Elemen Merentas Kurikulum (EMK) dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR

)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

2

Apakah Elemen Merentas Kurikulum? 

Elemen Kreativiti dan Inovatif Elemen Keusahawanan Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

3

Mengapa Perlunya Penerapan Ketiga-tiga Elemen? 
 Kemahiran abad ke-21 Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia Sebagai Negara Perindustrian. ³Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh kemahiran dan kepakaran sains dan teknologi«mestilah boleh mencipta, menambah dan memperbaharui ...´. (Tun Mahathir) Model Baru Ekonomi (MBE) ‡ Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MBE ialah Keusahawanan dan Inovatif ‡ Mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40% terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memula dan mengembangkan perniagaan Dasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK untuk semua dan sebagai mata pelajaran serta pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran 

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Mengapa Perlunya Penerapan Ketiga-tiga Elemen? (samb.) 
Pembangunan Pemikiran: Lima Bentuk Pemikiran (Gardner)
Disciplined Mind Respectful Mind Synthesizing Mind Ethical Mind Creating Mind

4

Taksonomi Bloom (revised) Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, Creating
Kejayaan k-ekonomi (Profesor Andy Hargreaves) Kreativiti: ‡ keperluan masa kini/masa depan ‡ menjamin kejayaan ‡ k-ekonomi sesebuah negara New Basics Skills Multiliteracy Creativity Communication IT Teamwork Lifelong learning Adaptation and change Environmental responsibility Successful Knowledge Economics Characterized by: ‡ Creativity ‡ Flexibility ‡ Problem solving ‡ Ingenuity ‡ Collective intelligence ‡ Professional task ‡ Risk taking ‡ Continuous improvement

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

5

Apakah Maksud Merentas Kurikulum? Melaksanakan EMK di dalam semua disiplin ilmu Mengikut tajuk/topik atau unit yang sesuai

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

6

Apa itu Elemen Kreativiti dan Inovatif?
Berdasarkan kepada pelbagai definisi, kreativiti boleh dijelaskan sebagai: ‡ kebolehan individu untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu, menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif. ‡ kebolehan individu untuk menggunakan daya imaginasi, idea kreatif dan pemikiran kreatif. ‡ kebolehan individu untuk menghasilkan idea yang tulen, asli atau baru. ‡ hasil kreativiti mempunyai nilai, kegunaan atau memenuhi sesuatu keperluan.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Pelaksanaan Kreativiti Merentas Kurikulum
‡ Proses kreatif terarah diaplikasikan sebagai model pengajaran dan pembelajaran (teaching for creativity) ‡ Pengajaran secara kreatif oleh guru (creative teaching)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

8

Apa itu Elemen Keusahawanan 
Satu proses dalam membentuk ciri-ciri, sikap, kaedah berfikir dan nilai ke arah menjadi seorang usahawan.
SIKAP KEUSAHAWANAN

PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN 5 FOKUS ELEMEN KEUSAHAWANAN

NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN

PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN

FORMULASI PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN TEKNOLOGI DAN VOKASIONAL

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

9

Apa itu Elemen TMK? 

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa.

Pendekatan membudayakan TMK dalam p&p adalah seperti berikut: Belajar Mengenai TMK ± pengetahuan dan kemahiran TMK Belajar Dengan TMK ± pengupaya untuk mengajar dan belajar Belajar Melalui TMK ± pencapaian maklumat, ilmu pengetahuan dan penggunaan bahan p&p yang dicapai/akses melalui media TMK
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

10

Contoh Elemen Kreativti dan Inovatif Merentas Kurikulum
Rujuk buku panduan Kreativiti dan Inovatif

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

11

Contoh Elemen Keusahawanan Merentas Kurikulum
Disiplin Ilmu Matematik Dokumen Standard 3.1 Mengenal pasti ringgit dan sen 3.2 Tambah dan tolak melibatkan wang Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas Menukar wang: Syiling hingga 1 ringgit Situasi Di kantin murid menggunakan wang untuk membeli kuih atau jual beli secara amnya. Penerapan Keusahawanan y Sikap: Sangat peka kepada peluang (untuk menyimpan duit belanja yang lebih) y Pemikiran: boleh membezakan syiling dan wang kertas; memberi penilaian terhadap jenis barangan dengan harganya y Kaedah: main peranan Aktiviti P & P: Murid memainkan peranan sebagai penjual kuih dan pembeli kuih; urusan jual beli secara am. y sikap: berkeupayaan memimpin y nilai moral: tidak menindas, menghormati hak orang lain y kaedah: main peranan Aktiviti P & P: Murid berlakon cara berurus niaga dengan memasukkan ciri-ciri baik yang ada pada Nabi Muhamad SAW

Pendidikan Islam

Standard Kandungan 4.0 Sirah 4.1 menyatakan keturunan Nabi Muhamad SAW dan tanda-tanda kenabian baginda Standard Pembelajaran 4.1.1. menyatakan salasilah keturunan Nabi Muhamad SAW sebelah ibu dan bapa

Peniaga dan pembeli sedang berurus niaga.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Contoh Elemen Keusahawanan Merentas Kurikulum (samb.)
Disiplin Ilmu Pendidikan Kesihatan Dokumen Standard Standard Kandungan 1. Penyalahgunaan Bahan 6.1 Mengetahui pelbagai jenis ubat Standard Pembelajaran 1. Mengenal pasti tujuan ubat digunakan. 2. Menyedari bahawa ubat boleh membahayakan kesihatan ± salah guna pengambilan ubat, ubat yang berubah warna, rasa, bau, rupa, tamat tempoh 3. Mematuhi preskripsi doktor apabila mengambil ubat Membentuk dan Membuat Binaan Origami Situasi Situasi di sebuah farmasi/kaunter ubat. Penerapan Keusahawanan y Sikap: Boleh membina jaringan sosial y Sikap: Kesanggupan belajar daripada kesilapan Perbualan antara doktor dengan pelanggan; atau peniaga/ ahli farmasi dengan pembeli. Aktiviti P & P: Kaedah: Main peranan Murid memberi maklum balas (sumbang saran) secara lisan mengenai maklumat yang betul dan penting tentang ubatan. Contohnya: kaedah yang betul menggunakan ubat, tarikh luput, dos ubat yang betul dan kekerapan mengambil ubat. Sikap: Sangat peka kepada peluang Sikap: Daya kreativiti dan inovatif Sikap: Fleksibiliti Sikap: Berorientasi masa depan Aplikasi kemahiran teknologi vokasional dan keusahawanan : Menghasilkan binaan origami yang pelbagai y Pengetahuan dan kemahiran pengurusan perniagaan : Membuat perbandingan antara binaan origami dan dapat menentukan perbezaan kualiti dan dapat menentukan harga yang sepadan. y Nilai Etika Keusahawanan: Menghormati cara hidup orang lain Menghargai kepelbagaian manusia Aktiviti P & P: Murid membentuk dan membuat binaan origami. y y y y y
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Kreativiti dan Seni Visual

Murid menjual origami yang dihasilkan.

Contoh TMK Merentas Kurikulum
Disiplin Ilmu Bahasa Strategi Pembelajaran Menulis karangan menggunakan perisian pemprosesan perkataan seperti MS Word. Murid boleh memasukan imej untuk menjadikan karangan lebih menarik. Mencari maklumat melalui Internet untuk mengukuhkan lagi karangan murid. Rekod suara dan mendengar semula bagi tujuan latihan sebutan, ton suara dan keseronokan belajar. Pembentangan tugasan atau projek menggunakan perisian aplikasi seperti persembahan (MS PowerPoint), pemprosesan perkataan (MS Word),perisian grafik (MS Paint) dan hampran elektorik (MS Excel). Membuat laporan bersuara menggunakan video atau gambar; dan buku skrap atau projek folio digital. Menggunakan perisian pemproses perkataan, perisian persembahan dan perisian grafik (MS Word, MS PowerPoint dan MS Paint), kamera atau video kamera digital dan Internet dalam pembelajaran mereka. Keyakinan murid akan ditingkatkan semasa pembentangan idea atau laporan melalui perisian pemproses perkataan, perisian persembahan, perisian pangkalan data dan perisian grafik (MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, MS Access dan MS Paint), kamera atau video kamera digital dan Internet. Penggunaan e-mel dan laman sosial web untuk menggalakkan berkongsi idea dan interaksi sosial antara rakan sebaya dari dalam dan luar negara. Penghasilan projek dapat menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif antara sekolah di dalam dan luar negara melalui Internet. Mengukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan melalui aktiviti menggunakan Internet. Mengamalkan sikap murni semasa menggunakan perkakasan dan perisian.

Bahasa, Muzik

Semua disiplin ilmu

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Bagaimana hendak menulis EMK dalam buku rekod mengajar?
EMK tidak perlu di tulis di dalam buku rekod mengajar.??? MESTI TULIS Untuk pembudayakan EMK dalam p & p, guru hendaklah: ‡ mengamalkan empat (4) proses elemen Kreativiti dan Inovasi iaitu Persediaan, Imaginasi, Perkembangan dan Tindakan menggunakan TMK dan menerapkan elemen keusahawanan mengikut kesesuaian tajuk atau unit

‡

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Rumusan
‡ Dokumen Standard ‡ Disiplin Ilmu

15

+
EMK: Kreativiti & Inovasi + ¼ EMK: Keusahawanan + ¼ EMK: TMK

=
Pembelajaran yang berkesan (pembangunan kreativiti/ pembentukan sikap keusahawanan/ penguasaan kemahiran TMK) dan seronok.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

16

Pakar Rujuk 
Setiap JPN terdapat wakil yang telah didedahkan mengenai EMK Di setiap negeri ada (senarai nama disertakan di dalam CD-ROM): 
Juru Latih Utama Kreativiti dan Inovatif Juru Latih Utama TMK 

Setiap IPG ada wakil yang telah didedahkan mengenai EMK

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

17

Sekian Terima kasih

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful