A.

xA

NONG THONMOJ:

I.QUYHO~CH

TT

Ten tieu chi

N{Hdung tieu chi

Chi tieu chung

Chi tieu theo vimg TDMN phia B~c Dang b~ng song Hong B~c Duyen hai Trung be) NamTB Tiy Nguyen Dong Nam bQ DB song Ciru Long

1.1. Quy hoach s~ dung d§t va .h~ tang ~iet yeu cho phat trien san xuat nang nghiep hang hoa, cong nghiep, ti€u thu cong nghiep, dich vu 1 Quy hoach va thirc hien quy hO<;lch 1,.2. Quy hoach phat trien ha tang kinh te - xa h9i - rnoi tnrong theo chuan moi 1.3. Quy hoach phat tri€n cac khu dan cu moi va chinh trang cac khu dan cu hien c6 theo huang van minh, bao tan diroc ban s~c van hoa t6t dep f)~t f)~t f)~t f)~t f)~t f)~t f)~t f)~t

lt DC.1. xe co gioi di lai thuan tien. 2.' Tay Nguyen Dong Nam bQ DB song Ciru Long 2..lt DC.2 II.4.p ky thuat cua B(>GTVT 2.2.lt £)C. '.lt DC. Ty l~ km duong true xa.lt DC. 65% 50% 100% 70% 70% 70% 50% 3. x6m sach va khong l~y l(>i vao mua rmra.lt xa quan ly diroc kien c5 h6a 65% 50% 85% 85% 70% 45% 85% 45% .3.lt DC.. H~ TANG KINH TE - xA H(H Chi ticu theo vung . .1. x6m duoc cimg hoa dat chuan theo cap kY thuat Clla B(> 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Giao thong 70% 50% 100% 70% 70% 70% 100% 100% 50% GTVT 2.2. Ty l~ km duong true 100% 100% (50% cirng hoa) 100% cirng hoa 100% (70% cirng hoa) 100% (70% cirng hoa) 100% (50% cirng hoa) cling h6a 100% 100% (30% cirng hoa) chinh n(>i d6ng dugc cling h6a. ". H~ thong thuy 19i co ban 3 Thuy 19i dap ling yeu du san xu~t va dan sinh 3. lien xa diroc nhira hoa hoac be tong hoa dat chuan theo d. ~ '. TT Ten ticu chi NQi dung tieu chi Chi tieu chung TDMN phia B~c " Dong bang ' A song H). Ty l~ km dirong true thon. . Ty l~ km dirong ngo. Duyen hii NamTB . Ty l~ km kenh muong do DC. ong mc T rung bO .lt DC.

2.!ng cua BQ Xay D~t D~t f)~t f)~t Dat f)~t D~t D~t 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 Cho nong then D~t D~t D~t D<. Nha van h6a va khu th€ thao xa dat ehu§. Ty l~ hQ e6 nha tieu chuan BQ Xay dung a dat 80% .3 4 Di~n 4 . tieu hoc. mau giao. d(>t nat 9 Nha Khong Khong 80% a dan cu 9.tt D~t D~t Dat D~t 8. 5 Truong hoc T~ l~ tnrong j1QC cac dp: mam non. Nha tarn. C6 di~m phuc vu buu 8 BUll di~n chinh vi~n thong. 8. an toan ill cac D~t D~t D~t f)~t f)~t f)~t f)~t f)~t 98% 95% 99% 98% 98% 98% 99% 98% nguon.1.n cua BQ VH-TT-DL 6.1. Ty l~ h9 sir dung di~n th~ xuyen. Ty l~ th~n co nha van h6a va kI1U the thao then dat quy dinh cua BQ VH-TT-DL Cho dat chuan dl.3.2.2. H~ thong di~n dam baa yeu diu Icy thu~t cua nganh di~n 4. THCS co co v?t chftt dat chuan quoc gia sa 80% 70% 100% 80% 80% 70% 100% 70% 6 Co v~t eh§t van hoa sa 6.2. C6 Internet d~n thon D~t D?-t D?-t D?-t D~t D~t Dat D~t Kh6ng 90% D~t D~t D~t Khong 75% D~t Khong 90% Dat D~t Khong 80% D~t Kh6ng 75% D~t Khong 70% 9.1.

3 I~n Dong Nam bQ 1. £)~t 14 Giao due 14. T Y l~ hoc sinh t6t nghiep 1HCS dUQ'C We hQCtrung tiep hQC (ph6 thong.4 IAn 1.5 IAn Duyen hai Bic Trung bQ NamTB 1.41~n 11 H9 ngheo Co cau <6% 10% 3% 5% 5% 7% 3% 7% 12 lao dong Ty l~ lao dong trong d9 tu6i lam viec trong linh V\fC nong. ngir nghiep <30% 45% 25% 35% 35% 40% 20% 35% 13 Hinh tlnrc Co t6 hop tac hoac hop tac 16 chirc san xu&: xii hoat d9ng co hieu qua IV.3 lcin 10 Thu nhap 1. VAN HOA - C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 xA HQI . TY l~ lao d9ng qua dao tao 85% 70% 90% 85% 85% 70% 90% 80% >35% >20% >40% >35% >35% >20% >40% >20% . b6 nic.MOl TRUONG Chi tieu theo vimg TDMN phia Bic £)~t TT Ten tieu chi NQi dung tieu chi Chi tieu chung DAngb~ng songH8ng £)~t Bic Trung bQ £)~t Duyen hai namTB £)~t Tay Nguyen £)~t Dong nam bQ D~t DB Song Ciru Long £)~t 14. lam.1. KINH TE vA TO CHUC sAN XUAT Chi tieu chung Chi tieu theo vimg TDMN phia Bic 1.4 III.4 I~n Tay Nguyen 1.2.21~n TT Ten tieu chi NQi dung tieu chi Thu nh?P binh quan dau ngiroi/nam so voi rmrc binh quan chung cua tinh Ty l~ h9 ngheo DAng b~ng song Hong 1.3. Ph6 c@ giao due trung hQC. hQC ngh~) 14.5 lin DB song Ciru Long 1.

3.1t O:.1t O:.1t £):. dep 17.1t O:.1t O~t ducc thu gom va xu 1y thee O:.1t £)~t O:. sach.1t O~t dung thee quy hoach 17. Nghia trang duoc xay O~t O~t O~t O:.4.1t Ol. Y t€ xa dat chufuI qu6c gia 30% £)~t 20% £)~t 40% £)~t 30% Dat 30% £)~t 20% Dat 40% Dat 20% £)~t Xa co 16 Van hoa tir 70% s6 thon.1.1t £):.2.1t O:.1.1t O:.1t £):.1t O:.1t O:.5 15.1t O:.1t O:.1t O:.5.1t O:. nuoc thai O:.1t O:. Cac cc sa SX-KD dat tieu chuk v€ moi tnrong 17.1t O:. Ty l~ nguoi dan tham gia 15 Yt€ cac hinh thirc bao hi~m y t~ 15.1t Moi tnrong cac hoat dQng phat tri~n moi tnrong xanh. Ty l~ h9 duoc sir dung nuoc sach hQ'P v~ sinh thee quy chuan Qu6c gia 17.2.lt O~t quy dinh .1t O:.1t tro len dat tieu chuan van hoa thee BQ VH-TT-DL quy dinh cua 17. ban lang O~t O~t O~t O~t O~t £):. Chftt thai.1t £):.1t O~t O:. Khong c6 cac heat dQng gay suy giam moi tnrong va c6 17 85% 70% 90% 85% 85% 85% 90% 75% £)~t £):.

chinh quyen dat tieu ehuful "trang sach.1t D~t Dat 18 H~ thong t6 chirc chinh tri xii hQi virng m~ xa 18.1t B?-t B?-t B?-t 18.1t TDMN phia Bic £)~t DAng b~ng song Hong D~t mic Trung bQ D~t Duyen hlii NamTB D?t Tfiy Nguyen D~t Dong Nam bQ D~t DB song Ciru Long £)~t 18.1t D'.lt B'. £)'.1t £)'.1t D'.6 V. Dang bQ.lt D?-t B'.1t D'.lt D?-t B~t D?-t B?-t An ninh. HUY¢N NaNG THaN MOl: co 750/0 sA xa trong huy~n d~t nong thon moi co 800/0 s6 huyen trong tinh d~t nong thfin mo'i C.1t D'. Co du cac t6 chuc trong M thong chinh tri co sa thea quy dinh. Can bQ xii dat chuan 18.1t Dat D'.4. virng rnanh" Dat B?-t B?-t B?-t B'.1t B.1t D'. Cac t6 chirc dean th~ chinh tri cua xa dSu dat danh hieu tien tiSn tro len 19 B'.1. tr~t gift virng tv xii hQi duoc D~t D~t Dgt D'. TINH NaNG THaN MOl: .3.2. H¢ THONG CHINH TRJ Chi tieu thea vung TT Ten tieu chi NQi dung tieu chi Chi tieu chung D~t £)'. tr~t tv xii hQi An ninh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful