ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.

|o±
÷o÷
|ø.o¸o& . (o÷oøc ø.oo ) |ø.co o.·×oo &co :ol)

ooi |ooø.oc.:oi ocooi oco.oloi
ooi oc.:co.|oooi ocooi oco.oloi
oOi oO.co.|oooi ocooi oco.oloi

co¸:o:co.cc co o oc.co. oc.:|o:o o±øc± oc.:co:& c oco.c: oo¸co

|o.ooco:c±i io:cccoci o¸±oooci co.c:oc
ø|o.oc.i ±o|oO.oi oo.c:øi co.c:o±oc|o.ci
co±oi c±:c±:øooi oloc|ooi |oooc:c±ooi
o¸o:c|o|oo|o¡i oc&o ooi ±oc|co:o o±:oloi
co.|o.c±i ioc&oo.i ooc|o.co.i oO.
ooc.oi c|o.o oocø|o¸i oo±c|ooi co.|o.c±
ooi o¸o:c|oøøi co±òi oOcooi o.:co.oooi
±occo.c|o¸¸ co:oloi
o±c.c±i io.:|occ|o.oco.i ooc|o.o&øcoi
o¸¸&±oòi o:oocc±±:i oo:|o±:|o:cøi ooo:&ø
c¸ci o±:oøc¸ci øco.oci coo&|o¸:i &øooo:
ooi cc:o¸¸:±ooi ±o|oOoc|o.ci ccøo|cc|c¸i
ocoooi oloc|ooi o¸.:oc:c±ooi o¸o:c|ocoi
co.cocooi ø|o¸cocco oo:o.oi
o oO:c±i ico.co|o¸ccoli c|o.o&øco¸.ci olco.
ooi oco¸±|o¸oi oo±c|ooi ococ:c±ooi c|ooc
coi oc’ccoooi ccco.cco.|o:i oo.±o:&ci
o|c:|oo|o¡i c±co.oc¸oi c±|o¡ooc:i ooooc:oi
occ:ooco¸.oi occ:colooi o±:co.oo±:co.i
co.c:c:co¸.ooi o:co.co |co:oloi
÷(÷

øc±c±i ioc.:|oøoli oooloi ø|o.cco.:i |o±o¸
o.:ci cl:ol:ooi øoo&ci oOoøco.c:i ooocolc:
oi oco.c:ooc.i ±o|oO.o.:i oloc|ooi øc±c±
oci c|o¸c|o¸c¸ooi ooøooi o±|ooco|o.:i
cO.co.|o.:ooi oc.:±oøo co:oooi
oolc±i ioc.:±oøoi co.co:cooi o:oo
oooi oøco.c:oo ooi o¸oooooi ±o
c |oO.i oooloi coo.co.coi co.co:o|oci
co.co|o:o.i olcc:oocl:i ooo.:cøooi
ø|oo|oooi c.cc:oocøi ooc.oooi ±ooc’ .
oc:i ø&c:oooi oo&.ci oc|oc:øòi oo±c
|ooi oolc±ooi o¸o:c|o±o¡i øco.oooi o±:o
co.c:c: co¸.oooi
o±oc&c±i i±o¡ø|oi cooo.:i oocccc.i
occ.c:co.oi occ.oo±i coo|o¸ci oc¸±c±
ooi o:cc¸oc&.i o.ococo.c¸ci cccø.pcøoi
oc.±o¸o|oci c¸ooco.cc.i o:oco.oo i coco.
cøøo |oc:oooi
oco.c:i ioo±øc±i o.o¸o:c|ooi co¸co¸|oo
|o¡i o.coc¸oi o:co ±oi |oooo |ooo.:i
ooco.o¸.:oi o:ol:o±ø.i o&±.&ci ool|o¸:|o¸:i
o¸±co:ooi co.c:o¸¸:oooo: |oocøco.i
oo:ooi oc|o±oco:i oo.oc.i ooo.&ci
c|oo.co¸.|o.:i coo¸.:oi oc.:øo|o :i oooo
o:ci o:oooøo±i |co:c.o±ooi ±o.±co.c|o¸¸
cc.ocøco.i o.o÷ o.o÷ o.oi
ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷o÷

ooøoooo±
col
ooø|o.ooolcco.±co. oo oooco. ocOco. oo .oo ¸o oi


| oo ø|o.oo ± : )

|o) o o ¡± oo oo ± i
¬ooo± ±.ocoi
ooolco oooci
o o ±o.±olooi
|o) oOo o ±.oco±i
oO.|ocO± o.øco.i
øooø oo.coc&.i
cc.o±.co. ocoooi
|o) ±&o oococoOi
oooooo.ooi
oocc.oOoo.oi
oo øo oc.o cOi÷c÷

| ± ol± : )

oo co oo÷ oo ooo oool o.c.coo
o Oco ¬oooc± ooolcoi o|o col oool
ooooco oo¡ o.oc&oi
oo ø|o.o o oc.:co. |o± o.|o±


| ± ol± : )


ooloøol:ò |ooø.oc.:oo o.c.co|oo
¬ooo± oolo±co.ò ooc:o:c±co.ooi
oool |ooø.oc.:oo oooocO±:oo oo
ø|o.oc.: cO.|o.:co.occooi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷·÷

| oo o oc co. oo oø ± : (÷ol: )

co co ooco o&. oooco± ± coooo.i
ooco co÷
co. ø.o o.coo o.oooc’o.&co.col
Oc±. oco. coloo±co. o±cco. o±o÷
o O co.i
co. ø.o ooocoo.&co.col oco.
o±cco. o±ooOco.i
÷|o± o.|o± ÷

oooc c.ooooo¸c|oøco. oooooo
occoo¸co.|oøc oco.oo occoo¸c
oOoco. oo¸¸:ø:o.:& c oøo o o co. o.o
ocoò o.ooco¸o:o.o oo|cco.o.:|oc
oo±occ coø.:o.:oo|oc: co:co.c:i
ooøoooc:c|oc:o |oøcøooco. oco.
oooo¸coOoco. oo¸¸:ø:o.:&coøoooco.
oooco±:oo o.:oo|oc:co:co.c: o
& ø ol:o oo :i
÷b÷

| oo¸ o oç ool& c oc :ooo¸¸ : )

oco col ooco oco. oc& o&ooo
oo¸o. oç ool oo.oco± oooo¸ol øo¸occ
pcocc oooo.o oo o.o oco .o.o
±o.±.o ooooi
÷|o± o.|o± ÷

cO±:o ooø±:&øol:oo ooocc.ooc
|ooø.oc.:oo oo:o|oc oco.oooco.
oo.o¸oøo |o¸ooco. pco|oco |o¸oo
co. ocooco|oøco. oo¸coo occ
o. |co:c±occ.|oøoi o:co.pc|oc oc±
occ.|oøoi oø.cc:ol:o oc±occ.|oøoi
±o.±o o¸oco.o|o¸c±occ. |oøoi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷·÷

ooo. ø o. o o co oo¸ o. oç ool
oo.oco± oo oo ¸o l øo ¸occ pcocc
oooo.o ooo.o oco.o.o ±o.±.o
o oo o i
oocoo occo. ococo. ocoli
coo¸oo÷
oo .o c oo.oocol oo.olø. oo .oo c& .
oo.o.o col oo .olo.co. oo.oo oo.oo.oi


cO± :o |oo ø .o c.:oo oo :o|oc o co.
o oo co. oo.o¸o ø o |o¸ooco. pco|oco
|o¸ooco. occo.|co:|oc:c. o:co.pc|oc
o |oc :c . oø.cc:ol:o o|oc:c. ± o .± o o¸o
co.o |o¸|oc:c.|oøco. o oco oco |oø co.
|ooco. oo¸co.: ooo±o: oolcøol:c
co. oocoooocoo:i
ooo o.: ooo ±o :÷
o ± o± co. o|oc oo.oci o±o±co. |oøoo
oo oo o i o±o±co. øo.: oo.olø.i o±o±
co. oc o oo .oo & i o ± o± co. ooo co :o
oo .o.o oi o±o±co. o.:ooo oo.olo.oi
o±o±co. co.ocoo oo.ooi o±o±co.
oo|ooo oo.oo.oooo:i
÷o÷

oo col o. ooco oo¸o. oçool
oo.oco± oo oo ¸o l øo ¸occ pcocc
oooo.o ooo.o oco.o.o ±o.±.o
o oo o i
¬o col o± o o co o o oc ooø i
o.oo oo.i oc.o oo.i o¸.oo oco.i
occo ooi oocoO ooco.col oco.i
ocoO ooco.col oco.i oo ø ± cooi oo
ooi ooco± oo¸olol±o&. oo.i

cO± :o |oo ø .o c.:oo oo :o|oc o co.
o oo co. oo.o¸o ø o |o¸ooco. pco|oco
|o¸ooco. ocooco|oøco. o|ooco.
oo¸c oo occo.|co:c±occ. |oø oi o:co.
pc|ococ±occ.|oøoi oø.cc:ol:o oc±
occ.|oøoi±o.±oo¸oco.o|o¸c± occ.|oøoi
cO± :o ooo o.: oc :c |oø co. oc o.
oo oo±oc.:oo:i oçoc&ooc±c|oc:oo
co: oc:coi o c|oc :oo co : oc :c oi ±.c
|oc:ooco: oc :c oi coc|oc :oo co : oc :c
oi oo¸ø co.o o & c ooc±c|oc:ooco: oc :c
oi co¸cc.ooc|oc:ooco: oc:coi oo¸o:
o.:|oc øco:c. o.c|oøco. o&.oooco:
oc:co±oi

ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷o÷

| oo oooø . )

¬o col o± ooco oooooo ocooøi
o.o oc. colc±.ooo. ±&c.ooOoo.
o|oo|o.o±&±i
coo¸o o ÷ o.ooc . oooc . o oooc .i

÷|o± o.|o± ÷

cO±:o oooo.: oc:c|oc:o oc|o.c:
|oøco. oco.oo oo±oc.:oo:i o|oc
oc.oo oooøò|oøcøoooi &øoo|oc:
oooo|oc:&coo|oøoi ooo.cò c±ø.
&øoooooi

oooooooc.oo ooo±o:i o.oò
ooooo o.ooc.i ooooc&c oo
|oøco. ooooo oooc.i ocøooc&c oo
|oøco. ooooo ooooc.ooo:i

÷oo÷

| ± cc.ooø . )

¬o col o± ooco oo±cc.o ocooøi
co. oo.coo oc.o ocoooc.o÷
±cc.co. ø.col oç±ocol oo o±.cco.i÷|o± o.|o± ÷

cO± :o ooo o.: oc :c oo¸¸o c.|oø co. oc
o.oo oo±oc.:oo:i oc:oc:co o¸¸o|co:c.
O oo o oo oo o oc .oo.c¸c o|oc:o
øooooc:co¸.oo¸¸o|co :c. ø±coc. oøo±ø±
ooc. coc|o.oc. ooo|cc.|oøoi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷oo÷

| oo oø . )

¬o col o± ooco o o ± cc.oolo ± oç ool
oc ooø i
oocoo occo. ococo. ocoli
coo¸oo÷
oo .o c oo.oocol oo .olø. oo .oo c& .
oo.o.ocol oo.olo.co. oo.oo oo.
oo.o i


÷|o± o.|o± ÷


cO±:o oooo.: oc:coo¸¸oc. ±o.±
cc.oc|o.c:oo¸c|oøco. oco.oo oo±
oc.:oo:i ooco.oooo oolcøol:coi
oolcøol:Oooo.: o±o±co. o|ocoo.oci
o±o±co. |oøoo oo.oooi o±o±co.
øo.: oo.olø.i o ± o± co. oc o oo .oo & i
o ± o± co. ooo co :o oo .o.o oi o ± o± co.
o.:ooo oo.olo.oi o±o±co. co.ocoo
oo .oo i o±o±co. oo|ooo oo.oo.o
ooo:i

÷o(÷

| o o oø .ò oø pc )

¬o o o oc ooø & co ooco oco
o±&ocoo ocoo øo¸ oooloi pc
oooloi oo. oooloi oo. oooloi o.cc.co.
oooloi
÷|o± o.|o± ÷

cO±:o ooc.:oo oc:c|oøco. oco.
o o oo ± oc.:oo o O |o c.:o|oø o ) cc :o
o|o.:o:o±co. |o o oø .) oc.:oò cloc.:o.:
oo.o¸o ø oo oc c .:|oø oi oo pc oo oc
c.:|oøoi o|o.:o.:|oc oooco. pc oo.oo
occ.:|oøoi o:oc:c oco. pcoo.oo
occ.:|oøoi occ:cc.c oo oc c .:|oø oi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷oo÷

| o o oø .ò o ø pc )

o col o±o oo ocooø occoo¸&
co ooco oco o±&ocoo ocoo øo¸
oooloi pc oooloi oo. oooloi oo.
oooloi o.cc.co. oooloi
÷|o± o.|o± ÷

cO± :o ooc:c|oøco. oco.oo oo ± oc.:
o oc:|o.:c ooooO |oc.:o|oøo) cc:o
|o|o.:o:o±co. o o oø .oc.:o ò) cloc.:o.:
oo.o¸oøoo occ.:|oøoi oopcoo
oc c .:|oø oi o|o.:o.:|oc oooco. pc oo.
oo occ.:|oøoi o:oc:coco. pcoo.
oo oc c .:|oø oi occ :cc.c oo occ.:|oøoi

÷oc÷

| o o oø .ò oopc )

o col o±o oo ocooø oco.o&
co ooco oco o±&ocoo ocoo øo¸
oooloi pc oooloi oo. oooloi oo.
oooloi o.cc.co. oooloi
÷|o± o.|o± ÷

cO±:o ooc:c|oøco. oco.oo oo±
oc.:o oc:|o.:coo|oO |oc.:o|oøo) cc:o
o|o.:o:o±co. |oooø.)oc.:oò clo c.:o.:
oo.o¸o ø oo oc c .:|oø oi oo pc oo oc
c.:|oøoi o|o.:o.:|oc oooco. pc oo.oo
occ.:|oøoi o:oc:c oco. pcoo.oo
occ.:|oøoi occ:cc.c oo oc c .:|oø oi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷o·÷

| oo oooø .ò oø pc )

¬o oooooo ocooø& co ooco
oco o±&ocoo ocoo øo¸ oooloi pc
oooloi oo. oooloi oo. oooloi o.cc.co.
oooloi÷|o± o.|o± ÷


cO±:o ooc.:oo oc:c|oc:o oc|o.c:
|oøco. oco.oo oo±oc.:oooO |oc.:÷
o|oøo)cc:o o|o.:o:o±co. |oo oooø .)oc.:
oò cloc.:o.: oo.o¸oøoo occ.:|oøoi
oo pc oo occ.:|oøoi o|o.:o.:|oc ooo
co. pcoo.oo occ.:|oøoi o:oc:c
oco. pc o o .oo occ.:|oøoi occ:cc.c
oo occ.:|oøoi

÷ob÷

| oo oooø .ò o ø pc )

o col o±o oooooo ocooø
oO.oo& co ooco oco o±&ocoo
ocoo øo¸ oooloi pc oooloi oo.
oooloi oo. oooloi o.cc.co. oooloi÷|o± o.|o± ÷

cO±:o ooc:c|oc:o oc|o.c:|oøco. oc
o.oo oo±oc.:o oooooO |oc.:÷
o|oøo)cc:o o|o.:o:o±co. |oo oooø .)oc.:
oò cloc.:o.: oo.o¸oøoo occ.:|oøoi
oo pc oo occ.:|oøoi o|o.:o.:|oc ooo
co. pcoo.oo occ.:|oøoi o:oc:c
oco. pc o o .oo occ.:|oøoi occ:cc.c
oo occ.:|oøoi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷o·÷

| oo oooø .ò oopc )

o col o±o oooooo ocooø
oO±& co ooco oco o±&ocoo ocoo
øo¸ oooloi pc oooloi oo. oooloi oo.
oooloi o.cc.co. oooloi÷|o± o.|o± ÷

cO±:o ooc:c|oc:o oc|o.c:|oøco. oc
o.oo oo±oc.:o oo|o:|oO |oc.:o|oøo)
cc:o o|o.:o:o±co. |oooooø.) oc.:oò
cloc.:o.: oo.o¸oøoo occ.:|oøoi oo
pc oo occ.:|oøoi o|o.:o.:|oc oooco.
pcoo.oo occ.:|oøoi o:oc:c oco.
pcoo.oo occ.:|oøoi occ:cc.coo
occ.:|oøoi

÷oo÷

| ± cc.ooø .ò oø pc )

¬o oo±cc.o ocooø& co ooco
oco o±&ocoo ocoo øo¸ oooloi pc
oooloi oo. oooloi oo. oooloi o.cc.co.
oooloi÷|o± o.|o± ÷

cO±:o ooc.:oo oc:co o¸¸oc.|oøco.
oco.oo oo±oc.:oooO |oc.:o|oøo)
cc:o o|o.:o:o±co. |±cc.ooø.) oc.:oò
cloc.:o.: oo.o¸oøoo occ.:|oøoi oo
pc oo oc c .:|oø oi o|o.:o.:|oc o oo co.
pcoo.oo occ.:|oøoi o:oc:c oco.
pcoo.oo occ.:|oøoi occ:cc.coo
occ.:|oøoi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷oo÷

| ± cc.ooø .ò o ø pc )

o col o±o oo±cc.o ocooø
oø o.oo & co o o co o co o±& o coo
ocoo øo¸ oooloi pc oooloi oo.
oooloi oo. oooloi o.cc.co. oooloi÷|o± o.|o± ÷

cO± :o o oc :c o o¸¸oc.|oøco. oco.oo
oo±oc.:o o¸oco.o|o¸oooO |oc.:o|oøo)
cc:o o|o.:o:o±co. |±cc.ooø.) oc.:oò
cloc.:o.: oo.o¸oøoo occ.:|oøoi oo
pc oo oc c .:|oø oi o|o.:o.:|oc o oo co.
pcoo.oo occ.:|oøoi o:oc:c oco.
pcoo.oo occ.:|oøoi occ:cc.coo
occ.:|oøoi

÷(o÷

| ± cc.ooø .ò oopc )

o col o±o oo±cc.o ocooø
oøoo& co ooco oco o±&ocoo
ocoo øo¸ oooloi pc oooloi oo.
oooloi oo. oooloi o.cc.co. oooloi÷|o± o.|o± ÷

cO± :o o oc :c o o¸¸oc.|oøco. oco.oo
oo±oc.:o o¸oco.o|o¸|o:|oO |oc.:o|oøo)
cc:o o|o.:o:o±co. |±cc.ooø.) oc.:oò
cloc.:o.: oo.o¸oøoo occ.:|oøoi oo
pc oo oc c .:|oø oi o|o.:o.:|oc o oo co.
pcoo.oo occ.:|oøoi o:oc:c oco.
pcoo.oo occ.:|oøoi occ:cc.coo
occ.:|oøoi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷(o÷

| oo oø .ò oø pc )

¬o oo±cc.oolo± oçool ocooø&
co ooco oco o±&ocoo ocoo øo¸
ooolo i pc oooloi oo. oooloi oo. oooloi
o.cc.co. oooloi


÷|o± o.|o± ÷

cO±:o ooc.:oo oc:coo¸¸oc. ±o.±
cc.oc|o.c: oo¸c|oøco. oco.oo oo±
oc.:oo oO |oc.:o|oøo)cc:o o|o.:o :o ±
co. |oooø.)oc.:oò cloc.:o.: oo.o¸oø
oo occ.:|oøoi oopcoo occ.:|oøoi
o|o.:o.:|oc o oo co. pc oo.oo oc c .:
|oøoi o:oc:coco. pcoo.oo occ.:
|oøoi occ:cc.coo occ.:|oøoi


÷((÷

| oo oø .ò o ø pc )

o col o±o oo±cc.oolo± oçool ocooø
o.cooo& co ooco oco o±&ocoo
ocoo øo¸ oooloi pc oooloi oo. oooloi
oo. oooloi o.cc.co. oooloi


÷|o± o.|o± ÷

cO±:o ooc:co¸¸oc. ±o.±o cc.oc|o.c:
oo¸c|oøco. oc o.o o oo ± oc.:o o .:o¸.:
oooO |oc.:o|oøo)cc:o o|o.:o:o±co.
|oooø.)oc.:oò cloc.:o.: oo.o¸oøoo
oc c .:|oø oi oo pc oo occ.:|oøoi o|o.:
o.:|oc oooco. pc oo.oo oc c .:|oø oi
o:oc:coco. pcoo.oo occ.:|oøoi
occ:cc.coo occ.:|oøoiooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷(o÷

| oo oø .ò oopc )

o col o±o oo±cc.oolo± oçool ocooø
o.oo& co ooco oco o±&ocoo ocoo
øo¸ oooloi pc oooloi oo. oooloi oo.
oooloi o.cc.co. oooloi÷|o± o.|o± ÷

cO±:o ooc:co¸¸oc. ±o.±o cc.oc|o.c:
oo¸c|oøco. oc o.o o oo ± oc.:o o .:o¸.:
|o:|oO |oc.:o|oøo) cc:o o|o.:o:o±co.
|oooø.)oc.:oò cloc.:o.: oo.o¸oøoo
oc c .:|oø oi oo pc oo occ.:|oøoi o|o.:
o.:|oc oooco. pc oo.oo oc c .:|oø oi
o:oc:c oco. pcoo.oo occ.:|oøoi
occ:cc.coo occ.:|oøoi

÷(c÷

| o c.:o|oø o± oo co. o o co:o )

o.oooo co ooco ¬coo øoo
oc oocø o oo o oc oc oloo.o.c oo.o o
pcoo± ± oooo ocO.oi
c±o o.olO ooco ocooco cc.co
oo.cco o|oOco oooc|o.O c o. oo.o
ocooo&o.o o&oc oo.oco.o oo÷
oo¸col o oøo.oi
÷|o± o.|o± ÷

cO± :o ooc o.o o oo ± oc.:cc:ol:o ò
oo o:ol:co.o|o± oøoo&øol:co. o|oc:
oc.cco. o ± o± co.pc o|oc oøc |oo co:
oo¸ o.cooc: cloo ±o o.c±o |oO.
& c oo co. ±o cc.o& c ooc |oOc oc:o¸.:
co¸.:&cooco. c cc.oò oo oc co. oc :
øco.oc.:oo oooco±ø.oco. |ocOooo)
pco o|oO o±oooco¸i


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷(·÷

| o c.:o|oø o± o co. o o )

oco. ø col co o o co ¬coo øo o
oc oocø o oo o oc oc oloo.o.c oo.o o
pcoo± oooo ocO.oi
oo.O o o co ocooco cc.co
oo.cco o|oOco oooc|o.O c o. oo.o
ocooo&o.o o&oc oo.oco.o oo÷
oo¸colo oøo.oi
÷|o± o.|o± ÷

cO± :o ooc o.o o oo ± oc.:cc:ol:o ò
oo o:ol:co. o|o± oøoo&øol:co.
o|oc:oc.cco. o±o±co.pco|ocoo øc
|ooc.co.oolòo.c¸c cloo ±o o.c±o
|oO .& c oo co. ±o cc.o& c ooc |oO c
oc:o¸.: co¸.:&cooco. ccc.oò oooc
co. oc:øco.oc.:oo oooco±ø.oco.
|ocOooo)pco o|oOo±oooi

÷(b÷

| oø coo c.pc |oc o |oc o )

pco o± co oo± oooloi oool co
oooi ooo&o. o.oi ±o ol± o±ocoloi

| oo oo o oc.:& ø oo |oo )

¬oocolø oooli ooo±. ooooo. oo¡
oooco. o.oo oo±&¸&i

÷|o± o.|o± ÷

clo |occo.oo) coc|o.oooo oo¸o
ø:&c|oi oo.: oo:ø±co.oooo:i ooool
oooøò |oø|oc:occo.|oO clo.: oøooc.
pco|ocoo |oøcolc.oi |ooø.oc.:oo
oøo.:oo±co.ooi oooocl:ol: cO±:ooo
&øco±oo|oøc |ooø.oc.:o oc.:co.o
oo:c|o.oø. oo|occo±oi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷(·÷

|oc c co.co oc.:o :co )

¬oo ø o± coo¸.occo ooo.c±
o.ooco. co.coo oco oooc ooøo¸
oooloooo ooooooi oo o ±cc.ooo&i÷|o± o.|o± ÷

oolo.ooo ooooco. coo±.co.o
cO.co. o oo c co. oo¸cco.coo.: |oø |oc :
oco.cco. oc.:oc:øooo¸¸o|oc: oco.c
oO |occo.)|o¡ ooøoc|o:oc:co. oc.:
o¸oø co.o.oooopcoo |oøcolc.oi

÷(o÷

| ±o |oO .o co.c :o¸ :co:o )

oooco ø o± oooo. ooøco oo.
cool oo o&o.coo oo oooo. o.c.c÷
oo ¬oooc± ooolco o&oc ooøo
oooo ooçooo oocc± ol |o.Occ± ol
coco± ol o.cc± ol |oO ¸±. ol co±ø ol
cc.oo & i


÷|o± o.|o± ÷

oo |ooø.oc.:oo ooø|o.oc.:co.o
cO.co. o oo c co. o.c.co |oo ¬o oo±
o oolo ± co.oo cc.oò ooc |oO c ±o
o.c±o |oO. oøo:oøco.oo¸ ocO.&cco.
ooocco. oooø|o.oc.:co.o cO.co.o
oO ooø:±oooo co.c:o¸:co:oo ooc
oc c|o:c|o.o±oi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷(o÷

oo.± cool± oo oo. ø.ooO.c.oo.
cool oo o& o.coo oo oooo. o.c.coo
¬o ooc± o oolco o& o c oo øo ooo o
ooçooo oocc± ol |o.Occ± ol coco±
ol o.cc± ol |oO ¸±. ol co±ø ol cc.oo & i


÷|o± o.|o± ÷

ooø:±ooo co.c:o¸:co:oo |o.:c ø.ooO.
c.o±oooo |ooø.oc.:oo o.c.co|oo
¬o oo± o oolo ± co.oo cc.oò ooc
|oOc ±o o.c±o |oO. oøo:oøco.oo¸
ocO.&cco. ooocco. ooo ø|o.oc.:co. o
cO.co.ooO oococ c|o:c|o.o±oi

÷oo÷

ø.ooO.c.oo.± cool± oo oo.
o.ooo. cool oo o& o.coo oo oooo.
o.c.co o ¬oooc± ooolco o&oc ooøo
oooo ooçooo oocc± ol |o.Occ± ol
coco± ol o.cc± ol |oO ¸±. ol co±ø ol
cc.oo & i

÷|o± o.|o± ÷

ø.ooO.c.o±ooo co.c:o¸:co:oo |o.:c
o.oo o.±o o oo |oo ø .o c.:oo o.c.c
o|oo ¬ooo± ooolo±co.oo cc.oò
ooc |oO c ±o o.c±o |oO. oøo:oøco.o
o¸ ocO.& c co. oo oc co. ooo ø|o.oc.:co.
o cO.co.ooO oococ c|o:c|o.o±oi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷oo÷

o.ooo.± cool± oo oo. o.o.
cool oo o& o.coo oo oooo. o.c.coo
¬o ooc± o oolco o& o c oo øo ooo o
ooçooo oocc± ol |o.Occ± ol coco±
ol o.cc± ol |oO¸±. ol co±ø ol cc.oo&i


÷|o± o.|o± ÷

o.oo o.±o o o co.c :o¸ :co:o o |o.:c
o.o.±oooo |ooø.oc.:oo o.c.co
|oo ¬ooo± ooolo±co.oo cc.oò ooc
|oOc ±o o.c±o |oO. oøo:oøco.oo¸
ocO.&cco. ooocco. ooo ø|o.oc.:co. o
cO.co.ooO oococ c|o:c|o.o±oi

÷o(÷

o.o.± cool± oo oo. ooo. cool
ooo&o.coo oo oooo. o.c.coo
¬o ooc± o oolco o& o c oo øo ooo o
ooçooo oocc± ol |o.Occ± ol coco±
ol o.cc± ol |oO¸±. ol co±ø ol cc.oo&i


÷|o± o.|o± ÷

o.o.±o o o co.c:o¸:co:oo |o.:c ooo.
±oooo |ooø.oc.:oo o.c.co|oo
¬o oo± o oolo ± co.oo cc.oò ooc |oOc
±o o.c±o |oO. oøo:oøco.oo¸ ocO.& c
co. ooocco. oooø|o.oc.:co.o cO.
co.ooO oococ c|o:c|o.o±oi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷oo÷

o o o.± cool± oo oo. ± o .±co cool
ooo&o.coo oo oooo. o.c.coo
¬o ooc± o oolco o& o c oo øo ooo o
ooçooo oocc± ol |o.Occ± ol coco±
ol o.cc± ol |oO¸±. ol co±ø ol cc.oo&i


÷|o± o.|o± ÷

o o o.±o o o co.c:o¸:co:oo |o.:c ±o.±÷
co±oooo |ooø.oc.:oo o.c.co|oo
¬o oo± o oolo ± co.oo cc.oò ooc
|oOc ±o o.c±o |oO. oøo:oøco.oo¸
ocO.&cco. ooocco. ooo ø|o.oc.:co. o
cO.co.ooO oococ c|o:c|o.o±oi

÷oc÷

±o.±co± cool± oo oo. oc±oo÷
oooo cool oo o& o.coo oo oooo.
o.c.co o ¬oooc± ooolco o&oc ooøo
oooo ooçooo oocc± ol |o.Occ± ol
coco± ol o.cc± ol |oO ¸±. ol co±ø ol
cc.oo & i

÷|o± o.|o± ÷

±o.±co±ooo co.c:o¸:co:oo |o.:c oc÷
±oooooo±oooo |ooø.oc.:oo o.c.÷
co |oo ¬ooo± ooolo±co.oo cc.oò
ooc |oOc ±o o.c±o |oO . oø o :oø co.o
o¸ ocO.&cco. ooocco. oooø|o.oc.:
o cO.co. o oO oococ c|o:c|o.o±oi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷o·÷

oc±oooooo± cool± oo oo.
|oO o.o o. cool oo o& o.coo oo oooo.
o.c.co o ¬oooc± ooolco o&oc ooøo
oooo ooçooo oocc± ol |o.Occ± ol
coco± ol o.cc± ol |oO ¸±. ol co±ø ol
cc.oo & i
¬o O co± occ± co± cco± co±
oOco± o.o |oOcc.o. ocol oo¸oøi


÷|o± o.|o± ÷

oc±oooooo±ooo co.c:o¸:co:oo|o.:c
|ooø.oc.:oo o.c.co|oo ¬ooo±
o oolo ± co.oo cc.oò ooc |oO c ±o
o.c±o |oO. oøo:oøco.oo¸ ocO.&cco.
ooocco. oooø|o.oc.:co.o cO.co.o
oO |oO.ooo co.c:o¸:co:oo oococ
c|o:c|o.o±oi

÷ob÷

| c|occ¸c c o |oc :i occ.c occ :|oø col|oc : )

ooo oooOo cc.oo.o ooo
oooo oocooi
oo o.cc. ø oc.cc. |oo.co. cc.co
oloccO.o oooo cool± cool&o.o&i
÷|o± o.|o± ÷

ooc¸c ooo¸± oool oo.coc oo±c
|oO.|ooocco.c co.c:o¸:ooo |o±&coo
oi ooø co.c :co. cc.oo.o oo co :
o±cooi |oc:ø.o±cooi ooo±:o¸c o±
cooi ooc:ocooc |o:o.:co. occ.c
occ:ooco: cc.oò ±ooo o.&co.
o co¸.c±c occ.:|oøcoloi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷o·÷

| |oo ø .o c.: ool± :o¸¡:co. o o )

oo col oool ¬o ool± oolc±o oo.o
ooco. co.cco.i oo.o oo co.
co.cco. oi
¬o Oo o.ooco. co.coo
oo.o co.cco. coo ±.o ocO.ooi
÷|o± o.|o± ÷

o ool |ooø.oc.:oo cO± :o co.cooo
oø.cc:ol:oc.:o occ|ooo.:i cO±:o
co.cooo oø.cc:ol:oc.:o o cc|o oo.:
O oool±:o o¸¡:ccco.ooi oool±:o o¸¡:
cc co.oco.c|o.co.c¸c oo¸c co.coo.:
oo.o co.coO co. ooo o c ccoi

÷oo÷

| oc c co.co cO± :o|oø cc¸.o co.c :o )

oo col o.oo. oo.oco.cco.
ococo. oooco. ooooco. occo.olcoco.
ocoøocø. ooooooco. coo.cooco.
ooco ø co. oo ¸o.oc± ooo& ooocolø
ccoo¸.O oc& oooco. o&co oooi
ccoo¸ oooo o& i
÷|o± o.|o± ÷

oool occco.cooo o|ocoo|o:oc.:i
cc.ooo|o:co.oc.:i oococ.:ooo|o:co.
oc.: ooo±:o¸c ooocc ooo|o:co.oc.:
cc.co. oo.: oooøocoo co¸.c±o|ooi
occ. occ.± co:co.ocococ:c oc.:cc
o.o±.o . oo pc ± c cc |oc :o c cc.o c
oc.:cco÷
|ooø.oc.:i oooco. |ooø.oc.:oo
co.o. cO±:o|oøo ccoloo occoc.:i


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷oo÷

| oO o o ¸ cO± :|oø o )

oO oo¡ o oool ocolø o .o .co.
oco.i øc |oOøco oo . o o o o& o c o.o.
oi
o.o oo o.oo co. oooo ol ocO.o o i

oo øo o oo ±o o ± c o i
÷|o± o.|o± ÷

cO±:c.occ. cloc.: oc.:co.o oco.c:
o: cO.o.:ooi oçoooo:oooc. |ooo
oo¸co o¸ccocc.c |ooooo oOoo¸
o|oø colco.occooi oc c oo.o co.co
oo cO±:o|oøo cco.:ccooi

oo ø|o.o o oc.:co. |o± o.|o± |o :ol|o i÷co÷

ooo±o. ooo¸c:ø.

ooooo.: ooc|c.: øo:ø.:ooo¸c:ø.i
ooø.o¸.: o:c|c.: øo:ø.:ooo¸c:ø.i
oo.:oo.: o.:c|c.: øo:ø.:ooo¸c:ø.i
oo±øo.: c|o.c|c.: øo:ø.:ooo¸c:ø.i
o:co¸.øo.: c|o.c|c.: øo:ø.:ooo¸c:ø.i
cc:|oøo.: c|o.c|c.: øo:ø.:ooo¸c:ø.i
o¸¸:oøo.: c|o.c|c.: øo:ø.:ooo¸c:ø.i
ooo¸c:ø.oc.: o&øol: cO.|o.:|ooooli
co±.o¸cc¸c o¸oco.ooc co¸.cco¸o:o.c.i
co|o±c¸cco: o±oc c|o±oo¸o:o.i
o¸o:o.oc. o¸.:ocl co±.o¸cooø.i

occo.|oo o co.c:oo¸co

oc|ooc±i o&o±|oci oc|ooc|o.c:i oo±co.c:ci
&øco.c:ooli cøo±.|oci ooø|o. coo±.o i oco.olci
oocc|o.ci cc:oooloi o:ooco.ooi co|oø
cøo±i cl:o±c±oi co:Ooo¸i oco¸coi oc:coci
co.oooi ooo±o.±i c±co.±oi c¸c|o±ooco¸.oi
cc.ocøco.i
|oo|o¡ooli cøo±.|oci co.c:ø.co.oci co.c:o¸ :
|o¸ci ooco.cc.i oco.|oo&:i oco.c:o¸¸:oi c|oo:
co.oooi &c¸oø|ooc.i oc.ooo¸c:i o|oc:ccøi
oo¸coooi ocooo.i oooloi o.o±.ooc.±:i ø:|o±:
c ci ooooi oo¸ oo¸ oo¸i oco.o|oolo±cc.i

o.o...... o.o.......o.oi

ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷co÷

ooo±o. ooo¸c:ø.

ooooo.: ooc|c.: øo:ø.:ooo¸c:ø.i
ooø.o¸.: o:c|c.: øo:ø.:ooo¸c:ø.i
oo.:oo.: o.:c|c.: øo:ø.:ooo¸c:ø.i
oo±øo.: c|o.c|c.: øo:ø.:ooo¸c:ø.i
o:co¸.øo.: c|o.c|c.: øo:ø.:ooo¸c:ø.i
cc:|oøo.: c|o.c|c.: øo:ø.:ooo¸c:ø.i
o¸¸:oøo.: c|o.c|c.: øo:ø.:ooo¸c:ø.i
ooo¸c:ø.oc.: o&øol: cO.|o.:|ooooli
co±.o¸cc¸c o¸oco.ooc co¸.cco¸o:o.c.i
co|o±c¸cco: o±oc c|o±oo¸o:o.i
o¸o:o.oc. o¸.:ocl co±.o¸cooø.i

occo.|oo o co.c:oo¸co

oc|ooc±i o&o±|oci oc|ooc|o.c:i oo±co.c:ci
&øco.c:ooli cøo±.|oci ooø|o. coo±.o i oco.olci
oocc|o.ci cc:oooloi o:ooco.ooi co|oø
cøo±i cl:o±c±oi co:Ooo¸i oco¸coi oc:coci
co.oooi ooo±o.±i c±co.±oi c¸c|o±ooco¸.oi
cc.ocøco.i
|oo|o¡ooli cøo±.|oci co.c:ø.co.oci co.c:o¸ :
|o¸ci ooco.cc.i oco.|oo&:i oco.c:o¸¸:oi c|oo:
co.oooi &c¸oø|ooc.i oc.ooo¸c:i o|oc:ccøi
oo¸coooi ocooo.i oooloi o.o±.ooc.±:i ø:|o±:
c ci ooooi oo¸ oo¸ oo¸i oco.o|oolo±cc.i

o.o...... o.o.......o.oi
÷o÷


ooi |ooø.oc.:oi ocooi oco.oloi
ooi oc.:co.|oooi ocooi oco.oloi
oOi oO.co.|oooi ocooi oco.oloi

co¸:o:co.cc co o oc.co. oc.:|o:o o±øc± oc.:co:& c oco.c: oo¸co

|o.ooco:c±i io:cccoci o¸±oooci co.c:oc
ø|o.oc.i ±o|oO.oi oo.c:øi co.c:o±oc|o.ci
co±oi c±:c±:øooi oloc|ooi |oooc:c±ooi
o¸o:c|o|oo|o¡i oc&o ooi ±oc|co:o o±:oloi
co.|o.c±i ioc&oo.i ooc|o.co.i oO.
ooc.oi c|o.o oocø|o¸i oo±c|ooi co.|o.c±
ooi o¸o:c|oøøi co±òi oOcooi o.:co.oooi
±occo.c|o¸¸ co:oloi
o±c.c±i io.:|occ|o.oco.i ooc|o.o&øcoi
o¸¸&±oòi o:oocc±±:i oo:|o±:|o:cøi ooo:&ø
c¸ci o±:oøc¸ci øco.oci coo&|o¸:i &øooo:
ooi cc:o¸¸:±ooi ±o|oOoc|o.ci ccøo|cc|c¸i
ocoooi oloc|ooi o¸.:oc:c±ooi o¸o:c|ocoi
co.cocooi ø|o¸cocco oo:o.oi
o oO:c±i ico.co|o¸ccoli c|o.o&øco¸.ci olco.
ooi oco¸±|o¸oi oo±c|ooi ococ:c±ooi c|ooc
coi oc’ccoooi ccco.cco.|o:i oo.±o:&ci
o|c:|oo|o¡i c±co.oc¸oi c±|o¡ooc:i ooooc:oi
occ:ooco¸.oi occ:colooi o±:co.oo±:co.i
co.c:c:co¸.ooi o:co.co |co:oloi

ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷(÷

øc±c±i ioc.:|oøoli oooloi ø|o.cco.:i |o±o¸
o.:ci cl:ol:ooi øoo&ci oOoøco.c:i ooocolc:
oi oco.c:ooc.i ±o|oO.o.:i oloc|ooi øc±c±
oci c|o¸c|o¸c¸ooi ooøooi o±|ooco|o.:i
cO.co.|o.:ooi oc.:±oøo co:oooi
oolc±i ioc.:±oøoi co.co:cooi o:oo
oooi oøco.c:oo ooi o¸oooooi ±o
c |oO.i oooloi coo.co.coi co.co:o|oci
co.co|o:o.i olcc:oocl:i ooo.:cøooi
ø|oo|oooi c.cc:oocøi ooc.oooi ±ooc’ .
oc:i ø&c:oooi oo&.ci oc|oc:øòi oo±c
|ooi oolc±ooi o¸o:c|o±o¡i øco.oooi o±:o
co.c:c: co¸.oooi
o±oc&c±i i±o¡ø|oi cooo.:i oocccc.i
occ.c:co.oi occ.oo±i coo|o¸ci oc¸±c±
ooi o:cc¸oc&.i o.ococo.c¸ci cccø.pcøoi
oc.±o¸o|oci c¸ooco.cc.i o:oco.oo i coco.
cøøo |oc:oooi
oco.c:i ioo±øc±i o.o¸o:c|ooi co¸co¸|oo
|o¡i o.coc¸oi o:co ±oi |oooo |ooo.:i
ooco.o¸.:oi o:ol:o±ø.i o&±.&ci ool|o¸:|o¸:i
o¸±co:ooi co.c:o¸¸:oooo: |oocøco.i
oo:ooi oc|o±oco:i oo.oc.i ooo.&ci
c|oo.co¸.|o.:i coo¸.:oi oc.:øo|o :i oooo
o:ci o:oooøo±i |co:c.o±ooi ±o.±co.c|o¸¸
cc.ocøco.i o.o÷ o.o÷ o.oi
÷oo÷

| oO o o ¸ cO± :|oø o )

oO oo¡ o oool ocolø o .o .co.
oco.i øc |oOøco oo . o o o o& o c o.o.
oi
o.o oo o.oo co. oooo ol ocO.o o i

oo øo o oo ±o o ± c o i
÷|o± o.|o± ÷

cO±:c.occ. cloc.: oc.:co.o oco.c:
o: cO.o.:ooi oçoooo:oooc. |ooo
oo¸co o¸ccocc.c |ooooo oOoo¸
o|oø colco.occooi oc c oo.o co.co
oo cO±:o|oøo cco.:ccooi

oo ø|o.o o oc.:co. |o± o.|o± |o :ol|o i
ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷oo÷

| oc c co.co cO± :o|oø cc¸.o co.c :o )

oo col o.oo. oo.oco.cco.
ococo. oooco. ooooco. occo.olcoco.
ocoøocø. ooooooco. coo.cooco.
ooco ø co. oo ¸o.oc± ooo& ooocolø
ccoo¸.O oc& oooco. o&co oooi
ccoo¸ oooo o& i
÷|o± o.|o± ÷

oool occco.cooo o|ocoo|o:oc.:i
cc.ooo|o:co.oc.:i oococ.:ooo|o:co.
oc.: ooo±:o¸c ooocc ooo|o:co.oc.:
cc.co. oo.: oooøocoo co¸.c±o|ooi
occ. occ.± co:co.ocococ:c oc.:cc
o.o±.o . oo pc ± c cc |oc :o c cc.o c
oc.:cco÷
|ooø.oc.:i oooco. |ooø.oc.:oo
co.o. cO±:o|oøo ccoloo occoc.:i

÷o÷

ooøoooo±
col
ooø|o.ooolcco.±co. oo oooco. ocOco. oo .oo ¸o oi


| oo ø|o.oo ± : )

|o) o o ¡± oo oo ± i
¬ooo± ±.ocoi
ooolco oooci
o o ±o.±olooi
|o) oOo o ±.oco±i
oO.|ocO± o.øco.i
øooø oo.coc&.i
cc.o±.co. ocoooi
|o) ±&o oococoOi
oooooo.ooi
oocc.oOoo.oi
oo øo oc.o cOi
ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷c÷

| ± ol± : )

oo co oo÷ oo ooo oool o.c.coo
o Oco ¬oooc± ooolcoi o|o col oool
ooooco oo¡ o.oc&oi
oo ø|o.o o oc.:co. |o± o.|o±


| ± ol± : )


ooloøol:ò |ooø.oc.:oo o.c.co|oo
¬ooo± oolo±co.ò ooc:o:c±co.ooi
oool |ooø.oc.:oo oooocO±:oo oo
ø|o.oc.: cO.|o.:co.occooi

÷o·÷

| |oo ø .o c.: ool± :o¸¡:co. o o )

oo col oool ¬o ool± oolc±o oo.o
ooco. co.cco.i oo.o oo co.
co.cco. oi
¬o Oo o.ooco. co.coo
oo.o co.cco. coo ±.o ocO.ooi
÷|o± o.|o± ÷

o ool |ooø.oc.:oo cO± :o co.cooo
oø.cc:ol:oc.:o occ|ooo.:i cO±:o
co.cooo oø.cc:ol:oc.:o o cc|o oo.:
O oool±:o o¸¡:ccco.ooi oool±:o o¸¡:
cc co.oco.c|o.co.c¸c oo¸c co.coo.:
oo.o co.coO co. ooo o c ccoi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷ob÷

| c|occ¸c c o |oc :i occ.c occ :|oø col|oc : )

ooo oooOo cc.oo.o ooo
oooo oocooi
oo o.cc. ø oc.cc. |oo.co. cc.co
oloccO.o oooo cool± cool&o.o&i
÷|o± o.|o± ÷

ooc¸c ooo¸± oool oo.coc oo±c
|oO.|ooocco.c co.c:o¸:ooo |o±&coo
oi ooø co.c :co. cc.oo.o oo co :
o±cooi |oc:ø.o±cooi ooo±:o¸c o±
cooi ooc:ocooc |o:o.:co. occ.c
occ:ooco: cc.oò ±ooo o.&co.
o co¸.c±c occ.:|oøcoloi

÷·÷

| oo o oc co. oo oø ± : (÷ol: )

co co ooco o&. oooco± ± coooo.i
ooco co÷
co. ø.o o.coo o.oooc’o.&co.col
Oc±. oco. coloo±co. o±cco. o±o÷
o O co.i
co. ø.o ooocoo.&co.col oco.
o±cco. o±ooOco.i
÷|o± o.|o± ÷

oooc c.ooooo¸c|oøco. oooooo
occoo¸co.|oøc oco.oo occoo¸c
oOoco. oo¸¸:ø:o.:& c oøo o o co. o.o
ocoò o.ooco¸o:o.o oo|cco.o.:|oc
oo±occ coø.:o.:oo|oc: co:co.c:i
ooøoooc:c|oc:o |oøcøooco. oco.
oooo¸coOoco. oo¸¸:ø:o.:&coøoooco.
oooco±:oo o.:oo|oc:co:co.c: o
& ø ol:o oo :i

ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷b÷

| oo¸ o oç ool& c oc :ooo¸¸ : )

oco col ooco oco. oc& o&ooo
oo¸o. oç ool oo.oco± oooo¸ol øo¸occ
pcocc oooo.o oo o.o oco .o.o
±o.±.o ooooi
÷|o± o.|o± ÷

cO±:o ooø±:&øol:oo ooocc.ooc
|ooø.oc.:oo oo:o|oc oco.oooco.
oo.o¸oøo |o¸ooco. pco|oco |o¸oo
co. ocooco|oøco. oo¸coo occ
o. |co:c±occ.|oøoi o:co.pc|oc oc±
occ.|oøoi oø.cc:ol:o oc±occ.|oøoi
±o.±o o¸oco.o|o¸c±occ. |oøoi

÷o·÷

oc±oooooo± cool± oo oo.
|oO o.o o. cool oo o& o.coo oo oooo.
o.c.co o ¬oooc± ooolco o&oc ooøo
oooo ooçooo oocc± ol |o.Occ± ol
coco± ol o.cc± ol |oO ¸±. ol co±ø ol
cc.oo & i
¬o O co± occ± co± cco± co±
oOco± o.o |oOcc.o. ocol oo¸oøi


÷|o± o.|o± ÷

oc±oooooo±ooo co.c:o¸:co:oo|o.:c
|ooø.oc.:oo o.c.co|oo ¬ooo±
o oolo ± co.oo cc.oò ooc |oO c ±o
o.c±o |oO. oøo:oøco.oo¸ ocO.&cco.
ooocco. oooø|o.oc.:co.o cO.co.o
oO |oO.ooo co.c:o¸:co:oo oococ
c|o:c|o.o±oi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷oc÷

±o.±co± cool± oo oo. oc±oo÷
oooo cool oo o& o.coo oo oooo.
o.c.co o ¬oooc± ooolco o&oc ooøo
oooo ooçooo oocc± ol |o.Occ± ol
coco± ol o.cc± ol |oO ¸±. ol co±ø ol
cc.oo & i

÷|o± o.|o± ÷

±o.±co±ooo co.c:o¸:co:oo |o.:c oc÷
±oooooo±oooo |ooø.oc.:oo o.c.÷
co |oo ¬ooo± ooolo±co.oo cc.oò
ooc |oOc ±o o.c±o |oO . oø o :oø co.o
o¸ ocO.&cco. ooocco. oooø|o.oc.:
o cO.co. o oO oococ c|o:c|o.o±oi

÷·÷

ooo. ø o. o o co oo¸ o. oç ool
oo.oco± oo oo ¸o l øo ¸occ pcocc
oooo.o ooo.o oco.o.o ±o.±.o
o oo o i
oocoo occo. ococo. ocoli
coo¸oo÷
oo .o c oo.oocol oo.olø. oo .oo c& .
oo.o.o col oo .olo.co. oo.oo oo.oo.oi


cO± :o |oo ø .o c.:oo oo :o|oc o co.
o oo co. oo.o¸o ø o |o¸ooco. pco|oco
|o¸ooco. occo.|co:|oc:c. o:co.pc|oc
o |oc :c . oø.cc:ol:o o|oc:c. ± o .± o o¸o
co.o |o¸|oc:c.|oøco. o oco oco |oø co.
|ooco. oo¸co.: ooo±o: oolcøol:c
co. oocoooocoo:i
ooo o.: ooo ±o :÷
o ± o± co. o|oc oo.oci o±o±co. |oøoo
oo oo o i o±o±co. øo.: oo.olø.i o±o±
co. oc o oo .oo & i o ± o± co. ooo co :o
oo .o.o oi o±o±co. o.:ooo oo.olo.oi
o±o±co. co.ocoo oo.ooi o±o±co.
oo|ooo oo.oo.oooo:i

ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷o÷

oo col o. ooco oo¸o. oçool
oo.oco± oo oo ¸o l øo ¸occ pcocc
oooo.o ooo.o oco.o.o ±o.±.o
o oo o i
¬o col o± o o co o o oc ooø i
o.oo oo.i oc.o oo.i o¸.oo oco.i
occo ooi oocoO ooco.col oco.i
ocoO ooco.col oco.i oo ø ± cooi oo
ooi ooco± oo¸olol±o&. oo.i

cO± :o |oo ø .o c.:oo oo :o|oc o co.
o oo co. oo.o¸o ø o |o¸ooco. pco|oco
|o¸ooco. ocooco|oøco. o|ooco.
oo¸c oo occo.|co:c±occ. |oø oi o:co.
pc|ococ±occ.|oøoi oø.cc:ol:o oc±
occ.|oøoi±o.±oo¸oco.o|o¸c± occ.|oøoi
cO± :o ooo o.: oc :c |oø co. oc o.
oo oo±oc.:oo:i oçoc&ooc±c|oc:oo
co: oc:coi o c|oc :oo co : oc :c oi ±.c
|oc:ooco: oc :c oi coc|oc :oo co : oc :c
oi oo¸ø co.o o & c ooc±c|oc:ooco: oc :c
oi co¸cc.ooc|oc:ooco: oc:coi oo¸o:
o.:|oc øco:c. o.c|oøco. o&.oooco:
oc:co±oi
÷oo÷

o o o.± cool± oo oo. ± o .±co cool
ooo&o.coo oo oooo. o.c.coo
¬o ooc± o oolco o& o c oo øo ooo o
ooçooo oocc± ol |o.Occ± ol coco±
ol o.cc± ol |oO¸±. ol co±ø ol cc.oo&i


÷|o± o.|o± ÷

o o o.±o o o co.c:o¸:co:oo |o.:c ±o.±÷
co±oooo |ooø.oc.:oo o.c.co|oo
¬o oo± o oolo ± co.oo cc.oò ooc
|oOc ±o o.c±o |oO. oøo:oøco.oo¸
ocO.&cco. ooocco. ooo ø|o.oc.:co. o
cO.co.ooO oococ c|o:c|o.o±oi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷o(÷

o.o.± cool± oo oo. ooo. cool
ooo&o.coo oo oooo. o.c.coo
¬o ooc± o oolco o& o c oo øo ooo o
ooçooo oocc± ol |o.Occ± ol coco±
ol o.cc± ol |oO¸±. ol co±ø ol cc.oo&i


÷|o± o.|o± ÷

o.o.±o o o co.c:o¸:co:oo |o.:c ooo.
±oooo |ooø.oc.:oo o.c.co|oo
¬o oo± o oolo ± co.oo cc.oò ooc |oOc
±o o.c±o |oO. oøo:oøco.oo¸ ocO.& c
co. ooocco. oooø|o.oc.:co.o cO.
co.ooO oococ c|o:c|o.o±oi

÷o÷

| oo oooø . )

¬o col o± ooco oooooo ocooøi
o.o oc. colc±.ooo. ±&c.ooOoo.
o|oo|o.o±&±i
coo¸o o ÷ o.ooc . oooc . o oooc .i

÷|o± o.|o± ÷

cO±:o oooo.: oc:c|oc:o oc|o.c:
|oøco. oco.oo oo±oc.:oo:i o|oc
oc.oo oooøò|oøcøoooi &øoo|oc:
oooo|oc:&coo|oøoi ooo.cò c±ø.
&øoooooi

oooooooc.oo ooo±o:i o.oò
ooooo o.ooc.i ooooc&c oo
|oøco. ooooo oooc.i ocøooc&c oo
|oøco. ooooo ooooc.ooo:i


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷oo÷

| ± cc.ooø . )

¬o col o± ooco oo±cc.o ocooøi
co. oo.coo oc.o ocoooc.o÷
±cc.co. ø.col oç±ocol oo o±.cco.i÷|o± o.|o± ÷

cO± :o ooo o.: oc :c oo¸¸o c.|oø co. oc
o.oo oo±oc.:oo:i oc:oc:co o¸¸o|co:c.
O oo o oo oo o oc .oo.c¸c o|oc:o
øooooc:co¸.oo¸¸o|co :c. ø±coc. oøo±ø±
ooc. coc|o.oc. ooo|cc.|oøoi

÷oo÷

o.ooo.± cool± oo oo. o.o.
cool oo o& o.coo oo oooo. o.c.coo
¬o ooc± o oolco o& o c oo øo ooo o
ooçooo oocc± ol |o.Occ± ol coco±
ol o.cc± ol |oO¸±. ol co±ø ol cc.oo&i


÷|o± o.|o± ÷

o.oo o.±o o o co.c :o¸ :co:o o |o.:c
o.o.±oooo |ooø.oc.:oo o.c.co
|oo ¬ooo± ooolo±co.oo cc.oò ooc
|oOc ±o o.c±o |oO. oøo:oøco.oo¸
ocO.&cco. ooocco. ooo ø|o.oc.:co. o
cO.co.ooO oococ c|o:c|o.o±oi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷oo÷

ø.ooO.c.oo.± cool± oo oo.
o.ooo. cool oo o& o.coo oo oooo.
o.c.co o ¬oooc± ooolco o&oc ooøo
oooo ooçooo oocc± ol |o.Occ± ol
coco± ol o.cc± ol |oO ¸±. ol co±ø ol
cc.oo & i

÷|o± o.|o± ÷

ø.ooO.c.o±ooo co.c:o¸:co:oo |o.:c
o.oo o.±o o oo |oo ø .o c.:oo o.c.c
o|oo ¬ooo± ooolo±co.oo cc.oò
ooc |oO c ±o o.c±o |oO. oøo:oøco.o
o¸ ocO.& c co. oo oc co. ooo ø|o.oc.:co.
o cO.co.ooO oococ c|o:c|o.o±oi

÷oo÷

| oo oø . )

¬o col o± ooco o o ± cc.oolo ± oç ool
oc ooø i
oocoo occo. ococo. ocoli
coo¸oo÷
oo .o c oo.oocol oo .olø. oo .oo c& .
oo.o.ocol oo.olo.co. oo.oo oo.
oo.o i


÷|o± o.|o± ÷


cO±:o oooo.: oc:coo¸¸oc. ±o.±
cc.oc|o.c:oo¸c|oøco. oco.oo oo±
oc.:oo:i ooco.oooo oolcøol:coi
oolcøol:Oooo.: o±o±co. o|ocoo.oci
o±o±co. |oøoo oo.oooi o±o±co.
øo.: oo.olø.i o ± o± co. oc o oo .oo & i
o ± o± co. ooo co :o oo .o.o oi o ± o± co.
o.:ooo oo.olo.oi o±o±co. co.ocoo
oo .oo i o±o±co. oo|ooo oo.oo.o
ooo:i


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷o(÷

| o o oø .ò oø pc )

¬o o o oc ooø & co ooco oco
o±&ocoo ocoo øo¸ oooloi pc
oooloi oo. oooloi oo. oooloi o.cc.co.
oooloi
÷|o± o.|o± ÷

cO±:o ooc.:oo oc:c|oøco. oco.
o o oo ± oc.:oo o O |o c.:o|oø o ) cc :o
o|o.:o:o±co. |o o oø .) oc.:oò cloc.:o.:
oo.o¸o ø oo oc c .:|oø oi oo pc oo oc
c.:|oøoi o|o.:o.:|oc oooco. pc oo.oo
occ.:|oøoi o:oc:c oco. pcoo.oo
occ.:|oøoi occ:cc.c oo oc c .:|oø oi

÷(o÷

oo.± cool± oo oo. ø.ooO.c.oo.
cool oo o& o.coo oo oooo. o.c.coo
¬o ooc± o oolco o& o c oo øo ooo o
ooçooo oocc± ol |o.Occ± ol coco±
ol o.cc± ol |oO ¸±. ol co±ø ol cc.oo & i


÷|o± o.|o± ÷

ooø:±ooo co.c:o¸:co:oo |o.:c ø.ooO.
c.o±oooo |ooø.oc.:oo o.c.co|oo
¬o oo± o oolo ± co.oo cc.oò ooc
|oOc ±o o.c±o |oO. oøo:oøco.oo¸
ocO.&cco. ooocco. ooo ø|o.oc.:co. o
cO.co.ooO oococ c|o:c|o.o±oi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷(o÷

| ±o |oO .o co.c :o¸ :co:o )

oooco ø o± oooo. ooøco oo.
cool oo o&o.coo oo oooo. o.c.c÷
oo ¬oooc± ooolco o&oc ooøo
oooo ooçooo oocc± ol |o.Occ± ol
coco± ol o.cc± ol |oO ¸±. ol co±ø ol
cc.oo & i


÷|o± o.|o± ÷

oo |ooø.oc.:oo ooø|o.oc.:co.o
cO.co. o oo c co. o.c.co |oo ¬o oo±
o oolo ± co.oo cc.oò ooc |oO c ±o
o.c±o |oO. oøo:oøco.oo¸ ocO.&cco.
ooocco. oooø|o.oc.:co.o cO.co.o
oO ooø:±oooo co.c:o¸:co:oo ooc
oc c|o:c|o.o±oi

÷oo÷

| o o oø .ò o ø pc )

o col o±o oo ocooø occoo¸&
co ooco oco o±&ocoo ocoo øo¸
oooloi pc oooloi oo. oooloi oo.
oooloi o.cc.co. oooloi
÷|o± o.|o± ÷

cO± :o ooc:c|oøco. oco.oo oo ± oc.:
o oc:|o.:c ooooO |oc.:o|oøo) cc:o
|o|o.:o:o±co. o o oø .oc.:o ò) cloc.:o.:
oo.o¸oøoo occ.:|oøoi oopcoo
oc c .:|oø oi o|o.:o.:|oc oooco. pc oo.
oo occ.:|oøoi o:oc:coco. pcoo.
oo oc c .:|oø oi occ :cc.c oo occ.:|oøoi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷oc÷

| o o oø .ò oopc )

o col o±o oo ocooø oco.o&
co ooco oco o±&ocoo ocoo øo¸
oooloi pc oooloi oo. oooloi oo.
oooloi o.cc.co. oooloi
÷|o± o.|o± ÷

cO±:o ooc:c|oøco. oco.oo oo±
oc.:o oc:|o.:coo|oO |oc.:o|oøo) cc:o
o|o.:o:o±co. |oooø.)oc.:oò clo c.:o.:
oo.o¸o ø oo oc c .:|oø oi oo pc oo oc
c.:|oøoi o|o.:o.:|oc oooco. pc oo.oo
occ.:|oøoi o:oc:c oco. pcoo.oo
occ.:|oøoi occ:cc.c oo oc c .:|oø oi

÷(·÷

|oc c co.co oc.:o :co )

¬oo ø o± coo¸.occo ooo.c±
o.ooco. co.coo oco oooc ooøo¸
oooloooo ooooooi oo o ±cc.ooo&i÷|o± o.|o± ÷

oolo.ooo ooooco. coo±.co.o
cO.co. o oo c co. oo¸cco.coo.: |oø |oc :
oco.cco. oc.:oc:øooo¸¸o|oc: oco.c
oO |occo.)|o¡ ooøoc|o:oc:co. oc.:
o¸oø co.o.oooopcoo |oøcolc.oi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷(b÷

| oø coo c.pc |oc o |oc o )

pco o± co oo± oooloi oool co
oooi ooo&o. o.oi ±o ol± o±ocoloi

| oo oo o oc.:& ø oo |oo )

¬oocolø oooli ooo±. ooooo. oo¡
oooco. o.oo oo±&¸&i

÷|o± o.|o± ÷

clo |occo.oo) coc|o.oooo oo¸o
ø:&c|oi oo.: oo:ø±co.oooo:i ooool
oooøò |oø|oc:occo.|oO clo.: oøooc.
pco|ocoo |oøcolc.oi |ooø.oc.:oo
oøo.:oo±co.ooi oooocl:ol: cO±:ooo
&øco±oo|oøc |ooø.oc.:o oc.:co.o
oo:c|o.oø. oo|occo±oi

÷o·÷

| oo oooø .ò oø pc )

¬o oooooo ocooø& co ooco
oco o±&ocoo ocoo øo¸ oooloi pc
oooloi oo. oooloi oo. oooloi o.cc.co.
oooloi÷|o± o.|o± ÷


cO±:o ooc.:oo oc:c|oc:o oc|o.c:
|oøco. oco.oo oo±oc.:oooO |oc.:÷
o|oøo)cc:o o|o.:o:o±co. |oo oooø .)oc.:
oò cloc.:o.: oo.o¸oøoo occ.:|oøoi
oo pc oo occ.:|oøoi o|o.:o.:|oc ooo
co. pcoo.oo occ.:|oøoi o:oc:c
oco. pc o o .oo occ.:|oøoi occ:cc.c
oo occ.:|oøoi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷ob÷

| oo oooø .ò o ø pc )

o col o±o oooooo ocooø
oO.oo& co ooco oco o±&ocoo
ocoo øo¸ oooloi pc oooloi oo.
oooloi oo. oooloi o.cc.co. oooloi÷|o± o.|o± ÷

cO±:o ooc:c|oc:o oc|o.c:|oøco. oc
o.oo oo±oc.:o oooooO |oc.:÷
o|oøo)cc:o o|o.:o:o±co. |oo oooø .)oc.:
oò cloc.:o.: oo.o¸oøoo occ.:|oøoi
oo pc oo occ.:|oøoi o|o.:o.:|oc ooo
co. pcoo.oo occ.:|oøoi o:oc:c
oco. pc o o .oo occ.:|oøoi occ:cc.c
oo occ.:|oøoi

÷(·÷

| o c.:o|oø o± o co. o o )

oco. ø col co o o co ¬coo øo o
oc oocø o oo o oc oc oloo.o.c oo.o o
pcoo± oooo ocO.oi
oo.O o o co ocooco cc.co
oo.cco o|oOco oooc|o.O c o. oo.o
ocooo&o.o o&oc oo.oco.o oo÷
oo¸colo oøo.oi
÷|o± o.|o± ÷

cO± :o ooc o.o o oo ± oc.:cc:ol:o ò
oo o:ol:co. o|o± oøoo&øol:co.
o|oc:oc.cco. o±o±co.pco|ocoo øc
|ooc.co.oolòo.c¸c cloo ±o o.c±o
|oO .& c oo co. ±o cc.o& c ooc |oO c
oc:o¸.: co¸.:&cooco. ccc.oò oooc
co. oc:øco.oc.:oo oooco±ø.oco.
|ocOooo)pco o|oOo±oooi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷(c÷

| o c.:o|oø o± oo co. o o co:o )

o.oooo co ooco ¬coo øoo
oc oocø o oo o oc oc oloo.o.c oo.o o
pcoo± ± oooo ocO.oi
c±o o.olO ooco ocooco cc.co
oo.cco o|oOco oooc|o.O c o. oo.o
ocooo&o.o o&oc oo.oco.o oo÷
oo¸col o oøo.oi
÷|o± o.|o± ÷

cO± :o ooc o.o o oo ± oc.:cc:ol:o ò
oo o:ol:co.o|o± oøoo&øol:co. o|oc:
oc.cco. o ± o± co.pc o|oc oøc |oo co:
oo¸ o.cooc: cloo ±o o.c±o |oO.
& c oo co. ±o cc.o& c ooc |oOc oc:o¸.:
co¸.:&cooco. c cc.oò oo oc co. oc :
øco.oc.:oo oooco±ø.oco. |ocOooo)
pco o|oO o±oooco¸i

÷o·÷

| oo oooø .ò oopc )

o col o±o oooooo ocooø
oO±& co ooco oco o±&ocoo ocoo
øo¸ oooloi pc oooloi oo. oooloi oo.
oooloi o.cc.co. oooloi÷|o± o.|o± ÷

cO±:o ooc:c|oc:o oc|o.c:|oøco. oc
o.oo oo±oc.:o oo|o:|oO |oc.:o|oøo)
cc:o o|o.:o:o±co. |oooooø.) oc.:oò
cloc.:o.: oo.o¸oøoo occ.:|oøoi oo
pc oo occ.:|oøoi o|o.:o.:|oc oooco.
pcoo.oo occ.:|oøoi o:oc:c oco.
pcoo.oo occ.:|oøoi occ:cc.coo
occ.:|oøoi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷oo÷

| ± cc.ooø .ò oø pc )

¬o oo±cc.o ocooø& co ooco
oco o±&ocoo ocoo øo¸ oooloi pc
oooloi oo. oooloi oo. oooloi o.cc.co.
oooloi÷|o± o.|o± ÷

cO±:o ooc.:oo oc:co o¸¸oc.|oøco.
oco.oo oo±oc.:oooO |oc.:o|oøo)
cc:o o|o.:o:o±co. |±cc.ooø.) oc.:oò
cloc.:o.: oo.o¸oøoo occ.:|oøoi oo
pc oo oc c .:|oø oi o|o.:o.:|oc o oo co.
pcoo.oo occ.:|oøoi o:oc:c oco.
pcoo.oo occ.:|oøoi occ:cc.coo
occ.:|oøoi

÷(o÷

| oo oø .ò oopc )

o col o±o oo±cc.oolo± oçool ocooø
o.oo& co ooco oco o±&ocoo ocoo
øo¸ oooloi pc oooloi oo. oooloi oo.
oooloi o.cc.co. oooloi÷|o± o.|o± ÷

cO±:o ooc:co¸¸oc. ±o.±o cc.oc|o.c:
oo¸c|oøco. oc o.o o oo ± oc.:o o .:o¸.:
|o:|oO |oc.:o|oøo) cc:o o|o.:o:o±co.
|oooø.)oc.:oò cloc.:o.: oo.o¸oøoo
oc c .:|oø oi oo pc oo occ.:|oøoi o|o.:
o.:|oc oooco. pc oo.oo oc c .:|oø oi
o:oc:c oco. pcoo.oo occ.:|oøoi
occ:cc.coo occ.:|oøoi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷((÷

| oo oø .ò o ø pc )

o col o±o oo±cc.oolo± oçool ocooø
o.cooo& co ooco oco o±&ocoo
ocoo øo¸ oooloi pc oooloi oo. oooloi
oo. oooloi o.cc.co. oooloi


÷|o± o.|o± ÷

cO±:o ooc:co¸¸oc. ±o.±o cc.oc|o.c:
oo¸c|oøco. oc o.o o oo ± oc.:o o .:o¸.:
oooO |oc.:o|oøo)cc:o o|o.:o:o±co.
|oooø.)oc.:oò cloc.:o.: oo.o¸oøoo
oc c .:|oø oi oo pc oo occ.:|oøoi o|o.:
o.:|oc oooco. pc oo.oo oc c .:|oø oi
o:oc:coco. pcoo.oo occ.:|oøoi
occ:cc.coo occ.:|oøoi


÷oo÷

| ± cc.ooø .ò o ø pc )

o col o±o oo±cc.o ocooø
oø o.oo & co o o co o co o±& o coo
ocoo øo¸ oooloi pc oooloi oo.
oooloi oo. oooloi o.cc.co. oooloi÷|o± o.|o± ÷

cO± :o o oc :c o o¸¸oc.|oøco. oco.oo
oo±oc.:o o¸oco.o|o¸oooO |oc.:o|oøo)
cc:o o|o.:o:o±co. |±cc.ooø.) oc.:oò
cloc.:o.: oo.o¸oøoo occ.:|oøoi oo
pc oo oc c .:|oø oi o|o.:o.:|oc o oo co.
pcoo.oo occ.:|oøoi o:oc:c oco.
pcoo.oo occ.:|oøoi occ:cc.coo
occ.:|oøoi


ooø|o. olcco. |o±o.|o± ooø|o. olcco. |o±o.|o±
÷(o÷

| ± cc.ooø .ò oopc )

o col o±o oo±cc.o ocooø
oøoo& co ooco oco o±&ocoo
ocoo øo¸ oooloi pc oooloi oo.
oooloi oo. oooloi o.cc.co. oooloi÷|o± o.|o± ÷

cO± :o o oc :c o o¸¸oc.|oøco. oco.oo
oo±oc.:o o¸oco.o|o¸|o:|oO |oc.:o|oøo)
cc:o o|o.:o:o±co. |±cc.ooø.) oc.:oò
cloc.:o.: oo.o¸oøoo occ.:|oøoi oo
pc oo oc c .:|oø oi o|o.:o.:|oc o oo co.
pcoo.oo occ.:|oøoi o:oc:c oco.
pcoo.oo occ.:|oøoi occ:cc.coo
occ.:|oøoi

÷(o÷

| oo oø .ò oø pc )

¬o oo±cc.oolo± oçool ocooø&
co ooco oco o±&ocoo ocoo øo¸
ooolo i pc oooloi oo. oooloi oo. oooloi
o.cc.co. oooloi


÷|o± o.|o± ÷

cO± :o ooc.:oo oc :coo¸¸oc. ±o.±
cc.oc|o.c: oo¸c|oøco. oco.oo oo±
oc.:oo oO |oc.:o|oøo)cc:o o|o.:o :o ±
co. |oooø.)oc.:oò cloc.:o.: oo.o¸oø
oo occ.:|oøoi oopcoo occ.:|oøoi
o|o.:o.:|oc o oo co. pc oo.oo oc c .:
|oøoi o:oc:coco. pcoo.oo occ.:
|oøoi occ:cc.coo occ.:|oøoi


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful