Bai 1. Bail.

S( n) = 1 + 2 + 3 + ·.. + n.

Bai3.

11 1 Tfnh S(n) = 1 +- + - + ..' + _:_
2 3
n

eu «
Biz; 5.

Tfnh S(n)=-+-+···+-

III

2

4

2n

.. 11 1 nh S(n) = 1 + - + - + ... + -Ti 35 2n + 1

2.2 + 1.ooxn Tinh T(x. Tl nh S(n) Bdi i 3.2. Bai 10..1 Bd. 11.. i. • . Tfnh Sen) == I + 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + . h J In =x + XZ + x3 +. +.... + .0. B~ 8 Ql. x 2n _3 Bdi 14..... l1nh 2 . TInh S(n)..3 __.. TInh Sen) =x+x ~ +x 5 + .-+-11 X 3fT x x" ~ Bai 17..:: 1 + 1.. + n Bai16. +x 2n+1 - 1 1 1 Btii 15. Ti'nh T(n)=lx2x)x. + x" S (n) == x 2 + x 4·. + 1+ 2+ 3 + . -r.n 3 o Bai 12. Tfnh S(n)=x+ +2 1 X 2 +1+2+3+"'+-1+--2-+-3-+-"-'. + 1. Tlnh Sen) = x + -2~' + ~ + . n-In h 13 S(n)==-+-+2 4 5 -0"+ 6 2n __ J 2n + 2 su». + . n) = x" Bd. + -n' X2 X3 o~...

B~i30. n=100 LfOcIe Ion nhat cua 100 Iii 25. Bai ke tat ca "LlOCs5 "Y' cua so nguyen dlidng n.n al . Cho so nguyen duonq n. Kh~m tra so nguyen dl1dng n co phai la so hoan thi~n hay khong? . Rai 12. inh (n . dl1dng n. Tinh tlch tat ca "1f0c s5 te" cua so n9 uven so nguyen n • . Vi du . · 0" Li~t ke tdt ca Bizi 21. chinh no. Li~t Bai 23. Oem so 1u'c.1ng1f0c so " chJn" cua Bai28. Bai 27. "LlOc 50" eua SO nguyen dU'dng n.:1 9 n.1ng"Lloc so" cua SO nguyen dlidng n. l1nh tong cac lice so nho hdn . '''LlOC so" cua SO nguyen du'dng '''LlOC so" cua so nguyen du'dng n. Bai 24. Bai 25. so nguyen dl1dng n. Tinh tong tat ca "IfOC s5 chJnN cua 56 IIguyen dlidng n. lim u'tk so Ie Ion nhat elsa :Bai 29. Cho s5 nguyen du'dng n.~ Btli " M . . Tinh tong tat ca I _ Tfnh tfch tat ca Dem SO 1U'(. 26.

nguv n t6 h V khan ? Cho 56 nguy n du'C1ngn. KJem tr 0 nguyen dLldng n cO phal la 56 chrnh phlldng hay khong? Bili 36.2)!+.. in -l)!+~(n . ~2!+Jii co n dau can..· Cho ph I f n yn n. v .

+ k . Btl. dinh nchla nhu sau: S(k) .vn -. Tinh Sen) = ___ ~l~~ 1 __ co n dau phan so.. Tinh n Ba. 41.. 1+ 1+ 1+ 1 1 1 1+-1+1 1 Ba. Hay tim gia tr] nguyen sao dLtdng k I~ nh·a"'t·~ cho S(k) < n. so nguyen dltdng n. . . Hay oem so IUQng chCI so 'Ie cua so ng uyen dliong n. ~ o. Hay tfnh tong cac chu so ch~n cua so nguyen dlfc1ng n. Bdj 49. Hay tlnh tong cac chef so cua so nguyen dltdng n. Trang d6 chuO.. 44. 42.• a" H. Bizi 45.~i can. 48. Hay tfnh tfch cac chiI so cua Btli 46. . Cho 55 nguyen dlidng n. Ba... ~ ~.a""yu ~~ so cua so nguye~ dlidng .ng~·chCi ~. Hay tfnh tich cac chu so Ie cua sO nguyen dlfong n. "·43 B~~ .' n. Ae-m so ILid.. Ba. 47. Cho n la so nguyen du'dng. Hay tim chG' so dau th~n cua n.j S(k) au'Qc . - = 1+ 2 + 3 + .

'. In.. H lrn ehO' 5 I' 0 n tiQc cu IJ n uy . Hay oem so Itlc. Bai 54. Bizi 56. Tim chO'so l6'n nhNt cua 55 n uy"n dllon Bai 52.1ng chIT so nho nhat cua so nguyen dtlO'ng n. Ba.so ngu yen so nguyen dLidng n co roan ch IT so ch~n Btl. 60. o.s6 nho nhat cua so nguyen dLidn9 n.s5 111Q'ngchG' so Ion nhat cua so ng uyen dLfdng n. Hay kiem tra hay khong? dlJdng n co toan chG' 55 ch~n Bdi 59.1ng chO' so aau tien cua so nguyen Ie hay du'dng n. Hiay kiem tra hay kho~g? . Bai51. Tilm chu.. Hay kit~m tra so nguyen ducnq n c6 phai xung hay khong? la sO' do. Bdi 55. 58. Hay kiem tra cac eh u so cua s5 nguyen dLfdng n co tang dan tv trat sang phal hay khong? . Hay kiem tra so nguyen dLfdng n co toan chfi' so kh6ng? Bai 57. Hay dem·. Hay oem 55 1 Ltc. Rai 53.

n n m dan tlf tral sang phal hay khong? Bai 62.. Tinh S (n) = I _ + 2 + . ~ 1 .----1. +n c _ _ . Giai phLldng trlnh ax+b=O. luu Cho hai 55 nguyen du'c1ng a va b. Rd._ Rai 71.n) = _x2 + X4 + . .i 1.2+3+· .+n · x- . J . 2 Btli 68.. Hay &loc chung Ion nhat cua hat gia Bai 61. _X xn 1+2 1+2+3+···+(-I)n:-.•.. + (_1)11 x2n Ba! 70. Tinh S(x.. a nguy .--+ (-1) n+l 1 1+2+3+·. Cho hal so nguyen du'dng a va b. 65. S(x. 1 1 1 +.. Giai phtJO'ng trlnh ax +bx+c=O.i 64. Hay • do tim b()i chung nhe) nhat cua hai gia trt nay. . gi .... __. 2 + 3 + .. n) Tlnh = -x +. Btl. ve ve Iu'u 0 tim trt nay.'" Hay ki 'm tra cac chIT so eu .

Kiem tra 55 nguyen 4 byte co d9ng 2k hay khong? 3 5 2n+J Bai 76. + (_l)n+l _x __ . 2'. t n. 3' 2 . .....x +x _ x_ + . + (-1) n-rl -(2-n-)! J... Tinh Sen) = 1. .X4! + .4 Xn .n) =. 3! 5! (2n + I)! Bai 75.· s X BQl 7'~ TlInn S(x.. Tinh S(xn)=-x+---+'''+(_l)n. 2! 2n Bai 74. Kham tra s5 nguyen 4 byte co d9ng 3k hay khong? f .x2 X3 Bdi72.-1 + X .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful