d+t

-

$;flflt8f€S€n i ,-tlnr,,lnr
- Y\JvilJ V

"t..,

|

..-.

|

DECLARATIE DE INTERESEPESONALE intocrnitd conform prev'ederilor art.2,3, gi 14 ale 13 Legiinr.16-XVI 15.02.2008 din
cu privire la conflictulde interese
Subsernnatpl(a)

qLc

. n u l n i tn r i n inrudite prin singe sau adop{ie (pdr/nfi, copii, frali, surori, bunici, nepofi. unclri, m6tuge) qi persoanele inrudite prin afinitate(cumnat,cumnatd,socru,soacr6,ginere,nord), declar pe propria rbspundere urmitoareleinterese personale, cunoscute mie la momentulsernndriiprezentei declara{ii:

I. Intereselepersonalenemiilocite ale declarantului
I.a. Activitlfile profesionale retribuite Unitatea. denumirea adresa si Calitatea detinutd Valoarea beneficiilor Domeniulde activitate

t.lQaffuzne(*
2. 3.

bhq€alntk

/Mw*ru
dHfrZ4azf'v
,{? r&z.r'f4zn\

I.b. Calitatea de fondator sau de membru in organelede conducere,administrare, revizie sau control in cadrui unor organizafii necomercialesau partide rrolitice Unitatea, qi denumirea adresa Calitatea detinutd Valoarea beneficiilor Domeniulde activitate

I

2. o&W /{/o-Ua4-<3.

Uu2a4tduz ,%Aa*< f

D^Azdu4 L

I.c. Calitatea de asociatsau ac(ionar al unui agent economic,unei institufii de credit, organizafii de asigurare sau institutii financiare Unitatea. qi denumirea Calitatea Nr. de cote-pdr{i sau Valoarea Domeniul adresa detinutd de actiuni totalSa de cotelor-pdrfi activitate sauac{iunilor

2. 3.
I.d. Relatiile cu organiza{iileinternafionale Unitatea. denumirea adresa Calitatea si detinutd I

Valoarea beneficiilor

Dorneniulde activitate

2.
J.

interdiei u

"vgdei"e
rsonale ale declarautuluI'j4-virtu stirii sa

II. Inte

Numele sofului (sofiei)declarantului: ,

he42pq
//

@eretribuite
qi denumirea adresa Unitatea,

de{inut[ Calitatea

Valoarea beneficiilor

I l-

de Domenir"rl ,activltate

I ft>try(
2.
J.

Ya./HL

iU,#U-r
@

t- defu/r'+(.
naz-Wn'

d Lffi<z

[Msaudemembruinorganeledeconducere,administrnre,reviziesau

controlin cadrul unor organiza{iinecomelq4&raq-Bl1!49
qi denumirea adresa Unitatea, de{inutd Calitatea beneficiilor Valoarea

Domeniul de activitate

ent economic,unei institufii de credit' orsanizatiideasiguraresauinstitutiifinangtaresau Valoarea Nr. de cote-pdr{i qi' Calitatea denumirea Unitatea, total[ a de acfiuni detinutd adresa cotelor-pdr{i sauactiunilor I Domeniul de activitate

2. 3.

II.d. Rela{iile cu organiza{iile interna definutd gi denumirea adresa Calitatea Unitatea,

Valoarea beneficiilor

Domeniul de activitate

III.

ntului

embruinorgane|edeconducere,administrare,reviziesau sau partide politice in cadrul unor organizafii necomerciale control
inruditecu Numele persoatrei qi rela{iade rudenie(mamd, declarantul tat5, fiu, fiici, frate, sord.bunel, bunic6, nepot.nepoatd,unchi, mdtuqd,cumnat, socru.soacr[, ginere,nord) cunrnatd.
I

Unitatea, gi denumirea adresa

de{inutd Calitatea

Domeniul de activitate

----->

2.
3. 4.
al unui agent economic,unei institu{ii de credit' IItb. C"ttt"t"" d"cfionar "r*i"t."" institutii financiare orsanizatii de asisurare sau inruditecu Numelepersoanei gi declarantul relaliade rudenie(mamd, tat6, fiu, fiicd, tiate. sord,bunel, bunicd, unchi, mdtuqd,cul.nnat, nepot.nepoatd, socru.soacr5,ginere,nord) cumnat6. Unitatea, qi denumirea adresa definutd Calitatea

Domeniul de activitate

I

2.
3. 4.
-.

a J

III.c. Rela{iile cu organizafiile internationale Unitatea, inruditecu Numelepersoanei gi (nrarti, denurnirea qi de declarantul relatia rudenie bunic5, adresa bunel, tat6,fiu, fiici, frate,sord, cuntnat, unchi,mdtug[, nepoatd, nepot, ginere. nori) soacrd, socru, cun,natd,

detinuti Calitatea

de Domeniul activitate

1 2.
3. 4.

'<--

declaralieivoi afla despre alte interesepersonale f. in cazul in care dupi prezentarea rnie la momentul semndrii prezenteideclara{ii sau care au intervenit ulterior, voi necunoscute actualiza prezentadeclarafie in termen de cel mult l5 zile din momentul intervenirii acestora, al alin.(3) Legii nr.l6-XV[ din 15.02.2008. art.14 prevederilor conform ,/ prezentadeclarafieconstituie Lrn act public ai rlspund. potrivit legii penale, Z. incompletal datelorinclusein declaratie. sau inexactitatea caracterul

,^r^ ft''K'U/

SemnI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful