!
- £a~p

r ,IJUIR II - 5w paa
A!IY)'Illa· )loPIlYY - AapM~ - Jmmall

-DHD

- )la LIlli ULI pea - BnaJlII),!Hp

f ,UoPlKIJ\- MyJ-OCJ
-ll,i>lpet[

- bHP

- EarOMYHKO - Arouia

- DaTOlK<lpl-aIl

20

-3aJ-Ollll-O< ~-IIa-fuLa!l _)laJllill \-)1&16 - Warnap - )j{aH'1Il6 - HaMcapaH - nyp60 , Caxanaa - kiln· MOllO! !ll<f.MW 21

- 36plITTO
- )lULpl'aJl

~;~I~IIII·YY .. l'yllJ1hl

-

AIH:~Y~\,~II;ltr;:IJ~-?'::~l'~:rr~,~";';r7"::;A~.1l~r~,';;n-;n--""------:~------"""f'"-~-----------------------------------. rhn~'1I(K .... ,

.... -

• 11<11 1)1all I, - I,OJlcn

• ilaH.lall

, - B'I;lc1IlMH

, -"a~p
. Cauxaa

r

I

• 1l1,lMIIH!1 • TI1),lYP

- ("0116011

- 3PfOKli
- 1()PUJ

- MYI'~J
- TYIIJ"anaH

. - Apcanaa - Aroma

1- Arouia

- BaMnH_n·l- )Jeani . IlaMl.::<Jpaii

Ccprel11-

C::tt1)6 ,- 1 \!ApeH

1-

Cauaca

- Toroou - UblpcIllKa6

. Atop - [jan) - lh-lIlI"I1C
-

- WOl1pOII

- C3,'u6

C3)t<:t61- HHMa

I~

)J(apran

- biiH IIJla - '-(hllle.H

- C01JHOM

I

-

GaTO,[lOplKH

- r>aItPI-

Amp

- l;aaTap 1.,- F>a)lMa - r;Y~lna
- COJl6o • [Jal!p

- ha;r,Mil

1-

)j{ aM

6a.'1 -

C~1I}{al[

- Casosaa

- )IallTH
- f(bIPCMIIH_'1

- )J,<lM6a

- barouupeu

-

F>aHPj-

- Jaaara

- }l{aMClIpaJi

- )J,op;K]]

- )J,OFlj(llK

r- BJla,llI1MHp
•- :6a.llMa

IIaMJlar - GaTo - TyM3p

- r,al)oo" . JJo1loi1 - Jlocon
- I h"mraii
- 1l!.IHr:')

, AJ!CKC<Hl)lp - )leaM ca pall

- JJIIJl,H

- hYI!}n6
- AHa Hila - fiaH.l<lpaI'Ula

- Eaxp
- ,!lawHlUlMa

- Eaxcxana«
- fa)1C8.H - faJl/.laH

- Eaup
- .D,:JJllJp-

- Cauaas

-

6a~PI-

30PHI"TO

·r

- CJ)l3H

-

"lIHPHHIlI-

O<rn p
- CJllr:lca ..

.naUIHHI1,MII - EaTO)lOp)IUt
- 4hlPCM1UiJl

- Ubi peJI)!(a

- MJpIJH6aJlTa

I'

d6y 6

)zyrap

- liaarap - J],3J1r31. - liJoillKaJlC-aH - O'ffiP

- IlhlpcH)Ka6

- JIxaMa)l{a6 - q"lpcH
- fOlf'fHlOKa6

-ra63aH

- PIiH'lHH)lOPlKI1

- Gall pnaau - 30Pl1rT0t- 3PJJ.JM

- O'm p Eynan
l{HHl'IIC 0J1601~

- 6:lJUl

rr:ll'-

- J],aM6Jl

1- Apcanau

30pl1rTO - Amp

- AMraJIaH

-3116:w . 1-10PIl061 - A6111lt - Ea3,apC<lJJ.o
- )l{aMC-O

• DOilOT ()I{a Mhli II)
- PHH'lHlJ

- 11;1>11>1 THIiI
- lia;lMfl

1-

-

Ilbl pen - Taunau

Illarnap
- )-K"~,rGaJl

21

'jlfXJ

r'

'r'

,,'f.jl:l'-,;ml , ~C()iX:()J

1-

..
- Xapiffua!l - UMlIrJ - UhlPeH

C)YJ1l1l. - b:JPX:'JJl - )!{apMaaH

- IOM:nx~i1 - L1,Jl1HIl

O;D~P- f>aJIJ1.aU (n.) .nap~a. JlOJl,OIl (JJ.) - CyHl1boc.aH Epeurran - lOMcy!{ )IW.. irnpaH -)l,annl. f T ;,xJIillI5:J 1-,!1,3C71l - CO).(oo - CorTO ,- ])a_')ap
- Yunr- To6U1o J)llrarullxa AJleKCCIi - ralJ]laIl

I

I_

'jf;~~K

C)'IUlI,] - \1THlJ.fJ

t- )J,yn!p

-BruwlIl UMJlCMllItn -Oxnp

l-

,I.
IiVt3JJ)H
(.-:OJlHO)'! - BaHN!H

3m:::J

~- loibl(HJl [:
ba.11J'ta

Tyeopcor
coto - Auiaxa a - K"pllJL'1
- Cauyy - Jla;l.3H

,

~ PHl-t'lllHIt""" - )1,alliH - Cynl:mM _
- l!hVlCH;+;au

- Ma pnaxa

ii - Ga6yywa

Hahara Mot(Xol1 - Mapanrsa (Mapxyy) - llblpeH bahalIl! -

I-

MYHX.1 ,- r;"ph1wJii

1-- C"PlKIi _ ]]opnoll-I)p:m

".311Ma - ,Qapw",a6 . lia ro
- )l(a1l'1I16 (JI.) .iJ:apl1Jl{a6

I-:::hc:-)-

[JapTY;

- l~o6c)il1-

ra_:IJ1alll
- XYC<I

-

r;U}lM3 -

- C::>MHlln - [;aJap

[Hlanap - D,apl1

l'HwrHii

T 3X)

,. I>aiII,JI(Ifl-ll[Ma - 5<UUUHI
- )!\,L'lC<l11

)i{aM5a'l.1!taMco

(n.)

. I;OJl]1 - Torruo
- MaalKYYP

1-

r"M6o
,-

l.Ismen - )J:npxrn

1- BaJlCP1,uj
-Catna
- IOpail
- llJ,lMIIIU'I

- U"16clI • Ta nran - CJ6.:1f - )i(HI-MH)1
- ];aAM3 - PI1H'-1MU -

)I(a6

.
( - Pflll'-ll111 -

- JI )r,1'JH MYHX3 .
- ,Ll-)l.{anC3.H

UJ,15eH

.,

'l(blMlKltll

' ·AlliIIll -rapMlI,llOplKlt
[CoJJ601!
- 30pJITTO - E:W[ITJ - COITO

1- Iia1'O - emma
- T,[MYP

AJ1na p

- Toi'r6oOH

- HaM)KH

-PI-lJlX:>

Ul>l,!lcH;;(a6

- Caraau

. Caura .

C"p:'lMIUI.1

- Moxorrra

t- hYJ!,ll:J6 (JI.)
W.,n,aH

.•
- Mopoonrxo

1-

- b3TO )1(HI'1IGlll

WOH,90H
'.
- )!(aMcapaH

~ EaJlp - Ananna
- bJJlltlT)

- Apcanan - bop6ywLH

- Q'-IHp [: f)OJlOll

• Easp

I

j

DaJIMaH6aUU (JI.) I laK:apaH aH - >3.llMall,blpell - CruDKl-lMa.ra6 - J)aToMyuKO -Pafinan JImrool-i [aUUl,1IOllJl0K DaJJhJKl{f{If-,,1a

-

AMilP

1- UhJpcll

- ManC3.T

-

)l.)J1np

1- ,QJJ1:)r
- Aloma

I

- )f(aM6aJl

- Ta6xafl

- )J,U.l!lIlJI.OPll'11 - 3opl!lTO

- Maxeap ~ 3pn..~M

1- J)aTQ
1.-

Ll.O]llKll

WHlu,lpen

- L1,op'AGl -Aiotua

4J.mrnc

1)aJl,!laIUlOp>IQ1

1- AJOp
'- AJu"

• liaJ!cxanaH - Saap 1- IlYIIaA . Iaarap - Baarap
- Iiaro
• 3UlJUlliMlI -

Ceprcn

(MHI!I!Ct1I

06pal. Peen. byPJffliH noxrop nea. nays)

1- Iiasp

- TIlN)'p

3,,,'lH,~Y - -

I\:,':_",ii

'kwH;'"

- 1':,1"""

I;Y':I"

-IU"ii,,,,,,

TJ
coto

E'lY0,,'ni<
OI':':OI

. '1,,,,,

_~IL,;oCFI'
I '1'I''!1

HH;')IIHWr

- l-!oeOjJOK - 3aHxyii

1, r,OpliH

. llIooxoM

I

i_X'ITJ
. TyXJH - 3UIJr~n;:UH - f;a'JJpca,J(> - l,aJaprypo • _ -

-

- 1l,.,6"lIra6,1I:"1 - r)'di!M;'lit~4j6

- K'Hl - fill!]"'''

- 1;~,,6;;
- LII!"!.'I <1".1171 fa.ll'L~ax:tH)

JhIM::tx::tllA(afi

'~!1.Yr3 p
- '{hIGtCl!

-[;aTO
- );aJl6ap - r;"-~CI(allali . ['),"H1'O - J)a:rup)f(a6 -aMcapall

-

'JHfl:J1I)KaMCO (;1.)

- ra!lW;l

- . ar6a

-mYM6Jfi

- 'KJ'IM6mfG'IMCo (:1.) - baJl,ll311

611PJlauJ~

-

- qJ.16cnlHil

OapR,JIII<I

-liauxyy

- ,ll;OPiKJ-I - /KaMC()-

,. Cyyra
- jJ,aH)I(l1J-1 - Q'iHPGaJJMa (Eapfiaii)

1- MyHI<O)K~PI'<!-Jl
HaM~;I1_~

DaIIYY - I A 1010;1

-r
,

Ca6x.ail ll>lpeMHI1!1 -

- Hil'H)101

1;,1'10

-11;a:lJ1all
- I'ourop '1~;L1J1aIIlKaMC()
- kll~Ma)l{a6

" ElJiHJII1MOY

- Aiop -

- r>a:3arl·l\hIPCmIlHo . baTO;.Kapl-;L'1 P~6,'J)III'- baJljlaH - GaTo - Aiop - bn;na p

- Ouup - Call:-t-:aa
,AJl:HH

"IA 16d,all
- _rh'JWii

" 5aJIM:1I1hl pen

• r:m,IPI-! (J") - IJ.bUleH - lll>l6cIl - r,a~ - lJ.3Jl,)6 - I)a,nMa

I-

I-

)f(;L-,eapaii

-l-r

OM1'('

-1_lblPC~lnlf_" - )1'a:.H;p:11I
-CYIIAyii
-Jhr')OII

- ,lJ,aM)(J-Im'UI0 - I).no

bH~P

~ haJlCX3.ftaH

p

1-

nomp
30IJT"

_

l>(}JIOT

- THMyp

, Cysaan (CM, ria C!1. np.)

-"naMaxaH , - 6a6xoH "MyxyHJl.a - U,hlpelt - TynJI - r1aTPM
- HHllJD - )J,aM.iVIIi " COFllKH)!. - JloJl.oH.tlaM5a

2_ ha.nxai!

")J,arraii

,- XOJIXOO -

)l(a6 - HitMaryp3

- 3YHJl.hI
- )J,OHJta pH

-lbnnp - III OH.llOH - )l(a"r6a.~
- MYWHXOJlOH
- 6mKOOH ",nOPllCK - )J,JJl3r

. )"!,yntp
- )1anll<l'IH

- l,opox 1'6 YY" - Eanfiap - AHYi'laPI-t - Asr - Pannaa ,- J],aMll.IHI
- P-f)a3ap - 6aJ1JIRH
- rOM60

" p·nblpel<

- fyp311apMH

- ,llaHlKHH - rOM60
- PHJ!'UlH

- UhIpeMllH.~
",Jf(aMcapaHI)Ka.M6aJl . }f(KM6 ..

- )j(apallTaii -3al-tpall

26
'l, L,

,_I

'-I

L--I

-I

•4
{_ ill T(l 1-

!l.la" I :":Jrl . 1 "J!O

1- C)'ill P 1- r~,.:,,(,~
- Jlyli..:aii

J·II1.~,.cdril~{- )KaM ... ~~pal{;·l-".:;_lr,

b:LltT~;'J

- J+... ,r...fC.dpaH d

- I l ..,nCII- I

{;.'M11'' '-!'

hen"M\ . 1)'1" I'

"~t;

1'-

)KaMfi:.t"II'-

r()~j(.'O

- r;(:l+Jap

, . haTn ....VlIKr> '
- H~Mital
• PHfl'lHII

5. ,\1 a irrapaau (p~)
,l-ial'ailla

• 3aJ!aJl

1- Aroma

,CO/TO

I' - Pa!\!JH
- J!(aMcapaiT - XOH'UH' (Ilyrap)

-JlIoJla
- BlIJICpHM - J3JHI)lHM~

,
P - 3alll'"
6 CJXloYJl:l1t

. C)6)r - )l{a6
- rO'ro6

- l;aTolYpo

OKa6.xili:i)

- fUM6o(II.)

- Mapaua
- HaH,LlaH ', Ccpreti - BHKTOP

I'

Arop

1- TY/136 - )JatUli

- [)a:iap
)JaUIH

1- fiolipa
- Cnera

- f>aJlp

- I, IIIYflTYJl

2. Moncor

- Llsincir - )lOflH (11,)
- IiOMTO -

- Hanerrruua
- Ha,lte;.t;)l.3
1-

Ilf oiin xop
~;L~fiar (TolkOlr}-f'3!J-? .1"nO.'IYJIKO ' (Ty6<lltlTj ,. )Kf!rJKUIl (:1)
- J);u:<p· !\OIl!l:J ,l'a,UlIa7Kit6

. )laJJai\

- 1UOihrxop"

'C>

;;::ff,

)l{a\103jl

- Y pn!rl" . ilJTapl- )l,a6acaM(,'1
- ).lal1JH6<iil.'Wli (1'-)

. Capxararr (JI.) (p-) 3·:.JP)DHIT - Hahax

- AlKa6
- 0111>1'3

- O'1I111. l"\o Pin, - lllflpa61H1Moy
- I1hl11(:]I;I<30

- l.l.Iarua p . GaM6.tii - )J:m6p),1

-

BJI>t)IHMHP

- Ancxca: I)tp - 30pllT'I'o
.. GaJlP -

- r,aToI~blpe.l-I . BmljUIMl1p - bOrne - 6a~p

- Baarap

1-- ba~.p Ea ro
30pllrro'

30pllrro

.

I.

- r;aTO • Ancxcauup - X;t[ft)rn - ,QaUJl1 - ::ioP'lT'o - rYlljI'}L'"M6y - t\1I!lTOJlHH - rapMa',.a)IH - MYHl(o::t<apnl1l'

- GaJlP

1-

- EBrcIIHH

'- )Kapran

- bSJIlI(JfP - )KaJlcaa - J],awHIIHMa - )lyrap)Ka6 (6) • Gil TO),! YUKO )l{UI?KH)l - )J,aWMllOp)f(J1 (11.) (p+)
- qHMIITllOP)I(1{ - CaM6y - U,h"U'3

- )J.3M·Jp

-

• raJICUH

~~~;~ I
-3P.ll.3M

(6) - ,[J,orrrop (6)
- 30PKrTQ

- famna

- Panna - Aroma

- Earo

- 'Ilea pran

- ql.lpcH)I(a6

1- Cypai'I33.
- PHII'-tHll
b3lIMFTI

- rYPo7K;l.6 H

, - Aiopaaana
- GO)IOT - GaJlP
-

- Jlxacapax ,- Easp
• 3JI631' - )ly!lMa, - HaTaJIhH, Asrorononos h • .il.O.1!'OP, UhlOeHOB Ecpsm h

- A6H.ua

U... I),-HrHJIOBAlOpali

A.H.

h

. rHpecHOH . Aioura - Uloiiuor' (JI,) - HafulaH - )KaM6aJI - Xaaan - }Ka6 - Pannafianap

- )J,apMa6a:3ap

- KHM

1- TYMJ.r

. )KapraIl

- Hallcpa

1- lKapraJi
. Atop

- BIlKTOP (KaHJl. (IHUlon. HaYK) - Apcanun - EYJIJ)I;'I5

- Eaaap
-Tlonojicop - Il larnap

28

- PHH'IJIH

r"r,,,,, :
I.

10[11)<>'

- )1{)~1)1()1'

- ')~,

~r
?13_J\

\1

\II l.111

I IJ 1,," 1 a

,\h)ljC,ll

J~I

I'~!.J.' 1"1"

" (,,:

0

n ,,.ql'\j\}P-j'l

I !-l\.111:~':I/I.
- t-_H.lL"}Ji~+\.L'dCO

. .ilOPiI()II,- '\";>lino
- l)~l.stF".~Xa

- ;f{"

,ce', P" Ii

- 11.:1""1'
il~MIII1JI ( I )

- H""I'II'> -

nO!

'. i~OH;((>" - II! pf,;)

';H1.J(II!-IJJ",;l;KMH"JlI (",, - baTn - qllMHT
- Jl:nfJIHPI

_ )!(aMca p'Ul - l'a:l3.p ,- bam"~ ~ - U,.lpClllKao

- ,.-')1'061-

CaU;K"MHT"O 1\,.'pnl)l<.lp;KI-!

- Ea'wqp:.
- llaJJcapaH _ O'mp (3aJlbmllJ), - 5aaTap
• P"fi;1all

. U'.·I,.tlCH;KUfi - JloplKH . X(IP'''IH

- I-YPo)l(a6 - liaTOMYIJKO
- ;\HYJlapll

1-

1- i>a'fO)lOp:ao<
- Apcanafl
- 3annalllr;a~o:a:laH
- J1,O)1ltIH

AlKa6 - AHYflapll

,
- Pa)lIHllKUO

- Ilio>;';I(If)1

• Lfoii)KflHI!MiI (l1111paoIIllM6v) . )i,aMb~lI!llIjf>lt6 - O.tHp-- Ca~I'
r-

_ 11nrnlJI
,

I ,"'",
1AiKa6

'- illOI1)1(i'L~CllH

X:'llnnJ

- 3PD:JlI11

_ Pail.H~I'YP()

• 1;)1IHIT)

- U-"ln

1- rapM~'

·3oplwro - tL~IjX:II.Ilnr)I(B

- J~apM" - ~'.)r!n" r;a~p 1- '-11"111

- J.>a)lMaUbl pel!

- IiuTorypo
,_ XOp'lI1H - r;a:vopClUlo

- Uj"i\~lfilor"'''

- G~3apc<l)l.O

1- baaTlI. r
-1~aTO

r

• Cym;rllM (n.) - Atonia '- CaMoap - Caraan (C)O"'J) • 301160 (5!J~if) - F>y.uaPfl - liYlla
- GO,!J;;JII- )Kall'm6

- Pa6.nall - '-IHM'Illlvi-iMap)
- )KaMhRH-

- Cerro .
_ fiaJlMa

raH)f(YYP •

AlQmal- rap,MaJlm6

-WIJPa6
-nypOOUhlPCII-

- Banua II lIm 6 ,/'l,3.M6P·JJ11- )KaM6an.n.op)I(H EU.llOHcaM6y

I

-

-~Mca;paH

, - Ga,1)!aHroM6o - A"IIH.J1lt (r.aJlMa)
- Aphql! - CaU)laJ-IlKaMCO ,-

- .uOIlJlOK\- CO,ll60
UbI6eH

1- Xall.ll.3JII'a6
- )lar6a

- ..QaJUII6oJlo-r'

-)l.a6a, '

- )KaprM 1 - AT)}Jap

(n.) ,- hop()6:nap
. iKa6xilH

-O'll'P
- PIiWlIlIl • )KaMcapaH

- AHYJlapH

- rOM6o

1- AII'lHIl
- A6J1.na

-Amp - XaH! a au

2_ fly6cai-l

·3plCYf:l
-C:l6lKIIT

- q"PHHH
• bonO,ll

I,'

' I>Y)la

)KaMOl, • 1'311 - )f(aM6[UI

- )!\aM6a

30 31

JallX \,,1

7. MaJlTa"
_ }1::lI \HI.

I
I

1-_ )l''1Y (n.) )KaMCdp3.IJ+;'''i

fUli 'j11K

\' ,.
~

,
_ i\nYl.\apl1 - !I:+:~6

.1

tz: -~. ~'.If,,,".uaU'" 6 Anypfl

'-) - .. u p,~ ,l~

3.
_

!lOfl:I·:l-

,4. 1 lhllW' 5. UlyfiyyxJ

1- r'I"'1\:'1I
- L{IlpIlHH

Hop.",,,

- "aw:a pa H - Ubl6;'IHI)\ - )J{aJlCapaH -

,Ll.alll\fHH"'"

- Jl,OllJlOK

-

)Ka6xMuJI

1- )!Carl~u,
- oa1i3ap

-

- GaTooolloT

- /l.a ..... )t~lH
- UhlpeMnHll 3, Mamcai< l-lIla"Jlar

,-EiallCXaJtaH - Eanarrs

~)Ki1I'MH1'

1- j),aM]llfll

-.Il.OH)lOK (li~caJ'a.uaH)
\-

-

L.lI>IM1IJ.1n -

)1aH

- TIIMYP - Anuap - Ty6Jll31l - Tvvap ,- jJ,0P>KH - Ell, CJjJ1;:'

I
,
_ AlJII-)p - )j{YJI·-,KUT

.·. 1.·l
-

6Y)Jaf>yp3 - )1,Ylap 0".-. 'r ~1 5.::::'T~:~!·:I(l(O

[;;~~~a;,""~"'G0

(n.)

I-PJ.,u,IHlLYP\)

. oyna
6. Mopxoo
r:)lJjDH -

_ 'hlM'rfJJ.OPl!nl

- It lo,il-lflll
rypO!lapM"
-

(.l )

- Ayl-~rLllolrell
_ }K.,n1ll'i' - Ublln-')

ball!,
- "IHPHHIl

- )l(a .. capau - )l(a .. 6sJI - Floonoou )!{aMcapaH - UbJoel! - Aloma - l;aJIMa_ilO}'A<Ii!- Gall}' (np0rP', «nen-xop». - i\ iop PAil) . Eaaap - AHlP (J1.)
-

_ '[bJl"W - 11;,16en _ )J,O()lloi1 Illot:bKIIJI - i>a1ap

Eorror

- )10.1101\

_ .ulloa \- Pa)lHa)l{a6

\- )l(apr. :L~'

- ]jaan.p - 6a~p

- )lyrnpJlUl6 (.1.) p- AHYJlapl<I

- b;J~c';'3.')a1!

- EiOpJlOH -l1,hlPC"
-AIOP
-UblMnH1l

.

rOH'll1lOKa6

- j),OIlllOK _ )],OH/lO]( \'

Ub, 1AeHJl.. oPlIG' - 1)a6y • _ UblpeHlKa61)l.a6a - .naMA"H. - Ubl,ueHlI.aM6al-roM60' -.naWK _ Ul>lpeH.IlaUIH - 30pHITO

- JOfl)l:Jii • Ha HJ;;\T - baJll>JIGlHIIMa

- DOPI1C -

Aiop

-Co1l601l
- Atop

- IiOpnOH

-6aJ1p . bllM6a;4(1lo - )!(a6xaJlan
- 6a.lfp

_ .!lJT '!um
,- ,llOPJ!(H
- Paxnra

- 'lKa6)1:anaH - 'lKa p,aJ!

1- EallP;tGl61-

'1I1HlliC

-30plfno

Casn - Apcanan

_ Uh'MJIHJJ\-

_ UbI PC11Jla.uJ a • ba arap - OJIIH 1 r;» - bOpJIOH

lJ,b1.llell - f),anap

,

,.

__

1- GaaTap

7, 3p)DOfH

1-

- Jl,OJlCOH -

6Y)la)t(a6

COriO

- Hal.\>KH

-War,'lap
- MltllillT,1(JP>K·'

_ CaH)I{all)l{HH _ )KaM6a)) - Uhl6ell

- J],y,·apllhlpeH

32

33

_ 0;101'

- TY;J(npH

0,10K

- !l;IMIJl1Jl

,-l;i\p~la
- '30:1;

_Tol"""
-

- ;J.~mMIH

-

A"W" - Mail ,

,oil

-

Ty'",p - Ear o - HlIaH - lKaMW

,_H"M}\;'" (ry~1B,'J - I tlolpCH ..lOI';!(1I . rYI'Qi(ap.M<i '
- rVlaH'~Ulli (llIY'~I)T,j;l) _ ]-p",mpHH _ UblpCMrlll:' (6I;e) I

[;'11'01-- GaHp L"n"l'
1- I thIP""JKll~
~ , b"}l.Ma)l(aO

- JaM ,- jJ,:J}"-)P - A6aPMH.JII- AI<lUJa

- C:J6JI' (ow) - I'ancau

- q"'MHT

- HaMcapaJi - 1110<1.11011 - U1JOCfMI1.11 - )law,all - Cajicap - DanL)l(Hl-IHMa - Iracapan
- t.hrnl"I1C - 6aTOMYilKO

\

_C:m:m - CaliXa - CaM6y (KHP) _ C:J,lo6 - h"MaC3p~H - 01-1011(KHP)
,-l\hll'lt:HIl - r.a;nKIIHHMll -C:HI:l6 _ l>a:.ap-",a61-

- Caxap - III a nut PC) 1';.111 iloPlI'H
- lJIarJ!ap>KaG

_ - )l.axanail -!lOrl,eM" - Iiap6y)'

. l1.a"",
- Cauna s

- A6ap·Ja.na
- Aallll1llliMa

OJOpIIOOII)

- )Kap'-an
-

I'

IlbM3JUJlU'

- bat\Ma

'- ca:o:apl- Ilhl6c[J

A6paMI,-JJ.l)P'''_-11
- )!{a!ICapaf'

- [J.alllll

- YYfH - GaJlMu (nM"''')

-I~t.lpel'

F.an"jK'iHI1Mal-

- (jaara p - lia6YJlOplKll

_

1- CaM6y

- I~opo , Caii6aa

-AIl,
- ,U:lJl3r

6a:Xlprypo - }l,yrap COJl60Jl - OYiIall - bllJIMaA<a6 - Iionon

1-

- ];aaTap
CJMlliJf (f3X3lllY) -

1- Hapau
- Annal'

Uhlpc!l)f(30l- JKa pran

-Anexcannp

- Aauapn
_ 0110<':011- Top61! - Hahau

- )I(aM6aJ' - iKaMcapal1

- CaHlKa6

- nO}l.o»Jt<a.MCO (]I.) '- ,Ll.awa
- WOH.uOH (n.)

_UhlreM1!llR
- Tauranan

- )1awHI'OM60 - )laM6a _ )!(a6 - J!aMarYPOr Ltmallll<

- Cyyra

- f,OJUl - GY - Haucapari

.ll31- ny6cat-l
- Basap

- Iian)l,3H - r3JI3H (II_)

_ Haham

3Q.iJ.6o - )laulH - O<l)<P - Cannan - IJ.MMHHn
X3W:'IrT) -

1- 3P}l.:)Il_1I- )laM.paIIHMa
- lisaH,

-illHpa6
- AHa Hila ~ - Bannan ,- Caraa,Jl3H - Flarfia - WoiiltGtlKa6 - X OJll<.OC,lH - COH6oH (lIloilcH n.) - GaJIJ,laH

_ WapH

(WepHH)

1- XOII"lHH

- l\bl)leH

' - '-hIMH"
- ,f\OHCOP

,_ JlOIlHI'I-11.bl6eH
- l;ajlMa

- L\b'f>C1I

\ - )lanaH

-CaH):!"H
- AOMAOK -

1- 6a)lMa

)i{aM?:(Y

- .n:ari5a

1- pallt:XaJlaJt
- Baaap
- Blla.UJH'{HP

- lKaMcapaH

1- C)!<36
- 5apaJl~' - UblMnHJI

- !lollJly6 C:up6 \- C3HD_ - U1ar)1apUbipeH
- )!(aMcapall - Ut.lpCMIIHn - CblMoa
- Ui>lpml

- I'apva
- A3J1np - Ha ...capa s - Havnar - Ll,ylap - Atop - Aroma - UWpell)lOPJKH - GlP)l()I - 111a!-II)3

1- Ut>IMIIHJI

- T:Jx:>

_ )1'y6can.llopO<CH

(11.)

42

43

'l . ,\\nlll'"''

_4, C''''()lHJ

_ C'JjnfJ '; • Jl~tll.,'1:q'" r - I'd '1"")

r-,IIHII r"",
I ,

"Ic - ll\a"f,'CI

• COIIOI"

- \ He, 'HI',
- ).l:JMN"!
- II{YH,i.lII' - )!(JLMfi.

- I !o~<!Llol~ (~_", ~ncp<;:{\IIJ - Yonll - C"~n,di - r ')xyy

AwaxOIi-j

(eM, 1IE1"PC·~I;J

-

3o)16u .

PHli4)11i

-

ban6all

- A6B)!,ll - )J,nr;+;H

-

O<J)II-ii< - t;anll\Hp
_ Furu'op
_ XOH'IHH

041-1P , . Caxnun VI.) • )J{ a M 6an - ba:sa pcaua - To6ooll - rOl>l60 - Xy6yy.!\8eH - UblPCH - I.J,J.IPC11A~lIOt - ,L{oPlK1! • OJl~

I'

• IiYAa . Corro :Jl.<aMca,pall

I'

- GOpOllJJOOH

)KaM.:.<Ipaii

aTOMYlIKO

1- T.YI')!.,").
-, OLicaM
- 0:1)(1'1

- Ha:lu-rrali

- HaMcapaH

_ )i(aH'mfi (11.) _Tylicoll - Ty6LIH" _ Hai1Jl.aH ,- )1(,,6 - Fancau
1- 60pXOililOH
MH;+;i1T,nOplK>l -

- Aioura - linn

- )KaMcapaH - fly6caH

UI,,6clI

- O_qer_

- IlhlP<'";lop,.m

- 1:;;napc<lJlO

1-

- P'a6)lafi

Ea,TO - AI<,wa

,

- .aOJlIH.!60

- -ballM"[-

, - Laarap - IUailpa6

t
-

Cn~IHI( l.) .lll>l6>1l(olla arnau (,L{oopoM60 n.) - 110 K6cry 'l'ap-,L{aliJa - )l,aWit!lOH/lOK lOp

Ir.

"M·

,
- EaJl.MaUblpcH - .ll;alIIHUl.Ip<lH-

I-AHamil .
- bOIlOJl.

- Paonan
" Aiop

_ UbIHr)J]

- Yp"Jl~_H

1- 1I,1YI'II<O- DaJlll,ll.!1

- IlIalll-pao

Ul:lMJlIlI!

JI.)

)KaMoaJl

- haMaUblpeJI

l -t'W:::t:.~.
]'.;_YIla,lJ.
- )K~praJI

30PI1"0

-

- Peutx a (l-hIMcapai1) - 3pJl31111 " l>a}tMJ C3P3H --C-,63r

-

HIlKonaH .lIMa

Cassauna
- Y6aW11

3arJla
. ).I.opw

1- I>opo Xy6yYH I-Ta5xali)l{aMCO
• Fancau -

,-n~a.6
-

-

JIK('Ma

~ '"

n..u,1JJ>(~_U

'"""?' - . - Hacar

~- ~..,..

- OA.1l.

- BJr'lCC1laB

ryp3.u.apMa

"
. A6Hilll - 4HMK"f)lO~lIOf - WQjbKHHHMa - )KaMb:llH - . OJIO:llI- Ll,Llp<lllJ.lawal:

.

1--BHXrOp I-iropb
-llCIDlc.

- MYIl)(:)6aJl-P - Mya~JnmpraJl - MYH>o61lT0
- 6aJlapa - BnaJU11>Hlp ", haMaJl{a6 • J'apMa

·TIaBeJI
"

t=~6
-lia,QloIaJIL:86 qKKrnc

.

- llbl60i - )Kapran
- HK>f6y

-I~=~~C- .nama I:%y~
- hacapaH

_ jl.alilll

- )i(aM6a~ - Cauxcaa . Guo
rJICitH •

1- l..{blpeH,aawa
(n.)

(}lMaaJl)
- .ny5call

\- 3PJl::JIi~1 - 6op!loJ1

-UJ olblGlldca

- BlIl(Top

- Ll,wnCllMa

(KaHil.

M. u.)

- JIYl66

-OCOpOFl

_ 041-11' -

Atop

(JI.) - Da::Japrypo - l>an>MYuxO - )1(,,6 . llaMcapaii
- /laLUHlKaMco (n.)

~

- COnHOM -

r
f

- 6;uw.3JIJC"oIMOO

- .113JJlH.lKaMCO MY"J<;o - 3p)l3M -~HHKMal-EYJl~ - EaTOM,YHJCO -Cepl'CM

- IIIolhkHJ1.ar6a (.Ii.1

.lI.aM6a - Oner - ,IlaM)l3.Jt*-36 •

lino

- 6up

,- 0001'1-

)l(3JIClill

,- f,a 1OJlOplKll

r-

TOJ.\JlOH

- )K!<r;;<itJl

-1:>_3_AMa -

,_ Fyponapsra
• )l(apra;T1

" woilnor (JI.l - Ty641111("OMa)

041lP - .lI.apa

1- )f(aJ.!L.H
- Ul.I6e!f

• AUJar

. Y6aLlII.

1- .llOPH

- baHp

I~ -!\~~

- ~bIMIlKJI

- r,~.'lC<1II - haM3>KaO \- Bml)JIIMllp

- HHM6y

- rapM;!. 6, ho6owo

. -Tynpe3H - 3oll,6o - C:>6Jr

-3pJl.JIo1

1- C'JJl.36
-.LJ.yrap

l-llar6a

- 6aTO

)(0

.6opo~6YYH

34

I

35

')UX,

l)yy6J_Q-)il

I I

3"XJ

T~Cl,\PLql

Cal'VYOH

I

IJaMu.apa~111-

)i\IWr.:H,!l·

I U\H~.O

.i.,
I

Gyy6:.J1Ji'

I ..

- Ca "oK"

- 5"~1"" :- T'jx",
" rOM6o (11.)

- .llap;+:;<

CarYYP"I- l. Annap
2. ::)P))I!CJ

'/'y6RflH

1-

-

l-{aMlKH-

- r;a...~)lail . G-MYHKfI - Hopncfi - 1-101'60111:<16
- [)",,[IMB:lKaG

1-

GaLlM3

- PH""HH

- MYllx.) - baJap -

Da_q'lHII)l0P~M

- 30plHTO

- Cypansaa
- lionOI:.tj-G,IIJlMa

- IJ luii.nol( - I1.01!}IOK

- Earo

- THMYP - RllaJ.(lIMllp - BnaH

-.ll:aJ.l'"

- !Iiwl6y
- ;1amI(IH'

- )f(apran

- Earo

_ he~T:) - ba)lM<t

- nYPTa - 0'1"P - l,aN\aH -. rapMa6a3ap - Aroma - UI,IMIiHII - I1.aMJlIHI - 5hwall

1- Y;UJJlJn
,- ·A{aM1·:arall
" )l{aMe:lp311 .

- Pa"","'YPo
- :) PH;)II H - I1.:jr6a"'~jlc.1'J
],",,"0
-

I'
-

- Gallp

- K'I" - )J.(apran
BmUIHMl1p
I! CJl

- f'iOlll:lllbl/JeII

P~';:l""

I"

BJl all

a0

- 3p3~HC.3 -

l,ypmyy

-GOJ(H

-

T 051110 (Tarura) Xyca

_ 1:;0601100

- Ub15clI CaHJK,1 - )Ka6 - l\blp<:HJIOP>l<H - AMI' - )l{aMoo (p-)
- l.]o'H>I<aMCO

1-

];"'POI'lIJO('" :" )laM,J.IIK

(n.)

- G".l.){.:rlIIH>-Ia

I"'HO

rOM 50 LI,f,16el<

. ,Q"pMa - .llauu,
- WaHTaaH

(r;aTOp'fI-I"

t) -

TY,W:lH

(Caraau)

-

COJlX<>OII

1- 3pIIJHH
- U."'I><;MIlHJI

- THMyp

1- )l{HO.flUJ.
- UJoK6QOH
- fOIl'-lItK

- l~aRp

1-

.J

I:
>,
I

- Corrc _ 30pl1rro

li3JHWrO

- Mopooinxo

-

,QalllH

- ,l:{JJlIJP - Q'iHP

- BJ1ajlliMlfp

l

I>OJlOT

-

.llYI'ap

- )f(aMcapall

.'

t

-AJIr
- )J.yr)l.aH

1- )l{aM6an
- )l{aMI>JlH

- rapMa

- Iflarnap
- Ga~cxa_fJaHI- Earo
. - YItHrMC - MaJlC<lH -

- Basaprypo

- EaRp

)J;3J1np ~ lbmr I"AIOJlI~

- Apcanan

- Gop6oolloFi

(O'IHp)

-Garo
. GaMp

I-

r;a~pKa

- Tannas - U"rMnltJ1
- Manaap - Ta.HlIar - CJ6:lf'

r

- ,UapliMa . Caernana (6)
-

(6) {5j

Basap

)!(HrMIl.ll

1-

Jl::11 11311

- )Ka6

- Qhl peld rn-L' - Fapva

36

h~tJlj\!,a ~

"'"",,IX

r'r')I~in;1

I 1M I

_ To~i;luH

. ..\;Ial

• P,U-!_1J.,l

- ,1.\li;lHJ1:J - W(1HllOH

In,_!
-

_ rypCJ-'16:. Pa6>f(Yv - Pafirta
II

l1i1I1:KollI

- r"J{)11

1),,,'11)"

(lI<Hn"'lI)

-

[lJ JP_l'JT:J _lJM3

_ 1'O('''lI1K)t(ao

-e(»IOO

- :_1o.-I((1J
- Hopfio

6;;.1111<1

(J'11i,CIHIIt'.lM6y)
- )KaM5aJl Canaan ra6)J(a (p-) - A!lI" (MHP) - .D,aM6a - Aroma (no) - Auanna - Aap,.ma (n.) (AaM6a,llOpliOl) - AapHll<a6 (wJpnn)

- P1Ifi;1.~H
-);0)1<r!

- PHH'.Jlt1l ([;,nap) ·1'Jr:lJII (CLllfitliC)

• )J,:JM6p::lJl _ WHJI69~;'H -

1-

. liopox yo'!'y"
biUl,LlaB {TYUI3M(3) . j],a"UHH

- ULoIp<:l-DKa6

J.l.awa

- r:lH.!l'IH - Woii6oon

- Conno«

t

3p)rtM6'lIl11f
Gal'06J;urr-e--«,

- l1JoHwHHHMa
·llO'Ii\Ol<- rOH'1I1K - CY_1hTHM

-llop>KH _ JlCKoeH - Cal-I>I<H - l_(l.lAcn • YKaMoyy

(I tb'I'le"mafi)

- Auau.ua

- A'UII~JI,OH.!l.OK -IOPlill I-Ccpl-eJ:i 1 -Cna.m - WHflpa6. MHII)t(3110PlKJ-1

-, )Ka6aa - AHYY.lIHpl-l
- )iCaMhHll

- )1('!lcapai1

- ba]ap - r.oplloil - ['~T()A(arrall (ErXOOH 6"pHalll") - }l,ad)a~(allco II (JI.) • )lap" - G:no6onoT - b)}II1I",,'

- A,aoo
_ )J.Ylu:roa ,- Myyxaj:j, (n.) - l'oM60 (n.)

. }lJrcyy - MalOJ1
- HaMcapail - )1\aMcapall

- i-iaiV-\aH
-EaJIiraH

- 1- JM3).lJ3

-

f.,-1aaHlillla

1-

f3J13.11 - HaMJKMJI -

Aiop

- fOM6o)j(a5~ - ,ll.:'JJIDp.a.OplKH
-~n3I"

- Pa6lK~a (n.) - 10", Fanca-r - )J,OI'.!l.OM- J(ar6ac3p"lfl

-' Maxafianapaa - A6Jo1Jlac:.lp3H
- MiurJ<6JJlapa - f"ypn,f63 - XJ<IlJ6 - W0600H •
- )1,aMAHH UblpcH

- MYHKO - ClPlH - Con6o
- )lOplKl!

1-

~

.

1-- 0, 3p.u31111
'DIP

- fa6lKa6a.ruta
~ J)an.llaH

1- AaGali ....

- Ubl,1leU.!l.aM6a

- )KaMbI!HC01l60

- Hapax - hO:.OT

- 1;3" cxana II
- l:iaanp' - Ga.l1Ta

• [,aRp • TIIM)'p

- )!{aMcapall ,~

1- AMnl1.~
- l\brpeH

-

.JJ.,,-Pl-IlKaO

- c,-O.[\1-l0M~Jl[a

- fli;IA CII· Ban - A05uroQ • C(l;lHOM6,IJI

1

i>;ut!')KIfIlHMa

- fJOpJj()H . 6a~p
• YXJ<H

1- Aroura

. Apcanau

- l'il.3ap

- AapMa

- MapxaaJKH

- Gallllll!

(r,{f";t(lI) - TI1MYP - Mym:o - r;a~p (_~.) - AaM6N " - jl,i'l-a p I- I;a~p

l

TH"YP

- i!(:HWO - ltllpl1MiI.

-Woli,t\oll
- r::>CXbl - l)aJ1,TlaH

Ganua

(.'1,)

44

45

6a,liM"
III \
!

8tI,<lX'~
Mallxa>i

I

I I

rv13.113311
GaHHxa (UIOJlXIlO)
- H'J~",'H~U-I

,

- Marop - )KHI MHJ1I- /1.YIlMa - UblHJlblMa - .I!.awK
- L1,hJ

- IlaMcarail

_ HaMTaH \' - Ll,Llln,j (,C""lall) - ,Uyrap
- fiono)l

perwa ,. UblpelllKa6

• BancpllH
- IlJOMllOl< . - Ap ..~all - )KaJlC3H • ){{aM5aJl/lOplKH - )KaM~'H
- )I{ ;lrnUI

- HopA06
- )KaM6aJl - f,laUlflJl("IJloK _ CMIJlar \ - }Kar,r,\11
- !l1.IMJK1\J\

- 1>,""[1
_ !.i:J)OMYill\(l

- calli,o"l-

_ Hall.1131. l Iau
_ AIOI""

- Auanna
-

m

I

Eaxcxanau - baRP • '{(aMOa.1j
• )Kap"aJI • !>a:npca,Llo • XJUU1TJ

\ - 5l1L).IaC- .llalilafla;ap - UI,lpeli

ll,yJ a r
- _naJJHl6a.noa p
- )I{"pl'a.r1 A6Hjll\

_ 11J0(;\,.;a6 (:1)

_ iK'IH"l!l

- CaM(i;J (n_) - CaH.lI~ II \- Ex:. AOIUIOK • t),,'·a,p -llop)l(1I _.!laUII-I.I\ol\JlOK - AlIY)lapH _ )j(aM6a_1 - Uhl"-"'''-}I - I-OMi-lOP>K<l

I1TllrllJ{OIl

1- 3PJl:llHf
- IiYJla

- l,a~p

/1.amKsfH - CJp3H I' - JlaM:! • AMraJlall \- PI1H'lIlH
\-

_ YWf:llHl - 1oJtfio • rvh,U->l1 - COH)IO

-

Hanan

-

AMHH - bOpXOJKJ-t

:"-l,,,,,nJ1i- - CJ .. 1t',h~l:l}
LfJI;:)

_ r;,nollh1pCIl

'JJo.>r

- 631lJlaJ-l -Basap

,

_ r,aT0"'i.lpn'~ - liaT()6a~p

. ROB'

I'

- I>Y.!I<I -.lI.aMJllm

.

,CnH)I(WlI<ll.6 - l-hlMa - .ll.allJHJ~.oIUIOK ~mtn.ol< . haMa (XaJnafl)' B;t>lJlHMHP

'" Qhl6eU . lia.uapa

I

- )!(aMC<l C)}HII

'

- M3.lOp

-

- C36:w

.

- PHII'IHHlfMa

tJ

- Bare - oaM6a - HaMTaii - HaM"IK:Hn - Havuan - HaMC3,paii - nyp60
- [;OpXOIl.iIOH
- J.1HxaH

1-

,6aaTap

• l>allMa'

,- Alocua

_ Tapwa (n.)
- )KaMl'apaU
• )\( aJ)CaH ,-

- LUoii.uol< Pa6J\aJ-l • tJ,Op)l(H - fbHMJ • Aloma - PlIJl.HlIl- E>aJIXI1l1HMa • - Iia)lMalt<oP"IK>t \ - L~ - HaMJ(aK - HaWI>IT

- Hahau
• HaM,[l1!5a
- COJ\HOM (11.)

. Jlyu)lor
_ )l{aM6aJ1

(U!3pJJT3)

,.!II , - CaraaH

M

- [[]lIpa6

[n.)

- WapNH - Ilfarnap (rynna)

I· .

CJpHTOP'

)!{aM61Hl

_ IlaMLap:lIl , ,

- rapMa

1- Illarnap - Jl,HM'llil<
- III0HCOPOH (II.) _ LJ,l>IJleIi11<a 6 - lJ,1>16eH
• CY!UiTKM

. ·OCopofl
• .L\Ol1COporl

- CaMOHJJ (a.) . Pa6J1(aa (ra6;«a)
- AHYJl.apH

_ HallH",ai'i

- 3P)l31111 \- UblJl.CII· }l.OHJIOK ,
_ I'mp<H11

_ )KaM5wl
- I-i>!Ma -

- )KaMen pall

. )KapraJl

1-_ )!(apr3_~ lianMllll',,,6

- Maiop
- !ian>! - Ga)l,M3

- )Ka6xaH -L(bl",_mlll - HaMHp,lH

- Ul>ljieHJlop:>KH

38

39

!laJV"11

L

e'HI.nI"L

I

- X:lI_U-"-'--'

Mauxa: rv1·Xl'nn . ';i'~;I'Ha - r;~lln.Jp~lrHl(1 - Jlop'l4n1

I

1- C"I,

I"',

a_

- l iacar
" )1,apMa

- /-\f)l~)la
.

,llapHlKa6

. )I{apl';u
. 'Il1Ill'lIr

" A "1·a.llaH

I'

- )],;<6" .. - .i-lUIIJH)~ . I'o!>{60

,- Bacax a ([;)(:x><) ", C3Tne>· HarYM

I'
.

,rJ;Oplt<H • )lawl1

. Jl,am'<I<H
bO}lOA

r.aMllaH .. Oil oo - Palma - X3LlJ:JI'TJ "JI,Jill'Jp
- EaTO -

- JlapMa
- )KaHJla6cor-JQlI

6YHH)l3nnp

. Sa.rra
- [;aJlp
- ,UawflllL!PCII - )J;aHJaU • ,UaMLlJ.l1l

- r :111;l;1Hr r :I,ur)lOp!KH
- r:>JI~r>Kapi'llJl - XaltAllill,IPCI! - r,"PXOI!/lOi1 (l-JoxoiirnKO)

- )1,all, ••HU.lpCII

-

" JIOMfi[HI

I'

. f;orocooH
. CY!IL.nIM
G:UI)l"" .

(11.)

. M>II.Jp"" - h:UFUIYYP:JTI
. Call1la'L,.'lOp>KH

-

llanccp (Oeop) . iKa6 - O'.~HPI" MyxarUl:1I1 - LlI.IIMI1J1 (Cb.oc ••)
.

- TYM:m6a:lTap

· I

F;a H~'IH

Ii . I;" ~p

J

hiM"

- ).l,uIlH}101l)lOK

- Caunaruypfio
'- llapMa - IIIQI~eH

(Xonxonu)
-

- I>Op-r-OXlI

(:>I,d.)L) - ];},)11I",,,6

1;,,'IOJ(}p«r·

Yxa

_ 0110Hul1 - M)'l.cl a:", . ~)pJl.J"" _ TaHXYY - baLUJlII . C:-"hr - llRp;Kaa

. ]j"

roll!>' fX'1~)- b [!lOll

- XUHLlaM3 - Tll6xai1 - ];a$lp
.

Ta6)lUH

1- HHMaGa~p

. b..-rO'l;,'J-! xu (fioo)

- IlhlJl<1I6
- JiOC(),1

- A .. aaplLHIi • Ca)i)f<Jt
- ~bflH"3

- PJ.!IIYHHHMa

- fo.,60
- EaTOll>ap!'all - U1.!6el-lC~6Jr-

" Ub'Mbll!lKltJl " Uh!6cmKHLI

" lKall'II.6 (II.)
- MOHOIi

"Ty:t6~p~L

_l lloopnoli - rOM6n

1-

(600) -

MOJl(OOIl

3pJ.lJ'"i - )Ka6aH

. Csura rapyy . MoxYYJ)JIH -Cy6a3JI
- X:Mu3rr:)

.o.OIUlOJ(I-

BYAa - Illarnap

- LII'''''T

- MOJloM

- 3363

- Fono
· fOH'flI1<

I-

Y 6yrYH .. - IiO]IToil

- 30pl1rTO

-

-Jia:Jap - Ypearrra IJJoll'lIOIn - 10M

- Cyra

1- liY)la

- )KaMcapall

'. ,[l"PM~
• XOHXO - HOMOB

. :lKa6
- L(allnt -L(opxru - CC1),p6

·O'n,p

-IOMC3H
- f:IH.lUIl

(Bannan) - )J.aillH
- )!(aM6an - Ilaurausipea

- Hlarnap

40

41

(;n.uM"

&tn-')V,

f_
11 Cli I ()O!(II ~ il"J'l'Olll PH/{.\' - !.l,l/t~la . ]o.u5o - rOMOOIK~l6 I- 1\ ffJr:~~tld. ·1~arH!t\a6
, A6apMH)I
- C)IIJJI

- III Y' 'i"1 '),i -

[)"p'-'''~O()jl

, 1[:1"11")(

1_ HMdCapaH

I'

_'T11110j'
.LI,:U OaaGlllCaH ' C m:,jl

)p;O]lI'1

COII,~;'T,

,.

I'!J,1,lpell):iarna IJ,,"(;XaJI:,lI 14J<M1n:1l0P:l!l'I - B,~:w;m.utp
- CO_1601-1.nUp:>I>H
-COell-' r:)JDR -UbIIlD

, haJlh)l;'WI1_'!<I

, )_i,aIIJi1ilOHIJ:OK

- I (hi Dell - 1)0 PJl('"
- ]l,0P)I{Jl - [}aXrAOpll<ll

_ CaK!\aH

, (jJOH>lWHI1MlI - [,!l)apC~.llOpHIt (31)1Jl.hlnl) - C:;C:lll- TY~C1ll6Map.p

.: )J.aM](I01JKa6(J1olloll)

, lJ HM 1\ TJ.tOPlKH - liY}J.3

Hac.aol.UOp;KH

rAopJl(H

r UbUI,-) 1- ,[;yllllA
- A6Hna

,~

,3axawa
- fb;JrJp

1- ,[lauU1

- IMM)'P

- 1\1 Y1iX J

, 3PJlJHlI

-

J\aMJjH"",,,6

-

r."!lhlK'''II!M~

Pi'" I~.]{I-IJ\OP"'II[

~"rmT<l

~rJr,)M
[;OJl01

- JJy6c.au - GY~lrra

- CYH.IlYi'l - J\aM,l.'K ' Call!I~1I

- AlOwal-

,[laM6a - )J,a"ll1laa

' BaliJ\au

-COIlOOI]

- UhlpelfJl(Jp11<I"
- Ca!rH - Tia6yJH1p)lGl
-Kl-IM - f'l1W!I1Ji '

I'

,

'll,Yl'r)IC~,6
, k'TC}}r:a6 - t;'UlJtOJ"';1I
, - haToMYIlKO

-I"lIr...-

]10,1"

- l)aTo"",'p,'an
, - )Kapl-alIaH

)!(amaJ'

- Ty).npl- Ty6"'''''' ,,TynJ\

, r;a,1l,M3
', TJDID - AIOU'2

- J_llv.'~HrJ - Am'yM - 10',·, ,Jl"-M)lHH-

Jla rMa

I'

- J\3,ur

)J(aJlcapa1i - Eaaap - )l{aMcapali - 3afi6aall - J\YI-ap - baJ'hlK'IIH1Ma - IlaMcap""

- ,QO)(H)lOI1 - )f(aM6aJl

,-

J\ar6a
- C311JJI

Xypt.J-aR • ,UaplKali

- Eaxcxa.na , WYDPT3ji;;YllalKa6 - CaM6y - AII)lap

II

- Caraax Xy6YYH - UM6cIi ,- DaJ1'n(ll- b3nllrn
- lIJoiil.UlK - IiOJTOT- )KaMcapaH - Ea.llMa - TYM::IP

- CaM]laH

1-

r3J]}r

l-

- Iiarouupeu , DaTo6oJl(H - I> anzia 11)1OP;;<1l
, I>:)JJHf , lia)1b)KHHHMa

-

- Basp

Baarap - J]Y~OJ'

- liaJIcxanaH
- DQ!lOT - .!larnH lKa 6
- MYH};:! -Ty-M3J-\

- )J;alllH:nru;l

- J\.ofJlOlA -)lo6'1m' - O'lI1P
- 3aH,AaH

- &"llM3

- )loPllGl - Panna
- lUana ( C:n')H) - JluMalKaaH

"
_ - c.a.lla

, Fapsra

- byy6:JH -

r.YJl3)Ka6

,T3n.uJ

- CUM6a

1-_ Banna«

HHM6Y(}1)

- U!.lMnIlJII-

I ypo
,CaH,llarnyp6o "caMaJ~n.a~ - 3aH)lapa

~

I,

WHM6a

1- Axiua

- CaIl)I\J.MIITJ5 '

,[lylIrnP

- WHpa6

- Call6aH
- l_lblpeM,lJlJI

46

47

r~H/tM;.1

911:0

.

50~c"lr

' IIJ ~

,~(,..,{.i -

r;:l)J .''''

- E-)e}!nM
- J.['X)')'II"

I E-XlJl.n1i
TytJP

,- Ypni!
I ~

'Y)llnii

-,:J.OlliLOi-

-Tl lapun ]

r(H ... jllO

(n.'

f,Ofrs~j"lIIU"

1- f alICall 1-- ~;rro , O~H::al~aJla]1
• l:;aJ1:1aH

• r"call

_ PI-"I4J1H

- )J.apMa 1:- l':J:,aM.<t'".' . Hopcoll _I 3aMarra - Wofi6ool!
• ba11.IlaH

• APYlMIIH!l

, - Xaxna ·Cana . Tap6a

.

JOM,Lpii

3alll-~a

- JlaulH

-

- O'{OOOli
- Pl1ll'lflJl

- ql>l!lelll1

. Ianra

. JhWla6 - .u""H6o • 3aF-1Il"pa - KJM'CY"I - Ca'\ilJ~JI

fiop6oo11 ·T3.n ", nyp6;:1 (p-) . jl3lJlHjl()H]lOK
(l-opon
"(ill,

- MYHKO>Kap,aJl -

1-

C:WIII

b'lInap",u.la . flop)""

Try,,,)'

_!j~m"'p'
. i'laM'''',pllM

Ulolpell!lUp)Klt

I' - r;a~r • b aro
- /lOpO""""IM<I - CO":I' - MY"K06""r-

• 1j.",aemKa6

],awlap' EBremlM - )lop'lm6aTo
- O'll-1pOaTO CJ)PO • Iifl~CX"JlaH

..
- J1YHmr (n.) . C:lln6 - U!.I6eJi;l<;a6- W~",pa6 - .ll.apll. - )i(aM"JlH!IOPlKH
- Millk:Hl)lOP>KH
- ,ll;OHJlOK

-

C)c:JfMa

1

- )JapJI,\HI

_ IOM"'9JI:'IH • Hor6o

1- Eapaa,ilH
- rapMa

- I'vlYHKoOa,,.,-;'p - 30pllno (naac!l)-

I -r;a~r

- l>YJla _ fYM60 - G<lllldPllf1llaj[OMOU_- r';YA3 - ,narQal- EaT!] , ', HaMcapaH - MHTa6 - Tap6a (Tancau) - Uluil6001l
_ Coil600H - l-OHJ(JH - ,[\a6a (JI_)
lJ,blpeH)l,Op)K~

MlIlKH1C}10P;<UI

- .ll.awHHop60 - Ul>lpellJlOpJKl1
- MltlKHT)lOPJKH -lJ.a),tJ],liHJI<a6
- l'iaJ1bJKHIfHMa

_ PHH'lflHHMa

_ Jl<lf\na6 - )l,on1lJ160 - 3aJuppa

,- Jopnrro
', JI,oHI\(}K - .llaM w.aa

.

- Baro - IJ,hlJl.eH)lOH)lOK
- Corrra - )f{a6 - 6y.r.n
I

1'-

Ulol)lCltCIlIH

1- C:un6,'l.Op)!(11
-

- GaTo6oJlQT

Ea.nMa

1-

AaUJH,II11M3

- 'h"lI'ltc

- ,naMIlHH
- Iluneu
- C3.l136 - Tapsra - .ll.arJlaJi [n.) KH P - O'lHP ()lRM6a)l- Hai1naH - j!(aMbili fOM6o - UbipeH

1- UhlpeH

- l>yJl,3

1- AJI",!<L'aHJlP
- Apcanau

48

49

/

I I x;w I 3p.1l

baJIMa

RXYYHa

. I. ~alln"

. flalua
- MyHKO

("M. -

fla II

PC}J" crp.)

illaM6a

,

ra,1
J1lH

- 2, 3aaH

- IIIY!ITYM (Crapum

f.o5yyp);_

)];:JJJr:JP
- )f(MMGa

J.laMII,HI-I . .IlOplKl1 (I>opoii)

- r.an)"ap"a:,!. !\1>1peunai
II a

,llyrap",a6
. DnO'-!Hp'

_

"

HHMaJlOp;t{H

- UI;.!PCfl/- C:J6."lr - COJ;lJIOM
- )f(aMCapan- Ql>l6eR - .alllllMOI(.llOK - ~wraJhlpell - AJleKceii/- EaHp - ~a!IIiI)l.oHJlO!< - LIM pel! - ,ltawH33r6:;J - Coe]1

- Hlojinou
" )1.01';+;11

I'

'. J],yrllaJllKaMCO . CYMb~

- f)awmpB .....,\ (11.)

1iliMa - }IMJlaJi

- liaxa

- [;"_'lJtali/-

- na ....,, - COI"I"" ,
. 3nJi'lo

- /1."6,,

(N.)
[;:UII.n:HOII'IM, a - F:I.·lail.'i~lJ1p - ((lIUHtH

IKHI-MI1)1 - )f{aMC:apar,! - XO!lXO()H - Cy.'lbTHM (u.) - rOMGo
• .Il')}II':JP

r .:

- haJl""

1-

1-. Eun: (.1.)
rOMfio

(n.)

- III'!'A~ - 1-I""<1ll['[[,"" - Tal-;Ip - E~JjMa

. flo P'" I,' . !(yll

- nV6caH - ql:1 pell - lJ,oIl!IOh ' l';aJIMa
- PHJlLrHH .. Ol{HP .. L-}.aTo~(.tpra_l1

1- )hol! 1- nY6ca,II
- MYIIX)

-

i"apM<1

- Afiap:'HJU1 - OiWofi - EUIHOa}I (n.)

- ,QaIJJH

(n.)
- r~)J131'

- )f(aM6an (6etll
YU3p - I, PHI'6'HI (JI.) - )lar-6a

j-

Ball;t"'u

(KHP)

- r;a~p,- ~Iln
- (AlC .. l

- .li,arJ.ai1 (KHP)

- OHOllMPCH - 3PIl)M

- 2, .L(:lIIrJp

-O;WII - Hop60' (MHP)
- )KYHl\bl (JI.)

- Caxanra
- flop)f(J!

I ~~:~I1>~~~p':Xl_a~:;a36

(n.)

.,

- l(bl6ca

- }l(a6,(MHP) : - OH.I<061- Caraazta ii - Ilyucer
- l:!allJUIH

,
• CYJll;'TIfI.1'

'

- C:J63r - LlLr6eH - liaanp

- Lt1Jl3!' • A fi HJla • .llaurn
• rOM6oj-

. ha:JaplKa6 (l:;paTKa)
L\J,[MfiliJl

I,' Ouap
- Hahaa

I'

Pa6,cra!< (MHP)

- CaH,[pl-!

U~'.u"16MYfiKU ,- )Kyr,l'p
. CJpl1TJp

. J. Conn

- MYf-Io - JKrulCllII

- illOH)I(aMCO (n.) - Fanura (raJlC<lIIJlGl) - .Qyrap - HaH.!IaH - Pan,Hau!.lpeH
- Wollcopoli

- War-uap' :'

faJ1HHJ)llfi:l

-

IIMM>! ' Hllal-l

1- Xynar

ra
3PIUM -LaTO

- fia)lMa
,- )l(aM6:ur (MHP) • fly6caH (n.) - rJJnIl (MHl»
- COPlKO (II.) - I)ara
)f{rulcall -

- G631'iKa6

- UMP<!f-I -

LlMpeH

50

51

'JII\J

linijG"[, W:lthw.ri

I

I

,. Xy"allaii:-

TYKCH - TOflTYI~ - 2. COlIO!)OI'\

• Call1Kl1/1

• LLLlpcllcaM5y

· nyp52J

I-

(J r.)

hytl.lCl6 aii}l3

I· II

"'I. - ~a TO;Kafi (II.)

(JI.)

S., l~at,_tlu

- Gono,a

'- JotT6o - l~y)lt1

-rr

-J YPJ

- ryp' . Ca ra a n (0",,1') . )KI1Mi'>" (.'1 ) . I),nap ,. T y~np
. )l{aMC()

I

.Ll.~lrT1"'fl\·.HL'I'O!:

1- r'JI run
- Pil)..llt,a

: - U loii"MnoFl

M60-

(;1.) . 5!l.:1)IOP"(II - Caera
- GaJl~JKljfll·;Ma .

· Tyny
· Tyr:JA ·3pJl.:lIHt

- rYrOi'lapM~

• MOH<':YYJlaHI-

~'l~P

- CaH.1l:UI . l)a.~.ililj[)I,,;6 •

- CO>lfio (n.)

. AMr.W""· AI()I'''laIl.J
. 3oil.6o - AHYAapH - 1"0'1601)Ka5
~1:lftM~

. r;a,[lMaJloQ;KH

n~'lI"))"Jl.allla - HH~o,~aH . - )j(a pr-an

1

CJ6:nli

- r;awrap

·6a~p

.

J)a.HcxanuH

~ U,h16eH . ,llOlliloK - r,a'lv",ap':ilI
• ,[I,HM,l11" ,. TYJI'!I> : . lyll~~UII

- Easp - l)aJipt"

1 . ba~r

. II j y6YYJ!3ii

1- [}yp;i(y~
. r::mHH

- knap;!(a6
- i>Y)K:lnp

I' 7

Jil1lJlhIXal< HaRtl

- T yGy ClHil0plKH . T v,up . f3IDI I' - [ia)(p!(aall
- I~aanp - l~a""X"JJaH . ]:11-6:) - Jla"n,;!(a6

- YXHII

-

TaX(lrOHOH

- MYllx:; - Aropsaua

.

, - Y~y>K"" - I. Munra
- 2. bam ,
-].

1- XyJ!3p
- Eaarra

. Ty"Jil
- )lOP;«H
- GOHOJ~

baXR -

Coosroroa

• Cyra

- MYFI,o
. pa)(Ma

.'
:l~

1 Ma)JCM
- Cyaaa • 6yfiJ:laaH
.

• OrAOlUl

I-.ll.y

- Aroma - O'IHP - C:Ki3r
1'3

P.h

- .ll.apMll

aM ali:a 5 - l1oJl.oficaMOy

- CJMflJ<lJI

. U~Ir.!'IILlOpJl(H p . .L\allllll- MyllxJ
- WOHJl.11

-4.XYIl:Jpl-COrTO - Canna

'
Ii

(T scan) ·6, XyynR

- 100l16coli

(.-aG'lKa)

(CaMooxotij

- Xy6HT3

I'
!-

I·,Ll.apHIKao
(JI.}

. Tallo

Ca611HII - Tap6a

301\60

,- EiOPOI'UloOIII'
·O,aOH

IOH,W)HCaM6y -naJ1Ma

. Lll arna p
. )Kao
- MaJHI1- 30)160'

1II0IIM1"I01l (JT)

- Onooxofi - Jla saa
- r;()~'I\a1l

. J~apM a

1- J I <1J10H

. CaM6yy

)l{aMCO - rapMa

. 5"-;lJ.Lall).lOp~(1I

I:'

PHH'lHHJlOPlKH ,

- U"lpCKxaHJla

- )_\yrilp

. JI a Ma;+;il 0 I-HI1KOfli<H

. Caunaxnopacn

- CaMoy

60

61

ha}EM:l

}Ixyym.

,
Ii

-

\,

.i.
I
- _'. )'H1J! - 4 Call"'"

. PH)l);"j

-

T~~r;ul iJ

3p;rHlH IllaM6a

- Y"811

1-

• Fanaa

Panna - IUal}lUp - rapM"",aO - Pa6,1aH Tal ar

- 5. CeMcu (lU::'M3IJ
- 6. CYMYliH

I-

1-

" r"Ja"",(]{ - JlaH)t(11H

-

WoiiJ1Or Co)
-

"3rllJIlH WoilJ,lOr (11.)

- nJjlKIT)

C]pJII

- Pa1.i.llan
- ta.HlKO

Co ITO

I" fJH,[1)11 (,1.)
- PllrDMYHKO

, -.

" I-OIIYM'I

-

UOIJ-lClIl-

"roM60

T~rap -/KaMh~11
- J_;a"Tap

I'-" GallI' - Bwranl111
R1aAHM~p

- MOHCOOTO

- 3o.lIoo

- UbJM'lHn

")J,OP)KH - J-ia,,""u,

1-

- Ty~np [~]'I[1~"",a6

" Caraan • ,A0Pli (l"a6)1(a) [. CJ6JI - XOJJXOOIJ - r~"'60

.

- AII<1l1lla ,

1-

1-101'60

- !)a_'[)f(11 r

- Cane '" l>a.c,.ll.ll_3J1 " [[I1'KO_'I:.:~ - O'[IIP - j,""P . " [-yJl~~H " )K~[1r-a;T - )I.·1m·" fi I- J-1H!<Q'!Tai1 ])a.JI)J.all:u.'n15~ Arouia , -1~a_"'J!r.I·IJ_{np)l~1i - ~7r:nM

- hOp.'hJOn

"[]ai1!iaH

- i (bI6<':1' " CJP~ilI I-Y"Olf ")K,u~capalJ "1I.Y'-"I'- Apca-ian "liY}I" - 0,,,,1'
- i\Ca[Mllj-

I-

GCl)(MJ

- 1>".%*1 II HI ",<1 - [,.1)(101<1

- ba [O."'''P[

all

r, U.).J6en

. -C:.6:Jr - )l,alJJl.f6aJl (11.) " Gyy63ii 1- Munpa " )lO~JI()K - Baiuran - JlxaM<lIIIfH - L-b!:l\UHl - Fyponapssa "
- BJ'a)lJ1.Mlfp-

1-

I' - Baaap I ypo - Jianp - f)a,n ~p

- r,~--:'a f1 1·11-1.",3
1 -

}l{aH<.Atll.- .iJ;lJl'<H . }KH-K"-I'''E-r X.<lua6 (!I-J

- 10" - ~,1YlIICO - )Ii a., fn' - 1;""),--,,,).CcpI6i _
. - L ~OI')["IIH
,- .noHAn" - r;"JIJI"'I!IIl]>)KfI - I\p-ryp - qhlpCI·'

Ub[pe[I)[(a()

I"

Ga"p - b""TIlp
- WynpT:Ji-i -

- IO"';YPJII - ["aI"'"

1- Aaxap

O'!I!p

" rypoGaJap - rypolKa6 - TYM1H - Bascxanau - j.{alUl1ra.1C3 H " j.{alJlI.",a6 - j.{allIH6a.n
- BJIa!lHM~P-

AIOPI.-

- llIoi1)J,aMco (n.)

)J,ari5a - .L\aM5a '--lHMIlT C5y6a,'<I<tIl) - ['a:.ap - OCrHp1Ka,6 - rYK6ara - h3Ma

1_ 1.J~. ,-~-

..-

- )!{aMGaJl • 3a]]xyy - Xaana

--.
- Ta pGa - M YHX)

1-

EaJ!c.I1~xaH

I"

- 31'11:.0'" - :),I1ya PII - [)aHp" [!h'MnJ-t.~

- baJIAill' " 3arap
- )J.OJlCOfi -

BaH,Il,afl

roM6o

- ElllHJl3M61-

)lar::mJl
- bOPXYY

.

- f)3To30pHr

'- £'3P31-r _ -

.

- baT05o!lOT

EaTO)!(a l?1'aJ1 Barofio .. 0T 1

I~

3'ID6aaT1lp

- Jellt"a - Caraaa - Aoap - AMr;U"lIl - CJ6x Myxal-lH (UhIPlKJ-t.ll) - C:).IlJ6 - j.{allJii {1I.}

Xy6YY'1
- 6ul·olKapl--aJl

1-

52

l-;~!lI,,1.n
Ypn]:i

,

I.
(Aii,u'HI) : - Illar nap _ IOpoxl1JUIi (IOpn) '~H~!!n:- Flauxyy

M:)IIn ,- 'iKapalllali

- ilawH

1- G:l.n,ilap
- }l,oHAOKlK3J'CO (n.)

~ vriuuu Il

-

r;~L:II~'l~11',ltq.jllJ~;;:t.:a'\1L.'() ~
: - 1)1:11>1)

- lianna'·1 (n.)
- 3p,1JIIH - .D.aMJlIHI

-L'J,n6 - Hahara - byylnii
- tI{,,(, - J_(OJI,nUK [;:,;J!,}J(JlIHI"" -

1;;n,,1'

- h aMa,lI<a6 - ll,LI peH.laUJI1 _ lllHHpa6 (n.)
-'illOHMflOJ! • bapMl1.l1 -

- Apcanarr

- )l(aM6an

Xy611TU

- )KoOAlIJO JTaMa

- A jX'~'l!!al'

!-

,

I- ]'yp)

- U&IPCII

(n.)

- mHpaO.llap"a

- 2. b2xa
. PHH~"H

- ja

1I,lla I I

- ll.larnap

- 0411P - raJ1caH - )Ka6xaii

51HJ(a.r

- )!{aM6aJT

- jl,l.pMa

• A'OIlJ3

- SanaI' : - ba)IM<lH (n.) • HHM<l - Ta6xaj:j - )KaMco p • Cannar . 3bIJlpa6a _ J)aTOMYIII<O - ~;aM 'I y,nll

1-

P:)IT.lH

- l1yp6J , 1
:

1-

AnApcH . fapMa - Gaslp r.aaTHp _ Cep"CH

I-

- 1;:tJU,-,f(HI!IIMi'I

I- TY"'JI!G;I~p
'. MY!Lo(ia"p

·1;YI1:1'1

!- C"liO""M"T:.,fi!:-l],1I.\'3 - I'vla l'C:<'"
(';;")1:'"

- Eaarap

- Baxcx anan
- fVI!)I(aH ~

- W:aM,:o (n.)

1- Aioura

- .!J.aMluaa (l13pHti)

-Jp,nm!
- )KaMcapaH

- )Ka6 - Tapsaa - A6H/.\a - rOM6o>Kao _ Jlxanap _ 1011.113H

- Xvnor
- }liH!!.;1I'

I'

-3aw
IIJJnr'
- )..i,a]l)l(JIH

- MI"'''HT)lOP)I(1l - ,lJ,amH)I(aMCO

- Anynapa

. Aop;j(J<

(DaDeJI)

1- Aanail
, - 30JITo

_ )K.III7KH){

- J Ia Mea pal1 - 3. Wapa- 2. YM6YYWB - Tapa - wa.f1J<YYI- CaHJIaH _ HaMcapail
_ nYUlOH

1- U11MflHJl

- ryp:.

rVMOO

.'

"
- Onou
-C:l,ll:l6

- 3aat'
- CO)IOOII

I- Ocmp
1.-,lI,:'IJII'JP ,- 3a6aaH

. Apcanas

I"

liaJlMa

- ,[(opJl(]{ • U},.JMnH.~

54

55


Xy.ranca IJlllpaii}(
(lIpe)(KU

r'___'

-

.

.r- --.----r-r --..

-_-_

1>},PIOX2H lie

n:1BeCI HLI)

\Y:li1I1Ca

l l l a pa

iizt (HPC.'lKlt

IHI .\),.'(:111("],1

Ill' )'LI (lIIOB.11(:1I1.1)

Fil"p,maH (flea}- r)'i,~aLUit (G",,) - T)olln (66<l)_ - ypo ...." - W'My,,,nr baa .. "

- )f{HJ')I(!1JII-

J],aMJ1"H

- Jly6call · JlkIlIl~P

• l,aJl;Kup (MHP) '-lHMHTJl.OPJK!l

- 63 Hp~'''-H"aH . BJlaJl'1MHPI! - Cannan
- iQOHJtOK

Elyo ( :~,,,pJ
T);j()}6pl! I (;wyy ·1;,,-',11'

V,""

. Jl()J10" - ban) . )J:y;n.,lalKa6 (JIyHll)

1P
-

E"-,lW',1l0p;+;11
-1l1.1MT1H!i

- Ur,,6CH
• UbJ peunopsos


-

- Cnaaa A KIp

. unap
- l.lufien I. 1>333 - ;10PH - VI;'laM - :"I'fl).'~ . fia,l)l(Hp' - MYIJla;111 )l{HrMHll - J].aIUIiHOpiiO

A'{)lIIa

- Iiasp

[;aJl)laH

-

3{)PHfT{)

I· - COei,1 . M::>pnH

- COI'TQ

Bi'all.HMHp

(r;~)lM~) . Co)\60
- r,'UllKIIIIIIHMa -

- ,l.l.yrap)I(a6

:)-,6-,

• )((aMCO (n.) - Jly6e<LlI (MH P)
- PMH~ - Ub'p<;:IDKa61- 3p,~:Jlnr

. C3)p6

- L1kI)lCH)lOp;t;11 (Ilpa',)

1- CaM>! - Aiop
. I I ',I}WH - hY!I;;

C,,)u6
I_

- )J{aJ'Ci1J1

1-

Fapsra (p+)

. COfi()JlI16n

(6) - rapMa)Ka6 (6)
haMa)Ka6 - MYIIKo)l(apraJ! - Ga roMYHKO

·jnMx:;i1

. Cop ,If (}J,aM6a) - Car-ann (r'pM")'

. r:l_'i~<'"

. 5,,"1'

T\"HH6"~r · UlyUpT"
· ~)pliJH1-'

(nonxoniru K)

1-

Llsrpcu

- Jlapuca - Hanx
J],OP)I(H " )J{;,.
"J!<33 -

-I~ww
· [;~8Tap

- Ub)pelflKa61(nOJI KO Wi II 1<:) - ElI,ItWalI<a6 KaHJl..... Cr.HayK,)

,.Ty,..1:.HJrol·uoll

- :3P):l)M
- Apl{Hra

IIhi
,

pel

I

- P>fH'lHI,I

- GaTOO''''p

- Baap

- ql'lldl<T

30pnlf-ro - Aioura

. C,6:1.1"

I- Eaaaprypo
. ba:lap

,.

,- MOrJlOMI'YpO.- ]"0).16"

fiaRp

- AJQlIla -)l.apIiMa -.QVJlMall(ll6 · MHTa6 - C:l63r (MHP) • .llaM,QuH (J,-) MJl!HI (n.) - IfOPlIillMiI (Haucapaiia h.) - MYHlla (fiaJJ.M,3ell OLIHpoii 11.) - Aa.llai1 (Cyparursru PaJtllblH h.)

~

· .na

62

63

.. t'--i-,:rJ),J'ii

-;'

T'.'fHOB{)~i - l-;lpMa ~ ra~l,:raH

- O'I}IPI:- 3, Wara - 3~lIIr~" - Y6awL1
. Xanarra

MyJlo· '. lOll >(l)

l)a:;~rl'Yr)J) - D"-lHil

- Cono
-

rlyJ~r - l l l arna
. Afiuna

p - ,ila,Ifia )l(a",6aJl.ual-6~ - )KaMbllllwHpa6
(n.)

- ll'.IJl.C:II - 1\1" xa~ (n.)

1- XaJI

'""i . /l,a(i" JtHP""

(_O,j

- Xy6IHo

1- ;\6.,,\a

- Xamyy

- )I{aMcapaH

- )K,,:,,_capaH - ('aIlIJC1H • )!(aAaM6a • )j(~6 - r.aTo

- XOJlY" - Caraanafi
- CaMoy _ nXilJlafl
• 30111'0 -

- Iiopx ou . HaMcapar1 - 3y P' 'aa.uaH . Byna Jlxapa-r (UhlpCII)

- Xyfnrro
- 30pl1TTO

1- )l,),ynra

O'lUp

- M:WlKtlll-

UJoil>KHH - Pa,'lHa6a3ap

..

I'.

M3H,!1;yii

- CyliAyi1

- ,U_JJ1np - J IUMa - )l(a)laM6a

- I--hlHl-ITllH -f,:-i3ap

I-DallI.,
- b acapa u

, . 5. Moxoii

·4. D:YYJll" - llaii5an . - Y6aLl.lK 11- 1:,a!J:Ha - C)1U6 WarMP

- UI.IIIX:lMY

- )Kapalln)!

- l-laMC<lpar1jnX«p'lHii !.l:Jj\a",,,

- r,"r,~a ,- Xamaax ati - 6_ MblH)n • t;aJI.uaI1

1- )f(a,,6>l_~- haJl"pa·
. }l{a6 (n.)

1C:"['''''0) - Tvr.in

- .L{;JJ1r:Jp - :-;)PJI'lII>1l- _r.,"'I'n
- )!(3M6:111

)J_allm - HaiiJlal<

- Cerro - GaJlblK)1P

- XOJlXCH>1l

- ball},l paruu

I' - AliallJ.t3
- AIOpJaI1:l

1- C3Jl36

- Caxnx - )J{a6 (06<3)· TOPOlTvrroxa - TyJl6~pH

_ X)W~I-'-_)

-llapJ-l

-

il,aMJlI1H

- )lOH)l.OK

- i"apM3 - )lyrap - C::IJI~6 - Baarap 6allp foH~a.rmH -l1;bljX'.llllGl6 • 0>111 10M
-IiaTOM)'HKY.

. J1~IIL(a.p

- jlawll ·CY'I)Io,J
- COJlOO - WOHl!OH

, - TYM

3lll-

30pI1rTO - 30llTO

- COIIO - )J(aMcapaJ1 - hacapaH
- Ypc')JlTJ

- Hawnar
- Aa6a (11.) - Eyy63H - Ut.U!COHCIllH - Illoiinor (n.) - IQHJlYHlKaMco (11_)
- ~br6e.1I -

I-)!{.

C

a,M6aJl - Jia6YYJlaaH

-10M

UblMIlHJ1I-

Eaap
- BJla;!IHMHP

• Ui>lpeH -lOptii - AalllH)tal6
- AaWHUI>Ipell - AaxHRa

{JI.) _ )I{)1I"")!(HJI - Anynapu - J]"JM6p3n - '-lKMIITLJ.hIPC111-

Basp

- oaMcxaJ1al-l

- 6aRplK!16

57

56

. X yiiHI a \- 111:"10,1 - Lll.I)I~fl - C·,o··,r ;l"lwmKH'CI\ - y p,,'iIH3 - CJ!p6 . CaHxHca11 - )i<a).tcapall • fo,,60 - l..,.lollCOK - .~a6y:,

Ji!

1-

E3n~\'b

((,._·M BHCrCjIJI)

- Gnap . Ea rousipc«

!-

.

. ;XY!';tII~il -

"ly.n;;

I

j]X:i1IT;lllJ

I. - hop60)1

. ,Uapit;aa -

UJ.lj(CIt - C"lMfThUl -!K>ITMilfl-

1,I1M6a

. TOP1YIl

Ty"'uPp - TYll63Pll

h<16YI10P)f(H -

nyp6:,

- }\{IIMlia - pa!!p

AfOP

- Iiaro-usp
- Ga-rOMYIiKO

(n.) - [l"',!leU - fOM6u;«ao
- C:JpJIl

- 6aTO)laJ!uli • A H)lpel1 - l>aTo6a:Jap - A lOp - r.a~p - JI.a 6aa

,• .I I y(,..:a)l)t(Ht,{<.:<) u.) ( - Galap-J!j~~:>w.. - Dopa Xy6yy>< - CaHra,!V!(aMCO (JI.)

-AI01Ila - ,lJ.a~capajj

1- l"apMa._ Dam

- liaM)laK

I- liy)la I-

- Jl.~pM a __

'!H:/~'_.J,1\ C l.u.:'-<:<J(7f> f:.,J.
(n.)

'..:;. Ct--t";? u.X..
¥

. WaJ1. "ap - Pall" a - 1>a To - Aau6a (JI.)

XOWT(,ii/-

!lIOH]I(K>I<a6

/ - Aioo - C01I6~,)K'J.MCO - ,Lla:la!l

I \

r,

- ,lJ.aM6a

A611JUI - rOM50 - T'I'f"3n • ,lJ.apJ<ll<a6
-Cor-ro

.

I-A

-

aH!l1Jl"P:;nl

-Ea sp

. IJJar!l."p . CYII)'lyli
- J\aMllflH

-Hm.<a
- HaMcap"j:j - BaJ<)lal! - 3ypxai1 wa (.1.)

- J:)O.llHcol·

MYHJO

- ba.lJ)~aU

- 3a Hf'~a - Xy.13f'

1- )l(a/lM.16a
- Panna

. )Kl1n.nUI - )Ka61 " )Kaprall

- Eoproso
- Aioura

- U~lpCII - Y6aWM - f311:)H

F

l- A511na

I"TYM:m5aMp

- UhlpCI\

~ llallai1l-

C:}]l36
- UhlPCH

- UbI,nCH
IJIfJUl -1ll1l6Jl:m"rn (n.)

- Bopo ,- &a6YJl.Op""M - Iiallp -lhJpell
.TYlfra

1- llanaA
- Bonon

I ~1~J1!'I'

I.jJU~lIT

Iiopo X yti
- ~D!pC!ill(}IJ,RO K •

- 1.J1!JU1fC 1 - Dam

- C3.£1:ro- IiHJIIWM3 - COCJIMa

• EagpMa

-llJ.uu-c.m.la
- baJl.M3 - 3p)l,3HH - .[(OplKH
- Ubl6)f1"IH

I-

j
I

- Ryrap - T'{MlP
- J_(OH).tOK- BnaJ.tHMHp·

)KaM I,ll K

- lllHMpa6 1 -3pJI:lM

58

59

1"·8[',\'"'' ";

- n"rrr~.HH

1- )]'''''J1'II' - Hanit<iTI
- WOfilKlllfllMa

[)Jon\"!'
IIoell

I I

(p-I - rO"fir"K,,6
- P'1H'fI!II;,(0PJtW

(p-!
-

(!t'Hlcap<l.H)

.lI,opA(W - ,LI,arHMa

!JJI,JX),liTi
Jhl},aHca

,

- Sas P

- I>aarap - AaM6all~lpeH- 3pJl~" - CYIiAhl - )K""MIIT - Pa6,aall - )J.OHJl.OK,-llaWIIJl~aMa ,. - MYHKO. 6aaTap

1- ,LI,oPlKM

- I Ilr.1)n\i • ClpJJ[ ~ /l.:a111u

1- E"J[".-n

- AOFU'Yl'P '. Jl,aM6a

- )J.OpJKH - Ceprefi - Anexcaunp
- 30pHno -

- XYDCOOII
~- 2. Co.~OCo)! (PaH)t(yyp)

r,

GopOH!UOO ,-

MYXa,ttXMlIII- rO'I'lfj~

b.·ilTC>

MYHKO

- IIIH.'pJ6 - ,[laW'lIII1M"
- HHMa1fUlO -

- hY'iiU6 . -l(yl'<'P - TyllxJ

(_p-) I~- r~Jm . - I ajlca"

- W()H60l)fll'
- iKa6

Ty;n6

- Y.flMI·fll.\alIla - [,a aTH j1 -

1-

Ul>liDfl

-CO,ilIiOM
Anrou

Mapxascu -lIloii,llOi - UI "n}1.O p

- r.a~r

1- 5.ap.p

- , :\ r"

1

yyH

. 1 t\lOW:I
l)"iLM~

- baJtME

- )Kapl'an
- tOM6o

- '. r;yyGJ;i
- 4. APC;u'IJH

~ r;a)ap - UI,III)~bIMa (~taTh Illarnapona £,)K_) - Eopxoll,llojj - I1J1a;,,,,mp baa rap

:- W:)P:l-6a:lIIP

1- )!{I'!'

;!',l}l

1;01'111:

- 1)~~"~::1 .Yrn - 13(LJlCpnr, pi - ,\y61ll!x'-'lI -

~ A Jrn.iil,
1\IOp

1"'

1.

- PlI.J1hJVI - U,.lpCII;+;.6

- ):La LJlH -

u.", P<:f1Jl.OHj10K- Y1roph
- l!IIMIlT -

: - ApCllJl211

- Amp
,(1..C,I.V'IIlr;t:

- t 'Cf:>1 ci\
1'-1'\
rl)l')II ...:J]Y·IUlJo.I ...tC'rN~· ' .l -

b,lO""
L':"J.lp

- ):LOpJKHlll.ljJClI - Y.'1'lblT3 - )KaMbRIl

()lalUHL{hIIXUOIl

)j(aMCbllI

h.)

baro

1-

GYA2 (p-)
(JI.)

Y.HMllTJlOplKl1

- )I{aM6aJI'

- fia3'lp"',IG

. l-c=Jl~n
- Aioea
- B.lla)lJUtH

J;YJlu)I . 1("", - (J<lCJJ.SP"'1 pcq.>CP)

- b",,"p

. b.l~p

,

P 1- 3p.!.i.1M - Cypansan

- AlleKCCl1 1,- 4.IJHmC

- Apcanan
- DaJr,IlaH

j'- Hapan Gu.. p
1- Jlena
-Hpa
- 3pJl.iM

- r.aTo

- 10pl'lH - M )11 KOOaaTa p - MYHKOOKarrruL

-XaJl3yyxa
- )l{aM6an - Uhl.!l<lllllCl6

65

Jlloi {

n iunu 1111
I

L:.HI"

,"",;'1

- JJ;l1ln;41!;.t\~lft

1- -th- .Lr.:

aJl

~ C~l.I:li~

- X 1"6""

"/L~ii"i!
I

-\

:"11)1:11

-

1,,,,,., ~ p 1- I>H'!llC:I,;J)
:

(ha~p)

I
1-

B:':lW1M,IP
Bar:J1JJHI1

Iiaarap

- Anna p - .D,oPiIGI

- IiOJIO)lj'- kl~r . [)aJapi"_I'pO - f;ai\M"

1-

- IIJli\JlI!'IHP HJ1aJtHMHP - K<:"III,I

. Ba!Jcpl1fi

- 6, A61lJ.!a - IIJ'l-j)i(a<l - T:lD - Maluapanuu - 4, A1'o;m - XYCMOO (Aioura) - l>a,IIMa - [;a3ap - )!(aM6aJl - Jl.aUIIt - (;aaTap - Amilia
,- naMp

- Ma'i
, - [,aJlMa • Mynlaii

j'

AA)lPCH

1-

- BHh'TOp

~anll - Coen

- DaTu
- 1:;'JJ11WTJ

r:':lpJ,!.')f]II)

- UJHHpa6 (n.) - )KYII)lh' - P)r:J.1H -1;a101- ~aa~ap - hap.lc
- T~6111'1H-

- Iiorior - Iia.rra - !',,6):1al! ,- f," lOlKafi
~ 0;j":I.!pertllO
, j II ulill)«)Yr

f,~:lap - r;aToM)'IlKO

- 1>,,'1<-'
1-

(3\lWI ajw"

PC(jlCP)·

I:.i~~pl- Aiop

KHM - THMYP

- DaTO

- Ca, ".11 ,!"',1,' (I.anA"Ii'\yI·~fll (3 P;I"J fHl) I- 1''i"6,,lK>1 (I \bl)lCH!IO fl";Jl)!' r:'-~Jl;a"
, [;a~p - L\bJ6cfin<a6 (II.)

- 1>"')1."_
- M'1
'.'

CWMr! (p-)

"P"!'

.'\YJiha"
- Call)la!l -

l,allJlall)lYI'ap

1- TYM.:m

, - Call1K;1' ,-

Mwm6 A ")'j,tl." 1',1 - Eym (JlU:IOI~(,H,\<IGa)

j - )KaG
- r'lP;> - Ga 1OlK.' 6 (1'-) -XaHraii , ([1>.,['''") -

- ULlpCUml.l.Ha - [;NlP -

1- J»x-"p

- JOpHI"TO

- GJilHl'

Ap<.;aJHUI
:-))16,))"

- r.a-ro ),a!(M<I

- M'IxYYJlali

-

PH!I'H111

- j)Opl1YY - Gaoyy - ,ttYI a p "
MYH~"",apl'a)J

,l>uTo- Ul>IPCH - Eaa'rap
- [,aJlr '- r.a3ap
- 30pHrTO

- EaJ1,lali - &aalap - D"TO - I(~IJleli - liarouupcr:
- GaTolKapn.J1

- .!.laUU{UbIPCI·1 - Iiaxp - 3PJ\:)IIH/- C})lJ6 - Oi1Jjo6 - J;aaTap

-,

-1"030011

(U~I/l<OH) -

jI,OIfJlOIC

- unllp -)J(IU'lKWf1Ka61-

fiaJ!p

1- AJ1>~ap
- Apeanau
- AJlI

, faJ1]l2U

1- Iiaaapeano
-H11M3

- Baa-rap

- [, yM 6)J1 (EOJlO)L) - EliIHI""M1i - CaJllKl'I - (]'lCHli
- JlaWHJlOplKJ1 - baHp

- Jl)TlplKa.6
, - qhlpeH)lOP")k;H

66

67

,

,,11,1,,1.,1

,\lllljj,1

I., 1.1,11 f,J'1 j,)P

rlll'II'1111 I .. LIIJJ.!II

I ,"
Ij
11k. IIl.llt • ,111.1'.11

'I
Y"r

I,

- I~~n't 11:1 - 111;J~p

". LLIII_

I~

"I
1~1 j

jI

I II

I ~I I
1 ••

1.11'·1,1

1.11,11'

HI

- I;R3T3p , - ltlarnap ,

~I );

'l 1

1:-

LI."IUHMYIIKO

_ 'J0IH"-IO

- Auyyuapu

-llaTO)!(apraJ'

(F,an"ll<lii)!-

1,- ~-'_'TI1rn ,- haTu - Coen - COJI60}) [;""P

. ;{Yl'ap - 3yo""pH

I-

I ~.! 1.1 . I PHI'Op"j, 041,P - ::lP]11!lJl

- PHII'IHl!

- Aioura

- Aiop

- Bascxanau

- baTO

- 3 onTO

• UbT6CIIlKa6 : HHMa{MyxapJlaaH)

- UblJlcl<;+;,,6 - [,a6y - LaTU"'''p''a:,
- MYliKOlK"praj,

- C'~llrJ - MaJlXaal1 ~. Car-~a!1ai:j , - )Kapr,w _ Cal-J;1(J-'- l ll apyyxa - }l\aM6aJ" - haTO - )l.;<1'6a - U"lpeH)I{a6 - J1,arHIIIII'IWl

- LlblllCIlI- C:'/1)0
_ 30]160

- HaMcapat, ·liaanp
- WOiliKHJ1HHMfiy • 3p.lnlli1 - Call1KH,<!

G,_ unot - hH;II~~

- J;"IO (n.)

1- ll• .J.IIell:+oa6
- )l.aoa

- f>aJ"p - lia3aprypo

CaH)(''''OH - [;aup

1-

Aioiua

- l>aToM),H

KU

-I apMa

- H.-.KOJ.a.i:j - ,Ll,a6a
• OpMoif

M"",lIl1p"a

- 3n1l601- Ty6wHH

- )lyl''1p - HahJt'l1!

C,nOP)I(Hj I' - C311.J,;~

,-JJ.HM~H!c ly~'Mar)

-OilJwfi
- lL1HHpa6
"j

- JlaM.lIa6

- Casuiax

1- IlhT6cH
- L\h1PCH
- ~!"Mln (~al'flHOYK)

-Ay6YK
- U',lHl"3
- AOIUIOKlKanC',t1-1 - )],alUl'I)!O!UlOK

-Taa - hawa.u -llwOCQ!IOplIc'll (l>alaprypyeR) . .
- A:IJ!r:Jp

',-

1- C:m36

- Canra
- l{blOOl

I,- 3p.1I:nUI
- [;aJtl.la

- )l,;m)f(:'m -

IIa Mca pall

- )l,a illll - Pann 3

69
68

_._-------!"l.LI,ll.1[1

h:: f.'~"~11 ~

I

LliJ,I\j" p Y"""

I

}
. Uhl6etl\rOM6o - bYJ\3 _ Ul>lpell \,- J\yrap)l;a6
CUHiWH .

CaL,,1'
. baJIJ\OPlKH -

111.1.J.CH -

)J.ar6a

- Aiop

- A IOWa
- 3aHAaH

- Aa~JlHH 301'111"1'0 - 301"1110

1-llh~!Il~
I· -

- Uw.mKlJ

-

- CalUlar
·IlIol1}tor

_c]o,:>rlllYl'ar,,;a6
_ l~aTo
- O<tIlp - 301100

'1- 1l0JlIll'a-~C~"
. HuaH

- MYHKO-

-.llalnan·

1.

bYJla,ll

Ub'PCII

. :h!lfialToii

-llIUJl('"

.J;0i1l1H,U1a

- lJ.bIMflll;'I-

1- 3P1DHll
', Mapx

,'LI'' 'J\- . 1":<.'1","·1 - 1\,.,1'':'' 1.110.-;1""
~}\aMna - }1,a/o.16a
,\MJ'a;,"!1 \.

Baa,-",!' 6axcx;:uHl H ~ 1- A~!"'Jm'l
IJ,I.I,lCH

sa (f)CUI!lllllj \- En,O (UJ,;PC!I)'

. t\ ;JCKCv~1 -A'''p

Apeal''':,'

Gall'
!J.l>iUeli
bJJ[J.trD IJ,blJlCII

-I)"TO

- Iia6YAoplKH
. - M.J!l:J3lli:J

1- 3P.il

3M -MfiJltIU{

_Tapfia _baTOllhIPCH'

, I,aTOOKapraJI

-G,!'n~1'
~ r·;tD!1

- Apcanaa . C1lK:J6 - Cy6a IJ.!.JPCMlUIJI - Ul>lpcll - Ca~mlUi - C3)n6 • )KaMcapall - )!(aM6a.rr - HHKOIJali (Uw,ltclOKa6) - Ea~p - J(lnx BaMfiH PHH'-IIHi • Caroea - bacapan - HaM<IGUI AMranaH - Xy6YYJ13R - PItH'm1l -lJ.blpeH 1- AIOP ,,- UblpeIl,llO_P-)IQI - AlIlID'HHMa - Eaarap - llLlpeH - A6aPMM - ba3apll<ll6 - rOM60 U,L.lpeMnlIJl - MaH3ap - PKroll (n.)

1-

1-

- CaMn!!)!

- oa.lI)lall - Toxs

1- IOU,lt311- fOM - AJlCKcallJIP - TyrJIYM - )J.OplKIDl<lll' - HOPJI06l-

AoplKM-Wino;:>

1- 3D.HK

I

- EllLlolfl- BaJlep.m

30PHl)O

baTOJ{OJ1lKH-

.

-Uhl~

-lJ.hl, pen 6-

- M ylUlJ-Ulall1i

1- C:Xix
- I>a.QM'~' liapac

-(3;06

-

- O-p

(l>a:Jap) - PHII'IHH

1-Eaa-rap
71

- Eonon

- MyHKO ·HaM>KM

70

111,,"""

I

i. II'-" 'I' - :l'11.":1
~ 1';'a,"p v Hl • i-.l~nOi

- [,aTO

-C"),,,6 _.rt()r~("-

i"pHUlKl1 [iK~Mc:ara,;)

. I;,no - r;"p"a.'lH \,- )Kaw;apHI'I
- Ll,all(~

. ,Qa MJlIIH
• DaJ!J.IaH

,Qa6~ Ubl6eH - UblpeN
- ))yr'ap

- Flo'!IJ'l1>
- p-P"i!Ol<

I

• HaMcapaK • HaM)IOllll• APbUI' AIIYYJ!apH

"['a!11)KHHIIMa

_I~::'
.1!;u "1~~,Ip.;!I
-Aiop

r
- [,a;mp

. }lanaH .. n.yrar " ,'lOplKfi
- £(0 "HT - f>a,!lMa - eli.nO (N)nOp HayK)

bY-""ll
- Iiaarap

- L;aHr>

["01>160
- AMK "

- h:),iH1T - TyM')I-1

I>a~p· 6a3ap
- r;a~T~I'
• COeJI

- Ga~p]-

ba,lT:lp
,-IL~Hiiii

• haHr
- bitJli1all

1- ]OPJII-J"
- )J"M)lHII

- I>al~Ma ,- Anb6cpT • HIIKOnaK - TH~IYr
- JJ.aM.1l~H

- XOP'lliH

-.il."wlall
_ 1,

• GYPlimll - }lea" ca pa

II -

Ga.'] 'I..,

III'
-

~)!Il:WJ)l3~ (Baaap) _ Earo
- l;ai()l~H - 1~]'IW'l1i

. )J;yrHp)Ka0 - J1.""JI"""""li (11,'1111')

l,asrJlaH DMMa )Ka6

. MapXaa>Klf - ]-oM6oUl>lpell

- fiaJapC.1}lo

- J. ]"x.a

III ~

1-

Y

PCU,]

I

J

- I'ancau
- My)l~J

- 4. PIlH'IHII

1- IOMCYPJlI
- Eyn"

-AIOH1J

1,-

haMal.l~Ipe-" . liaTo)lUtpnu

- GalDapafll,a
- C~II",,,a • ORPJla - T050Jio1i

· J-lm,!a • J1y6caH)KaMCO
\

.

· Ubl)lell
- baTa~p)l,J)lH

. Amp

- U1Hlipa6

72

73

IlIYJlIJ.,

I
4. r-:d'iyvil - ['31<l'lll1
';

fl'·lill

'1-

O'"llf'
- J(.h~(,yp)11 _
-

- [;Y'+<:"J J:i - MIBI1,n,

C 'rn

WI)

n.l.\:Ui..'lll"

LIJ"ji,~"I'''.B 1-''''1'\'''''[1
H· -f-1;~'H:li' "T' P'!JI'iMJ'

- O~'I""

1- '-'.'.'!f..fI/(
-.LblJliI
,- I UaJ"),:tp

- X .• ,'I "!:-.Ii

I I"'IX"I

1-

Il."M:Hn;~;:I?

-

I,,,~p

, )J(tlr.-KlIJl

- )J,ailH"1

1-

.
l,OJI0)1.

- raJICal r • )!{a""Hf'.!l0PA<M • l-bi1)l;t1l l'U"1l6o",,

-I)

ra'''I'

_I

~.~

'nac'.''') - H""Gtrai1 - )1,,.6,,,,,",, ,J.

- [,ilJlflllH

- r.O!lO'l

- )laulH

1111",,, -

- J UOii)lOKj-

- 1l1oll,lOP)!(H
. CeMYYI' ,- T)x.J ' ,Qa,6a - )!{aMGaJJ

- GaT" ,- GYj'all - ba,\p
• [~hI6el' _

- UJ 0i1.1l0K - Arrroi. CiPIClllH)/- 5, Tyr-:.lJt • GaJ\Ma ,'- 0'<"j1 - 6.

- )K 1IWlIJ6}1O (,lI{l1

,
-}l'''''''I,-o''''p
''lI'J1'"

j
- OH)<06

Cepref - f\.~a!.ll!""" P - ,QOHAOI( . ApTYP -

!-

"?PJPM - 3p,1;\l",t

- bnOMYHKO

1-

AJ1Hap

)I\~'M<.:apall'- Ga.!I).(31!

CU<lJ*'" - H y panxaa
.

rO'lC""Ollj'-

• )!{aMcapaH

"'i. -

J'aJ'Jlafl' (il.l

. )KHM~'~ (XaMoa I

[;R;II,"1IlJ,II'C:H_

- J 1 ,,'L1,UI (JI.)
", 1.!I1PWlI-I

T:» )UJX'H
- Tyl'JP'" -

(n.)

!:),a!lJI3I1JIYl'ar

- O'Il-tp>Ka6

. F,arali - A'urra - fa.JI}(au - lialIMa,.'blJJe'I/-

J],'J.IT]-:,l'
- qLlp<'Ii)WP""<

- E>a~p
- j,a IOUb!peH

- :laJlAaWKa5 - CO[-fO - G"pha . BaCfU!I1J1 - baJ'IIIJlGl - Apcanarr - A'IIITa _ E:uap , XOJLXO""'''''

- J)aJapcaJJ.o
- f,J TOMY HKO . CJJU61-

Hypanhaa - CJ%<l61- J)aJlp

. Eaa rap

- ,Q06'U11l - jl,aill"

- F,aUJaparIna

..
74 75

3Mm:3 oal'md

tPIHPUIHCilMOY

Aaa/lutnOnl

(>KH]\ B

Tacyyp b.UIIlAaeB KOHn;e 1600 +x. 8 H'I~lilAe 17 00 r.r.]

(1827-19221

ry6epHI'\ fi POCCVll1 cr an ... He 6bl110 paHbwe, XOpI-lHL\bI, B 1702 WAY nocnanu AenYT8l.\HIO 80 rnaee C 6aT8H TypaKl1l!blM B MOCKBY. Bee COCl3se 6blll OAI1H 113 npe,ll.BO,D,l1Tenel1 wapaCiJ:!cKoro poria, wy nen ra T acyyp 5aS1Hp,aes . .Qeneral.\11H xopu-nres 5b1na npl1H~Ta Flerposa I, nOCf18 '-Iera He3aMe.Q.fllnellbHo nocnenosana rpauora uapa OT 1703 rona, finaronapa KOtopoCi xopl1~6yp5nbl ofipena B03MO)!(HOCTb S8CTL1 cnoKoj;iHYIO lKl13Hb, YK33blBam'lcb a HeH rpaHHl.\bI KO'-l8Sb51 .0.0 MOHrom1l".
npl1T8CHfllb XOp>1HL\8S 11oT6L1paTb

B CBS1JI1C

UJyneHra IUapali1,ll.CKOIO pons. T8M, '-ITO nepeoeneuusr

113 38 na,[lHblX

y

111'1)( xopourae

3eMJlI1, xero

EH30H

6arma ()I(UrMHT (1826-1899)

AaH>KHHoB)

n:SMHlb

0 urape

rye (HacrO~nene)

Arl1HCKOrO

naua

ria

EH30 H 6arwa

B Wipy

IKl'\rM~ne ,QSHlKI1110Be. )1(1188 AO "cerOA~mWHero AHA. 011 6bIJl '-IenOBeKOM C 60)t:belii ~1CKOPKO~1, He,lJ,IO)KI1HHbIX Opr8H1-t3SToPCIGIX cnoco6HOClelii. C80>1M YMOM, Y,IJ,V!S,1TenbHO TennblM ,10 13bIB4HBblM xapasrepou OH npasnesan K ce6e CBol1X cnY)l(l1TeneCi. Ml1PCKL1X

moneii.
EII30H 6arwa
06pa30B8Hl18

ua-ran

pO,Ql1nCR B l.lorro B U;yroIlbcKOM

- XaHrVtne

BflOcneaC1Bl-111 CTaBWI1M 3HaMeHl.1TblM npOAOJl>Kl1JlB T 116e'8. TaM nOCTl1r Bepw.my

nauaua nexapeea

5arwa)

B cesu.e t:\al-t>KI1Ha AaM,Qil8ra(:;. C80e CO CBOI1M 6paTOM P>1H'-1I1I.lcaM6y, 3MW>1 6anua. Cao e 06paJOSalll1e Oil 6YMI1ikKOiil ¢,1f10coqml1 (y H,LPP ra6>t<8p6blH 6arwa 6b11l 1'136paH Wv.p3TyeM AnlHC!(ol'Q He c<nlTaJiCb co BpeMeHeM TPYAIIOMY, HO
P)'KOBO,lJ,CTBOM 6blnlil nocrpoensr naua«, On-pblTbf 6YPAI1MCK<hl uxona 11 ,lip. TaKIo1M o6pa30M. EH30H 6arwa 18 ,QsMAfjsrai1 011, pallO B OOMb8 3CHT:P·WI1M 6pa'l'OM' >KI>ITMI1T, II co CBOI1M HS'lan ~BOIO Y'-le 6 y B ,---\yro peJ1I101H_ EH30H'6arwa..l~'" .,.. BnocneACT81111 CTaBWI1M BblABIOUJ,I1MCf1 AeflTeneM B TH6e-Te o6paA~pPOM :>IMUJ3 6arwB 1l0ClliIr Bepwl1HY lleKapcK. oro nCK)'CCTB8 6 raT''"'"'~'"'' -nnrJrOWb, 6 "'!'C' 6 eHb CKpOMHO He J]IO I1n Q .. ~ .... ,. . r-:.~:. npo30p.Q!1§OC1'JII. )\(Hfl·3MW3. arwa?'1 .~ 'CKO blCTHO ne'-fIIl1l.J)IOA~j;i 9.~OraI1. CKpOMHQ.CTb6b1J1a em OTnl1"1l{Teflbl-iOI1 'IepTOi<l, OH 6e ~opa Cblp'bfl An51 ne apCTBa SMW3

f31l3H.

r

nauaua. He
MHonle

no B03Bpall.\8HI1IO
3TOM .Qeny.

nocry aceueno
flOA

lia POAl1tty EH30H
OTAaeTC51

,

6afllJa pOAImCR

6naropO,lJ,HOMY

AyraHbI, nocrpoea

ero HenocpeAcTBeHHblM

B L1PI.To-Xal'lrnhe JlbCKOM Aal~aHe

A

C MHoro'1l.1CJ1eHI'lbIMH

C3MblH KpynHblH Llol"lt.tH ¢aKYflbTeT8MI1, ninOrpa¢J.1R

aaec HeOlleHI1Mblti BKIlaA B CTaUOSneHHI1 ArMHcKofO A3L\3Ha KaK xpynsoro ue-rrpa 6YJ.lAHllcKoiil penl'\rl1lo1 8 6ypRTI1I1. EH30H 6arwa >KecTKO 60ponCR co BC51IG1MH H38p8l1.\eHu,3ML1 Bepbl, wapn8T8HCTBOM. EIl30H 6arW8 - nOTOMOK cnaaaux H nere~apHblX Wapa~OB.

06e3,Qop.eHHbIM,

oCTallaSnl1BaTbCH

Atonraea HKMa

[Myxapaaanl

U881-19(0)
Yp0JKeHeL\J:(YIiLI0-fopxaH3
60>t<bej;i 11 CKOPKOi1, :meprl1'1liblH, CHOPOBKOi1.

ll106~n BO BPe:~~~1:3~:,Q~~b~ IOpTax, ABnI'm c 6e)J,HRKaMI1I1X 60ra~eH, HO'I8Ban H OCTaliaBIlI1BaACH, anocneACTBlilliI :t'IG13Hb H8XliIrpy_JO 1l11w.y. f OBO.p51T.'--ITOB rex OOMbRX, r AS 0 HH ra KOH srueson: oAHalK,QbI O,QI1H 113 CCK CKnaAblBan~Cb C'l8CTflI1BO. CTSPL-Ibl pa a3b1B8 nan eM nOAHowe~.l1eaa neKapCTSa - 5 6or8TbIX J1IOAeCi npH noool1\eHHM 3MW3 6arwa CAe 6 nHYo!I'\J OH oTA8n 3Tli1 .,MnepliIanb4

Y

He

30flOTb4X iilMnepHa1l0B. K8K rC80p1H, C

.

.

C

ne

eAYlO",eMY
'-'-I

no GeTl1TefllO
~

, eM n"l YAI1BneHl-tbl~ lI<eHe

CaXlOpTbI, 4eJloBeK 04eHb A8P08I1Tbli:i.
CTapaTeIlbHbli'l,

Bnpl1,Q.a4Y KneKapCTBaM A1l~ ero fionbHOlil )!(~H~soeCi nonaps, HO 3MW3 6afllJa npl1 3T?,M cxaaarr I1cnonb3Y113TH MoHeTbI AJ15l arcro ',Qoa8Tenei1 SMW3 fiarwa HMeJl MI·mfOYI.1CJl'eHHblX n0c~e

H)')KHa

6eAHflK, cTaJ1 B03Bpall-\aTb xopouras eAa,,'BOT 11

see nenan

no mOACKI1.. 6blCTPO 11CO

MyxapAssH AIOWf,1BS C 1930 rona B CaxatlaVtCKoiil KOMMYHe Ta6rSHa51 Kypl1poBan rex HI14ecKYIO '1aCTb n POl.1JBoAcTBa. nOPY'-lelll1lO SA 1'.111 HI1CT PSL\HI1 al1M axa uenocpenc raexao PYKOBO,Q111l CTpOI1TellbCTBoM 3,QaHI1H Ta61aH8i1cKO~ IlIKOnbl

no

KOTOpble Y'-ljilIlHCb H .' M B HCTopt.f11 _ aHv.30BaHHbll1 3HSMBHI'IlbIM neKape. , OK81t'--1Meanlil 1e4e6Hbll1 <PaKYnbTBT, apr J IOII'erOC51l1cL\eJllITeIlI'l. KaKI'IM 6blI1 arlllHclG1X 6YPRT He 6b1IlO 11 AO CI1X nop \1eT TaKOro BbI,Q8 ...... 3M11I36anua.

KpecTM1HcKoi-l MOJlO,l:l8)!(;1 11O,QHOro 1013 xopnycoa KYpOpT8 ',Qapacytt". B 3YIKYJlei1cKoi1 MTC ocaoan nocTynl1BWl111 nepBbll1 aMep"KaHCKf,1~ rpaerop "¢JOPA30H", YClleLlJIIO oCYllleCTBI1Jl nepayio s 3TI1X 3BMmtX "CTOPI14e<:Ky1O 6opoJ,QY. flo CYl1\9CTSY OB 5IBnl'leTCl'I nepBbjM BaCTaSHI-1KOM nepasrx rpaxropacroa ai1MaKa.

3MW3

6sl'wa

npo)K(.1n AOIII),10

iii npex

.pacliYIO )KI1JHb

'

ilanOJlHeHliYIO

386oT0I1

06

03Aopoeni;mHH

CBOHX 3eMJlflKOB.

85

84

I,416a r jUUI.iti~

-

J. ,\ 1'JI .,

- ha,l'r~ r

I'

l.illI1,;'K~IIlJlt,1~l ~,lila)

G'n~1' - Ilor>""~ - nOII.1I0K
Fialr;JVv

- i It~!.~ - ha;;tp

1-,;1ii

1-;:'dh':.\~t~I(i.ll

I;J.Ji 1~;·J}tp

, I;a,~~", - baJl.lI.aH
- Xy"," 3PIlJIIJ! - A lOp

I'

1- Yiuapan
- )lyrap

- bS.!II"""'''"M<I
a

l~ajlMa
[";a..;'I.llall,

,/la'Wl}lOI!}lOK , CU-aaH

- Con"

1-

AJI;J_<t

r

- )J,aLUI1)Ka!!.lCo

, Monoosca
- CYIUl.~1 -

- l(I,lpCH - JaHna

- Maiop - L\arfiall(a:lcaH

I'

bill!"'''

-c')I[nl_ Aioiua

- Apcanau

Hjl"'"
- Jup>u-ro
- COC!I ,301''',1"11 - l);mI1r-1':J - /\MraJiaH

03.J1lf - MaIoI' - AIOUlH ~ Maxnrasa - MJITa6 ' C:J6~r (1\1 /I P)
.lI,aM6a -

, Joplwro

Xouranoa -

_ EyRHTo - Hpllua
-llaIjIHM~ - JPtlJM

bOPOIUlOOH ,,/la.wJ1)l.JJIX'

, Confiou
. nhlpcHlKa6

- ba H r)Ka pra: n
- !I1U)lap - flJl-)KJH -

. I \hlpcll,lOP)KI;
a

)f\1{r)+::,~l]l\.

r;aTOJt.:xpI·aJ1
-

)loPJtQl -

natlm6aJ16ap 1-

- [;"TOlt<ll prall B_'la.!lIIMMp

• r.~IJHpcn)lO

,Ll,iU.fOi:)

. haTa!1 -l{b.l6cI< - WLrpellJ(op)KH - Crpl':ll - CynbTl'~1 - );aJIJ(OPfi - )J,yrapM;; 1'3HI-'I-I:WP)l(J1

- .ilap1Kaa _ jlOP)KH
-Aw!<6

MHW"

,- WOH)f:JlJT - 1-I"'''"dpai1

1-

Phln~lllfi~Jl'''~

" HaH)lall

1-

- C][DO

1-

:?p~JJlII

lI,aHlf<1111 - Ear-13:! anlla p
3pJI3Hfl

• Ea.rra p , Ml1x,uUI

- ra_'I'~.. "fiaRp -

ll",p,-,,,

- .::)110)1"

• :)",,",11

76

77

Inr-,- )o;jii". "

}I(~. '-'i'>".

-

LIL,,-d'·" (rvl)'xhil

- ,'lalnall

r;.; t

I·(l~.\"r·f I 1.::(,1

}!{apl"~'

-

0""1'

1-

)01"

iii

(l.

'-;,,;n"[,

- (:n:I\Hlll

- J;~"r
- r;HaTal' - b~:O<Jp - )J,yra 1'>1<<16
- G:uII>A->rrIrI{Mdj-C0I10

_ U;,IIX".:I<lIIll<

(Mill')

-

U,I'III::;~I'''Lr;,

_ )KaM6a_l.
- ';f{a(j

/i:{i.l~f'-1:.paH

- GaT(lM),II:KO

- [)~l).lJ'

(M!lP) - -'IYin6 (IT.)
- UJallXYY - Tyr:lJT)op

- l;<'.J!Ma - r.,lJap
- bYll<l - AMrrulan

- hYM

. -'y~nH

-I VUJ5 (n.) .. !l.OHCOO' Ill:.tM:nIlT:;lr

- J;'I [0 - .D,.lr~l>f<ll6 - .D,aM,[lHIi

- GaJ]J(a

II - bOllOJl,

-

oa oy

- h"MJ - 5a)lM3 - JJ.<l1·3;";; ', Gy)l~ - WOikOPo;llJlnuxooo - 3al-;la - llm..t6ol·1 - )lop"''' _ jj{aJlca." - l;a.cxaJl~31

-TYM3l! - TYM3P - JP)UM

- IK11pra]JMa
- b1-lJ1I1[Ma - }\pIOIl3

-,_IJ,apl,IMa

Ea.p
:

- TYM3,[l - CaH;I(a - DaCia pca)ll) - TYMJr.

- ba.JllolUI)l. - )[{"''"

haJl.x:iI; _ Hnha I',
,

I'

- PaJlllallJ,lpeH

I-I)·a~,r. '
- 5""

- F,3]IM3>K,,6

. baHl' ~ )KHJ-:J"'Ma

,
C-'II" _
-" 1;.1,11 -

"'I' - 30prrrro

1-

i':;~Jnl:+:"'I~la

C'

,:ndIlH.:/

,

~1YUKO

- I alIHa",,,6 - :3pJt)I<H ua J OM) ,Hl<O - En xp r - ba){Ma
- G()JlOT - baJlb)f(HHf1Ma

- CoA,,,,,

1-

A.~}l"

r

• C~{Hll.a

- !J"'''<.:''p;ri; -

11-:<1."(''111

L JKaMfiMI _ r,.,

_ , han,

U".lIalllH . l):l"fO - U,1,;p<:,,"~,aw}l -rfl"'YP
- AllO:\IlJUL - !).:.t.)L,r:n CfJl~I'"O

. Sa ~cxa!lalr

- GYJ'la!l

-IJJOfl!t(1P (JI.)

- Annar/- M,YHKO
- )(Capra!1
- AMl'illlaH

- r3 pM3
. Pa;lIU - r,/pJ - )Kao

1- )[{a.. rtcau
-LlynI'

- l:)aaT:'lp

,- f)a~p

- I>YJla,ll

"ll.a,\,\Jl..m

bonoA - jlonropJl(a6

- )l(aM6aJl

- l):up - DOJlO)l - Baa T'd p . AJI)lu P - 6a33.p - lino
- )lyra plKa6

- 6aJlhlKl1lU1/da

1- COrTO
- TyM3H -

_ .il.aMJIlfll - Caa.uitKnyp63 - Earo

1- Anaca

COJI6oJI ·CocJtMa

79

l.1.hx6eK)KaMcapaHo 3px:nyeB AOHAoK

(1881-1942)

(1877 -1 966J

:.1'

<

:1"1" :._

I

nYAWlbU-!lfK. )KeCTIlHw,I-IK, H3rOTOBInenb nYKOB H crpen, nepaOKl1aCCHbI" nY~lHwK. no ypOBHIO M8cmpCTsa AOHAOK A8PXSl-l HI-! 4·yrb He ycrynan 31-12M8HIHOMY "TynbCKOMy.neewe", nonxoaaauieeay 6noxy. B TO AaneKoe BpeMfI. KorAs a ArnHcKl1x crenax Ha'-lalll1 nocrynars nepauerpacropa, KaK "YHI1Eiepcan", Gn}"-lHJlaCb nonossxa a ABI-!rarene rpacropa B C. CaXlOpT8. H)?KHO 6b1IlO Aocraal1Tb TpaKlOp B YpoHa£:icKyIO MTC Ha HecKOJ1bKIDC napax 6b1KOB. Pa306paTh rpaxrop B nOJ1eBbiX YCIlOBHRX B TO epeMfi crporo aanpelllanocb. HeCMoTpSl Ha 3TO .lJ,OH,llOIC AapX3H1)'T }f(e pa.:W5pan ABlllrarenb, aanan caM BKIla,ql',.uil1 KoneH4aroro sana. EUJ,e 'npHMep. KOnx03 KYnM.i1'l cenaparop MonOKa 6ollbwo£1' MOIJJ,HOCTIll. YCTaH0811Il era ua ,lIanbHeL1 cpepMe. He npopafioraa W MecS1IJ, cBap~w'S

3HaMeHlofTbl~ KY3HeL\. cnecaps,

6ypmcKHx

pacsononacstonuuas

uiecrepua. 4ro ,llenan.;-'3aBoA 113raTOBI1Tenb ypanbcKI1i1? It1 Tyi

>Ke aasncs ,[iOH,QOK .o.apxaH. 33 rpoe cyrox OH HlrOTOBIiIJ1 cnolKHei1wylO weCTepHIO. Bor TaKOBO 6bU10, MaCTepCTB8 eroro Bbl,.QalOll.\eroCfl caMopoAKa, 6YPflTCKOro ·JleBwH~. AOH,l\OK 3PAblHsee npopatioran KY3HCLlOM co AHR oprf,lHH3aL\HI1 KonX038 AO my6oKoi1 CT8POCTI1, 06ecne411BaR peMOHT Bcei1 "yfiOPO'tHOM VI ceHoKoCHo£:i TeXHI1KI1. y AOH,QOK A.apX3Ha Y411Tel1eM no 113roToBIleHI11O 6YPRTCKOro nYKa 11crpen 6bln Mocces CaH)({8, AYIi,AO-arMHCKI1H YMen64. TeX.iQJ10rlilR 113roTOaneHI>IA 6ypSlTCKoro nyxa 04eHb CnO>KH8H. rpeoyer 1113f1Il.\HOHTOHKOCl"H, sero He aaHI1MaTb y AapxaH8. npoA0J1)1{8TefUlMI1 aroro peuecna 3px:nyesa B HaweM xpae RBnRIOTCH 3 Hl)'3118CThI caopra caxiOpTl1HeL\ Aar6aJK8nC8H 4I1MWTOB. ara-xanraneu A8HAap ,QaHcapaHOB.

87 86

Xo",o(16a

• 11 \'11..1 (n.) ,C,
k.Hl.d;1 - ('0;1

['or {X(.lP~i'y'y)

pCjJI/l::ll:J IiI(I pa i,jJ-\
'J",\"!. hyypHn (l"O'I'HlKj
I rlanaH - CJli~T

t- 1;')"IOHLl!'C"
, ha"['O-a\HPI"ttJl

, TY"-ll'>KCIP"'U! .• l;a,wlI<<l61 Apcan.u: - if",!" a!1 (rurcarc.u.) l-J"hm-I:-K>lI'DI!1 - /\"'1'
I EaRlilKapra!1

lf lapxan

(04Hp)

- UblpeHCIU"

1(('IP"II)IOP)l..-"'B.'I3}1.[lMHP'leMlTHOH M>lpa) ~ 1l11K"rOp

, Anexcaunp

- C"ra6":J2r-

(;''''1'<11' 1 C:OJr6nH - G"J'T"

(~~:~1 I
l;yn3.;1 ha~p r.Y_~J·1
:;JpJDM
- Ila1JII~l}Jl[l"'! l·oHlIHK

l

p

B.lla,l1."M~ HllKOJlaJ-1

AJICKCeii

Xyf>l'L'X~Jl ~ l~y!,a r - 2.
]aHIJaf-l -

HaryY/JaH

Eanaaparrua

1 Eannau
Jiacaraii

t

~ i~a2LTil(1

Ao.P.>K,1
CIlM6v
- 11';)1\"

. (Ajopaana) • JiYAa

pt.. JI - Ccprcl~ !iaBcXanal-l - AJIJlap

t

J)aTOJl],lpCH

,lJ,ap)Kaa ,lJ,ymp (EanCH)

PIIl-l'-lHH

AaH'1l1l(

I

Banra
Baiuian

llatlnlllOfjllOI(

• )].aJlai1 )J,aIJHllI<aMCO (n.)

JOHO

, Eaa rap

Xyfiucxan

GYM 6alll a ba.1'b)l(kllmM3 Ub,6CH - 5a~r Ea1'O
- Hajacapaji (aa cne.~. CTp.)

- E-:lJlHr

• !J,hrnC.lI_\1:1

- Ocop (;1,) - '-\l>ff,CII
- ..QylIM<!

. XaJOali

);0

81

L :71-:\")11 . ~ J;\I~;laH .

H"I'Y),!I"jj , 3, li"MC:tp~ i1 - Hab,",

'. [)al31'

I'

MH;+;IH

·I;;\)if1 "Hd«'1( · H.l).I)lar

. [,"fo"'arll"~JI

" J !;lIn:,.,

I'

Ty"')!,

. T,'MJII

· 3n6:1r· 3pJOIHI '- hacaflll" [
'[h>O:IiHH, Ma -AHTOH - r.8T06oJWT

. I);,)~'" :. llJnpxoK . XYXYY"O (l;a,'\1><")' C),u6 - C"tl<l - l Iahau . lKaM6a!1 . , 6 _ Yp6araall (M,alm ) - T.~ ....- ryn~ - JJJllitpa )~ r"

r,.a

- Apcanax · ,£l,aM)lUH · !JLlpellJ10Hil,OK

30p'lno (MoJ<oii) - Ul.r.llap '_ 3 ' nOllJlOK - raJ..mafl· pUD -/...

Ol.apxaH)

- UhlPCI ilK'

'l- MapxaaJKI!
I_

6 (P-)

.

-

,.

UhlprnJlOHAOK

- 41~Mif'rlKa6

, - 3. W!lHTYYWKa

- EaJlHHI-

J.l0PiKli • T:M3;)IJ1U - Cane

" OOMOII (04111'1) - 3PJlJIIB

- Eopo

- Ll:a6acaM5y
'. iJ.t.1 PCII,1rll I III

. I thlr~!I;;;:a6- Annap
• )lar5a . U"IIJCH

- lJ,opn.:Jt . U,LI"'HO
- 1J,I>J!lell • CaIJJ;L~

1- Jl,aIJUi)IOP)!'"1<
I· DllaJ.lIf,'Hlp
J - GaJlbjKJiJlItM£I

• .Llana . !~Hap - 4. W88XJIl.

. Pail"'"

)'PO

D)P61'

Ilaua.s - Ll~lpc~ln"'1 • 1..\"Ip"'>I;;",6 . GallJ!dllJlyrap

I"

Ty,"0p . X :IIU :)f"f3

,- TYM~H • UL1,itClllK,,6 - l~"I)leill' COIIOOII

· Cypauaaa - HUM"
· AyraplU>lpeJi - CJJI.:l6

- D~l3apcaJlO

- E83<1pI ypo

1- J):'UUlITO
- /l,OIl}lOK

..
" ,,_. ' f'

" Ea.l.lMa(;<l)lO

1- BJlaJl., HMMp
'- Ilsrpen - )f(apran

."

I.

- CaXh~a - "JKaM6an . DaTOiK3prall

82

83

O'IHPOB

BaBqHK

QLIAeHOB

CbAlJOM

QblAeHOBH'f

(1889-1968)

(1897-1976,

.-~~.~
,

-{

-"

,

PO.QI1nCHB XOHTO - Are. OKOH'llfn HpKyrCKYK> n1MHa311K> cp pa60Taer 8 Arl1HCKoM Bpa<le6HoM n' H~nb.QwepCKl1e KYPChl 8 r. OMCKe. C

1913

ro,Qa

Ll;bl.QerIOB COAHOM LlblAeHOSI1Y pOAVlnCR S XaHrHllbCKoLli CeJlbCKoi1 a.QMIIIHIIICTPa~H.I1.C ManblX

.

lia Teppv1TOpVlI1 LloKTO -

H8cenl'!HeHI1eM, B 30 lbiC. xenoae« Bye, o6cnY)!(HSaR 06WI1PHYK> TeppHTOpl1K> C ,~.. . calleno oT,QaeTcH T neny, He C'II1TBHCb co BpeMeHeM 4 _ _ PY.QHoMy, HO 6naropo.QHOMY 06p,a~aeTcH j( tleMY, B Te'leH"e ., YTKO 11 BHHMaTenbHO OTHOCIfTCR Ko"SCeM xro ~ '., MHOrl1X neT BaH'"IHK ' pa3BI1fUH ~paBooxpaHeH'u, B Ar'AH' n'''R ~ .• .r,,, ., CKI1XCTenRX 3eMllR - .lIonop MHOroe c,qenan ...... 11cnoco6HOCTJil. Y,MOM 11Y.lIHBI1TenhH '. . KI1Bh/COKOOlleHHIU1 era aacnyru nK>,qel1.' 0 OTJblB4HSblM xapanepOM OH npJ.lBneKan K ce6e lib! B naH-Y.ll3HCKOH napnuKone -x ro,Qos. nposen B TK> 6 . aCBO 6 OJlq:leHJ.fH narepa BepHyn 143 _ _ _PbM,_ onee 10 ner, Ilocna e OR Ha PO.llHHY no npe>K H YMeHl1eM pa60Taer no npocfJecCHI1 6 ' HeMY, C Bille 60JTbWe,3HepfliIel1 .Qp. MecTax.". ,0 cnY)!(I1BaR HBceneHHe B KYHKYpe, SY.lIanaHe H BaH'llfk O'"lHpOa' H BnfleTCR nepabiM Me.lll1l1l1HCIG1M06paaoaaHl1eM. Me 11 I .lI KOM-6YPHTOM CTellHoii Arl1 co CSeTCKI1M

ner
",

OH npl196ll..1HnC~ K KOTOM.xocar:

uenerxouy
epY4HYIO

KpeCTbs:1HCKOMY "lpy,Qy. 8MeCTe C 0T40M lIbl,Qe.1 6aHH,IJ,aeBblM,go OJ(ff!6PbCKOIA peBonl04HI1 Ben IIIH,Q118HAyanbHoe X03flC16'r8o. OH nOl\lOran oTtzy yXa>KJ.1BaTb 3~

B S03paCTS 15-1& n(3T lIl>l,qSHOB CO,[{HOM 60ra4a, uoeua AI11HCKHX cTene~ CaH,QaHa 30A6oee8. coxpauan aa BCK>IKH3Hb.
CSHO H T.,Il

\

'.

\

6.1>In Ta6¥HV-IHKOM

Y 3H8M€III1TOfO C 'rex nop flK>60Bb K nouianav
COAHOM UbrAeHOBH'I

t,;>f

' ,)3.J1H'"II1K ~.J;1ROB 6blJ1 npenO.llBsaTeneM ... E ro He 060UlIlH p-enpeccHVI 30

fHTl4e

y

_'

,

C opraHH3au,Hei1 KOJ'U).eKTJIIBHoro 03RI1Cl"Ba B X OAHIilM 113 nepsux A06pocoseCTHOCTb, Bcrynl1nlB

,20--30-)( roziax
6pl1raAlilpOM.

aprerrs
ero

co CBOUM X03RI1CTBOM!1{3a BblABHHynl1

craperernsaocrs,
nOTOM 1136panlll

'leCTHOCTb

npenceaarenera xonxoaa. B a"flll IKe rO.llbl OK acrynan

B PRAhl KOMMYHIIICTI1'lecKOI1 napTI1~1.

B cypoasre
POAHblM

rOAbl BOI1Hbl Bra OCT8BHflH no cn8U,':1aJl.bHOMY peWeHl1fO a Thlfly, pYKoeOAHlb ".onX030M.

3a XOPOWYIO,

OTaeTCTBeHHYK>

pafio ry ero

HarpalK,Qanlil

IlpaS..1,TenbCTseHHbIMH Harpap,aMH:
OTJlH4I1e", "3a A06fleCTHbl~

Mep;aJlRMI1 "3a TpYAOBYK> A06neCTb',

"3a TpY.lIOBoe
r.r.",

rpy,a

B fDAbl Benl1KOH Ore'-leCTBel"UlOiii

BOHHbl 1941-1945 .

MeAaJl51MVIS,[IHX CCCP 8GeX CTeneHelii H .lIpyrnMI-I Me.llaIlflMH. OH uocvn 3BaHI<1e"3aCnYJKeHHoro HblHe AO Konx03HVlKa KOIlX03a 11M. XXII

naprcueaaa",

"Iloxro - Xauran".

88

89

(1908-1980)-

JPAhlHN~B baTo 3pAbllieeulPI 1914 r.p.

POAI1f1Cfl

B

XOMTO

. _ Are'

a

GeMbe .

....wKonbl~ Pa60Tan

OKOH414Il Xoi1TO 33MecTHTeIl9M

C npl.IJXOAOM COaeTCKoi1 snacra B Arli1 ~epeMeHbl: B 1930 ro~w B CaxlOpTe 20 5e HCKV1e ~TenV1 noouaouma KopeHHble em1K8 pons )l{aMcapaHlI<36a Hauca 8. AHblX ceMeV1 05beAl.IJHV1nt1Cb B X03Ri1CTBo 3HaHHSl, 3Heprl<1Kl nocanran OH COTS P esa B Aene CTa!"lOBIleHl1l'1 KOflX033. Bee C80~ Wno BpeM" x _ opeHHKl aosoro Ml1pa. ", 03RKCTBO nOCTeneHH noroncese CKOTO,KonWieCTBOTexHl<1kK a CTaHOBl11l0Cb ua HOrl1, YBenw-II1Banocb -renosex nonyxan BblCWHO HarpClAbi ;O~ 6b1no epeas. sorna sa y,qapHbll1'TpYA npoCToi1 raxax nKlAei1 OlliOCHTCR 11)KaMcapa~3~CTaa VI aceaapoaaoe npl13HaHHe. K'It1cny HarpruKAa~TC;Sl OPAeHOM -31;1al( nOo.reTa~ 8McapaeB. B 1937 rOAY }f{~}K. HaMcapaeB 6~B03M~~AHO _nepeAaer caoeMY KoltxO ' npeMl1pyeTCI'1 SBTOM06l1neM M-:}O. KOTOpYKl HaYVlH8R 0"1933 rona \io 1956 3Y· KonX030M HM. CTSnIi1H3. Y4aCTBOBa:o:~;~~eH::,e 18neT)I{-}I( ~aM~paeB PYKOBOAL1Jl . rO,Qbl. 3To 6b1na UDKena$l patiora H)')KHo 6 KOI1 OTe'-leCmeHHOl-1 BOI1He B 1941-1945 0 II1MeHHo B 3111 rOAbl 8CTano.<HS Horn )1(1180: OCBal1BaTb HOByKl, HeBl1,QaHH)'1O TeXHI1KY COlV1anbH8H HKYnbTYpHSH c<Pepa. OBOACTBO, pSCTeHl1esoACTBO, YKpenl1noc~ )l{aMcapali)l(a5 HaMcapaesH'-l OCHOBaTenbHblM BO eceu, nJOfiHll ;o~O BOCnOMI1HalHIHM CTap0)f(!l1J10B,6blJ14enOSeKOM npOI1CXOAHT Ha nortax -VI ¢epMax :OCTb. aKKYpaTHOCTb B nenax, sxan see '"ITO nonpaaaeneaaa csoero X03~HCTBa ~p!A~:aIl B YMe HeBoo5pa311Mble l\I-1QlPbl.' Bce norony. narens ooxonan sepxov Ha KOHe B nlO6YKl YBS>KaeMbli1 -ienoeex, MYA blH }f{aMcapaH>Ks6 Hajacapaea npo!n

ArI1HCKYIOHaYaJlbHYIO. Ta6TaHaHcK)ilo npeAceAaTenR xoIi!To-art1HCKOro

d!M~J1eTHIOIO

K0J1XOJ8. Y'"lV1TeflbCTIlOBan. 3aTeM OKOH41Ml MeApa6¢aK TpYA.I1J1CH6onee.50-neT AYJ1bAyprnHcKoi1

11Ka3aHcKI1i1 Mep,l1l.\I1HCKI1H14ACTl1Tyr. u C 1941 rona SaTa 3PAblHeeBI1'1 HaceneHI1H rnaBl'lblM ner),

Ha

.i

--."

, ••"~-O CTpruge,3A POBbR

oKpyra: 5btn rnaBHblM

spa40M

pai150nbHl'\lI,bI

spa40M

l]laBHblM

Bpa40M CTaHtJ,1-111 CKopoiii nOMOl.l\11 (18 ner). xI1pyprl14eCKI-IX 50nbHblX 38 see 3TI1 rOAbl auec 11acerna

OKpY>KHOH6onbHI1l.\bl

(20 ner),

3aBeAYKll.l..ll1M OKp3APs

soT

(1 rOA) ,
fionee

J,J.enOM {11

6aTO 3PAbIHeBBM'I

15

ner on'epHpOBan 6aTO 9PAblHeeaw;

p,06i1\BaIlCH XOPOllilllX pe3ynbT8TOB. ceTH OKpyra.

OrpOMHbl11 BKJ18]J.B C03J\SHVle MaTept1a11bHO-

TexHVl4ecKoi'1 5a:lbl

OKPY>KImi1 6()J1bHI1l\bI L-i Bce~ 3ApasooxpaHHTenbHoi1

nOCTaBt1n H8 AonlKHblVl YPOBeHb oprMeTOJJ,t-14eCKYIO, pO¢I-IJ1;;1KTI-14ecKYlQ n pa60Thr, YAen~ll ooo6oe Bttl'lMSHl4e nOArOTOBKe Ha~010HanbHblX KaAPOB - MeAI1KOB, OCHaw,eHl'ltO.ne4e6HbIX Y'lpe>t<A

H MeAanHMl1, HOCI1T3Bali~1f<"OrnVl'-lHI1K 3ApaBooxpaHeHI-15\", "3acnYlKe Horo nO'-leTHOrO rpalK,D.aHI1Ha AmHcKoro 060pOHbI K3reropl4l1, CCCp·, apava xl1pypra CKopoiii aSTOHOMHoro OKpyra, II, KaTerOpl1l4, opral~t13aTOpa

I-1Vi HOBeiiiwl1M o6opYAOBaHI1eM 1-1 cneu,l-1a11bHblM aBTOTpaHcnopTQM. eH 3a Ao6necTHblVt rpYA OH HsrpalKAeH OPAeHOM TpYAoBoro KpSOiOro 3HSMeHI1118
spa'la PC~CP". Bblcwew B " OTfiV1YHI1Ka caHI1TapHOiii 3ApaBooxpaHeHI-1~

&r~:::~~~
apaancsoro pona.

nOMOW,'" BblcweVi

K8TerOpl1l<1. AKTI1BHO Y"l8CTBOBan

VIHaCTaSHI1K,HeYCTaHHbll1 TPY)l(SHI1K

pOA Haacapaeasrx Ha . npaBHylCJ1.3eMllRKV14TYT naMRTb 38Me43 ApeBHel-1 Arl-1HCKOCi 3eMne BHyKl.IJ 11 HaMcapaeSHYS Hawcapaeaa, cnaBlcloroT~~:Owro '"Ie~OBeKs 11TPY>KeHI-1KaKaM~apaH)f(a6 )

Ilponortxaerca

06w,ecTBeHI-IOH )1(1-131111 oxoyre: MI-IorOKpaTHO 1<13611pancSi AenyraroM OKpCOBeT~ ... . B HaCTOI1li(ee apeMH Earo 3p,!l,blHeeSI-1'"1 H8 3acny>KeHHOM OTAbixe.

91

90

CaHAaaOB Jia3aprypo

1921 r.p.

Flyptiyea AauUfAoHAOK 1930 r.p.

IJ)'IAeHOBlI'«

'

.... ~

POA.,nC$I B KYHK¥pe. BOflH8 penpecCI1H OTHAA3 ero orua, KOnx03HOro 5pl1rllAI1pa B 1934 r, 9 KIlaCCOB o5pa30BaHlI!Sl nony-mn B flepeM61KKY 0 TPYAOM B ronO,QHble BoeHHble roAbl [.1 nocne HI1X, ' OrCfl}?KJII8' He. <tinoTe .Q. nyp6yeB aepsyncs AOMOi4 H C MaTepblO yxaxaaan sa CKOTOM. ~ acxope nOJ1)l'l>1n cnelVilallbHOCTb aerepasapnoro ¢>enb,Qwepa B OKP)'lKliOH Konx03HOH WKOne. nocne, Yem npopa60Tan 6 ner BeTepVlHapoM e POAllblX CTenRX. C >KBHoif .QaWHMoif nepeuina B oBLleBOACTBo, npII'IHJ1JlI'I orapy nepaccscros; OT KDTOPOi:i.B cneA¥IO,U\eM mAY nOflyYl'lnl'l 99 RIrll1T aa KIDIq1ytO COf,,!1O . MaTOK. nepeBbI}1OIlHlofIlVl nnarr no HaCTp"ry WepCTl1. e store rona Ha4aIlOR crapr nnoAoTBoPH~' pa60Tbl KyHKyPCI<Oro oBL!eBOJJ.a nyp6yeBa. Wnlil rOAbI, a C HI1MIoIpoeno TPYAOBOO MaClBP.<;!B.O'I:' Ya6aHcI(Ci~ CeMbI>I nyp6yeBblx. Ornlol"IVlTE;lIlbHOI1 'lepTOI1 .oal!ll1,(\oH,QoKa llbl,QetloBI'I'l<I flBfUUlTCfI npl1cyU\afl eMY rny60Krul naMRTb, 113YMVlTenpHoe 3HaHI1B nOB9AKoB '" npIoIBbl4ex oseu. 60IlbUJafl Ha6mop,aTBIlbHOClb. n03B0I1RBWl'le'hoaep,eHl'lfO oaeu npaaansao onpenenare )IX norpe6HOOTI1. OH HHKOrAa He ynyCK3Jl H.,4sro B YXOAe sa OBI..\3MH. ace Ae.nan 3a5naroepeMeliHo. IX nRTVlflency nyp6yeBbl 3aKOHYI1m1 C nY'll!lIlMIoI pe:JynbTaTaMI1 no OKPYry - 115 fI!liffi OT era MaTOK, no 3,8 Kf urepcru C OBlI,bI. TpY,QonlO6l1s 01 A05pocoeBCTHOCTb He MOrnll'l OCT<IaaTbCR FIe 33Me'leHHbIMI1. 0 .Qai..uH.O,OH,ll,oKejbIAeHOBI1'le 3araBOp~VI L B ospyre, sa era 'npe.r:r.cn8.MIo1.OH wen no eoexo.Ql'lU\BI1, HapaU.jVlBa>l ycnexu, He ycrynas nepaeacraa HI'IKOMY B ospyre, no 130~1·50 flniflT cran nonyvars or conll1 MaTOK. Hacrpl1raTb He MeHee 4 Kf urepcr« c ronossr npa 100% coxpaHHoCTvr noronousa. 3ro 5btllO KpynHblM AOCTWKBHI1BM B OBL!BBOAcTBB uauiero xpaa. TaK,Qep>KaFlOfl BMOTb 11.0 90-x fOAOO. He cnyYaMHo ero rpYAb yxpauraor BblCOK",e Harpa,ll.bl PO,QHHbl r oPAeHa I}eHI'Illa 11 30noTas:r 3Be3AB repos:r ~Manlll~4ecKOro TPYAa. . ,QawIilAOIl,[IoKt(bl,QeHoBVI'l MHOroKp3THO npB,lJ,CTaeIlflJ14a6aHCKI1i1 0TPR,Q B COCTaBe o6K0M8. Ol(p)'lKKOMa. pai1KoMa napTMI1. M3611paIlCs:! ,qeneraTOM XXVI CbB¥\a Knee. ISbIll ABnyraToM CoeBTOS paauux ypoSliel1. Ero Bb1crynneHIIIA 11 npeMO)l{BIllllfl Bocnpl1HIo-!MamlCb C Hell'l3MeHHblM I1HTepeCOM H BHI1M3ImeM, C HIIIM C'ilnanl1Cb 11 coeerosanacs. OH C 6onbw.,M JKen3H.,eM ,qen.,nCR CBOIllM onblTOM, asrcrynan no Pa,Q.,o, B npecce. '

~ OKoH4Hn Ha4anbHylO urxony BY' '. ' " _ ,QBl1cTBHTenbHYJO cny>K6y B PRJlal( B' . p,qO • Are, pa60Tan TpaKTOpI1CTOM, OTcn}'lKl-1n c HeMel\KHMI1 OKKynaHTaMJII fibrIl ~p~eHfibIX CHn. B rO,QbIBOI1HbI xpafipo cpa}f(anc~ BecHOIo 1942 rolla ,QB"''lVnbl ~en oM,aH,qJllpOM QTAeIleHI1R pa3se,q4HKQB cepxaar OH H _':"'"' 0 paHeH,rutWl1nC9 npaBOI1 PYIG1 3 '~ . arpa>K;qeH op,qeHaMH -KpacHC»i 3seaA"'a paTHblJII nOABl1r '- ,B03SpaTI1BWJIICb nocne¢poH • e<!eC'JBeHHOJil OHHbl , CTeneHI1. S nblTnHBoro YMa 11 HeJllcCHKaeMoH 3 ra k MI1PHOr,.ty pY.QY,6a3aprypo CaH,Q8HoB Y6nOS6K T cen C neprHl1,'MHoro JIIycepilHo pa60 ' e aoopra HB pa3HblX ,qOIVKHOctfiX 6b1 6 Tan B CBoeM PO,QHOM 5pHra,qbl, 3aMecH1TeneM npe,qce,qaTeIl~ k n pl1ra,ql1poM noneBO,Q4eCKOH, TpaKTOpHOH Ha neHCHIO. ,'_ OnX03a, 3aSe,qYlOllIHM MT¢, rapCl}l{OM /1,0 yxona

'Or

,.

w

w'

.0.

U

81947 ro,Qy B ycryOBHSli<?KecTOKO~sac H 6 -. 6-r., nonY"lHJ1a peKop,QliblH 8 TO B yx _ pl1fa,qa, B03rI1asnSlBMa>l CaH,Q8HOBbiM Bbi ~ ,peMR ypOllCaH nWeHH4b1 aa YT 6 COKOHnpasHTenbCTBeHHoH Harpa,i:t . " a pHra,ql1p YAOcToeH 4neHbI 6pI1ra.o.bl - L.jblpemKanoB Mapx~ IT:elia "Tpy,qoBoro KpacHoro 3HaMeHI1". a CBI1.QeTenbCTBaMI1 .lI06pOCOBec~Hor~eHoBa .QynMa HarpalKlJ,eHbI Me,qanHMH. SlBnHIOTCR BTOpor:1 op,qeH TPY,QoBoro K' H ,QonroneTHero cnY>KeHI1R PO,QI1He peBonlOl\I1I1". TaK)l{e era ·rpY.Qb YKP.aCHf1/:C~O~ 3HaMeHI1, oPAeH 'OKTH5pbcK0r:1 Harpa,q, n04eTHbie 3H8KI1 pamoH 11Tpy,'nOB - tq 6 nee JleCSlTl(a npasIo1TeIlbCTBelillblx 6a C ,..., OI1.,qo IleCTI1 3aprypo aH,q8HOB, yenOBeK C 6e3 n . B caoeM cene Cax.opra. Y pe"lHblM I1MeHeM, rny601(Q nO'lI1TaeMbfH

.QalllI1AOHAOK nyp6ye8

- nO'leTHl>111rpa>K.QaH"'H ArI1HcKoro 5YPRTCKoro 3STOHOMHoro

oo<pyra.

92

93

naTOJKa6

L(W6UI<OB

HaMAaKOB

3aHApa XYTYKTyeBlI'{

(t 932-1998)

19341'.p.

Io1CTOpl14eCKHI1 cpaKynbTeT ne,q~HCTl-1~a

WKonax peAKI1X

n Ar"-' '. -. ~ o~~Koe ne~ar,brn'!ecKoe Y4J.11l11Uje, 3BraM oxpyra. Ha npOnl>KeHYlYI H ,4 e epeMJl pa60TaJI ~eTeneM VlCl'opl1Y1 B aCKonbKMX ner 113yYan aero
POAl1llCH B OK~H'-l 11 4eHHbiX MerannOB )1(11 .

yp,w-Are-

coapaMeHHOCll1 Hanl1C8Hbr nosecn,
• _

B8AI1Ma

OpnOB'8
"'j

"eOKPOB~'''a

3Hb 11 ,Qel1TenbHOCTb c'on..:reAybl 101.6~nw. B pe3YllbTaT6
••

PHIO MeCTopO)f(J1eIlHi1 BbI,D;8IOU(erOCH ,-eonora 3TOH

B rrneazie

cnooo6HbiX

11- aJ1aATll118b1X T

fllO,Qei1 aaurero

OKPYl8 nocrotinoe

Mec 10

.0- ynbl,

pa60Tbi 6b11l11

3a ~eyaMI1 baTO)f(aOa lIblOI1KOaa He Q" ~ , npolo13BeAefll1l1: CTI1XI1 3apl1COBKI1 . .gI1H ,D;eCSIToK BblCOKOxYAo)l(ec'meHHblX . ' . • pacCKa3bl, HDBellIlbl pOMaH Tn CMepnt ocranocs H6113Mepl1MOe Mope HeaOnJ1o ,~-,t'I4IlOn1R nocne ero AOCTIotr1l0 llHKB BepWI1HbI 6b1 . lJ.(eHHblx l1,Qel1. ero MaCTepCTBO rorrsxo iH)f(ell~~ 6~~::HHba;60 1ft 06J1aC~aHO IJj1TepaTYPH 6 . _ paana em .lIGI3Hb.••..f " nO.ABJleHHe Ha CBeT poMaHa-Tp"'llor" 6YPRTC6K0l1 npoau nocne,llHI1X ner SlBI1ll0Cb
09~eCTaeHljOen.lO.
yabl! 3Ha'iI1TeIlbHblM Co6blnieM
.. w'

Ho,

11

BblCWel1 CTeneHI1 L\eneYCTpeMflel-fHoro a Tal1Wa - pe3Y11blaT B I1CTOpl14eCICOMMaTepl-18Ile n lpYJ1 TanaHTJWIBOro nlo1catel1SL Ha 06WI1PHOM • acarens cyMen T04HO nepB38I1MOOTHOWeHI1R mO.QeH roro ne e.QaTb 3THorpa¢I'UO . pl1o.Qa 8f11HCIMl( CTene~" n" aranax xapatc;repH8 3penocTb Mb/CIlel1 1-1 BCT ' w,j:j ero pa60T aa BC€X coo. I1crseHH.a ¢11J10COqx:Koe OCMb/Cn Yy 6 a, em o6pa3b1 rny60Kl1I1 BonHylO~101 11M eHI19 npo 11eM 6b1lWl MaHepy . . apTl1C1l14HOCTb, KOMn03101,-\110HHaR CTpO 60" XY,lJO)I<J-IWKa 0Tru14aeT

..11.

llbl

O1KOBa "TyrynAYP

W

COTPY,lIHKKOMraseru "3H8MR nei-f"1Ha", pa60niJ'lI1HCTpYKTOPOM paMKOM8 101 OKPYtKKOM8naprxa, OK0I-l4I'111 xa5apoBCr<yIO BblcmylO nap-rn~HYIO uxony, B Te4eHI1e 8 ner 6bln I1HCTpyKTOPO~ 06K.OMfl KllCC, 38TeM,pa60ran BTOPb!Mcesperapers oKpy>KKoMa Knee, B re'-lef{l1e 7_ ner 1135t1panC.A rJepeblM cexperapea ArnHcKoro pa~KOMa n apTI1 11. KorAa OCBo60,ll,t.-inacb AOn}l(HOClb npeAceA8mnl1 Olq)l.1CflonKOM8, Bblfiop nan Ha .3. HaM.o.8Kos8 , npourernuero ace I'IHCT8HI.\HI1 ynpaeneH4ecKo~ pa60Tbl H BbicoKonpoQ:JeCCl10H8flbHoro PYKOBO,QI1TenH. ro 6blJ1O ~ caMOM Ha'-Iane 1982 mAS. Oxpyr, 6onbW8R8AMI'IH"'crp.:rrl1BH8H 3 mrrepal)'pHblM npencenareru, oKpIllCnOn)(OM8 iii. ero e,Q.fHoMbIWneHHI1KM. B re roAbI ospyr 381-!I-1Man se,QYlll.l1e n03'l-1lJ;1111B 3KOHOMHK8 iii KynbType ofinacra. ,QOCT8T04HO BCnOMHl-1Tb TO, "ITO .QOJl51 ospyra no 1l0Cr8SK8M cenbxO:lnpOAYK41111 B03poCSla AO 27 npoueuros or 06n8CTHbOC. o6beMoB. noronOBb9 oaeu B03POCllO p,o a90TbICH'l r01109 (B 06U\eCTBeHHOM cesrope) COAHOBpeMeHHblM nOBblUJelil1eM
wepcrno-MHCHOI1 npo.l\YImIBHOC1l1. B-SH1X .l\OCTL1>KefU1f!XllJY,QfILl\I'tXCH ecrs H8MaJJblH BKIla,D; 6blBwero npencenarena OKPL1CflOI1KOMa 3aHApa XyryKTyeSl-f4a HaM.QaKoS8, KOTOPblH OCT8BI111 :l8MeTHbll1 cnen B HCTOpHI1 uaurero KpM. 'C HOH6pSl 1988 rona 3, X. HaMAaKoB cran pafiorare fllaBHblM pe.QaKTOpOM-· ArlilHCKOI1 OKPY>KHOM pe.l\aKl\HI1 pa.Q110Be~am'l~, B anpene 1990 rona 6blJ1 H36paH 38MeCTHTeneM npeAce,Q8TefU' oxpcosera, C MaH 1994 rona no uacrosuuee BpeMA C yenexou
ep,I1HVlL\a, C fiOraThIMVI nOTeHl.\l-19J1bHblMI1 B03MO>KHOCTRMI1 6blJlO npl-1BeCTI1 B p,ei1cllWle B nOllHo~ Mepe. 3a 3TO B3Rlll1Ch H

H8CMOl pn ua aro OHycneun-o OKOHYWI epe,Ql"ilOtO CTen51X. npOXOAI1Jl J1e~CTBI1TellbHYIO

nrH11!8p,ne>KI1T 3ali,qpe XyryKTyeBI14Y HaM.l\8KoBY .. !leM, nO.lKanyl1, roBOPI1T 5ypsncKa51 nOCIlOBl1qa 'XYH 6onoxo 6arahaa, xvner 6oJloxo yuarauhaa". 01-1 C MaJ101leTCTBC1 lflHynC51 K 3Hal'll1Sll'" WKOnbtlbl8 ra,Qbl 3aHApa coanann c rOJlOAHb!Ml-1 11 xonO,QHblMI1 rop,aMIo1 aoeanoro 101 nocneeoeiu-oro nepaona,

o

pnY>K6Y

urxony

Bnep'eMe>KKY C Tpy,QO M ~ KYHlcypcl<1t!X MOpRKOM/TlikoOKeaIlCl{Oro ¢lJ10Ta, fiblfl

pecypcaaa,

xoropoe

H8,QO

'fI

epy 6-}I(.

.

4b161-1KOB8 riPI1H8,QJ1e)l(aT.
w

rocn,

H CBO . iQa 06pa3Horo.crpo

QI1I01CTltXO

8Il,Qap COllOM: nOBeCTBOBaHI1R "YYA311 CYMS • "lOh3H X0600TOij

~6al1b>KI1H

Xa;aH".W apW8i'JH" H T.A.·
-

w. .~ '. R. ' ~ ~W!cr'.l{eblH 3Xa~j3PHYY,QT3 31l,Q3H aijJ., ' 6aarapal1 ,D;apaaH", '

"riJ:l.

baTO)Ka6
OepHJ1 B era A06

!4b16I1KOB

po

CMOT . pen 11cnpane.QHI1BOCTb.

WHPOKO OTKPblTblMI1

rna3aMI1

Ha

IIU"P

11 ceRTo

eoarnasnaer

ArlilHCKYKl 6YP.flTCr<y"1O rocYAapcTBeHHYIO renepanuo

KOM naHIIlIO.

94

95

hOPOBAOHOB

Aamu-

A:))\,3T

XOBrU.hOeBUq

nCl3apCClAaes

KHM MBaHOBJf11

1935 r.p.

1937 r.p.

POp,MIlCfI B c. Ypp,o-Ar(!j Arl.1JlcKOro pai1oHa':OKOH'-lI1Il cpe;QHIOIO IJJKOJ1Y.3al"eM • 41i1H1HCKIiII.1 eAl1L\IiIHcKlilit I1HCTIiITYT. Tpyp,OBYIO p,e5lTeIlbHOCTb aa-ian rIl8SHbiM Bpa'lOM M 50pJKJ1raHTa£1cKoi1 r;aCTKosoi:16oflbHI1L\bL 1963 mp,y nepesenea B AI11HCKyIOOKp)0KHYIO 60I1bHt'l4Y, rnepaooraer no aacroauiee SpeMH. 3a :n0"l3p('lMfl6bIH apa4oM-TepaneBToM, oronapaaronoroa, 3aBe,o_YIOlL\I1M n0J1I1KI111 I1'leCKI1M oTAeneHl1eM. H rnaaa blM Bpa~OM AntHCKoro o~ry)i(Horo AOM8 cauwrapnoro npOCBeI.l\EfHi1s:1, spa~OM Ka611HeTa npocpWla1m1Ia1.· . .'" " ._ - Bpa'l60po,H,QOHOB,Q.x. B nepl1o;Q pa6oTbl' B ArliIHCKOIil ol<p60IlbHI1t_te npowe.n KYPCbI cneL\i1anI13a4~HI &I YCOBepweHCTBOB8HliIll B rocynapcrseuaux ..,HCTl-HYTax YCOB!3!:lWeHCTBoBaH'w:. Bpa'lei1 B ropop.ax YI1Ta, HOBOKy3Heu,K, 6aKy, MOCKB8, YeIlfl5Ii1HCK.

"':"~~":'-""~;';'IJ"

~~..

.

.

e

Hapo,QHoro EiypIlHH1. naypeara 5ypflTcI(oro Tearpa

apTIIICT8

fOCY,QapCTBeHHoi1 npeMI1I1, Peeny6Ill1KII nayp ""peo BOKenlllCTOB conl1CTa M HTa BceCOlO3HblX KOH~~ s , 11 AJllnno a . VI. 6a3a anaeaa xopOWO 3HaH?T AaJ1eKO 38 onepu H ~6aneTa K.. '60::TCTBO TeM6pOBbiX KpaCOK, SblCoKoe

cccp,

eara

<

'

Plilra.

s:

'

"nOnVlKlmHI1Ka, . K rnaauoe 3BeHO ,aO.paeOOXpaHel:llilfl, npa &OPOH,QOHOS'e eTafla pa60ran. cia6w1bHO,IMHOrO BHI1MaH~A ytlemlOoCb MBP.I1L\I1HCKOMY5cn}'llQ'lBaHI11O o censckoro HaCeneHI1f1, Y,nyqwliIIlocb Ka'leCTBO p.l1cnaHcepH384I1H 50IlbHblX, 5b1nH BHep.peH~ 3IleMeHTbl HOT, ynyywl1nacb caeurrapeo-npocaerareru-csas pafiora. C 1978 rona spas bOPOHAOHOB A.x. B03rnaBHn OKPYJKHOi1AOM CaHI'ITapHOro npoceeinenaa. nplt HeM 3Ha"mTenbllO YIlY'-lWI1Il8Cb Mati=.lpltanbHO-TeXHI1~eCKafi Ga.la y'lPeJKp.eHliIH, nnSHOBO H, aKTHBHO crana npoaoznrrscs cauaropno-npoceenrrenscsaa pafora B oxpyre, epa"'H crana aKn1BHblMI1 nponaraHAI-1CT8MI1 aaopoeoro ofipaaa >KI-13HH, B nOCfleAHHe roP.bI 60POHAOHOB npOBOAI1T 6onbWY!9 ueneuanpasneasyro pa60ry no.opraHJ.13alJ,111'1 npoq>l1naKH1'leCKliIX OCMOTPOB H'9_ceTi~H"'fI, C lJenbJO ,~blflBIleHHfI 3a50neaaHMIIII1 CBoeapeMeHHoro 03AopOBIleHHA. . " 3a AonfoneTHIOJO pa60Ty 60POH.QOHOB Harp'~eH MHoro'lHCneHHbIMI1 rp8MOTa MI1 60n bHI1U,bI. aAM 101 HIo1CTpaL\HI'! pal;{ofia.· oxpyra. MHHI1CTepCTBa aapaaooxpaaeaua, Y.lIOcToeH 3sam1sl 3aCIlY>KeHHOrO pa60THI1Ka 3AP-aBOOXpaHeHI1S1 ArHHcKoro eBtOHOMHOfg oxpyra. r Bee COnpl1K8C3eWl1eCfI C A.x. 50POHAOHOBblM KaK B 'laCTHoi1 )Kl.13HI1,Talt, npa AeIlOBblX m1TalCT He MOrnl'! He anwrars I<HeMY 'lyscrea rny6olmro YBroKeHHfI 11rOpfl'lBI;{ CI1MnaTl1I1 Bcne,QCTBl1e era Heo6bl'lai1Hoit III H8113M8HH0i1 OT3brB'l11BOCTliI,era nOCToflHHOH, 6e30rosopO'lHOiii rOTOBHOCH1,nOMO'lb CIloaOM iii ,QeIlOM KalK,AOMy, KTO06palllaIlCSI K HeMY

A.X.

nepAenaMIoI crpaua. CHnbHbllil ronoc ne::'cn waTeIleiii MHOflilX crpas M":,,pa: _~WA, npo¢eCCliIoHanbHoe MacTepCTBo nosop <Y MOHro,nHV'I YeXoCIlOBalG1H, HnOHI1J11. <I> pSHL\H11 Wseu,I1t-1, Bem\Ka6pIiffiHI1~, , <l?I1HIlflHAI1,. •-

K

AX

ax.

CTpaH lO>KHoi1 AMepl1KI1 101 AcpPI1~· . to KOHcepsaTOpl1to HM, H.A. PliIMCKoro: , K.v1. 5a3apca,Q8eB OKOH'"IIo1J1 fleHI1HrpaACKY M5NI necaa H nmlCI<III C08eTCI<0ll1 M KpacH03HaMeHtiOrO aaca KopcaKOB8. pa60TaIl conacro M \t1 rnlilHKliI. HecMoTpfl Ha ycneWHYlO APMII1I1. OH naypeaT I<OHKYPca BOKanl1CTOB liIM, B~e~Aa MaHHIla onepuas cueua. VI OH KOHu,epTHYIO p.eflTenbHOCTb, K. 6a3apca,I:Iaesa . aonepbl 101 6aneT8 ace 3TH ronsr y 3 Ha cu.,eHe 5YPflTCKOro rearp . TO B03BpalllaeTCH B Y naa- ,Q . na TI1H 6acosoro penepryapa T8aT~a. - 3 11M I1cnonHeHbl nO'lHI ace OCHOBHble ... p ....,_" "AITl1ne" "Aocl1<Pe>l • 3HX3"'rpSMnHH Me¢HCTo....,enp, • "MenbHItK", "Eiop!llc 'O,QY~OB . ".' rlo1t1Me-nexos', "<I>pon Saes" 11Ap· . ~ EiynaA 6aaTap·. "AHApel1 COKonOB , roop KL1M VtBaHOBliI'I cosMelL\aeT C 8KTHBH0l1 nnOAoTBOPHYIO pa60ry B rearpe 6 111<11 BO MHOn4X 'roponax cTpaHbl ~\ KOHl\epTHOH A€51TenbHocTblO S patioH8X pecny n u O'pKOCTpaM\1 crpaHbl, Ha paA"o 11 BMeCTHO c 3HaMeHI1Tb1Mn . HblH 3apy6e>KOM, FlblcrynaeT co Bblwen 0 HeM nOJlHOMeTp8J+( Tenealt1AeHliIloI. Ha I ony5blX 3Kpa~ax CT~aHbl

r

aa nOMolllblO

101 OBeTOM, C

MY3blK8IlbHblH ¢HflbM "CseT Hap. 5al1KanOM ~ Mepe onpSSAbisaeT caoe BblCOI<Oe 3sallVle KI-IM VlsaHOSiII4 5a3apC3Aaes B nOIlHO\1 _ ~ ~0 CCCP npocnaBnS1eT CBOI'1wapal1ACKl111 P ,Q, .< HapOIJ,Horo apTI1CT3 •'

96

97

_

a

PaAbAHH KHM

Baaapacanonau

Euracn BAaAuMHp

HHKohaeBIf'-l

1939 r.p,

1958 r.p,

.

3acJlY)f(eIIHblC1 MBc-rep cnopTa CCCP: WeCTI1Kpanlbl~ a6comoTHbl~ 4eMnlllOH CCCP no CTpenb6e 1-13 nyKa; . PO,QI1JlC$I n. An1HCKoe. B •. cpeAH~rO' WKon·" 4 -oo . no cnel\VlanbHocrn 'XI-1PYPIl1Sl~.oo'. y, 3,neM - I-1TVlHCKI1I1 Me.l:\VlI..V-1HCKI1I1 I1HCTHTYT
'" ,

.

CaMI-1t<paTHbIH05n8.QaTenb Ky6K8 C_CCP; A6COJ1l0THblC1 '-IeMnl1ml CBAbMOI1 cnapTaKI18,l\bl HapoAOB CCCP; -" • ~ <I

,.

.'- ... "

."

1

o KOH'-lIm MeclliylO

~

TpYAoaylO AeSneI1bHcim IiS4an r' 60nbHI-1L1,bJ. C 1965 rona pafioran ~ naSHbiM apa'-lOM (?PTYI1CKOi.1y'-lacTKoBo~' MOrOMT)'iiCKoM pa'1oHHoll60nbl'u1l\t>i O·J~40M - xl-1pyprOM, 3aIe)¥ mSSHblM SPS40M Met{VlHCTm)'Te, paforan lGIPyproMr~Be.q MKf1L1~lINeCK}'1O°PAI-1HaTYPYnpI-14V1TI-1HCKOM OI<P}')KHO~6011bHHU,bI n OXo 1M! • YIOll\HM xHpypru'-leclG1M oTAeneHVleM An-1I-tCKOH crpaua, KI-1M6a3ap~n~BVlY : 06::~;o==~fI KBam-l\:pVlKa~HI1a6 "'lHornx roPOA8X ner. HMeeT nepayto KBamlQ:Jl.1KaqooHH Ka popatoran Xl1pyproM B Te'1eW'ni 22-x 6011bHblX'1-I TpaaML1poeaHHblX C 6naro{; TerOpl-11Ospaxa-xapypra. He O,[lHa rucs-ra ~Me4aTe!lbHble pyKI1 KYAeCHHKa_XVlPyp:iHOCTbIO BCnOMI-1HalOTKVlMa Pallb,[lI1I,a 1-1 ero KI-1MPanbAHH C 1986-ro no 1994 ro 5 OKPY'KHOi150JlbHVl4b1. 3ac.nyra K Panb,QI1H Abi pa oran r.naBHblM spa40M .AIl1HCKoi1 '-ITO OH CYMeJ1 COXpaHI>ITb B ne' 803 S nepen Hace.neHlIIeM 3aKnl04aeTCSl S TOM, rpYAHel1wee BpeMH nepeCTPQKtG1~ ,AaHHOM Bl1Ae rnaBHYIO ne'ie6HVl4Y oxpyra B I<i1MYPaJlbAl1HY npVlCBOeHO 3BaHHR "Or . .3~cnY>KeHl:Ibl~ Bpa~ PC¢CP' (1986 r.): nl-14HVlK spaaooxpaaeuaa CCCp· (1981 r.),

B 1994-1996 r.r. OH paboran HanonH ', repparopaansuoro q,OHA8 b6H3aT HTeIlbHblM Al1peKTOpOM AmBcKoro ¢11J111a.na ofinacra. . 6nbHOrO MeAI-14V1HCKOrocTpaXOBaHI1i1 411H1HCK0l1
C 1996 rona OH ywe.n Ha"oeH~1O no COCTOflHl11O 3AOPOBb'Sl BOT TaKOB KHM 5a3apiKanOBH4 'Pans ... ~_AI1H- CblH .nereHAapHOro . wapBi1AcKoro po,qa.

~e~nI-10H EBponbl 1982 f0.Qa; , . ,-. i. _'a ~ 4eMn'l1ml EBponbl AJl~ 38KpblTbiX no,:,eUJ.el .. 1983 r. (WB.eLl,HSl); n.1~ ,oo -. " ~ 4eMnl-10H MHpa 1987 L (rop, Ao,eJlBHAa, Ascrpanas). ' ~ .• . I -. O~ICTO~.n Ha Bblcwei1 CTYpeH~ obeAeCTana no-iera 34-ro '-Ie~nrOHa,p, 00. oo, cTpenb6e H3 nyxa, nOTOMOK .nereHAapHoro Xop~ M3p("3Ha, SHyK YPAo-ArHHcKoro Jli1 C'1eTOBOAa Q'-Il1pOBa EiWH 113 porta AarJ.Q3v.oo Wapai1.a. CblH O:HOHcKoro !1pe.l:\ceAare xonxoaa "~b1peHI=IOP>K11 (HI1Kona~) EWHesa npocnaBHI1 ceow 6yp~ncKJ.1~ HapoA Ha ~eCb Ml1p. Ha STOM '--IeMnHOHaT8 Ml-1pa B. EWl-1eB noxasan ce6S! BblA81OUJ."'MCSI 6o~·~o~M3pr3HOM. OH 3aCTaSIIII1 ·COO)l(I1Tb oPY)ICHe' MHOI"l1X f.13SeCTHeHWI1X CHaHnep08. 1113 50Pb5b1 38 H-arpa!jbl Ha nyTI1 K cPl'lHany BbI6b101'1T8KI1e 3H8MeHL.noCTI'I, K8K onHMnVl~On.1i1 '-IeMn1-10H 1-1ASYXKp..aTHblH '1eMn1-10H MHpa Aappen neiiic (CWA) , 4eMf1V10H Mlllpa ABYXKpaTHbiVi a6C0J1KlTHbIVi '-IeMn110H EBponbl KflXTI1 Jlaccoaeu (¢lI-1HJl5lH,lJ.I1Sl), Bna,QI-1Ml1pEW\<ies 6blJl AB8)1(J:\blY4acTHI1KOM OrJHMf1HHGKVlXrp - 1988 rony, H8 u XXIV-x OnliIMnl-1i1cKI1X I-1rpax B r. Ceyne O!-l 38HSlf1 3-e npH.30Boe MeCTO, 3aBoeB8S om1Mnl1~cKYIO 5pOH3Y. B. EUJl-leB C 1975 rOA8 sxonan B COCTa-a c60pHo~ KOMaH.Qbl nY4HI-1KOBCTpaHbl, oCTaBaJ1CA B HeH S re4eHI-1e 16 ner, I1MeeT orpoMHblH aaTopHTeT B MVlpOBOM nY4HOM cnopre, CBo6o,IJ.HOroaopwt He a I-frnHiiicKOM. B H8CTOfll1\ee BpeMfl B. e Eu.1118a SlBJ1SleTCSl npe311,[1BI1TOM <!>e.o.epaLII~V1 CTpenb6bl113 nyxs POCCI-IL1, Vl36paH BHU. OH npe3L1!jeHTOM Baponei1cKOVi accou,118l1I11-1 TpeJ1bfibl 113 C nYK8, KOHCy.nOMMe}I(,QYHapO,IJ.HOW

~1-1R'

q)e.o.epau,VlI4 (<!>V1TA). ')9

9&

I\hI6JIKOB

bdAMa

AamuraACaHOBIPI

1968 r.p,

PO,l'lI1f1CfI B

Ypno-Are.
CpeAHJQIO

OKOlt' .. m MecmylO n A84aH, OKOH4W1 TH68TCKOM

ursorry. OTCllYJlGtn 6 apMliIl1, nocrynun
npo,l:lOn>!G111 csoe Pa6)iG'1H5b1

)"-l8HI1KOM 8 8 A8l\aHe B rOMOH

MOHroflbCKl-111

6YMI1I1CKl-li;U'IHCTIiITYT.

06pa30a8HL48

nepen

Jlaspaue. 3aw,lImm asicoxoe 3BaHMe aY,L:IHTOpl1efi B 1200 CllY>KI1Tellei1 KynbTa. chin 6aAMa naMa Ha I=IOll>KHOCTlfr3CXbl

B V1HAI1I1CKOM

H COP)I(O An1HCKOrO

nauaua (W3p33T3)

HeCKOJlbKI1X

ner,

TeY8Hl-le

B aa-rane

2000 naMbl.

rona

OH Iof35paH

HaCTmneneM
.

NI1HCKOrO

Aa4aH2.

'

B
nepcne

naue

,6a,QMa

an1H'laHe KynbTa .

811AI'IT O,l:lHOrO

1-13 caMblX

0AapeHHbiX

H

Kn1BHblx

.CI1y;-KI1Tenei1

.,

100

.IUI

CaM6ycn Jlxacapan Ca.\l5yellH'I
l'O]lOCJlOBHOe ITJ.1cbMO

Lllapaancsoro

pona ArHHCKIfX

6yp~ I
Eypsrcxoro
nOMoum

'Arrrop npl1HOCI{T oc06yIO npaauarensaocn,
aBTOHOMllOJU oxpyra )KmfCYCBY

Fnaae ll,!lMHHJ1(;-rpaurili Arancxoro
aa o KaJalIIle
K}-II.fn1,

Baap Eaxcxananomrvy
a 1f311aHIUi noli

Ma-rcpl1aJlbHOH

-.

'5'"J:-4/

~.
'.

-

Ilo)lrillda,Lfo B ue'laTh 15.05.2001 r. $OpMaT }48x210 1116. b)'l-Jara nne=as. . Ilesan, UHtPPOBM. THplUK 300 310. 3aKa3 N~ 368,
11- • .,

rvn

I1I1K

"Ara rrp~irr', 687000, AmHCKHH EypJfTCKlill mmHIOM!{]'[1i nrr, Araucxoe, yn. Easapa PI1H'UIHO, 75.

oxpyr;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful