AMENAJARI EXTERIOARE PALATUL VOIEVODAL TURDA

FAZA PT – DE

C

A

I

E

T

D

E

S

A

R

C

I

N

I

LUCRARI ARHITECTURA

2

CUPRINS :

GENERALITATI...............................................................................................................pag.3 OBIECTUL 1: AMENAJARI EXTERIOARE A. SĂPĂTURI ŞI UMPLUTURI........................................................................................ pag.5 B. PARDOSELI DIN PIATRA NATURALA SI SAPE PENTRU PARDOSELI…………….pag.8 C. CONFECTII METALICE: BALUSTRADE, GRILE…………………….. ……..…..…..….pag.12 D. ZIDARII……………………………………….……………………………..……..………….pag.14 E. MORTARE PENTRU ZIDARII…….……….……………………………..……..………….pag.20 F. TENCUIELI.………….……………………….……………………………..……..………….pag.23 G. VOPSITORII………………………………….……………………………..……..………….pag.29

OBIECTUL 2: DEPOZIT A. SĂPĂTURI ŞI UMPLUTURI........................................................................................ pag.34 B. ZIDARII……………………………………….……………………………..……..………….pag.37 C. MORTARE PENTRU ZIDARII…….……….……………………………..……..………….pag.43 D. TENCUIELI.………….……………………….……………………………..……..………….pag.46 E. TAMPLARII-GEAMURI-FERONERIE..…….……………………………..……..………….pag.59 F. INVELITORI.………….……………………….……………………………..……..………….pag.72 G. DULGHERIE………….……………………….……………………………..……..………….pag.75 H. HIDROIZOLATII..…….……………………….……………………………..……..………….pag.79 I. ZUGRAVELI SI VOPSITORII...…………….……………………………..……..………...….pag.88

GENERALITATI

3

1.1. Prezentul caiet de sarcini are ca obiect lucrarile de arhitectura privind Amenajarea traseului pietonal str. Franceza – zona Curtea Veche , lucrari precizate prin proiectul tehnic in conformitate cu functiunile propuse prin tema de proiectare. 1.2. Zona pe care se intervine se afla in centrul istoric al Municipiului Bucuresti. Traseul pietonal se amenajeaza prin relocarea gardului ce imprejmuieste Muzeul Curtea-Veche in scris in LMI/2004 cu nr. 1060, cod B-II-a-A-18779 cu denumirea Ansamblul medieval Curtea Veche. 1.3. Inainte de inceperea lucrarilor antrepriza (antreprenorul general) va confrunta proiectul cu situatia de pe teren, iar in cazul lucrarilor speciale pe care nu le poate executa cu fortele proprii se va consulta cu subantreprizele specializate atat in privinta conditiilor tehnice de executie cat si a pretului si termenului. 1.4. Antrepriza este obligata sa ceara beneficiarului toate explicatiile de care ar avea nevoie pentru executarea lucrarilor, în conformitate cu proiectele. In afara de verificarea terenului, antrepriza este obligata sa verifice planurile, antemasuratorile si notele de calcul si daca va gasi erori sau nepotriviri între diferitele piese, sa le semnaleze în scris beneficiarului, pentru a fi corectate din timp de catre proiectant. In caz contrariu, antrepriza ramîne responsabila de orice erori, iar pagubele survenite, sporurile de cost, precum si nereusita lucrarilor, din cauza nesemnalizarii acestor erori, urmeaza a fi puse în sarcina ei. 1.5. Antrepriza este obligata a face toate completarile si punerile la punct ale planurilor ce i-au fost predate la contractare, precum si a întocmi obiectiunile, inclusiv sugestiile ce ar avea de facut, pentru eventualele îmbunatatiri ale solutiilor din proiect. Este obligatoriu sa traseze sau sa puncteze o linie de vagriz, dupa executarea desfacerilor si a decaparilor si sa intretina pe toata durata santierului, pana la excutarea straturilor finite la diferitele nivele, aceasta linie. 1.6. Proiectantul impreuna cu antreprenorul general, subantreprenorii si beneficiarul vor intocmi graficul de esalonare al lucrarilor dupa acceptarea ofertei de catre beneficiar, in functie de ordinea fireasca a lucrarilor si de capacitatile anuale de finantare. 1.7. Subantreprenorii vor beneficia de conditiile necesare de lucru in santier, asigurate de antrepriza generala si se vor supune acelorasi norme si regulamente privind igiena, protectia muncii si P.S.I. 1.8. Antrepriza cat si subantreprizele vor lucra numai cu materiale agrementate pe teritoriul tarii si sunt obligate sa ceara certificate de calitate si garantie furnizorilor de materiale, ce vor fi puse la dispozitia comisiei de receptie. 1.9. Lucrarile executate de catre antreprenor sau subantreprenori in ateliere vor fi montate numai dupa vizionarea si avizul proiectantului, iar dupa caz executia in serie se va face dupa avizarea prototipului. 1.10. Antrepriza va executa lucrarile astfel ca sa se produca cît mai putine inconveniente stabilimentelor sau serviciilor pe terenul carora se efectueaza lucrarea, luînd masuri pentru a nu împiedica circulatia si accesul la cladirile învecinate, pentru a feri de distrugere sau de degradare plantatiile, constructiile, instalatiile învecinate. Antrepriza este obligata sa respecte cu strictete toate masurile ce se vor lua de dirigintele santierului în acest scop. Antrepriza va lua, deasemenea, masuri pentru paza materialelor, uneltelor si sculelor sale aduse pentru lucrare, beneficiarul neluîndu-si nici o raspundere în privinta acestora. Antrepriza este obligata a asigura paza lucrarilor santierului, pîna la receptia lor provizorie si predarea catre beneficiar, fiind raspunzatoare de orice lipsuri sau degradari. In afara de aceasta, antrepriza va lua cele mai serioase masuri de paza pentru prevenirea incendiilor de pe santierul lucrarii, fiind raspunzatoare de toate pagubele se s-ar aduce, atît santierului cît si constructiilor învecinate din cauza incendiilor ce au luat nastere din lipsa acestor masuri. 1.11. Antrepriza este obligata a lua toate masurile si a realiza toate dispozitivele necesare astfel ca lucratorii sai si toti cei care activeaza pe santier, sa fie feriti de accidente. In acest sens antrepriza va intocmi toate formalitatile cu lucratorii sai privind privind Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si Regulamentul (MLPAT 9N/15.03.1993) privind protectia si igiena muncii in constructii. Pentru orice accident survenit pe santier, în timpul si din cauza naturii lucrarilor, antrepriza ramîne singura responsabila, atit fata de familia accidentatilor, cît si fata de autoritati, fara recurs în contra beneficiarului cu care a contractat lucrarea. Antrepriza va ajuta întotdeauna autoritatile publice în cercetarile ce le-ar avea pe santier.

4

Antrepriza va asigura curatenia si ordinea pe santier si va veghea la respectarea conditiilor elementare de higiena necesare unui santier (latrine, cazarea lucratorilor). 1.12. La terminarea lucrarilor, antrepriza va astupa gropile ce le-ar fi facut, va înlatura movilele de pamînt, materialele, molozul, gunoaiele, astfel ca lucrarea sa fie predata complet pusa la punct, iar terenul sa se prezinte curat. Daca pe teren au existat plantatii care au fost distruse de antrepriza în timpul executarii lucrarilor, acestea se vor reface de antrepriza pe spezele proprii. 1.13. In conformitate cu Legea pentru Apararea Patrimoniului Public pentru toate partile de lucrari executate, dirigintele santierului este dator a tine un caiet de atasament numerotat, snuruit, sigilat si parafat, în care sa se înscrie natura, dimensiunile si cantitatile lucrarilor executate, pe baza de schite si planuri cotate amanuntit care vor fi sau atasate la acest carnet, sau constituite în dosare speciale de atasament. Dirigintele santierului va controla si verifica întocmirea masuratorilor, le va semna pentru exactitate; cele nesemnate de dînsul nu se vor putea lua ca baza la reglementarea platilor. Antrepriza este datoare sa asiste la masuratoare, sa ia cunostinta de înscrierile facute în carnetul de atasament si sa le subscrie. 1.14. Antrepriza este datoare a executa ordinele de santier (dispozitii de santier) date de beneficiar sau de proiectant, prin dirigintele santierului. Toate ordinele de santier cu privire la conducerea si modul de executare a lucrarilor, se vor da antreprizei de catre diriginte prin carnetul de ordine de santier, care se va pastra în permanenta la locul lucrarii. Daca pe timpul executiei apar lucrari suplimentare, acestea vor fi transmise antreprenorlui prin dispozitii de santier sau prin proiecte suplimentare intocmite de proiectant cu acordul beneficiarului, ce vor fi atasate carnetului cu ordinele de santier. In baza acestor dispozitii si proiecte antrepriza va intocmi devize oferta suplimentare. Antrepriza este datoare sa subscrie în acest carnet la primirea fiecarui ordin. 1.15. Indata dupa terminarea lucrarilor, în urma sesizarii facute de catre dirigintele lucrarii, pe baza unei cereri scrise a antreprizei, se va proceda la receptia provizorie a lucrarilor urmata apoi de receptia finala si cea definitiva in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii. 1.16. Antrepriza este obligata a preda dirigintelui de santier, prin proces-verbal, obiectele sau materialele de orice fel, pe care le-ar gasi în timpul executarii lucrarilor în sapaturi, darîmari etc.

5

OBIECTUL 1: AMENAJARI EXTERIOARE
A. SĂPĂTURI ŞI UMPLUTURI
A.1. DATE GENERALE 1.1.Limita de aplicabilitate Acest capitol cuprinde specificaţii pentru lucrările de săpături din interiorul structurilor şi turnarea umpluturii în jurul elementelor îngropate ale clădirii . Toate aceste lucrări se vor executa în conformitate cu planşele şi cu prevederile prezentului capitol. Termenul "Nivel finit" se va folosi pentru a defini cota obţinută după terminarea săpăturilor sau umpluturilor. Termenul "Nivelul excavaţiei" se va folosi pentru definirea cotei la care se termină lucrările de săpături şi de unde începe turnarea primului strat de umplutură, egalizare, etc. 1.2.Standarde şi normative de referinţă Normativele şi standardele care urmează, în funcţie de destinaţia şi specificul lor, se vor respecta la lucrările care fac obiectul caietului de sarcini: - C169-1988 - Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale. - C 29-1985 - Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe, prin procedee mecanice. - C168-1980 - Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile la umezire prin silicotizare şi electrosilicolizor. - C277-1988 - Norme tehnice privind utilizarea geotextilelor şi geomembranelor la lucrările de construcţii. - C196/1986 - Instrucţiuni tehnice pentru folosirea pământurilor stabilizate la lucrările de fundaţii. - C56/1985 - Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente. Instrucţiuni pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor ascunse la construcţii şi instalaţii aferente şi modificările la instrucţiuni. - STAS-1243/1988 - Terenuri de fundare, clasificare şi identificarea pământurilor. - STAS 1913/14-1974- Teren de fundare, determinarea caracteristicilor de compactare. - STAS 1913/5-1985 - Determinarea granulozităţii. - STAS 1243/1988 - Terenul de fundare. Clasificare. 1.3.Materiale de umplutură Condiţii generale Materialele nu vor conţine în cantităţi dăunătoare moloz, rădăcini, iarba, frunze, humus, apă uzată şi alte materii organice, bucăţi de argilă, sulfaţi sau alte săruri. Material pentru umplutură Materialul pentru umplutură va fi cel prevăzut în proiect (piatra spartă- refuz de ciur)cu granulatie optimă, cu care scop, în conformitate cu STAS 1913/14-74 şi STAS 1913/13-83, i se vor determina caracteristicile de compactare; Condiţii interne - grosimea stratului - utilajul de compactare - presiunea specifică de compactare - numărul de treceri - viteza de rulare Determinări şi date - umiditatea optimă de compactare - granulozitatea (STAS 1913/14-74) - limita de plasticitate (STAS-1913/4-86) - porozitatea, densitatea aparentă maximă în stare uscată, unghiul de frecare internă, coeziunea, modulul de deformaţie edometrică, Contractorul va prezenta inginerului în timp util următoarele: a. rezultatele a cel puţin 3 sitări şi 3 teste de plasticitate a materialului pe care îl propune spre folosire, aratând respectarea condiţiilor de mai sus; b. mostre de materiale de mărime suficientă pentru ca Inginerul să le poată verifica prin teste de probă; 1.4.conditii de executie Îndepartarea stratului de suprafaţă se va executa conform celor stabilite prin proiect.

6

Contractorul va îndepărta de pe suprafaţa indicată în planşe pardoseala veche,stratul suport al acesteia, compromis şi toate celelalte obstacole (noroi, moloz, umpluturi, etc.). Dacă Arhitectul nu indică diferit, toate materialele provenite din săpături se vor îndepărta de pe şantier şi se vor depozita. A.2.LUCRĂRI DE SĂPĂTURI SAU UMPLUTURI 2.1.LUCRĂRI DE SĂPĂTURI 2.1.1.Date generale Contractorul poate executa aceste lucrări prin orice metodă pe care o socoteşte optimă în funcţie de condiţiile prezentei specificaţii. Cotele iniţiale ale terenului vor fi convenite cu Arhitectul înainte de începerea lucrărilor de săpături. Adancimea săpăturilor se va hotărî de catre Arhitect (vezi mai jos),în conformitate cu prevederile proiectului. Se va asigura supraveghere arheologică a săpăturilor,cu semnalarea specialistului a oricărui element de interes . Orice piedici care se vor ivi pe parcursul săpăturilor ( amprente de ziduri, fundatii anterioare,etc)se vor aduce la cunoştinta Arhitectului şi se vor trata după cum se va indica ulterior. Contractorul va înregistra pe un plan corespunzător care se va depune la Arhitect, adâncimea la care s-a găsit fiecare element de interes arheologic, va asigura şi fixa în poziţie scânduri de trasare vopsite la toate săpăturile, cota şi poziţia acestora care se vor putea oricând examina şi verifica de arhitect şi arheolog. Contractorul va fi singurul răspunzător pentru trasarea corectă şi terminarea corespunzătoare a lucrărilor (STAS 9824/1-87) Se va conveni cu arhitectul un program pentru lucrările de săpături. 2.1.2.Săpături generale în suprafete limitate în cadrul clădirilor După operaţiile de demontare a elementelor de pardoseală veche,Contractorul va trece la operaţia de îndepărtare a stratului de umplutură veche de pe respectiva suprafaţa. Stratul de suprafaţă se va depozita în incinta şantierului pentru a se refolosi ulterior. Contractorul va îndepărta prin săpare pământul necorespunzător până la atingerea adâncimii prevăzute în proiect. Materialul provenit din săpăturile de mai sus se va depozita, în scopul refolosirii sale. Nu se va executa nici o lucrare de construcţii, înainte de aprobarea cotei săpate de către Arhitect. La nevoie, conform normativului C169/1988, pereţii săpăturilor se vor sprijini folosindu-se sisteme de susţinere temporare. Sprijinirile se vor proiecta şi executa astfel încât să asigure construirea în securitate şi în ritm corespunzător a structurilor permanente, fără a se produce tasări sau deplasări ale terenului, prevenindu-se stricăciuni sau deplasări ale structurilor şi utilităţilor executate anterior şi care sunt în apropiere. La nevoie, când trebuie împiedicată pătrunderea nisipului curgător, noroiului etc., sau pentru asigurarea securităţii muncitorilor, malurile săpăturii vor fi căptuşite. În cazul în care Contractorul sapă mult sub nivelul specificat, fie prin trasare incorectă, lipsa de supraveghere a operaţiilor sau din alt motiv, va umple partea respectivă pe cheltuiala sa cu material corespunzător, bine compactat. Se atrage atenţia asupra faptului că săpăturile executate spre înlesnirea Contractorului (din motive tehnologice) nu se fac cu cheltuieli suplimentare pentru investitor. Partea superioară a săpăturilor se va ţine descoperită cât mai puţin timp posibil. Ultimii 15 cm se vor săpa cand Contractorul a luat toate măsurile pentru continuarea în timp util a lucrărilor următoare. 2.2.LUCRĂRI DE UMPLUTURI 2.2.1.Date generale Toate lucrările de umpluturi se vor executa în straturi de o grosime de max. 20 cm după compactare, sau aşa cum se precizează în proiect, cu respectarea prevederilor STAS 2914/84 şi C56/85 anexa 2.3. Contractorul va face probe de laborator pe materialul folosit la umpluturi (vezi (01) 1230) şi va determina densitatea maximă uscată şi conţinutul optim de umiditate. Înainte şi după compactare, conţinutul de umiditate al materialului se va corecta pentru a ajunge la +/- 2 % din conţinutul optim de umiditate. Materialul va fi apoi compactat la 90 % din valoarea densităţii maxime uscate. Contractorul va efectua pe teren determinarea conţinutului de umiditate şi al densităţii solului in-situ folosind metodele prevăzute în proiect şi va prezenta rezultatele înregistrate ale acestora Arhitectului. Contractorul va remedia orice strat care nu corespunde prevederilor de execuţie înainte de turnarea straturilor ulterioare. 2.2.2.Umpluturi generale în limitele clădirilor Când este posibil, Contractorul va folosi echipament manual ,cum ar fi compactor cu role netede. Nu se vor utiliza mijloace cu vibratii pentru a nu induce şocuri mecanice structurii existente.

2.MĂSURARE ŞI DECONTARE 3.1. 3. numărul de treceri minime.1.Toleranţe Suprafaţa finisată va putea fi +/. care va fi platită la metru pătrat de teren curăţat. lovituri.1. Molozul va fi încărcat şi scos din şantier dacă Inginerul nu ordonă altceva. Volumul de umplere şi reumplere vor fi măsurate în mod similar ca la lucrările de săpături.Măsurare Contractorul va efectua o curăţire generală a suprafeţei interioare. normativelor şi standardelor Nu se va plăti Contractorului pentru săpăturile în plus faţă de cele indicate în desenele de contract sau comandate în scris de către Arhitect.1.2. minute de vibrare etc. 2.2. CTN = cota terenului nivelat = cotă teren finit 3. .săpătura propriu-zisă în limitele construcţiei existente.2.4.Decontare Preţul operatiunii va cuprinde procurarea materialului de calitatea şi granulaţia cerute prin proiect.Măsurare Nu se va folosi nici un alt material de umplutură decât cel indicat de proiectant şi aprobat de Inginer.2.7 Materialul de umplutură din orice strat va fi rezonabil de uniform ca granulaţie şi împrăştiere. Compactarea se va executa regulat.conform proiectului. conform cerinţelor Specificaţiilor tehnice.Decontare Preţul unitar pentru săpătura va cuprinde: .SĂPĂTURĂ 3. Preţul unitar va cuprinde de asemenea efectuarea testelor conform specificaţiilor tehnice. dar se va scade volumul oricărei părţi îngropate a clădirii.2. . Această operaţie se va măsura la metru cub. compactare . Contractorul poate executa săpătura prin orice metodă pe care o consideră cea mai eficientă. Săpătura sub CTN se va executa numai unde va indica Inginerul.2. contractorul va săpa tot stratul de umplutură veche şi pământul nesănătos până la nivelul specificat la terenul nivelat (CTN). A.săparea suplimentară pe care o face contractorul din motive tehnologice pentru execuţia altor operaţii. . necesare realizării densităţii cerute se vor respecta cu stricteţe. .2.sprijiniri temporare şi/sau căptuşirea părţilor laterale ale săpăturii. Dupa aceea.20 mm de la cota indicată. Decontarea lucrării se va face pe baza facturilor de procurare a materialului si conform situaţiilor de lucrări vizate de Arhitect. conform desenelor. Se vor stabili cantităţile prin multiplicarea suprafeţei orizontale cu adâncimea efectivă masurată de la CTN efectiv.3.nivelare şi îndepărtare a surplusului de material. manopera de împrăştiere .LUCRĂRILE DE UMPLUTURĂ 3.menţinerea săpăturilor fără infiltraţii de apă sau apă ocazională pe tot timpul contractului.1. 3. Contractorul va fi plătit la m3 pentru umplerea până la nivelul original al gropii precum şi pentru umplutura suplimentară.3.Evacuarea materialului în exces Orice material în exces care nu a fost aprobat de Arhitect pentru refolosire sau lăsat şi nefolosit se va încărca şi transporta în afara santierului.

Dupa 4-5 zile suprafata pardoselilor se va freca usor. Intreaga suprafata se inunda cu lapte de ciment fluid. strat de mortar de ciment de 15. etc. a caror executie ulterioara ar putea deteriora pardoseala. sanitare. dozajul si natura acestui strat de egalizare se vor indica prin proiect la fiecare tip de pardoseala in parte. conform STAS 11493-81. 30 mm grosime. La placile la care se constata denivelari se adauga sau se scoate local din mortarul de poza. B. instalatii electrice. functie de proiectant. au fost izolate corespunzator. .2 PARDOSELI CU DALE SPECIFICATII GENERALE Se aplică normativul C 35-82 caietul V si VI normativul C 56-85 DATE GENERALE Montarea dalelor va începe cu asezarea de dale reper. de incalzire. Lucrari care trebuie terminate inainte de inceperea lucrarilor de pardoseli . iar acolo unde acestea nu exista vor fi turnate dupa ce s-a introdus instalatiile ce trec pe sub ele si s-au executat si compactat umpluturile. gresie de Urvis. bazalt. se vor astupa sau chitui. marmura de Caprioara. cu mortar de ciment. . rosturile dintre elementele prefabricate ale planseului. granit de Meri. placile se uda cu apa. având fata vazuta a nivelul pardoselii finite. marmura de Alun conform STAS 6815-78. .1 PARDOSELI 8 Alcatuirea pardoselilor Fiecare tip de pardoseala este alcatuita din: a)..Atunci cind stratul suport al noii pardoseli este constituit din plansee de beton sau beton armat este necesar ca aceste suprafete suport sa fie pregatite prin curatarea si spalarea lor cu apa de eventualele impuritati sau resturi de tencuiala. CARACTER1STICI Rosturile din placi vor fi de maximum 2 mm se pot execute si mai mari. b). Inainte de a fi asezate în mortar. . pentru a se exclude orice contact al conductelor cu planseul si pardoseala. care trebuie sa fie suficient de intarit cind se va aseza peste el imbracamintea pardoselii. . granit sau beton. conform STAS 6770-80. fundatii. marmura de Moneasa. prin batere usoara cu ciocanul peste dreptar. conform STAS 6566-78. adinciturile mai mari. conducte. Verificarea planeitatii suprafetei îndesându-se atent dalele în mortarul de poza.strat de uzura . conform STAS 6531-79. . .Armaturile sau sirmele care eventual ies din planseul de beton armat vor fi taiate sau indoite. Curatarea se va face cu maturi si perii.B.Atunci cind este necesar se va face o nivelare a suprafetei stratului suport existent cu ajutorul unui strat de beton sau mortar de nivelare (egalizare). conform STAS 7499-81: granit de Serparu-Macin.. precum si dupa terminarea in incaperea respectiva a tuturor lucrarilor de constructii-montaj. Frecarea se face cu masina de frecat. Se lustruieste cu acid oxalic si se ceruieste. cu dozaj de 400 kg ciment la m3 de nisip.Diversele strapungeri prin planseu. . . MATERIALE Se pot utilize urmatoarele materiale: bazalt de Racos conform STAS 6817-80: granit de Iacob Deal si Fântâna lui Manole.Inainte de executarea pardoselilor se va verifica daca conductele de instatii sanitare sau de incalzire centrala. conform ST AS 7289-16. in functie de solicitarile la care este supusa pardoseala. . PARDOSELI DIN DALE DE PIATRA SI SAPE PENTRU PARDOSELI B.imbracaminte . între care se vor monta o serie de plăci formând rânduri reper. .Conductorii electrici care se monteaza sub pardoseala (pe suprafata planseului) vor fi acoperiti cu mortar de ciment in grosimea strict necesara pentru protejarea lor.Mai intai vor fi curatate placile slab armate existente de resturile de pardoseli si de resturile de sapa.care este supusa direct tuturor sarcinilor si actiunilor din exploatare.Executarea pardoselilor se va face numai dupa terminarea lucrarilor prevazute sub pardoseli (canale.Compozitia. ELEMENTE COMPONENTE Dalele de marmura. dupa caz.) si efectuarea probelor prescrise.stratul suport ce primeste incarcarea de la imbracaminte si o transmite elementelor de rezistenta (sau fundatii) pe care este asezata pardoseala. gresie. care strapung planseul. etc. TEHNOLOGIE Asezarea placilor se face cu sfoara de trasare si se verifica planeitatea cu dreptarul si nivela.

în stare afânată de minimum 1200 kg/m3. Agregatele se vor amesteca numai pentru a obtine gradatii noi de finete. fara bule de aer. Se vor face testari. consistenta si densitatea mortarului proaspat : un test la fiecare schimb.Daca agregatele se separă sau dacă diferitele sorturi se amestecă. densitate mortar proaspăt: min. pierderea finetii sau contaminarea cu pământ sau alte materiale străine. fară constituenti care sa pateze. conform STAS 1500-78: agregate naturale (nisip. de asemenea. 2. modificările si completările acestuia. ele vor fi din nou trecute prin sită înainte de întrebuintare.Mortare obisnuite pentru zidărie si tencuieli. Normative 1.Mortare obisnuite pentru zidarii 4. . balast) conform STAS 1667-76 MASURATORI la m2 B. Nisipul de cariera poate fi partial înlocuit cu nisip de concasare. conform NTR 9122-80. curată. Apă conform STAS 790 . pietris.3 SAPE PENTRU PARDOSELI GENERALITATI Obiectul specificatiei Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea sapelor de mortar pentru stratul suport al pardoselilor. placi semifinite din mamura sau calcar cu contur poligonal neregulat.Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali 5. depozitare.Apa pentru mortare si betoane 3. Livrare. conform STAS 8672-77.STAS 2634-80 .9 marmura de Ruschita. Standarde 1. marmura de Vascau. Continutul de nisip natural va fi de cel putin 50%. conform STAS 3415-78. STAS 388-80 . conform NTR 9617-80: ciment M30 ciment Pa 35 sau ciment F25. marmura de Varanic-Gura Vaii.84. vor avea prioritate prezentele specificatii. Mostre si testări Testarea mortarului se va face prin prelevarea de probe conform prevederilor din STAS 2634-80 si anume: rezistenta la compresiune la 28 zile: 1 test la fiecare 40 m3 mortar. 3. având densitatea în gramada. Agregatele vor fi manipulate astfel încât sa se evite separarea lor. 1950 kg/m3 Metoda de testare si rezultatul încercărilor laboratorului se vor supune spre aprobare Consultantului.STAS 1667-76 . Agregate naturale (nisip.C35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor. conform STAS 8343-78: placi brute si placi finite din roci naturale.Agregatele vor fi transportate si depozitate în functie de sursa si sortul lor. conform STAS 388-80. Metode de încercare. de culoare naturală sau alb.Ciment Portland 2. pentru cimentul folosit la mortare. STAS 1030-85 . Conditii de acceptare la receptie a mortarului : rezistenta la compresiune la 28 zile: 50 kg/cm2.C17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidărie si tencuiala 2. 0 . Standarde si normative de referintă Acolo unde există contradictii între prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile standardelor si normativelor enumerate mai jos. Se va pune la dispozitia Consultantului certificatul producatorului prin care se atesta ca cimentul livrat la santier este conform cu specificatiile. Plastifianti de tip DISAN (produs românesc) sau alti similari apropiati. pe câte 5 kg din fiecare tip de ciment propus spre a fi folosit la lucrari. fară urme de grăsime sau alte substante care pot păta. MATERLALE SI PRODUSE Ciment gri Portland. consistenta mortar proaspat: 12 cm. nu va contine acizi.Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete deosebite. STAS 790-84 . manipulare Agregate 1. Apa va fi potabilă.7 mm) conform STAS 1667-76.

curate. etansi.Nu se vor livra ambalaje care sa difere cu mai mult de 1% fată de greutatea specificata. Mortarul se va pune în opera într-un interval de 2 ore după preparare. fara aprobarea Consultantului. în care cantitatea de apă poate fi controlată cu precizie si uniformitate. . Operatiuni pregatitoare Imediat înainte de turnarea sapei. Inainte de utilizarea agregatelor. atunci când sunt partial uscate. proportiile se vor stabili după volum. Transportul mortarului: 1. La prepararea mortarului se va folosi cantitatea maxima de apa care asigura o capacitate de lucrabilitate satisfacătoare. Materialele vor fi livrate în timp util. Amestecuri pentru mortar Generalitati 1. sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor. Materialele vor fi livrate si manipulate astfel încât sa se evite patrunderea unor materiale străine. Se face cu utilaje adecvate.In cadrul acestor specificatii. . 3. compozitii 1. 4. EXECUTIE Prepararea mortarului Mortarul se amestecă bine si numai în cantităti ce se vor folosi imediat.Cimentul se va livra la locul de amestecare în saci originali. se vor asigura silozuri pentru depozitarea cimentului si protejarea lui de umiditate.Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acelasi sort. vor fi periate pentru obtinerea unei suprafete striate. Mortarul pentru sapele de pardoseli va fi un amestec de ciment cu nisip în proportie de 1:3. 2. Suprafata betonului va fi curătată de praf. marca si tipul.Agregatele se vor depozita în silozuri. Cimentul : 1. lăzi sau platforme cu suprafete dure. dar acest lucru este permis numai în recipientele zidarului si nu la locul de preparare a mortarului. Dacă nu se aprobă altfel. La pregătirea depozitării agregatelor se vor lua măsuri pentru a preveni pătrunderea materialelor străine. Durata maxima de transport va fi astfel apreciată. ferit de umezeală. pentru a se permite inspectarea si testarea lor. Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate în structuri etanse. dar din surse diferite.10 4.fara întârzietor de priza. prepararea se va face în mixere mecanice cu tambur.Se vor masura materialele pe lucrari astfel încât proportiile specificate în amestecul de mortar să poata fi controlate si mentinute cu strictete în timpul desfasurării lucrărilor. 2. pentru loturile mici. Mortarul folosit la rostuire va fi uscat atât încât sa aiba proprietati plastice care să permită folosirea lui la umplerea rosturilor. pentru mortarele de ciment sau ciment. numele producătorului.Dacă nu se specifica astfel. Agregatele de tipuri si mărimi diferite se vor depozita separat. . pe suporti mai înalti cu aproximativ 30 cm decât elementele din jur. în acest caz agregatele se vor depozita separat până ce umiditatea dispare.5 (circa 405 kg ciment la m3 mortar).Dacă Consultantul aprobă livrarea cimentului în vrac. greutatea unui m3 din fiecare material fobosit ca ingredient pentru mortar este considerata astfel: Material Greutatea pe metru cub Ciment Portland 1506 kg Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2% 1300 kg Dozaje. Tamburul se goleste complet înainte de adăugarea lotului următor. Mortarul care nu se foloseste în timpul stabilit va fi îndepărtat. Se va îndeparta de pe santier cimetul nefolosit care s-a întărit sau a facut priză. cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate si va fi acoperit cu prelate impermeabile. dar se va evita suprasaturarea cu apă a amestecului.în maximum 2 ore.în maxim 1 oră de la preparare. pentru mortarele de var.în maxim 10 ore de la preparare. Volumul de amestec din fiecare lot nu va depăsi capacitatea specificată de producätorul mixerului. încât transportul si punerea în opera a mortarelor să se faca : . Nu se vor amesteca mărcile si tipurile de ciment în siloz. Cimentul se va depozita în clădiri închise. In acest interval de timp se permite adaugarea apei în mortar pentru a compensa cantitatea de apă evaporată. Se va amesteca pentru cel putin 5 minute: 2 minute pentru amestecul materialelor uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului dupa adaugarea apei.var . purtând etichete pe care s-au înscris greutatea. Sapele vor fi turnate într-o singură operatie si vor fi driscuite.Nu se vor transfera agregatele din mijlocul de transport direct la locul de depozitare de la santier dacă continutul de umiditate este astfel încât poate afecta precizia amestecului de mortar. acestea vor fi lăsate să se usuce pentru 12 ore. 3. pentru mortarele cu întârzietor de priză. 5. betonul de rezistenta va fi spalat si toate resturile de materiale vor fi îndepărtate. Pentru perioade scurte de timp.

apoi se driscuieste suprafata. Antreprenorul o va acoperi si proteja cu mijloacele pe care le consideră adecvate. Se va avea de asemenea o grija deosebită la executarea pantelor conform desenelor. la spatiile umede (băi. 2.). Se trasează nivelul. Dacă nu se specifica altfel sapa va avea grosimea de 22 mm. Mortarul se aplică cu pompe sau alte mijloace si se nivelează cu dreptarul.Suprafata sapei este mult prea deteriorată pentru a putea fi acceptată. indiferent de stratul pe care se aplică (beton sau hidroizolatie) sau de tipul pardoselii care se aplică ulterior.Datorita încarcarilor premature sapa s-a deformat sau a fost deteriorata. pornind de la linia de vagris. MASURARE SI DECONTARE Sapele nu vor fi platite separat. După executarea sapei. conform planurilor. Defecte admisibile si remedieri După executare. Volumul lucrărilor care urmeaza sa fie înlaturate si metodele de înlăturare si înlocuire vor fi cele indicate de Consultant. 4. . Antreprenorul va executa pe propria sa cheltuiala toate lucrările de înlaturare si înlocuire a sapelor defectuoase. bucatarii.Nivelele finite nu sunt conform planurilor din proiect.Sapa nu îndeplineste conditiile prevazute în specificatii. Dupa părerea Consultantului. nu sunt admise lucrările dacă: 1. spalatorii.11 Executarea sapei Sapele vor avea grosimea indicată în planuri. etc. Beneficiarul va solicita o grosime mai mare a acesteia. Se stropeste suprafata cu lapte de ciment. Curătare si protectie Sapele vor fi acoperite pentru a se împiedica uscarea rapidă. 3. fata de grosimile prevazute în specificatii si detaliile din planse. Sapa se va deconta separat numai în cazul în care. sapa va fi lasata în stare perfecta. Toate lucrările defectuoase vor fi înlăturate si înlocuite la cererea Consultantului. Va fi obtinuta aprobarea Consultantului. Sapele vor fi periate pentru a se realiza o suprafata care sa asigure o buna aderenta a stratului suport al pardoselii.

LIVRARE. STAS 1581/2-83.3 (asimilat) tinindu-se seama de elementele brute sau finite ale constructiei continute in anexa 4. . • verificarea dimensionala si calitativa se face prin incercari directe in timpul fazelor de montaj.Electrozi sudura.Hirtie pentru slefuire mixta. 2. CONDITII TEHNICE DE CALITATE Principalele conditii tehnice de calitate care trebuie sa le indeplineasca imbinarile pieselor precum si metodologia de verificare a calitatii acestora sint cele prevazute in “Normativul pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si de instalatii aferente”.Balustrade metalice din teava de otel conf.Alte confectii metalice conf.Otel laminat . dupa caz cu praznuri de fixare sau alte piese din otel pentru prindere.otel cornier cu aripi neegale . grile etc. STANDARDE DE REFERINTA .STAS 6592-80 . la Normativul C56-75.otel lat.STAS 1450/1-75 .Otel laminat . 5. N. Verificarea calitatii lucrarilor de montare: a) Inainte de inceperea efectuarii lucrarilor de montare: • executarea de catre producator a remedierilor in urma receptiei pe santier. GENERALITATI In acest capitol sint prezentate conditiile tehnice de executie pentru balustrade si grile de orice fel si alte confectii metalice similare.otel T cu aripi egale si muchii rotunjite . conform STAS 1125/1-81.Otel laminat . . prevazute. .STAS 334-88 .Electrozi sudura .Suruburi mecanice . MANIPULARE SI TRANSPORT Confectiile metalice (balustrade. producator. 3.STAS 1125/1-81 .STAS 566-86 . • existenta si marcarea pe santier a cotelor brute sau finite ale constructiei. .STAS 1581/2-83 .STAS 424-86 . N. b) Pe parcursul efectuarii lucrarilor de montare: • indeplinirea tuturor cerintelor prevazute in proiecte.STAS 565-86 .N. MATERIALE .I.Otel laminat . 4.Grunduri anticorozive pe baza de minium de plumb conf.Chituri pe baza de ulei.) se livreaza de catre producator in ansamble sau subansamble conform proiectelor. producator. N.otel “U” .Chituri pe baza de ulei .Suruburi mecanice. conform STAS 1450/1-74. lovirii etc. .Otel laminat . . ferite de murdarire. sustinere sau ancorare.I. • verificarea atestatelor de calitate a produselor folosite la remidieri.otel rotund .lacuri si vopsele.1. Abaterile admise se vor inscrie in prevederile Normativului C56-75 .otel cornier cu aripi egale . c) La terminarea lucrarilor de montare se vor verifica: • certificatele de calitate ale confectiilor metalice. inclusiv pozitionarea elementelor de legatura. se va consemna intr-un proces-verbal si conditioneaza inceperea operatiilor urmatoare. . . Depozitarea se face in soproane. Transportul se va face cu auto-platforme cu atentie. . capitolul 3. . • receptia partilor ce devin ascunse.STAS 425-80 . conform STAS 6592-80.Vopsele de ulei grupa L 23 STAS .Otel laminat . • verificarea sudurilor ce se fac la montare conform indicatiilor la proiect.STAS 564-86 . pentru evitarea deformarilor.I. gata grunduite. CONFECTII METALICE 12 1. indicativ C 56-75. .anexa 15. prevazute in desenele tehnice.Otel laminat .Otel laminat . capitolul 15 punctul 2. producator. ruginire sau lovire pe santier. Receptia la primirea pe santier a confectiilor din otel realizate in ateliere se va efectua conform “Normativului pentru verificarea calitatii lucrarilor” indicativ C 56-75.C. producator.Plasa impletita galvanizata conf. realizate pentru buna functionare a cladirii. producator.I. .I. conf. N.Vopsele de ulei .Grunduri anticorozive pe baza de minium de plumb. DEPOZITARE.STAS 395-88 .STAS 333-87 . in vederea montajului.otel I . N.Hirtie pentru slefuire uscata .STAS grupa L 23 .otel patrat .Grile metalice din otel laminat conf.I.

Verificarile in cadrul receptiei preliminare a obiectului sint cele prevazute in Normativul C56-75. Se monteaza provizoriu ansamblele sau subansamblele respective si se constata concordanta intre produsul uzinat si locul de fixare. verticalitate si planeitate cu tolerantele admise. ce se vor verifica la fiecare etapa a montajului. Pentru aceasta se verifica starea grundului anticoroziv si care se reface atunci cind acesta nu prezinta un grad satisfacator de protectie (din lovituri. grinzilor.) se vor poliza si slefui sudurile cu ajutorul flexului. etc. buletin de incercari. daca este necesar. la locul de montaj si de prindere in elementele de constructie. se va trece la curatirea ruginei cu panza sau hartie pentru slefuit si se va aplica grundul anticoroziv. dispozitii de santier etc.. 6. cromari etc. conform proiectului.13 procesele-verbale de lucrari ascunse. gata uzinate si materialele auxiliare. Dupa care se trece la montajul definitiv. • verificarea dimensionala si calitativa a imbinarilor si a celorlalte lucrari de montare si alte verificari cerute de Normativul C56-75. Verificarea directa se refera la: • terminarea completa a lucrarilor de montare. distante intre elemente de constructii etc. Se monteaza piesele de fixare pe elementele de constructii sau se creaza conditii de montaj in cazul fixarii acestora pe fetele brute ale placilor. manipulari etc. Se traseaza pe elementele brute sau finite ale constructiei punctele de prindere ale confectiilor metalice.) Finisarea prin vopsire se realizeaza in conditiile prevazute in capitolul “Vopsitorii”. care se va remedia in cazul unor situatii necorespunzatoare fata de proiect. Pentru aceasta se vor respecta la montaj cerintele de orizontalitate. • • • . procesele-verbale se incheie intre executant si investitor (dirigintele lucrarii). care se face conform proiectului. procesele-verbale de receptia lucrarilor. remedierile ce se impun.) si se efectueaza. piesele scrise si desenate ale proiectului. cu toate modificarile si completarile de pe parcursul executiei. se aduc in ordinea executiei tehnologice. Se verifica cotele reale obtinute prin masuratori ale locurilor de montaj (goluri. care se vor consemna in procesele-verbale. prin sudura etc. Dupa fixarea definitiva se poate trece la finisarea confectiilor metalice cind acestea nu au tratamente speciale pe suprafata lor (nivelari. cu piese de fixare cu suruburi. montaj ce se face cu atentie pentru obtinerea unor elemente constitutive ce vor participa la constructia respectiva atit functional cit si estetic. MONTAJUL CONFECTIILOR METALICE Confectiile metalice. zidurilor..

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Daca nu se precizeaza altfel. armata sau Caramizi si complexa pentru pereti blocuri ceramice portanti sau nepoluanti la pereti de închidere sau compartimentare .35% 1.Pereti dubli interiori (cu izolatie fonica la mijloc) Indicele de zgomot Pâna la gradul 6 fara aerian se masuri speciale de stabileste în protectie antiseismica conformitat e cu C 19879 . cu LZA si blocheti produsi cu cenusa de temoceatrala .Pereti simpli iteriori (sau un singur strat) .Instructiunile tehuice P104-78 7 ore la grosime 20 cm .Pereti în trei straturi Se alcatuieste si se dimensioneaza în conformitate cu anexa 5 la Instructiunile tehnice P 104-78 D Blocuri si placi din ipsos . planseelor si acoperisurilor din elemente BCA. ancadramente de usi.1 Zidarii de caramida GENERALITATI Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de executare a peretilor din zidarie si specificatiile pentru mortarele de zidarie. . ZIDARII D. Sim Materialul de bol baza Destinatia Conditii de mediu Gradul de rezistenta la foc si la explozie Zidaria din caramida si Grosimea minima a blocuri ceramice este zidurilor de caramida incombustibila si are sau de blocuri rezulta rezistenta la foc din tabelul din diferentiata în functie ANEXE grosimea ei. 6085% în fnnctie de materialul de alcatuire a blocurilor Izolarea termica se alcatuieste în conformitate cu . Masuri de protectie conform Normativului P104-78 .60°/o fara masuri de 2.urile în vigoare.Pereti portanti rezisientă . Masuri de protectie conform Normativului C198-79 Umiditate relativa interioara max . Standarde si normative de referintă P2-85 Normativ privind alcătuirea si calculul structurilor din zidărie.Pereti exteriori sau interiori portanti sau nepoluanti cu structura omogena sau cu structura mixta în combinatie cu alte materiale B Indicele de zgomot Idem ca mai sus cu aerian se completarile din C 14-78 stebileste în conformitat e cu Normativul C 14-78 Indicele de zgomot aerian se stabileste în conformitat e cu P104-78 C Blocuri mici si placi din BCA .Zidarie mixta la ziduri de subsoluri Zidarie din blocuri mici de beton cu agregate usoare (inclusiv lianti.14 D.Pereti neportanti (de umplutura) de închidere sau compartimentare .Zidarie simpla.5 ore la grosime 7 cm protectie.Umiditate relativa interioara max. In tabelul de mai jos se prezintă o schema simplificata cu domeniile de utilizare a materialelor de bază pentru zidarii. etc.35 ore Gradul de izolare fonica Indicele de zgomot aerian trebuie să corespunda cu STAS 6150-68 Gradul de protectie Antiseismica Se alcatuieste si se dimensioneze în conformitate cu normativele P 100-78 sii P 2-75 (cu modificarile ulterioare). Idem ca mai sus -Umiditate relativa Idem ca mai sus interioara max. C 126-75 Normativ pentru alcătuirea si executarea zidăriilor din caramizi si blocuri ceramice.Pereti exteriori si interiori neportanti la case de scari. La peretii antifoc nu se vor folosi blocuri cu goluri orizontale. C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidărie si tencuială. - E Caramizi si piese presate din sticla . La peretii portanti nu se vor folosi caramizi si blocuri cu goluri orizonta!e A .60% fara masuri de protectie. contractorul va executa zidariile în conformitate cu normativele si STAS. C l4-82 Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate usoare la lucrările de zidărie. C 190-79 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executia peretilor despartitori din placi de fosfogips si ipsos cu zgura expandată. P 104-83 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea peretilor.Umiditate relativa interioara max. supralumini la coridoare. peret despartitori.

Cărămizi si blocuri cu goluri orizontale. C 140-79 Normativ pentru executarea lucrărilor de beton si beton armat. Armaturile se vor livra evitîndu-se deteriorarea lor prin expunerea la umezeala. TRANSPORT Caramizile se vor aproviziona în containere. C 16-79 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor si instalatiilor aferente.23-77 Norme provizorii privind protectia contra incendiilor la proiectarea si realizarea elementelor de constructie. N. Materialele sensibile la umezeala si înghet vor fi depozitate sub soproane sau magazii special amenajate. forme si dimensiuni. conditii tehnice generale de calitate. MANIPULARE. Gaz metan.80. P 100-91 Normativ de proiectare antiseismica a constructiilor civile. transportat si depozitat fara posibilitatea de umezire si înghet. Conditii tehnice de calitate. Se va asigura depozitarea lor sub soproane. STAS-457/80 Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale.15 P68-74 Normativ privind gradul de protectie termica a clădirilor. conform STAS 146-61 si cu nisip natural de cariera STAS 1667-70 fara impuritati la granulozitatea data de standarde. STAS-6233/76 Cimenturi. STAS-10501/l. MOSTRE SI TESTARI Inainte de comandarea si livrarea pe santier a materialelor necesare executiei zidariilor. d) Armaturi din STNB ∅ = 5. b) Caramizi presate pline de epoca 280x140x45. . Clasificare si conditii tehnice. Conditii tehnice de calitate. STAS-2945/73 Cărămizi de constructie din argilă arsă. STAS-2863/l. adaosuri minerali si aditive clasificare si tehnologie. C 198-79 Instructiuni tehnice privind tehnologia de fabricatie si montaj a plăcilor si fâsiilor de pereti din ipsos si alte materiale locale. MATERIALE UTILIZATE a) Caramizi presate pline cu dimensiunile 240x115x63.22-77 Norme provizorii privind stabilirea gradului de rezistenta la foc. calitatea I insotite de certificat de calitate de la producator. se vor pune la dispozitia beneficiarului. Constructii tehnice generale de calitate. STAS-8036/72 Beton celular autoclavizat. C 125-81 Instructiuni tehnice de proiectare si executie privind protectia fonica a clădirilor. Elemente nearmate. industriale si agricole.2/76 Corpuri ceramice pentru pereti si clădiri. STAS-5445/l-75 Ipsos pentru constructii. instalatiilor si depozitelor. Caramizile utilizate vor fi numai de calitatea I. marca 100 si vor corespunde prevederilor STAS 457-80. în cantitati suficiente asigurarii unui flux continuu de executie. C 56-86 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente. corespunzatoare prescriptiilor STAS 438/2 . STAS-l0104/75 Constructii de zidarie. C 139-79 Instructiuni tehnice pentru executarea zidăriilor din piatra bruta. STAS-1480/63 Placi si fâsii din ipsos pentru pereti despartitori.P. Clasificare.1. STAS-8600/70 Tolerante în constructii. Forme si dimensiuni. STAS-8560/74 Caramizi de constructie din argila arsă. spre aprobare. Armaturile vor corespunde prescriptiilor STAS 438/1 . Nu se admit caramizi sparte sau fisurate sau cele ce nu corespund conditiilor impuse prin caietul de sarcini. a urmatoarele mostre: a) Caramizi presate pline 240x115x63 b) Caramizi de epoca presate pline 280x140x45 insotite de certificatul de calitate al fabricantului.80. C 19-79 Instructiuni tehnice pentru folosirea cimenturilor în constructii. STAS-10690/76 Cărămizi presate din sticlă cu goluri.6 mm. industriale si agrozootehnice. STAS-1030/70 Mortare obisnuite pentru zidărie si tencuieli. STAS-6029/74 Blocuri mici din beton cu agregate usoare. STAS-902 1/78 Var hidratat în pulbere pentru constructii. Principii si metode pentru calculul sectiunilor. STAS-l836/73 Produse termoizolatoare din diatomit. STAS-790/73 Apa pentru mortare si betoane. Cimentul va fi livrat în saci de 50 kg. sistem de tolerante dimensionale. Formate si dimensiuni. N. STAS-3281/75 Produse ceramice. LIVRARE.2-76 Piese presate din sticlă pentru constructii. STAS-l0109/0/75 Constructii civile. B. e) Mortare si betoane (pentru centuri si buiandrugi) conform marcilor din proiect. h) Mortarele executate pe santier vor fi cu var pasta stins min.04.P. Lucrari de zidarie. evitîndu-se spargerea lor. categoriei si clasei de pericol de incendiu a constructiilor. c) Armaturi din OB 37 si PC 52 ∅ = 8-12 mm. DEPOZITARE.10833/76 Beton celular autoclavizat. STAS-39 10/1-76 Var pentru constructii. STAS. 8 luni fara impuritati dozat la o consistenta con etalon 12cm.

grosimea rosturilor orizontale va fi de 12 mm.Zidarie de caramida presata plina cu caramizi de 240x115x63. atît la cîmp cît si la interspatii. consistenta si calitatea mortarului de zidarie conform STAS 1030-85.5 cm gros. c) Compozitia. intersectii si ramificatii se face alternativ si anume: primul rînd de caramizi se executa continuu la unul din ziduri si se întrerupe la cel de-al doilea în dreptul intersectiei. marca 100. conform STAS 10109/1-82 si Normativul C 140-79. SE CUPRIND URMATOARELE LUCRARI DE ZIDARIE . Prepararea mortarelor se poate face manual sau mecanizat asigurindu-se urmatoarele conditii: dozarea exacta a componentilor mortarului.Verificarea orizontalitatii se va face cu o sfoara de trasat bine întinsa între extremitatile zidariei. dimensiuni 240x115x63 pentru caramizi pline si 280X140X45 pentru caramizile de epoca. ramificatii si intersectii sînt cele aratate în Normativul P2-85 figurile 58-63.3 ori intr-o baie de bitum topit fierbinte.Zidarie de caramida presata plina cu caramizi de 240x115x63. Verificarea calitatii zidariilor se face pe tot timpul executiei lucrarilor iar rezultatele verificarilor se inscriu in Caietul de proceseverbale de lucrari ascunse. fiind interzisa întreruperea în strepi. fixate la colturile zidariei. Calitatea mortarelor se verifica pe parcursul executiei zidariei si a furnizarii lor in conformitate cu STAS 2634-70.5cm. Intreruperea executiei zidariei se va face în trepte. In prealabil zidaria existenta va fi desfacuta in strepi in jurul acestor goluri si curatata prin periere. consistenta si calitatea betonului din centuri. amestecarea mortarului pentru omogenizare si obtinerea unei cit mai bune durabilitati. Taierea caramizilor necesare pentru realizarea legaturilor la colturi. Rosturile orizontale. pentru ziduri de compartimentare sau inchidere de goluri existente. Umplerea golurilor rezultate din spargeri diverse se va executa numai cu caramida de epoca pentru a se face o tesere corecta.2-80. Pentru obtinerea unei aderente cît mai bune între caramizi si mortar. d) Calitatea armaturilor conform STAS 438/1. Teserea se va face obligatoriu la fiecare rînd . Orizontalitatea rîndurilor de caramizi se obtine utilizînd rigle de lemn sau metal (abstecuri) gradate la intervale egale cu înaltimea rîndurilor de zidarie. Se vor face verificari pentru: a) Calitatea caramizilor presate pline conform STAS 457-80. Mortarele vor corespunde normativului C17-82. marca apropiata de cea a mortarului zidariei existente.16 Transportul materialelor se face cu utilaje speciale iar durata maxima de transport va fi astfel apreciata încît punerea în opera a mortarelor sa se faca în maximum 10 ore de la preparare. VERIFICAREA CALITATII MATERIALELOR Aceste verificari trebuiesc efectuate înaintea începerii executiei lucrarilor pe lotul de materiale aflate în depozit sau soproane si de fiecare data cînd se aprovizioneaza santierul cu un nou lot de materiale. Legaturile dintre ziduri. iar cea a rosturilor verticale de 10 mm. STAS 2634-70 si instructiunile tehnice C 17-82. Rîndul al doilea de la cel de-al doilea zid se executa continuu si se întrerupe la primul zid la intersectii si asa mai departe. Gheremelele de lemn vor fi impregnate in carbolineum sau cufundate de 2 . Metode de incercare a mortarelor in stare proaspata si intarita conf. in grosime egala sau mai mare de 12. La executia lucrarilor se vor folosi numai caramizi calitatea I. buiandrugi etc. lasîndu-se neumplute numai pe o adîncime de 1 cm de la fata exterioara a zidului. . Detaliile de alcatuire a legaturilor la colturi. pentru protectia hidroizolatiilor verticale a peretilor din BA ingropati cu caramizi de 240x115x63 (Izolare separator de grasimi) . la colturi. ramificatii si colturi sa se faca pe minim 1/4 caramida in lungul zidului si pe 1/2 caramida per grosimea lui. Abaterile admisibile în grosimea rosturilor sînt cele aratate în STAS 10110/1 . Specificatii pentru mortare Mortarele folosite la lucrarile de zidarie vor fi mortare cu marca M 25 Z si M 50 Z. La fiecare gol de usa se vor inzidi cate 3 (trei) gheremele de o parte si alta a golului si cel putin 2 (doua) gheremele la fiecare gol de fereastra. Pentru aceste mortare se foloseste cimentul Portland. Teserile se vor face avînd grija sa se obtina legatura de cel putin 1/2 caramida.Zidarie de caramida presata plina de 12. Rosturile verticale vor fi tesute astfel ca suprapunerea din 2 rînduri succesive pe înaltime. Mortarul folosit este mortarul var-ciment M 50Z pentru zidaria cu caramizi 240x115x63 si M 25Z. intersectii ramificatii se face cu ciocanul de zidarie bine ascutit sau cu o unealta electrica cu disc abraziv.75. b) Compozitia. caramizile se vor uda bine cu apa înainte de punerea lor în lucrare. “Metode de incercare a mortarelor in stare proaspata si intarita”. asezate pe muchie pentru ziduri de compartimentare sau inchidere de goluri existente. verticale si transversale vor fi bine umplute cu mortar pe toata grosimea zidului. STAS 5185/2-80. Executarea lucrarilor pe timp friguros .

detaliile. Cărămizile. Cind datele din proiect si perscriptiile nu au fost respectate total sau partial. goluri pentru uşi şi ferestre. accesoriile şi tehnologia aprobate. grămezi.piese de prindere. Se vor acoperi imediat după livrare la şantier astfel ca să se evite expunerea la intemperii şi să se asigure starea adecvată de uscare şi temperatură la punerea în operă.) la elementele realizate. Materialele pentru zidării se vor depozita ordonat. Verificarea calitatii lucrarilor Verificarea calitatii lucrarilor se va face atit la terminarea unor etape (nivele). Pereţii mostră se execută acolo unde se cer de către inginer. c) Inventarierea tuturor proceselor-verbale de lucrari ascunse. indiferent dacă sunt cerute prin specificaţii sau de către Dirigintele de Santier .cărămizi. EXECUTIA ZIDĂRIEI . nisip. Livrare. investitorul (dirigintele lucrarii) va decide refacerea elementelor de zidarie necorespunzator executate fata de proiect si caietul de sarcini. se vor suporta de Contractor. nu vor prezenta fisuri. transport. Schiţele.± 5 mm.04): a) Materiale de bază . MATERIALE SI PRODUSE In cadrul acestor specificaţii sunt luate în considerare materialele şi produsele principale la execuţia zidăriilor curente. manipulare Se vor asigura pentru toate tipurile de materiale pentru zidării cantităţile necesare conform programului de lucru. cărămizi. prin verificarea: a) Verificarea elementelor geometrice inclusiv cele din proiect (grosime. teseri. blocuri.etc.17 La executarea zidariilor pe timp friguros se va tine seama de prevederile “Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii C 16-84”. coordonarea modulară. pereţii mostră nu se vor distruge sau deteriora. soarelui. pete de uleiuri. armături. lăzi. Materialele de zidărie care prezintă spărturi. buiandrugi. Materialele şi produsele se pot clasifica în funcţie de rolul lor astfel (vezi B. spargeri. Abateri admise a) Devieri de la cotele continute in planuri . etc. cit si la receptia lucrarii. zăpezii.mostră. în care se vor prezenta modalităţile de execuţie. Materialele pentru zidării se vor aproviziona pentru fiecare sort de la unul şi acelaşi producător pentru întreaga cantitate necesară. depozitare. în stive. Materialele pentru zidării se vor aproviziona containerizat şi se recomandă manipularea lor mecanizată pe tot traseul de transportat până la punctul de lucru. verticalitate. fisurări. Costul testelor Toate costurile aferente testării şi asigurării rapoartelor sau certificatelor aferente.). ferite de acţiunea ploii.Buletine de laborator pentru fiecare tip de mortar b) . etc. containere. în locuri ferite şi protejate. b) Diferente de planeitate. Mostre şi testări Contractorul va prezenta Dirigintele de Santier specificaţiile producătorului şi certificatele de calitate pentru toate materialele utilizate la zidării. etc. blocuri. cu atenţie. planeitate etc. etc. d) Corespondenta celorlalte elemente. astfel încât Dirigintele de Santier să fie convins de corectitudinea execuţiei acestor operaţiuni. masurate fata de un dreptar de 3 m lungime . De asemenea se vor prezenta scheme de manevrare. contractorul va executa un fragment de perete . adică se vor include în preţurile unitare pentru lucrările de zidărie. c) .). dintre proiect si executie (goluri.1. ancore. vor fi sortate şi respinse cu aprobarea Consultantului. blocurile şi alte materiale pentru zidărie vor fi solide. utilizind materialele. pentru toate materialele utilizate. gheremele. produsele. Panouri mostra Inaintea începerii lucrării. planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta Proiectantului si Inginerului înainte de începerea execuţiei. Certificate: Contractorul va furniza Dirigintelui de Santier : a) . depozitare. spărturi şi alte defecte care ar putea afecta aspectul şi rezistenţa zidăriei. spre aprobare. Contractorul va executa schiţe şi detalii curente. Manipulările se vor face îngrijit.Buletine de laborator executate de fiecare dată când este necesar să se schimbe furnizorul unui material.mortare. pentru a se evita degradările (ciobiri.Certificate de calitate pentru adausuri şi materiale folosite (ciment. etc). fisuri sau abateri de la dimensiunile şi toleranţele admise.± 5 cm. Pe durata execuţiei lucrării. Materialele pentru zidărie se vor păstra în stare uscată. etc. deformări. plăci b) Materiale auxiliare . armături c) Accesorii . b) Aspectul general si starea fiecarui element in parte. buiandrugi.depuneri diverse.

18 Mijloace de control pe timpul executiei Suprafeţele pereţilor.La dimensiunea rosturilor: .aprovizionarea frontului de lucru cu materiale.verificarea şi îndreptarea materialelor verticale şi orizontale care leagă zidăria de structură. balustradelor de protecţie. etc. . Alte prescripţii . alte goluri. .asigurarea spaţiilor de depozitare în zona fronturilor de lucru a materialelor de zidărie şi a mortarului.1 .Abateri faţă de orizontala asizelor: .pregătirea zonelor de amplasare a schelelor.punerea în funcţiune a echipamentelor şi a utilajelor de ridicat. Spaţiul dintre tocurile tâmplăriei şi zidărie (când se montează anterior) vor fi bine umplute cu mortar.verificarea pompei de mortar şi probarea ei. Abateri permise Toleranţele de executie: La execuţia zidăriilor se vor respecta următoarele abateri maxime admisibile: 1.lăţimea de 30 cm sau mai mare: + 10 sau 10 mm.rectificarea unor neregularităţi din structură. echere mari de lemn cu o latură de 70 cm. Nu se vor începe lucrările înainte de întrunirea condiţiilor satisfăcătoare. . . . . Pregatire Inainte de începerea execuţiei. .2 mm.8 mm la 2. . Ancoraje Ancorarea zidăriei de structura clădirii (stâlpi. . . dreptare 4 x 15 sau 5 x15 sau orice alte scule şi dispozitive de lucru care asigură calitate corespunzătoare zidăriei. La rectiliniaritatea muchiilor: .5 cm de la faţa zidului.3 mm la metru sau 15 mm pe toată lungimea peretelui.asigurarea căilor de acces pentru materiale şi oameni.poziţionarea golurilor de uşi şi ferestre.umplerea rosturilor se face mai puţin .4 mm la 2. dispozitive şi utilaje necesare. se vor pregăti: . iar grosimea rostului de mortar va acoperi corespunzător barele de armătură.1. 2. 5.zidăria se începe de la colţuri. furtunul de nivel.5 m sau 15 m pe toată lungimea.degajarea frontului de lucru. colţurile interioare şi exterioare se vor executa cu firul cu plumb.montarea schelelor. . Operaţiuni pregătitoare Inspectare: Se vor inspecta zonele şi condiţiile în care urmează să se execute zidăriile. . scule. Suprafeţele verticale se vor peria în timpul execuţiei şi se vor păstra în stare de curăţenie.trasarea şi verificarea axării zidăriei. Barele de armătură prevazute în zidărie se vor poziţiona corect. sau agrafe fixate cu bolţuri împuşcate sau forate.lăţimea de 25 cm: + 6 sau . 3.întreruperile se lasă sub formă de trepte.grosimea rosturilor verticale este de 10 mm.la întreruperea lucrului nu este permisă aşternerea mortarului peste ultimul srat de cărămizi sau blocuri. La verticalitatea muchiilor şi a suprafeţelor: . . . La dimensiunile zidurilor: .verticale: + 3. Legătura zidăriei cu structura se face prin aplicarea unui spriţ de mortar de ciment şi rostul între zidărie şi structură se umple complet cu mortar.8mm.2 mm. La planeitatea suprafeţelor: . diafragme) se face cu mustăţile din oţel beton prevăzute în structură şi/sau în zidărie. nivelă în montura de lemn (boloboc). 4. colţarul de lemn sau metal la 90o. . . .6 mm la metru sau 10 mm pe etaj. . . .5 m în orice direcţie.grosimea rosturilor orizontale este de 12 mm. spaleţi. 6.orizontale: +3.. Prescriptii de executie Rosturi .

Verificări si remedieri în vederea recepţiei lucrărilor Se verifică înscrierea în toleranţele admise Se verifică modul de realizare a calităţii execuţiei conform prezentelor specificaţii. funcţie de cum va decide Consultantul. .execuţia de goluri. zidurile expuse se vor proteja la partea superioară cu folii de polietilenă. MASURĂTORI ŞI DECONTARE Măsurare Cantităţile de lucrări executate se măsoară la unitatea de măsură înscrisă în listele de cantităţi de lucrări. pe sectoare şi zone. Se consideră defecte ce trebuie remediate prin refacere parţială sau totală a lucrărilor.verificarea grosimii zidurilor se face la zidurile netecuite între două dreptare de 1 m aşezate pe feţele zidurilor. . . dibluri. etc) a căror schiţe au fost aprobate în prealabil de Proiectant sau Dirigintele de Santier (03) 1354 Curăţirea şi protecţia lucrărilor Lucrările se vor executa menţinând pe cât posibil o stare de curăţenie corespunzătoare.verificarea planeităţii suprafeţelor superioare a asizelor se face cu bolobocul şi dreptarul de 2 m lungime. etc. ancorărilor. . . Pe timp de ploaie.panouri decorative de imprejmuire. următoarele: . se vor îndepărta resturile de mortar de pe laturi.. sau cu scurgeri de mortar. în alte poziţii decât cele specificate în planuri şi schiţe. dibluri. ninsoare sau pe perioada întreruperii lucrărilor. armării.verificarea dimensiunilor spatiilor delimitate. . . bolobocul şi dreptarul de 2 m. piese înglobate.nerespectarea prezentelor specificaţii. .folosirea materialelor necorespunzatoare. golurilor.verificările se fac în timpul şi după terminarea lucrărilor.verificările ţeserii corecte a zidăriei. Zidăria trebuie să rămână curată.trasare şi execuţie greşită faţă de axe. se face prin măsurători directe cu metrul şi ruleta. a golurilor pentruporti.verificarea verticalităţii suprafeţelor şi muchiilor se face cu firul cu plumb. Reguli şi metode de verificare: . . ghermele. . legăturii la colţuri. fără pete de mortar. .materialele care prezintă îndoieli privind calitatea şi încadrarea în clasele de calitate prescrise se vor supune verificărilor de laborator conform prescripţiilor.se vor respecta planurile şi specificaţiile lucrării. pieselor înglobate se fac în cursul execuţiei prin examinări vizuale. Suprafeţele de zidărie vor fi protejate pe durata execuţiei lucrărilor atunci când nu se lucrează la ele. piese metalice înglobate. înainte de a se întări.19 Se vor prevedea piesele înglobate în zidărie necesare prevăzute în planuri şi specificaţii (ghermele.

consistenţă mortar proaspăt.Agregatele se vor depozita în silozuri. prin prelevare de probe şi încercări. -Agregatele vor fi nisip natural de carieră sau de râu. pierderea fineţii sau contaminarea cu pământ sau alte materiale străine. conform cu STAS 970/73 va fi curată.Ciment. STAS 1030 .E.rezistenţa la compresiune la 28 zile. manipulare Agregate: 1. Dacă agregatele se separă sau dacă diferitele sorturi se amestecă. MATERIALE ŞI PRODUSE Materiale -Ciment Portland .rezistenţa la compresiune la 28 zile. agregatele se vor depozita separat.70 Mortare obişnuite pentru zidărie. de asemenea pentru cimentul folosit la mortare. pe câte 5 kg din fiecare tip de ciment propus spre a fi folosit la lucrări. Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de fineţe deosebite. Inainte de utilizare agregatele vor fi lăsate să se usuce pentru 12 h.76 Agregate naturale dense pentru mortare. de culoare naturală sau alb. STAS 2634 . fără constituenţi care să păteze.70 Metode de testare pentru mortare. până ce umiditatea dispare.Partea 1Compoziţie. conform solicitărilor acestuia. se vor furniza eşantioane din fiecare culoare de mortar pentru a fi aprobate de reprezentantul arhitectului. Acestea trebuie să corespundă STAS 2634-70. . Nu se vor transfera agregatele din mijlocul de transport direct la locul de depozitare de la şantier dacă conţinutul de umiditate este astfel încât poate afecta precizia amestecului de beton. . nepoluată cu petrol în cantităţi dăunătoare. -Var pastă . Se va furniza numărul de eşantioane care este necesar pentru acest scop. vor avea prioritate prezentele specificaţii. La pregătirea depozitării agregatelor se vor lua măsuri pentru a preveni pătrunderea materialelor străine. în conformitate cu STAS 2634-70. Livrare. C 17-18 Mortare pentru zidării şi tencuieli. în acest caz. 5.consistenţa şi densitatea mortarului proaspăt: un test la fiecare schimb. impurităţi de natură organică şi alte corpuri străine. ele vor fi din nou trecute prin sită înainte de întrebuinţare. Agregatele de tipuri şi măsuri diferite se vor depozita separat.densitate mortar proaspăt. Agregatele vor fi transportate şi depozitate în funcţie de sursa şi sortul lor. MORTARE PENTRU ZIDARII GENERALITĂTI 20 Obiectul specificaţiei Acest capitol cuprinde specificaţii pentru compoziţia şi prepararea mortarelor pentru zidăria din caramida arsa plina. pe cheltuiala contractorului. Mostre de culoare pentru mortar Dacă în specificaţii se solicită adăugarea unor pigmenţi coloranţi în amestecurile de mortar. . Se vor face testări.cimentul va fi fără bule de aer. depozitare. curate. Standarde de referinţă. acizi. Standarde de referinţă: SR EN 197-1/ 2002 . Acolo unde există contraindicaţii între recomandările prezentelor specificaţii şi cele din standardele enumerate mai jos.Nisipul de carieră poate fi parţial înlocuit cu nisip de concasare. Agregatele vor fi manipulate astfel încât să se evite separarea lor.Var pentru construcţii. Metoda de testare şi încercările laboratorului se vor supune spre aprobare Consultantului. lăzi sau platforme cu suprafeţe dure. lipsită de săruri solubile.specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale SR EN 459-1/ 2003. -Apa. 3. potabilă.caracteristici şi criterii de conformitate SR EN 13139.Conţinutul de nisip natural va fi cel puţin 50%. Condiţiile de acceptare la recepţie a mortarului sunt: .73 Apă pentru mortare şi betoane. 2. de către un laborator specializat. Cimentul: .densitatea aparentă a pastei de var la consistenţa de 12 cm va fi de circa 1300 kg/m3. după cum urmează: . Agregatele se vor amesteca numai pentru a obţine gradaţii noi de fineţe. Mostre şi testări Testarea mortarelor se va face pe fiecare tip în parte. Se va pune la dispoziţie de asemenea certificatul producătorului ca cimentul şi varul livrate la şantier sunt conform cu specificaţiile din standarde.2003 – Agregate pentru mortare STAS 790 .Partea 1 Definiţii. STAS 1667 . 4.

Mortarul se va pune în operă într-un interval de 2 ore după preparare. In acest interval de timp se permite adăugarea apei la mortar pentru a compensa cantitatea de apă evaporată. care vor avea o etichetă vizibilă pe care s-au înscris numele producătorului şi sortul. Nu se vor amesteca mărcile şi tipurile de ciment în siloz. aprobate. a acestor materiale pentru ca ele să nu fie deja uscate în momentul punerii în operă. In cadrul acestor specificaţii. pentru mortarele cu întârzietor de priză. numele producătorului. La prepararea mortarului se va folosi cantitatea maximă de apă care asigură o capacitate de lucrabilitate satisfăcătoare. Se va amesteca pentru cel puţin 5 minute: două minute pentru amestecul materialelor uscate şi 3 minute pentru continuarea amestecului după adăugarea apei. 9. fără aprobare. permiţând în acelaşi timp identificarea lor. în care cantitatea de apă poate fi controlată cu precizie şi uniformitate. Condiţii de punere în lucru Cărămizile sau pietrele vor fi bine udate înainte de a fi puse în lucru. care în stare pulverulentă fac priză şi se pot întări numai dacă se găsesc în prezenţa varului proaspăt. . 7.Materialele vor fi livrate şi manipulate astfel încât să se evite pătrunderea unor materiale străine sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor. 6. pentru mult timp. Materialele vor fi livrate în timp util pentru a se permite inspectarea şi testarea lor. 3. Pentru înlăturarea acestui inconvenient. Mortarul care nu se foloseşte în timpul stabilit va fi îndepărtat. Transportul mortarului Se va face cu utilaje adecvate. care poate compromite rezistenţa şi adeziunea mortarului.Se va îndepărta de pe şantier cimentul nefolosit care s-a întărit sau a făcut priză. Amestecuri pentru mortare Generalităţi 1.Materialele perisabile vor fi protejate şi depozitate în structuri etanşe. astfel încât proporţiile specificate de materiale în amestecul de mortar să poată fi controlate şi menţinute cu stricteţe în timpul desfăşurării lucrărilor. proporţiile se vor stabili conform retetei din normativ. cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate şi va fi acoperit cu prelate impermeabile. pe suporţi mai înalţi cu aproximativ 30 cm decât elementele din jur. Cimentul se va livra la locul de amestecare în saci originali. Mortarul de var este recomandat numai la zidăriile în subsoluri umede. ambalaje întregi sau alte containere adecvate. Se vor măsura materialele pentru lucrări. ferit de umezeală. Dacă nu se aprobă altfel. dar acest lucru este permis numai în recipientele zidarului şi nu la locul de preparare a mortarului. . având eticheta cu numele producătorului şi astfel încât să se evite deteriorarea. pentru mortarele de var. Durata maximă de transport va fi astfel apreciată încât transportul şi punerea în operă a mortarelor să se facă: . Se va evita stocarea pe schele. 4. Adausurile hidraulice sunt substanţe naturale sau artificiale. Dacă nu se specifică altfel.40·% . etanşi. purtând eticheta pe care s-au înscris greutatea. 5. varul şi celelalte materiale cu praf se vor livra în saci.în maxim 10 ore de la preparare. prepararea se va face în mixere mecanice cu tambur. Acesta este un tuf vulcanic care se livrează în pulbere fin măcinată. fără întârzietor de priză. Volumul de amestec din fiecare lot nu va depăşi capacitatea specificată de producătorul mixerului. Pentru perioade scurte de timp. Nu se vor livra ambalaje care să difere cu mai mult de 1 % faţă de greutatea specificată. Tamburul se goleşte complet înainte de adăugarea lotului următor. marca şi tipul. Se utilizează ca adaos la pasta de var în procente de 15 . . greutatea unui m3 din fiecare material folosit ca ingredient pentru mortar este considerată astfel: Material Greutatea pe metru cub Ciment Portland 1506 kg Pastă de var (consistenţă 12 cm) 1300 kg Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2% 1350 kg Prepararea mortarelor Mortarul se amestecă bine şi numai în cantităţi ce se vor folosi imediat. 8. Dacă Consultantul aprobă livrarea cimentului în vrac. Mortarul folosit de rosturire va fi uscat atât încât să aibă priorităţi plastice care să permită folosirea lui la umplerea rosturilor. cărămizile şi pietrele vor fii din nou udate chiar în momentul aplicării mortarului. pentru loturile mici.Cimentul. dar din surse diferite. mărindu-se cantitatea de adaos de tras cu cât construcţia este mai umedă. 2. dar se va evita suprasaturarea cu apă a amestecului.în maxim 16 ore. 2.Materialele ce se pot deteriora vor fi depozitate în ambalajele sau containerele lor originale. se vor asigura silozuri pentru depozitarea cimentului şi protejarea lor de umiditate. Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acelaşi sort. Dintre adausurile hidraulice indicat pentru lucrări la monumentele istorice este trasul. Cimentul se va depozita în clădiri închise.în maxim 1 oră de la prepararea pentru mortarele de ciment sau ciment-var. la fundaţiile într-un sol cu o umezeală excesivă. 3.21 1.

în sensul ca slăbeşte rezistenţa mecanică a mortarului făcându-l să devină friabil şi pulverulent.22 Observatie: Prezenţa trasului în mortarele de var utilizate în zidăriile aeriene expuse la soare. MĂSURARE ŞI DECONTARE Pentru lucrările din această secţiune nu se fac decontări cantitative separat. vânt şi climat uscat are un rezultat negativ. . conform articolelor de cantităţi de lucrări. ci se cuprind în cadrul lucrărilor de zidărie.

beton . Ciment Portland. 10.1. periate. vopsea cu efect decorativ.Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala 5. pieptanate. Normative: 1.Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali 7. plase pentru sustinerea tencuielilor. nisip. STAS 39 10/1-76. cu apareiaj sau în bosaje. STAS 1030-85.Cimenturi. Reguli pentru verificarea calitătii.2.rabit 2. albă. Agregatul va consta din piatra de mozaic de calcar sau mozaic de marmură alba (daca nu se specifica altfel): Daca nu se specifica altfel se va adauga un pigment colorant aprabat de Consultant. Amestecuri Mortar de var-ciment (3) 2316.Ciment. 4. Reguli pentru verificarea calitătii.2. III. 9.F. plase rabit. STAS 2634-80.Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli.Var hidratat în pulbere. driscuite. buciardate.Var. . 3.obisnuite: brute. STAS 9201-80 . EXECUTIA LUCRARILOR Operatiuni pregatitoare 23 . Standarde: 1.beton armat . var. Mortarul de var-ciment va fi preparat cu agregate fine.5 mm (conform specificatiei din proiect) conform STAS 1134-71.Apa pentru betoane si mortare 4. STAS 5296-77. SR 388-1995 .4.Impletituri din sârma.piatra . STAS 790-84.795. MATERIALE SI PRODUSE Materiale Pentru ciment..rezistente la umiditate 3. vor avea prioritate prezentele specificatii. Standarde si normative de referinta Acolo unde exista contradictii între prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse în standardele si normativele enumerate mai jos. calcaroasă. liantul întrebuintat: . SREN 196.Var pentru constructii 2. TENCUIELI F. coloranti.speciale: frecate. Determinarea rapidă a mărcii cimentului 11.Lianti hidraulici.decorative: calcio stropit. STAS 2542-82. STAS 7055-87 . pentru constructie. STAS 1134-71 . Metode de încercare. apa. raschetate. . 1 TENCUIELI EXTERIOARE GENERALITATi Clasificarea tencuielilor Tencuielile exterioare sunt clasificate astfel dupa: 1. din marmură sau din rocă dura cu gnanulatie 0-35. rustice. etc. 12. STAS 1667-76. var hidratat.Ciment Portland alb. STAS 146-80. sprituite. adaosuri.1.C 18-83 Normativ pentru executarea tehnologiilor umede Mostre si testări Se vor respecta aceleasi conditii ca pentru tencuielile interioare (vezi () 1130). stropite. lustruite. 13.2.1. vezi (3) 1210. Plase cu ochiuri hexagonale si trapezoidale 8.Piatră de mazaic 6. Piatra de mozaic. modul de prelucrare a fetei văzute: . III.beton celular autaclavizat . natura suprafetei pe care se aplică: caramida .

5 cm. trasarea suprafetelor de tencuit se poate face si sub forma de fâsii verticale (stâlpisori) care pot fi repere metalice sau martori si fâsii de mortar. * Inainte de aplicarea spritului vor fi curatate foarte bine suprafetele de tencuit si vor fi acoperite piesele ornamentale ce raman in parament si piesele noi montate care nu incurca la tragerea profilelor cu sablonul cu folie de plastic sau hartie de sac caserata usor pe ele.se vor executa folosind mortar de var . * Terminarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioara cu exec.se vor executa cu grundul din mortar de var-ciment marca M 25-T. . când temperatura scade sub —5°C. Tencuieli obisnuite driscuite pe pereti din beton monolit sau din panouri mari de b. Procurarea agregatelor. Nu se vor executa tencuieli exterioare înainte de terminarea executării acoperisului sau hidroizolatiei la terase si probarea etanseitatii acesteia. sprituite în câmp continuu.a.frecat în câmp continuu. nu se vor executa tencuieli exterioare decât cu luarea unor masuri de protectie corespunzătoare. . . cu grosimea stratului superior de 3 cm împartita sau nu în asize cu rosturi adâncite. Operatiile ce trebuiesc efectuate inainte de inceperea executiei tencuielilor exterioare.c.a. în grosime medie de 1. driscuit din gros.. Pe timp friguros.5. 2.montajul instalatiilar electrice si sanitare prevăzute sa ramâna îngropate sub tencuiala vor fi complet executate si probate. din blocuri mici de beton sau din b.ciment marca M25-T în grosime medie de 2 cm. trasarea se va face prin repere de mortar (stilpisori).0. iar evacuarea apelor pluviale nu este asigurata.plasele de rabit vor fi montate în zonele prevăzute în proiect. Tencuieli obisnuite driscuite Tencuieli obisnuite driscuite pe zidării din cărămida. . reperi ce se vor executa din acelasi mortar ca si grundul. iar suprafetele de beton vor fi aduse in stare rugoasa.buciardat sau pieptanat în câmp continuu cu grosimea stratului superior de 1 cm. cimentului si varului din surse diferite pe timpul executarii lucrarilor se va face numai cu aprobarea Consultantului. * Controlul suprafetelor ce urmeaza a fi tencuite. Supnafata stratului vizibil va putea fi finisată : .c. stropite la pereti din zidărie de caramida.. aceleasi dozaje. următoarele lucrari vor fi terminate: . blocuri mici de beton si b. Trasarea suprafetelor In cazul tencuirii unor suprafete verticale de înăltimi mm. acelasi colorant. aceleasi agregate). Conditii climatice si protectia lucrarilor In timpul verii la executarea lucrărilor de tencuieli exterioare vor fi luate următoarele masuri de protejare: 1. Tipuri de tencuieli exterioare Tencuieli obisnuite brute .montajul diblurilor din lemn si al pieselor metalice înglobate pentru fixarea altor elemente ale constructiei. se vor executa conform (3) 1335 cu mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime medie de 1 cm. * Suprafetele ce se tencuiesc sa nu prezinte abateri mari ca cele admise. . împartita sau nu în asize cu rosturi adâncite. Stropirea lor cu apa pe durata de cel putin 7 zile (pentru completarea apei pierdute prin evaporare).5 cm.montajul tâmplariei si protejarea ei. .lucrarile de zidărie (închideri si căptuseli la diafragmele de beton armat). tencuielilor ar putea provoca deterioarea acestora. Tencuieli speciale cu piatra de mozaic cu granulatia indicata în proiect .5 cm peste care se va aplica stratul vizibil cu mortar de ciment marca M 100-T preparat cu piatra de mozaic de calcar cu granulatia indicata în proiect (care va înlocui nisipul). (3) 3346 Tencuieli speciale în similipiatra (piatră artificiala) se vor executa cu grundul din mortar de ciment marca M 100-T cu adaos de var. mortare cu aceeasi compozitie (acelasi ciment. precum si pe suprafetele dintre golurile ferestrelor si usilor exterioare. * Se vor fixa repere de mortar la toate colturile cladirii. driscuit din gros cu grosimea medie de 2 cm.. Celelalte piese ornamentale care vor fi montate dupa tragerea profilelor vor avea suprafata de montare lasata netencuita in urma unei trasari exacte a pozitiei lor. (3) 3345 Tencuieli obisnuite.c a. folii de polietilenă sau cu prelate umezite (protejare fata de actiunea razelor solare sau a vântului). * Pe suprafetele exterioare ale peretilor.24 La începerea executiei lucrarilor de tencuieli exterioare. din mortar de var-ciment marca M 25-T confectionat cu piatra de mozaic din calcar sau marmura (praf de piatra) si care va avea o grosime de 1 cm. se vor executa cu mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime medie de 2.8 cm. peste care se va aplica stratul vizibil. se vor executa cu mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime medie de 2. executat driscuit sau stropit. La executarea tencuielilor exterioare se vor utiliza aceleasi materiale. cu grosimea stratului superior de 0. * Suprafetele suport sa fie curate * Rosturile zidariei sa fie curatate pe 3-5 mm. Acoperirea cu rogojini.

peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 1 cm preparat cu mortar de var si adaos de ciment (în dozajul indicat în proiect. aprobate. Inainte de aplicarea tinciului după ce grundul s-a uscat. c . Inainte de aplicarea grundului se pozeaza. F. 10. b). Tencuieli speciale în calcio stropit . Grundul se driscuieste fin si se aplică în limitele (câmpurile) formate de baghetele pentru nutuni. peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 1 cm. Nu se scad golurile cu suprafata mai mica de 0.. conform planurilor.5 mm). Aplicarea grundului Grosimea stratului de grund va fi conformă cu tipul de tencuială indicat în proiect.numar de straturi aplicate si grosimilor respective. dar se adaugă suprafetele glafurilor si spaletilor.. decontându-se în cadrul articolului pentru tencuieli exterioare. Suprafata acaperita cu plinte. cazuri ce se inscriu in registrul de procese-verbale.0 cm finisat periat sau raschetat. în limitele (câmpurile) formate de nuturi. pe conturul balcoanelor si logiilor si la terase nu se masoara. b . Profilurile trase cu sablonul la fatade. piatra de mozaic din calcar sau marmură si pietris marganitar (granulatie 3. astfel ca la întreruperea lucrului. sa se fi executat numai zone cuprinse complet între nuturi.25 Tencuieli speciale cu terasit de ciment. peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 1 cm preparat cu mortar de var si adaos de ciment (în dozajul indicat în proiect..50 m2. cel putin un sondaj la 100 mp. nisip si pietris margaritar (granulatie 3. peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 0. de regula 100 kg la m3). aprobate.se vor executa cu grundul din mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime de 2 cm. înainte de tencuirea lor. Golurile cu suprafata mai mare de 0.8. 9. conduc la refacerea lucrarilor. Tinciul se aplica pe zone restrânse. Receptia pe faze de lucrari. utilizarea tipului si compozitia mortarului indicat in proiect precum si aplicarea straturilor succesive.50 m2 se scad. din proiect. cu sectiunea de 2x2 cm care se fixează provizoriu cu cuie.planenitatii suporturilor si liniartitatea muchiilor (bucata cu bucata).5 mm). lucrarile care nu respecta specificatiile MASURARE SI DECONTARE Măsurarea lucrarilor se va face după cum urmeaza: 1.se vor executa cu grundul din mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime de 2 cm. 3. Suprafetele suport ale tencuielilor vor fi verificate si receptionate conform instructiunilor pentru verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse. calitatii si pozitiilor elementelor decorative si anexe (solbancuri. Verificari în vederea receptiei Vor fi clasificate drept lucrari defectuoase. in grosimea prescrisa. (3) 3430 Lucrarile de executare a nuturilor la fatade. d . pe fatada) bucata cu bucata. se îndeparteaza cu grijă baghetele din lemn. 8. etc. Muchiile se masoara la metru liniar. functie de numarul de metri pătrati de tencuieli executati pe baza planurilor. lustruite. Aplicarea tinciului (strat vizibil) Grosimea stratului vizibil va fi conformă cu tipul de tencuială indicat în proiect. Incercarile de control. de regula 200 kg la m3). baghete din lemn de esenta moale. la care se vor adauga 450 kg ciment si 150 kg ciment alb la m3 de mozaic. la care rezultatele sint sub 90% din marca prescrisa. din proiect.2 MORTARE PENTRU TENCUIELI .se vor executa cu grundul din mortar de ciment marca M 100-T în grosime de 2 cm. In timpul executiei se vor verifica respectarea tehnologiilor de executie. din piatra de mozaic de marmura cu granulatie indicată în proiect. Se vor urmari aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii fortate sau inghetului. astfel ca la întreruperea lucrului să fie încheiata lucrarea pe zone cuprinse între baghete.. cu piatra de mozaic din marmura. conform trasajelor efectuate pentru nuturi (conform indicatiilor din proiect). Tencuieli speciale în calcio stropit .se vor executa cu grundul din mortar de varciment marca M 25-T în grosime de 2 cm.rezistentei mortarului. Baghetele vor constitui repere pentru formarea câmpurilor pe care se va aplica grundul. 6. 2. Lucrarile se vor deconta cantitativ conform articolului respectiv de tencuieli exterioare. brise.. se face in cazul tencuielilor exterioare prin verificarea: a . la pereti. 1. astfel ca muchiile nuturilor sa nu se deterioreze. se masoara la numărul de metri liniari executati.aderenti la suport si intre straturi (sudaj ca la pct. e . 7.dimensiunilor. dolomita sau similare în culorile si gnanulatia indicate în proiect . Tencuieli speciale în calcio strapit .. 5. adaugând nisele. finisat cu drisca poroasa (cap de bilă). Tencuielile se măsoară la m2 de suprafată tencuita măsurată pe zidăria netencuită. cu iesinduri mai mici de 5 cm si cu lătirma până la 20 cm nu se masoara separat. spaletii. cornise etc. 4.

PREPARAREA MORTARELOR . Reguli pentru verificarea calitatii. Antreprenorul va pune la dispozitia Consultantului pentru verificare buletinul de analiza al producatorului cimentului. un test la fiecare schimb. depozitare. prin prelevare de probe si încercări. fara constituenti care sa pateze.Var hidratat în pulbere. Apa conform STAS 790-84.Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. 4. Amestecul se poate face cu 16 ore înainte de utilizare. Ciment Portland. va fi apa potabila. STAS 5296-77 . Metoda de testare si încercarile laboratorului se vor supune Consultantului spre aprobare. STAS 146-80 . Continutul de nisip natural este de cel putin 50%. STAS 1030-85 . STAS 545/1-80 . . acizi. In cadrul acestor specialitatii greutatea unui mc din fiecare material folosit este conform standardelor. Proportiile se vor stabili dupa volum. MATERIALE SI PRODUSE Materiale (Ciment Portland : cimentul va fi conform STAS 388-80 fara bule de aer. . grasimi. 3. C. Antreprenorul va furniza esantioane din fiecare culoare de mortar. Mostre si testări Testarea mortarelor se va face pe fiecare tip în parte în conformitate cu STAS 2634-80. 6. Mostre de culoare pentru mortar : daca în specificatii se solicita adaugarea unor pigmenti coloranti în amestecurile de mortar.Var. dupa cum urmeaza: rezistenta la compresiune la 28 zile. astfel încât proportiile specificate în amestecul de mortar sa poata fi controlate cu multa strictete în timpul desfasurarii lucrarilor. Normative: 1. 11. de catre un laborator specializat pe cheltuiala Antreprenorului. Livrare. consistenta si densitatea mortarului proaspăt.consistenta mortarului proaspat : 5-8 cm. 7. Conditii de acceptare la receptie a mortarului: .densitatea mortarului proaspat : minim 1950 kg/mc. prin care se specifica calitatea si tipul acestuia în conformitate cu STAS 388-80 (sau 1500-78. STAS 1667-76 . Metode de încercare. pe loturi de câte 5 kg din fiecare tip de ciment propus spre a fi folosit la lucrari. Se va furniza numarul de esantioane care este necesar pentru acest scop. 7055-87 daca sunt prevazute în proiect). 10. Standarde si normative de referinta Standarde: 1. Agregate : nisip conform STAS 1667-76 utilizându-se nisipul natural de râu sau de cariera. Var hidratat în pulbere : conform STAS 9201-80 amestecat mecanic cu aproximativ 25 litri dee apa la 25 kg de var. Var pasta obtinut din var hidratat.Apa pentru betoane si mortare.Ciment. 5.Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidanie si tencuială. 2.Ipsos pentru constructii.Var pentru constructii.Lianti hidraulici. curata.26 GENERALITATI Acest capitol cuprinde specificatii pentru prepararea mortarelor folosite la executarea tencuielilor interioare. îmbunatatirile si completările acestora.Cimenturi. 9. Determinarea rapida a marcii cimentului. conform solicitarilor acestuia. SR 388 -1995 .rezistenta la compresiune la 28 zile : 50 kg/cmp. Reguli pentru verificarea calitatii. STAS 9201-80 . pentru a fi aprobate de catre Consultant. STAS 3910/1-76 . fara continut de saruri. pentru constructie. STAS 790-84 . Pentru cimentul folosit la mortare se vor face testari.Agregate naturale grele pentru betoane si mortare. STAS 2634-80 . câte un test la fiecare 100 m3. SREN 196-7:1995 .17-82. de culoare naturala sau alb. manipulare Conform celor specificate la capitolul (3) 1240 Amestecuri Se vor prepara materiale pentru lucrari. 8. Nisipul de cariera poate fi partial înlocuit cu nisip de concasare.Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala.

curatate si spalate la interior si exterior. Mortar de var-ciment marca M10-T . Tendinta de segregane : se va stabili pentru mortarele ce urmează a fi transportate cu mijlaace auto sau prin pompe de mortar. Consistenta : se va determina . nisip 0÷3 mm 1600 kg si apa 0. daca amestecul are a culoare uniformă si nu contine bulgari sau pasta de var neomogenizata. ori de câte ori se schimba natura materialului transportat si la fiecare întrerupere a transportului mai mare de două ore si care sa permita golirea totala si rapida. 9. 5. Volumul de amestec din fiecare lot nu va depăsi capacitatea specificată de praducatorul malaxorului. Dacă nu se aprobă altfel de către Consultant.conform STAS 1030-85. 8. dar se va evita suprasaturarea cu apa a amestecului. asigurându-se dozarea gravimetrică a componentelor solide ale mortarului cu tolerante de +/.310 m3 la m3 de mortar. ciment F 25 (saci) 296 kg si apa 0. . Mortar de ciment-var marca M 50-T . 6. Prepararea mortarelor pe baza de ciment si var hidratat se va face numai prin procedee mecanice. care trebuie sa fie etanse.conform STAS 1030-85 va fi un mortar cu: var pasta 500 kg. La prepararea mortarelor se va folosi cantitatea maxima de apa care asigura o capacitate de lucrabilitate satisfacătoare. pentru mortarele de ciment.85 va fi un mortar cu: var pasta 60 kg sau var hidratat 28 kg. apa 0. Densitatea aparentă pe mortarul întărit (la 28 zile).conform STAS 1030-85 va fi un mortar cu: var pasta 113 kg sau var hidratat 53 kg. 10. nisip 0÷3 mm 1660 kg. Mortar de var marca M4-T . Densitatea aparentă în stare proaspata. Mortar de ciment marca M 100-T . Va fi un mortar cu : var pasta 335 kg sau var hidratat 155 kg. ciment F 25 (saci) 147 kg si apa 0. ciment F 25 (saci) 184 kg si apa 0. pentru loturile mici.210 m3 la m3 de mortar. coeficientul de segregare pentru mortare de tencuiala trebuie să fie mai mic de 40 cm3.Rezistenta la înghet-dezghet. In acest interval de timp este permisă adaugarea de apă la mortar pentru a compensa cantitatea de apă evaparată. este obligatoriu ca tamburul să fie spălat cu apa amestecata cu pietris.în maximum 10 ore de la preparare. 3. Mortar de ciment marca M 100-T . Mortarul care nu se foloseste în timpul stabilit va fi îndepartat. Tamburul se va goli complet înainte de adaugarea lotului următor.27 Se vor pregati numai în cantitati ce se vor folosi imediat.cu ajutorul conului etalon.conform STAS 1030. 7.2% pentru lianti si +/-3% pentru agregate si amestecarea îngrijita a mortarului până la omogenizarea completă. Se va amesteca cel putin 5 minute : 2 minute pentru amestecul materialelor uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului dupa adaugarea apei. Omogenitatea: se va controla vizual. dar acest lucru este permis numai în recipientele zidarului si nu la locul de preparare a mortarului. nisip 0÷3 mm 1650 kg.conform STAS 1030-85 va fi un mortar cu : var pasta 267 kg sau var hidratat 123 kg. ele fiind incluse în articolele de tencuieli interioare prevazute în proiect. . Durata de transport si punerea în opera a mortarelor sa se faca: . Capacitatea de retinere a apei. Mortar de var-ciment marca M 25-T . Mortar pentru tencuieli impermeabile: va fi un mortar de ciment cu 600 kg ciment M 30 (saci). 2.85 (pentru tencuieli rezistente la umiditate) va fi un mortar cu : ciment M 30 (saci) 391 kg. La întreruperea prepararii mortarului pe o durată mai mare de 1/2 ora. MASURARE SI DECONTARE Pentru lucrările din aceasta sectiune nu se vor face decontări separate. ciment-var cu sau fara cenusa de termocentrala si fară întârzietor de priza.310 m3 la m3 si adaos de “apastop P” în proportie de 3% din greutatea cimentului. ciment M 30 (saci) 377 kg si apă 0. Este interzisă descarcarea mortarelor direct pe pamânt. prepararea mortarului se va face în malaxoare mecanice cu tambur. Mortarul se va pune în opera în interval de 2 ore după preparare. foi de tablă sau mese improvizate.conform STAS 1030.310 m3 la m3 de mortar.235 m3 la m3 de mortar. Transportul mortarului Transportul mortarului se va face cu mijloace de transport adecvate.310 m3 la m3 de mortar. nisip 0÷3 mm 1660 kg.în maximum 16 ore de la preparare. nisip 0-3 mm 1730 kg.310 m3 la m3 de mortar.în cm . 4. Adeziunea la suport. nisip 0±3 mm 1730 kg. Controlul calitătii mortarelor Se va face conform STAS 103 0-85 urmărind caracteristicile: 1. nisip 0-3mm 1730 kg si apa 0. Rezistenta la compresiune. Rezistenta la întindere prin încovoiere. în care cantitatea de apă poate fi controlată cu precizie si uniformitate. în cazul mortarelor cu întârzietor de priză.

28 .

Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Concept de bază Tâmplaria metalica se prevede a fi vopsită pe suprafetele expuse cu vopsele pe baza de ulei vegetal. 7.Vopsele pe bază de ulei.Grunduri pe bază de nitroceluloză. vor avea prioritate prezentele specificatii. STAS 8512/1-79. Standarde 1. Grund gri 2446. STAS 6592-80 .1 VOPSITORII PE SUPRAFETE METALICE GENERALITATI Obiectul specificatiei Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea lucrărilor de vopsitorii la elemente din metal (otel): tâmplarie din profile laminate sau tablă din otel. Vopsea kaki 1003. STAS 8311-87 . Se vor furrniza de catre producator instructiunile de manipulare. 25. 13. vopsele pe baza de rasini alchidice sau pe baza de rasini epoxidice.Răsină sintetică.Protectia contra coroziunii. Conditii tehnice generale. Vopsea gri 1000. STAS 3474-80 . Metode de verificare. STAS 10166/1-77 .Email kaki E 592-I pe bază de nitrocelnlozä. Pregatirea ecanică a suprafetelor. 23. Elementele de tinichigerie se vor proteja anticoroziv prin galvanizare la cald. STAS 10128-86 . 10. 3. 14.UIei de in sicativat. Reguli pentru verificarea calitatii.Cretă macinata. Acoperiri prin vopsire.Vopsele pe baza de ulei. STAS 3745-69 .Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. depozitare si transport. Normative 1. 21. 12. precum si certificate prin care se va atesta conformitatea cu conditiile specificate. Mostre si testări Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului specificatiile producatorului pentru materialele utilizate la vopsitorii. 2. 11. tehnologie).Lacuri pe bază de ulei.Clei de oase.STAS 3509-83 . daca nu se specifica altfel. grile.Lacuri pe bază de nitroceluloză.Protectia suprafelelor metalice.. Antreprenorul va prezenta o data cu mostrele de tâmplarie si confecetii diverse din metal (otel) si modul de finisare a acestora în conditiile specificate (materiale. 9. depozitare si protectie pentru fiecare material. STAS 2706-86 . STAS 3421-79 . 24.Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane din otel. Confectiile metalice aflate în conditii de agresivitate coroziva mare. cu completarile la acesta.Lacuri si vopsele.Ulei tehnic de in.C3-76 . Acest capitol cuprinde de asemenea specificatii privind conditiile de protejare anticoroziva a unor elemente de tinichigerie si confectii metalice. balustrade. STAS 4649-80 .Chituni pe bază de ulei.Lacuri pe baza de bitum. 22. VOPSITORII 29 G. scari. STAS 16-80 .Lacuri si vopsele. SR 2993:1993 .Diluanti pentru produse pe baza de răsini alchidice. vor fi vopsite cu vopsea pe baza de ulei vegetal si grunduite cu grund anticoroziv. STAS 8308-69 . STAS 3124-75 . STAS 3744-69 . 20. Acoperiri protectoare. STAS 3706-69 . Culori si nuante. STAS 18-94 . STAS 12796-90 . iar pe fetele interioare ascunse vor fi grunduite cu grund anticoroziv. gratare si alte confectii metalice. se vor confectiona din otel inoxidabil. Pregatirea suprafetei pieselor de otel pentru vopsire. .Grunduri pe bază de ulei.G. 18. STAS 3097-80 . Lac incolor 1060. culori. 5. 15. STAS 4121-75 . ambalare. Toate confectiile metalice.Răsini epoxidice tip 040 si 040 T.Diluant 104 pentru produse pe bază de ulei. marcare. Romalchid R 60. STAS 88-90 . 8. 16. STAS 8009-80 .Emailuri pe baza de ulei. STAS 3123-85 . Clasificarea mediilor agresive. 19. Email negru 1060. 6. STAS 10702/1-83 . 4. 17.Normativ pentru executarea lucrărilor de zugraveli si vopsitorii. Standarde si normative de referinta Acolo unde există contradictii între prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse în standardele si normativele enumerate mai jos.

0.0. ferit de înghet si de variatii de temperatură (+7°C si +20°C). având grijă ca aceasta să nu sufere degradări. Grund anticoroziv cu ulei si minium de plumb.spat greu . Produsele se vor depozita în ambalaje originale. raschetare sau periere. Grundul va fi de tipul 1000 sau 1165 conform STAS 3097-80 sau altul similar. oxizi. depozitare Pentru receptia fiecărui lot de materiale livrate. Pentru manipulare si transportul la locul de lucru se vor folosi cutiile si bidoanele de ambalaje. Tâmplaria trebuie să fie montată definitiv la începerea vopsitoriei. 1. manipulare.conform STAS 6592-80 sau altul similar.1. 1. etc. Vopsea email pe baza de derivati celulozici (tip Novolin E 102-1.solutie de clei 6% . Suprafata pregătită pentru vopsire se va curăta pâna la luciu fie manual.55 kg .ocru . Aplicarea ultimului strat de vopsitorie la tâmplărie se va face numai dupa terminarea completa a zugrăvelilor si înainte de finisarea îmbrăcămintilor la pardoseli (curătire.20 kg .30 MATERIALE S1 PRODUSE Produse Vopsea pe baza de ulei vegetal tip Durolac L 001-27 sau similară. Chitul va fi de tipul 1522. cu etichete vizibile pentru a nu se confunda continutul. EXECUTIA LUCRARILOR Operatiuni pregatitoare Lucrari ce trebuie terminate înainte de începerea executării vopsitoniei la tâmplaria de metal si la confectiile metalice. ceruire) luându-se măsuri de protejare contra murdaririi acestora. grupate PC categorii. ER sau similar).60 kg . Chitul va fi de tip 1522 (C 101-2) .0.ocru . aceste operatiuni se fac în atelierele de confectii metalice sau uzinat.) se va face dupa executarea completa a vopsitoriei.57 kg . 3. adică si la interiorul profilelor închise.95 kg .30 kg . prin periene cu scule eleetrice cu perie de sârma sau disc . exclusiv lustruirea lor. bine aerisit. accesoriile metalice ale tâmplariei trebuie sa fie montate corect si buna lor functionare sa fie verificata. Metalul curătat se va grundui la maximum 2-4 ore de la curatire.00 kg . găletile si se vor tnansporta numai cantitatile necesare unui schimb de lucru. uscat. 1.64 kg . marmură etc. lustruire. Chitul se poate prepana si pe santier cu urmatoarea compozitie: . 6.cretă cca. Chitul se poate prepara si pe santier cu următoarea compozitie: . E 232-1. mortar. cu putin înainte de începerea aplicarii straturilor de vopsea.cretă cca. 2. 1.0. Antreprenorul va verifica certificatul de calitate al producatorului.22 kg . 5. Etansarea în jurul tocurilor cu mortar de ciment si pozarea (unde este cazul) a baghetelor de etansare.20 kg .0.lac . Chit pe bază de ulei pentru spăcluirea suprafetelor metalice la interior.0. Montarea elementelor complementare la confectiile metalice (mâna curentă la balustrade de scari. pete de grasimi. Executia pardoselilor reci (gresie ceramica.ulei de in fiert . Se vor îndeparta toate urmele de rugină.0. Reparatii la tencuieli 2. mânere de tragere. Vopsea email pe baza de rasini alchidice (tip Hexol F 105-1.0. Vopsea email pe baza de rasini epoxidice sau similară.10 kg Livrare. dale de mozaic.).0.sicativ neftenic . prin ciocănire. 2.alb de zinc .2.conform STAS 6592-80 sau altul similar.45 kg .68 kg .miniu de fier . fie mecanizat.00 kg .50 kg Chit pe bază de ulei pentru spacluirea suprafetelor metalice la exterior.negru de fum . Pregătirea stratului suport Tâmplaria si toate confectiile metalice vor fi livrate la santier cu un strat de grund anticoroziv aplicat pe întreaga suprafată.negru de fum .ulei de in fiert . E 532-1.0. etc. într-un spatiu acoperit. E 405-10) sau similara.0.terebentină . noroi.

4. Vopseaua se va aplica în straturi uniforme fara a lasa urme mai groase sau mai subtiri de vopsea. Slefuirea suprafetei spacluite. 4.15°C. Grunduirea cu grund anticoroziv G 355-4 pe bază de răsini alchidice si miniu de plumb. 5. adânciturile. 5. în cazuri deosebite se va proceda la sablare.1. Slefuirea locurilor chituite se va executa cu pânza de slefiuit. chiturile se diluează fie cu diluant special (D-001-3) fie cu ulei sau vopsea la culoare. Tâmplăria si confectiile metalice se livrează pe santier gata grunduite. acolo unde este cazul. Aplicarea vopselei se va face mecanizat cu pistol de pulverizat.verificarea tâmplariei în privinta bunei executii si funcitonări. După slefuire.15°C si în conditii de umiditate relativa a aerului de maximum 60%. Chituirea locala cu chit de cutit. Aplicarea celui de al treilea strat de email. va fi finisat prin netezire pentru a căpata luciu. Executarea vopsitoriilor cu ulei Lucrările de vopsitorie se vor executa la o temperatura a aerului de cel putin . Aplicarea celui de al doilea strat de email. Ultimul strat nu se va slefui si. Grunduirea locurilor chituite conform pct. Straturile de email se vor slefui cu pânză de slefuit nr. suprafata se va spala cu solvent si se va sterge. regim ce va fi mentinut în tot timpul executiei si cel putin înca 15 zile după executarea lor. 7. Lucrările de vopsitorie exterioară si interioara se vor executa la o temperatură de minim . Locurile mai adânci de 1 mm se acopera în mai multe reprize. dupa care se îndeparteaza praful cu o pensula moale. 2. Slefuirea locurilor chituite. Chituirea locala se va face cu chit pe bază de ulei si se vor acoperi zgârieturile. 1. . Daca va fi necesar. 2. Ultimul strat nu necesita operatia de finisare. 5. Aplicarea primului strat de email 4. Prelucrarea suprafetelor se va face cu respectarea riguroasa a ordinii operatiunilor indicate mai jos: 1. pâsla sau hârtie abraziva cu o granulatie fina. Straturile succesive se vor întinde pe directii perpendiculare una fată de cealaltă. Spăcluirea strat II (dacă este specificat). Slefuirea generala I se va face folosind unelte electrice de slefuit cu disc de perie. 3. 6. 2. decapare cu paste decapante sau degresare cu solventi. 3. Grunduirea locurilor chituite se va face conform pct. suprafata se va curata bine de praf cu perii sau prin sablare cu aer comprimat.curătarea de praf si impuritati prin periere. Prelucrarea suprafetelor se va face prin aplicarea de compozitii cu respectarea riguroasă a ordinii operatiunilor indicate mai jos si a detaliilor indicate. dâre sau fire de pensula. 3. Grunduirea cu grund anticoroziv cu ulei si miniu de plumb 1000 sau 1165 aplicat într-un strat subtire continuu si fara prelingeri. . Slefuirea peliculei grundului de acoperire. 7. Slefuirea. 8. 1. Straturile de vopsea se vor întinde pe directii perpendiculare unul fată de celalalt. Pe santier se vor executa următoarele operatiuni pregatitoare: . 3. Grunduirea cu grund de acopenire.31 abraziv. dacă nu se specifica altfel.chituire si slefuire locală. Aplicarea straturilor de acoperire se va face respectându-se ordinea si felul operatiilor indicate mai jos: 1. fiecare strat aplicându-se numai dupa uscarea completa a celui precedent.repararea stratului de grund anticoroziv. Spacluirea generala I se va face folosind chitul conform () 4227. fisurile. Dupa slefuire umeda. 5. . Vopseaua se va strecura prin sita fina cu 900 ochiuri pe cm2 si se va dilua cu diluant în proportie de 5-10%. 6. Spacluirea genenala cu chit de cutit sau de stropit 6. 6. 2. se vor executa chituiri si slefuiri după fiecare strat de vopsea. 4. dupa slefuire suprafata se va curata bine de praf. curatire cu flacără. Aplicarea vopselei 1. Slefuirea (daca este specificat). Executarea vopsitoriilor cu emailuri pe bază de răsini alchidice Pregătirea stratului suport se va face conform (4) 4320. 40 sau 32. Slefuirea suprafetei spacluite. pe baza de răsini alchidice. Se poate face umed sau uscat. . în 3 straturi.

plafoanele de scări. Goluri mai mari de 4 m2 suprafaţă se scad. în schimb se adaugă orice profil sau glaf.25 m2 suprafaţă. se măsoară.Praznurile. Goluri până la 4 m2 suprafaţă nu se scad dacă au glafuri sau margini: în schimb nu se adaugă acele glafuri sau margini. de la caz la caz. indicând şi diametrul lor. şi în acest scad întreruperile de la uşi. faţade. decât dacă profilaţiunea. agrafele. Plafoanele oblice. se cojesc. diblurile metalice expandabile. ce se desprind.nerespectarea dozajelor. pe ml. este mai ieşită de 20 cm din linia faţadei. baghetele după indicarea lărgimii lor. discontinuitati ale peliculei.4 m2 suprafaţă de perete. Goluri. în schimb se adaugă glafurile ori marginile din jurul acelor goluri. se scad. neregularitati datorate unor chituiri sau slefuiri necorespunzătoare. exteriori. Stratul de zinc va fi de 480 gr/m2 pe toate fetele. dar numai acele care sunt mai late d 8 cm. pentru a putea fi aplicat un alt strat de email. Consultantul poate decide refacerea locală sau pe suprafete mai mari a lucrarilor de vopsitorie. tapete de piele. confectiilor metalice sau al elementelor de tinichigerie. se scad golurile mai mari de 2 m2 suprafaţă. tavane de mansardă. Portiunile remediate vor avea aceeasi nuanta cu restul suprafetei. curăţitul straturilor de văruieli sau zugrăveli vechi. numarului de straturi si a materialelor specificate. urmatoarele: . agrafe. vor fi zincate la cald. placutele de prindere. nu se scad.. la sobe etc. etc.nerespectarea prezentelor specificatii. dacă acestea sunt vopsite. La vopsitorii în ulei. eşitura sau streaşina. 2.nerespectarea tehnologiei de aplicare specificata în normativul C3-76. Dupa ASQUINI La zugrăveli ori văruieli. Protejarea anticorozivă a elementelor metalice de tinichigerie Elementele de tinichigerie se vor executa din tablă de otel zincată la cald pe ambele fete. cuiele. ferestre si vitrine se vor proteja cu grund pe baza de ulei si miniu de plumb. ci sunt cuprinse în pretul unitar din articolul din cantitativul de lucrari corespunzator tâmplariei metalice. Portiuni neacoperite. cele boltite. . de stofă.32 Timpul necesar uscarii unui strat. însă se socoteşte adăugându-se glafurile respective la suprafaţa măsurători. la ferestre. Lincrusta. precum si fata ascunsa a tocurilor metalice de usi. functie de natuna si amploarea defectelor constatate. armăturile.) Toate elementele de fixare pentru confectiile metalice vor fi protejate anticoroziv: 1. Laturile grinzilor din tavane se măsoară adăugându-se suprafaţa lor. brătari. eşiturile sau retragerile de la ferestre şi uşi. Ciubucurile ale căror înălţime şi grosime însumează mai mult 15 cm de asemenea se măsoară desfăşurat. Un rulou d e 3. din contră. La zugrăveli ori văruieli de pe pereţi interiori. Bordurile. Elementele de tinichigerie se vor proteja anticoroziv.1 – 3. cute. Toate elementele de fixare a tinichigeriei vor fi zincate (suruburi. se coşcovesc. sau altul similar. fie în humă sau în glet de ipsos. tavane. suruburile autofiletante. . se măsoară în suprafaţa lor reală oblică sau curbată. burlane. neted si care să acopere perfect straturile inferioare. piulite. desprinderi. . . bolturile împuscate. La vopsitul duşumelelor golurile ce nu trec de 1 m2 nu se scad. se plăteşte preţ aparte celuia care l-a executat. goluri până la o deschidere de 4 m2 şi au glafuri. saibele. Tapetele se măsoară pe m2 sau pe rulouri de tapet aşezat şi se înţelege cuprinzându-se în preţ şi maculatura respectivă. Conditii de receptie Suprafetele vopsite vor trebui sa se prezinte ca un strat uniform. în schimb nu se adaugă nişele. etc. golurile se scad. la muchiile rezultate din tăietură. Golurile ce nu au glafuri şi sunt mai mari de 0. urme de fire de par din pensula. se măsoară parte şi pe metri liniari. Pervazurile se măsoară la metri liniari. MASURARE SI DECONTARE Lucrarile la acest capitol nu se decontează separat. sau s e macină de pe pereţi sau tavane se înţeleg dacă convenţia nu precizează altfel cuprinse în preţul acelei lucrări. scurgeri. Nu se desfăşoară în măsurătoare profilele de faţadă. prin zincare cu spray-un de zinc. continuu. Se vor considera defecte în plus fată de cele enumerate mai sus.lipsa de corespondenta si concordanta dintre lucrarile executate si prevederile proiectului.50 m2 suprafaţă. pete. este de 24 ore. nu vor fi admise. Nu se va aplica un strat nou înainte de uscarea celui precedent. când acele goluri n-au nici glafuri şi nici margini în jurul lor.Suruburile. aglomerari de pigmenti. Şpăcluitul pereţilor la vopsitorie d e ulei. se măsoară pe suprafaţa real montată. Jgheaburi. nu se scad şi nici nu se adaugă. retrageri sau eşituri însă ce nu trec de 0. piulitele. etc. La goluri mai mari de 4 m2 se scade golul.

fie că sunt obloane opace sau din cele „vizibile”. se măsoară. glaswante. etc. În vopsitorii de uşi şi ferestre. odată pe partea inferioară şi de 2 ori pe partea superioară a tablei. pe m2 pe suprafaţa ei reală vopsită. Vopsitul lemnăriei de aparente (paiantă) se socoteşte aparte în suprafaţa reală a acelei vopsitorii. ce este cu geamuri.. Glafuri. aceste lucrări intră în preţul determinat al vopsitoriei de tâmplărie. Geamlâcuri. Radiatoarele de calorifer se socotesc desfăşurat. Obloane . Conductele. se socoteşte plata doar ¾ din suprafaţa acelor batante. pe 4 părţi. atunci măsurătoarea este de 1½ ori suprafaţa golului de uşă. peste această măsură se măsoară suprafaţa desfăşurată a conductelor socotindu-se la m2 Obloane metalice se socotesc pe ambele părţi pe suprafaţa reală a golului. Ferestre duble (cu două rânduri de cercevele) se măsoară suprafaţa golului din perete în care stă fixată fereastra: pe 3 părţi (golul de 3 ori). în partea de jos nu are parapet ci numai o ramă lată ce nu trece de 35 cm lăţime. nemăsurându-se acestea aparte. până la axa fusului de rulou şi cu lăţimea între cele două şini de ghidaj. Uşi duble de balcoane.. Vopsitul tablei negre de pe învelitoarea – dacă nu se specifică altfel – este cuprins în preţul de aşezare şi batere a tablei negre. dacă uşile au pervazuri. Uşi interioare sau exterioare. pe toc. . se măsoară ca şi ferestrele duble pe 3 părţi. element cu element. dacă sunt pline sau cu o suprafaţă neînsemnată de geam. se măsoară pe 2 părţi golul din perete. dacă au geamuri pe cel puţin ½ din înălţimea uşilor. Grilele de sârmă (sârmă deasă) socotite pe ambele părţi. pervazurile se adaugă (nedesfăşurat) la măsurătoarea de suprafaţă a uşii. precum şi pazia sau pervazurile aplicate la streaşină. intră în preţul fixat. se scade orice gol cât de mic. în afara cazului când devizul prevede altfel. sau ţinându-se seama de lărgimea grinzilor pe metri liniari. căptuşeli. iar partea de peste parapet. se socotesc astfel: parapetul pe două părţi. Dacă partea de peste parapet este cu şproţuri se măsoară pe două părţi.jaluzele rulante. în schimb. Face excepţie când o convenţie dinainte stabilită a hotărât preţ unitar aparte pe m2 sau pe bucată. (până la ½ cărămidă grosime. Dimensiunile lemnăriei de paiantă nu se scad din văruielile faţadelor.după convenţie.33 Streaşinile se măsoară pe ml sau pe m2 . ale căror ziduri sunt mai groase de ½ cărămidă (mai late de 14 cm). se măsoară mărimea oblonului socotit de trei ori (trei feţe). Curăţitul şi şpăcluitul tâmplăriei nu formează articol de cost aparte. adăugând lungimea desfăşurată a ruloului în mecanism. se măsoară suprafaţa golului din perete în care stă fixată fereastra: pe 1 ½ prăşi (de 1 ½ ori). Obloane – jaluzele „elveţiene”. Corpurile de calorifer (radiatoare) pe suprafaţa real vopsită a fiecărui elemente de radiator. feţele tocului se adaugă la suprafaţa uşi vopsite. se măsoară pe ambele părţi de la marginea de jos a şinei de fier. ţevile. Are şi acest glasvand şproţuri: atunci totul pe două părţi iar căptuşelile se adaugă doar de trec de 17 cm lăţime. la şarpante. se măsoară suprafeţele efectiv vopsite. suprafaţa glafurilor nu vin adăugate la măsurătoarea suprafeţei de uşi). Dacă glasvandul. pe ml dacă nu trec de 3” în diametru. Rampe şi grilaje de fierse socotesc numai pe o parte. în acei pereţi . Grindăria tavanelor. Vopsitul se înţelege în ulei cu minium de fier (sau plumb). Dacă uşile au mai mult de 40% geam din suprafaţa batantelor. pe o singură parte (dacă nu au şproţuri). Paiantă. adăugându-se bineînţeles si suprafeţele pervazurilor. se consideră drept suprafaţă totală indicţiunile date de tabele firmei constructoare a acelor radiatoare. Tocuri ce au lăţime mai mare de 15 cm. Socotite la ml grinzile sau căpriorii proeminenţi proveniţi din suprafaţa aparentă a streaşinei. Dacă sunt bogat lucrate şi cu frunzărie se socotesc pe două porţi. Ferestre simple (cu un rând de cercevele). adăugându-se la suprafaţa uşi sau a ferestrei respective. Socotite la m2 se măsoară desfăşurat. Cutia de rulou aparte. iar căptuşelile numai dacă trec de 17 cm lăţime.

Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale. 1. se vor respecta la lucrările care fac obiectul caietului de sarcini: .viteza de rulare Determinări şi date . . sulfaţi sau alte săruri.STAS-1243/1988 .C168-1980 .Standarde şi normative de referinţă Normativele şi standardele care urmează. frunze.porozitatea. .limita de plasticitate (STAS-1913/4-86) . i se vor determina caracteristicile de compactare. bucăţi de argilă. Termenul "Nivelul excavaţiei" se va folosi pentru definirea cotei la care se termină lucrările de săpături şi de unde începe turnarea primului strat de umplutură. determinarea caracteristicilor de compactare. rădăcini. Contractorul va prezenta inginerului în timp util următoarele: a. Toate aceste lucrări se vor executa în conformitate cu planşele şi cu prevederile prezentului capitol.C56/1985 . egalizare.STAS 1913/14-1974. unghiul de frecare internă. Condiţii interne .2. modulul de deformaţie edometrică. aratând respectarea condiţiilor de mai sus.STAS 1243/1988 . 1.Materiale de umplutură Condiţii generale Materialele nu vor conţine în cantităţi dăunătoare moloz. în funcţie de destinaţia şi specificul lor.Limita de aplicabilitate Acest capitol cuprinde specificaţii pentru lucrările de săpături din interiorul structurilor şi turnarea umpluturii în jurul elementelor îngropate ale clădirii . SĂPĂTURI ŞI UMPLUTURI A. .1. Clasificare. . clasificare şi identificarea pământurilor. Instrucţiuni pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor ascunse la construcţii şi instalaţii aferente şi modificările la instrucţiuni.Instrucţiuni tehnice pentru folosirea pământurilor stabilizate la lucrările de fundaţii.Terenuri de fundare. DATE GENERALE 1. coeziunea.Teren de fundare. în conformitate cu STAS 1913/14-74 şi STAS 1913/13-83.umiditatea optimă de compactare .Determinarea granulozităţii. densitatea aparentă maximă în stare uscată. Material pentru umplutură Materialul pentru umplutură va fi cel prevăzut în proiect (piatra spartă.granulozitatea (STAS 1913/14-74) . b. . iarba.Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente.C 29-1985 .4. rezultatele a cel puţin 3 sitări şi 3 teste de plasticitate a materialului pe care îl propune spre folosire.C277-1988 .34 OBIECTUL 2: DEPOZIT A. . apă uzată şi alte materii organice.refuz de ciur)cu granulatie optimă.STAS 1913/5-1985 .utilajul de compactare .Norme tehnice privind utilizarea geotextilelor şi geomembranelor la lucrările de construcţii. . humus.Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile la umezire prin silicotizare şi electrosilicolizor.Terenul de fundare.C196/1986 . .presiunea specifică de compactare .C169-1988 .Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe. .grosimea stratului .numărul de treceri . etc. Termenul "Nivel finit" se va folosi pentru a defini cota obţinută după terminarea săpăturilor sau umpluturilor. 1.conditii de executie .1. prin procedee mecanice. mostre de materiale de mărime suficientă pentru ca Inginerul să le poată verifica prin teste de probă. cu care scop.3.

1. Orice piedici care se vor ivi pe parcursul săpăturilor ( amprente de ziduri.3.cum ar fi compactor cu role netede. . 2. fundatii anterioare. sau aşa cum se precizează în proiect.Date generale Toate lucrările de umpluturi se vor executa în straturi de o grosime de max.LUCRĂRI DE SĂPĂTURI 2. fără a se produce tasări sau deplasări ale terenului. pereţii săpăturilor se vor sprijini folosindu-se sisteme de susţinere temporare. Stratul de suprafaţă se va depozita în incinta şantierului pentru a se refolosi ulterior. Contractorul va folosi echipament manual . bine compactat.1. umpluturi.2. Contractorul va efectua pe teren determinarea conţinutului de umiditate şi al densităţii solului in-situ folosind metodele prevăzute în proiect şi va prezenta rezultatele înregistrate ale acestora Arhitectului. A.Contractorul va trece la operaţia de îndepărtare a stratului de umplutură veche de pe respectiva suprafaţa. în scopul refolosirii sale. Se atrage atenţia asupra faptului că săpăturile executate spre înlesnirea Contractorului (din motive tehnologice) nu se fac cu cheltuieli suplimentare pentru investitor. Contractorul va face probe de laborator pe materialul folosit la umpluturi (vezi (01) 1230) şi va determina densitatea maximă uscată şi conţinutul optim de umiditate. Nu se vor utiliza mijloace cu vibratii pentru a nu induce şocuri mecanice structurii existente. În cazul în care Contractorul sapă mult sub nivelul specificat. Adancimea săpăturilor se va hotărî de catre Arhitect (vezi mai jos). toate materialele provenite din săpături se vor îndepărta de pe şantier şi se vor depozita.stratul suport al acesteia. Partea superioară a săpăturilor se va ţine descoperită cât mai puţin timp posibil. înainte de aprobarea cotei săpate de către Arhitect.35 Îndepartarea stratului de suprafaţă se va executa conform celor stabilite prin proiect. La nevoie. Contractorul va înregistra pe un plan corespunzător care se va depune la Arhitect.2. adâncimea la care s-a găsit fiecare element de interes arheologic. conform normativului C169/1988. La nevoie.etc)se vor aduce la cunoştinta Arhitectului şi se vor trata după cum se va indica ulterior.LUCRĂRI DE SĂPĂTURI SAU UMPLUTURI 2. cota şi poziţia acestora care se vor putea oricând examina şi verifica de arhitect şi arheolog.2.. va umple partea respectivă pe cheltuiala sa cu material corespunzător. cu respectarea prevederilor STAS 2914/84 şi C56/85 anexa 2.Umpluturi generale în limitele clădirilor Când este posibil. Contractorul va îndepărta de pe suprafaţa indicată în planşe pardoseala veche. Se va asigura supraveghere arheologică a săpăturilor.în conformitate cu prevederile proiectului. compromis şi toate celelalte obstacole (noroi. va asigura şi fixa în poziţie scânduri de trasare vopsite la toate săpăturile.1. Nu se va executa nici o lucrare de construcţii.Săpături generale în suprafete limitate în cadrul clădirilor După operaţiile de demontare a elementelor de pardoseală veche. Contractorul va îndepărta prin săpare pământul necorespunzător până la atingerea adâncimii prevăzute în proiect. 2. noroiului etc. 2. conţinutul de umiditate al materialului se va corecta pentru a ajunge la +/.). moloz. prevenindu-se stricăciuni sau deplasări ale structurilor şi utilităţilor executate anterior şi care sunt în apropiere. malurile săpăturii vor fi căptuşite.2. Materialul va fi apoi compactat la 90 % din valoarea densităţii maxime uscate.cu semnalarea specialistului a oricărui element de interes .2.2. sau pentru asigurarea securităţii muncitorilor. Sprijinirile se vor proiecta şi executa astfel încât să asigure construirea în securitate şi în ritm corespunzător a structurilor permanente.1. Înainte şi după compactare.LUCRĂRI DE UMPLUTURI 2.1. Materialul provenit din săpăturile de mai sus se va depozita.Date generale Contractorul poate executa aceste lucrări prin orice metodă pe care o socoteşte optimă în funcţie de condiţiile prezentei specificaţii. 20 cm după compactare. Cotele iniţiale ale terenului vor fi convenite cu Arhitectul înainte de începerea lucrărilor de săpături. Contractorul va fi singurul răspunzător pentru trasarea corectă şi terminarea corespunzătoare a lucrărilor (STAS 9824/1-87) Se va conveni cu arhitectul un program pentru lucrările de săpături. când trebuie împiedicată pătrunderea nisipului curgător. etc.2 % din conţinutul optim de umiditate. lipsa de supraveghere a operaţiilor sau din alt motiv. Dacă Arhitectul nu indică diferit. Contractorul va remedia orice strat care nu corespunde prevederilor de execuţie înainte de turnarea straturilor ulterioare. Ultimii 15 cm se vor săpa cand Contractorul a luat toate măsurile pentru continuarea în timp util a lucrărilor următoare. fie prin trasare incorectă.

conform proiectului. compactare .săpătura propriu-zisă în limitele construcţiei existente. 2.4. minute de vibrare etc. dar se va scade volumul oricărei părţi îngropate a clădirii. CTN = cota terenului nivelat = cotă teren finit 3. Dupa aceea.2.Măsurare Nu se va folosi nici un alt material de umplutură decât cel indicat de proiectant şi aprobat de Inginer. Contractorul poate executa săpătura prin orice metodă pe care o consideră cea mai eficientă. numărul de treceri minime.LUCRĂRILE DE UMPLUTURĂ 3. Volumul de umplere şi reumplere vor fi măsurate în mod similar ca la lucrările de săpături. 3. necesare realizării densităţii cerute se vor respecta cu stricteţe. A. Compactarea se va executa regulat.2. .36 Materialul de umplutură din orice strat va fi rezonabil de uniform ca granulaţie şi împrăştiere. Contractorul va fi plătit la m3 pentru umplerea până la nivelul original al gropii precum şi pentru umplutura suplimentară. normativelor şi standardelor Nu se va plăti Contractorului pentru săpăturile în plus faţă de cele indicate în desenele de contract sau comandate în scris de către Arhitect. . 3.1.1.3. manopera de împrăştiere .sprijiniri temporare şi/sau căptuşirea părţilor laterale ale săpăturii.2.2. .Decontare Preţul unitar pentru săpătura va cuprinde: .săparea suplimentară pe care o face contractorul din motive tehnologice pentru execuţia altor operaţii.MĂSURARE ŞI DECONTARE 3.1.2. Această operaţie se va măsura la metru cub.Măsurare Contractorul va efectua o curăţire generală a suprafeţei interioare.1. conform desenelor. lovituri.nivelare şi îndepărtare a surplusului de material. conform cerinţelor Specificaţiilor tehnice. Decontarea lucrării se va face pe baza facturilor de procurare a materialului si conform situaţiilor de lucrări vizate de Arhitect.menţinerea săpăturilor fără infiltraţii de apă sau apă ocazională pe tot timpul contractului. Molozul va fi încărcat şi scos din şantier dacă Inginerul nu ordonă altceva.3.2. 2. Se vor stabili cantităţile prin multiplicarea suprafeţei orizontale cu adâncimea efectivă masurată de la CTN efectiv. care va fi platită la metru pătrat de teren curăţat.Decontare Preţul operatiunii va cuprinde procurarea materialului de calitatea şi granulaţia cerute prin proiect. Preţul unitar va cuprinde de asemenea efectuarea testelor conform specificaţiilor tehnice.Toleranţe Suprafaţa finisată va putea fi +/. .Evacuarea materialului în exces Orice material în exces care nu a fost aprobat de Arhitect pentru refolosire sau lăsat şi nefolosit se va încărca şi transporta în afara santierului.2.1.20 mm de la cota indicată. contractorul va săpa tot stratul de umplutură veche şi pământul nesănătos până la nivelul specificat la terenul nivelat (CTN). Săpătura sub CTN se va executa numai unde va indica Inginerul.SĂPĂTURĂ 3.

In tabelul de mai jos se prezintă o schema simplificata cu domeniile de utilizare a materialelor de bază pentru zidarii.Pereti în trei straturi Se alcatuieste si se dimensioneaza în conformitate cu anexa 5 la Instructiunile tehnice P 104-78 D Blocuri si placi din ipsos . contractorul va executa zidariile în conformitate cu normativele si STAS.Pereti neportanti (de umplutura) de închidere sau compartimentare .Pereti exteriori si interiori neportanti la case de scari. ancadramente de usi. etc.35 ore Gradul de izolare fonica Indicele de zgomot aerian trebuie să corespunda cu STAS 6150-68 Gradul de protectie Antiseismica Se alcatuieste si se dimensioneze în conformitate cu normativele P 100-78 sii P 2-75 (cu modificarile ulterioare).60°/o fara masuri de 2. C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidărie si tencuială.Instructiunile tehuice P104-78 7 ore la grosime 20 cm .Umiditate relativa interioara max. Masuri de protectie conform Normativului P104-78 . La peretii antifoc nu se vor folosi blocuri cu goluri orizontale. Masuri de protectie conform Normativului C198-79 Umiditate relativa interioara max .Pereti simpli iteriori (sau un singur strat) . Standarde si normative de referintă P2-85 Normativ privind alcătuirea si calculul structurilor din zidărie. ZIDARII B.60% fara masuri de protectie. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Daca nu se precizeaza altfel. 6085% în fnnctie de materialul de alcatuire a blocurilor Izolarea termica se alcatuieste în conformitate cu . armata sau Caramizi si complexa pentru pereti blocuri ceramice portanti sau nepoluanti la pereti de închidere sau compartimentare .37 B.Umiditate relativa interioara max.Pereti dubli interiori (cu izolatie fonica la mijloc) Indicele de zgomot Pâna la gradul 6 fara aerian se masuri speciale de stabileste în protectie antiseismica conformitat e cu C 19879 .Pereti exteriori sau interiori portanti sau nepoluanti cu structura omogena sau cu structura mixta în combinatie cu alte materiale B Indicele de zgomot Idem ca mai sus cu aerian se completarile din C 14-78 stebileste în conformitat e cu Normativul C 14-78 Indicele de zgomot aerian se stabileste în conformitat e cu P104-78 C Blocuri mici si placi din BCA . cu LZA si blocheti produsi cu cenusa de temoceatrala .Zidarie mixta la ziduri de subsoluri Zidarie din blocuri mici de beton cu agregate usoare (inclusiv lianti.Zidarie simpla. peret despartitori. Sim Materialul de bol baza Destinatia Conditii de mediu Gradul de rezistenta la foc si la explozie Zidaria din caramida si Grosimea minima a blocuri ceramice este zidurilor de caramida incombustibila si are sau de blocuri rezulta rezistenta la foc din tabelul din diferentiata în functie ANEXE grosimea ei. Idem ca mai sus -Umiditate relativa Idem ca mai sus interioara max.5 ore la grosime 7 cm protectie. supralumini la coridoare. .1 Zidarii de caramida GENERALITATI Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de executare a peretilor din zidarie si specificatiile pentru mortarele de zidarie.35% 1.urile în vigoare.Pereti portanti rezisientă . La peretii portanti nu se vor folosi caramizi si blocuri cu goluri orizonta!e A . - E Caramizi si piese presate din sticla .

Armaturile vor corespunde prescriptiilor STAS 438/1 . d) Armaturi din STNB ∅ = 5. industriale si agricole. STAS-8560/74 Caramizi de constructie din argila arsă. STAS-5445/l-75 Ipsos pentru constructii.P. STAS-6233/76 Cimenturi. STAS-1030/70 Mortare obisnuite pentru zidărie si tencuieli. STAS-10690/76 Cărămizi presate din sticlă cu goluri. C l4-82 Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate usoare la lucrările de zidărie. STAS. C 139-79 Instructiuni tehnice pentru executarea zidăriilor din piatra bruta. STAS-l836/73 Produse termoizolatoare din diatomit. STAS-l0109/0/75 Constructii civile. conform STAS 146-61 si cu nisip natural de cariera STAS 1667-70 fara impuritati la granulozitatea data de standarde. B. STAS-902 1/78 Var hidratat în pulbere pentru constructii. Clasificare.38 C 126-75 Normativ pentru alcătuirea si executarea zidăriilor din caramizi si blocuri ceramice. STAS-8036/72 Beton celular autoclavizat. Clasificare si conditii tehnice. N. STAS-10501/l.04.6 mm. MANIPULARE. Principii si metode pentru calculul sectiunilor.1. marca 100 si vor corespunde prevederilor STAS 457-80. categoriei si clasei de pericol de incendiu a constructiilor. C 125-81 Instructiuni tehnice de proiectare si executie privind protectia fonica a clădirilor. P68-74 Normativ privind gradul de protectie termica a clădirilor.80. e) Mortare si betoane (pentru centuri si buiandrugi) conform marcilor din proiect. MATERIALE UTILIZATE a) Caramizi presate pline cu dimensiunile 240x115x63. STAS-l0104/75 Constructii de zidarie.10833/76 Beton celular autoclavizat. STAS-1480/63 Placi si fâsii din ipsos pentru pereti despartitori. b) Caramizi presate pline de epoca 280x140x45. forme si dimensiuni. Formate si dimensiuni. Elemente nearmate. Forme si dimensiuni. STAS-6029/74 Blocuri mici din beton cu agregate usoare. LIVRARE. STAS-3281/75 Produse ceramice. STAS-39 10/1-76 Var pentru constructii. spre aprobare. Conditii tehnice de calitate. 8 luni fara impuritati dozat la o consistenta con etalon 12cm. corespunzatoare prescriptiilor STAS 438/2 . conditii tehnice generale de calitate.2/76 Corpuri ceramice pentru pereti si clădiri. STAS-457/80 Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale. a urmatoarele mostre: a) Caramizi presate pline 240x115x63 b) Caramizi de epoca presate pline 280x140x45 insotite de certificatul de calitate al fabricantului. TRANSPORT .80. planseelor si acoperisurilor din elemente BCA. Gaz metan. P 104-83 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea peretilor. C 198-79 Instructiuni tehnice privind tehnologia de fabricatie si montaj a plăcilor si fâsiilor de pereti din ipsos si alte materiale locale. Caramizile utilizate vor fi numai de calitatea I. industriale si agrozootehnice. instalatiilor si depozitelor. C 56-86 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente. c) Armaturi din OB 37 si PC 52 ∅ = 8-12 mm. C 19-79 Instructiuni tehnice pentru folosirea cimenturilor în constructii. STAS-2863/l.23-77 Norme provizorii privind protectia contra incendiilor la proiectarea si realizarea elementelor de constructie. N. Constructii tehnice generale de calitate. STAS-2945/73 Cărămizi de constructie din argilă arsă. h) Mortarele executate pe santier vor fi cu var pasta stins min. DEPOZITARE. C 190-79 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executia peretilor despartitori din placi de fosfogips si ipsos cu zgura expandată.22-77 Norme provizorii privind stabilirea gradului de rezistenta la foc. Conditii tehnice de calitate. se vor pune la dispozitia beneficiarului. STAS-8600/70 Tolerante în constructii.P. MOSTRE SI TESTARI Inainte de comandarea si livrarea pe santier a materialelor necesare executiei zidariilor. adaosuri minerali si aditive clasificare si tehnologie. C 140-79 Normativ pentru executarea lucrărilor de beton si beton armat. STAS-790/73 Apa pentru mortare si betoane. P 100-91 Normativ de proiectare antiseismica a constructiilor civile. C 16-79 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor si instalatiilor aferente. calitatea I insotite de certificat de calitate de la producator. Lucrari de zidarie.2-76 Piese presate din sticlă pentru constructii. Cărămizi si blocuri cu goluri orizontale. sistem de tolerante dimensionale.

Teserea se va face obligatoriu la fiecare rînd .Verificarea orizontalitatii se va face cu o sfoara de trasat bine întinsa între extremitatile zidariei. b) Compozitia. d) Calitatea armaturilor conform STAS 438/1.Zidarie de caramida presata plina cu caramizi de 240x115x63. transportat si depozitat fara posibilitatea de umezire si înghet. verticale si transversale vor fi bine umplute cu mortar pe toata grosimea zidului. Rosturile verticale vor fi tesute astfel ca suprapunerea din 2 rînduri succesive pe înaltime. pentru ziduri de compartimentare sau inchidere de goluri existente.2-80. Materialele sensibile la umezeala si înghet vor fi depozitate sub soproane sau magazii special amenajate. La fiecare gol de usa se vor inzidi cate 3 (trei) gheremele de o parte si alta a golului si cel putin 2 (doua) gheremele la fiecare gol de fereastra. Legaturile dintre ziduri. caramizile se vor uda bine cu apa înainte de punerea lor în lucrare. Intreruperea executiei zidariei se va face în trepte. intersectii ramificatii se face cu ciocanul de zidarie bine ascutit sau cu o unealta electrica cu disc abraziv.75. la colturi.5 cm gros. in grosime egala sau mai mare de 12. Rosturile orizontale. Verificarea calitatii zidariilor se face pe tot timpul executiei lucrarilor iar rezultatele verificarilor se inscriu in Caietul de proceseverbale de lucrari ascunse. marca 100. Zidaria de umplutura a golurilor de usi si a golurilor rezultate din spargeri La executia lucrarilor se vor folosi numai caramizi calitatea I. Teserile se vor face avînd grija sa se obtina legatura de cel putin 1/2 caramida. Se vor face verificari pentru: a) Calitatea caramizilor presate pline conform STAS 457-80. fixate la colturile zidariei. Cimentul va fi livrat în saci de 50 kg.Zidarie de caramida presata plina cu caramizi de 240x115x63. atît la cîmp cît si la interspatii. Abaterile admisibile în grosimea rosturilor sînt cele aratate în STAS 10110/1 . în cantitati suficiente asigurarii unui flux continuu de executie. Armaturile se vor livra evitîndu-se deteriorarea lor prin expunerea la umezeala. ramificatii si intersectii sînt cele aratate în Normativul P2-85 figurile 58-63.Zidarie de caramida presata plina de 12. c) Compozitia. . Se va asigura depozitarea lor sub soproane. In prealabil zidaria existenta va fi desfacuta in strepi in jurul acestor goluri si curatata prin periere.5cm. evitîndu-se spargerea lor. Transportul materialelor se face cu utilaje speciale iar durata maxima de transport va fi astfel apreciata încît punerea în opera a mortarelor sa se faca în maximum 10 ore de la preparare. Taierea caramizilor necesare pentru realizarea legaturilor la colturi. lasîndu-se neumplute numai pe o adîncime de 1 cm de la fata exterioara a zidului. STAS 2634-70 si instructiunile tehnice C 17-82. Umplerea golurilor rezultate din spargeri diverse se va executa numai cu caramida de epoca pentru a se face o tesere corecta. Specificatii pentru mortare .39 Caramizile se vor aproviziona în containere. Mortarul folosit este mortarul var-ciment M 50Z pentru zidaria cu caramizi 240x115x63 si M 25Z. dimensiuni 240x115x63 pentru caramizi pline si 280X140X45 pentru caramizile de epoca. Detaliile de alcatuire a legaturilor la colturi. Metode de incercare a mortarelor in stare proaspata si intarita conf. intersectii si ramificatii se face alternativ si anume: primul rînd de caramizi se executa continuu la unul din ziduri si se întrerupe la cel de-al doilea în dreptul intersectiei. asezate pe muchie pentru ziduri de compartimentare sau inchidere de goluri existente. pentru protectia hidroizolatiilor verticale a peretilor din BA ingropati cu caramizi de 240x115x63 (Izolare separator de grasimi) . buiandrugi etc. conform STAS 10109/1-82 si Normativul C 140-79. SE CUPRIND URMATOARELE LUCRARI DE ZIDARIE . Orizontalitatea rîndurilor de caramizi se obtine utilizînd rigle de lemn sau metal (abstecuri) gradate la intervale egale cu înaltimea rîndurilor de zidarie. Rîndul al doilea de la cel de-al doilea zid se executa continuu si se întrerupe la primul zid la intersectii si asa mai departe. VERIFICAREA CALITATII MATERIALELOR Aceste verificari trebuiesc efectuate înaintea începerii executiei lucrarilor pe lotul de materiale aflate în depozit sau soproane si de fiecare data cînd se aprovizioneaza santierul cu un nou lot de materiale. Pentru obtinerea unei aderente cît mai bune între caramizi si mortar. iar cea a rosturilor verticale de 10 mm. Gheremelele de lemn vor fi impregnate in carbolineum sau cufundate de 2 . fiind interzisa întreruperea în strepi. consistenta si calitatea mortarului de zidarie conform STAS 1030-85.grosimea rosturilor orizontale va fi de 12 mm. STAS 5185/2-80.3 ori intr-o baie de bitum topit fierbinte. ramificatii si colturi sa se faca pe minim 1/4 caramida in lungul zidului si pe 1/2 caramida per grosimea lui. consistenta si calitatea betonului din centuri. Nu se admit caramizi sparte sau fisurate sau cele ce nu corespund conditiilor impuse prin caietul de sarcini. marca apropiata de cea a mortarului zidariei existente.

prin verificarea: a) Verificarea elementelor geometrice inclusiv cele din proiect (grosime. Calitatea mortarelor se verifica pe parcursul executiei zidariei si a furnizarii lor in conformitate cu STAS 2634-70. se vor suporta de Contractor. cit si la receptia lucrarii. Pentru aceste mortare se foloseste cimentul Portland. spre aprobare. nisip. pereţii mostră nu se vor distruge sau deteriora.mortare. blocurile şi alte materiale pentru zidărie vor fi solide. depozitare. etc.depuneri diverse. etc. Mostre şi testări Contractorul va prezenta Dirigintele de Santier specificaţiile producătorului şi certificatele de calitate pentru toate materialele utilizate la zidării.Certificate de calitate pentru adausuri şi materiale folosite (ciment. indiferent dacă sunt cerute prin specificaţii sau de către Dirigintele de Santier .). c) . Executarea lucrarilor pe timp friguros La executarea zidariilor pe timp friguros se va tine seama de prevederile “Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii C 16-84”. Certificate: Contractorul va furniza Dirigintelui de Santier : a) . Mortarele vor corespunde normativului C17-82. etc.04): a) Materiale de bază . cărămizi. planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta Proiectantului si Inginerului înainte de începerea execuţiei. Costul testelor Toate costurile aferente testării şi asigurării rapoartelor sau certificatelor aferente. coordonarea modulară. Contractorul va executa schiţe şi detalii curente. Materialele de zidărie care prezintă spărturi. MATERIALE SI PRODUSE In cadrul acestor specificaţii sunt luate în considerare materialele şi produsele principale la execuţia zidăriilor curente. blocuri. adică se vor include în preţurile unitare pentru lucrările de zidărie. transport. . deformări. spărturi şi alte defecte care ar putea afecta aspectul şi rezistenţa zidăriei. b) Aspectul general si starea fiecarui element in parte. Materialele pentru zidării se vor aproviziona pentru fiecare sort de la unul şi acelaşi producător pentru întreaga cantitate necesară. contractorul va executa un fragment de perete .) la elementele realizate. utilizind materialele.mostră. detaliile. accesoriile şi tehnologia aprobate. Prepararea mortarelor se poate face manual sau mecanizat asigurindu-se urmatoarele conditii: dozarea exacta a componentilor mortarului.40 Mortarele folosite la lucrarile de zidarie vor fi mortare cu marca M 25 Z si M 50 Z. Abateri admise a) Devieri de la cotele continute in planuri . armături c) Accesorii . masurate fata de un dreptar de 3 m lungime . Materialele şi produsele se pot clasifica în funcţie de rolul lor astfel (vezi B.cărămizi. în care se vor prezenta modalităţile de execuţie. De asemenea se vor prezenta scheme de manevrare. astfel încât Dirigintele de Santier să fie convins de corectitudinea execuţiei acestor operaţiuni. verticalitate. plăci b) Materiale auxiliare .Buletine de laborator executate de fiecare dată când este necesar să se schimbe furnizorul unui material.± 5 mm.etc. teseri. d) Corespondenta celorlalte elemente. dintre proiect si executie (goluri. pete de uleiuri. b) Diferente de planeitate. armături. Schiţele. Pe durata execuţiei lucrării. Cărămizile. buiandrugi. investitorul (dirigintele lucrarii) va decide refacerea elementelor de zidarie necorespunzator executate fata de proiect si caietul de sarcini. etc. etc.Buletine de laborator pentru fiecare tip de mortar b) . produsele. Livrare. gheremele. ancore. “Metode de incercare a mortarelor in stare proaspata si intarita”.1. pentru toate materialele utilizate.). fisuri sau abateri de la dimensiunile şi toleranţele admise. amestecarea mortarului pentru omogenizare si obtinerea unei cit mai bune durabilitati. nu vor prezenta fisuri. Pereţii mostră se execută acolo unde se cer de către inginer. blocuri.piese de prindere. Cind datele din proiect si perscriptiile nu au fost respectate total sau partial. depozitare. goluri pentru uşi şi ferestre. planeitate etc. Verificarea calitatii lucrarilor Verificarea calitatii lucrarilor se va face atit la terminarea unor etape (nivele). c) Inventarierea tuturor proceselor-verbale de lucrari ascunse. buiandrugi.± 5 cm. Panouri mostra Inaintea începerii lucrării. manipulare Se vor asigura pentru toate tipurile de materiale pentru zidării cantităţile necesare conform programului de lucru. vor fi sortate şi respinse cu aprobarea Consultantului.

poziţionarea golurilor de uşi şi ferestre. scule. sau agrafe fixate cu bolţuri împuşcate sau forate.verticale: + 3.3 mm la metru sau 15 mm pe toată lungimea peretelui. . alte goluri. furtunul de nivel. .pregătirea zonelor de amplasare a schelelor. ferite de acţiunea ploii. containere. . .grosimea rosturilor verticale este de 10 mm. Abateri permise Toleranţele de executie: La execuţia zidăriilor se vor respecta următoarele abateri maxime admisibile: 1.Abateri faţă de orizontala asizelor: .1 . pentru a se evita degradările (ciobiri.2 mm. grămezi. La planeitatea suprafeţelor: . Materialele pentru zidării se vor depozita ordonat. .5 cm de la faţa zidului. La rectiliniaritatea muchiilor: .asigurarea căilor de acces pentru materiale şi oameni. . . 2.6 mm la metru sau 10 mm pe etaj.rectificarea unor neregularităţi din structură. colţarul de lemn sau metal la 90o.8 mm la 2.. Legătura zidăriei cu structura se face prin aplicarea unui spriţ de mortar de ciment şi rostul între zidărie şi structură se umple complet cu mortar. balustradelor de protecţie.lăţimea de 30 cm sau mai mare: + 10 sau 10 mm. în stive. . spargeri.montarea schelelor.umplerea rosturilor se face mai puţin . EXECUTIA ZIDĂRIEI Mijloace de control pe timpul executiei Suprafeţele pereţilor. 5.orizontale: +3. Materialele pentru zidărie se vor păstra în stare uscată. dreptare 4 x 15 sau 5 x15 sau orice alte scule şi dispozitive de lucru care asigură calitate corespunzătoare zidăriei. zăpezii. spaleţi. fisurări. 6. în locuri ferite şi protejate.aprovizionarea frontului de lucru cu materiale. . etc.punerea în funcţiune a echipamentelor şi a utilajelor de ridicat.2 mm. Ancoraje Ancorarea zidăriei de structura clădirii (stâlpi.8mm. diafragme) se face cu mustăţile din oţel beton prevăzute în structură şi/sau în zidărie. .4 mm la 2.asigurarea spaţiilor de depozitare în zona fronturilor de lucru a materialelor de zidărie şi a mortarului.1. cu atenţie. Se vor acoperi imediat după livrare la şantier astfel ca să se evite expunerea la intemperii şi să se asigure starea adecvată de uscare şi temperatură la punerea în operă. Nu se vor începe lucrările înainte de întrunirea condiţiilor satisfăcătoare. lăzi. Manipulările se vor face îngrijit. se vor pregăti: .5 m sau 15 m pe toată lungimea. etc). 4. nivelă în montura de lemn (boloboc).trasarea şi verificarea axării zidăriei.lăţimea de 25 cm: + 6 sau . La verticalitatea muchiilor şi a suprafeţelor: . . La dimensiunile zidurilor: .verificarea şi îndreptarea materialelor verticale şi orizontale care leagă zidăria de structură. echere mari de lemn cu o latură de 70 cm. dispozitive şi utilaje necesare. Pregatire Inainte de începerea execuţiei. soarelui. . .degajarea frontului de lucru. . Prescriptii de executie Rosturi .5 m în orice direcţie.41 Materialele pentru zidării se vor aproviziona containerizat şi se recomandă manipularea lor mecanizată pe tot traseul de transportat până la punctul de lucru.La dimensiunea rosturilor: . Operaţiuni pregătitoare Inspectare: Se vor inspecta zonele şi condiţiile în care urmează să se execute zidăriile.verificarea pompei de mortar şi probarea ei. . colţurile interioare şi exterioare se vor executa cu firul cu plumb. 3. . .grosimea rosturilor orizontale este de 12 mm. .

Se consideră defecte ce trebuie remediate prin refacere parţială sau totală a lucrărilor. . . etc) a căror schiţe au fost aprobate în prealabil de Proiectant sau Dirigintele de Santier (03) 1354 Curăţirea şi protecţia lucrărilor Lucrările se vor executa menţinând pe cât posibil o stare de curăţenie corespunzătoare. etc. pe sectoare şi zone.verificarea dimensiunilor spatiilor delimitate. . înainte de a se întări.trasare şi execuţie greşită faţă de axe.zidăria se începe de la colţuri. . .verificările ţeserii corecte a zidăriei. Pe timp de ploaie. armării. .panouri decorative de imprejmuire. se face prin măsurători directe cu metrul şi ruleta.execuţia de goluri. în alte poziţii decât cele specificate în planuri şi schiţe. Alte prescripţii . Verificări si remedieri în vederea recepţiei lucrărilor Se verifică înscrierea în toleranţele admise Se verifică modul de realizare a calităţii execuţiei conform prezentelor specificaţii. iar grosimea rostului de mortar va acoperi corespunzător barele de armătură. piese metalice înglobate. . ancorărilor. funcţie de cum va decide Consultantul.se vor respecta planurile şi specificaţiile lucrării. zidurile expuse se vor proteja la partea superioară cu folii de polietilenă. . golurilor.42 Barele de armătură prevazute în zidărie se vor poziţiona corect. piese înglobate.verificarea grosimii zidurilor se face la zidurile netecuite între două dreptare de 1 m aşezate pe feţele zidurilor.folosirea materialelor necorespunzatoare. următoarele: . . Se vor prevedea piesele înglobate în zidărie necesare prevăzute în planuri şi specificaţii (ghermele.la întreruperea lucrului nu este permisă aşternerea mortarului peste ultimul srat de cărămizi sau blocuri. se vor îndepărta resturile de mortar de pe laturi.verificarea verticalităţii suprafeţelor şi muchiilor se face cu firul cu plumb. Suprafeţele de zidărie vor fi protejate pe durata execuţiei lucrărilor atunci când nu se lucrează la ele. dibluri.verificările se fac în timpul şi după terminarea lucrărilor. a golurilor pentruporti. dibluri. Zidăria trebuie să rămână curată.întreruperile se lasă sub formă de trepte. . ninsoare sau pe perioada întreruperii lucrărilor. . bolobocul şi dreptarul de 2 m. legăturii la colţuri. . fără pete de mortar. Spaţiul dintre tocurile tâmplăriei şi zidărie (când se montează anterior) vor fi bine umplute cu mortar. pieselor înglobate se fac în cursul execuţiei prin examinări vizuale. .verificarea planeităţii suprafeţelor superioare a asizelor se face cu bolobocul şi dreptarul de 2 m lungime.. MASURĂTORI ŞI DECONTARE Măsurare Cantităţile de lucrări executate se măsoară la unitatea de măsură înscrisă în listele de cantităţi de lucrări. ghermele. Suprafeţele verticale se vor peria în timpul execuţiei şi se vor păstra în stare de curăţenie. Reguli şi metode de verificare: .materialele care prezintă îndoieli privind calitatea şi încadrarea în clasele de calitate prescrise se vor supune verificărilor de laborator conform prescripţiilor.nerespectarea prezentelor specificaţii. sau cu scurgeri de mortar.

lipsită de săruri solubile. pierderea fineţii sau contaminarea cu pământ sau alte materiale străine.70 Metode de testare pentru mortare. . ele vor fi din nou trecute prin sită înainte de întrebuinţare. Standarde de referinţă.densitate mortar proaspăt. se vor furniza eşantioane din fiecare culoare de mortar pentru a fi aprobate de reprezentantul arhitectului.densitatea aparentă a pastei de var la consistenţa de 12 cm va fi de circa 1300 kg/m3. Acestea trebuie să corespundă STAS 2634-70. . Condiţiile de acceptare la recepţie a mortarului sunt: . STAS 2634 . Acolo unde există contraindicaţii între recomandările prezentelor specificaţii şi cele din standardele enumerate mai jos. după cum urmează: . 3. Metoda de testare şi încercările laboratorului se vor supune spre aprobare Consultantului. vor avea prioritate prezentele specificaţii. -Agregatele vor fi nisip natural de carieră sau de râu.rezistenţa la compresiune la 28 zile.specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale SR EN 459-1/ 2003.Conţinutul de nisip natural va fi cel puţin 50%. până ce umiditatea dispare. Nu se vor transfera agregatele din mijlocul de transport direct la locul de depozitare de la şantier dacă conţinutul de umiditate este astfel încât poate afecta precizia amestecului de beton. Inainte de utilizare agregatele vor fi lăsate să se usuce pentru 12 h. curate. Agregatele vor fi manipulate astfel încât să se evite separarea lor. C 17-18 Mortare pentru zidării şi tencuieli. Mostre de culoare pentru mortar Dacă în specificaţii se solicită adăugarea unor pigmenţi coloranţi în amestecurile de mortar.Agregatele se vor depozita în silozuri.70 Mortare obişnuite pentru zidărie. -Apa. Agregatele se vor amesteca numai pentru a obţine gradaţii noi de fineţe. Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de fineţe deosebite. agregatele se vor depozita separat. acizi. fără constituenţi care să păteze.cimentul va fi fără bule de aer. Mostre şi testări Testarea mortarelor se va face pe fiecare tip în parte.43 C. lăzi sau platforme cu suprafeţe dure.73 Apă pentru mortare şi betoane. Standarde de referinţă: SR EN 197-1/ 2002 . -Var pastă . prin prelevare de probe şi încercări. manipulare Agregate: 1. pe câte 5 kg din fiecare tip de ciment propus spre a fi folosit la lucrări.Var pentru construcţii. Se vor face testări.consistenţă mortar proaspăt. conform solicitărilor acestuia. potabilă.2003 – Agregate pentru mortare STAS 790 . Agregatele de tipuri şi măsuri diferite se vor depozita separat.consistenţa şi densitatea mortarului proaspăt: un test la fiecare schimb. Agregatele vor fi transportate şi depozitate în funcţie de sursa şi sortul lor.rezistenţa la compresiune la 28 zile. La pregătirea depozitării agregatelor se vor lua măsuri pentru a preveni pătrunderea materialelor străine. Livrare. pe cheltuiala contractorului. MATERIALE ŞI PRODUSE Materiale -Ciment Portland . STAS 1667 . 4. . . Dacă agregatele se separă sau dacă diferitele sorturi se amestecă. de culoare naturală sau alb. conform cu STAS 970/73 va fi curată. de către un laborator specializat. în acest caz.Partea 1 Definiţii.Partea 1Compoziţie. de asemenea pentru cimentul folosit la mortare.Nisipul de carieră poate fi parţial înlocuit cu nisip de concasare. STAS 1030 . 5. MORTARE PENTRU ZIDARII GENERALITĂTI Obiectul specificaţiei Acest capitol cuprinde specificaţii pentru compoziţia şi prepararea mortarelor pentru zidăria din caramida arsa plina.76 Agregate naturale dense pentru mortare. în conformitate cu STAS 2634-70. nepoluată cu petrol în cantităţi dăunătoare. 2. Se va furniza numărul de eşantioane care este necesar pentru acest scop. impurităţi de natură organică şi alte corpuri străine.caracteristici şi criterii de conformitate SR EN 13139.Ciment. Se va pune la dispoziţie de asemenea certificatul producătorului ca cimentul şi varul livrate la şantier sunt conform cu specificaţiile din standarde. depozitare.

la fundaţiile într-un sol cu o umezeală excesivă. La prepararea mortarului se va folosi cantitatea maximă de apă care asigură o capacitate de lucrabilitate satisfăcătoare. care vor avea o etichetă vizibilă pe care s-au înscris numele producătorului şi sortul. care poate compromite rezistenţa şi adeziunea mortarului. pe suporţi mai înalţi cu aproximativ 30 cm decât elementele din jur.Se va îndepărta de pe şantier cimentul nefolosit care s-a întărit sau a făcut priză. Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acelaşi sort. 8. pentru loturile mici.Cimentul. Amestecuri pentru mortare Generalităţi 1. purtând eticheta pe care s-au înscris greutatea. 5. mărindu-se cantitatea de adaos de tras cu cât construcţia este mai umedă. pentru mortarele cu întârzietor de priză. 6. Se va amesteca pentru cel puţin 5 minute: două minute pentru amestecul materialelor uscate şi 3 minute pentru continuarea amestecului după adăugarea apei. Dacă nu se specifică altfel. prepararea se va face în mixere mecanice cu tambur. Pentru perioade scurte de timp. greutatea unui m3 din fiecare material folosit ca ingredient pentru mortar este considerată astfel: Material Greutatea pe metru cub Ciment Portland 1506 kg Pastă de var (consistenţă 12 cm) 1300 kg Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2% 1350 kg Prepararea mortarelor Mortarul se amestecă bine şi numai în cantităţi ce se vor folosi imediat. fără aprobare. ambalaje întregi sau alte containere adecvate. Nu se vor livra ambalaje care să difere cu mai mult de 1 % faţă de greutatea specificată. Durata maximă de transport va fi astfel apreciată încât transportul şi punerea în operă a mortarelor să se facă: . permiţând în acelaşi timp identificarea lor. Se utilizează ca adaos la pasta de var în procente de 15 . Dacă Consultantul aprobă livrarea cimentului în vrac. 3.Materialele perisabile vor fi protejate şi depozitate în structuri etanşe.Materialele vor fi livrate şi manipulate astfel încât să se evite pătrunderea unor materiale străine sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor.40·% .44 Cimentul: 1. Mortarul de var este recomandat numai la zidăriile în subsoluri umede. Se va evita stocarea pe schele. Nu se vor amesteca mărcile şi tipurile de ciment în siloz. Materialele vor fi livrate în timp util pentru a se permite inspectarea şi testarea lor. . proporţiile se vor stabili conform retetei din normativ. In acest interval de timp se permite adăugarea apei la mortar pentru a compensa cantitatea de apă evaporată. Pentru înlăturarea acestui inconvenient. marca şi tipul. . cărămizile şi pietrele vor fii din nou udate chiar în momentul aplicării mortarului. numele producătorului. 7. aprobate. 3. dar din surse diferite. Acesta este un tuf vulcanic care se livrează în pulbere fin măcinată. astfel încât proporţiile specificate de materiale în amestecul de mortar să poată fi controlate şi menţinute cu stricteţe în timpul desfăşurării lucrărilor. Dintre adausurile hidraulice indicat pentru lucrări la monumentele istorice este trasul.în maxim 10 ore de la preparare. dar acest lucru este permis numai în recipientele zidarului şi nu la locul de preparare a mortarului. Mortarul folosit de rosturire va fi uscat atât încât să aibă priorităţi plastice care să permită folosirea lui la umplerea rosturilor. 2.în maxim 16 ore. având eticheta cu numele producătorului şi astfel încât să se evite deteriorarea. Transportul mortarului Se va face cu utilaje adecvate. care în stare pulverulentă fac priză şi se pot întări numai dacă se găsesc în prezenţa varului proaspăt. Cimentul se va livra la locul de amestecare în saci originali. Adausurile hidraulice sunt substanţe naturale sau artificiale. Condiţii de punere în lucru Cărămizile sau pietrele vor fi bine udate înainte de a fi puse în lucru. Mortarul care nu se foloseşte în timpul stabilit va fi îndepărtat.Materialele ce se pot deteriora vor fi depozitate în ambalajele sau containerele lor originale. fără întârzietor de priză. ferit de umezeală. 2. 4. Tamburul se goleşte complet înainte de adăugarea lotului următor. Cimentul se va depozita în clădiri închise.în maxim 1 oră de la prepararea pentru mortarele de ciment sau ciment-var. se vor asigura silozuri pentru depozitarea cimentului şi protejarea lor de umiditate. în care cantitatea de apă poate fi controlată cu precizie şi uniformitate. Se vor măsura materialele pentru lucrări. Dacă nu se aprobă altfel. 9. . dar se va evita suprasaturarea cu apă a amestecului. a acestor materiale pentru ca ele să nu fie deja uscate în momentul punerii în operă. etanşi. pentru mult timp. Volumul de amestec din fiecare lot nu va depăşi capacitatea specificată de producătorul mixerului. pentru mortarele de var. Mortarul se va pune în operă într-un interval de 2 ore după preparare. In cadrul acestor specificaţii. cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate şi va fi acoperit cu prelate impermeabile. varul şi celelalte materiale cu praf se vor livra în saci.

ci se cuprind în cadrul lucrărilor de zidărie. vânt şi climat uscat are un rezultat negativ. conform articolelor de cantităţi de lucrări. . MĂSURARE ŞI DECONTARE Pentru lucrările din această secţiune nu se fac decontări cantitative separat. în sensul ca slăbeşte rezistenţa mecanică a mortarului făcându-l să devină friabil şi pulverulent.45 Observatie: Prezenţa trasului în mortarele de var utilizate în zidăriile aeriene expuse la soare.

STAS 2634-80. sprituite. raschetate. Normative: 1.. Plase cu ochiuri hexagonale si trapezoidale 8. SR 388-1995 .Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala 5. STAS 1667-76. plase pentru sustinerea tencuielilor.beton celular autaclavizat .5 mm (conform specificatiei din proiect) conform STAS 1134-71. Determinarea rapidă a mărcii cimentului 11.Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali 7.Apa pentru betoane si mortare 4.speciale: frecate. 13.beton armat . 10. vezi (3) 1210. STAS 790-84. plase rabit.D.Var hidratat în pulbere. SREN 196.Var pentru constructii 2. pentru constructie. Ciment Portland.2. STAS 1030-85.Lianti hidraulici. var. STAS 39 10/1-76. TENCUIELI D. STAS 9201-80 . Piatra de mozaic.Ciment.piatra . var hidratat. EXECUTIA LUCRARILOR Operatiuni pregatitoare 46 . . stropite. 3. MATERIALE SI PRODUSE Materiale Pentru ciment.beton .1. etc. din marmură sau din rocă dura cu gnanulatie 0-35. Mortarul de var-ciment va fi preparat cu agregate fine. Standarde: 1. Agregatul va consta din piatra de mozaic de calcar sau mozaic de marmură alba (daca nu se specifica altfel): Daca nu se specifica altfel se va adauga un pigment colorant aprabat de Consultant. Standarde si normative de referinta Acolo unde exista contradictii între prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse în standardele si normativele enumerate mai jos. 9.795. STAS 1134-71 . Amestecuri Mortar de var-ciment (3) 2316. calcaroasă. modul de prelucrare a fetei văzute: . III. lustruite.2.1.obisnuite: brute. cu apareiaj sau în bosaje. 12. pieptanate. adaosuri. 1 TENCUIELI EXTERIOARE GENERALITATi Clasificarea tencuielilor Tencuielile exterioare sunt clasificate astfel dupa: 1. rustice. STAS 146-80. albă. vopsea cu efect decorativ. periate.rezistente la umiditate 3. natura suprafetei pe care se aplică: caramida .Var. . 4. III. STAS 5296-77. Reguli pentru verificarea calitătii. STAS 2542-82.Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli.1. nisip. Reguli pentru verificarea calitătii. apa. vor avea prioritate prezentele specificatii.Impletituri din sârma.Cimenturi.C 18-83 Normativ pentru executarea tehnologiilor umede Mostre si testări Se vor respecta aceleasi conditii ca pentru tencuielile interioare (vezi () 1130).4.decorative: calcio stropit. driscuite.Piatră de mazaic 6. liantul întrebuintat: . Metode de încercare.rabit 2.2. buciardate. coloranti.Ciment Portland alb. STAS 7055-87 .

montajul instalatiilar electrice si sanitare prevăzute sa ramâna îngropate sub tencuiala vor fi complet executate si probate.. . Celelalte piese ornamentale care vor fi montate dupa tragerea profilelor vor avea suprafata de montare lasata netencuita in urma unei trasari exacte a pozitiei lor. iar evacuarea apelor pluviale nu este asigurata. sprituite în câmp continuu. * Terminarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioara cu exec. (3) 3346 Tencuieli speciale în similipiatra (piatră artificiala) se vor executa cu grundul din mortar de ciment marca M 100-T cu adaos de var.a. mortare cu aceeasi compozitie (acelasi ciment.5 cm. .. Stropirea lor cu apa pe durata de cel putin 7 zile (pentru completarea apei pierdute prin evaporare). din mortar de var-ciment marca M 25-T confectionat cu piatra de mozaic din calcar sau marmura (praf de piatra) si care va avea o grosime de 1 cm. cimentului si varului din surse diferite pe timpul executarii lucrarilor se va face numai cu aprobarea Consultantului. Conditii climatice si protectia lucrarilor In timpul verii la executarea lucrărilor de tencuieli exterioare vor fi luate următoarele masuri de protejare: 1. cu grosimea stratului superior de 0. se vor executa cu mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime medie de 2. * Pe suprafetele exterioare ale peretilor. .frecat în câmp continuu.c. folii de polietilenă sau cu prelate umezite (protejare fata de actiunea razelor solare sau a vântului).buciardat sau pieptanat în câmp continuu cu grosimea stratului superior de 1 cm. aceleasi agregate). iar suprafetele de beton vor fi aduse in stare rugoasa.a.5. când temperatura scade sub —5°C. aceleasi dozaje. Nu se vor executa tencuieli exterioare înainte de terminarea executării acoperisului sau hidroizolatiei la terase si probarea etanseitatii acesteia. * Se vor fixa repere de mortar la toate colturile cladirii. împartita sau nu în asize cu rosturi adâncite. . stropite la pereti din zidărie de caramida. blocuri mici de beton si b. trasarea se va face prin repere de mortar (stilpisori). următoarele lucrari vor fi terminate: .0. trasarea suprafetelor de tencuit se poate face si sub forma de fâsii verticale (stâlpisori) care pot fi repere metalice sau martori si fâsii de mortar.ciment marca M25-T în grosime medie de 2 cm. * Controlul suprafetelor ce urmeaza a fi tencuite.se vor executa cu grundul din mortar de var-ciment marca M 25-T. Tencuieli speciale cu piatra de mozaic cu granulatia indicata în proiect . * Suprafetele suport sa fie curate * Rosturile zidariei sa fie curatate pe 3-5 mm. 2. .montajul tâmplariei si protejarea ei. executat driscuit sau stropit.c.se vor executa folosind mortar de var . tencuielilor ar putea provoca deterioarea acestora. Tencuieli obisnuite driscuite Tencuieli obisnuite driscuite pe zidării din cărămida. Acoperirea cu rogojini..montajul diblurilor din lemn si al pieselor metalice înglobate pentru fixarea altor elemente ale constructiei. Operatiile ce trebuiesc efectuate inainte de inceperea executiei tencuielilor exterioare. * Suprafetele ce se tencuiesc sa nu prezinte abateri mari ca cele admise. cu grosimea stratului superior de 3 cm împartita sau nu în asize cu rosturi adâncite. peste care se va aplica stratul vizibil. Procurarea agregatelor. Trasarea suprafetelor In cazul tencuirii unor suprafete verticale de înăltimi mm. (3) 3345 Tencuieli obisnuite. din blocuri mici de beton sau din b.5 cm. nu se vor executa tencuieli exterioare decât cu luarea unor masuri de protectie corespunzătoare. * Inainte de aplicarea spritului vor fi curatate foarte bine suprafetele de tencuit si vor fi acoperite piesele ornamentale ce raman in parament si piesele noi montate care nu incurca la tragerea profilelor cu sablonul cu folie de plastic sau hartie de sac caserata usor pe ele. acelasi colorant. driscuit din gros.8 cm. driscuit din gros cu grosimea medie de 2 cm.5 cm peste care se va aplica stratul vizibil cu mortar de ciment marca M 100-T preparat cu piatra de mozaic de calcar cu granulatia indicata în proiect (care va înlocui nisipul).lucrarile de zidărie (închideri si căptuseli la diafragmele de beton armat).47 La începerea executiei lucrarilor de tencuieli exterioare. în grosime medie de 1.c a. . Tipuri de tencuieli exterioare Tencuieli obisnuite brute . precum si pe suprafetele dintre golurile ferestrelor si usilor exterioare. Supnafata stratului vizibil va putea fi finisată : . Pe timp friguros. Tencuieli obisnuite driscuite pe pereti din beton monolit sau din panouri mari de b.plasele de rabit vor fi montate în zonele prevăzute în proiect. reperi ce se vor executa din acelasi mortar ca si grundul. se vor executa cu mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime medie de 2. se vor executa conform (3) 1335 cu mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime medie de 1 cm. La executarea tencuielilor exterioare se vor utiliza aceleasi materiale.

utilizarea tipului si compozitia mortarului indicat in proiect precum si aplicarea straturilor succesive.se vor executa cu grundul din mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime de 2 cm.. la pereti. Tencuieli speciale în calcio stropit . din piatra de mozaic de marmura cu granulatie indicată în proiect.. Receptia pe faze de lucrari. peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 1 cm preparat cu mortar de var si adaos de ciment (în dozajul indicat în proiect. finisat cu drisca poroasa (cap de bilă). D.5 mm). Muchiile se masoara la metru liniar. Golurile cu suprafata mai mare de 0. de regula 200 kg la m3). sa se fi executat numai zone cuprinse complet între nuturi. 1. functie de numarul de metri pătrati de tencuieli executati pe baza planurilor. peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 1 cm. Aplicarea grundului Grosimea stratului de grund va fi conformă cu tipul de tencuială indicat în proiect. b . e . 2. adaugând nisele.. Verificari în vederea receptiei Vor fi clasificate drept lucrari defectuoase. 10.. conform trasajelor efectuate pentru nuturi (conform indicatiilor din proiect).. Incercarile de control.8.5 mm).se vor executa cu grundul din mortar de ciment marca M 100-T în grosime de 2 cm. cel putin un sondaj la 100 mp.0 cm finisat periat sau raschetat. înainte de tencuirea lor. astfel ca muchiile nuturilor sa nu se deterioreze. brise. se face in cazul tencuielilor exterioare prin verificarea: a . baghete din lemn de esenta moale. 5. Tencuieli speciale în calcio strapit . conduc la refacerea lucrarilor. cornise etc.dimensiunilor. dolomita sau similare în culorile si gnanulatia indicate în proiect . Grundul se driscuieste fin si se aplică în limitele (câmpurile) formate de baghetele pentru nutuni. Baghetele vor constitui repere pentru formarea câmpurilor pe care se va aplica grundul. peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 1 cm preparat cu mortar de var si adaos de ciment (în dozajul indicat în proiect. Nu se scad golurile cu suprafata mai mica de 0. din proiect. de regula 100 kg la m3). pe conturul balcoanelor si logiilor si la terase nu se masoara. Tinciul se aplica pe zone restrânse. (3) 3430 Lucrarile de executare a nuturilor la fatade. cazuri ce se inscriu in registrul de procese-verbale. aprobate. 8. cu sectiunea de 2x2 cm care se fixează provizoriu cu cuie. Suprafetele suport ale tencuielilor vor fi verificate si receptionate conform instructiunilor pentru verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse. 4. se masoara la numărul de metri liniari executati. d .se vor executa cu grundul din mortar de var-ciment marca M 25-T în grosime de 2 cm. decontându-se în cadrul articolului pentru tencuieli exterioare. peste care se va aplica stratul vizibil în grosime de 0. la care se vor adauga 450 kg ciment si 150 kg ciment alb la m3 de mozaic. 3. lucrarile care nu respecta specificatiile MASURARE SI DECONTARE Măsurarea lucrarilor se va face după cum urmeaza: 1. din proiect. Tencuieli speciale în calcio stropit . lustruite. conform planurilor. Se vor urmari aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii fortate sau inghetului.numar de straturi aplicate si grosimilor respective. Suprafata acaperita cu plinte. 6. Inainte de aplicarea grundului se pozeaza. 9. aprobate.2 TENCUIELI INTERIOARE . în limitele (câmpurile) formate de nuturi. cu piatra de mozaic din marmura. la care rezultatele sint sub 90% din marca prescrisa. pe fatada) bucata cu bucata. nisip si pietris margaritar (granulatie 3. Inainte de aplicarea tinciului după ce grundul s-a uscat. Profilurile trase cu sablonul la fatade. b). se îndeparteaza cu grijă baghetele din lemn. c . calitatii si pozitiilor elementelor decorative si anexe (solbancuri.aderenti la suport si intre straturi (sudaj ca la pct. Aplicarea tinciului (strat vizibil) Grosimea stratului vizibil va fi conformă cu tipul de tencuială indicat în proiect. In timpul executiei se vor verifica respectarea tehnologiilor de executie. Tencuielile se măsoară la m2 de suprafată tencuita măsurată pe zidăria netencuită.se vor executa cu grundul din mortar de varciment marca M 25-T în grosime de 2 cm. dar se adaugă suprafetele glafurilor si spaletilor. Lucrarile se vor deconta cantitativ conform articolului respectiv de tencuieli exterioare.48 Tencuieli speciale cu terasit de ciment. etc. astfel ca la întreruperea lucrului. piatra de mozaic din calcar sau marmură si pietris marganitar (granulatie 3.rezistentei mortarului. 7. cu iesinduri mai mici de 5 cm si cu lătirma până la 20 cm nu se masoara separat.50 m2 se scad.50 m2. astfel ca la întreruperea lucrului să fie încheiata lucrarea pe zone cuprinse între baghete.planenitatii suporturilor si liniartitatea muchiilor (bucata cu bucata). in grosimea prescrisa. spaletii..

driscuite fin.Lianti hidraulici. Reguli pentru verificarea calitatii 12. natura suprafetei pe care se aplica : caramida beton beton celular autoclavizat piatra sipci sau trestie rabit 2. torcretate. hidrofuge decorative : calcio-vecchio. STAS 1030-85 . speciale si decorative.a. SR 388-1995 . STAS 7058-91 . compozitiile. în acest subcapitol sunt tratate tencuielile obisnuite. cu materialele. STAS 1667-76 . pentru constructie.Impletituri din sârma. STAS 8819-88 . Plase cu ochiri hexagonale si trapezoidale 10.Lignosulfonat de calciu tehnic 18.Poliacetat de vinil.Var. driscuite. iar dupa obtinerea aprobarii. STAS 2634-80 . STAS 1500-78 . stâlpi. STAS 8626-70 . STAS 5296-77 . culorile si tehnologia specificate în proiect.Cimenturi.Ciment Portland alb 15. gletuite speciale : impermeabile.c. C 56-85 – Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii. instructiunile pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse si modificarile la acestea. STAS 146-80 .Argila pentru mortare pe baza de ciment argila 13. STAS 4686-71 . marmura artificiala Conceptul de baza Tencuielile se aplica la interior pe suport din zidarie de caramida sau b.Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala 6. STAS 7055-87 . Panoul executat astfel se va prezenta spre aprobare Consultantului.Var hidrant în pulbere.00 m. STAS 9201-80 . .Ciment.Clorura de calciu tehnica 9. SR EN 196-7/1995 .Var pentru constructii 2. modul de prelucrare a fetei vazute : obisnuite : brute. Metode de încercare 11. un panou de perete cu dimensiunile de cel putin 2.Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali 8. C 18-83 – Normativ pentru executarea tehnologiilor umede 2. finisat cu tencuieli în toate variantele propuse prin proiect. Normative : 1. la cererea Consultantului. 2. STAS 790-84 . STAS 545/1-80 .Lianti hidraulici. Dispersii apoase 16.00 m x 1.Cenusa de centrale termoelectrice utilizata ca adaos în betoane si mortare 19. Antreprenorul va executa în incinta santierului. STAS 3910/1-76 .Ipsos pentru constructii 4. modul de prelucrare a fetei vazute. Standarde si normative de referinta Acolo unde exista contradictii între prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse în standardele si actele normative enumerate mai jos. tavane) Din punct de vedere al modului de prelucrare a fetei vazute. Standarde : 1. liantul întrebuintat : care nu rezista la apa si umiditate rezistente la umiditate 3.Apa pentru betoane si mortare 5. Determinarea rapida a marcii cimentului 14.49 GENERALITATI Obiectul specificatiei Prezentul subcapitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de tencuieli interioare Clasificarea tencuielilor Tencuielile interioare sunt clasificate dupa : 1. vor avea prioritate prezentele specificatii. element de comparatie si verificare pentru lucrarile similare prevazute în întreaga lucrare. acesta va deveni panoumostra. STAS 2073-75 . Ciment Portland 3. STAS 2542-82 . si beton (diafragme. sclivisite.Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Reguli pentru verificarea calitatii 17. Mostre si testari Panou-mostra 1. Cimenturi cu adaosuri 7.

) Coloranti si alte adaosuri Coloranti minerali – conform STAS 6632/2/3-91. nisipul natural de râu (de forma rotunda) sau de cariera (zgrunturos) cu granulozitate 0÷3 mm sau 0÷7 mm.50 3. trebuie sa nu reactioneze chimic cu apa. grasimi. sa nu micsoreze rezistentele mecanice ale mortarului si sa nu fie toxice. Mortar de var-ciment pentru tencuieli marca M25-T conform (3)2316. sa provina din roci stabile (nealterabile la aer. curata. perpendicular pe directia grinzilor. Alte materiale Plasa sudata galvanizata pentru sustinerea tencuielilor pe rabit: retea din vergele de otel-beton rotund 6÷10 mm cu ochiuri patrate de 15÷25 cm. Apastop P – adaos impermeabil – (utilizarea se va face conform Normativ C 140-86).3. MATERIALE SI PRODUSE Materiale Cimentul – Conform STAS 1500-78 – se va utiliza ciment Portland cu adaosuri marca 35N/mmp. izvoare. simbol Pa 35. DISAN – conform STAS 8625-90 – plastifiant mixt dispersat si antrenor de aer (utilizarea se va face conform Normativ C14086. Mortar de ciment-var pentru tencuieli marca M 50-T conform (3)2317. acizi. Amestecuri Mortar de var pentru tencuieli marca M 4-T conform (3)2314. (lignosulfatul de calciu) – conform STAS 8626-70 – adaos plastifiant. Nisipul – conform STAS 1667-76 – se va utiliza. Aprobarea tencuielilor înseamna aprobarea tuturor materialelor. STAS 6632/4-83. Var pentru constructii – conform STAS 146-80-se va folosi sub forma de pasta de var de tip I cu randament în pasta de min. râuri. care trebuie sa fie curat. Adaosuri pentru reglarea timpului de priza. Cenusa de termocentrala – conform STAS 8819-88 – se va utiliza ca adaos hidraulic împreuna cu cimentul sau ca adaos plastifiant conform indicatiilor din proiect. aditivilor si tehnologiilor de executie folosite de Antreprenor pentru realizarea lucrarilor prevazute în proiect. Poliacetat de vinil (aracet) – conform STAS 7058-91 – se vor utiliza sortimentele DP 25 sau DP 50 pentru prepararea mortarelor adezive. Apa – conform STAS 790-84 – va fi apa potabila. conform indicatiilor din proiect. manipulare Agregate .5 pâna la 3.C. ciment-var sau similar. Nu se va folosi apa din alte surse (lacuri. Pe tot timpul executiei lucrarilor nu se vor folosi decât materialele si tehnologiile aprobate. 4.2 l/kg sau tip II cu randament min 1.6l/kg. conform indicatiilor din proiect.8 mm.S. Sipci de lemn de rasinoase SR 1294-91 – cu dimensiuni de 1. sa aiba putere mare de colorare. Argila – conform STAS 4686-71 – se va utiliza sub forma de pasta având o consistenta de 13-15 cm determinata cu conul etalon si continut optim pentru tencuieli de 15-25%. care vor fi batute cu interspatii de 2…4 cm. Livrare. plasa de rabit sau pentru prinderea retelei din vergele de otel-beton de elementul de rezistenta. Var hidratat – conform STAS 9201-80 – se va utiliza sub forma de pasta de var de tip I cu densitate aparenta max. Panoul –mostra nu va fi distrus si nici deteriorat pâna la terminarea întregii lucrari.8 x 4. 5. liantii sau agregatele din compozitia mortarului. Pentru prepararea mortarelor se vor consulta specificatiile de la capitolul (3)2300. Ipsosul – conform STAS 545/I-80 – se va utiliza ipsosul de tip A sau tip B conform indicatiilor din proiect. depozitare. fara continut de saruri. L. anexa V. STAS 2488/86. conform indicatiilor din proiect.8 x 3. Mortar de ciment pentru tencuieli marca M 100-T conform (3)2318.1. Se vor utiliza conform aprobarii Consultantului. etc. înclinate la 45 grade pe pereti. sa nu-si schimbe culoarea si sa nu se decoloreze sub actiunea razelor solare.700 g/dmc conform indicatiilor din proiect. ciment metalurgic marca 30N/mmp simbol M30 sau ciment de furnal marca 25 N/mmp simbol F25. sa contina granule de diferite marimi.) fara ca în prealabil sa fie supusa analizelor. Plase cu ochiuri hexagonale si trapezoidale – conform STAS 2542-82 – plasa de rabit din sârma de otel cu diametrul de 0. Dozarea se va face volumetric cu tolerante de 2% pentru lianti si 3% pentru aggregate. Clorura de calciu – accelerator de priza sub forma de solutie cu concentratie 10% pentru prepararea manuala sau 20% pentru prepararea mecanizata a mortarelor. 680 g/dmc sau tip II cu densitate aparenta max. sa nu provina din roci feldspatice sau sistoase.8 cm sau 2.8 cm dreptunghiulare sau trapezoidale. sa se raspândeasca uniform în masa acestuia. REPLAST – întârzietor de priza pentru mortare de ciment. iar pe tavan.2. plastifianti.00 mm grosime pentru legat trestia. Sârma rotunda trefilata din otel – conform STAS 889-89-sârma de otel moale neagra sau zincata de 0. Mortar de var-ciment pentru tencuieli marca M 10-T conform (3)2315. STAS 9537-85.4 pâna la 1. apa sau înghet). STAS 2539-79.

3. Pentru perioade scurte de timp. eventualele spargeri si strapungeri pentru treceri de conducte trebuie sa fie executate si reparate. de tencuit. Agregatele se vor depozita în silozuri. numele producatorului. Cimentul. fara aprobarea Consultantului. Agregatele se vor amesteca numai pentru a obtine gradatii noi de finete. f) Sa fie verificate daca se înscriu în abaterile maxime de planeitate admise. pentru ca umiditatea acestora sa nu fie întarit în rosturile zidariei si suprafetele de beton sa fie uscate. Zidaria peretilor despartitori trebuie sa fie terminata si împanarea peretilor din elemente prefabricate sa fie asigurata. Inainte de utilizare. La pregatirea depozitarii agregatelor se vor lua masuri pentru a preveni patrunderea materialelor straine.51 1. aprobate de Consultant. Cimentul se va livra la locul de amestecare în saci originali. 5. de apa. ele vor avea eticheta producatorului care va permite identificarea lor. Agregatele de tipuri si marimi diferite se vor depozita separat. Cimentul se va depozita în depozite închise. ele vor fi din nou trecute prin sita înainte de întrebuintare. Nu se vor amesteca marcile si tipurile de ciment. în acest caz agregatele se vor depozita separat pâna ce umiditatea dispare. Materialele ce se pot deteriora vor fi depozitate în ambalajele lor originale. 4. g) Rosturile zidariei de caramida sau piatra vor fi curatate pe o adincime de 3-5 mm.) se vor acoperi cu carton bitumat si cu plasa de rabit. ambalaje întregi sau alte containere adecvate. Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete deosebite. Daca agregatele se separa sau daca diferitele sorturi se amesteca. 4.30 m fata de elementele din jur . d) Sa fie curatate de praf.0 cm sa fie acoperite cu o plasa de rabit prinsa în cuie în rosturile zidariei. In cazul în care Consultantul aproba livrarea cimentului în vrac. un strat impermeabil – bariera de vapori. pierderea finetii sau contaminarea cu pamânt sau alte materiale straine. scurgerea apelor pluviale fiind asigurata. astfel încât sa se evite deteriorarea lor. Suprafetele suport. marca si tipul. etc. Materialele vor fi livrate si manipulate astfel încât sa se evite patrunderea unor materiale straine sau deteriorarea prin contract cu apa sau ruperea ambalajelor. noroi. Plasele de rabit vor fi montate în zonele prevazute în proiect. Materialele vor fi livrate în timp util pentru a se permite inspectarea si testarea lor. iar suprafetele netede (sticloase) de beton vor fi aduse in stare rugoasa. ferit de umezeala. dar din surse diferite. conform prevederilor din proiect. de încalzire centrala prevazute sa ramâna îngropate sub tencuiala. curate. Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acelasi sort. purtând eticheta pe care s-au înscris greutatea. 3. agregatele vor fi lasate sa se usuce pentru 12 ore. 3. înainte de tencuire se va aplica pe suprafata de tencuit. e) Rosturile zidariilor de caramida sau înlocuitori sa fie curatate pe cca. urmatoarele lucrari vor fi terminate : 1. buiandrugi. urmarind ca iesiturile locale mai mari sa fie cioplite. Instalatiile electrice. etansi. 2. vor fi complet executate si probate. 2. pe suporti mai înalti cu aproximativ 0. c) Sa fie uscate. b) Sa fie curate si rugoase pentru a asigura o buna adrenta a mortarului. daca gradul de umiditate este astfel încât sa poata afecta precizia amestecului de mortar. Agregatele vor fi manipulate astfel încât sa se evite separarea lor. varul si celelalte materiale se vor livra în saci. h) Portiunile din lemn sau metal care apar pe suprafetele de tencuit (ghermele. grinzi. trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii : a) Sa fie rigide pentru ca tencuiala sa nu se fisureze sau sa se coscoveasca. Trasarea suprafetelor . Cimentul nefolosit care s-a întarit sau a facut priza va fi îndepartat de pe santier. Agregatele nu se vor transfera din mijlocul de transport direct la locul de depozitare de la santier. Sipcile si trestiile la pereti si tavane vor batute. etc. i) Pe peretii executati din beton celular autoclavizat sau beton macroporos la încaperile cu umiditate mare (peste 60%). iar intrândurile mai mari de 4. Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate în structuri etanse. Antreprenorul va asigura silozuri pentru depozitarea si protejarea lui de umiditate. pete de grasime sau bitum. Cimentul 1. 4. mortarul sa fie întarit în rosturile zidariei si suprafetele de beton sa fie uscate. care vor avea o eticheta vizibila pe care s-au înscris numele producatorului si sortul. 2. cimentul va putea fi depozitat pe platforme ridicate si va fi acoperit cu prelate impermeabile. j) Tencuielile interioare se pot executa numai dupa terminarea executarii acoperisului sau în cazul teraselor. lazi sau platforme cu suprafete dure. EXECUTIA TENCUIELILOR Operatiuni pregatitoare La începerea executiei lucrarilor interioare. numai dupa executarea hidroizolatiei si probarea etanseitatii acesteia prin inundare. Nu se vor accepta ambalaje a caror greutate sa difere cu mai mult de 1% fata de greutatea specificata. în siloz.3-5 mm adâncime. urme de beton sau de mortar. pentru ca umiditatea acestora sa nu influenteze negativ aderenta tencuielilor.

Operatia de executie va începe dupa executarea operatiilor de pregatire cu aplicarea spritului. driscuite. Pentru suprafetele la care suportul este din zidarie. Tipuri de tencuieli interioare Tencuieli obisnuite brute Se vor executa simplu. netezita cu drisca de otel. prin aplicarea pe suprafata de tencuit a unor martori de inventar. aplicat pe stratul suport cu mijloace mecanice sau manuale. suprafetele de tencuit uscate se vor stropi cu apa. Mortarul aplicat va fi un mortar de var marca M 4-T (3)2314 în încaperi uscate.GIPAC). Operatia de tencuire se va executa numai dupa pregatirea corespunzatoare a suprafetelor de tencuit . pentru obtinerea unor suprafete plane. operatie care consta în pozarea unor repere metalice de inventar între martorii plantati pe suport. iar dupa zvântarea acestuia (fara sa se întareasca complet) se va aplica stratul vizibil din pasta de ciment-nisip (dozaj 1:1. In cazul peretilor si tavanelor realizate din sipci cu trestie trasarea se face prin folosirea reperelor metalice speciale. pe zidarii de caramida. Tencuieli obisnuite. Trasarea tavanelor – se va face folosindu-se martori si fâsii de ghidaje din mortar. Peste sprit se va aplica stratul de mortar de ciment de grund.c. muchii.5 cm grosime. înclinate. repetând operatiile se realizeaza fâsii de ghidaj pe ambele directii. orizontale. grundul se va aplica fara sprit. Consistenta mortarului va fi de 10-12 cm pentru aplicarea mecanizata si 9-11 cm pentru aplicarea manuala.5 cm si continând cu aplicarea altor doi martori la capetele dreptarului lung asezat orizontal cu bolobocul paralel cu latura lunga a încaperii. Aplicarea grundului se va face cu drisca de otel. fara o grija deosebita.: vopsitorii cu vopsea de ulei la pereti si tavane). cel putin 7(sapte) zile.a. Aplicarea mortarului pe pereti se face de jos în sus în strat continuu.a. driscuite.52 Trasarea este obligatorie la tencuielilor finisate (la care stratul vizibil este prelucrat) pentru a se realiza suprafete plane. Suprafetele sclivisite se vor proteja de actiunea vântului si a soarelui si se vor mentine în stare umeda. în asa fel încât fata lor sa corespunda cu fata nivelata a grundului. dându-se atentie însa acoperirii cu mortar a întregii suprafete de tencuit si grosimii stratului de mortar. Operatiile de punctare si trasare se desfasoara în succesiune începând cu aplicarea unui mortar central din mortar în grosime de 1-1. el va fi netezit cu drisca. pe zidarie din b. Tencuiala bruta consta dintr-un strat de mortar de 1-1. Trasarea peretilor – se va face în faza I-a prin punctare. Dupa ce s-a întarit putin. golurile se umezesc cu apa si se repara cu bucatele de b. Rosturile zidariei se adâncesc pe 2-3 cm iar suprafata de tencuit se uda cu apa. stirbiturile. Suprafata astfel obtinuta se va umezi si se va freca cu drisca de otel. Pentru suprafetele la care suportul este beton armat (peretii silozurilor). . de inventar. Tencuieli sclivisite Intrucât se utilizeaza pentru tencuirea încaperilor cu umiditate foarte mare (peste 60%). turtite din mortar. cu o grosime cât mai redusa si în concordanta cu indicatiile din proiect. etc. Inainte de începerea aplicarii mortarului.5 cm grosime) se va aplica direct pe beton fara sa se mai aplice grundul. Tencuieli obisnuite. concavitati. Tencuieli driscuite Operatia de tencuire se va executa numai dupa pregatirea corespunzatoare a suprafetelor de tencuit conform (3) 1310.c. având grosimea stratului de tencuiala ce va fi aplicata. se vor folosi mortare de ciment marca M 100T pentru grund iar stratul vizibil se va prelucra cu pasta de ciment. nivelate. Pe suprafata pregatita si trasata se va aplica stratul de sprit care se va netezi si apoi stratul de tinci care la rândul sau va fi aplicat direct peste stratul de sprit si care va fi netezit si finisat. Nivelarea mortarului se va face obligatoriu cu dreptarul metalic de inventar. Colturile rupte. stratul de grund cu nivelarea lui si stratul vizibil care se va driscui. stratul vizibil (0. In faza a II-a se va trece la fixarea reperelor. prin stropire cu apa. adaugând praf de ciment pâna la obtinerea unei suprafete netede si lucioase (stratul vizibil). Dupa trasare si executarea fâsiilor de ghidaj (stâlpisori sau fâsii orizontale) se vor aplica succesiv stratul de sprit. pe beton si beton armat Operatia de tencuire se va executa dupa pregatirea corespunzatoare a suprafetelor de tencuit. cu care se va face si netezirea. punând dreptarul pe martori si umplând cu mortar spatiul dintre acesta si tavan. iar pentru încaperi umede se va aplica un mortar de var-ciment marca M10-T(3) 2315. nivelându-se dupa aceea cu mistria sau cu mahalaua lunga. si cu mortar de var-ciment si aracet în volume de 1:2:6. în cazul suprafetelor din beton martorii de inventar se vor înlocui cu martori din mortar. Operatia de tencuire va începe dupa trecerea a 2-3 saptamâni de la executarea zidariei si dupa pregatirea corespunzatoare a suprafetelor de tencuit conform (3)1310 Tencuieli obisnuite. driscuite. consistenta 11-13 cm). Pentru finisarea suprafetelor de beton realizate în cofraje de inventar metlice sau din placaj bachelitizat (tego) se poate utiliza tencuiala cu paste sau vopsele speciale (ex. Tencuieli gletuite Gletul va fi prevazut ca strat suport pentru realizarea finisajelor de calitate superioara (ex. verticale.

Mortarul se va prepara cu ciment Pa 35 (sau cu cimenturi metalurgice M30 sau F25) nisipuri silicoase. Se vor aplica 4 straturi succesive de tencuială. Dacă prin proiect se cere ca tencuiala sa aibă o permeabilitate cât mai redusă.. pe suprafete de max. mortarul de ciment se va prepara cu adaos de “apastop P”. tencuiala gletuita se poate realiza prin aplicarea pastei GIPAC. tencuiala va trebui protejată de actiunea soarelui si a vântului si va fi mentinută umeda.zidării din b. sau pistolul de tencuit.c. astfel încât grosimea stratului obtinut sa fie de maximum 3 mm. (blocuri.25:3) . curate. Inaintea aplicarii mortarului de sprit. placi si fâsii) : mortar de ciment-var-nisip (în proportie de 1:0.1 m pentru a se putea realiza netezirea înainte de întarirea pastei. Suprafata de tencuit trebuie să fie pregătita corespunzător conform (3) 1310. se va aplica gletul de netezire pe bază de aracet si nisip fin având compozitia 1:2:0. Grosimea stratului de sprit va fi de cca. Pentru suprafetele peretilor executati din blocuri sau placi din b. pentru stratul de sprit se vor folosi urmatoarele tipuri de mortare: . sa contină nisip în cantitate mica. Aplicarea spritului (strat amorsa) Mortarul pentru stratul de sprit trebuie să fie fluid (consistenta cu conul etalon sa fie între 1:1 si 1:3 cm). având consistenta măsurată cu conul etalon de 5-6 cm (mortar vârtos). Pentru suprafetele de beton rezultate netede după decofrare. . prin deplasarea dispozitivului de pulverizare prin miscari circulare si obligatoriu de jos în sus în rânduri orizontale pe întreaga sunrafata de tencuit. întâi pe suprafetele verticale si apoi pe cele orizontale.c. din care straturile 2 si 3 cu adaos de “apastop P”. între fâsiile de ghidaj (repere) fie manual prin stropire cu a matură scurtă. în straturi de 1 mm grosime sau folosind aparatul de zugrăvit manual sau electric. rezultatele vor fi bune dacă presiunea apei de infiltratie nu va depăsi 2 bar (20 m). Tencuieli speciale (cu permeabilitate redusă) Tencuielile cu permeabilitate redusă se vor executa de regula cu fata vizibila sclivisita. var-ipsos. ipsos sau ipsos-var) se va stabili în functie de natura stratului suport prevazut în proiect.a. Suprafata stratului de sprit va fi rugoasa pentru a se asigura a buna legătură cu mortarul de grund.scliviseala tencuielii se va face numai dacă este indicată în proiect.sipci cu trestie . acesta va fi continuu si va acoperi întreaga suprafata.1-2 mm.5 (aracet DP 25 . cu drisca de glet (otelul de glet). Suprafata obtinută trebuie sa fie perfect netedă la pipăit. Aplicarea tencuielii se va face în straturi succesive după cum urmează: . folosind dreptarul metalic.2 mm. din mortar cu marca indicata în proiect.zidarie de carămida : nu necesita acoperire cu strat de sprit . dupa cum urmeaza : glet de var : orice mortar de grund proaspat cu var în compozitie (nu se aplica direct pe suprafete de beton) glet de var-ipsos : orice mortar de grund uscat glet de ipsos : orice mortar de grund uscat glet de ipsos-var : orice mortar de grund pe baza de ciment var Stratul de glet se va executa prin întinderea si netezirea pastei cu otelul de glet. sa o acopere în întregime si să aiba o suprafata cât mai rugoasă pentru a asigura grundului a aderentă cât mai bună.grundul.suprafete acoperite cu plasa de rabit: spritu1 care se aplica se numeste “smir” si va fi mortar de tipul var-ipsos sau varciment. care se va aplica manual astfel încât mortarul sa intre bine între ochiurile plasei de rabit.a. 10% parte fină. cu max. In functie de stratul suport. Mortarul preparat cu adaos de “apastop P’ va fi pus în opera în interval de 45 minute de la preparare. apă) în volume. într-un singur strat si o singura trecere. Se va verifica planeitatea suprafetei gletului.stratul vizibil din pasta de ciment-nisip (dozaj 1:1 si consistenta 11-13 cm) se va aplica numai după ce grundul s-a zvântat (“a tras”). adaos de var în proportie de 510% din cantitatea de ciment si apă potabilă.7 cm.5-0. suprafata de tencuit va fi stropita cu apa. . Aplicarea spritului se va face fie mecanizat cu masina de tencuit. cu rosturi subtiri de 2-3 mm. Aplicarea grundului . Pe timpul intrării. straturile vor fi frecate alternat (vertical-orizontal) si aplicate numai dupa ce stratul anterior s-a zvântat. nisip fin 0. Netezirea se va face manual. eventualele asperitati vor fi curătate si netezite cu hârtie fină sticlată.mortar de var gras-ipsos (ciment) . aplicarea si netezirea se vor face folosind drisca de otel. se va aplica în 3-4 straturi succesive de grosime 0. să fie de acelasi tip cu mortarul de grund si sa asigure o aderentă foarte bună la stratul suport. cel putin 7 (sapte) zile prin stropire cu apă. Aplicarea gletului de netezire se va face cu drisca de glet.53 Tipul de glet care va fi folosit (var. .spritul din mortar de ciment-nisip (dozaj 1: 1 si consistenta 13-15 cm) nisipul având granulozitatea cuprinsă între 0-1 mm. Grosimea stratului de glet de 1÷3 mm se obtine prin două-trei aplicari si nivelări succcsive. Aplicarea mortarelor cu “apastop P” se va face manual si numai pe beton care a atins 50% din marcă.suprafete de beton sau zidării din piatra : lapte de ciment (ciment-apă-o mica cantitate de nisip) .

nise.). in cantitati strict necesare. în una sau doua reprize.Stratul vizibil din glet la interior nu va fi aplicat inainte de tragerea pe loc a profilelor cu sablonul. . Indiferent de modul de aplicare. 2. acesta se va stropi cu apă. In cazul când aplicarea mortarului de grund se va face manual. inainte de terminarea prizei ipsosului. care vor fi chituite ulterior. ciupituri (împuscaturi de var). In cazul zidăriilor de carămidă (pe care nu se aplica spritul) suprafetele de tencuit se vor stropi cu apa (în cazul când acestea sunt uscate) înainte de a se trece la aplicarea grundului. ferestre. Mortarele pentru grund vor avea o consistenta mai redusă. variind dupa cum unmează: .a. . stratul astfel aplicat se va netezi cu drisca de lemn. Daca grundul este complet uscat (a trecut multa vreme de la aplicarea lui). . . grosimea finala a tencuielii se va obtine prin mai multe treceni. In cazul suprafetelar din beton armat. In cazul executiei tencuielilor interioare. la o temperatura exterioara mai mica de +50C. asa cum este indicat în proiect. orizontale sau verticale (stâlpisori) într-un strat cât mai uniform si de grosimea indicata de repere. 2 mm de pasta de ipsos.5 cm. fisuri maximum una de pâna la 3 cm2 la fiecare mp. Mortarul se va întinde între fâsiile de ghidare. Tinciul se va aplica numai după uscarea grundului. de montarea elementelor ornamentale turnate si curatirea celor ramase in situ. Se va acorda a atentie deosebită executiei racordurilor dintre tavane si pereti care se vor face fie în colt drept (colt viu) fie cu o scafa rotunda simpla. Stratul vizibil al tencuielilor interioare .54 Grundul va avea grosimea maxima de 1. respectiv 9-12 cm în cazul aplicarii lor cu mijloace mecanizate sau 7-8 cm în cazul aplicarii lor cu mijloace manuale.Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport care are un anumit grad de umiditate. Aplicarea mortarului de grund se va face mecanizat cu masina de tencuit. peste stratul de sprit netezit si întarit. după ce stratul de grund a ajuns la grosimea indicată în proiect. se va realiza prin acoperirea tinciului cu un strat subtire de cca. care din turnare au forme regulate. intersectii de ziduri etc.: 1-3 mm.Grosimea tencuielilor de 2-5 mm se va obtine din aruncarea cu mistria a mortarului la intervale de timp. Umflături.tinci va avea compozitia ca si a grundului. pentru executarea lor se vor fixa dreptane la cumpana sau boloboc. Mortarul pentru tinci se va prepara cu nisip cu granule cu diametrul maxim de 1 mm si va avea consistenta de 12-14 cm. Aplicarea mortarului de grund se poate face numai dupa întărirea mortarului de sprit. prin aruncarea lui pe suprafata de tencuit. . într-un singur strat la fiecare trecere. fara denivelari mari si fară abateri mari de la verticală sau orizontala. Aplicarea tinciului se va face pe suprafete mici.Chituirea in jurul ornamentelor va fi executata de cel ce le monteaza dupa operatia de montare si executia stratului vizibil (glet) . insa cu nisip fin de pina la 1 mm. va fi crestat cu mistria pe adâncime de 2-3 mm. pentru ca acestea sa se realizeze drepte si verticale. aplicându-se stratul vizibil direct.tencuieli speciale (impermeabile) : 2-3 mm . Dacă dupa nivelare grundul este prea neted. se va întinde imediat cu drisca dreptar în suprafete regulate iar. Abateri admisibile La tencuieli brute 1. . se va aplica un prim strat de protectie din vopsea de ulei culoare alba. Zgrunturi mari (pâna la max.tencuieli sclivisite : 1-3 mm . iar intre ele. 3 mm) basici si zgârieturi adânci formate la driscuire la stratul de . sa se niveleze suprafata de tinci cu drisca. dupa zvântarea stratului aplicat anterior. indicativ C 16-79.Gleturile de ipsos executate pe suprafete cu urmeaza a se vopsi. a profilelor si ornamentelor din spatiile reprezentative ce urmeaza a fi vopsite cu vopsea de ulei. Se va acorda o atentie deosebita operatiilor de realizare a colturilor intrânde sau iesinde (usi.tencuieli pe b. de jos în sus. respectiv orizontale. pâna la obtinenea unei supnafete cât mai netede si uniforme. acesta se va aplica de jos în sus. stropind cu apă. se vor lua masurile speciale prevazute in “Normativul pentru executarea lucrarilor pe timp friguros”. va acoperi toate neregularitatile suportului si va crea suportul pe care se va aplica stratul vizibil al tencuielii (tinciul). profilele si ornamentele in stare buna gletul va fi executat dupa ce se va face decaparea de zugraveli si vopsitorii succesive a elementelor pastrate.c. începând cu tavanul si continuându-se cu pereti. între făsiile de ghidaj. dupa zvântare. pentru ca zidaria să nu absoarbă apa necesară întaririi mortarului.In cazul salii centrale unde se pastreaza tencuiala. se va renunta la stratul de grund. Aplicarea tinciului (strat vizibil) Grosimea stratului vizibil va fi de 1-4 mm. spaleti. înainte de aplicarea tinciului. dar nu înainte de 24 ore de la aplicarea acestuia.Dupa uscarea gletului. crapături.Toate tencuielile vor fi executate dupa ce va fi asigurata invelitoarea constructiei impotriva infiltratiilor. nivelarea lui se va face manual.tencuieli driscuite: 2-4 mm . .

2. pe suprafete mai mari sau lucrarea trebuie refacuta complet prin decopertarea tencuielii si refacerea ei conform specificatiilor. Neregularitati ale suprafetelor la verificarea cu dreptanul de 2 m lungime : maximum 2 neregularităti în orice directie. muchiile de racordare ale zidurilor cu tavanul. Golurile de usi ferestre se măsoară pe conturul exterior al tencuielii. Defecte ce nu se admit 1. 4. La tencuieli sclivisite: 1. functie de natura si amploarea defectelor constatate. 4. . distanta între fetele netencuite ale peretilor. Verificari în vederea receptiei Vor fi clasificate drept defectuoase. uniformitatea (ca prelucrare). muchiile golurilor de usi sau ferestre. acoperirea. spaletilor. 2. In zonele care rămân netencuite. Abateri de la orizontală ale tencuielii tavanelor . 3 mm). pilastri. Lucrările nu s-au executat în conformitate cu panoul-mostra. coloane.o singură abatere. etc. Din suprafetele calculate se scad toate golurile cu suprafata mai mare de 0. pete. înainte de tencuire. Abateri fata de rază la suprafete curbe ……. în care se va specifica care sunt acestea si dacă s-au executat conform indicatiilor din proiect si din prezentele specificatii. lipsuri la glaflurile ferestrelor. până la 5 mm. Nu s-a respectat tehnologia de executie specificata. glafurile. Masurarea se execută înaintea aplicarii tencuielii. 6. coscoviri. plus 5 cm.până la 1 mm/m si maximum 3 mm pe un element. 6.maximum 1 mm/m si maximum 4 mm pe total. se va încheia proces verbal. 3. Abateri de la verticală ale tencuielilor peretilor . maximum 3 neregularitati pe m2 în orice directie având adâncimea si înaltimea până la 2 mm. profile. 4. 7. Abateri la muchii . ancadramente. Pentru determinarea suprafetei tencuite. Nu respecta verticalitatea si orizontalitatea suprafetelor si muchiilor. spaleti. Golurile cu suprafete mai mici de 0. . solbancuri . pe conturul lor netencuit. planeitatea suprafetelor tencuite si nu respecta abaterile admisibile conform (3) 1380.50 m2 nu se scad din suprafata calculata. plinte. cornise. 2. Nu s-au respectat indicatiile din tabloul de finisaje aprobat prin proiect. planeitatea. crăpături. Abateri fată de verticala sau orizontală la intrânduri. dar se adauga glafurile si spaletii. fisuri. ciupituri (împuscaturi de var). se măsoara desfasurat la m2 . 3. iar ca latime. la pervazuri. lucrările care nu respecta prevederile prezentelor specificatii precum si cele la care se remarca urrnătoarele neregularitati : 1. Neregularitati ale suprafetelor la verificarea cu dreptarul de 2 lungime . glafurilor. 5. înaltimea peretilor se va socoti ca distanta între fata brută a planseului (fara pardoseala sau strat de nivelare) si fata netencuită a tavanului. adăugând si suprafetele niselor. 5. La tencuieli driscuite: 1. basici si zgârieturi adânci formate la driscuire. . .. Pentru lucrarile ce devin ascunse. Abateri de la verticala a tencuielilor peretilor maximum 1 min/m si maximum 3 mm pe toată înăltimea încăperii. glafuri. ce remedieri trebuie executate si daca acestea se vor face local. 3. trasajul. Prevederea (3) 1392 nu se aplică în cazul în care Beneficiarul este de acord să accepte unele lucrări executate necorespunzator specificatiilor. dar nu este afectat aspectul si protectia în timp a constructiei. 5. având adâncimea sau înaltimea pâna la 2 mm. 4. eflorescente. iar alte goluri. la stratul de acoperire. Zgrunturi mari (până la max. Abateri fată de rază la suprafete curbe: până la 5 mm.55 acoperire: maximum 2 la m2. 2. obiecte tehnico-sanitare. Umflaturi. Abateri la muchii: până la 1 mm/m . brâie.50 m2. 3. iesinduri. Muchiile se masoara la metru liniar. 5.maximum 1 mm/m si maximum 3 mm pe toata înăltimea încaperii.o singură abatere. Consultantul poate decide. indiferent de modul de prelucrare a fetei vizibile. maximum 3 mm/m . Tencuielile interioare la pereti. pentru aplicarea altor finisaje. Abateri fata de orizontala a tencuielilor tavanelor: maximum 1 mm/m si maximum 3 mm de la o latură la alta. MASURARE SI DECONTARE Lucrările executate se vor măsura conform indicatoarelor “C” si “RpC” astfel: Tencuieli la pereti: 1. 2. Nu respecta indicatiile prevăzute în proiect privind grosimea. se ia ca înăltime distanta între tavanul netencuit si linia de terminatie indicată în proiect. fapt care a condus la deteriorări ale lucrarilor.

3. 10. 8. Apa conform STAS 790-84. fara continut de saruri. la aceasta suprafată se adauga si suprafetele laterale ale grinzilor. Conditii de acceptare la receptie a mortarului: . Antreprenorul va pune la dispozitia Consultantului pentru verificare buletinul de analiza al producatorului cimentului. Var hidratat în pulbere : conform STAS 9201-80 amestecat mecanic cu aproximativ 25 litri dee apa la 25 kg de var. 3. 7. de catre un laborator specializat pe cheltuiala Antreprenorului. pentru a fi aprobate de catre Consultant. Reguli pentru verificarea calitatii. STAS 790-84 . Standarde si normative de referinta Standarde: 1.Lianti hidraulici. STAS 146-80 . . . Metoda de testare si încercarile laboratorului se vor supune Consultantului spre aprobare.Cimenturi. trestie si sipci. C. Var pasta obtinut din var hidratat. de culoare naturala sau alb. STAS 545/1-80 . STAS 1667-76 . un test la fiecare schimb. SREN 196-7:1995 .Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala. 2. STAS 5296-77 . pentru constructie.Ipsos pentru constructii. îmbunatatirile si completările acestora. pe loturi de câte 5 kg din fiecare tip de ciment propus spre a fi folosit la lucrari. Lucrările se vor deconta conform articolelor din cantitativele de lucrari. 7055-87 daca sunt prevazute în proiect). STAS 3910/1-76 . prin prelevare de probe si încercări. câte un test la fiecare 100 m3. va fi apa potabila. Metode de încercare. prin care se specifica calitatea si tipul acestuia în conformitate cu STAS 388-80 (sau 1500-78. MATERIALE SI PRODUSE Materiale (Ciment Portland : cimentul va fi conform STAS 388-80 fara bule de aer. 4.Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. .Var hidratat în pulbere. conform solicitarilor acestuia.Apa pentru betoane si mortare.Ciment. suprafata se măsoară între zidurile netencuite ale încaperii. dupa cum urmeaza: rezistenta la compresiune la 28 zile. Amestecul se poate face cu 16 ore înainte de utilizare. 4.Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidanie si tencuială. Antreprenorul va furniza esantioane din fiecare culoare de mortar.3 MORTARE PENTRU TENCUIELI GENERALITATI Acest capitol cuprinde specificatii pentru prepararea mortarelor folosite la executarea tencuielilor interioare. se scad toate golurile mai mari de 0. La tavanele plane fara grinzi vizibile. 5. Normative: 1. plasă de rabit. D. 2. Mostre si testări Testarea mortarelor se va face pe fiecare tip în parte în conformitate cu STAS 2634-80. curata.17-82.rezistenta la compresiune la 28 zile : 50 kg/cmp. STAS 9201-80 .Agregate naturale grele pentru betoane si mortare. STAS 1030-85 .consistenta mortarului proaspat : 5-8 cm. Mostre de culoare pentru mortar : daca în specificatii se solicita adaugarea unor pigmenti coloranti în amestecurile de mortar. acizi. Se va furniza numarul de esantioane care este necesar pentru acest scop. Reguli pentru verificarea calitatii. grasimi. 11. Pentru cimentul folosit la mortare se vor face testari. determinati pe baza planurilor din proiect.56 Tencuieli la tavane 1.Var. 6. Determinarea rapida a marcii cimentului. SR 388 -1995 . consistenta si densitatea mortarului proaspăt. Din suprafata astfel stabilită.Var pentru constructii. tencuiala se masoara la m2 de suprafata masurata înainte de tencuirea ei. functie de numărul de metri patrati de tencuieli. La tavanele cu grinzi vizibile. Ciment Portland. STAS 2634-80 . 9. La tavane din beton. fara constituenti care sa pateze.50 m2.densitatea mortarului proaspat : minim 1950 kg/mc.

conform STAS 1030-85 va fi un mortar cu : var pasta 267 kg sau var hidratat 123 kg. nisip 0-3mm 1730 kg si apa 0. 3. este obligatoriu ca tamburul să fie spălat cu apa amestecata cu pietris. depozitare. Dacă nu se aprobă altfel de către Consultant. nisip 0±3 mm 1730 kg. Mortar de var-ciment marca M10-T . Mortar de var marca M4-T . manipulare Conform celor specificate la capitolul (3) 1240 Amestecuri Se vor prepara materiale pentru lucrari.310 m3 la m3 de mortar. Proportiile se vor stabili dupa volum.cu ajutorul conului etalon.210 m3 la m3 de mortar. nisip 0÷3 mm 1600 kg si apa 0. Tendinta de segregane : se va stabili pentru mortarele ce urmează a fi transportate cu mijlaace auto sau prin pompe de mortar. In cadrul acestor specialitatii greutatea unui mc din fiecare material folosit este conform standardelor. In acest interval de timp este permisă adaugarea de apă la mortar pentru a compensa cantitatea de apă evaparată. ciment F 25 (saci) 184 kg si apa 0. Transportul mortarului . 6. nisip 0÷3 mm 1650 kg. în care cantitatea de apă poate fi controlată cu precizie si uniformitate.57 Agregate : nisip conform STAS 1667-76 utilizându-se nisipul natural de râu sau de cariera.2% pentru lianti si +/-3% pentru agregate si amestecarea îngrijita a mortarului până la omogenizarea completă. 10. 8. coeficientul de segregare pentru mortare de tencuiala trebuie să fie mai mic de 40 cm3. Rezistenta la compresiune. PREPARAREA MORTARELOR Se vor pregati numai în cantitati ce se vor folosi imediat. La întreruperea prepararii mortarului pe o durată mai mare de 1/2 ora. Mortarul se va pune în opera în interval de 2 ore după preparare. dar acest lucru este permis numai în recipientele zidarului si nu la locul de preparare a mortarului.în cm . nisip 0÷3 mm 1660 kg.85 va fi un mortar cu: var pasta 60 kg sau var hidratat 28 kg. Mortar pentru tencuieli impermeabile: va fi un mortar de ciment cu 600 kg ciment M 30 (saci).310 m3 la m3 de mortar. ciment M 30 (saci) 377 kg si apă 0. 9.conform STAS 1030-85. ciment F 25 (saci) 296 kg si apa 0. 4.conform STAS 1030.conform STAS 1030.85 (pentru tencuieli rezistente la umiditate) va fi un mortar cu : ciment M 30 (saci) 391 kg. 2. Prepararea mortarelor pe baza de ciment si var hidratat se va face numai prin procedee mecanice. ciment F 25 (saci) 147 kg si apa 0.310 m3 la m3 de mortar. Rezistenta la întindere prin încovoiere. Mortar de var-ciment marca M 25-T . Mortar de ciment marca M 100-T .310 m3 la m3 si adaos de “apastop P” în proportie de 3% din greutatea cimentului. Mortarul care nu se foloseste în timpul stabilit va fi îndepartat. pentru loturile mici.conform STAS 1030-85 va fi un mortar cu: var pasta 113 kg sau var hidratat 53 kg. Capacitatea de retinere a apei. 5. Livrare. Consistenta : se va determina . Tamburul se va goli complet înainte de adaugarea lotului următor. prepararea mortarului se va face în malaxoare mecanice cu tambur. nisip 0-3 mm 1730 kg. Omogenitatea: se va controla vizual. astfel încât proportiile specificate în amestecul de mortar sa poata fi controlate cu multa strictete în timpul desfasurarii lucrarilor. apa 0. nisip 0÷3 mm 1660 kg. Mortar de ciment-var marca M 50-T . Mortar de ciment marca M 100-T .235 m3 la m3 de mortar. dar se va evita suprasaturarea cu apa a amestecului. Densitatea aparentă pe mortarul întărit (la 28 zile).Rezistenta la înghet-dezghet.conform STAS 1030-85 va fi un mortar cu: var pasta 500 kg. Va fi un mortar cu : var pasta 335 kg sau var hidratat 155 kg. Controlul calitătii mortarelor Se va face conform STAS 103 0-85 urmărind caracteristicile: 1. daca amestecul are a culoare uniformă si nu contine bulgari sau pasta de var neomogenizata. asigurându-se dozarea gravimetrică a componentelor solide ale mortarului cu tolerante de +/. Volumul de amestec din fiecare lot nu va depăsi capacitatea specificată de praducatorul malaxorului. Densitatea aparentă în stare proaspata. Nisipul de cariera poate fi partial înlocuit cu nisip de concasare. La prepararea mortarelor se va folosi cantitatea maxima de apa care asigura o capacitate de lucrabilitate satisfacătoare.310 m3 la m3 de mortar. Adeziunea la suport. Continutul de nisip natural este de cel putin 50%. 7. Se va amesteca cel putin 5 minute : 2 minute pentru amestecul materialelor uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului dupa adaugarea apei.

în maximum 10 ore de la preparare. . Durata de transport si punerea în opera a mortarelor sa se faca: .în maximum 16 ore de la preparare. Este interzisă descarcarea mortarelor direct pe pamânt. ele fiind incluse în articolele de tencuieli interioare prevazute în proiect. MASURARE SI DECONTARE Pentru lucrările din aceasta sectiune nu se vor face decontări separate. foi de tablă sau mese improvizate. ciment-var cu sau fara cenusa de termocentrala si fară întârzietor de priza. pentru mortarele de ciment. . ori de câte ori se schimba natura materialului transportat si la fiecare întrerupere a transportului mai mare de două ore si care sa permita golirea totala si rapida.58 Transportul mortarului se va face cu mijloace de transport adecvate. în cazul mortarelor cu întârzietor de priză. care trebuie sa fie etanse. curatate si spalate la interior si exterior.

Accesorii. STAS 9317/2-87 . cu toate accesoriile. Tâmplaria va fi echipata cu accesoriile functionale de calitate : balamale. Tocurile metalice la usile interioare vor fi conform NI de productie. STAS 1637-73 . agrozooteh.Furnire estetice din specii indigene . depozitarea. STAS 1961-80 . feroneria. placaj. Clase de calitate . fereastră interioară sau oricare element sau familie de tipuri de elemente asemănătoare. STAS 1122-89 . Etanşarea între toc şi zidărie se va face cu mortar de var sau spuma poliuretanica injectata in goluri.Usi si ferestre. Criterii admisibile privind cerintele de calitate Siguranta utilizatorilor .Elemente din lemn de răşinoase pentru uşi şi ferestre . constr. MATERIALE ŞI PRODUSE Materiale Se va ţine cont de indicaţiile din tabloul de tâmplărie. transportul şi montarea în construcţii a tâmplăriei din lemn. Clase de calitate .Modularea constructiilor.industr. STAS 799-88 .Uşi de lemn ptr. STAS 1928-90 .Ferestre şi uşi din lemn. STAS 470-80 . Clase de calitate. broaste.Tâmplarie pentru constructii civile si industriale. etc. feronerie Accesoriile şi feroneria vor fi cele din proiect şi vor fi aprobate de către Consultant.Plăci celulare din lemn pentru uşi interioare . Metode pentru verificarea calităţii . Uşi cu falţ. STAS 5513-87 .Usi din lemn pentru constructii civile.. Condiţii tehnice generale .Uşi din lemn pentru construcţii civile. USI LEMN INTERIOARE Generalitati Acest capitol cuprinde specificatii pentru usile de lemn interioare. Placaj conform STAS 1245-86. jugastru. finisaje materiale de etanşare.E.Tâmplărie pentru construcţii civile şi industriale. TAMPLARII – GEMURI .Instrucţiuni tehnice privind livrarea. STAS 4670-74 . Uşi din lemn.Uşi şi ferestre. Clasificare şi terminologie.Furnir. STAS 1245-90 . ferestre interioare.civile. Secţiuni . STAS 9322-89 .Cherestea de răşinoase. mânere (zincate sau nichelate).. panel. Normative : C 199-79 . Goluri pentru usile si ferestrele cladirilor de locuit si social-culturale. Clase de calitate . Mostre şi testări Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului câte o mostră pentru fiecare tip de uşă. Furnire estetice din specii indigene conform în STAS 1122-89. STAS 466-92 . STAS 1575-88 -Panel . STAS 1949-86 . Lemn de esenţă tare. mesteacăn şi salcâm.Placaj de fag pentru lucrări de interior. finisata si tratata in culoare apropiata de cea a tamplariei. Denumirea conventionala a fetei usilor si ferestrelor. Secţiuni . Toleranţe şi asamblări în construcţii. STAS 11440-86 .şi agrozooteh. a sensului de rotatie pentru închiderea lor si notarea lor simbolica. Lemn de esenţă moale conform STAS 1949-90. STAS 1624-92 . Clasificare şi terminologie . tip M.FERONERIE 59 E.Cherestea de fag. glasvand.1 TÂMPLĂRIE INTERIOARĂ DIN LEMN GENERALITĂŢI Obiectul specificaţiei Acest subcapitol cuprinde specificaţii pentru uşi interioare. sectiuni. geam. Standarde şi normative de referinţă Standarde : STAS 7009-79– Constr. Plăci celulare din lemn conform STAS 1624-92. industr. STAS 799-73 . Terminologie. Standarde de referinta STAS 466-79 . Materiale de etanşare. Conditii tehnice generale de calitate STAS 9322-73 . conform STAS 1928-90. elementele de prindere şi fixare.Ferestre si usi din lemn. glasvanduri.Cherestea de stejari.Cherestea de arţar. carpen. STAS 6709-86 .

iar în planşeele din beton armat. depozitatare Usile de lemn executate conf. şaibe. Mostre Constructorul va prezenta spre aprobare câte o mostra pentru fiecare tip de usa sau familie de tipuri de usa asemanatoare. Toate accesoriile vor fi finisate corespunzător prin nichelare sau nichelare + alămire conform specificaţiilor din proiect. materiale de etansare. Intretinerea acestora pe durata utilizarii trebuie sa fie posibila prin masuri obisnuite. şi anume: . etc. feronerie. Tâmplaria nefinisata se transporta neambalata. Livrare. conform necesităţilor . In ambele cazuri. Abateri de la planeitate (deviaţia unui colţ faţă de planul format de celelalte 3) : 2%.0 mm. Uşile interioare se montează pe toc . STAS 466-78 se livreaza cu tocuri din lemn de stejar. Sanatatea oamenilor. vor fi zincate sau cadmiate pentru a nu rugini şi a nu murdări tâmplăria din lemn. materialele utilizate trebuie sa se încadreze în clasele de combustibilitate prevazute de normativul P118-99. tocurile si foile de usi sunt echipate cu accesoriile necesare pentru actionare. ferite de vânt si degradari prin lovire. Furnirurile vor fi bine fixate de stratul suport cu un adeziv adecvat. Suprafetele interioare si exterioare vor putea fi curatate usor cu detergenti neutri. alcătuire Formatele şi alcătuirile uşilor interioare vor fi conforme cu prevederile din Tabloul de tâmplărie se admite folosirea de tipuri şi alcătuiri de uşi sau ferestre interioare nestandardizate. Nu sunt permise străpungeri. Dupa încarcare se va asigura stabilitatea prin consolidare cu sipci si tampoane asezate între acestea si peretii vehiculelor. Siguranta la incendiu Din punct de vedere al combustibilitatii. lacuri incolore. răşini alchidice sau epoxidice. Intretinerea Materialele utilizate trebuie sa prezinte o buna stabilitate în timp. lateral în dibluri din lemn sau material plastic. Materiale si produse Lemnul va fi uscat sau chiar uscat la cald . Abateri de la rectangularitate: 1%.137-95 – Legea Protectiei Mediului. . . cu respectarea indicaţiilor din proiect şi cu aprobarea Consultantului. iar sarcinile termice degajate de fiecare tip de material trebuie sa se încadreze în prevederile STAS 10903/79 modificat de IRS cu nr. Abateri şi defecte admisibile Uşile trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute în STAS 799-88 : a.60 Materialele utilizate trebuie sa asigure respectarea criteriilor si conditiilor de siguranta în exploatare prevazute de Normativul privind Alcatuirea Cladirilor Civile din Punct de Vedere al Cerintei de Siguranta în Exploatare (CE 1-95).pentru ferestrele şi uşile interioare va fi de 10-12%. Abateri de la lungimea şi lăţimea specificate în proiect: până la 1500 mm inclusiv: +/. Toate accesoriile de prindere: şuruburi mecanice. d. elemente de fixare. Tocurile de usi pot fi livrate montate. Marginile vor fi în unghi drept şi îmbinate corespunzător. etanşarea şi manipularea uşoară. Depozitarea se va face în încaperi uscate.4 mm. Tipodimensiuni. sus şi jos. rebuturi industriale. Transportul se face cu mijloace de transport acoperite. drucăre. piuliţe.3 mm.0. e. Durabilitatea. tocul se va fixa în cadrul golului.5 mm. b. Materialele utilizate trebuie sa fie reciclabile si sa corespunda cerintelor impuse prin Legea nr. conform STAS 6643-81 şi prin presare la cald. peste 50 mm grosime : +/. şuruburi pentru lemn. transport.1.1. deseuri toxice sau alte substante daunatoare sanatatii oamenilor sau integritatii mediului înconjurator. Abateri de la grosimea specificată în proiect : până la 50 mm grosime inclusiv: +/. manevrare si blocare. Protectia mediului Materialele nu trebuie sa contina substante sau compusi radioactivi. având asigurata interschimbabilitatea tocurilor si a foilor de usi dupa montarea în constructii. sipci care sa le fereasca de contactul cu apa care s-ar scurge de pe prelate sau ambalaje. c. Conţinutul de umiditate al produsului finit va fi între 10% şi 12% umiditate relativă. peste 1500 mm : +/.0. cu toate accesoriile. Criteriile esentiale de durabilitate – mentinerea caracteristicilor mecanice – vor permite o apreciere a durabilitatii materialelor pe o perioada de peste 15 ani. gata montate fără rosturi astfel încât să asigure închiderea corectă. In mijlocul de transport. Accesorii Uşile se vor livra cu toate accesoriile: balamale. Umiditatea lemnului se va încadra în prevederile din STAS 799-88. ferite de ploaie si raze solare. Este interzisa utilizarea materialelor abrazive sau a solventilor. constituind un ansamblu cu foaie de usa sau pot fi neasamblate si livrate separat de foile de usa. tâmplaria va fi asezata pe suporti. şilduri.3384/89. conform soluţiei indicată în proiect. Uşile se vor vopsi cu vopsea pe bază de ulei. elemente cancerigene. broaşte.

Etansari si chituri neregulate. . fixându-se la poziţia indicată în proiect prin împănare cu pene din lemn. Dupa realizarea celorlalte lucrari de finisaj interior : pardoseli. se verifică cu furtunul de nivel dacă canatul uşii are cota laturii orizontale inferioare la cea stabilită în proiect. h. dibluri din beton cu rumeguş sau dibluri din polietilenă. Nervuri. i. Montarea foilor de uşă se va face numai după terminarea executării lucrărilor cu proces tehnologic umed Înainte de montare. 20 mm. bine reparate. Este recomandabil ca usile sa fie protejate cu hârtie în timpul zugravelilor. placaje si vopsirea tocului. cu mărimea până la 25 mm nu se iau în considerare (max. cu mărimea de max. pe feţe şi canturi. tencuieli. Poziţionarea corectă se verifică cu bolobocul şi cu firul cu plumb. 25 mm. Intretinerea si protejarea lucrarilor Pâna la receptie lucrarilor se va avea grija ca tâmplaria sa nu fie deteriorata în cursul executarii ultimelor operatiuni de finisare. de max. crăpături se admit. numai pe faţă spre zidărie. Căptuşeli. conform necesitatilor. nestrăpunse. Foaia de usa are tendinta de a se deschide sau închide din cauza abaterii tocului de la verticala sau fixarii defectuoase a balamalelor. nu se iau în considerare. de usa în conformitate cu articolul din deviz. cu mărimea de max. spacluirea peretilor ce se tencuiesc). Verificarea în vederea receptiei Urmatoarele defecte se considera minore si se pot remedia prin operatiuni de mica amploare. fixate în găuri forate anterior. Pozitionarea corecta a tocului se verifica cu bolobocul si cu firul cu plumb. bine reparate. se verifica numărul şi poziţia în care au fost montate ghermelele cu coadă. 2 buc/m pentru o lăţime a piesei până la 52 mm şi peste. Defecte de montaj al feroneriei. se mai admit cu mărimea de max.61 f. Etansarea rostului între toc si perete se va face prin umplerea rostului cu spuma poliuretanica sau chit siliconic. se mai admit cu mărimea de max. cu condiţia să nu depăşească 30% din lăţimea reperului. Defecte care nu se admit : Urme de coajă sau inimă. functie de elementele de prindere existente sau pentru pozitionarea acestora. crăpături se admit. Montarea foilor de usa se va face numai terminarea executarii lucrarilor cu proces tehnologic umed (tencuieli interioare. cu condiţia să nu depăşească 30% din lăţimea reperului. trasarea si verificarea axelor de montaj a tâmplariei. 10 mm nu se iau în considerare. se mai admit cu mărimea de max. la cererea proiectantului pe cheltuielile constructorului. placajul de faianta. Usile se închid si se deschid cu greutate. urme de coajă sau inimă se admit numai pe faţa spre zidărie. reparate. Montajul tâmplariei Montarea tocurilor uşilor se va executa înainte de turnarea şapelor la pardoseli. pe o lungime de max. Ramele usilor se vor realiza din lemn de brad bine uscat sau chiar uscat la cald. Masuratori si decontari Tâmplaria de lemn se deconteaza în functie de numarul de mp. 10 mm. Tocul cu feţele ce vin în contact cu peretele se îmbracă cu fâşii de carton bitumat sau se vopseşte cu vopsea bituminoasă şi apoi se introduce în golul respectiv. pe feţe şi canturi. inclusiv balamalele vor fi produse si livrate de catre firme specializate. crăpături se admit. feroneriei. reparate. bine reparate. cu mărimea până la 10 mm nu se iau în considerare cu condiţia să nu depăşească 30% din lăţimea reperului. 1/3 iar la capete străpunse. Articolul de deviz cuprinde costul tâmplariei. bine reparate. crăpături. se monteaza foile de usa. 20 mm. rostul între toc si foaia de usa nefiind conform cu detaliile. cumulat din lungimea reperului de max. Tocul uşii : noduri sănătoase. Tocul nu este fixat pe elementele de structura. pungi de răşină cu lăţimea până la 5 mm . bine reparate. Inaintea efectuarii lucrarilor de vopsitorii se face o revizuire a tocurilor metalice. şlefuită şi să se aplice primul strat de vopsea. cumulat cu lungimea reperului. verificarea calităţii lucrărilor executate anterior şi care pot influenţa operaţiile de montaj a tâmplăriei. se recomandă ca tâmplăria să fie chituită. Foaia de uşă : noduri sănătoase. geamul. facându-se slefuiri si ajustari de la caz la caz. Feronerie. materialele de etansare si vopsitorie. şprosuri intermediare : noduri sănătoase. ¼. Se introduce între toc şi spaleţi. nestrăpunse. pervazuri : noduri sănătoase. Umiditatea lemnului se va încadra la intervalul 12-15% usi. g. Tocul se fixează definitiv cu şuruburi de lemn în ghermele. 1/5 . Toate tocurile pentru usile interioare se vor fixa numai la partea superioara si la partea inferioara. nestrăpunse. 3 buc/m. Inaintea montarii tocurilor se vor face urmatoarele operatiuni : verificarea calitatii lucrarilor executate anterior si care pot influenta operatiunile de montaj a tâmplariei. 50 mm. izolaţia şi se fixează pervazurile. câte 3 bucăţi pe metru). 1 buc/m pentru lăţimea pieselor de peste 52 mm. accesoriilor de fixare. cu tocul. cumulat din lungimea reperului de max. Defecte majore se considera urmatoarele : Foaia de usa nu corespunde cu dimensiuni.

depozitarea. Căptuşelile la uşi. înainte de executarea tencuielilor.Ferestre. finisaje. din lemn.2 USI SI FERESTRE DIN LEMN EXTERIOARE GENERALITĂTI Obiectul specificaţiei Acest capitol cuprinde specificaţii pentru tâmplăria exterioară. Geamuri. depozitare. Formate şi alcătuiri STAS 9322-89 . adică ferestre si uşi exterioare Standarde şi normative de referinţă Standarde : STAS 465-91 .Ferestre şi uşi de balcon. glasvand.Cherestea de răşinoase. Condiţii tehnice generale. Abateri admisibile Conform specificaţiilor de la capitolul Tâmplărie interioară . Secţiuni.62 Uşile simple se măsoară o singură dată. Clase de calitate. STAS 466-92 . materialele de etanşare şi vopsitorie.Elemente din lemn de răşinoase pentru uşi şi ferestre.Uşi şi ferestre. Clasificare şi terminologie . cu respectarea indicaţiilor din proiect şi cu aprobarea Consultantului. În cazul în care partea de sus a uşilor este ovală. cu toate accesoriile. USI EXTERIOARE Tipodimensiuni. MATERIALE ŞI PRODUSE Materiale Lemn de esenţă tare . STAS 1928-90 . Ferestre simple.Ferestre din lemn pentru clădiri industriale. Normative : C 199-79 . Accesorii Conform specificaţiilor de la capitolul Tâmplărie interioară .Cherestea de stejar. conform specificaţiilor de la cap. Căptuşelile sub 19 cm lăţime nu se măsoară separat. se măsoară la metru pătrat de suprafaţă care depăşeşte suprafaţa corespunzătoare lăţimii de 19 cm.Tâmplărie interioară. transportul şi montarea în construcţii a tâmplăriei din lemn. Tâmplăria de lemn se decontează funcţie de numărul de metri pătraţi de uşă. respectiv de uşi asemănătoare. feronerie Accesoriile şi feroneria vor fi cele din proiect şi vor fi aprobate de către Consultant în condiţiile indicate la capitolul Tâmplărie interioară. . uşi de balcon. geam. E. Montarea tocurilor de ferestre şi uşi se va executa înainte de turnarea şapelor la pardoseli . la metru pătrat. măsurătoarea se face pe dimensiunile dreptunghiului în care se înscrie tocul.Instrucţiuni tehnice privind livrarea. suprafaţa cuprinsă în conturul exterior al tocului. feroneria. manipulare Conform specificaţiilor de la capitolul Tâmplărie interioară . Livrare. MONTAJUL TÂMPLĂRIEI Generalităţi Conform specificaţiilor de la capitolul Tâmplărie interioară . STAS 469-79 . Articolul din cantitativ cuprinde costul tâmplăriei. STAS 799-88 . Clase de calitate. etc. din lemn. STAS 1949-86 .Uşi din lemn pentru construcţii civile. STAS 1961-80 . rotundă sau are altă formă specială. STAS 5333-93. Secţiuni. alcătuire Formatele şi alcătuirile ferestrelor simple sau duble şi a uşilor exterioare vor fi conforme cu prevederile din Tabloul de tâmplărie. uşi interioare şi exterioare de lemn pentru construcţii. în conformitate cu articolul din cantitativul de lucrări. Lemn de esenţă moale. Se admite folosirea de tipuri şi alcătuiri de uşi exterioare sau ferestre nestandardizate.Ferestre şi uşi din lemn. elementele de prindere şi fixare. fiind cuprinse în tâmplăria respectivă. Geam. materiale de etanşare. STAS11440-86 . pentru construcţii. conform prevederilor din proiect şi specificaţiilor de la cap. feroneriei. Pervazurile şi baghetele din lemn se măsoară la metru lungime pusă în lucrare.Cherestea de fag. Accesorii. accesoriile de fixare. Mostre şi testări Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului câte o mostră pentru fiecare tip de fereastră sau uşă sau familie de tipuri de ferestre. mai late de 19 cm. Clase de calitate. Materiale de etanşare Conform specificaţiilor de la capitolul Tâmplărie interioară .

Otel laminat la cald. instructiunile cuprinse în specificatii vor fi prioritare. STAS 425-80 . STAS 1946-80 . Otel cornier cu aripi egale. Tâmplărie interioară.Otel laminat la cald. mai puţin vopsitoriile. Tâmplăria nu este montată perfect vertical în perete. tensionate din contracţia lemnului. golul rămas între toc şi cercevea. Otel pătrat. Verificări în vederea recepţiei Conform specificaţiilor din cap. Otel lat. Cercevelele şi foile de uşă se montează după terminarea celorlalte operaţiuni de finisaj. şpacluirea pereţilor ce nu se tencuiesc) Înainte de montare tâmplăria trebuie să fie chituită. umflate de umezeală sau atacate de alte substanţe. fixate în găuri forate anterior. 4. Consultantul va hotărî amploarea remedierilor sau refacerilor şi modul cum vor fi executate. 6. Întreţinerea şi protejarea lucrărilor Conform prevederilor cap. Elemente crăpate. Până la recepţia lucrărilor. În cazurile de mai sus. în ghermele. STAS 395-88 . şlefuită şi să se aplice primul strat de vopsea. STAS 424-91 . 2. Otel cornier cu aripi neegale. Defectele minore se vor remedia prin operaţiuni de mică amploare. 8. STAS 564-86 . Bandă. ţinind seama de faptul că lemnul "a lucrat" şi se fac ajustările necesare. Înaintea efectuării vopsitoriilor se face o revizuire a tâmplăriei de lemn. Poziţionarea corectă se verifică cu bolobocul şi firul cu plumb. Tâmplărie interioară. Tabla neagra. Se introduc între şpaleţii golului şi tocul ferestrei materialele de izolare.63 Montarea cercevelelor şi a foilor de uşă se va face numai după terminarea executării lucrărilor cu proces tehnologic umed (tencuieli. Tabla zincată. Lipsa elementelor de închidere. E. dibluri din polietilenă sau dibluri din beton cu rumeguş.Otel laminat la cald. . 7.Otel laminat la cald. Elemente de tâmplărie putrezite sau cu urme de mucegai. Vopsitoria tâmplăriei se va face conform specificaţiilor din capitolul Vopsitorii. Standarde: 1. pe cheltuiala Antreprenorului: Se consideră defecte majore următoarele : Cercevelele ferestrelor şi foile de uşă nu corespund ca dimensiune cu tocul. Montajul Fixarea tocului: tocul. îmbinări ale acestora nerigide sau desfăcute. placaje la pereţi. aşa cum se indică în detaliile din proiect. Elemente lipsă. basculare ca şi montarea acestora în poziţii care nu corespund cu indicaţiile din proiect. MĂSURARE ŞI DECONTARE Conform specificaţiilor de la capitolul Tâmplărie interioară . Fixarea definitivă a tocului: tocul se fixează definitiv cu şuruburi de lemn sau cu cap expandabil. 9. STAS 908-90 . STAS 2028-80 .3 TAMPLARIE METALICA INTERIOARA SI EXTERIOARA GENERALITATI Obiectul specificatiei Acest capitol cuprinde specificatii pentru tâmplăria interioară si exterioară alcatuită din profile metalice (otel) laminate la cald si din profile din tablă îndoita la rece.otel laminat la cald. atât la interior cât şi la faţadă.Otel laminat la cald.Otel laminat la cald. STAS 566-86 .Otel laminat la cald. rosturile se matează cu mortar şi se monteaza pervazurile aşa cum se indică în detaliile din proiect. Este recomandabil ca tâmplăria să fie protejată cu hârtie în timpul executării lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii. rupte. Otel U. se vor lua măsuri ca tâmplăria să nu fie deteriorată în cursul executării ultimelor operaţiuni de finisare. STAS 334-88 .Otel laminat la cald. Otel T cu aripi egale 5i muchii rotunjite. respectiv foaia de uşă nefiind conform cu detaliile din proiect. Operaţiuni pregătitoare Conform specificaţiilor de la capitolul Tâmplărie interioară . Se etanşează rostul între toc şi perete cu baghete de lemn de esenţă tare. cu feţele ce vin în contact cu peretele se îmbucă în fâşii de carton bitumat sau se vopsesc cu vopsea bituminoasă şi apoi se introduce în golul respectiv. la cererea Consultantului. 5. fixându-se la poziţia indicată în proiect prin împănare cu pene din lemn. Tocul nu este fixat ferm de elementele de structură. 3. Standarde si normative de referinta Acolo unde exista contradictii între recomandările prezentelor specificatii si cele din standardele enumerate mai jos. Montarea geamurilor şi chituirea sau fixarea cu baghete se va face conform specificaţiilor din capitolul Geamuri.

Profile din neopren pentru etansare. 11. fixare si manipulare a foilor de usi si a cercevelelor mobile vor trebui sa asigure o deschidere usoară. Vopsea alchidica grund seria 5630. -vederi ale fiecărui tip de tâmplărie cu cotele de pozitionare a praznurilor de prindere si a feroneriei. conform proiectului. Ferestre metalice.Praznuri pentru fixarea tocului . Normative: 1. exterioară sau basculantă. industriale si agrozootehnice. feronerie. Mostrele o data aprobate. Conform STAS 4670-85 si 4671-81 sau în conformitate cu prevederile din proiect. o închidere corecta si etansa si o manipulare usoara. -modul de fixare a geamurilor. de diverse grosimi. garnituri din plastic. usi interioare si exterioare. în unul sau mai multe canaturi fixe sau cu ochiuri mobile. 12. într-un canat sau două canaturi. -modul de fixare a elementelor de tâmp1ărie.Tolerante generale pentru piese prelucrate prin aschiere. Gradul de detaliere a proiectului Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului detalii de executie pentru elementele de tâmplarie metalica după cum urmeaza: -noduri de îmbinare a profilelor. -detalii de fixare a tocului. într-un canat sau doua canaturi. TAS 9142-80 . 2. clar sau cu model. Ochiurile de geam pot fi alcătuite cu geam tras. Usi din profile laminate si foi din tablă. vitrine cuprinzând toate materialele folosite (profile metalice. Ferestre. cu deschidere interioară. simple sau duble. cu sau faară supralumina. iar bavurile rezultate din sudura vor fi polizate corespunzator. fixe sau cu geam.Instructiuni tehnice pentru protectia anticorozivă a elementelor de constructii metalice.Constructii civile. exterioara sau basculantă. simple sau duble. Usi din profile metalice din tabla îndoita la rece. materiale de etansare. Conditii tehnice generale de calitate.Tevi pătrate si dreptunghiulare din otel sudate longitudinal. vopsitorie si geam). cu deschidere interioară. Conditii tehnice de calitate. Table si benzi late din otel. 13. deschidere.Otel laminat la rece. alcătuire.Feroneria va fi conform capitolului feronerie.vor fi din platbanda sau otel rotund moale. Abateri admisibile Abaterile limită admisibile ale dimensiunilor liniare si unghiulare totale ale ferestrelor metalice vor fi conform SR 22768-1:1995 si SR 22768-2:1995 . C-139-87 . 14. Accesorii Numărul si forma accesoriilor metalice vor fi cele fixate prin proiect. Accesoriile pentru închidere. Chit pentru etansare ROMTIX 1200 sau altul similar. Profile pentru tâmplărie metal ca. fixe sau cu ochiuri mobile. toate elementele de tâmplărie livrate de firma producătoare vor corespunde tehnic si calitativ acestor mostre.Profile din bandă de otel formate la rece. în unul sau mai multe canaturi. R EN 22768-2:1995 si SR EN 22768-1:1995 . MATERIALE SI PRODUSE Materiale Otel T cu aripi egale si muchii rotunjite. Accesorii: 1. pline sau cu geam.64 10. cu caracteristicile tâmplariei si certificate de calitate pentru fiecare lot livrat prin care să se confirme ca produsele se înscriu în normele specificate. TAS 9724-90 . TAS 8282-80 . protejate prin grunduire cu vopsea alchidică grund seria 5630. vitrine Tipodimensiuni. Profilele metalice vor fi protejate anticoroziv după o prealabila curatire a suprafetelor. Mostre si testări Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului mostre pentru fiecare tip de tâmplarie folosita sub formă de usi. Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului cataloagele de produse ale firmelor producatoare. Ferestre din profile laminate. Ferestre din profile metalice din tabla îndoită la rece. Tâmplăria se va livra cu setul de feronerie si praznurile pentru prindere gata montate. Vitrine în diverse dimensiuni si alcătuiri. praznuri de prindere. protectie anticorozivă. ferestre complete sau fragmente. TAS 7941-90 .

luându-se toate masurile de protejare a elementelor componente împotriva deteriorării sau deformării. Fixarea ancorelor în zidarie cu ajutorul ipsosului nu este permisa. Tâmplaria va fi depozitata în rastele cu 10-15 cm. Abaterile de la planeitate si rectilinitate vor trebui să depaseasca 2 mm/m. canatelor si a feroneriei. până la receptie. a apei care stagneaza sau a altor elemente chimice nocive sau corozive. pachetizat.. -verticalitatea si orizontalitatea limitelor golului. Geamurile se vor curăta si spăla pentru a nu fi deteriorate.1 mm. Elementele de tâmplărie vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilenă. Ambalajul va fi asigurat de producător si va contine si instructiunile de montaj specifice fiecărui produs în parte. Se corectează eventual pozitia tocului si se matează rostul cu mortar sau cu materialul de etansare specificat în detaliile din proiect. Tâmplaria se va transporta cu mijloace auto sau c. daca nu se prevede altfel în proiect. -realizarea peretilor despartitori. -ancoraje înglobate în ziduri. iar în sens transversal max. atât geamurile cât si cercevelele. Livrare. depozitare. -fixarea corectă si fermă a tocului în spaleti si executarea corectă a etansării între toc si spaleti. lotului de fabricatie. daca tâmplaria nu a fost livrată cu ele deja montate pe toc. Intretinerea si protejarea lucrarilor Tâmplăria astfel executată si montată se va comporta în timp în conditii optime. specificarea sortimentelor si a dimensiunilor. Elementele metalice se vor păstra în conditii de curatenie permanentă prin îndepărtarea prafului. tâmplăria rezemându-se pe cant pe latura cea mai mare. ferite de intemperii. -respectarea proiectului. încercându-se foile de usi sau cercevelele si apoi se va face ancorarea tocurilor în zidărie prin betonarea ancorelor sau sudarea lor de plăcile de ancorare sau prin alte dispozitive prevazute în proiect. Realizarea golurilor pentru ghermele sau praznuri. functie de elementele de fixare si în conformitate cu desenele de executie. Depozitarea tâmplariei se va face în locuri special amenajate. Se va introduce usa sau fereastra împreună cu cercevelele în golul respectiv..65 Abaterile limită a dimensiunilor din sectiunea transversală a profilelor ce intră în componenta ferestrelor si care au fost executate la presa de îndoit vor fi de +/. medii corozive sau nocive si stivuită astfel încât sa se evite deformarea sub actiunea masei proprii. manipulare Tâmplaria se va livra însotită de un certificat de calitate cu datele de identificare a producătorului. . Manipularea elementelor de tâmplarie cu greutatea sub 100 kg se face manual iar cele mai grele cu dispozitive speciale. Atât pentru depozitare cât si la transport se vor folosi capre. La începerea montajului tâmplăriei se vor fi executat următoarele lucrări: -realizarea structurii de rezistentă. feronerie) se vor transporta si depozita în cutii special confectionate. Piesele mici (cercevele. După terminarea peretilor se curăta tocul de eventualele urme de mortar si se verifică (eventual se repară) star ca grundului anticoroziv. Montajul Se vor suda praznurile pe toc. dacă se va asigura manevrare si întretinere corecta. MONTAJUL TAMPLARIEI Operatiuni pregatitoare Se va face o verificare a calitătii lucrărilor executate anterior în legatură directă si care pot influenta operatiunile de montaj ale tâmplăriei si anume: -dimensiunile golului. ridicată de la pardoseală (pe traverse de lemn). data livrarii si stampila controlului de calitate. -pregătirea golurilor pentru montarea ghermelelor sau praznurilor. Se monteaza feroneria (silduri si drucare)..6 mm. Jocul în sens longitudinal dintre cercevelele mobile si localul lor va fi cuprins între 4.f. 5 mm. Se va aseza tâmplaria în pozitie orizontală si verticală si se va fixa provizoriu cu pene. -respectarea specificatiilor. Trasarea si verificarea axelor de montaj. -pozitionarea ghermelor sau diblurilor. Verificări în vederea receptiei Se va verifica: -functionarea cu usurinta a cercevelelor.

Antreprenorul va prezenta 3 mostre cu lungimea de 300 mm din fiecare material propus pentru etansare. SR 3515:1994. givrate) geamuri termoabsorbante geamuri termoizolante cu chit Standarde si normative de referinta Acolo unde exista contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele sau normativele enumerate mai jos. vopsitoria va fi conform art. la fiecare lot de maximum 300 m2 de tâmplarie finita livrata. Mostre Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului 3 mostre cu dimensiunile de 300x300 mm din fiecare tip de geam prevazut în proiect. garnitura. MATERIALE Caracteristici fizico-mecanice . Suprafata tâmplăriei nu va avea zgârieturi. trase. Terminologia defectelor.Geamuri termoabsorbante. suprafata se va calcula prin înmultirea dimensiunilor la exteriorul tocului. 4. îndoituri. dupa fixarea geamurilor: chit.. bagheta. STAS 5993-89. Antreprenorul va analiza fiecare bucată de geam. cu materialul de etansare respectiv. Geamul va fi prezentat fixat în cercevea. STAS 11552-89.Sticla si produse din sticlă.66 -conformitatea cu mostrele aprobate. polizate geamuri cristal geamuri plane securizate geamuri armate geamuri ornament geamuri prelucrate (mate. rupturi. respectiv.Geamuri slefuite si polizate. furnizate pe santier. SR 3515:1994 si STAS 11552-89.Geamuri ornament 2. Din cele 3 mostre. etc. iar geamurile se vor fi montat conform art. C47-86 Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse de sticlă în constructii. geamul si materialele de etansare. Se va controla corecta pozitonare si fixare a lacrimarelor. care nu se încadrează în limitele acceptate de prezentele specificatii. STAS 9041-89. Normative: 1. pentru tâmplaria din lemn sau metal se vor folosi urmatoarele tipuri si sortimente de geamuri: geamuri trase geamuri slefluite. Testare: Antreprenorul va fi singurul raspunzator de verificarea dimensiunilor de geam. feroneria. Lucrarile de tâmplărie (conform articolului din cantitativul de lucrari) includ vopsitoria. care rămân aparente. instructiunile din specificatii vor avea prioritate.4 GEAMURI GENERALITATI Obiectul specificatiei Acest capitol cuprinde specificatii privind modul de folosire si montare a geamurilor pentru tâmplaria din lemn si tâmplaria metalica. Mostrele de geam si material de etansare se vor prezenta pentru aprobare o data cu mostrele de tâmplarie. MASURARE SI DECONTARE Lucrările de tâmplărie se vor deconta functie de numărul de metri patrati de tâmplărie executati. E. muslin. Antreprenorul va prezenta certificate de respectare a conditiilor privind grosimea si imperfectiunile de suprafata pentru fiecare tip de geam si material de fixare prevăzut în proiect. pâna la înlocuirea totala a tâmplăriei. 3. una va prezenta defectele admisibile conform. accesoriile. imediat înaintea montarii si nu va folosi bucati care prezinta muchii sau fete cu defectiuni vizibile. Acolo unde nu se respecta specificatiile si proiectul si unde nu se monteaza tâmplăria conform mostrelor aprobate. Consultantul va putea decide efectuarea unor remedieri functie de natura si gravitatea defectiunilor. Standarde: 1. pentru asigurarea încadrării în tolerantele admise de prezentele specificatii. Conceptul de baza In conformitate cu indicatiile din proiect.

8. colturi lovite.3 mm Geamuri termoabsorbante trase conform STAS 11552-89.3 mm 6 mm 5..6.. conform SR 853:1994. cu conditia ca geamul sa se curete periodic cu apă curata si detergent menajer slab si folosind numai cârpe moi sau piele de sters si curatat. musculite si basicute.6.4 mm 8 mm 6. Grosimea nominală Grosimea efectiva 7 mm 6.. 5. Geamurile vor avea caracteristici fizice si chimice în conformitate cu standardele de referinta si nu vor prezenta incluziuni..5 mm Geamuri prelucrate . tensiunile.0. 5.4. givrat conform N.8..0 mm 5 mm 4... Grosimea nominală Grosimea efectivä 3 mm 2. astfel: Geamuri trase. ondulatii.6...4 mm 6 mm 5.6… 5..4 mm 8 mm 7.6. stirbituri.. 6. factorul de transmisie a luminii în conformitate cu standardele de referinta iar stabilitatea chimică fata de apă conform SR 817:1996.5.3...I..8. Grosimea nominalä Grosimea efectivă 3 mm 2. zgârieturi.8.93558-84...0 mm Geamuri plane securizate conform STAS 1853-89.8. Grosimea nominală Grosimea efectivă 4 mm 3.6.6.4.2 mm 5 mm 4. peste cele admise. Geamurile vor avea culoarea.6.mate.8.2 mm 3 mm 2..4 mm 8 mm 7.5. 93.4. Grosimea nominala Grosimea efectivă 3 mm 2.2 mm 4 mm 3. Grosimea nominala Grosimea efectiva 5 mm 4. 7..3 mm Geamuri ornament conform SR 351 5:1994..4 mm 7 mm 6..3…7. curbura (sageata)..9.8…3. Grosimea nominală Abateri limită 3.8…6.6 . conform STAS 9041. .3.4 mm 7 mm 6.0 mm 6 mm 5.5..2 mm 4 mm 3..8…4. conform N.67 Geamul pentru ferestre.4 mm 6 mm 5.2 mm Geamuri cristal calitatea D. în conditii normale de folosire.4 mm Materiale auxiliare Materiale pentru etansare ...2 mm 6 mm 5.6 . 7.2 mm 5 mm 4.6.2 mm 5 mm 4.. usi si glasvanduri precum si materialele de fixare a acestuia vor fi de calitate corespunzatoare..4 mm Geamuri armate.8.8…8.8...8…2.8…4. Abateri limita In tabelul de mai jos se dau abaterile dimensionale admise pentru diferite tipuri de geamuri care se fo1osesc în mod curent în constructii...4.T.363-84.3.8…5..3 mm 4 mm .I.1 mm 6 mm 5.. 6. Grosimea nominala Grosimea efectiva 2 mm 1.2 mm 5 mm 4.89. conform SR 949:1994. muslin.6 mm +/.7.2 mm 8 mm 7.8.7.0 mm 4 mm 3. pentru a se preveni aparitia unor deteriorari dupa montare.4 mm Geamuri slefuite. 7.6.6. polizate tip B. ..7.

7398-78 M. 2. numărul lăzii.I.Garnituri. cu dimensiuni la comanda. 3. Montarea geamurilor pe tâmplarie metalica. deseuri textile. 5. Lucrarile pregatitoare în vederea montajului constau în: curatirea tâmplariei metalice cu peria de sârmă pentru îndepartarea petelor de rugina. Depozitarea geamurilor se va face în spatii închise iar rastelele sau lazile vor fi asezate pe distantieri din lemn pentru a nu veni în contact cu pardoseala.Ch. se va înlatura sau se va completa linia chitului dintre geam si bagheta. 3. In cadrul santierului. Idem 4. un pat de chit pe întreagul contur al falturilor si se va netezi cu spaclul. calitatea si grosimea geamului. b) cu baghete metalice cu garnitură de etansare: se demonteaza baghetele fixate pe tâmplarie. C 351-1. atât la tâmplaria din lemn cât si la cea metalică. tip I si II din creta cu miniu de plumb sau oxid rosu de fier pentru montarea gemurilor în cercevele metalice sau din beton armat. 2. geamurile vor fi transportate manual numai în pozitie verticala si bucata cu bucata. pentru montarea geamurilor în tâmplărie metalica. Loturile vor avea etichete care vor cuprinde numarul comenzii. . cantitate. a) cu agrafe si chit cu adaos de minium de plumb: se va aplica un pat de chit de-a lungul falturilor. Se va întinde chitul cu mâna. vopsirea cu grund pe baza de ulei a faltului. etc. astfel încât sa se acopere bine agrafele. depozitare. Livrarea se va face în functie de cantitate în rastele (containere) sau în lăzi. cantitatea în metri patrati. 1. 1. Montarea geamurilor se va realiza dupa executarea lucrărilor de tencuieli. se realizează conform proiectului.Chit Romtix 1200. 4. -cordoane de garniturä din banda de cauciuc neopren. dupa care chitul se va netezi bine cu cutitul. se va aplica garnitura de etansare din cauciuc pe muchia geamului. rastelele vor fi bine ancorate si se vor sprijini pe materiale elastice (benzi de cauciuc. Baghetele se vor aplica în patul de chit si se vor fixa cu cuie cu cap înecat. de 1 . fâsii de polistiren. Montarea geamurilor pe tâmplarie din lemn cu falt deschis (chit): 1. pentru montarea geamurilor în tâmplarie metalică. Idem 3. tip.68 1.. Livrare. numărul foilor de geam ambalate si dimensiunile unei foi. măsuri libere sau măsuri fixe. Geamul taiat la dimensiuni va fi asezat pe patul de chit prin apăsare. Loturile vor fi transportate de la furnizor la santier cu mijloace c. 2. Montarea geamurilor pe tâmplarie din lemn cu baghete din lemn în falt închis. se va aseza geamul apasându-l cu mâna.5 mm grosime. Geamurile taiate la masuri fixe vor fi livrate ambalate în lazi corespunzatoare. înaintea lucrărilor de vopsitorii si pardoseli.Chit elastic (Alutchit) conform N.I. tipul si cantiatea si avizul controlului de calitate. Daca baghetele sunt fixate provizoriu se demontează. -din PVC plastifiat sub forma de profil. de 7 mm deschidere interioară. iar între foile de geam se vor pune foi de hârtie. Se va fixa geamul cu tinte fara cap (4 buc/m) astfel încât sa nu aiba joc. 2.Chit de geam. Baghete si garnituri pentru montarea geamurilor 1. 2.5 mm grosime. Fiecare ladă va avea imprimat la loc vizibil denumirea furnizorului. se va întinde un strat de chit de-a lungul întregului contur a! ochiului de geam. fixarea rastelelor pe platformele de transport facându-se în pozitie verticala. transportarea geamurilor în zona de lucru. pregatirea materialelor auxiliare de montare.I. la punctul de montare. conform NTR 8216-81. la 450 fata de planul geamului si se va netezi cu cutitul. astfel încât geamul sa nu aiba joc. sau auto. -din cauciuc cu sectiunea profilata în forma de U conform STAS 3230-84 sau confectionate pe santier din fâsii de cauciuc de cca 1. In timpul transportului. se vor îndoi agrafele peste geam.V. calitate. manipulare Geamurile se livreaza de către producator în functie de dimensiuni.. Se va aplica. Se va netezi.).C.f. aplicarea unui strat de vopsea pe întreaga tâmplarie metalică si doua straturi de vopsea pe falturi. Montarea geamurilor în tâmplărie Lucrari pregatitoare: 1. -din PVC plastifiat stabilizat. demontarea si depozitarea ochiurilor mobile (cercevelelor) ale tâmplariei în zona de lucru.Baghete din lemn sau P.

mate. STAS 1587-88 Balamale semiîngropate pentru usi. 6. acoperirea cu pete de mortar. cu jet de apă sau curent de aer marcat (fum).69 se va aseza geamul la locul respectiv si se vor monta baghetele în pozitie definitivă prin fixarea cu suruburi.STAS 3778-87 Zavoare aplicate pentru usi. montate pe tâmplarie metalica se masoara la m2. STAS 1547-86 Balamale îngropate cu aripi plane. Baghetele din lemn sau metal pentru fixare trebuie sa fie bine fixate în falturi cu cuie sau suruburi. Standarde si normative de referintă Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. 7. îngropate. baghetele vor fi strânse astfel ca sa preseze suficient garnitura de etansare pentru ca geamul sa nu aiba joc. zgâriat sau care a fost în alt fel deteriorat în decursul operatiilor de constructie. STAS 2846-80 Broasca aplicata pentru usi. praf sau vopsea. fie datorita unor cauze naturale. fara pete de grasime. murdarie. 4. puse în lucrare. 2. geamul fiind cuprins. 11. Suruburile vor fi introduse perpendicular pe suprafata de fixare. Conditii de receptie Se vor considera defecte. orice necorespondenta cu prezentele specificatii si se vor remedia prin corectiuni locale sau înlocuirea geamului. STAS 1588-79 Opritor cu arc pentru ferestre 5. jivrate muslin. STAS 1548-91 Inchizătoare cu bare (cremoane). Dimensiuni. 10. 3. sa nu prezinte crăpături sau sa aibă suprafete desprinse de pe suprafata geamului sau a faltului. uleiuri. butoane. Baghetele de la geamuri de pe tâmplaria metalică vor fi fixate cu toate suruburile conform detaliilor din proiect. Etanseitatea geamurilor se va verifica în functie de tipul tâmplăriei. curata. STAS 1713/1-87 Broaste îngropate pentru usi. Geamuri laminate trase termoabsorbante sau armate livrate la masuri libere. Geamurile nu se decontează separat. livrate la masuri libere pentru tâmplarie metalică se masoară la m2. MASURARE SI DECONTARE Geamuri trase simple sau decorative . ciobit. Se va îndeparta si înlocui orice geam spart. accidente sau acte de vandalism. prin fixarea la cadru a unor baghete încrucisate care nu vin în contact cu geamul. Geamul trebuie sa fie dintr-o singură bucata. întâmplatoare. Din masa chitului nu trebuie sä iasă capetele tintelor sau ale agrafelor. baghetele metalice (daca nu sunt din inox sau aluminiu) vor fi vopsite o data cu tâmplăria. STAS 2676-87 Zavoare îngropate pentru usi. vopsea etc. Se vor respecta recomandarile furnizorului de geam. să nu aiba defecte peste cele prevăzute si admise de standarde si normative pentru calitatea si tipul de geam respectiv. si a se evita deteriorarea materialelor de prindere a geamului sau a altor lucrări (prin spalare). silduri si rozete. Conditii tehnice de calitate. Geamul se va mentine în stare corespunzătoare de curatenie în timpul desfasurării operatiunilor de constructii pentru a se preveni astfel deteriorarea prima actiunea agentilor corozivi. după cum va hotărâ Consultantul. 6. Geamul se va spala cu apa si detergent menajer usor si se va lustrui pe ambele fete. 5.STAS 7380-90 Inchizatoare pentru limba. respectiv. STAS 1713/2-86 Broaste îngropate pentru usi. 3. Receptia lucrarilor se va face numai dacă vor fi îndeplinite urmatoarele conditii: 1. crapat. filetele acestora nu trebuie să prezinte degradari pentru a permite o lesnicioasa schimbare a geamului în caz de spargere. . 7. Linia chitului trebuie sa fie dreapta. 9. paralelă cu marginea faltului. slefuite sau securizate. dupa montaj. Suprafata geamului trebuie să fie. E. 4. Nu se admite patrunderea apei sau a fumului în cealalta parte. Standarde: 1. Chitul trebuie sa fie bine întins.5 FERONERIE SI ACCESORII GENERALITATI Obiectul specificatiei Acest capitol cuprinde specificatii pemutru feronerie la tâamplaria interioara si exterioară a cladirilor civile si industriale. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. Capete acestora trebuie sa fie îngropate în bagheta. Curatarea si protejarea lucrarilor Suprafata geamului va fi protejata contra pericolului de spargere. cu cel mult patru zile înainte de receptionarea lucrarilor de catre Consultant. 8. Baghetele din lemn se măsoară la metru lungime.STAS 2419-88 Mânere. 2. sa aibă grosimea si calitatea prevăzută în proiect. imediat dupa montare.

cremoane) trebuie sa functioneze ireprosabil.STAS 8086-86 Accesorii pentru mobilier si tâmplărie. inclusiv broasca yale. Fiecare lot de livrare trebuie sa fie însotit de documentul de certificare a calitătii. MONTAJUL FERONERIEI S1 ACCESORIILOR Montajul Tâmplaria se va livra la santier cu feronenia si accesoriile de prindere gata montate.1:1995. Usile exterioare de intrare se vor monta echipate cu toata feroneria. Feronenia se va fixa pe tâmplaria metalică din profile laminate sau din profile de tabla de otel îndoite la rece. întocmit conform dispozitiilor legale în vigoare. Feronerie si accesorii Feroneria si accesoriile vor corespunde specificatiilor Abateri admisibile Abaterile limita vor fi conform SR ISO 8062 :1995 pentru piesele din metal si aliaje neferoase. Clasificare si terminologie. Dupa ASQUINI Uşi. Livrare. Transportul se va face cu mijloace de transport acoperite.STAS 11217-86 Dispozitiv pentru cuplarea ferestrelor. protejate împotriva coroziunii prin acoperire electrochimica cu zinc sau cadmiu. foarfeci. Piesele de feronenie se vor livra în seturi. pentru a nu se deteriora. nu se adaugă la suprafaţa golului de uşă pentru a fi plătit aparte. care trebuie sa însotească produsul respectiv. Tâmplaria va fi adusa în santier cu feroneria gata montata (balamale. 13. de terase. Elemente de fixare a feroneriei Feroneria se va fixa pe tâmplaria de lemn cu suruburi pentru lemn cadmiate sau zincate cu cap înecat.STAS 11216-86 Balamale cu aripi îndoite. geamlâcuri. zavoare). Elementele de închidere (zavoare.STAS 9849-88 Balama batant-basculanta. la cotele prevăzute în proiect. de balcoane. 17. tâmplăria de sus ovală. Drucarele si sildunile la usile interioare se vor monta ulterior. 18. rotundă. drucare. Piesele de feronenie si accesoriile care nu corespund vor fi înlocuite cu altele care sa functioneze perfect. triunghiulară etc.STAS 10565-88 Broaste aplicate cu cilindru de sigurata. MATERIALE SI PRODUSE Materiale (în plus fata de (8)1122) Materiale marunte: suruburi pentru lemn de marimi corespunzatoare. acesta se va face în conformitate cu instructiunile producatorului. Feroneria care nu este montata în conformitate cu proiectul se va demonta si remonta în conditiile specificate. etc. Balamalele se vor unge cu vaselină pentru a se evita uzura în timp. ferestre. conform STAS 7222-90. eliptică. Transportul si manipularea elementelor de tâmplarie care au feroneria gata montata se va face cu grija deosebita pentru ca aceasta sa nu fie deteriorata. broaste. ce se găseşte îngropat în pardoseală. Protejarea feroneriei Elementele de feronerie se vor proteja în timpul executarii lucrarilor de vopsitorie si zugraveli prin învelirea lor în pânza impermeabila sau folie de polietilenă. fara urme de vopsea. In cazul în care montajul se va executa pe santier. olivere. . zgârieturi sau deformari. etc. depozitare. manipulare Piesele de feronerie si accesoriile se vor livra în cutii bine ambalate. Pentru aceste uşi duble măsurându-se odată şi jumătate suprafaţa golului din zid. 15.STAS 11318-87 Inchizatoare cu bara si bolturi de zavorâre. Pragul de toc. cu surubuni autofiletante sau acolo unde este specificat. ferite de umezeala si agenti corozivi. se măsoară pe m2 în suprafaţa golului din perete.STAS 8865-90 Balamale pentru cuplarea usilor de balcon si a ferestrelor din lemn. MASURATOARE SI DECONTARE Feroneria nu se decontează separat. 14. prin sudură (balamale). 16. se consideră cu suprafaţa pe dimensiunile maxime ale dreptunghiului ce le cuprinde. Verificarea în vederea receptiei Feroneria trebuie sa fie curată. ambutisare sau îndoire. cremoane. SR EN-2:1995 pentru piesele din otel prelucrate prin aschiere si conform STAS 11111-86 pentru piesele prelucrate prin taiere. fara greutate si sa asigure închiderea etansa a tâmplariei. ele fac parte integrată din uşă sau fereastra respectivă. conform SR EN 22768. se socotesc dacă convenţia nu a stabilit preţ aparte.70 12. pentru o mai usoara evidentiere la montajul pe tâmplarie. Feroneria si accesoriile se vor monta conform cu desenele de executie. Uşile duble. aplicate. Feroneria si accesoriile se vor depozita în spatii închise. ci se cuprinde în articolul de tâmplărie din cantitativul de lucrari. pervazurile sau căptuşelile nu se socotesc aparte.

Dimensiunile indicate în planuri sau detalii. sau la orice lemnărie lucrată – fasonată. . de maistrul tâmplar. la tâmplărie. în care intră şi cercevelele şi buna funcţionare a lucarnei (geamurile şi vopsitoria la ele depinde de convenţie: de obicei aparte. Plata aparte pentru montare. Tocurile de uşi şi ferestre se fixează în zidărie de către maistrul zidar (constructor). ele sunt cuprinse în preţul ferestrei: montarea glafurilor se face însă de maestrul zidar fără ca acesta să pretindă preţ aparte pentru montare.71 Uşile duble cu deschiderea obişnuită sau cele cu deschiderea pe ramă: fiecare se socotesc la categoria respectivă a preţului stabilit. nu există decât în o convenţie specială a fost dinainte stabilită. preţul acestei montării este cuprins în articolul lucrărilor de tencuieli. privitor la grosimea lemnului. Eventualele pervazuri ce necesită în jurul ferestrelor sau uşilor pe toc se înţeleg cuprinse în preţul acelei tâmplării. Lucarnele pe acoperiş sau la mansarde se înţeleg complete. la articolele respective). se înţeleg: dimensiunile după ce lemnul a fost prelucrat. pe bucate. Montarea acestor pervazuri se face de către tâmplar. Glafurile de lemn la ferestre se furnizează de tâmplar. restul până la perfecta funcţionare. Dacă tâmplăria a fost furnizată de proprietar. atunci montarea tocurilor se va plăti separat antreprizei. fie pe m2 sau pe bucată de toc. pe bucată de toc de uşă aui de fereastră.

.var pentru constructii STAS 146-78 . plansee din lemn si invelitori din tabla zincata sau de zinc.1 INVELITORI DIN TABLA GENERALITATI Acest capitol cuprinde specificatii tehnice privind executia si reparatia lucrarilor la sarpante. biologic.piatra vanata . cosuri din tabla cu jaluzele pentu ventilatie). .Invelitoarea din tabla ruginita sau cea cu deficiente de executatie va fi desfacuta. invelitoarea va fi integral noua pe zona de sud. iar perlitul in stare vrac in saci feriti de umezeala. VERIFICAREA CALITATII MATERIALELOR .Lucrarile de desfacere a invelitorii se vor executa numai cu prelata de protectie pregatita. . Se accepta inlocuirea integrala a invelitoarei pe o anumita zona a acoperisului numai daca interventiile de reparatii ce urmeaza a fi executate sunt in proportie ridicata.Se va face o verificare atenta a tuturor elementelor din lemn a planseelor si sarpantei. DEPOZITARE.solutie de carbolineum . Invelitori din tabla de cupru In varianta recomandata se va folosi tabla de zinc de 0. cu sageata mare sau fisurate vor fi extrase pentru a fi inlocuite.solutie de ignifugare -DIASIL .F. tabla pe corpul central. MATERIALE . . .Grinzile de lemn in proces de putrezire sau cu capetele din zidarie in putrezire.Extragerea elementelor din lemn deteriorate se va face asigurand stabilitatea planseelor si a sarpantelor prin popiri. La indoiri succesive sa nu exfolieze stratul de cupru. nu zgirieturi sau intepari ale materialului.agrafe si coliere zincate . .Se vor consolida capetele de grinzi la cele care nu prezinta deteriorari majore prin refacerea paramentului de caramida degradat in jurul lacaselor de patrundere a grinzilor in zidarie.suruburi zincate LIVRARE. EXECUTIA LUCRARILOR Lucrari pregatitoare . cu respectarea normelor de protectia muncii. .4-0. Tabla de zinc sa aiba ductilitatea necesara pentru a rezista la indoiri la 180° fara sa crape sau sa se exfolieze. pe portiunea rotunda se va bate cu falturi verticale pe sipci din lemn la cca 40cm. iar pe restul zonelor unde invelitoarea este nou montata se vor face reparatii datorate defectelor de montaj sau interventiilor partiale de reparare a asterelei si a montarii diferitelor accesorii (tabachere.Vor fi curatite si refacute lacasurile din zidaria de caramida. Tabla se livreaza in foi in baloti ce vor fi depozitati in magazii inchise.acid clorhidric . Tabla zincata va fi insotita de certificatul de calitate care sa ateste gradul de acoperire cu zinc. .cositor . mancate in proportie ridicata de carii. Falturile vor fi verticale la 50-60cm distanta in functie de cele existente ale invelitoarei ce .5mm adusa din import cu agrement si certificat de calitate.Materialul lemnos (cheresteaua si grinzile) trebuie sa corespunda conditiilor de uscare 15% verificat cu aparatele si sa nu prezinte atac de insecte. . mai joase ca inaltime. Portiunea de falt pe sipca va fi de la racordul cu sort de taba la jgheab pana la 30cm inainte de racordul la zona mai inalta a acoperisului.Vor fi desfacute toate elementele din lemn ale podinelor. Va fi insotita de agrement si de certificatul de calitate.perlit vrac . TRANSPORT Cuiele si bidoanele cu solutii se tin in depozit inchis. carbolinizarea prin injectare de solutie in lacasuri pe capetele grinzilor si intarirea lor cu tabla groasa montata cu suruburi pe lateralele grinzilor unde este cazul. . INVELITORI 72 F.In oricare varianta dintre cele doua privind materialul de invelitoare. sarpantelor si asterelei care prezinta degradarile aratate.folie de polietilena .Se va desface deasemenea invelitoarea in zonele unde astereala este deteriorata. cea cu jaluzele din tabla.cuie din sirma de otel conform STAS 2111-81 .tabla de arama (de import) .In zonele laterale ale cladirii.

Restul invelitoarei se va executa din tabla plana cu falturi mici indoite si prin cositorire in zonele profilate. 12 cm intr-un mic rezalit orizontal executata din tencuiala. din tablă de Cu 0..vol. Standarde şi normative de referinţă Standarde : STAS 2389-92 Jgheaburi şi burlane. uscate. GENERALITĂŢI Obiectul specificaţiei Acest capitol cuprinde specificaţii pentru lucrările de tinichigerie . Nu se vor desface ambalajele decât la atelierul de confecţii şi tinichigerie. burlane. împreună cu certificatele de calitate emise de producător.Sârmă moale zincată . cu secţiune circulară. se vor executa din nou prin batere pe matrita executata dupa modelele pastrate.Elementele ornamentale si profilele acoperitoare care nu se pot recupera si repara. pastrand cotele indicate.Chit de miniu de plumb .Oţeluri de uz general pentru construcţii. . Carton bitumat CA400 conform SR 138-94. Montarea lor se va face cu falturi si prin cositorire dupa caz. din tablă de Cu 0. Manipularea se va face în condiţii de protejare a materialului. fara fisurari. asigurându-se protecţia împotriva loviturilor şi deteriorării lor. Astereala suport a invelitoarei trebuie sa fie plana fara sa prezinte cocoase sau dolii improvizate.Grund anticoroziv . duble fara a mai fi pe sipca. parafrunzare. cu falturile drepte. deformare). cârligelor şi brăţărilor se va face pe platforme. Solzii se vor monta dupa modelul actual de jos in sus. astfel ca să nu se deterioreze stratul protector anticoroziv. STAS 2274-88-Burlane. STAS 908-90 .5 mm gros.. burlanelor. Manipularea elementelor de tinichigerie. aşezate în stive pe platforma acestora. STAS 3097-80 . conf.320 Accesorii: şuruburi.RpC 2001. nefiind admisă rămânerea în consolă a legăturilor cu foi de tablă.Normativ pentru alcătuirea şi executarea învelitorilor la construcţii .Caietul I. se va fixa cu cuie si se va indoi marginea in jos 3cm. IV. legăturile cu foi de tablă se vor depozita în stive aşezate pe platforme.9 conf. Mărci . conic şi cu cioc . Invelitoarea nu va avea intepaturi sau fisuri. zgâriere. etc. Invelitoarea de tabla se va rridica pe peretele mai inalt a corpului central cu cca.miniu de plumb Normative : C 37-88 . MONTAJUL Lucrări ce trebuie executate înainte de montarea tinichigeriei . ferite de intemperii şi de degradări mecanice (lovire.S 426 HD 0. manipulare. conform detaliilor din proiect. rezistente la coroziune atmosferică.5 mm grosime. Depozitarea jgheaburilor. daca sunt realizate cu elemente dintr-o bucata (nu cu inadiri). STAS 889-89 . . Bitum tip H80/90 conform STAS 706478.73 se pastreaza.5 x 500x 2 000 mm CU 99. Bandă . şorţturi. conform STAS 2274-88. Cârlige şi brăţări pentru montarea jgheaburilor şi burlanelor. şaibe cadmiate. STAS 500/3-80 .Cuie cu cap plat. STAS429-85 . Pe şantier. Livrare. Jgheaburi de scurgere cu secţiune semicirculară.. Se va urmari realizarea nodurilor si imbinarilor dintre diversele elemente. Lista confecţiilor de tinichigerie Burlane şi coturi de scurgere ale burlanelor. glafuri. jgheaburi şi accesorii de îmbinare şi fixare. Invelitoarea din tabla trebuie sa fie fara valuri provocate de tensiuni venite din realizarea defectoasa a falturilor . vazoane. se va face cu grijă pentru a nu provoca deformări ale acestora înainte de a fi puse în operă. Prescripţii de proiectare şi alcătuire . în spaţii închise. . STAS 2111-90 . se vor executa clasic.Liste anexe – LRC 11 poz.Invelitoarea foisoarelor va fi pe fetele importante asa cum exista si astazi din solzi de tabla executati cu matrita dupa modelul actual. Prescripţii generale MATERIALE ŞI PRODUSE Materiale Marteriale de bază – Tabla de Cu .jgheaburi. STAS 2274-88.Oţel laminat la cald. Transportul legăturilor se va face cu mijloace auto. astfel incat sa corespunda din punct de vedere a rezistentei acestora.5 mm grosime. piuliţe. Verificarea calitatii lucrarilor Lucrarile de dulgherie se vor verifica daca sunt realizate conform proiectului. depozitare Foile de tablă zincată se livrează în legături. conform STAS 2274-88.Nu se va executa invelitoarea in camp pana nu sunt executate ornamentele din zonele respective. gata confecţionate. Concept de bază Toate elementele de tinichigerie se vor executa din tablă de Cu 1.

Lucrările de tinichigerie se plătesc fie separat. Etanşarea rosturilor verticale şi orizontale. Amplasarea pieselor de fixare (agrafe. . vizate de Inginer. de aceea se va verifica foarte atent modul de realizare a etanşărilor la străpungerile la acoperişuri şi la racordul învelitorii la jgheaburile şi burlanele de scurgere a apelor pluviale. Consultantul va putea solicita înlocuirea unor elemente de tinichigerie dacă nu sunt respectate : prezentele specificaţii. Elementele de tinichigerie trebuie să nu prezinte deformări mecanice de suprafaţă. detaliile de execuţie din proiectul aprobat MĂSURĂTOARE ŞI DECONTARE Măsurarea lucrărilor se face conform articolului din cantitativul de lucrări. prevederile proiectului aprobat şi dispoziţiile de şantier. brăţări şi fixarea lor cu cuie sau bolţuri împuşcate). Verificări în vederea recepţiei Agrafele şi brăţările de fixare trebuie să fie corect prinse în stratul suport. Cositorirea nu trebuie să aibă întreruperi ca să nu se permită desprinderea element. fie în cadrul unor lucrări mai complexe (învelitoare)pe baza facturilor de procurare a materialelor şi situaţiilor de lucrări real executate. cu stratul de zinc deteriorat sau lipsă. şi infiltrarea apei.74 Executarea tencuielilor şi rectificărilor. aprobate de Consultant şi cu prescripţiile din STAS 2389-92. deşi nu prezintă importanţă mare din punct de vedere al costului sunt foarte importante în asigurarea unei bune comportări în exploatare a lucrărilor de construcţii (in special izolaţii). Montajul Se va face în conformitate cu planurile şi detaliile de arhitectură ale proiectului. Lucrările de tinichigerie. funcţie de numărul de bucăţi sau metri liniari de lucrare.

Condiţii tehnice generale.cherestea de rasinoase . iar perlitul in stare vrac in saci feriti de umezeala. MATERIALE . Cuiele si bidoanele cu solutii se tin in depozit inchis. şaibe. STAS 1949-59. planşee din lemn.Cherestea de răşinoase. STAS 1040-60. şuruburi pentru lemn.perlit vrac . LIVRARE. Clase de calitate . Standarde şi normative de referinţă Standarde : STAS 7009-79– Constr. lucrându-se la lumina zilei sau lumina artificială corespunzătoare.Instrucţiuni tehnice privind livrarea. Normele sunt întocmite în condiţiile lucrului la temperatura Oº C.piatra vanata . transportul şi montarea în construcţii a tâmplăriei din lemn. industr.folie de polietilena . Terminologie.7-66 –Norme şi prescripţii tehnice pentru lucrări de dulgherie .bile din lemn de rasinoase .1 ŞARPANTE Generalităţi Lucrările se execută la sarpante. VERIFICAREA CALITATII MATERIALELOR Materialul lemnos (cheresteaua si grinzile) trebuie sa corespunda conditiilor de uscare 15% verificat cu aparatele si sa nu prezinte atac de insecte. Conţinutul normelor .cuie din sirma de otel conform STAS 2111-81 . in soproane acoperite.scoabe. Lemn de esenţă moale conform STAS 1949-90. carpen.solutie de ignifugare -DIASIL . conform STAS 1928-90. 10-12%. vor fi zincate sau cadmiate pentru a nu rugini şi a nu afecta elementele din lemn. mesteacăn şi salcâm. Normative : .confecţii metalice de prindere Confecţiile metalice de prindere. piuliţe. STAS 1949-86 . STAS 1961-80 . Mostre şi testări Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului câte o mostră pentru fiecare tip de element sau familie de tipuri de elemente asemănătoare.grinzi de rasinoase . STAS 6647-88 –Măsuri de siguranţă contra incendiilor.var pentru constructii STAS 146-78 Se va ţine cont de tipul elementelor înlocuite sau completate indicate în proiect.civile.C 56-A. Lemn de esenţă tare.dulapi din lemn de rasinoase . cu toate elementele de prindere şi fixare.şi agrozooteh.etc. plansee din lemn. însoţite de certificatele de calitate cu specificarea esenţei. Accesorii.sprijiniri.solutie de carbolineum . Clase de calitate. DEPOZITARE. TRANSPORT Materialul lemnos se transporta cu camionul si se depoziteaza in stive cu interspatii la fiecare rand pentru ventilare.gradului de umiditate.Elemente din lemn de răşinoase STAS 1928-90 . OBIECTUL SPECIFICATIEI Acest subcapitol cuprinde specificaţii pentru lucrari dulghereşti – reparatii la şarpante. DULGHERIE 75 GENERALITATI Acest capitol cuprinde specificatii tehnice privind executia si reparatia lucrarilor la sarpante.C 199-79 .Cherestea de fag.etc. Clase de calitate . Clase de calitate .etc. Toleranţe şi asamblări în construcţii. Placaj conform STAS 1245-86 Umiditatea lemnului se va încadra în prevederile din STAS 799-88. jugastru. STAS 1294-61 pentru lucrări dulghereşti din lemn de construcţii STAS 11440-86 ..G.buloane. STAS 6709-86 .scoabe si buloane . G.Cherestea de stejar.Cherestea de arţar.vor fi cele din proiect şi vor fi aprobate de către Consultant Toate accesoriile de prindere: şuruburi mecanice. biologic.la construcţii existente. depozitarea.

Poziţionarea corectă se verifică cu bolobocul şi cu firul cu plumb. peste 1500 mm : +/. Sculele utilizate sunt cele obişnuite şi anume: fierăstraie. Dupa baterea asterelei din scandura accesul in podul este aproape imposibil. fixate în găuri forate anterior. 2 buc/m pentru o lăţime a piesei până la 52 mm şi peste.1. d. Abateri de la planeitate (deviaţia unui colţ faţă de planul format de celelalte 3) : 2%. Pentru cazul utilizării într-una din fazele de prelucrare primara (de ex tăierea longitudinală) a pieselor este necesar să se realizeze o piesă de gabarit sporit pentru a permite o a doua prelucrare (de data aceasta manual a) a feţei văzute. cu mărimea de max. Conţinutul de umiditate al produsului finit va fi între 10% şi 12% umiditate relativă. nestrăpunse. joagare. cu acceptul Inginerului. Montajul Se va folosi lemn de calitate. EXECUTIA LUCRARILOR Executia şarpantei Generalităţi Înainte de montare. 1/5 .1. de aceea este necesar ca inainte de aceasta sa se execute toate operatiile. Abateri şi defecte admisibile a. În acest scop toate îmbinările se realizează cu tolerante sporite ce vor fi corectate la montajul provizoriu. pungi de răşină cu lăţimea până la 5 mm . Operaţiuni pregătitoare Înainte de montajul elementelor de şarpantă se vor face următoarele operaţiuni : Verificarea calităţii lucrărilor executate anterior şi care pot influenţa operaţiile de montaj a şarpantei Trasarea şi verificarea axelor de montaj a scaunelor. 10 mm nu se iau în considerare. . crăpături. Înainte de efectuarea lucrărilor de vopsitorii-ignifugare. bine reparate. c. vinciuri. Verificări în vederea recepţiei . conform proiectului. tesla. Defecte admisibile: noduri sănătoase. crăpături se admit. Lucrări de confecţionare si montaj a pieselor. b. relucrare. ciocane. ~ transportul la locul de punere in opera fiind luata in calcul o distanta medie de 20 m pe orizontala si 6 m pe verticala. alţi. ~ montajul provizoriu in scoabe. Tălpile şi cosoroabele cu feţele ce vin în contact cu planşee sau centuri din beton se îmbracă cu fâşii de carton bitumat sau se vopsesc cu vopsea bituminoasă şi apoi se plasează în locul respectiv. Defecte care nu se admit : urme de coajă sau inimă. f.cu soluţiile indicate de proiectant şi acceptate de Inginer. 3 m distanţă. Se verifica numărul şi poziţia în care au fost montate buloanele de ancorare – cca. ~ trasare şi taiere tuturor îmbinărilor necesare pentru o corecta îmbinare. Se asigură cantitatea necesară de materiale de prindere.76 Caracteristica principala a acestor norme este aceea ca toate operaţiunile de confecţionare. în acest caz normele ce cuprind aceste lucrări considerate manuale trebuiesc reduse corespunzător. Ignifugarea şarpantei din lemn se va face conform prevederilor din proiect . e. ~ ajustarea îmbinărilor eventuale. barda. Se fixează definitiv cu buloane metalice de ancorare. se mai admit cu mărimea de max. reparate. cumulat cu lungimea reperului. 20 mm. Se va face o verificare atenta a tuturor elementelor din lemn a planseelor si sarpantei.5 mm. de max. fixându-se la poziţia indicată în proiect prin împănare cu pene din lemn. topoare. în funcţie de conturul existent sau pentru poziţionarea acestora. cu condiţia să nu depăşească 30% din lăţimea reperului. se recomandă verificarea dimensiunilor de montaj iar elementele să fie chituite şi şlefuite . etc. Abateri de la lungimea şi lăţimea specificate în proiect: până la 1500 mm inclusiv: +/. Este de la sine înţeles că randamentele sunt simţitor reduse faţă de sistemele mecanizate de prelucrare. Sunt cuprinse: ~ prelucrările geometrice la lungime şi secţiune a elementelor de lemn. Materiale Se va pune în operă material din lemn de răşinoase în condiţiile de mai sus. ajustare a pieselor de lemn se executa în întregime manual.se va face revizuirea şarpantei ţinând seama că lemnul "a lucrat" şi se vor face ajustările de la caz la caz. nefiind însă posibilă utilizarea unor asemenea sisteme datorita degradării totale a spiritului tradiţional şi al aspectului exterior al lucrării.0 mm. Abateri de la rectangularitate: 1%. pe feţe şi canturi. tratat inainte. burghie pentru lemn.

astfel: 1. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR Lucrarile de dulgherie se vor verifica daca sunt realizate conform proiectului. dotat cu echipamentul de protecţie corespunzător. Abateri de la verticală sau fixare defectuoasă a elementelor. astfel incat sa corespunda din punct de vedere a rezistentei acestora. Se consideră defecte majore următoarele : elementele din lemn nu corespund ca dimensiuni cu detaliile standardizate sau cele din proiect.. se poate face prin: A. Se va urmari realizarea nodurilor si imbinarilor dintre diversele elemente. Tratamente de protecţie împotriva atacului biologic: Tratamente preventive pentru următoarele categorii de elemente structurale ce nu sunt atacate biologic. turnul sau foişorul şi coiful construcţiei.. 2. rupte. Protecţia preventiva sau de stopare a atacului biologic cu solutii de tip . LUCRARI DE PROTECŢIE A STRUCTURILOR DIN LEMN Capitolul de fata cuprinde lucrări de tratamente de protecţie la elementele structurale şi nestructurale ale monumentelor din lemn constând in: A. Pulverizare (stropire) 2 straturi. C.Tălpi şi cosoroabe ne fixate ferm de elementele de structură. Tratamente de protecţie la foc . Imersare.. Consum urile specifice de forţe de muncă Consumurile specifice de forte de munca se refera la toate operaţiile necesare realizării complete a lucrărilor. ca şi montarea acestora în poziţii necorespunzătoare cu proiectul. bolţi. A1.2 straturi.. daca sunt realizate cu elemente dintr-o bucata (nu cu inadiri). respectiv: monumentele din lemn nu pot fi vopsite. şarpanta. În cazurile de mai sus. Irigare locala. tipul şi provenienţa materialelor sunt stabilite prin proiect pentru fiecare caz în parte. structurile din lemn pot prezenta suprafeţe bogat profilate sau pictate ce nu pot fi protejate direct. La toate elementele structurale tratamentul este de imersare sau stropire şi pensulare . respectiv in podul. concentraţiile soluţiilor. protejându-se totodată şi învelitoarea de sită în întregime. pe cheltuiala Antreprenorului. torsionate din contracţia lemnului. Pensulare.77 Defectele minore se vor remedia prin operaţiuni de mică amploare. îmbinări ale acestora nerigide sau desfăcute. Consultantul va hotărî amploarea remedierilor sau refacerilor şi modul cum vor fi executate. Elemente nepictate la care se aplica stropirea sau pensularea combinata când este cazul cu injectarea sau irigare a locala a zonelor grav afectate. Astereala suport a invelitoarei trebuie sa fie plana fara sa prezinte cocoase sau dolii improvizate. Consumuri specifice de materiale. aplicata prin: A. Tratamente de stopare pentru toate elementele atacate biologic ce se păstrează în lucrare. B. *. fiind distincte următoarele situaţii: 1. In consumurile specifice de forţa de muncă din aceste norme sunt cuprinse pe lângă elementele indicate la fiecare articol. *. placate sau tratate superficial cu materiale ce ar denatura aspectul plastic al acestora.cu urme de coajă de lemn sau atacate de insecte sau fungi . B. Tăblii crăpate sau cu feţele desfăcute. consumurile tehnice de materiale corespunzătoare normelor din acest capitol sunt cele medii general valabile pentru tehnologiile respective.. Stropire cu instalaţii de presiune ridicata. D. Întrucât reţetele. B. E. turn) tratamentul constând în stropirea si pensularea suprafeţelor. Întreţinerea şi protejarea lucrărilor Până la recepţia lucrărilor se vor lua măsuri ca şarpanta să nu fie deteriorată în cursul executării ultimelor operaţiuni de montare a învelitorii .. pastrand cotele indicate.ignifugare.. la cererea Consultantului. şi următoarele operaţii: . Injectare locala. bucăţi smulse. Au fost prevăzute tratamente prin pulverizare cu instalaţii speciale pentru toate spatiile aflate in exteriorul structurilor complexe. Toate lucrările sunt executate de personal calificat. Elemente putrezite . Având în vedere caracterul cu totul special al elementelor de arhitectura ce se protejează.. sub stricta supraveghere specializată. Elemente crăpate. Ignifugarea suprafeţelor structurilor din lemn cu soluţie tip . Elemente lipsă. Pensulare . Toate elementele existente ce nu se demontează (perei..

78 manipularea materialelor pe distanta de 10 m. . prepararea amestecurilor conform reţetelor din proiect. asigurarea protecţiei suprafeţelor cu pictura conform indicaţii lor din proiect.

Hârtie Kraft de 125 g/m2. . 5.0 mm. 12. 10. 3. -forta de tractiune la rupere: .la temperatura de +70°C. 14. 4. Caracteristici fizico-mecanice: -masa totală: min 3000 gr/m2. Desene de executie Antreprenorul va prezenta o data cu proiectul următoarele desene de executie: 1. 11. Normative.Emulsii bituminoase anionice cu rupere lentă pentru hidroizolatii. 80°C) protejat pe ambele fete prin presarare cu nisip cu granulatie 0.Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida pentru lucrarile de drumuri.H. SR 137:95. .Bitum cu adaos de cauciuc. 7. STAS 3 789-86 .Bitumuri pentru materiale si lucrări de hidroizolatii în constructii. Prin hidroizolatii se înteleg aici atât hidroizolatiile usoare (la terase si la camerele umede) cât si hidroizolatiile de protectie a subsolurilor. nu prezintă scurgeri sau deplasari ale stratului de acoperire. Mostrele vor fi însotite de copii ale buletinelor cu rezultatele încercării probelor.Tesăturä din fibre de sticla bitumata. Prelevarea de probe si efectuarea testelor se va face în conformitate cu STAS 41-78. tipurile de hidroizolatie adoptate. STAS 6800-91 . Detalii de alcătuire si protectie a hidroizolatiilor proiectate. Standarde: 1. SR 7916:1996 . Mostre si testari Inainte de lansarea comenzilor. Planuri si sectiuni cu identificarea zonelor ce se izoleaza. STAS 661-71 . 1. IZOLATII HIDROFUGE 1. 1. STAS 1046-78 . 1. STAS 1667-76 . Reguli si metode de verificare. Alcatuire: . ventilatii etc. C 112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrările de constructii si completarile acestea. pe baza de materiale bituminoase. STAS 11342-79 . HIDROIZOLATII 79 1. Antreprenorul va prezenta Consultantului spre aprobare mostre ale materialelor si produselor pe care intentioneaza sa le foloseasca la lucrare. vor avea prioritate prezentele specificatii.longitudinal 550 N . -masa de bitum: min.Suspensie de bitum filerizat (SUBIF).Carton bitumat. STAS 7064-78 . 8. Detalii de racordare la elementele care străpung. 9. STAS 588-80 . gurile de scurgere. STAS 8877-72 .Agregate naturale grele pentru betoane si mortare. în conformitate cu prevederile din proiect. impregnat cu bitum.2-1.Pânza bitumată. Standarde si normative de referintă Acolo unde exista contradictii între prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse în standardele si normativele enumerate mai jos. pantele.Grund pentru protectia conductelor metalice îngropate (CITOM). 2.transversal 450 N .1. 1700 gr/m2. cerute în standarele de referinta. despart sau intersectează planul constructiei. ancorari. 3. tesute (conform STAS 1046-78). timp de 2 ore. GENERALITATI Obiectul specificatiei Acest capitol cuprinde specificatii pentru executia lucrarilor de hidroizolatii. MATERIALE SI PRODUSE Materiale Pânza bitumata tip Pa 55 cu suport din fibre liberiene.2.strat de acoperire pe ambele fete cu bitum filerizat (având punctul de înmuiere la min. 2. tesute. 13.Impâslitura din fibre de sticla bitumata.Materiale hidroizolatoare bitumate.Chit de bitum filerizat cu var hidratat si fibre de celuloza (CELOCHIT). STAS 10546-76 . 2. STAS 10126-92 . Concept de baza Hidroizolatiile se vor executa numai la cald. SR 138-94 . 6.strat suport din fibre liberiene.

bucătarii. Lucrarile se vor executa de echipe de izolatori specializati.1. Rulourile de carton sau pânza se vor aseza vertical si vor fi depozitate pe o suprafata plana si curată. .2 straturi de pânza sau tesătură bitumata (PA 55. pe elemente de constructie din beton sau zidărie.2 straturi de pânza PA 55+1 strat carton bitumat CA 400 intercalate.bitum topit 50-70% . . 4%: . laboratoare etc. . 1 cm grosime.3 straturi de pânza sau tesatura bitumată (PA 55.producatorul. . mortar de ciment : nisip. depozitare In general. Se vor feri de asemenea de contactul cu solventi organici. Hidroizolatia contra apelor cu presiune exterioara a caror coloana este sub 5 m. 1.amorsă cu solutie sau emulsie de bitum. data de fabricatie.5 kg/mp la fiecare strat. mortar de ciment : nisip. .5 kg/m2 la fiecare strat. Fiecare ambalaj va purta vizibil numărul standardului respectiv. PA 45.5-3 cm grosime.. pe elemente de constructie din beton sau zidărie. manipulare.5 kg/m2. La subsolurile constructiilor de locuinte sau social culturale se admite înlocuirea hidroizolatiei orizontale cu un strat de pietris asezat sub pardoseala pentru întreruperea capilaritatii. Bitumul se poate livra în vrac.2 straturi de pânza PA 55 intercalate cu 2 straturi de bitum filerizat. minimum 1. IA 1100.): . Materialele bituminoase fiind combustibile. Solutie de bitum taiat pentru amorsare: . . minimum 1. . minimum 300 g/mp.amorsa cu solutie de bitum taiat. minimum 300 g/m2 . TSA 2000) lipite cu mastic de bitum. Pentru obtinerea unor hidroizolatii corespunzătoare se vor respecta urmatoarele prevederi: 1.80 Mastic de bitum preparat pe santier din bitum topit (conform STAS 7064-78) amestecat cu maximum 30% filer de calcar. . CA 333.protectia pe orizontală si verticala conform () 1313.strat de egalizare. . EXECUTIA LUCRARILOR Generalităti Tipuri de hidroizolatii folosite: Hidroizolatie la terase circulabile si necirculabile cu panta 1. TSA 2000) lipite cu mastic de bitum cu minimum 1.bitum topit 33-40% .grund de bitum filerizat. bine driscuit.strat suport. . bine driscuit. codul tipului materialului.strat de egalizare din mortar de ciment: nisip de 1..3. WC-uri.1 strat de acoperire din carton bitumat CA 400 lipit si acoperit cu mastic de bitum 1.amorsa cu solutie sau emulsie de bitum.protectie pe orizontala cu sapa din mortar de ciment M 400 de 4-5 cm grosime iar pe verticala cu perete din zidarie din caramizi pline arse sau prefabricate de beton () 1373. . Hidroizolatia contra apelor fara presiune: .strat de egalizare din mortar de ciment: nisip de 1. trebuie depozitate în locuri ferite de foc. . cu 3 straturi de bitum filerizat.5-3 cm grosime. .1 strat de acoperire din carton sau împâslitura bitumata (CA 400.grund de bitum filerizat. numarul lotului.amorsa cu solutie de bitum taiat. max. preparat conform specificatiilor de la capitolul () 1000.0 cm grosime. .5 kg/m2 la fiecare strat.solvent 60-67% Solutie de bitum taiat pentru etansari: . Hidroizolatie sub pardoseli la camere umede (bai. IA 1000) lipit cu mastic de bitum. transportul si depozitarea materialelor se efectueaza în conformitate cu specificatiile producatorilor. Livrare.5 . . PA 45.solvent 30-50% Mortar de ciment: nisip 1:4.

.) trebuie sa fie rotunjite cu o raza de curbura de 5 cm la scafe si dolii si 3 cm la muchii.2 kg mastic la 1 m2. Aplicarea fiecarui strat se va face dupa uscarea celui precedent. Calitatea materialelor hidroizolatoare. 7. atice etc.5 cm grosime sau cu elemente prefabricate din beton montate cu rosturi la 5 m distanta. muchii etc. dolii. Se verifica lucrarile de tinichigenie aferente care trebuie sa îndeplineascä urmatoarele conditii: . find interzisa executia hidroizolatiilor pe timp de ploaie si burnita. Etapele si succesiunea operatiilor conform normativului C 112-86. Intersectiile suprafetei stratului suport (scafe. 6.copertinele. rigida.5-12. driscuita. Amorsajul Se va face prin vopsire cu peria de par. +5°C. Calitatea stratului suport (rigiditate. toate gurile de scurgere si de ventilatie. 4. conform detaliilor.timp în care nu trebuie sa se producä infiltratii iar tavanul nu trebuie sa prezinte umezeala. timp de 48 de ore. 3. Se vor termina înainte de executarea hidroizolatiilor lucrările la structura de rezistenta si instalatiile aferente si elementele de compartimentari (pereti. planeitate). Hidroizolatia la terase necirculabile se protejează astfel: . Verificari în vederea receptiei Hidroizolatia la terasa se va verifica cu avizul scris al Consultantului prin inundare cu un strat de apa de 10 cm. Pregatirea stratului suport Stratul suport va avea suprafata plana. Pentru fiecare strat : 1. daca desprinderea se produce prin desprinderea completa de placa.81 2. Lipirea straturilor de pânza bituminata si carton bitumat Se va executa la cald prin petrecere la jumatate a fâsiilor (în cazul ca hidroizolatia se executa în 2 straturi) sau la 1/3 (în cazul ca hidroizolatia se executa în 3 straturi).protectie usoară . 5.stropire mecanizata în doua straturi minimum 300 g/m2 vopsea reflectorizanta în culori deschise. Dupa 1-2 ore se smulg. cu falturi executate corect care sa asigure etansarea si protectia hidroizolatiei. . Protejarea hidroizolatiei Hidroizolatia la terase circulabile se protejeaza cu o sapa de mortar de 2 cm placi de beton prefabricate sau placi mozaicate. agrafelor pentru prinderea pieselor de tinichigerie.). Se vor asigura spatii pentru amplasarea topitoriilor si malaxoarelor aproape de locul de aplicare a hidroizolatiilor pe cât posibil ferite de intemperii. reborduri. 2.2 kg/m2. înseamna ca suprafata e înca umeda. 3. parapete. sorturile.circa 0. Aplicarea straturilor se începe de la zonele cele mai joase (guri de scurgere). La pereti hidroizolatia se începe de la partea inferioara si se executa complet pe înăltimea de 2-3 m. 4. Executarea corecta a partilor constructive ale racordarilor (scafe. doliile se întaresc cu un strat suplimentar din pânza bitumata PA 55. uscata. Se vor respecta conditiile cerute de producător pentru depozitarea materialelor. Nivelul si amplasamentul corect al gurilor de scurgere. . Montarea corecta a diblurilor. la cald. 6.5 . cu gletuitorul de cauciuc si perie de fibră. Daca desprinderea se produce în masa de bitum. paziile trebuie sa fie bine ancorate si lipite. cu doua straturi succesive de bitum taiat .5 ..protectia grea din pietris de 7. Scafele. 5. Se verifica daca sunt amplasate corect si etansate conform detaliilor.400 l/m2 în total.2mm si denivelari peste 5 mm verificate în toate directiile cu dreptarul de 3 m. aderenta. Temperatura de lucru va fi de min. se va curata bine suprafata suport care nu va avea asperitati mai mari de +/. Protectia hidroizolatiei verticale se va face cu zidarie de caramida plina arsa de 7. 7. Umiditatea stratului suport se controleaza prin lipirea în mai multe locuri a unor fâsii de pânză bitumata. Se va acorda o atentie deosebita la topirea si malaxarea materiei bituminoase pentru a nu o degrada. suprafetele sunt corespunzatoare. Inainte de receptionarea lucrarilor se verifica respectarea urmatoarelor conditii: 1. Se vor respecta pantele indicate în proiect.15 mm asezat în strat uniform de 4 cm grosime. La fiecare strat se consuma pentru lipire 1.) care sa asigure o buna continuitate a stratului hidroizolatiei. Executarea corecta a pantelor prevazute în proiect. Se fac eventualele rectificari ale suprafetei suport si curatirea de praf si impuritati. etc. Executarea straturilor bituminoase de etansare Se va executa prin vopsire cu mastic bituminos.

82

- gurile de scurgere trebuie sa aiba gratar montat si sa functioneze normal la turnarea apei în punctele cele mai înalte ale terasei. Lucrarile vor fi executate conform cu: - specificatiile; - detaliile de executie din proiect. La cererea Consultantului, daca se considera necesar, se va face si o verificare practica prin sondaj astfel: - desfacerea în punctele indicate a hidroizolatiei pentru a se constata identitatea structurii cu proiectul; - verificarea hidroizolatiei prin determinari de laborator, pe probe prelevate pentru a constata daca materialele folosite au fost de calitate corespunzatoare, conform certificatelor de calitate. Consultantul va putea dispune refacerea lucrarilor în anumite zone unde nu sunt îndeplinite cerintele proiectului sau specificatiilor, sau în cazul ca defectele sunt de mare amploare poate decide refacerea completa a lucrarilor. Pentru realizarea hidroizolatiilor de calitate corespunzatoare, vor fi respectate urmatoarele conditii : - lucrările de hidroizolatii se vor executa de întreprinderi de specialitate sau de echipe specializate; - se vor asigura spatii corespunzătoare pentru depozitarea materialelor aproape de locul executiei; - se vor asigura caile de acces cele mai scurte pentru transportul si manipularea materialelor; - se va controla calitatea si cantitatea foilor bituminate, a bitumurilor si materialelor auxiliare; daca au certificate de calitate si corespund prescriptiilor tehnice respective, pentru utilizarea conform normativului si proiectului; - lucrările de hidroizolare la cald se vor executa la temperaturi de peste +5°C, fiind interzisa executia acestora pe timp de ploaie si burnită; - la lucrări executate pe timp friguros, ce vor respecta prevederile din « Normativul pentru realizarea pe timp friguros, se vor respecta prevederile din “Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de constructii si instalatii aferente” C 16-84; - temperatura masticului de bitum în cazan nu va depasi 220°C, iar în momentul lipirii straturilor va fi cuprinsă între 160 si 200°C. Suprafetele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolatiei se vor verifica si controla daca corespund prevederilor STAS 2355/3-75, astfel : - se vor verifica pantele si se va controla daca suprafata este curata, fara asperitati mai mari de ± 2 mm si denivelari peste 5 mm verificate în toate directiile, cu un dreptar de 3 m lungime, iar scafele executate cu raze de minim 5 cm si muchiile de minim 3 cm ;se va verifica daca suportul din mortar sau beton este uscat si întarit, prin lipirea pe numai 20 cm a unei fâsii de carton bituminat de 30x20 cm, dupa o prealabila amosare si care la încercarea de dezlipire dupa o ora de la lipire, trebuie sa se rupa. Dezlipirea de pe suprafata a fâsiei sau cu mortar, arata ca sapa este umeda. se va verifica dacă sunt fixate conductele de scurgere, elementele de strapungere, diblurile, cârligele, agrafele de prindere a copertinelor, daca sunt executate rebordurile, lăcasurile rosturilor si dacă sunt montate deflectoarle pentru difuzia vaporilor sau alte elemente situate sub bariera contra vaporilor sau sub hidroizolatie. Bariera contra vaporilor si straturile de difuzie sau hidroizolatia se vor aplica pe suporturile din beton sau mortar de ciment, dupa amorsare cu emulsie sau solutie de bitum cu minimum 300 g/m.p. Stratul de amorsare cu solutie de bitum se executa pe suportul din beton sau mortar bine curatat si uscat numai în perioade de timp cu temperaturi exterioare pâna la 8°C, iar cu emulsie de bitum pe suportul umed la temperaturi peste 8°C. Dupa uscare, straturile de amorsare trebuie să fie de culoare maro închis, fara luciu. Aplicarea stratului de amorsare se executa mecanizat prin stropire cu pistolul racordat la compresor cu aer comprimat, sau cu peria, pe suportul de beton curatat si uscat. In caz de preparare a solutiei de bitum pe santier, indicat numai pe suprafete mici, operatia se va executa la minim 25 m de surse de foc sau constructii usor inflamabile, prin turnarea treptată a bitumului în benzina si amestecarea continuua pâna la răcire. Straturile de difuzie nu se aplica în dolii si pe o raza de cca. 25 cm în jurul gurilor de scurgere si a străpungerilor. Comunicarea cu exteriorul a difuziei de sub copertinele de la atice, se va realiza cu fâsii de împâslitură bitumata perforată de 50 cm latime, asezate la distanta de cca. 1 m. Bariera contra vaporilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de difuzie, lipita si acoperita cu mastic de bitum, cu suprapuneri de 7...10 cm si trebuie sa acopere complet partea inferioara a stratului de izolatie termica. La acoperisurile peste încaperi cu umiditate relativa interioara mai mare de 75 %, bariera contra vaporilor va fi executata cu un strat de tesatura bitumată TSA 2000, lipita si acoperita cu mastic de bitum IB 70/95°C.

83

In cazul izolatiei termice cu placi termoizolatoare din materiale rigide, stratul din mastic de bitum pentru acoperirea barierei contra valorilor se va utiliza si la lipirea placilor termoizolatoare. Protectia cu foi bitumate a placilor termoizolatoare din materiale rigide se va executa în atelier sau fabrici, prin lipirea placilor cu minim 1,5 kg/m.p. mastic de bitum cald, întins cu peria pe foile bitumate. La montarea pe acoperis, placile termoizolatoare se vor aplica cu partea neprotejata în masticul de bitum cald de acoperire a barierei contra vaporilor, care nu va depasi temperatura de 150°C în momentul lipirii. Hidroizolatia alcatuita din straturi multiple, pentru terase si acoperisuri cu panta de maximum 20 %, se va executa prin lipirea foilor bitumate, pe toata suprafata, cu masticuri din bitum preparate cu maximum 30 % filere minerale, cu puncte de înmuiere IB în functie de panta. La terase si acoperisuri cu panta mai mica de 7 % se admite utilizarea de masticuri cu puncte de înmuiere IB 60/70°C, preparat din alte sorturi de bitum, cu caracteristici de plasticitate si ductilitate minime ale bitumului H 68/75. La acoperisuri cu panta peste 20 %, straturile hidroizolatiei din foi bitumate se vor aplica prin lipire cu bitum IB 95/l05°C. Consumul de mastic sau bitum cu adaos de cauciuc pentru fiecare strat de lipire, va fi de minim 1,5 kg/m.p., iar la primul strat si în cazul aplicarii pe stratul de difuzie va fi de minim 1,8. Pentru executarea hidroizolatiei în câmpul acoperisului, sulurile din foi bitumate se vor derula pe suprafata suport si se vor curata prin periere energica, dupa care se vor lasa un timp suficient pentru relaxare si îndreptare a foilor. Se va matura suprafata suport, se vor poza si croi foile bitumate la lungimea necesara pe locul de aplicare, dupa care se vor rula din nou si apoi se vor lipi prin derulare succesiva si presare a sulului peste stratul de mastic de bitum, turnat cu canciocul în fata si pe toată lungimea sulului. Apasarea energică a sulului trebuie sa conduca la eliminarea pungilor de aer si a lentilelor de mastic, realizându-se astfel o îmbunatatire a hidroizolatiei si încadrarea în consumul normal de bitum. Suprapunerile dintre foile bitumate vor fi do 7...10 cm si se vor presa cu canciocul cald, netezindu-se si curatându-se totodata excesul de mastic de bitum refulat pe margini. Al doilea si al treilea strat al hidraizolatiei se vor aplica în mod asemănător, cu decalari între suprapunerile foilor, realizate prin lipire la marginea acoperisului a unei fâsii de 50 cm latime la hidroizolatia din doua straturi si de 0,33 cm la hidroizolatia din mai multe straturi. Fiecare strat se va aplica începând de la gurile de scurgere astfel ca suprapunerile sa fie realizate în sensul de scurgere a apelor. La pante de pâna la 7%, lipirea foilor se va face perpendicular sau paralel cu panta, iar la pante mai mari, foile bitumate se vor aplica numai paralel cu panta. Dupa aplicarea fiecarui strat, se va examina suprafata cu grija prin ciocanire iar defectele constatate se vor remedia, după care se va executa stratul urmator. Hidroizolarea la elementele verticale (atice, reborduri, ventilatii, cosuri, etc.), se va efectua cu fâsii croite la dimensiunile respective prin derulare pe stratul din mastic de bitum la cald, începând de jos în sus. La scafe suprapunerile cu straturile hidroizolatiei orizontale se vor realiza în trepte de minim 20 cm. La colturi, muchii si alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula, se admite aplicarea prin întinderea masticului cu canciocul sau gletuitorul pe element si foaia bitumata, cu lipirea imediata si presarea cu canciocul, controlându-se aderenta si continuitatea etansarii în aceste locuri. La atice cu înaltimea pâna la 60 cm, hidroizolatia se va întoarce pe partea orizontala a aticului minim 12 cm, iar în cazul unor elemente verticale cu înaltimea mai mare se va ridica pâna la 30 cm si se va ancora sau se va prinde în cuie sau cu platbanda si bolturi împuscate la distante de cca 50 cm. Protectia hidroizolatiei elementelor verticale la terase circulabile si necirculabile, se va realiza cu mortar de ciment : M 100 T de cca. 30 mm grosime, armat cu rabit pe retea de otel-beton Φ4-6 mm la 25 cm. Etansarea la strapungeri se va face în functie de diametrul elementului si solicitarilor fizice si mecanice, astfel : - la strapungeri reci si fara vibratii, cu diametrul mai mic de 200 mm si cu flanse, hidroizolatia se va aplica pe flansa sudata si se va strânge cu flansa mobila în suruburi; - la strapungeri reci si fara vibratii cu diametrul mai mic de 200 mm si fara flanse, etansarea hidroizolatiei cu elemente verticale se va executa, dupa umplerea cu mortar a golului din jurul elementului, prin masonarea cu doua straturi de pânza sau tesatura bitumata lipita cu mastic de bitum si matisata pe element cu sârma sau colier.

84

In cazul deflectoarelor, stratul de difuzie se va decupa sub gulerul din tabla, iar în interior ca termoizolatie tubul se va umple cu câlti bitumati sau vata minerala recuperata; - la strapungerile cu vibratii sau calde, hidroizolatia verticala se executa întoarsa pe un rebord din beton sau zidarie, distantat fata de strapungere si se protejeaza pe rebord cu sort din tabla zincata sau tabla neagra vopsită anticoroziv si etansgata cu chituri la elemnentul de strapungere. Rosturile de dilatare cu rebord, se vor etansa cu un strat suplimentar din pânza sau tesatura bitumata de minim 0,50 m latime, cu bucla în deschiderea rostului, lipit cu mastic de bitum. Dupa umplerea buclei cu câlti bitumati sau vata minerala recuperata, se acopera cu o fâsie din tabla de 20 cm latime, cu bucla deasupra rostului si prinsa în cuie de dibluri sau bolturi împuscate pe margine. Hidroizolatia se va aplica peste tabla cu bucla, în prealabil amorsata cu emulsie sau solutie de bitum, dupa care se vor executa copertina sau straturile de protectie. Montarea gurilor de scungere interioara, la terase circulabile, se va face conform STAS 2742-80 « Receptoare pentru colectarea apelor de pe terese si acoperisuri. Forme si dimensiuni’. Pentru scurgeri exterioare se va tine seama de prevederile din STAS 2389-77 “Jgheaburi si burlane » Prescriptii de proiectare si alcatuire”, Racordarea hidroizolatiei la gurile de scurgere de la terase si acoperisuri necirculabile, se va asigura cu guler de plumb amorsat, sau cu pâlnii din materiale plastice, aplicate la cald pe un strat suplimentar de pânza sau tesatura bitumata între doua straturi de mastic de bitum. Gulerul de plumb sau de materiale plastice si stratul suplimentar de pânza sau tesatura bitumata, vor fi prevazute cu stuturi care se vor introduce în mufa conductei de scurgere. Mufa conductei de scurgere se va monta la nivelul stratului suport de rezistenta al hidroizolatiei sau al barierei contra vaporilor, iar la partea inferioara, conducta cu mufa va fi stemuita în coloana de coborâre la minim 30 cm sub planseu. Hidroizolatia în câmp se va lipi deasupra gulerului de plumb sau din materiale plastice cu crestaturile introduse în mufa, dupa care se va monta parafrunzarul. La terase necirculabile, protectia grea din pietris do 7...15 mm se va executa prin asezare în strat uniform de cca. 4 cm grosime. Suprafetele pe care urmeaza a se aplica stratul de difuzie trebuie sa aibe aceeasi planeitate si acelasi grad de uscare cu suprafetele ce urmeaza a fi izolate obisnuit conform STAS 1044—67. Aceste suprafete nu necesita o driscuire fina, ci numai o driscuire grosiera care sa asigure o rugozitate suprafetelor, favorabila activarii difuziei tangentiale a vaporilor. Stratul de difuzie lipit în puncte fiind semiflotant, lucrarea respectiva necesita o executie si o întretinere îngrijita, deoarece infiltratiile prin defecte accidentale se pot extinde pe zone mai mari. Suporturile din beton sau mortar pe care urmeaza sa fie aplicat stratul de difuzie, trebuie sa fie amorsate în prealabil cu solutie de bitum sau emulsie bituminoasa într-o singura repriza (cca. 0,3 kg/m.p.). Aplicarea amorsajului în cantitati prea abundente sau folosirea unor solutii de bitum concentrate poate sa provoace frânarea migratiei vaporilor în structura. Aplicarea stratului de difuzie se va face numai dupa uscarea amorsajului. In caz ca stratul de difuzie este compus din foi bituminate blindate perforate, acestea se aplica liber pe fata presarata cu nisip pe stratul suport; având marginile si capetele petrecute cu 4—5 cm, tot nelipite. Peste stratul de difuzie se toarnă masa bituminoasa topita. Comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera exterioara se executa cu recspectarea urmatoarelor prevederi. In cazul scurgerilor interioare, prin ridicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilar si a hidroizolatiei pe atic si prelungirea lor pe sub copertina pâna la lacrimarul exterior; - Pentru asigurarea comunicarii straturilor de difuzie cu atmosfera exterioara se va presara nisip suplimentar cu granulatie 1-3mm sub foile bitumate, care formeaza stratul de difuzie în regiunea de comunicare a lor cu exteriorul sub copertinele de la atic, de la perimetrul teraselor. Este interzis a se întrerupe bariera contra vaporilor si a ridica numai foile bitumate ale stratului de difuzie de la fata inferioara si superioara a termoizolatiei (neseparate prin bariera contra vaporilor), deoarece s-ar produce condens abundent în stratul termoizolant. Este necesar sa se foloseasca deflectoare amplasate la distante de maxim 0-12 m între ele, precum si de la comunicarile stratului de difuzie cu atmosfera la atice. Asemenea deflectoare pot fi, formate, spre exemplu, din tuburi de tabla galvanizata,cu înaltimea de cel putin 30 cm de la fata hidroizolatiei si de diametru cca 8 cm, prevazuta la baza cu flanse tronconice cu diametrul de 30 cm si înaltimea de 2-3 cm peste suport, iar deasupra cu o caciula conica din tabla. Pentru asezarea acestui deflector se decupeaza o suprafata de cca. 15 cm diametru în foaia bitumata a strarului de difuzie, dupa aceasta flansa tronconica a deflectorului se aseaza concentric cu decuparea si se executa celelalte straturi ale învelitorii, racordându-se la tubul deflectorului.

La punerea în opera a materialelor termoizolatoare se vor evita trântirea placilor rigide. la asezarea placilor termoizalatoare. întins uniform si nivelat. cu straturi de egalizare. se va proteja termoizolatia cu un strat de rogojini. Curatirea se va face cu maturi si perii. pentru înglobarea în spatiul rezultat a tuburilor electrice. când nu se poate executa egalizarea suprafetei suport. beton armat. Pentru a împiedica. constatarile consemnându-se într-un proces-verbal de lucrari ascunse. La lucrul pe timp friguros sau în alte cazuri. taiate la dimensiunile necesare pentru a se obtine un strat termoizolatar continuu. iar izolatia se executa în mod obisnuit.85 Pentru asigurarea etanseitatii în dreptul acestor strapungeri. Câmpul termoizolant cu placi se va realiza prin asezarea acestora cu rosturile închise. ulterior. Când totusi ea se executa. ca la strapungerile hidroizolatiei. Sapa suport a hidroizolatiei se va pastra uscata. se admite umplerea eventualelor goluri dintre placi cu deseuri din aceleasi materiale. se recomanda ca transportul placilor rigide sa se faca în pozitie verticala. Nu se admite nivelarea superioara a stratului suport termoizolator prin tesrea. aglomerate. astfel încât sa se realizeze o suprafata plana. aceasta se poate realiza prin aplicarea peste bariera contra vaporilor. Se interzice înlocuirea placilor sau completarea spatilor prin alte materile (caraimizi cu goluri. iar la suprafetele orizontale si cu bolobocul. Verificarea planeitatii stratului suport al izolatiei termice se va face de către constructor si executantu1 lucrarilor de termoizolatie. Asezarea placilor se face pe latime de cca.). spalat si uscat. roti cu pneuri). pe care urmeaza a se aplica bariera contra vaporilor sau izolatia termica. racordarea se face cu un manson suplimentar din tesatura bitumata. fara reliefuri sau asperitati. la fata superioara a placii suport din beton armat. prin taiere a placilor termoizolatoare. Suprafata stratului suport trebuie sa aiba planeitatea suficienta. Suprafetele suport pregatite pentru executarea izolatiilor termice trebuie sa aiba planeitate suficienta. Eventualele spatii dintre placi vor fi completate prin bucati. In cazul unor latimi mai mari de fâsii se admite circulatia peste placi prin intermediul unor podini din dulapi de lemn. fara reliefuri sau asperitati. iar circulatia pe ea se va face numai dupa suficienta ei întindere si cu mijloace de transport care nu duc la deteriorarea ei (targi. apare necesitatea unor lucrari care ar putea dauna acesteia. In cazul structurilor cu termoizolatie. se vor pregati prin curatire de eventualele murdarii. In acest caz. eventual prin presararea de nisip granulos suplimentar sub foaia bitumata în aceasta regiune. In dreptul gurilor de scurgere interioare. aplicarea stratului termoizolator se va face pe fâsii transversale pe întreaga latime a cladirii. pe suprafete suport cu panta pâna la 3%. pentru a nu fi încarcat inutil. se va aplica o sapa generala de nivelare. Fâsiile vor avea suprafata corespunzatoare posibilitatii acoperirii termoizolatiei cu hidroizolatii. dupa racordarea dispozitivelor de scurgere a apei de pe terase la reteaua de canalizare. a unui strat de 1-2 cm grosime de nisip. stratul de difuzie este oprit prin lipire la distanta de 15-20 cm de mufa gurii de scurgere. Circulatia directa pe placile termoizolatoare rigide sau elastice este interzisa. In cazul suprafetelor înclinate. . în timpul executiei. Suprafetele suport ale izolatiilor termice (din beton. Abaterea de la planeitate la verificarea cu dreptarul de 2 m lungime va fi de maximum 4 mm. Intrun interval de timp în care nu exista riscuri de umezire a termoizolatei datorita precipitatiilor atmosferice.). Daca suprafata prezinta denivelari se va executa o sapa de egalizare din mortar de ciment cu avizul proiectantului. 30-60 cm care se pot acoperi cu sapa fara a se calca pe placa. Daca totusi. Ele se vor verifica în prealabil cu dreptarul de 2 m lungime. interiorul deflectoarelor se umple cu vata minerala. de la caz la caz. cartoane bitumate. Termoizolatia va fi realizata din placi rigide de beton celular autoclavizat. în general. verificarea se va face cu dreptarul sablon si bolobocul. placi fibrolemnoase dure sau scânduri. patrunderea apelor din precipitatii atmosferce în termoizolatie. Nu se va aplica o suprafata de termoizalatie mai mare decât suprafata ce poate fi acoperita în cursul unei zile de lucru cu sapa de protectie. bariera contra vaporilor nu se va deteriora. Lucrarile de izolare termica se vor executa numei cu personal specializat în acest scop. mortar etc. caramizi pline etc. dupa executarea izolatiei termice. praf suc resturi de tencuiala. Se va avea în vedere la aplicarea flanselor de la deflectoare ca sa fie asigurata în mod perfect comunicatia dintre deflector si stratul de difuzie. Asezarea placilor termoizolatoare rigide de beton celular autoclavizat se face pe pat de nisip. eventual cu protejarea prin podini de circulatie. Pozarea instalatiei electrice se va evita.

Beneficiarul va asigura mentinerea integritatii hidroizolatiei pe durata executiei protectiei acesteia (sapa. pentru a nu se scurge pe pereti. . precum si de beneficiar prin dirigintele lucrarii. etc. Fixarea si sustinerea placilor termoizolatoare rigide se realizeaza cu o retea din vergele de otel-beton Φ 6mm la 20 cm distanta.1.86 In caz de pericol de ploaie. Constatarile controlului se consemneaza pentru fiecare obiect în procese-verbale de lucrări ascunse. Pretul unitar pentru lucrările de hidroizolatie la peretii subsolului include în afara de straturile de hidroizolatie bituminoasa.4. fixari de obiecte. verificându-se corespondenta dintre materialele si straturile de materiale puse în opera si prevederile proiectului. comunicând între ele la intersectii. Se vor verifica : . Nu se admit spargeri la captuselile de protectie a hidroizolatiei. Canalele de ventilatie obtinute prin instalarea placilor termoizalatoare. în timpul executiei termoizalatiei. în caietul de dispozitii de santier. se dispune pe doua directii perpendiculare. separat de restul lucrărilor. Executarea izolatiilor termice pe suprafete orizontale se va face numai dupa ternhinarea si controlarea lucrarilor prevazute sub stratul termoizolator (sapa de egalizare.executarea corecta a stratului de protectie. perete de protectie) si a lucrarilor de constructii ulterioare executiei hidroizolatiei. care ar putea dauna acestora. Nu se vor ancora sau monta ulterior diferite obiecte pe peretii de protectie ai hidroizolatiilor. Nu se admite strapungerea în nici un fel a hidroizolatiilor pentru a efectua diferite ancorări. cu panta spre exterior. . peste placile termoizolatoare se aplica o tencuiala de mortar pe rabit sau fara rabit.) materialele respective trebuind sa f ie pregatite din timp. în caz de dubiu. Nu se vor creste animale sau pasari si nu se vor depozita gunoaie pe terasa. La receptia obiectului se vor analiza constatarile consemnate în caietul de dispozitii de santier facute de organele de control în timpul executiei si. se vor executa sondaje prin care sa se verifice corecta aplicare a prevederilor din prescriptii. etc. . nu se va face focul si nu se vor deversa lichide fierbinti. Hidroizolatia la strapungeri la terase se plateste la bucata. Controlul în timpul executei se efectueaza de catre executant prin organele de control tehnic de calitate. Pretul pentru lucrarile de hidroizolatie include ridicarea hidroizolatiei pe pereti la terase (conform specificatiilor) si rectificarea suprafetei suport cu mortar de ciment. suprafata stratului termoizolator se acopera provizoriu cu un strat de materiale hidrofuge (cartoane bitumate. M. placile rigide din beton usor se aseaza pe cofraj înainte de armarea si betonarea plaicilor de beton armat. în cazul alcatuirii de tip C. La termoizolarea la partea inferioara a planseelor (recomandabila din punct de vedere termotehnic). Se vor controla si curata periodic (cel putin de doua ori pe an) gurile de scurgere si starea generala a hidroizolatiei si a protectiei acesteia. nici la pardoseli. Masuri necesare pentru întretinerea hidroizolatiilor Evacuarea apei de pe terasa acoperis trebuie sa fie asigurata. Astfel placile se leaga strâns de placa de beton armat. Nu se va scoate stratul de protectie a hidroizolatiei la terasa. iar crăpaturile si rosturile marite se vor colmata imediat cu mastic bituminos. Pentru protectia termoizolatiei.) precum si terminarea tuturor lucrarilor de constructtii-montaj.montajul termoizolatiei. nici la pereti. La subsoluri si încaperile umede.calitatea materialelor termoizolatoare pe baza avizelor de expeditie ale fabricilor producatoare în conformitate cu prevederile din norma interna de fabricatie si din prescriptii. Lucrariie gasite necorespunzatoare în timpul controlului se vor reface. de la caz la caz. Trotuarele de protectie vor fi mentinute curate. stratul suport de mortar de ciment si stratul de protectie din caramida plina presata arsa. folii de polietilena. montata pe cofraj înainte de asezarea placilor si legate de armatura planseului de beton armat cu ajutorul unor mustăti duble de sârma zincata Φ 3 mm. MASURARI SI DECONTARE Lucrările de hidroizolatie se vor deconta functie de numarul de metri patrati de suprafata executata. decât numai de catre specialitati si cu acordul Beneficiarului.

87 .

Var hidratat conform STAS 9201-80. element de comparatie pentru întreaga lucrare. STAS 146-80.I. Aracetul va fi de tip DP25 sau D50 sau altul echivalent .Oxid verde de crom Normative: 1.Săpun de rufe 5.Pigmenti anorganici. Apa pentru betoane si mortare conform STAS 790-84. STAS 2539-79 .Apa pentru betoane si mortare 9. Mostre si testari Antreprenorul va prezenta Consultantului spre aprobare. Standarde si normative de referintă Acolo unde există contradictii între prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse în standardele si normativele enumerate mai jos vor avea prioritate prezentele specificatii.3 mm conform STAS 3844-76. C 3-76 . STAS 2706-86 . Albastru de fier 12.Clei de oase 2. aracet. STAS 4888-76 . fară săruri. STAS 1903-85 . Apa va fi curată. STAS 6632/2-91 .Var pentru constructii 4. depozitare si protectie pentru fiecare material. Grund din vopsea tip VINAROM în dispersie apoasă (apă:VINAROM 1:1). STAS 189-77 . ZUGRAVELI SI VOPSITORII 88 I.Concentrat de grafit de Baia de Fier 10. specificatiile producătorului pentru materialele utilizate la zugraveli.1 ZUGRAVELI LA PERETI SI TAVANE GENERALITATI Obiectul specificatiei Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea zugrăvelilor interioare la pereti si tavane. Galben de crom 11.Oxid de fier rosu 15.Caolin spălat de Harghita 14. SR 388: 1995 . Pe durata întregii lucrari nu se va distruge sau deteriora panoul-martor. Produse: Vopsea pe bază de poliacetat de vinil tip VINAROM seria 8204 sau alta similara. acizi sau alte impurităti. MATERIALE SI PRODUSE Materiale Ipsos pentru constructii conform STAS 545/1-80. pentru constructie 20. Panoul se va executa la santier si dupa aprobarea lui de către Consultant. STAS 6632/4-83 -. STAS 88-90 . STAS 89-86 . STAS 9537-85 .nisip : ciment. Standarde: 1. precum si certificate prin care se va atesta conformitatea cu conditiile specificate. STAS 7359-89 .Ciment Portland gri 7. sau altul similar.2 mm respectiv 0.. conform STAS 7359-89. STAS 790-84 . Pigmenti coloranti diversi conform (4)(1132).Caolin spalat de Arghires 6. cu vopsea pe bază de poliacetat de vinil.Clei de piele 3. urme de ulei. Se vor furniza de asemenea instructiunile de manipulare.Poliacetat de vinil. calcio vechio de apa.Oxid de fier negru 17. STAS 232/1-76 . STAS 6632/3-91 . STAS 7058-91 . STAS 9201-80 .Normativ pentru executarea lucrarilor de zugrăveli si vopsitorii. potabilă. culorile si tehnologia specificate în proiect pentru întreaga lucrare. 1.Var hidratat în pulbere. STAS 2488-86 . Panou martor Inainte de începerea lucrărilor. Creta macinată 13. Nisip cuartos cu granulatie 0. cu completarile ulterioare. STAS 545/1-80 . Conceptul de baza Zugravelile la interior se fac în culori de apa cu humă.. acesta va constitui panoulmartor. Dispersii apoase 18. sau altul similar. pe rectificare si glet de netezire. Antreprenorul va executa un fragment de perete mostră. aplicate pe pereti si tavane. produsele. Chit din mortar de ciment cu adaos de Aracet (poliacetat de vinil) în proportie de 3: 1: ½ .Ipsos pentru constructii 8.Creta de Murfatlar Dobrogea. utilizând materialele.Pigmenti anorganici.Oxid de fier galben 16.Vopsele pe bază de dispersii apoase de poliacetat 19.

ferit de înghet si de variatii de temperatură (+7 si +20° C). stergerea prafului si aplicarea celei de a doua grunduiri. materialele von fi depozitate pe categorii. compozitiile de zugraveli se aplica numai după întarirea si uscarea acestora. 2. Granulozitatea nisipului va fi functie de mărimea adânciturilor în stratul suport: --adâncime 0. bidoanele cu toartă si găletile si se vor transporta numai cantitătile necesare unui schimb de lucru. Aplicarea grundului sau paciocul pâna la obtinerea unui aspect umed . cu etichete vizibile pentru a nu se confunda continutul. Chituirea crăpăturilor cu pasta de ipsos. 5. de încălzire. bine aerisit. Materialele se vor grupa într-un spatiu acoperit. executându-se următoarele operatiuni: 1. 3. depozitare. dale de mozaic. Montajul tâmplăriei 2. rosturilor si adânciturilor. Straturile succesive se aplică numai dupa ce se constată că cel anterior este complet uscat. pigmenti 12 kg. Straturile succesive se aplică numai după ce se constată ca cel anterior este complet uscat. 5. Zugrăvelile se vor executa numai după terminarea următoarelor operatiuni de finisaj: 1. Prima grunduire cu solutie de săpun cu apă aplicata manual cu bidineaua.10 mm nisip 0. Se completează adânciturile existente în stratul suport cu chit de mortar.peste 10 mm nisip 0. 4.C.2 mm:aracet DP25:apa. apă 200 l.3 mm. admitându-se o umiditate permanentă de 8%. manipulare Pentru receptia fiecărui lot de niateriale livrate. clei 6 kg. Varul bulgari si huma se livreaza în vrac.saci de polietilenă în bidoane de carton sau P. Pregătirea suprafetelor de beton: 1. Lucrările de reparatii la tencuieli.V.89 2. Slefuirea locurilor chituite. Mortar de ciment-var marca M50 . Suprafata va fi netezită cu grija pentru înlăturarea asperitatilor iar stropii si scursorile de mortar se freaca până dispar. Slefuirea si grunduirea locurilor chituite. Se curata cu spaclul toate neregularitatile suprafetei si se perie cu peria de paie. Spacluirea suprafetelor (numai în cazul zugravelilor de calitate superioară) prin aplicarea compozitiilor de spăcluit cu bidineaua. Antreprenorul va verifica certificatul de calitate al producatorului. Se va controla ca bidoanele să fie închise ermetic pentru a se evita evaporarea apei din dispersie. Aplicarea compozitiei de zugrăvit. . uscat. Se curata de praf. astfel: 1. Ipsosul se va livra în saci de hârtie de 35 kg. Chituirea fisurilor.. 4.. preparată pe bază retetei: humă 100 kg. cu spaclul de lemn sau de cauciuc. Cleiurile animale se livreaza macinat în saci de polietilenă sau sub formă de plăci. Prelucrarea suprafetelor se va face la maximum 2-4 ore de la terminarea lucrărilor pregatitoare. Colorantii si alti compusi chimici se livreaza în bidoane metalice. fară urme sau dâre de bidinea si fara asperitati. Montajul instalatiilor electrice. Slefuirea suprafetei spacluite. numai după uscarea stratului de grund. stergerea prafului si grunduirea locurilor chituite.T pentru rectificarea tencuielilor.lucios al suprafetei grunduite. de apă si canalizare. 6. Glet de netezire pe baza de Aracet (poliacetat de vinil) cu urmatoarea compozitie: 3:1:1/2 (în volume) nisip sub 0. 4.2 mm . în vederea aplicarii zugrăvelilor cu lapte de var. Pentru manipulare si transport la locul de lucru se vor folosi cutiile de ambalaje.) exclusiv lustruirea lor. Pe tencuieli noi. 5. Aplicarea straturilor de acoperire se va face numai după uscarea completa a stratului de grund. Executarea placajelor la pereti. Executarea spoielilor Pregătirea suprafetelor se va face tinând seama de natura suportului. Incepând cu tavanul si apoi peretii. 2. 2. etc.4 ore de la terminarea lucrărilor pregătitoare. Produsele pe bază de poliacetat de vinil se vor depozita în ambalajul original. Executarea pardoselilor reci (gresie ceramică. In cazul aplicării mecanice. EXECUTAREA ZUGRAVELILOR Operatiuni pregatitoare Lucrările se încep numai la o temperatura a aerului mediului ambiant de -5°C. 3. Aplicarea se va începe cu tavanul si apoi cu peretii. Prelucrarea suprafetelor se va face la maximum 2. Acest regim se va mentine cel putin 8 ore după executarea zugravelilor. 3. Umezirea intensă cu apă a suprafetei suport. Livrare.5 . proportia poate fi pâna la 3:1:2 prin sporirea volumului de apa.

3. Grunduirea cu grund se va face prin aplicare cu bidineaua si se va lasa sa se usuce timp de minimum 2 ore la temperatura de -15°C si de o ora la temperatura de +25°C sau mai mare. Zugravelile si vopsitoriile trebuie sa fie aderente. Daca dupa grunduire se observă neregularităti ale suprafetei nerectificate initial. etc. placaje. se va proteja cu hârtie sau folie de polietilenă. Este interzisa spălarea unei vopsitorii cu o vechime mai mica de 30 zile. 3. In cazul ca nuanta zonei reparate nu este identică cu restul suprafetei. 1. Vopsitoria se va realiza cu vopsea tip Vinarom diluata în apa în proportie 4:1 (volumetric). sa nu aibă pete. cca. pentru lucrarile de zugraveli si vopsitorii sunt cuprinse (acolo unde se specifica) rectificarea suprafetei suport si gletul de netezire. MASURARE SI DECONTARE Măsurarea lucrarilor (conform cotei articolului din cantitativul de lucrari) se va face la metru patrat de suprafata zugravită sau vopsită. cojiri. Se rectifică tencuiala cu mortar de ciment-var după ce în prealabil s-au îndepărtat bavurile si dungile iesite în relief. 4.1400 gr/m2. 3. în aceeasi proportie cu cea initială. Zugravelile si vopsitoriile trebuie sa fie uniforme. Pentru a împiedica uscarea brusca si cojirea zugrăvelilor. 3. 2. 150 gr/m2 pentru fiecare strat. trebuie ca stropii sa fle distribuiti uniform. Nu se admit corectari sau retusuri locale care distoneaza cu tonul general chiar la distante mai mici de 1 m. Nerespectarea prezentelor specificatii. fie prin refacerea lucrarii pe suprafete mai mari. Stratul de glet se va lasa să se usuce minimum 16 ore înainte de aplicarea vopsitoriei. Pe suprafetele învecinate: tâmplarie. Nerespectarea tehnologiei de aplicare specificate în normativul C 3-76 si a completarilor la acesta. Inainte de aplicare. Gletul de netezire se execută acolo unde este specificat cu glet. In cazul deteriorării ultimului strat vizibil. stropi.In cazul gletului de netezire lipsa. 2. 2.5 m. Suprafetele finisate cu Vinarom se pot spăla cu o cârpa înmuiata în apa si stoarsä. Verificări în vederea receptiei lucrarilor Conditii privind calitatea lucrarilor 1. . Suprafata pregătită astfel nu va avea abateri mai mari astfel: la planeitate: maximum 5 mm sub dreptarul de 2 m. 1. numărului de straturi si a matenialelor specificate. se va face o chituire cu chit de mortar si apoi o slefuire locală. Executarea vopsitoriei. pentru a se asigura o buna aderentă a stratului de finisaj pe suprafata suport. se va evita aplicarea acestora pe suprafete expuse la soare puternic. se repara local suprafata cu glet si se aplică manual straturile de zugraveala sau vopsitorie necesare. Zugrăvelile cu lapte de var si huma se vor întretine prin curatirea de praf cu perii cu coadă lungă. operatiunea se continua pe restul suprafetei. Se vor evita scurgerile de material spre partea de jos. In cadrul pretului unitar pe articol din cantitativul de lucrări. iar la frecarea usoara cu palma nu trebuie sa se ia pe palma. vopseaua se strecoara prin sita cu 900 ochiuri/cm2. 2. 2. scurgeri. Se vor aplica 2 straturi. Se curată suprafata de praf.90 Mortarul se netezeste cu spaclul. nici o undă mai mare de 2 mm sub dreptarul de 0. Pe suprafetele stropite. In afară de defectele enumerate se mai socotesc defecte următoarele: 1. Suprafata zugrăvita trebuie să aibă ton si culoare uniformă. Prelucrarea suprafetelor. La cererea Consultantului. ultimul strat de reparatie se va aplica pe întreaga suprafata a panoului respectiv. pe baza planurilor din proiect. (4) 1342 Pregătirea suprafetelor tencuite: 1. 1 m2 si se netezeste cu spaclul de cauciuc si dupa netezirea completă. dupa cum va fi cazul. Gletul se aplica intâi pe o suprafata de cca. Antreprenorul va executa remedierea acestor defecte fie prin remedieri locale. Protejarea si întretinerea lucrărilor Suprafata pardoselii în încăperile unde se execută zugrăveli. vopsitorii. Nerespectarea dozajelor. se vor aplica plăci din PFL dur sau carton pentru a se evita stropirea cu jetul de la pistol. Gletul se va aplica în grosime de 1 mm adică 1200 . fire de par. Remedieri: 1. Lipsa de corespondenta si concordantă dintre lucrările executate si prevederile proiectului si a dispozitiilor de santier. Fiecare strat va fi lăsat să se usuce minimum 16 ore înainte de aplicarea stratului urmator. 3. si se amesteca cu apa necesară care va fi perfect curată. se vor aplica manual unul sau două straturi de zugrăveala sau vopsitorie diluata cu apa. fara a lasa sa se vada prin ele stratul suport. 2.

2. acolo unde nu s-au prevăzut placaje cu faianta sau gresie ceramica. E. STAS 5192-79. element de comparatie pentru întreaga lucrare. STAS 16-80 .3.Ulei tehnic de in. etc. acesta va constitui panoul martor.Ipsos pentru constructii.Diluanti pentru produse pe bază de rasini alchidice. elemente liniare.Chituri pe bază de ulei. 19.90-61 a M. depozitare si protectie pentru fiecare material. SR 18: 1994 . de către producător. Concept de baza Aplicarea vopsitoriilor numai pe baza de ulei se prevede a se face în spatiile umede (băi.2 VOPSITORII LA PERETI GENERALITATI Obiectul specificatiei Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea lucrărilor de vopsitorii la pereti. Panoul se va executa la santier si după aprobarea lui de către Consultant. 16. 17. Grundul se poate prepara pe santier cu urmatoarea compozitie: ulei de in fiert . 12. STAS 6592-80 .) la pereti.Ulei tehnic de floarea soarelui.STAS 3124-75 . Vopsea Kaki 1003. STAS 3097-80 . Se vor furniza. STAS 2710-70 . 4. a panourile decorative ornamentale din ipsos. Reguli pentru verifcarea calitătii. STAS 545/1-80 . delimitate de profile şi ornamente.Vopsele pe bază de ulei. instructiunile de manipulare. vor avea prioritate prezentele specificatii.Răsină sintetică Romalchid R60. marcare. 9. depozitare si transport. aplicarea bronzului auriu sau a foitei de scherlac metal la elementele decorative din. a profilelor si scafelor ornamentale. spalatorii.Apa pentru betoane si mortare. 11. SR 2993: 1993 .91 I. STAS 8311 -87 . STAS 3744-69 . profile. ambalare. florale. In alte spatii se pot aplica vopsitorii cu emailuri pe baza de răsini alchidice sau pe bază de rasini epoxidice. Normative: 1. Lac incolor 1060. geometrice.2.Vopsele pe baza de ulei. Dispersii apoase.I. 3. STAS 790-84 .Ch. 13. Mostre si testări Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului.Lacuri si vopsele.Poliacetat de vinil. Culori si nuante. 5.Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli si vopsitorii. 6. 2. . Antreprenorul va executa un fragment de perete de probă utilizând materialele. 7.Cretă macinata.Diluant 104 pentru produse pe baza de ulei. ipsos (scafe. 10. 8. STAS 8308-69. STAS 3123-85. 18.Grunduri pe bază de ulei. produsele. 14. E405-l0) sau similara. Capitolul se refera la lucrări de vopsitorii în ulei aplicate pe glet de ipsos la pereţi şi tavane. Vopsea gri 1000. STAS 8512/1-79 . bucatarii. precum şi pentru lucrări de decorare prin patina. Standarde: 1.Lacuri si vopsele. Pe durata întregii lucrări nu se va distruge sau deteriora panoul-martor. specificatiile producătorului pentru materialele utilizate la vopsitorii. STAS 2706-86 . WC-uri. Vopsea email pe baza de răsini alchidice (tip hexol E 105-1. spaţiale sau angajate) precum şi consumurile de resurse pe articole de deviz pentru lucrări de zugrăveli superioare în culori de apă in spatii simple sau reprezentative. Solutie de clei de oase conform STAS 88-90. STAS 7058-91 . suprafeţe plane şi curbe discontinui. sau similară.STAS 3509-83 .Ulei de in sicativat.C3-76 .martor Inainte de începerea lucrărilor. Panou .Grunduri pentru astupat porii 15. Grundul va fi de tipul G001-5 respectiv G005-2 conform STAS 3097-80 sau altul similar. culorile si tehnologia specificate pentru întreaga lucrare. 2.I. Produse Grund de îmbibare pe bază de ulei sau rasini alchidice: 1.Lacuri pe baza de ulei. STAS 3706-69. Standarde si normative de referintă Acolo unde exista contradictii între prevedenile prezentelor specifcatii si prescriptiile cuprinse în standardele si normativele enumerate mai jos. precum si certificatele de calitate prin care sa se ateste conformitatea cu conditiile specificate. MATERIALE SI PRODUSE Vopsea pe bază de ulei vegetal tip linoxin Conform N.00 kg. pe .Răsini epoxidice tip 040 si 040T.

Chitul va fi de tipul cf. Stratul de grund se va aplica cu bidineaua si va fi subtire. ferit de înghet si de variatii de temperatură (-7°C si +20°C). etc. 5. 3. . 2.60 kg solutie de clei 10% .solutie de clei 2% . STAS 6592-80 sau altul similar. 2.) exclusiv lustruirea lor. Protejarea prin acoperire cu hârtie sau folie de polietilenă a pardoselilor si obiectelor sanitare. 2.1. Executarea vopsitoriilor cu ulei Vopsitoriile de ulei se vor aplica pe suprafete cu tencuiala gletuită. depozitare Pentru receptia fiecărui lot de materiale livrate. cretă – pâna la consistenta de lucru. canalizare. Infundarea cu hârtie si apoi cu ipsos a gurilor de scurgere. Produsele se vor depozita în ambalajele originale. 2. Demontarea usilor si cercevelelor si depozitarea lor într-un loc ferit.F.ipsos. continuu si fara prelingeri.90 kg Chit de cutit pe bază de ipsos. Grunduirea cu grund de îmbibare insistându-se în dreptul fisurilor deschise ale tencuielii. Pe tencuielile noi vopsitoriile se vor aplica numai dupa întarirea si uscarea tencuielii si a gletului. uscat. cu etichete vizibile pentru a nu se confunda continutul. marmură. manipulare. Lucrările vor începe numai la o temperatura a aerului de cel putin +15°C si acest regim se va mentine în tot timpul executiei si cel putin înca 15 zile după executarea lor. Chit pe bază de ulei.0. Executarea pardoselilon reci (gresie ceramica.00 kg sicativ naftenic . Chitul se poate prepara pe santier cu urmatoarea compozitie: ulei de in fiert . dale de mozaic. Pentru manipulare si transportul la locul de lucru se vor folosi cutiile si bidoanele de ambalaje. Netezirea pentru înlăturarea asperitatilor trebuie efectuata cu grija.L. 6. admitându-se o umiditate remanenta de 2-5%.00 kg. astfel încât suprafata să nu zgârie prin frecare. Chitul va fi de tipul cf. grupate pe categorii.0. 4.0. Chitul va fi de tipul conform STAS 6592-80 sau altul similar. 1. Chitul se poate prepara pe santier cu următoarea compozitie: . gaze si încălzire.2. Aplicarea ultimului strat de vopsitorie se va face numai dupa terminarea lucrărilor de zugrăveli. dâre sau fire de par. 2. 3. a sifoanelor de pardoseala. Chit de stropit 1. fisurilor. etc. Antreprenorul va verifica certificatul de calitate al producătorului. adânciturilor. STAS 6592-80 sau altul similar. Slefuirea locurilor chituite se va executa cu hârtie san pânza de slefuit iar după slefuire suprafata se v a curata bine de praf.30 kg sapun de rufe .05 kg creta cca. 4. solutie de clei 10% .3.până la consistenta de lucru. galetile si se vor transporta numai cantitătile necesare unui schimb de lucru.15 kg solvent (terebentina) .5. Grunduirea locurilor chituite se va face conform pct.00 kg . EXECUTAREA LUCRARILOR Operatiuni pregătitoare Lucrări care trebuie terminate înainte de începerea executării vopsitoriilor: 1.05 kg.0.1 5. sau daca tâmplaria este deja vopsită. Chituirea locală cu acoperirea cu chit a zgârieturilor.00 kg . aceasta se va acoperi cu hârtie sau plăci de P.cretă măcinată sau humă . Chitul se va aplica cu spaclul de otel. Livrare.5-10 %. Spăcluirea generala I se va face folosind chitul de cutit sau chitul de aplicare prin stropire.92 pigment pentru montare . 7.0. Reparatii la tencuieli si placaje de faianta sau gresie. executându-se urmatoarele operatiuni: 1. Chitul se poate prepara pe santier cu compozitia : ulei de in fiert . 1. într-un spatiu acoperit. stirbiturilor.10 kg. Montajul instalatiilor electrice. white spirit . Prelucrarea suprafetelor se va face imediat dupa pregătirea suprafetelor. de apa.1. bine aerisit.0. etc.

Consultantul poate decide refacerea locală sau pe suprafete mai mari a lucrărilor de vopsitorie. nerespectarea dozajelor. ~ aplicarea cu pensula a nuanţelor de culori. Vopsirea profilelor şi scafelor simple se măsoară la metru pătrat. continuu. Conditii de receptie Suprafetele vopsite vor trebui să se prezinte ca un strat uniform. netezindu-se si urmărind sa se obtina un aspect lucios si placut al peliculei. aglomerari de pigmenti. de la caz la caz. Slefuirea genenală I se va face umed sau uscat. urmatoarele: nerespectarea tehnologiei de aplicare specificata în normativul C 3-76 (38) 2133. După slefuirea uscată. lipsa de conespondentă si concordantă dintre lucrările executate si prevederile proiectului si a dispozitiilor de santier. ~ prepararea soluţiilor de Iazuri pe baza de ulei. transport si manipulări materiale la locul de lucru. spaleţii. cute. Portiuni transparente. în functie de prevederile din proiect. la elemente liniare florale. Slefuirea generală II se va executa numai după spăcluirea generală II. Pentru reparatii lucrarile cuprind urmatoarele etape: ~ studierea schiţei de detalii in vederea stabilirii elementelor ce urmează a fi patinate. întâlnite pe suprafaţa respectiva. desprinderi. Suprafeţele boltite sau arcuite se măsoară de la linia de intersecţie a boltii sau arcului cu suprafeţele plane. cuprinde: ~ studierea schiţei de detalii in vederea stabilirii elementelor ce urmează a fi patinate. ~ aplicarea cu pensula a stratului de culoare de fond pentru realizarea luminării. Aplicarea straturilor de acoperire se va face mecanizat cu pistolul de pulverizat. iar ultimul strat se va întinde de preferinta de sus în jos. Spacluirea generala II se va executa numai pentru vopsitoriile de calitate superioară. . neregularitati datorate unor chituri sau slefuiri necorespunzătoare. pilaştrii etc. Consumuri specifice de materiale In consumurile specifice de materiale au fost luate in considerare consumurile medii de materiale efectiv necesare unei unităţi de lucrare aduse pe şantier în zona de execuţie a lucrărilor. ~ identificarea acestora pe suprafaţa vopsita.93 Chiturile sc vor dilua cu diluant special (D-001. Calitatea zugrăvelilor şi vopsitoriilor este de nivel cu totul deosebit. suprafata se va curata bine de praf. scăzându-se toate golurile şi suprafeţele nevopsite de > 4 m 2 şi adăugându-se glafurile. 7. 6. cumulate cu pierderile tehnologice şi netehnologice (de transport si manipulare) unde a fost cazul. nu vor fi admise. Condiţii de măsurare a lucrărilor Vopsirea pereţilor şi tavanelor se măsoară la metru pătrat de suprafaţa efectiv vopsită. Lucrările de patina. Consumurile specifice de manopera. Fiecare strat se va aplica numai după uscarea completă a celui precedent si după slefuirea acestuia. suprafeţele vopsite sau zugrăvite trebuind să prezinte acelaşi ton de culoare. neted si care să acopere perfect straturile inferioare. Consumurile specifice de manopera se refera la toate operaţiile necesare realizării lucrărilor. prepararea materialelor şi executarea lucrărilor propriu-zise de vopsitorii şi zugrăveli. grinzile. ~ fuguirea omamentelor. nerespectarea prezentelor specificatii.3) sau cu ulei sau vopsea la culoare. pete. decorare cu bronz auriu sau aplicare de foita de scherlac metal se măsoară la metru patra de suprafaţa a elementelor decorative pe care s-a aplicat tratament decorativ. numarului de straturi si a materialelor specificate. Portiunile remediate vor fi de aceeasi nuanta cu restul suprafetei. chiar acelaşi aspect prevăzut în detaliile din proiect. Nu sunt cuprinse in aceste consumuri specifice de manopera poziţionarea şi deplasarea schelei mobile de la un loc de munca la altul. functie de natura si amploarea defectelor constatate. urme de fire de par din pensula. Vopseaua se va aplica în straturi uniforme. ~ tufuirea uşoară a stratului de fond. Se vor considera defecte în plus fată de cele enumerate mai sus. folosind unelte electrice cu disc de perie pâsla sau disc abraziv cu granulatie fină. pregătirea suprafeţelor. Desfăşurarea profilelor se socoteşte între punctele de racordare cu suprafeţele pe care sunt amplasate. scurgeri. la elemente spaţiale angajate. ~ identificarea acestora pe suprafaţa vopsita. la elemente liniare geometrice. ştergerea cu cârpa de finet. discontinuităti ale peliculei. ~ aplicarea cu pensula a stratului de lazur. ~ tufuirea lazurului. ~ curăţirea de praf cu pensula şi cârpa de finet. iar dupa slefuirea umedă se va spăla cu apă si se va sterge. în 2-3 straturi. Pentru executarea patinei de bronz auriu: la profile şi scafe gata vopsite.

~ ştergerea cu cârpă de finet a elementelor decorate.Grunduri pe bază de ulei.83 . 13.Lacuri si vopsele.Lacuri pe baza de ulei. ~ retuşarea suprafeţei.Rasini epoxidice tip 040 si 040T. Standarde si normative de referinta Acolo unde exista contradictii între prevederile prezentelor specificatii si prescriptii cuprinse în standardele si normativele enumerate mai jos vor avea prioritate prezentele specificatii. STAS 88. pe elemente liniare geometrice. depozitare si transport 6. pe elemente spaţiale angajate. 11. ~ amorsarea suprafeţelor prin aplicarea cu pensula a unui strat de scherlac. STAS 6592 . ~ finisarea stratului de bronz (uniformizarea si îndepărtarea surplusului de lichid de bronz).80 . 5. .90 . STAS 2706. STAS 3509 . ~ verificarea elementelor decorate şi retuşarea zonelor neuniforme. STAS 3097.Vopsele pe baza de ulei. Pentru aplicarea foiţei de schlgmetal: pe profile şi scafe. al celui de-al doilea strat. Culori si nuante. 14. . ambalare. STAS 16. STAS 3744. STAS 83 11. ~ finisarea suprafeţei (uniformizarea stratului de foita). ~ aplicarea foitei cu pensula pe elementele decorative. Romalchid R60. Vopsea kaki 1003. STAS 18-70 . ~ măsurarea si tăierea la măsura a foitei. ~ prepararea soluţiei de bronz. vopsele pe baza de rasini alchidice sau pe baza de rasini epoxidice.85 . STAS 3706 . ~ prepararea soluţiei scherlac.80 . Standarde 1. SR 2993:1993 . 10. ~ finisarea patinei prin aplicarea unui strat de lazur de ulei.69 . ~ aplicarea cu pensula de ancherit a stratului de bronz pe suprafeţele decorate. ~ aplicarea cu pensula a unui strat de şerlac pe elementele decorative.Cretă macinata. 7.69 . 9. 15.86. ~ curăţirea de praf a elementelor decorative cu pensula şi cârpa de finet. ~ aplicarea primului strat de protecţie din scherlac.Diluant 104 pentru produse pe bază de ulei. ~ tufuirea stratului de lazur. marcare. La tâmplaria exterioară se vor executa vopsitorii cu vopsele pe bază de ulei vegetal. ~ identificarea acestora pe suprafaţa vopsita.80 .Clei de oase. ~ aplicarea cu pensula a unui strat de mixtion. cuprinde: ~ studierea Schiţei de detalii in vederea stabilirii elementelor ce urmează a fi patinate. ~ curăţirea de praf a elementelor decorative cu pensula şi cârpă de finet.3 VOPSITORII PE TAMPLARIE DE LEMN GENERALITATI Obiectul specificatiei Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea lucrarilor de vopsitorie la tâmplarie de lemn interioara si exterioara. ~ aplicarea cu pensula a unui strat de scherlac pe întreaga suprafaţa. Vopsea gri 1000. ~ aplicarea celui de-al doilea strat de protecţie.94 ~ prepararea soluţiei scherlac. ~ idem.75 .Ulei tehnic de in.Diluanti pentru produse pe bază de rasini alchidice. ~ aplicarea cu pensula a stratului de scherlac pe suprafeţele ce urmează a fi decorate. I. 8. Reguli pcntru verificarea calitătii. 12.Vopsele pe bază de ulei. ~ fuguirea elementelor decorative. Lac incolor 1060. STAS 3124. pe elemente liniare florale.87 . ~ îndepărtarea surplusului de foita. 3. ~ amorsarea suprafeţelor prin aplicarea cu pensula a soluţiei de scherlac.Chituni pe bază de ulei. STAS 8512/1-79 . 2.69 .Rasina sintetică. 4. .Ulei de in sicativat. STAS 8308 .Lacuri si vopsele. Concept de bază Vopsitoriile la tâmplaria din lemn interioara se vor executa cu vopsele pe baza de ulei vegetal.aplicarea primului strat de protecţie cu soluţie de scherlac. STAS 3123.

2.0. si se vor transporta numai cantitătile necesare unui schimb de lucru. depozitare Pentru receptia fiecărui lot de materiale livrate. EXECUTAREA LUCRARILOR Operatiuni pregătitoare Lucrări ce trebuie terminate înainte de începerea executarii vopsitoriei la tâmplaria de lemn. --solutie de clei 6%. precum si certificatele prin care se va atesta conformitatea cu conditiile specificate.pigment pentru nuantare :. ferit de înghet si de variatii de temperatură între (+7°C si +20°C). Grund de îmbibare pe baza de ulei sau răsini alchidice: 1. bine aerisit. Se vor furniza.10%. galetile. -. cu exceptia drucarelor si sildurilor care se vor fixa după vopsirea tâmplariei. Vopsea email pe baza de derivati celulozici (tip Novolin E 102-1. 3. -ocru . Chit pe baza de ulei. grupate pe categorii. de catre producător. 1. --cretă . Chitul va fi tipul conform STAS 6592 .ulei de in fiert . ceramica.ulei de in fiert : 1.80 sau altul similar. cu etichete vizibile pentru a nu se confunda continutul. într-un spatiu acoperit. Grundul se poate prepara pe santier cu urmatoarea compozitie: -. exclusiv instruirea lor. ceruire).negru de fum . Antreprenorul va verifica certificatul de calitate al producătorului. instructunile de manipulare. tehnologie).4 kg. E 232-1. dale de mozaic etc.2 kg. Antreprenorul va prezenta odata cu mostrele de tâmplărie de lemn si modul de finisare a acesteia în conditiile specificate în proiect (materiale. Chitul va fi de tipul C 101-2 .3. --solutie de clei 10% . E. sau similară.1. 1.conform STAS 6592-80 sau altul similar. Vopsea email pe bază de rasini alchidice (tip Hexol E 105-1. transport. Chit spăcluit pe baza de ulei cu clei.5 .Chitul se poate prepara pe santier cu urmatoarea compozitie: -ulei de in fiert .0.2 kg.1. 4. Chitul se poate prepara pe santier cu urmatoarea compozitie: .J. 90-61 a M.0 kg. Grundul va fi de tipul 1060 conform STAS 3097 . Pentru manipulare si transportul la locul de lucru se vor folosi cutiile si bidoanele de ambalaje. MATERIALE SI PRODUSE Produse Vopsea pe bază de ulei vegetal tip Linoxin conform N. C 376 . E 405-TO) san similara. Etansarea în jurul tocurilor cu materiale de etansare si cu mortar de ciment si pozarea (unde este cazul) a baghetelor de etansare. Montajul instalatiilor electrice si sanitare.I.2. Mostre si testări Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului. ER) sau similară. E 532-1.2 kg.1.1. accesoriile metalice ale tâmplăriei trebuie sa fie montate corect si buna lot functionare să fie venificata. 2.până la consistenta de lucru. specificatiile producătorului pentru materialele utilizate la vopsitoria tâmplariei de lemn. Aplicarea ultimului strat de vopsitorie se va face numai dupa terminarea completa a zugrăvelilor si înainte de finisarea îmbracamintilor la pardoseli (curătire.Ch. Reparatii la tencuieli. -.95 Normative 1. culori. 6. --creta cca. Pregătirea stratului suport . Vopsea email pe bază de rasini epoxidice sau simulara. manipulare. . 2. depozitare si protectie pentru fiecare material.00 kg.0. Produsele se vor depozita în ambalajele originale.white spirit .10 kg.). 2. Tâmplaria trebuie să fie montată definitiv la începerea executarii vopsitoriei.00 kg. lustruire.80 sau altul similar.Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii cu completările ulterioare.05 kg. 1. Executia pardoselilor reci (gresie. Livrare. luându-se masuri de protejare contra murdaririi acestora.

fara a se lăsa urme mai groase sau mai subtiri de vopsea. Spacluirea se va face în straturi succesive. Lucrările de vopsitorie exterioară si interioară se vor executa la o temperatură de minim + 15°C si în conditii de umiditate relativă a aerului de maximum 60%. cu chit diluat cu un diluant special. Prelucrarea suprafetelor se va face prin aplicarea de compozitii respectând riguros ordinea operatiunilor indicate mai jos: 1. Spacluirea strat III (daca este specificat). 8. manipularii sau montajului. Aplicarea vopselei se va face în 2-3 straturi conform indicatiilor din proiect. reparându-se toate defectele constatate. înainte de vopsire trebuie sa nu depaseasca media de 16% la tocurile tâmplariei si media de 14%. Grunduirea cu grund de îmbibare 2.2-0. Slefuirea peliculei grundului de acoperire. Acest regim se va mentine în tot timpul executiei si cel putin înca 15 zile dupa executarea lor.96 Tâmplaria va fi în prealabil verificata de tâmplar în privinta bunei executii si functionări. Lucrările de vopsitorie vor începe numai la o temperatura a aerului de cel putin —15°C. 5. Spacluirea. Dupa grunduire se vor chitui defectele locale cu chit pe bază de ulei si se vor sleftui. Executarea vopsitoriilor cu ulei Prelucrarea suprafetelor se va face imediat după pregătirea lor. 3. 2. 3. Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depasit. Aplicarea vopselei 1. vor fi grunduite cu grund anticoroziv si vopsite. Se interzice utilizarea vopselelor cu termenul de utilizare depasit. Aplicarea primului strat de email . Ultimul strat nu se va slefui ci. 9. Cercevelele si foile de usi se vor vopsi în pozitie verticala. Slefuirea bocurilor chituite. urmate de slefuiri după uscare si stergerea prafului rezultat. 2. Slefuirea suprafetei spacluite. 5. Grosimea straturilor de spăcluiala va fi de aproximativ 0. Dacă nu se specifică altfel. 7. Se vor netezi marginile pieselor de lemn. Vopseaua se va întinde pâna la o bună adeziune cu stratul inferior. Aplicarea straturilor dc acoperire se va face respectându-se ordinea si felul operatiilor indicate mai jos: 1. 7. se vor executa două spăcluiri complete ale suprafetei. aprobat de Consultant. Grunduirea locurilor chituite cu grund pe bază de ulei 5. Slefuirea suprafetei spacluite. Tâmplăria se va livra la santier gata grunduita cu grund de îmbibare.5 mm. Vopseaua se va strecura prin sita fină cu 900 ochiuri la cm2 si se va dilua cu diluant în proportie de 5-10%. 4. Grunduinea si spacluirea. stratul ultim fiind întins în lungul fibrelor. 3. Umiditatea lemnului tâmplăriei. Grundul va fi grund de îmbibare pe baza de ulei si se va aplica manual pentru o mai buna aderenta pe stratul suport. Se vor face remedierile la deteriorarile survenite în timpul transportului. se tufuieste cu pensula pentru a realiza o suprafată cu aspect mat. Chituirea locala cu chit 3. 8. dacă este specificat. 10. 4. 4. Straturile de vopsea se vor întinde pe directii perpendiculare unul fata de celălalt. la toate celelalte elemente. 2. sau cu ulei sau cu vopsea la culoare. Executarea vopsitoriilor cu emailuri pe bază de răsini alchidice Pregatirea stratului suport se va face conform (4) 3320. Se va adânci cu 2-3 mm prin batere floarea capetelor cuielor de metal. Se sterge praful. Spacluirea generala cu chit 6. pungile de rasina sau cuiele de lemn. Se vor taia nodurile. 1. după uscane. Accesoriilc metalice ale tâmplăriei care nu sunt nichelate sau lăcuite din fabricatie. Grunduirea cu grund de acoperire. 6. Slefuirea suprafetei spacluite. Dacă va fi necesar după aplicarea flecărui strat se vor executa chituiri si slefiuiri. Vopseaua se va aplica în straturi uniforme. strat II.

40 sau 32. Spacluirea totală I cu chit de cutit conform STAS 6592-80. Grunduirea locurilor chituite. ~ aplicarea grundului de îmbibare. 5. ~ şlefuirea suprafeţei cu hârtie sticlată. 8-4.97 4. 5. iar ultimul strat se va întinde în lungul fibrelor de lemn. ~ aplicarea celui de-al doilea strat de lac Conditii de receptie . Inainte de aplicarea ultimului strat. Straturile de email se vor slefui cu hârtie sau pânza de slefuit nr. ~ aplicarea grundului de culoare. Spacluirea generală II. ~ şlefuirea porţiunilor chituite cu hârtie sticlată. Finisarea peliculei de acopenire (numai daca este specificat). Spacluirea generala III (dacă este specificat). Acoperirea suprafetelor prin aplicarea compozitiilor pe baza de emailuri cu rasini epoxidice se va face în ordinea operatiilor de mai jos si cu respectarea riguroasa a acestora: 1. ~ şlefuirea suprafeţei cu hârtie sticlată. Slefuirea. Chituirea locala cu chit de cutit conform STAS 6592-80. 8. Slefuirea. Nu se va aplica un strat nou înainte de uscarea celui precedent. 3. Aplicarea celui de al doilea strat de email. ~ aplicarea primului strat de lac. 7. Slefuirea. Tâmplăria vopsita nu va fi data în exploatare decât dupa minimum 7 zile de la aplicarea ultimului strat de email pe bază de rasini epoxidice. Grunduirea cu grund de acoperire pe bază de rasini epoxidice. Executarea vopsitoriilor pe baza de emailuri cu răsini epoxidice Lucrările de vopsitorie interioară si exterioară se vor executa la o temperatura de minim 18°C si în conditii de umiditate relativă a aerului de maximum 60 %. Cuprinde: ~ şlefuirea întregii suprafeţe cu hârtie sticlată. pentru a putea fi aplicat un alt strat de email. ~ chituirea crăpaturilor cu chit de alchidal. Slefuirea. 4. ~ curăţirea de praf a întregii suprafeţe cu pensula si cârpă de finet. Slefuirea. ~ curăţirea de praf a suprafeţei cu pensula şi cârpa de finet. 7. dupa care se îndepărtează praful cu o pensulă moale. ~ curăţirea de praf a suprafeţei cu pensula şi cârpă din finet. 5. ~ curăţirea de praf a suprafeţei cu pensula şi cârpa din finet. chituit şi lăcuit lambriuri de lemn bogat ornamentate. este de 24 ore. 9. ~ curăţarea de praf a suprafeţei cu pensula şi cârpa de finet. Aplicarea celui de al doilea strat de email. Timpul necesar unui strat. 2. 6. 3. 6. ~ curăţirea de praf a întregii suprafeţe cu pensula şi cârpă de finet. se slefuieste usor cu hartie sau pânza de slefuit nr. 10. Ultimul strat nu necesită operatia de finisare. Grunduinea cu grund de îmbibare G 005-2 2. Slefuirea locurilor chituite. Slefuirea (daca este specificat). Prelucrarea suprafetelor se va face prin aplicarea de compozitii respectând riguros ordinea operatiilor indicate mai jos: 1. ~ şlefuirea întregii suprafeţe cu hârtie sticlată. Aplicarea celui de al doilea strat de email (la lucrări de importantă deosebită). rezistentă ta apa. Straturile succesive se vor întinde pe directii perpendiculare una fată de cealalta. ~ şlefuirea întregii suprafeţe cu hârtie sticlată. Aplicarea primului strat de email E 106. ~ şpăcluirea întregii suprafeţe. 6. Fiecare strat aplicat va fi lasat sa se usuce timp de 24 ore. Slefuirea. Curăţat. 4..

STAS 10128-86 .4 VOPSITORII PE SUPRAFETE METALICE GENERALITATI Obiectul specificatiei Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea lucrărilor de vopsitorii la elemente din metal (otel): tâmplarie din profile laminate sau tablă din otel. 6.nerespectarea dozajelor.nerespectarea prezentelor specificatii. . Consultantul poate decide refacerea locală sau pe suprafete mai mari a lucrărilor de vopsitorie. Portiunile remediate vor avea aceeasi nuanta cu restul suprafetei. STAS 3421-79 . iar pe fetele interioare ascunse vor fi grunduite cu grund anticoroziv. 3. vopsele pe baza de rasini alchidice sau pe baza de rasini epoxidice. numarului de straturi si a materialelor specificate. STAS 3124-75 . SR 2993:1993 . ci sunt cuprinse în pretul unitar din articolul de tâmplarie din lemn. 13. STAS 8009-80 . Reguli pentru verificarea calitatii. 21. Clasificarea mediilor agresive. STAS 3744-69 . STAS 3097-80 . Standarde si normative de referinta Acolo unde există contradictii între prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse în standardele si normativele enumerate mai jos. STAS 8512/1-79. STAS 3706-69 . Vopsea gri 1000. Lac incolor 1060.Emailuri pe baza de ulei. STAS 18-94 . vor avea prioritate prezentele specificatii. STAS 4649-80 . gratare si alte confectii metalice. Elementele de tinichigerie se vor proteja anticoroziv prin galvanizare la cald. grile. 12.lipsa de corespondenta dintre lucrările executate si prevederile proiectului. Acoperiri prin vopsire.Grunduri pe bază de ulei. 16. Portiuni neacoperite. 23. STAS 6592-80 . 18. Culori si nuante.nerespectarea tehnologiei de aplicare specificată în normativul C3-76 () 3133. 15. scurgeri. aglomerari de pigmenti.Lacuri pe baza de bitum. STAS 2706-86 . MASURATORE S1 DECONTARE Lucrările descrise la acest capitol nu se decontează separat. 10. desprirderi. Standarde 1.Lacuri pe bază de ulei. discontinuităti ale peliculei. 2.Grunduri pe bază de nitroceluloză. 8. nu vor fi admise.UIei de in sicativat.Ulei tehnic de in.Diluanti pentru produse pe baza de răsini alchidice. Toate confectiile metalice. 7. daca nu se specifica altfel. Concept de bază Tâmplaria metalica se prevede a fi vopsită pe suprafetele expuse cu vopsele pe baza de ulei vegetal.Chituni pe bază de ulei. 20.Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane din otel. 17.Lacuri si vopsele. balustrade. depozitare si transport. de la caz la caz functie de natura si amploarea defectelor constatate. STAS 3123-85 . Romalchid R 60. 9. Acest capitol cuprinde de asemenea specificatii privind conditiile de protejare anticoroziva a unor elemente de tinichigerie si confectii metalice.Diluant 104 pentru produse pe bază de ulei. STAS 88-90 . .98 Suprafetele vopsite vor trebui să se prezinte ca un strat uniform. . STAS 8308-69 . 11. 22. STAS 16-80 . 4. STAS 3745-69 . . neregularitati datorate unor chituiri sau slefuiri necorespunzătoare. neted si care sa acopere perfect straturile inferioare. Email negru 1060.Răsină sintetică. continuu. STAS 10166/1-77 .Email kaki E 592-I pe bază de nitrocelnlozä. Grund gri 2446. Confectiile metalice aflate în conditii de agresivitate coroziva mare.Vopsele pe baza de ulei.Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. scari.Cretă macinata. Metode de verificare. următoarele: .Protectia suprafelelor metalice.. Vopsea kaki 1003. 19.Lacuri si vopsele. 14. I.Lacuri pe bază de nitroceluloză.STAS 3509-83 .Clei de oase. din cantitativul de lucrări.Răsini epoxidice tip 040 si 040 T. STAS 4121-75 . vor fi vopsite cu vopsea pe baza de ulei vegetal si grunduite cu grund anticoroziv. marcare.Vopsele pe bază de ulei. cute. STAS 3474-80 . se vor confectiona din otel inoxidabil. 5. STAS 8311-87 . ambalare. Se vor considera defecte în plus fată de cele enumerate mai sus. urme de fire de par din pensulă. pete.

cu completarile la acesta.55 kg . 3. cu etichete vizibile pentru a nu se confunda continutul.45 kg . 1. Conditii tehnice generale. ER sau similar).ocru .conform STAS 6592-80 sau altul similar.57 kg . Etansarea în jurul tocurilor cu mortar de ciment si pozarea (unde este cazul) a baghetelor de etansare.negru de fum .0. STAS 10702/1-83 . Chitul se poate prepara si pe santier cu următoarea compozitie: . E 405-10) sau similara. 1.60 kg . Pentru manipulare si transportul la locul de lucru se vor folosi cutiile si bidoanele de ambalaje. manipulare. 25.).terebentină .0.95 kg . 2. dale de mozaic. Grund anticoroziv cu ulei si minium de plumb.negru de fum . grupate PC categorii. Executia pardoselilor reci (gresie ceramica. 6. 5.ulei de in fiert .50 kg Chit pe bază de ulei pentru spacluirea suprafetelor metalice la exterior.20 kg . ferit de înghet si de variatii de temperatură (+7°C si +20°C).10 kg Livrare. Grundul va fi de tipul 1000 sau 1165 conform STAS 3097-80 sau altul similar.solutie de clei 6% . E 532-1. 1.22 kg . Vopsea email pe baza de rasini alchidice (tip Hexol F 105-1. Chitul va fi de tip 1522 (C 101-2) . Antreprenorul va prezenta o data cu mostrele de tâmplarie si confecetii diverse din metal (otel) si modul de finisare a acestora în conditiile specificate (materiale.ulei de in fiert . uscat.0.miniu de fier .ocru . STAS 12796-90 .conform STAS 6592-80 sau altul similar. EXECUTIA LUCRARILOR Operatiuni pregatitoare Lucrari ce trebuie terminate înainte de începerea executării vopsitoniei la tâmplaria de metal si la confectiile metalice. Produsele se vor depozita în ambalaje originale.0.30 kg .64 kg .0. 2. culori.99 Pregatirea ecanică a suprafetelor.20 kg .Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. 1. Mostre si testări Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului specificatiile producatorului pentru materialele utilizate la vopsitorii.cretă cca.spat greu .Normativ pentru executarea lucrărilor de zugraveli si vopsitorii. precum si certificate prin care se va atesta conformitatea cu conditiile specificate. găletile si se vor tnansporta numai cantitatile necesare unui schimb de lucru.lac .2.alb de zinc . într-un spatiu acoperit. depozitare Pentru receptia fiecărui lot de materiale livrate.0. Chitul va fi de tipul 1522.00 kg . . Vopsea email pe baza de rasini epoxidice sau similară. Reparatii la tencuieli 2. Antreprenorul va verifica certificatul de calitate al producatorului. bine aerisit. exclusiv lustruirea lor. marmură etc. Acoperiri protectoare.0.0. depozitare si protectie pentru fiecare material. Chitul se poate prepana si pe santier cu urmatoarea compozitie: . Vopsea email pe baza de derivati celulozici (tip Novolin E 102-1.Protectia contra coroziunii. Chit pe bază de ulei pentru spăcluirea suprafetelor metalice la interior.00 kg .68 kg . Normative 1.cretă cca.1. 24.0.0. MATERIALE S1 PRODUSE Produse Vopsea pe baza de ulei vegetal tip Durolac L 001-27 sau similară. E 232-1. Se vor furrniza de catre producator instructiunile de manipulare.sicativ neftenic .0. Pregatirea suprafetei pieselor de otel pentru vopsire.C3-76 . tehnologie).

1. 5. va fi finisat prin netezire pentru a căpata luciu. fisurile. Aplicarea vopselei se va face mecanizat cu pistol de pulverizat. acolo unde este cazul. Vopseaua se va aplica în straturi uniforme fara a lasa urme mai groase sau mai subtiri de vopsea. Se vor îndeparta toate urmele de rugină. . Montarea elementelor complementare la confectiile metalice (mâna curentă la balustrade de scari. Executarea vopsitoriilor cu ulei Lucrările de vopsitorie se vor executa la o temperatura a aerului de cel putin . 3. ceruire) luându-se măsuri de protejare contra murdaririi acestora. Spăcluirea strat II (dacă este specificat). Se poate face umed sau uscat. regim ce va fi mentinut în tot timpul executiei si cel putin înca 15 zile după executarea lor. 4. etc. Metalul curătat se va grundui la maximum 2-4 ore de la curatire. adânciturile. 4. Ultimul strat nu se va slefui si. având grijă ca aceasta să nu sufere degradări. 6. Dupa slefuire umeda. etc. mortar.curătarea de praf si impuritati prin periere. Chituirea locala se va face cu chit pe bază de ulei si se vor acoperi zgârieturile. prin periene cu scule eleetrice cu perie de sârma sau disc abraziv. Aplicarea vopselei 1.verificarea tâmplariei în privinta bunei executii si funcitonări. Tâmplăria si confectiile metalice se livrează pe santier gata grunduite. suprafata se va curata bine de praf cu perii sau prin sablare cu aer comprimat. raschetare sau periere.15°C. 2. 6. Aplicarea ultimului strat de vopsitorie la tâmplărie se va face numai dupa terminarea completa a zugrăvelilor si înainte de finisarea îmbrăcămintilor la pardoseli (curătire. pete de grasimi. decapare cu paste decapante sau degresare cu solventi. adică si la interiorul profilelor închise. dacă nu se specifica altfel. cu putin înainte de începerea aplicarii straturilor de vopsea. pe baza de răsini alchidice. aceste operatiuni se fac în atelierele de confectii metalice sau uzinat. . fie mecanizat. Prelucrarea suprafetelor se va face prin aplicarea de compozitii cu respectarea riguroasă a ordinii operatiunilor indicate mai jos si a detaliilor indicate. Lucrările de vopsitorie exterioară si interioara se vor executa la o temperatură de minim . în cazuri deosebite se va proceda la sablare. chiturile se diluează fie cu diluant special (D-001-3) fie cu ulei sau vopsea la culoare. prin ciocănire. se vor executa chituiri si slefuiri după fiecare strat de vopsea. 5. 5. Locurile mai adânci de 1 mm se acopera în mai multe reprize. Slefuirea generala I se va face folosind unelte electrice de slefuit cu disc de perie. 3. dâre sau fire de pensula. 3. 4. 2. 1. Slefuirea suprafetei spacluite. Executarea vopsitoriilor cu emailuri pe bază de răsini alchidice Pregătirea stratului suport se va face conform (4) 4320. 7. Grunduirea locurilor chituite se va face conform pct. 8. Spacluirea generala I se va face folosind chitul conform () 4227. dupa slefuire suprafata se va curata bine de praf. noroi.15°C si în conditii de umiditate relativa a aerului de maximum 60%. în 3 straturi. mânere de tragere. suprafata se va spala cu solvent si se va sterge.100 Tâmplaria trebuie să fie montată definitiv la începerea vopsitoriei. Prelucrarea suprafetelor se va face cu respectarea riguroasa a ordinii operatiunilor indicate mai jos: 1. . După slefuire. 2.repararea stratului de grund anticoroziv. Pe santier se vor executa următoarele operatiuni pregatitoare: . Slefuirea suprafetei spacluite. . Chituirea locala cu chit de cutit. pâsla sau hârtie abraziva cu o granulatie fina. fiecare strat aplicându-se numai dupa uscarea completa a celui precedent. accesoriile metalice ale tâmplariei trebuie sa fie montate corect si buna lor functionare sa fie verificata. Spacluirea genenala cu chit de cutit sau de stropit 6. Grunduirea cu grund anticoroziv G 355-4 pe bază de răsini alchidice si miniu de plumb. 1. Suprafata pregătită pentru vopsire se va curăta pâna la luciu fie manual. curatire cu flacără. lustruire. Pregătirea stratului suport Tâmplaria si toate confectiile metalice vor fi livrate la santier cu un strat de grund anticoroziv aplicat pe întreaga suprafată. Straturile de vopsea se vor întinde pe directii perpendiculare unul fată de celalalt. Slefuirea locurilor chituite se va executa cu pânza de slefiuit.chituire si slefuire locală. Grunduirea cu grund anticoroziv cu ulei si miniu de plumb 1000 sau 1165 aplicat într-un strat subtire continuu si fara prelingeri. Slefuirea locurilor chituite. Vopseaua se va strecura prin sita fina cu 900 ochiuri pe cm2 si se va dilua cu diluant în proportie de 5-10%.) se va face dupa executarea completa a vopsitoriei. Daca va fi necesar. oxizi. Grunduirea locurilor chituite conform pct.

etc. plafoanele de scări. Toate elementele de fixare a tinichigeriei vor fi zincate (suruburi. Slefuirea peliculei grundului de acoperire. 40 sau 32. Aplicarea celui de al doilea strat de email. Timpul necesar uscarii unui strat. eşiturile sau retragerile de la ferestre şi uşi.nerespectarea prezentelor specificatii. Ultimul strat nu necesita operatia de finisare. confectiilor metalice sau al elementelor de tinichigerie. pentru a putea fi aplicat un alt strat de email. ci sunt cuprinse în pretul unitar din articolul din cantitativul de lucrari corespunzator tâmplariei metalice. de la caz la caz. Se vor considera defecte în plus fată de cele enumerate mai sus. aglomerari de pigmenti.) Toate elementele de fixare pentru confectiile metalice vor fi protejate anticoroziv: 1.Praznurile. Conditii de receptie Suprafetele vopsite vor trebui sa se prezinte ca un strat uniform. faţade. ferestre si vitrine se vor proteja cu grund pe baza de ulei si miniu de plumb. dar numai acele care sunt mai late d 8 cm. MASURARE SI DECONTARE Lucrarile la acest capitol nu se decontează separat. etc. Pervazurile se măsoară la metri liniari. . dupa care se îndeparteaza praful cu o pensula moale. în schimb nu se adaugă nişele. discontinuitati ale peliculei.nerespectarea tehnologiei de aplicare specificata în normativul C3-76. agrafe. placutele de prindere.nerespectarea dozajelor. curăţitul straturilor de văruieli sau zugrăveli vechi.lipsa de corespondenta si concordanta dintre lucrarile executate si prevederile proiectului. tavane de mansardă. când acele goluri n-au nici glafuri şi nici margini în jurul lor. Straturile succesive se vor întinde pe directii perpendiculare una fată de cealaltă. diblurile metalice expandabile. Laturile grinzilor din tavane se măsoară adăugându-se suprafaţa lor. 5. armăturile. cele boltite. scurgeri. . decât dacă profilaţiunea. Goluri până la 4 m2 suprafaţă nu se scad dacă au glafuri sau margini: în schimb nu se adaugă acele glafuri sau margini. la sobe etc. Dupa ASQUINI La zugrăveli ori văruieli. piulitele. La zugrăveli ori văruieli de pe pereţi interiori. pete. precum si fata ascunsa a tocurilor metalice de usi. prin zincare cu spray-un de zinc. eşitura sau streaşina.101 Aplicarea straturilor de acoperire se va face respectându-se ordinea si felul operatiilor indicate mai jos: 1. sau s e macină de pe pereţi sau tavane se înţeleg dacă convenţia nu precizează altfel cuprinse în preţul acelei lucrări. numarului de straturi si a materialelor specificate. Plafoanele oblice. Protejarea anticorozivă a elementelor metalice de tinichigerie Elementele de tinichigerie se vor executa din tablă de otel zincată la cald pe ambele fete. suruburile autofiletante. functie de natuna si amploarea defectelor constatate. bolturile împuscate. Slefuirea. este mai ieşită de 20 cm din linia faţadei. 3. vor fi zincate la cald. se scad golurile mai mari de 2 m2 suprafaţă. la ferestre. cute. agrafele. Aplicarea celui de al treilea strat de email. Straturile de email se vor slefui cu pânză de slefuit nr. în schimb se adaugă glafurile ori marginile din jurul acelor goluri. . Portiuni neacoperite. . şi în acest scad întreruperile de la uşi. 7. nu vor fi admise. cuiele. Goluri mai mari de 4 m2 suprafaţă se scad. 6. la muchiile rezultate din tăietură. Aplicarea primului strat de email 4. 2. se măsoară în suprafaţa lor reală oblică sau curbată. saibele. La vopsitul duşumelelor golurile ce nu trec de 1 m2 nu se scad. Stratul de zinc va fi de 480 gr/m2 pe toate fetele. Slefuirea (daca este specificat). ce se desprind. se cojesc. tavane. Consultantul poate decide refacerea locală sau pe suprafete mai mari a lucrarilor de vopsitorie. Elementele de tinichigerie se vor proteja anticoroziv. sau altul similar.. Portiunile remediate vor avea aceeasi nuanta cu restul suprafetei. urmatoarele: . urme de fire de par din pensula. neted si care să acopere perfect straturile inferioare. piulite. neregularitati datorate unor chituiri sau slefuiri necorespunzătoare. continuu. brătari.Suruburile. Nu se desfăşoară în măsurătoare profilele de faţadă. este de 24 ore. 2. desprinderi. Grunduirea cu grund de acopenire. Nu se va aplica un strat nou înainte de uscarea celui precedent. se coşcovesc. exteriori.

dacă uşile au pervazuri. nu se scad şi nici nu se adaugă.. pe toc. Ciubucurile ale căror înălţime şi grosime însumează mai mult 15 cm de asemenea se măsoară desfăşurat. se măsoară. se măsoară ca şi ferestrele duble pe 3 părţi. glaswante. Dacă sunt bogat lucrate şi cu frunzărie se socotesc pe două porţi. în schimb se adaugă orice profil sau glaf. se socotesc astfel: parapetul pe două părţi. Goluri. golurile se scad. în afara cazului când devizul prevede altfel. La goluri mai mari de 4 m2 se scade golul. fie în humă sau în glet de ipsos. Uşi interioare sau exterioare. peste această măsură se măsoară suprafaţa desfăşurată a conductelor socotindu-se la m2 Obloane metalice se socotesc pe ambele părţi pe suprafaţa reală a golului. Tocuri ce au lăţime mai mare de 15 cm. atunci măsurătoarea este de 1½ ori suprafaţa golului de uşă. Dacă glasvandul.25 m2 suprafaţă. Grindăria tavanelor. Face excepţie când o convenţie dinainte stabilită a hotărât preţ unitar aparte pe m2 sau pe bucată. tapete de piele. Vopsitul lemnăriei de aparente (paiantă) se socoteşte aparte în suprafaţa reală a acelei vopsitorii. indicând şi diametrul lor. feţele tocului se adaugă la suprafaţa uşi vopsite. adăugându-se bineînţeles si suprafeţele pervazurilor. se consideră drept suprafaţă totală indicţiunile date de tabele firmei constructoare a acelor radiatoare. Cutia de rulou aparte. Glafuri. Un rulou d e 3. element cu element. pe o singură parte (dacă nu au şproţuri). ţevile. nu se scad. până la axa fusului de rulou şi cu lăţimea între cele două şini de ghidaj. Radiatoarele de calorifer se socotesc desfăşurat. Dimensiunile lemnăriei de paiantă nu se scad din văruielile faţadelor.102 La vopsitorii în ulei. se măsoară mărimea oblonului socotit de trei ori (trei feţe). Corpurile de calorifer (radiatoare) pe suprafaţa real vopsită a fiecărui elemente de radiator. în schimb. se socoteşte plata doar ¾ din suprafaţa acelor batante. se măsoară. în partea de jos nu are parapet ci numai o ramă lată ce nu trece de 35 cm lăţime.50 m2 suprafaţă. Uşi duble de balcoane.jaluzele rulante. Bordurile. aceste lucrări intră în preţul determinat al vopsitoriei de tâmplărie. de stofă. căptuşeli. se măsoară pe suprafaţa real montată. Lincrusta. INTOCMIT : Prof. fie că sunt obloane opace sau din cele „vizibile”. iar partea de peste parapet. etc. se măsoară suprafaţa golului din perete în care stă fixată fereastra: pe 1 ½ prăşi (de 1 ½ ori). se scad. adăugând lungimea desfăşurată a ruloului în mecanism. pe 4 părţi. Obloane – jaluzele „elveţiene”. Grilele de sârmă (sârmă deasă) socotite pe ambele părţi. Jgheaburi. se măsoară suprafeţele efectiv vopsite. În vopsitorii de uşi şi ferestre. pe ml. Rampe şi grilaje de fierse socotesc numai pe o parte. Socotite la m2 se măsoară desfăşurat. Dacă uşile au mai mult de 40% geam din suprafaţa batantelor. Conductele. ale căror ziduri sunt mai groase de ½ cărămidă (mai late de 14 cm).4 m2 suprafaţă de perete. pe ml dacă nu trec de 3” în diametru. Golurile ce nu au glafuri şi sunt mai mari de 0. Vopsitul tablei negre de pe învelitoarea – dacă nu se specifică altfel – este cuprins în preţul de aşezare şi batere a tablei negre. nemăsurându-se acestea aparte. Are şi acest glasvand şproţuri: atunci totul pe două părţi iar căptuşelile se adaugă doar de trec de 17 cm lăţime. Geamlâcuri. precum şi pazia sau pervazurile aplicate la streaşină. Şpăcluitul pereţilor la vopsitorie d e ulei. (până la ½ cărămidă grosime. dacă acestea sunt vopsite. se scade orice gol cât de mic. se măsoară pe ambele părţi de la marginea de jos a şinei de fier. adăugându-se la suprafaţa uşi sau a ferestrei respective. însă se socoteşte adăugându-se glafurile respective la m suprafaţa măsurători. Ferestre duble (cu două rânduri de cercevele) se măsoară suprafaţa golului din perete în care stă fixată fereastra: pe 3 părţi (golul de 3 ori). se măsoară parte şi pe metri liniari. Tapetele se măsoară pe m2 sau pe rulouri de tapet aşezat şi se înţelege cuprinzându-se în preţ şi maculatura respectivă. burlane. pervazurile se adaugă (nedesfăşurat) la măsurătoarea de suprafaţă a uşii. baghetele după indicarea lărgimii lor. goluri până la o deschidere de 4 2 şi au glafuri. Curăţitul şi şpăcluitul tâmplăriei nu formează articol de cost aparte. Streaşinile se măsoară pe ml sau pe m2 . Obloane . Socotite la ml grinzile sau căpriorii proeminenţi proveniţi din suprafaţa aparentă a streaşinei.1 – 3. în acei pereţi . intră în preţul fixat. Ferestre simple (cu un rând de cercevele).după convenţie. etc. dacă au geamuri pe cel puţin ½ din înălţimea uşilor. dr. retrageri sau eşituri însă ce nu trec de 0. dacă sunt pline sau cu o suprafaţă neînsemnată de geam. pe m2 pe suprafaţa ei reală vopsită. se măsoară pe 2 părţi golul din perete. se plăteşte preţ aparte celuia care l-a executat. ce este cu geamuri. odată pe partea inferioară şi de 2 ori pe partea superioară a tablei. iar căptuşelile numai dacă trec de 17 cm lăţime. Virgiliu Polizu . Dacă partea de peste parapet este cu şproţuri se măsoară pe două părţi. din contră. arh. la şarpante. Paiantă.. suprafaţa glafurilor nu vin adăugate la măsurătoarea suprafeţei de uşi). Vopsitul se înţelege în ulei cu minium de fier (sau plumb). sau ţinându-se seama de lărgimea grinzilor pe metri liniari.