Àãûí Áóðÿàäàé

,
õàíäàãàé ìýðãýí óðààòàé, ãóòààð õàëèáàí
îìîãîé,
Ýíõèéí Õóðüãàéí Îäîíîé Íàãìèäàé Ãîìáûí
óãàé áýøýã
/ àøà, çýýíýð áóëòàäàà /
Àãûí áóðÿàäàé, øîî ìýðãýí óðààòàé,
áîäîíãóóä îìîãîé Íàhàòûí Áàäìààõà
Íàãìèäàé Ãîìáî♂---------♀Áàäìààõûí Ñýíäýìý

1. Íàãìèäàé Ãîìáî♂-------------Áàäìààõûí Ñýíäýìý♀
1.1.
Ãîìáûí ßíæèìà♀-------♂
-------♂Øèéðàâ
1.1.1.Øèéðàâàé Æàâçàíäóëìà♀
Æàâçàíäóëìà♀
1.1.2.
1.2.
Ãîìáûí Õîðëóó♂------1.2.1.
Õîðëóóãàé ÿðæàá♂
ÿðæàá♂------1.2.2.

1.3.

Ãîìáûí Äàìäèí♂------♀Æèãìýäýé Äîëãîð

1.3.1.
1.3.1. Äàìäèíàé Ñýðýí♂-----♀
-----♀Ñýðýìïýë Øàãäàðàé Äàðèæàá(óëààëçàé
õ¿áä¿¿ä)
1.3.1.1. Ñýðýíýé Áàòàò¿ìýð♂
Áàòàò¿ìýð♂------♀
------♀Äàìáûí Ìàðèíà
1.4.
1.3.1.1.1. Áàòàò¿ìýðýé Áàäìàõàíäà♀
Áàäìàõàíäà♀-------♂
Ýðäýíýáàÿð
1.3.1.1.1.1. Ýðäýíýáàÿðàé Ãàí÷èìýã♀
Ãàí÷èìýã♀
1.5.
1.3.1.1.2. Áàòàò¿ìýðýé Óþóí♀
Óþóí♀-----♂Ï¿ðýâñ¿ðýí
1.3.1.1.2.1. Ï¿ðýâñ¿ðýíýé Òàìèð♂
Òàìèð♂
1.3.1.1.2.2. Ï¿ðýâñ¿ðýíýé Ýðäýìçàÿà♀
Ýðäýìçàÿà♀
1.3.1.2. Ñýðýíýé Áàòàà♂
Áàòàà♂-----♀
-----♀Ñýðýýòýðýé Íàhàíñýñýã
1.3.1.2.1. Áàòààãàé Áàòàíàhàí♂
Áàòàíàhàí♂-----1.3.1.2.2. Áàòààãàé Áàòàñýðýí♂
Áàòàñýðýí♂------♀
------♀Îþóí÷èìýã
1.3.1.2.2.1. Áàòàñýðýíýé Äýëãýðìàà♀
Äýëãýðìàà♀
1.3.1.2.2.2. Áàòàñýðýíýé Ýðäýíèáàòà♂
Ýðäýíèáàòà♂
1.3.1.2.2.3. Áàòàñýðýíýé Óíäàðìàà♀
Óíäàðìàà♀
1.3.1.2.3. Áàòààãàé Áàòæàðãàë♂
Áàòæàðãàë♂------♀
------♀Óÿíãà
1.3.1.2.3.1 Áàòæàðãàëàé Ãýðýëìàà♀
Ãýðýëìàà♀
1.3.1.3. Ñýðýíýé Áàòàñýðýí (Ëèäà) ♀-----

♂Äîëæèíû Ï¿ðýâñ¿ðýí

1.3.1.3.1. Ï¿ðýâñ¿ðýíýé Òóíãàëàã♀
Òóíãàëàã♀----1.3.1.3.1.1. Òóíãàëàãàé
1.3.1.3.2. Ï¿ðýâñ¿ðýíýé Èòãýë♂
Èòãýë♂------♀
------♀Öýðýíäîðæèéí Îíîí
1.3.1.3.2.1.Èòãýëýé Æàâõëàíòºãñ♂
Æàâõëàíòºãñ♂
1.3.1.3.2.2.Èòãýëýé Òºãñæàðãàë♂
Òºãñæàðãàë♂

1.3.1.4.Ñýðýíýé
1.3.1.4.Ñýðýíýé Õýíìýäýõ♂
Õýíìýäýõ♂------♀
------♀Ãîìáîæàâûí Áàÿíæàðãàë
1.3.1.4.1. Õýíìýäýõèéí Áàòàà♂
Áàòàà♂-----1.3.1.4.2. Õýíìýäýõèéí Óÿíãà♀
Óÿíãà♀------1.3.1.4.2.1. Óÿíãûí …♀


1.3.1.5. Ñýðýíýé Áàéãàëìàà♀
Áàéãàëìàà♀------ ♂Áàòõ¿¿
1.3.1.5.1. Áàòõ¿¿ãèéí Æàðãàë♀
Æàðãàë♀------1.3.1.5.2. Áàòõ¿¿ãèéí Çîðèã♂
Çîðèã♂------♀
------♀Ãàí÷èìýã
1.3.1.5.2.1.Çîðèãèéí Íàíäèíöýöýã♀
Íàíäèíöýöýã♀
1.3.1.5.3. Áàòõ¿¿ãèéí ̺íõáàÿð♂
̺íõáàÿð♂-----♀
-----♀Ýíõæàðãàë
1.3.1.5.3.1. ̺õíáàÿðûí Çóëàà♀
Çóëàà♀
1.3.1.5.4. Áàòõ¿¿ãèéí Öîã♂
Öîã♂
1.3.1.6. Áàëæàíèìûí Çèéäýãìàà♀
Çèéäýãìàà♀---♂
---♂Èøäàìáûí Äàãçàë (Ìèõàëàé)(õóäàíñà øàðàéä)
1.3.1.6.1. Äàãçàëàé Á¿¿áýéáàòà♀
Á¿¿áýéáàòà♀-----♀
-----♀Îðãîäîëîé Íÿìæàðãàë / Áîðæèãîí /
1.3.1.6.1.1. Á¿¿áýéáàòûí Àçàæàðãàë♀
Àçàæàðãàë♀
1.3.1.6.1.2.Á¿¿áýéáàòûí Àíóæèí♀
Àíóæèí♀
1.3.1.6.1.3. Á¿¿áýéáàòûí Àðèãóí♀
Àðèãóí♀
1.3.1.6.1.4. Á¿¿áýéáàòûí Àãèéìàà♀
Àãèéìàà♀
1.3.1.6.2. Äàãçàëàé Áàòàñýñýã♀
Áàòàñýñýã♀
1.3.1.6.2.1. Ëõàãâàñ¿ðýíýé ×àíöàëíÿì♀
×àíöàëíÿì♀
1.3.1.6.3. Äàãçàëàé Áàëæàìàà♀
Áàëæàìàà♀
1.3.1.6.4. Äàãçàëàé Á¿¿áýéáààòàð♂
Á¿¿áýéáààòàð♂1984-2007
1.3.1.7. Äîðæèéí Äàðèéìà♀
Äàðèéìà♀------♂
------♂Ñîäíîìîé Òýðýáýøý
1.3.1.7.1. Òýðýáýøèéí Óþóí-Ýðäýíè♀
Óþóí-Ýðäýíè♀
1.3.1.7.2. Òýðýáýøèéí Ýðäýíèhàéõàí♀
Ýðäýíèhàéõàí♀
1.3.1.8. Ñýðýíýé Óþóí♀
Óþóí♀------♂
------♂Íàðàíõ¿¿, Öýðýííàäìèä
1.3.1.8.1. Íàðàíõ¿¿ãèéí Îðõîíñàéõàí♂
Îðõîíñàéõàí♂-----1.3.1.8.2. Íàðàíõ¿¿ãèéí Öýíãýëáàÿð♂
Öýíãýëáàÿð♂------1.3.1.8.3. Íàðàíõ¿¿ãèéí Òºãñáàÿð♂
Òºãñáàÿð♂
1.3.1.8.4. Öýðýííàäìèäûí Áóëãàíòàìèð♂
Áóëãàíòàìèð♂

1.3.2. Äàìäèíàé Äàìáà(Ìààõàé)♂
Äàìáà(Ìààõàé)♂------.
1.3.2.1. Äàìáûí Ìîíñîé♀
Ìîíñîé♀
1.3.2.1.1.
1.3.2.2. Äàìáûí Ñýð÷ìàà♀
Ñýð÷ìàà♀ -----1.3.2.2.1.
1.3.2.3.Äàìáûí
1.3.2.3.Äàìáûí Äàðèéìà♀
Äàðèéìà♀ -----1.3.2.3.1.
1.3.3. Äàìäèíàé Ñýâæýä ♀-------1.3.3.1.

¯äâýëñýðýí♀
¯äâýëñýðýí♀-------♂
-------♂Àìèí-Óðò

1.3.3.1.1. Àìèí-Óðòûí Øóëóóíñýñýã♀
Øóëóóíñýñýã♀------♂
------♂Æàìñàðàíàé Áààòàðñîãòî
1.3.3.1.1.1. Áààòàðñîãòûí Á¿æèíõ¿¿♀
Á¿æèíõ¿¿♀1980--------1.3.3.1.1.2. Áààòàðñîãòûí Íîìèíçóë♀
Íîìèíçóë♀1982---------1.3.3.1.1.3. Áààòàðñîãòûí Áàòà-Ýðäýíè♂
Áàòà-Ýðäýíè♂--------1.3.3.1.1.4. Áààòàðñîãòûí Òýãøýáàÿð♂
Òýãøýáàÿð♂
1.3.3.1.1.5. Áààòàðñîãòûí Á¿¿âýéáààòàð♂
Á¿¿âýéáààòàð♂
1.3.3.1.1.6. Áààòàðñîãòûí Ñîãòîáàÿð♂
Ñîãòîáàÿð♂
1.3.3.1.1.7. Áààòàðñîãòûí Çàíäàíõ¿¿ ♂
1.3.3.2. Áàäàðàõûí Ðýãçýäìàà♀
Ðýãçýäìàà♀---------♂
---------♂Íàéäàíñ¿ðýí
1.3.3.2.1. Íàéäàíñ¿ðýíýé Æàðãàëñàéõàí♂
Æàðãàëñàéõàí♂-------------1.3.3.2.2. Íàéäàíñ¿ðýíýé Çîëæàðãàë♂
Çîëæàðãàë♂-----------1.3.3.2.3. Íàéäàí¿ðýíýé ♀--------------1.3.3.3. Ñýâæýäýé Íèìàà♂
Íèìàà♂
1.3.3.3.1. Íèìààãàé

1.3.4 Äàìäèíàé Äóëìà♀
Äóëìà♀--------♂
--------♂Äîðæèéí Ñîïðîîí
1.3.4.1.Áààòàðñîãòûí
1.3.4.1.Áààòàðñîãòûí Áàòàáèëýã♂
Áàòàáèëýã♂------1.3.4.1.1.1.
1.3.4.1.2.Áààòàðñîãòûí

1.3.4.1.2.1.
1.3.4.2. Ñîïðîîíîé Áàÿðìàà♀
Áàÿðìàà♀-------

1.3.4.2.1. Áàÿðìààãàé Ýíõýáàÿð♂
Ýíõýáàÿð♂------1.3.4.2.1.1.
1.3.4.2.2. Áàÿðìààãàé
1.3.4.2.2.1.

♀------------------

1.3.5. Äàìäèíàé Áàäàðõà♂
Áàäàðõà♂1910------1.3.5.1. Áàäàðàõûí Èøýíõîðëî♀
Èøýíõîðëî♀1961/Õ¿¿ãýäýé åõý ýìøý.91184319/-----♂
ýìøý.91184319/-----♂Íèìáóóãàé
Áàçàðñàäà1959
1.3.5.1.1.Áàçàðñàäûí Óþóí-Ýðäýíè♀
Óþóí-Ýðäýíè♀1982-05-07--------♂
1982-05-07--------♂Ýðäýíèäîðæèéí
Ò¿áøèíÁàÿð/Áóëãàíàé Òýøèãýé.Õîëáîîíîé èíæåíåð.Áóðÿàä /
1.3.5.1.2. Áàçàðñàäûí Áàòà-Ýðäýíè ♂1987
1.3.5.1.3. Áàçàðñàäûí Íîìèí-Ýðäýíè 1996
1.3.6. Äàìäèíàé Ìýäýã♀
Ìýäýã♀-------♂
-------♂Áîðîé Èøý
1.3.6.1.
1.3.6.1. Èøèéí ˸íõî-Îøîð♀
˸íõî-Îøîð♀------♂
------♂Ïîîëèî Ìèæýä
1.3.6.1.1. Ìèæýäýé Øóëóóíáàðàñ♂
Øóëóóíáàðàñ♂------♀
------♀Ì¿íõýáàòûí Ñýíäýíõàíäà
1.3.6.1.1.1. Øóëóóíáàðàñàé Ñýíäýøóëóóí♂
Ñýíäýøóëóóí♂------♀
------♀Äàâààãàé Ãýíèíøýìýä
1.3.6.1.1.1.1.Ñýíäýøóëóóíàé Ñ¿õýáàòà♂
Ñ¿õýáàòà♂2004
1.3.6.1.1.2. ØóëóóíáàðàñàéÑýñýãäýëãýð♀
ØóëóóíáàðàñàéÑýñýãäýëãýð♀1988
1.3.6.1.1.2.1. Ñýñýãäýëãýðýé Àðèóíàà♀
Àðèóíàà♀2006
1.3.6.1.2. Ìèæýäýé Áîëîðìàà♀
Áîëîðìàà♀1967. /õ¿íýé ýìøý/------♂
ýìøý/------♂Äóãàðàé Ãàíáîëîä
1.3.6.1.2.1. Ãàíáîëîäîé Äàâààíèìà ♀1990
1.3.6.1.2.2. Ãàíáîëîäîé Ñ¿ðýí♀
Ñ¿ðýí♀1992
1.3.6.1.2.3. Ãàíáîëîäîé Áàòàñ¿õý ♂1993
1.3.6.1.3. Ìèæýäýé Èâàí♂
Èâàí♂
1.3.6.1.4. Ìèæýäýé Áóðìàà♀
Áóðìàà♀1970-------♂
1970-------♂Ñýðìààãàé Äàìáàñýðýí
1.3.6.1.4.1. Äàìáàñýðýíýé Ñîëìîí♂
Ñîëìîí♂1993
1.3.6.1.4.2. Äàìáàñýðýíýé Ñîãîî♂
Ñîãîî♂1995
1.3.6.1.4.3. Äàìáàñýðýíýé Ñîëîíãîî ♀1998
1.3.6.1.4.4. Äàìáàñýðýíýé Ñîãòî ♂ 2000
1.3.6.1.4. Ìèæýäýé Øóëóóíò¿ìýð(Îâîí)♂
Øóëóóíò¿ìýð(Îâîí)♂1978----1.3.6.2. Èøèéí Áàéãàëìàà♀
Áàéãàëìàà♀1941-2007------ ♂Äîíäîãèéí Ñ¿õýáààòàð
1.3.6.2.1. Ñ¿õýáààòàðàé Áàÿðõ¿¿♂
Áàÿðõ¿¿♂
1.3.6.2.2. Ñ¿õýáààòàðàé Ñ¿íæýäìàà ♀1965------- ♂Óëààíõ¿¿

1.3.6.2.2.1.
1.3.6.2.2.2.
1.3.6.2.2.3.

Óëààíõ¿¿ãýé Îþóíçóëà♀
Îþóíçóëà♀ 1986
Óëààíõ¿¿ãýé Ì¿íãýíçóëà ♀ 1989
Óëààíõ¿¿ãýé Àíàíäà ♂ 1998

1.3.6.2.2. Ñ¿õýáààòàðàé Áàÿñõàëàí♂
Áàÿñõàëàí♂1968-2003-------♀
1968-2003-------♀Ñýäýí-Èøèéí Ñàðàíøýìýã 1970
1.3.6.2.2.1. Áàÿñõàëàíàé Áèëã¿¿í ♂1999
1.3.6.2.2.2. Áàÿñõàëàíàé Ì¿íõýçàÿà 2002
1.3.6.2.3. Ñ¿õýáààòàðàé Áàòàíàhàí♂
Áàòàíàhàí♂1966
1.3.6.2.4. Ñ¿õýáààòàðàé Ñýñýãýý♀
Ñýñýãýý♀------♂
------♂Àíäðåéí Áîðãèë
1.3.6.2.4.1. Áîðãèëîé Ìèíæèí ♀1999
1.3.6.2.4.2. ÁîðãèëîéÒýì¿¿ëýí♀
ÁîðãèëîéÒýì¿¿ëýí♀ 2006
1.3.6.2.6. Ñ¿õýáààòàðàé Äýëãýðñýñýã♀
Äýëãýðñýñýã♀1975-19
1.3.6.2.7. Ñ¿õýáààòàðàé Áàòàáàÿð♂
Áàòàáàÿð♂1976------♀
1976------♀Ýíõýìàà
1.3.6.2.8. Ñ¿õýáààòàðàé Íàíäèíñýñýã♀
Íàíäèíñýñýã♀1977
1.3.6.2.8.1. Íàíäèíñýñýãýé Îþóíáèëýã ♀2006
1.3.6.3. Èøèéí Äàðü♀
Äàðü♀------------- Âàíæèëíîðîâ♂
Âàíæèëíîðîâ♂ /Àìåðèêýäý àìèäàðäàã/
1.3.6.3.1.
1.3.6.3.2.
1.3.6.3.3.
1.3.6.3.4.

Âàíæèëíîðîâûí Áàëáàðìàà/õ¿íýé ýìøý/-------Âàíæèëíîðîâûí Òºð♂
Òºð♂
Âàíæèëíîðîâûí Àþóõàí♀
Àþóõàí♀
Âàíæèëíîðîâûí À÷ìàà♀
À÷ìàà♀

1.3.6.3. Èøèéí Äîëãîð♀
Äîëãîð♀
1.3.6.3.1. Äàøèäîíäîãîé Äàðèéìà♀
Äàðèéìà♀(1.3.9.3.¿çýãòû)
1.3.6.4. Æàìáàëàé Ýíýòõý-Îøîð♀
Ýíýòõý-Îøîð♀1950(1.4.2.1.¿çýãòû)------ ♂Äóëàìæàâ
1.3.6.4.1. Äóëàìæàâûí Áàëòà ♂1970
1.3.6.4.2. Äóëàìæàâûí Ãàí÷èìýã♀
Ãàí÷èìýã♀1972
1.3.6.4.3. Äóëàìæàâûí ÿíñàìáà♀
ÿíñàìáà♀1975--------♂
1975--------♂Öîãòáààòàð
1.3.6.4.3.1. Öîãòáààòàðûí Áèëýãæàðãàë ♀1999
1.3.6.4.4. Äóëàìæàâûí
1.3.6.5. Èøèéí Äàìáà♂
Äàìáà♂1953/ÕÀÀ-í èíæåíåð/------1.3.6.6. Èøèéí Äàðèéìà♀
Äàðèéìà♀1955-198--------♂
1955-198--------♂Áàçàðãàðüä
1.3.6.6.1. Áàçàðãàðüäûí

1.3.6.6. Èøèéí Äàìäèí♂
Äàìäèí♂/Õóäàã óhàíàé èíæåíåð/------ ♀Ñàðàíñýñýã

1.3.6.6.1. Äàìäèíàé Ýëáýãáàÿð♂
Ýëáýãáàÿð♂
1.3.6.6.2. Äàìäèíàé Õîñáàÿð♂
Õîñáàÿð♂ 1992
1.3.6.7. Èøèéí Äàìäèíñ¿ðýí♂
Äàìäèíñ¿ðýí♂-----1.3.6.9. Àìèí-Óðòûí Øóëóóíñýñýã♀
Øóëóóíñýñýã♀(1.3.3.1.1. ¿çýãòû)-------1.3.7. Äàìäèíàé Øýìýääîðæî♂
Øýìýääîðæî♂-----1.3.7.1. Äàøèäîíäîãîé Ðàäíàà♂
Ðàäíàà♂(1.3.9.1 ¿çýãòû)-----1.3.7.1. Äàøèäîíäîãîé Ñýñýãìàà♀
Ñýñýãìàà♀(1.3.9.2 ¿çýãòû)----------1.3.8. Äàìäèíàé ¯äâýë♀
¯äâýë♀-------♂
-------♂Íàéäàíàé Äàøèäîíäîã
1.3.8.1. Äàøèäîíäîãîé Äîðæî♂
Äîðæî♂--------♀
--------♀Äóëàìñ¿ðýí
1.3.8.1.1. Äîðæèéí
1.3.8.2. Äàøèäîíäîãîé Öýíä♂
Öýíä♂-------♀
-------♀Ýíõòàéâàí
1.3.8.2.1. Öýíäèéí Ãàíòóÿà♀
Ãàíòóÿà♀
1.3.8.2.1.1.
1.3.8.3. Äàøèäîíäîãîé Öýíäæàâ♂
Öýíäæàâ♂1.3.8.4. Äàøèäîíäîãîé Áÿìáàñ¿ðýí♂
Áÿìáàñ¿ðýí♂
1.3.8.5. Äàøèäîíäîãîé Æàìáàëäîðæ♂
Æàìáàëäîðæ♂1.3.8.6. Äàøèäîíäîãîé Æàìáàëñ¿ðýí♂
Æàìáàëñ¿ðýí♂1.3.8.7. Äàøèäîíäîãîé Áÿìáàõàíä♀
Áÿìáàõàíä♀
1.3.9. Äàìäèíàé Äàøäîíäîã♂
Äàøäîíäîã♂------ ♀Æàðãàëàé Äóëìàæàá
1.3.9.1. Äàøèäîíäîãîé Ðàäíàà♂
Ðàäíàà♂-----1.3.9.1.1.
1.3.9.2. Äàøèäîíäîãîé Ñýñýãìàà♀
Ñýñýãìàà♀------♂
------♂Ñýðýýíèíýé Äàøèäîðæî /Áóëãàíàé Òýøèãýé. Ñïîðòûí
ãèìíàñòèãàé ìàñòåð/1949-2006
1.3.9.2.1. Äàøèäîðæèéí ×èíãèñ♂
×èíãèñ♂1972-2008-------Äîëãîðîé Ýíõýæàðãàë
1.3.9.2.1.1. ×èíãèñýé Õ¿ñëýí♀
Õ¿ñëýí♀ 2002
1.3.9.2.2. Äàøèäîðæèéí ×èíã¿í♂
×èíã¿í♂1975 /àÿëàë æóóð¿àëàëàé ìåíåæåð. Æàíãàð òóð ÕÕÊ
96663736------♀
96663736------♀Ýðäýíýñ¿õèéí ̺íõöýöýã/ÿïîí õýëýíýé îðøóóëàãøà áàãøà/
1.3.9.2.2.1. ×èíã¿íýé Òàéøèð♂
Òàéøèð♂1997
1.3.9.2.2.2. ×èíã¿ýé Ìàðàë ♀2005
1.3.9.2.3. Äàøèäîðæèéí ×èíáàÿð♀
×èíáàÿð♀1982 /Ñòàòèñòèê ý/ç /

1.3.9.2. Äàøèäîíäîãîé Äàðèéìà♀
Äàðèéìà♀------♂
------♂
1.3.9.2.1.
Ãàí-Èðýýä¿é♂
Ãàí-Èðýýä¿é♂1988
1.3.9.2.2.
Ãàí-Ýðäýíý♂
Ãàí-Ýðäýíý♂ 1989
1.3.9.2.3.
Ãàí÷èìýã ♀1991
1.3.10.Äàìäèíàé
1.3.10.Äàìäèíàé Íàéäàí♂
Íàéäàí♂----------♀
----------♀Ò¿ìýðýé Íàéäàíàé Õàíä
1.3.10.1. Íàéäàíàé Äîëãîðñ¿ðýí (Íèíà)♀
(Íèíà)♀------------ ♂Ñàíæààñàìáàãûí ªëçèéõóòàã /Ýðýýí/
1.3.10.2.1. ªëçèéõóòàã
1.3.10.2.2. ªëçèéõóòàã
1.3.10.2.4. ªëçèéõóòàã
1.3.10.2. Íàéäàíàé Áààòàðñîãòî♂
Áààòàðñîãòî♂-----------1.3.11.Äàìäèíàé
1.3.11.Äàìäèíàé Ï¿ðáý♂
Ï¿ðáý♂------♀
------♀Äóëìàñýðýí
1.3.11.1. Ï¿ðýáûí Áèìáàñýðýí♂
Áèìáàñýðýí♂1957--------♀
1957--------♀Áàíçàðàãøûí Ýðäýíèøýìýã1959
1.3.11.1.1. Áèìáàñýðýíýé Ì¿íãýí♂
Ì¿íãýí♂1979
1.3.11.1.1. Áèìáàñýðýíýé Èäýð ♂1981
1.3.11.1.1. Áèìáàñýðýíýé Á¿òèä ♀1985
1.3.11.1.1. Áèìáàñýðýíýé Ì¿íãýíòóóë ♀1988
1.3.11.1.1. Áèìáàñýðýíýé Àëòàíãýðýë ♀1997
1.3.11.1.2. Íàéäàíàé Áààòàðñîãòî♂
Áààòàðñîãòî♂/1.3.10.2. ¿çýãòû /
1.3.11.3. Ï¿ðýáûí Òóÿà ♀1965 / Äîðíîä ìýñ çàñàëä ñóâèëàãøà. 99588295 /-------♂Ãàíòóëãà
1.3.11.3.1. Ãàíòóëãûí Óóãàíáàÿð ♂1991
1.3.11.3.2. Ãàíòóëãûí Çîëçàÿà ♀1993
1.3.11.3.3. Ãàíòóëãûí Íàíäèíñýñýã ♀2002-------♂
2002-------♂Ãàíáàò /Ýðýýíýé/
1.3.11.4. Ï¿ðýáûí Áàéãàëìàà♀
Áàéãàëìàà♀/ ý/ç. /------♂
/------♂Áàòòóëãà
1.3.11.4.1. Áàòòóëãûí ßíæìàà♀
ßíæìàà♀1990
1.3.11.4.2. Áàòòóëãûí Áàòíàñàí ♂1992
1.3.11.5. Ï¿ðýáûí Áîëîðìàà♀
Áîëîðìàà♀1971 / Áàðèëãûí èíæåíåð. Íàéìààøàí.99589269
/-------♂

Áàíäèéí
Áàÿðñàéõàí
/Ýðýýíýé/
/------1.3.11.5.1. Áàÿðñàéõàíàé Áîëîðñàéõàí ♂2005
1.3.11.6. Ï¿ðýáûí Áàÿðìàà♀
Áàÿðìàà♀1975 / àíãëè õýëýíýé áàãøà. Äîðíîä. Øèíý õºãæèë öîãöîëáîðòî.
99584946 /-------♂
/-------♂Ãàíáàò / Ýðýýíýé /
1.3.11.6.1. Ãàíáàòûí Àçáàÿð ♂1995
1.3.11.6.2. Ãàíáàòûí Çîëáàÿð ♂2001
1.3.12.Äàìäèíàé
1.3.12.Äàìäèíàé Áàëæèä♀
Áàëæèä♀------♂
------♂Õàíäàñýðýí

1.3.12.1. Õàíäàñýðýíýé Ñýñýãìàà ♀/õ¿íýé åõý ýìøý/------1.3.12.2.1.
1.3.12.2. Õàíäàñýðýíýé Ãàíáààòàð♂
Ãàíáààòàð♂-------------1.3.12.2.1.
1.3.12.3. Õàíäàñýðýíýé Àìàðæàðãàë♀
Àìàðæàðãàë♀------------1.3.12.3.1.
1.3.12.4. Õàíäàñýðýíýé Ø¿ðýíñýñýã♀
Ø¿ðýíñýñýã♀---------1.3.12.4.1.
1.3.12.5. Õàíäàñýðýíýé Ãàíáàò♂
Ãàíáàò♂---------1.3.12.6. Õàíäàñýðýíýé Áàòíàé ♂---------

1.6.
1.6.1.

Ãîìáûí Ñýðýìïýë♂------♀Îøîðäîîí Áàçàðàé hàìàñýðýí
Ñýðýìïýëýé Íàìñàðàé♂
Íàìñàðàé♂-------- ♀Áàçàðàé Áàëæèä

1.6.1.1.
Íàìñàðàéí Ãîíãîð♂
Ãîíãîð♂----------♀
----------♀Äîðæèéí Äýæýä
1.4.1.1.1. Ãîíãîðîé Àëòàí-¯ñýã♀
Àëòàí-¯ñýã♀-------1.4.1.1.1.1.
1.4.1.1.2. Ãîíãîðîé Äàìäèíñîî♀
Äàìäèíñîî♀-------1.4.1.1.2.1.
1.4.1.1.3. Ãîíãîðîé Áàäìàñîî♀
Áàäìàñîî♀--------1.4.1.1.3.1.
1.4.1.1.4. Ãîíãîðîé Ï¿ðáýñýðýí♀
Ï¿ðáýñýðýí♀-------♂
-------♂Æèãìýäñ¿ðýíèé Ãàíòºìºð
1.4.1.1.4.1.
1.4.1.1.5. Ãîíãîðîé Ãîìáîáààòàð♂
Ãîìáîáààòàð♂----1.4.1.1.6. Ãîíãîðîé Àìãàëàíáààòàð♂
Àìãàëàíáààòàð♂
1.4.1.1.7. Ãîíãîðîé Õýðëýíòóóë♀
Õýðëýíòóóë♀
1.6.2.

Ñýðýìïýëýé Æàìáàë♂-------♀
-------♀hàìà

1.6.2.1.
Æàìáàëàé Ýíýòõý-Îøîð♀
Ýíýòõý-Îøîð♀/ ìàëàé åõý ýìøý. Äàøàáàëáàðòà. /-------♂
/-------♂Äóëìàæàá
1.6.2.2.
1.6.2.2.1.
Äóëìàæàáàé Áàëòà ♂ 1970----1.6.2.2.2.
1.6.2.2.3.
Äóëìàæàáàé Ãàíøýìýã ♀1972------1.6.2.2.3.1.
Ãàíáàòûí Òºðáîëîä ♂1992-------1.6.2.2.4.
Äóëìàæàáàé ÿíäñàìáà ♀1975----- ♂Öîãòáààòàð
1.6.2.1.3.1. Öîãòáààòàðàé Áèëýãæàðãàë ♂1999

1.6.2.2.5.

Äóëìàæàáàé

1.6.2.3.1.
1.6.2.3.2.
1.6.2.3.3.
1.6.2.3.4.
1.6.2.3.5.
1.6.2.3.6.

Æàìáàëàé Äàìáàñýðýí♂
Äàìáàñýðýí♂1959---------♀
1959---------♀Þìæèðýé Àìãàëàíàé Ýíõýñýñýã1959 /
Áàÿíäóí/
Äàìáàñýðýíýé Áîëîðìàà♀
Áîëîðìàà♀1982
Äàìáàñýðýíýé Áîëîð-Ýðäýíè ♂1983
Äàìáàñýðýíýé Áîëîðòóëãà ♂ 1984
Äàìáàñýðýíýé Áîëîðáàòà ♂1985
Äàìáàñýðýíýé Áîëîðøóëóóí ♂1986-2007
Äàìáàñýðýíýé Áîëîðáàÿð 1987♂
1987♂

1.6.3.

Ñýðýìïýëýé Äîðæî♂---------♂
---------♂Ñýðøýãìààãàé Ñýðýíæàá

1.6.2.3.

1.6.3.1.
Ñýðýíæàáàé Äàðèéìà♀
Äàðèéìà♀ -------- ♂Äàìäèíæàá
1.6.3.1.1.
Äàìäèíæàáàé ♀
1.6.3.1.2.
Äàìäèíæàáàé♀
Äàìäèíæàáàé♀
1.6.3.1.3.
Äàìäèíæàáàé♂
Äàìäèíæàáàé♂
1.6.3.1.4.
1.6.3.2.
Ñýðýíæàáàé Ãàíñ¿õý♂
Ãàíñ¿õý♂-------1.6.3.2.1. Ãàíñ¿õèéí ♀
1.6.3.2.2. Ãàíñ¿õèéí♂
Ãàíñ¿õèéí♂
1.6.3.3.Ñýðýíæàáàé
1.6.3.3.Ñýðýíæàáàé Ì¿íõýáàÿñõàëàí♀
Ì¿íõýáàÿñõàëàí♀--------♂
--------♂Áàÿíä¿¿ðýí/ Äàøàáàëáàðàé /
1.6.3.3.1. Áàÿíä¿¿ðýíýé
1.6.3.4.Ñýðýíæàáàé
1.6.3.4.Ñýðýíæàáàé Íàhàíæàðãàë♀
Íàhàíæàðãàë♀1955--------♂
1955--------♂Ñýðýíï¿ðáèéí Ñýäýíäîðæî1956
1.6.3.4.1. Ñýäýíäîðæèéí Çàãäàñ¿ðýí♀
Çàãäàñ¿ðýí♀1977------ ♂Àáðìýäýé Äàìäèíàé Äàøàíàìæàë1981
1.6.3.4.1.1. ªëçèé-Óíäðàëàé Îðãèë ♂1998
1.6.3.4.1.2. Äàøàíàìæàëàé Øýìýä♂
Øýìýä♂ 2005
1.6.3.4.1.3. Äàøàíàìæàëàé
1.6.3.4.2. Ñýäýíäîðæèéí Ï¿ðýâæèë ♂1980-2003
1.6.3.4.3. ÑýäýíäîðæèéíÎðãèëìàà♀
ÑýäýíäîðæèéíÎðãèëìàà♀1981-2005-------1.6.3.4.4. Ñýäýíäîðæèéí Áîðãèëìàà♀
Áîðãèëìàà♀1981----1.6.3.4.4.1.
1.6.3.4.5. Ñýäýíäîðæèéí Ï¿ðýâäîðæî♂
Ï¿ðýâäîðæî♂1985
1.6.4.

Ñýðýíïýëýé Ñýãìýä♀1920-1978 ( áàðèàøà )-------♂
)-------♂Ñýðýíäîðæî

1.6.4.1.

Ñýðýíäîðæèéí Õàíäàìà ♀1940 /Àãðîíîì / -------♂
-------♂Íàìñðàé /Õºâñãºë.
Òàðèàëàí.ÕÀÀ-í èíæåíåð./

1.6.4.1.1. Íàìñðàéí ̺íõáîëä♂
̺íõáîëä♂
1.6.4.1.2. Íàìñðàéí ̺íõòóëãà♂
̺íõòóëãà♂ /Õºâñãºëä ïðîêóðîð. óòàñ51112/
1.6.4.2. Øàãäàðàé Ì¿íõýáàÿñõàëàí♀
Ì¿íõýáàÿñõàëàí♀--------♂
--------♂Á¿ìáýéí Äàøèäîðæî, ♂Øýìýäýé Áàäìà
1.6.4.2.1. Ñýãìýäýé Îëçâîé♂
Îëçâîé♂1971------1.6.4.2.1.1. Îëçâîéí Àíãèðìàà ♀1993
1.6.4.2.1.2. Îëçâîéí Ñ¿õýáîëä ♂1995
1.6.4.2.2. Äàøèäîðæèéí Äàøèì¿íõý♂
Äàøèì¿íõý♂-------1.6.4.2.2.1. Äàøèì¿íõèéí Óíäàðàë ♀1998
1.6.4.2.2.2. Äàøèì¿íõèéí Áàÿíì¿íõý♂
Áàÿíì¿íõý♂ 2003
1.6.4.2.3. Äàøèäîðæèéí Áàäìà♂
Áàäìà♂1980-----1.6.4.2.4. Äàøèäîðæèéí Áàÿíæàðãàë♂
Áàÿíæàðãàë♂1982-----------♀
1982-----------♀ Æóóòàà Áàòàñýðýíýé Ñýðýíäóëìà
1.6.4.2.4.1. Áàÿíæàðãàëàé Áàÿðæàðãàë♂
Áàÿðæàðãàë♂
1.6.4.2.5. Áàäìûí Äîðæîï¿ðáý ♂1985
1.6.4.2.6. ÁàäìûíÄàìäèíäîðæî ♀1987
1.6.4.2.7. Áàäìûí Ãàíò¿ìýð ♂1990
1.6.4.2.8. Áàäìûí Äîðæîäóëìà ♀1992
1.6.5.

Ñýðýíïýëýé Àþóøà♂1924-2004--------♀
1924-2004--------♀Ñóâäèé

1.6.5.1.
Àþóøèéí Ðèí÷åíäàãâà♂
Ðèí÷åíäàãâà♂--------♀
--------♀Äàìäèíû Òóíãàëàã1955
1.6.5.1.1. Ðèí÷åíäàãâûí Ì¿íõýòóëãà♂
Ì¿íõýòóëãà♂1975-------1.6.5.1.2. Ðèí÷åíäàãâûí Ì¿íõýòóÿà♀
Ì¿íõýòóÿà♀-------1.6.5.1.3. Ðèí÷åíäàãâûí Ì¿íõýçóë♀
Ì¿íõýçóë♀-------1.6.5.1.4. Ðèí÷åíäàãâûí Ì¿íõýíàðàí♀
Ì¿íõýíàðàí♀-------1.6.5.1.5. Ðèí÷åíäàãâûí Ì¿íõýñàðàí♀
Ì¿íõýñàðàí♀-------1.6.5.1.6. Ðèí÷åíäàãâûí Ì¿íõý-------1.6.5.1.7. Ðèí÷åíäàãâûí Ì¿íõý-------1.6.5.1.8. Ðèí÷åíäàãâûí Ì¿íõý-Ýðäýíè♂
Ì¿íõý-Ýðäýíè♂-------1.6.5.2.

Àþóøèéí Ðèí÷åíõàíäà♀
Ðèí÷åíõàíäà♀--------

1.6.6.

Íàíçàäàé /áàðóóí õóàñàé/Ñýäýíæàá♂ (Ñýäýíãýý)--------Áàäìûí Ñýðýíäóëìà
1930-2004

1.6.6.1.Ñýäýíæàáàé Øèðýíèíï¿ðáý ♂1958-1975
1.6.6.2. Ñýäýíæàáàé Äàøè♂
Äàøè♂1963--------Óðòàíàhàíàé Ì¿íõýáàòûí Áàëæèííèìà1968 /Áàÿí-Óóë/
1.6.6.2.1.Äàøèéí Èøèíõîðëîî♀
Èøèíõîðëîî♀ 1988
1.6.6.2.2.Äàøèéí Äàøèíèìà ♂1990
1.6.6.2.3.Äàøèéí Õîðîëñ¿ðýí ♀1991

1.6.6.2.4.Äàøèéí Àëòàíõîðëîî ♀1992
1.6.6.2.5.Äàøèéí Äàøèñýðýí ♂1994
1.6.6.2.6.Äàøèéí Äàøèáîëîä ♂1996
1.6.6.2.7.Äàøèéí Äýíñìàà♀
Äýíñìàà♀ 2000
1.6.6.2.8.Äàøèéí Õîðîëñ¿ðýí ♀2003
1.6.7.

Ñýðýíïýëýé Øàãäàð♂1929-1995(õ¿íýé åõý ýì÷)-------------♀
ýì÷)-------------♀Ðàäíààæàáàé
Áîäèñìàà 1941-1992

Øàãäàðàé ßíæèëhàìà♀
ßíæèëhàìà♀1965 /õ¿íýé åõý ýìøý çóðõàéøà 99126220/---------Íàìíàíñ¿ðýí
1.6.7.1.1. Íàìíàíñ¿ðýíýé Íàðìàíäàõ ♂1995
1.6.7.1.2. Íàìíàíñ¿ðýíýé Íàðàí-Ýðäýíè ♀2006
1.6.7.1.

1.6.7.2. Øàãäàðàé Ì¿íõýòóëãà♂
Ì¿íõýòóëãà♂1967----------♀
1967----------♀Îøîðîé Ì¿íõýáàÿñõàëàí1966
1.6.7.2.1. Ì¿íõýòóëãûí Ì¿íõýøýìýã ♀1989
1.6.7.2.2. Ì¿íõýòóëãûí Ì¿íõýáàÿð ♂1992-1.6.7.2.3. Ì¿íõýòóëãûí Ì¿íõýçàÿà ♀1994
1.6.7.2.4. Ì¿íõýòóëãûí Ì¿íõýáààòàð ♂1998
1.6.7.3.Øàãäàðàé Ì¿íõýò¿ðý♂
Ì¿íõýò¿ðý♂1968-------1.6.7.4.Øàãäàðàé Ñ¿íæèäìàà♀
Ñ¿íæèäìàà♀1969------1.6.7.4.1.Øàãäàðàé Îäñ¿ðýí♂
Îäñ¿ðýí♂1991-1.6.7.5.Øàãäàðàé Ãàíáàëòà♂
Ãàíáàëòà♂1972-------♀
1972-------♀Ñýðýíäîíäîãîé Ñýíäýáàçàð
1.6.7.5.1. Ãàíáàðòûí Ãàíòóÿà♀
Ãàíòóÿà♀ 1995
1.6.7.5.2. Ãàíáàëòûí Ñàðóóë ♀1999
1.6.7.5.3. Ãàíáàëòûí Ãàíáèëýã ♂2001
1.6.7.5.4. Ãàíáàëòûí Ãàíòºãñ ♂2003
1.6.7.6.Øàãäàðàé
1.6.7.6.Øàãäàðàé Áàÿðñàéõàí♂
Áàÿðñàéõàí♂--------1.6.7.7.
1.6.7.7. Øàãäàðàé Øýìýãýý♀
Øýìýãýý♀1974---------♂
1974---------♂Áàòöýíãýë
1.6.7.7.1. Áàòöýíãýëýé Áàò÷èìýã ♀
1.6.7.7.2. Áàòöýíãýëýé Óðàíãîî♀
Óðàíãîî♀
1.6.7.7.
1.6.7.7. Øàãäàðàé Íàðàíñýñýã♀
Íàðàíñýñýã♀1979-------1.6.8.

Ñýðýíïýëýé Ì¿íõý♂---------

1.6.8.1.

Ì¿íõèéí Ðàáäàí♂
Ðàáäàí♂-------♀
-------♀Ñýðìààãàé Òóíãàëàã

1.6.8.1.1.
Ðàáäàíàé Áàòà-Ýðäýíè♂
Áàòà-Ýðäýíè♂
1.6.8.1.1.1.
Áàòà-Ýðäýíèéí

1.6.8.1.2.
1.6.8.1.3.
1.6.8.1.4.

Ðàáäàíàé Ãýðëýý♀
Ãýðëýý♀
Ðàáäàíàé

Ðàáäàíàé

1.6.9.

Ñýðýíïýëýé ¯äâýëõàíäà♀------♂
------♂Î÷èðáàò

1.6.9.1.
1.6.9.2.
1.6.9.3.
1.6.9.4.
1.6.9.5.
1.6.9.6.
1.6.9.7.

Î÷èðáàòûí Óðàí÷èìýã♀
Óðàí÷èìýã♀/ÓÁÒÇ íÿ/áî/
Î÷èðáàòûí Îþóí÷èìýã♀
Îþóí÷èìýã♀
Î÷èðáàòûí Î÷èðñ¿õ♂
Î÷èðñ¿õ♂
Î÷èðáàòûí Óðàíòóÿà♀
Óðàíòóÿà♀
Îÿèðáàòûí Îþóíòóÿà♀
Îþóíòóÿà♀
Î÷èðáàòûí Òóÿà♀
Òóÿà♀
Î÷èðáàòûí Î÷èðõ¿¿ ♂

1.7.

Ãîìáûí Ñýâýýí♂--------♀hàìàæàá

1.5.1.
1.5.1. Ñýâýýíýé Øóëóóí♂
Øóëóóí♂-------1.5.1.1. Øóëóóíàé ¯ëçèéò¿ìýð♂
¯ëçèéò¿ìýð♂
1.5.1.2. Øóëóóíàé Ìýäýã♀
Ìýäýã♀
1.8.

Ãîìáûí Ãîíøîã♂
Ãîíøîã♂-------♀
-------♀hàìàæàá

1.6.1. Ãîíøîãîé Äàøè♂
Äàøè♂--------1.6.1.1. Äàøèéí Ìýäýãìàà♀
Ìýäýãìàà♀-----1.9.

Ãîìáûí Ñýãìýä♀-------♂Àøòóóãàé Ñýâýýí / óëààëçàé õ¿áä¿¿ä/

1.7.1. Ñýâýýíýé Íîðáî♀
Íîðáî♀-------

♂Äîíäîãîé Èøýíèìà/Óëààëçàé õ¿áä¿¿ä/

1.7.1.1. Èøýíèìûí Áàíçàðàãøà♂
Áàíçàðàãøà♂1943-1979-------♀
1943-1979-------♀Ñàãààíàé Ìýäýãìàà/áàðóóí õóàñàé/
1.7.1.1.1. Áàíçàðàãøèéí Ãàíøýìýã ♀1970---♂
1970---♂Íýðýíæàâûí Øàðõ¿¿õýíýé Ýíõáààòàð
1.7.1.1.1.1. Ì¿íõýæàðãàëàé Ãàíáîëîäîé …….
1.7.1.1.1.2. Ì¿íõýæàðãàëàé Ãàíáîëîäîé ……..
1.7.1.1.1.3. Ýíõáààòàðûí ……..
1.7.1.1.2. Áàíçàðàãøèéí Ãàíäóëìà♀
Ãàíäóëìà♀1980-----1.7.1.1.3. Áàíçàðàãøèéí /Äóãàðìààãàé/Æàðãàëñàéõàí ♂------♀
------♀Ãîíøîãîé Ñýíãýëìàà
1.7.1.2. Èøýíèìûí Äàìäèíñýðýí♂
Äàìäèíñýðýí♂1950-0991--------♀
1950-0991--------♀Òàðáèéí Áàëæàíèìûí Ïóíñàãäóëìà
1.7.1.2.1. Äàìäèíñýðýíýé Ñ¿õýáààòàð♂
Ñ¿õýáààòàð♂1979-----♀
1979-----♀Îòãîî
1.7.1.2.1.1. Ñ¿õýáààòàðàé

1.7.1.2.2. Äàìäèíñýðýíýé Áàòàñ¿õý ♂198
1.7.1.3. Èøýíèìûí Äóãàðìàà♀
Äóãàðìàà♀------- ♂Ñýæýáýé ¯ëçèéõóòàã
1.7.1.3.1. ¯ëçèéõóòàãàé ¯ëçèéáàòà ♂1970----- ♀Ãî¸ûí Áàëæèíèìûí Îòõîíæàðãàë
1.7.1.3.1.1. ¯ëçèéáàòûí Óÿíãà ♀1998
1.7.1.3.1.2. ¯ëçèéáàòûí Öîëìîí 1999
1.7.1.3.2. ¯ëçèéõóòàãàé Ýíõýìàà♀
Ýíõýìàà♀------1.7.1.3.2.1. Ñýðýíáàòûí Öîëìîí ♂
1.7.1.3.3. ¯ëçèéõóòàãàé Öýíäìàà♀
Öýíäìàà♀1980-------Ëõàìñ¿ðýíýé
1.7.1.3.3.1.
1.7.1.3.3.2.
1.7.1.3.4. ¯ëçèéõóòàãàé ¯ëçèéñîãòî /Òîâóó/♂
/Òîâóó/♂
1.7.1.3.5. ¯ëçèéõóòàãàé Ì¿íõýáàòà/Äàãáààëàé/ ♂
1.7.1.3.6. ¯ëçèéõóòàãàé

1.7.1.4.
1.7.1.4. Èøýíèìûí Äîëãîðæàá♀
Äîëãîðæàá♀1962----♂
1962----♂Äî¸äûí Áàòàáàÿð
1.7.1.4.1. Áàòàáàÿðàé Áàòàæàá ♂1985
1.7.1.4.2. Áàòàáàÿðàé Áàòàæàðãàë♂
Áàòàæàðãàë♂1988
1.7.1.4.3. Áàòàáàÿðàé Æàðãàëìàà 1992
1.7.2. Ñýáýýíýé Äàðèéìà♀
Äàðèéìà♀1920-2005------

♂Áàäìûí Äîíäîãîé Ëîå-Î÷èð1915-1959

1.7.2.1. Ëîå-Î÷èðîé Áàòàà♂
Áàòàà♂1941--------♀
1941--------♀Æàðàíòàéí Øàðõ¿¿õýí /hóóðè áîäîíãóóä/
1.7.2.1.1. Áàòààãàé Áîëîäáààòàð ♂1964----------♀
1964----------♀Çóíäóéáààòàðàé Ýíõòóÿà 1980
1.7.2.1.1.1. Áîëîäáààòàðàé Áèëýã-Ýðäýíè♂
Áèëýã-Ýðäýíè♂2000
1.7.2.1.1.2. Áîëîäáààòàðàé Ýðäýíýõóÿã ♂2004
1.7.2.1.1.3. Áîëîäáààüàðàé Øèæèð-Ýðäýíè♂
Øèæèð-Ýðäýíè♂2005
1.7.2.1.2. Áàòààãàé Ñýëýíãý♂
Ñýëýíãý♂1967-------♀
1967-------♀Äàìäèíàé Ñàìáóóãàé Áóìáàãà 1967/Õ¿íèé
áàãà ýìøý/
1.7.2.1.2.1. Ñýëýíãèéí Àðèóíãóâàà ♂1990
1.7.2.1.2.2. Ñýëýíãèéí Îòõîíáîëä ♂1993
1.7.2.1.2.3. Ñýëýíãèéí Àðèóíçàÿà ♀1999
1.7.2.1.2.4. Ñýëýíãèéí Ñàéíçàÿà ♀1998
1.7.2.1.3. Áàòààãàé Áàÿñõàëàí ♂1969------- ♀Àðàëæèãìûí Ãàíáîëîäîé Áàÿðìàà 1970
1.7.2.1.3.1. Áàÿñõàëàíàé Áàÿñìàà ♂1998
1.7.2.1.4. Áàòààãàé Íàíñàëìàà ♀1970-------♂
1970-------♂̺íõººãèéí Áàòæàðãàë 1964
1.7.2.1.4.1. Áàòæàðãàëûí Íàíäèíñýñýã ♀1992
1.7.2.1.4.1. Áàòæàðãàëûí Îþóíàà♀
Îþóíàà♀ 1997
1.7.2.1.4.1. Áàòæàðãàëûí Öýíãýëáàÿð♀
Öýíãýëáàÿð♀ 2003
1.7.2.1.4.1. Áàòæàðãàëûí
♂ 2004

1.7.2.1.5. Áàòààãàé Áàòàáàÿð ♂1973--------♀
1973--------♀Ãàëñàíàé Äîëãîðîé Áîëîðìàà
1.7.2.1.5.1. Áàòàáàÿðàé Áèëã¿¿í ♀1995
1.7.2.1.5.1. Áàòàáàÿðàé ĺë㺺í ♀1995
1.7.2.1.5.1. Áàòàáàÿðàé Áàòà-Àìãàëàí ♂1998
1.7.2.1.5.1. Áàòàáàÿðàé Áàòà-Ýðäýíè♂
Áàòà-Ýðäýíè♂ 2005
1.7.2.1.6. Áàòààãàé Äýëãýðìàà ♀1976----------Ìèõëàéí Äàøàðàáäàíàé Ãàíáîëîä 1968
1.7.2.1.6.1. Ãàíáîëîäîé Ò¿ìýðáààòàð 1996
1.7.2.1.6.1. Ãàíáîëîäîé Ò¿ðýì¿íõý 1997
1.7.2.1.6.1. Ãàíáîëîäîé Áèìáàà 2000
1.7.2.1.6.1. Ãàíáîëîäîé Ãàíõèøèã 2006
1.7.2.1.7. Áàòààãàé Áàòàòóëãà 1977-----1.7.2.1.8. Áàòààãàé Äîëãîðìàà ♀1979 /ÓÁ î¸äîëøîí/
1.7.2.1.8.1. Äîëãîðìààãàé Ñóâä-Ýðäýíè ♀1999
1.7.2.1.9. Áàòààãàé Øèðíèíï¿ðáý 1982--------♀
1982--------♀Æàìñàðàíàé Ì¿íõýçóëà 1983
1.7.2.1.9.1. Øèðíèíï¿ðáèéí Àíõàáàÿð 2004

1.7.2.2. Ëîå-Î÷èðîé
Ëîå-Î÷èðîé Áàòàñýðýí♀
Áàòàñýðýí♀1945--------♂
1945--------♂Ãàëñàíàé Æýãìýääîðæî1939/óëààëçàé
õ¿áä¿¿ä/
1.7.2.2.1. Æýãìýääîðæèéí Áàòàçîðèã♂
Áàòàçîðèã♂-1964-------♀
-1964-------♀Ëóáñàíäàøèéí Îþóíøýìýã
1.7.2.2.1.1. Áàòàçîðèãîé Áèëýã-Ýðäýíè 1987
1.7.2.2.1.2. Áàòàçîðèãîé Áàÿðáèëýã1988
1.7.2.2.1.1. Áàòàçîðèãîé Áàÿðñàéõàí 1990
1.7.2.2.1.1. Áàòàçîðèãîé Áàòà-Ýðäýíè 1995
1.7.2.2.1.1. Áàòàçîðèãîé Áàòàáàÿð 20000
1.7.2.2.2. Æýãìýääîðæèéí Îþóí♀
Îþóí♀1965--------Ì¿íõèéí Ï¿ðáèéí ¯ëçèéñàéõàí 1955
1.7.2.2.2.1.

1.7.2.2.3. Æýãìýääîðæèéí Óðäûíáýøý♂
Óðäûíáýøý♂1966------♀
1966------♀Àíäðåéí Æàðãàëìàà
1.7.2.2.3.1. Óðäûíáýøèéí Îþóíáàòà 1996
1.7.2.2.3.2. Óðäûíáýøèéí Íÿìñ¿ðýí
1.7.2.2.3.3. Óðäûíáýøèéí Àäúÿàñ¿ðýí 2002
1.7.2.2.2. Æýãìýääîðæèéí Äîðæî♂
Äîðæî♂1967------♀
1967------♀Øèéòýðýé Òóÿàöýöýã1978
1.7.2.2.2.1. Äîðæèéí Ò¿ðýáàòà 1998
1.7.2.2.2.2. ÄîðæèéíÒ¿ðýõ¿¿ 2000

1.7.2.2.4. Æýãìýääîðæèéí Øóëóóíò¿ìýð♂
Øóëóóíò¿ìýð♂1972 -------♀
-------♀Æîäîâûí ¯¿ðöàéõ/õàòãèí/
1.7.2.2.4.1. Øóëóóíò¿ìýðýé
1.7.2.2.4.2. Øóëóóíò¿ìýðýé
1.7.2.2.5. Æýãìýääîðæèéí Ò¿ìýðøóëóóí 1973---------♀
1973---------♀Æèãæèäýé Áàäàìæàáàé Äîðæîõàíäà
1.7.2.2.5.1. Ò¿ìýðøóëóóíàé Áèìáàäîðæî 2002
1.7.2.2.6. Æýãìýääîðæèéí Ýíõýìàà♀
Ýíõýìàà♀-------♂
-------♂Ë¿äýá Ñîäíîìîé Æàìñàðàíàé Ò¿ìýðñîîæî
1.7.2.2.6.1. Ò¿ìýðñîîæèéí/Øîíõî/1995
1.7.2.2.6.2. Ò¿ìýðñîîæèéí /Îêî/ ♀2000
1.7.2.2.7. Æýãìýääîðæèéí Áàÿðìàà♀
Áàÿðìàà♀1975------ÿð¿¿äèéí Ò¿ìýðáààòàð /Ñàãààí-Îáîî/
1.7.2.2.7.1. Ò¿ìýðáààòàðàé
1.7.2.2.7.2.Ò¿ìýðáààòàðàé

1.7.2.2.8. Æýãìýääîðæèéí Øóëóóíáààòàð♂
Øóëóóíáààòàð♂1978------1.7.2.2.9. Æýãìýääîðæèéí Çîðèãòîáààòàð 1980-------♀
1980-------♀Õ¿ðýë-Ýðäýíèéí Áàÿðìàà 1982
1.7.2.2.9.1.
1.7.2.2.10. Æýãìýääîðæèéí Îòõîíáààòàð♂
Îòõîíáààòàð♂-----1.7.2.3. Ñàíäàíàé Áàòà-Îøîð♂
Áàòà-Îøîð♂/õ¿íýé åõý ýìøý/-------♀
ýìøý/-------♀Àëäàðìàà /õ¿íýé åõý ýìøý/
1.7.2.3.1. Áàòà-Îøîðîé Ýíõýìàà ♀/ÝÌß/
1.7.2.3.2. Áàòà-Îøîðîé Ýíõýëìàà /ÕÀÀß- ÝØÕ/
1.7.2.3.3. Áàòà-Îøîðîé Àíàð
1.7.2.3.4. Áàòà-Îøîðîé Ýíõýìýðãýí
Äîðæî
1.7.2.4. Ñàíäàíàé Óþóíñýðýí♀
Óþóíñýðýí♀------♂
------♂Ðàäíààãàé Ì¿íõýáàÿð
1.7.2.4.1.Ì¿íõýáàÿðàé Ì¿íõýòóÿà♀
Ì¿íõýòóÿà♀ 1967
1.7.2.4.2. Ì¿íõýáàÿðàé Îþóíòóÿà ♀1969
1.7.2.4.3. Ì¿íõýáàÿðàé Ãàíò¿ìýð♂
Ãàíò¿ìýð♂1978-------♀
1978-------♀Ñîãáàäàðàõûí Òóíãàëàã1978
1.7.2.4.3.1. Ãàíò¿ìýðýé Òºãñ-Ýðäýíè ♂1995
1.7.2.4.3.2. Ãàíò¿ìýðýé Òºãñæàðãàë ♂2000
1.7.2.5. Ëîå-Îøèðîé Áàòàõàíäà♀
Áàòàõàíäà♀1952------Áàçàðàé Áàòàñýðýí/Äàøàáàëáàðàé/1951
1.7.2.5.1. Áàòàñýðýíýé Áàòàà♂
Áàòàà♂1972-2003
1.7.2.5.2. Áàòàñýðýíýé Áàòàçîðèã♂
Áàòàçîðèã♂1973/Ìàòåìàòèêèéí áàãøà/-----Áàðõñóâäûí Öýðìàà
1.7.2.5.2.1. Áàòàçîðèøîé Õèøèãæàðãàë ♂2002
1.7.2.5.3. Áàòàñýðýíýé Áàòàõýøýã♀
Áàòàõýøýã♀1975/áàãûí áàãøà/--------♂
áàãøà/--------♂Àþóøèéí Òºìºðñ¿õ
/Ñýðãýëýí ñóì. ¿ñ÷èí. /

1.7.2.5.3.1. Ò. Íàðìàíäàõ ♀1998
1.7.2.5.3.2. Ò. Îäìàíäàõ♀
Îäìàíäàõ♀2002
1.7.2.5.4. Áàòàñýðýíýé Áàòàáàÿð♂
Áàòàáàÿð♂1977-------♀
1977-------♀Áàäàìñýðýíýé Ýíõýøýìýã
1.7.2.5.4.1. Áàòàáàÿðàé Òýì¿¿ëýí ♂2000
1.7.2.5.4.2. Áàòàáàÿðàé Ýðäýíèáèëýã ♂2005
1.7.2.5.5. Áàòàìýðýíýé Áàòàíàhàí♀
Áàòàíàhàí♀1978-----1.7.2.6. Ëîå-Îøèðàé Áàòàõóÿã♂
Áàòàõóÿã♂1954------♀
1954------♀Íàhàíàé Äóãàðàé Èøýíõîðëî1955
1.7.2.6.1. Áàòàõóÿãàé Ñýðýíõàíäà♀
Ñýðýíõàíäà♀1978-------♂
1978-------♂Äàøèéí Áàòàçîðèãîé Áààòàðøóëóóí1971
1.7.2.6.1.1. Áààòàðøóëóóíàé Áàòà-Ýðäýíè ♂1998
1.7.2.6.1.2. Áààòàðøóëóóíàé Áàòàäóëìà 2000
1.7.2.6.1.3. Áààòàðøóëóóíàé Áàòàñýñýã 2002
1.7.2.6.2. Áàòàõóÿãàé Áèìáàñ¿ðýí ♂1980 /àâòî èíæåíåð. Äýñëýã÷/-------♀
Äýñëýã÷/-------♀Ï¿ðýâæàâûí
Îíîíöýöýã / áàãûí áàãø /
1.7.2.6.2.1. Áèìáàñãðýíýé Àíàð ♂2002
1.7.2.6.2.2. Áèìáàñ¿ðýíýé Õºõòºìºð ♂2004
1.7.2.7. Ëîå-Îøèðàé Áàòàçîðèã 1957------- ♀Óòàíàhàíàé Ñýäýí-Èøèéí
×àãñàëäóëìà1962/Áàÿí-óóë/
1.7.2.7.1. Áàòàçîðèãîé Òýì¿¿ëýí ♂1990
1.7.2.7.2. Áàòàçîðèãîé Àíóæèí ♀1995
1.7.2.7. Ëîå-Îøèðàé Áàòà-Ýðäýíè♂
Áàòà-Ýðäýíè♂-1958------♀
-1958------♀ Äàøèéí Ëóáñàíäàãáûí Ëõàìñ¿ðýí 1958
1.7.2.7.1. Áàòà-Ýðäýíèéí Ñ¿ðýí÷èìýã ♀1986
1.7.2.7.1. Áàòà-Ýðäýíèéí Õàíäñ¿ðýí ♀1987
1.7.2.7.1. Áàòà-Ýðäýíèéí Ýðäýíèáààòàð ♂1988
1.7.2.7.1. Áàòà-Ýðäýíèéí Áàÿðæàðãàë ♂1993
1.7.2.7.1. Áàòà-Ýðäýíèéí Ýðäýíèæàðãàë ♂1995
1.7.2.7.1. Áàòà-ÝðäýíèéíÀðèóíáàòà ♂1998

1.7.3. Ñýáýýíýé Ñýðýíæàá♂1923-1988--------♀Æàáàé Á¿òèä
1.7.3.1. Ñýðýíæàáàé Áàëæàðìàà♀
Áàëæàðìàà♀1958-2001-------♂
1958-2001-------♂Áîëîä /Áàÿíäóí/
1.7.3.1.1. Áîëîäîé Áàòàáîëîä ♂1987
1.7.3.2. Ñýðýíæàáàé Ì¿íõºº♂
Ì¿íõºº♂1960----1.7.3.2.1. ̺íõººãýé Áàÿðõ¿¿ ♂1990
1.7.3.2.2. ̺íõººãýé Áàÿðáàòà ♂1995
1.7.3.3. Ñýðýíæàáàé Áàÿðìàà ♀1970--------♂
1970--------♂ Àðàëäèéí Äýìáýðýëýé Äàðàìæàëñàí 1955
1.7.3.3.1. Áàÿðìààãàé Áàòàñýñýã 1987/ÓÁ. òîãîîøî/
1.7.3.3.1. Äàðàìæàëñàíàé Áàòàáàÿð ♂1989
1.7.3.3.1. Äàðàìæàëñàíàé Áàòàæàðãàë ♂1991
1.7.3.3.1. Äàðàìæàëñàíàé Àðèóíàà ♀1994

1.7.3.3.1. Äàðàìæàëñàíàé Àíóäàðü ♂1996
1.7.3.3.1. ÄàðàìæàëñàíàéÁàÿðìààãàé Ò¿ìýð ♂2006
1.7.4. Ñýáýýíýé Ãàëñàíäîíäîã♂
Ãàëñàíäîíäîã♂1927-1998------♀
1927-1998------♀Íîðîâûí Äóëìàñýðýí
1.7.4.1. Ãàëñàíäîíäîãîé Ãàíäîëãîð ♀1955
1.7.4.2. Ãàëñàíäîíäîãîé Ï¿ðýâñ¿ðýí♂
Ï¿ðýâñ¿ðýí♂1975/Áèåèéí òàìèðàé áàãøà/-------- Ãî¸ûí Áàòàì¿íõèéí
Îòõîíñýñýã /Áàãûí áàãøà/
1.7.4.2.1. Ï¿ðýâñ¿ðýíýé Îøîðáàòà ♂1998
1.7.4.2.2. Ï¿ðýâñ¿ðýíýé Òýëìýí ♀1999
1.7.5. Ñýáýýíýé Áàëæàìàà♀
Áàëæàìàà♀1925-198
1.7.5.1. Èøýíèìûí Äàìäèíñýðýí♂
Äàìäèíñýðýí♂(1.7.1.2.¿çýãòû)-------- ♀Áàëæàíèìûí Ïóíñàãäóëìà
1.7.5.2. Áàëæàìààãàé Äóëìàñýðýí♀
Äóëìàñýðýí♀1951--------♂
1951--------♂Ñàíæàìèòàáàé Áîëîäõ¿ðýë
(Õóáàñàãààí)1951
1.7.5.2.1. Áîëîäõ¿ðýëýé ¯ëçèéõàíäà 1968-------- ♂Óðòíàñàí
1.7.5.2.1.1. Óðòíàñàíàé Çîëçàÿà ♀1989
1.7.5.2.1.2. Ó. Íàñàíæàðãàë 1991
1.7.5.2.1.3. Ó. Çîëæàðãàë 1993
1.7.5.2.1.4. Ó. Ìàðãàä-Ýðäýíý 1994
1.7.5.2.1.5. Ó.
2007
1.7.5.2.2. Áîëîäõ¿ðýëýé Äîëãîðìàà♀
Äîëãîðìàà♀1975-------Ñàíæèéìààãàé Áààòàðäîðæî /Ñàãààí-Îáîîãîé.
Õýñýãýé ò¿ëººëýãøý/
1.7.5.2.2.1. Á.Îíîí 1999
1.7.5.2.2.2. Á. Ñýðãýëýí 2001
1.7.5.2.2.3. Á. ªñºõáàÿð 2003
1.7.5.2.3. Áîëîäõ¿ðýëýé Áîëîäò¿ìýð 1976 -------1.7.5.2.3.1. Á.Ýëáýã 1999
1.7.5.2.4. Áîëîäõ¿ðýëýé Áîëîä-Ýðäýíè 1978------1.7.5.2.4.1.
1.7.5.2.5. Áîëîäõ¿ðýëýé Áîëîäáààòàð 1980--------Áàÿðàé Ëõàìûí Íàðàí
1.7.5.2.5.1. Á.
2005
1.7.5.2.6. Áîëîäõ¿ðýëýé Áîëîäáàÿð 1982------- Ì¿íõèéí Áàçàðñàäûí Äîëãîð
1.7.5.2.6.1. Á.

1.7.5.3. Èøýíèìûí Äóãàðìàà♀
Äóãàðìàà♀(1.7.1.3.¿çýãòû)------ ♂Ñýæýáýé ¯ëçèéõóòàã

1.7.5.4. Áàëæàìààãàé Áààòàð♂
Áààòàð♂1955------Ðàäíûí Àðñàëàíàé Óþóíñýðýí 1957
1.7.5.4.1. Áààòàðàé úë㺺 1980
1.7.5.4.2. ÁààòàðàéÄóëìàæàá 1981
1.7.5.4.2. Áààòàðàé Àíäðåé 1983
1.7.5.4.2. Áààòàðàé Äóëìàñ¿ðýí 1985
1.7.5.4.2. Áààòàðàé Ì¿íõýáàòà 1987
1.7.5.4.2. ÁààòàðàéÃàí÷èìýã 2005
1.7.5.5. Áàëæàìààãàé Áàäìàñýäè♂
Áàäìàñýäè♂------Àëòàíöýöýã /Ñýëýíãý àéìàã/
1.7.5.5.1. Áàäìàñýäèéí
1.7.6. Ñýáýýíýé Àþóøà♂
Àþóøà♂1929-1963--------♀
1929-1963--------♀Öýäýí-Èøèéí Íàìæàëìàà
1.7.6.1. Àþóøèéí ¯ëçèéñàéõàí 1952-------- Äàðèéìà / Áàÿíäóí /
1.7.6.1.1. ¯ëçèéñàéõàíàé Øèðíèíï¿ðáý 1975-------Áîëîðìàà
1.7.6.1.1.1. Øèðíèíï¿ðáèéí
1.7.6.1.2. ¯ëçèéñàéõàíàé Ãàíñýñýã 1985/îðîäõýëýíýé áàãøà/
1.7.6.1.3. ¯ëçèéñàéõàíàé ¯ëçèéñ¿õý 1992
1.7.6.1.4. ¯ëçèéñàéõàíàé Áàëòàñ¿õý 1996
1.7.6.1.5. ¯ëçèéñàéõàíàé
1.7.6.2. Àþóøèéí ¯ëçèéáàÿñõàëàí 1955------ Òàðáûí Ñýðýíæàáàé Ýíõýòàéáàí
1.7.6.2.1. ¯ëçèéáàÿñõàëàíàé Áàíçàðàãøà 1981
1.7.6.2.1.1. Ì¿íõýáàòûí Íàìóóí
1.7.6.2.2.
1.7.6.2.3.
1.7.6.2.4.

1.10.

¯ëçèéáàÿñõàëàíàé Àëòàíãýðýë 1983
¯ëçèéáàÿñõàëàíàé Ñýíäýìý 1991
¯ëçèéáàÿñõàëàíàé Ñîñîð 1996

Ãîìáûí Áîëîä♂-------♀Îøîðäîîí Áàçàðàé Ñàíæààí / hóóðè
áîäîíãóóä/

1.8.1. Áîëîäîé Æàäàìáà♂------♀Ýðäýíèéí
Æàäàìáà♂------♀Ýðäýíèéí Õîðëî
1.8.1.1. Æàäàìáûí Ñóâäèé♀1950------♂Øýìýääîðæèéí
Ñóâäèé♀1950------♂Øýìýääîðæèéí /Ñàõèéäààíàé/ Áàçàðâààíü
1.8.1.1.1. Áàçàðâààíèéí Ñ¿õáààòàð♂1969-----♀Ëóáñàíäàøèéí
Ñ¿õáààòàð♂1969-----♀Ëóáñàíäàøèéí Äóëìàæàá /Äóìàà /1970
1.8.1.1.1.1. Ñ¿õýáààòàðàé Ëõàìñ¿ðýí ♂ 1992
1.8.1.1.1.2. Ñ¿õýáààòàðàé Ì¿íõýáàÿð ♂ 1994
1.8.1.1.1.3. Ñ¿õýáààòàðàé Ì¿íõýçóëà 2007
1.8.1.1.2. Áàçàðâààíèéí Äýíñýìàà♀--------♂Äàìäèíæàáàé Áóì-Ýðäýíè
1.8.1.1.2.1. Áóì-Ýðäýíèéí Äîëãîðìàà ♀1989

1.8.1.1.3. Áàçàðâààíèéí Äýëãýðìàà♀1973--------♂ÿíñýíýé Øóëóóíáààòàð1969 /ÑàãààíÎáîîãîé./
1.8.1.1.3.1. Øóëóóíáààòàðàé
1.8.1.1.4. Áàçàðâààíèéí Äýëãýðõàíäà♀-1975--------♂Øóëóóíàé Ãàíáààòàð
1.8.1.1.4.1. Ãàíáààòàðàé Ãàíäýëãýð ♂1997
1.8.1.1.4.2. Ãàíáààòàðàé Ãàíòóëãà 2000
1.8.1.1.5. Áàçàðâààíèéí Äýæýäìàà♀ 1977 /Á/ò-í áàãøà. hóðàé ñïîðòûí ìàñòåð/---------♂Áàäàð÷èéí Áàòñàéõàí1973 /áàðèëãûí èíæåíåð/
1.8.1.1.5.1. Áàòñàéõàíàé Áîëîðìàà ♀1998
1.8.1.1.5.2. Áàòñàéõàíàé Áàòáîëîð ♂2001
1.8.1.1.6. Áàçàðâààíèéí Áàÿðàà♂1980/ìàòåìàòèê,ìýäýýëýë ç¿éí áàãøà/-------1.8.1.1.7. Áàçàðâààíèéí Áàòàáàÿð♂1982--------1.8.1.1.8. Áàçàðâààíèéí Äýëãýðñýñýã♀ 1987
1.8.1.2. Æàäàìáûí Áîëîäáààòàð ♂1953/àâòûí èíæåíåð. Áýëòãýë õóðàíäàà 379684/-------♀Ñ¿õáààòàðûí Íèíà/õ¿íèé èõ ýì÷,äîòîðûí /
1.8.1.2.1. Áîëîäáààòàðàé Àðèóíáîëîä ♂1977 / íèñëýãèéí óäèðäàã÷/--------♀Õàëòàðûí
Ï¿ðýâñ¿ðýí 1977
1.8.1.2.1.1. Àðèóíáîëîäîé Íàðàí 1997
1.8.1.2.2. Áîëîäáààòàðàé Àðèóíáàÿð ♂1978
1.8.1.2.3. Áîëîäáààòàðàé Àðèóíáààòàð ♂1982 /êîìïüþòåðèéí ïðîãðàìì õàíãàìæèéí
ìýðãýæèëòýí/-----♀Ãîìáûí Áàÿðöýöýã 1984 /õÿòàä õýëíèé îð÷óóëàã÷/
1.8.1.2.3.1. Àðèóíáààòàðûí Èíäðà ♀2005
1.8.1.3. Æàäàìáûí ҿ⺺íäîðæî ♂1956------ ♀Ñýäýâýý Ï¿ðýâèéí Ìàæèãìàà
1.8.1.3.1. ҿ⺺íäîðæèéí Óóãàíáàÿð ♂1983
1.8.1.3.1. ҿ⺺íäîðæèéí Îþóíòóÿà ♀1985
1.8.1.3.1. ҿ⺺íäîðæèéí Ì¿íõýáàÿð ♂1986
1.8.1.3.1. ҿ⺺íäîðæèéí Áîëîðøóëóóí ♂1988
1.8.1.3.1. ҿ⺺íäîðæèéí Îòõîíáàÿð ♂1998
1.8.2. Áîëîäîé Áàëæàíèìà♂
Áàëæàíèìà♂1922-1988--------♀
1922-1988--------♀Æàáàé Ðýãçýäìàà (äîëîîä øàðàéä)19262005
1.8.2.1. Áàëæàíèìûí Çèéäýãìàà♀
♂Èøäàìáûí
Çèéäýãìàà♀/õèìè-áèîëîãîé áàãøà 99295609/--99295609/---♂
Äàãçàë (Ìèõàëàé)(õóäàíñà øàðàéä)
1.8.2.1.1. Äàãçàëàé Á¿¿áýéáàòà♂
Á¿¿áýéáàòà♂99023211-----♀
99023211-----♀Îðãîäîëîé Íÿìæàðãàë99093211

1.8.2.1.1.1. Á¿¿áýéáàòûí Àçàæàðãàë♀
Àçàæàðãàë♀
1.8.2.1.1.2.Á¿¿áýéáàòûí Àíóæèí♀
Àíóæèí♀
1.8.2.1.1.3. Á¿¿áýéáàòûí Àðèãóí♀
Àðèãóí♀
1.8.2.1.1.4. Á¿¿áýéáàòûí Àãèéìàà♀
Àãèéìàà♀
1.8.2.1.2. Äàãçàëàé Áàòàñýñýã♀
Áàòàñýñýã♀------1.8.2.1.2.1. Ëõàãâàñ¿ðýíýé ×àíöàëíÿì♀
×àíöàëíÿì♀
1.8.2.1.3. Äàãçàëàé Áàëæàìàà♀
Áàëæàìàà♀99231505-------1.8.2.1.4. Äàãçàëàé Á¿¿áýéáààòàð♂
Á¿¿áýéáààòàð♂1984-2007
1.8.2.2. Áàëæàíèìûí Õ¿ðýëøóëóóí♀
Õ¿ðýëøóëóóí♀88182541-------♂
88182541-------♂Øèð÷èíèé Äàëàéõ¿¿
1.8.2.2.1. Äàëàéõ¿¿ãèéí Áàòàæàá♂
Áàòàæàá♂1975 áèîëîãè÷ -------Õèøãýý
1.8.2.2.1.1. Áàòàæàáàé Áàòàõèøèã 2008
1.8.2.2.2. Äàëàéõ¿¿ãèéí Áàòà-Ýðäýíè♂
Áàòà-Ýðäýíè♂1977------1.8.2.3. Áàëæàíèìûí Ãýñýðæàá♂
Ãýñýðæàá♂1961-------♀
1961-------♀Ãîìáîñýðýíýé Äýíñýìàà1962
1.8.2.3.1. Ãýñýðæàáàé Ãýðýëìàà♀

1985
Ãýðýëìàà
1.8.2.3.1. Ãýñýðæàáàé Ýðäýíèáóëãàí♂
Ýðäýíèáóëãàí♂198
1.8.2.3.1. Ãýñýðæàáàé Ýðäýíèæàðãàë♂
Ýðäýíèæàðãàë♂
1.8.2.3.1. Ãýñýðæàáàé Ýíõýìàà♀
Ýíõýìàà♀
1.8.3. Áîëîäîé Ãóáàà♂
Ãóáàà♂------hàìàæàá
------hàìàæàá /Òºâ àéìàã. ̺íãºíìîðüòûí. /
1.8.3.1. Ãóáààãàé Ãýðýëøóëóóí♀
Ãýðýëøóëóóí♀------♂
------♂Áîëä
1.8.3.1.1. Áîëîäîé Ýíõýý♀
Ýíõýý♀
1.8.3.2. Ãóáààãàé Ñýíãýý♂
Ñýíãýý♂------♀
------♀Ï¿ðýâñ¿ðýí
1.8.3.2.1. Ñýíãýýãýé Ñîëìîí♀
Ñîëìîí♀-------♂
-------♂Õàòàíáààòàð(õºãæìèéí çîõèîë÷)
1.8.3.2.1.1. Õàòàíáààòàðàé
1.8.3.2.2. Ñýíãýýãýé Ñàðàí♀
Ñàðàí♀-----1.8.3.3. Ãóáààãàé Óþóí♀
♂Áàòáàÿð
Óþóí♀1956/áàðèëãûí èíæåíåð. 99123448/-----99123448/------♂
1.8.3.3.1. Áàòáàÿðûí Àðèóíàà♀
Àðèóíàà♀
1.8.3.3.2. Áàòáàÿðûí

1.8.3.4. Ãóáààãàé Áàÿðàà♂
Áàÿðàà♂---------1.8.3.4.1. Áàÿðààãàé
1.10.1.

Áîëîäîé ¯ëçû♂
¯ëçû♂-------♀
-------♀Áàäìûí Áàëæàìàà/Ñàãààí-Îáîîãîé/

1.8.4.1. ¯ëçûí Èøýíõîðëî♀
Èøýíõîðëî♀
1.8.4.1.1.
1.8.4.2. ¯ëçûí Äîëãîðæàá♀
Äîëãîðæàá♀------♂
------♂Ï¿¿ñ¿¿

1.8.4.2.1. Ï¿¿ñ¿¿ãèéí Áàòöýöýã♀
Áàòöýöýã♀
1.8.4.2.2.Ï¿¿ñ¿¿ãèéí
1.8.4.3. ¯ëçûí Ýðäýíèñýñýã♀
Ýðäýíèñýñýã♀------Àäúÿà
1.8.4.3.1. Àäúÿàãèéí Ñîðîíçîí♂
Ñîðîíçîí♂----1.8.4.3.2. Àäúÿàãèéí
1.8.4.4. ¯ëçûí Òóíãàëàã♀
Òóíãàëàã♀------♂
------♂×óëóóíáààòàð
1.8.4.4.1. ×óëóóíáààòàðûí Îêòÿáðü♂
Îêòÿáðü♂
1.8.4.4.2. ×óëóóíáààòàðûí Îêòÿáðüõ¿¿ ♂
1.8.4.4.3. ×óëóóíáààòàðûí

1.8.4.4.4. ×óëóóíáààòàðûí
1.8.4.4.5. ×óëóóíáààòàðûí
1.8.4.5. ¯ëçûí Ðàáäàí♂
Ðàáäàí♂----1.8.4.6. Áàëæàíèìûí Ãýñýðæàá♂
Ãýñýðæàá♂ (1.8.2.3. ¿çýãòû)------- ♀Ãîìáîñýðýíýé Äýíñýìàà
1.8.4.6.1. Ãýñýðæàáàé Ãýðýëìàà♀
Ãýðýëìàà♀
1.8.4.6.2. Ãýñýðæàáàé Ýðäýíèáóëãàí♂
Ýðäýíèáóëãàí♂
1.8.4.6.3. Ãýñýðæàáàé Ýðäýíèæàðãàë♂
Ýðäýíèæàðãàë♂
1.8.4.6.4. Ãýñýðæàáàé Ýíõýìàà♀
Ýíõýìàà♀
1.8.4.7. ¯ëçûí Àëòàíñýñýã♀
Àëòàíñýñýã♀-------♂
-------♂Ëõàãâàñ¿ðýí 99589874
1.8.4.7.1. Ëõàãâàñ¿ðýíèé Øèæèðáàò♂
Øèæèðáàò♂--------1.8.4.7.1.1. Øèæèðáàòûí
1.8.4.7.2. Ëõàãâàñ¿ðýíèé
1.8.4.7.3. Ëõàãâàñ¿ðýíèé


1.8.4.8. ¯ëçûí Ðàãøàà♂
Ðàãøàà♂-------1.8.4.9. ¯ëçûí Äîëãîðìàà♀
Äîëãîðìàà♀---------1.8.4.9.1.
1.8.4.10. ¯ëçûí Ðàäíààæàá♂
Ðàäíààæàá♂------1.8.4.11. ¯ëçûí Òóÿà♀
Òóÿà♀--------

Óãàà ìýäýõýã¿é õ¿í
Óhàà ìýäýõýã¿é ìàë

Ò¿ðýë îëîí ãàðáàëàà
Ò¿øýõýäýæý ÿáààðàé
Ò¿ðý ¸hî õî¸ðîî
Ø¿òýõýäýæý ÿáààðàé

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful