English−swedish (dictionnaire

)

English−swedish Dictionary

éditions eBooksFrance
www.ebooksfrance.com

English−swedish Dictionary

1

English−swedish (dictionnaire)
Adapted from : http://www.freedict.com/dictionary/index.html

English−swedish Dictionary

2

English−swedish (dictionnaire)

English−swedish Dictionary

3

English−swedish (dictionnaire)

a : ett, en A−bomb : atombomb A−student : topp elev a body : ruttna, en kropp a few : några få a good deal : åtskilligt à la carte : à la carte a little more : litet till a long string of : en lång rad av a long time : länge a lot of : mycket A minor : a−minor a pair of tongs : tång a posteriori : a posteriori a road : huvudväg A.D. : e.Kr aardvark : jordsvin aaron : aron Aaron's rod : kungsljus aback : bakåt abacus : kulram
English−swedish Dictionary 4

English−swedish (dictionnaire)

abaft : akter ut abandon : överge, lämna abandoned : övergivna, övergiven abandonment : uppgivenhet abandons : överger abase : förnedra abasement : förnedring abash : genera abashed : generad abashment : blygsel abate : lindra abatement : avtagande abatis : förhuggning abattoir : slakthus abbacy : abbotsämbete abbatial : kloster abbess : abbedissa abbey : kloster abbot : abbot abbreviate : förkorta abbreviation : förkortning
English−swedish Dictionary 5

English−swedish (dictionnaire)

abbreviations : förkortningar abbreviatory : förkortnings abdicate : abdikera, avsäga sig abdication : avsägelse abdomen : buk, underliv abdominal : buk abdominous : med stor mage abduct : bortföra abduction : rövande bort abductor : kidnappare abeam : tvärs abecedarian : alfabetisk abed : till sängs abele : silver poppel aberdevine : grönsiska Aberdonian : Aberdeen aberrancy : avvikelse aberrant : som far vilse aberration : villfarelse abet : underblåsa abetment : medhjälp
English−swedish Dictionary 6

English−swedish (dictionnaire)

abettor : medhjälpare abeyance : vila abhorance : avsky, fasa abhorrent : motbjudande abidance : dröjande abide : vänta, stanna abiding : bestående, varaktig abilities : själsgåvor ability : förmåga, möjlighet abiogenesis : uralstring abject : föraktlig abjection : uselhet abjuration : avsvärjelse abjure : avsvärja ablactation : avvänjning ablation : borttagande ablative : ablativ ablaut : avljud ablaze : i lågor able : duktig, skicklig, kunnig able−bodied : arbetsför, stark
English−swedish Dictionary 7

English−swedish (dictionnaire)

able seaman : matros abled : möjlig gjord abloom : i blom ablution : tvätta sig ablutions : tvagning ably : skicklig, duktigt, kunnigt abnegate : avsäga sig abnegation : förnekelse abnorm : abnormal abnormal : onormal, abnorm abnormality : abnormitet abnormally : onormalt abnormity : abnormitet aboard : ombord abode : boning, hemvist, vistelse aboil : kokande abolish : avskaffa, upphäva abolished : avskaffad abolition : avskaffande abolitionist : förkämpe abomasum : löpmage
English−swedish Dictionary 8

English−swedish (dictionnaire)

abominable : avskyvärd abominate : avsky abomination : avsky abondant : ymnig aborginal : urinvånare aborigine : urinvånare aborted : avbrutits abortifacient : abortivmedel, abortframkallande abortion : missfall, abort abortionist : abortör abortive : misslyckad abound : flöda över av about : omkring, ungefär, kring, vid, cirka about−turn : helomvändning about doogs : om hundar, vädra aboutface : helomvändning above : ovan, uppe, över, ovanför aboveboard : öppet, ärligt abovementioned : ovannämnd abracadabra : abrakadabra abrade : skava(nöta)av, abradera
English−swedish Dictionary 9

English−swedish (dictionnaire)

abrading : avnötning abranchiate : utan gälar abrasion : avskavning, slitning abrasive : sträv abreact : avreagera abreaction : avreagering abreast : jämsides abridge : förkorta abridgement : förkortning, sammandrag abridgment : förkortning abroad : utlandet, utomlands, utrikes abrogate : avskaffa abrupt : tvär, kantig, hastig, abrupt, burdus, plötsligt abruptly : abrupt abscense : frånvaro abscess : abscess, böld abscond : rymma absence : frånvaro absent : frånvarande, borta absent−minded : disträ, tankspridd absentee : frånvarande
English−swedish Dictionary 10

English−swedish (dictionnaire)

absenteeism : skolk absently : frånvarande absinth : malört, absint absolute : absolut absolutely : absolut absolution : frikännande absolutism : envälde absolve : frikänna absorb : uppta absorbed : ingick i, fördjupad absorbent : absorberande absorbing : absorberande absorption : absorbering abstain : avstå abstainer : absolutist abstemious : återhållsam abstention : röstnedläggelse abstinence : röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinent : måttlig abstract : sammandrag, abstrakt abstraction : abstraktion
English−swedish Dictionary 11

English−swedish (dictionnaire)

abstracts : teoretisk abstruse : dunkel absurd : orimlig, absurd absurdity : orimlighet absurdness : absurditet abudant : riklig, ymnig abundance : överflöd, ymnighet abundant : överflödande abuse : smäda, ovett, smädelse, missbruk abused : missbrukat abusive : smädlig, ovettig abut : gränsa intill abysmal : bottenlös, avgrundsdjup abyss : svalg, avgrund Abyssinia : Abessinien Abyssinian : abessinier acacia : akacia academic : akademisk academical : akademisk academically : akademiskt academician : akademimedlem, akademiker
English−swedish Dictionary 12

English−swedish (dictionnaire)

academy : akademi accede : biträda, tillträda accede to : tillmötesgå accelerate : accelerera accelerated : accelererad accelerates : accelererar accelerating : accelererande acceleration : acceleration accelerator : gaspedal accent : brytning, accent, tonfall, betoning accented : betonade accentuate : betona, accentuera accentuation : betoning accentutate : betona, accentuera accept : antaga, acceptera, anamma, godtaga acceptability : godtagbarhet acceptable : acceptabelt, godtagbart acceptance : accept, accepterande, antagande acceptant : acceptor accepted : accepterad acceptera : accepting
English−swedish Dictionary 13

English−swedish (dictionnaire)

accepting : accepterar acceptor : acceptant accepts : accepterar access : tillgång access time : åtkomsttid accessary : medhjälpare, medbrottsling accessed : åtkomliga accessible : tillgänglig, åtkomlig accession : tillskott, tillträde accessor : åtföljande accidence : formlära accident : olycka, olyckshändelse, slump accidental : tillfällig accidentally : händelsevis accidents : olyckor acclaim : hälsa såsom, hylla acclamation : bifallsrop acclimatize : anpassa accolade : dubba till riddare accommodate : anpassa accommodated : anpassad
English−swedish Dictionary 14

English−swedish (dictionnaire)

accommodates : anpassar accommodating : medgörlig, anpassning, tillmötesgående accomodate : inhysa accomodating : medgörlig accompan : beledsaga accompaniment : ackompanjemang accompanist : ackompanjatör accompany : medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga accompanying : tillhörande accomplice : medbrottsling accomplish : utföra, fullborda accomplished : presterade accomplishment : prestation accord : medge, bevilja accordance : enlighet accorded : beviljade according to : enligt accordion : dragspel accost : tilltala account : mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning accountability : ansvarighet
English−swedish Dictionary 15

English−swedish (dictionnaire)

accountable : tillräknelig, ansvarig, förklarlig accountancy : bokföring accountant : revisor, kamrer, bokförare accounting : bokföring accounts : handelsräkning accoustics : akustik accoutrement : utrustning accoutrements : utstyrsel accredit : befullmäktiga accredit to : ackreditera accretion : anhopning, tillväxt accrual : periodisering accrue : växa till, tillfalla accueded : instämmande accumulate : hopsamla accumulated : samlat accumulation : anhopning accumulative : ackumulerad accumulator : ackumulator accupational therapist : arbetsterapeut accuracy : noggrannhet
English−swedish Dictionary 16

English−swedish (dictionnaire)

accurate : noga, ackurat, verkligt accursed : förbannad accusation : anklagelse accusative : ackusativ accuse of : anklaga för, skylla på accuse somebody of : anklaga någon accused : anklagad accuses : anklagar accustom : vänja accustomed to : van vid accysation : beskyllning ace : äss aceess : etta acerbity : skärpa, syrlighet aces : äss acessibly : precision acetate : acetat acetic : ättikssyra acetone : aceton acetylene : acetylen ache : värka, värk, värka
English−swedish Dictionary 17

English−swedish (dictionnaire)

ached : värkte aches : värker achievable : utförbart achieve : uppnå achieved : uppnått achievement : prestantion, insats, gärning achievements : kunnandet achieves : uppnår achilles : akilles Achilles heel : akilleshäl aching : värkande acid : sur, syra, syrlig acidification : försurning acidify : försura acidity : syrlighet acidulous : syrlig acknowledge : erkänna acknowledged : erkännt acknowledgement : erkännande acknowledgements : bekräftelser acknowledges : erkänner
English−swedish Dictionary 18

English−swedish (dictionnaire)

acknowledgment : erkännande acme : höjdpunkt acne : finne, akne acorn : ekollon acoustic : akustisk acoustical : akustik acoustics : akustik acquaint : göra bekant med acquaintance : bekantskap acquaintanceship : bekantskap acquainted : bekant acquiesce : samtycka acquiescence : samtycke acquiescent : eftergiven acquire : vinna, tillägna sig, införskaffa acquirement : förvärvande acquires : behöver acquisition : följning, åtkomst, anskaffningskostnad acquisitions : förvärvande acquisitive : förvärvslysten acquisitiveness : habegär
English−swedish Dictionary 19

English−swedish (dictionnaire)

acquit : fritaga, sköta sig bra, frikänna acquittal : frikännande acre : tunnland acreage : areal acrid : bitter acridity : bitterhet acridness : fränhet acrimonious : bitter, skarp acrimony : bitterhet, skärpa acrobat : akrobat acrobatic : akrobatisk acrobatics : akrobatik acronym : akronym acrylate : akryl acrylic : akrylfiber acrylic fabric : akryl act : verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra act of indemnity : amnestikungörelse acta : handling acted : spelade acting : tillförordnad, spelsätt, spel
English−swedish Dictionary 20

English−swedish (dictionnaire)

action : gärning, rättegång, process, aktion, handling actionable : handling, åtalbar actions : händelser activate : aktivera activated : aktiverad activates : aktiverar activating : verksamhet, aktiverande activations : verksamheter active : aktiv, verksam actively : aktivt activist : aktivist activities : aktiviteter activity : verksamhet, aktivitet actor : skådespelare, aktör actress : skådespelerska, aktris acts : agerar actua : själva actual : verklig actuality (in) : i själva verket actually : faktiskt actuate : driva, sätta i rörelse
English−swedish Dictionary 21

English−swedish (dictionnaire)

acuate : skarp, akut, skarpsinnig acuity : skärpa, skarpsinne acumen : skarpsinne acupuncture : akupunktur acute : akut, spetsig ad : annons ad lib : improviserat adage : ordspråk, tänkespråk adamant : orubblig adapt : lämpa, anpassa, adaptera, aptera adapt to : anpassa till adaptability : anpassningsförmåga adaptable : anpassningsbar adaptation : anpassning, adaptation adapted : anpassade adapters : adaptrar adaption : bearbetning adaptor : adapter add : bifoga, summera, tillägga, tillfoga, lägga till add (up) : addera add on : tillsätta
English−swedish Dictionary 22

English−swedish (dictionnaire)

added : adderad addendum : tillägg adder : huggorm addict : narkotikaslav addicted for : begiven på addiction : begivenhet addictive : beroendeframkallande adding : adderande additional : ytterligare, extra additionally : dessutom additions : tillägg additive : tillsats addled : rutten addon : tilläggsprogram address : tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera addressed : adresserat addressee : mottagare, adressat addressees : adresser addresses : adresser adds : lägger till adduce : anföra
English−swedish Dictionary 23

intilliggande adjecent : närgränsande adjectival : adjektivisk adjective : adjektiv adjoin : stöta till. anslutning adhesive : fastnar. bindemedel adieu : farväl adipose : fettvävnad adjacent : angränsande. vidhäftningsförmåga.English−swedish (dictionnaire) adenoids : polyper adept : skicklig adequacy : tillräcklighet adequate : tillräckligt adhere : stå fast vid adhered : ansluten till adherence : fastsittande vid adherent : anhängare adheres : håller troget fast adhesion : adhesion. bifoga adjoining : angränsande adjourn : ajournera adjudge : tilldöma. tillerkänna English−swedish Dictionary 24 .

komplement adjust : ordna.English−swedish (dictionnaire) adjudicate : avdöma adjudication : tilldömande adjunct : tillsats. regi. reglera adjust to : anpassa till adjustable : justerbar adjusted : justerad adjusting : justerande adjustment : justering. justera. styrelse. jämka. justera. handhavande administrative : förvaltnings administrator : administratör administrators : administratörer English−swedish Dictionary 25 . lämpa. inställning adjustments : justeringar adjusts : justerar adlib : improvisera adman : reklamman admass : lättpåverkad masspublik admin : administration administer : förvalta administrate : administrera administration : förvaltning.

beundran admire : beundra admirer : beundrare admires : beundrar admissible : tillåtlig admission : antagning.English−swedish (dictionnaire) admirable : beundransvärd admiral : amiral admiralty : amiralitet admiration : beundran. godkänna. medgivande admission board : antagningsnämd admission fee : entré admissions : tillträde admit : erkänna. tillstå. medgiva. tillträde admittedly : obestridligen. varning admonition : förmaning admonitions : förmaningar admonitory : förmanande English−swedish Dictionary 26 . instämma admits : antagit admittance : inträde. erkänt admixture : blandning admonish : tillrättavisa. tillträde.

anta adopted : införda adoption : adoptering adorable : bedårande.English−swedish (dictionnaire) ado : ståhej. pryda adornment : prydande. väsen adolescence : uppväxttid adolescent : tonårs adolscent : ungdom adominition : förmaning adopt : adoptera. tillbedja. beundransvärd adoration : tillbedjan adore : dyrka. avguda adoring : beundrande adorn : smycka. prydnad adp−machines : adb−maskiner adrenal gland : binjure adriatic : adritatiska havet adrift : på drift ads : annonser adulation : krypande smicker adulatory : smickrande English−swedish Dictionary 27 .

försteg. förmån advantageous : fördelaktig advantageous to : gynnsam för advantages : fördelar adventure : äventyr adventurer : äventyrare adventuress : lycksökerska adventurous : äventyrlig adverb : adverb English−swedish Dictionary 28 .English−swedish (dictionnaire) adult : vuxen. övertag. fullvuxen adulterer : äktenskapsbrytare adulterous : utomäktenskaplig adultery : äktenskapsbrott adulthood : mogen ålder adults : vuxna advance : avancera. förväg. anmarsch advance−booking : förköp advanced : avancerad advancement : befordran advances : framsteg advancing : antågande advantage : företräde. nytta.

motståndare adverse : som är rakt emot adversity : motgång advert : annons advertise : annonsera advertised : annonserade advertisement : annons. avi advice−note : avi advice against something : avråda advisable : klokt.English−swedish (dictionnaire) adversary : motspelare. rådlig advise : råda advised : tipsade advisedly : överlagt adviser : rådgivare advisor : mentor advisory : rådgivande advocacy : befrämjande av English−swedish Dictionary 29 . reklam advertiser : annonsör advertising : annonserande advertising agency : annonsbyrå advice : råd.

förespråkare advocates : advokater ae : amerikansk engelska aeon : tidsålder aerate : genomlufta aerial : antenn aerie : rovfågels näste. bärplan aerogram : radiotelegram aerogrammes : aerogram aeromechanics : aeromekanik aeronaut : flygare aeronautic : flyg aeronautical : flyg− aeronautics : flygkonst English−swedish Dictionary 30 . aerodrom aerodynamic : aerodynamisk aerodynamics : aerodynamik aerofoil : vinge.English−swedish (dictionnaire) advocate : kämpa för. örnbo aero : flyg aerobatics : konstflygning aerobe : aerob aerodrome : flygfält.

kärleksfull affectionately : tillgivet affects : påverkar affekt : emotion affidavit : edlig skriftlig försäkran affiliate : uppta English−swedish Dictionary 31 .English−swedish (dictionnaire) aeroplane : flygplan aerosol : aerosol aerospace : rymd aesthete : estet aesthetic : estetisk aesthetics : estetik afar : fjärran affability : tillgänglighet affable : älskvärd affair : affär affairs : affärer affect : beveka. påverka affectation : tillgjordhet affected : påverkad. gripen. tillgivenhet. konstlad affection : åkomma. tillgjord. kärlek affectionate : tillgiven.

förnärma. fästa afflict : plåga afflicted : ansatt. prövning affluent : mycket rik. biflod afford : ha råd (mrd) afforestation : skogsodling affray : slagsmål affront : chikanera. trotsa afield : borta aflame : i brand afloat : flytande afoot : rörelse aforementioned : förutnämnd aforenamed : förutnämnd aforesaid : förutnämnd English−swedish Dictionary 32 . förolämpa.English−swedish (dictionnaire) affiliation : ansluta affinity : släktskap affirm : försäkra. chikan. drövad affliction : ycka. bejaka affirmation : bekräftelse affirmative : jakande affix : tillfoga. belastning.

på nytt African : afrikan afrikaans : afrikaans afro−asian : afroasiat aft : akter ut after : efter after−care : eftervård after−claim : efterkrav after−deck : akterdäck after−dinner : middags− after−effect : efterverkning after−life : live efter detta after−shave : rakvatten after−taste : bismak afterglow : efterglans afterlife : livet efter detta aftermath : efterdyningar. efterräkning afternoon : eftermiddag afters : efterrätt English−swedish Dictionary 33 .English−swedish (dictionnaire) afraid : rädd afraid of : rädd för afresh : å nyo.

dagordning agent : agent. i efterhand again : ånyo. ombud ages : åratal English−swedish Dictionary 34 . ålderstigen ageing : åldrande agencies : företag och organisationer agency : agentur agenda : agenda. emot agape : med vidöppen mun agaric : skivling agate : agat age : tidsålder. mot. igen against : åter. ålder age−group : åldersgrupp age−limit : åldersgräns age of manhood : mansålder aged : i en ålder av. efteråt.English−swedish (dictionnaire) aftersail : aktersegel aftersaloon : aktersalong aftertaste : eftersmak afterthought : vidare afterwards : dan. efter.

agitera agitation : alteration. vighet agitate : uppröra. aggregat aggregation : sammanhopning aggression : övergrepp aggressive : aggressiv aggressive war : anfallskrig aggressiveness : agressivitet aggressor : angripare aggrieve : plåga aggrieved : sårad Aghan : Aghan aghast : bestört agile : vig agility : rörlighet. sinnesrörelse English−swedish Dictionary 35 . massa aggrandize : förstora aggrandizement : förstoring aggravate : försvåra aggravation : försvårande aggregate : total.English−swedish (dictionnaire) agglomerate : hopa aggragate : summa.

åkerbruk agronomy : agronomi aground : på grund ague : frossa English−swedish Dictionary 36 . kval. lantbruk. godkänner agreeable : trevlig. höll med. vånda.English−swedish (dictionnaire) aglow : glödande agnostic : agnostiker ago : sedan agog : ivrig agonize : pina agonized : ångestfull. överensstämma. behaglig. ackord. överenskomma. överrenskommet. avtal agreements : överenskommelser agrees : godkänner agression : aggression agricultural : jordbruks agriculture : jordbruk. angenäm agreed : enig. förtvivlad agonizing : kvalfull agony : dödsångest. pina agrarian : jord− agree : samtycka. överens agreement : överenskommelse.

lufta air−base : flygbas air−bed : luftmadrass air−brake : lufttrycksbroms air−conditioned : luftkonditionerad air−conditioning : luftkonditionering air−current : luftström air−cushion : luftkudde air−defence : luftvärn English−swedish Dictionary 37 . måtta aim at : trakta efter. sikte.English−swedish (dictionnaire) ahead : förut. åsyfta. före ahoy : ohoj aid : hjälp aide : medhjälpare aileron : skevningsroder ailing : sjuklig ailment : krämpa aim : mål. syfte. vädra. sikta mot. rikta mot aimed : inriktat aimless : planlös ain't : är inte air : luft.

English−swedish (dictionnaire) air−duct : luftkanal air−force : flygvapen air−hostess : flygvärdinna air−launch : skjuta ut air−pcket : luftgrop air−pocket : luftgrop air−pressure : lufttryck air−raid : flyganfall air−rifle : luftgevär air−route : flygled air−sick : flygsjuk air−sickness : flygsjuka air−taxi : lufttaxi air−tight : lufttät airborne : flygburen aircraft : flygplan airfield : flygfält airforce : flygvapen airgun : luftgevär airing : vädring airleron : skevroder English−swedish Dictionary 38 .

English−swedish (dictionnaire) airless : vindstilla airlift : luftbro airline : flyglinje airliner : trafikflygplan airlock : luftblåsa airmail : flygpost airman : flygare airplane : flygplan airport : flygplats airproof : lufttät airscrew : propeller airshaft : lufttrumma airship : luftskepp airspeed : flygfart airstrip : landningsbana airtight : lufttäta airway : luftled airworthy : flygduglig airy : luftig aisle : gång ajar : på glänt English−swedish Dictionary 39 .

oroande alarms : alarm alas : tyvärr. alarm alarm−clock : väckarklocka alarm bell : alarmklocka alarmed : förskräckt alarming : oroväckande. alkohol English−swedish Dictionary 40 .English−swedish (dictionnaire) akimbo : med händerna i sidan akin : besläktad alabaster : alabaster alacrity : beredvillighet alarm : oroa. larm. ack Albania : Albanien Albanian : alban albatross : albatross albeit : ehuru albumen : äggvita albumin : albumin albums : album alchemist : alkemist alchemy : alkemi alcohol : sprit.

English−swedish (dictionnaire) alcohol−related : alkoholrelaterad alcoholic : alkoholist alcoholism : alkoholosm alcove : alkov alder : al alderman : ålderman. alert alert person : rörlig person alerted : varnade alertness : rörlighet alerts : vakna alexandrian : alexandrinsk alfalfa : blålusern alga : alg algebra : algebra algebraic : algebraiskt algeria : algeriet algerian : algerier algorithm : algoritm algorithms : algoritmer English−swedish Dictionary 41 . rådman ale : öl alert : vaken.

English−swedish (dictionnaire) alibi : alibi alien : främmande alienate : fjärma alienation : fjärmande. alla. placering i linje aligns : uppradar alike : liknande alimentary : närande alimony : underhåll. allting. all all−embracing : allomfattande all−in : alltomfattande all−out : fullständig English−swedish Dictionary 42 . underhållsbidrag alive : levande alkaline : alkalisk alkaloid : alkaloid all : samtliga. alienation alienist : psykiater alight : stiga av alighting : avstigning align : upprada aligning : uppradning alignment : uppställning. allt.

mildra alleviated : lätta alleviation : lättnad alley : gränd English−swedish Dictionary 43 . allsidig all−rounder : mångsidig begåvning all along : utefter all right : bra all the better : desto bättre allege : be om ursäkt alleged : påstådd allegiance : trohet allegoric : allegorisk allegorical : allegorisk allegory : allegori allegro : allegro alleluia : halleluja allergen : allergen allergic : allergisk allergies : allergier allergy : allergi alleviate : lindra.English−swedish (dictionnaire) all−round : runt omkring.

underhåll allowed : tillåten English−swedish Dictionary 44 . tillåta allow oneself something : unna sig något allowable : tillåtna allowance : tillstånd. förbindelse. tillägga alliance : förbund. allians allied : allierad allied to : allierad med alligator : alligator alliterate : analfabet alliteration : allitteration allocate : tilldela allocated : tilldelat allocates : tilldelar allocation : tilldelning allocations : tilldelningen allot : fördela. tilldela allotment : fördelning allow : låta.English−swedish (dictionnaire) alley−way : gränd alleyway : gränd allfix : fästa.

English−swedish (dictionnaire) allowing : tillåter allows : tillåter alloy : legering allsorts : blandning allspice : kryddpeppar allude : hänsyfta på allude to : anspel allure : locka allurement : lockelse alluring : lockande allusion : anspelning alluvial : svärm− ally : förena. bundförvant almanac : kalender almighty : allsmäktig almond : mandel almoner : sjukhuskurator almost : nästan alms : allmosa almshouse : ålderdomshem aloe fibre : aloehampa English−swedish Dictionary 45 .

också. även also−ran : oplacerad häst altar : altare English−swedish Dictionary 46 .English−swedish (dictionnaire) aloft : högt upp alone : allena. med. tillsammans. längs alongside : långsides aloof : på avstånd aloud : högt alp : högfjäll alpaca : alpacka alphabet : alfabet alphabetic : alfabetisk alphabetical : alfabetisk alphabetically : alfabetiskt alphabets : alfabeten alphanumeric : alfanumerisk alpine : alpin Alps : Alperna already : redan Alsatian : schäfer also : likaså. tillika. ensam along : utmed.

växelvis alternating current : växelström alternation : omväxling. förändring alterations : ändringar altercation : gräl altered : ändrat altering : förändra alternat : omväxlande alternate : växla. växling alternative : alternativ alternatively : alternativt alternatives : alternativ alternator : växelströmsgenerator althorn : althorn although : fastän altimeter : höjdmätare English−swedish Dictionary 47 .English−swedish (dictionnaire) altar−boy : korgosse altar−piece : altartavla alter : ändra sig. ändra alter ego : alter ego alteration : ändring. omväxla alternately : alternativt.

altitud alto : altstämma altogether : tillsammans. inalles altruism : oegennytta. altruism altruistic : altruistisk alum : alun aluminium : aluminium aluminum : aluminium alveolus : alveol always : jämt. alltid am : är amalgamation : blandning amalgemate : blanda amaryllis : amaryllis amass : hopa amateur : amatör amateurish : amatörmässig amateurism : amatörskap amateurs : amatörers amatory : erotisk amaze : förbluffa. alltsammans. förvåna English−swedish Dictionary 48 .English−swedish (dictionnaire) altitude : höjdnivå.

English−swedish (dictionnaire) amazed : bestört. äregirig amble : lunka ambulance : ambulans ambush : försåt. förvåning. bakhåll ameliorate : förbättra amelioration : förbättring amen : amen amenable : foglig. häpen. förvånad amazement : bestörtning. ärelystnad ambitious : ärelysten. bakhåll. häpenhet amazing : häpnadsväckande amazingly : otroligt Amazon : amason ambasador : ambasadör ambassador : ambassadör ambassadress : kvinnlig ambassadör amber : bärnsten ambergis : ambra ambiguity : tvetydighet ambiguous : tvetydig ambition : iver. medgörlig English−swedish Dictionary 49 .

English−swedish (dictionnaire) amenda : gottgörelse amended : korrigerat amendment : rättelse amends : gottgöra Amenia : armenien Amenian : armenisk amenit : behag amenity : behaglighet America : Amerika American : amerikansk american−made : amerikatillverkade americanize : amerikanisera amethyst : ametist amiability : älskvärdhet. vänskap amicability : vänskap amicable : vänskaplig amid : mitt i amidships : midskepps amine : amin amino acid : aminosyra amiss : illa English−swedish Dictionary 50 .

amperemätare ammo : ammunition ammonia : ammoniak ammonite : ammonit ammonium : ammonium ammunition : ammunition amnesia : amnesi amnesty : benådning. belopp amount to : belöpa sig till. amorf amortization : amortering amortize : amortera amount : antal. bland amongst : bland amoral : amoralisk amorality : amoralitet amorous : amorös. kärleksfull amorphous : formlös. amnesti amniotic : fostervatten amoeba : amöba among : mellan. summa.English−swedish (dictionnaire) amity : sämja. vänskaplighet ammeter : amperemeter. uppgå till English−swedish Dictionary 51 .

dryg amplification : förstärkning amplified : förstärkt amplifier : förstärkare amplifies : förstärker amplify : förstärka amplitude : vidd. amputering amuck : löpa amok English−swedish Dictionary 52 . ymnig. amplitud amply : rikligt ampoule : ampull amputate : amputera amputated : amputerat amputation : amputation. amfibieflygplan amphibious : amfibisk amphitheatre : amfiteater amphora : amfora ample : riklig.English−swedish (dictionnaire) amounts : summor amp : ampere ampere : ampere amphetamine : amfetamin amphibian : amfibie.

English−swedish (dictionnaire) amulet : amulett amuse : roa amused : road amusement : förlustelse. nöje amuses : roar amusing : rolig. lustig an : en. anemisk anaerobe : anaerob anaesthesia : bedövning. bedövningsmedel anaesthetize : bedöva. söva ner anagram : anagram analasis : analys English−swedish Dictionary 53 . ett Anabaptist : anabaptist anabolic : anabol anachronism : anakronism anachronistic : anakronistisk anaconda : anakonda anactment : upphöjande till lag anaemia : anemi anaemic : blodbrist. anestesi anaesthetic : anestetikum.

analgetikum analogic : analogisk analogical : analogisk analogous : analog analogue : motsvarighet analogy : analogi analyse : utreda. utredning analyst : analytiker analytical : analytisk analytically : analytiskt analyze : analysera analyzer : analytiker analyzes : analyserar anamnesis : anamnes anapest : anapest anarchic : anarkistisk anarchical : anarkistisk anarchism : anarkismen anarchist : anarkist English−swedish Dictionary 54 .English−swedish (dictionnaire) analgesic : stillande. analysera analyser : analytiker analysis : analys.

ankare anchorage : ankarplats. bannlysning anatomical : anatomisk anatomist : anatom anatomize : dissekera anatomy : anatomi ancestor : stamfader. förfader. ålderdomlig ancient lineage : anrik anciliary : underordnad and : samt. börd anchor : ankra. anfader ancestors : förfäder ancestral : fäderneärvd ancestry : anor.English−swedish (dictionnaire) anarchists : anarkister anarchy : anarki anasthesia : bedövning anastigmat : anastigmat anathema : anatema. förankring anchovy : ansjovis ancient : forntida. och and so on : och så vidare English−swedish Dictionary 55 .

vinkel angle−iron : vinkeljärn angles : vinklar Anglican : anglikansk Anglicans : anglikaner English−swedish Dictionary 56 . sippa aneroid : aneoridbarometer anew : ånyo. ilska angina : angina angle : meta.English−swedish (dictionnaire) andalusia : andalusien andante : andante andes : anderna androgenic : androgen anecdote : anekdot anecdotee : anekdot anemometer : anemometer anemone : anemon. på nytt anexation : tillägg angel : ängel angelic : änglalik angels : änglar anger : vrede.

vinkel− anhydride : anhydrid English−swedish Dictionary 57 . vred anguish : smärta.English−swedish (dictionnaire) Anglicize : anglisera angling : metning Anglo : engelsk Anglo−american : angloamerikan Anglo−french : engelsk−fransk Anglo−Saxon : anglosaxiska Anglo−saxon : anglosaxisk Anglo−saxons : anglosaxerna Anglo−swedish : engelsk−svensk anglophile : englandsvän anglophobe : engelskhatare anglophobia : engelskfientlighet angolan : angolan angora wool : angoragarn angostura : angostura angrily : argsint angry : arg. argsint. ångest anguished : ångestfylld angular : kantig.

själfull animations : animationer animism : animism animosity : fientlighet anise : anis ankle : ankel. livlig. fotled ankle−length : ankellång ankles : fotleder anline : anilin annals : årsberättelse anneal : glödga annex : tillbyggnad English−swedish Dictionary 58 . djur animalcule : mikroskopiskt djur animality : animalisk animals : djur animate : animera animated : animerade.English−swedish (dictionnaire) aniline : anilin aniline dye : anilinfärg animadversion : anmärkning animadvert : anmärka på animal : animal.

tillkännagivande announcements : kungörelser announcer : hallåman announces : tillkännager announcing : förkunnar annoy : irritera.English−swedish (dictionnaire) annexation : anektering annexe : annex annihilate : förinta. förarga annoyance : förargelse annoying : retsam. förkunna announcement : anmälan. tillintetgöra annihilation : tillintetgörelse anniversary : årsdag annoble : adla annotate : kommentera annotation : anteckning announce : tillkännage. irriterande annoys : förargar annual : årlig. annuitet annually : årligen annuciation : bebådelse English−swedish Dictionary 59 . anmäla.

besked. besvara. svar. svara English−swedish Dictionary 60 . anomali anomie : anomi anon : snart anonymity : anonymitet anonymous : anonym anonymously : anonymt anorak : anorak anorexia : anorexi another : annan another's : en annans anoxious : ängslig anstigator : anstiftare answer : bemöta.English−swedish (dictionnaire) annuity : livränta annul : upphäva annulment : annulering anode : anod anodyne : smärtstillande medel anoint : smörja anointed : de heliga anomalous : anomal anomaly : avvikelse.

English−swedish (dictionnaire) answerable : ansvarig answered : besvarade answering : svarar answers : svar ant : myra ant−hill : myrstack Antabuse : antabus antagonism : motstånd antagonist : antagonist antagonistic : motverkande antagonize : egga upp Antarctic : Antarktis ante−room : förrum antecedent : korelat antechamber : förrum antedate : fördatera. antedatera antediluvian : från tiden före syndafloden antelope : antilop antenatal : mödravårdscentral antenna : antenn. antenn (insekt) antependium : altarkläde English−swedish Dictionary 61 .

antropolog anthropology : antropologi anthropomorphous : människolik anthroposophist : antroposof anti−aircraft : luftvärns− anti−ballistic : antirobot anti−clockwise : motsols anti−dazzle : avbländbar anti−dumping : anti−dumpning anti−hero : antihjälte anti−jewish : judefientlig anti−missile : antirobotrobot English−swedish Dictionary 62 .English−swedish (dictionnaire) antepenultimate : tredje från slutet anterior : främre anteroom : förrum anthem : hymn anthology : antologi anthracite : antracit anthrax : mjältbrand anthropod : människoliknande anthropological : antropologisk anthropologist : antropolog.

antecipation anticipatory : förutseende anticlerical : antiklerikal anticlimax : antiklimax antics : upptåg antidote : motgift antidotes : motgifter antifreeze : kylarvätska English−swedish Dictionary 63 . förekomma anticipated : förutsåg anticipates : förekommer anticipating : förvänta anticipation : förväntan.English−swedish (dictionnaire) anti−personel : sprängbomb anti−pollution : miljövårdskampanj anti−Semite : antisemit anti−semitic : antisemitisk anti−semitism : antisemitism antiaircraft : luftvärns− antibiotic : antibiotikum antibody : antikropp antic : upptåg anticipate : förutse.

antik antique finish : antikbehandling antique shop : antikvitetsaffär antiquities : forntids antiquity : forntiden. antiken antisepsis : antiseptisk antiseptic : antiseptisk antisocial : asocial English−swedish Dictionary 64 .English−swedish (dictionnaire) antigay : böghatande antigen : antigen antilogarithm : antilogaritm antimatter : antimateria antimony : antimon antiparticle : antipartickel antipathy : antiparti. motvilja antipode : motpol antipodes : antipoder antipole : motpol antiquarian : antikvarisk antiquary : antiksamlare antiquated : föråldrad antique : antikvitet.

ängslig anxious about : mån om anxiously : ivrigt any : några. alltnog. någon anybody / anyone : vem som helst anyhow : hur som helst. antites antitoxin : antitoxin antler : hjorthorn antonym : antonym antwerp : antwerpen anus : anus.English−swedish (dictionnaire) antistatic : antistatisk antithesis : motsats. ivrig. nån anybody : vem som helst. bekymmer. beklämning. oro anxious : beklämd. i varje fall anymore : längre anyone : någon anything : vad som helst. någonting anytime : närsomhelst anyway : hursomhelst English−swedish Dictionary 65 . analöppning anvil : städ anxiety : ängslan. orolig. bekymrad.

English−swedish (dictionnaire) anywhere : var som hest. apati apatite : apatit ape : människoapa apeman : apmänniska apennines : apennierna aperature : öppning aperient : avföringsmedel apéritif : aperitif English−swedish Dictionary 66 . någonstans aorta : aorta apace : snabbt apache : apache apalling : förskräcklig apanage : apanage aparagus : sparris apart : isär apart from : isär apartheid : apartheidpolitik aparthy : slöhet apartment : lägenhet apathetic : apatisk apathy : dvala.

försvarstal. ursäkt English−swedish Dictionary 67 .English−swedish (dictionnaire) aperture : öppning apex : apex. apologi. spetsen aphorism : aforism aphorisms : aforismer aphrodisiac : afrodisiakum aphrodite : afrodite apiary : bikupa apiece : per styck aplanatic lens : aplanat aplomb : självsäkerhet apnoea : apné apocalypse : uppenbarelseboken apocrypha : apokryfiska böcker apocryphal : apokryfisk apolexy : slaganfall apollo : apollon apologetic : ursäktande apologies : ursäkter apologize : be om ursäkt apologized : ursäktade apology : avbön.

vädja. framträda. apparat apparel : kläder apparent : tydligt apparently : tydligen apparition : syn. vädja. appellera appeal against : överklaga appealing : lockande appear : inställa sig. infinna sig English−swedish Dictionary 68 . uppenbarelse appeal : vädja. förefalla.English−swedish (dictionnaire) apoplectic : slaganfall apostasy : avfall apostate : avfälling apostle : apostel apostles : apostlarna apostolic : apostolisk apostrophe : apostrof apothecary : apotekare apotheos : kanonisera apotheosis : förhärligande appal : förfära appalling : ohygglig apparatus : attiralj.

framträdande appearances : uppträdanden appeared : framträdde appearing : framträdande appears : framträder appease : lindra. matlust appetizer : aptitretande medel appetizing : välsmakande. appendicit appending : adderande appendix : blindtarm. utseende. bilaga apperance : uppträdande appertain : tillhöra appetite : aptit. bilaga. blidka appeasement : lugnande append : lägga till appendage : tillbehör. lugna. aptitlig applaud : applåd English−swedish Dictionary 69 . bihang appendages : bihang appended : adderad appendices : bilagor appendicitis : blindtarmsinflammation.English−swedish (dictionnaire) appearance : apparition. aptitretande.

applåd apple : äpple apple−cart : ställa till trassel apple−pie : äppelpaj apple−sauce : smicker. äppelmos apple tree : apel apples : äpplen appliance : tillämplighet appliances : tillämplighet applicability : användbarhet applicable : tillämplig applicants : sökande application : tillämpning. yrka English−swedish Dictionary 70 . applikation application area of use : användningsområde application for : ansökan applications : applikationer applicator : påstrykare applied : använd applikation : applikationer apply : tillämpa apply for : ansöka.English−swedish (dictionnaire) applause : applåder.

lärling English−swedish Dictionary 71 . utnämna. uppfattning. uppskatta. värdera appreciated : uppskattat appreciates : uppskattar appreciation : uppskattning appreciative : uppskattande appreciatively : uppskattande apprehend : anhålla. bestämma appointment : ämbete. farhåga apprehensive : orolig. möte apportion : fördela apposite : träffande apposition : apposition appraisal : värdering appraise : bestämma värdet av appreciable : märkbar appreciate : uppskatta. begripa. anlita applying : att placera appoint : tillsätta.English−swedish (dictionnaire) apply to : applicera. aningsfull apprentice : lärling. uppfatta apprehensible : fattbar apprehension : anhållande.

närma sig. godkänna approve of : gilla approved : godkänd approx : ca approximate : ungefärlig approximately : ungefärligt. omkring approximation : approximation.English−swedish (dictionnaire) apprenticeship : lärlingskap apprise : underrätta approach : närma. tillgripa. bifall. nalkas approachable : åtkomlig approached : närmat approaches : tillfartsvägarna approaching : annalkande approbation : gillande appron : förkläde appropriate : tillägna sig. gillande. passande appropriateness : anslag appropriating : bevilja appropriation : avsättning approval : godkännande. anklang approve : bifalla. anflygning. närmevärde English−swedish Dictionary 72 .

förkläde apt : läraktig. medla English−swedish Dictionary 73 . träffande aptitude : lämplighet aptitude testing : anlagsprövning aqua vitae : akvavit aquarium : akvarium aquatic : vatten− aqueduct : akvedukt aqueducts : vattenledningar aquilegia : akleja aquiline nose : örnnäsa aquire : förvärva Arab : arab.English−swedish (dictionnaire) apricot : aprokos April : april apron : förkläde. arabisk Arabic : arabisk arable : odlingsbar arbitrage : arbitrage arbitrarily : godtyckligt arbitrary : godtycklig arbitrate : skiljedom.

skärgård architect : arkitekt English−swedish Dictionary 74 . båge arch of the root : hålfot archaeological : arkeologiska archaeologists : arkeologer archaeology : arkeologi archaic : ålderdomlig archbishop : ärkebiskop archbishops : ärkebiskopar archealogical : arkeologiska arched : välvd archeological : arkeologisk archeologist : arkeolog archery : bågskytt archipelago : arkipelag. skärgård.English−swedish (dictionnaire) arbitration : skiljedom arbitrator : medlare arbor : dorn arbour : berså arc : båge arcade : arkad arch : valv.

yta. area areas : områden aren't : är inte arena : arena arguably : diskutabelt argue : argumentera English−swedish Dictionary 75 .English−swedish (dictionnaire) architectural : arkitektonisk architecture : arkitektur archive : arkiv archive−name : arkivnamn archived : arkiverade archiver : arkiverare archivers : akiverare archives : arkiv archiving : arkivering Arctic : arktisk Ardennes carthorse : ardennerhäst ardent : brinnande. iver arduous : brant are : ar area : område. het ardour : iver.

skäl argumentative : diskussionslysten arguments : argument aria : aria Arica : Arika arid : torr. aritmetik arithmetical : aritmetisk arithmetik : matematik aritmetic : aritmetik English−swedish Dictionary 76 .English−swedish (dictionnaire) argued : hävdande argues : argumenterar argument : argument. ofruktbar aridity : ofruktbarhet aries : väduren aright : rätt arise : uppstå arising : härrörande aristocracy : aristokrati aristocrat : aristokrat aristocratic : aristokratisk aristotle : aristoteles arithmetic : mattematik.

stillestånd armlet : armbindel armorial : vapen armour : rustning. beväpna. mn army : här.English−swedish (dictionnaire) ark : ark arm : rusta. länstol armada : armada armadillo : bältdjur armageddon : harmageddon armament : beväpning. pansar armpit : armhåla arms : armar. väpna. igsrustning armaments : rustningar armastice : vapenstillestånd armature : armatur armband : armbindel armchair : fåtölj armcheer : fåtölj armed : beväpnad armistice : vapenvila. bestycka. armé English−swedish Dictionary 77 . arm arm−chair : karmstol.

arrangera arrange for : föranstalta för arranged : arrangerat arrangement : arrangemang. anstalt arrangements : arrangemang arranger : arrangör arranger`s fee : anvisningsprovision arranges : arrangerar arranging : arrangerade array : ställa upp arrays : arrayer arrear : restskuld arrears : resterande skulder arrest : anhållande. arrestera. anordna. uppställning.English−swedish (dictionnaire) army staff : armestab aroma : arom around : runt arousal : upphetsning arouse : phetsa. framkalla aroused : upphetsad arouses : upphetsar arrange : uppställa. anordnong. häkta. arrestera English−swedish Dictionary 78 .

listig arthritis : artrit artichoke : kronärtskocka. länder arrive in : anlända till arrived : anlände arrives : anländer arrogance : högmod. arrogans. stursk. oförskämd arroganta : arrogant arrow : pil arrows : pilar arsenal : arsenal arsenic : arsenik arson : mordbrand art : konst artefact : artefakt artery : pulsåder.English−swedish (dictionnaire) arrests : anhållanden arrival : ankomst arrival hall : ankomsthall arrive : ankomma. övermod arrogant : spotsk. jordärtskocka English−swedish Dictionary 79 . artär artful : derfundig.

som as−is : som den är as a present : till skänks as a rule : i regel. enär. konstgjord artificial silk : konstsilke artificially : artificiellt artillery : artilleri artisan : hantverkare artist : konstnär. eftersom.English−swedish (dictionnaire) article : persedel. vara. artist artistic : artistisk. ända till English−swedish Dictionary 80 . list artificial : artificiell. artikulera artifice : knep. konstnärlig artists : artister artless : okonstlad arts : konst artwork : konstverk Aryar : arier as : såsom. artikel articles : artiklar articulation : artikulation. vanligen as far as : såvitt.

som asbestos : asbest asbestosis : asbestos ascend : a... aska ash−tray : askkopp ash−wednesday : askonsdag ashamed : skamsen ashblond : cendré ashes : stoft.. bestigning ascertain : förvissa sig om ascetic : asket ascii−based : ascii−baserade ascorbic acid : askorbinsyra ascribe : tillskriva asepsis : aseptic ash : ask..as : så..English−swedish (dictionnaire) as if : liksom om as well : tillika as well as : liksom... bestiga ascending : ökande ascent : uppfart. ävensom as. aska English−swedish Dictionary 81 .

English−swedish (dictionnaire) ashore : på land ashtray : askfat asia : asien asian : asiatisk asiatic : asiatisk aside : undan. begära askance : åt sidan asked : frågat askew : på sned asking : frågar asks : frågar asleep : sovande asocial : asocial asparagus : sparris aspect : aspekt. avsides asimut : azimut ask : fråga ask for : bedja om. anblick aspects : aspekter aspen tree : asp asphalt : asfalt English−swedish Dictionary 82 . åsido. avsides.

åsna assail : anfalla assailable : antastlig assailant : angripare assasin : lönnmördare assasination : lönnmord assassin : lönnmördare. längta ass : stjärt.English−swedish (dictionnaire) aspic : aladåb aspire : eftersträva. mördare assassinate : mörda assassinated : mördad assassinates : mördar assassination : lönnmord assault : överfalla. angrepp. anstorm assaults : angriper assemble : samla assembled : församlade assembles : samlas assemblies : samlingar assembly : samling assembly hall : aula English−swedish Dictionary 83 .

English−swedish (dictionnaire) assent : samtycke. taxera assess value : taxeringsvärde assessment : taxering. tilldela assigned : tilldelade assigner : överlåtare assigning : tilldelande assignment : uppdrag assignments : tilldelningen assimilate : assimilera assist : assistera. hjälpa English−swedish Dictionary 84 . fastställa värdet av. förfäktande assertions : förfäktanden asserts : hävdandet av assess : taxera. beskattning asset : tillgång assets : tillgångar asshur : assur assiduous : ihärdig assign : anslå. bedyra asserted : försäkrade assertion : påstående. bistå. bifall assert : påstå.

samfund. biträde assistant doctor : underläkare assisted : hjälpte assits : assisterar assizes : lagtima ting associate : kamrat. bistånd. försäkring. kompanjon associate with : sällskapa med. hjälp assistant : medhjälpare.English−swedish (dictionnaire) assistance : medverkan. förening associations : associationer assonance : assonans assorted : av olika slag asspire : längta assume : förutsätta assumes : förutsätter assuming : antagande assumption : åtagande assurance : försäkran. tillförsikt assure : försäkra English−swedish Dictionary 85 . umgås med associated : associerad associates : kompanjoner association : umgänge. association. assistans.

förvånad astonishment : förvåning astound : slå med häpnad astounding : förvånande astral : astral English−swedish Dictionary 86 .English−swedish (dictionnaire) assured : försäkrade assurer : försäkringsgivare assures : försäkrar assuring : försäkrande Assyria : assyrien Assyrian : assyrisk Assyrian's : assyriens asterisk : asterisk asterisks : asterisker astern : akter ut asteroid : asteroid asthma : astma astigmatic : astigmatiker astir : i rörelse astone : gottgöra astonish : förvåna astonished : häpen.

vid at a stretch : i sträck. till.English−swedish (dictionnaire) astray : vilse astride : grensle astringent : sammandragning astrocious : avskyvärd astrocity : skändlighet astrologer : astrolog astrology : astrologi astronomer : astronom astronomical : astronomisk astronomy : astronomi asunder : åtskild. sönder asylum : asyl asymmetry : asymmetri at : på. i. hos. omsider English−swedish Dictionary 87 . i ett kör at all : alls at any time : när som helst at first : först at hand : till hands at home : hemma at last : äntligen. vid.

atlet athletes : friidrottare athletics : idrott. allmän idrott athwart : på tvären atlas : atlas (karta) atleast : åtminstone English−swedish Dictionary 88 .English−swedish (dictionnaire) at least : åtminstone at length : omsider at once : genast at present : för närvarande. för tillfället at random : på måfå at the bottom : nederst at the head : i täten at the same level as : på samma nivå som at the top : överst at the utmost : på sin höjd at the wrong moment : i otid ate : åt atheism : ateism athenian : atensk athens : aten athlete : idrottsman.

försökte attempting : försöka English−swedish Dictionary 89 . ernå. tillgiven attached to : fäst vid attaches : fäster attaching : hopfästande attack : överfalla. anfalla. fästa attaché : attaché attached : fäst. nå. angrepp.English−swedish (dictionnaire) atmosphere : atmosfär. stämning atoll : atoll atom : atom atone for : umgälla atrocious : gräslig. hinna attainments : talanger attempt : attentat. överfall. försök attempted : frestad. uppnå. bifoga. ryslig atrocity : grymhet atrophy : atrofiera attach : anknyta. anfall attacking : anfallet attacks : anfall attain : vinna.

ståndpunkt attitudes : attityd attorney : ombud. advokat attorney−at−law : juridiskt ombud attorneys : ombud. bevista. attitud. upppassning.English−swedish (dictionnaire) attempts : försök attemt : försöka attend : uppvakta. uppvaktning. uppmärksam attentive to : uppmärksam för attest : intyga attestation : attest attested : bekräfta attic : vindsvåning attire : klädsel attitude : inställning. advokater attract : ådra sig. attrahera English−swedish Dictionary 90 . hållning. deltaga. tilldraga. åhöra attend to : expediera attendance : närvaro. sköta attendant : deltagare attender : deltagare attention : uppmärksamhet attentive : påpasslig.

attraktiv. auktionsutropare audacious : djärv audacity : djärvhet audible : hörbar audience : åhörare. auktionera auctioneer : auktionsförrättare. företräde.English−swedish (dictionnaire) attraction : dragningskraft attractive : intagande. tilldragande attributable : anses bero på attribute : attribut attributes : attribut aubergine : aubergine auburn : rödbrun auction : auktion. revidera audited : reviderade auditing : revision auditor : revisor English−swedish Dictionary 91 . publik. audiens audiences : publikens audio : ljud audio−video : ljud−bild audiotape : ljudband audit : granska. auditorium.

moster. utstrålning aureole : gloria auspices : beskydd auspicious : gynnsam austere : sträng. författare English−swedish Dictionary 92 . förstora augur : spå August : augusti auk : alka auks : alkfåglar aunt : faster. verklighetsnära authenticity : äkthet author : upphovsman. allvarlig Australia : Australien Australian : australiska Austria : Österrike. österrike Austrian : österrikisk authentic : autentisk.English−swedish (dictionnaire) auditorium : mötessal auditory : auditiv augment : föröka augmented : förstärka. tant aura : aura.

namnteckning automap : autokarta automate : automatisera automated : automatiserad English−swedish Dictionary 93 . auktorisation. befogenhet authorization : berättigande. auktorisation authorize : bemyndiga.English−swedish (dictionnaire) author's : utgivarens authoress : författarinna authorit : myndighet authoritative : officiella authorities : överhet. myndighet authority : auktoritet. godkänna authorized : auktoriserad authorizing : godkännandet authors : författare authors' : utgivares authorship : författarskap autism : autism autobiography : självbiografi autoclave : autoklav autogenous : autogen autograph : autograf.

English−swedish (dictionnaire) automatic : automatisk automatic machine : automat automatically : automatiskt automaticaly : automatiskt automobile : bil automobiles : bilar autonomous : autonom autopilot : autopilot autopsy : autopsi autorized : auktoriserad autumn : höst auxiliaries : hjälptrupper auxiliary : hjälpande avail : tjäna till availability : tillgänglighet available : anträffbar. tillgänglig avalanche : lavin avant−garde : avantgarde avarice : girighet avaricious : girig avenge : hämnas English−swedish Dictionary 94 .

aversion avert : avvända aviary : fågelhus aviation : flyg aviator : flygare avid : glupsk avidly : glupskt avocado : avokado avoid : sky undan. undfly avoided : undvika avoiding : undvikande avoids : undviker avouch : försäkra avow : erkänna await : avvakta awaited : väntade awaits : väntar English−swedish Dictionary 95 . genomsnitt. aveny average : medeltal. allé. medelmåttlig. medelmåtta average age : medelålder averseness : avoghet aversion : ovilja. undvika. väja för.English−swedish (dictionnaire) avenue : gata.

tafatt. gräslig awfully : rysligt awhile : en stund awkward : brydsamma. vakna awaken : väcka awakened : uppväckt awakening : väckt award : pris award−winning : prisvinnande awarded : prisad awards : priser aware : medveten awareness : kännedom away : borta. obehaglig awkwardness : obekvämlighet awl : syl awning : soltält.English−swedish (dictionnaire) awake : vaken. markis awoke : vaknade awry : på sned English−swedish Dictionary 96 . bort awe : skräck awful : hemskt. oskicklig.

pladdra. jollra babbler : pratmakare babbles : pladdrar English−swedish Dictionary 97 .English−swedish (dictionnaire) axe : yxa axe−handle : yxskaft axes : yxor axial : axial axiom : axiom axioms : axiom axis : axel axle : axel. sorl. hjul−axel axle fracture : axelbrott ayatollah : ayatollah aye : jaröst ayes : jaröster azalea : azalea azure : himmelsblått azure−blue : azurblå b−movies : b−filmer baba : romdränkt sockerkaksring babbittry : småborgerlighet babble : rabbla.

kandidat English−swedish Dictionary 98 . baby baby−sit : sitta barnvakt baby−sitter : barnvakt babyhood : barndom babyish : barnslig Babylonian : babylonisk Babylonian's : babyloniernas baccalaureate : kandidatexamen bacchanal : backanalisk bacchanalia : backanalier bacchanalian : backanalisk bacchante : backant bacchic : backisk bacciferous : som har bär bacciform : bärformig baccivorous : bärätande baccy : tobak bachelor : ungkarl.English−swedish (dictionnaire) babel : villervalla baboo : herr baboon : babian baby : unge.

åter back−and−forth : fram−och−tillbaka back door : bakdörr back of the head : nacke back to front : bakfram back yard : bakgård backache : ryggsmärtor backband : bärrem backbite : baktala backbiter : baktalare backbiting : förtal backboard : ryggstöd backbone : ryggrad backbreaking : hård backchat : skämtsam replikväxling backcolor : bakgrundsfärg English−swedish Dictionary 99 . tillbaka. rygga.English−swedish (dictionnaire) bachelorhood : ungkarlsstånd bachelors : ungkarlar bachelorship : ungkarlsstånd bacillary : bacillär bacillus : bacill back : karm. rygg.

English−swedish (dictionnaire) backcolors : bakgrundsfärger backdate : antedatera backdoor : bakdörren backdown : reträtt backdrop : bakgrund backed−up : uppbackade backer : hjälpare backfall : fall backfire : baktändning background : bakgrund background−color : bakgrundsfärg background in a room : fond i rum backguard : lymmel backhand : backhand backhanded : med handryggen backhander : slag med handryggen backing : backa backlog : inneliggande order backmost : bakerst backpack : ryggsäck backpocket : bakfickan English−swedish Dictionary 100 .

backar backset : bakslag backside : bak backslang : rövarspråket backslapping : ryggdunkande backslash : omvänt snedtecken backslide : återfalla backslider : avfälling backspace : backslag backspace−key : backslagstangent backspacer : backslagstangent backspin : underskruv backstage : bakom kulisserna backstairs : baktrappa backstitch : efterstygn backstreet : bakgata backstroke : ryggsim backsword : eneggat svärd backup : ta kopia backup−function : backup−funktion English−swedish Dictionary 101 .English−swedish (dictionnaire) backroom : åt gården backs : baksidor.

skämd.English−swedish (dictionnaire) backups : kopior backward : efterbliven. skinka baconian : baconanhängare bacteria : bakterie bactericidal : bakteriedödande bactericide : baktericid bacteriological : bakteriologisk bacteriologist : bakteriolog bacteriology : bakteriologi bacteriolysis : bakteriolys bacterium : bakterie bad : elak. bakåt backwardness : efterblivenhet backwards : baklänges. fläsk. tillbaka backwash : tillbakasvallande våg backwater : bakvatten backwoods : obygd backwoodsman : nybyggare backyard : bakgård bacon : sidfläsk. stygg. dålig bad mark : anmärkning (i skolan) English−swedish Dictionary 102 . ond. dålig. bakåt.

påse. bag. snopen baffling : förvirrande bag : kappsäck.English−swedish (dictionnaire) baddish : rätt dålig baddy : bov badge : medlemsmärke. säck bagage : bagage bagatelle : bagatell bagful : påse baggage : bagage bagging : säckväv baggy : opressade byxor English−swedish Dictionary 103 . emblem badger : grävling badinage : raljeri badlands : ofruktbart land badly : illa. svårt badly off : vanlottad badman : bov badminton : badminton badness : dålighet baffle : skvalpskott baffled : förvirrad. väska.

baka baked : ugnsbakad bakehouse : bagarstuga English−swedish Dictionary 104 . säckpipsblåsare bags : påsar baguette : list. bete. baguette bagwash : påstvätt bail : borgen bailable : borgen kan ställas bailee : depositarie bailer : öskar bailey : yttre slottsmur bailie : ålderman bailiff : fogde bailiwick : åldermans ämbetsområde bailment : deposition av egendom bait : agn (om fisk). hetsa baize : boj bake : grädda.English−swedish (dictionnaire) bagman : provryttare bagnio : fängelse bagpipe : säckpipa bagpiper : säckpipor.

skallig baldachin : baldakin baldly : rakt på sak baldness : skallighet baldric : axelgehäng English−swedish Dictionary 105 . våg. balans. altan bald : flintskallig. jämvikt balance against each other : avväga balanced : balanserad balances : balanserar balbriggan : bomullstrikå balconied : med balkong balcony : balkong. kal.English−swedish (dictionnaire) Bakelite : bakelit bakemeat : ungsbakad rätt baker : bagare bakery : bageri bakestone : bakplåt baking : baka baking−tin : bakform balaam : bileam balalaika : balalajka balance : tillgodohavande. balans.

kula. boll ball−pen : kulspetspenna ballad : folkvisa ballade : ballad balladmonger : visskrivare balladry : balladdiktning ballast : barlast ballet : balett ballistic : ballistik ballistics : ballistiken ballocks : ballar ballon : ballong ballonet : luftsäck English−swedish Dictionary 106 . bal. bal bale out a boat : ösa en båt baleen : valfiskben baleful : ondskefull balett : balett balinese : balinesisk balk : hindra balky : istadig ball : klot. nystan.English−swedish (dictionnaire) bale : packe.

English−swedish (dictionnaire) balloon : ballong balloonist : ballongfarare ballot : rösta. omröstning. sluten omröstning ballot−box : valurna balls : ballar. bollar ballsy : tuff ballup : förbaskad bally : braskande reklam balm : balsam balmy : vederkvickande balneal : bad balsa : balsaträd balsamic : balsamisk baltic : baltisk Baltic herring : strömming baluster : räcke balusters : trappräcke balustrade : balustrad bamboo : bambu ban : förbud. valsedel. förbjuda banal : banal English−swedish Dictionary 107 .

band.English−swedish (dictionnaire) banality : banalitet banana : banan banbury : smörbakelse band : orkester. förband. bindel. skara bandage : förbinda. linning. linda. musikkår. kapell. bandage bandaged : bandagerad bandanna : stor kulört näsduk bandeau : hårband banderole : banderoll bandicoot : råtta bandit : bandit banditry : banditväsen bandmaster : kapellmästare bandog : bandhund bandoleer : patronbälte bandoline : bandolin bands : band bandsaw : bandsåg bandsaws : bandsåg bandsman : bandmedlem bandstand : musikestrad English−swedish Dictionary 108 .

English−swedish (dictionnaire) bandwagon : vagn med musikkapell bandwidth : bandbredd bandy : kasta fram och tillbaka bandy−legged : hjulbent bane : fördärv baneful : fördärvlig. skräll banger : skorv bangle : armband. strand bank−note : sedel bank account : bankkonto bank note : sedel bankable : inlösingbar English−swedish Dictionary 109 . landsförvisa banished : fördriven banishment : förvisning. fotledsring banian : köpman banish : förvisa. ödesdiger bang : smälla igen. landsförvisning banister : räcke banisters : trappräcke banjulele : ukulelebanjo bank : bank.

bankett banqueter : bankettdeltagare banshee : andeväsen banshees : andeväsen bant : banta bantam : dvärghöns banter : skämt. fana bannister : ledstång bannisters : ledstänger bannock : havrekaka banns : lysning banquet : kalas. skämta bantling : barn bantu : bantuneger English−swedish Dictionary 110 .English−swedish (dictionnaire) banker : bankir banking : bankväsen bankroll : sedelbunt bankrupt : bankrutt bankruptcy : konkurs banks : banker banned : förbjudna banner : baner.

spärr bar−code : streckkod bar of chocolate : chockladkaka bar up : bomma igen barb : hulling. hulling barbarian : barbar barbarians : barbarer barbaric : barbarisk barbarism : barbarismen barbarity : grymhet barbarize : förvilda barbarous : omänsklig.English−swedish (dictionnaire) baobab : apbrödsträd bap : limpa baptism : dop baptismal : doplängd baptist : döpare baptistery : dopkapell baptize : döpa baptized : döpte baptizer : döparen bar : bom. barbarisk English−swedish Dictionary 111 . takt.

English−swedish (dictionnaire) barbarousness : barbari barbate : skäggig barbecue : stor utomhusfest. nödtorftig bare−headed : barhuvad bareback : barbacka barebacked : utan sadel barefaced : med blottat ansikte barefacedly : oblygt barefoot : barfota bareheaded : barhuvad English−swedish Dictionary 112 . bar. frisör barber`s shop : raksalong barberry : berberis barbette : skjutplattform barbican : vakttorn barbitone : sömnmedel barbiturate : barbiturat barbs : hullingar bare : kal. blotta. utomhusgrill barbed wire : taggtråd barbel : barb barber : barberare. naken.

dagtinga. rampris. skuta bargee : pråmskeppare baric : barium baritone : baryton bark : skälla. köpslå. pruta bargainer : schackrare barge : pråm.English−swedish (dictionnaire) barely : nätt och jämt baresark : bärsärk bargain : avslut. bark barked : skällde barkeeper : barägare barking : skall barks : skäller barley : korn barleycorn : korn barm : jästskum barmaid : barflicka barman : bartender barmecide : skenvälgörare barmy : skummande barn : lada English−swedish Dictionary 113 .

English−swedish (dictionnaire) barnacle : prutgås barnacles : nosklämma barney : gräl barnstorm : vara ute på turné barnstormer : kringresande skådespelare barnyard : plats kring en lada barograph : barograf baron : baron baronage : samtliga baroner baroness : baronessa baronetcy : baronvärdighet barony : baroni baroque : barock barque : bark barrack : kasern barracking : missnöjesyttringar barrackings : missnöjesyttringar barracks : kasern barrage : spärreld barrator : processmakare barratry : underslev English−swedish Dictionary 114 .

skrank barriers : barriärer barring : avspärrning barrister : advokat barrow : skottkärra. karg jord. ofruktbar barrette : hårspänne barricade : barrikad barrier : spärr. gevärspipa barrel−organ : positiv barrelful : fat barrelled : pipig barren : steril. bår. bas. kärra bars : galler bartender : uppassare barter : schackra bort base : nedrig.English−swedish (dictionnaire) barred : tillbommad barrel : tunna. gemen base oneself on : stödja sig på based : baserad baseless : ogrundad basement : källarvåning English−swedish Dictionary 115 .

gassa sig basket : korg basketwork : korgarbete bass : bas bass music : bas musik bat : slagträ.English−swedish (dictionnaire) bash : slå bashful : blyg. handfat. fat basis : grundval bask : sola sig bask in the sun : sola sig. försagd basic : grund basic education : grundutbildning basic salary : grundlön basic view : grundsyn basically : i grund och botten basics : grunderna basin : skål. flädermus batch : hop bate : hålla tillbaka bath : bad bath−robe : badkappa English−swedish Dictionary 116 .

English−swedish (dictionnaire) bath attendant : badmästare batha : bada. taktpinne batsman : slagman batter : piska batter pudding : ugnspannkaka batteries : batterier battering−ram : murbräcka battery : batteri battle : slåss battlement : bröstvärn battleship : slagskepp batty : vriden bawl : vråla. vik bayonet : bajonett English−swedish Dictionary 117 . skråla bay : bukt. badkar bathing−machine : badhytt på hjul bathing ban : badförbud bathing cap : badmössa bathroom : badrum baths : bad baton : batong. badda.

att vara eller inte vara.English−swedish (dictionnaire) bazooka : raketgevär bc : före kristus be : uppsagd. skämmas be asleep : sova be aware of : medveten om be called : heta be cancelled : återgå be careless : slarva be content with : nöja sig be delirious : yra be disgusted : vämjas be done : ske be enough : räcka be exposed : skylta be fit for : duga English−swedish Dictionary 118 . vara i stånd att. orka. bli be able to : förmå. vara. kunna be about : handla be accustomed to : pläga be ajar : glänt be allowed to : få be ashamed : blygas.

English−swedish (dictionnaire) be fond of : hålla av. dröja be left : återstå be like : likna be lost : förgås be lucky : ha tur be mistaken : missta sig be nauseated : vämjas be noisy : bråka be on leave : tjänstledig be on visiting terms with : umgås be present at : övervara be proud : yvas be rash : förhasta sig. överila sig English−swedish Dictionary 119 . tycka om be found : förefinnas be going on : pågå be good form : höra till god ton be heavy : tynga be in charge of : förestå be kept dry : aktas för väta be lacking : fattas be late : försenad.

bjälke beams : balkar bean : böna English−swedish Dictionary 120 . stranden. strand beach−comber : strandgodssökare beach−head : brohuvud beacon : fyr.English−swedish (dictionnaire) be refractory : tredskas be sick : kräkas be silent about : tiga om be situated : ligga be taken in : bli lurad be thought highly of : uppburen be valid : gälla be victorious : segra be worth while : vara mödan värd be wrecked : förlisa. balk. pip beam : stråla. haverera beach : plage. sjömärke bead : pärla. stråle. kula beadle : kyrkvaktmästare beads : pärlhalsband beak : näbb. skina. glaspärla.

björn bear on : anligga mot beard : skägg bearded : skäggig bearer : innehavare bearing : lager bearings : lager bears : bär beast : best. kryssa. dänga. bulta. sprätt beautiful : skön beauty : skönhet English−swedish Dictionary 121 . piska. stryk beatings : misshandel beatitude : salighet beats : slår beau : älskare. hamra beaten : slagit beating : avbasning. djur. slå. fä beast of prey : rovdjur beat : besegra.English−swedish (dictionnaire) bean−feast : hippa beans : bönor bear : tåla. odjur.

English−swedish (dictionnaire) beauty−spot : naturskön plats beauty sleep : skönhetssömn beaver : bäver became : blev because : därför att. vardagsrum bedbug : vägglus bedding : sängkläder bedeck : pryda bedlam : våldsamt tumult. dårhus bedouin : beduin English−swedish Dictionary 122 . anstå. bli become betrothed : trolova sig become engaged : förlova sig become predominant : ta övererhand become silent : tystna becomes : blir becoming : blir becoming to : klädsam bed : bädd. därför beckon : vinka till sig become : mulna. säng bed−sitter : sov. emedan.

nötkött beefeater : vaktare i towern beefsteak : biff. förr. framför. förrän. sängkammare bedstead : säng bee : bi bee−keeping : biodling beech : bok beech tree : bok beef : oxkött. före.English−swedish (dictionnaire) bedridden : sängliggande bedroom : sovrum. innan before then : dessförinnan beforehand : i förväg. på förhand English−swedish Dictionary 123 . biffstek beehive : bikupa beekeeper : biodlare been : varit beer : öl beers : öl beet : beta beetle : skalbagge beets : rödbetor before : förut.

enfödd begrudge : missunna begs : ber beguile : locka begun : börjat behalf : grund behave : uppföra sig. bad begger : tiggare begging : tiggande. börja. bete sig. tiggeri begin : begynna. bettla began : började beget : avla begged : tiggde. starta beginner : nybörjare beginning : begynnelse. förhålla sig. början begins : startar begone : försvinn begotten : född. beter behaves : uppträder behavior : beteende behaviors : uppföranden English−swedish Dictionary 124 . frambringa.English−swedish (dictionnaire) beg : tigga. anträda.

övertygelse. efter behold : skåda beholders : åskådare behove : hövas being : väsen. varelse beings : tillsvidare belch : rapa belches : rapar belfry : klocktorn Belgian : belgier Belgium : Belgien belie : motsäga. beljuga belief : övertygelse. handlingssätt. baktill.English−swedish (dictionnaire) behaviour : uppträdande. bakom. tro beliefs : troende believe : tro believe in : tro på believed : trodde believer : troende believers : troende English−swedish Dictionary 125 . beteende. förhållande behead : halshugga behind : bakefter.

vråla. kyrkklocka bellboy : hotellpojke belle : vacker kvinna bellhop : hotellpojke belligerent : krigförande. ringklocka. krigförande bellow : skälla. vrål bellows : blåsbälg belly : mage belly−ache : magont belong : tillhöra belong to : tillhöra belonged : tillhörde belonging : tillhörighet belongings : tillhörigheter belongs : tillhör beloved : älskling. avhållen English−swedish Dictionary 126 .English−swedish (dictionnaire) believes : tror believing : troende belittle : förringa belittled : förringad belittles : förringar bell : klocka. älskad. råma.

English−swedish (dictionnaire) below : under. nedanför belt : bälte. välgörenhet beneficiary : betalningsmottagare benefit : gagn. bänk bend : bukta sig. välgörenhet. slingra. kurva. böja bender : våt fest beneath : under benefaction : donation. välsignelse benefactor : välgörare benefactress : välgörarinna beneficial : välgörande. rem belts : remmar bemoan : begråta bemoaned : begråtit bemuse : förvirra bench : domstol. förmån benefited : förmån benefits : förmåner benevolence : välvilja benevolent : välvillig benign : välvillig English−swedish Dictionary 127 . krök. kröka.

ankarplats beseech : bedja. utom. böjt benumb : förlama benzine : bensin bequeath : testamentera bereave : beröva bereavement : smärtsam förlust berry : bär berth : koj.English−swedish (dictionnaire) bent : krokig. djurisk bestow : skänka. för övrigt. förutom besiege : belägra. för resten. anropa beseeching : bönfallande beside : sidan om. bestorma besmear : fläckat ner bespeak : beställa. bredvid besides : dessutom. ägna English−swedish Dictionary 128 . omvittna bespoke : beställd best : bäst best−selling : bästsäljare best man : marskalk bestial : rå.

snedslipa beverage : dryck bevy : flock beware : var försiktig beware of : varna för bewildering : förbryllad bewilders : förbryllar bewitch : förtrolla. förråda betrayed : förrådd betroth : trolova betrothal : trolovning better : bättre betting : vadhållning between : mellan. emellan betwixt : mellan beuty : skönhet bevel : slipad kant. förhäxa English−swedish Dictionary 129 . avfasa.English−swedish (dictionnaire) bestseller : bästsäljare bet : slår vad betide : hända betimes : i god tid betray : röja.

utom.English−swedish (dictionnaire) bewitched : förtrollad bewitches : förtrollar beyond : över. bortom beyond measure : övermåttan bhang : haschisch bi−lingual : tvåspråkigt biannual : två gånger om året bias : partiskhet. gnabb bickerings : gnabb bicoloured : tvåfärgad bicycle : cykel bicycle stand for bicycles : cykelställ för cyklar English−swedish Dictionary 130 . supa bible : bibeln bible's : bibelns biblical : biblisk bibliographies : bibliografier bibliography : källförteckning bicker : gnabbas. förutom. träta bickering : käbbel. påverka biathlon : skidskytte bib : haklapp.

bjudit.English−swedish (dictionnaire) bid : bjöd. näbb. löpsedel. gallsjuk bill : nota. tvegifte bigger : större biggest : största bigwig : kaxe. räkning. anbud. växel bill−of−fare : matsedel bill−posting : affischering bill of indictment : anklagelseakt billet : inkvartering billiardroom : biljardrum billig : cheap English−swedish Dictionary 131 . pamp bike : cykel bilberry : blåbär bile : galla bilingual : tvåspråkig. tvåspråkigt bilious : argsint. bjuda bide : bida biennial : tvåårig bier : likbår big : stor bigamy : bigami.

våg billowy : böljande billposter : affischör bills : räkningar bin : lår. binge binaries : binära binary : binär bind : binda binder : bindemedel binding : bindning binoculars : kikare biodegradable : biologiskt nedbrytbar biographer : levnadstecknare biographies : biografier biography : biografi biological : biologiskt biologist : biolog biologists : biologer biology : biologi English−swedish Dictionary 132 .English−swedish (dictionnaire) billing : räkningar billion : biljon billow : bölja. binge.

skorpa English−swedish Dictionary 133 . födelse birth−flight : fågelvägen birth−rate : nativitet birth certificate : åldersintyg birthday : födelsedag birthdays : födelsedagar birthplace : födelseort births : födelser biscuit : kex.English−swedish (dictionnaire) biomass fuel : biobränsle biorhythm : biorytm biosynthesis : biosyntes biplane : biplan birch : björk birch−bark : näver bird : fågel bird cherry : hägg bird of passage : flyttfågel birds : fåglar birds−eye−view : fågelperspektive biro : kulspetspenna birth : födelse. börd. kex.

bitter. tik. bett biting : bitande.English−swedish (dictionnaire) bisexuals : bisexuella bisexuell : bisexual bishop : biskop bister : blåsa bit : stump bitch : slinka. bita bitmapped : bitmappade bits : bitar bitten : bitit bitter : hätsk. besk bitterly : bittert bitterness : bitterhet bitumen : asfalt bizarre : bisarra black : svart black−out : mörkläggning blackberries : björnbär blackberry : björnbär blackbird : koltrast English−swedish Dictionary 134 . hynda bite : napp. bita.

skylla på blames : förebrår blanch : bleka.English−swedish (dictionnaire) blackbirds : koltrastar blackboard : svart tavla blacken : svartna. smicker blank : formulär. kanalje blackleg : strejkbrytare. knivblad blade to a knife : blad till kniv blame : klandra. förbindlig blandish : smickra blandishment : lockelse. mörkläggning blacksmith : smed bladder : blåsa blade : klinga. uttryckslös. klander. falskspelare blackmail : utpressning. nitlott blanket : filt English−swedish Dictionary 135 . utpressa blackness : mörker blackout : medvetslöshet. svärta blackens : svartnar blackguard : skurk. blekna bland : blid. tadel.

smäda blasphemy : hädelse blast : vindstöt. spränga blasted : fördömd blatant : skränig blaze : flamma blazer : klubbrock blazon : vapensköld bleach : bleka. smattra blaspheme : häda. vitna bleached : blekt bleak : kulen bleat : bräka bleed : blöda. åderlåta bleed to death : förblöda bleeding : blödning blemish : fel. fläck blench : rygga tillbaka blend : blanda sig English−swedish Dictionary 136 .English−swedish (dictionnaire) blankly : uttryckslöst blanks : nitar blare : skrälla.

blink. gardin. blända blind−mans−buff : blindbock blind alley : återvåndsgränd blindfold : ögonbindel blindfolded : förbunden blink : blinka. förblinda. mjöldagg blighter : ynklig figur blimey : kors blimp : chauvinist blind : blind. glimta blinkers : blinkvisare. fördärv. röka sill English−swedish Dictionary 137 . blinka. skygglappar bliss : salighet.English−swedish (dictionnaire) bless : välsigna blessed : välsignad. salig blessing : välsignelse blew : blåste blight : rost. överraskande bloat : svälla. sällhet blister : blåsa blistering : svidande blithe : munter blitz : luftangrepp. lycksalighet. rullgardin.

block block up : spärra blockages : blockeringar blockhead : dumskalle blockhouse : blockhus blockish : trög blockletter : tryckbokstav bloke : kille blond : blond.English−swedish (dictionnaire) bloated : pussig bloater : rökt sill. kvarter. blockera. ljus blonde : blond blondes : blondiner blood : blod blood−corpuscle : blodkropp blood−donation : blodgivning blood−donors : blodgivare blood−suckers : blodsugare blood−vessel : blodkärl blood pressure : blodtryck blooded : fullblods− English−swedish Dictionary 138 . klots. böckling block : avspärra. blondin.

läska blot out : sudda ut blotch : blemma blotched : fläckig. blomstra. blomma. blomma blossoming : blomstrande blot : bläckplump. blom bloomer : blunder bloomers : vida dambyxor blooming : blommande bloomsbury : intellektuell bloomy : full av blommor blossom : blomstring. blemmor English−swedish Dictionary 139 . fläck. förbannad bloom : blomster.English−swedish (dictionnaire) bloodhound : blodhund bloodless : blodlös bloods : blods bloodshed : blodutgjutelse bloodshot : blodsprängd bloodstone : heliotrop bloodstream : blodström bloodthirsty : blodtörstig bloody : blodig.

rapp. slag blow−pipe : blåsrör blow a gale : storma blow one's nose : snyta sig blow up : spränga blowback : bakåtblåsning blowball : maskrosboll blower : blåsare blowgun : blåsrör blowing : blåsa blowjob : sug blown : blåst blowpipe : blåsrör blowy : blåsig blowzy : sjaskig blub : lipa blubber : snyfta fram English−swedish Dictionary 140 .English−swedish (dictionnaire) blotter : läskblock blotting−paper : läskpapper blotto : plakat blouse : blus blow : blåsa. törn. fläkta.

English−swedish (dictionnaire) bluchers : halvstövlar bludgeon : påk blue : blå blue−bird : blåhake blue−green : blågrön blue−print : plan. blåkopia blue anemone : blåsippa bluebeard : blåskägg bluebell : blåklocka blueberry : blåbär bluebottle : spyfluga blueing : blåelse blueprint : blåkopia bluestocking : blåstrumpa bluethroat : blåhake bluey : blåaktig bluff : bluff bluffness : burdust sätt bluing : blåelse bluish : blåaktig blunder : groda. misstag. blunder English−swedish Dictionary 141 .

storma blusterer : skränfock blustering : stormig boanerges : högröstad predikant boar : galt. styrelse. vildsvin board : bräde. avtrubba. nämnd.English−swedish (dictionnaire) blunderbuss : muskedunder blunderer : klåpare blunt : burdus. tilja board and lodging : inackordering boarder : inackordering English−swedish Dictionary 142 . tvär. fläck blurb : reklamtext blurred : suddig blush : rodna blushed : rodnade blushes : rodnar blushing : rodnande blushingly : rodnande bluster : rasa. suddighet. trubbig bluntly : trubbigt bluntness : slöhet blur : sudda ut.

guppa bob−sleigh : kälke bobadil : skrävlare bobbery : tumult bobbin : spole. pensionat boarding school : internatskola boardwalk : strandpromenad boarish : svinaktig boast : skryt.English−swedish (dictionnaire) boarding : plank boarding−house : inackorderingsställe. skrytare boastful : skrytsam boat : båt boater : roddare boating : rodd boatman : båtkarl boatowner : båtägare boatswain : båtsman bob : shilling. spole. trådrulle bobbinet : tyll. förhäva sig. maskinvävd spets bobbish : pigg English−swedish Dictionary 143 . berömma sig själv boaster : skrävlare.

English−swedish (dictionnaire) bobby : polis bobbysocks : ankelsockor bobsled : bobb bobtail : stubbsvans bobwig : kort lockperuk bocome : bliva bode : förebåda bodeful : förebådande bodice : blusliv bodies : kroppar bodiless : utan kropp bodily : kroppsligt. kår. träsk bogey : spöke. kropp. bål body−guard : livvakt bog : kärr. lekamen. mosse. buse bogey−man : buse boggles : häpnar man bogus : fingerad. falsk bohemia : bömen English−swedish Dictionary 144 . lekamlig bodkin : trädnål body : karosseri.

bult. frimodig. djärv bolding : fyllda boldly : djärvt bolt : skena.English−swedish (dictionnaire) bohemian : bohem. regla. zigenare boil : koka. böld boiler : ångpanna boiler−house : pannrum boiler−room : pannrum boiling : kokning boils : kokar boisterous : stormig. larmande bold : käck. bom bolt on a lock : regel på ett lås bolts : bultar bomb : bomb bomba : bomb bombard : bombardera bombardment : bombardemang bombed : bombade bomber : bombplan bon−fire : bål English−swedish Dictionary 145 . morsk.

träldom bonds : band bondsman : borgensman bone : ben. knota boner : tabbe bones : ben bonnet : huv. obligation. fynd bond : förbindelse. biljettkontor English−swedish Dictionary 146 . mössa bonny : god. trick book : bok. söt bonus issue : fondemission bony : benig booby−trap : skämt.English−swedish (dictionnaire) bonanza : malmåder. bahytt. huva. bra. band bondage : slaveri. tinga book−case : bokhylla book−keeper : bokförare book−maker : vadhållningsagent book−seller : bokhandlare book−shelves : bokhylla book−stall : tidningskiosk booking−office : biljettlucka.

känga. förmån boorish : tölpaktig boost : lovorda.English−swedish (dictionnaire) bookkeeping : bokföring booklet : broschyr. dån. häfte booklets : broschyrer books : böcker booksearch : litteratursökning bookshop : bokhandel bookstore : bokhandel bookstores : bokaffärer boom : uppsving. gagnlös boots : stövlar bootstrap : självinmatande programladdare bootup : uppstart booty : byte English−swedish Dictionary 147 . stövel boot cover : baklucka booth : salustånd. dåna boon : välsignelse. puffa för boot : tjut. bås bootlegger : spritsmugglare bootless : onyttig.

borra borecole : bladkål bored : uttråkad boredom : leda borer : borr bores : tråkar ut boring : tråkig born : född borough : stad. stadsvalkrets borrow from : låna av borrowed : lånat borrower : låntagare borrows : lånar borstal : undomsfängelse English−swedish Dictionary 148 . ram. rabatt border country : gränsbygd border on : gränsa till bordered : kantad borderland : gränsområde bore : tråka ut.English−swedish (dictionnaire) booze : supa boozer : fyllbult border : kant. gräns. köping. tråkmåns. bård.

famn.English−swedish (dictionnaire) bosh : nonsens. butelj bottom : botten bough : trädgren bought : köpt bouillon : buljong boulevard : boulevard bounce : studsa bounced : studsade bouncer : baddare bounces : studsar English−swedish Dictionary 149 . ömse bother : krångla. barm boss : chef. besvära bothered : besvärade bothering : stör. störde bothers : besvärar bottle : flaska. förman botanical : botaniska botanist : botaniker botany : botanik both : båda. strunt bosom : sköte. bröst.

styv filthatt. oxlik bow : böja. skyldig bounder : bracka. knöl boundle : bunt boundless : obegränsad. inälvor. kastare bowsprit : bogspröt box : spilta. båge bow−legged : hjulbent bow−window : burspråk bow oneself to : bocka sig för bowels : inälvor.English−swedish (dictionnaire) bound : inbunden. gränslös. skrin. hälsning. riklig bouquet : bouquet. ask. skrin box−room : vind English−swedish Dictionary 150 . tarmar bower : berså. begränsad. omgång bovine : slö. omätlig bounds : gräns bountiful : frikostig. bog (på fartyg). lår. mage. rosett. låda. bukett bout : dryckeslag. lövsal bowl : skål bowl (to drink) : bål bowler : kubb. dosa.

English−swedish (dictionnaire) box on the ear : örfil boxer : boxare boxes : rutor boy : pojke. pojkår boyish : pojkaktiga boys : pojkar bra : behå brace : spänna. yngling boycott : bojkott boyfriend : pojkvän boyhood : barndom. konsol brackets : konsoler braclets : armband brad : stift brag : skryta English−swedish Dictionary 151 . dra till bracelet : armband bracer : styrketår braces : hängslen bracing : stärkande bracken : ormbunke bracket : klammar.

bransch branch off : avgrena brand : brännmärka brandish : svinga. filial. svänga brandy : brännvin. mässings brat : barnunge bravado : karskhet English−swedish Dictionary 152 . konjak brasière : bysthållare brass : fräckhet.English−swedish (dictionnaire) braggart : skrävlare brags : skryter braid : fläta braids : flätor brain : hjärna brake : broms braker : brytare brakes : bromsar braking : broms bramble : björnbärsbuske bran : kli branch : gran. mässing brassy : fräck.

tapper. spricka. bredd breadwinner : familjeförsörjare break : brista. morsk. modig. tapperhet brawl : oväsen. salt fläsk bray : skria braze : hårdlöda brazen : av mässing Brazil : Brasilien breach : brytande breach of peace : fredsbrott bread : bröd bread−winner : familjeförsörjare bread and butter : smörgås breadboard : bakbord breadth : våd. träta brawn : muskelkött. bryta break−out : utbrytning break off : bryta av break the record : slå rekord break up : upplösa English−swedish Dictionary 153 .English−swedish (dictionnaire) brave : djärv. avbrott. käck. trotsa bravery : modigt.

hämta andan. andas English−swedish Dictionary 154 . brott breaking−up : uppbrott breaking−up mood : uppbrottsstämning breaking out : utbrott breakwater : vågbrytare breast : bröst breast−feed : amma breast−feeding : amning breastfeeding : amning breasts : bröst breastwork : bröstvärn breath : andas.English−swedish (dictionnaire) breakage : bräckage breakdown : haveri breaker : brottsjö breakers : bränningar breakeven : balans breakfast : frukost breaking : brytning. andningen. pust breathe : andas breather : paus breathing : andades.

English−swedish (dictionnaire)

breathing space : andhämtningspaus breathless : andlös, andfådd bred : uppfödde, uppfött breeches : ridbyxor, knäbyxor breechloader : bakladdare breed : föröka sig, ras breeding : avel breeth of air : fläkt breeze : bris, bris, fläkt, kåre brethren : trosbröder brevity : korthet brew : brygga, brygd brew (to drink) : brygga breweries : bryggerier brewery : bryggeri briar : törnbuske bribe : muta bribes : mutor brick : tegelsten, tegel, hedersprick bricklayer : murare brickyard : tegelbruk
English−swedish Dictionary 155

English−swedish (dictionnaire)

bridal couple : brudpar bride : brud bride's : brudens bridegroom : brudgum bridesmaid : brudtärna bridge : bro, slå bro över, brygga bridle : tygla, tygel, betsla brief : kortvarig, kort, kort briefing : orientering briefs : brev brigand : stråtrövare bright : ljus, klar, blank brighten : upplysa, ljusna, klarna brightest : ljusaste brightly : ljust brilliance : sken brilliant : spirituell, lysande, genial, snillrik brim : rand, brädda, brätte, brädd brima : rand brimstone : svavel bring : bringa, föra med sig, ta med sig
English−swedish Dictionary 156

English−swedish (dictionnaire)

bring about : anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring back : återföra bring to justice : ställa inför rätta bring together : sammanföra bring with one : medföra brings : bringar brink : rand, kant brinkmanship : våghalsig politik brisk : pigg, kry, hurtig, rask bristle : vara full av, borst britain : storbritanien britany : bretagne British : brittisk Britisher : britt briton : britt brittany : bretagne brittle : spröd, skör broach : föra på tal broad : bred, utsträckt broad−shouldered : axelbred broadcasting : sändaradiosändning
English−swedish Dictionary 157

English−swedish (dictionnaire)

broadcasts : sänder broadcloth : fint svart kläde broader : vidga, bredare brochure : broschyr brogue : irländsk dialekt broil : halstra broke : bröt, pank broken : trasig, avbruten, söndrig, bruten broken−down : avsigkommen broker : mäklare brokerage : mäkleri, courtage, kurtage bronze : brons brooch : brosch brood : grubbla, yngel, kull, ruva brook : tåla, bäck broom : kvast, ginst broschures : broschyrer broth : buljong, köttsoppa brothel : bordell brother : broder, bror brother−in−law : svåger
English−swedish Dictionary 158

English−swedish (dictionnaire)

brotherhood : brödraskap, broderskap brotherly : broderlig brothers and sisters : syskon brought : bringade brow : panna, ögonbryn brow of a hill : backkrön browbeat : söka stuka, kuscha brown : brun, brun, bryna brownie : ung flickscout, tomte browse : bläddra browser : bläddrare browsers : bläddrare browsing : bläddring bruise : mörbulta, blåmärke, bula bruising : slå gul och blå brush : borste, borsta, pensel brushed : borstade brushers : penslar brushes : penslar brushwood : snår, småskog brusque : burdus, brysk
English−swedish Dictionary 159

English−swedish (dictionnaire)

brutal : brutal brutality : brutalitet brute : odjur, djur, rå bubble : porla, bubbla buccaneer : sjörövare buck : hanne, bock bucket : hink buckle : spänne, spänna, buckla buckweat : bovete bud : knoppas, knopp buddhism : buddism buddhism's : buddistisk buddhist : buddist buddhists : buddister buddies : kompisar buddy : kompis budge : röra sig ur fläcken budgerigar : undulat budget estimate : anslagsäskande budgie : undulat buds : knoppar
English−swedish Dictionary 160

English−swedish (dictionnaire)

buff : sämsskinn, matt gul buffalo : buffel, bison buffe : buffé buffer : buffert buffet : knuffa, knuff, slå buffoon : pajas bug : vägglus bug−free : felfri bugbear : buse, spöke buggy : enspännare bugle : signalhorn build : anlägga, bygga, uppföra builder : byggmästare, byggnadsarbetare building : byggnad building contractor : byggmästare building plot : tomt buildings : byggnader builds : bygger buildup : uppbyggd av built : byggd built−in : inbyggt
English−swedish Dictionary 161

English−swedish (dictionnaire)

bulb : blomlök, glödlampa Bulgaria : Bulgarien bulge : bula bulk : volym bulkhead : vattentätt skott bulky : skrymmande bull : tjur bull−fighting : tjurfäktning bulldoze : tvinga, skrämma bulldozer : schaktningsmaskin bullet : kula bullfinch : domherre bullion : guldtacka bullock : oxe, stut bulls−eye : mitt i prick bully : översittare bullying : mobbing bulp : lök, glödlampa bulrush : säv bum : luffare bumble−bee : humla
English−swedish Dictionary 162

English−swedish (dictionnaire)

bummer : besvikelse bump : stöta, knöl, duns, törn, stöt bumper : stötfångare bumpers : stötfångare bumping : skumpande bumptious : dryg, viktig bumpy : knölig bun : bulle bunch : knippa, bukett, klase bunch of keys : nyckelknippa bunches : klasar bundle : knyte, packe, bunta ihop, bunt, knippa bundled : sammanslagen bungalow : enplansvilla, villa, stuga bungle : förfuska bungler : klåpare bunion : liktorn bunk : brits, koj, nonsens bunkum : nonsens bunny : kanin bunting : flaggväv, flaggor
English−swedish Dictionary 163

English−swedish (dictionnaire)

buoy : boj buoyant : bärande burden : börda, belasta, börda, refräng, last burdock : kardborre bureau : byrå burgess : borgare i stad burglar : inbrottstjuv burglary : inbrott burgundy : burgogne burial : begravning buried : begravd buries : begraver burly : bastant burn : brinna, förbränna, vidbränna, bränna, brinna burned : bränt burner : brännare burning : brännande burnish : polera burnt : brunnit, brann burnt up : uppbränd burr : kardborre
English−swedish Dictionary 164

English−swedish (dictionnaire)

burrow : gräva, håla burst : spränga, spricka, brista burst out : utbrista bursting : bristande bursting−point : bristningsgräns bury : jordfästa, begrava bus : buss bus−stop : busshållplats, hållplats buses : bussar bush : buske bushel : rymdmått bushes : buskar bushranger : australisk stråtrövare bushy : yvigt hår business : affär, rörelse, göromål business man : affärsman, köpman businesslike : affärsmässig businessmen : affärsmän busker : kringvandrande musikant busride : bussfärd busstation : bus station
English−swedish Dictionary 165

English−swedish (dictionnaire)

bust : barm, byst buster : friskus bustle : brådska busts : byst busy : beskäftig, upptagen, sysselsätta busy oneself : pyssla busybody : beskäftig person but : utan, men butcher : slaktare, chakuteriaffär butler : betjänt, hovmästare butt : cigarettfimp, stöta, stånga, ända, helt butter : smör butter−cup : smörblomma butter−fly : fjäril butter−milk : kärnmjölk buttock : skinka button : knäppa, knapp button−hole : knapphål buttonhelp : knapphjälp buttress : strävpelare, stöd buxom : fyllig, fryntlig
English−swedish Dictionary 166

English−swedish (dictionnaire)

buy : handla, köpa buyer : avnämare, köpare buyers : köpare buying : köpa buying−rate : köpkurs buys : köper buzz : surr, surra buzzard : vråk by : av, vid, bredvid, till, genom by−law : lokal förordning by−pass : gå förbi, sidoväg by−road : biväg by all means : visst by and by : småningom by chance : händelsevis by George! : för tusan! by heart : utantill by means of : medelst by no means : ingalunda by profession : till yrket by return : omgående
English−swedish Dictionary 167

English−swedish (dictionnaire)

by sea : sjöledes, till sjöss by the piece : per styck by the way : apropå, i förbigående by turns : ömsom, i tur och ordning bye : hejdå byelection : fyllnadsval bygone : förgången, föråldrad bypass : förbikoppla bypath : avväg byproduct : biprodukt bystander : åskådare bytes : tecken byword : ordstäv byzantine : bysantinsk cab : förarhytt, droska cab−driver : taxichaufför cab−rank : droskstation cab−stand : droskstation cabal : kabal caballer : ränksmidare cabana : hus
English−swedish Dictionary 168

English−swedish (dictionnaire)

cabaret : krog cabbage : kål cabbala : kabbala cabby : chaufför caber : stör cabin : hytt, koja, kajuta cabined : instängd cabinet : skåp, kabinett cabinet−maker : möbelsnickare cabinet meeting : konselj cabinetwork : möbelsnickeri cabins : hytter cable : kabel cablegram : kabeltelegram cablet : smäcker kabel cableway : linbana cabman : chaufför caboose : kabyss cabotage : kustfart cabriole : svängt stolsben cacao : kakao
English−swedish Dictionary 169

English−swedish (dictionnaire)

cachalot : kaskelot cache : gömställe cachet : äkthetsstämpel cachinnate : gapskratta cacique : indianhövding cackle : kackel, kackla, fnitter, kackla, prat cackler : pratmakare cacography : dålig stil cacophonous : illalåtande cacophony : missljud cactus : kaktus cad : lymmel cad (person) : knöl caddie : klubbpojke, klubbflicka caddish : ohyfsad, lymmelaktig caddy : teburk cadet : kadett, yngre son cadmium : kadmium café : kafé cage : bur cages : burar
English−swedish Dictionary 170

English−swedish (dictionnaire)

cagey : försiktig, slug cahoot : vara i maskopi med cairn : röse cajole : smickra cajolery : mild övertalning cake : kaka, bakelse, tårta, tårta, kaka calamity : olycka calcify : förkalka calcium : kalcium calculate : kalkylera, beräkna, beräkna calculated : beräknad calculates : beräknar calculating : beräkna calculation : uträkning, beräkning, räkning, beräkning, kalkyl calculations : beräkningar calculator : miniräknare calender : kalender, almanacka calf : kalv calf of the leg : vadben calibrate : kalibrera calibre : kaliber
English−swedish Dictionary 171

English−swedish (dictionnaire)

California : Kalifornien call : titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla call−box : telefonhytt call−boy : pickolo call−over : upprop call−up : inkallelse call off : avblåsa call on : besöka call out : uppbåda, ropa call sign : anropsignal call up : inkalla call upon : anmoda called : kallad caller : uppringare callers : uppringare calligraphy : kalligrafi calling : kallelse, yrke, ringer, kall calling−up : inkallelseorder calling card : visitkort calling over : upprop callosity : valk
English−swedish Dictionary 172

English−swedish (dictionnaire)

callous : okänslig callow : grön, ofjädrad calls : samtal, kallar callus : valk calm : stilla calm down : lugna sig calmed : lugnade calming : lugnande calmly : lugnt calmness : stillhet calms : lugnar calorie : kalori calumniate : smäda calumny : förtal calvary : golgata calve : kalva calves : kalvar camaraderie : kamratskap camber : välvning, böja cambrian : kambrisk cambric : batist
English−swedish Dictionary 173

English−swedish (dictionnaire)

came : kom camel : kamel Camembert : camembert cameo : kamé camera : kamera camera−man : fotograf cameraman : fotograf cameras : kameror camouflage : maskering camp : läger, slå läger, campa camp's : lägrets camp−bed : tältsäng camp−chair : campingstol campaign : fälttåg, kampanj campaigner : förkämpe, veteran camper : campare camphor : kamfer camping : camping camping−ground : campingplats camps : läger campsites : lägerplatser
English−swedish Dictionary 174

English−swedish (dictionnaire)

campus : området kring skola camshaft : kamaxel camuflage : camuflera can : kunna, kanna can't : kan inte Canaan : Kanaan Canaanite : kanaanitiska Canaanites : Kanaaiterna Canada : Kanada Canadian : kanadensare, kanadensisk canal : kanal canalize : kanalisera canard : tidningsanka canary : kanariefågel cancel : avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka canceling : avbrytande cancellation : överstrykning, avbeställning cancellations : stämplar cancelled : avbruten cancels : avbryter cancer : kräftans, cancer
English−swedish Dictionary 175

English−swedish (dictionnaire)

candid : uppriktig candidate : aspirant, kandidat candle : stearinljus, vaxljus, ljus candle−grease : stearin candle−stick : ljusstake candlelight : levande ljus candour : uppriktighet candy : konfekt, kandisocker, karamell, gotter cane : prygla, rör, käpp, klå upp, piska canine : aga, hörntand, hundtand, prygel canker : rost, brand cannabis : cannabis cannery : konservfabrik cannibal : kannibal cannibalism : kannibalism cannon : kanon cannot : kan inte canny : slug, försiktig canoe : kanot canon : kanon canonical : kanoniska
English−swedish Dictionary 176

English−swedish (dictionnaire)

canopener : burköppnare canopy : tak cant : tjuvspråk, hyckleri cantankerous : grälsjuk, elak canteen : matsal, marketenteri canter : rida i kort galopp canvas : tältduk, målarduk, segelduk canvas (to paint on) : duk canvass : värva röster, agitera canvassing : ackvisition canyon : kanjon cap : mössa, hylsa, mössa, luva, huv capabilites : möjligheter capability : kunnighet, möjlighet capable : duglig, kapabel capacious : rymlig capacities : kapaciteter capacity : kapacitet, förmåga cape : udde, kappkrage, kap caper : glädjesprång capercailzie : tjäder
English−swedish Dictionary 177

erövra captured : fångad capturing : fångande English−swedish Dictionary 178 . versal capitalist : kapitalistiska capitalistic : kapitalistiska capitalization : kapitalisering capitalize : kapitalisera capitulate : kapitulera caprice : nyck capricious : nyckfull capsicum : spansk peppar capsize : segla omkull. kaptenen captialists : kapitalist caption : rubrik captivate : tjusa. kantra capstan : ankarspel capsule : kapsel captain : kapten.English−swedish (dictionnaire) capital : huvudstad. fängsla captive : fånge captivity : fångenskap capture : fånga. tillfångata. kapital. kap. uppbringa.

kadaver carcinogenic : cancerframkallande card : kort. spelkort cardboard : papp. ans English−swedish Dictionary 179 . röd ädelsten carburettor : karburator. vård. omsorg. stickad ylleväst cardinal : kardinal. kartong cardemom : kardemumma cardigan : kofta. vagn caramel : kola carat : karat caravan : husvagn caraway : kummin carbohydrate : kolhydrat carbolic : karbolsyra carbon : kol carbuncle : böld.English−swedish (dictionnaire) car : bil. förgasare carcase : as. främst cardinals : kardinaler cards : kort cardsharper : falskspelare care : försiktighet. lik. skötsel.

smeka caresses : smeker caressing : smekande caret : markör caretaker : vaktmästare careworn : tärd cargo : last cargo−ship : lastfartyg caribbean : västindisk caribou : amerikansk ren English−swedish Dictionary 180 . oförsiktig carelessly : oförsiktigt carelessness : slarv caress : smekning.English−swedish (dictionnaire) care−taker : vårdare care for : bry sig om career : karriär carefree : sorglös careful : aktsam. vårdslös. noggrann careful of : mån om careful with : rädd om carefully : noggrannt careless : slarvig. föesiktig. ordentlig. ovarsam.

benröta carnage : blodbad carnal : sinnlig. buren. lovsång carols : julsånger carouse : festa. rumla carp : gnata. köttslig carnation : nejlika carnival : karneval carnivorous : köttätande carol : julsång. bar carrier : hållare carrion : as carrot : morot carry : bära. karp carpenter : snickare carpet : matta carphone : mobiltelefon carping : gnat carriage : ekipage. föra English−swedish Dictionary 181 . hållning.English−swedish (dictionnaire) caricature : karikera. åkdon carried : verkställd. frakt. anlagsbärare. vagn. karikatyr caries : tandröta.

driva carry on a lawsuit : processa carry out : genomdriva carrying : bärande på carrying strap : axelrem cars : bilar cart : kärra.English−swedish (dictionnaire) carry−on : fortsätt carry off : avleda carry on : bedriva. tecknad film cartooning : serieteckning cartoonings : serieteckningar cartoons : serier cartridge : patron. husera. vagn. åkdon cartel : kartell carth : jord cartilage : brosk carton : pappask. snida English−swedish Dictionary 182 . idka. rista. filmrulle cartridge to a gun : patron carts : kärror carve : tälja. skära. kartong cartoon : politisk karikatyr.

kasta. hylsa. rollfördelning cast off : förskjuta caste : kastväsende casting : gjutning English−swedish Dictionary 183 . låda. skrin cassette : kasett cassettes : kasetter cast : gjuta. fodral. kassör casing : fodral casino : kasino cask : fat. inkassera. kasus case−hardening−steel : sätthärdat stål casement : fönster med gångjärn cases : fall casette−in : insatt kassett cash : kontant. sak. tunna casket : schatull. skrin. kassa cash on delivery : postförskott cashable : inlösbar cashier : kassörska.English−swedish (dictionnaire) carved : huggen carving : träskulptur case : fall.

English−swedish (dictionnaire) castings : gjutgods castle : slott. katalogisera cataloguing : katalogisering catalouge : katalog catapult : katapult. slott. borg. slangbåge cataract : stort vattenfall. strödosa. grå starr catarrh : katarr catastrophe : katastrof catastrophies : katastrofer English−swedish Dictionary 184 . borg castor : hjul. trissa castor−oil : recinolja casual : tillfällig casually : nonchalant casualties : döda och sårade casualty : olycksfall cat : katt catagories : kategorier catagory : kategori catalog : katalog catalogs : kataloger catalogue : katalog.

smittande catchword : slagord. skaffa mat caterer : matleverantör caterpillar : fjärilslarv. fånga. hinna. katedral Catholic : katolik Catholicism : katolicism cats : katter English−swedish Dictionary 185 . gripa catch a cold : förkyla sig catch a person lying : beslå med lögn catch sight of : se catch up : hinna i kapp catches : fångar catching : vinnande. larvtraktor cathedral : domkyrka. fatta. lystringsord catechism : katekes categories : kategorier category : kategori catepillar : larv cater : hålla mat.English−swedish (dictionnaire) catburgler : fasadklättrare catcall : protestvissling catch : fasttaga. ertappa.

valmöte caught : fångad cauldron : kittel cauliflower : blomkål causation : förorsakande cause : grund. boskap caucus : valkommitté.English−swedish (dictionnaire) cattle : kreatur. ryttare cavalry : kavalleri cave : grotta. försiktig cautiously : försiktigt cavalier : kavaljer. håla English−swedish Dictionary 186 . brännande cautchoue : kautschuk caution : försiktighet. orsak cause harm : tillfoga skada caused : orsakade causeri : kåseri causes : orsakar causeway : gångbro causing : orsakande caustic : skarp. göra. varning cautious : varsam. anstifta. framkalla. varsamhet. upphov.

jordkula. anmärka cavilling : gnat cavity : hålighet. celebitet English−swedish Dictionary 187 . grotta cavil : kitslig.English−swedish (dictionnaire) cavern : håla. grop caw : kraxa cease : sluta. upphöra ceased : upphörde ceaseless : oupphörlig ceaselessly : oupphörligen ceases : upphör cedar : cederträ cedar (wood) : ceder cede : avstå ceiling : innertak ceiling−paintings : takmålningar celebrate : fira celebrated : berömd celebrating : firade celebration : firande celebrations : evenemang celebrity : berömdhet.

sammanfoga. prisa celibrated : berömd cellar : källare cello : cello. violoncell cells : celler cellulose : cellulosa cellulose wadding : cellstoff celtic : keltisk celts : kelter cembalo : cembalo cement : cement.English−swedish (dictionnaire) celerity : snabbhet celery : blekselleri celestial : himmelsk celibacy : celibat celibate : ogift celibrate : fira. kitt. censurera censored : censurerad English−swedish Dictionary 188 . cementera cemeteries : begravningsplatser cemetery : kyrkogård cenotaph : minnesgravvård censor : censor.

centrera centre of gravity : tyngdpunkt centrifugal : centrifugal centrifuges : centrifuger centrum : centre centuries : århundraden English−swedish Dictionary 189 . central central heating : centralvärme. klander census : folkräkning centenary : hundraårsdag center : centrum centered : centrerad centers : centrerar centigrade : hundragradig centimetre : centimeter centipede : tusenfoting central : mellerst. värmeledning centralize : centralisera centre : medelpunkt. center.English−swedish (dictionnaire) censoring : censur censorious : kitslig censorship : censur censure : kriticera. centrum.

kedja English−swedish Dictionary 190 . säkert. gnida. äker.English−swedish (dictionnaire) century : århundrade. förvissad certainly : visserligen. ceremoni certain : viss. intyg. intyga cesspool : avloppsbrunn. skrapa chaff : agnar chaffinch : bofink chagrin : förtret chain : länk. spannmål ceremonies : cermonier ceremony : ceremoni. sekel ceramic : keramisk ceramics : keramik cereal : sädesslag cereals : flingor. betyg certification : beviset certifications : bevis certified : auktoriserad certify : konstatera. certifikat. sakt. betyg. säkerhet certainty : visshet certificate : intyg. kloakbrunn chafe : frottera. högtidlighet. visst.

utmana. kalk chalk : krita chalks : kritar challenge : utfordra. städerska chamberlain : kammarherre chambers : kammare chambers' : juristkontor chamois : stenget. utmaning challenge prize : vandringspris challengeable : jävig challenged : stimulerade challenging : utmaning chamber : rum.English−swedish (dictionnaire) chain−cable : kätting chained : kedjad chains : kedjor chair : stol chairman : ordförande chairperson : ordförande chairs : stolar chalice : bägare. sämskskinn English−swedish Dictionary 191 . kammare chamber−maid : husa.

ändra.English−swedish (dictionnaire) champ : tugga champagne : champagne champion : kämpe. omkastning. växla change one's mind : komma på andra tankar change or ex− : skifta changeable : föränderlig. ombytlig changed : ändrad changeling : bortbyting changer : utbytare changing : ändring changing of the guard : vaktavlösning English−swedish Dictionary 192 . chans. lycka chancel : kyrkokor chancellery : kansli chancellor : kansler chances : chanser chandelier : ljuskrona change : omväxling. mästare champion in sport : mästare i sport championship : mästerskap championships : mästerskapen chance : slump. byt.

känneteckna characterizes : utmärks characterlist : tecken−lista English−swedish Dictionary 193 .English−swedish (dictionnaire) channel : kanal channels : kanaler chanse : möjlighet chant : sång. grabb. kännetecken characterize : karakterisera. tecken character−study : karaktärsstudie charactercount : teckenberäkning characteristic : karakteristiska. röding charabane : turistbuss character : karaktär. sjunga. sinnelag. karl chapel : kapell chaperon : förkläde chaplain : kaplan chapter : kapitel char : städerska. mässa chanterelle : kantarell chaos : kaos chaotic : kaotisk chap : kille.

förtjusande charsets : städverktyg chart : diagram charter : kontrakt. förtjusande. anbefalla. befrakta English−swedish Dictionary 194 . kostnad chargeback : ångerköp chargebacks : ångerköp charger : stridshäst charges : kostnader chariot : stridsvagn charisma : utstrålning charismatic : karismatisk charitable : barmhärtig charity : barmhärtighet. tjusa. träkol charge : avgift. hyra.English−swedish (dictionnaire) charactermap : teckenhanterare characters : tecken charade : charad charcoal : kol (trä−). försvar. charm charmed by : betagen i charming : älsklig. omkostnad. välgörenhet charlatan : charlatan charm : tjusning. charmant.

English−swedish (dictionnaire) charterer : befraktare charterparty : befraktningsavtal chartra : charter charts : diagram charwoman : städerska chary : karg. dygd chat : småprata chattel : lösöre chattels : lös egendom chatter : snattra. skallra tänder chatter−box : pratmakare chatty : pratsam chauffeur : chaufför English−swedish Dictionary 195 . ciselera. straff chastity : kyskhet. kysk chasten : tukta. ren. tukta chastisement : tuktan. svalg chassis : underreden chaste : sträng. sladdra. jakt chasm : klyfta. luttra chastise : näpsa. försiktig chase : jaga. tala.

hämma. skinkor English−swedish Dictionary 196 . skoj cheats : fusk check : mota. kind cheeks : kinder. kontramärke. bedra. ruta check list : avprickningslista checkar : kontrollerar checkbook : checkbok checked : kontrollerade checker : kontrollant checkered : rutig checkers : damspel checking : kontroll checklist : checklista checkmate : schack och matt. narras cheated : bedrägligt cheating : fusk. kontrollera.English−swedish (dictionnaire) cheap : billig cheaply : billigt cheat : fuska. besegra checks : checkar checksum : kontrollnummer cheek : skinka. hejda.

omhulda. hej cheerless : glädjelös cheese : ost cheese−paring : småsnål chef : kock. näbbig. linne chemist : kemist. hysa English−swedish Dictionary 197 . kemisk chemicals : kemikalier chemise : damlinne. munter. gladlynt cheerfully : glatt cheerio : skål. apotekare chemistry : kemi cheque : check chequered : brokig. rutig cheques : checkar cherish : vårda. köksmästare chemical : kemikalie. uppnosig cheep : pip cheer : hurra cheer up : muntra upp cheered : hurrade cheerful : glättig.English−swedish (dictionnaire) cheeky : nosig.

bröst chest of drawers : byrå chestnut : kastanjebrun. lår. huvudsaklig chief person : huvudperson chiefly : huvudsakligen chieftain : hövding chif : överhuvud chiffonier : chiffonjé English−swedish Dictionary 198 .English−swedish (dictionnaire) cherry : körsbär chess : schack chest : kista. kastanje chestnut−brown : kastanjebrun chew : tugga chewing : tugga tuggummi chianti : chianti chick : brud chicken : kyckling chicken−hearted : försagd chicken−pox : vattenkoppor chicory : cikoria chide : banna chief : hövding.

kylig chilly : kyligt chimaera : chimär chime : klämta. porslin China : Kina English−swedish Dictionary 199 . klinga chimes : klockringningar chimney : skorsten chimney−sweep : sotare chimneypot : skorstenspipa chimpanzee : schimpans chin : haka china : porslin. klockringning.English−swedish (dictionnaire) child : barn childbirth : barnafödelse childhood : barndom childish : barnslig childishly : barnsligt childlike : som ett barn children : barn children's : barns Chile : Chile chill : kyla.

English−swedish (dictionnaire) china : kina Chinaman : kines chinaman : kinaman Chinese : kinesisk chink : spricka. barnunge chivalrous : ridderlig chivalry : ridderlighet chive : gräslök chives : gräslökar chlorinated : klorerad chlorination : klorering chlorine : klor English−swedish Dictionary 200 . springa chip : spån. kvittra chirps : kvittrar chirrup : kvittra chisel : mejsel. mejsla chisel out : utmejsla chit : intyg. flisa chipmunk : jordekorre chips : avfall chirp : kvitter.

kvävas. hugga. kloss chockfull : proppfull chocolate : choklad chocolates : chokladbitar choice : val. sträng chore : uppgift chortle : skratta skrockande chorus : korus. köttkniv. kör choir−singing : körsång choise : urval choke : kväva. stokna choose : utse. refräng English−swedish Dictionary 201 . kotlett. utsökt choir : kor.English−swedish (dictionnaire) chock : kil. välja. hugg chopper : huggare. kör. ombytlig vind chops : käft chord : ackord. utvälja chooses : väljer choosing : väljande choosy : sparsmakad chop : kotlett. hacka choppy : krabb sjö.

kristen Christian name : förnamn. dopnamn christianity : kristendomen christians : kristna Christmas : jul Christmas−tree : julgran Christmas Day : juldagen Christmas Eve : julafton Christmas present : julklapp chromium : krom chronic : kronisk chronicle : krönika chronicles : krönikeboken English−swedish Dictionary 202 .English−swedish (dictionnaire) chose : välja chosen : vald Christ : Kristus christ's : kristus christen : döpa Christendom : kristenhet christendom's : kristenhetens christening : barndop Christian : kristna.

English−swedish (dictionnaire) chronological : kronologisk chronologies : kronologier chronology : kronologi chrysalis : puppa chubby : knubbig. drummel churlish : tölpig churn : röra om. kärna smör churn butter : kärna smör chute : ränna cicada : cikada cider : cider. tjock chuck : slänga. skrocka chuckle : skrocka chum : kamrat chunk : tjockt stycke church : kyrka church−yard : kyrkogård churl : tölp. äppelvin cigar : cigarr cigarette : cigarrett cinch : fästa English−swedish Dictionary 203 . kasta.

kretsa.English−swedish (dictionnaire) cinched : fastsatt cinder : slagg cinderella : askungen cine−camera : filmkamera cinema : bio cinnamon : kanel cipher : chiffer. ledning circular : cirkelrund. cirkulär circulate : cirkulera. skicka omkring circulated : spridd circulation : kretslopp. chiffer. omlopp circumcision : omskärelse circumference : omkrets circumscribe : omskriva circumstance : omständighet English−swedish Dictionary 204 . siffra. cirkel. cirka circle of friends : umgängeskrets circles : cirklar circling : cirkulerande circuit : krets. nolla circa : cirka circle : krets.

cirkulera cirkulation : spridning. kringgå circus : cirkus circus marquee : cirkustält cirkulate : sprida.English−swedish (dictionnaire) circumstances : omständigheter circumstantial : omständig circumvent : överlista. citera cited : citerade cities : städer citizen : medborgare. medborgare civics : samhällslära English−swedish Dictionary 205 . citronträd city : stad city−states : stadsstater city hall : stadshus civic : medborgerlig. medborgare. borgare citizens : medborgare citizenship : medborgarskap citrus : apelsinträd. omlopp cirrus : cirrusmoln cissy : förverkligad pojke cite : åberopa.

civil. anspråk.English−swedish (dictionnaire) civil : artig. fordrar clam : mussla clamber : klättra clammy : fuktig och klibbig clamour : rop. kultur civilizations : civilisationer civilize : civilisera civilized : civiliserad civilizing : civiliserande clad : klädd claim : krav. skrika. fordra. hövlig civil war : inbördeskrig civilian : civil civilians : civila civility : hövlighet civilization : civilisation. larma. larm English−swedish Dictionary 206 . hävda claima : anspråk claimant : fodringsägare claimed : hävdad claiming : påstår claims : fordringar. kräva.

göra klar clarities : klarheter clarity : klarhet clash : skräll. drabba ihop clasp : knäppe. knäppa ihop class : klass class−distinction : klasskillnad class−mate : klasskamrat class superintendent : klassföreståndare classes : klasser classic : klassisk English−swedish Dictionary 207 . klappa. klang clank : rassel. stå i strid. lås. rassla clap : smälla med.English−swedish (dictionnaire) clamp : klämma clamped : hopklämd clamping : krampa clams : musslor clan : stam. ringa. klan clang : skrammel. applådera claptrap : applådknipare claret : rödvin clarify : klarna. skalla.

kort sats. snygg. bisats claw : klo clay : lera clean : rensa. rassla clause : klausul. rengöra clean the shoes : borsta skor cleaned : rengjorde cleaner : städerska cleaning : rengörande cleanliness : renhet cleanly : renlig cleanness : renhet cleans : rengör cleanse : rensa.English−swedish (dictionnaire) classical : klassisk classicism : klassicism classics : klassiska språk classification : klassifikation classified : klassificerad classify : indela (i klasser) classroom : skolsal clatter : slammer. oväsen. slamra. putsa. rengöra English−swedish Dictionary 208 .

röjning clearly : klart cleavage : urringning. klar. röja clear one`s throat : harkla sig clear up : utreda clearance : frigång clearer : klarare clearing : avräkning. klarna. klyvde. redig. nita clench one`s fist : knyta näven clentch : pressa clentches : pressar clentching : pressande clergy : prästerskap clergy's : prästernas clergy−inspired : prästpåverkade English−swedish Dictionary 209 .English−swedish (dictionnaire) cleanses : rensar clear : åskådlig. klyvning cleave : klyva cleft : rämna. klar. förbarmande clement : mild clench : gripa hårt om. klyvt clemency : mildhet.

English−swedish (dictionnaire) clergyman : präst clergymen : kyrkliga clerk : kontorist. klättra climbing : klättrande climbs : klättrar clinch : gå i närkamp. notarie. tjänsteman clever : duktig. avgöra English−swedish Dictionary 210 . klient clientele : kundkrets clients : klienter cliff : klippa cliffhanger : rysare climate : klimat climates : klimat climax : höjdpunkt climb : klänga. skicklig cliché : klyscha click : klicka clicked : klickad clicking : klickande clicks : klickningar client : kund. slug. klok.

tölp clodhopper : klumpeduns clog : klump. effektförvaring cloak room : inlämning cloakroom : garderob. kloster clone : klon clones : kloner English−swedish Dictionary 211 . klippare cloak : mantel. klocka clock−face : urtavla clockwise : medsols clockwork : urverk clod : jordkoka. klänga. hålla fast. hindra. kappa. skyla cloak−room : tambur. träsko cloister : pelargång. sitta fast clinic : klinik clink : klirra clinks : klirrar clip : klämma clipboard : urklippshanterare clipper : snabbseglare.English−swedish (dictionnaire) cling : fastna. bagageinlämning clock : ur.

tät. stänga. nära close by : invid closed : stängd closely : tätt closer : närmare closes : stänger closest : närmast closet : klosett. moln cloudberry : hjortron cloudy : mulen clout : trasa English−swedish Dictionary 212 .English−swedish (dictionnaire) close : stänga. slut. nära. kläda clothes : kläder clothesbrush : klädeesborste clothing : kläder cloths : tygstycken cloud : sky. tyg clothe : kläda. noggrann. skåp closeup : öppnar closing : stänger clot : klimp. klump cloth : duk.

drumlig. dunge. pajas cloy : äckla. tölp. klampa clumsily : klumpigt clumsy : tafatt. klunga. övermåtta club : klubba. oskicklig. lökklyfta. skräpa ner co−determination : medbestämmande English−swedish Dictionary 213 . oväsen. koppling clutching : fasthållande clutching−tongs : griptång clutter : bråte. klase clusters : klungor clutch : greppa.English−swedish (dictionnaire) clove : klöv. klumpig clung to : hålla vid fast cluster : svärm. kryddnejlika clover : väppling. klubb club−foot : klump−fot clubs : klubbar clubs and diamonds : klöver och ruter cluck : skrocka clump : klunga. klöver cloves : klövar clown : clown.

kol (sten−) coal−mine : kolgruva coarse : grov. kappa. medverkan co−operative : villig att samarbeta co−opt : invälja ny ledamot. samverka. tränare coachman : kusk coal : stenkol. sträv. plump coast : kust coastal : kust coat : rock. adjungera co−ordination : samordning co−ownership : delägarskap co−pilot : tredjepilot co−runners : medlöpare co−worker : samarbetspartner coach : vagn. kavaj coat of mail : pansarskjorta coated : täckt English−swedish Dictionary 214 . samarbeta co−operation : samarbete. grov. medarbete.English−swedish (dictionnaire) co−education : samundervisning co−op : konsum co−operate : medverka.

kakao coconut : kokosnöt English−swedish Dictionary 215 . ridhäst. tupp.English−swedish (dictionnaire) coating : beläggning coats : täcker coax : lirka. lirkad cob : majskolv. kuk cock−shureness : karskhet cockle : liten flat båt. klippare cob−web : spindelnät cobble : lappa cobble−stone : kullersten cobbler : skomakare cobweb : spindelväv cocaine : kokain cock : kran. hjärtmussla cockoo : gök cockpit : förarplats i flygplan cockroach : kackerlacka cocksure : tvärsäker cocky : stöddig cocoa : choklad. smickra coaxed : smickrad.

kista coffin : kista. reflexion English−swedish Dictionary 216 . kod coded : kodad codes : koder coding : kodning coerce : tvinga coexistence : samlevnad coffee : kaffe coffee−house : kafé coffee with milk : café−au−lait coffer : skrin. likkista cog : kugge cogent : övertygande cogitate : fundera cogitation : begrundande.English−swedish (dictionnaire) cocoon : kokong cocord : sämja cod : torsk cod−goods : efterkravgods cod−parcel : efterkravsförsändelse coddling : dalt code : chiffer.

slump coiner : förfalskare coins : mynt coke : coca−cola. ring. koks cold : köld. rulle coilspring : resår coin : mynt. förkylning. frusen. kollapsa English−swedish Dictionary 217 . slant. mynt. medlöpare collapse : sammanbrott. medarbeta collaboration : samarbete collaborator : medarbetare. penning. kall. prägla mynt coinage : myntprägling coincide : sammanfalla coincidence : sammanträffande. snuva.English−swedish (dictionnaire) cognac : konjak cognizance : kännedom cogwheel : kugghjul cogwheels : kugghjul coherent : sammanhängande coherently : sammanhängande coil : ringla. kyla colder : kallare collaborate : samarbeta. slant.

högskola collegue : kollega collide : kollidera. ansamla. samla. lätt måltid colleague : kollega colleagues : kollegor collect : indriva. kollektion collection−bag : håv collection of taxes : uppbörd collections : sortiment collectively : kollektivt collector : samlare collects : samlar college : gymnasium. sammanstöta collier : kolgruvearbetare English−swedish Dictionary 218 . insamling. inkassera. stöta ihop. avhämtning. insamla collect on delivery : efterkrav collected : samlat collection : samling.English−swedish (dictionnaire) collapsible : hopfällbara collar : krage collate : jämföra. kollationera collateral : sida vid sida collation : jämförelse. samla.

kulör. kollision colloguy : samtal colloquial : vardaglig collusion : maskopi colon : kolon. färg English−swedish Dictionary 219 . grovtarm colonel : översten colonists : kolonisatörer colonize : bebygga colonnade : pelargång colony : koloni colophony : stråkharts color : färg colorbook : målarbok colored : färgad colorful : färgrik coloring : färglag colors : färger colossians : kolosserna colossus : koloss colour : färga.English−swedish (dictionnaire) colliery : kolgruva collision : sammanstötning.

English−swedish (dictionnaire) coloured : färgad colt : föl. kam combat : bekämpa. strid combatant : kämpe combative : stridslysten combination : kombination combinations : kombinationer combine : kombinera. unghäst columbine : akleja column : kolumn. kolonn coma : dvala comb : kamma. skördetröska combined : kombinerad combines : kombinerar combining : kombinerande combustible : brännsår combustion : förbränning come : komma come to nothing : gå upp i rök comedy : komedi. pelare. lustspel comes : kommer English−swedish Dictionary 220 .

välbefinnande comfortable : bekväm comforter : tröstare comforting : tröstande comforts : tröstar comical : komisk comics : serietidningar coming : instundande. tillkommande comma : kommatecken command : ålägga. befäl command−buttons : kommandoknappar command−file : kommandofil command−line : kommandorad command−schools : befälsskolor commanded : kommenderade commandeer : tvångsrekvirera commander : anförara. kommandera.English−swedish (dictionnaire) comestibles : matvaror comfort : trösta. order. kommendörkapten commandfile : kommandofil commandment : bud commandments : budord English−swedish Dictionary 221 . befälhavare. anföra. kommande. trevnad. bekvämlighet.

kommersiell. stadsbud English−swedish Dictionary 222 . anmärkning commentary : kommentar commented : kommenterade commerce : handel. uppdrag commissionaire : dörrvakt. provision. rörelse. merkantil commercial traveller : handelsresande commercialize : kommersialisera commercially : kommerciellt commingle : blandas commiserate : ömka commission : kommission. fullmakt.English−swedish (dictionnaire) commands : kommandon commas : kommatecken commemorate : högtidlighålla commemorating : anslutning commemoration : åminnelse commence : börja commencement : skolavslutning commencing : inledande av commend : kommendera comment : kommentar. handel commercial : kommersiell.

begå commitee : kommitté commitment : åtagande commits : förövar committe : utskott committee : nämnd. ordinär. kommitté. allmän. uppståndelse commune : kommun communicate : kommunicera communicated : meddelat English−swedish Dictionary 223 . trivial. gemensam. alldaglig commonwealth : samvälde commotion : oordning. oväsen.English−swedish (dictionnaire) commit : föröva. utskott committee's : kommitténs committes : kommittéer commmand : kommando commodious : rymlig commodity : handelsvara commodore : kommendör common : tarvlig. vanlig common beetroot : rödbeta commonly : vanliga commonplace : vardaglig.

menighet. jämförbar comparative : jämförande. kommunikation communicative : meddelsam communion : nattvard communions : samfund communique : kommuniké Communism : kommunism community : samhälle. firma. sällskap. företag.English−swedish (dictionnaire) communication : skrivelse. kompani company's : företags comparable : jämförbar. dryg compacts : komprimerar companies : företag companion : följeslagare companion−ladder : kajuttrappa companion−way : kajuttrappa companionship : kamratskap company : lag. gemensamhet commute : pendla. förvandla commuter : pendlare compability : kompabilitet compact : komprimera. meddelande. relativ English−swedish Dictionary 224 . bolag.

betvinga compelled : tvungen compelled to : nödsakad att compelling : tvingande compendium : kompendium English−swedish Dictionary 225 . cirkel compassion : medlidande compatibility : kompatibilitet compatibilty : förenlighet compatible : kompatibel compatibles : kompatibla compatriot : landsman compeer : jämlike. kamrat compel : tvinga.English−swedish (dictionnaire) comparatively : jämförelsevis compare : jämföra. komparera comparing : jämföra comparison : jämförelse comparisons : jämförelser compartment : kupé compasion : medlidande compass : kompass compasses : passare.

konkurrent competitors : medtävlare. tävlan competitive : konkurrenskraftig. konkurrens. konkurrenter compile : kompilera compiled : kompilerad compiler : kompilator complacence : självbelåtenhet complacent : självbelåten complain : beklaga.English−swedish (dictionnaire) compensate : ersätta. konkurrerande competitiveness : konkurrenskraftiga competitor : medtävlare. kompensera compensated : kompenserad compensation : kompensation comperè : konferencié compete : konkurrera. klaga complainant : kärande English−swedish Dictionary 226 . tävla competence : sakkunskap competency : kompetens competent : duglig. kompetent competes : tävlar competition : tävling.

fullända.English−swedish (dictionnaire) complaining : klagande complaint : åkomma. utseende complexity : invecklade compliance : eftergivenhet. komplettera. foglig complement : fyllnad complementary : komplementerande complete : full. klagomål complaints : klagomål complaisant : älskvärd. avslutning completly : fullständigt complex : komplexa complexion : hy. fullständig completed : färdig completely : fullständigt completeness : fullständighet. samtycke compliancy : foglighet compliant : foglig. eftergiven complicate : komplicera English−swedish Dictionary 227 . helhet completes : avslutar completing : fullgörande completion : komplettering.

uppfattning comprehensive : omfattande English−swedish Dictionary 228 . komponera composer : kompositör. tonsättare composite : sammansatt composition : tema. sammansatt. komposition compositor : kompositör composure : fattning compound : blanda.English−swedish (dictionnaire) complicated : invecklad. uppsats. komplicerat complicity : medbrottslighet complies : åtlyder compliment : komplimang compliments : hälsningar comply : åtlyda comply with : uppfylla component : komponent components : komponenter compose : utarbeta. sammansatt comprehend : förstå comprehending : förstå comprehensible : förståelig comprehension : fattningsförmåga.

English−swedish (dictionnaire) compress : komprimera. omslag compressed : komprimerade compressing : komprimerande compression : kompression compressor : kompressor comprise : inbegripa. kompromettera compulsary : obligatorisk compulsion : tvång compulsory : obligatorisk compunction : samvetsagg computational : data computations : databeräkningar compute : databehandla computed : databehandlat computer : dator computer's : datorns computer−based : datorbaserade computer−controll : dator−kontroll computer−magazines : datatidningar English−swedish Dictionary 229 . innehålla comprised : innehåll compromise : kompromiss.

kamrat comrade's : kamrats comrades : kamrater concatenate : hoplänka concatenated : hoplänkade concatenation : sammansättning conceal : dölja. högfärd conceited : egenkär. uttänka conceived : uttänkt concentrate : anrika. gömma concealed : hemliga. fattbar conceive : fatta. koncentrera concentrate upon : inrikta sig på English−swedish Dictionary 230 . dold concede : medge conceit : inbilskhet. undangömd. inbilsk conceivable : upptänklig.English−swedish (dictionnaire) computer−players : datorspelare computerized : datoriserad computers : datorer computes : databehandlar computing : användandet av datorer comrade : kamrat.

anbelanga. vikt. förlikning conciliator : förlikningsman concise : bestämd. intresserad concerning : beträffande. angående. koncis conclude : avsluta concluding : avslutande conclusion : slut. angelägenhet concern oneself : bafatta sig med concerned : inblandad. gälla. slutsats English−swedish Dictionary 231 .English−swedish (dictionnaire) concentration : koncentration concentric : koncentriska concept : begrepp conception : begrepp. föreställning conception of life : livsåskådning concern : avse. konsert concerted : gemensam concertina : dragspel concession : medgivande. eftergift concessionaire : koncessionsinnehavare conciliate : försona. rörande concert : samförstånd. blidka conciliation : försoning. vederbörande. angå. avelse.

endräkt concrete : betong. förtäta condescend : nedlåta sig condescend to give : bevärdiga med condiment : krydda condition : kondition. tillstånd. skic. konkret concubine : älskarinna concur : instämma. fördöma condemnation : fördömelse condemned : dödsdömd condense : kondensera.English−swedish (dictionnaire) conclusive : avgörande. jämlöpande concussion : hjärnskakning. beskaffenhet conditional : villkorlig condole with : kondolera English−swedish Dictionary 232 . slutlig concoct : koka ihop concoction : hopkok concord : harmoni. villkor. medverka. sammanträffa concurrence : sammanträffande concurrent : jämlöpande. stöt concussion of the brain : hjärnskakning condemn : döma.

förlåta. konduktör. kotte. strut confabulation : småprat. vandel conductance : ledningsförmåga conducted tour : gruppresa conductor : dirigent. leda till conducive : befrämjande conduct : uppförande. beteende.English−swedish (dictionnaire) condolence : kondoleans condom : kondom condominium : gemensam överhöghet condone : överse med. rör cone : kägla. gottgöra condor : kondor conduce : befrämja. hopkok confectioners : konditori confederacy : allians. förbund confederate : förbunden confederation : statsförbund confer : konferera. avledare. tillblandning. konfekt. ledare conducts : dirigerar conduit : kanal. överlägga English−swedish Dictionary 233 . samtal confection : modesak. dirigera. skänka. tilldela.

utdelande confess : bikta. tillstå confessant : biktbarn confessedly : det måste medges. tro confidence : förtroende. erkänna.English−swedish (dictionnaire) conference : konferens conferment : förlänande. bikt confessor : biktfader confidant : förtrogen confide : anförtro. tillit confidence in : tilltro till confidence man : bondfångare confidence trickster : bondfångare confident : säker. lita. uppenbarligen confession : bekännelse. förtrogen configuration : inställning configurationfile : inställningsfil configure : justera configured : justerat confinding : godtrogen English−swedish Dictionary 234 . självsäker confidental : förtrolig confidential : konfidentiellt. tillförsikt.

English−swedish (dictionnaire) confine : inspärra. stadfästa. sammansmälta conflict : konflikt confluence : sammanflöde. begränsa. bekräftelse confirmed : konfirmerat confirming : bekräftad confirms : bekräftar confiscate : beslagta. bekräfta. konfirmera confirmation : konfirmation. förlossning. fångenskap confirm : bestyrka. tillopp conform : anpassa conform to : rätta sig efter conformity : likhet confound : förväxla. konfiskera confiscation : beslag conflagration : storbrand conflate : slå ihop. internera. stadfästelse. förvirra confounded : förbaskad confraternity : brödraskap confront : konfrontera English−swedish Dictionary 235 . gräns confined : instängd confinement : inskränkning.

överbelastad congestion : stockning conglomerate : gytter.English−swedish (dictionnaire) confrontation : konfrontering Confucianism : konfucianism confuse : förbrylla. virrig confusing : förbryllande confusion : oreda. förvirra. förvirring. förvilla confused : distraherad. förvirrad. sammanblandning. sympatisk. av samma slag congenial : behaglig. besläktad congenital : komplett conger : havsål congested : överbefolkad. hopgyttrad conglomeration : hopgyttring. lyckönska congratulating : gratulerar English−swedish Dictionary 236 . gytter Congo : Kongo congratters : grattis! congratulate : gratulera. frysa till is congenerous : besläktad. förbryllad. oordning confutation : vederläggning confute : vederlägga congeal : bli stel.

medfödd connect : koppla. gissning conjoin : förbinda. kran(näsa) conker : kastanj connate : besläktad. ansluta connected : kopplad. bindeord conjunctiva : bindhinna conjure : trolla. konisk conifer : barrträd conjecture : gissa. trolla conjurer : trollkarl conk : skalle. hopsamla congregatinal : församlings−1 congregation : församling congress : kongress congruence : kongruens. överensstämmelse conical : kägelformad. frambesvärja. förena sig conjugal : äktenskaplig conjugations : konjugationer conjunction : samband.English−swedish (dictionnaire) congratulation : gratulation. förbunden English−swedish Dictionary 237 . lyckönskan congregate : församla. bönfalla.

övervinna conqueror : besegrare. värnpliktig English−swedish Dictionary 238 . bibetydelse connubial : äktenskaplig conquer : segra. besegra. samband. förbindelse connections : kontakter connective tissue : bindväv conniption : raseriutbrott. erövra. hysteriskt anfall connivance : efterlåtenhet. förhållande.English−swedish (dictionnaire) connecting rod : vevstake connecting tower : manövertorn connection : kontakt. erövrare conquest : erövring consanguinity : släktskap. blodsband conscience : samvete conscience clause : samvetsklausul conscientious : samvetsgrann conscious : medveten consciousness : medvetande conscript : rekryt. tyst medgivande connive : se genom fingrarna connoisseur : kännare connotation : speciell betydelse.

därför. samtycka consent to : tillåta consequence : följd. betänka considerable : betydlig. bevarande conservative : konservativ. anse. slutsats consequential : följdriktig consequently : följdaktligen. vinterträdgård. bevarare conservatory : musikkonservatorium. överväga. ansenlig.English−swedish (dictionnaire) conscription : inkallelse. inviga. spara conserves : inlagd frukt. reflektera på. hänsynsfull. helga consecrated : invigd consecutive : på varandra följande consensus : samstämmighet consent : bejaka. avsevärd considerate : försynt. omtänksam English−swedish Dictionary 239 . alltså conservancy : hamnstyrelse conservation : bibehållande. konsekvens. orangeri conserve : konservera. värnplikt consecrate : viga. fruktkonserv consider : besinna. försiktig Conservative Party : konservativa partiet conservator : upprätthållare. grannlaga.

stärka. omtanke. konsistens consistent : konsekvent. sända consignation : konsignation consignee : varumottagare consigner : avsändare consignment : sändning consignment−note : fraktsedel consignor : avsändare consist : består consisted : bestod consistency : konsekvens. hänsyn considerations : omständligheter considered : ansedd considering : betänker considers : har i åtanke consign : överlämna. manöverpanel consolidate : konsolidera.English−swedish (dictionnaire) consideration : övervägande. stöd. trösta. befästa English−swedish Dictionary 240 . förenlig consisting : bestående consistorial : konsistoriell consolation : tröst console : konsol.

komplott. väljare constitute : bilda.English−swedish (dictionnaire) consolidation : sammanslagning consols : statsobligationer consonant : överensstämmande. konsonant consort : gemål consortium : konsortium conspicuous : iögonfallande. sammansvärjning conspire : sammansvärja sig. konspirera consrquence : följd constable : konstapel constaint : nödtvång constant : beständig. framstående conspiracy : komplott. utgöra constitutes : bildar English−swedish Dictionary 241 . konstant constantly : jämt och samt constants : konstanter consternation : bestörtning constipation : förstoppning constitition (a person`s) : fysik (en persons) constituency : valkrets constituent : beståndsdel.

English−swedish (dictionnaire) constitution : förfalska. anlägga constructed : konstruerade constructing : konstruerande construction : konstruktion constructs : konstruktioner construe : tolka consul : konsul consulate : konsulat consult : konsultera. statsförfattning. rådfråga consult with : rådgöra med consultant : rådssökande consultants : konsulterande consultation : samråd consultative : rådgivande English−swedish Dictionary 242 . bygga. författning constrain : hindra constrained : spärrad constraint : tvång constraints : spärrar constrict : sammandra constriction : sammandragning construct : konstruera.

utsökt consummation : avslutning. förbrukning. förbruka consumed : förbrukade consumer : konsument consuming : förbrukande consummate : fullborda. lungsot. åtgång consumptive : lungsjuk contact : beröring. behållare containing : innehållande English−swedish Dictionary 243 . fulländning consumption : konsumtion. förtära. kontakt contact surface : anliggningsyta contacted : kontaktat contacting : kontaktande contactors : kontaktorer contacts : kontakter contagion : smitta contagious : smittosam contain : innehålla contained : förvarad container : container. tära.English−swedish (dictionnaire) consulted : kontaktade consume : konsumera. fulländad.

English−swedish (dictionnaire) contains : innehåller contaminate : förorena. ha för avsikt contemporary : samtidig. jämnårig. samtida contempt : förakt. besmitta contaminated : förorenat contamination : nedsmutsning contemplate : begrunda. ringaktning contemptuous : hånfull. innehåll context−sensitive : innehållskänslig contiguous : angränsande English−swedish Dictionary 244 . innehåll contented : förnöjd. tävlan contested : omstridd. kivas contended : nöjd och belåten content : nöjd. omtvistad context : sammanhang. påstå. tillfredsställd contentedness : förnöjsamhet contentious : trätgirig contentment : belåtenhet contents : innehåll contest : bestrida. tävla. föraktfull contend : strida.

English−swedish (dictionnaire) continence : återhållsamhet continent : kontinent. förvrida. oavbruten continually : oavbrutet. sno contortion : förvridning contour : kontur contract : kontrakt contract illness : ådra sig contraction : sammandragning contractor : leverantör. ihållande continuously : oupphörligt contort : vrida. världsdel. eventualitet contingent : truppavdelning continual : oupphörlig. kontraktsenlig English−swedish Dictionary 245 . ideligen continuation : fortsättning continue : fortsätta continued : fortsatt continuing : fortsättning continuous : oavbruten. entreprenör contractual : avtalsmässig. fastland. oupphörlig. återhållsam continental : kontinental contingency : tillfällighet.

bidrag. kontrastera. kontrast contribute : medverka. kontroll. motsäga contradicted : motsa contradiction : motsägelse contraption : manick. kontrollera control−key : kontrolltangenten controlled : kontrollerade controller : kontrollant controllers : kontroller controlling : kontrollerande controversial : omtvistad English−swedish Dictionary 246 . apparat. bidra contribution : insats. tillskott contributor : medarbetare contributory : bidragsgivande contrite : ångerfull contrition : botfärdighet contrivance : anordning contrive : hitta på. lyckas control : behärskning. grej contrary : trilsk.English−swedish (dictionnaire) contradict : dementera. motsatt contrast : motsats.

sammankomma convenes : sammankallar convenience : bekvämlighet conveniences : bekvämligheter convenient : bekvämt conveniently : bekvämt convenor : sammankallande convent : kloster. strid contumely : skymf. vanära conumdrum : vitsgåta convene : sammankalla. motsatt conversely : omvänt conversion : omvändelse conversions : omvandlingar English−swedish Dictionary 247 . nunnekloster convention : överenskommelse conventional : vedertagen.English−swedish (dictionnaire) controversy : tvist. samtal converse : samtala. konventionell conventions : överenskommelser converge : sammanlöpa conversant : förtrolig. förtrogen conversation : konversation. konversera.

straffånge. konvertera converted : konverterad converter : omvandlare converters : konverterare convertible : konvertibel.English−swedish (dictionnaire) convert : omvända. övertygelse convienent : bekvämt convince : övertyga convincing : övertygande convivial : festlig convocation : sammankallande. framföra. cabriolet converting : konvertera convertion : konvertering converts : konverterar convex : kupig convey : transportera. leda conveyance : åkdon. fordon. befordran conveyor : transportband convict : fälla. bevisa conviction : fällande. överbevisa. församling convoke : sammankalla convulsed : konvulserade English−swedish Dictionary 248 . överföra. meddela.

anrättning cooks : kockar cool : kallt.English−swedish (dictionnaire) convulsion : krampryckning coo : kuttra cook : kokerska. sval. koordinera coot : sothöna cop : snuten. koka. kock cooker : kokspis cookery : kokkonst cookie : liten kaka cookies : kakor cooking : matlagning. avkyla cooling drink : läskdryck coon : tvättbjörn coop : andelsförening. polis Copenhagen : Köpenhamn copier : kopierare copious : riklig English−swedish Dictionary 249 . bur för höns cooperate : samarbeta cooperates : samarbetar coordinate : samordna. laga mat. stänga in.

se copywriter : författare av reklamtext coquettish : kokett coracle : fiskarbåt coral : korall cord : rep. avbild. snöre cordial : hjärtlig cordially : hjärtligt core : ledare English−swedish Dictionary 250 . koppar coppice : skogsdunge copse : lund. kopiera copy−taster : redaktionschef copybook : häfte copying : kopierar copyists : avskrivare copyists' : avskrivarnas copyright : litterär äganderätt Copyright to : E−mail lexikonet"at"swipnet. nummer. exemplar. skogsdunge coptic : koptisk copulation : parning copy : avbilda.English−swedish (dictionnaire) copper : kopparmynt. kopia. sladd.

kornisk corny : barnslig. korn corn−flakes : majsflingor corn−flour : majsena corner : hörna. vrå cornerstone : hörnsten cornet : glasstrut cornflower : blåklint cornish : från cornwall.English−swedish (dictionnaire) coriander : koriander corinthians : korintierna corious : märkvärdig cork : kork. korka igen cork−screw : korkskruv cork up : korka igen corker : slående argument. undersökningsdomare corporal : kroppslig. liktorn. grov lögn corkscrew : korkskruv cormorant : skarvfågel corn : spanmål. säd. korpral English−swedish Dictionary 251 . banal coronation : kröning coroner : adelskrona.

brevväxling English−swedish Dictionary 252 . brevväxla correspond to : motsvara correspondence : överensstämmelse. rätt. korrek.English−swedish (dictionnaire) corporate : gemensam corporation : bolag corps : kår corpse : lik corpses : liken corpulence : fetma corpulent : korpulent corpuscle : blodkropp corral : inhängnad correct : korrigera. svara. motsvarighet correlation : samband correspond : korrespondera. korrespondens. beriktiga. rätta. riktig corrected : rättad correcting : korrekt correction : rättning corrections : rättelser correctly : korrekt corrects : rättar till correlate : korrelat.

förgängelse. kostbar. kosmetik cosmopolitan : kosmopolitisk cost : kostnad. sönderfrätande corrosive : frätande corrugated : veckad corrupt : skada corrupted : skadade corruption : fördärv.English−swedish (dictionnaire) correspondent : motsvarande. dyrbar English−swedish Dictionary 253 . kostnad cost−of−living : levnadskostnad costermonger : fruktförsäljare costing : kostar costly : kostsam. skada corruptions : skador corset : korsett cosine : cosinus cosmetic : skönhetsmedel. brevskrivare corresponding : motsvarande corresponds : svarar corridor : korridor corrode : fräta corrosion : anfrätning. pris.

English−swedish (dictionnaire) costs : kostnader costume : kostym. hydda cotton : tråd. stadsfullmäktig counsel : advokat. bomull cotton−wool : bomullsvadd. barnsäng cotradiction : motsägelse cotroller : kontrollant cottage : villa. rådplägning counsellor : ambasadråd. babysång. rådgivare count : greve. gemytlig cot : vagga. bomull couch : soffa. dräkt costy : dyrbar cosy : hemtrevlig. divan cough : hosta could : kunde couldn't : kunde inte coulisse : kuliss council : råd counciller : rådsmedlem. räkna count upon : påräkna English−swedish Dictionary 254 . stuga. tehuva. hemtrevlig.

lösen countess : grevinna counting : räkning countless : oräkneliga countries : länder English−swedish Dictionary 255 . motsvarighet counterpoint : kontrapunkt counters : jetonger countersign : kontrasignera.English−swedish (dictionnaire) countdown : nedräkning countenance : uppsyn. täcke counterpart : motpart. förfalskning counterfeited : förfalskad counterpane : sängöverkast. min counter : bardisk counter−attack : motanfall counter−claim : motfordran counter−clockwise : motsols counter in a shop : disk i affär counteract : motverka counteracting : motverkande counteracts : motverkar counterfeit : förfalska. ansikte.

län coup : kupp coupé : kupe couple : koppla. kurs. lopp English−swedish Dictionary 256 . land country council : landsting country people : allmoge countryman : lantman. par coupled : kopplat couples : par couplet : verspar coupling : koppling coupon : kupong coupons : kuponger coupsel : råda courage : kurage. bana. farled. riktning. bygd counts : antal county : grevskap. mod courageous : modig courier : löpare. kosa.English−swedish (dictionnaire) country : bygd. kurir course : förlopp. landsman countryside : landsbygd.

frieri court of apeal : appellationsdomstol courteous : hövlig courtesy : artighet courtesy call : artighetsvisit courtier : hovman courtly : artig. springare. skyla. gårdsplan cousin : kusin coutch : soffa cove : bukt covenant : förbund. kurser court : domstol. omslag. överdrag. harjägare. elegant courts : domstolar courtyard : gård. täcka. hov court−house : tingshus court−martial : krigsrätt court−ship : kurtis. avtal cover : pärm.English−swedish (dictionnaire) course of treatment : kur courses : banor. lock. täcke coverage : täckning covered : täckte English−swedish Dictionary 257 .

vinningslysten. sängöverkast covers : täcker covert : gömställe. feg. slupstyrare coy : blyg. rökhuv cowslip : gullviva coxcomb : sprätt coxswain : styrman. pultron. krabba English−swedish Dictionary 258 . stackare cowardice : feghet cowberry : lingon cower : krypa ihop cowl : huva. kujon. hemlig covet : eftertrakta. åtrå covetous : vinningslysten. pryd coyote : prärievarg coyotes : prärievargar crab : kräftan. sniken covetous of : begärlig efter cow : ko cow−house : ladugård coward : feg.English−swedish (dictionnaire) covering : täckande coverlet : täcke.

knäcka. spräcka. spräckt cracker : knäckare. spricka. packa cramming : examensplugg cramp : kramp cranberry : tranbär crane : trana. fartyg.English−swedish (dictionnaire) crack : brak. smällkaramell crackle : spraka cradle : vagga craft : hantverk. knall. lyftkran crane to lift with : kran att lyfta med cranes : tranor cranium : kranium English−swedish Dictionary 259 . flygplan crafted : tillverkade craftmanship : hantverksskicklig crafts : hantverk craftsman : hantverkare crafty : listig crag : klippspets. knak. brant klippa craggy : skrovlig cram : stoppa. reva cracked : förryckt.

färgkrita craze : vurm. krita. brak crashed : kraschat crashes : kraschar crate : spjällåda. längta efter craven : feg crawl : kräla. packkorg crave : be om. mani craziest : knäppaste crazy : tokiga. galen creak : knarra. flyghaveri. krypa. kravla crawled : kravlade crawling : ålning crayfish : kräfta crayon : pastell. original crankcase : vevhus crankshaft : vevaxel cranny : skreva crap : skitprat crasch : brak crash : krasch.English−swedish (dictionnaire) crank : vev. knaka. gnissla English−swedish Dictionary 260 .

rynka creased : skrynklig create : skapa. trovärdig English−swedish Dictionary 261 . komponera creates : skapar creating : skapande creation : skapelse creative : kreativ creativity : kreativitet creator : skapare creators : skaparna creature : varelse creatures : varelser crèche : barnkrubba credence : tilltro credentials : kreditivbrev credibility : trovärdighet credible : trolig. veck. skrynkla.English−swedish (dictionnaire) creaks : gnisslar cream : kräm. grädde cream cake : gräddbakelse cream cheese : mjukost crease : vecka. frambringa.

tofs crestfallen : modfälld cretonne : kretong crevice : spricka.English−swedish (dictionnaire) credit : kredit. heder credited : hedrad creditor : fordringsägare. borgenär credits : beröm credulous : lättrogen. topp. godtrogen creed : trosbekännelse creek : liten vik. bergskam. eldbegängelse crematorium : krematorium crept : kröp crescent : halvmåne. förtjänst. skreva English−swedish Dictionary 262 . smyga creeped : krypt creeps : kryper cremate : bränna cremated : kremerat cremation : kremeringen. bukt creep : krypa. tillväxande cress : krasse crest : krön.

veck crimson : rodna. ropat crime : förbrytelse criminal : brottsling. genomkorsa criteria : kriterium English−swedish Dictionary 263 . rynka. manskap crew−cut : snaggad crib : bås. syrsa cried : ropade. veck cripple : krympling. kriminell. ofärdig crisis : kris crisis period : kristid crisp : chips. frisk criss−cross : korsvis. lytt. krubba cricket : cricket. krypa cringes : krusar crinkle : vecka. omintetgöra crippled : lam. krusa. krusa. förbrytare criminal case : brottmål criminality : kriminalitet crimp : vecka. karmosinröd cringe : svansa.English−swedish (dictionnaire) crew : besättning.

kraxa crochet : virka. ohederlig crookedness : krokig. porslin crocodile : krokodil croft : torp crofter : backstugusittare. ohederlig English−swedish Dictionary 264 .English−swedish (dictionnaire) criterion : kännetecken critic : kritiker critical : kritisk criticism : anmärkning. recensent critisize : kritisera croak : kväka. krok crooked : krokig. kritik criticisms : kritik criticize : kritisera criticized : kritiserat critics : kritik critik : kritik. virkning crock : lerkruka crockery : lerkärl. torpare crony : stallbroder crook : bedragare.

övergå. korsväg cross−section : tvärsnitt crosshair : korshårssikte crossing : överfart. vresig.English−swedish (dictionnaire) croon : nynna crooner : schlagersångare crop : skörd crop up : yppa sig crops : gröda. överresa crossroad : genomresa crosswise : på tvären crossword : korsord crotch : skrev. kryss. skörd cross : korsa. kors cross−bar : tvärslå cross−border : gränsöverskridande cross−checking : dubbelkontroller cross−country running : terränglöpning cross−examination : korsförhör cross−examine : korsförhöra cross−eyed : skelögd cross−roads : vägkorsning. vinkel English−swedish Dictionary 265 .

grov cruel : grym cruelties : grymheter cruelty : grymhet cruise : kryss. gala crowbar : kofot. hjässa. skara. trängas crowd together : tränga ihop sig crowded : fullsatt. skock. avgörande crucible : smältdegel. hop. krona. hattkulle crown prince : kronprins crowns : kronor crucial : kritisk.English−swedish (dictionnaire) crouched : hopkrupen crow : kråka. kryssning English−swedish Dictionary 266 . trångt crowding : trängsel crowds : klungor crown : kröna. kryssa. bräckjärn crowd : folksamling. degel crucifix : krucifix crucifixion : korsfästelse crucify : korsfästa crude : rå.

utrop. läte. djurunge cub (animal) : unge (djur) cubans : cubaner English−swedish Dictionary 267 . svårighet cry : gråta.English−swedish (dictionnaire) cruiser : kryssare crumb : smula crumble : falla sönder crumbled : söndersmulad crunch : krossa. rop. knapra på crusade : korståg crusader : korstågsfarare crush : krossa crushes : krossar crushing : krossande crust : skorpa crutch : krycka. ropa. skrik crybaby : grinolle crying : gråt cryptic : kryptiska crystal : kristall cub : vargunge. stöd crux : krux.

odla. örfil cuffs : manschetter cuirass : pansar cull : plocka culminate : kulminera culmination : kulmen culpable : skyldig. klandervärd culprit : missdådare. biljardkö cuff : manschett.English−swedish (dictionnaire) cube : kub. brottsling. bruka. dyrkan cultic : dyrkan av cultivate : kultivera. syndare cult : kult. kubikmått cubicle : sovhytt i skola cuckoo : gök cucumber : gurka cud : boll av idisslad föda cuddle : kela med. upparbeta English−swedish Dictionary 268 . knölpåk cue : vink. krama cudgel : påk. tärning cubic : kubiska cubic measure : rymdmåyy.

pokal.English−swedish (dictionnaire) cultivated : bildad. kultiverad cultivates : odlar cultivator : odlare cultural : kulturell culture : kultur cultures : kulturer cumbersome : hindersam. knepig. trottoarkant English−swedish Dictionary 269 . list. klumpig cumulative : sammanräknad cumulus : cumulusmoln cunieform : kilskrift cunning : underfundig. slug. illmarig. listig cup : bägare. kopp cupboard : skåp cupid : amorin Cupid`s bow : amorbåge cupidity : snikenhet cupola : kupol cur : byracka curable : botlig curate : pastorsadjunkt curb : kuva.

förbanna English−swedish Dictionary 270 . konstig. bota cured ham : rökt skinka curfew : aftonringning. hårlock. nuvarande currently : förnärvarande curriculum : lärokurs. ringla curlew : storspov curly : krusig. kurs curry : rykta curry−powder : currypulver curse : svordom. vinbär currencies : valutor currency : valuta current : gängse. nyfiken curious about : nyfiken på curiously : nyfiket curl : krusa. ström (el− ). kurera. utegångsförbud curiosity : nyfikenhet curious : underlig. lockig currant : korint.English−swedish (dictionnaire) curbs : kuvar curd : ostmassa cure : botemedel.

kurva curved : böjt curves : kurvor cushion : dyna. vana English−swedish Dictionary 271 . niga curtsy to : niga för curtsying : nigning curve : båge. kort curtail : stympa. sedvänja. försvar custom : sed. gardin curtsies : niger curtsy : nigning. avkorta curtain : förhänge.English−swedish (dictionnaire) cursed : förbannad. jäkla cursive : kursiv cursor : muspekare cursory : flyktig curt : snäv. kröka. ridå. kudde cushions : kuddar cuspidor : spottkopp custard : tjock vaniljsås custodian : förmyndare. väktare custody : arrest.

avsnöra cut up : stycka cutaway : jackett cute : söt cuticle : ytterhud cutlass : kort svärd cutler : knivsmed cutlery : knivar. hugg. vanlig customer : kund. skärsår. eggjärn English−swedish Dictionary 272 . skära. snitt cut'n'paste : klipp och klistra cut−throat : mördare cut off : avskuren. gäst customer's : köparens customers : kunder customised : specialgjorda customizable : finjusteringsbar customize : finjustera custommade : skräddarsydd customs : tull cut : klippa.English−swedish (dictionnaire) custom−house : packhus customary : bruklig.

English−swedish (dictionnaire) cutlet : kotlett cuts : klipper cutter : tillskärare. ledstjärna cypress : cypress Cyprus : Cypern cytology : cellära Czech : tjeckisk. cylinder cynic : cyniker cynical : cynisk cynosure : lilla björnen. kniv cutting : sågning cuttings : avfall. tjeck English−swedish Dictionary 273 . tidningsurklipp cuttlefish : bläckfisk cyanide : cyanid cycle : cykel cyclical : konjunkturbetingad cycling : cykling cyclists : cyklister cyclone : cyklon cykel : bicycle cylinder : vals.

English−swedish (dictionnaire) czechoslovakia : tjeckoslovakien d−appearance : d−utseende dab : klapp. plaska dabchick : smådopping dace : stäm dachshund : tax dacoit : rövare dacoity : röveriväsen dactylic : daktylisk dactylology : dövstumsalfabet dad : pappa daddy : pappa dado : postament daedalian : labyrintisk daedalus : daidalos daffodil : påsklilja daffy : tokig daft : tokig daftness : dårskap dagger : dolk English−swedish Dictionary 274 . klappa dabble : fuska.

daglig daintiness : läckerhet dainty : prydlig. estrad daisy : tusensköna dale : dal Dalecarlian : dalmas Dalecarlian woman : dalkulla dalesmen : dalbor dalliance : lek dally : leka. läcker dairy : mjölkaffär. damm damage : avbräck. ramponera. utsökt.English−swedish (dictionnaire) daggle : släpa i väta dahlia : dahlia daily : dagligen. dämma upp. fin. åverkan damageable : ömtålig English−swedish Dictionary 275 . mejeri dairying : mejerihantering dairymaid : mejerist dais : plattform. söla Dalmatia : Dalmatien dalmatian : dalmatisk dam : moder.

dansör dancers : dansare dances : dansar English−swedish Dictionary 276 .English−swedish (dictionnaire) damaged : skadade. skador damages : skadeersättning damascus : damaskus damask : damast damn : förbaskat damnable : värd fördömelse damnation : fördömelse damned : förbaskade damnify : tillfoga skada damning : fördömande damosel : ungmö damp : fuktig. dämpare dampish : något fuktig damsel : ung dam dance : dansa danced : dansade dancer : dansös. fukt dampen : bli fuktig damper : spjäll.

slänga dangles : dinglar Danish : dansk English−swedish Dictionary 277 . våda danger−zone : riskzon danger of life : livsfara dangerous : farlig dangerously : farligt dangle : dingla.English−swedish (dictionnaire) dancing : dansande dandelion : maskros dander : ilska dandified : snobbig dandify : snobba upp dandle : vyssa dandruff : mjäll dandy : sprätt. snobb dandyish : snobbig dandyism : snobbighet dane : dansk danegeld : danagäld danferous : vådlig danger : fara.

våga. understå sig daredevil : våghals dares : vågar daring : vågad. mörka. förmörka darkest : mörktaste darkish : mörkt darkle : ligga i mörker darkling : i mörkret darkly : mörkt darkness : mörker darksome : mörk English−swedish Dictionary 278 . mörkt dark's : mörkrets darken : mörkna. prydlig dapple : spräcklig darbies : handklovar dare : töras. oförvägen dark : dunkel. mörk.English−swedish (dictionnaire) dank : fuktig dankish : däven dantean : danteisk dap : pimpla dapper : flink. drista sig. vågad.

penndrag dash−board : instrumentbräda dash it : anagga dashboard : instrumentbräda dashed : streckade dasher : käck. stoppa kläder darned : förbaskad darning : stoppning dart : pil. slänga. rusa. rusa dartboard : pilkastningstavla darter : ormhalsfågel dartre : herpes darts : pilkastning darwinian : darwinistisk dash : släng. elegant dashes : streck dashing : flott. raring darling sweetheart : käresta darn : stoppa strumpor.English−swedish (dictionnaire) darky : svarting darling : älskling. tankstreck. käck dastard : pultron English−swedish Dictionary 279 .

smeta. färgklick.English−swedish (dictionnaire) dastardly : usel data : data data−processing : databehandling database : databas databases : databaser datable : daterbar datail : detalj datamation : databehandling datatypes : datasorter date : dadel. träff. datum date−time : datum−tid date of payment : förfallodag dated : daterad datel : dataöverförings dateless : odaterad dates : datum dative : dativ dator : computer datura : spikklubba daub : smörja. datera. årtal. kludda dauber : målarkludd English−swedish Dictionary 280 . tidpunkt.

daggryning. sonhustru daughterboard : dotterkort daughterly : dotterlig daughters : döttrar daunt : skrämma dauntless : oförfärad davenport : skrivbord davit : dävert dawdle : slå dank dawdler : sölkorv dawn : gry.English−swedish (dictionnaire) daubs : kluddar dauby : smetig daughter : dotter daughter's : dotters daughter−in law : svärdotter. gryning. dagas day : dag day−break : gryning day−time : dagtid day−to−day : dagliga day after Christmas Day : annandag (jul) day after tomorrow : övermorgon English−swedish Dictionary 281 .

daggryning daydream : dagdröm daydreamer : dagdrömmare daydreaming : dagdrömmande daylight : dagsljus daylong : dagslång days : dagar daytime : dagtid daze : bedöva dazed : omtöcknad.English−swedish (dictionnaire) day and night : dygn day of issue : avstämplingsdag daybreak : gryning. yrvaken. blända de−energised : bruten de−escalate : avtrappa de−installation : av−installation deacanal : prost deacon : diakon deaconess : diakonissa deaconry : diakonat deactivate : avaktivera English−swedish Dictionary 282 . förvirrad dazzle : förblinda.

English−swedish (dictionnaire) deactivated : avaktiverad deactivates : avaktiverar deactivating : avaktiverande dead : avliden. handla dealer : handlare dealers : handlare dealing : hantering dealings : affärer dealt : handlat. död. dåd dead−man : dödmans deaden : dämpa deadlight : stormlucka deadline : sista tidpunkt deadlock : baklås. handlade English−swedish Dictionary 283 . stopp deadly : dödligt. dödligk deadness : livlöshet deaf : döv deafen : göra döv deafening : öronbedövande deafness : dövhet deal : överenskommelse. planka.

English−swedish (dictionnaire) dean : domprost. innerligt dears : kära ni dearth : brist deary : raring death : dödsfall. dekanus deanery : prostämbete dear : rar. kär. död deathbed : dödsbädd deathless : odödlig deathlike : dödslik deathly : dödlig deathrate : dödlighet. prost. dyr dearly : dyrt. dödstal deaths : dödens deb : debutant debacle : vild flykt debar : utestänga debarking : barkning debarment : uteslutande debase : förnedra debasement : förnedring English−swedish Dictionary 284 .

English−swedish (dictionnaire) debatable : diskutabel debate : debatt. debatt debater : debattör debating : debatterande debauch : förföra. belevad debouch : rycka fram debrief : utfråga debris : spillror debt : skuld debt−collector : indrivare debtor : gäldenär debts : skulder debug : avkoda debugger : avkodare English−swedish Dictionary 285 . debattera. utsvävning debauched : sedeslös debauchee : vällusting debauchery : utsvävningar debilitate : försvaga debility : svaghet debit : debet debonair : älskvärd.

decennium decadence : dekadans decadent : dekadent decades : årtionden decagon : tiohörning decagram : decagramme decahedron : tioplaning decalcification : avkalkning decalcify : urkalka decalcomania : dekalkomani decalitre : dekaliter decametre : decameter decamp : bryta upp decampment : uppbrott decant : dekantera decanter : karaff English−swedish Dictionary 286 .English−swedish (dictionnaire) debugging : felsökning debunk : avslöja deburring : gradning debus : stiga av en buss début : debut decade : årtionde.

svek deceitful : bedräglig. bedräglig. ruttna. förgängelse.English−swedish (dictionnaire) decapitate : halshugga decapitates : halshugger decapitation : halshuggning decapod : tiofoting decarbonize : sota decasyllabic : tiostavig decathlon : tiokamp decay : murkna. svika. narra deceiver : bedragare deceives : bedragen decelerate : minska hastigheten deceleration : fartminskning English−swedish Dictionary 287 . förmultna decayed : förfallen decaying : stadd i förfall decays : förfaller decease : avlida deceased : avliden decedent : död deceit : bedrägeri. lögnaktig deceive : bedra. förfalla.

hygglig decently : passande decentralize : decentralisera deception : bedrägeri. avdöma. avgöra decided : avgjord. anständig. villfarelse deceptive : bedräglig dechristianize : avkristna decide : besluta. beslutat decidedly : bestämt decider : omlöpning decides : beslutar deciding : avgörande deciduous : avfallande decilitre : deciliter decimal : decimal decimal−count : decimalräkning decimalize : decimalisera English−swedish Dictionary 288 .English−swedish (dictionnaire) December : december decency : anständighet decennary : decennium decennial : tioårs decent : ärbar.

smycka deck−hand : däcksgast declaim : orera declaims : orerar declamation : talarkonst declamatory : deklamatorisk declaration : deklaration.English−swedish (dictionnaire) decimals : decimaler decimate : decimera decimetre : decimeter decipher : dechiffrera decision : beslut decisive : avgörande deck : däck. betacka sig. deklarera. deklarera declared : deklarerat declension : deklination decline : förfalla. dala. avtyna declivity : sluttning decoction : avkok English−swedish Dictionary 289 . pryda. slutta. förklara declaration of war : krigsförklaring declarations : deklarationer declare : förklara.

dekoration. orden decorative : dekorativ decorous : värdig. pryda decorated : dekorerad decoration : utsmyckning. minska decreases : minskar English−swedish Dictionary 290 . anständig decorum : anständighet decoulour : avfärga decoy : bulvan decrease : avtagande. dekorera.English−swedish (dictionnaire) decode : avkoda decodes : avkodar decoding : avkodar decompose : upplösas. upplösa decomposition : nedbrytningsprocess decompresses : packar upp decompressing : uppackningen av decompression : dekomprimering decompressor : uppackare decontaminate : sanera decontamination : sanering decorate : smycka.

anse deep : djup English−swedish Dictionary 291 . avbränning deed : handling. racka ned på decrypt : dekryptera decrypted : dekrypterad decryption : dekryptering decrypts : dekrypterar dedicate : tillägna dedicated : tillägnad dedication : dedikering dedications : tillägnande deduce : härleda deduct : dra av deductible : avdragsgill deduction : avdrag. orkeslös decriminalize : avkriminalisera decry : nedsätta. gärning deed of gift : gåvobrev deem : döma.English−swedish (dictionnaire) decree : påbud decrement : stegvis minskning decrepit : skröplig.

försvar defenceless : värnlös defend : värna.English−swedish (dictionnaire) deep−freeze : frysbox deepen : djupna deepest : djupaste deeply : djupt deepness : djup deer : rådjur. defekt. felaktig defects : felaktigheter defence : värn. felaktighet. lyte defective : bristfällig. hjort deface : vanställa defame : förtala default : huvudsaklig defeat : nederlag defect : fel. försvara defendant : svarande defended : försvarade defending : försvar defends : försvarar defenseless : försvarslös English−swedish Dictionary 292 . förfäkta.

böja deflecting : att böja deflection : böjning English−swedish Dictionary 293 .English−swedish (dictionnaire) defensive : försvars defent : värja defer : dröja. defilera definable : definierbara define : definiera defined : definierade defines : definierar definite : bestämd definitely : defenitivt definition : definition. trots defiant : trotsig deficient : bristfällig deficit : underskott defile : orena. uppskjuta deference : aktning defiance : utmaning. förklaring definitions : definitioner definitive : slutgiltig deflect : avlänka.

trotsa degenerate : vansläktas. degradera degraded : nedsatt degrades : minskar English−swedish Dictionary 294 . tina upp deft : skicklig. bestrida defray an expense : bestrida en utgift defrost : avfrosta. degenerera degenerated : urartat degradable : nedbrytbar degradation : nedbrytning degrade : minska. urarta. förnedra. händig defunct : avliden defy : utmana.English−swedish (dictionnaire) defoliate : avlöva deforestation : avskogning deform : vanställa deformed : vanskapt defrag : defragmentera defragmentation : defragmentering defragmented : defragmenterad defragmenting : defragmenterar defray : täcka.

English−swedish (dictionnaire) degree : grad degree of priority : angelägenhetsgrad degrees : grader dehumidification : avfuktning deifed : avgudad deification : förgudning deified : gudsförklarad deify : avguda deifying : gudsförklarande deign : bevärdigas deinstall : avinstallera deinstallation : avinstallation deionization : avjonisering deity : gudom deject : nedslå. dröjsmål. dystert dejection : förstämning dejects : nedslår delay : uppehålla. anstånd. försena delayed : försenad English−swedish Dictionary 295 . fördröja. nedstämma dejected : nedslagen dejectedly : nedslaget.

betänksam deliberate upon : rådpläga om deliberation : överläggning delicacy : takt. ljuv. välbehaglig English−swedish Dictionary 296 . delikat delieverer : leverantör delight : fröjd. delikat. fin. välbehag delight at : glädje över delighted : glad. förtjust delightful : förtjusande. ta bort.English−swedish (dictionnaire) delectable : ljuvlig delegate : befullmäktigad delegated : delegerad delegation : delegation delete : utradera. ömtålig. skadlig deletes : tar bort deleting : borttagande deletion : radering deletions : raderingar deliberate : överlägga. finkänslig delicious : läcker. välsmakande. delikatess. känslighet delicate : känslig. utplåna deleterious : fördärvlig.

översvämning English−swedish Dictionary 297 .English−swedish (dictionnaire) delimit : avgränsa delimited : avgränsad delimiter : avgränsning delineate : skissera delinquency : domstol delinquent : brottslighet delinquents : brottslig delirium : yra. leverans. feberyra delirous : yr. leverera. överlämnande delivered : levererade delivers : levererar delivery : förlossning. rasande deliver : utlämna. rädda deliver up : avleverera deliverance : befrielse. dalgång delouse : avlusa delousing : avlusa delude : förleda. avlämna. narra deludes : narrar deluge : syndaflod. räddning dell : däld. överlämna.

demobilisera democracy : demokrati democrat : demokrat democratic : demokratisk demolish : rasera. anmaning.English−swedish (dictionnaire) delusion : illusion. kräver demands : kräver demarcate : avgränsa demarcation : avgränsning demeanour : uppförande demented : vansinnig demigod : halvgud demise : frånfälle. efterfrågan. förstöra English−swedish Dictionary 298 . död demobilize : avmobilisera. slopa. krav. villfarelse delve : gräva delves : gräver delving : grävande demagnetize : avmagnetisera demand : begäran. anmana. avfordra demanded : begärde demanding : krävande. yrka demand from : avkräva.

avslag denies : förnekar denizen : invånare Denmark : Danmark denomination : sekt. näste. håla dence smoke : tjock rök denia : avslag denial : förnekande. demonstration demonstrative : demonstrativ. värdig. håla.English−swedish (dictionnaire) demolished : förstörd demolishes : river demon : demon. sekt denominator : nämnare denote : utmärka. ond ande demons : demoner demonstrate : demonstrera demonstration : bevisande. benämning. bevisande demoralize : demoralisera demos : demon demur : göra invändningar demure : blyg. beteckna English−swedish Dictionary 299 . pryd den : lya. kula. lya.

avresa. departement departure : utfart. angiva denounced : skarpt kritiserade denouncing : fördömer dense : tjock. angivelse deny : bestrida. dementera.English−swedish (dictionnaire) denounce : fördöma. uppbrott. tät density : densitet dent : märke efter slag. avfärd departure hall : avgångshall departures : avvikelser departyre : avgång depend : bero English−swedish Dictionary 300 . neka. naken denunciation : fördömande. avresa departed : försvunnen department : avdelning. förneka deny oneself : försaka denying : förnekande depart : avgå (om fartyg). buckla dentist : tandläkare denude : avkläda. beröva denuded : utblottad. varuhus.

uppträdande depose : avsätta deposit : deponera. insättning. bero på dependant : underhavande dependence : beroende dependent : avhängig.English−swedish (dictionnaire) depend on : ankomma på. säkerhet. underlydande dependents : efterlevande depending : beroende depends : beror depict : skildra depicted : avbildad depicts : avbildningar deplete : tömma deplore : beklaga deploying : utvecklande deployment : gruppering depopulate : avfolka depopulated region : avfolkningsbygd deport : deportera deportation : utvisning deportment : uppförande. avlagring English−swedish Dictionary 301 .

nedgång.English−swedish (dictionnaire) deposit in layers : avlagra deposition : utfällning depositor : insättare depot : depå deprave : fördärva deprecate : söka avvärja depreciate : minska i värde depreciation : avskrivning depredation : plundring depress : nedtrycka. lågtryck. avhända deprive of : beröva depriving : berövade dept : djup depth : djup depth−charge : sjunkbomb depths : djup deputation : deputation English−swedish Dictionary 302 . nedslagen depression : depression. depression deprivation : förlust deprive : beröva. nedslå depressed : deprimerad.

suppleant. stiga ned descend from : härstamma från descendant : avkomling.English−swedish (dictionnaire) deputy : vice. deputerad. vikarie derail : spåra ur derange : störa. fullmäktig. rubba derby : derby. ättling descendants : ättlingar. plommonstop deregulate : avreglera deregulation : avreglering derelict : övergiven deride : förlöjliga derided : förlöjligade derision : åtlöje. efterkommande descended : steg ned descending : minskande English−swedish Dictionary 303 . hån derisive laughter : hånskratt derive : härleda derogatory : nedsättande derrick : lastkran desalinate : avsalta descend : minska.

beskriva describing : beskriva description : signalement. skildring.English−swedish (dictionnaire) descent : nedgång. framställning. utnämna designated : utsedda designations : beteckningar designed : skapad designs : motiv desirable : önskvärd English−swedish Dictionary 304 . beskrivning descriptions : beskrivningar descry : varsna desecrate : vanhelga deselect : välja bort deselected : bortvald desert : öde. planera designate : bestämma. sluttning. desertera. öken deserter : överlöpare. öken. överge. härstammning describe : skildra. förtjänst. desertör deserve : förtjäna desiccate : uttorka desiccated milk : torrmjölk design : konstruktion.

önskar.English−swedish (dictionnaire) desire : begär. förakta. ödslighet despair : förtvivlan. åtrå. dessert destination : bestämmelseort. förtvivla despatch : avsända desperate : förtvivlad. önska. avstå desk : skrivbord. pulpet. ringaktning despite : trots despondency : förtvivlan. enslighet. nedslagenhet despot : despot despotic : despotisk despotism : enväldig dessert : efterrätt. destination English−swedish Dictionary 305 . hopplös desperately : desperat despise : försmå. ödslig. arbetsbord desktop : skrivbord desolate : ensam. öde desolation : ödeläggelse. åstunda desired : önskad desires : önskar desiring : önskar desist : upphöra. misströsta.

bestämma destiny : öde destitute : utblottad. ödelägga destroyed : förstörd destroyer : jagare destroys : förstör destruction : förstörelse. uppdraga detected : funnen detecting : upptäcka English−swedish Dictionary 306 . undergång destructive : förstörande desultory : osammanhängande detach : lösgöra. ofärd. avskilja detachable : löstagbar detached : frånskild detachment : avskiljande. utfattig destroy : förstöra.English−swedish (dictionnaire) destine : ämna. fördärva. förstörelse. utförlig details : detaljer detain : kvarhålla detect : hitta. avskildhet detail : detalj detailed : detaljerad.

avgöra.English−swedish (dictionnaire) detection : avkänning detective : detektiv detector : detektor detectors : detektorer detects : hittar detention : kvarsittning deter : avskräcka detergent : rengöringsmedel deteriorate : försämra. beslut determine : bestämma. försämras deteriorated : försämrad deteriorates : förfars deteriorating : urartat deterioration : försämring deteriorations : försämringar determination : föresats. avgöra determined : bestämd determining : avgöra deterrent : avskräckande detestable : avskyvärd dethrone : avsätta English−swedish Dictionary 307 . beslutsamhet.

odla. förringa detriment : skada.English−swedish (dictionnaire) detonate : detonera detonating : detonerande detour : omväg. avstickare detoxify : avgifta detract : dra ifrån. utveckla. utbilda developed : utvecklat developer : utvecklare developing : utveckling av development : utveckling developments : utvecklingar deviate : avvika deviation : avvikelser deviation in weight : utslag i vikt English−swedish Dictionary 308 . men. förlust deuce : tvåa deuteronomy : femte moseboken devaluation : devalvering devastate : härja. skövla devastated : ödelagd devastating : ödeläggande develop : upparbeta.

flink diabetes : sockersjuka. hängivenhet devour : from. uppsluka. överlåta devote : ägna. förtära. sluka dew : dagg deworm : avmaska dexterity : skicklighet dexterous : händig. andäktig. device devil : djävul. hitta på devolve : övergå. irrande devise : tänka ut. helga devote oneself to : ägna sig åt devoted : tillgiven. diabetes diabolical : diabolisk.English−swedish (dictionnaire) device : tillbehör. djävulsk diagnose : ställa diagnosen diagnosis : diagnos diagnostic : diagnostisk English−swedish Dictionary 309 . fromhet. tusan devilry : djävulskap devious : slingrande. hängiven devoting : hängivna devotion : andakt.

blöja diaphragm : mellangärde. landsmål dialects : dialekter dialer : uppringare dialogbox : dialogruta dialogs : dialogrutor dialogue : dialog diamond : diamant diamonds : ruter. bländare diapositiv : diabild diarrhoea : diarré diary : dagbok diasterstricken : katastrofdrabbade diatonic : diatonisk dibble : sättpinne dibs : kosing.English−swedish (dictionnaire) diagrams : diagram dial : ringa. stålar dice : tärning dicespeed : tärningshastighet English−swedish Dictionary 310 . urtavla dialect : dialekt. diamanter diaper : haklapp.

diktera dictates : dikterar dictation : maktbud. skiljaktig. skild different from : olik English−swedish Dictionary 311 . ordbok dictionary−part : lexikondelen did : gjorde die : dö. särskild. befallning. diktat dictator : diktator dictatorship : diktatur diction : stil. diktamen. uttryckssätt dictionaries : ordböcker dictionary : lexikon. kost differ : skiljer sig difference : skillnad different : annorlunda.English−swedish (dictionnaire) dictate : föreskriva. språk. tätning die−head : gänghuvud die−stock : gängkloppa die away : avslockna dies : dör diesel : disel diet : diet.

bostad digit : siffra digitala : digital digitize : digitalisera digits : siffror dignified : förnäm. värdig dignity : värdighet English−swedish Dictionary 312 . svårt. diffus dig : grävde.English−swedish (dictionnaire) differentiate : skilja sig differently : annorledes. smälta maten digestible : lättsmält digestion : matsmältning digging : grävande diggings : lya. olika differs : avviker difficult : besvärlig. svamlig. kinkig difficulties : svårigheter difficulty : svårighet diffidence : brist på självtillit. blyghet diffident : försagd diffuse : omständlig. gräva. grävt digest : sammandrag.

minska diminishes : förminskar diminution : minskning English−swedish Dictionary 313 . flit diligent : ihärdig. avvika digs : lya dilapidated : fallfärdig dilapidation : förfall. oklar dimast : avmasta dimension : dimension dimensions : dimensioner diminish : förminska.English−swedish (dictionnaire) digress : avvikelse. vanvård dilate : utvidga dilemma : dilemma diligence : arbetsamhet. flitig dilirium : yrsel dill : dill dilly−dally : vela dilute : späda ut diluted : utspädd dilution : utspädning dim : dimensionera. skötsam.

sal diningroom : matsal dinner : middag dinner−guest : middagsgäst dinner−jacket : smoking diocese : stift (kyrko−). dån. larm dine : äta middag diner : middagsgäst dingey : jolle dingy : grådaskig. biskopsdöme dioxide : dioxid dip : doppa diphtheria : difteri diphtong : diftong diploma : diplom diplomacy : diplomati diplomat : diplomat English−swedish Dictionary 314 .English−swedish (dictionnaire) diminutive : mycket liten dimple : skrattgrop din : dåna. smutsig dining−car : restaurangvagn dining−room : matsal. matsal.

oren. gräslig direct : direkt. rikta directed : riktade direction : riktning. direktör. smutsig English−swedish Dictionary 315 . öskar. rakt director : regissör. stadga. hänvisa. strax. skopa dire : hemsk.English−swedish (dictionnaire) diplomatist : diplomat dipper : doppad. chef director's : direktörers directorate : direktörsbefattning directories : kataloger directors : direktörer directory : katalog. håll directions : riktningar directive : anvisning directly : direkt. telefonkatalog. föreskrift. adresskalender directory−space : katalog−utrymme directvideo : direktvideo dirge : sorgesång dirt : smuts dirt−track : jordbana dirty : osnygg. styra.

vanför disablement : arbetsoförmåga disables : stänger av disabuse : ta någon ur en villfarelse disadvantage : nackdel disadvantageous : ofördelaktig disadventage : nackdel disaffected : missnöjd disagree : vara osams. svika disappointed : besviken English−swedish Dictionary 316 . otrevlig disagreed : oeniga disallow : avvisa disallows : godkänner inte disappear : försvinna disappearing : försvinnande disappears : försvinner disappoint : göra besviken. vara oense disagree with : vara oense med disagreeable : obehaglig.English−swedish (dictionnaire) disability : invaliditet. ruskig. oförmåga disable : stänga av disabled : avstängd. oangenäm.

kasta bort discarded : avlagd discern : skönja. olyckshändelse disasterous : katastrofal disband : hemförlova disbelief : stark misstro disbursement : utbetalning disc : disk disc−contents : diskettinnehåll disc−space : disk−utrymme discard : kassera. avlossa discharged : avdankad English−swedish Dictionary 317 . avfyra. missräkning disapproval : ogillande disapprove : ogilla disapprove of : ogilla disarm : avrusta disarmament : avrustning disaster : katastrof. urskilja discernible : skönjbar discharge : avlasta. märka.English−swedish (dictionnaire) disappointing : nedslående disappointment : besvikelse. släppa.

otröstlig discontented : missbelåten discontinue : avbryta discord : split. oenighet discordant : oförenlig. tvedräkt. tukt. disharmonisk English−swedish Dictionary 318 . nederlag discomfort : obehag disconcert : omintetgöra disconcerted : förlägen disconnect : koppla av. gäcka discomfiture : besvikelse. strid. oenighet.English−swedish (dictionnaire) disciple : lärjunge discipline : kunskapsgren. tukta. avfärga discoloured : anlupen discomfit : modfälla. disciplin disclaim : förneka disclaimed : frånsägande disclaimer : avsägande disclaims : avsäger sig disclose : avslöja disclosure : avslöjad discolour : urbleka. stänga av disconsolate : tröstlösa.

urskillning discriminatory : diskriminerande English−swedish Dictionary 319 . tal discourteous : oartig discourteously : ohövligt discover : uppdraga. upptäckt discredit : betvivla. hitta discovered : upptäckt discoveries : upptäckt discovers : upptäcker discovery : rön. diskret discrepancy : avvikelse. fynd. vanheder discreet : grannlaga. urskiljning discriminate : göra skillnad discriminating : skarpsinnig. upptäcka. oförenlighet discretely : diskret discretion : gottfinnande. skam. finkänslig. särskiljande discrimination : diskriminering.English−swedish (dictionnaire) discount : rabatt discounts : rabatter discourage : avskräcka discouraged : modfälld discourse : föredrag.

skam. ringakta.English−swedish (dictionnaire) discs : disketter discuss : diskutera. reda ut disentanglement : utredning disfavour : onåd. överläggning. diskussion discussions : diskussioner disdain : ringaktning. diskussion. förklädnad English−swedish Dictionary 320 . försmå disdainful : försmädlig disease : sjukdom diseases : sjukdomar disembark : landstiga. landsätta. ogillande disfigure : vanpryda. vanheder disgraceful : skamlig. vanställa disgorge : utspy. förakt. onåd. debarkera disengage : löskoppla. lösa disentangle : lösgöra. avhandla. lämna ifrån sig disgrace : smälek. förakta. blamage. diskutera discuss a sudject : behandla ett ämne discussing : diskuterande discussion : debatt. skandalös disgruntled : missbelåten disguise : förkläda.

disk.English−swedish (dictionnaire) disguised : utklädd disgust : äckel. rätt disharmony : disharmoni disheartening : nedslående. vidrig. vanära. äckligt. vanheder disiclination : obenägenhet disinclined : obenägen disinfect : desinficera disinfectant : desinfektionsmedel disinherit : göra arvslös disinherited : arvlös disintegrate : upplösa disinterested : oegennyttig disinterestedness : oegennytta English−swedish Dictionary 321 . fat. oärlig dishonour : skam. beklämmande dishes : disk dishevelled : rufsig dishonest : ohederlig. leda disgusted : äcklad disgusting : ruskig. motbjudande disgusts : äcklar dish : maträtt. osmaklig.

avvisa dismissal : avsked. skrota. sönderdela dismiss : avskeda. ruskig dismantle : ta isär. förfäran. slopa. sorglig. skiva disk−based : diskbaserad diskette : diskett disks : hårddiskar diskspace : diskutrymme dislike : ogilla. motvilja dislikes : ogillar dislocate : rubba. rycka ur led dislodge : rubba dislodges : rubbar disloyal : illojal dismal : kuslig. avmontera dismay : bestörtning. uppsägning dismissed : avskedade dismount : sitta av English−swedish Dictionary 322 .English−swedish (dictionnaire) disintergration : upplösning disk : diskett. entlediga. förskräcka dismayed : bestört dismember : sönderslita.

avfärda dispatch−box : dokumentskrin. vara olydig disorder : oordning. skrivetui dispatch−case : skrivetui. skillnad dispassionate : sansad. rubba English−swedish Dictionary 323 . avsätta. oreda. förvirring disorderly : bråkig disown : ej erkänna. dokumentskrin dispatcher : avsändare dispel : skingra. förjaga dispensable : unbärlig dispense : fördela. avsända. förneka disparage : nedsätta disparity : olikhet.English−swedish (dictionnaire) disobedience : olydnad disobedient : olydig disobey : inte lyda. lugn dispatch : depesch. utdela dispenser : apoteksbiträde disperse : skingra disperses : skingras dispirited : nedslagen displace : flytta. expediera.

ståt. anordning. läggning dispossess : driva bort disprove : vederlägga dispute : strid. omstridd disputing : tvistar dispyte : disputera disqualify : diskvalificera disquette : diskett English−swedish Dictionary 324 . förfogande. utställning. tvist disputed : omtvistad. fallenhet.English−swedish (dictionnaire) displaced : förskjutna display : utställa. disponera dispose : disponera dispose of : avpollettera dispose of lottery : lotta ut disposed : beskaffad. skylta displaying : visande displease : misshaga displeased : missnöjd displeasure : missnöje disposables : engångsartiklar disposal : fritt förfogande. hågad disposition : förfogande.

sönderslitning dissatisfaction : missnöje dissatisfied : besviken dissatisfy : missnöjd disscharge : förvalta dissect : dissikera. strunta i disregards : föraktar disrepair : dåligt skick disreputable : illa beryktad. förakta. fördölja disseminated : utbredd English−swedish Dictionary 325 . obducera dissecting−room : anatomisal dissemble : hyckla. vanhedrande disrepute : vanheder disrespect : missaktning. vanvördad disrespectful : vanvördig disrespectfully : vanvördigt disrtessed : bedrövad disruption : sprängning.English−swedish (dictionnaire) disquiet : oroande disquieting : oroande disquise : fökläda disregard : förakt.

avlägsen. liderlig dissolution : upplösning dissolve : lösas upp dissonance : missljud distaff : slända på spinnrock distance : håll. osmaklig distemper : valpsjuka. oliktänkande dissimilar : olika dissimilarities : olikheter dissimilarity : olikhet dissimulate : förställa sig dissipated : utsvävande dissipates : skingras dissociation : avståndstagande dissolute : utsvävande. långt avlägsen distaste : avsmak distasteful : vidrig. avstånd distanced : distanserad distant : fjärran. tempera English−swedish Dictionary 326 .English−swedish (dictionnaire) dissension : oenighet dissent : avvika. sträcka. distans. ha olika mening dissenter : frikyrklig.

urskilja. distrahera distrain : utmäta distraint : utmätning distraught : utom sig. känneteckna. smärta. utmärka. plåga distressed : nödlidande English−swedish Dictionary 327 . framstående. utmärkande distinguish : särskilja. sjuklig distend : utvidga distibute : distribuera distict : distrikt distil : destillera distinct : tydlig distinction : åtskillnad. förvrängning distract : dra bort. galen distress : sorg. utmärkelse distinction between : åtskillnad mellan distinctions : åtskillnader distinctive : utpräglad. förnäm. skönja distinguished : celeber. vanställaförvrida distorted : förvänd distortion : förvridning. distingera distort : förvränga.English−swedish (dictionnaire) distempered : rubbad.

utbredning distributor : distributör distributors : distrubitörer district : härad. stadsdel. bygd. utdelning. tvivel disturb : störa. trakt distrust : misstro.English−swedish (dictionnaire) distribute : utge. utdela. oroa. fördela distributed : utgiven distributer : distributör distributers : distributörer distributing : distribution distribution : spridning. störning disturbed : störde disturbs : stör disunited : oeniga disunity : oenighet disused : bortlagd. ofreda disturbance : orolighet. avlagd ditch : dike ditches : diken dither : vela ditto : dito English−swedish Dictionary 328 .

avleda diverted : förstrött dives : dyker divest : avhända divide : skifta.English−swedish (dictionnaire) ditty : visa diurnal : daglig dive : dyka dived : dök diver : dykare diverge : avvika divers : diverse. skilja. avkoppling. åtskilliga diverse : olika. avdela divide into syllables : avstava divided : delat dividend : utdelning dividends : återbäring divides : delar dividing up : uppdelning English−swedish Dictionary 329 . dela. indela. mångfaldig diversifying : görs om diversion : förstörelse. uppdela. avledande divert : förströ.

skiljas från divorced : frånskild. delat med divorce : äktskapsskillnad. indelning. kristendom. lydig docility : foglighet English−swedish Dictionary 330 . duga. spå divine service : gudstjänst divinity : gudom. skilsmässa. skild från divulge : utsprida divus : gudlik dizziness : yrsel dizzy : yr i huvudet do : göra. teologi divisible : delbar division : division. indelning.English−swedish (dictionnaire) divination : spådom divine : gudomlig. uträtta do a sum : räkna ett tal do arithmetic : räkna do I know it? : kan jag det? do well : sköta sig väl do without : umbära do you think : månne docile : foglig.

kaninhona doe−rabbit : kaninhona does : gör doesn´t : inte English−swedish Dictionary 331 . akt documentation : dokumentation documentations : dokumenteringen documented : dokumenterad documention : dokumentation documents : dokument dodge : knep. urkund. knyck. kila undan doe : hind. lära document : handling. doktor doctor of medicine : medicine doktor doctored : fiffla doctors : doktorer doctors' : doktorers doctrine : doktrin.English−swedish (dictionnaire) dock : skeppsdocka dock (of the bay] : docka docks : bassänger docs : dokument doctor : läkare. dokument.

English−swedish (dictionnaire) doff : ta av sig hatt dog : hund dog−days : rötmånad dog−rose : nyponbuske dogdays : rötmånad doggerel : knittel. förehavande dole : arbetslöshetsunderstöd doll : docka dollars : dollar dolorous : smärtsam dolphin : delfin dolt : träskalle domain−name : domännamn dome : dom. kupol domesday : domens dag domestic : inrikes. tam domestic comfort : hemtrevnad domestic flight : inrikes flyg domesticated : tämjda English−swedish Dictionary 332 . haltande vers dogs : hundar doing : gjort.

hemort dominanse : herravälde dominant : dominerande. besittning.English−swedish (dictionnaire) domicile : fast bostad. port. herravälde don't : inte don`t mention it : inget att tala om don´t : inte donate : donera donation : gåva donations : gåvor done : gjort donkey : åsna donor : givare door : dörr. lucka doorkeeper : portvakt English−swedish Dictionary 333 . dominera dominated : behärskande domination : herravälde domineer : dominera. förhärskande dominate : behärska. behärska domineering : härsklystentyrannisk dominican : dominikanska republiken dominion : välde.

dosis. punkt dot−matrix : pinn− dotage : svaghet.English−swedish (dictionnaire) doors : dörrar doorstep : tröskel doorway : dörröppning dooryard : gård. fördubbla double−check : dubbelkolla double−click : dubbelklicka double−column : dubbelkolumn English−swedish Dictionary 334 . pricka. sovstad dormouse : hasselmus dory : liten roddbåt dos−format : dos format dose : dos. bakgård dope : knark dormant : sovande. vilande dormitory : sovsal. sats dot : prick. ålderdomsslöhet dote : vara barn på nytt dots : punkter dotted : prickad double : dubbel.

English−swedish (dictionnaire) double−cross : lura double−dealer : bedragare double−decker : biplan. dun. nadanför English−swedish Dictionary 335 . utför. tvåvåningsbuss double−quick : språngmarsch. hastig marsch doubleclick : dubbelklicka doubles : fördubblar doubt : tvivla. manhaftig dove : duva dovetail : hopsinka dovetailed : hoplänkad dowager : änkenåd dowdy : sjaskig dower : änkas del i boet down : nere. fjun. betänklig doubtless : otvivelaktigt doubts : tvivel douche : dusch dough : deg doughty : duktig. betvivla. tvivel doubted : ifrågasatts doubtful : tvivelaktig. tveksam. ned. omkull.

skyfall downright : fullkomligt downstairs : nere downtown : centrum downtrodden : förtrampad downward : nedåt downwardly : nedåt downwards : nedåt.English−swedish (dictionnaire) down−hearted : modlös. missmodig down−trodden : nertrampad downcast : nedslagen downfall : skyfall. nedanför dowries : hemgifter dowry : hemgift. dvala. tråkig draft : uttag. störtregn. dåsa dozen : dussin drab : enformig. gåva doze : tupplur. nedgång download : ladda ner downloaded : nerladdat downpour : hällregn. utkast. koncept drafts : uttagningar English−swedish Dictionary 336 .

skådespel dramatic : dramatisk dramatically : dramatiskt dramatist : dramatiker dramatizes : dramatiserade drank : drack. dragga. avdika drain off : avrinna drain water : avleda vatten drainage : avlopp drained : dränerat drainpipe : avloppsledning dram : nubbe. styrketår.English−swedish (dictionnaire) drag : dra. trollslända dragoon : dragon drain : dränera. sup. druckit drape : drapera. kläda draper : klädeshandlare drapery : manufakturvaror English−swedish Dictionary 337 . släpa drag'n'drop : dra och släpp dragon : drake dragon−fly : slända. avlopp. snaps drama : drama.

olägenhet drawbridge : vindbrygga drawee : trassat drawer : låda. dra draw−bridge : vindbrygga draw bills : trassera draw lots : lotta drawback : nackdel. teckning drawing−board : ritbräde drawing−master : teckningslärare drawing−pin : häftstift drawing−room : salong. klunk. tappa ur. byrålåda drawers : kalsonger drawing : ritning. rita. förmak drawings : ritningar English−swedish Dictionary 338 . utkast draughts : damspel draughty : dragig draw : draga. teckna.English−swedish (dictionnaire) drastic : drastisk drastically : drastiskt drat : förbaskat draught : drag. korsdrag.

trist. oavgjord draws : ritar dread : rädsla.English−swedish (dictionnaire) drawl : släpigt uttal drawn : utställda. dräkt. frukta. klä på sig. kläda dress−coat : frack dress a person`s hair : frisera English−swedish Dictionary 339 . dränkte drenching : dränkande dress : klänning. ödslig. genomdränka drenched : dränkt. dyster dredge : muddra dredger : mudderverk. bottenskrapa dregs : bottensats drench : grundlig blöta. förskräcklig dreadfully : förskräckligt dreadnought : slagskepp dream : dröm dream about : svärma för dreams : drömmar dreamworld : drömvärld dreary : hemsk. befara dreadful : ryslig. göra toalett.

sås. majonässås dressing−gown : morgonrock dressing cubide : avklädningshytt dressinggown : morgonrock dressmaker : sömmerska drew : drog dribble : droppa. borra drink : dricka. dryck drink a person's health : skåla med någon drinking : dricka drinks : drinkar drip : droppe. drypa dripped : droppade dripping : droppande English−swedish Dictionary 340 . drill. drilla. dribbla dried : torkad drift : avdrift. supa.English−swedish (dictionnaire) dressed : klädd dressing : garnering. vandra drifted : vandrade drifting : drift drifts : vandrar drill : exercera.

dregel. fördriva drivel : dregla.English−swedish (dictionnaire) drips : droppar drive : enhet. lustig dromedary : dromedar drone : drönare drool : dregla drools : dreglar droop : hänga ned. enheter driveway : uppfart driving : drivande driving licence : körkort drizzle : duggregn droll : rolig. dravel driver : förare. släppa. åktur. bringa drive away : förjaga. köra. trilla. spilla drop the anchor : fälla ankaret droplet : droppe droplets : droppar English−swedish Dictionary 341 . driva. droppa. drypa. åka. förare drives : kör. drivrutin drivers : drivrutiner. sloka drop : tappa.

fylleri dry : torr. slit drug : drog drug−free : drogfri druggist : apotekare drugs : droger drugstore : kemikalieaffär drum : trumma drum−membrane : trunhinna drunk : drucken. torka English−swedish Dictionary 342 . full drunkard : drinkare drunken : drucken drunkennesa : dryckenskap. dåsig. torkperiod drove : körde drown : drunkna.English−swedish (dictionnaire) drops : släpper dross : avskräde. slagg drought : torka. dränka drowned (get) : drunkna drowsy : slö. sömnig drudge : arbetsträl drudgery : slavgöra.

vederbörlig. förtrytelse due : beroende. rör dud : odugling. dubba till dubbing : kopiering dubious : tvivelaktig ducal : hertiglig duchess : hertiginna duchness : hertiginna duck : and.English−swedish (dictionnaire) dryness : torr dual : tvåfaldig dub : dubba film. tillbörlig duel : duell dues : avgifter duet : duett English−swedish Dictionary 343 . klädsnobb dudgeon : tjurighet. ducka. anka duck pond : ankdamm duck shooting : andjakt ducks : byxor av segelduk duckweed : andmat duct : ledning. blindgångare dude : sprätt.

skräp dug : dig dug−out : skyddsrum duke : hertig dull : tråkig. dov dully : trögt duly : vederbörligen dumb : stum. slö. andefattig. indrivare dunce : dumbom. träkarl. trög. gråbrun. dumhuvud dune : dyn dung : gödsel. träkarl. bulvan dump : soptipp. dumpa dumping : dumpning dumpling : äppelmunk dumps : dumpar dun : björn.English−swedish (dictionnaire) duffer : odugling. dynga dungeon : fängelsehåla dunning letter : kravbrev English−swedish Dictionary 344 . dum dumb−bell : hantel. matt. gödsla. idiot dumbfound : göra mållös dummy : attrapp. falsk.

damm dustbag : dammpåse dustbin : soptunna duster : dammtrasa. tull duty−free : tullfri English−swedish Dictionary 345 . mörk dust : stoft. varaktig duration : varaktighet during : under tiden dusk : skymning dusky : dunkel. kopia duplicating : kopiera duplication : kopiering duplicity : dubbelhet. lura duplicate : duplisera. bestyr. tjänst.English−swedish (dictionnaire) dupe : narra. dammvippa dusty : dammig Dutch : holländsk dutchman : holländare dutiable : tullpliktig dutiful : plikttrogen duty : plikt. åliggande. dubbelspel durable : hållbar.

färg dye stuff : färga tyg dying : dör. bo dwelling : bostad. vardera. var.English−swedish (dictionnaire) dwarf : dvärg dwel : bo dwell : vistas. var och en each other : varandra eager : ivrig eager to learn : vetgirig English−swedish Dictionary 346 . ivrig dyke : fördämning dynamic : dynamisk dynamically : dynamiskt dynamite : dynamit dynamited : sprängd dynamo : dynamo dynasty : ätt. boning dwellinghouse : boningshus dwindle : förminska dye : färga. dynasti e−texts : elektroniska texter each : varje.

English−swedish (dictionnaire) eagerly : ivrigt eagerness : begär. arbetsförtjänst earns : förtjänar ears : öron English−swedish Dictionary 347 . iver eagle : örn eagle−owl : berguv eagles : örnar ear : ax. allvarlig earning capacity : avkastningsförmåga earnings : förtjänst. förtjäna earned : förtjänad earnest : allvar. öra ear−ache : örsprång ear−drop : örhänge ear−shot : hörhåll ear for music : gehör earl : engelsk greve early : tidig early in the morning : arla earmark : reservera earn : tjäna.

lätthet ease−of−use : enkel att använda easel : staffli eases : lättar på easiest−to−use : enklast att använda easily : med lätthet East : östra. lerkärl earthenware vessel : lerkärl earthly : världslig. ost East Indies − the : Ostindien eastbound : som går åt öster Easter : påsk easterly : östlig English−swedish Dictionary 348 . jorden earth−quake : jordbävning earth−worm : daggmask earthenware : lergods. jordisk earthquake : jordbävning earthy : färdig earwig : tvestjärt ease : lätta. öster. keramik.English−swedish (dictionnaire) earshot : hörhåll earth : mull.

äta.English−swedish (dictionnaire) eastern : östlig eastward : åt öster. ebb. takfot eaves−gutter : takränna eavesdropper : tjuvlyssnare ebb : avta. sorglös easy−to−use : lättanvänt easy chair : fåtölj easy to survey : överskådlig eat : äta. obesvärad. ebb ebonite : ebonit ebony : ebenholts ec−harmonization : eg−anpassning ec−labelling : eg−märkning English−swedish Dictionary 349 . mot öster easy : lätt. ledig easy−chair : länstol. förtära eatables : matvaror eaten : ätit eating : ätande eats : äter eaves : takskägg. mak. vilstol easy−going : maklig.

sparsam economics : nationalekonomi economies : ekonomier economist : nationalekonom economize : hushållning. hushålla economy : sparsamhet. ekonomisk. ekonomi English−swedish Dictionary 350 .English−swedish (dictionnaire) ec−regulation : eg−förordning eccentric : originell. eka echoes : ekar eclectic : eklektisk eclipse : förmörka. eko. sparsamhet. månförmörkelse eco−audit : miljörevision eco−labelling : miljömärkning ecological : ekologiska ecologist : miljöforskare ecology : miljöforskning economic : ekonomisk economical : sparsam. ekonomisk. original ecclesiastcal : kyrklig ecclesiastes : salomos predikare ecclesiastical : kyrkliga echo : genljud. hushållning.

ledare editorial staff : redaktion English−swedish Dictionary 351 . kant edges : kanterna edging : list edible : ätlig edict : påbud. upplaga editor : utgivare. brädd. redigerare.English−swedish (dictionnaire) ecosystem : ekosystem ecstasy : extas eczema : eksem eddy : virvel. egg. redaktör editor−in−chief : redaktionschef editor`s : redaktion editorial : ledande artikel. förordning edification : uppbyggelse edifice : byggnad edify : uppbygga edit : redigera edited : redigerad editing : redigering edition : utgåva. virvla edge : rand.

förmedla. rädd efface : utplåna effect : effekt. kuslig.English−swedish (dictionnaire) editors : redigerare editorship : redaktion edits : redigerar edomites : edomiterna edp : elektronisk databehandling educate : uppfostra. undervisning educational : undervisande educators : utbildare eel : ål eel hatch : ålkista eery : spöklik. uppfostra educated : bildad education : bildning. verkan effected : påverkad effective : effektiv effectively : effektivt effects : effekter effeminate : feminiserad. veklig. bilda. uppfostran. förverkligad effeminated : förvekligad English−swedish Dictionary 352 .

utgjutning effusive : översvallande egg : ägg eggon : driva på eggplant : äggplanta eggs : äggen egoism : själviskhet. försök efforts : ansträngningar effrontery : oförskämdhet effusion : innerlighet. ansträngning. spillvatten effort : bemödande.English−swedish (dictionnaire) effervesce : bubbla. egoism egoistical : egoistisk egotistic : egoistisk English−swedish Dictionary 353 . uttjänt efficacious : verksam efficacy : verkan. hjärtlighet. verksamhet efficiency : effektivitet efficient : effektivt efficiently : effektivt effigy : bild effluent : utflöde. skumma effete : utsliten.

Irländska republiken either : heller. aderton eighth : åttonde eighties : åttitalet eighty : åttio Eire : Irland. utgående Egypt : Egypten Egyptian : egyptisk Egyptians : egyptierna egyptologist : egyptolog egyptology : egyptologiska eh : åh eider : ejder eiderdown : eiderdun eighieth : åttionde eight : åtta eight−hour day : åttatimmarsdag eighteen : arton.English−swedish (dictionnaire) egotistical : egoistisk egotistically : egoistiskt egregious : oerhörd egress : utgång. endera English−swedish Dictionary 354 .

utvecklar elapse : förflyta elastic : spänslig..English−swedish (dictionnaire) either. fläder elderly : äldre.or : vare sig. antingen.eller.. resår elastic spring : resårband elated : upprymd elation : upprymdhet elbow : armbåge elbows : armbågar elder : äldre... elastisk. eller ejaculate : utropa ejaculation : utrop eject : tar ut elaborate : genomarbeta... gammal eldery : äldre elect : välja elected : vald electic : elektriska election : val election office : valbyrå English−swedish Dictionary 355 . utveckla elaborates : genomarbetar.

stilfull element : grundämne. grunddrag elementary : elementär elementary school : grundskola elephant : elefant elevate : upphöja.English−swedish (dictionnaire) election promises : valfläsk electioneer : valarbetare elector : väljare electorate : valmanskår electric : elektriska electric bell : ringledning electric fittings : armatur electrical : elektrisk electrician : elektriker electricity : elektricitet electro−plate : nysilver electrocute : avrätta i elektriska stolen electronic : elektronisk electronically : elektroniskt elegance : elegans elegant : sirlig. lyfta English−swedish Dictionary 356 . elegant.

höjd elevator : hiss eleven : elva elevenses : förmiddagskaffe elf : alf. utsträckning English−swedish Dictionary 357 . berättigad. älva elicit : framkalla. byting.English−swedish (dictionnaire) elevating : upplyftande elevation : upphöjelse. välläsning elongate : förlänga elonngation : förlängning. troll. valbar eliminate : avlägsna élite : elit elitism : elittänkande elixir : elixir elk : älg ell : aln ellipse : ellips elliptical : elliptisk elm : alm elocution : talarkonst. framlocka eligibility : kvalifikation eligible : önskvärd.

oåtkomlig.English−swedish (dictionnaire) elopement : rymning eloquence : vältalighet else : annan else's : annans elsewhere : annanstans. belysa. kringgå elusive : gäckande. gå ombord English−swedish Dictionary 358 . annorstädes elucidate : förklara. någon annanstans. bedräglig emaciate : utmärgla emacs−like : emacsliknande email : e−post emailing : sända med e−post emanate : emanera. bank (av jord) embargo : beslag embark : inskeppa. vägbank. kaj. kastrera embalm : balsamera embankment : vall. utgå emanation : utflöde emancipate : frigöra. emanicipera emancipation : frigörelse emasculate : förvekliga. klargöra elude : gäcka.

pryda embellishment : förskönande ember : glödkol embers : glöd embezzle : försnilla. famna embracing : omfattning embroider : brodera English−swedish Dictionary 359 . förskingra embezzlement : förskingring embitter : förbittra emblem : symbol embolden : inge mod emboss : kisellera embrace : omfatta. krama. ambassad embed : inbädda embedded : inbäddat embellish : försköna. bryderi embassies : ambassader embassy : beskickning.English−swedish (dictionnaire) embarrass : genera embarrassed : förlägen. omfamna. omfamning. generad embarrassing : genant embarrassment : förlägenhet.

utvandra emigration : utvandring eminence : hög ställning. utsända English−swedish Dictionary 360 . höjd eminent : framstående emissary : agent. fara. avge. förbättra emendation : textförbättring emerald : smaragd emerge : dyka upp.English−swedish (dictionnaire) embroideries : broderier embroidery : broderi embroil : inveckla i strid. nödläge emergency treatment : akutsjukvård emiciated : utmärglad emigrant : emigrant emigrate : emigrera. nödfall. trassla till embryo : anlag emend : rätta. framkomma emerged : uppstigen emergencies : nödlägen emergency : akutsjukvård. sändebud emission : strålning emit : ge ifrån sig.

kejsardöme empirical : empirisk employ : anställa. tjänsteman employees : anställda employer : arbetsgivare employers` association : arbetsgivarförening English−swedish Dictionary 361 . starkt betonad empire : imperium. gripenhet emotional : känslobetonad emotions : känslor emotive : känslobetonad emperious : befallande emperor : kejsare emperor's : kejserliga emphasis : eftertryck emphasised : poängteras emphasize : poängtera emphasized : beslutsam emphasizing : poängterande emphatic : eftertrycklig. rike. rörelse.English−swedish (dictionnaire) emolument : inkomst emotion : sinnerörelse. använda employee : anställd. känsla.

lägerplats English−swedish Dictionary 362 .English−swedish (dictionnaire) employess : personal employment : anställning. stadga. tom emptyness : tomhet emulate : emulera emulation : efterliknande. tävlan emulator : omvandlare enable : möjliggöra enabling : möjliggörande enact : uppföra. syssla employment office : arbetsförmedling employments : arbeten emporium : handelscentrum. påbjuda enamel : emalj enamoured : förälskad enanimous : enhällig encampment : läger. varuhus empower : bemyndiga empress : kejsarinna emptied : tömt empties : tömmer empty : tömma.

English−swedish (dictionnaire) encase : inlägga. innesluta enclosure : inhängd encode : chiffrera. förtrolla enchantment : trolleri. möter encountered : mött encourage : uppmuntra encouragement : uppmuntran encroach : inkräkta encrypt : avkryptera encryption : kryptering English−swedish Dictionary 363 . inpacka encasement : fodral enchant : tjusa. koda encoded : kodad encoding : avkodande encompass : omgiva encore : da capo encounter : träffa på. förtrollning encipher : chiffrera encircle : omringa encircled : omge enclose : bifoga.

English−swedish (dictionnaire) encrypts : avkrypterar encumber : belamra. stump. avsluta. slut. ände. ända. oändlig endorse : endossera. förläna endowed : donerande endowment : gåvofond endpoint : slutpunkt endpoints : slutpunkter English−swedish Dictionary 364 . bekräfta endorsement : endossement endow : donera. sträva. slutande endive : endivesallad endless : ändlös. bemöda sig ending : ändelse. besvära end : utgång. sluta end−result : slutresultat end−user : slut−användare endanger : sätta i fara endcover : ändskydd endear : göra kär endeavor : strävan endeavors : strävanden endeavour : strävan.

tåla enema : lavemang enemal : emalj enemies : fiender enemy : fiende. ovän enemy of : fiende till energetic : energisk energy : energi enervate : försvaga enervated : kraftlös enfeeble : försvaga enfold : omsluta enforce : upprätthålla enforced : tvungen enforcement : tillämpning enforces : upprätthåller enfranchise : ge rösträtt engage : koppla in English−swedish Dictionary 365 . utstå.English−swedish (dictionnaire) ends : avslutar endue : förse. utrusta endurance : uthållighet endure : uthärda.

inrista. upptagen engagement : förlovning. konstruktör engineering : teknik engineers : konstruktörer engines : motorer England : England English : engelsk English−language : engelskspråkig English−speaking : engelsk−talande english−woman : engelska English (to speak) : engelska Englishman : engelsman engorge : uppsluka engrave : gravera. anställning engaging : näpen engender : alstra engine : maskin.English−swedish (dictionnaire) engaged : engagerad. motor enginedriver : lokomotivförare engineer : ingenjör. inprägla engraver : gravör engravings : gravyrer English−swedish Dictionary 366 . lokomotiv.

textning. pränta engrossing : textning engulf : uppsluka enhance : förbättra. förnöjelse enjoys : uppskattar enlarge : förstora. stegra enhanced : avancerat enhancement : förbättring enhancements : förbättringar enhances : förbättrar enigma : gåta enigmatic : gåtfull enjoement : åtnjutande enjoin : ålägga enjoy : avnjuta. njuta av enjoyable : njutbara enjoyed : uppskattade enjoying : uppskattande enjoyment : njutning. vidga enlighten : upplysa enlightenment : upplysning English−swedish Dictionary 367 .English−swedish (dictionnaire) engross : texta. uppskatta. massuppköp. åtnjuta.

ensemble ensign : fana. berika enroll : inskriva. värva enliven : liva upp enmity : fiendskap ennoble : adla. medföra entangle : trassla in English−swedish Dictionary 368 . förädla enormous : ofantlig. enrollera enrolment : inskrivning ensemble : klänning. följa ensure : säkerställa ensures : säkerställer entail : arvsföljd.English−swedish (dictionnaire) enlist : ta värvning. enorm. jättelik enough : tillräckligt enquire : förfråga sig enrage : uppreta enraged : rasande enrich : göra fruktbar. fanbärare ensign second liutenant : fänrik enslave : förslava ensue : bli följden.

företag enterprising : företagsam enters : öppnar entertain : undfägna. trasslig enter : inträda enter into : ingå.English−swedish (dictionnaire) entangled : intrasslad. inlåta sig på entered : inknappade entering : börjar enterprise : företag. roa. traktera entertaining : rolig. underhålla. jubel enthusiast : svärmare enthusiastic : entusiastisk entice : locka enticement : lockelse English−swedish Dictionary 369 . underhållande entertainment : tillställning. företagsamhet enterprises : vågstycke. underhållning entertains : hyser enthrall : fängsla. förtrolla enthrone : upphöja på tronen enthroned : installerad enthusiasm : entusiasm.

entré. besvärja entrench : förskansa entrenchment : förskansning entrust : anförtro entrusted : anförtro entry : inträde entwine : fläta ihop enumerate : räkna upp enunciate : uttrycka. total. locka. alldeles entirety : helhet entitle : berättiga entitled : berättigad entitled to vote : valberättigad entitles : berättigar entity : helhet entrails : inälvor entrance : ingång. hel entirely : helt. inträde entrance fee : inträdesavgift entreat : bedja. uttala English−swedish Dictionary 370 .English−swedish (dictionnaire) entices : lockar entire : hela.

epidemi. attribut episcopal : episkopal episcopalian : medlem av episkopalkyrkan episode : episod epitaph : epitaf. innesluta envelope : omslag. avund ephesians : efesierna epic : episk.English−swedish (dictionnaire) enure : vänja envelop : inlinda. omgivning environmental : miljö− environments : miljöer envisage : betrakta. epos epidemic : farsot. möta envoy : sändebud envy : avundas. kuvert envious : avundsjuk environment : miljö. gravskrift English−swedish Dictionary 371 . epidemi epidemics : farsoter epidermis : överhud epigraphy : epigrafik epihtet : epitet.

ryttartävling equilibrium : jämviktsläge equinox : dagjämning equip : utrusta. tid equable : jämn equal : jämlike. bemanna equipment : utrustning.English−swedish (dictionnaire) epitome : sammandrag epoch : epok. ekipera. lika. apparatur equipped : utrustad equity : rättvisa equivalent : motsvarande English−swedish Dictionary 372 . like equalising : utjämning equality : jämlikhet equalize : utjämna equally : lika equals : motsvarar equanimity : jämnmod equation : ekvation equations : ekvationer equator : ekvator equestrian : ridande.

fel. resning ermine : hermelin erode : erodera. rak. nöta bort erosion : erodering erotic : erotisk erotica : erotik err : fela. eregerade. era. upprätt. tvetydig era : tidevarv. oriktig error : misstag. skede eradicate : utrota erase : radera ere : innan. kringirrande erroneous : felaktig. rakryggad erection : erektion. före erect : resa upp. missta sig errand : ärende errand−boy : springpojke errands : ärenden errant : kringvandrande erratic : oregelbunden. villfarelse English−swedish Dictionary 373 .English−swedish (dictionnaire) equivalents : motsvarigheter equivocal : tvivelaktig.

slippa. undfly escaped : rymde escarpment : brant eschew : undfly escort : eskort. undkomma. fel erudite : lärd erudition : lärdom erupt : få ett utbrott eruption : utslag. speciellt.English−swedish (dictionnaire) errors : misstag. enkom. öka stegvis escalation : upptrappning escalator : rulltrappa escape : rymning. i synnerhet. flykt. rymma. spionage esplanade : promenadplats espouse : gifta sig med espy : se. följe. utbrott escalade : storma med stormstegar escalate : trappa upp. särskilt espionage : spioneri. ledsaga escutcheon : vapensköld especially : särdeles. utforska esq : herr English−swedish Dictionary 374 . eskortera.

försök essence : essens. konststatera. viktig essentially : huvudsakligen establish : inrätta. inrättning. respekt esteemed : aktad esther : ester Esthonia : Estland estimate : värdera. högaktning. uppskatta. institution estate : egendom. herr essay : uppsats. aktning. gård. ägor. lantegendom. stärbhus esteem : värdera. huvudinnehållet essential : väsentlig. grun. fastställa establish one`s identity : legitimera sig establishment : upprättande. beräknar estimation : värdering estmation : uppskattning estrange : stöta bort estuary : flodmynning etablish : etablera English−swedish Dictionary 375 . bedöma estimated : beräknad estimates : noteringar.English−swedish (dictionnaire) esquire : väpnare. uppskatta. etablera. gods.

sedlig ethics : etik ethiopian : etiopisk etiquette : etikett. moraliska. evinnerlig eternity : evighet ether : eter ethical : etisk. konvenans eulogy : lovtal euphony : välljud euphoris : välbefinnande euphrate : eufrat euro−company : europabolag euro−currency : europavaluta euro−norms : europanormer euro−standardization : europastandardisering eurocheque : eurocheck europe : europa Europe : Europa English−swedish Dictionary 376 .English−swedish (dictionnaire) etc : och så vidare etch : etsa etching : etsning eternal : evig.

elak even : slät. undanflykt evation : undanflykter. plan. undanbe sig. avdunsta.English−swedish (dictionnaire) European : europeisk. evakuera evacuation : utrymning. europé europeans : europeer europeer : europeiska evacuate : utrymma. afton evel : ond. än. dunsta evasion : undflykt. uttömning evade : undvika. undvikande eve : dag före helg. undgå evaluate : utvärdera evaluating : utvärderande evaluation : utprovning evaluator : utvärderare evanescence : försvinnande evanescent : försvinnande evangelical : evangeliska evangelization : evangelisation evaporate : avdunsta. även evening : afton. jämn. kväll English−swedish Dictionary 377 .

vardags everyday commodities : dagligvaror everyone : alla English−swedish Dictionary 378 .English−swedish (dictionnaire) evening dress : frack evenings : kvällarna evenly : jämnt evensong : aftonsång event : händelse. evenemang. evig evermore : för evigt every : var. alla. tilldragelse. fall event−related : händelserelaterad events : händelser eventually : eventuellt ever : någonsin everlasting : ständig. var och en everybody's : allas everyday : alldaglig. varenda every−day : vardaglig every day : dagligen every other : varannan every second : varannan everybody : envar. varje.

English−swedish (dictionnaire) everyone's : allas everything : allting everytime : alltid everywhere : överallt. utveckla ewe : honfår. avhysa. led evil deed : missgärning evildeed : ogärning evilness : ondska evils : ondska evince : bevisa. fördriva evict from a house : vräka ur ett hus eviction : vräkning evidence : bevis evident : uppenbar. tydlig evidently : tydligen evil : ont. framkalla evolution : utveckling evolve : utarbeta. elak. visa evoke : väcka. tacka ewe − animal : tacka − djur English−swedish Dictionary 379 . allestädes evict : vräka.

just exaggerate : överdriva exaggeration : överdrift exalt : upphöja exalted : upphöjd exam : examen examination : undersökning. rannsaka examiner : utredningsman examines : undersöker examining : utforskande example : föredöme exampleprogram : exempelprogram examples : exempel exams : examen exasperate : reta. förvärra English−swedish Dictionary 380 . tentamen. förvärra exact : noga. skärskåda. krävande exactly : exakt. prövning. syna. handkanna exacerbate : förbittra. granskning examinations : examen examine : undersöka.English−swedish (dictionnaire) ewer : vattenkanna. granska. exakt exacting : fordrande.

förträfflig except : utom exception : undantag exceptional : enstaka. grävmaskin. excellens excellent : präktig. utmärkt. synnerligen exceeds : överstiger excel : utmärka sig excellence : förträfflighet. utgräva.English−swedish (dictionnaire) exasperated : uppgragt. överstiga exceeded : överstigit exceedingly : övermåttan. utomordentligt. grävare exceed : överskrida. gräva upp excavated : utgrävd excavation : utgrävning excavator : utgrävare. förbittrad excavate : schackta. motstycke exceptionally : utomordentligt exceptions : undantag excerpt : utdrag excerpted : utdragen excerpts : utdras excess : överskott English−swedish Dictionary 381 .

upphetsad excitement : upphetsning excites : retas exciting : spännande. retande exclaim : utropa exclaims : utropar exclamation : utrop exclamation mark : utropstecken exclamationmark : utropstecken exclude : utesluta. byte. växla exchange−office : växelkontor exchanges : utbyten exchequer : skattkammare excice : accis excite : egga.English−swedish (dictionnaire) excessive : överdriven. undantagen exclusion : undantag English−swedish Dictionary 382 . byta. upphetsa excited : uppjagad. uppvigla. välja bort excluded : borttagen excluding : exklusive. omåttlig excessively : övermåttan exchange : utbyte.

verkställande executioner : bödel English−swedish Dictionary 383 . förfall excuse me! : ursäkta mig! excuses : ursäkter execrate : förbanna execration : förbannelse. förrätta. förlåt. avföring excruciating : ytterst plågsam exculpate oneself : urskulda sig excursion : utflykt excursions : utflykter excuse : undanflykt. uträtta. ursäkt. avrätta.English−swedish (dictionnaire) exclusive : exklusiv exclusively : exklusivt exclusivity : ensamförsäljningsrätt excrete : avsöndra excretion : avsöndring. framföra executed : körda executes : utför execution : avrättning. förevändning. avsky executable : körbar executables : körbara execute : verkställa.

övning. motion exert : utöva. mässa exhibitions : utställningar exhibitor : utställare exhilarate : uppmuntra exhilarated : uppslupen English−swedish Dictionary 384 . avgas exhaust gas : avgas exhausted : utmattad exhaustion : utmattning exhibit : utställa exhibition : uppvisning. förevisning. utmatta. manöver. utställning. anstränga exertion : bemödande exhale : utandas exhaled : andades ut exhaust : uttömma.English−swedish (dictionnaire) executive : verkställande exellent : ypperlig exemplary : exemplarisk exempt : fritagen. inöva. öva. frita exempted : fritagen exemption : dispens exercise : utöva.

landsflykt. utvidga. existerande. bestående exists : existerar exit : utgång. mana exhortation : maning. existera. tvingande exile : landsförvisa.English−swedish (dictionnaire) exhort : uppmana. vara existence : bestånd. utfart exodus : uttåg. utvandring exorbitant : omåttlig exorcist : andebesvärjare exotic : exotiska expand : expandera. leva. uppmaning exhorting : förmanade exigency : nödläge. förmana. tillvaro existing : befintlig. utbreda expanding : expanderande expanse : vid yta expansion : utbredning expatriate : landsförvisa English−swedish Dictionary 385 . krav exigent : krävande. existens. förvisa exiled : lämnade exilen exist : förefinnas.

experiment. omkostnad expensive : dyr experience : vana. uppleva. relegera expelled : utdrivet expendable : förbrukningsbara expended : utlagd expenditure : åtgång. utvisa. utväg. prov experimental : experimintell experimented : experimenterade experimenting : experimentera experiments : experimenterar. erfarenhet. rutinerad experiment : experimentera. utgifter expenditures : förbrukning.English−swedish (dictionnaire) expect : förvänta. experiment English−swedish Dictionary 386 . utgifter expense : bekostnad. vänta expectant : väntande expectation : förhasta. förhoppning. utgift. förväntan expecting : väntande expedient : medel. upplevde. kostnad. erfara. upplevelse experienced : erfaren. ändamålsenlig expeditious : snabb expel : fördriva. påräkna.

förfalla explain : förklara explanation : förklaring explanatory : förklarande expletive : svordom explicable : förklaring explicit : uttrycklig explicitly : uttryckligen explode : krevera. utnyttja. utlöpa.English−swedish (dictionnaire) expert : expert. bragd exploitation : utnyttjande exploiting : utnyttjande exploration : utforskning exploratory : utforskande explore : utforska explorer : utforskare English−swedish Dictionary 387 . utandas. upphöra. explodera exploded : exploderade exploit : bedrift. specialist expiate : sona expiation : försoning expiration : utgångs expire : slockna.

English−swedish (dictionnaire) explorer−style : utforskar−typ explores : utforskar exploring : utforskande exploring expedition : upptäcktsresa explosion : krevad explosions : explotioner explosive : explosiv explosives : sprängämnen expo : exposition exponent : tolk exponents : exponenter export : utföra. utsatt exposeoneself : röja sig exposes : visar exposing : visande English−swedish Dictionary 388 . utförsel exported : exporterade exporting : exporterande expose : utställa exposé : framställning expose oneself to : utsätta sig för exposed : blottställd. exportera.

English−swedish (dictionnaire) exposition : redogörelse expostulate : protestera expostulation : förebråelse exposure : exponera expound : förklara express : uttrycka. sträcka extending : utsträcka English−swedish Dictionary 389 . min. intensiv extant : bevarad extend : utbreda. snabb express an opinion : yttra sig express call : ilsamtal express parcels : ilgods express train : snälltåg expressed : utrryckt expressing : syftar på expression : term. fras expressions : uttryck expressive : uttrycksfull expressly : särskilt expulsion : utdrivande. utvisning exquisite : utsökt. uttryck. utsträcka.

English−swedish (dictionnaire) extends : utökar extension : utsträckning extension telephone : anknyningsapparat extensive : vidlyftig. innehållsrik extensively : utbrett extent : vidd. utdrag extracted : uppackad extraction : härkomst. vidsträckt. utsträckt extenuate : förringa. utvärtes extinct : utdöd extinguish : släcka extol : prisa extolled : lovprisats extort : framtvinga. avtvinga. yttre exterminate : utrota extermination : utrotning external : yttre. uppackning English−swedish Dictionary 390 . förmildra extenuating : förmildrande exterior : yttre. utpressa extortion : utpressning extract : packa upp. utsida.

ytterlighetsman extremity : extremitet. öga eye−lid : ögonlock eye−opening : ögonöppnande English−swedish Dictionary 391 . ände extricate : lösgöra. utsvävning extravagant : överdriven. översvallande glädje exuberant : översvallande exult : jubla eye : ögla. vräkig extravasation : utgjutning extreme : ytterlighet. ovanlig extravagance : överdåd. ytterlig extremely : extremt extremist : yttersta del. befria exuberance : överflöd. slösaktig. artfrämmande extraordinarily : synnerligen extraordinary : utomordentligt.English−swedish (dictionnaire) extractor : utdragare extracts : packar upp extradite : utlämna extradition : utlämning extraneous : ovidkommande.

rovfågels näste ezekiel : hesekiel ezra : esra fab : jättebra.English−swedish (dictionnaire) eye−witness : ögonvittne eyeball : ögonglob. tyg. väv fabricate : uppfinna fabrication : lögn. fabel. ögonfrans eyesight : syn eyetooth : hörntand eyewitnesses : ögonvittnen eyrie : örnbo. framsida English−swedish Dictionary 392 . legend. ögonsten eyebrow : ögonbryn eyeglass : monokel eyeglasses : glasögon eyelash : ögonhår. fabelaktig facade : fasad. saga fabric : vävnad. fantastisk fable : myt. påhitt fabrics : tyger fabulist : lögnare fabulous : sagolik.

English−swedish (dictionnaire) face : ansikte. parti. front face−lift : ansikslyftning face−to−face : ansikte mot ansikte face cloth : tvättlapp face to : vetta åt faced : vände ansiktet facetious : skämtsam facial : ansikts− facilitate : underlätta facilitated : främjandet facilities : möjligheter facility : hjälpmedel facing : vara vänd mot facsimile : faksimil fact : faktum faction : split. förmåga English−swedish Dictionary 393 . partigrupp factor : faktor factories : fabriker factory : fabrik facts : fakta faculty : fakultet.

underkänna. svimma. älva fairy−tale : saga English−swedish Dictionary 394 . skaplig. fager. hygglig. misslyckas failed : misslyckades failing mark : underbetyg fails : misslyckas failure : fel. mani fade : vissna. mässa fairly : tämligen. tyna fade away : vissna bort faded : vissen. svag. någorlunda fairy : fe. blekna. misslyckas fain : tvungen faint : dåna. tynade fades : tynar fag : knog. matt faint−hearted : feg fainting : svimning fair : marknad.English−swedish (dictionnaire) fad : vurm. cigarrett. blond. förfela. knoga fag−end : sladd faggot : risknippe fail : fela.

English−swedish (dictionnaire) fait : öde faitful : trogen faitfully : troget faith : tro. stupa. lära faithful : trofast. bedräglighet fallen : fallit falling : falla fallow : trädesåker English−swedish Dictionary 395 . religion. ramla. förfalska faked : fuska falcon : falk fall : falla. höst fall asleep : insomna. trilla. trogen faithfully : troget faithfulness : trohet faithless : trolös fake : förfalskning. somna fall down : rasa fall ill with : insjukna i fall in love : förälska sig fall in prices : baisse fallacy : villfarelse.

stamma fame : anseende. förtrogen familiarity : förtrogenhet familiarize : bekanta familiarize with : vänja families : familjer family : ätt.English−swedish (dictionnaire) false : falsk. rykte familiar : familjär. släkt family's : familjens family−based : familjebaserad famine : hungersnöd English−swedish Dictionary 396 . osann false step : felsteg false tooth : löstand falsehood : osanning falseness : falkskhet falsification : förfalskning falsified : förfalskad falsifier : förfalskare falsify : förfalska falsity : oriktighet falter : stappla. familj.

fläkta fan−belt : fläktrem fanatic : fanatiker. tycka om. expert fanciful : nyckfull. berömd.English−swedish (dictionnaire) famine−stricken : svältande famish : svälta famished : utsvulten famous : ryktbar. fantasi. tänka sig fancy−dress : maskeraddräkt fancy−work : broderi fanfare : fanfar fang : huggtand fantasies : fantasier fantasize : fantisera English−swedish Dictionary 397 . fanatisk fanatical : fanatisk fanatically : fanatiskt fanatism : fanatism fancied : inbillad fancier : odlare. känd famously : utmärkt fan : fläkt. romantisk fancy : lust. infall.

vida far−famed : vida berömd far−fetched : långsökt far−off : avlägsen far−out : excentrisk. fantastiskt fantasy : fantasi fantasy−language : fantasi−språk fanzine : tidning far : långt. kost. fantastiska. jordbrukare English−swedish Dictionary 398 .English−swedish (dictionnaire) fantast : fantast fantastic : sagolik. farväl farewell visit : avskedsbesök farinaceous : stärkelsehaltig farm : lantgård. långt borta fare : taxa. hemman farm−hand : lantbruksarbetare farm−worker : dräng farmer : bonde. avlägsen. biljettpris farewell : avsked. bondgård. lantbrukare. läckert far−reaching : vittgående far−sighted : långsökt far away : fjärran.

ytterst farthing : en kvarts penny. elegant fast : snabb. fasta. gård fart : fjärt farther : längre farthest : längst bort. fort fast−food : snabbmat fast−forward : snabbspolning fast−info : snabbinfo English−swedish Dictionary 399 .English−swedish (dictionnaire) farmers : bönder farmhouse : manbyggnad farming : jordbruk farms : lantgårdar farmstead : bondgård farmyard : gårdsplan. skärv fascia : butiksskylt fascicle : faksimil fascinate : fascinera fascination : tjusning fascists : fascister fashion : sätt. modern. längst. mode fashionable : i ropet.

snabbhet. dödlig fatality : svår olycka fate : ödet fated : ödesbestämd father : far. pappa. fett fatal : ödesdigert. häfta fastener : fäste fastening : fästande fastidious : kräsen fasting : fasta fastness : fasthet. fader father's : faderns father−in−law : svärfar Father Christmas : jultomte fatherhood : faderskap fatherland : fädernesland fatherly : faderlig fathers : fäder English−swedish Dictionary 400 .English−swedish (dictionnaire) fast train : snälltåg fastalistic : fastalistisk fasten : fastna. fästa. fästning fat : fet.

English−swedish (dictionnaire) fathom : famn. skuld fault−finding : klandersjuka faultfinder : felfinnare faultless : felfri faulty : felaktig favor : populär English−swedish Dictionary 401 . strapats fatigue−duty : handräckningstjänst fatiguing : tröttsam fatness : fetma fatso : tjockis fatten : göda fattening : fettbildande fattening pig : gödsvin fattens : göder fatty : fetthaltig fatuity : dumhet fatuous : enfaldig faucet : kran fault : bock. loda fathomless : ofattbar fatigue : trötta.

oförfärad fears : högtid fearsome : förskräcklig feasibility : genomförbarhet feasible : görlig. kalas English−swedish Dictionary 402 . lisma fawning : fjäskande fax : telefax faxed : faxad fealty : trohetsed fear : frukta. förpläga. festa. gynnsam favouring : mannamån favourite : älsklings.English−swedish (dictionnaire) favorable : gynnsamt favorite : favorit favors : tjänster favour : gynna. gunst. tjänst. ynnest favourable : fördelaktig. fruktan. krypa. befara fearful : rädd fearing : rädda fearless : orädd. högtid. rädsla. nåd. favorisera. farhåga. görlig feast : fest. favorit fawn : gulbrun. möjlig.

avgift. provision. ansiktsdrag febrile : feberaktig February : februari feckless : hjälplös fecund : fruktbar fecundity : fruktbarhet fed : fodrade federacy : statsförbund federal : förbunds− federation : sammanslutning fee : taxa. anletsdrag. bragd.English−swedish (dictionnaire) feasting : festande feat : dåd. arvode. honorar English−swedish Dictionary 403 . finess feature−rich : finessrikt featured : publicerad featureless : formlös features : finesser. kraftprov feather : fjäder feather−duster : dammvippa feathered : befjädrad feathery : fjäderlätt feature : kännetecken.

klen.English−swedish (dictionnaire) feeble : matt. svag feeble−minded : svagsint feed : mata feed someone : föda feed up : göda feedback : gensvar feeder : utfodrare feeding : matning feeding−stuff : fodermedel feedrolls : matningsvalsar feedwork : matarverk feedworks : matarverk feel : känna feel at home : trivas feel bored : ledas feel cold : frusa feel sick : kvälja feel sorry for : tycka synd om feel uncomfortable : vantrivas feel unwell : må illa feel well : må bra English−swedish Dictionary 404 .

känning feels : känns fees : avgifter feet : fötter feign : låtsas. lyckad felicity : sällhet feline : kattlik fell : föll fellow : karl. känsla.English−swedish (dictionnaire) feeler : känselspröt feeling : känsel. föregiven. kamrat fellow−beeing : medmänniska fellow−traveller : reskamrat fellowman : medmänniska fellowmen : medmänniskor fellowship : gemenskap felon : brottsling English−swedish Dictionary 405 . fint felicitate : lyckönska felicitation : lyckönskan felicitous : lycklig. hyckla feigned : simulerad feint : krigslist.

bräken ferocious : rovlysten. stängsel.English−swedish (dictionnaire) felony : grov förbrytelse felt : kände female : kvinnlig. snoka ferro−alloys : ferrolegeringar ferry : färja ferryman : färjkarlen fertile : frukbar. stötfångare fennel : fänkål fenny : sumpig ferment : jäsämne. bördig English−swedish Dictionary 406 . sankmark fence : gärdsgård. hona. fruntimmerkvinna feminine : kvinnlig femur : lårben fen : träsk. kärr. staket. ilsken ferocity : vildhet. grymhet ferret : vessla. fäkta fencing : fäktning fend off : parera fender : stänkskärm. jäsa fern : ormbunke.

boja fettered : fjättrad feud : släktfejd. avhämta. helg festive : festlig festivities : högtidligheter festivity : högtidlighet festoon : girlandfestoons@girlands fetch : apportera. fejd feudal : feodal− fever : feber English−swedish Dictionary 407 . fotboja. värme fester : bulna. hämta fetching : hämtande fete : fira. fest fetish : fetisch fetter : fjättra. högtid. brinnande fervid : glödande fervour : innerlighet. vara sig festival : fest.English−swedish (dictionnaire) fertility : fruktbarhet fertilize : befrukta fertilizer : gödningsämne fervent : innerlig.

halt. åker field−events : hopp− och kastgrenar field−glass : kikare English−swedish Dictionary 408 . fåtal fewer : färre fiancé : fästman fiancée : fästmö fiasco : fiasko fib : en liten lögn fibre : fiber. leka. flyktig person fiction : skönlitteratur.English−swedish (dictionnaire) feverish : febrig few : få. trohet fidget : oroligt flytta sig fie : fy field : fält. gärde. fiol fidelity : trofasthet. diktroman fictitious : oäkta fiddle : fela. virke fibres : fibrer fibrous : fiberrika fibula : vadben fickle : lättsinnig. ostadig. mark.

jaktplan fighting : slagsmål figs : fikon figure : figur. hetsig fife : liten flöjt fifteen : femton fifteenth : femtonde fifth : femte fiftieth : femtionde fifty : femtio fig : fikonträd. slåss. strida. slav. slåss. kämpa. grym fiery : eldig. kamp.English−swedish (dictionnaire) field−marshal : fältmarskalk fieldglass : kikare fields : fält fieldworkers : fältarbetare fiend : demon. siffra. räkna. djävul. nummer English−swedish Dictionary 409 . odjur fiendish : djävulska fierce : vild. fantast. slagskämpe. kämpa fighter : kämpe. fikon fig−tree : fikonträd fight : bekämpa. gestalt.

fylla filled : fyllt fillet : rulad. mapp. dotterlig filibuster : fribytare fill : plombera. filé filling : plomb English−swedish Dictionary 410 . fila file−catalogue : fil−katalog file−list : fil−lista file−search : filsökning file−size : fil−storlek filemanager : filhanteraren filename : filnamn files : filer filesearch−function : filsöknings−funktion fileseek : filsökning filespec : filspecifikation filesystem : filsystem filetype : filtyp filial : sonlig. arkivera.English−swedish (dictionnaire) filament : glödtråd filch : snatta file : fil.

skaffa. film. få tag i. sila. en hinna filter : filter. få reda på finding : finnande finds : finner English−swedish Dictionary 411 . finna find out : upptäcka. fynd. finansiera finances : finanser financial : finans financing : finansering finch : fink find : påträffa. snusk filthy : smutsig. filtrera filth : smuts. snuskig filtrate : filtrera fin : fena final : slutlig final−result : slutresultat finale : final finality : till slut finally : slutligen finance : drätsel. otäck.English−swedish (dictionnaire) fills : fyller film : filma. utforska. få visshet om. hitta.

skjuta. finit Finland : Finland Finn : finnländare Finnish : finsk fiord : fjord fir : tall. fura fire : eld. brand. bötefälla finesses : finesser finger : finger. fin. brasa fire−engine : brandbil fire−escape : brandstege fire at : beskjuta fire insurance : brandförsäkring fire off : avlossa English−swedish Dictionary 412 . spela på fingertip : fingertopp finical : petig finicking : petig finish : sluta finish off : avsluta finished : avslutat.English−swedish (dictionnaire) fine : vite. färdig finite : ändlig. vacker. tumma på.

English−swedish (dictionnaire) firearm : gevär. förnämst. eldstad fireproof : brandsäker. stadig. främst. eldfast fires : skjuter fireside : spisvrå firewood : brasved fireworks : fyrverkeri firey : hetsigt firing : skjutande firkin : ankare firm : orubblig. fast. skjutvapen firecracker : smällare fireman : brandman fireplace : spis. först first−born : förstfödda first−class : förstklassig English−swedish Dictionary 413 . firma firm in character : karaktärsfast firmly : stadigt firmly rooted : grundmurad firmness : fasthet firms : företag first : första.

fisk fisherman : fiskare fishing : fisket fishing−boat : fiskebåt fishing−hooks : fiskekrokar fishing−industry : fiskerinäring fishing−line : rev.English−swedish (dictionnaire) first−rate : förstklassig. klyvning fist : näve. metrev fishing−rod : metspö fishmonger : fiskhandlare fission : klyvning fissure : klyfta. lämplig fit for use : användbar English−swedish Dictionary 414 . passande. passa. knytnäve fit : sitta. prima first night : premiär first sorting : grovsortering firstborn : förstfödda firstly : först firth : fjord fiscal : skatte− fish : meta.

utrusta fit up : inreda fitful : ryckig fitfully : ryckigt fitness : lämplighet fits : passar fitted : passade fitter : montör. bestämma. laga. tillskärare fittings : inredning. anslutningar five : fem fiver : fempundsedel fix : fästa. häfta fix a time : utsätta en tid fixed : bestämd. fastställa. fast fixed capitl : anläggningskapital fixed day : utsatt dag fixed star : fixstjärna fixes : fixar fixing : reparation fixture : fast tillbehör English−swedish Dictionary 415 . montera.English−swedish (dictionnaire) fit in a race : ryck i tävling fit out : ekipera.

upprörande flags : flaggor flail : slaga flair : väderkorn. löslig flag : flagga flagon : vinkanna flagpole : flaggstång flagrant : uppenbar. teatralisk flame : flamma. fin näsa flak : luftvärn flake : flinga. låga flaming : flamberad flaneur : flanör flange : fläns flanger : flänsverktyg flannels : flanellkostym. flaga flamboyant : prålig.English−swedish (dictionnaire) fizz : fräsa. smälla. flik. flanellbyxor flap : smäll. flaxa. champagne flabbergast : förbluffa flabby : slak. klaff flaps : vingklaffar English−swedish Dictionary 416 .

platt. blixt. slät flat−iron : strykjärn flat−rolled : valsade flatten : plattar till flatter : smickra flattery : smicker flaunt : pråla. blixtra flash−light : blixtljus flash of lighting : ljungeld flashlight : ficklampa flask : flaska. termosflaska. fickflaska flat : klanglös. krydda flavoured : kryddad flavouring : kryddar flaw : spricka flawless : utan fel och brister flax : lin English−swedish Dictionary 417 . flat. fadd. flack. arom. våning. stoltsera flavor : smak flavour : smak.English−swedish (dictionnaire) flare : flamma flared : flammande flash : ljunga.

skinna fleet : flotta fleeting : flyktig flemish : flamländsk flency : ledighet flesh : hull. flexibla flexible cord : sladd (el− ) flexicon : lexikon English−swedish Dictionary 418 . fly fleece : ull. skinna. päls. böjlig. stänk fled : flydde. flexibel. flytt fledgeling : nybörjare flee : fly från. kött fleshly : köttslig fleshy : köttig flew : flög flex : elsladd flexibility : flexibilitet flexible : smidig.English−swedish (dictionnaire) flay : flå. skala flayed : flådd flea : loppa fleck : fräknig.

kokettera flirtation : kurtis flit : fladdra.English−swedish (dictionnaire) flexitime : flextid flick : knäpp. flyta. vanvördig flirt : flörta. kasta flint : flinta flip : knäpp. flöte. svikta fling : slänga. knäppa iväg flippant : nonchalant. sväva flits : fladdrar flivver : flygmaskin. slänga. ytlig. billig bil float : sväva. vaja English−swedish Dictionary 419 . tunn flinch : rycka till. flykt flighty : flyktig flimsy : bräcklig. knäppa flicked : knäppt flicker : fladdra flickering : fladdrande flicks : film flier : flygare flight : flygtur.

golv floor−lamp : golvlampa floor−walker : avdelningschef floor manager : studioman. högvatten. skocka sig flocks : tuss. flock. översvämma flood−lighting : fasadbelysning flooded : överflödande floodgate : dammlucka flooding : översvämning floodlight : fasadbelysning floodlights : strålkastare floor : våning. regissör floor show : krogshow English−swedish Dictionary 420 . aga flood : flod. skara floe : isflak flog : prygel. prygla flogging : prygel.English−swedish (dictionnaire) floating : flytande floating assets : likvida medel floating currencies : flytande valutor floating voter : marginalväljare flock : hjord. tapp. översvämning.

sprattla. rusa i väg. överlastad florin : gulden. plumsa flour : mjöl. rödlätt. strandfynd flounce : volang. flaxa. svulstig. flytkraft. tandtråd flotation : startande. tvåshillingsmynt florist : blomsterhandlare floss : flocksilke. fiasko flophouse : ungkarlshotell floppies : disketter floppy : flexskiva.English−swedish (dictionnaire) floorcloth : skurtrasa floorleader : talman floosie : slinka floozie : lösaktik kvinna flop : smäll. sprattla flounder : flundra. flytförmåga flotilla : flottilj flotsam : vrakgods. diskett flora : flora florescence : blomningstid floriculture : blomsterodling florid : blomstrande. vetemjöl English−swedish Dictionary 421 .

rinna. ludd.English−swedish (dictionnaire) flourish : krumelur. influensa fluent : flytande fluently : flytande(om att tala) fluff : dun. silkesfin fluid : vätska fluids : vätskor English−swedish Dictionary 422 . blomstra. briljera. flöda flow chart : flödesdiagram flower : blomma flower−pot : blomkruka flowerage : blomsterprakt flowerbed : rabatt flowershow : blomsterutställning flowing : rinnande. fanfar. svänga floury : mjölig flout : håna flow : flyta. flytande flows : flödar flu : influensa fluctuate : vackla flue : ludd. flöde. fjun fluffy : luddig. svallande.

fluga. vaja. förvirring. rodna.English−swedish (dictionnaire) fluke : flax. blossa fluster : förvirra. flodravin flummox : förbrylla flung : rusade. flyga. fly fly−by−night : ekonomiskt opålitlig. kastade flunkey : lakej fluoin : fluor fluorescence : fluorescens flurry : nervös oro. tur. flygplan English−swedish Dictionary 423 . regnby flush : spola. fladdra. lyckoträff. nattmänniska fly agaric : flugsvamp flyblow : flugägg flycatcher : flugsnappare flyer : flygare. ankarfly flume : vattenränna. förvirring flute : flöjt flutist : flöjtspelare flutter : oro. vaja flutters : fladdrar flux : flöde fly : gylf.

ställa in focusing : avståndsinställning. fradga foam rubber : skumgummi foamy : löddrig fob : klockkedja.English−swedish (dictionnaire) flying : flygning flying fox : flygande hund flyover : vägkorsning i olika plan. fodra foe : fiende foetal : foster− foetus : foster fog : dimma. föla foam : skumma. lödder. klockficka fob off : avspisa focal : brännvidd focus : brännpunkt. skum. fokuserande fodder : foder (till djur). tjocka fogbound : höljd i dimma fogey : stofil foggy : dimmigt English−swedish Dictionary 424 . centrum. viadukt flyweight : flugviktare foal : föl.

florett foist : smuggla fold : vika fold−out : utvikningsblad fold up : veckla foldable : vikbar folder : mapp folding−chair : vilstol folding bed : tältsäng folding money : sedlar foliage : lövverk folk : folk folk−costumes : folkdräkter folk−music : folkmusik folk−song : folkvisa folk dance : folkdans folk story : folksaga folks : folk.English−swedish (dictionnaire) foghorn : mistlur foglamp : dimljus foible : svag sida. svaghet foil : folie. människor English−swedish Dictionary 425 .

English−swedish (dictionnaire) folksy : folklig follage : lövverk follow : följa. lyda follow−the−leader : följa John follow−up : efterbehandling followed : efterföljda follower : anhängare following : följande folly : dumhet. mat. kost. efterfölja. vigvattenskål fontsize : fontstorlek food : matsäck. föda food poisoning : matförgiftning food rationing : matransonering English−swedish Dictionary 426 . kela med. teckensnitt. smeka fondness : tillgivenhet fondue : fondue font : dopfunt. dårskap. oförstånd foment : underblåsa fond : tycka om fond−exchange : börs fondant : sockerglasyr fondle : smekas.

fotsteg footbrake : fotbroms footer : fotboll footfall : ljud av steg foothold : fotfäste footing : fast fot. tok. dåraktig foolproof : idiotsäker foolscap : skrivpapper i folioformat fooly : dårskap foot : stativ. dumbom fooled : lurad foolery : gyckel. fotfäste English−swedish Dictionary 427 .English−swedish (dictionnaire) foodstuff : födoämnen. dårskap foolhardy : dumdristig foolish : löjlig. fot foot−lights : ramp foot rule : tumstock footage : bilder football : fotboll football ground : fotbollsplan footboard : fotbräde. livsmedel fool : narr.

steg footstool : pall footway : gångstig. stigbygel footstep : fotspår. snobb foppish : snobbig for : till.English−swedish (dictionnaire) footle : larva sig footlights : ramp footling : obetydlig. ty. trottoar footwear : skor foozle : miss fop : sprätt. prenumerera på. fotavtryck footslog : marschera footsore : ömfotad footstall : plint. futtig footman : lakej. åt. för for−sale : kommersiella English−swedish Dictionary 428 . betjänt footnote : not footpace : skritt footpath : gångstig footpound : pundfot footprint : fotspår.

kraft. låta bli. jämt for hours : i timtal for instance : till exempel for my sake : för min skull for one hour : under en timma for sale : till salu for the rest : för övrigt. upphöra med forbearance : tålamod forbearing : skonsam forbid : förbjuda forbidden : förbjuden forbids : förbjuder force : våld. för resten for what reason : varför forage : göra en räd. tränga force−land : nödlanda force aside : undantränga force majeure : force majeure English−swedish Dictionary 429 . tvinga. foder.English−swedish (dictionnaire) for ever : för alltid. evig. plundra foray : plundra forbade : förbjöd forbear : förfader.

effektivt. övertygande forcing : tvingande forcing house : drivhus. förebud forecast : förutsäga forecastle : skans på fartyg forecolor : förgrundsfärg forefather : förfader forefinger : pekfinger forefront : frontlinjen foregone : förutfattad English−swedish Dictionary 430 . vadstålle fore : fram−. växthus ford : vada över. tvångs− forcibly : med våld.English−swedish (dictionnaire) forced : tvingade forcefully : kraftfullt forcemeat : köttfärs forceps : kirurgtång forces : styrkor forcible : kraftig. främre forearm : underarm forebode : förebåda foreboding : aning.

arbetsbas foremast : fockmast foremen : förmän foremost : förnämst. främst forenoon : förmiddag foreplay : förspel forerunner : föregångare foresail : fock foresee : förutse foreseeable : förutsebar foreshadow : förvarning foresight : förutseende foreskin : förhuden forest : skog forestall : föregripa.English−swedish (dictionnaire) foreground : förgrund. förgrund forehead : panna foreign : utrikes. förekomma English−swedish Dictionary 431 . utländsk foreigner : utlänning foreigners : utlänningar foreleg : framben foreman : förman.

förverkad forgave : förlät forge : smida. ässja. glömma forgetful : glömskt forgetfulness : glömska forgets : glömmer forgive : förlåta forgiven : förlåtit forgiveness : förlåtelse forgo : avstå från. förutsäga. varsla forever : för alltid forewarn : varsko foreword : förord forfeit : förverka. smedja. uppge English−swedish Dictionary 432 . spå foretoken : varsel. förfalska forger : förfalskare forgery : förfalskning forget : förgäta.English−swedish (dictionnaire) forestalls : förebygger forests : skog foretaste : försmak foretell : förebåda.

dana. bilda formable : formbar formal : formell formalities : formaliteter formality : formalitet formally : formellt format : formatera. bildning formats : format formatted : formaterad formatting : formaterande former : förre formerly : förr i tiden. forma formless : formlös formlessly : formlöst English−swedish Dictionary 433 . fordom. gestalt. blankett.English−swedish (dictionnaire) forgot : glömde forgotten : glömd fork : gaffel forlorn : övergiven. hopplös form : form. förr formidable : fruktansvärd forming : formande. formulär. format formation : gruppering.

borg forts : borgar fortuitous : tillfällig English−swedish Dictionary 434 .English−swedish (dictionnaire) forms : formulär formula : recept. formulera formwork : formarbete forsake : överge forsaken : övergiven forsale : till försäljning forsooth : i sanning fort : fort. förstärka fortitude : mod fortnight : fjorton dagar fortress : fästning. fästning forth : framåt forthcoming : förestående forthwid : genast fortification : befästning fortified : förstärkt fortify : befästa. formel formulae : formler formulate : utforma.

orättvis. funnen. spåman forty : fyrtio forward : framåt. fram forwarder : speditör forwarding : expedition. befordra. förmögenhet. upprätta. stridit foul : ojust. anfallsspelare. framåt foster : fostra foster−child : fosterbarn fought : stred. grunda. smutsig fouling : täpper igen found : stifta. grund.English−swedish (dictionnaire) fortunate : lycklig. lycka fortune−teller : spåkvinna. spedition forwards : framlänges. inrätta foundation : fundamentet. tursam fortunately : lyckligtvis fortune : förmögenhet. stiftelse founder : gjutare. grundare founders : grundare founding : hittar foundling : hittebarn foundry : gjuteri English−swedish Dictionary 435 . anläggning.

English−swedish (dictionnaire) fountain : fontän fountain−pen : reservoarpenna four : fyra four−coloured : fyrfärgstryck four−engined : fyrmotorig four−function : fyra funktioners fourscore : fyra tjog fourteen : fjorton fourteenth : fjortonde fourth : fjärde fowl : fjäderfä. fraktion fracture : benbrott. höns fowls : höns fox : räv fractal : fraktal fraction : bråk (i matematik). brott. bräcklig. ömtålig fragility : skörhet fragment : bit. bryta fragile : skör. krossa. skärva fragmentary : fragmentarisk fragmented : fragmenterad English−swedish Dictionary 436 .

uppriktig. ram frame−work : stomme. ömtålig. inrama. ram framework : stomme France : Frankrike franchise : rösträtt franchisee : franchistagare franchiser : franchisegivare frank : frimodig. försedd fray : nöta ut freak : abnormitet. öppenhjärtlig franked : frankerad franking : frankerings− frankly : uppriktigt sagt frantic : förtvivlade fraternal : broderlig fraud : bedragare. bedrägeri fraudulent : bedrägliga fraught : fylld. doft fragrant : välluktande frail : skröplig. nyck English−swedish Dictionary 437 . bräcklig frame : karm.English−swedish (dictionnaire) fragrance : vällukt.

English−swedish (dictionnaire) freakish : underlig freckle : fräkne freckled : fräknig free : ledig. hedersborgare Freemason : frimurare freepost : fri svarspost frees : befriar freeware : gratisprogram freeze : frysa English−swedish Dictionary 438 . obehindrad freeman : fri man. gratis. otvungen free of charge : avgiftsfri. kostnadsfri freebie : gratisgrunka freebooter : fribytare freedom : frihet freehand : frihand freehanded : frikostig freeing : frigörande freely : fritt. fri free−for−all : allmänt gräl free−speech : frispråkig free and easy : ogenerad.

raseri frequencies : frekvenser frequency : frekvensen frequent : ofta förkommande frequently : ofta fresco : fresk fresh : frisk. frakta freighter : fraktförare French : fransk French horn : valthorn Frenchman : fransman frenzied : frenetisk frenzy : vanvett. last. oroa sig fretful : retlig fretting : retlig. färsk. otålig English−swedish Dictionary 439 . ny fresh fruit : rå frukt freshening : återställer freshman : recentior freshwater : färskvatten fret : gnaga.English−swedish (dictionnaire) freezed : fryst freight : frakt.

flik. skräck frighten : avskräcka. skärra upp frightened : rädd frightful : hemsk frigid : kylig.English−swedish (dictionnaire) friar : tiggarmunk friction : friktion Friday : fredag fried : stekt friend : vän friendliness : vänskaplighet friendly : vänlig friends : vänner friendship : vänskap frieze : vadmal frigate : fregatt fright : förskräckelse. frans. skrämma. stel frill : krås. rynka frills : grannlåt fringe : kanta. lugg frisk : upptåg. skrämsel. yster English−swedish Dictionary 440 . skoj frisky : lekfull.

front front−bench : främre bänkraden front−line : fronten front door : ytterdörr frontage : fasad frontier : gränsområde. ifrån from above : uppifrån from behind : bakifrån from outside : utifrån from where : varifrån from within : inifrån front : fasad. ur. område. fest from : från. obetydlig frizz : krusa hår frizzle : krusa håret frock : klänning. struva frivolity : flärd frivolous : lättsinnig.English−swedish (dictionnaire) fritter : bryta i småbitar. kolt frog : groda frogman : grodman frolic : skoja. framsida. gräns English−swedish Dictionary 441 . kåpa. främre.

omintetgöra frustrated : frustrerade fry : steka. bryna. yngel. frusen frugal : sparsam. fradga. tjäle. skum frown : rynka pannan frowzy : unken froze : stelnade frozen : fryst. fruktbar fruition : njutning. frost frosting : glasyr på tårtan frosty : rimfrostklädd. tarvlig fruit : frukt fruitage : frukt fruitfull : givande. grädda fry not cook : fräsa inte koka English−swedish Dictionary 442 . bördig. gäcka.English−swedish (dictionnaire) frontispiece : titelplansch frose : frusit frost : köld. kylig froth : skumma. förverkligande fruitless : fruktlös fruits : frukter frustrate : svika.

motsvara. uppfylla fulfilling : uppfyllande fulfilment : uppfyllelse full : full. hel full−blown : fullväxta full−colour : fullfärg full−flavoured : fyllig full−fledged : fullfjädrad full−grown : fullvuxen full−screen : fullskärms full−time : heltid full length : raklång full of holes : gropig full stop : punkt fuller : närmare English−swedish Dictionary 443 .English−swedish (dictionnaire) frying−pan : stekpanna fuck : knulla fucks : knullar fuel : bränsle fugitive : flykting fugitives : flyktingar fulfil : fullbordad.

ånga fumes : rök fumigate : desinficera. väsentlig. röka fumigation : desinfektion fun : kul fun−loving : lättroad function : funktion functional : funktionsdugligt functionality : funktionalitet functioned : fungerade functions : funktioner fund : fondera. ljunga fulsome : äcklig fumble : fumla fumbler : klåpare fume : ryka. grundläggande English−swedish Dictionary 444 .English−swedish (dictionnaire) fullhearted : helhjärtat fully : helt fully−functional : fullt användbar fully−licensed : fullt−licensierade fulminate : explodera. ilska. fond fundamental : principiell.

begravning fungi : svampar fungus : svamp funicular : kabel−. löjlig funny−looking : underliga fur : päls fur−coat : päls fur of a fox : räv−. lustig. ursinnig furiously : rasande furl : rulla ihop English−swedish Dictionary 445 . rolig. skinn furbish : putsa upp furious : ilsken.English−swedish (dictionnaire) fundamentalists : fundamentalister fundation : fundament funded : fonderade funds : fonder funeral : jordfästning. linbana funk : rädsla funktions : funktioner funnel : tratt. rasande. kul. skorsten funniest : roligaste funny : komisk.

smältugn furnish : inreda. befrämja. förbittring. bråk fussy : kinkig fusty : unken English−swedish Dictionary 446 . bortre further away : längre bort furthermore : vidare furthest : ytterst. raseri fuse : säkring fused : säkrad fuselage : flygplanskropp fuses : säkringar fusion : sammansmältning fuss : fjäsk. ytterligare. raseri further : främja. bortest furtive : förstulen fury : ilska. ursinne. möblera furniture : möbler.English−swedish (dictionnaire) furlong : en åttondels mile furnace : värmeledningspanna. väsen. möblemang furrier : körsnär furrow : räffla. vidare. bråka. fåra furry : våldsamhet. förse.

English−swedish (dictionnaire) futile : meningslös. kaftan gabble : prata gabby : pratsjuk gable : gavel gable roof : gaveltak gaby : dumbom gad around : driva omkring gadabout : vara ute och roa sig mycket gadfly : broms gadget : hjälpmedel. ljuster gaff−rigged : gaffelriggad gaffe : blunder. tillkommande. framtid futures : terminsaffärer gab : prat gabberdine : gabardin. keltisk gaff : nonsens. fåfänga future : blivande. lönlös. förman English−swedish Dictionary 447 . fåfäng futility : meningslöshet. tillbehör Gael : höglandsskotte Gaelic : gaelisk. dumt prat. tabbe gaffer : bas. gamling.

lukrativ gainings : intäkter. tjej gala : gala. vinning. vinster. förtjänst gains : vinner gainsay : motsäga. vinst. stor fest galactic : galaktisk galanty show : skuggspel galaxy : lysande samling gale : storm English−swedish Dictionary 448 . pant gaggle : snattra. pladdra gaiety : glädje gaily : muntert. munkavle gaga : gaggig.English−swedish (dictionnaire) gag : sätta munkavle på. sätt att gå gaiter : damask gal : flicka. bestrida gait : gång. senil gage : utmaning. glatt gain : vinna. förvärva gain influence : få insteg i gained : vunnit gainful : vinstgivande. vinning. kackla.

galär. träns gallow : galge gallows humour : galghumor gallowtree : galge galop : galopp dans galore : massor av. i överflöd galosh : galosch English−swedish Dictionary 449 . hopkok gallipot : apoteksburk gallivant : driva omkring galllop : galoppera.79) galloon : galon. galleri galley : kabyss.55 liter (USA=3. pentry galley−slave : galärslav gallfly : gallstekel Gallilee : Galliléen gallimaufry : röra.English−swedish (dictionnaire) gall : skavsår. tapper gallery : läktare. galopp gallnut : galläpple gallon : gallon 4. galla. skava gall bladder : gallblåsa gallant : artig.

English−swedish (dictionnaire) galumph : klampa galvanic : galvanisk galvanize : uppliva. parti. lek game−like : spelliknande game−selector : spelväljare game laws : jaktlagar game warden : viltvårdare. utspel gamble : spela gambler : spelare gambling : spelande gamblingdebts : spelskulder gamblingden : spelhåla gambol : skutta. upptåg. villebråd. glädjesprång. skogvaktare gamebag : jaktväska gameinstruction : spelinstruktion gamekeeper : skogvaktare English−swedish Dictionary 450 . krumsprång gambit : schackdrag. skutt game : spel. galvanisera galvanometer : galvanometer gam : snygga ben gambado : skutt.

rökt skinka. med viltsmak. gäng. lag gangland : gangstervärlden gangling : lång och gänglig ganglion : nervknut gangplank : landgång gangrene : kallbrand gangster : gangster gangway : gång.English−swedish (dictionnaire) gamely : sportsligt. landgång gannet : havssula English−swedish Dictionary 451 . modigt gamemaster : gymnastiklärare gamepad : spelplan games : spel. käck gander : gåskarl gang : liga. sport gamesome : lekfull gamester : hasardspelare gammation : knoppning gammon : humbug. bedrägeri gamp : paraply gamut : tonskala gamy : djärv.

klyfta. stympa garbled : stympade garden : trädgård. brygga gaol : fängelse gap : bräsch. kostym. gap. skrud garbage : strunt.English−swedish (dictionnaire) gantry : ställning. bilverkstad garage mechanic : bilmekaniker garantee : garantera garanteed : garanterat garb : klädedräkt. lucka gape : bliga. trädgårdsarbete English−swedish Dictionary 452 . gapa gaping : gapande garage : garage. tomt gardener : trädgårdsmästare gardenia : gardenia gardening : trädgårdsskötsel. skräp. avskräde garbage can : soptunna garbage collector : sophämtare garbage disposer : avfallskvarn garbage truck : sopbil garble : förvanska.

English−swedish (dictionnaire) gardens : park gargle : gurgla gargoyle : person med groteskt ansikte garibaldi : korintkaka garish : skrikig. gasa. bensin. prat gas−formation : gas−bildning gas−tight : gastätt English−swedish Dictionary 453 . girland garlic : vitlök garment : plagg. klädesplagg garner : förrådsbod. vind garrison : garnison. prålig. gräll garland : krans. bekransa. besättning garrotte : strypa garrulous : pratsjuk garter : strumpeband gas : gas. lagra garnet : granat garnish : pryda garnishment : införsel i lån garniture : garnityr garret : vindsrum.

dra efter andan gasp for breath : kippa efter andan gasped : flämtade English−swedish Dictionary 454 . jack.English−swedish (dictionnaire) gas burner : gaslåga gas chamber : gaskammare gas cooker : gasspis gas fire : gaskamin gas mask : gasmask gas range : gasspis gas station : bensinstation gas tank : bensintank gasbag : pratkvarn gaseous : gasformig gash : fläka upp. gaslykta gaslight : gasljus gasolene : bensin gasp : flämta. flämtning. djupt sår gasholder : gasklocka gasify : förgasa gasjet : gasbrännare gasket : packning gaslamp : gaslampa.

samlas gathered : församlade English−swedish Dictionary 455 .English−swedish (dictionnaire) gasproof : gastät gassed : gasförgiftning gassing : gasning gastric : mag− gastric catarrh : magkatarr gastric ulcer : magsår gastritis : akut magkatarr gastronome : gastronom gasworks : gasverk gat : puffra gate : port. grind gate−crach : planka in gate−crasher : objuden gäst gate−house : grindstuga gate money : biljettintäkter gâteau : tårta gatefold : utvikningsblad gatepost : grindstolpe gateway : portgång gather : samla. inhämta. plocka.

tölp gawky : tafatt. mager gauntlet : ridhandske. kaliber gauges : mätare Gaul : gallien.English−swedish (dictionnaire) gathering : samling. bjärt. gallier gaunt : spöklik. glo. sammankomst. ljus. gas gauze bandage : gasbinda Gawd : Gud gawk : drummel. möte gatherings : församling gathers : samla gauche : tafatt. dimention. gatlopp gauze : flor. brokig. klumpig gaucho : sydamerikansk cowboy gaud : grannlåt gaudy : grann. stirra gay : homosexuell. dumskalle gawp : glo. stirra English−swedish Dictionary 456 . glättig gays : bögar gaze : snegla. kapacitet. prålig gauge : beräkna.

stelna gelatine : gelatin geld : snöpa. redskap. juvel. kastrera gelding : valack gelid : iskall gelt : strålar gem : ädelsten.English−swedish (dictionnaire) gazebo : lusthus gazelle : gasell gazette : officiell tidning gear : koppling. växel gear on a car : växel på en bil gearbox : växellåda gearmotor : växelmotor gearshift : växelspak gearwheel : kugghjul gee : jösses gee−gee : kuse gee−up : hoppla geese : gäss geisha : geisha gel : gel. pärla. klenod English−swedish Dictionary 457 .

merendels. allmän. fältherre general condition : allmäntillstånd general payroll tax : arbetsgivaravgift general tool : universalverktyg generalize : generalisera. general. frikostighet English−swedish Dictionary 458 . släktled. genus gene : arvsanlag genealogical : genealogisk genealogy : genealogi general : generell. i allmänhet generate : generera generating : alstrande generation : mansålder. tidsålder generic : generell generical : generella generosity : ädelmod. i regel. alstring.English−swedish (dictionnaire) geminate : ordna parvis gemination : fördubbling gemma : bladknopp gen : upplysning gendarme : gendarm gender : kön. popularisera generally : vanligen.

frikostlig. stilla gentlefolks : herrskapsfolk gentleman : herre gentleman−farmer : godsägare English−swedish Dictionary 459 . mild. gynnsam geniality : gemytlighet genie : ande genious : snille genital : fortplantnings−. tillgjordhet gentival : genitiv− gentle : sakta. generös.English−swedish (dictionnaire) generous : givmild. genre gentee : fin. geni. genital genitals : könsorgan genius : snille. finhet. sympatisk. ädelmodig genesis : första moseboken genetic : genetisk genetics : ärftlighetslära geneva : genever genial : gemytlig. fredlig. vek. ande genocide : folkmord genre : stil. respektabel gentillity : förnämitet.

societet gents : herrtoalett genuflect : knäböja genuine : genuint. grodd germ plasm : arvsmassa germ warefare : bakteriologisk krigföring German : tysk german : köttslig. grupp geocentric : geocentrisk geographer : geograf geographic : geografisk geography : geografi geologist : geolog geometry : geometri geophysical : geofysiska geopolitics : geopolitik germ : brodd. blidhet gently : försiktigt gentry : lågadel. oförfalskad. bakterie.English−swedish (dictionnaire) gentleness : mildhet. klass. hel− English−swedish Dictionary 460 . gedigen. äkta genuineness : äkthet genus : släkte.

start get−up : utstyrsel. bliva. komma bort get back : återfå get behind : komma efter get by : passera get cold : kallna English−swedish Dictionary 461 . lätta get−away : flykt. relevant Germany : Tyskland germicide : bakteriedödande germinate : växa. åtbörd get : skaffa. spira.English−swedish (dictionnaire) germane (to) : nära förbunden (med). gro gestation : dräktighet gesticulate : gestikulera gesticulatory : gestukilerande gesture : gest. få. utstyrsel get about : fara omkring get along : klara sig get angry : vredgas get angry with : bli ond på get annoyed : harmas get away : ge sig av.

undvika get rid of : bli fri från. försvinn! get married : geifta sig get moving : röra på sig get off to bed : gå och lägga sig get on : trivas get on well : komma bra överens get one's hair cut : klippa sig get out of : smita från. bli kvitt. slippa get round : kringgå get through : klara sig i get time : få tid English−swedish Dictionary 462 .English−swedish (dictionnaire) get dark : mörkna get even with : bli kvitt med get excited : skärra upp sig get hard : hårdna get hold of : få tag i get hurt : slå sig get ill : bli sjuk get into : stiga in i get loose : lossna get lost : förkomma. vilse.

demonisk giant : jättelik. grannlåt geyser : varmvattenberedare Ghana : Ghana ghastly : spöklik gherkin : liten gurka ghetto : getto ghost : våldnad. spöke ghost story : spökhistoria ghostlike : spöklik ghostly : spöklik ghoul : ond ande ghoulish : makaber.English−swedish (dictionnaire) get tired : tröttna get tired of : ledsna get to know : få veta. stiga upp get up to : ställa till med getting : få gewgaw : bjäfs. lära känna get to speak to : komma till tals med get up : resa sig. jätte giantess : jättinna English−swedish Dictionary 463 .

fnittra English−swedish Dictionary 464 . talangfull gig : lätt tvåhjulig vagn gigantic : jättelik. pik Gibeonites : gibeoniterna giblets : krås gibs : kilar giddap! : hoppla! giddiness : yrsel. gåva. svindel giddy : lättsinnig. present gift token : presentkort gift voucher : presentkort gifted : begåvad. gliring. vimmelkantig. talang. gigantisk gigantic− : jätte− giggle : flina. snattra gibberish : rotvälska gibbet : galge gibbous : puckelryggig gibe : hån. spe.English−swedish (dictionnaire) giants : jättar gib : kil gibber : prata. fnissa. yr i huvudet. yr gift : skänk. håna.

tandköttsinflammation gink : konstig kille gipsy : zigenare. trick gin : genever. tattare giraffe : giraff English−swedish Dictionary 465 .English−swedish (dictionnaire) giggling : fnittrande gigolo : gigolo gigot : fårstek gild : förgylla gill : gäl gill cover : gällock gilt : förgylld. gin ginger : ingefära ginger−ale : ingefärsdricka. ängslikt gingivitis : gingivit. läskedryck ginger−beer : ingefärsdricka ginger nut : tunn pepparkaka gingerbread : pepparkaka gingerly : varsamt. förgyllning gimcrack : billig och grann gimlet : handborr gimmick : knep.

bälte girl : flicka. bankgiro girth : gördel. tös girlish : flickaktiga giro : postgiro. giva. tös girlfriend : flickvän girlie : lillflicka. sadelgjord. omge. omkrets gist : huvudpunkt git : jävel gittern : cittra give : uppge. ge give an account : redovisa give an account of : redogöra för give away : skänka give back : återge give birth to : föda give in : ge tappt give in return : gengälda give out : låta påskina English−swedish Dictionary 466 .English−swedish (dictionnaire) gird : omringa girder : tvärbalk girdle : gördel.

English−swedish (dictionnaire) give up : ge upp. lysa English−swedish Dictionary 467 . uppge. sken. avträda given : avgiven giver : givare giving : givande gizmo : manick gizzard : fågelmage. kasta en blick. kräva glacial period : istid glaciated : istäckt glacier : glaciär. ögonkast glancing : sneglande gland : körtel. lämna. packbox glans : ollon glare : skarpt. skogsglänta gladiator : gladiator gladly : gärna gladrags : högtidsblåsa glamour : förtrollning. titt. avstå. efterskänka. charm glance : blick. jökel glad : nöjd glad−hand : välkomna glade : glänta.

ledig glide : sväva. gräll. glimt. skimmra gleams : glimmar glean : plocka ax gleanings : axplock glee : flerstämmig sång glen : trång dal. stråle.English−swedish (dictionnaire) glare at : blänga glaring : bländande. rutscha. däld glib : flytande. bjärt glasis : svag sluttning glass : glas glass−plate : glasskiva glassblower : glasblåsare glasses : glasögon glassworks : glasbruk glassy : glasartad glaze : sätta glas i. glasyr glazed : glansig glazed tile : kakel glazier : glasmästeri. dalgång. glida English−swedish Dictionary 468 . glasmästare gleam : glimma.

härlig. kuslig glorify : förhärliga glorifying : förhärligande glorious : ärorik. lysa gloat : glo. skymt. blänka. glimt glint : glittra. klot gloom : dysterhet. glimt. ära gloryfy : prisa English−swedish Dictionary 469 .English−swedish (dictionnaire) glider : segelflygplan gliding : segelflygning glimmer : glimma. tindra glistened : blänkte glistening : blänkande glitter : glänsa. glitter. trist. lysande glory : härlighet. stirra glob : jorden global : totala globally : totalt globe : glob. glitter glisten : glittra. mörker gloomy : dunkel. sken glimpse : inblick. glans.

dyster glut : frossa. överfylla glutenous : glupsk glutton : frossare gluttonous : glupsk gluttony : glupskhet gnarled : knotig. gnaga gnaw off : avgnaga English−swedish Dictionary 470 . vante glow : glöd. glans glossaries : ordlistor glossary : ordlista glossy : glansig glove : handske. klister.English−swedish (dictionnaire) gloss : glätta. lim glued : limmad gluey : klibbig glum : trumpen. glöda glower : blänga argt glue : limma. kvistig gnash : gnissla med tänderna gnat : mygga gnaw : gnaga på.

egga goal : mål goalkeeper : målvakt goals : mål goat : get gob−struck : helt stum gobble : sörpla.English−swedish (dictionnaire) gneiss : gnejs go : starta. sluka English−swedish Dictionary 471 . gå go−between : mellanhand go and see : hälsa på go astray : irra go away : gå sin kos go in for : ägna sig åt go in for games : sporta go out : slockna go red : bli röd go to : resa go to bed : lägga sig go to pieces : gå i kras go without : undvara goad : sporra.

English−swedish (dictionnaire) goblet : bägare goblin : troll god : gud god's : guds god−for−nothing : odåga godchild : gudbarn goddess : gudinna goddesses : gudinnor godfather : fadder godmother : fadder gods : gudar godsend : gudagåva goes : går goggle : rulla med ögonen goggles : glasögon going : att komma goitre : struma gold : guld golden : gyllene goldsmith : guldsmed golf−links : golfbana English−swedish Dictionary 472 .

snäll good−bye : adjö good−faith : god tro good−looking : snygg. stilig. behaglig goodnatured : gemytlig goodness : godhet goods : gods. nyttig. gott.English−swedish (dictionnaire) golgatha : golgata gondola : gondol gone : borta gone away : bortrest gong : gonggong good : god. välvilja Good Friday : långfredag good intention : välmening goodbye : adjö. farväl goodies : godsaker goodly : ansenlig. fager good−natured : beskedlig. godmodig good−night : godnatt good−will : kundkrets. gemytlig. varor goody : karamell English−swedish Dictionary 473 . nytta. bra.

fin väv gossip : sladder. fick Gothenburg : Göteborg gothic : gotisk gotta : måste gouge : urholka. hålväg. levrat blod gorge : ravin. kräk goofy : fånig. skvallra. klyfta. frossa gorgeous : härlig gorse : gultörne goshawk : slaghök gosling : gässling gospel : evangelium gossamer : sommarträd. trycka ut gouged : urholkad gout : gikt English−swedish Dictionary 474 . skvaller. dum goose : gås gooseberry : krusbär gore : stånga. skvaller gossipmonger : sladdertacka got : skaffade.English−swedish (dictionnaire) goof : dumbom. slukastrupe.

regemente. dräkt gowns : klänningar grab : roffa åt sig. nådig graciously : älskvärt grade : sortera. sirlig gracious : älskvärd.English−swedish (dictionnaire) govern : regera. kåpa. behagfull. nåd. grad grades : klasser gradient : stigning English−swedish Dictionary 475 . styra governable : lättstyrda governed : styrd governess : guvernant governing : regerande government : myndighet. gripa tag i grace : välvilja. styrelse government − the : regeringen Government office : verk governments : myndigheter governor : landshövding governs : regerar gown : klänning. gradera. behag graceful : behaglig.

språklära gran : mormor. långsam gradually : småningom. prakt grandfather : farfar.English−swedish (dictionnaire) gradual : gradvis. säd grain to sow : korn att så grammar : språklära grammar−school : högre läroverk grammatical : grammatiskt grammatically : grammatiskt grammer : grammatik. ympkvist grain : gryn. läktare grand piano : flygel grandchild : barnbarn grandee : magnat grandeur : storslagenhet. sondotter grand−stand : huvudläktare. spannmål. farmor granary : spannmålsmagasin grand : väldig. gradvis graduate : graduera. korn. högtidlig grand−daughter : dotterdotter. storartad. morfar English−swedish Dictionary 476 . frö. akademisk student graft : ympa.

målande graphical : grafisk graphically : grafiskt English−swedish Dictionary 477 . dotterson grange : lantgård granite : granit grannny's : mormors granny : mormor. medgiva granted : tillåten granting : tillåter granulate : göra kornig grape : vindruva. tillåta. farfar grandparents : farföräldrar grandson : sonson. farmor granny's : farmors grant : bevilja. mormor grandmother : farmor. mormor grandmother's : farmors grandpa : morfar.English−swedish (dictionnaire) grandiloquent : bombastisk grandma : farmor. druva graph : graf graphic : grafik. åskådlig.

fatta grasping : fattande grass : gräs grassed : gräsbevuxen grassy : grön. dust grasp : grepp. gnissla grate bread : riva bröd grateful : tacksam gratification : tillfredsställelse gratify : tillfredsställa gratifying : tillfredsställande grating : galler. rost. grav. tag. tag i. riva. gallerverk gratitude : tacksamhet gratuities : drickspengar gratuity : gåva. uppfatta. dricka grave : viktig. gräsbevuxen grate : galler. allvarlig English−swedish Dictionary 478 . gripa tag i.English−swedish (dictionnaire) graphics : grafik graphing : grafiska graphite : grafit graphs : grafer grapple : ge sig i kast med.

flott greased : smord greasy : fet great : bra. snål. avbeta grease : smörja. tyngdkraft gravy : köttsås. stor Great Britain : Storbritannien greatful : tacksam greatly : verkligen greatness : storhet greco−roman : grekisk−romerska Greece : Grekland greed : snikenhet. girighet greedily : girigt greedy : girig. snudda vid. sås gray : grå gray−scale : grå−skale graze : beta. allvar. sky. smet. vinningslysten greedy for power : maktlysten English−swedish Dictionary 479 . glupskhet.English−swedish (dictionnaire) gravel : grus gravitation : tyngdkraft gravity : tyngd. fett. sniken.

English−swedish (dictionnaire) Greek : grekisk. grek Greek−speaking : grekisktalande Greeks : grekernas green : grön greenback : sedel− greengrocer : grönsakshandlare greenhorn : gröngöling greenhouse : växthus greens : grönsaker greet : hälsa greeted : hälsade greeting : hälsning greetings : hälsningar gregarious : sällskaplig grenade : granat grenades : granater grew : växte grey : grå grey−scale : gråskale greyhound : vinthund greyshades : gråskalor English−swedish Dictionary 480 .

English−swedish (dictionnaire) grid : rutnät grief : smärta. bedröva grieve at : gräma sig över grieving : sörjande griffin : grip. sagodjur griffon : sagodjur grill : halster. flina grind : slipa. sorg grievance : missnöje grieve : sörja. sot. smutsa ned grimlet : vridborr grin : flin. grepp. molar grindstone : slipsten grip : tag. bedrövelse. mala grind (a hard reading) : plugga grinded : gnisslade grinder : oxeltand. halstra grills : halstrar grim : bister. grina. grin. handtag English−swedish Dictionary 481 . hård grimace : grimas grime : smuts.

sköta hästar. rykta groove : räffla. grus. gry grits : gröpe grizzled : gråhårig grizzly : gråhårig. ränna English−swedish Dictionary 482 . gnälla gripped : greppade grips : greppar grisly : hemsk grist : mäld grit : gott gry. magknip.English−swedish (dictionnaire) gripe : kolik. jämmer groans : stönar grocer : specerihandlare groceries : specerier grocery : specerier grog : grogg groggy : drucken. ostadig grogtumbler : grogglas groin : ljumske groom : stalldräng. grisslybjörn groan : stöna groaning : stönande.

English−swedish (dictionnaire) grooves : räfflorna grope : treva. surpuppa. famla efter gross : grov. grundlös grounds : sump groundwater : grundvatten group : grupp group's : grupps grouping : grupperande grouse : vild hönsfågel grout : putsa grouting : putsning grove : lund. vara sur grouchers : grinvargar ground : grund. brutto grossly : starka grouch : grinvarg. dunge English−swedish Dictionary 483 . gross. rå. gårdsplan. mark ground floor : bottenvåning grounded : grundad grounding : grundläggande undervisning groundless : ogrundad. botten. jord. skogsdunge. för fet. famla grope for : treva efter. obefogad.

svulst grub : larv. magra grow weak : avmattas growe : hage growing : växande growl : morrande. mask. missunna grudging : missunnsam English−swedish Dictionary 484 . avmagra. morra. gro. krypa grow : bliva. agg. agg. brumma grown : vuxen grown−up : växa upp grown−ups : vuxna människor grown up : vuxen grows : växer growth : växt. växa grow numb : domna grow old : åldras grow red : rodna grow stiff : stelna grow tender : vekna grow thin : smalna. gräva grudge : missunna.English−swedish (dictionnaire) grovel : kräla.

välling gruelling : mycket krävande. förmyndare. brumma. sträv grumble : knot. garantera guarantees : garanterar guarantor : garant guard : akta. vakt guard−duty : vakttjänst guard on the railway : konduktör på järnväg guarded : vaktad guardian : målsman. garde English−swedish Dictionary 485 . skydd. patrull. knota grumbler : grinvarg grumbles : knotar grunt : grymta grunted : grymtade grunts : grymtar gryphon : sagodjur guarantee : garanti.English−swedish (dictionnaire) gruel : stryk. bevaka. stryk gruesome : ryslig gruff : barsk. väktare guardrails : balkar guards : skydd.

gissning guess−work : gissningsarbete guest : gäst. vägledare. gapskratta guffaws : gapskrattar guidae : guide guidance : ledning. list. främmande guest book : gästbok guest harbour : gästhamn guests : gäster guffaw : gapskratt. vägleda. försökskanin English−swedish Dictionary 486 . guide guideline : riktlinje guides : styrningar guiding : styrning guild : gille. leda. instruktioner guide : handleda.English−swedish (dictionnaire) guerilla : gerilla guess : gissa. skrå guilds : skrån guile : svek. skuld guiltless : oskyldig guilty : skyldig guinea−pig : marsvin.

gevär gunman : beväpnad gangster gunner : artillerist gunpowder : krut gunwale : reling gurgle : sorla. revolver. ränna gulp : sluka. gummera gummed : gummerad gums : tandkött gun : kanon. lura gullet : tandlucka gullible : lättlurad gully : ravin. sorl gush : spruta fram. bössa.English−swedish (dictionnaire) guitar : gitarr gulch : djup bergsklyfta gulf : bukt gull : mås. svälja gulped : slök gum : gummi. forsa ut gust : vindil gust (wind) : by English−swedish Dictionary 487 . porla.

boning habits : vanor habitual : sed. vana habitable : beboelig habitat : naturlig hemvist habitation : boningsplats. mage gutter : ränna. smak gusty : byig.English−swedish (dictionnaire) gusto : välbehag. stormig gut : mage guts : tarmar. takränna guttural : guttural guy : kille guys : killar gymnasium : gymnastiksal gymnastics : gymnastik gypsum : gips gypsy : zigenare gyro : gyro gyrocompass : gyrokompass h−iron : h−järn habit : sedvana. sedvanlig English−swedish Dictionary 488 . rännsten. sed.

hagel hailed : hyllats hails : haglar hair : hår. hylla.English−swedish (dictionnaire) habitual drunkard : alkoholist hack : hacka. hugga hacked : hackat hackneyed : utnött hacks : hackar had : hade haddock : kolja hadn't : hade inte haft : skaft hag : häxa haggai : haggaj haggard : tärd. pruta haggle with : schackra med Hague (the) : Haag hail : hagla. hårstrå hair−ribbon : hårband English−swedish Dictionary 489 . utmärglad haggis : skotsk hackkorv haggle : hacka.

häfta. hej hallow : helga. hallå. frisk half : halv. förstuga.English−swedish (dictionnaire) hairdresser : hårfrisörska. sal. halv half−full : halvfull half−hour : halvtimme half sole : halvsula halfheartedly : halvhjärtat halfway : halvvägs halibut : helgeflundra hall : hall. stilla hale : kraftig. lokal. tambur hålla ordning : in order hallo : god dag. hårfrisörska hairdresser`s : frisersalong hairpin : hårnål hairy : hårig halcyon : fridfull. dov hallowed : helgat halloween : all helgona helgen hallows : helgar hallway : korridor English−swedish Dictionary 490 . kry. frisör.

rast halter : grimma. visare hand−cuffs : handklovar hand−job : hand−jobb hand−made : handgjord hand−writing : skrivstil hand−written : handskrivna hand (over to) : räcka över till hand over : överlämna hand writing : stil handbill : affisch English−swedish Dictionary 491 .English−swedish (dictionnaire) hallways : korridorer halo : gloria. anhalt. mångård halt : stanna. halt. rökt skinka hamlet : liten by hammer : hamra. snara halve : halvera halves : halvor ham : skinka. korg hand : hand. hammare hammock : hängmatta hamper : hindra. tveka.

ståtlig handspike : spak handwheel : ratt handwork : handarbete handwriting : handstil English−swedish Dictionary 492 . vev. handha.English−swedish (dictionnaire) handbook : handbok handcuff : handklove handed : räckte handful : handfull handi−work : slöjd handicapped : handikappade handicapping : handikapps handicraft : hantverk. slöjd handkerchief : näsduk handle : hantera. handtag handle−bar : styrstång handler : hanterare handles : handhar handling : hanterande handmade : handgjort hands : händer handsome : vacker. handskas med.

händig hang : hänga. tilldraga happen to be : råka vara happened : hände happening : händelse happens : händer happiness : glädje.English−swedish (dictionnaire) handy : fiffiga. inträffa. hänga hang−over : baksmälla hanger : klädgalge. lycka English−swedish Dictionary 493 . galge hangers : galgar hanging : hängande hanging flower−pot : ampel hangover : bakrus hangs : hänger hanker : åtrå hanker after : fika efter hansom−cab : tvåhjulig droska haphazard : på måfå hapless : olycklig haply : kanske happen : hända. ske. sällhet. hända.

English−swedish (dictionnaire) happy : glad. svår hard−core : hårdnackad hard−disk : hårddisk hard−earned : med möda hard−on : stånd hard disk : hårddisk hard of hearing : lomhörd hard ryebread : knäckebröd hardcopy : hårdkopia harddisk : hårddisk harden : hårdna. lycklig harass : plåga. glad. tung. stel. härda sig hardened : härdad hardens : hårdnar English−swedish Dictionary 494 . anfäkta harassed : plågade harasses : plågar harassing : plågande harbinger : förebud harbour : hamn harch : kärv hard : hård.

ont harmanization : anpassning harmed : skadade harmful : farlig. knappast hardness : hårdhet hardship : strapats. skadlig harmless : oskadlig. vedermöda hardships : mycket lidande hardware : maskinvara. umbärande. dristig. ofarlig harmonised : överensstämmande harmonize : harmonisera English−swedish Dictionary 495 . möda.English−swedish (dictionnaire) harder : hårdare hårdhet : hardness hardly : knappt. hårdvara. härdig hare : hare harebell : blåklocka hark : lyssna harlot : sköka harm : skada. maskinvara hardwood : hårt träslag hardwoods : hårda träslag hardy : härdad. menlös.

bärga. skörda. harva harsh : barsk. hård. strängaste hart : hjort harvest : gröda. rustning. skynda. säkerhetsbälte harp : harpa harpoon : harpun harpsichord : cembalo harrow : harv. sträv harshest : kärvhet. påskynda hastle : brådska hasty : förhasta. sele.English−swedish (dictionnaire) harness : sela på. skörd harvester : skördemaskin has : har has−been : föredetting hash : hacka. ragu hasn't : har inte hassle : problem hassles : trassligheter haste : brådska hasten : hasta. hastig hat : hatt English−swedish Dictionary 496 .

notvarp haulage : transport haunch : höft. tillhåll have : ha.English−swedish (dictionnaire) hatch : kull. länd haunt : förfölja. förhatlig hatefully : förhatligt hates : hatar hatred : hat hatter : hattmakare haughty : högdragen haul : dra. har have a feeling : ana have a glance (at) : ögna (igenom) have a headache : ont i huvudet have a list : slagsida have confidence in : lita på English−swedish Dictionary 497 . hala. lucka. kläckning hatched : streckskuggad hatchet : yxa hate : hata hated : hatade hateful : hätsk. kläcka.

hök hawser : tross hawthorn : hagtorn hay : hö haymaking : höbärgning hayrick : höstack hazard : fara hazardly : farligt hazardous : vansklig. farlig haze : dis hazel : hassel.) : äta have pity : förbarma sig have the heart to : nännas have to : måsta have to pay : plikta för haven : tillflyktsort haven't : har inte haversack : ryggsäck. nötbrun English−swedish Dictionary 498 .. tornister having : har havoc : förstörelse hawk : harkla sig.English−swedish (dictionnaire) have lunch (or dinner .

English−swedish (dictionnaire) hazel−ben : järpe hazy : disig he : han he's : han är head : överhuvud. huvud. huvud. chef. rubrik headings : rubriker headland : udde headlight : framlykta headline : rubrik headlong : handlöst. vild headmaster : rektor headquarters : högkvarter headrig : huvudrigg English−swedish Dictionary 499 . huvudstupa. ledare head boy : primus head scarf : sjalett head waiter : hovmästare headache : huvudvärk headdress : huvudbonad header : rubrik headgear : huvudbonad heading : överskrift.

English−swedish (dictionnaire) heads : huvuden headship : ledarskap headstrong : envis headwaiter : hovmästare. hög heap up : anhopa heaps : högar hear : åhöra. hälsosam. huvudfåra headway : framsteg heal : bota. hop. sund heap : stack. hörsel. läka health : hälsa healthy : frisk. höra heard : hört hearer : åhörare hearers : lyssnare hearing : förhör. skock. höra hearken : lyssna hearsay : hörsägen hearse : likvagn heart : hjärta heart disease : hjärtfel English−swedish Dictionary 500 . hör.

vräka. himmelskt heavenly : himmelskt heavens : himlarna heavily : i hög grad English−swedish Dictionary 501 . hetta. hivahäva heaven : himmel. värma.English−swedish (dictionnaire) heart stroke : hjärtslag heartburn : halsbränna heartedly : hjärtat hearth : eldstad heartily : hjärtligt heartiness : hjärtlighet hearts : hjärtan heartwarming : hjärtevärmande hearty : innerlig. värme heat−wave : värmebölja heated : uppvärmd heath : hed heathen : hednisk. lopp. hjärtlig heat : upphetta. hedning heathendom : hedendom heather : ljung heave : lyfta.

utfråga hectogramme : hekto hedge : häck. häl. klacka hefty : tung heifer : kviga height : höjd heighten : öka heightened : ökade heightens : höjer heinous : fruktansvärd. hebré. inhägna hedgehog : igelkott heed : bekymra sig om heel : klack. hebreiska hebrews : hebréer heckle : ansätta.English−swedish (dictionnaire) heavy : tung. grov heavy work : grovgöra Hebrew : hebreisk. skändlig heir : arvinge heirloom : släktklenod held : höll helds : håller English−swedish Dictionary 502 .

hjälpa. styre helmet : hjälm. hjälm. hjälper helpless : hjälplös helplessness : hjälplöshet helps : hjälper helpsection : hjälpavsnitt English−swedish Dictionary 503 . hej helm : roder.English−swedish (dictionnaire) helgon : saint helicopter : helikopter hell : helvete hellenic : grekisk hellenistic : grekiska hello : hallå. kask helmets : hjälmar help : bistå. hjälp help oneself : ta för sig helper : medhjälpare. hjälpare helpfile : hjälpfil helpful : hjälpsam helpfull : hjälpsam helpfully : hjälpsamt helping : hjälpande.

kant hemisphere : halvklot hemlock : odört. skock English−swedish Dictionary 504 . hennes. handgången man henhouse : hönshus hens : höns her : sitt. hädanefter henchman : livtjänare.English−swedish (dictionnaire) helptext : hjälptext helptexts : hjälptexter helter−skelter : huller om buller hem : fålla. gift hemp : hampa. fåll. : sin herald : utropa.. växt herbicide : bekämpningsmedel herd : valla. henne. kanta... hampa. sina her. cannabis hen : höna hence : härav henceforth : framdeles. hjord. härold heraldic : heraldiska heraldry : heraldik herb : ört.

English−swedish (dictionnaire) here : hit. här here's : här är hereafter : härefter hereby : härmed hereditary : ärvda. ärftlig heredity : ärftlighet herein : häri heresy : kätteri heretic : kättare herewith : härmed heritage : arv hermit : eremit hero : hjälte herod : herodes herod's : herodes heroes : hjältar heroic : djärv. hjältemodig heroical : hjältemodigt heroics : falskt patos heroine : hjältinna heron : häger English−swedish Dictionary 505 .

tillyxa hexagon : sexhörning hey : hej heyday : höjdpunkt.English−swedish (dictionnaire) herring : sill herring gull : gråtrut hers : hennes herself : sig själv hesitant : betänksam hesitate : tveka. tvekan heterodox : kättersk hetetical : kättersk hew : hugga. dröja hesitating : tvekande hesitation : villrådighet. glanstid hi : hej hibernate : övervintra hibernates : övervintrar hiccough : hicka hiccup : hicka hiccups : hicka hid : gömde English−swedish Dictionary 506 .

högskola high−spirited : modig. eldig highbrow : intelligenssnobb higher : högre highest : högsta highhanded : egenmäktig highlander : högländare highlight : markera English−swedish Dictionary 507 . gömma. ruskig hideout : gömställe hideouts : gömställen hiding : gömma hiding−place : gömställe hieght : längd hieroglyphics : hieroglyfer high : hög high−char : städnings− high−quality : topp−kvalitets high−school : högre skola. förborgad hide : dölja. hud hide−and−seek : kurragömma hidecous : otäck.English−swedish (dictionnaire) hidden : gömd. läroverk. dold.

höjd highroad : allfarväg. kulle hilt : svärdsfäste him : honom himself : sig själv hind : bakre.English−swedish (dictionnaire) highlighted : markerat highlighting : markerade highlights : urval highly : starkt highness : höghet. backe hillock : hög. landsväg highway : motorväg hijacked : kapad hike : fotvandra hilarious : lustiga hilarity : munterhet hill : kulle. kulle hills : kullar hillside : backslutning. hind hind leg : bakben English−swedish Dictionary 508 . sluttning hilly : kuperad.

sin. leja hire−purchase plan : avbetalningsplan hireling : fuling.English−swedish (dictionnaire) hindrance : hinder hinge : gångjärn hinged : upphängd hinges : gångjärn hint : tips. väsa. väsa historian : historiker historians : historiker historic : historisk historical : historisk histories : berättelser English−swedish Dictionary 509 . vink hint at : hänsyfta på hinted : tipsade hip : höft. sitt hiss : väsning. vina. fräsa. antydan. uthyrning. mutkolv his : hans. nypon hip pocket : bakficka hippo : flodhäst hippopotamus : flodhäst hire : hyra. utvissla.

hake. drabba hit song : schlager hitch : häkta fast. plank hoarse : hes. ryck hitch−hike : lifta hitchhike : lifta hither : hit hitherto : hittills hits : träffar hitting : träffande hittites : hettiter hive : bikupa hoar−frost : rimfrost hoarding : affischtavla. spratt hobbies : hobbies hobble : linka. stappla hobby : hobby English−swedish Dictionary 510 . träffa. rycka. träff. grå hoax : lura. gammal.English−swedish (dictionnaire) history : historia hit : slå. skrovlig hoarsely : hest hoary : vördnadsvärd.

ledighet. glugg hole in something : lucka i något hole in the ice : vak holes : hål holiday : semester. hålla hold−all : kappsäck hold−up : rån hold out the prospect : förespegla holder : innehavare. helg. vinscha hold : inneha.English−swedish (dictionnaire) hobgoblin : troll hobnob : umgås hobo : luffare hoe : skyffla. hacka. ferie English−swedish Dictionary 511 . lovdag holidays : ledigheter. tag. skyffel hog : svin hogmanay : skotsk nyårsafton hoist : hissa. hål. ägare holders : hållare holding : håller holds : håller hole : hål.

English−swedish (dictionnaire) holiness : helighet holler : ropa hollers : ropar hollow : grop. husvill English−swedish Dictionary 512 . urholka. tom hollowed : ihåliga holly : järnek hollyhock : stockros holm : holme holocaust : förintelsen holy : helig holy−day : helgdag homage : hyllning homburg : filthatt home : hem home−dialect : hem−dialekt home−grown : hemmagjord home−made : hem−gjord home products : inhemsaka varor homebuilt : hemmabyggd homeland : hemland homeless : hemlösa. ihålig. ihålighet.

hemåt homework : läxa homicidal : mordisk homicide : dråp homily : predikan homing : hemvändande hominy : majskorn homo : bög homogeneity : homogenitet homogeneous : homogen homosexual : homosexuell homosexuality : homosexualitet homosexuals : homosexuella hone : hena English−swedish Dictionary 513 . oansenlig. enkel homestead : hemman homewards : hem−. enkel homepage : hemsida homes : hem homesick : hemsjuk homesickness : hemlängtan homespun : hemvävd.English−swedish (dictionnaire) homely : ful. vadmal.

hedervärd honoured : hedrad hood : huva. renhårig. rejäl. hederlighet honey : honung. motorhuv hoodoo : olycks−. heder. rättskaffens honestly : ärligt talat honesty : ärlighet. krok English−swedish Dictionary 514 . hake. hov hook : haka fast. älskling honeycomb : vaxkaka honeycombed : hålig honeyed : honungsfylld honeymoon : smekmånad honeysuckle : kaprifol honk : tuta honor : premiera honorary : heders− honors : premierar honour : hedra. huv. koppla. trolldom hoof : klöv. ärlig. ära honour a person : hylla en person honourable : hederlig.English−swedish (dictionnaire) honest : hederlig.

hopp hop−step−and−jump : trestegshopp hope : hoppas. förhoppning hope of : hopp om hoped : hoppades hopeful : hoppfull hopefully : förhoppningsvis hopeless : hopplös hopes : hopp hoping : hoppas hopping : hoppande hops : humle English−swedish Dictionary 515 . hoppa.English−swedish (dictionnaire) hooked : böjd hooker : fnask hooky : skolka hooligan : ligist. förhasta. rullband. tuta. tunnband hoop−net : håv hoot : skräna. dans. skrän hooter : tuta hop : humle. skutt. bov hooliganism : ligistfasoner hoop : tunn−.

vågrät horizontally : horisontalt hormone : hormon horn : horn. hemsk. gräslig horrific : fasaväckande horrify : förfära horrifying : skräckinjagande English−swedish Dictionary 516 .English−swedish (dictionnaire) hopscotch : hoppa hage horde : hord horizon : horisont horizons : horisonter horizontal : horisontal. lur hornbeam : avenbok horned : försedd med horn horned owl : uv hornet : bålgeting hornless : hornlös horny : kåt horoscope : horoskop horrible : ryslig. ohygglig. fasansfull horribly : förskräckligt horrid : otäck. fruktansvärd.

hästkrafter horse−radish : pepparrot horse hoof : hov horse power : hästkraft horseback : hästryggen horsefly : broms horsehair : hästtagel.English−swedish (dictionnaire) horrily : uppröra. tagel horseman : ryttare. hästkarl horsemanship : ridkonst horsemen : hästkarlar horsetail : hästsvans horsewip : ridpiska horsewoman : ryttarinna horsy : häst− horticultural : trädgårdsodlings− horticulture : trädgårdsodling horticulturist : trädgårdsodlare English−swedish Dictionary 517 . förfära horror : skräck. fasa horse : häst horse−breeding : hästavel horse−power : hästkraft.

värddator hostage : gisslan hostel : studenthem.English−swedish (dictionnaire) hose : byxa hoseanna : hosianna hoses : slangar hosier : trikåvaruhandlare hosiery : trikåvaror. strumpor hospitable : gästfri hospital : sjukhus hospitality : gästfrihet hospitalization : sjukhusvistelse hospitalize : lägga in på sjukhus hospitl : lasarett host : värd host computer : värddator. varm hot−bed : drivbänk English−swedish Dictionary 518 . härbärge hostess : värdinna hostesses : värdinnor hostile : fientlig hostility : fientlighet hot : het.

hus house−breaking : inbrott house−keeper : hushållerska house−maid : husa house−martin : hussvala English−swedish Dictionary 519 . tidpunkt hour hand : timvisare hourglass : timglas hourly : varje timme hours : timmar house : hysa.English−swedish (dictionnaire) hot−dog : varm korv hot−spring : heta källor hot key : snabbvalstangent. hund hour : timma. jakthund. snabbvalstangent hotel : hotell hotel−porter : portier hothead : brushuvud hothouse : drivhus hotline : direktlinje hotpot : köttgryta hottest : hetast hound : hetsa.

English−swedish (dictionnaire) house−property : fastighet house−to−house : hus till hus house−wife : husmor House of Commons : underhuset House of Lords : överhuset housebreaker : inbrottstjuv housebreaking : inbrott housefly : husfluga household : hushåll household goods : bohag householder : lägenhetsinnehavare housekeeping : hushållning housemaid : husa houses : hus housetrained : rumsren housewife : husmor. sväva English−swedish Dictionary 520 . husmoderlig housework : hushållsarbete housing : bostad hovel : kyffe. husmoder housewifely : hushåll. skjul hover : kretsa.

gallskrika. dock howl : tjut. tjuta howler : groda. grovt fel howling : ylande html−code : html−kod html−functions : html−funktioner hub : centrum.English−swedish (dictionnaire) hovercraft : svävfarkost hovering : svävande hovers : svävar how : hur how are you : hur mår du how much is it : vad kostar det however : likväl. emellertid. hjulnav. men. larm huckleberry : blåbär huckster : krämare huddle : krypa hue : färg huff : misshumör English−swedish Dictionary 521 . nav hubbub : alarm hubby : gubbe hubub : oväsen. dator hub.

mänsklighet English−swedish Dictionary 522 . surra human : mänsklig human being : människa human life : människoliv humane : människovänlig humanitarian : människovän humanities : mänskligheten humanity : mänskligheten. surr. surra.English−swedish (dictionnaire) huffy : snarstucken hug : kram huge : väldig hugely : väldigt hugged : kramade hugs : kramar hulk : skrov. klumpeduns hulking : klumpig hull : skrov. skida. skal hull on a ship : skrov på fartyg hullaballoo : hallåande hullabaloo : larm hullo : hej hum : gnola.

förödmjuka. underdånig. humor hump : puckel. humbug humbuggery : skoj humdrum : enformig. misshumör English−swedish Dictionary 523 . förnedrande humiliation : förödmjukelse. ringa.English−swedish (dictionnaire) humanize : förmänskliga humanly : mänskligt humans : människor humble : förnedra. ödmjuk humbled (be ) : spak (vara ) humbug : skoj. förnedring humility : ödmjukhet humming−bird : kolibri hummock : liten kulle humorous : humoristisk humour : lynne. banal humid : fuktig humidifier : luftfuktare humidify : fukta humidity : fuktighet humiliate : förödmjuka humiliating : nedsättande.

English−swedish (dictionnaire) humpback : puckelrygg hunch : puckel hunchback : puckelrygg hundred : hundra hundredfold : hundrafalt hundreds : hundratals hundredth : hundrade hung : hängd Hungarian : ungersk Hungary : Ungern. jakt hunting−dog : jakthund hunts : jagar hurdle : stängsel. häck English−swedish Dictionary 524 . hunger hungrily : hungrigt hungry : hungrig hunk : tjockt stycke hunt : jaga hunted : jagat hunter : jägare hunting : jagar. Ungern hunger : hungra.

jäkta. hasta. skyndade hurry : brådska. skida husky : skrovlig hussar : husar hussy : slyna.English−swedish (dictionnaire) hurdle−race : häcklöpning hurdle pole : gärdsgårdsstör hurl : kasta. såra hurtle : slunga. skynda. rusa hurts : skadar husband : man. slunga. knuffas. jäntunge hustle : gåpåare. knuffa English−swedish Dictionary 525 . fjäsk. trängas. tystna. make husbandman : bonde husbandry : jordbruk hush : tystnad. ila hurry−scurry : hafs hurry up : raska på hurt : skada. kast hurrah : hurra hurricane : orkan hurried : skyndsam. hast. agn. tysta ned husk : skal.

backstuga hutch : hydda. nav. kaninbur hyacinth : hyacint hydraulic : hydrauliska hydraulics : hydraulik hydrocarbons : kolväten hydroelectric : vattenkraft hydrogen : väte hydrography : sjömätning hydroplane : sjöflygplan hygiene : hygien hygienic : hygienisk hymen : mödomshinna hymn : lovsång. psalm hymn−book : psalmbok hyperaesthetic : överkänslig hyperbole : överdrift hypercritical : överkritisk hypermarket : stormarknad hypersensitive : överkänslig hypersonic : supersnabb English−swedish Dictionary 526 .English−swedish (dictionnaire) hut : kyffe. koja. hydda.

English−swedish (dictionnaire) hyphen : bindestreck hyphenate : skriva med bindestreck hypnosis : hypnos hypnotic : hypnotisk hypnotize : hypnotisera hypocisy : skenhelighet hypocrisy : hyckleri hypocrite : hycklare. skenhelig hypothesis : hypotes hypothetical : hypotetisk hyssop : isop hysteria : hysteri hysterical : hysterisk hysterically : hysteriskt hysterics : hysteri I : jag i : in i'll : jag skall I'm : jag är i've : jag har English−swedish Dictionary 527 . skrymtare hypocritical : hycklande.

idé English−swedish Dictionary 528 . glass ice−floe : isflak iceberg : isberg icebox : kylskåp icecream : glass Iceland : Island Icelander : islänning Icelandic : isländsk icicle : istapp icicles : istappar icily : isande iciness : iskyla icing : glasyr icon : ikon icons : ikoner icy : iskall. isande idea : tanke.English−swedish (dictionnaire) I beg your pardon! : ursäkta mig! I have been told : man har sagt mig I`m sorry : förlåt i´m : jag är ice : is.

idiotisk English−swedish Dictionary 529 . idealistisk idealization : skönmålning idealize : idealisera ideally : idealiskt ideals : ideal ideas : ideer identical : identisk identification : identifikation identifier : identifieraren identifiers : identifierare identify : identifiera identifying : identifiera identity : identitet ideological : ideologisk ideology : ideologi idiocy : idioti idiom : mål. idealisk idealistic : ideell. språkegenhet idiosyncrasy : egenhet idiot : idiot idiotic : fånig.English−swedish (dictionnaire) ideal : ideal.

idol idolatrous : avgudisk idolatry : avgudadyrkan. ifall ignite : antända ignition : tändning ignoble : tarvlig. sysslolös. lat. fåfäng. simpel ignominious : skamlig ignominous : skymflig ignominy : smälek. låg.English−swedish (dictionnaire) idle : overksam. dagdriveri. dagdrivare idling : tomgång idly : sysslolöshet idol : avgud. lättja idler : lätting. vanära ignorance : okunnighet ignorant : ojämn. okunnig English−swedish Dictionary 530 . avguderi idolization : avgudadyrkan idolize : avguda idp : integrerad databehandling idyllic : idyllisk if : om. om. sysslolös idleness : sysslolöshet.

misshandel ill−well : agg ill at ease : olustig illdeed : ogärning illegal : olaglig illegality : olaglighet illegally : illegal illegibility : oläslighet illegible : oläslig illegitimacy : utomäktenskaplig English−swedish Dictionary 531 .English−swedish (dictionnaire) ignore : ignorera. obelevad ill−disposed : illasinnad ill−mannered : obelevad. indisk ill : sjuk. dålig ill−bred : ouppfostrad. slyngelaktig ill−tempered : argsint ill−treat : misshandla ill−treatment : dålig behandling. bortse från ignores : ignorerar iillegitimate : illegitim iimpoverishment : utarmning Iindian : indier.

analfabet illness : sjukdom. otillåten illimitable : oändlig illiteracy : obildning illiterate : olärd. synvilla illusionist : illusionist illusive : bedräglig. eklärera. exempel. visa. illuminerad illuminate with light : belysa med ljus illuminated : upplyst illumination : upplysning illusion : inbillning. illusorisk illusory : illusoriskt illustrate : belysa. åkomma illnesses : sjukdomar illogical : ologisk illuminate : upplysa. förklaring English−swedish Dictionary 532 . illustrera illustrated : illustrerad illustrating : illustrerande illustration : illustration. olaglig illiberal : okultiverad illicit : olovlig.English−swedish (dictionnaire) illegitimate : oäkta.

English−swedish (dictionnaire) illustrative : belysande illustrator : illustratör illustrerad : illustrated illustrious : lysande ilness : sjukdom ilnesses : sjukdomar image : bild. inbilla sig. fantasi imaginative : fantasirik. bildspråk imaginable : tänkbar imaginary : inbillad imagination : inbillning. fantasifull imaginativeness : uppfinningsförmåga imagine : föreställa sig. image imagery : bildverk. tänka sig imbalance : obalans imbecile : imbecill imbecility : dåraktighet imber : klättrare imbibe : insupa. genomsyra imcumbent : kyrklig ämbetsman English−swedish Dictionary 533 . uppsuga imbue : genomdränka.

andlig immature : omogen immaturity : omogenhet immeasurable : omätlig immediacy : omedelbarhet immediate : omedelbar immediately : ofördröjligen. omedelbart immemorial : urminnes immense : ofantlig. genast. imitera. obefläckad immaterial : oväsentlig. omätlig immensity : väldig omfattning immerse : sänka ner immersion : nedsänkning immigrants : invandrare immigrate : invandra immigrated : invandrat English−swedish Dictionary 534 . härma imitation : efterbildning imitative : efterliknande imitator : imitatör immaculate : ren.English−swedish (dictionnaire) imediately : ögonblickligen imitate : efterlikna.

osedlig immorality : omoral immortal : odödlig immortality : odödlighet immortalize : odödliggöra immovable : orörlig immovables : fast egendom immune : immun immunity : immunitet immunize : vaccinera immunology : immunologi immure : stänga in English−swedish Dictionary 535 . omoralisk.English−swedish (dictionnaire) imminence : hotande närhet imminent : överhängande immobile : orörlig immobility : orörlighet immobilize : göra orörlig immoderate : omåttlig immodest : oblyg immolate : offra immolation : offrande immoral : sedelös.

skada impaired : försämrad impairment : försämring impairs : försämrar impale : spetsa på en påle impart : meddela. oklanderlig English−swedish Dictionary 536 . återvändsgränd impassioned : lidelsefull impassive : känslolös impassivity : känslolöshet impatience : otålighet impatient : otålig impeach : anklaga impeachment : förebråelse. anklagelse impecable : ofelbar. tilldela impartial : opartisk impartiality : opartiskhet impassable : oframkomlig impasse : dödläge. bibringa.English−swedish (dictionnaire) imp : satunge impact : inverkan impacts : inverkar impair : försämra.

English−swedish (dictionnaire) impeccable : oklanderlig impecunious : pank. tvingande imperceptible : omärklig imperfect : ofullständig. tvinga impend : hota impending : nära förestående impenetrability : ogenomtränglighet impenetrable : ogenomtränglig impenitent : obotfärdig imperative : nödvändig. ofullkomlig imperfection : ofullständighet imperial : kejserlig imperialistic : imperialistisk imperil : äventyra imperious : befallande imperishable : oförgänglig impermanent : obeständig impermeable : ogenomtränglig English−swedish Dictionary 537 . fattig impedance : impedans impediment : hinder impel : driva.

English−swedish (dictionnaire) impersonal : opersonlig impersonate : imitera impersonation : imitation impersonations : imitationer impersonator : imitatör impertinence : näsvishet impertinent : oförskämd. införa English−swedish Dictionary 538 . impuls impiety : ogudaktighet impinge : stöta impious : ogudaktig impish : okynnig implacable : oförsonlig implant : inplantera implausible : osannolik implement : infoga. näsvis imperturbability : orubblighet imperturbable : orubblig impervious : impulsiv impetuosity : häftighet impetuous : våldsam impetus : fart.

betydelse important : viktig. innebära implication : innebörd implications : delaktigheter implicit : tyst. betydande importantly : viktigt importation : importering imported : importerad English−swedish Dictionary 539 . import importance : vikt. underförstådd implicitly : underförstått implied : underförstådd. antydd implore : bönfalla imploring : bedjande imply : innebära. betydelsefull. nära impolitic : oklok imponderable : ovägbar import : importera.English−swedish (dictionnaire) implementation : realiserande implemented : infogad implements : infogar implicate : inbegripa. antyda impolite : ohövlig.

efterhängsen importune : besvära importunity : enträgenhet impose : imponera. lura imposing : imponerande imposition : påläggande impossibility : omöjlighet impossibly : omöjlig.English−swedish (dictionnaire) importer : importör importers : importörer importing : importerande imports : importen importunate : enträgen. hopplöst imposter : bedragare impotence : maktlöshet. pålägga. ålägga. vanmakt impotent : kraftlös impound : beslagta impoverish : utarma imppssible : omöjlig impracticable : ogörlig impractical : opraktisk impracticality : ogenomförbarhet English−swedish Dictionary 540 .

ogenomtränglig impregnate : impregnera. oegentlig improperly : oriktigt impropriety : oegentlighet improve : förbättra. prägel imprison : fängsla.English−swedish (dictionnaire) imprecate : nedkalla imprecation : förbannelse impregnable : ointaglig. otillbörlig. förkovra sig. genomdränka impregnated−wood : impregnerat trä impress : prägla. inpränta impressed : imponerad impression : intryck. fängelsestraff improbability : osannolikhet improbable : osannolik improper : opassande. inprägla. bättra improved : förbättrad English−swedish Dictionary 541 . sätta i fängelse imprisoned : fångad imprisonment : fångenskap. imponera. prägel impressionable : lättpåverkad impressive : imponerande imprint : intryck. avtryck.

förfalskad impurity : orenhet impute : beskylla in : på. ingivelse impulses : ingivelser impulsive : impulsiv impunity : strafflöshet impure : oren.English−swedish (dictionnaire) improvement : bättring improvidence : slösaktighet improvident : slösaktig improving : förbättrande improvise : prova dig fram imprudence : oklokhet. oförsiktig impudence : oförskämdhet impudent : fräck impudently : fräckt impugn : ifrågasätta impulse : impuls. oförstånd imprudent : oklok. i. hos in−laws : släktingar genom giftermål in−line : rad− English−swedish Dictionary 542 .

förväg (i) in all : inalles. sammanlagt in brackets : inom parantes in case : ifall in debt : skyldig in disorder : ostädad in doubt : tveksam in essence : till sitt väsen in front : framtill in front of : framför in full dress : galaklädd in good taste : smakfull in half : itu in high spirits : uppsluppen in kind : in natura.English−swedish (dictionnaire) in a hurry : bråttom in a trice : i en handvändning in a week : om en vecka in advance : förskott (i). tillsammans. i natura in love with : förälska i in order : i ordning in pieces : sönder English−swedish Dictionary 543 .

English−swedish (dictionnaire) in private : enrum in spite of : trots in the end : i längden in the meantime : under tiden in the middle : i mitten in the mood for : upplagd för in the morning : på morgonen in the same way : lika in the year : anno in two : itu in vain : förgäves inability : oförmåga inaccessibility : otillgänglighet inaccessible : oåtkomlig inaccurary : felaktighet inaccurate : oriktig inaction : overksamhet inactive : inaktiv inactivity : overksamhet inadequacy : otillräcklighet inadequate : otillräcklig English−swedish Dictionary 544 .

fånig inanimate : livlös inanity : tomhet inappropriate : olämplig inapt : olämplig inaptitude : olämplighet inarticulate : oartikulerad inasmuch : eftersom inate : medfödd inattention : ouppmärksamhet inattentive : ouppmärksam inaudibility : ohörbarhet inaudible : ohörbar inaugural : invignings− inaugurate : inviga English−swedish Dictionary 545 . tom.English−swedish (dictionnaire) inadmissible : otillåtlig inadvertant : ouppmärksam inadvertence : ouppmärksamhet inadvisable : oklok inagurate : inviga inalienable : oförytterlig inane : andefattig.

oförmögen incapacitate : göra oförmögen incapacitated : arbetsoförmögen incapacity : oförmåga incarcerate : fängsla incarceration : fängslande incarnate : förkroppsliga incarnation : inkarnation incautious : oförsiktig English−swedish Dictionary 546 .English−swedish (dictionnaire) inauguration : invigning inauspicious : olycksbådande inboard : inombords− inborn : medfödd inborned : medfödda inbred : medfödd inbreeding : inavel inbriate : drucken incalculable : oberäknelig incandescent : glödande incantation : besvärjelse incapability : oduglighet incapable : oduglig.

hetsa English−swedish Dictionary 547 . sporra. rökelse incentive : motivation inception : påbörjande incertainty : osäkerhet incertitude : ovisshet incessant : oavlåten incestuous : skyldig till incest inch : tum incidence : räckvidd. uppegga. kremering incinerator : förbränningsanläggning incipient : begynnelse− incised : inristad incision : snitt incite : egga. frekvens incident : händelse incidental : tillfälligt incidentally : tillfälligtvis.English−swedish (dictionnaire) incendiary : mordbrands− incendiary bomb : brandbomb incense : uppreta. i förbigående incinerate : bränna till aska incineration : eldbegängelse.

makalös. ojämförlig incompatibility : inkompabilitet incompatible : inkompatibel incompetent : oduglig incomplete : ofullständig English−swedish Dictionary 548 . inkomster incoming : inkommande incomparable : oförliknelig. inkludera. omfatta included : inkluderad including : inkluderande. böja. håg. bister inclination : böjelse. lust incline : lutning. luta inclined : benägen.English−swedish (dictionnaire) incitement : eggelse inclement : hårt. sinnad inclined to : fallen för inclined to do : böjd inclosed : innesluten include : inbegripa. medräkna. hågad. inklusive inclusion : inkludering incoherence : brist på sammanhang incoherent : osammanhängande income : inkomst.

besvär inconvenienced : besvärade inconveniences : besvär inconvenient : obekväm. felaktig incorrectly : inkorrekt incorruptible : omutlig increase : öka. tilltaga. obetydlig inconsiderate : hänsynslös. stegra English−swedish Dictionary 549 . inkorporera incorporated : förenade incorporation : aktiebolagsbildning incorrect : oriktig. föröka.English−swedish (dictionnaire) incompletely : ofärdig incomprehensible : obegriplig inconceivable : ofattlig incongruous : orimlig. olägenhet. obetänksam inconsistency : inkonsekvens inconsistent : inkonsekvent inconsolable : otröstlig inconstant : obeständig inconvenience : genera. ökning. oläglig incorporate : införliva. oförenlig inconsiderable : oansenlig. stegring.

verkligen. obotlig incurred : hände incursion : fientligt infall indebted : skuldsatt indecent : oanständig indeclinable : oböjlig indeed : för övrigt.English−swedish (dictionnaire) increased : ökad increasing : ökande increasingly : allt mer incredible : otrolig incredibly : otroligt incredulous : skeptisk increment : utökning. stegvis ökning incremented : utökad incrementing : utökande incriminate : anklaga incubation : äggkläckning. minsann English−swedish Dictionary 550 . för resten. ruvande incubator : äggkläckningsmaskin inculcate : inpränta incur : ådra sig incurable : obotlig. oläkbar.

indian English−swedish Dictionary 551 . oberoende independent : oavhängig. oberoende independently : oberoende indescribable : obeskrivlig index : register indexed : indexreglerad indexes : index India : Indien india−rubber : gummi india rubber : radergummi Indian : indisk. självständig. gottgöra indent : göra snitt i kanten indentation : märkning indention : indrag independence : självständighet.English−swedish (dictionnaire) indefatigable : outtröttlig indefinable : obestämdbar indefinite : obestämd indelible : outplånlig indelicate : ogrannlaga indemnification : skadeersättning indemnity : gottgörelse.

anvisa indicating : indikerande indication : tecken. indikator indicators : indikatorer indict : anklaga indictment : anklagelseskrift. kännetecken. obetänksam. beteckning indicator : körvisare. anklagelse indifference : likgiltighet indifferent to : likgiltig för indigenous : inhemsk indigent : utfattig indigestible : hårdsmält indigestion : dålig matsmältning indignant : harsen. indikera. uppbragt. tyda på. utpeka. indignerad indignation : harm indignity : kränkning indirect : indirekt indirectly : indirekt indiscreet : indiskret.English−swedish (dictionnaire) Indian ink : tusch indians : indianer indicate : beteckna. taktlös English−swedish Dictionary 552 .

överseende. individ. enskild.English−swedish (dictionnaire) indiscriminate : omdömeslös indispensable : oumbärlig indisposed : indisponerad. personlig individualized : privata individually : individuellt individuals : personer indo−european : indoeuropeisk indolent : slö. idog English−swedish Dictionary 553 . obenägen. opasslig indisputable : oemotsäglig indistinct : otydlig. efterlåten industrial : industriell industrious : flitig. förmå indulge : skämma bort indulged : bortskämd indulgence : överseende indulgent : efterlåten. loj indomitable : okuvlig indoors : inomhus. oklar indistinguishable : omöjlig att skilja individual : individuell. eftergiven. inne induce : medföra.

ärelös English−swedish Dictionary 554 . ökänd.English−swedish (dictionnaire) industry : industri ineffable : outsäglig ineffective : utan resultat inefficiency : ineffektivitet ineligible : ej valbar inert : trög inertia : slöhet. ovärderlig inevitable : ofrånkomlig. outsäglig infallibility : ofelbarhet infallible : ofelbar. oundviklig inevitably : oundvikligen inexact : inexakt inexcusable : oförlåtlig inexhaustible : outtömlig inexorable : obeveklig inexpensive : billig inexperienced : oerfaren inexplicable : oförklarlig inexpressible : obeskrivlig. osviklig infamous : nedrig. tröghet inestimable : oskattbar.

underlägsen inferiority complex : mindervärdighetskomplex infernal : djävulsk infertile : ofruktbar infertility : ofruktbarhet infest : hemsöka English−swedish Dictionary 555 . infektion infections : smittosam. besmitta. infanteri infatuate : förblinda infatuated : förälskad infatuation : blind förälskelse infect : infektera. sluta sig till inference : slutsats inferior : mindervärdig. infektioner infenious : skarpsinnig infer : innebära. underhaltig. smitta infected : infekterade infected with : anstrucken av infection : smitta. fotfolk.English−swedish (dictionnaire) infancy : barndom infant : spädbarn infantile : barn− infantry : infanteri.

klen. otrogen infinite : oändlig infinitesimal : mycket liten infirm : sjuklig. skröplig.English−swedish (dictionnaire) infested : hemsökelsen infidel : icke−kristen. inflammera inflamed : inflammerad inflammable : lättantändlig inflammation : inflammation inflate : blåsa upp inflated : uppblåst inflexible : oböjlig inflict : tillfoga inflow : tillopp influence : inflytande. orkeslös infirmary : sjukhusavdelning. påverka influenced : påverkat influential : inflytelserik influenza : influensa influx : tillflöde English−swedish Dictionary 556 . sjukhus infirmity : svaghet inflame : antända. inverkan.

öppen ingoing : ingående ingot : metalltacka ingot steel : götstål ingrained : inrotad English−swedish Dictionary 557 .English−swedish (dictionnaire) infold : omsluta inform : meddela. ange inform of : informera om informal : utan formaliteter. göra intrång. anmälare infrared : ultraröd infringe : bryta. underrätta. upplysning informative : informativ informed : informerad informer : angivare. underrättelse. delgiva. informera. anspråkslös informant : sagesman information : information. kränka infringement : intrång infringment : intrång infuse : ingjuta ingenious : sinnrik. sinnrik. fyndig ingenuity : påhittighet ingenuous : frimodig. up.

beståndsdel ingredients : innehåll inhabiant : invånare inhabit : bebo inhabitant : invånare.English−swedish (dictionnaire) ingratiate : ställa sig in ingratitude : otacksamhet ingredient : ingrediens. inbyggare inhale : inandas inhaled : andades in inherent : medfödd inherit : ärva inherit from : ärva av inheritance : arv inhibit : förhindra inhibited : förhindrad inhibition : hämning inhibits : förhindrar inhospitable : ogästvänlig inhuman : omänsklig inimical : fientlig inimitable : oefterhärmlig English−swedish Dictionary 558 .

starta. skadlig injury : oförrätt.English−swedish (dictionnaire) iniquitous : upprörande. inledande initialize : inviga initializes : inviger initially : först initials : initialer initiate : initiera. orättvisa ink : bläck ink−bottle : bläckflaska English−swedish Dictionary 559 . åverkan injustice : oförrätt. förorätta injurious : fördärvlig. orättvisa. inviga någon i initiated in : insatt i initiates : startar initiation : inledning inject : spruta in injects : sprutar in injudicious : omdömeslös injunction : åläggande injure : såra. orättfärdig iniquity : ogärning initial : begynnelsebokstav.

värdshusvärd innocence : oskuld innocent : menlös.English−swedish (dictionnaire) inkjet : bläckstråle. otalig English−swedish Dictionary 560 . vink inkpot : bläckhorn inland : inrikes inlet : vik. gätgiveri innate : medfödd inner : inre inner−thigh : innerlår inner side : insida innermost : innerst innings : inne−period innkeeper : gästgivare. bläckstråle inkling : aning. inlopp inmate : invånare inmost : innerst inn : värdshus. oskyldig innocently : oskyldigt innovation : nyhetsmakeri innuendo : insinuation innumerable : oräknelig.

utredning inquire : fråga inquire into : utreda inquiry : förfrågan inquisition : inkvisitationenr. äfst inquisitive : frågvis.English−swedish (dictionnaire) inoculate : ympa. vaccinera inoculated : ympat inocuous : oskadlig inoffensive : oförarglig inprecise : inexakt inpudent : oförskämd input : inmatning inquest : undersökning. inympa. sinnessjukdom insatiable : omättlig inscribe : inrista. inskriva English−swedish Dictionary 561 . nyfiken inquisitivness : vetgirighet inquisitors : inkvisitorer inroad : intrång insane : vansinnig. sinnessjuk. tokig insanely : vansinnigt insanity : vansinne.

lömsk insight : inblick.English−swedish (dictionnaire) inscribing : inskrivna inscription : inskrift inscriptions : inskriptioner inscrutable : outgrundlig insect : insekt insecure : osäker insensibility : känslolöshet insensible : okänslig insensitive : okänslig inseperable : oskiljaktig insert : infoga inserted : infogad inserted clause : anföringssats inserting : infogande inserts : infogar inside : inuti. inne i. innanför. insikt insights : insikter English−swedish Dictionary 562 . in inside out : avig insides : insidor insidious : försåtlig.

sliskig insist : yrka insistent : enträgen insistently : enträget insolence : oförskämdhet insolencies : oförskämdhetet insolent : stursk. inspekterande English−swedish Dictionary 563 .English−swedish (dictionnaire) insignia : utmärkelsetecken insignificant : betydelselös insincere : ej uppriktig. inspektera inspecting : visitation. inställsam insinuation : insinuation insipid : fadd. oförskämd insolently : oförskämt insolvency : obestånd insomnia : sömnlöshet insomuch : i den mån. till den grad insouciant : likgiltig insourcing : ta hem egen verksamhet inspect : inspektera. antyda insinuating : antydning. banal. fadd. syna. falsk insinuate : insinuera.

English−swedish (dictionnaire) inspection : inspektion inspector : inspektör inspectorate : inspektorat inspectors : inspektör inspects : inspekterar inspiration : ingivelse inspire : bestjäla. inspirera inspiring : medryckande inspite : trots insructive : lärorik install : installera installable : installerbar installation−diskette : installations−disketten installationfiles : installationsfiler installer : installerare installing : installation installs : installationer instalment : avbetalning (med belopp) instance : exempel instances : instanser instand : ögonblick English−swedish Dictionary 564 .

instruktioner instructs : instruerar English−swedish Dictionary 565 . ingiva instinctively : instinktivt institut : institutet institute : instifta. föreskrift instructions : besked. indrypa instill : indrypa. instruktion. anstalt institution's : inrättningens institutional : institut institutions : institutioner instruct : instruera. undervisning. institut institutes : institut institution : inrättning. undervisa instructed : instruerad instruction : anvisning.English−swedish (dictionnaire) instant : ögonblicklig instantaneous : ögonblicklig instantly : omedelbart instead : istället instep : vrist instigate : anstifta instil : ingiva.

assurans insurances : försäkringar insure : försäkra insured : försäkrad insurer : försäkringsgivare English−swedish Dictionary 566 . förolämpande insults : förolämpningar insuperable : oövervinnerlig insurance : försäkring.English−swedish (dictionnaire) instrument : verktyg. instrument. redskap instrumental : bidragande instruments : instrument insubordinate : upprorisk. insulär insulate : isolera insulate a cable : isolera en kabel insulated : isolerad insulates : isolerar insulation : isolering insult : förolämpa. förnärmelse. förolämpning. skymfa insulting : kränkande. uppstudsig insufferable : olidlig insufficient : otillräcklig insular : ö−.

orörd intake : insug intangible : obestämd integer : heltal.English−swedish (dictionnaire) insurgent : upprorisk insurmountable : oöverstiglig insurrection : uppror intact : oförändrade. underrättelse intelligense : intelligensen intelligible : begriplig intemperate : omåttlig intend : planera intend to : ämna intend to do : tänka göra English−swedish Dictionary 567 . heltal integral : väsentlig integrate : integrera integrated : integrerat integration : integration integrity : integritet intellect : förstånd intellectual : intellektuell intelligence : intelligens.

uppsnappa intercession : förbön English−swedish Dictionary 568 . uppsåt intention : avsikt intentional : avsiklig intentionally : avsikligt intentions : avsikter intently : uppmärksamt inter : begrava. jordfästa interact : påverka varandra interaction : interaktion interactive : interaktiv.English−swedish (dictionnaire) intended : avsedd intending buyer : spekulant intends : planerar intense : intensiv intensity : intensitet intensive : intensiva intensively : intensivt intent : avsikt. dialogform interactively : interaktivt intercede : lägga sig ut för intercept : hejda.

English−swedish (dictionnaire) interchangable : utbytbar interchange : omväxla. umgänge interdict : förbud interest : intresse. jordande English−swedish Dictionary 569 . lägga sig i interference : störningar interior : insida. fläta samman. gränssnitt interfere : ingripa. utväxla intercourse : samfärdsel. interiör. ränta interest−bearing : räntebärande interested : intresserad interested in : intresserad i interested party : intressent interesting : intressant interface : gränssnitt. interfoliera interlock : förregling interlude : mellanspel intermediate : medelbra interment : begravning. inflätning interleave : interfoliera. kabel. intresse. inre interiors : interiörer interlace : sammanfläta.

English−swedish (dictionnaire) interminable : oändlig intermission : uppehåll intermittent : oregelbundet återkommande. intermittent intern : internera internal : inre. tolka interpretation : utläggning. tolkning av interpreted : översatt interpreter : översättare. avbrott English−swedish Dictionary 570 . invärtes internally : internt international : internationell internationally : internationellt interpid : oförskräckt interpolate : inskjuta interpose : inskjuta interpreper : tolk interpret : tyda. tolk interprets : förklaringar interrail : tågluffning interrogate : utfråga interrogative : frågande interrupt : störa.

intervenera intervenes : ingriper intervention : ingripande interview : sammanträffande. intervju interviews : intervjuer interwoven : genomvävd intestine : tarm intestines : tarmar intimacy : intimitet. skärning intersperse : inströ interstate : mellan stater interuption : avbrott interval : mellanakt. förtrolighet intimate : innerlig. intim intimidate : skrämma into : in.English−swedish (dictionnaire) interruption : uppehåll interrupts : avbrott intersect : skära. korsa intersection : korsning. paus. intervall intervene : ingripa. till into the bargain : till yttermera visso English−swedish Dictionary 571 .

inkräktare English−swedish Dictionary 572 . intrigera intrigues : ränker intriguing : intrigant intrinsic : inre introduce : införa. intrig. föreställa för introducing : presenterade introduction : inledning. introducera introduce to : presentera. berusning intrepid : orädd intricate : invecklad intrigue : förbrylla. störa. inleda. introduktion.English−swedish (dictionnaire) intolerable : outhärdlig intolerance : olidlig intolerant : ofördragsam intonation : tonfall. ingripa intruder : objuden gäst. intonering intoxicate : berusa intoxicate oneself : berusa sig intoxication : rus. tränga sig in. rekommendation introductions : introduktioner introductory : introduktions intrude : inkräkta.

påfund English−swedish Dictionary 573 . ovett invectives : smädelser inveigh : okväda inveigle : tubba. påhitt. locka invent : uppfinna. dikta invented : uppdiktad inventer : uppfinnare inventing : uppfinna invention : uppfinning. alltid invective : smädelse.English−swedish (dictionnaire) intrusion : intrång intrusive : påflugen intuitive : intuitiv inundate : översvämma inure : vänja inuted : enig invade : infalla i invader : inkräktare invalid : ogiltig invalidation : upphävande invaluable : ovärderlig invariable : oföränderlig.

inrotad.English−swedish (dictionnaire) inventive : fyndig inventiveness : uppfinningsförmåga inventor : uppfinnare inventory : bouppteckning. forskare investing : investering investment : investering investor : investerare invests : investerar inveterate : ingrodd. inbiten invidious : förhatlig invigorate : stärka invigorating : stärkande English−swedish Dictionary 574 . undersöka investigates : undersöker investigation : undersökning. utreda. inventarie invers : omvänt inverse : inverterat invert : vända om invest : investera invested : investerat investigate : forska. utredning investigator : utredningsman.

åkalla involuntary : ofrivillig involve : involvera involved in : invecklad i involves : innebär involving : involverande invulnerability : osårbarhet inward : invärtes inwards : inåt. faktuera invoke : anropa. bjuda invited : inbjuden invites : inbjuder inviting : inbjudande invoice : faktura. invitera. inre English−swedish Dictionary 575 .English−swedish (dictionnaire) invincibility : oövervinnerlig invincible : oövervinnerlig inviolable : okränkbar invisibility : osynlighet invisible : osynlig invitation : inbjudan invitations : inbjudningskort invite : inbjuda.

ironi irradiate : bestråla. regnbåge Irish : irländska. ironisk ironically : ironiskt ironmonger : järnhandlare ironstove : kamin ironworks : järnbruk irony : ironin. järn iron clothes : stryka kläder ironic : ironisk ironical : spydlig. irländsk irksome : tröttsam.English−swedish (dictionnaire) iodine : jod iou : skuldförbindelse IOU (=I owe you) : revers irascible : lättretlig irasciblere : vrede irate : ilsken Ireland : Irland iris : iris. stråla ut irreconcilable : oförsonlig English−swedish Dictionary 576 . tråkig iron : strykjärn.

retade irritates : retas English−swedish Dictionary 577 . vattna irritable : retlig. lättretlig irritants : irriterande irritate : förarga. tillräknelig. regellös irrelevant : ovidkommande irreparable : oersättlig irreplaceable : oersättlig irreproachable : oklanderlig. oförvitlig irreproachably : oklanderligt irresistable : oemotståndlig irresolute : obeslutsam. irritera irritated : uppretad.English−swedish (dictionnaire) irrefutable : ovedersäglig irregular : oregelbunden. oåterkallelig irrigate : bevattna. rådvill irresolution : vankelmod irrespective : oavsett irresponsible : oansvarig. rådlös. tveksam. ansvarslös irretrievable : ohjälplig irreverent : vanvördig irrevocable : orygglig.

isolerad isolation : isolering isolator : huvudströmbrytare israeli : israels israelites : israeler Isrealite : israelit issuance : utfärdande issue : upplaga. holme isn't : är inte isolate : isolera isolated : avskild. refuge. utgång. nummer issued : utgivna issues : ämnen English−swedish Dictionary 578 . ö islander : öbo isle : ö islet : kobbe.English−swedish (dictionnaire) irritating : retande is : är isaiah : jesaja ishmael : ismael Islamic : islamisk island : refug.

notis. liten del. sak.English−swedish (dictionnaire) isthmus : landtunga. kursiv Italy : Italien itch : skabb. klia itches : kliar itching : klåda item : liten del. det it's : det är it hurts me : det plågar mig it is a pity : det är synd. näs it : den. post itemize : specificera itemized : specificerad items : föremål iteration : upprepning. italiensk italic : kursiv italicized : kursiverad italics : kursivering. upprepning English−swedish Dictionary 579 . det är synd it is painful : det gör ont it is raining cats and doogs : ösregn it`s me : det är jag Italian : italienska.

rotvälska jabberwock : obegripligt pladder jabbery : mygel jacinth : hyacint jack : domkraft jack−in−office : paragrafryttare jack−in−the−box : gubben i lådan jack−knife : fällkniv jack−of−all−trades : tusenkonstnär jack in cards : knekt i kort jackal : schakal jackanapes : snobb jackaroo : gröngöling jackass : åsnehingst English−swedish Dictionary 580 . sticka jabber : pladdra. dess itself : sig själv ivory : elfenben ivy : murgröna jab : stöta. stöt. pladder.English−swedish (dictionnaire) itinerant : resande itinerary : rutt its : dennes.

English−swedish (dictionnaire) jackdraw : kaja jacket : jacka. jacka. kofta jacketing : smörj jackpot : pott jackscrew : domkraft jacobean : från jakob i jacobinism : jakobinism jacobite : jakobit jacobus : jakobin jactation : skryt jade : hästkrake. rock. utsliten jadeite : jadeit jagged : ojämn jaggy : tandad jail : sitta i fängelse. fånge jailer : fångvaktare English−swedish Dictionary 581 . kavaj. fängelse jail−birds : fångar jail−break : rymning jail−breaks : rymningar jailbird : fängelsekund. jade jaded : blaserad.

English−swedish (dictionnaire) jails : fängelser jake : bondlurk jakes : herrtoalett jaloppy : bilskrälle. rishög jalousie : jalusi. oljud jangler : bråkmakare jangling : oljud janitor : portvakt janitress : portvakt jankers : buren January : januari Japan : Japan English−swedish Dictionary 582 . sylt. blockera jam−pot : syltburk jamb : karm jamboree : läger jambs : sidostycken jammed : packad jamming : störning jammy : täckt med sylt jangle : gnissla. persienn jam : klämma.

gräla jargon : rotvälska. japansk jape : skämt japheth : jafet japonic : japansk japonica : rosenkvitten jar : gnissla. ogenerad javan : javanesisk English−swedish Dictionary 583 . kruka. krus.English−swedish (dictionnaire) Japanese : japanska. jargong jargonelle : päron jargonize : prata jargong jarring : skärande jars : krukor jarvey : droskkusk jasey : peruk jasmine : jasmin jasper : jaspis jato : jetdriven hjälpmotor jaundice : gulsot jaundiced : smittad med gulsot jaunt : utfärd jaunty : nonchalant. burk.

käft jay : nötskrika jay−walker : gådrulle jazz : pigga upp.English−swedish (dictionnaire) javanese : javanesisk javelin : spjut javelin−man : spjutkastare jaw : käke jaw−bone : käkben jawbone : käkben jaws : käkar. gräll jealous : avundsjuk. snack jazzy : jazzig. svartsjuk jealously : svartsjukt jealousy : avundsjuka jeer : hån. jazz. håna jeering : hånfull jehovah : jehova jehovah's : jehovas jejune : torftig jell : gelé jellify : göra till gel English−swedish Dictionary 584 .

English−swedish (dictionnaire) jelly : gelé jelly−fish : manet jellygraph : dupliceringsapparat jemimas : resårkängor jemmy : dyrk. ylletröja jess : fotband English−swedish Dictionary 585 . kofot jennet : klippare jenneting : äpple jeopardize : äventyra jeremiah : jeremia jericho : jeriko jerk : ryckning. rycka. stöt. knyck jerked : ryckt jerkin : lädertröja jerky : ryckig jerrican : dunk jerry : tysk jerry−builder : husskojare jerry−building : fuskbygge jerry−built : fuskbyggt jersey : tröja. ryck. rycka.

skämt. pir Jew : jude jew−baiting : judeförföljelse jewel : ädelsten. klenod. smycke jewel−case : juvelskrin jeweller : juvelerare jewellery : juveler jewels : juveler Jewess : judinna Jewish : judisk English−swedish Dictionary 586 . jet jet−black : kolsvart jetliner : linjejetplan jetsam : vrakgods jettison : kasta överbord jetton : jetong jetty : brygga. kaj. juvel. stråle. skämta jester : skämtare jesting : skämtsam jestingly : skämtande jet : låga.English−swedish (dictionnaire) jessamine : jasmin jest : gyckla.

ögonblick jiffy : ögonblick jig : jigg jigger : jiggdansare jiggered : utpumpad. toppen jiminy : kors då jimjams : delirium Jimmy : skotte jimp : smärt jingle : klirra.English−swedish (dictionnaire) jewry : judarna Jews : judar jib : klyvare. trolös jim−dandy : jättebra. ruska på jigsaw : kontursåg. klirrande English−swedish Dictionary 587 . uttröttad jiggery−pokery : fiffel jiggle : vicka. lövsåg jihad : heligt krig jilt : kvinna. streta emot jibber : istadig häst jibe : håna jiff : genast. svika.

jobb job rotation : arbetsväxling jobation : straffpredikan jobber : arbetare. panik jittery : skakis job : arbete. korruption jobbing : arbete jobbless : arbetslös jobcentre : arbetsförmedling English−swedish Dictionary 588 . demon jinx : olycksbringare jinx on : dra olycka över jism : sats jitney : billighetsbuss jitter : vara nervös jitters : nervositet.English−swedish (dictionnaire) jingles : upprepningar jingo : krigsgalen jingoism : chauvinism jingoistic : chauvinistisk jinks : upptåg jinn : ande. ackordsarbetare jobbery : mygel.

glad.English−swedish (dictionnaire) joblot : varuparti Jock : skotte. munter jocundity : munterhet jodhpurs : spetsbyxor jodine : jod jog : knuffa. skarva ihop. anknyta. foga join in : deltaga joined : gått med English−swedish Dictionary 589 . munter jocular : skämtsam jocularity : skämtsamhet jocund : glättig. lunka jog trot : sakta lunk joggle : skaka (på) johnsonese : pompös engelska joice at : glädja sig över joie de vivre : livslust join : förena. skarv. högländare jockey : jockey jocko : schimpans jockstrap : suspensoar jocose : skämtsam. gå med.

skämt. väldigt jolt : skaka.English−swedish (dictionnaire) joiner : möbelsnickare. skakning English−swedish Dictionary 590 . snickare joinery : snickeri joint : skarv. skämta. skämtar joking : skämtar jokingly : på skämt joky : skämtsam jollification : glad fest jollify : festa jolly : glad. gyckla joked : skojade joker : skämtare jokes : skämt. led joint−stock : aktiebolag jointed : ledad jointer : fogjärn jointly : gemensamt joints : anslutningar jointure : änkesäte joist : tvärbälke joke : vits.

English−swedish (dictionnaire) jonah : jona jordan : jordanien. jota jotter : anteckningsbok jottings : anteckningar jounce : skaka journal : dagbok. dagbok. tidning journalese : tidningsspråk journalism : journalistik journalist : journalist journalistic : journalistisk journalists : journalister English−swedish Dictionary 591 . tidskrift. knuffas jot : annotera. jordan jordanian : jordansk jorum : stor dryckesskål joshua : josua josiah : josia joskin : bondkanin joss : kinesisk gudabild joss−stick : rökelsepinne josser : kille jostle : knuffa.

styrspak jubilance : jubel English−swedish Dictionary 592 .English−swedish (dictionnaire) journalize : införa i dagbok journals : tidskrifter journey : färd. haka. käke joy : glädje. fröjd joyful : glädjande joyfully : glatt joyfulness : glädje joyless : glädjelös joyous : fylld av glädje joyousness : glädje joyride : nöjestur joys : glädjeämnen joystick : styrspak. resa journeyman : gesäll joust : tornera jove : jupiter−guden jovial : gemytlig joviality : jovialitet jovian : jupiter jowl : kindben.

vettig English−swedish Dictionary 593 . välbetänkt. dom judicature : rättskipning judicial : rättslig judicially : rättsligen judiciary : domarna judicious : klok. döma. omdöme. bedöma judged : dömts judgement : omdöme judges : domareboken judgeship : domarämbete judgment : utslag.English−swedish (dictionnaire) jubilant : jublande jubilation : jubileum jubilee : jubileum jubilees : jubileer judaea : judéen judah : juda judaism : judendom judaize : judaisera judder : skaka judeen : judea judge : domare.

tillbringare. krus jugged : ugnsstekt juggernaut : gudabild juggins : dummerjöns juggle : jonglera juggler : jonglör jugglery : jonglerande jugoslavia : jugoslavien jugular : halsblodåder jugulate : skära halsen av juice : saft juiceless : saftlös juices : safter juiciness : saftighet juicy : mustig. skivväxlare julienne : juliennesoppa juliet : julia English−swedish Dictionary 594 .English−swedish (dictionnaire) judiciousness : förstånd jug : kanna. saftig juju : fetisch jujube : slags karamell jukebox : skivväxlare.

språng. jumper jumping : hoppande jumps : hopp jumpy : nervös junction : knutpunkt juncture : tidpunkt. yngre juniper : enbuske juniper (tree) : en junk : skräp. lump junket : utflykt. hopp jumped−up : uppkomlingar jumper : hoppare. kritisk tidpunkt June : juni jungle : djungel jungly : djungelartad junior : lägre.English−swedish (dictionnaire) July : juli jumbly : rörig jumbo : klumpeduns jumbuck : får jump : hoppa. djonk. fest junketing : festande English−swedish Dictionary 595 .

rättfärdig just as well : likaväl just enough : lagom just now : nyss justicary : domsrätt English−swedish Dictionary 596 .English−swedish (dictionnaire) junkie : knarkare jurassic : jura jurat : edsvuren person juridical : rättslig juridically : rättsligen jurisconsul : rättslärd jurisdiction : rättskipning jurisdictional : juridiktions− jurisprudence : juridik jurisprudent : rättslärd jurisprudential : juridisk jurist : rättslärd juror : jurymedlem jury : nämnd. just. rättvis. jury juryman : nämndeman jusification : motivering just : bara.

berättigande justificative : rättfärdigande justified : rättfärdigat justify : rättfärdiga justly : rättvist justness : rättvisa jut : sticka fram jutes : jutar Jutland : jylland jutting : utskjutande juvenal : juvenalis juvenescence : tidig ungdom juvenescent : ungdomlig juvenile : ungdomlig juveniles : minderåriga English−swedish Dictionary 597 . befogad justification : försvar.English−swedish (dictionnaire) justice : rätt. rättvisa justiceship : domarämbete justiciable : straffbrottslig handling justiciar : högste domare justiciary : domsrätt justifiable : försvarlig.

hålla. utfodra. fortsätta.English−swedish (dictionnaire) juvenilia : ungdomsverk juvenility : ungdom juxtapose : placera vid sidan juxtaposition : sammanställning kaiser : kejsare kale : kål kangaroo : känguru kaput : kaputt keel : köl keen : skarpsinnig. skarp. behålla keep−fit : motionsgymnastik keep accounts : föra räkenskap keep house : hushålla keep in order : hålla ordning keep on doing : fortsätta med keep quiet : hålla sig i styr keep silence : tiga keep time : hålla takten keep up : bibehålla English−swedish Dictionary 598 . vass. ivrig keen−eyed : skarpsynt keep : förvara.

kärna kerosene : fotogen kestrel : tornfalk kettle : kittel kettle−drum : puka kettle−holder : grytlapp key : tangent.English−swedish (dictionnaire) keeper : vaktare. synhåll kennel : hundgård. hundkoja kept : bevarad kerb : trottoarkant kerb−stone : kantsten kerchief : huvudduk kerfuffle : ståhej kernel : korn. nyckel key−code : nyckel−kod English−swedish Dictionary 599 . vårdare keeping : behållande keeps : behåller keepsake : suvenir keg : kagge. kutting kelp : brunalg ken : känna igen.

grundton keys : tangenter keystone : grundval keystroke : tangenttryckning keystrokes : tangenttryckningar keyword : nyckelord kibosh : skitprat kick : kick. sparka kick−off : avspark kickback : motreaktion kickdown : nedväxling kickstand on a bike : cykelställ på cykel kid : unge kid−glove : hänsynsfull kidder : skojare kidding : skoj English−swedish Dictionary 600 .English−swedish (dictionnaire) key−fob : nyckelemblem key−ring : nyckelring keyboard : tangentbord keyhole : nyckelhål keynames : nyckelnamn keynote : klav. spark.

sort.. snäll kind−hearted : godhjärtad kind deed : välgärning kind of (a.English−swedish (dictionnaire) kiddy : unge kidnap : röva bort kidney : njure kids : ungar kill : dräpa.. art. avliva. vänlig.) : slags ( ett .. god. ) kindergarten : lekskola kindest regards : hjärtliga hälsningar English−swedish Dictionary 601 . slå ihjäl kill−joy : glädjedödare kill−or−cure : hästkur killed : dödad killer : mördare killing : dödande kills : tar bort kiln : brännugn kilometre : kilometer kilted : klädd i kilt kin : släkt kind : hygglig.... döda.

kungarike kingly : konungslig kingpin : mittenkägla kings : kungar kink : hugskott. kung king−size : extra stor kingdom : rike. excentrisk kinsfolk : släkt kinship : släktskap kinsman : släkting kinswoman : kvinnlig släkting kip : sömn. konungarike. fnurra kinky : krullig. slaf kipper : rökt sill.English−swedish (dictionnaire) kindle : tända kindling : antändning kindly : välvilligt kindness : godhet. välvilja kindred : släktskap kinds : vänliga kinetic : kinetisk king : konung. rökt fisk English−swedish Dictionary 602 .

drake att flyga med kite−flying : drakflygning kith : släktingar English−swedish Dictionary 603 . utrustning kit−bag : väska kitbag : ränsel kitchen : kök kitchen−garden : köksträdgård kitchen−midden : kökkenmödding kitchen−range : köksspis kitchen−sink : diskbänk kitchen range : spis kitchenette : kokvrå kite : glada.English−swedish (dictionnaire) kirk : kyrka kiss : kyssa. kyss. kysser kit : packning. puss kiss−curl : tjusarlock kiss−proof : kyssäkta kissed : kysste kisser : trut kisses : kyssar kissing : kyssande.

English−swedish (dictionnaire) kitsch : krimskrams kitten : kattunge kittenish : lekfull kittens : kattungar klaxon : bilhorn knack : knep. knåda knee : knä knee−breeches : knäbyxor knee−cap : knäskål knee−deep : knädjupt knee−high : knähögt knee−length : knäkort kneecap : knäskål kneel : knäböja kneeling : knäande kneels : knäböjer English−swedish Dictionary 604 . kanalje knavish : skurkstreck knead : knåda kneading : knådande. skälm. ryggsäck knave : knekt. vana knapsack : ränsel.

riddare knight−errant : vandrande riddare knighthood : adelskap knitting : stickning knitting−needle : sticka.English−swedish (dictionnaire) knell : klämtning. bulta knock−about : bullersam knock−down : dråpslag knock−kneed : kobent English−swedish Dictionary 605 . strumpsticka knitware : stickning knitwear : trikåvaror knives : knivar knob : vred knobby : knölig knock : stöt. byxor knife : kniv knife−grinder : skärslipare. klämta knelt : knäböjde knew : visste knick−knack : småsak knickers : dambyxor. knacka. slipsten knight : adelsman. adla. slå.

knölig knout : knutpiska know : veta.English−swedish (dictionnaire) knock−shop : bordell knock−up : träning knocked : knackade knocker : gnällspik knocking−shop : bordell knoll : liten kulle knot : knop. vetande. känna know−all : allvetare know−how : sakkunskap knowing : veta knowingly : medvetet knowledge : insikt. kunskap. ha reda på. kännedom knowledgeable : kunnig known : känd knows : vet knuckle : knoge knuckle−duster : knogjärn English−swedish Dictionary 606 . knut knotted : knölig knotty : kvistig. vetenskap.

English−swedish (dictionnaire) knuckles : knogar knured : räfflad knurl : kordera kooky : korkad kow : ko kowtow : buga sig kudos : beröm lab : labb label : etikett labeled : namngiven labeler : etiketter labelled : märkt labels : etiketter labor : arbeta laboratorie : verkstad. laboratorie laboratory : laboratorium labored : arbetade laborious : arbetsam. mödosam labour : arbete. knoga labour court : arbetsdomstol labour dispute : arbetskonflikt English−swedish Dictionary 607 .

English−swedish (dictionnaire) labour market : arbetsmarknad labour welfare act : arbetarskyddslag labourer : grovarbetare. pojke. lackera lacquering : lackering lad : gosse. arbetare. arbetare. spets. brist lack−lustre : glanslös lackey : lakej lacking : bristen lacking in character : karaktärslös lacks : saknar laconic : fåordig lacquer : fernissa. saknad. avsaknad. snöra lacerate : slita sönder lack : frånvaro. yngling ladder : stege laddie : pojke English−swedish Dictionary 608 . kroppsarbetare labourers : arbeten laburnum : gullregn labyrinth : labyrint labyrinthine : labyrintisk lace : skosnöre. galon. sakna.

English−swedish (dictionnaire) lade : ösa laden : lastad. dam. fylld ladies : damer ladies`hairdresser : damfrisering ladies`room : damrum lading : lastning ladle : skopa. ösa lady : kvinna. sölig laid : lade lair : lya. kula. bli efter laggard : sölkorv. förnäm lag : söla. bo laird : godsägare laity : lekman lake : insjö. dam lady−bird : nyckelpiga Lady Day : vårfrudagen lady teacher : lärarinna ladylike : fin. fru. slev. sjö lakes : sjöar lamb : lamm English−swedish Dictionary 609 .

land land−owner : godsägare landed : landat landfill : soptipp landing : trappavsats.English−swedish (dictionnaire) lame : halt. smal väg English−swedish Dictionary 610 . jordägare. hamna. landsätta. ofärdig. lampa lamp−post : lyktstolpe lamp−shade : lamskärm lance : spjut. vanför. jordskred lane : gränd. landa. lans land : landstiga. gränsmärke lands : länder landscape : landskap landslide : ras. ägor. klagan lamentation : jämmer lamentations : klagovisorna lamp : lykta. landstigning landing−stage : båtbrygga landlady : värdinna landlord : värd. hyresvärd landmark : milstolpe. lam lament : klaga.

förlopp larceny : stöld English−swedish Dictionary 611 . slag lapland : lappland lapp : same lapping : vågskvalp lapse : lapsus. tråna languish for : tråna efter lank : mager. tidrymd.English−swedish (dictionnaire) language : språk language−databases : språk−databaser language−directions : språk−riktningar language−files : språk−filer language−translation : språköversättning language−translator : språköversättare languages : språk languid : trög. lykta lap : knä lap up : slafsa i sig lape : uppslag på rock. matt languish : tyna bort. stripigt hår lanky : gänglig lantern : lanterna.

föregående last−modified : ändrad senast last−updated : uppdaterad senast last a long time : räcka länge last autumn : i höstas last night : förra natten last year : fjor (i) lasted : varade lasting : varaktig. piska. spratt. sist. dryg. svinister large : stor largely : till stor del lark : skoj. hålla. ister. lärka larva : larv lascivious : vällustig lash : slag. rapp. smäll.English−swedish (dictionnaire) larch : lärkträd lard : späck. hållbar lasting value : bestående lastly : slutligen English−swedish Dictionary 612 . skoja. snärt lasitude : trötthet lass : tös. vara. flicka last : ytterst. skoläst.

ribba lathe : svarv lather : tvåla in. latent later on : senare. nyligen latent : dold.English−swedish (dictionnaire) lasts : varar latch : dörrklinka. lödder latin : latin latin−speaking : latintalande latitude : latitud latter : senare latterly : nyligen English−swedish Dictionary 613 . framdeles lateral : sido− lath : spjäla. säkerhetslås latch−key : portnyckel latched−in : reglade latches : förreglingar latching : låsning latchkey : portnyckel late : sen late autumn : senhösten lately : på sista tiden. löddra sig.

tvättinrättning English−swedish Dictionary 614 . sjösätta. berömvärd laud voice : hög röst laudable : lovvärd laudatory : berömmande laugh : skratt. starta launching : lansering launder : tvätta och stryka laundress : tvätterska laundrette : tvättautomat laundry : tvätt. galler Latvia : Lettland Latvian : lettisk laud : pris−. prisa.English−swedish (dictionnaire) lattice : gallerverk. skratta laughable : skrattretande laughing : skrattande laughing−stock : driftkucku laughing stock : åtlöje laughingly : skrattande laughs : skrattar laughter : skratt launch : slunga.

juridik law−abiding : laglydig law suit : rättegång lawabiding : laglydig lawbreaker : lagbrytare lawcourt : domstol lawer : jurist lawful : laglig lawgiver : lagstiftare lawless : laglös lawlessness : laglöshet lawmaker : lagstiftare English−swedish Dictionary 615 . klosett lavatorypan : toalettstol lavatorypaper : toalettpapper lavender : lavendel lavish : ymnig.English−swedish (dictionnaire) laureate : lagerkrönt laurel : lager träd laurelwreath : lagerkrans lava : lava lavatory : toalett. slösaktig law : lag.

advokat. lägga lay−by : angöringsplats lay−figure : skyltdocka lay−off : permittering lay down : nedlägga lay eggs : värpa lay the table : duka layabout : dagdrivare layby : parkeringsplats layer : skickt. lager layette : babyutstyrsel laying : liggande layman : lekman English−swedish Dictionary 616 .English−swedish (dictionnaire) lawn : gräsmatta lawnmower : gräsklippare lawns : gräsmattor laws : lagar lawsuit : process. slapp laxative : avföringsmedel. jurist lax : lös. lösande lay : låg. rättegång lawyer : sakförare. varv.

ledning. försprång. föra lead in cards : förhand i kort leaded : blyinfattad leaden : blyaktig leader : ledare leadership : ledarskap leadfree : blyfri leading : ledande leading−strings : ledband leading part : huvudroll leadpencil : blyertspenna leads : leder leaf : blad. löv leafage : lövverk leafbud : bladknopp English−swedish Dictionary 617 .English−swedish (dictionnaire) layoff : friställning layout : planering layouts : planer lays : ligger laziness : lättja lazy : lat lead : bly. anföra. leda.

lärdom lease : hyra ut. bladrik. erfara learned : lärd learning : lära.English−swedish (dictionnaire) leaflet : broschyr leafmould : lövjord leafy : lövrik. uthyrning English−swedish Dictionary 618 . luta sig leaned : lutade leaning : lutande leans : lutar leap : hoppas. prång leap−frog : hoppa bock leap−year : skottår leap year : skottår leapday : skottdag learn : lära sig. förbund leak : läcka leakage : läckage leaky : läckande lean : mager. hyreskontrakt. lummig leafy tree : lövträd league : liga.

English−swedish (dictionnaire) leasehold : arrende leaseholder : arrendator leash : koppel least : minst least−favoured : minst gynnad leastwise : åtminstone leather : läder leatherette : konstläder leathery : seg leave : avgå. lov. tillstånd. överge. utträda. permission leave out : utelämna leaven : surdeg leaves : lämnar leaving : lämna leaving certificate : avgångsbetyg lebanese : libanes lebanon : libanon lecher : flickjägare lecherous : liderlig English−swedish Dictionary 619 . tillåtelse leave by will : testamentera leave of absence : tjänstledighet.

snegla. föreläsning lecture on : föredrag om lectured : föreläst lecturer : föreläsare lectureship : lektorat led : lett. lä leech : igel.English−swedish (dictionnaire) lecherously : liderligt lechery : lusta lectern : läspulpet lector : lektor lecture : föreläsa. grin leer at : snegla på lees : drägg leeward : i lä leeway : avdrift English−swedish Dictionary 620 . blodigel leed : föra leek : purjolök leer : blänga. ledde ledge : avsats. hylla ledger : huvudbok. liggare lee : läsida.

English−swedish (dictionnaire) left : kvar Left : vänstern left : vänster. över left−hand : vänster left−handed : vänsterhänt left−overs : rester lefthand : vänstra leftists : vänsterfolk leftmost : längst åt vänster leftward : vänster leftwards : till vänster leg : ben legacy : arv legal : laglig. giltiga legal penalty : ansvarspåföljd legalities : lagliga skyldigheter legality : laglighet legalization : legalisering legalize : legalisera legally : lagligt legate : påvlig legat English−swedish Dictionary 621 . lämnade.

legitim legitimatize : legitimera legless : benlös English−swedish Dictionary 622 . sägen legendary : legendariska legerdemain : taskspeleri leggings : benkläder legibility : läslighet legible : läslig legion : legion legionary : legionär legionnaire : legionär legislate : lagstifta legislates : lagstiftar legislation : lagstiftning legislative : lagstiftande legislator : lagstiftare legislature : lagstiftande församling legit : äkta legitimacy : laglighet legitimate : laglig. rättmätig.English−swedish (dictionnaire) legatee : arvinge legend : legend.

i sakta mak. förlängas lengthened : förlängd lengthening : förlängning lengthiness : långrandighet lengths : längder English−swedish Dictionary 623 .English−swedish (dictionnaire) legs : ben leguminous : baljväxter leisure : fritid leisured : ledig leisurely : ledig. maklig leitmotif : ledmotiv lemming : fjällämmel lemon : citron lemonade : läskedryck lemonades : läskedrycker lemony : citronsmakande lend : låna lend to : låna ut lender : långivare lending : utlåning length : längd lengthen : förlänga.

English−swedish (dictionnaire) lengthwise : på längden lengthy : lång leniency : mildhet. överseende lenient : mild. fastan lenten : fastlags− lentil : lins leonine : lejonartad leotard : trikåer leper : spetälsk leprechaun : pyssling leprosy : spetälska leprous : spetälsk lesbian : lesbiska lesion : organskada less : mindre lessee : hyresgäst. överseende lens : lins lenses : linser lent : lånat. arrendator lessen : minska lessens : minskar English−swedish Dictionary 624 . lånade.

skrivelse. för att inte let : hyra ut. brev letter−box : brevlåda letter of credit : kreditiv letter of indulgence : avlatsbrev lettercard : kortbrev letterhead : brevhuvud English−swedish Dictionary 625 .English−swedish (dictionnaire) lesser : mindre lesson : lektion. bokstav. läxa lessons : lektioner lessor : hyresvärd lest : ifall. lettiska letter : brev. låta. låt let's : låt oss let fall : tappa let go : släppa let loose : släppa lethal : dödlig lethargic : dvallik lethargy : dvala lets : låter lett : lett.

uppbåd lewd : liderlig lexical : lexigrafisk lexicographer : ordboksförfattare English−swedish Dictionary 626 . nivå. spak leverage : hävstångsverkan leviathan : koloss. flack. sjöodjur Levite : leviter Leviticus : tredje moseboken levity : lättsinne levy : uttaxering. jämn level make : avjämna levelling : avvägning lever : hävstång.English−swedish (dictionnaire) lettering : bokstäver letterpress : boktryck letters : bokstäver letting : låter lettish : lettisk lettuce : sallad levant : levanten levee : mottagning level : slät.

givmild liberality : generositet liberalization : liberalisering liberate : frige.English−swedish (dictionnaire) lexicographical : lexikografisk lexicography : lexikografi liability : ansvar liable : ansvarig liaison : förbindelseofficer. befria liberate from : fritaga från liberated : frigav liberation : befrielse liberator : befriare liberties : friheter libertine : vällusting English−swedish Dictionary 627 . frisinnad. officer liar : lögnare libation : dryckesoffer libel : ärekränkning i skrift libeller : ärekränkare libellist : smädesskrivare libellous : smädig liberal : liberal.

English−swedish (dictionnaire) liberty : frihet liberty if the press : tryckfrihet libra : pund librarian : bibliotekarie libraries : bibliotek library : bibliotek librarys : bibliotekens lice : löss licence : licens. självsvåld licensed : licenserad licensee : licensinnehavare licenser : licensgivare licensing : tillståndsgivning licentiate : licentiat. auktoriserad licentious : utsvävande. tygellös lichen : lav lick : slicka licked : slickade licking : slickande licks : slickar lid : lock English−swedish Dictionary 628 .

ligga lie upon : åvila liege : vasall− lier : lögnare lies : ligger lieutenant : löjtnant life : levnad.English−swedish (dictionnaire) lie : ljuga. leverne life−like : livslevande life−saving : livräddning life−size : naturlig storlek life insurance : livförsäkring lifebelt : livbälte lifeblood : livsnerv lifeboat : livbåt lifebuoy : livboj lifeless : livlös lifeline : livlina lifelong : livslång lifespan : livslängd lifetime : livstid lift : hiss. liv. lyfta English−swedish Dictionary 629 . lögn.

lindrig. fyr lighthouses : fyrar lighting : belysning. lyse light−bulb : glödlampa light−hearted : bekymmerslös light−wave : ljusvåg lighten : upplysa. lätta. blixtra. tända. bindsena ligh opera : opertett light : lätt.English−swedish (dictionnaire) lifted : lyft liftman : hisskonduktör ligament : ligament. sken. tändare lighter : pråm. tunn. ljus. lätta lighthouse : fyrtorn. blixt lightly : lätt lightness : lätthet lightning : blixt lightning−conductor : åskledare lights : ljus lightship : fyrskepp lightweight : lättvikt likable : sympatisk English−swedish Dictionary 630 .

sammaledes. gilla. antaglig liken : likna likened : lika likeness : likhet likes : gillar likewise : likaledes. sannolik.English−swedish (dictionnaire) like : lik. liksom. som liked : gillade likelihood : sannolikhet likely : trolig. gillar lilac : lila. trädgren limber : böjlig lime : kalk. tycka om. böjelse. syren lilo : gummimadrass lilt : rytm lilting : rikt modulerad lily : lilja lily of the valley : liljekonvalj limb : lem. jämför liking : tycke. lind. kalka limelight : rampljus limerick : femradig dårdikt English−swedish Dictionary 631 .

elledning. fodra. rad. inskränkning limited : begränsad limited company (Ltd. inskränka limitation : begränsning.English−swedish (dictionnaire) limes : kalkar limestone : kalksten limetree : lind limey : britt. gräns. linje line−etched : linjeetsad line of conduct : handlingssätt lineage : härstamning lineal : direkt English−swedish Dictionary 632 .) : aktibolag AB limiting : begränsande limits : gränser limp : mjuk. brittisk sjöman limit : begränsa. lina. halta limpet : skålsnäcka limpid : klar limping : haltande linchpin : hjulsprint linden : lind line : streck.

linne linenumber : radnummer linenumbering : radnumrering linenumbers : radnummer liner : linjeflyg. dröja lingerie : damunderkläder lingering : dröjande lingo : fikonspråk linguist : språkman linguistic : språklig linguistics : språkvetenskap linguists : språkkännare lining : foder English−swedish Dictionary 633 . randig linefeed : radmatning linefeeds : radmatningar linen : lärft. långa linger : söla. fortleva. linnetyg. linjefartyg. leva. cylinderfoder ling : ljung.English−swedish (dictionnaire) lineament : anletsdrag linear : linjär linearally : linjärt lined : fodrad.

led linkage : länksystem linkages : sammankopplingar linked : länkade linking : länkande links : länkar linnet : hämpling lino : korkmatta linocut : linoleumsnitt linoleum : korkmatta linseed : linfrö linseed−oil : linolja lintel : överstycke lion : lejon lioness : lejoninna lionize : dyrka lip : läpp. pip lip−service : tomma ord lipstick : läppstift liquefaction : smältning liquefy : göra flytande English−swedish Dictionary 634 .English−swedish (dictionnaire) link : länk.

håglös English−swedish Dictionary 635 . utredningsman liquidity : likviditet liquidizer : mixer liquor : sprit liquorice : lakrits lisp : läspning. höra på. lyssnar listing : uppräkning listings : listor listless : apatisk. nota listed : listad listen : lyssna listen to : avhöra. lista. likvidera liquidation : betalning liquidator : konkursförvaltare.English−swedish (dictionnaire) liqueur : likör liquid : vätska liquidate : betala. liknöjd. avlyssna listener : lyssnare listening : lyssna. läspa lisping : läspande lissom : smidig list : förteckning.

English−swedish (dictionnaire) listlessly : lojt lists : tar upp lit : tände. litteratur litharge : silverglöd lithe : smidig. kull av djuryngla littered : skräpig little : ringa. bår. formligen literary : litterär literate : bildad literature : lektyr. föga English−swedish Dictionary 636 . böjlig lithography : litografi Lithuania : Litauen Lithuanian : litauisk litigant : processande litigate : processa litigation : process litre : liter litter : skräp. lilla. liten. tänt litany : litania literal : ordagrann. litet. ordagrann. bokstavlig literally : bokstavligen.

leva.English−swedish (dictionnaire) little ones : små liturgic : liturgisk liturgical : liturgisk liturgy : liturgi livable : beboelig live : vistas. dödsblek living : existens. levande lizard : ödla llama : lamadjur load : lassa. lasta. utkomst. börda. ladda. levebröd. bo livelihood : uppehälle liveliness : livlighet lively : livlig. alert liven : pigga upp liver : lever liverish : ut gängorna livery : livré lives : bor livestock : boskap livid : askgrå. uppehälle. lass loading : laddande English−swedish Dictionary 637 .

ovillig loathing : vämjelse. ort localize : lokalisera locally : lokala English−swedish Dictionary 638 . bröd lobby : korridor. foajé lobbyist : korridorpolitiker lobe : lob. leda loathsome : avskyvärd loaves : limpor.English−swedish (dictionnaire) loads : massor av. lokala locale : plats locality : läge. laddar loadstone : magnetit loaf : flanera. limpa loafer : dagdrivare loam : lera. öronsnibb lobe of the ear : öronsnibb lobster : hummer local : lokal. lerjord loamy : lerig loan : lån loath : ohågad.

hårlock. lokomotiv locust : gräshoppa locution : talesätt lode : malmåder lodestar : polstjärna.English−swedish (dictionnaire) locate : lokalisera locates : lokaliserar locating : lokaliserande locations : platser loch : låsa. förvaringsskåp locket : medaljong locknut : låsmutter locks : låser locksmith : låssmed lockups : låsningar locomotion : förflyttning locomotive : rörlig. ledstjärna lodestone : naturlig magnet English−swedish Dictionary 639 . fjord. låsa lock out : utestänga lockable : låsbar locker : låst. sjö lock : sluss. lås.

hög log : träkubb.English−swedish (dictionnaire) lodge : inhysa. skulle lofty : ståtlig. inhysa. logg. härbärgera lodger : inneboende lodging : logi lodgings : rum. dröja loiterer : dagdrivare loitering : sölig English−swedish Dictionary 640 . bostad loft : loft. frimurarloge. söla. vedträ. stock. logera. vind. timmerstock logarithmic : logaritmisk logarithmically : logaritmiskt logic : logik logical : logisk logician : logiker login : inloggning logotype : logotyp logout : utloggning logs : stockar loin : lunga loins : lungor loiter : gå och driva.

ensam long : lång. åstunda longbow : pilbåge longed : längtade longest−running : äldst utgivna longevity : långt liv longhand : vanlig skrift English−swedish Dictionary 641 . enslig. länge long−distance heating : fjärrvärme long−range : långväga long−sighted : långsynt long−term : långfristig long ago : länge sedan long for : längta efter. ödslig lonelyness : ensamhet lonesome : enslig.English−swedish (dictionnaire) lolipop : slickepinne loll : vräka sig lollipop : slickepinne lolly : slickepinne lone : ensamt loneliness : ensamhet lonely : ensam.

utsikt look after : tillse. beskåda.English−swedish (dictionnaire) longing : längtan. slyngel loony : galen loop : slinga. storlom. vävstol looms : framträdande loon : odåga. min. passa. hyska English−swedish Dictionary 642 . betrakta look at oneself in the glass : spegla sig look for : söka efter look forward to : motse looked : tittade looking−glass : spegel lookover : genomsyn looks : tittar. titt. blick. ögonkast. titta. utseende loom : skymta fram. se look−out : utkik. efterse. ögla. sköta look at : bese. längtansfull longish : lång longitude : longitud longitudinal : längsgående loo : toa look : uppsyn.

tappa. slak. sned lord : lord. myndig. ståtlig lordship : herravälde lorries : lastbilar lorry : lastbil lose : mista. lossa looses : förlorar loot : plundra lop : skära bort lop−sided : skev. lösa.English−swedish (dictionnaire) loop−hole : kryphål loose : loss. herre lordly : förnäm. rörlig loose living : skörlevnad loosely : löst loosen : lossna. lös. förlora losing : förlora loss : förlust loss of men : manspillan losses : förluster lost : försvunnen losts : förlorar English−swedish Dictionary 643 .

English−swedish (dictionnaire) lot : mycket. högt loud laughter : gapskratt louden : göra högre loudly : högt loudmouth : skrävlare loudspeaker : högtalare. högljud. vestibul. flanera lounge around : flanera. drummel English−swedish Dictionary 644 . lott lotion : hårvatten lots : massor lottery : lotteri lottery−ticket : lottsedel loud : ljudlig. ströva omkring lounge lizard : salongslejon lounge suit : kavajkostym lounger : dagdrivare. lätting loupe : lupp lour : blänga louse : lus lousy : urusel lout : tölp. högtalare lounge : schäslong.

nedre English−swedish Dictionary 645 . öm lovingly : kärleksfull lovingness : kärlek low : gemen. härlig. vacker. låg low−cost : lågpris low−necked : urringad low−sulfur : lågsvavlig lowbrow : obildad lower : lägre. skönhet lovely : söt. älsklig lover : älskare lovesick : kärlekskrank lovey : älskling loving : kärleksfull.English−swedish (dictionnaire) loutish : slyngelaktig louver : spjälgaller. älska love of humanity : människokärlek loved : älskade loveless : kärlekslös loveliness : ljuvlighet. luftintag lovable : älsklig love : kärlek. förtjusande.

English−swedish (dictionnaire) lower−case : små lower edge : underkant lower jaw : underkäke lower lip : underläpp lowercase : gemen lowered : sänkte lowermost : lägst lowest : lägsta lowland : lågland lowlands : lågland lowly : ödmjuk. ringa lowness : låghet loyal : trogen. lojal loyal to : solidarisk mot. trohet lozenge : romb Ltd : aktiebolag lubber : tölp lubricant : smörjmedel lubricate : smörja lubricating : smörj− English−swedish Dictionary 646 . lojal mot loyalty : lojalitet.

överskådlig. handtag. vanlottad lucky : lycklig. lukrativ lucre : för nöd vinnings skull lucubrition : skriverier ludicrous : löjlig.English−swedish (dictionnaire) lubrication : smörjmedel lucerne : lusern lucid : redig. orimlig lug : släpa (på). sorglig luke : lukas lukewarm : ljum lull : vyssja lull to sleep : söva English−swedish Dictionary 647 . bagage luggage rack : bagagehylla luggage van : resgodsvagn lugubrious : dyster. grepe luggage : reseffekter. lysande lucidity : klarhet luck : tur luckily : lyckligtvis luckless : oturlig. klar. lyckosam lucrative : lönande.

English−swedish (dictionnaire) lullaby : vaggsång lumbago : ryggskott lumber : lufsa. timmer. klump lump of sugar : sockerbit lumpenproletariat : trasproletariat lumper : hamnarbetare lumpsum : klumpsumma lumpy : klimpig lunacy : vansinne lunar : mån− lunar month : månvarv English−swedish Dictionary 648 . sockerbitklimp. himlakropp luminosity : lysförmåga lumme : kors! lummox : drummel lump : bit. skräp lumber−room : skräpkammare lumberer : skogsarbetare lumberjack : skogsarbetare lumberman : timmerman lumberyard : brädgård luminary : ljuskälla.

lunch lunch break : lunchrast lunch room : lunchrum luncheon : luncha. brandröd lurk : ligga på lur lurking : lurande luscious : ljuvlig. sladdra lure : locka. vansinnig lunch : luncha. läcker lush : yppig lust : begär. hospital. åtrå English−swedish Dictionary 649 . utfall lungs : lungor lupin : lupin lupine : varglik lurch : kränga. dåre. krängning. lockelse lurid : spöklik. lunch luncheonette : lunchbar lunching : lunchar lung : lunga lunge : göra utfall.English−swedish (dictionnaire) lunar probe : månsond lunatic : sinnessjuk.

glans lustreless : matt. lysten lustfully : lustfyllt lustily : lustfyllt lustiness : vigör. luxulös luxury : lyx lye : lut lying : lögnaktig. liggande lying−in : barnsäng lying hospital : BB. luthersk luxuriant : yppig. livskraft lustre : ljuskrona. frodig luxuriate : frodas luxurious : luxuös. glanslös lustrous : glänsande lusty : frisk lute : luta Lutheran : luteran. barnbördshus lymph : lymfa lymph node : lymfkörtel lymphocyte : lymfocyt English−swedish Dictionary 650 .English−swedish (dictionnaire) lustful : vällustig.

English−swedish (dictionnaire) lynch : lyncha lynx : lodjur. smida ränker machination : intrig English−swedish Dictionary 651 .P. lyrik M. lo lynxeyed : skarpögd lyre : lyra lyric : lyrisk lyrical : lyrisk lyricism : lyrisk stil lyricist : lyriker. textförfattare lyrics : texter. : Member of Parliament ma : mamma macabre : makaber macadam : makadam macaroni : makaroner macaroon : mandelkaka mace : spikklubba. ämbetsstav Macedonia : macedonien macerate : blöta upp. spira. laka ur machete : machete machinate : intrigera.

gjorda madman : vettvilling. galen madam : min fru. dårskap maelstrom : malström magazine : tidskrift. magasin maggot : mask magi : de tre vice männen magic : trolleri. vansinne. dåre. fröken madcap : våghals made : gjort. galning madness : galenskap. vansinne.English−swedish (dictionnaire) machine : maskin machine−gun : kulspruta machine−guns : kulsprutor machine−readable : maskinläsbar machinery : maskiner mackerel : makrill macro : makro macros : makron mad : tokig. vansinnig. magiskt magician : trollkarl magics : underverk English−swedish Dictionary 652 . magi.

ungmö. vikt magpie : skata mags : magasin magstrates : magistrat mahogany : mahogny Mahomet : Mohammed maid : hembiträde. tjänsteflicka. jungfru maiden : mö. storartad magnifies : förstorar magnify : förstora magnitude : storlek.English−swedish (dictionnaire) magistrate : polisdomare magistrates` court − the : rådhusrätt magnanimity : ädelmod magnanimous : storsint magnate : magnat magnetic : magnetisk magneto : magnetapparat magnification : förstoring magnificence : prakt magnificent : magnifik. ogift maidenhead : jungfrulighet English−swedish Dictionary 653 .

underhålla.English−swedish (dictionnaire) mail : post mail−coach : diligens mail−order : postorder mail drop : brevinkast. brevlåda mailbag : postsäck mailed : skickat mailing : post mailplanes : postflyg maim : lemlästa. bibehålla maintaining : bevara maintenance : underhålla. bevara. skötsel maize : majs maize−cob : majskolv majestic : majestätisk English−swedish Dictionary 654 . stympa maimed : lytt main : huvudsaklig main point : huvudsak mainframe : huvudram mainland : fastland mainly : huvudsakligen maintain : upprätthålla.

skapa. låtsad make−up : sammansättning. förfärdiga. låtsaslek. flertal majority−owned : majoritetsägd majuscule : stor bokstav make : åstadkomma. stoja make a person believe : inbilla make after : rusa efter make an appointment with : beställa tid hos make an impression : imponera make as if : låtsas som om English−swedish Dictionary 655 . väsnas. göra make−believe : overklighet. smink. tillverka. sminkning make a bet : slå vad make a blunder : dabba make a confession : avlägga bekännelse make a fortune : skapa en förmögenhet make a fuss : fjäska make a journey : göra en resa make a mistake : missta sig make a noise : bullra.English−swedish (dictionnaire) majesty : majestät major : durton. fantasi. större majority : majoritet.

English−swedish (dictionnaire) make away with a person : röja någon ur vägen make clear : klargöra make dirty : smutsa make do with : få klara sig med make fast : förtöja make fun of : gäckas med make haste : raska på make it up : bli sams. enas make jam : sylta make known : kungöra make light of : bagatellisera make love to : kurtisera make nervous : enervera make one's voice heard : göra sin röst hörd make ons's début : debutera make port : angöra hamn make sure of : förvissa sig om make the bed : bädda make the price : faststalla priset make tight : täta make up ones mind : föresätta sig English−swedish Dictionary 656 .

elak malign : elakartad.English−swedish (dictionnaire) make use of : använda. illvilja. provisorisk makeweight : fyllnadsgods making : tillverkning. baktala malignity : ondska mall : köpcentrum English−swedish Dictionary 657 . nyttja make worse : förvärra maker : fabrikant. skapare makers : tillverkare makes : gör makeshift : nödfallsutväg. hane male sex : mankön malefactor : missdådare malevolent : illvillig malice : skadeglädje. tillverkare. sjuk Malayan : malaj malcontent : missnöjd male : manliga. framställning malachi : malaki malady : sjukdom. elakhet malicious : illvillig.

karl. krigsfartyg man−slaughter : dråp manævre : manövrera manage : hantera. manövrera. bemanna man's : mannens man−made : handgjorda man−of−war : örlogsfartyg. ledare. jätte−. förvalta managed : skött management : hantering. öl maltreat : behandla illa mammal : däggdjur mammoth : mammut.English−swedish (dictionnaire) mallard : and. föreståndare. handha. förestå. regissör manages : klarar mandate : mandat mandatory : obligatorisk mandible : käke English−swedish Dictionary 658 . gräsand malleable : formbar. kolossal man : människa. smidbar mallet : klubba malt : malt. förvaltning. ledning manager : direktör.

mani maniac : galning manias : manier manicure : manikyr. mandom mania : vanvett. pyssling manikins : pysslingar English−swedish Dictionary 659 . mangel manhood : manlighet. ådagalägga manifestation : yttring manifestations : manifestationer manifold : mångfaldig manikin : modelldocka. vurm. manikyrera manifest : uppenbar.English−swedish (dictionnaire) mandrel : dorn mane : hästman mane on a horse : man maneuver : manövrera maneuverability : manöverduglighet maneuvered : manövrerade maneuvering : manövrerande mange : skabb manger : krubba mangle : mangla.

sätt. mannekäng manner : vis. fason. maner mannered : tillgjord mannerism : maner mannerly : väluppfostrad manners : åthävor. människosläkte manliness : manlighet manly : manlig mannequin : provdocka. manual English−swedish Dictionary 660 . kappa manual : handbok. manövrera manor : herrgård manor−house : slott manpower : arbetskraft manservant : tjänare mansion : herrgård mantelpiece : spiselkrans mantle : mantel. manuellt.English−swedish (dictionnaire) manipulate : manipulera manipulating : användande mankind : mänsklighet. umgängessätt mannish : karlaktig manoeuvre : manöver.

spelkula march : marsch.English−swedish (dictionnaire) manually : manuellt manuals : manualer manufacted : tillverkad manufacture : tillverkning. fabrikant manufacturers : tillverkare manufacturing : tillverkande manure : gödsel. gödsla manuscript : manuskript many : många. tillverka manufactured : tillverkade. flera map : karta maple : lönn mapping : kartläggande maps : kartor mar : fördärva marauder : plundrare marauding : plundrande marble : marmor. fabricera. marschera March : mars English−swedish Dictionary 661 . förfärdiga. arbetad manufacturer : tillverkare.

signera. illusion margarine : margarin marge : margarin margin : marginal margin−to−margin : marginal till marginal marginality : i kanten margine : kant. märke. markera.English−swedish (dictionnaire) march : tåg marching off : avmarsch marchioness : markisinna mare : sto mare's−nest : värdelös upptäckt. marginal marguerite : prästkrage marguerites : prästkragar marigold : ringblomma marine : marin. beteckna English−swedish Dictionary 662 . flotta mariner : sjöman maringue : maräng marital : äktenskaplig maritime : sjöfarts−. kust− marjoram : mejram mark : märka.

avsättningsområde market−place : torg. markering marks : märken marksman : skarpskytt markup : pålägg marmalade : marmelad.English−swedish (dictionnaire) mark of distinction : utmärkelsetecken mark of interrogation : frågetecken mark with numbers : numrera markdown : prissänkning market : salutorg. äktenskap marriageable : giftasvuxen married : gift married to : gift med English−swedish Dictionary 663 . salutorg marketing : marknadsförande marketplace : salutorg marking : märkning. marknad. vigsel. apelsinmarmelad marmot : murmeldjur maroon : rödbrun marquess : markis marquis : markis marriage : giftemål.

viga. frimurare masoretes : masoreterna masque : maskspel English−swedish Dictionary 664 . märg marry : gifta sig med. sank mart : handelsplats marten : mård martial : krigisk martyr : martyr marvel : under. vidunderlig marzipan : marsipan masculine : maskulin mash : mosa. moras. träsk. kärr marshal : ställa upp. gifta sig marsch : sumpmark marsh : sumpmark. mos mashed−potatoes : potatismos mask : maskera.English−swedish (dictionnaire) marrow : kärna. mask mason : murare. förundra sig marvellous : underbar. marskalk marshland : sumpmark marshy : kärr−.

original Master of Arts : filosofie magister Master of Science : filosofie magister master one's temper : behärska sig master`s desk : kateder mastered : kännare masterful : dominerande masterkey : huvudnyckel English−swedish Dictionary 665 . patron. massaker massage : massage masseur : massör massif : bergmassiv massive : massiv mast : mast master : behärska. husbonde master−stroke : genidrag master copy : matris. bemästra. mässa mass−produce : massproducera mass media : massmedia massacre : massakrera. mästare.English−swedish (dictionnaire) masquerade : maskerad masquerades : maskeras mass : massa.

kompis material : väv. styrman. make match−cord : stubintråd match − to merry : parti match point : matchboll matchbox : tändsticksask matching : motsvarande matchless : makalös. ämne. tyg. materiell. tändsticka. storartad matchmaker : äktenskapsmäklare mate : para. stoff English−swedish Dictionary 666 .English−swedish (dictionnaire) masterly : mästerlig masterpiece : mästerverk mastery : sakkunskap. matta matador : matador match : matcha. herravälde masthead : masttopp masticate : tugga mastiff : stor hund mastodon : mastodont masturbate : onanera masturbating : onanerande. onani mat : matt yta.

English−swedish (dictionnaire) materialism : materialism materially : väsentligt materialze : bli till. moders− maternity home : BB matey : kamratlig math : matematik mathematical : matematiska mathematically : matematiskt mathematician : matematiker mathematicians : matematiker mathematics : matematik matinée : matiné mating : parning mating call : parningsläte matins : morgonbön. förverkliga materity dress : mammaklänning maternal : moderlig. ottesång matrarch : matriark matrices : matriser matricide : modermördare matriculate : skriva in sig vid universitet English−swedish Dictionary 667 .

English−swedish (dictionnaire)

matriculation : studentexamen matrimonial : äktenskaplig, giftermåls− matrimony : äktenskap matrix : matris, gjutform matron : husmor, fru matter : ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter−of−fact : saklig matter of taste : smaksak matters : stoffet matting : mattillverkning mattock : bred hacka mattress : madrass mature : vuxen, mogen maturity : mognad matutinal : tidig matzo : osyrat bröd maudlin : gråtmild, halvfull, sentimental maul : misshandla maunder : släntra omkring maundy : fottvagning Maundy Thursday : skärtorsdag
English−swedish Dictionary 668

English−swedish (dictionnaire)

mausoleum : mausoleum mauve : malvafärgad maverick : politisk vilde, ensamvarg mavis : taltrast maw : mage, gap mawkish : kväljande, mjäkig maxim : regel, sentens, grundsats maximazed : maximerad maximize : maximera maximum : maximal may : måtte, får May : maj may : kan, må maybe : kanhända, kanske mayday : första maj MayDay : S.O.S. mayflower : gullviva, vårblomma mayfly : dagslända mayhem : förödelse mayonnaise : majonnäs mayor : borgmästare
English−swedish Dictionary 669

English−swedish (dictionnaire)

maypole : majstång mayst : kan, får maze : virrvarr, labyrint mazurka : mazurka mazy : förvirrande mdi−interface : mdi−gränssnitt me : mig, jag mead : äng, mjöd meadow : äng meadow mushroom : champinjon (ängs− ) meagre : torftig, mager meal : måltid, mål mat meal−beetle : mjölbagge meal−ticket : lunchkupong meal time : matdags mealy : mjölig mealy−mouthed : undanglidande mean : mena, lumpen, småaktig, futtig, gemen, låg, betyda meander : slingra sig meaning : betyder, betydelse meaningful : meningsfull
English−swedish Dictionary 670

English−swedish (dictionnaire)

meaningless : intetsägande, meningslös meanings : betydelse means : utväg, menas, medel, råd (utväg) means of communication : fortskaffningsmedel means of expressing : uttryckssätt meant : menade, menat meantime : under tiden meanwhile : under tiden measles : mässling measly : futtig, ynklig measure : mått, takt, mäta, åtgärd measure of length : längdmått measured : avmätt, mätt measurement : mått measures : mått measuring : mätning measuringtape : måttband meat : kött meat−shop : köttaffär meat course : kötträtt meatball : köttbulle
English−swedish Dictionary 671

English−swedish (dictionnaire)

meatloaf : köttfärslimpa meatpie : köttpaj meaty : köttig mecaw : ara mechanic : mekaniker mechanical : mekaniker, maskinell mechanically : rutinmässigt mechanics : mekanik mechanism : mekanism medal : medalj medallion : medaljong meddle (in) : lägga sig i, befatta sig med meddles : befattar sig meddlesome : beskäftig, påträngande mediaeval : medeltida medial : mitt−, medial median : median mediate : medla mediation : medling, förmedling mediator : medlare medical : läkar−, medicinsk
English−swedish Dictionary 672

English−swedish (dictionnaire)

medical student : medicinare medicament : läkemedel medication : medicin medicine : medicin, läkemedel medicine man : medicinman medieval : medeltida mediocre : medelmåttig mediocrity : medelmåtta meditate : meditera, planera Mediterranean : medelhavs medium : medelmåttlig, mellan medium length : medellängd medium wave : mellanvåg medley : blandning medulla oblongata : förlängda märgen medusa : manet meek : ödmjuk, undergiven, tålmodig meet : träffas, träffa, råka, mötas, uppfylla, möta meet again : återse meet with : påträffa, anträffa meet with kindness : röna vänlighet
English−swedish Dictionary 673

English−swedish (dictionnaire)

meeting : samling, sammanträde, möte megahertz : megahertz megalomania : storhetsvansinne megaphone : megafon megs : megabyte, MB meister : mästare melancholy : vemod, svårmod, melankoli, dysterhet, tungsint mêlée : livlig debatt, handgemäng meliorate : förbättra mellow : mogen, mogna, fyllig melodic : melodisk melodious : melodisk melodrama : melodrama melody : melodi melon : melon melt : tina, smälta melting : smält melting pot : smältdegel meltingpoint : smältpunkt mem : minne member : medlem, ledamot
English−swedish Dictionary 674

English−swedish (dictionnaire)

member's : medlems member of Parliament : riksdagsman membership : medlemskap membrane : membran, hinna memento : minnessak, minne memo : PM memoir : biografi, memoar memorable : minnesvärd memorandum : not, promemoria memorial : minnesmärke memories : minnen memorize : memorera memorizing : memorerande memory : minne memory−depending : minnesberoende memos : pm men : karlar, manskap menace : pest, hotelse, hot menacing : hotet mend : laga, reparera mendacious : lögnaktig
English−swedish Dictionary 675

English−swedish (dictionnaire)

mendacity : lögnaktighet, osanning mended : reparerade mendicant friar : tiggarmunk mending : lagning, reparerande menfolk : manfolk, karlar menial : tjänar−, simpel meningitis : hjärnhinneinflammation menopause : klimakteriet menses : menstrution mensuration : mätning menswear : herrkläder mental : sinnes−, sjäslig mental state : själstillstånd mentality : mentalitet mentally : andligen, mentalt menthol : mentol mention : nämna, omtala, omnämna mentor : mentor, handledare, rådgivare menu : matsedel, meny menu−driven : menystyrt mercantile : affärs−, handels−
English−swedish Dictionary 676

English−swedish (dictionnaire)

mercenary : legosoldat, vinningslysten, vinningslysten mercer : manufakturhandlare merchandise : handelsvaror merchant : köpman, handlare merchantability : köpvärde merciful : nådig, barmhärtig merciless : obarmhärtig, skoningslös mercilessly : obarmhärtigt mercury : kvicksilver mercy : barmhärtighet mere : idel, ren, blott och bar merely : blott, endast, bara meretricious : liderlig, prålig merge : sammanfoga merger : sammanslagning meridian : meridian meringue : maräng merit : förtjäna, förtjänst, merit merited : välförtjänst meritorious : förtjänstfull merits : meriter
English−swedish Dictionary 677

English−swedish (dictionnaire)

merle : koltrast mermaid : sjöjungfru merriment : munterhet merriness : munterhet merry : god, munter merry−go−round : karusell merry−goround : karusell mescalin : meskalin mesdames : mina damer mesh : maska, nätmaska mesmerize : hypnotisera mess : mäss mess kit : högtidsdräkt mess up : röra till, trassel message : meddelande, bud, budskap messenger : budbärare messenger boy : springpojke Messiah : Messias messianic : messianska met : möttes metabolic : metabolism, ämnesomsättnings−
English−swedish Dictionary 678

English−swedish (dictionnaire)

metabolism : ämnesomsättning metacharacter : metatecken metage : mätavgift metal : metall metallic : metallisk metallurgic : metallurgisk metalwork : metallarbete metalworking : metallbearbetning metamorphosis : metamorfos, förvandling metaphor : liknelse metaphorically : bildspråk meteor : meteor meteorology : meteorologi meter : mätare method : metod methodical : metodisk methodically : metodiskt Methodist : metodist methods : metoder methylated spirit : rödsprit meticolous : noggrann, minutiös
English−swedish Dictionary 679

English−swedish (dictionnaire)

metre : meter metric : meter metric−convention : meterconventionen metric system : metersystem metropolis : världsstad mettle : skrot och korn, kurage mettlesome : livlig, morsk mew : jama mews : stallänga miaow : jama mica : glimmer mice : möss michaelmas : mickelsmässa micro−organism : mikroorganism micro−size : mikro−storlek micrometer : mikrometer microphone : mikrofon microprocessor : mikroprosessor microscope : mikroskop mid : bland, mellan midday : middag
English−swedish Dictionary 680

English−swedish (dictionnaire)

middle : mitten, mitt, mellerst middle−aged : medelålders middle age : medelålder Middle Ages − the : medeltiden middle finger : långfinger middlebrow : medelsvensson middleclasses − the : medelklassen middleman : mellanhand middling : medelmåttig midge : kryp, mygga midget : miniatyr−, liten sportbil, dvärg midnight : midnatt midriff : mellangärde midshipman : sjökadett midst : mitt i midsummer : midsommar midway : halvvägs midwife : barnmorska midwifery : förlossningshjälp midwinter : midvintern mien : utseende, min, hållning
English−swedish Dictionary 681

English−swedish (dictionnaire)

might : kan mightily : mäktigt mighty : mäktig, väldig migrant : flyttande migrate : utvandra mike : mikrofon mild : blid, lindrig, mild mildew : brand, mögel, rost mildness : mildhet mile−post : milstolpe mile=10kms : mil=10km mileage : miltal milieu : miljö militancy : stridbarhet militant : stridslysten militaristic : militära military : militärisk, militär military man : militär military service : värnplikt militia : milis, lantvärn milk : mjölka, mjölk
English−swedish Dictionary 682

English−swedish (dictionnaire)

milk lorry : mjölkbil milk tooth : mjölktand milking : mjölkande milkmaid : mjölkerska milkman : mjölkförsäljare, mjölkutkörare, mjölkbud milksop : mes, morsgris milky : mjölkaktig Milky Way : vintergatan milkyway : vintergatan mill : kvarn mill−hand : fabriksarbetare millenium : tusenårsrike millennial : tusenårig millennium : tusenårigt riket, årtusende miller : mjölnare millet : hirs milliard : miljard milliner : modist millinery : modevaror millinery shop : modeaffär million : miljon
English−swedish Dictionary 683

English−swedish (dictionnaire)

millionaire : miljonär millions : miljoner milt : mjölke mime : mime, pantomin mimic : härma, apa efter mimicry : härmning, skyddande förklädnad mince : trippa, tala fint, finhacka mincing−machine : köttkvarn mind : själ, ha något emot, tanke, sinne, minne, håg mind about : bry sig om minded : sinnad minds : sköter mine : min, minera, mina, gruva miner : gruvarbetare mineral : mineral mines : gruvor mingle : blanda sig, blanda miniature : miniatyr minicomputer : minidator minicomputers : minidatorer minimise : minimera
English−swedish Dictionary 684

English−swedish (dictionnaire)

minimized : minimerad minimizes : minimerar minimizing : minimerande mining : bergsbruk, gruvdrift mining engineer : bergsingenjör minion : gunstling, någons kreatur minipill : minipiller minister : minister, frikyrkopräst, präst, statsråd ministry : ministär, statsråd, departement, prästämbete minnow : spigg minor : moll, mindre minority : minoriteter minors : underåriga mint : prägla, myntverk, myntaväxter minted : präglat minuet : menuett, minut minutes : protokoll, minuter minx : näbbgädda miracle : underverk, mirakel miraculous : underbar mirage : hägring
English−swedish Dictionary 685

English−swedish (dictionnaire)

mire : dy mirror : återspegla, spegel mirrors : återspeglingar mirth : munterhet misadventure : missöde, våda misapplied : missriktad misapprehension : missuppfattning misbehaviour : dåligt uppförande misc : div miscarriage : missfall miscellany : diverse mischance : olycka mischief : rackartyg, ofog, okynne, odygd mischievous : odygd, okynnig miscible : blandbar misconception : missuppfattning misconduct : vanskötsel, dåligt uppförande misdeed : ogärning misdemeanour : förseelse miser : snålvarg, girigbuk miserable : förtvivlad, eländig, ömklig, usel
English−swedish Dictionary 686

English−swedish (dictionnaire)

miserably poor : utfattig miserly : girig misery : elände misfire : klicka misfit : missanpassad misfortune : olycka misgivings : farhågor misgovernment : vanstyre mishap : missöde mislay : förlägga mislead : vilseleda, förleda, missleda, förvilla mismanage : förfuska, missköta, vansköta mismanagement : vanskötsel misplace : felplacera misprint : tryckfel misrepresent : förtala misrepresented : förvrängd miss : sakna Miss : fröken miss : förfela, missa, miss miss the mark : bomma
English−swedish Dictionary 687

English−swedish (dictionnaire)

missile : kastvapen missiles : robotar missing : saknas mission : värv, uppgift, mission missionaries : missionärer missionary : missionär missive : skrivelse misspelled : felstavat misspellings : felstavningar mist : tjocka, dimma, imma, töcken mistake : misstag, misstag mistletoe : mistel mistress : husmor, älskarinna, matmor, lärarinna misty : disig, dimmig mistype : skriva fel misunderstand : missuppfatta, missförstå misunderstanding : missuppfattning, missförstånd misuse : missbruka, missbruk mite : skärv mitigate : mildra mitten : vante
English−swedish Dictionary 688

English−swedish (dictionnaire)

mix : sammanblanda, mixa, blanda mix up : röra ihop mixed : blandad mixed−race : blandras mixed up : inblandad mixes : blandar mixture : blandning moabites : moabiterna moan : stöna moaning : stönande moat : vallgrav mob : mobba, pack, mobb, slödder, pöbel mobile : rörlig mobility : rörlighet mobilize : mobilisera mockery : hån mode : läge mode of application : användningssätt model : utforma, mönster, modell, mannekäng, föredöme modeling : modellerande models : modeller
English−swedish Dictionary 689

English−swedish (dictionnaire)

modems : modem moderate : moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat moderation : måtta modern : modern modernize : modernisera modes : upplösningar modest : blygsam, ärbar modesty : blygsamhet modification : ändring modifications : ändringar modified : ändrad modifiera : modify modifies : ändrar modify : modifiera modifying : modifiera module : modul modules : moduler moist : fuktig moisture : fuktighet, fukt molar : oxeltand, molar mold : mögel
English−swedish Dictionary 690

English−swedish (dictionnaire)

moldboard : plogbill mole : mullvad molecule : molekyl molecules : molekyler molest : antasta mom : mamma moment : ögonblick, stund momentary : kortvarig monarch : monark monarchy : monarki monarki : monarchy monastery : kloster, munkkloster Monday : måndag monday−friday : måndag till fredag monetary : monetär money : pengar, penningar money−back : pengarna−tillbaka money−order : postanvisning monitor : övervaka monitoring : övervakning monk : munk
English−swedish Dictionary 691

English−swedish (dictionnaire)

monkey : apekatt, apa monkey house : aphus monks : munkar monochrome : svartvit monologue : monolog monoplane : monoplan monopolize : lägga beslag på monopoly : monopol monorail : enspårig järnväg monosyllabic : enstavig monotonous : enahanda, monoton, enformig monotony : enformighet monsoon : monsun monster : odjur, vidunder monsters : monster monstrous : monstruösa month : månad monthly : månadsvis monuments : monument mood : sinnesstämning, humör, stämning moody : lynnig, retlig, trumpen
English−swedish Dictionary 692

English−swedish (dictionnaire)

moon : måne moonlight : månsken, månljus moonlighting : extraknäck moons : månar moor : hed, förtöja mooring : ankartross moorland : hed moose : älg moot : omtvistad, tvivelaktig mop : torka av, svabb mope : vara dyster moral : etisk, sedlig, moralisk moral philosophy : sedelära morale : anda, moral morality : sedlighet, moral morally : moraliskt morals : moral, vandel morass : kärr, moras, träsk, myr morbid : sjuklig mordant : sarkastisk, vass more : mer, vidare, flera
English−swedish Dictionary 693

English−swedish (dictionnaire)

more and more : alltmer more or less : mer eller mindre morel : murkla moreover : dessutom morgue : bårhus moribund : döende, dödsdömnd Mormon : mormon morn : morgon morning : morgon morning−room : vardagsrum morning service : högmässa mornings : morgnar moron : idiot, fårskalle, kräk morose : sur, vresig, dyster morphia : morfin morphology : morfologi Morris chair : länsstol morrow : följande dag, morgondag morsel : munsbit, bit, smula mortal : dödlig, människa mortality : dödlighet
English−swedish Dictionary 694

English−swedish (dictionnaire)

mortar : mortel, mörsare, murbruk mortgage : inteckning, hypotek, belåna mortgages : inteckningar mortification : kallbrand, harm, förödmjukelse mortify : förödmjuka mortise : tapphål mortmain : besittning för evig tid mortuary : bårhus mosaic : mosaik Moscow : Moskva mosey : dunsta, pysa moslem : muselman mosque : moské mosquito : mygga moss : mossa most : flesta, mest, de flesta, allra mostly : mestadels, mest mote : smolk, grand, skärva, dammkorn motel : motell moth : mal, nattfjäril mother : mor, moder, mamma
English−swedish Dictionary 695

English−swedish (dictionnaire)

mother−in−law : svärmor mother ship : moderfartyg mother tongue : modersmål mother wit : bondförstånd motherboard : moderkort motherfucker : skitstövel motherhood : moderskap motherly : moderlig mothproof : malsäker motif : motiv, tema motin sickness : åksjuka motion picture : film motionless : orörlig motive : anledning, bevekelsegrund, skäl, grond, motiv motley : brokig, narrdräkt motor : motor motor−car : bil motor−race : biltävling motor−way : motorväg motor coach : turistbuss, buss motor scooter : skoter
English−swedish Dictionary 696

rugga mound : försvarsmur. vittra moulding : gjutning moulding board : bakbord mouldy : möglig moult : ömsa skinn. fjäll mountain−ash : rönn mountain lion : puma mountain peak : bergstopp mountaineer : bergsbestigare mountainous : bergig English−swedish Dictionary 697 . forma mouldable : formbar moulder : förmultna. mylla. devis. hög mount : montera. gjutform. bestiga mountain : berg. mögel. skans. motto mould : mull.English−swedish (dictionnaire) motorbike : motorcyckel motorboat : motorbåt motorist : bilist motorman : spårvagnsförare. multna. lokförare mottled : fläckig motto : valspråk.

uppklistrad. beriden. jämmerlig mourning : sorg. sorgdräkt mouse : mus.English−swedish (dictionnaire) mountains : berg mountebank : kvacksalvare mounted : ridande. monterad mountin ash : rönn mountin chain : bergskedja mourn : begråta. blyg mouth : mun mouth−organ : munspel mouth−to−mouth : munmotmunmetoden mouthful : munfull English−swedish Dictionary 698 . sörja mourner : sörjande mournful : sorgsen. sorglig. råttfärgad mouse−ear : arv (växt) mouse−trap : musfälla mouser : råttfångare mousse : mousse moustache : mustasch mousy : musgrå. blåtira mouse−coloured : musgrå.

språkrör. flytta. drivande kraft moves : flyttningar movie : bio. stiga moveability : flyttbarhet. rörlighet moved (to be.English−swedish (dictionnaire) mouthpiece : talesman.) : röras movement : rörelse mover : upphovsman. drivande kraft. drag. film.. biograf movie house : biograf movie star : filmstjärna moviegoer : biobesökare moviemaker : filmskapare English−swedish Dictionary 699 . hemställa move house : flytta move off : ge sig av move stock : sälja ut lagret move the bowels : tömma tarmen move up : gå fram. åtgärd move for : yrka. munstycke mouthwash : munvatten mouthy : talträngd. bombastisk movable : rörlig move : rörelse.

höskulla mow down : meja ner mower : slåttermasin. slå. loge. fräckhet Mozambique : Mocambique mph : miles per timme Mr. rörande mow : klippa. mägnd muck : smörja.English−swedish (dictionnaire) moving : gripande. polare muckrake : idka sensationsskriverier. fiasko mucker : knöl. flyttning. smutsig mucous : slemmig mucous membrane : slemhinna English−swedish Dictionary 700 . gräsklippare moxie : mod. lortig. dynggrep muckraker : sensationsmakare mucky : skitig.(mister) : herr Mrs(misses) : fru much : vida. lort. mycket much−loved : mycket älskad much the biggest : utan tvekan den störste muchness : storlek. dynga muck−up : röra.

slam. rånare mugging : rån. dyig. klåpare. grumlig mudguard : stänkskärm mudpack : ansiksmask mueslie : müsli muezzin : böneutropare muff : tabbe. kräk. bägare. dy mud bath : gyttjebad mud flap : stänkskydd muddle : oreda muddle−headed : förvirrad. virrig muddy : virrig. dämpa muffled : dov muffler : tjock halsduk. virrig muddled : rörig. kvav English−swedish Dictionary 701 . ljuddämpare mufti : civila kläder mug : sejdel. ansikte. mugg mugger : ligist. överfall muggy : tryckande.English−swedish (dictionnaire) mud : gyttja. muff muffin : tekaka muffle : linda om.

mulåsna muleteer : mulåsnedrivare mulish : halsstarrig mull : glödga. böter mule : tjurskalle. fundera. grubbla mulled : vinglögg mulled and spiced wine : glögg mullein : kungsljus mullet : multe mulligan stew : köttgryta multi−access : fleranvändarsystem multi−activity centre : allaktivitetshus multi−coloured : flerfärgstryck multi−engined : flermotorig multi−facrted : mångfasetterad multi−lateral : mångsidig multi−lingual : flerspråkig English−swedish Dictionary 702 .English−swedish (dictionnaire) mugwump : politisk vilde mulatto : mulatt mulberry : mullbär mulch : kompost mulct : bötfälla.

skådis mummification : mumifiering mummy : mumie. muttra mumbo jumbo : magisk. fetisch. mamma mumps : påsksjuka English−swedish Dictionary 703 . multiplicera multipurpose : universal− multitude : mängd. myllrande multiuser : fleranvändarsystem mum : mamma. rappakalja mummer : mimartist.English−swedish (dictionnaire) multi−partite : flerdelad multi−saw : flersågs multiangular : månghörnig multilevel : flernivå multinational : multinationell multiplayer : flera deltagare multiple : många multiplication : multiplikation multiplied : multiplicerat multiply : föröka. myckenhet multitudinous : talrik. tyst mumble : mumla. avla av sig.

knota. stad munificence : frikostighet. mur− murder : mord. sorla. urkunder munition : ammunition mural : vägg−. väggmålning. storslagen muniments : privilegiebrev. mumla.English−swedish (dictionnaire) munch : snaska på. mulen murmur : mummel. generositet munificencent : frikostig. porla. mörda murderer : mördare murderous : mordisk murex : purpursnäcka murk : mörk murky : dyster. mumsa mundane : världslig Munich : München municipal : kommunal municipality : kommun. tät. susa muscat : muskatell muscatel : muskatellvin muscle : muskel muscle−bound : stelbent English−swedish Dictionary 704 .

dravel mushroom : svamp. fundera museum : museum mush : mos. mosig.English−swedish (dictionnaire) muscular : muskulös muse : sångmö. champinjon mushy : grötig. musa. sörjig music : musik music−hall : varietéteater music book : notbok music box : speldosa music stand : notställ musical : musikalisk musician : musiker musk : mysk musket : musköt musketeer : musketör muskox : myskoxe muskrat : bisamråtta Muslem : muselmansk muslim : muselin muss : röra till English−swedish Dictionary 705 . grubbla.

skall. statist. mumla. lemlästa mutilitate : lemlästa mutineer : myterist mutiny : myteri mutism : stumhet mutt : klantskalle mutter : mummel. unken mutability : föränderlighet mutant : muterade mute : dämpa. muttra mutton : fårkött mutton chop : fårkotlett English−swedish Dictionary 706 . mönstra. must must not : får inte mustang : mustang mustard : senap mustard gas : senapsgas muster : inspektion. uppbåd mustn't : får inte musty : möglig. stum mutilate : stympa.English−swedish (dictionnaire) mussel : mussla must : måsta.

tysta. mig mysterious : mystisk. besynnerlighet English−swedish Dictionary 707 . gemensam mutually : gemensamt mutural : ömsesidig muzzle : munkorg. otydlig my : min. svampkännare myope : närsynt myriad : myriad myrmidon : hantlangare. mitt my affair : ensak myalgia : muskelvärk mycologist : mykolog. hejduk myrrh : myrra myrtle : myrten myself : själv. mynning muzzle−loader : mynningsladdare muzzle on a rifle : mynning muzzle velocity : utgångshastighet muzzy : suddig. mule. gåtfull mysteriously : mystiskt mysteriousness : mystisk. nos.English−swedish (dictionnaire) mutual : inbördes.

gondol nacosis : narkos nacre : pärlemor nadir : bottenläge naevus : födelsemärke nag : häst. vattennymf English−swedish Dictionary 708 . mytbildning myth : saga. sägen.English−swedish (dictionnaire) mystery : mysterium mystic : mystiker mysticism : mystik mystification : mysterium mystify : mystifiera mystique : kult. gnata nagging : gnat nags : gnatar naiad : najad. hästkrake. myt mythical : mytisk mythological : mytologisk mythology : mytologi myxomatosis : kaninpest nab : hugga nacelle : flygplanskropp. tjata.

döpa. nubb. spik. banämning. mjäkig name : kall. nämna. naken namby−pamby : sentimental. namnge. godtrogen naïveté : naivitet naked : bar.English−swedish (dictionnaire) nail : spika. outsäglig. rykte name−calling : utskällning name−day : namnsdag name−dropping : kändissnobberi name−plate : namnskylt name part : titelroll named : namngiven nameless : anonym. namnlös namely : nämligen names : namn. namn. nagel nail−biting : nagelbitning nail−file : nagelfil nail−polish : nagellack nail−scissors : nagelsax nail−varnish : nagellack naive : naiv. döper namesake : namne English−swedish Dictionary 709 . blottad.

tjallare English−swedish Dictionary 710 .English−swedish (dictionnaire) naming : namngivning nancy−boy : stjärtgosse nankeen : nankin nanny : barnsköterska nap : stalltips. tupplur napalm : napalm nape : nacke naphtha : nafta naphthalene : naftalen napkin : servett. narcissist narcissus : påsklilja. pingslilja narcomania : narkomani narcomaniac : narkoman narcos : narkos narcosis : narkos narcotic : narkotiskt nark : angivare. blöja Naples : Neapel nappa : nappaskinn nappy : blöja narcissist : självplågare. lur.

snäv narrow−chested : smalbröstad narrow−minded : inskränkt narrow off : avsmalna narrowly : smalt nasal : näs−. säte nation : folk. ursprung nasturtium : krasse nasty : otäck natal : födelse− natality : nativitet. nasal nasalization : nasalering nasalize : uttala nasalt nascency : födsel. trång.English−swedish (dictionnaire) narrate : berätta narrative : berättelse narrator : berättare narrow : smal. nation nation−state : nationalstat national : nationell. födelsetal nates : bakdel. riks− national−costumes : folkdräkter English−swedish Dictionary 711 .

English−swedish (dictionnaire) nationalistic : nationalistisk nationalities : nationaliteter nationality : nationalitet nationalization : nationalisering nationalize : förstatliga nationwide : landsomfattande native : inhemsk. infödd native−born : infödd native−country : fosterland native country : fädernesland native place : hembygd natives : infödda nativity : födelse. inföding. prydlig natural : naturlig natural−born : infödd naturalistic : naturalistisk naturalization : naturalisering naturalize : naturalisera English−swedish Dictionary 712 . nativitet nativity play : julspel natter : muttra natty : nätt.

stygg. nolla naughty : odygd. vanartig nausea : illamående. beskaffenhet naturist : nudist naught : noll. äckel nauseate : äckla nauseating : kväljande nauseous : äcklig nautical : nautisk. sjö− naval officer : sjöofficer nave : nav navicert : lejdebrev navigable : manöverduglig navigate : navigera navigating : navigerande navigation : sjöfart navigator : navigatör navvy : byggnadsarbetare. sjö− nautilus : pärlbåtsnäcka naval : skepps−.English−swedish (dictionnaire) naturally : naturligtvis nature : natur. rallare English−swedish Dictionary 713 .

English−swedish (dictionnaire) navy : marin. örlogsflotta navy−blue : marinblå nay : nej. närapå. nära nearside : nära sidan neat : snygg. flotta. nätt neatly : ordentligt neatness : prydlighet nebula : nebulosa nebulous : oklar English−swedish Dictionary 714 . nejröst Nazareth : Nasaret Nazi : nazist Nazis : nazisterna ne'er−do−well : odåga Neanderthal man : neandertalmänniska neap : nipflod near−accident : olyckstillbud near−sighted : närsynt near−tide : nipflod near to : intill nearby : närbelägen. i närheten nearly : nästan.

nöd neck : nacke. nekros nectar : nektar nectarine : nektarin English−swedish Dictionary 715 . nödvändighet. halsduk necrology : dödslista necromancer : andebesvärjare necromancy : svartkonst necrosis : vävnadsdöd. hals neck−tie : kravatt neck−wear : kragar neckband : halslinning neckcloth : halsduk neckerchief : halsduk necking : hångel necklace : halsband neckline : urringning necktie : slips.English−swedish (dictionnaire) necessarily : nödvändigvis necessary : nödvändig necessitate : nödvändiggöra necessitous : behövande necessity : nödvändighet. behov.

synål. försummad neglectful : försumlig neglectfully : försumligt English−swedish Dictionary 716 . vanvårda. behöva. behövande. behov. vansköta neglected : ovårdad. armod needle : barr.English−swedish (dictionnaire) née : född need : nöd. behov needy : torftig. baksida neglect : uraktlåta. brist needful : behövlig neediness : nöd. nål needlecraft : handarbete needless : onödigt needlessly : onödigt needlewoman : sömerska needlework : handarbete. underlåta. sömnad needn't : behöver inte needs : ovillkorligen. nödlidande nefarious : skändlig negate : förneka negation : förnekande negative : negativa. stift. försumma.

förhandla negotiating : underhandling negotiation : förhandling negotiator : förhandlare negro : neger nehemiah : nehemja neigh : gnägga neighbour : granne neighbourhood : trakt. grannskap neighbouring : närbelägen neighbourliness : grannsämja neighbourly : umgängsam neighbours : grannar neither : varken.eller English−swedish Dictionary 717 .English−swedish (dictionnaire) negligé : negligé negligence : underlåtenhet. oaktsamhet negligencet : försumlig negligent : försumlig negligible : försumbar negotiable : säljbar negotiate : ackordera. slarv.nor : varken. ingendera neither... underhandla...

brorson nepotism : nepotism neptune : neptunus nerve : nerv.English−swedish (dictionnaire) neo−babylonian : nybabyloniska rikets neo−colonialism : nykolonialism neolithic : yngre stenåldern neologism : nybildning neopagans : nyhedningar nephew : systerson. fräckhet nerve−racking : nervpåfrestande nerve−shattering : nervskakande nervous : nervös nervously : nervöst nervousness : ängslan. nervositet nervy : nervös nest : näste. bo nest−egg : sparslant nest (a birds) : bo (fågel−) nested : fasta nesting−box : fågelholk nestle : krypa in English−swedish Dictionary 718 . ågelbo.

neutrum. neutrum neutral : neutral English−swedish Dictionary 719 .English−swedish (dictionnaire) net : nät. netto netball : nätboll nether : nedre Netherlander : nederländare Netherlands : nederländerna Netherlands − the : Nederländerna netting : nätbindning nettle : nässla nettlerash : nässelfeber network : nätverk network's : nätverks networked : för nätverk networking : nätverksarbetande networkprogram : nätverksprogram networks : nätverk neurology : neurologi neurosis : neuros neurotic : nervsjuk neurotical : neurotiskt neuter : neutral.

ändå. dock.English−swedish (dictionnaire) neutrality : neutralitet neutralization : neutralisering neutralize : neutralisera never : aldrig never−ceasing : evig never−ending : ändlös never−falling : ofelbar never−never : avbetalning never−say−die : uthållig never−to−be−forgotten : oförgätlig never at a loss : aldrig rådlös nevermore : aldrig mer nevertheless : likväl. icke desto mindre new : ny new−born : nyfödd new−comer : nykommling new−fangled : nymodig new−fashioned : nymodigt new−fledged : nyfjädrad new−laid : färsk new−mown : nyklippt English−swedish Dictionary 720 .

English−swedish (dictionnaire) new year : nyår New Year`s Day : nyårsdagen New Year`s Eve : nyårsafton newborn : nyfödd newcomer : nykomling newer : nyare newest : nyaste newfangled : nymodig newly : nytt newly−weds : nygifta newly married : nygift news : nyheter news−boy : tidningspojke news−item : notis news−office : depeschbyrå news−reel : journalfilm news−related : nyhetsrelaterad news−stand : tidningskiosk news−vendor : lösnummerförsäljare newsagency : nyhetsbyrå newsagent : tidningskiosk English−swedish Dictionary 721 .

journalfilm newsroom : nyhetsredaktion newssheet : liten tidning newsstand : tidningskiosk newsvendor : tidningsförsäljare newt : vattenödla newusers : nya−användare next : härnäst. nästa.English−swedish (dictionnaire) newscast : nyhetssändning newscaster : nyhetsuppläsare newsflash : kort extrameddelande newsgroup : nyhetsgrupp newsgroups : nyhetsgrupper newsletter : nyhetsbrev newsmonger : skvallerbytta newspaper : tidning newspapers : tidningar newsprint : tidningspapper newsreader : nyhetsuppläsare newsreel : journal−. instundande next−door : närmast next−of−kin : närmast anhörig English−swedish Dictionary 722 .

systerdotter nifty : tjusig niggard : girig. snygg nicely : fint nicer : trevligare nicest : finaste nicet : precision nicety : finhet. bredvid nexus : samband nib : stålpenna nibble : knapra. trevlig. nafsa. fin. skön. rar. nogrannhet niche : nisch nick : skära nickel : nickel nickel−plate : förnickla nickel−silver : alpacka nickname : öknamn nicotine : nikotin niece : brorsdotter.English−swedish (dictionnaire) next to : närmast. gnidare niggardly : knussligt English−swedish Dictionary 723 . mumsa nice : god.

English−swedish (dictionnaire) niggle : knåpa niggling : knåpgöra nigh : nära. nästan nighbour : nästa night : natt night−bird : nattuggla night−blindness : nattblindhet night−club : nattklubb night−light : nattlampa night−owl : nattuggla night−porter : nattportier night−school : aftonskola night−service : nattrafik night−time : nattetid night−vision : mörkerseende night−watchman : nattvakt nightcap : sängfösare nightdress : nattlinne nightfall : nattens inbrott nightingale : näktergal nightly : nattlig English−swedish Dictionary 724 .

intet Nile − the : Nilen nimble : flink. vig nimble−fingered : långfingrad nimble−witted : kvicktänkt nincompoop : tjockskalle nine : nio ninefold : niofaldig ninepin : kägla ninepins : kägelspel nineteen : nitton nineteenth : nittonde ninetieth : nittionde ninety : nittio nineveh : nineve English−swedish Dictionary 725 .English−swedish (dictionnaire) nightmare : mara. nattskift nightspot : nöjeslokal nightwear : nattdräkt nil : noll. mardröm nightmares : mardrömmar nights : nätter nightshirt : nattskjorta.

ingen no−man's−land : ingenmansland English−swedish Dictionary 726 . nej. frostskada nipper : avbitartång nippers : avbitartång nipple : smörjkopp.English−swedish (dictionnaire) ninny : dumbom ninth : nionde nip : nypa. spene nipples : nipplar nippy : bitande kall nit : gnetägg nitrate : nitrat nitre : salpeter nitric : salpeter nitride : nitrera nitrogen : kväve nitrous : salpeterhaltig nitty−gritty : praktiska detaljer nitwit : dumbom nitwitted : dum nix : inte ett dugg no : inga.

ädel noble−minded : ädel nobleman : adelsman nobles : adeln noblewomen : adelskvinnor nobody : ingen nocturnal : nattlig nod : nicka. ädel. knut nodule : liten knöl noel : jul English−swedish Dictionary 727 . nick noddle : skalle nods : nickar. ädling. överklassare nobble : fixa nobel−minded : ädelmodig nobility : adel noble : förnäm.English−swedish (dictionnaire) no admittance : ej tillträde No Admittance : tillträde förbjudet no one : ingen no thanks : nej tack noah : noa nob : knopp. adlig. adlig.

oljud. olåt. utse nomination : utnämning nominee : kandidat non : icke non− : icke− non−aggression : icke−angrepps non−alcoholic : alkoholfri non−aligned : alliansfri non−alignment : alliansfrihet non−ascii : icke−ascii non−attendance : frånvaro English−swedish Dictionary 728 . bråkig nolle prosequi : åtalseftergift nomadic : nomadiserande nomenclature : terminologi nominal : symbolisk nominate : utnämna. buller.English−swedish (dictionnaire) nogging : mugg nohow : inte alls noise : bråk. stoj noisless : ljudlös noisome : skadlig noisy : högljudd. väsen.

English−swedish (dictionnaire) non−biblical : icke−bibliska non−binding : icke−bindande non−commercial : icke−kommersiell non−commissioned officer : underofficer non−commital : obunden non−credit : icke−kredit non−delivery : icke−leverans non−electrical : icke−elektiska non−empty : icke−tomma non−encrypted : icke−krypterad non−essential : mindre viktiga non−exclusive : icke−exklusivt non−existent : icke−existerande. obefintlig non−experts : ickeexperter non−federal : icke−federala non−israelites : ickeisraeliter non−jewish : icke−judiska non−jews : icke−judar non−levit : ickelevitisk non−licensed : oregistrerade non−office : icke−kontorstid English−swedish Dictionary 729 .

English−swedish (dictionnaire) non−official : inofficiell non−ordering : icke−order non−poisonous : giftfri non−profit : ickekommerciella non−rigid plastic : mjukplast non−secure : icke−säkerställd non−secured : icke−säkerställd non−sexual : ickesexuellt non−standard : ej standard non−stop : utan uppehåll non−text : icke−text non−toxic : giftfri non−usa : icke−usa nonanointed : icke heliga noncommercial : ickekommerciella nondescript : obestämdbar none : ingen nonexistent : ickeexisterande nonfederal : ickefederala nonplus : förbrylla nonpolitical : opolitisk English−swedish Dictionary 730 .

nordlig. nord. hörn noon : middag noose : snara nor : inte heller. eller nordic : nordiska norm : norm normal : normal normally : normalt norman : normand Norman : normandisk north : norra. nordisk northwest : nordväst Norway : Norge Norwegian : norsk. nos nosegay : bukett noses : näsor English−swedish Dictionary 731 . norr North Pole − the : nordpolen northern : norra. norrman nose : näsa.English−swedish (dictionnaire) nonresidential : utsocknes nonsense : dumheter nook : vrå.

. not... ej not amiss : inte oäven not grudge : unna not in the least : inte det ringaste not so .as : inte så . anteckna...som notable : märkbara.English−swedish (dictionnaire) nostalgia : nostalgi nostalgic : hemsjuk nostril : näsborre nostrils : näsborrar not : inte. ton note−book : anteckningsbok note−paper : brevpapper note = promissory note : revers note down : annotera noted : bekant notepad : anteckningsblock notepaper : brevpapper English−swedish Dictionary 732 .. sevärd.. biljett. märklig.. anmärkningsvärd notation : beteckningssätt notations : noteringar notch : hack note : notera.

märka.English−swedish (dictionnaire) notes : anteckningar noteworthy : anmärkningsvärd nothing : ingenting. ökänd notwithstanding : oaktat nought : nolla. underrätta. ingenting. tillkännage notifying : tillkännagivande notion : begrepp. idé notoriety : känd sak notorious : beryktad. noll noun : substantiv nourish : uppföda nourished : uppfödde English−swedish Dictionary 733 . observera. anslag. varsko. uppsägning notice−board : anslagstavla noticeable : kännbar noticeably : märkbart noticed : märkte notification : kungörelse. underrättelse notify : avisera. intet nothing at all : ingenting alls noticable : märkbar notice : iakttaga.

now.... : ömsom nowadays : nu för tiden nowdays : nu för tiden nowhere : ingenstans noxious : skadlig nozzle : nos. munstycke nuance : nyans nuclear : kärn− nuclear−powered : atomdriven nucleus : cellkärna nude : naken English−swedish Dictionary 734 ... roman novelist : romanförfattare novels : romaner novelty : nymodighet. näring novel : ny.English−swedish (dictionnaire) nourishing : närande nourishment : föda.. nyhet November : november novice : novis now : nu now−reigning : nu regerande now.

barnsköterska.English−swedish (dictionnaire) nudge : puffa till nudist : nudist nugget : guldklimp nuisance : obehag. nummer number two : bajs numbered : numrerad numbering : numrering numbers : tal numeral : siffra numerals : siffror numerator : täljare numeric : numerisk numerical : numerisk numerous : talrik. sköterska English−swedish Dictionary 735 . plågoris null : värdelös nullify : annullera numb : avdomnad. stel number : antal. sköta. otaliga nun : nunna nuptial : bröllops− nurse : sjuksköterska. tal.

svordom.English−swedish (dictionnaire) nursery : barnkammare nursing : amning nurture : uppföda nut : nöt. ed English−swedish Dictionary 736 . mutter nutcrackers : nötknäppare nutmeg : muskotnöt. muskot nutrient : näringsämne nutrition : näring nuts : tokig. muttrar nutshell : nötskal oaf : idiot oafish : fånig oak : ek oaken : av ek oakum : drev oar : åra oarsmen : roddare oasis : oas oat : havre oaten : havre− oath : ed. nötter. svordom.

English−swedish (dictionnaire) oatmeal : havremjöl oats : havre obducracy : förhädelse obdurate : förhärdad. vördnadsfull hälsning obese : fet obesity : dästhet. tingest. ting. saklig objectives : objektiva objectivity : objektivitet objector : motståndare English−swedish Dictionary 737 . lyda obilged : tacksam obituary : dödsruna object : invända. förstockad obedience : lydnad obedient : lydig obediently : lydigt obeisence : vördnad. objekt object to : opponera. protestera mot objection : invändning objectionable : förkastlig objective : avsikt. föremål. överdriven fetma obey : hörsamma. rätta sig efter.

förbindlig oblique : sned obliterate : utplåna oblivion : glömska oblivious : glömsk oblong : avlång obloquy : smädelse obnoxious : vidrig. tvungen obligin : förekommande obliging : tjänstvillig. plikt.English−swedish (dictionnaire) objects : objekt obligate : förplikta obligation : skyldighet. förpliktelse obligation to report : anmälningsplikt obligations : skyldigheter obligatory : obligatorisk oblige : göra en tjänst. förplikta obliged : skyldig. anstötlig obscene : oanständig obscenely : obscent obscenities : oanständigheter obscenity : oanständighet English−swedish Dictionary 738 .

iakttaga. otydlig obscurity : dunkelhet obsequies : begravningshögtidligheter obsequious : inställsam observance : efterlevnad observant : uppmärksam observation : iakttagelse. mörk. beakta. fördunkla. otydlig. varsebli observer : iakttagare observers : åskådare obsess : ansätta. trots English−swedish Dictionary 739 . oklar. observera. hemsöka obsessed : besatt obsession : besatthet obsessional : tvångsmässig obsessive : överdriven obsinate : trotsig obsolescence : förtvining. gammalmodighet obsolete : föråldrad obstacle : hinder obstinacy : envishet. yttrande observatory : observatorium observe : betrakta.English−swedish (dictionnaire) obscure : förmörka.

täppa till. anskaffa obtain by force : tilltvinga obtainable : anskaffbar obtained : införskaffad obtaining : införskaffande obtrude : påtruga obtrusion : påtvingande obtrusive : påflugen. förebygga obvious : påtaglig. erhålla. vinna. tydlig. självklar obviously : tydligen occasion : tillfälle occasional : enstaka occasionally : ibland English−swedish Dictionary 740 .English−swedish (dictionnaire) obstinancy : envishet obstinate : egensinnig obstreperous : bullrande obstruct : spärra. påfallande obtuse : trubbig vinkel obverse : framsida obviate : undanröja. hindra obstructive : hindrande obtain : skaffa.

English−swedish (dictionnaire) occasions : tillfällen occour : förekomma occult : ockult occultic : ockulta occupant : innehavare occupants : ockupanterna occupation : sysselsättning. upptaga. tilldraga occurred : uppstått occurrence : uppkomst. besitta. besätta occur : händer. upptagen occupier : innehavare occupy : besätta. yrke occupational : sysselsättnings− occupied : ockuperade. tilldragelse occurring : förekommande occurs : händer ocean : ocean oclock : klockan ocr : optisk teckenidentifiering octagon : åttahörning octagonal : åttakantig English−swedish Dictionary 741 . intaga.

anstöt. från off−centre : excentrisk off−hand : på rak arm offal : avfall. förolämpning English−swedish Dictionary 742 .English−swedish (dictionnaire) octavo : oktav. förhatlig odiously : förhatligt odour : lukt. underlig. sällsam odds : utsikter odious : gemen. förnärmelse. egen. givetvis of no use : onyttig of short duration : kortvarig of the same kind : likadan of the time : dåvarande off : åstad. bort. oktavformat October : oktober octopus : bläckfisk odd : bisarr. doft of : av of age : myndig of all sorts : allehanda of course : naturligtvis. avskräde offence : förseelse. udda.

ämbetsman. ergjudande. avföda. förnärma. ämbete. byrå. tjänsteman offices : kontor official : tjänsteman. snegla på English−swedish Dictionary 743 . offerera offeree : anbudstagare offering : erbjudande. förtörna. avkomling oft−times : ofta often : ofta ogle : ögonflirta. offer office : kontor. officiell officially : officiellt officials : officiella officious : fjäskig offset : kompenserad offshoot : sidoskott offspring : avkomma. erbjuda. tjänst. förolämpa offended : stött offender : syndare.English−swedish (dictionnaire) offend : stöta. förbrytare offensive : offensiv. anstötlig offensive weapon : angreppsvapen offer : anbud (sälja). kontor officer : officer.

olivgrönt English−swedish Dictionary 744 . gumma oldfashioned : ålderdomlig olive : oliv. troll oh : åh oh no! : ånej! oil : olja. smörja oil−cloth : vaxduk oil−seeds : oljeråvaror oil−skins : oljekläder oils : oljor oilseeds : oljefrön oily : oijig oinment : salva ointment : salva okay : okej old : gammal old−fashioned : gammalmodig old−time : gammeldags old age : ålderdom old man : gubbe old woman : käring.English−swedish (dictionnaire) ogre : jätte.

omen ominous : olycksbådande omission : utelämnande. underlåtenhet omit : uraktlåta.English−swedish (dictionnaire) olive−green : olivgrönt omen : förebud. ovanpå. underlåta. på. anmaning on−line : direkt on−screen : skärm− on approval : till påseende on board : ombord on closer inspection : vid närmare påseende on duty for the day : jourhavande on foot : till fots on our behalf : på våra vägnar English−swedish Dictionary 745 . utelämna omits : utelämnar omitted : utelämnad omitting : överhoppad omnipotence : allmakt omnipotent : allsmäktig omnipresent : allestädes närvarande omniscient : allvetande on : vid.

man one's matriculation : studenten one−page : ensidiga one−sided : ensidig one−way : envägs− one another : varandra one or the other : någondera one`s more : om igen ones : ena oneself : sig onion : lök onlooker : åskådare English−swedish Dictionary 746 . på det hela taget on tiptoe : på tå onboard : ombord once : en gång one : en. tvärtom on the first floor : en trappa upp on the point of : på vippen on the sly : i mjugg. i smyg on the top of : ovanpå on the whole : överhuvudtaget.English−swedish (dictionnaire) on the contrary : däremot.

ogenomskinlig open : öppna. enda. öppen open−handed : givmild open−hearted : öppenhjärtlig open−minded : fördomsfri open−mindedness : fördomsfrihet open slightly : glänta på opened : öppnad opening : gap.English−swedish (dictionnaire) only : blott. öppning openings : öppningar openly : öppet operate : operera English−swedish Dictionary 747 . endast. sig själv onset : anfall onslaught : våldsamt anfall onto : till ooze : sippra oozed : sipprade opaque : dunkel. glugg. bara only just barely : nätt och jämnt onscreen : skärmbild onself : sig.

nedtrycka oppressed : förtryckt. opererande operations : operationer operator : maskinist. betryckt oppresses : nedtrycker English−swedish Dictionary 748 .English−swedish (dictionnaire) operates : opererar operating : funktion. avstyrka opposed : kontrasterande opposite : motsatt opposite to : mitt emot opposition : motsättning. tycke. opponera. operatör operator's : användares opiate : sömnmedel opinion : åsikt. lämplig opportunity : tillfälle oppose : motsätta sig. beklämd. omdöme. tanke opinionated : påstridig opinions : åsikter opponent : motståndare opponents : motståndare opportune : läglig. stridighet oppress : förtrycka. mening.

beklämning oppressive : tryckande opprobrious : smädlig. välstånd opulent : yppig. valmöjlighet optional : valfri optionally : valfritt options : valmöjligheter opulence : överflöd. skymflig opprobrium : skymf opt : välja optic : optisk optical : optiskt optimally : optimalt optimazation : optimering optimise : optimera optimising : optimerande optimistic : optimistisk optimization : optimering optimize : optimera optimum : optimal option : valfrihet.English−swedish (dictionnaire) oppression : förtryck. rik English−swedish Dictionary 749 .

skick. orkester. talare orb : riksäpple. kapell orchid : orkidé orchids : orkidéer ordain : prästviga ordeal : eldprov order : befalla. ordentlig. bud. beställa. sfär. ordinarie. vanlig English−swedish Dictionary 750 .English−swedish (dictionnaire) or : eller oracle : orakel oral : muntlig orally : muntligen orange : apelsin orator : vältalare. orden. kommendera ordering : beställning orderly : välordnad. klot orbit : kretslopp orbiting : omlopps orchard : fruktträdgård orchestra : orkester. ordonnans orders : order ordinance : stadga ordinary : ordinär.

originell original sin : arvsynd English−swedish Dictionary 751 . upphov. utsvävning orient : orienten Orient − the : Orienten oriental : orientalisk orientation : orientering oriented : orienterad orifice : öppning origin : härkomst. ursprung original : ursprunglig. organ organise : organisera organization : organisation organize : organisera organizer : organiserare organizing : organiserar organs : organ orgasm : orgasm.English−swedish (dictionnaire) ordnance : artilleri ore : malm organ : orgel. upprinnelse. utlösning orgiginally : ursprungligen orgy : orgie. ursprung.

äkthet originally : ursprunligen originate : härröra originated : skrivits originator : skapare ornament : prydnad. pendla oscillation : svängning oscillator : oscillator English−swedish Dictionary 752 . rättskrivning oscillate : oscillera. smycke. ornitolog orotund : pompös orphan : föräldrarlös orphane : övergiven orphen−age : hem för föräldralösa Orpheus : Orfeus orpin : kärleksört ortodox : renlärig ortography : rättstavning. dekoration ornamented : utsirad ornaments : ornament ornate : dekorerad.English−swedish (dictionnaire) originality : originallitet. sira. svänga. utsirad ornithologist : fägelkännare. utsmyckad.

förbening ostensible : synbar. påstådd ostentation : skrytsamt. skenbar. vräkighet ostentatious : föregiven. annan other−government : andra som styr otherguess : annan. ostentativ ostler : stalldräng ostracism : landsförvisning. aj! English−swedish Dictionary 753 . av ett annat slag otherwise : på annat sätt. vide osier basket : mjärde Oslo : Oslo osmosis : osmos osprey : fiskgjuse ossification : bennybildning. andlig otiose : gagnlös. uteslutning ostrich : struts other : övrig. onödig. prål.English−swedish (dictionnaire) osier : vidja. anorlunda otherworldly : världsfrämmande. öroninflammation otter : utter ouch : oj!. ofruktbar otitis : otit. annars.

ute out−and−out : grundlig. total out−balance : uppväga out−bid : bjuda över out−of−date : utgångna out−of−doors : utomhus out−of−print : utgångna out−of−the−way corner : avkrok out of : ur out of doors : utomhus. uns=28.35gram. fördriva out : ut. skall ought to : böra ounce : uns.English−swedish (dictionnaire) ought : bör. i olag. skulle. gnutta our : vår ourselves : oss själva oust : avlägsna. borde. tvättäkta. kasta ut. ute out of humour : misslynt out of order : trasig. i oordning out of print : slutsåld bok out of the way : undan out of time : i otakt English−swedish Dictionary 754 .

anfall outcast : utböling. vildmark outbreak : utbrott outbreak of fire : eldsvåda outbuilding : uthus outburst : utbrott.English−swedish (dictionnaire) out of tune : ostämd outback : obygd. föråldrad outdistance : distansera outdo : överträffa. utstött outcaste : kastlös outclass : distansera outcome : resultat outcropp : berg. i fria luften outer : yttre. klippa outcry : larm. rop. skrik outdated : äldre version. utvändig Outer Mongolia : Yttre Mongolit outface : få ur fattning English−swedish Dictionary 755 . rop. överglänsa outdoor : utomhus outdoor grill : utegrill outdoors : utomhus.

avflöde outfox : överlista outgo : kostnader. utstyrsel outflank : överlista. tripp outjockey : överlista outlander : främling. utgift outlet : utlopp. avlopp English−swedish Dictionary 756 . utrustning.English−swedish (dictionnaire) outfall : utlopp. uygifter outgrow : växa ur outgrown : urvuxen outgrowth : följd. utflöde. resultat outhermost : längst ut outhouse : uthus outing : tur. överflygla outflow : utlopp. främmande outlast : överleva outlaw : fredlös outlawry : lagtrots. laglöshet outlay : utgifter. utväxt. mynning outfield : planens bortersta del outfit : utrusta. utlänning outlandish : bisarr. kläder. utlägg.

föråldrad outmost : ytterst outnumber : överträffa i antal outplay : spela ut outpocket : kontant outpoint : poängbesegra outpost : utpost. förpost outprint : utgången på förlaget output : utmatning outrage : kränkning. rent ut English−swedish Dictionary 757 . kränka. nidingsdåd outrageous : kränkande outrank : överträffa outride : rida om outrider : spanare outright : fullständigt. kontur outlive : överleva outlook : utsikt. utkik outlying land : utmark. avlägsen outmanoeuvre : utmanövrera outmatch : överträffa outmoded : omodern.English−swedish (dictionnaire) outline : skissera.

utanpå. yttre.English−swedish (dictionnaire) outset : början outshine : ställa i skuggan. utsida. framträda outstretched : utsträckt outstrip : distansera outward : utanför outwards : utåt. yttersida outsider : utomstående outsize : specialstorlek outskirts : utkanter outsourcing : lämna ut egen verksamhet outspoken : frispråkig outspokenness : frispråkighet outstanding : enastående. överglänsa outside : utanför. utvärtes outwit : överlista oval : avlång ovary : äggstock oven : ugn over : över over−fertilization : övergödning over−greased : överfettat English−swedish Dictionary 758 . utom.

English−swedish (dictionnaire) over−intellectual : överintellektuella over−the−counter : över disk over−write : skriva över overactive : överaktiva overall : total overbearing : högdragen. mulna overcharge : överdebitera overcoat : överrock overcome : övervinna overcrowded : trångbodd. myndig overcame : övervann overcast : molnig. överfylld overdo : överdriva overdraft : överskridande overdraw : dra över kredit overdress : utstyra overdue : försenad overexploitation : rovdrift overfilled : överfyllda overfish : utfiska overflow : översvämma English−swedish Dictionary 759 .

översvämma overseas : utomlands English−swedish Dictionary 760 . överse med. förbise overpower : överväldiga overprint : övertryck overrate : överskatta override : åsidosätta overrule : förkasta.English−swedish (dictionnaire) overflowing : översvämmande overgrazing : överbetning overgrown with : bevuxen overhaul : översyn overhead : fasta kostnader overhear : få höra. får höra overheat : överhettas overheating : överhettning overland : landvägen overlap : delvis täcka overlapping : överlappande overload : överbelastning overloaded : överbelastade overlook : förbise. upphäva overrun : överskrida.

överväldigad overwhelming : översvallande overwork : överanstränga. störta overtime : övertid overture : anbud. översvalla overwhelmed : överhopad.English−swedish (dictionnaire) overseer : verkmästare overshadow : överskugga overshadows : överskuggar oversight : förbiseende. uvertyr. översikt oversleep : försova sig overstate : överdriva overstep : överskrida overstrain : överansträngning overstrike : överstryknings overt : öppen. övertidsarbete English−swedish Dictionary 761 . offentlig overtake : köra om overtax : överbeskattas overthrow : kullkasta. stjälpa omkull overview : översikt overweight : övervikt overwhelm : överväldiga.

innehavare. äga owned : ägd owner : ägarinna. ägare ownership : ägande owning : ägande ox : oxe ox−eye daisy : prästkrage oxide : oxid oxidize : oxidera oxonion : oxford− oxygen : syre oyster : ostron English−swedish Dictionary 762 .English−swedish (dictionnaire) overworked : överarbetad overwrite : överskriva overwriting : överskrivande overwrote : skriva över ovum : äggcell owe : vara skyldig owing : som skall betalas owing to : på grund av owl : uggla own : egen.

packning packs : packar pact : fördrag pad : vaddera. paket packing : frakt. hage padlock : hänglås English−swedish Dictionary 763 . litet paket. packa pack of cards : kortlek pack up : emballera package : kolli. bal. paddel paddock : sadelplats. hästhage. madrassera. kudde padding : vadd. paket packaging : emballage packed : packad packet : bunt. stoppning paddle : paddla.English−swedish (dictionnaire) oz : uns ozone : ozon pa : pappa pace : fart pacific : stilla pacify : lugna pack : packe.

smärta. plåga. hink pain : kval. pina. smärtsam painfully : smärtsamt painless : smärtfri pains : möda pains of hell : avgrundskval painstaking : noggrann paint : måla. hednisk paganism : hedendom pagans : hedningar page : sida pageant : festtåg pages's : sidors pagination : sidbrytning paid : betalad pail : ämbar.English−swedish (dictionnaire) pads : kuddar pagan : hedning. måleri pair : par English−swedish Dictionary 764 . ont. smink painter : målare painting : målning. värk painful : plågsam.

slott palatable : smaklig palate : gom pale : blek pale blue : ljusblå palestine : palestina palette : palett. brits palliative : lindringsmedel pallid : blek palm : handflata palmer : pilgrim palmetto : solfjäderspalm palms : handflator English−swedish Dictionary 765 . äcklas pallet : hård bädd. plank pall : bårtäcke. färgkarta palfrey : liten ridhäst paling : staket.English−swedish (dictionnaire) pairing : parning pairs : par pajamas : pyjamas pal : vän palace : palats.

fält. lumpen. påtaglig palpitate : darra. gryta. få panik panoply : fullständig rustning pans : kastruller pansy : pensé pant : flämta. flåsa panther : panter panties : trosor pantry : skafferi English−swedish Dictionary 766 .English−swedish (dictionnaire) palpable : kännbar. smärta panic : panisk. kastrull. klappa pals : vänner palsy : slaganfall paltry : usel. panna pan−european : alleuropeisk pancake : pannkaka pane : fönsterruta panel : ruta. futtig pamper : klema bort pamphlet : broschyr pan : skål. stånka. panik. panel pang : styng. flämtning.

gröt papa : pappa papacy : påvedömet papal : påvlig paparazzi : kändisfotograf paper : tidning. papper paper−based : pappersbaserade paperback : pocketbok paperboard : papp papers : papper papersize : pappersstorlek paperwork : pappersarbete papyri : papyrus papyrological : papyrologiska papyrologists : papyrologist papyrology : papyrologi papyrus : papyrus par : pari parable : liknelse parachute : fallskärm English−swedish Dictionary 767 . byxor pap : välling.English−swedish (dictionnaire) pants : kalsonger.

notis paragraphs : paragrafer parallel : parallell paralysis : förlamning paralyze : förlama paralyzed : lam parameters : parametrar paramount : förnämst paranthesis : parantes parapet : bröstvärn paraphernalia : grejor parboil : förvälla parcel : paket parcelling out : avstyckning parcels : paket parch : förtorka English−swedish Dictionary 768 . promenadplats paradise : paradis paraffin : fotogen paraffin−oil : fotogen paragon : mönster paragraph : paragraf.English−swedish (dictionnaire) parade : parad.

parkera parked : pakerad parlance : talspråk parley : parlamentering. benåda pare : klippa. överläggning parliament : parlament. pastorat. kommun.English−swedish (dictionnaire) parchment : pergament pardon : förlåtelse. församling parishes : församlingar Parisian : parisare parity : paritet park : park. skala parent's : föräldrars parenthesis : parentes parenthood : föräldraskap parents : föräldrar parings : något avklippt parish : socken. riksdag parliamentarism : parlamentarismen parlour : vardagsrum parlour−maid : husa parlyze : lamslå English−swedish Dictionary 769 .

del. partisk partially : delvis participant : deltagare participant in : delaktig i participate : delta English−swedish Dictionary 770 . skilja. stycke. präst. roll part−owner : delägare part−time : deltid part of speech : ordklass partake : delta partial : partiell. kyrkoherde parsonage : prästgård part : part. parti. skiljas.English−swedish (dictionnaire) parochial : socken− parody : parodi parole : hedersord parquet floor : parettgolv parrot : papegoja parry : parera parse : analysera en sats parsley : persilja parsnip : palsternacka parson : pastor.

samkväm. avsked. sällskap. skiljevägg. tillbringa. passera. detalj particularly : i synnerhet.English−swedish (dictionnaire) participator : deltagare participle : particip particle : smådel particular : speciell. bena parting greeting : avskedshälsning partisan : anhängare partition : uppdelning. kompanjon partnership : delägarskap. särskilt parties : delar parting : delning. kavaljer. fack partition off : avbalka partly : dels. bjudning. övergå. fest parvenues : uppkomlingar pasqueflower : backsippa pass : förflytta. enkelt bolag partridge : rapphöna parts : delar party : kalas. räcka pass−book : motbok English−swedish Dictionary 771 . delvis partner : partner. delägare.

korridor. förbi. lidelse passionate : häftig. över English−swedish Dictionary 772 .English−swedish (dictionnaire) pass−key : dyrk pass a test : godkänna pass away : avliva. passagerare passer−by : förbipasserande. passionerad. genomfart. förgå pass over : utelämna pass through : genomgå passable : acceptabel passage : överfart. lösenord past : förliden. hetsig. överresa. förbigående passerby : förbipasserande passes : passerar passing : övergående passion : vrede. lidelsefull passionately : passionerat passive : passiv passively : passivt passport : pass password : lösen. pass passed : passerade passenger : trafikant. passion.

lappa. betesmark. lapp pate : skalle patent : uppenbar. patent patented : patenterad patentee : patentinnehavare patents : patent paternal : faders−. pasta pasteboard : papp pasted : infogad pastel : pastell pastime : tidsfördriv pasting : infogande pastor : pastor pastry : bakelse pasturage on grass : bete pasture : betesmark. flik. faderlig path : bana.English−swedish (dictionnaire) past times : gången tid paste : klister. väg. klappa patch : laga. sökväg. hage pasty : köttpastej pat : klapp. stig English−swedish Dictionary 773 . smet. täppa. infoga.

English−swedish (dictionnaire) pathetic : rörande pathname : sökvägsnamn paths : sökvägar patience : tålamod patient : tålig. gatläggning. rabbla pattern : mönster. paus. bulle paunch : buk pauper : fattighjon pause : uppehåll. rast pave : stenlägga pavement : trottoar. avpatrullera. trottoar. tålamod patriarchs : patriarkerna patrimony : fädernearv patrol : patrullera. gynnare patronage : beskydd patted : klappade patter : smattra. patient. modell. stenläggning English−swedish Dictionary 774 . förebild patterned : mönstrad patterns : exempel patty : pastej. patrull patron : kund.

pantbank pawned : pantat pay : avlöna. erlägga pay−as−you−earn : källskatt pay−slip : lönebesked pay a compliment : visa en artighet pay a fine : böta pay a visit : göra visit pay attention to : ta notis om.English−swedish (dictionnaire) pavilion : paviljong paw : tass paw (bear) : ram (björn) pawn : pant. lystra till pay back : återbetala pay for : bekosta pay in taxes : betala skatt pay off : avbetala payable : betalningsbar paycheck : lönecheck payday : avlöningsdag English−swedish Dictionary 775 . uppmärksamma. avlöna. pantsätta pawn−broker : pantlånare pawnbroker : pantlånare. betala.

utbetalning payments : betalningar payroll : avlöningslista pays : betalar pea : ärta peace : fred. brak peanut : jordnöt peanuts : jordnötter English−swedish Dictionary 776 . mager peaks : toppar peal : klockringning. betalning. frid peace−loving : fredsälskande peace terma : fredsvillkor peaceable : fredlig peaceful : fredlig. fridfull peach : persika peacock : påfågel peak : topp peaked : spetsig.English−swedish (dictionnaire) payee : betalningsmottagare payer : köpare paying : betalande payment : likvid.

titta English−swedish Dictionary 777 . kiselsten peck : picka peckish : hungrig peculiar : egendomlig. egendomlighet pecuniary : penning− pedal : pedal. kika. trampa pedantic : pedantisk peddle : idka gårdfarihandel pedestal : postament pedestals : socklar pedestrian : fotgängare. släkregister pedlar : gårdfarihandlare peel : skala.English−swedish (dictionnaire) pear : päron pearl : pärla peasant : bonde peat : torv pebble : sten. gångtrafikant pedigree : stamtavla. besynnerlig peculiarity : egenhet. skal peeled : skalad peep : pipa.

blyertspenna pendant : örhänge. mostycke pending : oavgjord. genomtränga penetration : genomslagskraft English−swedish Dictionary 778 .English−swedish (dictionnaire) peep a sound : pipa ett ljud peepholes : fönstergluggar peer : kika peerless : makalös peerlessly : makalöst peewit : vipa peg : pinne pell−mell : huller om buller pellet : hagel. vite penance : botgörelse pencil : penna (blyerts−). bombardera pelvic : bäcken. i avvaktan på pendulum : pendel penetrate : penetrera. tränga igenom. pensel. hängande. bottnande pen : penna pen−name : pseudonym penalty : straff. liten kula pelt : skinn.

English−swedish (dictionnaire) penguin : pingvin penholder : pennskaft peninsula : halvö penitence : ånger penitent : botfärdig. takvåning English−swedish Dictionary 779 . ångerfull penitentiary : fängelse penmen : skrivare pennant : vimpel penniless : utfattig pennon : vimpel pens : pennor pension : pension pension off : pensionera pensioner : pensionär pensive : tankfull pent : instängd. inspärrad pent−up : undertryckt pentagon : femhörning pentecost : pingst Pentecostal revival : pingsrörelse penthouse : regntak.

man people's : människors peoples : folks peoples' : folks pep : kläm. pinne English−swedish Dictionary 780 . varsebli percent : procent percentage : procenttal percentages : procenttal percents : procent perceptible : kännbar. märka. skönjbar. uppfatta. fart pepentant : ångerfull pepper : peppar pepper−and−salt : grå− och vitspräckligt tyg per−unit : per−styck per−units : per−styck per cent : procent perambulator : barnvagn perceive : märka.English−swedish (dictionnaire) penury : armod people : folk. förnimma. hönspinne. märkbar perception : uppfattning. förnimmelse perch : abborre.

föreställning performances : uppträdanden performed : utförde performing : utför performs : utför.English−swedish (dictionnaire) perchance : till äventyrs perches : abborrar percolate : filtrera perdition : fördärv peremptory : bestämd. parfymera perfumed : parfymerad perfunctory : likgiltig English−swedish Dictionary 781 . uppträda. trolös perforate : perforera perforation : perforering perform : utföra. uppfylla. uppföra. perfekt perfection : fulländning perfectly : perfekt perfidious : svekfull. förrätta performance : uppträdande. uppträder perfume : parfym. vällukt. diktatorisk perennial : flerårig perfect : fullkomlig.

lov. termin. låta English−swedish Dictionary 782 . omkomma perishable : förgängliga periwinkle : snäcka perjury : mened perm : permanenta. tidskrift periods : perioder perish : förgås. permission permit : tillåta.English−swedish (dictionnaire) perhaps : kanske peril : våda. permanentning permanent : ständig permanent (emplyment) : ordinarie permanently : permanent permeate : genomtränga permeates : genomtränger permission : tillåtelse. tid period of employment : anställningstid period of notification : anmälningstid periodic : återkommande periodical : periodisk. fara perilous : farlig period : skede.

rådlös persecute : förfölja persecution : förföljelse. beständig perpetual curate : komminister perplex : förvirra. trägen Persian : perser Persian lamb : persian persist : framhärda persisted : framhärdade persistent : envis persists : framhärdar person : person. ständig. människa person's : persons personage : gestalt. förfölja perseverance : uthållighet persevere : framhärda persevering : ihärdig. personlighet English−swedish Dictionary 783 . förbrylla perplexed : rådvill.English−swedish (dictionnaire) pernicious : fördärvlig perpendicular : lodrät perpetrate : föröva perpetual : oupphörlig.

svett perspire : svettas persuade : övertyga. störa perusal : genomläsning English−swedish Dictionary 784 . tillhöra pertinent : tillämplig perturb : oroa. näsvis pertain : angå. personlig personal estate : lösöre personality : personlighet personally : personligen personify : personifiera personnel : personal persons : personer perspcacious : klarsynt perspective : perspektiv perspicacious : skarpsynt perspicuous : överskådlig perspiration : svettning. övertala persuaded : övertygas persuasion : övertalning pert : näbbig.English−swedish (dictionnaire) personal : enskild.

småsint petulant : grinig. plågoris pester : plåga. kela pet name : smeknamn petal : kronblad. vresig pervert : fördärva pest : pest.English−swedish (dictionnaire) peruse : läsa noggrant pervade : genomtränga perverse : förvänd. besvära pesticide : insektsmedel pestilence : farsot pestle : mortelstöt pet : älsklingsdjur. underklänning petty : liten. bagatellartad. knarrig pew : kyrkbänk English−swedish Dictionary 785 . blomblad petition : anhållan petrify : förstena petrol : bensin petrol to the car : bensin till bilen petroleum : bensin petticoat : underkjol. kinkig.

skepnad Pharaoh : farao pharisee : farisé pharmaceuticals : läkemedel pharmacies : apotek pharmacy : apotek phase : fas. företeelse phial : liten flaska philander : flörta philanderer : flickjägare philatelist : filatelister philemon : filemon Philippians : filipperna Philippines : filippinerna philistine : filisté philistinee : bracka philosopher : filosof English−swedish Dictionary 786 . spöke.English−swedish (dictionnaire) pewter : tenn phantom : vålnad. skede pheasant : fasan phenomena : fenomenen phenomenon : fenomen.

fotografera photographer : fotograf photographic : fotografisk photographs : fotografier photography : fotografi photogravure : fotogravyr photos : fotografier phrase : fras.English−swedish (dictionnaire) philosophic : filosofisk philosophy : filosofi phone : telefon phonebook : telefonbok phoney : falsk. låtsad phony : falska phosphate : fosfat phosphorescent : fosforescerande photo : fotografi photocopying : fotokopiering photograph : fotografi. uttryck phrase−database : frasbas phrases : fraser physical : fysisk English−swedish Dictionary 787 .

smulor pickle : klämma. strejkvakt. porträtt.English−swedish (dictionnaire) physical labour : kroppsarbete physically : fysiskt physician : läkare physics : fysik physiology : fysiologi physique : kroppsbyggnad. målning. piket picking : att ta pickings : överblivet. peta. kroppsbeskaffenhet pick : dyrka upp. ättikslag picklock : dyrk picknic : utflykt pickpocket : ficktjuv picks : plockar picnic : utflykt pictorial : illustrerad picture : tavla. bild picture hook : X−krok English−swedish Dictionary 788 . plocka. hacka pick berries : rensa bär pick up : ta upp picket : stake. bild.

pjäs. pastej. fromhet pig : gris pig−iron : tackjärn pigeon : duva pigeon−hole : fack pike : gädda. pir pierce : genombryta. bit piece−work : ackordsarbete piece of furniture : möbel piece of money : penning piecemeal : styckevis pieces : bitar piecework : ackordsarbete piechart : tårtdiagram pier : brygga. pik pike−perch : gös English−swedish Dictionary 789 . paj piece : lapp. genomborra piercing : genomträngande piety : pietet. stycke.English−swedish (dictionnaire) pictures : bilder picturesque : pittoresk pie : tårt.

stapel. kvissla pin : knappnål.English−swedish (dictionnaire) pilate : pilatus pile : trave. hög. nål. lotsa pimpernel : rödarv pimple : finne. påle. pelare pillar−box : brevlåda pillion : bönpall. lots. trava upp pilfer : snatta pilgrim : pilgrim pilgrimage : pilgrimsfärd. vallfärd piling up : anhopning pill : piller pillage : plundring pillar : kudde. damsadel pillory : skampåle pillow : huvudkudde. förkläde pincers : kniptång pinch : knipa. örngottsvar pilot : pilot. blemma. nypa English−swedish Dictionary 790 . stift pinafore : barnförkläde. kudde pillow−case : kuddvar.

tyna bort pine−wood : tall (trä) pine away : försmäkta pineapple : ananas pinion : kuggdrev. blåsare pipes : ledningar pique : såra. ledning.English−swedish (dictionnaire) pincushion : nåldyna pine : tyna. barrträd. rör pipeline : rörledning piper : säckpipsblåsare. tall. tråna. höjdpunkt pins : stift pint : halvstop pioneer : pionjär pious : from pipe : pipa. förtrytelse pirate : sjörövare pisciculture : fiskodling pissed : plakat piston : kolv English−swedish Dictionary 791 . avloppsrör. bakbinda pink : rosa. skär pinnacle : takspira.

English−swedish (dictionnaire) pit : grop pit prop : gruvstötta pitch : lutning pitch−man : gatuförsäljare pitchblack : kolsvart pitcher : tillbringare. ömka pityful : ynkliga. märgfylld pitiable : ynklig. liten lön. ömklig pitiful : medlidsam. tropikhjälm pithead : gruvöppning pithy : märgfull. smula pitty−patter : tassande pity : medlidande. ömklig pitfall : fallgrop pith : märg pith helmet : tropikhjälm. ömklig English−swedish Dictionary 792 . ömklig pitiless : skoningslös. handkanna pitchfork : högaffel piteous : sorglig. obarmhärtig pito : ringbult pittance : svältlön. synd. ynklig.

fridfull. pest English−swedish Dictionary 793 . platser placid : lugn. vimsig pizza : pizza placard : affisch.English−swedish (dictionnaire) pivot : lagertapp pixel : bildpunkt pixie : alf. blidka place : ställa. plakat placate : försona. löpsedel. placera. anslag. anbringa. blid placing : placerande plage : plage plagiarism : plagiering plagiarize : plagiera plague : farsot. sätta. plats place name : ortnamn place setting : bordskuvert placebo : placebo placed : placerad placement : placering placenta : moderkaka places : placerar. tomtenisse pixilated : snurrig.

flygplan. utkast. vecka plaits : flätor plan : planera. tydlig. pläd. vanlig plain−clothes : detektiv plainly : helt enkelt plainness : enkelhet. irriterande plaice : rödspotta plaid : schal. plan. plan plane : hyvla. fläta. alldaglighet plainsman : slättinvånare plainsong : unison kyrkosång plainspoken : frispråkig plaintiff : kärande plaintive : klagande plait : plissera.English−swedish (dictionnaire) plaguey : besvärlig. planera. fält. enkel. filt plain : slätt. hyvel planetarium : planetarium planetoid : asteroid plangent : dånande plank : planka planking : plank English−swedish Dictionary 794 . simpel.

jordbit plate : plansch. koloni planting : placerande plantlouse : bladlus plants : placerar plaque : minnestavla. placera. murbruk plaster cast : gipsförband plastering : rappning plastic : plast plat : täppa. växt. plantage. kateder. tallrik plate rack : diskställ plateau : platå platform : läktare. platta. sank plasma : plasma plaster : plåster. skiva. planta plantain : groblad plantation : plantering.English−swedish (dictionnaire) plankton : plankton planner : planerare planning : planerande plant : ört. plantera. plattform English−swedish Dictionary 795 . platta plashy : våt. plåt.

affisch play−peg : hage för barn play down : avdramatisera play music : musicera play of features : minspel play traunt : skolka playability : spelbarhet playable : spelbar playback : uppspelning playcarding : affischering player : spelare English−swedish Dictionary 796 . antaglig play : gyckel. spela.English−swedish (dictionnaire) plating : försilvring. förgyllning platinum : platina platitude : banalitet Plato : Platon platter : tallrik plattform : tribun platton : pluton plaudit : applåder. leka play−bill : program. sannolik. agera. skådespel. spel. pjäs. gillande plausible : rimlig.

English−swedish (dictionnaire) playfellow : lekkamrat playful : lekfull playfully : lekfullt playground : lekplats playing : spelar playmate : lekkamrat plays : spelar playwright : dramatisk författare plea : yrkande plead : försvara. yrka pleaded : bad pleasant : behaglig. nöje pleasure in : glädje över pleat : veck. behaga pleased : nöjd. glad pleases : tilltalar pleasing : anslående pleasure : behag. plissera. rynka plebiscite : folkomröstning English−swedish Dictionary 797 . angenäm pleasantly : angenämt please : vänligen. belåten. trevlig.

böjlig pliant : böjlig. lova plenitude : fullhet. pant. smidig pliers : flacktång. tillstånd plod : knoga. tapp. plöja. propp plum : plommon plumb : lod. konspirera plot against : stämpla mot plotting : intrigant plough : plog. plocka plug : plugg. komplott. plog ploughing : plöjning plover : brockfågel pluck : mod. överflöd plentiful : ymnig plenty : massor plenty of : gott om pliable : smidig. lodrätt. tång plight : belägenhet. intrig. tomt. blylod plumb−line : lodlina English−swedish Dictionary 798 . pantsätta. kugga.English−swedish (dictionnaire) pledge : löfte. traska plot : täppa. plomb.

rik ply : lager. plundring. bearbeta. tjuvjaga pock : koppa. dimpa ner. plundra plundering : plundrande plunge : rusa. knubbig. skida English−swedish Dictionary 799 . fyllig plunder : byte. lod plump : knubbig.English−swedish (dictionnaire) plumber : rörarbetare plumbing : rörarbete plumbs : lodar plummet : sänke. plysch. fyllig. doppa plunge into : störta sig in i plural : pluralis plus−fours : golfbyxor plush : flott. veck pneumatic : pneumatiska pneumonia : lunginflammation poach : tjuvfiska. märke pock−marked : koppärrig pocket : ficka pocketbook : plånbok pod : balja.

konstatera. dikter point : pigg. framhålla. pekade pointer : pekare.English−swedish (dictionnaire) pod to a bean : skida poem : dikt poet : skald. poängtera pointed : spetsig. spetsa. gift poisoning : förgiftning poisonous : giftig English−swedish Dictionary 800 . diktare poetess : skaldinna poetical : poetisk poetry : poesi. udde point−blank : rakt på sak point−duty : trafikdirigering point at : peka på point of view : synpunkt point out : utpeka. punkt. balansera poison : förgifta. spets. poäng. påoeka. poet. visare pointing : pekande pointless : uddlös points : pekar poise : balans. udd.

blanka. glans. röra om poker : eldgaffel poking : sökande Poland : Polen polar bear : isbjörn pole : påle Pole : polack. putsmedel. polityr polish shoes : putsa skor polished : polerad English−swedish Dictionary 801 . pol pole−jump : stavhopp pole−vault : stavhopp polecat : iller police : polis policeman : polis policies : taktik policy : politik policy−holder : försäkringstagare policyholder : försäkringstagare Polish : polsk polish : polera. polack pole : stång. polska.English−swedish (dictionnaire) poke : peta.

topphugga. rösta pollutant : förorenande ämne pollute : orena.English−swedish (dictionnaire) polite : hövlig. förorena. uppblåst pond : damm pond with water : damm English−swedish Dictionary 802 . puckla på pomp : ståt pompous : ståtlig. artighet politic : klok political : politisk politically : politiskt politician : politiker politics : politik poll : röstning. förorena pollution : miljöförstöring poltroon : pultron polyamide : amidplast polygamy : månggifte polythene : polyeten pomegranate : granatäpple pommel : sadelknapp. artig politeness : hövlighet.

ovig poniard : dolk pooh : åh pooh−pooh : rynka på näsan åt pool : göl. dålig. fundera pondered : funderat på ponderous : tung. tjärn poop : akter poor : torftig. damm. bassäng. grubbla. stackars. pöl. pappa. poppel popularity : popularitet popularize : popularisera English−swedish Dictionary 803 .English−swedish (dictionnaire) ponder : grunna. fattig poor relief : fattigvård pop : champagne. populär. smäll pope : påve pope−eyed : med utstående ögon popes : påvar poplar : poppel poppy : vallmo pops : poppar populace : pöbel popular : omtyckt.

del. befolkning populous : folkrik porcelain : porslin porch : portal porcupine : piggsvin pore : stirra. hamnstad. portion English−swedish Dictionary 804 . portabel portend : förebåda portent : förebud porter : portvakt. babord port light : babords lanterna port of call : angöringshamn portabel : bärbara portable : flyttbar.English−swedish (dictionnaire) population : folkmängd. por pork : svinkött. fläsk porous : porös porpoise : tumlare porridge : gröt port : hamn. griskött. vaktmästare portfolio : portfölj porthole : hyttventil portion : dela.

besittning possessive : hagalen English−swedish Dictionary 805 . posera. fetlagd portmanteau : kappsäck portrait : porträtt portray : avpoträttera portrayed : porträtterad ports : portar portuguese : portugis pose : framställa. elegant position : ställning. inneha possessed : besatt possessing : innehavande possession : tillhörighet. äga. plats. väpnad grupp posses : inneha possess : besitta. pose poser : kuggfråga posh : flott.English−swedish (dictionnaire) portions : delen portly : ståtlig. ägo. läge positioned : placerad positive : positiv posse : civiluppbåd.

brevkort postcode : postnummer posted : avsänd poster : affisch posterior : senare än. postum English−swedish Dictionary 806 . bakdel posterity : efterkommande. bakdörr postglacial : postglacial posthaste : i ilfart posthumous : efterlämnade. eftervärld postern : liten sidodörr. möjlig possibly : möjligen.English−swedish (dictionnaire) possibility : möjlighet possible : eventuell. möjligtvis post : stolpe. ända. befattning. posta. postkontor postage : porto postal : post postal−order : postanvisning postcard : vykort. post post−free : betalt porto post−letter : postbrev post−mortem : obduktion post−office : postanstalt. plats.

uppskjuta. pottaska potassium cyanide : cyankalium potato : potatis potato chips : chips potbelly : isterbuk. löshår posting : avsända posting−number : postnummer postman : brevbärare postmark : poststämpel postnatal : efter födelsen postpone : bordlägga. kruka.English−swedish (dictionnaire) postiche : postisch. kalaskula poteen : hembränt potent : kraftig. stark English−swedish Dictionary 807 . hållning posturing : poserande posy : bukett pot : kanna. självklar sak posture : posering. skjuta upp postscript : efterskrift postulate : förutsättning. burk pot roast : grytstek potash : kaliumkarbonat. gryta.

höns.English−swedish (dictionnaire) potentate : potentat potential : möjlig potentiality : utvecklingsmöjlighet potentiometers : potentiometrar pother : stickande rök potherb : köksväxt pothole : jättegryta potholing : grottforskning potluck : husmanskost potplant : krukväxt potpourri : potpurri potsherds : keramikhögar pottasic : kali potter : krukmakare potting shed : trädgårdsskjul pouch : pung poulterer : fågelhandlare poultice : grötomslag poultry : höns. fjäderfä poultry−breeding : fjäderfä−avel pounce : kasta sig över English−swedish Dictionary 808 .

English−swedish (dictionnaire) pounch : pung pound : bulta pound (£) : pund pour : flöda. kraft. styrka. pulver. ösa. vanmäktig powerlessness : vanmakt English−swedish Dictionary 809 . puder. stark. armod powder : krut. pudra powder−puff : pudervippa powder−room : damtoalett powdered sugar : strösocker power : fömåga. makt power−play : maktspel power of attorney : fullmakt power plant : kraftverk power station : kraftstation powerful : kraftfull. mäktig powerfully : kraftfullt powerless : kraftlös. hälla pour out : utgjuta pouring : flytande pout : tjura poverty : fattigdom.

van practitioner : praktiserande pragmatic : pragmatisk prairie : prärie prairie doog : präriehund prairie wolf : prärievarg praise : lovprisa. genomförbar practical : praktisk practically : praktiskt taget practice : vana. övning. idka. beröm. öva practices : utövning practise : träna. praktik.English−swedish (dictionnaire) powerline : kraftledning pox : hudutslag practicable : görlig. stoltsera English−swedish Dictionary 810 . utöva. berömma praised : prisade praisers : lovprisare praiseworthy : berömvärd praline : bränd mandel pram : barnvagn prance : dansa. öva practised : erfaren. prisa.

spratt prankster : upptågsmakare prate : babbla prattle : babbla.English−swedish (dictionnaire) prance about : kråma sig prank : tilltag. upptåg. pladder prawn : räka praxis : praktik pray : bedja prayer : bön prayer book : bönbok prayer rug : bönematta pre : för pre−eminent : överlägsen pre−eminently : i allra högsta grad pre−philately : förfilateli pre−recorded : för−inspelade pre−release : förhands−utgivning pre−warn : förvarna preach : predika preacher : predikant preaching : predikandet English−swedish Dictionary 811 .

precis precisely : precis preclude : utestänga. försiktighetsmått precautions : försiktighetsåtgärder precede : gå före preceded : föregånget av precedence : företräde precedent : prejudikat. precisera. påskynda precipitous : brant precise : exakt. vansklig. dyrbar precipice : bråddjup. gräns precious : värdefull. hindra precocious : brådmogen precosion : förebyggande precursor : föregångare English−swedish Dictionary 812 . inledning prearrange : avtala precarious : betänklig.English−swedish (dictionnaire) preamble : förord. osäker precaution : försiktighetsåtgärd. stup precipitate : brådstörtad. föregående precept : föreskrift precinct : område.

övervägande. förkärlek predispose : göra mottaglig predisposition : mottaglighet predominance : övermakt predominant : förhärskande. dominerande predominate : dominera preen : putsa prefab : monteringsfärdigt prefabricate : förhandstillverka English−swedish Dictionary 813 .English−swedish (dictionnaire) predate : fördatera predation : plundring predatory : rov− predecessor : företrädare predefined : fördefinierad predetermined : förbestämd predicate : predikat predict : förespå. förutsäga predictable : förutsägbara predicted : förutsa prediction : förutsägelse predicts : säger predilection : förkärlek.

innehållsrik prehensile claw : gripklo prehistoric : förhistorisk prejudice : fördom prejudiced : fördomsfull preliminaries : förberedelser preliminary : förberedande prelude : förspel premarital : föräktenskaplig premature : förtida. preferens preform : prestera pregnancy : havandeskap pregnant : havande. förord prefatory : inledande prefect : ordningsman prefer : framföra.English−swedish (dictionnaire) preface : företal. gravid. grossess. avsiktlig English−swedish Dictionary 814 . föredraga. överlagd. helst preference : företräde före. föredra preferable : bättre preferably : företrädesvis. inställning. för tidig premeditate : tänka ut premeditated : uppsåtlig.

förberedelse prepare : förbereda. recept. premiärminister premise : premiss. rusta. bestämmelse presence : närvaro English−swedish Dictionary 815 . bearbeta. förmånsrätt presage : förebud. anrätta. premie premonition : förvarning preoccupied : upptagen preparation : preparat. förberedd preparing : förberedande prepatory : förberedande prepay : betala i förskott prepayment : förskottslikvid preponderance : överlägsenhet preposition : preposition preposterous : bakvänd. preparera prepared : beredd. antagande premium : premium. påbjuda. ordinera prescription : föreskrift.English−swedish (dictionnaire) premier : främst. fastighet. orimlig preprocessor : hjälpprocessor prerogative : privilegium. förebåda prescribe : föreskriva.

sylta. bevara preserve−tin : konservburk preserved : bevarad preserves : sylt preserving : inkokning preset : förbestämd president : ordförande. konservera. president. klämma. framföra. ordförande press : ansätta. presens present times : nutid presentations : presentationer presented : presenterad presentiment : förkänsla presenting : presenterande presently : strax. kort därefter presents : presenterar preservation : bevarande preserve : sylt. press. trycka press−stud : tryckknapp pressed : nedtryckt pressing : enträgen. pressa. present. nuvarande. tryckande pressure : press. bibehålla. tryck English−swedish Dictionary 816 .English−swedish (dictionnaire) present : gåva.

förhindra. söt. undererstå sig presumption : övermod. nätt. näpen. härska prevailing : rådande prevalent : gängse prevaricate : söka undanflykter prevent : avstyra. påskina. förbygga prevent from : avhålla från prevention : förhindrande English−swedish Dictionary 817 . förmoda. vacker. förutsättning presumptuous : övermodig. någorlunda. segra. självsäker presuppose : förutsätta pretence : förevändning pretend : låsas. föregiva pretends : låtsas pretension : anspråk pretentious : anspråksfull pretext : förevändning prettier : sötare pretty : ganska.English−swedish (dictionnaire) presto : snabb. hastigt presumably : förmodligen presume : drista sig. täck prevail : övertala. få överhanden.

tagg prickly : taggig pride : högmod. sticka prickle : sticka. byte. högfärd. präst priestess : prästinna priesthood : prästerskap prifessional : professionell English−swedish Dictionary 818 .English−swedish (dictionnaire) preview : förhandsvisning previewing : förhandsvisningen previews : förhandsvisningar previous : föregående. tidigare previously : tidigare prey : rov. be price : pris price per unit : à−pris priceless : ovärderlig pricelist : prislista prices : priser priceworthy : prisvärt pricing : prissättning prick : sting. stolthet. stolthet priest : katolsk präst.

urtids− primp : snygga upp sig English−swedish Dictionary 819 . flöda prime minister : premiärminister. nybörjarbok. enkel. primer primerose : gullviva primers : läroböcker primeval : ursprunglig primeval forest : urskog primitive : ursprunglig. överhöghet primarily : primärt primary : ursprunglig.English−swedish (dictionnaire) prifitable : nyttig prig : självkär pedant priggish : självgod. statsminister prime time : bästa sändningstid primed : flödat primer : knallhatt. primitiv primogeniture : förstfödslorätt primordial : ursprunglig. primär primate : ärkebiskop prime : anstryka. petig prim : stel. grundfärg. korrekt. prudentlig primacy : primat.

furste princedom : furstendöme princely : furstlig princess : prinsessa.English−swedish (dictionnaire) prince : prins. tryckbar printed matter : trycksaker printer : skrivare. boktryckare printer's error : tryckfel printer's ink : trycksvärta English−swedish Dictionary 820 . tryck. skriva ut print−out : datautskrift. furstinna principal : huvudsakligen principal clause : huvudsats principal parts : tema. utskrift print shop : tryckeri printable : utskriftsbar. böjningsformer för verb principal teacher : rektor principality : furstendöme principe : princip principle : princip principled : principfast prink : snygga upp sig print : trycka.

menig. prioritet prise : bända upp prism : prisma prison : fängelse prison−warder : fångvaktare prisoner : fånge prisons : fängelser privacy : enskildhet private : enskild. belöning. vinst English−swedish Dictionary 821 . innan prioress : priorinna priority : förtursrätt. pris. rättighet privileges : förmåner privy : avträde. hemlighus. hemlig prize : bända.English−swedish (dictionnaire) printing : tryckning. värdera högt. företräde. umbärande privilege : privilegium. privat privately : privat privation : försakelse. utskrift printing−press : tryckpress printing works : tryckeri prior : tidigare prior to : före.

sondera problematic : problematiska problems : problem procedure : procedur proceed : fortsätta proceeding : fortsätta process : processen. trolig probably : möjligen. troligtvis probation : villkorlig dom. prov probe : undersöka.English−swedish (dictionnaire) prize−winner : pristagare prize competition : pristävlan prize in school : premium i skolan prize open : bända prize( to gain) : pris (att få) probability : sannolikhet probable : sannolik. behandla processed : tillverkade processes : processer processing : tillverkning av procession : tåg processor : behandlare English−swedish Dictionary 822 .

frambringa. skapa. alstra.English−swedish (dictionnaire) processors : processorer proclaim : proklamera. ackvirera procurement : anskaffning prod : egga prodigal : slösande prodigious : oerhörd prodigy : vidunder produce : prestera. produkt product−development : produkt−utveckling production : produktion. producera producer : producent producing : skapande product : alster. yrke English−swedish Dictionary 823 . utropa proclaimed : proklamerade proclaimer : förkunnare procure : anskaffa. utveckla. skaffa. alstring productive : produktiv productively : produktivt products : produkter profane : vanhelga. profan profession : bekännelse.

fördelaktig profiteer : ockrare profits : förtjänster profligate : utsvävande profound : djupsinnig.English−swedish (dictionnaire) professional : yrkesmässig professional−looking : yrkesmässiga professionally : proffesionellt professor : professor professor of : professor i professorship : professur proffer : erbjuda. ymnighet progeny : avkomma program : program English−swedish Dictionary 824 . inbringande. anbud proficient : kunnig profile : profil profiles : profiler profit : fördel. vinning profitable : lönande. djup profuse : överflödande profusely : ymmigt profusion : slöseri. förtjänstfullt. vinst. förtjänst. behållning.

framsteg progressed : utvecklats progressive : progressiva prohibit : förbjuda prohibition : förbud project : projekt project's : projektets projecting : utskjutande projection : projektering projects : projekt proletarian : proletär English−swedish Dictionary 825 .English−swedish (dictionnaire) program−ideas : programidéer programfile : programfil programme : spelplan programmer : programmerare programmers : programmerare programming : programmering programming−language : programmeringsspråk programming−utensils : programmerings−tillbehör programminghints : programmeringstips programs : program progress : utveckling.

påpasslig. bemärkt. benägen English−swedish Dictionary 826 . förkunna. långrandig prolong : förlänga prolongation : förlängning prom : promenadkonsert prominent : framträda. löfte promontory : udde promote : befordra. snar prompted : uppmanad prompting : omedelbar promptly : omedelbart promptor : sufflör promulgate : kungöra. befordran prompt : sufflera. lova. främja promoted : stött promotes : främjar promotion : avancemang. befrämja. utfärda prone : framstupa.English−swedish (dictionnaire) proletariate : proletariat prolific : fruktbar prolix : vidlyftig. framträdande promiscuous : blandad promise : utlova.

egenskap prophecies : profetior prophecy : profetia. tillbörlig proper name : egennamn properly : ordentligt properties : egenskaper property : gods. fortplanta propagation : fortplantning. korrektur prop : stödja. avling propel : framdriva propeller : propeller propensity : böjelse proper : vederbörande. egendom. ordentlig. spådom prophesied : profeterat prophesty : förespå English−swedish Dictionary 827 .English−swedish (dictionnaire) prong : gaffelspets prononcement : yttrande pronoun : pronomen pronounce : avkunna. stöd propagate : propagera. ägodel. bevis. uttala pronounciation : uttal proof : prov.

åklaga English−swedish Dictionary 828 . förslag proposals : förslag propose : föreslå. profet prophetic : profetiska prophetically : profetiskt prophets : profeter propitiate : blidka proporly : egentligen proportions : proportioner proposal : frieri. fria proposed : föreslagna proposition : sats propound : föreslå proprietor : ägare. ägarinna proprietorship : äganderätt propriety : konvenans. anständighet propulsion : framdrivande prosaic : prosaisk prose : prosa prosecute : åtala.English−swedish (dictionnaire) prophesy : profetera prophet : profeten.

medgång prosperous : gynnsam. välstånd. skydda. fnask prostrate : hjälplös. utsträckt protect : freda.English−swedish (dictionnaire) prosecuted : åtalad prosecution : åtal prosecutor : åklagare proselytes : proselyter prospect : utsikt prospector : malmletare prospects : framtidsutsikter prospectus : prospekt prosper : blomstra. blomstrande prospers : blomstrar prostitute : prostituerad. förvara protection : skydd. trivas prosperity : framgång. välgång. beskydd protective : skyddande protects : skyddar protest : protestera protest against : protestera mot Protestant : protestant English−swedish Dictionary 829 .

påvisa prove to be : visa sig vara proven : bevisats proverb : ordspråk proves : bevisning. ådagalägga. provins English−swedish Dictionary 830 . framskjutande proud : högfärdig. stolt proudly : stolt prove : bevisa. bevisar provide : förse provide for : försörja provided : såvida. län. försedd providence : försyn provides : förser providing : förutsatt att province : landskap.English−swedish (dictionnaire) protested : protesterade protests : protesterar protocol : protokoll prototype : prototyp protract : förlänga protrude : skjuta ut protruding : utstående.

proviant provisional : provisorisk provisions : matsäck. proviant. sviskon Prussia : Preussen English−swedish Dictionary 831 . framkalla provoking : retsam prow : för. klok prudish : pryd prune : beskära träd. matvaror. provinciella provinsional : tillfälligt provision : förråd. livsmedel proviso : förbehåll provisory : villkorlig. reta. stäv prowess : tapperhet prowl : stryka omkring proximity : anslutning proxy : ombud prude : pryd person.English−swedish (dictionnaire) provincial : småstadsbo. förtörna. tillförsel. pryd prudence : klokhet prudent : förtänksam. provisorisk provocation : anledning provoke : förarga.

värdshus public good : allmännytta publican : värdshusvärd publication : skrift. offentlig. krog. publikation publications : publikationer publiching : publicerande English−swedish Dictionary 832 . värdshus.English−swedish (dictionnaire) pry : kika. publik public's : publikens public−house : krog. snoka psalm : psalm pseudo : falsk psychic : psykisk psychical : psykisk psychologist : psykolog psychology : psykologi psycological : psykisk ptolemaic : ptolemaiska ptolemy's : ptolemaios pub : värdshus. krog puberty : pubertet pubic : köns− public : statlig.

förläggare publishers : utgivare publishing : publiserar publishing house : förlag.English−swedish (dictionnaire) publicity : offentlighet publicize : publicera publicizing : publicerande publicly : publicerande publish : publisera. ryck. rycka. blåsa. flåsa. vindstöt pug : mops pugnacious : stridslysten pull : ryckning. bokförlag Puck : tomte pucker : rynka puddle : pöl puerile : barnslig puff : pudervippa. vippa. utgiva publisher : utgivare. pust. uygiva. slita pull−down : rullgardin pull a person`s hair : lugga pulldown : drag ner pulled : drog English−swedish Dictionary 833 . draga. bokförläggare.

pumpa pumped : pumpade pumpkin : pumpa pumps : pumpar pun : ordlek.English−swedish (dictionnaire) pullet : unghöna pulley : remskiva pulleys : remskivor pulling : dragande pullmonary : lung− pulls : drar pulp : massa. sadelknapp pump : pump. vits punch : slå. mos pulpet : predikstol pulsate : pulsera pulsating : pulserande pulse : pulsera. pappersmassa. slå hål i Punch : kasper English−swedish Dictionary 834 . puls pulverize : pulverisera pumice : pimpsten pummel : puckla på.

straff. straffa punishment : straff. stick pundit : lärd person.English−swedish (dictionnaire) punch : punsch punctilious : pedantisk punctual : precis. kommatera punctuation : interpunktion puncture : punktering. amper punish : bestraffa. pupill. punktlig punctuality : punktlighet punctually : punktligt punctuate : punktera. staka sig fram puny : ynkligt liten pup : valpa. elev pupils : elever puppet : marionett puppy : valp purblind : skumögd English−swedish Dictionary 835 . lärd hindu pungent : skarp. bestraffning punt : eka. valp pupa : puppa pupil : lärjunge.

inköp. köpa. rensa. rosa purport : mening purpose : avsikt.English−swedish (dictionnaire) purchase : uppköpa. köp. uppsåt purposed : utlovat purposeful : målmedveten purposely : avsiktligt purposes : syften purr : spinna English−swedish Dictionary 836 . snatta purple : högröd. uppköp purchaser : köpare purchasing : köp av pure : ren. rena purification : rening purify : rena Puritan : puritan purity : renhet purloin : stjäla. föresats. oblandad. ändamål. purpur. idel pure−bred : renrasig purely : enbart purgatory : skärseld purge : utrensning. mening.

ställa. trycker pushover : lätt sak. barnlek pusillanimous : modlös pussy : kisse put : lägga. puffa till. pung. portmonnä purser : överhovmästare purslane : portlak pursue : förfölja. förföljande purulent : varig purvey : anskaffa. tränga push−bottom : tryckknapp pushbutton : tryckknapp pushed : tryckte pusher : gåpåare pushes : trycker pushing : tryckande. utöva pursuer : förföljare pursuit : jakt. leverera pus : var push : trycka. uttrycka put aside : åsidosätta English−swedish Dictionary 837 . sätta. skjuta. placera. knuffa. lätt match.English−swedish (dictionnaire) purse : börs.

gåtfull pygmy : dvärg. knuffa putty : kitt puzzle : pussel puzzle one`s head : huvudbry puzzled : brydd puzzlement : bryderi puzzles : pussel puzzling : förbryllande. mast English−swedish Dictionary 838 . uppskjuta put on : ta på sig put out : släcka put to sleep : söva put up : montera putrefraction : förruttnelse putrid : rutten puts : placerar putting : uttrycka.English−swedish (dictionnaire) put in : infoga. ordna put into plaster of Paris : gipsa put off : avspisa. tillsätta. införa put in order : sätta i stånd. pygmé pylon : ledningsstolpe.

English−swedish (dictionnaire) pyramids : pyramider quack : snattra. klunk quagmire : gungfly. bäva. collegegård quadrangular : fyrkantig quadrant : kvadrant quadratic : kvadratiska quadruped : fyrfotadjur quadruple : fyrdubbel quadruplet : fyrling quaff : dricka. egen quake : skalv. kvalifikation. kvacksalvare quackery : kvacksalveri quad : gård i college quadrangle : fyrhörning. lervälling quail : vaktel. charlatan. merit qualifications : kvalifikationer qualified : kompetent. förlora modet quaint : gammalmodig. kvalificerade qualifier : bestämning English−swedish Dictionary 839 . skälva Quaker : kväkare qualification : förbehåll.

kvalificera. mängd quantum : kvanta. kvarter. mängd quarantine : karantän quarrel : kivas. grälsjuk quarry : byte. träta quarrelsome : stridslysten. kiv. kvalitet qualm : oro. illamående qualms : samvetskval quandary : dilemma quantitative : kvantitativ quantity : kvantitet. gräl. kvartal. stenbrott quarryman : stenbrytare quart : stop quarter : kvatr. fjärdedel quarter−deck : akterdäck quarterdeck : akterdäck quarterly : kvartalsvis English−swedish Dictionary 840 .English−swedish (dictionnaire) qualify : kvalificera qualify oneself : meritera sig qualitative : kvalitativ qualities : egenskaper quality : egenskap.

styrman quarters : kvartal. underlig quell : kväsa. kuva quench : släcka. besynnerlig. obehaglig queen : drottning queenelike : drottninglik queenly : drottninglik. majestätisk queer : egen. kvarter quartet : kvartett quarto : kvartsformat quartz : kvarts quash : krossa. kajkant queasy : kväljande.English−swedish (dictionnaire) quartermaster : intendent. ogilla quasi : kvasi quatation marks : cituationstecken quatrain : fyrradig strof quaver : darra quay : kaj quayage : kajavgift quayside : kajområde. undertrycka. undertrycka quencher : törstsläckare English−swedish Dictionary 841 .

rask. påskynda quickly : fort. hastig. ordlek. köa quibble : rida på ord. fråga question−mark : frågetecken question of priorities : avvägningsförmåga questionable : tvivelaktig questioned : omfrågad questioner : frågeställare questioning : ifrågasätta questionnaire : frågeformulär questions : frågor queue : kö. snabbt English−swedish Dictionary 842 . kvick quick at repartee : slagfärdig quicken : ge liv åt. fråga. flink. egga. snar. slingra sig quibbler : ordryttare quibbling : spetsfundig quick : rapp i mun. sök question : förhöra.English−swedish (dictionnaire) queries : förfrågningar querulous : gnällig query : förfrågan quest : sökande.

lugn quiet : stillsam. frågesport. sarkasm quisling : quisling quit : sluta quite : helt.English−swedish (dictionnaire) quicksand : kvicksand quickstart : snabbstart quid : pund quiescent : lugnt. tyst quietly : tystlåtet quietness : stillhet quill : gåspenna quilt : sängtäcke quince : kvitten quinine : kinin quip : spydighet quirk : snirkel. ganska. besynnerlighet. darra quiz : förhöra. alldeles quits : slutar quiver : koger. stilla. förhör quorum : beslutsmässigt antal quota : kvot English−swedish Dictionary 843 . gyckla.

pack. tävling race−course : kapplöpningsbana racehorse : tävlingshäst racial : ras− racing : kapplöpning rack : ställning racket : oväsen. ras. pöbels rabid : galen. kalla hem race : löpning. lopp. racket racketeer : gangster. utpressare racoon : tvättbjörn English−swedish Dictionary 844 . arg racall : återkalla. kapplöpning. citera quoted : åberopade quotes : citationstecken quotient : kvot rabbit : kanin rabbit−hutch : kaninbur rabbits : kaniner rabble : lödder. bedrägeri. anbud (pris) quotation mark : anföringstecken. cituationstecken quote : ange. anhang.English−swedish (dictionnaire) quotation : citat.

strålglans radiate : utstråla. sprida. stråla radiation : strålning radiator : värmeelement. förbittring.English−swedish (dictionnaire) racy : karakteristisk. grundlig radics : radie radio : radio radio transmission : radiosändning radioactive : radioaktiv radioactivity : radioaktivitet radish : rädisa radius : radie raf : engelska flygvapnet raffle : tombola raft : flotte rafter : taksparre rafts : flottar rag : bråk. ilska. saftig. livlig radial : radiella radiance : strålning. trasa rage : raseri. radikal. kylare radical : radikal. skoja. ursinne English−swedish Dictionary 845 .

räcke raillery : raljeri railroad : järnväg rails : räls railway : järnväg railway depot : bangård raiment : skrud rain : regn. regna rain−gauge : regnmätare rainbow : regnbåge raincoat : regnrock. upphäva. resa upp.English−swedish (dictionnaire) ragged : trasig ragman : lumpsamlare ragout : ragu rags : paltor. lyfta English−swedish Dictionary 846 . räd raids : razzior rail : reling. skena railing : ovett. lumpor raid : göra räder mot. regnkappa rainfall : regn rainy : regnig raise : upprätta. upphöja. höja.

ströva. agg random : slumpvis randomly : slumpvist rang : ringde range : omfång. gumse. räckvidd English−swedish Dictionary 847 .English−swedish (dictionnaire) raised : upprest raises : höjer raisin : russin raising : resning rake : rucklare. räfsa. bagge ramble : utflykt. vild rampart : fästningsvall ramshackle : fallfärdig rancid : härsken rancour : hätskhet. kratta rally : samla. flanera ramble around : flacka rambling : svammel ramification : förgrening ramify : förgrena sig rampant : frodig. rally ram : ramm. retas med.

English−swedish (dictionnaire) range−finding : avståndsbestämning range of action : aktionsradie ranger : ridande polis. rang. lätt slag rapacious : rovgirig rapacity : girighet. plundra ransom : lösensumma. skogvaktare ranging : omfång rank : stinkande. skryta ranter : talare rap : knacka. ordna. yppig. rad ranked : rankad ranking : ledande rankinglist : ranglista ransack : genomleta. utlösa rant : orera. rovgirighet rape : våldta rapid : snabb rapid stream : strid ström rapidly : snabbt rapine : plundring rapscallion : buse English−swedish Dictionary 848 .

gradering English−swedish Dictionary 849 . bov. lymmel. extas. snarare. obetänksam. fil raspberry : hallon rat : råtta ratchet : spärrhake rate : taxera.English−swedish (dictionnaire) rapt : försjunken rapture : förtjusning. hänförelse rapturous : hänryckt rare : sällsynt rarefy : förtunna rarely : sällan rarity : sällsynthet rasberry : hallon rascal : skojare. förhasta rashed : förhastade rasp : strävt ljud. rackare rash : dumdristig. värde rate of exchange : kurs rated : dimensionerad rather : ganska. hellre ratify : stadfästa rating : taxering. hänryckning. hudutslag.

skallra. förhärja rave : yra. rå English−swedish Dictionary 850 . rossling rattling : skramlande ratty : sur raucous : hes ravage : härja.English−swedish (dictionnaire) ratio : förhållande ration : portion. klyfta. ranson rationaiize : rationalisera rational : förnuftig rationalization : rationalisering rationalize : rationalisera ratrace : karriärjakt rats : råttor rattan : rotting rattle : skramla. rossla. ravin ravish : hänrycka. rassla. hänföra raw : kulen. ransonera. rasa. svärma ravel : riva raven : korp ravenous : glupsk ravine : hålväg.

rocka ray−fish : rocka ray of light : dager rayon : konstsilke raze : rasera razor : rakkniv razor−edge : skarp egg razorback : fenval razorbill : tordmule razorblade : rakblad razzia : raid razzle : ute och festar re : åter re−create : skapa på nytt re−echo : genljuda. återskalla re−editing : återredigering re−educate : omskola re−elect : välja om.English−swedish (dictionnaire) raw product : råvara rawmaterial−based : råvarubaserad ray : stråle. eka. återvälja re−employment : återanställning English−swedish Dictionary 851 .

anlända. läsare English−swedish Dictionary 852 . nå. når react : reagera. hinna reachable : åtkomlig reaches : sträcker.English−swedish (dictionnaire) re−energise : sluta re−enter : återinträda re−establish : återupprätta re−examine : ompröva. återställa re−exportation : reexport re−gummed : eftergummerat reach : räcka. återverka reaction : reaktion reactionary : bakåtsträvare. reaktionär reactivate : återaktivera reactor : reaktor read : läsa read−only : läs bara read off : avläsa read through : genomläsa readability : läsbarhet readable : läsbar reader : läsebok.

real. påpasslig ready−made clothing : konfektion ready money : kontanter reaffirm : på nytt bekräfta reafforest : återplantera real : egentlig. äkta. beredd. klar. färdig. beredvillig. verklighet English−swedish Dictionary 853 . reell real−time : realtid realign : räta ut realignment : uträtning realistic : realistiskt realities : ämnen reality : realitet.English−swedish (dictionnaire) readers : läsarna readily : gärna readiness : villighet reading : lektyr. verklig. läsning readjust : finjustera. revidera readjustment : revision readme : läs mig readout : avläsning reads : läser ready : redo.

stegra sig rear−admiral : konteramiral rear−guard : eftertrupp rear−view mirror : backspegel rear seat : baksäte rear tyre : bakdäck rearly : bittida English−swedish Dictionary 854 . verkligen realm : rike ream : ett ris papper reanimate : väcka till liv reap : skörda reaper : skördemaskin. återuppstå reappoint : återinsätta reappraisal : omprövning reapprasial : omvärdering rear : uppfostra. uppföda. inse. bakdel. skördeman reappear : visa sig på nytt. faktiskt.English−swedish (dictionnaire) realizable : realiserbar realization : förverkligande realize : förstå. förverkliga reall : erinra sig really : egentligen.

lämplig. återuppväcka rebate : rabatt rebel : göra uppror. förnuftig reasonably : skäligt reasoning : resonemang.English−swedish (dictionnaire) rearmaments : upprustning rearrange : arrangera om reason : motiv. förnuft. orsak reason to : grund för reason with : resonera med reasonable : rimlig. rebell rebell : upprorsman rebellion : resning. reson. uppror rebellious : upprorisk rebelliousity : upproriskhet rebells : rebeller rebind : binda om reboot : omstarta reboots : omstartar English−swedish Dictionary 855 . tankegång reassemble : åter samla reassure : lugna reawaken : återväcka. anledning. skäl. resonlig.

reaktion rebuff : snäsa av rebuild : återuppföra rebuilding : återuppbyggandet rebuilt : återuppbyggd rebuke : tillrättavisande recad : gå tillbaka recalcitrance : motspänstighet recalcitrant : motspänstig recalibrate : omkalibrera recalibrated : omkalibrerat recall : återkalla recant : återkalla ett yttrande recap : regummera recarde : dra sig tillbaka recast : gjuta om recede : gå tillbaka receipt : kvitto. mottaga receiver : mottagare. telefonlur English−swedish Dictionary 856 .English−swedish (dictionnaire) rebound : studsa tillbaka. erhålla. mottagande receipts : recept. kvitton receive : få. anamma. kvittera.

English−swedish (dictionnaire) receiving : mottagande recent : nya recently : nyligen receptacle : förvaringskärl reception : mottagande. mottagning receptionist : receptionist recession : tillväxt recessive : recessiv recharge : ladda om rechecks : kontrollerar recieving : mottagande recipe : recept recipient : mottagare reciprocal : ömsesidig reciprocate : göra en gentjänst reciprocity : ömsesidighet recital : uppläsning. konsert recitation : deklamation recite : deklamera. uppläsa reckless : hänsynslös recklessness : övermod English−swedish Dictionary 857 .

ersätta recompile : omkompilera English−swedish Dictionary 858 . rygga tillbaka recoilless : rekylfri recollect : påminna sig. tror reckoning : räkning reckons : beräknar. tror reclaim : återfordra reclassify : klassificera om recline : vila. luta sig bakåt reclining : tillbakalutande recluse : eremit recognition : igenkännande recognize : känna igen recoil : rekyl.English−swedish (dictionnaire) reckon : räkna. rekommendera recommendable : rekommendabel recommendation : rekommendation recommendations : rekommendationer recompense : ersättning. beräkna. minnas recollection : erinran recommence : börja på nytt recommend : tillstyrka.

tillfriskna. uppräkna. rekord record−player : skivspelare recorded : inspelad recorder : bandspelare recording : inspelning records : uppgifter. urkund. annaler recount : relatera. trolös. bättring recreant : feg. avfälling English−swedish Dictionary 859 . registrera. rekognoscera reconsider : på nytt överväga reconsideration : på nytt överväga reconstruct : återuppföra record : grammofonskiva. repa sig. hämta sig recovered : återvinna recovery : tillfrisknande.English−swedish (dictionnaire) reconaissance : rekognoscering reconcile : försona. fördold recondition : reparera upp reconnoitre : spana. återhämtning. skildra. förlika reconciliation : förlikning recondite : dunkel. berätta recourse : tillflykt recover : krya på sig.

English−swedish (dictionnaire) recreate : återskapa recreating : återskapande recreation : förströelse. nöje. rekryt recruitment : rekrytering rectangle : rektangel rectangular : rektangulär. upprepas recurrence : upprepande recurrent : återkommande recurse : rekursera recursion : rekursion recursive : rekursiv English−swedish Dictionary 860 . rätvinklig rectify : rätta rector : kyrkoherde rectorship : rektorat rectory : prästgård rectum : ändtarm recumbent : tillbakalutad recuperate : hämta sig recur : återkomma. rekreation recrimination : motbeskyllning recruit : rekrytera.

återanvändning red : röd red−faced : rödbrusiga red−handed : på bar gärning red−heat : glödande hetta red−hot : glödhet red−letter−day : helgdag red−tapist : paragrafryttare red wine : rödvin redbrick : nyare universitet redbrown : rödbrun redcap : militärpolis redden : bli röd. utlösa redeemable : inlösbar redeeming : utlösning redeliver : åter överlämna redemption : utlösning.English−swedish (dictionnaire) recycle : återvinna recycling : återvinning. rodna redecorate : återställa redeem : återlösa. infria. återlösning redeploy : placera om English−swedish Dictionary 861 .

omplacerad redirection : omdirigering rediscover : återupptäcka redisplayed : återvisad redistributable : utgivningsbara redistribute : omfördela redistributive : omfördelnings− redo : göra om redo−function : upprepa−funktion redolent : doftande redouble : fördubblas. reducera.English−swedish (dictionnaire) redirect : styra om. ändra. inskränka reduced : nedsatt reduced−rate : nedsatt−pris reducers : reduceringar reduces : minskar reducing : reducera English−swedish Dictionary 862 . fördubbla. gottgöra reduce : knappa in. ställa om redirected : omdirigerad. öka. ökas redoubt : skans redraw : rita om redress : gottgörelse.

vass reed warbler : rörsångare reef : rev reek : stinka. remittera. åberopa referee : domare i idrott reference : avseende. minskning.English−swedish (dictionnaire) reductant : motvillig reduction : inskränkning. referens referendum : folkomröstning referred : hänvisat referring : refererande English−swedish Dictionary 863 . trådrulle reel−to−reel : rullbandspelare reentrancy : återinträde reeve : fogde refer : hänskjuta. rulle. förminskning redundancy : överskott redundant : överflödig redwood : jätteträd i kalifornien reed : rö. hänvisa (till) refer to : referera till. stank reeking : rykande reel : spole.

uppstudsig. eftertanke. återspegla reflection : avspegling. avstå refresh : vederkvicka. vederkvickelse refreshments : förfriskningar English−swedish Dictionary 864 . återsken reflector : reflektor reflects : reflekterar reflex : reflex reform : reform. raffinera. reflex.English−swedish (dictionnaire) refers : hänvisar refill : byt ut refine : förfina. motspänstig refrain : refräng. uppfriska refreshing : uppfriskande. reflektera. vederkvickande refreshment : förfriskning. reformera reformatory : uppfostringsanstalt reformed Church − the : reformerta kyrkan reformer : reformator refractory : mospänstig. gensträvig. rena refinement : förfining refit : återmontera refitting : montering reflect : betänka.

tillflykt refugee : flykting refund : återbetalning refunding : återbetalande refunds : återbetalningar refusal : vägran. rata refuse heap : avskrädeshög refusing : avslå refute : vederlägga. avslå. återvinna regal : kunglig regale : undfägna regard : hänsyn. respekt regarded : betraktad regarding : angående regardless : oavsett regards : hälsningar regency : regeringsämbete English−swedish Dictionary 865 . avslag refuse : neka. avskräda. avse. vägra. tillbakavisa regain : återfå.English−swedish (dictionnaire) refrigerator : kylskåp refuel : tanka refuge : fristad. betrakta.

område register : registrera. beklaga regrowth : återväxt regular : vanlig. registreringsavgift registration form : anmälningsblankett registrations : registreringar registry : register regress : återgång. regelbundet. regress regret : ånger. styrelse. mantalsskriven registers : registrerar registrar : notarie registration : registrering registration fee : anmälningsavgift. regim regiment : regemente region : trakt. ordentlig regulary : regelbundet English−swedish Dictionary 866 . regent regents : regenter regime : ordning.English−swedish (dictionnaire) regenerate : regenerera regenerated : regenerad regeneration : pånyttfödelse regent : riksföreståndare. inregistrera. ångra.

övande rehiring : återanställning reich : riket reign : regera. rehabilitering rehearsal : repetition. repetera rehearsing : övar. övning rehearse : öva.English−swedish (dictionnaire) regulate : reglera. styra regulated : reglerad regulating : reglerande regulation : regel. ordna. tygla reincarnation : reinkarnation reindeer : ren. rucka. förstärka reinforced : förstärkt English−swedish Dictionary 867 . rendjuret reinforce : armera. bestämmelse regulations : reglemente rehabilitate : ge upprättelse åt rehabilitation : återupprättelse. regering reigning : regera reimburse : ersätta reimbursement : ersättning rein : tygel.

anknyta related : besläktad English−swedish Dictionary 868 . svara rejoinder : svar. förtälja. återfall. replik rejuvenate : föryngra relapsa : ercidiv relapse : återfalla. recidiv relate : relatera.English−swedish (dictionnaire) reinforcement : förstärkning reinforces : förstärker reinforcing bar : armeringsjärn reinkaration : reincarnation reinstall : återinstallera reinstalling : återinstallera reiterate : ånyo upprepa reject : slopa. förkasta rejected : tillbakavisad rejection : förkastande. avstöta. rata. tillbakavisa. utmönstring rejects : tillbakavisar rejekt : kassera rejoice : glädjas rejoice at : fröjda sig åt rejoin : åter sluta sig till.

English−swedish (dictionnaire) relating : anknytande relation : sammanhang. släkting. anförvant relatively : relativt relatives : i förhållande till relativistic : relativistisk relax : koppla av. hänskjuta relent : mjukna relentless : obeveklig relevant : dithörande relevation : uppenbarelseboken reliability : pålitlighet English−swedish Dictionary 869 . avspänd relay : relä release : befrielse. släkting relations : relationer. anhörig. utgivning releasing : släppande relegate : förflytta. utlösa. förhållande relationship : relation relationships : relationer relative : relativ. slakna relaxation : avkoppling relaxed : avslappnad.

restera. lindra. lättnad relies : beror relieve : avlösa. undsätta. avslöja religion : religion religions : religioner religiosity : religiositet religious : religiös religiousness : religiositet relinquish : ge upp. pålitliga reliably : beroende reliance : beroende relic : lämning. njuta av reload : återladda reloads : återladdar reluctant : motvillig rely : lita rely on : lita på relying : litande remain : vara kvar. avstå från relish : smak. undsättning. relik relief : understöd. avbrytare. förbli. återstå.English−swedish (dictionnaire) reliable : tillförlitlig. kvarstå English−swedish Dictionary 870 .

märkvärdig remarried : omgift remedy : botemedel. råd. erinra sig remembrance : åtanke remind : påminna. rest. försumlig remit : efterskänka. förlåta. avhjälpa. kvarvarande remains : förblir remand : återsända i häkte remark : anmärkning remark with : anmärka på remarkable : påfallande. loj. bota remember : minnas. kom ihåg.English−swedish (dictionnaire) remainder : behållning. komma ihåg. anmärkningsvärd. översända. läkemedel. remittera English−swedish Dictionary 871 . kvar. återstoden remaine : förhålla sig remained : förblev remaining : övrig. erinra remind of : påminna om reminder : påminnelse reminds : påminner reminiscence : minne reminiscent : påminnande om remiss : efterlåten.

rämna render : lämnar. föredraga. undanröja. avföring remove : flytta. samvetsförebråelse remote : avlägsen remote control : fjärrkontroll remotely : avlägset removable : borttagningsbar removal : flyttning. honorera remuneration : avlöning Renaissance : renässans rename : namnändra rend : slita sönder. avföra. avlägsna. stuv remnants : lämningar remonstrate : protestera remorse : dåligt samvete. ånger. avsätta removing : borttagande remunerate : löna. återge renders : avger rendezvous : möte renew : förnya English−swedish Dictionary 872 .English−swedish (dictionnaire) remittance : penningremiss. remiss remnant : kvarleva.

renovering renown : ryktbarhet renowned : ryktbar.English−swedish (dictionnaire) renewal : förlängning. organisera om repackaging : återpackar repair : laga. namnkunnig rent : hyra. förnyelse renounce : avsäga sig renouncing : avsägande sig renovate : renovera renovation : förnyelse. arrendeavgift rent in kind : avgäla rental : uthyrning renumber : omnumnrera renumbered : omnumnrerat renumbering : åternumrera renumbers : omnumnrerar reopen : återöppna reoptimize : återoptimera reorganize : omorganisera. reparera repair−shop : reparationsverkstad repairer : reparatör English−swedish Dictionary 873 .

vedergälla. gottgörelse repartee : kvick replik repast : måltid repay : betala sig. repetition repetitive : återkommande rephrase : omformulera replaceable : utbytbar replacement : ersättning. förnya repeatedly : upprepat repeats : upprepar repel : stöta tillbaka repent : ångra.English−swedish (dictionnaire) repairing : reparation. återställelse English−swedish Dictionary 874 . återbetala repayment : återbetalning repeal : upphäva repeat : upprepa. ångra sig repentance : ånger repertory : repertoar repetious : upprepningarna repetition : upprepning. repetera. lagning repairs : reparationer reparation : reparation.

referera reported : rapporterade reporting : meddelat reports : rapporterar repose : vila. framställa.English−swedish (dictionnaire) replacing : ersättande replanting : återplantering replaying : omspelning replenish : åter fylla replenishing : fyll på replica : kopia reply : svar. representativ. smälla. ombud repress : undertrycka reprieve : uppskov English−swedish Dictionary 875 . svara reply−stamp : svarsmärke reply−stamps : svarsmärken reply to : besvara report : rapport. genmäla. refererat. ro repository : förvaringsplats reprehensible : klandervärd represent : representera. föreställa representative : representant. knall.

reproducera. återskapa. tillrättavisning. förebråelse reproach for : förebrå för reproaches : förebråelser reproachfully : förebrående reprobate : förkasta. förtappad reprocess : upparbeta reproduce : avbilda.English−swedish (dictionnaire) reprieved : benådade reprieves : benådar reprimand : åthutning. republikan repudiate : förkasta repugnance : motsägelse repugnant : motbjudande English−swedish Dictionary 876 . tillrättavisa reprints : återtrycker reprisal : repressalie reproach : förebrå. tillrättavisa reptile : kräldjur republic : republik republican : republikansk. återge reproduction : kopiering reproof : förebråelse reprove : förebrå.

tarva required : nödvändig requirement : krav requirements : krav requires : behöver requiring : behöver requirment : behov requisite : förnödenheter. erforderlig requisition : rekvisition English−swedish Dictionary 877 . efterfrågade requesting : begärande requests : förfrågningar require : behöver. begäran. anse request : efterfrågan.English−swedish (dictionnaire) repulse : avvisa repulsive : motbjudande. anhållan. vedervärdig repurchase : återköpa reputable : aktad reputation : anseende. bön request for : bedja om requested : begärde. anmaning. rykte reputations : rykten repute : rykte. erfordra.

undsättning rescuer : räddare research : forskning researcher : forskare reseeding : återsådd reseller : återförsäljare resemblance : likhet resemble : likna. starta om resale : återförsäljning resale price : andrahandspris resaw : klyvsåg rescind : återkalla rescinded : upphävd rescue : räddning. rädda.English−swedish (dictionnaire) requital : vedergällning requite : löna reread : läs om rerun : omstarta. brås på resembling : liknande resent : harmas över resented : harmades över resentment : förbittring English−swedish Dictionary 878 .

avskedsansökan. avgå. vistelseort residents : invånare resides : vistas residual : resterande residue : överskott resign : avsäga. reservera. kåda resist : motstå English−swedish Dictionary 879 .English−swedish (dictionnaire) resents : harmas över reservation : förbehåll reserve : reserv. säte. avstå resignation : avsägelse. bostad. bo. reserverade reserved person : inbunden person reserves : reserverar reservoir : behållare reset : återställa resettlement : omflyttning reship : vidarebefordra reside : residera. vistas residence : residens. uppehålla sig. förbehålla reserved : sluten. undergivenhet resilient : elastisk resin : harts. försaka.

tillflykt resound : ljuda. viljestark. aktningsfull. hänseende. genljuda resounding : ljudlig resource : resurs respawn : återuppstå respawns : återuppstår respect : respektera. respekt. aktad respectful : vördsam. aktning respectability : anständighet respectable : respektabel. vördnadsful respectfully : respektfullt English−swedish Dictionary 880 . beslutsam resolution : upplösning resolutions : upplösningar resolve : lösa resolving : lösande resonable : resonabel resort : ta sin tillflykt.English−swedish (dictionnaire) resistance : motstånd. motvärn. anständig respected : ansedd. motstånd resistent : resistant resize : storleksändra resolute : resolut.

frist. tillräknelig. rast rest with : åvila restart : omstarta restarted : startat om restaurant : restaurang restaurantkeeper : källarmästare English−swedish Dictionary 881 . vila. med hänsyn till respective : respektive respectively : respektive respiration : andning respiratory distress : andnöd respiratory organ : andningsorgan respire : andas respite : respit. uppskov resplendent : glänsande respond : svara response : gensvar responsibilities : skyldigheter responsibility : ansvar responsible : vederhäftig.English−swedish (dictionnaire) respecting : beträffande. ansvarig responsible for : ansvara rest : ro.

English−swedish (dictionnaire) rested : vilade resting : vilande restive : bångstyrig restless : rastlös. inskränkning restrictions : begränsningar restrictive : restriktiv restricts : inskränker restructure : omstrukturera restructuring : omstrukturering rests : vilar result : resultat result in : medföra. inskränka restricted : endast för tjänstebruk restriction : begränsning. resultera i English−swedish Dictionary 882 . restaurera restoring : återställa restrain : inskränka. orolig restoration : restaurering restorations : återställande restore : återställa. avhålla. återhålla restraint : behärskning restrict : begränsa.

English−swedish (dictionnaire) resulted : resulterade resulting : resulterande results : resultat resume : återuppta resumes : återupptar resurrect : återuppväcka resurrection : återuppståndelse resuscitate : återuppliva retail : detaljhandels retail dealer : återförsäljare retailer : återförsäljare retain : behålla retake : återintaga retaliate : hämnas retaliation : hämnd retard : försena rethorician : retoriker reticence : förtegenhet reticent : sluten retin : töm retinue : följe English−swedish Dictionary 883 .

dra sig tillbaka retired : pensionerad retirement : tillbakadragande retort : replik. tillflyktsort retrench : skära ned retribution : vedergällning retrieval : återvinnande retrieve : apport. reaktionär retrospect : återblick retrospective : retroaktiv retry : försöka igen English−swedish Dictionary 884 . replikera. retirera.English−swedish (dictionnaire) retire : retirera. återtåga. rädda retroactive : retroaktiv retrograde : tillbakariktad. genmäla retouch : retuschera retrace : spåra retract : dra tillbaka retractable : indragbart retraining : omskolning retransmission : återutsändning retransmit : återutsända retreat : återtåg.

uppenbara. yppa. sammankomst reunite : återförena reuse : använda på nytt revaluate : revalvera revaluation : omvärdering revalue : appreciera. avslöja revealing : avslöjande revel : svira. avslöjande reveller : rumlare revelling : rumlande revelry : festande English−swedish Dictionary 885 . frossa. förråda.English−swedish (dictionnaire) return : återkommst. återvända. återfärd returnable : returbar returned : returnerade returning : återvändande retype : skriv om reunion : återförening. returnera. festa revelation : uppenbarelse. återlämna return home : hemkomst return journey : tur och retur. mvärdera revamp : göra om reveal : röja.

vördnad reverend : högvördig Reverend Nilsson − the : pastor Nilsson reverent : vördnadsfull reverential : vördnadsfull reverie : dagdröm reversal : omkastning reverse : backa. tidskrift. att få reverberate : återkasta reverberation : eko revere : vörda revered : aktade reverence : pietet. revy.English−swedish (dictionnaire) revenge : hämnas. hämnd revengeful : hämndlysten revenue : ränta. recensera reviewed : återgiven reviewer : recensent reviews : recentioner English−swedish Dictionary 886 . kritik. frånsida reversible : omkastbar revert : återgå review : recension. inkomst.

belöna. belöning. revolution. rotation. återuppliva revived : återuppväckt revoke : återkalla. revidera revised : uppdaterad revision : ändring. revision revisit : besöka på nytt revitalize : återuppliva revival : väckelse. revolt. återupplivning av revive : förnya. omvälvning revolutionary : revolutionär revolutionize : revolutionera revolve : rotera revolving : roterande revue : revy revue song : kuplett revulsion : häftig reaktion reward : vedergällning. revoltera revolting : upprörande revolution : varv. uppror. lön. annullera revolt : resning.English−swedish (dictionnaire) revile : smäda revise : omarbeta. löna English−swedish Dictionary 887 .

English−swedish (dictionnaire) rewarded : belönad rewarding : givande rewerse : baklänges rewiew : uppvisning rewind : spola tillbaka rewire : lägga nya ledningar reword : omformulera rewound : återspola rewrite : skriva om rewritten : ändrat rex : regerande konung rhapsodical : rapsodisk rhapsodize : rapsodiera rhapsody : rapsodi Rhen − the : Rhen rhetoric : retorik rhetorical : retorisk rheumatism : reumatism rhine : rhen rhinoceros : noshörning rhomb : romb English−swedish Dictionary 888 .

English−swedish (dictionnaire) rhomboid : romboid rhombus : romb rhubarb : rabarber rhyme : rim. ris ricepaper : rispapper rich : rik. rimma rhythm : rytm rhythmic : rytmisk rhytm : rytm rhytmical : rytmisk rib : spröt. riklig rich in : rik på rich in species : artrik riches : rikedomar richly : rikt richness : rikedom English−swedish Dictionary 889 . revben ribald : plump ribaldry : oanständigheter ribbed : ådrad ribbon : remsa rice : risgryn.

åtlöje ridiculous : narraktig. tokig. cyklist rides : rider ridge : ås. takås ridicoulus : narraktig ridicule : förlöjliga. löjlig ridiculously : löjligt riding : ridning riding−horse : ridhäst riendeer : ren rife : uppfylld. höstack rickets : engelska sjukan rickety : svag. åka. gåta riddling : sållandet. rankig ricochet : rikoschett rid : bort riddance : befrielse ridden : ridit riddle : rebus. rida rider : ryttare. gåtorna ride : ritt.English−swedish (dictionnaire) rick : stack. mycket vanlig English−swedish Dictionary 890 .

gevär rifle−barrel : gevärspipa rifled : räfflad rifles : gevär rift : reva riftvalley : sprickdal rig : rigga. riklig. rättskaffens righteousness : rättfärdighet rightful : rättmätig rightly : med rätta rightmost : längst till höger English−swedish Dictionary 891 . rigg. rättighet right−about : helt om right−clicking : höger−klickande right−hand : rätt. rätt. höger.English−swedish (dictionnaire) rifle : räffla. rät. tackla rigger : riggare rigging : tackling right : befogenhet. höger right−hand man : alltiallo right−handed : högerhänt right of common : allemansrätt righteous : rättfärdig.

klinga. kant ring : påringning. ring ring (to) : ringa (att) ringleader : ledare av myteri ringlet : hårlock rink : skridskobana rinse : sköljning. bäck rim : kant rime : rimfrost rims : kransar rind : skal. skölja. ramsa rigour : stränghet rile : irritera rill : rännil.English−swedish (dictionnaire) rights : rättigheter rights issue : nyemission rightwards : till höger rigid : fast rigidity : stränghet rigmarole : svammel. spola riot : upplopp rip : skära upp. klang. svål. reva English−swedish Dictionary 892 .

krusa rippling : porlande ris : steg upp rise : stiga. rituell ritualistic : rituella rival : tävla med. risk risks : risker risky : vansklig. fara. riskabel.English−swedish (dictionnaire) ripe : mogen ripen : mogna ripens : mognar ripped : rev ripper : sprättkniv ripping : utmärkt ripple : krusning. resa sig rise in salary : löneförhöjning rises : stiger rising : stigande risk : riskera. våga. riskfullt rissen : stigit upp rite : kult−handling ritual : ritual. äventyr. medtävlare English−swedish Dictionary 893 . äventyrlig.

älv rivet : nit. flod. nita rivets : nitar rivulet : liten å rix−dollar : daler roach : mört road : väg roads : redd roadster : häst. skrika. vrål. skimmel roar : brusa.English−swedish (dictionnaire) rivals : rivaler river : å. ryta. dån. bestjäla rob out : sudda ut robber : rånare. råma roast : steka. rövare English−swedish Dictionary 894 . sportbil roadway : körbana roam : flacka omkring roan : rödgrå. stek roast coffee : rosta kaffe roast meat : stek roasted : rostad rob : röva. vråla. råna.

gunga. stöld robbery with violence : rån robin : rödhakesångare robots : robotar robs : rånar rock : berg. vagga rock'n'roll : rocka rock−chrystal : bergkristall rock−garden : stenparti rock−hard : stenhårda rock (of stone) : klippa rock of stone : skär av sten rocker : mede rockery : stenparti rocket : raket rocketry : raketteknik rockies : klippiga bergen rocking−chair : gungstol rocksalt : bergsalt rocky : klippiga English−swedish Dictionary 895 .English−swedish (dictionnaire) robbers : rövarna robbery : röveri.

slingra roll−call : namnupprop rollcall : upprop rolled : rullade roller : vält. vals roller−skate : rullskridsko rollercoaster : berg− och dalbana rollerskate : rullskridsko rollick : leka uppsluppet English−swedish Dictionary 896 . skälm.English−swedish (dictionnaire) rococo : rokoko rod : stång. skurk roguery : skurkaktighet roguish : skurkaktig roistering : rumlande role : roll roll : rulle. vältra sig. rom roedeer : rådjur roentgen : röntgen rogue : skojare. stav. bulle. trilla. spö rode : red rodent : gnagare roe : rådjur. mullra.

romare roman (type) : antikva romance : romantik. stoja.English−swedish (dictionnaire) rollicking : uppslupen rolling : rullande rolling−mill : valsverk rolling−pin : brödkavle rolls : rullar Roman : romersk. romantisk Romania : rumänien Romanian : rumänsk romans : romarna romantic : romantisk romanticism : romantik romanticist : romantiker romanticize : romantisera Rome : Rom romp : rasa (leka livligt). vild lek romping : stojande rompish : lekfull rood : krucifix roof : tak English−swedish Dictionary 897 .

rep. hönspinne rooster : tupp root : rot root out : utrota rooted : rotfast roots : rötter rope : tågvirke. rum room to breathe : andrum rooms : rum roomy : rymlig roost : hönshus. lina English−swedish Dictionary 898 . plats.English−swedish (dictionnaire) roofing : takläggning roofing−tile : tegelpanna roofless : utan tak roofrack : takräcke roofs : taken rooftile : taktegel rooftop : taktopp rooftree : takbjälke rook : schacktorn. råka rookie : nybörjare room : utrymme.

röta rota : tjänstgöringsordning rotary : roterande rotate : rotera rotating : roterande rotation : svängning. ros rosebud : rosenknopp rosetree : resenbuske rosette : rosett rosin : harts roster : tjänstgöringslista rostrum : talarstol rosy : rosig rot : ruttna. rutten. multna. rutten rotter : kräk English−swedish Dictionary 899 . rotation rotational : rotations− rote : utantill rotten : skämd.English−swedish (dictionnaire) ropey : urusel ropy : seg rosary : radband rose : törnros.

knagglig. varv. hårdhänt. kring round−about : rondell. rund. omväg.English−swedish (dictionnaire) rotund : rund rouble : rubel rouge : smink rough : skrovlig. krokväg rounded : avrundad English−swedish Dictionary 900 . om. sträv. omkring. karusell round−trip : rundresa round−up : razzia round off : avrunda round turn : omgång roundabout : rondell roundabout way : omväg. rond. grov. ojämn rough copy : kladd rough draft : utkast roughage : grov− roughcast : revertera roughen : göra grov roughly : hårt roulette : roulett Roumania : Rumänien round : runt.

slå på flykten route : väg routine : slentrian. vandrare roving : kringflackande row : rodd. trind roundly : öppet rounds : rundor rouse : väcka. rad. ostyrig rowdyism : busliv rower : roddare English−swedish Dictionary 901 . uppröra roused : uppjagad. uppbragd rousing : väckande rout : vild flykt.English−swedish (dictionnaire) rounding : avrundning roundish : rundad. slagsmål row a boat : ro en båt rowdy : slagskämpe. räcka. rutin routinely : rutinmässigt routines : rutiner rove : ströva omkring rove about : flacka rover : fribytare. bråkig.

rojalist royalistic : rojalistisk royalty : kunglighet.English−swedish (dictionnaire) rowing : rodd rowing−boat : roddbåt rowlock : årtull rows : rader royal : kunglig royalism : rojalism royalist : rojalistisk. frottera. avgift rub : gnugga. gnida rub−down : kraftig gnidning rub out : radera rubber : gummi rubber−band : gummisnodd rubber−stamp : gummistämpel rubberneck : nyfiken person rubbers : galoscher rubbery : seg rubbish−heap : skräphög rubbishy : skräpig rubble : stenskärvor English−swedish Dictionary 902 .

ohövlig. krås ruffian : skurk ruffianly : skurkaktig ruffle : reta. vecka.English−swedish (dictionnaire) rubicund : rödbrusig ruble : rubel rubs : gnuggar ruby : rubin ruck : hop. ynklig ruff : pipkrage. filt. veck rucksack : ryggsäck ruction : bråk rudder : styre. krås rug : matta. roder ruddy : rödblommig. obildad rudely : plumpt rudiment : anlag rudimentary : rudimentär rudiments : grunderna rue : ångra rueful : nedslagen. ryamatta English−swedish Dictionary 903 . jäkla rude : ohyfsad.

underlig rumage : leta Rumania : rumänien Rumanian : rumänsk rumble : dån. idissla rumination : idisslande English−swedish Dictionary 904 . fördärva. råda över. mullra rumbling : mullrande rumbustious : larmande ruminant : idisslare ruminate : grubbla. behärska rule of three : reguladetri ruled : regerade av ruler : härskare. regerande rulings : regler rum : rom−sprit. ofärd. kantig.English−swedish (dictionnaire) rugged : oländig. ruin. ruinera ruination : ödeläggelse ruined : förfallen rule : härska. norm. linjera. barsk rugger : rugby ruin : fördärv. regel. linjal ruling : rådande. skrovlig.

English−swedish (dictionnaire) rummage : letande. överkörd run riot : husera run the risk : utsätta sig för. rinna run−down : slutkörd run−up : anlopp. upptakt run an estate : sköta ett gods run ashore : stranda run away : skena. löpa risk runabout : vagabond runaround : nonchaleras runaway : förrymd rune : runa runestone : runsten English−swedish Dictionary 905 . springa. ränna. gå. löpa. bakdel rumple : skrynkla till rumpled : skrynklig rumpus : bråk run : löpning. ansats. rymma run over : köra över. genomleta rumour : rykte rumour−monger : ryktesspridare rump : kvarleva.

går. lopp running−board : fotsteg running−in : inkörning runs : köras runt : puttefnask runtime : körning runway : startbana rupee : rupie rupture : bristning. brott rural : lantlig ruralize : göra lantlig ruse : knep rush : rusa. forsa. brock. säv rush−hour : rusningstrafik rush into : störta sig in i rusk : skorpa English−swedish Dictionary 906 . reva runner−up : uppkomling running : rinnande. ringde runic : run− runner : löpare.English−swedish (dictionnaire) runfile : körfil rung : ringt. rännil. brista. löpning.

rosta rustic : lantlig.English−swedish (dictionnaire) russet : rödbrun Russia : Ryssland Russian : ryska. prassla rustling : prassel rustproof : rostfri rusty : rostig rut : slentrian. : sex appeal Sabbath : sabbat sable : sobel sabotage : sabotage. lantbo rusticate : bo på landet rusticity : lantlighet rustle : prassel. ryss. hjulspår ruth : rut ruthless : obarmhärtig rutting : brunsttid rye : råg rymes : rimmar s.a. rysk rust : rost. sabotera English−swedish Dictionary 907 .

plundra sack race : säcklöpning sackcloth : säckväv sacking : säckväv sacrament : sakrament sacramental : sakramental sacred : religiös.English−swedish (dictionnaire) saboteur : sabotör sabre : sabel sabre−rattling : vapenskrammel sac : säck saccharin : sackarin saccharine : sockerhaltig. sliskig sacerdotal : prästerlig sachet : portionspåse sack : avskeda. helgerån sacrilegious : skändlig English−swedish Dictionary 908 . offra sacrificial : offer sacriledge : vanhelgande sacrilege : vanhelgande. helgad. helig sacredness : helighet sacrifice : uppoffring. säck. offer. påse. uppoffra.

säker. sadel saddle−girth : sadelgjord saddle horse : ridhäst saddlebag : sadelpåse sadistic : sadistiska sadlery : sadelmakeri. vemod safari : safari safe : kassaskåp. skydd safely : säkert English−swedish Dictionary 909 . säkerhet. ofarlig. göra ledsen saddle : sadla. remtyg sadly : ledsamt. sorgset sadness : sorg. riskfri safe−conduct : fri lejd safe−deposit : kassavalv safe from : trygg safeguard : garanti. ledsen sad person : trist person sadden : bedröva. sorglig.English−swedish (dictionnaire) sacristy : sakristia sacrosanct : helig sacrum : korsben sad : sorgsen.

svikta saga : hjältesaga sagacious : skarpsinnig sagacity : klokhet. salvia Sagittarius : Skytten sago : sago Sahara : Saharaöknen sahib : herr sail : segla.English−swedish (dictionnaire) safety : säkerhet safety−pin : säkerhetsnål safety−razor : rakhyvel safety belt : säkerhetsbälte safety curtain : järnridå safety from : trygghet saffron : saffran sag : bågna. avsegla. skarpsinne sage : vis. sjunka. segel sail−boat : segelbåt sail−cloth : segelduk sailable : segelbar sailer : segelfartyg English−swedish Dictionary 910 .

sankt saint´s day : helgondag sainted : helgonförklarad sake : skull salaam : djup bugning salacious : oanständig. slipprig salad : sallad salad dressing : salladsdressing salamander : byggtork. omsättning. matros sailor suit : sjömanskostym sailplane : segelflygplan saint (St. försäljning.) : helgon.English−swedish (dictionnaire) sailor : sjöman. salamander salami : salamikorv salaried person : löntagare salary : lön sale : rea. realisation saleable : säljbar. kurant sales−woman : butiksbiträde sales tax : omsättningsskatt salesmen : försäljare salicylic : salicylsyra English−swedish Dictionary 911 . sankta.

kvickhet. sälg. sälta saliva : spott. saliv salivary glands : spottkörtlar sallow : gulblek. utfärd salmon : lax salmon trout : laxöring salmonella : salmonella salon : salong saloon : bar. framträdande saline : saltdamm. salt salt lick : sleke. vide sally : utfall. hälsosam English−swedish Dictionary 912 . krog salsify : haverrot salt : salta. saltsten saltcellar : saltkar saltire : andreaskors saltness : sälta saltpetre : saltpeter salty : salthaltig salubrious : sund. salthaltig salinity : salthalt.English−swedish (dictionnaire) salient : utskjutande.

nyttig salutation : hälsningsfras. smakprov sampler : provtagare. märkduk sampling : stickprovsundersökning English−swedish Dictionary 913 . bärga salvation : frälsning. bärga. honnör salvage : bärgning. bärgare samaritan : samaritisk samaritans : samariter same : samma sameness : enformighet samovar : samovar sampan : sampan samphire : glasört sample : provbit.English−swedish (dictionnaire) salutary : hälsosam. hälsa. räddning salve : salva. hälsning salute : salut. lindra salver : silverbricka salvia : salvia salvo of laughter : skrattsalva salvolatile : luktsalt salvor : räddare. salutera.

English−swedish (dictionnaire) sanatorium : vilohem. kuranstalt sanctify : helga sanctimonious : skenhelig sanctimony : skenhelighet sanction : tillåtelse. smörgås sandwich−man : reklambärare English−swedish Dictionary 914 . sanktion sanctity : fromhet. sandal sandbag : sandsäck sandbank : sandbank sandbar : sandrev sandblast : sandblästra sandblasting : sandblästring sandglass : timglas sandpaper : sandpapper sandpit : sandtag sandwich : dubbelsmörgås. helgd sanctuary : helgedom sanctum : helgedom sand : sand sand martin : backsvala sandal : sandelträd.

ingenjörssoldat. blodig sanguine : sangvinisk sanitary : sanitär sanitation : hälsovård. dumbom saphead : dumskalle sapid : smaklig. pionjär sapphire : safir sappy : saftig. löpgrav. välsmakande sapient : vis sapling : ungt träd sapper : sappör.English−swedish (dictionnaire) sandy : sandig sane : klok. saft. savfull sappy−wood : splintved English−swedish Dictionary 915 . tunnel. underminera. sjöng sang−froid : kallblodighet sanguinary : blodtörstig. hygien sanity : sunt förstånd sank : sjönk sans : utan Santa Claus : jultomte sap : sav. vid sunt förnuft sang : sjungit.

satellit satellite's : satellits satiate : mätta. satin satire : satir English−swedish Dictionary 916 . tillfredsställa satellite : drabant. djävulsk satanists : satanister satchel : skolväska sate : mätta. övermätta satiety : övermättad satin : satäng. hånfull sarge : sergant sartorial : skräddar− sash : skärp. satanisk. fönsterbåge sash−window : skjutfönster sassafras : sassafras sat : satt Satan : Satan satanic : satanisk.English−swedish (dictionnaire) sarcasm : sarkasm sarcastic : spydig sardine : sardin sardonic : sardonisk.

uppkäftig Saudi Arabia : Saudi−Arabien sauerkraut : surkål sauna : sauna. mätt satisfy : tillfredsställa. tystlåten. bastu saunter : flanera. genomsyra saturation : mättande Saturday : lördag Saturn : Satunus saturnine : tungsint. belåtenhet. dyster satyr : satyr sauce : sås sauce−box : uppkäftig typ saucepan : kastrull saucer : tefat. mätta satisfying : tillfredsställande saturate : indränka. kaffefat saucy : näsvis.English−swedish (dictionnaire) satiric : satirisk satirical : satiriskt satisfaction : tillfredsställelse. nöjaktig satisfied : nöjd. spatsera English−swedish Dictionary 917 .

English−swedish (dictionnaire) saunter about : vanka omkring sausage : korv sause : sås sauté : sautera savage : barbarisk. smak. räddare savory : kyndel savour : doft. såga. spara. arom savoury : väldoftande. välsmakande savvy : vett saw : ordstäv. barbari savannah : savann. parmedel savings account : sparkonto savings bank : sparbank saviour : frälsare. ociviliserad. vild. vilde savagery : grymhet. rädda. bärga saver : sparare saving : spara savings : besparingars. grässlätt save : frälsa. såg sawblade : klinga sawder : smicker English−swedish Dictionary 918 .

saxare saxophone : saxofon say : säga. svartfot. schavott English−swedish Dictionary 919 . oanständig scads : massor av pengar scaffold : byggnadsställning. yttra saying : säger scab : skabb.English−swedish (dictionnaire) sawdust : sågspån saweed : tång sawguide : klingstyrning sawhorse : sågbock sawing : sågning sawline : såglinje sawmills : sågverk sawn−off : avsågad saxifrage : mandelblomma Saxon : anglosaxare. strejkbrytare scab on a wound : skorpa på sår scabbard : svärdsskida scabbies : skabb scabby : skabbig scabrous : skrovlig.

skalad scales : våg scaling ladder : stormstrge scallion : schalottenlök scallop : kammussla scallywag : skojare scalp : huvudsvål scalpel : skalpell scaly : fjällig scamp : slyngel. skena iväg scamping : fusk scan : avscanna. anstöt scandalize : skandalisera scandalmonger : skvallerkärring English−swedish Dictionary 920 .English−swedish (dictionnaire) scald : skålla. avsöka scandal : skandal. slarva med scamper : rusa. lymmel. skärskåda. skälm. vågskål scale from fish : fjäll scale in music : skala inom musik scaled : fjällig. fuska. brännsår scalding : skållhet scale : skala.

knapp scapegoat : syndabock scapegrace : spelevink scar : ärr. knappast scarcity : knapphet scarecely : knappast scarecrow : fågelskrämma scaremonger : panikspridare scarf : halsduk scarity : brist. knapp. sällsynthet English−swedish Dictionary 921 . aning scanty : otillräcklig. antenn radar scanning : avsökning scant : snåla på. knapp scantling : dimention.English−swedish (dictionnaire) scandalous : skandalös Scandinavia : skandinavien Scandinavian : skandinavisk scanned : avscannade scanner : avsökare. knapp scarcely : knappt. ringa. toftig. skråma scarab : skarabé scarce : sällsynt.

parfym. landskap scenes : scener scent : väderkorn. en spira English−swedish Dictionary 922 . uppträde scenery : sceneri.English−swedish (dictionnaire) scarlet : högröd. scharlakansröd scarlet fever : scharlakansfeber scarp : brant. doft scentless : luktlös scents : dofter sceptical : skeptisk sceptre : spira. spridd scattered around : utspridd scatty : knasig scavenge : rengöra scavenger : gatsopare scenary : landskap scene : scen. gles. parfymera. stup scary : skrämmande scathing : dräpande scatter : skingra sig scatter−brain : virrhöna scattered : strödd.

skolkamrat. lärarinna schoolmaster : läroverkslärare. lärd scholarly : lärda scholarship : lärdom. stipendium scholary : vetenskaplig school : skola school attendance : skolgång schoolfellow : lärare. magister schools : skolor schoolwork : skolarbete sciatica : ischias science : vetenskap sciences : vetenskaper scientific : vetenskaplig scientist : forskare. vetenskapsman scientists : forskare English−swedish Dictionary 923 .English−swedish (dictionnaire) sceptre (royal) : spira (kunglig) schedule : schema scheduler : schemaläggare schematic : schematisk scheme : arrangemang scholar : lärjunge.

skyffla. förbränna scorching : brännhet score : resultat. ovettig. förakt. poängställning scorn : hån. gräl scollop : kammussla scone : mjuk platt kaka scoop : ösa.English−swedish (dictionnaire) scion : ättling. tjog. sparkcykel scope : omfattning scorch : sveda. förakta scornful : spotsk. fröraktfull scornfully : hånfullt scorzonera : svartrot Scot : skotte Scotch : skotsk Scotchman : skotte Scotland : Skottland English−swedish Dictionary 924 . sax scoff : håna scold : gräla på scolding : ovett. telning scissors : saxar. skopa scooter : skoter.

rusning scrap : skrot. speja scowl : bister uppsyn. lymmel. gissla scout : scout. skrapa scrapes : skrapar scrapings : avskrap scratch : riva. se bister ut scramble : klättra. urklipp scrap of paper : papperslapp scrape : skrapning. skråma. slyngel. rackare scoundrelly : skurkaktigt scoundrels : lymmlar scour : genomsöka. bit. tjut English−swedish Dictionary 925 . startlinje. rispa. skrik.English−swedish (dictionnaire) Scottish : skotsk scoundrel : skurk. klösa scratch oneself : klia sig scrawl : klotter. skrika screech : tjuta. klottra scream : rop. spana. skura scourge : gissel. skrota ned. repa. skrik screamed : skrek screaming : skrikande.

andelsbevis script−writer : textskrivare scripture : skrift. drink screwed : skruvade screws : skruvar scribble : klottra.English−swedish (dictionnaire) screen : bildskärmen. kristendom scrn : skärmen scroll : bläddra scrolling : bläddrande scrub : skuras. klotter scribe : skrivare. skruv screw−nut : mutter screwdriver : skruvmejsel. skärm screen−resolution : bildskärms−upplösning screen off : avskärma screensaver : skärmsläckare screw : skruva. krubba scrubber : gasrenare scrubbing : skrubbande English−swedish Dictionary 926 . skriftlärd scrimmage : gruff script : handskrift.

vindil scuffle : tumult. ventil. vickåra scullery : diskrum sculptor : bildhuggare. skum scurf : skabb. sjögång sea−damaged : sjöskadad sea captain : sjökapten seabird : sjöfågel seaboard : kust English−swedish Dictionary 927 .English−swedish (dictionnaire) scrupulous : samvetsgrann scrutinize : granska. hav. skorv scurrilous : plump scurry : springa scurvy : skörbjugg. skulptör sculpture : skulptut. skulptur scum : skumma. smita undan scythe : lie sea : sjö. rusa. avskum. skärskåda scrwe : skruva scud : lätt regnskur. skulptera. tarvlig scuttle : sänka. slagsmål scull : ro.

English−swedish (dictionnaire) seafaring : sjöfart seagull : mås seal : sigill. leta efter searchable : sökbar searched : genomsökt searching : rannsakning. sjöman seamstress : sömmerska seance : seans sear : förtorka search : söka. matros. forska search−and−replace : sök och ersätt search for : efterspana. tätning. försegla. besegla. lacka sealed : tillslutna sealing−wax : lack seals : tätningar seam : skarv. skikt seaman : gast. sökande searchlight : strålkastare seascape : marinmålning seashore : havsstrand seasick : sjösjuk English−swedish Dictionary 928 . snoka. säl. sömma. söm.

sits. säte.English−swedish (dictionnaire) seaside : kust seaside resort : badort season : årstid. utbrytning seclude : avstänga secluded : enslig. soffa. bänk seat−belt : säkerhetsbälte seaweed : tång (sjö). läroverk secondly : för det andra English−swedish Dictionary 929 . säsong seasoning : krydda seasons : säsonger seat : mandat. undangömd second : sekund. andra second−class ticket : andraklassbiljett second−hand : begagnad. havstång secession : utträde. sittplats. antikvariat second−hand information : andrahandsuppgift second−rate : sekunda second cousin : syssling secondary : sekundär secondary matter : bisak secondary school : realskola.

avsöndra secretion : avsöndring secretly : i hemlighet sect : sekt section : parti. sektion sectioning : uppdelning sector : sektor. avsnitt secular : världslig secure : säker. hypotek.English−swedish (dictionnaire) seconds : sekunder secrecy : hemlighet secret : hemlig secret motive : baktanke secretariat : sekretariat secretary : sekreterare secrete : gömma. trygg secured : säkrat securities : värdepapper security : trygghet. säkerhet sedan : täckt bil sedate : stillsam sedative : lugnande medel. betrygga. sedativ English−swedish Dictionary 930 . borgen.

synbar English−swedish Dictionary 931 .English−swedish (dictionnaire) sedentary : sittande sedge : starrgräs. krasslig seeing : seende seek : söka seeking : sökande seeks : söker seem : förefalla. synas seem to : verka som seemed : verkade seeming : skenbar. starr sediment : bottensats sedimentationrate : blodsänka seduce : förleda. se. förföra seduction : förförelse seductive : förförisk sedulous : trägen see : inse. frö seed−testing : frökontroll seedy : sjaskig. träffa. tyckas. skåda see again : återse seed : säd.

attack. beslagta. anständig seems : tycks seen : sett seep : läcka. bemäktiga sig. uppbringa seized : gripen. utvälja selectable : valbara selected : vald selecting : väljer English−swedish Dictionary 932 . sippra ut seepage : läckage seer : siare sees : ser seesaw : gungbräda seethe : sjuda segments : segment segregate : avskilja seismic : jordbävnings− seize : gripa. stängt seizure : gripande.English−swedish (dictionnaire) seemingly : skenbart seemly : passande. anfall seldom : sällan select : välj. tag i.

val selective : selektiv selectively : selektivt selector : väljare self : själv self− deception : självbedrägeri self−assureness : självsäkerhet self−conceit : egenkärlek self−confidence : självförtroende self−confident : självsäker self−conscious : självmedveten self−control : självbehärskning. självkontroll self−denial : självförnekelse self−displaying : självvisande self−extract : självuppacka self−extraction : självuppackning self−financing : självfinansering self−interest : egennytta self−published : egenutgivna self−respect : självaktning self−righteous : självgod English−swedish Dictionary 933 .English−swedish (dictionnaire) selection : urval.

English−swedish (dictionnaire) self−running : självexekverande self−sacrificing : självförhärligande self−service : självservering self−supporting : självförsörjande self−viewable : självvisande self−will : egenvilja selfdenial : försakelse selfish : självisk. sälja seller : säljare selling : säljande selling of : realisation semblance : skepnad. egennyttig sell : avyttra. utseende semester : termin semi−annually : halvårsvis semi−colon : semikolon semi−detached : halvt fristående semi−manufactures : halvfabrikat semi−official : halvofficiella semibleached : oblekt semicircle : halvcirkel English−swedish Dictionary 934 .

skicka send−off : avskedstagande send away : avvisa send back : returnera send down : relegera send for : eftersända. sändning sends : sänder senile : senil senior : senior. högre rang sensation : förnimmelse. sända efter send off : expediera send out : utvisa sender : avsändare sending : sänder. sensation.English−swedish (dictionnaire) seminary : seminarium semitone : halvton semolina : mannagryn senate : senaten senators : senatorer send : sända. högre i rang. uppståndelse English−swedish Dictionary 935 . äldre senior assistant master : lektor seniority : anciennitet.

sensibel sensitiveness : mottaglighet sensitivity : känslighet sensless : vettlös sensual : sinnlig. känner sensible : resonlig. meningslös senses : sans. betydelse. bemärkelse. sensuell sensuous : sinnlig sent : sänd sentence : döma. dom sentence−lengths : menings−längder sentencelength : meningslängd sentences : meningar sententious : kärnfull sentiment : stämning.English−swedish (dictionnaire) sense : känsla. mening. känslosam sentinel : post (vakt−). vett. känsla sentimental : sentimental. mening. sats. vettig sensitive : känslig. sinne senseless : sanslös. förnuftig. vaktpost sentle : blid sentry : vaktpost English−swedish Dictionary 936 .

fortsättning sequence : sekvens sequester : avskilja. träl serfdom : livegenskap. stillhet serf : livegen. skilja. särskild separated : separerat separately : separat separating : separerande separation of property : boskillnad September : september sepulchre : grav sequel : efterspel. åtskild. serie (i) English−swedish Dictionary 937 . avsöndra.English−swedish (dictionnaire) separate : skild. träldom serfs : livegen serge : sarstyg serial : serienummer series : räcka. fridfull serenity : klarhet. beslagta sequoia : sequoia. mammutträd seralize : publisera som följetong sere : förtorka serene : lugn.

serva. betjänt serve : gagna.English−swedish (dictionnaire) serigraphy : silkscreen serious : rejäl. krypande serving : tjänar. betjäna. tjänst servicing : underhåll serviette : sevett servile : servil. allvarlig. severa. basenhet serves : fungerar service : betjäning. severing. servis. tjäna serve as : lända till server : stöd. seriös seriously : allvarligt sermon : predikan serpent : orm serum : serum servant : tjänare. severing servitude : slaveri session : sammanträde session at court : ting sessions : sessioner sessions−hall : tingssal English−swedish Dictionary 938 .

ordna settle down : hamna. lösgöra. gäng. lösgiva set of instruments : bestick set oneself to : föresätta sig setee : soffa setscrew : ställskruv settable : inställningsbara setting : ställa in setting up : bosättning settings : inställningar settle : bilägga. bosätta sig settled : uppgjord. nybygge settler : nybyggare English−swedish Dictionary 939 . plantera. uppsättning set−back : bakslag set−up : organisation set (of clothes) : omgång set fire to : antända.English−swedish (dictionnaire) set : ställa. betala. sätta. bes. lag. bosätta sig. bebygga. tända eld på set foot on : beträda set forth : uppställa set free : befria. ordnat settlement : uppgörelse.

kyrkvaktmästare sexual : sexuell sexuality : sexualitet sexually : sexuellt sexy : sexig English−swedish Dictionary 940 .English−swedish (dictionnaire) seven : sju seventeen : sjutton seventieth : sjutionde seventy : sjutio sever : skilja. kännbar. kloak. stränghet. hugga av several : flera. kännbart sew : sy sewage : avloppsvatten sewer : såningsman. kloak sewing : sömnad sex : kön sex maniac : sexdåre sexes : könen sexton : klockare. åtskillig severance pay : avgångsvederlag severe : hård. stränghet. sträng severity : hårdhet. skärpa.

skärm shade off : avtona shaded : skuggad. skugga. schakel shacks : kåkstäder shade : nyans.English−swedish (dictionnaire) shabby : sjaskig. skälva. skral shale : lerskiffer shall : skall shallots : schalottenlök English−swedish Dictionary 941 . sluskig shack : hydda. avblända. bäva shaker : blandare shakily : darrigt shaking : skakande. svag. tarvlig. skuggig shading : schattering shadow : skugga shady : skuggig shaft : skaft. skjul. skakar shaky : skakande. timmerkoja shackle : boja. schakt shafts : axlar shaggy : raggig. kupa. skakning. lurvig shake : skaka.

röra shame : skam. kåk shantytowns : slumkvarter shape : dana. skepnad. bilda. anpart.English−swedish (dictionnaire) shallow : grund. del shareholder : aktieägare English−swedish Dictionary 942 . blygsel shameful : skamlig shampoo : schamponera shamrock : vitklöver shank : underben shanty : hydda. arta. ytlig shallowness : ytlighet sham : sken−. lott. aktie. fason. simulera shamble : knega. lufsa shambles : blodbad. andel. gestalt shaped : formad shapeless : formlös. oformlig shapelessly : formlöst shapely : välväxt. välskapad shapes : former shaping : utformning share : dela. form.

slida English−swedish Dictionary 943 . amper. sjal she : hon she's : hon är she−cat : katta sheaf : kärve shear : klippa får shears : ullsax sheath : skida. skarp. vass sharp−sighted : skarpsynt sharpen : vässa sharpening : slipning sharply : skarpt shatter : splittra.English−swedish (dictionnaire) sharer : delaktig shareware−related : shareware−relaterat shark : haj sharp : skärva. splittras shave : raka shave oneself : raka sig shaven : renrakad shavings : hyvelspån shawl : schal.

sprida shed tears : fälla en tår.English−swedish (dictionnaire) sheaves : kärvar shed : skjul. skyddsrum. ark. utgjuta. glans sheep : får sheepish : fåraktig sheer : lodrätt. rev shell : granat. fåraherde English−swedish Dictionary 944 . hyllor sheperdess : herdinna shephard : herde. idel. skal. gir. fälla tårar sheen : sken. skydda shelve : lägga på hyllan shelves : revor. gira sheet : lakan. skot sheet−iron : bleckplåt sheet of paper : ark sheik : schejk shelf : hylla. skala shellac : schellack shellfish : skaldjur shells : skal shelter : skydd.

inskeppa ship−owner : redare ship−owners : rederibolag.English−swedish (dictionnaire) sheriff : fogde sherry : sherry shew : tugga shield : skydda. pråla. glänsa. rederi ship off : avskeppa English−swedish Dictionary 945 . skina shines : lyser shingle : klappersten. sken. skimmer shin : skenben shine : blänka. lysa. lömsk shimmer : skimmra. takspån shining : lysande shiny : blank ship : fartyg. skepp. sköld shift : växla shifted : växlade shifting : skiftande shiftless : rådlös shifts : växlar shifty : slug.

undanbe sig shirt : skjorta shirt−chaser : flickjägare shirts : skjortor shit : skit shiver : splittra. sandrev English−swedish Dictionary 946 . darra. smita ifrån. skeppsbrott shipyard : varv. grevskap.English−swedish (dictionnaire) shipbuilding : skeppsbygge shipload : skeppslast shipment : frakt shipowner : skeppsredare shipped : skickad shipper : avlastare. varuavsändare shipping : frakt shipshape : välordnad shipwreck : haveri. län shirk : skolka. förlisa. rysning shiver with : huttra av shiver with cold : rysa shivers : darrar shoal : fiskstim. skeppsvarv shire : amt.

skjuta shoot on a plant : skott shootable : skjutbar shooting : skytte shop : affär. verkstad. stötta. bod shop−assistant : expedit shop−lifter : butiksråtta shop−steward : fackföreningsombud shop−walker : butikskontrollant shopkeeper : handlare shops : handlar. strand English−swedish Dictionary 947 . affärer shore : kust. stöt. fotografera. skosnöre shoemaker : skomakare shoes : skor shook : skakade shoot : arkebusera. jakt. chockera shocking : chockerande shod : sko shoddy : oäkta. butik. filma. usel shoe : sko shoelace : skoband.English−swedish (dictionnaire) shock : chock.

skjutit. kortvarig short−cut : genväg short−sighted : kortsynt. skott shot (for a gun) : hagel shotgun : gevär English−swedish Dictionary 948 . förkorta.English−swedish (dictionnaire) shore bird : vadarfågel shorn : klippt får short : kort. skytt. avkorta shortening : avkortande shorthand : stenografi shortly : kort shorts : kortbyxor shot : sköt. närsynt short−wave : kortvåg short circuit : kortsluning short of : ont om short story : novell shortage : brist shortbread : mörbakelse shortcircuit : kortslutning shortcoming : brist. misslyckande shorten : förkortas.

skur shower−bath : dusch shower of rain : regnskur showering : duschar showing : visande showrooms : utställningslokal shows : visar showy : prålig English−swedish Dictionary 949 . rop. bog. stöta shovel : skyffel. skräna. uppvisa showcase : monter shower : dusch. ryta shout with joy : jubla shouting : skrikande shove : skjuta. skyffla show : visa. skuldra shoulder pad : axelvadd shouldn't : borde inte shout : ropa. ådagalägga. borde shoulder : axel. skovel. uppvisning show−window : skyltfönster show up : förete. visa.English−swedish (dictionnaire) should : skulle.

skrumpna shrivel : skrumpna shroud : vant. klipsk shriek : tjuta. skrik. helgongrav. blanda shun : söka undvika. växling shut : stängas. rysning shuffle : gå släpigt. slöja shrub : buske shrug : rycka på axlarna shrunk : minskat shudder : huttra. tjut shrieking : skrikande shrill : gäll shrimp : räka shrine : skrin. helgonskrin shrink : krympa. smart. skära sönder shrew : xantippa. rysa. hölja. stänga shut one`s eyes : blunda English−swedish Dictionary 950 .English−swedish (dictionnaire) shrank : krympte shred : remsa. sky shunt : växla. svepning. argbigga shrewd : slug.

blyg shyness : blyghet. fjäderboll. lekboll shy : kasta. skygga. illamående side : sida side−by−side : sida−vid−sida side by side : jämsides med. skygghet sick : sjuk sickle : skära sickness : kväljningar. sjukdom. lucka shuttle : skottspole shuttle cock : badmintonboll.English−swedish (dictionnaire) shut up : inspärra shutter : fönsterlucka. skänk sideburns : korta polisonger sidekick : underhuggare sides : sidor sidestep : väja för sidewalk : trottoar sideways : på sned sidition : uppvigling. slutare. upproriskhet siege : belägring English−swedish Dictionary 951 . utmed varandra sideboard : buffé. skygg.

märklig signature : påskrift. signal. vink. åsyn. sucka sighed : suckade sight : anblick. syn sightly : vacker sign : teckna. sikte. sålla sifter : såll sigh : suck. signatur. skylt. sevärdhet. signera sign−post : vägvisare sign of equality : likhetstecken sign off : avmönstra signal : signalera. underskrift signature tune : signaturmelodi signboard : skylt signed : signerad significance : betydelse significant : märkbar. signifikant significantly : märkbart signification : innebörd English−swedish Dictionary 952 . underteckna.English−swedish (dictionnaire) siesta : siesta sieve : såll. sålla sift : granska.

enfaldig silo : silo silt : slam silver : silver. försilvra similar : lik. tystlåten silently : tyst silhouette : silhuett silica : kiselsyra silicon : kisel silk : silke. betyda sigular : singularis silence : tystnad. siden silky : lena sill : fönsterbräde silliness : enfald silly : dumt. dum.English−swedish (dictionnaire) signifies : tyder på signify : beteckna. liknande. liknande simile : liknelse English−swedish Dictionary 953 . stillhet. dylik similarly : på samma sätt. tysthet silencer : ljuddämpare silent : tyst.

enkel.English−swedish (dictionnaire) simmer : sjuda simper : le tillgjort simple : naiv. uppriktig sincerely : tillgivne sincerity : uppriktighet sine : sinus sinew : sena English−swedish Dictionary 954 . sedan sincere : oskrymtad. simpel simple−to−use : enkel att använda simpleton : stolle simplicity : enkelket simplification : förenkling simplify : förenkla simply : helt enkelt simulate : hyckla. synda sinaitic : sinaitiska sinblood : blodssynd since : emedan. simulera simultaneous : samtidig simultaneously : samtidigt sin : synd. eftersom.

sänka sink down : digna sinker : sänke sinner : syndare sinuous : slingrande sion : zion English−swedish Dictionary 955 . vask. märklig singularity : egenhet singularly : ensamt sinious : aplik sinister : ondskefull sink : dala. sångerska singing : sjungande single : enda. ogift single−engined : enmotorig singsong : allsång singular : ovanlig singularis : singularis. sjunka. enkel.English−swedish (dictionnaire) sinewy : senig sinful : syndig sing : sjunga singe : sveda singer : sångare.

läppja på. situation situations : situationer six : sex sixteen : sexton sixth : sjätte English−swedish Dictionary 956 . belägen situation : plats. min herre sirloin : ländstycke. ställning. läppja sir : adelstitel. oxstek sissolve : upplösa sissy : vekling sister : syster sister−in−law : svägerska sit : sitta sit down : sätta sig site's : sidors site−license : plats−licens sites : platser sits : sitter sitting : sitter sitting−room : vardagsrum situated : placerad. tjänst.English−swedish (dictionnaire) sip : klunk. suga. läge.

bromsa skid with a car : sladd med bil skiff : jolle skiff to row : eka att ro skilful : kunnig skill : skicklighet English−swedish Dictionary 957 . nystan skeleton : benstomme. skelett skeptical : skeptiska sketch : skiss. skissera. storlek sized : storleksändrade sizzle : fräsa vid matlagning skall : ska skate : skridsko. nummer. format. teckning skewer : steknål ski : skidor.English−swedish (dictionnaire) sixtieth : sextionde sixty : sextio size : omfång. åka skridskor skating−rink : skridskobana skein : härva. skida ski jumper : backhoppare skid : slira. utkast.

skjorta skittish : yster. hud skin−deep : ytligt skins : skinn skip : hoppa skipped : tog bort skipper : kapten. maska skull : skalle.English−swedish (dictionnaire) skilled : rutinerad. skicklig skillful : skicklig skills : skicklighet skim : glida fram. skinn. kranium sky : himmel. yrkesutbildad. skumma skimp : snåla med skimpy : snål skin : flå. kjol. skeppare skirmish : skärmytsling skirret : sockerrötter skirt : skört. skygg skittles : käglor skulk : smyga sig. sky sky−goddess : himmelsgudinnan English−swedish Dictionary 958 .

skvaller. förtal slandered : förtalad slang : slang. platta. slakna slackness : slakhet slacks : byxor slag : slagg slake : släcka törst slalom slope : slalombacke slam : slå igen. kaka slack : loj. griffeltavla English−swedish Dictionary 959 . daska slap−up : flott. prima slapstick : filmfars slash : rista upp. hugg slat : tvärslå. sluttning slanting : sned slap : smälla. slapp. smäll slander : förtala. häll.English−swedish (dictionnaire) skylark : lärka slab : skiva. spjäla slate : skiffer. skälla ut slant : slutta. slak slacken : slappna. baktala.

blank sleep : sova. gänglig slept : sov English−swedish Dictionary 960 . döda sledge : kälke. slakt slaughtered : massakerna slave : slav slavery : träldom. smärt. slakta. smäcker. smal. slaveri slaves : slavar Slavic : slaviska Slavonic : slaviska slay : dräpa.English−swedish (dictionnaire) slattern : slampa slaughter : slakta. kälke slender : späd. tunn. slägga sleek : slät. sömn sleeper : sovvagn sleeping : sovande sleeping−car : sovvagn sleepy : sömnig sleet : snöslask sleeve : ärm sleigh : släde. slank.

skiva sliced : delade. bindel sling−shot : slangbåge slings and arrows : prövningar. hal. spenslig slighted : tillbakasatt slightly : obetydligt slim : smärt. dyig sling : slunga. delad slick : smart. glida slide−rule : räknesticka slight : lätt. hemsökelser slink : slinka. gänglig slime : slam. rutscha. dy slimy : gyttjig. smyga slink away : slinka iväg slink of paper : papperslapp slink of the pen : skrivfel slink of the tongue : felsägning English−swedish Dictionary 961 . gyttja. lindrig.English−swedish (dictionnaire) sleuth : detektiv sleuthhound : spårhund slice : andel. inställsam. skjuta. slem. slät slide : slira. smal.

halka. slinta. hasa. skåra slither : halka. smyga slip road : avfartsväg slipcover : möbelöverdrag slipknot : löpknut slipover : slipover slipper : toffel slippery : glatt. remsa. hal slippy : kvick sliproad : påfart. flisa slob : klåpare slobber : dregla sloch har : slokhatt sloe : slånbär sloe−eyed : mörkögd slog : vandra mödosamt English−swedish Dictionary 962 . slira. avfart slipshod : vårdslös.English−swedish (dictionnaire) slink off : smita slip : lapp. slipprig. glida slithery : hal. springa. lapsus. hafsig slit : skära. slipprig sliver : spjälka.

slogan sloop : slup slop : slask. slöhet slouch : sloka. sluttning. avbryta sloven : smutsgris. slutta sloppy : slaskig sloshed : berusad slot : springa. utspillt vatten. sakta slow−motion : ultrarapid slow−witted : obegåvad. öppning slot−machine : spelautomat. overall. trögtänkt slowly : sakta slowness : långsamhet English−swedish Dictionary 963 . hafsig. slarvig slow : långsam. arbetsrock slop−basin : sköljkopp slope : backe.English−swedish (dictionnaire) slog through : kämpa sig genom slogan : slagord. loma slough : träsk. slarver slovenly : sluskig. ormskinn slough off : överge. slöfock. enarmad bandit sloth : lättja.

English−swedish (dictionnaire) sludge : slam slug : snigel. slummer slumberous : sömnig slump : tillbakagång. metallklump. bakslug. lömsk. dy slut : slampa slutish : slarvig sly : listig. stor klunk slug it out : puckla på varandra slugabed : sjusovare sluggard : latmask. snösörja. slöfock sluggish : trög. fiskebåt. prisfall. kris slur : sluddra slur over : halka över slurp : sörpla slush : slask. slag. smacka smack of : ha en anstrykning av English−swedish Dictionary 964 . slug smack : smack. långsam sluice : sluss sluice−gate : slussport slum : slumkvarter slumber : slumra.

krossa. små small−scale : småskaligt small−time : andra klassens small plate : assiett small town : köping. småstad smallholder : småbrukare smallish : ganska liten. le smiley : leende smiling : leende English−swedish Dictionary 965 . krock. litet.English−swedish (dictionnaire) smacker : pundsedel. hum smear : smeta smeary : smetig smell : os. smällkyss small : liten. osa smelly : stinkande smile : leende. dofta. slå sönder smattering : aning. lukt. lilla. lukta. små smallpox : smittkoppor smarmy : inställsam smart : elegant smartly : snyggt smash : kras.

röka. glatt smoothing : utjämnar smoothly : mjukt smother : kväva smoulder : pyra smouldering : pyrande smudge : smutsfläck. rökare smoking : rökande smooth : slät. oanständighet snack : matbit. jämn. mellanmål snag : krux English−swedish Dictionary 966 . ryka smoker : rökkupé. fläcka smug : självbelåten smuggle : smoking.English−swedish (dictionnaire) smirk : mysa smith : smed smithy : smedja smock : överdragsklänning smog : rökblandad dimma smoke : rök. smuggla smuggled : smugglade smut : sotfläck. mjuk.

snok snakes : ormar snap : knäppa. gliring.English−swedish (dictionnaire) snail : snigel. hånleende. skalsnigel snail−mail : snigel−post snake : orm. snaps snare : försåt. nafsa. snäcka. rycka till sig. smita sneer : hån. snara. vädra sniffer dog : spårhund sniffle : snörvla English−swedish Dictionary 967 . håna sneering : hånfull sneering laugh : hånskratt sneeze : nysa. snärja snarl : morra snatch : ryck. nysning sneezing : nysning sniff : snusa. fnysa. snäsa av snap−dragon : lejongap snaps : nafsar. nappa åt sig snatch away : snappa bort snatch up : uppsnappa sneak : smyga sig.

dumhögfärdig snoop : snatta. snö snowcapped : snötäckta snowflake : snöflinga snowing : snöar snowman : snögubbe English−swedish Dictionary 968 . nos snow : snöa. snoka snooping : snokande snooze : tupplur. sno snob : snobb snobbish : snobbaktig. fragment snitch : knycka.English−swedish (dictionnaire) sniffy : föraktfull. knycka. nedlåtande snifter : liten drink snigger : fnissa snip : klippa av. ta sig en lur snore : snarka. remsa snipe : beckasin sniper : krypskytt snippet : stump. snarkning snort : fnysa snout : tryne.

nykter sobordinate : underordnad sobriety : nykterhet soccer : fotboll sociable : sällskaplig social : samhällelig. vädra snuffle : snörvla snug : hemtrevlig so : så so−called : så kallade soak : blöta upp soaked : uppblött soakt : genomdränkt soap : tvål. såpa soap−box : provisorisk talarstol soar : sväva högt sob : snyfta. snyftar sober : sansad.English−swedish (dictionnaire) snowstorm : yrväder snub : snäsa av snuff : snusa. snyftning sobbing : snyftande. social English−swedish Dictionary 969 . snus.

mjukna softly : mjukt software : programvara. ledhåla sockets : socklar sod : grästorv soda : soda soda fountain : sifon sodden : genomdränkt sodium : natrium sofa : soffa soft : vek. socitet. sällskap. programvara softwood : barrved softwoods : mjuka träslag English−swedish Dictionary 970 . blid soft−solder : mjuklöda soft soap : såpa soften : avhärda. hylsa. socka socket : ögonhåla. veklig. mild. urtag. samfund society's : sällskapets sock : strumpa. kort strumpa.English−swedish (dictionnaire) social democrat : socialdemokrat socialism : socialism society : förening. mjuk. len. samhälle.

solid. fast solidarity : gemenskap English−swedish Dictionary 971 . vistelse. säker. jord.English−swedish (dictionnaire) soggy : fuktig soil : smutsa. sula solely : uteslutande solemn : högtidlig solenoid : magnetventiler solicit : enträget be om solicitor : advokat solicitous : angelägen. uppehåll. tröst solar : sol sold : såld sold out : slutsåld solder : löda solders : lod soldier : knekt. krigare. soldat sole : enda. sjötunga. gedigen. bekymrad solicitude : omtanke solid : massiv. mark soiled : fläckiga sojourn : uppehålla sig. vistas solace : trösta. jordmån.

tyda solved : löst solvent : vederhäftig. kullerbytta something : någonting English−swedish Dictionary 972 . somliga. ensamhet soloist : solist solomon : salomo solstice : solstånd soluble : löslig solution : lösning solutions : lösningar solve : lösa.English−swedish (dictionnaire) soliloquy : monolog solitary : enslig solitude : enslighet. någon somebody : någon someday : någon dag somehow : på något sätt someone : någon someplace : någonstans somersault : volt. lösningsmedel solving : lösning some : några.

English−swedish (dictionnaire) sometime : nångång sometimes : stundom. svärson. måg son of : son till song : låt. lugna soothing : rogivande sop : mähä. sång songster : sångare. doppad brödbit. visa. raffinerad sophomore : andraårsstuderande soporific : sövande sopping wet : uppblött sorcerer : trollkarl English−swedish Dictionary 973 . emellanåt. fågelsångare sonorous : klangfull soon : snart sooner : förr soot : sot. tröst sophisticated : förkonstlad. ibland somewhat : något somewhere : någonstans son : son son−in−law : svärson. sota ned soothe : lindra.

ordna. öm. sökt sought after : begärlig sought for : eftersökt soul : själ soulfull : själfull Sound : Öresund sound : läte... ljud. ljuda English−swedish Dictionary 974 . simpel sore : ömt ställe... solid. ) sort out : gallra sorted : sorterad sorting : sortering sough : susa sought : sökte. fux sorrow : sorg sorrowful : sorgsen sorry : ledsen sort : sortera. sort sort of (a. klinga. pejla..English−swedish (dictionnaire) sorcery : trolldom sordid : smutsig. sortera.. sårig soreness : ömhet sorrel : rödbrun.) : slags ( ett . låta.

blöta south : söder. sydlig southern : sydlig southward : söder ut souvenir : minne sovereign : suverän. ursprung sourcecode : källkod souse : saltlake. härskare sovereignty : suveränitet soviet : sovjets English−swedish Dictionary 975 . pund. källa.English−swedish (dictionnaire) sound−proofing : ljudisolering sound−support : ljudstöd soundboard : ljudkort soundcard : ljudkort sounded : lät soundeffect : ljudeffekt soundfile : ljudfil sounds : ljud soundtrack : ljudspår soup : soppa sour : sur source : upprinnelse. regent.

English−swedish (dictionnaire) Soviets : ryssarna sow : sugga. tid spacebar : mellanslagstangenten spacecraft : rymdskepp spaced : indelad spacer : bricka spaces : mellanrum spacing : platsen spacious : rymlig spade : spade spades : spader Spain : Spanien span : omfatta spangle : paljett. glitter spaniard : spanjor spanish : spanska English−swedish Dictionary 976 . så sower : såningsman sown : sått. sådd soy−based : soyabaserad spa : hälsobrunn. kurort space : rymd. utrymme.

bom spare : spara. damask. kramp spasmic : spasmiska spasmodic : krampaktig spasms : spasmer spat : spottade. skona spare−part : reservdel spark : gnista. avvara.English−swedish (dictionnaire) spank : daska till spanking : dask spanner : skiftnyckel spar : mast. gnistra spark−plug : tändstift sparking plug : tändstift sparkle : tindra. gnistra sparkles : pärlar sparkling : pärlande sparrow : sparv sparrows : sparvar sparse : tunnsådd. spottat spatter : stänka ned English−swedish Dictionary 977 . gles spasm : krampryckning. spraka. bespara.

lägga rom.English−swedish (dictionnaire) spawn : fiskrom. talman speaking : talande speaking of : på tal om speaks : talar spear : spjut special : speciell special−characters : specialtecken specialfunctions : specialfunktioner specialist : specialist specialities : specialitéer speciality : specialitet specialize : specialisera specializing : specialiserad specially : speciellt species : art English−swedish Dictionary 978 . talare. yngel spawn of a fish : rom (fisk−) speak : tala speak−easy : lönnkrog speak of : omtala speak to : tilltala speaker : högtalare.

English−swedish (dictionnaire) specific : specifik specific name : artnamn specifically : definitivt specification : specifikation specifications : specifikationer specify : specifiera specifying : specifierande specimen : exemplar. bestickande speck : prick. tal speech−day : skolavslutning English−swedish Dictionary 979 . fläck speckled : spräcklig spectacle : skådespel spectacles : glasögon spectacular : spektakulära spectre : spöke speculate : spekulera speculation : spekulation speculative : spekulativ speculator : spekulant speech : anföring. prov specious : skenfager.

slöhet. spenderade sperm : sperma sphere : krets. sfär. spendera. snar spell : stava spell−checking : rättstavningskontroll speller : stavningskontroll spelling : bokstaverande. rättskrivning spelling mistake : rättskrivningsfel spend : tillbringa. förbruka spending : spenderande spendthrift : slösare spent : uttmattad. hastighet speed−settings : hastighets−inställningar speedometer : hastighetsmätare speeds : farten speedway : motorcykelbana speedy : skyndsam. rymnd English−swedish Dictionary 980 .English−swedish (dictionnaire) speech defect : talfel speeches : tal speechify : orera speechless : mållös. stum speed : fart. glob.

tagg spill : spilla spin : snurra. spinna spinach : spenat spinal column : ryggrad spindle : axel spine : ryggrad.English−swedish (dictionnaire) spherical : sfärisk spice : krydda spider : spindel spigot : tapp. propp spike : bult. ande. pigg. andlig sång spirituality : andlighet English−swedish Dictionary 981 . spira spirit : själ. pigg spirits : sprit spiritual : andlig. själslig. törne spinning−wheel : spinnrock spins : snurrar spinster : ungmö. ogift kvinna spiral : spiral spire : tornspira. andemening spirited : livfull.

spillra. förstöra. plask spleen : mjälte. sluddra spoil : rov. härlig. rämna splitting : delande splutter : fräsa. skärva. agg spiteful : skadeglad. prakt splint : spjäla splint bone : vadben splinter : flisa. stekspett. byte. spotta spite : ondska. praktfull splendour : glans.English−swedish (dictionnaire) spirituals : andliga sånger spit : fräsa. klyva. förstöra spoilt : bortskämd spoke : eker spokesman : talesman English−swedish Dictionary 982 . skämma bort. hätsk spitefulness : illvilja spittle : spott splash : skvalp. splittra splinters : spillror split : spjäka. svårmod splendid : präktig. glänsande.

spruta ut sprain : vricka. fläckig spouse : make. pip. fadder sponsoring : sponsrar spontaneous : spontan spool : spole. ösa sport : idrott. spola spoon : sked. ståta med sports : idrott. spruta. sport. vrickning English−swedish Dictionary 983 . sport sportscard : sportkort sportsman : sportsman spot : ställe. maka spout : stupränna. svamp. fläck spot−check : stickprov på spotless : fläckfritt spotlight : strålkastare spots : platser spotted : prickig.English−swedish (dictionnaire) sponge : snylta. tvättsvamp sponge−cake : sockerkaka spongy : porös sponsor : sponsor.

vår spring−mattress : resårbotten spring of steel : fjäder av stål spring term : vårterminen sprinkle : stänka på. fjäder. resår. strö ut sprite : fe. utbredning. spunnit spunk : kurage English−swedish Dictionary 984 . vår. skott. spann. stänka. spira sprout (to) : spira (att) spruce : gran. strila spraying : besprutning spread : utbreda. stänk. breda ut spreadsheet : kalkylblad spreckled : spräcklig spree : festande. göra fin. språng. munter spring : källa.English−swedish (dictionnaire) sprawl : vräka sig spray : kvist. tomte sprout : gro. grodd. snurrat. sprida. upptåg sprig : kvist sprightly : pigg. prydlig spry : rask spun : snurrade. stänk. brunn.

skrika. skråla squalor : snusk. mosa. spruta sputter : fräsa. avvisa. squash squat : huka sig ned squatter : kolonist English−swedish Dictionary 985 . spion squabble : kiv. med förakt spurned : försmådde spurt : spurt. spotta fram spy : snoka. käbbla squad : patrull. speja. fyrkant. spana. kivas. torg square measure : ytmått squash : trängsel. grupp squadron : skvadron.English−swedish (dictionnaire) spur : sporre. eskader squads : grupper squalid : smutsig squall : vindstöt. smuts squander : slösa squard : tropp square : kvadrat. spionera. mos. sporra spurious : oäkta spurn : spjärna. ruta. tvär.

stråle squnder : slösa bort sraight loan : amorteringslån stab : sticka. väpnare squirm : vrida sig. klämma squeezer : press squeezing : kramande squelch : krossa squiffy : lätt berusad squint : vindögdhet. skela squinting : vindögd squire : patron. dolkstöt English−swedish Dictionary 986 . gnissla squeaky : pipig squeal : skrika squeamish : pjoskig.English−swedish (dictionnaire) squaw : indiankvinna squawk : skrika gällt squeak : pipa. våndas squirrel : ekorre squirrel fur : gråverk squirt : spruta ut. stöta. godsägare. överkänslig squeeze : krama.

skorsten. stall stack : stack. diligens stage−fright : rampfeber stage−management : regi stage−manager : regissör stagger : vackla. stappla. fläck stainless : fläckfri. stagnera staid : stadgad. stadig stain : betsa. trappa English−swedish Dictionary 987 . slö stagnate : stocka sig. stab stag : hjorthane stage : teater. estrad stage−coach : postdiligens. personal. stapla staff : stav. rostfri stair : trappan staircase : trappa. scen. fläcka. ragla staggering : förbluffande stagnant : stillastående. trappuppgång stairs : trappor.English−swedish (dictionnaire) stability : stabiliteten stabilize : stabilisera stable : stabil.

frimärke. patt stalk : smyga. tåla. uthållighet stammer : stamma. bås stallion : avelshingst. stampa. stå stand−alone : fristående stand−in : ersättare English−swedish Dictionary 988 . stammning stamp : prägel. bestå. insats. uthärda. stämpla stamp−fee : lösen stampede : panikartad flykt stamps : stämplar stanchion : stolpe. frankera. stötta stand : stativ. hindrar stalls at thr theatre : parkett på teater stalwart : trogen. kliva. kloak. hingst stalls : fördröjer. inte färsk stalemate : dödläge. stjälk stall : spilta. ställ.English−swedish (dictionnaire) stake : stake. robust stamen : blommans ståndare stamina : styrka. satsa stake in a game : insats stale : unken. kraftig.

stockning stank : stinkt. standar. norm. märla. baner. stapelvara star : stjärna starboard : styrbord starch : stärka. fullständig starlet : ung kvinnlig filmstjärna starling : stare starred : stjärnbeströdd starsprangled banner − the : stjärnbaneret English−swedish Dictionary 989 . stirra starfish : sjöstjärna stark : stel. stank staple : krampa. glo. stinkte.English−swedish (dictionnaire) stand on ceremony : krusa stand out against : avteckna sig mot standard : klass. fana standard−bearer : fanbärare standardization : standardisering standardize : standardisera standing : står standstill : stillastående. stärkelse starch the collar : stärka kragen stare : gapa. normal.

försprång. påstående. skick. lyxhytt state of emergency : undantagstillstånd state of war : krigstillstånd stated : uppgiven stately : ståtlig statement : uppgift. tillstånd. påstå. uppskrämd startling : häpnadsväckande starvation : svält starve : svälta. hungra starved : utsvulten starving : svälter state : ståt. skrämma upp. sätta i rörelse start−up : uppstart start for : begiva sig till starters : uppstart starting : startar starting−line : startlinje startle : spritta. skrämma startled : förfärad. uppgift static : statisk English−swedish Dictionary 990 . starta. konstatera state−room : praktgemak. börja. stat.English−swedish (dictionnaire) start : start.

skulpturer statue : staty statuesque : statylik statuette : statyett stature : kroppsstorlek. vistelse stay away : utebli staying : stannande English−swedish Dictionary 991 .English−swedish (dictionnaire) station : station. vistas. ståndaktig staunchest : inbitne stave : stav stay : uppehåll. resning status : ställning. stadga statutory : lagstadgad staunch : pålitlig. stanna. förlägga stationary : stillastående stationeer : pappershandlare stationery : skrivpapper statistical : statistiskt statistics : statistik statistics−function : statistikfunktion statuary : bildhuggar−. status statute : lag.

ryka steam−boiler : ångpanna steam−engine : ångmaskin steamer : ångbåt steamship : ångare steel : stål steep : stup. mellandäck English−swedish Dictionary 992 . stjäla stealing : stöld stealthily : smyg. brant steeped : stupade steeple : spira. terrängritt steer : styra. beständig steak : stek steal : smyga sig. ungtjur steerage : turistklass.English−swedish (dictionnaire) stays : korsett stead : ställe steadfast : stadig steady : stadig. smyg steam : ånga. spetsigt torn steeplechase : hinderlöpning. smygande stealthy : smygande.

stäv. steg.English−swedish (dictionnaire) stellar : stjärn− stem : stam. stjälk. förstäv. akterskepp. stadga stem on a ship : för på fartyg stems : stämma stench : stank stenographer : stenograf stenography : stenografi step : träda. medel steps : steg sterile : steril stern : bister. stiga. barsk. hård stern light : akterlanterna English−swedish Dictionary 993 . trappsteg step−father : styvfar stepbrother : styvbror stepchild : styvbarn stepdaughter : styvdotter stepfather : styvfar stepladder : trappstege stepmother : styvmor steppe : stäpp stepping−stone : språngbräda. akter.

stav sticks : ris sticky : klibbig. besvärlig stiff : styv. stram stiffen : styvna. pigga upp. pinne. stel. stilla. dock. uppassare stich in one`s side : håll stick : fastna. stuvning stew−pan : stekgryta steward : steward. egga English−swedish Dictionary 994 . stuvas. alltjämt. fortfarande. käpp. stelna stiffly : stelt stiffness : stelhet stifle : kväva stifling : kvalmig stile : dörrpost still : ännu.English−swedish (dictionnaire) stevedore : stuveriarbetare stew : stuva. än still−born : dödfött stillness : stillhet stilt : stylta stilted : högtravande stimulate : stimulera.

fläkta.English−swedish (dictionnaire) stimulated : stimulerade stimulating : upppiggande. gadd. sting. stank stinking : stinkande stint : snåla med stipend : lön stipulate : föreskriva stipulation : villkor stir : uppståndelse. vessla English−swedish Dictionary 995 . nålstygn stoat : hermelin. retande stimulus : retning sting : skärpa. styng. omröra stir up : uppröra stirring : spännande stirrings : rörelserna stirrup : stigbygel stitch : stygn. bett. sticka stinginess : snålhet stinging : stingande stingly : snål stingy : snål stink : stinka. styng.

ätt. förråd. stam. tung stoke : elda med kol stokehold : pannrum stole : stola (lång sjal) stolid : trög stomach : mage stomach pains : magplågor stomachs : magar stone : sten.English−swedish (dictionnaire) stock : lager. kärna English−swedish Dictionary 996 . aktier stock−broker : börsmäklare stock−holder : aktieägare stock−yard : inhängnad stock exchange : aktiebörs. fondbörs stock raising : boskapsskötsel stockade : palissad stockinet : trikå stocking : strumpa stockroom : lagerrum stocktaking : inventering stocky : kort och tjock stodgy : bastant.

förvara. ersättare stoplight : stoppljus stoppage : arbetsnedläggelse stopped : stoppad stopper : propp stopping : fyllning stopping−place : hållplats stops : stoppar storage : utrymme store : förråd. varuhus store up : magasinera English−swedish Dictionary 997 . paus. sluta. täta stopgap : utfyllnad. hejda. stoppa stop up : täppa. stanna. lagra.English−swedish (dictionnaire) stone−carved : stenhuggna stone−cutter : stenhuggare Stone Age (the) : stenåldern stones : stenar stood : stod stool : pall stoop : böja sig stooping : framåtböjd stop : bländare.

historia story's : berättelsens story−book : sagobok storysman : historieberättaren stout : fetlagd. sitta grensle straddles : skrevar straggle : sacka efter. korpulent. storm stormy : stormig story : berättelse. storma. porter. sägen. ströva English−swedish Dictionary 998 . packa stowaway : fripassagerare straddle : stå bredbent.English−swedish (dictionnaire) stored : sparad storehouse : magasin stores : sparar storey : våning stories : berättelser storing : sparande stork : stork storm : oväder. ståndaktig stout person : tjock person stove : kamin. kakelugn stow : stuva.

sila. rära straightforward : rättfram straightway : genast strain : anspänna. anstränga strained : spänd strainer : sil straining : spännare strait : sund. direkt.English−swedish (dictionnaire) straggler : eftersläntare straight : rakt. spänning. spänna. obekant strangest : konstigast strangle : strypa strap : spänna fast. rak straight across : tvärs över straighten : bli rak. egen. slejf. rem English−swedish Dictionary 999 . underlig strangely : underligt stranger : främling. rät. strand strange : främmande. märkvärdig. svårigheter strand : tråd. konstig. svårigheter strait−jacket : tvångströja straiten : bringa i trångmål straits : sund.

gå vilse streak : strimma. lager stratagem : knep strategic : strategiskt strategically : strategiska strategies : strategier strategy : strategi stratify : lagra stratigraphic : skicktindelad stratum : skikt straw : strå. forsa. halm strawberry : jordgubbe. ström. styrka strengthen : styrka. halmstrå. drag stream : fors. stärka English−swedish Dictionary 1000 .English−swedish (dictionnaire) strapping : stöddig strata : skikt. smultron stray : kringströvande. rinna streamer : vimpel strech : utsträcka street : gata streetcar : spårvagn strength : kraft.

sjukbår stretches : sträcker stretching : sträckande strew : strö. sträcka stretched : ökat stretcher : bår. strejka strike−breaker : strejkbrytare English−swedish Dictionary 1001 . beströ stricken : slagen. absolut strictly : strikt stricture : skarp kritik stride : klev.English−swedish (dictionnaire) strengthened : förstärkt strengthening : förstärkande strenuous : ansträngande stress : accent. tvist stright : sund strike : träffa. drabbad strict : sträng. kärv. töja. tryck. kliva strident : gäll. påfrestning stress−mark : accent stretch : spänna. skärande strife : kiv. slå. strejk. betona. tänja.

strida striving : strävan strode : klev. snodd. remsa stripe : galon. klivit stroke : slag. streta. påfallande. strimma. promenad stroller : flanör strong : stark strong−room : kassavalv stronghold : fäste English−swedish Dictionary 1002 . slående string : band. promenera. streck. pojkspoling stripping : avklädning strive : sträva. sträng string−band : stråkorkester stringent : bindande strip : strimma. stryka stroke of lightning : åsknedslag stroll : ströva.English−swedish (dictionnaire) strike−price : lösenpris striker : strejkande striking : apart. rand striped : randig stripling : yngling.

stuteri. dubb student : student. skäggstubb stubborn : envis stubby : kort och tjock stuck : fast stuck−up : inbilsk stud : knapp. stred struck : träffad structural : strukturell structure : struktur structured : strukturerad struggle : kamp. kråma sig stub : stubbe. kämpa. studerande student teacher : auskultant students : studenter English−swedish Dictionary 1003 .English−swedish (dictionnaire) strongly : kraftfullt strop : strigel. strida. streta struggle with : bekämpa strut : stötta. strigla strophe : strof strove : strävade. stump stubble : stubb.

stack stunk : stank stunning : fantastisk stunt : reklamtrick. hämma stupefy : förbluffa. stump stun : bedöva stung : stuckit. fylla stuffed : uppfylld stuffiness : instängdhet stuffy : kvav. snava. bedöva stupendous : förbluffande stupid : dum English−swedish Dictionary 1004 . inskränkt stumble : snubbla. konststycke. material.English−swedish (dictionnaire) studied : raffinerad studio : studio. ateljé studious : flitig studsa : bounce study : studera studying : studerande stuff : ämne. stappla stumblingblock : stötesten stump : stubbe. stoff. tyg.

underentreprenör subdir : underbibliotek subdirectories : underbibliotek subdirectory : underbibliotek English−swedish Dictionary 1005 . svinstia style : titulera. apati sturdy : kraftig sturgeon : störfisk stutter : stamning. stil. stamma sty : stia. stilig stylistic : stilistisk stylized : stiliserade suavity : älskvärdhet sub−catalogues : under−katalogerna sub−directories : under−katalogerna sub−directory : underkatalog subaltern : underordnad subconscious : undermedveten subconsciousness : undermedvetande subcontractor : underleverantör. chic.English−swedish (dictionnaire) stupidity : dumhet stupor : dvala. vagel. mode stylish : flott. vagel.

subjekt. foga sig submits : hänskjuter submitting : framläggandet suboperation : arbetsmoment English−swedish Dictionary 1006 . underställa submit to : underkasta sig. kuva. betvinga. nedsänka submission : underkastelse submissions : hemställningar submissive : undergiven submit : framlägga. underkuva subframe : underram subject : föremål. inkomma. ubåt submarines : u−båtar submenu : undermeny submerge : dyka. dämpa. ämne. undersåte subject to : underkasta subjection : underkastelse subjugate : underkuva subjunctive : konjunktiv sublet : hyra ut i andra hand submarine : undervattensbåt.English−swedish (dictionnaire) subdivision : underavdelning subdue : undertrycka.

abonnent subscription : prenumeration.English−swedish (dictionnaire) suborder : avrop subordinate : underordna subordinate clause : bisats subordinate part : biroll subpoena : kalla inför rätta subscribe : prenumerera subscribe for : subskribera subscribe to : abonnera på. tjänlig. prenumerera på subscriber : prenumerant. underavdelning subsequent : påföljande subsequently : senare subservient : underdånig. servil subset : delmängd subsidary : biträdande subside : sjunka undan subsidiary : bi−. abonnemang subsections : stycke. hjälp− subsidiary reason : biorsak subsidies : avtagande subsidize : subventionera English−swedish Dictionary 1007 .

hårfin subtly : hårfint subtotal : delsumma subtract : subtrahera subtraction : subtraktion English−swedish Dictionary 1008 . vikarie subterfuge : undanflykt. livnära sig subsistence : existens subsoil water : grundvatten substance : huvudsak substances : ämnen substandard : undermålig substantation : bevis substantial : verklig. suppleant. surrogat. bastant substantially : verkligt substantiate : bekräfta substantive : substantiv substitut : ställföreträdare substitute : substitut.English−swedish (dictionnaire) subsidy : understöd subsist : existera. svepskäl subterranean : underjordisk subtle : subtil.

digna such : så. undsätta succulent : saftig succumb : duka under. följd successor : avlösare. efterträda. efterföljare. hjälpa.English−swedish (dictionnaire) suburb : förort. efterfölja succeeded : framgång. succé successful : framgångsrik. sådan suck : sug. lyckas. efterträda. suga English−swedish Dictionary 1009 . efterträdare succinct : kortfattad succour : hjälp. lyckad successfully : framgångsrikt succession : rad. förstad suburban : förorts subversion : omstörtning subversive : omstörtande subvert : omstörta subway : underjordisk gång succeed : lyckas. efterträder succeeding : efterföljande succeeds : efterträder success : framgång.

utstå suffer from : lida av suffering : lidande suffering from : behäftad med suffers : lider suffice : räcka till. kväva English−swedish Dictionary 1010 . räcka sufficient : tillräcklig sufficiently : tillräckligt. nog suffix : ändelse suffocate : kvävas. stämma. dia suction : sugning sudden : plötslig suddenly : plötsligt suds : såplödder sue : åtala. sugapparat sucking : sugande.English−swedish (dictionnaire) sucker : parasit. suger sucking−child : dibarn suckle : amma. förslå. lagsöka suède : mockaskinn suet : talg suffer : lida.

föreslå suggested : föreslaget suggestion : förslag. antyda. part i mål. lämplig suite : svit. butter English−swedish Dictionary 1011 . läglig. klänning suit−case : kappsäck. inrådan suicidal : självmordsbenägen suicide : självmord. trumpen sullen : trumpen. självmördare suit : kostym. passa. våning suited : lämpat suitor : part. friare suits you : klär dig sulk : tjura sulky : vresig. resväska suitable : passande. påstå.English−swedish (dictionnaire) suffocation : kvävning suffrage : rösträtt suffuse : övergjuta sugar : socker sugar−beets : sockerbetor sugar−candy : kandisocker suggest : suggerera.

översikt summer : sommar summing−up : sammanfattning summit : topp summon : instämma. sammankalla. tillika. sammanfattning. kallar. tal sum up : sammanfatta. sammandrag. summera summaries : kortfattade summarize : sammanfatta summary : resumé. inkalla. uppbåda summon to a memeeting : kalla till möte summons : kallelse.English−swedish (dictionnaire) sully : smutsa ned sulphate : sulfat sulphite : sulfit sulphur : svavel sultry : kvav sum : summa. stämning (lag− ) sumptuous : praktfull sun : sol sunbeam : solstråle sunblind : markis sunburnt : solbränd English−swedish Dictionary 1012 .

supera superannuated : överårig. sjunkit sunken : insjunken sunlight : solljus sunlit : solbelyst sunny : solig sunrise : soluppgång sunset : solnedgång sunshade : parasoll sunshine : solsken sunstroke : solstyng sup : äta kvällsvard. gammalmodig superb : präktig.English−swedish (dictionnaire) sundae : fruktglass i skål. fruktglass Sunday : söndag sundial : solur sundries : diverse sundry : diverse sung : sjöng. klunk. storartad supercillious : högdragen English−swedish Dictionary 1013 . sjungit sunglasses : solglasögon sunk : sjönk.

påskrift supersede : ersätta supersonic : överljuds− superstition : vidskepelse. skrock superstitious : skrockful. vidskeplig supervise : kontrollera English−swedish Dictionary 1014 . överlägsenhet supermarket : stormarknad supernatural : övernaturlig supernumerary : statist. överordnad.English−swedish (dictionnaire) superfast : supersnabb superfical : ytlig superficial : ytlig superficiality : ytlighet superfluous : överflödig superhuman : övermänsklig superintend : övervaka superintendent : inspektör superior : förman. överlägsen superior numbers : övermakt superiority : övermakt. överman. vantro. övertalig superpowers : supermakterna superscription : till påseende.

försörja. tro. liggande på rygg supper : kvällsmat. övervakare supine : slö. förmodligen suppress : undertrycka. understödja support oneself : livnära sig supporter : anhängare supporting : stödjande suppose : förmoda. mena. leverera support : understöd. inställsam supplement : bilaga.English−swedish (dictionnaire) supervision : uppsikt supervison : tillsyn supervisor : uppsyningsman. tillägg supplementary : tilläggs supplication : ödmjuk bön supplie : förse supplied : medskickad supplier : leverantör supply : förmedla. kväsa English−swedish Dictionary 1015 . supé supplant : undantränga supple : smidig. tillförsel. förse. medhåll. anta supposition : antagande. tillgång.

högst supress : dämpa surcharge : påtryck sure : säker. svallvåg surgeon : kirurg surgery : kirurgi surgical : kirurgisk surly : sur surmise : förmoda surmount : övervinna. bränning surface : yta surfeit : övermättnad. rejäl. garant surf : bränningar. tillnamn surpass : överträffa English−swedish Dictionary 1016 . övermått surfing : surfa surge : svalla. höja sig över surname : efternamn. viss surety : säkert.English−swedish (dictionnaire) suppuration : varbildning supranational : överstatlig supremacy : överlägsenhet. överhöghet supreme : överlägsen. visst.

översikt surveying : undersökande surveyor : lantmätare. hemlig surround : omge.English−swedish (dictionnaire) surplice : mässkjorta surplus : överskotts−. uppge surreptitious : smyg−. besiktningsman surveys : undersökningar survival : överlevande. förvåning surprised : snopen surprising : förvånande surprisingly : förvånande surrender : ge sig. omgiva. rest survive : överleva English−swedish Dictionary 1017 . överraska. omringa surrounded : omgiven surrounding : kringliggande surroundings : miljö surrounds : omringar. överblick. överskott surprise : ertappa. omger surtax : extraskatt surveillance : övervakning survey : undersökning. överblicka. överraskning.

misstro suspicious : misstänksam suspiciously : misstänksamt sustain : uppehålla sustenance : uppehälle swab : svabb. uppskjuta. uppskov suspend : avlysa. suspendera. bylte. skryt. skura swaddle : linda småbarn swag : stöldgods. svala. hänga upp suspenders : hängslen suspension : avstängning suspensory : suspensoar suspicion : misstanke.English−swedish (dictionnaire) surviving : kvarvarande susceptibility : känslighet susceptible : mottaglig suspect : misstänka suspence : ovisshet. svälja swallow dive : svanhopp English−swedish Dictionary 1018 . svala. misstanke. ladusvala. knyte swagger : skryta. luffare swagger cane : officers käpp swallow : sluka. skrubba.

svensk English−swedish Dictionary 1019 . myller. vingla swaying : svängande swear : svära swearing : svordomar sweat : svettas. kärr swampy : sumpig swan : svan swap : byta sward : grästorv. svensk Swede : svensk Sweden : Sverige Swedish : svenskt. dränka.English−swedish (dictionnaire) swallowing : sväljande swam : simmade swamp : översvämma. vackla. vimla. myllra swarthy : svartmuskig swathe : insvepa sway : svänga. svett sweater : ylletröja. svärma. gräsmatta swarm : svärm. tröja sweaty : svettig swede : kålrot.

svepa sweep−back : pilform sweep−hand : centrumvisare sweeper : sopare sweeping : radikal. söt. sotare. sockra sweetener : sötningsmedel sweetening : sötande sweetheart : fästman. ljuv sweet−chestnut : äkta kastanj sweet−corn : sockermajs sweet−pea : luktärt sweet−potato : sötpotatis sweet−toothed : svag för sötsaker sweeten : söta. efterrätt. godsak sweetness : sötma English−swedish Dictionary 1020 . kolossal sweepings : sopor sweepstake : totalisator sweet : karamell. drag.English−swedish (dictionnaire) Swedish turnip : kålrot sweep : sopa. fästmö sweetie : godis sweetmeat : karamell.

efterrätt. vridning swift : kvick. tryckande värme sweltering : tryckande swept : sopade. svepte. sötsaker sweetshop : godisaffär sweetstuff : sötsaker swell : dyning. svullna swelling : svällande. avvikelse.English−swedish (dictionnaire) sweets : konfekt. rask. ansvällning swelter : förgås. snask. gotter. svälla. snabb swifter : bomtåg swiftly : snabbt swiftness : snabbhet swig : stjälpa i sig swill : skölja swim : simma swimmer : simmare swimming : simning swimming−bath : simbassäng swimming−bladder : simblåsa English−swedish Dictionary 1021 . sopat swere : gira swerve : vika av. svept.

bedra. gunga. sus Swiss : schweizare. virvel. strömbrytare. skojare swine : svin swine−pox : svinkoppor swineherd : svinaherde swing : svängning.English−swedish (dictionnaire) swimming−costume : simdräkt swimming−pool : simbassäng swimming costume : baddräkt swimmingly : lekande lätt swimsuit : baddräkt swindle : skoja. svänga. virvla runt swish : vina. svindel swindler : svindlare. schweizisk switch : vidja. växel English−swedish Dictionary 1022 . dingla. svinga swing−door : svängdörr swingeing : väldig swinging : svängande swings : svingar swinish : snuskig swipe : slå till swirl : virvla.

hambug.English−swedish (dictionnaire) switchback : serpentinväg switchboard : instrumenttavla switching : växlande Switzerland : chweitz swivel : svängtapp swivel−chair : snurrstol swiviel−bridge : svängbro swizz : båg. uppsvälld swollen−headed : uppblåst swoon : svimning. plugghäst swum : simmat swung : svängde English−swedish Dictionary 1023 . bluff swollen : svullen. svimma swoop : slå ned på. svärd sword−swallower : svärdslukare swordmanship : fäktkonst swordplay : fäktning swot : plugga. angrepp swoosh : susa swop : byta sword : värja.

English−swedish (dictionnaire) sycophant : smickrare sycophantic : krypande syllabic : stavelsebildande syllabify : uppdela i stavelser syllable : stavelse syllabus : kursplan. sympatisk sympathize : sympatisera sympathizer : sympatisör sympathy : medkänsla English−swedish Dictionary 1024 . översikt sylph : sylfid sylphlike : gracil sylvian : skogig symbol : symbol symbolic : symbolisk symbolical : symbolisk symbolize : symbolisera symbols : symboler symmetric : symmetrisk symmetrical : symmetrisk symmetry : symmetri sympathetic : tilltalande.

sammanfattning.English−swedish (dictionnaire) symphony : symfoni synagogue : synagoga synchronization : synkronisering synchronize : synkronisera synchronizes : synkroniserar synchronous : synkron syndicate : syndikat synonymous : liktydig. syren syringe : injektionsspruta. synonym synonyms : synonymer synops : sammanfattning synopsis : syntes. synopsis syntactic : syntaktisk synthes : syntes synthesize : framställa på syntetisk väg synthesizer : synthesizer synthetic : syntetisk syphilis : syfilis Syria : syrien Syrian : syrisk syringa : schersmin. spruta English−swedish Dictionary 1025 .

lapp tabby : katta. sockerlag syrupy : sirapsaktig system : system system−directory : system−katalog systematic : systematisk systematize : systematisera systemfile : systemfil systolic : systolisk ta : tack tab : etikett.English−swedish (dictionnaire) syrup : sirap. tabell. spräcklig tabernacle : tabernakel table : bord. tavla table−boarder : matgäst table−land : högplatå table−lifting : bordsdans table−linen : bordslinne table−manners : bordsskick table−rapping : bordknackning table−spoon : matsked table−talk : bordssamtal English−swedish Dictionary 1026 . saft.

tablett. tidning i litet format taboo : tabu tabs : etiketter tabular : i tabellform tabulate : ställa upp i tabellform tabulation : tabelluppställning tacit : tyst. underförstådd English−swedish Dictionary 1027 . skrivblock tabletop : bordsskiva tablets : lertavlor tableware : bordsservis tabloid : piller.English−swedish (dictionnaire) table−tennis : bordtennis table−turning : bordsdans table of rates : taxa tableau : tablå tablecloth : bordsduk tableknife : matkniv tableland : högplatå tablemat : tablett tables : tabeller tablespoonful : matskedsmått tablet : tablett.

stift. taktfull tactfulness : taktfullhet tactical : taktisk tactician : taktiker tactics : taktik tactless : taktlös tadpole : grodyngel taffeta : taft taffrail : akterreling tag : fästa. lapp tag−end : sistadel tail : svans. tystlåten tack : häftstift. nubb tackle : tackla.English−swedish (dictionnaire) taciturn : fåordig. tråckla. stjärt tail−coat : frack tail−end : slutdel tail−gate : baklucka English−swedish Dictionary 1028 . takt tactful : grannlaga. skört. talja tackling : rigg tacky : klibbig tact : taktfullhet. tystlåten. fras.

intaga. avstamp take−over : övertagande take a bath : bada take a cast of : avgjuta English−swedish Dictionary 1029 . ta take−away : restaurangtyp take−home : lön efter skatt take−in : bedrägeri take−off : startplats. taga. besmitta take : vidtaga.English−swedish (dictionnaire) tail−light : baklykta tail−wind : medvind tailback : bilkö tailed : med svans tailor : skräddare tailor−made : skräddarsydd tailoring : skrädderi tailpiece : slutstycke tails : svansar tailsman : mottagare tailspin : spinn tained : skämd taint : fläck.

ta hand om. överta take pains to : vinnlägga sig om. sköta. vinnlägga sig om take part in : deltaga take possession of : bemäktiga sig take steps : vidtaga åtgärder take upon oneself : ikläda sig taken : taget taken prisoner : tillfångatagen takeover : företagsförvärv takeoverbid : övertagandebud taker : tagare taking : intagande takings : intäkter English−swedish Dictionary 1030 . ta vara på take charge of : tillvarata take in : hysa take in tow : ta på släp take over : axla.English−swedish (dictionnaire) take advantage of : utnyttja take alarm : ana oråd take an aperient : laxera take away : ta bort take care of : akta. vårda.

talang. högväxt. talfilm talking : samtalande talking−point : diskussionsämne talking−to : åhutning talking film : talfilm talks : samtalar tall : storväxt. samtala talkative : pratsam.English−swedish (dictionnaire) talanted : talangfull talc : talk talcum : talk tale : saga. språksam. sägen. lång. begåvning. fallenhet talented : begåvad talk : tala. berättelse talebearer : skvallerbytta talent : anlag (medfött). talför talked : pratade talker : pratmakare talkie : ljudfilm. reslig. hög tall person : lång person tall story : amsaga tallow : talg English−swedish Dictionary 1031 . prat. samtal.

stark lukt tangent : perifer tangibility : påtaglighet tangible : gripbar tangle : trassla till. trassel tank : stridsvagn.English−swedish (dictionnaire) tally : pricka av. matt. vattenbehållare English−swedish Dictionary 1032 . tam tamer : djurtämjare taming : tämjande tamp : packa till tamper : manipulera tampered : manipulerade tampering : kladdande tampers : manipulerar tampon : tampong tan : solbränna. härva. garva tang : stark smak. cistern. överensstämma tally−ho : buss på tallyman : kontrollräknare talon : fågelklo tamable : tämjbar tame : tämja.

taxa English−swedish Dictionary 1033 . klappa. krus tanker : tankfartyg tanned : solbrända tanner : garvare tantalize : reta. smalna av tapered : konisk tapering : avsmalnande tapes : bandar tapestry : vävd tapet tapeworm : binnikemask tapping : tappning tar : tjära tardy : senfärdig. långsam. likvärdig tantrum : misshumör tap : tapp. senkommen target : mål tariff : tulltaxa. kran tape : band tape−recorder : bandspelare taper : smalt ljus. tappa ur. klapp.English−swedish (dictionnaire) tankard : sejdel. pina tantamount : liktydig. knacka.

besk tartan : rutigt skotskt tyg tartar : tandsten task : bestyr.English−swedish (dictionnaire) tarmac : asfalterad startbana tarn : tjärn tarnish : göra matt tarnished : anlupen tarpaulin : presenning tarry : dröja. smak. uppgift. värv. tatuera English−swedish Dictionary 1034 . uppgift tasks : uppgifter tassel : tofs tast−master : ceremonimästare taste : smaka. avsmaka tasted : smakade tasteful : smakful tasteless : smaklös tasty : smaklig tatter : trasa tattered : trasig. söndertrasad tattoo : tatuering. tjärig tart : fruktkaka. tapto.

hyrbil taxidermist : konservator taxing : krävande. håna taut : spänd tavern : värdshus tawdry : uttstyrd tawny : brungul. svår tea : te tea−cosy : tehuv. tevärmare tea−kettle : tekittel tea−pot : tekanna tea bag : tepåse English−swedish Dictionary 1035 .English−swedish (dictionnaire) taught : lärt taunt : hån. läderfärgad tax : beskatta. taxi. skatt tax−free : skattefri tax rate : skattesats taxable : skattepliktig taxation : beskattning taxi : taxi taxi−driver : taxichaufför taxicab : bil.

English−swedish (dictionnaire) tea ball : tekula tea caddy : teburk teacart : tevagn teach : lära. lär teacup : tekopp teak : teak trä team : trupp. lär ut. kitslig teaspoon : tesked English−swedish Dictionary 1036 . slita tear apart : riva sönder tear to rags : trasa sönder tearful : gråtmild tease : retas med. lärare teaching : undervisning teachings : föreskriver. reta. lag. undervisa teachability : läraktighet teacher : fröken. tår. arbetslag teamster : kusk teamwork : grupparbete tear : reva. instruera. käxa teaser : svår uppgift teasing : retsam.

kikare telex : telex English−swedish Dictionary 1037 . telefon telescope : teleskop.English−swedish (dictionnaire) teat : spene. nykterist telecommunication : telekommunikation telegram : telegram telegraph : telegraf telephone : telefonera. napp technical : tekniskt technician : tekniker technics : teknik technique : teknik techno : tekno technological : teknologiska technology : teknologi tedious : tråkig. ledsam teem : vimla. myllra teen : tonåring teenager : tonåring teens : tonår teeth : tänder teetotaller : absolutist.

förtälja. humör.English−swedish (dictionnaire) tell : yppa. säga. berätta. temperament. avhållsam temperature : temperatur temperatures : temperaturer tempered : tempererad tempest : storm template : mall temple : tinning. sinnelag temperament : temperament temperance : måtta. tala om tell a fib : narras tell a person his fortune : spå tell lies : ljuga teller : bankkassör telling : berättar tells : berättar telltale : skvallerbytta telly : tv temerity : dumdristighet temper : besinning. tempererad. måttlig. tempel tempo : tempo English−swedish Dictionary 1038 . nykterhet temperate : nykter. lynne.

English−swedish (dictionnaire) temporarily : tillfälligt temporary : temporär. mör. tendera tend a wound : sköta ett sår tendency : riktning. tendens. tillfälligt temporize : söka vinna tid tempt : fresta temptation : frestelse ten : tio tenable : hållbar tenacious : envis tenancy : arrendetid. späd tender form : anbudsformulär tenderer : anbudsgivare tenderly : ömt tenderness : ömhet tending (the soil) : ans tendon : sena tendril : klänge English−swedish Dictionary 1039 . benägenhet tender : öm. kärleksfull. arrendator tend : valla. arrende tenant : hyresgäst.

anspänning tent : tält tentative : trevande tentatively : preliminära tenth : tionde tenure : besittningsrätt. termin termagent : ragata terminal : terminal. arrendegård tenement house : hyreshus tenet : grundsats tennis : tennis tennis−court : tennisplan tenor : lydelse. slutgiltig English−swedish Dictionary 1040 . tempus tenside : tensid tension : spänning.English−swedish (dictionnaire) tendrill on a flower : reva på en växt tenement : hyrd bostad. ämbetstid tepid : ljum tergiversate : göra undanflykter tergiversation : undanflykt term : villkor. term. mening. tenor tense : spänd. riktning.

ändelse terminology : terminologi terminus : ändstation terms : ordalag. fasansfull. uppsägning. husrad. skräckvälde. förfärlig. fruktansvärd terrific : fruktansvärd terrified : förskräckt terrify : förskräcka. terass terrain : terräng terrestrial : jordisk terrible : ryskig. förfära territories : områden territory : område. fruktan.English−swedish (dictionnaire) terminate : avsluta termination : avslutande. skräck terrorize : terrorisera terse : knapphändig test : pröva. ämne. territorium terror : fasa. förhöra test−dummy : provdocka test−tube : provrör test on : prova English−swedish Dictionary 1041 . villkor terrace : terrassera. hemsk.

intyg. tysk text : pränta text−book : lärobok text−screen : textbild text−statistics : text−statistik textcolor : textfärg textcontroll : textkontroll textediting : textredigering textexample : skolexempel English−swedish Dictionary 1042 . vittnesbörd testing : testa testyfy : bevittna tether : tjuder.English−swedish (dictionnaire) testament : testamente tester : provare testers : testare testfile : testfil testfiles : testfiler testifies : intyga testify : vittna. tjudra Teuteon : german Teutonic : germansk. intyga testimony : vittenesbörd.

att. som är thatch : kalufs English−swedish Dictionary 1043 . det. textil textiles : textilvaror textmessage : textmeddelande textscroll : textrullning textual : texttrogen texture : konsistens. struktur Thames − the : Themsen than : än thank : tack thank you very much : tack så mycket thankful : tacksam thankfully : tankfullt thankfulness : tacksamhet thanking : tackande thanks : tack thanks to : tack vare thanksgiving : tacksägelse that : som. vilken that's : det. tyg.English−swedish (dictionnaire) textfile : textfil textile : vävnad.

tö. trokoloren. lika the sooner the better : ju förr desto bättre the Supreme Court : Högsta domstolen theatre : teater. tull. densamme. töa the : den.English−swedish (dictionnaire) thatched roof : halmtak thaw : tina. töväder. det the contrary : motsatsen the day before yesterday : förrgår the Iron Age : järnåldern the opposite : motsatsen the other day : häromdagen the other way around : tvärom the public : allmänheten the same : samma. operationssal theatrical : teatralisk theft : stöld their : deras theirs : deras them : dem theme : tema themselves : sig English−swedish Dictionary 1044 . vänstern. vintergatan.

därefter thereby : därvid. då theologian : teolog theologians : teologer theology : teologi theoretical : teoretisk theories : teorier theory : teori there : dit. det finns thereabout : däromkring thereafter : därefter. uppslagsbok English−swedish Dictionary 1045 . ordbok.English−swedish (dictionnaire) then : sedan. därigenom therefore : därför thereof : därom thereto : därtill thereupon : därpå thermometer : termometer thermonuclear : termonuklear Thermos : termosflaska thermostate : termostat thesaurus : synonymordbok. där there's : där är.

tycka thinking : tänkande English−swedish Dictionary 1046 . tänka. tingest. tjock thicken : avreda thickening : tjock klump thicket : snår thickness : grovlek.English−swedish (dictionnaire) these : dessa thesis : tes. mena. mager thing : sak. ting think : anse. muskler thewy : muskulös. persedel. gallra. tro. tjocklek thief : tjuv thigh : lårben thimble : fingerborg thin : gles. avhandling thespian : dramatisk Thessalonian : thessaloniker thews : senor. senig they : de här they're : de är they've : de har thick : tjocka. tunn.

läderrem thorax : bröstkorg thorn : torn. törne thorn−bush : törn−buske thorough : grundlig thoroughbred : rasren. fullblod English−swedish Dictionary 1047 . törsta thirst for : törsta efter thirsty : törstig thirteen : tretton thirteenth : trettonde thirty : trettio this : detta. tagg.English−swedish (dictionnaire) thinly : glesbygd third : tredje thirds : tredjedelar thirst : törst. denna this evening : i kväll this morning : i morse this way : hitåt thistle : tistel thistle−down : tistelfjun thong : pisksnärt.

träldom thrash : tröska. tusental thousand−year : tusenåriga thousandth : tusende thrall : träl. hot threaten : hota threatening : hotfull three : tre English−swedish Dictionary 1048 . huvudgata thoroughly : noggrannt those : de där though : fastän thought : tänkte thought−change : tankeförändring thoughtful : tankfull thoughtless : korttänkt. klå thread : tråd thread off : avgänga threadbare : banal.English−swedish (dictionnaire) thoroughfare : genomfart. trådsliten threads : trådar threat : hotelse. luggsliten. tanklös thousand : tusen.

frodas thriving : blomstrande throat : strupe. rysa thriller : roman. svalg throb : bulta. trängsel throttle : ventil. kväva through : genom.English−swedish (dictionnaire) three−dimensional : tre−dimensionell three−engined : tremotorig three times : tre gånger thresh : tröska threshold : tröskel threw : kastade thrib : dunka thrift : sparsamhet thrill : bäva. rafflande thrills : raffel thrive : trivas. hals. dunka throe : häftig throne : tron throng : trängas. igenom English−swedish Dictionary 1049 . sensationsfilm thrilling : spännande.

därför thwack : klappa till thwart : omintetgöra thwarting : hindrande English−swedish Dictionary 1050 . slänga throwaways : engångsartiklar thru : genom thrum : trumma. duns. klinka thrush : trast thrust : anfall thud : dunka. sålunda. duns thug : bandit thumb : tumme thump : slag. stöt.English−swedish (dictionnaire) throughout : över throw : kast. så. tordön. dunka thunder : åska. dåna. slunga. alltså. dunder thunder−clap : åskskräll thunder−storm : åskväder thunderbolt : blixt thundershower : åskskur Thursday : torsdag thus : således. kasta.

binda tied : band tier : bänkrad. trång. rad tiff : gräl. ticka ticket : lottsedel. bock. ordentlig. lager. biljett tickle : kittling. prydlig tidy up : städa tie : knyte. stram. fästing. asfull. kittla ticklish : kittlig tidal : tidvattens tide : tidvatten.English−swedish (dictionnaire) thyme : timjan thyroid gland : sköldkörtel tick : prick. snäv. snygg. tät tight−fitting : årsittande tighten : spänna tightening : åtdragande tightly : tätt tightness : åtdragning English−swedish Dictionary 1051 . flod tidings : nyheter tidy : städa. gnabb tight : åtsittande. slips.

rorkult tilt : luta. läglig timer : tidrelä times : gånger timid : rädd. tidtabell time−limit : tids−begränsning time−share apartment : andelslägenhet time−table : schema.English−swedish (dictionnaire) tights : trikåer tile : bricka till : till. kommunikationstabell. tills till then : dittills tillage : odling tiller : odlare. stund. försagd. tidtabell time together : samvaro timely : lämplig. gång. tidpunkt. ängslig English−swedish Dictionary 1052 . ängslig timing : tidsmäta timorous : rädd. tempo time−able : schema. virke timber yard : brädgård time : takt. ända tills. tid. vippa timber : timmer.

färgton tiny : pytteliten tip : spets. dricka tips : tips tipsy : berusad. drickspengar tipical : typisk tipping : avstjälpning tipple : pimpla. tippa. lätt färga tingle : pirra tinker : kittelflickare.English−swedish (dictionnaire) timothy : timoteus tin : tenn. fuskare tinkle : pinglande. tröttna English−swedish Dictionary 1053 . tipp. bleckburk. supa. pingla tinkling : plingande tinned provisions : konserv tinsel : glitter tint : färga. konservburk. drucken tiptop : förstklassig tire : trötta. burk tin of herrings : sillburk tinder : fnöske tinge : skiftning.

titel titled : rubricerad titmouse : mes (fågel) titrate : titrera tits : bröst titter : fnitter. fnittra. vävnad tissue−paper : silkespapper tit : bröstvårta tit−tat−toe : tripp trapp trull titanic : jättelik titbit : läckerbit tithe : tionde title : rubrik.English−swedish (dictionnaire) tired : trött tired of : led på tiresome : retsam (förarglig). fnissa tittle−tattle : skvaller titular : titulär− tmp : temporär English−swedish Dictionary 1054 . tröttsam tiring : tröttsam tiro : nybörjare. ledsam. novis tissue : fint tyg.

English−swedish (dictionnaire) to : till. åt to−do : väsen. ränta to night : i natt to some extent : i någon mån to speak : slang. rämna. att. att vara eller inte vara to death : ihjäl to eat : att äta to get : att få. att. skål (utbringa en −) tob : övertagandebud tobacco : tobak tobacconist : tobakshandlare English−swedish Dictionary 1055 . ståhej to−morrow : imorgon to a man : mangrant to be or not to be : bli. att tala to the left : till vänster to the right : till höger toad : padda toadflax : gulsporre toadstool : flugsvamp toady : smickrare. smilfink toast : rostat bröd.

tolerera English−swedish Dictionary 1056 . toddy todo : att göra toe : tå toffee : knäck. uthärdlig tolerance : tolerans tolerate : tåla.English−swedish (dictionnaire) tobacconist's : tobaksaffär toboggan : kälke today : idag toddle : tulta toddy : palmvin. ihop together with : jämte toggle : växla toggling : togglande toil : knoga. gåva told : berättade. sträva toil in the work : slita i arbetet toilet : toalett toilsome : mödosam token : tecken. fördra. knog. berättat tolerable : dräglig. kola together : tillsammans.

grift. alltför tool : verktyg. klämtning. stärkande tonight : i kväll.English−swedish (dictionnaire) toll : möda. klämta tolling : klämtning tomato : tomat tomb : grav. även. tull. volym tommy : engelsk soldat tomorrow : imorgon ton : ton = 1000kg tongs : tång tongue : tunga tonic : tonisk. gravvalv tombola : tombola tomboy : yrhätta tomcat : hankatt tome : stor bok. redskap toolbox : verktygslåda toolkit : verktygs uppsättning toot : tuta tooth : tand English−swedish Dictionary 1057 . inatt. i afton too : tillika. också.

höjd top−hat : cylinderhatt top−secret : topphemlig top−seller : topp−säljare top−up : fyll på toper : suput topic : ämne topical : aktuell topple : störta. fackla. torpedera English−swedish Dictionary 1058 . bloss torchlight : strålkastare tore : rusade. rev sönder torment : pina. stjälpa tops : toppar. överst topsy−turvy : upp och nedvänd torch : ficklampa.English−swedish (dictionnaire) tooth−brush : tandborste tooth−paste : tandkräm toothache : tandvärk top : topp. kval tormentor : plågoande torn : trasig torpedo : torped. krön.

röra vid. beröra. vräka toss−up : slantsingling tot : parvel total : summa. pina. ström torrid : förbränd torso : kropp tortoise : sköldpadda tortuous : slingrande torture : tortera. turnera. vidrörande touchy : lättstött tough : besvärligseg tounge : tunga tour : tur. känning. resa. tortyr tory : konservativ toss : slänga. turné English−swedish Dictionary 1059 . vidröra touching : rörande.English−swedish (dictionnaire) torpid : stel. dvala torrent : flöde. total totally : totalt totter : vackla. domnad torpor : slöhet. stappla touch : snudda vid.

emot. aning. mot towel : handduk tower : torn tower−clock : tornklocka towering : mycket hög town : stad town−resident : stadsbo town councillor : stadsfullmäktige town hall : rådhus toxic : giftig toxicity : giftigheten toxin : gift toy : leksak trace : spåra. märke. spion tow : bogsering.English−swedish (dictionnaire) touring : rundresa tourist : turist tournament : turnering tousle : rufsa till tout : kundvärvare. spana traced : uppspårad English−swedish Dictionary 1060 . spår. bogsera towards : åt.

English−swedish (dictionnaire) tracing : uppspårande track : spår tracking : spårande tract : område. traktat tractable : lätthanterlig tractable (be) : spak (vara ) traction : dragningskraft. dragning tractor : traktor trade : yrke. köpman tradesman : affärsidkare. varumärke trader : handelsfartyg. näring trade−in : inbyte trade−union : fackförening trade−wind : passadvind trade mark : varumärke trade union : fackförening trademark : fabriksmärke. handla. handlare trading : handel tradition : sägen traditional : traditionell traditionally : traditionell English−swedish Dictionary 1061 . handel.

trampa ner tramway : spårväg tranquil : lugn English−swedish Dictionary 1062 . träna trained : utbildad. öva. tåg. quisling tram : spårvagn tramcar : spårvagn tramp : lastfartyg. karaktärsdrag trait of character : karaktärsdrag traitor : förrädare. inöva. van trainer : tränare training : exercis. luffare. landstrykare trample : trampa. träning training−school : verkstadsskola traiotor : förrädare trait : drag.English−swedish (dictionnaire) traffic : trafik tragedy : tragedi tragic : tragisk trail : spår trailer : släpvagn trailing : efterföljande train : träng. släp. utbildning. exercera.

förhandlingar transcend : överträffa transcribe : transkribera transcript : översättning. överlåta.English−swedish (dictionnaire) transact : genomdriva. uppgöra transaction : transaktion transactions : handlingar. förändra transformer : transformator transforming : förvandlar transfusion : transfusioner. överföring. förhärliga transfix : genomborra transform : förvandla. transportera transferable : överlåtbar transfigure : omgestalta. avskrift transdesert : genom öknen transept : tvärskepp i kyrka transfer : överföra. överlåtelse. blodöverföring transgress : överträde transient : övergående transit : genomresa transition : övergång transitional : övergångs− English−swedish Dictionary 1063 .

forsla. översätter translation : översättning translation−process : översättnings−process translationfunction : översättningsfunktion translationresult : översättningsresultat translator : översättare translator−engine : översättnings−motor translucent : genomskinlig transmission : växellåda transmit : sända transmitting : överföring transparent : genomskinlig transpiration : utdunstning transpire : sippra ut.English−swedish (dictionnaire) transitory : övergående translate : översätta translating : översättandet. transplantera transport : transportera. transport transportation : transport transpose : transponera transshipment : omlastning English−swedish Dictionary 1064 . avdunsta transplant : omplantera.

snärja. reste traveller : resenär travelling : resande. förrädisk treachery : svek. berest. trål tray : bricka. grannlåt trash : skräp travail : vara i barnsnöd. träda. förräderi treacle : sirap tread : trampa. förräderi treasure : skatta. skatt English−swedish Dictionary 1065 . back treacherous : trolös. ambulerande traverse : travers. snara trap−door : fallucka trapper : pälsjägare trappings : utstyrsel. stiga. resa travelbook : reseskildring traveler : resande travelled : rest. genomkorsa trawl : tråla. slita travel : fara. fånga.English−swedish (dictionnaire) trap : fälla. steg treason : högförräderi. trampa.

fantastisk tremendously : oerhört tremor : darrning. avtal treble : tre−. behandling treaty : fördrag. traktat.English−swedish (dictionnaire) treasurer : skattmästare treasury : skattkammare. bäva. diskant tree : träd trefoil : väppling trek : dra. behandla. dallring. darra tremendous : förskräcklig. gallerverk. undfägna treat of : handla treatise : avhandling treatment : bemötande. förpläga. utvandring trellis : spaljé. tendera trendy : trendiga English−swedish Dictionary 1066 . löpgrav trenchant : kraftfull trencher : skärbräde trend : tendens. handskas med. skälvning trench : skyttegrav. finansdepartementet treat : bemöta. verk tremble : skälva. dike.

rättegång. tribut trick : konst. fuffens. drypa tricky : klurig tricolour : trokoloren English−swedish Dictionary 1067 . provtryck triangle : triangel tribe : folkstam.English−swedish (dictionnaire) trepidation : skälvning. skattskyldig. spratt trickle : sippra. stam trible : folkstam tribulation : anfäktelse. prov trials : tester. lura. biflod tribute : hyllning. tilltag. vedermöda tribunal : domstol tribune : tribun tributary : bidragande. oro treshhold : tröskel trespass : överträda trespasses : intränger tress : hårlock trestle : bock av trä. rannsakning. stöd triad : tretal trial : prövning.

färd. banal triumph : triumfera. triumf triumphant : triumferande. snava. utflykt. tur.English−swedish (dictionnaire) tricot : trikå tried : försökte trifle : vintårta. tripp. tårta trifling : lättsinnig trigger : avtryckare på vapen trigger−happy : skjutgalen trill : drilla trillion : biljon trim : trimma. småsak. bagatell. segerrik English−swedish Dictionary 1068 . avkvista trimming : garnering trinity : treenighet trinket : prydnadssak trip : krokben. putsa. vårdad. trippa tripe : inälvor triple : tredubbel tripod : stativ. trefot tripper : söndagsfirare på utflykt tripych : altarskåp trite : nött.

skara. manskap. troll trolley : löpkontakt. oroa. tralla. trav trottle : spjäll trouble : problem. trampat trojans : trojanska hästar troll : jätte. möda trouble−maker : bråkmakare trouble about : bekymra sig troubled : orosfylld English−swedish Dictionary 1069 . trupp. tropp troops : soldater trophy : trofé tropic : tropik tropical : tropiska tropical circle : vändkrets Tropics : tropikerna trot : lunka. omak. trava. genera.English−swedish (dictionnaire) triune : treenig trivial : värdelös. tralla. bråk. steg trodden : stigit. dragkärra trolley−bus : trådbuss troop : marschera. krångla. obetydlig trod : trampade.

äkta. transportera truculant : vild. utbasunera truncate : avkorta English−swedish Dictionary 1070 . lunka true : sann. långbyxor trousseau : brudutstyrsel trout : forell trowel : planteringsspade.English−swedish (dictionnaire) troubleshooter : problemlösare troubleshooting : felsökning troublesome : bråkig. besvärlig trough : tråg trousers : byxor. murslev truant : skolkare truce : vapenvila truck : lastbil. trogen truks : badbyxor truly : riktigt trummor : drums trump : trumf trumped up : uppdiktad trumpet : trumpet. aggressiv trudge : traska. krånglig.

pröva.English−swedish (dictionnaire) truncating : avkortande truncation : avkortning truncheon : batong trundle : rulla trunk : koffert. lita på trustee : förmyndare. trädstam. förtroende trust in : förlita sig på. förtroendeman trustees : förvaltare trustworthy : pålitlig truth : sanning truthful : sanningsenlig truthfully : sanningsenligt truthfulness : sannfärdig truths : sanningar try : prova. anförtro. stötta trust : tillit. snabel truss : binda. försöka. rannsaka try−before−you−buy : prova innan du köper try on : prova trying : provar tryst : avtalat möte English−swedish Dictionary 1071 .

slang. sötsaker. knippe. ryck. svulst tumult : bråk. bogsera tug−of−war : dragkamp tuition : undervisning tulip : tulpan tulle : tyll tumble : röra. tub. veck Tuesday : tisdag tuft : tofs. grästuva tug : rycka. melodi. badkar. tunnelbana tuber : knöl tubercle : tuberkel. ton English−swedish Dictionary 1072 .English−swedish (dictionnaire) tub : kar. liten knöl tuberculosis : tuberkulos tubing : rör tuck : stoppa in. tumla tumble over : välta tumbler : dricksglas tummy : mage tumour : tumör. balja tube : rör. upplopp tune : stämma. falla.

svullna turist agency : turistbyrå Turk : turk Turkey : Turkiet turkey : kalkon Turkish : turkisk turmoil : röra turn : övergå. orolig tureen : terrin turf : torva. vrida. rörig turbo−jet : jetturbin turbo−prop : proppellerturbin turbot : piggvar turbulence : turbulens turbulent : bråkig. varv. tur.English−swedish (dictionnaire) tuned : stämd tunic : uniformsrock. vändning. vända turn giddy : hisna English−swedish Dictionary 1073 . svarva. hästsport turfs : grästorvor turgid : svullen. vapenrock tunnel : tunnel turbid : grumlig.

avtagsväg turnip : rova turnkey : fångvaktare turnover : omsättning turnpike : avgiftsbelagd väg.. : vika av åt turner : svarvare turning : vändning. kantra turn over the leaves : bläddra turn pale : blekna turn round : vända sig om turn sour : surna turn to the . tullbom turns : vänder turnstile : vändkors turntable : vändskiva turpentine : terpentin turquoise : turkos turret : litet torn English−swedish Dictionary 1074 . köra ut turn over : stjälpa.English−swedish (dictionnaire) turn of the year : årsskifte turn on : tända turn out : avlöpa.

sköldpadda turtle−dove : turturduva tusk : bete. dust tutor : privatlärare tutored : lärde tutorial : handledning tv−set : tv twain : tvenne twang : klang. dallra tweak : nypa tweezers : pincett twelfth : tolfte Twelfth Day : trettondagen Twelfth Night : trettondagsafton twelve : tolv twelve / noon : tolv / klockan 12 twentieth : tjugonde twenty : tjugo twenty−five : tjugofem English−swedish Dictionary 1075 . knäppa. slagsmål. elefantbete tusk (a tooth) : bete tussle : slåss.English−swedish (dictionnaire) turtle : havssköldpadda.

glimt twins : tvillingar twirl : snurra twist : tvinna.English−swedish (dictionnaire) twice : två gånger. blinka. bindgarn. kvist twigs : ris twilight : skymning twin : tvilling twin−engined : tvåmotorig twine : tvinna. fläta twinge : smärta twinkle : tindra. kvitter two : två two−column : två kolumners two−edged : tveeggad English−swedish Dictionary 1076 . ryck twitter : kvittra. snurra twisting : vridning twitch : rycka. dubbelt twich : ryck twiddle : rulla twiddling : rullning twig : spö.

förebild typescript : maskinskrivet typesetting : typsättning typewrite : skriva på maskin typewriter : skrivmaskin typewriting : maskinskrivning typical : typisk typically : typiskt typing : maskinskrivning. skriva. skriver typist : maskinskriverska typographical : typografiskt tyrannical : tyrannisk tyrannize over : tyrannisera tyranny : tyranni tyrant : tyrann English−swedish Dictionary 1077 .English−swedish (dictionnaire) two−line : två−raders two−step : två−stegs two−wheeled : tvåhjulade two at a time : två i taget two days ago : för två dagar sedan tycoon : pamp. skriva på maskin. magnat type : typ.

English−swedish (dictionnaire) tyre : hjulring. helomvändning ubiquitous : allestädes närvarande udder : juver udecoder : avkodare ues : nötning ugh : usch ugliness : fulhet ugly : otäckt. otäck. ful Ukraine : Ukraina ulcer : böld. novis Tyrol : Tyrolen Tyrolese : tyrolare Tyrolian : tyroler tzar : tsar Tzigane : zigenare (Ungersk) U−boat : ubåt U−iron : U−balk U−turn : U−sväng. anskrämlig. varigt sår ulfila : wulfila English−swedish Dictionary 1078 . gummidäck tyre to a car : däck tyro : nybörjare.

skiljedomare un−select : av−markera un−selected : av−markerad unable : oförmögen. ohjälpt English−swedish Dictionary 1079 . bortre ulterior purpose : biavsikt ultimate : absolut ultimately : i sista hand ultra : ultra ultra−violetray lamp : kvartslampa ultraconservatives : ultrakonservativa ultraviolet : ultraviolett ulysses : odysseus umbrella : paraply umpire : kricketdomare. förhindrad unacceptable : oacceptabelt unaccustomed : ovan unacquainted : obekant unaffected : flärdfri.English−swedish (dictionnaire) ulster : ulster ulterior : framtida. opåverkad unafraid : orädda unaided : ensam.

otro unbelievable : otroliga unbend : tina upp.English−swedish (dictionnaire) unaltered : oförändrat unanimity : endräkt unanimous : samstämmig. slappna av. oslagbar unbeaten : obesegrad unbecoming : missklädsam. oförmärkt unbalanced : obalanserad unbaptized : odöpt unbearable : odräglig. omedveten unawares : oförmodad. opassande unbelief : misstro. outhärdlig unbeatable : oöverträffbar. enhällig unarchivers : uppackare unarmed : obeväpnad unassembled : omonterade unassuming : anspråkslös unauthorized : obehörig unavailable : otillåten unavoidable : oundviklig unaware : ovetande. räta English−swedish Dictionary 1080 .

neutral unbidden : obedd.English−swedish (dictionnaire) unbiassed : opartisk. lossa unbleached : oblekt unblinking : fast unbolt : regla upp unborn : kommande. obunden unbridled : otyglad. objuden unbind : befria. kuslig uncertain : osäker. tygellös. ofödda unbosom : anförtro sig åt unbound : fri. oviss unchangeable : oföränderlig unchanged : oförändrad uncharitable : kärlekslös unchecked : omarkerad. ohämmad unbroken : otämjd. ohämmad uncivil : ohövlig uncivilized : ociviliserad English−swedish Dictionary 1081 . oavbruten unbutton : knäppa upp unbuttoned : knäppte upp uncanny : mystisk.

onkel unclear : oklar uncoloured : ofärgad uncomfortable : obekväm uncommon : ovanligt uncompressed : okomprimerade uncompressing : uppackning. avtäcka unction : salvelse.English−swedish (dictionnaire) uncle : morbror. omedveten unconsciously : omedvetet unconstrained : ospärrad uncontested : obestridd uncontrollably : okontrollerbart uncontrolled : obehärskad uncork : korka upp uncouth : klumpig. likgiltig unconditional : ovillkorlig unconscious : medvetslös. avkomprimering uncompressor : uppackare unconcern : likgiltighet unconcerned : obekymrad. farbror. smörjelse English−swedish Dictionary 1082 . ouppfostrad uncover : blotta. sanslös.

onekligen under : under under−clothing : underkläder under age : omyndig. tunnelbana undergrowth : undervegenation English−swedish Dictionary 1083 . minderårig under notice : uppsagd underbrush : snårskog undercarriage : ställ undercut : sälja till lägre pris underdog : strykpojke underdone : halvrå underestimate : underskatta underexpose : underexponera underfed : undernärd undergarments : underkläder undergo : genomgå undergoing : genomgå undergraduate : student underground : underjordisk.English−swedish (dictionnaire) undated : odaterad undefined : odefinierad undeniable : obestridlig.

förstå understand from : utläsa av understanding : förstånd. hemligt underline : understryka underling : underhuggare underlining : understrykning undermanned : underbemannad undermine : undergräva. underminera underneath : inunder. nedanför underpants : kalsonger underscore : understrykning undersecretary : avdelningschef underside : undersida undersign : underteckna underskirt : underkjol understand : begripa. förstående understands : förstår understate : ta till för lite understatement : undervärdering understatements : undervärderingar understood : förstått English−swedish Dictionary 1084 .English−swedish (dictionnaire) underhand : hemlig.

English−swedish (dictionnaire) understudy : ersättare i roll undertake : åta sig undertaker : begravningsentreprenör undertaking : förbindelse undertone : dämpat underwear : underkläder underwrite : garantera underwriter : försäkringsgivare undeserved : oförtjänt undesirable : ej önskvärd undesserved : oförtjänt undetermined : obestämd undeveloped : outvecklad undignified : ovärdig undisputed : obestridd undisturbed : ostörd undivided : odelad undo : ångra undo−function : ångrafunktion undocumented : odokumenterat undoing : fördärv. upplösande English−swedish Dictionary 1085 .

orolig uneducated : obildad unemployed : arbetslös.English−swedish (dictionnaire) undomesticate : förvilda undone : ångrade undos : ångramöjligheter undoubtedly : otvivelaktigt undress : ta av kläderna. sysslolös unemployment : arbetslöshet unequal : ojämn unequal−sided : oliksidig unequaled : ojämförbar unequivocal : entydig unerring : osviklig unessential : oväsentlig English−swedish Dictionary 1086 . otillbörlig undulate : bölja undying : oförgänglig unearned income : arbetsfri unearth : gräva upp uneasy : olustig. klä av sig undressed : oberedda undue : obefogad.

beklaglig unfortunately : tyvärr. knagglig unevenly : ojämt unexpected : oväntad. utveckla unfortunate : olycklig.English−swedish (dictionnaire) uneven : ojämn. oförmodad unexpectedly : oväntat unfailing : osviklig unfair : orättvis unfaithful : otrogen unfamiliar : obekant unfashionable : omodern unfathomable : ogynnsam. olämplig unflagging : outtröttlig unfold : avslöja. olyckligtvis unfounded : grundlös unfriendly : ovänlig English−swedish Dictionary 1087 . inte färdigt unfit : oduglig. outgrundlig unfeeling : käslolös unfeigned : oskrymtad unfertile : ofruktbar unfinished : ofullbordad.

ena unilateral : ensidig unimportant : betydelselös. oviktig uninhabitable : obebolig uninhabited : obebodd English−swedish Dictionary 1088 . uniform uniformed : uniformerad unify : förena. likformig. sjuklig unheard of : oerhörd unhelpful : ohjälpsam unhinge : haka av dörr unhinged : ur gängorna.English−swedish (dictionnaire) unfuriate : upphetsa ungracious : onådig ungrateful : otacksam ungrateful to : otacksam unguarded : obevakad unhappy : olycklig unharness : avsela unhealthy : ohälsosam. rubbad unhurt : oskadd unification : enande uniform : enhetlig.

förbund. unik uniquely : unikt unison : samklang. förening. allmän universally : allmänt universe : universum university : universitet university graduate : akademiker unjust : orättvis. sammanslutning unique : enastående. anknyta unity : sammanhållning. orättfärdig unjustifiable : förkastlig unjustified : obefogad English−swedish Dictionary 1089 .English−swedish (dictionnaire) uninstall : avinstallera uninstalling : avinstallerande uninterrupted : oavbruten unintrested : ointresserad unintresting : ointressant union : förening. enighet universal : hel. endräkt unit : enhet unitary : enhetlig unite : förena. universell.

såvida inte. olycklig unmark : avmarkera unmarked : avmarkerade English−swedish Dictionary 1090 . avlastning unlock : låsa upp unlocked : olåst unlocking−code : upplåsningskod unlocks : låser upp unloose : lösa unlucky : oturliga. obekant unlawful : olaglig unleaded : blyfri unless : om inte. avogt unknown : okänd. föga beläst unlicensed : oregistrerad unlike : olik. med mindre unlettered : olärd. ovårdad unkind : ovänlig.English−swedish (dictionnaire) unkempt : okammad. stänger av. till skillnad från unlikely : osannolik unlimited : obegränsat unload : lossa. avlasta unloading : avstängning.

tydlig unmodified : oförändrad unmovable : oflyttbara unmoved : oberörd unnatural : onaturlig unnecessary : onödig unneeded : obehövligt unnerve : förlama. försvaga unobserved : obemärkt unobtainable : onåbar unobtrusive : ickepåfallande unoccupied : obesatt unofficial : inofficiella unpack : packa upp unpacked : okomprimerad unpacking : packa upp unpacks : packar upp English−swedish Dictionary 1091 .English−swedish (dictionnaire) unmarried : ogift unmask : demaskera unmerciful : obarmhärtig unmilled : omalen unmistakable : omisskänlig.

English−swedish (dictionnaire) unpaid : obetalda unpardonable : oförlåtlig unpleasant : obehaglig. otrevlig unpleasantly : otrevligt unpolished : ohyfsad unpopular : impopulär unpractical : opraktisk unprecedented : utan motstycke unpredictable : oförutsägbar unpremeditated : oöverlagd unprepared : oförberedd unprovoked : oprovocerad unpunished : ostraffad unravel : repa upp unread : olästa unreal : overklig unrealistic : orealistisk unreasonable : oresonlig. oförnuftig unregistered : oregistrerad unrelated : orelaterade unreliable : opålitlig English−swedish Dictionary 1092 .

opassande unsettled : oavgjord unshaded : blank unshakable : orubblig unshaved : orakad unsightly : ful unsigned : inte undertecknad unskilled worker : grovarbetare English−swedish Dictionary 1093 . samvetslös unseemly : ful. oregerlig unsaddle : avsadla unsafe : osäker unsatisfactory : otillfredsställande unsavoury : osmaklig unscrupulous : hänsynslös.English−swedish (dictionnaire) unremitting : oavlåtlig unrest : oro unrestrained : otyglad unrig : avrigga unrighteous : syndig unripe : omogen unripe fruit : kart unruly : ostyrig.

English−swedish (dictionnaire) unsolicited : frivillig unsorted : osorterade unsound : sinnessjuk. ända tills until (not) : förrän until further notice : tills vidare until now : hittills English−swedish Dictionary 1094 . tills. slarvig. skräpig. osund unspeakable : outsäglig unspoiled : ofördärvad unstable : ostadig unsteadily : ostadigt unsteady : ostadig unstinted praise : ampel unsuitability : olämplighet unsuitable : olämplig unsure : osäker unsurpassed : oöverträffad unsuspecting : aningslös untidy : ostädad. till. ovårdad untie : lösa upp en knut untied : knöt upp until : till dess.

omätlig untouched : oberörd untoward : motig untrained : okvalificerad untrodden : obanad untroubled : obesvärad untrue : osant untruth : osanning unusable : obrukbar unused : oanvänd.English−swedish (dictionnaire) untimely : oläglig untitled : odöpt untold : oräknelig. obenägen unwillingly : ogärna English−swedish Dictionary 1095 . avslöja unviolated : oskändade unwanted : oönskade unwell : dålig. osedvanlig unveil : avtäcka. illamående unwholesome : osund unwieldy : ohanterlig unwilling : ohågad. sjuk. ovillig. obegagnad unusual : ovanlig.

intima up−to−date : senaste up and down : av och an up to now : hittills upbraid : förebrå. upp up−and−down : upp och ner up−close : nära.English−swedish (dictionnaire) unwise : oklok unwittingly : oavsiktligt unworn : obegagnad unworthy : ovärdig unwrap : packa upp unwritten : oskriven unzip : packa upp unzippers : uppackningsprogram up : uppe. läxa upp upbringing : uppfostran update : uppdatering. uppdatera updating : uppdaterande upgrade : uppgradering upgrading : uppgradering upheaval : omvälvning English−swedish Dictionary 1096 .

ovanpå. uppå upper : övre upper−case : stora upper−right : övre högra upper arm : överarm upper classes : överklassen upper lip : överläpp uppercase : versal uppermost : överst upright : rättskaffens.English−swedish (dictionnaire) uphill : uppför. rakryggad. rak. klä möbler upholsterer : tapetserare upkeep : underhåll uplifting : upplyftande upload : ladda upp uploaded : uppladdad uploading : ladda hem upon : på. stödja upholster : stoppa. rabalder English−swedish Dictionary 1097 . renhårig uprising : revolt uproar : uppror. upprätt. uppför backen uphold : vidmakthålla.

mana urgent : angelägen. stjälpa upshot : resultat upside down : upp och ned upstairs : uppe.English−swedish (dictionnaire) uprooting : utrotning upset : kullkasta. oroa. uppmanande urine : urin urn : urna us : oss English−swedish Dictionary 1098 . brådskande urgent message : ilbud urgently : angeläget urging : uppmanar. uppför trappan upstart : uppkomling uptake : att fatta upward : uppåt upwardly : uppåt upwards : uppåt urban : stads− urbane : belevad urchin : rackarunge urge : uppmana. välta.

English−swedish (dictionnaire) us−residents : boende i usa usable : användbar usage : användande. bruk. bruk use : bruka. oanvändbar user : användare user−created : användar−skapade user−friendly : användar−vänligt user−interface : gräns−snittet user−license : användarlicens user−selectable : valbara userlist : användarlista username : användarnamn users : användare English−swedish Dictionary 1099 . begagna. onyttig. använda use for : använda use shanks`s pony : apostlahästarna useable : användbart used : använt used to : van useful : nyttig. lönlös. brukbar. användbar usefulness : användbarhet useless : oduglig. trafikera.

English−swedish (dictionnaire)

usher : föra in, dörrvakt usherette : platsanviserska på teater using : användande usual : vanligt usually : vanligen, vanligtvis usualness : vanlighet usufruct : nyttjanderätt usufructuary : nyttjanderättshavare usurer : ockrare usurp : tillskansa sig, inkräkta på usurper : inkräktare usury : ocker utensil : redskap uterance : yttrande uterly : ytterst uterus : livmoder util : hjälpmedel utilising : utnyttja utilities : tillbehör utility : tillbehör, nytta utilization : utnyttjande
English−swedish Dictionary 1100

English−swedish (dictionnaire)

utilize : utnyttja utilized : användande utils : verktyg utmost : ytterst utopia : önskedröm, utopi utter : ytterlig, yttra utterance : yttrande utterly : totalt utwards : utåt uvula : tungspene, uvula vacancy : vakans, ledig plats vacant : obesatt, ledig, tom vacate : lämna, tömma, utrymma vacation : ferie, semester vaccinate : vaccinera vaccinations : vaccinationer vaccine : vaccin vacillate : vackla vacillation : vacklan vacuity : tomhet vacuous : tom
English−swedish Dictionary 1101

English−swedish (dictionnaire)

vacuum : tomrum, vakuum vacuum−clean : dammsuga vacuum cleaner : dammsugare vagabond : lösdrivare vagary : infall, nyck vagina : slida vagrancy : kringflackande vagrant : uteliggare, luffare vague : svävande, vag, otydlig vain : flärdfull, fåfäng vainglorious : skrytsam vainglory : högfärd vainly : förgäves vainness : fåfänglighet vale : dal valediction : farväl valedictory speech : avskedstal valence : valens valentine : valentinbrev valet : betjänt valiant : tapper
English−swedish Dictionary 1102

English−swedish (dictionnaire)

valid : giltig, hållbar validation : godkännande validity : giltighet valise : liten resväska valley : dal, dalgång valour : tapperhet, tapperhet valuable : värdefull valuation : värdering value : värdera, valuta, valör, värde valueable : värdefullt valued : värderad valve : ventil vampires : vampyrer van : förtrupp, lastvagn vanilla : vanilj vanish : förgå, försvinna vanity : flärd, fåfänga, fåfänglighet vanquish : besegra vans : skåpbilar vantage : fördel i tennis vapid : fadd
English−swedish Dictionary 1103

English−swedish (dictionnaire)

vapour : imma, ånga vapour bath : ångbad variable : ombytlig, variabel variants : varianter variation : omväxling varicose vein : åderbråck varied : brokig, växlande variegated : brokig varies : varierar variety : avart, mängd various : varjehanda, olika, diverse varix : åderbråck varnish : lackera, fernissa, lack varsity : universitet vary : variera varying : varierande vase : vas vast : vidsträckt, vidlyftig, väldig vat : moms vatican : vatikanen vauderville : sångspel
English−swedish Dictionary 1104

English−swedish (dictionnaire)

vault : hopp, valv vaulted : välvd vaunt : skryta vb−links : vb−länkar vdu : monitor veal : kalvkött vector−based : vektorbaserad veer : ändra kurs vegetable : vegetabilisk vegetable−dish : karott vegetables : grönsaker vegetation : växtlighet vegetative : växande vehemence : häftighet vehement : våldsam, häftig vehicle : fordon veil : beslöja, hölja, flor, slöja, dok veils : dölja vein : ven, humör, blodåder, åder velocity : hastighet velvet : sammet
English−swedish Dictionary 1105

English−swedish (dictionnaire)

venal : korrumperad venality : korruption vend : försälja vendor : försäljare vendors : försäljare veneer : faner, fernissa veneers : faner venerable : vördnasvärd venerate : vörda veneration : vördnad venereal : venerisk venetian : venetiansk vengeance : hämnd vengeful : hämndlysten venial : förlåtlig venice : venedig venom : gift vension : hjortkött, rådjurskött vent : utlopp ventilate : vädra ventilated : ventilerad
English−swedish Dictionary 1106

English−swedish (dictionnaire)

ventilating : lufttrumma ventilation : luftväxling ventilator : luftventil, ventil ventriloquist : buktalare venture : drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag veracious : sannfärdig veracity : sannfärdighet verbal : muntlig, ordagrann verbally : muntligen, verbalt verbatism : ordagrann verbiage : svada verbose : mångordig verbosity : ordrikedom verbs : verb verdant : grönskande, grön verdict : utslag, dom verdigris : ärg verdure : grönska verge : kanten, rand verger : kyrkvaktmästare verifiable : bevisbara
English−swedish Dictionary 1107

English−swedish (dictionnaire)

verification : bekräftande verify : pröva, besanna, verifiera verily : sannerligen, i sanning verit : sanning veritable : fornlig verity : sanning vermilion : cinnober vermin : ohyra, skadedjur vernacular : lokal dialekt vernal : vårlig vernier : nonieskala versatile : mångsidiga verse : vers, strof versed : kunnig versification : versifikation version : version versus : mot vertcal : lodrät vertebra : kota vertical : vertikal vertically : vertikalt
English−swedish Dictionary 1108

English−swedish (dictionnaire)

vertigo : svindelanfall verve : fart very : mycket, ganska vessel : skuta, fartyg, kärl vest : undertröja, väst vested : fastställd vestige : spår vestigial : rudimentär vestry : sakristia vesture : dräkt vet : veterinär vetch : vicker veteran : veteran veterinary : veterinär veterinary surgeon : veterinär veto : veto vex : förarga vexation : förargelse vexatious : retsam viability : genomförbarhet viable : livskraftig
English−swedish Dictionary 1109

English−swedish (dictionnaire)

vial : liten flaska vibrant : vibrerande vibrate : dallra, vibrera vibrera : vibrate vicar : kyrkoherde vicarage : prästgård vicarious : ställföreträdande vice : skruvstäd, last (en synd) vice− : vice viceroy : vicekonung vicinity : närhet vicious : lastbar, vanartig, ilsken vicissitudes : skiftande öden victim : offer victim to : offer för victimization : diskriminering victimize : göra till offer victims : offer victor : segrare victorious : segrande, segerrik victory : seger
English−swedish Dictionary 1110

English−swedish (dictionnaire)

victual : proviantera victuals : matvaror videlicet : namely, nämligen videolibrary : videobandsbibliotek videotape : videoband vie : strida, tävla Vienna : Wien view : vy, syn, visa, se, sikte, utsikt viewable : visningsbara viewer : visare viewing : visning viewpoint : synpunkt views : ser vigil : vaka, nattvak vigilance : vaksamhet vigilant : vaksam vigorous : spänslig vigorously : kärnfullt vigour : vigör, kraft, styrka vile : värdelös vilify : förtala
English−swedish Dictionary 1111

English−swedish (dictionnaire)

villa : villa village : by villain : skurk, rackare, bov villainous : skurkaktig, bovaktig villainy : skurkaktighet, skurkstreck villein : livegen villian : bov vim : energi, kraft vindicate : rättfärdiga, försvara, hävda vindictive : hämndlysten, hämndgirig vine : vinstock, vinranka vinegar : ättika vineyard : vingård vintage : vinskörd, årgång av vin viola : altfiol violate : våldta, kränka violation : överträdelse, kränkning violence : våld, våldsamhet violent : häftig, våldsam violet : viol, violett violin : fiol
English−swedish Dictionary 1112

English−swedish (dictionnaire)

viper : huggorm virgin : jungfru, oskuld virginity : jungfrulighet virgins : oskulder virile : manlig virility : manlighet, mandom virtual : virtuell virtually : faktiskt virtue : dygd, kraft virtuoso : virtuos virtuous : dygdig, kraftig virulent : giftig, häftig viruses : virus vis−à−vis : visavi, gentemot visa : visum visable : synlig visage : anlete viscera : inälvor visceral : invärtes, känslomässigt viscount : viscount viscountess : viscountess
English−swedish Dictionary 1113

English−swedish (dictionnaire)

viscous : seg, tjockflytande vise : skruvstäd visé : visum, visera visibility : synlighet, sikt visible : synlig, synbar, skönjbar visibly : synligt vision : vision, syn visit : besök, visit, hälsa på visitation : hemsökelse visitor : besökande, gäst, besökare visitors : främmande visits : besök visor : visir, hjämgaller vista : perspektiv, utsikt visuable : synliga visual : synlig visualize : åskådliggöra visually : visuellt vital : livsfarlig, livs−, vital vitality : vitalitet vitalize : vitalisera
English−swedish Dictionary 1114

English−swedish (dictionnaire)

vitiate : fördärva viticulture : vinodling viticulturist : vinodlare vitreous : glasartad vitriolic : vitriol− vituperate : skymfa, smäda vituperation : smädelse, smädande, skymford vivacious : livlig, rörlig vivacity : livlighet vivid : livfull vivisection : minutiös vixen : rävhona viz : expert, trollkarl vocabelfile : glosfil vocable : glosa vocabulary : ordlista, ordförråd vocabulary−lists : gloslistor vocabularytest : glosförhör vocabularytest−function : glosförhörsdel vocal : sång−, röst− vocalize : artikulera
English−swedish Dictionary 1115

English−swedish (dictionnaire)

vocally : muntligt vocation : kall, yrke vocational : yrkesmässig vociferate : ropa vociferous : högröstad vogue : mod, sed, popularitet voiatile : flyktig voice : röst, stämma voiced : tonande voiceless : tonlös void : tomrum, tom, ogiltig volatile : flyktig volcanic : vulkanisk volcano : vulkan vole : sork volition : vilja volley : skur, salva vols : volymerna volt : volt voltage : spänning voltaic : galvanisk
English−swedish Dictionary 1116

English−swedish (dictionnaire)

voltammeter : voltampermeter volubility : svada voluble : munvig volume : storlek, volym, omfång voluminous : volumiös voluntarily : godvillig voluntary : frivilligt volunteer : frivillig, voluntär voluptuous : vällustig vomit : kräkas vomiting : uppkastning voracious : glupsk voracity : glupskhet vortex : virvel votary : trogen tjänare vote : omröstning, rösta, röstning, röst voter : väljare, röstande voting : röstning, omröstning, röstar votive : offergåva vouch : garantera, bekräfta voucher : kupong, kvitto
English−swedish Dictionary 1117

English−swedish (dictionnaire)

vouchsafe : bevärdigas vow : högtidligt löfte vowel : vokal vowels : vokaler voyage : resa (på sjön) voyager : resande voyeur : fönstertittare vs : mot vss : verserna vulcanite : ebonit vulcanize : vulkanisera vulgar : tarvlig, plump, ohyfsad, vulgär, simpel vulgarian : vulgär typ vulgarity : vulgaritet vulgarize : vulgarisera vulgate : vulgata vulnerability : sårbarhet vulnerable : sårbar vulture : gam vulva : blygd W.C. : W.C., toalett
English−swedish Dictionary 1118

English−swedish (dictionnaire)

wad : tuss, vaddera wadding : vadd, stoppning waddle : vaggande wade : vada wader : vadare waders : sjöstövlar wades : vadar wafer : rån, oblat waffle : svamla, våffla waft : fläkt wag : vifta, vagga, vifta wage : lön wager : vad, slå vad wager for fish : vad för fisk wages : lön, arbetslön waggle : vagga, vifta waggon : vagn waging war : krigföring wagon : vagn waif : hittebarn, herrelös hund wail : jämra sig
English−swedish Dictionary 1119

English−swedish (dictionnaire)

wailing : klagande wails : jämrar sig wainscot : panelning waist : midja waistcoat : väst waisted : midjeline wait : vänta, passa upp wait at table : severa wait for : invänta, vänta wait upon : uppvakta waited : väntade waiter : kypare, servitör, vaktmästare, uppassare waiting : väntar waiting−room : väntrum waitress : servitris, uppasserska waive : avstå från, ge upp waiver : dispensklausul wake : vakna wake up : väcka, vakna wakeful : vaken waken : väcka, vaknar, vakna
English−swedish Dictionary 1120

English−swedish (dictionnaire)

wakeup : uppvaknings waking : vakande walk : gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk in procession : tåga walked : gick walker : vandrare walkie−talkie : bärbar radiotelefon walking : promenad walkout : strejk wall : vägg, mur wallaby : liten känguru wallet : plånbok wallflower : panelhöna wallop : klå upp, dänga walloping : få stryk wallow : vältra sig wallpaper : tapet wallplug : stickpropp wallsocket : vägguttag walnut : valnöt Walpurgis night : valborgsmässoafton
English−swedish Dictionary 1121

English−swedish (dictionnaire)

walrus : valross waltz : vals wan : glåmig wand : trollspö wander : vandra wanderer : vandrare wandering : vandring wanderlust : reslust wane : avta wangle : fiffla med wank : onanera wanna : vill want : nöd, vilja, önska, sakna, saknad, behöva want of faith : otro want to do : vill göra wanted : eftersökt wanting : önskar wanton : lättsinnig, yster wantonly : lättfärdigt wantonness : lättsinne wants : vill
English−swedish Dictionary 1122

värma warmer : värmare English−swedish Dictionary 1123 . skyddsling.English−swedish (dictionnaire) wapiti : canadahjort war : krig war−trophy : krigsbyte warble : kvitter. myndling ward sister : avdelningssköterska warden : föreståndare warder : fångvaktare wardrobe : garderob wardrope : klädskåp ware : varor warehouse : magasin warehousing : magasinering wares : varor warfare : krigföring warily : varsamt wariness : varsamhet warlike : krigisk warm : varm. drilla warbler : sångare ward : sal. avdelning.

skev warrant : fullmakt. vårta wartime : krigstid warts : vårtor wary : försiktig. garantera warranties : garantier warranty : garanti warrent : garanti. varning warped : partisk. tvätta. varsam was : var wash : tvätt. krigsfartyg wart : utväxt. häktningsorder warrior : krigare warsaw : warszawa warship : örlogsfartyg. spola wash up : diska English−swedish Dictionary 1124 . fullmakt. varsko. vind. varna warned : uppmärksam på warning : uppsägning. råda.English−swedish (dictionnaire) warmly : varmt warmonger : krigshetsare warmth : värme warn : förmana.

English−swedish (dictionnaire) washable : tvättäkta washcloth : disktrasa washer : bricka washing : tvätt. öda. ödsla. öde waste paper : makulatur waste time : spilla tid wastebasket : papperskorg wasted : bortkastad wasteful : slösaktig wasteland : ödemark wastepaper basket : papperskorg waster : odåga English−swedish Dictionary 1125 . ödelägga. tvätta washingup : disk washout : fiasko washroom : tvättrum wasn't : var inte wasp : geting waspish : retlig wasshable : tvättäkta wastage : slöseri waste : slösa. avfall.

vatten. fickur. vakt.English−swedish (dictionnaire) wasting : slöseri watch : klocka. ur watch−hand : urvisare watch−tower : vakttorn watchdog : vakthund watched : iakttog watchful : vaksam watching : åseende watchmaker : urmakare watchman : nattvakt watchout : hålla utkik watchword : lösen water : bevattna. iakttar. valla. vaka. vattna water−lily : näckros watercolour : akvarell waterconduit : vattenledning watercourse : vattendrag watercress : vattenkrasse waterfall : vattenfall waterfowl : sjöfågel waterfront : sjösida i stad English−swedish Dictionary 1126 .

English−swedish (dictionnaire) watering : vattning waterline : vattenlinje waterlogged : vattenfylld waterman : färjkarl watermark : vattenmärke waterproof : impregnera. farvatten watershed : vattendelare watersheds : flodområden waterside : strand waterspout : stupränna Watersprite − the : Näcken watertap : vattenkran watertight : tillförlitlig. vattentät waterway : farled waterworks : vattenverk watery : blöt wattage : wattal wattle : flätverk watwry : blöt English−swedish Dictionary 1127 . vattentät waterproofing : impregnering waters : vattnen.

sätt. våg.English−swedish (dictionnaire) wave : vink. vackla wavering : vacklan waves : vågor wavw : vifta wavw−length : våglängd wavy : vågformig wavy−lines : våglinjer wax : vaxa. kosa. väg waybill : fraktsedel wayfarer : vägfarande wayfaring : vägfarande waylay : ligga i försåt för ways : vägar. vinka. vippa. sätt. vax waxen : gjord av vax waxwork : vaxfigur waxy : vaxartad way : sträcka. leverne wayside : vägkant English−swedish Dictionary 1128 . bölja wave out on the sea : våg på havet wavelenght : våglängd waver : sväva.

välbärgade wean : avvänja weanling : avvant weapon : vapen weaponry : vapen English−swedish Dictionary 1129 . vi hade we'll : vi ska we're : vi är we've : vi har weak : svag. krake weakly : svag weakness : svaghet weal : väl. vi we'd : vi borde. försvaga weakened : försvagat weaker : svagare weakling : klen stackare. rikedom wealthiness : rikedom wealthy : rik. förmögen. vek weaken : matta. avmatta. valk wealth : välstånd.English−swedish (dictionnaire) wayward : egensinnig we : man.

nötning. trött weasel : vessla weather : uthärda. väder weather forecast : väderleksrapport weatherbound : hindrad av vädrets makter weathercock : vindflöjel weatherman : meterolog weatherproof : väderbeständig weathervane : vindflöjel weave : sammanfläta. väva weaver : vävare English−swedish Dictionary 1130 . nöta wear and tear : slit wear off : avklinga wearable : användbar wearied : uttröttad weariness : trötthet wearing : klädd i wearisome : tröttsam wearn a child : avvänja ett barn wears : bär weary : trötta. vittra.English−swedish (dictionnaire) wear : bära.

English−swedish (dictionnaire) weaving : vävning weaving−mill : väveri web : nät. bröllop wedding−gift : lysningspresent wedding−trip : bröllopsresa wedge : kil. viga wedded : gift wedding : vigsel. rensa weed−killer : ogräsmedel weed a field : rensa en åker weeds : sorgdräkt week : vecka English−swedish Dictionary 1131 . kila wedlock : äktenskap Wednesday : onsdag wee : mycket liten weed : ogräs. väv web−ordering : internet−beställning web−page : hem−sida webbed : försedd med simhud webbing : sadelgjordsväv wed : gifta sig med.

damm weird : konstig welcome : välkommen. kärkommen.English−swedish (dictionnaire) weekday : vardag weekend : helgen weekender : helgfirare weekly : veckovis. tyngd. lod weightbridge : fordonsvåg weights : belastningar weighty : tung weir : fördämning. välkomna welcome−home : välkommen−hem English−swedish Dictionary 1132 . väga weighed : vägde weight : vikt. veckotidning weeks : veckor weeny : pytteliten weep : gråta weeping : gråt weepy : gråtmild weevil : vivel weft : inslag i väv weigh : tynga.

gott. hyfsad well−being : väl.English−swedish (dictionnaire) welcomed : välkomnade welcoming : välkomnande weld : svetsa welder : svetsare welding : svetsning welfare : välgång. välbefinnande. välskött well−mannered : väluppfostrad English−swedish Dictionary 1133 . kry. bra well−aimed : välriktad well−arranged : välordnad well−behaved : skötsam. brunn. välfärd well : väl. källa. jo. välutbildade well−kept : välvårdad well−known : välkänd well−lubricated : välsmord well−managed : välordnade. välmåga well−bred : belevad well−cut : välsittande well−deserved : rättvis well−documented : väldokumenterad well−educated : väluppfostrad.

English−swedish (dictionnaire) well−meaning : välmenande well−nigh : nära nog well−off : välbärgad. ärr. prygla welter : kaos. rik well−preserved : välbevarad well−proportioned : väl−proportionerade well−read : beläst well−spoken : vältaligt well−thumbed : vältummad well−to−do : välbärgad well−tried : beprövad well not ill : frisk ej sjuk well! : nå! wellbehaved : välartad wellfunctioning : välfungerande welsh : walesisk welt : söm. vältra wen : utväxt wench : jänta wend : bege sig went : gick English−swedish Dictionary 1134 .

våt wether : bagge whack : smäll whacker : baddare whacking : kok stryk whale : val whale−oil : tran wham : dunk whang : slag whar : kaj English−swedish Dictionary 1135 . grät were : var weren't : var inte west : västra westbound : västgående westerly : västlig westermost : västligast western : västra westernize : västerländsk westlerly : västra. västlig westward : västlig wet : väta. blöt.English−swedish (dictionnaire) wept : gråtit.

ring wheel−barrow : skottkärra wheel−track : hjulspår wheelbarrow : skottkärra wheelbase : hjulbas wheelchair : rullstol wheeled : hjulad wheeler : hjuling wheeze : väsa. kikna English−swedish Dictionary 1136 . ratt. vad what's : vad är What! : Va! what`s the matter : hur är det fatt whatever : vad som helst whatnot : prydnadshylla whatsoever : över huvudtaget wheat : vete wheaten : vete wheedle : lisma. förleda wheedling : lämpor wheel : hjul.English−swedish (dictionnaire) wharf : lastkaj what : vilken.

English−swedish (dictionnaire) wheezy : rosslig whelp : spoling. emedan whereby : varigenom wherefore : varför wherein : vari wheresoever : varhelst whereson : varpå whereupon : varpå wherever : varhelst wherry : skuta wherryman : färjkarl whet : vässa wheter : om whether : huruvida. valp when : när when convenient : när det passar whence : varav. unge (hund). om English−swedish Dictionary 1137 . varifrån whenever : närhelst where : var whereabouts : vistelseort whereas : då däremot.

. medan. som. yta whiner : gnällspik whining : gnällande. stund whilst : medans.or : vare sig.English−swedish (dictionnaire) whether. vilken whichever : vad än whiff : pust. medan whim : nyck.. gnälla whimpers : kvidande. pusta whiffy : unken while : under det att... pipig whinny : gnägga English−swedish Dictionary 1138 . kvider whimsical : nyckfull whimsicallity : nyckfullhet whimsy : fantasier whine : gnälla.eller whetstone : bryne whew : usch whey : vassla whey−cheese : mesost which : vilken. infall whimper : kvida.

vispa. virvel. piskning whir : spinna.English−swedish (dictionnaire) whip : vispa. dammvippa. viftning whisker : morrhår whiskers : polisonger whisky : visky whisper : viska whispering : viskande whistle : vina. snurra whirligig : snurra whirling : virvlande whirlpool : strömvirvel whirr : spinna. virvla. surr whirring : snurr whirwind : virvelvind whishing : önskar whisk : visp. surr whirl : yra. piska whiplash : pisksnärt whipped : vispad. vissla English−swedish Dictionary 1139 . vissling. surra. surra. piskad whippet : ett slags vinthund whipping : vispande.

English−swedish (dictionnaire) whistling : visslande whit : dugg whitch : häxa white : vit white lie : nödlögn White Monk : cistercienser white of egg : äggvita whiten : göra vit whitener : blekmedel whiteness : vithet whitening : vitfärgning whites : vit dräkt whitewash : vitlimma. rentvå whitey : vit man whithout : utan whiting : vittling whitsum : pingst Whitsun Eve : pingstafton Whitsunday : pingstdagen Whitsuntide : pingst whittle : skära av English−swedish Dictionary 1140 .

som who'd : vem hade whoa : ptro whoever : vem som än whole : hela wholemeal : osiktat mjöl wholesale : grosshandel.English−swedish (dictionnaire) whiz : toppexpert. helt wholy : helt whom : vem whoop : skrika whoopee : slå runt whooping−cough : kikhosta whoops : hoppsan English−swedish Dictionary 1141 . susa whizkid : allvetare whizz : vissla. vem. susa who : vilken. vina. partihandel wholesale−trade : grosshandel wholesale trade : partihandel wholesaler : grossist wholesome : hälsosam wholly : alldeles.

stygg wickedness : elakhet wicker : flätverk. videvärk wickerwork : korgarbete wicket : kricketgrind wide : vid. sköka whorehouse : bordell whoremaster : horkarl whoremonger : horbock whores : horor whorl : virvel whose : vems whosever : vems why : varför why? : varför wick : veke wicked : syndig. baddare whopping : jättestor whoppingcough : kikhosta whore : hora. ond. elak.English−swedish (dictionnaire) whop : klå upp whopper : lögn. bred English−swedish Dictionary 1142 . ogudaktig.

hustru wig : peruk wigging : utsskällning wiggle : vicka med wiggling : vickande. bredare widespread : utbredd widest : bredast widow : änka widower : änkling widowhood : änkestånd width : vidd. vidga wider : vidare. fru. bredd widths : bredd wield : hantera wiener : korv wife : maka.English−swedish (dictionnaire) wide−awake : klarvaken widely : brett widely−spread : brett särade widen : utvidga. vickar wiggly : slingrande wigwam : indianhydda English−swedish Dictionary 1143 .

pil träd willow grouse : dalripa willowy : smärt wilt : vissna wily : listig English−swedish Dictionary 1144 . öken wildest : vildaste wildfire : löpeld wildfowl : fågel wildlife : djur− och växtliv wildly : vilt wildness : vildhet wildwood : urskog wile : list wilful : avsiktlig will : testamente. skall.English−swedish (dictionnaire) wild : yster. vild wild duck : and wilder : vildare wilderness : vildmark. kommer att. vilja willing : beredvillig. villigt willow : vide. villig willingly : gärna.

vindspel windmill : väderkvarn window : fönster window−dressing : fönsterskyltning window−pane : fönsterruta windows−compatible : windowskompatibelt windows−directory : windows−katalog windpipe : luftstrupe. vinna. skänk från ovan winding : slingrande. nysta. blåst. slingra. vira wind up : avveckla windbag : pratmakare windcheater : vindtygsjacka windfall : fallfrukt. linda. rycka till wind : vrida. segra wince : rygga tillbaka winch : vinsch. vind.English−swedish (dictionnaire) win : vinna. spiral windlass : ankarspel. mot vinden windy : blåsig English−swedish Dictionary 1145 . luftrör windscreen : vindruta windswept : vindpinad windward : lovart.

English−swedish (dictionnaire) wine : vin wine−grower : vinodlare winebottle : vinflaska wineglass : vinglas winepress : vinpress wing : eskader. vinge wingcommander : flottiljchef i flygvapnet winged : bevingad winged−peas : sparrisärtor winger : ytter wings : kulisser wink : blinka winking : blinkning winkle : pilla ut winner : vinnare. flygel. segrare winner−spotting : tippning winning : vinnande winning−post : mål winnow : sålla wino : alkis winower : sädesrensare English−swedish Dictionary 1146 .

senig wisdom : vishet. klok.English−swedish (dictionnaire) wins : vinner winsome : älskvärd. klokhet. telegram wire−tapping : avlyssning wireless : trådlös. tillönskaw. kvickhuvud wisely : klokt wisful : ivrig wish : vilja. radio wirepulling : spel bakom kulisserna wiring : kabeldragning wiry : seg. vis wiseacre : snusförnuftig. tråd. vacker winter : vinter wintergreen : vintergröna wintry : vinterlik wipe : torka wiper : torkare wire : ståltråd. telegrafera. visdom wise : rådlig. besserwisser wisecrack : kvickhet. tillönskan wishing : önskande English−swedish Dictionary 1147 . önska.

kvickhuvud witch : häxa. med with the wind : med vinden. undanhålla within : inuti.English−swedish (dictionnaire) wisp : tofs. inom without : utan without hindrance : obehindrad without means : obemedlad. innanför. tapp. utträda withdrawal : avlägsnande withdrawing : tillbakadragande withdrawn : tillbakadragen wither : vissna. trånande wit : vett. förtorka withering : vissnande withhold : hålla inne. hårtott wispy : stripig wistful : tankfull. annullera. undandra. borta withal : därjämte withdraw : dra tillbaka. medellös English−swedish Dictionary 1148 . kvickhet. trollkvinna witchcraft : trolldom witching : förhäxande with : hos.

vittne wits : sinnen witticism : kvickhet wittingly : avsiktligt witty : spirituell. ulv wollen : ylle wolverine : järv English−swedish Dictionary 1149 . kvick wives : fruar wizard : trollkarl wizardy : trolldom wizened : skrumpen wobble : vingla. vittna.English−swedish (dictionnaire) withstand : motstå witless : dum witness : bevittna. vagga wobbly : vacklande woe : lidande woebegone : bedrövad woeful : bedrövad wog : indier woke : vaknade wolf : varg.

fruntimmer womanhood : kvinnlighet womanish : fruntimmersaktig womanizer : kvinnojägare womankind : kvinnfolk womanlike : kvinnlig womanliness : kvinnlighet womanly : kvinnlig womanshood : kvinnosläktet womb : livmoder wombat : pungdjur womenfolk : kvinnor womit : spy won : vunnit won't : kommer inte att wonder : under.English−swedish (dictionnaire) wolves : vargar woman : kvinna. underverk wonder at : förundra sig. undra. undra över wondered : undrade wonderful : underbar wonderfully : underbart English−swedish Dictionary 1150 .

trä wood−anemone : vitsippa wood−cutter : vedhuggare woodchuck : murmeldjur woodcock : morkulla woodcraft : skogsvana woodcut : träsnitt wooded : skogig wooden : trä− woodland : tjärn. virke.English−swedish (dictionnaire) wondering : undrande wonderland : underland wonderment : förundran wonderous : underbar wonky : ostadig wont : van woo : fria till wood : skog. skogsbygd woodman : skogvaktare woodpecker : hackspett woodsman : skogsarbetare woodswind : träblåsinstrument English−swedish Dictionary 1151 . ved.

ord word−book : ordbok word−database : ordbas word−order : ordföljd wordcount : ord−beräkning wordiness : ordrikedom wording : formulering.English−swedish (dictionnaire) woodwork : träslöjd woodworking : träbearbetning woody : skogrik woof : väft. lydelse. brumma woofer : bashögtalare wooing : frieri wool : ull. ylle. garn wool−gathering : drömmerier woollen : ylle− woolly : ullig woozy : vimsig word : glosa. ordalydelse wordless : ordlöst wordlist : ordlista wordly : värdslig English−swedish Dictionary 1152 .

verka. syssla.English−swedish (dictionnaire) wordprocess : ordbehandlings words : ord wordwide : världsomfattande wordwrap : radbrytning wordy : ordrik wore : bar work : bearbeta. göromål. job. verk work against : motarbeta work environment : arbetsmiljö work out : utarbeta workable : formbar workaday : alldaglig workarounds : åtgärder workday : arbetsdag worker : arbetare worker bee : arbetsbi workhouse : fattighus working : arbete working−ant : arbetsmyra working hypothesis : arbetshypotes working material : arbetsmaterial English−swedish Dictionary 1153 .

kroppsarbetare workmanlike : gedigen workmanly : gedigen workmanship : arbete. kräk English−swedish Dictionary 1154 .English−swedish (dictionnaire) workless : arbetslös workload : arbetsbelastning workman : arbetskarl. yrkesskicklighet workmate : arbetskamrat workmen : arbetare workmen`s dwellings : arbetarbostäder workroom : arbetsrum works : verkstad works of a watch : urverk workshop : verkstad workstation : arbetsstation world : värld world−renowned : världsberömd world−war : världskrig worldliness : värdslighet worldly : världslig worldwide : världsomspännande worm : mask.

sämre worsen : förvärra worship : dyrka. utsliten worrisome : irriterande worry : oroa. tillbedjan worshipful : vördnadsfull worshipper : dyrkare worsted : kamgarn wort : vört worth : värd. avguda. värde worth−while : lönande worth mentioning : nämnvärd worthily : värdigt worthiness : värdighet worthless : oanvändbar worthlessness : värdelöshet English−swedish Dictionary 1155 .English−swedish (dictionnaire) wormy : maskäten worn : nött. tillbedja. grämelse worry about : oroa sig för worrying : plågsam worse : värre. avtärd worn out : utnött.

flätat wow : oj wowen : tyg wrack : sjögräs wraith : vålnad wrangle : gräla. käbbla wrap : veckla. såra. skottsår woven : vävt. svepa wrap up : insvepa. vira in wrapper : korsband. linda. omslag wrapping : omslag wrappingpaper : omslagspapper wrat : vrede wratful : vredgad wrath : vrede wreak : utlösa English−swedish Dictionary 1156 . flöda. inbillad wouldn't : skulle inte wound : sår.English−swedish (dictionnaire) worthwile : värd besväret worthy : värdig would : skulle would be : förment.

miserabel wriggle : slingra sig wring : vrida ur wringer : pärs wringing : drypande våt wringkle : rynka wrinkle : skrynkla wrinkly : rynkig wrist : handled English−swedish Dictionary 1157 . vrakgods wrecker : vrakbärgare wrecking : bärgnings− wren : gärdsmyg wrench : rycka.English−swedish (dictionnaire) wreath : krans wreathe : bekransa wreck : vrak. stackare. kräk wretched : usel. skiftnyckel wrestle : brottas wrestler : brottare wrestling : brottning wretch : usling. olycklig. skeppsbrott wreckage : skeppsbrott.

skrift writing−table : skrivbord writings : böcker written : skriftlig wrong : galet. orättvisa.English−swedish (dictionnaire) wristband : handlinning wristlet : armband wristwatch : armbandsur writ : stämning. författa write−protection : skrivskydd write down : uppteckna write in texthand : texta write poetry : dikta writer : författare. skrivare writes : skriver writhe : vrida sig writhed : vred sig writing : skriver. felaktig. orätt. fel. tokig wrong idea : vanföreställning wrongdoer : syndare wrongdoing : ond gärning English−swedish Dictionary 1158 . skrivelse write : skriva.

sned X−chromosome : x−kromosom x−flash : blixt x−mas : jul X−ray : röntgen x−rays : röntgenstrålar xenophobe : främlingshatare xenophobia : främlingsskräck xerography : xerografi xylograph : träsnitt xylographer : träsnidare xylonite : celluloid xylophone : xylofon English−swedish Dictionary 1159 .English−swedish (dictionnaire) wrongful : orättfärdig wrongfully : felaktigt wrongly : felaktigt wrote : skrev wroth : ond. vred wrought : formad wroughtup : upphetsad wrung : vred ur wry : skev.

lustjakt yachting : segling. amerikan yankee : amerikan yap : gläfs. gäspa. gläfsa yappy : gläfsande yard : gård yardstick : tumstock yarn : skepparhistoria. segelsport yachtsman : seglare yak : jak yam : jams yammer : jämra sig yank : rycka. garn yaw : gir yawl : liten båt yawn : gapa.English−swedish (dictionnaire) yacht : jakt. gäspning yawning : gäspande yawp : skräna yd : yard ye : eder yea : ja English−swedish Dictionary 1160 .

skräna. år yeast : jäst yell : vråla. längtan yeoman : odalman yep : jajamensan yer : du English−swedish Dictionary 1161 . år yearbook : årsbok yearling : årsgammalt djur yearly : årligen.English−swedish (dictionnaire) yeah : ja year : årtal. årlig yearn : längta yearning : längtande years : åratal. gallskrika yelled : vrålade yelling : vrålande yellow : gul yellowy : gulaktig yells : vrålar yelomanry : odalmän yelp : gläfsa yen : yen.

ni. där borta yore : förr you : man. vika sig yielding : foglig. ännu. undfallande yippee : hurra yob : kille yodel : joddla yoicks : buss på yoke : ok yokel : tölp yolk : gula. ändå. du.English−swedish (dictionnaire) yes : jo. äggula yonder : den där. avkastning. ja yes please : ja tack yesterday : i går yesteryear : fjolåret yet : än. dock yew : idegran yid : jude yiddish : jiddisch yield : ge efter. dig you'll : du skall English−swedish Dictionary 1162 . inbringa.

English−swedish (dictionnaire) you're : du är you've : du har young : ung young lady : fröken young man : yngling youngish : rätt så ung youngster : pojkspoling. ungdom youthful : ungdomlig yugoslavian : jugoslavisk yuletide : jultid yummy : läcker yuorself. er yours : er Yours sincerely : högaktningsfullt.. eder. unge your : din. : själv yup : jepp zany : dumbom zap : knäppa English−swedish Dictionary 1163 .. Er tillgivne yourself : dig själv youtful : ungdomlig youth : yngling..

nit zealot : svärmare zealotry : fanatism zealous : ivrig. krydda zestful : kryddad zigzag : sicksack zilch : noll zinc : zink zing : fart zion : sion zionism : sionism zionist : sionist English−swedish Dictionary 1164 .English−swedish (dictionnaire) zeal : arbetslust. nitisk zebra : sebra zechariah : sakarja zed : z zenith : zenit zephaniah : sefanja zephyr : sefyr zero : noll zero−rate : nollbeskatta zest : aptit. iver.

English−swedish (dictionnaire) zip code : postnummer zip fastener : blixtlås zipped : packad zipper : blixtlås zippered : med blixtlås zippy : klämmig zips : packar zither : cittra zombie : gengångare zone : bälte. zon zoning : indelning zonked : asberusad zoo : zoologisk trädgård zoography : djurbeskrivning zoolatry : djurdyrkan zoological : zoologisk zoologist : zoolog zoology : zoologi zoom : surra. brumma. zoom zootomy : zootomi. för tusan English−swedish Dictionary 1165 . djuranatomi zounds : Guds död!.

English−swedish (dictionnaire) zucchetto : kalott Zürich : Zürich zwieback : skorpa zygote : zygot. zygot zyklon : cyklon English−swedish Dictionary 1166 .

English−swedish (dictionnaire) éditions eBooksFrance www. ______________ September 2000 ©Germain Garand pour la mise en HTML et en RocketEditiontm English−swedish Dictionary 1167 .com.com You may email remarks and wishes concerning this edition to livres@ebooksfrance.ebooksfrance.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.