P. 1
2004_18_GUNDUZOZS

2004_18_GUNDUZOZS

|Views: 36|Likes:
Published by Rıdvan Çeliköz

More info:

Published by: Rıdvan Çeliköz on Jul 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2011

pdf

text

original

EKEV AKADEMiDERCisiYI1: 8Sa)'l: 18 (F6.

$ 2004)-------

61

KUR'

AN ANLATIMINDA

PARADiGMATiK YUSUF KISSASI ORNEGi
Soner

YAPI:

GUNDUz6z (*)

Ozet
Bu makale Kur'iin-t Kerim'de bazi kissalarda bulunan paradigmatik kissasi baglamtnda aaklamayi amaclamaktadir:

yaptyt Yusuf

Paradigmatik vaptdaki anlatzda ttpki btr soganm kabuklari gibi anlatuun biiliimleri birbirine simetrik (bakistmlu'tir: Merkez epizot (bolum) olaylarzn en karmasik yeridir. Paradigmatik yapidaki bir anlatzda yer alan nesne ve kistler de birbirine simetriktir. Anahtar Kelimeler: Yusuf Kzssasz, Paradigmatik yapz, Anlatz bolumleri. The Paradigmatic Structure of The Holy Qur'fin's Expression:Yusuf Abstract The aim of this article is to explain the paradigmatic structure of some episodes by means of Yusuf episode. In Paradigmatic structure, the expressions are like the layers of an onion. The episodes of the expressions are symmetric to each other. The central episode is the most complex part in the main part of the events. In the expression of the paradigmatic structure, the objects and the persons are also symmetric to each other. Key Words: Yusuf Episode, Paradigmatic Structue, Episodes. _ Episode

*) Arasnrma Gorevlisi, Dr., OMD., ilabiyat Fakiiltesi, (e-posta :gunduzoz@hotmail.com)

\;

.

(_

62/ Dr.SonerGC!NDuzoz------...,.-EKEV
Giri§

AKADEMi DERCjSj

Kur 'an kissalan gerek epistemolojik, gerekse tarihsel bir deger tasiyrp tasrmadiklan acismdan pek cok kez arasnrma konusu yapilrrusur, Arastirmalarda dini ve ahlflki acidan, kissalann icerdikleri hikmetler ve insanliga verdigi mesajlar iizerinde duruldugu; edebi acidan ise kissalardaki sanatlann ve bunlann tekrar edilme §ekillerinin ele almdigl gonllmektedir, Kissalann edebl bir sanat iiriinii olarak ele almrnasi, Kur'an'daki gecmis peygarnberler ve toplumIara ait anlatilann tannsal bir kurgu kabul edilmesi gibi sakincalar dogurabilir. Ote yandan hikaye ve romanlarda kahramanlann adlan, olaylann gee;:tigizaman ve mekan onemlidir, Kur'an kissalannda ise e;:ogukere bunlar belirtilmez. Muharref metinlerin incelenmesinde yararlarulan 'mythologisati-on' ve 'rnythisation' tekniklerini Kur' an' a uygulamaya yonelik girisimlerin dunyevi tarihle uhrevi tarihi (eskatolojiyi) birlestiren Kur' an' m metin yapismm iyi anlasilmamasmdan kaynaklandigl ifade edilmektedirl. Halefullah bu tilr bir anlayism temsi1cisi olarak Bati'da Lanson'un Kitab-i Mukaddes'e uyguladigi kritik metodunu Kuran'a uygulamaya e;:all§llli§tlr2. Halefullah, "Rasyonel mantikta, oze baghlik ve akil nonnlan gecerlidir, Bu durum Kur'an'm arnaclanndan degildir."3 seklinde ifade ettigi gorii§iinde oldukca ctlretkardir, Bununla birIikte, Kurari'da pek 90k kissa birden cok yerde arnhrken Yusuf krssasmdan sadece bir yerde bahsedrlmesini.starihi gerceklere dayansa bile- kadmlann ilan-r askiru konu edinen bir kissarun ulu orta tekranrun uygun olmayisma baglamak da son derece isabetsiz bir gorii§ olsa gerektir+, Edebi anlatrlan incelemede kullarulan teknikler, beseri edebiyati asan essiz dokusu geregi Kur'an kissalanna butunuyle uygulanamamaktadrr, Kissalann bir roman, hikaye, des tan ve diger edebi ttirler kategorisinde incelenmesi mllmkiin gozukmemektedir; Kur'an'rn her kissasi giris, gelisme, sonuc halinde ele alinmaya elverisli degildir, Ancak bu durum, kissalann sanatsal ve bicimsel olarak incelenemeyecegi seklinde anlasilrnamalidir, Zira, Kur'an'da mecaz, tesbih, istiare gibi yapilann incelenmesinde beseri edebiyann birikiminden yararlarurken kissalann plamru analizde edebiyatm kavramlanna gozlerimizi kapamanuz dogru degildir, "lnsan aklma yonelik 'tenezzulat-i ilahiyye/indirilmis kutsal sozler ' olan ilahi hitabi, beseri imkanlar ole;:iistinde tammaya ve tarntmaya cahsabiliriz>."
I) KJlI~, Sadik, Mitoloji Kitiib-t Mukaddes ve Kur'dn-t Kerlm, Nil Yayinlan, lzrnir, 1993, s. 171. 2) Yildmrn, Sua! "Kur'an-i Kerim'de Kissalar", Atatiirk Unlversitesi lsiam; lllmler Fakiiltesi Dergisi, sayr: 3, fasikiil: 1-2, Erzurum, 1979, s. 41. 3) Muhammed Ahmed Halefullah, Kur'iin'da Anlattm Sanatt el-Fennu'l-kasasi, <rev Saban Karatas, . Ankara Okulu Yayinlan.Ankara, 2002,171. 4) Bu gtirii§ icin bkz. Ahmed Cemal el-'Amrl, Dirtisetun fi't-tefsiri'l-mevdii'l li'l-kasasi'l-kur'dni, Mektebetu'l-Hanci, Kahire, 140611986, s.258. 5) Yildrnm, agm., s. 49.

KUR'AN ANLATIMINDA PARADiGMATj]( YUSUF KISSASI ORNEGi

YAPI: ------

63

Sanatta ve edebiyatta anlatim bicimi, anlatilacak §eyi anlanlana ulastiran bir vasita olarak gorulmekte, bu nedenle nitelikli bir metnin saglam bir bicime sahip olmasi gerektigi vurgulanmaktadirs. iHihi mesajm metinsel biciminin, bu temel ilkeden uzak tutulamayacagi kesindir. Biz bu konudaki incelememizi Yusuf kissasiyla smirh tutacagiz, 1-Yusuf Kissasmm
dir;

Estetik Deger]

Yusuf kissasi, estetik acidan Kur'an'm diger kissalanndan oldukca farkh bir yapidaBu fark bizzat Kur'an tarafmdan da "ahsenu'l-kasasten giizel kissa" (Yusuf, 12/3) sozuyle ifade edilir. Kur'an'm Yusuf kissasina iliskiri bu yahn estetik deger ifadesi, zaman zaman yer aldlgl tumce ile birlikte, "Biz sana bu Kur'an'i vahyetmekle en guzel sekilde anlatiyoruz" seklinde Turkcelestirilir".

Bu mealde kasas kelimesinin, 'maksus/anlatr' anlamma itibar edilmemis, 'anlatmak' anlarmndaki mastar anlanu esas almmisur, dolayisiyla tumcedeki 'ahsen' Iafzma, rnef''tll-r mutlak naibi olarak "en giizel sekilde" anlarm yuklenmistir, Bu suretle, 'en guzel anlanm' Kur'an'm biittinti ile iliskilendirilmistir, Bu anlarmn tayininde Kur'an kissalannm herbirinin "bir baska giizel" oldugu dii§iincesi etkili olsa gerek. Bazilan ise kasas kelimesini 'anlati' seklinde anlamalanna ragmen bunun bir abarn oldugunu, 'ahsen'in, 'hasen/guzel' anlarruna geldigini soylemisler ve bu goruslerini Rum 30/27'de gecen "ve huve ehvenu 'aleyhi/(Tekrar diriltmek) onun icin cok kolaydir," ifadesindeki 'ehven' kelimesi ile desteklemeye e;ah§rm§lardu.g. .

Yusuf kissasnu en guzel kissa olarak anlayanlar ise, "Kur'an'da ibret, hikrnet, olaganustu olay ve niiktelere bu denli yer veren baska bir anlati olmamasi' argumanma dayamrlar''. Yusuf suresinde "bu kissada ulu'l-elbab icin bir ibret" oldugunun soylenmesi ve mufes sirlerce bunun anlayis, idrak sahibi kisiler olarak yorumlanmasilv, bu kissarun inceliklerinin anlasilmasmda vasatm tisttlnde bir idrakin gerektigini ortaya koymaktadir,
Yusuf kissasirun sahnelenebilme niteliginin diger kissalardan daha fazla olmasi onun en gtizel kissa olmasinm nedenleri arasmda sayilir!'. Halefullah 'en guzel kissa' ifadesinin metnin yapisma i§aret ettigi gOrii§iindedir. 0, Yusuf 12/4-6.ayetlerin bir giris niteliginde oldugunu, Mekke doneminde inen Meryem ve Al-i Imran surelerindeki Isa krssasmda da bir girisin bulundugunul-, fakat Medine donemindeki kissalann genellikle, giris ve sonuc bolumleri olmaksizm sadece bazi tab10 ve gOrii§ler sunularak ba§ladlgml belirtirt-'.
6) 7) Hausser, A., Sanattn Toplumsal Tarihi, cev, Y. Galanti, Remzi ..K.itabevi, istanbul, 1984, s. 329; leden Tekin, Mehrnet, Roman Sanau (romantn unsurlari) l , Otiiken Yaymlan, 5.185. hazirlanan mealde bu anlam gozetilrnistir,

nak-

8) 9)

Omegin Ali Ozek baskanligmda 'Amri, a.g.e., 5.237. 'Arnri, a.g.e., s. 238. 10) Ebu Ca'fer Muhammed b. Cerir Halebt, Kahire, 1373/1954, XII; 11) Bkz. Sayi, Ali, "Kur'an'da Kissa mir, 1995, s. 181. Ahmed Halefullah,

et-Taberi, Cdmi'u'l-beytin 'an te'vlli'l-kur'iin, Mustafa el-Babi el89. Kavrarru Uzerine", D.E.V. lliihiyat Fakilltesi Dergisi, sayi: IX, iz.

12) Muhammed 13) Halefullah,

a.g.e., 5.352.

a.g.e., s. 352-353.
\' /.

64/ Dr.SonerGONDOZOZ-------EKEV 2-Yusuf Kissasmda Blclm ve Paradigmatik Yapr

AKADEMi ERGiSi D

Arasnrmalarda Yusuf kissasrnm bolumler halinde incelendigi, bazi arastirmacrlarca haIkalara aynldigi, bazilannca ise Hz. Yusuf'un basmdan gegen mihneler ekseninde bir boltimleme yapildigr gOriiliir. Ornegin, 'Izzet Derveze Yusuf kissasiru dolt temeI halka/bolum halinde incelemistir, Derveze'ye gore kissamn birinci bolumtmu 1-20. ayetler; ikinci bolumunu 21-35.ayetler; ii9iincii bolumuntt 36-57.ayetler; dorduncu ve son boltlmiinii ise 58-11 Layetler olusturur, ilk bolumde Hz. Yusuf'un kardeslerinin babalanna oynadiklan oyun ve Hz. Yusuf'a yaptiklan kotulttk konu edilir. Ikinci bolumde Hz. Yusuf'un sanlmasr, Zeliha'nm Hz. Yusuf'u bastan cikarmaya cahsmasi, zindanaatnrmasi ve kadinlara verdigi davetten bahsediIir. U9iincii bolumde Hz. Yusuf'un zindanda ya§a- . diklan, zindandaki iki kisinin riiyalanm yorumlamasi ve hazinedar olmasr anlatilir, Son bolumde ise, Hz. Yusuf'Ia kardesleri arasmda gecen olaylar, kardeslerin MISIr'a erzak almak icin gelmeleri ve biitiin ailenin birlesmesi konu edilirl". el-' Amri, kissarun bolumlenmesinde mihneleri/cileleri mihver ahr, Buna gore kissa dort mihneden olusur, Birinci mihne ilk1l-i gayabeti'l-cubb/Kuyuya anlma (7:-10.ayetler); ikinci mihne Istirkak/Kolelik (l9-21.ayetler); ii9iincii mihne Muravede/Bastan 91karma tesebbtisu (23-30.ayetIer); dorduncu mihne ise SicnlZindan (35.ayetten itibaren)15 anlansindan olusur, Bu iki bolumleme, Yusuf kissasirun birbiri iIe iliskili cesirli pasajlardan olustugunu ortaya koymalan bakurundan onemlidir, Buna karsm biz esas aldrginuz 'paradigrnatik yapr' kavrarnma kosut olarak krssanui, e~il olmayan aulaum birimleri iceren dokuz epizot (alt tema)dan olustugunu; her epizot ve anlanm biriminin bir digeri ile paradigmatik bir yapi arzettigini savhyoruz. Seyfi Karabas'm 'karsrt yanstmalr' /]simetrik[ oIarak Turkcelestir-digi 'paradigmatik yapi' kavrami 'onion skin' (sogansi) oIarak da nitelendirilirl''. Bu yapmm 'sogansi' oIarak nitelenmesinin nedeni, bir sogam andrrmasrdir, Zira soganm kabuklan, distan ice dogru katlar halindedir ve bu katIar bir merkezde toplamr, Tipki bunun gibi paradigmatik yapidaki bir eser de, sogarun kabuklan gibi i9 ice gecmis farkli epizotlardan olusur, Bir sogaru ortadan ikiye b61diigiimiizde her iki tarafta kalan kabuklar esit sekilde digerlerinin kar§lbgl iken paradigmatik yapiya sahip bir eser de ayru §ekiIde birbirine esit iki tarafh epizotlardan olusur ve bir merkezde toplarur, Bu merkez ise, eserin en onernli yeri ve karmasanin doruga 9Iktlgl noktasidir, lzlek bakimmdan karmasikhk anlatmm basmdan ortasma dogru artar, merkez anlanm biriminde diigiimlendikten sonra anlannm son una dogru azahr, Karabas'in verdigi bilgiye gore "karsrt yansrmah yapr", sozel iiriinlerde ilk olarak Homeros'un destanlarmda ortaya konmustur!",
14) Bu halkalar icin bkz. lzzet Derveze, et-Tefsiru'l-Hadis: Nlizul Strastna Gore Kur'tin, cev, Ekrem Demir, Ali Arslan, Ekin Yayinlan, istanbul, 1998, s.505-528. . 15) ,Amrl, a.g.e., s.239, 241, 242, 254. 16) Karabas, Seyfi, Dede Korkut'ta Renkler, Yapi Kredi Yayinlan, istanbul, 1996, s. 9. 17) Myres, John L. "The Last Book of the Iliad: Its Place in the Structure of the Poem", Journal. of Hellenic Studies, 52 (1932), s.264-296; Myres, "The Pattern of the Odyssey", Journal oj Hellenic Studies, 72 (1952), s.I-19; H. Whitman, Cedric, Homer and the Heroic Tradition, W. W. and Company, Inc., New York, 1965; Karabas, a.g.e., s. 9'dan naklen,

I
vi

b

)

KUR'AN ANLATIMINDA
YUSUF KISSASI

ORNECj

PARADjGMATIK YAPI:

------

65

Karabas bu yapmm temel parametrelerini §oyle belirler: "Karsit yansimah yapidaki edebt eserlerde anlatmm tek sayih bir sayida anlanm parcalanndan olustugu gozlemlenir, Bunlar 'anlatim birimi' olarak ammo Bu anlanm birimlerinin kac tane oldugu ve uzunluklan deneyimsel olarak saptamr; degisik eserlerde sayilan ve uzunluklan degisebilir, Bakisimh olarak ilintilendirilen iki anlanm birirnine anlanm birimi kiimesi denir. Bakisimli olduklanndan bir anlatim birimi kiimesini olusturan anlatim birimlerinin icerikleri benzer, ama anlatmm gelismesine katkilan karsit olur. Boylece bir anlanm kiimesinin iki yansi arasmda dengelilik ile karsitlik iliskileri vardrr, Kurdugu denge ve karsitlik iliskileriyle karsit yansimah yapi bir tablonun ya da hahnm parcalan arasmda gonilebilecek bir dizinsel iliskiler agl olusturur, Anlatmm bu iliskiler cercevesinde derin anlamlannm gorulebilmesi icin yeniden degerlendirilmesi gerekir.l'i" Paradigmatik yapmm, kimi masallarda, llyada ve Odysseia gibi destanlarda, Dede Korkut gibi destansr oykulerde, Sir Gawain and the Green Knight gibi kimi orta ~ag romanslannda, Gulliver's Travels'ui dorduncu kisnu gibi hieiv yapitlannda, Joseph Andrews, The Red Badge of Courage ve r;:allku~u19gibi kimi romanlarda ve The Ballad of the Sad Cafe gibi kimi oykulerde var oldugu savunulabilir."20 O'Flaherty de "sogansiyapi" ~6ziimlemesi yaptigmi savlar-I. Aslmda bazi islfunl hikayelerde, ozellikle sembolik yonu agrr basan vahdet-i vucttt ile ilgili hikayelerde, paradigmatik yaplya benzer yapilara rastlamr. paradigmatik yapi, vahdet-i vttcud dii§iineesinin anlatmuna uygun bir yapi gibi gorundugunden olsa gerek, Feriduddin Attar' 1Il Manuku '1- Tayr adu eserinde bu yapuun izlerini bulmak mumkundur, Kuslann Kaf dagma yolculugu sembolik yonii aglr basan bir siirsel hikayedir, "Bu yolculugun omega noktasi, siirin alpha'smda zaten yer almaktadm-?" Siirde Yusuf kissasina atIfta bulunulmasl ise ~ok anlamltdlr.
18) Ornegin, bes anlatim biriminden olusan bir anlanrun dizisel agl §oyle olsun: A' B' C B" A"; iki yanSI A' ve A" diye beIirlenen anlatim birimi kiimesinin ilk yansmda bir aile bir baska aileye bir yemek verir. A" diye belirlenen ikinci yanda ise obur aile A' anlaum biriminde yemek veren aileye bir giimii§ andac sunar. Dizimsel okuyus icinde verilen 'yemek' 'yemek' olarak, 'andac' da 'andac' olarak kahr, Oysa karsit yansimah yapl nedeniyle okuyucu yemegi ve andaci dizinsel olarak da algilayip, soz geIimi 'dostlugu arttmci karsihkh eylemler' diye daha soyut bir dii§iince olusturmaya itilir. Bu soyut dusunce cercevesinde 'yemek' ile 'andac' hem birbirlerini dengelerler, hem de anlaurun gelismesine katkilan karsitnr, Karabas, a.g.e., 10,11. 19) Calikusu romarnnda roman kahrarnam Feride diigiiniine ii9 giin kala bir kadmdan mektup ahr, Bu mektupta yazanlar yiiziinden herseyi geride birakip ogretlnenlik yapmak iizere Anadoluya gider. Bkz Guntekin., Resat Nuri, Caltkusu, Istanbul, ts., 5.102-108. Romanm sonunda babacan bir adam olan Hayrullah beyle evlenir. AraJannda gercekte kan koca iliskisi degil, baba-kiz iliskisi vardir, Hayrullah beyin olmeden once Feride'nin eline tutusturarak diigiinden once yiiz iistii birakugi Kamuran'a vennesini istedigi mektup onlan birbirlerine kavusturur, Bkz. Giintekin, a.g.e., 5.392. Feride ile Kamuran'r vaktiyle bir mektup ayirmis, onlan yine bir mektup birlestirmistir, Aynca romanm ozeti icin bkz. Kudret, Cevdet, Turk Edebiyattnda Hikaye ve Roman 2, Varhk Yaymlan, Istanbul, 1981,5.295-296. 20) Karabas, a.g.e., 5.12. 21) O'Flaherty, Wendy Doniger, "Inside and Outside the Mouth of God: The Boundary Between My tit and Reality", Daedalus, Spring, 1980,5.93-125; Karabas, a.g.e., a.yer'den naklen. 22) Seyyid Hiiseyin Nasr, "Kuslarm Vahdete Ucusu Attar 'm Mannku't-Tayr't Uzerine Dusunceler", ge,-:. I. Kalin, (Derya Ors ve dgr.,lsllim Felsefesinde Sembolik Hikdyeler ( J) icinde), Insan Yaymlan, Istanbul, 1997, 5.232. Hikayenin konusu §oyledir: Kuslar bir kraI secmek i9in toplarurlar; 9iinkii kral olmadan saadet ve ahenk icnde yasayamayacaklanna inanmaktadirlar; Hiidhiid kusu one 91kar ve kraI olmaya layik olarun Simurg (Ziimriidii Anka) oldugunu belirtir. Kuslar Hiidhiid'iin kilavuzt.

66/ Dr.Soner cONDOz6z-------EKEV

AKADEMi DERCisi

3- Yusuf Kissasmm Paradigmatlk

YaplSl

Yusuf kissasmda da var oldugunu tespit ettigimiz paradigmatik yapr, birbirleriyle bakisimli dokuz epizot ve sayilan degi§en anlatim birimlerine sahiptir23 .

..-----JJo-

A'-RUya Epizotu 1. Anlatim BiriIni: (l-3.ayetler) .. 2. AnlatlmBiriini: (4-iayetler)· ;.1. Anlaum Birirni: (8-18.ayetler) C'-Kuyu Eplzotu . 1. Anlanm Birimi:(l9~20.~yetler)

.-'-----1... B' -HlleEpizotu

.. •. ...

.C·.·

.

D'-Ogut Epizotu 1. Anlatim Biriini:{21-22.ayetler) E-~~rkez: A!,~aina Epizotu:(23-28Jlyetler) D"-OgUt Epizotu 1. Anlatim Birimi: (29.ayet)

J

I

L...-_--I ... C"-Zindan

Epizotu 1. Anlatim Birimi: (30-57.ayetler)

B':-Hile Epizotu 1. Anlaum Birirni: (58-98.ayetler) A"-Hakikat Epizotu 2. Anlanm Birirni: (99-10] .ayetler) 1. Anlanm Birirni: (l02-11Uyetler) Kissamn merkezinde E-Arzulama epizotu yer almaktadir, Paradigmatik yapilarda olaylann arapsacma donii§tiigii epizot, merkez epizottur. Bu epizot krssayi ikiye baler. Kissanm ilk ve son yansmdaki epizotlar ile banndirdiklan anlanm birimleri bakisunh olarak merkezde birlesir, Yusuf kissasinm ilk epizotu olan A' -Rtlya epizotu, kissanm sonundaki A"-Hakikat epizotu iIe bakrsimhdrr, Diger epizotlar da bir diger epizotla bakisimhdir, Her epizot ve bu epizotlann icerdikleri anlatim birimleri, bakisnnhlan ile birer anlatim birimi ktimesi olustururlar,
lugunda Kaf dagnun yedi vadisinden gecerler, Nihayet Otuz kus (Farsca'da simurg), Simurg'un makarruna ulasir, Onlara burada Yusuf IaSSasI haurlanhr, Ve trpkr Hz. Yusuf'un kardesleri gibi, IIlihi ben'lerini bir ihanet sonucu "kolelige" satuklanrun farkina vanrlar ve insiyatik bir donnsumden sonra kardeslerinin Yusuf'u tarurnalan gibi her bir kus kendini gordUgti bir ayna halinde O'nun Huzurunu mti§illiede ederler., bakarlar, bu, 0 Simurg 'tur ve 0 Simurg, bu si-murg (otuz kusjtur, Bkz, Nasr, agm., s.233, 239. 23) Bahsettigimiz yapryi ismail Albayrak, "Kur 'an ve AnlatI(m) Bilim" adli makalesinde, Neal Robinson'un 'ciasrik yapi' adi ile Yusuf kissasma uyguladigiru belirtrnistir; Robinson'un epizotlanrun bizim belirledigirniz epizotlara ternelde benzernekle beraber bazi noktalarda aynldigr gortilmektedir, Bkz Robinson,. Neal, Discovering the Qur'an: a Contemporary Aproach to a Veiled Text, SCM Press, London, 1996, s.149. Nakleden: Albayrak, Ismail, "Kur 'an ve Anlanun) Bilim", EKEVAkademi Dergisi, YII 6; sayi: 13, Gtiz-2002, Erzururn, s.102.
)l
j

KUR'AN ANLATIMINDA PARADjGMATIK YAP]: YUSUFKISSAS] ORNEGj

------

67

i-A'-A" Epizotlarmm Anlanm Birimi Kiimeleri: Riiya/Hakikat A'-Riiya epizotunun l.anlaum biriminde ii<;:ayet yer ahr; El1f, Lam, Ra sembolik harfleri ile baslayan anlatim biriminde anlanlanlann apacik kitabm ayetleri oldugu, insanlann anlayabilmeleri i<;:inbu kitabm Arapca oldarak indirildigi ifade edilir(12/1-2). Hazreti Muhammed'e hitaben " ...En giizel kissayi sana anlanyoruz. Sen bundan once (bu kissayi) bilmeyenlerdendin. "(12/3) tiimcelerine yer verilir. A' -Rtlya epizotundaki Lanlatim biriminin bakisimhsi olan A"-Hakikat epizotundaki Lanlatim birimi (102l l Layetler), Riiya epizotundaki bakisunhsiru destekleyen dtlstinceler icerir, Bu anlanm birimi, "Resultlm bunlar, sana vahiy yoluyla bildirdigimiz perde arkasi/gayb olaylandir, Cocuklar, tuzak hazirlamak iizere aralannda anlasirken herhalde yanlannda degildin."(12/102) ifadeleri ile baslamaktadir, A' -Ruya epizotunun 2.anlatlffi biriminde (4-7 .ayetler) Hz. Yusuf babasma rtlyasmda onbir yildiz, gunes ve aym kendisine secde ettigini gordiigiinii soyler.(12/4) A"-Hakikat epizotunun 2.anlatlm biriminde ise (99-101.ayetler), "(Yusuf) ana ve babasim tahnnm iistiine cikarnp oturttu ve hepsi onun icin secdeye kapandilar, (Yusuf) dedi ki: "Ey babacigiml i~te bu daha once gordugtlm nlyanm yorumudur."(12/100) ifadesi yer ahr, Boylece nlyadaki secde olayi burada hakikate donii~iir24. Il-Bt-B" Epizotlarmm Anlatnn Birimi Kiimeleri: Hile B' -Hile epizotunda (8-18.ayetler) yer alan tek anlanm birimi Yakub peygamberin Hz. Yusuf'a olan asm sevgisini kiskanmalanndan dolayi kardeslerinin Hz. Yusuf hakkmda yaptiklan hileden bahseder. ilk basta onu oldiirmeyi dii~iinseler de '(12/9) sonra bir kuyuya atmaya karar verirler (12/15). Oradan gecen bir kafilenin onu bulacagmi umarlar (12/10). Hz. Yusuf'u yanlannda kira gondermesi icin babalan Yakub peygamberi ikna etmeye cahsirlar, Babalan, Hz. Yusuf'u bir kurdun yiyebilecegini ileri stirerek bu teklifi once reddetse de sonunda ikna olur. Kardesleri kirda Hz. Yusuf'u kuyuya atarlar ve onu kurt yemis stlsu vererek gomlegini, (avladiklan bir hayvarun) kan(m)a bularlar. Babalanna, esyalann yamnda yalruz basma nobetci biraknklan bir sirada onu bir kurdun yedigini soylerler (11/12-17). Bu epizotun bakrsimhsi olan B"-Hile epizotunun anlanm biriminde (58-98.ayetler) ise, Hz. Yusuf, artik basma gelen tiirlii badireleri atlatmis, koca adam olmustur ve Misir'da kralhk makammdan sonraki en onemli makama gelmistir
(12/54-56)25.

cari bir reverans sekIiydi. Bkz. Ebfi'l-Kasim Carullah Mahmfld b. 'Umer ez-Zemahseri, el-Kessdf'an hakii 'iki't-tenzll ve "uyuni'l-akavtl fi vucuhit-te 'vil, Daru'l-Ma'rife, Beyrut, ts., II, 344. 25 ) Yusuf Peygamberin yasadigr Misir, Hiksoslar donemi Mrsir'rdir, A§agl MJSlf (Dogu Delta)'da hii. kumranhk kurmus olan Hiksos hanedam ile Misir'm yerIi hanedanIan (FiravunIar) arasmda rnucadele bilinen bir husustur; fakat Hiksos hanedanlannm sayisi ve hukumranlik siireleri net degildir, Bu Hanedanlar -ki sozltlk anlarm Col Prensleri' dir- Sfuni irktandirlar; Arastirmacilar Hiksoslarm ikinci krahnm 'Yakub-her' ile Yakub Peygamber arasinda bir paralellik kurmayi reddederler, Zira Yakub isrni M.O. iir;iincii milenyurna kadar uzanmaktadir, Ancak ikinci Hiksos krahnm isminin Hz. Yusuf'un babasr Hz. Yakub'la bir ilgisi varsa, 0 zaman Hz. Yusuf'un oykilsu mutlaka ya Yakubher'in 8 ila 10 yil suren taht doneminde ya da muhtemelen onun atasr ve Hiksos hukumranhgmm
24) Hz. Yusuf'a yapilan secde, ayaga kalkma, tokalasma, el oprne gibi Mrsir'da
1

i.

68/ Dr.Soner ONDUZOZ-------EKEV G

AKADEW DERGjSj

o sirada kuraklik sadece MISlr'I degil Hz. Yusuf'un kardeslerinin yasadigr Kenan diyanm da etkisi altma alrrusnr, Mrsir Hz. Yusuf'un yapngi riiya yorumu sayesinde bolluk yillannda ambarlanru zahire ile doldurdugundan rnevcut krizden etkilenmemis, yabanci memleketlere de zahire satar konuma gelrnistir, Hz. Yusuf'un kardesleri de zahire satm almak amaciyla Mrsir'a gelirler. Hz. Yusuf onlan tamr, Onlar ise Hz. Yusuf'u tarnmazlar (12/58). Zira arnk Hz. Yusuf ktlcilk bir ~ocuk degildir, cok degismistir, Hz. Yusuf kardeslerine, 0 sirada Kenandiyannda blraktildan ve Yakub peygamberin, Hz. Yusuf'un acisma teselli buldugu kti~tik kardesleri Btinyamin'i de getinnezlerse erzak alamayacaklanru soyler (12/59-60). Bunun tizerine yurtlanna don en kardesleri B' epizotunda Hz. Yusuf'u yanlanna katmasi icin israr ettikleri gibi bu seferde Bunyamin'i goturmek icin babalanna dil dokerler (12/62-65). Yakub peygamber, SIk1tembihlerIe Bunyamin'i onlarla gondermeye razr olur (12/66-67).
Hz. Yusuf, Biinyamin ve diger kardesleri Misir' a geldiklerinde onlara bir oyun oynar ve krahn altm tasrru kafiledeki kardesi Bunyamin'in yukune yerlestirir (12170). Btmyamin kralm tasiru calmak sucundan Mrsir'da alikonur (12175-76). Kardeslerinin btitUn ISrarlanna ragmen Hz. Yusuf, Bunyamin'i onlara vennez. Durum babaya bildirilir.Yakub peygamber'in dudaklanndan, Hz. Yusuf''u yitirdiginde soyledigi sozler bu sefer Btinyamin icin dokiiltir: "sabrun cemilunl/guzelce sabretmekten baska ~are yok!". Yakub peygamberin tiztintiiden iki goztl birden kor olur (12178-84). AC1l1baba, "Yusuf ve kardesini arayin" diyerek ogullanru tekrar Misira gonderir (12/87). Yakub peygamberin "Sizin bilemeyeceklerinizi Allah tarafmdan vahiy ile biliyorum." (12/86) sozti, onun, Hz Yu- . suf''un ve Btlnyarnin'In durumunun i~yuzunden huberdar oldugunu bize ihsas etmektedir. Tekrar Misir'a gelen kardesler Hz. Yusuf'un huzuruna cikarlar, Artik Hz. Yusuf onlara kendisini tamnr (12/88-89).

I'
~l

,\

Ill-O'-C" Epizotlarmm Anlanm Birlmi Kiimeleri:
KuyU/Zindan C' -Kuyu epizotunda (19-20.ayetler) oradan gecmekte olan bir kafile Hz. Yusuf'u kuyudan cikanr, Kafile Hz. Yusuf" u Aziz' e az bir paraya satar (12/20). (veya kardesleri "B u bizim kacan kolemizdi." diyerek onu kuyudan cikaran kafileye az bir paraya satarlar. Kafile ise onu Misir'a gottirur ve Aziz'e satar.)26 C'-Kuyu epizotunun anlanm biriminin bakisnnlisi C"-Zindan epizotudur (3057.ayetler). Hz. Yusuf''u satin alan Aziz'in kansi Zeliha (veya Zuleyha ya da Ra'll) Hz. Yusuf'a a§Ik olur. onu bastan cikarmak icin yollar arayan Zeliha kadmlann diline dti§lip alay konusu olunca kadinlara bir davet verir. Burada kadrnlara Hz. Yusuf'un guzelligini ispat eder. Bu glizeIlik kar§lsmda arzulanna yenik dti§tUgiinti, eger istedigini yapmaya
kurucusu olan ve tahtta 13 ila 23 yil kalan Sheshi doneminde meydana gelrnis olmahdir, Kitab-: Mukaddes'te Hz. Yusuf'un kardesinin onu bir kole olarak Midyanli tiiccarlara satmak icin a1dlgl fiyat olan 20 sekel giimii§ (1 §ekel=II,5 gr.) (Tekvin 37: 28), M.O. onsekizinci ytizyilda gecerli olan ortalama fiyata uygundur. Dolayisiyla Hz. Yusuf'un iiykiisii Misir'm yerli halkmdan olmayan Hiksoslar'm Misir'r isgali esnasmda (M.O.1663-1555) Giiney Misrr'da gecmis olmahdir, Bkz. Fatoohi, Louyah - Al-Dargazelli, Sheta, Musa & Firavun r;lkl~ Kitabi, ~ev. Ayse Meral, Ibrahim Kapaklikaya, Gelenek Yayrnlan, istanbul, 2002, s. 45,48-49. 26) Kitab-i Mukaddes, Eski Ahit, Tekvin 37: 26-28; Taheri, a.g.e., XII, 171.

KUR'AN ANLATIMINDA PARADiGMATiK YUSUF KISSASI ORNEGi

YAPI:

------

69

yanasmazsa Hz. Yusuf'u zindana atnracagmi soyler ve sonunda dedigini de yapar. Arzulanna uymayan Hz. Yusuf'u hapse attmr (12/30-32). Hz. Yusuf zindanda iki kisi ile tarusir, Bunlardan biri kralm finncisi, digeri ise saId~ sidir27. Onlann rtiyalanru dogru yorumlar. Fmnci rtiya yorumuna uygun olarak idam edilir. Saraym saIdsi ise zindandan kurtulur (12/4.1). Uzun yillar sonra kral, gordiigii bir rtlyayi yorumlatmak ister. Ruyasmda yedi zayif inek yedi serniz inegi, yedi kuru basak da yedi yesil ba§agl yiyordur, Kime yorumlatmak istedi ise ona bu nlyarun 'karmakan§lk dusler' oldugu soylenir, SaId Hz. Yusuf'u hatirlayarak krala, ruyayi Hz. Yusuf'a yorumlatabilecegini soyler, Hz. Yusuf zayif inekleri, kuru basaklan yedi kithk yili: serniz inekleri, yesil basaklan da yedi bolluk yih olarak yorumlar ve birtakim ekonornik tedbirler.onerir (12/42-49). Kral tarafmdan hazinenin basma getirilir ve kralm en gozde adarru olur (12/54-56). lv-Dt-D" Epizotlarmm Anlanm Birimi Kiimeleri: Ogiit D' -Ogtit epizotunda (21-22.ayetler) Hz. Yusuf'u satm alan Aziz (Potifar/Kitfir ya da Itfir)'in (0 aym zamanda Hz. Yusuf'tan onceki hazinedardir.) kansi Zeliha'ya verdigi ogiitlere yer verilir. Aziz kansma §oyle der: "Ona deger ver ve guzel bak, kimbilir bize faydasi olur. Belki de onu evlat ediniriz." (12/21) Bu epizotun, kissanm ikinci yansmdaki bakisunhsi olan D" -Ogiit epizotunda ise Aziz, kansma, "Hz. Yusuf'u bastan cikarmaya <;alt~masIndan ve Hz. Yusuf'un kendisine sata~tlgl yolundaki yalanmdan dolayi AIlah'tan af dilemesini"; Hz. Yusuf'a ise "bu meseleyi kapatmasnu" ogtitler (12/29). v-E-Merkez Epizotnn Merkez Anlanm Birimi:
Arzu

Merkezde yer alan E-Arzulama epizotu, merkez anlanm birirnini icerir (23-28.ayetler). Bu birim butun paradigmatik yapilarda oldugu gibi Yusuf kissasmda da anlatnun dtigtim noktasmi olusturur, Zeliha onu bastan cikarmak ister, evde Hz. Yusuf'la basbasa kahnca butun kapilan sOOsOOkapanr ve onu davet eder. Hz. Yusuf bu ahlaksiz teklifi kabul etmez. Hz. Yusuf onde, Zeliha arkada kapiya kosarlar; Kapirun yamnda Zeliha'run kocasma rastlarlar. Zeliha kocasina Hz. Yusuf'un kendisine saldirdrgnu soyler, Akrabadan bir kisinin onerisi ile Hz. Yusuf'un yirtilan gomleginin, onden mi arkadan mi yirnldigma bakihr, Arkadan yirnldigi gornlunce Hz. Yusuf'un masurniyeti anlasilir, (Fakat Zeliha ne yapar eder, Hz. Yusuf'u kissanm Zindan epizotunda zindana attmr.) 4-Yusuf Kissasmm Analizi Yusuf kissasi askm, ihtirasm, ozlemin, buruk duygulann kisaca hiiziin ve gozyasimn aglr bastigi bir kissadir, Isnrap kissadaki her kelimeye sinmis gibidir. Kissada herkes dereceleri ve mahlyetleri farkh uzuntuler icerisindedir, Yusuf peygamber kuyu, zindan ve meliklik ii~geninde gecen hayatmdaki binbir cefadan, babasma ve kardesi Biinyarnin'e olan ozleminden mustariptir, Babasi Yakub peygamber evlat hasretiyle yamp tutusmaktadlr. Hz. Yusuf'un karde§leri babalan tarafmdan Hz. Yusuf kadar sevilmedikleri icin,
27) Kitab-i Mukaddes, Eski Ahit, Tekvin 40: 1-4; Taberi, a.g.e., XII, 214.

i'

t.

-,

70/ Dr.Soner CUNoOz6z-------,-EKEV

AKADEWDERCjSj

Aziz'in kansi ise Hz. Yusuf'a olan askma karsihk bularnadrgt icin, mutsuzdur. Krssada hakim olan bu hiiziin ogesinden olsa gerek, aslen Ibranca clan Yusuf kelimesini 'hiiziin' . anlammda Arapca bir kelime sayanlar bile olmu~tur28. Krssada hiizniin yam sira kiskanclik, kadmlann Hz. Yusuf'a duydukJan ilgi ve nihayet Aziz'in kansi Zeliha'run Hz. Yusuf'a yonelik tutkusu ve onu bastan 9lkanna girisimi 90k carpici bir sekilde dile getirilir. Hiksos donemiAristokrat kadinlann Zeliha'nin arum crkarmalan, Zeliha'nm onlara Hz. Yusuf'un gllzelligi karsismdaki caresizligini anlatabilmek icin verdigi partide, Hz. Yusuf'un guzelligine mest olan kadmlann kendilerinden gecerek servisteki meyve bi- , caklan ile eIIerini kesmeleri lafiz ve manarun kol kola gittigi anlatmun en carpicr yanlanru olu~turur29. Bu olaym anlanldrgi 12/31 'de pe~pe~e siralanan aln hunne zamiri, iki hu zamiri (veya biri sekt harfi), h1i~afiilindeki kahn hii, ve hiiza ism-i i~1iretlerindeki h1i tenbih harfleri ile birlikte toplam onbir kere gecmekte olan ha'nm tim sma boyanmis kelirnelerin ahengi, dudakJardan doklilen hayrete ickin "bir haaa!" sesine biiriiniip kulakIanrruzi oksar ve otuz aln asir once Nil nehri kenanndaki konusmalan ttirn crplakligiyla gozlerimizin online serer. Yusuf kissasinda zithklar, yansimalar, kisi, kavram ve olaylar arasmdaki eslestirmeler de 90k belirgindir. ilk defa babasmin Hz. Yusuf'a olan asm sevgisi kardeslerinin ona karst kiskanchklanru kortlkleyerek Hz. Yusuf'u kuyuya dtlstlrtlr, (12114,15,19); bu sefer de Hz. Yusuf, ZeIiha'nm ihtirasla kansik a~b yiizU:1clen tiln; rnasurniyc-tinc ragmen kendini zindanda bulur (12/35). Hz. Yusuf btitiin bu dii~ii~lerde Allah'rn sevgisine sigrmr, 12/101 'de Allah'a yonelik bu sevgi "Diinya 1l.hirettek yarim sensin. Miisliiman olarak carnrru al benim." mealindeki yakansta ifadesini bulur. Bu zitliklardan biri de riiya ogesinde gOriiliir. Kissamn Riiya epizotunda krssadaki ilk riiya ile ili§kiIi oIarak babasi Yakub peygamberin, "Yavrum nlyaru kardeslerine anlatma yoksa sana bir tuzak kurarlar." (12/5) seklindeki ikazina ragmen -Kur'sri'da riiyasmdan kardeslerine bahsettigi sarahaten aciklanmasa da- Tevrat'm delaletiyle diyebiliriz ki Hz. Yusuf riiyasiru kardeslerine anlatma talihsizligini gosterir-'", Sonucta, babasmm korktugu basina gelir ve kardesleri tuzak kurup onu kuyuya atarlar. Ruya epizotunda riiya yiiztinden kuyuya dilsen Hz. Yusuf, Zindan epizotunda yine bir riiya sayesinde zindandan cikar, Bu epizotta zindandaki iki kisinin gordtikleri rtiyalar (12/36, 41, 42) ve krahn rtlyasi (12/43-50, 54~56) konu edilir. 28) Yflsuf lbranca Yosaf"m arapcalasmis seklidir, Bkz, Furat,. Ahmet Suphi, "Yfisuf", islam Ansiklopedisi, MEB:, istanbul, 1986 XIII, 441. Kelirnenin Arapca huzun rnanasma geldigi yolundaki gOril§ icin bkz. Ebfl 'Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Kurtubi, el-Cami'Ii ahkiimi'l-kur'iin, Daru'l-Katibi'I'Arabl, Kahire, 138711967. 29) Kadmlar ellerini kesmekle kalmarruslardrr.'ekbemehu' fiiIi iIe ifade edildigine gore; onu gozlerinde oyle buyunuler ki rnelek saydilar; bazi tefsirlere gore bu fiiI regil oImak anlarm tasir ki bu takdirde hit sekt icindir, Fiile verilen bu ikinci anlama gore "kadrnlann onun gilzeIIigi karsisinda vucut kimyalan sarsilrms ve itdet gormuslerdir." Bu anlam icin bkz. Taberi, a.g.e., XII, 205; Zernah§eri, a.g.e., II, 317. 30) Kitab-i Mukaddes, Eski Ahit, Tekvin 37: 5.

I
1:

.,,'\)

Ii

\
!

'
,It j

KUR'AN ANLATIMINDA PARADicMATiK YUSUF KISSASI ORNEci

YAPI:

---:------

71

Her ki§i ve olaym adeta bir ikizle eslestirildigi kissada Yakub peygamberin baba imaji, Hz. Yusuf'un ona her tiirlii cefayi ~ektiren kardeslerine hitaben "la tesribe 'aleykum (size serzenis yok)" (12/92) sozlerinde zirveye cikan babacanhk vekalenderlikle ortti§iir. Yusuf peygamber masumiyet ve magduriyet noktasmda kardesi Biinyarnin ile de eslesir, Kardesleri Hz. Yusuf'u yolculuga zorladiklan gibi Bilnyarnin'i de zorlarlar, 0 da Hz. Yusuf gibi yad ellerde kalir, Kissamn basmda Yakub peygamberin, Hz. Yusuf'a duydugu hasreti Bunyamin ile dindinneye calismasi ve ayette kardeslerin agzmdan da bunun ifade edilmesi (12178); yine kardeslerin agzmdan, "0 (Biinyarnin) hirsizlik yapmissa kardesi (Yusuf) da vakti ile yaprmsti." (12177) ifadesi bu eslestirmenin en somut gostergelerindendir. Krssada gunesin ayla, kuyunun zindanla, zindandaki iki mahpusun (saId ve firmer) birbirleri ile, zayrf ineklerin besili ineklerle, kuru basaklann yesil basaklarla, kitlik yillannm, bolluk yillan ile -bazilannda zithk iliskisi (tekabultl't-tezdd) ile- eslestirildigi gorilliir. Aziz'in makammi Hz. Yusuf'a birakmasi da bir eslestirmedir, Hatta tefsirlere bakihrsa Zeliha Aziz'in olumunden sonra Hz. Yusuf''un kansi olmustur-]. Kur'an'm anlanrruna yansimayan, fakat tefsirlerde yer bulan Hz. Yusuf'un kardeslerine ikrarru sirasmda onlan ikiserli olarak oturtmasi, Bunyamin'i karsisma almasi, yine onlan ikiserli olarak konaklatmasi da32 belki bu eslestirmenin ruhuna uygun dusen tefsir tasvirleridir. Kissadaki Ruya epizotunda yer alan rtiya, Hakikat epizotunda 'hakikat olgusu' ile eslestirilir ve Hz. Yusuf''unrttyasmm gercek ~lktIgl ifade edilir. Kardesleri ve ebeveyni Hz. Yusuf" a secde ederler (12/100). Boylece rilyada secde eden "onbir yildiz'tm Hz. Yusuf'un kardesleri, "gunes'tin annesi (ya da olumunden sonra annesinin yerini alnus olan teyzesi 33), "ay"m ise babasi oldugu ortaya cikar, Kissadaki ilginc eslestirmelerden biri de Hz. Yusuf'un gomlegi ile ilgilidir. Kissamn B'-Riiya epizotunda kardesleri tarafindan bir hayvanm karu ile boyanmis kanli gomlek Hz. Yusuf'un bir kurt tarafmdan yendigine karut olmak iizere babaya getirilir (12/18). Tefsirlerde belirtildigine gore kardesleri Hz. Yusuf'un gomlegine yalanci kan siinnekle yetinmisler, fakat gomlegi kurt saldmsmm izlerini tasiyacak sekllde yirtmayi unutmuslardir, Yakub peygamber gomlegin saglam oldugunu gornnce hi~bir kurdun, bir insaru elbisesini parcalamadan yiyemeyecegini soyler34. Hz. Yusuf'un gomlegi ikinci kez yine bir karut olarak Arzu epizotunda one cikar, Zeliha Hz. Yusuf'a srmasir, Hz. Yusuf onun elinden kurtulmak ister, ikisi de kapiya segirtirler. 0 sirada Zeliha Hz. Yusuf'u yakalamaya cahsirken Hz. Yusuf'un gomlegini arkadan yirtnusnr, Derken kapida Aziz belirir ...(12/23-25) Sonra bu gomlek Hz. Yusuf'un su~suzlugu i~in bir kanlt olur (12/27-28).
31) Kurtubi, a.g.e., IX, 265. 32) Taberi, a.g.e., XIII, 15. 33) Kurtubi, a.g.e., IX, 121; Ebfl's-Su'Iid Muhammed b. Muhammed el-Tmadi, lr§ddu'l-'akli's-selim ild mezaya'l-Kur'tini'i-kerim, Daru'I-Mushaf, Kahire, ts., IV, 252. . 34) Taberi, a.g.e., XII, 163.

72/ Dr.Soner lJNDOzoz-------EKEV c

AKADEMi ERCjSj D

B" Hile epizotunda Hz. Yusuf'un gornlegi yine on plandadir, Gozleri evlat aCISIile kor olan Yakub peygambere (12/84) Hz. Yusuf, gomlegini gonderir, Yakub peygarnber gomlegin kokusunu uzaktan ahr (12/93-94). Miijdeci, gomlegi Yakub peygamberin ylizune koyunca Yakub peygamberin gozleri acrlrr (12/96). Bu olaym aynnulanru tefsirler tamamlarnaktadir, "Hz. Yusuf'un bu gornlegi Ibrahim peygamberden Yakub peygambere miras kalnus, Yakub peygamber bu gomlegi bir kamis icine sikrstrrarak bir nevi muska olmak tizere kucukken Hz. Yusuf'un boynuna asrrusnr, Gornlek cennet elbisesidir ve Ibrahim peygamber atese anldiginda atesten korumasi icin ona Cibril tarafindan giydirilmistir, Bu gomlekte cennet kokusu vardir, Cennet kokusunun ise hastaya ve muptelaya ilisir ilismez sifa verdigi soylenir, Boylece Yakub peygamber de korlukten kurtulmus- . tur."35 Tefsirlerde, gomlegi Yakub peygambere goturen miijdecinin kimligi ile ilgili soylenenIer de adeta kissarun ruhuna uygun bir eslestirme icerir, "Bu miijdeci Hz. Yusuf'un Yahuda admdaki kardesidir, Yahuda daha once Yakub peygarnbere Hz. Yusuf'un kanli gomlegini goturen kisidir, "36 Krssada kisi ve olaylar arasmdaki eslestirmeler yukanda anlattrgirmz gibi epizotlar arasinda da gortilur, Kissarun yansimah ve aynah yaplsllli saglayan da bu epizot e§Ie§tirmeleridir, Buraya kadar anlatngimiz Yusuf'kissasindaki eslestirmeleri sematik oIarak soyle gosterebiliriz. .----.-----~~
,..----1"""

..

Yusuf On Bir YIIdlZ
Gtlnes-Ay

.----..--.---"

..

Kardeslerin Hilesi Yedi KItiIk YllI Yedi Kuru Basak Yedi Zayif Inek Fmnci .

....... Kanli Gomlek

r-----J~

.---"

Kuyu Mrsir Ulkesi Yusuf'un Kir Gezisi Biiny~n 'in Misir Gezisi Kenan Ulkesi

Sald
Yedi Semiz Inek '--....... Yedi Yesil Basak Yedi Bolluk YllI Yirnk Gomlek
I..----II~
1..-- __ _..

1..--_..

Zindan On Bir Kardes Btinyamin

1..-----1""" Ana-Baba

:n

j

'----~ '------

'-----

....... Yusuf'un Hilesi

35) Kurtubi, a.g.e., IX, 258-259.
36) Kurtubi, a.g.e., a.yer. 37) Bu yerler: En'am, 6/84; Gatir (Mu'rnin), 40134.

KUR'AN ANLATIMINDA PARADtCMATiK YAPI:
YUSUF KISSASI ORNECt

------

73

Yusuf kissasmda gorulen paradigmatik yapl Kur'an-i Kerim'de yer yer Adem kissasmda da gorulur, Biz bu makalede Yusuf kissasmi analiz etmeyi uygun bulduk. Adem kissasi Kur'an'da Yusuf kissasi kadar derli toplu sunulmanustir, Kur'au'da Hazreti Yusuf'a Yusuf suresi dismda sadece iki yerde atifta bulunulmustur-", Oysa Adem kissasi Kur'an-i Kerim'de bir kac yerde gecer, A.raf, 7/11-27. ayetlerde anlaulan Adem kissasmm paradigmatik yapiya uydugu goriiliir38. Adem kissasmm konu edildigi Bakara, 2/34-38.ayetlerde ise paradigmatik yap! gorulmez. 6 sanki A.raf'taki kissarun bir hiilasasi gibidir.

Sonu~
Yusuf krssasi Kur'an-r Kerim'deki en sanath kissalardan biridir, hatta en giizelidir. Kissarnn Kur' an' da bu iinvanla arulmasmda diger ogelerle birlikte essiz bir anlatim ozelligi saglayan paradigmatik yapmm etkisi yabana anlamaz. Tevrat'ta hemen hemen ayru paradigrnatik yapida bulunan Yusuf kissasi (Tekvin, 37:50) bazi aynntilarda Kur'an-i Kertm'den aynlmaktadir, Sozgelimi Kur'an'daki Arzu epizotunda, gomlegin yirtilmasi olayr Tevrat'ta bulunmaz. Bunun yerine Tevrat'ta "Yusuf kendi elbisesini kadmm elinde birakn ve hemen kacti." (Tekvin, 39: 13) tiimcesi bulunur. Tevrat'ta Zeliha'run kadmlan davet etmesi ve kadmlann ellerini kesmeleri olayina da yer verilmez. Kur'an'daki §ahid olayi da Tevrat'ta yoktur. Tevrat'ta Kur'an'daki Ogiit epizotu da yer almaz. Dolayisiyla Tevrat'taki Yusuf kissasi paradigmatik bir zemine oturmakla beraber Kur'an'daki kadar epizota sahip degiidir, Belki bu dururn Tevrat'taki tahrifin ipuclanm da verir. Kur'an ozel isirnlere kayitsiz kalmasi ile de Tevrat'tan aynlir, Yusuf kissasmm paradigmatik yapismm saglanmasmda Kur'an'm anlatida Hz. Yusuf'un hayatmdaki paradigmaya uygun olaylan on plana cikarmis olmasi da onemlidir. Ornegin Kur'an Hz. Yusuf'un yoklugunda kardeslerin hayatmdaki olaylara, Hz. Yusuf'un Misirdaki yasannsi ile ilgili baska bilgilere yer vermemektedir.

38) Bu kissarun aynnnli analizine girmeksizin epizotlann siralanmasi ile yetinilecektir. A'·Secde Emri ve isyan Epizotu: Allah Hz. Adem'i yaranr ve Meleklere O'na secde etmelerini emreder. iblis kendisinin atesten Adem'in ise camurdan yarauldrgmi soyleyerek iistiinliik iddiasmda bulunur ve emri yerine getirmez (7/11-12). B'-Kovulma (hubfit) Epizotu: Emri yerine getirmeyen iblis kovulur (7/13). C'·Zaman/Siire Epizotu: iblis sure ister (7/13-18). D·Merkez EpizotlCennet Epizotu: Allah Hz. Adem'i cennette yerle§tirir(7/19). C"-ZamanlOliimsiizliik Epizotu: lblis onlara oltlmsuzltik/stlresiz yasam vadiyle yasak agacm meyvesinden yedirir (7/20-23). B"·Kovulma (hubtit) Epizotu:Hz. Adem ve Hz. Havva'mn ayrpyerleri gorulnr ve cennetten kovulurlar (7/24-25). A"-Fitne ve ~a§kInbga Kapilmama Emri Epizotu: Allah insanlara takva elbisesi indirdigini ve takva elbisesinin daha iyi oldugunu haurlaur, Insanlan, Seytamn fitnesine kanmamalan icin uyanr
(7/26-27).

\'
/.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->