You are on page 1of 11

LAMPIRAN C Contoh Kulit depan 2.

5 cm

2.5 cm

KAJIAN EIA DI TAMAN KENARI KULIM

NAMA 1. NOR SARAH BT ABIDIN 2. FARAH WAHIDA BT KAMIL 3. MOHD EFENDY B. TAM

NO PENDTAFRAN 16DKA04F524 16DKA04F560 16DKA04F500

4 cm

2.5 cm

JABATAN KEJURUTERAAN AWAM POLITEKNIK KULIM

2.5 cm

SESI JULAI 2006

2.5 cm

2.5 cm
PKU/JKA/Projek Kej. Awam

12

LAMPIRAN D Contoh Tulang Laporan

LAPORAN PROJEK DIPLIOMA KEJURUTERAAN AWAM SESI JULAI 2006

PKU/JKA/Projek Kej. Awam

13

LAMPIRAN E Contoh Halaman Tajuk/Judul 2.5 cm

KAJIAN EIA DI TAMAN KENARI KULIM

NAMA 1. NOR SARAH BT ABIDIN 2. FARAH WAHIDA BT KAMIL 4 cm 3. MOHD EFENDY B. TAM

NO PENDTAFRAN 16DKA04F524 16DKA04F560 16DKA04F500 2.5 cm

Laporan ini dikemukakan kepada Jabatan Kejuruteraan Awam sebagai memenuhi syarat Penganugerahan Diploma Kejuruteraan Awam

2.5 cm
PKU/JKA/Projek Kej. Awam

14

LAMPIRAN F Contoh Pengesahan Laporan Projek 2.5 cm

PENGESAHAN LAPORAN PROJEK

Laporan projek bertajuk Kajian EIA di Taman Kenari Kulim ini telah dikemukakan, disemak serta disahkan sebagai memenuhi syarat dan keperluan Penulisan Projek seperti yang telah ditetapkan.

Disemak oleh : 4 cm Nama Penyelia Tandatangan Penyelia Tarikh : : : Disahkan oleh : Nama Penyelaras Tandatangan Penyelaras Tarikh : : : 2.5 cm

2.5 cm
PKU/JKA/Projek Kej. Awam

15

LAMPIRAN G Contoh Halaman Perakuan Pelajar 2.5 cm

Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan yang setiap satunya telah kami jelaskan sumber

1.Tandatangan Nama No. Pendaftaran Tarikh 4 cm

: : : : 2.5 cm

2.Tandatangan Nama No. Pendaftaran Tarikh 3.Tandatangan Nama No. Pendaftaran Tarikh

: : : : : : : :

2.5 cm
PKU/JKA/Projek Kej. Awam

16

LAMPIRAN H Contoh Halaman Penghargaan 2.5 cm

PENGHARGAAN

Penulis ingin merakamkan penghargaan ikhlas kepada penyelia projek, En. Mohamad Kamarudin Bin Darus di atas bimbingan dan perbincangan yang diberi sepanjang tempoh projek ini dilaksanakan.

Penghargaan juga diberikan kepada sesiapa sahaja yang sarna ada 4 cm secara langsung atau tidak langsung membantu dalam penghasilan projek ini. (Tidak boleh lebih dari satu rnuka surat sahaja). 2.5 cm

2.5 cm
PKU/JKA/Projek Kej. Awam

17

LAMPIRAN I Contoh Halaman Abstrak 2.5 cm

ABSTRAK

Kajian EIA di Taman Kenari Kulim merupakan satu projek yang dijalankan bagi memastikan, memantau dan mengenalpasti permasalahan alam sekitar di kawasan berkenaan. Tujuan utama kajian ini dijalankan ini untuk mengetahui prosedur yang digunapakai oleh pihak konsultant dalam menjalankan penilaian awalan dan penilaian terperinci. Dengan ini 4 cm masalah-masalah berkaitan alam sekitar serta kejadian-kejadian yang tidak diingini dapat dikenalpasti berserta dengan langkah-langkah tebatan. Projek ini diharapkan dapat mambantu pihak berkuasa tempatan seperti Majlis Perbandaran dan Jabatan Bekalan Air serta pihak konsultant meneliti sebahagian prosedur yang dijelaskan supaya kejadian-kejadian buruk yang menimpa negara kebelakangan ini tidak berulang. Disamping itu juga menyedarkan rakyat akan tanggungjawab dalam memelihara dan memulihara alam sekitar. (Tidak boleh lebih daripada 300 patah perkataan dalam satu perenggan sahaja). 2.5 cm

2.5 cm
PKU/JKA/Projek Kej. Awam

18

LAMPIRAN J Contoh Halaman Senarai Kandungan

2.5 cm

2.5 cm

KANDUNGAN

3 baris

4 cm

2.5 cm

B BABPERKARAMUKA SURATIPENDAHULUAN1.1Pengenalan I 1 11.2Penyataan Masalah21.3Objektif31.4Skop4IIKAJIAN 2 3 4 LITERATUR2.1Pengenalan62.2Teori72.3xxxxxxx10I L L 6 7 1 IIIMETADOLOGI3.1P I engenalan163.2Kaedah173.3xxxxxxx203.3.1 Kajian Awalan233.3.2 Kajian Terperinci30IVDAPATAN DAN 3 A ANALISA4.1Pengenalan354.2xxxxxx37V A 3 VPERBINCANGANVIKESIMPUL V AN DAN CADANGANRUJUKAN LAMPIRAN

2.5 cm
PKU/JKA/Projek Kej. Awam

19

LAMPIRAN K Contoh Halaman Senarai Jadual

2.5 cm

2.5 cm

SENARAI JADUAL

3 baris

4 cm

2.5 cm

N No. Jadual JadualMuka Surat1.1 Kitaran Hidrologi121.2Sistem 1 Hidrologi151.3Klasifikasi Aliran Sungai171.4 Data Pengukuran Air 1 1 Sungai181.5Data Bacaan20 1 2

2.5 cm
PKU/JKA/Projek Kej. Awam

20

LAMPIRAN L Contoh Halaman Senarai Rajah

2.5 cm

2.5 cm

SENARAI RAJAH

3 baris

4 cm

2.5 cm

N No. Rajah TajukMuka Surat1.1 Anggaran Kuantiti Air Dunia131.2Sifat 1 Fizikal Air Sungai161.3Klasifikasi Aliran Sungai191.4 Sungai Ular191.5Litar 1 1 1 Skematik25 2

2.5 cm
PKU/JKA/Projek Kej. Awam

21

LAMPIRAN M Contoh Halaman Senarai Lampiran

2.5 cm

2.5 cm

SENARAI LAMPIRAN

3 baris

4 cm

2.5 cm

L Lampiran TajukMuka SuratAFotograf Udara96BPeta Siri 9 Malaysia97CSenarai Simbol98DPelan Lokasi Taman99EBil Harga 9 9 9 Pembelian100 1

2.5 cm
PKU/JKA/Projek Kej. Awam

22