P. 1
14 July 2011 Yeyintnge's Diary

14 July 2011 Yeyintnge's Diary

|Views: 2,136|Likes:
Published by Ye Yint Nge

More info:

Published by: Ye Yint Nge on Jul 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2011

pdf

text

original

တိုက္ပြဲမ်ားက  K!

A   အား ခြဲထြက္ေရးဆီသို႔ တြန္းပို႔ေနၿပီ လား  
ဘေကာင္း Thursday, 1+ July 2011 16:30 ေဆာင္းပ`း
  
¨ကခ်င္_ပ_္ လြတ္လပ္ေရး" ဆိုတဲcကားoာ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (K!A) တ_္ရိတဲ လိုင္oာၿမိ_¸က ေoသခ_ပ_္သ ေတြ_ကားမာ အခုတေလာ 
ေခတ္cားေန ပ`တo္¡
K!A နဲ႔ အcိုးရတပ္ေတြ တိုက္ပြဲ_oc္ေနတာေတာ  
မေန႔ကအထိပ`ပဲ¡ ac္ဘက္တိုက္ပြဲေတြအတြင္း အcိုးရဘက္က 
ပc္တဲ လက္နက္_ကီး က်_္ဆေတြ တရုတ္နo္ထဲ  
က်တo္လို႔လ_္း သိရပ`တo္¡  
K!A ေခ`င္းေဆာင္ေတြကေတာ လြတ္လပ္ေရးဆိုတဲ cကား 
မသုးပ`ဘး¡ သတို႔က ooုိအcိုးရဆီကေန 
ကခ်င္လမ်ိ_းေတြအတြက္ aိုင္ငေရး အခြင္အေရးေတြကိုပဲ  
ပိုေတာင္းဆိုေနတာပ`¡
o`ေပမo္ အcိုးရအေနနဲ႔ K!A ရဲ¸ ကိုo္ပိုင္အုပ္ခ်_ပ္ခြင္ရoို႔  
ေတာင္းဆိုခ်က္ ေတြကို ဘာမ တုန္႔_ပန္မမရိဘး ဆိုရင္ေတာ  
အcိုးရနဲ႔ သတို႔_ကားမာ အင္အားအcြမ္းကုန္သုးတဲ cc္ပြဲတပြဲ  
မလဲသာ မေရာင္သာ_oc္ လာaိုင္ၿပီး ေနာက္ဆုးမာ သတို႔ကို  
_မန္မာ_ပ_္ကေန ခြဲထြက္oို႔ oိအားေပးသလို _oc္သြားaိုင္တo္လို႔  
အရိပ္အ_မြက္ ေ_ပာဆိုေန _ကပ`တo္¡ K!A oာ 
ကိုo္ပိုင္အုပ္ခ်_ပ္ခြင္ရoို႔ o_oo ကတ_္းက cၿပီး တိုက္ပြဲoင္လာ ခဲတာပ`¡
¨cc္မန္တဲ oက္oရo္_ပ_္ေထာင္cုကို က်ေနာ္တို႔ လိုခ်င္ပ`တo္¡ o`ေပမo္ အcိုးရက က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ဆက္cပ္ ေဆာင္ရြက္တဲေနရာ မာ အင္အားသုးၿပီး 
ေ_oရင္းမo္ဆိုရင္ေတာ က်ေနာ္တို႔ကို o_go ခုac္ မတိုင္ခင္ အေ_ခအေနေတြဆီ တြန္းပို႔သလို _oc္ပ`လိမ္မo္" လို႔ K!A oု - cc္_ီးcီးခ်_ပ္ oုိလ္မးခ်_ပ္oြမ္ေမာ္က 
ေ_ပာပ`တo္¡
K!A နဲ႔ အcိုးရ_ကားက တိုက္ပြဲေတြအဆုးသတ္ေရးအတြက္  
ac္ဘက္ေဆြး ေaြးမေတြမာ oုိလ္မးခ်_ပ္ oြမ္ေမာ္oာ K!A 
ဘက္ကေန အoိက ေဆာင္ရြက္ေနသ _oc္ပ`တo္¡   
o_go မတိုင္ခင္ဆိုတာက လြတ္လပ္ေရးမရခင္ _မန္မာ_ပ_္မာ 
_ပ_္မနဲ႔ ေတာင္တန္းေoသဆိုၿပီး ကြဲေနသလိုမ်ိ_း 
တခ`_ပန္ကြဲသြား aိုင္တဲ အေနအထားကို  
သဆိုလိုခ်င္တာ_oc္ပ`တo္¡ ကခ်င္. ရမ္းcတဲ  
တုိင္းရင္းသားလမ်ိ_းေတြ အမ်ားcုေနထိုင္ရာ ေတာင္တန္း 
ေoသေတြoာ အဲoီအခ်ိန္တုန္းက ၿoိတိသ်လက္ေအာက္မာ 
သီး_ခားအုပ္ခ်_ပ္ေရးနဲ႔ တ_္ရိခဲတာပ`¡
တကo္လို႔ အcိုးရကသာ အပc္အခတ္ရပ္cဲထားတဲ  
ကာလအတြင္း aိုင္ငေရးေဆြးေaြးမo္ဆိုရင္ K!A အေနနဲ႔ o လ 
oာoီ အပc္အခတ္ ရပ္cဲoို႔ သေဘာတမo္လို႔ K!A ရဲ¸ 
အပc္အခတ္ရပ္cဲေရး သေဘာတ_ီခ်က္ မ_ကမ္းမာ 
ထ_္သြင္းေရးသား ထားတာကို ေတြ႔ရပ`တo္¡ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ အင္အားcုေတြကို ကိုo္cား_ပ_တဲ _ီ_ြတ္ေသာ 
တိုင္းရင္းသားမ်ား oက္oရo္ ေကာင္cီ (UNFC) ကိုလ_္း 
oီေဆြးေaြးပြဲမာ _ီးေဆာင္တဲက_ကေန ပ`oင္oို႔ K!A က 
လိုလားပ`တo္¡
K!A ေခ`င္းေဆာင္ အေတာ္မ်ားမ်ား အေနနဲ႔လ_္း 
aိုင္ငေရးေဆြးေaြးပြဲသာ _oc္ေ_မာက္မo္ဆိုရင္ cc္အcိုးရ 
ေရးဆြဲခဲတဲ လက္ရိ oြဲ႔c_္းပု အေ_ခခ_ပေoကို _ပ__ပင္ေပးoို႔  
ဆaရိ_ကပ`တo္¡
အcိုးရအေနနဲ႔ aိုင္ငေရးဆိုင္ရာ လိုက္ေလ်ာမေတြ  

K!A ရဲေဘာ္တ_ီးအား လိုင္oာၿမိ_¸ ဆင္ေ_ခoုန္းလမ္းေပ`တြင္ _ပ_္သမ်ားအ_ကား ေတြ႔ရc_္ (oာတ္ပု - ဘေကာင္း 
f oရာoတီ )

လိုင္oာအနီး cခန္းတခု_ K!A ရဲေဘာ္မ်ား ခ်က္_ပ_တ္ေနc_္ (oာတ္ပု - ဘေကာင္း f oရာoတီ )

KIA အရာရိင့္သူရဲေဘာ္စ္ဦးအား KIA   ေရတန္းစခန္းတခုရိစားေသာက္ဆိုင္ေရတင္
ေတရစဥ္
( ဓာတ္ပံု - ဘေကာင္း / ဧရာဝတီ)
မလုပ္ဘးဆိုရင္ ဘာ_oc္လာမလဲလို႔ ေမး_က_္တဲအခ` oုိလ္မးခ်_ပ္oြမ္ေမာ္က ¨cc္ပြဲေတြဆက္ _oc္ေနမာေပ`o်ာ¡ ဆုး_oတ္ခ်က္ခ်oို႔က အcိုးရေပ`မာပဲ မတ_္တo္¡ 
က်ေနာ္တို႔က သင္ေတာ္တဲ ေ_oရင္းမေတြ ကိုပဲ ေတာင္းဆိုတာပ`" လို႔ ဆိုပ`တo္¡
အပc္အခတ္ရပ္cဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကခ်င္လထု သေဘာထားကို သိaိုင္oို႔အတြက္ K!A ေခ`င္းေဆာင္ေတြoာ လထုေဆြးေaြးပြဲ တရပ္ကို လိုင္oာၿမိ_¸မာ အo`ေန႔နဲ႔  
oုooးေန႔ ac္ရက္တုိင္တုိင္ က်င္းပ_ပ_လုပ္ခဲပ`တo္¡ oီေဆြးေaြးပြဲကို ကခ်င္_ပ_္နo္ ေoသ အသီးသီးက ကိုo္cားလo္ o_o ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲၿပီး 
တက္ေရာက္လာသ အမ်ားcုက အပc္အခတ္မရပ္ဘဲ အcိုးရနဲ႔ ေဆြးေaြးပြဲ လုပ္သင္တo္လို႔ ဆို_ကပ`တo္¡ oီ aိုင္ငေရးေဆြးေaြးပြဲရဲ¸ ပန္းတိုင္oာလ_္း cc္မန္တဲ  
_ပ_္ေထာင္cုဆီ _ီးတ_္ေရး _oc္သင္တo္ လို႔ ကိုo္cားလo္ေတြက တ_ီတ_ြတ္တ_္းဆုိ_ကေ_ကာင္း K!A ေ_ပာေရးဆိုခြင္ရိသ _ီးလနန္က ေ_ပာ_ပပ`တo္¡
အဲoီလို လထုေဆြးေaြးပြဲကေန oက္oရo္_ပ_္ေထာင္cု ေပ`ထြန္းေရးဆိုတဲ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ ထြက္လာေပမo္ K!A ေအာက္ ေ_ခမာေတာ _ပ_္ေထာင္cုဆိုတဲ  
သေဘာတရားကိုေတာင္ အေတာ္ေလး ခ`းခ`းသီးသီး_oc္ေနတာ ေတြ¸ရပ`တo္¡
¨ဘာ_ပ_္ေထာင္cုလဲ¡ လြတ္လပ္ေရး မရခင္က _မန္မာ_ပ_္မာ ဘာ_ပ_္ေထာင္cုမ မရိဘး¡ က်ေနာ္တို႔ ကိုo္ ရိတာနဲ႔ ကိုo္ဘာသာ ကိုo္ ေနခဲတာပဲ" လို႔
လိုင္oာက K!A အရာရိ oိုလ္မး တန္ဆန္းက ေ_ပာပ`တo္¡
_မန္မာ_ပ_္ေ_မာက္ပိုင္း မိုးေမာက္ၿမိ_¸နo္မာ တရုတ္က ေဆာက္လုပ္ထားတဲ တာပိန္ ေရအားလ်ပ္cc္ cက္ရုတရုနားမာ oြန္လ _ ရက္ေန႔က cတင္_oc္ပြားခဲတဲ  
တိုက္ပြဲ ေတြေ_ကာင္ og ac္ _ကာ တ_္ရိခဲတဲ K!A နဲ႔ အcိုးရ_ကားက အပc္အခတ္ရပ္cဲေရး သေဘာတ_ီခ်က္ ပ်က္_ပားသြားခဲပ`တo္¡ အင္အား ooooo ရိတဲ  
K!A oာ တရုတ္ -_မန္မာ နo္cပ္ေoသ တေလ်ာက္ကို ထိန္းခ်_ပ္ထားတာပ`¡ ေကအိုင္ေအ_ာနခ်_ပ္ရိရာ လိုင္oာက K!A ရဲေဘာ္ေတြနဲ႔ cc္ေ_ပးoုကသ_္  
ကခ်င္တုိင္းရင္းသားေတြ ကေတာ _မန္မာအcိုးရကို လုးoအoုအ_က_္ မရိ_ကဘးလို႔ ေ_ပာဆို_ကၿပီး ကခ်င္_ပ_္ ဘo္ေတာ လြပ္လပ္ေရးရမလဲလို႔သာ 
ေတြးဆေန_ကပ`တo္¡
တိုက္ပြဲေတြcတင္ခ်ိန္ကေတာ K!A နဲ႔ တရုတ္အcိုးရ_ကား 
ဆက္ဆေရးoာ ခပ္ေအးေအးသာ ရိတo္လို႔ သိရပ`တo္¡ 
o`ေပမo္ တရုတ္က _မန္မာcc္တပ္ကို ေရာင္းခဲတဲ  
cc္သုးoာ_္ေတြထဲက တခ်_ိ¸ကို လာသo္oို႔  
အcိုးရတပ္oြဲ¸ေတြကို ၿပီးခဲတဲလကုန္ပိုင္းမာ မဆo္တဘက္ကမ္း 
တရုတ္ပိုင္ ေရလီနဲ႔ _ကo္ေခ`င္နo္ေ_မထဲ  
oင္ခြင္_ပ_ခဲတာကိုေတာ K!A ေခ`င္းေဆာင္ေတြက cိတ္ဆိုး_က 
ပ`တo္¡ အဲoီလို ခြင္_ပ_ခဲတာေ_ကာင္ အcိုးရ တပ္ေတြက K!A ကို  
တရုတ္နo္ထဲကoင္ၿပီး တိုက္oို႔_ပင္ဆင္ေနတo္ဆိုတဲ  
ေကာလာoလေတြေတာင္ ထြက္ခဲပ`ေသးတo္¡
ကခ်င္_ပ_္နo္မာရိတဲ တရုတ္aိုင္ငအက်ိ_းcီးပြားကို  
ထိခိုက္ေcလိမ္မo္ဆိုတဲ cိုးရိမ္မေတြေ_ကာင္ K!A အေနနဲ႔  
cc္ဆင္ေရးေတြ ကို အထးထိန္းသိမ္းၿပီး လုပ္ေနရသလားလို႔ K!A 
ရဲ¸ တရုတ္ ဆက္ဆေရး ကိုo္cားလo္ _ီးခြန္းေနာင္ကို  
ေမး_က_္တဲအခ` သက ¨K!A နဲ႔ အcိုးရ_ကားမာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ အေ_oရာ_ကoို႔ တရုတ္အcိုးရက ေတာင္းဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ ေလးcားပ`တo္¡ o`ေပမo္  
တရုတ္ အက်_ိးcီးပြားဆိုၿပီးေတာ က်ေနာ္တို႔ မထိရဲတာမ်_ိးေတာ မရိပ`ဘး" လို႔ ေ_ပာပ`တo္¡  
ac္ဘက္တိုက္ပြဲေတြကေတာ ဆက္_oc္ေနဆဲပ`ပဲ¡ ၿပီးခဲတဲ ေသာ_ကာေန႔က cၿပီး လိုင္oာနားမာရိတဲ K!A ရဲ¸ အရင္ _ာနခ်_ပ္ ပ`ေo်ာင္ကို အcိုးရဘက္က 
လက္နက္_ကီးေတြနဲ႔ ပc္ခတ္တိုက္ခိုက္တo္လို႔ သိရပ`တo္¡ တခ်ိ_¸ လက္နက္_ကီး က်_္ဆေတြ တရုတ္နo္ထဲ က်တo္လို႔လ_္း K!A ေ_ပာေရးဆိုခြင္ ရိသ  
တေoာက္က ဆိုပ`တo္¡
အသc္တoန္ ေတာက္ေလာင္လာတဲ _ပ_္တြင္းcc္မီးေ_ကာင္  
ကခ်င္_ပ_္နo္ထဲက _ပ_္သ _oooo ခန္႔ကေတာ သတို႔ရဲ¸ 
အိုးအိမ္ေတြကို cြန္႔ခြာထြက္ေ_ပးခဲ_ကရပ`ၿပီ¡ လိုင္oာက 
oာoီoုကသ_္cခန္းေတြမာ ခိုလေန_ကတဲ cc္ေ_ပးoုကသ_္  
o_ooo ေက်ာ္oာလ_္း တိုက္ပြဲေတြ cတင္ခဲတဲ oြန္လ 
အေcာပိုင္းကcလို႔ အခုထိ aိုင္ငတကာမိသားcုရဲ¸အကအ_ီ  
ဘာမ မရေသးပ`ဘး¡
oရာoတီသတင္းေထာက္ ဘေကာင္း K!A _ာနခ်_ပ္ လိုင္oာတြင္  
သြားေရာက္ သတင္းoေရးသားေသာ Govt Compromise 
Needed to Avert All-out Civil War: K!A ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္  
_ပန္ဆို ေoာ္_ပသ_္¡
oု တိ oေ_မာက္ သတမန္တ_ီး အေမရိကန္တြင္ ခိုလခြင္
ေတာင္း_ပန္
လင္းသန္႔ Thursday, 1+ July 2011 12:11 
     
သမတ _ီးသိန္းcိန္o _ပ_္ေထာင္cု _ကခိုင္ေရးaင္ oြ႔ၿoိ_းေရးပ`တီ  
(_ကoြ႔ပ`တီ ) အcုိးရ တက္လာၿပီး ရက္ေပ`င္း ooo ေက်ာ္အတြင္း 
_မန္မာသqုးမ oုတိoေ_မာက္ o`ရင္ သတမန္တ_ီး အေမရိကန္  
_ပ_္ေထာင္cုတြင္ ခိုလခြင္ေတာင္းခလုိက္သ_္¡
o`ရင္တန္ၿမိ_¸ရိ အေမရိကန္ဆိုင္ရာ _မန္မာသqုး ပထမ 

KIA ရဲေဘာ္ငယ္တဦးကင္းေစာင့္ေနစဥ္ ( ဓာတ္ပံု - ဘေကာင္း / ဧရာဝတီ)

လိုင္oာရိ cc္ေ_ပးoုကသ_္မ်ား K!O ကထုတ္လင္သ_္ ရုပ္သအcီအc_္ကို _က_္ေန_ကc_္ (oာတ္ပု - 
ဘေကာင္း f oရာoတီ )

ဝရင္တန္ရိမန္မာသံံုး ( ဓာတ္ပံု - ME Washington DC)
အတြင္းoန္ _ီးcိုးေအာင္သ_္ aိုင္ငေရးခိုလခြင္ ေတာင္းခသ_္cာကို အေမရိကန္aုိင္င_ခားေရး oန္_ကီး_ာနသုိ႔ oလိုင္လ og ရက္ေန႔cြဲ_oင္ ေပးပို႔လုိက္ေ_ကာင္း
oရာoတီက cုcမ္းသိရိရသ_္¡
¨_မန္မာအcုိးရရဲ¸ သတမန္ေနာက္တ_ီး အခုလုိ အေမရိကန္မာ aိုင္ငေရးခုိလခြင္ ေတာင္းဆုိလုိက္တာoာ အcုိးရကို အကာအကြo္ေပးoုိ႔ oန္ထမ္းေတြကိုo္တိုင္က
အoုအ_က_္မရိေတာတာကို _ပသတာ_oc္တo္" oု အေoးေရာက္ _ြန္႔ေပ`င္းအcိုးရအoြဲ႔ (NCGUB) o ကုလသမo ကိုo္cားလo္ ေo`က္တာ ေသာင္းထြန္းက 
oရာoတီသို႔ ေ_ပာသ_္¡
_မန္မာaို္င္ငတြင္ အရပ္သားအcုိးရအ_oc္ ေ_ပာင္းခဲေသာ္လ_္း လ႔အခြင္အေရး ခ်ိ_းေoာက္မမ်ား ဆက္လက္ရိေနၿပီး aိုင္ငတကာ သတမန္မ်က္aာcာတြင္
သအရာရိမ်ားအေန_oင္ အcိုးရကို အကာအကြo္ေပးေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရိလာေ_ကာင္း. _ီးcိုးေအာင္ ခိုလခြင္ေတာင္း_ခင္းမာ မ_ကာေသးမီက 
ခုိလခြင္ေတာင္းခခဲသ_္ oု သမး _ီးေက်ာ္oင္းo ေနာက္ဆက္တြဲ _ပoနာေ_ကာင္ _oc္aုိင္ေ_ကာင္း ေo`က္တာ ေသာင္းထြန္းက ဆက္ေ_ပာသ_္¡
oလုိင္လ g ရက္ေန႔က oု သမး _ီးေက်ာ္oင္း aုိင္ငေရး ခိုလခြင္ေတာင္းခဲသ_္ ကိcaင္ပတ္သက္@ cုcမ္းcc္ေဆးေရးအတြက္ _ီးcိုးေအာင္ကို ေန_ပ_္ေတာ္သို႔ _g
နာရီအတြင္း _ပန္လာရန္ _မန္မာအcိုးရက ဆင္ေခ`ခဲေသာေ_ကာင္ oခုကဲသို႔ ခိုလခြင္ေတာင္းရန္ ဆုး_oတ္လုိက္_ခင္း_oc္ေ_ကာင္း •OA _မန္မာပိုင္းသတင္းတြင္  
ေoာ္_ပထားသ_္¡  
o`ရင္တန္ရိ _မန္မာသqုးသို႔ oရာoတီက oုန္း_oင္ဆက္သြo္ေမး_မန္းရာ cc္သမးqုးမ တာoန္ရိသတ_ီးက ေ_oဆုိရန္ _ငင္းဆုိခဲသ_္¡ ေန_ပ_္ေတာ္ aုိင္င_ခားေရး
oန္_ကီး_ာနမ တာoန္က် oန္ထမ္းတ_ီးကလ_္း အလားတ _ငင္းဆုိခဲသ_္¡
oု သမး _ီးေက်ာ္oင္းo aိုင္ငေရးခုိလခြင္ ေတာင္းခၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆက္တြဲအ_oc္ o`ရင္တန္ရိ _မန္မာ သအရာရိတခ်ိ_¸ကို ေန_ပ_္ေတာ္သို႔ ေခ`occ္ေဆးမမ်ား 
လုပ္ေနေ_ကာင္းလ_္း cုcမ္းသိရိရသ_္¡
¨က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ အခုလုိ _မန္မာထိပ္တန္း သတမန္ေတြ ခုိလခြင္ေတာင္းခလာၿပီး အcုိးရကို သcာမခေတာတာကို _ကိ_ဆုိပ`တo္" oု ေo`က္တာ
ေသာင္းထြန္းက ေ_ပာသ_္¡
သအရာရိ. cc္ေထာက္လမ္းေရး oုိလ္မးေoာင္း ေအာင္လင္းထြ€္သ_္လ_္း _oo_ ခုac္က အေမရိကန္တြင္ ခုိလခြင္ေတာင္းခခဲသ_္¡
_ီးေက်ာ္oင္းက aိုင္ငေရးခိုလခြင္aင္ ပတ္သက္@ အေမရိကန္ aို္င္င_ခားေရးoန္_ကီးထ ေရးသားခဲေသာcာတြင္ aုိ္င္င_ခားေရး oန္_ကီး_ာနအတြင္း အရပ္ဘက္aင္
cc္ဘက္ oန္ထမ္းမ်ားအ_ကား ခြဲ_ခားမမ်ားရိေနသ_္oု ေoာ္_ပခဲသ_္¡
_ီးcုိးေအာင္သ_္လ_္း အရပ္ဘက္မလာေသာ o`ရင္သအရာရိတ_ီး_oc္ၿပီး o_g_ ခုနc္မ cတင္ကာ aုိင္င_ခားေရး oန္_ကီး_ာနတြင္ တာoန္ထမ္းေဆာင္ခဲေ_ကာင္း.
ထုိင္း. cင္ကာပ. ဆြc္oာလန္aုိင္င တုိ႔ရိ _မန္မာသqုးမ်ားတြင္ တာoန္ထမ္းေဆာင္ခဲေ_ကာင္း သိရသ_္¡  
_ီးcုိးေအာင္သ_္ _ooo ခုac္မ oခုေနာက္ဆုးအခ်ိန္ထိ o`ရင္တန္ _မန္မာသqုးတြင္ ပထမအတြင္းoန္အ_oc္ တာoန္oခဲသ _oc္သ_္¡
ေမာင္ထိပ္ကြက္အား _•_္းပန္းaိပ္cက္သ ေထာင္ g ac္က်
ရန္ပိုင္ Thursday, 1+ July 2011 16:+‚ 
     
အသက္ _ ac္အရြo္ မိဘမဲ ကေလးအလုပ္သမား ေမာင္ထိပ္ကြက္ (ခ) ေမာင္cုိးေအာင္အား ကုိo္ထိလက္ေရာက္ _•_္းပန္း aိပ္cက္ခဲသ_္ ƒou „ …e 
လက္oက္ရ_္ဆုိင္ပုိင္ရင္ ကုိcaုိး (ခ) ကိုဆက္မးေ_းoင္းကုိ oမန္ေန႔က oသာတၿမိ_¸နo္ တရားရုးက ေထာင္ o†္ g ac္ ခ်မတ္လုိက္သ_္¡
ကုိဆက္မးေ_းoင္းသ_္ ၿပီးခဲသ_္ oြန္လ __ ရက္ေန႔က ‡o ဆုိင္မ cားပြဲထုိး 
ေမာင္ထိပ္ကြက္ ထြက္ေ_ပးသ_္ကုိ လုိက္လ oမ္းဆီးကာ ထုတ္တန္း_
လ်ပ္cc္o`oာ_ကိ_း_oင္ ေcာက္ထုိးဆြဲၿပီး တ_လုး ရုိက္aက္ထုိး_ကိတ္_ခင္း. oမ္းoုိက္ကုိ
လ်ပ္cc္ မီးပ_oင္ ကပ္_ခင္း. အေအးေသာက္သ_္ ပုိက္ကုိ မီးရိ¸ကာ ခaာကုိo္ေပ`သုိ႔  
အcက္ခ်_ခင္း. က်င္ငo္ေရတုိက္_ခင္းမ်ားကုိ _ပ_လုပ္ခဲသ_္¡
ကုိဆက္မးေ_းoင္းအား oသာတ အမတ္ o ရဲcခန္းက နာက်င္ေcမ ပုo္မ g_g 
တခုတ_္းaင္ အမoြင္ အေရးoခဲေသာ္လ_္း ၿမိ_¸နo္ _ပေoအရာရိ  
_ီးေမာင္ေမာင္_က_္oင္းက မေသမခ်င္း _•_္းပန္းaိပ္cက္မ ပုo္မ  g_o aင္  
မတရားoမ္းဆီး ခ်_ပ္ေaာင္မ ပုo္မ gg_ တုိ႔_oင္ ေ_ပာင္းလဲ တရားcြဲဆုိခဲသ_္¡
ထို႔ေ_ကာင္ oသာတၿမိ_¸နo္ တရားရုးက ကုိဆက္မးေ_းoင္းအား ပုo္မ  g_o အရ 
ေထာင္o†္ gac္. ပုo္မ gg_ အရ ေထာင္ o†္ _ ac္ oမန္ေန႔က အမိန္႔ ခ်မတ္ခဲသ_္¡ 
သုိ႔ေသာ္ _ပc္o†္မ်ားကုိ တေပ`င္းတ_္း က်ခေcရန္ ဆုး_oတ္ခဲသ_္အတြက္ ေထာင္o†္  
o ac္ေလ်ာေပ`ကာ ေထာင္o†္ g ac္က်ခေcခဲ_ခင္း_oc္သ_္¡
¨oီလုိအမမ်ိ_းက ေထာင္o†္တသက္ o`မoုတ္ oo ac္အထိ cီရင္လုိ႔ရတo္¡ o`ေပမo္ အခုcီရင္ခ်က္က တရား_ပေo မ်က္aာcာက _က_္ရင္ မ်တတဲ
cီရင္ခ်က္ပ`" oု _ပေoအရာရိ _ီးေမာင္ေမာင္_က_္oင္းက oရာoတီသုိ႔ေ_ပာသ_္¡
_မန္မာaုိင္င တရားcီရင္ေရး cနc္တြင္ aုိင္ငေတာ္. တုိင္း. ခရုိင္. ၿမိ_¸နo္ အဆင္ဆင္_ တရားသ_ကီးမ်ားo တရားcီရင္ေရး အခြင္အာ†ာကုိ ခြဲထားေ_ကာင္း. ၿမိ_¸နo္
တရားရုး တရားသ_ကီးတ_ီးo အ_မင္ဆုး cီရင္ခြင္အာ†ာမာ g ac္_oc္ေ_ကာင္း ဆက္လက္ရင္း_ပသ_္¡
oခု အခင္း_oc္ပြားရာေoသသ_္  _ပ_္ေထာင္cု _ကခုိင္ေရးaင္ oြၿoိ_းေရး ပ`တီ (_ကoြ¸ပ`တီ ) o အတြင္းေရးမး oုိလ္ခ်_ပ္ေoာင္း _ီးေ_း_ီးo oာတိ ၿမိ_¸_oc္ၿပီး 
‡ကုိo္တုိင္ _ပ_္သ႔လတ္ေတာ္ ကုိo္cားလo္အ_oc္ oင္းၿမိ_¸မ oင္ေရာက္o_္ၿပိ_င္ခဲသ_္¡
_ီးေ_း_ီးကလ_္း ˆအမ aင္ ပတ္သက္@ က_ီမ_္_oc္ေ_ကာင္း. အာ†ာရပ`တီ အေန_oင္ _ပ_္သလထု အတြင္း _oc္ပြား ေနသ_္ _oc္c_္အတုိင္း 
အမန္တရားအေပ` အေ_ခခ@ တရား_ပေoaင္ အ_ီ အဆုးအ_oတ္ခoေcမ_္ _oc္ေ_ကာင္း ေ_ပာဆုိ သ_္oု _ပ_္တြင္းထုတ္ The •oi‰e WeeŠly o်ာနo္တြင္  
ေ_ပာဆုိခဲသ_္¡

ညဥ္းပန္းိပ္စက္ခံခဲ့ရသည့္ေမာင္ထိပ္ကက္ (ခ) ေမာင္စိုးေအာင္
( ဓာတ္ပံု - pyustate.com)
¨ကေလးသငo္ _ပေoက ရိၿပီးသားပ`¡ လုိအပ္မo္ အက်ိ_းရိမo္ဆုိရင္ ထပ္_o_္သင္ရင္လ_္း ထပ္_o_္မo္" oု _ီးေ_း_ီးက ေ_ပာဆုိေ_ကာင္း 
အဆိုပ`o်ာနo္တြင္ ပ`ရိသ_္¡
o__g ခုac္တြင္ ကေလးသငo္မ်ား ကာကြo္ေရး _ပေo တရပ္ _ပ_ာန္းခဲေသာ္လ_္း ကေလးသငo္မ်ားအား aိပ္cက္ _•_္းပန္းမaင္ ပတ္သက္@ ပုo္မ oo အရ 
ေထာင္o†္ _ ac္သာ အ_ပc္ေပးaုိင္ေ_ကာင္း ၿမိ_¸နo္ _ပေoအရာရိ _ီးေမာင္ေမာင္ _က_္oင္းက ေထာက္_ပေ_ပာဆုိသ_္¡
ထုိသုိ႔ ကေလးသငo္မ်ား ကာကြo္ေရး _ပေoတရပ္ _ပ_ာန္းထားသ_္oု ဆုိေသာ္လ_္း _မန္မာaုိင္ငရိ အရက္ဆုိင္မ်ား. လက္oက္ရ_္ဆုိင္မ်ား. 
ေလာင္းကcားoုိင္းမ်ားတြင္ ကေလးသငo္မ်ားအား အသုးခ်မ အမ်ားအ_ပား ရိေနေ_ကာင္း သိရသ_္¡
ေမာင္ထိပ္ကြက္o အမသ_္ အင္တာနက္ oက္ဘ္ဆုိက္မ်ား.  ‹a‰eŒooŠ လမေရး ကြန္oက္မ်ားမ တဆင္ တcတc ပ်¸a႔သြားကာ _ပ_္တြင္း_ပ_္ပ မီoီoာမ်ားo 
cာမ်က္aာမ်ားသို႔ ေရာက္ရိသြားၿပီး လအမ်ားcိတ္oင္cားခရသ_္ သတင္းတပုo္ _oc္ခဲသ_္¡
_ပ_္ပအေ_ခcုိက္ oီမုိကရက္တc္ _မန္မာအသ (••B) aင္ ေရoီoုိ အသလင္_ာနမ်ား အ_ပင္ _ပ_္တြင္းမီoီoာမ်ား _oc္သ_္ The •oi‰e WeeŠly. 
ေပ`_ပŽလာo်ာနo္. WeeŠly •leve• o်ာနo္မ်ားတြင္လ_္း အက်o္တoင္ ေoာ္_ပခဲသ_္¡
oသာတၿမိ_¸ခ လ႔အခြင္အေရး လပ္ရားသတ_ီးက ¨_ပ_္တြင္း_ပ_္ပ မီoီoာေတြက ေရးလာလုိ႔သာ ေoသအာ†ာပုိင္ေတြက oီေလာက္ အေရးoတာ¡ မသိဘဲနဲ႔  
ေပ်ာက္ပ်က္သြားတဲ မတရားမေတြ အမ်ား_ကီးပဲ" oု ဆုိသ_္¡
oခု အcုိးရသc္လက္ထက္တြင္ _ပ_္ပ မီoီoာမ်ား_ ပ`oင္သ_္ အမမ်ားအေပ` အေရးoမမ်ား oရာoတီတုိင္းအတြင္းတြင္ ရိလာ ေ_ကာင္း. _ပ_္သမ်ား အေန_oင္  
အာ†ာပုိင္မ်ားထ တုိင္_ကားရာတြင္ အမ_္. မတ္ပုတင္နပ`တ္ cသ_္မ်ားကုိ ေပးရၿပီး အေရး oမလ_္း မရိသ_္ကုိ ေတြ႔ရေ_ကာင္း. _ပ_္ပ မီoီoာမ်ားထ  
ေ_ပာ_ကားပ`က _မန္ဆန္သ_္အ_ပင္ ခ်က္_ခင္းအေရးoမမ်ား ရိသ_္ အတြက္ အဆိုပ` မီoီoာမ်ားကို ပုိမုိအားကုိးလာ_ကေ_ကာင္း ‡က ဆက္ေ_ပာသ_္¡
oခု_oc္ပ်က္ခဲသ_္ အမတြင္ မီoီoာက_o အေရးပ`မမာ လက္ေတြ¸_ပသေနေသာ္လ_္း _ပ_္တြင္း_ပ_္ပ မီoီoာမ်ားတြင္ ေoာ္_ပခြင္မရဘဲ  
ေပ်ာက္ပ်က္သြားသ_္ မတရားမ အမ်ားအ_ပား က်န္ရိေနေသးေ_ကာင္း ‡က ေထာက္_ပေ_ပာဆုိသ_္¡
အcိုးရတပ္aင္  K!A   ဆက္ လက္ တုိ က္ခုိက္  
သန္းထိုက္_ီး Thursday, 1+ July 2011 1‘:’0 
     
အcိုးရတပ္aင္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (K!A) တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး _ပန္လ_္ တ_္ေဆာက္ရန္ ဆက္သြo္ ေ_ပာဆုိေန_ကေသာ္လ_္း တုိက္ပဲြမ်ား ေန႔c_္  
_oc္ပြားလ်က္ ရိသ_္oု K!A က ေ_ပာသ_္¡
oမန္ေန႔က K!A ထိန္းခ်_ပ္ရာ ရမ္း_ပ_္နo္. နမတၿမိ_¸နo္တြင္  
အcိုးရတပ္မ်ားaင္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ _oc္ပြားခဲသ_္oု K!A  
တပ္မoာ g တာoန္ခ oိုလ္မး_ကီး ေoာ္ေရာက oရာoတီကုိ  
ေ_ပာသ_္¡
တုိက္ပဲြတြင္ o†္ရာ ရသြားေသာ အcိုးရတပ္မ g _ီး နမတ  
ေဆးqုတြင္ ေရာက္ေနသ_္oု သိရေ_ကာင္း oိုလ္မး_ကီး 
ေoာ္ေရာက ေ_ပာသ_္¡
ကခ်င္_ပ_္နo္ မိုးေမာက္ၿမိ_¸နo္ရိ K!A 
တပ္cခန္းမ်ားသ_္လ_္း oမန္ေန႔ _ေနပိုင္းအထိ o 
ရက္_ကာ တိုက္ခိုက္ခခဲရသ_္oု ဆိုသ_္¡
အcုိးရက ကခ်င္ေoသ တုိက္ပဲြအေ_ခအေနအေ_ကာင္း 
သတင္းထုတ္_ပန္_ခင္း မရိေပ¡
ၿပီးခဲသ_္လ go ရက္ေန႔က ac္ဘက္  
အဆင္_မင္ကုိo္cားလo္မ်ား ပထမဆုးအ_ကိမ္ ေတြ႔ဆုၿပီး 
အပc္ရပ္ေရး ေဆြးေaြးခဲ_ကေသးသ_္¡ g ရက္ အ_ကာတြင္ အcုိးရက K!A ကုိ cာတေcာင္ ေပးပုိ႔ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေaြးမ ကာလအတြင္း တုိက္ခုိက္_ခင္း မ_ပ_ရန္  
ကမ္းလမ္းခဲသ_္¡
K!A ကလ_္း ဆက္လက္ _ိaိင္းလုိေ_ကာင္း ရက္ပုိင္းအတြင္း cာ_ပန္လုိက္သ_္¡
ˆအေတာအတြင္း အဆက္အသြo္ မရိ_ကဘဲ ပc္ခတ္မမ်ားသာ _oc္ပြားေနသ_္oု K!A o aုိင္ငေရး_ီးေဆာင္အoဲြ႔ _oc္ေသာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအoဲြ႔ တြဲဘက္  
အေထြေထြ အတြင္းေရးမး _ီးလနန္က oရာoတီကုိ ေ_ပာသ_္¡
အမ်ား ေလးcားသ_္ ကခ်င္ေoသခ လ_ကီးမ်ားaင္ oဲြ႔c_္းထားသ_္ ကခ်င္ အတိုင္ပင္ခေကာင္cီကလ_္း _ကားoင္ ေccပ္ေပးလ်က္ရိရာ အာ†ာပုိင္တို႔က 
ထုိေကာင္cီaင္ oေန႔ ေတြ႔ဆုမ_္oု သိရေ_ကာင္း _ီးလနန္က ေ_ပာသ_္¡
သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုမ_္သမ်ားထဲတြင္ ဆက္သြo္ေရး oန္_ကီးေoာင္း _မc္_ကီးနားၿမိ_¸ _ပ_္သ႔ လတ္ေတာ္ကုိo္cားလo္ _ီးသိန္းေoာ္. အာ†ာရ _ကခိုင္ေရးပ`တီ
အတြင္းေရးမး _ီးေအာင္ေသာင္းတုိ႔ ပ`oင္မ_္ _oc္ေ_ကာင္း. အပc္အခတ္ ရပ္cဲေရးaင္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေaြးoြo္ ရိေ_ကာင္း သက ေ_ပာသ_္¡     
o_oo ခုac္တြင္ cတင္ oဲြ႔c_္းခဲသ_္ K!A သ_္   o__g တြင္ အcုိးရaင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးcာခ်_ပ္ ခ်_ပ္ဆုိ_ပီး ac္ဘက္ အပc္အခတ္ ရပ္cဲခဲသ_္¡
အပc္ရပ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ကခ်င္_ပ_္နo္. ရမ္း_ပ_္နo္ရိ K!A ထိန္းခ်_ပ္သ_္ ေoသမ်ားတြင္ ပ€ိပကတခ်_ိ¸ _oc္ပြားခဲေသာ္လ_္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတ_ီခ်က္ကုိ  
og ac္_ကာ ထိန္းသိမ္းထားaုိင္ခဲသ_္¡

oခုလဆန္းပုိင္းက ကခ်င္_ပ_္နo္ တေနရာတြင္ ေတြ႔ရသ_္ မုိင္းo†္ရာရ K!A cc္သားတ_ီး 
(oာတ္ပု - oရာoတီ )
_ပီးခဲသ_္လတြင္မ တုိက္ပဲြမ်ား _ပန္လ_္ _oc္ပြားခဲၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားေ_ကာင္ ေထာင္aင္ခ်ီေသာ  ေoသခမ်ား K!A ထိန္းခ်_ပ္ရာ ေoသသုိ႔ သြားေရာက္ ခုိလေန_ကသ_္¡
_မန္မာcc္တပ္ ကေလးcc္သားcုေဆာင္းမ ပိုမိုတုိင္_ကားခရ
လင္းသန္႔ Thursday, 1+ July 2011 11:+“ 
     
_မန္မာအcုိးရ cc္တပ္တြင္း ရိေနေသာ ကေလးcc္သားမ်ားaင္ ပတ္သက္သ_္ _ပoနာ တုိင္_ကားမမ်ားမာ oခုac္တြင္ ပိုမိုတုိး_မင္လာေ_ကာင္း ရန္ကုန္ အေ_ခcိုက္
ကမာ”႔အလုပ္သမားအoဲြ႔ခ်_ပ္ (!•O) ရုး တာoန္ခက ေ_ပာသ_္¡
!•O သို႔ တုိင္_ကားထားသ_္ ကေလးcc္သားမ်ားaင္  
ပတ္သက္သ_္ အမအေရအတြက္မာ _ooo ခုနc္ oလုိင္လ 
အထိ cာရင္းအရ g_g မရိေ_ကာင္း. အဆိုပ` အမမ်ားထဲမ  
အာ†ာပိုင္မ်ားထသို႔ !•O မ တင္_ပထားသ_္ အမ g_o 
မရိေ_ကာင္း. cc္ေဆးဆဲ မၿပီး_ပတ္ေသးေသာအမcုcုေပ`င္း _g_ 
မရိေ_ကာင္းaင္ ေ_oရင္းၿပီး မိဘရပ္ထ _ပန္လ_္  
လြတ္ေ_မာက္လာေသာ ကေလးcc္သား cုcုေပ`င္း og_ ေoာက္  
ရိေ_ကာင္း !•O aင္ ဆက္သြo္ ေဆာင္ရြက္သမ်ားကြန္ရက္o 
oခုac္ oလုိင္ cc္တမ္းတြင္ ေoာ္_ပထားသ_္¡
!•O မ အာ†ာပိုင္မ်ားထ တင္_ပထားေသာ အမမ်ားထဲတြင္ 
အသက္ oo ac္aင္အထက္. ကေလးcc္သားထဲတြင္  
အက်_းမoင္ေသာ အမမ်ားလ_္း ပ`oင္ေနေ_ကာင္း သိရသ_္¡
aိုင္ငတကာ _ပေoအရ အcုိးရcc္တပ္မ်ားaင္ လက္နက္ကိုင္  
အoြဲ႔အc_္းသ_္ အသက္ o_ ac္ေအာက္ ကေလး 
သငo္မ်ားကုိ cc္သားအ_oc္ မcုေဆာင္းရန္ ကန္႔သတ္  
ထားသ_္¡ ကေလးသငo္မ်ားကို cc္သားအ_oc္ cုေဆာင္း 
_ခင္းသ_္ aိုင္ငတကာ ရာooတ္ခုရုး တင္aိုင္သ_္ cc္ရာooတ္မ ေ_မာက္ေ_ကာင္းလ_္း အတိအလင္း ေoာ္_ပထားသ_္¡
ရန္ကုန္ၿမိ_¸ရိ !•O qုးမ ကေလးcc္သားအမ cတင္ကုိo္တြo္ခြင္ရခဲသ_္ _oog ခုac္တြင္ တုိင္_ကားမ og မ. _ooo ခုac္တြင္ go မ. _oo_ ခုac္တြင္ oo မaင္
_ooo _ပ_္ac္တြင္ _oo မအထိ ရိလာေ_ကာင္း တိုင္_ကားခ်က္မ်ားအရ သိရသ_္¡
¨အခုac္ တုိင္_ကားမက အရင္ g ac္တုိင္_ကားမနဲ႔ အေရအတြက္တလာတာ သတိထားမိcရာ _oc္တo္¡ က်ေနာ္တုိ႔ ဆီက ပ_ာေပး cာေcာင္ေတြ  
_oန္႔ေoတာေ_ကာင္လ_္း လေတြက _ပေoအရ တုိင္ရမန္းသိလာတာေ_ကာင္လ_္း  _oc္aုိ္င္တo္" oု !•O ရန္ကုန္ရုးခြဲ တာoန္ခ မcတာ cတိo္မာရo္ က 
ရင္း_ပသ_္¡
ကေလးcc္သားကိc. အတင္းအoမ လုပ္အားေပးခိုင္းေcသ_္ ကိcမ်ားအတြက္ cုိးရိမ္ေနရဆဲ _oc္ၿပီး ကမာ”႔ ကုလသမoaင္ _မန္မာအcုိးရတုိ႔ ပးေပ`င္းကာ
ပးတြဲေကာ္မတီ တရပ္အေန_oင္ အဆိုပ` ကိcရပ္မ်ား ပေပ်ာက္ေရး အcီအc_္မ်ားကုိလ_္း ေဆြးေaြးေနဆဲ_oc္ေ_ကာင္း သက ဆိုသ_္¡
_မန္မာaိုင္ငတြင္း အတင္းအoမ အလုပ္ခိုင္းေcမ ပေပ်ာက္ေရး. ကေလးcc္သား cုေဆာင္းမကိcတုိ႔aင္ ပတ္သက္ၿပီး cc္ဘက္ တာoန္ရိသမ်ားo
လုပ္ေဆာင္ေနမမ်ားသ_္ cုိးရိမ္oြo္ အေ_ခအေနရိေနေ_ကာင္း !•O aင္ခ်ိတ္ဆက္ အကအ_ီေပးေနသ_္ ကြန္oက္အoြဲ႔oင္မ်ားကလ_္း ေ_ပာသ_္္¡
¨အခုတုိင္cာေတြက oီလပိုင္းေလးအတြင္းမာပဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားလာတo္¡ အခု အရြo္မေရာက္သ ကေလး cc္သား cုေဆာင္းမ တုိင္_ကားထားတဲအထဲက 
က်ေနာ္က_ီေနတဲ အမကိုပဲ oo မေက်ာ္ ရိတo္¡ oီကာလမာ သိသိသာသာ တုိးလာတo္" oု ရန္ကုန္တုိင္း. cမ္းေခ်ာင္းၿမိ_¸ေန ကေလးcc္သား အေရး 
ေဆာင္ရြက္ေပးသ _ီးသက္ေoက ဆုိသ_္¡  
နအocc္အcုိးရက အရြo္မေရာက္ေသးသ_္ ကေလးသငo္ cc္မထမ္း_ခင္းမ ကာကြo္ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီကုိ _oog ခုac္ oန္နo`ရီလ _ ရက္ေန႔တြင္
cc္ဘက္အရာရိမ်ား_oင္ oြဲ႔c_္းခဲေသာ္လ_္း ကေလးcc္သား အoမcုေဆာင္း ခရမေ_ကာင္ !•O qုးသုိ႔ တုိင္_ကားမမ်ားမာ တac္ထက္တac္  
_မင္တက္ေနဆဲ_oc္သ_္¡
_မန္မာaိုင္ငအတြင္းရိ အက်_္းေထာင္ သုိ႔မoုတ္ ရဲဘက္cခန္းမ်ားတြင္ cc္ေ_ပးမ_oင္ _ပc္o†္က်ေနေသာ ကေလး cc္သားမ်ားကိc !•O 
သို႔တုိင္တန္းလာသ_္အမမာ _ooo ခုac္ oလိုင္လအထိ o_ မရိၿပီး _ပန္လ_္ လြတ္ေ_မာက္ လာသ g _ီး ရိသ_္¡
ရဲဘက္cခန္းမ်ားaင္ အက်_္းေထာင္မ်ားအတြင္း ကေလးcc္သားမ်ား oမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းထားမ မ_္မ်ရိသ_္ကို တိက်cြာ သိရိaိုင္ရန္အတြက္ အ_ပ_္_ပ_္ဆုိင္ရာ 
_ကက္ေ_ခနီအoြဲ႔ (!C–C) aင္ !•O အရာရိမ်ား ပးေပ`င္းကာ oင္ေရာက္ cc္ေဆးမသာ ခုိင္မာသ_္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေ_ခရာခမိaို္င္မ_္ _oc္ေ_ကာင္း 
ကေလးcc္သား အေရး က_ီေဆာင္ ရြက္ေပးေနသ_္ ကြန္oက္အoြဲ႔oင္မ်ားက ေထာက္_ပထားသ_္¡
ကေလးcc္သား cုေဆာင္းမ _မင္မားလာရ_ခင္းမာ _မန္မာcc္တပ္aင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အoြဲ႔အc_္းမ်ား_ကား cc္ေရးတင္းမာမမ်ားေ_ကာင္  
cc္တပ္ေအာက္ေ_ခပိုင္းတြင္ oခုကဲသုိ႔ လုပ္ေဆာင္_ခင္း_oc္ေ_ကာင္း ကြန္oက္အoြဲ႔oင္ ကိုcုိးက ေ_ပာသ_္¡
¨တုိင္းရင္းသားေoသေတြမာ _oc္ေနတာေတြေ_ကာင္ အခုဆုိ ကေလးcc္သားေတြက တပ္က ထြက္ေ_ပးတာမ်ားလာ တo္¡ oီေတာ cc္ေ_ပးမနဲ႔  
ေထာင္က်ေနတာလ_္း မ်ားလာတo္" oု ‡က ဆိုသ_္¡
oခု_oc္ပြားေနသ_္ ကခ်င္aင္ ရမ္း _ပ_္နo္ေoသမ်ားတြင္ cc္ပြဲမ်ား_oc္ပြား လာသ_္အတြက္ ကေလးcc္သား cုေဆာင္မတုိး_မင္လာ_ခင္းရိ. မရိကို oရာoတီက 
မcတာ cတိo္မာရo္အား ေမး_မန္းရာတြင္ ‡အေန_oင္ အဆုိပ` သတင္းကို မ_ကားရေသးေ_ကာင္း တုန္႔_ပန္ေ_o_ကားသ_္¡
ကေလးcc္သား cုေဆာင္းမaင္ပတ္သက္@ ပြဲcားအ_oc္ လုပ္ကိုင္ေနသမ်ားမာ လက္ရိအာ†ာရ _ပ_္ေထာင္cု _ကခိုင္oြ႔ေရးaင္ oြ¸ၿoိ_းေရး ပ`တီ (_ကoြ¸ပ`တီ ) 
oင္မ်ား. cc္တပ္aင္နီးcပ္သမ်ားသာ_oc္ေ_ကာင္း. oခုကာလ ေပ`က္ေc်းမာ ကေလးcc္သားတ_ီး အတြက္ က်ပ္ _ ေသာင္း မ g ေသာင္းထိ ရိေ_ကာင္း 

ကေးစစ္သားတဦး ( ဓာတ္ပံု - Yuzo/Irraa!!y)
ကေလးcc္သားအေရး က_ီေပးေနသ တ_ီး_oc္သ_္ ကိုေမာင္ေမာင္က ေ_ပာသ_္¡
¨အခုoာက သတုိ႔လေတြကပဲ လုပ္cားေနတာ¡ အထက္က သိရက္နဲ႔ မသိခ်င္ေoာင္ ေဆာင္ေနတo္¡ ေc်းေကာင္းရ ေတာ လေရာင္းပြဲလုိ _oc္ေနတo္¡ !•Oနဲ႔  
ပးေပ`င္းေဆာင္ရြက္မလ_္း သိပ္အားမရဘး" oု သက ဆိုသ_္¡
ကုလသမo အေထြေထြအတြင္းေရးမးခ်_ပ္ မcတာ ဘန္ကီမြန္း တင္_ပထားေသာ ကေလးcc္သားအေရး. cc္မက္_oc္ ပြားေနေသာ ေoသမ်ားတြင္ ေက်ာင္းမ်ား. 
ေဆးရုမ်ားo်က္ဆီး တုိက္ခုိက္ခရမaင္ ကေလးမ်ားအေပ` မတရား _•_္းပန္း aိပ္cက္မမ်ား လုပ္ေနသ_္ သက္ဆုိင္ရာ အcုိးရ cc္တပ္မ်ား. လက္နက္ကိုင္
အoြဲ႔မ်ားo က်Žးလြန္မမ်ားကို အေရး oaုိ္င္ေရး အcီရင္ခcာတရပ္အား ကုလသမo လုၿခ_ေရးေကာင္းcီ အc_္းအေoးတြင္ မ_ကာေသးခင္က တ_ီတ_ြတ္ တ_္း 
ေထာက္ခခဲသ_္¡
¨အဲoီလုိ က်Žးလြန္ေနတဲ အထဲမာ _မန္မာအcုိးရcc္တပ္ပ`ေနတo္လုိ႔ သတိေပးလိုက္တာ_oc္တo္¡ o`ေ_ကာင္ အေရးoaိုင္ေတာမာပ`¡ ကေလးcc္သားအေရး 
ကိုင္တြo္တဲ ကုလသမo အထးကိုo္cားလo္ကို _မန္မာ_ပ_္ oင္ၿပီး ေထာင္ေတြ. ရဲဘက္ေတြထိပ` cc္ေဆးခြင္ရoုိ႔ _မန္မာအcုိးရအေနနဲ႔ ပးေပ`င္းေဆာင္ရြက္oုိ႔
လုိတo္" oု ကုလ သမoဆုိင္ရာ _ြန္႔ေပ`င္းအcုိးရ ကိုo္cားလo္ေo`က္တာေသာင္းထြန္းက ေ_ပာသ_္¡
အလုပ္သမား g ေထာင္ေက်ာ္ ေတာင္ကိုရီးoားသို႔ ေcလတ္မ_္
oရာoတီ Thursday, 1+ July 2011 11:+2 
     
အလုပ္သမား oန္_ကီး_ာနက oခုac္တြင္ _မန္မာအလုပ္သမား goo_ _ီးကို •—˜ (•mployme•t —ermit ˜ystem) cနc္_oင္ ေတာင္ကုိရီးoားaုိင္ငသုိ႔  
ေcလတ္မ_္ _oc္ေ_ကာင္း သိရသ_္¡
မရမ္းကုန္းၿမိ_¸နo္ရိ အcုိးရ _ပ_္ပအလုပ္အကုိင္ ေအo်င္cီမ  
အရာရိတ_ီးက ¨goo_ _ီးဆိုတာက ကုိရီးoားအcုိးရက 
ရန္ကုန္မာ cc္ေဆးတဲ ကုိရီးoားဘာသာcကား 
အရ_္အခ်င္းcc္cာေမးပြဲ (Korera •a•™ua™e Test) 
ေအာင္ထားၿပီးသားသေတြပ`¡ ကုိရီးoား အလုပ္ရင္ေတြဆီကို  
အလုပ္သမားေတြရဲ¸ ကိုo္ေရးအက်_္းေတြပို႔ၿပီး 
အလုပ္ရင္_ကိ_က္လို႔ေခ`တာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း 
ကုိရီးoားသြားလို႔ရေအာင္ cီc_္ေပးသြားမo္" oု oရာoတီသို႔  
ေ_ပာသ_္¡
ေတာင္ကိုးရီးoားအcုိးရaင္ _မန္မာအcုိးရအ_ကား _ooo ခုac္က 
ခ်_ပ္ဆိုခဲေသာ နားလ_္မ cာခšြန္လာအရ aိုင္င_ခားသား 
အလုပ္သမား ေခ`oမ cနc္ (•—˜) _oင္ ေcလတ္ရန္  
သေဘာတ_ီခဲသ_္¡
မလတြင္ _မန္မာaုိင္ငcc္မထမ္းေoာင္းအoြဲ႔က 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိေသာ ေရအင္းo _ပ_္ပအလုပ္အကုိင္  
ရာေoြေရးေအo်င္cီက အလုပ္သမားoန္_ကီး_ာန ကိုo္cား 
_မန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေcလတ္_ခင္းကို  
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲသ_္¡ သို႔ေသာ္ ေရအင္းoကုမ›†ီaင္ ကုိရီးoား အလုပ္သမားoန္_ကီး_ာန လက္ေအာက္ရိ လ႔cြမ္းအားအရင္းအ_မc္ oြ႔ၿo_ိးေရး_ာန (Korea 
œuma• –esour‰es •evelopme•t) aင္ _ပသနာမ်ား_oc္ပြားၿပီးေနာက္ _မန္မာအလုပ္သမား ပို႔ေဆာင္မ ရပ္ဆိုင္းခဲသ_္¡
_ooo _ပ_္ac္တြင္ အလုပ္သမားoန္_ကီး_ာနက အcုိးရ _ပ_္ပအလုပ္အကုိင္ ေအo်င္cီဆုိေသာ အမ_္_oင္ ထေထာင္ကာ _မန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို
ေတာင္ကုိရီးoား ေcလတ္ရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲသ_္¡
အcုိးရ _ပ_္ပအလုပ္အကုိင္ ေအo်င္cီမ တာoန္ရိသတ_ီးက ¨အလုပ္ေတြက cက္မကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း. cက္qု. အလုပ္qု. cုိုက္ပ်_ိးေရး. မ်_ိးcုပဲ¡ _ ac္cာခ်_ပ္နဲ႔ သြား
အလုပ္လုပ္ရမo္¡ _ ac္ဆုိေပမo္ o ac္_ပ_္ၿပီးရင္ _ပန္ခ်င္ရင္_ပန္. မ_ပန္ခ်င္ရင္လ_္း ဆက္ၿပီး ကုိရီးoားမာ အလုပ္လုိ႔ရတo္" oု ေ_ပာသ_္¡
ေတာင္ကိုရီးoားသုိ႔ သြားေရာက္မ_္ _မန္မာအလုပ္သမားတုိင္းသ_္ မသြားေရာက္မီ သိန္း go တန္oိုးရိ အာမခcာခ်_ပ္ ခ်_ပ္ဆုိရမ_္_oc္ၿပီး ကိုရီးoားေရာက္ရိခ်ိန္
လုပ္ငန္းခြင္မ ထြက္ေ_ပးၿပီး တရားမoင္ အလုပ္သမားဘo_oင္ တ_ခားအလုပ္မ်ားသို႔ ေ_ပာင္းေရ¸လုပ္ကုိင္လ်င္လ_္းေကာင္း. အလုပ္cာခ်_ပ္သက္တမ္း မ_ပ_္မီ
_မန္မာaုိင္င _ပန္လာလ်င္ေသာ္လ_္းေကာင္း _မန္မာ အလုပ္သမားoန္_ကီး_ာနသို႔ ေလ်ာ္ေ_ကးေပးရမ_္oု _ပ_္တြင္းသတင္းမီoီoာမ်ားတြင္ ေoာ္_ပခ်က္အရ 
သိရိရသ_္¡
အလုပ္သမားတ_ီးလ်င္ ကုိရီးoားaုိင္ငသုိ႔ သြားေရာက္ေရး oန္ေဆာင္ခအ_oc္ အလုပ္သမားoန္_ကီး_ာနသို႔ က်ပ္ o သိန္း ေပးေဆာင္ရမ_္_oc္ၿပီး ရရိလာေသာ 
oင္ေငြခြန္ကိုလ_္း _မန္မာအcုိးရသို႔ တရားoင္ ေပးသြင္းရမ_္_oc္ေ_ကာင္း သိရိရသ_္¡
_ပ_္တြင္းတြင္ ကိုရီးoားaုိင္ငသုိ႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ လငo္အမ်ားအ_ပား cိတ္oင္cား_ကေ_ကာင္း _ပ_္ပအလုပ္အကိုင္ ရာေoြေရး ေအo်င္cီမ်ားက
ေ_ပာသ_္¡
ရန္ကုန္ၿမိ_¸ရိ _ပ_္ပအလုပ္အကုိင္ ေအo်င္cီ ပုိင္ရင္တ_ီးက ¨မေလးရားလ_္း ေခတ္မေကာင္း. cင္ကာပလ_္း မေကာင္း. ထုိင္းကလ_္း တြက္ေ_ခမကုိက္ဘး¡
cင္ကာပ သြားမo္ဆုိရင္ အန_္းဆုး သိန္း _o ေတာ ကုန္တo္¡ အဲoီေတာ oန္ေဆာင္ခ သက္သက္သာသာနဲ႔ ကုိရီးoားနဲ႔ _မန္မာအcုိးရ လုပ္တဲ •—˜ 
ကုိရီးoားအလုပ္အကုိင္ကိုပဲ လငo္ေတြ cိတ္oင္cား_ကတo္¡ အလုပ္သမားတေoာက္မ o သိန္းပဲ ကုန္မာဆုိေတာ အားလုးလက္လမ္းမီတo္¡ လငo္ေတြက
အခု ကိုရီးoားကား_က_္. ကုိရီးoားcကားေ_ပာက်င္ၿပီး ကုိရီးoားအလုပ္လုပ္သြားoို႔ပဲ cိတ္သန္ေနတo္" oု ေ_ပာသ_္¡
ရန္ကုန္ၿမိ_¸ရိ အေရ¸ပုိင္းတက•သိုလ္တြင္ oြန္လ oo ရက္ေန႔aင္ o_ ရက္ေန႔က က်င္းပ_ပ_လုပ္ခဲေသာ ကုိရီးoား ဘာသာcကား အရ_္အခ်င္းcc္ cာေမးပြဲတြင္
g__g _ီးေ_oဆုိခဲၿပီး goo_ _ီး ေအာင္_မင္ခဲသ_္¡
ကိုရီးoား ဘာသာcကား အရ_္အခ်င္းcc္ ေ_oဆိုရန္ cာေမးပြဲေ_ကး ေပးသြင္းရမ_္_oc္ၿပီး အသက္ oo ac္မ g_ ac္ အတြင္း. ေထာင္မက်oးသ. 

အစိုးရပည္ပအုပ္အကိုင္ေအ!င္စီတင္ေတရေသာေတာင္ကိုရီးယားသားမည့္သူမား
( ဓာတ္ပံု - "opu#ar $es)
ေတာင္ကိုရီးoားမ aင္ထုတ္ထား_ခင္းမခရသမ်ား _oc္ရမ_္oု _မန္မာတိုင္းမ္ သတင္းတပုo္တြင္ ေoာ္_ပထားသ_္¡
aုိင္ငတြင္း cီးပြားေရးက်ပ္တ_္းမaင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင္အလမ္း န_္းမမ်ားေ_ကာင္ လငo္အမ်ားcုသ_္ မေလးရား. cင္ကာပ. ထုိင္း. oေအအီး. ကုိရီးoား.
o်ပန္ အပ`အoင္ cီးပြားေရးေကာင္းမြန္ၿပီး အလုပ္အကုိင္ ေပ`မ်ားေသာ aုိင္ငမ်ားသို႔ ေ_ပာင္းေရ¸လုပ္ကိုင္_ကသ_္¡
ရန္ကုန္ၿမိ_¸တြင္ _ပ_္ပအလုပ္အကုိင္ရာေoြေရး ေအo်င္cီ ooo ေက်ာ္ရိသ_္¡
သခင္မ်_ိးေo  žžž   
oန္ေလး Thursday, 1+ July 2011 1“:01 ကာတြန္း
     
  
http:ffŸŸŸžirraŸaddyžor™fŒurf
တလင္ ac္မoား 
Thursday, July 1+, 2011  zar•y Ÿi•  No ‰omme•ts 
Fa‰eBooŠ မာ ေတြ႔ရတဲ မoလာေဆာင္oာတ္ပုေတြပ`¡
မoလာေမာင္မo္ေတြကေတာ
ေမာင္မင္းမင္းcုိး. မaင္းေဆြ. မပုိပုိ လုိ႔ ဆုိတo္¡
ဘိသိတ္_ဆာက လက္မာ သေ_ပခက္. ေရခြက္. မုိက္ကရုိoုန္းနဲ႔¡
ရက္cဲြတပ္မထားေတာ ဘo္ကာလမန္း မသိရပ`¡
ေခ်ာင္းဆု. oန္းသုိ ဆုိတဲ ေoသအမ_္ေတြေတာ ေတြ႔တo္¡
 o_္ပရိသတ္ရဲ¸ oတ္cားဆင္oင္ပုအရ ေဆာင္းတြင္းလုိ႔ oဆရပ`တo္¡
 
ပုေတြကေတာ o`ပ`ပဲ¡
oီပုေတြ တင္ထားတဲ ကုိေoာ္_မင္သိန္းကေတာ ထးထး_ခား_ခား မo လာပဲြ လုိ႔ ေခ`င္းc_္း တပ္ထားေလရဲ¸¡
cေန နo`းနီ  
Thursday, July 1+, 2011  Khet œta•  No ‰omme•ts 
 
o_go-go တုန္းက ထုတ္ခဲတဲ cေန နo`းနီ cာေcာင္ေတြကို cကားo`းေ_မ အြန္လိုင္းcာ_က_္တုိက္က တင္ေပးထားတာေတြ႔ရတo္¡ အဲoီေခတ္ရဲ¸ 
cာေပအေရးအသား. လေနမကအc သတင္းပ_ာအထိ သိaိုင္oို႔ oတ္_က_္တဲ cာေcာင္ေတြပ`¡ အားလုးေပ`င္း o_ ေcာင္ တင္ထားတာ ေတြ႔ရပ`တo္¡
cိတ္oင္cားသေတြအတြက္ လက္တို႔လိုက္ပ`တo္¡
သာသနာ အာoာန_္တပ`းo ေနာက္ ဆုးခရီး 
Thursday, July 1+, 2011  Khet œta•  No ‰omme•ts 
 
နိုင္ငေရးအက်_္းသားေoာင္း သာသနာoု†္ရ_္ေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ _ီးooန (သက္ေတာ္ g_. o`ေတာ္ __ o`) o အaိမ c်ာပန အခမ္းအနားကို 
oေန႔ေန႔လ_္ _ နာရီက ေရေoးသုoန္တြင္ က်င္းပရာ နo္ပo္အသီးသီီးမ လ မ်ားcြာက လုိက္ပ`ပို႔ေဆာင္_ကသ_္¡
¨အခု ေရေoးမာ လုိက္ပို႔တဲသေတြ အရမ္းမ်ားတo္¡ aိုင္ငေရးနo္ပo္က အမ်ားဆုးလာ_ကတo္. တကo္သာသနာ အာoာန_္ ဆရာေတာ္ရဲ¸ c်ာပနပ`ပဲ" oု oo 
မ်ိ_းဆက္ ေက်ာင္းသားတ_ီး_oc္သ ကိုၿoိ_းမင္းသိန္းက ေ_ပာသ_္¡
N•• လငo္ေခ`င္းေဆာင္ ကုိရာoာကလ_္း ¨ဆရာေတာ္သoာေတာ္ အပ`း ooo ေက်ာ္ရo္. လပရိတ္သတ္ ooo ေလာက္ လာတo္¡ 
လြမ္းသ႔ပန္း_ခင္းေတြလ_္း အoြဲ႔အသီးသီးက ပို႔_ကၿပီး ဆရာေတာ္_ကီးကို ေနာက္ဆုးo`ရo _ပ__ကတo္"oု ေ_ပာသ_္¡
ရန္ကုန္ၿမိ_¸ o ထပ္_ကီး ဘုရားoင္းအတြင္းရိ _oog ခုac္က ခ်ိတ္ပိတ္ခခဲရေသာ ဆရာေတာ္o သာသနာoု†္ရ_္ ေက်ာင္းတုိက္oင္းအနီး oာoီ
ေက်ာင္းတုိက္တြင္ ကင္ဆာေရာo`aင္ oလိုင္လ oo ရက္ေန႔က ပ်လြန္ ေတာ္မသြားခဲ_ခင္း_oc္သ_္¡
ဆရာေတာ္o c်ာပန အခမ္းအနားကို _ီးေက်ာ္သတို႔o နာေရးက_ီမအသင္း ရန္ကုန္က တာoန္o_ပ_လုပ္ေပးသ_္¡
ဆရာေတာ္သ_္ o__o ခုac္က နoတ cc္အcိုးရကို ပတနိတ•_oန သပိတ္ေမာက္ ကေဆာင္မaင္ ac္ရ_္ေထာင္o†္ ခ်မတ္ခခဲရၿပီး _oog ေရo`ေရာင္
ေတာ္လန္ေရးၿပီးေနာက္ ထပ္မoမ္းဆီး ထိမ္းသိမ္းခခဲရသ_္¡
ဆရာေတာ္ _ီးooနသ_္ _မန္မာoီမုိကေရcီအေရး တက္_ကြcြာ ေထာက္ခခဲသ_oc္သ_္¡ ထုိ႔အ_ပင္ N•• အပ`အoင္ oီမုိကေရcီေရး တက္_ကြလပ္ရားသမ်ား. oo 
မ်ိ_းဆက္ ေက်ာင္းသားေခ`င္းေဆာင္ မ်ား. နိုင္ငေရး တက္_ကြလပ္ရားသမ်ားo o ေလးလုး ေအာက္ေမoြo္ကဲသို႔ေသာ အခမ္းအနားမ်ား. အလŽပြဲမ်ား.
ေဆြးေaြးပြဲမ်ားကို ဆရာေတာ္o သာသနာoု†္ရ_္ ဘုန္း_ကီးေက်ာင္းတြင္ ခြင္_ပ_က်င္းပခြင္မ်ား ေပးခဲသ_္¡
ဆရာေတာ္ပ်လြန္ေတာ္မသြားသ_္အတြက္ N•• ပ`တီအေနaင္လ_္း oမ္းန_္းေ_ကကြဲပ`ေ_ကာင္း _ီးoင္းတင္ အcရိသ_္ ပ`တီေခ`င္းေဆာင္မ်ားaင္ oo
မ်ိ_းဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား. oီမုိကေရcီအေရး တက္_ကြလပ္ရားသမ်ားက ေ_ပာ_ကသ_္¡
¨ဆရာေတာ္ရဲ¸ ေက်းoးက _ကီးတo္¡ ဆရာေတာ္oာ N•• အပ`အoင္ oီမုိကေရcီအင္အားcုေတြ အေတာ္ oိaိပ္ခေနရခ်ိန္မာ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တ_္ၿပီး 
အc_္းအေoးေတြ သ႔ေက်ာင္းမာ လုပ္ခြင္ေပးတo္¡ တေလ်ာက္လုး မoိမ္းမoုိင္ ေထာက္ခအားေပးလာတဲ တကo္ေက်းoး_ကီးတဲ  
oီမုိကေရcီဆရာေတာ္တပ`းပ`o်ာ" oု N•• oု _က•_ _ီးတင္_ီးက ေ_ပာသ_္¡
လင္းသန္႔
ထုိင္းရဲ တရားoင္ ေန တြက္ခ
Thursday, July 1+, 2011  zar•y Ÿi•  No ‰omme•ts 
 ဘုရားသုးဆေoသ အလုပ္သမားမ်ား (oာတ္ပု - oရာoတီ )
ဘုရားသုးဆတဘက္ကမ္းက ေန႔cားခ o_ ဘတ္ တုိးေရး ဆa_ပတာ အဆုးမသတ္ေသးဘးလုိ႔ သိရပ`တo္¡
သတုိ႔ အလုပ္မဆင္းတဲန_္းနဲ႔ cက္ရုပုိင္ရင္ကုိ ဆa_ပေနတာ g ရက္ ရိသြားပ`_ပီ¡
ထုိင္းအcုိးရက အဲoီေoသမာ အလုပ္သမားေတြကုိ ေန႔တြက္ခ ooo ဘတ္ ေပးoုိ႔ သတ္မတ္ထားတာပ`¡
ေလာေလာဆo္ေတာ လုပ္သက္အေပ` မတ_္_ပီး သတုိ႔ရတာက o_ ဘတ္ကေန ဘတ္ oo အထိ လုိ႔ ဆုိပ`တo္¡
အခု ေတာင္းေနတာ အcုိးရ_ပ_ာန္းထားတဲအတုိင္း ေပးoုိ႔ မoုတ္ပ`ဘး¡ o_ ဘတ္ပဲ တုိးေပးoုိ႔ ေ_ပာေနတာပ`¡
(o_ ဘတ္ = ေo`လာoက္ )
အcုိးရ _ပေoထုတ္_ပီး သတ္မတ္ေပးတဲ အနိမ္ဆုး ေန႔တြက္ လုပ္အားခ ရေရး ဆုိတာ ထုိင္းနုိင္ငသားေတြအတြက္ပဲမoုတ္ဘး. နုိင္င_ခားသားေတြလ_္း
အက်_းoင္တo္ လုိ႔ အလုပ္သမားအoဲြ႔တခုက ေ_ပာပ`တo္¡
"oီ_ပေoက အလုပ္သမားတေoာက္ကုိ အနိမ္ဆုးလခ oီေလာက္ ေပးကုိ ေပးရမo္ လုိ႔ ဆုိလုိတo္¡
ထုိင္းေတြအတြက္ သီးသန္႔ ဆုိ_ပီး ခဲြ_ခား သတ္မတ္ထားတာ မရိဘး¡
ထုိင္းပဲ _oc္ေc. နုိင္င_ခားသားပဲ _oc္ေc ရကုိ ရရမo္ လုပ္အားခပဲ "
ေရာင္_ခ_္_ီး အလုပ္သမား အoဲြ႔ တာoန္ခ ကုိမုိးေဆြ ေ_ပာသြားတာပ`¡
အနိမ္ဆုး ေန႔တြက္ခေတြက ခရုိင္တခုနဲ႔ တခု မတပ`ဘး¡ ထုိင္းအလုပ္သမားoန္_ကီး_ာန oက္ဆုိက္ molž™ožth မာ ooားခ် ေoာ္_ပထားတာကုိ ကးo 
ေoာ္_ပေပးပ`မo္¡ _ooo oန္နo`ရီ o ရက္ေန႔က အc_ပ__ပီး oီaန္းအတုိင္း ေပးရမo္ ဆုိပဲ¡
ခရီးသြားလုပ္ငန္း oြ႔ၿoိ_းတဲ oးခက္ေoသကုိ ေန႔တြက္ခ ဘတ္ _oo ေက်ာ္ သတ္မတ္ထားပ`တo္¡
မoာခ်_ိင္ ဘန္ေကာက္လ_္း _oo ေက်ာ္ပ`ပဲ¡
_မန္မာ_ပ_္သား မ်ားတဲ ခရုိင္ေတြက ဘတ္ _oo oန္းက်င္ သတ္မတ္ထားတဲ ခရုိင္ေတြပ`¡
TaŒle shoŸs the mi•imum Ÿa™ež This Ÿas a••ou•‰ed to e‹‹e‰tž
˜i•‰e the date Ja•uary 1, 2011
o`ရင္_မန္မာသ တ_ီး  U˜   မာ ခုိလခြင္ေတာင္း   
Thursday, July 1+, 2011  zar•y Ÿi•  ’ ‰omme•ts 
 _ီးcုိးေအာင္ (oာတ္ပု - •OA)
o`ရင္တန္ _မန္မာသqုးက ေနာက္ထပ္ သအရာရိတေoာက္ မေန႔ကပဲ အဲoီမာ ခုန္ခ်လုိက္ပ`ၿပီ¡ သကေတာ ပထမအတြင္းoန္ _ီးcိုးေအာင္ _oc္ပ`တo္လုိ႔ oီြအုိေအ 
အသလင္_ာနက ဆုိပ`တo္¡
oုသမŽး_ကီး _ီးေက်ာ္oင္း ခုန္က်အၿပီး တပတ္အ_ကာမာ သ ခုန္ခ်တာ _oc္ပ`တo္¡
_ီးေက်ာ္oင္းအမနဲ႔ ပတ္သက္_ပီး cc္ေ_ကာcရာရိလုိ႔ _g နာရီအတြင္း လာခဲoုိ႔ ေန_ပ_္ေတာ္က ဆင္ေခ`တာေ_ကာင္ အေမရိကန္မာ aိုင္ငေရးခိုလခြင္ ရုတ္တရက္
ေတာင္းလုိက္တာလုိ႔ ဆုိပ`တo္¡
_ီးcိုးေအာင္oာ aုိင္င_ခားေရး _ာနမာ လုပ္သက္ အac္ go ေက်ာ္_ပီလုိ႔ ဆုိပ`တo္¡ o`ေပမo္ သ႔ရာထးက ပထမအတြင္းoန္ အဆင္ပဲ ေရာက္ေနပ`ေသးတo္¡
သတုိ႔_ာနမာ ¨အေကာင္" _oc္ေနသေတြကေတာ ထုးcအတုိင္း cc္oုိလ္ေတြပ`¡ လတ္ေတာ္မာက အခုမ cc္oုိလ္ တမတ္သား _oc္ေနတာ. aုိင္င_ခားေရး _ာနမာ. 
သရုးေတြမာေတာ oီလုိ_oc္ေနတာ _ကာပ`_ပီ¡
¨တပ္ကလေတြ oင္လုိ႔ က်ေနာ္တို႔ aုိင္ငမာရိတဲ oန္ထမ္းအoြဲ¸အc_္း အားလုးက ပ်က္တာပဲ" လုိ႔ oုသမŽး_ကီး _ီးေက်ာ္oင္းက oီြအုိေအကုိ ေ_ပာလုိက္ပ`တo္¡
oီအတုိင္းဆုိ - _မန္မာသတမန္ေတြ oီမုိကေရcီaုိင္ငေတြမာ ခုန္ခ်_ကတဲ သတင္းေတြ ထြက္လာအုးမo္ ထင္ပ`ရဲ¸¡
http:ffŸŸŸžirraŸaddyŒlo™ž‰omf
ကခ်င္ရြာသား o_ _ီးကို aိပ္cက္ တဲ ရဲေတြ အတုိင္ခရ
oနိo` { _ကာသပေတးေန႔. oလုိင္လ og ရက္ _ooo ခုac္ oo နာရီ oo မိနc္
       
 
 
 
ခ်င္းမုိင္ (မoိ်မ) ¡       ¡ လမ္း_ပင္ေနသ_္ ကခ်င္ရြာသား o_ _ီးကို သပုန္oု cြပ္cြဲကာ _•င္းပန္းaိပ္cက္ခဲေသာ ရဲ _ _ီးကို အေရးoရန္ တုိင္ခ်က္oြင္ထားသ_္¡
ကခ်င္_ပ_္နo္ ေ_မာက္ပုိင္း ပတာအုိခqိုင္ ေနာင္မြန္း-မခ်မ္းေဘာလမ္း _ပ__ပင္ေနသ_္ ရြာသားမ်ားကုိ ကခ်င္လြတ္ေ_မာက္ေရး အoြဲ႔oင္မ်ားoု cြပ္cြဲၿပီး 
_•င္းပန္းaိပ္cက္ခဲမ _oc္ပြားခဲသ_္oု ရြာသားမ်ားဘက္မ က_ီေဆာင္ရြက္ေပးေနသ_္ ခရc္oာန္သင္းအုပ္ ဆရာေတာ္ _ီးေနာ္oင္းက ေ_ပာသ_္¡
oြန္လ_o ရက္ေန႔က ေနာင္မြန္းၿမိ_¸မ oo မုိင္အကြာရိ မေကြoာaင္ ooo္ထုေက်းရြာအ_ကား ကားလမ္း _ပ__ပင္ေနသ_္ _ီးခ်မ္းoီးရမ္ _ီးေဆာင္သ_္ ေoသခ o_ 
_ီးတုိ႔ ေန႔လ_္ ထမင္းcား နားေနခ်ိန္တြင္ ေခ`င္လန္oး ရဲcခန္းမး oုရဲအုပ္ ေသာင္းထြန္းေမာ္. တပ္သား ေအာင္တုိးတုိ႔မ ¨ကခ်င္မန္သမ် K!A သပုန္_oc္သ_္"oု  
ေ_ပာကာ qိုက္aက္ခဲ_ခင္းေ_ကာင္ oင္းရြာသားမ်ားက ပတာအိုခqိုင္ ရဲcခန္းသို႔ တုိင္_ကားထားသ_္¡
အထက္ပ` ေoသခမ်ားမာ ရပ္ေဘာရြာ. oတ္ထုရြာ. oန္ဆo္ထုရြာaင္ ေနာင္မြန္းၿမိ_¸တုိ႔မ ရြာသားမ်ား_oc္ၿပီး oင္းတို႔ကို ေသနတ္_oင္ _ီးေခ`င္းကို
qိုက္နက္သ_္အ_ပင္ _ နာရီခန္႔_ကာ oးေထာက္ခုိင္းခဲသ_္oု တိုင္တန္းခ်က္တြင္ ပ`ရိသ_္¡
ရဲ _ ေoာက္ ေရာက္လာခဲ_က_ခင္း _oc္ေသာ္လ_္း aိပ္cက္မ_ပ_ခဲသမ်ားကိုသာ ရြာသားမ်ားက ေရြးထုတ္ တုိင္_ကား_ခင္း
 _oc္သ_္¡
qုိက္aက္ခရသ_္ေန႔ oြန္ _o ရက္ေန႔တြင္ပင္ ေနာင္မြန္းခqိုင္တရားqုးသုိ႔ တုိင္တန္းခဲေသာ္လ_္း တရားqုးက ရဲအေရး မပိုင္သ_္အမ _oc္သ_္oု ဆုိကာ 
လက္မခခဲသလုိ. ေနာင္မြန္ ရဲမးကလ_္း အမတုိင္_ကား_ခင္း မ_ပ_ရန္aင္ တေoာက္လ်င္ က်ပ္ _ သိန္းဆီ_oင္ ေက်ေအးရန္ ေ_ပာဆုိခဲသ_္oု သင္းအုပ္ဆရာေတာ္  
_ီးေနာ္oင္းက ေ_ပာသ_္¡ ထို႔ေ_ကာင္ ပတာအိုခqိုင္ ရဲcခန္းသို႔ တုိင္_ကားရ_ခင္း _oc္သ_္oုလ_္း သက ဆိုသ_္¡
ပတာအုိခqိုင္ ရဲcခန္းသို႔ အမoြင္တိုင္_ကားခဲေသာ္လ_္း ရဲမး _ီးေမာ္ထြန္းမ oေန႔ထိ _ပန္လ_္ အေ_ကာင္း_ကားလာ_ခင္း မရိေသးသလုိ. ေနာက္ထပ္ oo 
ရက္ခန္႔_ကာ အခ်ိန္ေcာင္ၿပီး အမကုိင္တြo္ေပး_ခင္း မရိပ`က ေန_ပ_္ေတာ္အဆင္ထိ တုိင္_ကားရန္ cီc_္ေနသ_္oု _ီးေနာ္oင္းက ဆက္ေ_ပာသ_္¡
ထုိေoသခ ရြာသားမ်ားမ ဆက္လက္ တုိင္_ကားရန္ ဆaရိပ`က ေန_ပ_္ေတာ္ သုိ႔မoုတ္ ကမ”ာအလုပ္သမား အoြဲ႔ခ်_ပ္ -!•O ထိ တုိင္_ကားရန္ cီc_္မ_္ _oc္ေ_ကာင္း 
oင္းကcအား လုိက္ပ` က_ီေပးေနသ အမ်_ိးသား oီမုိကေရcီ အင္အားcု N•F မ ကခ်င္_ပ_္နo္ အoြဲ႔oင္ ေo`ေဘာက္o်ာက ေ_ပာသ_္¡
သို႔ေသာ္ ရြာသားမ်ားအေန_oင္ ပတာအုိမ ရန္ကုန္ၿမိ_¸သုိ႔ လာေရာက္ရန္ လမ္းcရိတ္ အန_္းဆုး က်ပ္ g သိန္းခန္႔ ကုန္က်မ_္ _oc္ေသာေ_ကာင္ ရန္ကုန္သို႔
သြားေရာက္တုိင္တန္းရန္မာ အတားအဆီး_oc္ေနသ_္¡
ထိုc_္တြင္ o_္cာရင္းပိတ္ခရေသာ ရန္ကုန္တုိင္း သလ်င္ၿမိ_¸နo္ oိုလ္ခ်_ပ္ရြာတြင္ အိမ္ငားေနေသာ ကခ်င္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်_ပ္ေရးမးမ  
cုcမ္းcc္ေဆးမ _ပ_လုပ္ေနၿပီး ေနရပ္ရင္းမ ေထာက္ခcာoရန္
 ေ_ပာဆုိထားသ_္oု oင္းကိcကုိ အက်_ိးေဆာင္ေပးခဲသ ေo`ေဘာက္o်ာက ေ_ပာသ_္¡
သုိ႔ေသာ္လ_္း ေက်ာင္းသားမ်ားမာ ခရီးလမ္းေoးကြာလြန္းမaင္ cားcရိတ္ေ_ကာင္ _ကန္႔_ကာမမ်ား ရိေနသ_္¡
ပ_ပင္းရာသီ အo္လ္နီ_ိ_ တေက်ာ_ပန္လာaုိင္
ထြန္းထြန္း { _ကာသပေတးေန႔. oလုိင္လ og ရက္ _ooo ခုac္ og နာရီ _o မိနc္
       
 
 
 
နoးေoလီ (မo်ိမ) ¡       ¡ _မန္မာ_ပ_္တြင္ _ooo ခုac္အတြင္း ပ_ပင္းေ_ခာက္ေသြ႔ကာ ေရခန္းေ_ခာက္မမ်ား
 _oc္ေပ`ေcခဲသ_္ အo္လ္နီ_ိ_ ရာသီ_တု လာမ_္_သoုတ္လအတြင္း တေက်ာ_ပန္လာရန္ _o ရာခိုင္aန္းေက်ာ္ ရိေနေ_ကာင္း မိုးfoလ ပ_ာရင္ 
ေo`က္တာထြန္းလြင္က ေ_ပာသ_္¡
အo္လ္နီ_ိ_ ရာသီ_တု ေcာင္_က_္ေရး ကမ”ာမိုးေလoသ တုိင္းတာေရးcခန္း __ ခု တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ
 _မန္မာ_ပ_္အတြက္ _ကိ_တင္ခန္႔မန္းကာ _သoုတ္လတြင္ အo္လ္နီ_ိ_ရာသီ_တု _oc္ေပ`ရန္ _o ရာခိုင္aန္းေက်ာ္aင္
 aိုoင္ဘာလတြင္မ go ရာခိုင္aန္းအထိပင္ ရိလာaိုင္သ_္¡ သို႔ေသာ္ မ_္မ်အတိုင္းအတာအထိ အားေကာင္း_ခင္း ရိမရိအေပ` မတ_္သ_္oု  
ေo`က္တာထြန္းလြင္က ဆုိသ_္¡
¨အo္လ္နီ_ိ_က အားေကာင္းတဲ အo္လ္နီ_ိ__oc္မ
သ႔ရဲ¸ooက္က က်ေနာ္တို႔ဆီကို ေရာက္တo္¡ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ သ_oc္ေပ`ရာေoသက 
အေoး_ကီးကိုo်¡ အo္လ္နီ_ိ_ရဲ¸ _oc္ေပ`ရာက ေတာင္အေမရိကတိုက္  
အေနာက္ဘက္ေoသက ပီqးအီေကြေo`o်¡ _မန္မာ_ပ_္နဲ႔ အေoး_ကီးပဲ¡ အားေကာင္းတဲ  
အo္လ္နီ_ိ_မ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကို အက်_ိးသက္ေရာက္မ ရိပ`တo္" oု သက မo်ိမကုိ  
ေ_ပာသ_္¡
အo္လ္နီ_ိ_ ရာသီ_တုမာ မုတ္သုန္မိုးန_္း_ခင္း. သာမန္ထက္ အပခ်ိန္လြန္ကဲ_ခင္း. 
ေရခန္းေ_ခာက္_ခင္းမ်ား
 _oc္ေပ`aိုင္သ_္¡ လာနီ_ာရာသီ_တု_oc္သ_္ မိုးမ်ား_ခင္း. ေရ_ကီး_ခင္း. ေ_မၿပိ__ခင္း. 
မုန္တိုင္းမ်ား oင္ေရာက္_ခင္းaင္   ဆန္႔က်င္ဘက္_oc္သ_္¡

အယ္္နီညိရာသီဥတုာမည့္သ!ုတ္အတင္းတေကာ့ပန္ာရန္ "ဝ
ရာခိုင္န္းေကာ္ရိေနေကာင္းေပာသည့္မိုး / #ပညာရင္
ေ$က္တာထန္းင္က("hoto%%http%//.tun#in.com)
အo္လ္နီ_ိ_ရာသီ_တု _oc္ေပ`မကို ပင္လo္_ပင္ ေရမ်က္aာ_ပင္ေပ`ရိ အပခ်ိန္မတဆင္ တိုင္းတာတြက္ခ်က္ရကာ ပုမန္ထက္ ož_ oီoရီcင္တီoရိတ္ ပိုပ`က 
အo္လ္နီ_ိ_ _oc္ေပ`လာaုိင္ၿပီး ož_ ဆုိပ`က အားေကာင္းသ_္ အဆင္သို႔
 ေရာက္ရိaုိင္သ_္¡
¨မုတ္သုန္မာ အမ်ား_ကီး ထိခုိက္တတ္ပ`တo္¡ မုတ္သုန္မိုးေတြကို ေသခ်ာေပ`က္ ေလ်ာန_္းသြားေcတဲအတြက္ မုတ္သုန္အား မေကာင္းဘးဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔
တ_ပ_္လုး ထိခိုက္တာပ`ပဲ¡ _မန္မာ_ပ_္ အလo္ပိုင္းမာ ပိုထိခိုက္aိုင္တo္ လို႔ေတာ က်ေနာ္ မေ_ပာလိုဘးေပ`. အားလုးပ`ပဲ¡ _မန္မာ_ပ_္
အလo္ပိုင္းဆိုတာကေတာ န_္းန_္းေလး မိုးေလ်ာလာရင္ကို _ပoနာတက္တဲ ေoသပဲ¡ အဲoီေတာ အဲoီေoသေတြမာ ပိုၿပီးေတာ ထိခိုက္aိုင္တo္လို႔  
ခင္o်ားေ_ပာခ်င္ရင္လ_္း ေ_ပာလို႔ရတာေပ`" oု ေo`က္တာထြန္းလြင္က ေ_ပာသ_္¡
_မန္မာaိုင္ငတြင္ လာနီ_ာ. အo္လ္နီ_ိ_ကဲသို႔ေသာ _ပင္းထန္သ_္ရာသီ_တု သက္ေရာက္မမ်ားမာ o_go ခုac္ေနာက္ပိုင္း ပို_oc္လာသ_္oုလ_္း သက
ဆုိသ_္¡
_ooo ခုac္ ေမလဆန္း_ တိုက္ခတ္ခဲသ_္ နာoc္မုန္တိုင္းေ_ကာင္ သc္ပင္ေပ`င္း သိန္းနဲ႔ခ်ီ _ပ_န္းတီးခဲၿပီးေနာက္ပိုင္း သဘာoပတ္oန္းက်င္ ေ_ပာင္းလဲမ
ပိုမို_oc္ေပ`လာက _ooo ခုac္မ်ားတြင္ ပ_ပင္းေ_ခာက္ေသြ႔သ_္ အo္လ္နီ_ိ_o†္ကို ဆိုးo`းcြာ ခcားခဲရသ_္¡
အo္လ္နီ_ိ_ရာသီ_တု _oc္တ_္မ သက္တမ္းမာ o ac္ခန္႔_oc္ၿပီး. _မန္မာ_ပ_္တြင္ _oc္ေပ`ပ`ကလ_္း လေသဆုးမထိ
 _oc္လာaုိင္ေသာ္လ_္း သက္ဆုိင္ရာ အcိုးရ_ာနမ်ားအေန_oင္ _ကိ_တင္_ပင္ဆင္မမ်ား လုပ္ထားသင္ေ_ကာင္း မိုးfoလ ပ_ာရင္က q_မင္သ_္¡
¨_မန္မာ_ပ_္ အတိုင္းအတာနဲ႔ေတာ လေတြဘာေတြ မေသaိုင္ေလာက္ပ`ဘး¡ cိုက္ပ်_ိးေရးဆိုရင္ cိုက္ပ်_ိးေရးေပ`. က်န္းမာေရးဆိုရင္လ_္း က်န္းမာေရးေပ`
အသိေပး_ကမာပ`¡ _oc္လာမo္ဆိုရင္လ_္း ေသာက္သုးေရ _ပoနာတို႔. က်န္းမာေရး_ပoနာတို႔ o`ေတြကေတာ _ကိ_တင္_ပင္ဆင္မလုပ္ရမာေပ`¡ က်ေနာ္တို႔  
မိုးေလoသ_ာနကေတာ o`ပဲေ_ပာaိုင္ပ`တo္" oု ေo`က္တာထြန္းလြင္က ဆုိသ_္¡
_ooo ခုac္တြင္ အo္လ္နီ_ိ_ေ_ကာင္ မြန္. ရခိုင္aင္ ရမ္း_ပ_္နo္. ရန္ကုန္. ပဲခး. oရာoတီ. cc္ကိုင္း. မaေလး. မေကြးaင္ cc္ကိုင္းတိုင္းတို႔တြင္ cခ်ိန္တင္
ေရခန္းေ_ခာက္မ _oc္ေပ`ခဲသ_္¡ cc္ကိုင္းတုိင္း _မင္းမတြင္ gg oီoရီcင္တီoရိတ္. မaေလးတုိင္း _မင္းၿခတြင္ gož_. မုရြာaင္ မေကြးတြင္ g_ aင္ ေ_ာင္_ီးတြင္ ggžo 
အထိပင္ ရိခဲသ_္¡
အပခ်ိန္_မင္တက္မေ_ကာင္ o်ားနာ. မးေoမမ်ား_oc္ၿပီး မေကြးတိုင္း ေတာင္တြင္း_ကီးၿမိ_¸ ေဆးqု_ တက္ေရာက္ ကုသခဲသ g _း ေသဆုးခဲၿပီး. မaေလးတိုင္း
ေ_ာင္_းၿမိ_¸တြင္ လနာ og _း ကုသမ ခoေနေ_ကာင္း _ooo ေမလ og ရက္ထုတ္ အcိုးရသတင္းcာမ်ားတြင္ ေoာ္_ပခဲသ_္¡
အလo္ပိုင္းေoသ _မင္းမ. _မင္းၿခ. မုရြာ. မေကြး. မaေလး. မိတီလာ. ရန္ကုန္ (ကမ”ာေအး). ေကာေသာင္း. မိုးကုတ္. သိမ္oရပ္. မင္းဘး. ေန_ပ_္ေတာ္ (ေရဆင္း). 
_ပင္_ီးလြင္. ေန_ပ_္ေတာ္ (ပ်_္းမနား). ရမ_္းသင္း. ခရမ္း cသ_္ၿမိ_¸မ်ားတြင္ _o _ကိမ္တိတိ cခ်ိန္တင္ အပလြန္ကဲမမ်ား_oc္ခဲေ_ကာင္း _ပ_္တြင္းထုတ္ WeeŠly 
•leve• o်ာနo္တြင္လ_္း ေoာ္_ပခဲသ_္¡
ac္ go ေက်ာ္ ထုတ္ခြင္မရတဲ _ီးoင္းတင္cာအုပ္မ်ား _ပန္ထြက္
မ်_ိးသန္႔ { _ကာသပေတးေန႔. oလုိင္လ og ရက္ _ooo ခုac္ oo နာရီ _o မိနc္
       
 
 
 
(_ီးoင္းတင္aင္ အင္တာo်Žး)
 
ခ်င္းမိုင္ (မo¸ိမ) ¡       ¡ ac္ေပ`င္း gg ac္_ကာ cာအုပ္ေရးသားခြင္ ထုတ္ေoခြင္ ပိတ္ပင္ခခဲရသ_္ အမ်_ိးသား oီမိုကေရcီ အoြဲ႔ခ်_ပ္ေခ`င္းေဆာင္ _ီးoင္းတင္
ေရးသားထားခဲေသာ cာအုပ္မ်ား _ပန္လ_္ ထုတ္ေoခြင္ရရိၿပီ _oc္သ_္¡
 
သတင္းcာဆရာဘoတြင္ ေရးသားဘာသာ_ပန္ခဲသ_္ cာအုပ္မ်ားအနက္ cာေရးဆရာ oာရီဆင္ œe•ery ˜yd•or œarriso• ေရးသားၿပီး o_oo ခုac္တြင္  
ထုတ္ေoခဲသ_္ Queed (ကြိ ) oတ_သ_္လ_္း အပ`အoင္ _oc္သ_္¡ ထိုcာအုပ္ကို ဆရာ_ကီးမ ဘာသာ_ပန္ခဲၿပီး o_gg ခုac္တြင္ oုတိoအ_ကိမ္ ထုတ္ေoခဲသ_္¡ 
oခုအ_ကိမ္တြင္ gg ac္ေက်ာ္အ_ကာမ တတိoအ_ကိမ္ ထုတ္ေoခြင္ရရိမ_္ cာအုပ္လ_္း _oc္သ_္¡
 
o_gg ခုac္တြင္ oုတိoအ_ကိမ္ ထုတ္ေoခဲသ_္ Queed (ကြိ ) အမာcာတြင္ ဆရာ_ကီးက ကြိ ကိုဘာသာ_ပန္ရ_ခင္းaင္ ပတ္သက္@ ˆသို႔ေရးခဲသ_္¡
 
 
တတိoအ_ကိမ္ထုတ္ ကြိcာအုပ္ကို oတ္ရေနသာ သတင္းcာဆရာ_ကီး _ီးoင္းတင္ကို ေနအိမ္တြင္ ေတြ႔ရc_္ (o`တ္ပု မo်ိမ)
¨ဘာသာ_ပန္ရာတြင္ က်ေနာ္တို႔_ တခုတ_္းေသာ ရ_္မန္းခ်က္သာ ရိပ`သ_္¡ ထိုရ_္မန္းခ်က္မ လုပ္သား_ပ_္သ တို႔ကို c_္းqုးလ႔ေဆာ္ ပ_ာေပးရန္
အoိကတာoန္ရိသ_္ သတင္းသမားေလာင္းေလးမ်ားအoို႔ oင္းတာoန္မ်ား အ_ပင္ ကိုo္ကိုo္ကို qိုးသားသ_္ သတင္းcာသမား ကိုo္oိ_ာ_္. ကိုo္လိပ္_ပာ
သန္႔cင္cြာ_oင္ တာoန္ထမ္းေဆာင္သ_္ သတင္းcာသမား. aိုင္ငo oိ_ာ_္aင္ လိပ္_ပာ. _ပ_္သo oိ_ာ_္aင္ လိပ္_ပာကိုလ_္း အc_္ထာoရ သန္႔cင္ေအာင္  
တာoန္ထမ္းေဆာင္သ_္ သတင္းcာသမား _ပ_္သကို c_္းqုးလ႔ေဆာ္ ပ_ာေပးqုမက _ပ_္သ႔ အက်_ိးaင္ အ_ခား တပ`းေသာအက်_ိးတို႔ o_္လာေသာ္  
_ပ_္သ႔ဘက္က မားမားရပ္@
 ေcာင္ေရာက္. ခုခ ကာကြo္ ထိန္းသိမ္း ေoးမရန္ တာoန္ေက်သ_္ သတင္းcာသမား _oc္ေအာင္လ_္း _ကိ_းပမ္းရန္ တာoန္ရိေသးသ_္ oေသာ အသိကို  
သိ_မင္cြဲပိုက္ေcလိုသ_္ ရ_္မန္းခ်က္ _oc္ပ`သ_္" oု အမာcာ ေရးထားသ_္ကို ေတြ႔ရသ_္¡
 
အမ်_ိးသားoီမိုကေရcီအoြဲ႔ခ်_ပ္o ooို_ီးcီးေကာ္မတီoင္တ_ီး_oc္သ _ီးoင္းတင္သ_္ o_o_ ခုac္မ _ooo ခုac္အထိ o_ ac္ေက်ာ္_ကာ 
ေထာင္သြင္းအက်_္းခ်ခခဲရသလ_္း _oc္သ_္¡ ထို႔အ_ပင္ o_o_ ခုac္တြင္ cာေရးသား_ခင္း. ပိတ္ပင္ခခဲရသ_္¡
 
ဆရာ_ကီးေရးသားခဲသ_္ cာအုပ္မ်ားအေ_ကာင္း. ထိုcာအုပ္မ်ား ထုတ္ေoခြင္ _ပန္ရ_ခင္းအတြက္  
ဆရာ_ကီးo ခcားခ်က္. ဆရာ_ကီး cာေရးသားခြင္ ပိတ္ပင္ခခဲရပု. cာေပcိcc္ေရး မo`oအေပ` သုးသပ္ခ်က္
cသ_္တို႔ကို မo¸ိမ သတင္းေထာက္ မ်_ိးသန္႔က ဆက္သြo္ေမး_မန္း ထားပ`သ_္¡
 
ဘဘရဲ¸ cာအုပ္ေတြ _ပန္ၿပီး ထုတ္ေoခြင္ရတo္_ကားလို႔ေလ ဘo္cာအုပ္ေတြ လဲခင္o်¡
 
¨ac္ေပ`င္းမ်ားcြာ ထုတ္ေoခြင္ မရဘး. က်ေနာ္ နာမ_္ေတာင္ သုးလို႔မရဘး. ထ_္လို႔လ_္း မရဘး. 
ကေလာင္လ_္း သုးလို႔မရဘး လနာမ_္လ_္း သုးလို႔မရဘး အကုန္လုး အဲoီလို လုပ္ထားတာေပ`  
အဲo`ေတြက ထုတ္ေoခြင္လ_္းမရ နာမ_္လ_္း ေo`_ပခြင္မရတာကေန အခု ထုတ္ေoခြင္ရတာပဲ"
 
oီcာအုပ္ေတြက ေရးခဲတဲac္ ဘo္ေလာက္_ကာၿပီလဲo်¡
 
¨က်ေနာ္ေရးခဲတာ ac္ေပ`င္း go. go ေလာက္ရိသြားၿပီ. အခုလိုထုတ္ခြင္ေပးတာက ေသသြားတဲ  
လေတြေကာ ရိေနေသးတဲ လေတြရဲ¸ cာအုပ္ေတြေကာ cာေပ cိcc္ေရးရဲ¸ မo`o အသc္အရ 
ထုတ္ခြင္ေပးတo္ေပ`o်ာ¡ cာေပcိcc္ေရး မသc္အရ လုပ္ေပးတာ အဲo`ပ`ပဲ"
 
cုcုေပ`င္း ဘo္aအုပ္ေလာက္ရိလဲခင္o်ာ¡ အမ်_ိးအcားေတြ ကေကာ¡
 
¨cုcုေပ`င္း oo အုပ္ေလာက္ပ`ပဲ က်ေနာ္က မ်ားမ်ားcားcား မရိပ`ဘး¡ အမ်_ိးအcားကေတာ အcုေပ`o်ာ¡ 
ကo်ာေတြေကာ ကo်ာေတာ သိပ္မရိဘးo်¡ ခရီးသြားcာေပပ`တo္. သတင္းcာပ_ာအေ_ကာင္းပ`တo္. 
ဘာသာ_ပန္ေတြ ပ`တo္o်"
 
ထုတ္ေoမo္ လေတြကေကာ လာေတာင္း_ကၿပီလားo်¡
 
¨ေတာင္း_ကတo္ အကုန္လုးပဲo် တအုပ္မေတာင္မ လက္ထဲမာမရိေတာဘး¡ ပုoတို႔. ေနရီရီတို႔
က်ေနာ္လ_္း သိပ္မမတ္ဘးo်¡ အဲoီလေတြက ထုတ္ေoခြင္ လာoသြား_ကၿပီးေတာ က်ေနာ္လ_္း ထုတ္ေoခြင္ေပးလိုက္တo္"
 
o်ာနo္ေတြ ကေကာ သုးလားခင္o်ာ¡
 
¨အပတ္c_္ထုတ္ေoတဲ o်ာနo္ေတြလ_္း သုးတo္o်¡ o်ာနo္ေတြေတာ က်ေနာ္လ_္း မမတ္ဘးo်ာ¡ 
အဲoီ အပတ္c_္ထုတ္ o်ာနo္ေတြကလ_္း အပိုင္းလုိက္oၿပီးေတာ သုး_ကတo္"
 
ေနာက္ ထပ္ အသc္ေတြေကာ ထပ္ေရးoို႔ရိလားo်¡
 
¨က်ေနာ္ေတာ မေရးေတာပ`ဘး¡ ေရးလ_္းေရးoို႔ မလြo္ဘးo်ာ¡ cာေရးတo္ဆိုတာလ_္း 
သိတဲအတိုင္းပဲ ခပ္ခက္ခက္¡ o`ေပမဲ က်ေနာ္က oီoာေရးတဲ ေနရာမာေတာ. နိo`န္းေလးေတြေတာ  
က်ေနာ္ အသc္ကေလးေတြ ေရးေပးမo္¡ သတို႔ ဘo္ေလာက္ထိ ခြင္_ပ_မo္ မ_ပ_မo္ေတာ  
မသိဘးေပ`o်ာ¡ နိo`န္း အသc္ကေလးေတြ
 ေရးေပးလိုက္တo္"
 
အဲoီနိo`န္းေတြမာေကာ ဘာေတြ ေရးေပးလိုက္လဲခင္o်ာ¡
 
¨_ပမာဆိုပ`ေတာ က်ေနာ္ေရးတဲ ကမ”ာနီတြင္ တoo ဆိုပ`ေတာ¡ ကမ”ာနီတြင္ တooဆိုရင္ က်ေနာ္ေရးတာ 
ေရးac္ခ` ac္ဆန္းဆိုရင္
 ac္ေပ`င္း _o ရိေတာမo္¡ အဲoီလိုရိတဲအခ`မာ cာအုပ္ေတြက မေပ်ာက္မပ်က္ ထုတ္ေoခြင္  
ရတo္ဆိုေတာ ေကာင္းတo္လို႔ oဆတo္ေပ`o်ာ. o`ပ`ပဲ"
 
oီcာအုပ္ေတြ ထု တ္ေoခြင္ရတo္ ဆိုတာ ဘo္လိုသိ တာလဲခင္o်ာ¡
 
¨ထုတ္ေoသေတြက _ကားၿပီးေတာ ေ_ပာတာပဲo်¡ ထုတ္ေoသေတြက _ပမာ ပုoကဆိုရင္ က်ေနာ္ရဲ¸ ကြိ ကို  
ထုတ္လို႔ ရတo္ဆိုတာ သိတo္¡ တခ်_ိ¸o်ာနo္ေတြကလ_္း အပတ္c_္ ထ_္ခ်င္ပ`တo္ဆိုၿပီးေတာ  
လာေ_ပာတo္¡ အဲoီလိုနဲ႔ပဲ ပ`သြားတာေပ`o်ာ¡ အလားတပဲ o်ာနo္တေcာင္က ဆိုလို႔ရိရင္ သက 
ထုတ္ေoခြင္ ေတာင္းတo္¡
 ေတာင္းတဲအခ`က်ေတာ က်ေနာ္လ_္း ထုတ္ေပ`လို႔ ေ_ပာလိုက္တo္¡ က်ေနာ္ဘက္က ဘာမေတာ
 ေထြေထြထးထး ေ_ပာcရာမရိဘး. o`ေတြက အေoာင္းေတြပဲ ထုတ္မo္ဆိုရင္ ထုတ္ခြင္ရိတာပဲေလ"
 
အဲoီ ထု တ္ေoသေတြ ကေကာ ဘo္လိုသိ တာလဲခင္o်ာ¡
 
¨သတို႔ကေတာ cာေပ cိcc္ေရးနဲ႔ ဆက္cပ္ေနတာပဲနဲ႔ တတo္¡ cာေပcိcc္ေရးနဲ႔ ဆက္cပ္ေနေတာ ထုတ္ေoခြင္ ရတo္လ_္း _ကားေရာ က်ေနာ္ဆီ  
ေ_ပးလာ_ကၿပီးေတာ အလုအoက္ လုပ္_ကတာပဲo်ာ¡ _ပမာဆိုပ`ေတာ ပုoတိုက္က က်ေနာ္cာအုပ္ ထုတ္ခ်င္တo္လို႔ လာေ_ပာတo္¡ အဲo`ၿပီးေတာ  
နာရီပိုင္းအတြင္းမာကို o်ာနo္တခုကေနၿပီးေတာ က်ေနာ္cာမေတြကို သတို႔လ_္း o်ာနo္ထဲမာ ေoာ္_ပခ်င္ပ`တo္ဆိုၿပီးေတာ လာေ_ပာတာပဲ"
 
ဘo္ လိုေ_ကာင္ cာေရးခြင္. ကေလာင္သုးခြင္ မရေတာတာလဲ¡
 

ဆရာဦးဝင္းတင္ဘာသာပန္ေသာကိစာအုပ္ကို
၁၁၁၁ သစာစာေပမ
  ပထမအကိမ္ယမင္းစာေပမ
  $ုတိယအကိမ္%ယခု &ဝ''တင္ပု!ံစာေပမ
  တတိယအကိမ္အ(စ္တန္ဘိုး )"ဝဝ(င့္
  ထုတ္ေဝိုက္ခင္း(စ္သည္*

ဆရာဦးဝင္းတင္ဘာသာပန္ေသာကိစာအုပ္ကို
၁၁၁၁ သစာစာေပမ
  ပထမအကိမ္ယမင္းစာေပမ
  $ုတိယအကိမ္%ယခု &ဝ''တင္ပု!ံစာေပမ
  တတိယအကိမ္အ(စ္တန္ဘိုး )"ဝဝ(င့္
ထုတ္ေဝိုက္ခင္း

¨မဆလ ေခတ္မာ oီ မဆလ ကို က်ေနာ္က ခတိုက္ေနတာဆိုေတာ မဆလ က က်ေနာ္ကို  
ပိတ္ထားလိုက္တာ¡ oီcc္အcိုးရ တက္လာ
 ေတာလ_္း cc္အcိုးရက ပိတ္ထားလိုက္တာ¡ အကုန္လုး ပိတ္ဆို႔ တားဆီးၿပီးေတာ က်ေနာ္ကို ဘာမ  
ေရးခြင္မ_ပ_. က်ေနာ္cာအုပ္ေတြ
လ_္း ထုတ္ခြင္မ_ပ_¡ မဆလ ေခတ္တုန္းက ဆိုလို႔ရိရင္လ_္း က်ေနာ္ cာအုပ္ေတြကို ေရးခြင္မ_ပ_qုတင္  
မကဘး. က်ေနာ္cာအုပ္ေတြကို အမ်_ိးမ်_ိးေပ`o်ာ အတားအဆီး အပိတ္အဆို႔ေတြ လုပ္ခဲတo္¡ 
လုပ္ခဲရာကေန အခုမ _ပန္oြင္ေပးတာပဲ"
 
ac္ေပ`င္းမ်ားcြာ ပိတ္ထားရာကေန အခုလို _ပန္ၿပီးေတာ ထုတ္ေoခြင္ရတo္ဆိုေတာ
ဘo္လိုခcားရလဲခင္o်ာ¡
 
¨သိပ္မခcားရဘး¡ က်ေနာ္က အမန္အတိုင္းေ_ပာရရင္ နာမ_္_ကီး cာေရးဆရာလ_္း မoုတ္ဘးo်¡ 
အရင္ကေတာ cာေရးခဲတo္ေပ`o်ာ¡ အခု_ပန္ထုတ္ခြင္ရတo္¡ ထုတ္ခြင္ရတဲ အခ`က်ေတာ ထုတ္ေoတဲ  
လေတြက လာၿပီးေတာ ခြင္ေတာင္းတo္ေပ`o်ာ. o`ပ`ပဲ¡ သိပ္ၿပီးေတာ မထးပ`ဘး¡ သုိ႔ေသာ္ ac္ေပ`င္း _o 
ေလာက္_ကာမ ထုတ္ေoခြင္ ရတo္ဆိုေတာ ေကာင္းတo္လို႔ oဆရတာေပ`o်ာ¡ ဘာ_oc္လို႔လဲဆိုေတာ  
မoုတ္ရင္ ေပ်ာက္ပ်က္သြားမာ"
 
သတင္းcာဆရာလ_္း _oc္ခဲတo္ဆိုေတာ cာေပcိcc္ေရး မo`oနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ေ_ပာ_ပေပးပ`_ီး¡
 
¨cာေပcိcc္ေရးမo`oကေတာ က်ေနာ္က မo`oေတြ ဘာေတြ သိပ္ၿပီးေတာ မေ_ပာခ်င္ဘး¡ 
cာေပcိcc္ေရးဆိုတာ o်က္သိမ္းပc္ရမo္လို႔ က်ေနာ္က oဆတာပဲ¡ ဘာ_oc္လို႔လဲဆိုေတာ
ဘo္aိုင္င_oc္_oc္ေပ`o်ာ¡ aိုင္ငတaိုင္ငမာ cာေပcိcc္တo္. _oတ္ေတာက္တo္. ဆင္ဆာလုပ္တo္ဆိုတာ 
ေကာင္းတဲ အရာမ မoုတ္ဘဲကိုး¡ ေကာင္းတဲအရာ မoုတ္တဲအခ`က်ေတာ oီလိုoာမ်_ိးကို က်ေနာ္က 
လုးo လက္မခaိုင္ဘး"
 
aိုင္ငတaိုင္ငမာ cာေပနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆင္ ဆာရိေနတာoာ oီမိုကေရcီ caန္းနဲ႔ တိုင္းတာရင္ေကာ¡
 
¨oီမိုကေရcီ caန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေ_ပာရရင္ေတာ oီလိုoာေတြရိတာoာ လုးo လက္မခaိုင္ဘး¡ လက္လ_္း မခသင္ဘးလို႔ oဆတo္¡ က်ေနာ္ကလ_္း 
တုိက္တြန္းတo္. cာေပသမားေတြ ဘာေတြကိုလ_္း¡ လက္မခနဲ႔ o`ေတြကိုတိုက္. ကိုo္က တြန္းလန္ၿပီးေတာ လုပ္ရမo္. cာေပcိcc္ေရးကို o်က္သိမ္းoို႔
ေတာင္းဆိုရမo္ ဘာ_ာ¡ က်ေနာ္ ေ_ပာလာခဲတာပဲ အေကာင္းဆုးကေတာ o်က္သိမ္းပc္oို႔ပဲ"
 
ေနာက္ ထပ္ _o_္ေ_ပာခ်င္ တာမ်ားရိရင္ ေ_ပာပ`ခင္o်ာ¡
 
¨မ်ားမ်ားcားcားေတာ မရိပ`ဘးo်ာ¡ က်ေနာ္က အသက္လ_္း oo ေက်ာ္ၿပီ¡ သိပ္လ_္း ေ_ပာcရာေတာ
အေထြအထး မရိပ`ဘး¡ က်ေနာ္ကလ_္း သတင္းcာဆရာပဲ¡ သတင္းcာပဲ အာqုcိုက္ၿပီးေတာ လုပ္လာတဲ အခ`က်ေတာ က်ေနာ္cာေတြ ac္ေပ`င္း _o ေက်ာ္. oo 
ေလာက္က ေရးလာတဲ cာေတြကို အခု ထုတ္ေoခြင္ ရတo္ဆိုေတာ oမ္းသာတာေပ`¡ oမ္းသာတo္ဆိုတာ cာေပေရးသား_ခင္းက က်ေနာ္က 
သိပ္လုပ္တာမoုတ္ဘး¡ cာေရးဆရာ မoုတ္ဘး¡ က်ေနာ္က သတင္းcာဆရာ သတင္းcာပဲထုတ္ေန. သတင္းcာပဲ အာqုcိုက္ၿပီး လုပ္ေနရာကေနၿပီးေတာ  
ရoန္ရခ`ေပ`o်ာ. က်ေနာ္ခရီးသြားတo္¡ က်ေနာ္_မင္တo္. က်ေနာ္ခcားရတo္¡ ပန္းခ်ီcာအုပ္ပ`တo္o်ာ. က်ေနာ္ cာအုပ္ေတြထဲမာ ခရီးသြားcာအုပ္ေတြ ပ`တo္¡ 
အဲoီလိုမ်_ိးေတြ ပ`တo္ဆိုေတာ အခု က်ေနာ္cာအုပ္ေတြ ထုတ္ေoခြင္ ရတo္¡ ထုတ္ေoသေတြကလ_္း အခုဆိုရင္ cာအုပ္တအုပ္မ မရိေတာဘး¡ မရိေအာင္  
_oc္တo္ဆိုေတာလ_္း ဘာပဲေ_ပာေ_ပာ က်ေနာ္cာအုပ္ေတြ မေပ်ာက္မပ်က္ _oc္ရတဲအတြက္
 ေနာင္လာေနာက္သားေတြ ေလလာလို႔ရတဲ အတြက္ oမ္းသာတo္လို႔ပဲ ေ_ပာရေပ`"
မတင္မက် _oc္ေသာ အခြင္အေရး
o်_ိးဆက္o္ ေဘာ (Joseph Ball) { _ကာသပေတးေန႔. oလုိင္လ og ရက္ _ooo ခုac္ oo နာရီ oo မိနc္
       
 
 
 
_ooo ေရြးေကာက္ပြဲမလာသ_္ အရပ္သားပ`လီမန္ အုပ္ခ်_ပ္ေရးcနc္မာ လြတ္လပ္ခြင္မ်ား ပြင္လန္းလာသ_္ကာလ. oီမိုကေရcီ ထြန္းကားသ_္ ကာလတခုသို႔  
_ီးမတ_္ေcခဲသ_္ကား ေသခ်ာသ_္¡ cc္oိုလ္ခ်_ပ္မ်ား ကတိကoတ္
 _ပ_ထားသလို "c_္းကမ္း_ပ_္oေသာ oီမိုကေရcီ " သို႔ပင္ မ_oc္ေပ`ေcခဲoု _ငင္းခ်က္ထုတ္oြo္ ရိသ_္¡
 
သို႔ေသာ္ အလားတ လုပ္ငန္းc_္မ်ားမေန@ _မန္မာaိုင္ငေရးတြင္ အ_ကီးအက်o္ အေ_ပာင္းအလဲမ်ား _oc္မလာခဲoု
 ေ_ပာလ်င္ေတာ မားေပလိမ္မ_္¡ oခုေ_ပာင္းလဲလာသ_္ အေနအထားေ_ကာင္ တရားoင္ ဆုး_oတ္ခ်က္ ခ်မတ္aိုင္သ_္ oန္းက်င္အတြင္းaင္ _ပင္ပရိ
အင္အားcုမ်ားထ ေမးခြန္းအသc္မ်ားလ_္း _oc္ေပ`လာေနသ_္¡ ˆသို႔_oc္လာသ_္ ရလo္ေ_ကာင္ oေန႔ကာလတြင္ aိုင္ငေရးေခ`င္းေဆာင္ အသီးသီးaင္  
_ပ_္သမ်ားတြင္ပ`
 ေရ¸ဆက္ရမ_္ အနာoတ္ကို ပုသြင္းaိုင္သ_္ အာ†ာအန_္းအက်_္းမ်ေတာ ရိလာ_ကသ_္¡   
 
ၿပီးခဲသ_္ ဆo္cုac္ _ ခုအတြက္ အေကာင္းဆုး အေနအထားမာမ _မန္မာaိုင္ငo တိုင္းရင္းသားaင္ aိုင္ငေရး အတိုက္အခမ်ားaင္ အန_္းဆုး cc္တပ္က
ရင္ဆိုင္ေ_ပာဆိုလာရသ_္¡ အcိုးရတခုအတြက္ ဆက္လက္_oတ္သန္း
 ေက်ာ္လားရန္ က်န္ေနေသးသ_္ အခက္ခဲဆုးက_လ_္း _oc္သ_္¡ အထးသ_oင္ _oog ခုac္မc@ တ_ီးတ_္းက ခ်_ပ္ကိုင္လမ္းမိုးထားခဲၿပီး. မ_္သက 
_ီးေဆာင္ေနသ_္o@ ေမးခြန္းထုတ္cရာမလို. အထင္အရား ရိေနခဲသ_္¡ cc္တပ္ အုပ္ခ်_ပ္ပု oaoားအရ သေဘာတ_ီခ်က္မ်ား ရoရန္အတြက္_oc္ေc. 
ေccပ္ေဆြးေaြး _ိ•aိင္းရန္အတြက္
 _oc္ေc oိo`o ကြဲcရာ အေနအထားက မေပးသေလာက္ အန_္းအက်_္းသာ ရိခဲသ_္¡   

ဆရာဦးဝင္းတင္ဘာသာပန္ေသာကိစာအုပ္ကို
၁၁၁၁ သစာစာေပမ
  ပထမအကိမ္ယမင္းစာေပမ
  $ုတိယအကိမ္%ယခု &ဝ''တင္ပု!ံစာေပမ
  တတိယအကိမ္အ(စ္တန္ဘိုး )"ဝဝ(င့္
ထုတ္ေဝိုက္ခင္း
 
oခုအေနအထားက ˆသို႔ မoုတ္ေတာပ`¡ ေရြးခ်o္cရာ
အေနအထား ရိေနၿပီ_oc္သ_္¡
oခုအခ` ပ`လီမန္ လတ္ေတာ္ထိပ္ပိုင္းတြင္ ေနရာ ရoထားသ_္  
ထိပ္သီးေခ`င္းေဆာင္မ်ားအoို႔ ေရ¸လာမ_္ အနာoတ္ အcိုးရသc္တြင္  
မ_္သို႔အေနအထား ရo_ကမ_္ဆိုသ_္ကို ၿပိ_င္ဆိုင္ေန_ကမ_္ဆိုသ_္မာ 
သသoရိcရာ မလိုပ`¡ သိသာသ_္ အေနအထားမာ oုသမတ သီoသရ 
_ီးတင္ေအာင္_မင္_ီးaင္
 ေအာက္လတ္ေတာ္ _က•_ သရ _ီးေရမန္းအ_ကား အာ†ာoိုလ္လုပြဲပင္ _oc္သ_္¡ 
သို႔ေသာ္လ_္း သမတ_ီးသိန္းcိန္o အေရးပ`မ အပ`အoင္ က်န္ကိcအမ်ားအ_ပား 
ဆက္လက္ေဆြးေaြးc_္းcားcရာ က်န္ေနေသးသ_္¡ oခင္ cc္တပ္အရာရိမ်ားအoို႔  
တ_ီးခ်င္း c_္းcားေနcရာ ရိသလို. တပ္မေတာ္အတြင္းရိ ရဲေဘာ္မ်ားအေန_oင္လ_္း 
aိုင္ငေရးအာ†ာၿပိ_င္မ အသမ်ား ကြဲ_ပားလာသ_္aင္အမ် ကြဲ_ပားရပ္တ_္_ကoြo္  
ရိေနသ_္¡ ˆသို႔aိုင္ငေရး oင္းေလးcုအိုးထဲတြင္ _သoာ_ကီးသ_္ _ာနအသီးသီးo 
oန္_ကီးမ်ားကလ_္း သတို႔_ာန oaoားဆိုင္ရာအရ မ်ားcြာ လc္oာမရိေနသ_္  
အေ_ခအေနတြင္. အခြင္အလမ္းမ်ားကလ_္း မ်ားcြာရိေနရာ သတို႔_ာနoaoားcနc္ကို  
oြဲ႔c_္းေ_ခကုတ္oရန္ ၿပိ_င္ဆိုင္ေန_ကပ`သ_္¡ သတို႔aင္ မိတ္oက္_ပ_မ_္  
အင္အားcုမ်ားကလ_္း ေပ`ထြက္လာမ_္ အခြင္အလမ္း. ရာထး_ာနaရတို႔ကို ေcာင္_က_္ေန_ကသလို. ရိၿပီးသား
 အေနအထားကိုလ_္း ဆုးရးမသြားေcရန္ ကာကြo္ထား_ကသ_္¡      
 
သမတ_ီးသိန္းcိန္က ေoသဆိုင္ရာ လတ္ေတာ္မ်ားကို အာ†ာလုပ္ပိုင္ခြင္ ပိုမို_o_္ဆ_္းေပးေရးaင္ aိုင္ငေတာ္ cီမခန္႔ခြဲမမ်ား_ _ငင္သာသ_္ _ပ__ပင္ေ_ပာင္းလဲမမ်ား
လုပ္ေဆာင္ရန္ ရ_္မန္းခ်က္မ်ားကို မိန္႔ခြန္းေ_ပာ_ကားခဲၿပီး
 ေနာက္. သက တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနခဲသ_္¡ သိသာထင္ရားသ_္ _ကိ_းပမ္းလုပ္ေဆာင္မမ်ားလ_္း မေတြ႔ခဲရေပ¡ ˆသို႔ _မင္ေတြ႔ရသ_္ အေ_ခအေနမ်ားက
သ႔ကို သမတေနရာ_ တင္ထားၿပီး. အမန္တကo္ _ကိ_းကိုင္လုပ္ေဆာင္မ_္ သမ်ားက ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြo္မ လတ္ေတာ္ကို အသုးခ်ကာ
လုပ္ေဆာင္_ကလိမ္မ_္oု oဆcရာ ရိေနသ_္¡   
 
ˆသို႔ _မင္ေတြ႔ေနရသ_္ အေနအထားေ_ကာင္ ရလo္အ_oc္ သမတo က်ရးခန္းကို _ကိ_တင္နမိတ္oတ္မ
 ေကာလာoလမ်ား ေ_ပာဆိုလာ_ကၿပီး. _မန္မာaိုင္င အေ_ပာင္းအလဲတြင္ ပို@အင္အား_ကီးသ_္ ေခ`င္းေဆာင္မ်ားက
 aိုင္ငေရး _ပ__ပင္ေ_ပာင္းလဲမ လမ္းေ_ကာင္းမ်ား ေပ`ထြန္းလာေcရန္ ‡တို႔o ေ_ခရာလက္ရာမ်ားကို ထင္ထင္ရားရား
 _ပသလာ_ကေ_ကာင္း ေ_ပာဆိုလာ_ကသ_္¡ oခုအခ်ိန္တြင္ သမတအေန_oင္ ‡oပ`တီ _က¸ခိုင္oြ႔ၿoိ_းေရးပ`တီaင္ oခင္ တာoန္oခဲသ_္ cc္တပ္တြင္းမ
ေထာက္ခမမ်ားလ_္း မရရိaိုင္ဘဲ _oc္ေနသ_္¡ သမတတြင္ ေက်ာေထာက္
 ေနာက္ခ ေထာက္ခမ_္ အင္အားcု မရိဘဲ _oc္ေနရသ_္¡
လအမ်ား cိတ္ေက်နပ္oြo္_oc္သ_္ ‡o မိန္႔ခြန္းမ်ားအတိုင္း သမတအေန_oင္ မ_္မ် qိုးသားေ_oာင္မတ္cြာ အရိအတိုင္း ေ_ပာဆိုခဲသ_္ကို ခန္႔မန္းတြက္ဆရန္
ခက္ခဲလပ`သ_္¡ သို႔ေသာ္လ_္း သမတေနရာ လ်ာထား_ကသမ်ား ကေတာ ေရ¸အတြက္ ခင္းက်င္း_ပင္ဆင္ေန_ကမ_္မာ သသoရိcရာ မရိပ`¡ 
ေအာက္လတ္ေတာ္o _က•_ _ီးေရမန္းaင္ oု -သမတ _ီးတင္ေအာင္_မင္_ီးတို႔က ေရ¸လာမ_္ကာလတြင္ ˆေနရာအတြက္ ၿပိ_င္ဆိုင္_ကမ_္ သမ်ားအ_oc္  
ေရ¸တလမ္းတက္လာခဲ _ကၿပီ _oc္သ_္¡  
 
အရင္ cc္အcိုးရ aိုင္ငေတာ္ ေအးခ်မ္းသာoာေရးaင္ oြ႔ၿoိ_းေရးေကာင္cီတြင္ နပ`တ္ g ေခ`င္းေဆာင္ ေနရာoခဲသ_္ _ီးေရမန္းက အcိုးရလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို  
ေooန္ေ_ပာဆိုလာခဲသ_္¡ မ_ကာေသးမီက ရန္ကုန္ၿမိ_¸တြင္ cီးပြားေရး လုပ္ငန္းရင္မ်ားကို မိန္႔ခြန္းေ_ပာဆိုခဲရာ_ ‡က _မန္မာaိုင္ငo ကမ”ာတြင္
ေအာက္တန္းေနာက္တန္း က်ေနရသ_္ အေ_ခအေနကို oန္ခေ_ပာဆိုခဲၿပီး. လတ္ေတာ္ကို အားေကာင္းေcရန္အတြက္ အား_o_္လုပ္ေဆာင္_ကရန္. 
အက်င္ပ်က္_ခcားမကဲသို႔ေသာ _မန္မာလမအoြဲ႔အc_္းတြင္ ေသြလြဲေနသ_္ ကိcမ်ား _ပ__ပင္ေဆာင္ရြက္_ကရန္ တိုက္တြန္းလာခဲသ_္¡ ကာကြo္ေရး_ီးcီးခ်_ပ္
oိုလ္ခ်_ပ္_ကီး မင္းေအာင္လိင္က _ီးေရမန္းေနာက္မ ရပ္တ_္ေပးcရာ ရိသ_္oုလ_္း oဆရသ_္¡
သaင္ aိင္းo_္ခ်က္အရဆိုလ်င္ _ီးတင္ေအာင္_မင္_ီးက oခင္လေoာင္းမ်ားကို _ီးေဆာင္ကာကြo္ေပးထားသoု oဆcရာ ရိသ_္¡ သက oခင္အုပ္ခ်_ပ္ခဲသ_္
oိုလ္ခ်_ပ္မး_ကီးသန္းေရo _သoာေလာင္းရိပ္အတိုင္း လိုက္နာမ_္သ oုလ_္း oဆရသ_္¡ oု -သမတက တိုက္qိုက္_oc္ေc. သြo္oိုက္@_oc္ေc cc္အာ†ာသိမ္းမ  
ပုcမ်_ိး_oင္ ထိပ္သို႔ တက္လာမ_္oုလ_္း ေ_ပာဆိုမမ်ားပင္ ရိေန_ပန္သ_္¡ _ပန္_ကားေရးoန္_ကီး _ီးေက်ာ္ဆန္းက oု -သမတo အုပ္cုတြင္ ပ`သoု oဆ_ကၿပီး. 
သက oု -သမတအေပ` နာခမရိcြာ _ီးေရမန္းo မိန္႔ခြန္းကို လထုအမ်ားအ_ကား အာqုcိုက္မ မရရေလေအာင္ cိcc္တ_္း_oတ္မမ်ား _ပ_ေပးခဲေသးသ_္¡   
ac္ေပ`င္းမ်ားcြာကပင္ ေလလာေcာင္_က_္ေန_ကသမ်ားက _မန္မာaိုင္ငကို ကာလ_ကာရ_္ အုပ္ခ်_ပ္လာေနခဲသ_္ တပ္မေတာ္အတြင္း တေသြးတသ
cုc_္း_ီ_ြတ္မaင္ ပတ္သက္@ သသoရိေနခဲ_ကသ_္¡ တပ္မေတာ္က ၿပိ_င္ဘက္ အတိုက္အခ အုပ္cုမ်ားအေပ`တြင္လ_္း အc_္တcိုက္
ေသြးခြဲအုပ္ခ်_ပ္မcနc္_oင္ က်င္သုးလာခဲေသးရာ ‡တို႔အတြင္းမ_္မ် _ီ_ြတ္_ကပ`သန_္းoုလ_္း ေcာေ_ကာcရာ _oc္ေcသ_္¡ သို႔ေသာ္လ_္း oခုအခ` 
_မန္မာaိုင္ငေရး _မင္ကြင္းအတြင္း cc္တပ္က အoိက ဆက္လက္ေနရာoထားaိုင္ေတာမ_္ အေ_ခအေန မoုတ္ေတာပ`¡ ထို႔အ_ပင္ အတိုက္အခမ်ားo ပုမန္  
ရပ္တ_္ရာ ေနရာလ_္း ေပ`ထြက္လာခဲသ_္¡ ‡အ_ပင္ cc္တပ္အရာရိေoာင္း aိုင္ငေရးသမားမ်ားအတြင္းတြင္လ_္း အားၿပိ_င္မမ်ား ရိလာေနသ_္¡ 
အ_ပင္ပန္းတြင္ေတာ ပိုမိုရပ္ေထြးcြာ _oc္ေပ`ေနသ_္ cc္တပ္အင္အားcုမ်ားအတြင္း အေ_ခအေနကို _မင္သာ_ီးမ_္ မoုတ္ေသးပ`¡ သို႔အတြက္ေ_ကာင္
oခုအာ†ာရoထားသ_္ အcိုးရေခ`င္းေဆာင္မ်ားaင္ ‡တို႔o လုပ္ေoာ္ကိုင္ဘက္မ်ားကို
 ေထာက္ခ ပပိုးမ_္ေလာoု ေရြးခ်o္cရာ လမ္းcရိလာပ`သ_္¡ ထိုမ်မက မ_္သ႔ကို ေထာက္ခ ပပိုးမ_္န_္းoုလ_္း ေရြးcရာ _oc္လာေcသ_္¡
   
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသ_္မာ oီမိုကေရcီcနc္တြင္ တcိတ္တက_သာ _oc္သ_္¡ လတိုင္းကို တန္းတ_ီမ် အာ†ာရိေc_ခင္းကို _ပသ_ခင္း _oc္သ_္¡ သို႔မoုတ္
အcိုးရအုပ္ခ်_ပ္ေရးက_မ်ားတြင္ လမအoြဲ႔အc_္းအေန_oင္ ပ`oင္ေဆာင္ရြက္aိုင္ခြင္ သေဘာသဘာoကို _o_္ဆ_္းေပး_ခင္း _oc္သ_္¡ _မန္မာaိုင္ငo _ooo ခုac္.
 ေရြးေကာက္ပြဲသ_္ ေရြးေကာက္ပြဲအေတြ႔အ_က_ သက္သက္မ်ကိုသာ ထုတ္aတ္ေ_ပာ_ခင္း_oc္ၿပီး. လအမ်ား ပ`oင္ေဆာင္ရြက္ခြင္ရိသ_္ အcိုးရအုပ္ခ်_ပ္မcနc္
_oc္ေပ`လာေcေရးကိcအတြက္မ လုပ္ေဆာင္cရာ ကြက္လပ္
 ေနရာမ်ားcြာ က်န္ရိေနပ`ေသးသ_္¡ မ_္သို႔_oc္ေc လုပ္ေဆာင္oြo္ကိcမ်ား ကုန္ဆုးသြားသ_္ မoုတ္ပ`¡    
 
_မန္မာaိုင္ငအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးaင္ အမ်_ိးသား _ပန္လ_္သင္_မတ္ေရး _ပန္လ_္တ_္ေဆာက္aိုင္ရန္ အလားအလာ ဆိုသ_္မာ အcိုးရ. တိုင္းရင္းသား 
ကိုo္cားလo္မ်ားaင္ ထင္ရားသ_္ aိုင္ငေရးအတိုက္အခ အင္အားcုမ်ား အ_ကား ေတြ႔ဆုေဆြးေaြးaိုင္မအေပ` မတ_္ေနပ`သ_္¡ ˆကိcမာလ_္း 
အသc္အဆန္း မoုတ္ပ`¡ အသc္အဆန္း ကိcမာ အနာoတ္ ကာလတြင္ မ_္သaင္ ေတြ႔ဆုေဆြးေaြးမ _oc္ေ_မာက္ေအာင္_မင္aိုင္သ_္ဆိုသ_္ ကိcပင္

န္မာအစိုးရသစ္အတင္းအာ-ာပိုမိုရရိေစရန္ပိင္ဆိုင္ေနကရာ.
  ဦးသိန္းစိန္ည္းတဦးအပအဝင္(စ္သည္*
( ဓာတ္ပံု - မ#ိမ)
 _oc္သ_္¡ အတိတ္ကာလတြင္ ˆသို႔ ေတြ႔ဆုေဆြးေaြးမ _oc္aိုင္ေ_ခ မရိသေလာက္ _oc္ခဲၿပီး. အင္အားcု အသီးသီးအ_ကား oု_က_္မမာလ_္း မရိသေလာက္  
_oc္ေနခဲသ_္¡ ac္ေပ`င္းမ်ားcြာ_ကာ _မန္မာaိုင္ငေရး တန္႔ေနခဲရၿပီး. ေရ¸မတိုး ေနာက္မဆုတ္aိုင္_oc္ေနခဲရသ_္ အေနအထားေ_ကာင္ oခု_oc္aိုင္ေ_ခမာလ_္း
 ေoးကြာေနသကဲသို႔ ရိ_ပန္သ_္¡
 
oန္ခရမ_္ကိcမာ _မန္မာaိုင္ငေရးကို ေဘးထြက္@ _က_္ပ`က oာတ္လမ္းသc္ကို oခင္oာတ္ေကာင္ေoာင္းမ်ား အမ်ားcု_oင္ က_ပေနသ_္ကို ေတြ႔_ကရမ_္  
_oc္သ_္¡ နိoုးတြင္လ_္း cိတ္လပ္ရားoြo္ မရိသ_္ ထးမ_ခားနား oာတ္သိမ္းမ်_ိးပင္ _oc္မ_္oု သုးသပ္ရ_ပန္သ_္¡ _ပင္ပတြင္ရိေနသ_္ လထုအမ်ားaင္
အcိုးရc_္းoိုင္းအတြင္း ရိေနသမ်ားအ_ကား oု_က_္မ တ_္ေဆာက္@ မရaိုင္မခ်င္း ˆသို႔ˆပု _oc္ေနမ_္oုလ_္း သုးသပ္@ရသ_္¡ oခင္က 
မရိဘးေသးသ_္ အခြင္အလမ္း ေရြးခ်o္cရာမ်ားကို ရာေoြၿပီး. အေရးပ`သ_္ ေတြ႔ဆုေဆြးေaြးမမ်ား
 _oc္လာေcေရးအတြက္ န_္းလမ္းရာပ`က အခြင္အလမ္းမ်ား ေပ`ေပ`က္လာoြo္ ရိပ`သ_္¡  
ေမ်ာ္လင္ခ်က္_oင္ ေcာင္ေမ်ာ္ေန_ခင္းထက္ ပင္မ_မန္မာaိုင္ငေရးက အလိုအေလ်ာက္ ေပ`က္ကြဲအု_ကြ@ ‡တို႔o မoာo်Žoာမ်ားကို _ပန္လ_္သုးသပ္_ကေcရန္. 
လိပ္ခဲတ_္းလ_္း_oc္ေနသ_္ _ပoနာမ်ားကို _ပန္@ သုးသပ္_ကေcရန္ပင္ _oc္သ_္¡ _မန္မာaိုင္ငအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ_oင္သြားသ_္ oီမိုကေရcီcနc္  
မလာေသးပ`¡ သို႔ေသာ္လ_္း _မန္မာaိုင္ငo aိုင္ငေရးမန္ကကြက္တြင္ _ပoနာတက္cရာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းc_္မ်ားေ_ကာင္ ရပ္ေထြးေပြလီမမ်ားလ_္း
cတင္လာခဲၿပီ _oc္သ_္¡ တိုးတက္မမ်ား မ_မင္မေတြ႔ရေသးဘဲ ရိေနသ_္တိုင္ေအာင္. မိမိတို႔ ေထာက္ခပပိုးရမ_္oု သတ္မတ္ထားသ_္သကိုပင္ ပထမ_ီးcြာ
အထင္အရား ဆက္လက္
 ေထာက္ခေပးေနရ_ီးမ_္ _oc္သ_္¡  
 
သို႔ေသာ္ ˆေနရာတြင္ oန္ခေ_ပာဆိုရမ_္အခ်က္မာ ˆအ_ကေပးခ်က္သ_္ပင္ ေအာင္_မင္မရရန္ အာမခခ်က္ မေပးaိုင္ပ`¡ ထို႔အ_ပင္ ေခတ္သc္_မန္မာaိုင္ငကို  
တလြဲတေခ်ာ္ အုပ္ခ်_ပ္oိုoြင္းေcခဲသ_္ တာoန္ရိသမ်ားaင္ ပးတြဲတာoန္ခ အလုပ္လုပ္ရမ_္ အေနအထားလ_္း ရိaိုင္ပ`သ_္¡ အကo္@ ‡ပုoိ_လ္မ်ား 
အတတကြ တcားပြဲတ_္းထိုင္@ _ိ•aိင္းaိုင္ၿပီး. _မန္မာaိုင္င ေရ¸ဆက္ရမ_္လမ္းအတြက္ ဘက္cုက်သ_္ အေ_ခခမမ်ား ခ်မတ္@ အေကာင္အထ_္ေပ`လာမ_္
ဆိုသ_္ကိုလ_္း အာမခ ကတိေပးaိုင္မ_္ အေနအထား မရိပ`¡ ထိုမ်မက _ooo oြဲ႔c_္းအုပ္ခ်_ပ္ပု အေ_ခခ_ပေoအေန_oင္ လာမ_္ အနီးကပ္အနာoတ္တြင္  
ဆက္လက္@ သက္oင္ေန_ီးမ_္_oc္ၿပီး. cc္တပ္က aိုင္ငေရးcင္_မင္ေပ`တြင္ အခန္႔သား ေနရာoထား_ကလိမ္_ီးမ_္¡ ၿပီးခဲသ_္ အတိတ္ _o ac္တာကာလက 
တ_o_္း_o_္း ေပ်ာက္ကြo္သြားမ_္န_္းတ. ေရြးေကာက္ပြဲ oီမိုကေရcီကိုလ_္း လက္ေတြ႔cမ္းသပ္ က်င္သုး_က_ီးမ_္သာ _oc္သ_္¡  
 
ˆသို႔ ေရ¸အေရး အကဲ_oတ္မaင္ ေခတ္သc္_မန္မာသမိုင္းကို ထ_္သြင္းအသိအမတ္_ပ_ c_္းcားပ`က လုးoအaိုင္ရေရး. မိမိတို႔ ေမ်ာ္လင္ထားသ_္အတိုင္း 
အေ_ခအေန မေမ်ာ္လင္ဘဲ က်ေရာက္လာမ_္ေန႔ cသ_oင္ကို ေcာင္cား cိတ္ကးေန_ခင္းအေပ` လအမ်ား အ_ကိ_က္ေတြ႔ေန_ကမ_္သာ _oc္သ_္¡ မ_္သို႔ဆိုေc 
oေန႔ကာလတြင္ မိမိတို႔ အေကာင္းဆုးအ_oc္ oန္တီးaိုင္မ_္ အခြင္အလမ္းမ်ားလ_္း ရာေoြေတြ႔ရိaိုင္မ_္ အခ်ိန္_oc္ပ`ေတာသတ_္း¡  
 
(Joseph Ball ေရးသားသ_္ A• opportu•ity missed, or a• opportu•ity Œest lost?  ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္_ပန္ ဆို ေoာ္_ပပ`သ_္¡)
မaေလးတြင္ qေမ်ာ္ခင္း oုိတo္သc္မ်ား ေဆာက္ရန္_ကc_္
မo်ိမသတင္း_ာန { _ကာသပေတးေန႔. oလုိင္လ og ရက္ _ooo ခုac္ og နာရီ go မိနc္
       
 
 
 
ရန္ကုန္ (မo¸ိမ) ¡       ¡ မaေလးoိုတo္ အမ်ားcုမာ  လာတ_္းအပန္းေ_oသ_္ o_္သ_္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္aုိင္သ_္ ပတ္oန္းက်င္ အေ_ခအေနမရိသ_oင္  
သြားလာေရး အဆင္ေ_ပၿပီး သာoာလပသ_္ ပတ္oန္းက်င္ qေမ်ာ္ခင္းမ်ားqိသ_္ ေနရာ ေလးခုေရြးခ်o္ သတ္မတ္ကာ oိုတo္oုန္အသc္မ်ား တ_္ေဆာက္ရန္  
cီc_္လ်က္ရိေ_ကာင္း သိရသ_္¡
ၿပီးခဲသ_္ _ooo က o_္သ_္ oင္ေရာက္မ _žg သိန္းရိသ_္ အတြက္ မaေလးရိ အခန္းအားလုး _ပ_္သြားခဲသ_္¡
 
ေနာက္ac္မ်ားတြင္ o_္သ_္င`းသိန္းခန္႔ oင္လာမ_္ မန္းထားၿပီး လက္ရိoုိတo္မ်ားကို တိုးခ်ဲ¸ရန္မာ ေ_မေc်း_ကီး@ မ_oc္aုိင္ေ_ကာင္း. oိုတo္ လုပ္ငန္းရင္မ်ား
ပိုင္ဆုိင္သ_္ ေနအိမ္မ်ားတြင္ အလ်_္းသင္သလို oြင္လc္ထားသ_္ oိုတo္မ်ား _oc္သ_oင္လ_္း သာသနာ အေဆာက္အအုမ်ား_ကားတြင္ ရိေန@ ေနရာသc္မ်ား
qာေoြ တင္_ပထားသ_္oု   oုိတo္လုပ္ငန္း သတင္းရပ္ကြက္တခုက ေ_ပာသ_္¡
 
မ_္သ_္ေနရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ခြင္ရမ_္ကို သက္ ဆိုင္ရာ အတ_္_ပ_ခ်က္ မရေသးေ_ကာင္း. ေလာေလာဆo္
 ေဆာက္ရန္လ_္း အcီအc_္မရိေ_ကာင္း သကဆုိသ_္¡
oိုတo္oုန္အသc္တ_္ ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေသာေနရာေလးခုမာ နo္ေ_မ (o) တြင္ oရာoတီ_မc္qိုးတေလ်ာက္ ကšြဲcြန္း မ cc္ကိုင္းတတားအထိ. နo္ေ_မ(_) 
တြင္ ေတာင္သမန္အင္း ေတာင္ဘက္တေ_ကာ. နo္ေ_မ(g)တြင္ အင္းo oု_oတီ_မc္aင္ oရာoတီ _မc္ဆုေoသ. နo္ေ_မ(g)တြင္ ေအာင္ပင္လo္ ေရတခြန္ေတာင္  
သြားလမ္းတေလ်ာက္
 ေ_မေနရာမ်ားပ`oင္သ_္¡
 
oိုတo္oုန္ ေဆာက္လုပ္မ_္ ေ_မေနရာအသc္မ်ားကို သဘာo ပတ္oန္းက်င္ အလအပqခင္း qကြက္မ်ား
 _မင္ေတြ႔aုိင္မ_္ ေတာင္တန္းမ်ား. oရာoတီ_မc္ oု_oတီ_မc္aင္ ေ_မaုကšြန္း. ေcတီပုထိုးမ်ားaင္ အင္းo o_္ေက်းမ နo္ေ_မaင္ နီးcပ္ရာေနရာမ်ားကို
ေရြးခ်o္ထားေ_ကာင္း. oိုတo္oုန္အသc္တြင္ oိုတo္ o_o လုး. အခန္းေပ`င္း gg__ ခန္းပ`မ_္ _oc္ေ_ကာင္းလ_္း သိရသ_္¡
ပီo`ဆင္ ေရးတဲ ကရင္အေရးcာအုပ္ အမားတပုတပင္
မာက္ oာမနာ (…arŠ Farma•er) { _ကာသပေတးေန႔. oလုိင္လ og ရက္ _ooo ခုac္ oo နာရီ g_ မိနc္
       
 
 
 
_မန္မာaိုင္ငအေရ¸ပိုင္းရိ ကရင္လမ်_ိးတို႔o ေတာ္လန္ေရးအေ_ကာင္း cာအုပ္မ်ား အေရအတြက္ကား ပို@ မ်ား_ပား လာေနသ_္¡ သို႔ေသာ္ မိုက္ တာကာ …iŠe 
Tu‰Šer ေရးသားသ_္ 'ကင္းလ_္ခရီးရ_္ ' The •o•™ —atrol oသ_္ cာအုပ္ၿပီးလ်င္ oo္နီရo္ ပီo`ဆင္ •a•iel —ederso• ေရးသားသ_္ oခုcာအုပ္  
'တိတ္တဆိတ္_oင္ အcုအၿပ_လိုက္ သတ္_oတ္ေနမ ' ˜e‰ret Ge•o‰ide က အဆိုးရြားဆုး _oc္လိမ္မ_္¡
 
ˆcာအုပ္တြင္ အမားအoြင္းမ်ား _ပ_္aက္ေနသ_္¡ cာအုပ္မcခင္ ကတ_္းက o_္သလို ဆိုသလို. အမားမ်ားaင္ cလာခဲသ_္¡ cာအုပ္ေနာက္ေက်ာoုးတြင္  
ကရင္မ်ားက လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲoင္ေန_ကသ_္oု
 ေoာ္_ပထားသ_္¡ အမန္မာ o_go ခုac္ကတ_္းက oခင္ လြတ္လပ္ေရးေတာင္းဆိုသ_္ မo`oကို cြန္႔လတ္ခဲၿပီး.
 _မန္မာaိုင္ငo တcိတ္တပိုင္း. oက္oရo္_ပ_္နo္အ_oc္ ေနထိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုသ_္ မo`oသို႔ ေ_ပာင္းလဲ ခ်မတ္ခဲၿပီး _oc္သ_္¡
cာအုပ္o ပထမ_ီးဆုးcာေ_ကာင္းကလ_္း အoိပ›ာo္ေကာက္ လြဲcရာ
 _oc္ေန_ပန္သ_္¡ o_g_ ခုac္တြင္ ကရင္မ်ားက ကမ”ာသို႔ သတို႔ဘာသာ
သတို႔ ကာကြo္ခုခ_ကမ_္. သတို႔o o_္ေက်းမ oိေသသလက†ာကို ကာကြo္_ကမ_္oု ေ_က_ာခဲသ_္oု  
ေoာ္_ပထားသ_္¡ သို႔ေသာ္
ကရင္မ်ားက သတို႔o_္ေက်းမaင္ oိေသသလက†ာကို ဆo္cုac္မ်ားcြာကတ_္းက ထိန္းသိမ္းခဲ_ကသမ်ား 
_oc္သ_္¡ ˆရ_္ရြo္ခ်က္_oင္ပင္ သတို႔လမ်_ိးo ပင္မအoြဲ႔အc_္းကို oooo ခုac္ကပင္  
တ_္ေထာင္ခဲ_ကသ_္¡ o_g_ ခုac္တြင္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လန္ေရး cတင္ခဲေသာ္လ_္း. သတို႔o လပ္ရားမ  
oခုမ cတင္ခဲ_ခင္း မoုတ္ပ`¡
 
မားoြင္းမမ်ားaင္ oခုလို မေရမရာ တင္_ပသ_္ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားက cာoတ္သမ်ားအoို႔ အေကာက္အo လြဲေcaိုင္ပ`သ_္¡ ထို႔ေနာက္ cာအုပ္o 
က်န္cာမ်က္aာအခ်_ိ¸ကိုလ_္း ဆက္လက္ေoာ္_ပလိုသ_္¡
 ေ_ပာရလ်င္ေတာ အမားအoြင္း အက်အေပ`က္မ်ားက cာရင္းထိုးရန္ မ်ားcြာ ရိေနပ`သ_္¡ အလြo္တက  
ေရာင္လဲaိုင္သ_္ အမားမ်_ိးပင္ ပ`oင္ေနသ_္¡
_ပမာအား_oင္ - လနာမ_္မ်ား မားေန_ခင္း. အoြဲ႔အc_္းအမ_္မ်ား မားေန_ခင္းaင္ လသိမ်ားသ_္  
အေထြေထြသမိုင္း အ_oc္အပ်က္မ်ား မားေန_ခင္းမ်_ိး _oc္သ_္¡
 
အ_ခား_ပမာတခု အေန_oင္ ပီo`ဆင္ —ederso• က ကရင္အမ်_ိးသားအc_္းအqုး KNU 
အေထြေထြအတြင္းေရးမး ပoို မန္းရာo oနီးကို ကိုးကား@ သo လုပ္_ကခရပုကို ေoာ္_ပခဲသ_္¡ အမန္တြင္  
ပoိုမန္းရာ လုပ္_ကမခရမီကပင္ သ႔oနီးက aလုးေရာo`_oင္ ကြo္လြန္ခဲၿပီး _oc္သ_္¡ (ပoိုoု ေရးသားရာ_လ_္း 
—adoh oု œ ပ`ထ_္@ အoလိပ္လို cာလုးေပ`င္းေလရိသ_္¡ cာအုပ္တြင္ ေoာ္_ပထားသလို —ado oု မေရးသား_ကပ`¡)
 
လအမ်ားကို ေတြ႔ဆုေမး_မန္း@ ကရင္တို႔ကို သတို႔o ကိုo္ပိုင္သမိုင္းေ_ကာင္းအေ_ကာင္း ကိုo္တိုင္ေ_ပာ_ပေcသ_္ အိုင္oီoာကေတာ ေကာင္းပ`သ_္¡ 
သို႔ေသာ္လ_္း ေတြ႔ဆုေမး_မန္းမ အမ်ားcုမာ aိုင္င_ခားသားမ်ား _oc္ေနၿပီး. ‡တို႔က ကရင္မ်ားကို မ_္သ_္အတြက္ေ_ကာင္ က_ီေပးေနရ_ခင္းအေ_ကာင္း 
_oc္ေနသ_္¡ ကရင္မ်ား ကိုo္တိုင္က ေ_ပာဆို_က_ခင္း မoုတ္ပ`¡ ထို႔အ_ပင္ ကရင္မ်ားကို က_ီေန_ကသမ်ားo ေနာက္ခရ_္ရြo္ခ်က္aင္ သတို႔ေနာက္ခကိုလ_္း 
ေမးခြန္းထုတ္ မေoာ္_ပခဲပ`¡
 
ေတြ႔ဆုေမး_မန္း@ ေ_oဆိုသမ်ားကိုလ_္း သတို႔ေ_ပာသ_္အတိုင္းသာ တင္_ပထားသ_္¡ ခ်င္ခ်ိန္မ အ_oc္
 ေသာ္လ_္းေကာင္း. အခ်က္အလက္အရေသာ္လ_္းေကာင္း _ပန္လန္ေမး_မန္းသ_္ ေမးခြန္းမ်ားလ_္း မေမးခဲပ`¡ သတို႔o မတ္ခ်က္မ်ား. အ_မင္မ်ားကို  
အခ်က္အလက္အ_oc္ တင္_ပခဲသ_္¡ အန_္းငo္ _ပန္လ_္ cc္ေဆး _က_္qုမ်_oင္ပင္ အခ်_ိ¸ ထးဆန္းသ_္ အမားအoြင္းမ်ား. သို႔မoုတ္  
ေသြလြဲေနသ_္အ_မင္မ်ားကို ေတြ႔_မင္
 ေကာင္းaိုင္ပ`သ_္¡
ˆသို႔ _ပန္လ_္cc္ေဆးရန္ _ကိ_းပမ္းအားထုတ္မ မရိဘဲ cာoတ္သမ်ားကို တင္_ပသ_္အခ` လအမ်ားက အမားမ်ားကို တင္_ပမိေcသလို. လအခ်_ိ¸က 
သတို႔အ_မင္ကိုလ_္း ထိုးတင္cရာ _oc္လာေcသ_္¡ ထိုအခ` cာoတ္သမ်ားအေန_oင္ ပုကားခ်ပ္အမန္ကို _မင္oြo္မရိေတာပ`¡ ကရင္လမ်_ိးတို႔ _က_ေတြ႔ေနရသ_္  
အေ_ခအေနကိုလ_္း သိ_မင္cရာ
အေ_ကာင္း မရိေတာပ`¡ _ပမာအား_oင္ - ေနာ္ေမ_ီးကို KNU မ ထုတ္ပo္ခဲသ_္အေ_ကာင္းကို ေoာ္_ပရာ_ အသက္အရြo္ _ကီးရင္ေနသ_္ ေခ`င္းေဆာင္မ်ားက 
ပ_ာတတ္လငo္မ်ားကို အလိုမရိသ_္ အတြက္ေ_ကာင္oု
 ေoာ္_ပခဲသ_္¡ ˆသ_္မာ မားoြင္းေနသ_္အခ်က္သာ _oc္သ_္¡ လအမ်ားက သိထား_ကသ_္ KNU အoြဲ႔o ရင္းလင္းခ်က္ ကိုလ_္း ရာေoြရန္  
_ကိ_းပမ္းအားထုတ္ခဲ_ခင္း မရိပ`¡
 
အ_ခား _oc္ရပ္တခုတြင္ cာေရးသက ကိုo္တိုင္ oန္ခထားရာ_ cကားေ_ပာဆိုမမ်ားသ_္ သoမိတ္ေဆြမ်ားaင္
 ေ_ပာဆိုခဲ_ခင္း _oc္ၿပီး. ေသာက္cားc_္တြင္ ေ_ပာဆိုခဲ_က_ခင္း _oc္သ_္¡ မးoc္ေနသမ်ားo _ကြားo`မကို အခ်က္အလက္အ_oc္ အသုးခ်ထားၿပီး. ေသခ်ာေcရန္  
_ပန္လ_္cc္ေဆးတိုက္ဆိုင္မမ်ားလ_္း မ_ပ_ခဲပ`¡
 
ထို႔အ_ပင္ cာအုပ္o အခန္းတခုလုးကိုလ_္း oိုလ္ခ်_ပ္_မo "က်ေနာ္တင္_ပလိုသ_္ _oc္ရပ္မန္ ကိုo္ေတြ႔သမိုင္း" cာအုပ္မ ထုတ္aုတ္o တင္_ပခဲ_ပန္သ_္¡ 
ထိုအခန္းတြင္လ_္း oိုလ္ခ်_ပ္_မက oခုcာပိုo္မ်ား ေရးသားခဲသ_္oု
 ေoာ္_ပ_ခင္း မရိ_ပန္ေပ¡ သထုတ္aုတ္တင္_ပခဲသ_္အခန္းမာ မာနo္ပေလာ_ာနခ်_ပ္ က်ဆုးရၿပီးေနာက္တြင္ သ_က_ေတြ႔ရသ_္ ေooန္ေ_ပာဆိုခ်က္မ်ားaင္  
ပတ္သက္@ _oc္သ_္¡
 
ˆcာအုပ္ကို oတ္မ_္ဆိုလ်င္ေတာ အရပ္oရပြ _oc္ေနသ_္¡ _ပoနာတခုၿပီးတခု ခုန္ကးေoာ္_ပေနၿပီး. သမိုင္းတြင္လ_္း oိုသ_္ေရာက္ _oc္ေနသ_္¡ cာအုပ္
cီးဆင္းပုကလ_္း မေကာင္းလပ`¡ တခ`တရအေရး_ကီးသ_္ ကိcမ်ားကို အေပ`oသေဘာသာ ရပ္@ ေoာ္_ပခဲ_ပန္သ_္¡
 
cာအုပ္အဆုးတြင္ cာoတ္သမ်ားအ_မင္_ oခုcာေရးသထတြင္ ၿပီးခဲသ_္ဆo္cုac္အတြင္း ေတြ႔ဆုေမး_မန္းခဲသ_္ မတ္cုcာအုပ္မ်ား ေတာင္လိုပု@ က်န္ခဲရပု. 
ˆအခ်က္အလက္မ်ား အားလုးကို သိမ္းက်_းcုc_္း@ oခုသေ_ပာသ_္ cာအုပ္ _oc္လာရပု ပုcေoာ္_ပထားသ_္¡ ဆo္cုac္မ်ားcြာ_ကာ 
ေတြ႔ဆုေမး_မန္းမမ်ားသ_္ သမိုင္းေ_ကာင္းေoာ္_ပ ရာ_ အမန္တရားoင္ သုးcြဲေoာ္_ပaိုင္ေသာ္လ_္း. oခုတိုင္ အေရးပ` သက္ဆိုင္ေနေသးသ_္  
cာoတ္သမ်ားအေန_oင္ ပိုမိုနားလ_္ သိရိoြo္ေကာင္းသ_္ အခ်က္မ်ားကိုမ အပ်င္း_ကီး@ မတို႔မထိ ထားခဲ_ပန္သ_္¡
အသc္တoန္ ေတြ႔ဆုေမး_မန္းမမ်ား _ပ_လ်င္_oင္ oခုထက္ပို@ ေကာင္းcြာ ေoာ္_ပaိုင္oြo္ ရိပ`သ_္¡ ကိcတခုခုအေပ` cြဲcြဲနက္နက္ ထိေတြ႔ေoာ္_ပရန္
ပ်က္ကြက္ခဲသလို. အေပ`o ရပ္@ ေoာ္_ပထားမမ်ားေ_ကာင္ oခုcာအုပ္o oု†္သိကာကို အလြန္အမင္း ထိခိုက္က်ဆင္းေcခဲပ`သ_္¡ ˆcာအုပ္ပ`
ေoာ္_ပထားခ်က္မ်ားကို မoု_က_္ဘဲ
 _oc္ေcကုန္ပ`သ_္¡
 
အေကာင္းေ_ပာရန္တခ်က္မာ သo ေရးoန္က oတ္ရန္ ac္လိုoြo္ရိၿပီး. qိုးရင္း လြo္ကပ`သ_္¡ ဆိုလိုသ_္မာ ˆ cာအုပ္ကိုoတ္ရန္ အခ်ိန္ocရာမလိုoု
ဆိုလို_ခင္း _oc္ပ`သ_္¡
 
cာအုပ္ပထမ cာေ_ကာင္းက မတိမက် _oc္ေနသလို. ေနာက္ဆုးcာေ_ကာင္းကလ_္း အလားတပင္ မေရရာ
 _oc္ေန_ပန္သ_္¡ cာေရးသက _ooo ခုac္ aိုoင္ဘာလ ကရင္_ပ_္နo္ရိ _မoတီၿမိ_¸ကို _မန္မာcc္တပ္မ်ားက တိုက္ခိုက္ၿပီးသ_္ ေနာက္တြင္ "•KBA 
(တိုးတက္ေသာ oုoဘာသာ ကရင္အမ်_ိးသားတပ္မေတာ္ ) တပ္oြဲ႔ oနc္မ်ား အားလုးက ကရင္လြတ္ေ_မာက္ေရးတပ္မေတာ္ KN•A aင္အတ ပးတြဲတိုက္ခိုက္ရန္  
သcာ_ပ_ခဲ_ကသ_္" oု
 ေoာ္_ပထား_ပန္သ_္¡ ˆသ_္မာ လုးo လိမ္လ_္တင္_ပ_ခင္းသာ _oc္သ_္¡ ‡အခ်ိန္တြင္ •KBA တပ္မoာ _ က _မန္မာcc္တပ္ လက္ေအာက္ခ  
နo္_ခားေcာင္တပ္အ_oc္ အသြင္ေ_ပာင္းရန္ အာခ_ငင္းဆန္ေန_ခင္းသာ _oc္သ_္¡ •KBA တပ္oြဲ႔oင္ g,ooo မ် ရိသ_္အနက္ သတို႔အေရအတြက္မာ goo မ်သာ 
_oc္ပ`သ_္¡
 
သနားoြo္အခ်က္မာ oo္နီရo္ ပီo`ဆင္ •a•iel —ederso• က ကရင္ေတာ္လန္ေရးအေပ` မ်ားcြာ cာနာလိုလားမ ရိပ`သ_္¡ ˆcာအုပ္_oင္ ထိုသတို႔o 
အေ_ခအေနကို လသိမ်ားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္က_ီလိုပုလ_္း ရပ`သ_္¡
 
သို႔ေသာ္ အဆင္မ်ားcြာတြင္ ˆသို႔ အဆင္အတန္းမမီ _oc္ေနမေ_ကာင္ oခုcာအုပ္သ_္ ေကာင္းက်_ိးထက္ ဆိုးက်_ိးကိုသာ _oc္ေcမ_္oု ဆိုရပ`ေ_ကာင္း¡
 
(မာ က္ oာမနာ …arŠ Farma•er သ_္ Burma Campai™• UK အoြဲ႔o o`qိုက္တာ _oc္ပ`သ_္¡ သေရးသားသ_္ cာအုပ္ေooန္ခ်က္ •a•iel —ederso•'s `˜e‰ret 
Ge•o‰ide' a disappoi•tme•t ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ _ပန္ ဆိုေoာ္_ပပ`သ_္¡)
_မန္မာaိုင္င ေတာင္ သ လo္ သမား အေရး (အပိုင္း - oo) 
_ီးမ်_ိး (_ပေo) { _ကာသပေတးေန႔. oလုိင္လ og ရက္ _ooo ခုac္ o_ နာရီ _o မိနc္
       
 
 
 
ေလလာသုးသပ္ခ်က္ cာတမ္း
 
ေ_မoာ_ပoနာ¡  
 
ေနoင္းcc္အုပ္cု အာ†ာသိမ္းခဲသ_္ o_o_ ခုac္မ _ီးသန္းေရ cc္အုပ္cု ကာလအထိ ac္ေပ`င္း (o_o_ -_ooo) go ac္အတြင္း _ပန္_က_္လ်င္. 
လo္သမားထုေပ`မ cc္အုပ္cု ေသြးcုပ္မကို ဆန္းcc္လ်င္ g မ်_ိးပဲ ရိသ_္¡
¨ကုန္ထုတ္. လုပ္အား. ဘ_ာ" သုးဘက္cလုးေပ`မ တၿပိ_င္တ_္း. တ_ီတ_ြတ္တ_္း ေသြးcုပ္ေန_ခင္း _oc္သ_္¡ လo္သမားထု_ကီး တရပ္လုးo ထြန္oက္.
ရိတ္သိမ္းၿပီးသား ကုန္c_္မ်ား_oc္သ_္ သီးaမ်ား. လo္oာ ထြက္ကုန္ ပc_္းမ်ားေပ`မ ေသြးcုတ္_ခင္း _oc္သ_္¡ ထို႔ေနာက္ cc္ကšြန္ဘoသို႔ တြန္းပို႔ခခဲရေသာ
လo္သမားထုအား အoမ ကုန္ထုတ္လုပ္ေcမ အပ`အoင္ အoမ လုပ္အားခုိင္းေcမမ်ား_oင္ ေသြးcုပ္အ_မတ္ထုတ္_ခင္း _oc္သ_္¡ oင္းကို လုပ္အားေပ`မ
ေသြးcုပ္_ခင္းoု ေခ`ေပသ_္¡ ဘ_ာေပ`မ ေသြးcုပ္_ခင္းမာ အမေတာ္ေ_ကးoုေခ`သ_္ cိုက္ပ်_ိးcရိတ္ အပ`အoင္. လo္oာ ကုန္ထုတ္လုပ္မ (ထြန္oက္မ ) 
အတြက္ oာတ္ေ_မ_သoာ. ေရေပးသြင္း_ခင္း. လုိအပ္သ_္ ကိရိoာမ်ား ေရာင္းခ်_ခင္းတြင္ ေငြပင္ေငြရင္း _မ•_ပ္aရသ_္¡
ထိုဘ_ာေငြေပ`မတဆင္ ေသြးcုပ္ အ_မတ္ထုတ္o_ခင္းတုိ႔ _oc္သ_္¡ အတိုးo_ခင္း (ဘ†္တုိး). ေရခြန္. ေ_မခြန္မ်ား အoမ ေကာက္ခo_ခင္းမ်ား ပ`oင္သ_္¡ 
ˆသို႔အား_oင္ ကုန္ထုတ္. လုပ္အား. ဘ_ာေပ`မ အ_မတ္ထုတ္_ခင္း
 _oc္သ_္¡ cာရင္းခ်_ပ္ေသာအခ` ထို g မ်_ိး ေသြးcုပ္_ခo္လo္ မေ_ကာင္ လo္သမားမ်ားသ_္ _က_ကိတ္oတ္
 _oc္ခဲရေလသ_္¡
 
လo္သမားမ်ားမာ လo္oာပိုင္ဆုိင္ခြင္မရိ¡ လြတ္လပ္cြာ cုိက္ပ်_ိးထုတ္လုပ္မ. ေရာင္းခ်မ. _ကိတ္ခြဲမ. သo္oမ
လုးoမရိရoေသာ cc္မိန္႔. cc္အာ†ာေအာက္တြင္ လက္o`း_ကီးအုပ္ကာ cိတ္တိုင္းက် _ခo္လo္ေသြးcုပ္_ခင္း
 _oc္သ_္¡ cc္အုပ္cုက သတို႔ကုိo္သတို႔ aုိင္ငေတာ္oု ေ_က_ာခဲသ_္¡ လo္ေ_မoာေ_မ အားလုးကုိ  
aုိင္ငေတာ္က ပုိင္ဆုိင္သ_္oု ေ_က_ာလုိက္သ_္¡ ထိုန_္းတcြာ _ကိတ္ခြဲ. ေရာင္းoo္. _oန္႔_oŽးတင္ပို႔မတို႔ကုိ
ခ်_ပ္ကိုင္ထားသ_္¡
 aုိင္ငေတာ္o အoိပ›ာo္မာ လ႔အoြဲ႔အc_္းရိ က်o္oန္းက်o္_ပန္႔သ_္ အမ်_ိးသား _ပ_္သလထုo cိတ္ဆa သေဘာထားအရ oြဲ႔c_္းထားသ_္ အcိုးရaင္  
လ႔အoြဲ႔အc_္းကို ရ_္_န္းေပသ_္¡ cc္အုပ္cုက "aုိင္ငေတာ္" oေသာ အoိပ›ာo္ကို အလြဲသုးcား_ပ_ကာ ပုမားqုိက္. ေရာေ_ကာ္လုပ္လိုက္_ခင္း  _oc္သ_္¡
cc္အုပ္cုက လo္လုပ္သ_္မoုတ္. ေကာက္မcုိက္. လo္မထြန္ေပ¡ လo္သမား ထြန္oက္cုိက္ပ်_ိး ထုတ္လုပ္ ထားေသာ ေကာက္ပဲသီးaကုိသာ
သိန္းပိုက္ရo_ခင္း _oc္သ_္¡ တန_္းအား_oင္ လo္သမားက cc္အုပ္cုကို လြတ္လပ္cြာ ေရာင္းခ်ခြင္ရိသ_္¡ သုိ႔ေသာ္ အ_ခားေသာ oo္oမ_္ ကုန္သ_္အား 
လြတ္လပ္cြာေရာင္းခ်ခြင္
မရိေပ¡ ထုိန_္းအတိုင္းပင္ လo္သမားသ_္ လြတ္လပ္cြာ cုိက္ပ်_ိးထုတ္လုပ္ခြင္ မရိေပ¡
 
_ီးေနoင္းcc္အုပ္cု ေခတ္ကာလတြင္ cပ`းတတင္း _ က်ပ္aင္ လo္သမားမိသားcုo cားoတ္ေနေရး အဆင္မေ_ပခဲေပ¡ ထုိ႔ေ_ကာင္ တတင္း ooo က်ပ္ (o_oo) 
ရရိသ_္ aမ္းကို cုိက္ပ်_ိးခ်င္_ကသ_္¡ ထိုန_္းတcြာ ေရလမ္းေသာ ေ_မနိမ္ေoသ_ လo္ေ_မထဲတြင္ င`းေမြးခ်င္_ကသ_္¡ cပ`းcုိက္သ_္ထက္ င`းေမြးသ_္က ပုိမို@ 
အ_မတ္အcြန္း ရရိသ_္¡ သုိ႔ေသာ္ လo္သမားမ်ားမာ မိမိအက်_ိးcီးပြားအတြက္ အဆင္ေ_ပမ_္ အ_ခားသီးacုိက္ပ်_ိးခြင္. ေမြး_မŽခြင္ မရ_ကေပ¡ လo္သမားo 
အက်_ိးcီးပြားaင္ မိသားcု အဆင္ေ_ပေရးထက္ cc္အုပ္cုက သ႔အတြက္ အဆင္ေ_ပေရးကုိသာ cုိက္ပ်_ိးေcခဲ. ထြန္oက္ထုတ္လုပ္ေcခဲသ_္¡
စစ္အုပ္စုကသူတိုကုိယ္သူတိုုိင္ငံေတာ္/ု
  ေကညာခဲ့သည္*ယ္ေမယာေမ
အားုံးကုိ
ုိင္ငံေတာ္ကပုိင္ဆုိင္သည္/ု
ေကညာုိက္သည္
 
ေသြးcုပ္မ _ပကြက္ (_) 
(လo္ oာေ_မေပ`မ ေ_မခြန္ ေကာက္o_ခင္း) 
 
မဆလက လo္ခြန္ေတာ္ oေသာ ေခ`င္းc_္_oင္ အ_မတ္ထုတ္ ေသြးcုပ္_ခင္း _oc္သ_္¡ တac္ၿပီးတac္ လo္လုပ္ခြင္ ရရိရန္အတြက္ အခြန္ေတာ္ ေပးေဆာင္ရ_ခင္း 
_oc္သ_္¡ လo္ခြန္ေပးရာတြင္ ေ_မအတန္းအcား သတ္မတ္ခ်က္ေပ` မတ_္@ ေပးေဆာင္ရသ_္¡ ပထမတန္းcား လo္အမ်_ိးအcား_oc္လ်င္ တac္ကုိ  
တoကအတြက္ o က်ပ္ လo္ခြန္
 ေပးေဆာင္ရသ_္¡ oုတိoတန္းcား ေ_မ_oc္ပ`က တac္ကို တoကအတြက္ g က်ပ္¡ တတိoတန္းcား ေ_မအတြက္ g က်ပ္ ေပးေဆာင္ရသ_္¡ ေ_မအမ်_ိးအcား 
သုးမ်_ိးကို ခြဲ_ခားရာ_ ေကာက္ပဲသီးa အထြက္မ်ားသ_္. ေအာင္_မင္မ ရိေcသ_္ ေ_မအမ်_ိးအcားကုိ ပထမတန္းcားေ_မo@ သတ္မတ္သ_္¡ တoကကို cပ`းတင္း 
တင္း oo aင္အထက္ ထြက္ရိေသာ လo္ေ_မ အမ်_ိးအcား _oc္သ_္¡ o_g_ တြင္ "အထြက္တုိး cပ`း" cီမကိန္းကို cတင္သ_္¡ "အထးအထြက္တိုး" ဆိုၿပီး 
ေနာက္ထပ္ cီမကိန္းတခုကို
ခ်မတ္_ပန္သ_္¡ o_gg-go ac္ကာလ. အထြက္တုိးaင္ အထးအထြက္တိုး _ပ_ာန္းခ်မတ္မေ_ကာင္ လo္သမား တို႔သ_္ မနားမေန 
cိုက္ပ်_ိးထြန္oက္ေပး_ကရသ_္¡ cc္မိန္႔ cc္အာ†ာ ေအာက္တြင္ လo္သမားမ်ားမ အေကာင္အထ_္ ေoာ္ေပးရ_ခင္း _oc္သ_္¡ ထိုc_္က ဆုိခဲသ_္
ပထမတန္းcား ေ_မသ_္ မလက တoက cပ`းတင္း oo oန္းက်င္ ထြက္ရိခဲရာမ cပ`းတင္း oo oန္းက်င္aင္ oo အထက္သို႔ ထြက္ရိခဲသ_္¡ ထုိေ_မအမ်_ိးအcားကုိ  
ပထမတန္းcားေ_မo@ သတ္မတ္သ_္¡
 
oုတိoတန္းcားေ_မကို သတ္မတ္ရာ_ တoကကို cပ`းတင္း go oန္းက်င္. တင္း go အထက္ ထြက္ရိေသာ
 ေ_မအမ်_ိးအcား _oc္သ_္¡ တတိoတန္းcားေ_မကုိ တoက cပ`းတင္း go oန္းက်င္aင္ go ေအာက္ ထြက္ရိေသာ
 ေ_မအမ်_ိးအcား _oc္သ_္¡ အထြက္တုိးaင္ အထးအထြက္တိုးအ_oc္ cုိက္ပ်_ိးရသ_္ ေခတ္အေ_ခအေနတြင္ oုတိoတန္းcားေ_မသ_္လ_္း cပ`းထြက္  
ပိုမိုေကာင္းလာခဲသ_္oု ေoဘုo် ေ_ပာaုိင္ေပလိမ္မ_္¡ သုိ႔ေသာ္ ပထမတန္းcား ေ_မအမ်_ိးအcားကိုေတာ ဘo္လာလုိက္မီaိုင္ပ`မ_္န_္း¡
တတိoတန္းcား ေ_မအမ်_ိးအcားမာ ေရေ_မသဘာoကိုo္က _ပ__ပင္@ မရaိုင္ေသာ ေ_မအမ်_ိးအcားo@ အ_ကမ္းo်_္း
 ေ_ပာaိုင္သ_္¡ သုိ႔ေသာ္ သိပ›န_္း_oင္ ေ_မqုိင္းကို ေ_မo_္_oc္ေcရန္ _ပ__ပင္ေ_ပာင္းလဲ@ ရaုိင္သ_္ ေခတ္သc္ အေ_ခအေနတြင္ cရိတ္_ကီးမားမ. အတတ္ပ_ာ
သိပ›န_္းခ်_ိ¸တဲမေ_ကာင္ ac္ေပ`င္းမ်ားcြာက အတိုင္းပင္
 ေ_မqုိင္းသ_္လ_္း ေ_မo_္_oc္မလာခဲေပ¡ တတိoတန္းcားေ_မကို မီခိုအားထားၿပီး cိုက္ပ်_ိးထြန္oက္ cားေသာက္ခဲရသ_္. cားေသာက္ေနရသ_္  
လo္သမားမိသားcုမ်ားမာ နင္း_ပားဘoမာပဲ ေလာင္ပိတ္ခေနရၿပီး. နc္မြန္းၿပီးရင္း နc္မြန္းရင္း မိေအးဆo္ခ`နာဘo ေရာက္ေန_ကဆဲ _oc္သ_္¡
 
ထုိေ_မခြန္ အမ်_ိးအcား g မ်_ိး (ပထမတန္းcား o က်ပ္.  oုတိoတန္းcား g က်ပ္. တတိoတန္းcား g က်ပ္ ) ကို
ပ်မ္းမ် တြက္ခ်က္ပ`က g က်ပ္aန္း က်ေနပ`သ_္¡ _ီးေနoင္းcc္အုပ္cုေခတ္တြင္ လo္သမားထုက cုိက္ပ်_ိး ထြန္oက္ေပးရသ_္ လo္ေ_မoကမာ o_ သန္းo@ 
သုေတသီမ်ားက ေoာ္_ပ_ကသ_္¡ သုိ႔ေသာ္ cc္အုပ္cုo o`o_oန္႔ခ်ိေရးအရ o_ž_ သန္းo@ သိရသ_္¡ oက o_ž_ သန္းေပ`မာ တoကလ်င္ ပ်မ္းမ် g က်ပ္aန္း_oင္  
လo္ခြန္ေတာ္ (လo္oာေ_မခြန္) ကို တြက္ခ်က္ပ`က _g သန္း ရရိသ_္¡
 
သို႔ရာတြင္ လo္oာေ_မခြန္ကို ေငြေ_ကးaန္းထား_oင္ ေပးေဆာင္ရသ_္ cနc္ကို ေ_ပာင္းလုိက္ကာ သီးacပ`း_oင္
 ေပးေဆာင္ေcခဲသ_္¡ သ႔အတြက္ ဘက္cုတြက္ခ်က္ကာ ပို@ အ_မတ္အcြန္း ရရိေcသ_္ cနc္ကို ေ_ပာင္းလဲ လုိက္_ခင္း _oc္သ_္¡ လo္oာခြန္မာ တoကလ်င္
cပ`း _ တင္း သတ္မတ္ကာ လo္oာေ_မခြန္ ေပးေဆာင္
 ေcခဲသ_္¡ ˆသို႔ သီးacပ`းေပးရသ_္ ေ_မခြန္cနc္ကို မ_္သ_္ခုac္တြင္ ေပ`လcီခ်မတ္ခဲေ_ကာင္း cုcမ္း cc္ေဆးဆဲ_oc္သ_္¡ o_oo-og oန္းက်င္ကာလက 
_oc္လိမ္မ_္oု ခန္႔မန္းတြက္ဆမိသ_္¡ မတိက်ပ`¡
 
ေသခ်ာသ_္ အခ်က္မာ o_oo ခုac္ _သoုတ္လ o ရက္မ cတင္ခဲသ_္ အေရးေတာ္ပု_ကီးထဲတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း အတြင္း ၿမိ_¸နo္အခ်_ိ¸မ လo္သမားထုသ_္  
cပ`း_oင္ေပးရသ_္ ေ_မခြန္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ_ကသ_္¡ လo္သမားထုက oီမိုကေရcီaင္ လြတ္လပ္ခြင္ကို အသီးသီး ေတာင္းဆုိတိုက္ပြဲoင္ခဲရာ လo္oာေ_မခြန္ကို
oခင္အတိုင္း ေငြေ_ကး_oင္
 ေပးခြင္ _ပ_ရမ_္¡သီးacပ`း_oင္ လo္ခြန္ေပးရသ_္ cနc္ကို o်က္သိမ္းပc္oို႔ ေတာင္းဆုိ တုိက္ပြဲoင္ခဲoးသ_္¡ ထိုကဲသုိ႔ သီးacပ`း_oင္ လo္ခြန္. ေ_မခြန္ကို
သတ္မတ္ခဲသ_oင္ အုပ္cိုးသ cc္အုပ္cုသ_္   ပထမအခ်က္ ေc်းaိမ္@
ေပးေခ်cရာမလုိဘဲ. ထုတ္လုပ္ၿပီးသား cပ`းကို လက္ထဲတြင္ သိမ္းထားကာ _မတ္aုိင္သမ် _မတ္ေအာင္ လုပ္aိုင္သ_္¡
လo္သမားထမ အခြန္ေငြ ေငြေ_ကးမာ cပ`းမရရိေသာ အ_မတ္အcြန္းကို လိုက္မမီေပ¡ oုတိo အခ်က္မာ aိုင္င_ခားသို႔ ေရာင္းခ်မ cပ`းတန္ခ်ိန္မာ ပုိ@
တိုးပြားoြo္ရာပဲ
 _oc္သ_္¡ ေလ်ာက် မသြားaိုင္. တတိoအခ်က္မာ _ပ_္တြင္းရိကာကို ပို@ oလုေcသ_္¡ aိုင္ငေရးအ_မတ္ ပိုထုတ္aုိင္ခြင္ ရေcသ_္¡
 
လo္သမားမ်ားဘက္က မ_္သို႔_oc္မ_္န_္း. သီခ်င္းတပုo္ထဲက cာသားအတုိင္း "ဆုးရး_ခင္းသာ ရင္မာပိုက္@ ငုိရိက္ကာပင္" ဆိုသကဲသို႔ ဆုးရးသြားသ_္¡
လo္သမားအန_္းcုမာ ေ_မခြန္ကို cပ`း_oင္ ေပးေဆာင္aုိင္သ_္တိုင္ ဆင္းရဲမြဲ_ပာက် လo္သမားအမ်ားcု_ကီးမာ oမ္းcာထဲမ oဲေပး_ကရသ_္¡ oမ္းcာ
မလုေလာက္. oမ္းcာပုတ္ ေပ်ာက္ဆုး
 ေနသ_္ လo္သမား. ေ_ကြးထေ_ပာသ_oင္ တလင္းကြက္ထဲတြင္ ေကာက္qိုးaင္ အေမာ္ပုပဲ က်န္ခဲသ_္ လo္သမားထုမာ ထိုေ_မခြန္cပ`းသ_္ တကo္  
oန္ထုတ္oန္ပိုး _oc္သ_္¡ က်ိန္cာသင္ေနသ_္ ေ_မခြန္_oc္ေနသ_္¡ ဆင္းရဲလo္သမားမာ _ကoန္ေခ်းငား. ေပ`င္aၿပီး ရသ_္ ေငြကေလး_oင္ cပ`းoo္ကာ
ေ_မခြန္ေပး_ကရသ_္¡ သို႔_oc္ရာ လo္oာေ_မခြန္ေ_ကာင္ ဆင္းရဲ လo္သမားထုမာ ပို@ နc္မြန္းခဲရသ_္¡
 
oမာ_ပ_္ ကြန္_မŽနc္ပ`တီ (oကပ). ေက်းလက္ ေ_မoာ_ပoနာ သုေတသနမ _oog ေအာက္တုိဘာတြင္ _မန္မာ_ပ_္
 ေ_မoာcနc္aင္ ပတ္သက္@ ဆန္းcc္ခ်က္တေcာင္ ထုတ္_ပန္ခဲသ_္¡ oင္းထုတ္_ပန္ခ်က္. ဆန္းcc္ခ်က္ထဲမ
 ေ_မoာေပ`မ ေသြးcုပ္မaင္ ပတ္သက္@ ထုတ္aုတ္ေoာ္_ပလုိက္ပ`သ_္¡ oေန႔ နအo oက္ဆc္cc္အုပ္cုo လo္oာေ_မခြန္ကိုပ` သုးသပ္ထားသ_္ကုိ  
ေတြ႔ရပ`လိမ္မ_္¡
 
ေ_မoာေပ`မ ေသြးcုပ္မ ရိေနလ်င္ - ပေoသရာo္ ေသြးcုပ္မလ_္း ရိေနသ_္¡ ပေoသရာo္ cနc္တြင္ ေ_မရင္က လo္သမားကုိ ေသြးcုပ္ေသာ သ_ာန္သ_္  
သီးcားခသ_ာန္ _oc္သ_္¡ အလုပ္သီးcားခ. သီးaသီးcားခ. အသ_ပာ
သီးcားခ cသ_္ သ_ာန္တုိ႔သ_္ အcြန္းထြက္ အလုပ္ (သို႔မoုတ္ ) အcြန္းထြက္ တန္oုိးo တခုတ_္းေသာ အက်o္အ_ပန္႔ _oc္ေပ`သ_္ _oc္qုိး_oc္c_္  
သ_ာန္သာ _oc္ပ`သ_္¡ သို႔ရာတြင္ ေ_မရင္cနc္ ေသြးcုပ္မ သ_ာန္သ_္ သီးcားခ cc္cc္သ_ာန္ မoုတ္ေသာ အေ_ခအေနမ်_ိးမ်ား ေရာoက္ေနသ_္  
“ ” ယ္သမားမားဘက္ကမည္သို(စ္မည္နည္း%သီခင္းတပု$္ထဲကစာသားအတုိင္း ဆုံးရံးခင္းသာရင္မာပိုက္0ငုိရိက္ကာပင္ ဆိုသကဲ့သို
ဆုံးရံးသားသည္
ကိုိုနီေခတ္ယ္ခန္မာစပး &1 တင္းတန္(ိုး2ပတ္ဝန္းကင္မာသာရိသည္*တခားစ္မားတင္ည္း3အေနအထားင့္သိပ္မကာပ*ထုိေကာင့္နအ(သည္
  ကိုိုနီေခတ္င့္တန္းတူယ္ခန္
ေကာက္ေနသည္/ုဆုိင္အေပာန္ရာကမည္မ/ုတ္ပ

သ_ာန္အ_oc္aင္လ_္း ေo`_ပသ_္မ်_ိး ရိပ`ေသးသ_္¡ aုိင္ငေတာ္ ေ_မရင္က ေသြးcုပ္ေသာ သ_ာန္ဆုိလ်င္ ပိုရက္cက္သ_္¡ ပိုရတ္ေထြးသ_္¡ လo္သမားက
aုိင္ငေတာ္သို႔ ေပးလုိက္ရသ_္ သီးcားခသ_ာန္သ_္ အcြန္းထြက္ တန္oိုးo qုိးqုိးသ_ာန္ မoုတ္ဘဲ. အခြန္. အတိုး. ကုန္သြo္ေရးအ_မတ္တို႔aင္
ေရာoက္ေနသ_္ သီးcားခသ_ာန္ _oc္သ_္oု မာက္c္က အရင္းက်မ္းတြင္ ရင္း_ပထားသ_္¡ (မ တ္ခ်က္¡         ¡ ဘာသာ_ပန္ မoု တ္ပ`¡ ဆုိ လုိရင္းသေဘာ
_ပန္ေရး_ပ_ခင္း _oc္ပ`သ_္¡) 
 
နအo ေခတ္ အcုိးရေ_မရင္_ကီး cနc္သ_္ ˆအခ်က္aင္ လုးoကိုက္_ီေနပ`သ_္¡ အcုိးရက လo္သမားအား တac္တခ` သီးcားခ်ပ`သ_္¡ တac္တခ`  
လo္oာေ_မအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင္ မတ္ပုတင္ရ_ခင္း. တac္တခ` တာoန္ေက် cပ`း ေရာင္းခ်ေပးေရးအတြက္ cာခ်_ပ္ခ်_ပ္ဆုိရ_ခင္းတို႔သ_္ သီးcားခ်ထား_ခင္း 
လုပ္ငန္းသေဘာပင္ _oc္ပ`သ_္¡
 
(က) လo္oာ ေ_မခြန္
မာက္c္ က ¨ aုိင္ငေတာ္သို႔ လo္သမား ထမ္းေဆာင္ရသ_္ အခြန္ေတာ္သ_္ သီးcားခaင္ တထပ္တ_္း _oc္သ_္¡" o@ ဆုိထားပ`သ_္¡ နအo ေခတ္
လo္ခြန္မာ - ကုန္ခြန္ _ တင္း. ေရခြန္ _ တင္း o@ _oc္ပ`သ_္¡ နအo ေခတ္မာ cပ`းတတင္းo တန္oိုး တac္ထက္ တac္ _မင္တက္လာေနသ_oင္ လo္ခြန္ _ 
တင္းကုိ က်ပ္ေငြတန္oိုး_oင္ ပုေသ _ီမ်_ခင္းထုတ္@ မ_oc္ပ`¡ _ပမာ - cပ`းတတင္း က်ပ္ေငြ _oo ေc်းေပ`က္c_္က လo္ခြန္မာ oooo က်ပ္_oc္ၿပီး. cပ`းတတင္း 
က်ပ္ေငြ ooo ေc်းေပ`က္သ_္ အခ်ိန္တြင္ လo္ခြန္တန္oိုး o_oo က်ပ္ _oc္ပ`သ_္¡ ထို႔ေ_ကာင္ ကုန္းခြန္ _ တင္းဆုိသ_္ကုိ cပ`း _ တင္းo@သာ 
ထားလုိက္_ကပ`cုိ႔¡
 
နအo ေခတ္ လo္oာေ_မ အခြန္မာ - လo္oာေ_မအခြန္ _မင္မားcြာ ေကာက္oခဲသ_္oု ေက်ာ္_ကားခဲေသာ ကိုလိုနီေခတ္ လo္oာအခြန္aင္ သိပ္မကြာလပ`¡ 
ကိုလုိနီေခတ္ oo_o ခုac္ကို _ပမာအ_oc္ _ပပ`မ_္¡ oo_o ခုac္တြင္ အခြန္ေတာ္အမ်_ိးမ်Žိး cုcုေပ`င္း ေကာက္ခရရိေငြ go ooo ooo က်ပ္ _oc္ပ`သ_္¡ ‡ကို  
ထုိc_္က oမာလ_ီးေရaင္ cားပ`က လတ_ီး cုcုေပ`င္းေပးေဆာင္ရသ_္ အခြန္ေငြမာ g က်ပ္ နီးနီး_oc္ပ`သ_္¡ ‡o တoက္ေက်ာ္ _ က်ပ္မာ လo္ခြန္ေပးရေငြ
_oc္ပ`သ_္¡ oo_o ခုac္က cပ`းတင္း တရာ ေပ`က္ေc်းမာ __ က်ပ္မ ေနာက္ပိုင္း o_g က်ပ္ _oc္ပ`သ_္¡ cပ`းတတင္းလ်င္ ပ်မ္းမ် တက်ပ္ပဲ ထားပ`¡ 
ကိုလိုနီေခတ္ လo္ခြန္မာ cပ`း _ တင္း တန္oိုးo ပတ္oန္းက်င္မာသာ ရိသ_္¡ တ_ခားac္မ်ားတြင္လ_္း ˆအေနအထားaင္ သိပ္မကြာလပ`¡ ထုိ႔ေ_ကာင္
နအoသ_္ ကိုလိုနီေခတ္aင္ တန္းတ လo္ခြန္ေကာက္ေနသ_္oု ဆုိလ်င္ အေ_ပာလြန္ရာ က်မ_္မoုတ္ပ`¡
 
အပိုင္း oo - ဆက္လက္ ထု တ္_ပန္ပ`မ_္¡
• _မန္မာaိုင္င ေတာင္သလo္သမား အေရး  (အပိုင္း _ )   
• _မန္မာaိုင္င ေတာင္သလo္သမားအေရး  (အပိုင္း  -   o ) 
• _မန္မာaိုင္င ေတာင္သလo္သမားအေရး  (အပိုင္း  -   g ) 
• _မန္မာaိုင္င ေတာင္သလo္သမားအေရး  (အပိုင္း  -   o ) 
• _မန္မာaိုင္င ေတာင္သလo္သမားအေရး  (အပိုင္း  -   _ ) 
• _မန္မာaိုင္င ေတာင္သလo္သမားအေရး  (အပိုင္း  -   g ) 
• _မန္မာaိုင္င ေတာင္သလo္သမားအေရး အပိုင္း  (g )   
• _မန္မာaိုင္င ေတာင္သလo္သမားအေရး အပိုင္း  (_ )   
• _မန္မာaိုင္င ေတာင္သလo္သမားအေရး အပိုင္း  (o )   
http:ffŸŸŸžmizzimaŒurmesež‰omf
တေမာင္_ိ_
(_ooo oလိုင္လ og ရက္ ) 
N•• _ပoနာ
oီ_ပoနာကို ac္ေပ`င္း _o ေက်ာ္ အုပ္cုိးခဲတဲ (နoတ-နအo) cc္အcိုးရလ_္း ၿပီး_ပတ္ေအာင္. ေ_ပလ_္ေအာင္ ေ_oရင္း aုိင္cြမ္းမရိခဲဘး¡
 (နoတ-နအo)cc္အcိုးရ ရဲ¸ အာ†ာအေမြcားအေမြခ_oc္တဲ လက္ရိသမတ_ီးသိန္းcိန္အcုိးရလ_္း oီ_ပoနာကို ဆက္ လက္ ရင္ဆုိင္္ေနရတo္¡
N•• ကို ac္ေပ`င္း _o လုးလုး ထန္းလ်က္ခဲ ေခြးလ်က္သလုိ လုးပ`း ပ`းသြားေအာင္ (နoတ-နအo) cc္အcိုးရက ပုc မ်ိ_းcုနဲ႔ေခ်မန္းေရးလုပ္ခဲတo္¡ 
အင္အားေတာအေတာ္_ကီးန_္းသြားပ`တo္¡ o`ေပမo္ N•• _ပ_တ္မသြားဘး¡ _မ_ပ္မသြားဘး¡ လိင္း_ကား. ေလ_ကား. မုန္တုိင္း_ကားမာ ¨ေoo`ပ် အကိုခဲ  
ပန္းပန္လ်က္ပဲ" ဆိုသလို N•• oာ တ_္ရိၿမဲ တ_္ရိေနတo္¡
N•• အခုလို တ_္ရိေနတာ. ရပ္တ_္ေနတာ. လပ္ရားေဆာင္ရြက္ေနတာေတြ က သမတ _ီးသိန္းcိန္အcုိးရအoုိ႔ မခခ်ိ မခသာ_oc္ေနရပ`တo္¡ 
oြဲ႔c_္းပုအေ_ခခ_ပေoတို႔. တ_္္ဆဲ_ပေoတုိ႔ ဆိုတာေတြကို ပ်က္ရo္_ပ_ေနသလို. cိန္ေခ`ေနသလုိ လ_္း _oc္ေနပ`တo္¡
(နoတ-နအo) cc္အcုိးရက N•• ကို ပုcမ်ိ_းcုနဲ႔ ေခ်မန္းခဲရာမာ အoိကက်တဲေခ`င္းေဆာင္ေတြ (_ီးoင္းတင္. ေo`ေအာင္ ဆန္းcု_က_္._ီးတင္_ီး) 
oမ္းဆီးေထာင္ခ်တo္. အိမ္ခ်_ပ္ခ်တo္. ပ`တီဆိုင္းဘုတ္ေတြအတင္းအoမ_o_တ္ခ်ၿပီးပ`တီရုးေတြပိတ္တo္¡ လတ္ေတာ္ကိုo္cားလo္ေတြကို  
oိအားေပးအ_ကပ္ကိုင္aတ္ထြက္ေcတo္. oဲထုတ္ၿoိ_ခြဲတcင္ေထာင္ေcတo္. ပ`တီoင္ေတြကို oမ္း ဆီးေထာင္ခ်တo္¡ _ပ_္ပေမာင္းပို႔တo္¡
oီပဲoင္းမာအ_ကမ္းoက္သတ္_oတ္ခဲတo္¡
¨ေသြးaုသားaု"သမတ_ီးသိန္းcိန္အcုိးရအတြက္ေတာ (နoတ-နအo)cc္အcုိးရလုပ္ခဲသလို_ကမ္းလို႔ရမ္းလို႔မ_oc္ေသးဘး¡ တc္ခ်ိန္က o`းရင္းoုတ္နဲ႔ခ်ိန္း_ကိ_းကုိင္ၿပီး 
မုိက္ခဲ. _ကမ္းခဲ. ရမ္းကားခဲတဲ လမုိက္oာ အခုအခ`မာ ¨ေခ`င္းေပ`င္းနဲ႔ခ်ိတ္လုခ်_္" oတ္ ထားရတo္¡ ¨လတ္ေတာ္" တက္ေနရတo္¡
oီေတာ သမတ_ီးသိန္းcိန္အcိုးရရဲ¸ ပြဲ_ီးထြက္ကိုင္တြo္မအ_oc္ ¨_ပ_္ထဲေရးoန္_ကီး" ကေန N•• ကိုcာပို႔ၿပီး ¨ေ_ခာက္" _က_္တo္¡ N•• က မေ_ကာက္ဘး¡ 
¨_ပ_္ထဲေရးoန္_ကီး" ေရးလုိက္တဲ cာပ`ကိcကို ¨ေဆြးေaြး_ကရေအာင္" လုိ႔ တုန္႔_ပန္လုိက္ပ` တo္¡
 ¨ေတြ႔ဆုေဆြးေaြးေရး" လုိ႔ ဆိုလိုက္ရင္ (နoတ-နအo)cc္အcုိးရ ရင္မဆုိင္oခဲသလုိပဲ¡ သမတ_ီးသိန္းcိန္အcိုးရလ_္း မ်က္aာခ်င္းဆုိင္oပုမေပ`ပ`ဘး¡ 
ဘာမအေ_ကာင္း_ပန္မလာေတာဘး¡
 o`ေပမo္သတင္းcာေဆာင္းပ`းတc္ခုမာေတာ ¨o_ားေအာင္" ဆိုသက ¨အမ်ိ_းသား_ပန္လ_္c_္းလုး_ီ_ြတ္ေရးကို ေရ¸ရသ_္ အေန_oင္  
_ပေoအရရပ္တ_္ခြင္မရိေတာသ_္ aုိင္ငေရးပ`တီ ေoာင္းတc္ခုo အေရးကိc ကိုပင္ သိမ္ေမြ¸cြာကုိင္တြo္ ၿပီး" လုိ႔ အရက္ေ_ပေရးထားၿပီး. 
အ_ခားတc္oက္ကေနလ_္း အခုလို ခšြန္တြန္းေရးသားထားတာကိုoတ္ရပ`တo္ ¨မ_ကာမီ ရက္မ်ား အတြင္း အမ်ား_ပ_္သမ်ားအသုး_ပ_ေနသ_္ ကားလမ္း. 
ရထားလမ္းမ်ားတြင္ မုိင္းခြဲတုိက္ခုိက္မမ်ား. ၿမိ_¸ရြာ မ်ား အတြင္း oုးေoာက္ ခြဲမမ်ား_ပ_လုပ္ခဲသကဲသုိ႔ ေ_မေပ`aုိင္ငေရးဆပမမ်ား _oc္ေပ`ေcရန္အတြက္
ကြန္oက္မ်ားကို အသုး_ပ_ၿပီး လ႔ေဆာ္ရန္_ကိ_းcားမမ်ား ေပ`ေပ`က္ေနသ_္ကိုလ_္း ေတြ႔ရမ_္_oc္ပ`သ_္ "
ေ_ကာက္_ကိ_နဲ႔ခ်c္_ကိ_
 လထုက သတို႔ေလးcားခ်c္ခင္တဲ. သတုိ႔ရင္ထဲအသ_္းထဲက သတ္မတ္ေရြးခ်o္ထားတဲ ေခ`င္းေဆာင္ဆိုေတာ ေရာက္ ေလရာရာမာ
သ_္းလိက္အလိက္ ေသာင္းေသာင္းo်o် _ကိ_ဆိုaတ္ဆက္_ကတာပ`¡ _ကိတ္မိတ္ရင္c_္းခcားေနရတာေတြကို ရင္oြင္ ခ်င္_ကတာပ`¡ o`ကို သတုိ႔
မနာလိုမရဆိတ္ပ`ဘး¡
 သတုိ႔ကိုလထုက_ကိ_ဆိုရတo္ဆုိတာ ရင္ထဲကမရိေပမo္oန္လုပ္ၿပ_းၿပီးေ_ကာက္လို႔_ကိ_ဆိုရတာမ်ိ_းပ`¡ ¨ေ_ကာက္_ကိ_"¡
 ေo`ေအာင္ဆန္းcု_က_္ကို _ကိ_ဆိုတာက ခ်c္ခင္ေလးcားမအရင္းခေပ`ကေန လိက္လဲတဲ အၿပ_းနဲ႔_ကိ_ဆို_ကတာ_oc္ပ` တo္¡ ¨ခ်c္_ကိ_"¡
ခ်c္တာတc္ခုထဲနဲ႔လ_္းမ_oc္ေသးပ`ဘး¡
လထုရဲ¸လိက္လဲတဲ ခ်c္ခင္မကို ေလးနက္တဲcြမ္းပကား_oc္လာေအာင္ေ_ပာင္းလဲေပးရမာမoုတ္ပ`လား¡
¨အ_ာပုoဘုရားoး" ခရီးc_္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေaာင္အoက္မရိခဲတာကို ခ်ီးက်Žးသ_ကားရပ`တo္¡ ခ်ီးက်Žး မေcာသင္ ပ`ဘး¡ ဘုရားoးခရီးc_္.
မိသားcုခရီးc_္မုိ႔ သတုိ႔ လက္ေရာင္လုိက္တာပ`¡ အာoာန_္ေန႔ေနာက္ပုိင္း လထုနဲ႔ေတြ႔ဆုမo္ ခရီးc_္ေတြ ဆိုရင္ သတုိ႔ဘo္လို_ပ_မမလဲ ဆုိတဲအခ်က္က
ပိုအေရး_ကီးပ`တo္¡
သတုိ႔ဘက္က oaoားအ_ပ_္အcုနဲ႔ဆိုေတာ အoက္oက္က လက္_ီးရိေနတာပ`¡ _ကိ_တင္_ပင္ဆင္aုိင္တာ. အကြက္ခ် တာ. oြင္သြင္းတာ.
သတင္းေမာင္ခ်တာ cသ_oင္မ်ိ_းcုလုပ္aုိင္ပ`တo္¡ oီေတာ N•• ဘက္ oီခရီးc_္ေတြကို ကိုo္ဘက္က အတတ္ aုိင္ဆုး _ပင္ဆင္ထားoုိ႔. သတိရိ_ကလိုအပ္ပ`တo္¡ 
oီလိုမ မoုတ္ရင္ေတာ သတုိ႔ဆင္ထားတဲ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ oင္သြားပ`လိမ္မo္¡
က်ေနာ္တုိ႔ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္မမ်ိ_း ဘo္ေတာမ မလုပ္ဘး
N•• က _ီး_ာ†္oင္း ေ_ပာတာပ`¡
N•• ဘက္က လထုနဲ႔ထိေတြ႔oုိ႔မ_ကိ_းcားေသးဘး.မလုပ္ေဆာင္ေသးဘးဆိုရင္ေတာသမတ_ီးသိန္းcိန္အcုိးရနဲ႔ ထိပ္တုိက္ ေတြ႔ေရးကို  
တcုတရာအခ်ိန္ဆြဲထားaုိင္_ီးမာပ`¡
o`ေပမo္ N•• ဘက္က လထုနဲ႔ထိေတြoို႔_ကိ_းcားလာတာနဲ႔အမ် လထုလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ ေဆာင္လာတာနဲ႔အမ် 
သမတ_ီးသိန္းcိန္အcုိးရနဲ႔ N•• တို႔ တေကြ႔မoုတ္တေကြ႔မာအေaးနဲ႔အ_မန္ဆိုသလုိ ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္တိုး _ကရေတာမာ_oc္ပ`တo္¡
_ကာသပေတး, 1+ oလိုင္ 2011
ရမ္း_ပ_္ ေက်းသီးနo္မာ _မန္မာcc္တပ္က ေလoာ_္နဲ႔ oုး_ကဲ
By aုိင္ကြန္းအိန္

•  

• Object 1  
• Object 2  
ရမ္း_ပ_္နo္ ေတာင္ပိုင္းမာ g ရက္တိုင္တိုင္ တိုက္ပြဲ_oc္ပြားေနတဲ _မန္မာcc္တပ္နဲ¸ ˜˜A (ေ_မာက္ပုိင္း) တပ္oြဲ¸အ_ကား တိုက္ပြဲေတြမာ _မန္မာcc္တပ္ကေန 
ေလoာ_္နဲ႔ oုး_ကဲတိုက္ခိုက္တာေတြ လုပ္ခဲတo္လို႔ ˜˜A (ေ_မာက္ပုိင္း) တပ္oြဲ¸ေတြက ေ_ပာပ`တo္¡ အရင္ရက္ေတြတုန္းက တိုက္ပြဲေတြမာ _မန္မာcc္တပ္ဘက္က 
အထိနာခဲတာေ_ကာင္ ေလoာ_္နဲ႔ oုး_ကဲတိုက္ခိုက္တာ _oc္သလို cc္ကအင္အားေတြ တိုး_မ•င္လာၿပီး အခုထက္ထိ တုိက္ပြဲေတြ ဆက္_oc္ေနတo္လုိ႔ သိရပ`တo္¡
အ_ပ_္အcုကို oြီအိုေအ ထိုင္းအေ_ခcိုက္ သတင္းေထာက္ aိုင္ကြန္းအိန္က တင္_ပေပးထားပ`တo္¡
ရမ္း_ပ_္နo္ေတာင္ပိုင္း ေက်းသီးေ_မာက္ဘက္ မိုင္းရo္နဲ႔ oမ္oိုင္း လမ္းမ_ကီးေပ`မာရိတဲ နန္းကိုင္oိတ္ အcိုးရတပ္cခန္းကို ˜˜Af˜˜—— ေခ` 
ရမ္း_ပ_္တုိးတက္ေရးပ`တီ တပ္oြဲ¸ေတြကေန oိုင္းoန္း ပိတ္ဆုိ႔ထားc_္မာပဲ မေန¸က မြန္းလြဲ _ နာရီေက်ာ္ေလာက္မာ အcိုးရ cc္တပ္ကေန ေလoာ_္နဲ႔
oုး_ကဲတုိက္ခိုက္ခဲတo္လို႔ ˜˜Af˜˜—— တပ္oြဲ¸ရဲ¸ ေ_ပာေရးဆိုခြင္ရိသက ေ_ပာပ`တo္¡ oီလို oုး_ကဲခဲေပမဲ ရာသီ_တု အေ_ခအေနေ_ကာင္ ဘာမ ထိခိုက္မ မရိဘးလို႔  
အoြဲ¸ရဲ¸ ေ_ပာေရးဆိုခြင္ရိသက အခုလို ေ_ပာပ`တo္¡
¨တိုက္ပြဲအေ_ခအေနက သတို႔ ေလေ_ကာင္းနဲ႔ လာတo္ေလ¡ oုး _ လုး လာ_ကဲတာေပ`¡ oုးကထြက္တဲ မီးခိုးေတြ မ_္းနက္ေနတo္¡ အဲoီတိုက္ပြဲ_oc္တဲေနရာ
နမ္ကိုင္oိတ္မာပဲ¡ မ်ားမ်ားမ_ကဲရတာက တိမ္ေတြoုးေနလို႔¡ သတို႔ေရာက္တာေနာ္ oဲၿပီးေတာ _ နာရီခြဲ အခ်ိန္ေလာက္မာ _ကဲတo္ေပ` _ လုး¡ ေနာက္ _ လုး 
_ကဲၿပီးေတာ သတို႔လက မီးေမးၿပီးေတာ အခ်က္_ပတo္¡ က်ေနာ္တို႔လကလ_္း မီးေမးတo္ဆိုေတာ ဘo္oာ ဘo္oာမန္း မသိေတာ သတို႔က
မ_ကဲ_oc္ေတာဘးေလ¡
¨_ေနပိုင္းက်ေတာ အေမာင္သန္းလာၿပီဆိုေတာ သတို႔လ_္း _ပန္လ_္သြားတo္¡ အဲoီ oုး_ကဲတာေတာ က်ေနာ္တို႔လေတြ ထိခိုက္မ မရိပ`ဘး¡
တိမ္ေတြoုးေနေတာ သတို႔လက ဘo္ေနရာရိမန္း က်ေနာ္တို႔လက ဘo္ေနရာရိမန္း မသိေတာ သတုိ႔က မန္းၿပီးေတာ oုး_ကဲေနတာေပ`¡"
oီလို oုး_ကဲတိုက္ခိုက္မoာ သမတ _ီးသိန္းcိန္ အcိုးရသc္ လက္ထက္မာ ပထမဆုးအ_ကိမ္ oုး_ကဲ တိုက္ခိုက္ခဲတာလို႔ ဆိုပ`တo္¡ oီကေန႔မနက္မာ
cc္ကေပးလာတဲ _မန္မာcc္တပ္ကို ˜˜A (ေ_မာက္ပုိင္း) တပ္oြဲ¸ကေန မိုင္းေနာင္ ေoသဘက္မာ ၿခ_ခိုတိုက္ခိုက္ခဲတo္လို႔ ရမ္း_ပ_္တုိးတက္ေရးပ`တီ တပ္oြဲ¸ရဲ¸ 
ေ_ပာေရးဆိုခြင္ရိသက အခုလို ေ_ပာပ`တo္¡
¨အခုတိုက္ပြဲက _ပင္းထန္ေနတာေပ`¡ အခုထက္ထိ တိုက္ပြဲက မရပ္ေသးဘးေလ¡ oီေန¸မနက္က်ေတာလ_္း သတို႔ cc္ကလာတဲအခ်ိန္ က်ေနာ္တို႔ သတို႔
မိုင္းေနာင္ကေန ေက်းသီးလာတဲအခ`မာ မိုင္းနန္းအေရာက္မာ က်ေနာ္တို႔ တပ္ရင္း o က _oတ္ၿပီးေတာ တိုက္တo္ေလ¡ တိုက္ေတာ သတို႔ဘက္က
oိုလ္_ကီးအဆင္ရိတဲ အရာရိ တေoာက္ရo္. ေနာက္ အရာခoိုလ္ တေoာက္. ေနာက္ ရဲေဘာ္တေoာက္. g ေoာက္ o†္ရာရၿပီးေတာ  
တေoာက္က်သြားတo္¡"
_မန္မာcc္တပ္နဲ႔ ရမ္း_ပ_္တုိးတက္ေရးပ`တီတို႔oာ oလိုင္လ oo ရက္ေန¸က cခဲတဲ တိုက္ပြဲoာ အခုအခ်ိန္ထိ ဆက္လက္ _oc္ပြားေနတo္လို¸ ေ_ပာပ`တo္¡ 
လက္ရိ တိုက္ပြဲ အေ_ခအေနကိုေတာ ရမ္း_ပ_္တုိးတက္ေရးပ`တီရဲ¸ ေ_ပာေရးဆိုခြင္ရိသက အခုလို ေ_ပာပ`တo္¡
¨ခလရ __ နဲ႔ og. _gg က က်ေနာ္တို႔လရိတဲ ေ_မာက္ဘက္ကေန သတို႔က _ပန္ၿပီးေတာ _•ပ္တိုက္တာေပ`¡ ေနာက္ အဲoီ ရပခ လက္ေအာက္ခ_oc္တဲ _og. _oo 
ရo္. ogo. ေနာက္ထပ္ _oo. _og လက္က်န္အင္အားေတြ သတို႔က _ပန္ပးေပ`င္းၿပီးေတာ ေတာင္ဘက္ကေန က်ေနာ္တို႔ကို ac္ဘက္_•ပ္ၿပီးေတာ တိုက္တာေပ`¡
လက္နက္_ကီးကလ_္း ေနာက္ကေန ကပc္ေပးတo္ေလ¡ အခုထက္ထိ တိုက္ပြဲ _oc္ေနတုန္းပ`ပဲ¡"
oလိုင္ oo ရက္ေန¸ကေန _oc္ပြားခဲတဲ ရမ္း_ပ_္တုိးတက္ေရးပ`တီ _ာနခ်_ပ္ရိရာ oမ္oိုင္းအနီးက နန္ကိုင္oိတ္ တိုက္ပြဲမာ ရမ္း_ပ_္တုိးတက္ေရးပ`တီ တပ္oြဲ¸ကေန
အသာcီးရခ်ိန္မာ _မန္မာcc္တပ္က oုး_ကဲတိုက္ခိုက္တာ _oc္တo္လို႔ အoြဲ¸ရဲ¸ ေ_ပာေရးဆိုခြင္ရိသက ေ_ပာပ`တo္¡
အခုလုိ တုိက္ခုိက္လာရတာoာ ေမလ _o ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္း ရမ္း_ပ_္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္းနဲ႔ ေ_မာက္ပိုင္းတို႔ _ပန္လ_္ပးေပ`င္းသြားတဲ အေ_ခအေနနဲ႔
ဆက္cပ္မ ရိေနလို႔ အခုလို အင္အားသုးၿပီး တိုက္ခိုက္လာတာ _oc္aိုင္တo္လို႔ အoြဲ¸ရဲ¸ ေ_ပာေရးဆိုခြင္ရိသက ေ_ပာပ`တo္¡
အခုလို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အoြဲ¸ေတြအေပ`မာ aိုင္ငေရး _ပoနာကို aိုင္ငေရး န_္းလမ္းအရ မေ_oရင္းဘဲ cc္ေရးအရ တိုက္ခုိက္လာမo္ဆိုရင္  
မလိုလားအပ္တဲ _ပ_္တြင္းcc္ေတြ ဆက္လက္_oc္ပြားေနမာ _oc္ၿပီး ရမ္း_ပ_္တုိးတက္ေရးပ`တီ အေနနဲ¸ကေတာ _ပ_္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတြ¸ဆုေဆြးေaြးoို႔  
အဆင္သင္ ရိေနတo္လို႔ ရမ္း_ပ_္တုိးတက္ေရးပ`တီရဲ¸ ေ_ပာေရးဆိုခြင္ရိသက ေ_ပာပ`တo္¡
oုooး, 13 oလိုင္ 2011
ကခ်င္အေရး တqုတ္အcိုးရ ဘာေ_ကာင္ ေရငုaတ္ပိတ္ေန
By _ီးေက်ာ္oသာ

•  
•  

• Object 3  
• Object 4  
~ _ပန္လ_္ထုတ္လင္ ~
အခုရက္ပိုင္းအတြင္း _မန္မာအcိုးရတပ္ေတြက ကခ်င္လြတ္ေ_မာက္ေရးတပ္cခန္းေတြကို ထိုးcc္ဆင္ တိုက္ခိုက္ေနတဲကိcနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကမာ”႔aိုင္ငတခ်_ိ ႔က 
cိုးရိမ္မကင္း ေ_ပာဆိုလာ_ကပ`တo္¡ o`ေပမဲ oီပ€ိပကနo္ေ_မနဲ႔ အနီးကပ္ဆုး တ_္ရိေနတဲ တqုတ္aိုင္ငကေတာ တcုတရာ ထုတ္ေoာ္ေ_ပာဆို_ခင္း မရိတာကို
ေတြ႔ရပ`တo္¡ ကိုးကန္႔ေoသကို _မန္မာcc္တပ္ ထုိးcc္ဆင္တိုက္ခိုက္တုန္းကေတာ အသ_္းအသန္ oင္ေရာက္cြက္oက္ ေ_ပာဆိုoန္႔တားခဲတဲ တqုတ္အcိုးရoာ
oီတ_ကိမ္မာ ဘာေ_ကာင္ ေရငုaတ္ပိတ္ေနပ`သလဲ¡ oီအေ_ခအေနအေပ` တqုတ္aိုင္ငေရာက္ _မန္မာအေရး ေလလာေcာင္_က_္ သုးသပ္ေနသ  
ေo`က္တာေo`လေက်ာ္ေoာနဲ႔ ကခ်င္oြ႔ၿoိ_းတိုးတက္ေရး ကြန္oက္အoြဲ႔က _ီးေအာင္o`တို႔ကို _ီးေက်ာ္oသာ ဆက္သြo္ေမး_မန္း ေဆြးေaြးသုးသပ္  
တင္_ပထားပ`တo္¡
_ီးေက်ာ္oသာ ¡ ¡ oီေန႔ ေဆြးေaြးခ်င္တဲ အေ_ကာင္းအရာကေတာ K!O နဲ႔ _မန္မာအcိုးရတုိ႔ _oc္ေနတဲ _ပoနာ_oc္ပ`တo္¡ ပထမ_ီးဆုး _ီးေအာင္o` oီ_ပoနာ 
ဘo္တုန္းက cသလဲဆိုတာကို အက်_္းခ်_းေလး ေ_ပာ_ပပ`¡ အေ_ခခအေ_ကာင္းရင္းေတြေတာ အမ်ား_ကီး ရိတo္¡ ဘာေ_ကာင္ oီလိုလတ္တေလာ _oc္လာရသလဲ¡
_ီးေအာင္o` ¡ ¡ အoိကေတာ တာပိန္ ေရအားလ်ပ္cc္ cီမကိန္းကို နအo အcိုးရကေန အခုလက္ရိ အcိုးရက ‰ha•™e oို႔. သိမ္းပိုက္oို႔ အေ_ခအေနက 
c_ခင္း_oc္ပ`တo္¡ အoိကေတာ oီေနရာoာ K!A ရဲ ႔ cc္ေရးအရ အေရး_ကီးတဲ ေoသ_oc္တo္¡ တပ္မoာ (g) နဲ႔ တပ္မoာ (g) (_) နo္cပ္နားက _oတ္မo္  
နo္ေ_မတခု_oc္တo္¡ o`ေ_ကာင္ အခုလက္ရိ အcိုးရက oီေနရာကို ထိန္းခ်_ပ္oို႔ကိcကေန _oc္လာ_ခင္း _oc္ပ`တo္¡
_ီးေက်ာ္oသာ ¡ ¡ တဘက္နဲ႔တဘက္ မေက်မနပ္ _oc္ေနတာကေတာ နo္_ခားေcာင္တပ္ oြြဲ႔c_္းေရး ကိcကို K!O က လက္မခတဲ ကိcက 
အေ_ကာင္းရင္းခ_oc္ေနတာေပ`¡
_ီးေအာင္o` ¡ ¡ oုတ္ပ`တo္¡
_ီးေက်ာ္oသာ ¡ ¡ အဲoီကိcက ဘo္ေလာက္အထိ _ပင္း_ပင္းထန္ထန္ ရိေနပ`သလဲ¡ န_္းန_္းေလး ေ_ပာပ`¡
_ီးေအာင္o` ¡ ¡ _oo_ ကေန နအo cc္အcိုးရကေန K!A. K!O ကို နo္_ခားေcာင္တပ္အ_oc္ လက္ခoို႔ oိအားေပးလာတo္¡ အဲoီအခ်ိန္ကေန cၿပီးမ K!A 
ေခ`င္းေဆာင္တခ်_ိ ႔နဲ႔ cc္တပ္လက္ေအာက္ငo္ အမ်ားအား_oင္ေတာ oီoာကို လက္မခဘး¡ o`ေ_ကာင္ oီကေန တင္းမာလာၿပီး ေတာ အခုလို  
cc္_oc္ပြားလာတဲအေ_ခအေနအထိ _oc္လာခဲတo္¡
_ီးေက်ာ္oသာ ¡ ¡ ေo`က္တာ ေo`လေက်ာ္ေoာကို ေမးခ်င္တာကေတာ တqုတ္aိုင္ငoာ အcတုန္းက KNA တုိ႔အေပ`မာ သေဘာထား တခ်ိန္တုန္းကေတာ  
တqုတ္တို႔ကို K!A က အားကိုးအားထား _ပ_ခဲတo္ဆိုတဲ အေထာက္အထားေတြ. သတင္းေတြ သိရိရပ`တo္¡ ေနာက္ပိုင္းမာ အပc္အခတ္ ရပ္cဲေရးကို _က•_ 
ဘရန္းဆိုင္ လက္ထက္မာလုပ္ခဲတာကိုက တqုတ္ရဲ ႔ ေထာက္ခမကို မရရိခဲလို႔ _oc္တo္လို႔ သုးသပ္_ကသေတြ ရိ_ကပ`တo္¡ အခုအခ`မာ ေကအိုင္အိုအေပ`
တqုတ္က ဘo္လိုသေဘာထား ရိပ`သလဲ¡
ေo`လေက်ာ္ေoာ ¡ ¡ တqုတ္ကေတာ oမာ_ပ_္က _ီးသိန္းcိန္တို႔ အcိုးရအေနနဲ႔ က်န္လမ်_ိးcုအသီးသီးနဲ႔ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေ_ပေ_ပလ_္လ_္ _oc္ေcခ်င္တာ သတုိ႔
အေ_ခခေcတနာ ရိပ`တo္¡ အဲo`နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အခုေနာက္ဆုး _ီးသိန္းcိန္တုိ႔ လာတဲအခ`မာ သမတoခ်င္းေတာင္နဲ႔ ေတြ႔တဲအခ`မာ oီကိcကိုပဲ ထပ္ေ_ပာပ`တo္¡
သမတoခ်င္းေတာင္က တိုင္း_ပ_္ _ပန္လ_္c_္းလုး_ီ_တ္ေရး. တုိင္း_ပ_္မာရိတဲ အင္အားcု အားလုးနဲ႔ ေ_ပေ_ပလ_္လ_္ ဆက္ဆေရး. ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနoို႔
oြ႔ၿoိ_းတိုးတက္ေရးကို အားလုးတ_ီတ_တ္တ_္း လုပ္ေဆာင္_ကoို႔ ေ_ပာပ`တo္¡ အဲoီေတာ oီoာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တqုတ္_ပ_္ဘက္က ေကအန္ေအ အေပ`မာ
သတုိ႔ဆီမာလ_္း ကခ်င္လမ်_ိးေတြရိပ`တo္¡ အဲoီေတာ သတုိ႔ လမ်_ိးcုအေပ`မာထားတဲ ေcတနာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔. သေဘာထားေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔  
တ_ီတ_တ္တ_္း _oc္လိမ္မo္လို႔ ထင္ပ`တo္¡
_ီးေက်ာ္oသာ ¡ ¡ တခ်_ိ ႔ aိုင္ငတကာ သတင္းေထာက္ေတြက ေooန္_ကတo္¡ oီေန႔ပဲ ရုိတ္တာ သတင္း_ာနက မာတင္ပတ္oီ ဆိုတဲ လက အခု_oc္ေနတဲ ကိcနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး သုးသပ္သေတြက ဆုိ_ကပ`တo္¡ _မန္မာအcိုးရကို တqုတ္ဘက္က oိအားေပးတo္¡ ဘာေ_ကာင္လဲ ဆိုေတာ တqုတ္က အဲoီေoသမာ 
cီးပြားေရးအား_oင္ ရင္းaီ_မ_ပ္aမေတြ လုပ္ေနတo္¡ တာတမ cီမကိန္းေတြလုပ္ေနတo္¡ ေနာက္ သတုိ႔ရဲ ႔ oာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းေတြ _oတ္သန္းမo္ေနရာ
_oc္တဲအတြက္ oီေနရာမာ ဆပေသာင္းက်န္းမေတြ မရိေcခ်င္ဘး¡ အဲo`ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ရင္းေပးပ`ဆိုတဲ oိအား¡ ေကအန္ေအ ကို တုိက္ပ`လို႔ေတာ
တိုက္ရိုက္မေ_ပာဘးေပ`¡ အဲoီလို oိအားေပးလို႔ တိုက္ရတာ_oc္တo္လို႔ ေရးထားတာကို ေတြ႔ရပ`တo္¡ _ီးေအာင္o` ကို ေမးခ်င္ပ`တo္ - အဲoီကိcကို  
ဘo္လို_မင္ပ`သလဲ¡
_ီးေအာင္o` ¡ ¡ တqုတ္ဘက္ကေန သတုိ႔ရဲ ႔ i•vestme•t ကေတာ oီမာ အမ်ား_ကီးရိတo္¡ o`ေ_ကာင္မို႔ oီoာကေတာ ရင္းoို႔ေတာ _ီးတ_္လိမ္မo္¡ o`ေပမဲ  
ပကတိအေ_ခအေန _oc္ေပ`တာကေတာ အထဲက ေကအန္ေအရဲ ႔ အေ_ခအေနကေတာ oီoာကို နအoရဲ ႔ cc္ေရးနဲ႔ ေ_oရင္းခ်က္ကိုေတာ လုးo လက္ခaိုင္တဲ  
အေ_ခအေနမ်_ိး မoုတ္ဘး¡ o`ေ_ကာင္မို႔ သတုိ႔အေနနဲ႔ေတာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရတဲ အေ_ခအေနမ်_ိး _oc္တo္¡ တqုတ္ကေတာ oီoာကို သ႔ရဲ ႔ အက်_ိးcီးပြားေတာ
အမ်ား_ကီးေပ`¡ oာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းကိcရိတo္¡ ေရကာတာကိcရိတo္¡ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းေတြရိတo္¡ •o™™i•™ ေတြ အမ်ား_ကီးရိတo္¡ o`ေ_ကာင္  
oီoာကို သတုိ႔အေနနဲ႔ေတာ ေအးေအးေဆးေဆးနဲ႔ပဲ သြားခ်င္တဲကိcမ်_ိး ရိတo္¡ o`ေ_ကာင္မို႔ အ_ပတ္ရင္းoို႔ အေ_ခအေနတခုအထိေတာ သတုိ႔လိုလားပု ရပ`တo္¡
_ီးေက်ာ္oသာ ¡ ¡ o`ေပမဲ တqုတ္ရဲ ႔ ေcတနာမန္ကေတာ အခုန ေo`က္တာေo`လေက်ာ္ေoာ ေ_ပာသလို ၿငိမ္းခ်မ္းcြာ _oc္ေcခ်င္တာကေတာ အမန္ပဲေပ`¡
ေo`လေက်ာ္ေoာ ¡ ¡ oုတ္ကဲ¡
_ီးေက်ာ္oသာ ¡ ¡ o`ေပမဲ အဲoီလို မ_oc္aိုင္တဲအခ`မာ သတုိ႔အက်_ိးcီးပြား. cီးပြားေရးအက်_ိးcီးပြားအတြက္ လုပ္ရမo္သေဘာလား¡
ေo`လေက်ာ္ေoာ ¡ ¡ က်မေတာ oီလို မထင္ဘး¡ ဘာ_oc္လို႔လဲ ဆုိေတာ တqုတ္_ပ_္က သိၿပီးသား¡ လက္နက္ကိုင္ ေ_oရင္းလို႔ကေတာ ၿပီးမာမoုတ္ဘးဆိုတာကို
သိတo္¡ ဘာ_oc္လို႔လဲ ဆိုေတာ K!O အoြဲ႔မာလ_္း သ႔မာ သ႔အင္အား. သ႔လမ်_ိး. သ႔ေoသ. သ႔oာသ ေတာင္ေတာင္တင္းတင္း ရိၿပီးသား¡ အဲoီေတာ  
ေတာင္ထိပ္ေလး တc္ခု. ac္ခု သိမ္းတာနဲ႔ ၿပီးတာမမoုတ္ဘဲ¡
ဘာ_oc္လို႔လဲဆိုေတာ အေ_ခခလေတြက ေ_ပာက္က်ားcc္နဲ႔ _ပန္ခုခမo္ဆိုရင္ oုကေရာက္မo္¡ တqုတ္က _oc္ေcခ်င္တာကေတာ ကခ်င္_ပ_္သလထုနဲ႔
အcိုးရအ_ကားမာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း. ေ_ပေ_ပလ_္လ_္ _oc္ေcခ်င္တာပဲ¡ အဲoီလို ေ_ပလ_္ေအာင္လို႔ ေ_ပာတာoာ သြo္oိုက္တဲန_္းနဲ႔ လမ်_ိးcုေတြ ေတာင္းေနတဲ  
အခြင္အေရးေတြကို ေတာင္းပ`လို႔ ေ_ပာတဲသေဘာပ`¡
ဘo္လမ်_ိးcုမဆို လမ်_ိး_ကီး တမ်_ိးနဲ႔ ေပ`င္းသင္းၿပီးေနရာတာoာ သတ_ီးတ_္းေနရာတာထက္ အခြင္အေရးရိတo္¡ ေနရထိုင္ရတာ ေခ်ာင္လ_္တo္လို႔  
ထင္မတ္မ သက လမ်_ိး_ကီးနဲ႔ ေပ`င္းေနမာ _oc္တo္¡ သ႔အခြင္အေရးေတြ. ကိုo္ပိုင္အခြင္အေရးေတြ နc္နာေနတo္လို႔ တြက္ေနသေရြ¸ ဘo္ေတာမ တ_္ၿငိမ္မာ 
မoုတ္ဘး¡ o`ကို တqုတ္ကလ_္း သ႔အေတြ႔အ_က_နဲ႔သ သိတo္¡ o`ေ_ကာင္မို႔ oီoာကို လမ်_ိးcုေတြ ရသင္ရထိုက္တဲ အခြင္အေရးေတြကို ေပးၿပီးေတာ  
လမ်_ိးcုေတြနဲ႔ သင္တင္ ေလ်ာက္ပတ္ေအာင္ ေနပ`လို႔ ေ_ပာတဲသေဘာပဲ¡
_ပမာအား_oင္ တqုတ္က oီလုိပဲ ေ_ပာတo္ပဲ ထားပ`အုး¡ အ_ပတ္ရင္းလိုက္လို႔ ေ_ပာတo္ပဲ ထားပ`အုုး¡ အခု _ီးသိန္းcိန္တို႔ လုပ္ေနတာကို _က_္. ေကအန္o  
ဘက္ကိုလ_္း ထိုးတာပဲ¡ က်န္တဲ ရမ္းေတြ ဘက္ကိုလ_္း ထိုးတာပဲ¡ သရဲ ႔အcက ရ_္ရြo္ခ်က္ကိုက လမ်_ိးcုေတြရဲ ႔ လက္နက္ကိုင္ အင္အားcုေတြကို
အ_ပတ္ရင္းoို႔သာ_oc္တo္¡ တqုတ္ကို ဆြဲထ_္တာ ဘာမမoုတ္ဘး¡ သတုိ႔ကိုက အဲoီလို _မင္ေcခ်င္တာ¡ _ပ_္သလထုcိတ္ထဲမာ တqုတ္ဆန္႔က်င္ေရးေတြ
_မင္ေcခ်င္တo္¡ တqုတ္က ေ_ပာလို႔ င`တို႔ လုပ္ရပ`တo္ဆိုတာမ်_ိးေတြ _မင္ေcခ်င္တo္¡ အဲoီအတြက္ oီoာကိုလုပ္တာ¡ တqုတ္_ပ_္သြားၿပီးမ တqုတ္_ပ_္က
_ပန္လာမ oီoာကိုလုပ္တာ¡
_ီးေက်ာ္oသာ ¡ ¡ က်ေနာ္ တခုcိတ္oင္cားတာက ဘာ_oc္လို႔ ေကအန္ေအနဲ႔ တိုက္ေနတဲကိcကို တqုတ္က အခုအထိ oင္မေ_ပာေသးတာလဲ¡
ကိုးကန္႔ကိcတုန္းကဆိုရင္ တqုတ္က ခ်က္ခ်င္းပဲ oီကိcနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အ_ပတ္အသတ္ေ_ပာလိုက္တo္ဆုိေတာ oီကိcကို အcိုးရက ရပ္ဆိုင္းခဲရတo္¡
ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လုပ္ခဲရတo္¡ oီကိcမာ ဘာ_oc္လို႔ မoင္ေသးတာလဲ ဆိုတာက ေမးcရာ_oc္ပ`တo္¡
ေo`လေက်ာ္ေoာ ¡ ¡ တqုတ္_ပ_္က oီလိုေလ- ကိုးကန္႔ကို လုပ္တုန္းက သတုိ႔က ရက္ရက္cက္cက္ ေo`ကနဲ လုပ္ပc္လိုက္တာ¡ အကုန္လုး သတုိ႔ထဲကို
တေo`ေo`နဲ႔ oင္လာတာ¡ သတုိ႔ကိုက ဘာမ မသိလိုက္ဘး¡ K!A နဲ႔ _oc္တဲကိcက _ပ_္တြင္းမာ_oc္ေနတာ ေတာ္ေတာ္_ကာေနၿပီ¡
တqုတ္က ခင္o်ားတို႔ေ_ပာသလို ေo`ကနဲ ေo`ကနဲ မေ_ပာသလို သ႔မာ တ_ခားဆက္ဆတဲန_္းေတြ အမ်ား_ကီးရိတo္¡ ေအာက္ေ_ခနဲ႔ ဆက္ဆတာ¡ _ပ_္နo္အဆင္  
ဆက္ဆတာ¡ တိုင္းအဆင္ ဆက္ဆတာ¡ ၿမိ_ ႔နo္အဆင္ ဆက္ဆတာ¡ အဲoီoာေတြနဲ႔ ‰ha••el ေတြနဲ႔ အဲoီလုိင္းေတြနဲ႔ အသီးသီး ေ_ပာေနတာပဲ¡ အဲoီေတာ  
တqုတ္က ထး_ခားခ်က္က တ_ခားaိုင္ငေတြလို ဘo္လုိေခ`မလဲ - အရမ္းကာေရာ သမ်ားကို ပိုcိုးပက္cက္ မေ_ပာဘးေလ¡ တန္းတ_ီမ် အ_ပန္အလန္ အ_ကေပးတဲ  
သေဘာ. ကိုးကားoို႔ ေ_ပာတဲသေဘာ - အဲoီေလာက္ပဲ ေ_ပာတာ¡ o`_ပ_္တြင္းေရးပဲ_oc္တာ¡ အရမ္းကာေရာ မေ_ပာဘး¡ ကိိုးကန္႔တုန္းကေတာ သလေတြပ` 
အသတ္ခရတာေတြပ`တo္¡ ကိုးကန္႔ လမ်_ိးက်ေတာ တqုတ္လမ်_ိးေတြ_oc္တo္¡ တqုတ္အမ်ားအ_ပား အသတ္ခရတo္¡ ကခ်င္က်ေတာ  
ကခ်င္တိုင္းရင္းသားဆိုတာ oမာ_ပ_္တိုင္းရင္းသားပဲ_oc္တo္¡ o`ေ_ကာင္ ကိုးကန္႔ေလာက္ေတာ အရမ္းကာေရာ oင္မေ_ပာဘးေပ`¡
_ီးေက်ာ္oသာ ¡ ¡ _ီးေအာင္o` အေနနဲ႔ ဘo္လိုသေဘာရပ`သလဲ¡ တqုတ္ရဲ ႔ ေo`က္တာေo`လေက်ာ္ေoာ ေ_ပာတဲ ေcတနာမ်_ိး. သေဘာထား အcc္အမန္ကို  
ကခ်င္_ပ_္သေတြ သေဘာေပ`က္ပ`သလား¡ အဲoီအတိုင္း နားလ_္_ကပ`သလား¡ ကခ်င္_ပ_္သေတြက တqုတ္ရဲ ႔ ရပ္တ_္ခ်က္ကို ဘo္လို နားလ_္_ကပ`သလဲ¡
_ီးေအာင္o` ¡ ¡ အoိကေတာ တqုတ္_ပ_္အေပ`မာေတာ က်ေနာ္တုိ႔ ကခ်င္လထုကေတာ တမ်_ိးေတာ _မင္ေနတာေပ`¡ cီးပြားေရးအရ နo္ခ်ဲ¸ တဲ ပုcမ်_ိးေတာ
_မင္ပ`တo္¡ ဘာ_oc္လို႔လဲဆိုေတာ ကခ်င္_ပ_္ ၿမိ_ ႔_ကီးေရာ. oီဘက္မာေရာ တqုတ္_ပ_္က cီးပြားေရးအရ တqုတ္_ပ_္က ‰o•trol လုပ္ေနတo္¡ ၿမိ_ ႔_ကီးမာဆို  
အိမ္oာေ_မေတြက အoိက အခ်က္အ_ခာက်တဲ ေနရာေတြက တqုတ္_ပ_္ရဲ ႔ လက္ထဲမာ _oc္သြားတo္¡ ကုန္သြo္ေရးကအc ေက်ာက္မ်က္ရတနာအc 
အကုန္လုး သ႔ရဲ ႔ လက္ထဲမာ_oc္သြားေတာ ကခ်င္လထုကေတာ အေတာ္ေလး cိတ္မခ်မ္းမသာ _oc္ေနတo္¡ o`ေ_ကာင္မို႔ တqုတ္_ပ_္ရဲ ႔အေပ`မာ အ_မင္ကေတာ
က်ေနာ္တို႔ _ပ_္သလထုအေနနဲ႔ သိပ္ေတာ အ_မင္ကေတာ oိုတုန္းကလို လိုက္လိုက္ေလ်ာေလ်ာရိတဲ ပုcမ်_ိးေတာ မရိတာကို ေတြ႔ေနရတo္¡
_ီးေက်ာ္oသာ ¡ ¡ o`ေပမဲ က်ေနာ္တခုသိခ်င္တာက ေကအိုင္အုိ အေနနဲ႔က တqုတ္ရဲ ႔ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခ မရခဲရင္. မရဘးဆိုရင္ _မန္္မာအcိုးရကို  
cိမ္ေခ`aိုင္မo္¡ ခုခရပ္တ_္aိုင္ပ`မလား¡ အဲoီေလာက္ အင္အားရိပ`သလား¡
_ီးေအာင္o` ¡ ¡ ေကအန္ေအ ကေတာ တqုတ္နဲ႔ ဆက္ဆတာေတာ အရင္ကတ_္းကရိတo္¡ _က•__ကီး ဘရန္းဆိုင္ လက္ထဲကေန အoိကဆက္ဆတဲ
ေနာက္ပိုင္းမာ K!A ကလ_္း အင္အား_ကီးထြားလာတo္¡ cc္လက္နက္ေတြ ရရိတဲအပိုင္းကေန. ေဆးo`းကအc တqုတ္_ပ_္ကို အoိက မီခိုေနရေတာ  
တqုတ္နဲ႔ေတာ ကင္းကင္းရင္းရင္း ေနလို႔ရတဲoာမ်_ိးေတာ မ_မင္ပ`ဘး¡ ေနာင္ကိုလ_္း က်ေနာ္ကေတာ မ_မင္ပ`ဘး¡ အခုကလ_္း က်ေနာ္ေ_ပာလိုတာက
အခုတုန္းက တqုတ္ေတြအေပ` အ_မင္မရင္းဆိုတာက cီးပြားေရးအရ တqုတ္ေတြရဲ ႔ ‰o•trol လုပ္မအေပ`မာပဲ _oc္ပ`တo္¡ တqုတ္ေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ကခ်င္ေတြက 
oိုတုန္းကတ_္းက ဆက္ဆလာတာ. တqုတ္_ပ_္မာလ_္း ကခ်င္ေတြ အမ်ား_ကီးရိတo္¡ ဆက္ဆေရးကေတာ oိုတုန္းကတ_္းက ရိပ`တo္¡ o`ေပမဲ
အခု_မင္တဲသေဘာမ်_ိးက cီးပြားေရးအရ တqုတ္ေတြရဲ ႔ လမ္းမိုးမကို ေ_ပာေနတာပ`¡
_ီးေက်ာ္oသာ ¡ ¡ အခုက တqုတ္က သတုိ႔cီးပြားေရး လုပ္ခ်င္လို႔ oီေနရာမာ K!A ကို အ_ပတ္ရင္းခိုင္းတo္လို႔ ဆိုရင္ အခုလ_္းပဲ ေကအိုင္အုိ ကို တqုတ္က 
ပပိုးေပးထားတာ¡ အခုနေ_ပာသလို cားနပ္ရိကာကအc ေဆးo`းလက္နက္cသ_oင္ နo္ေ_မအမ်ား_ကီး cသ_oင္ အမ်ား_ကီး ေပးထားတာ¡ အဲo`ေတြကို  
_oတ္ေတာက္ေပးလိုက္cရာ အေ_ကာင္းရိပ`သလား¡ တqုတ္ကသာ ေကအိုင္အုိ ကို ပ်က္သု_္းေcခ်င္ၿပီ¡ cc္အcိုးရက လုးoလမ္းမိုးေcခ်င္တo္ဆုိရင္ အဲoီလို
_oတ္ေတာက္လိုက္ရင္ _မန္_မန္_oc္သြားမာေပ`¡ _oတ္ေတာက္မo္ အလားအလာကို _မင္ရပ`သလား¡
_ီးေအာင္o` ¡ ¡ က်ေနာ္ကေတာ မ_မင္ပ`ဘး¡ oီလို _oတ္ေတာက္oို႔¡ ဘာ_oc္လို႔လဲဆုိရင္ တqုတ္နဲ႔ K!A ကလ_္း အc_္အဆက္ တ_ီးနဲ႔တ_ီး cီးပြားေတြ ရိေနတo္¡ 
oီလို ဆက္ဆေရးေတြ ရိေနတo္ဆိုေတာ oီoာကို dire‰t _ကီး _oတ္ေတာက္oို႔ေတာ မ_မင္ဘး¡ o`ေပမဲ တခု ရိတာကေတာ oo မတုိင္ခင္¡ oိုကတ_္းက 
ဆက္ဆတဲoာမ်_ိးနဲ႔ အခုဆက္ဆတာမ်_ိးေတာ န_္းန_္းေတာ ကြာေoးေနတာမ်_ိး ေတြ႔ရတo္¡ _ပမာ oိုတုန္းကဆိုရင္ လက္နက္ေတြကို တဆင္ၿပီးတဆင္  
ရရိတo္အေ_ခအေနမ်_ိး _oc္တo္¡ အခုေတာ ခက္ခက္ခဲခဲနဲ႔ _oc္တo္¡ o`ေ_ကာင္မို႔ oိုတုန္းကလို ဆက္ဆေရးကေတာ ေကာင္းလတo္လို႔ မ_မင္ပ`ဘး¡
_ီးေက်ာ္oသာ ¡ ¡ ေo`လေက်ာ္ေoာ ခင္o်ား - ေနာက္တခုက တqုတ္_ပ_္က _oc္ေcခ်င္တဲဆaအတိုင္း တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔_oc္တဲ အထးသ_oင္
အခုေလာေလာဆo္မာ ကခ်င္နဲ႔_oc္ေနတဲ ကိcoာ ၿငိမ္းၿငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္း _oc္လာမo္ အလားအလာ _မင္ပ`သလား¡ တqုတ္ကေရာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း_oc္ေအာင္
ac္_ီးac္ဘက္ ေခ`oၿပီး ေccပ္_oန္႔ေ_oေပးမo္ သေဘာထားမ်_ိး ရိတo္ထင္ပ`သလား¡
ေo`လေက်ာ္ေoာ ¡ ¡ တqုတ္ကေတာ ၿငိမ္းခ်မ္းcြာ ေ_oရင္းaိုင္oို႔ကို _ကိ_းcားမာပဲ¡ o`ေပမဲ _oc္aိုင္ မ_oc္aိုင္ဆိုတာကေတာ တဘက္တ_္းကိc မoုတ္ဘးေလ¡
_ီးသိန္းcိန္ အcိုးရက အေ_ခခေcတနာ ဘo္လိုရိသလဲေပ`မာ မတ_္တo္¡ က်မ ကခ်င္_ပ_္သလထုကို အဲoီcကားပဲ ေ_ပာခ်င္တo္¡ အcိုးရတရပ္oာ
သ႔လမ်_ိးcုတရပ္ေပ`မာ တန္းတ_ီတ မဆက္ဆဘးဆိုရင္ တ_ခားလမ်_ိးcုေတြကိုပ` အကုန္လုးက c_္းလုး _ီ_ြတ္ၿပီမ အဲoီလို အခြင္အေရး တန္းတမရတဲ  
လအခ်င္းခ်င္း c_္းလုး _ီ_ြတ္ၿပီ ဆိုမ oီအcိုးရကသာ အoိက တရားခ_oc္တo္ဆိုတာကို _မင္oို႔ လိုပ`တo္¡ က်မတို႔ ပc_္းေတြ ေရာင္းcားတာပဲ_oc္_oc္.
မေရာင္းcားတာပဲ_oc္_oc္ အဲo`oာေတြ အားလုးoာ ကိုo္ကို အုပ္ခ်_ပ္ေနတဲ အcိုးရ ဘo္သကို ကိုo္cား_ပ_သလဲဆိုတဲ အခ်က္ေပ`မာပဲ မတ_္ပ`တo္¡ အဲo`ကို  
က်မတို႔ ရင္းရင္းလင္းလင္း _မင္oို႔လုိပ`တo္¡
_ီးေက်ာ္oသာ ¡ ¡ ေo`လေက်ာ္ေoာ က ကခ်င္_ပ_္သလထုကို ေ_ပာခ်င္တဲcကားဆိုေတာ ကခ်င္လထုဘက္ကေရာ တqုတ္_ပ_္ဘက္ကို ေနာက္ဆုးအေနနဲ႔
ဘာေတြမ်ား ေ_ပာခ်င္ပ`သလဲ¡
_ီးေအာင္o` ¡ ¡ အoိကေတာ တqုတ္အcိုးရပဲ_oc္_oc္. တqုတ္ကုမ†ီေတြပဲ_oc္_oc္ ကခ်င္_ပ_္သလထု. oမာ_ပ_္လထုအတြက္ အက်_ိးရိမo္ လုပ္ငန္းေတြကိုပဲ
လုပ္ေcခ်င္တo္¡ အတတကြ အက်_ိးရိမo္¡ ေရရ_္အက်_ိးရိမo္ လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္သြားေcခ်င္တo္¡ အခုက ေရတို လုပ္ငန္းေတြအတြက္ပဲ  
တqုတ္ကုမ†ီေတြ. တqုတ္အcိုးရေတြက _က_္ေနတဲ သေဘာ_oc္တo္¡ _ပမာေ_ပာရရင္ သc္လုပ္ငန္းေတြ အကုန္လုး - သc္ေတြက ကုန္သေလာက္_oc္ေနၿပီ¡ 
ေနာက္တခုက ေက်ာက္cိမ္းေတြ¡ မိုင္းတြင္းေက်ာက္ေတြေ_ကာင္ သဘာo ပတ္oန္းက်င္ေတြလ_္း အေတာ္ေလး ပ်က္cီးၿပီ¡ တqုတ္ အcိုးရက 
_ပ_္သေတြအတြက္. ေရရ_္အက်_ိးအတြက္ လုပ္သြားမo္အcိုးရမ်_ိး _oc္ေcခ်င္ပ`တo္¡
 _ကာသပေတး, 1+ oလိုင္ 2011
_မန္မာcc္တပ္ အေ_မာက္ေလက်င္မနဲ႔ မိုင္းေ_ကာင္ ကခ်င္ေoသခ _o o†္ရာရ
By aးပန္

•  

• Object 5  
• Object 6  
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအoြဲ¸ (K!O) နဲ႔ _မန္မာအcိုးရ တပ္ေတြ_ကား တင္းမာမေတြ ဆက္ရိေနၿပီး မေန႔ကေတာ oိုင္းေမာ္ၿမိ_¸မာ oုး _ _ကိမ္ ေပ`က္ကြဲခဲပ`တo္¡ 
oီရက္ပိုင္း oုးေပ`က္ကြဲမေတြ ဆက္တိုက္_oc္ေနၿပီး ေoသခ အေoာက္ _o ေလာက္ကလ_္း _မc္_ကီးနားေဆးqုမာ တက္ေနရပ`တo္¡ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအoြဲ¸နဲ႔
အcိုးရတုိ႔_ကား အပc္ရပ္ေရးအတြက္ ေဆြးေaြးေန_ကဆဲ _oc္ေပမဲ ေရ¸တန္းမာ ပc္ခတ္မ မရပ္ေသးဘးလုိ႔လ_္း K!O အရာရိေတြက ဆိုပ`တo္¡ အ_ပ_္အcုကို  
oြီအိုေအ ထိုင္းအေ_ခcိုက္ သတင္းေထာက္ aးပန္က cုc_္း တင္_ပထားပ`တo္¡
ကခ်င္_ပ_္နo္ _မc္_ကီးနားၿမိ_¸ _မc္တဘက္ကမ္း oိုင္းေမာ္ၿမိ_¸ ကခ်င္_ပ_္ oီမိုကေရcီသc္ တပ္မေတာ္ _ီးoခုန္တိန္႔oိန္း နo္_ခားေcာင္တပ္ရိရာ
ကန္ပိုင္တီသြားလမ္းကို ဆက္သြo္ထားတဲ တတားအပ`အoင္ မေန႔_က ေoာက္ခြဲမ _ _ကိမ္ဆက္တိုက္ မုတ္_ကိတ္ေက်းရြာမာ _oc္သြားခဲတာလုိ႔ ေoသခက အခုလုိ
ေ_ပာပ`တo္¡
¨မေန႔_ g နာရီေလာက္မာ oိုင္းေမာ္ၿမိ_¸နo္ မုတ္_ကိတ္ေက်းရြာမာရိတဲ တတားကို ေoာက္ခြဲတဲoာ သိရတo္¡ oီမနက္ပိုင္း _ နာရီေလာက္မာ မုတ္_ကိတ္  
အနီးတoိုက္မာေပ` ဆက္သြo္ေရး oာတ္တိုင္ေပ`ေနာ္ oc္o်c္တo္ တo္လီကြမ္း ဆိုတဲoာ လုပ္ထားတာကို ေoာက္ခြဲတo္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ _ကားရတာေပ`ေနာ္¡"
ေoာက္ခြဲမေ_ကာင္ ပ်က္cီးမ ရိေပမဲ လထိခိုက္မေတာ မရိဘးလုိ႔ ေ_ပာပ`တo္¡
အခုေoာက္ခြဲမကို ေoသခေတြကေတာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္oြဲ¸ (K!A) အေနနဲ႔ _ပ_္သလထုေတြ ရိေနတဲေနရာ ၿမိ_¸တြင္းေတြမာ ေoာက္ခြဲမ ရပ္ထားတo္လုိ႔႔  
ေ_ပာဆိုထားတဲအတြက္ အcိုးရ cc္တပ္ေတြလက္ခ်က္ _oc္aိုင္တo္လုိ႔ ေoသခေတြက ခန္႔မန္း ေ_ပာဆိုေနပ`တo္¡
oီလို အcိုးရcc္တပ္ရဲ¸ ေoာက္ခြဲမoာလ_္း လတ္တေလာ ၿပီးခဲတဲ o_ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းမာ oားကန္႔သြားလမ္း ကားမိုင္း ကတန္ေက်းရြာမာ cc္တပ္ရဲ¸ အေ_မာက္
ေလက်င္ပc္ခတ္မနဲ႔ ေ_မ_မ•_ပ္မိုင္း ေပ`က္ကြဲမေ_ကာင္ ေoသခ အေoာက္ _o နီးပ`း ထိခိုက္o†္ရာ ရရိခဲတo္လုိ႔ လနာေတြနဲ႔ ေတြ¸ခဲတဲ ခုန ေoသခက 
ဆက္ေ_ပာပ`တo္¡
¨ကားမိုင္းၿမိ_¸ ခထန္oန္ေက်းရြာက လထုေတြ. ေတာင္သလo္သမားေတြ oုးထိခိုက္o†္ရာရတာက _မc္_ကီးနားေဆးqု အေရးေပ`ခန္းမာ oo ေoာက္ေပ`ေနာ္. 
က်န္တဲလေတြကိုလ_္း အထးအqိုးကုခန္းမာ ေဆးကုသေနတo္¡ oီoာ_oc္ပုက ခလရ _g ကေန အေ_မာက္ပc္ခတ္တဲ အတြက္ေ_ကာင္မို႔ လo္ေတာထဲမာရိတဲ  
ေတာင္သေတြကို ထိခိုက္o†္ရာ ရရိတo္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ သိရိရတo္¡ တခုက oုးနင္းမိတဲ အတြက္ေ_ကာင္မို႔ ထိခိုက္o†္ရာ ရတo္လု႔ိ သိရပ`တo္¡"
ကာမုိင္းေoသမာ K!O နဲ႔ အcိုးရတပ္ေတြ_ကား တင္းမာမမရိတဲ ေနရာမာ အခုလုိ ေoသခ ေတာင္သေတြ လo္ေတာဘက္မာ မိုင္း_မ•_ပ္ထားတာေတြ. 
အေ_မာက္ေတြနဲ႔ cမ္းသပ္ ပc္ခတ္တာေတြoာ K!A တပ္နဲ႔ ပတ္သက္မ မရိဘးလို႔ K!O တြဲoက္အတြင္းေရးမး _ီးလနန္က _ငင္းဆိုခဲပ`တo္¡
¨အဲoီကိcနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္လ_္း ေရ¸တန္းမာ ရိေနသေလာက္ ရဲေဘာ္ေတြကို cုcမ္းၿပီးၿပီ¡ အဲoီေoသမာ _oc္တဲအခ်ိန္မာ က်ေနာ္တုိ႔ ရဲေဘာ္ေတြ အဲoီမာ 
မေရာက္ဘး¡ o`ေ_ကာင္မို႔ _oc္သြားတဲ မိုင္းကြဲမမာ က်ေနာ္တုိ႔ K!O နဲ႔ လုးo ပတ္သက္မ မရိဘးခင္o်¡ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ လထုကို ထိခိုက္ေcမo္ _oc္c_္မ်_ိး တခုမ
မလုပ္ပ`ဘး. လုပ္oုိ႔လ_္း ရ_္ရြo္ခ်က္ မရိပ`ဘး¡ အဲoီဘက္မာ K!A ေရ¸တန္းcခန္းေတြ မရိပ`ဘး¡ အဲoီမာ အၿမဲတမ္း သတုိ႔ရဲ¸ နo္ေ_မcိုးမိုးေရး အေနနဲ႔  
_မန္မာcc္တပ္ေတြ အၿမဲတမ္း လပ္ရားေနတဲ နo္ေ_မေတြပ`¡"
o†္ရာရထားတဲ ေoသခေတြကို _မc္_ကီးနား ေဆးqုမာ ဆက္လက္ထားရိၿပီး မိသားcု ေဆြမ်_ိးကလြဲလုိ႔ အကအ_ီ တ_ခားမooုိ႔ ကခ်င္_ပ_္နo္  
oန္_ကီးအoြဲ¸ေတြက လာေရာက္_က_္q တာoန္ေပးခဲတo္လုိ႔လ_္း ေဆးqု အသိုင္းအoိုင္းက ေ_ပာပ`တo္¡
အခုလို အcုိးရ cc္တပ္ရဲ¸ လက္နက္_ကီးေတြနဲ႔ ပc္ခတ္မေ_ကာင္ ေoသခေတြ ထိခုိက္o†္ရာ ရရိတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အcုိးရကို ဆက္သြo္oုိ႔ _ကိ_းcားခဲေပမဲ
မရခဲပ`ဘး¡
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအoြဲ¸ (K!O) နဲ႔ _မန္မာအcိုးရ တပ္ေတြ_ကား တိုက္ပြဲ cတင္_oc္ပြားလာကတ_္းက cc္တပ္ဘက္က cc္အင္အား လက္နက္ေတြ  
ကခ်င္_ပ_္နo္တoိုက္ တိုးခ်ဲ¸မေတြကို oန္႔တားတဲ အေနနဲ႔ လမ္းတတား ေoာက္ခြဲo်က္ဆီးမေတြကို _o cင္းထက္မန_္း _ပ_လုပ္ခဲတo္လုိ႔ K!O အရာရိေတြက 
ေ_ပာပ`တo္¡
အခုလုိ တင္းမာေနတဲ အခ်ိန္မာပဲ အပc္ရပ္ေရးကို oာoီ_ပ_လုပ္oုိ႔အတြက္ oလိုင္လ o ရက္ေန႔က _မန္မာအcိုးရကို K!O က ေတာင္းဆိုထားတဲအတြက္  
အcိုးရဘက္က တု႔_ပန္မကို ေမ်ာ္လင္ ေcာင္ဆိုင္းေနခ်ိန္မာ အခုလို oုးေoာက္ခြဲမေတြ ဆက္တိုက္_oc္ေနတာ _oc္သလို ေရ¸တန္း cc္မ်က္aာမာလ_္း ac္ဘက္
ပc္ခတ္မေတြ ရိေနဆဲ _oc္တo္လုိ႔ K!O တြဲoက္အတြင္းေရးမး _ီးလနန္က ေ_ပာပ`တo္¡
_ကာသပေတး, 1+ oလိုင္ 2011
_မန္မာလထုတြင္း •žColi ပ_ာေပး
By မနaာခ်မ္း

•  

• Object 7  
• Object 8  
_ေရာပaုိင္င တခ်_ိ¸မာ လေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေသဆုးခဲရၿပီး ကးcက္မ _မန္ဆန္လြန္းတဲ •ž Coli ေရာo`ပိုး cc္ေဆးမေတြကုိ _မန္မာaုိင္ငက cားေသာက္ဆုိင္ေတြ. 
လမ္းေဘးေc်းဆုိင္ေတြနဲ႔ ေရသန္႔လုပ္ငန္းေတြမာ ေရာင္တခင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီလို႔ _မန္မာaုိင္ငက က်န္းမာေရးoန္ထမ္း အရာရိ_ကီးတ_ီးက ေ_ပာပ`တo္¡ o`အ_ပင္  
က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပ_ာေပးမေတြ ေaးေကြးတဲ _မန္မာaုိင္ငမာ oီေရာo`ပိုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လထုအ_ကား ပိုၿပီး သတိရိလာေအာင္ က်o္က်o္_ပန္႔_ပန္႔  
လုပ္ေဆာင္သင္တo္လို႔လ_္း ေooန္မေတြ ရိေနပ`တo္¡ အ_ပ_္အcုကို မနaာခ်မ္းက တင္_ပေပးထားပ`တo္¡
o်ာမ†ီaုိင္င ေ_မာက္ပိုင္းကေန cတင္_oc္ပြားလာခဲၿပီး အcားအcာ oင္းသီးoင္းရြက္ေတြကေန အoိက ကးcက္လာတဲ oီ •ž Coli ပိုးေ_ကာင္ ကမ”ာမာ လ _o 
ေလာက္ ေသဆုးခဲရၿပီး ေထာင္ေပ`င္းမ်ားcြာလ_္း ေရာo`ပိုး ကးcက္တာကို ခခဲရတာပ`¡ _ေရာပတလား ကးcက္သြားတဲ oီေရာo`ပိုး အမ်_ိးအcားoာ 
အသc္_oc္တo္ဆိုၿပီး WœO ကမ”ာက်န္းမာေရး အoြဲ႔_ကီးကလ_္း သတိေပးထားခဲပ`တo္¡
ၿပီးခဲတဲလကေတာ _မန္မာအိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းaုိင္ငမာ •ž Coli ပိုးကို ေတြ¸ရိခဲတဲအေ_ကာင္း က်န္းမာေရး အရာရိေတြက ေ_က_ာခဲပ`တo္¡ o`ေ_ကာင္  
_မန္မာaုိင္ငမာလ_္း oီပိုး ရိ. မရိ cားေသာက္ဆုိင္ေတြ. ေရသန္႔လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ေc်းဆုိင္ေတြမာ ေရာင္တခင္ oင္ေရာက္ cc္ေဆးတာေတြ. အcားအေသာက္ေတြကို
နမနာoၿပီး cc္ေဆးတာေတြကိုပ` လုပ္ေဆာင္ေနတo္လို႔ F•A _မန္မာaုိင္င အcားအေသာက္နဲ႔ ေဆးo`းကြပ္ကဲေရး_ာန _န္_ကားေရးမŽး ေo`က္တာေက်ာ္လင္းက 
ေ_ပာပ`တo္¡
¨က်ေနာ္တုိ႔ အခု အcားအေသာက္မာ ရာေoြေနတာေပ`¡ •žColi နဲ႔ ပတ္သက္တဲoာေတြ oၿပီးေတာ cc္တo္ေလ¡ F•A အေနနဲ႔ကေတာ  
အcားအေသာက္ေတြမာ. ေသာက္ေရေတြ. အသုး_ပ_တဲ ေရေတြမာ •žColi နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ ရိလား. မရိလားဆုိတဲoာကုိ ေထာက္လမ္းတဲအပုိင္း တပုိင္းေပ`¡
oီလုိ …o•itori•™ ˜ystem ေလးေတြ ထားထားတာ ရိပ`တo္¡ •žColi or™a•ism ကုိ က်ေနာ္တို႔က ရာေနတုန္းပဲေပ`¡ ေတြ¸တo္ဆိုရင္ ထုတ္_ပန္ေပးမာေပ`. oီ_cာ¡ 
က်ေနာ္တုိ႔ အပုိင္းကေတာ oီလုိပဲ အၿမဲတမ္း ေထာက္လမ္းေနတာေပ`. •žColi နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ¡"
o`ေပမဲလ_္း တခ်_ိ¸cားေသာက္ဆိုင္ေတြမာ •ž Coli ပိုး ေတြ¸ရိရတo္ဆိုၿပီး သတင္းေတြ ထြက္ေပ`ခဲပ`တo္¡ သက္ဆုိင္ရာ တာoန္ရိသေတြဘက္ကေတာ o`ကို
အတိအက် ထုတ္_ပန္တာ မရိေသးပ`ဘး¡ ေလာေလာဆo္ေတာ _မန္မာ_ပ_္သေတြအ_ကား oီပိုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ ooုသုတေတြ ပိုၿပီး _ကြo္oလာေအာင္  
သတင္းမီoီoာေတြကေန တဆင္ ပ_ာေပးမေတြ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေရာင္_က_္ရမo္ အခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သတိေပးမေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတo္လို႔လ_္း
ေo`က္တာေက်ာ္လင္းက အခုလို ဆက္ေ_ပာခဲပ`တo္¡
¨_မန္မာaုိင္င အေနနဲ႔ Food Color ေတြ oqုcိုက္ပ`တo္¡ Food Color Chemi‰al ေတြေပ`¡ ငqုတ္သီးမန္႔မာ ထ_္တာတုိ႔. o`ေလးေတြကို က်ေနာ္တုိ႔က ေသခ်ာ 
cိcc္ၿပီးေတာ ပ_ာေပးတာေပး. ေနာက္ ေရာင္းတဲoာေတြလ_္း ပ_ာေပးေပ`¡ ပ_ာေပးတဲ အပုိင္းနဲ႔ပဲ သြားတာ _oc္ပ`တo္¡ အcားအေသာက္နဲ႔  
ပတ္သက္လာရင္ေတာ ပပေaြးေaြးcားoုိ႔ အေရး_ကီးတာေပ`¡ ေနာက္ၿပီးေတာ လက္ေဆးတာ. သန္႔ရင္းေရးေတြ. cားေသာက္တဲ အုိးခြက္ ပန္းကန္ကအc
သန္႔သန္႔ရင္းရင္းလုပ္oုိ႔¡ ၿပီးေတာ အcားအေသာက္ကုိလ_္း _ နာရီထက္ ေက်ာ္သြားရင္ေတာ ဘက္တီးရီးoား ပုိးေတြက ေပ`က္တာပဲ¡ အဲo`ေတြလ_္း
အaရာo္ရိတဲ အေ_ကာင္းေလးေပ`¡ o`ေလးေတြ ေ_ပာခ်င္ပ`တo္¡"
_မန္မာaုိင္င အcားအေသာက္နဲ႔ ေဆးo`းကြပ္ကဲေရး_ာန _န္_ကားေရးမŽး ေo`က္တာေက်ာ္လင္း ေ_ပာသြားခဲပ`¡
_မန္မာaုိင္ငမာက လမ္းေဘးေc်းဆိုင္ေတြလ_္း အရမ္းမ်ားလြန္းတဲအတြက္ oီ •žColi ပိုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေတာ္ေလး _ကပ္မတ္ cc္ေဆးေနရတo္လို႔လ_္း သက 
ေ_ပာဆိုသြားခဲပ`တo္¡ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းaုိင္ငမာ •ž Coli ပိုးကို ေတြ¸ရိခဲတာ _ေရာပက တင္ပို႔တဲ ေထာပတ္သီးကေန _oc္တo္လို႔ က်န္းမာေရး အရာရိေတြကို  
ကိုးကားၿပီး သတင္းေတြမာ ေoာ္_ပခဲ_ကပ`တo္¡
oီပိုး ဘo္ကေန cၿပီး သေaတ_္လာခဲတo္ ဆိုတာကို အတိအက် မသိရေပမဲ oင္းသီးoင္းရြက္ကေန တဆင္ ကးcက္တာလို႔ေတာ က်န္းမာေရး 
ပ_ာရင္ေတြက တြက္ဆ_ကပ`တo္¡ o`ေ_ကာင္လ_္း _ေရာပတလားမာရိတဲ လo္oာလုပ္ငန္းရင္ေတြ အေနနဲ႔ oqုိေငြ သန္းေပ`င္းမ်ားcြာ ဆုးqးနc္နာခဲရတာ
_oc္ပ`တo္¡
http:ffŸŸŸžvoa•eŸsž‰omfŒurmesef
 
မိုးမခရဲ သခင္ေအာင္ ဆန္း အမတ္တရ cီc_္ခဲသမ် ကို oီကေန oတ္aိုင္ပ`_ပီ
Au•™ ˜a•'s ˜pee‰h - 13th July 1‚+‘ 
   
User –ati•™:  f 1 
—oor Best 
Thursday, 1+ July 2011 
oလိ္ုင္ og. o_ggက oို္လ္ခ်_ပ္ေအာင္ဆန္းo _ပ_္သသို႔ ေနာက္ဆုးမိန္႔ခြန္း
cာကိုးcကားကိုး. oလိုင္ og. _ooo
"တိုင္း_ပ__ပ_္_ပ_လတ္ေတာ္ [ေoာ္ေဆာင္ရတာoာ| အိမ္ေoာင္းကို တ_္ရုအလုပ္မoုတ္ဘဲနဲ႔ တခုလုး o်က္ဆီးၿပီးတဲေနာက္ အဲoီပ်က္သြားတဲ ေနရာမာထပ္ၿပီး 
အိမ္အသc္ေဆာက္တာနဲ႔ တပ`တo္¡
ကြ်န္ေတာ္တို႔oာ တိုင္း_ပ_္ကို ေ_ပာခဲတဲအတိုင္း လုးoလြတ္လပ္ေရးကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ရေအာင္ လုပ္မo္ဆိုတဲအတိုင္း အဲoီလုးoလြတ္လပ္ေရးကို ကြ်န္ေတာ္တို႔
ဆုး_oတ္ခဲတo္¡ oီလုးoလြတ္လပ္ေရးကို ဆုး_oတ္ၿပီးတဲေနာက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ oီတိုင္း_ပ_္ကို ေ_က_ာထားတဲအတိုင္း တac္အတြင္း လုးoလြတ္လပ္ေရးရေအာင္  
လုပ္မo္ဆိုတာလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ေနလ်က္ပ`ပဲ¡
ဘo္အcိုးရမလဲ ခြ်တ္oြင္းခ်က္မရိတဲ အcိုးရမရိဘး¡ သို႔ေသာ္လဲဘဲ တိုင္း_ပ_္အေပ`မာ ေcတနာရင္းရင္းထားၿပီး တဆင္ထက္တဆင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္လာတဲ
လုပ္ငန္းoာ တိုးတက္သလား မတိုးတက္ဘးလား ဆိုတာခင္o်ားတို႔ _ပန္_က_္ပ`¡..žžေနာက္အေတာ္ေလး_ကာလာoင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔oာ တိုင္း_ပ_္ကို  
အတိအလင္း ေ_က_ာaိုင္တဲ cကားမ်ိ_းလုပ္လာaိုင္ပ`_ီးမo္¡
အဲoီလို လုပ္လာတဲအခ`မာ ကြ်န္ေတာ္တို႔oာ လြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္းမo္ ဘo္ထိေအာင္ တcခန္း တက္လာၿပီး ဘo္ထိေအာင္ _ပန္လ_္ထေထာင္ေရး
လုပ္ငန္းမာ ဘo္လို တcခန္း တက္လာ_ပန္ၿပီ အcရိသ_္အား_oင္ အဲoီလို အခြင္အလမ္းေတြကိုလဲ ခင္o်ားတို႔ _မင္ရပ`လိမ္မo္¡ အဲoီလို  
တိုင္း_ပ_္_ပန္လ_္ထေထာင္ေရးမo္ လုပ္တဲလုပ္ငန္းမာလဲ တဆင္တက္လာတာကိုေသာ္gင္း. အခုလြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
တဆင္တက္လာတာကိုေသာ္gင္ အဲoီလိုတက္လာတာကို ခင္o်ားတို႔ ရက္မ_ကာမီမာ _မင္ရပ`လိမ္မo္¡
အဲoီလို _မင္ရရုမကဘး¡ ကြ်န္ေတာ္တို႔ oီအcိုးရaင္ အရင္ကရိတဲ အcိုးရေတြaင္ o_္_က_္လိုက္oင္ က်_ပ္ေ_ပာရဲတo္¡ oခု အcိုးရထဲမာ လာဘ္cားတဲလေတြ  
မရိပ`ဘးဆိုတာ က်_ပ္ေ_ပာရဲတo္¡
က်_ပ္တို႔oာ oီတိုင္း_ပ_္မာ အcိုးရ_oc္ေအာင္ အတင္းအoမလုပ္လာလို႔ အcိုးရ_oc္တာ မoုတ္ဘး¡ တိုင္း_ပ_္လထုရဲ႔ ေထာက္ခမနဲ႔ က်_ပ္တို႔အcိုးရ_oc္ေနတာ
တိုင္း_ပ_္ကမ_က_္_ိ_ဘးဆိုတာ က်_ပ္တို႔သိတဲတေန႔မာ က်_ပ္တို႔လဲ မေနဘး¡ တြo္မေနပ`ဘး¡ ထြက္မာပ`ဘဲ¡ သို႔ေသာ္လဲဘဲ တac္ေလာက္ က်_ပ္တို႔ကို
ေcာင္_က_္တဲအခ`မာ က်_ပ္တို႔oာ ဘo္လိုလcားေတြလဲ¡ ရာooင္မာ အေရးခမဲ လcားမ်ိ_းေတြလား¡ ရာooင္မာ အဆဲခမဲ လcားမ်ိ_းေတြလားဆိုတာ ခင္o်ားတို႔  
ကိုo္တိုင္သိပ`လိမ္မo္¡..žž
တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း _ီ_ြတ္ေရး. တိုင္းရင္းသားလထု _ီ_ြတ္ေရး. cားoားသမားေတြ _ီ_ြတ္တာ ကြ်န္ေတာ္မလုိခ်င္ပ`ဘး¡ တိုင္းရင္းသား 
အခ်င္းခ်င္း_ီ_ြတ္ေရး. တိုင္းသ_ပ_္သား လထု_ီ_ြတ္ေရး. အဲoီ_ီ_ြတ္ေရး ac္ခုမရိသမ် ကာလပတ္လုး. oီတိုင္း_ပ_္oာ လြတ္လပ္ပင္လြတ္လပ္_ငားေသာ္လဲ  
ဘo္ပ`တီတက္တက္. ဘo္အcိုးရလုပ္လုပ္. oာသo္တိုင္း_ပ_္_oc္ေနမာဘဲလို႔ကြ်န္ေတာ္ေ_ပာခ်င္တo္¡.žž
oမာေတြ cိတ္ထဲမာ oမာေတြoာ cိတ္oာတ္ထက္တo္ ဘာ_ာနဲ႔ တလြဲဆပင္ေကာင္းေနတo္ဆိုတာနဲ႔ အတတပ`ဘဲ¡ oီcကားoာ oီေနရာမာသုးoို႔ oာေတြပဲ¡ 
oမာေတြcိတ္oာတ္က မoုတ္တဲေနရာမာ သြားၿပီးေကာင္းေနတo္¡ တကo္ေနရာေတြက်ေတာ အသုးမက်ဘး¡ oမာ_ပ_္ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ဆိုတာမ်ိ_းမာ
အသုးမခ်တတ္ဘး¡ oမာ_ပ_္_ပန္လ_္ထေထာင္ေရးလုပ္တဲ ေနရာမ်ိ_းမာ အသုးမခ်တတ္ဘး¡ oမာoမာခ်င္း ခ်oို႔မာ လုပ္ခ်င္တo္¡.ž
ခင္o်ားတို႔oာ လြတ္လပ္ေရးကို လိုခ်င္oင္. လြတ္လပ္ေရးရaိုင္ေလာက္တဲ c_္းကမ္းကို ရိ_ကပ`¡ လြတ္လပ္ေရးကို လိုခ်င္လို႔ရိoင္ လြတ္လပ္ေရးကို ရaိုင္တဲ
_ီ_ြတ္မကို ထိန္းသိမ္းထားပ`¡ လြတ္လပ္ေရးကို လိုခ်င္oင္ လြတ္လပ္ေရးကို ရaိုင္တဲ ထေထာင္မကို လုပ္_ကပ`¡ အဲoီလို လုပ္ၿပီးတဲေနာက္ ေရ႔ကို
လြတ္လပ္ေရးအရသာကို ခcားccားခ်င္တo္ဆိုoင္. အလုပ္လုပ္_ကoို႔. c_္းကမ္းရိ_ကoို႔. oခုကတ_္းက ခင္o်ားတို႔ကိုo္ကို အက်င္ဆိုးေတြ.
အက်င္ေoာင္းေတြ. ေcာက္က်င္ေတြကို_ပင္_ကoို႔ လိုၿပီဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ ကေန႔ေ_ပာခဲခ်င္တo္¡"
(cာေပoိမာန္ထုတ္ _ပ_္သ႔လက္cြဲcာc_္ထုတ္ oိုလ္ခ်_ပ္ေအာင္ဆန္းမိန္႔ခြန္းမ်ား o_g_-o_gg cာအုပ္မ မရင္းသတ္ပုအတိုင္း ေကာက္aုတ္ေoာ္_ပသ_္¡)
Thursday, 1+ July 2011 
ေရo`ေရာင္ေတာ္လန္ေရးမာ တက္_ကြcြာ_ီးေဆာင္ပ`oင္ခဲတဲ သာသနာoု†္ရ_္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္  
ဘoaooန(ေoာဆရာေတာ္) ဘoနတ္ထ ပ်လြန္ေတာ္မ
ရန္ကုန္. o_ oလုိင္ _ooo
မုိးoမခ
oo မ်ိ_းဆက္ေက်ာင္းသားေတြ_ီးေဆာင္က်င္းပတဲ ရc္ေလးလုး ac္ပတ္လ_္အခမ္းအနားေတြကို ဆရာေတာ္ေက်ာင္း ထိုင္ရာ သာသနာ oု†္ရ_္ေက်ာင္း 
တိုက္မာ လက္ခက်င္းပခြင္_ပ_ခဲတဲ. ေရo` ေရာင္ ေတာ္လန္ေရးမာ တက္_ကြcြာ _ီးေဆာင္ပ`oင္ခဲတဲ ဆရာေတာ္ဘoaooန (ေoာဆရာေတာ္ ) oာ oo. g. _ooo 
(တနoေaြေန႔ ) မာ ကင္ဆာေရာo`နဲ႔ ဘoနတ္ထပ်လြန္ေတာ္မခဲပ`တo္¡
ဆရာေတာ္ရဲ¸ အaိမအoိc်ာပနကို og. g._ooo (_ကာသာပေတးေန႔ ) ေန႔လ_္ _ း oo နာရီ. ေရေoးသုသာန္မာ c_္ကားသိုက္ၿမိ_က္cြာက်င္းပခဲပ`တo္¡ 
ဆရာေတာ္ပ်လြန္ေတာ္မခ်ိန္မာ သက္ေတာ္ (g_) ac္. သိကာေတာ္ (__) o` ရိၿပီ_oc္ပ`တo္¡
ဆရာေတာ္ရဲ¸c်ာပနကို o`ရင္aိုင္ငေရးသမား_ကီးမ်ား. အမ်_ိးသားoီမိုကေရcီအoြဲ႔ခ်_ပ္ အလုပ္အမေဆာင္မ်ား. အမ်_ိးသားoီမိုကေရcီ အoြဲ႔ခ်_ပ္ အoြဲ႔oင္မ်ား. oo 
မ်_ိးဆက္ေက်ာင္းသားေခ`င္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ မိသားcုoင္မ်ား. aုိင္ငေရး အက်_္းသားေoာင္းမ်ား. oီမိုကေရcီေရးလပ္ရားသမ်ား. ဆရာေတာ္ကို ေလးcား_ကတဲ oကာ. 
oကာမ မ်ားcြာ လာေရာက္_က_္_ိ_oးေမ်ာ္ခဲ_ကပ`တo္¡
ဆရာေတာ္ကို မေကြးတိုင္း. oန္႔ေo`ၿမိ_¸နo္. အိမ္သc္ေက်းရြာမာ ခမ_္းေတာ္ _ီးcိန္_မ. မo္ေတာ္ ေo`ခ်c္ခိုင္တို႔မ o_go ခုac္မာ oြား_မင္ခဲပ`တo္¡
ဆရာေတာ္oာ oီမိုကေရcီေရးလပ္ရားမေတြမာ တက္_ကြcြာပ`oင္ခဲသတc္_ီး_oc္ၿပီး ကိုမင္းကိုaိုင္. ကိုကို_ကီး. ကုိေ_း_ကြo္. ကို_ပ_းခ်_ိ အcရိတဲ oo မ်_ိး 
ဆက္ေက်ာင္းသားေတြ_ီးေဆာင္က်င္းပတဲ ရc္ေလးလုး ac္ပတ္လ_္အခမ္းအနားေတြကို ဆရာေတာ္ေက်ာင္းထိုင္ရာ သာသနာoု†္ရ_္ေက်ာင္းတိုက္မာ 
လက္ခက်င္းပခြင္_ပ_ခဲပ`တo္¡
_oog ခုac္. cက္တင္ဘာလမာ _oc္ပြားခဲတဲ ေရo`ေရာင္ေတာ္လန္ေရးမာ _ီးေဆာင္ပ`oင္ခဲမေ_ကာင္ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းထိုင္တဲ သာသနာoု†္ရ_္ေက်ာင္း
တိုက္နဲ႔ သာသနာသိပ›ေက်ာင္းတိုက္တို႔ကို cc္တပ္က ပc္ခတ္ရင္းလင္းၿပီး ခ်ိပ္ပိတ္_ခင္းခခဲရပ`တo္¡
cc္အcိုးရက ေက်ာင္းကိုခ်ိပ္ပိတ္ခလိုက္ရတဲအတြက္ ဆရာေတာ္oာ သက္ေတာ္_ကီးရင္ၿပီး မက်န္းမာတဲ_ကား ထဲက တေနရာမတေနရာ ပင္ပန္းဆင္း ရဲcြာ 
ေ_ပာင္းေရ¸သီတင္းသုးေနထုိင္ရကာ အခန္းက်_္းေလးတc္ခုမာ ဆင္းရဲခ်_ိ¸ငဲcြာေနထိုင္ရင္း ကင္ဆာေရာo`နဲ႔ ပ်လြန္ေတာ္မခဲရတာ _oc္ပ`တo္¡
 
ဆရာေတာ္o c်ာပနအခမ္းအနား မတ္တမ္းoာတ္ပုမ်ား
 
ဆရာေတာ္o ကုိo္ေရးအက်_္းပ` လက္ကမ္းcာေcာင္
 
  
oီမိုုးကေရcီးထဲ .
က်ေနာ္ တိုု႔ ဘာလိုု႔ မေအာင္_မင္တာလဲ
ေမာင္o†န္းcိန္
oလိုုင္ og. _ooo
ေခ`င္းc_္ကေတာ ေo_မင္ေရးတဲ တက္က်မ္းလိုုလိုု နမo္ပဲ¡ တကo္ကေတာ တက္က်မ္းမoုုတ္ဘး¡ oလိုုင္ g ရက္oာ _မန္မာ_ပ_္အတြက္ သမoေန႔ _oc္တo္လိုု႔
ဆိုုခ်င္တo္¡ _မန္မာ_ပ_္မာ သမoေတြ မရိတဲေနာက္ အာ†ာရင္ေတြက _ပ_္သေတြကိုု ကšြန္_ပ_ေတာတာပဲ¡
        တပ္မေတာ္သားေတြအားလုုးကိုု အာ†ာရင္ေတြက ကšြန္oာတ္သြင္းလိုုက္တာပဲ¡ _မန္မာ_ပ_္မာ င`တိုု႔အားလုုးoာ cc္ကšြန္ေတြခ်_္းပဲ¡ ကšြန္_ကီးေတြက 
ကšြန္ကေလးေတြကိုု အaိုုင္က်င္ေန_ကတာကိုု အခ်င္းခ်င္း _ပန္သတ္_oတ္ရင္း အာ†ာရင္ေတြနဲ႔ cနc္ကိုု အ_မc္_oတ္oိုု႔ ေoးလာ_ကတo္လိုု႔ ေ_ပာခ်င္တo္¡
င`တိုု႔ မေအာင္_မင္တာ. က်ေနာ္တိုု႔ မေအာင္_မင္တာ ဘာေ_ကာင္လဲ ဆိုုတာကိုု ကိုုo္မန္ကိုုo္_က_္_ပီး ေမးခြန္းထုုတ္_က_္တာပ`ပဲ¡ က်ေနာ္တိုု႔ အac္ _o 
ေလာက္အတြင္း _oc္ခ်င္တိုုင္း_oc္. လုုပ္ခ်င္တိုုင္းလုုပ္ေန_ကမိတာoာ သမocိတ္oာတ္ေတြကိုု အေလအက်င္ မလုုပ္ခဲ_ကလိုု႔ပ`¡ အသင္းအoြဲ႔နဲ႔ အမ်ားနဲ႔  
သေဘာထားခ်င္း တသ. ကြဲသေတြနဲ႔ အလုုပ္လုုပ္တဲ အေလအထေတြ က်ေနာ္ကုုိo္တိုုင္ ေခ`င္းပ`းေတာ လ o _ီး. _ _ီး. g _ီးေလာက္နဲ႔ cုုေoး_ပီး 
လုုပ္ကိုုင္ေနရတာနဲ႔တင္ အင္အားေတြလ_္း မတိုုး_oc္. အcုုအoြဲ႔ေတြလ_္း မ_ကီးထြား_ကေတာဘးလိုု႔ ထင္ပ`တo္¡
c_္းcားမိတဲ က်ေနာ္တိုု႔ မားေနက် တလြဲေတြကိုု အခုု oီမာ ခ်ေရးလိုုက္တo္¡ oတ္_က_္oိုု႔ပ`¡ အလိမာ cာမာ ရိတo္ဆိုုေတာ အဲo`ေတြကိုု အခုုသ_္cာထဲမာပဲ  
oတ္_ပီးရင္ ထားခဲေပ`¡ oုုတ္လား¡
 
o¡ အ_ပ_ိင္လုုပ္တာ - အ_ပိ_င္အဆိုုင္cိတ္oာတ္က ေကာင္းပ`တo္¡ ခက္တာက တခုုတ_္းကိုု oိုုင္းလုုပ္_ကမo္အcား အ_ပိ_င္လုုပ္_ကတာ. _ိaိင္းလုုပ္oိုု႔ ဆaမရိဘး¡ 
_ပမာ လြo္တာတခုုက oေလးလုုး အခမ္းအနားကိုု တ_မိ_႔တ_္းတင္ကိုု g ခုုေလာက္ အ_ပိ_င္လုုပ္တာမ်Žိးေပ`¡ အခမ္းအနားတခုုကိုု တေနရဲသားနဲ႔ ဘာလိုု႔  
အတတြဲ_ပီး မလုုပ္aိုုင္_ကတာလဲ¡
 
_¡ အတင္းအo်င္း ေ_ပာတာ - တ_ီးနဲ႔ တ_ီး မ်က္aာခ်င္းဆိုုင္ သေဘာမတ_ကရင္ ေအာ္oc္ ရန္_oc္မo္¡ အaိုုင္အထက္ cကားaိုုင္လုုမo္¡ g ခြန္းထက္ေက်ာ္ရင္  
_ငင္းခုုန္တာ_oc္_ပီဆိုုတာနဲ႔   ေက်ာခိုုင္းေတာတာပဲ¡ တခုုခုု သေဘာတ_ီခ်က္ ရေအာင္ မလုုပ္aိုုင္ဘး¡ သေဘာတ_ီခ်က္ မရaိုုင္ေတာ ေနာက္ကြo္မာ ကိုုo္လ  
သ႔လ ခြဲ_ပီး cုု_ကမo္¡ တေoာက္ အတင္း တေoာက္ ေ_ပာဆိုု ရတ္ခ်_ကမo္¡ o`နဲ႔တင္ သသရာလ_္ေနေတာတာပဲ¡ _ပမာ - အင္း _ပမာေတာ မေရးေတာဘး¡ 
(ကိုုo္ေတြ႔ ကိုုo္ေတြ႔ . oဲoဲ )
 
g¡ မတြဲaိုုင္လိုု႔ ခြဲလုုပ္တာကိုု oန္မခaိုု္င္တာ - အ_မဲတမ္းေတာလ_္း တြဲမလုုပ္aိုုင္ပ`ဘး¡ ခြဲ_ပီး လုုပ္_ကရတာေတြ ရိတာပဲ¡ သိုု႔ေသာ္ တြဲလိုု႔မရလိုု႔ ခြဲလုုပ္ရတာကိုုလ_္း
အ_ခား ဆင္ေ_ခေတြ အမ်Žိးမ်Žိး_ပ_ပီး oုုးoိထားခ်င္_က_ပန္တo္¡ _ီ_ြတ္ေရး ထိခိုုက္မာ cုုိးသလုုိလိုုနဲ႔¡ တကo္က တြဲလုုိ႔မရလိုု႔ oီကိcေတြမာ
ခြဲလုုပ္_ကတo္ဆိုုတာလ_္း အသိေပးoန္ခလိုု႔ ရတo္ ထင္တာပဲ¡ _ပမာ - ပ`တီကေန မo`oခ်င္း လုုပ္န_္းကိုုင္န_္းခ်င္း မတလိုု႔ လမ္းခြဲ_ကတာေတာင္ လေတြကိုု  
မ်က္cိလ_္ေအာင္လုုပ္ထားတာေတြ ရိတo္ မoုုတ္လား¡ အမ်Žိးသားoီမိုုကေရcီ အoြဲ႔ခ်Žပ္. အမ်Žိးသားoီမိုုကေရcီ အင္အားcုု. _ပီးေတာ အမ်Žိးသားoီမိုုကေရcီ ပ`တီ  
. ကဲ .¡
 
g¡ အခ်ိန္မေပးaိုုင္တာ - _ပ_္ပက aိုုင္ငေရးတိုု႔ ဘာတိုု႔လုုပ္တဲသေတြ (တခ်Žိ႔ ) မာ အခ်ိန္o_ပီး. အခ်ိန္သတ္မတ္_ပီး. အခ်ိန္ေပး_ပီးေတာ အဲသ_္အလုုပ္ေတြကိုု  
မလုုပ္_oc္_ကဘး¡ တလတခ` အc_္းအေoးလုုပ္_ပီး ေတြ႔တာလား. တပတ္တခ` ဆုု_ပီး cကားေ_ပာ ေဆြးေaြး_ကတာလား. ဘo္လိုုမ်Žိး အခ်ိန္ooားနဲ႔ ဘo္လိုု  
ေပတေတြ တိုုင္းတာ_ပီးေတာ အလုုပ္ေတြ _oc္ေအာင္ လုုပ္ေနတာလဲ¡ ¨အလုုပ္_oc္"တာထက္ ¨အ_oc္လုုပ္"ေနတာမ်Žိး _oc္ေနသလား¡ _ပမာ - 
အခမ္းအနားလုုပ္တာ. ဆa_ပoိုု႔အတြက္ _ပင္ဆင္တာ. အေရးေပ`ကိcတခုုေပ`လိုု႔ တုုန္႔_ပန္တာ. ဘo္လိုုသတုုိ႔ လုုပ္သလဲ. ေcာင္_က_္သင္တo္¡
 
_¡ ေတြ႔႔သမ် အကုုန္လုုပ္ခ်င္ တာ - _မင္မိတာတခုုကေတာ တ_ီးတ_္း. တoြဲ႔တ_္း. တေနရာတ_္းမာ ရိေနေပမo္ _ကားoးနားo. c_္းcားမိသမ် အကုုန္လုုး 
လုုပ္aိုုင္ေအာင္ _ကိ_းcားတာ. အသoc္တာေတြကလ_္း အေ_ကာင္းတခုု_oc္တo္¡ _ပမာ - သတင္းလ_္း လုုပ္ခ်င္. aိုုင္ငေရး လမေရး လပ္ရားမေတြလ_္း 
လုုပ္ခ်င္. ရန္ပုုေငြပြဲေတြလ_္း ေဆာင္ရြက္ခ်င္. ဆaလ_္း _ပခ်င္. ဆုုေတြ အကo္oမီေတြလ_္း ေပးခ်င္တာမ်Žိးလ_္း ရိတo္ဆိုုတာေတြကိုု န_္းန_္းေတာ
ေလ်ာ_ကေcခ်င္တာပဲ¡ (မိုုးမခကလေတြကိုု ေcာင္းေ_ပာတာ မoုုတ္¡ အoိ )
 
o¡ ရန္မလိုုနဲ႔ - က်ေနာ္တိုု႔ လေတြက အေရခြပ`းတo္ဆိုုေတာ အခ်င္းခ်င္းကိုု အ_ပc္_မင္မိရင္ ေooန္တာ လက္သ_ပင္းတo္¡ ေ_ပာထ_္လိုုက္ရင္ အ_ပတ္ပဲ. အကြဲ
အ_ပဲပဲ¡ အဲသေလာက္ ေ_ပာလိုုက္လိုု႔ _ပင္သြားသလားဆိုုေတာ မ_ပင္ဘး¡ ပိုုေတာင္ ဆိုုးလာေသးတo္¡ အဲo`က အက်င္_ကီးကိုု ပ`လိုု႔ ဆိုုရမo္¡ cc္အcုုိးရကလ_္း 
အတိုုက္အခေတြကိုု ေooန္ရင္ အဲသ_္အတိုုင္းပဲ¡ က်ေနာ္တိုု႔oက္ကလ_္း အခ်င္းခ်င္းသာမက cc္အcုုိးရကိုုလ_္း ေ_ပာတဲေနရာမာ အ_မဲတမ္း 
_ပင္းထန္ေလရိတo္¡ အခ်င္းခ်င္းမာသာမက ရန္သနဲ႔ အလိုုေတာ္ရိေတြနဲ႔ ဆက္ဆတဲအခ`မာ က်ေနာ္တိုု႔ေတြမာ _ကိ_တင္တင္းမာမေတြေ_ကာင္ အေရခြေတြ
တင္းေလရိတo္¡ _ပမာ - မိုုးမခက တခ်_ိ႔cာေရးဆရာေတြကိုု cc္အcုုိးရေရြးေကာက္ပြဲ ရပ္တ_္ခ်က္အေပ`မာ ေooန္ေလရိတo္¡ သက အခင္အမင္ မပ်က္oးလိုု႔  
ေ_ပာတာပဲ¡ အဲo`ကိုု ac္oက္cလုုးကေကာ. ပရိသတ္ကပ` သေဘာေပ`က္oိုု႔ လိုုမo္ ထင္တာပဲ¡
 
g¡ aိုုင္သေလာက္ပဲ လုုပ္ပ` - က်ေနာ္တိုု႔က က်ေနာ္တိုု႔ ေ_ခကုုပ္oထားတဲ အင္အားနဲ႔ ပရိသတ္နဲ႔ အားo_ပီး cလုုပ္တာမ်Žိးထက္ တခ`တ_္း အ_ကီး_ကီးကိုု မန္း_ပီး 
_oန္႔_ကဲ_ပီး လုုပ္ေလရိတo္¡ သမ်ားထက္ _ီးခ်င္တာလဲ ပ`မo္ ထင္တo္¡ _ပမာ - ¨c_ကာo_ာလုုးဆိုုင္ရာ ကေလကေ_ခမ်ား oီမုုိကေရcီရရိေရး ေဆာင္ရြက္မ  
_ီးေဆာင္ေရး တပ္ေပ`င္းcုု _ကီး" ဆိုုတာမ်Žိး တခ`တ_္း ေကာက္အမ_္ေပးထား_ပီး ေတြ႔တဲ အေပ`က္oမာ ေကာက္ခ်ိတ္ထားလိုုက္ေတာတာပဲ¡ 
က်န္တဲသေတြကလ_္း အဲသေလာက္_ကီးက်o္တဲ အoြဲ႔ေတြ အမ်ား_ကီးရိတာပဲဆိုု_ပီး သတိုု႔aိုုင္သေလာက္_oc္တဲ ¨ေန_ပ_္ေတာ္ကြက္သc္အေ_ခcိုုက္
မိန္းမေ_ကာက္သမ်ား oီမုုိကေရcီရရိေရးသမo" တိုု႔ ဘာတိုု႔ မေထာင္_oc္ေတာဘးေပ`¡
 
o¡ သေဘာထား တခုုတ_္းနဲ႔ cးcးcိုုက္cိုုက္ လုုပ္_ကoိုု႔ - က်ေနာ္တိုု႔တေတြက ခနခန သေဘာထားေတြ cိတ္ထားေတြ ေ_ပာင္း_ကတo္¡ cc္အာ†ာရင္ကိုု  
တိုုက္ေနတာပ` ဆိုု_ပီးေတာ ဘာရo္လိုု႔မoုုတ္oး ေရြးေကာက္ပြဲေလးေတာ oင္လိုုက္_ီးမ. အcုုိးရထုုတ္ေပးတဲ oိုုoိုုoီoီ အခြင္အေရးေလးေတာ oထားလိုုက္_ီးမ
ဆိုုတာမ်Žိး cိတ္_ကီးေတြ အလြန္oင္တာပဲ¡ cc္အာ†ာရင္ေတြကိုု aိုုင္ငတကာကပိတ္ဆိုု႔အေရးoထားတာကိုု မ်က္cိလ_္ေအာင္ ေ_ပာလိုုက္တာနဲ႔ နားေတြ  
ေoာင္_ပီးေတာ (ကိုုo္ကိုုo္တိုုင္မာ cc္အcုုိးရက လ_္မ်Žိ္ကိုု နင္းထားလိုု႔ ဘာမသာ cားမoင္မo္ ) cc္အcုုိးရကိုု oြင္ေပးလိုုက္ပ`ဆိုု_ပီး မ်က္ရ_္ခက 
လိုုက္ထိုုးခ်င္ေသးတo္¡ _ီးoင္းတင္တိုု႔တေတြ ေထာင္ထဲမာ တသက္လုုး ေနလာရတာ တခ်က္ကေလးမ cိတ္ကcား_ပီး ေထြလီကာလီေတြ ေလ်ာက္ေ_ပာတo္
မ_ကားoးဘး¡ ေနာက္_ပီးေတာလ_္း cိတ္ကိုု တခုုတ_္းထား_ပီး cိုုက္လိုုက္မတ္တပ္လုုပ္_ကoိုု႔လ_္း လိုုပ`တo္¡ cc္အcုုိးရေတြ cc္အာ†ာရင္ေတြကိုုေတာ မုုန္းပ`ရဲ. 
ေလာေလာဆo္ င` မအားေသးလိုု႔ ဘြာခပ္_ပီး ခနနားလိုုက္_ီးမo္ ဆိုုတာမ်Žိး oင္cုုိ႔ ထြက္cိုု႔ေတြ လုုပ္ေနလိုု႔ေတာ မ_oc္ေခ်ဘး¡ အမ်ားနဲ႔ လက္တြဲ_ပီး လုုပ္_ကရင္  
တ_ီးနဲ႔တ_ီး _o_္ေပးလိုု႔ ရေတာ အခ်ိန္ေတြ ပိုုထြက္လာမo္ ထင္ပ`တo္¡
 
_ ¡ ကိုုo္မလုုပ္aိုုင္တာေတြ သမ်ားကိုု မခိုုင္းနဲ႔. လဲမခ်နဲ႔ - oိုုတုုနး္ကတ_္းက လ_ကီးေတြေကာ. လငo္ေတြမာ oမ္းတတ္တဲ cတိုုင္က သကပဲ ေနာက္ကြo္က 
_ကိ_းကိုုင္ေနသလိုုလိုု. _န္_ကားေနသလိုုလုုိ. တ_ခားသေတြကိုု _ီးcားေပး_ပီး ေရ႔မာပဲ ပြဲထုုတ္ေပးေနသလိုုလိုု ဆိုုတဲ လိုုလိုုေတြ သိပ္မ်ားတo္¡ အခုုလ_္း 
သ_္အတိုုင္းပ`ပဲ¡ ကိုုo္မလုုပ္aိုုင္တာကိုု အ_ကေပးတာ. ပပိုုးတာေတြဆိုုတာ ေကာင္းပ`တo္. သိုု႔ေသာ္လ_္း ကိုုo္ကိုုo္တိုုင္ကလ_္း ဘo္ေလာက္
အတုုိင္းအတာထိ လိုုက္လုုပ္ေပးမo္. ေထာက္ခေဆာင္ရြက္မo္ဆိုုတဲ ပိုုင္း_oတ္မေတာ ရိရမo္. _ပရမo္. oန္ခရမo္ ထင္ပ`တo္¡ သမ်ားကိုု တoက္လ_္နဲ႔
ေ_မာက္ပင္ေပး_ပီးေတာ လုုပ္ခိုုင္းတာမ်Žိး. ေဘးကေန ေရာင္oo္ေနတာမ်Žိးေတြ မလုုပ္သင္oးထင္ပ`တo္¡ ကိုုo္ဆရာေတြက ေ_ပာလိုုက္. ေရးလိုုက္တာေတြက 
အ_ြန္႔ခ်_္းပဲ¡ သ႔oာသာသကေတာ ခ်Žိမုုိင္မုုိင္ေလာက္ က_ပီး ပြဲထြက္ေနတာကိုု ရိပ္မိသင္တo္¡ (သမ်ားကိုုလ_္းေ_ပာ. ကိုုo္oာသာလ_္း 
ကိုုo္ေပ`င္လန္ေထာင္း_ပီး ေ_ပာတာပ`)¡
 
oo¡ အသနား မခနဲ႔. သနားcရာ သတ o`ေလးလိုုမ်Žိး oာတ္နာေအာင္ မလုုပ္နဲ႔ - ေ_ပာခ်င္တာက ¨င`မာ oီလိုုဘoပ်က္ေနရတာ သမ်ားေတြေ_ကာင္ . သမ်ားေတြရဲ  
အ_ပc္ေတြခ်_္းပဲ" ဆိုုတာမ်Žိး မလုုပ္နဲ႔လိုု႔ ေ_ပာခ်င္တာပ`¡ က်ေနာ္တုုိ႔တေတြက သမ်ားကိုု အ_ပc္တင္တo္¡ ကိုုo္တိုုင္က သနားcရာသတo`ေလးလိုုမ်Žိး 
ပုုoမ္းတo္¡ အသနားခခ်င္တo္¡ ¨ေရြးေကာက္ပြဲ ရးမာေပ`o်ာ . oိုုကလေတြက ေငြေကာ. လက္နက္ေကာ. အာ†ာေကာ ရိေနတာကိုုး¡ အဲသ_္_ကားထဲက 
မန_္း ရးမန္းသိသိနဲ႔ အနာခ_ပီး oင္_ပိ_င္ေနရတာပ`¡ သနား_ကပ`ခင္o်ာ ." ဆိုု_ပီး ေ_ပာေနတာ _ကားမာေပ`¡ ¨oီမုုိကေရcီက မရတာလ_္း မေ_ပာနဲ႔ေလ. 
က်ေနာ္ကလြဲရင္ က်န္တဲေကာင္ေတြက _လြန္းေတာ ဘo္လုုိလုုပ္ က်ေနာ္က တိုုင္း_ပ_္_ကီး ေကာင္းcားေအာင္ လုုပ္လိုု႔ ရမာလဲ¡ သနား_ကပ`ခင္o်ာ" ဆိုု_ပီး 
ေ_ပာေနတာေတြလ_္း ရိတာေပ`¡ o`ေတြလ_္း နဲနဲေတာ ေလ်ာ_ကရမo္ ထင္တာပဲ¡
 
ေတာ္_ပီ¡ သ_္ေလာက္ပဲ ေရးေတာမo္¡ o`မ oီcာမကိုု မိုုးမခက ေရြး_ပီးထ_္မာ¡ အမo္ _ကိ_က္တဲသေတြက _ကိ_က္_ပီးေတာ ကိုုo္အ_မင္ကပ္တဲသေတြဆီ oီcာကိုု  
အီးေမးနဲ႔ ေoာoo္ oိုုပိုု႔ oီပိုု႔လုုပ္_ီးမာ _မင္ေoာင္ပ`ေသးo်¡ သတိုု႔က ¨o` င`ကိုု ေ_ပာတာမoုုတ္ဘး. oိုုေကာင္ေတြကိုု ေ_ပာတာေနမာ" ဆိုု_ပီးေတာ .¡ တကo္က 
oီcာက နင္ကိုုေကာ oိုုေကာင္ေတြကိုုပ` ေ_ပာတာ¡
နာေရးက_ီမအသင္း (ရန္ကုန္ ) o သတင္းမတ္cု လပ္ရားမမ်ား 
ေက်ာ္သ
oလိုင္ og. _ooo 
လမေရး_oင္ သာသနာ_ပ__ခင္း
လိင္မoာc_္ oိပoနာကမ_ာန္းေက်ာင္းတိုက္သ_္ ေက်းoးေတာ္qင္ ဆ_သoီတိပုc¸က. အoမoာပ_ိတ. အရိoမoလမ္း_န္. ကမာoုoသာသနာ_ပ_ 
မoာc_္ဆရာေတာ္ ဘုရား_ကီးo န_္းနာနိooအတိုင္းက်င္သုး_ကတဲ ေက်ာင္းမ်ားအနက္မ တေက်ာင္း_oc္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိ_¸. လိင္ၿမိ_¸နo္. (oo) ရပ္ကြက္. 
ေoာoီေက်ာင္းလမ္း လိင္တက•သိုလ္အနီးတြင္ တ_္qိပ`သ_္¡
 
 
gင္းအ_ပင္ လိင္ မoာc_္ oိပoနာေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ အqင္caoရက အေန_oင္ _မန္မာ_ပ_္အနo္နo္ အရပ္ရပ္သို႔ မoာသတိပ_ာန္  
oိပoနာတရား_ပန္႔ပြားေcရန္အတြက္ ကမ_ာနာcရိoမ်ားေcလတ္@ တရားcခန္းမ်ားoြင္လc္ သင္_ကားသာသနာ_ပ_ခဲပ`သ_္¡ ထိုသို႔ သြားေရာက္@ 
သာသနာ_ပ_ရာတြင္ မoြ႔ၿoိ_းေသာေoသအခ်_ိ¸မ ပ_ာဆက္လက္သင္_ကားလိုေသာ္လ_္း အေ_ကာင္းအမ်_ိးမ်_ိးေ_ကာင္ ပ_ာဆက္လက္မသင္_ကားaိုင္သ_္  
ပ_ာသင္အqြo္ ခ်င္း. ကရင္. ပအို႔o္. o. ပေo`င္. မြန္. oမာ cသ_္ ကေလးငo္မ်ားကို ေတြ႔qိခဲရသ_္¡
 
 
ˆတြင္ ပ_ာသင္aိုင္သ_္ ကေလးငo္မ်ားoဘoကို ေလာကီပ_ာ. ေလာကုတရာ ပ_ာac္မ်_ိး_oင္ _မ•င္တင္ေပးလိုေသာ လိင္မoာc_္ဆရာေတာ္_ကီးo 
ေမတာaင္ ဆaအရ o__o ခုac္တြင္ တိုင္းရင္းသားကေလးမ်ား ေလာကီ. ေလာကုတရာ ပ_ာသင္ ေထာက္ပေရးအoြဲ႔ကို cတင္oြဲ႔c_္း@ လိင္ၿမိ_¸နo္. 
လိင္မoာc_္ oိပoနာေက်ာင္းတိုက္တြင္ သင္_ကားေပးလ်က္qိရာ ေက်ာင္းသားfသ (ooo) _ီးေရခန္႔ qိခဲၿပီ_oc္သ_္¡ ထိုသို႔သင္_ကားေပးရာတြင္  
ေက်ာင္းတိုက္မ သင္တန္း န_္း_ပ ရoန္းေတာ္မ်ား. သီလqင္မ်ား. တိုင္းရင္းသားfသေလးမ်ားအ_ပင္ _ပင္ပမ ေcတနာqင္. o`သနာqင္ ဆရာfမမ်ားကပ` 
လာေရာက္@ သင္_ကားပ_ာo`န _ပ_ခဲ_ကသ_္¡
   ogžgž_ooo ရက္ေန႔တြင္ နာေရးက_ီမအသင္း(ရန္ကုန္ ) _က•_ _ီးေက်ာ္သသ_္ သo အမ oမ္းကြဲ_oc္သ မၿပ_းၿပ_းရီ လ_က_ပ`းလိုက္ေသာပc_္းကို  
လိင္မoာc_္ေက်ာင္းတိုက္_ သီလqင္ ဆရာေလးထတြင္ သြားေရာက္oေဆာင္ရာ လိင္မoာc_္ဆရာေတာ္_ကီးမ _ီးေက်ာ္သအား ေတြ႔ဆုလိုသ_္oု
မိန္႔_ကားသ_္အတြက္ ဆရာေတာ္ဘုရား_ကီးအား သြားေရာက္oးေတြ႔c_္ ဆရာေတာ္ ဘုရား_ကီးမ _မတ္cြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္တြင္ _oc္ေပ`ခဲေသာ 
အaုပ_ာqင္တို႔o ေနာက္ဆုး သြားရာလမ္းaင္ oသ သတို႔သားo အမ်ားသင`တို႔အေပ` ကိုo္က်_ိးcြန႔္ ေပးဆပ္ခဲမမ်ားအေ_ကာင္းကို ဆုးမ_သo`o 
ေ_ပာ_ကားၿပီးသ_္ေနာက္ နာေရးက_ီမအသင္း(ရန္ကုန္ )သို႔ လိင္မoာc_္ ဆရာေတာ္_ကီး ကမ_ာနာcရိo ဆရာေတာ္ေလးမ်ား. ကမ_ာနာcရိo 
သီလqင္ဆရာေလးမ်ားaင္ ေoာoီ ေက်ာင္းသားfသမ်ားက cုေပ`င္းလŽo`န္းေငြ (ooo,ooof-) က်ပ္တိတိကို လŽo`န္းေပးအပ္ခဲသ_္¡ လŽo`န္းမအၿပီး 
သီလqင္ဆရာေလးမ်ားo ေတာင္းဆိုခ်က္. လိင္မoာc_္ဆရာေတာ္_ကီးo ခြင္_ပ_ခ်က္အရ တိုင္းရင္းသားေက်ာင္းသားfသ (_o) _ီးခန္႔ကို လမေရးလုပ္ေဆာင္  
ေပးဆပ္ခ်က္မ်ား. အေတြ႔အ_က_မ်ားကို ေaြးေထြးcြာေ_ပာဆိုခြင္ ရqိခဲသ_္¡
ထိုသို႔ ေလာကီ. ေလာကုတရာ ပ_ာရပ္မ်ားအား လာေရာက္သင္_ကား_ကေသာ တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသားfသမ်ားအေပ` လသားတို႔ထားqိရမ_္  
လ႔က်င္oတ္မ်ား. လမေရးေပးဆပ္မမ်ားကို မိမိတို႔o ေခ`င္းလပ္တိုင္း. ပ`းcပ္လပ္တိုင္း. လက္လပ္တိုင္း. အခ်ိန္တိုင္း အခ်ိန္တိုင္း_ ကုသုိလ္ရqိေအာင္ ေနထိုင္_ကoို႔
ေ_ပာ_ကားသြားခဲ_ခင္းသ_္ လမေရး_oင္ သာသနာ_ပ__ခင္းပင္ _oc္ေတာသ_္¡
ေနာက္ဆုးo`ရo
 aိုင္ငေတာ္ooိုသoာoန္ေဆာင္ဆရာေတာ္. ရန္ကုန္ၿမိ_¸. မိုးကုတ္oိပoနာတရားc_္aင္ လုပ္ငန္းc_္_ပန္႔ပြားေရးအoြဲ႔ခ်_ပ္. နာoကခ်_ပ္ဆရာေတာ္.
oိနမာရ္ေအာင္ေcတီေတာ္ေo`ပကအoြဲ႔ _သo`o`cရိo. (ooo)ေတာင္ေcတီေတာ္ေo`ပကအoြဲ႔ _သo`o`cရိo. အoမoာကမ_ာနာcရိo. မoာ ကမ_ာနာcရိo 
သက္ေတာ္q_္ ေအာင္c_ကာ မိုးကုတ္oိပoနာ oမရိပ္သာ_ကီးo _ီးcီးပoာန မoာနာoက ဆရာေတာ္_ကီး ဘoaoိမလoုoိ သက္ေတာ္ (o_) ac္. o`ေတာ္  
(o_)o`သ_္ _žgž_ooo ရက္ေန႔တြင္ ဘoနတ္ထပ်လြန္ေတာ္မသြားခဲၿပီး oေန႔ oožgž_ooo ရက္ေန႔ ေန႔လ_္ oးoo နာရီအခ်ိန္တြင္  
နာေရးက_ီမအသင္း(ရန္ကုန္ ) အသင္းသားမ်ားသ_္ သာေကတၿမိ_¸နo္. ေအာင္c_ကာ မိုးကုတ္oိပoနာoမရိပ္သာေက်ာင္းမ ေရေoးသုoန္  
ခန္းမေဆာင္သို႔ပင္ေဆာင္@ ေန႔လ_္ (gးoo) နာရီအခ်ိန္တြင္ အaိမအoိ c်ာပနအခမ္းအနားအား က်င္းပ_ပ_လုပ္ခဲသ_္¡
   
 
 
 
 
    oင္းအခမ္းအနားတြင္ ဆရာေတာ္_ကီးမ်ား. တပ_္သoာ. o`oကာ. o`oကာမမ်ားaင္ ပင္ေဆာင္ရန္လမ္းခရီးတေလ်ာက္ လမ္းေဘးoဲoာမ
အမ်ား_ပ_္သတို႔သ_္ ဆရာေတာ္_ကီးo သီလoု†္. သမာoိoု†္. ပ_ာoု†္တို႔အား ေလးcား_က_္_ိ_cြာ_oင္ လက္အုပ္ခ်ီမိုး@ ေနာက္ဆုး o`ရoအ_oc္  
ပေoာ္ကန္ေတာခဲ_ကသ_္¡
ေoာ္o်ီေoာင္ကို အိုင္oုးနဲ႔ အင္oရိုက္မာ oတ္aိုင္oို႔
ကမာရြတ္သား. oလိုင္ og. _ooo
ခ† ခ†ေမးေနလို႔ _မန္_မန္ ေ_oထားလိုက္ပ`တo္¡
အိုင္oုးသမားေတြက oုးထဲက Apps ˜tore ကိုသြား_ပီးေတာ ZaŸ™yi ဆိုတာကို ရာလိုက္ပ`¡ အဲသ_္မာ iBroŸser …… App (Free) ရိတo္¡ အဲo`က ZaŸ™yi 
Fo•t နဲ႔ အင္တာနက္ေတြ. အီးေမးေတြ. ခ်က္ေတြ. ေoc္ဘြတ္ေတြကို _က_္တဲ cနc္ _oc္တo္¡ o`ဆိုရင္ ေoာ္o်ီနဲ႔ _မန္မာoက္ဆိုက္ေတြ. အီးေမးေတြ oတ္လို႔ရ_ပီ¡
အင္oရိုက္သမားေတြကေတာ oုးကို –oot လုပ္မ ရမo္လို႔ ဆိုတo္¡ ေoာ္o်ီ TTF Fo•t ကို အင္oရိုက္oုးထဲက FallBa‰ŠFo•tžTTF နဲ႔ လဲ_ပီး အလြo္န_္း သုးတာ 
_oc္ပ`တo္¡ ကြန္ပ်Žတာ. oအက္c္ဘီေကဘo္. o်ားoား အင္oရိုက္အက္c္oီေက လုိမo္¡ œa‰Š f –oot လုပ္တဲ ˜‰ript လိုမo္¡ oးoဲမာ –ooti•™ A•droid ဆိုရင္  
အမ်ား_ကီး ေတြ႔လိမ္မo္¡ ေနာက္တန_္းကေတာ o်ာoား. အီးကလc္ •‰lipse က File •xplorer ကေန ေoာင္oိုင္ကို အင္oရိုက္ရဲ ေoာင္လိုက္ဘရီထဲကို  
တြန္းထ_္လိုက္တာလို႔ ဆိုတo္¡
အဲသေလာက္ဆိုရင္ ရ_ပီ ထင္တo္¡
ေနာက္ပိုင္းမာေတာ oက္သမားေတြက သတို႔oက္ဆိုက္ထဲမာ ေoာင္ေတြကို •mŒed လုပ္ထားလာ_က_ပီ¡ မိုဘိုင္းဘေရာက္oင္းအတြက္လ_္း ေoာင္ေတြကို  
အမ္ဘက္လုပ္ တခ`တ_္း ပးတြဲ_ပီး ထ_္ေရးထားတo္¡ _ပမာ - အင္း _ပမာလ_္း မေပးေတာဘး¡ ရာ_က_္လိုက္o်ာ¡
သာသနာoု†္ရ_္ဆရာေတာ္ ဘoaooန (o_g_ - _ooo)
o ေထရုပတိ အက်_္း
သက္ေတာ္ (gg)ac္. o`ေတာ္ (_g) o` ေ_ခာက္ထပ္_ကီးဘုရားတိုက္.   သာသနာoု†္ရ_္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ကို မေကြးတိုင္း. oန္႔ေo`_မိ_¸နo္. အိမ္သc္ေက်းရြာေန 
ခမ_္းေတာ္ (_ီးcိန္_မ). မo္ေတာ္ (ေo`ခ်c္ခိုင္ ) တို႔oေမြးခ်င္း _ ေoာက္ အနက္ တတိo သားရတနာ _oc္ပ`သ_္¡
_မန္မာသက•ရc္ ogoo_ပ_္ac္တြင္ ေမြးoြားသန္¸cင္ခဲပ`သ_္¡ ငo္နာမ_္မာ ေမာင္cိုးoင္း _oc္_ပီး. ငo္c_္ကပင္ ရင္ooနဘြဲ႔_oင္ ကိုရင္oတ္ခဲပ`သ_္¡ og_o
ခုac္တြင္ ရoန္းေဘာင္သို႔ oင္ေရာက္ခဲ_ပီး မaေလး_မိ_¸တြင္ cာo`လိုက္ခဲသ_္¡ ထို႔ေနာက္   ရန္ကုန္_မိ_. ေ_ခာက္ထပ္_ကီး . သာသနာoု†္ရ_္ေက်ာင္းတိုက္တြင္  
aိုင္ငေတာ္သoနာoက oုတိo_က•_ဆရာေတာ္ အoမoာပ†ိတ ဘoa¸   အာoိcရသီ ထတြင္ ပ€ိပတိcာo`မ်ား လိုက္ကာ ‡ေက်ာင္းမာပင္  
သီတင္းသုးခဲပ`သ_္¡
ဆရာေတာ္_ကီး ဘaa အာoိc ပ်လြန္ေတာ္မၿပီးေနာက္ သာသနoု†္ရ_္ေက်ာင္းo ေက်ာင္းထိ္ုင္ဆရာေတာ္အ_oc္ ဆက္လက္ သီတင္းသုး ေနထိုင္လာခဲပ`သ_္¡
ဆရာေတာ္မာ _က_္_ိ_cရာေကာင္းၿပီး ေအးေဆးတ_္ၿငိမ္cြာ_oင္ ေနထိုင္ေလရိပ`သ_္¡ သတပ`း oန္ထုပ္oန္ပိုး_oc္မာ လြန္cြာcိုးရိမ္တတ္ၿပီး 
ပ်ေတာ္မသ_္ac္အထိ ဆြမ္းခcားသ_္¡ oကာ. oကာမမ်ားo ပို႔ဆြမ္းကို လက္ခေလမရိပ`¡
ဆရာတာ္oထး_ခားခ်က္မာ ရoန္းေဘာင္oင္ေရာက္ၿပီးမ အcုိးရမလတန္းေက်ာင္းcာအုပ္ကို သင္oၿပီး _ပေoဘြဲ႔  (BA, B• ) ရသ_္အထိ တက•သိုလ္ပ_ာကို  
ရoခဲသ_oc္ပ`သ_္¡
o_oo ရc္ေလးလုး အေရးအခင္း. _oog ေရo`ေရာင္ေတာ္လန္ေရး cသ_္ အေရးေတာ္ပုတို႔တြင္ တက္_ကြcြာ ပ`oင္လ_ပ္ရားခဲၿခင္း. aုိင္ငေရးသမားမ်ားo သာေရး 
နာေရး aုိင္ငေရး အခမ္းအနားမ်ားကုိ လက္ခေဆာင္ရြက္ခဲၿခင္းေ_ကာင္ cc္အcုိးရအာ†ာပုိင္မ်ား ေcာင္_က_္ၿခင္းခရကာ ဆရာေတာ္oေက်ာင္းကိုပ` ခ်ိတ္ပိတ္ၿခင္း 
ခရသ_္¡
ဆရာေတာ္သ_္ o__o ခုac္က cc္အcိုးရကို ပတနိတ•_oန သပိတ္ေမာက္ကေဆာင္သ_oင္ cc္အcုိးရက oမ္းဆီးေထာင္ခ်_ခင္း ခခဲရသ_္အ_ပင္. _oog
ေရo`ေရာင္ေတာ္လန္ေရး အလြန္တြင္လ_္း ထိန္းသိမ္း_ခင္းခခဲရသ_္¡
ပ်လြန္ေတာ္မခ်ိန္အထိ cc္အcုိးရo လိုက္လ oမ္းဆီးေaာင္oက္မမ်ားေ_ကာင္ ပုန္းေအာင္း ေနထုိင္ခဲရၿပီး ေဆးo`းကုသခoခြင္ ေကာင္းcြာမရခဲသ_္အတြက္
အဆုတ္ကင္ဆာေရာo`ကုိ ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ခcားရင္း oလုိင္ g ရက္ _ooo . _ (o) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမ_ိ ေၿခာက္ထပ္_ကီး ဘုရား_ကီးတုိက္. 
သာသနေoာတိကေက်ာင္းတြင္ ပ်လြန္ေတာ္မခဲပ`သ_္¡
Wed•esday, 13 July 2011 
အာoာန_္ သ oာအရင္_မတ္ သာသနာoု†္ရ_္ဆရာေတာ္ _ီးooန (o_g_ -_ooo) သို႔ _ီး_တ္_ခင္း
အရင္ပ_ာနa. oလိုင္ og. _ooo
_oogခုac္ ေရo`ေရာင္ေတာ္လန္ေရးကာလအတြင္း ပထမဆုး cc္တပ္. _ကoြတ္ နဲ႔ cြမ္းအားရင္ေတြ oင္ေရာက္ cီးနင္းoမ္းဆီးခရတဲ ရန္ကုန္ၿမ_ိ ေၿခာက္ထပ္_ကီး
ဘုရား_ကီးတုိက္. သာသနာoု†္ရ_္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘoaooနမေထရ္ၿမတ္_ကီးoာ oလုိင္ g ရက္ _ooo _ o နာရိအခ်ိန္မာ 
ဘoနတ္ထပ်လြန္ေတာ္မေ_ကာင္း သိရလုိ႔ မ်ားcြာaေၿမာတသေ_ကကြဲရပ`တo္¡
oီဆရာေတာ္_ကီးoာ o_ooအေရးအခင္းကာလက cလုိ႔ ပ်လြန္ေတာ္မတဲအထိ ၿမန္မာၿပ_္ cc္အာ†ာရင္cနc္ေအာက္က လြတ္ေၿမာက္ေရးအတြက္  
oးမေထာက္. လက္မေၿမာက္ဘဲ တုိက္ပြဲoင္သြားတဲ ဆရာေတာ္_ကီးပ`¡ ဆရာေတာ္_ကီးoာ ေအးေဆးတ_္ၿငိမ္cြာ ေနေလရိေပမဲအလြန္သတိေကာင္းတဲ
ဆရာေတာ္တပ`းလ_္းၿoc္ပ`တo္¡
ooအေရးအခင္းၿပီးကာလေနာက္ပုိင္း cc္အcုိးရအာ†ာပုိင္ေတြက အတုိက္အခaုိင္ငေရးသမားေတြကုိ အoမ္းအဆီး_ကမ္း_ကမ္းနဲ႔  
ေcာင္_က_္ေနတဲအခ်ိန္ကာလမာ ဆရာေတာ္ရဲေက်ာင္းမာ မင္းကုိaုိင္. ကုိကုိ_ကီး cတဲေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ အoြဲ႔အc_္းေပ`င္းcုကaုိင္ငေရးသမားေတြကုိ  
မေ_ကာက္မရြ႔ လက္ခရဲတဲ ဆရာေတာ္_ကီးပ`¡
 
(ေက်ာင္းo ဆိုင္းဘုတ္ - သာသနာoု†္ရ_္ေက်ာင္း)
aုိင္ငေရးသမားေတြရဲ ဘာသာေရးအခမ္းအနားေတြ. aုိင္ငေရးအခမ္းအနားေတြကုိ ဆရာေတာ္_ကီးေက်ာင္းမာ က်င္းပေလရိတာမုိ႔ အာ†ာပုိင္ေတြ  
မ်က္cိcပ`းေမြးcးၿပီး ေcာင္_က_္ခရတဲေက်ာင္းလ_္း ၿoc္ပ`တo္¡ ရန္ကုန္aုိင္ငေရးေလာကမာ သာသနာေရးကိcမ်ားနဲ႔ aုိင္ငေရးကိcမ်ားကုိ  
cc္အcုိးရoိအားေပးေနတဲ_ကားထဲက မေ_ကာက္မရြ႔ လက္ခေဆာင္ရြက္ေပးတဲ ရားရားပ`းပ`းေက်ာင္းဆုိလုိ႔ သာသနာoု†္ရ_္ေက်ာင္းနဲ႔ အ_ခားလက္ခ်Žိးေရလို႔ရတဲ
ေက်ာင္း အန_္းငo္ပဲ ရိတာပ`¡
ဆရာေတာ္_ကီးoာ အလြန္သတိေကာင္းၿပီး ေၿoာင္မတ္ တ_္_က_္သၿoc္သလုိ aုိင္ငေရးသမားေတြကုိလ_္း အလြန္ကရု†ာထားၿပီး 
က_ီေcာင္ေရာက္ေတာ္မခဲပ`တo္¡ တခ`က cc္အcုိးရအာ†ာပုိင္ေတြ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းေရာက္လာၿပီး aုိင္ငေရးနဲ႔ပက္သက္သေတြရဲ ဘာသာေရးကိcေတြကုိ
လက္ခေဆာင္ရြက္မေပးoုိ႔ ေလ်ာက္ထားoးပ`တo္¡ ဆရာေတာ္_ကီးက တရားoင္အမိန္႔cာ ထုတ္ၿပီးတားၿမc္ရင္ လက္ခမo္ ေၿပာလုိက္လုိ႔ အာ†ာပုိင္ေတြ
cိတ္ဆုိးေo`သထြက္ၿပီး ၿပန္သြားoးပ`တo္¡ အဲလုိ သတိေကာင္းတဲဆရာေတာ္ပ`¡
_ogg ေရo`ေရာင္ေတာ္လန္ေရး ၿoc္ေတာ ဆရာေတာ္နဲ႔ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းက သoာေတြoာ တက္တက္_ကြ_ကြ ပ`oင္ခဲတာေ_ကာင္ ဘုန္း_ကီးေက်ာင္းေတြကုိ
cc္တပ္က oင္ေရာက္cီးနင္းတဲအခ`မာ ပထမ_ီးcားေပးအၿoc္ သတ္မတ္ခရၿပီး အရင္_ီးဆုး အcီးအနင္းခခဲရပ`တo္¡ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းက သoာအားလုး
oမ္းဆီးၿပီး. ဘုန္း_ကီးေက်ာင္းက အoုိးတန္ပc_္းေတြကုိလ_္း သိမ္းoသြားခဲတာ ခုအခ်ိန္အထိ ၿပန္မရေသးပ`¡ သoာအားလုး အင္းcိန္ GT! 
cc္ေ_ကာေရးcခန္းမာ လoတ္လဲခရပ`တo္¡ ဆရာေတာ္_ကီးကေတာ အoမ္းအဆီးခရမo္ေဘးက သီသီေလးလြတ္ေၿမာက္ခဲၿပီး oကာ. oကာမေတြရဲ အိမ္ေတြမာ 
ၿoc္သလုိ ဆင္းဆင္းရဲရဲနဲ႔ ပုန္းေအာင္း ေနထုိင္ခဲရပ`တo္¡
 
(အာ†ာပိုင္ေတြ ခ်ိတ္ပိတ္ထားဆဲ ေက်ာင္း)
ဆရာေတာ္ရဲေက်ာင္းက သoာေတြကုိ ကုလသမoကုိo္cားလo္ (…ržGa•Œari) ၿမန္မာၿပ_္လာတဲခရီးc_္အတြင္းမာ လတ္ေပးခဲေပမo္ ေက်ာင္းကုိေတာ  
oခုအခ်ိန္အထိ ခ်ိတ္ပိတ္ထားဆဲပ`¡ ဆရာေတာ္oာ ပ်လြန္ေတာ္မခ်ိန္အထိ ေက်ာင္းၿပန္လ_္ရရိေရးအတြက္ cc္အcုီးရအာ†ာပုိင္ေတြထ  
ေတာင္းပန္ခဲၿခင္းမရိသလုိ သ႔ဘoတေလ်ာက္လုး cc္အcုိးရအာ†ာပုိင္ေတြနဲ ကင္းကင္းရင္းရင္း ေနထုိင္ခဲတဲ ထးၿခားတဲ ဆရာေတာ္_ကီးလ_္း ၿoc္ပ`တo္¡
ဆရာေတာ္_ကီးoာ သ႔အတြက္နဲ သတပ`းoန္ထုပ္oန္ပုိးၿoc္မာ cုိးရိမ္တတ္ၿပီး ပ်လြန္ေတာ္မတဲအထိ ဆြမ္းခဘုန္းေပးေလရိပ`တo္¡ aုိင္ငေရးသမးေတြကုိလ_္း
အလြန္ခ်c္ခင္. သနားတတ္ၿပီး ေက်ြးေမြး ေcာင္ေရာက္က_ီတတ္ပ`တo္¡ သ႔ဘoတေလ်ာက္လုး အမ်_ိး. ဘာသာ. သာသနာေတာ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲပ`တo္¡
ပုန္းလ်_ိးကြo္လ်_ိးနဲ႔ နo္ေပ`င္းcုမာ ေနထုိင္ခဲရတဲအတြက္ သ႔ရဲက်န္းမာေရးကုိေတာ oရုမcုိက္aုိင္ခဲပ`¡ အဲသလုိေနထုိင္ခဲရတဲအတြက္
က်န္းမာေရးအေၿခအေနဆုိးo`းလာခဲၿပီး အဆုတ္ေooနာေရာo`ကုိ ၿပင္းထန္cြာခcားရင္း _oooခုac္. oလုိင္ g ရက္ေန႔. (oggg)ခုac္. o`ဆုိလဆန္း ooရက္ _ o 
နာရီ အခ်ိန္မာ ေၿခာက္ထပ္_ကီး သာသနာေoာတိကာရုေက်ာင္းတုိက္မာ ဘoနတ္ထ ပ်လြန္ေတာ္မသြားခဲရပ`တo္¡
ဆရာေတာ္_ကီးရဲ အaိမc်ာပနအခမ္းအနားကုိ  ရန္ကုန္နာေရးက_ီမ_အသင္းက _ီးေက်ာ္သတုိ႔ က တာoန္oေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေရေoးသုoန္မာ 
မီးသၿo_ိo္မာၿoc္ပ`တo္¡ oလုိင္ ogရက္ _oooေန႔. ေန႔လ_္ o_းoo အခ်ိန္မာ  အမ်_ိးသားoီမုိကေရcီအoြဲ႔ခ်_ပ္မ ကားမ်ား cတင္ထြက္မာၿoc္ၿပီး ေၿခာက္ထပ္_ကီး 
ဘုရား_ကီးတုိက္က ေန႔လ_္ _းgo မာ ကားမ်ား cတင္ ထြက္ခြာမာၿoc္ပ`တo္¡
cc္အcုိးရအာ†ာပုိင္ေတြကုိ မေ_ကာက္မရြ႔. oးမေထာက္ လက္မေၿမာက္ အရ_းမေပးပဲ ပ်လြန္ေတာ္မတဲအထိ  _က_ကခ ရင္ဆိုင္သြားတဲ ဆရာေတာ္ ဘoa  
ooနမေထရ္ၿမတ္_ကီးကုိ oီေဆာင္းပ`းတုိေလးနဲ ေနာက္ဆုး ပေoာ္ကန္ေတာလုိက္ပ`တo္ဘုရား¡          ¡
http:ffŸŸŸžmoemaŠaž‰omf
NeŸs •ate:‘f1+f2011 
အcိုးရသc္ လက္ေအာက္ အေကာက္oိတ္မ်ား ကုလားတန္_မc္ေ_ကာင္းတြင္ ေသာင္းက်န္းေန
Fo•t size:     
------------
ေမာင္ရမာ
------------
ရခိုင္_ပ_္နo္ ေက်ာက္ေတာ္_မိ_¸ အထက္ပိုင္း _မန္မာaင္ အိaိo အ_ကား ကုန္သြo္ရာ ကုလားတန္ _မc္ေ_ကာင္း တေလ်ာက္တြင္ ေoသ အcိုးရ အာ†ာပိုင္မ်ားက 
oြင္လc္ထားေသာ အေကာက္oိတ္ မ်ားေ_ကာင္ ကုလားတန္ _မc္ကို မီ_ပီး လုပ္ကိုင္ cားေသာက္ေန_ကေသာ _ပ_္သမ်ား အထး oုက ေရာက္လ်က္ ရိေ_ကာင္း
သိရသ_္¡
ေက်ာက္ေတာ္- ပလက္oaင္ အိaိo နo္cပ္ တေရာက္ထိ ကုလားတန္ _oc္ေ_ကာင္း တေလ်ာက္တြင္ အာ†ာပိုင္မ်ားက oြင္လc္ထားေသာ အေကာက္oိတ္ေပ`င္း
အန_္းဆုး _o ခုရိ_ပီး အဆိုပ` အေကာက္oိတ္မ်ားက တရာမoင္ ကုန္ပc_္းမ်ားသာမက တရားoင္ ကုန္ပc_္းမ်ားကိုပ` အေကာက္ ေကာက္ခေနေ_ကာင္း 
သိရသ_္¡
 
ကုလားတန္ _မc္အတြင္း တoမ္းတခ`း ရုန္းကန္ေနသ ေoသခမ်ားမာ အcိုးရ အေကာက္oိတ္မ်ားo သားေကာင္မ်ား _oc္ေန_ကရသ_္¡ (o`တ္ပု - နိရ_ရာ) 
" ပ`oင္ပတ္သက္ေနတဲ _ာနေတြကေတာ လက္နက္ကိုင္ထားတဲ အoြဲ¸ေတြ အကုန္လုးပ`ဘဲ ခင္o်ား¡ cc္တပ္. ရဲ. သc္ေတာ. တ_ခား _မိ_¸နo္ အဆင္ _ာနဆိုင္ရာ
အoြဲ¸အc_္းေတြလ_္း ပ`oင္ ပတ္သက္ ေနပ`တo္¡ ေက်ာက္ေတာ္ကေန ပလက္o. အဲoီက တဆင္ အိaိo နo္cပ္ တေရာက္ထိ ေရလမ္း ခရီးတေလ်ာက္မာ 
oြင္လc္ထားတာ _oc္ပ`တo္ " oု ကုလားတန္ _မc္ေ_ကာင္းအတိုင္း cုန္ဆန္ သြားလာ ေနေသာ cက္ေလပိုင္ရင္ တc္_ီးက ေ_ပာသ_္¡
ကုလားတန္ _မc္ေ_ကာင္း တေလ်ာက္ oြင္လc္ထားေသာ အေကာက္oိတ္မ်ားကို သ မတ္မိသေလာက္ သက oခုကဲသို¸ ေ_ပာသ_
" ေက်ာက္ေတာ္_မိ_¸ကေန နo္cပ္အထိ _o ခုရိတဲ အထဲမာ ေက်ာက္ေတာ္_မိ_¸ဆိုရင္ ေက်ာက္ေတာ္ _မိ_¸မoိတ္ _oc္ပ`တo္¡ အဲoီ_မိ_¸မoိတ္မာဆိုရင္ ရဲ. ˜—. 
ဆိပ္ကမ္းရဲ (ေရoာ_္ ). cရo. မoက (အခု _မိ_¸နo္ အုပ္ခ်_ပ္ေရး အoြဲ¸) _ာနေပ`င္းcု ပ`oင္ပ`တo္¡ ေနာက္တခ` cကခ _ က oြင္ထားတဲ ေရ_ပ_္ ေက်းရြာ 
အေကာက္oိတ္. တင္းမေက်းရြာ oြင္လc္ထားတဲ တင္းမ ရဲcခန္း အေကာက္oိတ္. ပီoုမ္း အေကာက္oိတ္. မီးoနဲ¸ တoက္ တကမ္းမာ ေက်ာက္ေတာ္_မိ_¸ 
နo္အဆုးနားမာ oြင္ထားတဲ oိတ္. အေကာက္oိတ္ေတြကေတာ အမ်ား_ကီးပ`ဘဲ " oုသက ေ_ပာသ_္¡
ပလက္o_မိ_¸ နo္အတြင္းရိ ကုလားတန္ _မc္ေ_ကာင္း တေလ်ာက္oြင္လc္ထားေသာ အေကာက္oိတ္ မ်ားမာ oလက္ေမ oိတ္. ငတက္ အေကာက္oိတ္ . a_းoး
အေကာက္oိတ္. ေတာင္_ပိ_ အေကာက္oိတ္. တုန္းေမာင္းo အေကာက္oိတ္. တရြန္အုိင္ အေကာက္oိတ္ . တရြန္အုိင္aင္ခ်င္းလက္o _ကားမာ cc္တပ္  
လ_ပ္ရားcc္ေ_ကာင္းမ်ားက oြင္လc္ထားေသာ အေကာက္oိတ္မ်ား _oc္_ကသ_္¡
" သတို¸ ဘo္လို ေကာက္တo္ဆိုရင္ ရခိုင္ကေန အိaိoကို oတဲ oက္တေကာင္ကုိ oိတ္တိုင္းက _oo က်ပ္ ေကာက္oပ`တo္. ပိoာ __ ပိoာ ရိတဲ
ေoသအေခ` ငပိ တကုိင္ ဆိုရင္ _oo က်ပ္ ေကာက္ပ`တo္¡ င`းေ_ခာက္အိတ္ကေတာ အ_ကီးအငo္အလိုက္ တအိတ္ကုိ က်ပ္ _oo ကေန oooo က်ပ္ထိ  
ေကာက္ပ`တo္¡ အေကာက္oိတိေတြက ေကာက္တာ အားလုးကို ေပ`င္းလုိက္ရင္ oက္တေကာင္ ေက်ာက္ေတာ္က အိaိo နo္cပ္ထိ ေရာက္oို¸ က်ပ္ goooo မ  
oooooထိ ေပ`က္ပ` တo္¡ တ_ခားကုန္ေတြလ_္း oီအတိုင္း_oc္ပ`တo္¡ အိaိoကို ေရာက္ရင္ အ_မတ္က်န္ရုဘဲ က်န္ပ` တo္¡ o`ကလ_္း 
oက္အေကာင္_ကီးေတြမ တြက္ေ_ခကိုက္တာပ`" oု သက ဆက္ေ_ပာသ_္¡
oခုကဲသုိ¸ အေကာက္မ်ားေသာ္လ_္း အိaိoနo္cပ္တြင္ oက္သားတc္ကီလို __o ရပီ ေc်းရိသ_oင္ အိaိoသုိ¸ 
oက္တင္ပို¸ရသ_္မာတြက္ေ_ခကိုက္ေ_ကာင္းသက ေ_ပာဆိုသ_္¡
" ေငြလဲaန္းမာ အိaိo တc္ရပီကို _မန္မာက်ပ္ေငြ oo က်ပ္ေc်းရိေတာ _မန္မာဘက္က ကုန္ေတြ အိaိoကို တင္ပို¸ရတာ တြက္ေ_ခကိုက္ပ`တo္¡ oက္ကေတာ
အမ်ား_ကီး တင္ပို¸ပ`တo္ " oု သက ေ_ပာသ_္¡
အိaိoaင္ ရခိုင္_ပ_္နo္ အ_ကားကုန္သြo္ရာတြင္ ရခိုင္ဘက္မ oက္. _ကက္. ဆိတ္. ငပိ. င`းေ_ခာက္. ဆားaင္ cိုက္ပ်ိ_းသီးaမ်ားကို တင္ပို¸ _က_ပီး အိaိoဘက္မ
အိမ္သုးေဆးo`း အမ်ိ_းမ်ိ_း. အပ္_ခ_ပ္cက္မ်ား. ကြမ္းcားေဆးရြက္_ကီး. ကြမ္းoာေမးမ်ား. ငရုပ္ေကာင္းေc. o်င္းaင္ အိaိo aိုင္ငထုတ္ လအသုး အေဆာင္
ပc_္းမ်ားaင္ အိုးခြက္မ်ား းကို တင္သြင္း_ကသ_္oု သိရသ_္¡
http:ffŸŸŸž•ari•jaraž‰omfŒurmesežasp
က်ပ္ေငြ _ooo မေပးaိုင္လ်င္ အမကို လက္မခ
Fo•t size:     
-----------
ေမာင္ရမာ
-----------
ရခိုင္_ပ_္နo္ မာန္ေအာင္_မိ_¸နo္ ဆားခ်က္ရဲcခန္းမ တာoန္ရိသမ်ားက က်ပ္ေငြ _ooo မေပးလ်င္ အမကို လက္မခoု သတင္းရရိသ_္¡
"ဆားခ်က္ရဲcခန္းက တပ္_ကပ္_ကီး မင္းေoဆိုတဲ လက အမတခု လာတိုင္တဲအခ`မာ က်ပ္ေငြ _ooo မေပးရင္ လက္မခဘး¡ လက္ခတဲအ_ပင္ အဲoီအမကို
အေရးမလုပ္ပ`ဘး¡ ဘo္လိုအမဘဲ မဆို က်ပ္ေငြ _ooo ပ`မ အမ လက္ခတo္¡ အဲo`ကိုေတာ အထက္က cခန္းမးက သိလား. မသိလားေတာ မေ_ပာတတ္ဘး¡ 
လ်c္လ်Ž ရ¸ထားတo္ " oု ေoသခတ_ီးက ေ_ပာသ_္¡
 
ဆားခ်က္ ရဲcခန္းမ တပ္_ကပ္_ကီး မင္းေoo လုပ္ရပ္ေ_ကာင္ အဆိုပ` ေoသရိ ဆင္းရဲသား_ပ_္သမ်ားမာ အမ_oc္ပြားေသာ္လ_္း တိုင္း_ကားရန္ အခက္အခဲ  
_oc္ေန_ကသ_္ oု သိရသ_္¡
" တိုက္ကšြန္းက ရန္_oc္_ပီး ရိုက္aက္မတခုကို လြန္ခဲတဲလက ရဲcခန္းကို သြားတိုင္ပ`တo္¡ ရဲcခန္းက အမတင္ေ_ကး အပ`အoင္ အမလက္ခေ_ကးဆို_ပီးေတာ
က်ပ္ေငြ _oooo ေတာင္းပ`တo္¡ ကšြန္ေတာ္တို¸က က်ပ္ေငြ ooooo ေပးပ`တo္¡ သတို¸က လက္မခဘး. ကšြန္ေတာ္တို¸မာလ_္း ေငြကပ`မလာဘး¡ o`ေ_ကာင္  
အမကို မတိုင္_ကားရဘဲ _ပန္လာခဲရပ`တo္ " oု အမတိုင္_ကားသ တ_ီးက ေ_ပာသ_္¡
အလားတ သာoာကုန္းေက်းရြာမ အမတခုကို ရဲcခန္းမ အမကုိ လက္ခခဲေသာ္လ_္း ေငြမေပးaိုင္သ_oင္ အမမန္ေပ`ထြက္ေအာင္ လာေရာက္ cc္ေဆး_ခင္း 
မရိသ_္အ_ပင္ တရားခကိုလ_္း oမ္းဆီး cc္ေဆး_ခင္းမရိoု သိရသ_္¡
ဆားခ်က္ ရဲcခန္းမာ အထက္အရာရိမ်ားမာ ခရီးသြားလိုလ်င္ ခရီးcရိတ္အ_oc္ အရက္ဆိုင္မ်ားaင္ ခ်ဲထီoိုင္မ်ားမ ေငြ ေကာက္o_ပီး သြားေန_ကေသာ္လ_္း သာမန္
ရဲသားမ်ားမာမ အထက္က _ြန္_ကားခ်က္မ်ား အတိုင္း ခရီးထြက္ ရာတြင္ ခရီးcရိတ္မ်ား ထုတ္ေပး_ခင္းမရိ သ_oင္ မိမိcရိတ္_oင္ သြားေန_ကရသ_္oု  
ရဲသားတ_ီးကို ကုိးကား_ပီး သက ေ_ပာသ_္¡
ဆားခ်က္ရဲcခန္းမ ခ်_ပ္ကိုင္ထားေသာ ေက်းရြာအုပ္cုမ်ားမာ ကန္တိုင္းအုပ္cု. သာoာကုန္းအုပ္cု. ေမာင္းမကန္ အုပ္cု. ကလြင္အုပ္cု. ကရးအုပ္cု. ရဲကšြန္းအုပ္cုaင္  
တိုက္ကšြန္းအုပ္cုမ်ား _oc္_က_ပီး ရဲတပ္_ကပ္_ကီး မင္းေoo လုပ္ရပ္ေ_ကာင္ အမမ်ား _oc္ေပ`က ရဲcခန္းတြင္ မတိုင္_ကားရဲဘဲ _oc္ေနေ_ကာင္း သိရသ_္¡
cc္ေတြ - ရန္ကုန္ကားလမ္းမာ ရိတဲ အမ္း_မိ_¸နo္ _ကက္ေရဆန္း cc္ေဆးေရးoိတ္က လoက အoြဲ¸oာ မတ္ပုတင္ကို အေ_ကာင္း_ပ_ပီး ခရီးသ_္ တc္_ီးဆီက
က်ပ္ေငြ တc္ေထာင္ကေန သုးေထာင္cသ_oင္ တရားမoင္ ေကာက္ခေနပ`တo္¡ လoက အရာရိေတြoာ လကို _က_္_ပီး မတ္ပုတင္က မေကာင္းေတာဘး¡ 
အရုပ္မ_မင္ရေတာဘး¡ cာမေပ`ေတာဘး cသ_oင္ အမ်ိုးမ်ိ_း အေ_ကာင္း_ပ_ပီး ေကာက္oေနတာ _oc္တo္လို¸ သိရပ`တo္¡
http:ffŸŸŸž•ari•jaraž‰omfŒurmesežasp
အန္အo္လ္oီပ`တီ ရပ္တ_္ေရး ကုလသမo တင္_ပမo္
2011-0‘-1+
အန္အo္လ္oီပ`တီ ရပ္တ_္ေရး ကိcကုိ ကုလသမo လ႔အခြင္အေရး ေကာင္cီမာ လာမ_္ _သoုတ္လ ပထမပတ္ အတြင္း တုိင္တန္း တင္_ပသြားမo္လုိ႔ ပ`တီရဲ¸
ေရ¸ေန _ီး_ာ†္oင္းက –FA ကုိ oီကေန႔ ေ_ပာပ`တo္¡
 
UN —hotofJea•-…ar‰ F•––• 
ဆြc္oာလန္နိုင္င oီ်နီoာ_မိ_႔တြင္ ကုလသမo လအခြင္အေရး ေကာင္cီ အထး အc_္းအေoး က်င္းပေနသ_္ပု _oc္ပ`သ_္¡ (UN —hotofJea•-…ar‰ F•––•)
"_သoုတ္လဆန္းေလာက္ ေနာက္ဆုးပ`ဘဲ¡ က်ေနာ္တုိ႔ တင္_oc္မာပ`¡ လ႔အခြင္အေရး ေကာင္cီရဲ¸ လုပ္ထုးလုပ္န_္းမ်ား အရ _ပ_္တြင္းမာ လမ္းဆုးလုိ႔ ရိရင္ အဲoီမာ 
သက္သာခြင္ ေလ်ာက္ထားခြင္ ရိတo္ေပ`o်ာ¡ အဲo`ကုိ တင္oုိ႔ပ`¡" 
ကုလသမo လ႔အခြင္အေရး ေကာင္cီကုိ တင္_ပoုိ႔ လုိအပ္တဲ _ပေo ေရးရာ ကိcေတြကုိ ပ`တီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမŽး ေo`ေအာင္ဆန္းcု_က_္နဲ႔ ေရ¸ေနေတြ  
_oc္_ကတဲ _ီး_ာ†္oင္း. _ီး_က_္oင္းတုိ႔ မေန႔က အေသးcိတ္ ေဆြးေaြး တုိင္ပင္ခဲ_က ပ`တo္¡
အန္အo္လ္oီ ပ`တီ တရားoင္ ရပ္တ_္ေရးကိcကုိ ပ`တီဘက္က _ပေoေ_ကာင္း အရ ooုိတရား ရုးခ်_ပ္မာ အcုိးရကုိ တရားcြဲဆုိ ခဲေပမo္ ေနာက္ဆုး အထး 
အoခ အဆင္ အထိ ပo္ခ်ခရတာေ_ကာင္ _ပ_္တြင္းမာ _ကိ_းပမ္း ေဆာင္ရြက္oုိ႔ လမ္းဆုးသြား_ပီ _oc္တဲ အတြက္ အခုလုိ ကုလသမoကုိ တင္_ပမာ _oc္တo္လုိ႔  
_ီး_ာ†္oင္းက ေ_ပာပ`တo္¡
o`အ_ပင္ အန္အo္လ္oီကုိ ပ`တီသc္ အ_oc္ မတ္ပုတင္ေရး ကိc အပ`အoင္ အcုိးရနဲ႔ အန္အo္oီ အ_ကား မတ_ီတဲ _ပေo အ_မင္ေတြကုိ _ိaိ_င္း
ေဆာင္ရြက္သြားoုိ႔ ဆaရိေ_ကာင္း မ_ကာေသးခင္က _ပ_္ထဲေရး oန္_ကီး _ာနကုိ အန္အo္လ္oီက cာတc္ေcာင္ ေပးပုိ႔ခဲ ပ`တo္¡
အန္အo္လ္oီ ပ`တီ ရပ္တ_္ေရး ကိc ကုလသမo လ႔အခြင္အေရး ေကာင္cီကုိ တင္_ပမ_္ အေ_ကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ပ`တီရဲ¸ ေရ¸ေန _ီး_ာ†္oင္းကုိ –FA ကုိ  
အoြဲ႔သား ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ ဆက္သြo္ ေမး_မန္း ထားတာ နားဆင္aုိင္ ပ`တo္¡
ဆက္သြo္ေမး_မန္းခ်က္
¡
အသoိုင္oရန္¡
cုcမ္းေရးေကာ္မရင္ oြဲ႔c_္းေရး ေထာက္ခoို႔ အာဆီoကို တိုက္တြန္း
2011-0‘-1+
_မန္မာနုိင္ငက လ႔အခြင္အေရး ခ်ိ_းေoာက္မေတြ အတြက္ ကုလသမo cုcမ္းေရး ေကာ္မရင္ oြဲ႔c_္းေရးကို oိုင္းoန္း ေထာက္ခ ပ`oင္_ကoို႔ _မန္မာအေရး 
ပးေပ`င္းလပ္ရားသမ်ား အoဲြ႔ Burma —art•ership က အာဆီo နုိင္င အcိုးရေတြကို တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုလိုက္ ပ`တo္¡
 
—hoto: AF—
_ooo ခုac္ ေမလ g ရက္ေန႔က အင္oိုနီးရားaုိင္င o်ာကာတာၿမိ_¸တြင္ က်င္းပသ_္ oo _ကိမ္ေ_မာက္ အာဆီo ထိပ္သီးေဆြးေaြးပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ 
အာဆီoအoဲြ႔oင္ oo aုိင္ငမ ေခ`င္းေဆာင္မ်ားaင္ ကုိo္cားလo္မ်ား _oc္ပ`သ_္¡ (—hoto: AF—)
အင္oိုနီးရားနုိင္င o်ကာတာ_မိ_႔မာ လာမ_္ ရက္ပိုင္း အတြင္း က်င္းပမ_္ အာဆီo oန္_ကီးမ်ား အc_္းအေoးနဲ႔ ေoသ ဆိုင္ရာ အc_္းအေoးေတြမာ _မန္မာအေရး 
ေဆြးေaြးနုိင္oုိ႔ အတြက္ _မန္မာအေရး လပ္ရားမ အoြဲ႔က oီကေန႔ o်ကာတာ_မိ_႔ အေ_ခcိုက္ အာဆီo ေoသဆိုင္ရာ အc_္းအေoး အoြဲ႔oင္ေတြ _oc္တဲ အာဆီo  
နုိင္ငေတြက သတမန္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုခဲတာပ`¡
_မန္မာ_ပ_္ရဲ လက္ရိ အေ_ခအေနေတြကို တင္_ပ ေဆြးေaြးခဲေ_ကာင္း. အာဆီoနုိင္င အcိုးရေတြအေနနဲ႔ _မန္မာ_ပ_္ အေရးကို ေcာင္_က_္ ေလလာ 
မေနသင္ေတာေ_ကာင္းနဲ႔ _မန္မာအcုိးရရဲ လ႔အခြင္အေရး ခ်ိ_းေoာက္မေတြ အတြက္ ကုလသမo cုcမ္း cc္ေဆးေရး ေကာ္မရင္ ေပ`ေပ`က္ေရးကို ေထာက္ခ  
အားေပးoို႔ ေတာင္းဆိုခဲေ_ကာင္း အoြဲ႔ _ိနိင္း ေဆာင္ရြက္ေရးမး မခင္_မာက ေ_ပာပ`တo္¡
oီအေ_ကာင္း မခင္_မာ နဲ႔ –FA မခင္ခင္အိ ဆက္သြo္ ေမး_မန္းခ်က္ကို နားဆင္နုိင္ပ`တo္¡
ဆက္သြo္ေမး_မန္းခ်က္
¡
အသoိုင္oရန္¡
ရပ္ေoးေထာင္oင္cာ o_ မိနc္သာ ခြင္_ပ_
2011-0‘-1+
aုိင္ငေရး အက်_္းသားေတြကုိ ေoးလတဲေထာင္ေတြကုိ ပုိ႔ထားတဲ အတြက္ မိသားcု လာေရာက္ ေတြ႔ဆုoုိ႔ ခက္ခဲတဲ အ_ပင္ လာေရာက္ခ်ိန္မာလ_္း မိနc္  
အန_္းငo္သာ ေတြ႔ဆုခြင္ ရတဲ အေ_ကာင္း သိရပ`တo္¡
 
AF—
အက်_္းသားမ်ားo မိသားcုoင္တ_ီး ေမလ og ရက္ေန႔က ရန္ကုန္_မိ_¸ အင္းcိန္ေထာင္ေရ¸တြင္ ေcာင္ေနပု _oc္ပ`သ_္¡ အက်_္းသားအားလုးကုိ
ေထာင္o†္တac္cီ ေလ်ာေပ`ေပး_ပီး အo`ေန႔မc_ပီး အက်_္းသား og ooo ကုိ cတင္ လတ္ေပးေနေ_ကာင္း _ီးသိန္cိန္ အcုိးရက ေ_က_ငာခဲ_ပီး ေသာ္လ_္း 
aုိင္ငေရး အက်_္းသား _ooo ေက်ာ္ အက်_္းေထာင္တြင္း က်န္ရိေနေသးသ_္အေပ` _ပ_္တြင္း_ပ_္ပ အoြဲအc_္းမ်ားက _ပင္း_ပင္းထန္ထန္ ရ_တ္ခ်ခဲ_ကသ_္¡
o`တ္ပု (AF—)
_ပီးခဲတဲ အပတ္ထဲက ရန္ကုန္_မိ_႔ ကေန ေက်ာက္_oŽေထာင္ကုိ ပုိ႔ထားတဲ aုိင္ငေရး အက်_္းသား ကုိမ်ိ_းမင္းကုိ ေထာင္oင္cာ ေတြ႔ခ်ိန္မာ ေထာင္တာoန္ ရိသေတြက
တာoန္အရ ဆုိ_ပီး o_ မိနc္သာ ေတြ႔ခြင္ _ပ_ခဲတဲ အေ_ကာင္း oနီး_oc္သ မနီနီမာက –FA ကုိ ေ_ပာပ`တo္¡
_ooo ခုac္က တရားမoင္ သင္းပင္း ဆက္သြo္မ_နဲ ေထာင္o†္ o ac္ ခ်ခထားရတဲ œ–•— လ႔အခြင္အေရး _မင္တင္သ ကုိမ်ိ_းမင္းကုိ ခရီးေoးလြန္းတဲ အတြက္  
သ႔အေနနဲ႔ _ ac္ေလာက္_ကာမ တc္ေခ`က္ေလာက္သာ ေထာင္oင္cာ သြားေတြ aုိင္တo္လုိ႔ oနီး_oc္သ မနီနီမာ က ေ_ပာ_ပပ`တo္¡
ကုိမ်ိ_းမင္းကုိ _ooo ခုac္က œ–•— ေခ`င္းေဆာင္ _ီး_မင္ေအးတုိ နဲ႔ အတ ေo`က္ခဲြေရး အမ. တရားမoင္ အoဲြ႔အc_္းမ်ားနဲ႔ ဆက္သြo္မ cတဲ အမေတြနဲ႔  
oမ္းဆီးခဲပ`တo္¡ အဲoီေနာက္ cc္ေ_ကာေရးမာ __္းပန္း aိပ္cက္ ခရ_ပီးေနာက္ ေထာင္o†္ ခ်ခခဲရ ပ`တo္¡ အင္းcိန္ေထာင္မာ g လေန_ပီး ေက်ာက္_oŽေထာင္ကုိ  
ပုိ႔ခဲတာ _oc္ပ`တo္¡
ကုိမ်ိ_းမင္းရဲ oနီးသ_္မာ ခေလး g ေoာက္နဲ႔ အတ ခက္ခက္ခဲခဲ ရုန္းကန္ေနရတဲ အတြက္ ေထာင္oင္cာ ေပးcရာ oေဆာင္သြားaုိင္တာ မရိသလုိ. 
ေတြ႔ခ်ိန္မာလ_္း ေထာက္လမ္းေရးက အနားမာ ေcာင္_ပီး ေရးမတ္ေနေ_ကာင္း. aုိင္ငေရး အက်_္းသားေတြကုိ oမ္းဆီး ေထာင္ခ်တဲအ_ပင္ သတုိ႔ရဲ¸ မိသားcုကုိပ`  
o†္ေပးထား သလုိ _oc္ေနေ_ကာင္း oနီး_oc္သ မနီနီမာ က ေ_ပာပ`တo္¡
ကုိမ်ိ_းမင္းoာ ေက်ာက္_oŽေထာင္မာ g ac္ရိသြား_ပီ _oc္ပ`တo္¡ _က_္_မင္တုိင္ ၿမိ_ နo္. cိတ္_ကီး_ီး_မ ရပ္ကြက္မာ ေနထုိင္သ_oc္_ပီး. _oog ခုac္ ေရo`ေရာင္  
ေတာ္လန္ေရး ေနာက္ပုိင္းမာ ကုိမ်ိ_းမင္းoာ oမ္းဆီး ခခဲရတာ _oc္ပ`တo္¡
_မc္ဆုေရကာတာ ဆက္လက္တ_္ေဆာက္
2011-0‘-1+
oရာoတီ_မc္ဆု ေရကာတာ cီမကိန္းကို အေကာင္အထ_္ မေoာ္oို¸ ပ_ာရင္ေတြ တား_မc္တဲ_ကားက တရုတ္ အcိုးရပိုင္ ကုမ›†ီနဲ႔ _မန္မာ အcိုးရနဲ႔ နီးcပ္တဲ  
ေအရားေo`လ္ ကုမ›†ီတို႔က ေရ¸ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေနတo္လို႔ Burma –ivers NetŸorŠ _မန္မာ_မc္မ်ား ကြန္oက္ အoြဲ¸က oီေန႔ ေ_ပာ_ကားလိုက္ ပ`တo္¡
အcိုးရသc္ကို ေo`ေအာင္ဆန္းcု_က_္ တိုက္တြန္း
2011-0‘-1+
လက္ရိ _ီးသိန္းcိန္အcိုးရ အေနနဲ႔ လုပ္သင္လုပ္ထုိက္တဲ aုိင္ငတာoန္ေတြကို အ_မန္ ေဆာင္ရြက္oို႔ လထု ေခ`င္းေဆာင္ ေo`ေအာင္ဆန္းcု_က_္က oီကေန႔
တုိက္တြန္းလုိက္ ပ`တo္¡
 
—hoto: AF—
ေမလ _g ရက္က က်င္းပေသာ o__o _ပ_္ac္ ေqြးေကာက္ပြဲ ac္ပတ္လ_္ အခမ္းအနားaင္ လြတ္ေ_မာက္လာေသာ aိုင္ငေရး အက်_္းသားမ်ားအား _ကိ_ဆိုပြဲတြင္  
ေo`ေအာင္ဆန္းcု_က_္ မိန္႔ခြန္းေ_ပာ_ကားေနပု _oc္ပ`သ_္¡ (—hoto: AF—)
¨ရက္ေပ`င္း (ooo) ေက်ာ္လာၿပီ _oc္တဲ သမတ _ီးသိန္းcိန္ အcိုးရ အေနနဲ႔ ဘo္ေလာက္ အထိ အေ_ပာင္းအလဲ ေo`ေဆာင္oို႔ ရ_္ရြo္ခ်က္ ရိတo္ ဆိုတာကို
အခုထိ ခန္႔မန္းလို႔ မရေသးပ`ဘး¡ ရက္ (ooo) ဆိုတာ သိပ္_ကာလတဲ ကာလ မoုတ္ေပမ_္ တကo္ လုပ္ခ်င္ရင္ေတာ သိသာေအာင္လို႔ လုပ္aုိင္တာေတြ  
ရိပ`တo္¡ လုပ္သင္ လုပ္ထိုက္ တာေတြကို အ_မန္ဆုး လုပ္တာoာ တိုင္း_ပ_္ အတြက္ အေကာင္းဆုး _oc္မo္လို႔ ထင္ပ`တo္¡ oီလုိလ_္း လုပ္_ကoို႔ကို
တုိက္တြန္းခ်င္ပ`တo္¡"
ေသာ_ကာေန႔တုိင္း –FA က အပတ္c_္ တင္ဆက္ေနတဲ `လထုနဲ႔ ေo`ေအာင္ဆန္းcု_က_္ ` အcီအc_္ အတြက္ ေသာတရင္ တ_ီးက လက္ရိ အcိုးရရဲ ရက္ေပ`င္း 
(ooo) အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမး_မန္းခဲရာမာ ေo`ေအာင္ဆန္းcု_က_္က အခုလို ေ_o_ကား ေ_ပာဆိုခဲတာ _oc္ပ`တo္¡
အ_ပ_္အcုကို ေသာ_ကာေန႔_ တက္ဆက္မo္ `လထုနဲ႔ ေo`ေအာင္ဆန္းcု_က_္ ` အcီအc_္မာ နားဆင္aုိင္ပ`တo္¡
 
–FA …ap
ကခ်င္_ပ_္နo္ ၿမိ_¸ေတာ္ _မc္_ကီးနား အထက္oက္ __ မိုင္အကြာတြင္ တ_္ေဆာက္ေနသ_္ _မc္ဆု ေရကာတာ တ_္ေနရာ_ပ ေ_မပု _oc္ပ`သ_္¡ ထိုေနရာ 
အနီးမာပင္ တqုတ္aင္ အိaိoသို႔ ေoာက္လုပ္မ_္ လီoိုလမ္းအတြက္ oရာoတီ _မc္ကးတတား အသc္တခု တ_္ေဆာက္မ_္¡ (–FA …ap)
cာမ်က္aာ _go ေက်ာ္ပ` ••viro•me•tal impa‰t assessme•t ပတ္oန္းက်င္ ထိခိုုက္မ_ သုးသပ္ခ်က္မာ oရာoတီ _မc္ဆုမာ oီလို oရာမ ေရကာတာ_ကီး 
ေဆာက္လုပ္oို¸ မလိုအပ္ဘးလို¸ ေoာ္_ပထားပ`တo္¡
••viro•me•tal impa‰t assessme•t •!A ဆိုတဲ မဲေခ`င္ _မc္oမ္းေoသမာ ဆ_္ေတြ မေဆာက္လုပ္ခင္ _ကိ_တင္ တိုင္းတာ ဆန္းcc္ခ်က္မာ ေရကာတာ 
တ_္ေဆာက္မာကို ကန္႔ကြက္ တား_မc္ထားေပမဲ ေဆာက္လုပ္ေနတo္လို¸ Burma –ivers NetŸorŠ အoြဲ¸က မအာနန္က ေ_ပာပ`တo္¡
"_oo_ ခုac္ကထဲက ထုတ္ထားတဲ ေလလာမ_ •!A မာ _မန္မာ _ပ_္သ လထုေတြကုိ _ပရမo္ဆုိ_ပီး ပ_ာရင္ေတြက ေ_ပာထားတo္¡ o`ေပမဲ တရုတ္နဲ႔  
oမာအcုိးရေတြက oြက္ထားတo္¡ ဘo္တုန္းကမလ_္း _ပ_္သ လထု ဆီလ_္း မေရာက္ဘး¡" 
oီေလလာခ်က္အတြက္ ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္မ_္ တရုတ္ အcိုးရပိုင္ C—! ေကာ္ပိုေရးရင္းက ေငြေ_ကး အကုန္အက်ခ_ပီး _မန္မာနိုင္ငက ဘန္ကာလို¸ 
အတိုေကာက္ ေခ`တဲ Biodiversity a•d Nature Co•versatio• Asso‰iatio• oီo မ်ိ_းcုမ်ိ_းကြဲနဲ¸ သဘာo ထိန္းသိမ္းေရး အသင္းနဲ¸ တရုတ္နိုင္ငက C!˜—•–- 
Cha•™jia•™ !•stituite o‹ surveyi•™, pla••i•™, desi™• a•d resear‰h - Cha•™jia•™ cc္တမ္း. cီမကိန္း. oီoိုင္းနဲ႔ သုေတသန အoြဲ႔တို႔က ပ_ာရင္ oo ပ`တဲ  
အoြဲ¸က _oo_ ခုac္ oန္နo`ရီ ကေန ေမလအထိ _ လ _ကာ ကြင္းဆင္း cc္ေဆး_ပီး ေရကာတာ မေဆာက္လုပ္oို¸ သတိေပး ေ_ပာ_ကားခဲတာပ`¡
oီမတိုင္ခင္ကလ_္း o်ပန္နိုင္ငက ေလလာေရး အoြဲ¸ တခု လာေရာက္ တိုင္းတာ cc္ေဆးoး_ပီး _မc္ဆုမာ ေရကာတာ တ_္ေဆာက္ရင္ သဘာo 
ပတ္oန္းက်င္လ_္း ထိခိုက္. လေနမ_ ဘoေတြလ_္း ပ်က္_ပားမာမို႔ ေရကာတာ လုပ္oို¸လက္ေလ်ာသြားoးပ`တo္¡
လo္သမားေတြ !•O တိုင္_ကား
2011-0‘-1+
မေကြးတိုင္း နတ္ေမာက္ _မိ¸နo္ထဲမာ ေoသခ အာ†ာပိုင္ေတြနဲ¸ ေ_မcာရင္း _ီးcီး_ာန oန္ထမ္းေတြ မမန္မကန္ ေဆာင္ရြက္ေနတာကို လo္သမားေတြက !•O 
အရာရိကို oီေန႔ တင္_ပလိုက္_ကတo္လုိ သတင္းရရိ ပ`တo္¡
မေကြးတိုင္း နတ္ေမာက္ _မိ¸နo္ထဲမာ ပင္မ cc္လက္နက္ ပc_္းတပ္က သိမ္းထားတဲ လo္ေ_မေတြ အတြက္ !•O ရဲ _ကားoင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမေ_ကာင္  
ေလ်ာ္ေ_ကးေပးတဲ အခ`မာ မမန္မကန္ ေဆာင္ရြက္ေနတာပ`¡
ေ_မသိမ္းခ လo္သမားေတြရဲ႔ လo္oာေ_မေတြ အတြက္ နc္နာေ_ကး အ_oc္ တoက g သိန္းaန္း ေပးတဲ အခ`မာ အသိမ္းခရတဲ လo္ေတြ အကုန္လုးအတြက္  
မရပဲ တcိတ္တပိုင္းပဲ ရ_ကတo္လုိ႔ လo္သမားေတြက ေ_ပာပ`တo္¡
နတ္ေမာက္_မိ_¸နo္ ရြာမြန္အုပ္cု ေက်ာက္ရြာေလးက လo္သမားတ_ီးကလဲ သ¸နc္နာခ်က္ကို အခုလို ေ_ပာပ`တo္¡
"oo oက ရိတာ နဲနဲ ေလးဘဲ _ပန္ရတo္ေလ¡ ေ_မcာရင္းမာ အေ_ပာင္းအလဲေတြ လုပ္_ပီးေတာ သတုိ႔ အခ်င္းခ်င္း နားလ_္မေတြ လုပ္လုိ႔ ရန္ကုန္ဆင္း_ပီး
oီမုိကေရcီ အoြဲ႔နဲ _ိa_ိင္း_ပီးေတာ !•O လာတုိင္တာပ`¡" 
oီအတြက္ နc္နာရတဲလo္သမားေတြက !•O ရုးကို တုိင္_ကားခဲလို ၿပီးခဲတဲ မတ္လက cၿပီး ေလ်ာ္ေ_ကး ေပးေနရတာပ`¡ o`ေပမo္ ေ_မcာရင္း_ာနနဲ  
အာ†ာပိုင္ေပ`င္းၿပီး. လo္သမားေတြရဲ မလ ပိုင္ဆိုင္မ ေ_မပမာ†ကို အမန္အတိုင္း မေo`_ပပဲ ေလ်ာ္ေ_ကးေပးတဲ အတြက္ ထိခိုက္နc္နာေနရတာလို¸
လo္သမားေတြက ေ_ပာပ`တo္¡
အခုကိcကို oီေန¸ပဲ !•O အရာရိနဲ႔ ေတြ¸ၿပီး တိုင္_ကားလိုက္တo္လို¸ N•• ရဲ အလုပ္သမား လo္သမား အေရး ေဆာင္ရြက္ေနသ _ီးသက္ေoက ေ_ပာပ`တo္¡
"ေ_မcာရင္း _ီးcီး_ာနနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ ရရက _က•_ေတြ ကေန_ပီးေတာ ေ_မoကေတြ ေလ်ာ_ပီးေတာ သတုိ႔ရဲ¸ ကုိo္က်_ိးcီးပြ`းအတြက္ လုပ္ေနပ`တo္¡ အဲo`  
က်ေနာ္တုိ႔ကုိ အကအ_ီေတာင္းလုိ႔ !•O အရာရိကုိ တုိင္ထားတo္ေပ`o်ာ¡" 
_oog-_oo_ ခုac္က cလို¸ ပင္မ cc္လက္နက္ ပc_္းတပ္က အဲoီ ေoသတoိုက္ ရြာေပ`င္း _o ေလာက္က သိမ္းထားတဲ လo္ေ_မ oကေပ`င္း တေသာင္းေက်ာ္  
ရိၿပီး အဲoီ ေနရာမာ oိုေo`င္ေတြ ေဆာက္ထားတo္လုိ ေ_ပာ_ကပ`တo္¡
ေနာက္ထပ္ _မန္မာသအရာရိတ_ီး အေမရိကန္aို္င္ငမာ ခုိလခြင္ေတာင္း
2011-0‘-1+
အေမရိကန္_ပ_္ေထာင္cု o`ရင္တန္oီcီၿမိ_¸မာရိတဲ _မန္မာသရုး ပထမအတြင္းoန္ _ီးcိုးေအာင္oာ သရဲ¸ aိုင္ငေရး ခိုလခြင္ ေတာင္းခcာကို မေန႔က အေမရိကန္
aိုင္င_ခားေရး oန္_ကီး _ာနကို ေပးပို႔လိုက္တo္လို႔ သိရပ`တo္¡
 
–FA
အလသc္ cုိက္ထ_ပီးေနာက္ပုိင္း ေတြ႔ရသ_္ အေမရိကန္_ပ_္ေထာင္cု o`ရင္တန္oီcီၿမိ_¸ရိ _မန္မာသရုး _oc္ပ`သ_္¡ o`တ္ပု - –FA
ၿပီးခဲတဲ သီတင္းပတ္က o`ရင္တန္ oီcီၿမိ_¸မာ ရိတဲ _မန္မာ သရုး oုတိo သမŽး_ကီး _ီးေက်ာ္oင္း ခုိလခြင္ ေတာင္းခၿပီးတဲေနာက္ အခု oီသရုးကပဲ ေနာက္ထပ္
သအရာရိ တ_ီး ခုိလခြင္ ေတာင္းလိုက္တာ _oc္ပ`တo္¡
oလိုင္လ o_ ရက္ေန႔ ရက္cဲြနဲ¸ _မန္မာ aို္င္င_ခားေရး oန္_ကီး _ာနက သ႔ကို _g နာရီ အတြင္း cc္တပ္က အရာရိ တ_ီးနဲ႔ အတ ပ်_္းမနား ေန_ပ_္ေတာ္ကို  
_ပန္လာရမo္ဆိုၿပီး အမိန္႔ ထုတ္ခဲတာေ_ကာင္ အခုလို အေမရိကန္ _ပ_္ေထာင္cုမာ ခုိလoို¸ ဆုး_oတ္လိုက္ရတာ _oc္တo္လို႔လ_္း သိရိရပ`တo္¡
_ီးcိုးေအာင္ရဲ¸ ခုိလခြင္ ေတာင္းခမ_oာ သမŽး_ကီး _ီးေက်ာ္oင္း ကိcနဲ¸ပတ္သက္လို႔ _မန္မာ အcိုးရက အရပ္oက္ သအရာရိေတြကိုပဲ အေရးoတဲ ပုcမ်Žိး
ေဆာင္ရြက္လာတာကို မေက်နပ္ဘးဆိုတဲ အေ_ကာင္း _ပသလိုက္တာ _oc္တo္လို¸ _မန္မာ cc္သမŽးေoာင္း _ီးေအာင္လင္းထြတ္က ေ_ပာပ`တo္¡
"တုိင္း_ပ_္အတြင္းမာ oီအရပ္သား oန္ထမ္းေတြ အေနနဲ႔က မေက်နပ္ဘး ဆုိတာကုိ _ပတဲ အေနအထားမ်_ိးပဲ _oc္ပ`တo္¡ အထးသ_oင္ေတာ _ပ_္ပမာ ရိတဲ
oန္ထမ္းေတြ အေနနဲ႔ကေတာ _ပ_္တြင္းမာ ရိတဲ oန္ထမ္းေတြထက္ ပုိ_ပီး လြတ္လပ္တဲ အေနအထားမ်_ိး ရိပ`တo္¡ _ီးcုိးေအာင္ အေနနဲ႔ကလ_္း 
မခမရပ္aုိင္လြန္းလုိ႔ လုပ္တဲ အေနအထားမ်_ိးပ`¡" 
_ီးcိုးေအာင္oာ o_g_ ခုနc္ ကတ_္းက နိုင္င_ခားေရး oန္_ကီး_ာနမာ cတင္ တာoန္ ထမ္းေဆာင္ခဲတဲ အရပ္oက္ အရာရိ တ_ီး_oc္_ပီး. o`ရင္တန္ oီcီရိ _မန္မာ 
သရုးမာ ပထမ အတြင္းoန္ အ_oc္ _ooo ခုနc္က cတင္ တာoန္ ထမ္းခဲတာပ`¡ အဲoီ မတိုင္ခင္ကေတာ ဆြc္oာလန္. ထိုင္းနဲ¸ cကာပ aိုင္ငေတြက 
_မန္မာသရုးေတြမာ တာoန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ ပ`တo္¡
_ီးcိုးေအာင္ အပ`အoင္ _oo_ ခုနc္ ေနာက္ပိုင္း အေမရိကန္ _ပ_္ေထာင္cုမာ aိုင္ငေရး ခုိလခြင္ ေတာင္းခတဲ _မန္မာ သအရာရိ သုး_ီး ရိသြား_ပီ _oc္ပ`တo္¡
http:ffŸŸŸžr‹ažor™fŒurmese
¨cိတ္အလ်င္o လြင္ေမ်ာရာaင္ လြတ္လပ္_ခင္း အaုပ_ာ (oo)"
—osted Œy admi• o• July 1+, 2011 0 Comme•t 
တကo္တမ္း cိတ္အလိုဆa _ပင္း_ပလာတဲအခ်ိန္မာ ကိုo္cိတ္အလိုဆaကို ကိုo္_ပန္ထိမ္းခ်_ပ္ရတာoာ အေတာ္ခက္ခဲပ`တo္¡ o`ကို  
လက္ေတြ႔_oတ္သန္း_က_္ေတာမ တကo္သိသြားတာပ`¡ o`ေပမo္ လတေoာက္oာ cိတ္အရ. ဆaအရ _ပင္း_ပင္း_ပ_ပရိလာၿပီဆိုရင္ cြမ္းအားသတိရိလာၿပီး 
မ_oc္မေန _ကိ_းcား အားထုတ္ရင္ ကိုo္cိတ္ဆaရိတဲအရာကို ရရိရမာမလြဲoကန္လို႔ oုoဘုရားရင္ ကိုo္တိုင္က ¨cိတoေတာ က နာမ န သိo¸တိ¡ ဆaoေတာ က
နာမ န သိo¸တိ ."လို႔ ေoာ_ကားခဲတo္လို႔ မတ္သားထားခဲမိတo္ ထင္ပ`ရဲ¸¡ အဲoီလိုဆို_ပန္ေတာ သအထက္ကေ_ပာခဲတဲ _ပင္း_ပတဲ cိတ္အလိုဆaoာ ကိုo္ရဲ¸ 
တကိုo္ရ_္အတြက္သာ ထိန္းခ်_ပ္oို႔ခက္ခဲတာမoုတ္ဘဲ သနဲ႔ထိေတြ႔ရာ လ႔အoြဲ႔အc_္းက အဲoီ cိတ္အလိုဆaေတြကို ပိတ္ပင္တားဆီးoို႔  
_က_ိးcားတဲသေတြအတြက္လ_္း အေတာ္ခက္ခဲတo္ဆိုတာ ေတြ႔ရပ`တo္¡ အဲoီလို cိတ္အလိုဆaေတြ _ပင္း_ပင္း_ပ_ပရိေနတဲသေတြ ေပ`င္းc_္းမိၿပီဆိုရင္ေတာ
အလြန္_ကီးမားတဲ အင္အား_ကီးတခု_oc္လာၿပီး ေရ¸မာ ပိတ္ဆီးထားတာေတြအားလုးကို လဲၿo_ိေက်ာ္_oတ္သြားနုိင္တo္ဆိုတာကို သမိုင္းcာမ်က္aာေတြေပ`မာ ေတြ႔ခဲ
ရၿပီးၿပီပဲ¡
င`တို႔ ေတြ႔_က_ေနရတဲ oုကဆင္းရဲဆိုတာ aိင္းo_္မအရc_္းcားရင္ ဘာမ မoုတ္ပ`ဘး¡ မ_ကာခင္လြတ္ေ_မာက္ သြားေတာမာပဲ¡ ပc_ပ›န္ တ_္တ_္ကို_က_္. 
အနီးကပ္ဆုးသေတြကို တတ္aိုင္သမ် အက်ိ_း_ပ_. ကိုo္ ေလလာ သင္oလို႔ ရတာေတြကို သင္o¡ တ_ခားဘာမ မc_္းcားနဲ႔. အဲoီလို ကိုo္ကိုo္ကို _ပန္ဆုးမ. 
cိတ္ကိုထိန္းခ်_ပ္ လိုက္ေတာမ သ႔ရဲ¸ အိပ္မေပ်ာ္နိုင္မကို ေအာင္နိုင္သြားပ`တo္¡ oီလိုနဲ႔ပဲ သုးac္ဆိုတဲအခ်ိန္ကို _oတ္သန္းခဲၿပီး သတိုင္နဲ႔
နရေလးဘက္ရဲ¸အ_ပင္ဘက္ လ႔ေလာကထဲကို _ပန္ၿပီးေ_ခခ်ခြင္ ရခဲ_ပန္ပ`တo္¡
o_go ခုac္¡ အဲoီတုးက သတို႔ ေထာင္က်ခဲတဲေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသေတြအားလုးထဲက ေနာက္ဆုးက်န္ခဲတဲ သုးေoာက္ တေန႔တ_္းလြတ္ေ_မာက္ခဲတာပ`¡ ခု
ကo်ာဆရာေအာင္ေoး_oc္ေနတဲ ကိုသန္းoင္း. ေပ`င္းတ_္က cိန္oင္းေမာင္နဲ¸ သပ`¡ ေနာက္တခု ထး_ခားတာက သတို႔ မလြတ္ခင္ရက္ပိုင္းေလာက္အလို  
ေအာက္တိုဘာလ _g ရက္ေန႔မာ cာေရးဆရာ_ကီး oန္းေမာ္တင္ေအာင္ ကြo္လြန္သြားခဲပ`တo္¡ သတို႔ သုးေoာက္မလြတ္ခင္ ကတ_္းက ကိုသန္းoင္းက
သဆရာoန္းေမာ္တင္ေအာင္အသုဘကိုသြားၿပီး လိုက္ပ`ပို႔ေဆာင္ေပးမo္လို႔ ေ_ပာခဲ ပ`တo္¡ သ႔မိဘေတြဆီကို အဲoီအသုဘက_ပန္မ  
_ပန္မo္အေ_ကာင္းေ_ပာပ`တo္¡ သက ဆရာoန္းေမာ္တင္ေအာင္ကို သိပ္ေလးcားတန္ဘိုးထားပ`တo္¡ သကေတာ သိပ္ေတြ႔ခ်င္ေနတဲ မိဘေတြကို  
ထားခဲၿပီးသြားရမာကို အားနာေနလို႔ မလိုက္ေတာoို႔ ဆုး_oတ္လိုက္ပ`တo္¡ အေoးကပဲ o`ရo _ပ_လိုက္ပ`တo္¡
သတို႔ g ေoာက္က ေအာက္တိုဘာာလ _o ရက္မာလြတ္ပ`တo္¡ _o ရက္ေန႔_ေန ပုသိမ္. ရန္ကုန္ _ပ_္တြင္းေရေ_ကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးပိုင္ အ_မန္သေဘာ_ကီးနဲ႔
_ပန္ခဲ_ကပ`တo္¡ သက သုးနာရီခရီးပဲရိတဲ ေမြးရပ္ေ_မ ေ_မာင္း_မမာ ဆင္းရမာ_oc္ၿပီး ကုိသန္းoင္းနဲ႔ cိန္oင္းေမာင္က ရန္ကုန္အထိလိုက္_ကရမာ _oc္ပ`တo္¡
သတို႔ေတြ မခြဲခြာရေသးခင္ သေဘာေပ`မာ ဆရာoန္းေမာ္တင္ေအာင္. သ႔ cာေပနဲ႔ သ႔ အေတြးအေခ`ေတြ အေ_ကာင္း ေ_ပာ_oc္_ကပ`တo္¡ 
အမ်ားဆုးေ_ပာနိုင္သကေတာ ကိုသန္းoင္းပ`. သကေတာ သင္ရတဲဘာသာရပ္ ထဲမာကိုက _မန္မာoတ_ေတြအေ_ကာင္း ကာလေပ`oတ_ေလလာခ်က္မာ သင္ခဲရသ. 
အoိaိပ္ခ _ပ_္သလထု ဘက္က ရပ္တ_္သcာေရးဆရာ ကo်ာဆရာေတြကို ေလးcားရင္းcြဲရိသ_oc္ေတာ ဆရာoန္းေမာ္တင္ေအာင္ရဲ¸  cာေတြနဲ႔ပိုၿပီး 
အကšြမ္းတoင္ရိခဲသပ`¡ ေနာက္သတို႔ရဲ¸  အနာoတ္အိပ္မက္တခ်ိ_¸နဲ႔ cc္အcိုးရကို ဘo္လို ဆက္ၿပီး ဆန္႔က်င္ရင္ဆိုင္_ကမလဲ. ေနာက္ ေတာအေ_ကာင္း 
ေတာင္အေ_ကာင္း ေပ`ေလ¡ အဲoီလို _မc္_ပင္ထဲမာ အoုန္_ပင္း_ပင္းနဲ႔ ေမာင္းaင္ေနတဲ သေဘာတcင္းေပ`မာ _ပန္ၿပီး cီးနင္းလိုက္ပ`ခြင္. အမ်ားသင`လို လြတ္လြတ္  
လပ္လပ္သြားလာခြင္ ေတြ႔ဆုခြင္ ရေန_ပန္ေတာလ_္း အေတြးcိတ္ကးေတြက တခုခ်င္းေရာ အcုလိုက္ အ_ပ_လိုက္ oင္ေရာက္လာ_ပန္တo္¡ ပထမဆုုး 
မနက္cာကိုေတာ ေက်ာင္းသားဘoက cားေနက်ထမင္းဆိုင္မာ သြားcားလိုက္မိ_ကတo္. ဘာနဲ႔ cားရင္ေကာင္းမလ_္း c_္းcားလိုက္ေတာ သ႔ေခ`င္းထဲမာ ဘဲ_ 
ခ်_္ရ_္oင္း ေကာင္းေကာင္းcားခ်င္လာလို႔ ဆိုင္ရင္ကိုမာလိုက္တo္¡ သ႔ ရဲေဘာ္ac္ေoာက္က သ႔ကို အတ_သ_က_္ လိုက္ၿပီး oာo်ာ ခင္o်ားကလ_္း ဘဲ_က
ေထာင္ထဲမာလ_္း cားခဲရတာပဲဆိုတဲ အ_က_္ေပ`ေလ¡
ထမင္းဆိုင္ဆိုေတာ တ_ခား အသားoင္း င`းoင္းေတြ အcုcားလို႔ရတo္မoုတ္လား¡ ေထာင္ထဲမာက တပတ္ တခ`  အသားေကšြးရတo္¡ ေထာင္လက္cြဲအရ 
အက်_္းသားတိုင္းကို အေလးခ်ိန္ g ေအာင္cရိတဲ အသား တတုး ေကšြးရတo္¡ _ပ_တ္ထားတဲ အသားတုးပ`¡ o`ေပမo္ oက္သား အမဲသား မcားတဲသေတြ. 
မcားခ်င္တဲ သေတြဆိုရင္ ဘဲ__ပ_တ္တလုးခြဲေပးတo္¡ အသားကလ_္း လက္cြဲမာပ`တဲ g ေအာင္cကေန တ_o_္း_o_္း ေသးသြားလိုက္တာ ေနာက္ေတာ _ 
ေအာင္cခြဲေလာက္ပဲ က်န္မo္ထင္ပ`ရဲ¸¡ ဘဲ_ ကေတာတလုးခဲြကေန တလုး_oc္သြားတo္¡ အသားကလ_္း ခ်က္တတ္တဲသေတြ. ခ်က္လို႔ရတဲသေတြ  
ခ်က္တဲအထဲထ_္႔ေပးလိုက္ မ aို႔မို႔ ကိုက္လို႔ ေတာ္ေတာ္ခက္တo္¡ သိပ္aးေအာင္ _ပ_တ္ထားတာမoုတ္ဘး¡ ဘဲ_ကေတာ oီတိုင္းထမင္းနဲ႔ င`းပိနဲ႔
တန္းcားလိုက္qုပဲမို႔ သကအမ်ားအား_oင္ ဘဲ_ပဲoေလရိတာကို သတို႔ သိထား_ကတo္မoုတ္လား¡
ခု ေထာင္ကလြတ္လြတ္ခ်င္း မနက္cာကို ဘဲ_ခ်_္ရ_္oင္း မာcားေတာ သတို႔ အ_သ_ကမာေပ`ေလ¡ သကေတာ ဘဲ_ခ်_္ရ_္oင္းကို ငo္ငo္ကတ_္းက 
_ကိ_က္ခဲတာပ`¡ အိမ္ကခ်က္ေတာ အက်အနေက်ာ္ၿပီးမ မဆလာနဲ႔ ဘာနဲ႔ ေပ`ေလ¡ ေကာင္းတာေပ`¡ ထမင္းဆိုင္ဆိုေတာ အိမ္က အေမလက္ရာကို မမီေတာင္  
အေတာ္ အတန္ေတာေကာင္းမာပဲေပ`ေလ¡ အ_က_ိက္တရားခ်င္းက ဘo္တပ`မလ_္း¡ o`ေပမo္ လြတ္လပ္cြာ ေရြးခ်o္ ခြင္ရိၿပီဆိုေတာ  
သ႔cိတ္_က_ိက္ေရြးပc္လိုက္တာပ`ပဲ¡ အေရး_ကီးတာက သ႔ရဲေဘာ္ac္ေoာက္က သတို႔ မာထားတဲ အသားoင္း င`းoင္းေတြကို ၿမိန္ေရရက္ေရ 
cားေသာက္ေနတဲအခ်ိန္မာ သက သေရြးခ်o္ခဲတဲ ဘဲ_oင္းကို အဲoီလိုပဲၿမိန္ေရရက္ေရ cားaိုင္ရမo္¡ အေရး_ကီးတာက သ_ကိ_က္ac္သက္လက္ခနိုင္oို႔ပဲ¡ သက
အဲoီလိုc_္းcားေလရိတo္¡
အေ_ကာင္းတိုက္ဆိုင္လို႔ ေ_ပာရရင္ သတို႔က တိုးတက္တဲအေတြးအေခ`လို႔ေခ`တဲ ဆိုရo္လc္ (_မန္မာ ဆိုရo္လc္ မoုတ္ ) အေတြးအေခ`. 
ကြန္_မŽနc္အေတြးအေခ`ေတြကို cေလလာခ`cအခ်ိန္မာ ေလလာသ လငo္အမ်ားcုoာ အေ_ခခလတန္းcား အလုပ္သမားနဲ႔ လက္လုပ္လက္cားမိသားcုေတြ  
_oc္_ကၿပီး oုတ္ေသြးcုတ္အရင္းရင္. လက္o`း_ကီးအုပ္ အရင္းရင္cနc္ကို အ_ပင္းအထန္ဆန္႔က်င္သေတြ _oc္ခဲ_ကပ`တo္¡ အဲoီလတန္းcားေတြနဲ႔ သတို႔
မိသားcုေတြကိုလ_္း ေoာက္_ပန္တဲအေတြးအေခ`ရိသေတြလို႔ လက္ခထား _ကတာ မ်ားပ`တo္¡ သတို႔ရဲ¸ cရိုက္လက†ာေတြကိုလ_္း ရြရာမုန္းတီး_ကပ`တo္¡
_oc္ခ်င္ေတာ သက အဲoီအခ်ိန္မာ မိဘကငo္ငo္ကတ_္းက သင္_ကားေပးခဲတဲအတိုင္း ထမင္းcားရင္ cားလို႔ရနိုင္တဲေနရာမာ ခက္ရင္းနဲ႔ oြန္းနဲ႔ပဲ cားေလရိတာ¡ 
အေနာက္တိုင္း အရင္းရင္မီoီoာေတြက ထုတ္တo္လို႔ သတို႔ လက္ခထားခဲတဲ Time တို႔ NeŸs ŸeeŠ တို႔လို မooင္းမ်ိ_းေတြကို _ကိ_းcားၿပီး 
oတ္ေလရိခဲတာ(သကေတာ ဘာသာcကားအရ ကမ”ာ႔အဆင္ရိတဲမooင္းေတြကို oတ္q_ခcားaိုင္oို႔ သတို႔ေတြရဲ¸ အေရးအသားေတြကို အတု oaိုင္oို႔
အoိကထားခဲတာပ`¡ သတင္း_oc္ရပ္ေတြကို သိခ်င္တာလ_္း ပ`တာာေပ`ေလ) ေတြကို သတို႔က သိပ္မ_ကိ_က္ ပ`ဘး¡ ေoာက္_ပန္တဲ လတန္းcားကလာတဲ  
သေပ`ေလ¡ အဲoီလို သေဘာထားၿပီး ေcာင္_က_္ တာကို ခခဲရပ`တo္¡ o`ေပမo္ သတို႔ကို cတင္c_္းqုးခ်_္းကပ္တဲ အေတြ႔အ_က_ရင္က်က္တဲ လ_ကီးေတြ
ကေတာ အဲoီလို သေဘာမထားတာ ေတြ႔ရပ`တo္¡ အားလုးကို အတတပဲဆက္ဆပ`တo္¡ ေ_ပာဆို ေဆြးေaြးပ`တo္¡ အလြန္လိမ္မာပ`းနပ္. သေဘာတရား 
_ပ_္oနားလ_္တဲသေတြလို႔ သေနာက္ပိုင္းမာ သိ_မင္ လာခဲပ`တo္¡
သ႔ကို အမန္တရား. တရားမ်တမ. ဘက္. လသားေတြရဲ¸ ေမြးရာပ`အခြင္အေရး. တန္းတ_ီမ်ေရး. တရား_ပေo cိုးမိုးေရး. ပ€ိပကတရားေတြကို  
နားလ_္လာေcခဲပ`တo္¡ အဲoီပ€ိပကေတြကို ဘo္လို ေ_oရင္းမလဲဆိုတဲ န_္းနာေတြ. အဲo`ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ cာေပေတြနဲ႔ ထိcပ္ေပးခဲပ`တo္¡ 
တၿပ_ိင္နက္တ_္းမာ qုပ္o`o သေဘာ တရားနဲ႔ ေ_ပာင္းလဲမေတြကို နားလ_္တတ္oို႔. သေဘာတရားတခုကို တရားေသ ဆုပ္ကိုင္မထားသင္သလို အလြo္တက
cြန္႔ပc္ကးေ_ပာင္းမသြားသင္တဲအေ_ကာင္းေတြကို ေအးေအးေဆးေဆးရင္း_ပ. ေဆြးေaြး_ပခဲ ပ`တo္¡ သ႔ သက္တမ္း_ကီး_ပင္း ရင္က်က္လာတဲနဲ႔အမ်. 
သေလလာသင္ခဲတဲ cာေပေတြ. သေဘာတရားေတြနဲ႔ cိတ္ရ_္လက္ရ_္ ေဆြးေaြးေ_ပာ_ပေပး လက္ခနားေထာင္ေ_oရင္းေပးခဲတဲ သ႔ရဲ¸ သင္ဆရာ.
_မင္ဆရာေတြကို တcိမ္cိမ္ ေက်းoးတင္ေနမိတတ္ပ`တo္¡
 
အဲoီလိုနဲ႔ အ_မန္သေဘာ_ကီး ေ_မာင္း_မဆိပ္ကမ္းေရာက္. သကဆင္း. ခရီးဆက္သြားရမo္ ရဲေဘာ္ac္ေoာက္ ကို aတ္ၿပီး¡ သ႔ကို လာေရာက္_ကိ_ဆိုေန_ကတဲ
သ႔အရင္လြတ္သြားတဲ သငo္ခ်င္းေတြအပ`အoင္ မိခင္ _ီးေဆာင္တဲ သ႔မိသားcု (အေoက သ႔ကို တခုတ္တရလာမ_ကိ_ခဲပ`ဘး¡ သ ေထာင္ထဲcေရာက္ၿပီး ပထမဆုး 
ေထာင္oင္cာေတြ႔ခြင္ရတဲအခ်ိန္က သ႔ကိုလာေတြ႔ၿပီး ေoေoဘာလုပ္ေပးရအုးမလဲ (အဲoီ အခ်ိန္ကေoသပ`တီ _က•_က o်ပန္ေတာ္လန္ေရးကာလက ေတာ္လန္ေရး 
ရဲေဘာ္ေoာင္းတေoာက္_oc္ခဲလို႔ ရင္းနီးတo္¡ တိုင္းတရားသ_ကီးအoြဲ႔ထဲက တရားသ_ကီးတခ်ိ_¸နဲ႔လ_္း ရင္းနီးပ`တo္တဲ¡) သက အဲoီသေတြကို ဘာမ  
သြားမေ_ပာပ`နဲ႔ ကိcမရိပ`ဘးလို႔ ေ_ပာခဲၿပီးတဲ အခ်ိန္ကcၿပီး သေထာင္ကလြတ္လို႔ မိခင္ၿမ_ိ¸ကို _ပန္ေရာက္တဲ အခ်ိန္အထိ လာေတြ႔တာ _က_ိဆိုတာ မလုပ္ေတာပ`ဘး¡ 
သက သားကိုcိတ္ခ်ထားလိုက္ပု ရပ`တo္¡ အိမ္ ေရာက္ေတာ လာ_က_ိတဲသငo္ခ်င္းအေပ`င္းအသင္းေတြကိုပ` သ႔အိမ္က ထမင္းေကšြးပ`တo္¡ အေတြ႔အ_က_ ေတြ. 
ရo္cရာေတြ (အဲoီအခ်ိန္မာေတာ ရo္cရာ_oc္သြားၿပီ ) ကို _ပန္ေ_ပာ_က ရo္_က ေမာ_ကေပ`ေလ¡ သ႔ အာရုက ထမင္းcားေနရင္း _ပန္႔လြင္  
qုတ္တရက္ကပ္ၿငိသြားတာက အဲoီအခ်ိန္မာ သတို႔အိမ္က ကက္ဆက္ကေလးနဲ႔ oြင္ထားတဲအေခြက အဆိုေတာ္cိုင္းထီးဆိုင္ရဲ¸နမ_္ရ အေခြပ`¡ 
¨သာoာတo္ဆိုတဲ ထင္းqးေတာ ေတြoာ ေလာင္ရာေတြနဲ_ပ_္aက္ေန.žž"
...........................................ž
¨ခ်o္ရီပင္ေအာက္ žžေနာက္ဆုးအ_ကိမ္aတ္ဆက္oို႔ရo္. မလာနိုင္ေတာတo္.အိပ္cက္ အနားoၿပီ." အဲoီ ေတးသီခ်င္းcာသားေလးေတြက 
တက္_ကြလန္းဆန္းေနတဲ သ႔ရဲ¸cိတ္ကို cိတ္မေကာင္း_oc္သြားေcခဲတာေတာ အမန္ပ`ပဲ¡ ေတးေရးဆရာ cိုင္းခမ္းလိပ္က သ႔ရင္ထဲမာသိမ္းထားတဲ _oc္ရပ္မန္
ခcားမေတြကို သ႔ရဲ¸ အaုပ_ာနဲ႔ ေပ`င္းcပ္aိုင္လိုက္ပု ရပ`တo္¡
 
အဲoီ cီးရီးေခြရဲ¸နမ_္နဲ႔ ေတးcာသားအ_ပ_္အcုကိုေတာ သတကo္မမတ္မိေတာတာအမန္ပ`ပဲ žžo`ေပမo္ သ oီအက္ေဆးကိုေရးေနတဲအခ်ိန္နဲ႔ကေတာ  
အေတာ္ကိုတိုက္ဆိုင္ေနေတာတo္¡ ac္ေပ`င္းသုးဆo္ေက်ာ္က သတို႔ တိုင္း_ပ_္ရဲ¸ အေ_ခအေနoာ ခုထိလ_္း........žသ႔ရဲ¸cိတ္အc_္က အဲoီအခ်ိန္က 
ပုရိပ္ေတြ. aုပ်ိ_တက္_ကြမေတြ. oု_က_္ခ်က္ေတြ. ရဲေဘာ္ရဲဘက္ cိတ္oာတ္ေတြ. အနာoတ္ cိတ္ကးအိပ္မက္ေတြဆီ _ပန္ေရာက္လို႔ သြား_ပန္တo္¡ သတို႔
သငo္ခ်င္းရဲေဘာ္ေတြ ေနာက္ပိုင္းဘoအတြက္ qုန္းကန္လပ္ရားရင္း လထုဘoကို လက္ေတြ႔ေလလာ. သင္_ကားရင္း သင္ooို႔. ေက်းလက္ေက်ာင္းဆရာဘoကို
ခoၿပီး _မc္oကšြန္းေပ`ေoသ တနတလ်ားက ေက်းရြာကေလးေတြဆီကို _ီးတ_္ခ်ီတက္ခဲ_ကပုေတြ. cာသင္ခန္းထဲမာ သင္oလို႔ မရခဲတဲ ဘoရဲ¸လက္ေတြ႔
သင္ခန္းcာေတြ¡ _ပသနာေတြ. ပ€ိပကေတြ. လြမ္းေမာဆြတ္_ပန္႔cရာေတြ ž¡
cုိးေနလင္း
(ဆက္ပ`အုးမo္ )
oလုိင္ _o မာ အမတ္အမ်ားcုကုိ အတ_္_ပ_ေ_ကာင္း လက္မတ္ထုိးoုိ႔ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရင္_ကိ_းပမ္း
—osted Œy admi• o• July 1+, 2011 0 Comme•t 
oလုိင္ _o မာ အန_္းဆုး အမတ္ __¾ ကုိ အတ_္_ပ_ေပးaိုင္မာ_oc္တo္လုိ႔ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရင္က အာမခ ခ်က္ေပးပ`တo္¡ ေအာက္လတ္ေတာ္ ရဲ¸ 
ပထမအ_ကိမ္အc_္းအေoးက်င္းပoုိ႔ အမတ္ _ooထဲက အန_္းဆုး အမတ္ gg_ ေoာက္လုိပ`တo္¡ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရင္က အမတ္ g_o ေoာက္  
အတ_္_ပ_ၿပီးပ`ၿပီ¡
က်န္တဲအaုိင္ရအမတ္ေတြအေပ` တုိင္တန္းခ်က္ေတြကုိ ေအo်င္cီက cုcမ္းcc္ေဆးၿပီး တုိင္တန္းခ်က္ေတြoာ အ ေ_ကာင္းခုိင္လုမမရိဘးဆုိရင္ ရလo္ေတြကုိ
အတ_္_ပ_ေပးမာ_oc္တo္ လုိ႔ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရင္ အတြင္းေရးမŽး ခ်_ပ္ ဆထိoုိးလ္ထoီးခ်_ိင္oာo`းန္က ေ_ပာပ`တo္¡ ေoြ႔ထုိင္းပ`တီရဲ¸oန္_ကီးခ်_ပ္_oc္မo္
ခြန္oင္လပ္နဲ႔ထြက္သြားတဲ oန္ _ကီးခ်_ပ္ေoာင္း အoိဆc္တုိ႔oာ အတ_္_ပ_ခ်က္မရေသးဘဲ ေcာင္ဆု္ိင္းေနတုန္း_oc္ပ`တo္¡ oလုိင္လ o_ ရက္ ေန႔ မာ
အaုိင္ရအမတ္ေတြထဲက ပo္o်က္တဲcာရင္းကုိ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရင္က ေ_က_ာoုိ႔ ခန္႔မန္းထားၿပီး oလုိင္ go ရက္မာ ေရြးေကာက္ပဲြသc္ က်င္းပေပးမo္လုိ႔
သက ေ_ပာပ`တo္¡
aုိင္ငေရးအ_ကမ္းoက္မနဲ႔ ဆက္aြo္တo္ဆုိၿပီး တရားcြဲခထားရတဲ ေoြ႔ထုိင္းပ`တီက မဲဆaနo္ g ခုက ပ`တီcာရင္း oင္ အမတ္ o ေoာက္ကုိ  
အရ_္အခ်င္း_ပ_္မီမမီ c_္းcားoုိ႔ ေကာ္မတီခဲြတခု oဲြ႔ထားတo္လုိ႔ ဆထီoုိးလ္က ေ_ပာပ` တo္¡ oီေကာ္မတီက oီတာoန္ကုိ g ရက္အတြင္း 
အၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေတြ႔ရိခ်က္ေတြကုိ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္ မရင္ဆီ အcီရင္ခရပ`မo္¡ လုိ႔ သက ေ_ပာပ`တo္¡ ခြန္oင္လပ္နဲ႔အoိဆc္ကေတာ သတုိ႔ကုိ
ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္ မရင္က အသိအမတ္_ပ_မo္ဆုိတာ oု_က_္မရိတဲအေ_ကာင္း ထုတ္ေoာ္ေ_ပာဆုိ_ကပ`တo္¡ ေoြ႔ထုိင္းပ`တီက အaုိင္ရ သေတြကုိ  
အတ_္_ပ_ေပးoုိ႔ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရင္အေပ` oိအားေပးoုိ႔လုပ္ေနတဲ ရပ္နီေတြရဲ¸အcီအc_္နဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး အoိဆc္က ¨oိအားေပး တာေတြ ရပ္ရမo္¡ 
ေအo်င္cီကုိ သတုိ႔အလုပ္သတုိ႔လုပ္ခြင္_ပ_ရမo္¡" လုိ႔   ေ_ပာပ`တo္¡
oလုိင္ og. _ooo (ဘန္ေကာက္ပုိ႔c္ )
ကာကြo္ေရးoန္_ကီးေနရာမာ cc္တပ္အရာရိကုိ oရာoုသ္ ပုိသေဘာက်
—osted Œy admi• o• July 1+, 2011 0 Comme•t 
oလုိင္ g ရက္ မဲေပးခ်ိန္ကတ_္းက aတ္ဆိတ္ေနတဲ _က_္းတပ္cc္_ီးcီးခ်_ပ္ oုိလ္ခ်_ပ္_ကီးoရာoုသ္က်န္းအုိခ်ားက 
ကာကြo္ေရးoန္_ကီးေနရာနဲ႔လုၿခ_ေရးကိcေတြအပ`အoင္ aုိင္ငေရးကိcအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ တေန႔တုန္းက မတ္ခ်က္ခ် ေ_ပာဆုိလုိက္ပ`တo္¡ 
ကာကြo္ေရးoန္_ကီးအသc္ဘo္သ႔ခန္႔မလဲဆုိတာ လထုထဲခ်ေဆြးေaြးရမo္ ေခ`င္းc_္မoုတ္ ဘး. တပ္မေတာ္န႔ဲလာမo္အcုိးရသc္အ_ကား 
တခ`းပိတ္ေဆြးေaြးရမာ သာ _oc္တo္လုိ႔ oရာoုသ္က ေ_ပာဆုိလုိက္ ပ`တo္¡ ကာကြo္ေရးoန္_ကီးအသc္oာ က်င္oတ္caန္းေတြရိရမo္¡ တပ္မေတာ္က 
ေလးcားတဲသ_oc္ရမo္လုိ႔ သက ဆုိပ`တo္¡
¨oီေနရာအတြက္ ဘo္သသင္ေတာ္မလဲဆုိတာ ေ_ပာoုိ႔က ေcာလြန္းေနပ`ေသးတo္¡ o`ေပမဲ   oီေနရာအတြက္ဆုိ က်ေနာ္ကေတာ တပ္မေတာ္အရာရိေတြကုိပဲ  
ပုိသေဘာက်တo္¡ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ သက ေအာက္ေ_ခ တပ္မေတာ္ သားေတြရဲ¸ခcားခ်က္ကုိ နားလ_္aုိင္လုိ႔ပဲ" လုိ႔ သက ေ_ပာပ`တo္¡ aုိင္ငေရးေလထုေတြ  
ဘo္လုိပဲရိေနပ`ေc တပ္ မေတာ္ဆုိတာ _ပ_္သလထုရဲ¸တပ္မေတာ္_oc္တo္လို႔ သက ေ_ပာၿပီး aုိင္ငေရးပ€ိ ပကေတြထဲမာ တပ္မေတာ္ကုိ ဆဲြမထ_္oုိ႔  
aုိင္ငေရးပ`တီေတြကုိ သက ေတာင္းဆုိလုိက္ပ`တo္¡ ¨cc္သားေတြနဲ႔ထုိင္းaုိင္ငသားေတြoာ ခဲြလုိ႔မရဘး. လ႔အoဲြ႔အc_္းအကဲြအ_ပဲ_oc္ေအာင္ ဘo္သမ
သပ္မလ်ိ_သင္ပ` ဘး" လုိ႔ သက ေ_ပာပ`တo္¡
ေoြ႔ထုိင္းပ`တီ_ီးေဆာင္တဲ အcုိးရေအာက္မာ သ႔တာoန္အေနအထားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမး_က_္တဲအခ`မာ သ႔တာoန္ သက္တမ္း မကုန္ေသးဘးလုိ႔ ေ_ပာပ`တo္¡ 
¨က်ေနာ္က က်ေနာ္အလုပ္က်ေနာ္လုပ္တo္¡ အမားမရိဘး" လုိ႔ သ႔ေန ရာကုိ အcားထုိးမo္ဆုိတဲ ခန္႔မန္းေ_ပာဆုိခ်က္ေတြအေပ` cုိးရိမ္ပပန္မမရိသလုိ သက
ေ_ပာပ`တo္¡
မac္က အoိကရု†္း_oc္ရပ္ေတြအတြင္း လေပ`င္း _o ေoာက္ေသဆုးမနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး cုcမ္းတာေတြကုိ သ႔အေနနဲ႔ ပိတ္ပင္မာမoုတ္ဘးလုိ႔ သက ေ_ပာပ`တo္¡ 
အခ်က္အလက္ေတြက oြင္_ပမာ_oc္ၿပီး သက္ေသအေထာက္အထား ေတြက oီ_oc္ရပ္အတြက္ cကားေ_ပာပ`လိမ္မo္လုိ႔ သက ေ_ပာပ`တo္¡
oလုိင္ og. _ooo (The Natio•)
oင္qိုး
—osted Œy admi• o• July 1+, 2011 0 Comme•t 
_ေန _ နာရီခဲြခန္႔အခ်ိန္.ž
¨ေo`. oလုးžžoလုးžž o်ိမ္းžž"
¨အားžž ေသပ`ၿပီ"
¨ဘုရားရင္ ကုိo္ေတာ္_မတ္_ကီး ကo္ေတာ္မပ`"
_ပင္းထန္လတဲအရိန္နဲ႔ လဲၿပိ_သ. ကမ”ာပ်က္ခမန္း ငရဲခန္းတမ် ထြက္ေပ`လာတဲ ေ_ကာက္မက္oြo္ရာ ေအာ္oc္ __္းတြားသေတြက _ကက္သီးo်င္းo်င္း ထေco¡
¨oုိက္ žž ဘာ_oc္တာပ`လိမ္" ဆုိတဲသိခ်င္cိတ္ရဲ¸ ေcေဆာ္မေ_ကာင္ အေ_ပးေလးထြက္_က_္မိေတာ žž မုိးေလoသ အ ေ_ခအေနကုိ cးcမ္းေနတဲကားဘီးžž 
ေ_မအေပ်ာအမာကုိcမ္းသပ္ေနတဲ ကားအမုိးžž ေ_ခက်_ိးလက္ ေကာက္. ထိပ္ ေပ`က္ ေခ`င္းကဲြ ေသြးသရဲရဲနဲ႔ ေအာ္oc္__္းတြားေနတဲ အရြo္cုလသားေတြရဲ¸ 
_oc္c_္က oေန႔အထိ _မင္ကြင္းထဲ က မထြက္. နီးcပ္ရာရပ္oန္းမလေတြက အေ_ခအေနမန္သိလုိတာရo္. လသားခ်င္း cာနာေထာက္ထားcိတ္နဲ႔ အက  
အ_ီေပးရန္ ေ_ပးလားလာ_ကတာžž တခ်_ိ¸တခ်_ိ¸ ပုဆုိးေတာင္ကšြတ္က်သ_္အထိပင္¡
o†္ရာရ လြင္cင္က်လာတဲ ခရီးသ_္ေတြကုိ ေoးက. ကား_ကား_ပ္ေနသေတြကုိ ဆဲြထုတ္. သက္ဆုိင္ရာကုိ အ ေ_ကာင္း_ကား cသ_္အလုပ္ေတြနဲ႔  
qပ္သြား_ကေလေတာ အေ_oမန္ကုိိcပ္cုရန္ အခ်ိန္မရ¡ o`ကလ_္း တကo္ေတာ အoိကမက်ဘးေလ¡ သက္ရိေတြ ေဘးအaရာo္ကင္းရင္းေရးက
_ီးcားေပးအဆင္ _oc္ေနတာကုိး¡ oာ_္ထိန္းရဲ. မီး သတ္. _ကက္ေ_ခနီေတြအ_ပင္ အေထာက္အက_ပ_ လမအoဲြ႔အc_္းေတြ ေရာက္လာၿပီး 
အေရးေပ`ေဆာင္ရြက္_ကo¡ ရလo္က (g)ေoာက္ေသ. (_)_ီးcုိးရိမ္ရ. (oo)_ီးထိခုိက္o†္ရာရ ေပ`¡ အေရးေပ`ေဆာင္ရြက္ရမo္ ကိcေတြၿပီး ေတာ  
ဘာေ_ကာင္_oc္တာလဲဆုိၿပီး cပ္cု_က_္လုိက္မ ¨ကားoင္qိုး က်_ိးၿပီးေမာက္တာ" တဲ¡ oင္qိုးလုိ႔ဆုိတဲ သေခ်ာင္း ေလးက်_ိးတာနဲ႔ ရလုိက္တဲဆုိးက်_ိးက
အေတာ္ကုိရင္နင္cရာ ေကာင္းပ`လား¡
မ်က္ေမာက္ေရ¸က_oc္c_္ဆုိေတာ တတ္aိုင္တဲအcြမ္းနဲ႔ က_ီေဆာင္ရြက္ေပးရတာေပ`¡ ၿပီးတာနဲ႔ ေပက်ေနတဲ ေသြး cေသြးနေတြ ေဆးေ_ကာသုတ္သင္ၿပီး
တကုိo္ရ_္သန္႔cင္မ ေဆာင္ရြက္ရ_ပန္တာေပ`¡ ေ_ကကဲြcရာ. ေအာaလုး နာcရာေကာင္းတဲ _မင္ကြင္းက မ်က္cိထဲကမထြက္တာေ_ကာင္ cားေသာက္oုိ႔ေတာင္
cိတ္မပ`လဘး¡ o`ေ_ကာင္ ေကာ္oီတခြက္ေo်ာ္ၿပီးေသာက္မo္အ_ကနဲ႔ ပက္လက္ကုလားထုိင္ေပ` ထိုင္ခ်ရု ရိေသး.ž
¨ကမ”ာ_ကီးသ_္ ac္ဆo္သုးac္ပုိင္းတပုိင္း oီoရီ တိမ္းေcာင္း@ မိမိoင္qိုးေပ`တြင္ ပုမန္လ_္ပတ္ေန _ခင္းေ_ကာင္ ေနaင္ _ _oc္ေပ`လာရသ_္" ဆုိတဲ
တမငo္ေလးရဲ¸ cာoတ္သက က်ေနာ နားoကုိ oင္လာပ`ေလ ေရာလားžž¡ ¨oင္qိုးဆုိတာ ဘာေ_ကာင္ o`ေလာက္အေရးပ`ေနရပ`လိမ္" 
လၿပိန္းေတြးေတြးေနမိေတာo¡
မိသားcု အားလုး နနက္cာအ_oc္ အေမcီc_္ထားတဲ ထမင္းေ_ကာ္နဲ႔ေကာ္oီ cားသုးေနc_္ žž
¨အေožž သားမရင္းတာေလးတခု ေမးခ်င္လုိ႔ပ`"
¨ေo. ဘာမ်ားတုန္း သားငo္ရဲ¸žž"
¨oင္qိုးဆုိတာကုိ အoိပ›`o္နဲ႔ သရဲ¸အေရးပ`မက_ကုိ န_္းန_္းရင္း_ပပ`လား"
¨ေ_သာ္žž o`လားžž ေအး ေအးžž အေoသိသေလာက္ရင္း_ပမo္ žž oီလုိကြ. oင္qိုးကုိ အoလိပ္လုိ Axis လုိ႔သုးသလုိ Axle လို႔လ_္း သုးေလသုးထရိတo္¡ 
အoိပ›`o္oြင္မo္ဆုိရင္ေတာ လ_္ပတ္မ_ပ_aိုင္တဲ အရာoတ_မ်ား. အေ_ခအ ေနမ်ားo ooုိတြင္ မ_ိ_င္အ_oc္တ_္ရိၿပီး oန္ခ်က္မပ်က္ ပုမန္လ_္ပတ္aိုင္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးတဲအရာလုိ႔ နားလ_္ထားေပ`ကြာžž _ပမာအား_oင္ ကမ”ာoင္qိုးတုိ႔ ကားoင္qိုးတုိ႔ cသ_oင္ေပ` žž¡
o`ေပမo္ကြ žž အoဲြ႔အc_္း. အသင္းအပင္းေတြမာလ_္း သတုိ႔ရဲ¸လုပ္ငန္းoaရား ပုမန္လ_္ပတ္နိုင္ေအာင္ oန္ခ်က္ မပ်က္ေအာင္ ထိန္း_•ိပးတဲ မo`oတုိ႔  
c_္းကမ္းတုိ႔ လုပ္ထုးလုပ္န_္းတုိ႔ ဆုိတာေတြoာလ_္း လက္နဲ႔ဆုပ္ကုိင္_ပ လုိ႔မရaိုင္ေပမo္ oင္qိုးလုိ႔oဆaိုင္တo္¡ အကo္@ေပ`ကြာ oင္qိုးတခုရဲ¸_ကခုိင္
ေတာင္တင္းမနဲ႔ ခုိင္မာမမရိေတာ ရင္ ပုမန္လ_္ပတ္မကုိ oိမ္းoုိင္ထိခုိက္ေcaိုင္တo္¡ အေaာက္အoက္_oc္ ေcaိုင္တo္¡
oီေန႔ပဲ_က_္ကြာžž ကားoင္qိုးက်_ိးၿပီး ပုမန္လ_္ပတ္မoaရားပ်က္oြင္းမေ_ကာင္ လေတြ oုကေရာက္လုိက္_ကတာ မ_မင္ရက္ မ_ကားရက္ေလာက္ေအာင္ပဲ¡ o`oာ
oာ_္ငo္တcီးရဲ¸ oင္qိုးပ်က္တာပဲရိေသးတo္¡ ကမ”ာoင္qိုးသာ ပု မန္ရိရင္းcဲြအေနအထားကေန ပုိတိမ္းေcာင္းသြားခဲရင္ ေ_မ_ပင္ေရ_ပင္အေနအထားေတြပ်က္ၿပီး 
ေ_မၿပိ_တာ. ေရ_ကီးတာ. ရာသီ_တုေoာက္_ပန္တာေတြ_oc္ၿပီး သက္ရိသက္မဲေတြအတြက္ ခန္႔မန္းမရaိုင္တဲ ဆုိးက်_ိးေတြ သက္ေရာက္aိုင္တo္¡ o`ေတြအားလုးoာ
oင္qိုးရဲ¸ အေရးပ`အရာေရာက္မကုိ ေoာ္_န္းတာေပ`¡
အေoနားလ_္ထားသေလာက္ရင္း_ပတာပ`žž ဘo္cာအုပ္ကလဲžž ဘo္ပ_ာရင္ကေ_ပာတာလဲလုိ႔ အခုိင္အမာ သက္ ေသေတာ အေoမ_ပaိုင္ဘးသားေရžž လုိ႔ 
ေအးေအးလလ ရင္း_ပခဲတo္¡
ေပးအပ္တဲတာoန္ေတြ ထမ္းေဆာင္ခဲၿပီး သာမန္ခြင္တလနဲ႔ အိမ္_ပန္နားခ်ိန္ေပ`¡ ဘာမေရေရရာရာ ေooန္သုးသပ္ တတ္တာမရိတဲ cc္မထမ္းကုိ_ပပ`ဆုိရင္  
က်ေနာ္ပဲ_oc္မo္ ထင္ပ`ရဲ¸¡ အခုလုိ အနိ_ာရု_မင္ကြင္းနဲ _က_ရာက သိခ်င္တာ ေလးေတြ သိခြင္ရေတာ ေက်နပ္သေoာင္_oc္မိေပမo္ ဘoင္မက်ေသးတဲ  
က်ေနာရ¸ဲ cိတ္အc_္oာ အေ_ခခ cc္ပ _ာသင္တန္းဆုိတဲ အတိတ္ကုိလြင္cင္သြားပ`ေလေရာလား.
¨ေožž ပဲကတုးေတြ žž oီသင္ပုန္းေပ`မာေရးထားတာကုိ မင္းတုိ႔ရဲ¸ မတ္cုcာအုပ္ထဲကးထားပ`¡ ၿပီးရင္ အာoုေဆာင္aိုင္ ေအာင္က်က္ပ` žž ေနာက္ေနာင္က်ရင္  
လက္ေတြ႔က်က် က်င္သုးaိုင္ေအာင္_ကိ_းcားပ`¡ ေနရာမေရြး အခ်ိန္မေရြး cc္ ေမးမo္. ထc္ထc္ေင`ေင` _oc္ေနတာတုိ႔ žž မရေသးတာတုိ႔ ဆင္ေ_ခေတြကုိ  
လုးo(လုးo) မလုိခ်င္ဘး¡
အဲoီအေ_ခအေနမ်_ိး _oc္ေနရင္ ဘo္လုိခ်ီး_မ•င္ေ_မ•ာက္cား_ခင္း ခရမလဲဆုိတာကေတာ ဆရာcိတ္ ထဲမာပဲရိ တo္ žž" လုိ႔ မနားတမ္း_သo`oေပးၿပီး ¨ဆက္လုပ္" ဆုိတဲ  
ခြင္_ပ_မိန္႔ေပးကာ န_္း_ပမ်ားအတြက္ သတ္မတ္ထားတဲ ေနရာမာ ထုိင္ေနေတာo¡
အဲoီအခ်ိန္က သင္_ကားခဲရတဲ သင္ခန္းcာေခ`င္းc_္က ¨_ပ_္သလထုအေပ` _ပ_က်င္ရမ_္ က်င္oတ္ (oo) ပ`း" ေပ`¡
(က) _ပ_္သလထုအေပ` သcာေcာင္သိရုိေသပ`¡
(ခ) _ပ_္သလထုo အသက္အုိးအိမ္ c_္းcိမ္_cာကုိ ကာကြo္ေcာင္ေရာက္ပ`¡
(o) _ပ_္သလထုaင္ o_္ေက်းcြာဆက္ဆပ`. ေရလုိလလုိက်င္ပ`¡
(o) _ပ_္သလထုo အက်_ိးကုိ အc_္_ီးထိပ္ထားပ`¡
(င) _ပ_္သလထုအာ ေလာင္ေ_ပာင္_ခင္း. မထီမဲ_မင္_ပ__ခင္း. ေcာ္ကားေမာ္ကား_ပ__ခင္း. ဆဲေရးတုိင္းထြာ_ခင္း. ကုိo္ထိ လက္ေရာက္  
က်Žးလြန္_ခင္းaင္ၿခိမ္းေ_ခာက္_ခင္းတုိ႔ကုိ ေရာင္_က_္ပ`¡
(c) _ပ_္သလထုအေပ` လက္နက္အားကုိး_oင္ အaိုင္က်င္_ခင္းမ ေရာင္_က_္ပ`¡
(ဆ)  မိမိaင္မသက္ဆုိင္ေသာအမကိcမ်ားတြင္ oင္မcြက္မိoုိ႔ သတိ_ပ_ပ`¡
(o) _ပ_္သလထုကုိ _ီးcားေပးပ`. မိမိမအခြင္အေရး ပုိမoပ`aင္¡
(c်) _ပ_္သလထုအတြက္ ဘာပဲလုပ္လုပ္. ဘာပဲခုိင္းခုိင္း _ပ_္သလထုက _က_္_oŽေက်နပ္ပ`ေc¡
(_) _ပ_္သလထုo ဘာသာအoo`o. o_္ေက်းမoေလထုးcမ်ားကုိ ေလးcားပ`¡
ေကာင္းလုိက္တဲ _ပ_ာန္းခ်က္o်ာ. cနc္တက်_ပ_cုပ်_ိးေထာင္ ေလက်င္သင္_ကားေပးလုိက္တာေတြကုိ တကo္လုိက္ နာ_ကပ`ရဲ¸လားလုိ႔ c_္းcားမိo¡ 
တဆက္တ_္းမာ သင္_ကားခဲရမ သင္ခန္းcာရo္. လက္ေတြ႔_oc္ c_္ေတြရo္ _က_ရ _ကားရမ (တပ္aင္_ပ_္သ ပ€ိပကမ်ား)ေတြကုိ qုပ္ပုတခုo အပုိင္းအcမ်ားကုိ  
အoင္ခြင္က်_oc္ေအာင္ တခုaင္ တခု ဆက္cပ္ေသာ_ာ†္cမ္းကcားန_္း (Ji™saŸ) အတုိင္း တccီ.တccီ က်ေနာ တကုိo္တ_္း ဆက္cပ္ _က_္ေတာ.
¨oုိက္ žž o`.o`.o`ဆုိရင္ ေo`က္တုိင္ငo္တခုအ_oc္ င` ပ`oင္ပတ္သက္ေနတဲ cc္oက္ဆုိင္ရာ အoဲြ႔အc_္းရဲ¸ လ_္ ပတ္မ oaရားကုိ ေထာက္ကန္ထားတဲ  
oင္qိုးoာ _မင္မေကာင္း _ကားမေကာင္းေအာင္ တိမ္းေcာင္းေနပ`ေရာလား. ¨တပ္နဲ႔_ပ_္သ အ_မဲ_က_္_oŽ" ဆုိတဲ ေဆာင္ပုo္ပ`ဆက္ဆေရး တေန႔တ_ခား 
ဆုိးo`းလာေနမက ¨တပ္နဲ႔_ပ_္သ အ_မဲ ရန္သ" လုိ႔ ေ_ပာင္းပc္ရေတာမလုိေတာင္ _oc္ေနပ`ေတာလား.
တဆက္တ_္းေမးခ်င္တာက. ¨တရားခ ဘo္သလဲေo"
ေoo်ာ (cc္သ_္ေoာင္း)
oo oလုိင္ _ooo
http:ffŸŸŸž•aytthitž•etf
oိုလ္မŽးေcာဘိo ခဲြထြက္ နo္_ခားေcာင္တပ္oဲြ¸ cc္ေရး_ပင္ဆင္ၿပီး
˜uŒmitted Œy admi• o• Friday, 1’ July 2011--
oလုိင္လ o_ရက္¡ ေကအုိင္cီ
ကရင္_ပ_္နo္. လိင္းဘဲြၿမိ_¸နo္ ၿမိ_င္_ကီးငေoသအေ_ခcုိက္ oုိလ္မŽးေcာဘိ _ီးေဆာင္သ_္ ကရင္နo္_ခားေcာင္တပ္ (BGF) ခဲြ ထြက္အoြဲ¸သ_္ oခုအခ်ိန္တြင္  
အcုိးရcc္တပ္အား _ပန္လ_္ခုခရန္အတြက္ cc္ေရး_ပင္ဆင္မမ်ား အသင္အေနအထားတြင္ ရိေနေ_ကာင္း ကိုo္တုိင္သြားေရာက္ ေတြ¸ဆုခဲသ ေကအုိင္cီ
သတင္းေထာက္တc္_ီးက oခုလို ေ_ပာ_ပသ_္¡
အင္အား ooooနီးပ`းရိ အဆုိပ` BGF တပ္oဲြ¸oင္မ်ားသ_္ oခုအခ်ိန္တြင္ ၿမိ_င္_ကီးငေoသရိ ေတာတြင္းနo္ေ_မတေနရာ_ အေ_မာက္လက္နက္_ကီး. 
လက္နက္ငo္aင္ မုိင္းမ်_ိးcုကို _ပင္ဆင္ထားၿပီး ‡တို႔အား _မန္မာcc္တပ္က ရန္သoု သတ္မတ္ လိုက္သ_္အေပ` oခုလုိ _ပင္ဆင္ရ_ခင္း_oc္သ_္oု
oုိလ္မŽးေcာဘိက ေကအုိင္cီကို ေ_ပာဆိုသ_္¡
‡က ¨oမာတပ္ေတြက နo္_ခားေcာင္တပ္ ဆက္မလုပ္ေတာတဲ က်ေနာ္တို႔ကို ရန္သလို႔ သတ္မတ္လိုက္တo္ေလ¡ oီေတာ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ကလ_္း 
oမာcc္တပ္က ပc္ခတ္မေတြ လုပ္လာရင္ cc္ေရးအဆင္သင္_oc္ေအာင္ _ပင္ဆင္ထားရတာေပ`¡ cc္တပ္ဘက္က တုိက္လာလုိ႔ရိရင္ ခ်က္ခ်င္း _ပန္လ_္ခုခoုိ႔
အသင္ပ`ပဲ¡"oု ေ_ပာသ_္¡
ခြဲထြက္ နo္_ခားေcာင္တပ္အoြဲ¸သ_္ လက္ရိအခ်ိန္_ ၿမိ_င္_ကီးငနo္ေ_မရိ ‡တို႔ ထိန္းခ်_ပ္ရာေoသတc္oိုက္တြင္ အcိုးရcc္ တပ္ လာေရာက္aုိင္သ_္ ေနရာမ်ား_
ေမာ္တာလက္နက္_ကီးမ်ား. လက္နက္ငo္မ်ား အပ`အoင္ မိုင္းမ်ားကိုလ_္း cc္ေရးအ တြက္ _ပင္ဆင္ထားသ_္¡
အဆိုပ`အoြဲ¸အေန_oင္ oမန္ac္. _သoုတ္လက နo္_ခားေcာင္တပ္အ_oc္ ေ_ပာင္းလဲoြဲ¸c_္းခဲၿပီးမ oီေကဘီေအသုိ႔ _ပန္လ_္ ဘက္ေ_ပာင္းလာ_ခင္းအေပ` 
oိုလ္မŽးေcာဘိက oခုလုိ ရင္း_ပသ_္¡
¨က်ေနာ္တုိ႔ BGF လုပ္တာ _ပ_္သေတြ ေထာက္ခမမရိဘး¡ ေနာက္ က်ေနာ္တို႔ တပ္မŽးတပ္သားေတြလ_္း ဆက္လုပ္oို႔ကို ဆaမရိ_ကေတာဘး¡ လမ်_ိးတခုရဲ¸ 
လြတ္လပ္ခြင္လ_္း မရိဘး¡ ကရင္လမ်_ိးေတြရဲ¸ ေန႔_ကီးရက္_ကီးေတြဆို အရင္ကလုိ လြတ္ လြတ္လပ္လပ္ က်င္းပခြင္မရိေတာဘး¡ BGF ဆုိတာ အcုိးရရဲ¸ 
_ကိ_းကုိင္မေအာက္မာ ေနရတo္¡ o`ေ_ကာင္ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ oီ BGF ကို ဆက္လုပ္oုိ႔ အေ_ကာင္းမရိေတာဘး¡ _ပန္တိုက္oို႔ပဲ ရိေတာတo္¡"oု ေ_ပာသ_္¡
‡_ီးcီးသ_္ ခဲြထြက္ နo္_ခားေcာင္တပ္oြဲ¸မ်ားအေန_oင္ အcုိးရcc္တပ္မ်ားaင္ တိုက္ပဲြတcုတရာ _oc္ပြားသ_္အခ` လိုအပ္ပ` က 
ကရင္အမ်_ိးသားလြတ္ေ_မာက္ေရးတပ္မေတာ္(KN•A) တပ္oဲြ¸oင္မ်ားကို cc္ေရးအကအ_ီ ေတာင္းသြားမ_္_oc္ေ_ကာင္း လ_္း oုိလ္မŽးေcာဘိက ထပ္မ  
ေ_ပာဆိုသ_္¡
¨အကo္@ cc္တပ္က က်ေနာ္တို႔ကို တုိက္လာလုိ႔ရိရင္ KN•A ကလ_္း က်ေနာ္တို႔ကို က_ီမo္¡ အcုိးရcc္တပ္နဲ႔ KN•A တို႔ တုိက္ခိုက္_ကရင္လ_္း က်ေနာ္တုိ႔က 
KN•A ကို က_ီသြားမo္¡ ဘာ_oc္လုိ႔လဲဆုိေတာ အcိုးရတပ္ကို တိုက္တာခ်င္းအတတ က်ေနာ္တို႔က အခ်င္းခ်င္းေတြပဲေလ¡ ကရင္က ကရင္ကို က_ီရမo္¡"oု
ေ_ပာသ_္¡
—hoto-K!C (ခြဲထြက္ နo္_ခားေcာင္မ cc္ေရးအတြက္ _ကိ_တင္_ပင္ဆင္ေနသ_္ )
အလားတပင္ oုိလ္မŽးေcာဘိဘက္က cc္ေရးအရ အကအ_ီ ေ_ပာဆုိလာပ`က မိမိတို႔ဘက္လ_္း သြားေရာက္က_ီရန္အ တြက္ အသင္အေနအထား 
_ပင္ဆင္ထားေ_ကာင္းလ_္း KN•A (ooo)တပ္ရင္းမŽး oုိလ္မŽးေcာေoာoုိက ေ_ပာသ_္¡
 
လက္ရိအခ်ိန္တြင္ အcိုးရတပ္က oခင္ oိုလ္မŽး_ကီးေcာခ်c္သကို နo္_ခားေcာင္တပ္ ကြပ္ကဲရန္ တာoန္ေပးထားေသာ္လ_္း ခဲြထြက္ BGF တပ္oြဲ¸oင္မ်ားအေန_oင္  
အcိုးရတပ္ကို _ပန္လ_္တိုက္ခိုက္ရန္ပင္ ဆaရိ_ကသ_္¡
oိုလ္မŽးေcာဘိo တပ္သားတ_ီးက ¨အရင္တုန္းက က်ေနာ္တုိ႔ _ီအc္ေတြ အခ်င္းခ်င္း ပc္ခတ္. သတ္_oတ္_ကတာ လုးoကို cိတ္မေကာင္းဘး¡ အခု က်ေနာ္တုိ႔  
_ီအc္ကို အခ်င္းခ်င္း လက္တဲြၿပီးေတာ oီ္မတရားအုပ္ခ်_ပ္ေနတဲ အcုိးရကို _ပန္လ_္ခုခoုိ႔ အတြက္ပဲ က်ေနာ္ဆa အရမ္း_ပင္း_ပတo္¡"oု ေ_ပာသ_္¡
လြန္ခဲသ_္ ရက္အန_္းငo္က ခြဲထြက္နo္_ခားေcာင္တပ္မ်ားအား ေccပ္_ိaိင္းရန္အတြက္ cc္ကားအcီး _oaင္အတ နo္ _ခားေcာင္တပ္ အ_ကေပးပုoိ_လ္
oုိလ္မŽး_ကီးေcာခ်c္သသ_္ ၿမိ_င္_ကီးငေoသသို႔ သြားေရာက္ခဲရာ oုိလ္မŽးေcာဘိက အေတြ¸မ ခခဲေပ¡
အလုပ္သမားမတ္ပုတင္_ပ_လုပ္ခ်ိန္ သက္တမ္းကုန္ဆုးၿပီ
˜uŒmitted Œy admi• o• Thursday, 1+ July 2011--
oလိုင္လ ogရက္¡ ေကအိုင္cီ
ထိုင္းaိုင္ငရိ ေရ¸ေ_ပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ထိုင္းအလုပ္သမားမတ္ပုတင္ (ŸorŠ permit) _ပ_လုပ္ေနသ_္မာ oေန႔ oလိုင္ လ ogရက္ေန႔တြင္  
ေနာက္ဆုးရက္အ_oc္ သက္တမ္းကုန္ဆုးသြားၿပီ _oc္သ_္¡
¨က်ေနာ္တို႔မာက မေန႔ကတ_္းက လုပ္ေပးoို႔ လက္မခေတာတာ oုန္းဆက္ၿပီး ေမးလာတဲ အလုပ္သမားေတြကေတာ အမ်ား_ကီး ရိေနဆဲပဲ¡ o`ေပမo္  
ပိတ္လိုက္ၿပီးေလ¡ က်ေနာ္တို႔လ_္း လုပ္ေပးလို႔မရေတာဘး¡"oု ထိုင္းaိုင္င ဘန္ေကာက္ၿမိ_¸ရိ အလုပ္သမား မတ္ပုတင္ (ŸorŠ permit) 
_ပ_လုပ္ေပးေနသတc္_ီးက ေ_ပာသ_္¡
_oooခုac္. oြန္လ o_ရက္ေန႔မ oလိုင္လ ogရက္ေန႔အထိ တc္လတာကာလအတြင္း အလုပ္သမားမတ္ပုတင္ (ŸorŠ permit) _ပ_ လုပ္ရန္  
မတ္ပုတင္ထားၿပီးသေပ`င္း gသိန္းေက်ာ္ရိသြားၿပီ_oc္ေသာ္လ_္း က်န္ရိေနသ မ်ားcြာရိေသးေ_ကာင္းကိုလ_္း သက ဆက္ေ_ပာသ_္¡
¨oီ WorŠ permit လုပ္oို႔ ပိတ္လိုက္ၿပီးတဲ ေနာက္ပိုင္းမာေတာ အoမ္းအဆီးေတြေတာ ရိလာမာပဲ¡ တရားမoင္ေတြအတြက္ေတာ အခက္အခဲ_oc္မo္¡ 
ဘာလို႔လဲဆိုေတာ မလုပ္ရေသးတဲလေတြက က်န္ေသးတo္ေလ¡"oု အဆိုပ` အလုပ္သမားမတ္ပုတင္ _ပ_ လုပ္ေပးေနသက ေ_ပာသ_္¡
ထိုင္းအcိုးရမ _မန္မာေရ¸ေ_ပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အပ`အoင္ လာအိုaုိင္င. ကေမ”ာoီးoားaုိင္ငမ ထိုင္းaိုင္ငသို႔ တရားမoင္ လာ ေရာက္ အလုပ္လုပ္ေန_ကသ_္  
ေရ¸ေ_ပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားမတ္ပုတင္ (ŸorŠ permit) _ပ_လုပ္ေပးလ်က္ရိ သ_္¡
¨က်မက လုပ္oို႔ မတ္ပုတင္ထားၿပီးၿပီ¡ ပြဲcားကတဆင္ လုပ္တာ¡ ဘတ္ oေထာင္ေပးရတo္¡ အဲo` အၿပီးေပ`ေနာ္¡ qုိက္တဲေန႔က်ရင္ ပြဲcားက ေခ`လိမ္မo္¡ 
oီလကုန္ေလာက္မာ qုိက္ရမo္လို႔ေတာ ေ_ပာတာပဲ¡"oု ရာဘာၿခတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသ_္ _မန္မာေရ¸ ေ_ပာင္းအလုပ္သမား ေo`ခင္က ေ_ပာသ_္¡
တရားoင္ မတ္ပုတင္ _ပ_လုပ္ေပးေနသ_္ တc္လတာကာလ ေက်ာ္လြန္သြားၿပီး တရားoင္လုပ္သားအ_oc္ မတ္ပုတင္aုိင္_ခင္း မရိ ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို
တရားမoင္ အလုပ္သမားမ်ားအ_oc္ သတ္မတ္ကာ ထုိင္းအcိုးရမ oမ္းဆီး@ _ပ_္aင္o†္ေပး_ခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမ_္oု (WeeŠly •leve•) o်ာနo္_ 
ေoာ္_ပထားသ_္¡
(oမန္ac္က မဲေဆာက္ၿမိ_¸ ထိုင္းလoင္မ_ကီး_ကပ္ေရးqုးတြင္ ေတြ¸ရသ_္ _မန္မာေရ¸ေ_ပာင္းအလုပ္သမားမ်ား)
‡အ_ပင္ က်န္ရိေနသ_္ တရားမoင္ အလုပ္သမားမ်ားအား လက္ခထားသ အလုပ္ရင္မ်ားကို အလုပ္သမားတc္_ီးလ်င္ ဘတ္ oo,oooမ ooo,ooo 
အထိလ_္းေကာင္း. တရားမoင္ လုပ္ကိုင္ေနသ_္ ေရ¸ေ_ပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို ဘတ္ေငြ _,ooo မ ooo,oooကို o†္ေငြတပ္qိုက္_ခင္း သို႔မoုတ္  
င`းac္ထက္မပိုေသာ ေထာင္o†္ သို႔မoုတ္ o†္ac္ရပ္ေပ`င္း _ပc္o†္ခ်မတ္သြား မ_္oုလ_္း ေoာ္_ပထားသ_္¡
ထိုင္းaိုင္ငတြင္ _မန္မာေရ¸ေ_ပာင္းအလုပ္သမား _သန္းေက်ာ္ရိၿပီး တရားမoင္ ေနထိုင္သ တc္သန္းေက်ာ္ရိေ_ကာင္း _မန္မာေရ¸ ေ_ပာင္းအလုပ္သမားေရးရာ
ေဆာင္ရြက္ေနသ_္ အoြဲ႔အc_္းမ်ားမ ခန္႔မန္းထား_ကသ_္¡
နo္_ခားေcာင္ o_ီး လက္နက္ ခဲoမ္းနဲ႔အတ KN•A ထ လာေရာက္ပးေပ`င္း
˜uŒmitted Œy admi• o• Thursday, 1+ July 2011--
oလိုင္လ ogရက္¡ နန္းသးေလ (ေကအိုင္cီ )
ကရင္_ပ_္နo္ရိ _မoတီၿမိ_¸နo္တြင္ အေ_ခcိုက္လပ္ရားေနသ_္ နo္_ခားေcာင္တပ္ရင္း(ooog)မ cc္သ_္ __ီးaင္ (oo_o) တပ္ရင္းမ cc္သ_္ o_ီးသ_္  
oမန္ေန႔က ကရင္လြတ္ေ_မာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KN•A)ထသို႔ လက္နက္ခဲoမ္းမ်ားaင္အတ လာေရာက္ပးေပ`င္းခဲသ_္¡
(ကရင္_ပ_္နo္ေရာက္ အက်_္းသားေပ`တာမ်ား —hoto:FB–)
oလိုင္လ ogရက္ေန႔ _ေနပိုင္းတြင္ နo္_ခားေcာင္တပ္oြဲ႔oင္ __ီး. တပ္_ကပ္_ကီး o_ီး. တပ္_ကပ္ o_ီးaင္ တပ္သား g_ီးတို႔သ_္ လက္နက္ gလက္aင္အတ KN•A 
တပ္ရင္း(ooo)ထသို႔ လာေရာက္ပးေပ`င္းခဲ_ခင္း_oc္ေ_ကာင္း KN•A တပ္မoာ(g) qုးထုိင္မŽး oိုလ္မŽးေcာအo္ဆဲဆဲက ေကအိုင္cီကို oခုလို ေ_ပာသ_္¡
¨နo္_ခားေcာင္တပ္ရင္း ooogက တပ္_ကပ္_ကီး ေcာအဲေတာေတာ အပ`အoင္ cc္သ_္ __ီးoာ မေန႔က _ေန gနာရီမာ KN•A တပ္ရင္း(ooo) _ာနခ်_ပ္မာ 
လာပးေပ`င္းတာ¡ သတို႔နဲ႔အတ …-‘‚ _လက္. …-16 _လက္. AK oလက္. က်_္ဆေတြ ပ` တo္¡"oု ေ_ပာသ_္¡
‡တို႔သ_္ နo္_ခားေcာင္cc္သ_္အ_oc္ ဆက္လက္တာoန္ မထမ္းေဆာင္လိုေတာဘဲ KN•A တပ္oြဲ¸တြင္သာ ဆက္လက္ တာoန္ ထမ္းေဆာင္လိုေသာေ_ကာင္  
လာေရာက္ပးေပ`င္း_က_ခင္း_oc္ေ_ကာင္း KN•A (ooo)တပ္ရင္းမŽး oုoိုလ္မŽး_ကီးေcာေoာ oိုက ေ_ပာသ_္¡
_မoတီၿမိ_¸နo္ မဲပလဲေက်းရြာတြင္ အေ_ခcိုက္သ_္ နo္_ခားေcာင္တပ္ (ooog)ကို oိုလ္မŽးေcာoိoိက တပ္ရင္းမŽးအ_oc္ _ီးcီး လ်က္ရိသ_္¡
အလားတ oလိုင္လ o_ရက္ေန႔ကလ_္း oိုလ္မŽးမုတ္သုန္ _ီးcီးသ_္ နo္_ခားေcာင္တပ္ (oo_o)မ တပ္_ကပ္တc္_ီးသ_္ –—G-‘ oလက္. AK oလက္. 
cကားေ_ပာcက္တc္လုးaင္အတ KN•A ထ လာေရာက္ပးေပ`င္းခဲေသးသ_္¡
အက်_္းသားေပ`တာမ်ားကို _မန္မာ cc္တပ္ အသုး_ပ_မရပ္တန္႔ရန္ လိုအပ္
˜uŒmitted Œy admi• o• Thursday, 1+ July 2011--
 
oလိုင္လ ogရက္¡ နန္းသးေလ (ေကအုိင္cီ )
_မန္မာ_ပ_္အေရ¸ဘက္_ခမ္းရိ ေရ¸တန္းနo္ေ_မတြင္ အcိုးရcc္တပ္က အက်_္းသား မ်ားကို ေရ¸တန္းနo္ေ_မတြင္ ေပ`တာအ_oc္ အသုး_ပ_ေန_ခင္းမ ရပ္တန္႔ပc္ရန္  
ကရင္လ႔အခြင္အေရးအoြဲ¸(Kœ–G)aင္ လ႔အခြင္ အေရးေcာင္_က_္အoြဲ¸(œ–W)တို႔က အcီရင္ခcာ ထုတ္_ပန္ေ_ပာဆိုလိုက္သ_္¡
oမန္ေန႔က ထိုင္းaိုင္င. ဘန္ေကာက္ၿမိ_¸ aိုင္င_ခား သတင္းေထာက္မ်ားအသင္း(FCCT)တြင္ အဆိုပ`အoြဲ¸o ေ_ပာေရးဆိုခြင္ရိ သမ်ားက ¨•ead …e• WalŠi•™ - 
ေသလေတြ လမ္းေလ်ာက္_ခင္း"oု အမ_္ရသ_္ အcီရင္ခcာကို သတင္းcာရင္းလင္းပြဲ _ပ_လုပ္ကာ ေ_ပာဆိုခဲ_ခင္း _oc္သ_္¡
_ooo aိုoင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး _ooo oန္နo`ရီလမာ _မန္မာcc္တပ္မ အက်_္း_ီးcီး_ာန. ရဲတပ္oြဲ¸မ်ားaင္ ပးေပ`င္းကာ aိုင္ငတoမ္းရိ ရဲဘက္cခန္းနဲ႔
အက်_္းေထာင္ o_ခုမ အက်_္းသားေပ`င္း goo_ီးကို ေပ`တာအ_oc္ အသုး_ပ_ရန္ ကရင္_ပ_္နo္ ေတာင္ပိုင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲၿပီး တဆက္တ_္းတြင္ အက်_္းသား
_ooကို ကရင္_ပ_္နo္aင္ ပဲခးတိုင္းအေရ¸_ခမ္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ ေ_ကာင္း အcီရင္ခcာတြင္ ေoာ္_ပထားသ_္¡
‡အcီရင္ခcာထဲတြင္ _oooaင္ _oooခုac္အတြင္း ထိုင္းaိုင္ငသို႔ ထြက္ေ_ပးေရာက္ရိလာသ_္ အက်_္းသားေပ`တာ _o_ီး အား ေတြ¸ဆုေမး_မန္းထားခ်က္မ်ားကို
ထ_္သြင္းေoာ္_ပထားၿပီး ေရ¸တန္းနo္ေ_မတြင္ cc္တပ္က ေပ`တာမ်ားကို မိုင္းရာခိုင္း _ခင္း. လက္နက္ကိုင္ အoြဲ¸အc_္းမ်ားo ၿခ_ခိုတိုက္ခိုက္မမ ကာကြo္ရန္
cc္ေ_ကာင္းေရ¸မ သြားခိုင္း_ခင္း. အcာေရcာ မလု ေလာက္_ခင္းaင္ က်န္းမာေရးေcာင္ေရာက္မမရိ_ခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲေ_ကာင္း Kœ–G က 
ေထာက္_ပေ_ပာဆိုလိုက္သ_္¡
Kœ–G ေ_ပာေရးဆိုခြင္ရိသ ေcာoိုးေoာ္က ¨ေပ`တာေတြကို မိုင္းေတြထမ္းခိုင္းqုမကဘဲ လက္နက္ကိုင္နo္ေ_မေတြမာ ေရ¸က ေန သြားခိုင္းတo္¡ 
မိုင္းေတြဘာေတြရိရင္ မိုင္းရင္းသလို_oc္ေအာင္လို႔ ေရ¸က သြားခိုင္းတo္¡ မသြားဘးဆိုရင္ ေသနတ္ေတြနဲ႔ ထုေထာင္းၿပီး ကန္တo္¡ ေပ`တာေတြ ေရ¸တန္းကေန
ထြက္ေ_ပးမo္လို႔ oဆရင္ qိုက္aက္qုမကဘဲ အcားအcာေတြလ_္း oေအာင္မေကြ်းဘး¡ _င္းပမ္းaိပ္cက္ၿပီး လသားအတိုင္း မဆက္ဆခဲဘး¡"oု ေကအုိင္cီကို
ေ_ပာသ_္¡
(ကရင္_ပ_္နo္ေရာက္ အက်_္းသားေပ`တာမ်ား - —hoto: FB–)
အcိုးရcc္တပ္သ_္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လ_္း ေရ¸တန္းcc္ေ_မ_ပင္_ အရပ္သားမ်ားကို aိပ္cက္ေနဆဲ_oc္ၿပီး အက်_္းသားမ်ားကို ေပ`တာအ_oc္
အသုး_ပ_ေနသ_္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားမာ cc္ရာooတ္မ က်Žးလြန္_ခင္းပင္_oc္ ေ_ကာင္း œ–W အာရေရးရာ _န္_ကားေရးမŽး •lai•e —earso• က 
ေထာက္_ပေ_ပာဆိုလိုက္သ_္¡
Kœ–G aင္ œ–W အေန_oင္ _မန္မာaိုင္ငအတြင္း လ႔အခြင္အေရး ခ်_ိးေoာက္မမ်ားကို cုcမ္းcc္ေဆးaိုင္ရန္ ေကာ္မရင္တc္ရပ္ oြဲ¸ c_္းေရး ကုလသမo  
အေထြေထြ_ီလာခaင္ လ႔အခြင္အေရးေကာင္cီတို႔မ အေရးo လုပ္ေဆာင္ရန္အ_ပင္ အာဆီoaိုင္င မ်ား. _ေရာပသမoaင္ အေမရိကန္_ပ_္ေထာင္cုမ  
_မန္မာလထုအတြက္ ပပိုးေပးရန္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုလိုက္သ_္¡
¨အcိုးရ. တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အoြဲ¸. !•O. !C–C နဲ႔ aိုင္ငတကာမာရိတဲ ေခ`င္းေဆာင္ေတြ ေနာက္ၿပီး _ေရာပသမo. o်ပန္တို႔အေနနဲ႔ cc္အcိုးရရဲ¸ 
cc္ရာooတ္မ က်Žးလြန္ၿပီး လ႔အခြင္အေရးခ်ိ_းေoာက္ေနတာေတြ ရပ္တန္႔ေအာင္ cုcမ္းcc္ေဆး ေရးေကာ္မရင္oြဲ¸ၿပီး အေရးo ေဆာင္ရြက္သြားေပးoို¸ 
ေတာင္းဆိုခ်င္တo္¡"oု Kœ–G မ ေcာoိုးေoာ္က ေ_ပာသ_္¡
http:ffŸŸŸžŠi‰•eŸsžor™
cc္မန္သ_္ _ပ_္ေထာင္cု ေပ`ထြန္းေရး ပင္လုcိတ္oာတ္ ေပ` အေ_ခခ ေဆြးေနြး_ကရန္ ေဆာ္_
—uŒlished o• July 1+, 2011 Œy ေအး  နိုင္     :   No Comme•ts 
_မန္မာနိုင္ငမာ cc္မန္တဲ _ပ_္ေထာင္cုတရပ္ ေပ`ထြန္းေရးအတြက္ ပင္လုcိတ္ oာတ္
ေပ`မာ အေ_ခခေဆြးေနြး_ကoို _o ရာcု ပင္လု_ီလာခ_oc္ ေ_မာက္ ေရး _း ေဆာင္_ကိုးပမ္းေနသ ေတြက အင္အားcုအားလုးကို ေဆာ္_လိုက္ပ`တo္¡
လက္ရိ နo္cပ္ ေoသမာ အcိုးရတပ္ ေတြနဲ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ ေတြအ_ကား_oc္ပြားေနတဲ တိုက္ပြဲေတြအေပ` cိုးရိမ္ ေ_ကာင္းနဲ တိုင္းရင္းသားေသြးc_္း
_ီ_ြတ္မကို တ_္ ေဆာက္oို အေရးတ_ကီးလိုအပ္ ေနၿပီလို လ_္း _o ရာcု ပင္လု_ီလာခ_oc္ ေ_မာက္ေရး _ကိုးပမ္းေနသ တ_း_oc္တဲ _ပ_္သ လတ္ ေတာ္ကိုo္cား_ပု
ေကာ္မတီ (cီအာရ္ပီပီ ) အတြင္းေရးမး _းေအးသာေအာင္က ေ_ပာပ`တo္¡
oီအေ_ခအေနေတြနဲ ပတ္သက္လို _းေအးသာေအာင္ကို ေမး_မန္းထားပ`တo္¡
oလိုင္လလo္ ေလာက္မာ cီအာရ္ပီပီ ကေနၿပီးေတာ cာတမ္း oတ္ပြဲေတြ cတင္နိုင္မo္ဆိုၿပီး ခန္မန္းေ_ပာဆိုခ်က္ ေတြ အရင္က ရိခဲ oးတo္ ေပ`ေနာ္¡ အခု
ေနာက္ဆုး _oc္ ေပ`တိုးတက္မကို ေ_ပာ_ပပ`¡
¨cာတမ္းေတြက ေရးလို မၿပီး_ကေသးေတာ က်ေနာ္တို က မန္းထားတာေပ`o်ာ. o`ေပမo္ oီအခ်ိန္မာ oတ္မo္လိုေတာ အတိအက် မoုတ္ပ`ဘး¡ အoိကကေတာ 
က်ေနာ္တို cာတမ္းေတြ မ်ားမ်ား ရခ်င္တo္¡ ရၿပီးမပဲ က်ေနာ္တို က cာတမ္းoတ္ပြဲ လုပ္မo္¡ အဲoီ ကာoကရင္ ေရးတဲ cာတမ္းရင္ ေတြကိုo္တိုင္ တခ်ိ_ ကို ေတာ 
oတ္မo္¡ အေoးေရာက္ေနတဲ ပုoိ_လ္မ်ားအတြက္ကေတာ သင္ေတာ္တဲ လ ေရြးoို . oီမာပဲ က်ေနာ္တို oတ္မo္ ေပ`¡ အခုထိကေတာ က်ေနာ္တို cာတမ္းoတ္oို  
ရက္ကို မသတ္မတ္ရေသးဘး¡"
_း ေအးသာေအာင္တို က oမာအပ`အoင္ တိုင္းရင္းသားေတြအားလုး တန္းတ ေရးနဲ ကိုo္ပိုင္_ပ_ာန္းခြင္ အတြက္ ဆိုၿပီးေတာ တoက္မာ cီc_္ ေနသလို  
တoက္မာလ_္း တိုက္ပြဲ ေတြက _ပ_္တြင္းcc္ဆီ _ပန္_းတ_္ ေနပ`တo္¡ အဲoီ ေတာ အန္ကo္တို ရဲ _o ရာcု ပင္လု_ီလာခ ေခ`oေရး _ကိုးပမ္းခ်က္က ပိုမိုၿပီးေတာ 
ခိုင္မာလာတဲ သေဘာရိလား¡ သုးသပ္_ပပ`လား¡
¨က်ေနာ္တို တိုင္း_ပ_္မာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ ေတြ ပိုၿပီး_oc္လာတo္¡ _ပ_္တြင္းcc္မီးကလ_္း က်o္_ပန္ လာမo္ အေနအထားေတြကို _မင္ ေနရတo္¡ o`
ေ_ကာင္မို လို က်ေနာ္တို _ကိုးပမ္းေနတဲ လုပ္ရပ္ ေတြကို ပိုၿပီးေတာ လုပ္oို လိုတo္လို _မင္ပ`တo္¡ ဘာေ_ကာင္ လဲဆို ေတာ က်ေနာ္တို လုပ္တဲ ရ_္ရြo္ခ်က္က တိုင္း
_ပ_္မာ _ပ_္ေထာင္cုကို o_go ခုac္က cၿပီးေတာ တ_္ ေထာင္ခဲ ေပမo္ တကo္တမ္းမာေတာ တိ္_င္းရင္းသားေသြးc_္း_ီ_ြတ္မကို အcc္အမန္ မတ_္
ေဆာက္နိုင္ ေသးဘး¡ အဲoီ ေတာ တိုင္းရင္းသားေသြးc_္း_ီ_ြတ္မကို တ_္ ေဆာက္နိ္_င္oို ဆိုရင္ က်ေနာ္တို က ပင္လုအေ_ခခအေပ`မာ ေဆြးေနြးoို လိုတo္¡ ၿပီး
ေတာ _o ရာcုနဲ အ_ီ. ေခတ္သc္နဲ အ_ီ. တိုးတက္ ေ_ပာင္းလဲလာတဲ အေ_ခအေနေတြနဲအ_ီ က်ေနာ္တိုက ဆက္လက္ၿပီးေတာ ေဆြးေနြးoို လိုမo္လို  
oဆပ`တo္¡ o`ေ_ကာင္မို လို က်ေနာ္တို _ကိုးcားေနတဲ oာက အခုေ_ခအေနမာဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ _ကိုးပမ္းoို . ပိုၿပီးေတာ လုပ္oို လိုအပ္တo္လို က်ေနာ္တို သုး
သပ္ပ`တo္¡"
သမတ _းသိန္းcိန္အcိုးရ တက္လာခ`c မိန္ ခြန္းေတြမာ နိုင္ငကို _ပ_္ ေထာင္cု သမတ _မန္မာနိုင္င ေတာ္ ဆိုၿပီးေတာ  ေ_ပာင္းလဲတာ ေတြ¸ရတo္¡ _ပ_္ေထာင္cု  
ဆိုတဲ cကားလုးသုးတo္¡ o`ေပမo္ oမာ_ပ_္မာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတြနဲ ေတြ¸ဆု ေဆြးေနြးေရးနဲ ပတ္သက္ၿပီးေတာ သမတ_ကီး ေ_ပာ_ကားခ်က္မာ
ေတြ¸ဆု ေဆြးေနြးေရး ဆိုတာထက္ အဲoီ ေoသေတြကို လမ္းပန္းဆက္သြo္ ေရးေတြ. တတားေတြ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ ေပးလို ရိရင္ တိုင္းရင္းသား c_္းလုး_ီ_ြတ္
ေရး ပိုၿပီးေတာ  ေဆာင္ ရြက္နိုင္တo္လို  ေ_ပာတo္¡ အဲoီေတာ လက္ရိအcိုးရရဲ _ပ_္ေထာင္cုဆိုတဲ cနဲ အန္ကo္တို ရဲ cနဲ က န_္းန_္း လြဲ ေနသလိုပဲ _oc္
ေနတo္¡ အဲo` အန္ကo္တို _ပ_္ ေထာင္cု ဆိုတဲေနရာမာ လက္ရိအcိုးရ မပ`ဘဲေရာ _oc္မလား¡
¨oုတ္ကဲ ¡ က်ေနာ္တို ကေတာ အားလုးပ`oင္နိုင္တဲ  ေဆြးေနြးပြဲမ်ိ_းေပ`¡ အားလုးပ`oင္ၿပီးေတာ ပင္လုအေ_ခခcိတ္oာတ္အေပ`မာ ေဆြးေနြးၿပီးေတာ က်ေနာ္တို သ
ေဘာတ_ီခ်က္ ေတြကို ရေအာင္ _•ိaိ_င္းမo္¡ အဲoီလို _•ိaိ_င္းလို ရလာတဲ အေ_ခခအေပ`မာ က်ေနာ္တိုက တိုင္းရင္းသားc_္းလုး_ီ_ြတ္ ေရး. cc္မန္တဲ _ပ_္
ေထာင္cု တ_္ ေဆာက္ ေရးကို _ကိုးပမ္းမာ _oc္ပ`တo္¡ o`ေ_ကာင္မို လို အာလုးပ`oင္oို လ_္း က်ေနာ္တို က ရ_္ရြo္ပ`တo္¡ အထးသ_oင္ အခုနက ခင္o်ား 
ေ_ပာသြားတဲ အထဲမာ ပ`ပ`တo္¡ _ပ_္နo္ ေတြ အသီးသီးမာ တိုင္းရင္းသား ေoသေတြမာ cီးပြားေရး. လမ္းပန္းဆက္သြo္ ေရး cသ_္အား_oင္ o`ေတြကေတာ  
လိုအပ္ပ`တo္¡ အဲoီေလာက္နဲ မ_ပ_္ cုပ`ဘး¡ _ပ_္နo္ ေတြ တိုင္းရင္းသား လမ်ိ_းမ်ားရဲ ရပိုင္ခြင္ . လုပ္ပိုင္ခြင္ . ေမြးရာပ` အခြင္ အေရးဆိုတာက oီ cီးပြားေရး. လမ္း
တတားေတြကေတာ တိုင္းရင္းသားေတြ ကိုo္တိုင္ သတို _ပ_္နo္မာ သတို တ_္ ေဆာက္oို လိုအပ္ပ`တo္¡ o` အ_ပင္ ကိုo္ပိုင္_ပ_ာန္းခြင္ ရိတဲ _ပ_္နo္. ကိုo္
_ကမာကို oန္တီးခြင္ ရိတဲ _ပ_္နo္ _oc္oို လိုပ`တo္¡ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ အခြင္အေရးကို oြဲc_္းပုမာ တကo္ တရားoင္_ပ_ာန္းထားoို လိုပ`တo္¡ 
အဲoီလိုမသာလ်င္ တိုင္းရင္းသားေတြoာ ကိုo္ ရဲ _ပ_္နo္ တတားေဆာက္oို . _ပ_္နo္က်န္းမာေရးေတြကို ေoာ္ ေဆာင္oို အ_ခားအ_ခား cီးပြားေရးoြ ၿoိုးတိုးတက္လာ
ေအာင္ လုပ္oို . _ပ_္နo္တြင္းမာ ရိတဲ  ေက်းလက္ ေoသနဲ ၿမို _ပရဲ ကြာ_ခားခ်က္ ေတြကို က်_္းေ_မာင္းေအာင္ လုပ္oို အcc ပ_ာေရး. o_္ ေက်းမ. ထုးတမ္းoေလ. 
ဘာသာေရး cသ_္အား_oင္ o`ေတြကို ကိုo္ လမ်ိ_းေတြက ကိုo္တိုင္ကိုo္က် ကိုo္ _ကမာကို လုပ္ပိုင္ခြင္ . oန္တီးပိုင္ခြင္ ရoို လိုပ`တo္¡ အဲo`ေတြကို oြဲc_္းပုမာ 
_ပ_ာန္းေပးမ အဲoီoြဲ c_္းပုနဲ အ_ီ ေoသအသီးသီးမာရိတဲ တိ္_င္းရင္းသားလမ်ိ_းအသီးသီးက ေoာ္ ေဆာင္နိုင္ခြင္ . လုပ္ပိုင္ခြင္ ရမ တကo္ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ  
လိုအင္ဆaကို ေoာ္ေဆာင္ေပးရာ ေရာက္မာ¡ oီလိုအခ`က်မ တကo္ တိုင္းရင္းသားc_္းလုး_ီ_ြတ္ ေရး ေoာ္ေဆာင္ရာက်မာ¡"
အခု _မန္မာနိုင္ငရဲ  ေတာင္ပိုင္းမာ အoိကအား_oင္ လက္_•ိ_းထိုး_ပလို ရတာကေတာ ထားoo္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းေပ` ေနာ္¡ ထိုင္းအေ_ခcိုက္ အီတာလီo ထိုင္း
ကုမ›†ီကေနၿပီးေတာ ေo`လာ o ဘီလ် ေက်ာ္ေပ`ေနာ္ ရင္းaီးလုပ္ကိုင္ ေနတo္. oီcီမကိန္း_ကီးတခုလုး အcအဆုးဆိုရင္ ဘီလ် ooo ေက်ာ္ ေလာက္ ရိမo္ ေတာင္ 
ခန္မန္းေန_ကတo္¡ အဲoီ ေတာ oမာ_ပ_္မာ တိုင္းရင္းသားc_္းလုး_ီ_ြတ္ ေရး မရိေသးဘဲနဲ . အမ်ိ_းသားေတြ _ပ_္လ_္ မသင္ _မတ္ ေသးဘဲနဲ oီလိုမ်ိ_း 
ေရနက္ဆိပ္ကမ္းလို နိုင္ငတကာက အရင္းအaီးေတြ အမ်ား_ကီး oင္လာလို ရိရင္ ေရာ က်ေနာ္တို နိုင္င ေအးခ်မ္းသြားနိုင္လား¡ လေတြက အဆင္ ေ_ပေခ်ာေမြ¸ၿပီး
ေတာ cီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုင္ငန္းေတြ အဆင္ေ_ပၿပီးေတာ မ_oc္နိုင္ဘးလား¡
¨o`က က်ေနာ္တို အ_မင္ကေတာ ဘo္လို cီးပြားေရးcီမကိန္းေတြ လုပ္ ေပမo္ အေ_ခခနိုင္င ေရးတ_္ၿငိမ္မမရိရင္. _ပ_္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရိဘးဆိုရင္ အိတ္
ေပ`က္နဲ oားေကာက္သလို _oc္ ေနမo္လို က်ေနာ္က _မင္ပ`တo္¡ လတcု ေလာက္မာသာ oီ cီးပြားေရးရဲ အက်ိ_းအ_မတ္ ေတြကို ခcားခြင္ ရိၿပီးေတာ တိုင္းရင္းသား
အမ်ား_ပ_္သ ေတြ ကေတာ cc္ေဘးcc္o†္ ေတြ ခေနရမo္. နိုင္င ေရးမတ_္ၿငိမ္မo†္ ေတြကို ခ ေနရမo္. မ်မ်တတမရိတဲ cီမခန္ ခြဲမ ေတြ ေအာက္မာ အမ်ား
_ပ_္သ ေတြရဲ အက်ိ_းကို ေoာ္ေဆာင္ေပးနိုင္oို ဆိုတာ မ_oc္နိ္_င္ဘးလို ထင္ပ`တo္¡ o`ေ_ကာင္မို လို က်ေနာ္တိုက oီလို cီမကိန္းေတြ လုပ္တဲ ေနရာမာ အထးသ_oင္ 
နိုင္င ေတာ္ရဲ တိုင္း_ပ_္ရဲ အေနအထား. ၿပီးေတာ သဘာoပတ္oန္းက်င္ရဲ oိုoြင္းပ်က္cီးမ အေနအထားေတြ အမ်ား_ကီး အေ_ခခေပ`မာ _က_္ ၿပီးေတာ သုးသပ္oို  
လိုတာေတြ ရိ ေကာင္းရိမo္¡ o`ေပမo္ အoိက က်ေနာ္တို  ေ_ပာခ်င္တာကေတာ _ပ_္တြင္းမာ တ_ပ_္လုး အတိုင္းအတာနဲ နိုင္င ေရးတ_္ၿငိမ္မ ရိoို လိုတo္¡ 
_ပ_္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရိoို လိုတo္¡ အဲo`ေတြ မရိဘဲနဲ oို ေနရာကြက္ကြက္. oီ ေနရာကြက္ကြက္ cီးပြားေရးေတြကို ကြက္ၿပီးေတာ oန္တီးေနရုနဲေတာ တိုင္း_ပ_္oြၿoိုး
တိုးတက္oို ဆိုတာ မ_oc္နိ္_င္ဘး¡ o`ေ_ကာင္မို လို _ပ_္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရoို . နိုင္င ေရးတ_္ၿငိမ္oို ဆိုတာက တိုင္းရင္းသား အားလုးနဲ  ေတြ¸ဆု ေဆြးေနြးၿပီးေတာ. 
oာoီအပc္အခတ္ရပ္cဲ ေနရုနဲ မၿပီးဘး¡ အပc္အခတ္ရပ္cဲရာကေန တ_ပ_္လုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တ_္ ေဆာက္နိုင္oို လိုမo္¡ ၿပီးေတာ တကo္ oမာ_ပ_္ရဲ  
အတြင္းပိုင္းမာလ_္းပဲ နိုင္င ေရးတ_္ၿငိမ္ ေအာင္ oီမိုကေရcီအင္အားcု ေတြနဲ နိုင္င ေရးအရ ေဆြးေနြးၿပီးေတာ သေဘာတ_ီခ်က္ ေတြ ရၿပီးေတာ ပးေပ`င္း
ေဆာင္ရြက္နိုင္ ေအာင္ အေကာင္အထ_္ ေoာ္oို လိုမo္လို က်ေနာ္ အေနနဲ သုးသပ္ပ`တo္¡"
တနိုင္ငလုး အပc္ရပ္ေရး ကခ်င္လထုလိုလား
—uŒlished o• July 1+, 2011 Œy ေအး  နိုင္     :   No Comme•ts 
ကခ်င္လြတ္လပ္ ေရးအoြဲက တရုတ္ -_မန္မာနo္cပ္ လိုင္oာ_ာနခ်ုပ္မာလုပ္တဲ  
ကခ်င္လထုc_္းေoးပြဲမာ တက္ေရာက္လာတဲ ၿမို နo္အသီးသီးက ကခ်င္ကိုo္cားလo္ ေတြက တနိုင္ငလုးအတိုင္းအတာနဲ အပc္အခတ္ ရပ္cဲေရးလုပ္ ေအာင္
ေကအိုင္အိုက ရပ္တ_္oို တင္_ပေဆြးေနြးခဲ _ကပ`တo္¡
အcိုးရနဲ ေကအိုင္အိုအ_ကား အပc္အခတ္ရပ္cဲ ေရးကိcမာ o__g ခုac္ အပc္အခတ္ရပ္cဲတုန္းကလို ေကအိုင္အိုတoြဲတ_္းမoုတ္ဘဲ တနိုင္ငလုး အတိုင္းအတာနဲ 
အပc္အခတ္ရပ္cဲ ေရးလုပ္oို . နိုင္င ေရးေဆြးေနြးရာမာလ_္း ကခ်င္တoြဲ တ_္းမoုတ္ဘဲ က်န္တိုင္းရင္းသားေတြအားလုး cု_ီပ`oင္တဲ နိုင္င ေရးေဆြးေနြးပြဲေတြလုပ္oို  
တင္_ပခဲ_ကပ`တo္¡
oလိုင္ o_ နဲ og ရက္ ac္ရက္တာ oီ ေတြ¸ဆုပြဲမာ နo္ပo္အသီးသီးက ကိုo္cားလo္ ogo ေက်ာ္ တက္ ေရာက္လာတo္လို  ေကအိုင္အိုက ေ_ပာပ`တo္¡
ေကအိုင္အို ေ_ပာခြင္ ရသ _းလနန္းက ¨အခု အcိုးရကေနၿပီးေတာ အပc္အခတ္ ရပ္cဲေရး ကမ္းလမ္းလာတဲ ေပ`မာ အားလုးလိုလိုက အပc္အခတ္ရပ္cဲ ေရး 
လုပ္မo္ဆိုရင္ ခိုင္မာရမo္. ရိုးသား_oŽcင္မ ရိရမo္ဆိုတဲ အ_မင္သေဘာေတြ တင္_ပေဆြးေနြး_ကတo္¡ o__g ခုac္မာ လုပ္ခဲ တဲ အပc္ခတ္ရပ္cဲ ေရးကို အားလုး
လိုလိုက oိုင္းၿပီး အားန_္းခ်က္ေတြရိခဲ တo္ဆိုတဲ အေ_ကာင္း. _g အပc္အခတ္ရပ္cဲမoာ အခ်ိန္ဆြဲၿပီးေတာ ေကအိ္_င္ ေအကို လုးoလုးပ`းပ`း ေအာင္လုပ္တo္. 
နိုင္င ေရးအရ လုးoလပ္ရားမမရိ ေအာင္ နo္_ခားေcာင္ တပ္ဆိုတဲ oာနဲ အဆုးသတ္ ေအာင္ လုပ္တo္ဆိုတဲ အေ_ကာင္း. အဲoီတုန္းက လုပ္ခဲ တာoာ ေကအိုင္အိုရဲ  
ကိုo္cားလo္အoြဲနဲ နoတရဲ ကိုo္cားလo္အoြဲ လက္မတ္ထိုး_ကတာေ_ကာင္ အဲoီသေဘာတ_ီခ်က္oာ ဘာမ တိက်ခိုင္မာမ မရိဘးဆိုတဲ အေ_ကာင္းေတြ
ေထာက္_ပ_ကတo္" လို  ေ_ပာပ`တo္¡
o`ေ_ကာင္မို _ပန္ၿပီးေတာ ေc cပ္ေရးလုပ္မo္ဆိုရင္ ပထမအဆင္ အေနနဲ အပc္အခတ္ရပ္cဲ ေရးလုပ္တဲ အခ`မာ အခ်ိန္ကို အကန္ အသတ္ ေဘာင္ထဲမာ 
_oc္ရမo္ဆိုတဲ oာရo္¡ ေနာက္ၿပီးေတာ တနိုင္ငလုး အတိုင္းအတာ အပc္အခတ္ ရပ္cဲ ေရး _oc္ ေcရမo္ဆိုတဲ oာရo္. ေနာက္တခ` လုပ္တဲ အခ`မာ နိုင္ငတခုခု  
o`မမoုတ္ အoြဲ အc_္းတခုခုကေနၿပီးေတာ _ကားမာ သက္ ေသခ ေပးတဲ oာမ်ိ_းကိုလ_္း ေ_ပာဆိုခဲ_ကတo္လို ဆိုပ`တo္¡
ေကအိုင္အို_ာနခ်ုပ္ရဲ oီလထု ေတြ¸ဆုပြဲoာ အcိုးရနဲ ေကအိုင္အိုအ_ကား oြန္လ _ ရက္ကေန ခုထက္တိုင္ တိုက္ပြဲ ေတြ_oc္ ေနတာကို _oc္c_္အလိုက္ ရင္းလင္းတာ 
_oc္ပ`တo္¡
အေမ အိမ္ ပ_ာo`နေက်ာင္းကို c_္ပင္က o်က္သိမ္းခိုင္း
—uŒlished o• July 1+, 2011 Œy oီoြီဘီ    :   No Comme•ts 
ေ_မာက္_က•လာပၿမို နo္မာ သငo္တန္းကေန o တန္းအထိ ကေလး ooo ေက်ာ္ကို 
အခမဲ ပ_ာသင္_ကားေပးေနတဲ အေမအိမ္ မလတန္း ပ_ာo`နေက်ာင္းကို ၿမိုနo္c_္ပင္သာoာရုးကေန ခ်က္ခ်င္းo်က္သိမ္းေပးoို အေ_ကာင္း_ကားcာကို oီကေန 
_ေန _ နာရီက c_္ပင္အရာရိ _ _းက လာေပးေ_ကာင္း ေက်ာင္းတာoန္ခ _းေအး_မင္ က ေ_ပာပ`တo္¡
oီcာမာ ေက်ာင္းေ_မေနရာမာ c_္ပင္ခြင္ _ပုခ်က္ မရိဘဲ ေက်ာင္းေဆာက္ရန္ ကြန္ကရc္ အုတ္တိုင္ ေတြ ေဆာက္ထားတဲ အတြက္ ခ်က္ခ်င္းo်က္သိမ္းေပးoို . 
မလိုက္နာပ`က အေရးoေဆာင္ရြက္မo္လို ပ`ရိပ`တo္¡
ေက်ာင္း တာoန္ခ _းေအး_မင္ ကေတာ တ_ခား c_္ပင္နo္နိမိတ္ က်ုးေက်ာ္ ေနရာေတြမာ တိုက္အိမ္ ေဆာက္ ေနတာေတြရိ ေနတဲ_ကားက အခုလို ဆင္းရနြမ္းပ`းက
ေလးေတြကို အခမဲcာသင္ ေပးေနတဲ ပ_ာo`နေက်ာင္းကိုမ ေရြးၿပီး o်က္သိမ္းခိုင္းတာ _oc္တဲ အတြက္ မလိုက္နာနိုင္ ေ_ကာင္း. ေက်ာင္းကို cာဆက္သင္သြားမာ _oc္
ေ_ကာင္း _ပန္လ_္ ေ_o_ကားခဲ တo္လို ဆိုပ`တo္¡
အရင္ကလ_္း ေ_မာက္_က•လာ အေမ အိမ္ အထက္တန္းပ_ာo`နေက်ာင္းကို အိမ္ရင္ကေန တoက္လ_္ oိအားေပးမ ေတြရိခဲ တဲ အတြက္ မုoိတာလမ္း. က်ုး
ေက်ာ္ရပ္ကြက္ဘက္ကို ေရ ေ_ပာင္းoြင္ လc္ထားရပ`တo္¡
ေ_မာက္_က•လာ အေမ အိမ္ ပ_ာo`နေက်ာင္းကို _ooo ခုac္ နာoc္မုန္တိုင္း ေနာက္ပိုင္းကာလကတ_္းက ကရု†ာလက္ လမအက်ိ_း_ပုလငo္မ်ားက cတင္oြင္
လc္ခဲတာ _oc္ပ`တo္¡
ရမ္း_ပ_္တပ္မေတာ္aင္ အcိုးရတပ္ g ရက္ဆက္တိုက္ပြဲ_oc္
—uŒlished o• July 1+, 2011 Œy နန္း_မနoီ    :   No Comme•ts 
ရမ္း _ပ_္ေတာင္ပိုင္း ေက်းသီးၿမို နo္ ကိုင္oိုက္ ေoသ လြိ_င္ဆိုင္းေတာင္မာ အcိုးရတပ္နဲ ရမ္း_ပ_္တပ္မေတာ္တို ရဲ တိုက္ပြဲoာ oီကေနမာလ_္း ဆက္_oc္
ေနပ`တo္¡
အcိုး ရတပ္ဘက္က ေနာက္ထပ္အင္အား _oo ေလာက္တိုးခ်ဲ ၿပီး လြိ_င္ဆိုင္းေတာင္မာ 
oိုင္းထား_ခင္းခရတဲ အcိုးရတပ္ကို _ပန္လ_္က_ီoို _ကိုးcားေနပ`တo္¡
ရမ္း _ပ_္တိုးတက္ ေရးပ`တီ. အက္c္အက္c္ ေအေအရဲ  ေ_ပာေရးဆိုခြင္ရိသ အရာရိတ_းက ¨ခုထိ တိုက္ပြဲေတြ _oc္တo္¡ သတို ဘက္က cc္က ေတြ _ပန္လာတo္
ေလ¡ ေလးရာင`းရာေလာက္ ရိမo္ထင္တo္¡ အဲoီ ေလးင`းရာက က်ေနာ္တို  ေတာင္ဘက္မာ. အေရ ေ_မာက္တိုင္းcc္_ာနခ်ုပ္က က်ေနာ္တို လ ေတြရဲ 
ေ_မာက္ဘက္_ခမ္းမာ. ေနာက္ၿပီးေတာ သတို cခန္းငo္ ေနာက္ ေပ`က္ကေန လက္နက္_ကီးေတြ ကပc္ ေပးတo္¡ oီ ေနေတာ တိမ္ေတြ oုးေနတo္¡ ရာသီ_တု မ
ေကာင္းဘးေလ¡ ေလေ_ကာင္းက သတို အခြင္မသာလို ေလ¡ ေနာက္ၿပီး သတို လနဲ က်ေနာ္တို လက ကပ္ေနတာ တoာလု ေလာက္ပဲ ဆို ေတာ oုး_ကဲoို အခြင္အလမ္း 
မသာခဲဘးေပ` ¡ တိုက္ပြဲအေ_ခအေနကလ_္း ခုထက္ထိဆို ေတာ အက်အဆုး o†္ရာရ cာရင္းေတြ က်ေနာ္တို  ေကာင္းေကာင္း မသိရေသးဘး" လို ေ_ပာပ`တo္¡
ရမ္း _ပ_္တိုးတက္ ေရးပ`တီ_ာနခ်ုပ္ oမ္ oိုင္းေoသဘက္ကိုလ_္း အcိုးရတပ္ဘက္က ခလရ og. __. og cတဲ တပ္ရင္းေတြက အင္အား o_o ေက်ာ္နဲ _o_္တင္း
ေနရာoထားသလို မိုင္းရး - မိုင္းေနာင္ ကားလမ္းေပ`မာလ_္း အင္အား o_o ေက်ာ္က တိုက္oို အသင္ _ပင္ထားတာ ေတြ¸ရတo္လို ရမ္း_ပ_္တပ္မေတာ္ တပ္မး
တေoာက္က ေ_ပာပ`တo္¡
ရမ္းတပ္မ ေတာ္ oမ္ oိုင္း_ာနခ်ုပ္ရဲ အေနာက္ေ_မာက္ o_ မိုင္အကြာ မန္ ကတ္ ေoသဘက္မာလ_္း အcိုးရတပ္ ေတြဘက္က အင္အား _oo နဲ ရမ္း_ပ_္တပ္မေတာ္ 
တပ္မoာ _g အထးလု_ခုေရးတပ္က တပ္ရင္း _ ရင္းတို အ_ပင္းအထန္တိုက္ ေန_ကတo္¡
oီလို အ_ပင္းအထန္ထိုးcc္ဆင္ ေနတာoာ အcိုးရတပ္က oမ္oိုင္းတပ္ကို oင္သိမ္းoို _ကိုးcားတဲ အေ_ခအေနမာရိေနတo္လို အဆိုပ`တပ္မးက ဆက္ ေ_ပာပ`တo္¡
တိုက္ပြဲ ေ_ကာင္  ေဘးလြတ္ရာေoသကို ေရာင္ ေ_ပးေနတဲ  ေoသခ ရြာသားေတြကို မိုင္းရး. မိုင္းရo္. ေက်းသီး သြားလမ္းနဲ ၿမို အoင္oိတ္ ေတြမာ cc္ ေဆးၿပီး oမ္oိုင္း
မတ္ပုတင္ ကိုင္ ေဆာင္တဲ သေတြကို ရမ္းတပ္မေတာ္လို cြပ္cြဲၿပီး oမ္းဆီးcc္ ေဆးတာေတြ လုပ္ ေနတo္လို ေoသခတ_းက ေ_ပာပ`တo္¡
သာသနာoု†္ရ_္ ဆရာေတာ္ _ာပန က်င္းပ
—uŒlished o• July 1+, 2011 Œy ေအး  နိုင္     :   No Comme•ts 
အာ†ာရင္cနc္ဆန္ က်င္ေရး oီမိုကေရcီထြန္းကားေရးဘက္ကေန ရပ္တ_္ခဲ တဲ ရန္ကုန္ၿမို  ေ_ခာက္ထပ္_ကီးဘုရား_ကီးတိုက္ သာသနာ oု†္ရ_္ဆရာေတာ္  
(ဘoနooန)ရဲ အနိမ_ာပနကို ရန္ကုန္ ေရေoးသုသာန္မာ oီကေန  ေနခင္းက က်င္းပရာမာ ဆရာေတာ္ကို _က_္_ိုသ ရာေပ`င္းမ်ားcြာ လိုက္ပ`ပို ေဆာင္_ကပ`တo္¡
သာသနာ oု†္ရ_္ဆရာ ေတာ္ (ဘoနooန)
အက်_္းက်ခသoာ. သီလရင္ ေတြကို ဆြမ္းကြမ္းေထာက္ပ တဲ _ပ_္သ oု†္ရ_္ဆုရင္ ေo`ရက _ာပနကို လိုက္ပ`ပို ေဆာင္ခဲ ပ`တo္¡
ဆရာေတာ္နဲ ပတ္သက္လို သက ¨oီဘုန္း_ကီးရဲ _ာပနက အကုန္လုးက လိုက္ပ` ပို ေဆာင္_ကတo္¡ oီဘုန္း_ကီးရဲ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ ေတြ cြမ္းေဆာင္ခ်က္ ေတြေ_ကာင္  
ေပ`ေနာ္¡ သက ေက်ာင္းခ်ိတ္ပိတ္ခရေတာ ေနcရာမရိ ေတာ ပုန္းလ်ိ_းကြo္လ်ိ_းနဲ  ေနရတဲ ဘoေပ`ေနာ္¡"
လြန္ခဲ တဲ ac္ac္ခန္ ကမ ခ်ိတ္ပိတ္ခရတဲ  ေက်ာင္းအနီးက ေက်ာင္းတေက်ာင္းမာ ဆရာေတာ္oာ သီတင္းသုးေနထိုင္ခဲ တာလို ဆိုပ`တo္¡
oီ ေန _ာပနကို ရုပ္ရင္မင္းသား _းေက်ာ္သ _းေဆာင္တဲ နာေရးက_ီမအသင္း ရန္ကုန္က လိုက္ပ`က_ီ ေဆာင္ရြက္ပ`တo္¡
ဆရာေတာ္oာ oလိုင္လ oo ရက္_ ရc္နာရီခန္ မာ ကြo္လြန္ခဲ တာ_oc္ၿပီး ပ်လြန္ ေတာ္မခ်ိန္မာ သက္ ေတာ္ gg. o`ေတာ္ _g o` ရိ ေနၿပီ_oc္ပ`တo္¡
ဆရာေတာ္oာ ရc္ ေလးလုးကာလ_oc္ပြားၿပီး o__o မာ _ပုလုပ္တဲ သoပတနိက•ုoနက ေဆာင္ပြဲမာ ပ`oင္ခဲ ပ`တo္¡ oီ ေနာက္ အမ်ိ_းသားoီမိုကေရcီ အoြဲခ်ုပ္. 
ရc္ဆo္ ရc္မ်ိ_းဆက္ ေက်ာင္းသားcတဲ oီမိုကေရcီ အoြဲ အc_္းေတြရဲ အခမ္းအနားေတြကို လက္ခ က်င္းပခြင္ ေပးခဲ ပ`တo္¡
_oog ခုac္ ေရo`ေရာင္ေတာ္လန္ ေရးအၿပီးမာ ေက်ာင္းကို oင္ ေရာက္ cီးနင္းခရၿပီး သoာတခ်ိ_ oမ္းခရ. ေက်ာင္းပc_္းေတြလ_္း လုoက္oငင္ခရသလို ေက်ာင္း
ကိုပ` ခ်ိပ္ပိတ္ခခဲ ရပ`တo္¡
ဆရာေတာ္oာ ေရာင္တိမ္းပုန္းေအာင္းေနထိုင္ သီတင္းသုးခဲ ရၿပီး ကြo္လြန္ခ်ိန္ထိ ေက်ာင္းကို အcိုးရက ခ်ိပ္ပိတ္ထားဆဲ _oc္ပ`တo္¡
ရc္ဆo္ ရc္မ်ိ_းဆက္ ေက်ာင္းသား ကိုၿoိုးမင္းသိန္းက ¨ဆရာေတာ္က က်ေနာ္တို oီမိုကေရcီအင္အားcုဘက္မ. cc္တပ္ဘက္မ ဆိုတဲ သေဘာထားမ်ိ_း မoုတ္ဘဲနဲ  
အမန္တရားဘက္က ရပ္တ_္ၿပီး oီမိုကေရcီနိုင္ငတနိုင္ငoာ တိုင္း_ပ_္ရဲ oြ ၿoိုးတိုးတက္မကို ပိုမို_oc္ ေcနိုင္တo္¡ oကာoကာမေတြရဲ အက်ိ_းကို _oc္ထြန္း
ေcနိုင္တo္ ဆိုတဲ အေပ`မာ အမန္တရားဘက္က ရပ္တ_္ၿပီး oီမိုကေရcီေရးဘက္က လပ္ရားေနတဲ ေက်ာင္းသားလငo္ ေတြ. နိုင္င ေရး အင္အားcု ေတြကို
ေထာက္ခခဲ ပ`တo္¡ oီ ေထာက္ခမ ေပ`မာ ဆရာေတာ္ရဲ ေပးဆပ္ရမ ေတြ အမ်ား_ကီးရိတo္¡ သoာ အက်_္းေထာင္ ေတြမာ ေနခဲ ရတo္¡ aိပ္cက္ခခဲရတo္¡ oီမိုက
ေရcီပန္းတိုင္ မေရာက္ခင္ ဆရာေတာ္ ပ်လြန္သြားတဲ အတြက္ အလြန္cိတ္မေကာင္း _oc္မိပ`တo္"လို  ေ_ပာပ`တo္¡
ဆရာေတာ္oာ မေကြးတိုင္းေoသ_ကီး oန္ေo`ၿမို နo္ အိမ္သc္ ေက်းရြာေန ခမ_္းေတာ္ _းcိန္_မ. မo္ ေတာ္ ေo`ခ်c္ခိုင္တို ရဲ သား _oc္ပ`တo္¡ လာမo္ oလိုင္ oo 
ရက္မာ ဆရာေတာ္အားရ_္cးၿပီး ဘုရားအမး_ပုတဲ သoာေတာ္ အရင္သ_မတ္ ေတြကို အရု†္ဆြမ္းဆက္ကပ္မာ_oc္ၿပီး တရားနာ_ကြ ေရာက္_ကoို oိတ္_ကားထား
ပ`တo္¡
အလုပ္မ_oc္သ_္ _ာနမ်ားေ_ကာင္ oန္ထုပ္oန္ပိုး _oc္ ေန
—uŒlished o• July 1+, 2011 Œy ေရေအာင္    :   No Comme•ts 
လက္ရိ နိုင္ငအတြက္ ေရာ _ပ_္သ ေတြအတြက္ပ` အလုပ္မ_oc္တဲ _ာနေတြ ရိ ေနတာမို အဲoီ_ာနေတြ ေရာ oန္ထမ္းေတြအတြက္ လcာေငြေပးေနရတာေတြက 
_ပ_္သ ေတြကို _ပန္ၿပီး oန္ထုတ္oန္ပိုး _oc္ ေနတo္လို အၿငိမ္းcား အခြန္oန္ထမ္းတ_းက ေ_ပာပ`တo္¡
_ပမာ - သမo`oမ. ကုန္သြo္ ေရးအေရာင္းဆိုင္. သc္အေရာင္းဆိုင္ cတာေတြကို ဆိုလိုတဲ အေ_ကာင္း ေ_ပာပ`တo္¡
အဲoီ_ာန ေတြနဲ အေရာင္းဆိုင္ ေနရာေတြoာ ေနရာေကာင္းေတြမာ ရိ ေန_ကၿပီး _ပ_္သ ေတြ oo္oရနိုင္တဲ ပc_္းလ_္းမရိ. ေရာင္းခ်တာလ_္း မေတြ¸ရဘးလို 
ေ_ပာပ`တo္¡
¨ကုန္သြo္ ေရး အေရာင္ဆိုင္တို . သc္အေရာင္းဆိုင္ ေတြဆိုတာ ဘာမ မရိပဲoာ¡ သတို  ေနရာေတြ ေပးထားၿပီး oန္ထမ္းေတြကို oီအတိုင္းပဲ လခ ေပးထားတာေတြ 
ရိတo္¡ အေcာ_ကီးကတ_္းကေန သc္အေရာင္းဆိုင္ ေတြ ဆိုလို ရိရင္ အခုအခ်ိန္အထိ တနိုင္ငလုးမာ ရိတo္ အမ်ား_ကီးပဲ¡ ဘo္သ မလ_္း မေရာင္းေပးဘး¡ 
_ခoင္း_ကီးေတြက တကo္ ေနရာေကာင္းေတြမာ အက်o္_ကီးေတြ¡ အဲo`ေတြက တကo္တမ္းက် က်ေနာ္တိုဆီမာ မလိုအပ္ ေတာ ဘး¡ တကo္ကို _ပ_္သေတြ  
သc္ေတြ ဘာေတြ သုးလိုရေအာင္ ေရာင္းေပးရင္ ေရာင္းေပး မေရာင္းေပးရင္လ_္း ပိတ္သာပc္လိုက္ ေတာ အဲo`¡ သတို အတြက္ လခေတြလ_္း ေပးရတo္ ေလ 
အcိုးရကေန _ာနေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမာ ရိတo္o် အဲo`¡ သမo`oမ ေတြဆို ဘာအလုပ္ရိလို လ_္း အမ်ား_ကီးပဲ¡ တိုင္းေoသ_ကီးေတြအေနနဲ ကိုo္ ဘတ္o်က္ကို  
သုးမo္ဆိုရင္ oီoန္ထမ္းေတြအတြက္ ေပးရမo္ ပိုက္ဆ ေတြက က်ေနာ္တိုဆီက ပို ေကာက္ ေတာ မာေလ¡"
လက္ရိမာ _ပ_္နo္တိုင္းေoသ_ကီးအcိုးရေတြoာ _ပ_္ေထာင္cုအcိုးရ ဘ_ာေငြနဲ သုးcြဲ ေန_ကေပမo္ လာမo္ ေအာက္တိုဘာလကcၿပီး မိမိတို _ပ_္နo္တိုင္း 
ဘ_ာေငြနဲ သုးcြဲ_ကရေတာမာ _oc္ပ`တo္¡
အဲoီအခ` _ပ_္နo္တိုင္းေoသ အcိုးရေတြက သ _ပ_္နo္တိုင္း ဘ_ာေငြ ရရိေရးအတြက္ _ပ_္နo္တိုင္းထဲမာ ရိတဲ _ပ_္သ ေတြဆီကပဲ အခြန္အခေတြ တိုး
ေကာက္ ေတာမာ _oc္ပ`တo္¡
oီလိုတိုးေကာက္တဲ အခ` အလုပ္မ_oc္တဲ _ာနေတြoာ _ပ_္သေတြအတြက္ ပိုၿပီး oန္ထုတ္oန္ပိုး _oc္လာေတာ မာပ`¡
o` အ_ပင္ oန္ထမ္းေတြ အဆမတန္ ခန္ ထားၿပီး အလုပ္မ_oc္တဲ _ာနေတြလ_္း ရိ ေနၿပီး _ပမာ မန ေလးၿမို c_္ပင္သာoာေရးမာ အၿမဲတမ္းနဲ oာoီoန္ထမ္းေပ`င္း 
င`းေထာင္ ေလာက္ ရိ ေနတo္လို သိရပ`တo္¡
_ပ_္နo္တိုင္း အလိုက္ ကိုo္ ဘ_ာ ကိုo္ရာသုးရေတာ မo္ အခ်ိန္က်ရင္ oီoန္ထမ္းေတြအတြက္ လcာေငြကို သက္ဆိုင္ရာ_ပ_္နo္တိုင္းအတြင္းေန _ပ_္သ
ေတြကပဲ မ် ေoေပး_ကရမာ _oc္ပ`တo္¡
တခ` _ပ_္နo္တိုင္းအcိုးရေတြရဲ ဘ_ာေငြoို ေပ`က္လ_္း _oc္လာေတာ မာ _oc္ပ`တo္¡
_ooo ခုac္. မတ္လ go ရက္ ေန မာ oြဲc_္းခဲ တဲ နိုင္င ေတာ္ ဘ_ာေရး ေကာ္မရင္ရဲ ပထမအ_ကိမ္ အc_္းအေoးကို ၿပီးခဲ တဲ oၿပီလ g ရက္ ေနက ေန_ပ_္ေတာ္မာ 
က်င္းပခဲပ`တo္¡
အဲoီအc_္းအ ေoးမာ _ooo-_oo_ ဘ_ာေရးac္ ပထမေ_ခာက္လ oၿပီလ o ရက္ကေန cက္တင္ဘာလ go ရက္အထိ ရသုးမန္းေ_ခ ေငြcာရင္းကို နိုင္င ေတာ္  
ဘ_ာေငြရန္ပု ေငြနဲ သုးcြဲၿပီး ေအာက္တိုဘာလ o ရက္ကcလို _ပ_္နo္တိုင္းေoသ_ကီးေတြ oြၿoိုးေရး လုပ္ငန္းအတြက္ မိမိတိုင္း_ပ_္နo္ အcီအc_္နဲ ဘ_ာေငြ 
ရာသုး_ကရမo္လို ဆုး_oတ္ခဲ တာ _oc္ပ`တo္¡
အလုပ္မ_oc္တဲ _ာနေတြ ရိေနတာကို လတ္ ေတာ္ထဲမာ ေ_ပာ_ကဆို_ကoို ပဲ ရိတo္လို သoန္းက်ြန္းၿမို နo္ _ပ_္သလတ္ ေတာ္ကိုo္cားလo္ _းသိန္း_ြန္ က
ေ_ပာပ`တo္¡
¨က်ေနာ္တို ဆီမာ သမo`oမ အခန္းက_က ေတာ္ ေတာ္နိမ္ က်ေနတo္¡ ဆင္းရဲမြဲ ေတမ ပေပ်ာက္ေရးမာ သမo`oမ အခန္းက_ကို _ပန္လ_္ၿပီးေတာ 
ပြဲထုတ္လာတဲ အခ`မာ oီ ပြဲထုတ္မက လထုကို အက်ိ_း_ပုနိ္_င္မo္ ဆိုရင္ o` က်ေနာ္တို အားေပးရမာေပ`¡ သို ေသာ္ အရင္ပုcအတိုင္းပဲ သမo`oမဆိုတာ အရင္လိုပဲ  
နာမ_္ ေoာင္းနဲ cခန္းသြားၿပီးေတာ အရင္လိုပဲ အလုပ္မ_oc္ဘး ဆိုရင္လ_္း လတ္ ေတာ္အတြင္းမာ က်ေနာ္တို  ေ_ပာ_ကဆို_ကရမာေပ`¡"
ေက်ာင္းအ_ကိုအပိုcက္ ေလေမာက္. _ _းေသဆုး
—uŒlished o• July 1+, 2011 Œy ေနာ္နုိရင္း   :   No Comme•ts 
oရာoတီတိုင္း ဘိုကေလးၿမို နo္ _က_္cုက်_oားေခ်ာင္းo်ားေက်းရြာကေန _ကာအင္းေက်းရြာကို ေက်ာင္းအ_ကိုအပိုလုပ္တဲ cက္ ေလတcီး ၿပီးခဲ တဲ oလိုင္လ oo 
ရက္ေန က ေက်ာင္းကအ_ပန္ တိမ္းေမာက္ခဲ တဲ အတြက္ ေက်ာင္းသေက်ာင္းသား _ _း ေရနc္ ေသဆုးခဲ ပ`တo္¡
ေက်ာင္း အ_ကိုအပို လုပ္ေနသ_္ cက္ေလတcီး
_က_္cုက်_oား ေခ်ာင္းo်ားေက်းရြာoာ အိမ္ေထာင္cု ooo နီးပ`းရိၿပီး ရြာမာ ေက်ာင္းမရိတာေ_ကာင္ ကေလးငo္ေတြoာ ရြာနဲ တမိုင္ ေလာက္ ေoးတဲ _ကာအင္း
ရြာက မလတန္းလြန္ ေက်ာင္းမာ ေက်ာင္းသြားတက္_ကရတာ _oc္ပ`တo္¡
cက္ေလ ေမာက္မနဲ ပတ္သက္လို  ေoသခတ_းက ¨အဲoီေန က ရာသီ_တုက သာoာပ`တo္¡ သာoာေပမo္ cက္ ေလထဲမာ ကေလးေတြကမ်ားၿပီး အားလုး _g
ေoာက္ ဆို ေတာ ေမာင္းလာရင္းနဲ ပဲ နc္သြားတo္¡ _ပန္ၿပီး ကo္တဲ အခ` ကေလးက oo ေoာက္ပဲ _ပန္ၿပီး ကo္လို ရတo္¡ _ _း ဆုးသြားတာေပ`ေနာ္¡ ေက်ာင္း
သက g _း. ေက်ာင္းသားက o _း. ေပ`င္း _ _းေပ` ¡ သတို ေ_ပာပုအရေတာ ေက်ာင္းသားေတြက cက္ေလ_းမာ အထိုင္မ်ားေတာ _းန_္းန_္း cိုက္သြားတဲ အခ်ိန္မာ 
cက္ကို န_္းန_္း တင္ ေမာင္းလိုက္ ေတာ အရိန္နဲ ထိုးၿပီး နc္သြားတo္¡"
cက္ေလ ေမာင္းသကို _မင္းကကုန္းရဲcခန္းက oမ္းဆီးေခ`ေဆာင္သြားၿပီး တရာcြဲဆိုထားတo္လို အဲoီ ေoသခကပဲ ေ_ပာပ`တo္¡
¨အခင္း _oc္ၿပီးသိပ္မ_ကာဘး¡ _မင္းကကုန္း ရဲcခန္းကို အေ_ကာင္း_ကားတo္¡ ေနာက္ ဘိုကေလးၿမို နo္ ၿမို နo္အုပ္ခ်ုပ္ေရးမးတို ဘာတို ဆင္းသြား_ကတo္¡ cက္
ေလေမာင္းသမားကို oမ္းလာတo္¡ သတို ေ_ပာတာကေတာ go_ (က) နဲ တရားcြဲထားတo္ ေ_ပာတo္¡ ကေလးအေလာင္းေတြကေတာ အခင္း_oc္ၿပီးလို _ နာရီ  
g နာရီေလာက္မာ _ပန္ရတo္¡ အသက္ _ ac္ o ac္ကေန oo ac္ ပတ္oန္းက်င္ေပ` ¡ မိဘေတြကေတာ oီလိုမ်ိ_း_oc္c_္မ်ိ_းက _oc္ ေလ_oc္ထ မရိဘး¡ ရာသီ_တု ဆိုး
o`းလို _oc္တာလ_္း မoုတ္ဘး¡ ေပ`ဆလို _oc္တာဆိုၿပီးေတာ oက်_းမရ _oc္တာေပ`ေနာ္¡"
ေသဆုးသြားတဲ ကေလးငo္ ေတြကို ေတာ မေန က သ_oုo္လိုက္တo္လို ဆိုပ`တo္¡
oီလို အခင္း_oc္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း အဆိုပ` _က_္cုက်_oားေခ်ာင္းo်ားရြာကို မလတန္းေက်ာင္းေဆာက္ ေပးoို cီc_္ ေနတo္လို သိရပ`တo္¡
အလုၿမို နo္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ုပ္ ေရးမး အေ_ပာင္းအလဲ _ပ_္သကို အသိမေပး
—uŒlished o• July 1+, 2011 Œy ေနာ္နုိရင္း   :   No Comme•ts 
ရန္ကုန္ အလုၿမို နo္မာ မေနကcၿပီး အာ†ာပိုင္ ေတြက ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ုပ္ ေရးမး အသc္ခန္ ရာမာ _ပ_္သ ေတြရဲ ဆaကို မoဘဲ _က ခိုင္ ေရး ပ`တီoင္ ေတြနဲ အရင္  
ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ုပ္ ေရးမးေoာင္းေတြကို _ပန္ခန္ ေနတo္လို အလုၿမို နo္ အမ်ိ_းသားoီမိုကေရcီအoြဲ ခ်ုပ္ လငo္တာoန္ခ ကိုလ ေမာ္လတ္က ေ_ပာပ`တo္¡
အလုၿမို နo္မာ ရပ္ကြက္ oo ခုရိၿပီး _က ခိုင္ ေရးပ`တီက မဲအနိုင္ရတဲ g ရပ္ကြက္မာေတာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ုပ္ ေရးမးသc္ကို မလဲဘဲ က်န္ရပ္ကြက္ကို အုပ္ခ်ုပ္ ေရး
မသc္ကို ခန္ ပ`တo္¡
o`ေပမo္ အရင္အcိုးရoန္ထမ္းေတြကိုသာ ထ_္ ေနတဲအတြက္ ေoသခ ေတြ မေက်မနပ္ _oc္_ကရတo္လို သက အခုလို ေ_ပာပ`တo္¡
¨ေရြး ေကာက္ပြဲမာ သတို မဲနိုင္တဲ သc္ ေတာရo္. ဆင္းမင္းရo္. o_ုန္ရo္. လြတ္လပ္ ေရးရo္ အဲo` ေလးရပ္ကြက္က သတို မဲနိုင္တဲ ေနရာေတြ မလဲဘး¡ မဲရ_းတဲ  
ရပ္ကြက္ ေတြ လဲတo္¡ ေcာေနာက္တို . ေcာေရတို လဲတo္¡ လဲ ေတာ က်ေနာ္တို  ေcာရန္ပိုင္ အေနာက္ရပ္ကြက္မာဆိုရင္ oီလဲတဲ _းထြန္းထြန္းဆိုတာ အရင္တုန္း
က _ကခိ္_င္oြ ၿoိုးေရး အလုပ္အမ ေဆာင္ ေပ`o်ာ¡ ေcာေရ ရပ္ကြက္ကို _က_္ လိုက္ ေတာလ_္း မဆလ လက္ထက္က ရပ္ကြက္ ေကာင္cီ_က•_ _းcိုး¡ _က ခိုင္oြ ၿoိုးေရးနဲ  
မဆလ လက္က်န္ ေတြကို အcားထိုးတာ ေတြ¸ရေတာ ေတာ္ ေတာ္ေလး _ပ_္သလထုက ခcားရတo္¡ သတို oီoြဲ c_္းအုပ္ခ်ုပ္ပု_ပေo ပုo္မ _o_ _ပ_ာန္းထား
တာက ရပ္ကြက္က _က_္_ို ေလးcားတဲ လေတြ _oc္ရမo္ဆို ေတာ oီလို ေရြးတဲ ေနရာမာ _ပ_္သေတြရဲ ဆaက oီမိုကေရcီဆန္ဆန္ ေအာက္ ေ_ခကေန တင္
ေ_မာက္ေcခ်င္တo္¡"
အလုၿမို နo္ ေန _ပ_္သအေနနဲ အန_္းဆုး ရပ္ကြက္ ဆo္အိမ္မး ac္ ေoာက္ ေလာက္ကို ေခ`ၿပီး ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ုပ္ ေရးမးကို ေရြးခ်o္ ေcခ်င္တo္လို  
ေ_ပာပ`တo္¡
အလုၿမို နo္ အoြဲခ်ုပ္အေနနဲ oီကိcကို ေcာင္ _က_္ၿပီး နိုင္င ေတာ္လ_ကီးနဲ အoြဲခ်ုပ္ ooို_ာနခ်ုပ္ကို အcီရင္ခcာတင္မာ _oc္တo္လို ကိုလ ေမာ္လတ္က ေ_ပာပ`တo္¡ 
http:ffŒurmeseždvŒž•o
SSA ဋာနချုပ် ဝမ့်ဟိုင်းမမောက်ဘက်လုံ ခြုံမေးစခန်းကို မေန်မာစစ်တပ် ထိုးစစ်င် 
!"#$%&'() *+ ,#-( ./** *0123 မေ4လ5လ6င်ပေင် 

78မ်းပေ9် :မတာင်ပိုင်း; မကျး75းမြို<န=် >တ6င်းေ?ိ 78မ်းပေ9်တပ်မမတာ် SSA ဋာနချုပ် ဝမ့်ဟိုင်း မမောက်ဘက် တပ်စခန်း>ား မေန်မာ စစ်တပ်မ? ထိုး
စစ်င် တိုက်ခိုက်မနော =မန@မန@လ9်ပိုင်း>ထိ A?စ်ဘက်တိုက်ပ6Bများ ပေင်းထန် စ6ာ Cေစ်ပ6ားမနမကDာင်း 7ိေ79်E
78မ်းပေ9်တပ်မမတာ် မေ?<တန်းစစ်မျက်A?ာ :FGတ်ပုံ SSHHISSA;
=ခုလ JJ ေက်မန@မ? စK မန@်ဟိုင်းစခန်း>န5းဝန်းကျင်ေ?ိ နမ့်ကိုင်Cိတ်မL7>တ6င်း A?စ်ဘက်တိုက်ပ6Bများ စတင်ခB့ပြ5း =ခု မေန်မာစစ်တပ်က
>င်>ား>လုံး>ေင်းCေင့် ဝမ့်ဟိုင်းစခန်းကို Mးတ9်တိုက်ခိုက်မနမကDာင်း 78မ်းတပ်>ောေ?ိ တစ်Mးက 78မ်း7ံမတာ်င့်7ို@ မပော79်E
NOမာတပ်ဘက်က >င်>ား>လုံး>ေင်းနB@ ကျမနာ်တို@ ဝမ့်ဟိုင်းစခန်းကို Cိတိုက်မနတ=်E >ခု>ထိ :=မန@မန@ လ9်ပိုင်း; တိုက်ပ6B ပေင်းထန်မနတုန်းပB
P ဟု 7Qက ို79်E
=မန်မန@ မန@လ9် R နာေ5မကျာ်ခန@်က မေန်မာစစ်မလ=ာS်တစ်စ5း 78မ်းတပ် ဋာနချုပ်ဝမ့်ဟိုင်းစခန်း>မပTမ? OုံးကျBခေင်း မေ?ိပB ဝBပျံ76ားမကDာင်း
7ိေ79်E
=ခုA?စ်ဘက်တိုက်ပ6B >တ6င်း >မျိုး7မ5းမတ6<ပGက မုLိန်းကျင့်ေန်A?င့် မ=ာက်ကျားမတ6<ပGက 7တ်Cေတ်ပစ်ေန် မေန်မာ စစ်တပ်ကတပ်တ6င်း
U6န်ကDားချက်ထုတ်ပေန်ထားမကDာင်း >ိုပG 78မ်း>ောေ?ိက ို79်E
မေန်မာစစ်တပ်ထံ လ6Bမပောင်းမ9့် စစ်ကားများ ထပ်မံမောက်ေ?ိ 
!"#$%&'() *+ ,#-( ./** *013V 78မ်း7ံမတာ်င့် 

တWုတ် X မေန်မာ A?စ်Aိုင်ငံန=်စပ် ကျ=်မYGင် X မQစ=် လမ်းမကDာင်း>တိုင်း မေန်မာစစ်တပ်ထံ လ6Bမပောင်း မ9့် SZ[\ !$#]^ >မျိုး>စား
စစ်ထေပ်ကားများ =မန@နံနက်ပိုင်းက တWုတ်န=်စပ်မေ4လ5မြို<7ို@ ထပ်မံမောက်ေ?ိလာ မကDာင်း 7ိေ79်E
SZ[\ !$#]^ >မျိုး>စား စစ်ထေပ်ကား FGတ်ပုံ _`ISabaAa[a
ကား>စ5းမေ Jc Ydန်းခန@် မောက်ေ?ိလာပြ5း ကားမေမးခုံများတ6င် 7န@်ေ?င်းမေးပေုလုပ်မနမကDာင်းမေ4လ5 မL7ခံ မျက်မေင် တစ်Mးက
78မ်း7ံမတာ်င့်7ို@ မပော79်E
Nစစ်ကားမတ6 ထပ်မောက်လာတ=် Jc စ5းမလာက်မပG့ SZ[\ !$#]^ >မျိုး>စားမတ6ပB
>ခုမေမးခုံမတ6မ?ာ မေမးမန တ=် ပထမတစ်မခGက်7=်76ားပြ5းပြ5 >ခုတစ်မခGက်က
7ိပ်မများဘQး >စ5း Rcမကျာ်မလာက်ေ?ိ မ=် P ဟု မျက်မေင်က မပော79်E
=ခုလ e ေက်မန@က >ိုပG >မျိုး>စား စစ်ထေပ်ကား>စ5းမေ Jccမကျာ်ခန@် ကျ=်မYGင်
XမQစ=်လမ်းမကDာင်း မ? တင့် မေန်မာစစ်တပ်ထံ ပထမ>7ုတ် လ6Bမပောင်းခB့ပြ5း
မAfမလးဘက် =Qမာင်76ားခေင်း Cေစ်79်E
>ိုပG လ6Bမပောင်းစS်က ကား>စ5းမေ Jcc မကျာ်ပG စစ်=ာS်တန်း>ား မQစ=် Jcg မိုင်
>လ6န် တာလုံA?င့် မမာ့မတာင်းေ6ာ>ကDား လမ်းမဘးမထာင်Oုံး မCGက်ခ6Bခံေ7Cေင့်
ကားတစ်စ5းပျက်စ5း76ားမကDာင်း 
&i$o 'ruc( အမိုးအစားစစထရပကားဓတပုံ
M)/&.*.A.$.
SSHHISSA hာနချုပ်မမောက်Cက်Y6င်7ို@ >စိုးေစစ်တပ် >င်>ား>လုံး>ေင်းCေင့်ချS်းကပ် 
!"#$%&'() *+ ,#-( ./** *01*/ 78မ်း7ံမတာ်င့် 

မိုင်းေ=်မ? မကျး75းXမိုင်းWiးလမ်းခ6B မေန်မာစစ်တပ်j နမ့်ပုတ်Yိတ်စခန်း k ေက်ကDာ တိုက်ပ6BCေစ်ပ6Gးပြ5းမနာက် =မန@တ6င် လ9်း
>င်>ား>လုံး>ေင်းCေင့် ဝမ့်ဟိုင်း hာနချုပ်မမောက်Cက်Y6င်7ို@ ချS်းကပ်လာမနမကDာင်း SSHHISSA ပေန်ကDားမေး A?င့်ပေ9်7Q@က်ံမေးhာန ထံမ?
7ိေ79်E
NL5မန@  မိုင်းေ=်က ခလေ lmn ခလေ RR >င်>ား Jcc မကျာ်n စကခ R လက်မ>ာက်ခံ လBချား>မခေစိုက် ခလေ lo  >င်>ား gk မ=ာက်
ကျမနာ်တို@ hာနချုပ်Y6င်ထB ချS်းကပ်လာမနတ=်E မိုင်းWiး မိုင်းမနာင်ကားလမ်းမပTမ?ာ ေ?ိတB့ >င်>ား Jgc မကျာ်ကလB
>7င့်>မန>ထားမ?ာေ?ိမနတာမတ6<ေတ=်Pဟုပေန်ကDားမေးA?င့် ပေ9်7Q@ က်ံ မေးhာနက 78မ်း7ံ  မတာ်င့်7ို@ မပော79်E
ခံတုတ်ကျင်းမ? ခုခံပစ်ခတ် မနမ7ာ SSHHISSA : FGတ်ပုံ X SSHHISSA ;
=မန@>ထိ တိုက်ပ6B   ပေင်းထန်မနလျက်ေ?ိောမကျး75းမြို< ဝမ့်ဟိုင်း>ုပ်စု >မနာက်မမောက်Cက် Jg မိုင်>က6ာေ?ိ  နမ့်ပုတ် ေ6ာ>န5း  စကခ R
လက်မ>ာက်ခံ ခလေ JkJ မကျး75းn ခလေ Rel ဝိန်းမကာင်X မိုင်းမနာင်n ခလေ Rem ဝမ့်စင်းတို@ပQး မပGင်း>င်>ား Rcc မကျာ်>ား
78မ်းပေ9်တပ်မမတာ် တပ်မဟာ Rm Oဟို >ထQးလုံခြုံမေးတပ်က >င်>ား g ေင်းCေင့်  ဝိုင်းထားောမ?တိုက်ပ6B က်လက်Cေစ်ပ6Gးခေင်း Cေစ်မကDာင်းလ9်း
မပော79်E
N Jk ေက် မမန@က မ6န်းလ6Bပိုင်းမလာက်မ?ာ နမ့်pန်Cက်ကတက်လာပုံေတ=်E Wုေ?ားလုပ် _Z` q .r Yျက်လို@ ခန@်မ?န်းလို@ ေတB့ မလ=ာS် R စ5း တိုက်
ပ6BCေစ်တB့မနောမပT နာေ5ဝက်မလာက် ဝBပျံခြိမ်းမခောက်တ=်E 7Qတို@တပ်မတ6 တစုတစ9်းထBCေစ် မမနတB့>ချိန် ကျမနာ်တို@ကို
>ာWုံမပောင်းတB့7မဘာမျိုးမပG့E 9မန l နာေ5လBမောက်မော  တိုက်ပ6BCေစ်တB့မနော နမ့်ပုတ် စခန်း နားတဝိုက် မ5းခိုးလုံး မBOုံး75းမတ6 ပစ်ခ6BတာE
မမ?ာင်မBကုန်တာE ဘာိုဘာမ? မမေင်ေဘQးP ဟု ဝမ့်ဟိုင်းမ? >ောေ?ိတMး ကမပော79်E
နမ့်ပုတ်တိုက်ပ6Bတ6င်မ7ုံး79့် Oမာစစ်7ား Lုတပ်ကDပ် sာd်လင်းထ6န်း: FGတ်ပုံ X SSHHISSA ;
>ိုပG တိုက်မလ=ာS်မ?ာ မိမိတို@တပ်စခန်းမပTတို@ OုံးကျBချခေင်းမေ?ိဟုလ9်း မိုင်းေ=်ေ?ိ 78မ်းပေ9်တပ်မမတာ် >ော ေ?ိ တMးက 78မ်း7ံမတာ်င့်7ို@
>တ9်ပေုမပောို79်E
9မန l နာေ5 ခန@်က မCာက်ခ6Bမ7ာ >ိုပG Oုံးမ?ာလ9်း မိနစ် kc ခန@် >ကDာ မ5းခိုး>Qမနပြ5း မ7မကDLd်ောေ စစ်7ား များ   ပေန်မကာက်ေန်
လုပ်မာင်ခေင်းCေစ်Aိုင်မကDာင်းလ9်း >ိုပG >ောေ?ိကမပော79်E
Nတိုက်ပ6BCေစ်တB့ နမ့်ပုတ်စခန်းေB< မမောက်n >မနာက်n မတာင် k Cက်စလုံးက မေက်မတာက6င်းပေင်မတ6E >မေ?< Cက်ခေမ်းမ?ာ ဘBမတာင်ကုန်း မလး
>နB>ကျS်းေ?ိတာE တိုက်ပ6Bတုန်းက 7Qတို@ လQစုက6Bထ6က်မပေးကDပြ5း>B့မတာင် ကုန်းမလးမတ6မ?ာ ပေန်76ားစုကDတာE >B့မကDာင့် တိုက်ပ6Bပြ5းမတာ့လB >မ7
>မပျာက်မတ67Qတို@လာမမကာက် ေB ကDတာE မ5းခိုးလုံးမ9်း Oုံးခ6Bတာ 7Qတို@ လQမတ6 ပေန်လာမကာက်Cို@ဘBမနမ?ာPX ဟုလ9်း တိုက်ပ6Bဝင်တပ်မiး
တMးကမပော79်E
တိုက်ပ6BCေစ်ပ6Gး79့်မနော7ို@  ထပ်မံ>ားCေ9့်ေန်တက်လာ79့်  တပ်များမ?ာ  တုံမလာ  ခမေ gJcn မိုင်းမနာင်မ?  ခမေ gJen ခလေ t တို@>ပေင်
ိုင်းမခGင်Xတန@်=န်းCက်မ? ခလေ RRn ဟို=Xမိုင်းေ=်မ? ခလေ lm တို@Cေစ် မကDာင်း 7ိေ79်E
>ိုပGတပ်များကလ9်း မကျး75း မောက်စS် မL7ခံ ေ6ာ7ားများjမထာ်လာYျ5A?င့် ကားများကိုမချာ6BလာကD ခေင်းCေစ် မကDာင်း မကျး75းမ?
ေပ်က6က်>ကu5း>ကBတMးကလ9်းမပော79်E
N 7Qတို@က မချာ6Bတ=်ိုမတာ့လB မပးေတာမပG့E LGမပမ=့် ပိုင်ေ?င်မတ6 7Qတို@ကို=်တိုင် ဘ=်မမာင်းေBပG့မလBE Oမာ စစ်7ားမတ6က
7Qတို@ကို=်တိုင်မမာင်းမ=်ိုပြ5း တက်မမာင်း76ားမတာ့တာP ဟု vင်းက က်မပော79်E
R ေက် k ေက် ဝိုင်းထားခေင်းခံေမ7ာ နမ့်ပုတ်Yိတ်>မခေချ တိုက်ပ6Bဝင်မေန်မာစစ်တပ် k ေင်းမ?ာလ9်း တပ်ုတ် ေန် >ထက်7ို@ တင်ပေပြ5းမနာက်ပိုင်း
vင်းတို@ မေL5=ို က်76=်မေးလိုင်းလ9်းပေတ်မတာက် C6=်ေ?ိမကDာင်း SSHHISSA j က်76=်မေးပိုင်းက မပော79်E
N 7Qတို@ကိုကD9့်ေတာ စိတ်FGတ်ကျမနကDတ=်E >ခုလB 7Qတို@မေL5=ိုက်76=်တB့ လိုင်းမကDားေမတာ့ဘQးE ဘက်ထေ5 ကုန်76ား တာလBCေစ်Aိုင်တ=်E
>BLGမကDာင့် 7Qတို@လQ စိတ်FGတ်>ားမပးတB့>မနနB@မလ=ာS်လာဝB တာလBCေစ်Aိုင်တ=်P ဟု လ9်း မပော79်E
နမ့်ပုတ်တိုက်ပ6BCေစ်ပ6GးမနစS် =မန်မန@ Jk ေက် 9ပိုင်း e နာေ5ခ6Bမ? t နာေ5ခ6B>ချိန်>ထိ မကျး75းမြို<7တfု တQးမCာ်မေး လုံခြုံမေးမေန်မာတပ်စခန်း>ား
လက်နက်ကိုင်တပ်C6B<တC6B<ကဝင်မောက်ပစ်ခတ်မwCေစ်ပ6GးခB့79်ဟု လ9်း  မL7တ6င်း 7တင်းေပ်က6က်ထံမ? 7ိေ79်E
မကျး75းမြို<>မေ?<မတာင်Cက် l မိုင်>က6ာ မကျး75းA?င့် မိုင်းမကာင်ကDား မိုင်းနန်း>76ားလမ်းေ?ိ ဝမ့်6န်မ6မ်း ေ6ာA?င့် မိုက် ဟုန်းချိုေ6ာ>န5းစခန်း
ချထားမ7ာ ခလေ JkJ A?င့် ခလေ t တို@ကိုဝင်မောက်တိုက်ခိုက်ခေင်းCေစ် မကDာင်း 7ိေ79်E စခန်းထိုင်79့် >ိုပG တပ်ေင်း R ေင်းမပGင်း
>င်>ားမ?ာ  kc A?င့် oc  ကDားတ6င်ေ?ိမကDာင်း မL7ခံများမပောကDားချက် >ေ7ိေ79်E
"xxy1IIzzza{\|}-\Za\$}I~#${•%•I|•z%

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->