FINANSIJSKI DERIVATI

MKnez«

OPCIJE .

) po unapred ugovorenoj ceni (strike ± (strike exercise price). hartija od vrednosti itd.Opcije . Opcija je ugovor dve strane Forvordi i fju ersi su pravi terminski ugovori. ali ne i obaveza da se kupi (call) ili proda (put) odre eni osnovni call) (put) instrument (aktiva. ali . budu nosti.definicija opcije to nisu (nemaju sve potrebne atribute) Opcija je pravo. do ta no odre enog dana u price). roba.

Opcije ± istorijski osvrt Na Londonskoj berzi. 20tih godina 19. posle forvorda i CBOT. veka na CBOT. fju ersa. godine na CBOE (Chicago Board Options Exchange) . nemaju tako dugu istoriju Savremena organizovana trgovina po ela je 1973. sa uspehom je razvijen sistem robnih opcija Finansijske opcije. veka prvi put su se pojavili oblici opcija koji su se zvali ³calls´ i ³puts´ calls´ ³puts´ Sredinom 19. me utim.

ako se tr i te kre e u pravom smeru Spadaju u kategoriju pod nazivom .Opcije ³kontigentna ili uslovna prava´ (contigent clame) clame) Opcije pru aju mogu nost da se odluka o kupovini ili prodaji donese u hodu.

definicija Odnosi se reguli u opcionim sporazumom (Option Contract). pravo da kupi ili proda odre enu aktivu po fiksnoj (unapred ugovorenoj ceni) u okviru odre enog perioda vremena. po istom obavezu. u odre enom periodu vremena i po ugovorenoj ceni. opcije.Opcije . dakle da proda ili kupi odre enu aktivu. da uradi ono to vlasnik od njega tra i. odnosno njen emitent ima obavezu. u kome se kupcu opcije daje Contract). Prodavac opcije. sporazumu. .

a on je najvi e odre en odnosom cena teku e tr i ne cene aktive i ugovorene cene . Da opciju proda na sekundarnom tr i tu 3. Da iskoristi opciju 2.definicija Kupac opcije (holder) ima tri mogu nosti: (holder) 1. Da ne iskoristi opciju (da pusti da istekne) Odluka zavisi od interesa vlasnika.Opcije .

na raspolaganju mu stoje dve mogu nosti: 1. Da na e drugog subjekta koji e preuzeti ugovornu obavezu .Opcije .definicija Prodavac (writer) mora da izvr i (writer) preuzetu obavezu. ali ako se u me uvremenu predomisli. Da poku a da se nagodi sa kupcem 2.

Ovaj tip je mnogo slo eniji. ve isklju ivo na dan koji je nazna en na opciji (Expiration Date). (Expiration Date). Ameri ki tip ± predstavlja opciju koju vlasnik mo e da iskoristi bilo kog dana do momenta kupovine pa do roka dospe a. to posebno dolazi do izra aja u procesu vrednovanja opcije.Tipovi opcija Evropski tip ± predstavlja opciju koju vlasnik mo e da iskoristi samo na dan dosp a. . Ne mo e je koristiti pre.

 Tr i na cena (market price) je ona po (market price) kojoj se trguje opcijama i ona raste ili pada u zavisnosti od pona anja osnovne aktive . Strajk cenu utvr uje berza.Opcije .cene Strajk cena (strike price) je cena po kojoj (strike price) e se transakcija izvr iti (ako se ikada izvr i).

Opcije Za razliku od fju ersa. opcije se obi no iskoriste ako cena predmeta opcije dostigne strajk cenu Odnos izme u cene akcije (ili druge aktive koja je predmet opcije) i strajk cene su veoma zna ajne .

iznos koiji se pla a za kupovinu opcije (ograni en rizik) KUPCI CALL OPCIJA KUPCI PUT OPCIJA O EKUJU DA E CENA RASTI O EKUJU DA E CENA PADATI .Opcije ± dobitak i gubitak Kupovinom opcija mo e se ostvariti dobit na osnovu promene cene Bez obzira na vrstu opcije. potencijalni gubitak svodi se na premiju.

Opcije .pozicije .

Opcije .pozicije Contract holder Contract byer Contract writer Contract seller LONG POSITION SHORT POSITION .

Opcije . 3. od kojih zavisi i ishod (dobitak ili gubitak) prema kretanju tr i ta: 1.trgovanje Postoje etiri pozicije u trgovini opcijama. Prodavac prodajne opcije (Short put) Kupac prodajne opcije (Long put) Prodavac kupovne opcije (Short call) Kupac kupovne opcije (Long call) . 2. 4.

writer ima rastu i gubitak. holder e realizovati opciju i kupiti akciju po $50. Imaju i u vidu da cena akcije mo e pasti na vrednost 0.Short put ± Prodavac prodajne opcije zara uje kada tr i te raste Writer prodaje prodajnu opciju (1 ABC Jan 50 PUT @ $5) kada je cena kompanije ABC $49. Sa druge strane. Holder mo e da kupi akciju kompanije ABC po ceni $50 tokom celog trajanja opcije i to pla a premiju od $5. sve vi e i vi e kako opcija ide ³in the money´. Writer e u tom slu aju zaraditi samo premiju i to je jedini njegov dobitak u ovom slu aju. Ukoliko tr i te pada. Zatim e prodati akciju po njenoj tr i noj ceni. . ugovor ne e biti realizovan zato to je ³out the money´. ako tr i te raste.

a zatim da kupi akciju po njenoj tr i noj (sada ni oj) ceni. bilo bi besmisleno da se realizuje opcija koja je ³out the money´. holder ima rastu i dobitak po to je opcija u tom slu aju ³in the money´. ako tr i te raste preko $50. Ako tr i te pada. . Sa druge strane. kada je tr i na cena akcije kompanije ABC $49.Long put ± Kupac prodajne opcije dobija kada tr i te pada Holder kupuje jednu prodajnu opciju (1 ABC Jan 50 PUT @ $5). Holer ima pravo da proda akciju kompanije ABC po ceni od $50 tokom trajanja opcije i za to pla a premiju od $5. holder mo e da iskoristi opciju i proda akciju po $50. S obzirom da cena akcije mo e da padne na 0. To je ujedno i maksimalan mogu i gubitak. Holder gasi opciju i gubi samo premiju koju je platio za nju.

Sa druge strane. ako tr i te padne ispod $50. bilo bi besmisleno koristiti opciju.Short call ± Prodavac kupovne opcije zara uje kada tr i te pada Writer prodaje jednu kupovnu opciju (1 ABC Jan 50 CALL @ $5) kada je tr i na cena akcije $51. time je i potencijalni gubitak neograni en. Holder mo e da kupi akciju kompanije ABC po ceni od $50 kupcu opcije u toku trajanja ugovora i napla uje premiju za prodatu opciju $5. sve vi e to opcija ide ³in the money´. To je. S obzirom da cene akcija mogu neograni eno rasti. Ugovor e se ugasiti. . a prodavac e zadr ati premiju. u ovom slu aju. s obzirom da je ³out the money´. Tada prodavac opcije mora da kupi akciju po tr i noj ceni (naked option) da bi je prodao po $50. Ako tr i te raste. njegov maksimalni dobitak. holder e sigurno eleti da iskoristi svoje pravo i kupi akciju po ni oj ceni od tr i ne.

Obrnut je slu aj ako cena akcije krene da pada ispod strajk cene.Long call ± Kupac kupovne opcije zara uje kada tr i te raste Holder kupuje kupovnu opciju (1 ABC Jan 50 CALL @ $5) kada je tr i na cena akcije $51. opcija je tada ³out the money´. Ako tr i e raste holder mo e da kupi akciju po ceni od $50 bez obzira to je ona ni a od tr i ne. U tom slu aju holder pu ta da se opcija ugasi i gubi premiju. Zatim mo e tu isti akciju da proda po tr i noj (vi oj) ceni i zaradi na razlici. neograni en je potencijalni dobitak sve dok je kupovna akcija ³in the money´. Imaju i u vidu da je rast cena akcija neograni en. Holder ima pravo da kupi akciju kompanije ABC po ceni od $50 tokom celog trajanja opcije i za to pla a premiju $5. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful