တရားမင္းသခင္

၁၆။ ႏို႔ဆြမ္းခံယူျခင္း
(၁၅။ ဗိမၺိသာရမင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း မွ အဆက္)
ေနရဉၨရာျမစ္သည္ ျဖဴျဖဴႏုႏု သဲေသာင္ကမ္းစပ္ကို ပြတ္တိုက္ေဆာ့ကစားရင္း တၿငိမ့္ၿငိမ့္
စီးဆင္းေန၏။

ျမစ္ကမ္းႏွစ္ဘက္လံုး၌

စိမ္းစိုညိဳ႕မႈိင္းေသာ

ေတာအုပ္မ်ား

အခန္႔သား

တည္ရွိေန၏။ ေတာအုပ္မ်ား ေျမာက္ဘက္၌ ဂိဇၥၽကုဋ္ ႏွင့္ ပ႑၀ဟူေသာ ရာဇၿဂိဳဟ္တြင္
ထင္ရွားသည့္ ေတာင္ႏွစ္လံုးကို လွမ္းျမင္ေနရ၏။ က်ယ္ျပန္ေသာ ေတာရိပ္ေတာေရးသည္
ေတာင္ႏွစ္လံုးအထိ

ႏွံ႔စပ္လ်က္

ရွိေန၏။

ေတာအုပ္အစြန္ရွိ

က်ယ္ျပန္႔ေသာ

စားက်က္ေျမအနီး၌ ေသနာနိရြာ တည္ရွိ၏။ ထိုေဒသ၌ ေက်းငွက္သာရကာတို႔ တစ္ေန႔လံုး
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္

ေတးသီက်ဴးလ်က္

ရွိၾက၏။

ေလေျပေလညႇင္းတို႔သည္

သစ္ကိုင္းသစ္ရြက္တို႔ကို လႈပ္ခပ္ေဆာ့ကစားလ်က္ ရွိေန၏။
ျဖဴေဖြးႏုရြေသာ

သဲေသာင္ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္

သိဒၶတၳရဟန္းသည္

ပင္လံုးကၽြတ္

ေလွ်ာက္လွမ္းလာခဲ့ေသာ

ပြင့္ေနေသာ

အင္ၾကင္းပင္ႀကီးေအာက္၌

ရပ္တန္႔လိုက္သည္။ အင္ၾကင္းပင္ႀကီး၏ ေနာက္၌ကား ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ ဖူးပြင့္ေနသည့္
ပန္းပင္မ်ား ႏွင့္ ရႊန္းလဲ့ေတာက္ပစြာ ေ၀ဆာေနသည့္ ႏြယ္ပန္းမ်ား ပန္း႐ံုဖြဲ႔လ်က္ ရွိေန၏။
ၿငိမ္းခ်မ္း၍

ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ

ဤပတ္၀ န္းက်င္သည္

သိဒၶတၳရဟန္း၏

ႏွလံုးသားကို ဆြဲေဆာင္သိမ္းပိုက္လိုက္၏။ သိဒၶတၳ ရဟန္းသည္ ေ၀းလံေသာ ခရီးကို
ေျခလ်င္ေလွ်ာက္ခဲ့ရသည္ျဖစ္၍ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနသျဖင့္ ျမစ္သို႔ဆင္းကာ ေရခ်ိဳးလိုစိတ္
ျဖစ္ေပၚမိ၏။

သကၤန္းတို႔ကို

ဆင္းေလ၏။

ဟိုအေ၀း

အနီးပတ္၀န္းက်င္၌

ခၽြတ္၍

အင္ၾကင္းပင္ႀကီးေအာက္၌

ေသနာနိရြာဆီမွ

လူသူရွိေနသည့္

ေခြးေဟာင္သံကို

သေကၤတပင္

ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းေန၏။

ျမစ္ေအာက္ေျခ၌

ျမစ္သို႔

ၾကားလိုက္ရ၏။

ျဖစ္၏။

ၾကားရေသာ္လည္း လူသံသူသံကိုကား မၾကားရေပ။
ျမစ္ေရသည္

ထားခဲ့ၿပီး

ေခြးေဟာင္သံ

ေတာက္ေျပာင္ေနသည့္

ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ားကို ျမင္ေနရ၏။ ေတာက္ေျပာင္ေနသည့္ ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ားေပၚသို႔
သိဒၶတၳရဟန္း

ၿငိမ၀
္ ပ္္ေနသည့္

နင္းခ်လိုက္ရာ
ရႊံ႕ညြန္တို႔

ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ားကို

ျမစ္ေရသည္

အေျခပ်က္သြား၏။

အနယ္ထလာသည္။

မျမင္ရေတာ့ေပ။

အထင္းသား

သိဒ ၶတၳရဟန္းသည္

ေအာက္ေျခ၌
ျမင္ခဲ့ရေသာ

အနယ္ထလာေသာ

ရႊံ႕ညြန္မ်ား ျပန္လည္ၿငိမ္၀ပ္သြားသည္အထိ ျမစ္ေရထဲ၌ မလႈပ္မယွက္ ရပ္ေနလိုက္၏။
ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ား၏ ေတာက္ပမႈသည္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပန္လည္ထင္ရွား လာျပန္၏။
ေက်နပ္အားရ ေပ်ာ္ရႊင္မိေသာ သိဒၶတၳ ရဟန္းသည္ တစ္ကိုယ္တည္း ေရရြတ္လိုက္၏။

“အတၱကိလမထ

အက်င့္ကို

အနယ္ထေအာင္လုပ္ၿပီး

က်င့္သံုးေနတုန္းက

ငါဟာ

ျမစ္ၾကမ္းျပင္က

ေက်ာက္စရစ္ခဲေတြကို

ျမစ္ေရကို

ေတာက္ပတဲ့

လိုက္ရွာေနသလို

႐ူးမိုက္ခဲ့တာပါလား။

ၾကည္လင္တဲ့ ျဖစ္ေရထဲမွာ ေတာက္ပေနတဲ့ ေက်ာက္စရစ္ခဲေလးေတြနဲ႔
တူတဲ့

သေမၺာဓိဉာဏ္

အျမင့္ျမတ္ဆံုး

ဉာဏ္အလင္းကို

အဲဒီတုန္းက

မရရွိႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ငါက်င့္သံုးခဲ့တဲ့ စိတ္ကိုပင္ပန္းညစ္ႏြမ္းေစတဲ့ အက်င့္ဟာ
ျမစ္ေရကို အနယ္ထေအာင္လုပ္တာနဲ႔ တူေနပါလား။ အဲဒါေၾကာင့္ ငါဟာ
သစၥာတရားနဲ႔

ေ၀းကြားခဲ့ရတာပဲ။

အားလံုးကို

သတိထားၿပီး

ေရအလ်ဥ္လို
ရရွိေအာင္

ခုေတာ့

စြဲလမ္းယံုၾကည္တာေတြ

စြန္႔လႊတ္ရမယ္။

တည္ၾကည္ခိုင္ျမဲတဲ့

ဘုရားျဖစ္ေအာင္

ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းတဲ့

စိတ္ဓာတ္နဲ႔

အားထုတ္မယ္။

သဗၺညဳတဉာဏ္

ငါ့စိတ္ကို

စနစ္တက်

စုစည္းႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ငါ့ခႏၶာကိုယ္ဟာလည္း အခ်ိဳးက်က် တည္ရွိေနမွာပဲ။”

သိဒၶတၳ ရဟန္းသည္ ဦးေခါင္းကို စင္ေအာင္ေဆးေၾကာရင္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေအာင္
ေရခ်ိဳးေနလိုက္၏။

ေအးၿငိမ္းလြတ္လပ္စြာ

ျပဳလုပ္ၿပီးသားျဖစ္ေအာင္

ရည္ရြယ္၍

တစ္ေန႔တာ

နႏၵိက၏

ႏြားေက်ာင္းသားသည္

ထိန္းေက်ာင္းၿပီးေနာက္
စုစုေပါင္း

ႏြားေက်ာင္းသားသည္

ႏြားအုပ္ႀကီးကို

ႏြားမတစ္ေထာင္ႏွင့္

ေရတိမ္ေသာ

သည္ဘက္ကမ္း

ႏြားမ်ားကို

ညေနေစာင္းခ်ိန္၌

ျပန္လည္ေမာင္းႏွင္ေန၏။
အင္ၾကင္းပင္ႀကီးအနီး

ကာယေလ့က်င့္ခန္း

ျမစ္ဟုိဘက္ကမ္းႏွင့္

အျပန္အျပန္အလွန္ ကူးခတ္ေနလိုက္၏။
ေသနာနိရြာသူႀကီး

အနားယူရန္ႏွင့္

စားက်က္ေျမမွာ

ႏြားမ်ားကို

ႏြားထီးတစ္ေထာင္ျဖစ္၏။

ေနာက္မွပဲ့ကိုင္၍

ေနရာမွေန၍

အိမ္သို႔

ႏြားမ်ား

ေမာင္းႏွင္ေန၏။

ျမစ္ကို

ကူးျဖတ္ေအာင္

ထိန္းေမာင္းေနျခင္း ျဖစ္၏။ ယခင္ေန႔မ်ားကဆိုလွ်င္ ႏြားမ်ားသည္ တံု႔ဆိုင္းျခင္း မရွိဘဲ
ျမစ္ထဲသို႔ ဆင္းလိုက္ၿပီး တစ္ဘက္ကမ္းသို႔ ကူးခဲ့ၾက၏။ ယေန႔၌ကား ႏြားမ်ားသည္ ျမစ္ကို
မကူးဘဲ ျမစ္ကမ္းမွာ စု႐ံုးမိေနၾကၿပီး တစ္စံုတစ္ရာကို တအံ့တၾသ ေငးၾကည့္ေနၾက၏။

ႏြားေက်ာင္းသားသည္ ႏြားမ်ား ျမစ္ကို ကူးျဖတ္ရန္ အခ်က္ေပးသည့္ အေနျဖင့္ ေနာက္မွ
တံဖ်ာႏွင့္

တို႔ေမာင္းေသာ္လည္း

အင္ၾကင္းပင္ႀကီးေအာက္၌
ႏြားေက်ာင္းသားသည္
တုႏိႈင္းမမီေအာင္

တစ္ေကာင္မွ

စုပံုထားေသာ

ျမစ္ထဲမွာ

ရွိေနမည့္

လွပခန္႔ျငားသူတစ္ေယာက္

ေရြ႕လ်ားျခင္း

မရွိေပ။

သကၤန္းမ်ားကို

ေတြ႔လိုက္ရေသာ

သကၤန္းပိုင္ရွင္ကို

လိုက္ရွာၾကည့္၏။

ျမစ္ထဲမွာ

ေရခ်ိဳးေနသည္ကို

ေတြ႔လုိက္ရသည္။ လူသူကင္းေ၀းေသာ ဤေနရာ၌ ဤကဲ့သို႔ေသာသူကို ႏြားေက်ာင္းသား
တစ္ခါမွ
ျဖစ္၏။

မေတြ႔ခဲ့ဖူးေပ။
သူ႔ဆံပင္တို႔

ထူးဆန္းေသာ

တြန္႔လိပ္ေန၏။

ဤလူစိမ္းကား
သူ႔ႏွာေခါင္းႏွင့္

ေရႊေရာင္အသားအေရပိုင္ရွင္
သူ႔နားရြက္တို႔

ထူးထူးျခားျခား

ရွည္ေန၏။
အားလံုးမွာ

ဟန္ပန္မူရာမွာ
ျမင္ရသူကို

မင္းပ်ိဳမင္းလြင္
အလြန္အမင္း

တစ္ေယာက္ႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္း ေစ၏။

တူ၏။

အသြင္အျပင္

ျမစ္ကမ္းမွာ

ရွိေနသည့္

ႏြားေက်ာင္းသားႏွင့္ ႏြားအုပ္ႀကီးကို ၾကည့္ေနသည့္ သူ႔မ်က္၀န္းအစံု၌ ႀကီးျမတ္ေသာ
က႐ုဏာရိပ္တို႔ လႊမ္းမိုးေန၏။

ဤေနရာ၌ တေစၧသရဲမ်ား ရွိသည္ဟု ၾကားဖူးထားေသာ ႏြားေက်ာင္းသားသည္ ရပ္ေနရင္း
႐ုတ္တရက္ ေၾကာက္လွန္႔မိသည္။ သို႔ေသာ္ လူစိမ္း၏ မ်က္ႏွာကို ျမင္လိုက္ရသည္ႏွင့္
အေၾကာက္ေျပသြားၿပီး ျမစ္ကမ္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လိုက္၏။ ထို႔ေနာက္ ေမးျမန္းစံုစမ္း၏။
“ခင္မ်ားက နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္လား နတ္ဆိုလား။”
“ေကာင္ေလး . . . မေၾကာက္ပါနဲ႔။ ငါဟာ ရေသ့ရဟန္းပါ။ မင္းလို လူပါပဲ။
သကၤန္းေတြ ခၽြတ္ထားခဲ့ၿပီး ျမစ္ထဲမွာ ေရဆင္းခ်ိဳးေနတာပါ။”
“မဟုတ္ဘူး။

နတ္ဆိုး

ျဖစ္ရမယ္။

နတ္ဆိုးမို႔

က်ဳပ္ႏြားေတြက

ျမစ္ထဲမဆင္းဘဲ ေငးၾကည့္ေနၾကတာေပါ့။”
“မဟုတ္ဘူး ေကာင္ေလး . . . မဟုတ္ဘူး။ ျမစ္ထဲမွာ ငါရွိေနတာကို
မင့္ႏြားေတြက ျမင္တယ္။ သူတို႔က ငါ့ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလို႔၊ ငါ့ကို သနားလို႔
ျမစ္ထဲဆင္းၿပီး မကူးၾကတာ ထင္ပါတယ္။ ငါက သတၱ၀ါအားလံုး အေပၚမွာ
က႐ုဏာထားတဲ့သူပါ။ ငါဟာ သူတို႔အတြက္ အႏၲရာယ္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ
သူတို႔

သိတာေပါ့။

မင္း

သံသယကင္းသြားေအာင္

ငါ

ေရထဲကေန

တက္လာခဲ့မယ္။ မင္းႏြားေတြ ဘယ္လိုေနသလဲ ၾကည့္ၿပီး ငါ ဘာလဲဆိုတာ
ဆံုးျဖတ္ပါ။”
သိဒၶတၳရဟန္းသည္ တစ္လွမ္းခ်င္း ျမစ္ေရမွ တက္လာ၏။ သူ႔ေရသႏုပ္မွ ေရမ်ား

စီးက်လ်က္

ရွိေနသည္။

ေၾကာက္ရြံ႕အံၾသမႈ
ႏြားအုပ္ကား

ႏြားေက်ာင္းသားသည္

အျပည့္ႏွင့္

အနည္းငယ္မွ်ပင္

စြင့္ေထာင္ေနေသာ

ဦးေခါင္းမ်ားကို

အံ့ဘနန္းထူးဆန္းသည့္

ၾကည့္ေနေသာ္လည္း

ျမစ္ကမ္း၌

ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ပံု
ျပန္ခ်လိုက္ၿပီး

ရဟန္းကို

စုရပ္ေနသည့္

မေပၚေပ။

ႏြားတို႔သည္

တည္တည္တံ့တံ့

ရပ္ေနၾက၏။

ရဟန္းသည္ ေရွ႕ဆံုးက ဦးေဆာင္ႏြား၏ ခၽြန္ျမေသာ ဦးခ်ိဳႏွစ္ေခ်ာင္းၾကားမွာ ကိုင္၍
အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ၿပီး

ေရွ႕ဆက္သြား၏။

ထိုအခါ

ဦးေဆာင္ႏြားသည္

ကိုယ္ကို

ႏွိမ့္၀ပ္လိုက္ၿပီး ဒူးေထာက္လ်က္သားႏွင့္ ရေသ့ေနာက္လိုက္ေနရင္း ရေသ့၏ ေျခအစံုကို
လွ်ာႏွင့္လ်က္ေပး၏။

ဤအျဖစ္အပ်က္ကို

မယံုၾကည္ႏိုင္ေသာ

မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္

ၾကည့္ေနေသာ

ႏြားေက်ာင္းသားသည္ ရေသ့၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ အလ်ားေမွာက္၍ ၀ပ္စင္းလိုက္ေလ၏။
“အရွင္ . . . အရွင္ဟာ နတ္ေဒ၀ါပါပဲ။ ဒီလို အံ့ၾသစရာမ်ိဳး တစ္ခါမွ
မျမင္ဖူးပါဘူး။ တစ္ခါမွ မၾကားဖူးပါဘူး။”
“ေကာင္ေလး . . . မတ္တပ္ရပ္ပါ။ ဒါ အံ့ၾသစရာ မဟုတ္ပါဘူး။
မင္းထင္သလို ငါဟာ နတ္ေဒ၀တာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ သက္ရွိသတၱ၀ါ
အားလံုးအေပၚမွာ
မင္းလည္း

ငါ့လို

ႀကီးျမတ္တဲ့

က႐ုဏာကို

ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

က်င့္သံုးႏိုင္မယ္ဆိုရင္

တစ္ဦးတစ္ေယာက္

အေပၚမွာ

မင္းထားတဲ့ သေဘာထားအတိုင္း ေရာင္ျပန္ဟတ္တဲ့ သေဘာထားကို
ခံယူရရွိရပါတယ္။ ေကာင္ေလး . . . တစ္ေယာက္ေယာက္ကို မင္းက
အမုန္းပြားတယ္ဆိုရင္ သူကလည္း မင့္ကို ျပန္ၿပီး အမုန္းပြားမွာပါ။ မင္းက
သူ႔ကို

ခ်စ္ခင္တယ္ဆိုရင္

သူကလည္း

မင့္ကို

ျပန္ခ်စ္မွာပါ။

ငါက

အားလံုးအေပၚမွာ မခြဲျခားဘဲ က႐ုဏာထားတဲ့အတြက္ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့
ဘယ္သတၱ၀ါမွ ငါ့အတြက္ အႏၲရာယ္ မရွိပါဘူး။”
သိဒၶတၳ

ရဟန္းသည္

ေျမျပင္ေပၚ၌

အလ်ားေမွာက္ေနရင္း

လက္ဆယ္ျဖာ

ထိပ္မွာမိုးလ်က္ ရွိေနေသာ ႏြားေက်ာင္းသားငယ္ကို ပခံုးကကိုင္၍ ဆြဲထူမလိုက္သည္။
ထို႔ေနာက္ ေရစိုသကၤန္းမ်ား လဲ၍ ၀တ္လိုက္သည္။
ထိုစဥ္ ႏြားေက်ာင္းသားငယ္က ေမး၏။
“အရွင္ . . . ဘယ္ကလာလို႔ ဘယ္ကိုသြားမွာပါလဲ။”
“ေကာင္ေလး . . . ငါ ဒီကို လာခဲ့ပါတယ္”ဟု ရဟန္းက ေျဖ၏။
“နားမလည္ႏိုင္ပါဘူး အရွင္ . . .။ ဒီေနရာမွာ အိမ္ မရွိပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ
လူေတြလည္း မေနၾကပါဘူး။ ယုတ္စြအဆံုး ဂူတစ္လံုးေတာင္ မရွိပါဘူး။”
“ေကာင္ေလး . . . ပတ္၀န္းက်င္ကို ၾကည့္စမ္းပါ။ ေနရာေကာင္းေကာင္း
ရွိႏိုင္သလား။”
“အရွင္ျမတ္ ဘုရား . . . ဒီည ဘယ္မွာအိပ္မွာလဲ။”
“ဒီ အင္ၾကင္းပင္ႀကီးေအာက္မွာ ေနရာရွိတယ္ေလ။ အဲဒီမွာ အိပ္မယ္။”

“အႏၲရာယ္ ရွိပါတယ္ အရွင္ျမတ္ ဘုရား . . .။ ေမွာင္လာရင္ ဒီေနရာမွာ
တေစၧသရဲေတြ မေကာင္းဆိုး၀ါးေတြ ျပည့္ႏွက္ေနတာပါ။ တပည့္ေတာ္က
ေမွာင္ရိပ္မက်ခ်င္ ျမစ္ကိုကူးၿပီး ဒီေနရာက ထြက္ခြာဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဒီနယ္
ဒီေနရာဟာ

တစ္ခ်ိန္က

ျပင္းထန္တဲ့

စစ္ပြဲေနရာ

ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔

ၾကားဖူးပါတယ္။”
“ေကာင္ေလး . . . ငါက ေ၀သာလီရဲ့ ေမွာင္ေမွာင္မဲမဲ ထိတ္စရာေကာင္းတဲ့
ညေတြမွာ

သုသာန္သခ်ႋဳင္းေတြထဲ

၀င္ၿပီးေတာ့

အ႐ိုးေခါင္းေတြကို

ေခါင္းအံုး အိပ္ခဲ့တာ။ သူေသေကာင္ပတ္တဲ့ အ၀တ္ေတြကို ခြာယူၿပီး
ျခံဳခဲ့တာ။ ငါ့ကို ဘယ္သူမွလာၿပီး မေျခာက္မလွန္႔ဘူး။ အခ်ိန္ရွိခိုက္ ငါ
တရားအားထုတ္မယ္။
ေနအံုးမယ္။

ဒီပတ္၀န္းက်င္မွာ

ငါ့ကို

ေျခာက္လွန္႔

ေတာ္ေတာ္ၾကာေအာင္

မေနပါနဲ႔။

ဒီေနရာမွာ

ငါ

ရွိေနတယ္ဆိုတာကို ဘယ္သူမွ မသိပါေစနဲ႔။”
“အရွင္ဘုရား

.

.

.

မ်ိဳး႐ိုးႀကီးျမတ္သူတစ္ေယာက္
ရက္ေရာပါတယ္။

တပည့္ေတာ္ရဲ့

ျဖစ္ပါတယ္။

အရွင္ဘုရား

သခင္ဟာ

သူဟာ

ဒီမွာရွိေနတယ္ဆိုတာ

တကယ့္ကို
သူ႔ကို

အသိေပးလိုက္ရင္ သူ အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ အရွင္ဘုရားဆီ လာပါလိမ့္မယ္။
အရွင္ဘုရား

သေဘာက်တဲ့

ေနရာမွာ

ေဆာက္ေပးပါလိမ့္မယ္။

သခၤမ္းေက်ာင္း

အရွင္ဘုရား

အလိုရွိတဲ့

စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္ေတြလည္း စီမံေပးပါလိမ့္မယ္။ အရွင္ဘုရား . . .
အရွင္ဘုရား ဒီမွာရွိတယ္ဆိုတာ သူ႔ကို အသိေပးလိုက္ပါ့မယ္။”
“မလုပ္နဲ႔ ေကာင္ေလး . . .။ ငါ့အေၾကာင္း ဘာမွ မေျပာနဲ႔။ လိုအပ္ရင္ ငါ
ဆြမ္းခံလာမယ္။ မင္းအပါအ၀င္ လူသားအားလံုးရဲ့ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္
၀ိမုတၱိလမ္းကို

ငါ

ရွာေနတယ္။

အဲဒီအတြက္

စိတ္တည္ၿငိမ္မႈ

လိုအပ္တယ္။”
“အရွင္ဘုရား

.

.

.။

အရွင္ဘုရားရဲ့

ဆႏၵအတိုင္း

တပည့္ေတာ္

ႏႈတ္ဆိတ္ေနလိုက္ပါ့မယ္။ ဒါေပမယ့္ ခု ဒီညအတြက္ ညစာ ဘယ္လိုလဲ။
အရိပ္ေတြ

အေမွာင္ေတြကို

တပည့္ေတာ္

ေၾကာက္တတ္ေပမယ့္

အရွင္ဘုရားအတြက္ ဆိုရင္ေတာ့ မေၾကာက္ေတာ့ပါဘူး။ တပည့္ေတာ္ရဲ့
သခင့္အိမ္က စားစရာ တစ္ခုခု သြားယူေပးပါ့မယ္။”

“ေကာင္ေလး . . . ငါ မစားခ်င္ဘူး။”
“ဒါဆိုရင္လည္း

အရွင္ဘုရား

ႏြားႏို႔ညႇစ္ထည့္ေပးပါ့မယ္။

.

.

မနက္ခင္း

.

အရွင္ဘုရားရဲ့

ညေနခင္း

သပိတ္ထဲ

ဘယ္အခ်ိန္မဆို

အရွင္ဘုရား လိုသေလာက္ လုပ္ေပးပါ့မယ္။”
သိဒၶတၳရဟန္းသည္ ႏႈတ္ဆိတ္ေန၏။ ထိုစဥ္ ႏြားေက်ာင္းသားသည္ သပိတ္ကိုယူ၍
ျမစ္သို႔ဆင္းကာ သပိတ္ႏွင့္အျပည့္ ေရခတ္ယူ၏။ အနီး၌ ရွိေနေသာ ႏြားမတစ္ေကာင္၏
ႏို႔တံမ်ားကို

ထိုေရျဖင့္

ႏြားမသည္

တည္ၿငိမ္စြာျဖင့္

ေတြ႔လိုက္ရ၏။

ေဆးေၾကာသုတ္သင္၍
လိုလိုလားလား

အထူးတလည္

သပိတ္ထဲ

ႏို႔ညႇစ္ယူရန္

ႏို႔ညႇစ္ခံေနသည္ကို

မညႇစ္လိုက္ရဘဲ

ႏို႔တံမ်ားမွ

ျပင္ဆင္၏။

ႏြားေက်ာင္းသား

ႏို႔မ်ား

သပိတ္ထဲသို႔

ထြက္က်လာ၏။
ႏြားေက်ာင္းသားငယ္သည္

ႏြားမႏွစ္ေကာင္ကို

ႏို႔ညႇစ္ရာ

သပိတ္ျပည့္ေလ၏။

ႏို႔သပိတ္ကို သိဒၶတၳရဟန္း၏ ေရွ႕မွာ ခ်ထားလိုက္ၿပီး ေလွ်ာက္ထား၏။
“အရွင္ဘုရား . . .။ အရွင္ဘုရားဟာ ကုသိုလ္ဘုန္းကံ ႀကီးမားသူပါ . . .။
ဒီေန႔ အရွင္ဘုရားရဲ့ ေရွ႕ေမွာက္မွာ အံ့ၾသစရာႏွစ္ခု ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္
ဘုရား။

ျဖစ္ခဲ့တာေတြကို

ႏွစ္ေကာင္ကို
အတင္း

ေလွ်ာက္ထားပါ့မယ္။

ႏို႔ညႇစ္တုန္းက

႐ုန္းပါတယ္။

ႏွစ္ေကာင္းလံုး

ႏို႔ညႇစ္မခံၾကဘူး။

ယဥ္ပါးေနလိုက္ၾကတာ။

ႏို႔လည္း

ဒီေန႔မနက္

ဒီႏြားမ

ေျခေဆာင့္ခြာေပါက္ၿပီး

ႏို႔ခ်မေပးၾကဘူး။

သပိတ္ျပည့္တဲ့အထိ

ခုေတာ့

ခ်ေပးတယ္။

အံ့ၾသစရာ မေကာင္းဘူးလား။”
သိဒၶတၳရဟန္းက ျပန္လည္မိန္႔ၾကား၏။
“ေကာင္ေလး . . . မင္းေရာ မင့္ႏြားမေတြေရာ ႏြားသားငယ္ေလးေတြေရာ
ႏြားပိုင္ရွင္ နႏၵိက သူႂကြယ္ပါ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာနဲ႔ ျပည့္စံုပါေစ။ ခု ျဖစ္ခဲ့တဲ့
အထဲမွာ

အံ့ၾသစရာ

တကယ္ေတာ့

မပါပါဘူး။

ႏြားမေတြ

တန္ခိုးျပာဋိဟာလည္း

သူတို႔ဆႏၵကို

မဟုတ္ဘူး။

ထုတ္ေဖာ္ျပသလိုက္တာသာ

ျဖစ္တယ္။ မင့္ရဲ့ အလွဴကို နိမိတ္ေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ငါ ယူဆတယ္။
မင့္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္

ငါ

အစကတည္းက

စိတ္ကူးထားတဲ့

ရည္ရြယ္ခ်က္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ အားထုတ္မယ္။ ေကာင္ေလး . . .
ျပန္ေတာ့။ ဒီည ေအးေအးေဆးေဆး ေနလိုက္အံုး။”

ႏြားေက်ာင္းသားႏွင့္

သူ႔ႏြားအုပ္ႀကီး

ျမစ္တစ္ဘက္ကမ္း

ေရာက္ေသာအခါ

ေငးၾကည့္ေနၾက၏။

ထို႔ေနာက္

ရဟန္းသည္

သိဒၶတၳရဟန္း

အေရွ႕အရပ္သို႔

ျမစ္တစ္ဘက္ကမ္းသို႔

ျပန္လွည့္ၾကည့္ၿပီး

ေအးေအးေဆးေဆး

မ်က္ႏွာမူရင္း

ႏို႔ဆြမ္းကုန္ေအာင္

ကူးသြားၾက၏။

သိဒၶတၳ

ရဟန္းကို

ထြက္ခြာသြားၾက၏။

အင္ၾကင္းပင္

ေျခရင္းမွာ

ဘုဥ္းေပးသံုးေဆာင္ၿပီးခ်ိန္၌

သိဒၶတၳ

ထုိင္လိုက္၏။

ေနမင္းသည္

အေနာက္ဘက္ ေကာင္းကင္ျပင္ကို အနီေရာင္ ျခယ္ေပးရင္း က်၀င္နစ္ျမဳတ္လ်က္ ရွိေန၏။

ဆက္ရန္ . . . . .)

ရွင္အာစာရ

http://www.mrmrt.info/2011/07/blog-post_13.html

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful