You are on page 1of 14

SPIS TRECI

OD AUTORKI.....................................................................................4 CZASY TERANIEJSZE ....................................................................6 I PRESENT SIMPLE...........................................................................................6 II PRESENT CONTINUOUS.............................................................................14 CZASY PRZESZE............................................................................22 III PAST SIMPLE..............................................................................................22 IV PRESENT PERFECT....................................................................................28 V PAST PERFECT.............................................................................................34 FORMY WYRAANIA PRZYSZOCI..............................................37 VI FUTURE SIMPLE.........................................................................................37 VII ZWROT BE GOING TO..............................................................................41 TEST SPRAWDZAJCY ZNAJOMO PODSTAWOWYCH CZASW...........................................................44 BONUS: POZOSTAE CZASY ANGIELSKIE.....................................48 I PAST CONTINUOUS......................................................................................48 II PRESENT PERFECT CONTINOUOUS........................................................50 III PAST PERFECT CONTINUOUS..................................................................51 VI FUTURE CONTINUOUS.............................................................................52 V FUTURE PERFECT.......................................................................................52 VI FUTURE PERFECT CONTINUOUS............................................................53 LISTA NAJCZCIEJ WYSTPUJCYCH CZASOWNIKW NIEREGULARNYCH W JZYKU ANGIELSKIM................................................................54

ANGIELSKIE CZASY - darmowy fragment - Zote Myli Anna Horochowik

str. 4

Od Autorki
Mam nadziej, e ta nowatorska ksika jest publikacj wyjtkow. Od samego pocztku pisaam j z myl o osobach chccych nauczy si podstawowych czasw, przydatnych w mwieniu i pisaniu po angielsku. Tak naprawd nie ma publikacji, jak wiczy gramatyk w jzyku mwionym. Natomiast jest bardzo potrzebne to, aby wyuczone zasady gramatyczne wiczy w mowie na bieco. Zrozumienie czasw i prawidowe zastosowanie ich w zdaniach to czsto prawdziwa zmora uczniw. Pracuj na kursach i suchacze czsto zadaj mi pytania typu: Po co uczy si wszystkich czasw angielskich? Przecie Anglicy uywaj tylko trzech, czterech, gra piciu z nich? I przyznam, e tutaj te osoby maj racj. Nie kady musi zosta anglist i zna wszystkie czasy angielskie. Oglnie przyjmuje si, e czasw angielskich jest a 13. Ale niektrzy uwaaj, e jest ich ponad 25. Jednak jeli poznasz maksimum siedem angielskich czasw, to w zupenoci Ci to wystarczy w komunikacji jzykowej i miao bdziesz mg porozumie si w jzyku w stopniu zaawansowanym. Ksika przeznaczona jest dla wszystkich tych, ktrym nauka czasw angielskich sprawia trudnoci. W ksice wytumaczone zostay bar-

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Horochowik

ANGIELSKIE CZASY - darmowy fragment - Zote Myli Anna Horochowik

str. 5

dzo prosto i praktycznie najwaniejsze czasy angielskie, przykady poprawnego ich uycia, wiczenia umoliwiajce utrwalenie poznanych regu oraz klucz do wicze. Zawarte s tutaj rwnie cenne wskazwki, jak wiczy uycie czasw w mowie. Wierz, e 7 czasw angielskich bdzie pozycj bardzo Ci pomocn i przyczyni si do osignicia sukcesu jzykowego. Jeli przerobisz t ksik, angielskie czasy nie powinny sprawia Ci ju adnego problemu. I tego Ci z caego serca ycz.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Horochowik

ANGIELSKIE CZASY - darmowy fragment - Zote Myli Anna Horochowik

str. 6

CZASY TERANIEJSZE

I PRESENT SIMPLE
Czasu Present Simple uywamy: 1. Dla wyraenia zwyczajw, sytuacji staych i powtarzajcych si: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks tea. 2. Dla wyraenia ustalonych terminw wydarze, bliskiej przyszoci: The film starts at 10:00. We go to America on Monday. 3. W przysowiach: A friend in need is a friend indeed. (Prawdziwych przyjaci poznaje si w biedzie). 4. Dla wyraenia faktw z fizyki, praw przyrody: Water boils at 100C . Polar bears live in the North Pole. Earth goes around the Sun.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Horochowik

ANGIELSKIE CZASY - darmowy fragment - Zote Myli Anna Horochowik

str. 7

5. Dla wyraenia uczu: I like going to school. Typowe okoliczniki czasu w Present Simple: never nigdy rarely, seldom rzadko from time to time od czasu do czasu usually zazwyczaj often czsto every day codziennie once a week raz w tygodniu twice a year dwa razy w roku sometimes czasami three times a day trzy razy w cigu dnia always zawsze in the morning/afternoon/evening/at night Jak tworzymy ten czas: I work You work He works She works It works We work You work They work
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Horochowik

wyjtek stanowi tutaj 3 osoba liczby pojedynczej, ktra przyjmuje kocwk -s

ANGIELSKIE CZASY - darmowy fragment - Zote Myli Anna Horochowik

str. 8

W 3 osobie liczby pojedynczej (he, she, it) nastpuj dodatkowe zmiany w pisowni: Gdy czasownik jest zakoczony na spgosk i y, zamieniamy y na ies: np. cry cries Gdy czasownik jest zakoczony na -x, -ss, ch, -sh, -o dodajemy kocwk -es np. go goes watch watches Jak tworzymy pytania i przeczenia? Musimy pamita tutaj o dwch operatorach : do i does w pytaniach oraz do not (don't) i does not (doesn't) w przeczeniach. Pamitaj, e czasowniki w zdaniach pytajcych i przeczcych zawsze zawieraj podstawow form (czyli nie maj kocwek -s, -es, -ies). Pytania wygldaj nastpujco: Przeczenia wygldaj w ten sposb: I don't learn. You don't learn. He doesn't learn. She doesn't learn. It doesn't learn.

Do I learn? Do you learn? Does he learn? Does she learn? Does it learn?

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Horochowik

ANGIELSKIE CZASY - darmowy fragment - Zote Myli Anna Horochowik

str. 9

Do we learn? Do you learn? Do they learn?

We don't learn. You don't learn. They don't learn.

Krtkie odpowiedzi wygldaj w ten oto sposb: Yes, I do. Yes, you do. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. Yes, we do. Yes, you do. Yes, they do. No, I don't. No, you don't. No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. No, we don't. No, we don't. No, they don't.

WSKAZWKA: Poniej przedstawione s przykadowe zdania z uyciem czasu Present Simple. Przeczytaj te zdania i sprbuj samodzielnie utworzy wasne. Przykadowe zdania:

I often visit my parents. Czsto odwiedzam swoich rodzicw. She gets up at 6 a.m. Ona wstaje o 6 rano. I don't like Mondays. Nie lubi poniedziakw. He doesn't work. On nie pracuje. Do you want to go to the theatre with me? Czy chcesz i do teatru ze mn?

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Horochowik

ANGIELSKIE CZASY - darmowy fragment - Zote Myli Anna Horochowik

str. 10

PRAKTYCZNE WICZENIA: 1.1. Wpisz czasowniki w odpowiedniej formie. 1. I (drink) .......... tea very often. 2. The earth (go) .......... round the sun. 3. Mike (smoke) .......... a lot. 4. The children (play) .......... all day. 5. He (read) ......... a newspaper every day. 6. You (know) ........... many people. 7. He (try) .......... to swim every summer. 8. Anna (teach) .......... Maths. Odpowiedzi do zadania 1.1. 1. drink 5. read 2. goes 6. know 3. smoke 7. tries 4. play 8. teaches

1.2. Podaj zdania w formie przeczcej. 1. I learn English. 2. She lives in London. 3. We like watching TV. 4. Kate usually gets up late. 5. and Imy sister visit our old friends. Odpowiedzi do zadania 1.2.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Horochowik

ANGIELSKIE CZASY - darmowy fragment - Zote Myli Anna Horochowik

str. 11

1. I don't learn English. 2. She doesn't live in London. 3. We don't like watching TV. 4. Kate usually doesn't get up late. 5. I and my sister don't visit our old friends. 1.3. Podaj zdania w formie pytajcej. 1. We always cook dinner. 2. He loves that girl. 3. They speak French. 4. You have breakfast at 8. 5. Tom goes to school by bus. Odpowiedzi do zadania 1.3. 1. Do we always cook dinner? 2. Does he love that girl? 3. Do they speak French? 4. Do you have breakfast at 8? 5. Does Tom go to school by bus? 1.4. Odpowiedz krtko na nastpujce pytania. 1. Do you go to London? 2. Do you parents live in Europe? 3. Does your friend learn English? 4. Do you like popcorn?
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Horochowik

ANGIELSKIE CZASY - darmowy fragment - Zote Myli Anna Horochowik

str. 12

5. Do you do homework every day? 6. Does your brother work in computers? 7. What do you do? 8. Where do you work? 9. Where do you live? 10.Do you live in a house or in a flat?

WSKAZWKA: Pomyl, jakie pytania chcia(a)by zada znajomej osobie. Wszystkie pytania mog zaczyna si od Do you .....?. np. Do you like your work?

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Horochowik

ANGIELSKIE CZASY - darmowy fragment - Zote Myli Anna Horochowik

str. 13

Jak skorzysta z wiedzy zawartej w penej wersji ebooka?

Wicej praktycznych porad dotyczcych nauki czasw angielskich znajdziesz w penej wersji ebooka. Zapoznaj si z opisem na stronie:

http://angielskie-czasy.zlotemysli.pl/

Poznaj najwaniejsze angielskie czasy!

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Anna Horochowik

POLECAMY TAKE PORADNIKI:


Jak zapamita 200 angielskich sw, zwrotw i wyrae w 100 minut?
Ebook zawiera skuteczn metod wspomagajc nauk obcego sownictwa, na przykadzie angielskich sw i wyrae. Dziki tej metodzie, przyswajanego przez kilkukrotnie! moesz Ciebie zwikszy szybko sownictwa nawet

Wicej o tym poradniku przeczytasz na stronie: http://angielski.zlotemysli.pl


"Naprawd atwy i zabawny pomys na zapamitywanie swek (...) od razu zostaj w pamici, polecam kademu!"

Czytelniczka serwisu Zote Myli dane do wiadomoci redakcji

Poznaj komplet angielskich przyimkw, na 1000 praktycznych przykadach


Przyimki nale do kluczowych wyrazw w kadym jzyku. To wanie od ich znajomoci zaley zazwyczaj moliwo zrozumienia sensu wypowiedzi czy tekstu. W poradniku Angielskie przyimki w przykadach znajdziesz niezmienn ju w zasadzie list 94 przyimkw jednowyrazowych oraz 55 przyimkw zoonych, wielowyrazowych. Wicej o tym poradniku przeczytasz na stronie: http://angielski-przyimki.zlotemysli.pl Kady przyimek zosta przedstawiony za pomoc kilku-kilkunastu przykadw ilustrujcych typowe zastosowania w sumie jest ok. 1000 przykadw.

Zobacz peen katalog naszych praktycznych poradnikw na stronie www.zlotemysli.pl