UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” din GALAŢI

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Daniela Ancuţa Şarpe Daniela Nechita

MICROECONOMIE

ISBN 978-606-8216-26-3

Editura EUROPLUS Galaţi, 2010

1

CUPRINS Introducere – obiectul de studiu al ştiinţei economice şi conceptele de bază cu care operează aceasta Capitolul 1. Introducere în teoria consumatorului – analiza modelului de consum 1.1. Constrângerile bugetare ale consumatorilor 1.2. Analiza preferinţelor în consum 1.2.1. Relaţiile de preferinţă 1.2.2. Curbele de indiferenţă Capitolul 2. Algoritmul alegerii optime de consum 2.1. Funcţia de utilitate 2.2. Utilitatea totală, utilitatea marginală, rata marginală de substituţie 2.3. Alegerea optimă a consumatorului Capitolul 3. Cererea de bunuri 3.1. Conceptul de cerere de bunuri 3.2. Funcţia cererii de bunuri 3.3. Factorii care influenţează cererea de bunuri 3.3.1. Modificări induse de schimbarea venitului consumatorului 3.3.2. Modificări induse de schimbarea preţurilor bunurilor

3.3.3. Ecuaţia lui Slutsky şi influenţa efectelor de substitutţe şi de venit asupra modificării cererii de bunuri, ca urmare a evoluţiei preţurilor
Capitolul 4. Aplicaţii ale modelului alegerii optime de consum: determinarea cererii brute şi nete de bunuri; alegerea optimă de consum în timp (alegerea intertemporală) 4.1. Situaţia existenţei unei dotări iniţiale a consumatorului 4.2. Factorii de influenţă a cererii brute şi nete 4.3. Modelul opţiunii de consum în timp Capitolul 5. Cererea agregată 5.1. Determinarea cererii agregate 5.2. Elasticitatea cererii şi influenţa acesteia asupra venitului obţinut de producători Capitolul 6. Modelul de producţie al unei firme 6.1. Tehnologie, producţie, costuri 6.2 Producţia totală, productivitatea medie şi productivitatea marginală a unui factor de producţie 6.3. Randamentul de scară pe termen lung 6.4. Condiţiile maximizării profitului şi a minimizării costurilor la nivelul unei firme 6.4.1. Maximizarea profitului

6.4.2. Minimizarea costurilor firmei
6.5. Funcţiile costului şi randamentele de scară 6.6. Determinarea şi analiza evoluţiei curbelor costurilor

2

Capitolul 7. Piaţa – realitate complexă şi dinamică 7.1. Cererea şi oferta 7.2. Concurenţa – conţinut şi funcţii 7.3. Preţul –concept, tipologie şi funcţii Capitolul 8. Comportamentul producătorilor în condiţiile pieţei cu concurenţă perfectă 8.1. Mediul concurenţial şi decizia de ofertă a firmei 8.2. Echilibrul general pe piaţa cu concurenţă perfectă Capitolul 9. Comportamentul producătorilor în condiţiile pieţei cu concurenţă imperfectă 9.1. Problema concentrării pieţelor şi geneza structurilor de concurenţă imperfectă 9.2. Monopolul 9.2.1. Decizia de ofertă a firmei monopoliste 9.2.2. Ineficienţa monopolurilor 9.2.3. Cauzele apariţiei monopolurilor 9.3. Oligopolul 9.3.1. Modelul Stackelberg de decizie secvenţială 9.3.2. Modelul Cournot de decizie simultană 9.3.3. Concurenţa monopolistică Bibliografie

3

INTRODUCERE - Obiectul de studiu al stiintei economice si conceptele de bază cu care operează aceasta Obiective de studiu Definirea economiei politice ca ştiinţă şi formă a acţiunii sociale. Explicarea fundamentelor activităţii economice şi a rolului lor în viaţa economică şi socială. Tensiunea nevoi-resurse. Raritate şi alegere În condiţiile în care au apărut şi există o multitudine de ştiinţe economice autonome, când sistemul ştiinţei s-a îmbogăţit cu noi cuceriri, domeniul ştiinţei politice nu mai constituie un simplu segment al economiei reale şi nici un palier al acţiunii social-economice. Economia politică este ştiinţa care s-a autonomizat mai ales prin modul de abordare a activităţilor economice, prin premisele adoptate şi prin concluziile pe care le formulează. Economia politică este ştiinţa alocării resurselor rare ce au utilizări alternative. Ea studiază formele comportamentului uman maximizator în utilizarea acestor resurse în timp, analizează şi explică modalităţile după care un individ sau o societate alocă mijloace limitate satisfacerii nevoilor nelimitate. În ultimele decenii se consideră că obiectul de studiu al economiei politice îl constituie o reflectare generalizată a realităţii economice cu ajutorul noţiunilor şi conceptelor economice. Astfel, prin utilizarea unui ansamblu coerent de cunoştinţe, economia politică studiază motivaţia activităţii economice a indivizilor şi obiectivele lor, măsoară rezultatele acestei activităţi şi le compară cu motivaţia şi obiectivele propuse. Ea extinde criteriul raţionalităţii şi al eficienţei economice asupra socialului în totalitatea sa, de aici rezultând şi legăturile acestei ştiinţe cu celelalte ştiinţe economice. Economia politică este, în acelaşi timp, o ştiinţă fundamentală, şi prin urmare, elaborează concepte, idei, teorii, legi, principii valabile şi folosite de toate ştiinţele economice. Fiind o ştiinţă fundamentală, ea are atât un caracter teoretic, prin definirea conceptelor, a instrumentelor şi metodelor de studiu, cât şi un caracter normativ, care arată cum trebuie să fie economia, respectiv viaţa economică şi în ce sens trebuie să evolueze. Economia politică studiază problemele la nivel micro şi macroeconomic, şi este deci o ştiinţă economică de ansamblu, respectiv trunchiul de bază al întregii ştiinţe economice fiind structurată şi abordată ca microeconomie, mezoeconomie, macroeconomie şi mondoeconomie. Microeconomia constă din procesele, faptele, actele şi comportamentele agenţilor economici individuali ce participă la fluxurile economice, privite ca acte, fapte autonome şi specifice. Macroeconomia reprezintă acea parte a economiei care exprimă acelaşi procese şi fapte, numai că ea se referă la mărimile şi variabilele agregate ale intrărilor şi ieşirilor rezultate din comportamentele individuale ale participanţilor la viaţa economică. Existenţa şi acţiunea omului presupun permanent satisfacerea unei game foarte variate de nevoi. Nevoile umane pot fi definite drept ansamblul doleanţelor, aşteptărilor şi aspiraţiilor indivizilor de a-şi însuşi bunuri şi servicii. Aceste nevoi devin reale, efective în funcţie de gradul de dezvoltare economică şi de nivelul de cultură şi civilizaţie al indivizilor. În principiu, nevoile se grupează astfel : În funcţie de cele trei dimensiuni ale fiinţei umane, avem nevoi somatice sau biologice, primele resimţite de indivizi şi inerente fiecăruia dintre noi; nevoi de grup resimţite de oameni ca participanţi la diferite sociogrupuri şi care pot fi satisfăcute numai prin acţiunea conjugată a unor colectivităţi; nevoi spiritual-psihologice, ce apar ca urmare a progresului în instrucţie, în relaţiile de natură morală şi presupun raţionalitate şi gândire elevată;
4

Insuficienţa resurselor în raport cu nevoile. pe cea care permite obţinerea de bunuri cât mai multe. După durata de timp: nevoi prezente şi nevoi viitoare. Activitatea economică şi legile economice 5 . structurile şi calitatea resurselor şi a bunurilor se modifică mai încet decât volumul. nevoile pot fi grupate în nevoi de bază sau inferioare şi nevoi complexe sau superioare. În cercetarea posibilităţilor alternative de a produce se foloseşte ca instrument. interesele economice se grupează în : personale. cât şi resurse derivate (echipamente de producţie). se disting nevoi solvabile şi nevoi nesolvabile. Principala clasificare a resurselor le grupează astfel: a. în creştere şi diversificare.În funcţie de posibilităţile de satisfacere. c. Resurse materiale. Teoria economică studiază modul în care societatea identifică şi utilizează resursele rare de care dispune în vederea satisfacerii diferitelor nevoi. De-a lungul timpului. însă au rămas limitate în raport cu creşterea şi diversificarea nevoilor umane. În funcţie de nivelul la care ele se manifestă şi de modul lor de exprimare. cât şi derivate (potenţialul inovaţional). Resursele economice reprezintă totalitatea elementelor şi premiselor directe şi indirecte ale acţiunii social practice care pot fi atrase şi efectiv utilizate în producerea de bunuri şi servicii. care includ atât resurse primare (originare). resursele s-au amplificat şi diversificat. principiul costului de oportunitate presupune fie maximizarea utilităţii. conjugată cu multitudinea alternativelor în care poate fi folosită orice resursă. b. care devin obiectul acţiunii şi confruntării lor pentru dobândirea bunurilor necesare satisfacerii acestora. Indiferent de felul operaţiunii economice şi de natura subiectului ei. În funcţie de natura bunurilor necesare: nevoi materiale şi nevoi nemateriale. de grup şi generale. face ca alegerea uneia dintre ele să fie însoţită de sacrificarea celorlalte. Raritatea resurselor şi a bunurilor privite cantitativ şi calitativ este o caracteristică a economiei moderne ce îşi găseşte expresia în legea rarităţii resurselor economice. Acţiunea oamenilor pentru satisfacerea nevoilor reprezintă punctul de plecare în iniţierea şi desfăşurarea oricărui gen de activitate. În aprecierea unei alegeri ca fiind raţională este necesar să se compare utilităţile şi dezutilităţile diferitelor mijloace ce ar permite să se ajungă la anumite rezultate prin folosirea cât mai bună a resurselor disponibile. prin intermediul căruia sunt puse în evidenţă toate combinaţiile posibile de producere a două sau mai multe bunuri. să aleagă din multiple alternative de folosire a resurselor rare. structura şi intensitatea nevoilor. curba sau frontiera posibilităţilor de producţie. Interesele economice reprezintă acele nevoi umane înţelese de oameni. Costul de oportunitate (al alegerii) constă în valoarea bunurilor alternative la care se renunţă (sacrificate) pentru a alege un anume bun spre a fi produs sau consumat. Costul alegerii este costul unei activităţi măsurat în termenii celei mai bune alternative sacrificate. Resurse umane. Resurse informaţionale. Orice activitate umană presupune utilizarea de resurse specifice în cantităţi determinate şi de calitate adecvată. asigurându-se astfel satisfacerea cât mai bună a nevoilor. de calitate corespunzătoare. care pot fi şi ele primare(potenţialul demografic). În funcţie de gradul dezvoltării economice şi de nivelul de cultură şi civilizaţie. fie minimizarea efortului (a resurselor consumate. Această lege constă în aceea că volumul. iar în momentul în care nevoile devin motivate şi se impun a fi satisfăcute ele se transformă în interese economice. prin folosirea integrală şi eficientă a resurselor disponibile la un moment dat. Creşterea şi diversificarea nevoilor umane în condiţiile manifestării legii rarităţii au obligat oamenii să se adapteze creator în condiţii de timp şi loc. a costurilor).

Schimbul – componentă a activităţii economice ce subsumează activităţi de deplasare în spaţiu a bunurilor materiale. în dinamica lor temporală şi spaţială. numai dacă anumite condiţii prealabile sunt îndeplinite. Expresia relaţiilor esenţiale. ca şi posibilitatea devenirii unora dintre ele din cauze în efecte şi a unora dintre efecte în cauze desemnează starea de dependenţă mutuală. Privite în mişcare. Ca rezultat al dezvoltării societăţii. legile economice au totodată caracter de tendinţă. evidenţiind desfăşurarea vieţii economice în timp şi spaţiu. Formularea legilor şi crearea instituţiilor corespunzătoare porneşte de la comportamentele oamenilor. îşi prefigurează scopurile acţiunii lor. act ce verifică utilitatea acestora şi concordanţa lor cu nevoile. care delimitează pe om ca specie. îşi formulează şi îşi apără interesele. fiind uşor de observat. Raporturile dintre respectivele fapte sunt necesare. dar prevederile actuale pe baza lor nu sunt suficient de sigure şi de clare. Unele dintre aceste legături se manifestă la suprafaţa economiei. economia este o latură inseparabilă a acţiunii sociale. păstrarea şi depozitarea lor etc. prin care se distribuie şi se redistribuie veniturile participanţilor la viaţa economică. altele se derulează în profunzime şi trebuie studiate sistematic. Procesul economic exprimă transformările cantitative. Activitatea economică se defineşte prin lupta împotriva rarităţii. Dependenţele reciproce dintre fenomenele şi procesele economice. Ceea ce definim noi activitate economică este numai o faţetă a unui sistem real complex. s-au autonomizat următoarele activităţi : Producţia – constă în transformarea intrărilor(resurse. proces complex. Legile economice sunt compatibile cu iniţiativa şi activitatea individuală. pornind de la nevoile lor. care reflectă actele. este munca. fenomenele economice devin procese economice. calitative şi structurale în starea activităţii economice. Fenomenul economic reprezintă forma exterioară a activităţii economice. Este vorba de tranzacţii economice. Deşi au caracter general. de nivelul preţurilor şi al tarifelor etc.. dorinţele şi interesele oamenilor. de oferta şi cererea de mărfuri. Cea mai cuprinzătoare activitate umană. În funcţie de caracterul rezultatelor producţiei se distinge producţia materială (totalitatea proceselor prin care resursele naturale sau bunurile obţinute în procese de producţie anterioare sunt supuse unor modificări substanţiale şi structurale spre obţinerea de noi produse) şi prestări servicii(totalitatea activităţilor care transformă intrările în rezultate specifice şi care nu îmbracă formă obiectuală). faptele. Principalele trăsături distinctive ale legilor economice sunt : Legea economică sugerează doar ideea de relaţii constante între procesele. este acea activitate care şi în care oamenii. între membrii societăţii. comportamentele şi deciziile oamenilor referitoare la atragerea şi utilizarea resurselor economice în funcţie de nevoile şi interesele economice. Consumul – actul ce constă în folosirea efectivă a bunurilor. necesare. faptele. 6 . Munca. Activitatea economică se desfăşoară în condiţiile şi pe baza unor multiple legături de intercondiţionare. trecerea lor de la o persoană la alta prin vânzare-cumpărare. respectiv acele aspecte şi acte economice care apar şi se manifestă la suprafaţa acesteia şi pot fi cunoscute de oameni direct. Repartiţia – cuprinde activităţi economice prin care bunurile materiale şi serviciile sunt orientate spre destinaţiile lor. al adâncirii diviziunii sociale a muncii. relativ stabile şi repetabile de dependenţă cauzală sau mutuală în şi între fenomenele şi procesele economice poartă denumirea de legi economice. Legile economice comportă previziuni. factori de producţie) în ieşiri de bunuri economice. actele şi comportamentele economice. caută şi creează mijloacele adecvate scopurilor propuse. deoarece în societatea contemporană nu există procese exclusiv economice.Prin conţinutul şi rolul său. pe bază de experienţă.

Ca trăsături generale ale economiei de schimb. Economia concurenţială de schimb – trăsături generale Satisfacerea nevoilor umane se realizează fie din producţia proprie. de mărfuri. de exemplu o naţionalizare cu despăgubiri. cele elementare fiind preponderente. care devine instituţia centrală care mediază aceste legături şi cea care validează în ultimă instanţă deciziile economice. economia naturală a cunoscut o tendinţă evidentă de restrângere relativă. biunivoce de bunuri între doi agenţi economici. fără a se apela la schimb. inclusiv monedă. mai au semnificaţie doar în ţările slab dezvoltate din punct de vedere economic şi în gospodăriile agrare tradiţionale. Activitatea economică gravitează în jurul pieţei . comparativ cu ceilalţi agenţi economici. Autoconsumul desemnează procesul de utilizare a propriilor rezultate pentru satisfacerea nevoilor. deciziile de specializare se bazează conştient sau intuitiv pe teoria avantajului economic relativ sau comparativ şi pe teoria avantajului economic absolut. a interesului cumpărătorului de a-şi maximiza utilitatea şi cel al vânzătorului de a-şi 7 . legile economice nu limitează libertăţile şi iniţiativa oamenilor. Aprecierea unei realităţi economice ca fiind organizată ca economie naturală sau de schimb se face după criteriul preponderenţei pe care o formă sau alta de organizare o deţine în cadrul întregii activităţi economice. iar elemente ale economiei naturale. generate de întâlnirea cererii cu oferta. Autonomia şi independenţa producătorilor . Efectele specializării pe baza avantajului relativ şi absolut au dus în timp la creşterea producţiei şi la economisirea resurselor folosite. în care trebuinţele individului şi ale societăţii sunt satisfăcute prin autoconsum. deşi obiective. în prezent.reprezintă o formă a diviziunii muncii care constă în producerea anumitor bunuri sau desfăşurarea anumitor activităţi pe principii de raţionalitate şi eficienţă economică. Aceste forme de economie au coexistat şi s-au intercondiţionat în timp. Un agent economic deţine avantaj economic relativ în raport cu alţi agenţi economici dacă obţine un anumit bun cu cel mai mic cost de oportunitate. În rândul acestora se disting tranzacţii bilaterale coercitive. precizăm : Specializarea agenţilor economici . iar înstrăinarea bunurilor economice se realizează pe criterii economice.între producţie şi consum. respectiv piaţa. prin autoconsum. comercială).Prin esenţa lor. mai semnificative.acestea constau în mişcări reciproce. De-a lungul timpului. cu o gamă restrânsă de trebuinţe. Celor două modalităţi de satisfacere a nevoilor le corespund două forme diferite de organizare şi funcţionare a vieţii economico-sociale : economia naturală(autarhică) şi economia de schimb (marfară.ca trăsătură de bază a economiei de schimb presupune că agenţii economici sunt abilitaţi cu dreptul de decizie. fie apelând la produsele altora prin intermediul schimbului. Tranzacţiile între agenţii economici sunt bilaterale de piaţă . impuse administrativ asupra unuia dintre participanţii la tranzacţie şi tranzacţii bilaterale de piaţă. Schimbul înseamnă înstrăinarea rezultatelor propriei activităţi pentru a primi în contraprestaţie alte bunuri necesare existenţei. Astfel. Economia de schimb reprezintă forma universală de organizare şi funcţionare a activităţii economice în lumea contemporană. Specializarea agenţilor economici într-un domeniu sau altul de activitate are la bază interesul economic. respectiv avantajul obţinut dintr-o activitate comparativ cu alta. cu aceleaşi resurse. Realitatea economică nu poate fi delimitată rigid în economie naturală şi economie de schimb. Agentul economic deţine avantaj economic absolut atunci când obţine cea mai mare cantitate de bunuri. Participarea oamenilor la viaţa economică şi raportarea lor la exigenţele legilor acesteia reprezintă condiţia unei activităţi economice utile şi eficiente. Economia naturală reprezintă acea formă de organizare a societăţii. între producător şi consumator se interpune schimbul. Economia naturală a fost dominantă în condiţiile unui nivel scăzut de dezvoltare economică.

drepturi şi obligaţii. pentru a atenua acest neajuns este necesară eliminarea efectului de creştere a preţurilor. A doua delimitare răspunde unei distincţii instituţionale între public şi privat. costurile fiind suportate de către comunitate. efectivă a etalonului general de măsurare. stă la baza măsurării monetare. distingând activităţile de piaţă şi cele de non-piaţă. prin evaluarea activităţii economice de ansamblu şi a laturilor sale în preţuri constante. alături de capital şi specializare constituie cel de-al treilea aspect major al vieţii economice moderne. pe baza unor preţuri care se formează în mod liber. devin bunuri comerciale. organizându-le printr-o finanţare specială de tip fiscal. Servicii de acest gen (şcoli. o primă delimitare răspunde unei logici economice. în raport de cerere şi ofertă. Bunurile îmbracă forma de marfă . stocuri şi fluxuri de factori de producţie etc. bunuri parţial marfare sau mixte – sunt bunurile ca trec de la producător la consumator prin vânzare-cumpărare. menţinând neschimbată „mărimea” reală. însă utilizatorul nu îl suportă nici direct şi nici total. de rezervă. iar etalonul general de măsurare(cel monetar) este singurul capabil să comensureze şi să compare bunurile economice.în economia de schimb.maximiza profitul. ele au un cost monetar. cât şi pe baza unor măsuri de protecţie socială. În prezent. Monetarizarea economiei – se concretizează în faptul că banii. se poate realiza combinând cele două criterii de clasificare: public/privat şi 8 . constă în aceea că veniturile monetare necheltuite pot fi reţinute de posesor ca rezervă pentru economii şi consumuri viitoare. resurse şi factori de producţie diferite din punct de vedere cantitativ. cât şi a frontierelor lor. Din ansamblul tranzacţiilor economice. Într-o economie de piaţă resursele sunt alocate prin pieţe. mijloc de măsură a activităţii economice şi mijloc de rezervă de valoare. creşe etc. Funcţia de rezervă de valoare sau de economisire. ea prezintă avantaje indiscutabile : pe seama monedei se asigură o plajă extrem de largă pentru alegerea bunurilor şi actelor necesare realizării consumului viitor şi economiilor. bunuri noncomerciale sau nemarfare – sunt acele bunuri economice a căror producere ocazionează cheltuieli. costul păstrării şi riscurile sunt mai reduse într-o economie care funcţionează normal şi este neinflaţionistă. dar preţul la care se realizează tranzacţia se formează atât pe baza condiţiilor pieţei. specialiştii sintetizează trei funcţii ale banilor. Instrumentul concret al măsurării monetare este preţul. În condiţiile de „ eroziune” monetară (ca urmare a inflaţiei) această funcţie a monedei este imperfect realizată în timp. decurg din esenţa şi natura economiei de schimb. dar ajung la consumator în mod gratuit. Astfel. în cazul bunurilor publice. Caracteristici ale economiei de piaţă. doar cele bilaterale de piaţă. În măsura în care această funcţie este exercitată de către monedă. în cazul bunurilor private şi printr-un sistem alternativ la piaţă. creşterea eficienţei economice pentru fiecare agent economic şi pe ansamblu. Marfa este un bun economic care serveşte producţiei sau satisfacerii nevoilor de viaţă ale oamenilor. Acestea din urmă nu sunt gratuite. calitativ şi structural. destinat vânzării-cumpărării prin tranzacţii bilaterale de piaţă. Apariţia şi generalizarea rolului monedei ca mijloc de schimb favorizează accelerarea ritmului în care se derulează tranzacţiile economice. Se disting trei tipuri semnificative de bunuri economice: bunuri integral marfare sau bunuri comerciale – sunt bunurile care trec de la producător la consumator prin mecanismele pieţei. Delimitarea atât a sectorului public şi a sectorului privat. satisfacerea mai bună a trebuinţelor. în al doilea rând. Măsurarea economiei prin intermediul monedei permite compararea diferitelor componente ale vieţii economice şi stabilirea unei scări generale a preţurilor. şi anume : mijloc de schimb. Se consideră ca publică orice organizaţie care depinde de una sau mai multe alte organizaţii din diversele eşaloane de reprezentare naţională.) sunt puse la dispoziţia întregii populaţii sau a unei părţi a ei. Funcţia de mijloc de schimb este principala funcţie a banilor şi constă în aceea că moneda este intermediarul in procesul de schimb. majoritatea bunurilor economice îmbracă forma de marfă. Funcţia de mijloc de măsură a activităţii economice – moneda reprezentând etalonul general de măsură pentru întreaga activitate economică. Importanţa banilor este pusă în evidenţă şi de funcţiile lor. Tipuri de economii de piaţă Problema esenţială a oricărei societăţi cu economie de piaţă o constituie alocarea resurselor rare cu utilizări alternative pentru acoperirea trebuinţelor nelimitate ale indivizilor şi ale societăţii. ale unui moment de referinţă. formă de măsurare specifică economiei de schimb.

Economia de piaţă este acel tip de organizare a economiei în care raportul dintre cerere şi ofertă determină principiile de stabilire a priorităţilor economice. În teorie însă. adică existenţa unui sistem monetar dezvoltat.piaţă/non-piaţă. dar în acelaşi timp conduce la crearea unor centre de putere de genul monopolurilor şi oligopolurilor. deoarece fiecare proprietar va fi interesat săşi valorifice cu maximum de eficienţă resursele. dar nu prin piaţă. iar preţul reprezintă principalul instrument de reglare a accesului la bunurile existente pe piaţă. În această ordine de idei economiile de piaţă articulează diferite tipuri de activităţi într-o manieră proprie. Această caracteristică este esenţială. într-o ordine stabilită în mod deliberat prin piaţă. au fost elaborate două modele teoretice de organizare şi funcţionare a economiei de schimb: sistemul economic de piaţă şi sistemul economic de comandă sau centralizat. adică pluritatea centrelor autonome de decizie şi gestiune a activităţii economice. care permite un control mai mare sau mai puţin accentuat al intervenţiei guvernamentale. cu ajutorul sintagmei „economia de piaţă”. Forma universală de organizare a activităţii economice este economia de schimb. În acest context. dar nu exclude existenţa în cadrul economiei naţionale a sectorului public. monetizarea economiei. piaţa muncii şi pieţele financiare. iar relaţiile dintre firme sunt în principal relaţii de concurenţă. administraţiile publice. 3. Independent de modul de descriere a economiei de piaţă o condiţie esenţială a existenţei ei este sistemul politic democratic. la baza cărora stau două deosebiri principale: gradul de libertate al agenţilor economici şi caracteristicile mecanismului de reglare. nu fără riscuri. Sectorul privat non-piaţă – corespunde administraţiilor private. Sectorul public non–piaţă – respectiv. intervenţia indirectă a statului în economie pentru a preîntâmpina apariţia unei disfuncţionalităţi în sistemul economic sau pentru a diminua efectele negative ale acestora. descentralizarea presupune ca deciziile agenţilor economici să fie luate independent. Economia de piaţă desemnează o structură rezultată din interacţiunea economiilor individuale. dar care angajează personal salariat. Cu alte cuvinte. iar prin distribuirea veniturilor. Aceste centre de decizie sunt unităţile economice care asigură legătura între piaţa bunurilor şi serviciilor. Alocarea resurselor se face printr-un sistem combinat. Alocarea resurselor se face imitând piaţa. El cuprinde administraţii private cu scop lucrativ. şi anume: 1. Se pot construi astfel următoarele subansamble ce au un mod propriu de alocare a resurselor : Sectorul privat de piaţă – cuprinde toate firmele individuale sau societare. ce se pot constitui în mecanismul de fundamentare şi de aplicare a deciziilor în ceea ce priveşte mecanismul de alocare a resurselor limitate. Aceasta constituie forma cea mai evidentă într-o economie modernă şi care îi dă caracteristica esenţială – de piaţă. principalul obiectiv al firmelor este maximizarea bunului. 5. 4. multipolaritatea. dar nu este singura. 9 . 2. Concurenţa elimină firmele nerentabile. Acest model al economiei de piaţă are la bază o serie de caracteristici structurale care îi asigură funcţionalitatea. Sectorul public de piaţă – cuprinde întreprinderi aflate în proprietatea statului şi care furnizează bunuri şi servicii de piaţă. fiind exclusă orice intervenţie a monopolului sau a statului. economia de piaţă este acel sistem în care mecanismele pieţei sunt singurele care tind să asigure echilibrul cererii cu oferta. există şi alte forme de organizare. în care banii şi relaţiile monetare permit fluidizarea tranzacţiilor şi creşterea eficienţei economice de ansamblu. iar alocarea resurselor se face prin piaţă. proprietatea privată este preponderentă. participă de fapt la producţie. iar coordonarea şi echilibrul economic să se realizeze prin intermediul pieţei. 6. şi cuprinde toate organizaţiile dependente de diverse eşaloane de reprezentare naţională. Complexitatea economiilor lumii actuale poate fi simplificată şi analizată. ceea ce va determina o creştere a performanţelor întregului sistem economic.

Funcţionarea economiei în ansamblul ei presupune interacţiunea dintre cele două sectoare şi controlul guvernamental. echilibrul dintre producţie şi consum. accesul la consumul dorit. creşterea economică şi ocuparea deplină. consumatorii sunt liberi să decidă ce să cumpere cu venitul lor. Asumarea răspunderii este făcută astfel: firmele caută să-şi maximizeze bunurile. Opusul economiilor libere. care sunt transmise spre altele prin preţ pe piaţă. iar salariaţii sunt liberi să aleagă ce şi cât să muncească. menaje şi firme. O economie mixtă se compune dintr-un sector privat (de piaţă) şi un sector public (non piaţă). consumatorii caută să realizeze cea mai bună întrebuinţare a banilor. exercitându-se un control guvernamental integral. fără nici un fel de intervenţie sau influenţă a guvernului. economia de comandă – este acel tip de economie în care deciziile sunt luate de autoritatea centrală. atât pentru consumul curent. iar resursele sunt alocate prin plan. Cea mai importantă diferenţiere este gradul de control guvernamental al economiei. Deciziile sunt formulate prin indicatori de plan. În acest tip de economie deciziile sunt luate de indivizi. unde pământul şi capitalul se află în întregime în proprietate privată. sunt marcate de principiile ce stau la baza funcţionării unei economii libere: libertatea. prin taxe şi impozite directe şi indirecte.Pornind de la aceste trăsături şi având în vedere modul cum se operează în alegerea manierei de alocare a resurselor în economiile de piaţă actuale se înregistrează diferenţe semnificative. cât şi pentru investiţii. întro astfel de economie rezultă din deciziile firmelor şi menajelor. Oferta şi cererea. iar salariaţii caută să-şi maximizeze veniturile faţă de costul vieţii. Utilizând acest criteriu se deosebesc următoarele tipuri de economii: economia cu piaţă liberă şi economia mixtă. Economia cu piaţă liberă este asociată cu capitalismul pur. egalitatea şanselor. În economia mixtă. Alegerea este liberă şi fiecare îşi exprimă răspunderea să facă cea mai bună alegere: firmele sunt libere să aleagă ce să vândă/producă şi ce metode de producţie să folosească. În mod curent. Limitele exercitării controlului guvernamental. guvernele pot controla: preţurile relative ale bunurilor prin taxe şi subvenţii. şi tot prin plan sunt distribuite rezultatele pentru consum. în achiziţiile lor.. economia de comandă este asociată sistemului socialist (comunist) unde pământul şi capitalul sunt în proprietate colectivă. 10 . Formele şi întinderea intervenţiei guvernamentale sunt extrem de diferite de la o ţară la alta şi de la o perioadă la alta si se înscriu în anumite limite. probleme macroeconomice etc. veniturile relative. eficienţa în producţie.

1.CAPITOLUL 1 . iar grafic prin dreapta bugetului (vezi fig. Bunul reprezintă orice element al realităţii apt să satisfacă o nevoie. După provenienţa lor. în întâmpinarea cărora trebuie să vină bunurile oferite de către producător. Consumatorul este unul din personajele centrale în teoria economică. deciziile şi acţiunile întreprinzătorilor au ca referinţă nevoile de consum. După cum rezultă din procesul de producţie. se disting bunuri economice marfare sau comerciale şi bunuri economice nemarfare sau necomerciale (sunt bunurile care ajung la consumator în mod gratuit). bunuri intermediare (sunt cele aflate în diferite stadii de prelucrare) şi bunuri finale (cele destinate consumului final). proiectarea activităţii de producţie. pe termen lung. preferinţele şi comportamentul consumatorului. Satisfacerea oricărei nevoi se face prin consumul de bunuri. În spiritul acestei axiome. Bunurile complementare sunt caracterizate prin faptul că nu-şi pot manifesta utilitatea independent unele de altele. exclusiv preocupat de a găsi cea mai bună modalitate de a-şi cheltui bugetul limitat. Bunurile substituibile sunt bunurile care în anumite limite se pot înlocui unele cu altele. iar alternativele şi restricţiile bugetare cu care acesta se confruntă constituie argumente pentru fundamentarea alegerii raţionale a acestuia. în condiţii date de loc şi timp. respectiv consumul. Finalitatea activităţii economice este satisfacerea nevoilor. bunurile se clasifică în bunuri libere şi bunuri economice.1. Utilitatea este obiectivul urmărit de orice consumator. deoarece el nu poate cheltui. După modul de utilizare se disting bunuri complementare şi bunuri substituibile. se disting bunuri principale (sunt bunuri ce rezultă în mod prioritar dintr-un proces de producţie) şi bunuri derivate (sunt bunurile ce rezultă în mod inevitabil pe lângă bunul principal). Constrângerile bugetare ale consumatorilor Activitatea de producţie. avem bunuri de consum (satisfactori) şi bunuri de producţie (prodfactori). Bunurile libere sunt toate elementele realităţii care în condiţii date de loc şi timp. Bunurile economice au drept caracteristică definitorie raritatea. mai mult decât venitul de care dispune. preferinţele şi comportamentul consumatorului. deciziile şi acţiunile întreprinzătorilor au ca referinţă nevoile de consum. în întâmpinarea cărora trebuie să vină bunurile oferite de producător. Această restricţie bugetară este reprezentată analitic prin ecuaţia bugetară. În funcţie de gradul de prelucrare se disting bunuri primare (sunt cele preluate direct din natură şi asupra cărora nu s-a acţionat).INTRODUCERE IN TEORIA CONSUMATORULUI: ANALIZA MODELULUI DE CONSUM Obiective: înţelegerea procesului de modelare a restriţiilor bugetare în procesul consumului definirea conceptelor de bază cu care operează microeconomia în cadrul teoriei consumatorului 1. indiferent de forma lui de existenţă. După destinaţie. sunt virtual nelimitate în raport cu nevoile (sunt abundente faţă de nevoi). respectiv insuficienţa lor în raport cu nevoile.1). După modul în care circulă de la producător la consumator. având caracteristici şi utilităţi similare. 11 . de natura nevoii satisfăcute. Orice consumator întâmpină anumite restricţii bugetare. precum şi de modul în care este procurat de către consumator.

setul bugetar acoperă spaţiul dintre dreapta bugetului si axele de coordonate. 1. 1. initial. permite schimbul unui bun cu altul. m/p1 x1 Fără a afecta gradul de generalitate al concluziilor.x2 m/p2 panta dreptei = -p1/p2 Fig. Dacă presupunem că persoana ce consumă doreşte să-şi mărească consumul din primul bun cu Δx1. ecuatia bugetara fiind de forma: P1x 1 + P2 x 2 = m .2 Analiza preferinţelor în consum 1. x2 . Relaţiile de preferinţă În acest subcapitol vom examina modalităţile de manifestare a preferinţelor pentru consumul 12 .x2) care costă exact valoarea m a venitului.1.1. de asemenea. Cum. Rezolvând pentru Δx2/Δx1 obţinem: Δx 2 Δx 1 = −(P1 P2 ) Aceasta corespunde pantei dreptei bugetului. Drepta bugetului este formată prin unirea tuturor combinaţiilor (seturilor) de consum (x1. se poate opera cu un set de consum (pachet de consum) format din două bunuri x1 şi x2. Ea măsoară raportul în care piaţa. În figura 1.cantităţile consumate din cele două bunuri. pentru a se conforma aceloraşi restricţii bugetare. în care: x1. atunci ea trebuie să-şi modifice consumul din al doilea bun. Preţurile se consideră predeterminate pentru consumator. obţinem: P1Δx 1 + P2 Δx 2 = 0 Această relaţie indică faptul că valoarea totală a variaţiilor cheltuielilor cu consumul celor două bunuri trebuie să fie nulă. ale căror preţuri sunt P1 şi respectiv P2.2. în procesul consumului. Panta dreptei bugetului (-p1/p2) are o semnificaţie economică interesantă. Setul bugetar este aria descrisă de toate perechile (seturile) de bunuri ce pot fi achiziţionate în anumite condiţii de preţ şi de venit.1. costul de oportunitate al consumului primului bun. Semnul negativ al pantei rezultă din variaţiile de sens contrar ale consumurilor celor două bunuri. ecuatia bugetara era de forma: P1x 1 + P2 x 2 = m şi în urma modificărilor în consum ea devine: P1 (x 1 + Δx 1 ) + P2 (x 2 + Δx 2 ) = m Făcând diferenţa dintre prima ecuaţie şi cea de-a doua. prin condiţiile de preţ. Panta dreptei bugetului măsoară.

2. Când se studiază preferinţele consumatorului.y2). Relaţiile dintre cele două seturi pot fi simbolizate astfel: > . De exemplu: daca (x 1 . y 2 )⎫ ⎬ atunci → (x1.x2) ca fiind cel puţin la fel de bun ca setul (y1. dacă consumatorul consideră că setul (x1. utilizatorul le poate ordona după intensitatea nevoii pe care o resimte pentru fiecare.x2)∼(y1.x2) şi (y1. în care aria haşurată este determinată de totalitatea seturilor de consum ce sunt cel puţin la fel de bune ca şi cele ce determină respectiva curbă de indiferenţă. ~ . astfel încât consumatorul să atingă un prag cât mai înalt de satisfacţie. 1.y2) sunt două seturi de consum.x2) este cel puţin la fel de bun ca setul (y1. Considerând că structura consumului cuprinde o multitudine de bunuri. Curbele de indiferenţă Curbele de indiferenţă reprezintă descrierea grafică a preferinţelor consumatorului. Determinarea grafică a curbei de indiferenţă presupune unirea tuturor punctelor ce corespund seturilor de consum între care consumatorul este indiferent.relaţie de slabă preferinţă (atunci când un set e preferat sau indiferent în raport cu altul).diferenţiat al bunurilor.y2)] atunci setul (x1.2. foarte mare importanţă trebuie acordată descrierii bunurilor.x2)∼(y1. adică cele care-i conferă acestuia un acelaşi grad de satisfacţie. oricare dintre ele generându-i acelaşi grad de satisfacţie.2. x 2 ) ≥ (y1 . Dacă. adică unde.relaţie de strică (puternică) preferinţă. ≥ . dar nu-i este indiferentă structura consumului [(x1. Aceasta deoarece consumatorul poate aprecia diferit acelaşi bun dacă circumstanţele de timp sau spaţiu o impun. Definim pentru început obiectul alegerii pentru consum ca fiind setul de consum şi anume lista completă a bunurilor şi serviciilor ce constituie opţiunea consumatorului. când şi în ce circumstanţe sunt puse acestea la dispoziţia consumatorului. Aceste relaţii de strictă preferinţă. Expresia grafică generală a unei curbe de indiferenţă este prezentată în figura 1. consumatorul este indiferent în ceea ce priveşte consumul unuia sau altuia dintre seturile respective.y2). ele generând determinări reciproce.relaţie de indiferenţă. y2) si (y1 . slabă preferinţă sau indiferenţă nu constituie concepte independente. continuăm însă a folosi diagrame bidimensionale (asociate consumului a două bunuri) pentru a descrie aspectele legate de preferinţele consumatorului.y2) şi invers. Astfel dacă (x1. x 2 ) ⎭ Adică.x2) va fi strict preferat setului (y1. 13 . însă consumatorul consideră setul (x1. y 2 ) ≥ (x 1 .

astfel: .4. Secţionând cu planuri orizontale colina utilităţii prezentată în figura 1. x'2 x'1 x1 Determinarea curbelor de indiferenţă se poate face şi utilizând teoria colinelor de utilitate.x2 Fig. în ordine.varful colinei (punctul de saturaţie S) marchează nivelul maxim al utilităţii generate de consumul bunului 1 şi 2. cantitatea consumată din bunul 2 (x2) şi respectiv nivelul utilităţii asociate fiecărei opţiuni privind combinaţii de bunuri în consum (u) (vezi fig. 1. . cantitatea consumată din bunul 1 (x1).3.se consideră un sistem format din trei axe de coordonate pe care se reprezintă.originea axelor (0) marchează punctul în care utilitatea totală este minimă.3. x2 x10 x20 0 . 14 . 1.2.3) U U(x20) U(x10) x1 Fig.1.. se obţine o hartă a curbelor de indiferenţă de tipul celei prezentate în figura 1.

astfel încât să nu fie afectat gradul de satisfacţie al consumatorului.x2+Δx2)∼ (x1. forma cea mai întâlnită a curbelor de indiferenţă fiind cea indicată de curbele marcate din figura 1. 1. în fapt.4.x2 IV III x2S S Fig. În urma acestei analize rezultă. suplimentarea acestuia din urmă generând un deficit de utilitate. Acest cadran descrie.: (x1. astfel că orice supliment va genera o pierdere ulterioară de utilitate. generând un alt set de consum (x1+Δx1. raţiunea conform căreia singurul cadran ce sintetizează preferinţele general . va genera apariţia unui al treilea set de consum.valabile ale consumatorilor. Cadranul IV este caracterizat de faptul că limita consumului din bunul al 2-lea a fost atinsă. I x1S II x1 Aşa cum rezultă şi din figură. de fapt. 15 . un comportament neraţional al consumatorului. Şi aceasta constituie expresia unui comportament neraţional al consumatorului.x2) Modificarea ulterioară a consumului unuia dintre bunuri şi găsirea soluţiei pentru modificarea consumului celuilalt. Se caută în continuare cantitatea cu care trebuie să se modifice consumul bunului al 2-lea (Δx2) astfel încât consumatorului să-i fie indiferent ce set va consuma. cu cât va creşte consumul acestui bun utilitatea percepută de consumator se va diminua. creşterea în consum a bunului 1 trebuie să fie însoţită de o scădere cantitativă în consum a bunului al 2-lea sau invers. este descrisă în cadranul III.x2). deci genereaza acelasi nivel de satisfactie consumatorului. construirea unei curbe de indiferenţă are ca punct de plecare descrierea verbală a preferinţelor. Pentru menţinerea pe aceeaşi curbă de indiferenţă. În general. Situaţia în care.4. se modifică x1 cu Δx1. singurul cadran ce exprimă un comportament raţional al consumatorului este cadranul I. rămâne cadranul I. Astfel. pentru ambele bunuri sunt depăşite limitele de con-sum. Aici se observă că orice creştere a cantităţii consumate din bunurile 1 şi 2 duce la creşterea utilităţii. Curba de indiferenţă este. avansându-se spre vârful colinei.x2). (x1+Δx1. în sensul că. Şi acest cadran descrie un mod neraţional de comportament al consumatorului. Cadranul II este caracterizat de faptul că limita consumului din bunul 1 a fost atinsă. ex. locul geometric al punctelor care desemnează combinaţii de bunuri ce au utilităţi totale egale. respectiv al treilea punct ce aparţine aceleiaşi curbe de indiferenţă. se stabileşte un set de consum. credem cu claritate.

x ) Fiind ⎨ 1 2 două seturi de consum. Astăzi. dar cum s-ar putea cuantifica situaţia în care o persoană ar aprecia un bun de două ori mai 16 .ALGORITMUL ALEGERII OPTIME DE CONSUM Obiective: Inţelegerea procesului de optimizare a alegerii în consumul de bunuri Familiarizarea cu noţiunile de utilitate a bunurilor. de a numi sau eticheta curbele de indiferenţă. Important este dacă un set de consum are o utilitate mai mare decât altul. Se consideră. funcţia utilităţii este definită ca fiind un mod de alocare a unui număr fiecărui set de consum astfel încât seturilor mai preferate în consum li se alocă numere mai mari decât celor mai puţin preferate. În acest sens.x2) > u(y1. Dacă f(u) este orice transformare monotonă a unei funcţii de utilitate u(x1. că este necesar şi posibil a se cuantifica mărimea utilităţii fiecărui set de bunuri. de posibilitatea cuantificării cantităţii de utilitate asociată diferitelor opţiuni. problema care apărea era legată. se poate afirma că nu există o unică modalitate de a aloca utilitate unui set de consum. neacordând importanţă mărimii diferenţei de utilitate. atunci. în esenţă acelaşi lucru.1. însă. utilitatea a fost reformulată în termenii preferinţelor consumatorului. modalitatea de alocare a unui număr fiecărei curbe de indiferenţă astfel încât curbele de indiferenţă superioare (mai depărtate de originea axelor de coordonate) au alocat un număr mai mare decât cele inferioare (mai apropiate de originea axelor). în sensul că ordonează în aceeaşi manieră preferinţele consumatorului. utilitatea era definită ca un indicator al bunăstării unei persoane. y 2 ) valori astfel: dacă (x1.x2). Multiplicarea cu 2 este un exemplu de transformare monotonă a funcţiei de utilitate. Astfel. atunci. O funcţie monotonă şi o transformare monotonă sunt. Aceste teorii definesc. proces de selecţie şi de substituţie a bunurilor în consum 2. în fapt. Cum toate seturile de consum ce se găsesc pe aceeaşi curbă de indiferenţă prezintă acelaşi grad de preferinţă în optica consumatorului. funcţia de utilitate este o modalitate de fapt. Se poate aprecia că o persoană preferă un bun altuia.x2) descrie aceeaşi modalitate. Aceasta este şi semnificaţia conceptului de utilitate ordinală. ci există o infinitate de asemenea modalităţi.y2) → u(x1. Prin definiţie. funcţia de utilitate u asociază ⎩ (y 1 .x2)] este. Există în literatura economică teorii care conferă semnificaţie mărimii absolute a utilităţii ataşate consumului unui bun sau serviciu. în acest sens. Cum ierarhizarea seturilor de bunuri are importanţă. o funcţie de utilitate este. Din punct de vedere geometric. ca o măsură numerică a fericirii personale.x2) ce este expresia unor tipuri specifice de preferinţe. ⎧(x . din punctul de vedere al consumatorului şi nu cu cât este mai mare utilitatea unuia faţă de a celuilalt set. o funcţie de utilitate ce reprezintă aceleaşi preferinţe ale consumatorului. În general. o transformare monotonă este modalitatea de a transforma un set de numere întrun alt set în aşa fel încât să se păstreze ordinea iniţială a acestora. 2u(x1. de fapt. atunci f[u(x1. adică dacă: u1 > u2 → f(u1) > f(u2).CAPITOLUL 2 . în teoria economică. reprezentăm o transformare monotonă printr-o funcţie f(u) ce transformă fiecare număr u într-un alt număr f(u) în aşa fel încât se păstrează ordinea iniţială a numerelor. de exemplu. prin definiţie. dacă u(x1. Funcţia de utilitate În epoca victoriană.y2) Singura proprietate a funcţiei de utilitate este aceea că ea ordonează seturile de consum. conceptul de utilitate cardinală. ca fiind o modalitate de descriere a preferinţelor acestuia.x2) reprezintă un mod de a aloca un număr (nivel de utilitate) setului (x1. ea însăşi.x2) > (y1.

utilitatea marginală şi rata marginală de substituţie Dacă setul de consum (x1. în condiţiile în care consumul celuilalt bun rămâne constant (fig.1. s-ar putea răspunde astfel: când este dispusă să plătească dublu pentru a obţine bunul preferat. în continuare. 2.modificarea consumului bunului 1. dacă variază cantitatea consumată din bunul 1 ? Sau din bunul al 2-lea ? Utilitatea totală reprezintă satisfacţia globală resimţită de consumator în urma consumării întregii cantităţi dintr-un bun/serviciu. Datorită dificultăţilor de ordin operaţional pe care le-ar ridica folosirea conceptului de utilitate cardinală preferăm.mult decât altul ? De exemplu. corespunzător modificării consumului din primul bun. . când este dispusă să aştepte o perioadă de timp dublă pentru a obţine bunul respectiv sau. x 2 ) − u (x 1 . să rămânem în cadrul procesului de alocare a utilităţii descris conform conceptului de utilitate ordinală. x 2 ) = Δx 1 Δx 1 . se pune problema cum se modifică utilitatea. 2.schimbarea utilităţii totale. vom avea: UM 1 = ΔU1 u (x 1 + Δx 1 . în care:ΔU1 Δx1 ΔU1 = UM 1 ⋅ Δx 1 17 . să zicem.x2) este opţiunea iniţială a unui consumator.1.2. 2. în optica consumatorului. Utilitatea totală şi marginală Astfel. Utilitatea totală.) Utilitatea totală U(x) q Utilitatea marginală cantitatea consumată Umg Umg = 0 (punct de saturaţie) cantitatea consumată q Fig. când este dispusă să parcurgă de două ori mai mult spaţiu pentru a şi-l procura etc.Utilitatea marginală (UM) se defineşte ca fiind sporul total de utilitate generat de modificarea cantitativă a consumului unui bun.

UM va deveni 2UM). aceeaşi curbă de indiferenţă (ΔU = 0): UM 1Δx 1 + UM 2 Δx 2 = ΔU1 + ΔU 2 = ΔU = 0 Δx 2 UM 1 RMS = =− Δx 1 UM 2 de fapt: RMS = − ∂u (x 1 . x 2 ) = Δx1 → 0 ∂x 1 Δx 1 corespunzător. x 2 + Δx 2 ) − u (x 1 . Considerând consumurile din ambele bunuri modificându-se (Δx1. În figură au fost reprezentate câteva curbe de indiferenţă corespunzătoare diferitelor nivele de satisfacţie ale consumatorului. x 2 ) = . dacă funcţia utilităţii marginale depinde de alegerea funcţiei de utilitate iniţială (multiplicând u(x1. x 2 ) − u (x 1 . O funcţie de utilitate u(x1. Cazul tipic de determinare a optimului este ilustrat grafic în figura 2. vom parcurge. Alegerea optimă a consumatorului În cadrul acestui subcapitol. panta curbei de indiferenţă. x 2 ) ∂x 1 ∂x 2 De remarcat este faptul că.Δx2) iar gradul de satisfacţie al consumatorului neschimbat. de fapt. Prin ea însăşi. ΔU 2 = UM 2 ⋅ Δx 2 Δx 2 Δx 2 u (x 1 .x2) poate fi utilizată pentru a măsura rata marginală de substituţie (RMS) definită în capitolul anterior.2.x2) cu 2. x 2 ) ∂u (x 1 . cunoscând funcţia de utilitate asociată: UM 1 = lim u (x 1 + Δx 1 . de fapt. x 2 ) ∂u (x 1 . Rata marginală de substituţie (RMS) măsoară proporţia în care consumatorul schimbă un bun cu altul în procesul consumului fără a-şi afecta gradul de satisfacţie.3. precum şi setul bugetar al acestuia. x 2 ) = Δx 2 →0 ∂x 2 Δx 2 iar. x 2 ) ∂u (x 1 . 18 . pentru modificări foarte reduse ale lui x2 şi în condiţiile cunoaşterii funcţiei de utilitate: UM 2 = lim De remarcat este faptul că mărimea utilităţii marginale depinde de cea a utilităţii alocate prin forma specifică a funcţiei de utilitate. in orice punct al acesteia. rata marginală de substituţie nu este influenţată RMS = -2UM1/2UM2 = -UM1/UM2. utilitatea marginală nu descrie un comportament specific al consumatorului. 2. în condiţiile în care se modifică consumul bunului al 2-lea iar consumul primului bun rămâne constant: UM 2 = ΔU 2 u (x 1 . x 2 + Δx 2 ) − u (x 1 . iar această proprietate este valabilă pentru orice transformare monotonă a funcţiei utilităţii. Ea reprezintă. pentru a putea determina setul optim de consum.De fapt. vom analiza în paralel restricţiile bugetare ale consumatorului şi preferinţele acestuia.

Mişcarea de-a lungul dreptei bugetului. atunci putem afirma că punctul respectiv (setul de consum) reprezintă alegerea optimă a consumatorului. x*2 curbe de indiferenţă x*1 x1 Dorim să identificăm setul de consum din cadrul setului bugetar.x2 Fig. * Alegerea setului (x 1 .este ecuaţia bugetară lagrangianul (£) se defineste astfel: £ = f (x. fiind cea mai bună structură 2 a consumului pe care acesta şi-o poate realiza în condiţiile de preţuri şi de venit date. care se află pe cea mai depărtată curbă de indiferenţă (CI) faţă de origine. dacă punctul în care rata schimbului la care consumatorul poate înlocui un bun cu altul. în condiţiile unei curbe de indiferenţă ce-i reprezintă preferinţele. Algoritmul alegerii optime a consumatorului poate fi descris şi analitic. adică: RMS = − p1 p2 Cu alte cuvinte. Dacă: U = f(x. y ) + μ(m − x ⋅ Px + y ⋅ Py ) Utilitatea consumatorului se maximizeză dacă următoarele condiţii sunt îndeplinite: ∂ £ ∂U = − μ ⋅ Px = 0 x ∂x ∂ £ ∂U = − μ ⋅ Py = 0 y ∂y ∂£ = m − x ⋅ Px + y ⋅ Py = 0 μ de unde: 19 . x * ) constituie aşa numitul optim al consumatorului. Din punct de vedere economic. utilizând multiplicatorul Lagrange. oprindu-ne în punctul de tangenţă dintre dreapta bugetului şi CI. corespunde ratei la care piaţa (prin condiţiile de preţ) permite efectuarea acestui schimb. 2.y) . condiţia de tangenţă dintre linia bugetului şi curba de indiferenţă presupune ca rata marginală de substituţie dintre bunurile consumate să fie egală cu rata de schimb a bunurilor pe piaţă. ne duce spre CI din ce în ce mai depărtate faţă de origine.2.este funcţia obiectiv m = xPx + yPy . de la dreapta spre stânga.

y ) ⇔ U = f ⎜ x. Observaţie: Putem obţine acelaşi rezultat definind funcţia de utilitate ca fiind o funcţie de o singură variabila (x). vom creea un sistem de două ecuaţii cu două necunoscute x si y. prin rezolvarea căruia vom determina setul optim de consum (x*. ⎜ Py ⎝ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ Utilitatea consumatorului se maximizează când: f ' (x ) = 0 si f " (x ) < 0 20 . Avem: m − x ⋅ Px m = x ⋅ Px + y ⋅ Py ⇔ y = Py de unde: ⎛ m − x ⋅ Px U = f (x.y*).μ= ∂U ∂x ∂U ∂y = Px Py Adaugând ecuaţia bugetară.

Necunoscutele deveneau astfel cantităţile consumate. adică reprezintă cantitatea de bun pe care consumatorii sunt dispuşi a şi-o procura. În această problemă de opţiune. gusturile etc. în faţa unei alegeri între mai multe bunuri (şi vom continua. pornind de la restricţiile bugetare şi ţinând cont de preferinţele consumatorilor Identificarea şi analiza factorilor de influenţă ai cererii Descrierea tipurilor principale de bunuri ce fac obiectul opţiunii de consum 3. odată cu modificările de preţuri sau venit. Problema este în ce manieră. pentru simplificarea expunerii.). consumatorul raţional acţiona astfel încât raporturile utilitate marginală/preţ să se egaleze. în condiţiile date ale preţului bunului. p 2 . funcţia cererii de bunuri este acea funcţie ce descrie dependenţa dintre cantităţile cerute de bunuri şi diferitele niveluri ale preţurilor sau ale venitului consumatorului. de mărimea populaţiei şi de cea a puterii de cumpărare a acesteia. Funcţia cererii de bunuri * Setul (x 1 . de preţuri şi de venit.CEREREA DE BUNURI Obiective: Modelarea cererii de consum. Funcţiile cererii de bunuri 1. în substanţa sa. relaţia dintre cantitatea ce se doreşte a fi consumată dintrun bun şi preţul unitar al acestuia. alegerea optimă a consumatorului se schimbă. mai 2 poate fi numit şi setul cerut de consum din bunurile 1 şi 2. În general. am considerat (în precedentele capitole) că preţurile şi veniturile sunt predeterminate. concept ce va face obiectul capitolului de faţă. m ) 21 . Creşterea preţului unui bun duce la creşterea consumului din bunul respectiv sau a consumului unui alt bun? Care este influenţa exercitată de o suplimentare a venitului asupra deciziei de consum? Pentru a răspunde acestor întrebări. Am văzut în capitolul precedent că.1. ale preţurilor altor bunuri şi ale venitului disponibil. respectiv 2. în evoluţia lor. Aceste cantităţi depind deci. p 2 . alegerea optimă a consumatorului. m ) ⎨ ⎩x 2 (p1 . respectând însă restricţiile bugetare impuse de nivelul venitului său disponibil. de repartiţia veniturilor la nivelul societăţii.CAPITOLUL 3 . să considerăm numărul bunurilor redus la două tipuri). care constituie obiectul deciziei la nivelul consumatorului. Ea depinde de asemenea. x * ) la nivelul preţurilor p1 şi p2 şi al venitului m. sunt descrise astfel: ⎧x 1 (p1 . 3.2. microeconomia a definit conceptul central de funcţie a cererii. În acest sens. cu ce intensitate influenţează aceşti parametri opţiunea de consum. Conceptul de cerere de bunuri Noţiunea de cerere vizează. Această cantitate depinde semnificativ de dorinţele consumatorilor (înclinaţia lor spre achiziţia anumitor bunuri.

x 2 ) = c ln x 1 + d ln x 2 problema de rezolvat va fi: max (c ln x 1 + d ln x 2 ) a. situaţii statice comparative înainte şi după influenţa schimbărilor de mediu concretizate în modificări ale preţurilor bunurilor sau ale venitului consumatorului. Presupunând că funcţia de utilitate ce descrie comportamentul consumatorului este de tip Cobb-Douglas şi are forma: c u (x 1 . 22 . alegerea optimă a consumatorului. considerând transformarea monotonă a funcţiei de utilitate (ce păstrează ordonarea preferinţelor consumatorului) de tipul: ln u (x 1 . x 2 Definim Lagrangianul: L = c ln x 1 + d ln x 2 − λ (p1x 1 + p 2 x 2 − m ) Derivăm pentru aflarea condiţiilor de ordinul întâi: ∂L c = − λ p1 = 0 ∂x 1 x 1 ∂L d = − λp 2 = 0 ∂x 2 x 2 ∂L = p1 x 1 + p 2 x 2 − m = 0 ∂λ Rezolvăm întâi pentru λ şi apoi pentru x1 şi x2: c = λ p1 x 1 ⎫ ⎪ d = λp 2 x 2 ⎬ c + d = λ (p1x 1 + p 2 x 2 ) = λm ⎪ ⎭ Substituind în ecuaţiile iniţiale vom găsi expresiile funcţiilor cererii de bunuri x1 şi x2: c m x1 = ⋅ c + d p1 x2 = d m ⋅ c + d p2 3. Astfel. respectiv funcţia cererii de bunuri x1 şi x2 folosind multiplicatorul Lagrange. Factorii ce influenţează cererea de bunuri Vor fi studiate în cadrul acestui subcapitol. în acelaşi timp. ce constituie.Fiecărui set de preţuri şi venit îi corespunde o combinaţie diferită de bunuri. p1x 1 + p 2 x 2 = m x1 . x 2 ) = x 1 x d 2 se poate determina optimul consumatorului.î.3.

a determinării diferenţei dintre alegerea optimă a consumatorului la un nivel al venitului său faţă de altul.1 sunt prezentate două bunuri normale. 23 . numele lor derivând din calitatea inferioară ce le caracterizează. peste un anumit nivel.sunt cele a căror cerere evoluează în acelaşi sens cu venitul consumatorului. x1 şi x2 şi evoluţia alegerii optime a consumatorului în contextul creşterii venitului acestuia. Considerând preţurile bunurilor constante şi aflându-ne în continuare în situaţia consumului a două bunuri x1 şi x2. dacă x1 este un bun normal: Δx1/Δm > 0 În figura 3. evoluţia cererii sale fiind de sens contrar evoluţiei crescătoare a venitului.3. bunul x1 este considerat a fi un bun inferior. o deplasare a dreptei bugetului (spre originea axelor de coordonate.2. identificăm două tipuri de bunuri: a. consumul acestor bunuri va începe să scadă pe măsură ce venitul înregistrează creşteri progresive. în situaţia diminuării venitului şi în sens opus. în cea a creşterii acestuia). când venitul se modifică. Bunuri normale . adică. adică. dar. În viaţa reală se întâmplă adesea ca populaţia cu venituri mici să-şi crească cererea de bunuri inferioare. chiar când venitul înregistrează o creştere.3.1. va avea loc. 3. dacă x1 este un bun inferior. x2 Alegerile optime corespunzătoare celor două niveluri ale venitului dreptele bugetului înainte şi după modificarea venitului Fig.sunt cele a căror cerere evoluează în sens invers evoluţiei venitului consumatorului. din punct de vedere grafic. În figura 3. Modificări induse de schimbarea venitului consumatorului Se pune problema. Bunuri inferioare . După felul în care cererea de bunuri reacţionează la modificarea venitului. atunci: Δx1/Δm < 0 Bunurile inferioare sunt o categorie aparte de bunuri.1 x1 b. în acest caz.

Astfel. curba nivelului de trai va fi de pantă pozitivă. x2 curba nivelului de trai punctele de optim corespunzătoare fiecărui nivel al venitului în condiţiile în care p1 şi p2 sunt constante m x1 x1 Fig. m ) = a ⋅ p ⇒ m = x 1 ⋅ a ⎪ 1 ⎨ ⎪x 2 (p 2 .3.2 x1 Corespunzător modificărilor induse asupra cererii de bunuri de către evoluţia venitului consumatorului se pot defini două tipuri de curbe ce reuşeşc să surprindă particularităţile acestor procese paralele.x2 dreptele bugetului înainte şi după modificarea venitului Fig.dacă funcţia de utilitate descrie tipul de preferinţe Cobb-Douglas. în condiţiile în care p1 şi p2 sunt fixe. ca în figura 3.3 Fig.4).3.p2. fiind de forma: a u (x 1 . 2 funcţiile cererii de bunuri sunt: p1 m ⎧ ⎪x 1 (p1 . cum mai este întâlnită în literatura economică) şi de curba lui Engel. x 2 ) = x 1 x 1−a .3. Este vorba de curba ofertei de venit (sau curba nivelului de trai. 3. Construcţia curbei nivelului de trai presupune unirea tuturor seturilor de consum corespunzătoare alegerii optime în condiţiile diferitelor niveluri ale venitului. Construcţia curbei lui Engel presupune unirea tuturor consumurilor optime ale unui bun.4 Curba lui Engel pentru un bun normal .m) reprezintă funcţia cererii de bunuri x1. Ea poate fi de pantă pozitivă (pentru bunurile normale) şi de pantă negativă (pentru bunurile inferioare). m ) = (1 − a ) ⋅ m ⎪ p2 ⎩ 24 . curba lui Engel evidenţiază cum se modifică cererea bunului x1 când venitul consumatorului se modifică (vezi fig. Dacă ambele bunuri sunt normale. dacă x1(p1. 3. pentru fiecare nivel al venitului consumatorului.

5. x2 m curbe de indiferenţă curba nivelului de trai panta = p1/a drepte ale bugetului x1 x1 Fig. Modificări induse de schimbarea preţurilor bunurilor În acest caz.bunuri de lux consumatorului: . 25 . dinamica cererii de bunuri nu se identifică întotdeauna cu dinamica venitului consumatorului. funcţiile de venit vor fi şi ele tot liniare. După cum evoluează cererea unui bun. se pune problema determinării alegerii optime a consumatorului pentru diferite niveluri ale preţurilor bunurilor.bunuri de strictă necesitate . 3.cum funcţiile cererii. 3.6 curba lui Engel pentru acest tip de preferinţe. existând. din acest punct de vedere două categorii de bunuri: .. distingem două tipuri de bunuri: .a căror cerere evoluează în sens opus evoluţiei preţului lor (vezi fig. în condiţiile preţurilor fixe. Toate exemplele analizate anterior au tratat cazuri de preferinţe pentru bunuri a căror cerere evoluează proporţional cu evoluţia venitului consumatorului (curbele lui Engel fiind reprezentate de drepte ce pornesc din origine).dinamica venitului consumatorului depăşeşte dinamica cererii acestora: Δ%x1/Δ%m < 1 3. când preţul acestuia se modifică.3.bunuri obişnuite (ordinare) .dinamica cererii acestora depăşeşte dinamica venitului Δ%x1/Δ%m > 1 .6.5 este prezentată curba nivelului de trai. În viaţa reală însă. Fig.7). iar în figura 3.2. Astfel. sunt liniare în raport cu venitul m.3. în figura 3.

3. ocupându-se de evoluţia cererii bunurilor inferioare în raport cu preţul lor. Corespunzător modificărilor induse asupra cererii de bunuri de către evoluţia preţurilor acestora. decizându-se în final chiar să se consume mai puţin din respectivul bun. Consumul din bunul inferior (Giffen) se va menţine cel mult constant.bunuri Giffen .9). în cazul scăderii preţului sau se disponibilizează resurse pentru consumul suplimentar al bunului al doilea. curba fiind de pantă negativă. Giffen.8 Rezultat: x1↓ m/p1 m/p'1 x1 Numele acestor bunuri derivă de la cel al economistului din secolul al XIX-lea. În figura 3. mărirea venitului determină o reducere a cererii acestora. pentru fiecare nivel al preţului bunului. Aceasta se întâmplă deoarece micşorarea preţului bunului Giffen este percepută de consumator ca o modificare a venitului său (sau a puterii de cumpărare) şi cum bunurile Giffen sunt bunuri inferioare. 3. Rezultat: x1↑ Fig.10 este reprezentată forma generală a funcţiei cererii pentru un bun obişnuit (Δx1/Δp1 < 0).p1 =ct. Fig.p1 =ct.3.a căror cerere evoluează în acelaşi acestora (vezi fig.3. Construcţia curbei preţ-consum presupune unirea tuturor punctelor de optim ce reprezintă seturi de consum ce vor fi cerute la diferite preţuri ale unui bun (vezi fig. care a studiat piaţa cartofilor din Irlanda.x2 curbe de indiferenţă dreapta bugetului iniţială şi finală puncte de optim înainte şi după schimbarea preţului m/p1 m/p'1 x1 Condiţii: p1↓ m. să se reprezinte nivelul optim al consumului acestuia. 26 . Ele sunt curba ofertei de preţ (curba preţ-consum) şi curba cererii.8) sens cu evoluţia preţului x2 Condiţii: p1↓ m. se pot defeni două tipuri de curbe ce surprind particularităţile acestor procese paralele.7 . Construcţia curbei cererii unui bun presupune ca.

x1 x1 Fig. în noile condiţii de preţ. generează două tipuri de efecte asupra cererii de bunuri. 3. Procesul modificării cererii în urma reducerii preţului p1 se defalcă în două: I. curba preţ-consum p1 Graficul funcţiei cererii: x1(p1. aplatizându-se. II. puterea de cumpărare totală a venitului se modifică.11.p2= ct. 3. Grafic. Primul tip de influenţă se mai numeşte şi efect de substituţie. rata de schimb dintre bunuri se modifică. ca urmare a evoluţiei preţurilor Când preţul unui bun se modifică. pivotăm linia bugetului în jurul setului originar de optim (setul iniţial cerut de consumator) X.10 În cazul bunurilor Giffen. Ecuaţia lui Slutsky şi influenţa efectelor de substituţie şi de venit asupra modificării cererii de bunuri.9 Fig. 3. iar în al doilea rând.3. Al doilea tip se numeşte efect de venit şi descrie evoluţia cererii bunului ca urmare a modificării puterii de cumpărare. situaţia este ilustrată în figura 3. translatăm linia pivotată către noua alegere a consumatoru-lui. în cazul reducerii preţului p1 la nivelul p'1. curba cererii va fi de pantă pozitivă (Δx1/Δp1 > 0).p2.x2 p1↓ p2. În primul rând.11 27 . Z. generate de schimbarea preţului. x2 dreapta finală a bugetului dreapta bugetului iniţială x*2 X Y Z dreapta pivotantă (efect de substituţie) m/p2 I x * 1 II m/p'1 x1 m/p1 Fig 3. p1↓ → linia bugetului se roteşte în jurul intersecţiei cu ordonata (m/p2).m) pt.m = ct.3. care m. el descriind modificarea cererii datorată modificării ratei de schimb dintre cele două bunuri.

Mişcarea I defineşte efectul de substituţie, fiind o mişcare care modifi-că panta dreptei bugetului, dar puterea de cumpărare rămâne constantă (în sensul că setul X este încă abordabil şi în condiţiile noului buget). Se poate calcula care trebuie să fie modificarea venitului astfel încât consumul setului X să se poată realiza în continuare. Astfel, notând cu m' su-ma de bani necesară pentru a menţine consumul X la acelaşi nivel, setul X de coordonate (x*1,x*2) trebuie să satisfacă ambele ecuaţii bugetare:
* m' = p'1 x 1 + p 2 x * 2 * m = p1 x 1 + p 2 x * 2

scăzând a doua ecuaţie din prima:
* m'− m = x 1 (p'1 − p1 ) * adică: Δm = x 1 Δp1

- modificarea venitului pentru a putea păstra acelaşi consum este dată de produsul dintre cantitatea iniţial consumată şi variaţia preţului.

În condiţiile noii drepte a bugetului (cea pivotată), X nu mai este setul optim de consum, ci Y constituie alegerea optimă. Mişcarea de la X la Y de-scrie efectul de substituţie, indicând modul în care consumatorul substituie un bun cu altul când preţul se schimbă, dar puterea de cumpărare rămâne constantă. s Notând cu Δx 1 modificarea cererii bunului 1 când p1 se modifică deve-nind p'1, iar m se modifică la m' (efectul de substituţie) vom avea relaţia:
s Δx 1 = x 1 (p'1 , m' ) − x 1 (p1 , m )

Efectul de substituţie este numit şi modificarea cererii compensate, în ideea că utilizatorul este compensat (sau acoperit) în condiţiile modificării preţului, dispunând de suficient venit pentru a-şi permite să-şi menţină consumul iniţial. Mişcarea II defineşte efectul de venit, translatarea liniei pivotate a bu-getului fiind expresia schimbării venitului, de fapt a puterii de cumparare, când preţurile rămân constante (adică panta dreptei rămâne neschimbată). Trecerea de la Y la Z corespunde acestei situaţii. Modificarea venitului de la m' la m m, ţinând preţurile neschimbate (p'1,p2) determină modificarea cererii ca urmare a efectului de venit Δx 1 după relaţia:
m Δx 1 = x 1 (p'1 , m ) − x 1 (p'1 , m' )

Cantitatea cerută din bunul 1 creşte sau scade odată cu creşterea sau scăderea venitului sau invers, după cum bunul 1 este normal sau inferior. În acest sens, este important de definit semnul unui efect. Astfel, vor-bim de semn al unui efect în relaţie cu sensul modificării cererii în raport cu preţul, ca urmare a efectului respectiv. Semnul pozitiv are efectul prin intermediul căruia cererea evoluează în acelaşi sens cu preţul bunului. Semnul negativ are efectul prin intermediul căruia cererea evoluează în sens contrar preţului bunului. Dacă semnul efectul de venit poate fi pozitiv sau negativ, după cum bunul a cărui cerere se modifică este normal sau inferior, semnul efectului de substituţie este în general negativ, în sensul că acesta determină modificarea cererii în sens contrar modificării preţului bunului. Semnul efectului de substituţie va fi negativ în condiţiile alegerii raţionale deoarece, aşa cum reiese şi din figura 3.11, noul punct de optim Y, generat de efectul de substituţie se află pe noua linie a bugetului (cea pivotată), deci cantitatea cerută din bunul 1 creşte când preţul acestuia scade. Setul Y nu s-ar putea găsi la stânga vechiului set X (determinând un semn pozitiv al efectului de substituţie)
28

deoarece ar însemna un regres din punct de vedere al satisfacţiei consumatorului şi a situaţiei acestuia, toate punctele ce se află pe noua dreaptă (pivotată) la stânga setului X făcând parte şi din vechiul set bugetar, fiind toate surclasate de setul originar de optim X. Este clar, deci, că opţiunea raţională a consumatorului se va putea situa numai la dreapta acestui set iniţial, implicând o creştere a cantităţii cerute x1 şi ge-nerând semnul negativ al efectului de substituţie. Eugen Slutsky (1880÷1948), un economist rus ale cărui cercetări s-au axat pe teoria cererii, a fost cel ce a demonstrat că modificarea totală a cererii unui bun ca urmare a modificării preţului acestuia este dată de suma modificărilor generate de efectul de substituţie şi de cel de venit. Astfel:
Δx 1 = x 1 (p'1 , m ) − x 1 (p1 , m )
s m Δx 1 = Δx 1 + Δx 1

Înlocuind cu formulele de calcul ale efectelor de substituţie şi de venit, avem:
x 1(p'1 ,m) − x 1(p1,m) = [x 1(p'1 ,m') − x 1(p1,m)] + [ x 1 ( p'1 ,m) − x 1 ( p'1 ,m')] = = x 1 ( p'1 , m) − x 1 ( p1 , m) q.e.d.

Identitatea lui Slutsky serveşte şi determinării semnului modificării to-tale a cererii unui bun, în raport cu preţul acestuia. Astfel, pentru un bun normal, când preţul scade, cererea totală creşte, deci semnul modificării este negativ:
s m Δx 1 = Δx 1 + Δx 1

(− )

(− )

(− )

s p1 ↓ ⎯⎯ ⎯ ⎯ → x 1 ↑ ⇒ Δx 1 este de semn negativ ⎯ efect substitutie m ⎯ venit ⎯ p1 ↓ ⎯efect⎯ → m ↑→ x 1 ↑ ⇒ Δx 1 este de semn negativ

Deci, în cazul bunurilor normale, efectele de substituţie şi de venit se accentuează reciproc. Dacă bunul face parte din categoria celor inferioare, semnul modificării totale a cererii poate fi pozitiv sau negativ, funcţie de raportul de mărime dintre modificările cererii generate de efectul de substituţie şi de efectul de venit. Astfel, ştiind că în cazul unui bun inferior, efectul de venit este de semn pozitiv (evoluţia cererii este de acelaşi sens cu evoluţia preţului acestuia), dacă efectul de venit depăşeşte efectul de substituţie, semnul întregii modificări a cererii va fi pozitiv, deci respectivul bun inferior va fi în acelaşi timp şi un bun Giffen. Daca, dimpotriva, efectul de sustitutie depaseste efectul de venit, semnul întregii modificări a cererii va fi negativ, bunul inferior fiind in acelasi timp un bun obisnuit. Δx1 = Δx1s + Δx1m
(? ) (− ) (+ )
s p1 ↓ ⎯⎯ ⎯ ⎯ → x 1 ↑ ⇒ Δx 1 este de semn negativ ⎯ efect substitutie m ⎯ venit ⎯ p1 ↓ ⎯efect⎯ → m ↑→ x 1 ↓ ⇒ Δx 1 este de semn pozitiv m s Dacă: Δx 1 > Δx 1

- semnul întregii expresii va fi pozitiv → bun Giffen (p1↓ → x1↓) - semnul întregii expresii va fi negativ → bun inferior obişnuit (p1↓ → x1↑)

Dacă: Δx < Δx
m 1

s 1

O importantă concluzie ce reiese din analiza anterioară este aceea că bunurile Giffen sunt în acelasi timp si bunuri inferioare. Reciproca nu este însă, adevărată.

29

Teoria consumatorului nu se limitează, aşa cum am văzut, la studiul modificării cererii când preţurile sau venitul se schimbă, ci analizează şi modul în care aceste tipuri de modificări interacţionează. În termenii identităţii lui Slutsky, legea generală a cererii poate fi refor-mulată astfel: "Dacă cererea unui bun creşte când venitul consumatorului creşte, cererea acelui bun trebuie să scadă când preţul acestuia creşte." Demonstraţia acestei afirmaţii se face cu ajutorul identităţii lui Slutsky astfel: - dacă cererea unui bun creşte când venitul creşte, înseamnă că suntem în prezenţa unui bun normal în cazul căruia efectele de substituţie şi de venit ce generează modificarea cererii funcţie de preţ se accentuează reciproc, cererea totală a bunului scăzând când preţul său creşte; dacă m↑→x1↑→bun normal→accentuare efect substituţie→efect venit→p1↑→x1↓ De menţionat este şi faptul că, în cazul bunurilor substituibile, modificarea preţului unui bun determină modificarea cererii influenţată numai de efectul de substituţie (vezi fig.3.12).

x2

curbe de indiferenţă p1↓→ dreapta bugetului se aplatizează

x*2 dreapta bugetului iniţială dreapta finală a bugetului

x*1

x1

Fig. 3.12. Modificarea cererii se datorează numai efectului de substituţie ce generează schimbarea alegerii optime x2* cu x1*

În cazul bunurilor complementare însă, întreaga modificare a cererii unui bun ca urmare a schimbării preţului acestuia se datorează efectului de venit (vezi fig.3.13).

30

x2 dreapta iniţială a bugetului

p1↓→ dreapta bugetului se aplatizează, dar alegerea optimă după pivotarea liniei bugetului rămâne în acelaşi punct → efectul de substituţie = 0

dreapta pivotantă (efect de substituţie = 0) y efect de venit x dreapta finală a bugetului

x1

Fig.3.13. Modificarea cererii se datorează numai efectului de venit ce generează mişcarea de la x la y

Identitatea lui Slutsky poate fi formulată şi considerând modificările re-lative ale cererii, ca urmare a schimbării preţului. Astfel, pornind de la identitatea iniţială: s m Δx 1 = Δx 1 + Δx 1 şi raportând la variaţia preţului (Δp1), obţinem:
s m Δx 1 Δx 1 Δx 1 = + Δp1 Δp1 Δp1

ştiind că: Δm = x 1Δp1 ⇒ Δp1 = deci: s m Δx 1 Δx 1 Δx 1 = + x1 Δp1 Δp1 Δm
Exemplu numeric pentru analiza modificării modificării cererii unui bun ca urmare a efectelor de substituţie şi de venit. Fiind dată funcţia cererii unui bun, de forma:

Δm x1

x 1 (p1 , m ) = 100 +

2m p1

şi iniţial: m = 1000 u.m. p1 = 5 u.m./buc.

2000 = 500 buc. 5 Presupunând că preţul p1 scade, devenind p'1 = 4u.m./buc., cererea fi-nală a bunului va fi: 2000 x 1 (p'1 , m ) = 100 + = 600 buc. , deci modificarea totală a cererii Δx1 va fi de 100 buc. 4 Influenţa efectului de substituţie asupra modificării cererii bunului 1 se determină astfel:
deci cererea iniţială este: x 1 (5,1000) = 100 +

31

500) = 600 − 350 = 250 buc.500) = 100 + = 350 buc. calculăm întâi care trebuie să fie modificarea venitului astfel încât consumatorul să poată consuma la acelaşi nivel: Δm = x 1Δp1 = 500 ⋅ (4 − 5) = −500 m' = m + Δm = 1000 − 500 = 500 1000 x 1 (p'1 . modificarea cererii ca urmare a efectului de substituţie este: Δx = x 1 (4.1000) = 350 − 500 = −150 buc. deci.500) − x 1 (5. 4 b. astfel: m Δx 1 = x 1 (4. Se verifică astfel ecuaţia lui Slutsky. induse de efectele de substituţie şi de venit. 32 . m' ) = x (4.1000) − x 1 (4. conform căreia modificarea totală a cererii bunului este dată de suma modificărilor cererii.a. efectul de venit se determină scăzând din cererea finală în condiţiile noului preţ cererea intermediară (ce corespunde păstrării puterii de cumpărare). s 1 c.

Ecuaţia bugetară pentru cazul existenţei dotării iniţiale cu bunuri va fi de forma: p1x1 + p2x2 = p1d1 + p2d2 sau p1(x1 . însă.1).Aplicaţii ale modelului alegerii optime de consum: determinarea cererii brute şi nete de bunuri. (x1 .cererea netă. Deci: (x1. alegerea optimă de consum în timp (alegerea intertemporală) Obiective: Analiza opţiunii de consum în situaţia existenţei unei dotări iniţiale cu bunuri Definirea calităţii în care o persoană poate opera pe piaţa unui bun – calitate de vânzător net sau cumpărător net al bunului respectiv Analiza opţiunii de consum în perioade diferite de timp.dotarea iniţială din bunul 1. spunem că. Situaţia existenţei unei dotări iniţiale a consumatorului În studiul anterior am considerat venitul consumatorului ca dat sau pre-determinat şi nu obţinut de acesta prin vânzarea bunurilor pe care le posedă (bunuri mobile.2). Cererea netă se defineşte.d2) .4.CAPITOLUL 4 . forţă de muncă etc.d1) + p2(x2 .cererea brută. Dacă. x2 .d2) = 0 Dacă totalul cantităţii consumate dintr-un bun depăşeşte dotarea iniţială cu bunul respectiv.d1.d2) în care : d1 d2 . Să presupunem acum că utilizatorul porneşte. active fixe. ca fiind diferenţa dintre cererea brută şi dotarea iniţială cu bunuri a consumatorului.dotarea iniţială din bunul 2. determinând cerere netă pentru acesta (vezi fig.4. consumatorul este un cumpărător net al bunului respectiv. în consumul său. notată simbolic: (d1.). Definim cererea brută ca fiind cantitatea totală consumată dintr-un bun.x2) . consumatorul este un vânzător net al bunului respectiv. dotarea iniţială depăşeşte consumul total al unui bun.1. de la o dotare iniţială cu bunuri. . determinând oferta netă pentru acesta (vezi fig. calitatea de creditor sau de debitorî în care pot opera consumatorii pe piaţa monetară 4. în acest context. 33 .

4.1. d 2 ⎭ deoarece suma totală ce poate fi cheltuită de consumator este exact valoarea dotării iniţiale.2. dreapta bugetului va conţine întotdeauna setul dotării iniţiale. modificarea preţurilor de piaţă ale bunurilor. venitul ce poate fi obţinut de consumator prin comercializarea acesteia sporeşte. Cererea pentru fiecare bun va evolua crescător sau descrescător.d1 < 0 → vânzător net al bunului 1 Cum valoarea bunurilor cumpărate trebuie să egaleze valoarea bunurilor vândute: p1x1 + p2x2 = m p1d1 + p2d2 = m ⎧p .2. p1d'1 + p2d'2 > p1d1 + p2d2. Factorii de influenţă a cererii brute şi nete Factorii ce influenţează comportamentul consumatorului şi alegerea optimă a acestuia în condiţiile existenţei dotării iniţiale sunt: 1. modificarea cantitativă a dotării iniţiale cu bunuri. d'2 d2 dreapta bugetului finală d1 d'1 x1 34 .4. 4.x2 dreapta bugetului x2 curba de indiferenţă curba de indiferenţă punct de optim d2 x*2 d1 x*1 punct de optim x*2 d2 dreapta bugetului x*1 d1 x1 x1 Fig.3). Consumatorul poate alege între a fi cumpărătorul sau vînzătorul unui bun în raport cu preţurile bunurilor de pe piaţă. 2. ⎩d 1 . Modificarea cantitativă a dotării iniţiale cu bunuri Dacă dotarea iniţială creşte.4. după cum bunul respectiv este normal sau inferior (vezi fig. 4. situaţia consumatorului îmbunătăţindu-se prin lărgirea posibilităţilor sale de consum. x*1 . x2 dreapta bugetului iniţială Fig. 4. p ⎫ Dacă ⎨ 1 2 ⎬ sunt fixe.1. Cererea netă negativă poartă numele şi de ofertă netă.d1 > 0 → cumpărător net al bunului 1 Fig.2. x*1 .3.

ceea ce ar duce.d2). în loc să vândă. dacă preţul bunului scade.4. deoarece dotarea iniţială este întotdeauna disponibilă. decide să cumpere. brute şi ale ofertei nete pentru cazul linear al acestora. la un anumit preţ. 4. x2 set optim originar dreapta bugetului iniţială d2 dreapta bugetului finală x2 dreapta bugetului finală dreapta bugetului iniţială punct de optim iniţial punctul optim final va fi pe această porţiune d2 d1 x1 d1 x1 Fig. Dacă consumatorul este un vânzător net al bunului 1. rotindu-se în jurul setului (d1. consumatorul va prefera acest set. nu se poate afirma cu certitudine dacă acesta va utiliza mai mult sau mai puţin din bunul respectiv.8 sunt exemplificate distinct graficele cererii nete. Fig.5. în fig. prin absurd. aşa cum reiese şi din fig. Modificarea preţurilor de piaţă ale bunurilor Până acum am studiat separat influenţa modificărilor de venit sau preţuri asupra comportamentului consumatorului. În cazul existenţei dotării iniţiale. îmbunătăţindu-şi astfel situaţia. schimbarea preţului unui bun duce automat la schimbarea venitului creat pe baza acesteia. El va acţiona (vezi fig. însă. noua sa opţiune aflându-se în cadrul vechiului set bugetar. Dacă. Dacă.2. ar decide să devină vânzător al bunului respectiv. dar sigur el nu-şi va schimba calitatea de cumpărător.4. 4. mulţumindu-se cu autoconsumul şi nedorind să devină nici vânzător nici cumpărător al vreunuia dintre bunuri. alegerea sa s-ar situa la stânga punctului corespunzător dotării iniţiale şi s-ar realiza analizând seturi disponibile şi în cazul alegerii optime iniţiale. dreapta bugetului se aplatizează. Se observă că graficul preţ . În fig. însă..5) pe porţiunea de pe noua dreaptă a bugetului numai spre dreapta faţă de setul dotării iniţiale. starea sa se va înrăutăţi. evident.4. este dificil de prevăzut în ce sens va evolua situaţia sa. 4. 35 . iar preţul acestuia scade. În această situaţie.consum conţine setul dotării iniţiale deoarece.7 este prezentată forma generală a curbei cererii brute şi apoi.4.2.4. la înrăutăţirea situaţiei consumatorului. În fig.consum corespunzătoare dotării iniţiale.4. 4. dacă consumatorul decide să-şi păstreze calitatea de vânzător.6 este prezentată curba preţ . În situaţia în care consumatorul este un cumpărător net.

9. Graficele cererii nete. unde r este rata nominală a dobânzii practicate în economie). Curba preţ-consum în cazul existenţei dotării iniţiale a consumatorului Fig.consumurile în pe-rioada 1. cu atât se va putea consuma mai mult în a doua perioadă. deci poate cheltui maximum venitul m1 al primei perioade. veniturile consumatorului în fiecare din cele două perioade de timp se cunosc şi sunt simbolic notate cu: m1 . MODELUL OPŢIUNII DE CONSUM ÎN TIMP Pentru a analiza modalităţile optime de structurare a consumului unei persoane pe perioade diferite de timp. cu cât se consumă mai puţin în prima perioadă. preţul consumului în ambele perioade fiind egal cu unitatea. m2 . presupunem. p1 p1 p1 p1* x1n cererea netă d1 cererea brută x1b oferta netă x10 Fig. respectiv 2. se presupune. că singura modalitate de a transfera banii dintr-o perioadă în alta este aceea de a-i economisi fără a încasa dobân-dă (r=0. se analizează consumul unui bun în două perioade distincte. iniţial.6. c.x2 p1 dreapta bugetului curba preţ-consum d2 p1 * curba cererii brute d1 x1 d1 x1 Fig.8. Aşa cum rezultă şi din figură. 4. 4.4. că utilizatorul nu poate lua bani cu împrumut în prima perioadă. p1=p2=1).7. 36 . b.3. brute şi al ofertei nete pentru bunul 1 4. Dreapta bugetului şi setul bugetar sunt prezentate în fig. deoarece ambele consumuri sunt exprimate valoric (c1. d.venitul în prima pe-rioadă. de asemenea.4. c2 . modelul considerat porneşte de la ur-mătoarele premise: a.venitul în a doua perioadă.

în funcţie de momentul de referinţă utilizat: a. dacă persoana economiseşte în prima perioadă c1<m1. 4. alegerea sa optimă în timp corespunzând cu setul dotării monetare de care dispune în cele două perioade (aşa-numitul punct al lui Polonius).c1) deci ecuţia bugetară va fi de forma: c1(1+ r) + c2 = m1(1+ r) + m2 II. Mai poate exista şi cazul în care consumatorul nu are nici una din cele două calităţi. consumul viitor va fi: c2 = m2 + (m1 . dacă persoana ia cu împrumut bani în prima perioadă c1>m1. în termenii valorii prezente a inzestrarii monetare si a consumurilor: c1 + c2 m2 = m1 + (1 + r ) (1 + r ) 37 . astfel: m1 = c1 ⇔ m2 = c2 De menţionat este faptul că ecuaţia bugetară ce derivă din restricţiile monetare ale consumatorului în timp se poate exprima în două forme. presupunem acum că persoana poate da sau lua cu împrumut sume de bani. m2 m1 c1 Ecuaţia bugetară va fi de forma: c1 + c2 = m1 + m2 e.9. consumul viitor va fi: c2 = m2 .r(c1 . iar în cea de-a doua. de debitor.m1) = m2 + (1+ r)(m1 .c2 panta (-1) Fig. I.c1) deci ecuaţia bugetară va fi de forma: c1(1+ r) + c2 = m1(1+ r) + m2 În prima situaţie. consumatorul are calitatea de creditor. în termenii valorii viitoare a inzestrarii monetare si a consumurilor: c1(1+ r) + c2 = m1(1+ r) + m2 b.c1) + r(m1 . la o rată nominală a dobânzii r≠0.c1) = m2 + (1+ r)(m1 .

Considerând cazul unui model de consum în trei perioade.veniturile (dotările monetare) corespunzătoare celor trei perioade. va ţine seama de faptul că preţul consumului perioadei a doua în termenii perioadei întâi este 1/(1+r). m3 . Dacă rata dobânzii diferă de la o perioadă la alta. ecuaţia bu-getară. valoarea prezentă este chiar intersecţia cu abscisa. c3 . c2. 4. 1/(1+r). c2 m1(1+r)+m2 setul dotarii monetare dreapta bugetului de pantă -(1+r) Fig. în situaţia în care rata nominală a dobânzii rămâne constantă în timp (r). în termenii unei unităţi monetare actuale. Analiza valorii viitoare a unei dotări monetare răspunde. ecuaţia buge-tară va avea forma: c1 + c3 m3 c2 m2 + = m1 + + 1 + r1 (1 + r1 )(1 + r2 ) 1 + r1 (1 + r1 )(1 + r2 ) preţul consumului la momentul t fiind: pt = 1 (1 + r )t −1 Preferinţele consumatorului în ceea ce priveşte consumul în timp al acestuia. determinată de ecuaţia bu-getară (în oricare din cele două forme ale sale) reprezintă dotarea monetară în termenii valorii viitoare. de fapt. la în-trebarea: Care este valoarea viitoare a unei unităţi monetare azi ?.4. r1≠r2. Aşa cum rezultă şi din fig. m2. m1.consumurile celor trei perioade. iar preţul consumului perioadei a treia în aceeaşi termeni este 1/(1+r)2.Valoarea prezentă a unei dotări (înzestrări) monetare în două perioade este suma de bani în perioada I care ar genera acelaşi set bugetar ca şi dotarea respectivă în perioada a II-a. astfel: (1 + r) unităţi monetare Analiza valorii prezente arată că o unitate monetară în viitor valoarea-ză. astfel: c1 + c3 m3 c2 m + = m1 + 2 + 2 1 + r (1 + r ) 1 + r (1 + r )2 în care: c1.10. 38 . cea care măsoară consumul maxim posibil al primei perioade.10 m2 m1 m1+m2/(1+r) c1 Intersecţia cu ordonata a dreptei bugetului. sunt exprimate grafic tot prin curbele de indiferenţă cărora li se aso-ciază niveluri diferite de utilitate.

gradul lui de satisfacţie diminuându-se. Debitor Fig. el va decide să rămână creditor în continuare. consumatorul doreş-te să consume cantităţi egale în ambele perioade. 39 .12. Dacă setul alegerii optime în timp (c1*. păstrarea calităţii de debitor va duce la înrăutăţirea situaţiei consumatorului. el va dori să-şi păstreze această calitate. consumatorul este dispus să substituie o anumită cantitate a consumului prezent pentru cel viitor. În acelaşi fel. iar calitatea iniţială a consumatorului era de debitor. Dacă setul de optim este la stânga punctului corespunzător dotării monetare. oricât l-ar costa aceasta. cantitatea depinzând de structura consumului specific al acestuia. situaţia lui îmbunătăţindu-se. 4. Evident. nefiind dispus să substituie consumul prezent cu cel viitor.4. Consumatorul va alege între a fi debitor sau creditor. dacă curbele de indiferenţă exprimă preferinţe de tip Cobb-Douglas (cea mai răspândită situaţie).Alura curbelor de indiferenţă indică preferinţele consumatorului pentru diferite perioade de timp astfel: a. consumatorul nu este interesat când consumă (astăzi sau în viitor). dacă rata nominală a dobânzii creşte. consumatorul se comportă ca un creditor (vezi fig.12) c2 c2 c2* m2 c2* m1 c1* c1 m2 c1* m1 c1 Fig. b. c2*) se află. în situaţia în care consu-matorul era creditor iniţial. pe dreapta bugetu-lui. în partea dreaptă faţă de setul dotării monetare în cele două perioade. c. 4. dacă rata dobânzii scade. depinzând însă şi de calitatea pe care a avut-o iniţial. Astfel. consumatorul este debitor (vezi fig.4. dacă curbele de indiferenţă au forma de L (ca în cazul ante-rior analizat al bunurilor perfect complementare). funcţie de evo-luţia ratei nominale a dobânzii. dacă curbele de indiferenţă sunt reprezentate de drepte de pantă negativă egală cu unitatea. îm-bunătăţindu-şi astfel situaţia.11).11. în situaţia creşterii ratei dobânzii.

m i ) i i i =1 n X1 (p1 . m n ) = ∑ X1 (p1 . Din punct de vedere geometric. fiecare cerere individuală depinde de preţurile bunurilor şi de venitul consumatorului. cererea agregată se determină însu-mând pe orizontală cantităţile dintr-un bun cerute individual de către fiecare consumator. frecvent se consideră un consumator reprezentativ ce dispune de un venit egal cu suma veniturilor tuturor consumatorilor. m i ) -reprezintă funcţia cererii consumatorului i pentru bunul 2 în care : i = 1. m1 .0} 10 Funcţia cererii agregate va fi. K . p 2 . m i ) i =1 n Aşa cum am văzut. Curba inversă a cererii agregate P(X) măsoară cât trebuie să fie preţul bunului astfel încât acesta să fie cerut pe piaţă sau.CAPITOLUL 5 .n cererea agregată pentru bunul 1 va fi: X1 (p1 . dacă: X i2 (p1 . Determinarea cererii agregate În capitolele anterioare s-a studiat modelul opţiunii consumatorului individual. m1 . m n ) = ∑ X i2 (p1 . m i ) . de forma: 40 . măsoară rata marginală de substituţie a oricărui consumator dispus să cumpere respectivul bun.0} X 2 (p ) = max{ − 2p.1. p 2 . modalitatea o constituie însumarea cererilor individuale pentru bunul respectiv. funcţiile cererii pentru un bun. ce provin de la doi consumatori sunt următoarele: X1 (p ) = max{40 − p. putem determina atât forma directă cât şi inversă a funcţiei cererii. considerând cazul liniar al funcţiei cererii individuale. Astfel. K . Pentru a se ajunge la determinarea cererii totale (agregate) la nivelul întregii pieţe a unui produs. altfel spus. Şi în cazul cererii agregate. deci şi cererea totală (agregată) va depinde atât de preţuri cât şi de distribuţia veniturilor consumatorilor. pentru simplificarea modelului. p 2 . De exemplu. deci. p 2 . Dar.reprezintă funcţia cererii consumatorului i pentru bunul 1 i iar pentru bunul al doilea va fi: X i2 (p1 . p 2 .CEREREA AGREGATĂ Obiective: analiza cererii totale(agregate) la nivelul pieţei unui bun definirea conceptului de elasticitate a cererii şi analiza acestuia în corelaţie cu venitul obţinut de producători 5. p 2 .

0 ≤ p < 5 ⎪ X TOT (p ) = ⎨40 − p . neluând în considerare semnul coeficientului de elasticitate (în general negativ). dat de raportul dintre procentul modificării cantităţii cerute şi procentul schimbării preţului.preţul bunului.cantitatea cerută.5 ≤ p < 40 ⎪0 . care arată procentul. Ea se măsoară cu ajutorul coeficientului de elasticitate.1. prin definiţie. însumarea cererilor individuale se prezintă ca în fig. Astfel. cerere perfect elastică pentru ε → ∞ .5. proportia modificării cererii în raport cu factorii săi de influenţă. Δq q Δp p Am considerat modul din ε pentru a avea măsura exactă a elasticităţii. Elasticitatea cererii şi influenţa acesteia asupra venitului obţinut de producători Felul în care cererea răspunde la modificările de preţ sau de venit este legat de elasticitatea acesteia. 5. formula de calcul a acestuia este: ε= în care: q p . cerere perfect inelastică pentru ε = o. p ≥ 40 ⎩ Grafic. 41 .2. 5.1: p p 50 40 30 20 10 5 10 20 30 40 50 50 40 30 20 10 5 x1. . Coeficientul de elasticitate a cererii funcţie de preţ este.x2 Fig.⎧50 − 3p . cerere inelastică pentru ε < 1 . cerere unitară pentru ε = 1. Elasticitatea cererii exprimă sensibilitatea cererii la modificarea preţului sau a altei condiţii a cererii. se disting următoarele categorii de cerere : cerere elastică pentru ε >1.x2 10 20 30 40 50 x1. În funcţie de mărimea coeficientului de elasticitate cerere la preţ.

2. evidenţiindu-se porţiunile pe care cererea este elastică. Cei mai importanţi factori ce influenţează elasticitatea cererii sunt : ponderea venitului cheltuit pentru un anumit bun în bugetul total al unei familii – cu cât ponderea cheltuielilor pentru cumpărarea unui bun sau categorie de bunuri este mai ridicată. elasticitatea cererii unui bun depinde de cât de apropiaţi substituenţi are ca şi concurenţi. a/2b ⎪ε⎪= 1 cerere inelastică ⎪ε⎪ < 1 a/2 ⎪ε⎪= 0 a q În general. înseamnă că: ε = ⋅ = q dp q dp a − bp Dacă: p = 0→ ε = 0 q = 0→ ε → ∞ bp a = −1 → − bp = −a + bp → − 2bp = −a ⇒ p = a − bp 2b Grafic. Însă.Este interesant de analizat elasticitatea cererii pe diferite segmente ale acesteia. Creşterea diferenţelor dintre veniturile băneşti determină modificări în ponderile cheltuielilor pentru diferite categorii de bunuri. în cadrul fiecărei categorii de bunuri există diferenţe între nivelele coeficientului elasticităţii cererii în funcţie de preţul acestora. 5. De regulă. cererea foarte elastică prezintă bunurile cu foarte mulţi substituenţi şi cererea foarte inelastică prezintă bunurile cu puţini substituenţi. cu atât coeficientul de elasticitate al cererii la preţ este mai mare şi invers. în timp ce altele au o pondere mai redusă. situaţia este prezentată în fig. Totodată.bp (panta = -b) cum: p dq p dq − pb ε= ⋅ . iar dq/dp = -b. în situaţia în care celelalte condiţii rămân constante. ponderea cheltuielilor pentru alimente devine mai mare pentru persoanele cu venituri reduse decât pentru cele cu venituri mari. În această situaţie. Gradul necesităţii în consum – pentru bunurile de lux. 5. nivelul coeficientului de elasticitate a cererii în funcţie de preţul acestora este mai mare decât al celui pentru bunurile necesare. bunurile care pot fi considerate de lux au o cerere elastică. iar cererea pentru bunurile vitale este inelastică. unele categorii de bunuri au o pondere mai mare în cheltuielile totale. De exemplu. Gradul de substituire a bunurilor – între gradul de substituire a bunurilor şi elasticitatea cererii la preţ există o relaţie pozitivă.2. 42 . ε = 1→ − p ⎪ε⎪= ∞ cerere elastică ⎪ε⎪ > 1 a/b Fig. coeficientul elasticităţii cererii pentru bunurile alimentare este mult mai mare pentru persoanele cu venituri mici în comparaţie cu persoanele care au venituri mari şi foarte mari. considerând forma directă a funcţiei liniare a cererii: q(p) = a . Astfel. În acest sens. pe măsură ce veniturile băneşti cresc. cu elasticitate unitară sau inelastică.

Venitul obţinut de producător este dat de produsul dintre cantitatea vândută şi preţul practicat. 5. pozitivă. V = pq în care: V p q . astfel încât variaţia totală a venitului va fi dată de relaţia (vezi fig. dacă preţul unui bun se dublează.preţul se modifică cu Δp. . devenind p+Δp. dar pe o perioadă îndelungată de timp se va reduce cu un procent mult mai mare. devenind q+Δq. Cunoaşterea influenţei acestor factori asupra elasticităţii cererii în funcţie de modificarea preţului prezintă importanţă deosebită pentru estimarea venitului total încasat de producatori.Durata perioadei de timp de la modificarea preţului – între durata perioadei de timp de la schimbarea preţului unui anumit bun şi mărimea coeficientului elasticităţii cererii la preţ există o relaţie directă. Modificarea venitului producătorului odată cu schimbarea preţului bunului produs qΔp p ΔpΔq q Variaţia venitului producătorului în raport cu modificarea preţului bunului poate fi măsurată cu ajutorul formulei: 43 .preţul bunului produs. Este interesant de analizat cum evoluează venitul odată cu modificarea preţului.3): ΔV = V'-V = pΔq + qΔp p p+Δp pΔq q+Δq q Fig. dacă: p↑ → q↓ → V? Răspunsul depinde de elasticitatea cererii. .3. acesta depinzând de cât de elastică este cererea în raport cu preţul. .cantitatea cerută (deci vândută). produsul acestor modificări poate fi neglijat.cantitatea vândută se modifică cu Δq. atunci cantitatea cerută pentru bunul respectiv într-o perioadă scurtă de timp se va reduce. măsurată prin coeficientul de elasticitate.venitul obţinut de producător. Considerând că: . Astfel. noul venit obţinut de producător va fi: V' = (p+Δp)(q+Δq) = pq +pΔq + qΔp + ΔqΔp deci variaţia totală a venitului: ΔV = V'-V = pΔq + qΔp + ΔqΔp Pentru valori foarte mici ale lui Δp şi Δq.5.

folosind însă forma inversă a acestei funcţii. 5. în cazul cererii inelastice. ducând la diminuarea venitului total obţinut de producător. pentru a creşte cantitatea oferită trebuie ca preţul să scadă. şi cum: ε = ε < 1→ 1 1 ΔV > 1→1 − < 0 → = Vm arg < 0 ε ε Δq deci venitul creşte când cantitatea scade şi invers. să pornim tot de la cazul liniar al funcţiei cererii unui bun. venitul producătorului evoluează în direcţie opusă evoluţiei cantităţii produse. atunci: ⎜ p Δq + 1⎟ = p⎜1 − ε ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ Δp q dp ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ În condiţiile unei cereri cu elasticitate unitară.bq cum: p dq ε= ⋅ q dp (panta = -b) 44 . Aceasta se întâmplă deoarece. venitul total al producătorului nemodificându-se odată cu schimbarea producţiei.3. însă. astfel: p(q) = a . Pentru a determina grafic evoluţia venitului marginal. pornind de la relaţia de determinare a variaţiei venitului total al producătorului şi raportând-o la variaţia cantităţii de bunuri produse. vom avea: ΔV Δq = q⋅ +p Δp Δp ⎛ ⎛ q Δp ⎞ ΔV 1⎞ p dq = Vm arg = p ⋅ ⎜ ⋅ ⋅ . În cazul cererii inelastice. ΔV > 0⇔ ε <1 Δp În cazul unei cereri elastice a bunului respectiv ( ε > 1 ) venitul producătorului se modifică în sens invers modificării preţului bunului. venitul marginal este nul. rezultă că: = q⋅⎜ ⋅ ⎜ q Δp + 1⎟ = q (1 − ε ) ⎟ q dp Δp ⎝ ⎠ Se observă că variaţia venitului este de acelaşi sens cu variaţia preţului (venitul producatorului creşte sau scade când preţul creşte sau scade) numai în cazul în care cererea este inelastică ( ε < 1 ). venitul marginal obţinut de producător reprezintă sporul de venit generat de producerea unei unităţi suplimentare dintr-un bun.ΔV Δq = p⋅ +q Δp Δp şi cum: ε = ⎛ p Δq ⎞ p dq ΔV ⋅ . Elasticitatea cererii în raport de preţ şi influenţa ei asupra venitului marginal al producătorului Prin definiţie. Astfel.

Vm arg = p(q ) + q ⋅ dp ⎫ Δp(q ) = p( q ) + q ⋅ ⎪ dq ⎪ Δq ⎬ ⇒ Vm arg = p(q ) − bq = a − 2bq dp ⎪ = −b ⎪ dq ⎭ Deci funcţia venitului marginal este tot liniară. a concurenţei şi nu în ultimul rând al naturii tehnologiei utilizate. este nevoie să înţelegem cum pot fi determinate şi măsurate costurile producţiei. Astfel. modul de luare a deciziei sub influenţa consumatorilor. analitică şi grafică. costul şi productivitatea factorilor de producţie. pentru a determina modelul maximizării profitului determinarea. prezentată anterior. Înainte de a analiza diverse structuri de piaţă şi modul lor de funcţionare. a funţtiilor costurilor la nivel de firmă 6. Natura tehnologiei utilizate de fiecare firmă presupune existenţa numai a anumitor moduri de combinare a intrărilor în procesul productiv factorii de producţie . Tehnologie. rolul tehnologiei în teoria producătorului (sau a firmei) este similar cu cel jucat de preferinţele consumatorului în teoria comportamentului acestuia. costuri Într-o economie bazată pe proprietatea privată. Economia firmei (sau teoria producătorului) studiază comportamentul acesteia. a/2 ⎪ε⎪= 1 cererea (panta -b) a/2b a/b q CAPITOLUL 6 .MODELUL DE PRODUCŢIE AL UNEI FIRME Obiective: identificarea conceptelor ce definesc modelul de decizie a firmelor analiza corelaţiei dintre preţul produsului final. 5. deciziile firmelor pot fi examinate prin prisma teoriei studiate anterior. pentru maximizarea gradului de satisfacţie.pentru a obţine anumite cantităţi de produs final.4. producţie.5. Deciziile acestora privind oferta de piaţă precum şi cererea de factori de producţie depind în mod hotărâtor de restricţiile tehnologice în cadrul cărora operează. aceea a alegerii între mai multe variante de comportament. Firmele combină factori de 45 . graficul acesteia împreună cu cel al funcţiei cererii iniţiale fiind prezentate în fig. Studierea combinaţiilor productive constituie primul pas în abordarea teoriei comportamentului firmelor. precum şi influenţa acestor decizii asupra pieţei bunurilor şi bunăstării sociale. p a Vmarg (panta -2b) Fig.1.4. Abordarea teoriei firmei o vom realiza în aceeaşi manieră ca şi pe cea a teoriei consumatorului.

b măsoară în ce fel cantitatea de produs final variază odată cu variaţia intrărilor. Cele mai întâlnite tipuri de combinaţii tehnologice de factori de productie la nivel de firma sunt cele descrise prin funcţii de producţie de tip Cobb-Douglas si reprezentate grafic prin izocuante (cu aceleasi caracteristici ca si curbele de indiferenta din teoria consumatorului) Formula completă a funcţiei Cobb-Douglas ce descrie tehnologia unei firme care combină două categorii de factori de producţie x1 şi x2 este următoarea: a b f (x 1 . Putem acum aplica teoria producătorului (a firmei) pentru a determina oferta de bunuri şi cererea de factori de producţie. astfel că parametrul A măsoară nivelul producţiei obţinute ca urmare a folosirii unei unităţi din fiecare factor de producţie.2. este fix. pe termen lung fiind operante doar planurile şi programele strategice ale acesteia. ce utilizează o cantitate fixă din factorul x2: ( x 2 ) . Am aplicat teoria alegerii optime a consumatorului pentru a putea determina cererea de bunuri la nivel individual şi agregat (la nivelul pieţei) şi oferta de factori de producţie. capital etc. Firmele urmăresc minimizarea cheltuielilor cu factorii de producţie pentru fiecare nivel al producţiei finale considerate.) pentru a produce bunuri finale. pământ. pe termen scurt se consideră că modalităţile tehnologice de combinare a factorilor de producţie nu se schimbă şi cel puţin consumul unui factor de producţie rămâne constant. Astfel. În general. putem defini curba producţiei totale a factorului de producţie variabil ca fiind cea care descrie relaţia dintre cantitatea de factor de producţie utilizată şi producţia finală maximă posibilă a fi obţinută. analog cu tendinţa consumatorilor de a-şi maximiza utilitatea pentru fiecare nivel al cheltuielilor ocazionate de procurarea bunurilor în consum. consumatorul combină bunuri în consum pentru a produce utilitate (satisfacţie personală). Parametrii a. Ei reprezintă coeficienţii de elasticitate a producţiei în raport cu evoluţia fiecărui factor de producţie (cu câte procente sporeşte producţia. productivitatea medie şi productivitatea marginală a unui factor de producţie Deciziile privind producţia unei firme vizează în primul rând viitorul imediat.6. x 2 ) = A ⋅ x 1 ⋅ x 2 În teoria producătorului . când consumul dintr-un factor sporeşte cu un procent). pornind de la harta izocuantelor corespunzătoare tehnologiei date. 6. Se observă că proporţia în care se combină factorii de producţie se modifică odată cu sporirea cantităţii din x1 consumate în condiţiile menţinerii constante a factorului x2. pe termen scurt.1 este reprezentată curba producţiei totale a factorului de producţie x1. nivelul de produs final asociat prin funcţia de producţie are o semnificaţie importantă. pe termen scurt. din care cel de-al doilea. considerând în continuare o tehnologie ce utilizează doi factori de producţie x1 şi x2. Producţia totală.producţie (muncă. 46 . În fig.

(PM1) va fi dată de raportul dintre variaţia producţiei şi variaţia consumului din x1: PM 1 = Δy . producţia finală y continuă să sporească. Astfel. productivitatea marginală a factorului de producţie x1.=x 2 Δx 1 În condiţiile în care se cunoaşte forma funcţiei de producţie ce descrie tehnologia firmei. în condiţiile în care o dreaptă din origine este tangentă la curba producţiei totale. productivitatea marginală se poate determina folosind formula: ∂f ( x1 . chiar dacă. raportul y/x1 creşte până la nivelul punctului a. unde atinge maximul. pentru ca apoi aceasta să descrească.2 este prezentat şi graficul productivităţii marginale a factorului de producţie x1. x 2 ) PM 1 = ∂x1 În fig. cantitativ. în condiţiile în care ceilalţi factori de producţie rămân constanţi.x2 ya yc x20 A B C D Fig. de asemenea. raportul y/L descreşte cu cât consumul din x1 creşte. 6. Productivitatea medie a factorului de producţie variabil se determină ca raport între produsul total realizat prin consumul acestuia şi cantitatea totală consumată din factorul de producţie respectiv : Wm1 = y x1 În fig. dacă x2 este fix. astfel o tendinţă de creştere iniţială a productivităţii medii a factorului x1.6. Productivitatea marginală a unui factor de producţie este dată de sporul producţiei finale obţinută prin sporirea cantităţii utilizate din respectivul factor. continuând exemplul anterior. panta tangentei la 47 . x 2 =ct.1 y yc x1a x1b x1c c d b a x1 x1d x1 ya Există.2 este ilustrată curba productivităţii medii a factorului de producţie x1 pentru o anumită funcţie a producţiei totale creată de acesta. de fapt. alte două modalităţi de măsurare a productivităţii factorului de producţie variabil: productivitatea medie şi productivitatea marginală (W) ale acestuia. Curba producţiei totale creată de factorul x1 prezintă. Productivitatea marginală în orice punct al curbei producţiei totale este. iar x1 este factorul variabil. Trecând de punctul a. 6. Pornind din origine.

productivitatea marginală este egală cu productivitatea medie. Pot fi identificate. y max Wm1 b PM1 = 0 a punct de inflexiune Stadiul I Stadiul II Stadiul III x1 y/x1 max PM1 PM1 = Wm1 PM1 = 0 x1a Wm1 x1b x1 Punctul de inflexiune apare acolo unde producţia totală încetează să sporească cu mărimi Fig 6. După acest punct. În acest punct. productivitatea medie a factorului respectiv. până la nivelul punctului a. Producţia finală (y) atinge maximul în punctul b. productivităţii medii şi productivităţii marginale a factorului de producţie variabil x1. deoarece producţia finală descreşte odată cu sporirea consumului din x1. pornind de la evoluţiile producţiei totale. Trecând de acest punct. Aşa cum rezultă din fig.graficul funcţiei producţiei totale în acel punct. productivitatea marginală devine negativă. unde productivitatea medie atinge maximul. unde productivitatea marginală este nulă. trei stadii ale producţiei unei firme: 48 . El este chiar depăşit de valoarea productivităţii medii. După punctul de inflexiune. productivitatea marginală creşte până în punctul de inflexiune de-a lungul curbei producţiei totale a factorului de producţie.2 crescătoare şi începe să crească cu valori descrescânde. productivitatea marginală a factorului de producţie x1 începe să descrească.6. productivitatea marginală continuă să descrească. depăşind ca mărime însă.2. atât timp cât x2 se menţine constant.

3 PM1 = 0 PM1 > 0 PM2 > 0 yc yb ya x1 49 . se poate defini coeficientul elasticităţii producţiei în raport cu modificarea consumului dintr-un factor de producţie (ηx1) astfel: % Δy ηx1 = % Δx1 Coeficientul de elasticitate apare ca raport între modificarea procentuală a producţiei finale şi modificarea procentuală a consumului din factorul de producţie. Deci. coeficientul de elasticitate a producţiei funcţie de modificarea cantitativă a consumului unui factor de producţie este dat de raportul dintre productivitatea marginală a factorului de producţie şi productivitatea medie a acestuia. Punctul de tranziţie dintre stadiile II şi III apare când productivitatea marginală este nulă. Cum %Δy = Δy/y şi %Δx1 = Δx1/x1.6. 6. regiunea economică (raţională) a producţiei se află numai în intervalul pe care tehnologia prezintă valori pozitive ale productivităţii marginale a factorului de producţie variabil. Legat de conceptele prezentate anterior. din punct de vedere tehnologic. Se observă că în punctul de tranziţie între stadiul I şi II. acest coeficient de elasticitate este unitar şi scade spre valoarea 0 cu cât se apropie de stadiul al III-lea al producţiei.3 x2 PM2 = 0 Fig.stadiul I stadiul II stadiul III Corespunde perioadei de creştere a productivităţii medii a factorului variabil.Punctul de tranziţie dintre stadiile I şi II apare în momentul în care productivitatea medie egalează productivitatea marginală. rezultă: ηx1 = Δy y Δx1 Δy Δx1 PM 1 = = x1 y x1 Wm1 Deci. productivitatea marginală ia valori negative (sau cel mult este nulă). iar productivitatea medie atinge valoarea sa maximă corespunde porţiunii pe care productivitatea medie este în scădere iar productivitatea marginală ia valori pozitive. iar producţia totală atinge maximul corespunde situaţiei în care. deoa-rece producţia scade sau cel mult rămâne constantă când numai un factor de producţie variază. ineficient. aşa cum este ilustrat şi în fig. Stadiul al III-lea este.

toţi factorii de producţie sunt variabili iar combinaţiile tehnologice permit substituţia factorilor în cadrul procesului productiv. Pe termen lung. deoarece este determinat de specificul tehnologiei. Mişcarea de-a lungul unei izocuante descrie procesul înlocuirii în producţie a factorilor utilizaţi.4 Δx1 Δx2 Δx1 x1 Rata tehnică de substituţie va fi dată de formula: RTS = 6. poartă numele de rată tehnică de substituţie.6. astfel încât producţia totală să rămână neschimbată (să se menţină pe aceeaşi izocuantă.5.4). astfel încât producţia finală să rămână neschimbată. Raportul în care se substituie factorii. păstrându-se însă proporţiile existente între aceştia în cadrul tehnologiei date. curba producţie totale a unei firme este dată de evoluţia producţiei totale în condiţiile modificării factorilor de producţie. pentru a menţine constantă producţia (Δy=0) trebuie ca: PM1Δx1 + PM2Δx2 = 0. Δx 2 PM 1 =− Δx1 PM 2 Randamentul de scară pe termen lung Randamentul de scară este o modalitate de a caracteriza evoluţia producţiei totale a unei firme în condiţiile modificării simultane şi cu aceeaşi mărime a cantităţilor de factori de producţie utilizate. în condiţiile menţinerii constante a producţiei (vezi fig. PM2=0). randamentul de scară caracterizează evoluţia tehnologică a firmei pe termen lung. Dacă factorul de producţie x1 se modifică cu Δx1. Rata tehnică de substituţie măsoară cantitatea dintr-un factor de producţie ce trebuie suplimentată pentru a compensa scăderea cantitativă a celuilalt factor de producţie. 6. Cum. 50 . fiind determinată de raportul variaţiilor factorilor de producţie. pe termen lung se consideră că toţi factorii de producţie variază. în regiunea economică a acesteia). Aşa rezultă şi din fig. iar x2 cu Δx2.3.Aria ce descrie regiunea economică (raţională) a producţiei este cea delimitată de liniile punctate ce reprezintă situaţia în care productivităţile mar-ginale ale factorilor de producţie se anulează (PM1=0. x2 A Δx2 izocuantă B Fig. Rata tehnică de substituţie măsoară panta izocuantei.6.

prin mişcarea de la A la B. astfel: dacă (∀)t >1. în care dublarea intrărilor conduce la obţinerea unei producţii finale de 2. f(tx1.x2 Se observă că.tx2) = tf(x1.4 ori mai mare. Astfel: (∀) t > 1.15 20. producţia finală a firmei se dublează.x2) prezintă randamentul de scară constant.30 x1. funcţia de producţie prezintă randament de scară crescător.tx2) > tf(x1. În exemplul anterior.6 prezintă această situaţie. se poate spune că funcţia de producţie ce descrie tehnologia este caracterizată de randamentul de scară constant. 6.5 y 10 20 x1 100 50 a b curba producţiei totale 10.5 30 B y =100 15 A y =50 Fig. 51 . atunci f(x1. Această caracteristică se verifică pentru orice valoare a multiplicatorului consumului de factori de producţie (t).x2 x2/x1 = 1. Daca dinamica producţiei totale depăşeşte dinamica modificării factorilor de producţie. f(tx1. în condiţiile dublării cantităţilor de factori de producţie utilizate.x2) Figura 6.x2).

tx2) < tf(x1.5 30 B y =120 15 A y =50 Fig. 6.x2 Dacă dinamica modificărilor factorilor de producţie depăşeşte dinamica modificării producţiei totale. Condiţia de optim ce determină cantitatea din factorul de producţie x1 ce trebuie consumată pentru obţinerea profitului maxim. funcţia de producţie prezintă randament de scară descrescător . x 2 ) − ω 1x1 − ω 2 x 2 x1 [ ] în care : x 2 . funcţia de producţie ce descrie tehnologia firmei este f(x1.4. adică: (∀) t > 1. problema de optim va fi formulată astfel: max p ⋅ f ( x1 . Condiţiile maximizării profitului şi a minimizării costurilor la nivelul unei firme 6.). f(tx1.x2 x2/x1 = 1.30 x1. iar preţurile de achiziţie de pe piaţă ale factorilor de producţie sunt ω1 şi ω2. preţul produsului final fiind p. x 2 ) − ω1 = 0 ∂x1 deci: 52 .cantitatea fixă consumată din factorul de producţie x2. se va obţine anulând prima derivată a funcţiei profitului mai sus menţionată: p⋅ ∂f ( x1 .x2) 6. Maximizarea profitului Analizând problema maximizării profitului unei firme pe termen scurt. considerând că unul din factorii de producţie utilizaţi este fix (x2=ct.4.1.15 20.6 y 120 10 20 x1 b curba producţiei totale 50 a 10.x2).

dacă din funcţia generală a profitului: Pr =p ⋅ y − ω1x 1 − ω2 x 2 se deduce cantitatea de produs final y ca o funcţie de x1: y= Pr ω2 ω + x 2 + 1 x1 p p p Această ecuaţie descrie o întreagă familie de drepte de pantă ω1/p.* p ⋅ PM 1 ⋅ x1 . Condiţia de optim poate fi şi rezultatul unei analize grafice. 53 .7). problema maximizării profitului presupune determinarea funcţiilor cererii de factori de producţie x1 şi x2. 6. Problema maximizării profitului firmei devine astfel. aceea a găsirii punctului în care. numite drepte ale izoprofitului (vezi fig.6. în condiţiile în care toţi factorii de producţie variază. tot egalitatea dintre valoarea productivităţii marginale a factorului de producţie variabil şi preţul de achiziţie al acestuia. y drepte izoprofit y* Pr/p + (ω2/p)x2 A y = f(x1. de fapt. ( ) valoarea productivităţii marginale a factorului de producţie x1 trebuie să egaleze valoarea preţului de achiziţie a acestuia în condiţiile maximizării profitului firmei. tehnologic. adică exact valoarea productivităţii marginale a factorului de producţie (PM1): ω1 = PM 1 p adică înseamnă. fiind dată de suma: Pr p + (ω2 p ) ⋅ x 2 Cu cât dreptele izoprofitului au intersecţia cu ordonata mai depărtată faţă de origine.6. în condiţiile obţinerii profitului maxim. Condiţia de tangenţă impune egalitatea dintre panta dreptei izoprofitului (ω1/p) şi panta tangentei la graficul funcţiei în punctul de optim. x 2 = ω1 . Astfel. Intersecţia fiecărei drep-te cu axa ordonatelor depinde de nivelul profitului total al firmei. Acesta este punctul A din fig. cu atât ele sunt asociate unor niveluri mai ridicate ale profitului total al firmei.7 adică punctul de tangenţă dintre dreapta izoprofitului şi graficul funcţiei de producţie. Pe termen lung.x2) Fig. producţia este posibilă. iar profitul asociat este cel mai mare.7 x*1 x1 Orice dreaptă a izoprofitului este dată de toate combinaţiile intrări/ieşiri ce generează un anumit nivel constant al profitului Pr.

6. dacă costul total (c) este suma cheltuielilor cu fiecare factor de producţie: c= ω1x1 + ω2x2. f(x1. cantitatea posibil a fi consumată din x2 în condiţiile costului c va fi: x2 izocosturi Fig. ω2. Astfel. MINIMIZAREA COSTURILOR FIRMEI I. Problema de optim în cazul minimizării costurilor se formulează astfel: min (ω1 x1 + ω 2 x 2 ) a.max p ⋅ f ( x1 . x 2 [ ] ⎧p ⋅ PM 1 = ω1 Condiţiile de optim vor fi de forma: ⎨ . Funcţia inversă a cererii de factori (vezi fig.8) măsoară cât trebuie să fie preţul factorului pentru ca o anumită cantitate din acel factor să fie cerută de către producător. Izocosturile sunt dreptele generate de toate combinaţiile posibile de factori de producţie ce determină un acelaşi nivel total al costului firmei. 6. Condiţia de optim se deduce pornind de la restricţiile tehnologice (reprezentate grafic prin izocuante) şi de la cele privind cheltuielile (repre-zentate grafic prin izocosturi) (vezi fig. ω1 Fig. x 2 Rezolvarea acestei probleme de minim permite determinarea funcţiei costurilor firmei c(ω1.6.8 pPM1(x1.î. 6. x 2 ) − ω 1x1 − ω 2 x 2 x1 .2.4. p).9). y) care măsoară costurile minime pentru producerea a y unităţi de produs final în condiţii de preţuri ω1 şi ω2 ale factorilor de producţie x1 şi x2. ω2. ω2.9 x*2 izocuanta x*1 x1 54 .x*2) x1 6. p) şi x2(ω1. iar funcţiile cererii de factori vor depinde ⎩p ⋅ PM 2 = ω 2 de preţurile de achiziţie ale acestora precum şi de preţul produsului final: x1(ω1.x2) = y x1 .

Astfel. va realiza acest lucru fără să-şi dubleze costurile. x1(ω1. de exemplu. deci: RTS = − ω PM 1 =− 1 ω2 PM 2 ecuaţia de mai sus reprezentând condiţia de optim pentru minimizarea costurilor firmei. Deoarece.ω2. astfel: panta izocuantei trebuie să egaleze panta izocostului în punctul de optim. Astfel. Panta izocuantei este dată de rata tehnică de substituţie dintre factorii de producţie (RTS). presupunând că s-a rezolvat problema minimizării costului pentru obţinerea unei unităţi de produs final c(ω1. toţi factorii de producţie variază cantitativ.1). preţurile de achiziţie a factorilor de producţie sunt predeterminate (fixe). costurile totale cresc în mai mică măsură decât produsul final al firmei. ω 2 . deci: c(ω1 . Dacă tehnologia unei firme prezintă randament de scară descrescător însă. iar panta izocostului este dată de raportul dintre preţurile de achiziţie ale factorilor de producţie. Problema determinnării costurilor minime pentru orice nivel al producţiei firmei se pune atât pe termen scurt cât şi lung.1) ⋅ y . să producă de două ori mai mult. ω 2 . 6.ω2. Acestea se mai numesc şi funcţii ale cererii condiţionate de factori de producţie şi diferă de funcţiile cererii de factori rezultate din problema de optim privind maximizarea profitului firmei. ω 2 . în general. dreaptă a izocostului.ω2. deci. iar pe termen lung. dacă firma decide.în cazul randamentului de scară constant În cazul tehnologiilor cu randament de scară crescător. dinamica costurilor totale va depăşi dinamica producţiei în sensul că. Astfel.x2 = ω c − 1 ⋅ x1 ω2 ω2 Această ecuaţie descrie o întreagă familie de drepte izocost ce au panta negativă (ω1/ω2).5. Problema minimizării costurilor pe termen scurt îmbracă forma: 55 . iar intersecţia cu ordonata depinde de nivelul costului total al firmei (c/ω2). ce pun în relaţie cantităţile consumate din aceştia cu preţurile de achiziţie a factorilor şi cu nivelul producţiei finale y. y) = c(ω1 . costurile totale ale firmei depind liniar de volumul producţiei finale a acesteia. Alegerea optimă a producătorului pentru minimizarea costului duce la determinarea funcţiilor cererii de factori de producţie. Relaţia de optim se deduce analitic din condiţia de tangenţă dintre izocuantă şi cea mai apropiată.y) şi x2(ω1. cea mai ieftină cale pentru a produce y unităţi de produs final va fi c(ω1 . de origine.1) ⋅ y . pe termen scurt se consideră că unii dintre factorii de producţie se folosesc în cantităţi fixe. în continuare vom pune în relaţie costul firmei numai cu volumul producţiei acesteia. cheltuielile vor spori în măsură mai mare decât creşterea producţiei.y) descriu alegerea producătorului în condiţiile minimizării costului total pentru obţinerea unui anumit nivel al produsului final y. pentru simplificarea argumentaţiei. Funcţiile costului şi randamentele de scară În cazul tehnologiilor ce prezintă randament de scară constant.

. x 2 ) = x1 (ω1 . ω 2 . x 2 ⎧x1 (ω1 . costul unitar (mediu) se determină ca raport între valoarea costului total şi volumul total al producţiei sau ca sumă a costului variabil unitar şi costului fix unitar. precum şi de costuri quasi . x 2 .costul total.6. x 2 ) = y x1 .î. Costul mediu (unitar) Pornind de la definiţia costului total al firmei. .costul variabil total. în particular. ω 2 .volumul producţiei. x 2 .costul fix total. 56 .costul fix unitar. . f ( x1 .î.costul unitar (mediu).CS ( y. este variabilă. . y) + ω 2 ⋅ x 2 (ω1 . y) ⎪ ⎨ ⎪ ⎩x 2 = x 2 S şi respectiv forma funcţiei costului minim : CS ( y. y) De menţionat este faptul că se poate vorbi atât de costuri fixe (asociate consumurilor de factori de producţie ficşi) ce sunt independente de volumul producţiei şi care. C(y ) = C V (y ) + CF c u (y ) = în care : C(y ) C V (y ) CF = + = c vu (y ) + c fu (y ) y y y C(y) CV(y) CF cu(y) y cvu(y) cfu(y) . f ( x1 . care sunt şi ele independente de volumul producţiei. ω 2 . Determinarea şi analiza evoluţiei curbelor costurilor a. asociată consumului de factori de producţie. dar ele trebuie plătite numai dacă firma produce o anumită cantitate (oarecare) de produs final. trebuie suportate indiferent dacă firma produce sau nu ceva. x 2 ) = min (ω1 x1 + ω 2 x 2 ) a. Rezolvând. y) ⎪ rezultând funcţiile cererii condiţionate : ⎨ şi funcţia costului: ⎪x 2 (ω1 . y) ⎩ C( y) = ω1 ⋅ x1 (ω1 .costul variabil unitar.fixe. y) + ω 2 x 2 Pe termen lung. . x 2 ) = y x1 unde cu x 2 am notat cantitatea fixă utilizată din factorul de producţie x2. . ω 2 . problema minimizării costurilor este formulată astfel: C( y) = min (ω1 x1 + ω 2 x 2 ) a. ω 2 . ca sumă a costurilor variabile şi fixe ale acesteia. vom determina funcţiile cererii condiţionate de factori : S ⎧x1 = x1 (ω1 . ω 2 . Pe termen lung se consideră că orice categorie de cost. 6.

6. a curbei costului variabil unitar este crescătoare (vezi fig. Evoluţia costului unitar y Fig. înseamnă că.10.10. 57 . la stânga punctului de minim al acesteia şi deasupra curbei costului mediu. Curba costului mediu (unitar) va fi descrescătoare iniţial. costul marginal se identifică cu costul variabil unitar. pe porţiunea crescătoare a curbei costului variabil mediu.6. datorită descreşterii costurilor fixe unitare şi crescătoare ulterior. în cazul primei unităţi de bun produse.10.b). funcţia costului marginal va rezulta ca derivată a funcţiei costului total: C m arg ( y) = dC( y) dy Cum costurile variabile sunt nule când nu se produce nici o unitate de produs final. costul marginal măsoară sporul de cost generat de producerea unei unităţi suplimentare de produs. Analog. fiecare unitate nou produsă are asociat un cost marginal mai mare decât costul variabil unitar.6. la dreapta punctului de minim al acesteia (vezi fig.a). Costul marginal Prin definiţie. 6.6. Evoluţia costului variabil unitar y c. rezultând deci curba costului unitar (vezi fig.10. curba costului marginal trebuie să se găsească sub curba costului mediu. pentru a determina costul mediu să descrească trebuie adăugate unităţi suplimentare ce costă mai puţin decât media).c). Evoluţia costului fix unitar y b. C m arg ( y) = ΔC( y) C( y + Δy) − C( y) ΔC V ( y) = = Δy Δy Δy Dacă se cunoaşte funcţia costurilor totale ale unei firme.În general. cfu(y) cvu(y) Cu B a.11). Astfel: C m arg (1)= C V (1) + CF − C V (0) − CF C V (1) = =c vu 1 1 Pe porţiunea descrescătoare a curbei costului variabil mediu (unitar) fiecare nouă unitate produsă are un cost marginal mai mic decât costul variabil în acel punct (deoarece. alura curbei costului fix unitar este a unei curbe descrescătoare (vezi fig. b. De aceea. ca urmare a creşterii costurilor variabile unitare.

6.11. 58 .Cmarg Cu(y) cvu(y) Cmarg Cu Fig. curba Cmarg trece prin punctele de minim atât al curbei costului variabil unitar cât şi al curbei costului mediu. cvu y De fapt.

există situaţii care numai aparent contrazic legea generală a cererii. cerere pentru bunuri complementare. deoarece ea exprimă relaţiile de cauzalitate dintre preţ şi cantitatea cerută. ce poate fi cumpărată de un individ. Această cerere exprimă raportul în legătură cu cantitatea maximă dintr-un bun care la un anumit preţ este dorită şi poate fi cumpărată şi preţul maxim ce poate fi achitat de cumpărătorul unei anumite cantităţi din bunul dorit. După purtătorii cererii – cerere individuală. ofertă. care vizează bunuri de capital. într-o perioadă dată. Prezentarea concurenţei ca permanenţă a economiei de piaţă. nu poate fi satisfăcută în prezent. Această formă este influenţată în mare măsură de factori subiectivi(preferinţe. care reflectă nevoia de consum a subiecţilor. a căror cerere scade odată cu creşterea veniturilor.CAPITOLUL 7 PIAŢA – REALITATE COMPLEXĂ ŞI DINAMICĂ Obiective de studiu Definirea pieţei şi a elementelor ce caracterizează piaţa: cerere. După modul de manifestare – cerere potenţială. a căror cerere creşte odată cu creşterea veniturilor. Cererea şi oferta În general. a numărului de cumpărători. cerere de forţă de muncă. De asemenea. cererea reprezintă cantitatea dintr-o anumită marfă. într-o perioadă determinată de timp. dorinţe. Datorită diversificării nevoilor de consum şi cuprinderii în sfera relaţiilor de piaţă a celei mai mari părţi a bunurilor economice. la care se adaugă posibilitatea şi dispoziţia de a plăti preţul cerut pentru acesta.). se determină cererea agregata (totală) de piaţă a acelui bun. deoarece diferenţa de preţ va fi compensată de diferenţa de calitate câştigată. care reflectă relaţia existentă la un moment dat. În sens restrâns. Prin însumarea cererii tuturor cumpărătorilor de pe piaţa bunului respectiv.etc. în economia contemporană se constată multiplicarea formelor de manifestare a cererii. cererea se defineşte ca fiind dorinţa de a intra în posesia unui bun material sau serviciu. În situaţia în care preţul şi calitatea bunului sunt în relaţie directă. Nici în aceste situaţii legea generală a cererii nu este contrazisă. urmând ca acest lucru să aibă loc într-o perioadă viitoare. 7. tradiţii. a tuturor cheltuielilor de consum care prezintă un grad foarte ridicat de agregare. creşterea preţului poate fi însoţită şi de o creştere a cantităţii cerute. Legea generală a cererii exprimă existenţa unui raport invers proporţional între cantitatea cerută şi preţul ce trebuie plătit pentru un anumit bun. în situaţia creşterii veniturilor. preţ. Totodată. cerere de capital bănesc etc. cerere derivată. se disting – cerere de satisfactori sau bunuri destinate consumului personal. Această lege se verifică în cazul bunurilor normale. opţiuni. cerere globală sau totală. ca expresie la nivel naţional. cerere colectivă. care din diverse motive. la diferite niveluri de preţ. la un preţ unitar dat. cerere de prodfactori. între diferite nivele de preţ şi cantitatea pe care ansamblul consumatorilor unui bun are intenţia să o cumpere. 59 . se poate ca unii cumpărători să cumpere mai mult de la unele firme chiar dacă acestea practică preţuri mai ridicate pe fondul unei economii de timp. Acestea pot fi delimitate în baza mai multor criterii: După natura bunurilor care fac obiectul cererii.1. exprimă cererea unor subiecţi pentru un anumit bun. cerere amânată. După relaţia dintre bunuri – cerere pentru bunuri substituibile. considerând celelalte condiţii ale cererii constante. a preferinţelor etc. Astfel. şi în cazul majorităţii bunurilor inferioare. creşterea preţului poate fi însoţită şi de o sporire a cantităţii cerute.

nivelul limitat al disponibilităţilor băneşti ale cumpărătorilor va face ca întotdeauna o parte din nevoi să rămână nesatisfăcute. nevoia se poate manifesta şi respectiv acoperi şi în afara pieţei sau a circulaţiei bunurilor. situaţii întâlnite sub denumirea de cerere atipică. preţul pieţei. pe de o parte. cumpărând mai mult. Derivată din această noţiune. nevoile de bunuri depăşesc posibilităţile de satisfacere a lor. Există şi alte situaţii care se abat de la legea cererii. cât şi de nivelul veniturilor şi al preţurilor. există mărfuri foarte scumpe. ca rezultat al strategiilor promovate de unele firme. dorinţele. populaţia încearcă să-şi facă rezerve. În literatura de specialitate se operează şi cu noţiunea de nevoie solvabilă. cererea solvabilă desemnează cererea pentru care consumatorii dispun de acoperire bănească. deoarece ea poate fi influenţată şi de alţi factori ce-i pot imprima un caracter progresiv sau regresiv în raport cu nevoia de consum. chiar dacă preţul creşte. naturale şi de muncă. şi mărimea şi intensitatea cererii de bunuri capabile să satisfacă nevoia respectivă. Neconcordanţele ce există între nevoie şi cerere derivă din aceea că. care exprimă nevoia ce poate fi acoperită cu oferta existentă.. direct din producţia proprie. O altă situaţie de cerere atipică este reprezentată prin efectul de venit nul. opţiunile lor. se completează şi uneori chiar îşi anulează reciproc influenţa. cerere întreţinută artificial. iar alţii au un caracter subiectiv: preferinţele subiecţilor. cererea pentru un anumit bun se poate modifica în funcţie de evoluţia unor factori sau condiţii ale cererii. cu scopul convingerii consumatorilor să prefere produsele sau serviciile lor. gradul de satisfacere a nevoilor etc. asa cum s-a prezentat in capitolele anterioare. considerând că diferitele niveluri de producţie nu se 60 . există un raport direct proporţional. conjunctura economică etc. calitatea bunurilor. Astfel. În acest sens. pe de altă parte. Astfel. nevoia este primul factor ce determină apariţia cererii. În consecinţă.. în măsura în care sunt suficiente pentru a permite accesul altor categorii sociale pe piaţă. Într-o perioadă determinată de timp. producătorii nu vor fi niciodată capabili să producă întreaga cantitate de bunuri necesară pentru satisfacerea integrală a nevoilor consumatorilor. datorită caracterului limitat al resurselor financiare.. exprimă cerinţe efective. şi depinde atât de mărimea ofertei.După concordanţa cererii cu nevoile autentice ale subiecţilor – cerere reală. Din multitudinea de factori ce influenţează cererea consumatorilor. motiv pentru care cererea se va plasa întotdeauna sub nivelul necesităţilor de consum. Între mărimea şi intensitatea nevoii de un anume gen. analizele economice reţin cu prioritate preţul de vânzare şi veniturile subiecţilor. Unii factori sunt de natură obiectivă : nevoile de consum ale agenţilor şi veniturile lor. O reacţie atipică a cererii este prezentată şi în cazul „efectului ostentativ”. care reflectă comportamentul unor categorii de subiecţi . şi pentru a se proteja în faţa acestor creşteri. reducerile succesive de preţ nu afectează cererea. ce doresc să etaleze un anumit statut social şi reacţionează la ridicarea preţului cu mărirea cererii. spre deosebire de cerere. Evoluţia cererii de consum se află sub incidenţa unei diversităţi de factori care acţionează cu intensităţi şi în sensuri diferite. populaţia anticipează creşteri continue ale preţurilor. ceea ce nu înseamnă că cererea se modifică (scade sau creşte) în aceeaşi proporţie în care se schimbă nevoia. la care accesul este extrem de limitat tocmai datorită preţului. în perioadele inflaţioniste. Dorinţa de a beneficia de utilitate unui bun este rezultatul nemijlocit al manifestării unei nevoi de consum. iar marea majoritate a populaţiei nu are acces la aceste bunuri datorită venitului insuficient în raport cu preţul. În majoritatea cazurilor. care este prin excelenţă o categorie a pieţei (satisfăcută numai prin intermediul actelor de vânzarecumpărare). Pe de altă parte. Tot în categoria cererii atipice se încadrează şi efectul de anticipaţie. precum şi intervenţia unor agenţi în mecanismul cererii şi ofertei. Astfel. se intersectează. deoarece anticipează creşteri şi mai mari în viitor.

Aceasta este oferta instantanee sau curentă. prin excelenţă. pozitivă. şi invers în situaţia în care se înregistrează o diminuare a preferinţelor acestora. oferta individuală exprimă cantităţile dintr-un bun material sau serviciu pe care o firmă sau un agent economic doreşte şi este capabilă să le pună în vânzare la un moment dat şi la un anumit preţ al pieţei. exprimând cantităţile pe care piaţa le pune la dispoziţia cumpărătorilor la un moment dat. oferta este legată. cererea prezentă pentru un anumit bun creşte şi invers. nu afectează nivelul ofertei. 61 . În general. la fiecare preţ în parte. între modificarea preţului bunului x şi evoluţia cererii bunului y există o relaţie directă. În definirea ofertei se pleacă de la relaţia funcţională care există între cantităţile de bunuri pe care vânzătorii le aduc pe piaţă şi preţurile acestora. Pe termen lung. Chiar dacă este strâns legată de categoria economică de producţie. cererea pentru bunul respectiv creşte. fără să fie nevoie de sporirea cantităţii tuturor factorilor de producţie. Pentru adaptarea urgentă a ofertei la cerere se poate apela la import. dacă bunurile respective sunt stocabile. de producţie. Astfel. de factorul timp. În consecinţă. Preferinţele cumpărătorilor – dacă preferinţele consumatorilor pentru un anumit bun se accentuează. prin proiectarea şi omologarea noilor tehnologii. În situaţia în care două bunuri x şi y sunt substituibile. Modificările în volumul acesteia sunt influenţate. respectiv de perioada necesară obţinerii bunurilor oferite spre vânzare. prin prelungirea timpului de lucru etc. oferta se află într-o mai mare dependenţă de producţie. fiind legată de procesul propriu-zis de producţie. Modificarea preţurilor altor bunuri. în condiţiile în care ceilalţi factori sunt consideraţi constanţi. se distinge ofertă de bunuri independente. ofertă de bunuri complementare şi ofertă mixtă (când mai multe bunuri oferite satisfac aceeaşi cerere). Oferta reprezintă cantitatea maximă dintr-un bun pe care un vânzător intenţionează să o vândă într-o perioadă determinată de timp. la un preţ existent pe piaţă. Principalii factori sau condiţii ale cererii care determină creşterea sau reducerea cererii pe piaţa unui anumit bun sunt : Modificarea veniturilor băneşti ale consumatorilor. în cazul în care bunurile sunt complementare. oferta poate fi abordată în două moduri distincte. a abilităţii şi a dorinţei lor de a vinde pe piaţă bunuri materiale şi servicii. între producţie şi ofertă există o diferenţă cantitativă. prin lucrări de investiţii. În funcţie de natura bunurilor. respective de piaţă. Pe termen foarte scurt. cererea prezentă va creşte şi invers. cu care adeseori se confundă. acoperirea eventualelor deficite de ofertă necesită noi capacităţi de producţie sau extinderea capacităţilor de producţie existente. exprimată prin cerere şi producţie. Ea exprimă capacitatea de reacţie şi adaptare a întreprinzătorilor la modificările şi exigenţele cererii. rezultă oferta de piaţă. de procesul de valorificare. în sensul că producţia care nu este destinată pieţei. oferta este cea care mediază legăturile între nevoia de consum. Prin însumarea cantităţilor oferite. oferta se reglează pe seama stocurilor sau rezervelor. Oferta sintetizează şi concretizează comportamentul şi opţiunile întreprinzătorului. Previziunile privind evoluţia preţului şi a veniturilor – în situaţia în care se prevede o creştere a preţului unui anumit bun. oferta se deosebeşte.. Pe termen scurt. prin calificarea forţei de muncă etc. oferta poate fi mărită prin utilizarea intensivă a capacităţilor de producţie existente sau prin angajarea de forţă de muncă suplimentară. care constituie expresia intenţiilor vânzătorilor. substanţial. respective ca ofertă individuală şi ofertă globală (agregata). Numărul de cumpărători – între numărul de cumpărători şi cererea pentru un anumit bun există o relaţie directă. în esenţa ei. în timp ce producţia este privită ca un rezultat al procesului de transformare fizică a factorilor în bunuri. Ca şi cererea. însă. şi respectiv indirectă.modifică. iar în situaţia în care se prevede o creştere a veniturilor băneşti. Oferta globală se obţine prin agregarea într-o mărime sintetică a tuturor ofertelor individuale din acelaşi bun material sau serviciu. În al doilea rând. Spre deosebire de cerere. la acelaşi preţ de către toţi vânzătorii.

Printre factorii cu acţiune directă se detaşează ca importanţă : Preţul pieţei – oferta de bunuri se află într-o strânsă dependenţă faţă de preţul pieţei. Astfel. prelevările fiscale. ci direct rezultatele financiare ale ofertanţilor. profitul devine zero. capacităţile de producţie). taxe. Deşi ele se pot lua în considerare separate atunci când se studiază evoluţia ofertei. Decizia de mărire a ofertei se menţine atât timp cât preţul pieţei depăşeşte costul mediu. expansiunea comerţului exterior etc. Datorită interdependenţelor dintre producţie şi desfacerea diferitelor bunuri. ocuparea forţei de muncă. Dacă vânzările continuă la un preţ inferior costului mediu. acesta reprezentând limita minimă acceptată de ofertanţi sau nivelul critic al ofertei. ci şi la variaţia preţului altor mărfuri. Reducerea preţului la un bun substituibil măreşte oferta la înlocuitori. sensibilă la variaţiile acestuia. decizia de ofertă se raportează la costul marginal. Dacă preţul pieţei este mai scăzut decât cel la care întreprinzătorii intenţionează să vândă marfa. uneori. mai ales în cazul unei cereri elastice.). deoarece nici un întreprinzător nu este interesat să producă şi să vândă dacă preţul pieţei nu acoperă cheltuielile cu producţia suplimentară. Nici un întreprinzător nu va face investiţii pentru o eventuală ofertă. Unii dintre aceştia au o acţiune directă asupra ofertei (preţul de vânzare. precum şi de ponderea fiecăruia în oferta totală.Volumul ofertei este influenţat şi de numărul de ofertanţi pentru bunul respectiv. manifestându-se ca ofertă încrucişată. Legea generală a ofertei presupune existenţa unui raport direct proporţional între preţ şi cantitatea oferită. agenţii economici. oferta unui bun economic reacţionează nu numai la modificarea preţului acestuia. după cum majorarea o reduce. ale bunurilor complementare şi a celor substituibile. stocându-le. în cazul anumitor bunuri. Conjunctura economică – are un impact decisiv asupra ofertei printr-o serie de procese şi fenomene economice : activitatea investiţională. oferta se raportează la cererea de consum şi perspectivele ei. în situaţie de concurenţă liberă. ca efect al modificării lor. aceştia decid să mărească oferta atât timp cât preţul este superior costului marginal. cum sunt progresul tehnic. se constituie ca factori care contribuie la încurajarea sau descurajarea ofertei de bunuri asupra cărora se aplică. abateri de la regula generală. evoluţia comerţului exterior. în aşteptarea unor preţuri mai ridicate. Anticipaţiile asupra preţului bunului. precum şi forţe imprevizibile de natura riscului şi incertitudinii. La preţuri ridicate. ei preferă să retragă cantitatea de bunuri oferite. În condiţiile în care ceilalţi 62 . costul resurselor. Taxele şi subvenţiile practicate de către stat. variaţia preţului la produsul de bază modifică simultan şi în acelaşi sens oferta bunului complementar. În cazul bunurilor complementare. firma înregistrează pierderi şi va trebui să renunţe la activitatea respectivă. Pe termen scurt. fiind în anumite limite. Aceste situaţii depind de caracteristicile bunurilor economice şi de posibilităţile practice de modificare a volumului producţiei. cererea de consum. o cerere corespunzătoare. când preţul pieţei nu poate fi controlat de întreprinzători. iar alţii se manifestă prin intermediul altor factori sau fenomene (dezvoltarea căilor de comunicaţie. chiar dacă ele nu afectează costurile. Reacţia ofertei la modificarea preţului prezintă. condiţionând posibilităţile ei de adaptare la variaţiile cererii. Oferta de bunuri este influenţată de o multitudine de factori. îndeosebi a celor substituibile. în cele din urmă influenţa acestora se transmite la fel ca şi influenţa factorilor de producţie. Pe termen lung. nivelul ratei dobânzii etc. preţul resurselor. conjunctura economică. În strânsă legătură cu conjunctura economică acţionează şi alţi factori stimulatori sau restrictivi. optând pentru cantităţile care pot fi obţinute cu cele mai mici costuri de producţie. Costul de producţie – impactul costului de producţie asupra volumului ofertei este diferită în timp. perfecţionarea tehnologiilor. costul de producţie. Când preţul egalează costul mediu. impozite. sezonalitatea unor activităţi. decizia de ofertă se raportează la costul mediu. vânzătorii sunt dispuşi să mărească oferta şi o diminuează la preţuri reduse. dacă nu există sau nu se intuieşte în perspectivă. În principal. constituie un alt factor direct care îşi pune amprenta asupra evoluţiei ofertei. Numărul şi dimensiunile firmelor care fabrică şi livrează acelaşi bun sau categorie de bunuri influenţează direct volumul şi dinamica ofertei.

ca rezultat al creşterii cererii. forma elasticităţii ofertei depinde de durata perioadei de timp care a trecut de la modificarea preţului. În cadrul acestei perioade. Tendinţa de reducere a cererii devine un semnal pentru ajustarea deciziei de ofertă. Elasticitatea ofertei exprimă gradul modificării ofertei în funcţie de schimbarea preţului sau a oricăreia din condiţiile ofertei. dacă toate celelalte condiţii rămân constante. Elasticitatea ofertei este determinată de o serie de factori. Cererea de consum – volumul şi dinamica ofertei este expresia cererii. Astfel. Elasticitatea ofertei are o importanţă deosebită în luarea deciziilor. avem ofertă inelastică. există posibilitatea sporirii. Perioada scurtă de timp imprimă ofertei un caracter inelastic. Când preţul pieţei nu se modifică. o perioadă scurtă de timp şi o perioadă lungă de timp. Creşterea costului va determina o scădere a elasticităţii ofertei şi invers. elasticitatea ofertei în funcţie de preţul acestor bunuri creşte şi invers. respectiv perioada pieţei. perioadă în care ofertanţii se găsesc în imposibilitatea sporirii producţiei. veniturile totale încasate de o firmă. chirii. La un nivel dat al eficienţei utilizării factorilor de producţie. Posibilităţile de stocare a bunurilor – dacă bunurile pot fi depozitate şi păstrate o anumită perioadă de timp. avem ofertă elastică. creşterea ofertei depinde de nivelul costului de producţie. cererea influenţează oferta în sensul creşterii sau al scăderii. cât şi de posibilitatea de adaptare a ofertei la această evoluţie. ca urmare a creşterii cererii şi. pentru Eo/p → ∞ ofertă perfect elastică. ca urmare a creşterii cererii. a cantităţii ofertei prin utilizarea unui volum mai mare de resurse disponibile. pentru Eo/p < 1. pentru Eo/p = 1. între posibilităţile de stocare a bunurilor şi nivelul coeficientului elasticităţii ofertei la preţ există o relaţie pozitivă. în final. în condiţiile creşterii preţului. agenţii economici sunt stimulaţi să mărească oferta şi invers. În acest context există trei perioade de timp. De regulă. deoarece în funcţie de evoluţia preţului de pe piaţa fiecărui bun. mărimea costului depinde de preţul resurselor economice utilizate. mărirea taxelor conduce la diminuarea ofertei. pentru Eo/p = 0 . în anumite limite. Costul stocării – acest cost include cheltuielile de depozitare. între nivelul costului şi elasticitatea ofertei există o relaţie negativă.factori de influenţă sunt constanţi. în timp ce sporirea subvenţiilor are ca efect impulsionarea ofertei. Elasticitatea poate fi evidenţiată prin coeficientul de elasticitate : %ΔO Eo/p = %ΔP În funcţie de mărimea acestui coeficient se disting următoarele categorii de ofertă: pentru Eo/p > 1 . Perioada lungă de timp asigură posibilitatea unei oferte elastice. Perioada de timp de la modificarea preţului – dacă preţul de pe piaţa unui bun se majorează. a preţului. Perioada pieţei se caracterizează printr-o durată foarte scurtă de timp de la modificarea preţului unui bun. mai importanţi fiind : Costul de producţie – în situaţia în care pe piaţa unui se înregistrează o creştere a cererii. în raport de gradul de saturaţie al acesteia. dar şi cheltuieli ocazionate de pierderea prin depreciere sau schimbare a modei. Dacă cererea este în creştere. oferta fiind perfect inelastică. cheltuieli ce se adaugă la costul de producţie. însă procentul de creştere a cantităţii oferite este mai mic decât procentul de sporire a preţului. printr-un proces investiţional susţinut. 63 . în cazul în care posibilităţile de stocare sunt reduse. În această perioadă. depind atât de forma de elasticitate a cererii. avem ofertă unitară. iar celelalte condiţii ale ofertei rămân constante. producătorii pot spori cantitatea factorilor de producţie implicaţi în producerea bunurilor. salarii. în scopul lărgirii capacităţii de producţie existente sau prin intrarea de noi firme în industria bunurilor respective. ofertă perfect inelastică. motiv pentru care între elasticitatea ofertei la preţ şi costul de stocare există o relaţie inversă. iar celelalte condiţii rămân neschimbate.

Astfel. măsura în care societatea.7. stimulându-le creativitatea şi preocuparea continuă de creştere a eficienţei întregii activităţi. politic. Preţul . preţurile reprezintă cea mai complexă formă de măsurare economică. în primul rând. cultural-spirituală şi morală a membrilor societăţii. concurenţa duce la reducerea preţurilor de vânzare.funcţii Ca evaluări concrete la care circulă bunurile.ofertanţi pentru a atrage de partea lor clientela. cum ar fi : numărul şi puterea economică a agenţilor cererii şi ofertei. De asemenea. gradul de diferenţiere a ofertei şi preferinţelor. de costul cumpărării bunului din altă parte. mărimea veniturilor şi mecanismele prin care acestea se obţin.concept – tipologie . fiind considerată calea de satisfacere a intereselor tuturor participanţilor la viaţa economică. ofertă şi preţ. este apreciată ca o lege economică cu un important rol în realizarea progresului tehnico-economic. În funcţie de instrumentele luptei de concurenţă. concurenţa. de maximizare a profiturilor. ridicarea calităţii bunurilor etc. al cărei mecanism este concurenţial. prin influenţele directe asupra psihologiei agenţilor economici.2. cultural sunt capabile să stimuleze iniţiativa. fiind potrivnică scumpetei. loială. trăsătură esenţială a economiei de piaţă. preţul exprimă cantitatea de monedă ce trebuie plătită pentru achiziţionarea de bunuri materiale şi servicii în cadrul tranzacţiilor bilaterale de piaţă. 7. gradul de substituibilitate şi complementaritate a bunurilor economice. social. reducerea costurilor bunurilor sub cele ale concurenţei. concurenţa asigură producătorilor profiturile aşteptate. care pot fi de natură economică(reducerea preţurilor de vânzare. în utilizarea anumitor mijloace extraeconomice de pătrundere şi menţinere pe piaţă etc. Concurenţa loială se caracterizează prin folosirea nediscriminatorie de către vânzători a unora din instrumentele luptei concurenţiale. mediul economic. În sens general. Concurenţa reprezintă confruntarea deschisă dintre agenţii economici vânzători . În al treilea rând. Forma activă a liberei iniţiative este concurenţa. creativitatea. iar consumatorilor satisfacerea nevoilor. Gradul de transparenţă a pieţei. favorizându-i pe cei abili şi eliminându-i pe cei care nu au posibilitatea de a se adapta la noile cerinţe ale pieţei. de capacitatea de plată a cumpărătorului. în condiţiile accesului liber pe piaţă şi a deplinei posibilităţi de cunoaştere a mijloacelor de reglementare a relaţiilor vânzător-cumpărător. dar şi de cooperare. ea deschide perspective de profituri convenabile pentru toţi participanţii. spiritul de competiţie. mediul concurenţial alimentează optimismul acestora. riscul. respectiv cumpărători solicitanţi. Nivelul şi evoluţia preţului sunt influenţate din latura cererii de utilitatea bunului ce urmează a fi achiziţionat. reglementările privind intrarea/ieşirea de pe o anumită piaţă. Concurenţa este confruntarea deschisă. ea poate fi departajată în concurenţă loială şi concurenţă neloială. concurenţa stimulează progresul general – prin competiţia pe care o întreţine între firme. nivelul de dezvoltare economică. concurenţa este una din variabilele definitorii ale pieţei. Ca şi piaţa. sponsorizarea unor acţiuni sociale de interes local sau naţional etc. Concurenţa – conţinut şi funcţii Alături de cerere. În economia de piaţă.). în cadrul căreia vânzătorii şi cumpărătorii urmăresc să-şi amelioreze situaţia pe piaţă. prin funcţiile ei. Amploarea concurenţei este influenţată de numeroase împrejurări. etc. concurenţa a cunoscut o amploare diferită în timp şi spaţiu. Din unghiul 64 . orientând agenţii economici spre producerea a ceea ce este cerut şi dorit de către consumatori la costuri cât mai reduse în condiţiile date. dar şi de satisfacere mai bună a nevoilor de consum.) şi de natură extraeconomică (furnizarea de informaţii generale pentru toţi clienţii. În al doilea rând. Concurenţa neloială constă în acordarea unor stimulente deosebite clienţilor.3.

În acest sens. condiţiile de producţie ale bunului. preţul măsoară ceva. ci doar constituie explicaţii incomplete şi soluţii parţiale privind valoarea economică şi preţul. Rolul esenţial al preţurilor în cadrul mecanismelor economice este reliefat prin următoarele funcţii : Funcţia de calcul şi de măsurare a cheltuielilor şi rezultatelor. În realitatea economică există o multitudine de preţuri. Acestea sunt : teoria clasică a preţului. preţuri mixte – sunt cele care funcţionează efectiv în ţările cu economie de piaţă şi rezultă din intersectarea mecanismelor de piaţă cu mecanisme dirijist-intervenţioniste rezultate din reglementări legislative ale administraţiilor publice şi/sau din forţa de care dispun anumite centre de forţă economică. neoclasicii au considerat teoria economică ca ştiinţă a formării şi evoluţiei preţului. teoriile mixte ale preţului. Ea pleacă de la premisa că cele două teorii nu sunt opuse. preţurile pot fi : preţuri libere – care se formează şi evoluează pe baza condiţiilor pieţei. respectiv de valoarea economică. Preţul şi teoria preţului ocupă un loc central în ştiinţa economică. şi reprezintă. raportul dintre ele determină raportul dintre cerere şi ofertă. Indiferent de optica sub care este privit. La întrebarea ce anume măsoară preţul. În cel de-al doilea caz.ofertei. de cantitatea în care se află bunul comparativ cu nevoile şi cu cererea solvabilă. respectiv de consumul de factori necesar producerii bunului oferit şi de preţurile bunului respectiv practicate pe alte pieţe. Deosebirea dintre teoria clasică şi cea neoclasică derivă din cauza primară care determină preţul. au forţă şi dispun de mijloace specifice pentru a influenţa sau determina nivelul preţului. el nu se rupe de baza sa obiectivă. modul în care el se obţine prin combinarea factorilor de producţie. De altfel. În teoria clasică. de modul în care sunt percepute şi se manifestă raritatea şi utilitatea marginală. însă în condiţii normale. Prin funcţiile lui economice. Pe baza lor se formează de fiecare dată un raport între cerere şi ofertă care influenţează nivelul şi dinamica preţurilor. fiecare este un „primitor de preţ”. valoare determinată de consumul de factori de producţie şi de remuneraţiile revendicate de către posesorii acestora. după clasici. preţul are substanţă în valoarea economică a bunurilor supuse tranzacţiilor. preţul poate fi analizat ca o variabilă dependentă sau independentă. Valoarea economică şi preţul unui bun sunt cu atât mai mari cu cât el are o utilitate marginală mai mare şi este mai rar. iar rolul decisiv în formarea şi evoluţia preţului aparţine cumpărătorilor. iar producătorul este „dirijorul” preţului. nu există forţe suficient de puternice pentru a-i fixa nivelul şi pentru a-i determina evoluţia. care se impune agenţilor ei. preţul este influenţat în mod deosebit de costul de producţie. În această situaţie. Astfel. principalele şcoli economice au dat explicaţii diferite cunoscute ca teorii ale preţului. un agent sau un grup de agenţi economici reuşesc. preţul este cel care influenţează direct interesele vânzătorilor şi ale cumpărătorilor. substanţa preţului şi influenţează nivelul şi dinamica lui. În acest caz. în principal. preţul este nu numai o categorie valorică. preţuri administrate – care sunt rezultatul deciziilor statului şi ale altor centre de forţă economică. Şcoala neoclasică a fundamentat teoria subiectivă a preţului. În primul caz se apreciază că preţul este un rezultat al pieţei. preţul exprimă. agenţii cererii şi ofertei influenţează piaţa. după care acesta este determinat de utilitatea marginală şi de raritatea respectivului bun. La neoclasici. După modul în care se formează. 65 . Situaţia concretă de pe piaţă face ca preţul să se fixeze la nivelul valorii economice sau să oscileze în jurul său. teoretic. preţul este determinat de condiţiile pieţei. teoria neoclasică a preţului. ci şi o importantă pârghie economică prin intermediul căreia se realizează anumite obiective economice şi sociale. interesele producătorului şi consumatorului. în principal. Teoria mixtă sau teoria contemporană a valorii economice a preţului a fost elaborată de şcoala de la Cambridge. prin cantităţi. în ultimă instanţă. În raport de situaţia pieţei şi de scopul analizei.

Preţul. are o puternică încărcătură informaţională. cât şi deciziile producătorilor şi consumatorilor. prin nivelul lor. Funcţia de recuperare a costurilor şi de distribuire a veniturilor. în primul rând. stimulându-i în adaptarea permanentă a nivelului calitativ şi a structurilor producţiei la cerinţele reale ale pieţei. Funcţia de stimulare a producătorilor – preţul reprezintă în acest sens. 66 . orientând atât opţiunile. ca şi costul pe baza căruia se formează. ca. preţurile să asigure agenţilor economici compensarea cheltuielilor şi obţinerea unui anumit profit. presupune. el exprimând „tensiunile” de raritate a bunurilor. serviciilor şi a factorilor de producţie. elementul central al strategiilor agenţilor economici.

de exemplu. ea este compatibilă cu alte intervenţii care. orice încercare de a controla preţurile sau cantităţile produse sau vândute diminuează rolul concurenţei în capacitatea ei de a genera o coordonare eficientă a eforturilor individuale. plecând de la premisa că îşi pot vinde producţia la preţul pieţei. în materie de concurenţă. de aspectele contradictorii pe care le conţine. nu poate influenţa preţul. în sensul că. faptul că firmele îşi stabilesc producţia fără să se preocupe de problemele comercializării. uneori pot să o completeze sau chiar presupun anumite tipuri de acţiuni din partea statului. În aceste condiţii apare esenţial accesul tuturor indivizilor la diferite schimburi. întrucât modificările în preţuri nu mai reflectă schimbările intervenite în condiţiile producţiei şi desfacerii. Mediul concurenţial şi decizia de ofertă a firmelor Concurenţa constituie un mijloc de coordonare şi de orientare a eforturilor indivizilor şi totodată o modalitate de adaptare a activităţilor indivizilor fără o intervenţie coercitivă sau arbitrară a autorităţilor.1. pornind de la funcţia costului acesteia şi folosind modelul maximizării profitului. participanţii la tranzacţiile de piaţă trebuie să aibă libertate de decizie. În al doilea rând. Concurenţa perfectă constituie un model de referinţă. ce face abstracţie de diversitatea formelor de piaţă. iar cumpărătorii decid să cumpere pe principiul că vor putea să găsească oricând bunurile de care au nevoie. legate. concurenţa perfectă presupune o implicare redusă a agenţilor economici. Astfel. Deoarece o firmă. deoarece. respectiv nu mai oferă repere pentru orientarea acţiunilor indivizilor. problema maximizării profitului acesteia presupune formularea deciziei cu privire la cantitatea de produs final y oferită pentru a obţine cel mai mare profit. pe piaţa cu concurenţă perfectă. Profitul fiind dat de diferenţa dintre venituri şi costuri.COMPORTAMENTUL PRODUCĂTORILOR ÎN CONDIŢIILE PIEŢEI CU CONCURENŢĂ PERFECTĂ Obiective: Descrierea mediului economic specific concureţei perfecte Analiza deciziei de ofertă cantitativă a firmelor. În cadrul acestui subcapitol vom analiza modalitatea de determinare a curbei ofertei unei firme ce operează în condiţii de concurenţă perfectă. cum este economia de piaţă. Deşi ca principiu de organizare socială.CAPITOLUL 8 . în principal. problema maximizării profitului poate fi formulată astfel: 67 . paradoxală pentru o teorie care îşi propune să descrie funcţionarea unei economii descentralizate. Acest model teoretic de piaţă a suscitat numeroase observaţii critice. Astfel. intuitivă şi nu una practică. ea semnifică. preţul care se prezintă într-o dublă ipostază : ca variabilă exogenă şi ca unică informaţie a pieţei luată în considerare de toţi participanţii la schimb. concurenţa exclude unele tipuri de intervenţie. În general. presupune o mare centralizare. accentul cade pe aspecte care exclud utilizarea constrângerilor de orice natură. având ca obiectiv maximizarea profitului Analiza echilibrului general pe piaţa cu concurenţă perfectă 8. modelul nu tratează costul funcţionării unei astfel de organizări. Mai mult. în primul rând. Aceste aspecte contradictorii ale concurenţei perfecte au imprimat acestui tip de piaţă o importanţă tehnică. în aceleaşi condiţii.

8. y1 nu reprezintă nivelul optim al ofertei. curba costului marginal este chiar curba ofertei firmei. aşa cum rezultă şi din fig. Se poate demonstra însă. În unele cazuri însă. venitul marginal obţinut este chiar preţul de echilibru al pieţei. În cazul firmei ce operează în condiţii de concurenţă perfectă. cel mai bun lucru pentru o firmă este să nu producă nici o unitate de produs final. costul fiecărei unităţi suplimentare de produs va descreşte ducând. sau altfel spus.1) Cmarg(y) = p este o condiţie necesară. Pentru a demonstra aceasta este suficient să ne întrebăm: cât venit suplimentar realizează o firmă când îşi sporeşte producţia y cu Δy ? Răspunsul este: ΔV = pΔy şi cum preţul p nu se modifică.8. Comentariul anterior a pornit de la premisa că este întotdeauna profitabil să produci un anume volum de producţie.funcţia venitului total al firmei. că nu întreaga curbă a costului marginal se poate identifica cu cea a ofertei firmei. Deci. pe porţiunea curbei costului marginal aflată sub curba costului variabil unitar există mai multe niveluri ale producţiei (y) pentru care Cmarg(y) = p. cum pe această porţiune curba costului marginal este descrescătoare. deoarece în orice punct ce corespunde unui nivel cantitativ y al ofertei ce asigură atingerea profitului maxim. rezultă că ΔV/Δy = p = Vmarg. Curba ofertei firmei se regăseşte pe partea crescătoare a curbei costului marginal (vezi fig. aceste niveluri au fost notate cu y1 şi y2. unde: p·y = V(y) iar condiţia de optim va fi dată de egalitatea dintre venitul marginal obţinut de firmă şi costul marginal: Vmarg(y) = Cmarg(y) (obţinută prin anularea primei derivate a funcţiei profitului total). Firma va opera la acel nivel al producţiei finale y unde venitul suplimentar obţinut de o unitate suplimentară de producţie egalează costul suplimentar ocazionat de producerea acestei unităţi de produs. Reciproca este însă adevărată. Care dintre acestea este nivelul optim ? Cmarg Cu Cvu Cmarg Cu Fig. În fig. firma ar putea oricând să-şi mărească profitul modificând nivelul producţiei finale. Concluzia ce se impune este aceea că nivelul optim al lui y pentru maximizarea profitului firmei se află acolo unde Cmarg(y) = p.1. 8. 68 . Astfel.1.1 Cvu p y1 y2 y Considerând că y1 este nivelul optim (deci în cazul căruia profitul este maxim).max p ⋅ y − c( y) y [ ] . Dacă această condiţie nu este îndeplinită.8. nu şi suficientă. în condiţiile în care preţul p rămâne constant. dar care nu generează maximul profitului firmei. Să analizăm în continuare cum se poate aplica modelul maximizării profitului în această situaţie. prin creşterea cantităţii produse. în sensul că se pot determina niveluri y ce satisfac egalitatea de mai sus. costul marginal egalează preţul de piaţă al produsului. la creşterea profitului.

8. ea trebuie să-şi plătească însă. Preţul de echilibru (p*) şi cantitatea tranzacţionată în condiţii de echilibru (q*) se vor obţine punând semnul egalităţii între funcţia cererii totale (CTOT) şi cea a ofertei totale (OTOT) la nivelul pieţei (vezi fig.CV(y) . În general. profitul generat de obţinerea unei anumite cantităţi y este: py .CF iar firma este mai bine să-şi întrerupă activitatea când: -CF > py .Astfel.CF.3 p* p1 CTOT qc qo q* qc qo q 69 . Echilibrul general pe piaţa cu concurenţă perfectă Combinând analiza comportamentului consumatorilor cu cea a comportamentului firmelor ce operează în condiţii de concurenţă perfectă.2. 8.2). adică valoarea negativă a costurilor fixe totale. În acest caz. dacă o firmă nu produce nimic într-o anumită perioadă (y = 0).3) : ⎧p* C TOT ( p) = O TOT (p ) → ⎨ * ⎩q p p2 OTOT Fig. Cvu p y 8.8.8. care: C vu ( y) = V y Această demonstraţie argumentează faptul că numai porţiunea curbei costului marginal ce se găseşte deasupra curbei costului variabil unitar reprezintă curba ofertei firmei (vezi fig. profitul va fi dat de (-CF). se poate studia rezultatul echilibrului generat de interacţiunea acestora pe piaţă.2.CV(y) . costurile fixe. Cmarg Cu Cvu Cmarg Cu Fig. adică în cazul în C ( y) > p.

să pornim de la cazul liniar general al funcţiilor cererii şi ofertei totale: CTOT = a . dacă unii o fac îi vor obliga şi pe ceilalţi ofer-tanţi să se adapteze. În cazul ofertei perfect elastice (vezi fig.8. Singura cale care le-ar salva situaţia ar fi să reducă preţul şi. corespunde cu suma pe care trebuie ofertanţii să o primească pentru a fi dispuşi să ofere această cantitate. preţul de echilibru (p*) fiind determinat de condiţiile ofertei.Preţul de echilibru este unic.4.a) cantitatea de echilibru (q*) este determinată integral de condiţiile ofertei. Cu cât vor fi mai mulţi cei ce vor realiza acest lucru. p OTOT p CTOT a p* CTOT b OTOT q* q q* q Fig. în cazul ofertei fixe perfect neelastice (vezi fig.preţul plătit de consumator. po . de condiţiile cererii. Dacă s-ar impune practicarea unui preţ p2 > p*. cantitatea cerută ar fi depăşită de cea oferită şi atunci câţiva ofertanţi nu vor fi capabili să-şi vândă produsele conform previziunilor lor. practicarea oricărui alt preţ diferit de acesta fiind posibilă doar pe perioade scurte.4 Pentru determinarea echilibrului se pot folosi şi formele inverse ale funcţiilor cererii totale şi ofertei totale: po(q) = pc(q) în care : pc .8.4.b). determinate de caracteristicile ofertei. în acest caz. preţul de echilibru este determinat prin găsirea cantităţii de produse în cazul căreia suma pe care componenţii cererii (consumatorii) sunt dispuşi s-o plătească pentru a consuma respectiva cantitate. 8. cu atât mai puternic va fi stimulat preţul p1 să crească spre nivelul preţului de echilibru p* (vezi fig.3). cantitatea cerută ar depăşi cantitatea oferită şi atunci unii ofertanţi vor realiza că-şi pot vinde produsele la preţuri mai mari. Astfel.bp OTOT = c + dp Preţul de echilibru se va determina acolo unde: 70 .preţul primit de ofertant. preţul p2 reducându-se până la nivelul preţului de echili-bru p* (vezi fig. Pentru a exemplifica modalitatea de determinare a cantităţii şi preţului de echilibru pe o piaţă cu concurenţă perfectă. iar preţul de echilibru (p*). industria va putea oferi orice cantitate la un preţ constant. Pot exista şi două cazuri speciale.8.3). Astfel.8. În acest cadru. dacă s-ar stabili un preţ p1 < p*. iar cantitatea de echilibru (q*) de condiţiile cererii.

astfel: a −q⎫ ⎪ b ⎪ ⎬ ⇒ p c (q ) = p o (q ) ⇔ q − c⎪ p o (q ) = d ⎪ ⎭ p c (q ) = a−q q −c ad + bc = ⇒ q* = b d b+d 71 .a − bp = c + dp ⇔ C TOT ( ) a−c b+d (a − c) = ad + bc = q * p * = a − bp = a − b ⋅ b+d b+d p* = La acelaşi rezultat se ajunge şi considerând funcţiile inverse ale cererii şi ofertei totale.

1. în funcţie de gradul de concentrare al fiecăreia. fiecare firmă vede în fiecare dintre celelalte firme un concurent mult prea neînsemnat pentru ca acesta să poată schimba condiţiile jocului pe piaţă. Un alt mod de a crea bariere la intrarea într-o ramură (sau industrie) este legat de proprietatea asupra resurselor neregenerabile (mine. Există însă şi pieţe intermediare cu structură oligopolistică sau specifică tipului de concurenţă monopolistică. Barierele puse noilor firme la intrarea pe o piaţă sunt un alt motiv pentru care o industrie este mai concentrată decât o arată indicatorii săi economici. folosindu-se şi măsura în care îşi împart piaţa primele opt firme. că piaţa mondială este mult mai concentrată decât ar sugera-o rata de concentrare. spectrul fiind de la o concentrare totală (în cazul monopolului). este posibil ca punctul de minimă eficienţă al unei firme. oligopol sau concurenţă monopolistică şi a implicaţiilor acestora asupra comportamentului firmelor 9. Uneori barierele la intrarea în industriile oligopol sunt puse în mod deliberat de către autorităţile locale sau guvernamentale. dar limitează numărul întreprinderilor ce ar putea apărea prin intrarea liberă. petrol etc. Prin concentrarea pieţei se înţelege gradul în care o piaţă este dominată de câteva firme mari. La cealaltă extremă. pentru că. în cazul căruia economia de scară este atât de puternică încât costul minimizat al producţiei îi permite acestei firme să acapareze întreaga piaţă. la o concentrare nesemnificativă (în cazul concurenţei perfecte). bariera la intrare este adesea aceea care nu permite noilor firme să atingă performanţa celor existente în ceea ce priveşte costurile şi calitatea produselor. în realitate sunt relativ puţine pieţele dominate exclusiv de firmele naţionale. În astfel de cazuri. Problema se pune şi invers. căci multe din firmele naţionale acţionează pe piaţa mondială.). În primul rând. esenţiale sunt economia de scară şi barierele la intrarea unei noi firme pe piaţă. Barierele pot fi definite ca fiind orice factor ce împiedică o nouă firmă să concureze în condiţii egale cu firmele deja existente pe piaţă. punctul în care curba costului mediu total încetează să coboare şi începe să urce. guvernul încearcă să împiedice monopolul. Se poate afirma de aceea. că 72 . La una din extreme se află monopo-lul. Deşi există mai multe teorii ce încearcă să explice procesul concentrării pieţelor. Din păcate. Pe o astfel de piaţă. caracterizată prin importul şi exportul de bunuri înalt prelucrate. are un nivel atât de mare încât numai câteva firme pot coexista pe piaţă. De fapt. Cea mai uzuală rată este aceea a primelor patru firme de pe piaţă.CAPITOLUL 9 – COMPORTAMENTUL PRODUCĂTORILOR ÎN CONDIŢIILE PIEŢEI CU CONCURENŢĂ IMPERFECTĂ Obiective: analiza deciziei de ofertă a firmelor în condiţii de concurenţă imperfectă descrierea mediilor concurenţiale de tip monopol. Aceasta nu înseamnă. Rata de concentrare exprimă măsura în care piaţa este dominată de câteva firme. respectiv procentajul vânzărilor acestora în cadrul vânzărilor total înregistrate. aceste rate ignoră concurenţa pe care o poate face importul. Problema concentrării pieţelor şi geneza structurilor de concurenţă imperfectă Pe piaţa cu concurenţă perfectă nu există nici o rivalitate între întreprinzători în încercarea de a câştiga întâietatea. putând fi privite ca reglementări restrictive ca orice altă proprietate asupra resurselor nereproductibile. structuri de piaţă ce fac obiectul de studiu al prezentului capitol. însă. Patentele şi drepturile de autor sunt o altă categorie de bariere. este util a analiza câteva concepte cheie ce diferenţiază un tip de piaţă de altul. piaţă mondială pe care şi-au făcut apariţia şi firmele multinaţionale. O firmă prezintă economie de scară atunci când costurile sale medii sunt în scădere iar vânzările în creştere.

atunci: ⎪c( y) − este functia costului firmei ⎩ y v ( y) = p( y) ⋅ y este funcţia venitului firmei: max v( y) − c( y) [ ] Rezolvarea problemei de maxim presupune găsirea nivelului y al ofer-tei pentru care Vmarg(y) = Cmarg(y). sau ΔV/Δy = ΔC/Δy. în cazul concurenţei perfecte. egalitatea dintre venitul marginal şi preţul pieţei [Vmarg(y) = p] de unde se deducea relaţia de optim pentru determinarea nivelului y ce maximizează profitul firmei. întreprinzătorul îşi asumă riscuri. 1/⎜ε⎥ → 0. Astfel. vor apare două tipuri de efecte asupra profitului total al acestuia. angajează lucrători. suficient de grele pentru a-i descuraja să le întreprindă.fiecare efort şi cheltuială pe care o firmă trebuie să le facă la intrarea pe piaţă ar putea fi interpretat ca o piedică. toate aceste activităţi dovedindu-se. dacă monopolistul decide să-şi mărească oferta y cu Δy. MONOPOLUL 9. Efectul total asupra venitului producătorului va fi: ΔV = pΔy + yΔp deci venitul marginal se poate deduce astfel: ΔV Δp = p+ ⋅ p (formulă pe care am menţionat-o şi comentat-o anterior) Δy Δy ⎡ 1 ⎤ cum: Vm arg ( y) = p( y) ⋅ ⎢1 − ⎥ . în sensul economic al cuvântului. în plus. primind suma pΔy pentru aceasta. 9. atunci: ⎡ 1 ⎤ p( y) ⋅ ⎢1 − ⎥ = C m arg ( y) . În scopul lansării unei noi firme. preţul produsului va tinde să se diminueze (cu Δp). noul preţ fiind valabil pentru întreaga cantitate y vândută. prin creşterea cantitativă a ofertei. ε ( y) ⎥ ⎢ ⎣ ⎦ După cum am mai arătat. firma percepe o curbă a cererii plată (cerere infinit elastică). unde ε( y) ⎥ ⎢ ⎣ ⎦ ⎜ε(y)⎥ reprezintă modulul coeficientul de elasticitate a cererii funcţie de preţ. condiţia de optim devenind p(y) = Cmarg(y).1.dacă ⎨ . iar condiţia de optim impune ca: Vmarg(y) = Cmarg(y)..2. ci va urmari sa-si impuna propriul pret . de forma: p = Cmarg(y). În cazul firmei ce opera pe o piaţă cu concurenţă perfectă exista.2. necesitatea acestor eforturi nu se constituie într-o barieră la intrarea într-o ramură. pentru unii. practică diverse forme de promovare pentru a-şi atrage clientela etc. Dar. firmă ce nu va accepta sa preia pretul liber format pe piata. mecanismul formării şi evoluţiei venitului marginal este ceva mai complicat. În cazul monopolistului însă. Formularea problemei de maxim in cazul firmei monopoliste este urmatoarea: ⎧p( y) − este functia inversã a cererii pietei ⎪ . Decizia de ofertă a firmei monopoliste Concurenta imperfecta de tip monopol apare in conditiile existenţei unei singure firme ce domină piaţa unui produs. deci ⎜ε⎥ → ∞. monopolistul va putea vinde mai mult. 73 . avand in vedere acelasi obiectiv al maximizarii profitului. În primul rând. caută investitori. În al doilea rând.

venitul producătorului ar creşte ca urmare a faptului că. 74 . iar pe piaţa cu concurenţă imperfectă de tipul monopolului. pe ansamblu.1 yM .2. firma acţionează în condiţiile în care preţul depăşeşte costul marginal. Cu yM am notat oferta firmei în condiţii de monopol. nu este suficient de clar care aranjament este mai convenabil: cel ce funcţionează în cadrul concurenţei perfecte sau cel din cazul monopolului? Să luăm. Aceste două efecte ar genera.2. o reducere a ofertei (y) ar duce şi la diminuarea costului total al firmei. 9. Se consideră forma liniară a funcţiei inverse a cererii: p( y) = a − by venitul producătorului: V( y ) = p( y ) ⋅ y = ay − by 2 . Ineficienţa monopolului Dacă pe piaţa cu concurenţă perfectă firma operează în condiţiile în care preţul pieţei egalează costul marginal. o sporire a profitului. în acest context. deci funcţia venitului marginal va fi de forma: Vm arg ( y) = dV( y) = a − 2by d( y) p a Cmarg Cu Fig. Pornind de la funcţia cererii unui bun se poate determina şi grafic aria profitului unei firme în condiţii de monopol (vezi fig. atât timp cât profiturile monopolistului pot creşte producând mai puţin.1). de exemplu. Astfel. ceea ce. nu este exact.În ceea ce-l priveşte pe producătorul aflat în condiţii de monopol. situaţia de monopol descrisă grafic în fig. Luând în considerare atât consumatorul cât şi firma. în condiţiile cererii inelastice. Dacă cererea ar fi inelastică. dezavantajaţi sunt consumatorii ce trebuie să plătească un preţ mai ridicat decât în condiţiile competiţiei perfecte. acesta ar înregistra pierderi. O primă concluzie ar afirma că firma monopolistă este întotdeauna avantajată. acesta nu va decide niciodată să opereze în regiunea cu cerere inelastică.producţia optimă a monopolistului profitul firmei in conditii de monopol graficul cererii punct optim yM Vmarg a/2b a/b y 9. iar cu pM. preţul practicat de aceasta. venitul marginal neputând egala costul marginal: ⎜ε⎥ < 1 → 1/⎜ε⎥ > 1 → Vmarg < 0 → Vmarg ≠ Cmarg Se poate analiza mai profund ce se întâmplă în condiţiile cererii inelastice.9.2.9. deci punctul în care cererea este inelastică (⎜ε⎥ < 1) nu poate fi un punct ce corespunde ofertei ce maximizează profitul. în cazul reducerii ofertei firmei (y). vom vedea în continuare. venitul marginal este negativ. De asemenea.

există un întreg interval de niveluri ale producţiei y pentru care consumatorii sunt dispuşi să plătească (pentru fiecare unitate de bun) mai mult decât costul realizării acelei unităţi. Înseamnă că este posibilă (şi probabilă) realizarea unei îmbunătăţiri în sensul eficienţei de tip Pareto. Producătorul monopolist este însă preocupat de efectul creşterii ofertei asupra venitului perceput din unităţile marginale. p(yM) > Cmarg(yM) ştim că va exista cel puţin o persoană dispusă să plătească mai mult decât costul acelei unităţi suplimentare. la fiecare nivel y al cantităţii produse. Concluzia este. iar pc ar corespunde preţului de echilibru de pe piaţa cu concurenţă perfectă. pornind de la nivelul ofertei monopolistului yM.yc). că monopolul este un aranjament ineficient din punct de vedere Pareto. Pe de altă parte. fără a înrăutăţi situaţia altei părţi. deci. Pe de o parte. cât de mult este dispus să plătească consu-matorul pentru o unitate suplimentară de produs. un aranjament economic este Pareto eficient dacă nu există nici o cale de a îmbunătăţi situaţia unei părţi implicate în respectivul aranjament. De exemplu. Motivul acestei ineficienţe rezultă din faptul că nivelul optim al produsului final este acolo unde capacitatea şi dorinţa de plată a unei unităţi suplimentare egalează costul producerii acesteia (situaţie realizabilă numai în condiţii de concurenţă perfectă). cum p(y) > Cmarg(y) (∀) y ∈ (yM. în acest sens. însă. dacă aceasta nu afectează preţul celorlalte unităţi suplimentar produse. 9. atunci yc ar corespunde ofertei acesteia. 75 . Este. El va fi oricând dispus să vândă o unitate suplimentară la un preţ mai redus decât cel fixat.p opţiune în condiţii de monopol opţiune în condiţii de concurenţă perfectă Fig. util a analiza dacă monopolul este eficient din punct de vedere paretian. aceasta costând-o. firma monopolistă operează eficient obţinând pe produsul său preţul p. care a studiat formele de manifestare ale acesteia) se bazează pe afirmaţia conform căreia. Pornind de la definirea curbei inverse a cererii [p(y)] care măsoară. consumatorul îşi va îmbunătăţi situaţia. Dacă firma produce acea unitate suplimentară şi o vinde cu preţul p astfel încât: Cmarg(yM) < p < p(yM) atunci se va putea realiza o ameliorare în sens paretian a situaţiei ambelor părţi.2 pM Cmarg pc Vmarg cererea yM yc y Dacă am putea constrânge firma să se comporte ca în contextul concurenţei perfecte. deoarece era dis-pus să plătească p(yM) şi în final a plătit doar la nivelul preţului p. numai valoarea Cmarg(yM). Aprecierea eficienţei din punct de vedere paretian (după numele economistului Pareto.

Această firmă este. p p yef .3. Astfel. în acest sens.9. Monopolul În concluzie. Politica economică promovată poate influenţa însă. Ramura respectivă de activitate va face obiectul intervenţiei regulatoare a statului (puterii centrale sau locale). este aşa numitul minim eficient. care este determinată. dacă minimul eficient y este redus în raport cu dimensiunea cererii pieţei.9. prima intrată în cadrul industriei. deoarece minimul eficient are un nivel ridicat.8. având suficient avantaj de cost pentru a descuraja alte firme să intre în industria respectivă. O altă cauză a dezvoltării monopolurilor o poate constitui existenţa unei firme dominante.3. atunci firmele autohtone trebuie să facă faţă concurenţei străine.4. alura curbei costului unitar. dacă o ţară adoptă politici comerciale restrictive. este de aşteptat ca firmele să aibă un comportament monopolist. Aşa cum reiese şi din fig. de natura tehnologiei utilizate. 9. În cazul prezentat în fig. de regulă.4. În acest caz. În mod similar. Cauzele apariţiei monopolurilor Una din cauzele apariţiei monopolurilor este legată de relaţia ce există între curba costul unitar al unei firme şi curba cererii la nivelul pieţei.3) sau în condiţii de monopol (vezi fig. prin practicile comerciale pe care le promovează. 76 . raportat la mărimea cererii totale a pieţei. numai o firmă poate obţine profituri pozitive. abilitatea lor în ceea ce priveşte domi-narea preţului reducându-se. dar nu si a ofertei). Factorul crucial.3.2. este loc pe piaţă pentru multe firme.9. 9. fiecare stabilind un preţ apropiat de nivelul p* şi operând la scară redusă. de fapt.4). dacă o ţară elimină barierele vamale în comerţul său internaţional. pe considerente istorice. este un aspect foarte important ce determină dacă pe o piaţă se operează conform concurenţei perfecte (vezi fig. Oligopolul Oligopolul descrie situatia existentei pe o piata a unui numar redus de firme ce se confrunta cu o mare masa de consumatori (pastreaza atomicitatea cererii.9. în cadrul unei industrii. adică nivelul producţiei (y) ce minimizează costul unitar. condiţiile concurenţei perfecte vor prevala. O a doua cauză a apariţiei monopolurilor o constituie formarea cartelurilor ce se constituie prin fuziunea mai multor firme ce-şi propun să restricţioneze oferta pentru a putea creşte preţul şi a-şi mări astfel profiturile.minimul eficient cererea pieţei cererea pieţei Cu p* Cu yef y yef y Fig. mărimea pieţei unui produs.

firma secundară preia ca predeterminată cantitatea oferită de firma principală. cantitatea vândută şi profitul unui producător determinat depind de reacţiile celorlalţi. ele apar dispuse la cooperare. iar preţul în această situaţie nu constituie un argument puternic. Ea se dezvoltă cu atât mai mult cu cât limitarea concurenţei prin preţuri este accentuată. în acelaşi timp. . Atunci când firmele îşi dau seama că profiturile lor depind de acţiunea lor conjugată. adaptându-şi apoi propria producţie. Războiul preţurilor presupune reduceri alternative şi permanente ale acestora de către firmele rivale. cât şi pe termen lung. Astfel. iar preţul de vânzare şi profitul depind de ceea ce fac ceilalţi producători. Studiul acestuia va permite relevarea caracteristicilor specifice ale firmelor angajate într-o strategie interactivă. împart piaţa şi iau decizii de afaceri împreună. referitoare la interacţiunea deciziilor firmelor. Pătrunderea pe o piaţă cu structură oligopolistă este dacă nu imposibilă. Se poate ajunge astfel chiar la dispariţia profiturilor economice. fiecare dintre producători poate să fixeze cantitatea pe care o oferă pe piaţă. preţurile produsului. o alternativă la concurenţa prin preţuri. Modelarea comportamentului firmelor în condiţii de duopol face obiectul jocurilor de decizie. Jocul de decizie cooperativ descrie comportamentul firmelor ca fuzionează formând carteluri şi căutând să fixeze preţurile şi cantităţile oferite astfel încât să maximizeze suma profiturilor lor. pe o piaţă de acest tip. Diferenţierea produselor reprezintă o altă consecinţă a rivalităţii oligopoliste şi. iar confruntarea este defavorabilă fiecăreia. singurele profituri realizate fiind cele normale. Pe o piaţă de tip oligopolist domină două tendinţe majore: de confruntare (deschisă sau nu) sau de cooperare. asigură firmelor costuri unitare reduse şi o puternică flexibilitate a preţului.O ramură sau o industrie este în situaţie de oligopol atunci când acţiunile unui producător determinat au o influenţă semnificativă asupra concurenţilor săi. Prima tendinţă se rezumă la împărţirea pieţei. Modelul de decizie simultană descrie situaţia în care o firmă îşi formulează decizia de ofertă neştiind care este alegerea celeilalte firme (presupunând-o doar). se recurge la modele bidimensionale . oligopolistul urmăreşte să-şi păstreze partea sa de piaţă şi eventual să o extindă. Există patru concepte ce descriu un model (joc) de decizie secvenţială: . . firmele mic cooperează sau fuzionează cu cele mari. fie prin diferenţierea produselor. interdependenta deciziilor lor facand obiectul analizei in cadrul modelului (duopol). 77 . avantajele tehnologice combinate cu o producţie de scară mare. De regulă. cel puţin dificilă. producţia. producătorii vor stabili împreună preţul. Caracteristica fundamentală a structurilor de tip oligopolist este interdependenţa acţiunilor diferiţilor vânzători.decidentul (firma principală) fixează cantitatea de producţie finală oferită. În teoria jocurilor sunt descrise modele de decizie secvenţială. În consecinţă. de decizie simultană sau jocuri de decizie cooperative. Oligopolul se protejează prin bariere similare monopolului.firma secundară este cea care preia preţul astfel fixat sau: . rezultatele fiind valabile si in cazul modelelor ce presupun existenţa a mai mult de două firme. Confruntarea se poate desfăşura fie prin preţuri. Aceste modele au in vedere cazul existentei a doar doua firme pe o piata.decidentul (sau firma principală) este cel ce fixează primul preţul produsului oferit. În cazul oligopolului. Pentru simplificarea expunerii modului de operare al firmelor in conditii oligopoliste. Atât pe termen scurt.

atunci funcţia profitului va fi de forma: Pr2 (y1 .1. în aceste condiţii va alege un nivel al producţiei (y2) astfel încât venitul marginal să egaleze costul marginal în condiţiile respectivului nivel y2. se observă că profitul creşte (Pr2↑) pe măsură ce y1 scade. producţia firmei principale este predeterminată. deci când firma 2 se află în poziţie de monopol.considerăm funcţia liniară a cererii totale de piaţă: p(y1 + y2) = a . firma 1 trebuie să prevadă şi cum va reacţiona cealaltă firmă (secundară). y1 . Din punctul de vedere al firmei secundare. adică trebuie să ia în considerare problema maximizării profitului firmei secundare. Astfel: Vm arg2 = p( y1 + y 2 ) + Δp ⋅ y 2 = C m arg2 Δy 2 Din această condiţie de optim va rezulta funcţia de reacţie a firmei secundare: y2 = f2(y1). Să luăm un exemplu: . funcţia inversă a cererii pieţei fiind de forma: p(y1 + y2).costul firmei secundare. ce măsoară cantitatea ce maximizează profitul firmei secundare ca o funcţie a producţiei firmei principale. Fiecare firmă cunoaşte faptul că preţul de echilibru depinde de totalul producţiei firmelor 1 şi 2.9. y 2 )=ay 2 − by1 y 2 − by 2 2 Această ecuaţie descrie o întreagă familie de curbe ale izoprofitului da-tă de combinaţiile diverse de cantităţi y1 şi y2 ce generează un acelaşi nivel al profitului Pr2 (vezi fig. în care : p(y1 + y2) y2 . Profitul firmei secundare (Pr2) creşte cu cât curbele izoprofitului sunt mai apropiate de ordonată. Aceasta se explică analizând funcţia profitului determinată anterior. Firma 2 este firma secundară şi răspunde stabilind oferta y2. Firma 1 este (firma principală. În procesul deciziei privind oferta sa cantitativă (pentru maximizarea profitului). Formularea problemei de optim în cazul firmei secundare apare astfel: max p( y1 + y 2 ) ⋅ y 2 − c 2 ( y 2 ) y2 . ea stabilind prima cât să ofere pe piaţă: volumul ofertei sale fiind simbolizat cu y1. y 2 )=[a − b(y1 + y 2 )] ⋅ y 2 deci profitul firmei secundare va fi dat de ecuaţia: Pr2 (y1 .b(y1 + y2) .din ipoteză presupunem că c(y1 + y2) = 0 .3. Firma secundară. considerând-o ca pe o constantă. Dacă se fixează y2 la un anumit nivel. care trebuie să decidă asupra cantităţii ce o vor oferi pe piaţă. Profitul este maxim când y1 = 0.9. Modelul Stackelberg de decizie secvenţială Modelul Stackelberg este folosit deseori în cazul industriilor (ramurilor) în care există o firmă dominantă (un lider natural). 78 .oferta firmei secundare.oferta firmei principale. Modelul teoretic construit de Stackelberg presupune existenta a doua firme 1 şi 2.5). c2(y2) .cererea totală a pieţei.

Pentru fiecare nivel al ofertei firmei principale (y1). Acest punct (de optim) satisface condiţia de tangenţă: tangenta la curba izoprofitului trebuie să fie verticală în punctul de optim. preluând rezultatul referitor la oferta firmei secundare: a − by1 y2 = 2b cum şi C(y1) = 0 a − by1 2 2 2 Pr (y1. y2 curbele izoprofit f2(y1) Fig. aceasta. f2(y1) dreapta de reactie a firmei secundare y1 y1 Pornind de la funcţia profitului firmei secundare (Pr2) se poate determina funcţia venitului marginal: Vm arg2 = a − by1 − 2by 2 iar condiţia de optim: Vm arg2 = C m arg2 în ipoteza C(y1 + y2) = 0. y 2 = f 2 ( y1 ) sau y1 max p y1 + f 2 ( y1 ) ⋅ y1 − c1 ( y1 ) {[ ] } Continuând exemplul anterior. grafic. problema de optim în acest caz este formulată astfel: y2 = max p( y1 + y 2 ) ⋅ y1 − c1 ( y1 ) y1 [ ] a. De aceea. Unirea tuturor acestor puncte de optim (corespunzătoare diverselor niveluri ale profitului firmei secundare) determină dreapta corespunzătoare funcţiei de reacţie a firmei secundare f2(y1). y 2 )= y1 − y1 2 2 79 . 9. deci a C m arg2 = 0 devine: a − by1 − 2by 2 = 0 Rezultă ca ecuaţia curbei de reacţie a firmei secundare pentru exemplul considerat este de forma: a − by1 2b In cazul firmei principale. se întâlneşte cea mai apropiată curbă a izoprofitului faţă de ordonată. prevede reacţia firmei secundare. y2 )=p(y1 + y2 ) ⋅ y1 =ay1 − by1 − by1y2 =ay1 − by1 − by1f2 (y1 )=ay1 − by1 − by1 ⋅ 1 2b a b 2 Pr1 (y1 . când ia decizia de ofertă. î . firma secundară va fixa oferta sa (y2) acolo unde.5.

deci funcţia cererii pieţei este 2 p( y1 + y a ) . Astfel: . punctul de tangenţă dintre graficele celor două funcţii. f2(y1 curbe izoprofit y* y1 9. fiecare trebuind să prevadă decizia de ofertă a celeilalte.3. Punctul de optim.d Pr1 a Vm arg1 = − by1 deoareceVm arg ( y1 )= 2 dy1 C m arg ( y1 ) = 0 a ⎧ * ⎪ y1 = 2b a ⎪ − by1 = 0 → ⎨ a 2 ⎪ * a − b 2b a = ⎪y2 = 2b 4b ⎩ 3a * y1 + y* = 2 4b Grafic. soluţia modelului Stackelberg privind decizia secvenţială este prezentată în fig. într-un cuvânt.2.9.firma 1 prevede că firma 2 va produce o anumită cantitate y a . de coordonate (y*1. 9. 2 .y*2) este. Echilibrul (soluţia optimă privind oferta cantitativă) se realizează în situaţia în care fiecare firmă se comportă exact aşa cum a prevăzut cealaltă firmă că o va face. Firma principală (lider) alege punctul de pe curba de reacţie a firmei secundare ce atinge cea mai joasă (apropiată de abscisă) curbă izoprofit a firmei 1.6. 2 . firma va alege propriul nivel al producţiei. y2 dreapta de reacţie a optim y*2 Fig. când realitatea confirmă previziunile. Modelul Cournot de decizie simultană Modelul Cournot descrie comportamentul simultan a două firme. de fapt. Odată făcută previziunea.6.cantitatea totală cerută de piaţă este y1 + y a .problema maximizării profitului firmei 1 are formularea: max p y1 + y a ⋅ y1 − c( y1 ) 2 y1 [( ) ] 80 .

9. * a Analog. Panta curbei cererii este negativă. oferta stabilită simultan de firma a 2-a este y 2 = f 2 y1 .9. cel al concurenţei monopolistice nu ia în seamă posibilele interdependenţe. f2(y1) f1(y2) y1 9. în acest caz.este funcţia de reacţie care.8 sunt ilustrate poziţiile de echilibru pe termen scurt (fig. Modul de maximizare a profitului pe termen scurt este realizat.7. prezentări etc. considerând că fiecare firmă este mult prea mică pentru a putea afecta semnificativ deciziile celorlalte. Volumul vânzărilor este determinat de punctul de intersecţie al curbelor costului marginal şi al venitului marginal. 81 . De aceea. Concurenţa monopolistică Firmele implicate în concurenţa monopolistică îşi asumă sarcina de a face faţă pantei negative a curbei cererii. după cum o ilustrează şi figura.b) pentru cazul tipic al unei firme monopolistice. se realizează echilibrul în modelul Cournot. nu le oferă alte firme..8.a) şi lung (fig. anumiţi clienţi acordă mai multă atenţie decât alţii unui anume produs. Când y1 = f1 ( y* ) şi 2 ( ) y = f 2 ( y ) .8. ca şi firmele implicate în concurenţa perfectă. iar preţul este obţinut la nivelul punctului de intersecţie dintre curba cererii şi verticala din punctul de intersecţie al curbelor costului marginal şi venitului marginal (vezi fig. concurentul monopolistic acceptă să împartă piaţa cu multe alte firme de dimensiuni reduse. acţionând asupra preţurilor cu scopul de a-şi adapta cantitatea oferită. avantaje pe care. Spre deosebire.4. deci când oferta reală a firmei 1 ( y ) corespunde cu previziunile făcute de firma 2 şi acelaşi lucru se aplică ofertei reale a firmei 2.unde: y1 = f1 y a 2 ( ) .9. stil. iar produsele fiecărei firme diferenţiază semnificativ producătorii între ei. Cu toate acestea.7).a). calităţi. ca în cazul monopolului pur.8. 9. pune în relaţie alegerea optimă a unei firme cu previziunile acesteia privind alegerea optimă a altei firme. Fiecare firmă îşi maximizează profitul în condiţiile în care produce exact cât a previzionat cealaltă firmă că o va face (vezi fig. însă de modelul oligopolistic. 9. în opinia lor. * 2 * 1 * 1 y2 punct optim echilibru Cournot izoprofituri Fig. fiecare firmă poate mări în mod substanţial preţul fără riscul de a-şi pierde clienţii. În figura 9. aceasta datorită faptului că.

fiecare firmă percepe o curbă proprie a cererii. b) . o firmă nu este exploatată la punctul de minim al curbei costului unitar pe termen lung. de pantă negativă. acele firme vor trebui să lupte pentru a-şi păstra segmentul lor de piaţă. Supraprofitul atrage. Diferenţa dintre preţul de vânzare şi costul marginal reprezintă valoarea adăugată potenţială. Aceasta măreşte costurile vechii întreprinderi. aceeaşi cantitate de bunuri fiind produsă la costuri mai mici. Tocmai de aceea.venite.ca reacţie în faţa noilor veniţi. simultan cu translatarea în sus a curbei costurilor unitare ale acestora. continuă.termen lung Q Vmarg min cu Fig. până ce. panta negativă a cererii pentru unele dintre firmele existente deja pe piaţă se va accentua. Intrarea noilor firme va continua până ce echilibrul pe termen lung este atins prin eliminarea (supra)profitului. devenind tangente una alteia. sunt valabile ca substituienţi ai acestora. ceea ce înseamnă folosirea unor mijloace ce conduc la creşterea costurilor. aşadar. odată cu apariţia acestora având loc două fenomene: a) .. de care pot beneficia atât producătorul cât şi consumatorul. supraprofitul dispare (nu mai există nici o diferenţă între cele două pe verticala ce trece prin intersecţia curbelor costului marginal şi venitului marginal). 9. aşa cum apare în figura 9. firme noi pe piaţă. astfel încât nu mai sunt atrase noi firme pe piaţă. deşi nu identice cu acelea ale firmelor vechi. În consecinţă. atunci fiecare va produce la maximul posibil al volumului vânzărilor.termen scurt (b) . dar nu există piedici în calea intrării de noi firme. Dacă există puţine firme. astfel încât curba costurilor medii suferă o translatare în sus.8. În cazul concurenţei monopolistice. o firmă care produce la punctul de intersecţie al curbelor Cmarg .Vmarg poate câştiga un (supra)profit.p cererea p Cmarg Cmarg cu cu supraprofit min cu cererea Vmarg Q (a) . tocmai pentru a-şi recâştiga clientela. îmbunătăţesc calitatea produsului etc.curba cererii proprie fiecăreia din firmele deja existente se aplatizează (cererea se reduce şi mai elastic la creşterea preţurilor) deoarece produsele firmelor nou . Pe termen scurt. astfel încât pe termen lung sunt atrase pe piaţă firme noi. Mai mult. în concurenţa monopolistică. firmele vechi măresc cheltuielile cu reclama.b. 82 .8. Aplatizarea curbei cererii vechilor firme.

EDP.BIBLIOGRAFIE Abraham Frois.Economics. Eaton.Hill Book. 4a. Bucuresti.H. MacMillan Press. B. Optimization in economic theory.. D. . 1987. 1985.. A. General Learning Press. R. Microeconomics. ed. New York. Gavrila. 1920. The Dryden Press. 12th ed. Lindsey. Microeconomie – Teorie si aplicatii. 2010 83 . Microeconomics. W...C. G. Samuelson. E. Company.A.. Teorie si aplicatii. Freeman and Company. Introduction to Modern Microeconomics. Brozen.. Oxford. 1990. Alfred. Microeconomie. T. Marrio. Economica. Economica. Morristonn. Gherasim. The Competitive Economy.. Marshall. Sarpe. 1988. The Economic Theory of Managerial Capitalism. University Press. – Microeconomie. New York... 1993. . Mc Graw . 1964. 1988. Paris. Bucuresti..1. MacMillan. New York. London. D. 1975. vol. Editura Economica. Ed. Lancaster. London. D. Rand McNally College Publishing Company. Dixit. 2002 Nechita. Principles of Economics. Chicago. K. Economie politique.K. P. Y.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful