MẪU HỐI PHIẾU (Dùng trong phương thức nhờ thu) HỐI PHIẾU Số tiền: 50.

000USD Số 215/2010 Hà Nội, ngày 20/09/2010

Sau khi nhìn thấy bản thứ Nhất của hối phiếu này (bản thứ Hai có cùng nội dung và ngày tháng không trả tiền) trả theo lệnh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam một số tiền là năm mươi ngàn đô la Mỹ chẵn. Tổng Công ty XNK lương thực Gửi: Công ty thương mại hữu hạn Hà Nội, Việt Nam (Ký) Kaiichi, Tokyo, Japan

1

MẪU HỐI PHIẾU (Dùng trong phương thức tín dụng chứng từ) HỐI PHIẾU Số tiền: 50.000USD số 216/2010 Hà Nội, ngày 30/09/2010

MẪU HỐI PHIẾU Sau khi nhìn thấy bản thứ Nhất của hối phiếu này (bản thứ Hai có cùng nội dung và ngày (Dùng trong phương thức tín dụng chứng từ) tháng không trả tiền) trả theo lệnh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam một số tiền là năm mươi ngàn đô la Mỹ chẵn. Thuộc tài khoản của Tổng công ty xuất nhập khẩu Lương thực Hà Nội. Ký phát cho Ngân hàng Hữu hạn Sumitomo. Theo L/C số: 01264456 mở ngày 31-3-2010. Gửi: Ngân hàng Hữu hạn Sumitomo Tokyo, Japan Tổng Công ty XNK lương thực Hà Nội, Việt Nam (Ký)

(Lưu ý: Khi Thành lập HP: cần ghi thêm số thứ tự của bản HP trong HP. Ví dụ bản thứ nhất thì vẽ số 1, bản thứ hai thì vẽ số 2)