You are on page 1of 6

CNG N TP HC K I LP 10

(nm hc 2010-2011)
i s:
Phng trnh bc 2 mt n,ccbi tp c tham s
Phng trnh qui v phng trnh bc 2(phng trnh cn bc 2,phng trnh c gi
tr tuyt i, phng trnh c n mu)
H phng trnh bc 2 hai n
Bt ng thc
Hnh Hc:
Ta , Tch v hng ca hai vc t gn vi ta .
Phn Bi tp:

Bi 1. Tm gi tr ln nht, nh nht ca y=x2+2x+1 trn


on [-1;4]
Bi 2. Gii cc phng trnh sau:
a) |3x-1| =2x-5

c) |2x+1| =|4x-7|

b) |5x+2|+|3x-4| = 4x+5
Bi 3.

Cho phng trnh ( n x) : x4 - 2mx2 + m2 - 3 = 0


1) Gii phng trnh vi m =
2)

Tm m phng trnh c ng 3 nghim phn

bit.

Bi 4. Cho phng trnh


x 2 2(m + 1) x + m 4 = 0

a)

(1)

Chng minh (1) c hai nghim vi mi m.

b) m =? th (1) c hai nghim tri du .

c) Gi s x1 , x2 l nghim ca phng trnh (1) CMR : M =

( 1 x2 ) x1 + ( 1 x1 ) x2 khng ph thuc m.
Bi 5. Cho phng trnh
x 2 2( m 1) x + m 3 = 0

a)

(1)

Chng minh (1) c nghim vi mi m.

2
2
b) t M = x1 + x2 ( x1 , x2 l nghim ca phng trnh (1)). Tm

min M.
Bi 6. Cho phng trnh
x 2 2(a 1) x + 2a 5 = 0

a)

(1)

Chng minh (1) c hai nghim vi mi a

b) a = ? th (1) c hai nghim x1 , x2 tho mn x1 < 1 < x2 .


2
2
c) a = ? th (1) c hai nghim x1 , x2 tho mn x1 + x2 = 6.

Bi 7.

Cho phng trnh


x 2 2(m + 1) x + 2m + 10 = 0

(1)

a)

Gii phng trnh vi m = -6.

b)

Tm m phng trnh (1) c hai nghim x1 , x2 . Tm

GTNN ca biu thc A = x12 + x22 + 10 x1 x2


Cho phng trnh ( n x) : x2 - 2mx + m2

Bi 8.

1
2

= 0

(1)
1)

Tm m phng trnh (1) c nghim v cc

nghim ca ptrnh c gi tr tuyt i bng nhau


2)

Tm m phng trnh (1) c nghim v cc

nghim y l s o ca 2 cnh gc vung ca mt tam


gic vung c cnh huyn bng 3.

Bi 9. Gii cc phng trnh sau :


3x4 - 5x2 +2 = 0

a)

(x2 + 3x +2)(x2+7x +12)=24

b)

3x2+ 3x =

c)

(x +

d)

1
x

)-4(

x2 + x

x+

1
)
x

+1
+6 =0

e)

4 x 20 = x 20

f)

x 4
x 2 48
+ 2 = 10 ( )
3 x
3 x

Bi 10.Cho PT: x2 2(a 1) x + 2a 5 = 0 (1)


a)

Chng minh (1) c nghim vi mi a

b)

Vi mi gi tr ca a th (1) c hai nghim x1; x2

tho mn x1 < 1 < x2


c)

Vi GT no ca a th (1) c hai nghim x1; x2

tho mn x12 + x22 = 6.


Bi 11.: Gii cc phng trnh sau:
a)

1
2
+
=1
x +1 x 2

b)

x+5
7
3x
+
= 2
x 5 x +5 x 5

c)

e)

4x
5x
3
+ 2
=
x + x + 3 x 5x + 3
2

f)

2 x 1 3 x 1 x 7
+
=
+4
x +1
x +2
x 1

d)

x 1
3x
5

=
x
2x 2
2

x 1 x 2 x 4 x 5

x+2 x+3 x+5 x+6

Bi 12: Gii cc phng trnh sau:


2
a) x 5 x 1 1 = 0

2
2
b) 3x 2 = 16 x

Bi 13: Gii cc phng trnh


a) x 2 3x 1 + 7 = 2 x
3x + 4 2 x + 1 = x + 3

b) 6 x 2 + 11x 5 = 13 x + 15

c)

d) 3x + 4 x 3 = 3

e) 5 x 1 = 3x 2 2 x 3

( x + 3) 10 x 2 = x 2 x 12

Bi 14 : Gii v bin lun cc h phng trnh sau


ax + 2 y = 1
a)
x + ( a 1) y = a

(a 1) x + (a 4) y = 2
(a + 1) x + (3a + 2) y = 1

b)

f)

Bi 15: gii h phng trnh sau:


1.

x + y + xy = 11

2
2
x + y + 3( x + y ) = 28
xy + x + y = 11

x 2 + y 2 + xy = 7
2. 4 4 2 2
x + y + x y = 21
x + y = 1 2 xy

3. x 2 y + xy 2 = 30

4. x 2 + y 2 = 1

2x 3y = 5
5)
2 2
3x y 2 y = 4

3x 4 y + 1 = 0
6)
x y 3( x + y) = 5

2x 3y = 1
x + y + x y= 5
7)
8)
2
2
2 2
2
x

5
x
y
+
y
+
1
0
x
+
1
2
y
=
1
0
0
x

+ y + x y= 7
x + y + x y= 1 1
9)
2
2
x
y
+
y
x= 3 0

10)

x 2 + y 2 x y= 1 9
11)
x 4 + y 4 + x 2 y 2 = 9 3 1

1 1 1
x+ y= 2

x3 + y 3 = 2 4 3

y 2 = 3 y 4 x
12)
x 2 = 3x 4 y

y 2 x y= 3x
13)
x 2 x y= 3 y
Bi 16. Chng minh cc bt ng thc sau
1.Cho a,b,c,d > 0
a) nu a < b th

<

b) nu a > b th

>

c) 1 < < 2
2.Cho <

v b,d > 0, Chng minh rng < <

3.Chng minh rng a , b ,c


a) a2 ab + b2 ab
c) a2 + 1 > a

b) a2 + 9 6a
d) (a3 1)(a 1) 0

e) 2abc a2 + b2c2
5.Cho a > 0 , chng minh rng : (1 + a)2 16