Istoria rii Rumâne ti de când au desc lecat pravoslavnicii cre tini

De

Costantin Cantacuzino

1

Ins dintâi izvodindu-se de rumânii carii s-au desp r it de la romani i au pribegit spre miiaz noapte. Deci trecând apa Dun rii, au desc lecat la Turnul Severinului; al ii în ara Ungureasc , pre apa Oltului, i pre apa Mor ului, i pre apa Tisei ajungând i pân la Maramur . Iar cei ce au desc lecat la Turnul Severinului s-au tins pre supt poalele muntelui pân în apa Oltului; al ii s-au pogorât pre Dun re în jos. i a a umplându-se tot locul de ei, au venit pân în marginea Necopoei. Atunce s-au ales dintr-în ii boiarii carii au fost de neam mare. i puser banove i un neam ce le zicea Basarabi, s le fie lor cap (adec mari bani) i-i a zar întâi s le fie scaunul la Turnul Severinului, al doilea scaun s-au pogorât la Strehaia, al treilea scaun s-au pogorât la Craiova. i a a fiind, mult vréme au trecut tot ei obl duind acea parte de loc. Iar când au fost la cursul anilor de la Adam 6798, fiind în ara Ungureasc un voievod ce l-au chiemat Radul Negrulvoievod, mare her eg pre Alma i pre F g ra , r dicatu-s-au de acolo cu toat casa lui i cu mul ime de noroade: rumâni, papista i, sa i, de tot féliul de oameni, pogorându-se pre apa Dâmbovi ii, început-au a face ar noao. Întâi au f cut ora ul ce-i zic Câmpul Lung. Acolo au f cut i o biséric mare i frumoas i înalt . De acolo au d sc lecat la Arge , i iar au f cut ora mare i -au pus scaunul de domnie, f când cur i de piiatr , i case domne ti i o biséric mare i frumoas . Iar noroadele ce pogorâse cu dânsul, unii s-au dat pre supt podgorie, ajungând pân în apa Siretului i pân la Br il ; iar al ii s-au tins în jos, preste tot locul, de au f cut ora i sate pân în marginea Dun rii i pân în Olt. Atunce i B s r be tii cu toat boierimea ce era mai nainte preste Olt s-au sculat cu to ii de au venit la Radulvod , închinându-se s fie supt porunca lui i numai el s fie preste to i. De atunce s-au numit de-i zic ara Rumâneasc , iar titulu ul domnului s-au f cut precum arat mai jos: "V Hrista boga blagoveanomu blagocestivomu i Hristo liubivomu samoderjavnomu, Io Radul Negru voevod bojiiu milosti gospodariu vseia zemli Ungrovlahiskiia za planinski i ot Alma i Fag ra her egu" . Acestea s tâlcuiesc pre limba rumâneasc : "Întru Hristos Dumnezeul cel bun credincios i cel bun de cinste i cel iubitor de Hristos i singur biruitor, Io Radul-voievod, cu mila lui Dumnezeu domn a toat ara Rumâneasc dentru Ungurie d sc lecat i de la Alma i F g ra her eg". Acesta iaste titulu ul domnilor de atunce, începându-se pân-acum, precum adev rat s vede c iaste scris la toate hrisoavele rii. i într-acesta i chip tocmitu- -au Radul-vod ara cu bun pace, c înc nu era de turci împresurat . i au domnit pân la moarte, îngropându-l la bisérica lui din Arge . i au domnit ani 24. De aice s începe povéstea altor domni, carii au venit pre urma Negrului-vod , precum arat mai jos. Mihail-vod au domnit ani 19. Dan-vod au domnit ani 23. Acesta au fost frate cu Mircea-vod B trânul i l-au ucis u man-vod , domnul sârbilor, când era cursul anilor de la Adam 6864. Alexandru-vod au domnit ani 27.

2

Mircea-voievod B trânul. Acesta au avut mare r zboiu cu Baiezet-sultanul. F cutu-s-au acel r zboiu pre apa Ialomi ii. Biruit-au Mircea-vod pre turci i f r' de num r au pierit, trecând Baiezet Dun rea f r vad. i alte multe r zboaie au avut cu turcii. F cut-au i sfânta m n stire den Coziia, i sfânta m n stire Cotmeana când era v leatul 6891. i au domnit Mircea-vod ani 29 i au murit în domnie i s-au îngropat la m n stirea lui, la Coziia. Vlad-vod épe . Acesta au f cut cetatea de la Poienari i au f cut sfânta m n stire ot Sneagov. Mai f cut-au un lucru cu or anii den Târgovi te, pentru o vin mare ce au fost f cut unui frate al Vladuluivod . Când au fost în ziua Pa tilor, fiind to i or anii la ospe e, iar cei tineri la hore, a a f r véste pre to i i-au cuprins. Deci câ i au fost oameni mari, b trâni, pre to i i-au în epat de au ocolit cu ei tot târgul, iar câ i au fost tineri cu nevestele lor i cu féte mari, a a cum au fost împodobi i în ziua Pa tilor, pre to i i-au dus la Poienari de au tot lucrat la cetate, pân s-au spart toate hainele dupre ei i au r mas to i dezv scu i în pieile goale. Pentru aceia i-au scos nume epelu . Domnit-au ani 15. V dislav-voievod B trânul au venit domn când au fost cursul anilor de la Adam 6935. Acesta au f cut bisérica domneasc den Târ or. i au pierit de sabie, în mijlocul Târ orului. i au domnit ani 18. Radul-vod cel Frumos, acesta au f cut m n stirea ot Tânganul. i au domnit ani 15. Laiot Basarab-vod cel B trân, care au închinat ara turcilor, domnit-au ani 17. Avut-au mare r zboiu la Râmnicul S rat. Dup el au domnit epelu -vod ; i au avut r zboiu la Râmnicul S rat cu b trânul tefan-vod den ara Moldovei. Atunce în oaste au pierit i epelu -vod i au fost izbânda lui tefan-vod . i au zut aicea în ar de au domnit ani 16. Radul-vod cel Mare, acesta au f cut M n stirea din Dial i au domnit ani 15. În zilele acestuia s întâmplase de scosese den scaun Amira împ ratul pre sfântul Nifon, patriiarhul arigradului, i-l trimesese la închisoare la Odriiu. De a c ruia sfânt bun via ie ind vestea în toate p r ile, s-au auzit i în ara Rumâneasc , i au în eles i domnul Radul-vod de b rb iile cele suflete ti ale sfântului i au trimis cu rug minte la acest sfânt p rinte ca s vie în ara lui, c -l pohte te ara. Iar sfântul i-au dat r spuns zicând: "M ria-ta, însu i vezi goana i închisoarea mea, care iaste de la vr jma ii cei v zu i ai lui Dumnezeu. Dar cum voiu veni în ara ta?" Iar domnul iar i-au trimis cuvânt zicându-i: "Nu purta grij de aceasta, c grija mea iaste." Iar sfântul patriiarh i-au dat r spuns zicând: "Cum tii, a a f ". i îndat au trimis Radul-vod la împ r ie de au cer ut pre acest p storiu mare i nu-i fu peste voie, ci i se împlu voia de la împ r ie i degrab trimise de aduse pre sfântul în ara sa i-i déde toate pre mân zicând: "Eu s domnesc, iar tu s ne îndreptezi i s ne învé i legea lui Dumnezeu i s ne fii tat i p storiu mie, i tuturor oamenilor, i solitor la Dumnezeu". Iar el afl turma neplecat i neascult toare, i bisérica izvr tit i cu obiceaiuri réle i nesocotite. i chem pre to i egumenii de la toate m n stirile rii Muntene ti i tot clirosul biséricii i f cu s bor mare dimpreun cu domnul i cu to i boiarii, cu preo ii i cu mirénii, i îndat slobozi izvoar de înv tur limpede i necurmat i le spunea den sfânta scriptur , i înv a pre to i, i-i ad pa cu apa milei, credin ei cei adev rate. Gr ia-le de pravil i de lége, de tocmirea biséricii i de dumnezeie tile slujbe, de domnie i de boierii, i de m n stiri i de bisérici i 3

iar în sfânta evanghelie zice: Nu judeca i în f rie. i ve i fugi nefiind goni i de nimenea. eu v voiu face voao a a. doamne. i v voiu umplea. i vor mânca dobitoacele voastre i pre voi v voiu împu ina. Décii hirotoni i 2 episcopi i le déde i eparhii cu hotar . i s cade s îndreptezi pre cei strâmbi cu judecat tare i îngrozit i dreapt . f r' de lége." Iar aceste cuvinte foarte 4 . Iar sfântul Nifon deaca auzi a a ni te cuvinte nebune i turburate ca acestea. Ci f r' de ru ine i f r' de f rie gr iesc înaintea m rii-tale i boiarilor tuturor. i p mântul va da s m n tura sa. v voi da roao în vrémea ei. având el muiare cu lége i o au l sat f r' de nici o vin i au luat pre soru-ta. o. s mir i zise: "Nu a a. nici a vinetic. Nu f ri nici a mic. C s-au zis cu apostolul: Nunta iaste curat i pat nespurcat. v-am dat légea mea.de alte rânduri de toate. i tocmi toate obiceaiurile pe pravil i pe tocmélele sfin ilor apostoli. i iar au mai zis Dumnezeu lui Moisi i feciorilor lui Israil gr ind: De ve i umbla dup poruncile méle i ve i p zi légea mea i o ve i face. Iar domnului îi zise: " ie. ci te îndrepteaz dup légea lui Dumnezeu i pre tine. nici celui bogat s f re ti. i t riia voastr va fi în de rt. care câtu va birui. i ve i fi înt ri i în ara voastr . pân nu s porné te pre voi. care zise c tr Moisi îng duitoriul s u i c tr to i feciorii lui Israil gr ind: Iat . i pomii vor da roada sa. Acestea. i ara voastr va fi pustie. iar eu voi fi voao Dumnezeu. Iar pizma ul diavolul v zând înv turi folositoare de suflet ca acéstea. A a gr ie te domnul sfântul lui Israil. ci judeca i în dreptate. i-i înv pentru cum vor purta grija i vor pa te oile care le sunt date în seam . i v vor goni du manii vo tri. i bucatele voastre s vor împresura céle vechi de céle noao. nici a mare. fra ilor. doamne. i v voiu pune légea mea cu voi. c putérea i t riia mea iaste légea. i ve i mânca în s turare. c via a i traiul i înv turile tale noi nu le putem r bda. nici nu ve i face poruncile méle. Acestea i altele multe înv turi den sfintele scripturi îi înv a. dup cuvântul lui Dumnezeu. ci f cea multe me te uguri i hicle uguri ca s goneasc pre fericitul Nifon din ara Panoniei. i 5 de ai vo tri vor goni pre 100. ca nu cumva s porni i i s aduce i mâniia lui Dumnezeu asupra voastr i a rii voastre. i voi umbla cu voi i voi îmi ve i fi oamenii. i deac v ve i d zlipi de mine i eu m voiu dep rta de la voi. nu a a. fugi i de curvia i de toat necur ie. vai i amar. nici a v duv . Ce-i despar i d b rbatului iar muiarea sa i potole te mâniia lui Dumnezeu mai nainte. ca s vede i pre Dumnezeu. i înc mai zicea: Be iia i curviia cu totul s s lépede i s s d zr d cineze de la voi. i v voiu înmul i. i pre boiari. iar mie nimic nu-mi iaste de aceia ce zice i voi. s le p zi i deac v iaste voia s mo teni i împ r ia cea cereasc ". cum zice Pavel. nici pre s rac s nu miluie ti cu judecata. Deci. i ostenin ele voastre le vor mânca vr jma ii vo tri. care o ai m ritat dupre Bogdan. ci v ve i lep da de dânsele i nu ve i p zi legea mea toat . C pre soruta. cum i f cu în chip ca acesta. iar 100 pre întunérece i voiu c uta spre voi i v voiu blagoslovi. i vor c dea vr jma ii vo tri înaintea voastr . i voiu da pace rii voastre i nu ve i fi frico i. ca s s îndreptéze toat ara aceia de acei 3 arhierei. c judecata iaste a lui Dumnezeu. c -i zise Radul-vod dimpreun cu boiarii: "Pas i ie i din ara noastr . iar curvarilor i preacurvarilor va judeca Dumnezeu. i ve i mânca céle vechi. Pentru curvie s înec lumea cea dintâi. c v zic c pentru f rdelegile voastre curând va s se sloboaz spre voi. Iar de nu m ve i asculta. zic voao. i judecata i îndreptarea în mâinile voastre. c strici obiceaiurile noastre". iar mai apoi i Sodomul cu 5 ora e s pr p dir i arser cu foc i cu piatr pucioas pentru sodomiia (adec curviia cu parte b rb teasc ) c acolo s ar t capul spurc ciunii cei mai mari. i ve i goni vr jma ii vo tri. nu putu r bda. i semin ile voastre în zadar le ve i s m na. i umbla i dup cur ie. i o ti i r zboaie nu vor trece prin ara voastr . el iaste curvariu i soru-ta ca o preacurv . c voiu aduce pre voi pustiire. i voiu trimite pre voi hieri s lbatice i pre ara voastr .

La moar mergea de m cina. Drept acéia i Dumnezeu prosl vi pre cel ce-l prosl via i-l chem la sine. i cu postul. Iar dumnezeiescul Nifon nimic nu bag în seam . zic. nici cu alte am gele. i s iert cu to i i ar t c tr to i dragoste iar nu pizm . i spre cur ie. cât era altor fra i ru ine de smereniia i de nevion a lui. i câ i f cuse lui r u i necaz i câ i era blestema i. Iar cât petrecu acolo. i luo lumina luminilor cere ti în care iaste Hristos.din fra i carei mersése cu dânsul. i trecu muntele de ceia parte i mérse la M n stirea Dionisatului i s prinse de l ca . iar pre al treilea l s -l s mearg în cetatea Solunului i-l înt ri cu rug ciunile sale. C aducea bucate de hrana sfântului i aiave i într-ascuns. i ce a putea spune smereniia cea mult i ostenin ile lui. i a a f cu i Dumnezeu din cele amar dulci i din cele pizma cu prietnicie. i câ i au scos din robie. dup cum zice proorocul: Nu v n d jduire i pre domni. cu al c ruia trup i sânge s i prece tui. To i spun i m rturisesc c era nevoitoriu spre slujbe. i s nevoia spre toate poslu aniile i tuturor fra ilor. cu îndemnarea lui Dumnezeu. s sfâr i pentru lége i dobândi cunun împletit în 3 vi e. al lui Macarie (c a a chema pre acel mucenic). s umplur amândoao. a a era bun i milostiv tuturor. nici grij de aceia.i s vâr easc sfântul via a acolo. Decii dumneziescul Nifon pricepu c va s fie aproape i petrecaniia sa i s bucur suflete te i s veseli. cu rug ciunea sfin ii-sale. cum mai apoi.a â ar i mâniiar inima domnului. care era mai mare preste vân tori. i spre ispovedanii. cu un fecior de boiar ce-l chiema Neagoe. i p timind multe munci. Iar sfântul. i f r' de preget atâta. mai mult de 4. cunoscând cu adev rat trécerea sa dintr-aceast lume. i s bucur sufletul foarte i îndat chem to i fra ii i le spuse de vrémea petrec nii sale i cum îl chiam Hristos la împ r iia ceriului cea g tit . i spre al ii pre to i îi certa i-i înv a.000 de suflete. iar sufletul acum d n uie te cu îngerii în ceriu. a ijderea p zi cu bucate i pre Daniil proorocul cu Avvacum. Dumnezeu trimise corbul de hr nea pe Ilie prooroc. Iar Radul-vod tot inea pizm pre sfânt i nu putea folosi nimic nici cu frica. C era tuturor chip de înv tur i de mustrare. c i mai nainte acolo l cuise. c nu spun numai fra ii carii sunt l cuitori întru acea m n stire. la toate slujbele le ajuta. turci. pre to i îi iert i-i dezleg .i punea n déjdea pre Dumnezeu. fra ilor i p rin ilor. pân iar s plec el sfântului cu smerenie i-l chem în tain i-i zise aceste cuvinte am gitoare zicând: "P rinte. armeni. Iar mult p tima ul al s u trup. În chip ca acesta p zi i pre acesta. nici pre fiii omene ti. Iar pre câ i mi i au miluit i s raci. i cu ascultarea i cu munca. i îndat goni pre sfântul den naintea sa i porunci s nu-l mai bage nimeni în seam . i Dumnezeu înc vru s . precum iaste obiceaiul. la magherni ajuta. i spre poc in . Carele i dobândi. Iar fericitul Nifon îl înt rea cu rugile sale. pre Iosaf. celuia ce-l va afla moartea nepoc it. la magupie a ijderea i la alte poslu anii la toate atâta. cu postul. i-i blagoslovi.i déde sufletul în mâinile lui Dumnezeu. ci. trimise-i c tr Dumnezeu. ca un ucenic adev rat al lui Hristos. în toate era întocma cu al i fra i i cu mâncarea. asémene lui Dumnezeu. c în iad nu iaste poc in ". i a a. papista i i de alte erése au întors de i-au botezat i i-au uns cu sfântul mir i i-au adus în credin a cea adev rat a pravoslaviei. ca s se sfâr easc cu sfâr itul mucenicilor. nici s -l socoteasc . i pre mul i i-au scos tocma din gura diavolului i pre mul i din p gâni. nici s -l cinsteasc . c aceia n-au num r. i ce era din p mânt 5 . zicând: "Amar. iart -ne sfin ia. f r' de nici o témere. ci i al ii du pren alte m n stiri d preîmprejur. fu îngropat în Solun. cât striga ostenin ile lui (cum i eu l-am v zut f când lucruri ca acestea). ca s s creasc i s s înal e în toate faptele céle bune i s s r dice în noroc bun i s fie pl cut înaintea lui Dumnezeu i a oamenilor. i lu cu sine poslujnicul care-i r m sése.

feciorul Dracii arma ul. Décii deaca ie i fericitul Nifon din ara Panoniei. Iar rug ciunea sfântului Nifon nu-l slobozea. i mérse numaidecât la arigrad. ci toate me te ugurile lui céle hiclene ca ni te p ianjeni s strica. biséric frumoas i minunat . iar el s îmbog ea i cre tea ca chedrul. ci era sufletul lui plin de fric i de cutremur. îndat s d zbr c lupul de piiale de oaie i.i astup urechile ca aspida i ca vasiliscul. nu trecu vréme mult . Décii unora le-au t iat nasurile i buzele. cu multe munci i cumplite i le luo toat avu iia. pentru netocmirea biséricii i pentru mul imea f rdelegilor voastre mâniia lui Dumnezeu". i f cu i c r i de jur mânt i de afurisenii. ce f cea sfat s -l piiarz . pentru p catele lor. ci apoi s-au zugr vit cu porunca lui Neagoe-vod . i s scornir în ar r ut i. i apuse zarea soarelui dinaintea a tot ochiul i r mase între to i fra ii plângere i tânguial f r' de mângâiare. i s sfâr i Radulvod întru ni te întâmpl ri réle ca acestea. Décii. i nu erea nici unul dentru dân ii care s nu fie v rsat lacr me pentru lipsirea p rintelui i înv toriului celui bun a toat lumea. i alte r ut i mult îl încungiurar i nu i s mai putea u ura nevoile. i a a fiind ei împ rechea i. ci c zu ighemonul Radul într-o boal groaznic i cumplit . Iar mai nainte de petrecaniia sa. Iar Iosaf. chem pre Stoican. în luna lui avgust în 12 zile. r mase un copil care era i el de acel neam. de aceia-i mergea grijile mai cu greu. Iar apoi îl i arser turcii în foc i s învrednici i el cetei mucenicilor. în M n stirea den Deal. r dicar cazn asupra lor. i tocmi toate poruncile sfântului foarte bine i p timi acolo multe munci pentru lége. când era cursul anilor de la zidirea lumii 7016. iar al ii "ba cela". cu v psele i cu aur. ca s nu s mai pomeneasc în ara Panoniei. carii era de acel neam. i. i prinse pre to i boiarii cei mari i ale i i-i munci cu munci. c unii zicea "s fie cesta". C i de aceasta înc m rturisise sfântul Nifon mai nainte. atunci s va pustii. nici le va face nici o nevoie. unde iaste hramul sfântului Nicolae f c toriul de minuni. cum s véde i acum. i cum apuc domniia. nevoindu-se s umple porunca p rintelui s u. el n-au apucat.i. nici îl l sa s le fac nici un necaz. Iar pre un neam care era mai ales i mai tem tor de Dumnezeu. i puser domn în scaunul rii pre Mihnea. el c uta pre sfântul. dup moartea lui.i umplea toat voia sa. sfetnicul s u cel mai mare. Iar cu voia lui Dumnezeu. Iar a o zugr vi. gr ind a a: "V z zice pogorându-se pre voi i pre ara voastr . de Radul-vod i de ara Munteneasc . Iar trupul Radului-vod îl îngropar în mormântul carele f cuse în tinda biséricii. c ruia îi era numele de mo ie banove i (adec B s r be ti). l s toat jalea i întristarea. pân la ceriu. c nu-i va omorî. i gâlcevi i bisericii netocmire. i cu multe cânt ri de la to i c lug rii din toate m n stirile muntelui Athonului s îngrop trupul lui cu mare cinste. Iar el fiind îndemnat tot de r utatea mintei sale. i s culca cu toate jupânesele i cu fétele lor înaintea ochilor lor. tot de piiatr cioplit i stâlpii u ilor i ferestrele tot de marmur . i era gâlceav i ceart între dân ii. i intr numai cu dânsul în pimni a domneasc i scoase pre pimniceri afar . i utele i cu grele jur mânturi s lega cu boiarii. pre al ii i-au înecat i pre al ii i-au spânzurat. i nu-l afla. poslu nicul sfântului Nifon iubitoriului de Dumnezeu. ca i de ara Rumâneasc mai nainte.p mântului l s . care o zidise din temelie în domniia sa. care zisese mai nainte. iar arcul i-l încord i g ti s ge i de a s geta i a fulgera. când zise c tr ighemonul Radul. boiarii nu s putea voi pe cine vor pune domn. ci de ce mergea. i deaca v zu pre nedreptul domn c intr în 6 . i atunce pricepur to i c s umplur cuvintele sfântului. dup cuvintul evangheliei. i mâna i-o înt rea spre rane. cum zisese el. cum zisése fericitul Nifon . ce zice: Când s va împ r i casa adinsu ei. el cu multe am gele. Iar el în toate zilele s pa groap i cugeta cum va face s piiarz i neamul lor.

cu dreptate. i le puse domn pe Vladul. Décii. Décii. Vladului-vod . i deaca sosir la Dun re. ei s adunar de s sf tuir . i auzind acéstea feciorul Mihnii-vod . le-au ars cur ile i casele le-au r sipit. i alte r ut i multe vrea s fac . iar câ i au aflat de acel neam r ma i. pa a al Dun rii. de care s-au zis mai sus. i bucuriia i s întoarse în trist ciune i. de care s-au spus mai sus. A ijderea i Vladul-vod zise c tr Mehmet-pa a: "De voiu face eu acestui neam vreun r u sau vreun hicle ug. Décii. Dumnezeu s v piiarz dupre fa a p mântului cu tot neamul vostru". deaca obâr i sfatul. În pizm . Iar Mircea. marele proroc. iar o au sf râmat. i r dic mare goan asupra acelui neam blagoslovit. c lc toriul de jur mânt. de carii s zise mai sus. înc i pomii i-au t iat i i-au d zr d cinat. i a a trecur Dun rea cu toat oastea. Ci Dumnezeu cel v z toriu de inimi i de cugete nu vru s lase s caz drep ii în mâinile muncitoriului. d scul i. i neavând unde fugi. feciorul Mihnii-vod . ci. f cu sfat dimpreun cu dân ii. p rintelui s u. i zise neamul B s r be tilor a a: "De vom umbla noi cu hicle ug i de nu vom sluji domnului nostru. fratele Radului-vod . ie i domnul i Stoican den pimni veseli gândind c n-au auzit nimeni sfatul lor cel hiclean. deaca în elese a a. Mircea. c ei îl cer ur pre acela de la Împ ratul. pân afl vréme i prilej de spuse p rin ilor i neamului s u celui mai mare toate lucrurile i hicle ugurile c lc toriului de jur mânt domn. f cur oastea în 3 pâlcuri.pimni . pre o fereastr . iar pre Dumnezeu în mijlocul vostru. el s umplu de fric i de groaz . merse pre supt cump t la m n stirea Cotmenii. d scin i i f r i lice. iar f cur jur mnt înaintea lui Mehmet. i cum intr în pimni domnul cu Stoican.i ar t urgiia i mâniia ce avea spre dân ii i alt nimic nu putu s le strice. intr într-o bute seac de s ascunse. chem pimnicerii i le zise s bea vin de unde va fi mai bun. Décii zise împ ratul c tr dân ii: "Iat eu v dau pre dânsul în mâinile voastre i pre voi în mâinile lui. de p rere rea. Iar Neagoe îi 7 . socotind în ce chip va putea goni pre Mihnea-vod din scaunul rii Panoniei. ca i lui Moisi. Iar zv p iatul domn deaca auzi de pribegirea lor. socotitoriul lui sveti Nifon. sau de va face el voao. pre to i i-au muncit cu multe féliuri de munci. Pre unii i-au i omorât i m n stirea lor. degrab numai ce au sc pat cu un fecior lui Stoican. i iar ziser to i amin. i în élese c sunt cuvintele lor adev rate. care o f cuse ei pre râul Bistri ii den temelie. sabiia ta s taie capul mieu cu mare ru ine i s pierzi neamul meu dintr-aceast ar ". Décii acei boiari drep i pre carii îi ferise Dumnezeu din mâinile muncitoriului. iar preo ilor du pren satele lor tuturor le-au t iat nasurile. c a a tocmi Dumnezeu. i nu putea nimeni s s protiveasc lor.i c uta treaba i slujba sa. o au r sipit i bisérica Sfin ilor Apostoli. dup dân ii ie i i copilul furi i nu spuse nimunui nimic. ci-i mântui de moartea cea cumplit . i deac b ur . Deci de ve i face voi lui vreun hicle ug. i un pâlc luo Neagoe n d jduindu-se spre ruga sfântului Nifon. i luar avu ie i oameni cât putur i trecur Dun rea de ceia parte i sc par to i de cursa Mihnii-vod . ei deaca auzir a a i cunoscur c sunt adev rate cuvintele lui. începur a s sf tui cum i în ce chip vor face s piiarz pre acel neam. Iar ei ziser to i amin i jurar jur mânt Vladul-vod împreun cu boiarii. i deaca trecur . spre batjocura biséricii i s ispitea i s sf tuia s arz pre to i egumenii d pre la toate m n stirile. i le déde împ ratul oaste mare i purceser . s fie de îngropare mor ilor. s piiarz numele i neamul nostru dintr-aceast ar în veci". cugetând c nu iaste nimeni în pimni s -i auz . noaptea. care fusese domn înaintea Mihnii-vod . i ziser to i amin. i se schimb firea. Iar împ ratul deaca auzi a a. care s chiam Osp ul cel de seara (adec metohul Coziei) i de n prazn s f cu gâlceav mare de oastea lui Neagoe. mérser la împ r ie i spuser înaintea împ ratului toate r ut ile Mihnii-vod . care o zidise Neagoe. C era Dumnezeu cu dân ii i rug ciunile sfântului Nifon patriarhul.

Pre carele trimisese Dumnezeu ca i pre sfântul mucenic Mercurie asupra p gânului Iulian. ziser domnului: "Doamne. p rându-i c iaste adev rat. c s-au împrietenit cu ungurii i -au împletit mreji hiclene asupra tân rului Vladului-vod . A a i acest Dumitru Iac ici. De aciia zu în scaun Vladul-vod i veni ara de i s închin . Iar domnul zise: "Deaca iaste a a. Iar el. i biruir pre oastea c lc toriului i hulitoriului Mihnii-vod i fugir to i ru ina i în ara Ungureasc . nu asculta cuvintele lui Bogdan. al B s r be tilor. i de n-ar fi trimis Dumnezeu pre un c lug r de le-au spus. i nu era nimeni s le ajute. Iar feciorul Mihnii-vod au mers la tat -s u i i-au spus toate cu mult fric . deaca auzi a a. pre to i i-ar fi pierdut. i vrea s nu tie nimeni de aceasta.t ie oastea. Iar Mihnea-vod au c zut în eresul hulei duhului sfânt. A a totdeauna îndemnând Bogdan pre domn. d scin i. c Neagoe iaste cu adev rat fecior al nostru i nu are întru sine hicle ug. s sperie i zise c tr ei: "Cine au f cut noao aceasta?" Ei ziser : "Neagoe.i cu mare bucurie. al doilea Iulian. cum tiu to i boiarii rii Muntene ti cu toat adeverin a". i venir asupr -i. totdeauna sf tuia pre domn pre uciderea lui Neagoe i a neamului lui. s umplu de fric i zise: "De vreme ce f cu puiul leului a a. i s ispiti s fac acest lucru i trimise s aduc dentru acel neam drept pre iubitul Neagoe la dânsul. sau s -i tai nasul. iar armele le-au luat. a a i acesta pentru luptarea duhului sfânt. d scul i. au r nit i au omorât pre urâtul muncitor. i aduse daruri multe i s întoarser iar i cine pre la case. sau s -i sco i un ochiu. s aprinse cu mânie spre uciderea lor. i s opri r zboiul i dobândi laud den neam în neam. când s-au sculat asupra t tâne-s u. eu am în eles cu adev rat c Neagoe va s te scoa den scaun. iar pre câ i nu t ie. i cum au pierit al doilea Iulian c lc toriu pentru închinarea idolilor. pentru ruga lui sfeti Nifon. c era i el de un neam iar bun i drept. marele vornic. pre to i îi prinse vii. zicând a a: "Doamne. i ca pre sfeti Nestor de au ucis pre Liia. Iar tu nevoia te s -i sf râmi capul. A a i acest Dumitru st tu i fu pre îng duin a tuturor. i veni mâniia lui Dumnezeu pre Mihnea-vod . ca Avesalom. i împ c m n stirea i c lug rii de fric ce avea. ce va face?" i acii i s scul din scaun i fugi în ara Ungureasc i acolo s de tept dintr-acea fric . feciorul lui David. cum s-au spus în cuvântul mai dentâi. c a a ajut ruga fericitului Nifon." Deci domnul foarte priimi sfatul lui. voi îl aduce i s jura i pentru dânsul. pre Mihnea. Ci 8 . Ci el. i st tu ca Fineas în ara Madiamului pentru ovrei i fur lucrurile lui pre îng duin . ajut Vladului-vod . iar al ii s r sipir prin toat ara Munteneasc . dar când va veni leul cel mare. Iar deaca lep d sfatul acelui neam i primi al altora. i mâniia ceia ce au prorocit sfin ia-sa s-au umplut. Iar de Vladul-vod ie i veste mare pretutindinea pentru r zboiu i pentru noroc bun pân când au inut sfatul acelui neam ales de Dumnezeu. care tocmise i ijderise Bodgan cel f r' de lége. Atuncea pogorî i pre dânsul mâniia lui Dumnezeu. Iar Vladul-vod cu ajutorul lui Dumnezeu cre tea întru mai mari bun t i i în cinste pân' cât au inut sfatul acelui neam drept. i fu r nit de viteazul Dumitru Iac ici i muri. Numai ci sc p feciorul muncitoriului i a lui Stoican. pre care-l afurisise fericitul Nifon i l-au lep dat de sfânta biséric pentru preacurviia lui. Aceasta auzind Mihneavod . cu ruga lui sfeti Dimitrie. cum s-au zis mai sus. c iat cum iaste tot inutul Apusului de putreze te cu marele Râm în eresele sale." Iar el s nevoia s -l împreune s stea cu Bogdan de fa . C deaca s iu i Vladvod i s a â foarte cu mânie mare asupra acelui neam drept. v tahul de vân tori". a a i Vladul au primit sfatul f rdelegiuitoriului Bogdan i s ri asupra acelui fericit de Dumnezeu neam. i deaca s lovir o tile. Iar al ii boieri deaca în eléser . iar Danciul. c lc toriul i afurisitul. gr ia minciuni c tr domn pentru tân rul Neagoe. p r se te-te de acesta.

mintea i inima. i s umplu judecata i r scump rarea lui Dumnezeu. Iar Bogdan cel afurisit vru s fug . în lunc Efremului. ci cu glas mare zise c tr tot n rodul: "Pune i alt pre carele ve i vrea dempreun i cu sfatul nostru. c lc tor de jur mânt. c ci nu te-ai temut de Dumnezeu. Iar pre cele ce-i zicea ei. în légea véche. i cum r dic David chivotul légii domnului. ci judecata lui Dumnezeu nu-l l s . den care au trecut Dun rea.cu ajutoriul lui Dumnezeu i pentru rug ciunea sfântului Nifon s mântuir de mâniia i de moartea cea n praznic i au sc pat la un ostrov. cu blagosloveniia lui Pahomie. Cum s i umplu. déde în Dun re i sc p de corcodel. 9 . deaca-l v zu într-atâta pedeps . Saul i-au ie it din minte i Ionathan au c zut de sabie. Iar el. nu va Dumnezeu s fie altul. i-i luar trupul de-l duser la M n stirea din Deal. ci numai tu s fii noao domn". C fugind de Neagoe-vod ca de leu. iat . nici p mântul nu l-au putut mânca. c a a ajuta ruga sfântului Nifon. i trecu Dun rea dimpreun cu dân ii. iar cu împiedicarea lui Dumnezeu. c însu i pa a cu mâna lui i-au t iat capul în ora în Bucure ti. dar c zutu. pentru care lucru multe munci au luat pân ce -au dat i sufletul. nici noi. la pa a legat. cea dreapt . Iar n rodul tot striga i zicea c tr dânsul: "Iat . fu prins de oastea lui Mehmetpa a. zise-i cu ocar : "O. ca s -l piarz . c va s s r dice domn. i îndat f cu judecat i dreptate între oameni. ci c zu în mreaja cea hiclean i-l apucar ca pre o hiar în l toare care s prinde cu amândoao picioarele în curs i s vân el în la ul care vrea s vâneze pre Neagoe. s mi le spui i nu vei p i nici o nevoie. pre acela Dumnezeu cu voia sa i cu porunca l-au uns i l-au pus domn i au zis ca i Ieremiei prorocul: "Mai nainte de na terea ta te-am semnat i te-am ales s fii mai mare întru israil teni". iar de nu. care o f cuse frate-s u Radu-vod . Iar trupul lui nici fier le. pentru pizma. Iar pa a s aprinse cu dumnezeiire spre r scump rarea acelui neam (m car de i eru p gân). a a i Neagoe-vod r dic bisérica cea c zut i puse pre Macarie mitropolit a toat ara Ungrovlahiei. Plaiului i Severinului. i strânse oaste mare. Iar el v zând oastea lui biruit i c zut . s . Iar deaca-l v zu pa a. i-l dusera în Bucure ti. cel ce-l iubea pe el. nici pas rile. iar David fu r dicat împ rat. vru s fug . Deci i Neagoe s plec glasului n roadelor i lu coruna i scaunul a toat ara Rumâneasc . de au zis c cu rea moarte va s moar Bogdan.i-s-au ie s faci hiclenie ca aceasta. Iar el nu vru s spuie nimic. ocaanice. cum au prorocit i de aceasta sfântul Nifon. p catul s fie pre capul t u i pe sufletul t u". iar avu iile céle domne ti care le-ai luat tu f r' de dreptate i le-ai ascuns. ci numai ce s-au pârjolit i au negrit întru r utatea tuturor. ca i pre Avesalom când îl s get Ioav. de-l îngrop . vai de tine. Iar el nici într-un chip nu vrea s s pléce s fie domn. ca Isus Navii Iordanul. i merser iar la Mehmet-pa a i-i spuser toate patemiile câte li s-au întâmplat de la Vlad-vod . de toate te iert pentru Dumnezeu. iar de arpe fu apucat i trimis la Neagoevod . pentru mozaviriia ce mozavirise pre sfântul Nifon i pentru hicleniia. patriiarhul arigradului. c -i întunecase diavolul. zise-i: "O. i de acum înainte s te poc ie ti de r ut ile tale. c nu voi fi". cela ce tie i véde toate tiutele i ne tiutele? Dar pentru ce vars hicle ugul t u cel f r delege atâta sânge? Iat . i aici s întâmpl cum i de d mult. i f cu r zboiu lâng ora ul Bucure ti i birui pre oastea Vladului-vod . supt un p r. fiind el încurcat de p r de ramura unui stejariu.i fie dup cuvântul jur mântului t u i s taie sabiia mea capul t u". iar pre mine m ierta i. Décii dintr-aceia vréme pân ast zi s-au potolit i s-au împ cat ara de gâlceav i bisericile s veselir . Iat .

i trimiser cu sfin iia-sa i pre chir Neofit. i f cur bdenie toat noaptea împreun cu domnul Neagoe-vod . i deaca sosir boiarii la Sfetagora. Nifoane. i duser sicriul cu moa tele sfântului cu to i oamenii întru cinstita M n stire Dealul. Întru al acestuia chip s asem n i cre tinul Neagoe-vod . i nici într-un chip nu cutezar spre acel lucru s -l dea." Atunce ei ziser : "Face i cum v iaste voia". i s adunar to i c lug rii de la toate m n stirile i venir de s închinar sfântului. lep d toat frica i începu de s p pân' ajunse de moa tele sfântului. ci s ne ierta i c noi ne n d jduim pre credin a domnului nostru. i-l trimiser în ara Panoniei. i s ruta moa tele mul umind lui Dumnezeu.i pierdu Dumnezeu pre to i vr jma ii lui Neagoe-vod i i-au plecat supt picioarele lui. i deaca sosir la scaun. socotir toate pre am runtul i s mirar to i de acel lucru mare i de cérerea domnului cum vor face. i toate avu iile i le-au d scoperit. i luând blagoslovenie de la p rin i. îndrept toriul p rin ilor i înv toriul a toat lumea". vrând Dumnezeu s arate aiave iertarea p catului Radului-vod i al altora cari-i f cuse nevoie i scârb sfântului. déder cartea domnului în mâna egumenului i a b trânilor. i pre alt de durérea capului. care f r dreptate au lep dat pre sfântul de la sine i l-au gonit din ara sa. i îndat luo sapa sluga cea mai mare. i chemând credin a domn s u care avea c tr fericitul Nifon. ca pre un cinstit. Evdoxiei-împ r tesei. c ruia îi era numele lui Danciul logof tul. s mute moa tele sfântului Ioan Hrisostom de la Cucus în arigrad. ca s dea iertare i t m duire maicii sale. i pre al ii pre mul i de multe feliuri de boale îi t m dui. i mul umi lui Dumnezeu to i pentru domniia lui. Décii le scoase afar i le b g într-un sicriu de lemn cu miroseal bun . la domnul Neagoe-vod . nici vrea s lase pre nimeni s se apropie s d stupe mormântul sfântului. carele era din cetatea Ahila din Evropa Elispondului. c vindec pre un c lug r care era de mul i ani mut. Iar ei s închinar i deaca citir cartea. Iar sluga cea credincioas . celui ce au prosl vit pre robul s u cel mult nevoitor i ziser : "Fericita pomenirea ta. i p mântul izvora bun tate i road . Décii îl grijir bine i cu cinste. Décii îi veni gând bun i cuget dumnezeiesc în inima lui. cum iaste obiceaiul cre tinesc. i deaca sosir în ara Rumâneasc . degrab f cur tire domnului Neagoe-vod . ce numai s umplur to i de fric i de cutremur. nici voi. i-l puser deasupra mormântului Radului-vod . (Ia asculta i ce f cu Dumnezeu!). Când fu d spre sfâr itul slijbei utr nei. nici o fric de aceasta s nu ave i. v zu singur Neagoe-vod descoperire ca aceasta de la 10 . ca s cur easc i s t m duiasc gre ala Radului-vod i a altora carii f cuse sfin ii-sale r u f r de vin . Iar el adun tot clirosul beséricii i to i boiarii a teptând pre p rintele s u cel sufletesc. tiind c sunt ale iubitoriului s u. ca i de d mult sfântului Theodosie cel Micîmp rat. împreun cu tot norodul cre tinesc. rugându-se sfin ii-sale pentru iertarea p catului Radului-Vod . i acii i ar t Dumnezeu minuni. nici noi. c ci s-au spodobit a vedea i a avea domn ca acela. unde iaste hramul sfântului i f c toriului de minuni ierarh Nicolae. om ales i sfânt. iar domnul cu credin a sufletului i a inimii cuprinse co ciugul cu moa tele sfântului în bra e. i le s rut cu lacr me i cu mult veselie. i pre altul de friguri. care are c tr sfin ia-sa. asemene p rin ilor celor de d mult. i trimise din boiarii s i cei credincio i cu c r i la sfântul muntele Athonului s aduc moa tele sfin iisale p rintelui Nifon patriiarhul. mérser la m n stirea Dionisat i s închinar biséricii. ce era trimis pentru acel lucru mérse la dân ii i le zise: "Sfin i p rin i. Nimeni nu va avea nici o primejdie. i cu al i c lug ri de la m n stire.

iar cela ce-l spusese sfin iia-sa. care au început a o zidi den temelie Raduvod . Iar în muntele Athonului. A ijderea i alt minune f cu sfin iia-sa. i au f cut biséric Sfântului Nicolae f c toriul de minune.Dumnezeu: Unde s-au rumpt scoabele céle de hier i acoper mântul mormântului Radului-vod i degrab s desf cur marmurile i s ivi din untru trupul Radului-vod groaznic i întunecat. chilii i trapez rie. iar tu nu vrei s le s ru i. i. i o mân i blagoslovenie de la p rin ii cei sfin i. îndat îl cuprinse fric i cutremur. i dintr-acel ceas mare credin avea acel boiar c tr moa tele sfântului Nifon. Cum apoi v zu i cu ochii s i aiave trupul Radului-vod iertat. iar m n stirea o au îmbog it cu mult avu ie i multe ziduri au f cut i înalte. s scrise pre sine în genunche. deaca v zu. bolni i osp t rie i dohirie. ca i Moisi prorocul tablele légii vechi. A ijderea i alte ciudese multe i ar t ri f cea Dumnezeu în toate zilele cu moa tele preacuviosului s u. Neagoe-vod o au s vâr it. i mul umia lui Dumnezeu de aceasta i sfântului Nifon. i-l trimise cu mare cinste la m n stirea Dionisatul împreun cu sfin iia-sa p rintele chir Neofit mitropolitul i cu credincio ii s i boiari. c ut i v zu pre to i oamenii s rutând sfintele moa te. iar jos. Iar bisérica i chiliile le-au umplut de frumuse e i le-au s vâr it de acoper mânt. i în curte. cât îi mai ie a sufletul. i în biséric . care de ob te s chiam Cotlumuz. deaca s d tept . el trecu cu me te ug. el îl chem la sine i-i zise: "Ce va s fie aceasta. iar în cale el le purta în car t .i veni în fire i socoti de minunea sfântului Nifon. la picioarele sfântului. i acii i fu un sunet oarece i s dus de naintea ochilor lui. Numai cutare boiariu i-i spuse i numele care iaste n-are credin c tr mine. pimni a. Iar el primi acele daruri cu mare bucurie. Iar Neagoe-vod . i s ar t i Radul-vod lui Neagoe-vod i-i f cu mare mul umire pentru lucrul cel de milostenie ce au f cut pentru dânsul. plin de puroi i de putoare. iar bisérica i tinda o au înv lit cu plumb. de nu vrea m rturisi pre sfin iia-sa c iaste sfânt. i îndat chem numele sfântului Nifon i dede laud i mul umire sfin ii-sale pentru mila ce f cu cu dânsul. pre groapa sfântului. a a fu nev zut. ca s fie de sfin ire i de ajutor domnului. i tot cine mergea la dânsul i-i chema numele sfin iisale într-ajutor toat vindecarea i s n tatea dobândea." i cum zise. Iar Neagoe-vod s sperie. i nu-i b g nimeni seama. cum iaste adev rat iertarea Radului-vod . i le purta cu sine pre unde mergea. déde de f cu sicriu de argint curat i-l polei cu aur i-l înfrumuse cu m rg ritar frumos i cu alte pietri scumpe i cu zmal . iar împrejur o au îngr dit cu zid. dar în ce chip hule ti pre sfin iia-sa a a?" Iar boiariul acela. magherni a i magaziia. socote te cu deadinsul i vezi c to i m in sfânt. s d chise sicriul cu moa tele sfântului Nifon i izvorî de la sfântul izvor de ap i sp l tot trupul Radului-vod i-l ar t luminat. zidi biseric frumoas în numele sfântului Nifon. jitni i visterie i alte case de toat treaba. i deasupra pe plehup scrise chipul sfântului întreg. Iar Neagoe-vod . ca i Israel racla légii. gr dina i poart mic i mare. i iat . rugându-se sfin ii-sale. c s ar t însu i sfin iia-sa lui Neagoe-vod i-i zise: "F tul mieu Neagoe. i cu toate frumuse ile i podoabele o au împodobit denl untru i denafar . Déci domnul Neagoe-vod v zând c fac moa tele sfântului atâtea minuni. deaca auzi a a. i to i s rut cu credin moa tele méle i s umplu îndoit de dar bun. Iat de aceasta pân' aici. nici s rut moa tele méle. Ci ia aminte de vezi lucru adev rat. i deaca-l duser la m n stire. ca-ntr-ascuns. c to i boiarii i oamenii s rut moa tele sfântului. Apoi iar înse i toate încuieturile i pietrile singur s-au închis i s-au încuiat ca i mai nainte. f c toriul de minuni. cu turle. c ci c sunt cu darul cel bun al duhului sfânt. i au pus sticle pre 11 . Iar m n stirea lui Hariton. carii era în m n stire. iar c lug rii de acolo dédér lui Neagoe-vod poclon capul sfântului.

Mariei. Iar sfânta cetate a Ierusalimului. câte 10. de aur i de argint. i toat cliserni a o au zidit den temelie. s bornic . a ijderea o au d ruit i o au îmbog it dimpreun cu toate biséricile dimprejurul ei. i-i d rui cu daruri mari. Sionul. toate. A ijderea f cu o pristani te în Ascalon. Ce vom mai lungi-le cuvintele spuind toate m n stirile pre rând? C toate m n stirile den sfântul muntele Athonului le-au îmbog it cu bani i cu vase. i cu mult avu ie o au împodobit. i dobitoace înc le-au dat. preaînfrumusi ate au dat. din care are m n stirea mult venit. i s duser care i pre la locurile sale. s fie de cor biiari. Iar la Sfeti Pavel au zidit o cul den temelie. i au f cut i bine le-au tocmit. care s chiam port ri . din arigrad? Au adunat plumbul cel vechiu i au cump rat i altul nou. i a protului i a altor egumeni de la alte m n stiri. ca i la lavra lui Sfeti Athanasie. i i-au f cut i mertic mare. care au venit pre mare la acea m n stire cu mare minune. i sfântul munte al Sinaei cu toate vasile biséricii i cu alte daruri multe din destul au îmbog it. i au pus pre f c toarea de minuni icoan a precistii un m r de aur cu m rg ritariu i cu pietri scumpe. s le fie de paz . ca i la Iver. s o puie înaintea sfintei i f c toarei de minuni icoane în care iaste scris chipul preacuratei fecioare i maicii lui Dumnezeu. Dar bisérica cea mare. i multe ziduri au f cut. cum s afl scris de dânsa. i au f cut o cul cu arme i cu tunuri.la toate ferestrile. i au împodobit i marea m n stire Xeropotam. le-au înnoit i au împreunat plumbul cel vechiu cu altul nou i o au acoperit de iznoav . înc mai mult. dat-au o z ves cusut tot cu sârm de aur i preaînfrumusi at . Iar în lavra Iverului a lui Sfeti Evtimie f c toriul de minuni. s fie de straj .000 de talere de an. la mare. pre sus pre ziduri au adus ap cu urloaie ca de 2 mile de loc d d parte. i alte m n stiri de la R s rit. i alte metohuri cu de toate au zidit. i f cu cinste mare marilor i celor mici. i i-au f cut mertic mare. i în lavra cea mare a Hilandarului iar au adus ap tot ca la Iver. cu mare bucurie. Iar lavra Sfântului Athanasie. i au f cut vase de treaba biséricii. i fu ctitor a toat Sfetagora. i patrier iia cu bani i cu multe daruri o au îmbog it. toat biserica cea mare. c au f cut o trapezarie den temelie i pimni . care iaste muma biséricii. i au d ruit multe daruri. i z vese cusute cu sârm de aur. i o au zidit cu zid împrejur. i o au înv lit de iznoav . cu oltariul i cu tinzile. Iar în l udata m n stire a Vatopedului pohti s dea mil pre an. mul umind lui Dumnezeu. Iar cinstita lui doamn . i o au i târnosit cu blagosloveniia arhiereului. Iar la m n stirea Pandocrator au f cut mari ziduri. i zidi i pimni mare den temelie. i i-au pus numele: lavra cea mare a rii Muntene ti. Despina. 12 . i toate chiliile din patrier ie le-au înnoit. i o corabie mare i alta mic cu tot ce trebuia te.

sfânta m n stire anume Meteor o au îmbog it cu multe daruri i multe ziduri au f cut. i alte bisérici de acolo toate. arunc icoana într-un pu . m n stirea ce s chiam Cusni o au îmbog it. iar el. A ijderea i în Pethlagoniia. tinda bisericii o au zidit i o au acoperit cu plumb. în Ahiia. care s chiam acuma Cucenia. Décii ie i afar . în care s f cea toate slujbele ce trebuia. f r' de nici o scump tate hr nea. i l ca urile c lug re ti hr nea. ca cum n-ar ti el nimic de acea minune. în Cambaniia. i deaca-l v zur c iaste a a crunt de sânge pre haine. în Dalma iia i în toate laturi de la r s rit pân' la apus i de la miaz zi pân' la miaz noapte.A ijderea i în m gura Misiei. Toate sfintele bisérici le hr nea i mult mil pretutindenea da. în Elispond. pre care era semnat chipul domnului nostru Isus Hristos atot iitoriul. în Elada. Iar în Elada. i au adus i icoana cea f c toare de minuni den arigrad. în Thrachiia. i alergar to i dimpreun la pu i scoaser icoana afar . cum arat sfânta evanghelie. i mai vârtos pre cei ce s streina pren pustii i pren pé tere i prin schituri. îndat -l întâmpinar ni te oameni. multe au înnoit. s fie de odihna m n stirii. în Iliric. m n stirea Oreiscului. cu cui oare. i fu tuturor tat milostiv. hram adormirea preacuratei n sc toarei de Dumnezeu i pururea fecioarei Mariei. multe lucruri au f cut. i cum o junghe. cât stropi i hainele acelui ovreiu. unde sunt moa tele sfântului Grigorie f c toriul de minuni. îndat ie i izvor de sânge din locul hangériului. nu v zu. i la metohul aceiia i m n stiri.i hainele crunte. ce i p gânilor. o au miluit. care s chiam Tismeana. i cum ie i el afar . ci numai ce au v zut sângele carele era pre icoan : i a a fiind. îi fu a m rturisi aiave i el minunea sfintii icoane. asem nându-se domnului celui ceresc. p rintelui nostru Nicodim. i mai vârtos în ara Munteneasc . i pre f c toarea de minune icoan a sfântului mucenic b tut-au însu i Neagoe-vod . m n stirea anume Trescavi i în Machedoniia. neoprit. mari i minunate m n stiri au f cut: arhimandriia sfântului i purt toriului de Dumnezeu. un m r de aur curat. în Pethlagoniia. au zidit o cas mare. unde iaste hramul sfântului i marelui mucenic Gheorghie. i f cu i acolo ziduri ca i prentr-alte locuri. îl prinse i-l întrebar : ce va s fie aceasta? Iar el v zându. Ce voi mai spune deosebi lucrurile i m n stirile care le-au miluit? S zicem denpreun toate câte sunt în Evropa. atâta cât i apa acéia s f cuse ro ie de sânge. Iar m n stirea den Nucet. de fric c -i sunt hainele stropite de sânge. carea mai nainte o junghiase un ovreiu cu hangériul. care era într-o pimni (c i el într-o pimni într-ascuns junghiase sfânta icoan ). 13 . toat bisérica o au acoperit cu plumb i alte lucruri au s vâr it. în Lugduniia. care s chiam Menorli a. i pre tronul cu moa tele au f cut un cerd cel de piatr i l-au zugr vit frumos i l-au poleit. el. cuprins de spaim ca aceasta. care str lucé te soarele s u i ploao i spre cei buni i spre cei r i. Iat în m gura Cathesca. împodobit cu m rg ritar i cu pietri scumpe. Iar pre tronul sfintelor moa te au pus un covor de m tase cusut tot cu sârm de aur. iar sângele tot izvoria din urma hangériului. în Misiia. i nu numai cre tinilor fu bun.

i la mijloc ocoli cu un brâu de piiatr împletit în 3 vi e i cioplit cu flori i poleit. închipuind sfânta i nedesp r ita troi . i o împodobi pre dinl untru i pre d nafar foarte frumos. Iar Radulvod mult s nevoise s o aduc în ara sa. deasupra pristolului. cu turli oare v rsate. atuncea i dumnezeiescul lucru s-au s vâr it. iar florile le polei cu aur. crezu în Hristos. ca i alte dumnezeie ti icoane i moa te sfinte. A ijderea i al i ovrei mul i. cu mare me te ug i au v rsat plumb de le-au înt rit. i au f cut pren mijlocul tinzii biséricii 12 stâlpi înal i. iar cu frumusé ea iaste mai pe deasupra decât acélea. i crucile pre turle. Pentru care minune iaste pretutindenea scris i vestit . tot poleite cu aur i turlele tot cioplite cu flori i unele f cute sucite. i s botez el i toat casa lui. iar cu Neagoe-vod s-au umplut cuvântul sfin iisale. i ale tinzii tot scobite i r zb tute pren piiatr . i o a împodobit cu m rg ritariu ales i cu alte feliuri de pietri scumpe. i cum au zis sfiin iia-sa p rintele Nifon înc la Radul-vod . Iar când îi fu ei voia. ci Radul-vod nu s-au învrednicit a o muta. i în sfântul altariu. cu dragoste o au priimit. i f cu scara biséricii tot de piiatr scobit cu flori i cu 12 trépte. fiul lui Dumnezeu. i deaca o au adus. deaca v zu acel ovreiu. pre 4 stâlpi de marmur pestri . zidi Mitropolie în Târgovi te. cu mare me te ug le f cu. Care lucru i f cu. doamne Isuse Hristoase. i împrejurul boltelor f cute steme de piiatr . cu 8 turle i tot r tunde. carii închipuiesc 12 apostoli. mare i frumoas . i i-au f cut cununa tot de aur curat. Care lucru. semnând 12 semen ii ale lui Israil. cu marmur alb . i toate scobiturile pietrilor pe d nafar le v psi cu lazur albastru. Iar mutarea acei sfinte icoane din arigrad în ara Munteneasc a a fu: c s ar t în vis aceast sfânt icoan domnului Neagoe-vod i-i zise s o mute din arigrad în ara sa. i s-au mutat. den temelie. 14 . Iar ferestrile altariului i ale biséricii. cu mare bucurie i mul umire o a tepta domnul Neagoe-vod i cu mult cheltuial o au adus. i au prins pre d nl untru toate pietrile una cu alta pe d ndos cu scoabe de her. ci lui nicicum nu i s-au dat. ciopli i i învârti i. ca Sionul carele-l f cu Solomon. i f cu un cerd cel denaintea biséricii. c s va muta Mitropolia din Arge în Târgovi te. mari sunt minunile tale. cu clopotni nalt pre tind . carei v zur cu ochii lor acea minune mare. nici ca Sfânta Sofiia carele o f cu Iustiniian-împ rat. împrejur a toat bisérica. Dumnezeul nostru. f cu ca o stra in .O. tinda i altariul împreun i acel cerd cel. foarte minunat boltit i zugr vit. i pardosi toat bisérica. i a a cum putea spune cu adev rat c nu iaste a a mare i s bornic . cioplit cu flori i foarte scobite i s pate frumos! Iar acoper mântul. i înc mai zidi i alt biséric în Târgovi te. tot de marmur alb . foarte frumo i i minuna i. tot de piatr . cioplit eî cu me te ug i poleite cu aur. hramul sfântului i marelui mucenic Gheorghie. céle dupe d supra. Iar pre supt stra ina cea mai din jos. i cu a lui blagoslovenie. s botezar . înc f cu un lucru minunat. Pre care. cum s satur ochii tuturor de védérea ei. i înv lit i acela cu plumb. i sparse Mitropoliia din Arge den temeliia ei i zidi în locul ei alt sfânt biséric tot de piatr cioplit i netezit i s pat cu flori. tot de plumb amestecat cu cositoriu. bisérica cu altariul dempreun cu tinda.

Cotlumuz. n sc toare i pururea fecioar Mariia i alte poale de analoghi i od jdii multe i frumoase. împodobit tot cu argint i cu aur ferecat peste 15 . spre sfin ire. Iat . i f cur toat noaptea ighimonul. de la Caracal. i chem înc i pre to i egumenii din ara Munteneasc i cu tot clirosul dimpreun cu ighemonul Neagoe i intrar to i în lavra cea mare zidit i f cur vecernie cu coliv în lauda preacuratei n sc toarei de Dumnezeu. de la Zugraf. i o puser de-a dreapta în biséric . s târnoseasc bisérica. într-acesta chip avea nevoin i de dumneziescul lucru carele era la Arge . i sfâr ir bdeniia când f cea ziou .Iar acea m n stire Coziia. tot st tur în picioare de s ruga cu rug ciune i cu cânt ri. de la Hilindariu. care iaste lavr bulg reasc . de la Dohiar i de la lavra ruseasc . i acolo cur piatr pucioas . traser clopotele. i cu dânsul pre 4 mitropoli i: de la Sires i de la Sardiia. i i-am zis: p mântul cel f g duit. i venir i ei. pentru ca s mearg patriiarhul împreun cu arhiereii i cu egumenii cei mari cu to ii i cu tot clirosul. de la Xeropotam. d p rtat de lume i plin de toate bun t ile. s-au înnoit biserica cea veche i au pus icoane preafrumoase: sfânta i nedesp r ita troi i preacuratei despuitoare a lui Dumnezeu. i are toat hrana c lug reasc poieni i livezi. de la Simenca. care iaste patriiarh a toat lumea. i tot p mântul împrejurul ei iaste p mânt roditoriu. Décii f cur cin pentru odihn . patriiarhul i cu mitropoli ii. i duse i f c toarea de minune icoan a lui Pantocrator. carele fu zis mai sus. de la bisérica lui Olimpie. de care am povestit. ferecat cu aur i cu argint i cu m rg ritar mult împodobit . care iaste lavr rumâneasc . Iar deaca trecu un ceas den zi. C porunci Neagoe-vod i pohti s vie to i arhimandri ii din muntele cel sfânt al Athonului dimpreun cu egumenii de la toate m n stirile. s spunem mai pe scurt i s facem i sfâr it ace tii c r i. Iar Gavriil Protul deaca v zu cartea i scrisoarea domnului. cu mun i mari îngr dit i cu v i. i ocolit cu un râu mare. din care luar to i oamenii. A ijderea i alte sfinte icoane. i tocmi în altariu sfântul préstol Neagoe-vod cu mâinile lui. Ace ti egumeni to i venir la eghemonul Neagoe în ara Rumâneasc dempreun cu Gavriil Protul. i scrise i carte. C acea m n stire are loc f r' de gâlceav i ales de petrecérea c lug reasc . iar al i oameni to i zicea: gospodi pomilui. vii i gr dini. i-i priimi domnul cu mare cinste. i l udar pre Dumnezeu. patriiarhul arigradului. i cu arhimandritul i cu egumenii. în luna lui avgust 15 zile. De acum. i a lui Hariton. de la Pantocrator i de la Castamonit. i izvoar multe împrejurul ei. nuci i al i pomi roditori f r de num r. de la bisérica lui Filothei de la Xenof. între carele era i icoana chipului sfântului Nifon patriiarhul. de la Midiia i de la Milinic. i era tot ferecate cu argint i cu m rg ritariu i cu pietri scumpe. Décii chem domnul i pre Theolipt. carea fu mai sus zis . pentru lungime. dup obiceaiu. Care i noi cu ochii l-am v zut acel loc. de la bisérica lui Sfeti Grigorie i de la Simon Petra. acii i chem pre to i egumenii de la m n stirile cele mari: de la lavra de la Vatoped. carii fur mai sus zi i. i dup acéia îndat începur bdeniia. în lauda adormirii st pânei de Dumnezeu n sc toarei i pururea fecioar Mariia. de la Sfetii Pavel i de la Dionisat. de la Iver. de care s-au zis mai nainte.

Iar m n stirea cea noao din Arge . magopie i povarn de olovin . cum s-au a zat. i puser arhimandrit pre chir Iosif într-acea m n stire noao. cum zisese dumneziescul Nifon înc în zilele Raduluivod . i de Gavriil protul Sfetagorei. i o înfrumusi cu tot feliul de trebuin e. deplin. i cu to i boiarii. i f clii. carele nici o minte nu le poate închipui s le spuie. c dintr-acela mâncar str mo ii no tri pomana mor ii. le déde. pimni i clopotni înalt . i de ceilal i mitropoli i. s f cuse i pentru sfântul Nifon. de Theolipt patriiarhul. i s blagoslovi de Theolipt patriiarhul i de tot soborul. Déci dup ce târnosi i tocmi toate înnoirile. iar Neagoe-vod i doamna lui. o îngr di împrejur cu curte de zid i înl untrul cur ii f cu multe chilii c lug re ti. i a toat curtea m rii-sale i tuturor oamenilor rii. Care acum s-au umplut zisa lui cea mai denainte. i egumenii.tot. într-un chip cinstite i scaunile mai mari decât toate m n stirile ale rii Muntene ti. deaca s vâr i dumnezeiiasca liturghie. i tot clirosul. care o f cuse. i-l blagoslovir s fac liturghie cu bederni a. nici s se mute. f cu domnul osp mare i veselie tuturor noroadelor. ce s chiam Arge ul. Iar în Târgovi te s fie Mitropolie st t toare. i de domnul. nici de domn. cum i mai nainte s dédés în Tismana cu blagosloveniia lui Filothei patriarhul. i de to i boiarii mari i mici. cu de toate o împodobi i o f cu asemene raiului lui Dumnez u. i a a s tocmi. Aceasta déte patriiarhul Theolipt i de tot s borul. 16 . Ci îns nu a a. Drept acéia f cur domnului i boiarilor lui laud i cuvânt de cinste. Acéstea toate se a zar când fu cursul anilor 7025 avgust 17. nici de patriiarh. i s-au a zat i s-au legat cu mare blestem. în veac. cum am mai zis. în slava lui Dumnezeu i în frumuse ea i lauda a toat ara Munteneasc . Iar în mijloc era acea cas dumneziiasc stând ca i pomul acela al cuno tin ei. i de al i egumeni ai acelui sfânt munte. nici de mitropolit. în zilele bunului credincios domn Io Neagoe-vod i ale lui Theolipt patriiarhul arigradului i ale lui Macarie mitropolitul Ungrovlahiei. cu utr ne i cu liturghie. în véci. i patriiarhul. A ijderea i câ i vor fi dup el. i mitropoli ii. ca s fie slujba lui cu vecernie. Iar slujba. F cu trapez rie i magherni . i de chir Macarie preasfin itul mitropolit al Ungrovlahiei. Deci bunul i iubitoriul de Hristos domnul Neagoe-vod le f cu mare cinste i-i d rui cu multe daruri i s duser to i care pre la locul s u. iar dintru acesta s m nânc d t toriul de via trup i sânge al domnului nostru Isus Hristos. Despina i coconii lor care le d ruise Dumnezeu. care s junghe în toate zilele întru iertarea p catelor i via a de véci. tot a a s fac i tot s se ie acest obiceiu în véci. i cu alte frumuse i. i tocma s fie aceste m n stiri amân doao arhimandrii. i de tot sfântul s bor. pe cei neputincio i i tuturor câ i li s c dea mil . pe mi i. i d rui pre to i. i puse clopote mari. C a a s-au tocmit. Iar Mitropoliia de acolea s-au mutat în Târgovi te. i s f cur acesté lucruri cu mare opreal i blestem. ca de acum înainte niciodat . i tetrapoade poleite i alte podoabe. i candile. pre cei mici i pre cei mari. în Arge s nu mai fie Mitropolie. pân-în véci. i de to i egumenii rii. pre s raci i pre v duve. ca s nu s mai cl teasc .

iar Radul-vod cu boierii au fugit în ara Ungureasc . la Târgovi te. i au domnit cu bun pace. Iar rug ciunile lui îl p zea cu pace în domniia sa i pre to i vr jma ii îi supunea supt picioarele sale. fiind într-acea vréme la Poart în arigrad. i s-au lovit la Clejani. i s-au dus Mehmet-bei preste Dun re. de s-au mai g tit înc de r zboiu. curând au trimis aice e în ara Rumâneasc . ca s ie domniia lui Theodosie. fericit s fie pomenirea lui! i totdeauna cre tea i s înmul ea bun t ile în inima acestui bun domn. în Bucure ti. i cum în l pre Avraam rug ciunea i dragostea i credin a lui Melhisedec i cum înt rir rug ciunile lui Samuil prorocul i arhiereul pre David asupra lui Goliath. Într-acéia curând s-au adunat boiarii to i i mari. nepot -s u. i mul i turci au pierit. i féte i dobitoc mult. p rintelui i sprijinitoriului s u. au biruit turcii. la leatul 7030. ca s r dice domn cum mai curând pre Radul-vod din Afuma i. el au trimis turci de au pr dat pre buz iani f r de veste. Iar Stoica logof tul.Acestea f cu bunul credincios domn Io Neagoe-vod . în luna lui mai în 2 zile. pentru c piiare ara de turci. la to i boiarii. despre partea Buz ului. Iar preste pu in vréme au venit iar Radul-vod din ara Ungureasc cu boiarii i cu mul i unguri. Domnit-au ani 8. de au cuprins to i suba ii pren toate satele i ora ele i le-au t iat capetele. i au strâns Radul-vod oaste mare. în Arge . i l-au îngropat în sfânta i minunata m n stirea lui. au venit Mehmet-bei cu turcii. Iar boiarii nu l-au priimit. Iar dup moartea lui B s rab-vod s-au în l at domn Preda. luni 8. c -l chemase Preda întâi ajutoriu i z bovise a veni. Într-acéia i pre Theodosie l-au ajuns moartea la arigrad. Iar Radul-vod cel Tân r s-au g tit i au ie it înaintea lui cu oaste. i au f cut r zboiu la sat la Glubavi. anume: B dica comisul. la Necopoe. i au venit Radul-vod cu boiarii i cu oaste. i au luat mul i oameni voinici. Drept acéia împ ratul crezu pre Mehmet-bei i i-au dat domniia în ara Rumâneasc . i iar s-au întors turcii la Târgovi te i au zut Mehmet-bei pu in vréme cu turcii. Mehmet-bei au venit cu mul ime de turci i au intrat în ar . i toat curtea i au r dicat domn pre Radul-vod din Afuma i. zicând c -l pohté te ara s fie el domn. i mici. i au venit Mehmetbei cu steag de la Poart cu mul ime de turci i au intrat în ar . Într-acéia. Iar Radul-vod s-au întors înd r t în scaun. i au fost izbânda Radului-vod i au pierit Preda. i iar au venit Mehmet-bei cu toate o tile i sangélele gata de oaste 17 . i s-au întors preste Dun re. ci au r dicat alt domn. Iar Radulvod i-au ie it înainte cu oaste. i scoase slujbe i rug ciuni dreptului i fericitului Nifon. i cu Radul-vod i cu oarecine din boiari. iar când au fost apoi. Mehmet-beiu au cer ut domniia de la împ ratul aici în ara Româneasc . Deci când au fost apoi. i au prins pre Radul-vod viu i pre al ii boiari. pân au murit în domnie. îns pre apa Buz ului. i au f cut r zboiu cu Radul-vod la Târgovi te i au biruit Mehmet-beiu. ginerile lui Bas rab-vod . a a i acum ajutar rug ciunile sfântului Nifon lui Neagoevoievodul. Iar dup acéia. ca s se loveasc cu Preda. El au t iat capul Raduluivod C lug rul cu voia lui Mehmet-beiu. fratele lui B s rab-voievod. i au biruit pre Mehmet-bei ca dintâi. i au trimis curând oameni ale i. v r premare cu B s rab-vod . Deci peste pu in vreme. i au biruit Radul-vod pre Mehmet-bei i au fugit Mehmet-bei. domnul Panoniei. i mult pagub i prad au f cut pre locul acela. pre nume Radulvod C lug rul. i au pierit Benga. Iar Mehmet-bei au pus oamenii lui suba i pre la toate ora ele. Mehmet-bei pentru moartea Predii.

februarie 28 deni. banul de la Craiova. i au pierit amândoi în ora . i s-au sf dit. i au domnit Radul-vod ani 7. Deci când au fost în ora . s-au dus Vintil -vod la Craiova. i dup acéia Neagoe vornecul i Dr gan postelnicul ei au r dicat oaste pre ascuns pre capul Radului-vod . feciorul lui V dislav-vod .i au intrat în ar . cu Vlad-vod . de l-au legat i i-au t iat capul i lui. i când au fost apoi. Iar Mehmet-bei n-au cutezat ca s -l a tepte. deac au v zut a a. Iar al i boiari au fugit în arigrad i au adus domn pre Vladvod . la Craiova. i iar au venit Radul-vod domn de la Poart . i au domnit un an pol. ci curând au fugit peste Dun re. i s-au sf tuit Vintil vod cu oamenii lui de tain . cu mul i voinici ale i i s-au închinat lui V dislav-vod . i-au f cut Vintil -vod sfânta m n stire den Menedic. acolo s taie al i boiari. când au fost cursul anilor 7037. Deci când au trecut 2 luni. pentru c ci au avut pâr de Mehmet-bei. i au plecat capul i s-au dus Radulvod la arigrad. s-au întors curând c tr V dislav-vod gata de oaste i au f cut r zboiu Pârvul banul cu V dislav-vod i au fugit V dislavvod peste Dun re. Într-acéia împ ratul au inut pre Radul-vod mult vréme i n-au vrut s -i dea nici un r spuns. s vâneze cerbi preste Jiiu. la banul Pârvul. i s-au a zat în scaun în Bucure ti. i au c zut la picioarele lui i l-au rugat s se milostiveasc s nu lase ara cre tineasc în mâinile p gânilor. iar boiarii au ajuns pre Radul-vod . i au domnit Vintil -vod ani 3 pol. de la Poart . i dup acéia boiarii au r dicat domn pre Vintil -vod den ora de la Slatin . i au ie it Radul-vod cu boiarii înaintea lui cu oaste. cu steag. Dup acéia împ ratul s-au milostivit de au dat domniia iar Radului-vod . au venit Moisi-vod pre Olt cu unguri i au avut r zboiu cu Vlad-vod la sat la Vii oara. Într-acéia Iano s-a milostivit pre cre tini i s-au g tit de oaste cu 30. Dup acéia V dislav-vod -au b tut joc de Pârvul banul i au zis s fie postelnic în cas . i puse alt boiar ban mare în locul lui. i au pogorât pre la Ruc r aici în ar . i Radul-vod înc s-au întors la scaun. iar Pârvul banul a fugit înapoi la voinicii lui. i apoi sau înecat în Dâmbovi a. i mul i turci i delii au pierit. el nu -au putut strânge oaste degrab. i au t iat pre boiari. 7040. Vladvod . Apoi au venit Moisi-vod .000 de unguri. i au venit Radul-vod în Târgovi te vésel i cu to i boiarii. i f cu r zboi mare la Grumazi. la sat la Pope ti. de diminea pân sear . i au t iat mul i boiari. i au venit Iano -crai pân' la ora la Pite ti. Iar Radul-vod au fugit cu boiarii în ara Ungureasc . Iar apoi procle ii de turci ei s-au înturnat înapoi i mul i cre tini t iar i au fost izbânda turcilor. i au pierit Moisi-vod i Barbul banul din Craiova. i s-au dus la Iano -crai. ci numaidecât au fugit cu fie-s u. i au fugit Moisi-vod în ara Ungureasc . când au fost cursul anilor 7038. Décii când au prins de veste Radul-vod . i au venit V dislav-vod domn rii Rumâne ti cu steag. i fies u. anume: Neagoe vornicul i p Preda postelnicul. Iar când au fost preste noapte. au venit i Pârvul. i s-au sf tuit cum vor face s scoa ara cre tineasc din mâinile p gânilor de turci. Deci împ ratul a dat domniia lui V dislav-vod . Iar Mehmet-bei. în Râmnic. au început a fugi. i au venit to i boiarii de s-au închinat lui V dislav-vod . Deci când au fost apoi. 18 . Deci când au fost al treilea an a domniei lui. Décii Iano -crai s-au întors înapoi cu mare dar i s-au dus în ara Ungureasc . în Râmnic. Atuncea au pierit Neagoe sp tarul i Stanciul portariul. la împ r ie. Iar boiarii s-au g tit ei de au t iat pre Vintil -vod în malul Jiiului. tot voinici ale i. i au domnit Vladul-vod ani 2 pol.

Atuncea au pierit i Udri te vistierul. în cetate în Bucure ti. i Mihalco. i au murit în scaun. de i-au zis Radu-vod . au fugit în ara Ungureasc . i Manole. de au gonit pre Radul-vod peste munte. i mergând la arigrad l-au f cut surgun la Eghipet i acolo au murit. anume: Coad vornecul. i au f cut sfânta m n stire Mislea. la cetatea de la Lvov. cu to i boiarii lui i cu mult oaste. i pre to i boiarii. Atuncea au pierit i Laiot -vod B s rab. St nil vornicul. iar boiarii 19 . i Mihalco i cu haiducii din ara Ungureasc i au avut r zboi cu Radul-vod . i pre mul i boiari carii nu sunt scri i aici. pre gura Praovei. de s-au închinat la Mircea-vod . Deci trecând 3 ani den domniia lui. iar au venit acei boieri pribégi cu oaste. pentru avu ie. i au gonit pre Mircea-vod pân-în Giurgiov. i au fugit Radul-vod cu boierii la Necopoe. i a a f r véste au n pustit într-în ii pre be liii lui i pre mul i turci. P tra co-vod . i au biruit Laiot vod pre Radul-vod . pu inei boiari. i dupre aceia Raduvoievod au t iat pre banul Toma i pre Vlaicul logof tul. Déci preste pu in vreme au venit Laiot B s rab -vod cu ni te pribegi. au t iat pre boiari. cela bunul. în Bucure ti. anume: Stroe pribeagul. septembrie 24. Dup acéia Mircea-vod iar au venit al doilea rând cu hanul i cu mul i turci. Deci ei crezându-l. i brat ego Radul comisul.Apoi boiarii au venit la sfânta m n stire Arge ul de au luat pre egumenul Paisie i l-au r dicat domn. de au domnit ani 4. el s-au dus preste munte. i cu to i boiarii. De acolo P tra co-vod s-au întors iar în ar . i au avut r zboiu mare cu Mircea-vod la sat la Peri . F cut-au r zboiu la sat la M ne i. i pre amândoi episcopii i to i egumenii cu mul ime de c lug ri. de au adus de acolo pre Izabelacr iasa i pre fii-s u Iano craiu. s-au sculat de au venit. Iar când au fost la martie 3 deni. a zându-l pre cr ie în cetatea ot Clujvar. Mircea-vod iar au venit domn al treilea rând. i cu toat curtea. i Stroe pribeagul. i au trimis la boiarii carii era pribegi în ara Ungureasc . 7062. au venit domn în sâmb ta Pa tilor. Iar când au trecut 2 luni. cu boiari pribégi i cu mul i haiduci. în ara Ungureasc . la satul Rumâne ti. Iar câ i boiari au sc pat. Deci când au fost a doao s p t mân . Mircea-vod au venit domn de la Poart cu steag i au intrat în Bucure ti. murind în scaun. 7066. i s-au mazilit de la turci i s-au dus la arigrad. i au fost izbânda Mircii. 7053. ce i-au zis Ilie. i trecând 2 ani. de i-au t iat pre to i. hram Sfânta Troi . perind mul i oameni. f când mare jur mânt. septemvrie 21 deni. Îngropatus-au în bisérica domneasc . i au venit Laiot B s rab-vod în Târgovi te. Iar doamna Chiajna a Mircii-vod i cu fie-s u P tru-vod au fugit peste Dun re. martie 17. v rsându-se mult sânge nevinovat. i le-au dat mare munc . 7068. de credin i leg tur ce-au f cut. ei au venit cu pu inea oaste. i trecând 2 s pt mâni. i Manole. i au domnit Mircea-vod ani 8 pol. i au fost izbânda Raduluivod Paisie. de i-au chemat. Da-va seama înaintea lui Dumnezeu! i au domnit Mirceavod 5 ani i 8 luni. Dup acéia au venit Radul-vod . i Dragul stolnicul. i au domnit Radulvod 9 ani i 8 luni. cu me te ug mare au chemat pre St nil vornicul. i Stroe sp tarul i Vintil comisul. Radul-vod iar au venit cu mul ime de turci i au avut r zboi la Fântâna iganului. de au f cut r zboiu cu boiarii Mircii-vod . ce au fost sc pat peste munte. i l-au m zilit turcii. trime ând pre Socol vornicul în ara Le asc . din ara Ungureasc . i fu izbânda pribégilor. i fu izbânda Raduluivod Iliia . i Theodosie banul. i iau schimbat numele.

ei au r mas în Giurgiuv. i l-au mazilit turcii. de s-au dus la Poart . i al ii. pre apa Oltului. iar boiarii mehedin i au r dicat un domn ce i-au zis Radul Popa. s fie în locul t tâne-s u. i sin Udri te vistierul. gonind spre P tru-vod pân' la Br ila. la sat la S p éni. Iar când au fost al patrulea an din domnia lui. intrând în Bucure ti august 29 deni. leatul 7092. la Floci. i au adaos în ar un bir ce i-au zis oaie seac . i Radul sin Socol dvornicul. Deci când au fost al patrulea an din domniia lui. Domnit-au 6 ani. iar Alexandru-vod au început de au t iat mul ime de boiari. hram Svetaia Troi . iar fecior Mircii. Alexandru-vod înc au trimis pre o seam de boairi ai lui cu oaste. i au pus birul cur ii foarte mare i gor tin de oi. i Dobromir banul i pe Gon ea paharnicul. i iar au venit al doilea rând de au f cut r zboiu cu pribegii la sat la rp te ti. Atuncea au venit Stepan. ca s fie domn în ara Rumâneasc . având lâng dânsul mul ime de turci. i Radul stolnicul ot Bolde ti. luând frate-s u P tru domniia la Moldova. Iar deca s-au apropiat. de au f cut osp . Atuncea au pierit Badea clucerul i al i oameni de ai pribégilor. Moldovénii înc . pierind mul i oameni. i au venit în locul lui domn frate-s u Alexandru-vod . i aî murit în scaunul lui. f când aceast izbând . fost-au poruncit la Dumbrav dvornicul i la toat boierimea Moldovei ca s vie înainte. i au f cut Alexandru-vod . iar au venit al i boiari pribegi. Domnit-au ani 8 i mazilindu-se s-au dus la arigrad. i fu izbânda a boiarilor Mircii. i Vâlsan i al ii. Deci trecând 2 ani de la domniia lui. i au t iat pre Mih il dvornicul. mesi a septemvrie 1 deni. iar Alexandru-vod au fugit la ora . f când r zboiu cu P tru-vod la sat la Boiani. o m n stire mare. anume: Dragomir dvornicul. Déci atuncea boiarii câ i era pribegi înc au venit de s-au închinat to i la Alexandru-vod . 20 . P tru-vod Cercel sin P tra co-vod au venit domn de la Poart . i Radul. vel-portarul de la Poart . de au lovit pre Vintil -vod i pre acei lotri f r' de véste. i trecând o s pt mân . zând acolo 4 zile. i Mihnea ot B déni. Mirciivod . i au trimis pre Mitrea vistierul i i-au adus steag de la Poart . anume: Stanciul Beng i i Matei al Marg i. i au adaos în ar g leata. leatul 7076. i Vladul Caplii. ei au venit s se închine la P tru-vod . iulie 25 deni. ei f r veste au lovit pre P tru-vod i pre frate-s u Alexandru. i iar au venit doamna Chiajna cu fie-s u P tru-vod în Bucure ti. i Ion pârc labul. din jos de Bucure ti. s-au întors la margine la Iona co-vod . i Stan sin Dr gule ului. i Tudor ot Bucov. de au adus steag lui P truvod de domnie noao. i fu izbânda lui P tru-vod . Déci atuncea Iona co-vod au trimis pre Vintil -vod cu mul i lotri. Dup acéia trecând 2 luni. i Bratul p harnicul. mai 7 zile. Adaos-au P tru-vod cu mum -sa la bir 5 aspri. Atuncea Alexandruvod înc au ie it în tâmpinarea lui P tru-vod . leatul 7085. i Calot . la Foc ani. Iar Dumbrav vornicul cu toat curtea Moldovei. de la Tutana. i P tra co. venitu-i-au mazilie de la Poart i au trecut muntele cu tot ce au avut. i au intrat în cetatea din Bucure ti. i atuncea au pierit Vintil -vod i acei lotri to i. anume: Radul logof tul ot Dr goe ti. fr ine-s u. i au f cut bisérica ce iaste în cetatea Târgovi tii. i Mitrea comisul. F cut-au i o m n stire. i iar au venit Alexandru-vod în scaun în Bucure ti. Mihnea-vod au r mas în locul t tâne-s u domn. i au f cut r zboiu cu Mihnea-vod la Craiova i au fost izbânda Mihnii-vod .

venit-au Mihai-vod domn rii Rumâne ti. noiemvrie 5 deni. de voia lui. i pre megiia i g leat de pâine i dijma din 5 stupi un stup. dând jur mânt lui Mihai-vod . iar în ara Ungureasc era crai Bat r Jicmond. ca s se în leag una cu dânsul i s -i dea ajutor oaste. i începur a iparea cre tinii de nevoia turcilor. tefan-vod Surdul au venit domn de la Poart cu steag i au domnit ani 1 pol. Deci trimise pre Radul clucerul Buzescul sol la Batâr Jicmon. luni 3. Dup acéia f r zabav fur turcii sco i din ar i r maser cre tinii izb vi i din gurile lor. i în mult vréme cre tinii zicea: doar s vor potoli turcii de asupr -le. i îndat t iar pre to i turcii câ i aflar acolo. i venir la Mihai-vod în cetate în Bucure ti. 7099.Mihnea-vod iar au venit domn al doilea rând. i au domnit Mihnea-vod al doilea rând 5 ani. Ci. C începuse a c lcarea ara i légea cre tinilor. Iar în arigrad împ r ea sultan Murat. Dup acéia s-au mazilit i el de la turci. iar ei mai mult r u f cea. puindu-le i capete pe Horvat Mihai i pre Bechi I fan. Deci când fu dup r zboi a treia zi. i au pus pre ro ii un bir foarte mare. V zând Mihai-vod c nu poate s o 21 . Într-acel r zboi fu r nit Stroe Buzescul la mâna stâng . A ijderea i Batâr Jicmon-craiul înc leg jur mânt cu Mihai-vod . ca s fie ned sp r i i unii cu al ii. Deci când fu v leatul 7103. s r dice sabie asupra vr jma ilor. începur a o bate cu tunurile cât va vréme. deci ei ziser : numai cu b rb iia. De aicea s începe istoriia lui Mihai-vod sin P tra co-vod . au l sat légea cre tineasc i s-au f cut turc. Alexandru-vod au venit domn de la Poart cu steag i au domnit ani 1.i face l ca uri i meceturi. ca s -i fie într-ajutor. ca s s poat bate cu turcii. i într-acéia vréme împresurase turcii ara Rumâneasc cu datorii multe i cu nevoi foarte grele. Ducându-se la arigrad. Trimis-au i la Aaron-vod sol pre Stroe stolnicul Buzescul. ca s s ajute unul cu altul. iar la Moldova era domn Aronvod . trimise Batâr Jicmon o seam de o ti. i pretutindenea era vaiet i suspin de r ul turcilor.i strânse to i boiarii mari i mici din toat ara i s sf tuir cum vor face s izb veasc Dumnezeu ara din mâinile p gânilor. carele au f cut multe r zboaie cu turcii pentru cre tin tate precum de aicea înainte s arat Când au fost cursul anilor de la Adam 7101. i amândoi fur bucuro i. i îndat trimise Aaron-vod pre un boiariu al lui. i au t iat pre Stanciul logof tul. încât nu mai avea s s pl teasc ara i s scape din gurile vr jma ilor. i deaca v zur c într-alt chip nu vor putea izb vi. i începur turcii a coprinde ara Rumâneasc i a. Deci socoti Mihai-vod cum ar avea ajutor i dintr-alte p r i. încât însu i Mihai-vod cu to i boiarii s închisese de r ul turcilor. purcese Mihai-vod cu muntenii i cu ungurii la Giurgiuv i ocolind cetatea Giurgiovului. i au mai adaos în ar un bir ce i-au zis n paste.

craiul unguresc. i Stroe stolnicul. ci s i-o ie deplin. Iar Mihai-vod deaca prinse de veste. Iar hanul s-au fost t b rât la rp te ti împreun cu Mustafa i cu Bogdan-vod . cu mul ime de turci i cu un domn. Bogdan-vod înc de-abia au sc pat. anume: Evthimie mitropolitul cu amândoi episcopii i pre Mitrea dvornicul. ca s loveasc cu Mustafa-pa a. la Bucure ti. i fur birui i t tarii de Buze ti. numaidecât trimise o ti asupra lor cu banul Manta. Mihai-vod înc purcesése cu toate gloatele lui. pierind t tari mul i. iar de ar s n-aib sc dere. iar Mihai-vod deaca prinse de véste. s fie mai mic i ascult toriu de poruncile lui i s -i opreasc ara cu tot venitul ei. veni-i véste cum au intrat hanul cu t tarii în ar i au început a robi i a pr da. la ghenar 25 deni. Iar Mihai-vod îl trimise cu banul Manta la cetatea Br ilii. F cându-se acéste r zboaie i nevoindu-se Mihai-vod foarte tare pentru cre tini. Atunce au pierit i nepotul hanului cu mul ime de t tari. i purcése la sat la Pietri. ci s d sp r i de Mustafa-pa a i de Bogdan-vod i fugir . Iar Buze tii înc p zir i le ie ir în întâmpinare i s lovir de fa la ghenar 16 deni. nu-l a tept . i vii înc prins r mul i. deaca prinse véste de dân ii. i fur b tu i acei t tari. Preda postelnicul. Iar Mihai-vod . avur împut ciune cu Mihaivod . la sat la Putinei. f r véste-i lovi. socotise c nu va mai avea Mihai-vod nici o nevoie de turci. i Radul Buzescul i al i mul i boiari de ar . i noaptea. i-i trimise al i c pitani. în streji. Iar Mihai-vod foarte s îngrij tare i numaidecât s învârteji înd r t cu toate o tile i puse tab ra la sat la Hulube ti i trimise str ji asupra t tarilor. c pitanii ungurilor. pe Radul Buzescul cu fra ii lui. împ ratul turcesc.i strânse o tile i purcése asupra Dun rii. i mul i turci périr . ghenar 8 zile. Iar hanul. i fur b tu i turcii. anume Bogdan-vod sin Ianculuivod . iar Batâr Jicmon. i fur birui i turcii. ci f cu sfat cu to i voievozii Ardealului cum s scaz pre Mihai-vod despre ara Munteneasc . i acolo tocmind o tile. numaidecât au trimis pre Mustafa-pa a. gonindu-i pre ghia . el nu s putu suferi. îi t iar foarte r u. ci-i trimise la Batâr Jicmon-craiul. în elegând. Atuncea au pierit i Mustafapa a cu mul ime de turci. 22 . Iar sultan Murat. la cetatea den Ru ciuc. i Radul Calomfirescu cu o seam de o ti alése. i Dumitru dvornicul. i p zir de s lovir cu turcii. ci trimise la Batâr Jicmon boiari b trâni sfetnici. i g tindu-se ca s treac Dun rea. le-au fost jur mântul dentâi. daca au prins de véste. F cându-se acéste r zboaie. o n pusti i iar i s-au întors în scaun în Bucure ti. cum Mihai-vod s fie ascult tor de Batâr Jicmon. trimise pre Mihalcea banul cu o ti de arser Dârstorul. i venind turcii la Dun re.dobândeasc . Iar Mihai-vod purcése cu o tile asupra lor i trecur Dun rea pre ghia pre la Marotin i pripir de s lovir unii cu al ii. i Isar logof tul. el înc gr bi de. Iar turcii din Hâr ova înc ie ir cu oaste împotriva Predii sp taru i a Radului comisului. iar Horvat i Bechi I fan. pre Kiraly Albert. ca s scoa pre Mihai-vod de aici din ar i s puie pre Bogdan-vod domn. c ci c venea turcilor ajutor arme i bucate de la cetatea de la Ru ciuc. Iar pa a r mase la cetatea de la Ru ciuc. ei s întâmpinar cu t tarii. i toat marginea r i lor i s învârtejir cu mult dobând la scaunul lui. Deci când au fost la ghenar 14 deni. pogorându-se în jos pân' la rp te ti. ca s s mai bat cu Mihai-vod . i arser Ru ciucu. i aprinser i Hâr ova. Iar Mihai-vod nu-i suferi. B tând Mihai-vod acéste r zboaie. el înc trimise pre un nepot al lui cu mul ime de t tari i venir pân' la sat la St ne ti. i s se ajute unii cu al ii. începur a o bate cetatea tare i o sparser pân-în p mânt. Iar hanul deaca prinse de véste. de i-au t iat i i-au gonit pân-i-au trecut Dun rea.

Pre aceia vréme muri i sultan Murat i luo împ r iia sultan Mehmet. t iar turci mul i. Iar turcii în elegând de aceasta. Iar pân' vru a veni ajutoriul de la Batâr. el înc î i strânse o tile. i Radul Calofirescul cu daruri scumpe de nunt . la aprilie 23 deni. nu vor putea sta împotriva turcilor. i puser domn. a teptând de la Batâr s le vie ajutoriul. i alése Batâr Jicmon 12 boiari jura i munténi puindu-i ispravnici preste tot venitul rii i s fie supt porunca lui. ca s dobândeasc cinste. de diminea a pân-în sear . i sc zur pre Mihai-vod despre domniia rii i despre venitul ei. i fiind Mihai-vod cu pu inea oaste. i deaca st tu el împ rat. c nu tiia de turci c vin asupra rii Muntene ti. Iar ceilal i boiari ce s nevoia s slujasc domnu-s u în dreptate. Mihai-vod f cu sfat cu boiarii. Iar Batâr Jicmon trimise la Rodoful. cât i apa era amestecat cu sânge. Iar el c zu la mare pacoste i n paste pentru multe pâri mincinoase. i spuser i aceast véste. ci socotir cum vor face s s poat lupta cu atâ ea vr jma i. i trimise i la împ ratul cre tinesc. pre apa Dâmbovi ii în sus la sat la Stoene ti. învr jbitoriul diavolul umblase în mijlocul lor. i acii i Mihaivod . pre capete. deaca prinse de veste. Iar Mihai-vod . t indu-i boiarii i toate capetele. de s apucar unii ca aceia mai mult s fac vrajb decât pace. sco ându-l din ar cu mare ru ine.Dentr-ace ti boiari ce-i trimisése Mihai-vod pentru tocmeal . b gându-l în temni a Vin ilor. trimi ându-i asupra lui Mihai-vod . i luar câteva tunuri. Atuncea Sinan-pa a. de-i t ia i-i îneca în tin . împ ratul cre tinesc. În vrémea aceia fiind Aron-vod domn Moldovei. c era foarte mul i. s fie i el la nunt . mai cu mult ru ine s întoarse.i puser tab ra la sat la C lug reni. Ci s déder înapoi. ca s izbândeasc într-un chip. Iar boiarii i c pitanii. 7103. foarte s întrist . Mihai-vod deaca în elése de aceasta. Atuncea Batâr degrab trimése în toat ara lui de. înturnatu-s-au cu ru ine. în vadul C lug renilor. cum turcii. Iar Mihai-vod deaca v zu c i se z bove te ajutoriul. t ie pre Caraiman-pa a i înfrânser pre turci înapoi. el înc î i strânse to i boiarii i to i c pitanii. Trimise i la Mihaivod ca s vie. cu mâna lui. ca s -i dea pre soru-sa. trimis-au la Batâr pre Stroe Buzescul. nu putu r bda atâta ru ine. f cur pod preste Dun re. i mult sânge se v rs . i fu r zboi foarte mare la avgust 13 deni. s -i fie cr ias . în apa Neajlovului. Viind pân' la Ru ciuc. i luo Mihaivod toate tunurile înapoi i multe steaguri turce ti. i ie ir întru întâmpinarea lor de fa . ci alese pre Sinan-pa a cu mul ime de turci. trimise Batâr Jicmon o ti ajutor i c pitan pre ei B rcea Andreia . Deci el strânse to i pa ii i toate c peteniile o tilor i f cur n val mare asupra lui Mihai-vod . care era ag la Aron-vod . Iar Mihai-vod v zând atâ ia vr jma i c vin asupra cre tinilor. i. n v lir asupra turcilor. el î i strânse oastea cât avu i pripi de s lovir cu turcii de fa .i strânse toate o tile. s r dicar cu to ii de 23 . Iar când fu preste noapte. pre R zvan. numai s fie tocma cu c pitanii lui. cum ajutoriul nu mai vine de la Batâr. de nepriiateni fur birui i. Atunci Mihai-vod v zând atâta h rborie mare. în locul lui. cu toat puterea împ r teasc . turcii trecur Dun rea i începur a robi i a pr da. c trimise Batâr Jicmon de-l leg cu doamn -sa i-i luar toat avérea. i nevoindu-se Aron-vod pentru cre tini tare. de-i déde o seam de o ti ajutor. i-i schimbar numele: tefan-vod . ca s ias împotriva vr jma ilor. Deci cu cât hval venea Sinan-pa a la acel r zboi. au sosit la Dun re i au f cut pod s treac asupra cre tinilor. Trimise i la tefan-vod al Moldovei ca s -i vie cu o ti ajutor. i îndat purcese gata. v zând c nu-i spore te. cum s scaz pre Mihai-vod din ar .

Iar când fu la cursul anilor 7105. iar Ieremiia-vod cu moldovenii i cu le ii pripir d le ie ir înainte la u ora i f cur acolo an mare i s b tur acolo 3 zile i nu biruir nici unii. Iar Batâr. Dupre acéia purceser dup Sinan-pa a pân-ajunser la cetatea Giurgiovului i îndat stricar podul. deaca v zu c n-are r zbun de t tari. i câte i 3 domnii s împreunar . i fu biruit tefan-vod . el în elegând de tefan-vod cum s-a sculat cu toate o tile s vie ajutoriu lui Mihai-vod . i la Ianova. el înc au venit cu oate le asc . ca s fie iar pre seama lui Mihai-vod . i cu mult ru ine fur sco i din ar . el înc î i strânse o tile i trimise la starostea de la Cameni de-i déde lé i ajutor. Iar hanul cu t tarâi înc venise s fie ajutor cet ii. Atuncea Batâr Jicmon. i el fugind. Deaca v zur t tar i c nu pot folosi nimic. iar pre Ali-pa a. au fost trimis craiu o seam de o ti i la Lipova. i aléser pre Ali-pa a cu o seam de o ti ca s p zeasc cetatea Târgovi tii. i s întoarse craiul iar la scaunul lui. i fur birui i t tarii. trimise Mihai-vod pre Velicico cu haiducii la Baba. el ceru de la Batâr o ti ajutor. fiind atâta perire în turci. câ i fur acolo.i. s fie domn Moldovei. Iar Batâr. foarte s întrist . iar Sinan-pa a cu o ti venir la Bucure ti. f cur pace unii cu al ii i s întoarse hanul cu t tarii iar în ara lor. déter dosul a fugi. mai 6 deni. i începur a o bate de toate p r ile. b tând-o 3 s pt mâni. 7104. deaca v zu pre Mihai-vod cu atâta vitejie i cu atâta în elepciune. Iar ei v zând c le vin atâtea o ti asupr -le. deaca prinse de véste. Iar tefan-vod trecu muntele cu toat oastea lui i merse de s împreun cu Batâr. Dup acéia iar s întoarse Batâr la cetate. 24 . i purcéser to i asupra turcilor. Batâr înc . Turcii. iar el înc s a z în scaunu. fu prins d ni te rani i îndat îl în ep Ieremiia-vod . Atuncea Ieremiia-vod Moghila. c purcesése i el s vie s s împreune cu Mihai-vod . iar oastea îi pieri cu totul. ci to i d pretutindenea. i to i cre tinii déder har lui Dumnezeu. de o ocolir i o b tur i o aprinser i mult bun tate i avu ie dobândir . to i pierir . i scoaser de la mâinile lor robi mul i f r' num r. i cuprinser toat ara Munteneasc . Pre vréme ce purcese Batâr ajutor lui Mihai-vod de b tur pre turci în ara Munteneasc . de loviia oastea ungureasc . i le ii a ijderea. Mihai-vod . cu toate o tile. de au intrat în Ia i. el l s str ji s p zeasc cetatea i purcése asupra t tarilor i s lovir de fa . i brodiia în toat vremea furi . venir de ocolir cetatea din Târgovi te i îndat fu aprins . la noiemvrie 27 deni. Batâr iar î i strânse toate o tile i purcese asupra Timi oarei. slobozit-au ara Rumâneasc cu tot venitul ei. ei nu a teptar . De-abia au sc pat Sinan-pa a cu pu inea oaste.venir la Bucure ti i f cur acolo cetate i ajunser i pân-în Târgovi te i acolo înc f cu cetate. deaca prinse de véste c s-au r sipit o tile Ieremiei-vod . i tefan. leatul 7105. nici al ii. îl prinser viu i-l trimiser în temni a Chiutvarului. i îndat i s déde i purcése asupra Ieremiei-vod . la octomvrie 6 deni. Atunce i tefan-vod . în elegând de aceasta. Iar Ieremiia-vod . i la multe cet i demprejurul lor i mult r u f cur turcilor. ca s vie asupra rii Muntene ti i viind pren ara Moldovei. i netrecând mult vreme. i s înturnar cine i la ara lui. i de acolo s întoarser cu veselie i cu mult dobând . T ind mul ime de turci îi înecar în Dun re i sparser i cetatea. În vrémea acéia r dicatus-au i hanul cu mul ime de t tari. i s întâmpinar unii cu al ii la Suceav . De multe ori f cur i n val i nu putur face izbând .

i s ri însu i Batâr Jicmon-craiul. ca s se lupte cu turcii.i. Iar sultan Mehmet l s . i fu biruit Velicico. i déder turcii dosul a fugirea pân-ie ir den tab r . Iar Mihai-vod . amar mare! C v zând turcii atâta netocmeal întru cre tini. i nu ie ir s se loveasc de fa . Iar împ ratul cre tin.i. purcése la Cârste ti.i luar turcii tot pleanul înapoi. deaca-l chemar . el î i strânse o tile i le trimise cu frate-s u Maximiian asupra turcilor. Iar cre tinii nu s tiur cump ta. deaca prinse de véste. Mihai-vod deaca pierdu atâ ea voinici. în 5 zile i în 5 nop i. c l comiia iaste r d cina tuturor r ut ilor. Iar turcii înc le prinse de véste. i fu v rsare de sânge mult într-amândoao p r ile. Deci pentru mult l comie a avu iei. Deci Batâr Jicmon-crai. O. leatul 7106. Iar Batâr Jicmon deaca v zu c vine Mihai-vod bucuros la împreunare. mesi a dechemvrie 19 deni. ei î i puser to i capetele. el înc trimise postelnicul cel mare. ci s déder a j hui. din arigrad. curând s întoarser procle ii de turci asupra lor i atâta fu moarte mare între cre tini. i purcése s se bat cu împ ratul cre tinesc Rodoful. C mergând o tile lui Mihai-vod f r' de nici un team t. veni-i veste cum îl împresoar Maximiian i cu Batâr Jicmon-craiul i cu toate o tile.i oamenii în cetate i el. îns cea de apoi. cum scrie i la sfânta scriptur véche. i trecur Dun rea pre la Jdegla. cum s-au lep dat Mihai-vod .i Mihai-vod oaste. i fur împreun 10 zile. la Beligrad.i. i câ i fur c l ri printr-în ii sc par câte ceva. cu mul i ném i. i fu r zboiu tare mult vréme. capul lui. mul ime cu totul. Iar când fu la iulie 16 deni. Mihai-vod foarte s întrist . Batâr Jicmon f cu sfat cu to i voievozii Ardealului. i începu a trimite pen toate rile streine. Iar Maximiian cu câ i sc p . cu toate o tile i s împreunar cu Maximiian i purcése asupra vr jma ilor. iar s-au întors la scaunu. ezând Mihai-vod cu to i boiarii la scaun. iar turcii îi lovir de fa i f r véste. el s întoarse la scaunul lui. i s lovir de fa unii cu al ii i fu r zboi mare i tare. pentru l comiia lor. cât fu voia lui Dumnezeu. i cu 40 de cucii i cu mult cinste înaintea lui Mihai-vod . câ i au sc pat cu el. Jenea Poncra . i fu r zboi 3 zile. ca s afle de dreptatea lui Mihai-vod . biruir turcii spre oastea lui Mihai-vod . anume Mihalcea banul. Iar sultan Mehmet. i d sc lecar la cetatea Egherul i începur a o bate cetatea de 3 p r i. îns pu inei. 25 . i trimise i Mihai-vod pre banul Mihalcea cu Batâr Jicmon împreun pentru tocmélele rilor. Ci d sc lecar în cetate în Beligrad i s împreunar cu mare cinste. Iar Batâr Jicmon purcese la împ ratul cre tin. veni véste cum sultan Mehmet s-au scornit din scaunu. de f cur me te ug. i perir to i haiducii i. cu tot R s ritul i cu toat putérea lui. i r maser turcii cu atâta bucurie. i Radul Buzescul i al i boiari. cari-i erau de folos. i mult cinste petrecur i mai mare credin legar i întocmir toate lucrurile i s înturn Mihai-vod cu mare bucurie la scaunu. îns mai pierea turcii. turcii tot s înglotiia. împ ratul turcilor dup ce b tu cetatea Egherul. i s-au împrietenit cu turcii. alése Mihai-vod o ti care era mai de folos i le puse c pitan pre Farca -aga i-i trimise la Diiu ca s -l dobândeasc . cu toate o tile.i întorcându-se înapoi cu dobânda. iar ni te nepriiateni pornir pâr mincinoas asupra lui Mihai-vod . ca s strâng voicnici viteji i aduse le i i cazaci i de tot feliul de oameni. iar turcii s strânser de toate p r ile i purcéeser dupre Velicico il ajunser la un loc ce s chiam Comisul i déder r zboi unii cu al ii. i din corturi i din toat marha lor. ci s ascunser . iar Batâr Jicmon-craiul. Dup acéia. el fu scârbit. cu turcii i cu t tarii. el s temu de în l ciune i de pâr mincinoas i purcese Mihai-vod s s împreune cu Batâr Jicmon numai cu 2-3 boiari. i vrea i fost dobânda i izbânda cre tinilor. Strângându. iar pedestra ii pierir cu totul.

sâmb t . Pre acéia vréme era un pa a Hadâm-pa a. Aceasta s adev r cum î i déde ara pre o cetate. i în ce ceas sosi. i-l b tur i-l arser . i dup ce b tur pre turci. Pre aceia vréme iar i trimise sultan Mehmet un pa . 26 .Deci turcii începur a s seme i i începur a ie i în ara Munteneasc . Deci el degrab strânsése o tile i ie ise s s loveasc . împ ratul turcesc.500 de voinici i le puse cap pre aga Leca. f cu Mihai-vod n val foarte mare i o b tur mult vréme i nu putur intra în cetate. 3 episcopi i pre I tfansin. pân sosi împotriva Diiului. ie ind întru întâmpinarea lui Mihai-vod . i împ ratul trimise 2 comisari. la împ ratul cre tin. El înc avusése împut ciune cu Mihai-vod . i dup acéia el purcese cu toate o tile în sus. de venir cu o ti într-ajutor. luându-le i toate tunurile. iar Mihai-vod s apuc i de cetatea Necopoei i începur a o bate cu tunurile. veni-i véste den sus cum sultan Mehmet. de-i b tur i-i gonir luându-le i 2 steaguri de le-au dus la Mihai-vod în Caracal.i n pusti ara întâi. al ii goni i i r sipi i. 7107. tot pr dând den Dun re pân-în mun i. i ocoli cetatea Turnul. Deci grijindu-se Mihai-vod s treac la Necopoe. i fu r zboiu tare mult vréme. anume Epuliia. i mult pieire s f cu turcilor. i acolo-i t iar capul. i fu Mihai-vod în loc 5 zile. i legar pace. ca s fie iar unul cu altul. îns n pusti cetatea Epuliei i noaptea fugi den cetate i veni iar la scaun la Ardeal. i-i déde 3. Iar Batâr Jicmon el î i n pusti cr iia sa în loc i s duse însu i. Iar sangeacul de acolo înc trimise degrab de strânse to i turcii den inutul Diiului i trimise i la beiul de la Baba. iar turcii zidia noaptea. i mergând Mihai-vod prin ar . i toat tab ra. i jurar ara i to i domnii Ardealului. i trimise la Mihai-vod s -i dea o ti ajutoriu s se apere de vr jma . Deci îi prinser pre to i vii. apoi mult s c i. ci trimisése la Mehmet-pa a den Dârstor. cum s -i poarte grija. iar al ii fur t ia i. Deci unii b tea cetatea. au biruit pre Maximiian i pre Batâr Jicmon-craiul. i s d ruir cu daruri scumpe. pre marginea Dun rii. cât pu ini sc par în cetate. Deci Mihai-vod s întrist i începu a face pace cu turcii i cu sangeacul Necopoei. Îns când fu septemvrie 10 dni. c sp rgea zioua. Iar Mihai-vod înc trimisése o ti cu Dumitru dvornicul împotriva lui Mehmet-pa a. cu mul ime de turci i t tari f r num r asupra cre tinlor i d sc lecar în cetatea Oradiei. pân' sosi i Mihai-vod în vad la Necopoe. Céia de apoi fur birui i turcii de Mihai-vod . i prinser turcii a pr da i a robi ara. cum s fie pre mâna împ ratului. Deci zu Mihai-vod în loc 3 zile i tot plenuia ara Turceasc . i prinser pre Jujica cancelarul la Batâr Jicmon i-l trimiser în cetate la Sacmar. i foarte s îmb rb t i strânse toate o tile în grab de purcese i el asupra lui Hadâm-pa a. Iar împ ratul îi déde o cetate. i prinser pre acei comi ari împ r te ti de-i legar i-i trimise la Mihai-vod . Îns Batâr Jicmon dup ce.i închin ara împ ratului cre tinesc. anume Suhai. pentru cea prietenie i credin dentâi. Pre acéia vréme Batâr Jicmon-craiul sup rase-i-se cu o tile i b tându-se cu turcii i. întâlni o seam de turci pre apa Teleormanului robind i stricând ara. i s închinar to i domnii. ca s mearg cu o ti s apuce scaunul lui Mihai-vod . anume Mehmet-pa a vezirazemul. pre care-l trimisése împ ratul turcesc s fie pa a la margine. la Diiu. c tr Diiu. în esul Diiului. i trecu Mihai-vod Dun rea cu toat gloata pre dân sus d Necopoe i s lovir de fa cu Hadâm-pa a i fur birui i turcii i pierir mul i. i fur acestea toate la octomvrie 6 dni. i voievozii i toat ara Ardealului. Deci Mihai-vod înc strânse o tile i purcése asupra Necopoei. iar al ii pr da ara.

Ei gr bir i t iar capul turcului i pre célealalte so ii ale lui i izb vir pre Mihai-vod din mâinile turcilor. c ci s luptar cu vr jma ii i izb vir pre domnul lor den pieire. el apuc suli a cu amândoao mâinile de fier i c uta în toate p r ile ca s -i vie cineva den boiari ajutor. i mult b rb ie ar tar Buze tii înaintea lui Mihai-vod . în cetatea Mediia ului. leatul 7107. turcii s n-aib treab . Iar Mihai-vod deaca v zu c piiare. i iar s întoarse Mihai-vod cu toate o tile i cu toat dobânda. domnul Moldovei. anume Preda Buzescul i cu frate-s u Stroe stolnicul. jurând to i cu Batâr Andreia . Apoi el nici a a nu s a z . c apoi va înc pea în mâinile turcilor. Iar Mihai-vod deaca v zu c i s închin cet enii. s -l izb veasc den pieire. Iar turcii. r t ce te i pre unde au umblat. care s închinase turcilor. i el îns purcése de s duse în ara Le asc . i acolo venir to i bra ovenii de s închinar la Mihai-vod cu daruri scumpe. înc nu-i ajunse cât întâi î i închin ara la împ ratul nem esc i apoi l s i credin a ce f cuse cu împ ratul. ezu Mihai-vod supt cetate 10 zile deplin. cum. Pre acea vréme Batâr Jicmon-craiul iar intrase în multe gânduri. i de nu va ie i de voie. iar el trimise c r i la Batâr Andreia . Déciia trecur cu toat dobânda de s adunar la noiemvrie 5 deni. s 27 . el înc . la v ru-s u Batâr Andreiia . i el s fac tocmeal cu turcii.i pierde firea. ca s treac Dun rea pre la Ru av . el într-alt parte nu cuget . iar Batâr Andreia . Dup ce b tur acest r zboiu. cum zice c omul în elept afl calea i pe unde n-au umblat. s fie craiu în locul lui. cum s fie amândoi una i s scoa pre Mihai-vod din mijlocul lor. i iar gând r u ca s s despar de Mihai-vod i s închine Ardealul turcilor. Atuncea Ieremiia-vod . cum s ias Mihaivod din ar cu pace. care nu i-au fost nici de un folos. anume Veliciul. ca i Batâr Jicmon-craiu. deaca s a z Batâr Andreia pe cr ie. Trecând muntele. Ci aminterea n-au avut cum face pentru cel jur mânt r u i greu. i-i cer u Mihai-vod o ti ajutor cum s ias împotriva lui Batâr Andreia .i strânse toate o tile i purcese la Ardeal asupra lui Batâr Andreia . Deaca v zu Mihai-vod c i s r dic atâta r u pre cap. s -l dea turcilor. Iar împ ratul nem esc fu bucuros s -i fac de toate pe voia lui. i Batâr Andreia fu bucuros acelui sfat r u i trimise sol la Mihai-vod pre un nemi . Iar Batâr Jicmon au ales o cetate.i strânse to i boiarii i f cur sfat foarte de folos. ei s r dice o ti asupra lui s -l prinz . i s întoarse Mihai-vod în scaun în Târgovi te cu to i boiarii. Iar Mihai-vod deaca auzi acel sfat r u i amar.S spunem de Mihai-vod ce i s întâmpl într-acest r zboiu. i veni Batâr Andreia . Iar o tile au tot plenuit i au ars ara Turceasc . iar deaca. arzând împrejur toat marginea rii Turce ti. anume Ciomârtan Tama . ci trimise la împ ratul nem esc. pân' va fi el crai în Ardeal. Într-acéia Mihai-vod s veseli i degrab trimise de. i al ii mai aproape nu s aflar f r' 2 boiari. deac v zur pieirea. ei s întoarser cu mare h rborie asupra lui Mihai-vod i atuncea s alese unul den turci cu suli a i o împonci asupra pântecilui lui Mihai-vod i o înfipse în pântece. ce au f cut cu Mihai-vod . gonind turcii i r sipindu-i în toate p r ile. de unde avea de atâta vreme mil i ajutor. cum s vie. Îns când fu o tile jum tate trecute. i veni iar la Ardeal i s apuc cu Mihai-vod de cea prietenie dintâi. i-i obidi de toate câte i s întâmpl pre capul lui. nici rii. i atunce s împ r ir o tile i r maser jum tate a teptând 10 zile pân' s potoli vântul. s l s vânt cu vihor pre Dun re. îns o ceat . r mase a fi craiu Ardealului. Deci f cu Batâr Jicmon sfat hiclean i trimise în ara Le asc . Acolo s împreun cu Batâr Jicmon i s strânser to i voievozii i némi ii. n pustind cetatea Epuliei. nici lui. ca s în ale pre Mihai-vod . d sc lecar în luncile Bra ovului.

c tr luncile Sibiiului. cum spune scriptura c : cu ce m sur vei m sura. i-i spuse de toate. nepriceput minte omeneasc ! Cât vreme fu de a tocmi ara i a face pace.i r puse ara i cr iia i s alése cu pu ini voinici i plec a fugi. ce i s-au întâmplat dup spartul r zboiului. joi. ar tar -se str jile lor i s v zur o tile unele cu altele. cum Mihai-vod iaste gata de r zboi. în biserica cr iasc . i cum i s-au întâmplat de s-au b tut cu Mihai-vod i l-au scos din ar i cum fugind s scape în ara Le asc . deaca v zu c -i fugir voinicii i i s sparse oastea i fu izbânda lui Mihai-vod . el au r t cit i au fl mânzit. 28 . altul muntean. c ci scorni pre Mihai aupr -i. s ias cu iale înaintea lui Mihai-vod . cum au r t cit i au nemerit la s lasul lor. Iar o tile lui Mihai-vod înc s strânser toate. Iar Mihai-vod deaca v zu c iaste capul lui Batâr Andreia . altul a a s nu mai fac . i trimise la Radul Buzescul i la Udrea banul. i to i boiarii i puser tab ra la sat la Ve tem. iar mai mare vrajb f cur . i multe trupuri r maser pre câmpii Sibiiului. i-l b g într-o traist i-l duse la Mihai-vod . de. Deci zu Mihai-vod în scaun în Beligrad. P curariul deaca t i capul lui Batâr Andreia i-l duse la Mihai-vod . i nu tocmir . miercuri. Iar deaca v zu Batâr Andreia . Batâr Andreia . i fu r zboi foarte tare pân seara. într-o zi luni. i degrab trimise unde r m sése trupul de-l aduser i-i puser capul la trup i-l îngropar în Beligrad. cu to i boiarii i cu némi ii Ardealului. i în ara Munteneasc trimise domn pre fie-s u. S spunem dar i de Batâr Andreia . i tot Ardealul. Deci dobândi Mihai-vod scaunul de cr ie. el degrab strânse toate o tile i purcese i el c tr Sibiu. Nicolae-vod i s a zar domni fiiul i tat l în 2 ri. foarte r u îi p ru de moartea lui. i s g tir i s lovir unii cu al ii la octomvrie 18 dni. i se va m sura. Deci când fu la octomvrie 17 dni. ci vru s tocmeasc când nu fu nici de un folos. unul s cui. C trimi ând unii la al ii pentru pace. Batâr Andreia . i dup osp s-au f cut a-l pov ui i i-au t iat capul. împotriva lui Mihaivod . i-i t ie capul. domnind ei rile întru toat veseliia. C deaca s v zur o tile. i f cur înc a-i învinge Batâr Andreia cu ungurii. Iar acei 2 p curari îl duser la l ca ul lor. el fugi pân-în codrii Ciucului i acolo r t ci i umbl oarecât va vréme r t cit i nemâncat. Oh. octomvrie 26 dni. Iar Batâr Andreia . de c tr zidul cet ii Sibiiului. deci Mihai-vod zise de t ie capul p curariului. i f cu an i r zim oastea lui. Deci dobândi Mihai-vod 2 ri: Ardealul i ara Rumâneasc . el s rug celor p curari ca s -l pov uiasc . Deci s scul cel p curar s cui de s f cu a-l pov uire. dar apoi birui Mihai-vod cu muntenii. iar Batâr Andreia el tare începu a blestema pre Irimiia-vod . Fugind s pribegeasc . pân-îl birui foamea i nimeri la ni te p curari. craiul Ardealului. c socoti p curariul c foarte va avea dar mare de la Mihai-vod . i toat ara Bârsii i to i s cuii. s scape în ara Le easc . i le spuse cum c el iaste Batâr Andreia . de-l osp tar i dup osp . ei n v lea spre sfad i pace nu putur tocmi. i mult sânge s v rs . s saie i ei cu toate o tile Craiovei i ale Jiiului i cu ale Mehedin ilor. el foarte s îngrij tare i vru atuncea s s sf tuiasc de pace.veseli. deaca în elese de Mihai-vod c au intrat cu toate o tile în ar în Ardeal. i-l petrecur cu mult cinste.

i intr Mihai-vod cu o ti în Moldova. Iar Mihai-vod înc f cu sfat cu to i boiarii i cu némi ii Ardealului i cugetar s nu dea Ardealul împ ratului cre tinesc.i aduser aminte cum întâi era ara ocolit de vr jma i. c ci tot s temea de Irimiia-vod . cum zicee David prorocul la capul 20. i acest sfat s potrivi. puse paznici împrejurul cet ii i s înturn în Moldova. ca s ias împotriva lui Mihai-vod . foarte s îngrij . f r' numai ce-i fusese lui pohta dintâi. i socoti împ ratul cum va face cu putere i cu arm s sar i s scoa pe Mihai-vod den Ardeal.i strânse i el toate o tile Moldovei i cu lé ii. Iar Mihai-vod nu. iar acum au dat Dumnezeu de iaste domn a doao ri. Neculai-vod . cum s lase împ ratul Ardealul s -l domneasc Mihaivod i s fie dajdnic. Atuncea boiarii i b trânii Moldovei pohtir de la Mihai-vod s le dea domn pre fie-s u. Iar Mihai-vod deaca v zu c nu-i va fi Ardealul cu pace. Apoi în urm s socoti Mihai-vod cum c iaste fie-s u mic i nu va putea fi domn într-o ar de margine ca aceia. i s f g dui Mihai-vod c le va face pre voie. ci nu s putur tocmi. el trimise de. Iar Mihai-vod iar strânse a doao oar sfat i. i aduser solii véste cum s se lase Mihai-vod de toat ara Ardealului. i-i trimise la împ ratul nem esc cu solii. i trimise i la craiul le sc pentru pace i pentru tocmeal . Iar Ieremiia-vod deaca prinse de véste. s fie numai. Iar împ ratul nu le déte nici un r spuns. anume pre Mihalcea banul i pe Stoica logof tul.i. el începu a face pace cu carii îi era lui vr jma i întâi. pân' s apropiiar de cetatea Hotinului. el s întoarse d plec spre cetatea Hotinului. anume Osnu David i Sechil Mihail. Iar Irimiia-vod deaca v zu c -l vor scoate din cetate. Deci nu putu într-alt chip. numai alese 2 boiari. i cu mare bucurie primi pre Mihai-vod i degrab trimise-i i steag. ei s închiser cu Ieremiia-vod în cetatea Hotinului. i tocmi o tile i le puse capete mari 29 . Iar deaca merse Ieremiia-vod împotriva lui Mihai-vod . Ei deac v zur c vor pieri to i.i în l Mihai-vod sfatul i mintea de om neîn elept i de pizma cea de d mult a Irimiei-vod . Iar Mihaivod începu a s scrie i a s m rturisi cum c iaste domn a 3 ri. Mihai-vod începu a bate cetatea i o b tur 3 zile. Décii moldovenii déder dosul a fugi i le ii a ijderea. în Ia i. ci umblar cu cuvinte de arte. în scaun. s . Iar o tile lui ajunser pre o tile Ieremiei-vod la un loc anume Jajcea.i va l sa împ ratul nem esc cuvântul s stea în de rt. Deci Mihai-vod s l s de acea tocmeal . pre mâna împ ratului i s se întoarc la ar .Iar lui Mihai-vod veni-i sol de la împ ratul cre tinesc Rodoful. i fu acolo r zboi mare oarecât va vréme i mul i moldoveni i le i pierir . Décii iar s oprir a da r zboi. la mai 6 dni. C trimise la sultan Mehmet. ci-l va l sa de va inea Ardealul. Déci s începur sfaturi multe întru to i oamenii. numai s fie dajdnic împ ratului cre tin.i ie ara Munteneasc .i mai aduse aminte de cea de apoi. ci ziser c nu va avea nevoie de împ ratul. spre r ul lui Mihai-vod . ci. Iar împ ratul Rodoful nem esc deaca v zu pre Mihaivod c s împac cu turcii i s împrietené te cu streinii i s desparte de el. Iar deaca v zu Mihai-vod c nu o va putea sparge. Mihai-vod îi pripi. câ i sc par . cum c nu. împ ratul turcesc. i socoti cum c -i va face Mihai-vod sc dére de împ r ie. el ie i furi într-o noapte cu to i boiarii lui i fugi în ara Le asc . ce s sf tuise cu Batâr Andreia . i-i plecar mintea lui Mihai-vod a nu s pleca celui mai mare. Iar Mihai-vod s ridic asupra Ieremiei-vod cu o ti mari. deaca s-au închinat turcilor. fugind Ieremiia-vod de témerea lui Mihai-vod . iar de domnie s fie tot Mihaivod .

v zu Mihai-vod oastea nem easc viind c tr cortul lui. Iar Ba ta f când me te ug hiclean. Oh. i deaca sosir în Ia i. împ ratul nem esc. s mearg amândoi la Timi oar . Iar domnii i nemi ii i to i voievozii Ardealului era strân i to i la Turda. mai vârtos întru to i ardelénii. i purcése ca s s întâmpine cu Mihaivod . c -i va ajunge. mai cu r u s stricar de toate p r ile. 7108. i socoti Mihai-vod c acestea sunt ajutor lui. îi va da ajutor. Îns oarecine spuse lui Mihai-vod de toate câte i s f cea i ce i s r dica asupr . degrab trimise de. i dup cuvântul lui cel hiclean f cu a a. i pre Androne vistierul. Ce trimise la craiul le sc ca s le dea pre Batâr Jicmon s le fie craiu. cum le-au fost. sf tuindu-se cum Batâr Jicmon z bové te. ci s g tea s . i întâi nu crezu. ca s . ca s ie ara Moldovei. Iar Mihai-vod nu tiia nimic de aceste sfaturi hicléne.4 boiari. i îndat g ti pre Ba ta Giurgiu cu o seam de o ti împ r te ti. fiind Ba ta Giurgiu pânatuncea tot cu el. iar Mihai-vod s se duc în ar . c era acolo închi i de unguri de cât va vréme. c nu-l mai suferiia s le fie domn. Atuncea Mihai g ti pre Marco-vod . Începându-se sfaturi mincinoase i hicléne.i ie Mihai-vod ara Moldovei i ara Rumâneasc . s mearg întâi la Timi oar . i pre Sava arma ul i pre Negre sp tarul. i s dea ajutor i Ieremiei-vod s fie la Moldova i s scoa pre Mihai-vod s nu mai fie în mijlocul lor. procle ii. iar apoi adeverind. iar lui Mihaivod îi sosea pieire. Trime ând Mihai-vod soli în toate p r ile.i strânse o tile. c nu tiia nemic de acéstea. s scoa de acolo pre doamn -sa i pre fie-s u Neculai-vod .i tocmeasc de c tr împ ratul ca s ie Ardealul. unii c l ri. spre r ul lui.i i noi s fim închina i împ ratului cu toat ara". sin P tru-vod i-l trimise la Moldova s fie domn. fiind amestecat cu ardelénii cu multe sfaturi réle i ficléne spre Mihai-vod ca s -l omoare. i nimica de dân ii nu se temea. i aciia i venir olaci de la Rodoful. i trimise cu dânsul p Preda Buzescul. începur a s veseli. i învr jbir pre Ba ta cu Mihai-vod . c zise lui Mihai-vod ca s . c l-au dobândit cu sabiia. anume: Udrea hatmanul. septembrie 8 dni. trecând câteva zile. s puie vrajb între Mihai-vod i între Ba ta Giurgiu. Iar o tile Ieremiei-vod înc au fost viind la Moldova. numai s r mâie el cu curtea lui i. i alte multe cuvinte rele i ficléne îi r dicar asupr . Iar ei. Déci cu cât bucurie mérser . Iar Mihai-vod s întoarse în scaun în Belgrad. Iar Mihai-vod nu s îndura de Ardeal. s mearg la Timi oar . cu atâta ru ine fugir i n pustir ara. i ziser Ba tii: "Cum vii tu ajutor lui Mihai-vod i el iaste nepriiaten împ ratului? C întâi nu va s dea Ardealul". Ci s mira cum vor face cu me te ug i cu în l ciune. bun prilej î i f cu Ba ta spre piiarderea bunului i viteazului Mihai-vod ! Iar când fu într-o diminea . De acolo s r dicar i venir în luncile Turdii i déte mul umit lui Dumnezeu. al ii pedestri. ci din gur i s f g dui s -i dea ném i ajutor. i gr bi de s lovir cu o tile ungure ti la un loc ce s chiam Mir sl u. i ziser : "Mai bine domne te tu. cer ând ara Ardealului s fie a lui i s . i trimise 2 boiari: pre Tudosie logof tul i pre Corne Ga par. Iar Ba ta Giurgiu. i trimise iar la împ ratul nem esc s -i dea ajutoriu. ci s siliia s . s o ia de la turci i s o ia împ ratul. Atunce s veselir to i ardelénii. i mérse Mihai-vod la Ba ta Giurgiu de i s rug s -i dea cât va oaste ajutor ca s s duc la F g ra . iar Ba ta vine cu o ti împ r te ti s fie priiaten cu Mihai-vod . 30 . i fu izbânda lui Mihaivod .i tocmeasc lucrul i când îi p ru c -au tocmit mai bine. rugându-se împ ratului s -i lase Ardealul.i strâng o tile.i trimi toate o tile înainte la F g ra . i s -l sloboaz asupra turcilor.

au venit aici în ar . ara. iar boiarii. pre la Câineni. c cine sap groapa altuia.nu au fost ajutor. c s ficlénise de c tr Mihai-vod i s închinase la Simeon. Buze tii înc dupre dân ii gonindu-i. unguri. g sind-o f r st pânire. ce iaste dincoace de Foc ani. dar. atuncea i Simion-vod . i boiarii. i r maser cre tinii i mai vârtos ara Rumâneasc . s raca de ar . i luar tot pleanul ce au luat din ar . nici s împrilejise sabiia lui cea iute în mâna lui cea viteaz . pre Ba ta Giurgiu. vitejilor".. dup ce au murit domnul lor. i în grab au strâns toate o tile Mehedin ilor. câte i 3 fra ii. c a a au lucrat pizma înc din 'ceputul lumii. c au venit aici în ara Rumâneasc cu lé i i cu moldoveni. Iar diavolul. i au domnit Mihai-vod ani zéce. i de-abiia Simion-vod cu pu inei oameni au sc pat. ci au fugit peste Olt. Unii ca aceia s fie anathema! Adev r. cel ce nu va binele neamului cre tinesc nu l-au l sat. i-au ajuns la o vale mare. de au ucis pre Mihai-vod f r' de nici o vin . c l-au belit de viu la foale. Pân-aici s-au sfâr it toat jitiia r posatului Mihai-vod . ci iat c cu me ter ugurile lui au intrat prin inima celor hicléni. Aicea semn m pentru povestea lui Simion-vod C fiind Mihai-vod la Ardeal în multe feliuri de primejdii de la ai lui vr jma i. De atuncea acei v i i-au pus numele C cata. ci au dat dosul a fugi. cu toate o tile rumâne ti. turci i fiind cu dân ii în lupt mult vréme. i f r véste gonindu-i. pentru c nu tiuse. lovindu-i foarte r u i-au t iat. Pentru aceasta. i-i r mase trupul gol în pulbere aruncat. r ul vr jma i. iar altul degrab îi t ie capul. ca i acesta. precum scrie. Numai ce era Buze tii. ce au p it atuncea cu le ii i cu moldovenii! C au pr dat i au jehuit toat m n stirile. acel Ba ta îns -au luat plata de la împ ratul Rodoful. C pizma au pierdut pre mul i b rba i f r' de vin . i deaca v zu c sosesc. la Craiova. pân-îl déder i mor ii. el cade într-însa. pân ce au luat tot ce au g sit la dân ii. lé i. n-au mai putut r bda. Iar ei s repezir asupra lui ca ni te dih nii s lbatice. ci vr jma i.. c ci au ascultat pre domnii ungure ti. ie i Mihai-vod din cortu-s u înaintea lor vesel i le zise: "Bine-a i venit voinicilor. i Atuncea Buze tii v zând atâta r utate. ném i. cade-s s blestem m. câ i au fost cu Mihai-vod . i s racii. C ci era ajutor cre tinilor i sta tare ca un viteaz bun pentru ei. cât f cuse pre turci de tremura de frica lui. i s-au 31 . Iar el prinzând de veste n-au putut sta împotriva lor. cu s biile scoase. i numaidecât s-au învârtejit la Simion-vod . i c zu trupul lui cel frumos ca un copaci. Ci unul déte cu suli a i-l lovi drept în inim . de au gonit pre doamna lui Mihai-vod i pre fie-s u Niculae-vod i au zut aicea domn în ar . De acolo Buze tii întorcându-se cu izbând . s raci de dânsul. vremea -au g sit. O.

i strânse toate o tile i s g tir de r zboi. la acel r zboi. v zând una ca aceasta. mult s mir i f cu sfat cu boiariii lui de-i trimise daruri scumpe i-l poftea s s lase de acel gând i s aib amândoi fr iie i priete ug ca i întâi. to i cu un gând curat. i mare sfat f cur . omorându-i i înecându-i acolo foarte r u. s fie el domn. cât nu sc par mai nimenea. numaidecât îl voi birui". i când fu a treia zi. procletul. nepot r posatului Basarab-vod . C strânse o ti multe i gândi. carele era den semen iia b s r beasc . i. s se vindece. carele nu va binele nici unui cre tin. neamul domnesc. iar începu a scorni pizm i mânie. Iar vr jma ul cel r u. 32 . iar el nicicum dragostea nu o vrea. Atuncea rban-vod . ca s verse sânge mult i s dobândeasc slav i cinste. i s strânser to i oamenii cei r sipi i.i rândui o tile i repede s pornir asupra ungurilor. Purcegând de acolo de cu sear .i pierdu toat oastea. c avea pace d spre toate p r ile.t b rât la un sat ce-i zic Cârstiene ti. pentru nebuniia lui i. s pogoare aici în ar asupra lui rban-vod . i de toate p r ile fur ocoli i. i s potolir toate vr jbile. socotind pre cine ar pune domn. A ijderea f cu pace cu crai i domni carii era împrejurul rii Rumâne ti. i când fu la purcesul lui den Târgovi te. Iar rban-vod rug pre Dumnezeu i. Atunce. strânse preo ii bisericii de f cur bdenii i slujbe dumnezeie ti. Îns i el fu r nit la cap. s nu mai fie r ut i în ar . înc în elegând de aceasta. C nu-i era drag cearta. Întâi de la unguri. ca s poat obl dui ara Rumâneasc . i-l r dicar s fie el domn rii Rumâne ti. Iar rban-vod -au venit iar la scaun i domnia foarte bine. numaidecât trimise în ar de. Acest domn au fost în elept. ce iaste din sus de m n stirea den Arge . Mai f cut-au rban-vod i alt r zboi în gura Teleajinului. Atuncea s-au potolit toate r zboaiele i o tile cele multe i s-au pogorât de la Dumnezeu mare bucurie i veselie în ara Rumâneasc . Atuncea hanul v zând c nu poate strica nimica lui rban-vod . el începu a s l uda zicând: "Ia s vede i acum acel rumân gros ce va s pa : numai s -mi întinz aripa ceast dreapt . i pre to i streinii iubiia i ara lui bine orânduise. când s-au lovit de fa cu Preda Buzescul. Iar deaca în elese Sechil Mo . nici mâniia. i trecând la Bra ov. i f cu pace cu împ ratul turcesc. aléser pre unul den boiari. i de acolo venir to i la cetatea den Târgovi te. au pierit un nepot al hanului. cum au fost mai nainte. ca s -l scoa din ar . i acolo s-au b tut foarte tare în 3 zile. Atunce la acel r zboi afl s ucis i acel Sechil Mo -crai. s-au mâniiat pre Simeon-vod i-l puse în hiar pre supt pântecele calului. Acolo i Buze tii cu dân ii s-au împreunat. c înfipse gând r u în inima lui Sechil Mo -craiul. rugând pre Dumnezeu s -l poarte întraceast cale cu s n tate i cu biruin asupra vr jma ilor. trecu mun ii. i-l blagoslovir to i. cine i la locul lui. i a a le déde o sabie i-i afundar la o tin mare. i den porunca dumnezeiasc .i pierdu i capul. mul mind lui Dumnezeu pentru pacea ce le-au dat. bun i milostiv i viteaz. anume rban. Iar rban f cu mul mit mare lui Dumnezeu i s întoarse iar înapoi de veni la scaunul lui în Târgovi te. i s a z toat ara cu bun pace. nici darurile nu le priimi. fiind într-o zi. ci-i era voia s aib cu to i pace. ca s nu mai intre întrînsa r ut ile i robiile. acolo au pierit. când au venit Simeon-vod din Moldova asupra lui cu singur hanul i cu mul ime de t tari. i s-au f cut ziuoa în Dun re. Atuncea rban-vod . ca s -i dea haraci. deaca au înserat.

Iar Batâr Gab r fugind. Deci nefiind el gata de r zboi. el au fost mers pre Teleajen cu mul ime de turci i cu t tari asupra lui rban-vod i neaflându-l acolo. Deci ara v zând atâta r utate. pre Batâr Gab r. ci iar scorni vrajb i nevoie mare asupra lui rbanvod . botezând-o p rintele vl dica Crimca. i cu dânsul înc i al i 8. C f cur sfat în tain ca s omoare pre Radu-vod i s r dice domn pre Mihai c m arul. i numaidecât trecur muntele. dându-i bani de cheltuial . Iar Batâr Gab r s-au t b rât la scaunul Târgovi tii. Atuncea rban-vod de-abiia au sc pat cu o seam de oameni pân' la Suciav . i de acolo s-au dus în ara Nem easc . Radul-vod Mihnii viind domn de la Poart la scaunul din Târgovi te. începu a.i izbândeasc . de s închinar lui i f cur mare jur mânt ca s -i slujasc cu dreptate. déde véste boiarilor i ro iilor. Atuncea rban-vod fiind pribeag la Moldova. la Beciu. s vie asupra lui Batâr. de s duse iar la ara lui. i gata ie ir în tâmpinarea lui rban-vod . i îndat veni din ara Le asc 800 de jolniri c l ri i 400 pedestra i. i domniia tot cu bun pace. Iar Radul-vod prinzând de véste. c acolo era i doamn sa i acolo au n scut i o cocoan . cel ce nu va s vaz pacea în cre tini. Iar când au fost la Lunca Mare. zând aicea în ar 3 luni. Iar rban-vod sim ind de acestea. i multe trupuri fur t iate de oastea lui. i acii i déde Dumnezeu de birui pre vr jma ul lui. Numai au prins de véste deaca au trecut aicea în ar . C fiind Batâr Gab r-crai în Ardeal. leat 7119. ca s se învé e al i boiari a mai hicleni pre domnu-s u. i to i fur bucuro i pentru acea am r ciune mare ce f cuse Batâr. iar de mo ie s tr gea de Buc ani. Atuncea rbanvod déde mare mul mit lu Dumnezeu i cu izbând mare purcéser de acolo s vie aici în ar . îndat porunci de-i prinser i porunci de-i t ie pre to i afar de poart . dând voie o tilor de au pr dat ara i toate m n stirile. i s odihnir to i cu pace. fiindu-i o tile risipite. pân-au sc pat de s-au închis la Sibiiu. ci au fugit la ara Moldovei cu to i boiarii lui. Iar Radul-vod . numaidecât au purces dup dânsul. i de acolo s-au r dicat cu totul de au trecut în ara Le asc . cer ur de la împ r ie de le déde domn pre Radul-vod . f cându-se de dân ii o movil mare în lunca Bra ovului. i nu-i folosir nimic pénele céle multe ce purta. îi era mare obid c ci ie i din ar f r véste i gândi s strâng o ti. i acolo au l cuit pân' la moartea lui. ci au fugit la Moldova.Iar vr jma ul diavolul. i trimise aici în ar pre Stanciul slugerul. Iar un boiaren mare. n-au putut a tepta. el ca un om r u c lc jur mântul. c de la singur Dumnezeu au luat acea plat . priimindu-l împ ratul Rodoful cu mare cinste. Domnit-au rban-vod ani 9. s-au fost g tit în tain cu o ti gréle ne tiind rban nimica. 33 . i déder r zboi mare în zioua lui sfetii Petru. t b rându-se în luncile Bra ovului. dându-i împ r iia domniia. i-au ajuns t tari gonaci f r véste. fecior Mihniivod turcul. s . Nici alt dat n-au mai fost aicea în ar r utate i jaf ca atuncea. cu mare ru ine. n-au avut ce mai face. i la mari i la mici. i ca un câine s-au ascuns i de-abiia au sc pat. i veni aici în ar cu steag împ r tesc i goni pre Batâr Gab r.i tocmi ara cums cade. ca s se poat odihni el i oamenii lui cu mare cinste i pace. numind-o Elena. anume B rcan vel-stolnic ot Meri ani. i venir to i boiarii i to i ro ii i to i slujitorii. pentru c ci îi împresurase cu mul ime de greci de la arigrad i de la Rumele. Iar el ezu domn în scaun în Bucure ti. cât n-au r mas nimic în ar . i-au c zut gujma din cap.

i îndat -i porunci s mearg împreun cu tefanvod din Moldova i cu toate o tile lor. Alexandru-vod Iliia acesta au venit domn de la Poart i au zut în scaun la Târgovi te. Iar el necrezând. cât am r mas la mare s r cie. i ne-ai oprit simbriile.000 de galbeni de aur. numai ce tremura de fric i s mira ce va s fac . care nu putea s o mai rabde. ca s fac r ut i. Iar el în elegând de aceasta s întrist i îndat trimise carte la craiu. împreunându34 . Trecur Nistrul de mérser la Cameni . Iar ei r spunser c nu vor sta: "C ci ai c lcat jur mântul. carii j huise ara. P rându-i bine foarte au d ruit pre acel om. i numaidecât înc lec pre cal i fugi. i înnoptând. ca s împart cu to i. ci f cur pace i s întoarser cine i la ara lui. cât nu mai cuteza nimenea s -i spuie. câ i r maser . de fric i de cutremur mare. la ara Le asc . Ci tot dea în scaun neg tit. s vie asupra lui Alexandruvod . i s închinar lui to i boiarii cei mari i cei mici i toat ara. iar doamn -sa mérse la Giurgiov. Iar el. i eu s v dau lefi îndoite". c ci le-am vândut toate pentru nevoile ce am avut de la tine. i într-acel ceas sosi un om de la Ru ciuc. plecar capetele to i la Alexandru-vod . Iar al ii cine-i era priiateni. c vr jma ii t i s-au apropiiat". Iar boiarii fiind împresura i de mul imea grecilor i oc râ i de truf iia lor. ca s -l loveasc f r' de véste. ci n-avem nici o arm . i înc vrea s mai taie pre mul i. Iar Lupul paharnicul împreun cu al i boiari plecar capul la crai. pre al ii îi omoriia. c -i cerea pentru Cârstea 40. îi spunea c . i nu trecu mult vréme. doamne. Lupul înc sosi i începu a t ia pre boiarii greci i pre slugile lor. Iar Alexandru-vod având inim rea i grij pentru doamn sa. îndat t ie pre Cârstea vel-vornec. adev rat. i au domnit ani 3. i-i trimise r spuns cum el nu tie nimic.Iar Batâr Gab r. câ i s aflar acolo. Iar boiarii lui f cur to i sfat i îndat omorâr pe Gab r. Lupul p harnicul Mehedin ul împreun cu o seam de boairi fugir în ara Ungureasc . ca s le dea oaste ajutor. nu s tiia cum fuge unul cu altul. Iar Batâr Gab r deaca în elése de acéstea. vine Lupul p harnicul cu o ti gréle. ca s nu mai intre r ut i în ara lor pentru un om nebun ca acela. neavând ce face. i câteva zile s b tur cu le ii i nimic nu folosir . ci f cur sfat în tain s -i ucid : Iar Alexandru-vod prinse de véste ci s g ti s -i taie. i intr într-o ghimie de s-au dus la Ru ciuc. Atunce Radul-vod numaidecât déde tire împ r iei. dându-i véste bun c au trecut la Ru ciuc i iaste s n toas . Dup acéia împ ratul au mazilit pre Radul-vod . i mult sânge s-au v rsat. ci-i iert i purcése de s împreun cu Schinder-pa a. îi trimise bani de cheltuial i haine de îmbr c minte. iar al i boiari. de s-au dus la arigrad. domnul Ardealului. gândi s vie iar aici în ar cu o ti. ca s vaz i s adevereze pentru acest lucru. Atuncea-i veni véste c au intrat Lupul în ar . ci nu cuteza de Schinder-pa a. c -l gr biia turcii s mearg la oaste. nici nu tiia unde iaste. îi târâia de coadele cailor pren târg. venitu-i-au porunc de la împ r ie ca s mearg la oaste împreun cu Schinder-pa a. ca i întâi. Atuncea Alexandru-vod le mul umi i le déde o pung de bani. i sosind Alexandru-vod la scaunul lui în Târgovi te. Ci numai te scoal i fugi. i ne-ai stricat obiceiurile. Deci Alexandru-vod s-au g tit i au scos tab ra afar . Umplându-se de inim rea. i le zise: "Sta i cu mine. Iar Radul-vod i cu tefan-vod s întoarser înapoi la rile lor i nu f cur nici un r zboi. ca s -l cinsteasc . Iar Alexandru-vod sc pând numai cu dulama pre trup. Radul-vod deaca în elése de aceasta. strânse pu inei c l ra i i pedestra i. Iar ei înc în elegând de aceasta. s-au desp r it de doamn -sa i fugind tare sosi la Br ila. nici s strânge nici o oaste în ara lui. Nici î i putem folosi acum nimica. V leatul 7123.

i s-au întors de acolo cu mare plean. déde împ ratul domniia lui Gavriil-vod . ca s goneasc pre Alexandru-vod . ajutor împ ratului Osman Mehmet. to i s-au strâns i împreun cu toat curtea i gr bir de s lovir cu ei la sat la M ne ti. i preste pu in vréme i-a venit porunc de mérse cu toate o tile de s împreun cu Schinder-pa a. Deci n-au vrut s mearg la Poart . trimiser de i-au prins i i-au omorât cu domn cu tot. i trimisése în ar pre Buzdugan c pitanul. s fie acolo domn. Domnit-au ani 3 pol. de câte au început. Deci fiind prea tân r. Iar boiarii lui prinzând de véste. ca s îmblânzeasc pre turci. unde iaste hramul Sfetaia Troi a. Deci preste pu inea vréme murind Radul-vod la Moldova. f r véste. fiind om r u. Avea n déjde ca s intre iar în ar domn. chiemat-au pre fie-s u. i de la Ploe ti i de la Ru ii-deVéde. cât au r mas pân ast zi tot p mântul acela pustiiu. Fu i el mazilit de la împ r ie i s-au dus la Poart . iar s învârtejir cine i la ara lui. Radu-vod Mihnea iar au venit domn al doilea rând i tot au domnit bine i cu pace. i cu Iar apoi s-au r dicat asupra lui c l ra ii de la M ne ti. i acolo i-au f cut nunta cu o fat a lui Sc rlet saigiu. bani nu avea. învârtejindu-se de acolo la scaunul lui. leatul 7131. Ungurii înc -i cerea lefi. ci apuca pre negu tori. Atunce l-au mazilit împ ratul i l-au trimis în ara Moldovei. Fu prins i Lupul p harnicul cu Buzdugan c pitanul. i dupre aceast mazilie a lui Alexandru-vod . în Târgovi te.s cu domn -sa. Iar aici în ara Munteneasc au l sat pre fie-s u. Iar boiarii. Alexandru-vod . i au venit în scaun în Târgovi te. În zilele acestui domn au intrat t tarii în ar . Iar turcii nu-l îng duir . de l-au îngropat la m n stirea lui. pre to i îi t ia i le lua toat marfa f r' de nici o mil . i s întoarser iar înapoi cu izbând . prinzând de véste. pu in au mai domnit i l-au mazilit. de-i da ungurilor. Iar Gavril -vod întorcându-se de la oaste. i de la Gherghi a. Domnit-au ani 3 pol i luni 3. i a a i-au sfâr it vii a lor. 35 . avea boiari foarte credincio i. ci au fugit în ara Ungureasc i acolo -au sfâr it via a lui. îndat -i în ep pre amândoi. din jos de Bucure ti. de c utau toate trebile domniei i ale toate judec ile era asupra lor. dându-i în mâna pa ii. Iar Radul-vod fiind în Moldova. rii. s pl teasc ei lefile. i fu biruin a lui Alexandru-vod cu boiarii lui. i domniia foarte bine i cu pace. Atuncea Lupul p harnicul s mira ce va face. Alexandru-vod . de au robit ara pân în Olt. ci-l duser la arigrad. Mers-au i cu oaste în ara Le easc . trimise fie-s u Alexandru de i-au adus oasele aici în ar . 7136. ca unde va g si greci negu tori gélepi. i s vâr indu-s nunta. Atunce iar s sculase ni te lotri d peste Olt cu un domn ce-i zicea Paisie. ca s -i fie doamn . de s-au împreunat la Siret.

lâng drumul Giurgiovului. 7139. i Teodosie sp tarul. fecior Danciului Vornecul. Deci când au fost la Târgul Jiiului. 7138. v zând acei boiari c nu mai pot birui. deaca în elése de aceast véste rea. tot pentru bani. i Barbul paharnicul. fiindu-le cap Barbul p harnicul Br descul. Leon-vod iar au trimis c r i cu jur mânt i a patra oar cu Radul logof tul din Desa i cu Stanciul postelnicul ot Dâlga. i Barbul p harnicul Br descul. îndat trimise pre doamn -sa la Giurgiov împreun cu toate jupânésele boiarilor. i viind pribégii. Deci pentru multe biruri gréle ce au fost asupra s racilor. c nu l-a crezut. i Gorgan sp tarul. trimise pe Mihul vel-sp tarul cu o ti. i de la Zolomi David i de la to i néme ii. i Mitrea vistierul i al i mul i boiari. t b rându-se cu toate o tile din jos de m n stirea lui Pan vistierul. i iar mai trimise i al doile rând. i când fu la sat la Ungurei. i fu izbânda lui Leon-vod . Boul banul. Acolo f cur sfat mare cu slujitorii i déde doroban ilor lefi. Iar ei n-au vrut.Alexandru-vod Iliia iar au venit al doilea rând domn de la Poart . ag mare. i Aslan vornecul. i Gorgan sp tarul. i era de mo ie din satul Brâncovénii. la Ha eg. i Dumitru slugerul. care s tr gea din neamul b s r besc. cu oaste ungureasc i mul i ro ii de preste Olt. ca s vie pribégii la casele lor. Atunce Leon-vod prinzând de véste. str ji. Iar când au fost la august 21 dni. 7138. i Petru slugerul i cu al i boiari. Iar Matei aga. i fiind ei închi i acolo. tare s lovir unii cu al ii deasupra viilor din jos de m n stirea lui Mihai-vod . C aprozii lui Leonvod nu mai înceta de la casele lor. i Mihai sp tarul Co ofeanul. iar al ii sc par . i au zut acolo 10 zile. T iat-au i pre Adam banul acolo în tab r i pre Preda Floricoiul din Greci i au în epat pre Pusa arma ul. Iar Leon-vod . Datu-i-au Leon-vod jude ul Romana ilor ca s -l ie de bir rie. c pitanul de sârbi. i al treilea rând. într-o coaps . câ i au sc pat de la r zboiu. trecând pre plaiul Vâlcanului. i fu biruit Mihul sp tarul. Domnit-au ani 2. i au trimis la împ r ie 40 de unguri. Atunce i Matei avea dreg torie de la dânsul. i s îndatorir pre la turci i pre la balgii. întâmpinar -se cu ei i s lovir str jile de fa . ie it-au i Leon-vod cu o tile în tâmpinarea lui Matei aga i merse la sat la Prisicéni. cât de-abia sc p i el. i to i l cuir la un loc. i Mihai sp tarul. având mare cinste i socotin de la Raco i Gheorghie-craiul. fugind care înc tro au putut. ei înc venea pre urma strejilor. i ce avur . i tot n-au vrut s vie.i întocmi ara cums cade. Leon tefan-vod venit-au de la împ r ie s fie domn. i Mihai sp tarul. i au început a. i le lua repede câte 30-40 galbeni numai deodat . pân-au trecut aici în ar . ca s vie în ar . Pierit-au mul i oameni de tot feliul. i Nedelco Boteanul cu o ti. i nimic nu le-au putut 36 . deter tot. Iar Matei aga i cu al i boiari. Într-acel r zboi împu cat-au pre Voicina. ei s întâmpinar cu str jile pribégilor. s scular to i de pribegir în ara Ungureasc . neputând s mai biruiasc . acolo i-au ajuns i s-au b tut cu ei 3 zile. i de la groful. nepot lui Matei aga i pre Radul logof tul de la Desa i -au r scump rat via a cu bani de la Leon-vod . prins-au i pre Preda Brâncoveanul. ei au fugit i s-au închis la m n stire den Tismana. Iar Leon-vod îndat au trimis dup ei pre cumnatu-s u. Iar deaca au venit p rintele Theofil episcopul i Hrizea dvornicul din solie. i iar l-au mazilit. i Dumitru slugerul. Îns boiarii anume: Matei aga din Brâncovéni. Iar când au fost la octombrie 17 dni. Iar Leon-vod trimise c r i la Matei aga i la al i pribégi cu jur mânt. spartu-s-au toate judé ele de preste Olt. Iar boiarii carii inea judé ele p ea mare nevoie de la domnie. c -i punea s pl teasc judé ele cu sila. pre plaiul Vâlcanului. la Tismana. i prinser pre Radul logof tul din Desa. F cut-au Leon-vod i o movil mare lâng drum. i iar s întoarse înd r t la scaun. ca s ajung pre Matei aga.

strica. Deci întorcându-se o tile înapoi, pr dat-au ara despre acea parte cum au fost mai r u. Iar Matei aga, v zând c s-au dus o tile, au ie it din m n stire i au mers în Izvarna, la casa stari Stoic i. Pov uindu-i el, i-au suit la munte. Iar Leon-vod i a dooar trimiser o ti cu Gheorma c pitanul, ca s prinz pre Matei aga. i nimica nu i-au putut strica. Ci întorcându-se, o tile iar au j fuit i au pr dat ara de preste Olt foarte r u. Iar pre acéia vréme fiind pre marginea Dun rii ispravnic un pa ce-l chema Abaza-pa a, în elegând acesta pentru aceast s rac de ar , cum o au spart domnii streini cu grecii arigr denii, f cut-au sfat ca s aduc pre Matei aga de la Ardeal, s -l fac domn rii, c de la dânsul vor avea s racii pace i odihn . i îndat au trimis la el pre popa Ignatie Sârbul den Necopoe, ca s vie s fie domn rii cu voia pa ii. i sau împreunat cu el la F g ra . Iar Leonvod înc au fost trimis pre p rintele vl dica Grigore, i Iva co dvornicul, i Gligore comisul, cu c r i i cu jur mânt mare, la craiul Raco i, i la Matei aga i la al i boiari, ca s vie la casele lor. Deci atunce o seam de boiari, anume Fili anul, i Co ofeanul, i Br descul, i P tru slugerul, i Barbul ot Poian , i Iona co ot Gaia, ei au venit de s-au închinat la Leon-vod . i au dat tuturor pl ci i i-au boierit. Dupre dân ii au venit i Aslan dvornicul, de l-au f cut ban mare la Craiova. Iar când au fost la iulie 24 dni, 7140, venit-au de la Poart de au luat domniia lui Leon-vod . i îndat au purces de s-au dus la arigrad. i au domnit ani 2 pol f r 8 zile. Iar boiarii de aicea îndat trimiser la Matei aga c r i cu Dr gu in, sluga lui, dându-i tire de maziliia lui Leonvod , ca s - i vie la casa lui cu bun pace. Deci Matei aga, în elegând de aceasta, dat-au mul umit lui Dumnezeu i, fiind sup rat de strein tate, socotit-au s vie în ar . Iar mai nainte de aceast véste cu 5 zile, fost-au trimis pre cumnat -s u Gorgan sp tarul la Alexandru-vod Iliia , domnul Moldovei, ca s -i fac pace i acolo fu omorât de el. Iar Matei aga înc i-au luat ziua bun de la craiul Raco i i de la to i domnii i néme ii, i au purces s vie aici în ar . Iar craiul, pentru mult slujb dreapt ce i-au f cut când au venit ném ii asupra lui la Tocaia, n-au vrut s -l lese s vie f r' de oameni, ci au ales pre Vaida Bun c pitanul cu o seam de o ti, de au petrecut pre Matei aga cu mare cinste, purcegând de la Caravansebe , avgust 2 dni. Fostu-i-au conacul la sat la Cornu, pre locul turcesc. Acolo i-au ie it înainte beiul de la Ru ava cu poclon. i i-au dat bani împrumut câ i au pohtit, ca s -i fie de cheltuial . De acolo au trecut muntele aicea în ar , pre plaiul Drinovului, i au t b rât în seli tea Pre tnii, ca s - i vie la casa lui cu bun pace. Iar de la împ r ie au fost dat domniia Radului-vod sin Alexandru-voievod, ca s fie domn în ara Rumâneasc . Iar tat -s u era domn la Moldova. Iar Matei aga trecând muntele aici în ar , prinzând de véste boiarii, i ro ii i toat ara, câ i era preste Olt, ei to i s strânser i mérser de s întâmpinar cu Matei aga i f cur mare sfat, socotind cum iaste ara pierit i mâncat de streini, i mai vârtos de greci, i cum nu vor mai putea a tepta pre Radulvod cu atâta datorie mult , ca s -i mai m nânce i s -i prade, ca i mai nainte. Ci au rugat to i pre Dumnezeu i au luat pre Matei aga cu sila, neajuns la casa lui, de lau dus la Mehmet Abaza-pa a, la cetatea din Necopoe. i dupre ce s-au împreunat Matei aga cu dânsul, numaidecât l-au îmbr cat cu caftan. i de acolo i s-au în l at numele de domnie. i au început a scrie c r i prin ar :

37

Io Mathei-Basarab-voievod, cu mila lui Dumnezeu domn rii Rumâne ti. i-i déde pa a surlari, ca unui domn, i turci i be lii ajutor. Luându- i ziua bun de la pa a, au purces de la Dun re septemvrie 17 dni, i au intrat în scaun în Bucure ti, septemvrie 20 dni, 7141. Iar boiarii rii: Necula vistierul, i Hrizea dvornicul, i Papa logof tul, i Necula Catargiul, i Dumitru Dudescul, i Neagul aga i al i mul i boiari n-au vrut s a tepte pre Matei-vod , ci s-au dus la Alexandruvod , în Moldova, ca s vie cu fie-s u, Radul-vod aici în ar . Iar el n-au venit cu steagul pre unde vin domnii, ci au trecut Dun rea pre la Obluci . Iar boiarii rii înc s-au fost t b rât la Râmna, ca s cuprinz slujitori cu lefi. Matei-vod înc în elegând, au trimis str ji înaintea lor, la Buz u, cu Mihai Co ofeanul, i Radul Desa. Iar boiarii deaca în eléser de aceasta, ei iar s întoarser la Moldova foarte însp imânta i i s împreunar cu Radul-vod în malul Siretului, la Movil i numaidecât déder tire lui Alexandruvod . Dup acéia ei s sf tuir i aleser pre Calot clucerul i pre Andrei vornicul, de i-au trimis cu c r i la slujitori ca s s închine la Radul-vod . Iar ei n-au vrut nici unul, ci înc i-au prins de i-au dus la Matei-vod . i n-au avut nici o nevoie, ci înc i-au trimis iar înapoi cu c r i la boiari, ca s s lase de ce s-au apucat i s vie cine i la casa lui cu pace. Iar ei n-au vrut, ci înc au trimis de au adus i t tari i au purces cu Radul, cu oaste grea, moldovéni, siiméni, cu steag împ r tesc, cu schimni-ceau , ca s vie s scoa pre Mathei-vod din scaun, f când mult pieire i robiciune rii. Iar Matei-vod deac în elése c -i vin asupr , îndat - i strânse o tile i puse tab ra pre marginea ora ului, d spre Dude ti, i-i tocmi pre fie care la ceata lui. Iar Radul-vod înc au fost t b rât cu oastea lui i cu boiarii rii la pod la Obile ti, la Colintina, din jos de m n stirea lui Dan dvornicul. Deci când au fost la octombrie 25 dni, sâmb t , lovitus-au str jile din jos de m n stirea Plumbuitei, i fur foarte r u înfrân i. Iar a doao zi, duminec , lovitu-s-au to i de fa . Iar capetele o tilor lui Mateivod : pre c l ra i era Tudosie sp tarul sin Vintil dvornicul, i Gherghie sp tarul sin Lupul logof t, iar pre ro ii era Iva co vornicul B leanul, i Barbul p harnicul Br descul, iar pre doroban i Oprea aga i Lupul c pitanul. i hasna lui Matei-vod au fost arhanghel Mihail, iar hasna Radului-vod au fost Orac mârzea, capul t tarilor. Fost-au r zboi mare, de diminea a pân seara. F cut-au t tarii mare n val în multe rânduri, cât s amestece unii cu al ii, b tându-se tot cu sabiile goale. i nimic nu putur folosi. Ci când fu în desear , au dat Dumnezeu de au fost izbânda lui Matei-vod , iar Radul-vod au dat dosul, fugind cu mare spaim i cu capul gol. i multe trupuri au c zut jos de sabie. Atuncea au pierit i Necula vistierul i Papa logof tul ot Greci. Iar Hrizea dvornicul, i Mihul sp tarul, i Catargiul, i Vasilache aga, i Dudescul vistierul, ace tea au sc pat cu Radul-vod la Moldova. Iar pre al i boiari, pre to i i-au prins vii. Pre turci înc nu i-au bântuit nimic, ci au venit cu steagul împ r tesc, de s-au închinat la Matei-vod . F cutu-s-au de trupurile acelora o movil mare în marginea ora ului, d spre Dude ti, ca s s pomeneasc . Iar Matei-vod înc s-au întors în ora , la scaunul lui, dând laud mare lui Dumnezeu pentru c l-au izb vit de vr jma i i ai lui i ai rii. Iar când fu la noiemvrie 15 dni, fu chemat Matei-vod de Abaza-pa a la Ru i, de -au tocmit lucrurile lui i ale rii. i iar s-au înturnat înapoi, de au mers în scaun în Bucure ti.

38

Iar când au fost la dechemvrie 15 dni, venit-au un capigiu de la Poart cu ati erif împ r tesc, de au dat lui Matei-vod steagul Radului-vod , ce s-au fost luat de la r zboi, ca s st pâneasc el. Iar când au fost la dechemvrie 16 dni, purces-au Matei-vod la împ r ie cu Suliman aga, îmbrihorul i mul i boiari mari i mici, i p rintele vl dica Grigorie, i Theofil episcopul, i ro i, i c l ra i, i doroban i i popi. i au mers pre la Abaza-pa a. Iar doamna Elena a lui Matei-vod venit-au în scaun în Bucure ti, mar i, dechembrie 18 dni. Iar Matei-vod s-au dus la împ r ie. Sosit-au la arigrad ghenarie 5 dni, i au d sc lecat la saraiul Moldovei. i într-acéia zi au mers la viziriul de l-au îmbr cat cu caftan i s-au întors iar la sarai. i tot acolo au zut, din ghenar 5 dni, pân s-au umplut zile 20. i nici un r spuns nu s-au mai dat. i era cu mult grij . Iar Curt Celebi grecu tot au umblat pre ascuns la veziriul i s-au ispitit în multe chipuri. i au adus la viziriul greci, grece, turcoaice, de au pârât cum le-au pierit b rba ii, i fra ii, i feciorii la r zboiul lui Matei-vod . i nimic n-au folosit. Iar când au fost la ghenar 20, venit-au i boiarii pribegi de la Moldova în arigrad, anume: Dumitru Dudescul, Vasilache aga, Mitrea pitarul i 3 slugi ale Hrizii dvornicul, Danciul logof tul, i Radul v taful, i Damaschin logof tul i cu moldovéni, trimi i de Alexandru Iliia i cu o carte de pâr , care o au dat în mâna împ ratului, f când pâr boiarii pribegi, cum au fost mai greu i mai cu strâmb tate. Iar sultan Murat, împ ratul, nimic pâra lor nu o au b gat în seam , ci i-au trimis la vizirul, s stea de fa . Când au fost la ghenar 27 dni, st tut-au Matei-vod cu dân ii de fa , i mult pâr i gâlceav s-au f cut întru ei, cât numai Dumnezeu le-au potolit toate. Iar când au fost a doao zi, mers-au boiarii la Mateivod la divanul împ r tesc i au f cut jalb mare pentru greci, cum au spart gr dina împ ratului cu jahurile i cu toate r ut ile. C iau tot ce g sesc, pân ce s-au pustiit ara. Atuncea n-au cutezat s s iveasc nici greci, nici pribegi, nici moldoveni, ci au zut tot ascun i prin gauri. Fiind mila lui Dumnezeu pre capul lui Matei-vod i a rii, numaidecât au poruncit împ ratul ca s fie Matei-vod domn rii Rumâne ti. i au ie it din divan cu mare cinste. Iar când au fost la fevruar 3 dni, mers-au de au s rutat i mâna împ ratului. i l-au îmbr cat cu caftan, i pre to i boiarii câ i au fost cu el, i i-au dat steag de domnie noao. i au ie it foarte cu oaste mare. i l-au petrecut cu alai pân' la saraiu, cum nu s-au petrecut nici un domn. Atuncea to i boiarii pribégi s-au închinat la el. i au purces Matei-vod de la arigrad, fevruar 18 dni, i au intrat în scaun în Bucure ti i duminic , martie 10 zile. i au fost mare bucurie i veselie la toat ara, de la mare pân' la mic, i mul umia lui Dumnezeu de domn bun i milostiv i cre tin i i-au izb vit de r ii vr jma ii greci. Iar când au fost la avgust 28 dni, leatul 7141, purces-au Matei-vod cu Abaza-pa a în oaste, la ara Le asc i s-au împreunat cu pa a la Gala i, septemvrie 10 dni, 7142. A ijderea i Moisi-vod , domnul Moldovei, înc au mers cu o tile lui i Bugeacul tot. i au trecut o tile Nistrul. i au dat r zboi cu lé ii la Cameni , toat ziua. i nimic nu le-au putut strica. Ci s-au înturnat iar la tab r . A doao zi s-au

39

i îndat au strâns toate o tile lâng dânsul i sau învârtejit iar înapoi la Târgovi te. Iar Mateivod . cât de-abiia au sc pat Vasilievod cu pu inei oameni. t b rându-se din sus de Bucure ti. cu toat oastea lui întreag . i i-au pr dat ungurii ara foarte r u. i la Sfetaiagora i într-alte i ara lui. bisérica cea domneasc i o biséric . Iar Mateivod înc l-au gonit. episcopiia ot Buz u. ajutor o seam de unguri. i fie tecare avea hran den d stul. i au f cut multe m n stiri i biserici. i la Brâncovéni o m n stire.mutat Abaza-pa a cu tab ra mai jos. o m n stire. la Sadova. îndat au strâns toate o tile rii. a Negrului-vod . ei s-au întors iar înapoi. stând to i înarma i. la Craiova. domnul Moldovei. o m n stire. o biséric în Pite ti. C întâi s-au sculat Vasile Lupul-vod . i în domniia lui ar tat-au mult milostenie pre la cre tini. Mul i întracel r zboi au c zut de sabie. Al doilea rând iar s-au sculat Vasilie-vod cu moldovénii i cu t tarii. Iar turcii deac au v zut c nu-i vor strica nimic. i au fost izbânda lui Matei-vod . i au venit pân' la Buz u. Iar Matei-vod . i o biséric la pod la C lug réni. i o bisérica la Gherghi i preste Olt. la Breb o m n stire. Iar Matei-vod s-au învârtejit la scaunul lui în Târgovi te cu cinste mare i cu izbând . i au d ruit multe m n stiri i le-au înnoit. i la Gura Motrului o m n stire. C avea pace i odihn d spre toate p r ile. leatul 7153. i m n stirea ot C ld ru ani. i au luat de acolo mul i robi. V zând turcii c are stri te la r zboiu i i s înmul esc o tile i vitejii. i casa la Caracal. ca s -l scoa din ar i s fie el domn. moldovénii. i la sfântul Ierusalim. i o m n stire la Slobozia lui Enache. i m n stirea ot Arnota. Al doilea rând. la M xinéni. Odat . o m n stire. i s-au îndemnat Matei-vod de au f cut cetatea din Târgovi te de iznoav . i o m n stire la Negoe ti pre apa Arge ului. au trimis pre Chinan-pa a cu mul ime de turci. lâng Siret. prinse de véste c va s -l prinz turcii. îndat au înc lecat cu toate o tile lui. i s-au întors înapoi fie tecare la ara lui. au f cut me te ug mare c au strâns o ti turcii la Obluci . prinzând de véste. Iar Vasilie-vod nu l-au a teptat. t tarii. craiul Ardealului. iar al ii din jos de Bucure ti. i au mers cu toat tab ra lui pân la Putna. Matei-vod înc au sosit în scaun în Bucure ti. lâng domnul lor. i la bisérica De-un-Lemn. la Ploe ti alta. i la Pl t re ti o m n stire. s -l prinz . cinstindu-i i d ruindu-i Matei-vod cu multe daruri scumpe. noiemvrie în 6 zile. de au b tut un co téiu ot Studeni a. o au f cut din temeiu. despre V c re ti. la morile Cotr cénilor. la Târ or o biséric . m n stirea de la Câmpu Lung cea surpat . sf tuitu-s-au cu mare me te ug s -l prinz . poruncind împ r iia s mearg i Mateivod cu o tile lui acolo. la Br il . mare cu mic s bucura i da laud lui Dumnezeu pentru domn bun. în zi i în noapte. ca s -l ocoleasc acolo turcii. trimi ând pa ii multe daruri scumpe cu 40 . mergând pre Trotu s mearg la Ardeal. ci au fugit înapoi. de au venit cu oaste asupra lui Matei-vod . pre apa Ialomi ii. Avut-au r zboi mare la sat la N n ori. Vasilie-vod înc au venit cu o tile lui la Cetatea Alb . Mergând Mateivod cu toat tab ra lui pân' la Elpuh. Trimisu-i-au i Raco i Gheorghie. prinzând de véste. F cutu-s-au i r zboaie în zilele lui. i alte multe milostenii i bun t i au f cut aicea în ar p r i. la Cetatea Alb .

000. s -l prinz .i dea mijlocul.i tab ra. tocmindu. trimis-au pre Diicul vel-sp tarul cu o seam de o ti c l ri. C ci eu cunosc pre ei slabi i împu inându-se puterea lor. cu mul ime de cazaci i de moldovéni. S nu carécumva s fie vreunul cu gândul îndoit. nefiind nimic gre it. în ziua de Duminica Floriilor. C iat . zut cu pace Iar când au fost cursul anilor 7161. în sabie. hatmanul c z cesc. c nu s mai poate r posa de dânsul. îndemnând pre boiarii lui i pre voinici. i au avut r zboi mare cu Ghiorghie tefan-vod i cu ungurii la sat la Popricani. anume Gheorghi vel-logof t sin tefan din R c ciuni. trecând Ialomi a f r' de vad. c nu ne va fi de nici un folos. prinzând véste. Iar Vasilie-vod nu s-au contenit la scaunul lui. Ci nu putur . Deci fiind mai credincios un boiarin al lui Vasile-vod . i în grab s-au întors iar înapoi împreun cu gineri-s u Temu i cu mul ime de cazaci. f când i an uri. Iar Matei-vod au d spre toate p r ile. ci în toat vrémea s r dica asupra lui cu gâlceav . Deci a a. de au fugit la ginere-s u.cinste i cu plec ciune mare. i înc fugir o seam de o tile lui. sosi i Vasilie-vod în vrémea prânzului. mai 15 deni. S nu carécumva numele vostru cel bun s s surpe jos. r chirându-se to i. pre apa Ialomi ii. i s lovir la oplea în Teleaj n. Iar Vasilie-vod . prinzând de véste mai timpuriu. Apoi în elegând Matei-vod . ci cu credin i cu b rb ie. Ghiorghi tefan-vod . i nici ace tea nu le-au putut sta împotriv . Vasilie-vod sosé te acum. vr jma ul nostru. Deci Matei-vod . Temu sin Hmelenschi. foarte s îmb rb tar i da r zboi tare. unguri i munténi. întorcându-se fie tecare la ara sa biruit. n d jduiescu-m lui Dumnezeu c vom s -i biruim acum curând i s s întoarc ru ina i din ara noastr . ca s loveasc pre Vasilie-vod f r' de véste. cu arme goale i s le sta i împotriv . i le-au ie it în timpinare la Foc ani i le-au st tut oarece împotriv . au fost ie it de acolo cu toat casa lui. f cur cu dânsul sfat i leg tur . ca la 20. duminec . fiind Matei-vod învr jbit cu Vasile-vod i având leg tur i priete ug cu Raco i Gheorghie. în s ge i." Deci a a înv ându-i. ca s stea de r zboi. cine i la ara lui. haiduci c l ri. i înc lec cu toat curtea lui den Târgovi te. s nu. deaca în elése a a. cât s sperie Matei-vod c -l va birui. craiul Ardealului. ca s . c nu avea arme de foc. a zându-i cine i în rândul s u. pedestri. ca s sta i to i gata de r zboi. numele lui. mai 17 deni. sosir o tile în Ia i i r dicar domn pre acel boiariu moldovean. c înc Dumnezeu tot iaste cu noi ajutor.i ia vr jma ul deasupra lui. Asem n -se acel boiar cu Iuda care au vândut pre domnu-s u. i v îmb rb ta i.000. 7161. Iar Matei-vod . pentru cuvintele lui céle dulci i bune. din casa lui. înv ând pre to i: "Fe ii mici voinici vitéji. ci au gr bit de au venit asupra lui Matei-vod cu gineres u Temu cu cazaci. foarte s îngrij tare i rug pre Dumnezeu. ca la 7. precum a i fost i mai nainte. i a a. C trimise Raco i craiul i Matei-vod o ti pre ascuns. câ i r m sése. t b râtu-s-au la sat la Finta. ruga i pre Dumnezeu. domnind i judecând ara foarte bine i cu dreptate. siiméni i c lu . i a a s lovir iute unii cu al ii. b tându-se toat ziua în pu ci i în tunuri. ca s prinz pe Vasilie-vod i s fie el domn. Iar Matei-vod era numai cu curténii lui. Ci i-au spart cazacii i i-au r chirat foarte r u. Iar Matei-vod tot alerga în toate p r ile. sf tuitu-s-au amândoi cu tain mare. Mai vârtos boiarii cei mari i al doilea cu coconii 41 . cu ginere-s u Temu . fa cu fa . Iar când au fost mar i. i a a fu izbânda cazacilor. cu moldovéni. au mai trimis o seam de oaste cu foc.

i au prins pre doamn -sa i pre fie-s u i i-au luat toat avu iia. Iar când fu într-o zi.lor. i pic turile era groase i vârtoase ca o piatr . de i-au dat ajutor 20. i s-au învârtejit la scaunul lui la Ia i cu mare izbând . cu munténii. miercuri. i i-au adus steag de domnie. Iar tefanvod singur intr în cetate. intrând în inima ei spaim i groaz mare. Înfipt-au acolo i o cruce mare. pân se umplur luni trei. fiind acolo i hanul cu o tile t t r ti. având doamna ajutor pre gineri-s u Temu cu 8. lâng drumul cel mare. f cu Dumnezeu o minune mare. Iar când ajunser la Prut. i a a trecu preste tab ra lui Matei-vod . Având amândoi r zboiu la Selca. i a a fiind. cu mare izbând i voinicii lui cu mult dobând . ca cum ar cur un râu prea iute. în grab au murit. îndat s n pusti toat tab ra lui Mateivod i intrar pren mijlocul lor f r' de nici o fric . Strâns-au trupuri c zute în r zboi. de i-au izb vit din mâinile vr jma ilor.i n pusti toat apa. cu un vânt foarte viforos.000 de cazaci. fiind ceriul prea seninat. cu lé ii. Iar cazacii numaidecât r dicar alt hatman i f cur pace cu Gheorghe tefan-voievod i-i închinar cetatea. i s f cu în tab ra lor ap mult . Atuncea doamna plângea mult. fu Vasilie-voievod prins i b gat în obezi. de -au tocmit lucrul. Atuncea deaca în elese Vasilie-vod . t indu-i foarte r u. cu slugile lor. c zute 3. Iar Vailie-vod au fost c zut la hanul cu multe rug ciuni i cu daruri scumpe. i s-au închinat cetatea. Atuncea i Matei-vod cu to i împreun n v li asupra vr jma ilor foarte tare. tic lo ii îndat c dea dupre cai jos. care s ivi d spre austru. Îns noroc au avut. 42 . sosi veste rea i amar . izbândit-au Ghiorghievod . ezând Temu supt cortul lui. cât îl i r nir cu un glon la piciorul stâng. Iar tefan-vod cu moldovénii. cu ungurii. dând to i laud lui Dumnezeu pentru mila i binele ce le-au f cut. Iar când sosi la tab r lui Vasilievod . mai 18 deni. i rupându-s o bucat de lad au lovit pe Temu peste un picior i umflându-se piciorul. tocmir nem i iî un tun i-l slobozir asupra lui. acolo. i a a lovi o lad de lemn ce erea lâng dânsul. Gheorghie tefan-vod fiind pribeag aici. fu închis la Idicula. de au prins pre doamna i pre fie-s u i i-au luat toat avu iia. trecând la Moldova pre la Gala i. tot cu sabiile goale intra într-în ii de-i gonea i-i r spândea în toate p r ile. c zut-au la Matei-vod cu mult rug ciune de i-au dat oaste ajutor. ca o balt tinoas . i au purces cu dân ii ca s scoa pre doamn -sa i pre fies u din Suciav . au încongiurat cetatea Suciavei. c ci au înnoptat. Iar Vasilie-vod cu Temu i cu pu ini c l ri de-abia au sc pat numai cu trupul. la ginere-s u Temu . i -au plecat capul la Poart . c acolo era doamna lui Vasilie-vod închis cu fie-s u tef ni i cu toat avu ia lor. Iar Matei-vod sau învârtejit la Targovi te a doao zi. Trimi ându-l la Poart . Iar Vasilie-vod au fugit în ara C z ceasc . Deci fiind ei îngropa i într-un an supt cetate. Sosind la hanul. Unde-i loviia. i venea asupra taberilor prea iute. c trimise lui Matei-vod un nor ploios. de s-au dus asupra lui Vasilie-vod . cu toat tab ra lui. F cut-au i alt movil din jos de Târgovi te. Iar când fu în desear . în toate zilele ie iia Temu cu cazacii i-i gonea foarte r u pe cei din afar.000 de t tari. cu mare întrist ciune s întoarse iar înapoi.000. i craiul Raco i a ijderea. Deci cazacii tocmir trupul lui Temu într-un sicriu i s duser cu dânsul în ara lor. Prinser i vii mul i. de au f cut o movil mare la Finta. den josul genunchiului. cum au pierit gineri-s u Temu .

i b tea joc de dânsul i în toate zilele zbiera în curtea lui. Iar diavolul cel nepohtitor de binele omenesc iat cum intr în ei. Nimenilea nu le putea sta împotriv . O. cer indu-i s le dea câte 3 lefi. i le-au jefuit casele. i va s caz la mare nevoie. C avea la casele lor pace. i nu poate nimenea s -i conteneasc . aruncându-le prihan cum c ei sf tuiesc pre domn ca s nu le dea lefi. ca ni te calici. i f cur copii i s îmbog ir to i. C s-au înso it cu sârbii siiméni. ie it-au în preumblare c tr Arge i. sau s s c lug reasc . s strânser to i în curtea domneasc ca s ucig pre 2 boiari ai lui Matei-vod . L sar hrana lor cea bun i s apucar de tâlh rie. cât se cutremura locul de groaza lor. Dup ce au dat Dumnezeu de s-au vindecat Matei-vod la picior. i vor s p timeasc i cei buni pentru cei r i. sau s ias din ar . 3 zile.i caute leacul ranei sale de necazul slujitorilor lui. întâmplându-se lui Socol vel-clucerul Corn eanul a fi bolnav. de voi avea zile. De acum înainte. Atuncea de-abiia l-au l sat de au intrat în târg. i o p ziiu de nu o c lc nici o limb . i acum î i bat joc de el. Iar când au fost la august. C întâi eu nu pociu r bda turburarea lor care fac asupra mea i asupra rii. i-au luat. în casele domne ti i déder n val unde z cea domnul lor. z cea în patul lui i nu putea s s r paose i s . d zbr cându-i d haine. prin poduri. anume Ghinea ucala i Radul V rzariul vel-arma . i lua tunurile d le scotea afar la câmp. i cu mare cinste fu îngropat în bisérica domneasc . Mai vârtos zic de acest neam dorob n esc. pân -i g sir . i nici pâine nu l sa s -i aduc . fiind r nit de r zboiul c z cesc. cu toate tunurile. cu to i boiarii lui. În multe chipuri îl pedepsea. la scaunul lui. obidit. Într-acéia turburare a lor. i s l uda c ei au b tut r zboiul cazacilor. murit-au i doamna Elena. Deci a a au zut. ci ca ni te lupi fl mânzi. C umbla to i bé i.000 de t tari i pre craiu cu 43 .Iar Matei-vod . cum s cade slugilor celor drépte. înaintea tuturor o tilor. C Matei-vod foarte-i îngr ase. vor sparge c mara i singuri î i vor lua. de i-au nebunit i nu tiu ce fac. cât obid era lui Mateivod ! Unde tiia cât bine le-au f cut. când fu într-o zi. z când prin pimni e cu muieri. s raci foarte. de -au m ritat fetele i surorile dupre ei. s mânânce din averea lui i din toat cinstea domniei lui. c utând pre ace ti boiari supt c p tâiul lui. ci. denaintea lui. Deci într-alt chip n-au avut cum mai face. d -l pedepsea. Iar ei nu s mai a zar . Iar Matei-vod le f cuse mil mare. iar de nu. ti i cât munciiu de inuiu ara. i a a. s suir sus. s aduc în prim var 30. i s însurar . dragii miei. i acolo i-au omorât. supt paturi. vor s vie mari r ut i asupra ace tii s race de ar . i intra în case unde z cea. s ti i cu adev rat c pentru faptele lor. prin lade. zicând c de acum înainte nu le mai trebuie s le mai fie lor domn. i învârtejindu-se de acolo. în Târgovi te. strângând pre to i dintr-alte ri streine. i ziua. cu copii cu tot. luândule tot ce au avut. i noaptea zbiera i umbla pre la casele boiarilor. la an ul cel mare. Iar ei to i s îndr cir de s nebunir i începur a nu-l b garea în seam nicicât. z când la gazda lui. i a a fiind turba i. i a a fiind ei turba i.i lase de acum scaunul i s s fac c lug r. zicându-i s . b tându-i nemilostiv. ca ni te ho i i pre el l-au ucis. oprind pre domnul lor ca s nu mai intre în cetate. i zicea c au îmb trânit i -au ie it din fire. din josul ora ului. de-i pedepsea i le cerea de b utur . i chem pre to i credincio ii lui boiari i slugi i le zicea: "O. ca ni te porci f r' de nici o ru ine. i m nevoiiu de o strân u la mo iile lor. dragii miei. ci le-au f g duit s le dea bani din d stul. ca s -l caute la vreme de nevoie. fiind ei tot dintr-acest p mânt al rii Rumâne ti i neavând ei nici o nevoie de la mine sau de la al ii. mai vârtos doroban ii i seiménii i alte céte. i în zilele mele crescur . ci. pân-i-au scos afar la câmp. iar doroban ii i seiménii i-au închis por ile i i-au ie it înainte. Ci gândesc. prin c m ri.

i d spre hanul i d spre Raco i Gheorghie. i cu voia tuturor aléser din mijlocul lor ca s le fie domn Costandin-voievod. i preste pu inea vréme g tit-au Costandin-vod haraciul i poclonul de domnie. Deci fiind slab i ajungându-l adâncile b trâné e. pân' l-au b gat în groap . unde iaste hramul sfet ii Costandin. pu ine zile s-au r zbolit. 7162. i au îmbr cat pre to i cu postav bun. Ispravnic au fost Radul logof tul Dudescul i Gheorghie ufariul din Târgovi te. i au pl tit pre slujitori cu un haraci deplin. cu coftirii. i streini. s -i loveasc f r véste de toate p r ile i s s puie supt sabie to i cei mai mari. 44 . i d spre tefan-vod al Moldovei. iertându-le toate n p tile. ie it-au Costandin-vod . i îndat trimiser de olac de déder véste împ ratului. de i-au trimis la Poart . f r luni 5 i zile 11. cu mul i arhierei i c lug ri. i tuturor le-au p rut bine. în Târgovi te. Iar Costandin-vod . Iar Costandin-vod . i f cur cu to i dimpreun mare sfat. boiarii rii împreun cu p rintele Ignatie mitropolitul. Judec i drépte f cea. i îndat scoaser i trupul lui Matei-vod din casele domne ti i-l puser în mijlocul cur ii. i gândi s fac mult bine rii. domnesc i iaste om bun. ci cu blândé e i cu cuvinte dulci pre to i îi mângâia. cu to i boiarii. i s bucura to i i mo néni. i to i s bucurar i s veselir .ar i muma lui. precum lau pohtit i ara. pogorât-au la Bucure ti. la podul Plumbuitei i acolo s împreun cu aga turcul i cu boiarii. câ i avea. i pre c pitanii lor cu frânghii. i ro ii i popi. pentru întâmplarea ce scrie mai sus. i au iertat doroban ilor i c l ra ilor dijma i oieritul. i în elept i blînd. c -l tiia c iaste de neam mare. 7162. i au început a face mil mare rii. F cut-au Costandin-vod i o m n stire mare. Pre nimenea nu obiduia. sultan Mehmet.ungurii. în bisérica domneasc . Dumnezeu s -l pomeneasc . care iaste în vârful unii movile din Bucure ti. popi. i numaidecât le-au f cut pre voie. trimi ându-l cu terzi Mustafa aga Tahalgiul împreun cu boiarii. în elegând de aceasta. împreun cu to i boiarii lui începur a c uta de rândul rii i de a z mântul domniei. i degrab aléser pre o seam de boiari. i au domnit Matei-vod ani 21. i l-au trimis la împ ratul cu aga turcul i cu mul i boiari. i mil din d stul. i cu mare cinste intrar în scaun în Bucure ti. La mas cu dânsul de-a pururea dea cu dânsul i-i d ruia. s le fie domn. i a a. în Târgovi te. iunie 1 deni. i milostiv. s piiar ca ni te tâlhari. i-i déder steag de domnie noao. f când mare rug ciune la to i ca s le h r zeasc pre Costandin-vod . fiind i sfântul Macarie. acii i trimiser de s strânse toat curtea i to i slujitorii. s -mi izbândesc spre dân ii. cu toate o tile înaintea steagului. d spre turci. au r posat Matei-vod în casele domne ti. duminec diminea a. F cutu-i-au pogrebaniia cums cade. Iar când au fost joi. pentru mult bine ce le-am f cut". mul umind lui Dumnezeu c le-au h r zit domn bun i în elept. i a a -au a zat domniia cu bun pace. Iat dup prist virea r posatului Matei-vod . i când au fost april 9 deni. i veziriului Dervi pa a i tuturor priiatenilor. Lefi înc le da din d stul. Elena. r dicându-l cu mare cinste. au petrecut Matei-vod din zi în zi. cu necaz mare. patriiarhul de la Antiohiia. sin rban Basarabvoievod. cu atlaze. i cu toat vecin tatea s-au a ezat. craiul Ardealului. i au iertat ara de bir 3 luni. cu mitropolitul Ignatie.

i fr ie i leg tur cu Raco i i Gheorghie i cu tefan-vod al Moldovei. mult r u i-au dat." Deci ei cu un cuvânt fur bucuro i i ziser to i: "A a s fie!" i într-acéia i zi au f cut Costandin-vod mas mare de i-au osp tat i i-au d ruit cu coftirii. în boiari. Pre care-i uciser . au fugit care înc tro au putut: unii preste Dun re. ace tea sunt anume: Ghiorma velban. Iar eu acum. prepuindu-le c sunt hicléni i ei au sf tuit pre Costandin-vod . Tocmitu-s-au ara foarte bine i s-au împ cat cu toat vecin tatea. i B ncil c pitanul. s scular turbura i. Ei 45 . vr jma ul diavolul n-au l sat s -l umple. de s-au sf tuit cu dân ii zicându-le: "Fe ii miei. tuturor am f cut ce s-au c zut. fevruar 17 deni. i la al ii. de-i ucidea ca pe ni te dobitoace. s scoat pre siiméni. den sus de Craiova. i Mihai ciohodariul. din mâna lui Faraon i i-au hr nit în pustie. i cu atlaze i cu postave bune. i Gâdea c pitanul. C au chemat Costandin-vod . A a i neamul rumânesc. Iar al i boiari. cu man din cer i le-au d ruit ri întregi. i f r véste începur a sudui pre domnu-s u. nicicât nu s curmar . i plini de diavolul. Nu avea putére din domniia lui cât ar fi o cirt . C întâi uciser pre ace ti s raci de boiari. câ i au sc pat prinzând de véste. Înc una mai trebuia te s facem. i Ivan c pitanul. R posatul Matei-vod i-au strâns pentru vr jma ul Vasilie-vod . iar apoi. i Preda Beca ot Maia. suduindu-l în tot chipul i-i da cu lémne la ochi i-l purta val. Iar când au fost a doao zi. nimica de acéia n-au tiut. c nu iaste rii de nici un folos. i alte multe bun t i i odoar scumpe au f cut i le-au împ r it pre la Sfetagora i prin alte p r i. i-au ucis. pentru bine. în loc de c in . Iar doroban ii i siiménii fiind covâr i i de nebunie. împreun cu siiménii. Numai ce c uta cu ochii ca un dobitoc. Ci. i f r' nici o milostivire ab tur în neamul rumânesc. i Sava ufariul Cu tireanul. Gândit-au Costandin-vod s fac i alt bine rii Rumâne ti. în loc de mul umit . i la unii. i Gheorghe Carida vistierul. S scoatem din mijlocul nostru pre siiménii sârbi. i Dumitru comisul sin Mitrii pitarul ot St ne ti. au dat Dumnezeu de n-am nici un vr jma i m-am împ cat cu toate rile. în carele au pus sfântul trup al sfântului Grigorie Decapolit. ne vom ap ra cum va fi voia lui Dumnezeu. mai vârtos sporea spre fapte réle. ca ni te oameni r i i f r' de Dumnezeu. de diminea . al ii au trecut muntele. batjocorir pre domnul lor. Care bine neamului rumânesc. f r' de nici o chibzuial . când i-au scos din robie. i ro iilor. i Udrea slugerul Doicescul. i Papa sin Predii vornicul Brâncoveanul. tic lo ii. i mai bine voi da acele lefi siimene ti voao i feciorilor vo tri. Numai ei. nefiind nimica vinova i. A doao. sâmb t . i Cârstea sin Socol clucerul Corn eanul. 7163. Ca i israiliténii jidovi cu domnul nostru Isus Hristos. i iar ei au stricat. de la m n stirea Bistri a. i Dr ghici sin Papei vistierul ot Greci. ei-l uciser i-l ad par cu o et i-l batjocorir în tot chipul. Costandin-vod .i doamna lui B la a au f cut o m n stire ce s cheam Jitiianul. ca s -i mul measc i s -l pomeneasc . i au vecinit bine i frumos. fiind acest neam dorob n esc încuscra i cu siiménii i sângera i i cov si i de diavolul înc din zilele lui Matei-vod . cum era mai r u. ca s putem face bine i ranilor. mai ales doroban ii. Iar când vom avea vreun p s de undeva. al ii au trecut în Moldova. F cut-au doamna B la a i un sicriu mare de argint poleit foarte iscusit. f cându. i Dumitra co Frejureanul. lâng Jiiu. ci. i Iancul c pitanul ot C lim ne ti. i tuturor cetelor i voao. Ci cu voia lor s-au sf tuit Costandin-voievod. i ei. pre to i c pitanii de doroban i i iuzba ii i ciau ii v ta i i ceta ii. c sunt s raci i împresura i de bir i de n p ti.

c au b gat unii o icoan în foc. din cap pân în cap. i sfintele moa te le c lca cu picioarele i zicea c sunt farmece. ca v zând s nu vaz i spuindu-le s nu în eleag . i de frica lor. au dat jaf caselor boiere ti. mâine va fi la ei. care era lui Dumnezeu mai credincios 46 . c liubovul iaste tuturor bun t ilor r d cin -zicând singur Dumnezeu: "Cine va avea dragoste cu vecinul s u.i f cu l ca în inimile lor. slujind preo ii sfânta liturghie. A patra. înc nu le ajunse c ce nebunii f cuse. i aciia i au poruncit la Raco i Gheorghie. adic judecat . i de tain crediincios f cutul-au boiarin. multe r ut i au f cut diavolul neamului rumânesc înc din ceputul lumii.i puser casele. c lcar i sfintele bisérici ale lui Dumnezeu. Iar el s asem n Iudei. i lua potirile de au v rsat jos sfântul sânge i trup al domnului nostru Isus Hristos. Când venea niscare soli de undeva. ca s scoa poleiala. sfat au f cut pentru atâta nebunie ce au f cut ace ti oameni în ara Munteneasc . anume Hrizea sin Dumitra co ot Bogd nei. A treia. s iubim unul pre altul. craiul Ardealului i la tefan-vod al Moldovei. O mare ciud . i cu siiménii i cu alte céte. ot sud Ialomi a. Aflar pre unul asémene lor. ca un miloserd. i cruci . de-l f cur s le fie domn din mijlocul m r cinilor. i vindea c r ile biséricii la târg. înc . Pre acest Hrize foarte îl iubea Costandin-vod . Vândut-au i un potiriu drept bani 30. la Strâmba. i alte batjocuri f cea domnu-s u. adec sfintei bisérici i domnului lor i i vecinilor lor. s-au pogorât din cer pre p mânt de s-au întrupat i s-au r stignit i a treia zi au învis. s f cur tâlhari. den bucate i din mila domnilor i a boiarilor. acela va l cui în mine i eu întru el". Tot ce au aflat în bisérici au luat. întâi î i da soliia la dân ii. l sându-ne noao înv tur folositoare sufletului i trupului. i au f cut multe vitejii i au tr it în pace bun . ci mai adaoser . i au avut r zboiu mare la oplea. i negu torilor i tuturor câ i tiia ei c s biruiesc i au bucate. trimis-au Dumnezeu asupra lor cazn . ca s le fac judecat . cum au vândut i Iuda pre Hristos. adec neamul omenesc. Întâi. cunoscut-au c s-au îngro at inimile lor i s-au împ injinat ochii lor. i sângele cel nevinovat striga la cer. Dumnezeu au fost cu dân ii. vecin pre vecin. Den case bune i den l ca uri multe i bune. de au ars cu totul ce au fost într-însa pân în p mânt. i ei singuri. i curmezi . de la mo ul nostru Adam. iar casa s-au aprins. în Teleajen. Iar domnul nostru Isus Hristos nu s-au îndurat de f ptura sfin ii-sale. i au jefuit sfintele bisérici i préstoalele. i au j huit toat ara.singuri intra în c mar de. nebun tic losul i f r' de minte. chipul domnului Hristos. împreunându-se cu Siiau -pa a în vadul Dârstorului. Deci i acest neam omenesc. Mai pre scurt s zicem. i s-au asem nat c lc torilor de lége. Iar acum iat cum îi prel sti diavolul a a lesne i. fin pre na . Iar ei intrar în bisérici de-i scotea de p r afar i-i dezbr ca de ve minte. Iar ei. Numai pietrile goale au l sat. F cut-au Dumnezeu o ciud mare.i lua lefi. Sfintele ve minte f cutu-le-au muierilor i fételor chinte . Prinzând i Costandin-vod véste. de au venit cu unguri i cu moldoveni în ara Rumâneasc . socotind c ast zi va fi aici. ei s punea în poart de-i oprea. V zând în elepciunea lui Dumnezeu atâta nebunie ce f cur oamenii ace tea casei lui. fugit-au din mijlocul lor la Dun re. fiind la arigrad împ rat sultanul Mehmet. cu doroban ii. ca i odinioar eghipténilor. cu minte lor î i surpar via a i. c p catul prea s-au înmul it. Întâi liubovul. de-abiia au sc pat ei. sp tar mare preste toate o tile lui. slug pre st pân. ci. c nu i-au c lcat alte limbi streine. pân au fost dragostea în mijlocul lor.

i de moldovéni. i cu to i domnii. Dup acéia. numai s s a eze i s . C ci Dumnezeu nu mai era cu ei într-ajutor. învârtejiindu-se fie tecare în ara sa. pân' la 30. pre al ii vii îi prindea. ca s -i prisoseasc de toate. care viu. De sâmb t . unul peste altul. începu a sl bi. iar în tain umbla tot mozavirindu-l i îndemnând gloatele ca s -l ucig . i de munténi. Raco i Gheorghe-craiul nu zu m lcom s . i pre Beldea Pal. ca ni te îndr ci i. al ii preste Dun re. Datu-i-s-au gazd bun în Beligrad. trimise ale sale o ti credincioase. ca s . Pohtindu-l craiul. fevruar 17 dni. leatul 7163. craiul le esc. alt dat la Br ila. De-abiia sc p Raco i cu pu ini oameni în ara lui. i avea cinste i socotin den d stul. prinzând de véste. s -l scoa din scaunu. unii în munte. craiul le esc. i iar au ar tat mil mare asupra tuturor cre tinilor i celor gre i i.000 de oaste. ci s scul cu grele o ti ungure ti asupra lui Cazimir. i pre mul i domni den Ardeal. i i-au f cut obroc bun. Foarte mul i din doroban i i din siiméni au c zut jos. Iar tab ra lui s pr p di de t tari. cu jupâneas . numaidecât trimiser c r i la hanul t t r sc. A a i Hrizea. ci umbla tot turbura i. s ar t întâi domnu-s u credincios. Fu i Hrizea sp tarul prins la Br ila. 47 .i dea birul împ ratului. i cât clipeala fur birui i de unguri. i de fric mare. Câ i sc par s r chirar . tiindu. tic lo ii i nebunii! cum umblar to i r t ci i. trimisu-i-au i Hmelenschi. curând s vie ajutoriu. Venitu-i-au i craiu sfe esc cu 20. Atunce prinser i pre ghinerale ul lor. s . Când fu la iunie 17 dni. i s jura c n-au fost doroban i. P ir ca vai de ei. cu coconi cu tot.i mearg cine i la mo iia sa. sâmb t . începu diavolul a împ r i. de s-au osp tat câte i 3 domnii. i Costandin-vod avea 2. i a a pohtise i el. i de umbra lor se sp imânta. i înc tot nu s mai a za.000 de oaste. hatmanul c z cesc. prinzând véste. care de sabie. i s strânse care de unde era: o dat la Bucure ti. ii lep da hainele lor cele d r b n e ti i s îmbr ca în f rfene e calice ti. i s-au învârtejit de la Dun re cu mare cinste la scaunul lui. c nu iaste care s stea împotriva lui Dumnezeu. la alte locuri i mai mul i. Iar Costandin-vod au mers la Târgovi te. câte 50. i s az în locul lui.i ie cr iia i ara. Z cea trupurile lor gr mad . tot s l uda i zicea c va veni i alt vreme.000.dentâi i întingea într-o solni cu dânsul.i vina. f când fr ie i leg tur cu jur mânt. Ci umbla ca ni te oi f r' de p stor i de to i huli i i goni i.i i s az el crai. datu-i-l-au. împreunându-se cu Raco i Gheorghie-craiul i cu tefan-vod la podul Prahovei. Chim Iano . Ci care dupre unde era. i tefan-vod 2. nu s mai a za. Precum iaste scris.i poat izbândi. i iar de sâmb t . Iar Costandin-vod . apoi îl vându jidovilor. Iar ei. i-i lovir de toate p r ile. i i-au iertat de toate vinele lor. Fu Raco i p r sit i de sfe i. Pre unii îi omoria. iulie 17 dni. Atuncea le ii i t tarii aflar vréme i ocolir tab ra ungureasc . ca s vie cu arm asupra domnu-s u. i îndat s ridic însu i hanul cu mul ime de t tari i intr în ara Le asc . de la mare pân' la mic. i au zut la podul Dridovului 3 zile.000 de suflete. lâng Gherghi . Dup acéstea toate. ajutor 15. s lovir to i la oplea în Teleajen.000 de cazaci. i-l aduser la mâna lui Costandinvod . i pre Corne Ga par. Iar Cazimir. O. Prin toate gaurile s ascunser . câte 100. sultan Mehmet-împ ratul iar au dat domniia lui Costandin-vod . i de cazaci.

c 48 . Ci iat c le-au fost în voie. trecând muntele aicea în ar pre la m n stirea ot Bistri . Iuda vându pe Hristos în 30 de talan i. Iar Costandin-vod prinzând véste. Ci. i pre Radul stolnicul F rc anul i Iva co Cepariul. i r zboinice te au ie it cu to ii de acolo. ca unor c lc tori de jur mânt i de toate poruncile lui Dumnezeu. ci v dindu-se p catul. i prinser i pre Hrizea sp tariul viu. 7166. cu în epare. leatul 7166. priimindu-i cu cinste. ci v zând sl biciunea Ardealului i neputin a lui Costandinvod . numai cu putérea turcilor. Nu doar c au avut turcii pizm pre domn. carii niciodat nu pohtesc binele cre tinilor. c pentru nebuniile lor au c zut nevoie mare asupra ace tii s race de ar . iar ei singuri s déder înec rii. Pren toate rile z cea oasele lor. fiind îndemna i de diavolul. Nemeri pre Caiiafa tocma în pântece i muri. O nebunie nespus . cu pace. i f cur o movil mare la Târgul Beng i. pre vreme ce era Raco i în ara Le asc . deaca prinse de véste. Deci tâlhariul i vinovatul nu s poate ascunde nic irea. îi ducea de robiia i pr da. prinsu-i-au vii. c s-au înecat cu totul. c ei singuri i-au pohtit i i-au i dobândit. cum c ei singuri stric ara! C nu s-au suferit cu case bune. ce-i zicea Mihnea. Ci de ei n-ar fi atâta minune mare. A a i ei. Iar prea Hrizea l-au spânzurat la roat cu toate so iile sale. mare ciud . iar ei singuri s déder mâncare câinilor. Ovreii déder acel chelcig pre un sat a fi de îngropare streinilor. nu iaste vina lor. cu spânzurare. O. trimis-au împ ratul. cum iaste pizm i împ recheare întru rumâni. socotir c iaste vrémea s intre întru ei. ca ni te lupi într-o turm de oi.i i ei plat dup fapt . s-au ridicat cu 500 de siiméni. înc cu o ti turce ti. ca o gr din f r' de gr dinariu. C deaca au v zut p gânii una ca aceasta. Iuda s déde singur spânzur rii. Închinându-se boiarii la domnu-s u cu slujb curat . G sit-au dar rumânii foarte bine! Când au fost la ghenar 5 dni. Luar . în sili tea Cincului. Iuda pâria pre domnul nostru Isus Hristos la p gânii ovrei. Iar doroban ii i siiménii nu s mai a zar . d ruitu-i-au foarte bine. trimis-au pre Preda dvornicul Brâncoveanul. cu bucate multe. ca ni te draci. Dumnezeu nu-l mai sporea. s nu mai fie. ci a rumânilor. i au domnit Costandin-vod 4 ani f r' 3 luni. ci mai vârtos pre ei ca s le taie r d cina. i mérser preste Dun re de s închinar lor i-l pârâr c iaste hain împ r iei i iaste totuna cu Raco i i cu tefan-vod . carii era rumâni de neamul dorob n esc strân i de Raco i i l sa i de paz scaunului. pân' l-a i aflat. ci s umble c lcând i mâncând ara i luând toat agoniseala ei. i f cur r zboi mare la Târgul Beng i i fur birui i siiménii.Iar Hrizea sp tarul. intrat-au Mihnea aici în ar cu turcii i cu t tarii. s sf tuir c cu alt nimica nu vor putea surpa pre Costandin-vod . au trecut muntele la Ardeal cu toat casa lui întreag i cu to i boiarii rii. au umblat cât au umblat gonind pre dracul. cu tot feliul de mor i.000. cu 30. iar ei se vândur robi turcilor în toat via a lor. cu o ti gréle. de au robit mul ime de oameni i au pr dat ara pov uindu-i doroban ii i siiménii pe unde nu tiia turcii i t tarii i pre unde niciodat r ut ile n-au umblat. cu cinste de la domnul lor. iar doroban ii pâria pre domnu-s u la p gânii turci. plat ia den vina lui. Pârâr pre domnul lor la p gâni. cum c el s laud c iaste fiiul lui Dumnezeu. Carele înc tro s ducea. Iar când au fost la fevruar 17 dni. dupre cum zice Dumnezeu: "Cine ce va c uta. ci acolo s pr p dea. adev rat. Iar ei. precum s va în lége aici mai nainte. Iar Costandin-vod . s -i r sipeasc i s -i sl beasc din r d cin . cu slav de la to i. va g si". sultan Mehmet i vezirazemul Chiupriuliul Mehmet-pa a de au mazilit pre Costandin-vod i au trimis pre alt domn. Câ i n-au pierit de sabie.

Deci izvodindu-se de mic a urma lui Izmail.i voiasc r u neamului s u. trimi ând cu dân ii pre fiu-s u. Iar el. i ierb rii multe. i au venit to i cu jupâne cu tot de s-au închinat lui. dupre ce ajunse la oplea. r spunzând: "Doamne.i dea haraciul i s tr iasc cu pace. i s bucura to i de dânsul i le p rea bine. i gura f g duia lor acéstea. trimis-au la boiari preste munte c r i cu jur mânt. de-i tocmea i-i a za cine i la steagul lui i la ceat . cum va s taie pre turci. Tat-s u l-au chemat Iane Surdul. nu s apuc de a z mânt al rii. mari i biruiesc toat lumea. i nu dup mult vréme s-au învârtejit tefan-vod iar apoi cu ungurii i cu lefegii. neputincioas i f r' de ajutor de nici o parte. nepot Mihnii-vod . i începur ei to i a-l l uda zicând c domn ca acesta n-au mai venit în ara Rumâneasc . de au f cut r zboi foarte tare. Mazilit-au pe Gheorghie tefan-vod den ara Moldovei i au pus pre Gheorghie Ghica-vod s fie domn în locul lui. fugit-au de la p rin ii lui de s-au dus la arigrad i s-au curtenit la Kinan-pa a. iar pre dânsul l-au chemat din botez Fran i. A ijderea i toat ara. au strâns toate o tile câte s-au împrilejit i lefegii. feciorul Agarii. Iar ei. ci îndat începu a. ca la 40 de ani. C ci noi suntem o ar mic i f r' de oameni.nu s-au auzit din veac ca cineva s . deaca va apuca domniia. Iar eu am cu cine t ia turcii. în lându-i c s va turci i el. de la r s rit pân' la apus. zicând c iaste fecior Radului-vod . i palang împrejurul m n stirii Radului-vod . numai s mérge i cu mine pân' la Teleajen. i foarte s ar ta credincios turcilor. Iar ei singuri î i da muierile lor. i au poruncit i hanului de au mers cu mul ime de t tari i Ghica-vod cu moldovénii i cu munténii. fiind în gândul cel dintâi. numai ci încremenir i s mirar . Iar turcii sunt putérnici. chem pre to i c pitanii lui i pre toat 49 . în Teleajen. Iar Ghica-vod deaca au prins d véste. Dup aceasta poruncit-au împ ratul vezirazimului Chiupriuliul de au purces cu o ti gréle asupra lui Raco i în Ardeal. în elept i vrednic i iaste ca un sfânt. i au c zut mul i den unguri. Primitu-l-au pentru acest nume i-l inea lâng el foarte bine. în Bucure ti. Iar tefan-vod de-abiia au sc pat în ara Ungureasc cu pu inei oameni. i tunuri. iar den inim gândea. i purcése Mihnea-vod cu boiarii i cu toate o tile i.i. tic lo ii. i de acolo v voi l sa de ve i mérge la casele voastre. ca s scoat pre Ghica-vod din scaun i s fie el domn. Atuncea boiarii s mai bucurar . Mihnea acesta au fost de neamul lui grec c m tar." Atuncea Mihnea s-au tulburat în firea lui i cu mânie mare le-au r spuns zicând c sunt frico i: " i cu voi nu voi face nimic. i cu voia lui Dumnezeu fost-au izbânda lui Gligora co-vod . Iar tefan-vod au trecut în ara Ungureasc cu toat casa lui întreag . Deci cum s-au a ezat aici. Atuncea Mihnea-vod spusese boiarilor de tain . Gligora co-vod . i s strânser tot neamul dor b n esc.i face steaguri multe. i a a au petrecut via a lui la turci. cum va s fie aceasta. i ca de la inima lor l-au ales i l-au f cut domn rii Române ti. de i-au ie it înainte la Târgul Frumos i l-au lovit la Strung . ci numai vom z d rî arpele i ne va înghi i cu totul. gândind c iaste credincios turcilor i el va purta grija rii i o va a za ca s . s -i bat i s fie el împ rat. f cându-se o movil mare de trupurile lor la Strung . în scaun. i copii lor i rudele lor robi în mâinile turcilor. s s scoale cu arm asupra turcilor. ca s treac to i la Ardeal împreun . bun lucru ar fi acesta! Iar noi ne temem c nu vom putea plini des vâr it.

2 zile i 2 nop i. i au strâns turci mul i. în scaunul Bucure tilor. i trimise pâr grea asupra lui Costandin postelnicul i a gineri-s u. f cu me te ug. ca s az ei acolo. cât credea într-însul ca în Mahomet. i ne tiind nimic de acéia. anume: Dr ghici logof tul i rban postelnicul. s s odihneasc cu bun pace. i Preda Bârsescul vel-ag i pre Vintil c pitan de ro ii i pre Badea v taf de pu c rie. cugetând ce va face: fugi-va preste munte? T tarii i turcii l-au luat pre d nainte. al ii într-alte p r i s r chirar . de au mers la Cadâr-pa . iar boiarii i o tile pricepur de me te ugul Mihnii. ci mai vârtos s înt rise. al ii délii. i mult prad Ardeal. Deci Mihnea. i ce gândise asupra turcilor nu s mai p r sise. pre apa Praovei. Pan sp tariul. precum s-au i aflat. ca s s afle lâng dânsul. gândit-au s nu fie acel lucru i în tirea lui Costandin postelnicul i a gineri-s u. de olac. i robie au f cut în Iar dup ce au ispr vit acolo.-au lucrul. iar cu casa lui. Tot iaste pierit. pân' le-au d chis Dumnezeu calea i au sc pat în cetatea Bra ovului cu jupânese. de au venit la dânsul aici în ar . al ii siimeni. ungurii. de-i jura i le porunci s mearg s taie pre turci. nefiind vinova i nimic. de au omorât p Preda Brâncoveanul vel-ban în casele domne ti în Târgovi te. ce va s fac . Iar boiarii mérser la pa a. Ci au trecut în ara Moldovei cu totul. 50 . i nici pre unul n-au prins. l sa i cu voia lui i cu carte isc lit cu mâna lui. iar rban postelnicul nicicât de lâng dânsul nu s d zlipiia. i Logojul. i s-au curtenit la Ghica-vod . Pan Filipescu biv-vel-sp tar. Ci -au luat capul a mân i s-au învârtejit i el. cu toat casa lui i cu gineris u. i a a-i socotea i-i cinstea. Ci cu mare tain au poruncit la Odor c pitanul de au mers cu târgovi tenii i cu to i pl ia ii Ialomi ii. deaca au în eles c au fugit ace ti boiari. la satele lor de la munte. cu coconi. îl suduia i zicea c nu s vor învr jbi cu turcii.oastea. i au trimis pre Dinca vel-arma . Atuncea. venit-au i Mihnea în ar . 2 lucruri de tain f cea: c tr Raco i Gheorghie-craiul scriia c r i s vie o ti ajutor. v zând c nu va face nimic. i hanul cu t tarii înc sosée te. Numai au pohtit pre 2 coconi ai lui Costandin postelnicul. pân s apropiiar de tab ra turceasc . 7166. B nuind i pe o seam de boiari. Ci îndat -l p r sir to i i s învârtejir înapoi cu tunuri cu tot. de au fugit de la Mihnea când era tab ra la Sibiiu. pre acea vréme. Mihnea r mase cu pu ini oameni. i lua bani împrumut de la turci mari din arigrad i dupre marginea Dun rii. avgust 16 dni. F g duindu-i bani mul i. tocmitu. den porunca Mihnii. i înc i-au chemat cu rug ciune. socotir c nu vor putea tr i în zilele lui. foarte s-au întristat. mar i diminea a. i -au f cut pace i cu hanul a ijderea. era i Costandin Cantacuzino stari-postelnicul. Când ajunse la Cera i. iar c tr turci plec ciune mare f cea. sârbul. Atuncea au luat turcii cetatea En ul. al ii be lii. nebântui i de nimeni. Déci fiind Mihnea obidit pre o seam de boiari. c sabiia împ ratului iaste lung . lovitu-i-au f r véste. cu to i. lui rban. cu slujb dreapt . s prinz pre ace ti ce scriu mai sus. Gonitu-i-au pre to i mun ii Praovei. i au dat véste i fie-s u. cum ei s -i fie f cut acea sminteal . Iar ei deaca s d sp r ea de el. C pre Dr ghici logof tul l-au trimis cu solie la Ardeal. i îndat omorî pre Pârvul cel-vistier i pre Istratie vel-postelnic. V zând ace ti boiari atâta nebunie a Mihnii-vod pornit asupra lor. Strângând o ti de iznoav i cu me te ug mare. unii saragéle. de purcése cu toate o tile s treac muntele i s s împreune cu ungurii. Iar Mihnea. Atuncea Mihnea foarte s în l a i s trufiia. i Caravansebe .

cu to i pa ii. fiindu-le cap pa a. F cur an mare împrejur.Pan sp tariul. anume: Radul vel-vornicul. tot cu haine spahie ti. nu trecu mult vréme. strânse Mihnea toate o tile. j luindu-se c nu iaste hain împ r iei. Au t b rât acolo în târg. de trecur la Giurgiov. i-au t iat. Ce trimiser de olac la Dun re. s fie logof t mare. i înc tot nu credea. trimise Chiupriliul 2 capigii. s vaz . Da-va seama înaintea lui Dumnezeu la vremea înfrico atului jude ! Pre acéia vréme aduser t tarii i pre Kimin Ian robie. mult se mirar cum s schimb Mihnea den f g duin a lui i s f cu hain împ r iei. Iar gineri-s u Pan au r mas. au fugit la ara Moldovei. Dup aceasta. ca s -i dea viziriului. pentru dragostea ei. ci pre to i negu torii cre tini. ci numai din sfatul lui cel necurat. de s-au pârât cu acei boiari ai Mihnii-vod . cu lan urile în grumazi. i Danciul Pârâianul vel-postelnicul cu fie-s u Preda logof tul. înaintea vizrului. i nimic n-au folosit. de au luat de la Moldova numai pre Costandin postelnicul. i Udri te vel-sp tarul. ce va s fac asupra împ r iei i. nici de mic. C întâi el au mers la Mihneavod . nu s mai alegea nici de mare. c judecat nu era. Cândescul cu 2 fra i ai lui. Atuncea împ ratul deaca în elése. 51 . v zând c au f cut moarte boiarilor rii. i-i c lca cu picioarele i. cunoscând ficle ugul lui. Iar doroban ii s bucura. care era pl m dit în inima lui înc mai dentâi. nimic nu sau ferit. Deci tiind c nu-i vor prist ni boiarii. de arser Br ila. de l-au r scump rat Mihnea-vod din Deci dupre acéia. nu mult vreme trecând. Giurgiovul. În elegând Mihnea-vod de aceasta. de l-au dus la viziriul. nu numai pre turci. i Radul F rc anul vel-stolnicul. Iar apoi. nu doar c era ceva vinova i. i au venit to i boiarii de s-au închinat lui. dându-i i boierie. i f cur pod peste Dun re. cum sunt haini împ r iei i umbl amestecând rile. i tot aflar a a. de n prasn s umplu de mânie. i Vasilie Câmpineanul vel-c pitanul i al i mul i boiari. i îndat r m seser acei boiari ai Mihnii de judecat i fur sco i din divan cu mare ru ine. i nici la biséric nu-i l sa s -i îngroape. Iar el tiindu-se drept. i-i cinstiia. iar pedestrimea o slobozi în turci. aruncându-i din casele domne ti jos. Iar Costandin postelnicul de la Dumnezeu fu izb vit din moarte. i degrab porunci împ ratul de s strânser o tile la Ru i. Acestea le f cea Mihnea. i îmbr ca pre doroban i. i alése den neamul dorob n esc de puse capete mari preste to i. i aciia i trimise o ti la toate vadurile. pre to i i-au omorât. C l rimea o rândui împrejurul târgului Târgovi tii. ci afar prin gunoaie. ca s taie pre turci i s r dice arm asupra turcilor. i n d jduia în ei ca Irod-împ ratul în Irodiiada când t ie capul lui sfeti Ioan Cristitel. i pr dar tot ce g sir dincoace de Dun re. i Stroe clucerul Bârsescul. i Badia Comâneanul vel-comis. Iar pre jupânésele lor le muncea i le lua toat agoniseala. Deci cât folos au avut Irod de dânsa. i Diicul Buicescul vel-clucerul. de fa . i câ i s aflar acolo. Negoi . trimis-au pre Col ea clucerul Doicescul i Nicola Sofiianul i cu al i boiari i cu mul i bani. ci au ie it de fa la divanul împ r tesc. iar el numai n-au vrut s vie. i-i d ruia cu frânghie i cu haine scumpe. Mihnea fiind îndemnat de dracul. i Moisi. i dupre pâra lui. i Chiupriliul vezirazimul. atâta au avut i Mihnea de ei. s omoare pré Costandin postelnicul. câ i au mai r mas.i b tea joc de trupurile lor. de mare fric . iar au ab tut de -au t iat boiarii. neavând nici o nevoie. de la Crâm.

a teptând pre turci. trimis-au porunc în ar ca s strâng cine va fi r mas i s . merse asupra lui Costandin-vod . i cât clipeala fur birui i ungurii i munténii de t tari. ca 2. i avur r zboi mare din josul târgului Ia ilor. Iar câ i sc par prin codri. Ghicavod . i venir i din ro ii i din toatele cétele. mai 1 deni. i intrar în ei ca lupii în oi. i a a viind véste. Iar turcii i t tarii intrar în ar . Ci s învârteji înapoi cu mult grij .000 de munteni. c pitanul ném ilor. i câ i ziser c sunt robi i. ie ir o seam de turci din tab ra lor i s lovir în lunca Giurgiovului.Iar Mihnea înc . i s-au adunat to i doroban ii i siiménii lâng dânsul.i dea dup obicéie. de f cur leg tur i jur mânt mare. i s învârteji iar înapoi. A ijderea i slujitorilor le f cu c utare. s lovir o tile cu straja moldoveneasc . mor i. i au domnit Mihnea-vod 1 an i 9 luni. cumnat cu Mihnea-vod . leatul 7167. de-i r spândir . Iar pre Gherghe dvornicul B leanul îl cuprinser acolo viu. s raci. i c l rimea a ijderea. i-au gonit pân-în tab r . cu mare me te ug s împ c cu doroban ii dându-le i bani mul i. i când fu septembrie 5 deni. Iar Raco i înc trimise ajutor Mihnii pre Gaud. ca s mearg la Moldova s scoa pre Ghica-vod .i g ti o tile toate. i când sosir la Fr te ti. i puser domn pre Ghica-vod la noiemvrie 20 deni. Iar când au fost la april 26 deni. i când au fost vrémea haraciului. ce s închinar 52 . leatul 7168. s s bat acolo. i Dumitru Sârbul velsp tarul. i socoti c nu va face singur nimic. Noapte-l slobozir . i-i noroir în Bahlui. de o robir i o pr dar foarte r u. Iar peste noapte. pus-au pre to i s . Iar Gaud cu ungurii lovi-i f r véste i foarte r u i-au t iat. i-i robir din d stul. i r zboi mare fu lâng târg. venit-au la Ghica-vod véste cum vine Costandin-vod cu ungurii. i s întoarser înapoi cu mult prad . cum au fost mai r u. pre la Câinéni.i dea haraciul împ ratului. de au fugit preste munte. Turcii s îngrijar foarte. ca 20. Niminea nu s întorcea obidit de la divanul lui. s s apuce de hrana lui i s . i acolo î i sfâr i via a lui. i întâi se duse la Ruc r de s împreun cu Raco i la hotariul rii. i pre Costandin-vod t tarii a ijderea. Mihnea. Mihnea înc purcése den Târgovi te asupra turcilor. capete Gherghe dvornicul B leanul. preste Prut la To ora. veni veste neagr Mihnii. deaca s-au a zat la scaun. T iar pedestrimea toat . De aciia au sc pat Costandin-vod cu pu inei oameni. unii s închina lui. C turcii era mul i i t tarii înc venea cu Ghica-vod . i câ i sc par . Iat doroban ii i alte o ti s sf tuir s -l închiz în cetate i s -l dea turcilor. intr Costandin-vod în Moldova. Iar Ghica-vod . iar cu alt seam de oaste s duse Raco i la Ha ag. îi omoriia moldovénii. i iert pre to i gre i ii.000. i ar ta mil mare asupra s racilor i le f cea judecat dreapt .i mearg cine i la mo iia lui. cap lor Miche Clemen. în Bucure ti. Iar Costandin-vod au intrat în Bucure ti.000. Deci el acolo gândise s az pre loc i s s bat cu turcii. cu o ti t t r ti. Acolo s-au împreunat cu calga-sultan. i cu 10. 7168. fugi i. s-au pogorât Ghica-vod cu to i boiarii lui i cu toate jupânésele în jos spre Prut. c au b tut turcii pre Raco i-craiul. El înc s sp imânt r u. al ii s duser la domnul lor. i fu moldovénii birui i de o tile lui Costandin-vod . aicea în ar . i orânduir pre Costandin erban-voievod cu 10. cu o seam de unguri.000 unguri. i den porunca împ ratului. i sosir la Ia i. pân' sosi la Târgovi te. deaca prinse de véste. i r zbindu-i. i celor ce r maser le déde sc dere din d stul. i numaidecât s-au sculat cu to i boiarii rii i cu toate jupânésele lor i cu to i coconii lor de s-a dus la Giurgiov. i-l duser rob la Crâm. pre to i îi scoase de la catastih. pân' la Tighenea.

i au poruncit s omoare pre Ghica-vod . Iar Ghica-vod s-au a zat a fi domn iar la scaun în Bucure ti. i când fu la mai 21 deni. i s-au întâmplat de au fost acolo i Costandin Cantacuzino postelnicul. i f cur i alte nebunii multe. c nu apuc o nebunie s s potoleasc . i înc a a r nit fiind. tot au sc pat. Iar Ghica-vod fiind domn rii Rumâne ti. au purces s mearg la Bucure ti. nici tun n-au slobozit.000 de turci s vie cu dânsul. al ii l-au împus în spate cu giudélele. porunci s .000. numai sabie la sabie. împreunându-se cu Budum-pa a i cu Seedi-pa a. i nu iaste alt ar mai rea dect ara Rumâneasc . i-l pedepsea zicând c au f cut Ghica-vod i rumânii ru ine împ ratului de n-au adus haraciul la vréme. în elegând de aceasta. Deci atunce s milostivi i trimiser pre Geani Aslan-pa a i pre Chinan-pa a cu o tile turce ti i pre Ac Mârzea cu t tarii. s vie aicea în ar el domn (adec pa ). i venir la Giurgiov de s împreunar cu Ghica-vod . unii în cetate. i învârtejindu-se. la Patoc. fugit-au pân la Oradiia Mare i acolo au murit. era împ r iia la Odriiu. fa la fa . Iar Geani Aslan-pa a i cu Chinan-pa a i cu Ac Mârzea s-au înturnat cu mare cinste i cu dar bun i au trecut în ara Ungureasc pre la Ru ava. Atunci Raco i viteja te au pierit. leatul 7169. i nu vrea s . c era mul i. i fiind biruit. 53 . gândind domnului lor cum era i înv a i. iar ungurii pu ini ca 8. unii l-au lovit în cap cu sabiia. cu lacr me i cu plec ciune. nici pu c . i s apucar iar de ho iile lor céle obiciuite. Iar ei ca ni te oameni nebuni i d zmetici. i ce aflar . pre apa omu uiului. alta r dic . C venir f r véste de lovir pre Ghica-vod la Giurgiov. s s pl teasc de haraci. Atunce. la Bucure ti. pre acea vréme. ca s nu mai trimi o tile pre robie. cu jahul. pre în v rsatul zorilor. trimis-au pre gineri-s u Mustafapa a de la Silistra i au intrat în Bucure ti f r veste i au luat pre Ghica-vod din scaun i l-au dus la Poart i l-au mazilit. i îndat porunci la turci i la t tari s le vie în ar s o robeasc i s o prade.i trimi haraciul la vréme. i acolo s-au îngropat. fu scârbit vezirazimul Chiupriuliul. Deci trecând vremea haraciului. stricând i jefuind bucatele boiarilor i tot ce g sir . i fu dus la mo iia lui. ca s -l întrebe de zabava haraciului. lui Mustafa-pa a. au trecut muntele. mul i s-au înecat. F cut-au r zboi mare cu Raco icraiul. ca 40. Deci îne elegând împ r iia de atâta nebunie ce fac rumânii. Atuncea Chiupriuliul vezirazimul foarte r u s-au mâniiat. luar . ci numai s goneasc du manii afar din ar . Ci tot fu izbânda turcilor. zic unii. din jos de la Clujvar. cum au fost. i cu boiarii dimpreun . ei trimiser c r i la împ r ie i la viziriul. s tr gea fie carele i s ascundea. Iar doamn -sa au r mas în ara Ungureasc . i au domnit Ghica-vod luni 9 i zile 10. c numai cu sabia goal au intrat în mijlocul turcilor i au t iat pre un pa mare i pre mul i turci.i tocmeasc ara i s . Care r zboi. i carii cum putur sc par . Iar turcii ocolir Oradiia Mare i o b tur 40 de zile i o luar cu totul.i dea birul dup obiceaiu.lui. i cum împ ratul biruia te de la r s rit pân' la apus. Iar Costandin-vod prinse de véste i au fugit cu mul i din munténi i la mai 25 deni. i rândui 4. i iar s-au învârtejit înapoi.000.i dea fie tecare birul. i a pribegit în ara C z ceasc . poruncind gineri-s u. prepuindu-i c n-au fost vrednic s . pre mul i iau i prins afar . i când fu la septemvrie 1 deni. al ii în ici. îns chemat de vizirul. Iar Ghica-vod . tot. al ii în prund.

cu case i cu olate. au iertat pre Ghica-vod de moarte i pre ara Rumâneasc de a lor gre al .i conteni viziriul mâniia i îndat opri pre gineri-s u. i pentru voia lui Costandin postelnicul. Întâi robiia. tiind c sunt greci avani i înc rca i de datorii. adev r. A adar înt ri i inima robului s u Costandin postelnicul. i ara ce-i va fi voia lui s fac i s tocmeasc . ca s nu o prade i s o j huiasc . a patra multe boale i nevoi gréle. i-i trimise mare bucurie. va face. carele sta în toat vremea pentru binele ei. cum sunt ei înv a i. socotind c au n scut la Moldova i acolo au crescut. bunul cre tin i vrednic de slujb . de au venit aicea în ar . a treia foamete mare în 2 ani. tii Atuncea în elegând domnii greci arigr déni. Deci fiind acolo i Gligora co. cum s . c ci îl alese c gr ia te drept. i cu multe lacr mi i s ruga ca s s milostiveasc înc o dat pre ara Rumâneasc . Mustafa-pa a. i ce-i va zice. 54 . la acéste 2 târguri era spurc ciuni multe de voie i asem nar Sodomului i Gomorului. C i el era mo nean într-însa. ca s -l aib ca pre tats u i s -l cinsteasc cums cade. i sfintele bisérici s s fac meceturi turce ti. cutez de intr tocmai la viziriul. nu se mai putu r bda. i pre David din mâinile lui Saul i pre tot neamul omenesc i-au r scump rat cu sângele lui i i-au scos din mâna diavolului. f r pace la casa lui s aib . iar ca la ceata doroban ilor. C pre acel Costandin foarte-l avea Chiupriliul iubit. Târgovi tea i Bucure tii. f r' cât pre cel mare. a doao ciuma 3 ani. V zând Dumnezeu atâta nebunie ce f cuse rumânii i cum nu s mai întorc s . i ine cu raiaoa împ ratului i pohté te bine s racilor. Iar plat înc luar . ca s -l fac domn. ii c uta ajutor într-o parte i-ntr-alta. C . el deac în elese de aceasta.i piarz légea. d sc lecând în Caracal. mers-au el singur de au c zut la Costandin postelnicul cu mult rug ciune. s le iarte gre alele. Costandin postelnicul i-au luat credin a i s f g dui s -l fac domn. c dea la picioarele lui i-i f g duia bani mul i i-l ruga ca s fac pre unul dintru ei domn. Avut-au s raca de ar noroc pentru acel om bun. i a a f când leg tur . cu a lui mân scris. Atunce déde Dumnezeu de. de i-au s rutat mâna. Dumnezeu au secerat de tot feliul de oameni. joi în zioua lui Sfeti Nicolae. nici nimic. i-l durea inima de cre tin tate i de p mântul rii.Iar Costandin postelnicul. O mare ciud f cu Dumnezeu cu ara Rumâneasc . i-i aducea aminte în tot chipul. i multe ca acestea zicea. Ales la 2 ora . i au l sat pre credin a lui i domniia. i cu mare groaz de chise buzele lui.i g sia. ci va da haraciul împ ratului la vrémea lui i ce-i va fi porunca vor face. nici la unii. L udat s fie numele lui în véci! Dup acéia viziriul porunci lui Costandin postelnicul s aleag pre cine va fi voia lui s -l fac domn Rumâne ti. Iar el. i pre nimenea nu. ca s nu-l piiarz . m car c Costandin n-au pohtit de la el nici s -i dea boierie. nici unuia nu i-au f g duit. i în tot chipul de bube. dechemvrie 6 deni. i-l jur pre sfânta evanghelie i-i f cu zapis cu mare leg tur . i-i va fi mil de s raci. i pre Noe din potop i pre Lot din Sodom. i cum el va ti rândul râi. mult plânse i s v ieta pentru s raca de ar . i viteja te. carele au izb vit pre izrailténi din mâna lui faraon. c o scoase din mâinile p gânilor i biséricile le mântui de legea lui Mehmet. prinzând de véste. numaidecât l-au dus la viziriul. sin Ghic ivod . i au purces cu ag i cu steag. iar pentru binele rii. putérnicul domnul i Dumnezeul nostru Isus Hristos. f g duindu-se c -i va fi ca un fiiu bun. ce trimise judecat i cazn . s nu vie aicea. ca i al i boiari. de domnie. prinzându-se tare c nu vor mai face ce au f cut. leatul 7169. f cându-se moarte nespus .i plâng p catele i s fac poc in .

Ci s mira ce va s mai fac i cu ce va s s mai lupte. i Costandin nimic de celea n-au fost vinovat. f când multe milostenii întâi pre la m n stiri. i-l înv a s nu gr iasc nimic cu Costandin. Îns mijlocul tot nu-l da. i cum va sosi în scaun s -l omoare f r véste. i slujiia foarte cu dreptate i cu credin mare. pentru vina lor ce au f cut. A a i ei f cur pre Gligora co de trimise doroban ii la casa lui Costandin postelnicul. Acesta s r dic cu oaste turceasc de au mers asupra rii Ungure ti de Sus. la casa lui. i au robit i au ars ara Ungureasc foarte r u. i Gligora co-vod . Domnit-au Gligora co tot bine i cu pace. i s-au d chis toat hrana s racilor. i cum sosi în scaunul lui în Bucure ti. venitul tot s -l dea turcilor. al ii alta. pizma ul neamului omenesc. s -l prinz în clucsa lui. i au poruncit de au mers i Dabijavod . îndat îl apucar acei 2 draci cu gura i-l puser la cale rea i spurcat . al ii datoriile Mihniivod . i atâtea prih ni multe au scris. Atuncea diavolul g si 2 vase réle: unul rumânesc. v zând pre Costandin postelnicul c s porne te spre fapte bune. Ca i slugile lui David-împ rat. din a ternut l-au luat de l-au dus la sfânta m n stire ot Snagov. poruncindu-le ca ce s-ar strânge din ar . f când pâr mare asupra tic losului Costandin. Deci întorcându-se Gligorie din oaste. apoi luar plat de la fie-s u. Iar tat l lor era aicea în ar . i rban vtori logof t i Costandin vtori postelnic. altul grecesc. i chem pre to i boiarii rii. dupre cum îi iaste obiceaiul lui. ci cât putu sili pentru cre tini. ce ucise pre domnul nostru Isus Hristos. Cine au fost zurba. dechemvrie 20 deni. Deci Gligora co î i întoarse firea i crezu pre Stroe dvornicul i pre Dumitra co. al ii una. i o au luat turcii. Iar diavolul tot îl cerca. cum puse i céle 2 m rturii mincinoase pre Pilat. Iar ei f cur sfat dr cesc în tain cu doamna Mariia a lui Gligorie-vod i trimiser c r i de olac la Gligorie-vod în oaste. iar Stroe vornicul înc mai cu deadinsul îi scriia. au dat Dumnezeu de au iertat toate boalele i nevoile ce era în ara Rumâneasc . i sate i co tée. de împrosp ta pâra. pân-au murit vizirul cel b trân i au pus împ ratul pre un fecior al lui ce i-au zis Chipriuliul. pre la s raci i pre streini i priimiia i-i c uta i Dumnezeu înc -i ajuta i-i ad ogea în toate casa lui cu tot binele sfân ii-sale. mai vârtos îngreuia i de p gânii turci. care-l suduia i-l ficlenea. leatul 7172. i f r véste. cer ind de la ei unii bani. de au hiclenit pre domnii lor i au f cut rii r u în zilele lui Gligorie-vod . precum s f g duise Gligora covod când au luat domnia. i acolo au st tut la dumneziiasca 55 . domnul moldovenesc. anume Dr ghici vel-p harnicu. i s las pre sine în toat lipsa. fiind ara plin de nevoie i de s r cie. al ii bucate ce j huise. B tut-au cetatea ce-i zic Uivarul zile 43. nici n-au tiut nimic. Solomon.i bate joc de ia i cum opré te ara s nu dea bir. leatul 7171. ca doar va izb vi Dumnezeu pre s raci înc de acest rând.Dup aceasta i Gligorie-vod g sind o ar r sipit i plin de nevoie. anume Stroe vornicul Leurdeanul i Dumitra co vel-vistierul arigr deanul. de-l pâra te c iaste hain i cum nu bag în seam pre doamn -sa i. Binele ce-i f cuse Costandin îl uit i jur mântul c lc . cum el umbl pre la turci pre marginea Dun rei. Mers-au cu Gligora co-vod în oaste i 3 feciori ai lui Costandin postelnicul. i s-au f cut pâine. s p zeasc scaunul domniei. i miiare i vin mult. s fie vezirazim în locul t tâne-s u. Diavolul. În zilele lui. -au dat cone ul. Era sâmb t spre duminic . domnul muntenesc. înc au purces la iuli 20 deni. i nicicum nu putea de el s s lipseasc . C ei ca ni te lei c sca gurile s -i înghi pre to i. Ace tea era l sa i de Gligorie-vod ispravnici. în ziua de Sfeti Ignatie bogonose . i au mai luat împrejur i alte cet i.

a a vi s va m sura". Matei. pre care l-au scos de 2 ori din moarte. ca un câine ucis. S povestim i de Costandin. f r vin nimic? Iar ara toat plângea pre Costandin postelnicul. numai ce sc par cu trupurile. i cum a i m surat. i l-au cinstit i i-au sl vit numele. i l-au inut ca pre feciorii lui i l-au boierit. iar el 56 . i s-au b tut cu ei la iulie 9 deni. pre la cin . Iar trupul lui Costandin l-au r dicat jupâneasa lui. a a nu s poate face din neamul r u. al doilea rând. care au sprijinit toate nevoile rii. c n-au tiut când l-au omorât i cum au fost adormit.000-4. adev r. Fiind gata. c zând într-o tin . mitropolitul i tuturor boiarilor. s s scopeasc . ca s nu mai r sar mu tar i ardei. la Uivar. O. i fu izbânda ném ilor. c -au pierdut mila. la acel r zboi plat . i blestem pre Stroe. ce-i zic morococean. A a s-au c it pentru moartea domnului nostru Isus Hristos i Iuda. c au pierdut un stâlp mare. r ul pizma neamului omenesc.liturghie tot în genunche la sfintele icoane. foarte r u i f cea groz vii multe. ce ar fi parte b rb teasc . c se boln vi un cocon ce avea. Iar când au fost seara. Mihai. c au inut pre fata lui un fecior a lui Costandin. judec -i cu matca focului! Iar Gligora co deaca veni de la oaste i al doilea rând. C au luat acolo. C pre sfaturile lor céle réle puser ara. c i-au fost nepot de v r premare i c ci l-au crescut în casa lui. diavole. fiind cap Zuza. ci s s topeasc i s s conceneasc . ca s poat da jaf rii. de la Stroe Leurdeanul. la august 7172. iar el atunce s-au de teptat i au zis p rintelui tefan. a a vi s va judeca. c ci ei l-au îndemnat de l-au omorât. Doamne. Costandin. rban. C era mic. i cu Dabija al Moldovei. pentru mult în elepciune i bun tate ce f cea în toate p r ile. C . plângu-l i p gânii. 7172. precum zice la sfânta evanghelie: "Cum a i judecat. înf at. nefiind nimic vinovat. anume rban. ci din varza cea rea. tins. precum era înv at la tat -s u. Atuncea au pierit i Preda vel-logof tul Buc anul i Iva co Cepariul i al ii mul i. Iordache i cu mare cinste duser -l la m n stirea lor ot M rgineni i acolo îl îngropar . car le cu bucatele. ce era la Gligora co-vod vel-p harnic. dar nimic n-au folosit. i ace tea înc o vor lua. Iar Gligora co-vod . plângu-l carii au avut de la el mult c utare. i cre tinii. i de acolo au mers la Husiin-pa a al Budii. i lui înc -i trimise Dumnezeu judecat . i pre Dumitra co. l-au omorât în trapez riia m n stirii. c indu-se i plângând de moartea lui Costandin. c i-au venit ajutor oaste nem easc . ca 3. iar acolo. pentru c se f cea so i i priiateni cu streinii i-i înv a s omoare boiarii cei buni i în elep i. toate câte cu 8 boi. i înc i-au fost i cuscru. luând de la moldovéni i de la munténi toate corturile i tunurile. de la Dumitra co. cum prel sti i pre Gligorie-vod de omorî pre Costandin f r judecat . bun. ci numai de numele lui au auzit. deaca-i spuser c l-au omorât. i de la cine fu acea moarte necuvioas ? De la Gligora co. au ie it fie-s u i mai morococean el. i toate rile care l-au tiut i carii nu l-au tiut. Unii ca ace tea s fie de 3 ori anathema! Iar când au fost la mesi a mai 9 deni. fiind i el amestecat în sângele lui Costandin postelnicul. ci au luat plat matca focului. S mân a acestor nelegiui i i îndr ci i s-ar c dea. de au b tut cetatea Leva. sin Radului arma ul V rzariul. iar au poruncit de la împ r ie de au purces Gligora co în oaste.000. cum nu poate face den m r cine strugure i din rug smochine. f cându-i-se pogrebaniia i pamete mare cums cade. s-au pricestuit trupului i sângelui domnului nostru Isus Hristos. i coconii lui: Dr ghici. Ilinca. i nimica nu i-au stricat. Plângu-l i s racii. pre carele l-au f cut domn.

Nu sc pa de el nici boiariu. ca un diavol. între Matei-vod i între Vasilie-vod i între Raco i. i fugea. Atuncea i Matei-vod plec . Acesta era om îndr cit i f r' de ru ine i iubitor a v rsa sângele oamenilor. ci de mic au r s rit fiiul dracului. zicând c tr unul i c tr altul multe minciuni i cuvinte ficlene. trimi ând în toate p r ile de prad i pre mari. de la Rumele. pre vrémea ce era i ucala vel-vistier. pân . A a zicea i acel Ghine. cu cas la sat la Br ti ani. ot sud Romana i. c înc tro-i va fi voia. adec olariu. nici nimeni. ca un drac.i urechea i-l f cu vel-vistier. precum scrie înapoi. ca de la un pârjol. nici negu tor. C olariul dinc tro-i iaste voia. i s-au f cut papista . i m sur cu cotul în toate p r ile. spre ascuns. i au domnit ani 4 f r 2 s pt mâni. Isus Hristos. i când era la postul cel mare. c . ce dea la gazd de f cea socoteal banilor i-i b ga în lad . Aicea semn m povéstea a unor boiari r i. g sit-au dar pre acéste 2 vase réle. ci-l îndemn dracul de s m n vrajb mare. avu ie rea. Deci cu reaoa a lui slujb . f -m vistier mare. rea s mân au fost. el le arunca prihan i n p ti. ce s înv ase înc din copil rie. de le-au 57 . i fiind el atâta de sângerat. Iar Radul arma ul era de mo ie rumân. i vei cunoa te mult folos. iar Gligora co temându-se de turci s nu-l prinz pentru vina lui ce au f cut de au fugit cu o tile de la Leva. ajuns-au la Mateivod vel-arma . Décii cu acéste av nii i dr cii. i tat -s u era gr dinariu de vérze la Ploe ti. i s l ud c scrie toat socoteala rii pre o unghie. c nu s-au f cut varz bun . iar diavolul neiubitoriul de neamul omenesc. Iar când fu leatul 7173. De frica lui î i l sa casele i mo iile. nu mergea ca cre tinii. i pierdu mintea i sfatul. nici c lug r. craiul Ardealului. de mu ca pre unii i pre al ii. i pentru acéste spurcate ale lui fapte. i-l îngropar în biséric la Mihai-vod . de Mamon. t indu-le urechile i nasurile. ce i-au zis V rzariul. i înc de mic î i dobândi i aceast porecl . la a lui istorie. de ade acolo. la biséric . Pre unii omora la casa lui i le ascundea trupurile în gunoaie. l c tar. precum iaste obiciuit. cerca pre Mateivod zicându-i: "D i-e voia s faci bani mul i. C el. t v lindu-se din zi în zi. pân-i-au pril stit i au pl m dit pizma mare în mijlocul lor. C domnind Matei-vod foarte bine i cu pace i f când multe bun t i. i cine-l auziia s ascundea de glasul lui. c s l sa c un arpe mânios. Început-au a. Era i c s torit aicea în ar . O. nici pre atâta nu s-au l sat. v rsat-au mult sânge i robii din d stul. el s-au sculat cu doamn -sa d npreun de au fugit în Ardeal i au trecut în ara Nem easc . numai ce tu ia i arunca cu buzduganul în sus. i pre mici. f cut-au lui Matei-vod bani mul i. pân' la 16 ani din domniia lui. Atuncea el aiave î i ar ta toat r utatea i s f cu ca un lup. cât nu tiia ce face. ce i-au zis ucala i Radul arma ul. ce-i zic ucala.i déde duhul. pu ini sc pa de la el nepr da i.i voi face bani mul i i te vor ferici multe ri". c el iubi pre argint i urî pre domnu-s u. ca un fecior de gr dinariu. pre Olte .s rea ca unul de 30 de ani i tot ipa i zbiera ca caii. ce au fost în zilele lui Matei-vod . Pentru acéia numele s u s-au poreclit de i-au zis V rzariul. într-acolo va învârti roata i va lua plata. el îl oc rî i-i stric numele cel bun. asem nându-se Iudii. anume: Ghinea vistierul. dându-i toat puterea în mâna lui. i le lua tot ce avea. ca s strice numele acelui domn bun. f r nici o dreptate i f r' de nici o mil . To i ipa i s cutremura. i au c zut asupra acestor 3 ri limbi streine. i pre cine afla c era cu ceva putere. Iar Gligorie-vod înc s întrist i tot s c ia de moartea lui Costandin. În loc de slav i de fericirea ce s l uda c va s fac domnu-s u. iar pre al ii îi purta pren târg. dintr-acolo-i pune m nu a. Acesta înceti or. C Ghinea era grec. cercând. arunca-i pren ocne.i ar ta veninul asupra s racilor. ci umbla. i nimenea nu le putea folosi.

i bani câ i trebuise de poclonul împ ratului i al viziriului i al caimacamului. i de bani înc s-au îndestulat. mai ales boiariu dintral ii i mai vrednic boiariu de slujb . fu adus trupul lui de frate-s u. precum la istoriia lui Matei-vod toate sunt scrise. Grecii. venitu-i-au mazilie de la împ r ie. Omorându-l acolo. iar alt grec lâng el nu-i mai trebuie. Ace ti 2 oameni fiind ale i de r i i pizma i neamului rumânesc. i peste 5-6 zile s rutat-au i poala împ ratului. f r nici o sfiial începu a înc rca ara cu datoriile. A ijderea i Radul-vod . aicea în ar puindu-l în groap la m n stirea ot Comana. i-l c ia to i i blestema pre greci. rigr déni. i 58 . i de cre tini. Mult plâns s f cu pentru Dr ghici i acolo. slugi réle ca celea s fie de 3 ori anathema! C cu al lor sfat r mase domnul cu nume r u i cu scandel : i având avu ie. ci i grecii înc -i pr da i-i mânca cu de tot feliul de me te uguri. i nu era numai despre dânsul. C pre dânsu-l tiia to i pa ii i agalarii i avea despre ei credin mare.000 de taleri. iar Dr ghici el a zase toate lucrurile. Cu cuvinte dulci ca céstea au prel stit pre boiari. i aicea în ar . mai rea pizm puser i pre ascunsu-l otr vir pre tic losul Dr ghici sp tarul. i l-au luat to i la mijloc. înc i-au s turat. Boiarii înc s nevoia de slujiia în dreptate. ispr vindu-se toate lucrurile pre voia lui. [modific ] De aicea încépem povéste de cine au venit domn în urma lui Gligorie-vod Mers-au to i boiarii rii la împ r ie i le-au dat domn pre Radul-vod sin Leon-vod . Înc mai nainte fu trimis Dr ghici vel-sp tarul. cum i de acei boiari buni i în elep i. i au zugr vit Mitropoliia ot Bucure ti. precum sunt ei înv a i. le ina ii. mai vârtos Sofiialiul i Balasache. ca s poat pr da ara! Atuncea grecii cei r i. to i îi g tise. Iar când s-au umplut 3 ani din domniia lui. precum au jurat. Atuncea domnul c zut-au la to i boiarii rii cu mult rug ciune ca s mearg cu el la Poart . c ci era un om vrednic ca i tat -s u Costandin. în arigrad. fevruar 12 dni. c ci nu-i l sa de tot în voia lor s mânânce i s prade ara. mare ciud . sta tare pentru s raca de ar i f cea milostenii multe i c uta de to i s racii i de to i streinii. ara înc i-au pl tit datoriile. în Bucure ti. c -i omorâr cu ficle ugul lor. s veselir i le p rea bine de moartea lui Dr ghici. feciorul lui Costandin postelnicul cel îne elept. de au purces la Poart . mai vârtos boiarilor. cum s leag toat r utatea de dreptate i silesc s o surpe. i ara înc s pustii. El înc au f cut avu ie mult . ca s -i tocmeasc lucrul i s -i a eze domniia. iar ei. mai vârtos pre unul ce-i zicea Necula Sofiialiul. Atuncea Dr ghici sp tarul împreun cu to i boiarii i-au pomenit de greci. O. erban sp tarul. i de p gâni. s fie iar el domn. s -l cear s le fie iar domn. s nu-i lase. f g duindu-se cu mare jur mânt c va fi bun cu ei i cu ara i va scoate grecii din ar . ca ni te draci în elegând. i au venit cu steag i au zut domn în scaun.c lcat i le-au pr dat cum au fost mai r u. Da-vor seama de toate ce au f cut înaintea înfrico atului jude al domnului nostru Isus Hristos. luând scule scumpe. Pentru acéia trimise Dumnezeu la acei 2 oameni r i plat degrab. i i-au dat domniia. i bani cu dobând punea în casa lui. Déci fiind împresurat cu multe datorii. i pân au sosit Radul-vod cu boiarii acolo. c zut-au asupra rii multe nevoi i grele d jdi. grec arigr dean. grec de la Rumele i pre altul ce-i zicea Balasache. în arigrad. s -i lase numai c m ra i cihodar. 7173. împ r te ti i surgugiuri câte de 40. s r sipi ca prahul. O.

i nimica nu folosea. cu toate gloatele slujitorilor. aciia i s strânser to i slujitorii la Mitropolie. iar Radul-vod cu grecii s-au fost g tit în tain cu siiménii s ucig pre boiari. care l cuia te cu sfintele moa tele lui în sfânta m n stire den Tismana. cum începu i a urma obiceiurile p gâne ti i nu. au m car fiece om mai prost. sau jupânése s race. zicându-le prih ni. ca s strâng bani. C . c nu-i pot s tura cu bani. Grecii. Atuncea i Stroe vornicul Leurdeanul. pre vremea când era la Eni er împotriva Critului. leatul 7177. socotind c de acum înainte nu vor mai putea tr i cu grecii. j luindu-se boiarii c tre dân ii de toate ce li s-au întâmplat. Acolo f cur sfat mare. Atuncea au luat i 2 inele de aur cu pietri scumpe din dégetele lui sfeti Nicodim.i aducea aminte de patimile Ghinei ucala i ale Radului V rzariul. ci s ias grecii din ar afar . pre sfatul unor marghioli ca aceia. înc f cea ce le era voia. Atuncea to i boiarii. ca ni te oameni r i i hicleni ce au fost. adev r. de le-au topit toate. de le f cea bani i-i b ga în c mara lui. i purceser de acolo de s duser la împ r ie. O. el numaidecât trimitea de lua tot ce avea i le scotea la târguri de f cea cochi-vechi. c nu le ajungea câtu-i mânca -i j huia grecii. ie it-au de la Mitropolie de au mers cu to ii la sat la Cotr céni. sau boiar.i aduse i aminte de cea mare i groznic judecat a lui Dumnezeu! C nu-i ajunse cu aceasta. tot s nevoia cu slujb dreapt . c trimise oameni de lua bucatele i le pr da f r' nici o dreptate. tic loase Radule. de murea vreun egumen. i când au fost la dechemvrie 3 dni. Iar tic lo ii de boiari nu tiia nimic de acéstea. ci înc . el singur s-au l udat. sus în casele domne ti. Radul-vod înc nu socotea nimic de unele ca acestea. mai mul i decât întâi. cu mic.poruncea boiarilor de f cea zapise pre la datornici. zicându-le c va pune vel-vistier pre Necula Sofiialiul. ci înc mai vârtos îi pedepsea. ajungând în iarn . i porunci boiarilor s scoa biruri grele în ar . cum ei au spart raiaoa rii Rumâne ti. Déci cu acel sfat dr cesc prel sti pre Radul-vod . Atuncea i Radul-vod îns s schimb de bun t ile ce f cea întâi i s porni cu r u asupra tuturor. sau c lug r. Iar nefiind voia lui Dumnezeu. i le arunca prihani. c el tie rândul rii i pre la ce boiari au bani. ci f cea sfat în tain cu Sofiialiul i cu Balasachie. i s mul i pizma grecilor asupra tic lo ilor de boiari. c ei tiu bine pre ceia ce au bani i nu vor s -i v deasc . sau negu toriu. poruncit-au cu mare 59 . le ina ii. Luatu-le-au i toate arginturile câte au g sit la dânsele. f când la împ r ie mult jalb pentru grecii arigradului. pârându-i la Radul-vod c au trimis în ar s se strâng slujitorii asupra lui i a grecilor. ci numai î i pornise firea asupra banilor. Atunce în elegând împ r iia. vânzând haine i tot ce lua de la unii ca aceia. s f cuse so ii cu dân ii i mai vârtos îi înv a el ca s ucig o seam de boiari. f când sc ri. s pl teasc s raca de ar . i tipsii i ale ferecate. cu mare. pân' la 200 de oameni. numaidecât s pricepur boiarii i gr bir de ie ir to i afar din casele domne ti i alergar la Mitropolie. O. la p rintele mitropolitul Theodosie. mai vârtos Sofiialiul i Balasachie. tic lo ii. Iar ei. ca un om r u i hiclean. i întâi s porni asupra sfintelor m n stiri. c cu sfatul lor au oc rât numele domnu-s u i au pus i via a lor cu groaznic moarte i -au pustiit casele. cum. ca s -i umple voia lui. i tot nu s s tura. i purcése Radul-vod cu grecii. miercuri diminea a. ce sfat spurcat! i cum nu. Tr gând clopotile. de venir aicea în ar al doilea rând. dup ce s-au adunat to i boiarii la curte. s prade pre boiari i s puie în ar ni te semi nemilostive. Ci s g tir toat boierimea rii i cu slujitorii din toate cétele. Atuncea i slujitorii fur to i într-un gând i strigar c de acum nu vor mai l sa ei s piiar neamul boieresc.

Ci au ie it la divan de fa . dup cum iaste obiceaiul. câte unul. i le-au v zut singur Stroe dvornicul. c ci era de mult folos i de mare ajutor rii i c uta s racii i streinii. la cursul anilor 7177. care au f cut Stroe dvornicul Leurdeanul în zilele lui Gligora co-vod . v zând c le-au dat Dumnezeu domn bun i în elept i judec tor drept. ca Cain de sângele fr ines u.i mâinile pre sfânta evanghelie. lui Avel. ca s fac lui Costandin postelnicul moarte. i au domnit ani 4. i cine-l tia. Iar în duminica sfintelor Pa ti. Costandin postelnicul. Déci ca s descopere lui Stroe vina i lucrul ce au f cut f r dreptate i f r judecat . în vinerea cea mare a strastiilor. caimacamul. câte unul. Iar Dumnezeu. Mergând la casa lui în arigrad. pentru c ci îl tiia to i c iaste om bun i blând. în s mb ta cea mare a Pa tilor. nici au st tut el împotriva lui. Iar Antonie-vod . to i au isc lit cu mâinile lor la izvodul jur mântului. acolo au murit. ca ni te c lc tori de lege i de jur mânt. Atuncea Antonie-voievod împreun cu p rintele vl dica Theodosie. cu ag turc i cu steag. i a a istovind jur mântul. c era scrise de mâna lui. afar fiind to i înaintea biséricii. tocma s guste r i ca aceia i moartea. iar într-alt chip nu. anume Antonie dvornecul den sat den Pope ti. Costandin p harnicul V rzariul sin Radului arma ul V rzariul. s -l omoare. Iar carii nu vor inea jur mântul s fie lep da i de fa a domnului Dumnezeu i s fie urgisi i de domnu-s u i înc s pa mare nevoie. Dat-au boiarilor voie s . leatul 7177. ci striga la cer. au venit în ar i au intrat în scaun în Bucure ti. cât s mira to i cine auzia. apucându-se de bâh . ot sud Prahova. i s-au a zat domn rii. jurând pre puternicul sfântul nume al domnului Dumnezeului nostru Isus Hristos. precum înapoi povestea lui iaste scris . diminea a. i n-au mai putut prinde bâha. Iar când au fost a doao zi. rii i al s racilor. i cu amândoi episcopii i cu to i egumenii de pre la toate m n stirile câte sunt în ar f cur 60 . Pre acesta-l r dicar i ziser s le fie domn. i cine nu-l tia. i aciia i îl duser de s rut poala împ ratului i a Mustafa-pa ii. Atuncea s descoperir toate minciunile lui cât m rturisi el singur înaintea domnului Antonie-vod i a tot divanul m rii-sale c au fost lui Costandin pârâ de moarte i cum au pierit nevinovat nimica. vrând s s ascunz . cu to i boiarii lui. i au v dit pre Stroe aiave. carii Atuncea i feciorii r posatului Costandin postelnicul împreun cu maica lor. f cut-au Antonie-vod mare jur mânt împreun cu to i boiarii. numai de acum înainte s l cuiasc to i într-o dragoste.mânie de au scos pre to i grecii din ar cu mare ru ine i au mazilit pre Radul-vod . jupâneasa Elena postelniceasa. cum nu iaste el nimic vinovat de sângele acelui cre tin. împ r i toate boieriile. c ci au omorât pre Costandin. istovindu-se soborul. nu l-au îng duit. ca ni te adev ra i cre tini. mesi a april 9 zile. c sângele dreptului Costandin nu s putea ascunde. de s-au citit în divanul cel mare. cum vor sluji domnu-s u lui Antonie-vod . n-au mai putut r bda pentru moartea t tâne-s u.i aleag domn pre carele vor pohti ei. ivitu-se-au acele 3 r va e i au c zut în mâna jupânései Elenei i a coconilor ei. cu dreptate i cum s lipseasc pizma i mozaviriia i hicle ugul din mijlocul lor. fie tecare puindu. cu 3 r va e scrise cu mâna lui c tr un ho asémenea cu el. Pre acéia vréme au luat turcii cetatea Candiei de la Frânci. i-l suduia p gânii i cre tinii. judec toriul cel drept. la Hristos v screse. i au început a face judec i drepte i a c uta de rândul era n p stui i i pr da i f r dreptate. Atuncea cunoscur c iaste om r u Stroe i-l pedepsia i mari i mici. i-l batjocoriia i muieri i copii. Atuncea ei cu to ii împreun f cur sfat i aleser pre un boier b trân.

i cum nu-i b ga în seam i numai batjocoresc. îndat au mazilit pre cei ce avea dreg torii i porunci tuturor câ i au fost la acel sfat spurcat s mearg la ar . Iar Antonie-vod domniia foarte bine i cu pace d spre toate p r ile i avea liubov c tr to i boiarii. carii s afla cu slujb dreapt lâng domnu-s u i sta pentru ar i pentru s raci. dat-au Dumnezeu de prinser cei 3 boiari de veste mai timpuriu i degrab mérser la Antonie-vod de-i spuser i s rugar s le fac judecat dreapt cu B leanul i ceata lui. i Radul logof tul Cre ulescul. leatul 7180. atunce s pa dup vina lor. i Gheorghe dvornicul. iar cine va c lca jur mântul. sp tarul au sc pat din mijlocul lor. i i-au iertat de toat vina lor i i-au înv at s se p r seasc de ce s-au apucat. i Staico p harnicul sin B rcan ot Buc ani. Deci nu mult vréme trecând. i de-i va afla c au c lcat jur mântul sau au f cut lor vrun r u. poruncindu-le. 61 . Închinându-se lui to i. s nu-i calce streinii. Dup aceasta nu mult vreme trecând. Atuncea Antonie-vod au ie it la veldivan i i-au chemat de au st tut to i de fa . c acolo era împ r iia. i Radul Logof tul Cre ulescu. i alt vin nu le afla f r' cât zicea c ei tot boieresc la to i domnii. ca ni te oameni r i. i Matei aga. i Staico paharnicul.i afl l ca în inimile unor boiari. Atuncea Antonie-vod . c va da el seam înaintea înfrico atului jude . i Mihai Cantacuzino spatarul. Iar mai vârtos pizmuia B leanul. s l cuiasc to i întru dragoste. Încuibândui-se diavolul în inimile lor foarte tare. i Iordache postelnicul. C utând la sfânta pravil . f cur sfat dr cesc c tr turci de prinser pre Mare banul. nici s -i prade f r dreptate. i cum s-au îmbog it. anume: Gheorghe dvornicul B leanul i cu gineris i Hrizea vistierul. anume: Mare banul. Iar rban Cantacuzino. i Radul tirbéiu ot Izvor i cu al ii mai m run i. Iar jupâneasa Elena i cu feciorii ei n-au vrut. i purcéser cu Gligorie-vod de venir în ar la scaunul ot Bucure ti. i au fost domn 3 ani. ca ni te r i hicléni. Antonie-vod v zând dreptatea celor 3 boiari. Iar Antonie-vod au r mas la arigrad i acolo s-au prest vit. de f cea sfat i s înv a cu ce fel de me te uguri vor ucide pre acei 3 boiari. scoaser -l afar cu r va ele lui céle de vânzare. i Ghe ea clucerul. ca s ia plat precum au f cut. Dumnezeu s -l bat i trupé te i sufléte te. noaptea s strângea to i la casa lui Gheorghe-dvornicul. aflar s -l omoare i pre Stroe. c ci nu l-au pus ban mare la Craiova. Deci a a sf tuindu-se în toate nop ile. s az la casele lor.mare judecat . ca s -l tie to i c s-au asem nat cu Iuda i l-au ivit Dumnezeu ca pre Cain. i aciia i porunci Gligorie-vod cu acei r i boiari ai lui Gheorghe dvornicul B leanul de au prins pre to i fra ii lui rban spatarul: Costandin stolnicul. cu mari me te uguri. Deci f cându-se ei o ceat spurcat . precum sunt jura i. cu tain la turci au umblat de au stricat domniia lui Antonie-vod i cu mul i bani au dres domnia lui Gligorie-vod . c -l iertase împ r iia.i numele Silvestru. înt rindu-i cu r u cuget asupra a 3 boiari. mart 20 dni. Deci ei. i s déde cu judecat dreapt pre mâna arma ilor. Dupre acéia l-au dus la m n stirea din Snagov de s-au c lug rit puindu. i Radul tirbei i cu toat ceata lor cea dintâi. i îndat purcese cu to i boiarii de s duser la Odriiu. i rban Cantacuzino. ci s-au rugat la Antonie-vod s -l iarte de moarte i s ia cinul c lug resc. Iar vr jma ul diavolul nu putu r bda. de c lug rie. vel-sp tarul. i Stoian comisul. iar le-au poruncit de au venit la curte. Atuncea i Gligorie-vod înc venise din ara Nem easc . de s ar tar tuturor noroadelor. Iar alt r u nimic nu le-au f cut. ci. alt nu avea ce mai zice. f r' cât célé ce scriu mai sus. veni i lui Antonie-vod mazilie. Déci fiind acolo i Hrizea vistierul.

O. ce au fost cuscru cu stari-postelnicul. i de aceasta dar s asem na cu Maximiian. r ul spurcat. a a i s va m sura". în elegând de aceasta. Atuncea Gligorie-vod .-au satele. atuncea. crezând am geala turcilor. O. rudenii i gineri ai lor. f cându-se p rta . de-i pr da i împ r ea banii adins ei. de au dat lui Gligorievod . au l sat ispravnici pre B leanul. poruncindu-le s le dea bani sute de pungi. Deci ei. atâta întrist ciune mare c zu asupra lor. cu r ii sfetnicii lui. îndat au purces de la Odriiu ca s vie în ar . cine cât au avut. în tain . ce scriu mai sus. când au luat i Cameni a pre seama lor. i cu spurcatul Ariia i cu al i p gâni necredincio i carii au oc rât sfânta biséric a lui Dumnezeu i au c lcat toate poruncile lui. înaintea temni ii. ci i acum tare s nevoia ca s omoare i pre feciorii lui.i lep d c lug riia i degrab alerg la Odriiu de s închin lui Gligorie-vod i s împreun cu so iile lui. al ii în temni . c au c lcat poruncile tale. carele zicea: "Iubi i pre fra ii vo tri i pre vecinii vo tri i cine cum va m sura. i pre Radul logof tul.S pomenim aicea i de Stroe dvornicul Leordeanul. socrul lui Matei aga. Deci rban. Deci ei. i déder acestor boiari mare strânsoare. iganii i tot câ tigul lor. s întâmpin cu oarecine trimis de maic -sa. C deaca în elese c au luat Gligorie-vod domnia i au c zut acei s raci de boiari la patim . Iar pre Mare banul. muncitorii cre tinilor. ca s -i aduc de la Odriiu pre rban sp tarul. f cur sfat dr cesc de trimiser la vel-ocn pre Gheorghie dvornicul. i f cur me te ug. pl te te i acestora. spuindu-i s nu vie în ar . Iar aicea.î. dând turcilor bani. i-i ducea afar den cetate. Purces-au i Gligorie-vod la oaste când au fost i sultan Mehmet. în turnul clopotni ii. A a f cur i ace ti tirani boiari. a zând r ii sfetnici aceasta ce scrie mai sus. putérnice doamne. ca s -l omoare. scoaser d jdi gréle în ar . leatul 7180. din voia lui Dumnezeu. C nu s s tura de sângele lui. O. i au r mas casele lor pustii. iar sfin iia-lui i-au îndreptat pre alt cale. C toat pizma lor era mai vârtos ca s surpe casa r posatului Costandin postelnicul. déder înv tur Drosului arma ul Mehedin ul. r maser ru ina i. precum au îndreptat i pre cei 3 filosofi. de-i b tea în toate zilele pre talpele picioarelor i-i spânzura de mâini cu sfoar . ca s scoat cheltuiala ce au f cut pentru dân ii la turci. prebegind în ara Moldovei. Cât s bucura i s veseliia de venirea lui rban. care au fost slug b trân la casa r posatului Costandin postelnicul. c l-au scos din calea pierz rii i l-au îndreptat pe calea mântuirii. i dup ce veni la Bucure ti. Iordache. Atuncea i boiarii s-au înso it cu grecii i. i pre Ghie ea clucerul. Iar pre al i boiari. de-i scotea din turn pre ace ti boiari. vândutu. cum ai pl tit acelora. f r tirea domnului. 62 . ca ni te r i tirani. ca i întâi. rumânii. Matei. Iar deaca au trecut mun ii. de mare fric i groaz . în mun ii Ceahl ului. i Stroe dvornicul i Hrizea vistierul. i Dioclitiian. i-i muncea în tot felul. fiind unii închi i în turnul d pre poarta de jos. apuca pre to i câ i tiia c au r zimat în casele acestor boiari i pre toate slugile lor. i-au pus la opreal mare. el foarte s bucur i îndat . Deci rban. mare minune au f cut Dumnezeu i cu acel rban. socrul lui rban sp tarul. f r tirea lui Gligorie-vod . carei i-au trimis Irod s ispiteasc de na terea lui Hristos. i Irod r mase ru inat. gineri-s u i pre cei 4 coconi ai lui: Costandin. i pre Stoica logof tul Ludescul. împ ratul turcilor cu toat puterea lui c tr ara Le asc . pre to i i-au pr dat i i-au l sat de la închisoare. Mihai. l cuind la Hangul. Iar când au fost la iulie 15 dni. c va s -i omoare pre to i. ce foc nestâmp rat b ga în casele lor! Multe case au pustiit. aciia i l s acea cale i s învârtejî pre alt cale. ca s -i omoare pre to i deodat . târându-i pre p mânt i pedepsindu-i cum le era voia. la scaun.

i f cur r zboi mare. venit-au asupra lor cu mult oaste. Deci fiind ei to i t b râ i la Hotin. Aici semn m pre scurt i de patimile p rintelui Theodosie. ci numai au luat banii. ci tot îndemna pe Gligorie-vod s -i omoare. i în elegând de porunca împ r teasc . i în elegând de cazna celor închi i ce le-au fost f cut boiarii f r porunca lui. Iar când au fost mai 11 dni. nu s-ar fi apucat de ce au început. nici a a nu s-au l sat. i cu gineri-s u Radul. pentru c nu-i tiia nimica vinova i. iar maica lor i coconii cei mai mici. Iar pa a cu pu ini turci abiia au sc pat la Cameni . i Matei i Iordache au r mas la arigrad. în ara Le easc împreun cu Cara Mehmet-pa a i cu mul ime de turci. i îndat fu mazilit. mare ciud ! Cum nu s mai s tura acei procle i de a v rsa sângele acestor s raci de boiari f r' de nici o ru ine i f r' de nici o fric de Dumnezeu! Iat dar c s umplur cuvintele marelui Vasilie. Îns numai pre Radul logof tul. trimis-au Gligorie-vod de au omorât pre Gheorghie. ci au trimis la vizirul pân-în 200 de pungi ca s omoare pre acei boiari. fiind cov seala dracului în inimile lor. c înc de apte ori iaste sufletul lui mai îndr cit. Iar boiarii numai ce s n bu iia i zicea c de ar fi tiut c nu vor s piar . s-au întors cu mare izbând i cu mult dobând . maic -sa. pentru toate patemile i nevoile ce au f cut Gligorie. i f r veste au intrat în casele domne ti. Mihai. de au venit de olac. A a i acei boairi. Atuncea. foarte s-au scârbit pre ei. i au domnit aicea în ar un an i opt luni. Iar când au fost la mai 11 dni. iar Sobe schi. leatul 7181. de-i déde în mâna capigiului. iar purcese Gligorie-vod . ci au fugit preste Dun re. Ducându-se la arigrad. venit-au i Gligorie-vod de la oaste aici. la scaunul lui. Iar Mare banul au r mas la casa lui i au murit. i îndat f cu jalb mare la împ r ie i la veziriul i la al i priiateni ai lui. hatmanul le esc. 7181. O. de au trecut Dun rea dupre ceilal i. C ci c zând acei boiari la mare nevoie. la cursul anilor 7182. nimic nu s ru ina. nu s mai putea stâmp ra. Atunce împ r iia îndat trimise un capigiba . îns cu porunca vizirului. Iar a doao zi purcese doamna Elena cu to i coconii ei. înc fiind la oaste. i au scos pre Ghe ea clucerul den ocn . de s-au dus la arigrad. iar vr jma ul nu s mai poate întoarce". rban ca s -l prinz . la oaste. unde dea Gligorie-vod . fiind îndr ci i. cu boiarii lui. i fur turcii birui i de lé i. mult au cercat pentru l-au acoperit. Atunci i Gligorie-vod nu s-au îndr znit s mai vie în ar . Iar B leanul cu ceata lui. Iar nefiind voia lui Dumnezeu. de au mers la Odriiu. Mul i au c zut de sabie i mul i s-au înecat în Nistru. Iar Sobe schi. pre acea vréme. i foarte r u s-au spereat. Dup acéia. i pre rban sp tarul i pre Costandin stolnicul. Iar Stoica logof tul au r mas acolo. Gligorie-vod . având grij i mare fric .Gligorie-vod . la turci. atuncea i pre p rintele vl dica îl scoaser din scaun cu 63 . acolo au murit. C ci numai câinele deac bora te linge. Iar Dumnezeu îl înt rea ca s nu-i omoare. fiind închis la m n stirea din Tismana. c Dumnezeu Iar când au fost la dechemvre 1 dni. s nu-i iai credin a. rban sp tarul înc s întorsese de la Moldova. hatmanul cu le ii. îndat trimise de-i scoase den turn pre ace ti boiari. îns moarte groaznic . leatul 7181. precum arat aicea înapoi. împreun cu sfetnicii lui. i n-au putut. iar pre ei i-au trimis la Crit surgun. care zice: "De ce veni vr jma ul t u s caz la iert ciune. mitropolitul rii Rumâne ti. leatul 7181. Iar Gheorghe dvornicul i Stoica logof tul au r mas în ocn . n-au l sat pre viziriul s -i omoare. socrul lui Matei aga. doamnei Elenei i fra ilor lui. i cu toate rudeniile ei.

Déci nu mult vréme trecând. caimacamul. a zatu. ci mult folos i bine vor vedea de la dânsul. la Sibiiu. i cu Staico p harnicul Buc anul numaidecât prinser pre Costandin slugerul i-l puser în butuci. luând cu dân ii i pre Costandin slugerul. socotind c acolo le va fi mai 64 . i s b tur cu turcii 7 zile. trimi ând înainte pre Costandin slugerul. Trimis-au de au scos i pre Stoica logof tul. i puser în locul lui pre Varlaam episcopul. Dupre aceasta. dechemvrie 6 dni. toate le arser i le sparse. i scoaser c r i i tot ce trebuia de domnie noao.-au boiarii. precum era d prin i i înc dinceput. i izvodir ni te obiceaiuri i ne te r ut i. i acolo fiind. ei începur a fugi în sus. i ei nu tiia. Dup acéaia Duca-vod tocmitu. craiul le sc. care au fost în patim ani 2 f r' 2 luni. mari. îns n-au mers în scaun. numaidecât au c zut la picioarele lor cu mult rug ciune ca s puie domn pre Duca-vod . ducându-l pân' la m n stirea din Arge . c sunt ei buni de acea treab . i câte cet i aflar afar din Cameni . cu mul ime de oaste. pârvul logof tul. tic lo ii. f g duindu-i cu mare jur mânt c va c uta de casele acestor boiari i le va pl ti datoriile i. Duca-vod înc i-au cinstit i i-au boierit. i cu Radul banul N sturel. veni porunc de la împ r ie de au purces la oaste asupra lé ilor. acolo sosi i Sobe chi. i porunci viziriul de slobozi i pre cei 3 boiari de la Crit. nimic de acea vânzare. venit-au aici în ar . Iar B leanul i cu gineri-s u Hrizea. Mergând i la o cetate ce s cheam J ravna. leatul 7182. iar Radul N sturel i cu Staico au fugit la munte. pârându-i la Duca-vod în tot feliul de n p ti. iar începur a face pâr asupra acelor tic lo i de boiari. la cetatea de la Baba. ci au desc lecat la Cocor tii din Grind. Iar Duca-vod fiind iubitor de argint i prea lacom de bani. pân -l plecar . la casele lor. ca s ie scaunul dup obiceai. f cur pace i s întoarser fie icare în ara lui. Atunce Duca-vod . la casele Vladului comisul. i purcése din arigrad cu Matei aga i cu nepotu-s u. s mai ar t m ce s-au mai întâmplat dupre maziliia lui vod . i îndat -i f cur pre voie. Ci tiind pre B leanul i pre gineri-s u Hrizea cu ceata lor. Iar Mihai postelnicul au r mas s -i aduc steagul de domnie. i puser d jdi grele în ar i începur a pr da pre boiari pentru n p ti. pre care-l tiia c va fi în sfat asemene cu dân ii.mare necinste i-l trimiser la zatocenie. Déci v zând ei c nu le va strica nimic. venit-au i Costandin slugerul de i-au spus de toate ce au p it. îndat porunci la ei de au venit în ar i s-au curtenit la Duca-vod . Iar apoi sim ind c adev rat vine Duca-vod domn. i f r' z bav sosi i Mihai postelnicul cu steagul de domnie. C el era la arigrad mazil. cu c r i împ r te ti. mai vârtos asupra lui rban sp tarul i a fra ilor lui. nici un r u nu vor petréce. în zilele lui. deaca în elése foarte se bucur . poruncindu-i s mearg de olac în ara Rumâneasc . mici. Iar B leanul i cu gineri-s u au trecut muntele i cu Neagoe dvornicul. Ei înc s nevoia cu slujb dreapt . precum au i fost. cu maica lor i cu jupânésele lor i cu toat cemetiia lor întreag . unde era Chiupriuliul vezirazimul i cu Mehmet-pa a. sin Dr ghici sp tarul. i cu Neagoe dvornicul S cuianul. Venit-au i N sturel. i Staico de s-au închinat. Deci sosind i Duca-vod la scaun în ziua de Sfeti Nicolae. iar începur a face sfat necurat asupra acelor tic lo i de boiari. c tr Pite ti. aruncându-i multe prih ni. Sosind în arigrad. împreun cu mul ime de turci. Îns cu mijlocul acelor boiari i pre ascuns. nu avea cineva s -i prist neasc . care n-au mai fost aici în ar . zicându-i c umbl cu minciuni. fratele lui rbn sp tarul. C fiind Mihai postelnicul. Duca-vod înc au venit în ar . sin Stoica logof tul Ludescul.-au i ara cums cade.

spuindu-i de toate câte s-au întâmplat fr ine-s u. carii pre unde le era porunca. cu sfétnicii lui cei ficléni. când fu aproape s intre în sat. Iar acel cre tin bun r spundea c au c utat el i nu iaste acolo. c Dumnezeu sparge sfaturile p gânilor. i mergând tot într-acea zi la Dr g ne ti. începur a c uta pren toate casele. de s-au dus la casa lui ot Dr g ne ti ca s s g teasc de praznic. cu rug ciunea sfântului Nicolae. sc par den ochii lor i trecur la Bra ov. Iar ei.-au ziua bun de la Duca-vod . tic lo ii. fiind chemat de frate-s u. g tir osta i i trimiser de olac unii la doamna Elena i la feciorii ei. iar ea nimica nu r spundea. Iar Mihai sp tarul rug pre Dumnezeu i luo pre sfântul într-ajutor. ci având a face praznicul celui de minuni f c tor. f r' cât numai ce ofta i l cr ma. se pogorî din c ru jos. marelui arhiereu Nicolae. de g tea bucate pentru s raci. i o duser la Cocor ti. M rginenii ot Praova. rban log f tul. nev zându-l nimenea. înc prinser pre Mihai sp tarul i-l puser într-o c ru . precum zice prorocul la psalmul 32. s -l duc la Cocor ti. i pren v rsatul zorilor. Iar la M rgineni. f când semnul sfintei cruci. Iar al i osta i. S spunem i de o minune mare ce au f cut Dumnezeu. trecut-au la Bra ov. Dumnezeu trimise pre oarecare cre tin de i-au ie it înainte. ab tur într-însele a le mânca i vin a bea. deaca prinse de véste. lui rban i îndat s învârteji i trecu pre Teleaj n în ara Ungureasc . ei foarte s ru inar i cunoscur c singur Dumnezeu au st tut pentru dân ii i. Acolo înc prinsese pre fie-s u. sc pând. Iordache. Iar Mihai sp tarul cu frate-s u Iordache. i pre al i oameni ai lor. ca s -i prinz . cu rug ciunea sfântului Nicolae. întâmplându-se sfânta duminec . Iar frate-s u. sosir to i. Atuncea rban sp tarul luatu. i venea mul i osta i la acea cas s caute. precum au omorât i Grigorie-vod pre tat s u. precum au izb vit i pre cei 3 boiari din mâna vr jma ilor. i-au izb vit de moarte. Atuncea Duca-vod i cu spurca ii sfétnicii lui v zând c au sc pat ceilal i fra i ai lor. C ezând el în c ru prins i osta ii g sind bucatele sfântului praznic toate gata. era la casa lor. Aduser i pre rban logof tul de la Snagov. întru slava marelui Dumnezeu i întru pohvala sfântului Nicolae. unde era i ceialal i fra i ai lui. i pre gineri-s u. i a a înceti or trecu pren mijlocul lor. noaptea. Atuncea i Matei aga. Iar al ii pedepsea pre tic loasa maica lor i o mustra în tot chipul. la utrene. duminec . Iar Mihai sp trul. Pre rban logof tul îl g sir la biserica lui. i fratele lor Costandin stolnicul. cu cumnatul lor Barbul F rc anul vistierul. Iar sfatul lor cel necurat s r sipi ca praful înaintea vântului. cu mare tain . 65 . la Dr g ne ti. ca s -l omoare acolo. Iar Duca-vod . cu cumnat -s u Barbul vistierul. al ii intrar înl untru i groaznic îl apucar .lesne s -i omoare. f r' numai o saragea sârb l-au g sit acolo i l-au acoperit. a teptând s vie de la Cocor ti a doa zi. ascultând sfânta i dumneziiasca slujb . Costandin stolnicul. precum le-au f cut i întâi. tot nu tiia nimic. Unii ocolir biserica. i-l scoaser afar i-l duser la m n stirea ot Sneagov. asupra tic losului Mihai sp tarul. al ii la rban logof tul. pân ie i din curte afar i intr într-o cas . închizându-i pre to i la o cas în curtea Cocor tilor. la zilele lui Gligorievod . Radul Cre ulescul. Costandin postelnicul.

rban. sculatu-s-au Mehmet-pa a veziriul cu toat putérea împ r teasc . îns mai vârtos asupra lui rban logof tul. Turcii înc ocolise Cehrinul i în mult vréme b tându-se în tunuri i în multe feliuri de me te uguri. i tot nu s mai stâmp rase de r ut ile ce f cuse acelor s raci i boiari. hatmanul c z cesc. i scriser c r i cu mare pâr la Duca-vod . i Iva co sin B leanului. pânau trecut apa Nistrului i s-au dus iar în ara lor. bani mul i pre ascuns. Iar Duca-vod déca în elése. ci îndat mila lui cea nespus o arunc asupra capului lui rban logof tul. Deci fiind i viziriul trec tor la Odriiu. Iar turcii s învârtejir înapoi cu mare fric . fugind i ziua i noaptea. foarte tare s îngrij . ci trimise la Ramadano chi. i Stroe dvornicul. câtu.i l sar corturile i toate zaharélele. pân-au sosit la casele lor de la Coiani. în elese de acest sfat spurcat i îndat trimise la frate-s u. de-i f cu tire pre ascuns. luat-au pre Dumnezeu într-ajutor i au purces den Bucure ti la mijlocul zilei cu jupâneasa lui i cu toat casa lui întreag . i atuncea opri toat oastea s nu mai dea r zboi. Matei aga. împreun cu hanul i cu t t râmea. ci iar începur a scorni. trecând to i Niprul. când fu al patrulea an din domniia Duc i-vod . i având un fecior rob la t tari. ci i acum legatu-s-au de ei cu n p ti i cu pâri mincinoase. Atunce rban logof tul tiind c va s -l omoare pre adev rat. Iar dup acéia. Iar Dumnezeu nu-i putu îng dui ca s umple sfatul lor cel spurcat. i Hrizea vistierul. au l sat ispravnici pre B leanul. la scaun. S ridicar de acolo cu to ii pân ajunser la Giurgiov i gr bir de trecur Dun rea pe la Ru i. C trimise viziriul de chem pre rban i îndat -i porunci s fie 66 . Costandin stolnicul.i leap d cugetele omene ti i zvârlé te sfaturile domne ti. i f cu sfat cu boiarii lui cei r i i aléser dintr-în ii pre o seam de boiari. fiind i el acolo. de s -i strice domniia. la o cetate ce s cheam Cehrin. anume Neagoe dvornicul S cuianul. Duca-vod înc intrase în ara lui. C nu le-au ajuns câte necazuri le-au f cut mai nainte vréme. de s-au dus la ara C z ceasc . b tându-se i în pu ci. fiind i maic -sa acolo i frate-s u. deaca sosi la scaunul lui ot Bucure ti i în elése de aceasta. i rban logof tul. i în sabii 8 zile. Iar boiarii de la Bucure ti tocmai atunce prinser de véste c Dumnezeu le-au acoperit ochii i mintea. Poruncit-au i Duc i-vod de s-au dus acolo. cum scrie c r i la turci. f g duindu-se c de acum înainte nu vor mai avea nevoie. de au ars pân în p mânt. Iar aicea. va s -l omoare. i slobozi pre acei boiari. Atunce venise i Ramadono chi hatmanul i cu mul ime de oaste c z ceasc i moschiceasc . i el nu tiia nimic de acéia. pân r zbir turcii i aprinser cetatea. în oaste. Atuncea fratele lui. priimi pâra lor cu credin i s laud c dupre ce va veni la scaun. Iar Duca-vod . iar rban logof tul înc le-au ie it înainte i mérse de s curteni la viziriul plângându-se i j luindu-se de toate nevoile lor câte au petrecut în zilele Duc i i de boiarii lui cei r i. Turcii înc prinser de véste i s g tir tare de r zboi i degrab mérser de s lovir unii cu al ii. pre to i. i La carache postelnicul Cup rescul. Atuncea viziriul r u s-au sp imântat i socoti c întralt chip nu s va izb vi de dân ii. i-i trimise la Odriiu ca s fac pâr mare asupra lui rban i a fra ilor lui. aproape de apa Niprului. l-au slobozit. C atuncea era împ ratul la Dârstor. i s apropiiase a fi izbânda cre tinilor. i Staico p harnicul Buc anul. ca s puie capetele. cu toat .

nici s le foloseasc ceva. r dicatu-s-au turcii cu mare oaste i cu mul ime de t tari de au mers la Dohan Ghecet. i apoi s-au întors la luna lui octomvre. de venir aicea în ar cu steag împ r tesc i cu ag turc. i au trimis i la vl dica Theodosie de l-au adus den Tismeana. au strâns rbanvod mare sobor de arhierei ai rii i de al i arhierei carii se întâmplase atuncea aici. mesi a april 26 dni. de au zut acolo pân-au f cut 2 cet i. ace tea to i mergând ajutor turcului. i viind. i sosir împreun pe la Belgradul sârbesc. împ ratul turcesc. i Duca-vod cu moldovénii. De 67 i . îndat au trimis rban-vod jalba vl dic i Theodosie ca s aib judecat i îndreptare de la biserica cea mare. s fie acolo domn. de au intrat în scaun în Bucure ti în ziua bogoiavleniei domnului nostru Isus Hristos. Iar când au fost leatul 7188. Atuncea o seam de boiari merser de s închinar la rban-vod . Atuncea au mers i rban-vod cu oaste munténeasc . pentru c -l împresura turcii cu d ri de bani. iar Duca-vod s fie domn la Moldova. i a a stând amândoi de fa . au dat-o vl dic i Theodosie. fiind patriiarh chir Dionisie. Iar Staico p harnicul i Iva co sin B leanul fugir la Moldova.domn rii Rumâne ti. Iar când au fost la v leatul 7192. de unde era la opreal . c pe acea vréme. r dicatu-s-au sultan Mehmet. p gânii foarte se în l ase i s iu ise. Iar viziriul înc trimise degrab un ag turc împreun cu Costandin Brâncoveanul. -au spus toat jalba vl dica Theodosie. Atuncea i rban-vod au venit iar la scaunul lui. vl dica Theodosie i vl dica Varlaam. i a a. den porunca împ r iei. din ara Ungureasc de Sus. mar i. i Tucheli groful. în s pt mâna cea mare. Iar domnii i cu saraschériul au fost mai sus. i r mâind vl dica Varlaam de judecat -au pus cârja pre mas înaintea domnului i a tot s borul. de p zea în preajm pân' s-au zidit cet ile. i iar începu a s lupta cu toate nevoile ce-i venea de la turci. i Duca-vod cu moldovénii. cât nimenea din cre tini nu putea s le stea înainte. Iar rban-vod înc purcése de la Odriiu împreun cu to i boiarii lui. i l-au trimis la Mitropolie cu mare cinste. i viind. cu o tile lui. i Apahi Mihai cu ungurii. de au mers asupra împ ratului nem esc. nepotul lui rban-vod . i to i egumenii din toat ara i cu toat boierimea. i luând cârja domnul. C întâi fiind ara spart i r sipit pentru multe nevoi i greut i ce au fost împresurat înc din zilele altor domni ce au fost mai denainte. i porunci viziriul s mearg to i boiarii rumâni s s închine la rban-vod . v leatul 7187. care le-au zidit munténii i moldovénii. i îndat au trimis pre vl dica de la Maramonia i pre Ianache. -au cer ut judecat pentru scoaterea lui de la Mitropolie. cu toat sila lui i hanul cu to i t tarii. i cu zaharéle înc i mai multe de cum fusése mai nainte. leatul 7187. cu temeiul o tii. nu putu nici într-un chip s o îndreptéze. de venir de olac aici în ar i degrab r dicar pre Duca-vod mérse cu acel aga turc la ara Moldovei. Atunce au mers i rban-vod cu munténii. i toat ara de s-au închinat la domnul rban-vod . Aicea începem de câte s-au întâmplat în zilele acestui domn. mesi a ghenar 6 dni. marele logof t al marei biserici. Atuncea au venit episcopii i to i egumenii. înaintea Pa tilor.

i acolo au murit. dechemvrie 25 dni. fugit-au de la Belgrad cu mare ru ine. neîncetând nici ziua. la casa lui.000.acolo trimis-au împ ratul pe Mustafa-pa a vezirazemul cu toat mul imea o tilor i cu toate ajutoarele. i nu mai putur turcii sta împotriva nem ilor. Numai ce au r mas el la Belgrad cu cât au fost curtea lui. rbanvod . mazilit-au turcii pre Dumitra co-vod Costandin Cantemir-vod . veziriul cu mul ime de oaste turceasc . i numaidecât a trimis de au omorât pre Mustafa-pa a. i t b rându-se împrejurul ei. trimis de frate-s u. mare stric ciune i pagube au f cut. cu tunuri. neputând nimic turcii s foloseasc . i au f cut într-în ii o moarte mare nespus . Atuncea veziriul ne tiind de aceasta. numaidecât au trimis pre chehaiaoa lui cu o seam de o ti turce ti preaalése i cu t tari împreun . îns numai pân' la Ia i. i iar s-au întors la scaunul lui. ca s fie ajutor Budii. numai pre cei tineri i-au robit. Duca-vod a ijderea. ci s-au întors iar înapoi cu mare ru ine. ca la 2 ceasuri pân-în ziuo. iar ném ii i-au lovit noaptea f r' de véste. i când fu în desear . au trimis pre Dumitra co s fie domn în Moldova.000 de turci. Atuncea i rban-vod înc au mers cu o tile lui. i nimic n-au folosit. Iar t tarii intrase înl untrul rii Nem e ti f r véste. Dup aceasta turcii iar s-au r dicat cu oaste. iar fuga lor au fost numai într-o zi. ca 8. Iar împ ratul sim ind de aceasta înc mai timpuriu. Într-acel r zboi fost-au i Iordache Cantacuzino vel-sp tarul. Îns pre to i oamenii cei mari i-au omorât. pân' ce au sosit la cetatea Beciului. fugir cu mare ru ine. ca la 3 ceasuri. i déder r zboi mare cu turcii i cu t tarii. trecând Dun rea la o cetate ce-i zic Varodin. b tând nem ii cetatea Seghedinului ce iaste pre apa Tisei. începur a bate cetatea cu multe feliuri de me te uguri. cu corturile lor. ci numai cu c l rimea. Iar turcii în elegând de aceasta. iar avu ia lor. i numaidecât déder r zboiu fa cu fa . de au mers cu zaharea pân-o au b gat în Cameni i iar sau întors înapoi. ca la 70. craiul le esc. i în locul lui au pus domn pre Iar când au fost 7194. i atunci au pierit mai mul i de 40. august 2 dni. dechemvrie 27 dni. ci numaidecât déder dosul. numaidecât cu mare fric déder dosul i începur a fugi numai c l ri cu trupurile. numai ce s întâmpin cu ném ii. la scaunul lui. ca 12. atunce sosir i oaste le easc . nici nopatea. îns din porunca veziriului. de au tot pr dat i au robit i au ars toate ora ele i satele ce le-au ie it inainte. fostu-s-au r dicat cu toate o tile. când au fost în ziua na terii domnului nostru Isus Hristos. luat-au ném ii cetatea Budei. îns nu cu to i. Numai el n-au sosit la scaun. i în elegând veziriul de aceasta. toate au r mas acolo pre seama nem ilor. ca s fie ajutor acei cet i. i iar s-au învârtejit de au venit de acolo aici în ar . cu mare cinste. Fost-au mers i Suliman-pa a. câ i au sc pat de acolo. Deci fiind turcii t b râ i fâr' de nici o grij . cu zaharéle. i foarte groaznic au fugit. Iar când au fost 7195. Iar rban-vod au venit în ar . sosind degrab înapoi pân' la Belgrad. Deci f când ei aceast r utate mare cre tinilor pân' s-au umplut zile 63. Iar când au fost v leatul 7193. fiind la mas cu to i boiarii lui. pentru c oastea nem easc au fost pu inei. iar turcii. iat c sosir i o tile ale împ ratului nem esc împreun i cu Sobe schi. de luar de la mas pre Duca-vod i-l duser în ara Le easc . i a a mergând ei asupra neam ului. i au dat Dumnezeu de au fost izbânda cre tinilor. 68 .000. cât venirea lor au fost în 3 zile. cu vrérea lui Dumnezeu. ci mergând la conacul de la satul Domne tii.000 i mergând ajutor iar asupra cet ii.

r dicatu-i-au sfintele moa te i o au petrecut pân-în marginea ora ului împreun cu p rintele vl dica Theodosie i cu mul ime de p rin i c lug ri. i popi. al turea cu gropni a a so ului ei. Numai ce au r mas el cu curtea lui la arigrad.i ziua bun unii de c tr al ii. caré iaste de dân ii f cut . pân' s déder moa tele ei în gropni . au luat pre Dumnezeu într-ajutor i au purces de acolo de s-au dus pân' la Sinai de s-au închinat sfântului loc. s rutatu-i-au cinstita mân cu mare liubov i o au dus cu mare cinste pân-au intrat în casele domne ti. socotir c de frica lor au fugit înapoi. iar pre maic -sa o duser fra ii lui i surorile. poruncit-au tuturor turcilor de au f cut oaste mare. cugetat-au cu inima ei c tr Dumnezeu i s-au r dicat de aicea. iar sultan Mehmet.i iar în zilele acestui domn. Iar doamna Elena cu fie-s u Mihai sp tarul au venit iar aici în ar . în Bucure ti. împreunându-se cu maic -sa. i tot neamul lor pân la sfânta m n stire M rginénii. mart 2 dni. Iar fies u. c ci i-au învrednicit cu via i i-au purtat f r' de nici o zmintel pân' ce i-au adus de s-au închinat la sfântul mormânt sfin ii-sale i au v zut cu ochii lor toate minunile ce au f cut. i împ r ir pre la to i s racii mult milostenie. când au fost leatul 7195. Nem ii înc sim ind de aceasta. de au mers cu dânsa împreun pân' la Ierusalim. tot îl închinar sfântului mormânt. hramul ei uspeniia bogorodi e. luând i pre fie-s u. Nem ii înc v zând atâta mul ime de turci. unde-i zic Cotr cenii. cu to i fra ii lui i cu toate surorile lui. fericitul r posatul Costandin Cantacuzino biv-vel-postelnicul. nimica s nu. ce iaste în tinda bisericii den a dreapta. i cu tot neamul lor. de-adreapta. care gropni au fost zidit de dânsa înc mai denainte vréme. unde au f cut Dumnezeu vorb cu Moisi proroc i iau ar tat multe ciudése dumnezeie ti. precum iaste scris. hramul ei marii arhistratizi Mihail i Gavriil. luându. prest vitu-s-au i doamna Elena c tr Dumnezeu. învârtejindu-se iar înapoi. Atunce rban-vod . Turcii v zând a a. i au trimis pre Suliimanpa a veziriul cu toat putérea împ r teasc . Ie it-au înainte fie-s u rban-voievod. anume Matei Cantacuzino. Turcii înc venir . mesi a mart. i a a f cându-se pân' la un loc. t b rându-se dincoace de Dreva. ce iaste din sus de Bucure ti. petrecându-i to i p rin ii ai biséricii cei mari a Ierusalimului i to i cet enii. Mihai sp tarul. fiind maic -sa. Ci degrab trecur apa dupre dân ii. prea sl bit în b trâne e. Dup acéia iar au luat pre Dumnezeu într-ajutor i au purces de acolo cu mare cinste. împ ratul turcesc. de s-au închinat acolo sfântului mormânt al domnului nostru Isus Hristos. venit-au cu toat oastea lor de s-au t b rât dincolo de apa Drevii. pân' s apropiar 69 . rban-vod i multe slujbe dumnezeie ti pân' ce s-au dat gropni ii în tinda biséricii. dând mare laud milostivului Dumnezeu. cu cânt ri dumnezeie ti i cu mare cinste. i toat boierimea i cu toate gloatele cur ii. f cându-se mare pamete i mare milostenie s racilor de frate-s u. împotriva Osecului.i dea mijlocul. prist vitu-s-au c tr Dumnezeu i un cocon al doamnei Elenei. pân' va izbândi. Vécinaia ego pameat. i cât avur lâng dân ii aur. luându. ce-au fost vel-ag i fu îngropat la m n stirea fr ine-s u. Vecinaia pameat! deni. din ar . argint. Dup aceasta nu mult vréme trecând.i fie tecarele iert ciune de la maica lor. poruncindu-i împ ratul ca s fac r zboiu mare cu ném ii. Învârtejindu-se rban-vod iar la scaunul lui. i iar i s-au învârtejit înapoi. doamna Elena. g sind pre maic -sa s n toas la sfântul Ierusalim. s-au dat înapoi i s-au t b rât la un loc unde au socotit ei c va fi bine de r zboi. lui rban-vod . cu to i boiarii lui i cu toat curtea lui. Mihai Cantacuzino vel-sp tarul. f cându-se pogrebaniia i alte sfinte slujbe dumnezeie ti. Iar când au fost la leatul 7195.

i corturi multe. anume Siu . i au f cut cu dânsul foarte veselie mare. iar ailal i au pierit acolo. cât de-abiia au sc pat veziriul cu pu inei turci. cât s-au mirat i mari.-au aminte de porunca lui Dumnezeu. ci înc din arigrad au fugit la Moldova împreun cu Staico paharnicul din Buc ani i acolo s-au prist vit Iva co logof tul. Acest r zboiu. ci cu curat inim i-au iertat. ci sta to i ca un munte nemi cat. pân le déde Dumnezeu ajutor i putére mare. cu în elepciunea lui. în elegând de aceast întâmplare. bine face i celor ce v ur sc. veziriul. i d ruind Dumnezeu pre rban-vod cu domniia rii Române ti. lovindu-se fa cu fa în mijlocul câmpului. ce au fost mare logof t. care zice la sfânta evanghelie: "Liubite vraghi va a. n-au putut sta în ar . i c tr acéia n-au mai pomenit vr jm iia lor cea dintâi. pe despre tunuri. halila! i numaidecât înc lecar pre cai i purceser asupra ném ilor cu toat pedestrimea i cu toate tunurile. Iar Dumnezeu nu le-a dat a izbândi d pre pofta lor. iar al ii i-au luat p denapoi. numaidecât au omorât pre Sulimanpa a. i arme multe de tot feliul. coconii i cu Staico p harnicul s-au r dicat de acolo. dupre porunca lui Dumnezeu. ce au fost închis. Iva co i mo s u Gheorghe din B léni fost-au mari vr jma i asupra lui rban-vod i a toat casa p rin ilor lui. Dup petrecaniia lui Iva co logof tul. c tat l lui.000 i mai mult s fie pierit acolo. i mici de acest lucru ce au f cut rban-vod . anume sultan Suliiman. i to i s bucura i-l fericea pentru marea în elepciune ce i-au dat Dumnezeu. ci au fugit cu mare fric . cât numai ce tremura i nu tiia ce fac. i au omorât pre mul i. ca s fi el împ rat turcilor. iar jupâneasa lui. cât unii s b tea în fa cu dân ii. ci îndat au scurtat via a mo -s u. i déde Dumnezeu de fu izbânda cre tinilor. de au pribegit la Ardeal. Iar ném ii nimic nu. Iar dup acéia capigii i inicérii f cur gâlceav mare asupra împ ratului i a viziriului ca s le dea 6 lefi. f cutus-au la august 4 deni. pân de-abiia i-au potolit i s-au a ezat împ ratul i viziriul cu pace. 7196. iar pre frate-s u îl închiser în locul fr ine-s u.i déder mijlocul. împ ratul. adec : Iubi i vr jma ii vo tri. f cur to i salavat mare i strigar de 3 ori: halila. 7195. coconii lui înc au fugit la Moldova de aici din ar . 10. ce scrie mai sus. ce le zic banimez. Iar turcii câ i au sc pat din r zboi inicéri. 70 . dup feciorul lui Iva co B leanul. f cut-au rban-vod c s torie unii cocoane a lui. îndat au trimis de i-au adus împreun cu maica lui aici în ar . c zu asupra lor mare fric . Deci în elegând de bun tatea i în elepciunea acestui cocon. lui Gheorghe B leanul. i haine multe i cai mul i. O. i a a cu mare îndr znire i groaznici f cur n val mare asupra ném ilor. Gligora co postelnicul.de oastea nem easc i acolo s t b râr . mare ciud au f cut acel rban-vod cu gineri-s u Gligora co. Iar tat l lui. iar rban-vod . Zic cei ce au fost acolo i au v zut cu ochii lor. Iar sultan Mehmet. Sume ând mânecile. Iar veziriul v zând atâta pieire ce s-au f cut într-în ii n-au putut sta la Belgrad. i fiind acolo pribegi. Jupâneasa lui. i puser alt veziriu. cu soli mari de la Ardeal i de la Moldova i cu toat boierimea rii Rumâne ti. anume Gligora co postelnicul. anume doamna Alexandra. capigii. i zaharea mult . adusu. Iar nem ii viteje te-i t ia i-i omoria. s fie iar domn cum au fost. i l-au f cut lui ginere. înc au venit dup veziriul la arigrad i numaidecât au mazilit pre sultan Mehmet i ridicar pre un frate al lui. Iva co biv-vel-logof t. fiind tunuri mai mici 130 i mari. i toate tunurile. luând de la turci toate avu iile lor. f când an uri i tocmind tunurile. i al i pa i. 4. la istoriia lor. dobrotvorite nenovidea tim vas". i au trimis cu ag caftan la rban-vod . i fiind turcii ocoli i pe despre toate p r ile. de au venit la arigrad. precum scrie înapoi. tiindu-se vinovat de c tr rbanvod . Iar când au fost la ghenar 24 deni. halila.

Iar Naim-bei i cu groful. i au fost izbânda cre tinilor. ci ziua i noaptea tot s b tea. f cur ném ii un me te ug.Când au fost la mai 13 deni. i a a s-au preumblat acéle trupuri f r caice. rban-vod cu doamn -sa Mariia. mergând dupre ném i. cu cât va seam de oaste a lui i cu t tari ca la 10. t b râtu-s-au împrejurul Belgradului. pân-îi ajunser unde era t b râ i i îndat s ciocnir unii cu al ii i f cur un r zboi foarte mare. În véci s fie pomenit ! i a doua zi. iar cealalt tab r s-au f cut a fugi. i nici a a nu i-au l sat. ca s fie sarascheriu. numaidecât trecur apa cu toat tab ra lor. Atuncea au r mas ném ilor mult dobând . Atuncea turcii foarte s sperear i déder dosul. anume Naim-beiu. i cu to i fra ii i surorile lui. i mul i s-au închinat. de s f cea n glabie cât i apa mult s oprea. i numaidecât de acolo s-au r dicat toat tab ra nem easc . i a a cu mare cinste s-au dat gropii. apropiiatu-s-au de dânsa i ceasul mor ii. fiind la pogrebaniia ei i cinstitul i preasfin itul p rintele Dionisie. r mâind de la turci cu mult dobând . mult s-au nevoit împ ratul s -l prinz i nu putea. t b rându-se la un loc unde au tiut ei c va fi bine de r zboiu. i cu acélea nimic n-au folosit. au spart cetatea i au intrat. 7196. Atuncea nem ii fiind foarte turbura i. 7196. fiind cu dânsul ajutor i Techeli groful. 71 . Pierit-au i cre tini mul i. i mici. v zând a a. ném ii înc nu. f cându-se mult v rsare de sânge într-amândoao p r ile. anume afemberg i . hain de c tr împ ratul. i într-o zi. au dat Dumnezeu de au fost izbânda cre tinilor. fiind cu dân ii amesteca i.000. Déci împ ratul.. foarte viteaz mare. f g duindu-i. cu multe lacr me i cu mari suspinuri de la inim . i cu toat casa lor. Atunce sosir i ném ii cei piti i i f r véste-i lovir denapoi. care iaste f cut de cinsti i p rin ii ei.. cât la multe locuri s strângea mul ime de trupuri. ci s d m r zboi pân la moarte. pân' ce vor fi dat i în Marea Neagr .-au sufletul în mâna îngerului lui Dumnezeu i s-au mutat c tr Hristos Dumnezeul nostru. pogorându-se în jos. de va bate pre ném i. ce sunt mai sus pomeni i. Atuncea la acea n val . luni diminea a. Ném ii înc au fost venit dincolo de Dreva. care s-au hainit de c tr cre tini. datu. Dumnezeu s o pomeneasc la împ r iia ceriului! Iar p rin ii ei. Dând n val mare. dup cum iaste toat lumea obicinuit . mitropolitul rii Rumâne ti. fiind doamna Manda c zut la mare boal i p timind în câteva zile. f cându-se slujb dumnezeiasc . mai vârtos pentru acei ghen rale i mari. c moartea n-are f rie. sultan Suliiaman. Iar când au fost la august 6 deni. i cinstitul p rinte Theodosie. B tându-se acolo unii cu al ii în pu ci. pân au m turat toat cetatea de spurc ciunea lor. au t iat pre turcii to i i cadânele lor. lâng apa Drivei. Naim-bei i groful numai ce au sc pat cu pu intei turci. mar i. Deci fiind apropiia i unii de al ii. au pierit 2 ghen rale i nem e ti. Iar apoi el singur -au plecat capul i au poftit de la împ ratul s -i dea toat oastea lui ca s s bat cu ném ii. s -l fac vizir mare. numaidecât i-au trimis caftan i toate o tile lui. i în tunuri i în tot feliul de me te uguri. zicând turcii c to i sunt ei pieri i. De aicea încépem de un r zboiu ce au mai f cut turcii cu ném ii. i toate trupurile lor le-au tras la marginea Dun rii. i mul ime de c lug ri i popi.î. împreun i cu gineri-s u Gligora co au r mas la mare jale. pân' s-au umplut zile 32. înotând trupurile lor. s-au dat moa tele gropii în tinda biséricii de la Cotr céni. C fiind un pa . i la acest r zboiu înc au pierit de robie mul ime de turci e de t tari. i mari. i s-au t b rât din sus de Belgrad. patriiarhul arigradului. fiind acolo în cetate mul ime de turci i negu tori. ci iaste la tot omul de ob te tocma. c au fost ales o seam de o ti i i-au trimis pre apa Drevii în sus.i da mijlocul. ci i-au înf urat câte 2 i câte 3 la o sfoar i i-au înecat în Dun re.

pre ace ti 4 boiari i-au trimis soli la împ ratul cre tin Leopold de la cetatea cea mare ce s chiam Beciul. cum au trecut ném ii la Ardeal. ca. c ci ara iaste ocolit de vr jma ii împ r iei. precum au scos i Moisi proroc pre israiliténi din robiia Eghipetului. de au trecut la Bra ov i s-au a zat acolo cu toate o tile s iernéze. Atunce i ara aceasta s fie închinat supt ascultarea împ r iei sale cum au fost i mai denainte vréme. i a a cu to ii împreun mérser înaintea acelui ag turc de-i spuser de moartea lui erban-vod i-l întrebar de sfat. feciorul Pârvului ce au fost mare vistier. i to i boiarii. au de c tr ném i. i la mici. i pre Costandin B l ceanul marele ag . alegând 4 boiari mari anume: Iordache Cantacuzino marele sp tar. erban Cantacuzino. i îndat trimise la împ ratul turcesc de-i spuse véste bun . fiindu-le cap Viteranie ghen rale ul. Hamet aga. fiind în c l torie. Atuncea rban-vod de aceasta în elegând. A ijderea trimise i la pa a sarascheriul i la sultanul. f când mult rug ciune. patriarhul arigradului. sim ind turcii. de le f cu véste iar pentru ném i. numaidecât mérser la sfânta Mitropolie i poruncir de s strânser to i c pitanii de pre la toate cétele i mul ime de boiari mari i mici den ar . 72 . ca f r z bav s . i Ru ava i Cladova. îns cu putéria dumnezeiasc . Dumnezeu s -l pomeneasc ! Déci întâmplându-se la prist virea lui p rintele mitropolitul Theodosie i frate-s u Costandin Cantacuzino. pân s-au r dicat de acolo. f când rban-vod înaintea fé ii lui mare rug ciune ca s tinz porunca lui asupra tuturor ghenerale ilor câ i sunt capete. de au trecut în ara Rumâneasc i s-au t b rât la Turnul Severinului. s -i înve e cum vor face. Atunci aduser i pre un capegiba a turcu. cursul anilor 7197. Mihai Cantacuzino biv-vel-sp tarul i pre gineri-s u. cum au trecut la Ardeal. cu c r i i cu daruri scumpe. Plinindu-se doao s pt mâni mesi a octomvrie 29 de zile. aduser i pre p rintele Dionisie. de s-au întâmpinat cu dân ii la Câmpul Lung. care era venit aicea cu trebi împ r te ti i mai era i al i agalari turci. Deci întorcându-se ace ti boiari înapoi. de la Aninoasa. luni diminea a. cu în elepciunea lui toate le-au potolit. degrab trimise pre nepot -s u. vor zice c iaste ara hain i vor porunci t tarilor de vor veni aici în ar s o robeasc . s p zeasc i aceast ar Rumâneasc ca s o scoa din gura lupilor turci i a leilor t tari.i fericitul suflet în mâna lui Dumnezeu. spuser lui rban-vod de toate câte sunt mai sus scrise. Atunci Viteranie ghen rale ul. Atunci acel ag turc împreun cu alal i déder r spuns întru auzul tuturor boiarilor i a tuturor slujitorilor la mari. în elegând de aceasta. ca s s întoarc înapoi iar. i Logojul.i r dice domn den ar s nu carécumva s se prinz vreo zminteal . Dup aceasta. ca nu cumva. asupra putérnicilor o ti ale împ r iei sale c te sunt trimise asupa p gânilor turci. Costandin Brâncoveanul vel-logof tul. au de c tr turci. rban-vod iar au trimis pe frate-s u.i trecur o seam de o ti dincoace de Dun re. cu mult rug ciune i cu multe daruri scumpe. de au venit pre supt munte pân la Câmpul Lung. fratele lui rban-vod . ginerile lui. la 2 ceasuri din zi. dându. feciorul lui Dr ghici. i a a. Deci purcegând ace ti 4 boiari. tot cu ei. fiind i Brâncoveanul acolo. ceau fost mare stolnic. De acolo au r dicat o seam de o ti nem e ti. i to i negu torii. cu c r i la Viteranie ghen rele ul. prist vitu-s-au rban-vod . ce au fost mare sp tar M gureanul i pre erban marele comis. de au luat Caravansebe . temându-se rban-vod ca nu carécumva în zilele lui s caz ara la vreo nevoie sau la vreo robie. ci s lupta cu dân ii cu multe me te uguri în tot feliul i f cu sfat cu to i boiarii. numaidecât s-au r dicat de acolo cu toat oastea lui. iar în urma lor s-au r zbolit erban-vod . dând Dumnezeu izbând . Ei înc s bucurar i f cur mare laud lui rban-vod . Costandin B l ceanul vel-ag . i pre nepotu-s u.

Acum dar s cade i dumneavoastr s v ar ta i credin a cea adev rat . Atunce Costandin-vod au strigat c tr to i boiarii cu glas de bun cinste zicându-le: "Iat . s rutând masa cea sfânt ." A ijderea i boiarii r spunser : "Cum de vréme ce au d ruit Dumnezeu pre m riia-ta cu domniia dup pofta noastr . Atunce cu to ii s închinar lui cu mare bucurie i to i cu un glas bun. de-l r dicar s le fie domn. mergând toat boierimea de i-au s rutat mâna. de-i f cur pogrebaniia cums cade i to i blagoslovindu-l. suntem bucuro i foarte s ne d m credin a necl tit ". unde iaste hramul uspenie bogorodi e. dând la mâna domnu-s u i o scrisoare a lor încredin at . Dup aceia ie ind afar . i evanghelia cea dumnezeiasc i cinstita cruce. pân l-au b gat în bisérica domneasc . cum c v ve i afla în toat vrémia lâng noi. i câte unul. c -l tiia c iaste în elept i s tr gea din odrasl domneasc . i îndat -l duser în sfânta Mitropolie cu mare cinste. pre poarta cea mare împ r teasc . i acolo l-au purtat împrejurul sfântului préstol. câte unul. pân la adânci b trâne e". i toate gloatele s rutând mâna. déder -l gropii în biséric dup je iul cel domnesc. Ispr vindu-se de aceasta. puser mâinile to i pre dânsa. i ve i face toate poruncile domniei f r nici o îndoial . dimpreun cu p rintele Theodosie mitropolitul i cu mul ime de egumeni i de preo i. anume Dionisie i Parthenie. luundu-l de mân p rintele Theodosie mitropolitul. zicea: "Într-un ceas bun s ne fii m riia-ta domnu i s ne st pâne ti cu pace în toat via a m riei-tale". precum iaste mai sus scris. i a a ie ind de acolo l-au pus în scaun domnesc pân i-au cântat mnoga léta. de au s rutat sfintele icoane i au ezut în scaunul cel domnesc. cum vor sluji domnului lor. precum i noi ne f g duim s ave i dumneavoastr i toat ara de la noi dreptate. mari i mici. fiind mare jale i plângere de 73 . i tot într-acea zi au început a s griji de toate cele ce trebuiesc pentru îngroparea lui rban-vod . marele logof t. pân l-au b gat în sfântul oltar. suindu-se to i în casele domne ti. pre rând. ziser : "Într-un ceas bun s ne fii m riiata domn. i fiind acolo aduna i doi patriar i ai arigradului. cu credin i cu mare dreptate. cu to i dimpreun s închinar i ie ind din biséric . i aciia i porunci Costandin-vod tuturor logofe ilor domne ti de scriser c r i pre numele lui la toate târgurile i la toat ara. ci cu to ii f cur sfat i aléser dintru dân ii pre un boiariu anume jupan Costandin Brâncoveanul.Déci boierimea i cu al i cu to i nu avur cum face într-alt chip. jurându-se i legânduse cu numele marelui Dumnezeu. dând véste de prist virea lui rban-vod i de domnie noao a lui Costandin-vod . de i-au citit deasupra capului molitvele de domnie patriarhul Dionisie i l-au blagoslovit. Iar a doa zi r dicat-au cinstitul trup i-l duser cu mare cinste la sfânta m n stire din Cotrocéni. fiind sfânta evanghelie a ezat în mijlocul biséricii. i închinându-se. am ascultat eu rug ciunea dumneavoastr de mi-am l sat toat odihna i toate mo iile méle i mai mult f r voia mea m-a i r dicat domn. ezând în cinstitul scaun. care iaste f cut de el cu toat podoaba ei înc den temelie. numaidecât purcéser cu to ii de mérser la curtea domneasc . au îngenunchiat înaintea préstolului. alergar c tr dânsul to i boiarii. ie indu-i nainte to i preo ii cu litie i cu cânt ri dumnezeie ti. cu slujb dreapt i credincioas .

Iar când au fost cursul anilor 7197. îmbr când pre Costandin-vod cu caftan de la împ r ie pentru domnie noao. i de fra ii lui. iar vârsta lui au fost când au murit. Iar doamna lui. ci le-au dat mare cinste. ci-l nec jiia în tot feliul ca s -l surpe din domnie. Mariia. luni la 10 ceasuri de zi. i tot într-acéia zi fost-au trimis la Poart pre o seam de boiari. Trimis-au i la cei 4 boiari carii era trimi i la Beci pre Preda spatarul. Iar Costandin-vod înc nu i-au l sat s fie atâta obidi i. iar pre greci îi biruia cu alte me te uguri. cum s-au tocmit domniia numai în 8 ceasuri i în urma lui au sosit un ag mare. c -i dedése Dumnezeu minte i chibzuial mare. Când au ezut Costandin-vod domn. i n-au l sat pre doamna s o bântuiasc cineva. Oh. mesi a octombrie 29 de zile. pre alt i-au trimis la pa a. fiind oastea nem easc la Belgradul sârbesc. f cut-au întru to i mare bucurie de domn tân r. cu c r i scrise pentru moartea lui erban-vod . i de acolo s întoarse Costandin-vod iar la scaunul lui. care au fost sarascheriu la Obluci . ci o au l sat în casele ei. pre al ii cu închisoarea. mai vârtos pentru ar . pân la moartea lui. i-l puse cu mâna lui de ezu în scaunl cel de domnie. v r primare cu Costandin-vod . c preste 2 s pt mâni sosir la Costandin-vod de toate p r ile véste bun . împreun cu Dumitra co Caramal ul. i cât au fost el domn mult au p timit. precum au fost mai nainte alte doamne r mase s race de domnii lor. iar sultan Suliman s-au r dicat cu toat puteria lui cea turceasc de au mers asupra ném ilor pân la Sofia i acolo s-au t b rât.i da mijlocul. erban-vod au domnit ani 10. ci de frica lui s ascundea to i în toate g urile. cu bucate multe. Întâi de la împ r ie veni P rvul logof tul Cantacozineanul cu véste bun . A ijderea i slugile ei câte au avut. pre unii cu moartea. f când mare rug ciune pentru Costandin-vod . i în zilele lui nimeni n-au cutezat s -i calce ara. fost-au cursul anilor 7197. pre al ii la hanul t t r sc. cât s sperea de el i p gânii i alte ri. i de toate rudeniile. precum l-au poftit ara. cu fiiu-s u Iordache i cu patru cocoane au r mas în urma lui erban-vod cu mare jale i cu multe lacr mi v rsate. nici. mai vârtos grecii arigr deni.doamna lui i de coconii lor. s -l lase s le fie domn. zicând to i: "Dumnezeu s -l iarte!" i-i f cur paminte mare cu bani la s raci. s poat hr pi ara. turcu. cât nu mai putea sc pa nici unul. unde-i zic Cartal.i ie satele i mo iile i tot ce va avea. s se odihneasc cu coconii ei i s . iar Dumnezeu tot nu lau l sat. de ani 55. cu bun pace. ci pre turci îi biruia cu banii. 74 . i chipul lui era groaznic. dând cu tunurile. pre to i vr jma ii lui i-au supus. c vr jma ii nu-l l sa. mesi a iunie 20 de zile. mare minune i mare mil f cu Dumnezeu cu dânsu. de le-au f cut véste de aceast întâmplare. le-au f cut c r i de mil ca s slujeasc acei case pân vor fi. iar v rsta lui au fost de ani 34.

ar tând acel ghenerale mare liubov c tr Costandin-vod . ca s -l înve e ce va face. f când mare sfat ce vor face de aceasta. la casele lui din Brâncoveni. sosi-i véste cum au intrat prin ipul cu o tile lui aicea în ar . cu toat credin a. mai v rtos Costandin Cantacuzino. c tr Podul Pitariului. ca s fac bine s nu vie pentr-aceast ar c iaste s rac i pr dat de turci i de t tari. poruncindu-i ca dup ce vor veni ném ii în Bucure ti. c el s-au l udat cum dup ce va veni aicea în ar . mai v rtos ar tând o seam de boiari ca s se lépede Costandin-vod de turci i s fie cu ném ii. în elegând de aceasta. poftindu-l s vie la scaunu. i iar atunce au mers ném ii c tr Dun re la cetatea Diiului. purces-au cu toate o tile lui de au mers pân la Ru av i acolo s-au t b rât. prinzând de véste c au intrat acei ném i în ar i pân la Târgovi te au sosit. Atunce au venit i Aizer la Dr g ne ti. t b rându-se în lunca Pl t re tilor. i cu to i boiarii i cu toat curtea lui. rugându-l. c ci de vor face una ca aceasta. Costandinvod înc le-au priimit i i-au trimis daruri i mul emit . i Mihai Cantacuzino. l sând la scaun ispravnici pre C rstea marele vistier Popescul. iar el cu alt seam de boiari. iar Aizer cu acel B l cean au trecut în ar . împreun cu Costandin aga B l ceanul. f g duindu-i dar mare. marele sp tar. numaidecât au chemat pre p rintele vl dica Theodosie. Decii Aizer ghenerale ul. i pre to i boiarii marii i mici. f cut-au r zboi mare de turci i de ném i la apa Ni ului.Atunce i Costandin-vod . scriind c r i la Costandin-vod de fr ie i de priete ug. numaidecât au ie it din scaunul lui împreun cu doamna. i îndat trimise ni te boiari cu c r i de au ie it înaintea ném ilor. venit-au la dânsul i Tuchili groful de l-au osp tat. Atunce au luat ném ii cetatea ce-i zic Ni ul. scriind la acel prin ip ghenerale cu mare rug ciune. Atunce Costandin-vod mult obid i inim rea avu pentru în el ciunea ce i-au f cut ném ii. i cu vrérea lui Dumnezeu fost-au biruin a ném ilor iar turcii s-au întors înapoi cu mare ru ine. i l-au d ruit. numaidecât trimise carte la Costandin-vod . unde sunt hele teiele domne ti. ci au venit prin mijlocul rii de au f cut mare prad . i iar s-au învârtejit înapoi de s-au dus la tab ra turceasc . iar n-au fost a a. de au mers în jos. socotir c nu iaste acest sfat bun. Deci fiind cap un domn ce i-au zis prin epul. Fiind acolo. Iar el nimic n-au b gat în seam . i au pornit de la Cerne i s vie iar la scaunul lui. i toat ara. trecând prin ipul în Ardeal.i. s le dea zaharea cât le va trebui. unde era to i aduna i. cu multe o ti nem e ti. i au stricat biséricile pân au sosit la Ruc r. i au c lcat m n stirile. s fie cu dân ii împreun . s-au învârtejit înapoi cu toate o tile lui de au venit pân la Cladova. s va închina la dânsul toat boierimea. i au spus adev rul c aceast venire a lui cu o tile o au f cut pre minciunile acelui B l cean. Atunce Costandin-vod . i de c tre ném i nu vor avea nici un folos. de s-au b tut cu turcii i au luat cetatea Diiului. Atunce i Costandin-vod sosind la scaunul lui în Bucure ti. dup ce au a ezat o tile la cetatea de la Ni i i de la Diiu. Acolo s-au întâmpinat cu alt ghenerale ce i-au zis Aizer. i cu p rintele mitropolitul chir Theodosie. din porunca împ r teasc . 75 . iar despre turc s se haineasc . în elegând de aceasta. Ci numaidecât sau sculat de acolo de au mers la sat la Ru i. Ajungând la Olt. Iar când au fost la august 4 zile. t tar i sunt aproape i numaidecât vor veni cu putére mare de vor robi ara i o vor pr da. poftind pre Costandin-vod de au venit de la Ru i de s-au împreunat amândoi acolo la Dr g ne ti. poruncindu-i turcul s dreag cetatea de la Cladova i de la Ru av . ce-au fost mare stolnic.

foarte r u s-au întristat. cu porunca sultanului s-au sculat de au venit iar la scaunul lui la Bucure ti. Iar Aizer. de mare groaz au dat dosul. iar el cu pu inei oameni au înc lecat de au ie it înaintea sultanului. i f cându-i mare cinste. care sunt vr jma i lor. de au fost în zioa sfintei blagoiavleniei i de acolo. Atunce au v zut sultanul c nu iaste Costandin-vod hain. ci iaste slug dreapt împ ratului. spuindu-i c sunt viitori aicea în ar asupra ném ilor. închinându-se lui cu mare plec ciune i cu mult dar. Iar t tar i în elegând de venirea ném ilor. numai ci merg asupra ném ilor. f g duinduse c nu vor robi ara. în elegând de aceasta. cu toat boierimea i cu toat curtea lui. l-au osp tat i s-au întors iar la Bucure ti cu mare fric . la ghenarie 2 zile.Déci Costandin-vod înc i-au spus tot adev rul. i de acolo Costandin-vod numaidecât s-au învârtejit de au venit iar la Buz u. fugind pân în Târgovi te de n-au mai desc lecat. numaidecât s-au sculat sultanul cu t tar i i au trimis nainte soli la Costandin-vod . 76 . Déci Costandin-vod . cum c t tar i vor s vie în ar la dân ii. i de acolo au trimis pre doamn -sa i cu toate jup nésele la m n stire la Brad. 7198. în elegând de venirea t tar lor. mai v rtos pentru s raca de ar i numaidecât s-au r dicat de acolo de s-au dus la Buz u.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful