P. 1
Argesul Ortodox nr.496

Argesul Ortodox nr.496

|Views: 4|Likes:
Anul X

nr. 496

17 - 23 martie 2011

8 pagini

preþ: 1,6 RON

10 ani

Sãptãmânal teologic, bisericesc ºi de atitudine al Arhiepiscopiei Argeºului ºi Muscelului

Planurile lui Dumnezeu din luna martie
Nu în mod întâmplãtor calendarul statornicit în decursul vremurilor a fost legat de viaþa oamenilor, ºi nu se putea altfel, care îºi orânduiau activitatea de zi cu zi, precum este ºi astãzi. ªtim fiecare dintre noi cu câtã grijã notãm în agenda care este un desfãºurãtor pe luni, sãptãmâni
Anul X

nr. 496

17 - 23 martie 2011

8 pagini

preþ: 1,6 RON

10 ani

Sãptãmânal teologic, bisericesc ºi de atitudine al Arhiepiscopiei Argeºului ºi Muscelului

Planurile lui Dumnezeu din luna martie
Nu în mod întâmplãtor calendarul statornicit în decursul vremurilor a fost legat de viaþa oamenilor, ºi nu se putea altfel, care îºi orânduiau activitatea de zi cu zi, precum este ºi astãzi. ªtim fiecare dintre noi cu câtã grijã notãm în agenda care este un desfãºurãtor pe luni, sãptãmâni

More info:

Published by: Arhiepiscopia Argesului si Muscelului on Jul 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2011

pdf

text

original

C M Y K

Anul X

nr. 496

17 - 23 martie 2011

8 pagini

preþ: 1,6 RON

10 ani

Sãptãmânal teologic, bisericesc ºi de atitudine al Arhiepiscopiei Argeºului ºi Muscelului

Planurile lui Dumnezeu din luna martie
Nu în mod întâmplãtor calendarul statornicit în decursul vremurilor a fost legat de viaþa oamenilor, ºi nu se putea altfel, care îºi orânduiau activitatea de zi cu zi, precum este ºi astãzi. ªtim fiecare dintre noi cu câtã grijã notãm în agenda care este un desfãºurãtor pe luni, sãptãmâni ºi zile, a întregii activitãþi pe care o ducem, în viaþa aceasta de sub soare! Pentru Creºtinism în general ºi mai ales pentru noi creºtinii ortodocºi în special, calendarul a avut, are ºi va avea o semnificaþie aparte. În fiecare lunã a anului sunt cuprinse, pe lângã zilele obiºnuite, când se sãrbãtoresc cei peste 1200 de sfinþi ºi martiri ai Bisericii, ºi marile momente din Istoria Mântuirii. ªtim fiecare ce înseamnã Naºterea lui Iisus Hristos aici, printre noi, pe aceastã fãrâmã de þãrânã din Univers, numitã Pãmânt; ºtim ce înseamnã viaþa lui Iisus ºi mai ales rãstignirea Lui, dându-ºi viaþa pentru începutul lunii martie când copiii acestui pãmânt îºi oferã acele mãrþiºoare delicate precum îngerii seamãnã pe pãmânt ghioceii care rãsar de sub zãpadã anunþând bucuria: naºterea la o nouã viaþã! Dintr-o datã, o mare explozie de bucurie cuprinde inima noastrã ºi, ca prin minune, o rãsfrângem asupra celor din jurul nostru: pãrinþi, fraþi, surori, prieteni, binefãcãtori, oferindu-le din inimã, un semn al preþuirii, al iubirii care nu moare niciodatã, acel îndãtinat mãrþiºor! Luna martie mai are în cuprinsul ei Istoria Creaþiei! Exegeþii Cãrþilor Sacre spun cã în luna martie a avut loc aducerea omului la viaþã pe acest pãmânt ºi nu întâmplãtor evreii au pus Paºtele la 14 Nisan, care corespunde cu 14 martie, iar Biserica Ortodoxã a fixat ca Paºtele sã fie prãznuit la o sãptãmânã dupã cel evreiesc, calculându-se dupã calendarul astronomic. ªi pentru cã am pomenit de calendarul astronomic, ºtim despre echinocþiul de primãvarã, numit anul urmãtor sau înnoirea anului. Astfel, anul începea cu luna nouã cea mai apropiatã de echinocþiul de primãvarã când soarele era în constelaþia Aries, iar Paºtele era în a patrusprezecea zi a lunii Nisan, ca sã coincidã cu prima lunã plinã, aºa cum se spune în Cartea Ieºire: „Domnul a zis lui Moise ºi lui Aaron în þara Egiptului: „Luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lunã; ea va fi pentru voi cea dintâi lunã a anului” (Ieºire 12, 2). Nu în mod întâmplãtor s-a obiºnuit, parcã din zãrile omenirii, ca femeia sã fie prãznuitã, chiar în prima decadã a lunii martie, adicã pe opt, cifrã care simbolizeazã perfecþiunea! Aºa am înþeles ºi eu femeia: ca o perfecþiune în acest Univers! Iar ca o cununã plinã de diamante, luna martie se împlineºte prin aºezarea, în douãzeci ºi cinci ale lunii a sãrbãtorii Bunavestire. Buna ºi Minunata Veste pentru întreaga omenire, când, din mila Domnului ºi potrivit planurilor Sale din veºnicie, a trimis pe Înger sã vesteascã Fecioarei Maria întruparea pe pãmânt a Fiului lui Dumnezeu – Iisus Hristos: „Îngerul Gavriil a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numitã Nazaret, la o fecioarã logoditã cu un bãrbat numit Iosif, din casa lui David, numele fecioarei era Maria. ªi intrând îngerul la ea, a zis: Bucurã-te ceea ce eºti plinã de har, Domnul este cu tine, binecuvântatã eºti tu între femei … Nu te teme, Marie, cãci ai aflat har la Dumnezeu. ªi iatã vei lua în pântece ºi vei naºte fiu ºi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare ºi Fiul Celui Preaînalt se va chema ºi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, pãrintele Sãu. ªi va împãrãþi peste casa lui Iacov în veci ºi împãrãþia Lui nu va avea sfârºit!” (Luca 1, 26-33). În aceastã Împãrãþie a lui Dumnezeu suntem chemaþi ºi noi sã ne bucurãm pururea! Iatã planurile lui Dumnezeu din luna Martie!

Filantropia socialãafirmare a demnitãþii umane
Mesajul Preafericitului Pãrinte Patriarh Daniel adresat participanþilor la Conferinþa de lansare a proiectului FORTE - Formare Trainicã pentru Parteneriat Social, Bucureºti, 15.03.2011: „Aºa sã lumineze lumina voastrã înaintea oamenilor, ca vãzând ei faptele voastre cele bune sã preamãreascã pe Tatãl vostru Cel din ceruri'(Matei 5,16) Excelenþa Voastrã, Domnule Ambasador, Preacucernici Pãrinþi ºi stimaþi invitaþi, Se cunoaºte faptul cã, în ultimii ani, la nivel european, existã o preocupare majorã legatã de incluziunea socialã ºi, mai ales, de reintegrarea socialã a persoanelor provenind din grupuri vulnerabile sau marginalizate, afectate de inechitãþi ºi de nerespectarea egalitãþii de ºanse în ceea ce priveºte accesul la piaþa muncii, la resurse, bunuri ºi servicii. Cu toate acestea, în contextul crizei economice actuale, se constatã creºterea atitudinilor ºi abordãrilor care au ca efect excluziunea socialã a acestor categorii defavorizate, cu urmãri asociate multiple la nivelul stabilitãþii, coeziunii ºi pãcii sociale. Efectele sunt vizibile, mai ales, în ceea ce priveºte criza familiei, degradarea ºi despiritualizarea vieþii de familie ºi a pãcii comunitare, pe fondul creºterii insecuritãþii generale ºi a confruntãrii cu schimbãri multe ºi bruºte, întrun interval de timp foarte scurt. Privind din aceastã perspectivã, considerãm cã evenimentul de astãzi reprezintã începutul unei noi etape de afirmare a demnitãþii umane ºi de mãrturisire ºi manifestare a grijii necontenite a Biserici pentru toþi cei aflaþi în dificultate, dupã cuvintele Mântuitorului Care spune: „... flãmând am fost ºi Miaþi dat sã mãnânc; însetat am fost ºi Mi-aþi dat sã beau; strãin am fost ºi M-aþi primit; Gol am fost ºi M-aþi îmbrãcat; bolnav am fost ºi M-aþi cercetat; în temniþã am fost ºi aþi venit la Mine. (Matei 25, 35-36). Proiectul FORTE - Formare Trainicã pentru parteneriat social, pe care FEDERAÞIA FILANTROPIA ºi PATRIARHIA ROMÂNÃ îl implementeazã alãturi de IFI- INSTITUTO DE FORMACIÓN INTEGRAL ºi GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT, are trei caracteristici principale: a. Urmãreºte formarea ºi pregãtirea slujitorilor ºi lucrãtorilor din instituþiile bisericeºti astfel încât aceºtia sã poatã lucra mai bine în folosul celor aflaþi în nevoi ºi suferinþe; b. Vizeazã sprijinirea instituþiilor bisericeºti pentru ca acestea sã-ºi poatã prezenta, mai eficient, implicarea în lucrarea social-filantropicã ºi sã se poatã organiza structurat ºi pe termen lung, folosind strategii de dezvoltare, cooperarea ºi parteneriatul; c. Dã mãrturie despre grija ºi preocuparea permanentã a Bisericii pentru cei aflaþi în suferinþã întrucât ei sunt beneficiarii reali ai proiectului. Observând atent cele trei aspecte, constatãm cã acest proiect este lucrare socialã cu semnificaþie spiritualã ºi misionarã, pentru cã vine sã dea lucrãtorilor Bisericii posibilitatea de a învãþa cum sã fie mai eficienþi în mãrturisirea prin fapte a credinþei ºi ca rãspuns la Evanghelia iubirii lui Dumnezeu pentru toþi oamenii.. De aceea, este necesar sã reamintim cã învãþãtura Bisericii nu separã lucrarea socialã de dimensiunea spiritualã a vieþii, întrucât nu existã filantropie socialã deplinã fãrã o puternicã motivaþie spiritualã. Iar temeiul filantropiei sociale creºtine este iubirea lui Hristos pentru oameni. În concluzie, Proiectul FORTE este o ºansã dar ºi o mare responsabilitate întrucât lucrãm în Bisericã ºi cu slujitorii Bisericii. De asemenea, este o mare ºansã ºi pentru partenerii din proiect, pentru ca ºi ei sã poatã da marturie, alãturi de noi, de grija ºi implicarea Bisericii în societate contribuind la alinarea suferinþei, la apãrarea ºi afirmarea demnitãþii umane. În încheiere, adresãm cuvânt de binecuvântarea tuturor celor care formeazã echipa de implementare ºi-i îndemnãm sã cunoascã temeinic ºi sã îndeplineascã toate procedurile ºi prevederile proiectului, astfel încât sã se poatã afirma atât demnitatea celor ajutaþi cât ºi demnitatea celor care ajutã pe cei aflaþi în dificultate. Hristos-Domnul sã vã dãruiascã tuturor pace, bucurie ºi mult ajutor în lucrarea dumneavoastrã! †DANIEL PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

noi, ca sã fim salvaþi din pãcat ºi moarte. ªtim mai ales, ce înseamnã Învierea din morþi pentru a ne învãþa ºi pe noi trecerea de la moarte la viaþã! Despre Pogorârea Duhului Sfânt peste noi, dupã ce Domnul Iisus s-a Înãlþat la Ceruri, nu numai cã ºtim, dar ºi simþim puterea lui Dumnezeu care S-a pogorât, ºi Se pogoarã mereu, cât va fi lumea, ºi va veni asupra noastrã, mai ales atunci când rostim, din inimã, rugãciunea: „Împãrate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevãrului, Care pretutindenea eºti ºi pe toate le împlineºti, Vistierul bunãtãþilor ºi Dãtãtorule de viaþã, vino ºi Te sãlãºluieºte întru noi ºi ne curãþeºte pe noi de toatã întinãciunea ºi mântuieºte, Bunule, sufletele noastre!” Iar luna cea mai bogatã în semnificaþii duhovniceºti sau spirituale, luna cea aleasã, cu daruri peste mãsura înþelegerii noastre, este luna martie. Cu câtã bucurie ºi rãsuflare a uºurare, dupã frigul iernii, ne gândim la luna martie, la începutul primãverii, începutul vieþii, când din amorþire ºi moarte revin toate la lumina zilei. Ghioceii cei plãpânzi, în strai de feciorie, ne bat la uºa sufletului precum ºi mieii zburdalnici! Floarea albãstruie, ca lacrima de îngeri, floarea Paºtelui, se leagãnã în adiere de vânt de primãvarã sub razele zglobii ale soarelui care se aºtern peste faþa pãmântului! Dintr-o zi în alta, fulgi mari ca petalele de trandafiri albi se mai aºtern încã peste firea naturii, zicându-se cã este omãtul mieilor care se zbenguie în lumea puritãþii. ªi toate acestea la

Arhiepiscop al Argeºului ºi Muscelului

www.eparhiaargesului.ro/argesulortodox

Ascultaþi RADIO T R I N I T A S (95,3 FM)

Argeºul Ortodox

Sfântul Ioan Gurã de Aur - Omilii la Facere (LV)

Dumnezeu îl scoate pe Iacov de sub jugul lui Laban
a. Dumnezeu dã o simbrie ciudatã, la oameni cu neputinþã de plãtit
Dupã ce a nãscut Rahela pe Iosif, Iacov, deºi ºtia cã de partea sa e Însuºi Stãpânul, cu multã smerenie îi ere voie lui Laban sã se ducã în pãmântul pãrinþilor lui, dorind numai femeile ºi copiii pentru care slujise. Laban, ruºinat de marea cuminþenie a dreptului, îl înduplecã sã-i mai acorde o perioadã de slujire, îngãduindu-i chiar lui Iacov sã-ºi hotãrascã singur simbria. Acum este momentul în care vedem cã Iacov se bizuia cu totul pe pronie: pentru cã era convins de dragostea cu care îl învredniceºte Dumnezeu, de aceea îi cere lui Laban o simbrie bizarãce era greu în chip firesc sau chiar cu totul cu neputinþã- tot animalul negru, tãrcat sau pestriþ ce se va naºte dintre oi ºi capre. Pentru cã este foarte rar sã fie feluritã culoarea mieilor nãscuþi, alta decât albã, Laban a cãzut în „plasa” înþeleptului ºi a acceptat gândind în sinea lui cã iar îl va corvodi pe Iacov aproape pe degeaba. Dar toate acestea s-au fãcut ca Laban sã vadã atotputernicia Dumnezeului lui Iacov, ºi sã priceapã cât de mult îi poartã Dumnezeu de grijã. ªi a luat Iacov nuiele verzi de plop, de migdal ºi de paltin ºi a crestat pe ele dungi albe, jupuindu-le coaja verde. ªi a pus nuielele avea sã se întâmple, o faptã nemaiauzitã, care depãºea cu mult rânduiala firii, pentru cã mieii care se nãºteau erau, mai toþi, dupã dorinþa lui Iacov, ºi s-a îmbogãþit omul foarte, foarte (Facere 30, 43).

b. Iacov primejduit de pizmaºi. Destãinuirea enigmei nuielelor împestriþate
De aici se naºte invidia lui Laban ºi a fiilor sãi, împotriva lui Iacov care a observat cã faþa acelora, arãtatã lui, nu mai era ca înainte. Atunci Dumnezeu, ºtiind primejdia, îi porunceºte: Întoarce-te în pãmântul tatãlui tãu ºi la rudele tale ºi voi fi cu tine (Facere 31, 3). La auzul acestor cuvinte Iacov n-a mai amânat, ci îndatã s-a pregãtit de drum, se sfãtuieºte de plecare cu femeile lui cãrora le

pe care le încrestase împestriþat în jgheaburile oilor (Facere, 30; 37-38). Dreptul Iacov n-a fãcut aceasta de capul lui, ci harul cel de Sus ia dat ºtiinþa aceasta. Cã nu era firesc ceea ce

aratã nerecunoºtinþa tatãlui lor faþã de el, le face cunoscutã atât porunca lui Dumnezeu, ºi le destãinuie cã ºiretlicul nuielelor cu care a împestriþat oile este de fapt lucrare dumnezeiascã, descoperitã în vis: ªi a luat Dumnezeu vitele tatãlui vostru ºi mi le-a dat mie. ªi a fost când zãmisleau oile; ºi am vãzut cu ochii mei în vis ºi iatã cã se urcau pe oi ºi pe capre, berbeci ºi þapi tãrcaþi, bãlþaþi ºi pestriþi. ªi mi-a zis în vis îngerul lui Dumnezeu: Iacove!; iar eu am zis: Ce este? ªi el mi-a zis: Cautã cu ochii tãi ºi vezi cã se urcã pe oi ºi pe capre berbeci ºi þapi tãrcaþi, bãlþaþi ºi pestriþi. Cã am vãzut câte þi-a fãcut þie Laban! (Facere 31, 9-12). Auzind aceste cuvinte, Rahila ºi Lia dau ascultare poruncii lui Dumnezeu ºi dau soþului lor un sfat de consimþire zicând: Mai avem noi oare ceva comun cu tatãl nostru? Cã ne-a vândut ºi a mâncat argintul nostru . Dumnezeu þi-a dat þie avuþia ºi slava pe care a luat-o de la tatãl nostru. E a noastrã ºi a copiilor noºtri. Acum dar fã ce þi-a poruncit þie Dumnezeu. Auzind Iacov acestea, s-a sculat, a luat femeile ºi copiii lui ºi i-a urcat pe cãmile. ªi a luat toate averile lui ºi agoniseala pe care a fãcut-o în Mesopotamia ºi toate cele ale lui, ca sã meargã la Isaac, tatãl lui. (Facere 31, 14-18). Pr. Prof. Andrei CÃNUÞÃ

Molitfelnicul tâlcuit

Rugãciune ce se face la deschiderea bisericii în care din întâmplare a murit vreun om sau vreo vitã, sau a fãtat aceasta
Uneori, întâmplãri nefericite sau chiar tragice, îngãduie Dumnezeu sã se întâmple chiar iar acum pentru mulþimea pãcatelor noastre, ai îngãduit a se spurca din întâmplarea morþii neaºteptate, ce a venit prin uneltirea diavolului celui de la început ucigãtor de oameni, peste acest om plãsmuit dupã chipul Tãu.” Dacã s-a întâmplat sã moarã o vitã sau sã fete, evident cã formulele sunt schimbate: „iar acum, pentru mulþimea pãcatelor noastre ai lãsat a se spurca prin uneltirea diavoleascã, cu moartea de vitã necuvântãtoare, care dupã sfânta Ta lege cea veche este necuratã ºi nejertfitã”, respectiv, dacã a fãtat vita, se rosteºte astfel: „iar acum, dupã mulþimea pãcatelor noastre, ai învoit a se spurca prin uneltire diavoleascã, cu fãtare de vitã necuvântãtoare, care dupã legea Ta cea veche este necuratã ºi nejertfitã.” Pentru oricare din aceste trei cazuri, sfinþitul slujitor se roagã ca Dumnezeu sã purifice locaºul respectiv ºi altarul din el „prin venirea Sfântului Duh” . Mai mult decât atât „sã-l înnoiascã cu harul de mai înainte spre laudã neîmpiedicatã, spre aducerea bineprimitã a jertfei celei nesângeroase, spre slava ºi lauda bunãtãþii Tale.” ªi rugãciunea aceasta, ca ºi cea precedentã, este deci una de pocãinþã, de recunoaºtere a neputinþei noastre omeneºti, dar ºi de nãdejde cã Dumnezeu va fi Cel care „va împlini cele neputinciose”. Pr. Florin IORDACHE
Editor: Preot Daniel Gligore - consilier cultural Redactor ºef: Pr. Prof. Cornel Dragoº
Art designer: ing. Bogdan Ciocîrlan

în sfânta Sa bisericã. Noi nu ºtim tainele Sale, dar cert este cã astfel de lucruri s-au petrecut ºi poate se vor mai petrece, dacã Biserica noastrã a rânduit în Molitfelnic o asemenea rugãciune. Conþinutul rugãciunii este mai mult decât grãitor de la sine despre cum trebuie sã cerem lui Dumnezeu sã repunã în ordine sfânta Sa casã, cumplit încercatã în asemenea situaþii: „Stãpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care pentru bunãtatea Ta cea multã ºi negrãitã, ai binevoit ca biserica aceasta sã se numeascã ( ºi acum se pomeneºte numele hramului) spre locuinþa slavei Tale celei neapropiate ºi nedescrise (...),

Colegiul de redacþie
FONDATOR: † Înalt Preasfinþitul Arhiepiscop CALINIC al Argeºului ºi Muscelului

Redacþia: preot dr. Napoleon Dabu (secretar de redacþie), preot Florin Iordache, diacon prof. Gabriel Firuþã, asist. univ. drd. Gabriela Safta. Paginã web: preot Gabriel Grecu

Colaboratori: Dr. Ioan Gheorghe Rotaru, prof. Alexandru Brichiuº, pr. prof. Andrei Cãnuþã, pr. prof. Roberto-Cristian Viºan, Roxana Dragoº, Amalia Cornãþeanu, Amalia Constantinescu, Iuliana Popa, Flavia Jinga.

Adresa: Strada Þepeº Vodã nr. 17 Tel/fax: 0248/217629 e-mail: argesulortodox@yahoo.com Sãptãmânal tipãrit de cotidianul ARGEªUL

Responsabilitatea fiecãrui articol publicat îi revine autorului

ISSN: 1583-2643

2

Argeºul Ortodox

In memoriam- Interviu cu Prea Cuviosul Pãrinte Stareþ Petroniu Tãnase

„SÃ CÃUTÃM FERICIREA CARE NU ARE SFÂRªIT“
Sfântul Efrem nu le pune acolo pe acestea, ci zice: „Dãruieºtemi sã vãd pãcatele mele ºi sã nu osândesc pe aproapele”. Osândirea aproapelui este mare pãcat. Sfinþii Pãrinþi spun cã se face o mare greºealã atunci când osândim pãcatele, cãci atunci tu te faci singur judecãtor al fratelui tãu, iar aceasta dupã mintea ta. Nu avem calitatea aceasta ºi nu avem nici un drept sã facem aºa. Acest drept nu îl are decât cel care l-a fãcut pe om, Dumnezeu. Doar El are dreptul sã îl judece pe om, iar noi, judecând pe aproapele, împietãm asupra dreptului lui Dumnezeu, Care este Judecãtorul cel drept. Fiecare om este fãcut dupã chipul lui Dumnezeu, fiecare om este o entitate unicã în viaþa omenirii de la începutul pânã la sfârºitul lumii. Niciodatã nu o sã fie doi oameni aceeaºi. Oamenii nu pot face lucruri identice. De exemplu, eu recunosc un tablou de Grigorescu, de Tonitza dupã anumite trãsãturi, dupã stilul personal. aceasta de câþiva ani, scurta viaþã pe pãmânt, noi dãm toatã grija noastrã ºi ne strãduim aºa de mult, pentru fericirea veºnicã noi nu facem nimic? Cãci ºtim cã Dumnezeu a rânduit ca, dupã încheierea vieþii pe pãmânt, sã înceapã veºnicia. Iar veºnicia poate sã fie fericitã sau nefericitã, dupã cum am fãcut-o noi înºine.

Fiecare va merge cu bagajul lui sufletesc
Sfântul Nicodim Aghioritul spunea: „Dumnezeu mi-a rânduit împãrãþia veºnicã, iar eu trebuie sã mã pregãtesc pentru ea, în toatã vremea vieþii”. Ce fac eu ca sã intru acolo, cãci acolo vreau sã fiu, unde Dumnezeu mi-a pregãtit loc? Sfinþii erau foarte grijulii: permanent se gândeau la dobândirea împãrãþiei veºnice, iar grija aceasta era uneori istovitoare, cãci îi mistuia. Sfântul Pimen, fiind pe patul de moarte, era îngrijorat, iar ucenicii l-au întrebat: „Te mai îngrijorezi, pãrinte, dupã tot ceea ce ai fãcut?”. „Am fãcut ceea ce am putut, dar ºtiu eu cã voi ajunge la Dumnezeu?, se întreba avva Pimen. Diavolii îl ispiteau pe Sfântul Sisoe cel Mare, zicându-i: „Ai scãpat de noi!”. Dar el

Suntem datori cu cinstea ºi cu respectul unii faþã de alþii
Omul este mãrginit, posibilitãþile lui fiind limitate. Dumnezeu este Fiinþã nemãrginitã, iar puterea Sa creatoare este infinitã. Dumnezeu creeazã în mod unic, nu repetã; fiecare fiinþã este o creaturã nouã, oglindind în fiinþa ei ceva din strãlucirea ºi infinitatea dumnezeiascã. De aceea Sfinþii Pãrinþi spuneau: „Ai vãzut omul, ai vãzut pe Dumnezeu!”. Tocmai de aceea în cinstirea sfintelor icoane nu cinstim lemnul ºi culoarea, ci pe cel reprezentat. Tot aºa, întâlnind omul, care este chipul lui Dumnezeu, cinstea datã omului se ridicã la Creatorul lui. De aceea suntem datori cu cinstea ºi cu respectul unii faþã de alþii ºi nu avem nici un drept sã judecãm pe aproapele. Dar atunci când eºti într-o poziþie de conducere ºi ai subalterni care greºesc uneori, ce atitudine trebuie sã ai? Judecata înseamnã sã îl condamni pe om, sã îl osândeºti. Dacã atragi atenþia cu respect ºi cuviinþã, pãrinteºte ºi cu îndemn, asta nu înseamnã judecatã, ci trebuinþã, necesitate ºi firesc: sã îl iubeºti pe om ºi sã-l lãmureºti cã a greºit.

În urmã cu câteva luni, cu prilejul unui pelerinaj la Muntele Athos, i-am adresat câteva întrebãri, spre conturarea uni cuvânt de folos, Pãrintelui venerabil ºi nonagenar Petroniu Tãnase – Monahul athonit ºi autentic ori Stareþul desãvârºit – nu cu mult timp înainte de trecerea sa spre Împãrãþia cerurilor. Pãrintele ne-a vorbit despre Osândirea aproapelui ce nu este un pãcat mic, cãci sfinþia sa, retras fiind din lume, dar nu departe de oameni ºi de preocupãrile lor spirituale, monahul athonit ne învaþã cã trãirea unei vieþi conforme cu Evanghelia nu este doar efort, doar ascezã, nevoinþã, ci ºi mângâiere dumnezeiascã din partea harului. În drumul lui duhovnicesc, credinciosul este ajutat de îngerul pãzitor ºi de sfinþi. Aºadar, fostul Stareþ al Schitului Românesc Prodromu, plecat spre veºnicie la 97 de ani, ne-a vorbit în cele de mai jos despre cinstea mare pe care Dumnezeu a fãcut-o omului când l-a chemat la existenþa fericitã alãturi de El, în veºnicie. - Preacuvioase Pãrinte Stareþ Petroniu, ce înseamnã a nu judeca pe celãlalt? - Sfinþii Pãrinþi, Biserica în totalitatea ei considerã mare pãcat judecarea altuia. Uite, în Postul Mare, la slujbe se zice rugãciunea Sfântului Efrem Sirul ºi se rosteste în tot timpul Postului Mare, în afarã de sâmbãta ºi duminica. Se rosteºte de câte 8-9 ori ºi se spune în Tipic ca preotul sã o rosteascã cu mâinile ridicate ºi cu metanii ºi închinãciuni. Aceastã rugãciune se încheie cu cuvintele: „Dãruieºte-mi, Doamne, sã-mi vãd pãcatele mele ºi sã nu osândesc pe fratele meu”. E fãcutã cu stãruinþã pe toatã durata Postului Mare. Te-ai aºtepta ca, atunci când te rogi cu aºa mare stãruinþã sã te pãzeascã Dumnezeu de pãcate, sã fie pomenite pãcatele cele mai grave: crimã, desfrânare, pe care noi le socotim a fi mai mari ºi mai rele, dar

Sã cãutãm fericirea care nu are sfârºit
- La vârsta ºi la experienþa pe care le aveþi, ce mesaj aþi transmite tinerilor din ziua de astãzi? - Nu pune problema aºa... Nu am nici un mesaj, pentru cã nu am nici o calitate sã fac asta. Ne sfãtuim ºi dacã mai vin pe aici ºi întreabã fraþii, le spunem cã trebuie sã avem în vedere un lucru: ne-a fãcut Dumnezeu marea cinste de a ne crea dupã chipul Lui, fiinþe cugetãtoare, fiinþe nobile ºi ne-a hãrãzit fericirii veºnice. Trebuie sã ne strãduim - e interesul nostru! - sã moºtenim fericirea dãruitã de Dumnezeu. Dacã în viaþa aceasta ne strãduim sã avem o familie liniºtitã, o locuinþã, condiþii de trai ºi sãnãtate, ajungem sã spunem cã suntem fericiþi în aceastã viaþã. Dar mã întreb: este oare fericirea deplinã? Nu-i deloc! În viaþa noastrã vin boala, necazurile, inevitabil vine ºi moartea. ªi aºa, toatã fericirea pãmânteascã ia sfârºit. Dacã pentru starea

le spunea: „Încã nu am scãpat, ci abia când voi ajunge în rai”. Sã-i ascultãm ºi pe Sfinþii Pãrinþi, care ne încredinþeazã: „Puþinã ostenealã ºi veºnicã odihnã!”. Asta aº spune tineri-lor: sã vã gândiþi cu tot dinadinsul la fericirea veºnicã! Existã douã situaþii - tertium non datur (o a treia nu mai existã): ori viaþa veºnicã pentru cei care au împlinit poruncile lui Dumnezeu, ori osânda veºnicã pentru cei care nu au trãit dupã voia lui Dumnezeu ºi au fãcut voia vrãjmaºului. Pe aceºtia o sã-i aºtepte diavolul, dupã cuvântul: „Duceþi-vã de la Mine, blestemaþilor, în focul cel veºnic, care este gãtit diavolului ºi îngerilor lui” (Matei 25, 41). Fiecare va merge, dupã aceastã viaþã, cu tot ceea ce a agonisit în aceastã viaþã, cu bagajul lui sufletesc, de cugetare, de simþire ºi de fapte. - Vã mulþumim foarte mult, Preacuvioase Pãrinte Stareþ, pentru toatã dragostea ºi calda înþelegere! A consemnat Drd. Stelian GOMBOª

În atenþia profesorilor de Religie

OLIMPIADA DE RELIGIE -etapa judeþeanãpentru CLASELE VII - XII (Anul ºcolar 2010-2011)
Faza judeþeanã a Olimpiadei de Religie se va desfãºura sâmbãtã, 19 martie 2011, la Liceul Teoretic “Ion Barbu” din Piteºti. Evenimentul va debuta la ora 8.45 cu un Te Deum sãvârºit la Biserica “Sfântul Apostol Toma” din incinta Liceului piteºtean, dupã care elevii calificaþi de la faza localã a Olimpiadei vor intra în sãlile de concurs la ora 9.30. Aºa cum s-a mai anunþat, etapa naþionalã a acestei competiþii va avea loc în perioada 17-21 aprilie 2011 în eparhia Dunãrii de Jos, la Galaþi. Binecuvântarea Sfinþilor lui Dumnezeu ºi mult succes tuturor participanþilor. Redacþia

3

Argeºul Ortodox

Cãsãtoria – uniune sacrã - colþ de Rai (II)
Familia ar trebui sã fie ceea ce implicã acest cuvânt ºi anume un mic colþ de cer pe pãmânt. Societatea este alcatuita din familii ºi este ceea ce capii de familie o fac sã fie. Din inimã „ies izvoarele vieþii”, iar inima comunitãþii, a bisericii ºi a societãþii o constituie familia. Bunãstarea societãþii, prosperitatea naþiunii, succesul bisericii. -Continuare din numãrul trecut-

Dragostea care se jertfeºte pe sine
În aceastã poruncã, virtutea încoronatoare a cãsãtoriei creºtine ni se spune cã este dragostea. Fiecare trebuie sã iubeascã pe celãlalt, aºa cum ne-a învãþat Iisus Hristos în Sfânta Evanghelie dupã Ioan 13,34, dar ca ºi cap al familiei, soþul trebuie sã preia conducerea în manifestarea iubirii. Practic, de 4 ori în Efes. 5, Pavel le porunceºte soþilor sã-ºi iubeascã soþiile. Pentru a lãmuri ce anume vrea sã spunã, el adaugã expresia descriptivã: „aºa cum Hristos a iubit biserica ºi S-a dat pe Sine pentru ea”. Piatra de colþ a cãsãtoriei creºtine este deci aceastã dragoste care se sacrificã pe sine, dupã modelul lui Hristos, prin care soþul împlineºte partea lui de rãspuns la „supuneþi-vã unii altora”. Fundamentul acestei relaþii de dragoste este respectul mutual bazat pe crearea soþului ºi soþiei dupã chipul lui Dumnezeu. Soþia are valoare inerentã, ca persoanã individualã, independent de felul în care satisface nevoile soþului. Dumnezeu a creat-o ºi pe ea ºi ea este copilul Lui. Reverenþa faþã de soþ, ca ºi „cap al nevestei”, nu înseamnã neapãrat cã bãrbaþii sunt mai valoroºi decât femeile. Soþilor li se porunceºte sã-ºi iubeascã soþiile. În versiunea englezã NKJV, sensul este precizat de cuvântul însoþitor „preþuiþi-vã”. „A preþui” denotã ideea de îndrãgire, de tratare a cuiva cu grijã ºi afecþiune. Este un cuvânt care implicã sensibilitate faþã de sentimentele ºi nevoile cele mai profunde ale unei persoane. O altã definiþie a cuvântului aduce mai multã luminã asupra principiului de la baza lui: „a pãstra în memorie drept o sursã de plãcere”. Când un soþ îºi preþuieºte soþia, chiar gândul la ea îl delecteazã ºi nimic nu ar putea oferi o satisfacþie mai mare unei femei îndrãgostite. Când o femeie îºi dãruieºte inima unui bãrbat, ea doreºte sã ºtie cã va avea un loc în mintea ºi inima lui. Ea doreºte un bãrbat cu care poate fi vulnerabilã în siguranþã, care nu doar cã nu îi va pricinui nici un rãu niciodatã, dar nici nu o va expune cu bunã ºtiinþã vreunui rãu. Ea îºi doreºte un bãrbat care se va urca pe un scaun ºi va omorî pãianjenul ca ea sã poatã dormi. Ar putea s-o facã ºi singurã, iar când soþul nu e acasã, va strivi singurã gângania. Dar nu s-a cãsãtorit ca s-o facã ea însãºi. Ci s-a cãsãtorit ca sã ofere ºi sã primeascã dragoste de la cineva care o îndrãgeºte ºi o protejeazã. Prima obligaþie a soþilor creºtini faþã de soþiile lor este iubirea altruistã, care determinã natura susþinerii ºi siguranþei pe care le vor procura familiilor lor.

actul. Supunerea unul altuia, din reverenþã faþã de Hristos, reprezintã planul lui Dumnezeu pentru cãminul creºtin într-o lume cãzutã. Apostolul Pavel prezintã conexiunea unicã dintre respect ºi frumuseþe: „Cã aºa se împodobeau, odinioarã ºi sfintele femei care nãdãjduiau în Dumnezeu, supunându-se bãrbaþilor lor.” (1Pet. 3,5) Dupã aprecierea lui Dumnezeu, respectul unei femei pentru soþul ei o face frumoasã. Este o frumuseþe naturalã care nu necesitã cosmetice ºi care poate creºte odatã cu vârsta. În aceastã poruncã se gãseºte însã o provocare semnificativã, þinând cont de istoria subjugãrii femeilor de cãtre bãrbaþi. Societatea omeneascã cunoaºte o istorie oribilã a reprimãrii ºi abuzãrii femeilor de cãtre bãrbaþi. În fiecare generaþie ºi culturã femeilor le-au fost negate drepturile date de Dumnezeu, au fost tratate ca cetãþeni de rang inferior, în vremurile bune, ºi asemenea unor sclavi, în timpurile cele mai sumbre. Toate acestea stau scrise în analele istoriei ºi nu pot fi negate. Dar niciodatã sã nu facem greºeala de a-L judeca pe Dumnezeu prin prisma oamenilor. Dumnezeul care ne-a creat nu ar sancþiona niciodatã abuzarea vreunei femei. Petru nu are în vedere subjugarea femeii atunci când le porunceºte soþiilor creºtine sã fie supuse soþilor lor. Petru descrie o relaþie de egalitate în care un partener este dispus sã se supunã celuilalt, în conformitate cu ordinea stabilitã de Dumnezeu pentru cãmin. Soþia care face aºa nu suferã vreo diminuare, ci, dimpotrivã, spune Petru, lucrul acesta o face frumoasã. Existã o analogie cu Dumnezeirea care ne ajutã sã ne explicãm un asemenea fapt. Dumnezeu Fiul S-a supus Tatãlui pentru rãscumpãrarea noastrã, fãrã a pierde nici mãcar o fãrâmã din divinitatea Lui. Dumnezeu Fiul a pãrãsit cerul asumându-ºi o poziþie inferioarã cu scopul de a înfãptui planul de mântuire. Însã, Isus nu a fost coborât la un statut inferior atunci când a îmbrãcat trupul omenesc. În noaptea naºterii Lui, îngerii sfinþi care nu se închinã decât Tatãlui s-au închinat lui Iisus, fãcând cerurile sã rãsune de cântãrile lor (Luca 2:13,14). Ordinea pe care Dumnezeu a prevãzut-o pentru familie, în contextul cãderii, este în acord cu natura de bãrbat ºi femeie. Aºa cum dragostea ºi afectivitatea o ajutã pe femeie sã înfloreascã, tot la fel respectul ºi susþinerea îl fac pe soþ un bãrbat mai bun. Încrederea acordatã de soþie îl va ajuta sã întreprindã lucruri ºi mai mari. El ºtie cã tovarãºa lui crede în el, nu îl vorbeºte de rãu pe la spate; poate þine fruntea sus în public, pentru cã soþia lui este acolo ºi-l susþine, chiar dacã ea ºtie mai bine decât oricine cã nu este perfect. Rezultatul se vede în afara ºi în interiorul cãminului: „Cinstit este bãrbatul ei la porþile cetãþii când stã la sfat cu bãtrânii þãrii” (Pilde 31,23)

contractul este desfãcut ºi cealaltã parte este eliberatã de orice obligaþie. Este o relaþie 50-50%. Legãmântul aduce cu un contract, dar similaritatea este doar superficialã. Un legãmânt este totodatã un acord între pãrþi. În cazul cãsãtoriei, este un aranjament legat, cu acordarea permisiunii, ceremonie ºi întocmirea unor documente oficiale. Chiar dacã acestea sunt convenþii sociale ºi îºi au locul lor, aceste lucruri nu constituie esenþa mariajului. Cuvântul NT pentru legãmânt este dia’theke, însemnând voie sau testament, a cãrui idee definitorie este unilateralitatea.

Un testament nu este reciproc. Testatorul dã totul ºi nu primeºte nimic în schimb. Fãcând jurãmântul de cãsãtorie, ambele pãrþi se angajeazã sã facã ceea ce au promis, indiferent de performanþa celuilalt. În acest punct cãsãtoria comportã sanctificarea. A fi cãsãtorit înseamnã sã accepþi nedesãvârºirile partenerului tãu, în acelaºi timp rãmânând deplin conºtient de ale tale ºi hotãrând sã practici faþã de aceastã persoanã expresia deplinã a harului pe care l-ai primit de la Dumnezeu. Cãsãtoria este oportunitatea de aur de a-i oferi celuilalt ceea ce Isus ne-a oferit nouã – dragoste necondiþionatã. Jurãmântul de cãsãtorie întrupeazã esenþa relaþiei de cãsãtorie ca angajament fãrã paralel al unuia faþã de celãlalt. În jurãmânt nu existã „dacã” ºi „dar”, nici excepþii, nici declinãri de responsabilitate; nu este nimic precizat în legãturã cu iubirea primitã. Prin acest jurãmânt fiecare partener îºi asumã responsabilitatea deplinã pentru succesul mariajului, într-un mod irevocabil. Provocarea cãsãtoriei nu este sã iubeºte persoana cu care credeai cã te-ai cãsãtorit, ci sã iubeºti persoana cu care te-ai cãsãtorit în realitate ºi care nu se descoperã decât cu trecerea anilor. Urmând planul lui Dumnezeu pentru cãsãtoria creºtinã, distorsiunea adusã de cãderea în pãcat este depãºitã, soþul ºi soþia iubindu-se cu dragoste jertfitoare de sine, iar soþia respectându-ºi soþul ºi supunându-i-se în toate lucrurile.

Distincþia unei cãsãtorii creºtine
O cãsãtorie creºtinã se deosebeºte de o cãsãtorie secularã într-un mod foarte clar. Poate fi exprimatã sub forma deosebirii dintre un legãmânt ºi un contract. Contractul este un acord între douã pãrþi care presteazã servicii sau oferã bunuri în schimbul altor bunuri ºi servicii. Baza este performanþa. Dacã una dintre pãrþi nu asigurã ceea ce a promis, atunci

Iubindu-se unul pe celãlalt, pentru Hristos
Cãsãtoria cere rãbdare ºi îndelungã rãbdare, cere bunãtate ºi dorinþa stãruitoare a fiecãruia de a face fericit pe celãlalt. Cuvinte de bunãtate, priviri pline de simpatie, de dragoste, expresii de apreciere cu privire la munca ºi strãdania celuilalt pentru binele ºi fericirea cãminului, vor fi dovezile mutuale ale unei depline ºi plãcute înþelegeri. Dragostea face ca poverile sã fie uºoare ºi plãcute, ea face ca sufletul sã

Respect
Soþiile creºtine sunt chemate sã-ºi respecte soþii ºi sã-i priveascã cu consideraþie (Efes. 5:33). Respectarea soþului este modalitatea primarã prin care o soþie creºtinã rãspunde la porunca de a se supune unul altuia. Respectul este atitudinea, supunerea este

fie numai cânt ºi luminã, face ca intelectul sã strãluceascã, iar cãrãrile vieþii sã fie alei plãcute cu flori ºi parfum de primãvarã. Se povesteºte despre o soþie casnicã, furioasã pe soþul ei, pentru cã mereu se întorcea târziu acasã. Niciodatã nu venea la timp pentru cinã, la ora 6:00, chiar dacã împreunã stabiliserã ora la care vor mânca. Aºa cã soþia a recurs la mãsuri drastice. A hotãrât cã la 6:35, mâncarea avea sã fie aruncatã. Însã tot nu a obþinut rezultatele sperate. Urmãtoarele trei luni de zile, soþul a mâncat în oraº. Atunci slujitorul bisericii i-a fãcut soþiei urmãtoarea sugestie: „Revocã regula. Spune-i soþului cã îl vei servi cu bucurie, indiferent de ora la care va sosi, dar cã vei fi foarte recunoscãtoare dacã se va strãdui sã ajungã acasã pe la 6:00”. Rezultatul: urmãtoarele trei luni, soþul a fost acasã la 6 fix. Este un exemplu trivial, dar principiul este bun. În cãsãtorie este nevoie de lepãdare de sine ºi unul trebuie sã facã primul pas. Unul trebuie sã fie dispus sã facã sacrificiul pentru ca un nou model sã fie stabilit. Iatã cheia: faceþi-o pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dacã încerci sã fii un soþ iubitor doar de dragul tãu, nu vei reuºi; nu eºti suficient de bun ca sã fii iubitor în permanenþã. Dacã încerci sã o faci de dragul soþiei, iarãºi nu vei reuºi: soþia va trebui sã fie perfectã pentru a merita o iubire necondiþionatã. Dar dacã vã angajaþi sã vã iubiþi unul pe celãlalt pentru Iisus, veþi primi putere ca sã fiþi iubitori tot timpul, chiar ºi atunci când soþia nu o meritã ºi chiar ºi atunci când nu ai dispoziþia s-o faci. Cu Iisus în centru, fiecare cãsãtorie creºtinã poate deveni o celebrare a iubirii. Cãsãtoria este temelia societãþii omeneºti, ºi adevãrata afecþiune dintre un bãrbat ºi o femeie este rânduitã de Dumnezeu. Aceia care se gândesc la cãsãtorie, sã cântãreascã bine fiecare sentiment ºi sã observe bine fiecare trãsãturã de caracter în persoana de care-ºi leagã destinul vieþii lor. Fiecare pas fãcut spre legãtura cãsãtoriei sã fie caracterizat prin modestie, sinceritate, simplitate ºi o þinutã serioasã, spre a fi pe placul ºi spre onoarea lui Dumnezeu. Cãsãtoria afecteazã viaþa de mai târziu, atât în lumea aceasta, cât ºi în cea viitoare. Un creºtin sincer nu va face nici un plan pe care Dumnezeu nu-1 va putea aproba. Cãsãtoria este unul din actele vieþii care aduce fie binecuvântare, fie blestem. Legãtura de cãsãtorie, întemeiatã pe respectul ºi iubirea reciprocã, nu va încerca niciodatã sã domine sau sã subjuge pe celãlalt. Nici soþul ºi nici soþia n-ar trebui sã încerce sã ... conducã ca un despot. Soþul trebuie sã-ºi iubeascã soþia, aºa cum Hristos îºi iubeºte biserica. Iar soþia este datoare sã-ºi respecte ºi sã-ºi iubeascã soþul. Cãsãtoria este menitã sã lege pe cei doi cu legãturi veºnice. Nimic n-ar trebui îngãduit sã se interpunã între cei doi. Când te cãsãtoreºti, te legi prin legãmânt sfânt, ca partenerul sau partenera ta sã fie totdeauna cea mai apropiatã ºi cea mai scumpã persoanã pentru tine. Cãsãtoria înseamnã a merge împreunã pe Cãrãrile vieþii, împãrtãºind durerea ºi fericirea, dezamãgirea ºi speranþa, munca grea ºi odihna. Astfel dar, luând pe Hristos cãlãuzã, fii rãbdãtor în necaz, stãruitor în rugãciune, manifestând dragoste ºi respect unul pentru celãlalt, ºi atunci, familia voastrã va deveni un paradis, peste care vegheazã cu grijã ºi ocrotire ... Dumnezeu. Dr. Ioan-Gheorghe ROTARU

Liturgicã
Anafora sau anaforaua- este, în cultul creºtin ortodox Marea Rugãciune a Sfintei Jertfe din rânduiala Sfintei Liturghii, în cursul cãreia are loc sfinþirea Darurilor. Anaforaua este centrul Liturghiei creºtine. Ea a însemnat iniþial înãlþare, ridicare (anafero = a înãlþa, a ridica), ca apoi sã ia înþelesul de jertfã, ofrandã (oblatio sau illatio), pentru cã oferirea jertfei se face prin ridicarea, înãlþarea ºi legãnarea darului de jertfã. În rânduiala Liturghiei ortodoxe, Anaforaua numeºte tot ºirul de rituri ºi rugãciuni citite de preot (cele mai multe în tainã) cuprinse în Liturghia Sfântului Ioan Gurã de Aur de la: „Cu vrednicie ºi cu dreptate...“ pânã la: „ªi ne dã nouã cu o gurã ºi o inimã a mãri ºi a cânta“ (adicã de la rostirea Crezului ºi pânã la rugãciunea „Tatãl nostru“).

Pregãtirea pentru Anaforaua liturgicã

Marea Rugãciune a Sfintei Jertfe
noastre...”, fac parte dintre îndemnurile diaconeºti. Este însã foarte firesc ºi corect din punct de vedere logic ºi foarte potrivit sã nu se întoarcã spatele poporului, ci, câtã vreme se adreseazã poporului, sã îi vorbeascã ºi sã îi dea porunca liturgicã privind cãtre el. Diaconii în vechime erau întorºi cu faþa cãtre popor sau, cel puþin, într-o perioadã mai târzie, priveau spre rãsãrit, ca ºi astãzi, însã erau urcaþi în amvon, care se afla în mijlocul bisericii ºi al poporului, poziþie care le asigura controlul asupra poporului ºi nu îi despãrþea de ei, ca astãzi, când stau înaintea Uºilor împãrãteºti cu spatele la adunarea bisericeascã.

Sãrutarea pãcii. Aspecte
Este ºtiut faptul cã sãrutarea pãcii, care precede rugãciunea Anaforalei, în perioada veche se dãdea întregii Biserici, aºa cum se face astãzi în Biserica Armeanã. În general însã, în Biserica Ortodoxã sãrutarea se pare cã a dispãrut de multã vreme. În timpul Liturghiei sãvârºite de un singur preot, sãrutarea se limiteazã, conform prescripþiilor tipiconale, doar la cele sfinte. La

„Sã ne iubim unii pe alþii...” cu faþa spre rãsãrit sau cãtre popor?
„Sã ne iubim unii pe alþii...” sau la expresia paralelã „Capetele

Liturghiile sãvârºite de mai mulþi preoþi se pãstreazã, în parte, vechea rânduialã, ºi preoþii se sãrutã cu sãrutare sfântã unul cu altul. Aceastã variantã a sãrutãrii dureazã destul de mult timp, de vreme ce se face între toþi clericii care slujesc. Mult mai mult timp dura însã în Biserica primarã, când se fãcea cu toþi credincioºii, se pare în acelaºi mod urmat astãzi de cãtre preoþi. Adicã, toþi bãrbaþii se sãrutau între ei ºi toate femeile între ele, care se gãseau în bisericã (vezi Constituþiile Apostolice VIII, 11: „ºi-l sãrutau clericii pe episcop, bãrbaþii pe bãrbaþi, femeile pe femei”). Dar ºi celãlalt mod al sãrutãrii, urmat astãzi de cãtre armeni, care poate cã este cel mai vechi, în care unul îl sãrutã doar pe cel de lângã el ºi astfel, într-un mod oarecare sãrutarea se transmite de la primul la ultimul, necesitã mai puþin timp, dar totuºi destul de mult (apud Ioannis Foundoulis, Dialoguri Liturgice, vol. II, pag. 209-212, vol. III, pag. 76-77). Diacon Prof. Gabriel FIRUÞÃ

4

Argeºul Ortodox

Ortodoxia - ,,cântare ºi încântare a inimii“
Am prãznuit cu toþii la finalul sãptãmânii Duminica Ortodoxiei; am prãznuit cu sufletele pline de bucurie ziua în care ne amintim de toate luptele ºi de toate biruinþele Bisericii din trecut ºi nu numai. Am prãznuit pãtrunderea Luminii în sufletele noastre, prin care am învãþat sã cunoaºtem adevãrul despre Dumnezeu, despre om ºi despre lume, Adevãrul aºa cum ni l-a dat Însuºi Dumnezeu prin învãþãtura Sa cea mântuitoare. Suntem ortodocºi dar precum spunea un Sfânt Pãrinte, nu cunoaºtem înãlþimea, profunzimea, lãrgimea Ortodoxiei. Ce este ortodoxia de fapt? Deseori este vãzutã ca o obligaþie faþã de Dumnezeu, ca o impunere, cã o temã. Îmi amintesc acum câþiva ani, la predica din seara Prohodului, o întâmplare povestitã de duhovnicul meu. O credincioasã l-a întrebat ,,Pãrinte, ce este Ortodoxia?“. Iar rãspunsul sãu a fost ,,Ortodoxia este o cântare ºi o încântare a inimii“. O dulceaþã necuprinsã ºi negrãitã stã ascunsã în spatele acestor cuvinte. Cum ne putem încânta inima prin ortodoxie? Rostim în Psalmul 50 ,,Inimã curatã zideºte întru mine Dumnezeule ºi Duh drept înnoieºte pentru pãcatele lor, ci le explicã cu rãbdare, blândeþe ºi iubire ceea ce trebuie sã facã pentru Mântuire. Unicul scop al ortodoxiei este mântuirea omului. Astfel, omul devine unit cu Hristos în Bisericã, transformat într-o persoanã sfântã ºi împãrtãºindu-se permanent de viaþa veºnicã. Ortodoxia duce la sfinþenia omului. Pãrintele Nicolae Steinhardt spunea: ,,Adevãratã, marea sfinþenie, neînchipuit de grea este de a trãi într-o obºte ºi a-þi iubi aproapele (aºa cum e) ca pe tine însuþi; sau mãcar a te purta cu el ca ºi cum l-ai iubi ca pe tine însuþi, ori mai mult decât pe tine însuþi“. Aceasta ne învaþã ºi Sfânta Evanghelie, aceasta este porunca Iubirii, pe care Ortodoxia ne-o aratã dar ne-o ºi explicã. Ortodoxia este calea spre cunoaºterea Sfintei Evanghelii. Mai mult de atât, înþelegerea Sfintei Scripturi ºi pãtrunderea cu mintea în scrierile Sfinþilor Apostoli. În Ortodoxie nimic nu ne este ascuns, Ortodoxia Îl conduce pe om la dezvoltarea lui deplinã întru Hristos ºi pentru Hristos. Putem sã îl cunoaºtem pe Dumnezeu fãrã Ortodoxie? Mã îndoiesc. Ortodoxia este adevãrata cunoaºtere a lui Dumnezeu dar ºi cinstire a lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este uºa prin care putem pãtrunde în Ortodoxie, în calea ºi în legãtura omului cu Dumnezeu. De asemenea, Duhul este slava creºtinilor (Ioan 7, 39). Unde nu este Duhul, acolo nu este Ortodoxie, precum ne învaþã Sfântul Ignatie Brianceaninov. Ortodoxia o descoperim în viaþa noastrã de creºtini, în primul rând, ca o chemare a lui Dumnezeu la pocãinþã ºi, totodatã, ca strânsã comuniune cu Hristos. Ce înseamnã a fi în comuniune cu Hristos? Înseamnã a te uni cu El, a rãmâne în El ºi El întru tine (Ioan 6, 56). Numai prin Ortodoxie, trãind credinþa cea adevãratã, putem rãmâne întru Domnul. Ortodoxia poate fi vãzutã precum un cerc. Ferictul Augustin spune: ,,Dumnezeu este asemenea unui cerc ale cãrui margini nu sunt nicãieri, iar al cãrui centru este pretutindeni". M-am minunat când am citit aceste cuvinte. Cât de adevãrate, profunde pot fi! Mai cãutãm noi astãzi sã trãim în acest ,,cerc ale cãrui margini nu sunt nicãieri?" Cãutãm oare Adevãrul, cãutãm sã cunoaºtem Ortodoxia, credinþa ce ne reprezintã, sau suntem ortodocºi doar cu numele? Sã ne rugãm Lui pentru întãrirea credinþei noastre, bucurându-ne de acest neveºtejit crin nãscut din dragostea lui Dumnezeu faþã de noi, pãcãtoºii. Sã ne deschidem sufletele ºi mai mult spre Calea ce duce spre Mântuire, stãruind în rugãciune ºi împlininind toate faptele cele bineplãcute Domnului. Ionela-Georgiana TOFOLEANU

FAMILIA „biserica din casã”

2011 – Anul Omagial al Sfintei Cununii

Lipsurile ajutã. Comoditatea stricã
Lipsa ajutã mult. Când oamenii duc lipsã de ceva, atunci pot sã-ºi dea seama cât preþuieºte acel lucru. Toþi cei ce se lipsesc întru cunoºtinþã, cu dreaptã socotealã, cu smerenie, pentru dragostea lui Hristos, simt bucurie duhovniceascã, spunea pãrintele athonit Paisie. Pe lângã aceste beneficii sufleteºti, duhovniceºti, lipsurile duc la simplitate, la o viaþã, paradoxal, mai sãnãtoasã ºi lipsitã de griji exacerbate. Pãrinte, de ce astãzi lumea este atât de chinuitã? Pentru cã fuge de ostenealã. Comoditatea, asta o îmbolnãveºte ºi-o chinuieºte. În epoca noastrã înlesnirile au tâmpit lumea. Aceastã moleºealã de acum a adus toate bolile. Mai demult ce trãgeau ca sã treiere! Ce ostenealã, dar ºi ce dulce era pâinea! Unde ai vãzut pâine aruncatã?! Dacã aflai vreo bucãþicã, o luai ºi o sãrutai. Cei care au trãit în timpul ocupaþiei germane, când le prisosea o bucãþicã de pâine o puneau deoparte, în timp ce ceilalþi o aruncã, fiindcã nu-ºi dau seama de valoarea ei. Aruncã bucãþi de pâine la gunoi: nu preþuiesc pâinea. Cei mai mulþi nu spun nici mãcar: „Slavã Þie, Doamne!” pentru binecuvântãrile ce le dã Dumnezeu. Astãzi toate se fac cu comoditate. Dacã, de pildã, cineva ar spune: „Astãzi nu voi bea apã, pentru cutare care-i bolnav. Dumnezeule, nu pot face nimic mai mult!”, ºi face asta, Dumnezeu îl va adãpa nu cu apã, ci cu limonadã duhovniceascã, cu mângâiere dumnezeiascã. Cei chinuiþi simt multã recunoºtinþã când cineva le oferã ºi cel mai mic ajutor. Pe un copil de bani gata, rãsfãþat, nimic nu-l mulþumeºte, deºi pãrinþii i-ar face toate chefurile. Poate sã le aibã pe toate, ºi totuºi este chinuit. Le face pe toate cu susul în jos – în timp ce unii copilaºi, sãrmanii, pentru cel mai mic ajutor simt o mare recunoºtinþã. Dacã se aflã vreun prieten sã le plãteascã drumul pânã în Sfântul Munte, câtã recunoºtinþã nu-i aratã acestuia ºi lui Hristos! Auzi pe mulþi copii de oameni bogaþi spunând: „Le avem pe toate? Într-adevãr le avem pe toate?”. Murmurã pentru cã petrec bine, în loc sã mulþumeascã lui Dumnezeu ºi sã ajute vreun sãrac. Asta e cea mai mare nerecunoºtinþã. Simt un gol pentru cã nu le lipseºte nimic din cele materiale. Se ceartã ºi cu pãrinþii, pentru cã le au pe toate, ºi pleacã de acasã umblând cu o raniþã în spate – iar pãrinþii le dau bani, le cumpãrã telefon sã nu se neliniºteascã, iar acelora nici nu le pasã. În cele din urmã, pãrinþii sfârºesc prin a-i cãuta. Un tânãr le avea pe toate, dar nu era mulþumit de nimic. A plecat într-ascuns de acasã ºi dormea prin trenuri, ca sã se chinuiascã – ºi era dintr-o familie bunã. Dar, dacã ar fi avut un serviciu ºi ar fi trãit din sudoarea sa, osteneala sa ar fi avut sens ºi ar fi fost mulþumit, slãvind pe Dumnezeu. Astãzi, celor mai mulþi nu le lipseºte nimic: de aceea nici nu au mãrime de suflet. Dacã cineva nu se osteneºte, nici nu poate preþui osteneala celorlalþi. Ce sens are, de pildã, sã ceri o meserie uºoarã, sã câºtigi bani, ºi dupã aceea sã doreºti sã te chinuieºti? Suedezii, care pentru toate primesc ajutoare de la stat ºi nu se ostenesc, umblã pe drumuri. Se ostenesc în zadar, simt stres pentru cã au deraiat duhovniceºte ca ºi roþile care, ieºind de pe ax, aleargã pe un drum fãrã sens ºi sfârºesc în prãpastie (Cuviosul Paisie Agioritul, Cu durere ºi dragoste pentru omul contemporan, Chilia „Bunei-Vestiri”, Schitul Lacu, 2000, pag. 226-227). Selecþie realizatã de Roxana DRAGOª

întru cele dinlãuntru ale mele“. Ce înseamnã înnoirea duhului din mine? Înnoieºte, se înþelege în loc de „pune din nou“, adicã: „De acum înainte pune, Doamne, duh drept, adicã dar de dreptate întru mãdularele mele“. Iatã, Ortodoxia ne scoate la luminã Însuºi Duhul dreptãþii, Duhul adevãratei credinþe. Inima noastrã se hrãneºte cu dulceaþa Domnului nostru Iisus Hristos. Se împãrtãºeºte, gustã din Izvorul cel Nesecat al Iubirii de oameni, ajungând astfel sã inseteze dupã Apa Vieþii. Dacã ar fi sã definesc Ortodoxia într-un singur cuvânt acela ar fi: Iubire. Da, Ortodoxia este iubire. A fi ortodox înseamnã a cunoaºte adevãrata Iubire a Lui Dumnezeu dar ºi înmulþirea iubirii noastre pentru Cel care ne-a zidit, cât ºi pentru aproape. Cum au reuºit Sfinþii sã aducã la credinþã pe cei necredincioºi? Prin iubire. Sfântul Apostol Pavel nu îi mustrã pe Corinteni ca un judecãtor

Vitamine duhovniceºti pentru întãrirea sufletului

„Infirmitatea nu mi-a atins ºi inima...”
Între studenþii unui binecunoscut colegiu se afla un tânãr care mergea în cârje. Deºi nu arãta prea atrãgãtor, ºtia sã fie prietenos ºi optimist. A câºtigat multe premii pentru rezultate deosebite, dar ºi respectul colegilor. Într-o zi, unul dintre ei l-a întrebat care era cauza diformitãþii sale. „Paralizia infantilã”, rãspunse el scurt. „Dar spune-mi, zise prietenul, fiind lovit de nenorocire, cum poþi privi lumea cu atâta încredere?” „Oh, rãspunse tânãrul zâmbind, infirmitatea nu mi-a atins ºi inima.” Toatã apa din lume nu poate scufunda o corabie, pânã când nu pãtrunde înãuntru... (dupã Anthony Coniaris) Selecþie realizatã de Pr. Prof. Cornel DRAGOª

5

Argeºul Ortodox

Repere din viaþa Cunoºtinþa Sfântului Grigorie Palama prin iubire zideºte
„ªi aceasta este viaþa veºnicã: Sã Te cunoascã pe Tine, singurul Dumnezeu adevãrat, ºi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan 17, 3)
Viaþa de veci este cunoaºterea lui Dumnezeu în comuniune cu El. Aflãm din Revelaþia dumnezeiascã cã adevãrata cunoaºtere este de fapt cunoºtinþã înþeleasã mai întâi ca dar al lui Dumnezeu. Cunoºtinþa ca dar primit de sus sau pe verticalã poate deveni cunoaºtere numai printr-o deschidere iubitoare faþã de Distanþa dintre cel ce mãnâncã ºi cel ce nu mãnâncã este nulã în raport cu adevãrata cunoºtinþã a lui Dumnezeu. Cel ce posedã adevãrata cunoºtinþã, cel ce-L cunoaºte pe adevãratul Dumnezeu poate sã ºi mãnânce fiindcã nu mâncarea fie ea ºi din jertfele idolilor sau abþinerea de la mâncare îl pune înaintea lui Dumnezeu ci iubirea lui prin care Dumnezeu îl cunoaºte pe el. Cel care are adevãrata cunoºtinþã a lui Dumnezeu prin iubire este liber. Acum însã Sfântul Apostol Pavel dezvãluie dimensiunea orizontalã a cunoaºterii prin iubirea responsabilã. Cunoºtinþa are menirea sã zideascã pe ceilalþi sau pe semeni prin iubirea responsabilã ce presupune renunþarea ºi asceza proprie. În viziunea Sfântului Apostol Pavel, libertatea implicã sau presupune responsabilitatea faþã de semeni, faþã de zidirea lor ºi nu spre poticnirea lor. Extrem de important este faptul cã Sfântul Apostol Pavel leagã strâns virtutea sau pãcatul de tãria sau slãbiciunea cunoaºterii lui Dumnezeu prin iubire. Omul cu adevãrat tare este cel care a dobândit aceastã cunoºtinþã, ce-i conferã adevãrata libertate. Dar aceastã libertate fãrã responsabilitatea faþã de cei slabi poate sã ajungã pricinã de poticnire. Despre acestea Sfântul Apostol Pavel zice: „Dar vedeþi ca nu cumva aceastã libertate a voastrã sã ajungã poticnire pentru cei slabi. Cãci daca cineva te-ar vedea pe tine, cel ce ai cunoºtinþa, ºezând la masã în templul idolilor, oare conºtiinþa lui, slab fiind el, nu se va întãri sã mãnânce din cele jertfite idolilor? ªi va pieri prin cunoºtinþa ta cel slab, fratele tãu, pentru care a murit Hristos! ªi aºa, pãcãtuind împotriva fraþilor ºi lovind conºtiinþa lor slabã, pãcãtuiþi faþã de Hristos” (I Corinteni 8, 9-12). ªi astãzi, ca ºi în timpul Sfântului Apostol Pavel, lumea se închinã ºi se prosterneazã în faþa unor idoli (dumnezei falºi) fãuriþi printr-o imaginaþie debordantã ºi haoticã pe baza principiului postmodern ºi anume cel al cunoaºterii adevãrului în mod individual, individualist, ºi nu personal sau comunional sau identificaþi cu lucruri înþelese ca bunuri materiale. ªi astãzi, ca ºi atunci existã creºtini care vin la bisericã, se împãrtãºesc cu harul Sfintelor taine ºi cu izvorul harului în Sfânta Euharistie, însã rãmânând slabi în adevãrata cunoºtinþã a lui Dumnezeu merg ºi în alte locuri unde se practicã magia sau tehnici ce se apropie periculos de actele magice. Alþii participã cu nonºalanþã ºi cu dezinvolturã la activitãþi ºi manifestãri profane, fapt ce poate sminti pe cei slabi în credinþã, la mesele, sindrofiile, petrecerile lor pãgâne chiar ºi în perioada postului. E drept cã cei puternici în credinþã ºi în cunoaºtere au libertatea ca dar, însã prin faptele lor pot sã-i sminteascã pe cei slabi. Pr. prof. dr. Ion POPESCU Facultatea de Teologie Ortodoxã „Sfânta Muceniþã Filoteia” Dumnezeiescul pãrinte Grigorie s-a nãscut în Constantinopol, capitala Bizanþului, în anul 1296, din pãrinþi de neam bun ºi foarte credincioºi. Grigorie a învãþat primele cunoºtinþe de carte cu tatãl sãu; dar, pentru cã la început reþinea cu greutate anumite învãþãturi, s-a hotãrât ca, de fiecare datã când trebuia sã înveþe sau sã citeascã dintr-o carte, sã facã mai întâi trei metanii în faþa icoanei Nãscãtoarei de Dumnezeu ºi sã se roage pentru luminarea minþii sale. Acest obicei bun l-a pãstrat toatã viaþa, iar Preasfânta Fecioarã Maria l-a ajutat sã deprindã ca nimeni altul tainele credinþei ºi sã ajungã mare ºi adânc cunoscãtor al învãþãturilor mântuitoare. A rãmas orfan de tatã la vârsta de ºapte ani, astfel cã mama Sfântului s-a îngrijit de educaþia sa ºi a fraþilor sãi. Curând, Grigorie a dobândit multã ºtiinþã de carte fiind apreciat de dascãlul sãu, marele umanist Theodor Metochitis ºi de bine-credinciosul împãrat Andronic al II-lea. Dar tânãrul n-a stãruit prea mult în studiul disciplinelor profane ale vremii, ci s-a îndreptat cãtre adevãrata filosofie care dã viaþã, adicã citirea Sfintei Scripturi ºi a scrierilor lãsate de marii Pãrinþi ai Bisericii. Cerceta monahii îmbunãtãþiþi de la Muntele Athos de la care cerea cuvânt de folos pentru mântuire. S-a ataºat de mitropolitul Teolipt al Filadelfiei, practicant al monahismului isihast, care l-a povãþuit sã trãiascã în liniºte ºi ascezã. Astfel cã Sfântul a început aspra vieþuire pe când se afla încã la palatul bazileului Andronic. Apoi împreunã cu fraþii sãi s-a îndreptat cãtre mãnãstirea Vatoped intrând sub ascultarea cuviosului Nicodim care l-a ºi tuns monah. Se ruga neîncetat cerând lui Dumnezeu, cu nãdejde: „Lumineazã întunericul meu, lumineazã întunericul meu!”. S-a învrednicit ºi de vedenii dumnezeieºti. Arãtându-i-se Sfântul Ioan Evanghelistul, care l-a încredinþat cã Maica Domnului ºi el însuºi, ucenicul cel mai iubit al Mântuitorului, îl vor ajuta nu numai în viaþa pãmânteascã, ci ºi în cea de dincolo. Câtva timp a fost ºi în Lavra cea mare; dar, dorind liniºtea, s-a sãlãºluit în pustie ºi ducea viaþã asprã – primele cinci zile ale sãptãmânii nu ieºea afarã din chilie ºi nici nu primea pe cineva, petrecând în contemplaþie, liniºte ºi necontenita rugãciune a inimii. Datoritã nãvãlitorilor iliri „Sfântul s-a întors la Marea Lavrã din Sfântul Munte Athos. A devenit cunoscut ºi îndrãgit al întregului Sfânt Munte pentru curãþia vieþii ºi pentru înþelepciunea sa. Multe minuni fãcea Sfântul, cãci scotea diavoli din oameni, fãcea sã rodeascã pomii sterpi ºi proorocea cele viitoare. Tot în aceastã perioadã a scris mult venind în apãrarea monahilor isihaºti. Arãta din lucrarea multor monahi îmbunãtãþiþi din vechime cã prin isihie ºi prin rostirea rugãciunii lui Iisus: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieºte-mã pe mine pãcãtosul” se poate ajunge la vederea luminii

Dumnezeieºti care a strãlucit la Schimbarea la Faþã a Domnului. Sfântul Grigorie a combãtut învãþãtura greºitã a lui Varlaam din Calabria care afirma cã strãlucirea dumnezeirii este creaturã. Asemenea ºi învãþãturile lui Grigorie Akindin, le-a combãtut prin lucrarea „Tratate antieretice împotriva învãþãturilor lui Akindin”. Pentru luptele sale cu ereticii s-a învrednicit de marele dar al arhieriei, ocupând însemnatul scaun al Tesalonicului ºi pãstorindu-l cu multã demnitate. S-a învrednicit a purta rãnile Domnului pe trupul sãu, ca dumnezeiescul Pavel ºi dupã multe suferinþe din partea turcilor, pentru cã le arãta cu multã îndrãznealã rãtãcirile lui Mahomed, a adormit în Domnul în vârstã de 63 de ani la 14 noiembrie 1359.

Dumnezeu ºi faþã de semeni. Existenþa omului ca dar este spaþiul, locul sau toposul întâlnirii lui cu Dumnezeu ºi cu semenii în vederea dobândirii cunoaºterii cãii care duce la eliberarea din robia pãcatului ºi a morþii la mântuire ºi la fericirea veºnicã. În afara relaþiei iubitoare cu Dumnezeu omul nu poate dobândi cunoaºterea adevãratã. Sfântul Apostol Pavel spune încã ºi mai mult decât atât. Cel care îl iubeºte pe Dumnezeu este cunoscut de El. Cunoaºterea este astfel un dialog personal iubitor între Dumnezeu ºi om, ºi ea nu poate exista în afara iubirii. În viziunea Sfântului Apostol Pavel ceea ce trebuie sã cunoascã omul este existenþa unicului Dumnezeu. Începutul cunoaºterii este Dumnezeu ºi sfârºitul cunoaºterii este Dumnezeu. Cunoaºterea adevãratului ºi unicului Dumnezeu trebuie sã fie cea dintâi ºi cea din urmã cunoºtinþã a omului. Mulþi cred cã au adevãrata cunoºtinþã însã ei se amãgesc. Criticând închinarea la idoli ca închinare la falºi dumnezei, Sfântul Apostol Pavel îi îndeamnã pe creºtinii din Corint sã foloseascã cunoºtinþa adevãratã spre zidirea celor ce nu o au ºi de aceea mãnâncã din carnea jertfitã idolilor. În realitate nu mâncarea te pune înaintea lui Dumnezeu, ci tãria adevãratei cunoºtinþe ºi mãrturisirea ei.

Dupã aproape o sutã de ani s-a hotãrât de cãtre Biserica Ortodoxã ca a doua duminicã a Postului Mare sã fie închinatã Sfântului Grigorie. Sfintele lui moaºte au fãcut minuni ºi au izvorât mir vindecãtor ºi se pãstreazã pânã astãzi în catedrala Mitropoliei Salonicului, fiind, alãturi de moaºtele Sfântului Dimitrie izvorâtorul de mir, protector al oraºului Tesalonic. Pentru noi credincioºii români, pe lânga importanþa ecumenicã, Sfântul prezintã ºi un alt aspect: predica palamitã ºi trãirea isihastã au împrospãtat viaþa creºtinã a strãmoºilor noºtri, i-au limpezit gândirea, i-au mãrit importanþa, au identificat-o ºi i-au dat perspective strãlucite. Sã îndrãznim a-i cere ajutorul în lupta noastrã permanentã cu ispitele ºi rugându-l sã mijloceascã la Hristos, Arhiereul desãvârºit, în al cãrui har a lucrat: „Luminãtorule al dreptei credinþe, sprijinul Bisericii ºi învãþãtorule, podoaba monahilor, apãrãtorul cel nebiruit al teologilor, fãcãtorule de minuni Grigorie, lauda Tesalonicului, propovãduitorule al harului, roagã-te pururea sã se mântuiascã sufletele noastre”. Prof. Elvira CÎRSTEA

6

Argeºul Ortodox

Melos
Deºi era român din Bucovina, unde a trãit pânã în anul 1864, Carol Miculi a lãsat lucrãri nepieritoare în cultura muzicalã a douã popoare român ºi polonez. Fiind elev apropiat al genialului compozitor polonez Francois Chopin, dupã moartea sa, s-a îngrijit de editarea integralã a lucrãrilor acestuia „dupã însemnãrile, corectãrile ºi variantele autografe ale autorului” (Vezi Enciclopedia Cugetarea, Bucureºti, 1940, pag. 550). S-a nãscut la 20 octombrie 1821 la Cernãuþi, ca fiu al lui Nicolae Mikuli ºi al Mariei Guttmann (originarã din Nürnberg) unde pânã la vârsta de 10 ani a studiat pianul cu mama sa, iar dupã aceea ºia continuat studiile cu pianistul Franz Kolberg - un reputat muzician - care dupã afirmaþiile lui Octavian Beu „a fost iniþiat ºi în muzica lui Chopin” (Vezi Beu, Octavian. Carol Mikuli, un prieten român a lui Chopin, Art în; Studii muzicologice, nr. 6, Bucureºti, 1957). Dupã terminarea Liceului în 1839 pleacã la Viena pentru a studia medicina, dar numai dupã doi ani o pãrãseºte, plecând la Paris unde devine elevul lui Henri Reber de la care învaþã armonia ºi contrapunctul ºi a lui Francois Chopin cu ajutorul cãruia aprofundeazã tehnica pianisticã ºi compoziþia. În cei opt ani cât a stat la Paris, Miculi leagã profunde ºi trainice prietenii cu studenþii români care-ºi fãceau studiile universitare în capitala Franþei. Întorcându-se în þarã ºi fiind un constant admirator al vieþii de la þarã în toate vacanþele asculta cu nesaþ ºi mare dragoste cântecele ºi dansurile þãrãneºti, fapt ce se va reflecta mai târziu în transcrierea pentru pian a celor 48 de melodii româneºti publicate între anii (1852-1857) în patru caiete sub titlul: Quarante huit airs nationaux romains. Tot în aceastã perioadã Miculi întreprinde turnee ca pianist concertist în oraºele din Moldova ºi Muntenia, ascultând cu viu interes ori de câte ori avea ocazia „tarafurile de lãutari de la care a notat un mare numãr de melodii” (Vezi Vancea, Zeno. Creaþia muzicalã româneascã, sec. XIX-XX, Vol. I, Edit. Muzicalã, Bucureºti, 1968, pag. 73). Interesul pentru cântecul popular a fost întreþinut de Fr. Chopin dar ºi de pãrerile muzicianului Antonin Reicha exprimate în tratatul sãu de compoziþie dupã care studia Miculi, pentru cã scrie Zeno Vancea „deºi deprins din copilãrie cu armoniile europeneºti, totuºi s-a simþit cuprins de un adevãrat entuziasm la auzirea melodiilor poporale ale românilor, ºi au hotãrât a le prescrie pentru ca sã le scape din noianul uitãrii” (Vezi Vancea, Zeno, op.cit. pag. 74). Totodatã trebuie menþionat faptul cã deºi a fost numit director al Conservatorului din Lemberg, având mai puþine legãturi cu Moldova ºi Bucovina, totuºi Miculi „a avut intenþia de a scrie o melodie pe textul unei poezii patriotice a lui Vasile Alecsandri, intitulatã Hora Unirii” (Vezi Pãunel, Eugen I. Vasile Alecsandri ºi Carol Mikuli, Vezi cele douã scrisori inedite din 1879). Menþionãm cã majoritatea muzicienilor strãini susþineau cu aplomb cã Miculi a fost compozitor polonez. Inexact, întrucât deºi a trãit în Polonia 35 de ani totuºi, vacanþele le petrecea în

Carol Narcis Miculi
- pianist, profesor ºi compozitor (1821-1897)
þarã în ambianþa familiilor Mustaþã, Porumbescu, Hurmuzachi ºi a genialului poet Vasile Alecsandri, care a avut o influenþã hotãrâtoare asupra conºtiinþei sale profund româneascã. „Carol Mikuli - scrie Beu Octavian - a cãutat sã introducã în compoziþiile sale o frazare ºi utilizare neaoº româneascã, pe care ºi-a însuºit-o prin îndelungate ºi temeinice studii asupra folclorului nostru muzical” (Vezi Beu, Octavian, op. cit. pag. 53). La Paris, Miculi intrã în legãturã ºi cu alþi muzicieni de notorietate ca: Richard Wagner ºi Franz List, iar pe Fr. Chopin l-a cunoscut în 1846, „dupã revenirea acestuia A mai scris ºi publicat muzicã pentru pian ca: mazurci, valsuri, polci, serenade pentru clarinet ºi pian. A scris ºi publicat de asemenea un „Cântec de Crãciun” pentru 4 voci mixte cu acompaniament de coarde ºi orgã. Adunate la un loc toate creaþiile sale corale, vocale ºi simfonice realizate în prima parte a vieþii petrecutã la Cernãuþi, Miculi „a contribuit într-o largã mãsurã, la progresul muzicii naþionale româneºti” (Vezi Mihail Grogore Posluºnicu. Istoria musicei la români. Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 1928, p. 495). Tot aici trebuie menþionat ºi faptul cã celebra colecþie de 48 de arii naþionale româneºti alcãtuitã din doine, hore, cântece de lume, cântece haiduceºti etc. „sunt o probã autenticã de iubire nemãsuratã a lui Mikuli faþã de creaþia folcloricã muzicalã româneascã” (Vezi România Literarã, Bucureºti, 1855, pag. (110-112)). În afarã de lucrãrile menþionate mai sus, Carol Miculi a mai scris ºi alte lucrãri instrumentale ca: Balada pentru clarinet ºi pian, ºi un Scherzino pentru trei viori, lucrãri care „se disting atât printr-o mai mare nobleþe a substanþei muzicale, cât ºi printr-o mai avansatã tehnicã componisticã” (Vezi Vancea Zeno, op,cit 76). Iatã ce scrie ºi un alt cercetãtor al vieþii ºi operei muzicale a lui Miculi: „Carol Miculi este cel dintâi compozitor român dupã violonistul Romber ºi pianistul ºi compozitorul Franz Liszt, care ridicã muzica popularã la nivelul muzicii culte” (Vezi Sbârcea, George. Doi elevi a lui Chopin: Corol Miculi ºi Carol Filtsch. Art. în: Tribuna, Cluj, nr. 7 (159), din 18 februarie 1960). Trãind în anturajul lui Chopin, Carol Miculi a fost compozitorul care a redat posteritãþii întreaga tehnicã ºi metodicã a pianisticii acestui genial compozitor ºi reputat pianist. Atât Carol Miculi de origine bucovinean cât ºi Carol Filtsch de origine ardelean din Sebeº Alba, fiind elevi apropiaþi ai lui Chopin au avut fericitul prilej de a cunoaºte, în saloanele acestuia, spiritele luminate ale Parisului secolului al XIX-lea ca: Liszt, Delacroix, Heine, Hiller, George Sand ºi alþii. Ca pianist concertist cotidianul Familia din 1876 menþioneazã cã, „Luni 22 mai Domnul Mikuli, cunoscut virtuos, elevul renumitului Chopin, a executat fragmente din „Missa romana” compusã de domnia sa” (Vezi E d'Alban. Epistole din Bucovina, Art. în Familia, Anul XII, Nr. 22, Budapesta, 1876, p. 263). Spre deosebire de alþi creatori din timpul sãu, Carol Miculi „urmãreºte sã redea ºi atmosfera poeticã a textelor, însuºire care face ca prelucrãrile ºi compoziþiile sale sã pãstreze pânã astãzi o indiscutabilã prospeþime ºi actualitate” (Vezi Vancea Zeno. Creaþia muzicalã româneascã, vol. I, Bucureºti, 1968, pag. 75). Cât priveºte influenþa lucrãrilor sale asupra creaþiei compozitorilor ºi muzicologilor români este mai redusã decât aceea a lui Alexandru Flechtenmacher sau a lui Eduard Wachmann, deºi lucrãrile acestora sunt la un nivel mai puþin ridicat din punct de vedere tehnic faþã de cele ale lui Miculi. Concluzionând asupra întregii activitãþi de pianist, profesor ºi compozitor a lui Carol Miculi, se poate spune cã deºi a trãit departe de þarã, dar fiind român neaoº din Bucovina, el a pãstrat neîntrerupt legãtura cu locurile natale cu viaþa muzicalã româneascã ºi cu tradiþiile ºi obiceiurile românilor fapt reflectat cu prisosinþã în lucrãrile sale vocale corale ºi simfonice de largã ºi impunãtoare notorietate. Prin lucrãrile sale majoritatea cu caracter liric, Carol Miculi a îmbogãþit, simþitor tezaurul muzicii româneºti destul de modest în perioada în care a trãit ºi a activat în cele trei laturi de pianist, profesor ºi compozitor. Pr. Prof. Univ. Dr. Marin VELEA

în Paris ca urmare a rãcirii relaþiilor dintre el ºi George Sand” (Vezi Beuescu, Corneliu, Restituiri muzicale - Carol Miculi ºi Tudor Flondor, Editura Muzicalã, Bucureºti, 1977, pag. 14). Ca compozitor, Miculi a lãsat posteritãþii un mare numãr de piese instrumentale ºi vocale între care citãm: Hora în Moldova; 4 mazurci op. 3; 6 piese instrumentale op. 9; Balade; 6 valsuri; 24 piese concepute pentru pian, precum ºi douã cicluri de piese lirice pentru voce ºi pian. În domeniul muzicii corale ne-a lãsat douã ample creaþii religioase: - Veni Creator. Cor mixt cu acompaniament de pian, lucrare tipãritã la Varºovia ºi la Leipzig. - O Liturghie pentru cor mixt cântatã în prima audiþie cu prilejul sfinþirii Catedralei Ortodoxe din Cernãuþi. „Ambele lucrãri - scrie Doru Popovici - dovedesc calitãþile sale de melodist ºi mai ales de armonist” (Vezi Popovici Doru. Muzica coralã româneascã. Editura Muzicalã, Bucureºti, 1966, pag. 26). Menþionãm cã deºi în domeniul muzicii religioase nu a întreprins mai nimic în armonizarea cântecului bisericesc - psaltic de stranã, deºi a fost puternic influenþat de cultura muzicalã occidentalã, melosul popular în creaþiile sale corale dau totuºi o notã puternicã de autenticitate ºi originalitate mai puþin întâlnitã la alþi colegi ai sãi de generaþie cu studii în strãinãtate ºi stabiliþi definitiv acolo.

Examen de capacitate preoþeascã
Personalul clerical îºi începe activitatea prin titularizarea pe post, care devine efectivã la data hirotoniei. Pentru candidaþii care doresc numirea într-un post clerical, titularizarea pe posturile scoase la concurs de Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Argeºului ºi Muscelului este obligatorie ºi se face în baza examenului de capacitate preoþeascã, prevãzut de Regulamentul de numiri ºi transferãri. În conformitate cu Metodologia pentru obþinerea gradelor profesionale nr. 545/2003, revizuitã în cadrul lucrãrilor Comisiei Speciale de la Patriarhia Românã, din data de 1 aprilie 2008 ºi aprobatã de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ºedinþa Sa din 9-10 iulie 2008, prin Hotãrârea de pe temei nr. 1199/2008, privind organizarea examenului de titularizare (capacitate preoþeascã), facem cunoscut calendarul examenului, sesiunea martie 2011: - 22 martie 2011: examen scris - 23 martie 2011: examen oral - 28 martie 2011: afiºarea rezultatelor. Depunerea dosarelor de înscriere, conform Metodologiei în vigoare, s-a fãcut la Cancelaria Arhiepiscopiei Argeºului ºi Muscelului, serviciul secretariat, în perioada 1 – 15 martie 2011. Documentele necesare sunt: cerere, curriculum vitae, copie dupã Diploma de licenþã, copie Foaie matricolã de la Facultatea de Teologie cu media generalã a anilor de studii ºi adeverinþã care atestã cã nu existã impedimente canonice pentru hirotonie. Tematica pentru examen este cuprinsã în Ghidul practic pentru examenul de capacitate preoþeascã, tipãrit cu binecuvântarea Prea Fericitului Pãrinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române ºi Învãþãtura de Credinþã Ortodoxã. Ghidul practic se gãseºte la Secretariatul Centrului Eparhial, telefon 0248722223. Consilier Administrativ Bisericesc Preot Dan Florin OBROCEA

7

C M Y K

Argeºul Ortodox

ORTODOXIA LA ZI
Pãrintele Timotei. Preafericitul Pãrinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a mulþumit lui Dumnezeu, ierarhilor prezenþi atunci la Timiºoara, clerului catedralei patriarhale ºi tuturor credincioºilor. „Mulþumim lui Dumnezeu pentru acest dar sfânt ºi mare pe care ni l-a dãruit spre binele Bisericii ºi spre bucuria credincioºilor atunci când arhiereul îi conduce pe drumul mântuirii. Mulþumim tuturor ierarhilor care au fost atunci prezenþi la Timiºoara, mulþumim celor care s-au rugat pentru noi atunci ºi mulþumim pãrinþilor de la Catedrala Patriarhalã, care ne-au oferit acest dar. Mulþumim dumneavoastrã celor care aþi fost prezenþi ºi v-aþi rugat pentru sãnãtate ºi mântuire. Noi vã dorim tuturor ajutor mult de la Dumnezeu ºi cu toþii sã simþim bucuria slujirii în Biserica lui Hristos pe drumul crucii ºi al Învierii, pentru cã numai prin rãstignirea patimilor ajungem la Înviere ºi prin purtarea sarcinilor slujirii preoþeºti putem sã aducem bucurie credincioºilor ºi sã preaslãvim pe Tatãl, Fiul ºi pe Sfântul Duh, Treimea cea Deofiinþã ºi Nedespãrþitã. Rugãm pe Bunul Dumnezeu sã dãruiascã tuturor credincioºilor noºtri sã aibã preoþi buni în parohii, în mãnãstiri ºi cu toþi sã mulþumim Arhiereului veºnic, Mântuitorului Iisus Hristos”, a spus Preafericirea Sa.

Slujire arhiereascã, în Duminica Ortodoxiei, la parohia „Sfântul Nicolae - Drujeºti“ din cetatea Basarabilor
În Duminica Ortodoxiei, Înaltpreasfinþitul Pãrinte Calinic, Arhiepiscop al Argeºului ºi Muscelului, împreunã cu un important sobor de preoþi ºi diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie arhiereascã în parohia Sfântul Nicolae Drujeºti din municipiul Curtea de Argeº. Cu acest prilej, Înaltpreasfinþia sa a adresat celor prezenþi un cuvânt de învãþãturã cu referire la Duminica Ortodoxiei. Înaltpreasfinþia Sa a precizat cât este de importantã credinþa adevãratã: „Este foarte greu sã fii creºtin dreptmãritor, adicã ortodox. Asta presupune sã ai ºtiinþã, bunã cuviinþã, ºi multã rãbdare, întrucât un creºtin ortodox, dreptmãritor, cinstitor de Dumnezeu nu are seamãn. Dupã cum este valoroasã viaþa omului, tot atât, poate ºi mai mult este valoroasã credinþa cu care noi suntem, din mila lui Dumnezeu, binecuvântaþi”. Dupã incendierea bisericii mari din piaþa centralã a oraºului, biserica Drujeºtii Vechi era prea micã pentru a cuprinde numãrul mare de credincioºi din zona veche a oraºului Curtea de Argeº. Astfel, negustorii argeºeni hotãrãsc sã construiascã o nouã bisericã, care a fost terminatã între anii 1915-1918, fiind sfinþitã de Preasfinþitul Calist al Argeºului. De la cutremurul din 1940 ºi pânã în prezent „pictura din interior, realizatã de renumitul pictor Gheorghe Belizarie,a fost restauratã de trei ori. Lucrãri foarte importante de consolidare ºi restaurare au fost executate între anii 1994 –2011, cu sprijinul enoriaºilor din cele 320 de familii ale parohiei. Biroul de presã al Arhiepiscopiei Argeºului ºi Muscelului al Clujului, Albei, Criºanei ºi Maramureºului. În aceiaºi zi Înaltpreasfinþitul Mitropolit Bartolomeu ar fi împlinit 90 de ani de viaþã, iar întronizarea noului mitropolit, dacã ne ajutã Dumnezeu, va avea loc în ziua sãrbãtorii mari a Bunei Vestiri, 25 martie, aºa cum în aceiaºi zi a fost întronizat, cu cinci ani în urmã, Înaltpreasfinþitul Mitropolit Bartolomeu. Sã ne ajute Bunul Dumnezeu sã avem un nou Mitropolit la Cluj care sã continue lucrarea frumoasã a Înaltpreasfinþitului, de vrednicã pomenire, Bartolomeu Anania”, a mai spus Întâistãtãtorul Bisericii Ortodoxe Române. Scaunul de Mitropolit al Clujului, Albei, Criºanei ºi Maramureºului a rãmas vacant în urma trecerii la cele veºnice la vrednicului de pomenire Mitropolit Bartolomeu, în data de 31 ianuarie.

21 de ani de arhierie ai Preafericitului Pãrinte Patriarh Daniel marcaþi la Catedrala Patriarhalã
În prima duminicã a Postului Mare, în Duminica Ortodoxiei, la Catedrala Patriarhalã Sfânta Liturghie a fost oficiatã de Patriarhul României, înconjurat de un sobor de preoþi ºi diaconi. La sfârºitul Sfintei Liturghii au fost marcaþi cei 21 de ani episcopat ai Întâistãtãtorului Bisericii Ortodoxe Române. Preafericitul Pãrinte Patriarh Daniel a fost hirotonit episcop în Duminica Ortodoxiei, în data de 4 martie 1990, în Catedrala Mitropolitanã din Timiºoara de cãtre Înaltpreasfinþitul Pãrinte Nestor, Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfinþitul Pãrinte Nicolae, Mitropolitul Banatului ºi Înaltpreasfinþitul Pãrinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Hirotonia Preafericitului Pãrinte Patriarh Daniel ca arhiereu s-a fãcut în urma alegerii Sale de cãtre Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timiºoarei, cu titlul „Lugojanul”. Cu acest prilej, pãrintele arhim. Timotei Aioanei, Mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale a subliniat importanþa acestui moment pentru Biserica Ortodoxã Românã. „În aceastã Duminicã a Ortodoxiei trãim o sãrbãtoare specialã pentru Biserica noastrã, pentru slujitorii Catedralei Patriarhale, pentru clerul ºi credincioºii Bisericii Ortodoxe Române. Recunoscãtori Bunului Dumnezeu, ne aducem aminte cã în aceastã Duminicã a Ortodoxiei, în urmã cu 21 de ani, în Catedrala Mitropolitanã din Timiºoara, Preafericitul Pãrinte Patriarh Daniel primea atunci marele dar al arhieriei. Darul cel bogat al Preasfântului Duh revãrsându-se peste Preafericirea Sa, atunci, în calitate de Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timiºoarei, a rodit bogat în aceºti 21 de ani care au trecut de atunci. În acest rãstimp Episcopul Vicar devenit Mitropolit al Moldovei ºi Bucovinei ºi apoi Patriarh al României s-a dovedit un strãlucit teolog, un tradiþionalist dinamic, un ierarh vizionar, un om al vremurilor sale care a rãmas în tot acest timp, un om discret, un om modest, care a fãcut sã rodeascã darurile cele bogate ale Duhului Sfânt care au fost revãrsate asupra Preafericirii sale”, a spus pãrintele arhim. Timotei Aioanei. De asemenea, pãrintele arhim. Timotei Aioanei a dãruit Preafericirii Sale o cruce de binecuvântare „din partea clerului ºi a credincioºilor care au participat la aceastã Sfântã Liturghie”. „De aceea, în aceastã zi de sãrbãtoare, în Duminica Ortodoxiei din partea clerului ºi a credincioºilor care au participat la aceastã Sfântã Liturghie îi dãruim Preafericirii Sale aceastã cruce de binecuvântare, cu rugãmintea de a binecuvânta poporul lui Dumnezeu încredinþat spre pãstorire. Îi oferim aceastã cruce de binecuvântare Preafericirii Sale rugându-L cu smerenie pe mai marele arhiereilor sã-i dãruiascã Preafericirii Sale ani îndelungaþi de slujire roditoare, sãnãtate, pace, întru toate bunã sporire întru mulþi ºi binecuvântaþi ani”, a mai spus

Sinod Mitropolitan la Cluj
„Sã ne ajute Bunul Dumnezeu sã avem un nou Mitropolit la Cluj care sã continue lucrarea frumoasã a Înaltpreasfinþitul Bartolomeu Anania“ Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei, Criºanei ºi Maramureºului a desemnat în ºedinþa de luni, 14 martie, candidaþii pentru scaunul vacant de Mitropolit al Clujului, Albei, Criºanei ºi Maramureºului ºi Arhiepiscop al Vadului, Feleacului ºi Clujului. ªedinþa a avut loc la Reºedinþa mitropolitanã din Cluj-Napoca, sub preºedinþia Preafericitului Pãrinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române ºi Locþiitor de Mitropolit al Clujului. „Cei doi candidaþi desemnaþi de Sinodul Mitropolitan de la Cluj sunt: Înaltpreasfinþitul

Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei ºi Preasfinþitul Irineu Bistriþeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului Feleacului ºi Clujului”, a spus Preafericirea Sa. Numele celor doi ierarhi desemnaþi de Sinodul Mitropolitan vor fi prezentate membrilor Adunãrii Eparhiale a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului ºi Clujului. „Urmeazã ca marþi sã avem consultarea cu Adunarea Eparhialã ºi cu membrii de drept care participã la consultãri. Deci, este vorba de consultarea clerului ºi a mirenilor reprezentaþi în Adunarea Eparhialã ºi delegaþi din partea Eparhiilor sufragane din aceastã Mitropolie”, a precizat Patriarhul României. Lista finalã a candidaþilor va fi înaintatã Sfântului Sinod, care se va întruni în ºedinþã de lucru vineri, 18 martie 2011, la Reºedinþa patriarhalã din Bucureºti, pentru a-l alege, prin vot secret, pe viitorul mitropolit. „În data de 18 va fi alegerea noului Mitropolit

Patriarhul României a prezidat ªedinþa consultativã de la Cluj
Preafericitul Pãrinte Patriarh Daniel a prezidat marþi, 15 martie, ºedinþa consultativã a Sinodului Mitropolitan al Clujului, Albei, Criºanei ºi Maramureºului, cu membrii Adunãrii Eparhiale ai Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului ºi Clujului ºi cu membri clerici ºi mireni din celelalte eparhii ale Mitropoliei Clujului, Albei, Criºanei ºi Maramureºului, delegaþi de Adunarea Naþionalã Bisericeascã. Mai multe amãnunte aflãm din comunicatul de presã remis de Biroul de presã al Mitropoliei Clujului. Marþi, 15 martie 2011, în Aula „Nicolae Ivan“ a Facultãþii de Teologie Ortodoxã din ClujNapoca, a avut loc, sub preºedinþia Preafericitului Pãrinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române ºi Locþiitor de Mitropolit al

Clujului, ºedinþa specialã de consultare a Sinodului Mitropolitan al Clujului, Albei, Criºanei ºi Maramureºului, cu membrii Adunãrii eparhiale a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului ºi Clujului, precum ºi cu membrii de drept, reprezentând celelalte Eparhii din Mitropolie. ªedinþa specialã de consultare a fost precedatã de slujba de Tedeum, oficiatã în Catedrala Mitropolitanã. În conformitate cu prevederile din Statutul pentru organizarea ºi funcþionarea Bisericii Ortodoxe Române privitoare la alegerea de mitropolit, la aceastã ºedinþã consultativã au fost prezentate numele Înaltpreasfinþitului Pãrinte Arhiepiscop ANDREI al Alba Iuliei ºi al Preasfinþitului Pãrinte Episcop vicar IRINEU BISTRIÞEANUL, cei 2 candidaþi eligibili care au fost desemnaþi, prin vot secret, în cadrul consultãrii din Sinodul Mitropolitan al Clujului. Întrucât cei doi candidaþi întrunesc aºteptãrile membrilor Adunãrii eparhiale a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului ºi Clujului, precum ºi a celor de drept, s-a decis, cu unanimitate de voturi, menþinerea listei, fãrã a se impune completarea ei cu încã un ierarh eligibil. Astfel, lista finalã cu numele celor doi candidaþi desemnaþi de Sinodul Mitropolitan ºi confirmatã de Adunarea eparhialã va fi înaintatã Sfântului Sinod, care se va întruni în ºedinþa de lucru, vineri, 18 martie 2011, la Reºedinþa Patriarhalã din Bucureºti, pentru a-l alege, prin vot secret, pe viitorul Mitropolit al Clujului. www.basilica.ro

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->