BEBERAPA PANDUAN UTAMA PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH

)
1. RPH ialah dokumen penting yang mesti disediakan sebelum pelaksanaan pengajaran-pembelajaran. 2. RPH mengandungi maklumat perancangan pengajaran harian yang terdiri daripada: a. butiran asas: tarikh, tempoh/masa, tahun, bilangan murid, tema, dan tajuk; b. huraian hasil pembelajaran: penyataan fokus utama dan aras serta penyataan fokus sampingan dan aras; c. objektif: olahan penyataan eksplisit, khusus dan konkrit berdasarkan HHP; d. sistem bahasa: pilihan beberapa aspek sistem bahasa; e. pengisian kurikulum: elemen-elemen nilai ilmu, nilai murni (17 nilai), kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah (KBT); f. langkah-langkah pengajaran-pembelajaran: penyataan pada tiga lajur utama (isi pelajaran, aktiviti p-p, dan catatan). Lajur isi biasanya dinyatakan dalam bentuk kata nama. Lajur aktiviti biasanya dalam bentuk kata kerja. Lajur catatan biasanya memuatkan maklumat pengisian kurikulum untuk mengingatkan guru agar tidak mengabaikan pengisian elemen berkenaan. 3. Dalam menyediakan RPH, guru perlu merujuk HSP tahun berkenaan, Buku Teks dan Buku Panduan Guru (BPG) tahun berkenaan , kamus, buku tatabahasa dan sumber lain untuk memastikan perancangan p-p tepat, jelas, dan lengkap. 4. RPH juga perlu merealisasikan aspek-aspek strategi (pendekatan, kaedah, dan teknik) p-p, konsep ”5P” dan konsep p-p bestari. 5. RPH hendaklah menjelmakan/menzahirkan hasrat SP, HSP dan aplikasi tatabahasa serta apresiasi sastera menerusi amalan berkomunikasi (interpersonal, intrapersonal, mendengar dan bertutur), membaca (ADD, MDD, MDK, komsas) dan menulis (berkarya). Perhatian Sila teliti empat contoh RPH yang diedarkan. Sila akur format yang ditetapkan dan murnikan mana-mana butiran mengikut keperluan serta kesesuaian p-p anda.

Aras 1: Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau dilihat atau dibaca. mentah. bertimbang rasa.1 Membina dan menulis perkataan. ayat. 2.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5. murid dapat: 1. berbual tentang perkara yang dibaca dengan menggunakan kata. ungkapan. Aras 1: Membaca perkataan. Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.45 – 9. menakjubkan Hasil Pembelajaran Fokus Utama : Pengisian Kurikulum: Ilmu – kesusasteraan dan TMK Nilai – kasih sayang Kemahiran Bernilai Tambah: KBf – membanding beza KMD – membuat ramalan BCB – pengurusan grafik (LPG) 2 . Murid Tema Tajuk : : : : : : 19 Januari 2008 8. membaca kuat petikan cerita perkataan. 3. Sistem Bahasa: Tatabahasa – ayat tunggal dan ayat majmuk Sebutan dan intonasi – ayat penyata Kosa kata – kesaktian.CONTOH RPH 1 Tarikh Masa Tahun Bil. ayat tunggal dan ayat majmuk. Fokus Sampingan: 8. ungkapan. sebutan dan nada yang sesuai. frasa dan ayat (tunggal dan majmuk) dengan sebutan dan intonasi yang betul. frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1: Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. ayat penyata Kosa kata – kesaktian. menulis perkataan dan ayat (tunggal dan majmuk) berdasarkan cerita yang ditonton dan dibaca.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata.45 pagi (60 minit) 4 Arif 45 orang Keluarga Cerita “Sang Kelembai dan Si Kula” 1. ayat. sebutan dan nada yang sesuai.

slaid cerita/LCD. 4. muridmurid diminta berbual-bual tentang bahan yang dibaca. Murid menonton slaid cerita “Sang Kelembai dan Si Kula” 2. 6. Catatan KP – kinestatik Teknik: Tunjuk cara Slaid Cerita “Sang Kelembai dan Si Kula” (rujuk Lampiran A) BBM: Slaid cerita. dan gambar bersiri Pengetahuan Sedia Ada: Murid pernah membaca cerita-cerita dongeng di perpustakaan Isi Pelajaran Pergerakan kreatif ikan dan gergasi (Guru digalakkan menunjukkan contoh dahulu) Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Set Induksi (3 minit) 1. 2. Beberapa orang murid diminta menceritakan semula bahan yang dibaca. Guru membimbing murid yang lemah.TMK – Perisian MS Word Bahan Bantu Mengajar: Petikan teks. 3. LCD Mencapai objektif…. 5. Pergerakan kreatif dihubungkaitkan dengan tajuk pelajaran hari ini. komputer. Teks “Sang Kelembai dan Si Kula” (rujuk Lampiran B) BBM: Petikan teks cerita KBf: Membanding beza BCB: Pengurusan Grafik Mencapai objektif…. Langkah 1 (8 minit) 1. Guru mempamerkan hasil kerja murid melalui LCD dan membincangkannya. Murid-murid lain diminta meneka pergerakan kreatif yang dilakukan 3. Beberapa orang murid dipilih untuk membaca teks dengan kuat. Murid menjawab soalan guru berdasarkan cerita yang ditonton. Langkah 2 (20 minit) 1. Secara berpasangan. 3 . borang pengurusan. Guru memilih beberapa orang murid untuk melakukan pergerakan kreatif 2. Murid melengkapkan borang pengurusan grafik banding beza tentang watak dan perwatakan yang berkaitan dengan bahan di atas.

Nilai: kasih sayang KMD: Ramalan Penutup kognitif Kerja susulan: Refleksi: 4 . adakah kasih sayang yang ditunjukkan oleh Sang Kelembai terhadap anaknya itu baik? 2. Murid melihat gambar bersiri melalui paparan LCD. Secara berkumpulan. 2. Pada pandangan anda. Sang Kelembai tinggal di dalam hutan.. Catatan Contoh Ayat Tunggal 1. Murid diminta membina sekurang-kurangnya dua ayat tunggal bagi setiap gambar dengan menaip di komputer. 2. Guru memaparkan jawapan beberapa orang murid dan perbincangan secara kelas turut dilaksanakan. Murid diminta menggabungkan kedua-dua ayat tunggal yang dibina untuk menjadi dua ayat majmuk. 2. Si Kula tinggal di dalam hutan. Penutup (10 minit) Guru meminta murid menyatakan pengajaran yang boleh dijadikan panduan hidup mereka berdasarkan pelajaran hari ini. Langkah 4 (10 minit) 1.. komputer TMK – penggunaan komputer Mencapai objektif . BBM: LCD.. Apakah yang akan terjadi jika secara tibatiba ikan tiada lagi di dunia? Nilai/Pengajaran Bertindak tanpa berfikir akan merugikan diri sendiri. muridmurid diminta meneliti dan memberi pandangan tentang kasih sayang Sang Kelembai terhadap Si Kula. 4. 3. Murid-murid dimintga membuat ramalan sekiranya tiada lagi Ikan di dunia ini menggunakan alat roda masa depan. Soalan Guru 1.Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Langkah 3 (15 minit) 1. Contoh Ayat Majmuk Sang Kelembai dan Si Kula tinggal di dalam hutan.

Sistem Bahasa: Tatabahasa: Morfologi: Kata berimbuhan Pengisian Kurikulum : Ilmu . 3.Pembelajaran Konstruktivisme .45 – 9. menyenaraikan tiga isi penting dan tiga isi sampingan yang terdapat dalam petikan yang bertajuk “Amalan Kebersihan Diri”.Menjaga kebersihan . Aras 2 (i) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.Moral / Agama / PJK Nilai .Kecerdasan Pelbagai .Belajar Cara Belajar . 2. Fokus Sampingan: 11.CONTOH RPH 2: Tarikh : 6 Mac 2008 Masa : 8.Berdisiplin Kemahiran Bernilai Tambah: . menyatakan tiga cara menjaga kesihatan diri dengan menggunakan ayat yang gramatis. borang pengurusan grafik (PG) 5 . murid dapat : 1.45 pagi (60 minit) Tahun : 4 Amanah Mata Pelajaran: Bahasa Melayu Tema : Kebersihan Tajuk : Amalan Kebersihan Diri Hasil Pembelajaran: Fokus Utama: 6. alat perakam. Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. menyatakan pendapat tentang akibat tidak menjaga kesihatan diri.Kemahiran Berfikir Sumber P&P: Petikan rencana.

Murid dibahagikan kepada empat kumpulan. apakah yang dapat anda gambarkan? ii. iii. v. Catatan SPP: Alat perakam KBT : Pembelajaran Konstruktivisme Langkah 1 (15 minit) i. Murid berfikir dan menjawab dua soalan guru. berdasarkan teks dan amalan moden. Berdasarkan soalan yang diajukan. dan pendapat sendiri.Pengetahuan Sedia Ada: Murid-murid pernah berbincang tentang cara menjaga kebersihan diri. Isi Pelajaran Rakaman bunyi orang sedang mandi. Murid menyatakan tiga cara menjaga kebersihan diri menjaga mengikut amalan tradisional kebersihan diri. Berdasarkan bunyi yang anda dengar. iii. ii. Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Set Induksi (3 minit) i. murid mencari tiga isi penting. Mengapakah kita menjaga kebersihan diri? 2. Murid diperdengarkan rakaman bunyi orang mandi di bilik air. Bagaimanakah cara menjaga kebersihan diri? 3. Ketua kumpulan melaporkan hasil perbincangan. Murid secara berkumpulan diminta membandingkan cara menjaga kebersihan diri (cara tradisional dan cara moden). Murid membaca petikan secara akaliah selama lima minit.Borang PG Tiga fakta tentang cara i. Kemahiran Berfikir . Setiap kumpulan diminta menyenaraikan isi penting dan isi sampingan dalam borang PG. Apakah perasaan anda apabila mendengar bunyi tersebut? Petikan Amalan Kebersihan Diri (Rujuk Lampiran A) Soalan: 1. iv. Nyatakan amalan kebersihan diri yang biasa dilakukan. Murid diedarkan petikan. ii.Membuat keputusan .Menganalisis . ii. diikuti dua soalan: i.Memberi pendapat 6 . Langkah 2 (15 minit) BCB : Kemahiran membaca secara akaliah Kemahiran Berfikir: .Membuat keputusan .

Akibat tidak menjaga kebersihan diri Kecerdasan Pelbagai: Interpersonal KBT: Pembelajaran Konstruktivisme PG – Permainan Bahasa KBT: ii. Murid mengemukakan idea hasil daripada perbincangan kumpulan tentang maklumat daripada borang PG. Setiap ketua kumpulana diminta mempamerkan hasil perbincangan dan membacakannya. Murid melaksanakan aktiviti permainan bahasa – cepu emas. ii. i.Visual Ruang akhiran. Borang PG .akhiran .Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Catatan Langkah 3 (10 minit) Pendapat tentang akibat tidak menjaga kebersihan diri. .Interpersonal iii.Kinestetik . Murid mengklasifikasikan kata Kecerdasan Pelbagai berimbuhan mengikut jenis – awalan. Guru memberikan komen terhadap hasil pembentangan murid. Langkah 4 (10 minit) Kata Berimbuhan . (kata-kata berimbuhan dipadankan mengikut jenis dalam borang PG di papan tulis – 5 minit) Penutup (5 minit) KBT: 7 . .apitan Permainan Bahasa (Rujuk Lampiran B) i.awalan . Murid menyenaraikan kata berimbuhan daripada teks. iv. Setiap kumpulan diberikan borang PG akibat tidak menjaga kebersihan diri. iii. dan apitan.

.. senyuman kita akan bertambah manis. Amalam kebersihan diri termasuklah memotong kuku. (2X) Aktiviti Pengajaran Pembelajaran i.... Catatan Kecerdasan Pelbagai .. Selepas makan kita hendaklah menggosok gigi untuk menghilangkan sisa makanan. Murid menyanyikan lagu “Bangun Pagi” beramai-ramai....) 8 . sebaik-baiknya pada hari Jumaat.. Apabila kita menjaga kebersihan diri. Badan kita juga hendaklah sentiasa bersih... diri kita akan terhindar daripada sebarang penyakit.... Guru membuat rumusan dan menyerapkan nilai murni yang berkaitan.. Amalan ini bertujuan untuk menghilangkan kekotoran yang terlekat pada kuku.. Oleh sebab itu.......... Rambut ialah mahkota diri seseorang.. dan jasmani kita cemerlang.... Kuku yang kotor akan mengakibatkan jangkitan kuman. Sewaktu mandi.. pakai baju.Muzik Nilai Murni: Kebersihan sebahagian daripada iman Lampiran A PETIKAN Amalan Kebersihan Diri Kebersihan diri amat penting dijaga. rambut perlu dibersihkan dan disikat rapi supaya nampak kemas. (Dipetik dan diubahsuai daripada .. rohani. Dengan cara tersebut..Kinestetik . kita mesti menjaga kebersihan diri... Potonglah kuku kita sekurang-kurangnya sekali seminggu.... gigi kita tidak akan menjadi cantik dan tidak rosak.. cuci muka. bersih diri selalu. kita hendaklah menggunakan sabun untuk menghilangkan kekotoran dan menjadikan badan kita berbau wangi. Jika perlu gunalah pencuci rambut untuk mencuci rambut agar rambut kita kelihatan lembut dan cantik. Kebersihan diri membantu kita untuk menjadikan kita sihat dan cergas.. Tubuh badan yang sihat menjadikan minda.. Jika kita sentiasa menjaga kebersihan...... Oleh itu.... kita mudah mendapat kawan. Kita boleh menjaga kebersihan diri dengan mandi tiga kali sehari. ii. nampak kemas selalu. Rambut yang panjang dan tidak terurus haruslah dipotong.......Isi Pelajaran Lagu: Bangun pagi gosok gigi. Oleh yang demikian. Apabila gigi kita cantik. kebersihan diri patut dijadikan amalan dalam kehidupan seharian..

1. 3. 8. 2. Kata Dasar Bersih 9 . 4. 9. 9. 6. 5. 3. 5. 7. 10. Kemudian. 8. 1. 7. 10. 4. berikan kata dasar bagi setiap kata berimbuhan tersebut: Bil. Kata Berimbuhan kebersihan Bil.Lampiran B Senaraikan 10 kata berimbuhan berdasarkan teks. 2. 6.

mengenal pasti sekurang-kurangnya tiga isi penting yang terdapat dalam petikan. membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. prihatin ~ Kemahiran Bernilai Tambah : 10 . Aras 2 i. Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan.45 pagi – 8. Aras 2 ii. Menyatakan isi-isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. menyenaraikan 10 kata berimbuhan dan kata dasar daripada teks. Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. memberi pendapat tentang petikan yang dibaca.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. c. b. Sistem Bahasa : ~ Tatabahasa : Kata Berimbuhan Pengisian Kurikulum ~ Ilmu : Kesihatan ~ Nilai : Menjaga kesihatan.CONTOH RPH 3: Tarikh Masa Tahun Mata Pelajaran Tema Tajuk : : : : : : 19 Jun 2008 7. Fokus Sampingan 5.45 pagi 4 Cemerlang Bahasa Melayu Kesihatan Amalan Kebersihan Diri Hasil Pembelajaran : Fokus Utama 6. murid dapat : a. d.

imbasan / iii. Murid membaca kuat dengan intonasi BCB dan sebutan yang betul.Kinestetik 11 . Murid menceritakan tentang alat-alat ~ sikat untuk menjaga kebersihan diri. ~ ubat gigi ii. 2. ii. Murid membentangkan isi-isi penting yang dicetak mengikut kumpulan. Guru membahagikan murid kepada scanning beberapa kumpulan. 3.Amalan Kebersihan Diri (Rujuk Lampiran) Langkah 1 (15 minit) BBM (Petikan ) i.    Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar Pembelajaran kumpulan Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Verbal – Linguistik Kinestetik Muzik Isi Pelajaran Alat-alat Kebersihan Diri Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Set Induksi (5 minit) Catatan BBM : ~ berus gigi i. Badan kita hendaklah sentiasa bersih.Verbal penting yang diperoleh di papan Linguistik tulis. Kemahiran Berfikir . rohani dan jasmani. .mencari maklumat Langkah 2 (15 minit) KB . Murid memerhatikan alat-alat. Murid membaca dan menulis isi-isi . Murid membaca secara senyap. Badan yang bersih terhindar daripada penyakit.Menjana idea Isi-isi Penting Contoh : 1. Tubuh badan sihat menjadikan murid cemerlang minda. Kecerdasan Pelbagai ii. Pembelajaran Kontekstual Petikan . i. .

Kinestetik . Penutup (5 minit) Murid menyanyi lagu ”Bangun Pagi” secara berkumpulan.Apakah jenis makanan dikemukakan oleh guru secara lisan. Murid menjawab soalan yang .Isi Pelajaran Pendapat Soalan Pemahaman . yang sesuai dimakan? .Apakah yang akan berlaku i.Muzik 12 . kebersihan diri? ii. Murid membacakan perkataanperkataan tersebut berdasarkan lembaran kerja.memberi pendapat .menyenarai Nyanyian : Bangun pagi Gosok gigi Cuci muka Mandi pagi Pakai baju Minum kopi Makan roti Saya suka hati Kecerdasan Pelbagai . iii. Murid diminta mencari dan menggariskan 10 perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan.Apakah makanan yang perlu kita jauhi? Kata Berimbuhan dan Kata Dasar ~ kebersihan ~ menjaga ~ terhindar ~ penyakit Langkah 4 (15 minit) i.menjana idea Kecerdasan Pelbagai: . ii.Verbal Linguistik BBM : Lampiran 1 KB : . Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Langkah 3 (15 minit) Catatan Kemahiran Berfikir: . Murid mencatat perkataanperkataan berimbuhan serta kata dasarnya.menjana idea . Murid memberi pendapat tentang carajika kita tidak menjaga cara menjaga kebersihan diri.

b. membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang memberi makna lima perkataan sukar dengan betul. Aras 2 i. Aras1 i. Fokus Sampingan 5. betul. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Sistem Bahasa : Sintaksis: Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk Sinonim Pengisian Kurikulum: Ilmu : Kokurikulum Nilai : Patriotisme Kemahiran Bernilai Tambah  Kajian Masa Depan  Pembelajaran Kontekstual  Belajar Cara Belajar 13 . Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan kepada intonasi berdasarkan tanda baca.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. c.CONTOH RPH 4: Tarikh : Masa : Tahun : Mata Pelajaran : Tema : Tajuk : 20 Jun 2008 60 minit 4 Merah Bahasa Melayu Kokurikulum Lawatan Hasil Pembelajaran : Fokus Utama 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu tajuk. membina dua ayat tunggal dan dua ayat majmuk dengan betul. murid dapat : a.

3. 2. 2. Murid membaca teks yang diberi dengan kuat dalam kelas – kumpulan dan individu. Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan.Pembelajaran Kontekstual (mengalami) . Langkah 3 (15 minit) BBM .kemahiran menulis Pembelajaran Kontekstual .Kajian Masa Depan tulis.bekerjasama Petikan : Lawatan ke Kuala Lumpur (Rujuk Lampiran A) Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk (Contoh disediakan oleh guru) Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk 1. Murid mendapat penerangan tentang ayat tunggal dan ayat majmuk.pembelajaran secara kumpulan . Langkah 2 (25 minit) 1. Murid bersoal jawab tentang gambar Visual.kemahiran menulis 14 . Setiap kumpulan menyalin ayat tunggal dan ayat majmuk daripada petikan. Murid mencantumkan gambar di papan KBT : . Murid membina dan menulis tiga ayat tunggal dan tiga ayat majmuk berdasarkan gambar di dalam buku latihan.Lampiran A . Belajar Cara Belajar .Kad perkataan KBT .Kecerdasan Pelbagai : 2. 3. Murid menulis makna perkataan sukar di papan tulis. Murid mencari makna sekurangkurangnya lima perkataan sukar dalam kumpulan.ruang tersebut.Cantuman gambar 1.Belajar Cara Belajar (kemahiran membaca) KBT ~ Kemahiran Berfikir ~ Belajar Cara Belajar .  Kemahiran Berfikir Kecerdasan Pelbagai Isi Pelajaran Gambar Pemandangan Kuala Lumpur Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Seti Induksi (5 minit) Catatan BBM : . Langkah 1 (10 minit) 1. .

saya dapat bermain di taman permainan sambil melawat Petrosains. Yvonne 15 . Kecerdasan Pelbagai . Yang benar. Apa khabar saudara sekarang? Saya di sini sihat. Ke manakah saudara bercuti pada masa cuti baru-baru ini ? Saya telah melawat ke Kuala Lumpur. saya sempat makan dan membeli-belah di Suria KLCC. Sampai di sini sahaja buat kali ini. Pahang dengan selamatnya. sesi persekolahan akan bermula.muzik BBM . Pada minggu hadapan. Taman Saga. kami pula ke KLCC. Saya sungguh tertarik dan kagum dengan kecanggihan pusat pentadbiran negara. Sebelum pulang. 3 Oktober 2007 Menemui sahabatku. Yong Teck Chong yang berada di Triang. Saudara.Pita Rakaman (Lampiran B ) Lampiran A 10.Penutup (5 minit) Lagu Kuala Lumpur (Rujuk lirik di Lampiran B) Murid menyanyikan lagu. Selepas itu. Di sana. Pahang Darul Makmur. saya telah berpeluang melawat Putrajaya. Akhir kata. 28700 Bentong. sambutlah salam mesra daripada saya untuk saudara dan keluarga. Saya pergi bersama-sama keluarga. Untuk pengetahuan saudara.

Hidup aman damai yang aku pinta Adat resam dan kebudayaannya. 16 . Saya sungguh tertarik dan kagum akan Kecanggihan pusat pentadbiran negara. 2. Tempat tumpuan segala perniagaan Dari kecil hingga yang terbesar Nadi dan pusat pembangunan negara Namamu harum di muka dunia. Kuala Lumpur Kota indah permai yang aku cinta Melambangkan negara maju jaya. saya dapat bermain di taman permainan sambil melawat Petrosains. 2. Contoh Hasil Perbincangan Murid : Ayat Tunggal 1. Pada minggu hadapan. Saya sihat di sini.Lampiran B KUALA LUMPUR Sungguh indah pandangan panorama Kuala Lumpur …….. Ayat Majmuk 1. sesi persekolahan akan bermula. Di sana.

9. 6. Saya pergi bersama-sama keluarga. 3. 20. Kemahiran Bedrfikir Mencirikan Membanding dan membeza Mengumpul Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Menjana idea Menghubungkaitkan Bil. 19. 9. 15. 11. 12. 21. 3. 18. 13. 3. 1. 22. 20. 4. 16. 10. 8. 5. 7. 14. 8.3. 16. 18. 12. Nilai Moral Hormat dan taat kepada anggota keluarga Tanggungjawab terhadap keluarga Tanggungjawab terhadap masyarakat Toleransi dalam masyarakat Peka terhadap isu sosial Kebersihan dan keindahan persekitaran Menyayangi alam sekitar Peka terhadap alam sekitar Hormat dan setia kepada pemimpin. 17. 14. 15. 17. Saya sempat makan dan membelibelah di Suria KLCC. 2. 19. 7. 5. 21. 2. 4. 6. 1. Senarai Kemahiran Berfikir Bil. 11. 17 . 10. Raja dan Negara Semangat bermasyarakat Patuh kepada peraturan dan undangundang * Senarai nilai murni KBSR/KBSM yang berjumlah 17 hendaklah digabungjalinkan dengan nilai-nilai moral di atas. 13. Kemahiran Berfikir Membuat inferens Mengitlak Meramal Membuat gambaran mental Mensintesis Membuat hipotesis Menganalogikan Mereka cipta Mengkonsepsikan Menyelesaikan masalah Membuat keputusan Senarai Nilai Moral Bil. 22. Nilai Moral Kepercayaan kepada Tuhan Kebersihan fizikal dan mental Harga diri Kerajinan Hemah tinggi Kasih sayang Kesederhanaan Kejujuran Baik hati Berterima kasih Kasih sayang terhadap keluarga Bil.

Sains dan teknologi merentas kurikulum 18 . pengayaan dan pemulihan 9. Prinsip mudah ubah (lentur/luwes) 10. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid 7. Nilai. Penilaian berterusan 8. Kemahiran asas 2. patriotisme dan kewarganegaraan merentas kurikulum 6. Bahasa merentas kurikulum 4.Prinsip-prinsip KBSR 1. Kemahiran berfikir 3. Alam sekitar merentas kurikulum 5. Pengukuhan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful