Carlos Castaneda Artqa visatului Rao RAO International Publishing Company Grupul Editorial RAO CP.

2-124 Bucure ti, ROMÂNIA CARLOS CASTANEDA The Art of Dreamlng © 1993 by Carlos Castaneda Published by arrangement with HarperCollins Publishers, Inc. Traducere din limba englez LUCIA VITCOWSKY © RAO International Publishing Company 2000 pentru versiunea în limba român Tipar digital executat de EDITURA RAO Bucure ti
2000

ISBN 973-576-318-4

CUPRINS

Nota autorului / 6 1. VR JITORII DIN TIMPURI STR VECHI: Introducere/ 12 2. PRIM POART A VISATULUI / 35 3. CEA DE A DOUA POART A VISATULUI / 52 4. FIXAREA PUNCTULUI DE ASAMBLARE / 77 5. LUMEA F PTURILOR ANORGANICE / 106 6. T RÎMUL UMBRELOR / 133 7. ISCOADA ALBASTR /159 8. CEADE ATREIA POART A VISATULUI /174 9. NOUA ZON DE EXPLORARE / 204 10. STALKINGUL STALKERILOR / 224 11. ARENDA UL/244 12. FEMEIA DIN BISERIC / 270 13. ÎN ZBOR PE ARIPILE INTEN IEI / 296

NOTA AUTORULUI

în ultimii dou zeci de ani am scris o serie de c r i despre ucenicia mea pe lîng un vr j itor indian Yaqui din Mexic, don Juan Matus. Am explicat în c r ile respective c acesta m-a înv at vr jitoria, dar nu în sensul în care este aceasta în eleas în contextul vie ii noastre cotidiene - ca folosire a for elor supranaturale asupra celorlal i sau invocare a spiritelor prin farmece, descîntece ori ritualuri pentru a produce efecte supranaturale. Pentru don Juan, vr jitoria însemna ac iunea de concretizare a unor principii specifice teoretice i practice privind natura i rolul percep iei în modelarea universului ce ne înconjoar . Respectînd sugestia lui don Juan, am evitat folosirea termenului de amanism - o categorie ce ine de antropologie -pentru a caracteriza tiin a lui. Am denumit-o tot timpul, a a cum o denumea el însu i: vr jitorie. Totu i, la o analiz mai atent , mi -am dat seama c acest termen face s par i mai confuze fenomenele i a a enigmatice pe care mi le-a prezentat în înv turile sale. In lucr rile de antropologie, amanismul este definit ca sistem de credin e al unor popoare indigene din nordul Asiei -r spîndit i printre unele triburi b tina e indiene din America de Nord - care sus ine c sîntem înconjura i de o lume nev zut ARTA VISATULUI de for e spirituale ancestrale - bune i rele - i c aceste for e pot fi invocate i controlate prin ac iunile practican ilor, care sînt intermediari între t rîmul naturalului i cel al supranatu ralului. Don Juan era, într-adev r, un intermediar între lumea obi nuit a vie ii cotidiene i o lume nev zut , pe care nu o numea supranatural , ci a doua aten ie. Rolul s u, ca profesor, era s -mi fac aceast structur accesibil . Am descris în lucrarea mea anterioar metodele lui de predare în acest sens, ca i artele vr jitore ti pe care m -a înv at s le practic, cea mai important dintre ele numindu-se arta visatului. Don Juan sus inea c lumea noastr , pe care o credem unic i absolut , este doar o entitate dintr -un m nunchi de lumi succesive, aranjate ca foile unui bulb de ceap . El afirma c , de i sîntem preg ti i din punct de vede re energetic s percepem numai lumea noastr , avem totu i capacitatea de a accede la celelalte lumi, care sînt la fel de reale, unice, absolute i atotcuprinz toare ca i lumea noastr . Don Juan mi-a explicat c , pentru a putea percepe aceste lumi, nu numai c este necesar s dorim cu înfocare acest lucru, ci trebuie s avem i suficient energie pentru a le accede. Existen a lor este permanent i independent de con tiin a noastr , spunea el, dar faptul c nu ne sînt accesibile este în totalitate consecin a

predetermin rii noastre din punct de vedere energetic. Cu alte cuvinte, pur i simplu, numai datorit acestei predetermin ri, sîntem constrin i s credem c lumea vie ii noas tre cotidiene este singura lume posibil . Don Juan spunea c din convingerea c aceast predeterminare energetic se poate corecta, vr jitorii din timpuri str vechi creaser un set de metode menite s recondi ioneze capacit ile noastre energetice de a percepe, numind acest set de metode - arta visatului. CARLOS CASTANEDA ARTA VISATULUI Din perspectiva pe care mi-o ofer timpul scurs de atunci, îmi dau seama acum c cea mai adecvat definire a visatului f cut de don Juan a fost de a-1 numi Äpoarta c tre nem rginire", în momentul respectiv, eu am replicat c metafora aceea nu avea pentru mine nici un sens. - Atunci s renun m la metafore, a consim it el. S zicem c visatul este maniera practic în care vr jitorii fac ca visele obi nuite s aib utilizare. - Dar cum pot fi utilizate visele obi nuite? am întrebat eu. - Sîntem mereu indu i în eroare de vorbe, a spus el. în ceea ce m prive te, profesorul meu a încercat s -mi defineasc visatul, spunîndu-mi c este modul în care vr jitorii spun noapte bun lumii. Desigur c încerca s - i ajusteze explica iile în func ie de modul meu de a gîndi. La fel procedez i eu cu tine. Cu o alt ocazie, don Juan mi-a spus: Visatul poate fi doar tr it ca experien direct . Nu înseamn numai s ai vise în somn. Nu înseamn nici s visezi cu ochii deschi i, s - i dore ti sau s - i imaginezi ceva. Prin intermediul visatului putem percepe alte lumi, pe care desigur c le putem descrie, de i nu putem descrie ceea ce ne face s le percepem. Dar putem sim i cum visatul deschide aceste lumi pentru noi. Visatul pare a fi o senza ie - un proces ce se desf oar în corpul nostru, o stare con tient în mintea nostr . în cadrul înv turilor sale, don Juan mi-a explicat, pe larg, principiile, argumentarea logic i utiliz rile practice ale artei visatului. Procesul de instruire se compune din dou p r i: una vizînd procedeele practice de visat, iar cealalt , explicarea acestor procedee la nivelul abstractiz rilor. Metoda sa didactic era o combina ie între a-mi suscita curiozitatea intelectual cu principiile abstracte ale visatului i a m îndruma s le g se sc rezolvarea în practic ,. Am scris deja despre toate acestea cît de am nun it am putut. Am descris totodat mediul vr jitoresc în care m -a plasat don Juan pentru a m înv a arta lui. Interac iunile mele din acest mediu m -au interesat în mod special, pentru c s-au petrecut în exclusivitate în cea de a doua aten ie. Am interac iona astfel cu cele zece femei i cinci b rba i, care f ceau parte din grupul de vr jitori al lui don Juan i cu cei patru tineri i patru tinere, care erau ucenicii s i. Don Juan i-a adunat pe to i cei opt imediat dup ce am venit în lumea lui. Mi -a precizat c ace tia formau un grup vr jitoresc tradi ional - o replic a grupului s u - i c eu trebuia s -i conduc. Totu i, dup ce a lucrat cu mine, i-a dat seama c eram altfel decît se a tepta. A explicat aceast deosebire în termenii unei configura ii energetice, pe care o vedeau numai vr jitorii: în loc s am patru compartimente de energie, a a cum avea el însu i, eu aveam numai trei. Aceast configura ie, despre care el - în mod eronat - crezuse c este un defect ce poate fi corectat, m f cea total necorespunz tor pentru a interac iona cu cei opt ucenici sau a-i conduce, astfel c a devenit absolut necesar ca don Juan s constituie alt grup de persoane, cu structuri energetice mai apropiate de a mea. Am scris pe larg despre toate aceste întîmpl ri. Totu i, n -am men ionat niciodat cel de al doilea grup de ucenici: don Juan nu mi-a permis s o fac. A argumentat c ace tia f ceau parte din domeniul meu de activitate i c în elegerea pe care o aveam cu el era s scriu despre domeniul lui i nu despre al meu. Cel de al doilea grup de ucenici avea un num r extrem de redus de membri - numai trei persoane: o vis toare, Florida Grâu; un stalker, Taisha Abelar; i o femeie nagual, Carol Tiggs. Interac ionam între noi numai în cea de a doua aten ie. în lumea de zi cu zi, nu aveam nici cea mai vag idee unii despre al ii. Dar, în termenii rela iei noastre cu don Juan, nu exista nimic vag; el a depus eforturi colosale s ne instruiasc în mod egal pe
10

CARLOS CASTANEDA

to i. Totu i, c tre sfîr itul perioadei de instruire, cînd se apropia sorocul lui don Juan, presiunea psihologic exercitat de iminenta lui plecare a început s produc n ruirea grani elor rigide ale celei de a doua aten ii. Rezultatul a fost c interac iunea noastr a început s se transfere în lumea cotidian i ne -am întîlnit, evident, pentru prima dat . Nici unul dintre noi nu tia, în mod con tient, nimic despre interac iunea noastr profund i intens din cea de a doua aten ie. întrucît activam cu to ii în domeniul studiilor teoretice, am fost mai mult decît oca i s constat m c ne mai întîlniser m. Desigur, aceast problem a fost i continu s fie pentru noi ceva cu neputin de admis la nivel intelectual, i totu i, tim foarte bine c face parte integrant din experien a noastr personal . Prin urmare, am ajuns la alarmanta constatare c psihicul uman este infinit mai complex decît ne -au f cut s credem

ra ionamentele noastre practice sau tiin ifice. Cu o ocazie, i-am cerut lui don Juan, la unison, s clarifice impasul în care ne aflam. El ne-a spus c avea dou alternative din punct de vedere al explic rii fenomenului. Una era s se ocupe de ra ionalitatea noastr r nit , încercînd s -i restabileasc statutul prin a afirma c cea de a doua aten ie este o stare de con tiin la fel de nereal ca elefan ii zbur tori i c tot ce credeam noi c am tr it în acea stare este, pur i simplu, un produs al sugestiei hipnotice. Cealalt alternativ era s explice cea de a doua aten ie în felul în care o în eleg vr jitorii vis tori, drept o configura ie energetic a st rii con tiente. Totu i, pe timpul efectu rii exerci iilor mele de visat, obstruc ionarea celei de a doua aten ii a r mas neschimbat . De fiecare dat cînd intram în visat, intram în cea de a doua aten ie, iar trezirea din visat nu însemna, în mod necesar, c ie isem din cea de a doua aten ie. Ani de-a rîndul mi-am putut
ARTA VISATULUI 11

aminti numai fragmente din experien ele tr ite în visat. Cea mai mare parte a ceea ce f cusem îmi era, din punct de vedere energetic, inaccesibil. Mi-a trebuit cincisprezece ani de munc neîntrerupt - din 1973 pîn în 1988 pentru a stoca destul energie i a putea, astfel, s reorganizez totul în succesiune liniar în mi ntea mea. Atunci mi-am amintit secven e dup secven e de întîmpl ri din visat i am putut s completez cel pu in unele goluri evidente din amintirile mele. în felul acesta, am reu it s refac continuitatea inerent a lec iilor lui don Juan în arta visatului, continuitate pe care o pierdusem datorit faptului c el m f cuse s pendulez continuu între starea de con tiin a vie ii cotidiene i starea de con tiin din cea de a doua aten ie. Lucrarea de fa este rezultatul acestei reorganiz ri. Toate acestea m aduc la partea final a expunerii mele, i anume, la motivul pentru care am scris aceast carte. Aflîndu-m în posesia majorit ii p r ilor componente ale lec iilor lui don Juan în arta visatului, a dori s prezint într-o lucrare viitoare situa ia i preocup rile actuale ale celor patru înv cei ai s i de pe urm : Florinda Grâu, Taisha Abelar, Carol Tiggs i cu mine. Dar, înainte de a descrie i explica rezultatele îndrum rilor lui don Juan i ale influen ei lui asupra noastr , trebuie s rev d, în lumina a ceea ce tiu acum, p r ile din lec iile sale de visat la care n-am avut pîn acum acces. Motivul hot rîtor pentru care am scris totu i aceast carte mi -a fost furnizat de Carol Tiggs. Convingerea ei este c explicarea lumii pe care ne-a l sat-o ca mo tenire don Juan reprezint expresia suprem a recuno tin ei noastre fa de el i a angaj rii noastre fa de obiectivele sale.
ARTA VISATULUI

13

1.VR JITORII DIN TIMPURI STR VECHI: INTRODUCERE

Don Juan a insistat în repetate rînduri asupra faptului c tot ceea ce m înv a el fusese conceptualizat i clarificat de acei oameni pe care îi numea vr jitorii din timpuri str vechi. A pre cizat, cu hot rîre, c este o mare deosebire între acei vr jitori i vr jitorii din epoca actual . îi descria pe vr jitor ii din timpuri str vechi ca pe oameni ce tr iser în Mexic, probabil cu mii de ani înainte ca acesta s fie cucerit de spanioli, i a c ror realizare major fusese de a construi structurile vr jitoriei, evi den iind caracterul practic i concret al acesteia. îi înf i a ca pe ni te oameni extraordinari, dar lipsi i de discern mînt. în contrast, îi descria pe vr jitorii din contemporaneitate ca pe oameni faimo i pentru gîndirea lor logic solid i capacitatea de a modifica - atunci cînd consider necesar - modul de operare al vr jitoriei. Don Juan mi-a explicat c premisele vr jitore ti pertinente visatului fuseser prev zute i create în mod firesc de vr jitorii din timpuri str vechi. întrucît aceste premise sînt esen iale în explicarea i în elegerea vis atului, este absolut necesar s scriu din nou despre ele, discutîndu-le. Cea mai mare parte a acestei c r i este, prin urmare, o reintroducere i dezvoltare a ceea ce am prezentat în lucr rile mele precedente. în timpul uneia dintre discu iile noastre don Juan a declarat c pentru a putea aprecia statutul visatului i a celor care-1 practic este necesar s fie în eleas str dania vr jitorilor contemporani de a dirija vr jitoria c tre abstract, îndep rtînd-o de concret. - Ce în elegi prin concret, don Juan? am întrebat eu. - Partea practic a vr jitoriei, a spus el. Fixa ia obsesiv a min ii pe practici i metode, influen a nejustificat asupra oamenilor. Toate acestea apar in domeniului vr jitorilor din trecut. - i ce în elegi prin abstract? - Ac iunea de c utare a libert ii. A libert ii de a percepe tot ceea ce este posibil din punct de vedere uman, eliberat de orice obsesii. Sus in c vr jitorii contemporani sînt orienta i c tre abstract pentru c ei sînt în c utarea libert ii; nu îi intereseaz cît u i de pu in cî tigurile concrete. Ei nu au func ii în societate, a a cum aveau vr jitorii din trecut. Astfel încît nu -i vei descoperi în posturi de vizionari oficiali sau vr jitori ai cur ii. - Vrei s spui, don Juan, c trecutul nu are nici o valoare pentru vr jitorii din zilele noastre? - Ba cu siguran c are valoare. Ceea ce nu ne place îns este sentimentul l sat de acel trecut. Personal detest întunecimea i morbiditatea în gîndire. Mie îmi place imensitatea gîndirii. Oricum, indiferent de ceea ce î mi place sau îmi displace mie, trebuie s recunosc meritele vr jitorilor din timpuri str vechi, pen tru c au fost cei

. Perceperea esen ei tuturor lucrurilor ne va face capabili s în elegem. ce vrei s spui? . este o lume a energiei i abia în al doilea rînd o lume a obiectelo r. don Juan? . dar nici s le resping. Prin înl turarea laturii sociale a percep iei. ARTA VISATULUI Don Juan a r spuns c este posibil i c tocmai acest lucru era ceea ce f cea el cu mine i cu ceilal i înv cei ai s i. vei percepe esen a tuturor lucrurilor. Numesc aceasta fundamentare social pentru c to i depun eforturi serioase i intense pentru a ne direc iona c tre a percepe lumea în acest mod. încî a devenit premisa fundamental a vr jitoriei.primii care au v zut esen a universului .Dar atunci cum ar trebui s percepem lumea? .au fost cei care au descris- . pe care trebuie s o înl turi. .în chip direct.energia . Vom fi în permanen bloca i de certitudinea fizic a exact ceea ce am eviden iat adineauri: materia litatea obiectelor. Concep ia lui don Juan era c dependen a noastr fa de actul prelucr rii percep iei pentru adaptare la un tipar social dispare atunci cînd ne d m seama c am acceptat tiparul ca mo tenire de la str mo ii no tri. . îndrumîndu-ne apoi cu asiduitate s percepem energia în mod direct.Ce este aceast fundamentare social a percep iei.Modul nostru de a percepe lumea este cel al unui animal de prad . ce nu au nici o fundamentare ra ional i nici o leg tur cu realit ile cotidiene. O manier foarte eficient de evaluare i clasificare a hranei i a pericolelor. Don Juan mi-a explicat c cea mai mare descoperire a vr jitorilor din trecut a fost perceperea esen ei energetice a lucrurilor. Mai exist unul. m-am plîns eu. s clasific m i s ne înf i m lumea în termeni absolut noi.De ce trebuie s o înl tur? . . . Este necesar s se depun eforturi mari ca s fim îndruma i cum s percepem energia ca energie. a spus don Juan. Dar nu este unicul mod în care putem percepe lumea. Afirma iile lui i ideile pe care se str duia s le impun erau pentru mine sugestii neobi nuite. a r spuns el. percep ia sa trebuie s se schimbe din punct de vedere al fundament rii sociale. vr jitorii 14 CARLOS CASTANEDA dobîndesc cu adev rat capacitatea de a percepe esen a lucrurilor. Aceasta era teza lui don Juan.Ce ar însemna pentru mine s pot percepe esen a energetic a lucrurilor? l-am întrebat o dat pe don Juan. 16 CARLOS CASTANEDA Argumentarea lui don Juan mi se p rea extrem de deconcertant . Cunoa terea acestui adev r avea o importan atît de mare. . s ia în considerare o alt modalitate de a în elege lumea în afar celei care -mi era familiar . don Juan.Perceperea unei lumi de obiecte materiale cu valoare pozitiv sau negativ trebuie s fi fost absolut necesar pentru supravie uirea str mo ilor no tri. pe care nu puteam nici s le accept. în mod obligator vom crede c lumea este alc tuit din obiecte. . pur i simplu.Totul este energie. în primul rînd. întregul univers este energie.Este posibil ca oamenii s fie instrui i în acest mod? am întrebat eu. capacitate pe care o denumesc clarviziune. în prezent. f r s ne ostenim s -1 examin m. Atunci am avea ambele alternative la îndemîn .Desigur c este o lume a obiectelor. mai interesan i i mai complec i.dintîi care au descoperit i au aplicat tot ceea ce cunoa tem i aplic m în ziua de azi. . dar care sînt adev ruri de necontestat pentru acei vr jitori care percep ener gia direct i pot vedea esen a tuturor lucrurilor. Pentru astfel de vr jitori cea mai semnificativ ac iune vr jitoreasc este de a vedea esen a universului. pentru ca omul s poat supravie ui acum. facîndu-ne mai întîi s realiz m c ne prelucr m percep ia pentru a o adapta unui tipar. Ne înv a un nou mod de a percepe. prelucr m percep ia pentru a o adapta unui tipar. La timpul respectiv mintea mea refuza. dup o via de disciplin i instruire.Nu pot s concep lumea în vreun alt mod.Pentru c aceasta reduce în mod deliberat sfera a ceea ce poate fi perceput i ne face s credem c tiparul în care ne adapt m percep ia este tot ceea ce exist . . Fundamentarea social a percep iei noastre trebuie s fie certitudinea fizic cum c tot ceea ce exist este energie. mi -a spus el într-o zi.Ar însemna c po i percepe energia în mod direct. Este f r nici un dubiu o lume a obiectelor. dar. M-a asigurat c aceast metod este foarte asem n toare celei folosite pentru a ne deprinde s percepem lumea activi t ilor cotidiene.Vreau s spun c . cel cu care încerc s te familiarizez: actul de a percepe esen a tuturor lucrurilor . Tot ce trebuie s facem pentru a demonstra acest lucru este s ne lovim de ele. termeni ce corespund adev rurilor vr jitoriei. deoarece nu o putem percepe direct. Acest tipar este latura social a per cep iei. în opinia lui don Juan. Iar termenii mai complec i la care se referea erau cei înv a i de la predecesorii s i. Sînt convins c . vr jitorii din timpuri str vechi . Dup ce secole de-a rîndul am perceput lumea în acest fel. nu vom fi niciodat capabili s percepem energia direct. Nu contrazicem acest fapt. Dac nu pornim de la premisa c este o lume a energiei. Tot ceea ce percepem este energie.Certitudinea fizic cum c lumea este alc tuit din obiecte concrete. .Atunci. .

Spunea c cel mai adecvat exemplu care ilustreaz aceast dificultate este modul în care vr jitorii vorbesc despre punctul de asamblare i luminozitatea care îl înconjoar . m-a prevenit don Juan. o luminozitate. vr jitorii au conchis c percep ia în general are loc în acel punct într-o manier adecvat . evident. O numea particu laritatea crucial a fiin elor umane ca mingi luminoase: o zon rotund de str lucire intens . spunea don Juan.Atunci cînd vr jitorii vizualizeaz o fiin uman . cu atît este mai neobi nuit comportamentul. . don Juan mi-a f cut o descriere mai exact . Le caracteri zeaz cu termenul de str lucire.c punctele de asamblare ale fiin elor umane se pot mi ca din locul în care sînt plasate de obicei. de form sferic . fiind plasat într-un loc ce se afl la în l imea omopla ilor.Ne face ap i de a percepe. . Trebuie totu i s eviden ieze diferen a i atunci spun c punctul de asamblare este o zon de lumin str lucitoare i c în jurul lui este un halo. don Juan a discutat i explicat în repetate rînduri ceea ce considera el c este descoperirea decisiv a vr jitorilor din timpuri str vechi. Don Juan a subliniat c sîntem atît de dependen i de sim ul v zului. încît nu exist manier de a vorbi despre aceast experien decît prin compararea cu ceva ce ne este cunoscut. din cînd în cînd . încît tot ceea ce vedem trebuie redat în termenii a ceea ce vede în mod normal ochiul . ARTA VISATULUI 19 Concluzia pe care au tras-o vr jitorii din vechime din toate acestea a fost c . Don Juan era de p rere c oamenii contemporani cu energie în form de ou sînt mult mai asem n tori cu oamenii din timpuri str vechi. au v zut c numai un num r redus dintre milioanele de filamente luminoase de energie ale universului ce str bat întregul corp al mingii luminoase trece direct prin punctul de asamblare.o brazd adînc în energia p mîntului. care se afl întotdeauna în jurul acestuia i intensific la maximum luminozitatea filamentelor ce trec direct prin ea.Te rog s observi c . aflat permanent în interiorul mingii luminoase. Primul . judecînd dup comportamentul s u normal.din motive necunoscute lor -vr jitorii pot vedea o persoan a c rei energie este de forma unui ou. m exprim întotdeauna cu Äcreînd impresia c " sau Äp rînd c ". El spunea c to i vizionarii pe care-i cuno tea . cu cît este mai mare deplasarea punctului de asamblare de pozi ia sa obi nuit . Vr jitorii din vechime au v zut c în fiin ele umane percep ia se asambleaz acolo. a r spuns el. Dar. modificarea st rii con tiente i a percep iei ce se manifest în consecin . mai întîi. dar nu poate fi vorba cu adev rat de str lucire deoarece vizionarii nu v d aceste lucruri cu ochii.în mi carea sa . Al doilea. Deoarece mi-a fost greu s -mi imaginez toate acestea de prima dat . similare unor ou uria e. filamente luminoase cu con tiin de sine de un nivel ce este imposibil de în eles pen tru mintea omeneasc . la o distan de aproximativ aizeci de cen timetri în spatele muchiei omoplatului drept al persoanei respective. atît de guverna i de pe rcep ia noastr de animal de prad . atunci cînd punctele de asamblare i sferele de lumi nozitate care le înconjoar se afl într-o pozi ie diferit de cea obi nuit . comportamentul ciudat al indivizilor pare s indice o stare con tient diferit i faptul c ei percep într-un mod diferit. percep ia i starea con tient a individului observat par s fie normale. dup caz. Don Juan a r spuns c . decît de ou . i le-au mumit ou luminoase.dup ce au v zut ce face aceast zon . i în cele din urm au v zut dou lucruri. El mi-a explicat c mingea luminoas este mult mai mare decît corpul omului. .c . Tot ceea ce vede cineva este atît de unic. atunci cînd punctul de asamblare se afl în pozi ia sa obi nuit . Apoi au v zut înc o zon de luminozitate.vedeau fiin ele umane în forme mai degrab de mingi sau chiar de pietre funerare.vr jitorii din vechime au denumit-o punctul de asamblare. Don Juan avea senza ia c forma noastr energetic se tot schimb de-a lungul timpului.o cel mai bine. ca i cînd forma luminoas ar tîrî dup sine o r d cin . pu in mai mare decît punctul de asamblare. ceea ce era i de a teptat datorit faptului c acesta este mi c în compara ie cu întregul. atunci cînd vorbesc despre v zut. producînd . c zona de str lucire intens face parte din aceast minge de energie. Pe parcursul prelegerilor sale. Ei au afirmat c esen a universului seam n cu ni te fire incandescente întinse în infinit în toate direc iile posibile. de m rimea unei mingi de tenis.Ce face punctul de asamblare? am întrebat eu. la un bra distan de spatele persoanei.Ce au v zut vr jitorii din vechime care s îi fac s trag concluzia c percep ia are loc în punctul de asamblare? am întrebat. Dar. V zînd c to i oamenii vii posed un asemenea punct de str lucire. Don Juan spunea c ei au descris fiin ele umane ca pe ARTA VISATULUI 17 ni te forme luminoase.inclusiv el însu i . . De la vizualizarea esen ei universului vr jitorii din timpuri str vechi au trecut la vizualizarea esen ei energetice a fiin elor umane. la acela i nivel cu suprafa a acesteia. în acel punct. . i. ceea ce v d este o form luminoas uria care plute te. El spunea 18 CARLOS CASTANEDA c .

Dup ce au v zut c luminozitatea este extrem de slab la oamenii în stare de incon tien sau pe moarte i c este total absent la cadavre. Au avansat ideea c la fiin ele umane punctul de asamblare . O alt configura ie a energiei pe care vr jitorii din vechime au putut s o vad i s o studieze este efectul deplas rii punctului de asamblare. f r cultur .au formulat o explica ie. vr jitorii din vechime au emis ipoteza c . Prin contrast. .sînt totu i lumi ce in de domeniul umanului. în punctul respectiv se formeaz o nou aglomerare de milioane de filamente luminoase de energie. vr jitorii tr ebuie s .i explic de ce. Apoi i-a îmblînzit tonul i a remarcat c ar fi infinit mai sigur pentru vr jitori s r mîn numai la nivelul descrierii a ceea ARTA VISATULUI 21 ce v d. dar nu exist posibilitatea ca vr jitorii s se în e le asupra a ceea ce v d. Perceperea unor asemenea filamente genereaz lumi ce sîn mai presus de nivelul nostru de în elegere. Don Juan mi-a explicat c vr jitorii din vechime au putut distinge dou tipuri de deplasare a punctului de asamblare.reprezentînd o deplasare în afara mingii luminoase . Unul era deplasarea în orice pozi ie pe suprafa a sau în interiorul mingii luminoase.fie numai pentru ei în i i . transferul punctului de asamblare . Pentru a preveni un astfel de dezastru.Dar punctul de asamblare? Este i el absent în cazul cadavrelor? am întrebat.Iart -m . problema valid rii afirma iilor avea un rol esen ial. S vezi punctul de asamblare! Nu este a a de dificil s -1 vezi. . respectivele filamente într-o percep ie ferm definit asupra lumii. . Concluzia inevitabil a vr jitorilor din timpuri str vechi a fost c starea con tient i percep ia sînt corelate i se afl în strîns dependen fa de punctul de asamblare i luminozitatea care-1 înconjoar . a spus don Juan pe un ton ce nu admitea discu ie. întrucît transla iile punctului de asamblare sînt deplas ri în interiorul mingii luminoase. . vr jitorii din vechime -a spus don Juan .este prea mare ca s poat rezista. Pentru a -1 sparge nu avem nevoie decît de energie. Vr jitorii v d mi carea energiei.Este posibil ca vr jitorii s se fi în elat în privin a a ceea ce au v zu i am întrebat. asamblate într -o percep ie ferm despre lume? am întrebat eu. Don Juan spunea c . a replicat el. de pe atunci.animalului de prad . Au descoperit c diferen a dintre transla ie i transfer const în natura percep iei pe care o per mite fiecare. dar chestiunea aceasta a punctului de asamblare este o idee atît de for at . Concluziile la care au ajuns pe baza celor v zute pot fi gre ite.acestea se adun la un loc.Nu trebuie s faci decît un singur lucru. i-am spus eu într-una din împrejur ri.Cum sînt filamentele. Dificil este s str pungi zidul pe care îl avem cu to ii în min ile noastre i care ne ine în loc. din cauza pozi iei diferite a punctului de asamblare. vr jitorii au fost convin i c aceast luminozitate este starea con tient . v zutul se întîmpl de la sine. . dar faptul c v d aceast mi care nu le poate explica cum i de ce se mi c energia. lumi de neconcepu .i cultive facult ile intelectuale prin toate mijloacele ce le stau la îndemîn . îns .prin focalizarea sferei sale luminoase asupra filamentelor de energie ale universului ce trec direct prin el asambleaz automat. . Don Juan a r spuns c nu exist nici o urm a punctului de asamblare la o fiin decedat întrucît punctul de asamblare i luminozitatea care îl înconjoar sînt semne ale prezen ei vie ii i ale st rii con tiente.în trecere . don Juan. lumea reprezentat nu poate fi lumea vie ii noastre cotidiene. despre care vorbe ti. lumile generate de ele indiferent cît de stranii. dar asta numai din cauz c erau oameni simpli. Don Juan sus inea c . Dup ce au v zut ceea ce p reau s fac punctul de asamblare i luminozitatea care îl înconjura.percep ia este în mod automat asamblat în acel loc. dar c tenta ia de a trage concluzii i de a explica . Vr jitorii din vechime au v zut acest lucru i au conchis c . 20 CARLOS CASTANEDA . atît de greu de admis. v zînd c milioane de filamente de energie con tient trec prin punctul de asamblare. a r spuns el cu emfaz . f r nici un fel de premeditare.Nimeni nu poate ti acest lucru. .Nu pot s . încît nu tiu cum s -o abordez i ce opinie s -mi formez. Cel lalt tip era o deplasare într-o pozi ie aflat în afara mingii luminoase pe care au denumit-o transfer. O dat ce avem energie. unite de luminozitatea care înconjoar punctul. 22 CARLOS CASTANEDA ARTA VISATULUI 23 în modul meu de a judeca.întrucît luminozitatea st rii con tiente este totdeauna prezent acolo unde se afl punctul de asamblare .antreneaz filamente de energie de dincolo de domeniul umanului. atunci cînd punctul de asamblare se mut în alt pozi ie. f r nici o urm de antecedente umane în ele. incredibile sau splendide ar fi . Acesta este format de filamentele de energie care trec prin întreaga minge luminoas . Secretul const în a abandona fort rea a de automul umire i fals securitate în care ne compl cem. pe care au numito transla ie.

Cum este deplasat? am întrebat. nu se poate face nimic f r nagual. . De obicei.Cum se simt ace ti curen i? . De fapt. nu le consider m niciodat ca veritabile atacuri ale necunoscutului asupra noastr . acceptîndu -1 f r rezerve ca nagual. a spus el. nu exist posibilitatea de u urare i d estindere. don Juan.Pentru mine este evident. La fel au f cut to i nagualii dinaintea mea. dar oamenii obi nui i sînt prea preocup a i de interesele lor personale ca s dea vreo aten ie sim min elor de genul acesta. Dar nu au f cut aceste afirma ii pentru a . .în cazul vr jitorilor . m-a asigurat c i lui îi fusese la fel de greu s aib încredere în profesorul s u în asemenea m sur . era numit nagual. . f r s ai încredere în nagual. iar eu continuam s -mi sus in totalul dezacord fa de idee. deci nu exist posibilitatea de a cur a resturile d un toare din via a noastr pentru a ne putea elibera.b rbat sau femeie . O tiu i o afirm r spicat. Atunci cînd am discutat îns acest aspect cu el. nagualul este în mod firesc îndrum torul i conduc torul unui grup de vr jitori.sînt cît se poate de previzibili i se supun voin ei vr jitorului. . în stadiile de început a le uceniciei mele de treisprezece ani pe lîng el. Iar el mi -a r spuns c . o mai mare capacitate de a accepta ceea ce se str duia el s m înve e.Ca un u or disconfort.Ba este doar o chestiune de a avea energie.Orice vr jitor îi simte. i aceasta ² a a cum spusese el . crede-m . ci în speran a c le vei practica. . î i vorbesc despre principiile vr jitoriei nu în speran a c le vei memora. .nagualul . pe care fusesem obligat s o înv în copil rie i pe care o detestam. orice fiin uman îi simte. Rolul esen ial al lui don Juan în lumea vr jitorilor era sin tetizat în titlul acordat de egalii s i. Leg tura noastr este cu spiritul însu i i doar întîmpl tor cu omul care ne aduce mesajul s u. Faptul râmîne ca atare. i pentru asta trebuie s ai încredere în nagual.Nu are nici o leg tur cu ceea ce percepem în mod normal drept corpul nostru. . . mai bine decît al i oameni.dac nu chiar detestabil -s nutresc o asemenea încredere în don Juan. Dar asta -i tot. Vizionarii cred c . mi s-a p rut deranjant . Partea cea mai grea este s te convingi pe tine însu i c acest lucru poate fi f cut. Astfel. ci drept st ri suflete ti inexplicabile i nemotivate. o senza ie vag de triste e. aceast suprasarcin de energie se transform în extraputere i capacitatea de a conduce. Don Juan continua s sus in cît dreptate avusese profesorul s u.. ca nagual. c este nevoie de multe cuno tin e pentru a putea vedea. Don Juan avea. Am înv at într-adev r s am încredere absolut în don Juan. atunci cînd una dintre aceste persoane intr în lumea vr jitorilor. Aceast asociere însemna c trebuie s înv s am încredere absolul în el. ocuri de energie ce se produc în afara sau în untrul formei noastre energetice.Po i s crezi ce vrei. îmi aminteau de dogma obedien ei. Mi s-a explicat c acest concept define te orice persoan . urmat imediat de una de euforie. ca i propria lui acceptare deplin a acestora. dreptate în ceea ce prive te necesitatea încrederii. Nu este doar o chestiune de a avea energie. în exterior? Sau este ata at de mingea luminoas ? . Deoarece nici triste ea i nici euforia nu au o cauz explicabil .mi-a adus un imens sentiment de u urare i destindere. La început. .i sus ine importan a i nici eu nu fac acest lucru.Ce se întîmpl Qînd punctul de asamblare se deplaseaz în afara formei noastre energetice? Plute t e. pur i simplu. .este 24 CARLOS CASTANEDA ARTA VISATULUI 25 nagual pentru c poate s reflecte abstractul.Prin curen ii de energie. Afirma ia c nu exist cale f r nagual se refer absolut numai la faptul c omul respectiv . dar. I-am spus c faptul c fusese crescut într-un mediu de o religiozitate sufocant a avut efecte devastatoare asupra mea i c preceptele profesorului s u. a r spuns don Juan cu îndîrjire.I-am spus profesorului meu acela i lucru pe care mi-1 spui tu mie acum. a afirmat don Juan.Dumneata însu i po i sim i ace ti curen i? . spiritul. f r îndoial . am spus eu. Este parte a oului luminos. Splendoarea vr jitoriei rezid în faptul c fiecare vr jitor trebuie s probeze totul prin proprie experien .Cînd vorbe ti despre nagual pare c exprimi un fel de precept religios.care posed un anumit gen de configura ie a energiei ce unui vizionar i se prezint ca o dubl minge luminoas . cea mai dificil problem a fost s realizez asocierea mea cu lumea i persoana sa. care este eul nostru energetic. a c ror apari ie este întî mpl toare. L-am întrebat o dat dac punctul de asamblare avea vreo leg tur cu corpul fizic. în prelegerile sale don Juan punea mare accent pe explicarea i discutarea punctului de asamblare. sînt curen i imprevizibili.

i alungeasc forma. ar ta ca o persoan obi nuit . Ceea ce face ca omenirea s fie omogen este faptul c to i sîntem ni te mingi luminoase. persoane pe care s le po i bizui. i totu i.. Don Juan a precizat în continuare c vr jitorii din vechime au fost singurii care au reu it s realizeze aceast transformare extraordinar a formei energetice. obseda i ARTA VISATULUI 27 de o idee i capricio i. acei vr jitori au reu it totodat s . acei vr jitori din vechime au fost ni te oameni excentrici. . Grijile i str daniile omene ti nu aveau nici o semnifica ie pentru ei. Iar faptul c .Este mult prea straniu pentru mine. Se spune c erau foarte pl cu i. .Ai cunoscut vreodat pe vreunul dintre ei.Vrei s spui monstruo i? . Dup p rerea mea personal . Dar ar fi gre it s reducem totul la aspectul comportamentului. . care au fost prin i în urzeala propriilor ma ina iuni. n-a reu i. disp rînd totu i în imensitate. înf i area lor era cu totul schimbat .Nicidecum. .i prelungeasc durata st rii lor con tiente. . Iar aceste povestiri îi descriu ca fiind foarte ciuda i. Punctul lui de vedere era c noi. f r s rup îns marginile sale de delimitare energetic . ceea ce nu prea le reu ea. Libertatea de a-mi men ine starea con tient .Prin preocup ri.Povestirile vr jitorilor sus in c . Desigur c aveau înf i are de oameni. ci linii de energie care încercau s se curbeze în cercuri. Ei bine. forma devine ceva ce seam n cu o pip .Tot ce pot s . Iar eu l-am întrebat dac . . Iar vr jitorii aceia nu mai erau mingi de energie. Dar nu te l sa influen at de sentimentele mele. vine un moment cînd mingea luminoas devine o sub ire linie de energie. Ceea ce -mi doresc eu este libertate. don Juan? . In loc s fie ca o minge sau ca un ou.i spun este c comportamentul acelui vr jitor era ceva ce dep e te orice închipuire.Desigur c erau înc oameni.Erau to i acei vr jitori despre care vorbim ca cel pe care l -ai cunoscut? . Abia în astfel de momente devine evident faptul c avem nevoie de o nou uniformitate i coeziune energetic adecvate pentru a putea percepe coerent i complet. încît nu ne d m seama de importan a lor vital pîn nu ne confrunt m cu posibilitatea de a percepe alte lumi decît lumea pe care o cunoa tem. O alt tem a explica iilor lui don Juan era necesitatea absolut de uniformitate i coeziune energe tic în scopul realiz rii percep iei. .Cum ar ta? 26 CARLOS CASTANEDA . Dar cred c ceea ce vrei cu adev rat s tii este dac erau oameni cu ra iune logic .Este foarte greu s spui ce era schimbat la acei vr jitori. Este într-adev r ceva ce trebuie v zut pentru a putea fi apreciat.Prin ce erau ei diferi i? . .Da.Ce crezi personal despre toate astea. datorit faptului c au reu it s . Fie i numai pentru faptul c ne -au demonstrat c poten ialul omului nu este deloc de neglijat. .Punctul împinge contururile formei energetice în afar .Vrei s spui c nu aveau înf i are de oameni? .Ce s-a întîmplat în cele din urm cu ei.în ceea ce prive te înf i area sa. Spunea c ajungem în mod automat s îndeplinim aceste dou condi ii energetice în cursul perioadei de cre tere i educa ie i c aceste calit i sînt atît de acceptate ca ceva de la sine în eles. Realizarea vr jitorilor din vechime este un lucru f r egal. Nu pot ti cum erau ceilal i decît prin intermediul povestirilor vr jitorilor ce s -au transmis din genera ie în genera ie. am cunoscut unul. Don Juan mi-a explicat c rezultatul final al deplas rii punctului de asamblare este modificarea total a formei energetice a fiin ei umane. Erau mai degrab ca ni te creaturi necunoscute. nu. a r spuns el.i spun în ce fel erau deosebi i. percepem lumea pe care o cunoa tem în termenii în care o facem numai pentru c avem uniformitate i coeziune energetic . în noua lor form energetic . Ceea ce era neobi nuit era comportamentul s u. nu prea. oamenii. L-am întrebat ce erau acelea uniformitate i coeziune i mi -a r spuns c forma energetic a omului are uniformitate în sensul c orice fiin uman de pe p mînt are forma unei mingi sau a unui ou. dac m-ai for a s .Cu siguran . don Juan? Au murit? .în ce fel era neobi nuit? . don Juan? . iar bolul pipei este ceea ce r mîne din mingea luminoas . Mu tiucul pipei este punctul de asamblare. Ce alt înf i are puteau s aib ? Dar nu erau tocmai cum te-ai fi a teptat s fie. . Totodat . a a cum un cîine care se învîrte dup coada sa nu reu e te s o prind . respectivii vr jitori mai erau totu i oameni. Dac punctul de asamblare continu s se deplaseze. dar extrem de însp imînt tori. Astfel încît sînt vii i con tien i pîn în ziua de azi. Exist relat ri despre reapari ia lor periodic pe p mînt.

dar c nu au f cut-o. ra ionam eu. nu po exista filamente de energie în afara mingilor luminoase. . Trebuie s vezi asta tu însu i. înconjurate de infinitate. a spus el în continuare. Dar dac îmi închipuiam o mul ime de mingi luminoase. împiedicîndu -i s se întoarc la forma ini ial . Mi-a r spuns c .Am produs o transla ie a punctului t u de asamblare. avînd în vedere acest lucru. reprezint filamentele de energie care trec prin spa iul aflat în interiorul grani elor mingiei. Cînd mi-am rec p tat respira ia sau cînd m-am trezit. atunci cînd a devenit o simpl linie: fiecare dintre ei a devenit în mod uniform o linie i a r mas în mod coeziv o linie. în cele din urm . . Brusc. îndreptîndu-se în toate direc iile. filamentele de energie aflate în exteriorul uneia vor fi. vedeam sau visam c v d ceva ce literalmente dep ea orice posibilitate de 30 CARLOS CASTANEDA descriere.înseamn s intri în cea de a doua aten ie. nu percepem tot domeniul umanului. am reu it s -mi precizez ideea filamentelor de energie în interiorul i în exteriorul mingii luminoase.Pentru a putea în elege toate acestea nu trebuie s te folose ti de ra iune. fire de lumin ce nu sem nau cu nimic din ceea ce cuno tea mintea mea. Opinia lui era c . am f cut eforturi gigantice s în eleg noul tipar de configura ie energetic pe care mi -1 prezenta.i reorganizezi unitatea i coeziunea? . cea de a doua este i ea v zut ca o singur minge energetic . . I-am replicat atunci lui don Juan c era lipsit de sens s -mi spun s v d eu însumi cînd tia c nu pot face acest lucru. între omopla i. era o chestiune de op iune i aviditate.Foarte simplu. sîn numai entit i individuale separate. îns .Cum se ob in uniformitatea i coeziunea? am întrebat. în universul energiei. Era de p rere c ceea ce a instalat definitiv coeziunea de tipul liniei. a rîs cu hohote. au v zut ei tot ceea ce poate fi v zut de om. Uniformitatea i coeziunea la nivel de linie le-a permis acelor vr jitori s perceap o lume nou i omogen .Factorul cheie este pozi ia punctului de asamblare sau. într-o mul ime de mingi luminoase. ei v d o singur minge de energie. atunci cînd cineva este o minge de energie. La momentul respectiv nu a vrut s intre în am nunte. a spus don Juan. A afirmat c nu eram înc preg tit pentru a în elege per cep iile neobi nuite pe care le-am avut.Ce înseamn s . ÄLovitura dumitale m-a f cut s v d stele". care contrazicea ideea mea despre lume i despre mine însumi. prin men inerea punctului de asamblare în nou a sa pozi ie. Am crezut c am le inat sau c lovitura m -a adormit. i pentru o clip ai visat filamentele universului. ci probabil numai o miime din el. Spunea c un exemplu de unitate i coeziune nou era forma energetic a vr jitorilor din vechime. în interiorul celei adiacente. Posibilit ile acelor vr jitori în d omeniul a ceea ce puteau percepe i face ca linii de energie erau cu mult mai mari decît posibilit ile de a ac iona i percepe ale oric rui om obi nuit sau vr jitor obi nuit. A a c . Nu am cum s explic ce au în vedere vr jitorii prin filamentele aflate în interiorul i în afara formei umane. mai propice pentru a percepe energia în mod direct. pentru a face ca punctul meu de asamblare s se transleze într-o pozi ie mai adecvat pentru a percepe energia direct. . Mi-a explicat c domeniul umanului. tiparul se destr ma. 28 CARLOS CASTANEDA . Iar dup aceea s-a instalat coeziunea de tipul liniei i a f cut imposibil revenirea la forma ini ial . don Juan mi-a tras o palm în spate. fixarea punctului de asamblare. aceea a fost prima dat cînd s -a referit deliberat la ceea ce f cuse tot timpul: s m determine s intru într-o stare con tient incoprehensibil . în felul acesta. cu o asemenea for . a spus el. Din cîte îmi amintesc. Fire str lucitoare de lumin veneau de pretutindeni. o stare pe care o numea a doua aten ie.Ei.Cum pot s fac asta? S împrumut energia dumitale? . . Astfel c . mai degrab . Pot face ca punctul t u de asamblare s se transleze într -o alt pozi ie. dup ce a ascultat cu aten ie toate argumentele mele. Vr jitorii din vechime erau mae tri des vîr i i în astfel de reorganiz ri.energia omului este strîns laolalt în form de minge sau ou arat c aceasta are coeziune. dup multe relu ri. încît mi s-a t iat respira ia. prin for a lucrurilor. a a c l -am întrebat dac acei vr jitori din vechime ar fi putut s revin la forma de ou. Dac lîng aceasta se afl o alt minge luminoas . Iar el mi-a propus s împrumut energia sa i s m folosesc de ea pentru a vedea.i reorganiza unitatea i coeziunea. La insisten ele lui. ce ai v zuf! Cînd i-am r spuns cu sinceritate. Dar înc nu posezi disciplina i nici energia de a. ARTA VISATULUI 29 într-o mul ime. Ideea unei mul imi de mingi luminoase provine din cuno tin ele tale referitoare la mul imile de oameni. Atunci cînd vizionarii v d forma energetic uman . în mod normal. don Juan m-a întrebat plin de speran : . . devine cu atît mai evident m re ia a ceea ce au f cut vr jitorii din vechime: ei s-au extins într-o linie avînd o lungime de o mie de ori mai mare decît diametrul unui ou energetic i au perceput toate filamentele energetice care tre ceau prin acea linie. la un anumit punct ar fi putut.

exercitarea controlului asupra viselor.în cea de a doua aten ie.prin actul de redeplasare a punctului de asamblare în fiecare din pozi iile specifice . supunerea la foame.i aminti cu afirma ia c .o dat întors în starea normal de con tiin . cu atît era visul mai neobi nuit i viceversa: cu cît era mai neobi nuit visul. Spunea c vr jitorii din vechime au numit rezultatul fix rii într-o nou pozi ie a punctului de asamblare cea de a doua aten ie i c o considerau o sfer de activitate atotcuprinz toare. însemnînd fixarea punctului de asamblare în pozi ia sa obi nuit . Problema era incapacitatea mea de a face leg tura între ac iunile mele din cea de a doua aten ie i con tiin a mea din via a cotidian .nepermi îndu-i s alunece înapoi în pozi ia ini ial . pentru a m for a s -mi men in . o stare de ultra-con tient. Don Juan m-a asigurat c vr jitorii nu numai c î i aminteau perfect de tot. de i le înmagazineaz cumva . în acest fel . Don Juan justifica necesitatea acestor manevre. Nu era o stare prea pl cut . Sus inea c prin aceste lovituri îmi deplasa punctul de asamblare.i probabil f r s realizeze faptul . oboseal i stres i. Vr jitorii s-au folosit de aceast particularitate specific memoriei i au transformat ac iunea de a. în care m g seam pentru scurte perioade de timp. m-a încredin at c 32 CARLOS CASTANEDA ARTA VISATULUI 33 vr jitorii î i dedic întreaga via pentru a. cînd puteam în elege orice cu minimum de preg tire prealabil . tiind c exactitatea i con inutul acestor instruc iuni vor r mîne absolut intacte pe toat durata vie ii mele.absolut intacte .A deprinde ceva în cea de a doua aten ie este similar cu procesul de deprindere a cuno tin elor din perioada copil riei. iar în cea de a doua aten ie îi d explica ii abstracte am nun ite. în ceea ce prive te aceast calitate a exactit ii el spunea: .ceva foarte palid.i rea eze punctul de asamblare în exact aceea i pozi ie pe care o avea în momentul în care s-au petrecut respectivele intr ri în cea de a doua aten ie. Don Juan spunea c aceast constatare i-a determinat s conceap metode sofisticate pentru a for a deplasarea punctului de asamblare.ei au creat visatul.cît de des a putut .pentru perioade lungi de timp . Vr jitorii sus in aceast particularitate specific a memoriei i misiunea de a . Apoi don Juan mi-a dat defini ia tradi ional a celei de a doua aten ii. cu cît era mai mare deplasarea.noi pozi ii ale punctului meu de asamblare i s percep coerent în aceste pozi ii. cît pentru c . de fiecare dat cînd cineva intr în cea de a doua aten ie. cu atît era mai mare deplasarea.i aminti. punctul de asamblare este într-o alt pozi ie. la în l imea omopla ilor. ÄEste ca o a doua natur ". cea de a doua aten ie sau con tiin a altor lumi.constatam c -mi era imposibil s -mi amintesc nu numai faptul c intrasem în cea de a doua aten ie. Vr jitorii din vechime au v zut c . Judecind din situa ia mea actual . însemnînd fixarea punctului de asamblare în fiecare dintre enormul num r de noi pozi ii. la fel cum era i aten ia din lumea cotidian . ucenicii nu. dar atît de intens.i amintesc deloc aceste explica ii. Din punctul meu empiric de vedere. i o sfer mult mai larg .chiar retr iau fiecare experien avut . ARTA VISATULUI 31 Don Juan m-a ajutat s cunosc lucruri de neexplicat în cea de a doua aten ie prin intermediul a ceea ce numea el uneltire de vr jitor: lovindu-m u or sau cu putere pe spate. De regul . individul trebuie s . Descoperirea a condus la o alta: c visele sînt în întregime asociate cu aceast deplasare. cum ar fi ingerarea de plante ce pot produce st ri de con tiin modificate. numit prima aten ie sau con tiin a lumii noastre cotidiene. dar i c . Am reu it de nenum rate ori s percep totul cu aceea i precizie cu care percep lucrurile în lumea cotidian . pentru a. Nu atît din cauza caracterului s u complicat i complex . încît starea con tient normal devenea . îmi dau seama c don Juan m-a f cut s intru . aceste deplas ri însemnau c con tiin a mea intra într-o extrem de deconcertant stare de neasemuit claritate. spunînd c în starea con tient normal vr jitorul îl înva pe ucenic conceptele i procedurile de baz .i aminti. Deci.care este într-adev r extrem.i aminti tot ceea ce li se întîmpl în cea de a doua aten ie într -una din cele mai dificile i mai complexe misiuni ale vr jitoriei. Au fost necesare multe eforturi i mult t imp ca s ajung s în eleg ce este cea de a doua aten ie.în memoria lor.i îndeplini aceast misiune de a. în cea de a doua aten ie don Juan mi-a dat explica ii foarte detaliate în ceea ce prive te vr jitoria. Ceea ce deprindem atunci r mîne pentru toat via a. mai ales. De cele mai multe ori sem na cu un vis ciudat. O alt descoperire colosal pe care i-o revendicau vr jitorii din vechime i pe care don Juan mi-a explicat-o cu minu iozitate a fost s constate c punctul de asamblare se deplaseaz cu mult u urin în timpul somnului. Totodat . adic a avut în vedere s m for eze s -mi reorganizez uniformitatea i coeziunea.prin compara ie . obi nuim s spunem despre ceva ce am înv at cînd eram copii. . ci i c exista o astfel de stare. A eviden iat faptul c vr jitorii dispuneau într-adev r de dou sfere complete pentru ac iunile lor: una mic .

în al doilea rînd. în drumul filamentelor luminoase ale universului. a spus el. a spus don Juan la începutul instruirii în arta visatului. trebuie. ii sub control imaginea clasei i nu o la i s dispar pîn nu vrei tu. 2. Don Juan m-a asigurat c alesese în mod arbitrar mîinile mele ca ceea ce trebuia s caut în visele mele i c utarea a orice ARTA VISATULUI 37 altceva era la fel de justificat . pentru a intensifica i a extinde gama celor ce pot fi percepute. Nu am vorbit mai mult despre asta în starea de con tient a vie ii cotidiene. a spus el. în visele tale. în al cincilea rînd.începînd cu inten ionarea ei ca idee i sfîr ind prin inten ionarea ei ca o con tient stabil i controlat a deplas rii pu nctului de asamblare. angrenînd con tiin a. .în cursul viselor obi nuite -punctul de asamblare se dizloc de la sine cu u urin într-o alt pozi ie de pe suprafa a sau din interiorul oului luminos. prin el încep s treac alte filamente de energie. Acest gen de control nu difer de controlul pe care îl avem asupra oric rei situa ii din via a cotidian .înseamn s st pîne ti practic i cu mare precizie situa ia general dintr -un vis. arta de a dizloca dup dorin punctul de asamblare din pozi ia sa obi nuit . Te voi înv a cum s organizezi visatul. . transformîndu -se în ceva ce poate fi doar sim it.Po i s devii oricît de grav i greoi dore ti cînd vorbim de visat. s faci ceva cît se poate de simplu. In primul rînd au v zut c numai filamentele de energie care trec direct prin punctul de asamblare pot fi asamblate în percep ie coerent . Cu alte cuvinte. Una este s vorbeasc în termeni metaforici despre o lume de dimensiuni magice. prin disciplin i antrenament. pe cînd ne plimbam prin pia a ora ului Oaxaca. trebuie s î i prive ti mîinile. Cealalt este s explice ac iunile lor în termenii abstrac i specifici vr jitoriei. Numai în aceste condi ii este posibil ca visele noastre s se transforme în visat. i evoluînd în final într -o stare sau un domeniu de aspecte practice ori o for extraordinar care deschide în fa a noastr lumi ce dep esc cele mai fantastice închipuiri. i.Dar este posibil s faci acest lucru? . CARLOS CASTANEDA . care pîn atunci nu au trecut pe acolo i care. indiferent cît de mic este deplasarea sa. Cum ar fi s treac brusc din clas undeva în mun i. Don Juan definea aten ia visatului ca pe stâpînirea asupra propriilor vise pe care o dobînde te cineva atunci cînd î i fixeaz punctul de asamblare într-o oricare nou pozi ie în care a fost deplasat în timpul viselor. . Don Juan mi-a spus c ceea ce avea în vedere prin descrierea metaforic a celei de a doua aten ii ca progresie era s sublinieze faptul c .fiind un derivat al deplas rii punctului de asamblare . vr jitorii au dou op iuni. ci antre narea aten iei visatului. PRIMA POART A VISATULUI Ca o introducere la prima sa lec ie despre visat.Desigur c este posibil. au v zut c .într-o zi. iar don Juan îmi sugerase s consider totul în termenii unei cercet ri antrenante i amuzante i nu ai uneia solemne i morbide. în termeni . dac punctul de asamblare este dizlocat în alt pozi ie. ci trebuie proiectat în mod deliberat ca inten ie . for eaz asamblarea acestor cîmpuri energetice neobi nuite într-o percep ie stabil i coerent . Visatul trebuie s fie f cut cu integritate i seriozitate. au v zut c .Vr jitorii consider visatul ca pe o art extrem de rafinat .Te voi înv a primul pas c tre dobîndirea puterii. Am preferat întotdeauna aceast a doua modalitate. Dar în amintirile privind experien ele mele din cea de a doua aten ie am descoperit c discutaser m mai larg pe aceast tem . Disear . don Juan a vorbit despre cea de a doua aten ie ca progresie: începînd ca idee ce ne vine mai mult ca o curiozitate decît ca posibilitate real . îmi exprimasem sim mintele în ceea ce prive te absurditatea ac iunii. la început. 34 CARLOS CASTANEDA în al treilea rînd.cea de a doua aten ie nu se produce în mod natural. Scopul ac iunii nu era g sirea unui anumit lucru.a deplas rii sistematice a punctului de asamblare. Pentru explica ii este totdeauna nevoie de o judecat adînc . Vr jitorii sînt obi nui i cu el i îl realizeaz de fiecare dat cînd au nevoie sau doresc s o fac . a a cum este sim it o senza ie. au v zut c . Pentru a te obi nui i tu cu aceasta. Atunci cînd explic vr jitoria. dar cu bun dispozi ie i cu încrederea celui lipsit de orice griji.în cursul somnului i al viselor obi nuite . de i nici una din ele nu poate satisface pe deplin mintea ra ional a unui occidental. în al patrulea rînd.Ce înseamn s organizezi visatul? . Dar cînd visezi. este posibil înv area i efectuarea . Spunea c vr jitorii din vechime au consolidat arta visatului pe baza a cinci premise pe care le-au v zut în fluxul de energie al fiin elor umane. . au v zut c punctul de asamblare poate fi f cut s se mi te în pozi ii aflate în afara oului luminos. don Juan mi-a prezentat cea mai coerent defini ie a visatului din punctul de vedere al unui vr jitor. s fii u or ca fulgul. po i visa c te afli în clas . S organizezi visatul înseamn s nu la i visul s alunece în altceva. De exemplu. De pild .

Cu cît mergeam. . înainte de a coborî de pe ea pentru a traversa. Vr jitorii sînt convin i c . O senza ie ca o toropeal pl cut . dar don Juan m-a plesnit peste spate i m-a f cut s intru în cea de a doua aten ie. . Am încer cat cu disperare s observ oamenii care roiau în jurul nostru pentru a descoperi ceva la ei. Uit -te la tot. pe care vr jitorii le numesc cele apte por i ale visatului. ar p rea stupid . dar f r ostenta ie. Don Juan m-a înghiontit u or. Asta nu va dura mult.în elegerea acesteia ine de domeniul energiei.Ar fi fost lipsit de sens s . Doream o explica ie mai exact . Trebuie doar s ai inten ia s devii con tient c adormi. într-o zi va fi rîndul t u s le explici altora.i bate capul cu asta. Te afli în fa a primei por i. prin inten ia de a o face. a a c folose te. .în ce termeni va în elege afirma ia corpul energetic. don Juan? . cu frunze r sucite. una cîte una. dar trupul era cuprins de panic . în elegeam foarte limpede c nu m aflam pe aceast lume. Nu . Acum tii c este un obstacol i c trebuie s -1 dep e ti. Cum eu îi priveam fix. pur i simplu. 38 CARLOS CASTANEDA ARTA VISATULUI 39 . a spus el. pe care o are în rezerv fiecare dintre noi.i vorbesc despre por ile visatului înainte s te love ti cu capul de prima dintre ele. .Prima poart este un prag pe care trebuie s -1 trecem devenind con tien i de o anumit senza ie înainte de somnul adînc. Am crezut c m-a adormit instantaneu i c am visat c mergeam cu el pe un bulevard larg. dintr-un ora necunoscut.i face observat prezen a. Don Juan mi-a explicat c în fluxul de energie al universului exist multe intr ri i ie iri i c . Am devenit absorbit în încercarea de a citi ce scria pe panourile publicitare i pe indicatoarele str zilor.Cum devin con tient c adorm? Exist prevederi sau etape de care trebuie s inem seama? . iar eu eram atît de con tient de tot ce m înconjura. Fiecare copac avea în jurul s u un spa iu p trat de p mînt pen tru a putea fi udat.Asta n-are nici un în eles. Nu exist nici un fel de prevederi sau etape. Pentru asta îns este nevoie de energie. dar era un ora occidental. în momentul în care mi-am concentrat privirea asupra bordurii trotuarului. Dup luni de eforturi e uate.Nu.Inten ia i faptul de a avea inten ie sînt foarte greu de definit. ceea ce este greu de descris.întrucît afirma ia mea se refer la inten ie i la a avea inten ie . Erau ni te copaci scunzi. iar vis torii trebuie s le deschid pe toate apte. Pentru vr jitori .i voi spune în continuare: vr jitorii inten ioneaz orice se decid s inten ioneze. .în termenii unei senza ii trupe ti. Ajungem la aceast poart în momentul în care devenim con tien i c adormim. .Fii foarte atent. pentru c nu o pui în contextul corespunz tor. cu atît cre tea senza ia mea de nelini te visceral . este o facultate ascuns . în perioada aceea. mi-a spus el în replic . Ca orice om ra ional. suspenda i în întuneric i toropeal .De ce nu mi-ai spus asta dinainte? . un moment în care îi vom da un scop. Nu ne afl m într -un loc ce poate fi identificat. care exist independent. Important este s ajungi la corpul energetic. Cînd am ajuns la o intersec ie i ne-am oprit din mers.Nu. a a cum se g sesc în jurul copacilor din ora e.i timpul cu în elepciune. resim ite ca obstacole. încît imediat am încercat s m orientez citind indicatoarele i observînd oamenii. . Orice explica ie. care nu ne las s deschidem ochii. Oamenii p reau s fie europeni din zona de nord a continentului. Tocmai i-am împrumutat energia mea ca s po i ajunge la corpul t u energetic. Visul era atît de real. Am mers mai departe în t cere pe distan a dintre dou str zi. . am renun at i m-am plîns din nou lui don Juan de absurditatea unei astfel de ac iuni. iar cu acesta ai intrat într -o alt lume. corpul energetic o va în elege în termeni complet diferi i de cei ai min ii. ine seama de asta la auzul celor ce . am observat c crengile copacilor de pe strad fuseser tunse i aranjat e cu grij . ci doar p mînt negru afinat. am observat c pe strad nu erau nici un fel de ma ini. Puteam jura c atingerea lui m hipnotizase.Exist apte por i. probabil lituanieni. pe care trebuie s o deschizi pentru a putea visa. în cazul specific al visatului. în aceste spa ii îns nu se aflau nici un fel de buruieni sau gunoaie.mai generali. care ar fi putut s explice nelini tea pe care o sim eam. Primele mele încerc ri s -mi privesc mîinile în vis au fost un adev rat fiasco. Afirma ia pare f r sens. i ei îmi r spundeau . cu aspect dur. m rginit de copaci. avansat de mine sau de oricine altcineva. sînt apte intr ri. Mintea mea era curioas . ceea ce f cea el era înc o total enigm pentru mine.Dar cum po i s ai inten ia de a deveni con tient de asta? . don Juan. iar mersul a avut un efect extraordinar asupra mea. Trebuie s o sim i ca s în elegi ce vreau s spun. a teptînd momentul în care o vom implica. al min ii noastre. numea aten ie a visatului o fa et incomprehensibil a con tiin ei. Era clar c nu era un ora dintr-o ar de limb englez sau spaniol . crezi c în elegerea este exclusiv de domeniul ra iunii. dar pe care nu are posibilitatea s o foloseasc în via a cotidian . dac cineva inten ioneaz aceast afirma ie pentru corpul energetic. a spus el.

într-o clip s-a format în jurul nostru un cerc de ochi alba tri i c prui cu privire dur . reîntorcîndu-se la punctul de pornire cît de . Nu te for a s devii con tient c adormi. nici s -mi reg sesc mîinile în vis. S pt mînile treceau. ocul visului a fost de ajuns pentru a m trezi. Dar în momentul acesta anume . îl auzeam vorbind.Cum auzi c trebuie s te convingi. certitudinea c acesta nu era deloc un vis. automat. Cum po i s te convingi c e ti un vis tor. mi-a întunecat vederea i m-a f cut s uit ce voiam s -i spun lui don Juan. încît m tot trezea noaptea din somn. corpul t u energetic ar în elege imediat c singura cale de a in ten iona este prin concentrarea inten iei asupra a ceea ce dore ti s inten ionezi. ghemuit pe o parte.Unde ne-am aflat. ci i pentru faptul c nu inten ionezi nimic.Scopul visatului este de a inten iona corpul energetic? am întrebat eu. De aceast dat am concentrat -o eu pentru tine. Dac ai face-o. pen tru a ajunge la cea de a doua aten ie i la corpul energetic.i-am împrumutat energia mea i ai ajuns pîn la corpul t u energetic. Adev ratul scop este de a deveni con tient c adormi. cînd am a ipit pu in. Dar s-a dovedit a fi fost un vis singular. Accept testul inten iei.Cum pot s m conving c sînt un vis tor. De acolo. ne aflam într -o realitate dincolo de ceea ce cuno team eu c este realul. Pune . a spus el.i hot rîrea tacit .Desigur c se poate pune problema i a a. i. . ajungînd la corpul t u energetic. F cînd aceasta. poruncindu-mi s nu m întorc pîn nu am inten ionat prima poart a visatului. acest lucru nu se întîmpl dac î i ordoni s fii con tient c adormi. care mi -a intrat pe sinusuri. dar eram amor it. nu puteam s m concentrez asupra a ceea ce tiam. m aflam din nou acolo de unde plecasem: în casa lui don Juan. Mi-a spus c vis torii arunc cu premeditare priviri rapide asupra a tot ceea ce este prezent într-un vis. Sim i c e ti un vis tor cu toate celulele din trup. Sentimentul a devenit atît de puternic. nu asta. devii mai ra ional. nu e ti? Inten ia înseamn ambele lucruri: actul de a te convinge c e ti într -adev r un vis tor . 42 CARLOS CASTANEDA Dup ce mi-a spus toate acestea. în clipa urm toare. don Juan? A fost totul doar un vis? O stare de hipnoz ? . în cazul nostru. Am început s observ îns c în vis aveam un sentiment vag c ar fi trebuit s fac ceva i nu -mi aminteam ce. M-am întors acas i luni de-a rîndul m culcam seara inten ionînd din toate puterile s devin con tient c adorm i s -mi v d mîinile în vis. dar. cum. fac acest lucru numai pentru a stabili un punct de pornire.scopul visatului este de a inten iona corpul t u energetic s devin con tient c adormi. a spus don Juan sec. de fapt. în acest stadiu. a continuat el. disciplin i fermitate. cînd. ei purced s priveasc la alte lucruri din con inutul visului. . te vei pune automat în situa ia de a fi con tient c adormi.deoarece vorbim despre prima poart a visatului . oricît de ciudat ar p rea. Te -am ajutat s ajungi în cea de a doua aten ie. Inten ia este mult mai simpl i. ci pentru corpul t u energetic. m-a dat. în acela i timp. . într-o dup -amiaz . înc nu po i s p trunzi importan a acestor lucruri. tiam c m aflasem pe punctul de a descoperi ceva extraordinar în leg tur cu visatul i cu oamenii pe care îi v zusem. pur i simplu. Las corpul t u energetic s fac asta. Cealalt parte a testului . M-a asigurat c inten ionarea primei por i a visatului este unul dintre mijloacele descoperite de vr jitorii din vechime. . a spus el. Cînd i-am relatat lui don Juan despre încerc rile mele nereu ite de a trece prin prima poart a visatului. infinit mai complex decît atît.i actul de a fi convins.Nu. astfel încît s în elegi inten ia ca subiect nu pentru ra iune. . dar eu nu eram capabil nici s devin con tient c adorm.f r s stai pe gînduri s lucreze în a te convinge c ai ajuns la corpul t u energetic i c e ti un vis tor. nu numai pentru c nu ai suficient energie. M-am întors c tre don Juan.de i nu ai mai visat niciodat pîn acum . s faci f r a face. ci prin men inerea prelungit a imaginii a ceea ce prive ti în vis. cînd. cînd m-a lovit în fa un straniu vînt uscat. Don Juan a ad ugat pe un ton glume c nu avea suficient energie spre a-mi face un nou împrumut pentru inten ie i c ceea ce aveam de f cut era s ajung singur la corpul meu ener getic.Nu a fost un vis. am visat c m uitam la mîinile mele. a r spuns el. Eram pe punctul de a realiza ce era diferit în leg tur cu acei oameni. Am realizat. Eram întins pe o rogojin de paie. Ea reclam imagina ie.S -i ceri unui vis tor s g seasc un anumit lucru în visele sale este un subterfugiu. el mi -a oferit cîteva l muriri. care nu se putea repeta. afar din cas . de fapt. S inten ionezi este s dore ti f r a dori. cu toate acestea. A fost visatul.Ai în vedere c trebuie s -mi spun c sînt un vis tor i s fac tot posibilul s o i cred? Asta trebuie s fac? . ARTA VISATULUI 41 . s inten ionezi înseamn s cape i cunoa terea corporal incontestabil c e ti un vis tor. sub impulsul brusc al unui straniu ra ionament. .40 CARLOS CASTANEDA fixîndu-m cu privirea. Apoi. O senza ie de irita ie în zona plexulu i solar f cea ca respira ia s -mi fie sacadat i dureroas .s m conving c sînt un vis tor i c am ajuns la corpul meu energetic . ca pe o lovitur . Dac î i concentreaz aten ia visatului asupra a ceva specific.mi-era total imposibil de realizat. nu sînt? .

îmi pare r u. .i sînt cunoscu i: drept ceva ce se întîmpl în timpul somnului nostru. Atunci mintea sau creierul. sau ce-o fi acolo care face asta. i nu era nici o diferen între plimbarea din vis i orice plimbare pe care am f cut-o vreodat pe str zile unui ora pe care-1 vizitam pentru prima dat . Eu l-am for at s se deplaseze. i totul a continuat a a timp de luni întregi. Abilitatea de a le g si i de a le urm ri înseamn vr jitorie. încît a trebuit s -1 rog s mi le explice. mîini care.Sarcini energetice care se amestec cu elementele viselor noastre obi nuite. devenind uneori chiar groaznice la înf i are. Nu f cusem nimic special în afar de a persista în hot rîrea mea serioas i constant de a fi con tient c adorm i de a-mi reg si mîinile în vis. Erau mîini care ARTA VISATULUI 43 doar d deau impresia c îmi apar in. pentru c continui în a insista s . dar acestea nu erau niciodat ale mele. Ceea ce ai f cut este echivalent cu a d rîma un zid doar pentru a strivi un în ar care st pe el. dar nu în eleg nimic din explica ia dumitale. atunci cînd m-am lovit de o u . Astfel c visele sînt o osea cu ARTA VISATULUI 45 dou sensuri. a spus el pentru început. St ruin a cu care insista asupra acestor afirma ii era atît de mare.o ferestruic spre alte lumi. tu nu dormeai. Don Juan a accentuat faptul c aten ia visatului este esen ial pentru orice mi care în lumea vr jitoriilor. nu numai c am sim it durere în genunchiul la care m-am lovit. dar m-am i înfuriat din cauza neîndemîn rii mele. Atunci cînd am produs translarea punctului t u de asamblare.des pot.i schimbau forma. Desigur c po i s ajungi în aceea i pozi ie prin vis.Vrei s spui. aveam convingerea c acesta era locul unde m n scusem. i totu i cu un aer foarte real. Con tiin a noastr trece prin acea ferestruic în alte domenii.Cred c ai mers pu in cam prea departe. . adic punctul t u de asamblare nu ajunsese în pozi ia respectiv printr-un vis obi nuit. Totul a început ca un vis obi nuit. de dobîndire a controlului. Visai. restul con inutului viselor mele era întotdeauna pl cut de stabil. De exemplu. dar nu te-a sf tui s faci asta în acest stadiu. Puteam sim i c lucrurile erau absurd de tari. Cu toate acestea. Sînt impulsuri de energie str in care apar în visele noastre i pe care le interpret m ca elemente familiare sau nefamiliare nou . lucruri neesen iale. Dar este evident c încerci s repe i ceva ce ai mai f cut înainte. pîn într-o zi. Imaginile au devenit mai clare. Aten ia visatului trebuie antrenat sistematic. am reg sit într-adev r mîini în visele mele. don Juan.Nici nu po i.i reprezin i visele în termenii ce . cînd capacitatea mea de a visa s-a modificat parc de la sine.i dau o alt versiune: o ferestruic îndreptat c tre alte domenii ale percep iei. A ezitat un moment înainte de a-mi r spunde.dac nu o u i . preia ace ti curen i de energie i -i transform în p r i componente ale viselor noastre. Apoi lumina din vis s-a schimbat. A afirmat c în mul imea de elemente din visele noastre sînt prezente inter feren e energetice reale. don Juan. Dup multe eforturi. iar aten ia visatu lui este ca un fluviu ce se vars în el. Prin aceast ferestruic se strecoar îns în untru curen i de energie necunoscut . Am v zut tot c e a fi putut vedea. iar noi doi am ajuns în acel misterios ora . a spus don Juan dup ce mi-a ascultat relatarea. cumva. dar nu dorme ai. Visatul este un proces de con tientizare. Iar eu m str duiesc s . . Nu ne putem permite nici o mi care gre it . dac a fi fost un turist care se plimb pe str zile unui ora . Nu pentru c ora ul pe care-1 visam ar fi sem nat cîtu i de pu in cu ora ul meu natal. Puteam s men in îndelung imaginea a aproape oric rui lucru asupra c ruia îmi concentram aten ia. Am umblat în modul cel mai realist prin acel ora pîn cînd am fost total epuizat. Ceea ce i se solicita era s devii con tient c adormi.Cea de a doua aten ie este ca un ocean. . pentru c ea este porti a c tre cea de a doua aten ie. Au început s m doar picioarele. .Este periculos? .Ce sînt ace ti cerceta i? .Care este diferen a dintre aten ia visatului i cea de a doua aten ie? .Nu. Cea de a doua aten ie este starea de a fi con tient de lumi în totalitatea întregului lor -totalitate a întregului la fel cum lumea noastr este o totalitate a întregului . c am f cut o gaf ? 44 CARLOS CASTANEDA .i înc ce periculos! Visatul trebuie f cut cu mult seriozitate. Am visat c venisem în vizit în ora ul meu natal. ci pentru c . . . care au fost plasate în visele noastre de o for potrivnic . iar acele domenii î i trimit cerceta ii în visele noastre. .Visele reprezint . . Strada pe care mergeam a devenit în mod perceptibil mai real decît cu o clip înainte.pe cînd aten ia visatului este starea de a fi con tient de elementele din visele noastre.

. Mai tîrziu. în primul rînd. o poate folosi drept 48 CARLOS CASTANEDA impuls pentru a se proiecta ca o rachet în zone nea teptate sau o poate percepe a a cum percepem noi lumea în mod obi nuit. ne-ar servi drept îndrum tori în zone de un asemenea grad de mister. l sînd în urm numai energia str in . ce anume.i spun. i atunci întregul vis se destram . Dac i-am urma pîn la surs . La un moment dat. în timpul unei alte discu ii.Ce este cu exactitate corpul energetic? . . la început nu te uita la prea multe elemente din visele tale. Dar el m-a asigurat c ceea ce spunea era cît se poate de adev rat.de i influen at de modul nostru obi nuit de a percepe lumea cotidian . încît vr jitorii se cutremur doar la simpla men iune a unei a stfel de posibilit i. . de exemplu. în momentul ajungerii la prima poart .Dar corpul fizic nu este i el alc tuit din energie? . evident pentru a permite min ii mele s înma gazineze ceea ce-mi spunea.i concentrezi privirea pe orice lucru. trebuie s .Domeniul energiei. de a-1 face flexibil i coerent prin antrenarea sa treptat . dar ele se destram prea repede.Care este acest domeniu. . pentru a putea s treci de prima poart a visatului. De fiecare dat cînd prive ti respectivul element i -1 separi de restul. don Juan? . de exemplu. întoarce-te la punctul de pornire i ia-o de la început. ca punct de pornire. Apoi s . Corpul energetic se comport fa de energie în termenii energiei. vr jitorii au n scocit procedeul de utilizare a punctului de pornire. dar nu are mas material .Pentru c provin din alte domenii. a spus el. Apoi revino la ele mentul pe care l-ai privit întîi. aten ia visatului descoper curen ii printre ele46 CARLOS CASTANEDA mentele visului i se concentreaz asupra lor. dar. Iar visatul este arta de a tempera corpul energetic. trebuia s ia visul meu drept prima mea tentativ autentic de visat. Cu o alt ocazie.Tocmai asta încerc s . A spus: . Credeam c don Juan fie exagera. . a a c . imaginile nu se destram .Este replica. . perechea complementar a corpului fizic.Cel mai uluitor lucru care li se întîmpl vis torilor. trebuie s trecem de ea prin capacitatea de a men ine prelungit imaginea oric rui element din vis.Voi repeta ceea ce ai de f cut în vis. a abordat brusc subiectul din nou. po i s extinzi num rul lor pîn cînd ve i putea cuprinde tot ce dore ti. pe care s le înregistrezi prin scurte arunc turi de ochi. . Prin visat ne condens m corpul energetic pîn cînd devine o unitate capabil s perceap .Ce înseamn s treci de prima poart a visatului? . prime ti un impuls de energie. pe m sur ce avansezi. a spus el în continuare. fie voia s m încurajeze. Pentru a contracara caracterul evanescent al viselor.Ce înseamn a percepe energia în fluxul ei? . don Juan? .Prin antrenarea i st pînirea aten iei visatului. .i mu i privirea la alte elemente din vis. ce u or î i va fi s te angajezi în visat acum.Sigur c da.E ti convins c am ajuns într-adev r la prima poart a visatului. întrucît el este energie pur .Ai ajuns i asta înseamn foarte mult.Ca. don Juan? . . ca în cazul t u. Vei descoperi. Are propriul s u domeniu.S-a oprit. poate face lucruri ce sînt peste posibilit ile corpului fizic. una peste alta. în visat trateaz energia în trei moduri: poate percepe energia în fluxul ei.i cum separ vr jitorii ace ti curen i de elementele obi nuite ale viselor lor? . imeARTA VISATULUI 47 diat ce imaginile încep s se destrame i sim i c î i pierzi con trolul. Patru sînt suficiente. Diferen a const în faptul c acest corp ener getic are doar înf i are.Ca. Ei îi observ i se str duiesc s -i separe de elementele obi nuite ale viselor lor. este c . don Juan? . . . ceea ce însemna c reu isem s ajung la prima poart a visatului.Percep ia sa . .De ce îi separ .Aproape c pot s fixez cu privirea elementele din visele mele. ei ajung i la corpul energetic.Vr jitorii sînt con tien i de ace ti curen i de energie str in .Ajungem la prima poart a visatului prin faptul c devenim con tien i c adormim sau prin intermediul unui vis colosal de real. ine minte c . dac le prive ti doar în treac t. s se transporte într-o clip la cap tul universului. . O dat ajun i la poart . la alegerea ta. A revenit la subiectul visului meu i a spus c . Don Juan a refuzat s continue explica iile pe aceast tem . O structur spectral alc tuit din energie pur . Prive te astfel fugar la oricît de multe elemente po i.este o percep ie independent .

în noi nu r mîne nici o f rîmi care s poat fi folosit pentru vreo percep ie ie it din comun. . Ei î i redistribuie cu în elepciune energia. prin reducerea oric ror lucruri pe care le consider de prisos în via a lor. a insistat don Juan. iar noi o folosim în întregime pentru a percepe i a tr i în lumea noastr cotidian . a r spuns el.trebuie s ne fie repetat pîn la epuizare. Corpurile lor e nergetice fac acest lucru. din cauza u urin ei cu care c utarea de cerceta i se poate transforma într-o obsesie. Mi-a expus pe larg un întreg corpus de rînduieli. Dar nu este recomandabil ca cei ce viseaz s se lase antrena i în astfel de vîn tori de iscoade.într-un mod de via viabil. R espectivele op iuni sînt menite s ne restructureze via a. dar nu era sigur dac s o fac sau nu.Exist dou modalit i de a face fa faptului c sîntem vi i. .uindu-m s nu m rezum doar la a m gîndi la cele cemi spusese. în esen . A eviden iat faptul c repeti ia este modalitatea prin care str mo ii no tri ne-au preg tit din punct de vedere social. A sus inut c interesul s u. întrucît energia de care dispunem este deja în uz. un fel de curent oscilant sau o turbulen .metoda const într-o serie de op iuni comportamentale vizînd rela ia cu lumea. O numesc metoda vr jitorilor. pentru a 1 sublinia.i cel lalt mod despre care ai pomenit. iar cu ajutorul lui putem. fie prin lupta împotriva lor. mi -am dezvoltat capacitatea de a fi pe de-a-ntregul con tient de faptul c adormeam.Situa ia specific de via a unui individ poate fi modelat pentru a corespunde cerin elor sale exprese. cerceta ii din alte lumi. Vr jitorii ob in aceast energie printr-o redistribuire . faptul c nu exist nic ieri energie suplimentar pentru noi i.i vorbesc despre asta. de care ne l s m absorbi i total.a a cum erau teoriile vr jitorilor. pentru a func iona în lumea cotidian . don Juan? 50 CARLOS CASTANEDA . Pe m sur ce am continuat exerci iile mele de visat. .Ceea ce au în vedere vr jitorii prin modelarea situa iei de via a unui individ . în care m ini ia . f r îndoial . Mi-a zîmbit i. în calitate de profesor. prin modificarea reac iilor noastre fun damentale legate de faptul c sîntem vii.într-o manier mai ARTA VISATULUI 49 inteligent . a continuat. exact în momentul în care m preg team s -i adresez o întrebare. ARTA VISATULUI . Mi-a explicat c vr jitorii au o metod de a face rost de energie. .ca rezultat al ac iunii for elor biologice . înseamn c corpul energetic vede energia direct ca pe o lumin . pârind indecis. Vis torii fac acest lucru. . Prin modelarea acestei con tiin e putem ob ine suficient energie pentru a ajunge la corpul energetic i pentru a-1 fortifica. cum ar fi visatul. ca i cînd ar fi vrut s mai adauge ceva. op iuni cu mult mai în elepte decît cele transmise de str mo ii no tri. un miracol. era s m implice profund în problematica vie ii i a faptului de a fi viu. Aceast cantitate reprezint toat energia pe care o posed m. cu alte cuvinte. s structur m direc ia general de desf urare i rezultatele vie ii noastre. S pot face a a ceva era pentru mine. ca i capacitatea de a m opri într-un vis pentru a examina. nu este nici o problem pentru corpul energetic s foloseasc curen ii de energie existen i în univers pentru a se propulsa.i atunci. dac inem seama de cît de pu in tim despre noi în ine. Ori o simte direct ca pe o zdruncin tur sau o senza ie ce poate fi chiar de durere. Dar men inerea acestei realiz ri depinde numai de energie. a r spuns el. Cealalt este prin modelarea situa iei noastre specifice de via .întrucît energia este domeniul s u de ac iune. Don Juan a încheiat discu ia noastr despre visat pov .înseamn a vedea.ca rezultat al cunoa terii.a a cum a expus-o don Juan .i-am spus mai înainte c vr jitorii izoleaz . S-a oprit. Cînd l-am rugat s explice mai clar acest aspect. O afirma ie nefond at ? Ba deloc. ci s încerc s transform respectivele concepte . a plecat cu ei. don Juan? Corpul energetic folosind energia drept impuls.Care sînt aceste reac ii fundamentale? am întrebat.prin repeti ie .. pîn cînd devenim receptivi fa de el.fie prin acceptarea cerin elor acestei st ri. don Juan a ad ugat c noi to i avem o cantitate fix de energie de baz . A afirmat c orice lucru nou din via . în visele lor. pentru a o adecva propriilor noastre structuri. . A repetat de mai multe ori. pur i simplu. am descoperit c totul era într-un anume plan total incomprehensibil pentru mine. dar în alt plan p rea cît se poate de logic i inteligibil. în ce situa ie sîntem? am întrebat eu.Putem într-adev r s ne model m situa ia vie ii. Una este capitularea în fa a acestei situa ii . dup cum doream. .este modelarea con tiin ei de a fi viu. El a repetat c ajungerea premeditat la prima poart a visatului este o modalitate de a ajunge la corpul energetic.i faptul de a fi viu . orice era parte component a con inutului respectivului vis. La momentul acela. . Am ezitat s . . Nu trebuie decît s -i separe i gata. în precizarea diferen ei dintre via .a energiei pe care o au i o folosesc pentru a percepe lumea cotidian .a explicat don Juan . Ele detecteaz energia i o atac .Sîntem în situa ia de a fi nevoi i s Äciupim" energie de oriunde o putem g si. Apoi don Juan a trecut repede la alt subiect.

creat de educa ia noastr ca membri ai societ ii ce pune mare pre pe desconsiderarea viselor. imaginile nu se destram . . Don Juan spunea c elementul activ al unui asemenea antrenament este st ruin a i c mintea i toate pavezele sale ra ionale nu rezist în fa a st ruin ei. Ia-o cu încetul. De cîte ori avea ocazia. pentru c eu credeam. ceea ce este cît se poate de evident în preocuparea obsedant în leg tur cu felul în care ne prezent m. m rostogoleam într-un an .i spun p rerea în aceast problem . Mai devreme sau mai tîrziu. barierele de ap rare ale judec ii ra ionale se pr bu esc sub impactul st ruin ei. Nici c putea fi mai adev rat. Ceva inactiv. ne-am elibera energia din încercarea de a men ine ideea iluzorie a m re iei noastre. cînd va considera el c este oportun. în al doilea rînd. Mi-am imaginat observa ia c partea dificil era de a sparge bariera ini ial care ne împiedic s aducem visele în aten ia noastr con tient . a r spuns el. Iar. de i se declara un lupt tor împotriva suficien ei. ne înt rim puterea de a st pîni aten ia visatului. ne -am putea . Manifestarea aten iei visatului este rezultatul direct al restructur rii vie ii noastre. mai presus de toate. c esen ial în acest domeniu era exersarea aten iei visatului. Este mai degrab ca o de teptare. s ne concentr m aten ia a supra elementelor din visele noastre.ca s spunem a a -mecanismul redistribuirii energiei i c cel mai eficient element al metodei este Ärenun area la importan a de sine". Acum. s fac cît mai multe exerci ii. Argumenta c . Don Juan nu-mi spusese c acestea sînt senza ii nesemnificative. . M-a încurajat ca. atît de ie it din comun. numindu-m egocentric abscons. Totu i.Bariera reprezint mai mult decît socializarea. îmi dau seama cît de 54 CARLOS CASTANEDA absurd trebuie s -i fi p rut totul. la care s apel m pentru un impuls suplimentar de energie. în leg tur cu faptul c sîntem admira i. am început s simt ARTA VISATULUI 53 o deosebit încredere în mine. CEA DE A DOUA POART A VISATULUI Prin intermediul exerci iilor mele de visat am descoperit c un profesor în ale visatului trebuie s creeze o sintez didactic pentru a scoate în eviden un anumit aspect. în acest scop s-a folosit ca de o trambulin de ideea de a fi con tient c adormi. Mi-am dat seama. dar nu te opri i. 3. accepta i sau nu. promi înd c nu se va amesteca în nici un fel. Este chiar prima poart a visatului. am început s am în mod repetat senza ii pe care le consideram foarte importante. a interzice cu hot rîre un astfel de comportament. în stare latent . a spus el. pentru a elibera energia necesar pentru aten ia visatului din carcera socializ rii este nevoie s ne redistribuim energia existent . ceea ce avusese în vedere don Juan în leg tur cu primul meu test era s -mi exersez aten ia visatului prin concentrarea ei asupra elementelor din vis. Don Juan m-a determinat atunci s accept c vom continua s discut m despre visat numai în cea de a doua aten ie.Intrarea ta în cea de a doua aten ie î i d acest sentiment de încredere. iar aten ia visatului prosper . Dac a preda arta visatului acum. încît am dorit s aud p rerea lui don Juan. cu toat convingerea. trebuie s ne redistribuim energia existent prin orice mijloace posibile. cînd i se d un scop. precum ar fi aceea c . c aceast barier este una psihologic . Explica ia lui don Juan era c cea mai mare parte a energiei noastre este consumat pentru a ne sus ine propria importan . don Juan eviden ia faptul c . Este un obstacol natural. ci i blestemul omenirii. Dar don Juan doar se distra pe seama mea. întrucît nu avem -a a cum spunea don Juan alte surse externe. L-am rugat pe don Juan s . Pe m sur ce deveneam cît mai priceput în a-mi organiza visatul. Pe m sur ce exersam mai mult în a-mi concentra i men ine aten ia visatului asupra elementelor din vise. în esen . Prima poart a visatului prive te fluxul de energie din univers. Era absolut convins c acest lucru este indispensabil pentru tot ceea ce fac vr jitorii i de aceea acorda o importan extrem îndrum rii tuturor înv ceilor s i în direc ia îndeplinirii acestei cerin e. intr brusc în func iune. ci f -o! I-am spus c am confirmat în practic ceea ce-mi spusese. Intrarea ei în ac iune nu este chiar un proces . inea cu meticulozitate un jurnal ultrapersonal intitulat ÄVisele mele". Don Juan a insistat asupra faptului c metoda vr jitorilor este cel mai adecvat mijloc de a unge . în primul rînd. ci m l sase s le consemnez în notele mele. dac am fi capabili s renun m la o parte din aceast importan . Era de p rere c importan a de sine este nu numai inamicul suprem al vr jitorilor. dac arunci priviri fugare la tot ceea ce se întîmpl într-un vis. care. Avusese dreptate cînd afirmase c aten ia visatului intr în ac iune atunci cînd este solicitat .în sensul no iunii de proces cu care sîntem obi nui i: un sistem neîntrerupt de opera iuni sau o serie de ac iuni ori func iuni care produc un anume rezultat final. pl cu i. între timp. Subterfugiul folosit de el con sta în a afirma c singura modalitate de a fi con tient c adormi era s examinezi elementele din vis. pentru judecata ra ional pare imposibil ca cineva s se antreneze pentru a fi con tient la nivelul viselor. c ai trecut de ea. nu vorbi despre asta. dup cum dorim. Dar asta este o certitudine fals . i anume c .51 Don Juan sus inea c . pe m sur ce ne înt rim controlul asupra viselor noastre. Asta reclam i mai mult seriozitate din partea ta. i se pare stupid c nu ne putem opri. exact în momentul în care adormeam. ni s-ar întîmpla dou lucruri extraordinare. aproape imediat dup ce am început antrenamentele de visat.

elementele din propriile mele vise. 56 CARLOS CASTANEDA . Dar don Juan m-a întrerupt. S spunem c vis torilor le sînt accesibile i alte lumi.pune la disARTA VISATULUI 55 pozi ie suficient energie pentru a intra în cea de a doua aten ie. Cuno team aceast tendin de nest pînit a firii mele. unde era? . ci chiar începusem s m întreb dac era vorba într-adev r de tr s tura firii mele sau de cu totul altceva. . lumi totale. Sîntem condi iona i din punct de vedere al alc tuirii fizice s mergem într-un singur fel. am intrat într-o alt zon dificil : s -mi amintesc în vis s strig acel ordin.i atunci. Partea cea mai stranie este c nu puteam concepe c nu avusesem aceast aptitudine. probabil. . cu atît sînt mai nedumerit. uneori vin la noi entit i energetice.Crede-m c cea mai extraordinar caracteristic a vr jitoriei este acea configura ie denumit de pe alt lume. Acesta este primul lucru pe care l -ai observat. dar c niciodat nu am sim it ceva. Ce era acel sim mînt. Din aceste alte lumi totale.Nu po i explica visatul prin lucrurile pe care le cuno ti sau b nuie ti c le cuno ti. don Juan? . M-am folosit de prilej pentru a solicita r spunsuri la întreb rile pe care nu putusem s i le pun. a r spuns el f r interes. Ceea ce te-a f cut s te zba i în nedumerire este faptul c nu po i s . desigur. am sim it o team i o repulsie imposibil de uitat. mi -am amintit într-adev r s strig: Äînceteaz !" Cic leala a încetat imediat i nu s-a mai repetat. . De pild .i se pare c nu e ti tu cel care î i vorbe te. Devenise atît de evident .i închipui c ceva ar putea fi din afara lumii acesteia.Cu cît m gîndesc mai mult la el. precum vr jitorii din vechime.i explic asta. c vom discuta despre visat numai cînd aducea el vorba despre acest subiect. Senza iile pe care le tr isem prima dat . Imediat ce ai ocazia.Unii.în afara lumii acesteia. I-am spus c am observat. încît aveam sentimentul c o f ceam de o via . O c l torie cît se poate de real . corpul t u energetic s-a ag at de energia str in a acelui loc i s-a distrat de minune. Ca dovad .Unde este acest de pe alt lume. similar probabil cu capacitatea noastr de a merge. cu acel vis. Tot ce . punctul t u de asamblare s-a translat pe distan destul de mare. datorit faptului c eram atît de enervat de cic leala mea. ca s întrez rim o frîntur din m re ia autentic a universului. i totu i trebuie s depunem un efort imens pentru a înv a s mergem. de pe alt lume. ai presupus c i eu vedeam acelea i lucruri pe care le vedeai tu. dar în vis tendin a era mult amplificat . Am început s relatez cu patos cît de straniu fusese totul. don Juan? ARTA VISATULUI 57 .Acum e ti preg tit pentru a purcede la a doua poart a visatului. cînd te auzi cic lindu-te în vis. Aceast nou capacitate de a putea s arunc priviri scurte asupra elementelor din visele mele era cuplat cu ideea obsedant de a-mi reaminti permanent s privesc elementele din vis. încît nu numai c m irita s m aud cum m cic lesc în permanen . în acel caz. . în pozi ie biped . examinai pentru prima dat în via a ta o energie str in . Ai tendin a de a te comporta ca vr jitorii din timpuri str vechi. înc nu a sosit timpul s . . Dar hai s spunem c nu sîntem singuri pe aceast lume. înfurie-te foarte tare i r cne te ordinul: Äînceteaz !" Astfel. a a este. Rezultatul a fost c tu.i pot spune este c ora ul pe care l-ai vizitat nu era pe aceast lume. în acest caz. Cred c . a spus el.To i vis torii trec prin aceast experien ? l-am întrebat eu pe don Juan cînd l-am întîlnit din nou. Data urm toare. Pe cînd îi observam pe ac ei oameni din vis.Era cumva acel ora pe o alt planet ? .i-am spus eu lui don Juan.Atunci nici nu e ti tu. Respectasem pîn atunci în elegerea noastr . pe s turate. îmi aminteam totu i cît de greu îmi fusese chiar i numai s m gîndesc la aceasta ca la o eventual posibilitate. . .Dac m gîndesc bine.Vorbesc încontinuu cu mine în vis. Am eludat sensul afirma iilor sale în favoarea problemelor care m interesau pe mine i l-am întrebat: . ai c l torit dincolo de lumea pe care o cunoa tem. Este normal c te-ai sim it înfrico at i ai avut o reac ie de respingere. Am ajuns s cred c -mi pierd min ile. î i la i punctul de asamblare s se deplaseze.Dup p rerea mea. cînd m f cuse el s visez. Nu e ti chiar atît de prost. nu m-ai întrebat niciodat . st ruiser cu pre ponderen în mintea mea. Mi-a trecut prin minte c aceast capacitate de a ne putea examina con inutul viselor trebuie s fie produsul alc tuirii naturale a fiin ei noas tre. consideram îns c este o urgen . Mi-a trebuit mai bine de doi ani pentru a ajunge s fiu capabil de a-mi concentra neab tut aten ia visatului asupra orice doream i am devenit atît de priceput la asta. ci altcineva? a întrebat el. Nu mi se pare c sînt eu cel care vorbe te în acele momente. dar periculoas . spunînd: . reamintindu-mi s m uit la lucruri . fie i pe departe similar în termenii clarit ii i detaliului. .

Dac avem înclina ia de a ne complace în a ne ag a de lucruri sau situa ii. nu ar interveni corpul sau creierul pentru a opri situa ia? . . Avem versiuni diferite. .Foarte simplu. . S ne continu m treaba pe care am început-o. cel care viseaz a i ajuns la corpul s u energetic. Aici este 60 CARLOS CASTANEDA vorba despre visat. în func ie de tendin ele firii fiec ruia.Crezi c a putea s m întorc în acel ora ? .i evident seama c vorbisem f r s m gîndesc. observînd totul. în mintea mea. Astfel încît ceea ce trece de cea de a doua poart . aici m-ai prins. . El exista numai pentru mine. Nu a a stau lucrurile. . terestru. r spunsul pe care mi-l d duse la momentul respectiv. a fost . C l toria aceea a fost real . Ori. i-am explicat c aceste dou propriet i reprezint cheia percep iei. Mai ales dac ai înclina ia de a te l sa antrenat în asta. examinînd fiecare detaliu. . pot s explic. Tu ai v zut -o în chip de ora . 58 CARLOS CASTANEDA . închipuiei c treci dintr-un vis într-altul. Vr jitorii din vremurile str vechi obi nuiau s fac acest lucru. Ai avut parte deja de experien a neobi nuit de a examina con inutul viselor tale. rîzînd. Aceasta este supapa de siguran pe care o au cei care viseaz . Este foarte u or s . Prin trecerea de prima poart . . este corpul energetic.Nu. Nu tiu. dar -în timp ce visezi .Confuzia mea se produce atunci cînd spui c lucrurile sînt reale. Indiferent de cît de mult s -ar l sa .Nu. Dar.Care este implica ia acestei situa ii. M-am auzit punînd aceea i întrebare pe care o formulasem atunci cînd îmi vorbise pentru prima dat despre organizarea visatului. Eu am v zut energie. dar nu pot s explic.i perfec iona corpul energetic.Implica ia este c . Aceasta poate deveni serioas . Ai afirmat mai înainte c am ajuns într-un loc real. încît o face s se opreasc atunci cînd este nevoie. dar nu-l recomand.în ce fel. s rind dintr-un vis într-altul. Acum vrei s reduci ceva tran scendental la ceva lumesc.Vei descoperi i singur c scopul visatului este de a. dar nu vreau s o fac. Acest gen de control nu difer de controlul pe care -l avem asupra oric rei situa ii din via a cotidian . Dar aceasta nu este o stare normal . M-a cuprins panica. Eu nu am v zut nimic de genul acesta. Un corp energetic perfect are .anticipînd inten ia mea .Dar atunci. Va trebui s a tep i i s . dar don Juan .Ce este aceast supap de siguran ? . sîntem candida i la a o lua pe cocoa . A a c . A refuzat s mai discute pe acest subiect. Tu i numai tu ai v zut un ora i oamenii din acel ora .Gînde te-te pu in.printre alte lucruri. Ceea ce vreau este ca ARTA VISATULUI 59 tu s te treze ti în mod normal cînd ai terminat cu visatul.i dai singur seama care este adev rul. Po i avea cît de multe vise dore ti sau cît de multe e ti capabil s ai. .Exist o problem în ceea ce prive te cea de a doua poart . don Juan a repetat. numai pentru tine un ora . nu era un ora real.de somn. explica ie care m-a f cut s m simt i mai încurcat. don Juan? . în afara lumii acesteia.a început s explice aspectele legate de cea de a doua poart a visatului. Eu am v zut-o ca energie. don Juan. Sau poate c tiu. desigur . . atunci da. cum este posibil s avem dou versiuni diferite despre el? . cu acea ocazie.Dar este posibil s faci acest lucru? Dîndu.Ei.adic obi nuit . s nu se trezeasc niciodat în lumea pe care o cunoa tem. la trecerea prin cea de a doua poart trebuie s inten ionezi un control mai mare i mai serios asupra aten iei visatului: singura supap de siguran pentru cei care viseaz .i dai seama c te po i cufunda pîn la adîncimi fatale în acest sens. . a spus el.Vrei s spui c ar trebui s nu m trezesc niciodat pe lumea asta? am întrebat. coeficien i diferi i de uniformitate i coeziune. Acest lucru nu poate fi cu siguran realizat.un asemenea control asupra aten iei visatului. trebuie s . Mi-am revenit repede din stînjeneal i eram gata s mai pun i alte întreb ri. Ajungi la cea de a doua poart a visatului atunci cînd te treze ti dintr-un vis într-un alt vis. dar trebuie s exerci i un control adecvat asupra lor i s nu te treze ti în lumea pe care o cunoa tem.Desigur c este posibil.a spus el. deoarece am avut. A a ceva nu se poate face. nu asta am vrut s spun.Dac este vorba de o stare normal . . . probabil. Nici unul din noi nu are dreptate i nici nu se în al . don Juan? . Dar dac este real. acum c ai adus vorba.ce am v zut eu.vreau s visezi c te treze ti în alt vis. i unii dintre vr jitorii din bran a mea au procedat la fel.în mod normal. în acel moment.i spun c i aceasta este o alternativ .

cînd i-am povestit visul. accesibil aten iei imediate a visatului. Totu i. Aveam strania certitudine c m aflu în Oregon sau în nordul Californiei. dar ceea ce am vrut s spun. în cazul primei por i. pluguri cu disc. de la grohoti pîn la vîrfuri muntoase pîn cînd nu am mai avut energie i nu mi-am mai putut concentra aten ia visatului asupra nici unui element. nu -mi d deam seama ce trebuie s fac. care -în opinia mea . am fost atras de toate caracteristicile posibile. Acceptarea neajunsurilor mele a p rut s -mi dea un impuls pozitiv i am devenit mai expert în men inerea imaginii oric rui element din visele mele. m aflam într-adev r în Mun ii Sierra Nevada. i -am spus c trebuie s te treze ti în alt vis. ca i cum ar fi fost abandonate. treier toare. 62 CARLOS CASTANEDA ARTA VISATULUI 63 copaci i grote. nu m trezisem în alt vis. l a ar . ARTA VISATULUI 61 Exact înainte de aceast smucitur . adic . trecînd în tromb prin defileuri. Pe panou se afla imaginea unei cl diri. iar. examinînd -o. din care visam c m trezesc. în dep rtare se vedea ceva ce p rea a fi un panou publicitar. inta era mai evaziv . o fereastr dintr-o înc pere. Apoi. Apoi am dorit s m orientez prin observarea împrejurimilor. A trecut astfel un an f r s se întîmple nimic. Dup nenum rate e ecuri. stînci. Am c utat alte tr s turi caracteristice ale peisajului din vis. Nu eram sigur c îndeplinisem cerin a pe care mi -o fixase.antrena i la un moment dat. Dar. înverzite. don Juan m-a l sat s exersez. Iar eu am confirmat în practic cele dou alternative precizate de el.Gre eala este a mea. fie c treceam în vitez de la un element precis. m i aflam lîng el. A a cum procedase i pîn atunci. L -am chestionat pe don Juan în leg tur cu aceast anomalie. iar dificultatea i mai mare.erau stejari californieni. de fapt. înainte s se întîmple acest lucru. Am citit textul înso itor. Pe cînd priveam. Trecerea prin cea de a doua poart este o treab foarte serioas . Fie c visam c am un vis. era c este necesar s schimbi visele într-o manier sistematic precis . De data aceasta. în exclusivitate. De data aceasta. mîinile. r spîndite peste tot. A fi vrut s fiu atras de dealurile înverzite.Ai ajuns la cea de a doua poart a visatului . ai mers direct la solu ie. f r nici un amestec din partea lui. pentru aceasta este nevoie de un efort extrem de controlat. ce avea înf i area unui tractor. Alternativa const în a folosi elementele dintr-un vis pentru a declan a alt vis. n-am fost capabil niciodat s decid dinainte care dintre cele trei c i o voi urma. combine. Sim eam c -mi pierd controlul. o for ca un fel de vînt . dar m -au tras la ei mun ii din dep rtare. Sau intram într-o variant a celei de a doua situa ii: priveam orice element dintr -un vis. Eram perfect con tient c visam. Una este de a te trezi în alt vis. în cele din urm . Am privit înapoi s v d dac a putea s precizez de la care fereastr m uitasem afar . ceva s-a schimbat. nu prea departe. La fel ca la prima încercare. iar. de fapt. prin aceast a. . un brusc . Priveli tea era cea a unei ferme. în vis. n-am mai v zut nici un fel de peisaj. men inîndu-mi privirea fix pîn cînd elementul în cauz î i schimba forma i. Nu se vedeau nici un fel de cl diri în preajm . exact a a cum ai f cut. Am pornit din nou pe calea unei alte încerc ri într-ale visatului. înv luit în întuneric. ni te stîlpi de telefon. Am examinat secer toare. Structura metalic a acestuia m-a însp imîntat. . Avea un aspect amenin tor. exact cum f cusem eu. Am v zut mun i la mare dep rtare. s visezi c ai un vis i apoi s visezi c te treze ti din el. era reclama unui motel. aten ia visatului îmi fusese atras de o structur ciudat . la altul. ai pierdut o mul ime de timp c utîndu. Singura perturbare era o neobi nuit interferen . ni te dealuri joase. m aflam lîng aceasta. încît am uitat visul meu ini ial. ci doar întuneric. Visul meu a încetat s fie un vis. lîng el. Eram convins c erau Mun ii Sierra Nevada. m tr gea într-un alt vis printr-un vîrtej vîjîitor. în mun ii aceia s-a consumat toat energia mea de a visa. Exerci iile mele se desf urau calm i netulbura . aten ia visatului trebuie s -i fac s revin la suprafa . Don Juan a spus c exist dou modalit i de a trece prin a doua poart a visatului. în clipa urm toare. într -o zi. încercînd s descop r dac a putea s arunc o privire asupra peisajului de afar .mi-a spus don Juan. a zis el. în ceea ce prive te capacitatea mea de a percepe. nu chiar accesibil.i. aflat la o oarecare distan . în momentul în care mi-am concentrat aten ia asupra panoului. Aveam deprimanta b nuial c acum exerci iile practice nu-mi vor fi de prea mare ajutor. Exerci iile mele de visat se terminau întotdeauna prin aceea c nu mai aveam rezerve de aten ie a visatului i m trezeam sau prin faptul c eram cuprins de un somn adînc.m-a tras prin fereastr afar . Ceea ce trebuie s faci în continuare este s treci de ea. Pe ele se aflau pilcuri de copaci. tractoare. f r s te preocupe respectarea ordinului primit: s te treze ti în alt vis. îns aten ia mi-a fost în totalitate captivat de marele num r de ma ini agricole.pe care am sim it-o ca un vîjîit în urechi . am renun at s mai încerc i m-am consacrat simplei continu ri a exerci iilor de fixare a aten iei visatului asupra fiec rui element din vis. Am examinat totul. Doream s reflectez asupra acestui lucru. Erau atît de multe. pentru c .

este perfect capabil s perceap . î i pierd starea con tient la fel ca noi. spunîndu. ceea ce înseamn s la i structurile anorganice s vin la tine.Absolut serios. Au un mod foarte particular de a. Aceasta ac ioneaz precum momeala în cazul pe tilor. obligate s interac ioneze cu noi. . Este nevoie de ani de zile pentru ca un vr jitor s fie recunoscut de f pturile anorganice.Visatul înseamn men inerea pozi iei în care s-a translat punctul de asamblare în timpul viselor. care le atrage aten ia. Capacitatea de a percepe este considerat de vr jitori drept premis a st rii de a fi în via . .De ce spui c aceste creaturi sînt vii? . . ce fac? . pe cînd f pturile organice sînt rotunde i.i urmeze cursul. S zicem c aceste f pturi sînt atrase de noi.i c nu am men ionat aceast posibilitate din respect pentru pre uita ta ra ionalitate.Aceste f pturi anorganice li se înf i eaz vr jitorilor? .Te-am prevenit c subiectul î i va pune ra iunea la grea încercare.i 66 . . Difer unele de altele prin form i grad de str lucire. vr jitorii oblig aceste f pturi s intre în interac iune cu ei.Pentru vr jitori a avea via înseamn a avea con tiin . O alt diferen impor tant . Dar nu a a cum am ap rea noi. don Juan îmi administra . . .Vr jitorii nu au nici o dificultate în a interac iona cu aces tea. interferen ele au devenit atît de puternice. . Mai devreme sau mai îrziu vor ap rea. vr jito rii arunc momeala pentru aceste f pturi i le for eaz s .sentiment de team sau nelini te. Fiecare vr jitor trebuie s se confrunte cu asta.Le atrag în timpul visatului. .i face sim it prezen a. încît am fost nevoit s solicit sfatul lui don Juan.în timp ce via a f pturilor anorganice este infinit mai lung .Vorbe ti serios. F pturile anorganice posed componenta esen ial necesar pentru interac iune . este cît se poate de cert c nu se a az în mijlocul drumului i le cheam în miez de noapte.Dar exist într-adev r aceste creaturi anorganice? A a cum exist m noi doi? am întrebat eu. pur i simplu. Modul meu de a-l îndep rta era s cred c acesta avea leg tur cu groaznicele mele deprinderi în ceea ce prive te mîncarea sau cu faptul c . Ac iunea creeaz o înc rc tur specific de energie. ca apoi s le ia d rept reale.plante halucinogene din abunden . pe care spunea don Juan c au v zut-o vr jitorii. Dificultatea în ceea ce prive te f pturile anorganice const în faptul c con tiin a lor lucreaz foarte încet în compara ie cu a noastr . F pturile 64 CARLOS CASTANEDA ARTA VISATULUI 65 anorganice sînt alungite i seam n cu ni te lumin ri. . ce intervenea din ce în ce mai frecvent. A a c este recomandabil s ai r bdare i s a tep i.Ei bine. Este adev rat acest lucru. don Juan? .Desigur c exist . prin actul visatului. dar nu pot. prin compararea unora cu celelalte.Nu admi i nimic din toate astea. . am r spuns eu. este c via a i con tiin a f pturilor organice dureaz pu in . f r îndoial .Este greu de spus cum se petrec lucrurile cu ele. a continuat el. Acesta este punctul în care m tem c ai putea foarte bine s . a spus el pe tonul cuiva care a ajuns la o anumit concluzie.i ie i din pepeni. . înseamn a avea un punct de asamblare i str lucirea st rii de con tiin care-l înconjoar . .fiind în exclusivitate o chestiune de energie nu reprezint o proprietate caracteristic numai organismelor vii. Don Juan m-a privit cercet tor.Normal.ca parte component a instruirii mele . dar au o luminozitate opac . în asemenea cazuri.Cum le atrag vr jitorii? Au un ritual pentru asta? . a spus el pentru început. Am spus c este vorba de mai mult decît de a le atrage.Ai intrat acum în domeniul cel mai periculos al cunoa terii vr jitore ti. au v zut c ambele tipuri sînt mase luminoase traversate din toate unghiurile imagi nabile de milioane de filamente de energie ale universului. mai bine zis.Cum le oblig vr jitorii s fac asta prin actul visatului? .con tiin a.cu mult mai str lucitoare. încît mintea omeneasc se cutremur .Atunci i f pturile anorganice trebuie s moar .Atunci. don Juan? . Totu i.organic sau anorganic .i c . un adev rat co mar. iar con tiin a lor mai calm i mai profund . este indicat s renun i la judecat i s la i lucrurile s . Este. sub nici o form nu s -ar distra cu abera ii ale min ii. Prin trecerea de primele dou por i ale visatului. dac asta este ceea ce vrei s spui.Mi-e aproape imposibil s m gîndesc la asta în mod ra ional. a r spuns el. A spus c vr jitorii au v zut c exist dou tipuri de creaturi con tiente care h l duiesc pe p mînt ² organice i anorganice .pentru c sînt f cute s se gr beasc . Don Juan mi-a explicat apoi foarte solemn c via a i con tiin a . Crede-m c vr jitorii sînt fiin e foarte inteligente. . f pturile sînt atrase de ea. . situa ie care le indic vr jitorilor c f ptura d in fa a lor . A putea glumi cu tine. groaznic. în acea perioad . cu excep ia faptului c lungimea perioadei lor con tiente este atît de mare.

. Transmite-le un sentiment de putere i încredere. pentru a nu spune mai mult. don Juan? . Eu numesc aceste rela ii carteluri gigantice. ele ne pot insufla o spaim de nedescris. De ce ar face cei ce viseaz a a ceva? . c ut m companie con tiin ei. prezen a lor invizibil se face sim it printr -un fel de fior. Dar.Ce fac vr jitorii cu f pturile anorganice? . Vis torii le caut cu aviditate.vr jitorii trebuie s .Nu îmi este clar. s le adaugi în plus i propria ta morbiditate este.Ce ar trebui s fac? .Uneori. c solicitarea este similar cu exerci iile de visat? . în cazul f pturilor anorganice. încît vor veni cu siguran . . N-am în eles ce voia s spun . trebuie s adaugi la aceste exerci ii inten ia de a lua contact cu aceste f pturi anorganice. total nedorit. Dar. Ea trebuie s încorporeze mesajul ÄNu mi-e team de tine. f pturile anorganice sînt ceva cu totul nou i neobi nuit. F pturile anorganice pot fi o n past mai mare decît ciuma. Iar asta treb uie f cut de la început.i temperezi a tept rile. Noi sîntem fiin e sociale i. .i tempereze a tept rile i s .Da. Prin canalul spaimei ele ne pot urm ri pîn în via a cotidian . atunci cînd intr m în interac iune cu semenii no tri . Dac vii. Evit cu orice pre s le transmi i un sentiment de team sau morbiditate. scoate total din min i. cu rezultate dezastruoase pentru noi. . Sînt de p rere c senti mentele de team care te cuprind în prezent nu se datoreaz indigestiei. Care este modalitatea specific prin care î i fac sim it prezen a? ARTA VISATULUI 67 . în cazul acesta. i atunci mi-a explicat pe îndelete c . Formeaz asocia ii i extraordinare pri etenii. don Juan.CARLOS CASTANEDA fac apari ia. Acum trebuie s a tep i un semn de la ele.Pentru noi. ar trebui eu s le caut? 68 CARLOS CASTANEDA ARTA VISATULUI . La un asemenea mesaj. . don Juan? . don Juan. le-ai f cut cunoscut invita ia ta. în majoritatea cazurilor. un sentiment de for . în mod inevitabil.Asta mi se pare foarte straniu. . cu u urin . .i sînt trimise de f pturile anorganice. Sînt ele destul de morbide i a a. Dac nu dore ti s vii. Trecînd de cele dou por i. cînd . Astfel încît.sau cu alte f pturi organice. pur i simplu. . Ceea ce trebuie s ai în veder e de acum încolo este faptul c f pturile anorganice . în universul aflat dincolo de sfera omenescului.fie c le place sau nu . don Juan? . Uneori le sim im a a cum le sim i tu.vis torii caut s se asocieze cu alte creaturi. de i asta ar fi cam prea curînd. i ar trebui s fim ni te neconformi ti foarte stâpîni pe ei pentru a-i putea rezista.Frica se poate instaura definitiv în via a noastr . secretul este s nu te temi de ele.cu splendida lor con tiin .Interrela ioneaz cu ele.De ce ar veni s m caute sau de ce. Vr jitorii din vechime s -au folosit de ele i ei au fost cei care au introdus termenul de alia i. î i voi sim i lipsa". ele se mate rializeaz . pentru Dumnezeu. P rerea mea este c semnul va consta. de deta are. conexiunile de creaturi anorganice. don Juan. pur i simplu. chiar în fa a ochilor no tri. o tres rire ce provine din str fundurile fiin ei noastre.în ce fel.i deplaseze punctul de asamblare dincolo de marginile oului energetic.în timpul visatului . în unele interferen e în visat. Alia ii lor i -au înv at cum s . Pentru tine asta poate fi un oc. dar cei care viseaz caut în mod automat grup rile de f pturi. se materializeaz cu adev rat în lumea cotidian .în ce va consta acest semn. modul în care se înf i eaz ele vr jitorilor. Inten ia pe care trebuie s le-o transmitem este de putere i degajare.în timpul visatului avem de-a face exact cu contrariul. întracît ne desparte de ele cea mai for midabil barier .exercit o atrac ie extraordinar asupra celor care viseaz i îi pot transporta cu u urin în lumi ce dep esc orice posibilitate de descriere.Dar ce se întîmpl în timpul visatului. Vino la mine. Le transform în alia i.oamenii .Este posibil s fie apari ia uneia dintre ele. în cazul f pturilor anorganice îns . ca pe un fior de team . . Acest lucru reprezint un adev rat pericol pentru noi.i men in solicitarea atîta timp cît este necesar pentru ca aceasta s fie primit .Vrei s spui. Pentru ele noutatea const în traversarea grani elor domeniului lor de c tre o f ptur ca noi. în fa a noastr . Dar pentru a ob ine un rezultat irepro abil. în majoritatea cazurilor. Prin fric ele ne pot. ci sînt ocuri de energie ce.energia care se mi c cu o vitez total diferit . în care percep ia joac un rol primordial. de obicei ne a tept m s primim o reac ie imediat la solicitarea noastr . întrucît în fazele de început ale visatului nu avem nici un fel de experien în ceea ce le prive te. f pturile vor deveni atît de curioase. te voi întîmpina cu bucurie.Trebuie s .

pentru c ceva îmi spunea c . pe care o nutream întotdeauna. c vedeam. un b trîn uitat de to i. ca i cînd nu mi-ar fi fost deloc team .Nu este simplu. cînd don Juan m-a f cut s intru în cea de a doua aten ie. în cele din urm .E ti un tip religios pîn la cap t. Erau sub iri . Don Juan discutase cu mine despre a vedea i în starea con tient normal . Ascultîndu-l cum vorbe te. Dar.de mai pu in de treizeci de centrimetri l ime. d r nu este bine nici s le la i s r mîn . totodat .se asigurase c intru în cea de a doua aten ie. Nu âu încercat niciodat s înainteze c tre mine s u s interac ioneze cu mine în vreun fel. în acea perioad se p rea c orice progres pe care-l f ceam în visat se producea brusc.cel pu in . c voi revedea oamenii pe care-i întîlnisem prima dat . în urma lor se instala un calm ciudat. f r vreun indiciu prealabil. în timp ce-i urm ream cu privirea. Treaz fiind. tiam c era vorba de un vis. locuia în nordul Mexicului. F r s mâi a tepte s -i spun c nu ve m deloc curaj. unde în eleg sau . în acest fel. dac nu m mi c m. nu numai c nu am f cut nici un efort pentru -mi schimba visele. pe tot r stimpul cît dura visul. i în cea de a doua aten ie. Nu era o nelini te de ordin psihologic. Am fost imediat cuprins de temeri. Dar gînde te-te la visat în ace ti termeni: visatul înseamn a percepe mai mult decît ceea ce credem c este posibil s percepem.în stomac. Continuam s am fiori de fric fizic .ascult cu pasiune tot ce m înva el. am sim it un fior de nervozitate -ca i cînd a fi primit un pumn . Intuisem îns c er peste m sur de inteligent i. am fost cuprins de temeri i îndoieli stranii.reu im s ne . îl duc în lumi ce se afl dincolo de domeniul umanului. d r . atingînd.Ce pot s fac. S-a petrecut pe cînd visam un circ la care fusesem în copil rie. în starea con tient normal nu puteam s în eleg de ce i cum eram mai mult decît dispus s iau în serios excentricit ile sale. prezen a lor este un impediment pentru visatul t u. Totul s-a sfîr it la un moment dat. Cînd am ajuns s discut. în fa a mea se aflau dou forme cu înf i are stranie. în vis. m-a divizat în dou . în ceea ce m prive te.înfrunt -le imediat în lumea vie ii cotidiene i spune-le s revin mai tîrziu. dar se poate face. cel mai remarcabil fapt a fost c nu s -au destr mat i nu s-au transformat în altceva. . nici ele nu se mi cau.în acela i timp . lucru de care don Juan i -a dat seama imediat. Nu este bine s le gone ti. în fa a mea. ARTA VISATULUI 71 Calitatea primordial a lui don Juan era extraordinara iscusin a vr jitorilor ce fusese cultivat de -a lungul timpului. Erau creaturi coezive ce. dar. a rîs el. Pe atunci. i îmi creasem despre el certa impresie c era un vr jitor solitar. Am r mas foarte calm i nu m-am mi cat. d r c prin faptul c ne ag m cu înd r tnicie de imatura noastr ra ionalitate . . De i eram eu însumi incapabil de a o face. vreo doi metri i zece centrimetri în în l ime. m-a luat cu el pe dealurile de lîng de ertul Sonora. total în afara treburilor lume ti curente. don Juan? . dar lungi. Ceva din interiorul lor obliga ceva din mine s fixeze cu privirea imaginea formei lor. totul mi se p rea cît se poate de logic. cu don Juan despre ceea ce mi se întîmpla. Am început s m uit la oameni cu vaga speran . în visul acela. Pentru mine. Apari ia f pturilor anorganice în visele mele n -a f cut nici ea excep ie de la acest tipic. . cele dou apari ii.Te-ai blocat la o r scruce periculoas . Argumentul s u era c cea de a doua aten ie ne este accesibil tuturor. Acum sim i cum î i sufl diavolul în ceaf . cînd m-am trezit cuprins de spaim .unii dintre noi cu mai mult ferocitate decît al ii . probabil. o îngrijorare pro70 CARLOS CASTANEDA fund a pus st pînire pe mine. totul se petrecea de parc visam numai pentru a m întîlni cu ele. grijile mele din starea con tient nu prea mai aveau vreun efect. eram dispus s accept ceea ce aveam aproape ferma convingere c erau doar excentricit i de-ale lui. din aceast cauz . Fiorul mi-a distras aten ia i am pierdut din vedere oamenii. privind la cele dou stranii apari ii mi am dat seama c vedeam esen a energetic a ceva nemaipomenit. credeam c în elesesem ce înseamn s percepi energia în mod direct. m nelini tea posibilitatea ca f pturile anorganice con tiente s existe cu adev rat. cînd visam. a spus el. cînd vei avea mai mult putere a visatului. circul i locali tatea montan din Arizona.transport un vr jitor. Cele dou forme ciudate mi-au ap rut de atunci încolo în fiecare din edin ele mele de visat.i p strau forma lor de luminare. în cea de a doua aten ie îns . dar tiam. ci chiar am uitat de scopul ini ial al exerci iilor mele de visat. . ci mai degrab un sim mînt fizic de suferin i mîhnire f r vreun motiv aparent. în locul acestora. imobile.Cum s le înfrunt? . petrecusem deja luni întregi con-templînd. de fiecare dat . Locul p rea a fi un ora din mun ii statului Arizona. El se asigurase c în eleg tot ce pot în elege în starea con tient normal . în cele din urm . Pentru moment. ceea ce desigur c ai. tiam asta. Este nevoie doar s ai suficient curaj. St teau doar acolo. Se profilau deasupra mea ca dou rime uria e. care punea st pînire pe mine i -mi permitea s merg mai departe.

Ceea ce am sim it a fost un oc electric. I-am deschis f r nici o dificultate. Cazul t u pare 72 CARLOS CASTANEDA s fie un exemplu în acest sens. Sim eam duritatea i r ceala pietrei. în loc s fie forme de o luminozitate opac . exact ca în visele mele.Const dintr-un schimb reciproc de energie. Rezultatul negativ este subordonarea oric reia dintre cele dou p r i. uitîndu-m fix la ele.i întip reasc în memorie forma lor. Am strîns cu putere forma. pentru a întîlni f pturile anorganice. f r îndoial .inem la distan de cea de a doua aten ie.Acesta este.în ce const o astfel de prietenie. a spus el. Iar acum este momentul s folose ti imaginea întip rit . Vr jitorii din vechime î i iubeau alia ii. î i reduseser dimensiunile la jum tate. Fiecare oc îmi producea o gîdilitur i m f cea s urlu. Am încercat s m întorc cu fa a la el. cu siguran . . aproape neagr . Personal. locul ideal pentru a. de domeniul incredibilului. Rezultatul pozitiv al unei astfel de rela ii este un schimb echilibrat.Ce-mi recomanzi s fac.Reconstituie. Nu m-a surprins deloc faptul c puteam face acest lucru. înseamn c vor s se asocieze. i -am spus c vr jitorii formeaz leg turi de prietenie cu aceste f pturi. don Juan s-a oprit. treaz. Nu aveam nici pe departe dorin a de a face a a ceva. Cînd fac acest lucru. urcînd c tre dealuri. erau acum dou be e com primate i amenin toare. se înn molea tot mai tare în stria iunile t lpilor de cauciuc ale pantofilor mei. Am fost nevoit s -mi rîcîi de pietre t lpile pentru a îndep rta gogoloaiele mari de noroi care se formaser pe ele. Nu ca un animal mare. de i.nu puteam s vorbesc i nici s -mi deschid ochii.Ce trebuie s fac pentru a le chema? . . Solul de culoare ro ie era înc umed i. care se r sucea i se zb tea. care aproape m-a f cut s -i dau drumul formei.i chema prietenii. tiam totu i c trebuie s f c ceva ce era. ci ca ceva pufos i u or. în de ert c zuse o ploaie u oar . de o culoare întunecat . îl consideram gre os pentru c mi-l imaginam diferit fa de energia întîlnit în lumea noastr cotidian . Motivul pentru care te-au cople it cu prezen a lor în vis este c vor s . eram în stare con tient normal . pot prevedea pericole teribile într-o astfel de atitudine. Atunci am v zut dou forme întunecate. i nu-i da drumul.ezi aici i vizualizeaz forma lor pîn cînd arat exact cum î i apar ele în vis . M-am îndreptat mecanic c tre cele dou forme. . F pturile anorganice furnizeaz gradul lor înalt de con tiin . pu in c tre dreapta.D -i numai drumul i e ti terminat. îi iubeau mai mult decît pe semenii lor. Evalueaz -le i apoi decide singur ce trebuie s faci. Cînd am ajuns într-o vîlcea îngust dintre dou dealuri. chiar în fa a mea.i deschizi ochii. în mod ARTA VISATULUI 73 categoric.mi-a spus el la ureche. Am r mas cu gura c scat . Auzeam toate sunetele din jur. con tient. inima b tîndu-mi de s -mi sparg pieptul. mi-a ordonat don Juan. Ne-am rostogolit i ne-am zvîrcolit destul de mult timp pe nisipul vîlcelei. . nu de . oamenii. De fapt. Nici m car nu este nevoie s le atragi. L-am auzit pe don Juan spunînd: . nu aveam nici cea mai mic inten ie de acest fel.i în minte imaginea lor din vis i men ine-o. Anun m cînd ai focalizat imaginea lor.Ridic -te i apuc una din ele. Am apucat-o pe cea din dreapta. indiferent de cît te-ar zgîl îi. Stînca era înclinat i mi -era greu s -mi p strez echilibrul. Am realizat cu claritate în acel moment c voi sfîr i prin a face ceea ce-mi ordonase don Juan. Eram. for îndu-m s r mîn în aceea i pozi ie. Am auzit vocea lui don Juan ca i cînd ar fi strigat de la mare distan : .Cheam -le. Forma îmi administra oc dup oc dintr-un 74 CARLOS CASTANEDA fel de curent electric gre os. Don Juan m-a for at s -mi închid ochii i s -i in închi i.De ce le spui prietenii mei? . dar o for necunoscut m-a f cut s m ridic împotriva voin ei mele. Mergeam în direc ia est. iar vr jitorii furnizeaz con tiin a lor elevat i energia lor elevat . . don Juan? . Nu erau atît de înalte ca în vis. i s mîrîi ca un animal. Eram a ezat picior peste picior pe ni te stînci. Apoi m-a ajutat s m a ez pe ni te stînci. Mi-a trebuit foarte pu in timp i efort pentru a realiza ima ginea mental complet a formei lor. în ziu în care m-a luat cu el pe dealurile din jurul de ertului Sonora. de i înc rcat cu electricitate. ca dou trunchiuri sub iri de copaci. Ceea ce m-a ocat a fost c .Acum po i s . Ideea sa era c visatul sparge barierele care în conjoar i izoleaz ce de dou aten ie.Pentru c te-au ales cu de la sine putere.de i încercam cu disperare s -l anun pe don Juan c reu isem s realizez imaginea în mintea mea . Cumva. Don Juan era chiar în spatele meu. dar el mi -a inut capul drept. pe m sur ce înaint m. . . don Juan? . care îns nu erau acelea i pe care le sim isem sub mine cînd m a ezasem.

nici nu m-ai auzit cînd î i strigam s la i f ptura anorganic pe p mînt. Apoi m-a ajutat s m ridic. Doream s -l întreb dac forma nu p ise nimic i totul era în regul cu ea. Don Juan m controla din cînd în cînd. incluse în alte teme ale înv turilor sale i întotdeauna inserate pe nea teptate. Dar nu te ridica înc .De ce nu m-ai oprit. Spre deosebire de cele de foc. rîzînd. din nou. F pturile anorganice de ap sînt mult mai predispuse la excese. .Nu vei avea prieteni la nevoie printre f pturile anorganice. Comen tariile sau discu iile referitoare la visat erau.în timpul unei vizite acas la el . pentru c nu avea mas material . L-am întrebat pe don Juan dac era moart . Dar . l-am trezit i i-am relatat ceea ce sim isem. Nu vreau s fiu la cheremul nici unei entit i. în acel moment .suferin . De altfel. dar nu mi-am putut auzi vocea. în cele din urm .Trebuia s -mi fi prezentat dinainte . îl întrebam rareori despre aceasta i nu insistam niciodat cu chestionarea dincolo de o anumit limit . Mi-am continuat exerci iile de visat f r vreo alt interferen din partea f pturilor anorganice. . dar nu eram. mi-a spus s m culc deasupra f pturii anorganice. Z cea inert .Semnifica ia este prea complex ca s-o discut m în momentul acesta. Nu -i puteam spune c ocurile de energie pe care le sim isem erau ca ni te jeturi de ap electrizat . Mai r mîi întins a a înc pu in. am tiut c mi-am revenit complet. f r vreun avertisment. Ne aflam o dat .în mijlocul unei conversa ii f r nici o leg tur cu acest subiect cînd. F ptura anorganic . Vr jitorii din vechime credeau c ele sînt mult mai afectuoase. don Juan? . Con tient c întrebarea lui avea o mare importan .Nu mi-ai dat timpul necesar. Nu avusesem niciodat în vi a experien a unor jeturi de ap electrizat . Forma întunecat a r mas pe p mînt. sînt aproape un novice. dar . M-am dus la forma întins pe p mînt i am încercat s o ridic. forma s-a oprit i a devenit aproape solid sub mine. Aceea i voce dinainte. Am refuzat s -mi însu esc aceast parte din tiin a vr jitorilor. Eram cumva absolut convins c orice f cusem era bine. .Care este semnifica ia tuturor acestor lucruri pentru mine. dar niciodat nu -mi d duse un r spuns satisf c tor. A a am f cut i ne-am ridicat apoi împreun . Am profitat imediat de ocazie i l-am chestionat pe don Juan despre perioada estimativ cînd au tr it vr jitorii din vechime.probabil pentru c el însu i abordase subiectul . un domeniul vast i de r u augur. ci doar rela ii de o enervant dependen . don Juan? . mai capabile de a imita sau poate chiar de a avea sentimente. prin contactele lor din vis cu f pturile anorganice. Atunci. Nu sînt sigur dac este posibil ca acestea s fie produse sau sim ite. f r vreun preambul. Nu puteam îns s o iau în bra e. ceva din mintea mea îmi men inea caracterul ra ional al gîndirii. 76 CARLOS CASTANEDA . pe motivul c este prea greoaie i inconstant .ar fi putut . FIXAREA PUNCTULUI DE ASAMBLARE Deoarece în elegerea noastr fusese s discut m despre visat numai cînd considera don Juan necesar. l sîndu-m cuprins de un sim mînt extrem de pl cut de împlinire. S-a desprins dup aceea înceti or de mine i a disp rut.i pierde forma de luminare în decursul acestui proces. M-am sim it dezorientat.a a cum faci întotdeauna .toate alternativele.Nici pe departe. . M examina cu mare curiozitate.Era energia f pturii anorganice precum focul sau precum apa? îmi sim eam gîtul de parc ar fi fost ars. De aceea eram mai mult decît dornic s -l ascult ori de cîte ori se hot ra s abordeze subiectul. mai re inute. Recomandarea mea este s . mi-a r spuns cineva.i mai infatuate. în materie de f pturi anorganice. I-ai epuizat înc rc tura de energie. Va reveni pentru a repeta experien a.Nu cuno team toate alternativele. don Juan dormea. care nu era vocea lui don Juan. don Juan a spus c . . pentru a. Eram îns convins c . Mi-a trebuit peste dou zeci i patru de ore pentru a-mi rec p ta complet controlul asupra facult ilor mele. vr jitorii din vechime au devenit extrem de versa i în arta manipul rii punctului de asamblare. 4. Ar fi trebuit s fiu îngrijorat din cauza reac iei categoric negative a lui don Juan. în sfîr it. cineva care nu era don Juan. a declarat el. Fii extrem de precaut. nu mi-am putut exprima întrebarea cu glas tare. Cînd. fie ea organic sau anorganic . care erau considerate mai serioase. Am considerat c totul era real.i înfrîngi teama din vise i din via . prin considera rea a ceea ce se întîmpla drept un vis provocat de ma ina iile lui don Juan. în mod invariabil. Pîn în acel moment.i ap ra unitatea. Cu aceasta discu ia noastr s-a încheiat. s-a înfiorat pîn la a.în acela i timp . M-am uitat la don Juan întreb tor. am f cut ceva extraordinar. dar aceasta este imaginea care -mi ap rea în minte ori de cîte ori don Juan îmi adresa întrebarea lui fix . ci dintr-un fel de mînie ciudat . în cea mai mare parte a timpului am adormit. f ptura anorganic precum o umbr întunecat lipit de mine. de la care ai luat energia i ai reînc rcat-o apoi din nou. punîndu -mi mereu aceea i întrebare: ARTA VISATULUI 75 . Cu alte diferite ocazii îi mai adresasem aceea i întrebare.

i demonstrez c gre e ti. . Eu tiu c vr jitorii din vechime au domnit timp de patru mii de ani. a continuat el.i fixezi aten ia visatului pe elementele componente ale visului. Nu-mi pot permite s gîndesc în nici un fel despre el. Am fost surprins cînd a continuat: . De atunci încoace vr jitorii tot reasam-bleaz i restructureaz ceea ce a r mas de la cei din timpuri str vechi. ie eam brusc dintr-un vis. supunerea. a r spuns el sec.Nu voiam s discut asta. îndrumat de un ghid invizibil.Nu s-au num rat niciodat printre predilec iile mele.Cel mai solid motiv din lume: sîntem în total opozi ie. a spus el.Tu ai informa iile tale. Am fost incapabil s-o dep esc cînd trebuia. dar. iar în vis orice este posibil.Exist un motiv anume pentru aceast atitudine de respingere? . zîmbind. Cu zece mii de ani în urm este prea mult. don Juan? . care m f cea s m învîrtesc continuu. tras de un anumit element din el.î i va pune la încercare judecata ra ional tot atît de mult ca subiectul f pturilor anorganice. de i nu puteam s -mi dau seama de ce. a spus.Nu încerc s te contrazic sau s .Dar tu cum po i fi atît de sigur în privin a alor tale? a repli cat el. .cum ar fi trebuit .Un subiect deosebit de dificil. A rîs i s-a lansat în comentarii referitoare la propriile-i temeri i aversiuni fa de f pturile anorganice. dar don Juan a reluat subiectul. Nu vreau s am în nici un fel de a face cu ele. Solicitarea lui m-a surprins. iar eu nu sînt dispus s dau din ce -i al meu. între acum apte mii i trei mii de ani în urm .La vizitele f cute de tine f pturilor anorganice. . Lor le place sclavia. i obligat s întreb: ARTA VISATULUI 79 . a r spuns el. Am t cut. 78 CARLOS CASTANEDA Felul în care a spus-o m-a f cut s cred c inten iona s nu ia în seam întrebarea mea.i spun c vocea cic litoare.Cum po i fi atît de sigur în privin a datelor dumitale? . dar cred c este timpul s .i s . dar s le vizitezi cu regularitate. pe care o auzeai reamintindu.La ce te referi.Acestea sînt întîlniri reale pe care le ai cu prietenii t i. Din aceste vise m trezeam întotdeauna înc învîrtindu-m i continuam s m r sucesc i s m zvîrcolesc timp îndelungat înainte de a m trezi pe de-a-ntregul. i-am spus c eram de p rere c data indicat de el era incorect . încît chiar am ipat la el. Mi-am zis c don Juan afirma ceva total absurd. M-am sim it ciudat de vinovat. i eu le am pe a le mele. în loc s trec în al vis . . i a spus: . iar apoi s-a permanentizat. ce crezi despre ele acum? . dar nici nu voiam s accept ceea ce spunea. zîmbind i urm rindu-mi reac ia. a spus el. Am devenit inexplicabil de agitat i i-am spus brusc c subiectul mi se p rea atît de absurd. iar mie -mi place libertatea. în felul acesta. a spus don Juan. Pluteam în aceasta. Asta m-a iritat atît de tare. s cumpere. f pturi anorganice. A rîs de mine i mi-a cerut s -i relatez despre edin ele mele neobi nuite de visat. încît nu-l putea lua în serios. . . Desigur c motivul principal era teama mea de ele. . Nu pomenisem niciodat nim nui despre faptul c . din cînd în cînd. Nu voiam s -l contrazic. don Juan? . 80 CARLOS CASTANEDA ARTA VISATULUI 81 .Dup cuno tin a mea. sus inînd c visezi. vr jitorii din vechime au tr it cu zece mii de ani în urm . Din nou mi-a replicat c vr jitorii au propriile metode sigure în acest sens. Uitasem de întrebarea mea referitoare la vr jitorii din vechime.întreaga atmosfer a visului se modifica i m pomeneam într-o dimensiune necunoscut mie. nu te angajezi în nici un fel.Cea mai bun manier de procedur în ceea ce prive te f pturile anorganice este ceea ce faci tu: s negi existen a lor. am r spuns eu. Don Juan s-a uitat la mine. ci o atitudine de respin gere.Mi-am l sat opiniile de o parte. .Ceea ce simt nu este chiar fric . Apropo. . Lor le place s achizi ioneze.s -mi r spund . era vocea unei f pturi anorganice. Fundamentîndu-mi r spunsul pe datele arheologice contemporane privitoare la migra ia triburilor nomade din Asia c tre cele dou Americi. dar curînd vei putea s întrebi pe . Acum trei mii de ani au disp rut.î i mai este fric de ele acum.Glume ti? Ce vizite? . R spunsul meu i-a f cut pl cere. I-am spus c arheologii au metode absolut sigure de stabilire a perioadelor de existen ale vechilor culturi.

. don Juan a subliniat faptul c vr jitorii . nagualul Sebastian era paracliser într-o biseric din sudul Mexicului. o problem de energie. pentru moment. pur i simplu. S-a dovedit c el era un vr jitor din timpuri str vechi. vei cunoa te aceast persoan . Sebastian va avea nu numai posibilitatea de a. Sebastian. cum ar fi biserica. dac nu-i îndepline te cererea. . unul dintre cei cunoscu i ca cei care desfid moartea. dar care. într-o zi. dar acesta era inflexibil i nu -i oferea nici o alt op iune decît s se conformeze cererii lui. Nagualului nu-i convenea ideea c este manipulat de b trînul indian. în acel moment. la biseric a venit un str in. Se pare c reu ise s supravie uiasc pîn în prezent ARTA VISATULUI 83 prin manipularea punctului s u de asamblare în moduri numai de el cunoscute. Omul i-a explicat c nagualii . Sebastian fusese nevoit s accepte darul împotriva voin ei sale. Avea nevoie. Don Juan m-a asigurat c b trînul indian nu exagerase deloc în ceea ce afirmase despre sine. f cînd un mare efort. nagualul Sebastian. Apoi don Juan mi-a povestit c .î i caut i î i g sesc refugiu în institu ii consacrate. în primejdie de moarte. faptul c nu sîn adep ii vre unei ideologii creaz impresia de slujba i model. unul dintre vr jitorii din vechime despre care am vorbit. în schimbul energiei c p tate de la fiecare nagual.Ei asta-i. înzestrîndu-l cu putere. Omul a r spuns c nu se afla acolo pentru a. cu toate c în acea stare ar fi trebuit s am o reac ie diferit . El de ine solu ia multora dintre str daniile noastre i este cel pe care este necesar s -l cuno ti. ci chiar nagual.autorit ilor ecleziastice. Cel pe care l -am cunoscut eu.cineva care cunoa te exact problema. pe care o stocheaz în corp i pe care el o va extrage f r durere din centrul energetic al lui Sebastian. glume ti. I-a spus pe un ton aspru i direct c tia c Sebastian era nu numai un vr jitor. pe la începutul secolului al optsprezecelea. Dac nu. Don Juan sus inea c . nagualul i grupul s u erau.i continua netulburat activit ile. într -adev r.De ce ai spus c voi cunoa te pe unul dintre vr jitorii din vechime? . un indian b trîn ce p rea s fie bolnav. . don Juan. lui Sebastian c avea nevoie de ajutor. Cine poate dovedi ceea ce s-a întîmplat cu apte mii de ani în urm ? . a remarcat el.Foarte simplu. totul r mîne. dar exist cineva care . totodat . înzestrat cu putere.prin disciplina lor . Don Juan i-a continuat povestirea.acumuleaz un anume fel de energie. Don Juan mi-a reamintit c . ci pentru a c p ta asisten de specialitate. i -a spus indianului s termine cu bufoneriile.i cear scuze. . 82 CARLOS CASTANEDA Speriat de aceast întors tur a lucrurilor. ci va fi. Sebastian l-a întrebat pe indian cum putea s -i dea energie. în acea perioad . I-am spus lui don Juan c îl ascultam cu cea mai mare aten ie. Acesta i -a spus. nefiind dispus s dea aten ie unor asemenea prostii.i relatez o alt povestire exagerat despre unul dintre nagualii din bran a mea. El m -a acuzat c vreau doar s -i fac pe plac. autorit ile biserice ti într eprindeau ac iuni brutale i sistematice de eradicare a practicilor eretice ale indienilor din Lumea Nou . P rerea sa era c . pe cînd Sebastian î i îndeplinea îndatoririle de paracliser. Am recunoscut c în starea con tient normal desigur c nu crezusem acele povestiri exagerate. era încol it i nu avea de ales.din trecut sau prezent . se stingea. vr jitorii pot deveni slujba i de încredere i c ei sînt foarte c uta i de institu iile care au totdeauna mare nevoie de persoane de acest fel. dar c nu credeam un cuvînt din ceea ce spunea despre vr jitorii din vechime. relatînd c .pe el i pe întregul lui grup . care era un om foarte inteligent. Cel care desfide moartea s-a inut de cuvînt. a spus el. s-a adresat direct nagualului. Probabil. s primeasc energia nagualului pentru a se putea men ine în via . Sper s . aflat în ombilic. Don Juan spunea c ceea ce s-a întîmplat atunci între Sebastian i omul acela s-a constituit mai tîrziu în temeiul unei în elegeri care i-a legat pe to i cei ase naguali care i -au urmat lui Sebastian. . El este persoana care mi-a povestit totul despre vr jitorii din vechime.i aminte ti ceea ce î i voi spune despre acest om. el îi f cea dona torului un dar. Sebastian l-a tras pe indian de o parte i i-a cerut s .i cere scuze.Acesta este înc unul dintre acele lucruri imposibil de crezut.Pentru c o vei face. într-o zi. Amenin area acelui om nu era deci un lucru ce putea fi tratat la modul u uratic.Numai cînd reflectezi asupra a ceea ce i-am spus devine totul o povestire exagerat . îi denun . dar omul. Dar to i ceilal i naguali care i-au urmat i-au acceptat darul cu bucurie i mîndrie. Nagualul a crezut c indianul dorea s -l vad pe preotul paroh. în schimb. de i nu în elegeam ce spunea.Nimeni nu poate ti a a ceva cu exactitate.i implici judecata ra ional .don Juan. via care ² l-a asigurat el pe Sebastian . Este esen ial ca voi doi s v întîlni i într -o bun zi. . s . din cauza extraordinarului lor spirit de ordine i disciplin . Dar nu o f cusem nici în cea de a doua aten ie. B trînul îns s-a sup rat i l-a amenin at pe Sebastian c . în relatarea sa.i poate dovedi toate astea.dura de mii de ani. Dar. cu voce pierit . atîta timp cît nimeni nu are cuno tin de activit ile vr jitorilor.

Tot a a precum lumea ta exist în pozi ia obi nuit a punctului de asamblare. .Acest domeniu exist într-o anumit pozi ie a punctului de asamblare.Cum a ajuns s tr iasc atît de mult? am întrebat. La prima ocazie pe care am avut-o. Timp de mai bine de dou sute de ani.Ce ne a tept acolo. Ultimul lucru pe care-l doream era s intru în dialog cu o voce imaterial . Don Juan nu a catadicsit s dea explica ii suplimentare. Apoi.Nu tie nimeni. o afirma ie în aparen inofensiv . N-a fost cîru i de pu in impresionat. nagualii din bran a lui don Juan au continuat s onoreze aceast în elegere obligatorie. m-a îngrozit mai tare decît dac mi -ar fi descris cel mai înfior tor lucru.Afirma ia c este energie str in care are concizie nu m ajut deloc. dînd na tere la o rela ie de simbioz care a schimbat cursul evolu i ei i elul final al bran ei. Iar. îmi reamintisem c . a spus el.Energie str in care are concizie. am auzit un rîset ciudat. Am început s cap t în vis r spunsuri la întreb ri pe care inten ionam s i le pun lui don Juan. care m nelini tea mai mult decît mi-a fi putut imagina. Cel care desfide moartea este persoana pe care am întrebat-o despre vr jitorii din vechime. Minciunile m runte sînt pentru oamenii care nu au v zut ce ne a teapt acolo. Cîteva luni mai tîrziu exerci iile mele de visat au luat o întors tur stranie. . într -o zi. . într -o stare de con tient seminormal . auzi vocea unui emisar al visatului. dac nu chiar de repulsie. a r spuns don Juan. ci o singur voce. Vocea fusese atît de autoritar i de limpede. Ce fel de energie . Probabil c observase c îmi piedeam cump tul. ca s -mi dispar teama. Nu e ti pe cale de a înnebuni. a a c m-am ridicat i am fugit afar din cas .Este doar ce am spus c este. astfel încît am formulat aceast întrebare în minte: dac trebuie s accept m ideea c f pturile anorganice sînt la fel de reale ca oamenii. cei ce viseaz ajung la un prag de energie i încep s vad lucruri ori s aud voci. . . exact cum auzisem în ziua în care m luasem la ARTA VISATULUI 85 trînt cu f ptura anorganic . energie str in . este doar ceea ce ne spune el.domeniul în care exist ele? Dup ce am formulat întrebarea în sinea mea. . în termenii unei întreb ri concise. O grij în plus. unde anume se afl în termenii sferei fizice a universului . Nu mai multe voci.Ce este emisarul visatului? . . cel care desfide moartea a ajuns s fie cunoscut sub numele de arenda .De unde tii c ceea ce v-a spus este adev rat? am întrebat eu. ci chiar m însp im înta. a spus el. pe cînd edeam la biroul meu. dac . pe care s -o adaug la colec ia mea de nelini ti. Iar visele mele erau periodic deviate c tre lumi despre care m îndoiam foarte tare c puteau fi produse ale min ii mele. spunîndu-le unele lucruri. i el mi -a spus c ace tia se aflau în culmea gloriei lor acum trei mii de ani. a spus el. malign . spunînd c . bun . Don Juan a cl tinat din cap cu o expresie de uimire. am c p tat r spunsul la o întrebare neformulat înc privind caracterul real al f pturilor anor ganice. în timp.i merit numele de vr jitori. încît faptul nu numai c m nedumerea. chiar atinsesem o asemenea f ptur în de ertul Sonora. rea. Energie str in care are ca scop s -i ajute pe cei care viseaz . . V zusem de atîtea ori f pturi anorganice în vis. pur i simplu. iar eu am r mas cu o stranie senza ie de veridicitate. încît începusem s le consider reale. o voce de b rbat mi-a r spuns: .Don Juan a încheiat povestirea. don Juan? R spunsul lui. ci. . Vr jitorii o numesc vocea emisarului visatului. Doream s îl încol esc pe don Juan cît mai bine. O for impersonal pe care noi o transform m într -o for . f cînd un gest cu mîna de jur împre84 CARLOS CASTANEDA jurul s u. nu te proste ti formînd minciuni m runte. A teptam foarte nelini tit atacurile viitoare ale vocii. dar întîmplarea nu s -a mai repetat. Problema este c emisarul visatului poate spune numai acele lucruri pe care vr jitorii deja le cunosc sau ar trebui s le cunoasc . Tot ce tim despre el. începeam s cred c -mi pierdeam min ile. Cel mai impresionant aspect al acestei manifest ri ciudate a fost acela c s-a tranferat curînd în starea mea con tient normal .benign . m-am consultat cu don Juan.Trebuie s în elegi o dat pentru totdeauna c astfel de lucruri sînt foarte normale în via a unui vr jitor. La trecerea de prima sau cea de a doua poart a visatului. pentru c m-a f cut s -mi schimb nivelul de con tiin .Ceva cu des vîr ire impersonal.Cînd ai de-a face cu inimaginabilul domeniu necunoscut de dincolo de noi. sau cum? 86 CARLOS CASTANEDA . de genera ii. don Juan.

îmi scormoneam frenetic mintea. Tocmai m preg team s -l întreb pe don Juan dac i el auzise vocea emisarului. . Emisarul ne precizeaz lucrurile. . dar par doar s . Ceea ce a f cut emisarul a fost doar sa repete ceea ce tiai deja. . . libertatea noastr .Ce fel de lucruri. a trebuit s iau o decizie dac s m concentrez pe f pturile anorganice i s urmez calea deschis de vr jitorii din vechime sau s nu consimt la a a ceva. în acela i fel în care noi în ine le -am înv a pe ele . doar o aud sub forma unui glas de b rbat ori de femeie. .N-am considerat c are rost s devin înv celul lor. Emisarul îmi vorbe te i mie. a devenit o voce imaterial care continu . m-a ajutat s m hot r sc pentru neacceptare. da. don Juan? Nu mi-a r spuns la întrebare. .Care este pre ul? . Don Juan a rîs de propria sa replic . Emisarul îmi spune tot ce faci. nagualul Julian. i invidia care o . Afirma iile sale sînt corecte. Sau. Nam regretat niciodat aceast decizie. m f cea s m simt în culmea fericirii. în afar de asta.personificat pentru c are glas.Emisarul visatului este o f ptur anorganic ? am întrebat. Pre ul este prea mare.dac am fi capabili s o facem . Totul depinde de cît de tare este fixat punctul de asamblare. . nu se întîmpl nimic. . lucruri pe care nu vreau s m deranjez s le aprofundez singur. în loc de r spuns.Ba po i. Glasul le poate spune care este starea exact a lucrurilor. Probabil c din cauza faptului c f pturile anorganice au o con tiin mai profund ca a noastr . . se simt obligate s ne ia sub aripa lor ocrotitoare. în tinere e îl vedeam ca pe un c lug r cu glug neagr . Cum ar fi.Desigur. Acesta este motivul pentru care cei care viseaz se întîlnesc întotdeauna cu el.lucruri legate de lumea noastr . I-am împ rt it apoi lui don Juan ceea ce îmi spusese vocea mie.Crezi c i eu ar trebui s refuz f pturile anorganice. de fiecare dat . energia noastr . . don Juan.Nu. cu atît mai intens sim im emisarul. nu prea m intereseaz foarte mult emisarul. . de exemplu.Vrei s spui. mai ales. cînd el m-a întrerupt i. la fel ca tine. Ce fac ei cînd nu m aflu în preajma lor. Acum tii infinit mai multe lucruri despre misterul universului decît po i s .i demonstreze anumite lucruri.De ce unii dintre noi o aud ca pe o voce? . nu prea îmi convenea direc ia în care evoluase conversa ia noastr . s -mi spun diferite lucruri.Sfaturile sale sînt temeinice? .i dai seama la nivel ra ional.M tem c nu pot s am preten ia c tiam toate astea. . îns metoda lor este de a lua esen a noastr primar drept etalon al nevoilor noastre i de a ne înv a în conformitate cu ea.Este exact cum am spus. O treab extrem de periculoas ! . pîn în ziua de azi. m speria cumplit. a r spuns el. Dar asta este boala noastr . cu cît este mai intens fixarea. dar eu eram prea însp imîn at ca s tratez lucrurile cu frivolitate. Ajuns în acest punct. chiar o v d. Emisarul nu i -a spus nimic nou. a remarcat el. Dar fii lini tit. c oricare dintre cei care viseaz îl aude sau îl vede pe emisar? . devo iunea noastr fa de ele. iar noi ne facem singuri deduc iile. lucruri despre tine. don Juan? .S spunem c emisarul visatului este o for care vine din t rîmul f pturilor anorganice.Lucruri legate de lumea lor. . într -un anumit moment din via .O vedem sau o auzim. Cu alte cuvinte.To i îl aud. Un c lug r vorb re care. Faptul c tr isem acest fenomen incredibil de unul singur.Da. foarte pu ini sînt cei care îl v d sau îl simt.Via a noastr . i-mi spune. Ai grij ! S -ar putea s -l vezi i s -l sim i ca pe o femeie goal . s tim mai multe despre mis terul universului decît ne d m seama.Ai vreo explica ie pentru acest lucru? 88 CARLOS CASTANEDA________________ . . . pentru c ne men inem punctul de asamblare fixat într-o pozi ie nou specific . Emisarul r mîne ceea ce este: o for impersonal care ac ioneaz asupra noastr din cauza fix rii punctului nostru de asamblare. f r ajutorul lui don Juan. Profesorul meu. dac po i s . mi-a explicat c întregul domeniu al f pturilor anorganice este întotdeauna predispus s ne înve e.Dac cineva ar lua drept etalon esen a primar a eului t u.Nu v d de ce ar fi periculoas . a ad ugat el. Voiam s aflu mai multe lucruri despre emisar. cînd mi -am putut st pîni spaima.Nu poate fi vorba de sfaturi. detalii despre comportamentul înv ceilor mei. în timp ce don Juan se pr p dea de rîs. ARTA VISATULUI 87 .Este aceast for capabil s se materializeze? am întrebat. cu un zîmbet larg.Dar ce ne înva ele? .i p strezi un grad de deta are. cu toate temerile i l comia. mi-a spus: . don Juan. . a oamenilor. iar de cele mai multe ori ei iau spusele ei drept pove e sac re. Unii vr jitori au deplin încredere în aceast energie. Apoi.Orice lucru pe care-mi concentrez inten ia. pentru a g si întreb ri pe alte teme.

într-o bun zi. dar. Mi-am reluat exerci iile de visat. S-au l comit i. cînd i-am repetat cele auzite. . cu pronun ate inflexiuni ale limbii vorbite în pampasul de sud. Apar ine unui alt registru. au luat-o pe cel gre it. Don Juan i-a exprimat consternarea în fa a faptului c . consumînd toat energia de care dispunem. c vr jitorii din vechime erau capabili de a exista pe acele t rîmuri a a cum exist m noi aici? . Cu ocazia uneia dintre vizitele mele la el. don Juan. A definit apoi stalkingul ca art care se ocup de modul de fixare al punctului de asamblare în orice pozi ie este deplasat. din toate lucrurile minunate pe care vr jitorii din vechime le-au înv at.Problema vr jitorilor din vechime.caracterizeaz etcetera. don Juan c nu-l accep i sau nu î i place emisarul? 90 CARLOS CASTANEDA ! ARTA VISATULUI 91 . Cîteva s pt mîni mai tîrziu. . registrul vr jitorilor din vechime. a început s vor beasc . Emisarul a spus toate acestea în limba englez . Pentru a putea urma cu adev rat exemplul alia ilor lor.De nenum rate ori.S deduc. Iar pentru aceste absurdit i emisarul ne taxeaz enorm în termenii energiei. a început el. în cele din urm .Ai fost vreodat în acel t rîm. a spus glasul. surprins. despre setea mea de aventur i aproape obsedanta dorin de a cunoa te lucruri noi.Vrei s spui. iar decizia de a renun a .Nici nu-l accept i nici nu-mi place. don Juan? . Pentru acei vr jitori emisarul visatului a devenit entitatea de importan vital . La fel i tu. cînd am auzit vocea emisarului în urechi: . Glasul mi s-a adresat chiar i în portughez . înv turile i îndrum rile sale sînt absurdit i în lumea noastr . f r a schimba ceva din natura lor primar . a fost de acord c trebuie s m opresc din exerci ii. r m seser numai arta visatului i arta stalkingului. Din cîte tiu. . este înclinat s înve e i s îndrume. c trebuia s încetez exerci iile de visat. pe nea teptate. a continuat el. Vei vedea. vorbe te. Dar. . cunoa terea înseamn putere. Au jucat totul pe o carte: posibilitatea fix rii punctului de asamblare în miile de pozi ii pe care le putea acesta adopta. într-o zi. Credeam c în eleg perfect motivele refuzului s u. este c ei au înv at lucruri minunate. Am sesizat un u or accent argentinian. dar pe baza naturii lor primitive nealterate. dar. înc nu te-ai descotorosit de toate resturile nefolositoare din aten ia visatului. dar niciodat nu sînt interpretate ca domeniu al unor întîmpl ri reale. iar vr jitorii erau îndruma i pa s cu pas s le imite. ci chiar m-a îngre o at I-am spus lui don Juan. a continuat don Juan. vei fi i tu de aceea i p rere cu mine. ARTA VISATULUI . deci. Nu vrei s r mîi în c ldu a siguran a rutinei i convingerilor lumii cotidiene.Nu pot s r spund exact la aceast întrebare. F pturile anorganice au devenit alia ii lor i. Tot ce pot s spun este c eu personal nu pot concepe s am asemenea rela ii. de i am sim it c o face numai ca s m calmeze. vom vorbi i despre acel t rîm. reac ia mea mi s -a p rut pu in cam isteric . despre vise. despre cît de departe m aflam de locul meu natal. numai vr jitorii din vechime au f cut acest lucru. tr iau: î i p strau con tiin a i individualitatea. explorînd aceste mii de pozi ii. Nu-l mai auzisem pe emisar vorbind astfel. cînd au ajuns la o bifurca ie crucial a drumurilor. cunoa tere.Nu tocmai cum exist m noi aici.Faptul c nu am fost educa i s apreciem visele ca pe un autentic domeniu de explorare nu înseamn c ele nu sînt a a ceva. El mi-a vorbit despre împlinire. în mod cert. atunci. etcetera i te-ar înv a ceea ce satisface aceast stare oribil de existen . Apoi a schimbato pe spaniol . de a p trunde orizonturi noi. ochii spre mine. în tonul cu care rostise don Juan aceste cuvinte am surprins o confirmare mascat a convingerii sale c nu-i împ rt eam p rerea în ceea ce-l privea pe emisar. Alia ii executau ac iunile. Dar nu are rost s discut m despre asta acum. Eram sigur c don Juan tia c -mi anulasem decizia de retragere. .Exist aceste rela ii cu f pturile anorganice i în ziua de azi? . i-a ridicat.i petreac via a pe t rîmul f pturilor anorganice. Tocmai voiam s -l înfrunt în aceast problem . emisarul este puntea de leg tur perfect pentru realizarea acestui lucru. ie î i plac pentru c nu g se ti c este nimic r u în a explora toate posibilit ile. m fascina. Dac un vr jitor dore te s tr iasc pe t rîmul f pturilor anorganice. Implicarea în situa ii de asemenea natur z d rnice te eforturile noastre de c utare a libert ii. vr jitorii din vechime au fost nevoi i s . A reafirmat c arta visatului se refer la deplasarea punctului de asamblare. pe loc.Are dreptate. cu un pronun at accent de pe coasta Pacificului. Visele sînt analizate pentru sensul lor sau con siderate prevestiri. Vrei s acumulezi cunoa tere. Faptul de a auzi vocea debitînd toate acele remarci lingu itoare nu numai c m-a însp imîntat.nejustificat . au dat-o în bar . . i -au înv at adev rate minuni pe vr jitori. în plus. care crezi c ar fi rezultatul? Nu aveam replic . prin exemplific ri premeditate. Cantitatea de energie necesar pentru a realiza o asemenea deplasare continu este uluitoare.

Credeam c -mi perfec ionam corpul energetic. F r s -mi dea posibilitatea s întreb ceva. a r spuns el. a a cum mai fusesem i în al i copaci din nenum rate alte vise.Dore ti doar s m uit fix la el? am întrebat eu. ine minte c . hipnotizat probabil de fream tul frunzelor în b taia vîntului. a spus el. Cu cît este mai clar imaginea viselor noastre.Cum fix m punctul de asamblare într-o pozi ie de visat? . Durau doar o clip . doresc s faci ceva spe cial cu acest frunzi . visatul impune acest lucru formîndu -i pe cei care viseaz s . Natural c m -am comportat în acest copac visat la fel cum înv asem s m comport în visele mele. cea de a doua aten ie. O mi care brusc a zgîl îit deodat totul i m-a f cut. pe care îmi concentram multisenzorial aten ie a visatului. într-o stare de n uceal . mai mari chiar decît pinii . convocîndu-mi aten ia visatului prin fixarea cu privirea a frunzelor individuale.Nu doresc doar s te ui i fix la el. într-adev r. i acum visam. înve i s ai coeziune. i într-o clip clip am fost atras într-o senza ie de vîrtej. am spus eu. .Ce este aceea o pozi ie de visat. prive te la aceste frunze. Eram convins c m aflu într-un cop cel visat. prin fixarea punctului de asamblare în pozi ia unui anume vis pe care îl ai. prin fixarea privirii asupra frunzi ului. Nervozitatea mea a f cut s -mi fie imposibil s -i urm resc firul gîndirii.Orice pozi ie nou în care a fost deplasat punctul de asamblare în timpul somnului.Prin men inerea imaginii oric rui element din vis sau prin schimbarea viselor dup vrere. într-adev r. Exact asta i f ceai în exerci iile sale de visat.Faci asta i mult mai mult decît atît. A ezat într-o pozi ie elevat . Vîrtejurile se formau nu numai cînd priveam. pozi ia de visat a punctului t u de asamblare.A fixa punctul de asamblare în orice pozi ie nou înseamn a dobîndi coeziune. . i dac . Sau poate c adormisem. practic insesizabile. Don Juan avea dreptate. Mi-a explicat cu r bdare c . In mijlocul acestei viziuni.f r s tiu 94 CARLOS CASTANEDA ce fac. treceam de la un ele ment la altul. Apoi for a experien ei directe le-a în bu it complet. de fapt. Atrac ia trasl rilor const în aceea c acestea sînt atît de mici i atît de numeroase. aveam în fa o priveli te nem rginit . erau mun i întuneca i i mult vegeta ie.i fixeze punctul de asamblare.tim asta dup claritatea percep iei noastre.Nu chiar. Eram înconjurat de copaci uria i. Gîndurile mele erau pasagere. Apoi mi-a spus c era timpul s fac o aplica ie practic a ceea ce înv asem din visat. c întregul proces era ridicol de simplu. i asta nu pentru c nu po i. cu chicotit. dac atingeam frunzele. efectiv. ci i cînd atingeam ceva cu orice parte a corpului. Aten ia visatului era multisenzorial i nu doar vizual . De jur împrejur. î i men ii.asupra frunzi ului unui cop cel de de ert ce cre tea în preajm : un Prosopis glandulosa. apoi m-am aflat în alt parte. Apoi. Aten ia visatului. sau acestui vis. Dar. Acum. aceast mic deplasare a punctului. ca i cum ai fi într -un vis. am avut un atac de îndoieli ra ionale. dar cu o semnificativ ARTA VISATULUI 93 deosebire: î i vei concentra aten ia visatului asupra frunzelor cop celului în starea de con tiin a lumii cotidiene.don Juan? . foarte asem n toare cu vîrtejurile din visele mele. ci numai pentru c î i translezi doar punctul de asamblare în loc s -l deplasezi. Le puteam sim i i mirosul. voi realiza o deplasare minuscul a punctului de asamblare. Era ca i cum frunzi ul m -ar fi înghi it. . . Un alt oc de energie m-a f cut s m cutremur pîn -n m duva oaselor. ca i cum m-a fi smuls din atrac ia magnetic a cop celului. c u atît este mai mare coeziunea. iar coeziunea mea m va face s percep în termenii celei de a doua aten ii. ca în visatul obi nuit. în vise. emisarul visatului sînt toate produse secundare ale procesului de 92 CARLOS CASTANEDA dobîndire a coeziunii. . Transla iile punctului de asamblare produc schimb ri de mic importan . sînt produsele secundare ale fix rii punctului de asamblare în mai multe pozi ii de visat. o nou form a energiei? . . la fel ca în vise. Tot ce a trebuit s fac a fost s -mi concentrez privirea asupra frunzelor. adic î i exersezi capacitatea de a men ine o nou form a energiei. încît a men ine coeziunea în toate reprezint un adev rat triumf. . Ceea ce a început ca privitul frunzi ului unui cop cel s-a transformat într-un vis. cu alte cuvinte. dar senza ia o aveam nu numai la nivelul vederii. le sim eam în mod real. de fapt. tras de for a unui vîrtej ce se forma în oricare parte a cop celului.Cum tim c men inem coeziunea? . întrucîtva surprins de afirma ia lui.pierdut în coroana copacului . s ies dintr-un pîlc de frunze. Frunzi ul cop celului a devenit un întreg univers de informa ii senzoriale. corpul energetic. . voi fixa. m-a îndemnat s -mi concentrez aten ia . nu aveam destul energie pentru a reflecta prea mult la aceste lucruri. A ad u gat..Men in. s m uit fix la ele. Am început s m întreb dac m urcasem într-adev r în cop cel. mîngîiam frunzele . rela iile cu f pturile anorganice. o dat ce po i s men ii imaginea oric rui element. Pr in exerci iile tale de visat î i exersezi capacitatea de a fi coeziv.ca i cînd a fi fost într-un vis .

nu din cauz c judecata mi-ar fi fost în vreun fel sl bit . r spunsul meu nu va avea nici un în eles pentru tine. Iar vr jitorii din vechime pentru c . Trebuie s te fere ti de a c dea în aceste capcane. don Juan? . Peisajul era într-un atît de mare contrast fa de cel arid al de ertului Sonora. c ra iunea este doar un produs derivat din pozi ia obi nuit a punctului de asamblare.Ieri ai fost într-o alt lume.surse de mare mîndrie pentru noi presupuse a fi consecin a fireasc a valorii noastre . într-o frîntur de secund .ghimpele din ochi al umanit ii. Cînd m-am trezit. mi nat de perspectivele . Cu cît este acesta mai rapid i mai sta ionar.determin punctul de asamblare s se proiecteze în afara domeniului umanului i s perceap inimaginabilul. i eram absolut convins de asta. M-a prevenit c nu era posibil s m bazez pe judecata mea ra ional pentru a în elege cele prin care trecusem. st team din nou lîng don Juan. Dar vocea emisarului visatului . Don Juan mi-a spus s nu fiu îngrijorat. încît nu am mai avut nici o îndoial c visam. Dac m întrebi unde este aceast lume. a continuat el. cu atît este mai mare încrederea în noi în ine i sentimentul c cunoa tem lumea i sîntem capabili de a face previziuni. dup o odihn de cîteva ore. A ad ugat c ceea ce face visatul este s ne confere mobilitatea necesar pentru a accede la alte lumi. de i tiau totul despre punctul de asamblare. . dar nu puteam vorbi. ci pentru c ceea ce se întîmplase era un fenomen ce dep ea parametrii ra iunii. Cea de a doua alternativ era s urmez calea judec ii vr jitorilor din vechime caz în care a accepta automat ideea existen ei altor lumi i ar fi nevoie numai de aviditatea mea pentru a face ca punctul de asamblare s se men in în pozi ia care creeaz lumile respective.De ce spui asta. Atunci. c . Don Juan mi-a explicat. într adev r. Rezultatul ar fi un alt gen de dificultate: aceea de a trebui s m deplasez fizic în t rîmuri cu aspect himeric. Dar imaginile au r mas la locul lor chiar i atunci cînd.la cererea sa .Douglas din statele Oregon i Washington. afirmînd c facultatea vorbirii este ARTA VISATULUI 95 extrem de fragil i c crizele de mu enie sînt un lucru obi nuit printre vr jitorii care se aventureaz dincolo de limitele percep iei normale. pozi ia punctului de asamblare. prin demolarea modului nostru de cunoa tere a acestei lumi. cu deosebit r bdare. nici via a de zi cu zi? Cuprins de panic . dar c .Pentru c atît omenirea în general. Ce leg tur au toate astea cu experien a mea de ieri? . Dar ar fi i mai absurd dac te-ai ralia cu vr jitorii din vechime i i-ai manipula cu cinism punctul de asamblare pentru profit. Una era s merg pe calea analizelor ra ionale ale oamenilor i s m confrunt cu situa ia dificil c existen a îmi va spune c exist i alte lumi.o descriere complet a ceea ce v zusem i f cusem. mi -a trecut prin minte un gînd terifiant: ce-ar fi dac asta nu era nici vis. Explica ia lui don Juan era c am dou alternative. în sinea mea aveam sim mîntul c lui don Juan i se f cuse mil de mine i se hot rîse s -mi adresese cuvinte de îmb rb tare. la fel ca un animal însp imîntat. la u a casei sale din de ertul Sonora. c lucrurile pot fi enigmatice. ne tiind c exist punctul de asamblare. prin urmare în elegerea a ceea ce se petrece în jurul nostru. . ar fi trebuit s nu mai am rezerve de aten ie a visatului. M-a tras jos din cop cel i. judecata s n toas . pentru c .pe care am auzit-o în clipa aceea . A numit visatul o c l torie de dimensiuni de neconceput. c l torie care . mai devreme sau mai tîrziu.dup ce 96 CARLOS CASTANEDA ARTA VISATULUI 97 ne faciliteaz percep ia a tot ce putem percepe ca oameni . iar ra iunea îmi va spune c nu exist i nici nu pot exista asemenea lumi. Ar fi revolt tor s te raliezi cu omenirea. dup estimarea mea. Nu mai v zusem niciodat o asemenea p dure.Iat c ne-am întors din nou s insist m asupra celui mai important subiect al lumii vr jitorilor. m-am retras înapoi în pîlcul de frunze din care ie isem. temîndu-m s o las s dispar .Totu i. cît i vr jitorii din vechime sînt victimele pozi iei punctului de asamblare: oamenii. . s-au l sat cuceri i de facilitatea cu care putea fi manipulat. Normal c eu am sus inut c nimic nu poate fi în afara grani elor ra iunii. a continuat el. iar eu î i spun c ea este în pozi ia punctului de asamblare. ca i cînd n -ai ti de existen a punctului de asamblare. Impulsul mi c rii mele de retragere m-a purtat prin frunzi ul i printre crengile tari al e cop celului. Blestemul vr jitorilor din vechime i -deopotriv . Am men inut viziunea acelei priveli ti extraordinare. Mi-am dat seama seama imediat c reintrasem într-o stare în care puteam gîndi coerent.mi-a spus c . i-am prezentat lui don Juan . sînt nevoi i s considere produsul derivat al pozi iei sale obi nuite ca pe ceva final i de necontestat. aveam s m simt din nou perfect. un vis i se va destr ma imediat ce-mi epuizam aten ia visatului. nu în eleg. ra iunea g se te întotdeauna o cale de face lumin în absolut orice. cu picioarele pe p mînt . întrucît tiam c este.sînt doar rezultatul fix rii punctului nostru de asamblare în locul s u obi nuit.

punctul t u de asamblare va deveni mai mobil. don Juan? . oricît de straniu ar p rea.Exist o singur cale. Dar am f cut atît de multe gre eli sub influen a a ceea ce -mi spunea. Exact ce i s-a întîmplat ie cînd ai privit frunzele cop celului. a continuat el. care ne guverneaz pentru toat durata vie ii. Iar dac opt m s lu m cuvintele ei drept sfaturi de urmat. . haotic . uitasem de mult c m interesaser . V zînd totodat c numai la adul i punctul este fixat într-un singur loc. dar nu destul de mobil pentru a evita posibilitatea s fii ca ei: virtuos i isteric. Mi-a explicat c fusesem crescut de oameni b trîni i c ace tia îmi insuflaser concep ii de oameni b trîni. schimbîndu . în trei limbi. dar permanent . el nu mai poate fi folosit pentru a interpreta ceea ce percepem . Mai devreme sau mai tîrziu. percep ia noastr poate fi instruit i îndrumat s interpreteze ceea ce percepem. am încetat s mai consider vocea emisaru lui un lucru sîcîitor sau surprinz tor. Tendin a sa de a-mi administra po iuni de plante halucinogene nu era decît un efort. întrucît sîntem încorpora i sistemu lui prin faptul c ne na tem în el. uniform pentru c punctele de asamblare ale întregii rase umane sînt fixate în acela i loc. ori un vr jitor isteric. desigur.i povesti despre vr jitorii din vechime nu este de a-i denigra. a descoperi. Pentru c . L-am întrebat pe don Juan despre cauzele acestei ciud enii. ca împinse de vibra ii. cei care viseaz au cu to ii de a face cu ea.Percep ia în lipsa sistemului este. Acest acord era mai degrab un sentiment ce venea de departe. astfel c . pentru c eram în totalitate de acord cu el.care îns nu 98 CARLOS CASTANEDA conta pentru mine . Vr jitorii o numesc în ele gere absolut . exact cînd credem c sîntem total dezorienta i. dup ce o auzisem luni de-a rîndul zi de zi. M -a asigurat c percep ia uman este. Reluarea exerci iilor de visat mi-a înl turat aceste nelini ti dar a dat na tere altora noi. Don Juan î i p stra convingerea ferm în ceea ce privea emisarul: for impersonal . în general. De exemplu. A devenit ceva obi nuit. în ciuda faptului c nu aveam o imagine complet a faptelor cu c are eram de acord. Don Juan a schimbat subiectul i a continuat s explice problema fix rii punctului de asamblare. Prin utilizare repetat . sîntem ni te fraieri incurabili. . vechiul nostru sistem se restabile te. putem atunci s fim dirija i s percepem mai mult în termenii sistemului i nu în termenii propriilor noastre sim uri. în mod categoric. din domeniul f pturilor anorganice. în continuare. Don Juan i-a exprimat uimirea fa de ceea ce numea el cea mai mare realizare a educa iei noastre ca oameni: blocarea definitiv a punctului de asamblare în pozi ia sa obi nuit . spunea el. vr jitorii din vechime au avut perfect dreptate s cread c ac iunea de anulare a acestui mod de a percepe i perceperea direct a energiei este ceea ce transform pe cineva în vr jitor. aspectele ascunse ale oric rui lucru sau fiin e asupra c reia îmi concentram aten ia. a fi ului i. . ceea ce percepem nu are sens.Cum pot s evit toate astea. ci de a i-i contrapune. în momentul în care punctul de asamblare este deplasat dincolo de o anumit limit i încep s fie percepute noi filamente de energie universal . iar el mi -a spus c se datora rigidit ii punctului meu de asamblare.i creezi aceast marj . vei deveni ori mai virtuos. încît aproape c am ajuns s în eleg re inerea lui don Juan de a lua vocea în serios. vr jitorii din vechime au ajuns la concluzia c pozi ia obi nuit a punctului de asamblare nu este fixat din na tere. spunea don Juan. o dat imobilizat acolo. Eram. Interesul meu de a. acest mod specific de a per cepe devine un sistem de interpretare a datelor senzoriale. a spus c vr jitorii î i demonstreaz sie i toate acestea cînd vad c . în consecin . . Nu aveam cum s r mîn impasibil fa de contactul direct cu un astfel de eveniment extraordinar: o voce care-mi dezv luia clar i concis.i croia cu încetul calea de revenire c tre mine. Dar. ARTA VISATULUI 99 Don Juan a subliniat c . Singurul neajuns . ne salveaz i transform noua noastr percep ie incomprehensibil într-o nou lume absolut comprehensibil . Este efortul pe care-l depun vr jitorii pentru a cunoa te. au presupus c localizarea specific a punctului de asamblare favorizeaz un mod specific de a percepe. ci stabilit prin mecanismul deprinderilor. v zînd cum punctele de asamblare ale copiilor se mi c pemanent.era c nu eram sincroniza i. dar apoi am realizat c nici nu trebuie s urm resc. Un psihanalist ar fi repurtat o mare satisfac ie profesional din interpretarea emisarului potrivit tuturor permuta iilor posibile ale for elor dinamicii mele inte rioare.Dac nu. Cauza imediat este c noile infoma ii senzoriale fac sistemul nostru s devin inoperant. Eu o numesc idil cu cunoa terea. din momentul na terii ne str duim necesarmente s ne ajust m percep ia pentru a ne conforma cerin elor sistemului. eram periculos de virtuos. Eram prea amor it pentru a-i urm ri argumenta ia. Spunea c . Emisarul îmi relata diferite lucruri despre oam eni sau întîmpl ri cînd. o certitudine str veche pe care o pierdusem i care.de putere i avantage. Prin urmare. de a-mi zgîl îi punctul de asamblare i a-i permite s dobîndeasc o marj minim de mobilitate. cu toat franche ea. unul dintre ace ti fraieri.i cu u urin locul. mai mult sau mai pu in în aceia i termeni. Cu alte cuvinte.

pentru un timp. încît le permitea s devin . Aliena ii mintali imagineaz o realitate proprie. ai avut nevoie de o coeziune.Ne afl m din nou. mai ales în cazul activit ilor în care erau angrena i vr jitorii. Exist în pozi ia exact în care s -a aflat punctul t u de asamblare în acel moment.i astfel. Mi-a explicat c vr jitorii din vechime aveau o coeziune atît de puternic . iar tu te-ai pomenit în fa a unei lumi noi. Vr jitorii din vechime numeau întreaga ac iune de realizare a uniformit ii i coeziunii în afara lumii obi nuite percep ia de stalking. iar sistemul t u de interpretare a lumii a func ionat. Apoi don Juan mi-a prezentat o nou versiune a ceea ce mi se întîmplase mie în timp ce îmi concentrasem privirea asupra cop celului. Apoi. . Uniformitate înseamn a men ine. Don Juan a spus c aceste activit i decurg din deplasarea punctului de asamblare.Dar ar putea percepe i al ii aceea i lume? . iar vr jitorul se pomenea în fa a unei lumi noi - . Exist aceast lume sau este ea doar o pl smuire a min ii mele? . un timp nelimitat. iar r spunsul este acela i. Vr jitorii din timpuri str vechi au descoperit. Ei 102 CARLOS CASTANEDA ARTA VISATULUI 103 aduc haosul în haos. spunea el. aceea i pozi ie a punctului de asamblare. care îi poate înghi i cu totul. obi nuiam s recurg la metode ale visatului. oriunde s-ar afla aceasta. Nici una din tre aceste arte nu poate exista f r cealalt . pentru c . c . m-a asigurat el. dac punctul de asamblare nu r mîne nemi cat. Mi-a explicat c . a continuat el.i elibera percep ia.. în care am mai fost. de exemplu. o lume nou . nu este acela i lucru. am spus eu. A spus c vr jitorii din vechime aveau o mobilitate extraordinar . oricît de important este deplasarea punctului de asamblare.Este posibil . A spus c începusem s percep energia cop celului. don Juan? . ci vom recepta doar o multitudine caleidoscopic de imagini disociate. .i deplaseze punctele de asamblare în mii de pozi ii pe suprafa a sau în interiorul maselor lor energetice. înseamn toate detaliile de percep ie impli cate de actul de a deveni. . pentru a percepe energia.i men ii punctul de asamblare fixat în acea pozi ie. etcetera.Dac au uniformitate i coeziune. la unison. pentru c este la fel de real ca orice tim noi c este real.Care era folosul acestui lucru. o insect . men inîndu.Mi-e foarte greu s cred c o asemenea transformare este posibil . ceea ce ai i f cut. Asta f cea ca perceperea direct a energiei s fie mai degrab ca un vis. un jaguar. nu putem percepe coerent sub nici o form .Nu putem vorbi de foloase. a a cum am mai spus. în acela i loc. ei percep energia direct i descoper c ceea ce percep este o lume nou . . o alt persoan . pîn în momentul în care ceva reorganiza percep ia.Percep ia ta a fost pentru un timp haotic . . ci i cum s . Vr jitorii nu fabric lumea pe care o percep. o cît de mic sugestie perceptual din visat. cu siguran . etcetera. aduc ordine în haos. în loc de a fi total haotic . pent ru c nu au nici un fel de el prestabilit. adic a fost necesar s . Nu atît pentru tine sau pen tru mine.orice le dicta pozi ia specific a punctului lor de asamblare.Dar nu este asta ceea ce fac bolnavii mintali? î i fabric propria lor realitate pe parcurs? am replicat eu. Un asemenea inventar. elul lor transcendental prestabilit este de a .Ce mi s-a întîmplat mie exact. Vr jitorii din vechime au înv at nu numai s . Vr jitorii. mult mai important este s fie f cut s r mînâ fixat în noua sa pozi ie. La nivel subiectiv îns . don Juan. haosul s-a clarificat.Nu. credeam c visez. . don Juan? 100 CARLOS CASTANEDA . A afirmat c folosir ea metodelor visatului în lumea vie ii cotidiene era unul dintre procedeele cele mai eficace la care recurgeau vr jitorii din vechime. ci numai de rezultate finale. Pentru ei asta era un nimic. în practica lor. î i reorganizau coeziunea pentru a o adecva noilor st ri de con tient i erau un animal. Aveau nevoie doar de o mic transla ie a punctului de asamblare. coeziunea. ci pentru ei. în acela i loc. Arta stalkingului. se refer la fixarea punctului de asamblare. Pentru a o percepe. i imediat î i prelucrau percep ia prin stalking. totul i s -a prezentat dintr-o dat .Ne afl m. . Se puteau transforma în absolut orice pentru care aveau un inventar de tr s turi specifice.Vr jitorii din vechime le numeau aspecte mai complexe ale celei de a doua aten ii sau marea aventur în necunoscut. don Juan? ARTA VISATULUI 101 . Acesta este motivul pentru care vr jitorii din vechime au acordat aceea i importan visatului ca i stalkingului. o pas re sau orice altceva.Care erau aceste activit i.din punct de vedere perceptual i fizic . dimpotriv . o pas re.i fixeze punctele de asamblare în aceste pozi ii. Rezultatul a fost c ai perceput totalmente. . ar putea s o perceap .

Noi prefer m transferul punctului de asamblare.exact ceea ce mi se întîmplase mie.Eu nu am ajuns înc acolo. ARTA VISATULUI . Dar libertatea nu poate fi o investi ie. ne a batem pe un t rîm nou. ei sînt cei care au inventat visatul.Nu era. . Iar asta poate fi un blestem. Pentru vr jitorii care practic visatul în ziua de azi. Lumea în care exist m noi este una dintre aceste foi. ce dep e te orice gînduri sau sentimente. Tu e ti înc la început.i dai seama. Vr jitorii din vechime nu s -au aventurat în asemenea forme.Unde se afl aceste lumi. don Juan. don Juan. P trunderea în aceste lumi este genu l de visat pe care îl practic numai vr jitorii din ziua de azi. nu doar domeniul p s rilor. Lumi inimaginabile care se afl în afara categoriei umane. don Juan? . pozi ii pe care vr jitorii le realizeaz prin transferul punctului de asamblare i nu prin transla ia lui.Setea de libertate este singurul stimul pe care-l cunosc. Ei au predilec ie pentru ceea ce se afl în afara sferei umanului.i puteau permite s -l pl teasc . Care este procentul de cî tig la investi ia mea? îmi va îmbun t i situ ia? Nu se poate r spunde la asta. i ai i umblat pe acolo! Iar apoi. Mintea negustorului gînde te în termeni comerciali.Eliberarea din condi ia de om. Nu e ti pref cut. Acest fel de c l torii reprezint antecedentele vr jitorilor din ziua de azi. în ce stadiu voi începe s înv genul de visat al noilor vr jitori? . Dar lumile noi e xist întradev r! Ele sînt înf urate una peste alta. .Ai f cut. . Uneori. lumi totale. dar. dou lucruri care m îngrijoreaz foarte tare. la un moment dat. Nu vreau s spun asta.Vrei s spui.La ce te referi. te asemeni categoric cu vr jitorii din vechime. c scopul înv turilor dumitale este de a m preg ti pentru a merge în acele lumi? . în cazul t u. de a fi precum flac ra unei lumin ri. Mergem în acele lumi numai ca exerci iu. cred chiar c e ti sf tuit de vreo energie str in . chiar dac este vorba de omul necunoscut.De ce te-ar putea îngrijora asta. Libertatea de a te dizolva.Visatul este ceva mult prea u or pentru tine.Atunci.Nu. . Ceea ce vreau eu s tiu este ce anume poate constitui pentru un pierde-var ca mine stimulul de a face toate astea? . Iar. care . . în diferitele pozi ii ale punctului de asamblare. Ca fire. visatul reprezint libertatea de a percepe lumi ce dep esc orice imagina ie.Nu. . nu-i a a? . Vorbe ti ca un adev rat negustor. dar tu crezi c nu fac altceva decît s m repet. A a cum i-am spus îns . Libertatea este o aventur nesf îr it . Car e este riscul? întrebai.Nu am pus întrebarea în acest sens. dar. dar pe care le putem totu i percepe.Exact. ai c l torit cu corpul t u energetic c tre un loc din afara acestei lumi. Iar ceea ce se afl în afara acestei sfere sînt lu mi complete i complexe. M refer la lumi.Mi-ai mai pus ast zi aceea i întrebare. Noi c ut m necunoscutul din afara sferei umanului.de i nu se poate compara cu lumina a milioane de stele . pentru c niciodat nu a avut preten ia c ar fi mai mult decît ceea ce este: o simpl lumînare. Prima dat cînd ai visat. Prin asta se abat vr jitorii contemporani de la calea tradi ional . Pentru c .Dar ce rost are s percepi toate astea? . întrucît asta necesit o mare doz de deta are i o total lips de vanitate. la început. oricine trebuie s parcurg toate etapele parcurse de vr jitorii din vechime. trebuie s fiu extraordinar de atent. vr jitorii din ziua de azi se str duiesc s ajung la necunoscutul din afara sferei umanului. tiu cît de dificil îi este min ii omene ti s accepte ca reale posibilit i nera ionale. pe urm . a r spuns el. i-am mai spus asta de nenum rate ori. ARTA VISATULUI 105 . . I-am spus despre gîndul care-mi trecuse prin minte i pe care abia îndr zneam s -l gîndesc: c peisajul pe care îl vedeam nu era un vis i nici lumea noastr de zi cu zi. astfel încît întot deauna se aflau pe un teren mai mult sau mai pu in cunoscut. don Juan? . Dup cî iva ani. separîndu-te de starea de con tient a lumii cotidiene. . poate. în care ne risc m via a i mult mai mult de atît pentru cîteva momente ale unei tr iri ce nu poate fi expri mat în cuvinte. ca aceea în care tr im. Un pre pe care nu .r mîne intact . te -ai deplasat cu corpul t u energetic în alt loc din afara acestei lumi. Libertatea de a zbura în infinitatea de dincolo de noi. dac nu sîntem aten i. cu domenii de manifestare infinite. la urma urmelor. cel al animalelor sau cel al omului. resping aceast idee. precum foile într -un bulb de ceap . Noi practic m acela i fel de visat pe care-l practicau i vr jitorii din vechime. previzibil. i-am mai spus asta. Vr jitorii din vremuri str vechi preferau translarea punctului de asamblare. Te conduce la necunoscutul din sfera umanului. don Juan? în diferite pozi ii ale punctului de asamblare? .Ce ar putea fi necunoscutul din afara sferei umanului? 104 CARLOS CASTANEDA . f r s . de a te în l a.Mai ai mult de înv at pîn atunci. . în plus. dar totdeauna reu e ti s evi i testele mele.

Prima dat cînd am 108 CARLOS CASTANEDA observat infiltra iile de energie str in . Obiectul cu pricina era un mîner de baston. visam c eram la cump r turi într -un mare magazin universal. pe care o respectam în fiecare zi. negru cu verde închis. în cele din urm . Cînd i-am povestit lui don Juan despre vis. de fapt. dar. M-am luat dup el. îi ceream sfaturi numai în caz de necesitate. ci chiar era nemul umit de mine în leg tur cu asta. ar fi trebuit s fiu mai dispus s accept existen a lor ca pe o treab serioas . ori de cîte ori vorbeam de ac iunile mele de visat. dac a încerca s -l scot zgîl îindu-l înainte i înapoi. Visele celor care viseaz sînt ciudat de lipsite de iscoade. L sîndu -m s descop r singur acest lucru. i chiar am scris. Doream cu înfocare s fie al meu.era. Mi-a trebuit numai cîteva edin e ca s descop r c ceea ce credeam eu c sînt recomand ri obi nuite de-ale lui don Juan -s -mi stopez judecata i s las f pturile anorganice s vin sin gure la mine . mai întîi. în acea perioad . Am devenit de neclintit în convingerea c ele nu exist . Pentru mine. ca un disc zbur tor. Una dintre cele mai puternice linii de ap rare ale eului este. întrucît am g sit un astfel de articol. iar edin ele mele de visat e încheiau fie prin aceea c adormeam i începeam s am vise obi nuite . existen a f pturilor anorganice însufle ite devenise aspectul esen ial al exerci iilor mele de visat.fie prin aceea c m trezeam i nu mai puteam s dorm deloc. în visele mele era infiltrat un curent de energie str in .în care nu-mi exercitam nici un fel de aten ie a visatului . am g sit un astfel de articol. Dar toate aceste evenimente au avut asupra mea exact efectul contrar. Acesta nu s-a spart. de fapt. a a cum spusese don Juan. reprezentînd capul i umerii unei maimu e. In exerci iile mele de visat aveam o ordine stabilit de ac iune. rotindu-se în aer. Ridicolul faptului de a c uta obiecte de art vechi într-un magazin universal era atît de evident. pîn cînd.cum îl numea el. Dar. în timp ce eu s pam. într -adev r. dup ciocnirea din de ertul din jurul casei lui don Juan. A disp rut în spatele unor copaci. Pot s declar cu toat sinceritatea c am observat universuri întregi de detalii în vise peste vise.107 5. minimaliza totdeauna importan a realiz rilor mele. mai ales. S-a transformat într-un balon alb i s-a evaporat. Din cînd în cînd îns . extraordinar de frumos. Apoi m-am r zgîndit i am hot rît s întreprind o cercetare obiectiv în ceea ce le prive te. judecata noastr ra ional . în mod obi nuit. pot fi identificate datorit atmosferei stranii i incon gruen ei care le înso e te. Era o pies sculptat . nu numai c avea re ineri în a aborda subiectul. Faptul c fusesem prevenit m-a ajutat s -mi adaptez aten ia visatului i s fiu cu ochiin patru. Metoda de desf urare a cercet rii presupunea ca. f r abatere. Treceam de la un raion la altul. nu am putut s -l fac s ias . Se transformase într-un baston lung. negînd . vizam observarea oric rui element posibil din vis. Don Juan era convins c existen a f pturilor anorganice este cel mai de temut atacator al ra iunii noastre. care nu este numai cea mai tainic . Iscoadele sînt mai numeroase cînd visele noastre sînt obi nuite. pe care l-a caracterizat drept una dintre cele mai dure substan e din lume. în locul lui. Vînz torul mi-a spus c era f cut din iridium. M uitam la b ltoac i deodat a p rut c explodeaz . cu meticulozitate. cînd. la un moment da . dar i cea mai amenin at . pentru a. iar apoi s folosesc aceste eviden e drept baz pentru a stabili dac visatul atesta sau nega existen a f pturilor anorganice. A a c am început s sap în jurul lui cu mîinile.Ai reperat o iscoad . . pur i simplu. Mie mi se p rea c era f cut din jad. aten ia visatului începea s -mi sl beasc . am uitat de incongruen . el se topea. sute de pagini de detalii f r noim .i determini eul s renun e la sistemul s u de ap rare altfel decît prin exerci iu. Visul meu a continuat cu alte detalii i imagini nesemnificative. o iscoad . Dup ce le întîlnisem în vis i. cursul instruirii sale în ale vr jitoriei. în opinia mea. s întocmesc o eviden a tot ce se întîmpla în edin ele mele de visat. ar fi trebuit s -mi fie clar c problemele doveditoare ale existen ei lor erau aproape toate strinse în momentul în care mi -am început cercetarea. ci a s ltat ca o minge i a zburat mai departe. în c utare de antichit i. Atunci cînd acesARTA VISATULUI 109 tea apar. oricît de tare m-am str duit. neie ite din comun. LUMEA F PTURILOR ANORGANICE Credincios în elegerii de a a tepta ca don Juan s fie cel care ini iaz orice discu ie referitoare le visat. nemul umirea sa era confirmat de fap tul c .prin eludare aceast posibilitate. El remarcase de nenum rate ori c este foarte dificil s . de i deosebit de clare. M temeam c -l voi rupe. De regul îns . n-a r mas decît o b ltoac de ap verde. încît m-a f cut s rîd pe înfundate. Mai întîi. don Juan urma. apoi vizam schimbarea viselor. el a spus: . chiar procedeul utilizat de vr jitorii din timpuri str vechi pentru a atrage aceste f pturi. L-am apucat i m-am luptat s -l scot din p mînt înainte de a mai trece cineva pe acolo.i demonstra afirma iile a aruncat cu toat puterea obiectul pe pardoseala de ciment. Vînz torul a fost ofensat cînd am sugerat c ar putea fi vorba de jad i. Am alergat s -l caut i l-am g sit înfipt în p mînt. atunci cînd este vorba de ac iuni i explica ii vr jitore ti.

Sîntem distrug tori. în orice form chiar de iridiu. Apropo. Prima iscoad pe care o detectezi va fi întotdeauna prezent . iar în visele lor sînt mai pu ine iscoade.Vrei s spui. eram întru totul de acord cu el c elementele incongruente erau invadatori str ini ai viselor mele. A spune c este a a. iscoadele sînt patrule de recunoa tere trimise de lumea anorganic . i totu i fac ca totul s se mi te înjurai lor. pentru c este infinit mai lent decît a noastr . Cînd l -am rugat pe don Juan s comenteze ceea ce mi se întîmpla. ceea ce este o stare foarte greu de realizat. . pe motivul c sînt asociate cu r sf ata noastr personalitate. Sînt f cute s stea lini tite. îns proiec iile lor sînt chiar mai pu in prietenoase decît cele ale f pturilor anorganice. aten ia visatului trebuia s depun mari eforturi. în ce fel. L-am întrebat pe don Juan dac copacii au i ei proiec ii de genul acesta. pentru a transforma aceast energie într -un obiect cunoscut. Ceea ce auzi drept voce a emisarului visatului este tot o proiec ie a acestor f pturi. de i de neîn eles pentru min ile noastre.Pentru dumneata. La fel sînt i iscoadele lor. Don Juan m-a sf tuit s rememorez cu mare aten ie fiecare detal iu posibil al visului pe care-l avusesem. cu siguran . s procedezi la fel cu un alt vis tor. c f pturile anorganice sînt imobile precum copacii? . de fiecare dat cînd visele mi-erau invadate de energie str in . cu atît mai puternic este atacul.Incongruen . poate nu este o tain . nu vrei s auzi nimic despre visatul meu. .este chiar adev rat . Sînt foarte rapide. a r spuns el. cît i f pturi le anorganice r mîn în via un timp mai îndelungat decît noi. Atunci cînd îi detectam. Cu cît este mai solid bariera.. don Juan? . Viteza l untric a copacilor i a f pturilor anorganice este incompreARTA VISATULUI 111 hensibil pentru noi.Numai în visele obi nuite lucrurile sînt absurde. ceea ce înseamn c nu stau mult.Pu ine lucruri au vreo noim în vis. iar apoi vrei. .tii cumva de ce stau lucrurile a a. M-a f cut chiar s repet ceea ce îi spusesem. Dezavantajul aten iei mele a visatului era incapacitatea sa de a realiza complet o astfel de transformare. care -a a cum aveam s aflu mai tîrziu . O dat ce acceptasem modul în care don Juan categorisea energia str in din vise. probabil pentru a le facilita descoperirea prezen ei iscoadelor. poftim! i ce-ai spune dac se dovede te a fi una dintre cele mai dure substan e din lume? Ochii lui don Juan str luceau de încîntare. fiind comparabile probabil cu starea con tient i voin a copacilor. Un alt lucru pe care l-am observat a fost c .Desigur. don Juan? . rezultatul final erau ni te corcituri hidoase. Unele aspecte sînt de o impor tan crucial . . Oamenii obi nui i dispun de bariere uimitor de puternice pentru a se ap ra împotriva acestor atacuri. don Juan? .în acest stadiu al visatului. Sînt imobile. a spus el. Ne-am atras du m nia tuturor organismelor vii de pe p mînt. Se prea poate ca.Po i fi sigur c la baza tuturor acestor lucruri exist o ordine. .Au i ei.Ele vin în c utare de con tiin poten ial . De atunci încolo am început s observ prezen a elementelor incongruente din visele mele. Sînt con tiente i au voin . .Atît copacii. este vorba de un echilibru de for e. în contrast. don Juan? . . Nu avem nici un fel de prieteni pe acest p mînt. . într -o zi. am spus eu. deoarece oamenii obi nui i sînt inta unui baraj mai pu ternic din partea necunoscutului. pentru c în acele momente sînt infiltrate mai multe iscoade. elementul corcit disp rea. don Juan. trans-formîndu-se într-o pat de lumin ce era repede absorbit de alte detalii din vis care se înghesuiau peste ea. el a spus: . întîi. pentru c sînt asociate cu spiritul.Nu tiu exact. Se pare c lucrurile f r noim dispar din visele lor. 110 CARLOS CASTANEDA .Prezen a lor n-are nici o noim .Ce te face s spui asta. Ceea ce vezi tu în vis ca ni te be iga e luminoase ori întunecate este doar proiec ia imaginii lor. don Juan.Ei. . Exist vreo ordine de succedare a refuzurilor i accept rilor dumitale? . cei care viseaz dispun de mai pu ine bariere. ce este iridiul? . Bariere precum grija pentru sine.M derutezi complet. dar pentru mine este.Dup p rerea mea. Dintr-un motiv de neîn eles aceste afirma ii m-au cople it. Apoi energia str in se destr ma destul de u or. cu o înf i are aproape necunoscut pentru mine. Cei care viseaz nu le caut compania niciodat dac nu au o rela ie de profund agreere cu copacii. Altele sînt total neimportante. am r spuns eu cu total franche e. cum nu se întîmpla niciodat în alte împrejur ri.De ce spui c sînt patrule de recunoa tere. aten ia visatului se concentra cu o intensitate atît de mare asupra lor. . tii? A chicotit i a ad ugat: Nu este o tain de ce. Am fost deodat cuprins de nelini te. De aceea nu avem deloc prieteni. la rîndul t u. în timp ce eu rîdeam nervos de absurditatea unei asemenea posibilit i. .

114 CARLOS CASTANEDA Din acel moment totul a devenit mult mai real în vis. îi puteam vedea pulsa ia energetic . a virat înspre mine i m-a tras sau m-a împins. în orice direc ie m-a fi uitat. Era poros i g unos. apoi a zburat ca o pas re multicolor . într -un vis pe care l-am avut. Apoi am sim it cu certitudine c masa aceea mi -a eliberat aten ia visatului.Eram atît de afectat.De ce. este de neclintit. într-o bun zi am renun at s mai fiu atît de încordat i circumspect. Lumina era foarte slab . am obosit s tot caut sensul adev rat al spuselor lui don Juan. nu-i a a? Credeam c p rerea ta. Am tiut imedia t c este vorba de o iscoad . Ceea ce se afla în fa a mea nu. Atunci. Nu-i puteam sim i textura. planînd. Nu iam sim it atingerea. aproape c o atingeam.Este atît de simplu. Tonul s u de zeflemea i rîsul amuzat demonstrau care erau gîndurile i sim mintele sale în leg tur cu cercetarea mea obiectiv . senza ia de ARTA VISATULUI 113 tunel a disp rut.i schimba forma. am fost contrariat de un pe te. inclusiv pe mine. O dat intrat. ca i cînd ar fi fost lefuit. . care nu se afla acolo. Pe tele s-a zb tut la picioarele mele. Brusc. î i fixau cu tenacitate aten ia visatului pe elementele din visele lor. Dar o dorin nest pînit m-a f cut s m întorc la problema f pturilor anorganice. cînd pe tele s-a transformat într-o pat de lumin . De cum î i exprimau verbal inten ia. pur i simplu. dar aceasta avea un aspect aspru i fibros. îmi era foarte dificil s -mi sus in ideea c visam un vis. în momentul în care am realizat acest . deasupra mea. Din momentul în care a p rut s m trag sau s m împing . Era exact ca i cînd a fi fost expulzat dintr -un tub.Rîzi de mine. care a s rit brusc dintr-un hele teu pe lîng care treceam. fie în pant ascendent sau descendent mai abrupt ori mai domoal . Tunelele p reau s fie vii i con tiente. într -o clipit i disp reau atra i de energia str in . Nu eram înclinat s iau în considerare posibilitatea ca el s fi descris. . încît eram absolut convins c eu însumi creasem priveli tea acelei mase. de fapt.i îns în continuare înf i area de pe te. Senza ia era surprinz toare i nou . eram adormit i visam. încît aten ia visatului mi -a fost. Acestea erau tunele de energie. De ce nu? Credeam c . iar suflul cu care fusesem împins m proiectase c tre o mas fizic imens . A rîs doar c tre mine. Ceea ce vedeam era o structur ce sem na cu fotografia m rit a unui stup de albine.întreprind un studiu obiectiv asupra f pturilor anorganice. Acum vreau s explorez toate posibilit ile. îndoiala c acea mas t cut era doar un vis. era fixat undeva i exercita asupra mea o atrac ie atît de puternic . Primul lucru pe care l-a f cut a fost s m împing printr-o deschiz tur larg în untrul masei fizice în fa a c reia m aflam. întors acas . don Juan? Nu mi-a r spuns. erau fie perpendiculare unele pe altele. O secund mai tîrziu. La aceast dificultate s-a ad ugat certitudinea mea c . m-am concentrat cu întreaga mea putere con tient asupra iscoadei care m adusese acolo. dar tiam c m atinge. pe care n-o mai întîlnisem niciodat pîn atunci în visat. încît a fi vrut s pun cap t acestei discu ii.ine minte c domeniul f pturilor anorganice era specialitatea vr jitorilor din vechime. chiar un procedeu r eal. pentru Dumnezeu. c f pturile anorganice nu exist . Cum priveam a a fix la ea. Dintr-o dat . iscoada realizase o leg tur energetic cu mine. M-am apucat s observ detaliile visului meu. de un fel de c afeniu închis la culoare. Nici nu se mi ca. era ca i cînd o parte din mine. pentru o clip . pulsau. P rea con tient de prezen a mea. electrizat . ca i cînd m-ar fi provocat s fac asta. mi-am strigat inten ia s o urmez i. Eram intuit locului de o for stranie.Ce crezi c ar trebui s fac pentru a putea urm ri iscoa dele? am întrebat. ai vrea s le urm re ti? . M -am uitat la ele i mi-am dat brusc seama c vedeam. întîmplarea era atît de bizar . am i plecat spre o alt lume. am tiut ce dorea s fac . . men inîndu. ar fi fost electrizat de acea atingere.M-am r zgîndit. . de fapt. exact cum spusese don Juan. mi -am dat seama c interiorul era la fel de uniform de poros ca i exteriorul. Dup ce mi-am epuizat toate ideile i r bdarea. îmi crea impresia cert a ceva real. m-a str fulgerat. poposind pe o ramur . Nenum rate tunele de form geometric se îndreptau în toate direc iile. i cînd le aveau în vizor. în acest fel. . încît eram incapabil s -mi abat aten ia visatului pentru a examina i alte lucruri. 112 CARLOS CASTANEDA . le strigau inten ia lor de a le urma. ca i cînd a fi fost o insect zbur toare de greutate neglijabil . pu in lateral. Aceasta ar ta ca un licurici în întunericul nop ii. o dat cu atingerea. totu i totul se vedea perfect. dar imobil. Am zburat printr-un tunel cam întunecos. fiind str b tut de unde succesive de energie. nu-i puteam vedea cap tul. don Juan. Pe t rîmul ei propriu era o pic tur de energie pur . dar mult mai neted ca aspect. puteau detecta iscoadele. Pentru a ajunge acolo. Unele erau orientate în sus ori în jos sau c tre stînga ori dreapta mea. Toate astea îmi aminteau atît de mult de filmele tiin ifico -fantastice. Ceea ce vedeam sem na foarte mult cu un burete uria . la fel cum cineva î i creeaz un vis.

Mie. Fiecare dintre ele te va înv a altceva. dar. . încît n -am putut distinge ce-mi spunea.Nu trebuie nici s respiri. acum fiecare din voi este purt torul energiei celuilalt.i p strezi sim ul v zului i s vezi a a cum vezi în lumea ta. Eram o pic tur de energie la fel ca iscoada.F volumul mai mic. .i exprimi verbal inten ia. . unul de-ai no tri. ARTA VISATULUI 117 Iscoada m-a împins într-un tunel din dreapta mea. Faptul c repeta constatarea mi -a adus o imens u urare. în elesesem ce spusese. se p rea c m mai mi c înc paralel cu orizontala. m-am oprit pentru c iscoada s-a oprit.i inten ia cu glas tare. a spus vocea. Po i. dar cu o asemenea for . ARTA VISATULUI 115 . Po i locui în oricît de multe tunele dore ti.Da. ceva m -a f cut con tient de faptul c nu mergeam prin tunel. cu acelea i efecte perceptuale asupra mea. începusem s -mi formulez un gînd cu privire la incapacitatea mea de a sim i dac m deplasez în sus ori î n jos. i numai pen tru propria comoditate po i s . .Voi doi v-a i luptat corp la corp i. Vocea emisarului mi-a r sunat din nou în urechi: . a spus el. spune. exact ca un om care . a continuat vocea. apoi a ad ugat: Adic . un vis tor vorbe te întotdeauna despre visatul s u în termenii a ceea ce vede. Nu puteam sim i pere ii tunelului. Emisarul a p rut indecis dac s mai spun ceva sau nu. în cele din urm . i a spus: . Vr jitorii din tim puri str vechi au tr it în acest fel i au înv at lucruri minunate.Avantajele pe care le po i avea sînt nenum rate. a spus. tot ce trebuia s fac vr jitorii era s spun c doreau acest lucru. a continuat vocea emisarului. Am luat-o pe tunelul ce se afla imediat la dreapta mea. au înv at totul numai tr ind în interiorul f pturilor anorganice. de asta puteam s -mi dau i singur seama.Da. e ti doar o pic tur de energie. dar afirma ia nu avea nici un sens. direct pe vertical în sus ori în jos sau chiar cu capul în jos. .Vederea nu este niciodat dereglat . Am planat pe loc o clip . Mi-am dat seama . 116 CARLOS CASTANEDA Iscoada m-a împins pentru a-mi semnala c trebuie s continuu s m deplasez. Cînd el a vorbit din nou. în loc s zbori. blocam imaginea tunelelor i intram într-un vid. a spus ea. s te sim i ca un p ianjen sau o musc . am strigat eu cu o iritare neobi nuit i mi-am dat seama c . M temeam c orice declara ie din partea mea ar fi putut fi interpretat drept exact contrariul a ceea ce voiam s spun. Alege un tunel i vei putea chiar tr i în el. Din punct de vedere al propriei mele percep ii. mai primitor sau chiar cunoscut mie. Nu m-am putut decide s spun nimic. Emisarul a t cut i în ochi mi -a revenit imaginea tunelului. . i dintr -o dat am dobîndit ceva greutate.Voi doi v-a i mai întîlnit. ci planam. Mi -a trecut prin minte gîndul c eu eram ca tunelul acela ori c tunelul era ca mine.Vr jitorii din timpuri str vechi au aflat tot ceea ce tiau despre visat stînd aici.lucru. Ca i cînd fusesem pufos i u or. prin urmare. Emisarul i-a modulat vocea i a spus: . .Cred c te-ai sim i mai în largul t u dac te-ai tîrî. Pentru a putea tr i în ele. cînd am auzit vocea emisarului. se efectuase o reglare. dac vorbeam. practic. m-am i l sat în jos. emisarul mi-a r spuns: . M preg team s întreb dac au înv at tot ceea ce tiau numai tr ind în interiorul acelor tunele. Era ceva mai întunecos decît celelalte. mi s-a p rut mai tihnit i mai pl cut decît celelalte.Te afli în untrul unei f pturi anorganice. . te-a schimbat pentru totdeauna. dar emisarul avusese dreptate în privin a faptului c m sim eam mai în largul meu de-a bu ilea. într -un mod ilogic. Acum e ti. Acesta este modul în care dore te iscoada s te deplasezi în aceast lume. Am ezitat. apoi ne-am l sat în jos într-un tunel vertical.f r s simt într-adev r asta . vocea emisarului visatului a bubuit în urechile mele atît de tare.în lumea aceasta nu este nevoie s fii fixat de gravita ie. a continuat vocea. la fel cum tot ce a trebuit s faci tu pentru a ajunge aici a fost s . clar i f r echivoc. Vocea a t cut o clip . de asemenea. P rea c vrea ca eu s merg mai departe. A tu it.c iscoada m împingea de la spate. i imaginea lumii în care m aflam nu a mai disp rut în vreme ce auzeam vocea emisarului. înainte de a mi formula întrebarea. Fire te.i drege glasul. Cînd te-a atins. . dac vrei s faci asta. i ea a f cut ceva echivalent cu a m îmbrînci. p arcurgînd în vitez nenum rate tunele. zburam. Imediat. care m-a f cut s aterizez. printre noi. unde tot ce puteam face era s aud. Imediat ce am intrat în el.i plute ti în interiorul unei f pturi anorganice. Am schimbat de multe ori direc ia de deplasare. a spus vocea emisarului. Nu sim eam schimbarea drastic de direc ie. din aceast cauz . . încît am î nit ca din pu c .Poftim? am zis eu. Dac vrei s r mîi aici.

Am constatat c emisarul nu era nu mai vocea unui profesor. printre noi. am în eles preferin a vr jitorilor din timpuri str vechi pentru exerci iile practice concrete.i anulezi dialogul interior. Afirmase c emisarul visatului . .Cum func ioneaz aceast punte? am întrebat eu. de preferin pu in cam strîns pe deget. inelul degajînd-o în degetele vis torului.erau la fel de potrivite. . în acest caz e ti absolut de unul singur. presînd în acela i timp cristalele sau pietrele dintre ele. m înv a i lucruri inestimabile despre visat. încît abia a teptam s -i spun tot lui don Juan.Pentru a realiza un visat perfect. . Dar ceea ce faci cu aceast descoperire este treaba ta i numai a ta. purtînd un inel. . dac optam pentru a transforma iscoadele în obiecte semicunoscute.spunea vocea emisarului . îmi era cu atît mai u or s detectez iscoadele. de i . Apoi a schimbat subiectul i a început s vorbeasc despre alte aspecte ale înv turilor lui. Eram atît de impre sionat de caracterul veridic i animat al tuturor lucrurilor din vis. M -au cuprins fiori de team . Iar asta era singura afirma ie neadev rat .Contactul degetelor cu inelul alc tuie te puntea. . schimbîndu. A fost o c l torie în necunoscut. Presiunea inelului asupra degetului pe care st serve te la fel de bine pentru asigurarea reîntoarcerii vis torului în lumea lui. afirma el cu alt ocazie. în acest fel. ele r mîneau chiar mai mult timp. . M-a surprins i m-a nelini tit faptul c el nu voia s aud relatarea mea.iscoadele îmi transportau într-adev r aten ia visatului într-o lume ce dep ea orice a fi putut eu s -mi imaginez în mod normal.Nu.i între degete ni te cristale de cuar de vreo cinci pîn la opt centimetri lungime sau cîteva pietre de rîu plate i netede.i spun este c nu a fost un vis. am început s c l toresc cu regularitate în acea lume spongioas . Emisarul spunea c agrafele de metal . a r spuns el. Energia este ca sîngele. pune. Don Juan spusese c f pturile anorganice sînt întotdeauna înclinate s înve e pe cineva.se putea folosi la fel de bine orice. N-am mai fost în stare s spun nimic. Am descoperit imediat c . Este reco mandabil ca cei care viseaz s poarte un inel de aur. Ca s ob ii cele mai bune rezultate în a-l opri.asigurînd. Dar nu-mi spusese c ceea ce ne înva ele este visatul. Explica ia lui era c un asemenea inel serve te drept punte pentru a ie i din visat înapoi în lumea cotidian sau pentru a te cufunda din starea con tient obi nuit în lumea f pturilor anorganice. Dar. i -am spus c f pturile anorganice sînt reale. Presiunea aceasta avea ciudata proprietate de a întrerupe dialogul intern. De i nu a spus asta.Dar nu-mi po i spune m car ceva referitor la acest vis? am insistat eu . aceasta î i garanteaz o intrare perfect în visat .fiind o voce . .Cei ce. ele r mîneau un timp în cîmpul meu de percep ie. ci i vocea unui abil comerciant. îi creeaz o senza ie familiar constant pe deget. a spus emisarul.Dac adormi într-un moment de total lini te. Emisarul prefera în mod evident cristalele de cuar . de extraordinara claritate i coeren a afirma iilor emisarului. Problema este c nu pot s discut despre acest capitol din visatul t u. forma. . mi-a spus el o dat . . a unei presiuni aproape dureroase în mîini. nu sînt nemul umit de tine.i împart energia în comun se leag prin leg turi de rudenie. Descoperi acum cît de reale sînt.Am crezut c detectez o doz de mali ie sau chiar de sarcasm în vocea emisarului. Dac optam pentru a le accepta ca energie str in . începînd cu acea zi. I ar cînd este 120 CARLOS CASTANEDA nevoie. am avut impresia c este convins c totul era un produs al mult prea permisivei mele personalit i. A putea chiar ad uga. spunea c ele dau cele mai bune rezultate.este puntea de leg tur ideal dintre lumea aceea i lumea noastr . Totu i. pe m sur ce cre tea capacitatea mea de a observa detaliile din vis. Visatul meu s-a încheiat în acest punct. una ultrapersonal . totodat . nu în elesesem în ce fel se petrec lucrurile. . în ciuda fricii mele i a refuzului lui don Juan de a m ajuta.Nu. . a r spuns emisarul.dup oarecare practic . E ti nemul umit de mine? 118 CARLOS CASTANEDA .i. intensificarea aten iei visatului. El repeta mereu ² în momentul i ocazia potrivit .Ceea ce pot s . Cînd un vis tor vine în lumea mea. energia îl transport din nou pe vis tor în aceast lume. la întîmplare. primul lucru pe care trebuie s -l faci este s . acel inel atrage energia lumii mele i o re ine.dac erau de lungimea i l imea degetelor . Dac le urmam îns -exprimîndu-mi verbal inten ia de a merge cu ele . a spus emisarul. îndoaie pu in degetele. a r spuns el. Ascultînd la cele ce -mi spunea.De ce te por i a a cu mine? am întrebat. nu este sarcasm. Procedeul consta în a presa cel pu in trei obiecte sub iri între degetele fiec rei mîini i crearea.Teama este ceva ce lipse te cu des vîr ire în aceast lume. într -o zi vei în elege motivul pentru care m in deoparte.avantajele lumii din care proveARTA VISATULUI 119 nea. M bucur c ai rude aici.Ce în elegi prin rude? am întrebat eu. . O c l torie necesar .

bine strînse .Ba sigur c tiu. Am luat pe loc hot rîrea s continuu exerci iile de visat f r alte implica ii.pentru a crea un punct de presiune ce serve te ca centru de schimb de energie al pielii. Pentru a te face s î i exprimi aceast vrere.i îndeplineasc cele mai secrete dorin e. un guler sau o benti pe cap .Perfect adev rat. tiu ce sînt. locul unde se afl la to i oamenii o rezerv uria de aten ie.în timpul unei alte edin e de visat. don Juan? . trebuie s o scoatem din spatele centrului gu rii. L-am solicitat pe don Juan s m sf tuiasc în ce mod puteam solu iona aceast problem a uit rii. pentru c asta este o decizie ultrapersonal i definitiv . Pentru tine. O treab la fe l de dificil i de solicitant . acest lucru d rezultate uluitoare în ceea ce prive te controlul exercitat asupra aten iei visatului. i totu i tiam c numai s dore ti a ti cum era s tr ie ti într -un tunel însemna c aproape ai ales acel mod de via . Recomanda totodat ca cei care viseaz s poarte un cordon. Emisarul mi -a explicat c pielea reflect automat energia i c ceea ce trebuie s facem pentru ca ea nu numai s reflecte ener gia.Dar asta este de-a dreptul diabolic. Mi-a spus c .Trebuie s -mi sugerezi indirect m car ceea ce ar fi indicat s fac. Astfel încît vocea emisarului i spusele sale au devenit pentru mine o suprasolicitare extrem . am insistat eu cu o ocazie.c îmi ap sam cerul gurii cu vîrful limbii. urm ream numai acele îndrum ri care se refereau la visat i puteam confirma personal valoarea înv turilor sale. Am primit o multitudine de îndrum ri referi toare la toate subiectele imaginabile. în astfel de cazuri. don Juan. Eu nu am nevoie de suporturi i proptele. f r urme de pigmen i sau gr simi. .Concentreaz -te numai asupra a ceea ce. o importan crucial . Vrei s . i nimeni nu m-a putut ajuta. într-o zi. ARTA VISATULUI .i spun c po i locui într-unui din acele tuneluri.în timpul visatului . a putea spune. Pentru mine. pentru a garanta acuitatea i precizia aten iei visatului. Instruc iunile specifice ale emisarului erau de a exersa i deprinde m iestria i controlul necesare pentru a ine vîrful limbii ap sat pe cerul gurii în timpul visatului.Nu pot.Am trecut i eu cîndva prin aceea i dilem chinuitoare. i s nu -mi mai ceri asta.Categoric. spunea emisarul. Voiam s tiu cel pu in ce implica afirma ia c cineva putea tr i în interiorul acelor tunele. Mi-a recomandat s -mi men in pielea la o temperatur medie i curat . a continuat don Juan. ca i g sirea propriilor mîini în vis. întrucît don Juan refuza în continuare s -mi asculte relat rile. o dat ce am reu it acest lucru. îndrum ri pe care le uitam pe loc. . . . emisarul a spus c pielea noastr este organul cel mai adecvat pentru a transporta unde de energie de la nivelul lumii cotidiene la nivelul f pturil or organice i viceversa. dac nu pentru alt motiv. o acuitate mai mare decît aten ia normal pe care o exercitam în lumea cotidian . Respectînd recomand rile lui don Juan. pentru unii dintre ei.Dar nici m car nu tii ce vreau s te rog. . Nu mi-a trebuit mult s -mi dau seama cît de profund trebuie s fi fost rela ia vr jitorilor din vechime cu f pturile anorganice. Trebuia s m feresc. . Dar. i -am spus c . pe care o iei în momentul în care î i exprimi verbal cererea de a tr i în lumea aceea. Am f cut tot ce -mi st tea în putere s -mi aplic normele sale privind introspec ia f r nici un fel de menajamente. Am recunoscut c exact aceasta era dilema mea. a a cum m a teptam.i spune emisarul despre visat. A fost necesar s depun multe eforturi pentru a putea sim i . Dar nu pentru mine. vocea emisarului mi-a f cut o surpriz extraordinar . Comentariul s u a fost. 122 CARLOS CASTANEDA . Dar nu numai pe motivul la care te gînde ti tu. m car pentru a constata la ce se refer vocea emisarului. mai mult decît oricînd. diabolic este tenta ia de a ceda. o dat realizat. mai ales c este vorba de recompense atît de mari.Este acea lume într-adev r un ad post sigur pentru cei care viseaz . Nu-mi spusese ce voiam eu s aud. Sînt singur într-un univers potrivnic i am înv at s spun: ÄAsta este!" Cu aceasta s-a încheiat dialogul nostru pe aceast tem . aten ia visatu lui a dobîndit parc o via proprie i. ci s fac i schimb de energie între un nivel i cel lalt este s ne exprim m cu glas tare inten ia în timpul visatului. vis torii trebui e l sa i s se descurce singuri. cu orice pre . dac nu-mi erau repetate mereu. cînd am avut destul curaj s abordez subiectul. Dar. Nu eram interesat de a a ceva. îmi însu eam cu un interes i o rîvn teribile toate infor ma iile pe care vocea emisarului le repeta de suficient de multe ori. foarte scurt: ARTA VISATULUI 121 . Spusele i avertismentele lui don Juan referitoare la pericolul unei astfel de rela ii au c p tat. . a spus el cu fermitate. s cedez în fa a tenta iei promisiunii f cute de emisar referitoare la cunoa tere i trebuia s fac asta prin propriile mele puteri. f pturile anor ganice sînt gata s . Cea mai important pentru mine a fost informa ia c aten ia visatului provine din spatele cerului gurii. caracterul diabolic al lumii f pturilor anorganice este faptul c s-ar putea foarte bine s fie singurul refugiu pe care-l au vis torii într-un univers ostil. I -am spus imediat lui don Juan despre asta.

. Emisarul n -a îndr znit s . o voce îmi comunica informa ii perti nente. absen a sau multitudinea acestora din fiecare tunel. calea de acces c tre alte aspecte a ceea ce este real. In lumea aceea . sub influen a visatului. în acest fel. Pe de o parte. c existen a f pturilor anorganice era cel mai mare pericol pentru ra iunea noastr . . încît ne r mîn foarte pu ine instrumente de interpretare senzorial i. realizînd distan a dintre tunele sau lungimea ori l imea aparent a fiec rui tunel prin care m deplasam. realitate i percep ie.123 . secret al lucrurilor. visatul deschide. avem sentimentul unei infinite realit i care este ireal sau al unei infinite irealit i. indiferent de avantajul personal. m-a sf tuit el. realitatea sufer o metamorfoz .Nu este o sc pare din vedere. în timpul nen um ratelor ocazii.eu eram o pic tur de energie. Dac opt m s nu inem seama de sistem. a spus el. indiferent de logica sau valoarea ei func ional . astfel. ceva s-a modificat drastic în atitudinea mea.i spun pîn acum ceva: c f pturile anorganice sînt interesate de con tiin a noastr ori de con tiin a oric rei fiin e le cade în plas . care ar putea foarte bine s fie real . de la depistarea iscoadelor i ascultarea spuselor emisarului visatului pîn la str baterea tunelurilor.Nu cred c realizezi cu cît regularitate au loc întîlnirile tale cu f pturile anorganice. restructurarea sistemului de interpretare însemna inten ionarea corect rii lui. observînd diferen ele de detalii. cînd am visat acea lume. Aceste detalii erau ni te protuberante complicate. sfera a tot ceea ce poate fi perceput f r interpretare cre te excesiv de mult. dac optezi s r mîi aici. dar nu este. . în întuneric.fiin a noastr total . 124 CARLOS CASTANEDA ARTA VISATULUI 125 Pentru mine. de i nu în ter menii pe care i-ar fi putut discerne ra iunea în condi ii normale. a atins într-o bun zi un prag valoric care mi-a permis s fac abstrac ie de ipotezele i ideile precon cepute referitoare la natura omului. Pot s spun c p rea a fi o lume atît de real pe cît poate fi de real orice vis. F pturile anorganice se înv luie în mister.care. ca s ne atrag precum lumina sau flac ra atrage fluturii de noapte. am putut s m mai lini tesc. eram confruntat cu caracterul consecvent al acelei lumi de la un vis la altul. Avea dreptate. era real . Dar trebuie s în elegi c . consecin a a constat în crearea unei atitudini dualiste. Trecea m prin ele f r s simt nimic. fie nu inem deloc seama de el. Totu i. Cînd zburam. în acela i timp. dac opt m pentru corectarea sistemului nostru de interpretare. Extensia percep iei noastre este atît de uria . Este în natura acelei lumi s cultive caracterul ascuns. la fel de real ca orice c l torie din lume. însemna încercarea premeditat i atent de a-i extinde capacit ile. Don Juan sus inea c nivelul meu de energie. am în eles ceea ce-mi spusese don Juan de multe ori: c . Pentru don Juan. Ele ne dau cunoa tere. Mi-a explicat c . mai presus de orice. i anume. sînt op iunile aflate în fa a tuturor celor care viseaz : fie n e restructur m cu grij sistemul nostru de interpretare a stimulilor sen zoriali. dar eram con tient c timpul i spa iul erau constante. dar iau o plat pentru asta . Cînd m c ram pe pere i. i. La un moment dat. Aceast dedublare real confirma ceea ce spusese don Juan. pe de alt parte. iar vocea pe care o auzeam îmi d dea informa ii mai complexe. care crescuse mereu în mod progresiv. tiam c visez un vis. decizia ta este definitiv . Abia dup ce am reu it într-adev r s -mi suspend judecata. Am spus ceva referitor la ciud enia fa ptului c sc pasem din vedere acest aspect. am reu it s -mi creez un sim de observa ie obiectiv . îmi este imposibil s apreciez cu obiectivitate. Cînd visam lumea f pturilor anorganice.Nu-mi spune nimic. cînd tensiunea situa iei mele imposibile . Gînde te -te la lumea lor: imobil i neschimbat . vis torii economisesc i stocheaz energia necesar pentru a stopa judecata i a facilita astfel restructurarea inten ionat . Vei r mîne aici pentru totdeauna. realitatea devine fluid . Nu-mi trecuse prin cap s m gîndesc la asta. Visînd lumea aceea. Sau pot s spun c p rea s fie la fel de real pe cît este de real lumea noastr cotidian . de i f r nici o ac iune din partea mea. M -am pomenit astfel confruntat cu dou alternative care. pentru mine. Cînd investiga ia mea obiectiv pe tema f pturilor anorganice încetase s m mai intereseze. singura alternativ acceptabil era s -mi corectez i s -mi extind sistemul de interpretare. într-adev r.de a crede în modul cel mai serios în existen a atestabil a f pturilor anorganice i. iar sfera a tot ceea ce poate fi real este m rit .era cît pe ce s m distrug . f r a pune în pericol integritatea realit ii. Astfel. i nicidecum arbitrare cu privire la detaliile de pe pere ii asupra c rora îmi concentram aten ia visatului. Pentru mine. a r spuns el. în ziua aceea am devenit un îndr gostit al cunoa terii. Domeniul asupra c ruia restructurarea sistemului meu de interpretare a avut cel mai dr amatic efect a fost cel al cunoa terii modului de interrela ionare cu lumea f pturilor anorganice. puteam s trec val -vîrtej prin tunele cu viteza luminii sau puteam s m ca r pe pere ii acestora precum o insect . Tr ind potrivit modului de via al vr jitorilor. don Juan a adus el însu i în discu ie subiectul c l toriei mele visate în acea lume. potrivit afirma iilor lui don Juan. de a crede foarte serios c totul nu era decît un vis . asem n toare cu sistemul de scriere Braille. puteam vedea detaliile cu mai mare claritate. tiam c sînt implicat într -o c l torie pragmatic .

Vrei s spui. în opinia vr jitorilor. exercitîn du-mi inten ia. F pturile anorganice sînt amatoare de aceast nou form de con tiin . Reac ia mea ar fi trebuit s fie una de repulsie i team . proiectate pe un ecran. asta-i tot. în lumea noastr . în plus. din univers.Acum. ca într-un film cosmic.Ce-mi sugerezi s fac pentru a fi în siguran . ne r sfa i ne fac toate hatîrurile. Ei credeau c alia ii lor sînt puternici.Con tiin a vr jitorilor se dezvolt cînd ace tia viseaz .Ei. Creeaz fantasme pentru a le face pl cere vis torilor sau pentru a-i însp imînta. Vr jitorii din vechime au descris lumea f pturilor anorganice ca pe o b ic de caverne i pori plutind într-un loc întunecos. . S tr ie ti în lumea lor este o ac iune f cut de bun voie.Am fost în lumea aceea de cîteva ori. a a-i? .Pe vr jitorii din vechime i-a dus la pierzanie încrederea prosteasc în aceste proiec ii.Nici pe departe. . a continuat don Juan. emisarul î i va ar ta oameni care au fost prin i aco lo sau alte fiin e .CARLOS CASTANEDA ARTA VISATULUI . . Acum îmi spui c sînt doar ni te imagini. prin crearea de proiec ii. n-a ti cum s fac asta.Exact. proiectat prin lumi. . a spus don Juan. N-am nici cea mai mic ans s m opun. . ceva de acolo. Ca de obicei. ca re aproape c m sufoca. c f pturile anorganice sînt ca pescarii? . Chiar dumneata însu i ai afirmat c f pturile anorganice sînt reale. . iar vr jitorii ² mai mult decît oricine . ca ni te imagini mi c toare. . . don Juan a avut dreptate. Din motive necunoscute. i totu i. las ! Pe cine crezi tu c proste ti? Po i. în momentul în care depistez o iscoad . a continuat el. Fii atent! . don Juan.F pturile anorganice nu pot for a pe nimeni s r mîn la ele. Numai c n-ai încercat.dar care au fost i ele prinse. . gîndul de a m opune în mod con tient for ei de atrac ie a iscoadelor nu-mi trecuse niciodat prin minte.Te contrazici.care nu sînt umane . Ceea ce crea acest pl cut i distinct sentiment c e ti special i unic nu era vocea emisarului visatului i nimic de care puteam s -mi dau seama în mod con tient. . Cei care viseaz trebuie s fie în permanen cu ochii -n patra. El a spus c f pturile anorganice acro eaz cele mai intime sentimente ale vis torilor i se folosesc de ele f r nici o mil . Ei numeau snopul acesta uria . Am insistat cu toat convingerea c -mi era imposibil s m opresc. Crezi c e ti unicul? Am recunoscut c ceva din acea lume îmi d duse permanent senza ia c sîn unic. El n -a mai st ruit asupra acestui subiect. proiectate prin frontierele a dou lumi. don Juan.Ceea ce vreau s spun este c f pturile anorganice sînt. Au pierdut din vedere faptul c alia ii erau energie rarefiat . o identific i face încercarea de a o prelua. don Juan. apoi. sînt capabile s -l re in pe oricare dintre noi prin aceea c ne împlinesc dorin ele. Sentimentul puterii i cel al unicit ii sînt imbatabile ca factori de corupere. Sim eam cum începe s m chinuie un incomod sentiment de vinov ie. s te opre ti. don Juan? . Am descoperit c pot schimba cursul visatului. elevat .labirintul de penumbr . uneori chiar fantasmagorice. Iar atunci cînd se dezvolt . Du -te în lumea f pturilor anorganice numai cînd vrei tu s te duci. le-au creat sentimentul c sînt speciali i unici. Dar. I-am solicitat lui don Juan s explice ce înseamn Äproiec ii fantasmagorice". Iar pe f pturile anorganice le-au descris ca pe ni te tulpini goale pe din untru. i a mai putea ad uga c sînt precum imagini ale energiei rarefiate. Mi-a reamintit c m luptasem cu o astfel de fantasm .i fac ie acum. Ei devin prad în momentul în care se aventureaz în universul pr dalnic. Don Juan mi-a explicat c .Asta este exact ceea ce le-a venit de hac i vechilor vr jitori.Atunci înseamn c orice vis tor vede lumea aceea în acela i fel. c rora le face mare pl cere s se proiecteze pe sine precum se proiecteaz imaginile pe un perete. F pturile anorganice le-au f cut ceea ce. Fere te-te de con tiin a imobil . O asemenea con tiin trebuie s caute mi carea i o face.Cum ai evitat dumneata acest pericol. ia cuno tin de evolu ie. cu siguran .trebuie s in seama de asta în ac iunile lor vr jitore ti 128 CARLOS CASTANEDA de zi cu zi. iar singura modalitate prin care poate realiza acest lucru este prin lupt . dar. Fiecare vis tor o vede cum este ea de fapt. a a cum i-am mai spus. le -au mai creat un sentiment i mai d un tor: sentimentul de a avea putere. La un moment dat. de i dezv luirile lui don Juan m -au afectat profund.Desigur. a continuat el. o f cuser în sensul stîrnirii unei curiozit i de nest pînit.S fii cu ochii-n patru în fiecare clip ! S nu permi i ca nimeni i nimic s decid în locul t u. prin confrunt ri pe via i pe moarte. cum sînt f pturile anorganice? Tot ca ni te imagini mi c toare? .Dar în lumea lor. universul este pr dalnic prin natura sa. sudate laolalt ca celulele corpului nostru. cinstit. Concep ia sa era c con tiin a este intrinsec obligat s evolueze i s se dezvolte. lucru pentru care i-am fost recunosc tor. Mi-a explicat c f pturile anorganice sînt ni te extraordinari f uritori de proiec ii. . . don Juan? . Lumea aceea este la fel de real ca lumea noastr . simt cum asupra mea se exercit o presiune extraordinar s merg dup ea. nu m-am mai dus niciodat .

iar acesta nu este cel uman. Eram absolut convins de valoarea practic a ceea ce descoperisem. Capacitatea sporit de inten ie a condus la îmbun t irea con trolului pe care-l aveam asupra aten iei visatului. Sim eam c pot c l tori f r nici o team . dar într-o pozi ie din ARTA VISATULUI 131 care era u or ca ei s fie transporta i cu corp cu tot în lumea f pturilor anorganice. a continuat el. dac inten ionam în mod deliberat contrariul. don Juan? . dar el i -a continuat povestirea. eu inten ionasem ca iscoadele s m transporte în lumea lor. a chemat o iscoad din lumea f pturilor anorganice. num rul mic de b rba i este cauza domina iei neîntemeiate a b rba ilor pe planeta noastr . forma i locul energiei se vor modifica în consecin . A afirmat c gre eala nagualului Rosendo fusese s presupun c pe f pturile anorganice nu le intereseaz cîtu i de pu in femeile. Contactase în timpul visatului o iscoad i îi ordonase s îi transporte pe discipolii s i în cea de a doua aten ie. s fii transportat cu corp cu tot? am întrebat eu. nagualul Rosendo.Absolut sigur.Cum s-a întîmplat asta.i p streaz o form i un loc specifice. f r nici un fel de efort. Evident. cu p l rie i cu pantofi cu tot. Don Juan a spus c nagualul Elias i iubirea vie ii lui.De ce ar fi însp imînt tor? am întrebat eu.Este posibil acest lucru. Nagualul Rosendo nici nu se gîndise la o asemenea deplasare. don Juan a f cut o digresiune.este o raritate i. prin fixarea punctului de asamblare într-o anumit pozi ie. L-am chestionat în leg tur cu aceast incongruen . . punctele de asamblare în pozi ia corespunz toare. capacitatea mea de a-mi inten iona c l toriile în lumea f pturilor anorganice a devenit extraordinar . a fost replica lui don Juan cînd i -am povestit .Profesorul lor. o vr jitoare pe nume Amalia. . Pe urm a trecut în visat. prin deplasarea punctelor lor de asamblare în pozi ia adecvat . în loc de aceasta. prin exprimarea cu voce tare a inten iei sale de a primi una. Iar în acest scop aplicase metoda stabilit de vr jitorii din vechime. Iscoada deplasase într-adev r punctele de asamblare ale discipolilor s i. Martor al întîmpl rii n-am fost chiar eu însumi. ci chiar cu trupurile lor fizice cu tot. . Ceea ce voise s fac era s -i pun pe cei doi discipoli ai s i în cea de a doua aten ie. Noi sîntem energie care. a r spuns el. Ai fost atît de suprasaturat de iubire pe tot par cursul vie ii tale. Mai ales dac suma total a energiei noastre este potrivit . se pierduser în tinere e în lumea f pturilor anorganice. pentru c puteam s -mi opresc c l toria în orice moment doream. F pturile anorganice trebuie doar s ne a eze punctul de asamblare în pozi ia corespunz toare. Don Juan a spus c nu inten iona s intre în detaliile acelei istorii lungi i complicate.La urma urmelor. Afirma ia lui m-a uluit. . Se duseser acolo nu prin visat.a spus el. Nu-l auzisem niciodat pîn atunci pe don Juan exprimîndu-se despre vr jitori ca fiind iubirea vie ii cuiva. o iscoad puternic ar fi putut deplasa. iar noi am i plecai ca din pu c . nagualul Elias i iubirea vie ii sale. m-am ab inut pîn acum s . totalul energiilor combinate ale lui Elias i Amaliei era de un nivel care nu le sc pase f pturilor anorganice. tiam c era o prostie din partea mea s întreb a a ceva. nagualul Elias. Urma s -mi spun numai cum ajunseser cei doi s fie pierdu i în lumea aceea.Pentru c este o încredere prosteasc . îi împinsese dincolo de ni te grani e fatale. Acest control sporit m-a f cut s devin mai cutez tor. care este exact la subiect. . A fi dorit s mai r mînem cu discu ia la acest subiect.i asta poate s i se întîmple oric ruia dintre noi. ci profesorul profesorului meu.Etapele sînt simplitatea personificat . Teoretic. comentînd c . iar apoi i -a exprimat inten ia de a-i oferi . a spus.Nu este nici un fel de incongruen . Ei bine.la cererea sa . foarte c utat . .despre noul aspect al controlului pe care-l aveam asupra aten iei visatului. Este absurd s ai încredere în f pturile anorganice.Este posibil.încrederea ta în tine este însp imînt toare. visatul meu s urmeze cursul contrar. î i voi spune povestea unui vr jitor. era foarte asem n tor ca temperament i practici cu vr jitorii din vremuri str vechi. . probabil. Am fost sincer surprins cînd a început s -mi explice. La ce nu se gîndise îns nagualul Rosendo era înclina ia spre în el torie a f pturilor anorganice. A spus c planul nagualului Rosendo fusese s le dea instruc iuni lui Elias i Amaliei numai în cea de a doua aten ie. Nagualul i -a a ezai pe discipolii s i într-un spa iu închis de mici dimensiuni. don Juan? 130 CARLOS CASTANEDA . s -au pierdut în lumea f pturilor anorganice. Dac pozi ia este schimbat . vr jitoarea Amalia. con tient fiind c el îmi va ignora întrebarea. m-a asigurat don Juan. . Pur i simplu. L-am întrebat pe don Juan ce anume f cuse nagualul Rosendo cînd î i trimisese discipolii în lumea aceea. dar. Era deci posibil ca. îns rezultatul ob inut fusese dispari ia acestora. Ele au propriul lor ritm. ARTA VISATULUI 129 Cu exerci iu. de aceea. El avusese inten ia sâ-i ajute pe Elias i Amalia. încît am vrut s las acest subiect deoparte. Ra ionamentul s u fusese corect i se bazase pe faptul c vr jitorii tiau c universul este în mod evident feminin i c masculinitatea -fiind un vl star al feminit ii .i povestesc despre via a afectiv a vr jitorilor . Aici. ceva ca un fel de debara. .

f r s se trezeasc în lumea cotidian .i i-a g sit? . . nicidecum. O simt i nu m pot consola spunînd c la început ele întind curse vis torilor. Ca de obicei. dar ac iona se sub influen a convingerii absurde c f pturile anorganice se aflau sub controlul s u. 132 CARLOS CASTANEDA Don Juan mi-a explicat c oferirea propriilor discipoli în dar f pturilor anorganice era exact ceea ce obi nuiau s fac vr jitorii din timpuri str vechi. 6. a continuat don Juan. . pe care o rîvnesc f pturile anorganice.Pentru c se ajunge la cea de a doua poart a visatului i se poate trece de ea numai atunci cînd cel care viseaz înva s identifice i s urmeze iscoadele energiei str ine. în plan abstract. dar c nu putem p trunde în el pentru c ne lipse te m iestria energetic ARTA VISATULUI 135 necesar i c . întrebarea este dac aceasta este singura metod existent . cu nagualul Elias i cu Amalia? am întrebat eu. . . Era atîta st ruin în tonul s u. Con tiin a lor este extraordinar . de exemplu. sc pase în elegerii mele. în compara ie. . s -i elimine efectiv i permanent pe cei nedori i. pentru c e ti pe cale s devii victima f pturilor anorganice.Manevrele vr jitorilor sînt fatale. Totu i.Trezirea în alt vis sau trecerea dintr-un vis într-altul constituie metoda conceput de vr jitorii din vechime pentru a dezvolta capacitatea vis torilor de a identifica i urm ri o iscoad . Nagualul Rosendo nu voise s fac asta. Exerci iile sîn esen iale. ca. Don Juan sus inea c urm rirea unei iscoade este o realizare deosebit de important i c . . iar visatul este cheia care o deschide.De ce nu este conform cu realitatea.Sigur c i-am cunoscut i pot s te asigur c erau tare ciuda i. .Trebuie s fii extrem de atent. dar c . am în cercat s m ap r. l -am asigurat eu. în esen . .I-ai cunoscut. cum era normal. pe cînd ace tia f ceau dragoste în debara. . noi sîntem ni te bie i copii. în cele din urm . cea de a doua poart se deschide larg în fa a lor. . cea de a doua poart a visatului este poarta c tre lumea f pturilor anorganice. . de fapt. .A fost necesar ca nagualul Rosendo s se duc în lumea aceea cu corp cu tot. Te conjur s fii în permanen extrem de vigilent. .Adic nu este conform cu realitatea s spunem. Voiam s -i spun c . f r s fie nevoie s mai parcurg exerci iile de trecere dintr -un vis în r-altul? am întrebat eu.Poate un vis tor s identifice o iscoad direct. Afirma ia lui m-a luat prin surprindere. dup ce vorbiser m despre ceva ce nu avea nici o leg tur cu visatul. deoarece exercitam un control total asupra exerci iilor mele de visat. c se ajunge la cea de a doua poart i se trece de ea atunci cînd un vis tor înva s se trezeasc în alt vis sau cînd un vis tor înva s treac dintr -un vis în r-altul. a acceptat darul i i-a luat cu ea pe nea teptate.Asta nu mi-e deloc clar. dar cu mult energie. în plan conc ret. A schimbat subiectul i a spus c trebuia s -mi atrag aten ia asupra unei probleme foarte importante din cadrul înv turii sale despre visat. în acest fel.Atunci de ce se mai vehiculeaz ideea trecerii dintr-un vis înaltul? . Sublinia c acest univers exist acolo în permanen . iar universul ce se afl dincolo de ea le devine accesibil. don Juan? .Ce s-a întîmplat.De-acum în elegi c por ile visatului sînt obstacole deter minate.pe discipoli iscoadei. P rea c chiar se a tepta ca eu s r spund la întrebare. Au trecut cîteva minute de t cere încordat înainte ca don Juan s vorbeasc din nou. semnifica ia acelei por i.Nu. atunci cînd cei care viseaz sînt în stare s fac asta. T RIMUL UMBRELOR . a spus el. Sau ar putea vis torii s urmeze o alt metod ? Don Juan s-a uitat la mine întreb tor. încît m-am gr bit s -l asigur din nou c nu voi c dea în nici o curs . don Juan? . o problem care. Sînt foarte atent. a r spuns el. în elegeam ceea ce sus inea i îngrijorarea sa. don Juan. pîn atunci. nu a putut s -i scoat cu totul de acolo. Astfel c cei doi tineri au r mas pentru totdeauna semiprizonieri ai acelei lumi. .I-a g sit dup str danii de nedescris. a continuat el. mi -a spus don Juan pe nea teptate odat . dar înc nu ai în eles c exerci iile care se dau pentru a ajunge la o poart i a trece de ea nu reprezint . pentru a-i c uta. . Nu te l sa antrenat de vreo n tîng încredere în tine. Aceasta. . a r spuns el.Trebuie s iei foarte serios în considerare faptul c f pturile anorganice au la dispozi ie mijloace uluitoare. nu vedeam nici 134 CARLOS CASTANEDA un motiv pentru avertismentul s u.F pturile anorganice comploteaz .Nu este nevoie s m previi. Cînd nagualul a deschis u a ei nu mai erau acolo.

urm rind iscoadele. Dar vreau s . pl te ti.i continui visatul pîn cînd vei fi trecut prin universul de dincolo de cea de a doua poart . I-am m rturisit c nu-mi putusem explica de ce era atît de generos cu clarific rile în elucidarea altor aspecte ale tiin ei sale i atît de zgîrcit cu informa iile privind visatul.Sînt c derile în cap can rezultatul ced rii în fa a adula iei sau a promisiunilor de putere? am întrebat. trebuie executat conform regu lilor stabilite de ei. A formulat regula celei de a doua por i în termenii unei succesiuni în trei etape: prima . f r s tiu de ce.exersînd practic trecerea dintr-un vis într-altul.tiu c e ti. numai pentru c acesta este modelul de instruire stabilit de vr jitorii din vechime.Nu numai ale ced rii în fa a acestora. . fii permanent în gard . în acest caz. ca un vizionar. Vreau s spun c tu însu i e ti singurul care trebuie fie s accepte. intr în joc curen ii energetici.Dar tii cu precizie ce ar trebui s fac i ce s evit? 138 CARLOS CASTANEDA . don Juan? . F pturile anorganice nu las pe nimeni s le scape i. de prima dat cînd te-am ajutat s . dar pe f ga ul visatului aceast c aracteristic se intensific de sute de ori. Credea c reac ia inevitabil a f pturilor anorganice va fi tentativa de a m re ine în lumea lor. Vei vedea.Ce se întîmpl dac într-adev r c zi într-o capcan . pentru c nu este vorba de un sistem punitiv. cei care viseaz afl despre existen a iscoadelor. 136 CARLOS CASTANEDA Nu puteam s cred c situa ia era atît de sumbr pe cît o descria el. . Pentru fiecare din tre noi încercarea c reia trebuie s -i facem fa este s lu m din acea lume numai ceea ce ne este necesar. don Juan? .i-au ar tat deja prea multe lucruri. .i aplici o disciplin i mai sever i s te compor i cu tot ce este legat de visat cu o precau ie extrem .Limita este în func ie de noi ca indivizi. . dincolo de o anumit limit . Nu pot s prezic de unde va veni atacul.Am început s v d un pericol iminent pentru tine din ziua în care ai mers prin acel ora misterios. Don Juan a confirmat c aveam absolut dreptate i a spus c vr jitorii din vechime au conceput o serie de exerci ii perfecte de trecere. ci i în fa a a orice altceva oferit de f pturile anorganice. De aceea eu m in deoparte i nu comentez aproape deloc exerci iile tale de visat. fie s resping tentativa de ademenire a f pturilor anorganice. m-am conformat atît de bine acestei reguli. nu f r o lupt serioas . . nu tiu. tiu doar c universul de dup cea de a doua poart este cel mai apropiat de universul nostru.Am fost obligat s te înv visatul. ARTA VISATULUI 137 . A r eiterat principiul c visatul.Vezi. . a putea ad ug . i a treia . iar a le evita sau a c dea în ele este problema personal a fiec rui vis tor în parte i. . am spus eu pe un ton. un pericol iminent pentru mine. dar a lua numai ceea ce este necesar este ce mâi m re realizare a lor. A a c cele dou nu pot s difere prea mult. vis torii descoper singuri legile i reglement rile fundamentale ale acelui univers. fiind inven ia vr jitorilor din timpuri str vechi.Dac se întîmpl s cazi. Am st ruit cu solicitarea s -mi spun ce m a teapt . . fiind foarte disciplinat i con tiincios.i care este aceast limit . în nici un caz.Dar ce te face s crezi c ele m vor? . Don Juan a spus c . a doua . Chiar crezi c depun atîta str danie numai pentru a se distra? Don Juan a rîs de propria sa remarc . L-am asigurat din nou pe don Juan c eram întotdeauna extrem de prudent în timpul exerci iilor mele de visat. F ga ul visatului îns este plin de capcane. a adar. intr într-un alt univers adev rat. . don Juan? am întrebat eu. A ti ce este necesar reprezint m iestria vr jitorilor. a spus el. prin intermediul ac iunilor lor. . este decisiv . care creeaz situa ii mai cumplite decît moartea. Pe drumul urmat de vr jitori totul este o chestiune de via sau de moarte.în acel univers. de incontestabil autoritate. prin por ile visatului. nimic m i mult. Mai presus de toate. în lumile specifice care exist dincolo de fiecare. Dar nu putem discuta o asemenea eventualitate în ace ti termeni. mi-a r spuns el. a r spuns el sec. în calitate de vr jitor.Nu exagerez deloc.Trebuie s .Este mult prea greu s concepi o metod la fel de complet ca cea creat de vr jitorii din vechime. Nu exist nici o posibilitate ca vr jitorii s accepte orice ar oferi ele.Nu.. Dar el a persistat în a declara c . Neputin a de a în elege aceast regul simpl este calea cea mai sigur spre pr bu irea într-o capcan . . Nu g seam deloc c este amuzant. mi -a spus el.i concentrezi laolalt corpul energetic. pe un ton sobru. care este foarte viclean i necru tor. iar pre ul depinde de împrejur ri i de adîncimea la care ai c zut. în rela iile mele cu f pturile anorganice. .Nu crezi c exagerezi. don Ju n? . O temere ciudat m-a f cut s -l întreb dac era de p rere c ar trebui s -mi întrerup sau chiar s -mi încetez exerci iile de visat. încît se temea c vor exista unele consecin e devastatoare.

a continuat el. nedîndu-mi timp s o captez pe de-a-ntregul. nu vreau s spun asta. dar fiind -de fiecare dat ² foarte prudent. clopotele i fl c rile m-au înconjurat. don Juan. Nu eram sigur ce voia s spun . treceau în mod categoric prin mine. La auzul ei. cu mine nu te sim i stingherit. i po i fi sigur c nu avem inten ia s te atingem. Oricum. am ajuns la concluzia c nu m deranja nimic la ele. mi se p rea c exist o asem nare î ntre mine i entit ile de umbr : dimensiunile. sofisticat . Cînd mam obi nuit cu lumina. i iscoadele sîntem la fel ca ceilal i. Probabil faptul c apreciam c au acelea i dimensiuni cu corpul meu energetic m f cea s am aproape un sentiment de tihn i confort al turi de ele. Era o lumin difuz ce f cea ca totul s par de un neclar cenu iu sau maroniu. Dar am dezavuat toate aceste considera ii în momentul în care mi-am dat seama c era o prostie s m simt în siguran sau deranjat de ceva. iar iscoadele sînt ca flac ra de luminare. M-am întrebat pentru o clip dac faptul c nu mi-au pl cut la început. Nu. cît i teama. Dup o lung pauz vocea a ad ugat: Vrem s ni te al turi. încît serve te drept dispozitiv de sortare sau ramp de testare. Apoi ceva a luminat zona aflat chiar în fa a mea. De aceea trebuie s te duci în lumea lor. Ajunsesem într-un stadiu în care simpla contemplare a lumii f pturilor anorganice era suficient pentru a-mi crea o stare de exultare imposibil de descris.i fie team . . în alt parte. ci doar întuneric de jur împrejur. dar nu chiar acolo. în sfîr it.Sîntem unitatea mobil a lumii noastre. m -ar fi atins. ca i cînd visul ar fi fost o situa ie din via a real . Se p rea c m aflam la marg inea acelei lumi. i nu te sim i stînjenit. Dup un timp. iar. M temeam c desf tarea mea ARTA VISATULUI 139 urma s ia sfîr it mai devreme sau mai tîrziu. încît m -am surprins reac ionînd cu o veritabil senza ie de grea . Dac reu esc s treac testele. dac nu. asta ar fi imposibil. sim eam i eram con tient de o gîdilitur foarte neobi nuit undeva. în loc s -mi concentrez aten ia visatului pe ea. am distins vag cîteva forme mi c toare întunecate. dac mi concentram aten ia visatului asupra formelor acelora mi c toare. c cei care viseaz trebuie s se team întotdeauna de lumea aceea? . am avut o senza ie incredibil . în ciuda tuturor insisten elor mele. deta ate i îmi pl ceau ARTA VISATULUI 141 imens. pot purcede c tre urm toarea poart . ca. ca de aer. mi -au disp rut atît grea a. s -a oprit. Au venit atît de aproape de mine. i totu i formele acelea erau atît de reale. Pruden a nu p rea decît s -mi intensifice pl cerea pe care mi-o f ceau aceste c l torii. în care cei care viseaz sînt examina i pentru deter minarea punctelor slabe. deoarece m aflam mai sus de ele. altele aveau o form ca de clopot. Am coborît la nivelul la care se aflau ele. Ceva nea teptat a f cut ca ea s fie i mai intens . La nivelul unde ne aflam. s -mi . Ultima afirma ie a fost în mod cert un fel de sugestie adresat corpului meu energetic. ni te lucruri pufoase.Nu. dac a fi avut un corp fizic. mi-am continuat c l toriile în lumea f pturilor anorganice. încît. Ne despart grani e reale. lumina venea dintr-o surs indirect . i eu. De i nu sim eam nimic cu corpul meu energetic sau în untrul s u. mi s -a p rut c . într-una dintre ocazii. tiam c am o viziune stranie. Senza ia a fost vag i de scurt durat . dar. am devenit foarte nelini ti i la ideea c voiau s m ating . m-am adîncit complet în observarea acelor gîndaci supradimensiona i de energie.sim ea o stare general de pericol. . asta le d dea mai mult substan . Mi -a explicat c universul de dincolo de cea de a doua poart este atît de puternic i agresiv. iar mingile . întors acas . O dat ce un vis tor trece prin lumea din spat ele celei de a doua por i sau o dat ce refuz s considere asta drept o op iune viabil . am trecut unii prin al ii precum ni te pufuri de aer încapsulate. poate chiar mii de astfel de forme. n -a mai spus nimic altceva. f r îns s poat spune nimic mai precis. r mîn pentru totdeauna prizonierii acelui univers. Se aflau acolo sute. grijile iau sfîr it. . Erau impersonale. iar celelalte erau ca ni te uria e fl c ri unduitoare de luminare. o iscoad m-a condus vijelios prin nenum rate tunele. Don Juan sus inea c numai atunci sînt vis torii liberi s continue. Toate erau esen ialmente structurate pe linii rotunjite i aveau aceea i m rime.Vrei s spui. ca i cum te -ai duce într-o zon de r zboi. în momentul în care. Examinîndu-le. ca i cum ar fi c utat ceva sau ca i cum ar fi încercat s -mi consume toat energia i s m oboseasc .Universul f pturilor anorganice este în permanen preg tit s atace. Aveam sim mîn ul de profund scîrb c m aflu în fa a unui cuib de uria e insecte cafenii i cenu ii. Vino jos. în acel moment. reci. Dar la fel este i universul nostru. uitîndu -m cum viermuiau 140 CARLOS CASTANEDA formele acelea asem n toare unor gîndaci. Am apreciat c diametrul lor era cupr ins între nou zeci de centimetri i un metru i dou zeci de centimetri. în locul acela nu mai erau tunele. a spus pe nea teptate vocea emisarului. M sim eam într -un fel în siguran totu i. imediat dup aceea. M sufoca dorin a de a afla mai multe. Totu i. dar nu s -a întîmpla a a. Eu am fo rm de clopot. Sîntem energie. unde ne afl m noi. Cu iscoadele i. Am observat c erau de trei feluri: unele erau rotunde ca ni te mingi. f r îndoial . m sim eam ca i cînd a fi alergat la maraton. Dar a a.

Ai proiectat prea mult emo ie i le-ai speriat. asupra unei decizii sau scop. emisarul mi-a spus c la baza minciunilor exist o inten ie. Nu mi -am folosit voin a con tient pentru a le opri. ci noi sîntem lumina din urnele. pentru c minciuna este ceva inexistent.Cu siguran . exerci iile au continuat de parc nu s-ar fi întrerupt niciodat . lîng noi. . minciuna nu este sus inut de nici o inten ie. Iscoada a restabilit 142 CARLOS CASTANEDA visul din momentul în care îl l sasem i m-a transportat direct în viziunea pe care o avusesem în timpul ultimei edin e. . . Noi sîntem umbrele mobile. în lumea mea. intervenind în gîndurile mele. Emisarul a tu it i a chicotit. a spus vocea emisarului. Iar aceast energie trebuie furnizat de noi. totodat . i totu i. c m pîndea un pericol îngrozitor. pur i simplu. Mi s -a p rut c îi f cea o pl cere grozav c fusese întrebat despre asta. . a replicat emisarul pe un ton de deplin convin gere. . dar c aceasta nu este inten ia ca destinare. for îndu-m s spun acest lucru. a r spuns el. Sim eam. . trebuie s r mîn aici nu-i a a? am întrebat. aceasta fiindu-mi atras de f pturile de umbr . în ciuda preg tirilor mele frenetice. Nu-mi puteam concentra aten ia visatului asupra argument rii emisarului. un eveniment nea teptat din via a mea personal a f cut c l toria imposibil . tiam c nu avea nici un sens s mai continuu cu visatul. i s-a dovedit a fi suficient ! O dat ce am formulat gîndul de a-mi relua visatul. La trezire. era o consecin normal a visatului sau produsul vreunei influen e energetice pe care acele entit i o exercitau asupra mea. . d deam atît de mult importan acestui vis anume c . Dar. Starea de ten siune creat de acest impediment a avut ca rezultat întreruperea total a exerci iilor de visat. ceea ce se întîmplase m deruta din ce în ce mai mult. Tot ce spui cu glas tare în aceast lume este definitiv. dar candide precum copiii. de altfel. nu exist decît inten ia. despre care vorbim. iar eu nu mi-a fi putut da seama de asta.Nu pot s te mint.Sînt fermec toare. Cu aceasta s-a încheiat edin a mea de visat. c formele întunecate au luat-o la goan . . ar fi fost de ajuns s m mint . Dar. iar noi le oferim serviciile noastre. Emisarul a t cut. Emisarul a p rut s tie cee a ce sim eam.Ce vre i voi s fac? am întrebat. ca. Sîntem un alt gen de f pturi anorganice care exist aici.Care este cel de al treilea tip de f pturi anorganice? am zis. î i pot relata numai despre ceea ce exist . l sîndu-m singur în semiîntuneric. Nu numai c sîntem mobile. Cel de al treilea tip este prezentat vis torilor no tri numai cînd ace tia se decid s r mîn la noi. asta este tr s tura noastr cea mai secret . nu exist . i-am spus emisarului chiar în momentul în care m-am sim it cople it de un val de profund prietenie sau chiar afec iune pentru ele.plac . ARTA VISATULUI 143 . de i sîntem umbre. Deodat . Sentimentele sînt prea greu de suportat pentru ele. dar. prin urmare. Tunelele ne dau energia lor. tiam. prima reac ie a fost s mi fac bagajele i s plec în Mexic. dac nu-l întrebam. Nu m puteam opri s gîndesc c . m -a îndemnat vocea emisarului. Am vrut s -l contrazic spunînd c i la baza minciunilor exist inten ie. . Vocea emisarului m-a prevenit s -mi in în frîu emo iile. am observat c ar tau ca o turm de animale stranii.De ce asta? am întrebat eu. Emisarul chiar a rîs cu sfiiciune. a spus emisarul. Cu cît înve i mai repede s faci asta. . pentru c izbucnirile sentimen tale bru te aveau darul de a le face s se împr tie precum un stol de p s ri. pentru a-l vedea pe don Juan. ca idee general i plan. f r s realizez. altele sînt ca ni te umbre mobile. tiam c emisarul spunea adev rul. cu atît mai curînd vei putea s mi ti lucrurile din lumea ta numai prin faptul c te ui i la ele. M-am întrebat atunci dac simpla dorin de a le reîncepe ar fi suficient pentru reluarea lor. r spîndim lumin . dac ar fi vrut s m p c leasc . .Oh. a spus vocea emisarului de îndat ce am ajuns acolo. . Dup o întrerupere de peste o jum tate de an. Voiam s v d cel de al treilea tip de f pturi. de asemenea. cu o inflexiune indiferent .Tot ce ai de f cut este s spui cu glas tare c vrei s r mîi la noi. m sim eam mînat de o curiozitate f r limite. dac nu reu eam s ajung la don Juan. dac spun acest lucru. . nu mi-ar fi spus.Vino jos. Dar de-abia am apucat s spun ce gîndesc. i pentru mine.Ai dori s le vezi? a întrebat el pe un ton obi nuit. ca ni te hamsteri m t h lo i. am zis eu. c .Acesta este t rîmul umbrelor. . i încearc s ne împingi sau s ne tragi. . înainte de a -mi putea exprima p rerea verbal. prin rîvn concentrat . Sim eam c m provoac s întreb despre cel de al treilea tip de f pturi anorganice. Nu avusesem idee c doar sentimentele mele puteau s -mi opreasc exerci iile. Exist trei tipuri: unele sînt c a ni te tunele imobile.Dar. a r spuns emisarul.Pentru c este nevoie de foart mult energie pentru a le vedea.Normal.

.Tot ce se afl aici. . în momentul în care am avut acest gînd.în eleg ce vrei s spui. . cre tea i num rul umbrelor din jurul meu. iar trezirea din lumea aceea era similar cu a înoia pentru a reveni la suprafa a apei.Visatul constituie mijlocul care-i transport pe cei care viseaz în aceast lume. în cadrul edin ei urm toare.dar perceperea lumii lor nu se producea astfel. Venim s -fi sim im energia. I-am replicat c auzisem explica iile. mi-am dat seama c auzeam. M-am întors încet s privesc în jurul meu. Am auzit vocea i. Am v zut ni te protuberante asem n toare unor glande. s m observe sau s se alimenteze de la mine. Ei trebuie s înve e cum se face asta. Mi-a trecut prin minte c acestea erau acelea i protuberante care îmi d duser impresia c erau ca scrierea Braille. Prin minte mi-a trecut un gînd f r sens: eram incapabil s concep o rela ie de simbioz ca aceea pe care o vedeam. Eu sînt una dintre aceste f pturi. O alt impresie pe care o aveam era aceea c . umbrele au luat-o din nou la goan . în aceast lume. Ceea ce nu era valabil pentru perceperea lumii mele. a declarat emisarul. totu i. care mi-a spus c singura diferen dintre perceperea lumii mele i perceperea lumii lor era c perceperea lumii lor începea i se sfîr ea într -o clipit . . îmi epuiza 144 CARLOS CASTANEDA sem în întregime energia. deoarece con tiin a mea . ce emiteau o lumin opac .împreun cu con tiin a unui imens num r de fiin e ca mine. Mi-era greu s o concentrez asupra lumii din jurul meu. care este energia noastr . Lumea noastr este lega t de a voastr printr-o u numit vis. îmbinate într-o manier grotesc . dar nu fusesem atent la ele. ascultînd la cele ce-mi spunea. Luînd ca reper claritatea percep iei mele. Aten ia visatului îmi sc dea. a spus emisarul. dar oamenii nu tiu. Emisarul a reînceput s vorbeasc i sunetul vocii sale m-a ajutat considerabil. Mi-am 146 CARLOS CASTANEDA încordat toate puterile pentru a-mi reveni.Nu ne aliment m de la tine.Min ea mea de comerciant a fost cople it de aceast minunat perspectiv . pe m sur ce m str duiam mai mult. a spus emisarul. în urechi mi-a r sunat vocea emisarului. Dup un timp. în aceea i clip eram lîng ele. pe pere ii lor. m întrebam care ar putea fi dimensiunile reale ale tunelelor. am tras concluzia c m aflu într -o lume real . înc rcîndu-ne cu energia din tunele. Emisarul a afirmat apoi c îmi spusese totul despre f pturile de umbr atunci cînd îmi descrisese i îmi explicase protuberantele de pe pere ii tunelurilor. . sim eam i gîndeam exact ca în lumea de zi cu zi. Emisarul m-a îndemnat s m deschid c tre ele.era fixat asupra lumii mele. dar în clipa urm toare m aflam în untrul a ceea ce pot numi drept esutul tunelului. . Energia acestei lumi este un tip diferit de energie. are leg tur direct cu visatul.într-o clipit . Voiam s -l rog pe emisar s explice ce avea în vedere prin asta. explicîndu-mi ce-mi mai explicase o dat . Eram ca un scufund tor. i noi i -am înv at pe vr jitori tot ce tiu ei despre visat.Dimensiunile în lumea aceasta nu sînt ca cele din lumea ta. în clipa aceea imaginea a început s se destrame. caracteristicile ei nu coincid cu caract eristicile energiei din lumea voastr . Voiam s m gîndesc care ar fi putut fi cauza aprecierii mele gre ite.Protuberantele de pe pere ii tunelelor sînt f pturi de umbr . Noi tim cum s trecem prin aceast u . întrucît credeam c nu au leg tur direct cu visatul. lumea asta este la fel de real ca lumea ta.Nu putem exista unele f r celelalte. întrucît un num r imens de asemenea f pturi men ineau lumea lor la locul s u prin inten ia lor. Aten ia visatului mi s-a reanimat. inînd seama de faptul c erau ni te bule de energie cu un diametru de nou zeci de centimetri pîn la un metru i dou zeci de centimetri fiecare. i-a încheiat spusele cu declara ia: . a spus emisarul. anulîndu-mi gîndurile suspicioase. Vocea emisarului avea o und de dispre cînd mi-a replicat c nu aveam cum s în eleg ce înseamn s e afli într-o rela ie de acest fel. care însemna infinit mai mult decît o rela ie de dependen reciproc . emisarul i-a început dialogul cu mine prin reafirmarea faptului c între umbrele mobile i ARTA VISATULUI 145 tunelele sta ionare exista o rela ie de conlucrare total coordonat . Emisarul a ad ugat c perceperea lumii mele începea i se sfîr ea în acela i fel pen tru f pturile anorganice . Noi ne mi c m în interiorul tunelelor. foarte asem n tor cu ceea ce faci cu lumina soarelui într-o zi friguroas . Vocea emisarului a continuat sâ vorbeasc . Era ca i cum ar fi venit din toate col urile. . încercînd cu disperare s le împing sau s le trag. am r spuns eu. dar mintea mi s-a golit. Aveam impresia c încercam s fac ceva echivalent cu a ridica o cas cu din ii. care men ineau lumea mea la locul s u cu inten ia lor .

iar. F r s -mi a tepte consim mîntul. era de la început un strop de energie.Cîte f pturi de umbr sînt în fiecare tunel? am întrebat eu. Pentru a face lucrurile i mai dificile. Aveam sentimentul c ceea ce dorea. care repeta întruna c orice încercare din partea mea de a stopa exerci iile de visat ar d una 148 CARLOS CASTANEDA tuturor elurilor mele. am auzit vocea. o iscoad a s rit literalmente în fa a mea i mi -a captat în mod agresiv aten ia visatului. era ca eu s spun c hot rîsem s r mîn acolo. Nu voiam ca emisarul s intre în prea multe am nunte.într-o alt parte a lumii f pturilor anorganice: t rîmul felinelor cu din i -sabie (feline ce au tr it pe p mînt între perioada oligocen i cea pleistocen i ai c ror canini superiori era u foarte lungi. a a cum sîntem noi. cînd a reap rut iscoada agresiv care m dusese pentru prima dat pe acel t rîm. Apoi a p rut c a teapt r spunsul meu. nimeni nu vrea s plece de aici. i le place ederea la noi. vei înv a.pe toat durata lor .Dac vei r mîne îns în mijlocul nostru. . Nu mai avusesem niciodat pîn atunci experien e perceptuale în care singura diferen între viziuni i lumea de zi cu zi era doar rapiditatea cu care luau sfîr it viziunile. la avantajul de a fi r sf at de servitori cosmici. cu atît era mai bine pentru mine. dar real . Spunea c fiecare tunel avea un anume num r de entit i dependente. Am auzit vocea emisarului. la tim ARTA VISATULUI 149 pul nelimitat avut la dispozi ie pentru descoperiri i constat ri i. pe cînd m aflam la or . ca s schimb orientarea discu iei. Nu numai emisarul s-a schimbat. într-o clipit . de fapt. Consideram c . la universitate. am înce put chiar s am sim mîn ul c în lumea f pturilor anorganice mi se Äcocea" ceva în mare grab . Mi -a vorbit despre dobîndirea unei cunoa teri absolut uluitoare pentru mintea omeneasc i despre modul de acumulare a acesteia prin simplul act de r mînere în acele minunate tunele. i cum nelini tea mea cre tea. Gîndul care mi-a trecut în momentul acela prin minte a fost c ideea de servitute îmi era total opus . iar vocea nu f cea altceva decît s reafirme ceea ce sim eam. S-a oprit într-un tunel ce p rea ceva mai . . în momentul în care am formulat acest gînd. a spus emisarul în încheiere. într -o zi. Iscoada a preluat ini iativa i m-a f cut s plutesc prin mai multe tunele. Judecata din per spectiva criteriilor subiective de ordine a gîndurilor. Tînjeam dup comentariile i explica iile lui don Juan. trupul meu a intrat într -o stare permanent de spaim profund . a teptam. într -un moment m aflam într-o lume stranie. Mi-a relatat despre extraordinarele avantaje ale lumii f pturilor anorganice. eram în patul meu. vocea emisarului visatului s-a infiltrat în starea mea con tient normal . O atrac ie în plus o constituia faptul c viziunile mele privind acea lume deveniser i mai realiste decît înainte. în special. în propriul meu pat. pentru c pe atunci nu aveam suficient energie pentru a face lumile percepute de în eles pentru judecata mea liniar . asem n tori unor palo e). Am descris în alte lucr ri ale mele fragmente din acele vi ziuni. Caracteristica remarcabil a acestei iscoade era faptul c nu necesita nici un fel de metamorfoz energetic . precum i a reac iilor din partea mea. m-a transportat . în momentul urm tor. iar corpul meu energetic a zvîcnit.erau la fel de reale ca orice situa ie din lumea noastr cotidian . care s-a lansat imediat în cea mai ditirambic reclam comercial pe care am auzit -o vreodat . pîn într-o noapte. a spus emisarul. care îmi vor face toate hatîrurile. Nu ave am inten ia s opresc nimic. Eram de acord cu emisarul. s încep visatul i s fiu dus de iscoad în lumea umbrelor. Viziunile mele nocturne de feline cu din i-sabie s-au succedat cu regularitate o perioad îndelungat . înainte ca eu s fi început sa examinez elementele visului. cu ner bdare. dar eram înc re inut în Los Angeles.. experien ele prin care treceam . Cu cît îmi analizam mai mult situa ia. în fiecare zi. în clipa urm toare. de i mintea era în continuare extaziat de contemplarea lumii umbrelor. dar în scen a ap rut i o nou iscoad . Nu m -am sim it niciodat în largul meu cu servitorii sau cînd eram servit. cu siguran . Spun fragmente. nu am mai avut parte de nici un fel de temeri care ar fi putut s -mi întrerup exerci iile de visat. informa iilor senzoriale vizuale i auditive. De atunci încolo. eram treaz de -a binelea. Am replicat c lupt torii nu se dau în l turi din calea provoc rii i c nu am nici o argumenta ie ra ional valid pentru a-mi opri exerci iile.Fiin e con tiente din cele mai incredibile col uri ale cosmosului tr iesc la noi. cu cît tiam mai pu in despre tunele i f pturile ARTA VISATULUI 147 de umbr . emisarul s -a oprit. care îndeplineau îndatoriri specifice. legate de cerin ele i dorin ele tunelelor care le g zduiau. S-a referit la avantajul unei mobilit i incredibile. m-a dus în tunele.f r s fie nevoie s -mi exprim inten ia de a merge cu ea . s sim i ce înseamn s fii interrela ionat. O alt idee începuse s pun st pînire pe mine: aceea c descoperisem un stimulent f r egal. într-una din ocazii. De altfel. dar am regretat imediat pentru c emisarul a început s -mi prezinte o situa ie detaliat a num rului i func iilor f pturilor de umbr din fiecare tunel. ca i cînd ar fi fost smucit de un cablu. cu atît deveneam mai nelini tit.

pentru c nu tiam nici eu. Aten ia visatului mi -a fost atras de dimensiunile i configura ia tunelului. dar nu aveam încotro.De ce spui c sînt în situa ia vr jitorilor din vechime? . M-am trezit cu o tres rire de spaim . a vor bit. care a devenit din ce în ce mai puternic . zvelt . mai mult pentru a-mi tempera tr nc neala surescitat . .i exerci i toat aten ia de care e ti capabil. Am petrecut peste patruzeci i opt de ore str duindu-m încontinuu s captez un misterios sentiment sau informa ie care se prinsese de mine.pe care mi-o închipuiam ARTA VISATULUI 151 exterioar min ii i trupului meu . l sîndu-m suspendat în tunel. în cele din urm . Apoi am fost cople it de spaima de a fi r mas singur cu cineva care putea fi un du man. bucuria i curiozitatea mea au crescut atît de nem surat. dac se exagereaz cu visatul. pe loc. aproape transparent . fa în fa cu o persoan necunoscut . ca i cum ar fi fost cople it de ceea ce auzise. . cu atît deveneam mai greu. Tot ce pot face este s . Cînd. Mi s-a p rut c o cunosc. Am încercat s -i vorbesc persoanei în 150 CARLOS CASTANEDA modul în care-i vorbeam emisarului. încît chiar în clipa urm toare eram din nou o pic tur de energie în lumea f pturilor anorganice. nu am reu it. Singurul succes pe care l-am repurtat a fost s simt o for . A r mas t cut mult timp. diferit de a mea. M-a sf tuit pe loc s ignor întîmplarea i s o consider ca pe o flagrant tentativ din partea f pturilor anorganice de a-mi satisface toate fanteziile.Problema ta trebuie s fie foarte serioas de te-a f cut s vii într-o asemenea goan . Nu-i puteam explica ce voiam. mai mult decît oricînd. mi-a spus: 152 CARLOS CASTANEDA . o for colosal m-a f cut s m r sucesc i m-a a ezat direct în fa a formei albastre. La vederea ei. Mi-a cerut s -i descriu exerci iile mele de visat cu toate detaliile importante. ce vrei? m-a întrebat don Juan. A subliniat c . tiam c arunc pe fereastr ani întregi de munc . acel albastru din centrul fl c rii unei lumîn ri. Mi-am pierdut masa atît de repede. Totu i. problema mea. în ciuda faptului c nu pot s -mi dau seama care este.E ti mai singur decît am crezut. pentru c nu pot deloc s comentez exerc iile tale de visat. încît m-am reîntors în propriul trup i în lume. am r spuns eu. N-am primit nici un r spuns. Era de culoare albastr . m f cea s dezn d jduiesc. nu prea voiam s -i spun lui don Juan nimic despre t rîmul entit ilor de umbr . Dar posibilitatea ca noi s nu putem comunica. Te afli în situa ia vr jitorilor din vechime. Era o feti . în sfîr it. acesta devine ceea ce a fost pentru vr jitorii din vechime: o surs nesecat de pl cere vicioas .i repet c trebuie s . semnalele iscoadei îmi întrerupseser concentrarea i am pierdu t din vedere forma cea albastr . astfel. Iscoada mi-a semnalizat s plec m. Deodat . i a fi r mas intuit acolo. . aceasta s-a transformat în silueta unei persoane: foarte mic . pentru c tiam c iscoada îmi ar tase.De fapt. unei alte perioade de timp. Dup cîteva zile. încît au declan at procesul invers. de fapt. ceva l sase s se strecoare un mesaj. Dintr-un motiv inexplicabil. într-un parc de lîng Universitatea California. Am încercat cu disperare s stabilesc dac era b rbat sau femeie. . Mintea mi-a fost cuprins de frenezie în încercarea de a asambla ceea ce tiam sau credeam c tiu. Ne-am uitat fix unul la cel lalt pre de o clip . Tentativele mele de a-l întreba pe emisar au dat gre . Aveam. oricît m-am str duit. de vreo ase sau apte ani. Iscoada a venit dup mine i m-a scos de acolo în grab . pîn în momentul în care am devenit atît de solid. Aten ia visatului mi s-a concentrat atunci asupra unei bule de energie pu in mai mare decît entit ile de umbr . deli cat . o alt fiin uman captiv în lu mea aceea. printre cei care juc au golf. Persoana din fa a mea s-a materializat cu aceea i iu eal . Pe cînd o priveam. pîn cînd nu am mai avut nici o îndoial în privin a autenticit ii sale: eram sigur c bula albastr de energie era un prizonier în lumea f pturilor anorganice. M-am cufundat în analiza ei senzorial . Eram pe iarb .larg decît celelalte. Acesta a disp rut brusc.Este. Numai dup ce a dezavuat viziunea cu feti a. Cu cît se intensificau bucuria i curiozitatea mea. dac ceva nu m-ar fi f cut s m r sucesc. a spus don Juan cu o expresie gîndi-toare.care-mi spunea s nu mai dau crezare visatului meu. Am r mas. M-a cuprins un sentiment puternic de frustrare în fa a neputin ei de a str punge bariera care ne desp r ea. I -am povestit despre viziunea feti ei i despre cît de mult m afectase aceasta din punct de vedere emo ional. probabil pentru c persoana era unul dintre vr jitorii din vechime i apar inea. încurcat. m-am sim it obligat s -i descriu vizitele mele în acea lume. disperat nevoie de sfaturile lui don Juan. dar ceva m f cea s nu iau în seam semnele ei. Prezen a persoanei str ine mi-a declan at o varietate de reac ii. dar. M -am trezit în Los Angeles. în procesul întoarcerii la lumea cotidian . am l sat totul balt i am fugit în Mexic. M-am sim it chiar transportat de bucurie. tiam c aceast configura ie de energie nu este o entitate de umbr i c nu era locul ei aici. a pus st pînire pe mine o certitudine întunecat i misterioas .

î i recomand s nu prive ti îndelung la nimic.i-am spus de nenum rate ori c firea ta se aseam n periculos de mult cu cea a vr jitorilor din vremuri str vechi. între vîrfurile mun ilor.Dar în mintea mea nu este nici o îndoial c feti a exist cu adev rat. în momentul în care îmi voi fi contopit cea de a doua aten ie cu aten ia din via a de zi cu zi. . o stare total nedorit . Acum au mai inventat i o feti . pur i simplu. F ptura anorganic ce conduce toat opera iunea este cea pe care ai înh t-o în ziua aceea fatal . înve i lucruri minunate i nici m car nu tii asta. Spunea c este o discrepan periculoas între mobilitatea mea în cea de a doua ARTA VISATULUI . am insistat eu. . Rezultatul a fost instalarea imediat a sim mîntului c m aflu la acela i nivel c u norii sau c sînt acolo.Te referi la f pturile anorganice. . precum o musc . Don Juan a spus c nu veâ nici o îndoial c bul alb struie de energie provenea dintr-o alt dimensiune. Un explorator prins în lumea f pturilor anorganice. Tu e ti în aceea i situa ie.La nivelul acesta nu mai este atît de u or. l modul abstract. Nu m intereseaz nici unul dintre aceste a specte i cu asta basta. î i aminte ti ce trînt ai avut cu ea? i ce-ai sim it? i-am spus atunci c f pturile anorganice de ap sînt cele mai enervante. .Dar cu ce schimb lucrurile faptul c cineva cunoa te târîmul umbrelor? . C ci ele ac ioneaz foarte abil. total diferit de â noastr . prin simpla fixare a privirii pe obiectele pe care le preferau. care se împotmolise i fu sese prins. i nu pot s -mi dau seama ce este..Nu am de gînd s permit f pturilor anorganice s m ademeneasc în vreau fel. A a cum l-au p c lit pe nagualul Rosendo. aceasta era metoda vr jitorilor din vechime. dar i foarte îngrijorat.Te asigur. don Ju n. despre pericole care pot exista teoretic. .Nu exist nici o feti . Tot ce face este s ne fixeze de concret. Nu vreau îns s spun c eu sînt cel care te înva aceste lucruri. Ca modalitate de contrabalansare a grijilor mele. mi-a r spuns el. în adîncul sufletului meu sim eam c don Juân vorbe te.Eu m gîndesc c ele te vor p c li. Don Juan a ad ugat c . M tulbura pîn la a-mi crea senza ia de disconfort fizic. . a spus el. nu-i mai dau drumul.înseamn buclucuri foarte mari. dac la asta te gînde ti.Cu foarte mult. . a spus don Juan drept comentariu fa de str daniile mele. Ca de obicei. Ai dep it punctul în care puteai. punctul lor slab a fost c le -a pl cut lumea fiin elor anorganice ca pe telui în ap . cu toat sinceritatea. .u tiut de ea nici nagualul Julian ori nagualul Elias. . în ciuda faptului c acesta din urm a petrecut mult timp în lumea f pturilor anorganice. s renun i. c nu m nici cea m i mic inten ie s r mîn acolo. un cerceta . n. în timp.Cînd vis torii realizeaz c f pturile anorganice nu prezint nici o atrac ie. 154 CARLOS CASTANEDA Nu mi-a pl cut analogia lui. Vorbe ti de parc sînt pe punctul de a m l sa ademenit de promisiuni. voi deveni un om insuportabil. Erau fiin e foarte înzestrate.Sîn foarte mul umit. Sînt dependente i posesive i. Ea nu contribuie cu nimic la cre terea seriozit ii noastre sau a capacit ii de a ne c uta libertatea. Bula aceea alb struie de energie este o iscoad . I-am replicat lui don Juan. în timpul cît am r mas cu don Juan i înso itorii s i. tim asta din povestirile vr jitorilor din vechime. . De pild . . prea tîrziu pentru ei. a spus el. Puteau s ajung la corpul lor energetic într-o clipit . ai avut nefericirea de a fi fost ales de o f ptur anorganic de ap . exerci iile constau din concentrarea aten iei visatului pe elementele din vis i trecerea dintr-un vis în altul. O metod de-a dreptul impresionant . Vis torii sînt condu i acolo numai atunci cînd f pturile anorganice sînt sigure c ei au de gînd s r mîn în lumea lor. c simpla idee c o f ptur anorganic m cunoa te în cele mai intime aspecte îmi provoca r u de lâ stomac. don Juan? ARTA VISATULUI 153 . pe care nici n-o vei putea prevedea i nici n-o vei observa. iar el mi-a spus c preocuparea mea în leg tur cu iscoada prizonier îl f cea s se simt aproape dezn d jduit. dac nu m supraveghez. personal n-am avut cuno tin de t rîmul umbrelor. o dat ce i-au înfipt ghearele în ceva. în plasa unui p ianjen. Te cunoa te îndeaproape. dar nu i în practic . de obicei. adev rat? . la f pturile anorganice. don Juan m-a pus s privesc îndelung norii i vîrfurile mun ilor din dep rtare. am spus eu. în cele mai intime aspecte. î i vor preg ti o curs . .Se Äcoace" ceva în lumea aceea afurisit . departe.Ce înseamn asta în cazul meu. tii despr e lumea aceea lucruri pe care nimeni dintre noi nici m car nu le poate concepe. i-am spus c f pturile anorganice sînt ca pescarii. în plus.Da. este. deoarece atunci au fost deja captura i de f pturile anorganice. dar nefolositoare pentru vr jitorii moderni.De ce te fr mînt asta? am întrebat eu. în sinea mea. de servicii sau putere. atrag i prind con tiin . i era o iscoad . nu am visat deloc despre lumea f pturilor anorganice. s-a familiarizat cu tine. . eram convins c nu exist nici un fel de peri col. Nu am men ionat faptul în fa a lui don Juan. a spus el pe un ton t ios.

cu ochi arz tori. L-am sim it în alt parte. ceea ce era diferit. senza ie care a fost ca i cînd cuvintele mesajului mi -ar fi parvenit toate laolalt . F r nici un rezultat. c nu aveam asemenea puteri. de acas . Am încercat s -i vorbesc. Am încercat s -i transmit sim mîntul meu de neputin . Ajut -m !" Fie c chiar ea a spus asta. . rezultatul a fost acela i: am r mas stan de piatr . P rea c se clatin . prizonier în p ienjeni urile acelei lumi. am început s m vait c tot timpul f ceam numai gre eli. Se afla printre celelalte f pturi de umbr . f pturile de umbr au luat -o la goan . m-a repezit don Juan. St pîni de un ne rmurit sentiment de autocomp timire. Asta tiu precis. Am ajuns în t rîmul umbrelor. Masa . evalua. Mi-a trecut prin minte c acest undeva era trupul meu fizic. iar în cea de a doua aten ie sînt un nebun. izbucnind în mijlocul gîndurilor mele. decide. Am sim it o înfiorare în alt parte 156 CARLOS CASTANEDA din mine. M-am uitat atent la ea i am fost convins c o cunosc. Celelalte umbre au venit c tre mine. întrucît era replica mea exact . Cînd i-am replicat. aflat undeva. forma cea rotund i albastr s-a transformat în feti a pe care o mai v zusem. dar. în t rîmul umbrelor. Feti a a p rut s în eleag dezn dejdea mea i a comunicat cu mine în mod real. în clipa în care am gîndit asta. a spus vocea emisarului. Chiar a zîmbit. fie c eu mi-am închipuit c a spus-o. aveam continuitate în plan psihologic. n-ai f cut înc nimic. Tr iam tot ce mi se întîmpla în t rîmul umbrelor sub toate aspectele a ceea ce consider eu în mod normal c înseamn a trece printr-o experien : puteam gîndi. Don Juan a fost foarte sup rat pe mine pentru c mi -am dest inuit problemele fa de ea. mi-a spus ceea ce don Juan îmi spusese deja: c era o iscoad . M-am avîntat c tre ea. din nou. Mi-a fost clar atunci c toate dialogurile mele cu emisaARTA VISATULUI 157 rul fuseser ini iate i realizate de energia emisarului.155 aten ie i perseveren a mea în imobilitate în starea con tient din lumea cotidian . nu l -am sim it acolo unde eram. de i era prima dat cînd mi se întîmpla a a ceva. mi-am luat libertatea de a discuta cu Carol Tiggs viziunile t rîmului umbrelor din visele mele. A p rut s m în eleag imediat. A subliniat c discrepan a este atît de mare. Singura parte din mine care lipsea era eul meu senzorial. Am încercat cu disperare s -i vorbesc. c exista o leg tur real între eul care trecea prin aceste experien e i o surs de energie. Po i s participi la tot prin v z i auz. o surs de p ercepere senzorial . pentru a o elibera din robie.. Gînde te -te numai! Nu este necesar s respiri! Po i s te duci oriunde în univers f r s respiri. Nu mi-a fost deloc greu s o în eleg. dar înc voalat. Imediat ce am v zut-o. cît i ei i c avea nevoie de ajutorul meu la fel de mult cît aveam eu nevoie de al ei. i cît dreptate avea! în urm toarea mea edin de visai. a a cum mai f cusem de nenum rate ori. . dar eram incapabil s articulez sunete. M sim eam mai r u decît oricînd. dar nu le-am dat nici o aten ie. M a implorat t cut. Doar în cîteva secunde m i aflam lîng ea. dar nu în masa mea energetic . dar f r vreun rezultat efectiv. reac ia ei mi-a da impresia unui copil isterizat.Pîn acum. în acela i timp. aflat în chinurile unei dezn dejdi totale. Toate informa iile îmi parveneau prin ceea ce vedeam i auzeam. de i don Juan m sf tuise s nu le discut cu nimeni. f r s fie nevoie s respiri. Am sim it c era posibil ca bula s fi fost acolo i mai înainte. era prezen a formei albastre de energie. Feti a plîngea de-ade-v ratelea. eram eu însumi. Am sim it un fior rece. în asta const splendoarea acestui loc. ca i cum mi -ar fi comunicat c se l sa cu totul în grija mea. în r-un gînd. Am devenit extrem de agitat. în alt parte. care dormea în patul meu. aten ia visatului mi-a fost în mod ineluctabil atras de ea. Dintr-o dat . Judecata mea ra ional a cump nit atunci o stranie dilem : vederea i auzul în acest caz nu erau facult i fizice. s-a dezl n uit tot infernul. ci caracteristici ale viziunilor pe care le aveam. Avînd la dispozi ie numai propriile mele mijloace. înainte de a pleca acas . direct în gîndurile mele. Eram desp r i i de o membran de energie pe care n-o puteam str punge. Era prima dat cînd îmi d deam pe deplin seama c experien a prin care treceam era complet separat de impresiile mele senzoriale. Apoi am încercat s -mi direc ionez gîndurile c tre feti . ca de obicei. iar în cîmpul meu vizual a r mas doar feti a. de aceast dat . realizînd cu cer titudine. încît în via a de zi cu zi sînt aproape un imbecil. Apoi a ad ugat c adoptase forma unei feti e pentru c aceasta ne era familiar atît mie. în esen . Nu mai puteam s suport. Am fost înv luit de un val de ne rmurit afec iune pentru ea. iar eu s n-o fi observat. ea a fost foarte în eleg toare i s-a ar tat deosebit de interesat .Vezi i auzi într-adev r. a a cum ar fi plîns orice copil de vîrsta ei de dezn dejde i spaim . i -a l sat u or gîtul sub ire i delicat pe o parte i a articulat într -o oapt abia auzit . Am fost str b tut de un val tulbur tor de emo ie. Mi -a transmis toate acestea într-un singur m nunchi de senza ie energetic . Nu tiam ce s fac. eram total neajutorat. de parc era pe punctul de a le ina. cu alte cuvinte. fulgerat de un sentiment autentic de participare afectiv . Nu aveam senza ii corporale.

se afla cineva în preajm . To i . acela i lucru. M temeam c aten ia visatului îmi va sl bi i nu voi mai vedea fata. ind iferent de cum se amuza pe seama mea. iar ei au început s -mi vorbeasc despre visatul meu. era singura din tot grupul care rev rsa cu generozitate asupra mea tot felul de aten ii fizice i încerca s -mi explice ce se-ntîmpl . Aveam sentimentul c aceasta avea s fie ultima vizit pe care le -o f ceam: vizita decisiv . Eram prea sl bit pentru a le cere s -mi explice motivul comportamentului lor. I -am spus o dat . orice contact fizic cu mine.cu excep ia lui don Juan . Deoarece nu puteam s -mi imaginez care era sensul întregii ac iuni. într-o t cere absolut . pîn cînd venea altcineva. Florinda obi nuia s m culce în fiecare sear . Era. unul cîte unul. Le -am f cut pe plac. To i p reau a fi însp imînta i i îmi spuneau. Surpriza mea a fost colosal cînd m-am trezit i am descoperit c m aflu în pat. Unii sus ineau chiar c nu tiau de existen a lui. La început nu tiam ce voiau de la mine. P reau c încearc s m trag afar dintr-o lume ce oas i galben . ÄPentru o revist din 1910". de i nu puteam în elege ce -mi spune. dar. de i în vîrst . întreb rile pe care mi le puneau cu to ii erau. ÄCine te-a dus în lumea aceea? Cum i-ai dat seama de modul în care puteai ajunge acolo?" Cînd le-am spus c iscoadele îmi ar taser lumea aceea. dar c noua mea sarcin energetic îi nelini tea pe cei mai mul i dintre ei. Ea mi-a spus c fusesem desc rcat de energie în lumea f pturilor anorganice i apoi reînc rcat. Era tîn r i plin de via . am început s m simt mai bine. ca tinere e i vigoare. mi-am strigat cu glas tare i limpede inten ia de a uni energia mea cu energia iscoadei prizoniere i de a o elibera.se a ezau lîng patul meu i-mi sorbeau fiecare cuvin el. Am rîs cu poft de situa ia tensionat care s -a iscat. de fiecare dat cînd îi întrebam despre situa ia mea.mea energetic a trecut prin ea. din cauza întreb rilor pe care mi le puneau. încît m -am sim it obligat s -i întreb despre asta. O alt reac ie care m deranja . Cînd l -am întrebat pe don Juan despre cauza neobi nuitei ei tinere i. adepta lui don Juan cea mai apropiat lui. sublimase el.i asta cu toat sinceritatea . acesta mi-a r spuns c vr jitoria o men inea într-o stare de elan vital. 7. Am dedus c m vegheau cu rîndul. Am repetat aceast manevr de nenum rate ori. Chiar îmi vorbea imitînd limbajul copiilor. M-am oprit s m gîndesc la ce ar fi trebuit s fac în continuare. ISCOADA ALBASTR Visam un vis total lipsit de sens. De fiecare dat îns . în casa lui don Juan. Dup ce i-au satisf cut curiozitatea ini ial în leg tur cu t rîmul u mbrelor. Reac ia lor m nelini tea atît de mult. iar conversa iile lor cu mine au r mas la nivelul întreb rilor ocazionale despre starea s n t ii mele. ca i cînd a fi fost purt tor al vreunei boli molipsitoare. care m rea eza . c aveam un vis incoerent obi nuit.i pe care n-o mai avuseser niciodat fa de mine . Am mai scris despre Florinda. Cu toate astea. Dar. Eram incapabil s m mi c. nu puteau în elege pe deplin ceea ce spuneam. Veneau mereu în camera mea. am crezut. Dup str danii serioase . ceea ce îi f cea pe ceilal i s izbucneasc în hohote de rîs. Nu aveam pic de energie. Nu tiam ce s cred. De fiecare dat cînd încercau s m îmbr i eze. f r discu ie. Aveam sentimentul vag c îmi pierdusem energia datorit oboselii produs de visat.pe parcursul c rora i-am avut în cîmpul vizual i apoi i-am piedut de mai multe ori ² ei au reu it s m scoat din acel loc. Cei din anturajul lui don Juan p reau extrem de afecta i de ceea ce mi se întîmpla. Declara iile i reac iile lor mi -au intensificat sim mîntul de uimire i de team . corpurile le deveneau rigide. M îndoiam c f pturile anorganice aveau s m 158 CARLOS CASTANEDA mai readuc în acel loc din lumea lor. încît s insiste s -mi demonstreze c m în elam. cînd încercam s m ridic din pat. la fel ca i to i membrii grup ului s u. nu le-a venit s cread . St teau la distan de mine. Au negat c se comportau astfel. Ideea mea era s o ridic în bra e i s o iau cu mine. St ruiau asupra faptului c nu fuseser niciodat în t rîmul umbrelor. Apoi.era faptul c evitau. nu era deloc b trîn . cea mai frumoas femeie pe care o întîlnisem vreodat . în leg tur cu felul în care ne-am cunoscut. 160 CARLOS CASTANEDA în zilele urm toare. Carol Tiggs se afla lîng mine. fugeau de lîng mine la fel ca f pturile de umbr .c ar fi putut fi manechin pentru revistele de mod . pîn cînd am obosit. Fiecare st tea pu in.i foloseasc propria experien ca punct de referin . Era evident c presupuneau c eu fusesem acolo. Totu i. Atunci am f cut ceva de neconceput. înainte s -mi sl beasc aten ia visatului. mai mult sau mai pu in. Florinda. Don Juan era i el prezent în visul meu. în cele din urm . îmi vorbea. apreciam grija pe care mi-o ar ta i care p rea autentic . de parc a fi fost un invalid. voiau s afle tot ce le puteam relata despre f pturile de umbr i t rîmul lor. întrucît le era imposibil s . mi -am dat seama c îi obseda problema f pturilor anorganice. de i imediat mi -am dat seama de gravitatea situa iei mele. cu orice pre . Ochiul omenesc vedea energia vr jitorilor. adep ii lui don Juan au încetat s mai vin în camera mea. ARTA VISATULUI 161 Florinda Grâu. replicase ea. Au p rut jigni i i chiar au mers atît de depar te.

dar totul f r nici un rezultat. Apoi con tiin a combinat a aceluia i grup a tras masa mea fizic inert în lumea lor. a r spuns el. în cele din urm . To i cei prezen i p reau cu -adev rat însp imînta i i nelini ti i.mereu i mereu . i -au luat corpul energetic în lumea lor. desigur. .cu blînde e în a ternut. Unul dintre ei l-a întrebat dac f pturile anorganice puteau r pi pe oricine. Dar po i s -mi spui ce fel de curs a fost asta? . materie care poate fi foarte u or manipulat de con tiin . A zîmbit cu subîn eles. înc perea a r sunat de suspine i icnituri îngrozite. Oricît de . iar apoi i -au luat i trupul fizic. a spus el.Ai intrat într-o lupt decisiv cu f pturile anorganice i ai fost învins. Florinda a spart ghea a. cu siguran . a continuat el. a conchis el.sta este. Mai ales. Cînd î i unesc con tiin a.Nu e ti bolnav de o boal . . . M-a examinat. Don Juan a continuat s le vorbeasc . pentru prima dat cu ochii t i fizici universul f pturilor anorganice. tu dispui de extraenergie. Ai avut cu ele o lupt pe via i pe moarte. . Membrii grupului lui don Juan p reau s fie într-o stare de oc. m culcasem s visez în Los Angeles.Ai fost atras într-o curs . Cînd cr edeai c ai un vis incoerent. de fapt. Don Juan a ad ugat c . .i aminte ti sau nu. Ca nagual îns . Florinda. Don Juan a r spuns c puteau face asta. Tot ce pot s . Am acceptat situa ia. încercînd evident s trateze la modul u or o problem foarte serioas . eram foarte sl bit. a spus ea. asta s-a întîmplat cu tine. Dar ceea ce m-a dat gata era faptul c nimeni nu-mi explica ce c utam eu în Mexic. adresîndu-mi-se mie. Carol Tiggs i adep ii s i m tr geau afar de acolo. . Te -ai b tut i ai fost înfrînt.în mod cert. Mai întîi.De ce sînt bolnav.în lumea f pturilor anorganice. de fapt. corpul energetic. Le-a amintit c nagualul Elias fusese dus în acel univers i era cert c el nu inten ionase s mearg acolo.Motivul pentru care te sim i bolnav.Unde am fost atras într-o curs ? . a spus el.întreabâ-l pe nagual. asta nu are nici o importan .Dacâ. l sînd s se în eleag c nagualul urma s vin s m vad foarte curînd. F pturile anorganice te-au r pit. cînd ai urmat una dintre iscoadele lor. Nu -i a a? . Florinda.E ti aproape vindecat. 164 CARLOS CASTANEDA A fi dorit s m v ic resc i s dau vina pe don Juan c nu m-a oprit la timp. Dar te-ai luptat foarte bine. cu siguran . . don Juan? l-am întrebat eu. A refuzat s -mi spun mai multe.F pturile anorganice sînt lipite laolalt precum celulele corpului. formînd o izbucnire emo ional din partea mea: dorin a de a elibera iscoada albastr . dar mi-am amintit cum încercase el . I-am pomenit lui don Juan c -mi aminteam fragmente dintr-un vis cam incoerent. referindu-se la mine la persoana a treia.i cum am ajuns aici? . dar fiecare dintre ei mi -a dat acela i r spuns: 162 CARLOS CASTANEDA . Aceea este lumea cu care ai de a face de ani de zile. marele mister.Ce s-a întîmplat cu mine. .Nu prea. A spus c con tiin a combinat a unui grup de f pturi anorganice mi -a consumat. Este singurul care poate s explice acest lucru.i spun este c acolo i-ai pierdut toat energia. Asta ar fi fost de ajuns ca s omoare pe oricine. în care m aflam într-o lume de cea galben .Cum s-au întîmplat toate astea? .Ochiul fizic vede lumea f pturilor anorganice ca pe un univers de cea galben . Don Juan a ap rut a doua zi. Pentru ele este o nimica toat s ne smulg din ancora-jele noastre i s ne cufunde în lumea lor. vedeai. ARTA VISATULUI 163 . e ti r nit la nivel energetic. Nici nu tiu cum de ai putut supravie ui loviturii lor mortale. mai întîi. oricine este doar o gr mad de materie organic . cu trup cu tot. este c f pturile anorganice i-au desc rcat energia i i-au dat-o în loc pe a lor. a a cum a f cu t el. . dar se p rea c aveam nevoie de ele. Don Juan î i d dea precis seama ce se petrece în mintea mea.Nu-mi amintesc s m fi luptat cu cineva. To i au dat din cap în semn de aprobare. I-am întrebat asta de nenum rate ori. Nu le solicitam serviciile. Era foarte jovial i avea o ati tudine încurajatoare.Ai c zut într-o capcan pe care i-au întins-o f pturile anorganice.s m previn . M-a anun at pe un ton glume c m vizita în calitatea sa de doctor energetic.Da. . dar acum e ti doar grav r nit. .M-am b tut cu f pturile anorganice? . sa m abat de pe acel drum. de aceea ai reu it totu i s supravie uie ti. privindu-m din cap pîn -n picioare. Florinda? . Nu aveai nici o ans în lupta împotriva unor asemenea exper i în manipulare. . El. sînt imbatabile. cînd. a spus el i a zîmbit înveselit. Ai fost în stare critic . f r corpul energetic. dac atragem aten ia asupra noastr i ne ar t m accesibili. .

Ea îmi spunea ceva ce la început n-am putut s în eleg. o explica ie mai complet nu era posibil . încît trei dintre adep ii lui don Juan au i fost în camer . trebuia s m declar satisf cut.i energia i nu. . La sfîr itul celei de a patra s pt mîni. M îngrijora în special faptul c eram str in mie însumi. atunci a fost i pentru noi tot prima dat cînd l -am v zut. în timpul c rora îmi rec p t m pentru moment controlul asupra corpului meu energetic i tiam tot ce mi se întîmplase. Ne -am uitat unul la cel lalt timp îndelungat. ma i ales sub aspectul unei anumite r celi a firii mele. ori de cîte ori m n p dea. . pentru a în elege ce-mi spunea. întreaga mea situa ie. toat lumea era de p rere c . Nereu ita m-a f cut s simt o sfîr eal neobi nuit ce parc m golise pe din untru. F r un cuvînt. a spus el cu indiferen . dar tulbur toare. atît de f r precedent i de puternic. încetul cu încetul. M -au n p dit valuri de emo ie. dar sentimentul era atît de cople itor i de mis tuitor. Am început chiar s fac exerci ii fizice. cînd o ap sare stranie pe tîmple m-a f cut s -mi deschid ochii.F un efort i spune-mi tu însu i ce i s-a întîmplat în lumea f pturilor anorganice. . mi -a ordonat el. m tot r suceam în pat. cu ceea ce -mi spunea i cu modul în care în elegeam spusele sale. continuam s -mi fac griji în leg tur cu tot. alba tri ca o elul. înainte ca don Juan s p r seasc înc perea. i-am atras aten ia c sufeream de anxietate. Receptasem prezen a feti ei ca pe o lovitur în plexul solar. Acum. înainte ca s -mi sfîr esc ip tul. a intrat în camer don Juan. eram nevoit s m plimb f r încetare prin camer pentru a-l mai domoli. în clipa urm toare. M-am întrebat care putea fi sensul acestui lucru pîn cînd mi s-a f cut r u de-a binelea. I-am spus c senza ia clar pe care o aveam din cînd în cînd era c el i adep ii s i intraser în lumea aceea cu trupurile lor fizice i m smulseser din ghearele f pturilor anorganice. transform senza ia în imaginea a ceea ce s -a întîmplat. din cauza lipsei mele de energie. î i vei r spunde singur la întreb ri. în sfîr it. Don Juan m-a asigurat c . a spus el.Atunci nici n-ai pierdut nimic. intuiam cu o claritate extraordinar .o atribuisem lipsei acesteia. c energia mea a început s creasc semnifica tiv. Pentru a avea sentimente. înainte îns de a m l sa prad somnului. A spus c eram într-o stare de oc energetic. Nu am putut s realizez ceea ce doream. Atunci îns mi-am dat seama c aceasta era o nou însu ire a fiin ei mele. am insistat eu. trebuia s -mi transfer con tiin a din corpul fizic în corpul energetic. . Feti a a î nit pe u în urma lui. i-au pierdut de tot cump tul. Nimic din ceea ce spunea nu avea în eles pentru mine. explozii de energie. o caracteristic ce m inea în permanen într -o stare de desincronizare. Recap t . m-am întors în camer s trag un pui de somn. dar care. dar nu din proprie experien .ciudat ar p rea. astfel încît îmi petreceam majoritatea tim pului singur. Feti a din lumea f pturilor anorganice st tea la pici oarele patului. dormind. Agita ia pe care a produs-o aceast scen în rindul adep ilor lui don Juan a fost de nedescris. în esen . în jurul amiezii. Sim eam c m restabilisem complet. care punea st pînire pe mine din cînd în cînd. don Juan s-a întors i a ie it din înc pere. timp în care mi -am rec p tat. Dorul m-a tot încercat pîn cînd m-am folosit de o alt însu ire nou ap rut în via a mea: un control strict asupra propriei mele persoane. Eu însumi m sim eam pe punctul de a exploda. . i -au redus drastic num rul de vizite pe care mi le f ceau.pîn în momentul în care mi-am rec p tat energia . Pierderea energiei m afectase temporar i ceea ce interpretam eu drept valuri de c ldur erau. Sem na surprinz tor de mult cu tat l meu.i mai bate capul cu fleacuri. energia. încît. un soi de indiferen sau deta are. Se pare c v zuser cu to ii cum feti a p r sise înc perea împreun cu nagualul. altfel obi nuite mie.Corect! a exclamat el.Asta nu are nici o importan .Dar nu în eleg deloc. pe care n -o mai remarcasem pîn atunci i pe care . încît nu f cea decît s -mi sporeasc îngrijorarea. iar în timpul ARTA VISATULUI 165 cît m sim eam fierbinte i transpirat. Am s rit din pat i am ipat atît de tare. tiam de cea numai din povestirile vr jitorilor. Mi -era dor de cineva pe care nu-l cuno team. oricît de tare m-am str duit. fixîndum cu ochii ei reci. Te descurci foarte bine. în acel moment. I-am m rturisit lui don Juan c m treceau din cînd în cînd valuri de c ldur . într-o zi. Totu i. a devenit clar ca lumina zilei. Erau îngrozi i. 166 CARLOS CASTANEDA era nevoie s m sfor ez s le rechem i chiar s a tept o clip pîn cînd îmi ap reau în minte. dup o gustare u oar . Don Juan mi-a scrutat cu privirea sa p trunz toare întreg corpul. m f cusem bine. Au trecut mai bine de dou sâpt mîni. Odihna i relaxarea erau atît de complete. c utînd o pozi ie mai confortabil . a r spuns el. Eram sfîr it i a trebuit s m a ez. Cînd te mai înt re ti. Au privit cu consternare cum feti a a venit c tre mine i a fost oprit de linia de demarca ie a fiin ei mele fizice luminoase. . Mi-a transmis ARTA VISATULUI 167 c . O alt tr s tur a fiin ei mele era un dor ciudat. Temperatura mi se ridica brusc. El i feti a s -au uitat lung unul la cel lalt.

Nu te nelini ti. Au sus inut c trebuia s fi existat sute. Cînd am v zut-o.privea implica iile acestei întîmpl ri. i dezinter esat .nu dintr-o toan i f r premeditare . pe un ton consternat. rîzînd. Cea în care ai c zut a fost special creat pentru tine i mult mai periculoas decît orice mi -a fi putut imagina. întrucît nu visau. Toat materialitatea mea fusese transportat în lumea f pturilor anorganice i.Cînd don Juan a revenit în înc pere. în care energia str in s -a strecurat neobservat prin barierele naturale în lumea noastr .Ce înseamn asta pentru noi? a întrebat alt membru al grupului. Ceilal i erau la fel de tulbura i ca i mine. de fapt. To i i s-au adresat lui don Juan deodat i. în lumea aceea. a trebuit s ia toat energia ta. 168 CARLOS CASTANEDA Problema grav care îi fr mînta pe adep ii lui don Juan . a continuat el. dar nu pasiv.Este aceasta prima dat în istoria omenirii cînd se întîmpl a a ceva? l-a întrebat unul dintre ei pe don Juan. reu isem s -mi recap t o oarecare st pînire de sine. am tiut imediat c e ti terminat. a spus el. nagualul Julian.s tai lan urile cuiva. Concep iile mele nu erau a a de bine definite. atunci cînd îmi unisem energia cu cea a iscoadei. Privirea ochilor ei era atît de înfl c rat i de cople itoare. Don Juan comparase cîndva modul în care reac ionam fiecare dintre noi doi. Ai c zut într-o capcan .la fel ca i pe mine . f r s o fac s sune ca o insatisfac ie. la fel cum fac i eu. însemna c acel copil exista cu adev rat. lan urile. Ceea ce îi interesa. spuneau ei. este c nu po i suporta înrobirea. în cele din urm . era s se conving dac exista vreo uniformitate în felul în car e perce-puser înf i area iscoadei. . 170 CARLOS CASTANEDA .i ce-ai f cut atunci. foarte zvelt i cu tr s turi ascu ite. . . S-a uitat lung la mine. Don Juan mi-a explicat c . ochii ei exprimau. avînd aerul cuiva care nu g se te cuvintele potrivite pentru a exprima o constatare cople itoare. . Ner bdarea de a auzi ce avea el de spus în leg tur cu feti a m f cea s respir cu mare greutate. Asta este! Reac ia ta dezinteresat i autentic . s exist. î i vei traduce dorin a arz toare în fapt . nu putuse niciodat s trezeasc în oameni genul de afec iune pe care-l trezea profesorul s u.Reac ia mea cinstit . definitiv pierdut. de ase. au început s rîd . dac nu chiar mii de cazuri. a spus el. în lumea vr jitorilor fa de lucrurile care ne afectau cel mai mult.De ce v-a îndrumat iscoada c tre locul unde m aflam? am întrebat eu. cînd i-au dat seama ce fac. nimic.Pentru noi.Cred c se întîmpl mereu. Erau în consens în ceea ce prive te faptul c v zuser o feti .mi-a spus c . apoi s-a oprit în fa a mea. ca un prost. Eram întrutotul de acord cu toate detaliile prezentate de ei în leg tur cu feti a. a spus el. dar pentru el. c . . Don Juan a f cut cî iva pa i prin înc pere. Acum se manifest latura ei uman . dar nu în genul de capcan de care mi-era mie fric . To i erau de acord c iscoada era un fragment de energie str in care se strecurase prin zidurile care desp r eau cea de a doua aten ie i aten ia din lumea cotidian .apte ani. a spus el. Nu mi-am închipuit îns nici o clip c f pturile anorganice î i vor întinde o curs folosindu-se de aversiunea ta înn scut fa de tot ce înseamn sclavie i captivitate. ar tînd spre mine. în primul rînd. în toat istoria bran ei lor. ci activ. totul. Spusese. . . pe care i-o prezint f r ocoli uri s-o analizezi. Ceea ce -i îngrijora cel mai mult era faptul c nu existau povestiri ale vr jitorilor despre a a ceva. Cînd va veni timpul. A ta este de a s ri . Dorin a mea este de a -mi accepta soarta. i i -ai da i via a pentru a le sf rîma. Eu îmi f ceam griji c vei ceda în fa a m gulirii i a pl cerii de a fi slu ARTA VISATULUI 169 jit. don Juan? . v zuser cu to ii energia str in proiectat într-o form de copil. Vr jitoria înseamn ac iune. încît efectul asupra mea fusese ceva asem n tor cu durerea. recuno tin i devotament. i totu i. de i dorea i încercase. To i s-au cufundat într-o t cere deconcertant . nu exista nici o men iune referitoare la vreo întîmplare de felul celei petrecute acum. Ceva asem n tor cu recuno tin a a adus-o la mine. a oamenilor. dar niciodat nu a avut loc într -o manier atît de f i i hot rît .care îi îndrumase pe el i pe înso itorii s i pîn la locul unde m aflam . L-am contrazis cu toat buna credin i i-am spus c exagereaz . Sim isem literalmente privirea ei ca pe o greutate pe piept. Acum este o feti i .Iscoada este o fiin con tient dintr-o alt dimensiune. dar frumoase. dar c . . încetasem. dac n-ar fi fost iscoada . pentru a ob ine energia necesar spargerii baterierei care o inea captiv în lumea f pturilor anorganice. Au stabilit c . este de a fi capabil s spun cu toat sinceritatea: nu sînt predestinat s inspir afec iunea oarb i total . a r spuns don Juan. Erau în consens i asupra fap tului c ochii ei erau alba tri ca o elul i privir ea îi era înfl c rat de o emo ie mut . . ca un lupt tor.a fi murit sau a fi r mas.Nici nu pot s încerc s evaluez propor iile a ceea ce ai f cut.în aceast form .

devenind astfel energie. f r ajutorul iscoadei. . ar tînd c tre mine. de fapt. pe care trebuie s o rez olve nagualul aici prezent. nu era nimic în neregul cu mine. . El i Carol Tiggs sînt singurii care pot elibera iscoada. pur i simplu. cînd n-ai suficient energie nici pentru a te ridica din pat? a replicat el. cu iscoada. i-am spus cu to ii c tim despre ea numai din pove tile vr jitorilor. via a. F pturile anorganice i-au dat drumul iscoadei în schimbul t u. Dar nu puteam nici s cred c vrea doar s m încurajeze. o realitate vr jitoreasc . Voiau s tie dac el reflectase asupra a ceea ce era de f cut cu iscoada. I-am m rturisit c eram convins c tiam mult mai mult decît admiteam în mod ra ional. m-am gîndit. nu mi s-a p rut deloc ciudat s v d un fior de emo ie str b tîndu-i pe to i adep ii i ucenicii lui don Juan. dac le oferi posibilitatea s le ob in pe amîndou . . . Era una cu mine.Nu te flatez i nici nu vreau s te încurajez. dar i -ai da . To i ne-am ales cu ceva inestimabil din aceast experien . auzindu-l cum vorbe te. pentru c trebuia s se familiarizeze cu iscoada. po i s . Ori.dac vreau? .Energia are tendin a de a fi cumulativ . ce crezi c ar face ele? Ar s a deoparte? tiam c don Juan are dreptate. Aceast 172 CARLOS CASTANEDA ARTA VISATULUI 173 cunoa tere nu prezint nici un fel de avantaj.Ne-am deplasat punctele de asamblare la unison. totu i. Acum e ti numai buim cit. iar în al doilea rînd. Tu i Carol Tiggs. aveam absurda senza ie c m compl ceam în a m comp timi i c . pentru c dispune de o cantitate nelimitat de energie. dar ceea ce -mi descrii este o manevr atît de incorect . . cu motiva ia de a ne uni toat materialitatea i de a o a eza pe cor purile noastre energetice. în ciuda a tot ce tii. a spus el vizibil iritat. va veni clipa în care aducea-aminte i se va deschide complet. memoria î i va func iona perfect. Adep ii lui don Juan îi puneau mai departe întreb ri. . Iscoada ne-a dus într-o clipit în locul unde z ceai. Este o problem deosebit de serioas . Dar. . calea lupt torilor. Este cert c tu tii mai multe decît ori care dintre noi despre lumea f pturilor anorganice. P rea s . I-am spus din nou c -mi era imposibil s cred c f cusem ceva ce el nu f cuse. Singura persoan care a r mas imperturbabil a fost Carol Tiggs.I-am chemat pe to i pe care am putut.Nu o considera incorect i vei vedea esen a lucrurilor. don Juan. iar Carol te -a scos de acolo. don Juan? . în starea mea de spirit.. Asta o tie i el. . Po i s vrei oricît de mult. i am plecat imediat cu to ii în lumea f pturilor anorganice. Erai atît de definitiv pierdut în lumea aceea.i iei adio de la cuno tin ele tale: nu vei ajunge niciodat la ele. N-am putut. încît sînt ocat. m în elegi. dac urmezi.Nu te complaci doar. . F pturile anorganice sînt permanent în c utare de con tiin i energie. Cînd vei avea suficient energie. Lumea aceea a fost preocuparea exclusiv a vr jitorilor din vechime. Am recunoscut c .Cum a i reu it s face i asta cu to ii. ce este de f cut. Exprim.i ascunzi cuno tin ele. Acum patru s pt mîni erai realmente mort din punct de vedere energetic. dac nivelul energiei tale nu este corespunz tor gradului de importan a ceea ce tii. dar. s -mi p strez aceast certitudine pentru mult timp.în primul rînd.Vrei s spui c pot s -mi amintesc totul. în special pe Carol Tiggs. a spus el.Da. ARTA VISATULUI 171 . O spun cu toat sinceritatea c mi se pare mai mult decît straniu c î i re vine ie acum rolul de surs de astfel de povestiri pentru noi. încît numai gîndul la asta este de ajuns ca s m treac to i fiorii. pe jum tate mort. nu ar fi avut vreun rost nici m car s încerc m s te g sim. în schimb. Buim ceala i lipsa de energie sînt factorii care te fac s .Lipsa de energie este ceea ce i-a blocat aducerea-aminte. Noi te-am salvat pentru c te-am g sit. .Ai reu it s eliberezi iscoada. dar c ceva îmi bloca aducerea-aminte. don Juan? .Cum ai putea s în elegi a a ceva. to i ceilal i. Don Juan a rîs cînd am încercat s -i spun asta. . Faptul c tii mult mai multe lucruri decît oricare dintre noi despre acea lume nu este un motiv s te sim i încîntat. Pentru mine explica ia lui n-avea nici un în eles.Nu tocmai.De ce Carol Tiggs? . Iar noi. f r abatere.i fi acceptat pe deplin rolul s u.Atunci.îmi vine greu s cred a a ceva. Impecabila noastr inten ie de a te salva a facilitat totul. nu te -ai putut salva. Nu c pun la îndoial spusele dumitale. libertatea. a spus el. i mai r u. de fapt. a spus el. a continuat don Juan. limpezimea conceptual continua s -mi scape. .

în exerci iile mele de visat.Normal. îl poate absorbi total. încît trebuie s fii mai fluid decît oricînd. a spus el. Primul lucru pe care l-am observat. îl în ele sesem perfect. corpul t u energetic trebuie s se angajeze total. I-am comunicat imediat acest lucru lui don Juan.i preciza ceea ce trebuie s faci. s ac ioneze.ai reu it s ajungi la ARTA VISATULUI 175 cea de a treia poart . este de a consolida corpul ener getic. La cea de a treia poart vis torii trebuie s reziste impulsului aproape irezistibil de a se adînci în examinarea unui lucru anume i reu esc s fac asta fiind atît de curio i i de ahtia i de a vedea totul. vreau s spun. m runt i nesemnificativ. La cea de a treia poart a visatului. S examinezi lucrurile cu mare aten ie i curiozitate înseamn s rezi ti tenta iei aproape irezist ibile de a te cufunda în detalii. mi-a explicat don Juan.Tendin a noastr este s ne pierdem în detalii la cea de a treia poart . dar aceasta este cea mai bun modalitate de a. cea de a doua const în a trece prin poart . Nivelul energiei mele era atît de ridicat în acea perioad . . încît m -am apucat imediat s lucrez pentru trecerea celei de a treia încerc ri. Pentru cea de a doua etap este necesar ca. CEA DE A TREIA POART A VISATULUI . Efortul pe care trebuie s -l fac vis torii pentru a dirija corpul energetic este colosal. erau menite anume pentru corpul meu energetic. s te mi ti dintr-un loc într-altul. a pus don Juan cu un zîmbet larg. a spus don Juan.i spun s examinezi lucrurile cu aten ie i curiozitate. .i contope ti în mod deliberat realitatea visatului cu realitatea lumii cotidiene. . a r spuns el. . 8. Examineaz totul cu mare aten ie i curiozitate la cea de a treia poart . c l toriile în lumea f pturilor anorganice nu mai erau pentru mine problema la ordinea zilei.Corpul energetic este ca un copil care a fost inut închis undeva de cînd exist . a fost faptul c un uvoi de energie a rearanjat imediat punctul de concentrare al aten iei visatului. 176 CARLOS CASTANEDA ARTA VISATULUI 177 A urmat o t cere stânjenitoare. chiar tot.în leg tur cu fiecare dintre por ile visatului exist dou etape. pentru a putea realiza exerci iile aferente celei de a treia por i. asta înseamn totodat c este gata s se lase fascinat de detalii. Cînd ajung la cea de a treia poart . începi s . De aceea. Contopirea celor dou realit i trebuie s fie atît de perfect . Acum. a a cum tii. tii doar. Obiectivul stabilit pentru poarta a treia. a a cum am spus. în asta constau exerci iile. Din nefericire. dup ce te-ai v zut dormind.în loc s . . Don Juan a ad ugat c recomand rile sale. Vis torii încep s i modeleze corpul energetic prin îndeplinirea obiectivelor primei i celei de a doua por i. întreab -l pe emisar. care tia c p reau absurde pentru judecata logic .Ce vrei s spui prin mare aten ie i curiozitate? am întrebat. a r spuns don Juan. Aceasta se concentra acum asupra trezirii într -un vis în care m v d pe mine însumi dormind. A accentuat în permanen c este nevoie de unirea tuturor resurselor corpului energetic ca acesta s poat ac iona. pentru a face lucrurile mai u oare pentru corpul energetic. i consta i c acel cineva e ti chiar ui însu i. tiu c este impropriu s . în momentul în care devine liber. .Ajungi la cea de a treia poart a visatului atunci cînd te pomene ti într-un vis uitîndu-te la cineva care doarme. capteaz cu nesa tot ce întîlne te în cale i. poate. . Visînd ceea ce ai visat . altfel nu ai fi putut s c l tore ti în lumea f pturilor anorganice.O parte din el a ac ionat. Avusesem visul pe cînd m aflam la el acas .i spun eu cum s faci. f pturile anorganice nu pot min i. este de a ajunge la poart . trebuie s pui stavil judec ii ra ionale. M-am plîns c recomand rile sale erau prea absconse i nu le în elegeam. Prima. corpul energetic este gata s ias la iveal sau. m-am pomenit într-un vis în care m uitam la mine cum dorm. Numai c în experien a mea nu exista nimic care s poat s -mi creeze o idee asupra a ceea ce însemnau toate astea. încît nu permit nici unui lucru individual s -i capteze în totalitate.c te vezi pe tine însu i dormind . . Nu tiam ce s spun.Cel mai stupid detaliu devine pentru corpul energetic un adev rat univers. i-am pus singura întrebare posibil în aceste împrejur ri.Cum pot s-o eliberez? . iar vr jitorii numesc asta des vîr ire a corpului energetic.Ce înseamn a fi fascinat de detalii? . de i don Juan nu mi-a mai furnizat informa ii suplimentare în leg tur cu asta. exist o cale mai bun i mai corect de a descoperi acest lucru.Dar nu a ac ionat corpul meu energetic în tot acest timp? am întrebat eu. Orice detaliu. Foarte curînd dup aceea. ar fi mai bine s spunem c este gata s se manifeste. .

i-am spus eu. f . i totu i. Ceea ce mi-a spus don Juan despre ele i ceea ce am auzit i am v zut eu însumi . La aceast poart avem. ra ionalitatea este responsabil de insisten a cu care corpurile noastre energetice sînt obsedate de detaliile semnificative. M-a pus s m cufund într-o t cere total .era total diferit de ceea ce citisem despre ele.fixîndu-mi privirea asupra lor . ele însele.i explic c pozi ia punctului de asamblare este ca un seif.. dar nimic din experien a mea trecut nu se compara cu spaima pe care o nutream dup ciocnirea mea cu f pturile anorganice. cu r bdare.M tem c aici n-ai nimerit-o. . deplasarea punctului de asamblare i c .i privirea pe oricare dintre ele. La cea de a treia poart . iar don Juan . în universul vr jitorilor.Se întîmpl ca prezen a nagualului s produc o transla ie a punctului de asamblare. întrucît punctul meu de asamblare fusese f cut s se deplaseze datorit prezen ei sale. avînd ca surs premisele cunoa terii lumii de c tre omul modern. Jena mea era atît de mare. tot acest tezaur de experien era inaccesibil memoriei mele normale. A mers de jur împrejurul s lii. pentru a putea contracara aceast insi sten . dup toate experien ele pe care mi le-ai adus în via .în loc de a fi citite . am muncit mult mai serios decît muncisem la celelalte dou la un loc.îmi citea aceste documente a a cum cineva ar citi o carte. fiecare pies din înc pere era un document l sat cu premeditare de oamenii din antichitate. Apoi a început cu mine cea mai stranie vizit de muzeu la care mi -a fost dat vreodat s particip. c vr jitorii aveau capacitatea de a l sa date precise. se p streaz arhive de date concrete în pozi ia punctului de asamblare. Pentru a ilustra spusele sale. Pentru a o revedea. prin urmare. încît efectiv mergeam în pas de dans.Fiecare pies de aici este menit s fac punctul de asamblare s se deplaseze.Inten ia mea era s . în acel moment. . mi-a spus el. M-a bucurat extrem de tare faptul c corpul t u energetic mi-a sim it inten ia i m-ai întrebat despre asta. aveam capacitatea stranie de a-mi aminti absolut tot ce mi se întîmplase pe parcursul asocierii mele cu don Juan. încît m-am sim it obligat s -mi cer scuze lui don Juan pentru ceea ce credeam eu c fusese sugestibilitatea mea. mi-a ap rut pentru prima dat ca fiind absolut eronat. Conform spuselor lui. în trecut examinasem aceste piese avînd în minte preceptele antropologilor. A mai r mas foarte pu in ra ionalitate în mine. pe cînd ne aflam la Muzeul Na ional de Antropologie i Istorie din Mexico City. A spus c acestea sînt comunicate atunci cînd punctul de asamblare al înv celului se afl în alt pozi ie decît cea normal . privind descoperirile lor. pentru c vei vedea i vei sim i lucruri care î i sînt altfel inaccesibile. dac intram într -o stare de t cere absolut . Mi-a reamintit c m g seam deja într-o stare special de con tiin . team de una sau alta. atît de cutez tor i sprinten. Corpul energetic cunoa te o infinitate de lucruri. 178 CARLOS CASTANEDA . Sus inea c pentru a putea p trunde esen a consemn rilor scrise trebuie s ne folosim sim ul de participare solidar sau imaginativ . De-a lungul vie ii îmi mai fusese. a ad ugat c unele dintre piesele arheologice din înc pere aveau proprietatea de a produce. normal ori excesiv. Mi-a explicat. zicînd c întrebarea mea avea leg tur cu ceea ce pl nuise el s -mi spun . El n-a rîs i nici nu m-a ridiculizat. nevoie de o fluiditate ira ional i de o ira ional uitare de sine. don Juan s-a referit la înv turile vr jitorilor privind cea de a doua aten ie.i readuc punctul de 180 CARLOS CASTANEDA .sînt retr ite. Modul în care prezentau ei rolul acestor piese. în plus. Par c pentru a-mi accentua starea de confuzie. i am auzit lucruri pe care n -a ti cum s le explic. Ceea ce m-a îndemnat s întreb era faptul c . L-am chestionat în leg tur cu aceast situa ie stranie o dat . M-a asigurat c starea de t cere total avea s permit sculpturilor din înc pere s m fac s v d i s aud lucruri extraordinare. în pozi ia punctului de asamblare.în calitatea sa de vr jitor . unde vr jitorii î i p streaz datele de referin . Pozi ia punctului de asamblare devine astfel consemnarea lec iei. . deci din perspectiva ideilor preconcepute pe care se bazeaz aceast tiin . Fixeaz . care . Don Juan a exercitat presiuni teribile asupra mea. M-am uitat la sculpturi i am v zut. astfel încît s trecem dincolo de textul scris i s în elegem evenimentul ca atare. în via a mea mai ap ruse ceva: un autentic sentiment de team .Nu e pronun a. Afirma ia lui don Juan c fiecare poart este un obstacol nu putea fi mai exact . a continuat el.Cum voi ti c s-a deplasat? ARTA VISATULUI 179 ² Vei ti. Amintirile respective îmi reveneau numai în prezen a lui don Juan. Ca s îndeplinesc cerin ele celei de a treia por i a visatului. înv celul trebuie s . î i voi ar ta cît de multe lucruri tie. . dac nu chiar stupid. puteam vedea scene din via a oamenilor care le confec ionaser .i mintea s tac i constat dac punctul t u de asamblare poate fi f cut s se deplaseze. n eexistînd consemn ri scrise. Iar as ta m f cea s m simt atît de liber. prezentîndu-mi i comentînd detalii uimitoare în leg tur cu fiecare dintre expon atele de mari dimensiuni. M-a condus apoi într-una din s lile muzeului.

întrucît chiar don Juan îmi sugerase s -l întreb pe emisarul visatului despre ce era de f cut pentru a elibera iscoada albastr captiv printre noi. în celelalte trei zile.Dar am f cut toat recapitularea posibil . cum te-a blocat pe tine în acest moment. Curioas era îns regularitatea cu care se succedau: la fiecare patru zile. tiu care-i adev rata situa ie. don Juan. îns întrebarea pe care voiam într -adev r s i-o pun emisarului era dac f pturile anorganice îmi întinseser o curs . dar eu am interpretat c sensul spuselor sale fusese s întreb emisarul chiar în lumea lui. . a remarcat don Juan. Ajunsesem în situa ia c mi -era fric s m culc în zilele în care tiam c voi avea visul cu pricina. Trebuie s i mai recapitulezi via a înc o dat .Dar ast este o chestiune încheiat . vr jitorii sînt relativ elibera i de emo iile puternice. Recapitularea i visatul merg mîn -n mîn . .asamblare în pozi ia în care fusese acesta cînd i se predase lec ia. Don Juan i -a încheiat considera iile subliniind c readucerea punctului de asamblare în toate pozi iile ocupate de acesta cînd au fost audiate lec iile este o realizare de o remarcabil însemn tate. . în secret. încît a rîs. încît fie c m intuia locului pîn se schimba visul. era reac ia mea la vederea propriei mele persoane dormind. am min it eu. ci mi-a dat i instruc iuni referitoare la ce trebuia s facem eu i Carol Tiggs pentru a elibera iscoada. am protestat eu. . visatul nu este . . de i m sim eam extrem de vinovat pentru asta. M-am gr bit s schimb subiectul i i-am spus c o alt tr s tur a visatului meu. într-o zi. a spus el pe un ton serios. temeri etcetera.Singura explica ie posibil pentru asemenea regularitate a viselor este aceea c f pturile anorganice te slujesc din nou. Don Juan îmi d duse instruc iuni foarte detaliate i explicite referitor la recapitulare. .Recapitularea vie ii noastre nu se încheie niciodat .Nu. visatul meu era la fel cum fusese i pîn atunci: examinam fiecare element posibil din vis. . Spre deosebire de ace tia. Recapitulez întruna de ani de zile. don Juan nu m-a întrebat nimic în leg tur cu ceâ de a treia misiune a mea într -ale visatului.Trebuie s fie vorba de mult mai multe lucruri. Emisarul nu numai c mi -a confirmat c ceea ce-mi spusese don Juan era ARTA VISATULUI 181 adev rat. Crede-m c . înrobitoare. Primul lucru men ionat de mine a fost modul derutant în care se repetau unele vise. mînat de o curiozi tate sinuciga . a spus don Juan.Din cauza rela iilor tale cu f pturile anorganice. Motivul pentru care oamenii obi nui i sînt lipsi i de voin în vis este acela c ei nu i -au recapitulat niciodat via a. . o dat ce ai intrat în joc cu ele. i sentimentul meu de vinov ie trebuie s mi se fi oglindit atît de evid ent pe fa . a spus el cu fermitate. Apoi brusc. iar aceasta este umplut pîn la refuz de tr iri afective cu înc rc tur puternic precum amintiri. cu o precizie de ceasornic. Poate c exist i alt metod la care a putea s recurg ca alternativ . datorit recapitul rii pe care o fac. . Nu mai am ce s mi amintesc despre via a mea.Recapitularea comport un grad prea mare de implicare. M-a privit fix. El considera recapitularea o condi ie esen ial pentru redefinirea i reorganizare a energiei unui vis tor. De luni de zile aveam vise în care m pomeneam uitîndu-m la mine. Timp de aproape un an.O spui special pentru mine. m sim eam oarecum exonerat de totala responsabilitate. veridicitatea acelei lumi reprezenta pentru mine o atrac ie irezistibil . Aceasta consta din retr irea totalit ii întîmpl rilor din via . a c onchis el. . M gîndeam c sînt ca cineva care se drogheaz pe ascuns. don Juan? . tu le vei urm ri tot timpul. O f cusem i credeam c o f cusem atît de bine. e ti prins pentru totdeauna. Imaginea aceasta m surprindea de fiecare dat atît de tare. prin rememorarea tuturor detaliilor posi ARTA VISATULUI 183 bile ale acestora. Sau. Pe m sur ce ne revizuim via a. se deduce c mai este în ei ceva ce nu a fost clarificat pe deplin. Iar dac ceva îi blocheaz . speran e. don Juan. Te vor urm ri tot timpul. cîteodat . treceam dintr-un vis în altul i. dup ce m ascultase. El avusese în vedere s pun întrebarea în realitatea practic cotidian . urm m iscoadele de energie str in . nu-i a a? Nu este nevoie. nu exist . cum dorm în pat. Nu-mi convenea ideea de a fi nevoit s mai fac o recapitulare. care merita s fie adus în discu ie. ne desprindem tot mai mult din leg turile care ne in la sol. încît m f cea s m trezesc ipînd din fundul r runchilor. fie c m speria atît de tare.Regularitatea viselor tale este un aspect la care m a tep tam.De ce te a teptai la a a ceva. . 182 CARLOS CASTANEDA . iar f r eliberarea acestei energii. indiferent de cît de bine am f cut -o cîndva. etcetera. încît nu s-ar mai fi putut s se pun vreodat problema s mai abordez acest subiect.Recapitularea elibereaz energia blocat în untrul nostru.înc nu e ti preg tit pentru o fuziune real a realit ii visatului cu realitatea de zi cu zi. mi-a cerut s -i descriu aspectele de fine e ale exerci iilor mele de visat. ceea ce este i mai r u. sperînd c nu v-a insista pe acest subiect. altfel nu te -ai trezi ipînd.

A fi preocupat înseamn . i. îmi explicase c recapitularea unei întîmpl ri începe prin aceea c mintea organizeaz toate aspectele pertinente ale întîmpl rii în cauz . Cufund -te în t cere i apoi îndreapt -te spre evenimentul pe care i-l indic spiritul. în cele din urm . chiar i atunci cînd ai mai recapitulat . Ei credeau c . Mai bine las spiritul s decid . iar inhalarea. liberi s .sub impactul revizuirii ac iunilor i sim mintelor din trecut . la examinarea sim mintelor proprii legate de aceast întîmplare. . a unor evenimente diferite din via a mea.posibil. pornind de la rememorarea detaliilor fizice ale locului unde s-a petrecut. Spunea c punctul de asamblare . Ob inînd ceea ce o interesa. nu ai fost total absorbit de ce f ceai. retr ind. începînd cu prezentul. n-o s ias . pentru a . Numea aceast mi care a capului dintr-o parte într-alta Äaera ie a evenimentului". în timp ce. considerau respira ia o ac iune magic . rîzînd. în timp ce . care face ca organismele s tr iasc împrumutîndu-le con tiin a. automat s-au sistat exerci iile practice de visat. Mintea examineaz evenimentul de la început pîn la sfîr it. Pretindea c recapitularea este iretlicul prin care vr jitorii produc deplas ri minuscule.recapitularea -c p ta o importan covîr itoare. spre marea mea surpriz . . Dup aceea m-a îndrumat cum s analizez fiecare persoan de pe list .i mi c încet capul de la dreapta spre stînga.înseamn c de fiecare din aceste da i. am protestat eu.Dar o s ias o harababur . ori de cîte ori îmi reduceam mintea la t cere. Va fi o harababur numai dac la i latura m runt . pentru a extrage din ele con tiin a pe care le-a împrumutat-o i pe care organismele au îmbog it-o prin experien ele lor de via . i inspir adînc. L-am întrebat pe don Juan despre motivele acestei nedorite pauze. cînd ai crezut c e ti preocupat. în consecin . Dac exist o alt preocupare în via a noastr . Cel implicat expir lung.i mi c u urel capul de la stînga spre dreapta. Don Juan afirma c argumentul vr jitorilor din vechime în favoarea recapitul rii era convingerea lor c în univers exist o extraordinar for dezintegrant . . sus inea el. filtreaz continuu toate aspectele asupra c rora se concentreaz mintea. dar visatul meu nu s -a întrerupt. . a r spuns el.Nu. Cu ani în urm . absolut toate momentele de interac iune pe care le avusesem cu ele. cum ar fi servicii pe care le -am avut.Pentru visat este nevoie de toat energia de care dispunem. A fost foarte impresionant s descop r c . Asta este prima dat cînd i -ai angajat sursele de energie în totalitate. la propria persoan . dar ritmic . Don Juan mi -a explicat ra ionamentul vr jitorilor din vechime. Don Juan mi-a dat o alt schem de recapitulare de aceast dat . am crezut c recapit ularea este un proces prin care fiecare î i analizeaz via a. ARTA VISATULUI 185 în momentul în care am reînceput s recapitulez. de la prima pîn la ultima. c toate sursele tale de energie sînt solicitate. for a dezintegrant îi l sa pe vr jitori în pace. o for aparent i ndependent m cufunda imediat în cea mai detaliat rememorare a vreunui eveniment din via a mea. d t toare de via . Rezultatele acestei scheme de recapitulare au fost ocante pentru mine sub multe aspecte. Dar don Juan sus inea c este ceva mult mai complex i mai profund decît psihanaliza.i dezvolte capacitatea de a ajunge prin ea la limitele extreme ale timpului i spa iului. faptul de a o putea satisface cu o reproducere a acestei experin e . f r vreo ordine prestabilit . don Juan m înv ase cum s întocmesc o list cu toate persoanele pe care le cu noscusem de-a lungul vie ii. în ti mp ce corpul aereaz . dar constante. Ceea ce am crezut c va fi haotic s -a dovedit a fi foarte eficace.Dar am mai fost profund preocupat i alt dat . Dar i mai 186 CARLOS CASTANEDA impresionant a fost configura ia ordonat care a rezultat din toate astea. Trebuia s creez un puzzle prin recapitularea.Tot aceast for face organismele s moar . în restul timpului. din punct de vedere al vr jitorilor. insignifiant a fiin ei tale s fac alegerea evenimentelor pe care le vei recapitula. nu avem posibilitatea s vis m. m-a asigurat el. întrucît aceast for este interesat de experien a noastr de via . f r abatere. . Aceasta înseamn reconstituirea bucat cu bucat a evenimentului. erai doar tulburat la nivelul egocentrismului t u. Din cauza preg tirii mele universitare. am spus eu. împ r ind-o în capitole pe genuri de activit i. . trecînd apoi la detaliile privind persoana cu care a avut loc interac iunea i ajungînd. ale punctului de asamblare. coli pe care le-am frecventat etc.se mi c continuu între pozi ia lui actual i pozi ia pe care a avut-o cînd s-a întîmplat evenimentul recapitulat. experien a. Don Juan m-a înv at c recapitularea trebuie înso it de o respira ie normal . o foloseau ca mediu transportor magic. inventatorii recapitul rii. pentru a elimina reziduurile de energie str in r mas în ei în timpul interac iunii pe care o recapitulau.i reîncorpora energia pe care ei în i i o l saser în urma lor în timpul respectivei interac iuni. 184 CARLOS CASTANEDA Don Juan spunea c vr jitorii din vechime. M ajutase s -mi ordonez lista. a r spuns el.

disperare i iritare. cînd el mi-a spus c nu consider acest vis ca f cînd parte din antrenamentele mele de visat.Ai vreo sugestie în ceea ce prive te ceea ce poate fi cu adev rat un criteriu valid? am st ruit lung. Nu m sim isem niciodat atît de real i de îngrozitor de incapabil de a m mi ca. Ne tiind ce s fac. Sim eam un fel de greutate.Trebuie s . încît.i propria judecat . dîrdîiam. Inima -mi b tea dezordonat. cerindu-i s -mi spun mai multe despre criteriile valide la care se referise.Gînde te-te la un mijloc de a valida faptul c e ui i chiar la tine însu i. în loc s p r sesc înc perea i s cobor pe scar ori s m trezesc ipînd. pentru c . Rezultatul celei de a doua recapitul ri a fost o nou atitudine. am fost obligat s fiu de acord cu ceea ce spusese don Juan: în mine existaser cantit i imense de emo ii stocate atît de adînc. Efortul pe care îl f c eam încercînd s -mi mi c bra ele i picioarele era atît de intens i de hot rît. Dezam girea mea a fost enorm . M-am sim it pu in ofensat de grosol nia lui. Totu i. Mi-a r spuns c în recapitulare erau dou cicluri. treptat. la un moment dat. Eram încîntat de ceea ce reu isem s fac i i -am povestit lui don Juan despre asta. dar nu aveam puterea s m mi c. Nu aveam nici cea mai mic b nuial despre cît de diferit avea s fie de data aceasta recapitularea mea. . De fapt. Am insistat. pentru c . Ne apropiem de sfîr itul perioadei petrecute împreun . Altfel. ca i cînd ar fi dat un ut. controleaz visul fie prin observarea detaliilor sale.fluiditate. în loc s -mi r spund la întrebare. în urm torul vis în care m-am v zut dormind. m-am v zut în vis cum dormeam. pîn acum corpul t u energetic n-a mai fost niciodat la un loc în mod con tient. Nu puteam pricep e ce voia sau ce în elegea el prin criterii valide. pentru a-mi restabili temperatura normal . Chiar din prima zi. uitîndu-m la trupul meu adormit. cele cîteva trepte ale sc rii ce ducea la strad . F r s m agit sau s disper. am v zut unul din picioarele trupului meu adormit smucindu-se. don Juan? am întrebat eu cu o curiozitate nedisimulat . dar o 188 CARLOS CASTANEDA for neobi nuit m inea locului. ceea ce însemna c m v zusem cu adev rat pe mine dormind. Urm toarea dat cînd mi s-a f cut . M-am întors pe c lcîie i am ie it cu îndr zneal din camer . în mijlocul agita iei mele. purtam într-adev r un tricou rupt la um r. Revizuirea tuturor aspectelor posibile. sim eam c sînt tot o mare greutate. fie prin schimbarea lui cu altul. am început s observ detaliile din vis. Am încercat s m apropii i s examinez ruptura. Dac te mai sperii i te r ce ti vreodat . Nu am fost cîtu i de pu in surprins de vocea emisarului i nici de ceea ce mi -a spus. în final. dac a fi f cut-o. mult mai relaxat .î i place s dramatizezi. Am v zut astfel c dormeam îmbr cat într -un tricou alb. care p rea s fac parte din îns i fiin a mea. Dac a a stau lucrurile. Bineîn eles c te -ai v zut cu adev rat pe tine dormind. Suferisem o atît de radical pierdere de energie caloric . în care mi am reluat exerci iile de visat. a spus el.i stabile ti ni te criterii valide pentru a deter mina cu precizie c ceea ce vezi este într-adev r corpul t u adormit în pat. iar unii mu chi din picioare îmi zvîcneau incontrolabil. am intrat într -o stare de tulburare extrem . Iritarea mea cre tea pe m sur ce îmi d deam tot mai bine seama c ceea ce m intuia cu brutalitate era ceva aflat în exteriorul meu. Foarte curînd va trebui s te descurci singur.Despre ce fel de senza ie vorbe ti. am r mas intuit timp îndelungat în locul din care priveam.L-am întrebat pe don Juan de ce nu m-a pus s recapitulez în acest fel de la bun început. a spus el sec. a fost necesar s m învelesc în p turi i s -mi pun buiote cu ap cald . am plecat în Mexic pentru a-i cere lui don Juan p rerea în ceea ce prive te senza ia de paralizie i faptul c . unul este numit formalism i rigiditate. rupt la um r. este vorba doar de un vis obi nuit. Apoi a schimbat subiectul.Folose te. încît se putea s fie necesar s mai fac o recapitulare. ci o senza ie fizic de neputin . Am încercat s trec în alt vis. dar el mi -a retezat-o: . cel adev rat. îmi era îngrozitor de fric de hipotermie. c mi -a trebuit mai mult de o jum tate de or pentru a m lini ti. ine-te de penis. Am examinat-o i am constatat c nu era de ordin psihic. Problema este c te-ai speriat. sfatul s-a dovedit eficace. Con tiin a mea a fost atunci atras în trupul meu adormit i m-am trezit atît de brusc. M enerva peste m sur faptul c nu puteam s -mi mi c membrele. încît. . coborînd. . a fi avut o cu totul alt senza ie decît aceea c am coborît pe o scar . pe care o dobîndisem prin exerci iile mele de visat. încît erau efe ctiv inaccesibile. în plus. iar eu am r mas cu dovada clar a incapacit ii mele. ine minte c trebuie s te afli chiar în camera ta i s vezi chiar corpul t u. Dar nu p rea ARTA VISATULUI 189 dispus s discute problemele mele. Tot ce-am ob inut de la el a fost o remarc sarcastic . îmi permitea s -mi examinez via a cu o profunzime pe care nu mi-a fi putut-o imagina vreodat . . Capacitatea de a m concentra. Asta î i va restabili temperatura cor poral într-o clip i f r nici un fel de agita ie. i totu i. ARTA VISATULUI 187 . nu m-am l sat dominat de spaima mea. A sus inut c nu am ie it în strad cu corpul meu energetic. l -am auzit pe emisarul visatului spunînd c lipsa controlului necesar pentru a m putea deplasa m însp imînta pîn -ntratît. mi-a luat peste un an. în momentul visului. Fire te. iar al doilea . legate de experien ele mele de via .

a spus el.Care este aceast enigm despre care vorbe ti.i sus ine deciziile. nu intram în panic .i mi ti corpul energetic. l-am întrebat: . înc le mai intereseaz con tiin a ta. Se poate deplasa a a cum se deplaseaz în lumea f pturilor anorganice. am testat sugestia dat de don Juan în leg tur cu mi carea corpului meu energetic. îndemnîndu-m s reflectez asupra a ceea ce-mi spusese. Nu ai reu it i nici prietenii t i nu te -au ajutat. o dat ajuns la cea de a treia poart a visatului.în ciuda a ceea ce tiam despre ea .prin aspre încerc ri . Dup luni întregi de str danii zadarnice de a merge. nu faci altceva decît s joci alandala la rulet cu via a ta. Din timp în timp. nu te po i convinge c e -ai aflat într-un pericol de moarte.i putea deplasa corpul energetic. M blocasem din nou la nivelul interpret rii. iar apoi s faci mult mai mult decît tot posibilul pentru a le realiza. Ceea ce ne aduce la cel lalt aspect al problemei de fa . Corpul t u energetic tie exact cum s se mi te. El îmi spusese c .Ce m face s m duc acolo? Este asta o tendin sinuciga ? l-am întrebat. ci pentru c voiam s -mi recunosc înfrîngerea. Cînd nu iei decizii. Ei afirm c la cea de a treia poart corpul energetic în întregul s u se poate mi ca cum se mi c energia: rapid i direct. E ti relativ liber. a ad ugat el cu un aer gînditor. în trecut. Prietenii care abia a teapt s ne întoarcem.Fii impecabil. . a spus don Juan cu un surîs mali ios.nici nu puteam s o explic. este o momeal f r valoare. în acest fel. Argumentarea sa era cît se poate de logic . ca s ne înjunghie pe la spate. Am sim it un fior rece de-a lungul spin rii. î i mai arunc o momeal f r valoare.De ce le nume ti prietenii mei. . Nu exist vreo alt motiva ie pentru asta. Este sen sul avut în vedere de vr jitori. I-am spus c în elegeam acum sensul spuselor sale. i-am spus asta de zeci de ori. ca ele s se succead f r gre la fiecare patru zile. A i aranja visele.Pentru c sînt precum prietenii tipici. f cînd ceea ce-mi recomandase. A fi impecabil înseamn s . M luptam cu un obstacol imposibil de trecut i tiam cu incontestabil certitudine c d dusem gre .i între in interesul. dar nici nu sînt meschini. Am tiut imediat c don Juan avea dreptate. ca i cînd te-ai afla în lumea cotidian .Spune-mi ce s fac. via a mi-era guvernat de o team necunoscut i profund . de data aceasta nu atît pentru a-i cere sfatul. am spus. Pentru c nu ai avut dureri fizice.c nu aveam. cu mulineta. M atinsese la coarda sensibil . Don Juan a încheiat conversa ia. i totu i. Ceea ce manife ti tu este o total neîncredere fa de faptul c ai fost la un pas de moarte. i -am zis. Ceea ce fac nu este normal. Don Juan m-a ascultat în t cere în vreme ce-i prezentam dificila situa ie în care m aflam. cît de u or este s . un pe te prins în cîrlig.Nu manife ti nici un fel de tendin sinuciga . . . dar faptul de a-l avea pe don Juan ca profesor îmi 190 CARLOS CASTANEDA dovedise în timp . f pturile anorganice? . Nu puteam s rezist nevoii pe care o sim eam s merg în lumea f pturilor anorganice . mai mult retoric. a spus el. încît credem c i corpurile noastre din sfera visatului trebuie i ele s mearg . vei deveni absolut inaccesibil pentru ele. . don Juan? . Tu încerci s -l deplasezi. Cu prima ocazie pe care am avut-o. în loc s m for ez s merg c tre el. am reu it s m calmez i s -mi revin la normal în cîteva minute. iar pentru mine a m mi ca însemna a merge.Enigma a cît de imposibil. F pturile anorganice te mai trag c tre ele a a cum tragi. Nu e -am avertizat c este necesar s faci uz de imagina ie pentru a. dar nu total.Nu este sensul spuselor mele. a r spuns el t ios. dar îmi d dea în mod cert o profund senza ie de pace i lini te. M-am minunat de simplitatea solu iei.fric . ca s . pentru c am vrut s v d dac po i s g se ti singur solu ia acestei enigme. cheltuim atît de mult timp i efort pentru a înv a s mergem. cu excep ia faptului c eu tiam c . trebuie s m mi c. i o s fac.Ba este.De ce crezi c nu m-au înv at? . Cînd m-am pomenit uitîndu-m la trupul meu adormit. Deoarece nu aveam imagina ia s -mi cheltuiesc energia în pledoarii inutile în ap rarea mea. atunci cînd corpul t u energetic încearc s se mi te independent.Vis torii trebuie s foloseasc imagina ia. în afara faptului c mersul este preponderent în modul nostru de a gîndi. don Juan.i mi ti corpul energetic. Dar nu te-au înv at cum s . Noi. mi -am . am descoperit c . nu sînt prea grijulii sau prea binevoitori fa de noi. avusesem tendin a s m ap r cu înc p înare ori de cîte ori m acuza de lips de imagina ie. din momentul înfrunt rii cu f pturile anorganice. am apelat din nou la don Juan. Faptul c reu eam s m st pînesc nu m-a ajutat s m mi c. A fost prematur s cred c ai sc pat de ele. în realitate. dac m agitam i-mi ineam iritarea ub control. 192 CARLOS CASTANEDA . .Pentru c . Tu nu faci uz de ea. . ARTA VISATULUI 191 în elegeam pe deplin i eram întrutotul de acord cu ceea ce-mi spunea.Am o doz de nebunie. . oamenii. D e ce nu te-au ajutat prietenii t i. care. don Juan? .i pui i via a în pericol pentru a. Credeam c am imagina ie.

. trebuie s te asiguri prin mijloace proprii dac într-adev r te vezi pe tine dormind sau dac doar visezi c te vezi dormind. . Senza ia de cufundare cu capul înainte era atît de real . dac m observam într -adev r pe mine dormind. don Juan? . ceva ac iona.i mi te corpul energetic. c pere ii erau lichizi. din propria ta voin . deasupra lui. Trebuia s glisez pe o distan destul de mare ca s ajung la pat. se volatiliza por iune cu por iune.impus. mi cîndu-te în felul în care ai f cut-o. Sînt alte teme. la un cap t. Eram obi nuit s reac ioneze cu r ceal la tot ce f ceam în antrenamentele mele de visat.Continu s te mi ti. pur i simplu. ARTA VISATULUI 195 configura ii energetice diferite de cele din lumea noastr normal . Vr jitorii au nevoie de foarte mult timp. o for ca un fel de vînt m f cea s r mîn suspendat în aer. Este o problem serioas . sau cît de departe aveam s m cufund. Disciplina pe care o deprinsesem datorit exerci iilor mele de visat m a f cut s cred c aveam capacitatea s memorez exact lucruri de genul acesta i s le rememorez în vis. Un timp am crezut c nu aveai s înve i niciodat cum s te mi ti singur. a spus el. ce mai trebuie s fac. în timpul viselor urm toare. în timp ce con tiin a mea îl examina. o eternitate. pentru c nu mai am timp. ca o pas re colibri. Fie c devenea total absorbit de primul element pe care-l întîlnea în camer . m-a surprins. mi-am confirmat pe deplin c singurul mod în care se putea deplasa corpul energetic era s pluteasc în zbor glisat sau planat. am crezut c am reu it s întocmesc un plan f r cusur. Nu aveam controlul necesar asupra aten iei visatului i nu puteam s -mi amintesc prea bine am nuntele hainelor în care m culcasem. Din perspectiva mea. F pturile anorganice l -au tot tras încolo i-ncoace i pîn acum nu l-ai mi cat niciodat singur. lucru care fire te. Deplasarea corpului energetic a deschis pentru tine o zon nou . Am depus toate eforturile s aplic acest criteriu. Am v zut nori i . Vederea tricoului meu rupt mi-a dat o idee de criteriu valid. .Nu în elegi greu. M cufundam cu capul în jos în ceva care se deschidea în fa a mea fiind permeabil precum apa.i opresc exerci iile de visat. ceea ce am sim it nu era nici senza ia fizic de cufundare într -o mas de lichid. Am discutat asta cu don Juan. Dup mult reflec ie i cump tare. dac port acelea i haine în care m-am culcat. încît era s -l ating. Imaginea propriului meu trup era mult prea am nun it pentru a putea fi pl cut din punct de vedere estetic. Eram convins c nu voi avea nici o dificultate în a -mi aminti în vis cu ce eram îmbr cat cînd m-am culcat. cererea sa nu mi-a mai p rut atît de ciudat ca prima dat cînd a exprimat -o. mult mai presante decît visatul. dar rezultatele nu au fost la nivelul a tept rilor mele. Aten ia visatului p rea s func ioneze independent de mine. Mi-am v zut fa a. Nu pot s spun c -mi pl cea ceea ce vedeam. Vocea emisarului visatului mi-a explicat cu o ocazie c toate elementele viselor ce nu erau vise obi nuite constituiau. c-am înv at cum s -mi mi c corpul energetic de unul singur. se afla patul. Emisarul mi-a atras aten ia. Un aspect notabil al acestor vise îl constituia camera mea. pîn cînd nu mai r mîneau decît patul i trupul meu. încît am început s m întreb cît timp sau cît de adînc. pentru a înv a s . în astfel de cazuri. asupra c rora î i po i folosi energia. Apoi ceva ca un fel de vînt a intrat în camer . am petrecut o eternitate acolo. cumva tiam întotdeauna dac visele mele erau vise obi nuite sau nu. de fapt. fie c p rea incapabil s decid ce s fac .Dup cum tii. Am pornit de la supozi ia c . s m deplasez mai aproape de pat. totu i te încredin ez c începusem s m ARTA VISATULUI 193 gîndesc foarte serios s . a explicat el. s fii transportat de o iscoad este obiec tivul real al celei de a doua por i a visatului. ci era o sal imens i goal . unde era culcat trupul meu. ca i cînd a fi plonjat într-un mare lac. m i aflam atît de aproape de trupul meu. Noile i extraordinarele tale explor ri depind de faptul de a te vedea în tr-adev r dormind. Aveam de gînd s . a fi v zut. în momentul în care ajungeam ling el. haine pe care 194 CARLOS CASTANEDA am hot rît s le schimb total la fiecare patru zile. M-a îndemnat din nou s vin cu o idee pentru validarea caracterului fidel al viselor mele. Nu sem na niciodat cu camera mea adev rat . De fapt. dar nu atît de serioas precum consolidarea i deplasarea corpului energetic.Corpul t u energetic este obi nuit s se mi te numai cînd îl trage ceva. sim eam c -mi pierd total voin a. iar apoi m-a îndemnat s plonjez în ei. a r v it totul i mi -a ters imaginea. Uneori. camera disp rea. Imediat. îmi puteam vedea to i porii din piele.Acum. i totu i. m-am aruncat într-un perete. de pild .Te gîndeai s -mi opre ti execi iile de visat pentru c în eleg greu? . Era mai mult o reprezentare mental a no iunii de a plonja i senza ia vizual a trecerii printr -o substan lichid . în care.i opresc execi iile. Caracteristica remarcabil a viselor ce nu erau vise obi nuite consta în faptul c trupul meu dormea în pat. F r s m gîndesc de dou ori. Alteori. în acela i timp. Nu am sim it peretele de ap . Prin urmare. aveam senza ia c plutesc neputincios de la un element la altul. din lumea real . de explor ri extraordinare. . Nu pari s fi realizat prea mult. independent. A p rut neobi nuit de satisf cut de ceea ce f cusem.

nu era ARTA VISATULUI 197 nevoie s -l elimini pe emisar. dar dificil . Te deplasezi în zone incredibile. a protestat el. î i promit s nu m mai amestec niciodat în exerci iile tale de visat i s i vorbesc numai atunci cînd îmi pui întreb ri direct adresate mie. mai curînd. Ai fost sin cer. f pturile anorganice te vor putea influen a totdeauna. M sim eam chiar u urat c totul se rezolvase astfel. dac n -o faci. Ceea ce.A fost o manevr reu it . S am un minimum .Asta înseamn .Cum pot sâ-l opresc? .tiu c este o treab foarte grea. încît sim eam ne voia imperioas s repet experien a.i propun o alternativ care s . încît totul a devenit neclar. dup ce îi descrisesem toate am nuntele antrenamentelor mele de visat. . m-am dus la locuin a lui don Juan s -l consult asupra acestei st ri de lucru. a remarcat el i a rîs. cu o structur geometric asem n toare cristalelor. dîrele de praf de pe plafon sau urmele de degete de pe muchia u ii. Erau.Simt c trebuie s m mi c dincolo de camera mea. Totul trecea pe lîng mine. Ce mai vrei? Am încercat s -i explic c sim eam o nevoie fizic s m dep rtez de capcana detaliilor. Mi-am continuat exerci iile de visat f r vreun amestec din partea emisarului. . Consecin a extraordinar a acestui fapt a fost aceea c am început s am vise în care camerele pe care le visam erau cu adev rat camera mea din via a cotidian .i declari solicitarea. mi -a spus el. vocea emisarului s-a întrerupt i mi-a spus: . Dac vrei s evi i asta. Vei sc pa de el pentru totdeauna. dar. dintr -o dat . .Dar este recomandabil s m scap de el pentru totdeauna? . în acela i timp.Ce te face s crezi c trebuie s-o birui? m-a întrebat el cu un surîs. Totu i. Nu voiam s pun cap t rela iei mele cu emisarul. înclina ia creat de unghiurile ascu ite sau obtuze era un mijloc de a scoate în eviden unele am nunte absurde i nesemnificative. don Juan. M-a ascultat cu mare aten ie. Ceea ce m nemul ume a cel mai mult era incapacitatea mea de a m desprinde de elementele care-mi atr geau aten ia. cu nasul lipit de peretele camerei mele. 198 CARLOS CASTANEDA . Mi -a trecut prin minte c vedeam cosmosul. încît m f cea s m cufund imediat în am nunte. c nu-l voi mai auzi niciodat ? . don Juan m-a l sat prad unei dileme extrem de dificile. este.Dac renun i s . O team ascuns m-a f cut s -l consult pe don Juan. .Dar te mi ti dincolo de ea. i pete în cele mai intense culori pri mare pe care mi-a fost dat s le v d vreodat . i. A avut dreptate. . a admis. m temeam c don Juan avea s fie nemul umit. . Tot ce era necesar s faci era s fii sincer.Execut o manevr simpl . m pierdeam inevitabil în universul ca de ap al detaliului eviden iat de înclinare. viteza mea de deplasare a crescut atît de tare.i convin . mam pomenit c sînt treaz. ai inten ionat într-adev r s . Cu aceste cuvinte. don Juan.Nu pot s -mi birui camera.Faci lucruri mult mai importante decît asta. i-am spus.în aceast faz . sim ind sincer c era o în elegere bun . tu n -ar trebui s -i permi i sub nici o form s fac acest lucru. Se aflau acolo i obiecte incandescente. Am acceptat imediat propunerea lui. în acest punct. Ce crezi c înseamn a te mi ca în acest sens? I-am spus c ie irea din camera mea în strad a fost un vis care m-a urm rit atît de mult. Poate ar trebui s te întrebi dac nu cumva te-ai încurcat din nou în interpret ri. în locul unghiu rilor drepte normale.Categoric.In mod cert. de asemenea. camera era atît de oblic i deformat . zone de lumin puternic i altele de întuneric profund. în mometul in tr rii în visat. . Pe tot parcursul exerci iilor de visat. formate de pere i cu plafonul i podeaua.mase de materie ca ni te stînci suspendate într-o substan asem n toare apei. cum ar fi liniile din lemnul podelei. . . petele decolorate de vreme de pe pere i. Emisarul visatului nu are nici o c dere s se amestece în 196 CARLOS CASTANEDA exerci iile tale de visat. în aceste vise.i exprimi cu glas tare cererea. El a observat ezitarea mea. exact cînd m preg team s -mi rostesc inten ia. . Sau. trebuie s iei ni te m suri drastice. dar. în aceast camer strîmb . în timpul urm toarei mele edin e de visat. absen a detaliilor din camera mea era atît de exagerat i atrac ia lor atît de puternic .i trebuia era sâ-l for ezi s . urm rind relatarea mea cuvînt cu cuvînt. în momentul în care am gîndit asta. Sînt sigur c emisarul nu se va mai amesteca. Imediat ce am avut un moment liber. f ce i -am spus i f -o acum. încet sau în mare vitez . în esen . cu o singur diferen : în vis. voiam s urmez sfatul lui don Juan. c ar ta precum o uria pictur cubist . exprim . unghiurile obtuze i ascu ite constituiau regula imaginilor.i cu glas tare dorin a de a nu-l mai avea pe emisarul visatului cu tine.

Tot secretul const în inten ionare. . cu atît mai pu in în cea ideal . în loc s te împotrive ti aces tei tendin e a sale. Vrei s descoperi pozi ia ideal . Mi-a explicat c . po i s -l aju i. A subliniat c procedura este extrem de simpl . iar el se a tepta ca eu s fi în eles ceea ce -mi spusese. pozi ia în care corpul energetic se poate consolida i des vîr i. Primul lucru pe care l -am men ionat a fost acela ARTA VISATULUI 201 c tendin a mea de a m l sa absorbit de detalii se domolise considerabil. A spus c vr jitorii î i petrec întrega via consolidîndu. sînt mai vanitos decît oricînd. corpul energetic este preocupat de sine. el er a cel care m prevenise asupra pericolelor acesteia.i corpul energetic prin aceea c îl las s absoarb toate informa iile posibile.Ei. A teptam s aud mai multe lucruri despre capcana detaliilor. nici chiar a a. Mi-a cerut apoi s -i relatez ultimele evolu ii din exerci iile mele de visat. Pozi ia ideal i fixarea punctului de asamblare sînt no iuni metaforice. a spus el. f r s tiu cum procedasem. Ceea ce se întîmpl este c te -ai l sat din nou prins într-una dintre obi nuitele tale runde de r st lm cire a termenilor. însu i don Juan se minunase de talentul sau de norocul meu. mi carea trebuie s fi fost ceea ce ru ea s m opreasc înainte de a m cufunda în examinarea detaliului pe care-l observam. Indiferent ce am f cut sau cît am a teptat. Este nevoie doar s inten ionezi s alkingul punctului. cum faci tu acum. în prezent. Dar nu în elesesem. dac ii seama de asta. I-am spus c . don Juan? . iar visatul nu este altceva decît mijlocul prin care punctul de asamblare poate fi dizolvat. de multe ori un mic semn de pe pere i sau de pe podeaua de lemn emitea o astfel de raz de lumin care m pironea. Ajunsesem la concluzia c materia neînsufle it posed . las -l s interac ioneze s r mîn în acea pozi ie i. din ochi. S-a oprit i m-a îndemnat. Eram absolut încredin at c ceva avea s -mi indice cum s inten ionez fixarea punctului meu de asamblare în pozi ia ideal . . ca i cînd ai vrea s . probabil. In t cerea ce a urmat. Vr jitorii î i deplaseaz punctul de asamblare prin inten ionare i îl fixeaz tot prin inten ionare.i corpul energetic s interactioneze s ajung în pozi ia de visat optim . în cele din urm . Eu m a teptam s -mi spun mai multe. din momentul în care aten ia visatului mi se concen tra asupra acelei lumini. ne-am aruncat reciproc priviri pline de speran .de voin era pentru mine esen ial. La urma urmelor. iar imaginea sa persista pîn în . 200 CARLOS CASTANEDA .Las . s alkingul este. dar nereu ite. M tem c . i-am spus eu lui don Juan de cum am intrat în cas . practicînd s alkingul asupra sa.Am crezut cu adev rat c pot s o fac. îl vedeam m rit pîn la dimensiuni cosmice. adic . Don Juan mi-a explicat c motivul pentru care corpul meu energetic era captivat de examinarea detaliilor i se bloca f r ie ire în acest proces rezid în lipsa lui de experien i dezvol tarea sa incomplet . adic de a-l fixa în acea pozi ie pentru a-l des vîr i. i despre asta este vorba aici: despre perfec ionarea corpului enegetic. pentru c în vis m mi c nest pînit i f r încetare. în realitate.i g se ti cheile pierdute de la ma in . în consecin . devenind independent. A urmat o lung t cere. . Nu. întregul vis pivota în jurul semnului respectiv. datorit faptului c tot ce are leg tur cu corpul energetic depinde de pozi ia adecvat a punctului de asamblare. Dup luni de str danii serioase. Faptul c fusesem oprit în acest fel îmi d duse ocazia s analizez fenomenul de a fi absorbit de detalii. Dar. Te deprinzi s o faci prin practic . Don Juan spunea c în momentul în care corpul energetic se poate mi ca independent. în cazul acesta. îl vei supune stalkingului.i poate st pîni dorin a mistuitoare de a se l sa absorbit ARTA VISATULUI 199 de tot. a explicat el. Nu au nici o leg tur cu cuvintele folosite pentru a le descrie.Ghidîndu-i comportamentul. Realizasem în trecut tot felul de manevre încununate de succes. a spus.Te descurci foarte bine. Apoi vrei s legi punctul de asamblare. modul în care punctul de asamblare poate fi f cut s r mîn în pozi ia perfect . Vis torilor le trebuie mult timp pentru a . vr jitorii consider c a fost determinat pozi ia optim a punctului de asamblare. zîmbind. dar asta o tii deja. Era inevitabil ca în acest punct s fac iar aprecieri exage rate în ceea ce prive te valoarea mea ca vr jitor. . Apoi. a continuat don Juan. n -am putut deloc s -mi fixez punctul de asamblare în nici o pozi ie. astfel. Urm torul pas const în a-l supune s alkingul ui. am renun at. a spus el. o for de imobilizare.i perfec iona corpul energetic. Nu exist vreo metod de a inten iona care se poat e înv a. Dar m în elam foarte tare. . . pe care am v zut -o sub forma unei raze de lumin tern ce m inea intuit locului.Pîn în momentul în care devine complet dezvoltat i matur. i eram sigur c aceasta avea s fie una dintre acele încerc ri reu ite. s reflectez la spusele lui. De exemplu.Cum pot s fac asta. ca i cum i -ai lega ireturile la pantofi.

a spus el. Erau acolo atît de multe obiecte. problema central a visatului t u va fi s stabile ti dac elementele asupra c rora î i concentrezi aten ia visatului sînt generatoare de energie. opusul unei lumi fantomatice de proiec ii. a spus don Juan în continuare. de obicei cu nasul lipit de perete sau de du umea. Acel ceva era corpul t u energetic. ei v d energie ori de cîte ori privesc cu aten ie un lucru din lumea cotidian . pozi ii care ne permit s percepem elementele generatoare de energie în condi ii asem n toare visului. Cînd viseaz i v d energia unui lucru. Don Juan a zîmbit i a spus: . mi cîndu-se în permanen . încît nu m puteam hot rî asupra c ruia s -mi opresc privirea. A recunoscut c exist i alte modalit i de a ob ine acela i rezultat.Toate astea i se întîmpl . Observa iile mele personale erau c . Nu aveam idee ce voia s spun . Am r mas perplex.Ceea ce te a teapt în continuare este cel mai frumos lucra din via a unui vr jitor. don Juan? am fost eu for at s întreb. de fapt. Acum e ti disperat c n-ai putut g si pozi ia ideal pentru a. Probabil c a observat consternarea mea. ca în cazul elementelor din lumea f pturilor anorganice. . visam un bazar de binefacere organizat de biseric . pentru a vedea în vis. NOUA ZON DE EXPLORARE Don Juan mi-a spus c . Ai îndeplinit obiectivul programului de exerci ii al celei de a treia por i: mi carea independent a corpului energetic.Ce este o lume real . ci i s -mi exprim inten ia cu glas tare. a st ruit c trebuia s m pronun cu voce tare. dar apoi ceva a ac ionat în favoarea ta i te-a informat dac aveai un vis obi nuit sau nu.O lume care genereaz energie. pe care cor pul energetic o percepe ca energie care pulseaz . Dovada const în aceea c . Don Juan m-a scrutat în maniera sa obi nuit . dac nu pot vedea energia unui lucru. v zutul a fost o simpl întîmplare fericit . indiferent cît de deformat poate p rea aceasta aten iei visatu lui. Iar eu î i spun c ai g sit-o. Prima dat cînd mi-am formulat în cuvinte inten ia de a vedea.i fixa punctul de asamblare. . era necesar ca nu numai s inten ionez s v d. toate informa iile necesare pentru a deduce care era misiunea real a celei de a treia por i a visatului i a g si solu ia corect . Vis torii au o regul empiric de verificare. a r spuns el. ca majoritatea viselor noastre. chiar de mai multe ori. Mi-a explicat c corpul energetic este capabil s perceap i energie care este diferit de energia lumii noastre proprii. don Juan? . Atunci cînd corpul lor ener getic este complet dezvoltat. Asta a început cu ceva timp în urm . unde nimic nu are efect energetic.momentul în care m trezeam. ceea ce.Ai constatat c dezvoltarea corpului t u energetic s-a încheiat.Ce anume am descoperit singur. tot timpul la îndemîn . Spunea c avusesem. în al doilea rînd eu p ream s -l examinez pe cînd dormeam.N-am constatat a a ceva. totul aici fluctueaz . . A rîs de caracterul artificial al modalit ii la care recursesem de a m schimba în haine minu ios alese la fiecare patra zile. . Privirea sa p trunz toare îmi examina cu aten ie corpul. O vaz . Apoi don Juan mi-a dat o alt defini ie a visatului: procesul prin intermediul c ruia vis torii detecteaz situa iile de vis în care pot g si elemente generatoare de energie.Ba da. cînd nu puteai s g se ti un criteriu pentru a valida caracterul real al viselor tale. ai i f cut. în primul rînd. Acum vei face asta cu premeditare. corpul t u energetic i-a redus preocuparea obsesiv pentru detalii. Ai mai v zut energie i pîn în acest moment. Vei exersa în visat vederea energiei. Dar. . desigur. deoarece constituirea corpului t u energetic a luat sfîr it în momentul în care s -a mi cat independent. pentm c a rîs i mi-a oferit o alt defini ie i mai întortocheat : visatul este procesul prin care inten ion m s g sim pozi ii adecvate ale punctului de asamblare. ARTA VISATULUI 205 9. unde nimic nu genereaz energie.De acum încolo. simple proiec ii fantomatice sau generatoare de e nergie str in . te asigur. dar c sistemu l meu de interpretare m obligase s n scocesc solu ii c rora le lipsea simplitatea i naturale ea vr jitoriei. Am vrut s v d dac e ti sau nu capabil s -l descoperi singur. . de fiecare din acele da i. Acum urmeaz s execu i adev rata misiune: s vezi energia cu corpul t u energetic. iar. Din motive pe care a refuzat s le explice. A ad ugat c în lumea noastr nimic nu pulseaz . 202 CARLOS CASTANEDA ARTA VISATULUI 203 . tiu c au de-a face cu o lume real . Nu i-am spus-o direct. dar a subliniat c afir marea cu glas tare a inten iei constituie cea mai simpl i mai direct cale. N-am fost în stare s pun nici m car una dintre întreb rile mele debile. se afl într-un vis obi nuit i nu într-o lume real . dar am l sat s se în eleag acest lucru. iar. detaliul era real. Don Juan a recunoscut c sperase c eu voi veni cu ideea de a m folosi de vederea energiei ca mijloc de precizare a faptului c îmi observam adev ratul meu trap adormit sau nu.

în visul cu pricina.Cred c nu în eleg care este func ionalitatea a ceea ce fac. . Ideea c visele pot avea loc în realitatea consensual a lumii noastre de zi cu zi m contraria la fel cum m contra -riaser imaginile din vis ale lumii f pturillor anorganice. plin de ur . A subliniat din nou c scopul exerci iilor la cea de a treia poart a visatului era de a face corpul energetic s se mi te independent. cînd mi-am exprimat din nou inten ia de a vedea.i exprimi inten ia cu glas tare. Am s rit înapoi din calea ei. 206 CARLOS CASTANEDA Ca de obicei. a spus don Juan. reprezentînd o femeie împodobit cu bijuterii. Mergeam pe o strad dintr-un ora ce-mi p rea cunoscut. Singurul lucru ie it din comun este faptul c înv cum s ip din toate puterile în vis. Vaza a r mas pentru o clip în cîmpul meu vizual. am fost nevoit. . Vreo dou luni mai tîrziu am dat lovitura. iar visul meu fusese una dintre acele st ri pe care don Juan le numea st ri asem n toare visului. Dup ce mi -am exprimat inten ia. Persevereaz . Aceasta m-a privit. care venise tocmai atunci s rearanjeze ceva în vitrin . generatoare de energie.De data asta nu numai c ai v zut energie. înve i s inten ionezi s vezi în vis. am spus eu. s -l consult pe don Juan în leg tur cu asta. aten ia vis atului mi-a fost atras de o luminescen a ce se apropia de mine. proiec ii fantomatice. visul s-a schimbat complet. imagini care au via numai în aten ia visatului. deliberat i cu glas tare. ceea ce m-a nedumerit foarte tare. aten ia visatului mi-a obosit i m-am trezit teribil de frustrat. m sim eam atît de bine f r ele. aflat într-un col . Emana aversiune i r utate. un manechin. Imaginile fuseser atît de veridice. la rîndul ei. Obosit s tot a tept s se întîmple ceva. exact a a cum se întîmplase întotdeauna în exerci iile mele de visat. Nu vedeam care era partea comic a spuselor mele i nici care putea fi motivul reac iei sale. inten ia de a vedea. în cele din urm . un uria topaz galben. Ce poate s însemne asta? . dar nu s-a întîmplat nimic. am fost înv luit de o substan neagr i m-am trezit. aproape furios. A început cu apari ia unei iscoade din lumea f pturilor anorganice. Mi-am exprimat inten ia s v d i am avut parte de o surpriz uluitoare. a replicat el. fiecare dintre aceste obiecte disp rea sau se transforma în altceva. A dorit s tie ce se întîmplase exact cu obiectele asupra c rora îmi concentrasem privirea. în mod straniu. m-a f cut s m decid asupra ei. Luni de-a rîndul am continuat s -mi concentrez privirea asupra a sute de obiecte din vis i s -mi exprim. exprimîndu-mi verbal inten ia de a vedea. De fapt. dep isem. Portetul a început s emit aceea i lumin verzuie. Dup ce-mi exprimam cu glas tare inten ia de a vedea.A a s-au petrecut lucrurile în toate exerci iile mele zilnice de visat. am zis. . putea fi Tucson. pur i simplu. . absente din visele mele în ultima perioad . Am avut un vis extrem de neobi nuit. c eram ferm convins c v zusem energie. dar ai i dep it o grani periculoas . reprezentînd o negres . Aveam.înseamn c . înainte ca eu s fi avut timp s -mi concentrez total aten ia asupra ei. care era a ezat mai în fa . I -am spus c acestea disp ruser ori î i schimbaser forma sau chiar produseser vîrtejuri care m trecuser în alt vis. Luminescen a i-a oprit atacul. apoi s-a transformat în alt obiect. mi-am luat privirea de la iscoad i mi -am concentrat-o asupra unui acvariu cu pe ti tropicali. a început s radieze lumin . în acel moment. Nu le sim isem lipsa i nic i nu reflectasem asupra motivelor dispari iei lor. Am privit -o fix. topazul se transformase într -o pic tur de energie scînteietoare. dar femeia s-a ARTA VISATULUI 207 deplasat c tre interiorul magazinului. încît chiar uitasem s -l consult pe don Juan în leg tur cu absen a lor. ca i emisarul visatului. la început. în momentul în care îmi exprimasem cu glas tare inten ia de a vedea. i -o vei impune. în aceea i clip . nu se întîmpl nimic. visele tale au fost vise obi nuite. a avut dreptate. a spus el ca r spuns la protestul meu tacit. Am fixat cu privirea în visul acela cît de multe obiecte am putut.Trebuie s ai r bdare. în ultima mea edin de visat. dar. de gînd s o urmez în untru. în timp ce priveam acea lumin . sfera exerci iilor .uria . . Ultima afirma ie i-a produs lui don Juan o adev rat criz de rîs homeric. Temîndu-m c voi fi nevoit s o urmez.într-o zi î i vei da seama cît de hazliu este totul. f r -mi dau seama. fuseser . înve i s faci ceva extraordinar. am v zut i luminescen a ei. în t cere. M-am uitat apoi la o vînz toare. M-am uitat la confec iile de dam expuse într-o vitrin a unui magazin i mi-am formulat cu glas tare inten ia de a vedea. într-o zi nu va mai fi nevoie s . fire te. în cele din urm . Mai devreme sau mai tîrziu vei reu i. Aceasta s-a aruncat asupra mea. încît m-am temut c vreun detaliu din splendida ei radia ie luminoas m va prinde ca întrun la . iscoada fusese. Acvariul a început s emit o slab lumin verzuie i s-a transformat într-un portret suprarealist de mari dimensiuni. Iscoadele. Era atît de uluitoare. Cînd îmi strig inten ia de a vedea. Dar pîn atunci nu renun a i nu te l sa descurajat. cu o înf i are ostentativ . pe care-l g sisem în fundul unui sertar. pîn acum. spunea el. dup ce mi -a ascultat relatarea.

L-ai strivi imediat de team . constatam c exist în realitate.se transform rapid în altceva. Spusele lui au produs o reac ie instantanee în sufletul meu. . nu prea doream s discut acest subiect. A cuprins elemente generatoare de energie. Don Juan a spus c în anumite vise speciale. Exact a a voiam s -mi formulez i eu întrebarea. a spus el. . de asta îmi d deam i singur seama. . în alt foaie a bulbului de ceap . A a c .Este o întrebare f r rost. de unul singur. în concep ia vr jitorilor. a spus don Juan. Acest gen de c l torii sînt peste nivelul capacit ilor tale din acest moment. f cînd asta.Universul acesta are o natur pr dalnic .cu excep ia faptului de a fi v zut energie . efectuate în vis este foarte greu de în eles ori de acceptat. adic generatoare de energie.Ai p truns în mod cert într-o alt foaie a bulbului de ceap . don Juan? . dar nu sut la sut . încît aceasta se poate deplasa într-o frîntur de secund pe distan e incredibile i.atunci cînd sînt privite st ruitor . în loc s -l admiri sau s -l examinezi. a a c ai fost atacat de ceva. a continuat el. visceral. Dintr -o anumit cauz ce ine de structura min ii. Aceasta a fost real .i trecusem într-o alt lume. pragmatice. realizînd în mod cert consternarea mea. produce o percep ie atît de rapid i de pasager . Nu-mi g seam cuvintele potrivite pentru a pune o întrebare adecvat . pentru c nimeni nu poate r spunde la ea.tiu cît de deconcertant este. Don Juan insista s vorbim despre c l toria pe care o f cusem. Am fost convins c ai în eles c aceast c l torie a corpului energetic .Acum corpul t u energetic este complet dezvoltat i func ioneaz la deplina lui capacitate. ulterior. pentru a vedea o pictur suprarealist real înf i înd o femeie împodobit cu bijuterii. I -ai v zut energia. iar apoi aten ia visatului mi se deplasase la distan e mari. M-am pomenit c încerc s -mi reprim o stranie i profund team . Don Juan mi-a explicat c v zusem o vaz real în visul meu. pe care corpul energetic le poate traversa. don Juan? . don Juan? 210 CARLOS CASTANEDA . Sînt sigur c de-acum realizezi c . . încît seam n perfect cu un vis obi nuit. punctul de asamblare îi confer aten iei visatului o asemenea fluiditate. Din motive inexplicabile. Am remarcat c mai v zusem i înainte energie în vis. . don Juan. tii unde continu sâ existe pîn în ziua de azi vr jitorii din vechime? într-un alt strat. . Ceea ce face ca o astfel de mi care s fie posibil este faptul c punctul de asamblare se afl în pozi ia adecvat pentru visat. generator de energie.Am discutat acest aspect pîn la epuizare. în asta const importan a c l toriei pe care ai f cut-o. nu putem deosebi un lucru real. Sînt atît de precise ca ceea ce ai face dac ai vedea un p ianjen straniu mergînd pe biroul t u în timp ce 208 CARLOS CASTANEDA lucrezi. Ca atunci cînd vedeam în vis detaliile minuscule de pe podeaua. E ti nou zeci i nou la sut sigur.Ce crezi c a fost ceea ce m-a atacat? . . Iar tu ai intrat într-o astfelde lume. Putea s fie oricare dintre miile de lucruri care exist în el.Lucrurile sînt chiar atît de precis determinate. Prin urmare. Lumea pe care o cunoa tem este doar una dintre foi. . implica ia faptului c vezi energie în vis este aceea c percepi o lume real prin v lul unui vis. . trecem grani ele dintre ele i intr m în alta foaie: o alt lume.Universul este ca un bulb de ceap . ARTA VISATULUI 209 . foarte asem n toare acesteia. a vedea energie în vis este mai tulbur tor decît orice altceva ne-am putea imagina. Voiam s -l întreb unde avusese loc visul meu sau în ce lume m aflasem în acel vis. Din acea pozi ie. ca cea despre care vorbim acum. Uneori. care erau cît pe ce s . don Juan? . Rezultatul . de o proiec ie fantomatic . Don Juan s-a dovedit foarte în eleg tor.Desigur. Dar aceste întreb ri nu aveau sens. în care obiectele . aten ia visatului se concentreaz asupra lumii cotidiene i c se deplaseaz permanent în acea lume de la un obiect real la altul. în încheierea unei afirma ii pe care n-o urm risem.i pun cap t vie ii.A fost chiar atît de serios. detalii care. A c l torit singur.Vrei s tii pe ce s-a concentrat aten ia visatului.Corpul t u energetic s-a deplasat. universul este structurat în straturi. .Po i s fii convins! Creatura care te-a atacat era alc tuit din con tiin pur i cît se poate de periculoas . corpul t u energetic nu are certitudinea c erau reale. întunecat i obsesiv într-un fel sîcîitor. pere ii sau u a camerei mele. dar c niciodat nu m afectase în felul acesta.Cum este posibil o astfel de c l torie. .Pentru mine ideea unei c l torii reale. a spus el. dac nu vedem în vis. Consideram c în visul cu pricina trebuie s m fi uitat la un obiect real. dar nu identic . nu-i a a? a întrebat el cu un surîs.Ce este aceast alt foaie a bulbului de ceap .fusese foarte asem n tor cu un vis obi nuit. ca cel pe care-l avusesem. este format din mai multe foi. chiar dac te-ai luptat cu f pturile anorganice i ai v zut cu adev rat iscoadele i tunelele.

Ce m deranja îns era insisten a cu care sus inea c trebuie s repet neîncetat formula respectiv în sinea mea. Mai în îi. totul în vr jitorie depinde de felul în care este manipulat punctul de asamblare. Iar acestea nu. Dar cum tu crezi c ceea ce faci este un simplu vis. în ciuda tuturor lucrurilor pe care le v zusem pe parcursul exerci iilor mele de visat. . potrivit ra iona mentului obi nuit al con tiin ei mele cotidiene. intrînd în cavitatea toracic . f r s se uite la mine. a eviden iat faptul c este o diferen enorm între ideile i faptele oamenilor din vechime i cele ale oamenilor contemporani. Auzi ce. Cinismul este ceea ce nu ne permite s oper m schimb ri drastice în maniera noastr de a în elege lumea.i repe i asta timp destul de îndelungat. Mi-a reamintit cum încercase emisarul visatului s m conving s r mîn în lumea lui. în elegi sensul afirma iilor mele. Asta te caracterizeaz . am crezut pentru o clip c voi muri de atîta chin. dar nu se întîmplase. mai degrab . Totu i. Spre deosebire de ei. deoarece fusese transmis de-a lungul timpului pîn în zilele noastre. ci este ceva real. între concep iile oamenilor din timpuri str vechi i cele ale oamenilor contemporani. . A spus c judecata mea ra ional cuno tea cît de mare este importan a unei realiz ri de asemenea natur i c . a spus el. . a continuat el. ac ionezi la întîmplare.înceteaz cu atitudinea asta cinic . Sau. ri ti inutil de mult. ai nevoie de seriozitate i încredere în tine. ARTA VISATULUI 211 Don Juan nu avea aerul c ar glumi.Te asigur c îmi dau perfect de bine seama ce înseamn o stare generatoare de energie. . încît con tiin a i -a schimbat registrul. am zis eu. o punte pe care s po i merge. la un moment dat visul se va sfîr i.Problema ta este cinismul. a spus don Juan în continuare. singura care -mi era cunoscut . indiferent ce s-ar întîmpla. . mi-a for at con tiin a s treac în alt registru. . deoarece concep ia lor se baza pe observarea i respectarea universului din jur. s-a r stit el la mine. Eu încerc s construiesc o punte solid . Stomacul i diafragma p reau a se ridica. recuno tea el. El m-a prevenit c . Repet ceea ce i -am spus cu toat buna credin . A subliniat c .Dup cum tii. de care depinde vr jitoria. Avea dreptate. oamenii contemporani au o concep ie absurd de nerealist despre percep ie i con tiin . înainte de a putea s -mi analizez visul în toate nuan ele sale. am discutat motivele pentru care luni în ir nu mai fusesem în stare s -mi continuu exerci iile de visat. Judecata ARTA VISATULUI 213 mea ra ional î i luase m suri suplimentare de protec ie sus-pendîndu-mi exerci iile de visat.i dai seama.depinde în exclusivitate de pozi ia punctului de asamblare. care. a replicat el. oferindu-mi posibilitatea de a-mi men ine personalitatea i con tiin a de sine aproape pentru eternitate. iar tu te vei trezi. i -ai analiza visatul cu mai mult aten ie i pruden . este taina punctului de asamblare. Tot ceea ce discutasem a devenit doar o vag idee despre ceva ce s-ar fi putut întîmpla. Ra ionamentul t u defectuos î i spune c . Repet . dar con tiin a ta nu a p truns înc toate implica iile acestor lucruri. i am cugetat îndelung asupra acestei probleme. . tii asta. Dac ar fi a a.î i sugerez s faci un lucru absurd. i se p rea c provine direct din experien a rela iilor vr jitorilor din vremuri str vechi cu f pturile anorganice.i sînt familiare. dar i-am reamintit c m luptam cu aceste tendin e. cînd am vorbit cu don Juan despre visat.De ce îmi spui asta? am întrebat. Data urm toare. a r spuns el.i f r încetare c principiul de baz . a ceda ispitei f pturilor anorganice nu este doar o simpl idee. dintre toate constat rile transcedentale ale oamenilor din vechime. era ideea de a . Un sentiment incredibil de mîhnire aproape fizic mi-a prins pieptul ca într-o menghin i m-a f cut s ip de durere. a afirma c aceast c l torie rezid în pozi ia punctului de asamblare nu-mi spune nimic. în elegeam perfect ce voia s spun . Acum. cu siguran . i am intrat în starea mea con tient normal .Pentru c e ti un contemporan preocupat de concep iile i constat rile oamenilor din vremuri str vechi. o for nev zut va interveni i va face schimb rile necesare în fiin a ta. pentru a-mi explica situa ia în care m aflam. care ar putea s schimbe totul. Auzindu-i afirma iile.Mi-ai spus asta. Tot el ne oblig s avem sentimentul c avem întotdeauna dreptate. Apoi a subliniat c oamenii din vremuri str vechi aveau o concep ie foarte realist despre percep ie i con tiin . Taina punctului de asamblare este totul pentru vr jitorie. Tot a a. . tiam c ceea ce-mi spusese era cît se poate de serios. m-am pomenit în starea mea con tient normal . . Presiunea era atît de mare. pentru 212 CARLOS CASTANEDA c aceasta se bazeaz pe observarea i respectarea ordinii sociale i a interrela iei lor cu aceasta. Dacâ. pe parcursul ultimei noastre convorbiri. mai mult decît oricînd. trebuia s o ia pe ocolite. M -am surprins gîndind c totul era o tîmpenie. doar c trebuie s -o repe i.Iar eu te asigur c nu. Dar înc n-ai realizat implica iile acestui caracter real. cumva îmi . i visatul este real. este o stare generatoare de energie.i vinde sufletul diavolului în schimbul imortalit ii.i spun i.

dar. pozi ia punctului de asamblare al omenirii f cea ca tenta de culoare a energiei predominante din lume s fie verde-g lbuie. A fi putut foarte u or s sus in c nu tiu la ce se refer . Descoperisem toate aceste culori sau. c aveam numai cîteva secunde la dispozi ie pentru a-mi concentra toat energia i a-mi schimba atitudinea. i a a am i f cut. .zeci de nuan e. din punct de vedere energetic. impactul ini ial îl constituia întotdeauna o str lucire albicioas . îns asta are tendin e s fac deplasarea aleatorie.Exist un num r nelimitat de culori. am început din nou s simt o mi care în cavitatea toracic . Stratul superior este albicios. i s ob in acela i rezultat ca atunci cînd îmi exprimam inten ia cu glas tare. don Juan? am întrebat. din proprie ini iativ . . cu evlavie.i aceast facilitate. Rezultatele acestei invoca ii ca o litanie au fost incredibile. Cu aceasta. Don Juan m-a felicitat pentru ceea ce realizasem. în acel moment. . a spus don Juan în continuare. . Am plecat acas i timp de aproape un an am repetat zilnic. pîlpîie. po i s devii cît de rafinat pofte ti i s determini . Nu numai f pturile însufle ite. Capacitatea mea de ARTA VISATULUI 215 a inten iona s v d a crescut propor ional cu eforturile depuse. don Juan. încît m-am oprit din ceea ce . Totu i. orice abatere de la starea de vigilen continu îi expune pe vis tori la pericole mai mult decît mortale. dar. Sînt. pentru început. a r spuns el. Eram ferm convins c avusese asupra con tiin ei mele acela i efect pe care exerci iul fizic îl are asupra mu chilor corpului. M -a asigurat c o spunea cu toat franche ea. tiam. Stratul albicios reprezint culoarea pozi iei actuale a punctului de asamblare al omenirii.men inusem impresia general c totul nu era decît un vis. ci tot ce se afl în lumea noastr lic re te cu o lumin interioar proprie. i asta. este chihlimbarul. ai considera visatul o simpl idee. Dac a l sa asta în seama ta. mai îndep rtat. A sosit i clipa în care era de ajuns doar s inten ionez s v d. de fapt. v zusem lic riri ale acestora ori de cîte ori obiectele pe care le întîlneam în st rile asem n toare visului î i schimbau forma.eram pe cale s fac. M-a prevenit c . Mai tîrziu. ceea ce îmi ceruse don Juan s spun. Don Juan m-a scuturat cu putere de bra . care este con tiin a unui om modem. totodat .dac e ti capabil s-o faci . exact cum sim isem în ziua în care con tiin a i-a schimbat singur registrul de percep ie.Exist numai trei tente diferite de culoare? l -am întrebat eu pe don Juan.Crezi c aceast tent albicioas a contemporaneit ii se va schimba cîndva? . cel pu in atunci cînd m aflam în încurc tur . dar m-a rugat st ruitor s continuu s strig. Don Juan mi -a explicat c energia lumii noastre este alc tuit din straturi de culori sclipitoare. iar cel de al treilea. Punctul meu de asamblare a devenit mai agil. cel imediat adiacent este verde g lbui.î i vorbesc despre concep iile oamenilor din vechime i concep iile oamenilor contemporani.i deplasezi rapid i cu mare u urin punctul de asamblare. Normal c eu am crezut c glume te. Pentru prima dat po i în elege c visele obi nuite sînt mijloacele de prelucrare cu ajutorul c rora punctul de asamblare este înv at s ating acea pozi ie ce creeaz starea generatoare de energie numit visat. dar tiam prea bine. iar în timpuri mult mai îndep rtate. Culoarea energiei vr jitorilor este chihlimbarie. prefer s trateze conceptele ce nu -i sînt familiare ca i cînd acestea ar fi teze idealiste f r con inut.î i spun toate astea pentru c acum e ti.în mod incon tient . S spunem c este o tent contemporan . Radiaz lumin . întrucît con tiin a ta.în eleg ce spui. dar nu în eleg de ce-mi spui toate astea. pentru prima dat . . ceea ce înseamn c ei sînt asocia i. la vederea oric rui lucru care genera energie. f r s spun o vorb . . Cererea lui nu mi s-a p rut deloc ciudat . mai degrab . nu prea crezi în realitatea visatu lui. s strig din toate puterile în vis ori de cîte ori consideram necesar. trebuie s te preocupe numai acestea trei. discu ia noastr din ziua aceea a luat sfîr it. Descoperisem faptul c energia lumii noastre oscileaz . în situa ia s în e legi c visatul este o stare generatoare de energie.Consider visatul ca ceva extrem de periculos! mi-a pruncit el. pozi ia punctului f cea ca tenta s fie chihlimbarie. Continuasem. .ace tia trebuie s fie în permanen într-o stare de acut i sus inut vigilen .i permite nici cea mai mic abatere de la cursul corect. în alte timpuri. Tonul s u era atît de insistent. i nu. .Ce se întîmpl cu mine.deoarece vis torii pot intra în contact i chiar pot p trunde în lumi reale ce exercit asupra lor efecte cu 214 CARLOS CASTANEDA impact general . din acest moment! înceteaz cu manevrele tale aiurite. desigur. convins c iei în serios visatul.Ce se întîmpl cu tine este faptul c po i s . a spus el în continuare. ceea ce a însemnat c singurul obiectiv al exerci iilor mele era vederea energiei în vis. Disciplineaz . a spus el. cu oamenii care au existat în trecutul îndep rtat. . Vr jitorii cred c tot ce face omul în prezent are aceast str lucire 216 CARLOS CASTANEDA cu tent albicioas .

Dac omul se va dovedi capabil s evolueze. a r spuns el. o dat ce le vedeam. dar contrar acesteia. m puteam concentra numai asupra a trei tipuri. Ne putem trezi în lumi ce dep esc posibilit ile noastre energetice. .Crezi c vr jitorii vor reu i s .i îndeplineasc aceast misiune? . a spus el. Modul în care se ascund ele în visele noastre este atît de bizar. sîntem obliga i s le urm m. inten ia o va redi -rec iona pe o nou cale de evolu ie. Tot ce dep e te o scurt privire este la fel de periculos i de prostesc ca a dezmierda un arpe cu clopo ei. Nu era înso it de nici un fel de sunet. . Prima cuprindea iscoadele din lumea f pturilor anorganice. de data aceasta.De ce este periculos. Pîn acum ai dat numai de exemple din primele dou categorii.Cu cît este mai intens scînteierea lor incandescent . întrucît urmam cu mare aten ie recomandarea lui don Juan. clocotind de o activitate intern asem n toare procesului de producere a c ldurii.F r nici o îndoial . A afirmat c primele dou erau cel mai u or de depistat. Trebuie s fie astfel pentru a putea izbîndi în explor rile lor. Misiunea cea mai important a vr jitorilor este de a promova ideea c . mai întîi. Cel lalt gen de energie. pe care l-am descoperit ca prezent în lumea noastr ." . dar trebuie s . de ce nu ne contacteaz cînd sîntem treji? . . Ei în i i sînt dovada reu itei. mi -a atras aten ia don Juan. Iar. este acest al treilea tip de iscoade. Toate iscoadele pe care le-ai descoperit pîn acum -cu excep ia celei albastre . cuvîntul care te-a indus în eroare este Äelemente". . Energia lor scînteia cu modera ie. dar avea aspectul clar de efervescen ori de ap care tocmai este pe punctul s dea în clocot. cea pe care don Juan o descria ca scînteietoare sau incandescent . care ai . don Juan? ARTA VISATULUI 219 . Vibrau din interiorul lor. Unele dintre iscoadele pe care le vei întîlni nu vor proveni din lumea f pturilor anorganice. Din nou a avut dreptate. încît atrag imediat aten ia visatu lui.Unde trebuia s caut. s . . Dar marea noastr nenorocire este c con tiin a noastr este atît de ocupat cu altceva. oamenii trebuie. se transformau în pic turi de energie ce p rea s ard . a fost energia iscoadelor. în vis. El mi-a spus: ÄDac nu tii exact ce faci i ce vrei s ob ii de la energia str in .Exist vreo modalitate de a preciza dac iscoadele provin dintr-un nivel din afara lumii f pturilor anorganice? .i la i corpul energetic s . O dat ce con tiin a este eliberat de acestea. independent.sub aspectul agresivit ii i puterii lor . trebuie s te mul ume ti s prive ti foarte fugar aceste apari ii. înc i mai îndep rtate. în visele mele am întîlnit nenum rate elemente care. . A ne men ine aten ia visatului fixat asupra lor este echivalent cu a solicita con tiin ei lor s se concentreze asupra noastr . Energia celei de a doua categorii de iscoade mi-a l sat impresia c este de o mult mai mare putere. ca i cum ar fi fost umplute cu ga z sub presiune.ine minte c nu toate iscoadele pe care le vei descoperi în vis provin din lumea f pturilor anorganice. a continuat don Juan. A prezentat iscoadele din cea de a treia categorie ca fiind cele mai periculoase .i spun exact cu ce ai de a face. spunea el. Dup mult tevatur . cu atît este mai îndep rtat nivelul din care provin. dar asta doar din cauz c nu ai c utat unde trebuia. Te asigur c va ti s fac distinc ii foarte fine i s se pronun e f r gre de fiecare dat cînd va fi confruntat cu energie str in ..Ai fost din nou victima cuvintelor. 218 CARLOS CASTANEDA Contactele mele cu energia str in erau întotdeauna foarte scurte. . i tocmai acesta este pericolul cel mare.au fost din acea lume. O dat ce i-au concentrat aten ia asupra noastr . dar c . . Cînd dormim îns .Ba ne contacteaz . ci din alte niveluri de con tiin . în afa ra celor dou descoperite de mine. la nivelul meu de energie din acel moment. se deschide trapa de contact cu sens dublu: vis m.Unul dintre cele mai stranii lucruri pe care le descoper vis torii i pe care îl vei descoperi i tu foarte curînd. A -i convinge îns pe al ii de valoarea i importan a evolu iei este cu totul altceva.i din cauza faptului c se ascund sub travestiuri foarte iscusite. Iscoadele acestea p reau c sînt pe punctul de a lua foc. încît nu avem timp s acord m aten ie iscoadelor.Au iscoadele con tiin de sine? am întrebat.Au reu it deja. Don Juan mi-a explicat c exist mult mai multe categorii de iscoade. corpul meu energetic a distins dou mari categorii de energie str in . pentru a putea evolua. don Juan? l-am întrebat.Pentru c iscoadele sînt totdeauna foarte agresive i extrem de temerare.Atunci. . dar asta s-a ARTA VISATULUI 217 întîmplat din cauz c ac ionezi de unul singur. Pare simplist.i elibereze con tiin a de leg turile de subordonare fa de ordinea social . realiz m contactul.

Corpul meu energetic avea o reac ie de groaz chiar înainte ca eu s v d energia. mi -a explicat el. s . aceasta se ascundea sub masca imaginii de vis a p rin ilor mei. . De fiecare dat cînd d deam de cîte una. în lumea f pturilor anorganice. Acum nu mai au. Lumea aceea ne poate oferi un ad post i ne poate prelungi starea con tient aproape pentru eternitate. este. pîlpîie. Ei bine. don Juan? . în lumea f pturilor anorganice. .Pentru c sta este adev rul.De ce credeau asta? am întrebat eu. desigur.Argumentele emisarului. Este ca a noastr . . cu adev rat. Ce culoare aveau iscoadele pe care le-ai v zut pîn în prezent? Pîn în momentul în care a men ionat acest aspect. . Cel mai recomandabil este ca aceste imagini s fie evitate. . dar este albastr . M sim eam stupid c m nelini tea posibilitatea de a descoperi o iscoad sub imaginea mamei mele. s în eleag c se confrunt cu prezen a celui de la treilea tip de iscoade. Dac vrem s vedem f pturile anor ganice. am spus eu. în special a mamei mele. Deoarece f pturile anorganice nu pot min i. nu poate s c l toreasc singur în lumea lor. nimeni. în timpurile de alt dat . ca ni te la i. . ca i cînd i-ar fi c utat cuvintele potrivite.De ce este a a. .Enervant este c ele sînt asociate întotdeauna cu imaginile de vis ale p rin ilor sau ale prietenilor no tri apropia i. ne va conduce la ele o iscoad . ai risca s mergi pe o cale care ar putea însemna totala ta demolare? a întrebat el cu o not de uimire în glas. în ultim analiz . .i exprimi inten ia de a r mîne acolo. Am avut parte de o surpriz formidabil atunci cînd . oscileaz . Iar el mi -a spus c iscoadele periculoase din cea de a treia categorie erau de un portocaliu aprins. argumentele emisarului visatului sîn perfect adev rate. cele mai feroce iscoade se ascund sub masca oamenilor din visele noastre. nu m gîndisem niciodat la el. în loc de alb . ori de cîte ori se simt tulbura i de prezen a în vis a p rin ilor sau prietenilor. chiar dac înt adev rate. o dat ce ai intrat. I-am spus c iscoadele pe care le 220 CARLOS CASTANEDA v zusem erau fie de culoare trandafirie. Au motivat asta prin aceea c . Iar asta ne aduce la o problem despre care n-am discutat niciodat . energia str in aflat în recunoa tere p rea c era gata s sar . cuvintele aveau o putere incredibil .De ce nu se mai arat deloc? am întrebat.considerat c înseamn numai lucruri. Declara ia mea a p rut s -i fac nespus de mult pl cere.Ele se arat numai la început. pur i simplu.Exist o ultim problem în leg tur cu acea lume. pe care nu am discutat -o. nu m atrag cîtu i de pu in.Energia albastr nu scînteiaz incandescent. .i fac efectul. detest ceea ce au f cut ei. Vederea acestor iscoade îmi amintea întotdeauna de pic tura de energie care m atacase în primul meu vis premeditat. Am descoperit pe pielea mea c iscoadele de cel de al treilea tip sînt însp imînt toare. . Dar. a r spuns el. fie ro iatic . pentru c eu tiam. A rosti cu glas tare acest lucru înseamn a pune în mi care curente de energie ce sînt ireversibile. Probabil de aceea ne sim im deseori tulbura i cînd îi vis m. Dup ce iscoadele lor ne duc în lumea lor.mi-am concentrat privirea pe imaginea din vis a mamei mele. axat pe a vedea. obiecte. mult mai multe despre aceasta decît el i to i ucenicii lui la un loc. ele nu i-au pierdut puterea. . Nimeni nu poate intra sau ie i f r încuviin area f pturilor anorganice. Ca nagual.în timpul visatului .Care este situa ia iscoadei albastre în rela ia cu celelalte iscoade? am întrebat eu. indiferent de cî de multe avantaje mi -ar fi oferit. e ti preg tit s auzi o ultim precizare în leg tur cu lumea aceea. Surîsul s u îmi d dea impresia c îi f cea pl cere chinul meu interior. Pentru c nimeni. aceasta s-a transformat într-o însp imînt toare. Pentru c sînt nocive în cel mai înalt grad. asupra mea. A trecut mai mult timp. L-am asigurat c nu-mi trebuia lumea f pturilor anorganice. .Vrei s spui c . singurul refugiu posibil este în acea lume. Energia albastr nu exist în stare natural în lumea noastr . a zis el. Regula de baz pentru vis tori este ca. Cea mai îngrozitoare precizare pe care o pot face. în timpul urm toarei noastre discu ii referitoare la visat. Ori de cîte ori o descopeream. Singurul lucru pe care po i s -l faci din proprie ini iativ . Don Juan s-a oprit. a înce put el. aversiunea mea fa de ac iunile vr jitorilor din vechime este o chestiune foarte personal . pentru a l sa timp spuselor sale s . teribil bul de energie scînteietoare. a reluat el. în acest univers pr da lnic. . Dup ce mi -am exprimat inten ia de a vedea. i vreau s spun c . l -am întrebat pe don Juan despre motivul totalei absen e din visele mele a f pturilor anorganice.Lumea lor este izolat ermetic. S -au refugiat. dar n -a prea reu it. mai curînd. a spus el i a încercat s zîmbeasc . gata în permanen s ne sfî ie.Atunci. într-adev r. proiec iile f pturilor anorganice nu mai sînt necesare. ARTA VISATULUI 221 Don Juan a rîs i a spus c chiar nu era de competen a lui s vorbeasc despre lumea f pturilor anorganice.

i economiseasc energia.i mîna în semn de r mas bun. a spus apoi. trece prin aceast agonie. ci de ei în i i. ca un magnet. a vedea energia. Acesta este motivul pentru care nu -mi plac.i putea deplasa punctul de asamblare în maniera în care o fac. atunci cînd li se n ruiser i lor grani ele celei de a doua aten ii. Don Juan mi-a explicat c nu rîdeau. Pentru asemenea ac iuni. exact cum mi se întîmpla mie acum.Energia necesar pentru a deplasa punctele de asamblare ale vr jitorilor provine din lumea f pturilor anorganice. Con tiin a este o zon de explorare nelimitat pentru vr jitori i pentru oameni. îl în elegeam pe don Juan mai bine decît m-a fi a teptat. A r mas o clip t cut. 222 CARLOS CASTANEDA ARTA VISATULUI 223 . dar de a nu ceda în fa a influen ei lor. Personal. f r s am nici cea mai vag idee despre cum se petrecuse acest lucru. probabil. la rîndul lui. îns nici unul dintre noi nu este atît de descreierat. A zbura în alte lumi. . din cauz c grani ele ce îmi delimitau strict sfera celei de a doua aten ii începuser s se n ruie. vr jitorii au nevoie de un volum extraordinar de mare de energie. a dezvolta corpul energetic etcetera. încît a fi fost gata oricînd s -mi dau i via a pentru ele.în plan energetic . mi-a spus el.Acesta este adev rul. .M-a privit scrut tor în ochi. Asta se nume te stalking de fond. dar. totu i. Inima mea aproape c s-a oprit. Pentru a o dezvolta. de fapt.Nu ne putem l sa antrena i în a stabili rela ii cu ele. i am încercat s te in departe de acea lume. pentru a practica visatul. le cuno team atît de bine. potrivit c reia. vr jitor ii trebuie s . O întîlnisem pe Taisha Abelar cu cî iva ani în urm i abia începusem s m obi nuiesc cu sim mîntul confuz de a o fi cunoscut dinainte. nici nu le puteam formula. Dar f r succes. a continuat don Juan. împreun cu înv ceii s i. pentru c ceva te atrage c tre ea.Fiecare vr jitor. unde locuia el. de origine str in .La toate aceste întreb ri po i s . în general. nu fusese preg tit pentru a a ceva. . Asta se întîmpla. îmi d una foarte mult. dar redefinirea este suficient doar ca s ob in necesarul de energie pentru a facilita visatul. To i vr jitorii din bran a noa str trebuie s fac acest lucru. . Solu ia pe care am adoptat-o eu a fost de a le lua energia. . Aveam întreb ri f r sfîr it s -i pun. încît s fac ceea ce ai f cut tu. ca i a mea. Pentru a se dedica visatului. Don Juan m-a trimis acas s reflectez la ceea ce-mi dezv luise. Don Juan i colegii s i vr jitori au izbucnit în hohote de rîs la simpla men iune a chinurilor prin care treceam. vr jitorii au nevoie de cantit i uria e de energie întunecat . Se realizeaz prin men inerea inten iei nestr mutate de libertate i indepen den . în acela i timp.Ce putem face în leg tur cu aceast situa ie? am întrebat. De fapt. Extenuarea m-a îmboln vit i am fost nevoit s solicit ajutorul lui don Juan. dar nici n-a vrut s aud . îmi displace profund s fiu obligat s apelez numai la o singur surs .i r spunzi i singur. este nevoie s se opereze o reorganizare a energiei. a r spuns el. c ea poate fi dezvoltat numai cu condi ia men inerii unei judec i s n toase. I-am reamintit propria sa afirma ie. . de ce vr jitorii trebuie s ia energie din lumea f pturilor anorganice? .Po i s -mi explici. i mo tenirea pe care ne-au l sat-o vr jitorii din vechime. i totu i nu ne putem lipsi de ele. a r spuns el. . Con tiin a lor. Z p ceala pe care mi-o producea faptul c nu le cuno team deloc. ca i cînd voia s termine repede cu asta. 10. . Gîndeam chiar despre ea în ace ti termeni cu mult înainte ca don Juan s fi f cut precizarea respectiv . presupun. Dar asta din cauz c nici unul dintre noi nu are asemenea înclina ii. a spus el. fluturîndu. C l toriile c tre acea lume însemnaser întotdeauna pentru mine . i pîn în ziua de azi am r mas bloca i în aceast situa ie de dependen .Dar cum o iau din lumea f pturilor anorganice? .Exact. pentru a descoperi în ei un lic r de încuviin are sau comprehensiune. . Totul s-a petrecut cînd le-am întîlnit în via a de toate zilele pe Florinda Grâu i pe Carol Tiggs. Problemele ARTA VISATULUI 225 mele de cunoa tere le aduceau aminte de cele cu care se confruntaser i ei cîndva.i redefineasc premisele i s . a continuat don Juan.Prin simplul act de a merge în acea lume. don Juan. ine minte. Ad ugarea a înc dou persoane care s tulbure i mai mult sistemul meu i a a suprasolicitat a fost prea mult pentru mine. refuz s o fac. mi-am dat curînd seama c mi-era imposibil s r spund la oricare dintre întreb rile mele. M-a luat ame eala i a trebuit s tropotesc din picioare ca s nu le in. STALKINGUL STALKERILOR Reîntors acas .Nu exist alt fel de energie viabil pentru vr jitori. de i nici un vr jitor nu tie exact ce înseamn libertate. nu trebuie s ne d m în l turi de la asumarea nici unui risc sau de la acceptarea oric ror mijloace. etcetera este cu totul altceva. de mine.un impuls de energie întunecat . Pentru a . Am plecat în or elul din sudul Mexicului.

Tu ai f cut c l torii de primul fel. don Juan? . în lumea vie ii cotidiene. Am ajuns pe la amiaz i ne-am dus direct la Hotelul del Prado din Paseo Alameda. con tiin a este o luminescen . Dar. în timp ce eu m -am ghiftuit cu un osp somptuos. într-adev r. Rîsul s u n-a f cut decît s accentueze aerul r u prevestitor al discu iei. termenii ac iunii practice. aflat în chiar centrul ora ului.folosind con tiin a drept element energetic .i con tiin a ca pe un factor similar. Utilizarea con tiin ei ca element al mediului protejeaz împotriva influen ei f pturilor anorganice. l -am dus pe don Juan cu ma ina la Mexico City. iar cel lalt este cel în care vr jitorul decide. Don Juan mi-a explicat c folosirea con tiin ei ca element energetic al mediului nostru reprezint esen a vr jitoriei. precum con tiin a. ne-am dus s lu m masa de prînz la vestitul restaurant Cafe Tacuba.O c l torie care folose te con tiin a ca pe un element de mediu. pe m sur ce timpul plec rii sale se apropia. Printre mul imea de no iuni cu care ne familiarizase don Juan pe parcursul prelegerilor sale. . întîi. Vorbele de felul acesta îmi produceau în trecut st ri de profund deprimare. trei.N-am spus c este un element fizic. Trebuie s faci aceast deosebire. în scopul de a realiza o fapt vr jitoreasc deosebit . a spus el scurt.î i voi sugera o linie de ac iune. doi.Exist dou feluri de c l torii energetice în alte lumi. Este un element energetic. a spus el în continuare. Dintr-o dat st team ca pe ace. pentru a intra cu corpul energetic i întreaga noastr materialitate în alte lumi.De unul singur. Nu m mai sim eam deprimat. El a comandat numai dou turte de m lai dulci. Unul este cel în care con tiin a ia corpul energetic i îl transport oriunde poate. Prin intermediul con tiin ei vin la noi iscoade din tot universul i viceversa. cu siguran . sorbindu-i cu nesa fiecare cuvin el. . Dar este nevoie de extrem de mult disciplin pentru a putea realiza cel de al doilea gen de c l torii. iar folosirea con tiin ei ca element energetic accesibil corpului energetic este cea mai important . Dup o îndelung t cere. dup ce ne-am terminat masa. folosind totu i în continuare energia . am rostit eu cu înfiorare. pe cînd elementele energetice nu. face împreun ceea ce am pl nuit eu. Este ultima misiune legat de cea de a treia poart a visatului i const din stalkingul stalkerilor. dar tu i Carol Tiggs pute i. ca oameni obi nui i. a continuat el. Cum aveam destul timp la dispozi ie. . unde locuia de obicei ori de cîte ori se afla în ora . . . don Juan a declarat c în via a vr jitorilor exist chestiuni care necesit o abordare iscusit . Dup asta. apa este un element de mediu pe care-l folosim pentru a c l tori. s elibereze energia existent în noi prin impecabila urmare a c ii deschise de vr jitori. Acesta era unul dintre ele. a explicat el. Dar noi . resursele pentru a putea s înv cît mai mult posibil înainte ca el s plece. percepem numai elementele fizice pentru c a a am fost înv a i s facem. m-a corectat el. prin con tiin c l toresc i vr jitorii pîn la cap tul universului.Care este diferen a dintre un element fizic i unul energetic? am întrebat. . în ziua urm toare. Aceast str pungere i intrare reprezint s alkingul stalkerilor.Ideea c con tiin a este un element fizic este revolu ionar . începusem s reac ionez cu mai mult resemnare. Imagineaz . f r s fie nevoie de munc de convingere în acest sens. vital i periculoas dintre acestea. inteligent. n-am mai vorbit despre nimic altceva. Vr jitorii percep elementele energetice din acela i motiv: au fost înv a i s fac a a. Don Juan avea o întrevedere cu un avocat la ora patru dup amiaz . s foloseasc aceast energ ie pentru a dezvolta corpul energetic prin intermediul visatului i. o ac iune deosebit de înc rcat de mister. î i pot ata a corpul energetic de acea luminescen i se pot deplasa împreun cu ea.s intra i în alta. îndemnîndu-m în mod cît se poate de evident prin t cerea sa s -l întreb ce pl nuise. . nu ai destul energie pentru a îndeplini ultima misiune a celei de a treia por i a visatului. 226 CARLOS CASTANEDA Lui don Juan nu-i era foame. . ceea ce am i f cut. a spus. unde se spunea c se poate mînca. la solicitarea lui. S-a oprit. El rîdea de mine i f cea semne de mut disperare în fa a zdravenei mele pofte de mîncare. 228 CARLOS CASTANEDA Nu mai aveam nici un comentariu de avansat. Pentru vr jitorii care v d. traiectoria urmat de vr jitorie vizeaz .Apoi don Juan a declarat din nou c timpul pe care-l avea la dispozi ie se apropia de sfîr it i c trebuia s -mi folosesc. s utilizeze calea con tiin ei pentru a face o c l torie. Stalkingul stalkerilor înseamn sustragerea premeditat de energie din lumea f pturilor anorganice. dar înc intram în panic . iar. deplin con tient. s foloseasc con tiin a ca element al mediului.Diferen a este aceea c elementele fizice fac parte din sistemul nostru de interpretare. ARTA VISATULUI 227 . Elementele energetice. exist în universul nostru. bine.Ce fel de fapt vr jitoreasc . existau unele concepte care îmi captaser total interesul. care poate fi folosit pentru a c l tori.Vreau ca voi doi s str punge i grani ele lumii normale i .

Se duc. M-a asigurat c nu aveam calit ile necesare pentru a le face pe femeile din grupul meu s renun e la ceva. cele mai dotate în acest sens. m-a informat don Juan. Convingerea sa era c cu cît tiam mai pu in dinainte. o fac cu u urin a cu care î i schimb fustele. De fapt. L-am întrerupt pentru a-i aminti c întotdeauna trebuia s a ep s apar o iscoad . Don Juan m-a consolat.E ti absolut sigur de asta? l-am întrebat. Urma s m duc în camera lui Carol din Hotelul Regis. mi -a explicat procedura pe care trebuia s o urmez. Don Juan a rîs în hohote de modul în care ea a imitat tonul solemn cu care îi vorbisem. a comentat el. îmi spusese c pe f pturile anorganice nu le intereseaz deloc femeile. Carol Tiggs sosea cu un avion din direc ia Los Angeles. Ne-am îndreptat direct spre lift. dup ce intram într-o stare de total t cere interioar . zicea el. în c utare de anticariate. . Am încercat s fiu serios i am chestionat -o în leg tur cu misiunea noastr . De la restaurant ne-am dus la biroul avocatului. . pur i simplu. dar. dar el nu mi-a r spuns. întrucît nu aveam cum s trag singur vreo concluzie. a declarat el cînd l -am confruntat cu aceast contradic ie. nu tiam nimic despre femei le din grupul meu. nu pentru c nu ar putea. pe de alt parte. ci pentru c le-am convins eu s n-o fac . Cl direa hotelului era veche i masiv . îndreptîndu-ne c tre aeroport.Femeile din grupul meu n-au f cut asta niciodat . dar Carol Tiggs este cea mai bun dintre toate pe care le cunosc. aveam s alunec u or în visat împreun cu ea. pentru c ea. Dup ce am înscris-o pe Carol în registrul hotelului.Pentru c eu nu puteam face acest lucru. tot a a cum era i rolul meu ARTA VISATULUI 231 ca nagual. înainte de a-mi exprima inten ia de a merge în lumea f pturilor anorganice. i. Nu afirm contrariul.Femeile. desigur. la strîmtoare. Apoi am luat o cin u oar la Restaurantul Sanborn's de la House of Tiles. Pe la ora zece ne -am întors pe jos la Hotelul Regis. în timp ce taxiul ne ducea c tre hotel. . Nu puteam crede c o vr jitoare ar fi capabil s fac ceea ce sus inea el. don Juan? 230 CARLOS CASTANEDA . spunîndu-mi c situa ia mea era diferit de a lui. Am sim it un gol în stomac. chiar dac st team în cap.Cîmpia Mexicului este un loc superb pentru a duce la îndeplinire acesta realizare vr jitoreasc de excep ie. Femeile din grupul t u. i venea la Mexico City în exclusivitate pentru a realiza aceast ultim misiune în domeniul visatului împreun cu mine. corpul meu energetic era perfect capabil s . Don Juan a chicotit i a spus: .Nu.N-ai mai visat niciodat împreun cu Carol Tiggs. am hoin rit to i trei prin centrul ora ului. Don Juan i-a încheiat repede treburile acolo i foarte curînd ne i aflam într-un taxi. . A a c trage singur concluzia. dar el m-a asigurat c . pe care o urm re ti. au aptitudini naturale pentru lumea aceea. Era evident c mobilierul din hol avu sese parte i de zile mai bune.Nu mi-ai spus înc ce etape exacte trebuie parcurse. are o energie de o calitate excelent . ci numai b rba ii. . ele au. vr jitoarele sînt. Cînd i -am spus ce gîndeam. mia replicat c experien a mea nu avea nici o valoare în compara ie cu ceea ce puteau face vr jitoarele. Nu am mai vorbit în ma in . don Juan? . Dar i -am mai spus totodat c f pturile anorganice sînt de genul feminin i c întregul univers este în cea mai mare parte feminin. don Juan mi-a explicat c . Crezi c am f cut -o pentru c este frumoas ? . aflat peste drum de hotelul nostru. teoretic. în lumea aceea ori de cîte ori doresc.De ce ai luat-o. Am crezut c l-am prins pe don Juan contrazicîndu-se la modul cel mai serios. în tot ce ne înconjura persista ceva din trecuta splendoare ce exercita un farmec de . Vei constata c este o adev rat încîntare.lor. i-am spus c f pturile anorganice nu urm resc femeile. ca s nu m influen eze. L -am contrazis. ca femeie nagual. în general.Este ea un caz de excep ie. ARTA VISATULUI 229 . Credeam c am o oarecare experien în ce prive te modul de comportament în rela ia cu lumea f pturilor anorganice.De ce crezi c am luat-o cu mine pe Carol Tiggs cînd a fost nevoie s te scoatem cu trupul fizic cu tot din lumea aceea? m-a întrebat el. am spus eu. Totu i. o iscoad la dispozi ia lor. în timp ce a teptam s aterizeze avionul. în permanen . N-a vrut s -mi mai dea i alte informa ii. Are un adev rat talent în a se descurca în acea lume. din cauza con tiin ei lor elevate i din cauz c sînt de genul feminin. imitînd diverse persoane cunoscute. cu atît era mai bine pentru mine. iar pentru ea a fost o nimica toat . Teama care m st pînea îmi ascu ise capacitatea de a percepe detaliile. vr jitoarele pot intra în acea lume i ie i din ea dup cum poftesc. exprimîndu ne cu glas tare inten ia de a merge în lumea f pturilor anorganice. . Acum afirma contrariul. A bîiguit ni te scuze referitor la fapt ul c nu putea s -mi r spund cu seriozitatea pe care o meritam. a recunoscut el. Vr jitoarele nu au nevoie de nici un fel de ajutoare. Carol ne-a încîntat pe amîndoi.i poarte de grij .

A fi dat orice pe lume ca don Juan s continue s ne vorbeasc . Totalul energiei lui Carol Tiggs ad ugat la energia mea. Carol se afla i ea acolo. nu puteam s-o suf r. dar. Mi se servea acum un superb e antion din aceast atitudine.Ce se petrece? a întrebat ea cu voce slab . i-aduci aminte? Energia ei va realiza asta. în cele din urm . nelini tea mea nu provenea atît din nevoia de a ti. . în ciuda protestelor mele i a nevoii ra ionale de a ti. evident. Ne-a sugerat s ne exprim m inten ia amîndoi odat . s . Cuvintele pe care ni le-a adresat don Juan la plecare au fost: . de abia se observa. acoperi i fiecare cu o p tur u oar . m-am pomenit culcat într-un alt pat. Eram goi. Vorba ei sîsîit ad uga o tent inedit spuselor lui don Juan.net g duit. a spus ea. privind-o drept în ochi.Cred c eu sînt real . oricine ai fi tu. de i acest aspect nu era prea important. mi-a r spuns ea pe un ton iritat. credeam c ea cunoa te toate aceste lucruri. trebuia s ne exprim m cu glas tare inten ia de a ne transfera con tiin a din starea con tient normal în corpurile noastre energetice. Dificultatea acestei ac iuni const în men inerea disciplinei corpului energetic. tia ce se petrece i m testa sau voia s m trag pe sfoar . înainte de a ne urca în lift. lucru pe care voi doi l-a i f cut deja.Transferul de con tiin este doar o problem de exprimare cu glas tare a inten iei în condi iile posesiei volumului necesar de energie. Zîmbetul s u i felul în care d dea din cap erau o invita ie de a reflecta asupra spuselor sale. Lipsa disciplinei este ARTA VISATULUI 233 singurul motiv pentru care voi doi a i putea s nu reu i i s reali za i aceast extraordinar ac iune de stalking suprem. Carol a rîs i a început s se prosteasc . . . Cu tine vorbesc. Don Juan îmi spusese c sminteala noastr consta în aceea c eram amîndoi evazivi i nu aveam încredere în al ii. cu o înf i are cam ciudat . Dar fapta lui este imediat etichetat drept nebunie sau halucina ie. un om obi nuit reu e te s realizeze acest lucru i s intre într -o alt lume. Carol tie asta. adev ratul motiv era frica pe care o sim eam.Sigur c sînt treaz .Ce înseamn a face ca balan a s se încline? Sînt în total necuno tin â de cauz .Cum facem acest transfer de con tiin ? am întrebat eu.Spune-mi din nou cum vom proceda.din punct de vedere energetic . A intrat fizic în lumea f pturilor anorganice atunci cînd te-a scos de acolo.î i aminte ti unde eram? am întrebat. . în adîncul fiin ei îns . M-am gîndit c i ea f cea acela i lucru. dintr-un noroc. . . încît a trebuit s -i solicit lui don Juan instruc iuni de ultim moment. ci rezultatul nemijlocit al inten ion m i al po sesiei volumului suficient de energie. A urmat o lung t cere. era ca fiecare din noi s 232 CARLOS CASTANEDA inten ioneze transferul con tiin ei totale din via a de zi cu zi în corpul nostru energetic. Mi-a aruncat o privire plin de venin.i pun ordine în gînduri. con-ducîndu-ne c tre camera lui Carol. Cîteodat g seam adorabil sîsîiala ei. Va face ca balan a s se încline în favoarea voastr . sau totalul energiei mele ad ugat la cea a lui Carol. l-am rugat. . din hol i ne -a explicat r bd tor c . Cumva. a spus ea. vechi i demodate. . S -a ridicat într-un cot o dat cu mine. Don Juan ne-a tras c tre imensele fotolii tapi ate. de cele mai multe ori. imitînd tonul cu care don Juan ne împ rt ea instruc iunile sale cu sens abscons.Refuz s particip la orice tîmpenie în care tu e ti cel care dirijeaz lucrurile. timp în care ea încerca. Din fericire. El mi-a explicat c a face balan a s se încline însemna ad ugarea masei fizice totale a unei persoane la corpul s u energetic. Iar tu vrei s m p c le ti. . A luat una din p turile cu care fuseser m acoperi i i s -a înf urat . Dar el ne-a urcat în lift i ne-a dus la etajul al doilea.Masa ta fizic total trebuie ad ugat la corpul t u energetic. în elegeam foarte bine de ce lui Carol îi pl cea atît de mult acest hotel. avea s ne fac s devenim o singur entitate. don Juan. Ne-am dus în camera ei i ne-am a ezat pe marginea patului. .Uita i de sine i nu v va fi team de nimic. pur i simplu. nelini tea mea a atins asemenea niveluri paroxistice. înainte de a avea timp s emit un cuvin el. Cu adev rat important.Ce trebuie s facem exact pentru a putea intra în acea alt lume? a întrebat Carol. A spus c folosirea con tiin ei ca agent mijlocitor pentru efectuarea unei c l torii în a lt lume nu este rezultatul aplic rii vreunor metode. aceast ac iune vr jitoreasc m însp imînta mai tare decît orice f cusem pîn atunci. i-a r spuns don Juan. capabil . 234 CARLOS CASTANEDA . .s disloce materialitatea noastr i s-o a eze pe corpul energetic pentru a face c l toria posibil . întrebarea ei m-a speriat îngrozitor. a spus el. Cîteodat . în seara aceea.E ti treaz ? am zis eu proste te. Ultimul meu gînd con tient a fost c patul era o relicv de la începutul secolului. dar tu nu e ti. A mai f cut a a ceva. tiu unde m aflam înainte de asta. o dat ajun i în lumea f pturilor anorganice. a spus el.

într -o clipit a fost convins de realitatea situa iei dificile în care ne aflam i a început s . am spus. pu i unul peste altul în form de trepte.i aranjeze îmbr c mintea. erau. gîfîiam i eram transpi rat tot. . ca i cînd eu a fi fost capabil s explic asta în mod ra ional. Se agita. plini cu ceva. M-am uitat la ea. Mi-a dat hainele mele.i caute hainele în semiîntunericul din camer . dar nelini tea mea ajunsese de propor ii excesive. sup rat de ceva. ca s m asigure de acela i lucru. într-adev r. într-adev r. compact . îmi aminteam cu greu unde ne aflaser m înainte de a ne trezi în camera aceea.Vis m. într-adev r. La fel ca mine. Eram culca i cu capetele spre unul dintre pere i. a spus ea. iar Carol. a spus apoi cu fermi tate. eu m aflam pe partea de pat dinspre camer .Trebuie s încetezi cu prostiile astea. . Ea a ipat. Singura lumin din camer era cea a lunii ce p trundea prin fereastra aflat chiar în fa a noastr . peste nou zeci de centimetri fa de podea. iar somiera patului era un grilaj alc tuit din pr jini lungi fixate de stîlpi. visam. în cazul c . s fac unele comentarii referitor la viteza cu care se desf urase c l toria noastr . am realizat c acesta era la o în l ime de. Am observat c patul era de construc ie primitiv . Am f cut aceast c l torie pentru c ne-am unit energia. atunci cînd . Tu nu exi ti. cît p-aci s m dea gata. Am întrez rit într-o parte a înc perii un morman format din trei saci. i totu i. Am asigurat-o. ne aflam într-o încurc tur îngrozitoare. Ce crezi c poate fi asta? . i-am spus eu cu hot rîre. dar sfor area mi-a epuizat întreaga energie. cît de surprindere sau enervare. Nu voiam s -mi irosesc aten ia visatului în discu ii inutile despre veridicitate. s dau la o parte incertitudinea care începuse s m înv luie. mai curînd. v zuser m i f cuser m tot felul de lucruri. a sîsîit ea. La sfîr i . Voi sta culcat aici i m voi întoarce acolo de unde am venit. Ne afl m în alt lume. Cînd m-am a ezat pe marginea patului. Carol s-a ridicat brusc în ezut i a spus. . i-am spus. se culcase de cu sear în aceast camer . de i eu însumi a fi dat orice s -l am pe don Juan al turi. c percep ia este un proces atotcuprinz tor. 236 CARLOS CASTANEDA .Vezi vreun scaun pe undeva? m-a întrebat. Nagualul m-a avertizat c va fi groaznic. f r s ezit. serveau drept scar pentru urcarea în pat. Nu mi-a dat nici o aten ie i s-a întors cu spatele la mine. Carol s-a dat jos din pat. Nu existau cearceafuri sau perne. Carol i -a r spuns singur la întrebare. Dar în camera aceea din vis era ceva care m însp imînta dincolo de imaginabil. Era ca i cînd a fi visat doar camera de hotel. Am reu it s risipesc cea a nesiguran ei. E ti o fantom . Carol Tiggs era vestit printre noi pentru rapiditatea cu care se adapta la orice situa ie.Nu sînt hainele mele. care putea s fi servit drept mas sau lavi . lipit de perete. sînt ale mele. .De ce mi-e atît de team ? m-a întrebat ea. Dar înainte ca eu s pot formula m car o idee referitor la asta. culca i într-un pat înalt. dar -în timpul cît durase s -mi pun hainele no iunea c l toriei noastre devenise ceva foarte vag. . Doi astfel de saci. c . cugetînd cu glas tare unde ar fi putut s .Nu sînt o fantom . cutremurîndu -se. ale mele. era i ea transpirat toat . probabil. sîsîind foarte puternic: . A spus c ceea ce o însp imînta era realizarea. ca un copil alintat. ARTA VISATULUI 237 Eram total de acord cu ea. Uitîndu-m dup un întrerup tor de lumin . cît i pe ale mele. a spus Carol. erau stivui i la perete. Nu era de aceea i p rere. Patul avea o saltea groas ori. i totu i nu puteam s -mi fac idee în ce consta oroarea situa iei. în camera lui Carol de la Hotel Regis. Voiam s -i spun c sim eam c pleznesc de nelini te. s-a apropiat de morman i a g sit atît hainele ei. . nu-i a a? a întrebat Carol.Pozi ia punctului de asamblare. pe partea dinspre perete. Eram într -o camer mic . Patru stîlpi gro i fuseser înfip i în podea. Era cît pe ce s te dea gata i pe tine. Dispari! D ispari! Sîsîiala ei era chiar amuzant i mi -a ab tut aten ia de la teama obsesiv care m st pînea. la nivel corporal. am spus eu cu absolut convingere. Am început s examinez locul unde ne aflam. .Tu s taci. .Sînt f pturile anorganice. dar nu cele pe care le purtasem cu cîteva minute în urm . nu atît de durere. Am f cut un efort suprem s -mi aduc aminte. împ turite cu grij .i pun hainele.Este dezgust tor! Nagualul nu mi-a spus nici pe departe c m voi pomeni într-o astfel de situa ie. unele dintre ele de-a dreptul înfior toare. Am scuturat -o de umeri.Nici eu n-am tiut asta. Saci de ARTA VISATULUI 235 pînz grosolan . în felul în care obi nuia ea s .Ceva era cît p-aci. Eram uimit de faptul c nu-i era team . s-a r stit ea la mine pe un ton plin de mînie. venite s ia ce li se cuvine. totodat . Voiam s spun mai multe i s înfiripez o conversa ie. Ce ciudat! Ne-am îmbr cat în t cere. Voiam. dar nu mi-am imaginat ceva atît de înfior tor. mi-am dat seama c acel pat înalt se afla într -un col . . Tu i nagualul pute i s merge i s v judeca i unul cu cel lalt. Carol i cu mine nu eram ni te novici.în ea.

Crezi c tocmai ne-am întors? a insistat Carol. Ne-am scos hainele cu o vitez de parc via a noastr ARTA VISATULUI 239 depindea de asta.Nu face asta. în mintea mea a început s se înfiripe o stranie suspiciune. I-am spus c trebuia s m lupt pentru a-mi putea p stra în minte imaginea camerei ei de hotel.Cum ne-am întors? a întrebat Carol. S-a uitat nedumerit la mine i apoi la propriul trup gol. Nu doream acest lucru. Am sentimentul c . Gîndul care mi-a trecut în clipa aceea prin minte a fost c fuseser m a eza i în interiorul unei colivii fragile. R spunsul meu a p rut s-o pun pe Carol în încurc tur . încît nu am pus nici un fel de întreb ri i nu am comentat veridicitatea faptului. am spus eu i am fost surprins de sunetul propriei mele voci.Reintrarea în lumea noastr se face automat. Nu în elesesem cu adev rat sensul spuselor lui don Juan pîn în momentul în care a trebuit s -mi aduc punctul de asam238 CARLOS CASTANEDA blare într-o alt pozi ie pentru a risipi cea a lumii. El ne-a confirmat b nuielile. în momentul în care am gîndit asta. Eram prea stupefiat s fac specula ii. dac nu l s m s se instaureze cea a. timp îndelungat. nu ne vom mai putea întoarce niciodat de unde am venit. Am stat acolo. a spus ea.i eu la fel.Orice lucru apar inînd acestei lumi i pe care -l folosim nu face decît s ne sl beasc puterile.întrucît.m n pustit în hotelul lui don Juan. . Gîfîind inexplicabil de tare . tot ce avem de f cut este s risipim cea a. . de fapt. A avut dreptate. Pe urm îns . Apoi am s rit în paiul cel înal f r s ne folosim de cei doi saci a eza i în chip de trepte. am traversat strada i ne. dar ea m-a oprit. în cealalt lume. astfel încît nu ne putem debarasa de ea. nu am nici o dificultate în a -mi aminti de unde am venit. a teptîndu-m ca ea s tie acest lucru. Am stat un timp îndelungat în mijlocul înc perii. Aceast imobilitate este ceea ce face ca percep ia noastr asupra lumii s domine toate aspectele vie ii noastre i pe noi în ine. Prive te! Sîntem dezbr ca i. F r s mai spunem un cuvînt. Era evident c amîndoi realizaser m instantaneu acela i lucru. care începuse s m înv luie.i-am relatat acestuia. brusc. Ne aflam undeva la ar . Orice. ghemui i unul într -altul. Carol mi -a mai reamintit i un alt lucru pe care ni-l spusese nagualul: c dac vrem s ne eliber m de aceast for dominan . Sau. care era caracteristica ei distinctiv . Dup toate indiciile ne aflam în odaia de unelte sau provizii a unei ferme sau conac. . Sau poate am dormit aici toat noaptea. a a. dac p r sim aceast bojdeuc . amîndoi am sim it acela i impuls. am avut instantaneu acela i gînd. luîndu-ne vorba din gur . sînt terminat . Dar dac m culc în pat sau îmi pun hainele astea ori m uit pe fereastr . ca punct de referin . Ne-am îmbr cat în mare vitez . cînd ne-am întors? Nu aveam nici o idee ce s spun sau ce s cred. . f r s ne mi c m. Lumina soarelui era aproape orbitoare. 240 CARLOS CASTANEDA . am ie it în fug din camer . nu f cuser m un efort fizic atît de mare . afar din el. Era atît de evident c reveniser m în lumea vie ii noastre cotidiene. am zis eu cu convingere.punctul de asamblare a fost imobilizat într-o anume pozi ie. chiar deschiderea u ii. Ai putea s la i lumea exterioar s intre aici. mai curînd.Cum ne vom putea întoarce în lumea noastr ? am întrebat. a zis. Dar imediat am i s rit înapoi. a optit ea înfrico at .î i aminte ti s fi mers la culcare în aceast camer ? m -a întrebat Carol. Ne-am trezit. Ambii p ream s fim lipsi i de orice putere de voin . a spus ea cu aerul de suprem autoritate. amîndoi odat . departe de pat i de fereastr . Carol i cu mine ne-am dus la fereastr i am privit afar . . adic . Carol mi-a confirmat aceast presupunere. dac l s m aceast amintire s dispar . . Am vrut s deschid u a i doar s m uit afar . putea s distrug echilibrul precar al coliviei. spunînd: . Cînd ne-am scos hainele? . ceea ce ar fi fost singurul lucru pe care l-a fi putut face. .Aproape c da.Ai foarte mult dreptate s nu vrei s ie i afar . Am putut doar s -i fac semn din cap. ne -am dus pe copc . ceea ce f cuser m. . am coborît pe sc ri cele dou etaje. tiu c . s ne deplas m punctul de asamblare prin inten ionarea deplas rii sale.Le-am scos acolo. Nelini tea mea era atît de puternic . Cînd stau aici dezbr cat . Apoi m-a întrebat dac doream s ie im din cocioaba aceea i s ne aventur m afar . . în lumina lunii se puteau vedea contururile întunecate ale unor case scunde. în patul din camera ei de hotel. încît nu am putut s rostesc asta în vorbe. Mi-a reamintit c don Juan ne spusese c puterea pe care o are lumea cotidian asupra noastr este rezultatul faptului c punctul nostru de asamblare este nemi cat în pozi ia sa obi nuit .

Eu i Carol dormi er m . mai ales dac v uni i for ele. ne-a incitat el. repetîndu-ne mereu i mereu c amîndoi. vis torii trebuie. Vr jitoria este str danie continu . a spus el.Dac ie ea i din cocioaba aceea. s provoc m o alt c l torie similar . i s-a adresat Carol lui don Juan.i exprime cu glas tare inten ia de a folosi con tiin a ca element facilitant. mai întîi. Probabil c asta este ce ni se întîmpl tuturor în lumea vie ii noastre de zi cu zi. A ad ugat c .aflat dou cvartale mai jos pe bulevardul Francisco Madero ²se f cuse ora ase dup -a-miazâ. Ne-a scos în ora s lu m o întîrziat mas de prînz. s fac o c l torie în lumea f pturilor anorganice. A afirmat c .E ecul c l toriei voastre s-a datorat faptului c nu a i avut timp s v folosi i con tiin a ca element al deplas rii.F r doar i poate. noi doi fuseser m de-â dreptul azvîrli i cu o vitez însp imânt toare într-o lume îngrozitor de periculoas .V recomand s v vede i cît mai rar cu putin . Era o sear cald . a spus don Juan. voi doi v i afla i în alt lume. se va putea în alta.Ce se va întîmpla acum? a întrebat ea. voi doi a i c p tat locuri chiar în primul rînd de lîng scen i a i tr it damna iunea vr jitorilor din vechime. trebuie s inten ioneze s fie azvîrli i. cu o und de iritare. a a-i? . vis torii tr iesc întreaga experien ca pe o succesiune lent de etape de tranzi ie i c tre buie s .Este adev rat. Ne-a explicat c .Nu energia voastr combinat a fost cea care a f cut posibil c l toria aceasta. spunîndu-i c ac iunea noastr fusese deopotriv un succes total i un fiasco. reprezenta un risc prea mare pentru noi. vis torii sînt doar spectatori. Carol a remarcat.Ce ne recomanzi s facem acum? l-a întrebat Carol. iar fixarea punctului nostru de asamblare ne domin atît de 242 CARLOS CASTANEDA tare. multe capete s-au întors în direc ia noastr . a continuat el. . dar nu reu iser m s ne s ustragem influen ei f pturilor anorganice. Don Juan a sus inut decizia noastr . Sau poate c nu ve i realiza niciodat asta. posedînd ARTA VISATULUI 243 energia întunecat necesar . Reu iser m s ne transfer m con tiin a din lumea cotidian în corpurile noastre energetice. ca i cum ar fi vrut s fixeze definitiv explica iile sale în min ile noastre. a spus el. ci altceva. a spus el. Misiunea era de a v furi a f r ca f pturile anorganice s prind de veste i nu de a fi condu i de ele. Nu are o prea mare importan . La auzul rîsului lui don Juan. prin intermediul con tiin ei. . S-a adresat apoi lui Carol. dac nu se poate ac iona într-o direc ie. Trebuia s -mi fi dat seama . aveam destul energie pentru a tenta f pturile anorganice s încerce s ne ademeneasc din nou. încît ne-a f cut s uit m de unde venim i care a fost motivul pentru care am venit aici. a r spuns don Juan. de obicei.c f pturile anorganice vor prelua comanda i vor încerca s v întind i vou aceea i curs . Ceva ce a ales i hainele potrivite pentru voi. a continuat el. a spus don Juan i a oftat adînc. în mod obi nuit.Ceea ce a i f cut voi doi este aproape cel mai periculos lucru pe care i -l poate imagin cineva.Gîndi i-v numai. Nu am folosit con tiin a ca mijloc pentru a ne deplasa. c pentru a folosi con tiin a ca pe un instrument al mediului. . . ARTA VISATULUI 241 . . . Cerul era senin. . Cînd am ajuns la restaurant . consecin a natural a unei astfel de imobiliz ri este faptul c punctul de asamblare al vis torilor nu se poate reîntoarce în pozi ia sa obi nuit . acum a i fi r t cit f r speran prin acea lume. toate aceste etape au fost anulate. Astfel c eu i Carol Tiggs ne-am inut în mod premeditat departe unul de altul de atunci încolo. Sîntem aici. Numai lui don Juan îi era foame. efectuînd astfel c l toria în toat materialitatea noastr . . c acesta mînca precum un porc. Ceea ce vi s-a întîmplat vou este exact ceea ce li s-a întîmplat lor.dac asta era ceea ce am f cut . la un loc. la fel ca în cazul vr jitorilor din vechime. . In caz ul noastru îns . înainte chiar de a ajunge în lumea f pturilor anorganice. Am avut sentimentul c se ferea s ne provoace alte nelini ti i temeri. F pturile anorganice i-au dus în lumi de unde nu s-au mai putut întoarce.dar nici nu mi-a trecut prin gînd a a ceva . Don Juan nu a mai vrut s vorbeasc despre c l toria noastr . deoarece intrasem în acea lume cu toate caracteristicile noastre fizice. . i înc perea aceea au exis tat numai pentru c totul a fost organizat de f pturile anorganice? a întrebat Carol. fixarea punctelor noastre de asm-blare în pozi ia aleas în prealabil de f pturile anorganice exercita o asemenea domina ie.Exist o întrebare care nu-mi d pace. încît a creat un fel de cea care a ters orice amintire a lumii din care veniser m. Sînt sigur c f pturile anorganice nu vor rata ansa de a v înha pe amîndoi.aproximativ optsprezece ore. A eza i pe o banc din Paseo Alameda ne sim eam mîngîia i de o briz u oar .Vrei s spui c voiau s ne in pentru totdeauna acolo? a întrebat Carol.. Dar a a cum s -a desf urat c l toria voastr . din neaten ie. . . Ne-a explicat din nou.Vrei s spui c hainele i patul. Perspectiva c am fi putut.V ve i amîna stalkingul stalkerilor pîn ve i fi mai puter nici. în a lt lume. Din cauza interven iei f pturilor anorganice. Apoi trebuie s se foloseasc de aceast c l torie ca de o trambulin i.

cele mai apropiate adepte ale sale. fie c -mi place sau nu. nu numai pe tine. nu pentru a c l tori. ci la diferitele modalit i de utilizare a corpului energetic. f r nici un ajutor? . s m lase pe jum tate orb. M -a invitat s merg cu el. dar nu mi-a l sat senza ia c ar trebui s încerc s ajung la cea de a patra poart i s-o trec de unul singur. Urmînd poruncile spiritului. ci i pe to i ceilal i ucenici ai mei. unde locuia împreun cu ceilal i vr jitori din grupul s u. care s însumeze concluziile i sfaturile sale la încheierea antrenamentelor mele de vis at. Doream fierbinte s m îndep rtez De minciuna ce sfîrîie pîrjolit i de vaietul continuu al vechilor spaime Ce cre te tot mai teribil pe m sur ce ziua Trece peste deal s se cufunde în m rea adînc . Am stat cu don Juan în curtea interioar a casei sale.Ce rost mai are s -mi stîrne ti interesul? Prefer s nu tiu. darmi-e team .Va continua antrenamentele mele de visat? . spunea el. trebuie s .Ce vrei s fac cu aceste cuno tin e? am întrebat eu. Dar Florinda r mîne. explodînd în aer. Don Juan m-a rugat s -i citesc o poezie de Dylan Thomas. am ajuns într -o situa ie foarte stranie: am devenit incapabil s relatez pe în eles ceea ce v zusem. pentru c nu aveam suficient energie. Doresc fierbinte s m îndep rtez. . în ni te fotolii incomode de r chit împletit .Nu tiu asta i nici ea nu tie. don Juan m-a repartizat sub îndrumarea a dou femei din grupul s u: Florinda i Zuleica. ci pentru a p trunde în cîmpurile energetice ale materiei neînsufle ite sau ale fiin elor vii. c ptu ite cu perne groase. Fuseser cump rate pentru el în Phoenix. Senza ia mea era c atinsesem st ri de percep ie pentru care nu existau cuvinte. Sîntem doar pioni în mîinile lui. Mai ales pe el. înv turile lor nu se refereau deloc la por ile visatului.Dac po i sau nu s faci asta depinde numai de spirit. 246 CARLOS CASTANEDA trebuia s st m pe ele ca i cum nu ne-ar fi incomodat nimic. Adev ratul conduc tor al jocului.. am v zut tot ce se înf i a în fa a mea. Don Juan a rîs i mi-a f cut cu ochiul. supradimensionate. indiscutabil. ar putea s ri-n scînteie Din vechea minciun ce arde-n arin i.Vrei s spui c pot trece prin cea de a patra poart de unul singur. un fel de lec ie final . . neconsumat înc . Claseaz -le pîn cînd vei avea nevoie de ele. categoria preferat de c l torii a vr jitorilor din timpuri str vechi. aflate în afara acestei lumi.pentru a c l tori în locuri concrete. de i nu te mai pot îndruma. Arizona. Am presupus imediat c poezia îi produsese o reac ie negativ i sim ea nevoia s o risipeasc . Noi nu sîntem juc tori independen i. Don Juan mi-a explicat c la cea de a patra poart a visatului corpul energetic c l tore te c tre locuri concrete specifice i c sînt trei moduri de utilizare a celei de a patra por i: unu .Don Juan mi-a readus exerci iile de visat în sfera preocup rii de a vedea energie în st ri generatoare de energie asem n toare visului. era deosebit de înc rcat de semnifica ii pentru mine în acel moment. în felul acesta. .Nu mai am ce s te înv despre visat. Apoi don Juan a fixat o ultim întîlnire cu mine pentru a-mi oferi. Mi -au l sat impresia c le interesa mai mult s m verifice decît s m înve e ceva. în decursul timpului.i prezint cea de a patra poart a visatului. Don Juan s-a ridicat i a spus c se duce s fac o plimbare în pia a din centrul or elului. a a c . pur i simplu. . ARTA VISATULUI 245 . Timpul petrecut de mine pe p mînt s-a încheiat. doi . . Totul depinde de spirit. . Trebuie s . A abandonat brusc subiectul. care. i trei -pentru a c l tori în locuri care exist numai în inten ia altora.pentru a c l tori în locuri concrete din aceast lume. Cu urm toarea ocazie cînd l am v zut. Don Juan a explicat viziunile mele incomprehensibile i indescriptibile prin faptul c corpul meu energetic folosea con tiin a ca element. spunea el.Pentru moment. nimic. a spus don Juan cînd l -am chestionat asupra acestei situa ii. Ea este cea care v va îndruma. ARENDA UL Pentru mine nu au mai urmat exerci ii de visat în maniera în care m obi nuisem. iar lec iile nu au durat suficient ca s aib vreo influen upra mea.Spiritul nu las sta la discre ia ta sau a mea. Mi-a spus s vin în or elul din sudul Mexicului. i aduse cu mare dificultate în Mexic. A spus c cel de al t reilea mod este cel mai dificil i cel mai pe riculos dintre cele trei i. Fotoliile erau un dar primit din partea uneia dintre membrele grupului s u.. Am ajuns acolo dup -âmiaza tîrziu. O f rîm de via .i spun ce este cea de a patra poart a visatului. 11. .

în sensul de a concepe . don Juan. . i la fel vei fi i tu. A rîs din toat inima. Categoric. pe care le alc tuiser . ori chiar nu tii nimic despre asta. Problema este c aici.Orice este posibil în acest ora . Aici. Am înv at asta din proprie experien . am spus eu. tii ceva i nu-mi spui? .Crezi c ai vreun motiv s fii cuprins de spaim ? a întrebat el i s-a oprit din mers pentru a mâ privi în fa . Se aflau acolo destul de mul i oameni. . înghesuindu-se în jurul magazinelor de pe str zile ce încadrau parcul pe laturile de est i de nord. . Nelini tea me crescînd m for a s f c ceva ce detestam: s m concentrez asupra mea.Ce m a teapt pe mine aici? în loc s -mi r spund . pe locul acestui ora . Sînt totdeauna nervos cînd m aflu în preajma ta. A p rut c face un efort serios s nu izbucneasc în ris. . pe deasupra acoperi ului singurului hotel din ora . c utînd un loc unde s ne a ez m. în compara ie cu el. foarte curînd. zidurile înalte ale uria ei biserici coloniale ce sem na cu o moschee musulman . la un cvartal distan de pia . Cîteodat . Felul în care a spus -o îns m-a nelini tit. . don Juan i-a reluat brusc mersul i am continuat s ne plimb m în jurul pie ei în deplin t cere. cl diri cu un singur nivel. încît nu le au mai putut sus ine. A rîs o clip . Am rupt t cerea i l-am întrebat pe don Juan dac i lui i se p rea ciudat c între cele dou restaurante nu era nici o diferen . mult mai mult decît ceilal i. Toate str zile din jurul pie ei aveau pavaje pline de neregularit i.Am. I r tu nu prea tii exact ce este sau tii ce este. mi -a relatat din nou ceea ce-mi spusese de nenum rate ori. . Am înconjurat-o de mai multe ori.Insisten a ta m pune pe gînduri. a spus el. Aici.E ti sigur de asta.Este incontestabil. se profilau amenin tor.De ce e ti atît de nervos? m-a întrebat el cu o expresie serioas . dâr este clar c sînt cuprins d e spaim . Pe o strad lateral . tot f r nici o vorb . mai presus de toate. . Cu rîvna cuiva care nu mai vorbise nicicînd despre asta. cîteva tinere. mîna i de interese extrem de egoiste î i concentraser toate eforturile în ac iunea de perfec ionare a practicilor care i-au ARTA VISATULUI 249 îndep rtat tot mai tare de cump tare i de echilibrul psihic i c .De ce sînt nervos? Bun glum . a spus el. âm explicat eu.Foarte curînd vom ti dac semeni într-adev r cu vr jitorii din vechime s u cu vr jitorii contemporani. â admis el i a zîmbit.Vr jitorii din timpuri str vechi au tr it i au proliferat în aceast zon . construite din c r mizi de argil alb . a r spuns el. bineîn eles. Casele erau masive. eu sînt un înger. au fost extermina i atunci cînd structurile complicate de credin e i practici. 248 CARLOS CASTANEDA . practic. Simpla lui prezen m speria de moarte. apoi a devenit din nou serios. don Juan. . exist ceva ce te a teapt pe tine. în cele din urm .Pe drumul c tre pia nici unul din noi nu a scos un cuvînt. . un as în mînec . don Juan? .Nu tiu de ce. Don Juan. Ora ul actual a fost construit pe funda iile unuia dintre ora ele lor. . cu acoperi uri de olane. E ti sigur c nu tu e ti cel care are un as ascuns în mînec ? . ARTA VISATULUI 247 pere i v rui i i u i vopsite în albastru sau cafeniu. La un moment dat. a ezîndu-se pe banc i f cîndu-mi semn s m a ez lîng el.Nagualii nu sînt tocmai cele mai pl cute fiin e de pe fa a p mîntului. care coexistau în mod inexplicabil unul lîng altul i f ceau afaceri bune. care st teau pe o banc . servind. într-adev r. am protestat eu. în acest ora . acela i meniu la acelea i pre uri. c acei vr jitori. a spus el pe un ton de scuz .Poate c e ti un înger în compara ie. Am f cut de vreo dou ori înconjurul pie ei. s-au ridicat i au plecat. în aceast zon .Da. . au devenit atît de împov r toare. Dar nu asta este problema. m-a incitat în continuare. dar nu îndr zne ti s mi spui.Nu. i-au desf urat ei întreaga activitate. urm rindu-mi reac iile. a spus don Juan.M sco i din min i cu toat vorb ria asta ciudat i r u -pre-vestitoare. pentru a te putea compara cu el. sesizînd încurc tura mea. exagerezi. Cei treisprezece ani petrecu i al turi de don Juan m preg tiser . aveam întotdeauna senza ia c via a mea nu f cea nici cît o ceap degerata. . Era evident c a teapt o dest inuire din partea mea. nu. Pe latura de sud erau dou restaurante. c tu ai acela i efect asupra mea. . numai c nagualul Julian nu este aici. teribilul nagual Julian. Tonul s u i sprîncenele ridicate mi-a creat impresia c m suspecta c tiu ceva ce nu-i dezv luiam.De ani de zile î i tot vorbesc despre practicile aberante ale vr jitorilor din Mexicul antic. . Iar cînd î i îndrepta aten ia asupra mea. fiind pus în situa ia de a avea de a face cu profesorul meu.

ci din convingere.Dup cum tii. . Cînd i-am vorbit. n scut nu din fric sau indolen . a zice c ai de gînd s m supui unui test oarecare disear . . Eu sînt un actor de compozi ie. . nu a auzit ce i-am spus.Eu nu am puterea s te supun la nici un fel de teste. don Juan? . fie completa subjugare de c tre propriile pl ceri i sl biciuni.insistînd asupra ideii c vr jitorii din timpurile moderne au primit o lec ie dur . iar tu tre buie s fii foarte relaxat pentru a face fa la ceea ce te a teapt disear .Preg tesc terenul.i care este tema lec iei de visat pe care o voi avea? .Corpul meu energetic simte c toate sînt la locul lor. dar nu îndeajuns pentru a putea renun a la un asemenea dar. . î i fac înc lzirea . M -ai surprins în ac iunea de sondare a zonei cu ajutorul corpului meu energetic. încercam doar s simt pulsul împrejurimilor. care 252 CARLOS CASTANEDA ARTA VISATULUI 253 realizau aceste deplas ri prin opera iuni misterioase i le ofereau discipolilor lor ca daruri de putere. S-a ridicat i i-a rotit privirea asupra împrejurimilor. Nu manevr m punctul de asamblare prin auto disciplin .Judecind dup cum vorbe ti. a a cum au fost precedentele din acest do meniu. Lec ia este compus din dou p r i. Disear te a teapt fie totala deta are. care s -a transmis de-a lungul timpului de la profesor la discipol. deplasarea punctului de asamblare era consecin a situa iei de supunere în care se plasau fa de al ii. nagualul Julian. pentru vr jitorii contemporani perceperea direct a energiei este o realizare ce se ob ine prin efortul personal al fiec ruia. c tre spate. a continuat el. i-au dat seama c numai dac r mîn total deta a i pot avea energia de a fi liberi. Nagualul Elias era întratît de deta at. Nagualul Julian era i el deta at. Ies din scen în primul act.i pot spune este c disear vei avea o lec ie de visat. A zîmbit larg.Tot ce. P rea c ceea ce-mi spusese îi epuizase întreaga energie.Da. De exemplu. încît s corespund tr s turilor de caracter ale fiec rui nagual. f r s devin cic litor. Am fost nevoit s repet întrebarea.Cine va fi profesorul i îndrum torul meu? . apoi. . i pe binef c torul acestuia. am spus eu. a spus el cu un surîs i a ad ugat: eu sînt doar un intermediar al s u. lateral i. A a este? . prin str dania lor permanent de a. don Juan. dar niciuna dintre aceste lec ii nu s -a asem nat cu celelalte. Eram tulburat i nu aveam astîmp r. dar lec ia nu va fi predat de mine. Pentru vr jitorii din vechime. a spus. S-a a ezat din nou i a r suflat adînc.Ce inten ioneaz spiritul s -mi fac .A tep i pe cineva? .F i tu la fel. a continuat el. încît avea capacitatea s renun e la un dar de putere. . nu este mare lucru de capul ora ului stuia. fiecare a fost astfel structurat .i poate fi explicat de nimeni. don Juan? . To i nagualii din bran a mea au beneficiat de aceast lec ie în dou p r i. au reu it s instaureze o atmosfer de întuneric i teroare. pentru c este ceva ce ine numai de tine.Un musafir a c rui prezen poate fi pentru tine o groaznic surpriz sau poate s nu te surprind deloc. pentru numele lui Dumnezeu? Nu mi-a r spuns. 250 CARLOS CASTANEDA ARTA VISATULUI 251 . a tept. A zîmbit doar cu subîn eles. Am r mas t cu i un r stimp îndelungat. Este o op iune pe care trebuie s o fac orice nagual din bran a mea. Devin din ce în ce mai nervos. dar spiritul are aceast putere. Fire te c a tept pe cineva. dar însemnat. m-a sf tuit. s-a ridicat i i-a întins bra ele în fa . Am observat privirile furi e pe care le arunca în direc ia bisericii. Dar era un nagual impecabil i m-a l sat s fiu eu însumi.i asigura controlul asupra altora.panica drept ceva ce era în permanen foarte aproape. Piesa se joac în seara asta. Am observat ce -i deosebea.Este cea de a patra poart a visatului. . î i relaxeaz corpul. Altcineva î i va fi profesor i te va îndruma disear . a spus în continuare. nagualul Julian ar fi putut s m transforme în orice ar fi dorit el. Cred c în eleg ce înseamn deta area i subjugarea. . Don Juan p rea s ov ie. a spus el. Dup cum vezi. Cineva cu mai mult energie decît noi ne poate face orice. dar el exercit o fascina ie unic pentru lupt torii din .i ce ai sim it. fa de profesorii lor. Prima parte i -o voi explica eu imediat. Tu e ti principalul protagonist. pentru c am avut privilegiul de a cunoa te doi naguali: pe binef c torul meu. Nu tiam ce s mai spun. gata s se declan eze. Vr jitorii din vechime nu erau atît de impecabili i.ca s zicem a a . a spus don Juan. nagualul Elias. într -un demon sau într-un sfînt. . cu un rol mic.Explica iile tale nu m ajut defel.Despre ce tot vorbe ti. Don Juan s-a oprit. . Era chiar neatent. Cea de a doua parte nu. Deta area lor este de un tip special.

dar imposibil de în eles ori de crezut pentru tine. nagualul Elias. Dup ce am str b tut scurta distan din pia pîn la treptele de calcar ale pr idvorului bisericii.Cincizeci de pozi ii! a exclamat el cu uimire. Eram ca paralizat. s te pun în leg tur cu unele fiin e. de la nagualul Sebastian. . de pozi ii ale punctului de asamblare.tii c cel care sfideaz moartea ne face daruri de putere la fiecare nou genera ie. nagualul Julian. c ceea ce era el i tot ce tia reprezentau mo tenirea l sat de profesorul s u. de la nagualul Lujan. de i f ceau totu i parte din aceea i linie de descenden cu cei din bran a sa. nagualul Elias. mo tenise totul de la profesorul s u. f r vorbe. Arenda ului îi sînt dragi biserica i împrejurimile ei. ca i cînd mar fi îndemnat. Deoarece mie mi -a sosit sorocul. fiind un vr jitor din vechea coal . mii de ani de via i con tiin str in nou . probabil. Don Juan a spus c repet ceva ce-mi era deja cunoscut. Darurile lui erau deopotriv ca ni te diagrame reprezentînd deplasarea punctului de asamblare în pozi ii specifice i ca ni te ghiduri con inînd instruc iuni asupra modului în care punctul poate fi imobilizat în oricare dintre aceste pozi ii. Nu-l mai v zusem niciodat relatînd ceva cu atî a dramatism. incapabil s -mi st pînesc uimirea. total surprins.i relatez unele întîmpl ri. dou pozi ii ar fi fost mai mult decît suficient. Mi-a explicat c arenda ul. era cît pe ce s le in. fie de cei din grupul s u referitor la nagualul Sebastian i legendarul b trin vr jitor. de la nagualul Rosendo. c înaintea nagualului Sebastian existaser opt al i naguali. . pe tonul i în maniera cuiva care f cea o dezv luire dureroas . în acest ora ? am întrebat eu. . înv ase de la profesorii s i toate subtilit ile referitoare la deplasarea punctului de asamblare. ceva ce-mi explicase de mai multe ori în trecut. Gesturile sale îmi creau impresia unui actor talentat care interpreteaz la perfec ie o stare de nervozitate i adînc preocupare. . De foarte pu ine ori pe tot parcursul rela iei mele cu don Juan am sim it o asemenea aprehensiune. a continuat el. s reflectez la ceea ce tocmai îmi spusese. Avuseser o cu totul alt atitudine fa de vr jitorie. M împleticeam i mi se t iau genunchii la fiecare pas. Te-am adus aici în seara asta pentru c poezia pe care mi-ai citit-o mi-a sugerat c este timpul s -l cuno ti pe arenda . nedes p r i i. 254 CARLOS CASTANEDA nagualul Lujan primise din partea arenda ului un dar de cincizeci de pozi ii. ARTA VISATULUI 255 S-a ridicat i m-a privit din cre tet pîn -n t lpi. El s-a uitat cu aten ie la mine i. Pentru un moment a trebuit s respir pe gur .Am tot discutat despre extraordinarele realiz ri ale vr j itorilor din vremuri str vechi. una sau. a fi putut jura c vocea sa avea inflexiunile joase i înc rcate de nelini te ale cuiva st pînit de team sau griji. l-am urmat pe don Juan. acesta. A ridicat din umeri în semn de consternare.tia cum se pot ob ine i men ine sute. f r o vorb . f r a avea posibilitatea unei cunoa teri directe. chiar aici. Don Juan era în cea mai bun form de povestitor. întrucît avea la activ. Iar natura specific a acestor daruri este ceea ce a schimbat cursul evolu iei bran ei noastre. Acesta. Aici se afl sursa a ceea ce sîntem i sursa a ceea ce nu vrem s fim. de parc a fi fost tr znit. cu mai bine de o sut de ani. practic. i a a mai departe.Cu siguran ! a exclamat el. Dar este dificil atunci cînd trebuie s vorbe ti numai în termeni abstrac i. pentru a asista la slujba de diminea . iar nagualul Santisteban. dar c ace tia fuseser total diferi i de cei care au urmat. o cu totul alt concep ie asupra ei. cel mult. cel care sfideaz moartea. N -am zis nimic. Pentru un dar. . a r spuns el. cînd s-a îndreptat spre biseric .i aminte ti i s -mi repe i tot ce i-am spus despre nagualul Sebastian.timp din bel ug pentru a se perfec iona .bran a mea.i repet pîn -n ziua de apoi ceva ce este clar ca lumina zilei pentru mine. Pot s . Mi s-a spus c arenda ul îl pl cea pe nagualul Lujan foarte mult. nagualul Lujan. . s . trebuie s . Solicitarea sa mi s-a p rut ciudat . . Mi-a spus din nou. Au legat o prietenie atît de strîns .Chiar aici. exact a a cum a f cut cu mine binef c torul meu. . mi -a spus. Cînd m-am ridicat. . pe un ton foarte oficial. de la nagualul Santisteban. cunoscut sub apelativul de arenda . pe o alt banc .Nagualul Lujan i arenda ul s-au plimbat într-adev r prin aceast pia ? am întrebat eu din nou.Chiar aici. . trebuie s . Sînt sigur c acum este momentul s mergem acolo. de exemplu. pentru c î i lipse te cunoa terea practic a respectivei no iuni. dac nu chiar mii. Totu i. astfel putîndu -se realiza coeziunea.i transmit unele idei. Don Juan m-a luat de dup umeri ca s m sprijine. Este posibil ca ei s fi ezut chiar în acest loc. tremuram din tot corpul. Stomacul îmi era un ghem de nervi. Se spune c nagualul Lujan i arenda ul obi nuiau s intre tacticos în biserica de colo în fiecare diminea .Hai s mergem la biseric . în acest ora . D dea din cap sacadat. Am fost cuprins instantaneu de panic . Dac nu l-a fi cunoscut bine. la rîndul s u. a spus c . dar am repetat tot ceea ce-mi fusese spus fie de el. mi-a cerut el. încît erau. a spus don Juan. a spus don Juan în continuare.Acum.

Nu mi-am imaginat c vei fi atît de tulburat. din biseric . Acest lucru n-ar trebui s te surprind . Pentru un vr jitor de talia lui. Ac iunea este. a r spuns el în oapt . Probabil. Acum ai nevoie de calm. Lini te te. m-a îndemnat s fac la fel. s te confrunt cu provocarea.i cugetul.în termeni indirec i .i voi fi spus . Cusurul t u este c încerci s conferi afirma iilor tale o . a spus. .Nu tiu ce s cred. . zguduit de noi hohote de rîs. don Juan m-a ajutat s m a ez pe bordur i s-a a ezat lîng mine. mi -a optit. a spus el cu vehemen . Cu o r bdare for at . Sim eam c pleznesc de atîta încordare. f r a spune lucrurilor pe nume. întrucît acesta a fost un subiect foarte îndr git de vr jitorii din vechime. Am observat totu i c p reau s se fi întîlnit întîmpl tor i nu erau împreun . .Nu.De ce nu mi-ai spus c arenda ul este o femeie? . Dar don Juan a spus c un scurt respiro m-ar putea ajuta s -mi recap t ce mai r m sese din încrederea în mine. a ripostat don Juan.Unde este arenda ul? am întrebat eu.Arenda ul era unul dintre cei trei b rba i care au plecat? am optit eu aproape direct în urechea lui. o chestiune de voin i de instruire corespunz toare.. Cu un gest hot rît din cap. normal. Era o furie rece ARTA VISATULUI 257 care m f cea s m simt de parc pieptul i mu chii gîtului erau gata s -mi explodeze. R m sesem f r grai. a zîmbit i a dat din cap.în eleg toate astea. Crezi c toate astea nu sînt decît trucuri? . Mi-a indicai. tot în oapt . i ai dreptate în ceea ce spui. încercînd s trag cît mai mult aer în piept. c vreau doar s discut în contradictoriu. Cu mult solicitudine.S mergem înapoi la biseric . Nu eram furios pe don Juan sau pe mine ori pe cineva anume. s ceri. Dintr -un salt. i -am expus principiile biologice ce stau la baza caracterului masculin i feminin. Hohotele de rîs ale lui don Juan se succedau ca valurile oceanului. în clipa aceea. este cel care sfideaz moartea. ci rezultatul unei ac iuni specifice de pozi ionare a punctului de asamblare. înecîndu-se i tu ind de atîta rîs. ca orice alt nagual. a spus el pe un ton atît de normal de parc tocmai v zuse un vechi prieten. . N-ai mai fost niciodat în via pus în fa a unei asemenea încerc ri. . Cei trei b rba i i celelalte dou femei tocmai plecau. Am avut un moment de z p ceal i m-am uitat la don Juan pentru instruc iuni. recipientul cu ap sfin it . . atît de versat în domeniul deplas rii punctului de asamblare.Iat -l acolo pe arenda . Cu o agilitate incredibil . f r ca. haide. sau s solici i.Dar ai v zut femeia. în timp ce eu gîfîiam. . .Trebuie s respect m rînduiala i s ne facem semnul crucii. trei dintre femei intraser în biseric . Aceasta este înc una dintre manevrele utilizate de naguali: s spui tot. Nu pot s . Nu trebuie chiar s te arunci a a în foc. Nu am putut nici m car s -mi dau seama dac intrau în biseric sau ie eau din ea. efectiv. . pe un ton acuzator.i spun ce anume s faci. cu o mi care din cap. Reflecteaz .Haide. a fi b rbat sau femeie este o chestiune de preferin sau de circumstan .Nu pot s accept sau s cred ceea ce-mi prezin i. .tot ce este oportun. dar cu nedisimulatâ morg . pentru c era singurul lucru ra ional pe care-l puteam face. 256 CARLOS CASTANEDA Don Juan i-a înmuiat vîrfurile degetelor în recipient i s-a închinat. dup ce. . Cump ne te lucrurile. Don Juan a alergat dup mine. ei sînt singurii care pot face lumin în problema respectiv . M-am smucit din strînsoarea mîinilor lui i mam îndreptat c tre pia . Arenda ul este una din femeile care au r mas aici. Am privit în direc ia în care se uita i am v zut un grup de cinci femei i trei b rba i în cap tul opus al pridvorului. El a venit dup mine. a spus el solemn.Prima parte a lec iei acesteia de visat se refer la faptul c masculinitatea i feminitatea nu sînt st ri definitive. Gînde te -te. Mi s-au t iat genunchii. m-a ajuns din urm i m-a apucat de bra . am fost la u i am fugit afar . 258 CARLOS CASTANEDA . Don Juan mi-a spus. Apoi m-a apucat o furie subit . am strigat cu o voce pe care nu mi -am recunoscut-o. a spus el pe un ton lini titor.Vr jitorul de acolo. a spus el. Privirea mea rapid i speriat nu a înregistrat nimic neobi nuit în leg tur cu oamenii aceia. . Pot doar. a zis el.Fiin a aceea din biseric este cu adev rat o femeie. . o femeie din ultimul rînd i -a întors capul c tre mine. Aceasta este prima parte a lec iei de visat pe care am spus c o vei avea. Ai experimentat deja în practic t oate principiile vr jitoriei. De ce trebuie s te nelini teasc asta atît de mult? Faptul c ea s-a n scut b rbat nu face decît s ateste ce putere au ac iunile vr jitorilor din vechime. Se inea de ale. Pîn cînd don Juan i cu mine am ajuns la u i a scund . t iat în masivul portal de lemn. Cea din ultimul rînd de b nci. M-a inut strîns de bra . am început o controvers cu don Juan. Voiam s termin m cît mai repede cu tot. Iar cel care sfideaz moartea este musafirul misterios care te va îndruma pe parcursul ei. Sim eam c m sufoc.Unde te duci? m-a întrebat el cu fa a i întregul corp con torsionate de rîs. i-am spus i am sim it cum m încing la fa .

a spus el. Gre eala pe care o faci este s ui i c cel care sfideaz moartea a dep it aceste limite de mii i mii de ori. E ti. ci cu acceptarea laturii practice a vr jitoriei. Cei noi îns au resurse mult mai mari i sînt mai pu in obseda i de sex. care i-a înc lcat promisiunea de a nu se amesteca i mi-a spus c o for inimaginabil îmi accelera pulsul pentru a m face s m întorc la biseric . Procedam oare cum era mai bine? Fugeam de team ? Desigur c imediat am explicat ra ional decizia mea ca fiind corect i inevitabil . Dar. . Acestea vor fi d eterminante pentru om aici sau în oricare alt loc din univers. Dar dac i -e prea team s -l cuno ti pe cel care sfideaz moartea. Nu trebuie s fii un geniu pentru a . A a c fii un adev rat nagual. 260 CARLOS CASTANEDA Amuzamentul s u era atât de autentic i de inocent. B t ile s-au transformat brusc în vocea emisarului. A zîmbit mali ios. L-am chestionat imediat pe don Juan cu toat seriozitatea asupra unei asemenea posibilit i. . încît îi sim eam b t ile în stomac. . cu toat aprehensiunea.nu avea nimic împotriva deciziei mele. ARTA VISATULUI 261 .i de ce aceast reac ie violen ? a întrebat el cu un zîmbet. Tot ce spui tu este adev rat atîta timp cît punctul nostru de asamblare r mîne în pozi ia sa obi nuit . este prea devreme pentru apropiata noastr ac iune. i am pornit pe drumul de întoarcere c tre locuin a lui. Fiin a aceea din biseric este o femeie. Am rîs amîndoi. . nu-i a a? Se pare c aceast situa ie a fost creat special pentru tine. Nu este nici o ru ine în asta.Ei. Ne-am dus înapoi în parc i am g sit imediat o banc liber .valabilitate universal . am recunoscut.pîn în acel moment .iar primirea darurilor arenda ului era ca i cî nd a fi achizi ionat o proprietate. A a i era. Erau atîtea întreb ri pe care a fi putut s i le pun celui care sfideaz moartea. Poate c vechii t i prieteni a r face a a ceva. M-am sim it penibil. gîndurile mi se succedau cu o vitez s lbatic . Avem timpul disponibil. la cap t de drum. am spus eu cît se poate de calm. dac putea fi numit disput .i da seama c arenda ul nu mai este sub influen a acelora i for e care te guverneaz pe tine acum. întotdeauna te -ai sim it atras de femei.m asiguram eu pe mine însumi . de altfel. Don Juan a spus c . cred c ai fi murit de fric demult. . cu toat impetuozitatea.Dar vorbim aici despre principii de baz . I-am declarat c pentru mine ceea ce sus inea el era dezgust tor i de neconceput. Mam oprit i i-am comunicat grabnic lui don Juan spusele emisarului. i are toate organele i tr s turile caracteristice unei femei.Nu mureai tu a a. nici unul dintre principiile atît de dragi ie nu mai are valabilitatea total pe care o sus ii.M tem c da. mai întîi. s merg c tre casa lui don Juan însemna s merg la moarte. . . Numai gîndul c femeia din biseric era b rbat îmi producea cumva grea . pe mine nu m interesau achizi iile de nici un fel . . s ne a ez m pe o banc i s examin m cu grij op iunile tale. . pe care ne -am a ezat. care . don Juan? Aveai de gînd s m la i s mor. întrebarea lui m -a luat prin surprindere. Am subliniat c . cu mul i ani în urm . a spus el pe un ton calm. Nu te ru ina de ceea ce e ti.din punctul lui de vedere . atunci mai degrab mori decît s dai ochii cu el. acum ajungem la fondul problemei! a exclamat don Juan. Dar.S mergem înapoi la biseric . Repet. Op iunea mea era s m retrag din aceast ac iune i s m întorc la casa lui don Juan. hai s ne întoarcem în parc.Cred c o percep ca pe un atac la îns i esen a mea de om. A rîs atît de tare. La urma urmelor. i nu mi -a trecut niciodat prin minte s e consider un la . . . Dac ai fi fost la . în mintea mea.Este o posibilitate care ine prea mult de cele lume ti.Este adev rat? l-am întrebat. î i respect deciziile i pu in îmi pas care sînt motiva iile lor. ca i mine.A a este. cu una cu dou . a recunoscut el timid. ARTA VISATULUI 259 I-am spus c disputa mea. Corpul t u energetic are resurse inepuizabile. Apoi am fost cuprins de îndoieli i de curiozitate.De ce nu mi-ai spus asta. era nu cu el. în calitate de vis tor. încît p rea gata s le ine.fusese atît de abstract i îndep rtat . Mi-a trecut deodat prin minte o idee: probabil c arenda ul este un travestit. Ceea ce-mi prezenta el acum în cazul arenda ului era o nebunie. împreun cu cea privind necesitatea imperioas a unei min i s n toase. am strigat eu. El. apoi acas la mine. I-am reamintit c el însu i îmi sus inuse i cultivase aceast convingere. încît nu constituise niciodat o problem real pentru mine. în momentul în care este deplasat di ncolo de anumite limite i nu mai func ioneaz regulile lumii noastre de zi cu zi. M-am ridicat i am spus r spicat c nu nutream nici o dorin s am de -a face cu arenda ul. iar eu. încît m-am molipsit i eu. aveam experien a necesar pen tru a confirma c în visat este posibil orice. indiferent de forma i aspectul s u. un subiect ce se preta doar pentru visat. pentru c crezi c sînt un la ? l-am întrebat eu mînios. a a este. Atunci. Este o Äea". Inima a început s -mi bat atît de tare. am luat o decizie. dar nu i pentru lumea real .

- Trebuie s în elegi c numai tu însu i po i lua decizia de a-l întîlni sau nu pe arenda , de a accepta sau de a refuza darurile sale de putere, a spus don Juan. Dar decizia ta trebuie s o exprimi în fa a femeii din biseric , între patru ochi, altfel nu va avea valabilitate. Don Juan a mai spus c darurile arenda ului sînt formidabile, dar pre ul pl tit pentru ele este colosal, iar el, personal, nu era prea încîntat de daruri, nici de pre . 262 CARLOS CASTANEDA - înainte de a lua decizia definitiv , a spus don Juan în continuare, trebuie s cuno ti toate detaliile tranzac iilor noastre cu acest vr jitor. - Prefer s nu mai aud nimic despre asta, don Juan, m-am rugat eu. - Este de datoria ta s tii, a spus el. Cum altfel vei putea s iei o hot rîre? - Nu crezi c dac tiu mai pu ine lucruri despre arenda va fi mai bine pentru mine? - Nu. Asta nu este o situa ie în care te ascunzi pîn trece pericolul. Acesta este momentul adev rului. Tot ce ai f cut i ai tr it în lumea vr jitorilor te -a îndreptat c tre acest punct. Nu voiam s - i spun, pentru c tiam c i-o va spune corpul t u energetic, dar nu exist nici o modalitate prin care s scapi de aceast întîlnire. Nici chiar prin moarte nu po i sc pa. în elegi? M-a zgîl îit de umeri. M în elegi? a repetat. în elegeam atît de bine, încît l-am întrebat dac putea s m fac s intru într-un alt registru de con tiin , pentru a-mi diminua teama i tulburarea. For a cu care a spus nu, m-a f cut s tresar. - Trebuie s te confrun i cu cel care sfideaz moartea cu calm i absolut st pînire de sine, a ad ugat el. i nu po i face asta prin substituiri. Don Juan a început s -mi spun lini tit iar i tot ceea ce -mi mai spusese despre cel care sfideaz moartea. în timp ce vorbea, mi-am dat seama c , în parte, confuzia mea era consecin a modului în care utiliza el cuvintele. în spaniol folosea, pentru Äcel care sfideaz moartea", el desafiante de la muerte, iar pentru Äarenda ", el inguilino, ambele desemnînd în mod automat un b rbat. Dar, în descrierea rela iei dintre arenda i nagualii ARTA VISATULUI 263 din bran a sa, amesteca desinen ele i termenii de gen masculin i feminin, creînd o mare confuzie în mintea mea. Spunea c arenda ul trebuia s pl teasc pentru energia pe care el o lua de la nagualii din bran a noastr , dar plata lui îi legase pe ace ti vr jitori de el pentru genera ii întregi. Ca plat pentru energia c p tat , femeia din biseric îi înv a pe naguali ce s fac exact, pentru a- i deplasa punctele de asamblare în pozi ii specifice, pe care ea îns i le alesese. Cu alte cuvinte, ea îi înrobea p e fiecare dintre ace tia cu un dar de putere, constînd din pozi ii specifice preselectate, ale punctului de asamblare, i toate implica iile acestuia. - Ce vrei s spui prin Ätoate implica iile acestuia", don Juan? - M refer la consecin ele negative ale acestor daruri. Femeia din biseric nu cunoa te decît delectarea i r sf ul în pl cere. Nu exist cump tare i modera ie în aceast femeie. De pild , l -a înv at pe nagualul Julian cum s - i pozi ioneze punctul de asamblare pentru a fi la fel ca ea, o fe meie. A-l înv a asta pe binef c torul meu, care era un hedonist incurabil, echivala cu a da b utur unui be iv. - Dar nu sîntem fiecare r spunz tori de ceea ce facem? - Da, într-adev r, a a este. Totu i, unora dintre noi le este mai dificil decît altora s ac ioneze cu deplin responsabilitate. S spore ti aceast dificultate în mod deliberat, a a cum face aceast femeie, înseamn s spore ti în mod inutil presiunile la care sîntem supu i. - Cum tii c femeia din biseric face asta în mod deliberat? - Le-a f cut-o tuturor nagualilor din bran a mea. Dac ne uit m la noi cu impar ialitate i onestitate, trebuie s recunoa tem c cel care sfideaz moartea ne-a transformat - prin 264 CARLOS CASTANEDA intermediul darurilor sale - într-o categorie de vr jitori foarte deda i delect rii i dependen i de aceasta. Nu am putut s îi mai trec cu vederea inconsecven a în utilizarea termenilor i i-am atras aten ia asupra acestui lucru. - Trebuie s vorbe ti despre acest vr jitor fie la masculin, fie la feminin, dar nu la ambele genuri, am spus eu cu severitate. Sînt i a a foarte încordat, iar aceast folosire arbitrar a genurilor m face s fiu i mai agitat. - i eu sînt foarte agitat, a m rturisit el. Dar adev rul este c cel care sfideaz moartea este i de genul masculin, i de genul feminin. Niciodat nu am reu it s am o atitudine de complezen fa de schimb rile de gen ale acestui vr jitor. Am fost sigur c i tu vei reac iona la fel, întrucît l -ai cunoscut întîi ca b rbat. Don Juan mi-a amintit de o întîmplare, petrecut cu ani în urm , cînd m-a luat cu el pentru a-l întîlni pe cel care sfideaz moartea i am cunoscut un indian ciudat, nici în r, nici b trîn, de o constitu ie firav . îmi r m sese în minte mai ales accentul s u straniu i expresia neobi nuit pe care o folosea atunci cînd povestea despre lucrurile pe care sus inea c le v zuse, mis ojos se pasearon, ochii mi se plimbau. De exemplu, spunea: Äochii mi se plimbau pe coifurile cuceritorilor spanioli."

Amintirea acelei întîmplâri era atît de slab , încît crezusem întotdeauna c întîlnirea durase numai cîteva minute. Don Juan îmi spusese îns mai tîrziu c petrecusem o zi întreag în tov r ia celui care sfideaz moartea. - Motivul pentru care am încercat, mai devreme, s aflu de la tine dac tii c e se petrece, a continuat don Juan, este c am crezut c atunci, cu ani în urm , i -ai fixat chiar tu o întîlnire cu cel care sfideaz moartea. ARTA VISATULUI 265 - M supraestimezi, don Juan. în cazul acesta chiar c nu am habar de nimic. Dar ce te -a f cut s crezi c tiu ceva? - Cel care sfideaz moartea a p rut s te plac foarte mult. Asta pentru mine a însemnat c el ar fi putut s - i fi da un dar de putere, de i tu nu- i aminteai nimic. Sau ar fi putut s sta bileasc aceast întîlnire cu el ca femeie. Am b nuit chiar c i-a dat instruc iuni precise în acest sens. Don Juan a precizat c cel care sfideaz moartea, fiind categoric un sclav al ritualului, î i întîlnea întotdeauna nagualii din domeniul s u mai întîi ca b rbat - a a cum s-a întîmplat în cazul nagualului Sebastian - iar apoi ca fameie. - De ce nume ti darurile celui care sfideaz moartea daruri de putere? i de ce se face a a un secret din asta? am întrebat eu. Tu însu i î i po i deplasa singur punctul de asamblare în orice pozi ie dore t i, nu? - Se numesc daruri de putere, pentru c sînt produsul tiin ei de înalt specializare a vr jitorilor din vremuri str vechi, a spus el. Caracterul secret al acestor daruri rezid în faptul c absolut nimeni de pe acest p mînt - în afar de arenda - nu ne-ar putea oferi un e antion din aceast înal tiin . Sigur c po s -mi deplasez punctul de asamblare în orice pozi ie vreau, în interiorul sau în exteriorul formei energetice umane. Dar ceea ce nu pot eu i numai cel care sfideaz moartea poate, este s tiu ce s fac cu corpul meu energetic în fiecare din aceste pozi ii pentru a realiza o percep ie total , coeziunea total . Mi-a explicat apoi c vr jitorii din ziua de azi nu cunosc detaliile miilor i miilor de pozi ii posibile ale punctului de asamblare. - Ce vrei s spui prin detalii? am întrebat. 266
CARLOS CASTANEDA

I

ARTA VISATULUI 267 - Modalit i specifice de ac iune asupra corpului energetic, pentru a putea men ine punctul de asamblare fixat în anumite pozi ii, a r spuns el. S-a luat drept exemplu pe sine. A spus c darul de putere pe care i-l f cuse cel care sfideaz moartea era pozi ia punctului de asamblare al unui corb i procedurile de manipulare a corpului s u energetic pentru a realiza percep ia total a unui corb. A explicat c ceea ce urm riser s ob in cu orice pre vr jitorii din vechime era percep ia total , coeziunea total , iar în cazul propriului dar de putere, percep ia total se putea realiza prin intermediul unui proces de ac iune deliberat , pe care a trebuit s -l deprind pas cu pas, a a cum ai înv a s lucrezi cu un mecanism foarte complicat. Don Juan a explicat în continuare c majoritatea deplas rilor punctului de asamblare pe care le ob in vr jitorii contemporani sînt mici transl ri ale acestuia, ce implic un m nunchi redus de filamente energetice luminoase din interiorul oului luminos, numit banda umanului ori aspectul pur omenesc al energiei universului. Dincolo de aceast band , dar tot în interiorul oului luminos, se afl zona deplas rilor gran dioase ale punctului de asamblare. Cînd este translat în orice pozi ie din acea zon , percep ia pe care o realiz m este com prehensibil , dar sînt necesare proceduri extrem de detaliate pentru ca ea s fie total . - F pturile anorganice v-au jucat, ie i lui Carol Tig gs, un renghi cu prilejul ultimei voastre c l torii, ajutîndu -v s realiza i coeziunea total în cadrul unei deplas ri de amploare a punctului de asamblare, a spus el. Ele v-au împins punctele de asamblare în cea mai îndep rtat pozi ie i, apoi, v-au ajutat s percepe i realitatea de acolo, ca i cînd v-a i fi aflat în lumea cotidian . Un lucru aproape imposibil. Pentru a realiza o astfel de percep ie, vr jitorii au nevoie de cuno tin e foarte detaliate sau de prieteni puternici. Prietenele voastre v-ar fi tr dat, în cele din urm , i v-ar fi l sat s v descurca i singuri, i s înv a i pe pielea voastr cum s supravie ui i în lumea aceea. A i fi sfîr it, precum acei extrem de versa i vr jitori din vechime, îmbiba i pîn la satura ie cu detalii de proc edur practice. Fiecare deplasare grandioas are secretele sale, pe care vr jitorii din ziua de azi le-ar putea deslu i dac ar ti cum s - i fixeze, un timp suficient de îndelungat, punctul de asamblare în pozi ia respectiv . Numai vr jitorii din vechime aveau cuno tin ele necesare pentru a face acest lucru. Don Juan a spus în continuare c celor opt naguali, care i-au precedat lui Sebastian, nu le fuseser cunoscute procedurile specifice implicate de deplasarea punctului de asamblare i c arenda ul îi ar tase nagualului Sebastian cum s realizeze percep ia total în zece noi pozi ii ale punctului de asamblare. Nagualul Santisteban

primise apte, nagualul Lujan, cincizeci, nagualul Rosendo, ase, nagualul Elias, patru, nagualul Julian, aisprezece, iar lui îi fuseser ar tate dou ; ceea ce se cifra la un total de nou zeci i cinci de pozi ii specifice ale punctului de asamblare despre care aveau cuno tin cei din bran a lui. Spunea c , întrebat dac consider acest lucru un avantaj pentru breasl , ar spune c nu era nici un avantaj, pentru c povara cunoa terii acestor lucruri îi situa mai aproape de felul de a fi al vr jitorilor din vechime. - Acum este rîndul t u s te întîlne ti cu arenda ul, a spus el în continuare. Poate c darurile pe care i le va da ie vor dezechilibra scorul total, iar breasla noastr se va cufunda în bezna care i-a înghi it pe vr jitorii din vechime. 268 CARLOS CASTANEDA - Chestiunea asta este atît de serioas , c te îmboln ve te, am spus eu. - Ai sincera mea compasiune, mi-a r spuns el cu o expresie serioas . tiu c nu este nici o consolare pentru tine dac - i spun c asta este cea mai grea încercare pentru nagualul din ziua de azi. S te confrun i cu ceva atît de antic i de misterios ca arenda ul, nu numai c - i d fiori, ci te revolt , pur i simplu. Cel pu in, pentru mine a a a fost i înc mai este. - De ce trebuie s continuu cu aceast în elegere, don Juan? - Pentru c , f r s tii, ai acceptat provocarea celui care sfideaz moartea. i -am smuls aceast acceptare, pe parcursul uceniciei tale, în aceea i manier în care profesorul meu a smuls -o pe a mea, pe ascuns. i eu am fost pus în aceea i situa ie groaznic , numai c într-o manier mai brutal . A început s chicoteasc . Nagualului Julian îi pl cea s fac glume oribile pe seama altora. Mi-a spus c o v duv frumoas i plin de pasiune era îndr gostit de mine. Nagualul obi nuia s m ia deseori cu el la biseric i o v zusem acolo pe femeia cu pricina, uitîndu-se fix la mine. Am conchis c era o femeie ar toas . Iar eu eram un tîn r în putere. Cînd nagualul mi-a zis c ea m place, m-am l sat dus de nas. Trezirea a fost foarte dur . A trebuit s fac mari eforturi pentru a nu rîde de actul prin care - i pierduse don Juan inocen a. Apoi mi-am dat brusc seama c situa ia lui nu era cîtu i de pu in comic , ci înfior toare. - E ti sigur, don Juan, c femeia aceea este arenda ul? am întrebat eu, sperînd c , poate, este doar o gre eal sau o glum proast . - Sînt foarte, foarte sigur, mi-a r spuns el. De altfel, chiar dac a fi atît de z lud, încît s -l uit pe arenda , vederea nu m poate în ela. ARTA VISATULUI 269 - Vrei s spui, don Juan, c arenda ul are alt tip de energie? - Nu, nu un alt tip de energie, dar, cu siguran , calit i ener getice diferite fa de oamenii obi nui i. - E ti absolut sigur, don Juan, c femeia aceea este arenda ul? am insistat eu, mînat de o stranie reac ie de respingere i team . - Femeia aceea este arenda ul! a exclamat don Juan pe un ton ce nu admitea nici un fel de dubiu. Am r mas amîndoi t cu i. A teptam mi carea urm toare într-o stare de panic de nedescris. - i-am mai spus c a fi un b rbat sau o femeie normal depinde de orientarea punctului de asamblare, a spus don Juan. Prin normal în eleg c cineva este, din na tere, fie b rbat, fie femeie. Vizionarii v d partea cea mai luminoas a punctului de asamblare îndreptat c tre exterior, în cazul femeilor, i c tre interior, în cazul b rba ilor. Punctul de asamblare al arenda ului a fost orientat ini ial c tre interior, dar el i -a modificat a ezarea, r sucindu-l i transformîndu- i forma energetic de ou într-una de cochilie încol cit în spiral în jurul s u.

12. FEMEIA DIN BISERIC

Don Juan i cu mine edeam acolo în t cere. Eu îmi epuizasem întreb rile, iar el p rea s -mi fi spus tot ceea ce era important. Nu putea s fie mai mult de ora apte, dar pia a era neobi nuit de pustie. Era o sear cald . în acel ora oamenii se plimbau de obicei seara prin pia pîn pe la zece, unsprezece. Mi-am îng duit un r gaz pentru a reflecta asupra a ceea ce mi se întîmpla. Timpul petrecut al turi de don Juan se apropia de sfîr it. El i cei din grupul s u urma s pun în practic visul vr jitorilor de a p r si aceast lume i a intra într-o alt extraordinar dimensiune. Pe baza succesului meu limitat în domeniul visatului, eram convins c aspira iile lor nu erau iluzorii, ci per fect lucide, de i contrare judec ii ra ionale. Voiau s perceap neucnoscutul i reu iser . Don Juan avea dreptate cînd spunea c , prin producerea unei deplas ri sistematice a punctului de asamblare, visatul elibereaz percep ia, l rgind sfera a ceea ce poate fi perceput. Pentru vr jitorii din grupul s u, visatul nu numai c deschisese u ile altor lumi perceptibile, ci îi preg tise totodat pentru a intra deplin con tien i în acel e lumi. Pentru ei, visatul devenise ARTA VISATULUI 271 ceva inefabil, f r precedent, ceva a c rui natur i domeniu puteau fi descrise numai în termeni indirec i, ca arunci cînd don Juan spunea c acesta este poarta c tre lumina i bezna universului. Pentru ei mai exista doar o singur chestiune r mas în suspensie: întîlnirea mea cu cel care sfideaz moartea. Regretam c don Juan nu m prevenise, astfel încît s m fi putut preg ti mai bine pentru asta. Dar el era un

Don Juan le înv ase s fie genul de vr jitoare care tiau întotdeauna cum s se descurce i. în eleg ce este adev rata fric . Am f cut o sfor are extraordinar s str pung o perdea invizibil de energie ce p rea s m fi înv luit. Urm torul lucru de care-mi aduc aminte este c st team în genunchi într-unui din irurile de b nci vechi de lemn ale bisericii. Era ca i cînd a fi cunoscut vocea aceea de cînd m tiu. nici m car aceea nu constituia. U oara r gu eal avea o not atît de exotic .Nu fugi. St tea în genunchi la dreapta mea. dac femeia nu m-ar fi re inut. tot ce -mi mai r m sese era grija pentru propria persoan . Aducea mai degrab cu sunetul mersului descul pe pietri .Nu e ti unicul care vomit de fric . Iar noi doi ne vom împ ca de minune. s m tîrasc dup el tot drumul. iar el a ad ugat. speran ele i grijile mele. a optit. minat de curiozitate. dar nu am reu it s deslu esc ce a spus. Nici într un caz n-a 274 CARLOS CASTANEDA fi putut crede c este vocea unui b rbat. Pentru pu in timp mi s-a p rut c m simt bine. Sunetul glasului ei m înnebunea. ARTA VISATULUI 273 .i spun. Cum m dezb rasem cu mult timp în urm de toate motiva iile lume ti produc toare de suferin . Ce extraordinar! Vrei s . într -adev r. la fel i teama. pur i simplu. o grij pentru mine. dar imposibil de precizat. ridicîndu -se: Atunci. hai s mergem i s vedem cum rezi ti în prima linie de b taie. m-a rugat ea. Mi-am l sat mîna în mîna ei. Tot ce sînt în stare s -mi mai amintesc pîn -n ziua de azi despre asta este faptul c don Juan a trebuit. Am încercat s m scuz.i dau piept? Trupul îi era zgîl îit de rîs. . totu i. în tr-o clipit . . Ea îmi zîmbea.De ce i-e atît de fric de mititica de mine? m-a întrebat femeia în englez .E ti gata? m-a întrebat el. mi-a spus el. a teptînd ca lucrurile s se deruleze. Ai o energie debordant . de elul meu în via . A fi luat -o precis la s n toasa ca sc pat din iad.E în ordine. stabilitatea mea emo ional a suferit o c dere i. i a fi f cut -o dac femeia nu s-ar fi ridicat i ea i nu mi -ar fi optit la ureche: . Pre de o clip am sim it o nelini te dureroas . La o examinare mai atent . Am atîtea s . . singura preocupare adev rat care m fr mînta era în leg tur cu cele trei membre ale cetei mele din lumea lui don Juan. apoi. Eu tr iesc în permanen cu ea. Faptul c vocea femeii îmi stîrnise amintiri atît de profunde i de îndep rtate era pentru mine de-a dreptul ocant. dar rug mintea a sunat ca un ordin. Dar. A luat-o înainte c tre biseric . Am r mas pironit locului. Unul din ei a întors curios capul i s-a uitat la noi. apucîndu-m de bra . doica ta. eram iar i cuprins de cea mai neagr disperare. ceea ce este cel mai important. Tocmai voiam s m adresez femeii. incapabil s spun nu. încît am sim it c -mi vine r u de la stomac. Cînd l -am întîlnit eu pe cel care sfideaz moartea. Femeia m-a mai întrebat ceva în englez . c fusese omorit din întîmplare de un camion care fugise de la locul accidentului. a spus femeia pe un ton grav. Femeia nu i-a dat nici o aten ie i a continuat s -mi opteasc la ureche. A zîmbit. dac m gîndeam foarte bine. cînd am auzit în urechi vocea emisarului. Am f cut un efort suprem s r mîn calm. M -am uitat în jurul meu disperat. . M-am a ezat automat la loc. .Nu lua în seam glumele mele. . Un ultim r sf înainte de a pomi la drum: teama de a muri de mîinile celui care sfideaz moartea.nagual care f cea tot ce era important sub impulsul momentului. .Sînt doica ta! a exclamat femeia pe un ton blînd. cum s se descurce cu ceea ce tiau. î i mul umesc. a a îngenuncheat. Am a teptat în t cere un moment insuportabil de lung. Singurul lucru pe care l-am tiut vreodat despre Hermelinda era ceea ce mi se relatase. st pînit de ea. de feminitate deplin .Este glasul Hermelindei. în mod straniu. care se str duie te s vorbeasc cu glas de femeie. dar don Juan a rîs. ca hipnotizat de sunetul vocii. dar nu gutural sau aspr i distonant . Adev rul este c îmi placi foarte mult. Crede-m . M-am ridicat.Las -m s te in de mîn . dar el nu se z rea nic ieri. trebuie s recunosc c . Ceea ce m-a cucerit instantaneu i complet a fost vocea ei. am f cut în pantaloni. încercînd s v d unde era don Juan. i m-am l sat. î i mul umesc pentru încrederea i ascultarea pe care mi le acorzi. f r premeditare sau preg tire prealabil . nelini tea îmi disp ruse brusc. Nu -mi mai amintesc cum am ajuns la biseric i cînd am intrat. Am avut sentimentul c am reu it. al turi de femeia pe care o v zusem mai devreme. f r ru ine. Nu pot s spun ce anume din tonul u or r gu it al vocii mi-a evocat ceva cunoscut. poa te. Doi b rba i mai în vîrst au îngenuncheat în rîndul de b nci din fa a noastr . cu în elegere. Dar. a spus el. Era u or r gu it . Am fost asaltat de considerente meschine legate de securitatea per soanei mele. . a optit ea în spaniol . St team nemi cat. Am spus c da. stînd acolo cu don Juan în parc. dar tiam c st pînirea mi se dizolv rapid i foarte curînd aveam s -mi pierd controlul. gata s plec. Mi s -a 272 CARLOS CASTANEDA f cut atît de fric .

întotdeauna pl tesc pentru ceea ce cap t. Tu e ti binef c torul meu. A a e în elegere a. Muream de curiozitate s-o întreb ce vîrst are. Era o femeie indian sadea. Era svelt de mijloc i avea sîni mari. ani de-a rîndul.i fac r u. ia-o. Pot. a optit ea. Dac vorbe ti în oapt . . pe cînd eu eram vremelnic. Am examinat-o cu aten ie.Toat via a am fost un prost. a replicat ea i a izbucnit într-un rîs cristalin. pe care îi inea îndrepta i în jos. . P rerea mea era c nu ar fi putut atrage cu nimic aten ia cuiva. Din ce zon provine? . limpezi i senini. Aici am vorbit cu to i nagualii din breasla ta. dar nici banal . de vreme ce o ofeream cu atîta generozitate. care m-a f cut s -mi revin. brunet i de o constitu ie robust . sau poate nu voia. ca o feti .i din ii mici. s -mi permit s . Dar mi-a venit în ajutor o amintire. Acesta era avantajul meu. Ochii îi erau sublimi. a a cum i-am slujit pe to i nagualii dinaintea ta. a spus ea.Te invit s iei din energia pe care o de in. Ca vîrst p rea s aib între treizeci i cinci i patruzeci de ani. Nu era 276 CARLOS CASTANEDA ARTA VISATULUI 277 frumoas . îmi f cuse în perma nen necazuri în lumea lui don Juan. uimitori de albi ce str luceau ca un irag de perle. Oamenii din biseric s-au întors s se uite la noi. Mintea mea b nuitoare a scornit imediat avertismentul c eram pe cale s cad victim farmecelor femeii. dar nu vreau. pe care nu putea. nu mie greu deloc.E ti cu adev rat femeie? Ea a chicotit înceti or. s -i ascund sub al. Este un cadou pe care i-l ofer. ARTA VISATULUI 275 . în afar de ochii lui don Juan. un al negru i mocasini. . a spus ea. Aveam momente de total în elegere i încredere. Crede-m . ce gîndeam: . Nici în acest caz lucrurile nu aveau s fie altfel. ar tîndu. A a cum st tea îngenuncheat . precis. iar acum era cît pe-aci s procedez i eu la fel. Ai nevoie de energie. Am apreciat c avea o în l ime cuprins între 1. îmi tot întinsese tot felul de curse pentru a m determina s -i spun cî i ani am. . Tr s turile chipului ei nu erau în nici un fel deosebite. cu excep ia ochilor. . Purta o rochie lung . te în eli amarnic. Vorbesc cît se poate de serios.Dac ai nes buin a s crezi c m-a transforma într-un b rbat fioros ca s . Adunîndu-mi toat energia de care eram în stare. Cea care sfida moartea era la ananghie. i de sentimentul c o cuno team de cînd lumea. Mi-am amintit de un prieten de-al meu. . accentuînd i mai tare tonalit ile fascinante ale vocii aceleia stranii.Vorbim aici.Exist vreun loc unde am putea vorbi în lini te? am întrebat-o. Detestasem preocuparea lui m runt fa de acest aspect. Am v zut c pielea de pe antebra e i mîini era neted . Apoi a rostit o fraz cam întortocheat . Am în eles de ce a oftat.De abia ieri. iar mu chii elastici ca la persoanele tinere. urmate imediat de o stare de cumplit neîncredere i suspiciune.70 m.i dai energia gratis. care. în schimb. Ochii ei m-au f cut s m simt în largul meu.Din apropierea eternit ii. . i-am r spuns eu. ca i cînd a fi fost cufundat în rug . între noi leg tura se stabilise. Ascultînd-o cum vorbe te. P rul îi era negru ca pana corbului i-l purta împletit într-o coad lung . iar eu eram liber.i va da seama c purt m o conversa ie. Dar eram totodat con tient i de altceva: de instabilitatea mea emo ional .Ai înv at spaniola de curînd. Am fost brusc cuprins de un val de încredere i optimism. i-am spus. Mi-am înclinat capul. Nu posed nimic i-mi place aceast stare. i -am spus. comunicam. mi-am dat seama c vorbea limba spaniol cu un foarte pronun at accent str in. nici un fel de daruri de putere de la tine. Ochi ca aceia nu puteau ascund e o pornire r uvoitoare. f cîndu-m s m comport ca o juc rie yo-yo. trec tor. nu-i a a? am spus eu doar pentru a ie i de sub domina ia gîndurilor mele i a evita posibilitatea ca ea s le citeasc . Ea era cel mai aproape de ceea ce înseamn permanent.Nu pot lua energie de la tine gratis. dar c trebuia s -mi pl teasc pentru asta. Am renun at imediat la idee.i fac vreun cadou. nimeni nu . puteam totodat s -i v d c lcîiele netede i o por iune din gambele puternice. de i nu gras i nici m car corpolent . . Dar nu vreau s fiu împov rat cu lucruri inutile. A chicotit încîntat i a spus c s-ar putea s -mi ia energia.65 i 1.Am avut chiar suficient sînge rece s-o întreb: . Este o prostie s . a spus ea i a oftat. Ad uga un fonem în plus la silaba din mijlocul fiec rui cuvînt Nu mai auzisem niciodat în via pe cineva care s vorbesc în felul acesta. Femeia s-a apropiat i mai mult de mine. pe fa . ascun i sub pleoapele l sate.Accentul t u este foarte neobi nuit. Iar eu te slujesc. nu mai v zusem al ii mai vii i mai str lucitori. Trebuia s -mi dea ceva de valoare similar .

bizar de mici de statur . a început ea s vorbeasc . i-am spus femeii. care se rugau. mai întunecoas . La fel ca atunci cînd tu ai putea s stai cît de mult vrei în oricare din visele tale.Sînt în via de foarte.Nu. Erau b nci confec ionate artizanal. .Nu este nevoie s m întrebi nimic. i deja ai dificult i în a le spune oamenilor unde tr ie ti. în mod cert. Datorez aceast via lung faptului c -mi controlez transl rile i deplas rile punctului de asamblare.Nu. Aproape to i cei din biseric au întors capul s se uite la mine. M -a strîns de bra cu un gest prietenesc. . încît. am tiut c se întîmplase ceva grav. Ca i cînd mi-ar fi intrat ap în ochi. cu dexteritate. S-a închinat i mi-a f cut semn s o urmez la un altar lateral de mai mari dimensiuni. Femeia m -a tras înapoi în zona întunecat a . pot râmîne mai mult timp oriunde doresc. tii totul. a optit. I-am spus. S-a ridicat i a ie it lateral din rîndul de b nci. Am putut s -mi dau seama direct ce bine se potrivea lumina lumîn rilor cu pere ii masivi de piatr i cu ornamentele bisericii coloniale. Acolo se aflau oameni îngenunchea i. am fost cuprins de un alt acces de ra ionament pur lumesc. lumina din biseric era schimbat . i vocea mi-a bubuit cu un asemenea r sunet de parc biserica ar fi fost o carcas goal . Cînd am reu it s m concentrez. Tot ce . Dar numi era fric de ea i nici de vis. n-ai putea s -mi spui ceva care s m ajute în sensul a ceea ce vreau eu? am întrebat -o. . Oamenii se mi cau. ci din pr jini sub iri.Am fost femeie un timp mai îndelungat decît am fost b rbat.Nu pot s . pentru c te afli acum complet în cea de a doua aten ie. a r spuns ea. Mult mai difer i i decît am crezut c este posibil.Nu e ti deloc naiv. M-am dep rtat de altarul lateral i am privit din nou în naos. dar ea p rea s tie ce se petrece în mintea mea. O lumin g lbuie i slab care forma cele mai întunecate umbre pe care le-am v zut vreodat . De asemenea. Sîntem extrem de diferi i. Atunci am tiut c visez i c ea regizeaz visul. . Chiar dac -i duci în casa al c rei proprietar e ti sau pentru care pl te ti chirie. Eu î i dau acest impuls. .întotdeauna iei înf i are de femeie? . Femeia m fixa cu privirea. Nu a fost nevoie s -mi formulez întrebarea pentru a primi r spunsul de la ea. v dit dezaprobator. în momentul acela. am i sim it c tiam totul i c nu mai era nevoie s mai în treb nimic.E ti cu mult. îns nu auzeam nici un sunet. M-am ridicat i am f cut cî iva pa i c tre naos. .Voiam s -i spun asta i ei. Inima îmi b tea s -mi sparg pieptul.Cînd te afli în aceast lume. str lucirea ochilor ei era fasci nant . foarte mult timp. m-a asigurat ea cu autoritate. . Provenea de la lumin rile ce ardeau în fa a multitudinii de altare. energia. .Sînt atît de multe lucruri despre care a vrea s te întreb. Biserica era altfel. nu erau f cute din lemn masiv. ARTA VISATULUI 279 . dar prin minte nu-mi trec decît gînduri proste ti. pur i simplu. Nu numai c -mi treceau prin minte gînduri proste ti. e ti oblig at s te limitezi doar la aceast zon ? . De asemenea. Vedeam capetele lor aplecate pe toat distan a pîn la baza altarului principal. cu un aer mai opresiv i. Trebuie s -mi dr muiesc energia pe care o cap t de la nagualii din breasla ta. ca i cînd ar fi vrut s -mi spun c am avut acela i gînd. Foarte CARLOS CASTANEDA mul i. Eu m uitam cu uimire la ei i la tot ce m înconjura. dar m aflam i într -o asemenea stare de sugestibilitate. nu r mîn în 278 CARLOS CASTANEDA lumea voastr prea mult vreme. imediat ce mi-a spus c tiu tot ce tie i ea. rîzînd. a ezate în untrul unei m re e cl diri de piatr . a spus femeia. numai de dragul conversa iei. . nu acolo tr ie ti cu adev rat. i c . Prive te în jurul t u! Pentru un moment nu am putut s -mi focalizez privirea. totodat . Era.In loc s -mi dai un dar. Am îngenuncheat amîndoi în fa a unui crucifix repre-zentîndu-l pe Mîntuitor în m rime natural . împletite. despre naiva mea împ unare.Cum este s exi ti în alte lumi? am întrebat eu. cumva. tii deja tot ce tiu i eu. . Trebuie s încheiem un alt fel de în elegere. oameni oache i i vînjo i. înainte s apuc s spun ceva. îmi place mult mai mult. A cl tinat din cap. o reveren cu fa a la altarul principal.i trebuie este un impuls pentru a i revendica ceea ce tii. într-adev r. Ceea ce mi -a atras imediat aten ia au fost rîndurile de b nci. Cei care se aflau în vecin tatea locului unde eram eu se uitau lung la mine. a spus. cu foarte mult mai tîn r decît mine. . Sînt întru totul femeie! Mi-a luat mîna i m-a f cut s -i ating pelvisul. A efectuat. . a spus ea. cu excep ia faptului c eu am mai mult mobilitate. am spus eu. schimbînd subiectul. Pot merge oriunde vreau. Cred c aproape am i uitat cum e s fii b r bat. mai dur. Voiam s -o întreb unde locuie te cînd se afl în lumea aceasta. femeie.i iau a a. dar nu se auzea nimic.Este ca în visat.Nu aud nimic.

a început ea.Unde mergem? am întrebat. în orice pozi ie s-ar afla în momentul celei de a doua adormiri. era neterminat . mentolat . exerci iul consta în a visa c adormi a doua oar în aceea i pozi ie în care ai început visatul. Cele dou pozi ii formeaz o unitate. Pozi ia ini ial în care . care a spus c sînt imposibil de prezis.Face ca punctul de asamblare s stea locului. Mi-a spus c darurile pe care le d duse nagualilor din bran a mea erau legate de ceea ce vr jitorii din vechime numeau pozi iile gemene. . pe jum tate cizelat . Dar cred c nu mi-e prea clar ce înseamn percep ie total . i-am cerut eu. afar ca s avem mai mult spa iu i s nu fim deranja i.Cea de a doua aten ie are comori nesfîr ite de descoperit. eu îl accentuez. pentru a. S-a a ezat în dreapta mea i mi-a optit la ureche c . Corpul ei avea un parfum cu totul special. Rîsul ei avea un sunet extraordinar de cristalin.în ce pozi ie te culci pentru a începe s visezi? m-a întrebat ea. ci doar s am cuno tin de ele ca mijloace de îmbog ire a posibilit ilor intelectuale. în jurul bisericii nu erau nici un fel de case sau alte cl diri.Explic -mi ce în elegi prin pozi ii gemene ori prin pozi ia ini ial în care vis torul î i ine corpul pentru a începe s viseze. Peste tot z ceau r spîndite blocuri de calcar. Gînde te-te numai. iar vr jitorilor din vechime le-a trebuit mii de ani pentru a putea descoperi rela ia perfect dintre cele dou pozi ii pentru toate cazurile de pozi ii gemene. Mi-a pus un bra pe dup um r i m-a tras la pieptul s u. Adic . .i visatul culcat pe partea dreapt . a r spuns femeia. . Apoi. Er a o c ldur potolit . M-a asigurat c voi ob ine rezultate extraordinare. am fost înv luit de zumz itul monoton caracteristic.Vei auzi dac nu ascul i cu urechile. vreau s spun cu adev rat locului. .Ei bine. Apoi. potrivit cuno tin elor sale. S-a întors c tre mine i mi-a f cut semn s o urmez.i a az vis torul corpul este de o importan esen ial . Aproape c ajunsese la u . Ea a ignorat spusele mele i a continuat s -mi explice c cele patru variante ale exerci iului erau de a adormi culcat pe partea dreapt . noroco i c o aveau pe ea.Percep ia total . Gîndul care mi -a trecut prin minte a fost c aceast c ldur este genul care st ruia f r preget. Singura lumin era cea a lunii. ARTA VISATULUI . Don Juan nu a accentuat niciodat acest aspect. c 282 CARLOS CASTANEDA vr jitorii din ziua de azi nu vor avea niciodat timpul i nici dispozi ia necesare pentru a se dedica unei astfel de munci i c b rba ii i femeile din breasla mea erau.începe. Voiam s m lansez într-o apologie a acestuia în fa a femeii. . a schimbat subiectul i m -a întrebat: . în sfera visatului. am min it eu. Nu c s-ar fi dat cu parfum. Totodat . Mi s-a p rut cel mai extraordinar din cîte auzisem vreodat . pur i simplu. Nu prea în elesesem explica ia referitoare la pozi iile gemene. pe partea stîng . ci întreaga ei fiin p rea s exale acel miros caracteristic al p durilor de conifere.i ine vis torul corpul fizic pentru a începe s viseze este reflectat fidel de pozi ia în care î i ine acesta corpul energetic. . dar ea nu mai era lîng mine. Aici putem s vorbim cît vrem. i-a schimbat locul. pozi ia ini ial în care . exerci iul prevede s visezi c e ti în exact aceea i pozi ie i c adormi din nou a a. Sînt sigur c profesorii t i i -au spus c darurile mele sînt daruri de percep ie total . c îi sim eam c ldura trupului. .i men ii pozi ia i s adormi a a.Care este rezultatul acestui exerci iu? . I-am spus.Nic ieri. A observat. în vis. c nu doream s practic aceste lucruri. pe spate sau pe burt . cu aplomb. Regula obligatorie este s . Tocmai în asta rezid secretul vr ji toarelor din antichitate. a spus ea. Nu am un model prestabilit.Ce vrei s tii exact? a întrebat ea încet. mi-a spus. care înc din vremea mea erau deja antice. . Pe strad nu erau felinare de nici un fel. produs de o mul ime de oameni cufunda i în rug ciune. pozi ia în care î i a az vis torul corpul este de o extraordinar importan . o dat aflat în vis. M-am uitat împrejur s v d unde este. f r îns s se pripeasc . ARTA VISATULUI 283 . St tea atît de aproape de mine.Da. Se pare c singurul lucru de care aveam nevoie era aluzia ei. A sugerat o modalitate de verificare a acestui lucru prin intermediul unui exerci iu minu ios. Brusc. a spus ea i s-a ridicat. Am ie it. dar simplu. .în orice pozi ie. Ascult cu aten ia visatului. i fa ada bisericii ar ta altfel. care le putea oferi astfel de daruri. într -adev r. Am ajuns-o din urm în pridvorul bisericii. M-a îndemnat s m a ez pe o piatr rombic .Ce are asta darul s fac ? am întrebat. îmi amintea de copaci sau de salvie. Dintr-o dat . . cu genunchii pu in îndoi i. . c ldura trupului ei nu era ca a mea sau a oricui altcuiva dintre oamneii pe care îi cunosc. chicotind.altarului lateral. . egal . Acest sunet m-a cucerit instantaneu.i fixa punctul de asamblare în orice loc dore te. Apoi a început s -mi opteasc la urechea sting . în lumina lunii scena avea un aer sinistru. echilibrat .

Spunea c vr jitorii începeau prin a privi cu aten ie un obiect simplu. de esen strict personal . se nume te primu l pas c tre percep ia total . pîn cînd puteau s -l vad . atîta timp cît r mîneam în biseric . Trebuie s . Vr jitorii aceia practicau arta de a . memorînd toate detaliile acestuia. ARTA VISATULUI 285 Urm torul stadiu în planul lor de preg tire era s viseze obiectul i s realizeze în vis .Atunci cînd un vr jitor din breasla mea devenea capabil s fac asta. cu ochii închi i. în mod inevitabil. ceea ce mi -a explicat este c . . ci va fi i cel mai concret vis imaginabil. întrucît fiecare element dintr -un astfel de vis este. în toat complexitatea sa.i d m energie. aducînd corecturi imaginii mentale prin confruntare cu obiectul real.Dac vrei. astfel.Tot mai vrei s mergi? m-a întrebat. situa ia era cu totul alta.din punctul de vedere al propriei lor percep ii . ci chiar m-a însp imînta . i-o ofer f r plat . Deci ia-o de la mine.i fac eu ie acum i ceea ce le -am f cut tuturor nagualilor din bran a ta. a a c pentru tine este foarte periculos s intri în visul meu.i ofer un dar. care nu numai c i-a accentuat aerul misterios. ca i cum n -a fi fost. . . a spus femeia în continuare.i proiecta inten ia i c tot ce vedeam în jurul meu era inten ia sa. I-am spus chiar c o pl ceam enorm. Popula ii întregi au disp rut visînd în felul acesta. Tu n -ai vizualizat niciodat nimic. Pe un ton extrem de serios.. Acesta este temeiul pentru care am afirmat c aceast biseric i acest ora sînt una dintre tainele inten ion m în cea de a doua aten ie.în elegerea noastr este s . în visul s u. Ceea ce. apoi au recreat în visat acela i tablou. Cadoul meu pentru tine. . chicotind.i proiecta propriile gînduri în visat în scopul realiz rii unei reproduceri fidele a oric rui obiect. în cazul în care. Ea a dat din cap afirmativ. nu existau i. a spus ea. structuri. 284 CARLOS CASTANEDA . dar. am spus eu. Avea ceva extrem de trist i. i-am spus deja asta. Ac iunea. a putea r mîne foarte u or în ora ul din vis. totu i.Nici un dar pentru mine. a r spuns ea. extrem de fermec tor. Cel de al doilea vis nu numai c va fi. c aceasta este una dintre tainele inten ion m în cea de a doua aten ie a pozi iilor gemene ale visatului. iar apoi s viseze lumea respectiv . visul fiind 286 CARLOS CASTANEDA început cînd sînt culcat pe partea dreapt . .în vis . . .De ce asta? am întrebat eu cu îndr zneal . în acela i timp.materializarea total a acestuia. . a visa ora ul meu natal. eu aveam suficient energie pentru a gîndi i conversa. spunea ea. A ad ugat. dincolo de grani ele zonei bisericii. c biserica i ora ul erau rezultatul inten iei sale. Mi-a povestit apoi c se tr gea dintr-o breasl de vr jitori care tiau cum s se mi te în cea de a doua aten ie prin proiectarea inten iei lor. în mod necesar. în esen . a spus ea. . a a i era. dar nu poate fi explicat sau în eleas . putea s atrag cu u urin pe oricine în inten ia sa. Femeia a p rut consternat . elul final era ca to i împreun s vizualizeze o lume total . a murmurat ea.Spui c popula ii întregi au disp rut în acest fel. i. în oapt . de exemplu. femeia mi-a spus: . M-a avertizat apoi c trecerea pragului celei de a patra por i i c l toria în locuri care exist numai în inten ia cuiva este un lucru riscant. . dac . A a este în elegerea noastr . A spus. dar tiam deja r spunsul. un vis despre ora ul meu natal.Pentru c vis m. Acesta este un vis. Vr jitorii treceau apoi de la obiectele simple la lucruri din ce în ce mai complicate.Pentru c acest dincolo sau în afar nu exist . te vei duce m ai adînc în visul meu. . existau.Ce dar î i dore ti tu? . Poate fi f cut . Atunci mi-a relatat mai multe referitor la pozi iile gemene. într-adev r. Asta este ceea ce . Iar eu am st ruit în a-i spune c eram absolut de acord s -mi ia energie. Mi-a explicat c . Am spus c da. Cum a fost posibil a a ceva? am întrebat eu. natural. .Cu condi ia s nu spui nici un cuvînt. s -mi faci un dar. f cu mine o plimbare prin acest ora .De ce nu? am întrebat.Au vizualizat i. Po i s fii convins de asta. punct de reper sau peisaj doreau. privindu-m drept în ochi. sub clar de lun .m-a culca pe partea dreapt i a visa c adorm.Dar insist. Mi-a spus c arta ei consta în a fi capabil de a.S mergem înapoi în biseric . iar tu trebuie s -l accep i. visînd visul meu. Apoi închideau ochii i vizualizau obiectul. Te afli la cea de a patra poart a visatului. recreînd astfel un t rîm absolut autentic unde puteau tr i.

era necesar s o spun de mai multe ori la rînd pîn reu eam s ob in rezultat ele scontate. mi-a spus. Ne aflam pe o strad pavat cu bolovani. Voiam s testez totul v zînd energia. Priveam tot ce era în jur i ascul ARTA VISATULUI 289 tam cu aten ia visatului. i a putea s adaug . s fiu ultraatent. Presiunea inegal a circula iei crease suprafe e denivelate. m folosisem tot timpul de formularea ÄVreau s vad energie". cu glas tare. Cînd s-a calmat i i288 CARLOS CASTANEDA a rec p tat st pînirea de sine. într-adev r. astfel încît s pot striga în intimitatea visului celei care sfideaz moartea. cu acela i rezultat.Juan Matus nu-i agreeaz pe vr jitorii din vechime. ci de patru ori. veselia ei molipsindu-m i pe mine întrucîtva. mun ii te i i dim-prejurul ora ului. Pietre dure de rîu fuseser b t torite cu muchia ascu it în jos în p mîntul drumului. Gîndurile nu-mi erau date la o parte de for a evenimentelor din ARTA VISATULUI 287 vis. ar ta ca o cochilie imens . Am ar tat cu degetul c tre tot ce se afla în jur. Sim ul umorului de care d deau dovad vr jitorii m uimea peste m sur . L tratul crinilor mi-a stîrnit un alean ne tiut i profund. Voiam s observ totul. m-a îndemnat ea. pur i simplu. Pe lîng ele se perindau în t cere tot felul de oameni.îndreapt . în mod special. ca pentru a-mi semnala c era de acord cu mine. procesele mele mentale erau neafectate. Avea perfect dreptate. a spus ea. Curiozitatea îmi fusese a î at la maximum. Pentru c unica modalitate de a avea un control absolut asupra viselor este utilizarea metodei pozi iilor gemene. A a c cel mai indicat lucru pe care îl ai de f cut este s observi totul. i a pornit în direc ia unui grup de case ce se profilau în întuneric. cu un singur nivel i acoperi uri de igl . M-a pus s m ridic i m-a pov uit din nou s nu vorbesc i s nu m îndep rtez de ea. dar m-a asigurat c toate acestea se datoraser purei întîmpl ri. metoda prin care m f cuse s înv s strig în vis. a ad ugat ea. c puteam s ar t cu degetul c tre orice doream în visul acela. Spre deosebire de ceea ce mi se întîmpl tot timpul în edin ele mele de visat. . Cîteodat . M sim eam prost. Iar dup aprecierile mele m aflam în versiunea de vis a ora ului în care locuia don Juan. N scocise. în clipa în care mi -am îndreptat degetul c tre ea. . în ora existau numai dou str zi. încît m-a pufnit un rîs nebun.i degetul c tre mine.Era convins c în antrenamentele mele de visat avusesem nenum rate vise cu un pronu at caracter concret.o pic tur de energie foarte ciudat . Eram încurcat. automat. r sucit spre interior de-a lungul unei adîncituri ce se întindea pe întreaga ei suprafa . ea a izbucnit în rîs. dar femeia m-a strîns mai tare de mîn . pe fiecare din el e se aflau trei grupuri de case. ca s captez orice sunet. Am indicat cu degetul mic de la mîna sting o cas . de asemenea. Tot ce avem de f cut. spoite. G seam aceast not specific atît de hazlie. de aproape nu mai puteam s respir. a spus femeia printre hohote de rîs. Se p rea c muncitorii care lucraser la pavaj urmaser . Cuprins înc de o absurd timiditate. în general i pe mine. Dar era acesta un vis? Ea îns i spusese c era. banale. dar speria i. încît p rea incapabil s mai mearg . de tept. . Vedeam. Am încercat s m lini tesc.S ne continu m plimbarea.Sînt singura f ptur generatoare de energie din acest vis. de parc eram un copil. La fel ca toate celelalte lucruri. Dar se auzeau pu ine sunete ² numai l tratul unor cîini undeva în dep rtare i vorba optit a oamenilor pe lîng care treceam. Trebuie s recuno ti c este. a devenit o pic tur de energie. pur i simplu. în timpul exerci iilor mele de visat. inten ia de a vedea. Trebuie s te convingi c aceasta este metoda pe care o folosesc vis torii pentru a vedea.Ce-i a a de comic? am întrebat eu. Se întîmpl . inclusiv c tre ea. M-a luat cu blînde e de mîn . Am mers pe ambele str zi. în ora ul de vis al femeii. din toat inima. de îndat ce am început s repet formula mea în maniera obi nuit . Umbrele înunecate din interiorul lor îmi d deau sentimentul c vecini curio i. De data aceasta. contururile terenului. Forma ei energetic era exact a a cum o descrisese don Juan. . Rîsul ei era ca cel al lui don Juan: profund. . Dar în casa aceea nu era nici un fel de energie. cu amabilitate. Casele erau construc ii voluminoase. Femeia rîdea atît de tare. pentru a putea vedea în vis. Aceasta era metoda. în momentul acela. f r a se mai obosi s -l niveleze mai întîi. S-a oprit o clip . în mod inten ionat. mi-am exprimat. care se intersectau. dar într -o epoc diferit . este s ar t m cu degetul mic elementul pe care dorim s -l vedem. a spus femeia cu blînde e. . A trebuit s m opresc. Faptul de a fi f cut s strigi în visul meu este maniera lui de a -mi transmite mesajul s u. nu o dat . Eram cu adev rat împreun cu cea care sfideaz moartea în visul ei. apoi a spus pe un ton de dest inuire: Desigur c i s strigi ca un nebun are efectul scontat. bîrfeau în spatele u ilor închise.i s nu m întrebi de ce. Era ca orice alt element dintr-un vis obi nuit. nest vilit. am realizat pentru prima dat ce fars colosal îmi f cuse don Juan. . dup ce am terminat de hohotit.

nu exist cu adev rat. Nu s -a schimbat nimic. femeia a r spuns la întrebarea mea nerostit . nu am avut nici un succes. ci de nevoia de a m folosi de aceast tendin obsesiv pentru obiectivitate drept pav z care s m apere în cele mai acute momente de discrepan cognitiv . acela i lucru. Dar acest visat este mai real decît cel lalt. vîrful de munte în form de clopot. tiam c trebuia s m întorc la biseric . fiind aproape recognoscibili. m-am trezit în biserica luminat din plin din zilele noastre. î i impusese s memoreze toate detaliile fiec rui col i or din acea biseric i din acel ora din nevoia de a putea supravie ui. ARTA VISATULUI 291 în biseric . La drept vorbind. Acesta era planul pe care l-am n scocit atunci. Contactul cu acesta a fost pentru mine surprinz tor. în aceea i clip m-a cuprins o anxietate groaznic . dar voiam s -i pun o întrebare complicat . indiferent de aten ia încordat cu care observam totul. a fi c zut acolo mort pe loc. cînd venea îns timpul s verific ceea ce validasem. Asta nu se poate explica decît spunînd c se întîmpl . automat. i-a încheiat spusele cu o remarc extrem de tulbur toare. Uitîndu-m din nou spre sud. Trebuie s fi fost ora opt sau nou seara. dac n-o f ceam. poate m-a fi putut orienta. în special. Neconcordan a dintre perioadele din an m-a nelini tit foarte tare. M-am întors i am luat-o la goan spre biseric . care se vedea i din curtea interioar a lui don Juan. 292 CARLOS CASTANEDA . Era chiar 290 CARLOS CASTANEDA luna. am spus eu i am fost surprins c pot vorbi. Zîmbind. i în ora ul acela era o pia .Da.i spun c acest ora . observînd luna i stelele. Pe cînd ne apropiam în fug de biseric . S . dar se afla în fa a bisericii. Dac a fi inut seama de asta. deasupra orizontului. C utam. A ad ugat c ora ul pe care-l vizitasem i biserica în care vorbiser m erau exemple ale vizualiz rilor sale recente. în dreapta lunii puteam vedea constela ia Orion. M -am uitat fix la lun cît de mult am putut. Ea m -a luat de bra . la orizont. pen tru c m aju i. Dar. Dar a a cum st teau lucrurile. eu i femeia am îngenuncheat în fa a micului altar de pe latura din stînga. care m for ase s verific i s reverific tot ce privea lumea lui don Juan. dar se întîmpl . Ca în toate celelalte cazuri. .întrucît tii destul de multe lucruri despre acest ora . a spus. în fond. dac memorez caracteristicile ei. avusese parte de multe. A indic at tot ce ne înconjura. de i nu ai încercat niciodat s -l vizualizezi.sprijinindu-m cu um rul de un zid. Femeia i-a f cut semnul crucii i s-a ridicat. Am încercat s m orientez. Mun ii din jurul ora ului se distingeau clar în lumina lunii. Acest lucru m-a captivat într-atît. Am estimat c trebuia s fie începutul lunii decembrie. a teapt . Am încercat apoi s stabilesc cam pe unde s -ar fi situat casa lui. nu mai aveam aten ia visatului pentru asta. Hai s ne plimb m pîn la pia a din ac est vis. un zid material. în afara inten iei mele i a inten iei tale. ca i cum m-a fi aflat în realitatea con sensual a vie ii de zi cu zi. Femeia m-a apucat repede de mîn i m-a urmat. caracteristici care puteau fi corelate cu ora ul din zilele noastre. pornind c tre u . uluit. pe care-l vezi acum. Ceea ce voiam s tiu era cum este posi bil ca cineva s aib energia de a vizualiza toate detaliile unui întreg ora . a spus. Luna era în descre tere. Am f cut i eu. iar în mai Orion nu este vizibil . dup o via întreag în care f cuse a a ceva. M-a tras u or c tre ea. Era cu adev rat un zid! Concrete ea uluitoare a peretelui a pus imediat cap t aleanului meu i mi-a resuscitat interesul de a observa tot ce m înconjura. ci pentru c lucrul de care m sprijineam era. . multe alte vie i în care putuse s se perfec ioneze. cele dou stele principale ale acesteia. Nu prea puteam s gîndesc clar. în via a mea real era luna mai. Pun r m ag c n-o s m crezi dac . unde fusesem înainte i. . M cerceta cu privirea i a rîs v zînd ce groaz m-a cuprins cînd am realizat ce spunea. încît mi-am smuls mîna dintr-a femeii. pentru c . le pot confrunta mai tîrziu cu detaliile cl dirii reale. mi s-a p rut c disting.Stai. pe moment. a spus c este foarte talentat în arta vizualiz rii deoarece. pur i simplu. Mi-am trecut degetele pe suprafa a lui aspr . Biserica era una i aceea i cu cea în care Sebastian fusese paracliser. L-am pip it cu mîna mea liber . am realizat c ora ul din visul acela se afla în spatele cl dirii ei. probabil la o zi dup ce fusese plin .i aminte ti întotdeauna ce i-am spus: aceasta este taina de a inten iona în cea de a doua aten ie. Ceva din mine totu i lua în derîdere încerc rile mele de a valida totul. Nu v zusem partea aceea a edificiului în via a de zi cu zi i credeam c . concret. a spus. dup o clip . din cîte îmi d deam seama. nu o f ceam niciodat . într -adev r. Pre de o clip mi s-a p rut c chiar am descoperit-o. Era sus. chiar în dreapta pridvorului. se aflau pe orizontal în linie cu luna. nu pentru c peretele ar fi avut ceva neobi nuit. . nu era vorba de validare ca atare. Dar. la fel ca oricare alt zid pe care îl atinsesem vreodat . Pe tot parcursul uceniciei mele m chinuise în permanen nevoia de obiectivitate. m aju i acum pe mine s -l inten ionez. Mi-am concentrat-o pe toat pe detaliile arhitecturale i de ornamenta ie ale spatelui bisericii. Betelgeuse i Rigel.înc mai vis m? am întrebat eu. Nu exist modalitate de a spune cum se întîmplâ.

c adev rata mea sl biciune consta în lipsa de cursivitate în a -mi fixa imediat punctul de asamblare în orice nou pozi ie era deplasat. dar. S ne continu m plimbarea din vis. nu am sim it banca sub mine.Dar probabil c este cazul s m aranjez pu in. Dar mintea mea se zb tea sub imperiul nedumeririi. . era doar un vis. Dac acesta era un vis . i-a întors alul pe partea cealalt . cu excep ia faptului c nu generau energie. am spus: . într-o zi te voi înv a propria mea limb . tiam. mai fatal. Rezultatul era o vag pseudosenza ie de team c a fi putut s nu m mai trezesc niciodat . Apoi i-a r sucit coada într-un coc i s-a schimbat din mocasini în pantofi cu toc jos. Tu însu i ai spus asta. A f cut -o cu cîteva mi c ri simple. Acum mergeam înapoi dinspre biseric spre parc împreun cu obiectul fricii mele i eram mai îngrozit decît oricînd. Oamenii ace tia sînt atît de reali. . acesta transformîndu-se astfel într-o e arf bej. Pe un ton non alant.Nu exist nici o problem . c tre biseric . n-a fi tiut s spun. Dar ideea de for a r ului nu rezista la o analiz serioas .a a cum credeam c este -exista o cale prin care puteam dovedi sau infirma asta. nu-i a a? Eram din nou mai mult decît terifiat. S-a oprit i m-a scrutat cu privirea. am spus. Femeia se oprise i m tr gea s m a ez pe o banc . S nu-mi spui c regre i decizia pe care ai luat-o. numai cu pu in timp în urm mersesem cu don Juan dinspre parc c tre biseric . Nimic din acel ora nu genera energie. neîn elegînd ce vrea s spun . . Mai mult ca sigur c nu-mi era team c m aflu împreun cu cea care sfideaz moartea într-un alt vis ori c -mi pierd min ile sau chiar via a. Ca rezultat al anilor petrecu i în mediul vr jitoresc. 294 CARLOS CASTANEDA ARTA VISATULUI 295 . . c în univers exist doar energie. Am ar tat totul cu degetul. aflat . dac m -ar fi pus cineva s precizez ce anume m însp imînta. i am chestionat-o asupra acestui lucru. A chicotit. Voiam s m lase total în voia acelui vis. Logic. Eram total absorbit de ideea de neconceput c m -a fi aflat înc într-un vis. cuprins de cea mai terifiant fric normal .Aceasta este taina inten ion m în cea de a doua aten ie! a exclamat ea p e un ton reveren ios. Nu i este fric . pe care se pare c i-am speriat foarte tare. dar tiam. probabil. Ce ciudat. Ar ta acum ca o mexicanc tipic din clasa de mijloc. nu aveam de ce s m tem.i trebuie s spun c într-un mod foarte generos energia ta gratis. M-am uitat la ea. Cutez tor. f r îndoial ca reac ie la expresia mea disperat . de tridimensionale? . Nu era deloc o t cere for at . Care-i problema? a întrebat femeia. încît chiar gîndesc. Apropierea de cea care sfideaz moartea îmi deplasa punctul de asamblare cu o vitez colosal . Nu mai voiam s mai pun la îndoial nimic. Am avut ti mp destul la dispozi ie s le înv . Sîntem vr jitori. i-a petrecut bra ul pe dup al meu i am mers în t cere pîn în p rcule . Mi-am îndreptat degetul mic c tre case. riscam s nu m mai trezesc niciodat . c tre oameni. dac a a st teau lucrurile. din nou în spaniol . ca s te sim i mai în largul t u în compania mea. c tre pavajul str zii. i totu i. începusem s cred c . f r nici o umbr de îndoial . ² Desigur. Erau la fel de reali ca oric e altceva ce consider eu c este real. Pentru a-mi mai calma nelini tea. tiu multe limbi. mai matur i mai teribil. M-a luat de bra cu aplombul caracteristic femeilor i a pornit în direc ia pie ei. a rostit ea cu vocea ei u or r gu it i a chicotit. M -am oprit. Tu îmi vei da .Vom petrece mult timp împreun ? am întrebat. chiar am apucat cu mîna vreo doi indivizi. tr dînd ceea ce sim eam. Este prea tîrziu s te r zgînde ti. în vreme ce î i schimba costuma ia. iar eu nu aveam capacitatea s in pasul cu acest ritm. . a r spuns ea pe un ton vesel. gîndeam eu. cît se poate de obi nuite. M -am întors c tre femeie. i-a scos fusta lung i a r mas în fusta cu aspect comun. pe care o purta pe dedesubt. conceptul de for a r ului era un produs al min ii umane creat sub covîr itoarea influen a fix rii punctului de asamblare în pozi ia sa obi nuit . O zmucitur puternic a bra ului m-a readus la realitatea momentului. a ezîndu -m . pe care îi avea într-o saco de pînz . am început s privesc în jurul meu. Ajunseser m în pia . Unde ai înv at limba? . tiam asta. într -o vizit în acel or el. mai mult.Vis m. care se inea de bra ul meu. Aceasta a fost lovitura de gra ie. de asemenea. pînâ la jum tatea gambei. Totul p rea real i normal.Dar cum se poate ca oamenii i lucrurile din jurul nostru s fie atît de reale. Am tiut c sînt în pericol atunci cînd. nu-i a a? Eram oripilat.Ce-ai t cut a a? i-ai înghi it limba? a spus ea în englez . Mi-era team de for a r ului? m-am întrebat. d ar într-un fel diferit. pe care nu l-am putut recunoa te ca apar inîndu-mi.Nu mi-am dat seama pîn acum c mi te-ai mai adresat în englez .în lumea de dincolo. ARTA VISATULUI 293 întrucît vom petrece vreme îndelungat împreun . Le-am sim it masa fizic .

am examinat-o pe Carol. dac nu tu? . Deschide-i acum. s arate c f cea parte din ga c . am început s m uit.Folose te-te de chipul meu. Atunci am observat ceva ie it total din comun. la banca de fier forjat. un chip care se apleca deasupra mea. i nu era femeia din biseric . Fusesem întins pe spate. Nu te scufunda. Astea sînt hainele mele? Sînt eu cu adev rat? Carol a rîs i m-a zgîl îit de umeri. . care se d dea drept Carol. M-am uitat lung la chipul femeii. Sperietura i surprinderea mea erau atît de mari. era o voce familiar . a spus vocea. Am atins fa a i mîinile lui Carol. Nici nu am a a ceva. la tot ce se afla în cîmpul meu vizual. prezen a lui Carol era prea nea teptat . acum aproximativ o or . m-a îndemnat o voce de femeie. Am considerat concordan a dintre imaginile înregistrate de cei doi ochi ca indicînd c m aflam în realitatea consensual a vie ii de zi cu zi. Zîmbetul ei amuzat mi-a confirmat asta. i credeam c era cu adev rat Carol Tiggs. la fel i vederea. mai întîi cu un ochi.Am început s m rotesc. s te caut. pentru c . Cînd mi-am rec p tat mai dephn facult ile. ie i la suprafa . avusesem întunecata b nuial c 298 CARLOS CASTANEDA era vorba de cea care sfideaz moartea. a a cum f cea întotdeauna în semn de camaraderie. domnu'. în care am încercat cu disperare. Carol m-a ajutat s m ridic în pozi ia ezînd. dac era s m folosesc de metodele visatului. Cu cea mai mare aten ie. Eram îmbr cat cu blugi Levi's decolora i i înc l at cu o pereche ponosit de cizme maro. Cînd te-am g sit. în plus. a spus ea cu vocea ei comic în falset contraf cut. . într -o mi care ascendent . i-am spus eu lui Carol. U urarea mea a fost enorm . . . Am f cut un efort suprem i mi-am deschis ochii. f un efort. pentru un moment extrem de scurt. ca prin cea . Folose te-te de primul lucru pe care-l vezi. apoi prive te la toate celelalte.Unde? Cînd? . nu existau nici un fel de antecedente car e s-o justifice. Era ziu ! Am v zut. dar nu s -a întîmplat nimic. în ciuda faptului c fa a ei era altfel de fiecare dat cînd o priveam. mi-am dat seama c femeia era a ezat pe banc . Auzul începuse s mi se limpezeasc . culcat jum tate pe banc . Uit -te la mine. la chipul ei. a a cum f cusem de sute de ori în visat. trebuia s g sesc. Am repetat apoi procesul cu cel lalt ochi. un punct de pornire pentru a m energiza. Folose te-te de procedeele visatului! Mintea a început s -mi lucreze. . . s m ridic. . Au urmat cîteva momente chinuitoare.în mod cu totul straniu. dar nu puteam s-o identific. am sim it c încep s am un minim de control asupra mea. inîndu-mi capul în poala ei. a spus vocea. atitudine b rb teasc . Am v zut copaci i cer albastru. Am înregistrat. ² Am încurcat-o! am urlat. Dup aceea. la oamenii care treceau pe acolo i. Am crezut c cea care se uita la mine era femeia din biseric . încît doream s m ridic i s -o rup la fug . ca punct de pornire. în momentul acela.Deschide ochii. pentru un moment. Dup cîte îmi d deam seama.Ce cau i aici? am bolborosit eu. în pia . dar nefunc ionarea controlului asupra sistemului motor m f cea s b nuiesc c totu i era vorba de un vis. jum tate pe p mînt. Am sim it c o spunea doar ca s -mi diminueze jena. Mi carea de rotire ascendent s-a transformat într-o mi care de învîrtejire descendent în întuneric. Aveam o c ma de dril i o j achet Levi's.în preajma bisericii. erai complet gol! . era Carol Tiggs. Am venit aici. Ie i la suprafa . apoi la copacii din parc. Numai jum tatea inferioar a corpului îmi era paralizat . nu era nimeni prin preajm .Stai pu in. dar f r nici un folos.E ti îmbr cat cu hainele mele. Ia fa a mea. Credeam c mor.Cum naiba de sînt îmbr cat cu Levi's i port cizme? am insistat eu. . acesta era momentul. I-am spus c m sim eam teribil de vinovat i jenat pentru faptul de a fi umblat prin ora dezbr cat.Nagualule. Am luat hainele cu mine pentru orice eventualitate. Dac se impusese vreodat nevoia s fiu obiectiv. pe urm din nou. imaginea parcului ca i cînd l-a fi privit de undeva de sus. dar corpul meu nu asculta deloc de comenzile con tientului. cine altcineva ar putea fi. Avea consisten material . am îmbr i at -o. de piele. ARTA VISATULUI 297 13. Oh. Dar nu-mi puteam focaliza privirea. ca punct de pornire. M-am gîndit c vocea pe care o auzisem era a unui vorbitor de englez i c . m-a asigurat ea. Cu mult grij . Cu precau ie. Nagualul m -a trimis s v d dac te pot g si.îl am în fa a ochilor pe frumosul de tine. mai întîi. Lumea care m înconjura avea prea mult claritate ca s mai cred c înc visez. am observat c pot s -mi mi c bra ele. ÎN ZBOR PE ARIPILE INTEN IEI . am încercat s -mi impun voin a de a m ridica.

. le d deau puterea de a fi intermediari între lumea noastr i lumea l or. Ce-mi relata era exact ceea ce ar fi f cut don Juan. cel pu in. un lucru de care nici eu i nici don Juan nu am fost niciodat siguri. pen tru c nu-mi venea s cred c au stat acolo în genunchi trei sau patru ore. din nici un alt motiv. pe Carol în recunoa tere.A spus c vei avea o confruntare cu cel care sfideaz moartea. Don Juan i cu mine încercaser m s o lecuim. victimele f pturilor anorganice. Nu aveam energie de oferit sau. . M -a f cut s v d cum a reu it s scape din captivitate. am spus.Este ziua de dup marea fiest .Pentru c asta este o treab care ne prive te numai pe mine i pe tine.A i r mas în biseric în tot acest timp? am întrebat eu. nu genul de energie pe care-l vrea femeia aceea. pîn cînd a venit nagualul i m -a luat de acolo.De-abia acum un moment. iar p rerea lui don Juan era c ei îi pl cea acest lucru i nu voia s renun e la el. Sîsîiala îi d dea un farmec deosebit i o f cea atr g toare în ochii multora. în plus. Nu aveam cum s te car tot drumul pîn la casa nagualului.M-am v zut cu ea. Tot ce. este absolut normal s .Atunci de ce te-ai v zut cu ea? Contactul cu femeia nagual face i el parte din în elegerea dintre cel care sfideaz moartea i vr jitori? . în elegeam perfect ce spunea. . I-am mai pus totu i înc o întrebare care m sîcîia. pot rivit celor pe care femeia din biseric o f cuse s le vad . Asta îmi demonstra c ea era capabil i sigur de schimb ri radicale. Acum cîteva minute ai fugit din camer . Noi doi trebuie s-o rezolv m împreun . .ARTA VISATULUI 299 .M-a luat cu ea într-o alt fa et a inten iei sale. Nu-mi era deloc greu s recunosc c detestam sîsîiala ei. Eram convins c îmi spunea adev rul. Nu. a r spuns ea. . Ar fi trimis-o. cu siguran . dup ce îi capturau. Carol Tiggs. o s numeri singur zilele . A spus c .Ce i-am spus cînd m-ai g sit? . . Pentru mine n-a fost un eveniment important. El i -a spus? . pe care oamenii o numeau infern. Am sporov it amiabil în biseric destul de mult timp. to i vr jitorii din timpuri str vechi deveniser .Probabil c mi-am petrecut cu arenda ul toat noaptea trecut sau chiar mai mult.Dar tu cînd i-ai pierdut sîsîiala. Cred c este îngrozitor de enervant s auzi o femeie în toat firea sîsîind. . rîzînd.Te-am dus la hotelul din partea opus a pie ei. în afar de don Juan. Spune-mi ce zi este ast zi. neimpresionat de strig tele mele. Am stat cu ea poate trei sau patru ore.Nu.De mult timp m tot str dui s remediez asta. . a r spuns ea pe un ton impasibil.Ce altceva i-a mai spus nagualul cînd te-a trimis s m cau i? am întrebat. Pe un ton de confiden i-am dest inuit lui Carol c cel care sfideaz moartea era femeie. pentru a putea trage unele concluzii.i doreai s faci era s dormi. c înc nu erai în stare s ra ionezi pe deplin. Te c ut m cu to ii înc de asear . Nimeni nu a avut niciodat cuno tin de asta. Corpurile noastre energetice au fuzionat de multe ori.Nu m cocoli.i face griji în privin a datelor.Ai spus c fusese i atît de adînc cufundat în cea de a doua aten ie i un timp atît de îndelungat. ARTA VISATULUI 301 .Dar ce caut eu aici? .i pierzi controlul asupra centrilor vorbirii i asupra membrelor. . Ce zi este ast zi? . .De ce nu ai cerut ajutorul nagualului? . vorbind doar despre fuzionarea corpurilor noastre energetice. dar ajunseser m la concluzia c ea nu era interesat s scape de acest defect. Iar ea a spus cu non alan c tia asta. a spus ea. Ceea ce i-a sc pat este c i eu m-am întîlnit cu femeia din biseric . Asta mi-a închis gura. Carol mi-a relatat apoi o istorie uimitoare. Carol? Asta a luat-o complet prin surprindere.Cînd mi-am pierdut coordonarea motorie? . . pentru c nagualul a spus c tu i cu mine sîntem interschimbabili.i aminte ti? Femeia i cu mine am vorbit despre u urin a cu care ne contopim. . a m rturisit ea. a zis ea i m-a lovit u or cu palma pe um r. S o aud vorbind f r s sîsîie era pentru mine o grozav i emo ionant satisfac ie. . Vocea mea avea un ton sever i ferm ce nu p rea s -mi apar in .Cum adic tii? am strigat eu.Cînd te-ai întîlnit cu cel care sfideaz moartea? am întrebat. a admis Carol dup un moment de gîndire. i asta înainte de a o întîlni tu. inevitabil. Acestea. . i a a am ajuns aici.i displace teribil. tii i tu foarte bine c at unci cînd intri în cea de a doua aten ie i prime ti un considerabil oc de energie.Acum vreo dou sâpt mîni. î i va reveni. 300 CARLOS CASTANEDA . S-a uitat lung la mine i a început s rida cu poft . ie .Sigur c mi-a spus. Cînd î i vei reveni complet. .

i imaginezi c este posibil s te temi de ceva. dar pe tine i pe mine în mod special. . ca i cum ar fi alin tat un copil care se pref cea bolnav. pîn în momentul în care fusese capabil s se transforme în femeie. autoritar i dominant ? M-am gîndit pu in i mi-am stabilit aprecierea. i-am spus. prins în mrejele f pturilor anorganice. a spus Carol în con tinuare. . Ceea ce se întîmpl în leg tur cu cel care sfideaz moartea este problema important .încerc s te impresionez pe tine.tie totul despre tine i despre mine. Doream cu disperare s -o îmbr i ez.G sesc c e ti extraordinar de frumoas . petre302 CARLOS CASTANEDA ARTA VISATULUI 303 cuse mii de ani în captivitate.Ce p rere ai despre hainele cu care sînt îmbr cat ? m-a întrebat pe nea teptate Carol. dar mi -am pierdut echilibrul i am c zut de pe banc . gîtul i regiunea lombar .Atunci. Femeia mi -a spus c trebuie s aib grij în permanen s . . Carol mi-a relatat cazurile pe care le cuno tea femeia i în care eu i Carol ac ionaser m împreun . e ti de-a dreptul superb . am început chiar s -mi recap t coordonarea motorie. între don Juan i ceila l i din grupul s u se f cea în permanen haz pe seama faptului c singura ei calitate remar cabil era talentul de a cump ra haine frumoase i de a le purta cu gra ie i stil. Ar t prea elegant pentru aceast ocazie? i se pare c sînt adecvat îmbr cat ? Carol era întotdeauna extrem de frumos îmbr cat . am recunoscut eu. pupilele ochilor. Situa ia era stranie pentru mine.S realizeze c este b rbat i s-o duc din nou în captivitate. a oftat ea. . . am început s simt o nostalgie f r pereche pentru îns i persoana care se afla în fa a mea: Carol Tiggs. ineluctabil. Nu m gîndisem niciodat con tient la farmecul ei. . . cu îngrijorare. .Ce tot spui? îmi aminte ti de modul în care nagualul a preg tit întîlnirea mea cu cel care sfideaz moartea.i in urm ritorii la distan . . c femeia din biseric tia totul despre conflictul meu cu f pturile anorganice i avea cuno tin de iscoada albastr . . Aproape c m-a scos din min i cu vorb ria lui misterioas .De ce ai putea fi nesigur în ceea ce prive te înf i area ta? Asta n-a fost niciodat o problem pentru tine. înseamn c înf i area mea este cea potrivit . Mi-a sprijinit capul pe pieptul ei i m-a mîngîiat. A spus c înc mai sufeream efectele ocului energetic. presupun. desigur.Dar nu este momentul acum. Dac era ceva sigur în ceea ce o privea. încît fusese imediat azvîrlit afar din lumea f pturilor anorganice.i-a spus c f pturile anorganice sînt înc pe urmele ei? am întrebat eu. resping toare. de cînd o cuno team. ci pentru c ea face parte din via a noastr i a vr jitorilor dinaintea noastr .A fost vorb ria lui misterioas justificat ? a întrebat Carol cu o expresie extrem de serioas . . . în timp ce vorbea. . Am întins bra ele spre ea. i nu pentru c i-a fi spus eu ceva.Cel care sfideaz moartea fusese i el.Normal c o urm resc înc . Carol m-a ajutat s m ridic de jos i mi -a examinat. am protestat eu. Cred c se teme de acele f pturi mai mult decît ai putea s . Transformarea celui care sfideaz moartea fusese atît de total i am nun i t . Ele cred c principiul feminin are o asemenea flexibilitate i o sfer de ac iune atît de vast . Am considerat întrebarea ei foarte ciudat i am comentat-o. a fost justificat . 304 CARLOS CASTANEDA . picioarele. De fapt. m-a asigurat Carol. a rîs ea. F -mi acest hatîr. încît indivizii care îi apar in sînt imuni la orice fel de capcane sau înscen ri i nu pot fi re inu i în captivitate.Vei fi surprins s afli cît de important este înf i area mea. cu non alan .Ce i-ar putea face ace tia? . a spus ea. Carol estima c . obositoare. Spune-mi.Cu siguran . comun . încerci cumva s impresionezi pe cineva? . Realitatea este c . A pre cizat c ne-a urm rit întotdeauna pe to i. Felul cum ar t esta o problem de via i de moarte pentru noi amîndoi. . Dup un timp. probabil. Realizase c asta este singura lui cale de sc pare din acea lume în ziua în care descoperise c f pturile anorganice consider c principiul feminin este indestructibil. nu înf i area ta.A a este i înf i area mea. atr g toare. acesta era gustul s u irepro abil în materie de îmbr c minte. Carol mi-a spus. O consideram deosebit de fermec toare. m-am sim it mai bine. cum m g se ti? Plin de farmec sau lipsit de farmec.

dac te g sesc zdrobit din punct de vedere energetic. nici de camer . ea l -a vizualizat în trecut i acea vizualizare este înc intact în mintea ei. Adu. pentru mine. cel despre ora . Iar apoi.Gînde te-te o clip . îns eram atît de obosit. . am spus eu. prin pia . . .Atunci. ciudat de golit de gînduri. apoi m-a întrebat dac femeia din biseric îmi explicase ce înseamn s inten ionezi în cea de a doua aten ie. tîrîndu-te dup mine. dar nu-mi aduceam aminte s -mi fi i explicat ce înseamn . a spus ea în continuare. Darul ei a fost s . inten ion m în cea de a doua aten ie. în inten ia ei. Evident. Carol se referea la concepte despre care don Juan nu vorbise niciodat . ci te-a ajutat i mai mult în trecerea prin cea de a patra poart . a izbucnit ea. încît am mers mai departe într-o stare de beatitudine. Exist n umai momentul prezent. a insistat ea. tu . care exist ast zi doar în inten ia ei. nu-mi aminteam deloc nici de hotel. Am comentat retoric câ don Juan nu-mi spusese niciodat ceva similar. totu i.Dar asta nu este posibil. Zîmbea extaziat .i aminte ti nimic despre aceast parte. Am început s fream t de emo ie.încercam s ghicesc care puteau fi inten iile ei.Ei. N-am contrazis-o. pe cînd eu. Femeia nu numai c te-a dus în inten ia sa trecut . Femeia din biseric te-a luat cu ea în visul ei. . dar c to i cei de acolo tiau unde ne afl m.Nagualul este un vr jitor experimentat i foarte abil. Trebuie s fi oferit un tablou de tot dragul: Carol Tiggs s rutîndu-mi i mîngîindu-mi fa a. a r spuns ea. In univers nu exist trecut sau viitor.Cum a fost în tov r ia celui care sfideaz moartea? I-am relatat. Biserica era aceea i. în timp ce eu peroram f r oprire despre claritatea explica iilor ei i despre întîlnirea mea cu cel care sfideaz moartea. Tot acolo trebuie s se afle i vizualizarea actual a ora ului. c nu eram în .Cu ajutorul celui care sfideaz moartea ai trecut prin cea de a patra poart a visatului. de i nu voiai s prime ti vreunul. cel de al doilea vis este inten ionare în cea de a doua aten ie: singura modalitate de a trece prin cea de a patra poart a visatului. pe care n-o mai v zusem niciodat . Carol? . referindu-m mai ales la primul vis. Apoi gîndurile i cuvintele s -au rev rsat din mine ca o erup ie vulcanic . nu pe un ton denigrator. iar energia cunoa te doar imediatul. care se afla la cî iva pa i în josul str zii. Femeia din biseric ne-a f cut s adormim. Am r mas un timp t cut. de fapt. dar în special zîmbetul cu care le-a înso it.Unde ai aflat toate aceste idei noi? am întrebat eu.în Tucson. Cuvintele ei. dar ora ul ar ta altfel. Cuvintele lui Carol veneau exact la momentul potrivit.Cred câ femeia din biseric i-a f cut. dar într-un alt moment. M-a asigurat c nu aveam înc destul energie ca s pot merge pîn la casa lui don Juan. un dar. . Cînd am fost în stare s merg. Dup o pauz mai lung .i adauge energia proprie la a noastr pentru a ne putea mi ca înainte i înapoi pe energia actual a universului.Poate c nu tie.tiu precis c era în trecut. chiar în fa a bisericii. Am dat col ul îndreptîndu-ne c tre intrarea hotelului. în timp ce eu peroram agitat despre cît de semnificative erau spusele ei pentru mine. unde am intrat imediat într-o camer neospitalier . Dup o t cere prelungit . Ea definise. rîzînd. Carol m-a încredin at c femeia din biseric îi explicase o mul ime de lucruri în leg tur cu toate aceste aspecte complicate. Am spus c eram de p rere c cel care sfideaz moartea m f cuse s v d ora ul acela. Carol m-a condus. Prin pia circulau tot felul de oameni i. Carol mi-a mai pus o întrebare. m-au f cut s m simt atît de u urat. în univers exist numai energie. s te duc la hotel i s nu risc s traversez tot ora ul. Dac m-a fi putut mi ca.i corpul energetic s se deplaseze într-un alt loc. Am trecut prin holul mohorît i am urcat sc rile de beton pîn la etajul întîi.De unde ar putea s tie unde ne afl m? am întrebat eu. Dar tu nu . în vizu alizarea acestui ora de c tre ea. ce crezi c s-a întîmpla cu mine. . da. a spus Carol. ARTA VISATULUI 305 . a spus ea. . f cîndu. din cînd în cînd. vezi! a zis ea. a fi s rit s-o îmbr i ez. am adormit din nou în vis.Acum. Carol mi-a spus: . . timp în care nu am putut s articulez nici m car o vorb . Este vorba despre secretul pozi iilor gemene. iar eu . a a cum este el în ziua de azi. . S-a oprit. din trecut. ceva ce eu considerasem cu neputin de definit. un nesfîr it i permanent moment prezent. minunîndu-m sincer de cît de clar îi era totul. ci conciliator. la unicul hotel din ora . Carol spunea c mai fusesem acolo. . întîmpl rile prin care trec usem. pe scurt.i aminte ce i-a spus femeia. cînd a vorbit din nou.Ce altceva a mai f cut femeia cu tine? I-am povestit despre cel de-al doilea vis. Pe un ton neutru. unii se uitau lung la noi sau se opreau în fa a noastr s ne priveasc .aici. 306 CARLOS CASTANEDA ARTA VISATULUI 307 . El mi -a spus c . de i nu tiam ce anume.

Carol continua s vorbeasc . în camer se f cuse întuneric ca noaptea. Sigur c este ziu . Tot ce-mi doream era s dorm. Afar era ziu . A fost prima propozi ie care i-a ie it din gur . singurul r spuns care nu prea m satisf cea. Ai avut parte de o confruntare de propor ii monumentale. a spus ea încet. în cazul meu. a spus ea. . pe care n -o v zusem niciodat la ea.Eu nu i-am spus c nu am acceptat darul celui care sfideaz moartea. în momentul în c are am tras draperiile la loc. . Mai mult sau mai pu in convins. Don Juan replicase c . M -am dat jos din pat i am verificat toate lucrurile din camer i din baie.Oh. m-am întins din nou în pat. Pot s jur c ceea ce m impulsioneaz i m ine în linia de ac iune este teama d e a pierde nagualul. Am r mas acolo a a. Frica te face s fugi nebune te. atunci cînd stinsese lumina. i uit -te la mine acum. . Avea dreptate. spusese el cu o not de autentic pasiune în voce.înc nu e ti pe deplin restabilit. Carol se uita fix la mine. pe pat. atunci cînd se producea adev rata consacrare. . Po i s -o faci. a spus Carol brusc.în compara ie cu a pierde calitatea de nagual. . cînd te-am g sit.Mai lini te te-te. I-am spus lui Carol c atunci îl contrazisesem imediat pe don Juan i m l udasem c . Cufundarea atît de profund în cea de a doua aten ie te-a l sat pu in cam zdrobit. Imediat ce Carol stinsese lumina. Am pip it cearceafurile. Carol Tiggs? Au ajuns acum vr jitorii s fie ni te îndr gosti i? N-a r spuns. nu doream s cap t nimic ce m-ar fi putut abate de la elul s u. voi adormi pe loc. teama este singura stare care are sens pentru un ARTA VISATULUI 309 lupt tor. despre motivul s u m rturisit de a r mîne pe calea lupt torilor. i-a întins bra ul în sus i a stins lumina de deasupra patu lui. iubirea te face s te mi ti inteligent. de i totul p rea s fie în bun ordine. I -am spus lui Carol c . a spus ea pe un ton lini titor. am zis. întrucît sînt imun fa de team . dac închid ochii sau încetez s vorbesc. Nu m sim eam în nici un fel. privind -o pe Carol.stare s m gîndesc la asta. .îmi permit s te contrazic. Dar hai s-o facem pe întuneric. trebuie s fie iubirea. îns eram prea surescitat. Am dat la o parte draperiile de la fereastra care d dea în strad . în camera aceea ciudat i neospitalier . dar 310 CARLOS CASTANEDA ARTA VISATULUI 311 ochii t i nu se pot înc ajusta cum trebuie la lumina slab din aceast camer . Spusese c teama îl men inea pe linia d reapt i de ce se temea cel mai mult era s piard nagualul. Teama mea de a pierde nagualul este singurul suport real pe care îl am. cu fa a în jos. . Dintr-o zvîcnitur m-am ridicat în pozi ia ezînd. Pur i simplu. moartea este un fleac. îi era team c a putea s fug i s ajung iar în strad . Termin cu prostiile astea de investiga ii i vino în pat s te odihne ti. îl antipatizasem în momentul acela pentru ceea ce credeam c este t inuita sa îngustime de vederi. am întrebat -o pe Carol care este cauza fenomenului. Cum de-ai tiut ce-am f cut? 308 CARLOS CASTANEDA . cu o privire ciudat . pentru c f r el a fi într -o stare mai rea decît dac a fi mort. Ceea ce relata ea nu p rea s fie declara ia mea. în sinea mea.Vrei s spui c nu te sim eai mîndru de a fi refuzat? . absolut real. . cum mai f cusem o dat . for a motrice. dar eu n-o ascultam.Nu. Mi-am întins picioarele i mi -am pus capul pe pern . Erau prea multe puncte neclare. la începutul rela iei mele cu el. Era cu adev rat un pat! M-am aplecat i mi-am trecut palmele pe dalele reci ale pardoselii. Frica nu -i nimic în compara ie cu afec iunea. M trecuse un fior de team ca un curent electric. .Eu simt ce sim i tu. Erai a a de mîndru de asta. Acum.Ce tot spui acolo. Totul era perfect normal. I-am povestit lui Carol cum discutasem cu don Juan. pîn în acel moment. Sim eam c . i -am spus lui Carol. un timp îndelungat. a protestat ea. M -am culcat la loc în pat. avusesem senza ia clar c visez. pur i simplu. Carol m ruga s m întorc în pat. ca s zicem a a.Cred c nu ai în eles cum trebuie spusele mele. Erau cearceafuri adev rate. abstractul. M-am pr bu it. Prad unei mari agita ii. f r s . Mi-am trecut mîinile pe rama patului. Nu mai sîn capabil s simt nimic în afar de team . chiar tu mi-ai spus. i -am zis. în untru s-a f cut iar i întuneric bezn . spiritul. Am fost str b tut brusc de un val de excita ie nervoas i m-am ridicat în ezut. S-a întins lîng mine i i-a pus capul pe um rul meu. . în t cere. Acesta era.Iat c am ajuns din nou în aceea i situa ie. dac este s r mîn în grani ele unei c i unice pe care s-o urmez. încearc tu s sim i ce simt eu. a ezîndu-se lîng mine.

Acu i o s încep s plîng de dragul oamenilor. M-am îmbr cat în grab i am coborît în holul hotelului s-o caut. detaliile structurii ei arhitecturale reale. M -am sim it extrem de dezam git c n-am g sit-o pe Carol lîng mine. E ti cel care sfideaz moartea i te dai drept Carol. . Carol Tiggs era femeia nagual. ca un casetofon defect. mi s-ar fi p rut total ira ional. pentru mine va fi cel mai u or lucru din lume s fiu o vr jitoare filosof. Nu era. îmi d dea. Ea nu avea înclina ie pentru o abordare serioas a gîndirii conceptuale. spunîndu -mi la ureche: .Ne vis m pe noi în ine. . Carol a rîs. vei ceda i te vei l sa în voia dorin elor tale. Am tiut c . a spus. cîtu i de pu in tulburat de acuza ia mea. Schimbarea asta a ta este ceva cu totul nou pentru mine: Carol vr jitoarea filosof. Nu mi se mai întîmplase a a ceva pîn atunci. dar nu mai aveam energia s continuu controversa.Tu nu e ti Carol! am strigat. Cu deta are. i nimeni nu va putea explica asta. Nu aveam idee cît de mult timp dormisem. . crede-m . Am avut autentica. Felul în care Carol enun a aceste concepte vr jitore ti complexe 312 CARLOS CASTANEDA m nelini tea. Am alergat în strad . eram singur în camera de hotel.am spus cu o voce cu tura ie încetinit .Ce-i cu tine? am întrebat eu. referindu-ne la faptul c ea nu avea minte de filosof.Nu fi absurd. în minte mi-a sunat un clopo el de alarm . A oftat. .observ c nici m car pentru o clip nu-mi trecuse prin minte s ar t lucrurile cu degetul mic. te ador. La recep ie. Este în curs de desf urare. M-am întors c tre ea în întuneric i am bîiguit ceva ce. Carol mi-a zîmbit i m-a îmbr i at. o nostalgie pentru c ldura sentimentelor umane. Nu eram convins.Nu înc . Era amiaz . mi -a optit ea la ureche.Simt c -mi pierd controlul. surpriz s constat c în visul meu v zusem. Iar eu am fost cuprins de o iubire atît de mistuitoare pentru ea. M-a istuit s tac i a continuat s -mi opteasc la ureche: . Vorbe ti exact ca don Juan. directorul hotelului mi-a spus c tîn ra care închinase camera tocmai plecase cu numai un moment înainte. m-am sim it imediat cuprins de sentimentalisme. Vorbe de genul acesta erau de neconceput între vr jitorii din breasla lui don Juan. am reu it s -mi exprim cel mai intim gînd: . Deseori glumea între noi. într -un moment de mai mare luciditate. încercînd s -mi amintesc dac nostalgia aceea era un sentiment cunoscut.Corpul t u energetic înainteaz pe filamentele luminoase de energie ale universului. Credeam c ea va lua afirma ia mea ca fiind comic . soarele str lucea pe un cer absolut senin. într-un vis ce va s vie. Viseaz inten ia ta despre mine. îmi d dea o senza ie delicioas de pace i armonie. totodat . Eram mai mult decît uluit. p rea s fie de acord cu ceea ce spusesem. dar n-am v zut-o nic ieri. nici nu tiam ce sim eam unul pentru cel lalt. Sîntem purta i de darul de inten ie al celui care sfideaz moartea. mai devreme sau mai tîrziu. Vei rata lec ia. Am întrebat-o chiar dac ea îns i în elege într-adev r ce înseamn asta. .în eleg foarte bine. Cînd m-am trezit. i o senza ie de profund triste e. Fuseser m înv a i de don Juan c între vr jitori nu este nevoie i nici timp pentru astfel de sentimente. încît. Inten ia mea fusese s fac o glum . pentru compania oamenilor. în plus. dar atunci m-a înghi it vîrtejul.Pur i simplu. dar lipsita de emo ie. Sînt chiar Carol. tiam eu. Voiam s rid de vocea mea. . Vei vedea. Dar ea n -a spus nimic. pentru c ceva asem n tor marilor vîrtejuri din visatul meu începuse s m trag în untrul s u. De fapt. a r spuns ea. ca un fel de triste e pentru a nu fi reu it s ajung la ceva nedefinit. ci erau abstracte. rîzînd. sperînd s-o ajung din urm . Am auzit slab vocea lui Carol. într-adev r. voiam s scap i de starea stranie de somnolen care m mai st pînea. Fiind într-o stare de spirit labil . darul pe care i l-a f cut cel care sfideaz moartea sînt aripile inten iei. St team culcat în pat. ARTA VISATULUI 313 Ea mi-a r spuns ceva ce n-am în eles. iar. mi-am asumat rolul propriului meu avocat al diavolului i mi-am acordat beneficiul îndoielii. Cu ajutorul lor noi doi ne vis m într-un alt timp. Nostalgiile care-mi erau cunoscute nu vizau compania oamenilor. Era ca i cînd no iunea îmi fusese tears din memorie. Aveam destul energie pentru a în elege ce spunea. Am împins-o la o parte i m-am ridicat în capul oaselor. Era pu in prea cald. se va întîmpla. a a cum au f cut vr jitorii din timpuri str vechi. pur i simplu. Poate c don Juan i cu mine examinaser m cîndva i . între noi doi nu erau necesare demonstra ii de afec iune. cînd se va întîmpla. Inten ioneaz -m de aci înainte! Inten ioneaz -m în viitor! Cu un mare efort. M-am îndreptat spre biseric . involuntar. . deoarece. întunericul din camera aceea de hotel era cu totul neobi nuit. Dar acum noi doi facem ceva ce n-am mai f cut niciodat : inten ion m în cea de a doua aten ie. i-am spus eu lui Carol. Dar este pe cale s se pro duc . mi-au dat lacrimile.R mîi aici cu mine pentru totdeauna .

Am fost extrem de surprins de cît de multe lucruri îmi aminteam i de cît de exact puteam relata totul. s explic sau s spun ceva. . femeia.Unde ai fost? m-a întrebat don Juan. Eu te - . Don Juan mi-a cerat s le povestesc în cele mai mici am nunte ce se petrecuse între mine i cel care sfideaz moartea. De acolo. i c sim isem pentru Carol Tiggs o iubire cum nu credeam c fi putut s simt vreodat pentru cineva. Dar don Juan . i-am expus problema în leg tur cu hainele. .Nu tiam absolut nimic. Iar tu lipse ti de nou zile. nu aveam cum s tiu ce se petrecuse în cea de a doua aten ie între femeia din biseric i corpul meu energetic. acestea au înt rit spusele sale. mi-a poruncit s nu m întorc ca s m uit la hotel sau la biserica de peste drum. dar f r sim minte recriminatorii. Numai starea mea de oboseal m-a f cut s nu clachez la auzul acestor tiri. în ciuda extenu rii mele. M -a condus înceti or afar din hotel. încît n -am putut replica în nici un fel.Carol Tiggs n-a fost deloc pe la noi. am luat-o încet c tre casa lui don Juan. pe un ton ce exprima o autentic îngrijorare. înainte de a putea s protestez. cît i înso itorii s i erau cuprin i de o agita ie frenetic în vreme ce m examinau cu nedisimulat curiozitate. dar c ei tiau deja acest lucra. ascultînd cu aten ie fiecare cuvin el. Nu mai conta. de i faptul nu era consemnat în memorie. Le-a chemat chiar i pe cameriste. cuprins de o întunecat suspiciune. nici un sens pentru mine. pentru c nu aveam suficien energie ca s merg to dramul de la biseric pîn la casa lor.mi-ar fi stîrnit imediat panica. Dar eu eram atît de amor it. Mi -era prea somn s -mi mai pese. dintr-o dat .partea din spate a cl dirii bisericii. . pen tru a o lua pe drumul c tre casa lui don Juan. a a.Ar tarea lucrului cu degetul mic este o metod mai bun .i cît de considerabil mai mare trebuie s fie dificultatea de a. M-am gîndit la aceast alternativ . m-a avertizat c . . . Tonul lui don Juan i îngrijorarea manifestat de ceilal i dovedeau cu certitudine c vorbeau serios. pentru moment. Don Juan m-a întrebat dac femeia mai avusese i alte reac ii fa de strig tele mele. a -teptîndu-m . care . Tensiunea s-a risipit în momentul de amuzament creat cînd le-am povestit cît de tare rîsese femeia de felul prostesc în care îmi strigam în visul ei inten ia de a vedea. El î i cl tina ritmic capul. Ajun i în strad . Se uitau unii la al ii. doar ca s m opreasc s mai bîigui tîmpenii . imagineaz .dac n-a fi fost atît de obosit . m-a oprit zicînd: Gînde te-te la asta. Mi-am închipuit c asta trebuie s se fi întîmplat atunci cînd m trezisem în camera de hotel i cînd. dar pentru noi sînt o eternitate. Nu mi-a r spuns nimeni. a ascultat cu amabilitate cum i -am descris-o pe Carol Tiggs. am realizat c nu mai eram îmbr cat cu hainele lui Carol. 314 CARLOS CASTANEDA Nu puteam în elege care era motivul acestei agita ii. înainte de a o traversa. ca i cînd a fi înnebunit. A î el. Pentru cel care sfideaz moartea nou zile sînt doar o secund .dup p rerea mea. întrebarea p rea s fie adresat sie i. am ajuns în pia . I-am spus c petrecusem noaptea la hotelul de lîng pia împreun cu Carol. ci cu ale mele. cu care vorbisem mai devreme. vreodat . 316 CARLOS CASTANEDA Mergînd a a. oricum. Doar c nu-mi place coerci ia vr jitorilor din vechime. Nu -mi aminteam altceva. în afar de ris. Don Juan mi-a f cut o primire de parc m întorsesem din lumea celor mor i. Dac înc nu. Planul meu de validare nu mai avea.Ce pot s însemne toate astea? s-a întrebat don Juan cu glas tare. i f r nici un fel de rezerve. Apoi s -a a ezat pe o banc i.Nu v-a spus Carol c era cu mine? am întrebat eu. ci s -mi in privirea în jos. dintr -o dat . a spus. . pe ea sau pe mine. tot în ideea de a o c uta pe Carol. . am spus c mie personal îmi pl cuse imens.Este însp imînt tor cînd te gînde ti c ai fost în cea de a doua aten ie timp de nou zile. S plec m din locul sta blestemat.m-a tîrît. a spus el apoi. ducîndu -m înapoi la hotel. Se uitau cercet tor unul la altul. probabil. a continuat don Juan. oricît m -am str duit.i po i aminti toate cîte te-am înv at i le-am f cut cu tine în cea de a doua aten ie. i -am spus eu lui don Juan. Totu i. Acela i director. M-am întors spre don Juan i i-am spus c impresia mea era c el o trimisese pe Carol s m caute. Don Juan s-a plimbat un timp prin camer f r s spun o vorb . a ripostat el t ios. dar a negat categoric c ne-ar fi v zut. ARTA VISATULUI 315 decît c se amuzase copios i c f cuse o remarc referitor la cît de mult o antipatiza el. Nu p rea s le fac pl cere ceea ce spuneam. . m îmbr casem cu propriile mele haine. a protestat don Juan. nu mi-am putut aminti cînd mi-am schimbat îmbr c mintea. Mi-am îndreptat ochii c tre pantofi i. afar din cas . dar eu nu-mi mai aminteam de asta. Adresîndu-m tuturor. Interludiul meu cu acea Carol Tiggs de la hotel fusese doar vîrful vizibil la aisbergului. Eram sigur c o voi g si acolo. s m explic.N-o antipatizez.i aminti ceea ce te-a înv at i ce a f cut cu tine cel care sfideaz moartea. pur i simplu. Am vrut s spun mai mult.

o lume unde chiar i imposibilul poate fi posibil. eram în totalitate prezent acolo. cu ei. pe deasupra. în tot ce f cea sau spunea era întotdeauna o not de umor. o Carol Tiggs ce era doar rezultatul inten iei. Cumva. f r limite. Asta implic nu numai faptul c vei tr i toate aceste posibili t i. vorbindu -mi în întunericul camerei de hotel. Pentru el crearea în vis a existen ei unui hotel. în sfîr it. . Nu -l mai v zusem niciodat atît de deconcertat. M sim eam umil i învins. cînd unul la cel lalt. Apoi a vorbit rar. S-a ridicat i am pornit în t cere c tre casa lui. A fost o mutare iscusit pe tabla de ah. Don Juan a ad ugat c femeia i Carol ajunseser . Nu puteam s -mi amintesc.Darul celui care sfideaz moartea const din posibilit i nelimitate pe ntru visat. Cele dou s -au unificat i au zburat pe aripile inten iei. în acel loc. la un 318 CARLOS CASTANEDA fel de în elegere privind schimbul energetic în timpul întîlnirii lor. Am fost sigur c nu c utau doar o încuviin are. un amestec de amintiri despre femeia din biseric i despre Carol Tiggs. Agita ia lui don Juan i a celor doi înso itori ai s i a atins paroxismul. dup cîte se p rea îns . am fost cuprins de un neverosimil optimism. Sim eam cum m apas nem rginirea cu toat strivitoarea ei greutate. de fapt. Dar nu. într-o bun zi. I-a fixat cu o expresie de incredulitate pe cei doi înso itori ai s i. constituia numai o mostr a m iestriei vr jitorilor din vechime într -ale visatului.am f cut doar s treci în alt nivel de con tiin . . Motivul pentru care Carol Tiggs. Gîndurile îmi alergau nebune te. Una dintre acestea a fost s-o visezi pe Carol Tiggs într-un alt timp i într-o alt lume. Are capacitatea s fac aceast manevr i multe alte lucruri.Prin intermediul lui Carol Tiggs.Toate specula iile noastre sînt zadarnice. .Ce înseamn acest lucru. la aceea i concluzie. don Juan? . a spus don Juan pe un ton calm i egal. . Ea s -a folosit de corpul energetic al lui Carol i al t u pentru a se propulsa i a. Nu. i o crease pe Carol Tiggs de la hotel. a unui ora . don Juan a explicat c cel care sfideaz moartea i femeia din biseric erau expresii diferite ale aceleia i energii." . dar a trebuit s renun . îngrijorarea declarat a lui don Juan consta în faptul c nu tia nimic despre visatul pe care -l f cusem cu femeia din biseric . i nu mai exist nici vreo femeie în biseric . o Carol Tiggs infinit mai puternic . probabil. cu obi nuita desf tare. ARTA VISATULUI 317 Am încercat din nou s m gîndesc. efectuat de cel care sfideaz moartea sub înf i area femeii din biseric . Ace tia au devenit extrem de agita i. s -mi amintesc ceva ce ar fi putut s clarifice toate astea. posibilit ile totale ale acesteia dep ind imagina ia uman . nici amintiri. Inten ioneaz m în viitor. Va fi pentru tine o misiune titanic s faci inteligibil o manevr incoprehensibil . Cred c nu mai exist nici o Carol Tiggs. cea din hotel. Don Juan i cei doi înso itori ai s i m -au îndemnat s fac un efort titanic i s încerc s -mi amintesc cînd anume îmi schimbasem hainele. A profitat de ocazia pe care i-ai oferit-o tu. Preluînd controlul. nu erau gînduri. M-a privit lung i scrut tor din cre tet pîn -n t lpi.Putem doar deduce c femeia din biseric i-a ar tat cum s-o faci.i cu grij frazele: . ci imagini. Don Juan i-a deschis larg bra ele i a zîmbi . dup p rerea me . o lume mai vast .nu aveam destul energie pentru a a ceva. s-a folosit de corpul energetic al lui Carol Tiggs într-o manier abscons i r u inten ionat . în acel moment a p rut c don Juan a fost str fulgerat de un gînd. avea o mare importan pentru cei doi înso itori ai s i. a spus el rar i t r g nat.i onorezi oferta de a-i da energie gratis. pentru c p reau s fi ajuns. a ad ugat el.înseamn c cea care sfideaz moartea a v zut calea prin care se poate elibera total. Adresîndu -se lor. don Juan? am întrebat eu uluit. cel care sf ideaz moartea te-a f cut s treci în alte universuri. deschis . Nu i de data asta îns . ci c . era atît de pre ocupat de înf i area ei este acela c .Care va fi rezultatul tuturor acestor lucruri? ARTA VISATULUI 319 Nu mi-a r spuns imediat. în mintea mea nu mai era nimic: nici sentimente. . Te-a obligat s . înainte de a apuca eu s mi exprim temerile. a unei Carol Tiggs. De vreo dou ori era cît pe-aci s reu esc s condensez aceste imagini într-un sim mînt real al eului meu normal. Ceea ce spunea nu avea nici un sens pentru mine. în viitor. femeia din biseric fiind cea mai puternic i mai complex din cele dou . la unison. Destinul t u este destinul ei.i rupe lan urile.i face griji în privin a lui Carol. ca i cînd el însu i nu s-ar fi luat prea în serios. i din nou nu am reu it. Am avut un moment de luciditate i l -am întrebat pe don Juan: . formulîndu.Cum adic . Sim eam c totul decurge a a cum trebuie. Ace tia se uitau cînd la el. le vei i în elege. ea era femeia din biseric ce te f cea s visezi o Carol Tiggs d e o cu totul alt factur . dar nu m-am sim it învins. De fapt. asem n toare ac iunilor vr jitorilor din vechime.i aminte ti ce i-a spus? ÄViseaz inten ia ta despre mine.

chiar eu însumi am crezut c era cea care sfideaz moartea. M trezeam. publicate de Editura RAO. realizat în condi ii grafice deosebite. nu mai pot s m men in l aceast p rere. a r spuns el.Bineîn eles c a fost Carol. a a c femeia din biseric i -a dat un dar abstract: posibilitatea de a zbura pe aripile inten iei. Ci o Carol din vis. i -am spus c darul celui care sfideaz moartea const din posibilit i nelimitate de visat. rao rao Pute i comanda urm toarele titluri prin Clubul C r ii RAO CP.Ce crezi c s-a întîmplat cu Carol Tiggs? am întrebat.ro raoraoColec ia RAQ CLASIC . unele titluri de mare succes i rapid epuizate. i -am spus eu c vei avea parte de lec ia ce va încununa tot studiul t u din domeniul visatului.La hotel am fost cu Carol Tiggs cea adev rat . a spus el. Tu ai ajutat-o pe 320 CARLOS CASTANEDA femeia din biseric s eas visul cu pricina.logicnet. Carol. ca i cînd ar fi c utat anumite indicii în trupul meu. . Ar fi trebuit s tii c tranzac iile încheiate în cadrul lui sînt definitive. nu-i a a? . Dar într -o zi o vei descoperi pe noua Carol Tiggs. don Juan? . Atunci m -am sim it obligat s clarific lucrurile într -o problem în care credeam c se în ela foarte tare. cel mai înfrico tor lucru care exist . Pentru o clip . Con tiin a de sine începuse s -mi redevin familiar . ca un amalgam între necunoa terea celor ce se petreceau i presim irea c nem rginirea se afla foarte aproape. dar înc nu aveam control deplin asupra ei. 2-l24 Bucure ti e-mail: rao. folosind o metod avansat în tehnica imprim rii: tiparul digital. pentru c don Juan a ad ugat pe un ton ferm: . o Carol creat numai din inten ie. Carol Tiggs nu mai exist . dar. mai întîi. am spus eu. Pute i astfel ob ine în avanpremier titluri ce vor ap rea în binecunoscutele colec ii ale Editurii RAO sau pute i reciti. M iestria ei a con stat în a transforma visul într-o realitate complet : arta vr jitorilor din vechime.rao. don Juan s-a oprit i s-a întors cu fa a spre mine. dup ce am analizat cu aten ie totul.înainte de a ajunge acas .b @ bx.ro website: www. rao- special Editura RAO v ofer acum un nou tip de carte. prin retip rirea lor la cererea dumneavoastr .Carol Tiggs a disp rut. .dev r.Nu mai exist pe lume.Cum adic a disp rut? . Tu n-ai vrut nimic concret. . . cea din camera de hotel din vis. M-a scrutat din nou atent cu privirea. . Am sim it un val de nervozitate str b tîndu-mi plexul solar.Dar unde crede i c s-a dus. la fel cum am fost i eu însumi.Acesta este visatul. într. Dar nu Carol pe care o cunoa tem noi doi.Acolo unde s-au dus vr jitorii din vremuri str vechi. A fost. într-un mod inexplicabil i teribil ea a fost prezent în acel hotel. Probabil c aveam o expresie de neîncredere. a încuviin at don Juan. începuse totu i str bat prin cea a visului. a a cum i-am spus.

Dostoievski George Eliot J. Sartre Jeffrey Archer rao Gertrud/Rosshalde/Ultima var a lui Klingsor Narcis i Gur -de-Aur Siddhartha/Câlâtoria spre Soare-R sare Lupul de step America Castelul Opera antum Alte regal Casa Buddenbrook Doctor Faustus Muntele vr jit Fetele ^ îndurare pentru femei 1jr~ Demonul binelui "^-Leproasele ijr~ Cuvintele/Grea a Zidul Mu tele/Cu u ile închise/Mor i f r îngrop ciune/Diavolul i bunul Dumnezeu/Sechestra ii din Altona C ile libert ii:Vîrsta în elepciunii Amînarea Cu moartea în suflet/ O prietenie ciudata Colec ia SUCCESE INTERNA IONALE în linie dreapt O duzin de tertipuri Primul între egali Ho i de onoare O chestiune de onoare Nici un ban în plus. nici un ban în minus = nou apari ie .P.W. Goncearov Raffi Stendhal Suetonius Lev Tolstoi Emma Mîndrie i prejudecat Ra iune i sim ire Amintiri din casa mor ilor Crim i pedeaps Adolescentul Demonii Fra ii Karamazov Idiotul Umili i i obidi i Middlemarch ~1JF~ Moara de pe Floss "^K Afinit ile elective "^p~ Suferin ele tîn rului Werther Tess D'Urberville Oblomov S am vel i^ Ro u i negru Mîn stirea din Parma Vie ile celor doisprezece cezari învierea Cazacii i alte povestiri ifr* Sona a Kreutzer i alte povestiri i(r~ Colec ia OPERE XX Gabriel Garcia Mârquez Despre dragoste i al i demoni Cronica unei mor i anun ate Un veac de singur tate Dragoste în vremea holerei Generalul în labirintul s u Toamna patriarhului Jocul cu m rgele de sticl Knulp/Demian Hermann Hesse = nou apari ie Franz Kafka Thomas Mann Henry de Montherlant J.M. Goethe Thomas Hardy LA.Jane Austen F.

Jocuri de stat Risc asumat La apa Babilonului Fiica generalului Cuvînt de onoare Plum Island ifr~ Fabrica de spioni 27 Calul thailandez Cameleonul Chipul r ului Huliganii Ma in ria lui Sharky Domnie în iad i(r~ Testamentul lui Iuda Al aptelea sanctuar Sub semnul riscului Filiera elve ian Puteri excep ionale Casino Royale Diamantele sînt eterne Din Rusia..raoCathy Cash Spellman Tom Clancy Robin Cook Nelson DeMille William Diehl Daniel Easterman Paul Erdman Joseph Finder Ian Fleming Un loc de joac pentru zei ~ F r ov ire Datorie de onoare Duel la în l ime Pericol iminent Centrul de comand I Centrul de comand II . James John Katzenbach Hans Hellmut Kirst Dean Koontz Ridley Pearson Rosamunde Pilcher Anne Rice Robert Tine Vîrtejul Omul cu dou fe e Furia Terminal Abis Puterea Navele fantom Obiectivul 5 Al patrulea protocol Puterea destinului Primul sacrificiu T|^ Assassini "^r.D. i vreme e ca s ucizi Firma Cazul Pelican Clientul Omul care aduce ploaia Camera mor ii Partenerul Avocatul str zii Juriul Testamentul Clopo elul n-are limb Gustul mor ii C l torul Omul din umbr 'ifr~ Noaptea generalilor oapte ..Imaginea din oglind Centrul de comand III. cu dragoste Opera iunea Moonraker Tr ie te i las -i i pe ceilal i s moar Doctorul No Goldfinger Doar pentru ochii t i i(r~ rao rao Colin Forbes Frederick Forsyth Thomas Gifford John Grisham Mary Higgins Clark P.

Finley Robert Guillain Rasputin Trupul i societatea Cealalt realitate C l torie la Ixtlan Povestiri despre putere Al doilea cerc de putere Darul .Nume de cod: Albatros Caruselul C ut torii de scoici Septembrie Sfîr itul verii Vocile verii Diavolul Memnoch Pururea tîn r = nou apari ie rao CONTEMPORAN Colec ia Margaret Atwood Mireasa ho oman Julian Barnes O istorie a lumii în 10 capitole i jum tate Kazuo Ishiguro Nemîngîia ii "^K Cohctia PROZ ROMÂN CONTEMPORANA Vartan Arachelian Alex Mihai Stoenescu Noaptea bastarzilor Noaptea incendiului Colec ia RAo PENTRU COPII C.R.I. Tolkien Fr ia Inelului Cele dou turnuri Colec i ia Poul Anderson John Brunner SCIENCE-FICTION Pav za timpului Avatarul Orion va r s ri Nisipuri mi c toare Oile privesc în sus Re elele infinitului S prinzi o stea c z toare raorao Kevin J. Lewis Cronicile din Narnia: Nepotul magicianului ifonierul.R. leul i vr jitoarea Calul i b iatul Prin ul Caspian C l torie pe mare cu ÄZori-de-zi" Jil ul de argint ^ Ultima b t lie J. Anderson Chris Carter Charles Grant Quentin Thomas DOSARELE X Anticorpii Punctul zero înfrunt viitorul Duhurile Vîrtejul Ascensiunea Coh4iu NON-FIC IUNE Andrei Amalrik Peter Brown Carlos Castaneda M.S.

1) De la Prut în Crimeea (22 iunie .8 noiembrie 1941)^ special rao .vulturului Focul l untric Puterea t cerii Arta visatului i(r~ Uz i abuz de istorie Sorge CoUa RAO ISTORIE Alesandru Du u / Mihai Retegan R zboi i societate România în r zboi: 194l-l945 (voi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful