సంసృకతంధరముల యందు

సమము గ కవనము చపపన
అలలసన పదద న
అలల సన పదదన కృషణ దవరయల ఆసనమున !ల
క"#ం$% మం&' ( స)ు*+. ,క-+ కృషణ రయలు
#.$ #/ల0మున( !" !ం& పం 10మును 2న వ34
స5 స నమున న$ సంసృకతంధరముల యందు సమము
గ కవనము 6#ప 784న 98:దన ( ;< =న న0ు> లనగ
స)ు*లు ?న@Aం$0నయు :న ప< కృషణరయలు
B. ముదుద! !ం& పం$ య0ముC 2ను&ంDు EFక8ం#గ
GHదక - =సం!ుమన Iకక0ు J0! K0ు KLJ
అన స!ము #ద*ము MHNననయు(
Oదద-P%ు*దం%Q K3 ,
పదదన Rలు #ం$%ులు #ృST న K0న UN0ుం!V
పదదన Wదలం3న ను X8? -Y+ కృషణ రZృణ[
అన \8ం3 ,
\(% ]0ుం!ులుం Eస0ు\# O&ం!ులు(
^_న`a 9 b< %లు M!ుc న!ుc dనగవe
!ముfన( !మfననTeC రg8యుం Eవh మ0_
రన iయh చ'j 0Mం_ న :ద%8
k_లంEeను :0.లనTe (( దలం3 నC l(g!(
;< =ననTeను O<ద' A%ుmక (న #లల n
o(%లననTeC p!సు J0ుకలు రవe
-లYం3నC qg =లంH( r(sQను q84న
కన@య 3న@ tన@ u లvf(%ల Dను@ wx వe
ముD4Q గవe( E`a Dv3నC :y& నున@
?ను@ల ?z0_ ముదుద!ుమf కమf{ 9|0
}ం& #ం+ వe 9D" గవe EంQ నv(HనC
గ%ల( %?fDv' }0 b< వస_ం Mవర'
.O~_ 7f|' యుEు~0ం_ •s నE~0ు_E~!ు
!€~ !ుE~ tం Ev(%ల నున@ •య స8 ‚$?
Yd@0 ]Qల Eంg సం గ%_ సన@ Eంg
Eయ•0_( !న@& rƒ #ం%ు• స%%
తనతనల #సంH„ z1+ …Q†Qు Eh
‡(%లునుమ~eC ˆ0ు„ ‰లలము గవe నD4
|నుc Š
‹g!, సంసృక%ంEు #D8ం3న #Qుa న
50k వధv
n %#Uయ !0Œ నకn )వ :న న
#0* స•k
Žgక -Qక #• క0 50% 50% సమf%
#•5 •%నగ%f ‘s8’ “”0 •%
మయv” •–•
[% సు— #• \0 E˜)ం! ™ుమం™ుమ ™ుం™ు
P0Œn ‘%క తƒయు!f లయ సం!g
DుంDు "#ం3• మృదం గ%% š •%%m •%
›S% దంధZు —Zు Hం S? 9•% లj
నుoల #ద 90 AFద* ˆ ›8 Yం Yœ నv%న
™ల• ž D0Z నv_0 Ÿƒ ు¡ మ0ంద సం
¢% "యదు£ U DకDక HTక¤%పల స0 సం!•›
j%AP0 !ంధ వˆ›8 సు!ంధ "žస
యుకm]< ¥%ము Dలల qయవe •లుల న
Mలల వe నf ¦ˆ0 w*%క …సmU మధుదరవ
…™ృ% [యస #• స : g 0స #• స0
0ు30 #• స0ంEు! స§ స§ AC.
అను #ద* P'కను ఆ’ు„ గ " 03ం3( MHNనQ.

ప(త జపనటట గముమన( రన మరుంగులుం వ కైత లు హయల బసరుపప జగుగ నగుగ చలయ బైద ల బడంగులు ( ననగవల మరప దదత ర బ(తగ( పలలట రవల జరచన నునన వతర జవరల సర పడమ సనన బంత సతత గటమటు బల గమమననవలన రతరయుం బవల రజంప న లన ల( దలంచ నన కతుతక కరుకలు గ(గటను దతడ కమమన కైవ సపం కయ తపలంబలను దరసలనవల గైక ననవలను క(తలననవలన నలకంచనన కననయ ముచచట గవల( మనునల మటరప దండ పండ గతల( సబబప కననర బయకరప( తనతనల తనుగల మ(తలునుమబలన వల నమతల సగసు జత కలంద ( మ లూమ(తల ముదుదగ ుమమ దర నునన బటట చూచనన చనన పనన చనున దయ వల వచవ గవల బంట నూ (దనన యుబుబరంప జగ నబబరుపబబగు తమమచూల గబబ గుబబ పం బూ(తల మటల బంత సం గతప గననడ గళ పంతుక పసందవ టడడ హరువ మలలమ ు గవల నచచ .