You are on page 1of 2

48 25 van Hiele < Y yaku >

honjurasu de wa, kyiku katei ni kika wa fukuma reruga, ku no kyshi wa sono shid ga

nigatedeari, kekka toshite sanjutsu, dais ga jtenteki ni gakk de shid sa reru keik ga aru.

Sono kaizen ni wa, kyin ysei dankai nioite gakusei ga kika niokeru hitsuyna kyy o sonaeru

48
hitsuy ga aru. Honjurasu kyiku daigaku s gakka gakusei 48-mei nitaishite, hoj-teki shid o

25 van Hiele
25-jikan shch kgi o jisshi shita. Shid zengo de d ichi mondai de chsa shita tokoro, van Hiele

no kika suijun de dai ni suijun no setsudai made wa, kaizen ga mitome rareta. Suijun no hantei de wa,


kai suijun yori ki suijun no seit-ritsu ga takai hikensha no sonzai nado wa, shid-go ni wa gensh shita.

Kenchona kaizen ga mitome rareta setsudai mo aruga, zentai toshite wa jbun to wa ienai kekkadearu.

< Y yaku > honjurasu de wa, kyiku katei ni kika wa fukuma reruga, ku no kyshi wa sono shid ga nigatedeari, kekka toshite sanjutsu, dais ga jtenteki ni gakk de shid sa reru keik ga aru. Sono kaizen ni wa, kyin ysei dankai nioite gakusei ga kika niokeru hitsuyna kyy o sonaeru hitsuy ga aru. Honjurasu kyiku daigaku s gakka gakusei 48-mei nitaishite, hoj-teki shid o 25-jikan shch kgi o jisshi shita. Shid zengo de d ichi mondai de chsa shita tokoro, van Hiele no kika suijun de dai ni suijun no setsudai made wa, kaizen ga mitome rareta. Suijun no hantei de wa, kai suijun yori ki suijun no seit-ritsu ga takai hikensha no sonzai nado wa, shid-go ni wa gensh shita. Kenchona kaizen ga mitome rareta setsudai mo aruga, zentai toshite wa jbun to wa ienai kekkadearu.

<Abstract> In Honduras, the geometry was included in the curriculum, many teachers are good at teaching the math as a result, there is a tendency to focus on teaching algebra in schools. Such improvement, it is necessary to provide the necessary education geometry students in teacher training stage. Department of Education for 48 students Honduras, conducted a seminar on supplemental instruction for 25 hours. We investigated the same issues around leadership, van Hiele level to the second geometric level items, the improvement was observed. In determining the level of the subjects and the presence of high levels of correct response rate higher than the lower levels, after teaching has declined. Some items significant improvement was observed as a whole and say enough is the result.