ANG PAGBASA BILANG ISANG KASANAYANG PANGKOMUNIKASYON

Free Powerpoint Templates

Page 1

KATUTURAN NG PAGBASA
‡ Sa apat na makrong kasanayan, ang pagbasa ay bihirang isagawa ng mag-aaral sapagkat ito¶y nangangailangan ng panahon. Karaniwang ang nakalimbag sa elektroniko ang binabasa dahil na rin sa impluwensya ng teknolohiya; kaya¶t ang mga e-book ay usung-uso sa kasalukuyan. Sa kabila ng penomenon na ito, mahalaga pa ring ikintal sa isipan ang mga kahulugang sinasabi ng mga dalubhasa hinggil sa pagbasa.

Free Powerpoint Templates

Page 2

‡ William Gray na kinikilalang ³Ama ng Pagbasa´ - ay nagsabing ³ang pagbasa ay ang interaksyon ng mambabasa at ng nakalimbag na wika na kung saan ang mambabasa ay nagtatangkang bumuong muli ng mensahe mula sa kanyang pagkaunawa sa mensahe ng manunulat.
Free Powerpoint Templates Page 3

Kalimitang ang kahulugan ng pagbasa ay ipinapalagay na: ‡ pagkuha ng ideya/ kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag ‡ isang proseso ng interaksyon sa pagitan ng mambabasa at ng awtor ‡ proseso ng pag-unawa sa mga mensaheng nais ibahagi ng may-akda sa babasa ng kanyang isinulat ‡ interpretasyon ng mga nakalimbag na simbolo ng kaisipan; pagpapakahulugan ito ng mga nakatitik na sagisag ng mga kaisipan. ‡ instrumento sa pag-apuhap ng kahulugan at kabuluhan ng mga bagay-bagay sa paligid o sa paglinang ng mapanuri at malikhaing kaisipan ‡ ang tagumpay o kabiguan ng mga mag-aaral sa pagbasa ay repleksyon ng kanilang ginagamit na estratehiya; ang mga estratehiyang ito ay repleksyon naman ng kanilang ganap na pagunawa kung ano ang pagbasa. Samakatwid, hindi sapat na ang tao ay marunong magbasa kundi kinakailangan din niyang maging mahusay magbasa.
Page 4

Sa kabilang banda may mga sinasabi naman ang mga dalubhasa hinggil sa pagbasa: ‡ para sa lubusang pag-unawa ng isang teksto, kailangan ang dating kaalaman ng tagabasa upang maiugnay niya sa kaniyang kakayahang bumuo ng mga konsepto/kaisipan at kasanayan sa pagpoproseso ng mga impormasyong masasalamin sa teksto. (Coady 1979) ‡ ang pagbasa ay isang saykolinggwistik na paraan ng pagbibigay hinuha sa isang kalagayan, nabasa o narinig. (Goodman) ‡ ang pagbasa ay nagbibigay ng impormasyon na nagiging daan sa kabatiran at karunungan. Ito¶y isang aliwan, kasiyahan, pakikipagsapalaran, paglutas sa mga suliranin at nakapagdudulot ng iba¶t ibang karanasan sa buhay.(Toze)
Free Powerpoint Templates Page 5

(Smith) ‡ ang kinalabasang kahulugan mula sa pagkaunawa ng mambabasa ay isinasaayos ayon sa layunin ng kanyang pagbasa. Tinker at McCollough Free Powerpoint Templates Page 6 . (Holmes) ‡ dalawa ang kailangan sa pagbasa:mg a impormasyong nakikita at mga impormasyong dinakikita. (M.‡ ang pagbasa ay hindi pagbibigay tanong lamang sa mga salitang binabasa kundi pangangatwiran at pag-iisip. (Thorndike) ‡ ang pagbasa ay nakapagpapalawak ng pananaw at paniniwala sa buhay. (Arrogante) ‡ ang pagbasa ay dalawang proseso: pagunawa at bilis. nakapagpapatatag sa tao na harapin ang mga di-inaasahang suliranin sa buhay.

± MGA FACETS SA INTERAKSYON SA PAGBASA: Ayon kina Gephart et.al: ‡ ang materyal na binabasa ‡ ang kaalamang taglay ng mambabasa ‡ ang gawaing pisyolohikal at intelektwal Free Powerpoint Templates Page 7 .

1961 ang pagbasa ay: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ isang tugon isang interes isang prosesong sensori isang prosesong perseptwal isang prosesong natututuhan isang gawaing debelopmental isang kasangkapan sa pagkatuto isang prosesong pag-unlad sikolohikal at pisyolohikal Free Powerpoint Templates Page 8 .‡ Ayon naman kina Smith at Dechant.

PROSESO NG PAGBASA ‡ Sinabi ni Millrood (1999). Ang proseso ng pagbasa ay maaaring talakayin sa pamamagitan ng layunin. estratehiya at bunga. Free Powerpoint Templates Page 9 . ang proseso ng pagbasa ay mailalarawan sa pamamagitan ng reading dynamics.

pagbasang kritikal atbp. At sa pamamagitan ng estratehiyang ito. Dito ay pagpapasyahan niya ba kung siya ay gagamit ng iskaning.‡ Ang layunin ng pagbasa ay tumutukoy sa pangunahing pangangailangan o dahilan sa pagbabasa. kapag natukoy na ang layunin. iskiming. Free Powerpoint Templates Page 10 . ang inaasahang bunga ay matatamo. ang mambabasa ay pumipili ng estratehiyang aangkop sa layunin ito. Samantala.

Ang pagbasa ay isang aktibong proseso. Free Powerpoint Templates Page 11 . Ang pagbasa ay isang prosesong biswal.MGA KATANGIAN SA PROSESO NG PAGBASA (Romero. ‡ Ang mabisang pagbabasa ay nakasalalay sa dating kaalaman at karanasan ng mambabasa. 1985) ‡ ‡ ‡ ‡ Ang pagbasa ay isang kompleks na gawain. Ito ay isang prosesong pangkaisipan. ‡ Ang pagbasa ay gumagamit ng sistemang pangwika na tumutulong sa mambabasa na maging epektibo sa paggamit ng wika sa pagsusulat. Ang pagbasa ay prosesong two-way.

3 Reaksyon sa mga argumentong inihain ng teksto 4.MGA HAKBANG SA PROSESO NG PAGBASA (William Gray) 1. Integrasyon o ang aplikasyon ng mga kaalamang natutuhan mula sa binasa Free Powerpoint Templates Page 12 . Komprehensyon o pag-unawa sa mensahe ng tekstong binabasa . Persepsyon o pagkilala ng mga salita o simbolong nakalimbag 2.

6.ILANG MGA KAISIPAN HINGGIL SA PROSESO NG PAGBASA (Ayon kay Badayos. May tatlong mahahalagang hakbang sa pagbasa: paghahanda. Ang magaling na tagabasa ay sensitibo sa kayariang balangkas ng tekstong binabasa. 5. 4. Page 13 . Ang pagbasa ay walang kahilingang imposible para hindi ito maisagawa ng isang tagabasa. Maraming mga suliranin sa pag-unawa na hindi lamang mga suliranin sa pagbasa. pagpoproseso ng impormasyon at pagtugon o pagbibigay ng reaksyon sa binasa. 2. 2000) 1. Ang epektibong mambabasa ay iyong mga interaktibong tagabasa. Ang mabilis na pagbasa ay bunga ng Free Powerpoint Templates komprehensyon o pag-unawa. 3.

Mabilisang pagbasa ± (skimming) ang pinakamabilis na pagbasa na nakakaya ng isang tao. Tinatatawag din itong pinaraanang pagbasa at pinakamabilis na paraan ng pagbasa.MGA URI NG PAGBASA ± AYON SA PAMAMARAAN ‡ A. Free Powerpoint Templates Page 14 . Nagtuturo ito sa mambabasa upang malaman ang pangkalahatang pananaw na matatagpuan sa mga aklat at iba pang nakalimbag na babasahin.

‡ C. Nahahasa rito ang kahusayan ng mag-aaral sa pamamagitan ng kanyang mapanuring pagiisip. Pagsusuring Pagbasa ± (analytical reading) nakasalalay sa mga materyales ang gawaing pagsusuri sa pagbasa.‡ B.(scanning) tumutukoy sa paghahanap ng isang tiyak na impormasyon sa isang pahina. Pahapyaw na Pagbasa . Ito ang uri ng pagbasa na hindi hinahangad na makuha ang kaisipan ng sumulat dahil sa mahalaga rito¶y makita ang hinahanap sa madali at mabilis na paraan. Free Powerpoint Templates Page 15 . Ginagamit dito ang matalino at malalim na pag-iisip.

Free Powerpoint Templates Page 16 .diin na matiyak ng mambabasa na naunawaan ang buong nilalaman ng akda. Binibigyan. ‡ E. walang puwang dito ang paggamit ng bibig kaya walang tunog ng salita ang nalilikha ng bumabasa ng teksto. ang mga ginamit na salita o istilo sa pagsulat ng may-akda. simula. Tinitingnan din ang kalakasan at kahinaan ng paksa at ang may-akda. katawan (nilalaman) at wakas ng akda. Sa pamumuna hindi lamang ang nilalaman ng akda ang binibigyan ng pansin. Tahimik na Pagbasa (silent reading) mata lamang ang gumagalaw sa uri ng pagbasang ito. Kailangan din ng pansin o puna ang istruktura ng mga pangungusap.‡ Pamumunang Pagbasa (Critical reading) kasama rito ang pagpuna mula sa pamagat.

hindi ito ³under time pressure´ na pagbasa. Masinsinang Pagbasa . ‡ Free Powerpoint Templates Page 17 . Binibigyan dito ng guro ang mga mag-aaral ng sapat na panahon upang maisa-isang basahin at mapagtuunan ng pansin ang mga salitang bumubuo sa teksto. ‡ G.‡ Pasalitang pagbasa (oral reading) pagbasa ito sa teksto na inaangkupan ng wastong pagbigkas sa mga salita at sapat na lakas ng tinig upang sapat na marinig at maunawaan ng mga tagapakinig.

Kailangan natin ang layuning ito upang maragdagan ng bago an gating dating kaalaman. Kasiya-siya ito dahil napapaunlad nito ang bawat larangan na ating tinatahak. Free Powerpoint Templates Page 18 . Ito ang pagkain ng ating isipan at may kaligayahang naidudulot sa ating buhay.Ayon sa Layunin ‡ Pagbasang nakapagtuturo ± nagbabasa ang isang tao dahil mayroon siyang nais malaman o marating. ‡ Pagbasang paglilibang .ang pagbabasa ay mainam gawing libangan dahil nakapagpapatalas ng isip at diwa ng tao.

Pag-unawang Literal ± pagpokus ng atensyon sa mga ideya at info na maliwanag na sinasabi ng babasahin.LIMANG DIMENSYON NG PAGBASA A. Free Powerpoint Templates Page 19 ‡ . literal. at tuwirang kahulugan ng salita o pagkuha ng kahulugan ayon sa paggamit sa pangungusap. ± pagkuha ng pangunahin. ± pagsasalin ng kaisipan ng may-akda sa sariling pagkakaunawa ng bumabasa.

± paglalahad ng tunay na kaisipan ng may-akda kasama ang mga implikasyon at karagdagang kahulugan nito ± pagkilala ng tunay na hangarin at layunin ng mayakda ± mabigyang kahulugan ang kaisipan ng may-akda Free Powerpoint Templates Page 20 . Pagbibigay ng Interpretasyon ± pagbasa sa pagitan ng mga pangungusap kung kwento at taludtod kung tula ± pagkuha ng malalim na kahulugan bukod sa mga nakuha na literal na kahulugan ± pagbibigay ng inaasahang kahulugan ng mga salita na hindi tuwirang sinabi ng may-akda.B.

Mapanuri o Kritikal na Pagbasa ± pagbibigay-halaga ng katumpakan ng pagbabasa ± tiyakin ang kaugnayan nito sa isang partikular na suliranin ± pagbibigay ng sariling reaksyon ukol sa mga kaisipang natutuhan o tungkol sa akdang nabasa Free Powerpoint Templates Page 21 .C.

Paglalapat o Aplikasyon ± malaman ang kahulugan ng nilalaman ng binasa sa karanasan ng bumabasa ± madagdagan ang pansariling pangunawa sa sarili ± pagpapahalaga sa lipunan o paligid Free Powerpoint Templates Page 22 .

Pagpapahalaga ± pagdama sa kagandahan na ipinahihiwatig ng nilalaman ng kwento ± pagbasa upang matugunan ang bisa ng sikolohiya ng pamamaraan ng may-akda o masining na elemento nito ± madama ang mga damdamin o kaisipang likha ng guniguni o mga damdamin Free Powerpoint Templates Page 23 .

ANG PAGBASA BILANG AKTIBONG GAWAIN Nagbigay si Clouse (1998) ng ilang katotohanan (facts) hinggil sa pagbasa na malimit mabigyang-pansin: ‡ Ang teksto ay hindi lamang ang teksbuk. Siya ay kasama sa pagbubuo nito. ‡ Walang payak o tiyak na kahulugan ang teksto. ‡ Ang mambabasa ay hindi lamang tumutuklas ng kahulugan. Free Powerpoint Templates Page 24 .

‡ Di lahat ng nakalimbag ay may mataas na kalidad.‡ Magtiwala sa sariling reaksyon. Free Powerpoint Templates Page 25 . ‡ Normal lang ang kawalan ng kasiguraduhan.

‡ MGA HAKBANG SA AKTIBONG PAGBASA ‡ ‡ Paunang Pagbasa (I-preview ang teksto) ± Pumili ng lugar kung saan ka maaaring maging kumportable sa pagbabasa. ± Pag-isipang mabuti ang pamagat. ± Alamin ang awtor. Free Powerpoint Templates Page 26 .

± Gumawa ng isang dyornal entri kung saan itatala ang iyong inaasahan mula sa teksto. mga larawan at iba pa. mga salitang naka-bold face o nakapahilig. mga tsart. (preface o introduksyon) ± Basahin ang mga captions. ± Basahin ang una at ikalawang talata.± Alamin ang publikasyon. Free Powerpoint Templates Page 27 . ± Basahin ang pangungusap ng bawat talata. ± Basahin ang headnote.

.Muli. matapos na mabasa ang kabuuan ng teksto.‡ Basahin ang teksto sa isang upuan o pagkakataon.Gumawa ng dyornal entri ng inyong reaksyon sa binasang teksto at sa pangunahing ideya nito. .Basahin ang teksto. kung may di maunawaan. .Bilugan ang mga salitang di-maunawaan o kaya¶y lagyan ng simbolong ? (tandang pananong). . maging komportable. Free Powerpoint Templates Page 28 . balikan ito.

± Kumuha ng bolpen at maghandang maglagay ng mga pananda.‡ Basahin at pag-aralan ang teksto. Free Powerpoint Templates Page 29 . ± Balikan ang mga salitang binilugan at isulat sa tabi nito ang mga kahulugan.

± Guhitan ang mga mahahalagang puntos. ± Makipag-usap sa awtor sa pamamagitan ng pagsusulat ng iyong reaksyon sa teksto. ± Gumawa ng isang dyornal entri na sumasagot sa mga sumusunod na tanong: ‡ Free Powerpoint Templates Page 30 .± Salungguhitan ang tesis o pangunahing paksa.

lohika/katwiran o pareho? Free Powerpoint Templates Page 31 . nanlilibak?) ‡ Ano ang layunin ng awtor? ‡ Sino ang inaasahang awdyens ng awtor? ‡ Nakabatay ba ang mga tinuran ng awtor sa emosyon. galit. nakatutuwa.‡ Ang awtor ba ay nagpapahayag ng katotohanan o opinyon? ‡ Mayroon bang sapat at makatwirang mga detalye? ‡ Ano ang tono o himig ng awtor? (Seryoso. sarkastiko.

Dito masusukat ang lalim o babaw ng pagkaunawa ng mambabasa sa tekstong kanyang binasa. Sa antas kolehiyo.Sumulat batay sa pagkaunawa sa teksto. ‡ Free Powerpoint Templates Page 32 . ‡ Hinihikayat ang pagsusulat matapos mabasa ang kabuuan ng teksto. Dito ay mapapakinabangan ang pagsusulat mula sa binasa. ‡ Maaaring pumili ng alinman sa mga sumusunod na pamamaraan sa pagsulat ng dyornal. mahalaga na matandaan at maunawaang lubos ang mga detalye ng binabasa.

Free Powerpoint Templates Page 33 .‡ Sumulat ng iyong personal na reaksyon sa binasang teksto. ‡ Sumulat ng balangkas ng teksto. ‡ Hamunin ang awtor sa pamamagitan ng pagsulat ng mga argumento laban sa kanyang mga inilahad na pananaw. ‡ Gumawa ng pagsusulit hinggil sa tekstong binasa at subuking sagutin ito. ‡ Sumulat ng isang maikling sanaysay na nagpapaliwanag ng kaugnayan ng iyong mga dati nang nalalaman sa mga ideyang inilahad ng awtor. Nagustuhan mo ba ito? Bakit? Ano ang bagong natutuhan mula rito? Ano ang naramdaman mo sa pagbasa mo ng tekstong ito? Hihikayatin mo ba ang iyong kaibigan na basahin rin ang tekstong ito? Mahahalaga ba ang mga ideya ipiniresenta? Ano ang kalakasan at kahinaan ng teksto? ‡ Sumulat ng buod ng teksto.

Ito. lakas ng sigaw at tuwa mo sa mga laban sa UAAP. Kung hindi mo kayang umiwas. kulit mo. NCAA. meron nga. mga sportsfest. Kung titigil ka sa pag-aaral. manghihinayang ka sa pagtanda mo dahil hindi mo naranasan ang kakaibang ligayang dulot ng mga araw na walang pasok o suspendido ang klase o absent ang teacher. kung ano yung galing mo. humingi ka ng tulong sa mga magulang mo dahil alam nila kung saan ang mga murang supplier at hindi ka nila iisahan. sarap!) Wag mawawalan ng gana sa buhay. .IKA NGA NI BOB ONG Sa mga kabataang nanghihingi ng words of wisdom at laging nagaakalang meron ako sa bulsa. (Haay. hindi ko ginagamit. pero wag na wag kang susubok mag-drugs. Mag-aral maigi. o concert ng paborito mong banda. Wag kang tutulad sa ilang konggresista na nagrereport sa trabaho para lamang matulog. wag mong iwawala hanggang sa pagtanda. inyo na lang: Kumain ka ng siopao na may palamang pusa o maglakad sa bubog na nakayapak.

`Wag magmamadali sa pag-aasawa. lima. mag-iiba pa ang pamantayan mo at maiisip mong di pala tamang pumili ng kapareha dahil lang sa kaboses niya si Debbie Gibson o magaling magbreak dance. e magmumukha ring pandesal. Sa paglipas ng panahon. . maging ang mga crush ng bayan sa eskwelahan. Tatlo. Totoong mas importante ang kalooban ng tao higit anuman. sampung taon sa hinaharap. Maniwala ka.

Kung hindi nagsumikap ang mga scientist noon. Nosi balasi. hindi pa rin tayo dapat nakatira sa Jupiter ngayon. Kita mo yung moral lesson? . Pero hindi pa rin naman talaga tayo nakatira sa ngayon sa Jupiter dahil nga hindi nagsumikap ang mga scientist noon. sige lang. Obligasyon mo yan sa sarili mo. Kung gusto mo mang kumain ng balde-baldeng lupa para malagay ka sa Guiness Book of World Records at maipagmamalaki ng bansa natin. Wag mong pansinin ang mga sasabihin ng mga taong susubok humarang sa iyo.Tuparin ang mga pangarap.

Kung gusto mo maging musikero. sige lang! Pintor. Kung gusto mong maging sapatero. pilitin mong maging teacher na hindi makakalimutan ng mga estudyante mo. the best! Kung gusto mong maging teacher. maging pinakamagaling kang karpinetro. Kung gusto mong maging karpintero. ayos! Inihinyero. wag kang dadaan sa harap ng bahay namin para mambulahaw sa gabi kung ayaw mong masaktan! . maging pinakamahusay kang sapatero. Kung gusto mong maging tindero ka ng balut.

ikaw din ang biktima. mag-drugs ka. Nangarap ang tao dahil binigyan siya ng Diyos na kakayanang mangarap at tumupad nito. pilay mong tuta. Tumigil ka sa pag-aaral. Sa bandang huli. pwede kang manisi at maging rebelde. . o gusto niyang sumikat. Rebeldeng walang napatunayan at bait sa sarili. Wag mong sisihin ang sira mong pamilya. At wala na siyang iba pang magagawang mas malaking kasalanan sa sarili bukod sa talikuran ang tungkuling yon at hindi bumili ng libro ko. magpakulay ka ng buhok sa kilikili. tingin ko. mag-asawa ka. palpak mong syota.Mangarap ka at abutin mo to. Kung may pagkukulang sa yo mga magulang mo. Side effects na lang ang mga to. o mga lumilipad na ipis. Hindi ako naniniwalang kailangan ng taong mangarap dahil gusto niya ng pera. o gusto niya ng impluwensiya.

Pero kung makakabasa ka pa ng ibang libro bukod sa isinulat ko o mga ipinabili ng teacher mo. mas maigi kung may kapaki-pakinabang kang makukuha. tulad ng sundot-kulangot. Hikayatin mo lahat ng mga kakilala mo na magkaroon ng kahit isa man lang paborito mo sa buhay nila. magpatangkad at tumanda nang walang natutunan kung paano ka! Pero bilang tao. Ayos lang lumaki nang lumaki. Dahil wala nang mas nakakaawa pa sa mga taong talentado pero hindi nagbabasa. Sana mabasa ng mga kailangang makabasa. higit sa lahat. salamat. may karne sa loob ng bungo mo na nangangailangan ng sustansya.Sa panghuli. At sa bawat sundot. magbasa ka ng libro. mas magaling. Kung nabasa mo lahat ang mga libro ko. Maraming pagkakataong kakailanganin mong sundutin yon. ‡ -Stainless Longaniza ni Bob Ong .

2000) TEORYANG BOTTOM-UP May impluwensya ito ng teoryang behaviorist na nagsasabing malaki ang gampanin ng kapaligiran sa pag-unawa sa pagbasa.MGA TEORYA AT PAG-AARAL HINGGIL SA PAGBASA IBA¶T IBANG PANANAW O TEORYA SA PROSESO NG PAGBASA (Badayos. Free Powerpoint Templates Page 40 .

‡ Naniniwala ang teoryang ito na ang pagbasa ay ang pagkilala ng mga serye ng mga nakasulat na simbolo upang maibigay ang katumbas nitong tunog. Free Powerpoint Templates ‡ Page 41 . ‡ Nagsisimula ang pagbasa sa yugtoyugtong pagkilala ng mga titik sasalita. parirala. pangungusap ng buong teksto bago pa man ang pagpapakahulugan sa teksto. ‡ Tinatawag rin itong outside-in o datadriven.

Naniniwala sila na ang paggamit ng kakaunting oras at panahon sa pagbabasa gamit ang pagpili ng mga makabuluhang hudyat (cues) at mga impormasyong makatutulong sa pagbuo ng kahulugan ng teksto ang siyang tunay na mahusay na mambabasa.‡ TEORYANG TOP-DOWN ‡ Sina Smith at Goodman ang masusugid na tagapagtaguyod ng teoryang ito. Free Powerpoint Templates Page 42 .

ang pagbasa ay nagsisimula sa isipan ng tagabasa dahil ang dating kaalaman niya ang magpapasimula ng pagkilala niya sa teksto. Kung wala ito. Free Powerpoint Templates Page 43 .‡ Sa teoryang ito. ‡ Tinatawag rin itong inside-out o conceptually driven. hindi niya mabibigyang-kahulugan ang anumang babasahin.

TEORYANG INTERAKTIBO ‡ Lumitaw ang teoryang ito bunga ng pagbatikos sa dalawang naunang teorya. ‡ Free Powerpoint Templates Page 44 . mas mainam na pagsamahin ang dalawang teorya sa gawaing pagbasa dahil naniniwala sila na ang komprehensyon sa pagbasa ay may dalawang direksyon: ibaba-pataas at itaas-pababa. ‡ Gayundin naman. binibigyang-diin sa teoryang ito ang paniniwalang ang pag-unawa ay isang proseso at hindi isang produkto. ‡ Ayon dito. ginagamit ng mambabasa ang kanyang kaalaman sa wika at sariling konsepto o kaisipan. ‡ Naniniwala ang teoryang ito na ang teksto ay kumakatawan sa wika at kaisipan ng awtor at sa pagunawa nito.

‡ TEORYANG ISKEMA ‡ Iskema ang tawag sa dating kaalaman ng mambabasa. Free Powerpoint Templates Page 45 . ‡ Ang lahat ng natututuhan at nararanasan ng tao ay nakalagak sa isipan at maayos na nakalahad ayon sa teorya. ‡ Ang teksto ay nagbibigay lamang ng direksyon sa nakikinig o mambabasa sa kanilang paraan ng paggamit o pagbubuo ng pagpapakahulugan mula sa kanilang dating kaalaman. pasalita man o pasulat ay walang kahulugang taglay sa kanyang sarili. ‡ Naniniwala ang teoryang ito na ang teksto.

Free Powerpoint Templates Page 46 .METAKOGNITIBONG PARAAN NG PAGBASA ANO ANG METAKOGNISYON ‡ Binigyang-kahulugan sa Ingles ang meteakognisyon bilang ³cognition about cognition´ o pag-alam hinggil sa pag-alam´ ‡ Sinasabi ng mga eksperto na ang metakognisyon ay isang survival tool´.

‡ Si J. ang metakognisyon ay tumutukoy sa kaalaman ng isang indibidwal hinggil sa kognitibong pagpoproseso o anumang kaugnay nito. Flavell ang unang gumamit ng salitang metakognisyon. Sinasaklaw nito ang kaalaman hinggil sa kung kalian at paano maaaring gamitin ang isang partikular na estratehiya sa pagkatuto. Ayon sa kanya. ‡ Marami itong anyo.H. Free Powerpoint Templates Page 47 .

‡ Sa metakognisyon. Free Powerpoint Templates Page 48 . Ang kapasidad na ito ay mahalaga upang magamit nang wasto ang sariling kaalaman at mapalawig ang potensyal ng indibidwal na mag-isip. Ngunit sa kalahatan. nakikita ng isang indibidwal ang kanyang sariling pagkakamali sa pag-unawa at nagsasagawa siya ng paraan upang ito ay maitama. ‡ Ang bawat larangan ay may kani-kaniyang paraan ng pagbibigay-kahulugan sa metakognisyon. matuto at mag-ebalweyt ng mga katanggap-tanggap na tuntuning etikal at moral. tinutukoy nito ang pag-aaral ng pagmomonitor ng memorya at pagkakaroon ng sariling kamalayan.

Free Powerpoint Templates Page 49 . natuklasan ang kaibahan ng metakognisyon sa pagitan ng pagmomonitor at pagkontrol. tumutukoy ito sa pagbubuo ng pagpapasya hinggil sa kalakasan ng isang memorya. Sa una. gumagamit naman ng pagpapasya upang mapatnubayan ang kilos/gawi. Samantalang sa ikalawa.‡ Sa eksperimento sa larangan ng sikolohiya. ‡ Binigyang-kahulugan rin ang metakognisyon bilang lebel ng pag-iisip na kinasasangkutan ng aktibong pagkontrol sa proseso ng pag-iisip na kadalasang nagagamit sa mga sitwasyong pagkatuto.

ito man ay internal o eksternal. Free Powerpoint Templates Page 50 .‡ Ang metakognisyon ay kinapapalooban ng mga kasanayan sa: ‡ pagpaplano ng mga pamamaraan upang simulan ang isang gawaing pagkatuto ‡ pagmonitor ng komprehensyon ‡ pagtaya ng progreso sa pagkumpleto ng mga gawain ‡ pagpapanatili ng motibasyon na tapusin ang naumpisahang gawain ‡ pagkakaroon ng kamalayan sa mga sagabal sa pag-unawa ---.

‡ Yamang ang metakognisyon ay may kritikal na gampanin sa pagkatuto ng indibidwal. mahalaga na ito ay maisagawa kapwa ng guro at mag-aaral. Ang mga mag-aaral na nakapagsasagawa ng metakognitibong pamamaraan sa pagaaral ay higit na may mahusay na pagganap/performans sa mga pagsusulit at gawaing pangklasrum. Free Powerpoint Templates Page 51 .

Free Powerpoint Templates Page 52 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful