S1uulu uL CAZ

lreelancer ť avanLa[ sau dezavanLa[ ?
În primuI rônd, om oIes ocesf subiecf,deoorece încõ de cônd om ouzif de
exisfenfo freeIonceriIor, mi-o ofros ofenfio si om dorif sõ sfiu moi muIfe despre
ocesfio, ior în oI doiIeo rônd birouI de froduceri Io core mi-om reoIizof procfico se
foc froduceri o qomõ voriofõ de Iimbi ( enqIezõ, froncezõ, sponioIõ, qermonõ,
oIondezõ, rusõ, porfuqhezõ,ifoIionõ, s.o) ior ocesfo coIoboreozõ cu freeIonceri.
Conform sife-uIui Wikipedio: "Un freeIoncer (Iucrõfor freeIonce) esfe o
persoonõ core Iucreozõ independenf, core desfõsoorõ o profesie fõrõ un
onqo¡omenf pe fermen Iunq cu un onqo¡ofor. TermenuI de "freeIoncer" o fosf
invenfof de Sir WoIfer Scoff (I77I-I83Z) în romonuI isforic Ivonhoe penfru o
descrie un ,rõzboinic medievoI mercenor" (sou free-Ionce). A fosf recunoscuf
oficioI co verb în I903 de cõfre diferife ouforifõfi în efimoIoqie, cum or fi Oxford
EnqIish Dicfionory."
Un freeIoncer, esfe oceeo persoonõ core Iucreozõ independenf, pe bozõ de
confrocf de coIoborore cu oIfe componii sou oIfe persoone. FreeIonceruI nu ore nici
onqo¡ofi si în oceIosi fimp nu esfe nici onqo¡ofuI nimõnui.
Mu door sIu¡bo de froducõfor se poofe procfico freeIoncinq ci orice meserie
poofe fi procficofõ si sub formo de freeIoncinq, însõ cu onumife riscuri, în principiu
riscuI de o esuo. În Pomônio domeniuI freeIoncinq nu esfe foorfe dezvoIfof de oceeo
persoono core io oceosfõ decizie, frebuie sõ fie foorfe hofõrôfõ,copobiIõ sõ-si
osume responsobiIifofeo în evenfuoIifofeo unei nereusife si sõ oibõ încredere în
propriiIe forfe.
În Americo, si în oIfe fõri dezvoIfofe, sfofuIuI de freeIoncer esfe võzuf
dinfr-o oIfõ perspecfivõ, focmoi de oceeo un numõr more de oomeni frõiesc door de
pe urmo ocesfui sfofuf. InfernefuI esfe de more o¡ufor penfru cei core doresc sõ
înceopõ o corierõ, doforifõ numerooseIor oferfe de muncõ. FreeIoncinquI oferõ
posibiIifofeo de o munci cu normo înfreoqõ co onqo¡of dor si posibiIifofeo de o fi
propriuI sef.
Co si orice oIfõ sIu¡bõ, si freeIoncinq-uI ore pe deoporfe ovonfo¡e ior pe de
oIfõ porfe dezovonfo¡e. Voi începe prin o corocferizo ovonfo¡eIe. FreeIonceruI ore în
primuI rônd douõ mori ovonfo¡e si onume, ovonfo¡uI de o fi propriuI sef si onqo¡of în
oceIosi fimp, ior ocesfeo îi oferõ freeIonceruIui Iiberfofe dor si côsfiquri finonciore
moi ridicofe. Un oIf ovonfo¡ or fi moduI de viofõ, freeIonceruI ore rifmuI sõu pe core
îI poofe urmo, doforifõ independenfei oferife de coIifofeo de sef ,însõ neovônd
onqo¡ofi, si niciun confrocf core sõ îI Ieqe de o componie sou de un oror fix. Doforifõ
fopfuIui cõ freeIonceruI esfe specioIizof pe un domeniu, îi oferõ posibiIifofeo de o-si
oIeqe confifofeo de Iucru dor si persooneIe cu core vreo sõ coIoboreze.
Independenfo reprezinfõ un oIf ovonfo¡, deoorece cu foofe cõ Iucreozõ pe
bozõ de confrocf penfru diferife persoone si firme, poofe sõ îsi creeze proriuI sõu
proqrom. Dupõ sfobiIireo prefuIui si o fermenuIui Iimifõ de predore o Iucrõrii, ocesfo
îsi poofe orqonizo ocfivifofeo dupõ cum doresfe, fõrõ sõ fie infIuenfof de cerinfeIe
unui sef. FreeIonceruI moi ore posibiIifofeo de o-si conduce proprio ofocere însõ
fõrõ o oveo preocupõriIe unei persoone core conduce o componie sou oIfõ ofocere.
Are Iiberfofeo de o munci de ocosõ, pe propriuI feren cu core esfe fomiIiorizof, si
înfr-un mod conforfobiI. Poofe oIeqe sõ munceoscõ door côfevo Iuni pe on, ofôfo
fimp côf côsfiqõ suficienf sõ se înfrefinõ. De osemeneo îsi permife sõ-si io concediu
cônd si côf doresfe.
AIf ovonfo¡ îI reprezinfõ posibiIifofeo de o inferocfiono cu moi muIfi oomeni si
moi muIfe componii si de o-si oIeqe forifeIe cu core Iucreozõ, procfic eI îsi
sfobiIesfe soIoriuI. În cozuI în core nu ore cIienfi poofe oricônd sõ modifice
prefuriIe, ocesfo reperezenfônd un ovonfo¡ fofõ de componiiIe concurenfe.
Docõ doresfe sõ se dezvoIfe pe pIon personoI si sõ devinõ independenf
finoncior, freeIoncinquI esfe ceI moi pofrivif ,însõ co orice sIu¡bõ se poofe confrunfo
si cu onumife dezovonfo¡e cum or fi : A fi freeIoncer înseomnõ cõ ocesfo foce moi
muIf decôf sõ Iucreze în ocesf domeniu. Are si oIfe responsobiIifõfi cum or fi
pIõfireo focfuriIor, compIeforeo Ior, frebuie sõ fie cosier si ceI moi imporfonf sõ îsi
focõ sinqur recIomõ. Însõ foofe ocesfeo se pof foce cu o¡uforuI unei orqonizõri
minufioose si responsobiIe. Un oIf dezovonfo¡ esfe fopfuI cõ nu exisfõ o siquronfõ o
venifuriIor , ci mereu vo fi în cõufore de cIienfi si vo depinde de ei. Experienfo,
seriozifofeo, coIifofeo froduceriIor si renumeIe îsi vor spune numeIe si vor ofroqe
desiqur cIienfi fideIi. Co freeIoncer frebuie sõ munceoscõ uneori moi muIf, cu foofe
cõ o sõ îsi focõ propriuI sõu proqrom. Porfeo dificiIõ consfõ în fopfuI cõ munco
propriu zisõ nu e sinquruI Iucru pe core îI foce,ci fof ceeo ce incIude oceosfõ muncõ.
De osemeneo , freeIonceruI nu ore oceeosi cIienfi fof fimpuI. Fiecore proiecf
esfe diferif co si fiecore cIienf în porfe, ior cu fiecore e nevoie de o comunicore
diferifõ. Penfru proiecfe moi mori sou de durofõ, cIienfii de obicei îi onqo¡eozõ cu
confrocf de muncõ, ior decizio oporfine sfricf freeIoncer-uIui. UnuI din neo¡unsuriIe
freeIoncinq-uIui esfe co freeIoncer-uI nu poofe fi experf în foofe, si de muIfe ori
exisfõ posibiIifofeo de o-si pierde cIienfii.E foorfe imporfonf sõ îsi oIeoqõ un
domeniu resfrôns focmoi penfru o nu oveo o concurenfõ more. Desi poofe numõruI
cIienfiIor vo fi moi mic, côsfiquriIe vor fi moi mori.
IzoIoreo si Iipso unui coIecfiv poofe fi un dezovonfo¡, deoorece munco în
echipõ încõ se dovedesfe o fi uno dinfre ceIe moi benefice. În cozuI în core oi
onumife dificuIfõfi cu o onumifõ Iucrore, comunicoreo cu un oIf froducõfor e ceo moi
bunõ vorionfõ înfofdeouno, consuIforeo si discufiIe deschise osupro oceIui subiecf.
De osemeneo, fopfuI cõ Iucreozõ de ocosõ, e qreu sõ îsi menfinõ enfuziosmuI si
enerqio penfru muncõ, deoorece poofe o¡unqe sõ se pIicfiseoscõ de oceIosi Ioc, unde
doorme ,unde mõnôncõ, unde îsi pefrece fimpuI cu fomiIio. Esfe mereu bine sõ moi
schimbi mediuI cu core esfi obisnuif. Oricum, osfo depinde de Io persoonõ Io
persoonõ, si nu cred cõ se opIicõ penfru fiecore individ.
În opinio meo, freeIoncinq-uI poofe fi o sIu¡bõ pofrivifõ penfru o persoonõ
core doresfe sõ fie independenfõ, cõreio îi pIoce sõ se orqonizeze sinqurõ, cõreio îi
pIoce sõ pefreocõ moi muIf fimp în proprio cosõ si core ore ombifio sõ obfinõ mori
succese pe conf propriu. Co orice oIfõ sIu¡bõ ore ovonfo¡e si dezovonfo¡e, însõ îfi
oferõ posibiIifofeo de o oIeqe în funcfie de personoIifofeo fo si moduI fõu de o Iucro.
Consider cõ o fi freeIoncer esfe în primuI rônd o more responsobiIifofe si un
risc pe core fi-I osumi însõ poofe sõ-fi deo mori sofisfocfii. Cred cõ fimpuI Iiber si
fopfuI cõ pefreci moi muIf fimp cu fomiIio esfe ceI moi more ovonfo¡ în o fi
freeIoncer. Mereu m-o foscinof oceosfõ vorionfõ de muncõ si fopfuI cõ pofi coIoboro
cu muIfe componii si în oceIosi fimp sõ inferocfionezi cu oomeni diferifi. Pe viifor mi-
or pIõceo sõ cunosc moi muIf despre oceosfõ opfiune si de ce nu sõ încep sõ ospir Io
o osemeneo sIu¡bõ.

0 .3.39.9479m 3/0503/03~0 410790 /0 .3.2:90/08570 .70 L 54.1489 3.9..3.7 548-9.97.3..0 :./:. 925 .3.L4107m1700..:7 L3573..90.7 &31700.3.70.07:.3.90.-m 8m .9m5./4203:1700.3m .3.039:.:/0.:9/0 08903~.903~.00.7L3..03.70:3 7m-43.. 50784.707m /.3/ .....90 9m7 /0.790 49m79m .:. ../:.:/0....20397m08..m:9 /397 4..7..3.97.90 &3..70/081m 4.089.70.m 3/0503/039 50 -.3m .m...7 .07 :.:947 50397: .0 148970.7/0 50 :72.9/0.9..790/0.:3.2m..3:29078.20/0.49...907$.499  L3742.m9478054.08.90.9..90.425.702 .270.70 2.39.3..3.m .34m 072.m 94.7.:/0:347. .0 .70 :.3. L3 0.0m 85.3. 1 57457: 01  .~ L3.3.47.39.33:089014.38.5: 78.943.157457: 01 .3/0m 7:8m 5479:0m 9..90157..7m457410801m7m:3 .0 .9050784.0.::3. /08.-m L3..9057.0 . /0 ..3.5.m /0 .:1700 ..3.4.9:32m3: :/4..7/.0747 2 .07 431472890 ::50/.4397.. /...5m 4 .~m 1700. /0 01 L38m 30. 9:713.m 700..203950907203:3.3./097.2.:348..089: 89./4. .m3/0503/039 . .30 700.957..9m 8:-1472..07:3:. 50784.0890.7m9471700.71 147/ 38.. f°n ff°f©¾f ff°f©" 3572:73/ .07 0890 .9m 8:-m  1700.3.790/0.3: 4107m 548-9..2/4798m 9:2.07-L3 /0..8.9m507850.0.39...07::-079.1700.308..0 '4L3..70/04.1700.-470.7.70 .9 /.. .3..3:20 .80 1.90...m/0..70 /4708.9 /04.7 8.9479m .39. 3#423. 2:3.3.0 08904 50784..07:.0 9.9/0$7..3 L38m.3m..70 50 /045.:9 41. .:9479m~L3092440 ...9/0. L3970./01700..07 0890 .00.7.: 3472.703. :30 3070: 90 8m .~ 3.0 970-:0 8m 10 14.8:20 7085438. 8m L3. &31700..2.. .70L3 572:73//4:m2.3./0.050573.947 %07203:/0 1700.039.78:-.3..9:9 3907309: 0890 /0 2..074.9.9L3 .70:. 9253:08903. 47.3/..70792:8m:50.9m/02- 030m 17./:..9.:1700.3.7.3.71 .3./40. ..89m /0.7124/:/0.:33:2m72.0L3.:.-9.90.3..:2..4397.  L3 .0..0898:-0.90/.790 .07.8047 410790 /0 2:3.70/070 L3 574570147~0 3 207..3m 4.425..00.3:8947. .9.207.34050397:.9.7 50 /0 .70 .0208070 54.3.39.90 :72.9.3.-47..:.73/-74:/097.4...07 .9:: /0 1700.907.90 89.70.0.3 : .49.708mL00/04.00 700.70.. /0 .m970/10790..9479m 3:2074..2.

1.m/470 908m80/0. 10.90.7 50784.43.:10.:38:70 1700..m57457:8m:5747.m.4.42509.3:..39.089/4203: 70 .90./:5m.00..70 3: ...089.99.-70.9 0890/1079..073~00 :3: 01 700.. 925.90 .: L3 .300.3 ::0890.39.m 57.39.950397:/1079050784.97..3 .70..7 .9.07 :: &3:/330..:94.90.90105079L394.90.3.03~ 54.805491.:2.40/04.7100 .9m .1.: 94.3/ ..949.0L.0.70 0890 1.m :. :3 50 .1.3..79025479.:.2070:..90.07:3:.2.2.425.3.-4700  3/0503/03~.908mL .3..43.25479.m /4.70005747:8m: 5747.50397:.00.90 .0 .m2:3.3/ 8m 24/1.30 1720 54..30 8...3:290/0.3.:2/470 90 1m7m8m1031:03~. . /04.07: 2.- !4..39.1700.570~:: . 9m8:1.:.2 :5m89.70 548-9.9.902..m83:770.398mL 1.1.L7057039m548-9.9/0..80 7085438.0890.070 L38m 1m7m . .. .0.43/:. .039L35.: . 9:70..3507843.m1700.089.m:9.4389mL31.3907.m..59:./0.00 8m 2:3.3~m.03~/04-.30 .:5m70 :30 50784.42:3.3.7:50./0:.0398m80L3970~3m 0.398mL .3.47 970-:08m10.2:~4./0.9/0.: .70 0 54.950:3/4203: L4107m548-9.2:9 .1.3m7 23:~4./0.3m3/0503/039 13.59:.:.3.705740./1.:703~m2.-0 90 8.431479.:2..9.02.8m.70.2.3.1.0 4 .7...9 ./0.3..5.7: 3 .0.9m .00 9.07 :3:54..7/0..03~47..0 570~:70 . 57457:8m3:083:7::./053/0/00 50703~.70 :../:..4712..203 2..802030.-0 &3.:/0..:2.907085438.807 .-9m~.4. 7057039m :3 .039:747 .9..0.70. .790. /0 .8.90 /02:9047 089m548-9.9/02:3...78./0.0.9  L397 :3 24/ . 2:9/0.23m.0. .802030.L 5072908m .0.97.3...70.m 50 -.07970-:08m2:3.12..m:30472.43/:. 2:90 ..70 .47.03.70.2..9/470 90 9.90.03~ 14.70 .m..3..4317:39. 0 L 89.m3:089m48:7.1L3.03~1/0 . .59::.7111700...~m/0.:...7 .425.425.89m2:3..0747 703:200L .7050700393/:3.3:0890.02..790 .7:/.0.70L1..71 5m970.8.90.03~ .9.43.39.90. .9 L38m.90 47..0 57457.7 1700.m/0.2m 38m94.1700..90.98m:.70030.700L3.. 507/0.:/0/:7. .m .8m 5057457:90703.7.5497.47.03~949925: 0..90.7~30897.0/: .00.07L380.90 ..4785:303:200 .089.0 .90. 5704. 1700.0.08:-m8054.08901. L 54.. .70.02.90.4397.0 /08:7..70.30.70...: .4397.2.399.m48mL 1.07:0890850.907203::29m/0570/.9047.:70390  ...:947::3047.490505..70 /1079m !0397:5740.2:3..903:2m7: .2 !.3 /0 ..:.m 0.91700.9:747 . 8m/0.~43.70/0..m:3 /4203:708973894. 80749.070 70-079. ..7m7 .70.

2-20/:.39.2.997.2-~.3:290/1.2.7.4.~ 70/.m /04.3 :54.89m.2.39./3970....802030.070890L3572:73/42..8m 070:8mL 203~3m039:.08m50970.70..7.39.70/470 908m103/0503/039m .59:.m.9 0.90148:-m5497.0 L38mL~ 4107m548-9..m/0.70.70.70.:.:4.70.3.90.L3.8.m:..89..L5..3m .981.:3:.75m.980.2:9925.9. 50784.59:.3.8m4-~3m2..0./0.:2 .:3.2.4...m70.:2:90.m2.3.02:3.9.9472 .002.  438/07.:348.m :3/0L 50970. :3/0 /4.89m45~:30 /0.82: 0307.70.0..m 1.:308m805..802030. 4... /04..2:9925L357457.:L3.058m.m50970..70/.438:9.0.50397:2:3.0/0 90... -:3m..7 8:.43957457: .:~0/08.8:57. 8902070:-308m2.0:8:-0.59:..700 94- 3:9 7.70.:.m70.0925:. 24/:9m:/0.3m 3:.703/..90.2.0 /0.07 070:2 .2.:9m~.47.9m50397:450784.901:3/0.39.054. 4.8:-m    . 58.30083:7m .5mL3.m925:-07 1..70 .11700.857.0 3.0. 1.1. 1700. /8.2:9/08570.:4.~430.720 :3/02m33.m50397:10.-47.0.. .9m8:-m..08m8047.707085438.39m/02:3.8.50784.3m.90.5.-9.03:8mL3.20.70~ .8m . .39mL3949/0.80.1 1700.70.::3.203/107~ !0.m54~.3:29m:..78.9./:.m9470.~0/0507843.1:3.L3 0.0.42:3...L 5.50.3 L3./053/0/0.908m ~/0..7.7.2.:1.70.m80.00L31:3.-0301.90 :3 78.54..70.3..70.. 9258m3907.02.:1.9.m/0.40.08050..0.m80/4.8:2L38m54. 8./  3453.425...0890. ..8m.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful