1

CUPRINS
1. O Privire De Ansamblu..............................................9 2. Reconsiderarea ŞtiinŃei Oficiale 1. Introducere.......................................................... 17 2. Fizica Newtoniană...............................................18 3. Teoria RelativităŃii...............................................19 4. Fizica Cuantică....................................................20 5. Teoria Stringurilor...............................................27 6. Teoria Haosului...................................................28 7. Câmpul Punctului Zero....................................... 30 8. Eterul şi Structura Materiei................................ 32 9. Cymatics............................................................. 34 10. Experimentul lui DePalma.................................. 37 11. Generatorul lui Faraday...................................... 38 12. Efectul Aspden.................................................... 40 13. Experiment AntigravitaŃional..............................41 14. Efectul Searl........................................................ 42 15. Kozyrev-Savantul Mileniului Trei...................... 42 16. Ginzburg şi Teoria RelativităŃii.......................... 43 17. Fizica Microclusterilor……………………….... 46 18. Cristalele............................................................. 47 19. Cotterell şi Ciclurile Solare…………………….. 47 20. Geometria Sacră………………………………. 49 21. Experimente cu Piramide…………………….... 52 22. Tehnologia Formării Universului........................54 23. Cercetări în Domeniul ConştiinŃei.......................63 24. ADN-ul şi EvoluŃia..............................................82 25. Tehnologii Secrete şi PorŃi Stelare......................96 26. ŞtiinŃe Vechi........................................................111 27. Teoria a Tot Ceea Ce Este.................................. 125 2

3. Creatorul şi CreaŃia 1. Puterea ImaginaŃiei..........................................129 2. Creatorul Universal......................................... 130 3. CreaŃia şi Experimentul VieŃii............................133 4. Uitarea............................................................. 135 5. Totul Este Doar o Joacă.................................. 140 6. Despre Energie................................................ 143 7. ÎnvăŃături Vechi...............................................146 4. Adevărata Istorie a UmanităŃii 1. Ierarhizarea ConştiinŃei în Univers................. 151 2. Originea VieŃii pe Pământ...............................152 3. Atlantida şi Zeii DecăzuŃi................................155 4. Epoca Întunericului......................................... 157 5. Jocul SocietăŃilor Secrete................................ 160 6. SemnificaŃia Celui de al Doilea Război Mondial……………………………………... 163 7. Epoca De Aur................................................. 166 5. Antrenamentul ConştiinŃei 1. Introducere...................................................... 171 2. Cine Este şi Cum FuncŃionează Omul……… 173 3. Oprirea MinŃii................................................. 175 4. Centrele ConştiinŃei........................................ 180 5. Formarea Noii Psihologii................................186 6. Chakrele.......................................................... 190 7. IniŃierea........................................................... 195 6. Anul 2012 - Anul Ascensiunii………………….... 203

3

1. O PRIVIRE DE ANSAMBLU

Suntem în toamna anului 2008. Dacă ne uităm cu atenŃie în jurul nostru, putem vedea cum lumea devine din ce în ce mai confuză, din ce în ce mai îngrijorată de ziua de mâine. Se pare că după ani şi ani de alergătură şi trai, într-un ritm din ce în ce mai alert, ceva nu mai merge, sistemul pe care l-am creat pe această planetă devine din ce în ce mai instabil, mai nesigur şi se pare că nu mai are capacitatea de a ne mai susŃine viaŃa în continuare. Ceva se întâmplă, ceva parcă pluteşte în aer. Tot mai multe surse de informare "neoficiale" ne spun că trăim de multă vreme păcăliŃi, conduşi din umbră de o mână de oameni bine camuflaŃi, organizaŃi în societăŃi secrete, care ne-au controlat destinele de milenii, deŃinând toată puterea economică, politică şi financiară. Din ce în ce mai mulŃi se întreabă cum am ajuns în această criză, dacă este o soluŃie de redresare şi care este aceea? Mai există şi alte păreri, sau aşa cum majoritatea religiilor o profeŃesc, că ne apropiem de Apocalipsă, de sfârşitul dramatic al civilizaŃiei noastre şi vom fi pedepsiŃi de Dumnezeu pentru toate răutăŃile şi păcatele noastre. Hotărât lucru, omenirea este într-o criză cum nu a mai fost niciodată în trecut. Bursele au luat-o razna, investitorii îşi smulg părul din cap, calculându-şi pierderile, instituŃiile financiare solide, care-i priveau pe toŃi de sus, au început să se zdruncine serios, companii multinaŃionale, care de zeci de ani au condus lumea, gâfâie, încercând să-şi mai menŃină un strop de profit. Totul, dar parcă totul se năruie. Politicienii şi finanŃiştii încearcă să liniştească lumea cu promisiuni utopice, de redresare economică în următorii 4

inclusiv să ne distrugem planeta. Ce ne mai poate aduce ziua de mâine. de soluŃii concrete şi de o reconsiderare a tot ceea ce ştim. către alte orizonturi. ci din contră. Se pare că avem nevoie de o schimbare radicală. sunt acum prezente în minŃile unui număr din ce în ce mai mare de oameni.” “dacă am fost. să aibă milă şi să-i salveze din această situaŃie dramatică. ca şi când situaŃia în care am ajuns acum nu ar avea altă cauză decât greşeala unor bănci. pe o planetă secătuită de rezerve 5 . nimeni nu ştie cine face regulile în acest joc. Dacă suntem singuri şi ni se permite să facem ce vrem. se va amplifica până la limite greu de prevăzut. Dar nimeni nu înŃelege nimic. noi fiind doar actori pe marea scena cosmică. toŃi se uită. sau suntem vizitaŃi”. de alt adevăr. în condiŃiile în care suntem aproape şapte miliarde de suflete. setea de cunoaştere a multora a crescut. parcă încercând să ne deschidă tot mai mult imaginaŃia şi visarea. cei care îşi mai aduc aminte. Căutarea haotică în bezna ignoranŃei şi a neputinŃei ne-a obosit. care au supralicitat creditele. sau dacă suntem asistaŃi şi dirijaŃi din umbră de alte forŃe. ascultă. Întrebări existenŃiale. denumit viaŃă şi care este rolul şi locul nostru în acest univers infinit. Nimeni nu vrea să privească în ansamblu. “de unde venim şi unde mergem”. dar nu văd. alte modalităŃi de a ne trăi viaŃa. ridică ochii către cer şi îl roagă pe Cel ce face jocurile vieŃii şi ale morŃii. altfel criza aceasta nu numai că nu se va rezolva. “există viaŃă inteligentă pe alte planete. majoritatea trăind la limita sărăciei. care au făcut programul dinainte. dar nu înŃeleg. “cine este Creatorul şi cum funcŃionează el”. ca de exemplu: “cine suntem”.zece ani. Câteodată. Filmele prezintă concepte şi tehnologii cu mult deasupra lumii şi cunoştiinŃelor noastre.

în tot acest iureş de informaŃie. chiar a sfârşitului planetei. dar mai ales lipsit de orice speranŃă de viitor. distorsiuni peste distorsiuni. Dacă însă privim lucrurile în ansamblu. care-i va împărŃi pe cei buni de cei răi. sau a unor mari catastrofe naturale. spiritualitate. Explozia informaŃională. mass media oficială nemaiputând stăvili. putem observa cum de-a lungul ultimei sute de ani. a adus tot mai multă lumină şi adevăr în minŃile celor însetaŃi de cunoaştere. eliberarea negrilor. filozofie. inundând continentele. Lumina cunoaşterii şi eliberarea spiritului. Într-adevăr. omul de rând fiind nu numai dezorientat şi speriat. la prima vedere lucrurile par aproape fără rezolvare.naturale. pe care zeci de specii de plante şi de animale mor în fiecare an. tehnică. decât de către cei care întradevăr nu vor să observe. Să amintim numai de emanciparea femeii. ştiinŃă. probabilitatea unui război. par foarte plauzibile şi din ce în ce mai mulŃi oameni se sperie. cu minciunile şi 6 . au avut loc transformări radicale accelerate în toate domeniile vieŃii. Se vorbeşte chiar şi de a doua venire a lui Isus. Observăm cum parcă se desfiinŃează tot mai multe bariere ale necunoaşterii şi se eliberează tot mai mult spiritul uman. se pare că nu mai pot trece neobservate. căderea comunismului. unde calitatea aerului se înrăutăŃeşte pe zi ce trece şi unde graficele climaterice pe următorii ani. Vedem deci o derută totală. a conştiinŃei umane. arte. fiecare pretinzând că spune adevărul. salvându-i de la pieire şi dându-le viaŃă veşnică. debalansată ecologic. îndeosebi după apariŃia Internetului. implorând ajutorul divin. Şi încă nu se întrevăd nici apariŃia de noi tehnologii. ne avertizează că mari cantităŃi de gheaŃă se vor topi. sau surse noi de energie şi nici posibilitatea de a ne refugia pe alte planete mai sigure.

dacă îl acceptăm sau nu. la un nivel superior de experienŃă. într-o paletă foarte vastă de posibilităŃi. Cele ce veŃi citi în continuare sunt lucruri foarte puŃin cunoscute în rândul maselor largi de oameni. va fi că nu se poate să fie adevărate. o păcăleală. după zeci de mii de ani de rătăcit prin întuneric. aşa cum este şi normal. care reaşează toate vechile teorii pe cu totul alte baze. albul va deveni negru. am ajuns să înŃeleg şi să cred cu toată tăria. acest proces. de o incredibilă complexitate. A sosit timpul să aflăm adevărul şi să alegem conştient. în scopul de a ne crea cadrul necesar experimentării vieŃii. Nu cumva este mai degrabă vorba de o transformare de sistem care.cenzura. faŃă de care lumea actuală va rămâne în amintirea noastră ca o Epocă a Întunericului. Prima parte a cărŃii este dedicată noilor concepte ştiinŃifice. normală dealtfel. În funcŃie de aceasta vom fi capabili sau nu. de a merge mai departe pe scara evolutiva. După mulŃi ani de studii. de aceea prima reacŃie. iar susul va deveni jos. având ca obiectiv real dezvoltarea şi evoluŃia propriei noastre conştiinŃe. profeŃită şi visată dintotdeauna de mulŃi lideri ai umanităŃii? Cartea aceasta are ca scop dezvăluirea celor mai profunde adevăruri ale universului şi ale vieŃii. nu se poate face decât prin degradarea celui vechi? Nu cumva ceea ce pare un sfârşit este de fapt un început? Nu cumva în loc de Apocalipsă ne aşteaptă Paradisul. o piesă de teatru perfect regizată de către forŃe superioare nouă. cercetări şi experimente. viaŃa voastră se va schimba la o sută optzeci de grade. demonstrând cum funcŃionează totul şi cum se 7 . în sfârşit ne-am maturizat. Odată ce aŃi înŃeles şi însuşit cele scrise aici. că tot ceea ce am fost învăŃaŃi a fost o iluzie. Epoca de Aur. Vremea copilăriei rasei umane a trecut.

filozofie. având în vedere etapa pe care o parcurgem şi că ne aflăm în pragul unor incredibile transformări planetare. neinfluenŃat de nici o dogmă. pentru a promova pe scara evolutivă la nivelul următor. le-am înŃeles şi le-am experimentat veridicitatea.rezolvă toate paradoxurile şi toate enigmele neexplicate. sursele de la care le-am preluat fiind cu mult mai presus decât acestea. în dorinŃa sinceră de a-i ajuta pe cât mai mulŃi dintre semenii mei. văzută prin prisma unei cu totul altei perspective decât cea din manualele oficiale de istorie. mă simt responsabil de a le populariza cât mai pe larg. dacă nu credeŃi că realitatea e cu mult mai complexă şi mai grandioasă decât aŃi fost învăŃaŃi. Toate aceste informaŃii nu îmi aparŃin. sau concepŃii. pentru a începe o 8 . Dacă sunteŃi mulŃumiŃi cu viaŃa pe care o duceŃi. la lumina cunoaşterii. care prezintă doar faptele de suprafaŃă. fără însă a explica şi cauzele reale şi mai ales cine a stat în spatele lor. menit a vă schimba total viaŃa. Eu am doar meritul că le-am citit. ci ele reprezintă adevărul obiectiv. percepŃia şi înŃelegerea lucrurilor. în procesul lor de reamintire a “cine sunt cu adevărat” şi de a ieşi din întunericul neştiinŃei. dacă nu sunteŃi pregătiŃi de a vă debarasa de tot ceea ce ştiŃi. Şi pentru cei care într-adevăr vor crede că toate acestea sunt adevărate şi simt dorinŃa de a se transforma. sau vreo grupare religioasă. Nu sunt propriile mele teorii. Fiind de o atât de mare importanŃă pentru umanitate. VeŃi înŃelege de unde vine şi încotro se îndreaptă rasa umană şi ce perspective extraordinare i se deschid în următorii ani. în partea a treia este prezentat un ghid de antrenament şi lucru cu propria conştiinŃă. Cea de a doua prezintă o trecere in revistă a istoriei umanităŃii.

adunate cu mare efort dea lungul propriei mele călătorii a cunoaşterii.viaŃă nouă. Dacă îl veŃi înŃelege şi adopta ca mod personal de viaŃă. format din sute de bucăŃele dispersate. AŃi ajuns exact la ceea ce căutaŃi. Dacă însă sufletul nu vă dă pace. Deci pregătiŃi-vă pentru cea mai extraordinară aventură. vă îndeamnă să visaŃi la o viaŃă mai bună. vă spune că ceva nu e în regulă cu planeta aceasta şi că viaŃa ar trebui trăită altfel. opriŃi-vă aici. Eu nu pot decât să vă înfăŃişez tabloul general. aceea de redescoperire a adevărului. LăsaŃi deoparte orice prejudecată. nu e cazul să vă mai bateŃi capul cu descifrarea conceptelor care urmează. aici veŃi găsi răspunsurile şi soluŃiile la tot ceea ce vă frământă. 9 . deschideŃi-vă mintea şi mai ales sufletul. AnalizaŃi logic cele ce veŃi afla. pentru a vă transforma viaŃa şi a vă relansa speranŃa în viitor. în comparaŃie cu ceea ce ştiŃi şi aveŃi curajul de a vă deprograma de vechile concepte. aceasta depinde în exclusivitate numai de voi şi de obiectivele pe care vi le-aŃi fixat pentru viitor. care e cu mult mai măreŃ decât cea mai fantezistă imaginaŃie. sunteŃi pe calea cea bună.

10 .

11 .

au rămas doar în sfera ştiinŃei alternative. se pare că este încă pe placul conservatorilor. Teorii şi experimente care au încercat să dea răspunsuri şi să facă lumină. acum câteva sute de ani. care nu explică în totalitate fenomenele ce au loc în univers. Hotărât lucru. care nu pot să creadă că tot ce au învăŃat ei în facultate este total fals! Mai bine zis. nu şi cauzele reale ale acestora. în lumea celor mai noi şi bulversante 12 .1 Introducere Majoritatea dintre noi am rămas cu o imagine greşită despre materie. că reprezintă particularităŃi sau efecte. în timp ce ştiinŃa “oficială” se învrte n cerc. datorită faptului că în şcoală ni s-au predat doar efectele fenomenelor.2. RECONSIDERAREA ŞTIINłEI OFICIALE 2. pe cont propriu. dacă nu a studiat ştiinŃa şi noile ei teorii. cercetătorii au început să se divizeze şi o serie nesfârşită de enigme. demonstraŃii şi experimente revoluŃionare. în sine. mai puŃin obişnuită. Preferă să sfideze şi să se facă că nu observă fenomene evidente. blocaje şi întrebări au creat o derută nemaiîntâlnită anterior în lumea ştiinŃei. ştiinŃa oficială se află într-o criză cum nu a mai fost niciodată. nu ştie că încă de pe vremea lui Einstein. încăpăŃânându-se să recunoască că premisele pe care s-a întemeiat. mai exact este în pragul falimentului şi dacă nu se va restructura îşi va pierde credibilitatea. univers şi legile lui de funcŃionare. Nimeni. dând un amalgam caraghios de explicaŃii puerile. numai în dorinŃa de a-şi păstra poziŃiile sociale confortabile. În cele ce urmează vă invit la o călătorie. au fost greşite! Interpretarea realităŃii într-o variantă distorsionată. nu cauza.

particular în spaŃiu. Când vom fi descoperit cea mai mică particulă existentă în natură. Premisa fizicii lui Newton a fost determinismul cauzal. când Einstein a desfiinŃat supremaŃia fizicii Newtoniene. care a împărŃit lumea noastră în domeniile spiritual şi material. care a încercat să explice realitatea. cel puŃin până la începutul sec al XX lea. Datorită lor. Dacă vrem să-i înŃelegem structura trebuie să-l despărŃim în părŃile componente şi să le studiem în parte. Atomul era considerat ca fiind un punct limitat. vom înŃelege tot ceea ce trebuie să ştim despre atom. care răstoarnă pur şi simplu tot ceea ce este oficial acceptat ca fiind adevărat şi care vor duce în final la un nou model de explicare a lucrurilor. nici paradoxuri. Să presupunem că vrem să înŃelegem cum funcŃionează un ceas mecanic. 13 . că în spatele tuturor lucrurilor ar sta un Creator Inteligent (Dumnezeu). Rene Descartes. ci doar deschiderea de posibilităŃi nelimitate.2 Fizica Newtoniană Isaac Newton (1642-1727) este considerat ca fiind fondatorul ştiinŃei moderne. iar în final vom înŃelege funcŃionarea întregului mecanism. l-a inspirat pe Isaac Newton. vechea viziune. 2. adică părerea că studiul lumii fizice se poate face asemenea studiului unei maşini. pentru care nu mai există nici enigme. Pentru aceasta tot ce trebuie să ştim este să examinăm fiecare rotiŃă. în ceea ce priveşte viitorul şi bunăstarea omenirii. o nouă viziune şi o nouă teorie. cu Teoria Generală a RelativităŃii. a fost abandonată şi ştiinŃa s-a separat de dogma religioasă.descoperiri.

Pe lângă neutroni. 2. ştiinŃa a formulat un protocol prin care tot ceea ce este acceptat ca adevărat. de Teoria Generalizată a RelativităŃii. ce sunt accelerate până aproape de viteza luminii. cu aceleaşi rezultate. lumea exterioară este strict obiectivă. De aceea. cum ar fi cel din ElveŃia. ea fiind efectul reacŃiilor chimice ce au loc în creier. El a demonstrat că legile Newtoniene sunt statice şi sunt relative. sau câmpuri de energie. eliberând subparticule. adică experimentele ştiinŃifice nu sunt dependente de observatorul care efectuează experimentul. iar acesta să fie capabil de a fi reprodus în orice alt laborator de pe planetă. fiind într-o derută totală. pentru a desface atomul în părŃi componente. După ce un atom este bombardat de această particulă accelerată. interacŃionând cu obiectele fizice. În aceste acceleratoare materia este bombardată cu particule. trebuie să fie mai întâi verificat printr-un experiment. forŃe măsurabile. în funcŃie 14 . electroni şi protoni (lista lor pare infinită) fizicienii încă mai descoperă noi particule. S-au catalogat aproximativ 300 de particule subcuantice. ce sunt studiate într-o cameră cu vapori.3 Teoria RelativităŃii În 1905 Albert Einstein a schimbat însă viziunea fizicii. se sparge în părŃi minuscule. urmată în 1915. S-au construit acceleratoare de particule imense. o cauză materială.ŞtiinŃa a urmat apoi fidelă (ca să nu spunem “oarbă”) această premisă. ConştiinŃa a fost considerată ca având de asemenea. prin introducerea Teoriei RelativităŃii. Conform acestei fizici. Newton a presupus că orice fenomen din lumea exterioară trebuie să aibă o cauză materială.

În funcŃie de diferenŃele de viteze între observator şi obiectul observat. atinge temperatura de echilibru şi apoi o iradiază.4 Fizica Cuantică Fondatorul fizicii cuantice este Max Plank. Pe această bază neam clădit societatea şi mai ales tehnologia actuală. Acesta este nivelul general de cunoştinŃe al omului obişnuit şi de aici rezultă felul în care în mod uzual ne desfăşurăm activitatea şi viaŃa zilnică. spaŃiul începe să se contracte iar timpul se încetineşte. Acesta fiind un corp ce absoarbe complet radiaŃiile căldurii. ci ca unul singur.de observator şi obiectul observat. adică culorile luminoase emise de un corp negru. pe care l-a denumit “spaŃiu-timp continuum”. necesar pentru a se deplasa. Plank a descoperit că. decât nişte mişcări şi reguli strict mecanice şi materialiste? 2. Einstein a concluzionat că spaŃiul şi timpul nu mai pot fi privite ca două lucruri separate. având o frecvenŃă fixă. dintre observator şi obiectul observat. Dar oare aceasta este tot? Nu există nimic mai mult în acest univers infinit. În 1900. ci era transmisă în cantităŃi (unităŃi) egale. Teoria RelativităŃii susŃine principiul local şi anume că toate fenomenele fizice trebuie să aibă loc într-un timp şi spaŃiu limitat. sau se accelerează. AcŃiunilor la distanŃă le trebuie un timp. El a presupus că vibraŃia atomilor era sursa acestei 15 . el a studiat liniile spectrale. Stricta obiectivitate a realităŃii fizice se menŃine numai dacă luăm în considerare efectele relativiste. iradierea căldurii acestui corp nu se făcea în flux continuu de energie. iar nimic şi nimeni nu poate depăşi viteza luminii.

radiaŃii. Liniile discrete ale spectrului de energie puteau fi explicate numai dacă atomii erau excitaŃi într-o mai mare stare energetică, datorită absorbŃiei căldurii. Apoi această energie era eliberată şi radiau energie electromagnetică, pe măsură ce atomul revenea la starea sa iniŃială. Aceste unităŃi de energie le-a denumit cuante, energia lor fiind proporŃională cu frecvenŃa radiaŃiei. Conceptul de cuante de energie a lui Planck, a intrat în conflict cu teoria clasică a Electromagnetismului a lui Maxwell, care presupunea că energia electromagnetică se mişca în unde, în orice cantitate, fie ea cât de mică, în nici un caz cuantificată. Însă Einstein a confirmat această teorie în experimente efectuate cu efectul fotoelectric, numindu-le fotoni cuantici. Adică, a dovedit că lumina este constituită din particule, pe care le-a denumit fotoni. În 1905 Rutherford a descoperit nucleul atomic, iar în 1913, Niels Bohr a propus un model al atomului similar cu un sistem solar în miniatură, în care electronii orbitează în jurul nucleului, pe nivele (straturi) de energie. Aceasta, spunea el, explica descoperirile lui Planck, în sensul că un atom poate exista numai în anumite stări energetice stabilite. Electronii se pot roti în jurul nucleului numai pe anumite straturi (nivele) şi pot sări de pe un strat pe altul. Când electronii sar de pe un strat superior pe unul inferior, se emite un foton, de o anumită lungime de undă. Electronul nu se deplasează în spaŃiul dintre straturi, ci doar sare instantaneu de pe unul pe celălalt! Bohr a explicat misterul de ce electronii nu se ciocnesc de nucleu, prin faptul că ar exista un strat inferior care nu poate fi depăşit. Şi astfel, ştiinŃa s-a resemnat, dând aceste explicaŃii puerile la ceea ce a denumit magia fizicii cuantice! 16

Louis de Broglie, în 1924, a ridicat întrebarea dacă electronii pot fi numai particule sau şi unde. El a observat că aceştia se comportă în anumite cazuri ca nişte particule iar în altele ca nişte unde. Şi a introdus noŃiunea de dualismul undă particulă a electronilor. Apoi, fizica cuantică a făcut un model matematic pentru acest comportament “ciudat” al materiei, fără însă a da vreo altă explicaŃie. Oricum, toate încercările de a determina dimensiunea unui electron au dus la concluzia că acesta practic, nu are dimensiuni, chiar dacă pare că în anumite cazuri se comportă ca o particulă minusculă. Fizica cuantică este cea mai mare ciudăŃenie cu care s-a confruntat vreodată ştiinŃa omenească. S-a descoperit că la nivel subatomic natura şi fenomenele ei nu mai pot fi interpretate după teoria determinstică Newtoniană. Se pare că aşa zisele legi fizice care sunt puse în evidenŃă la nivel macroscopic, îşi încetează acŃiunea la nivel cuantic! Este imposibil de a determina cu exactitate starea şi proprietăŃile unei particule, pot fi calculate doar sub formă de probabilităŃi, aşa zisele unde de probabilităŃi. Acesta a fost denumit “Principiul de Incertitudine a lui Heisenberg”. Trebuie să precizăm că natura non-deterministică a materiei, nu este datorată lipsei de aparate de măsurat adecvate, ci pur şi simplu este o proprietate a naturii, de care nu s-a ştiut anterior. Electronii sar de pe un strat pe altul, fără a avea o cauză aparentă. Comportamentul haotic al materiei la nivel microscopic a bulversat şi derutat oamenii de ştiinŃă, care erau convinşi că natura se supune unor legi mecanice predictibile. A rămas celebră fraza lui Einstein “Dumnezeu nu joacă zaruri”, el fiind convins că pentru orice fenomen trebuie să existe o formulă matematică precisă. 17

Oare mai era ceva ce fizicienii nu luau în calcul, sau care le scăpa atenŃiei şi înŃelegerii lor? Erwin Schrodinger a formulat ecuaŃia pentru a determina fie momentul (viteza), fie locaŃia exactă a unui electron, dintr-un nor electronic, determinarea ambelor fiind imposibilă! Dacă se ştie poziŃia unui electron, atunci viteza nu mai este sigură, sau invers. Pentru a rezolva enigma naturii dualiste a particulelor, s-a explicat că particula nu există cu adevărat, ci doar imaginar, ca o superpoziŃie a tuturor posibilităŃilor, cu o distribuŃie asemănătoare unei unde, atunci când nu este observată. De îndată ce un observator (experimentatorul) măsoară particula, starea cuantică a ei, adică superpoziŃia tuturor probabilităŃilor, se spune că colapsează într-una din stările (realităŃile) fizice. Altfel spus, particula nu există cu adevărat înainte ca observatorul să o observe!!! Înainte ea există doar într-un tărâm transcendental de posibilităŃi. Când este observată, pur şi simplu se “materializează” într-una din posibilităŃi. Aceasta a devenit cunoscută ca faimoasa Interpretare de la Copenhaga şi a fost propusă de Niels Bohr. Ea spune că actul observaŃiei conştiente a observatorului, cauzează colapsarea undelor cuantice probabilistice. Deci, lumea fizică este subiectivă, observatorul jucând un rol activ în modelarea naturii. La nivel cuantic noi suntem cocreatori ai propriei noastre realităŃi!!! În sprijinul acestei afirmaŃii vine şi celebrul Experiment al Dublelor Fante. În principiu, aici este vorba de un tun electronic, ce bombardează electroni printr-un ecran, în care sunt făcute două fante verticale, apoi urmele lor sunt vizualizate pe un alt ecran. Dacă se trimit electroni printro singură fantă, se observă cum pe ecran apare o urmă verticală, ce demonstrează că electronul s-a comportat ca 18

o mică “bila” materială. Apoi, dacă se transmit electroni prin cele două fante, se observă că pe ecran apar mai multe linii verticale, ca şi când ar fi urmele de interferenŃă a două unde! Dacă se pune un instrument de observare, la una din fante, pentru a vedea cum se comportă electronul, pe ecran apar doar două linii verticale, ce arată că electronul se comportă ca o particulă. Dar nu s-a schimbat nimic din condiŃiile experimentului, doar s-a introdus un instrument de observare, adică un observator!!! Este ca şi când electronul a ştiut că este observat şi şi-a schimbat comportamentul, pentru a răspunde aşteptărilor observatorului!!! Einstein odată, spunea că “nu mai sunt sigur că Luna este încă acolo când îmi întorc capul de la ea”, adică materia se reîntoarce la energie (starea de undă pură, atunci când nu este observată). Fizica cuantică a însemnat sfârşitul interpretării obiective a realităŃii. Newton şi teoria sa rămânând un arhaism, care poate fi aplicat, cu o marjă de aproximaŃie, numai la fenomenele macroscopice. O altă “ciudăŃenie” descoperită în fenomenele cuantice, este aşa zisul efect al nonlocalităŃii, adică un efect ce are loc instantaneu, între obiecte fizice separate în spaŃiu, care indiferent la ce distanŃă s-ar afla, nu prezintă decalaj de timp între ele. Aceasta ar contrazice teoria lui Einstein, care spune că nimic în univers nu poate depăşi viteza luminii. În 1935, Einstein, Podolsky şi Rosen au propus o corelaŃie pentru particulele interconectate şi anume, că două particule sunt interconectate, când stările lor cuantice sunt cuplate. Aceste particule acŃionează ca una singură, ca şi când nu ar fi separate, indiferent ce distanŃă le-ar separa. Una reacŃionează la fel ca şi cealaltă, 19

De exemplu. În aprilie 2004. este falsă. asistată de programe complexe pe calculator. Acestea intră şi ies din realitatea noastră fizică cu viteze foarte mari. să presupunem că fixăm două camere de luat vederi ca să filmeze mişcările unui peşte aflat într-un acvariu. însă în adevăr. Toate aceste descoperiri au dus la concluzia că. El spune că ceea ce vedem ca fiind doi fotoni diferiŃi este iluzoriu. adică unitarism. radio BBC a anunŃat că cercetătorii din Austria au realizat teleportarea unor fotoni înrudiŃi. fie că teoria lui Einstein şi anume că viteza maximă este cea a luminii. în 1993. ar putea fi realizată şi pentru organisme vii. unde timpul şi spaŃiul nu există. peste fluviul Dunărea. fie există alte hiperspaŃii. unde are loc o comunicaŃie instantanee. Alain Aspect este cel care a dovedit în anul 1982 principiul nonlocalităŃii. El a presupus că universul este proiectat pe principii holografice. trimişi în direcŃii diferite. au lucrat la o “teleportare cuantică”. ci de fenomenul de nonlocalitate. Inginerii de la IBM. folosind acest efect de nonlocalitate şi deşi nu au fost capabili de a teleporta decât particule. Nu este vorba de o comunicaŃie cu viteză superluminică. una din 20 . astfel încât s-a convenit că ele nu ar fi reale. nevăzut şi neperceput de noi. ei sunt de fapt uniŃi la un nivel subcuantic. John Bell în 1964 a demonstrat definitiv acest efect ca fiind real. în anumite condiŃii. O altă descoperire larg disputată a fost descoperirea “particulelor virtuale”. Fizicianul englez David Bohm a venit cu o explicaŃie. utilizând doi fotoni gemeni.instantaneu. sunt la fel de “reale” sau “nereale” ca şi celelalte particule. altele decât cel fizic. au concluzionat că aceasta. pe o distanŃă de 800m. Acest experiment a demonstrat pentru prima oară teleportarea cuantică în afara laboratorului.

electronii şiau încetat comportamentul individual şi au început a se comporta ca şi cum făceau parte dintr-un întreg. la un nivel mai profund. este o singură entitate. Plasma se comporta ca şi un organism biologic. va vedea doi peşti separaŃi. Plasma este un gaz ce conŃine o mare densitate de electroni şi ioni pozitivi. învelind-o într-un strat protector! El a relatat că "aceste sisteme cuantice au organizarea asemănătoare mai degrabă cu a unor fiinŃe vii. totul fiind un singur sistem diferenŃiat pe diverse grade de conştiinŃă. un singur sistem. în scopul de a fotografia moleculele de Germaniu şi pentru prima dată a fost văzut cu ochii un atom ! 21 . interconectat. Bohm a ajuns la concluzia că separarea în observator şi observat este o iluzie şi că de fapt ei sunt unul şi acelaşi. de către David Bohm. Dacă aceste imagini apar pe două ecrane diferite. În 1946 au fost efectuate experimente pe plasmă. separaŃia fiind doar o iluzie. el a constatat că odată intraŃi în plasmă. neînŃelegând de ce. dar a căror mişcări sunt în perfect sincronism. Spre surprinderea sa. conştiinŃa fiind deci o proprietate intrinsecă a energiei ce există peste tot în univers!!! În 1985 cercetătorii de la IBM (laboratorul Almaden) au utilizat un microscop electronic. decât cu aceea a unui sistem mecanic”.faŃă şi alta din lateral. adică se regenera şi era capabilă să se protejeze de orice substanŃă străină. Deci întreg universul. un observator neutru.

Şi o ultimă “bomba”. ce par să aibă calităŃi nonsferice şi care sunt într-o organizaŃie geometrică. conŃine mai multă energie decât toată materia (stele. Ea explică cum se pot 22 . neclare. Când au fost studiaŃi electronii. în ceaŃă.) din univers!!! 2. Milo Wolff despre această descoperire: “Nu există orbite electronice! Cine a presupus că electronii se rotesc în jurul nucleului ca planetele. s-a văzut că aceştia nu sunt “puncte” ci “nori”. etc. iar cea mai îngustă terminaŃie a picăturii converge într-un mic punct central. Iată un extras din cartea Dr. Spre stupefacŃia fizicienilor s-a găsit că fiecare centimetru cub din aşa zisul spaŃiu gol (vid). planete. în figura de mai sus.Ceea ce vedem. a făcut o teribilă eroare! Dacă ai învăŃat aşa ceva. în formă de picături. sunt obiecte sferice. uită imediat! Sunt doar formaŃiuni de unde staŃionare”.5 Teoria Stringurilor Unificarea teoriei relativităŃii şi a fizicii cuantice a fost făcută de Teoria Stringurilor.

se comportă haotic şi nu fix. Universul 23 . mai înalte. pe lângă lumea noastră fizică. Totul este format din aceste mici corzi ce vibrează pe diferite note (frecvenŃe). pe care le-au denumit erori! Fenomene Newtoniene cum ar fi. asemenea celor de vioară. alte dimensiuni. Universul nu se supune unor legi fizice exacte. neglijând micile deviaŃii de măsurat. în raportul frecvenŃelor notelor muzicale. sau mişcările planetelor pe orbite. Oamenii de ştiinŃă s-au lăsat păcăliŃi sute de ani. deoarece nici o informaŃie nu poate călători cu o viteză superioară luminii. încât nu pot fi puse în evidenŃă prin metodele de observaŃie cunoscute. ce le oferă un grad de libertate. Însă aceste stringuri. electromagnetism şi gravitaŃie) într-o teorie unică “a tot ce este”. care a revoluŃionat gândirea şi înŃelegerea umană. denumite corzi (stringuri). este adevărată şi pentru aşa zisele evenimente previzibile. sunt atât de minuscule. Este vorba de Teoria Haosului. se manifestă în diferite particule subatomice. 2. Şi anume că materia este alcătuită din mici unităŃi de energie vibratorie. ce caracterizează fenomenele cuantice. acestea prin combinare. Raportul dintre mărimea unui string si cea a unui atom este aproximativ egal cu cel dintre un atom si Pământ! Nonlocalitatea se explică prin existenŃa altor plane de realitate. oscilaŃia unui pendul. din scara diatonică. În funcŃie de variaŃiile frecvenŃei lor.unifica cele patru câmpuri de forŃe (nuclear tare şi slab.6 Teoria Haosului În anii ‘70 a apărut o nouă ştiinŃă. ci ele operează în anumite marje stabilite. Ea spune ca incertitudinea.

Fractalii sunt asemenea fagurelui de miere. din ultimele sute de ani şi a găsit o logică în aceste fluctuaŃii! Ceea ce el a descoperit. El a studiat preŃul bumbacului. sau în bronhiile ce formează plămânii. ci se auto-organizează cu ajutorul acestor atractori. sunt şi ele supuse transformării. torusul şi atractorul “străin”. Ei reprezintă forŃe naturale ce crează ordine din haos. Fractalii sunt întâlniŃi peste tot în natură. evoluŃiei. cum ar fi în arterele şi venele din sistemul cardio vascular. cercul. este creativ şi într-o continuă stare de evoluŃie. sau cristalizarea apei în gheaŃă. Haosul este atras de atractori. a fost noŃiunea de fractal. iar legile fizice. decât legi. ele au un grad de ordine ascunsă. Ele ar putea fi denumite mai degrabă. formaŃi din unităŃi geometrice. creând o ordine ascunsă. Plantele au o simetrie fractalică şi de asemenea munŃii. Universul este doar un sistem în evoluŃie.nu este în nici un caz deterministic. Acesta. adică o configuraŃie geometrică. fiind de altfel şi o proprietate a fotografiei holografice. Teoria Haosului a descoperit existenŃa a patru atractori cosmici de bază şi anume: punctul. Lumea nu este organizată total de legi fizice fixe. până la infinit. De altfel “chaos” în limba greacă înseamnă “forŃa cosmică ce crează din nimic”! Legile fizice. “obiceiuri fizice”. pe când era angajat la IBM. la un nivel mai profund. Deşi unele evenimente cum ar fi curgerea picăturilor de apă dintr-un robinet. a descoperit că există o ordine ascunsă. Teoria Haosului a însemnat sfârşitul vechilor legi fizice 24 . par la prima vedere a fi haotice. chiar şi în preŃurile la bursă. în New York. în timp. Fondatorul acestei teorii a fost Benoit Mandelbrot. reprezintă “memoria universală” a felului cum să se facă lucrurile (experienŃa). ce se repetă la diferite scări.

cum ar fi Legea a Doua a Termodinamicii şi Legea Entropiei. Concluzia 25 . Harold Puthoff a fost primul care a măsurat această energie a universului. apoi dispar.ce au dominat câteva secole gândirea ştiinŃifică umană. din acest câmp. la punctul de fierbere. concluzionând că nu există noŃiunea de spaŃiu gol (vacuum). pentru numai câteva miimi de secundă. Dr. Universul nu este niciodată în repaus. Însă. Conform vechii teorii Newtoniene. Măsurătoarea a fost făcută la zero absolut (0 grade Kelvin egală cu – 273 grade Celsius). care spuneau că ordinea în univers va decădea de-a lungul timpului în dezordine. vin în realitatea noastră. Fotonii şi toate celelalte feluri de particule elementare. energia existând din belşug. peste tot în univers. Câmpul punctului zero este asemenea unei supe de particule cuantice virtuale şi fotoni. de la Universitatea Princetown. John Wheeler şi Richard Feynman. iar energia să fie nulă. nici chiar în aşa zisul spaŃiu gol. au calculat că o ceaşcă din energia punctului zero (a vidului) este suficientă pentru a aduce toate oceanele de pe planetă. 2. Chiar şi într-o cameră perfect întunecată se poate măsura prezenŃa fotonilor virtuali. considerată ca fiind cea mai joasă temperatură posibil de atins. Puthoff a găsit o cantitate imensă de energie! El i-a dat numele de Energia Punctului Zero. în loc de a vedea că nu există energie.7 Câmpul Punctului Zero Fizica cuantică de la începutul sec al XX lea a făcut evident faptul că peste tot în univers există o mare de energie cuantică (supă cuantică). la această temperatură toată agitaŃia moleculară ar trebui să înceteze.

se formează o mică bulă de aer care. Primii care au descoperit aplicaŃii ale energiei libere. asemenea peştilor scufundaŃi în apă şi asta deoarece organele noastre de simŃ nu sunt suficient de sensibile pentru a o sesiza. de la două difuzoare. Este vorba de transformarea undelor sonore în energie luminoasă! Un mic balon de sticlă umplut cu apă. Acesta poate produce de 100 de ori mai multă energie decât cea necesară pentru a-l pune în mişcare. Bearden a refăcut lucrările lui Maxwell.000 grade C şi o presiune imensă!!! Deoarece energia punctului zero este practic o energie inepuizabilă şi gratuită. denumit “generator electric static”. Tom Bearden a patentat un dispozitiv cu energie liberă. o formă de energie difuză!!! Trăim într-o mare de energie. Însă din considerente militare. în scopul de a putea fi înŃelese. Temperatura în centrul acestei bule. aceste aplicaŃii au fost suprimate la nivel global. atinge valoarea de 30. de care nu suntem conştienŃi. începe să se contracte ritmic emiŃând lumină. de către Lorentz şi Heavenside. ajungând în centrul vasului.este că materia nu este o substanŃă condensată. în scopul de a realiza dispozitive de perpetuum mobile. În urma acestei vibraŃii. Bearden a descoperit ecuaŃiile originale ale lui Maxwell. ci din potriva. ea a fost în atenŃia multor cercetători. 26 . este rezonat cu unde sonore de 20 Khz. fondatorul Teoriei clasice a Electrodinamicii. El a concluzionat că lucrările iniŃiale ale lui Maxwell au fost interpretate greşit şi mult prea simplificat. ele rămânând doar în faza de laborator. SonoluminiscenŃa este un fenomen foarte ciudat şi foarte greu de explicat prin vederea ştiinŃifică veche. au fost Michael Faraday şi Nicola Tesla. fiind dezvoltate doar în proiecte secrete.

teoria eterului. fuziunea materialelor diferite (cum ar fi între un metal şi o bucată de lemn). trăim întrun univers bazat pe oscilaŃii. în sensul de a abandona idea că materia este ceva format din particule solide! De fapt. Ideea acestor teorii ale vibraŃiilor este simplă şi anume 27 . asemenea unui ocean de energie vibratorie. care se încarcă singură din câmpul de zero şi generează 18 V la 250 mA. pentru a crea aceste unde. El a demonstrat că acestea se pot propaga pe distanŃe foarte lungi. fără nici o pierdere! Efectul Hutchinson descoperit de canadianul John Hutchinson. revine în actualitate. el a construit o baterie. Aşa că. această energie.Morly (care susŃinea că există spaŃiu gol) dovedindu-se eronat. 2. folosind bobinele lui Tesla şi un generator Van der Graaf. După aproape o sută de ani. La începutul secolului al XX lea. a demonstrat efecte ca: levitaŃia de obiecte grele. Nicola Tesla a descoperit undele scalare longitudinale. care este prezentă peste tot. folosind interferenŃa undelor radio de joasă energie. Printre altele. ale câmpului electromagnetic. deoarece nu există nimic altceva decât unde. încălzirea metalelor fără sursă de căldură. însăşi proprietatea dualităŃii undă particulă din fizica cuantică nu-şi mai are sensul. în 1979.8 Eterul şi Structura Materiei Un număr din ce în ce mai mare de fizicieni descoperă ceea ce Einstein şi Schrodinger au presupus şi anume că fizica este pe un drum greşit şi că trebuie reconsiderată. etc. experimentul Michelson. folosind bobine de inducŃie.în care era evident că se poate lua energie din vacuum. dar cu o tensiune de sute de volŃi.

Acest vârtej a fost denumit torus deoarece are forma unui torus. Ei susŃin că această mare de energie se comportă asemenea unui fluid. al Teoriei Stringurilor şi Teoriei RelativităŃii. în această energie (asemenea vârtejurilor în apă). David Thomson şi Jim Bourassa au conceput un model integrat. Eterul are atât proprietăŃi mecanice cât şi electromagnetice. pe care el a numit-o ForŃa lui Dumnezeu. precum şi gravitaŃia. ca fiind formată din mici vârtejuri. tridimensionale. torusurile dau naştere la nucleu şi la straturile electronice. aceste mişcări oscilatorii în energie. în energia eterului. materia este punctul focal al undelor staŃionare rezultate din intersecŃia undelor de interferenŃă. Masa este simplu. inerŃia creată de vortexuri. bazat pe eter. soluŃia simplă şi clară a tuturor comportamentelor din univers!!! În timp ce toate celelalte teorii se bazează doar pe observaŃie şi experimente de laborator. sau pierdută de umanitate. la nivel subatomic. care este prezentă peste tot în univers. electromagnetismul şi practic orice!!! Se pare că este veriga uitată. Una se mişcă spre centrul de vibraŃie. din istoria ştiinŃei. Undele sunt de tip sferic. materia există atât timp cât există aceste vârtejuri. Modelul descrie materia. aceasta este singura capabilă de a da un model viabil al realităŃii şi de a explica toate fenomenele şi anomaliile mecanicii cuantice. fiind rezultatul a două vârtejuri suprapuse. Deci. Spre deosebire de toate celelalte teorii fizice. Proprietatea mecanică este cea care dă masă materiei şi reprezintă momentul unghiular al vârtejului. Combinate în configuraŃii sferice.că. 28 . iar cealaltă dinspre centru spre exterior. aceasta este capabilă de a crea un model matematic previzibil al tuturor fenomenelor încă înainte de a fi observate.

2. particulele din lichid se adunau în forme geometrice. 29 . aceste forme se modificau. folosind un balon de sticlă. Hans Jenny a demonstrat formarea geometriei vibraŃiilor sonore într-un fluid. vizibile. trecând pe rând prin cele cinci Solide Platonice. tridimensionale!!! Pe măsura creşterii frecvenŃei de vibraŃie. în formă sferică. În starea de repaus. lichidul arătând ca fiind tulbure. Când însă era supus vibraŃiilor sonore. umplut cu apă. în care a pus o suspensie de particule solide (coloizi).. aceştia difuzau uniform.9 Cymatics Dr.

cum ar fi funcŃiile modulare. capabile de a crea o imagine. În ele. ce dă “formă” energiei eterice. a avansat matematica cu 100 de ani. Acest model al eterului este de fapt acelaşi lucru cu Câmpul Punctului Zero. De asemenea aceste figuri aveau diferite culori. iluminând cele mai întunecate porŃiuni din matematică. care demonstrează felul cum apar acele mici forme geometrice. numărul 24 (8x3) apare repetat. asemenea spectrului luminii. Acesta este un exemplu a 30 . Daniel Winter.Acesta este cel mai elocvent experiment. pe care l-a descoperit fizica cuantică. susŃine şi el acelaşi lucru şi anume că eterul este un fel de fluid superconductor. Prin lucrările sale. în Fizica Imploziei. Srinivasa Ramanujan a fost unul dintre cei mai ciudaŃi matematicieni a tuturor timpurilor. în scopul de a crea iluzia materiei. care curge prin toate obiectele fizice. El a fost comparat cu o supernovă.

pentru a rămâne în vibraŃie (pentru a nu se anula oscilaŃiile). ci doar 8 dimensiuni! Tony Smith descrie un model în 8 dimensiuni. iar dimensiunile de existenŃă sunt create pe baza modelului vibraŃiilor în eter. care au proprietatea că se pot înscrie într-un cerc şi sunt: octaedrul (două tetraedre regulate cu bază comună). Stringul vibrează în 10 dimensiuni. de geometriile de bază ce se formează când eterul vibrează.ceea ce matematica numeşte “numere magice”. Deci numărul critic pentru Teoria Stringurilor este 8+2=10. care reprezintă originea celor 10 dimensiuni de vibraŃie. Aceste geometrii Platonice. Fizicienii au adăugat încă 2 dimensiuni la cele 8 ale lui Ramanujan. având geometriile bazate pe Solidele Platonice. au fost denumite astfel. bazat pe frecvenŃele de vibraŃie ale octavelor muzicale. Când aceste funcŃii sunt generalizate. în care fiecare din cele 24 de funcŃii corespunde unei vibraŃii fizice a stringurilor. Ei nu erau conştienŃi însă. deoarece au crezut că stringurile trebuie să-şi menŃină simetria. cubul. Deci. dodecaedrul (12 feŃe) şi icosaedrul (20 de feŃe). deoarece ele erau cunoscute de vechii greci. deoarece necesită respectarea acestor funcŃii. Miraculos. funcŃia lui Ramanujan apare de asemenea în Teoria Stringurilor. 31 . bazate pe numărul 8. numărul 24 este înlocuit cu 8. Ele sunt figuri geometrice tridimensionale. Smith a arătat că structurile geometrice ale Solidelor Platonice se află în interiorul sferelor circumscrise. Platon fiind cel care le-a descris pe larg. care apar acolo unde te aştepŃi mai puŃin. concluzia este că nu sunt necesare cele 2 dimensiuni în plus.

care ar putea influenŃa 32 . să curgă în lateral.000 rot/min. astfel că apa. acest principiu care sfidează gravitaŃia. ce are la bază apa curgătoare. îndreptat în jos şi l-am înclina. În experimentul făcut de Dr.10 Experimentul lui DePalma Ca să utilizăm o analogie.2. Acest experiment s-a desfăşurat în vid. pentru a nu apare nici un fel de rezistenŃă a aerului. Singura diferenŃă. în înŃelesul clasic. se aruncă două mingi. de 27. Bruce DePalma. sub acelaşi unghi şi cu aceeaşi forŃă. devine la fel de simplu ca şi când am lua un furtun cu apă. din două catapulte. este că uneia dintre mingi i se dă o rotaŃie în jurul axei. în loc să curgă vertical. foarte mare.

adică de un flux magnetic. Într-o sfidare totală a oricărei legi din fizica Newtoniană. a pus apoi două perii colectoare. fără nici un stator! 33 . asemănător unei monede. conform teoriei clasice a electromagnetismului.rezultatul. ci se poate produce chiar dacă nu se taie liniile de flux magnetic. Faraday a arătat că aceasta nu este singura modalitate de a produce curent electric. În acest scop. care să taie spirele rotorului. la care a ataşat o bucată de hârtie în capătul superior. spre surprinderea sa.11 Generatorul lui Faraday Toată lumea ştie. Pe acest disc. legate la un galvanometru. din cupru. 2. el a confecŃionat următorul dispozitiv: un magnet cilindric. că pentru a genera un curent electric. asemănător unei lumânări. având ambele capete tăiate perfect plat. Când a rotit acest dispozitiv. este nevoie de două componente: stator şi rotor. Peste hârtie a lipit un disc. a văzut că la bornele galvanometrului s-a înregistrat un curent electric!!! Deşi totul era doar un rotor. cea rotitoare absorbind mai multă. mingea rotitoare se înălŃa mai sus şi cadea mai repede şi mai departe decât cealaltă! Singura explicaŃie a acestui experiment este că ambele mingi absorb energie dintr-o sursă invizibilă.

chiar există şi se poate extrage energie din el.ExplicaŃia acestui fenomen este că energia magnetică se comportă ea însăşi ca un fluid. prin rotaŃie. de către forŃa centrifugă. decât cele utilizate în industria noastră. Concluzia este că există posibilităŃi tehnologice mult mai avansate. acest fluid fiind aruncat la extremitatea discului. este că acest câmp exterior pe care l-am denumit eter. având un pol în centru. Singura explicaŃie a funcŃionării acestui tip de generator. astfel în acesta apărând o diferenŃă de potenŃial. Fără această energie eterică. ceea ce ar 34 . într-un sistem izolat. DePalma a mers mai departe şi a confecŃionat un disc magnetizat. Prin simpla rotire a acestui disc magnetizat s-a obŃinut un curent electric! Vedem deci. cum vechile principii ale Teoriei Electromagnetismului nu sunt decât un caz particular ale unor fenomene mai largi. iar celălalt pe margine. am avea o mişcare perpetuă.

a doua oară el a absorbit de 10 ori mai puŃină energie. ele se rotesc în sensuri opuse. Fenomenul este asemănător învârtirii unui pahar cu apă. Această redirecŃionare poate fi realizată foarte simplu. La fel este şi eterul. ce cântarea 11 kg. după care l-a oprit. nu se opreşte brusc şi asta datorită faptului că apa nu e solidă.12 Efectul Aspden Harold Aspden a făcut următorul experiment. prin redirecŃionarea curgerii eterice de pe direcŃia verticală. Două giroscoape magnetizate au fost montate alături. acest sistem neputându-se autosusŃine fără a extrage energie de altundeva. astfel încât şi sistemul de giroscoape se roteşte odată cu el. Fenomenul de levitaŃie se obŃine. A magnetizat un rotor. l-a adus din nou până la aceeaşi viteză de rotaŃie. care a fost capabil să-şi piardă total greutatea şi să se ridice vertical!!! 35 . Având axele de rotaŃie verticale. care la rândul său se roteşte şi el. pe cea orizontală. apa din pahar mai continuă să se rotească încă o perioadă de timp. Chiar după oprirea sa. ce compune magnetul. O altă intenŃie a lui De Palma a fost aceea de a demonstra efectul de antigravitaŃie. Ansamblul a fost introdus într-un cilindru.contrazice toate teoriile clasice ale fizicii. chiar şi când acesta s-a oprit. aşa cum am mai spus. 2. Spre surprinderea sa însă. ExplicaŃia? Energia din interiorul magnetului a continuat să se învârtă. prin rotaŃie. apoi l-a adus până la o anumită viteză de rotaŃie. Maşina a demonstrat o pierdere în greutate de 3 kg! Geoff Russell a creat un dispozitiv. După mai puŃin de un minut.

de cădere a corpurilor. putem avea trei cazuri şi anume: cel obişnuit. cei trei magneŃi determină inelul. spre pământ (gravitaŃia) şi alta în sus (levitaŃia). Acesta a descoperit întâmplător efectul antigravitaŃional. o parte din el curge înapoi. ExplicaŃia este că nu tot eterul ce intră în materie dispare. a fost făcută de finlandezul Eugene Podkletnov. 36 . care a apărut şi în mass-media. să leviteze. la temperaturi foarte scăzute). În acest dispozitiv.13 Experimentul AntigravitaŃional din Finlanda O demonstraŃie oficială. în care corpul pluteşte şi una în care acesta se deplasează în sus (când levitaŃia este mai mare decât gravitaŃia). AlŃi doi magneŃi înconjoară inelul. pe când lucra cu superconductori (materiale ce-şi pierd rezistenŃa electromagnetică. creând o forŃă ce face ca inelul să se rotească. din material superconductor. una în jos.2. asemenea vârtejului într-o apă. o situaŃie de echilibru. Deci practic apar două forŃe. În funcŃie de raportul dintre cele două forŃe.

2.14 Efectul Searl Profesorul John Searl a confecŃionat un generator format din role cilindrice magnetice, care se rotesc la rândul lor în interiorul unor inele magnetice. MagneŃii folosiŃi nu sunt din cei obişnuiŃi, ci de un tip special, deosebit de puternici, denumiŃi odymium. Pe măsură ce generatorul se accelera, a constatat că acesta a început să se ridice în aer, până la mai bine de 15 m înălŃime!!! S-a menŃinut la această altitudine, în timp ce continua să se tureze, în jurul său apărând un gaz luminiscent, de culoare roz. În acelaşi timp, ionizaŃia aerului din jur a crescut atât de mult, încât toate radioreceptoarele au pornit instantaneu. În final, generatorul s-a înălŃat tot mai sus, spre cer, cu o viteză foarte mare, părăsind atmosfera pământului!!! În decursul timpului, Searl şi-a continuat şi extins cercetările în acest domeniu, confecŃionând aparate de zbor în formă de disc, asemenea OZN-urilor, pe care a reuşit să le controleze, din ce în ce mai bine.

2.15 Kozyrev - Savantul Mileniului Trei EvidenŃe clare că toată materia fizică este formată dintrun eter de energie conştientă, au existat încă din anii 1950. Renumitul astrofizician rus Dr. Nokolai Kozyrev, a demonstrat, fără nici un fel de îndoială, că o astfel de sursă de energie trebuie să existe. Analogia cea mai simplă, pentru a înŃelege aceste fenomene, este aceea de a ne imagina toate obiectele fizice materiale, ca pe nişte bureŃi scufundaŃi în apă. Aceştia devin saturaŃi şi prin proceduri mecanice obişnuite, avem posibilitatea de a le creşte sau scădea volumul de apă (energie). Kozyrev a 37

arătat că simplu, prin scuturarea, rotirea, vibrarea, sau ruperea obiectelor fizice, greutatea lor creşte, sau scade, cu mici cantităŃi. Simpla ridicare şi coborâre a unei greutăŃi de 10 kg, exercită o “presiune de torsiune” asupra unui pendul, aflat la o distanŃă de 3 metri, chiar dacă sunt separate de un perete!!! Pendulul a fost închis într-un clopot de sticlă, în vacuum, pentru a se exclude posibilitatea de a fi influenŃat de mişcările aerului. Într-un alt experiment s-au pus pe o balanŃă două greutăŃi identice, apoi s-a luat unul din corpuri, care după ce a fost scuturat timp de un minut, a fost pus înapoi pe balanŃă. Şi surpriză, s-a observat că aceasta nu s-a mai echilibrat, corpul pierzându-şi din greutate! Aceste experimente, au fost refăcute ulterior de numeroşi alŃi cercetători ruşi, curioşi să vadă dacă nu cumva este vorba de vreo eroare, însă rezultatele au fost identice.

2.16 Vladimir Ginzburg şi Teoria RelativităŃii Acesta a descoperit că se pot face câteva modificări în ecuaŃiile Teoriei RelativităŃii, în scopul de a le adapta la modelul eteric. Einstein a concluzionat că masa unui obiect creşte atunci când este accelerat, către viteza luminii, masa lui tinzând la infinit. Ginzburg susŃine că putem să inversăm aceste ecuaŃii, fără a viola nici o observaŃie ştiinŃifică. În loc de o creştere în masă, corpul va ceda energie înapoi în eter, masa sa scăzând, iar pe măsură ce acesta se apropie de viteza luminii, va pierde toate caracteristicile de masă gravitaŃională, masă inerŃială, precum şi încărcarea electrică. Pe măsura accelerării corpului, asemenea unui burete, presiunea 38

crescândă ce se exercită asupra sa, îi va comprima atomii şi moleculele componente, eliberând cât mai mult eter. Numai o particulă în repaus poate fi considerată cu adevărat materie pură! De îndată ce ea începe să se deplaseze, masa şi încărcarea electrică vor începe să scadă, încet, încet, dispărând înapoi în eter. Materia este compusă din energie atomică, care este 99,999% spaŃiu gol! Ceea ce rămâne, adică 0,001% nu este solid, ci mai degrabă derivă din energia punctului de zero. ÎnŃelegând armonicile acestor oscilaŃii, înŃelegem că atomul este de asemenea expresia unei culori, a unui sunet şi a unei vibraŃii geometrice. Astfel se explică de ce limita teoretică a Tabelului Periodic al Elementelor este de 144, adică armonica luminii. Aceste rapoarte sunt respectate de la scara atomică, la cea a sistemelor planetare, sau a galaxiilor, universul fiind de tip holografic, sau fractal. Dr. O. Crane furnizează un model al explicării polarităŃii atomului, care rezolvă enigmele din fizica oficială. El spune că de fapt, nu este vorba de o polarizare electrică, ci de o diferenŃă între presiunea lor eterică. Electronii având o presiune mai ridicată decât protonii, va apare astfel o curgere de energie între cei doi. Numai aşa, spune el, se pot unifica gravitaŃia şi electromagnetismul. Amândouă reprezintă presiunea spre interior a energiei eterice, îndreptată spre centrul câmpului sferic, sau obiectului (cu alte cuvinte este tendinŃa acestei energii de a se unifica din nou, de a deveni una). Experimentele cu particule, din fizica cuantică, au arătat că există o tendinŃă spre structura sferică a acestui câmp de energie. Totodată, acestea au fost văzute că se rotesc în jurul axei proprii.

39

Pe măsura deplasării particulelor prin eter, axa lor centrală se aliniază cu direcŃia deplasării. Aceasta dănd mişcării lor o calitate de vortex, asemănătoare cu un inel făcut din fum de Ńigară. Această formaŃiune este creată automat, de orice mişcare în linie dreaptă printr-un fluid. În concluzie, aspectul real al unui atom este în forma unui torus (asemenea unui măr scobit la mijloc), după cum se poate vedea în figura de mai sus (săgeŃile indicând direcŃiile interne de rotaŃie). Aceasta este marea enigma a particulelor cuantice. Iată de ce iniŃial, au fost confundate cu nişte mici biluŃe sferice. Se poate observa că există o similitudine cu o “sferă energetică vibratorie”, scobită la mijloc, însă nu este vorba de ceva solid, ci de o mişcare asemănătoare unui vârtej în apă 40

în funcŃie de vibraŃia lor. aşa zişi de valenŃă. nefiind legaŃi de vreun atom! Adică nu există electroni. greutatea acestuia a crescut de 300 de ori! Pe măsura încălzirii lui.2. ce se combină natural în Solidele Platonice. care arată clar că atomii sunt vortexuri în eter. materialul a dispărut pur şi simplu din această realitate!!! La scăderea temperaturii. De exemplu. poate fi mutat complet într-o altă dimensiune de vibraŃie 41 . apărând din nou şi recăpătându-şi greutatea. la 850 grade C. ci “nori de energie eterică”. Microclusterii au proprietăŃile similare cu ale unui fluid şi ale unui solid în acelaşi timp. Microclusterii acŃionează ca un singur atom. centrul devenind încărcat cu sarcină pozitivă. Iată o fotografie a clusterilor de Aur. ce curg către nucleu. se mişcă liber. în formă de cub. datorită curgerii energiei negative.17 Fizica Microclusterilor Microclusterii sunt “particule” minuscule. apoi la o altă vibraŃie cum s-au transformat în icosaedru. încălzind un microcluster de Iridium. În cadrul lor electronii. David Hudson a făcut câteva experimente surprinzătoare cu microclusterii. Deci acest experiment demonstrează clar cum un obiect.

ia forma unui tetraedru. funcŃie de viteza luminii. 2. arată că proprietăŃile timpului se potrivesc mult mai bine dacă le raportăm la viteza luminii. nemaifiind perceptibil de organele noastre de simŃ. nu la mişcarea Soarelui. aşa cum noi îl măsurăm. ce se schimbă în intervale armonice. formată din două molecule de Hidrogen şi una de Oxigen. Astfel dacă timpul este o mişcare armonică. pe ceas. în acest caz armonici ale numărului 144. Soarele. Mişcarea relativă a unei secunde.18 Cristalele Sarea de bucătărie este cel mai cunoscut exemplu. la o anumită densitate. Teoria Marii Unificări.a eterului. conform timpului nostru. Molecula de apă. Cristalele îşi menŃin aceeaşi orientare şi sunt simetrice. 2. a lui John Nordberg. este de 1440 de ori mai rapidă decât mişcarea Soarelui pe cer. sau a secundei. de cum Natriul şi Clorul se unesc şi formează Solide Platonice şi anume un cub. atunci când se schimbă viteza luminii se schimbă şi percepŃia noastră.19 Maurice Cotterell şi Ciclurile Solare Lumina este cea mai rapidă mişcare posibilă în marea de eter. în 42 . care se intersectează în anumite unghiuri şi sunt ordonate geometric. Timpul. la nivel microscopic. Ele sunt solide ce au suprafeŃe plane. Cristalele se formează prin repetiŃie periodică a aceleiaşi unităŃi structurale de bază. este în funcŃie de simple vibraŃii în mişcare. Moleculele de Fluor se aşează după un octaedru.

Dacă înŃelegem cu adevărat ciclul hiperdimensional al Soarelui. când au loc aceste transformări dimensionale.deplasarea sa prin diferite densităŃi energetice din galaxie. el a calculat diversele forŃe ce interacŃionează. ce îi afectează structura. se roteşte mai repede la ecuator şi mai încet la poli. sau petele solare. suferă schimbări energetice. A comparat viteza de rotaŃie cunoscută a ecuatorului Soarelui. acestea fiind de fapt schimbări dimensionale. i-a apărut următorul grafic: 43 . A calculat că cele două cicluri de rotaŃie se intersectează la fiecare 87. Având acces la date luate prin satelit. Cotterell a constatat că sunt necesare 26 de zile pământeşti pentru o rotaŃie la ecuator şi 37 pentru una la poli. găsim că ele se fac după o programare grafică! Maurice Cotterell a descoperit un ciclu în exploziile solare.4545 zile. cu cea a polilor săi. a introdus toate datele într-un supercomputer şi spre surprinderea sa. Deoarece Soarele este un corp gazos. unele cu altele. raportată la perioada unui an pământesc.2422 zile. Acest ciclu l-a denumit bit. Comparând apoi poziŃia unghiulară a celor două câmpuri magnetice ale Soarelui din fiecare bit. de 365.

Ciclurile petelor solare. asemenea bătăilor inimii. Analizând liniile magnetice ale ecuatorului şi polilor Soarelui. Maurice a trasat un grafic. perioadelor de întuneric. cu diferite frecvenŃe.49 ani de activitate intensă. fiecare 44 . apoi a grecilor. Alte cicluri par să fie mult mai lungi. activitatea joasă. Întregul grafic se repetă după 781 biŃi. sau conştiinŃa omenirii!!! Activitatea ridicată a Soarelui corespunde creşterilor de mari civilizaŃii. Încă de pe vremea egiptenilor.1 ani. sunt rezultatul nodurilor de unde staŃionare. s-au păstrat informaŃii despre cele cinci forme geometrice de bază. care însă respectă raportul NUMĂRULUI DE AUR. Ele reprezintă forme de unde în spaŃiul tridimensional. Cotterell a găsit o interdependenŃă între această radiaŃie solară şi comportamentul. de 11. media dată de ştiinŃă pentru o pată solară. foarte aproape de 11. care compun tot ceea ce există în lumea fizică. de declin economic şi cultural. A descoperit un microciclu de 8 biŃi (aprox 700 zile). Aceste poligoane sunt caracteristice diferitelor dimensiuni de existenŃă. apoi unul de 48 biŃi şi a ajuns la ciclul de 11. formate în urma vibraŃiei eterului.20 Geometria Sacră Din cele mai vechi timpuri au existat informaŃii şi desene despre ceea ce a fost numită GEOMETRIA SACRĂ A UNIVERSULUI. bazat pe 87. în număr de cinci.4545 biŃi.499299 ani. apar după un ciclu de periodicitate. După cum am mai menŃionat. ce se pot înscrie perfect într-o sferă (inscriptibile). respectiv căderii de civilizaŃii! 2. aceste poligoane regulate. Studiind apoi istoria umanităŃii.

.55. Atât formarea materiei. etc. Leonardo Fibonnaci a realizat pe baza Numărului de Aur seria. având aceleaşi rapoarte cu notele muzicale. care din aceste motive a fost denumit NUMĂRUL DE AUR..21. care-i poartă numele şi anume: 1. 45 . animale şi om) se face în funcŃie de felul cum aceste forme geometrice se asociază.vârf al poliedrelor atingând o sferă.89. Deoarece aceste figuri geometrice sunt formate de diferite frecvenŃe de vibraŃie. cât şi creşterea organismelor pluricelulare (plante.. se poate concluziona că materia este de fapt muzică cristalizată în această energie. în punctele în care vibraŃiile s-au anulat reciproc. Pe baza acestui număr se poate stabili Dreptunghiul de Aur.5.3. 2. formând un nod fix.144.8.61803399.34. phi=1. Din expansiunea acestor dreptunghiuri se construieşte Spirala de Aur. Totul în univers este bazat pe un raport fix şi anume pe numărul iraŃional.13.

sistemul solar. Legea lui Bode spune că distanŃele dintre planete corespund raŃiilor muzicale. etc. 3/2=1. sau în arhitectura grecească. ADN. tinde la valoarea Numărului de Aur: 2/1=2.667. 8/5=1. etc. 46 . plante.0.60. El apare de asemenea în: proporŃiile trupului uman şi a multor animale. muzică. 144/89=1. El stă la baza multora din construcŃiile antichităŃii. 5/3=1.618. bursa de valori. Acest număr a fost cunoscut din cele mai vechi timpuri.Fiecare număr din acest şir. cum ar fi piramidele din Egipt. se obŃine ca sumă a celor două precedente. creşterea populaŃiei. De asemenea raportul dintre două numere consecutive.5.

De asemenea. pentru producerea acesteia fiind nevoie de câteva centrale hidroelectrice Diverse seminŃe au fost Ńinute în piramidă între 47 - - . de-a lungul a 10 ani. unde proporŃia a fost de 7% RezistenŃa electrică a materialelor a crescut vertiginos Apa Ńinută în piramidă. s-a constat că avea o lăŃime de 500 m şi o înălŃime de 2000 m. atât pe uscat cât şi sub oceane. foarte amănunŃit. au supravieŃuit în proporŃie de 60%. sau au vizitat planeta noastră în trecut? Un lucru este sigur: cei ce le-au construit ştiau mult mai multe decât noi în ceea ce priveşte fizica universului. nu a îngheŃat nici la -36 grade C Cu ocazia măsurării energiei de deasupra piramidei. pozele luate de către NASA de pe Marte.21 Experimente cu Piramide Desigur se ştie că peste tot pe Pământ au fost construite piramide. în care scop s-au construit un număr de 17 piramide cu înălŃimi de câteva zeci de metri. un antivirus. Iată câteva din rezultatele uluitoare la care s-a ajuns: Medicamentul venoglobulină. ce par să reziste o eternitate? Institutul de Fizică din Kiev a efectuat un studiu. Care a fost însă scopul acestor construcŃii. şi-a crescut eficacitatea de 3 ori Un grup de cobai infectaŃi cu un virus. comparativ cu grupul de control. de o perfecŃiune tehnologică.2. au arătat clar existenŃa unor piramide antice şi a unui sfinx! Care să fi fost scopul acestor construcŃii magistrale. imposibil de realizat astăzi? Ce fiinŃe evoluate au fost.

unghiul dintre feŃele laterale şi bază. Pentru cei interesaŃi să-şi construiască o mini-piramidă acasă. Important este ca. De exemplu. creşte rezistenta la viruşi Şoarecii. sau argint). Materialul poate fi plastic. sudate sau lipite între ele. având mai multe scopuri. ce au fost administrate apoi în câteva penitenciare. menŃinerea lui pe orbită. apoi odată plantate. aur. sau metal (cupru. Unul ar fi. ŃinuŃi în piramidă. putem vedea că strămoşii noştri au construit aceste piramide în deplină cunoştinŃă de cauză. sau chiar numai din patru(muchiile laterale). să nu depăşească 72 de grade. singură Dacă se bea apă Ńinută în piramidă.- una şi cinci zile.9 din lungimea bazei. Poate fi construită simplu din opt bare metalice. au crescut între 20 şi 100% mai mari Otrăvurile devin mai puŃin nocive Materialele radioactive îşi scurtează timpul de decădere Bacteriile şi viruşii devin mult mai puŃini nocivi Betonul devine mult mai solid O lamă de ras se ascute din nou. lemn. lungimea muchiei este egală cu 0. am să vă dau câteva indicii. Şi pentru această valoare. Deci. pentru balansarea energetică a Pământului. şi-au mărit concentraŃia de leucocite şi celule albe din sânge Se pare că piramidele au proprietatea de a disipa energia cutremurelor şi de a îmblânzi vremea S-au expus în piramidă piper şi sare. evitarea inversiunii 48 . piramida lui Kheops are aproximativ 52 de grade. Ucigaşii şi hoŃii notorii şi-au îmblânzit comportamentul în mod vizibil.

că avem un model de bază despre cum funcŃionează materia şi energia. din aura trupului lor. care face regulile jocului. conştiinŃa fiind adevărata forŃă motoare. prin alinierea centrilor energetici (chakrelor). asemănător unui fluid.22 Tehnologia Formării Universului Acum. sau a cataclismelor naturale. înainte de a fi capabil să facă toate acele minuni. monumente. 2. Însuşi marele mesager Isus Cristos.polilor magnetici. o formă de unde staŃionare în acest vast ocean. a trecut prin iniŃierea în piramidă. ca fiind rezultatul unei FiinŃe Inteligente. Apoi. la nivel cuantic. Acest model a fost ascuns în cărŃi vechi. iar în spatele tuturor stă o inteligenŃă. putem concluziona că peste tot există o energie vibratorie. aşteptând să fie redescoperit. În urma acestor iniŃieri. să considerăm originea şi creaŃia universului nostru. pentru iniŃierea spirituală şi “iluminarea” unor conducători “aleşi”. să mergem mai departe şi să schiŃăm un model unificat al cosmologiei universale. Materia este mai degrabă vibraŃie îngheŃată. Crearea de lumi fizice este bazată pe principiul hologramei. legende şi ştiinŃe esoterice. Din cele prezentate anterior. în loc de cel a unei explozii primare (Big Bang). 49 . care a izbucnit din nimic. asemenea “zeilor”. iar atomii nu sunt mici sfere materiale. o forŃă creatoare. consemnate în vechile texte sfinte. ci vortexuri în acest eter. cei în cauză căpătau puteri supranaturale. Toate informaŃiile moderne ne permit astăzi.

iar porŃiunea respectivă. ci toroizi sferici. pe care. În cea mai mare parte a timpului. care s-a divizat în cele două forme de eter. ci exercită o presiune între ele. Aşadar.într-un spaŃiu cosmic întunecat şi mort. aceste sfere nu sunt cu adevărat sfere materiale. deoarece A1 exercită o presiune dinspre polul nord spre centru. centrul este supus vitezei şi presiunii maxime. are viteza şi presiunea maximă. pentru uşurinŃa înŃelegerii. ele se vor contopi. Axa centrală a acestora. BineînŃeles. se va aranja în formă de sferă (asemenea unei picături de apă). Pe măsură ce ele vor atrage alte sfere. aşa cum am văzut anterior. îşi vor creşte dimensiunea. o să le denumim A1 şi A2. Deci. Acestea au viteze de vibraŃie diferite (A1 mai rapid decât A2) şi se rotesc în sensuri opuse. în timp ce A2 tot spre centru. Această mică sferă este o replică a întregului. galaxiile şi universurile se aşează. printre care şi studiul “materiei negre”. din A1 şi A2. De asemenea. am văzut că formaŃiile în care densităŃile. în care s-au format geometrii în forma Solidelor Platonice. cu geometrii cristaline. ce le determină să rămână legate într-o formaŃiune stabilă (cristalizată). însă atunci când geometriile lor devin aliniate. Aceste două fluide. În 50 . cele două straturi alunecă unul pe lângă celălalt. în sensul că cele două straturi îşi vor continua rotaŃia. nu se amestecă şi se omogenizează. datorită presiunii înconjurătoare. comportându-se bineînŃeles ca nişte fluide. În interiorul acestora se află micile sfere. din univers. dar dinspre sud. Nenumărate observaŃii şi experimente. duc la concluzia că există două forme de “eter” (materie neagră) care conlucrează şi interacŃionează reciproc. în final totul are forma unei Sfere Universale. reprezintă sfere concentrice. stratificate (incluse unele în altele).

vor forma mici cantităŃi de plasmă luminoasă. în centrul sferei se va forma o sferă. asemenea unei “respiraŃii” regulate. altfel spus cu un Soare Central. adică lumină şi materie. între Oscilatorul Central şi ultimul strat al universului. pe măsură ce absoarbe tot mai multă energie. Sunt 7 sfere de bază. sub formă de plasmă! Această sferă de energie continua să crească. 51 . la suprafeŃele de contact. Acest model a fost demonstrat în experimentul de SonoluminiscenŃă. datorat presiunii exterioare. ce se va transmite în cele două straturi. Forma iniŃială poate fi asemănată cu plasma luminoasă. Apoi acesta începe un ritm de pulsaŃii. care îşi continuă rotaŃia. InteracŃiunea dintre straturile A1 şi A2. care sunt diferite pentru fiecare sferă. dând naştere la mişcări de oscilaŃii. asemenea straturilor unei cepe.urma acestei presiuni. a sferei centrale. vor pulsa cu un ritm constant. asemenea unui elastic. care formează 7 densităŃi. prezentat anterior. până la infinit. de implozie – explozie. unde va lua naştere energie electromagnetică. sunt un număr infinit de sfere concentrice similare unei formaŃiuni de fractali. Astfel se formează strat după strat de energie sferică. la rândul lor acestea fiind subdivizate în alte 7 subdensităŃi şi aşa mai departe. Aceste mişcări. care scade dinspre centru spre periferie. Teoretic. ce se formează atunci când aruncăm o piatră în apă. Asemenea cercurilor concentrice. ce se vor extinde până la limita cea mai îndepărtată. se vor forma sfere concentrice. comportându-se ca un Oscilator Central. fiecare dintre acestea va avea o densitate eterică diferită. în general prea slabă pentru a fi detectată vizibil. Datorită interferenŃei undelor.

Şi dacă lucrurile stau într-adevăr astfel. Deci în final. de-a lungul ecuatorului apărând o zonă de joasă presiune. spre exterior. vor forma miliarde de stele. cu cele două straturi A1 şi A2 rotindu-se în opoziŃie. care sub apăsarea presiunii mai ridicate din jur. poate fi observat în evoluŃia stelelor. Planetele vor crea mai departe sateliŃi şi inele. dinspre Soarele Central. Şi tot aşa. se va roti de asemenea. Acest proces de expansiune şi contracŃie. Marginile între care aceste nivele vibratorii pot varia. toată energia disponibilă a straturilor se va consuma. Astfel se formează o metagalaxie. va duce la o expulzare a materiei.În ciuda infinităŃii numărului de subnivele. respectiv maximă. de-a lungul planului lor eliptic. înseamnă că ar trebui să observăm acest model de sferă. fiecare atom este o hologramă perfectă a Sferei Universale. moment în care se va atinge maximul de densitate energetică. pe măsură ce ne deplasăm spre nivelul octavei. vom obŃine din nou întregul şi singularitatea. această implozie degajând o lumină albă foarte puternică. În timp. fiind într-o stare de rotaŃie. din fiecare densitate de bază. denumită “supernovă”. apoi crescând în mărime. forma acesteia fiind de spirală plană. înseamnă că toată materia ce se formează. Fiecare din aceste metagalaxii vor continua acest proces. la început ele sunt mici. care la rândul lor. iar forŃele de tip gravitaŃional vor începe să colapseze toate nivelele înapoi spre centru. demonstrând construcŃia fractalică a universului. după care colapsează. au nişte limite. minimă. din ce în ce mai mici. iar fiecare dintre stele va forma planete. Sfera Universală. se va forma lumea cuantică. formată din 52 . în subdiviziuni armonice. generând galaxii. după aceleaşi principii. ajung la stadiul de “gigant roşu”.

permit acestei energii să curgă. Globurile luminoase. Searl. fără a–şi slăbi intensitatea. pe care-l produc. Structura de torus. atrăgând obiectele metalice. 53 - . Aceasta deoarece câmpul este creat în formă de torus şi când cele două câmpuri A1 şi A2 au orientarea moleculară nord . Roschin şi Godin. deşi nimeni nu a găsit o explicaŃie adecvată la aceasta. Este de asemenea cunoscut că magneŃii.două straturi rotitoare. sau absorbi lumina şi alte radiaŃii electromagnetice. până acum. poate fi întâlnită în câmpul magnetic. aceste sfere luminoase plasmatice. Fenomenele “domeniilor de vacuum” (energia punctului de zero) sunt formaŃiuni de energie sferică. fie să devină mai grele Pot antrena aerul şi praful ca să se rotească în interiorul lor. dintr-o gamă largă de frecvenŃe Pot provoca oprirea funcŃionarii aparatelor electronice. sunt doar un exemplu de fenomene electromagnetice. care produc următoarele efecte (anomalii): Sunt capabile de a penetra prin materie Pot emite. atât în interiorul cât şi în exteriorul lor Pot influenŃa câmpul gravitaŃional. Tesla a fost primul care a descoperit faptul că un câmp magnetic se roteşte. putând fi produse în laborator. deoarece sunt într-o mişcare de rotaŃie ApariŃia lor este mult mai frecventă. aşa cum au demonstrat-o experimentele făcute de Schappeller. făcând obiectele fie să leviteze. în anii cu activitate solară intensă. au o durată de viaŃă de peste 1000 de ani. datorită câmpului electric foarte puternic. şi la o scară mai mică.sud. de diferite dimensiuni.

asemenea Oscilatorului Central. ca şi când ar fi un obiect sferic unitar. ci din plasmă. a găsit prin experienŃe de laborator. Unele atmosfere. Deci o galaxie este asemenea unei sfere de energie. însă nu prea mulŃi ştiu că ea este înconjurată de o sferă de “materie neagră” şi “energie neagră”. fie emană o energie. exercitată asupra galaxiei. Cercetătorul japonez Takashi Ikehata. bineînŃeles tot în formă de torus. Benzi de gaze rotitoare. Dyatlov a arătat că aceste formaŃiuni apar numai când două forme de eter sunt amestecate . se ridică şi coboară. care este de asemenea în formă de torus sferic. Aceasta ne arată cum o planetă este de fapt. cum ar fi cea a lui Venus. în sensuri opuse. având forma unei spirale în plan. Acest halou sferic. de-a lungul ecuatorului. 54 . determinându-i rotaŃia. planete şi gaz. determină majoritatea forŃei gravitaŃionale.este vorba de materie şi antimaterie. demonstrând fenomenul de “respiraŃie”. s-au observat la planetele gazoase. Richard Pasichnyk a demonstrat că aproape toate planetele din sistemul solar. cunoscută sub numele de “halou galactic”. cunoscut sub denumirea de heliosferă. că formaŃiunea de spirală a unei galaxii.Dr. o replică în miniatură a macrocosmosului. Majoritatea lumii ştie că o galaxie are forma unui disc format din stele. se formează prin procese de rotaŃie a fluidelor. în numai 24 de ore! De asemenea nenumărate cercetări au arătat că centrul planetelor nu este format din metal. fie au un inel vizibil. având materia formată la nivelul eliptic. SuprafaŃa Soarelui pulsează şi ea. Soarele nostru are un câmp magnetic. Ionosfera lui Venus îşi poate modifica înălŃimea de la aproximativ 200 km la câteva mii de km.

Dacă vrem să demonstrăm că acest model este într55 . denumite “superclusteri”. într-un gaz de Argon rece. se ştie că se adună în forme sferice. Grupurile de galaxii. staŃionar). cu o axă centrală pe direcŃia nord-sud. existente în univers şi care cauzează rotaŃia particulelor. nu sunt distribuite uniform. Universul trebuie să fie înconjurat de un câmp de energie în formă de torus sferic. În concluzie totul este un sistem unic de vibraŃii sferice (pulsaŃii). care se comportă după simplele principii muzicale (armonice). injectând plasmă de Argon fierbinte (ce se roteşte la o viteză supersonică. care din nou ne demonstrează că apar ca rezultat al unei energii la scară mai mare.mai degrabă. un pol al axei se află în direcŃia constelaŃiei Sextans. decât prin cele gravitaŃionale. în Teoria Universului Anizotropic (anizotropic înseamnă că nu este egal în toate direcŃiile). Borge Nodland şi John Ralston. ci formează o axă universală. explică cum câmpurile de torsiune. Aşa cum se vede din figura de mai sus. celălalt în dreptul constelaŃiei Aquila.

adevăr cel real. valabilă în tot universul. adică ar trebui să existe un singur raport muzical. la toate nivelele. B. Soarele este el însuşi un oscilator. Fizicianul Ray Tomes a găsit că. În 1998. Stoneking a calculat lungimile de undă ale Soarelui şi 56 . ar trebui să găsim o unificare armonică. distanŃele medii între toate aceste formaŃiuni energetice de formă sferică. apărute printr-o explozie iniŃială (Big Bang)? Cred că oricine îşi dă seama acum că o astfel de ipoteză este de-a dreptul copilărească!!! Aşa cum am mai spus. pentru sistemul său planetar. ÎnmulŃind distanŃa dintre luni cu 34560 obŃinem distanŃa dintre planete ÎnmulŃind distanŃa dintre planete cu 34560 obŃinem distanŃa dintre stele ÎnmulŃind distanŃa dintre stele cu 34560 obŃinem distanŃa dintre galaxii ÎnmulŃind distanŃa dintre galaxii cu 34560 obŃinem mărimea universului ÎmpărŃind distanŃa dintre luni la 34560 obŃinem distanŃa dintre celule (aceeaşi pentru plante. animale şi om) ÎmpărŃind distanŃa dintre celule la 34560 obŃinem distanŃa dintre atomi ÎmpărŃind distanŃa dintre atomi la 34560 obŃinem distanŃa dintre nucleoni (cele mai mici particule materiale) ÎmpărŃind viteza luminii la 34560 obŃinem viteza sunetului ÎmpărŃind viteza sunetului la 34560 obŃinem viteza de propagare a căldurii - Încă tot mai credeŃi că totul în univers este rezultatul accidentelor întâmplătoare şi că este format din corpuri solide. sunt interconectate prin raportul 34560. J.

este influenŃat de forŃele din galaxie. Tot acest sistem este într-o continuă transformare. invizibile şi forŃate să se deplaseze pe o elipsă. Venus şi Pământ. dar trebuie să înŃelegem că ele sunt Ńinute pe traiectorie de forme sferice de oscilaŃie. a găsit că la sfârşitul fiecărei lungimi de undă. din punct de vedere fizic. Putem spune deci. Primul sistem planetar cu mai mult de două planete. datorită faptului că sistemul solar. A1 şi A2. Dar să nu uităm însă. ce au permis planetelor să se formeze. atât faŃă de steaua centrală.spre surprinderea sa. în mişcarea sa. s-a format Universul şi tot ceea ce este în el. a cadrului necesar pentru a susŃine experienŃa multidimensională a vieŃii. foarte pe scurt felul cum. atunci ar trebui să regăsim aceleaşi proporŃii şi în alte sisteme planetare din galaxie. formând elipse. se află câte o planetă! Aceste noduri în oscilaŃii. nu a fost pur şi simplu o joacă fără rost! Scopul ei a fost crearea lumilor. de sferele invizibile de energie. trasăm orbitele planetelor ca fiind simple elipse. De asemenea. că toată această creaŃie are un scop. Planetele sunt Ńinute pe poziŃie. În mod normal. de rotaŃia celor două straturi. 57 . are aceleaşi caracteristici cu al nostru. în direcŃia de deplasare. că sistemul solar este format din sfere concentrice. descoperit. Unele din sfere sunt mai turtite. în ce priveşte distanŃa faŃă de Soare. erau zone de presiune joasă. foarte. orbitând în jurul său. care au aceleaşi rapoarte relative ca Mercur. Mazeh şi Goldman au observat că pulsarul B1257+12 are cel puŃin trei planete. având Soarele în centru! Şi dacă toate acestea sunt adevărate. el a mai descoperit că fiecare planetă se află la un număr exact de diametre solare. cât şi una faŃă de cealaltă! Iată deci.

dacă vom sfida. crezând că. stelele în galaxii.fiecare galaxie. Locuitorii unei planete sunt parte din aceasta. Este timpul ca această călătorie să ajungă la destinaŃie. Nimic nu este mai greşit şi nimic nu este mai dăunător propriilor noastre vieŃi şi mai ales propriei evoluŃii! Un fenomen care se manifestă. în dorinŃa de a ne regăsi liniştea. În procesul de evoluŃie. la punctul fierbinte. lăsând explicaŃia lui în seama generaŃiilor următoare. stea şi planetă. catalogarea lor a fost făcută datorită neînŃelegerii noastre. destulă satisfacŃie. după ce am aşternut baza cunoaşterii ştiinŃifice. 2. asemenea celulelor din trupul nostru. misiunea noastră s-a încheiat.23 Cercetări în Domeniul ConştiinŃei Iată că. intrând în tărâmul magiei şi al miracolelor. VedeŃi. un singur SISTEM. fiecare parte fiind asemenea întregului. deci vor urma şi ei ciclul evolutiv al planetei respective. toate aceste denumiri. la esenŃa lucrurilor. despre adevărata fizică a universului. sau “paranormal”. cu titlul de “supranatural”. fie şi la unu la mie dintre noi. o entitate. sau vom da nume unui fenomen natural. divizat prin el însuşi în părŃi. căreia i-am dat până acum. înseamnă de fapt acelaşi lucru. conform ciclurilor armonice. pe principiul fractalilor. Totul este O FIINłĂ. galaxiile în metagalaxii. etc. ci trebuie analizat şi mai ales trebuie să ne facă să înŃelegem că realitatea este cu mult mai 58 . supunându-se unor transformări. este momentul să ne relaxăm şi să oprim logica minŃii raŃionale. nu trebuie sfidat. al paranormalului şi al supranaturalului. planetele se transformă în stele.

odată cunoscut. este factorul primordial şi doar se filtrează prin intermediul minŃii. rămâne însă la latitudinea fiecăruia dintre noi.000 de gauss. Tiller a condus cercetări în scopul de a studia efectul intenŃiei umane. este cauza acestei iluzii. conştiinŃa dispare. sau cum neau forŃat alŃii să ne-o imaginam. în termeni foarte clari şi expliciŃi în faŃa noastră. care să deschidă porŃile tuturor enigmelor. folosind ca subiecŃi oameni neantrenaŃi. este TOT CEEA CE ESTE. ce se petrec în creier şi odată ce ele încetează. Fenomenul de uitare şi limitare a percepŃiei. ce radia o energie electromagnetică foarte slabă. William Tiller a construit un contor Geiger. În acest scop a construit un dispozitiv special. Iată câteva din rezultatele sale: Aciditatea (PH) din apă poate fi ridicată sau coborâtă Activitatea enzimelor ficatului uman poate fi crescută cu până la 30% 59 . ultrasenzitiv. ADEVĂRUL. cu care a măsurat energia subtilă. El a găsit că mâinile lor aveau un magnetism vindecător.complexă decât ne-am imaginat-o în trecut. Este o iluzie că aceasta ar fi efectul reacŃiilor chimice. să fie asemenea unei “chei fermecate”. Acest adevăr a stat şi stă acum din nou. ce ajută la balansarea energetică a aurei umane şi la vindecare) şi a unei alte discipline asiatice. Dr. Qi Gong. sub o milionime de watt. emisă de practicanŃii de Reki (o veche artă chinezească. trebuie să fie capabil de a ne da răspuns logic la toate fenomenele existente.5 microni). Adevărul este exact pe dos şi anume conştiinŃa este cauza. echivalent cu 20. iar palmele lor emiteau o radiaŃie infraroşie (cu lungimea de undă între 1 şi 4. NoŃiunea de CONŞTIINłĂ a fost şi încă mai este greşit înŃeleasă de către majoritatea lumii. dacă îl vom vedea sau nu.

autosugestia şi hipnoza sunt atât de mediatizate în ultimii 30 de ani. din circuitele integrate. Celula 60 . Cea care dă toate semnalele de transformare este de fapt membrana. Sunt instrumente folosite de entităŃile de conştiinŃă (spirite) pentru a face experienŃe în lumea virtuală fizică. ce le asigură funcŃiile necesare. nu a minŃii raŃionale. ca fiind capabile de adevărate miracole. Astfel o colonie de celule. ea fiind interfaŃa dintre celulă şi mediul exterior. Deci totul este de fapt. similar unui SUPERCOMPUTER. în vindecare. ce are grijă de colonie. fiind în contact direct cu mediul înconjurător. Lipton a subliniat importanŃa gândirii pozitive în eliberarea chimicalelor şi mai ales puterea SUBCONŞTIENTULUI. sunt de fapt asemenea unui “computer cip”. ale calculatoarelor noastre. Adică celula. Ideea de bază a descoperirilor sale este că. ceea ce se credea despre celulă şi anume că nucleul ar fi responsabil de transformările acesteia este fals. organismele fiind MAŞINĂRII (tehnologii). În 2006 cartea sa Biologia CredinŃei a fost premiată ca fiind cea mai bună carte ştiinŃifică a anului. Astfel se explică de ce puterea CREDINłEI.- Ritmul de creştere al larvelor de muşte poate fi crescut cu 25% Bruce Lipton este unul din biologii de renume. ci din contră una condusă de forŃe inteligente. dă semnalele de 1 şi 0 la gene şi le modifică programul. De mic copil el a fost fascinat de lumea microscopică a celulelor şi a înŃeles că aceasta nu este de loc o lume mecanică. ce are capabilitatea de a modifica programul general de funcŃionare al organismului. sau gena. Ea este cea care. are la rândul ei un program general. având superprograme. de lumea medicală. mai bine zis programată. La fel se întâmplă cu sistemele şi organismele. care alcătuiesc un organ.

a studiat efectul intenŃiei umane asupra apei.este un organism în miniatură. el a demonstrat cum 61 . Fiecare nucleu are funcŃii identice cu a organismului: respiraŃie. digestie. Cercetătorul japonez Masuru Emoto. Celulele. fiind capabilă de a face tot ceea ce face un organism. sunt capabile de a învăŃa şi de a transmite noi informaŃii la urmaşi. etc. pe care l-a denumi Efectul Hado. culturile de celule îşi continuă viaŃa independent. funcŃionând pe principiul fractalilor. sexual. Prin nenumărate experimente. Izolate de organism. sistem nervos.

pe plante şi alte forme de viaŃă. sau îi pune muzică. care a fost pus pe o farfurie. iar când îi trimite dragoste.gândurile şi sentimentele noastre afectează realitatea fizică înconjurătoare. iar când acesta a fost aşezat pe aceeaşi farfurie. în timp ce heavy metal o cristaliza neregulat. când trimitea gânduri negative. Când trimitea gânduri şi sentimente de dragoste. ce avea pe margine o substanŃă acidă şi când acesta o atingea era ars. Cleve Backster a utilizat în experimentele sale un poligraf. Experimentele cu iaurt. ea intră într-o stare de alarmă şi chiar poate să moară. se cristalizau în funcŃie de emoŃiile sale. planta creşte şi înfloreşte. InfluenŃa muzicii a fost de-a dreptul uimitoare. datorită conŃinutului său în bacterii. bietul vierme a învăŃat că e mai bine să stea cuminte în mijlocul farfuriei. apa forma cristale. cu forme foarte complexe şi simetrice. au dat rezultate similare. se comporta 62 . de exemplu cea clasică forma cristale de o extraordinară complexitate. cristalele erau imperfecte. Apoi a fost servit drept hrană altui vierme. luate din diverse surse de pe glob şi a studiat felul cum se formează cristalele de gheaŃă. El a utilizat o mare varietate de probe de apă. A văzut cum aceste forme de gheaŃă. În urma acestora a concluzionat că URA distruge iar DRAGOSTEA îmbunătăŃeşte viaŃa! Când un om trimite gânduri atacatoare unei plante. După mai multe încercări. ceva asemănător detectorului de minciuni. Apoi şi-a extins experimentele utilizând diferite genuri de muzică. Un alt test a fost făcut cu un vierme. Efectul Backster demonstrează că plantele sunt foarte sensibile la vibraŃiile energetice din mediul înconjurător. sau chiar nu apăreau de loc. nu doar trupul nostru.

pentru că legile de funcŃionare ale conştiinŃei sunt aceleaşi. Destul de încet nu-i aşa? Se pare că maimuŃele sunt cam “grele de cap”. Întâmplare? Nicidecum. În 1952 cercetătorii japonezi au hrănit aceste maimuŃe cu cartofi dulci. au început în acelaşi timp să spele cartofii! CoincidenŃă? În nici un caz. Într-o zi însă. Între 1952 şi 1958 un grup de aproximativ 100 de exemplare au învăŃat aceasta. MaimuŃa japoneză Macaca Fuscata. animalele trăiesc foarte puŃin ca o conştiinŃă individuală şi mai mult ca o conştiinŃă de grup (minŃile lor fiind asemenea unor calculatoare conectate la Internet) şi odată ce o noua informaŃie a fost însuşită de un număr critic de indivizi. tot mai multe maimuŃe au învăŃat acest truc. Unii dintre locuitorii Pământului s-au născut sau şi-au dezvoltat abilităŃi deosebite. Cu timpul. de pe alte insule. indiferent pe ce nivel evolutiv se află aceasta. tot tribul şi-a însuşit acest nou obicei! Şi mai uimitor este faptul că şi alte colonii de maimuŃe. pe care îi aruncau în nisip. care în mod normal sunt caracteristice lumilor mai evoluate. ExplicaŃia? Simplu. ca prin minune. În natură nu există coincidenŃe. cum ar fi. o tânără maimuŃă a găsit soluŃia şi a spălat cartoful în râu. Cartofii fiind murdari. astfel ferindu-l de pericol. Prin ingerarea viermelui “de sacrificiu” noua informaŃie s-a transmis la ADN-ul celuilalt. fără a se arde de loc. levitaŃia. din insula Koshima.ca şi cum ştia lecŃia. maimuŃele nu îi mâncau. percepŃia extrasenzorială. a fost subiectul unor cercetări de mai bine de 30 de ani. materializarea şi 63 . ea va fi programată pentru toată specia respectivă. un fenomen surprinzător a avut loc! Deodată. Dar iată că o dată ce acest prag de 100 a fost atins. Desigur acest fenomen este valabil şi la oameni.

mers pe apă. Măsurătorile au determinat existenŃa unui câmp electric. teleportare şi încă multe alte “minunăŃii”. Sfântul Joseph of Cupertino (1603-1663) era capabil să “zboare” la peste 3 m înălŃime. ceea ce i-a determinat pe cercetători să concluzioneze că o persoană antrenată este capabilă de a crea o intensitate energetică suficientă pentru a 64 . În zilele noastre. cum ar fi cazul sfintei Tereza (1515-1582). după care acesta rămânea suspendat în aer. Acestea sunt lucruri foarte normale şi explicabile în modelul eteric al realităŃii şi Ńine de deblocarea şi creşterea vibraŃiei centrilor energetici din trup (a chakrelor). precum şi între mâinile subiecŃilor. Numeroşi sfinŃi creştini au fost semnalaŃi levitând. lucrul acesta fiind observat de mulŃi oameni. în vecinătatea obiectelor respective. Studii foarte amănunŃite asupra fenomenului de telekinezie (deplasarea de obiecte fără contact fizic) au fost făcute în fosta Uniune Sovietică şi în Cehoslovacia. în peste 100 de ocazii. pentru a se exclude orice posibilitate de fraudă.dematerializarea obiectelor. în mijlocul străzii spre stupefacŃia şi uimirea trecătorilor. Ermolayev apuca întâi obiectul. Boris Ermolayev a participat într-o serie de experimente susŃinute la universitatea din Moscova. celebrul magician american Chris Angel. de a vindeca. capacitatea de a vedea aura şi energiile. Nina Kulagina a fost capabilă să controleze bătăile inimii unei broaşte. apoi încet îşi despărŃea mâinile la o distanŃă de 10 cm. să imprime fotografii pe o peliculă fotografică şi să mişte obiecte. între anii 1973 şi 1974. Testele au fost realizate sub un foarte strict control. de peste jumătate de kilogram. face demonstraŃii de levitaŃie. etc.

influenŃa un obiect aflat la distanŃă. blocul de piatră a început a se ridica de la pământ şi după 3 minute a fost aşezat în vârful stâncii. “Ştim de la preoŃii din orientul îndepărtat că sunt capabili de a ridica pietre grele în vârful munŃilor. este LevitaŃia Tibetană. cu unghiul de 90 de grade. ce era înconjurată înspre nord de stânci.” John Keely este unul din întemeietorii Fizicii VibraŃiilor. folosind diverse sunete. având pe ea câteva 65 . Într-o zi prietenul meu m-a dus întrun loc învecinat mănăstirii şi mi-a arătat o pajişte înclinată. O binecunoscută demonstraŃie a modului cum sunetele sunt capabile să modifice vibraŃia mediului înconjurător. la aproape 250m înălŃime! Această ceremonie a continuat prin aducerea de noi pietre şi ridicarea a 5-6 blocuri pe oră. Iată un fragment din cartea “AntigravitaŃia şi Energetica Pământului”. se afla un bloc de piatră.. Printre altele el a pus la punct o metodă de aşi amplifica forŃa mentală. pentru a levita obiecte. la aproximativ 250m de stâncă.. la o distanŃă de 63 m de piatră. Iată un citat despre una din demonstraŃiile sale. Cunoaşterea diferitelor vibraŃii audio demonstrează ştiinŃific că un sunet poate anula forŃa gravitaŃională.5m lăŃime. apoi pe măsura creşterii zgomotului şi a ritmului. schimbându-i proprietăŃile (densitatea fluidica). Instrumentele muzicale folosite au fost 13 tobe şi 6 trompete. Apoi 19 instrumente muzicale au fost aranjate în arc de cerc. “Inventatorul a tăiat o gaură mare în podeaua laboratorului. de 1m lungime şi 1. a lui Bruce Cathie. pe o traiectorie parabolică. După aceea şi-a ataşat de mijloc o centură ciudată. Deodată un călugăr dădu semnalul şi concertul începu. În primele 4 minute nu s-a întâmplat nimic. În mijlocul acestei pajişti. de aproximativ 500m lungime şi 150m înălŃime.

la marginea unei ridicături. dar când se apropia. în care erau o puzderie de galerii subterane de albine. s-a ridicat câŃiva centimetri deasupra podelei apoi s-a îndreptat spre gaura făcută anterior.butoane. A început să vadă lumini în faŃa ochilor. ce stătea în colŃul laboratorului. După câteva minute de concentrare. etc. Punându-şi capul deasupra sa. globul s-a ridicat şi s-a deplasat la loc”. magnetometre. să aibă un gust ciudat metalic în gură. simŃi o senzaŃie de căldură. astupând-o. Începu apoi o serie întreagă de teste. fără a găsi nici o explicaŃie plauzibilă. ele reveneau la la loc. Dar într-o zi. inclusiv o stare de greaŃă. era trupul uman! 66 . a început să experimenteze efecte foarte ciudate. efectele dispăreau. Deodată. Victor Grebennikov. un glob de fier. Ani de zile s-a întrebat ce-i s-a întâmplat atunci în Kamyshlovo. detectoare de ultrasunete. cercetător în domeniul insectelor. În curând descoperi că. După ce a făcut câteva ajustări la centură. chiar dacă acoperea containerul cu un capac metalic efectele continuau. Însă nu a găsit existenŃa nici unui câmp cunoscut! Singurul instrument capabil de a-l detecta. ca o sonerie. găsind o bucată din acel uriaş muşuroi şi trecându-şi mâna peste el. ca şi când. Corpul părea că că i se expandează şi parcă era în cădere liberă. Pe când efectua cercetări în zona Kamyshlovo. concentrându-se din nou. Apoi intensificându-şi concentrarea. pe care apoi l-a denumi Efectul Structurii de Cavitate. auzindu-şi foarte strident bătăile inimii. Mutându-se câŃiva metri mai încolo. toate simptomele se repetară. cu termometre. a descoperit întâmplător un fenomen ciudat. s-a întins ca să se odihnească. iar în urechi auzea o Ńiuială. electrometre. şi-a crescut forŃa gravitaŃională. obiectul a început a se scufunda în pământ.

din energia eterică! Grebennikov şi-a continuat cercetările. A văzut că LSD-ul era capabil de a-i vindeca pe bolnavii de dezordine mentală. care le amplifică! De asemenea ceasurile şi echipamentele electronice se dereglau. Concluzia a fost că nu era vorba de materialul în sine. A constatat astfel că durerile de cap puternice dispăreau ca prin farmec. a fost capabil să leviteze. 67 . cu care a făcut nenumărate călătorii. Stanislav Grof. iar rezultatele au fost de-a dreptul revoluŃionare. Punând mai multe insecte de acest tip pe o platformă. germinaŃiei grâului şi a altor plante.Construind aceeaşi arhitectură artificial. din plastic. şeful cercetărilor psihiatrice din Maryland. a studiat mai bine de 30 de ani stările modificate ale conştiinŃei umane. ce aveau ca efect reducerea forŃei gravitaŃionale. Se pare că efectul de cavitate absoarbe energia din sistemele biologice. lemn. hârtie. fiind opus celui de piramidă. prevăzut pe aripi cu nişte structuri. Aceşti pacienŃi trăiau experienŃe cu totul neobişnuite. a obŃinut acelaşi efect. PacienŃii experimentau nivele din ce în ce mai adânci de conştiinŃă. denumită LSD. a drojdiei. sau schizofrenie. Aceasta era capabilă de a capta undele de torsiune. cu condiŃia ca structura geometrică să fie respectată. ci pur şi simplu de geometria corpului. În şedinŃele sale a folosit o substanŃă psihedelică . Cu ocazia altor studii a descoperit un fluture. în scurt timp punându-şi la punct un vehicul hiperdimensional. pe care l-a folosit pentru vindecări. în prezenŃa acestui câmp. având deasupra un compartiment cu astfel de muşuroaie. metal. Cercetările sale au mers mai departe. în urma expunerii la acest câmp. care au arătat efectul de inhibare a creşterii bacteriei saprofite. realizând un scaun.

mă determină să susŃin că este nevoie de o imediată revizie a teoriilor actuale de psihologie. pacientul demonstra cunoştiinŃe de biologie care-i depăşeau pregătirea. în această stare de transă.Unul a relatat experienŃa ca embrion. Nu am nici o îndoială în mintea mea. sau chiar obiecte! Science fiction? Nici pe departe. care ia toate formele de existenŃa fizică. o femeie a descris cu extrem de multe amănunte. Să ne reamintim că peste tot este doar o singură energie inteligentă. că înŃelegerea curentă despre univers. 68 . psihiatrie. Unii explorau chiar universe paralele şi alte nivele de realitate. Iată un fragment din concluziile sale: “după ani de încrâncenare şi confuzie. ghizi spirituali. care nu posedau un trup fizic: îngeri. necunoscute de ea la nivel mental. AlŃii se puneau în pielea rudelor. AlŃii depăşeau graniŃele egoului propriu şi povesteau cum e să te simŃi în pielea altor vieŃuitoare.” Şi desigur avea dreptate! ConştiinŃa unui individ în stare de hipnoză. Cu altă ocazie. etc. ceea ce desigur. Concluzia lui Grof a fost că nu există limite în ceea ce pot experimenta pacienŃii. medicină şi ştiinŃă în general. a naturii realităŃii şi a fiinŃei umane. la început Grof a crezut că este vorba doar de imaginaŃia acestuia. practic fără limite. dând detalii despre care nu ştiau în acel moment. dând detalii despre circulaŃia sângelui în interiorul placentei şi chiar despre procese celulare şi biochimice. AlŃii întâlneau fiinŃe energetice inteligente. din plane de existenŃă superioare. sau transă poate ieşi din trup şi călători prin acest câmp infinit de inteligenŃă. cum se simŃea în trupul unei reptile preistorice. este superficială şi incorectă. Dar ciudat. ele confirmându-se ulterior. datele din experimentele cu LSD.

medic oncolog în Dallas. care nu se limitează doar la sănătate. Numeroase studii. şi anume prin exerciŃii mentale de vizualizare. despre care nici măcar nu aveau habar. atât din trecut. sau din “baza de date universale”. atât din încarnarea prezentă. 14 erau perfect sănătoşi. 63 erau încă în viaŃă. dintr-un un eşalon de 159 de pacienŃi. într-o stare de profundă relaxare. bolnavii îşi imaginau cum o energie vindecătoare de culoare albă-aurie intra în zona vătămată. el a obŃinut următoarele rezultate: patru ani mai târziu. a folosit tehnica vizualizării la bolnavii de cancer. totul fiind ca o BAZĂ DE DATE universale. efectuate în toată lumea. care se cristalizează ca efect al programării facute de către conştiinŃă (forŃa imaginaŃiei). arată că 69 . Tehnica sa era simplă. lucrurile nu mai par atât de ciudate! Controlul pe care mintea îl are asupra trupului are aplicaŃii practice. a fost şi concluzia la care a ajuns AsociaŃia Pentru Studiul Viselor. De exemplu.accesând date. în timp ce cele sănătoase le luau locul. consideraŃi incurabili. cât şi din altele. Ideea că suntem capabili de a accesa imagini şi informaŃii din “conştiinŃa colectivă”. sau să explorăm alte lumi paralele. Fizicianul Alan Wolf în urma câtorva ani de studiu de visare conştientă. cu rezultate deosebite. Texas. a fost uimit cum subiecŃii erau capabili de a relata locuri şi informaŃii. cancerul era în regresie la 12. Dr. Carl Simonton. la care durata de viaŃă era de 12 luni. În Planul Astral al conştiinŃei pure. apoi cum celulele bolnave se micşorau. nu există nici timp şi nici spaŃiu. cât şi din viitor. iar la 17 boala era stabilă! Uimitor nu-i aşa? Însă dacă ne amintim cea ce spune fizica cuantică şi anume că materia (deci şi celulele corpului nostru) este energie brută.

El a luat câteva grupuri de soldaŃi şi le-a dat diferite informaŃii. este doar un truc mental. cu o vopsea inofensivă. altora nu. aşa cum o demonstrează existenŃa a nenumărate ritualuri existente de-a lungul globului. Shlomo Breznitz a făcut experimente cu soldaŃii de infanterie. Un grup de cercetători au decis să facă un experiment. Cunoscut este cazul lui Wright. doar înscenau operaŃia. Acesta i-a cerut medicamentul respectiv şi spre surprinderea medicilor. pe nume Krebiozen. sunt foarte uşor de vindecat prin Efectul Placebo. unora le-a dat marcatoare de distanŃă. Efectul Placebo este un “tratament mincinos”. tumorile dispăruseră! O altă metodă de a accesa puterea de vindecare. căruia medicii nu îi mai dăduseră mult de trăit. Avem abilitatea de a ne controla trupul prin credinŃa noastră. La sfârşitul studiului a aflat că nivelul hormonilor de stress a reflectat întotdeauna distanŃa estimată mental şi nu cea reală!!! Adică trupurile lor răspundeau nu la realitate. un pacient bolnav de cancer. Lewis Thomas vindeca pacienŃii de negi prin simpla pictare a pielii. În loc de a-i trata real. dar de fapt au mers 40 km. altora că vor merge 60km. din interiorul nostru. Spre surprinderea lor starea acestor pacienŃi era la fel ca şi a celor operaŃi! Negii. este hipnoza. la diferite culturi. care nu are nici o acŃiune asupra trupului. iar după 10 zile. de exemplu.vizualizarea are un enorm efect asupra performanŃelor fizice şi atletice. după weekend. În anii ‘50 angina pectorală era o boală care se trata prin intervenŃie chirurgicală. mergea pe picioarele sale. Astfel pacientului i se 70 . ci la ceea ce ei îşi imaginau ca fiind real. Însă doctorul Bruno Klopfer i-a spus de existenŃa unui medicament miraculos. Unii au mers 30km şi apoi le-a spus că mai au încă 10 km de parcurs. era bine. la analize.

Prin aceasta. considerat “sfânt”. obiecte exotice. pielea sa era solzoasă. fructe. din Londra. deoarece era o boală genetică. în urma tratamentului. nu la nivel mental. denumită boala lui Brocq şi anume. cu scopul de a vedea. gata încălzită. Erlendur Haraldson l-a urmărit pe Sai Baba în demonstraŃiile sale. care pur şi simplu nu are legătură cu ceea ce crede mintea sa logică. Sigur. Mason. asemenea reptilelor. De asemenea.înserează o credinŃă în subconştient. vindecarea s-a făcut prin modificarea ADN-ului!!! Sathya Sai Baba. pe care le oferă apoi cadou celor ce îl venerează. este un indian. în care adesea materializa mâncare. a început câteva şedinŃe de hipnoterapie cu acesta. braŃul său era perfect normal. neutilizat şi care stă într-o stare 71 . materializează dulciuri şi delicatese şi asta doar prin vibraŃia mâinilor sale. toată pielea i-a revenit la normal. crează între palmele sale cantităŃi imense de cenuşă sfântă. ci totul este pur şi simplu real! Timp de 10 ani. este reprogramată. îl sugestiona că boala dispăruse şi solzii s-au curăŃat. În final. Iată exemplul unui tânăr. Atunci când acesta trece prin mulŃime. Aceste demonstraŃii au fost văzute de mii de martori şi de asemenea s-au făcut cercetări ştiinŃifice. iar după 10 zile. care s-a născut cu o boală genetică. de la spitalul Regina Victoria. dacă nu este vorba de vreo înşelătorie. etc. forŃa motoare a conştiinŃei (subconştientului). Hipnoterapistul A. Concluzia la care cercetătorii au ajuns a fost că nu este nimic trucat. stratul de pe mâna stângă a căzut. Concluzia la care a ajuns Haraldson a fost că omul are un potenŃial enorm. După 5 zile. în care după ce-i inducea o stare adâncă de transă. fiind renumit pentru puterea sa de a crea materie din eter!!! El este capabil de a materializa inele sau alte bijuterii. care este emisă din adâncul fiinŃei umane.

Ingo Swan.latentă (adormită). luându-se informaŃii ce s-au confirmat ulterior de către NASA. cercetări ale diferitor planete din sistemul solar. în stare de transă. gust şi miros. s-au făcut explorări în spaŃiul cosmic. au fost susŃinute şi încurajate de guvernul American. apoi a fost preluat de Armata Americană. în scopul de a crea spioni psi. sunt bazate pe cele 5 simŃuri şi anume: văz. Cercetările efectuate de către Dr. pentru a localiza armele chimice ale lui Saddam Husein. pipăit. fiind cunoscut sub denumirea de Proiectul Stargate. conform programării anterioare. Oricum. dar eram convinşi că funcŃionează şi era de o extraordinară utilitate pentru operaŃiunile militare secrete”. El a pus la punct o metodă prin care subiecŃilor li se dădeau coordonatele de pe hartă. care odată ajunse la creier. erau întâlnite şi studiate OZN-uri. de-a lungul a 20 de ani. Multe ar fi de spus despre starea de somn. De asemenea. Iată ce spunea generalul Ed Thompson: ”Nu ştiam în acea vreme cum să explicăm acest fenomen. Programul a început sub urmărirea CIA. iar aceştia. în domeniul “vederii la distanŃă”. care au fost apoi denumite Dosarele X. erau capabili de a localiza obiectivele trupelor inamice. auz. despre care noi 72 . În multe din aceste cercetări mentale. Deci imaginile şi sunetele. adevărul este că toate informaŃiile pe care le primim din lumea exterioară. Toate aceste experimente au fost stocate în dosare secrete. acesta le interpretează. Dar ce sunt de fapt acestea? Sunt unde electromagnetice. Această tehnică a fost utilizată în războiul din Golf. Concluziile au fost că fenomenul nu era limitat în timp şi spaŃiu! Puteau fi recepŃionate persoane în locuri în care acestea nu au ajuns încă.

Deci lumea exterioară este o lume virtuală!!! Îndată ce aceste semnale încetează imaginea pur şi simplu dispare. pe care le converteşte şi le dă un sens fizic. care sunt mai intense decât cele din starea de veghe. sau oameni paranormali. Dacă omul este format numai dintr-un creier mecanic. Este vorba de percepŃia extrasenzorială. nu ar putea imagina. Însă nimic nu poate fi mai greşit decât această explicaŃie copilărească. El era capabil de a intra uşor într-o stare de transă. recepŃionează altele pe o altă cale. ca urmare a unui software. sau întâmplări noi. conform programărilor anterioare. fiind însoŃite de senzaŃii şi sentimente. sunt doar vibraŃii energetice capabile de a activa receptorii de simŃ. din trecutul şi viitorul planetei.credem că reprezintă lumea exterioară. atunci când nu mai recepŃionează informaŃii prin intermediul simŃurilor. generată de unde electromagnetice. Este asemenea imaginii ce se formează pe monitorul calculatorului. oameni şi întâmplări. asemenea unui computer. a făcut diagnostice după 73 . Trebuie să existe o bază de date. ŞtiinŃa veche credea că visele sunt rememorări ale unor întâmplări trecute. persoane. de unde a furnizat nenumărate informaŃii. De asemenea. una exterioară şi altă interioară. care par foarte reale. apar doar în interiorul creierului nostru! În afară ele nu arată la fel. din ultima sută de ani. capabil de a lua informaŃii din eter. sau inventa locuri. Ambele însă sunt semnale electromagnetice. În timpul somnului. dar visăm locuri. Edgar Cayce (1877-1945) a fost unul dintre cei mai renumiŃi profeŃi. a sufletului. cea directă. creierul fiind asemenea unei antene de recepŃie. pe două căi. la nivelul conştiinŃei. exterioară lui. de unde în timpul somnului. trupul este perfect relaxat şi practic nu preluăm nici o informaŃie prin organele de simŃ.

având programe proprii. Această entitate proprie de conştiinŃă s-a separat de conştiinŃa ÎNTREGULUI. Trupul fizic. dând tratamentele necesare. ce-i conferă o marjă de autonomie şi-i asigură supravieŃuirea. cunoscută sub numele de New Age. bipolară (pozitiv şi negativ) şi pe măsură ce învaŃă din aceste experienŃe (lecŃii de viaŃă).poza bolnavului. adică nu are un grad suficient de ridicat al CONŞTIINłEI ŞI CONTROLULUI DE SINE!!! Acest fenomen a fost întâlnit din cele mai vechi timpuri şi a fost denumit posedare. în cazul când cea proprie nu este pe deplin dezvoltată (evoluată). deşi nu avea nici o pregătire medicală. în scopul de a experimenta viaŃa în lumea fizică. ea evoluează înapoi către SURSA primară (inteligenŃa întregului). viaŃa neştiută a lui Isus. Însă adevărata identitate a fiecărui individ este ENTITATEA PROPRIE DE CONŞTIINłĂ (sufletul). Câteva din subiectele abordate de el au fost: originea şi destinul umanităŃii. care este etern şi fără limite în timp. foarte complex din punct de vedere tehnologic. percepŃia extrasenzorială. nu este nimic altceva decât un VEHICUL. schimbările ce vor urma pe Pământ. un instrument. etc. în care a explicat adevărul despre natura realităŃii şi evoluŃia spiritelor. Cayce a scris numeroase cărŃi de referinŃă. De aceea acest vehicul (trup). astrologia. de multe ori acesta fiind din spectrul negativ şi având efecte dezastruoase asupra “gazdei”. 74 . materială. sau în spaŃiu. aflate în acest câmp energetic conştient (eter). El a avut şi are nenumăraŃi adepŃi şi este întemeietorul spiritualităŃii moderne. Egiptul antic şi piramidele. adică un individ controlat de alt spirit decât cel propriu. reîncarnarea. care a zdruncinat din temelii conceptele vechilor religii dogmatice. poate fi controlat şi de alte entităŃi de conştiinŃă. legile universale. Atlantida.

pentru a-l îndepărta. a tratat sute de pacienŃi care sufereau de această “boală”. Unii erau posedaŃi de fiinŃe extraterestre. alte spirite aparŃineau unor rude decedate. poate cel mai important lucru şi anume noŃiunea de IUBIRE!!! Am văzut că orice emoŃie nu este altceva decât energie 75 . care aveau pur şi simplu scopul de a experimenta. Aceasta este de altfel şi explicaŃia fenomenului de chanelling. putându-se folosi un INSTRUMENT de comunicaŃie (mecanismul de vorbire al unui individ). cu acordul gazdei. cel posedat nu era “în apele lui”. adică era “în control” de viaŃa şi trupul propriu. apela la ajutorul Gardienilor Luminii.Psihiatrul american William Baldwin utilizând tehnica hipnozei. mai ales în cazul spiritelor negative. comunicarea dintre părŃile sale componente se face asemenea comunicării radio. Tehnica inventată de Baldwin s-a bazat pe aducerea pacientului în stare de hipnoză. De multe ori. nici separaŃie. alŃii aveau scopul de a suge “forŃa vieŃii” din trupul respectiv. Indiferent care ar fi cauza. după care era capabil de a conversa cu spiritul respectiv şi de a-l convinge să părăsească trupul. este peste tot şi deşi îmbracă forme diferite. fiind legate sentimental de persoana respectivă. prin care o entitate inteligentă superioară. Multe dintre aceste suferinŃe se datorau unor experienŃe dramatice petrecute în incarnări trecute. doar în puŃine momente. Vedem deci cum conştiinŃa nu are limite. cu care îşi asigurau hrana proprie. comunică umanităŃii informaŃii în scopul de a-i ajuta evoluŃia. în rest fiind într-o stare de suferinŃă emoŃională şi fizică. Şi acum este momentul să înŃelegem. care nu vroiau să părăsească planul Pământului.

Cele emise de emoŃiile din spectrul pozitiv (dragoste. a fost denumită de către Winter UNDA IUBIRII. nu numai chimic. pace. Dacă undele de interferenŃă nu ar menŃine raportul Numărului de Aur. Armonicile mai înalte ale şirului lui Fibonnaci sunt bazate pe cea mai mare lungime de undă a Numărului de Aur. ar apărea o interferenŃă distructivă. sunt supuşi alegerii între cele două feluri de energii şi asta numai 76 . ură. în timp ce cele din spectrul negativ (frică. compasiune) sunt adevărate elixire. Pentru a permite undelor staŃionare ale luminii să interfereze etern este necesar ca ea să se facă în structuri fractalice. care este secretat de către creier şi se stabileşte la fiecare celulă şi în ADN.spirituală. Numai oamenii. cea a polarităŃilor. în toate textele spirituale. care practic ar distruge materia şi viaŃa!!! Iată de ce din totdeauna. având diferite frecvenŃe. Daniel Winter a demonstrat că dragostea este legată de Numărul de Aur. căci schimbându-şi energia. toată creaŃia Sa şi toată experienŃa vieŃii ar dispărea subit. bucurie. “apă vie”. Nici nu s-ar putea altfel. în călătoria lor prin Dimensiunea a Treia. Nu există decât un singur fel în care conştiinŃa universală poate crea. Fiecare din aceste emoŃii au un corespondent chimic. să ne reamintim că totul este energie vibratorie. egoism. având diverse frecvenŃe şi aranjamente. divizate în cele două mari polarităŃi POZITIVĂ şi NEGATIVĂ. Cascada de unde electromagnetice cu cea mai mare lungime de undă. ca undă purtătoare. ce întreŃin şi stimulează funcŃiile organismului. CREATORUL a fost asemănat cu LUMINA (energia primară care a creat tot ceea ce este) şi cu IUBIREA NECONDIłIONATĂ. invidie) sunt asemenea unor otrăvuri ce atacă şi distrug celulele!!! Şi pentru a înŃelege aceasta şi din punct de vedere fizic.

2. Dar ca să rezolvi jocul vieŃii. Dacă îi dăm unui orb să rezolve cubul. îi va lua 2 minute. de-a lungul drumului de evoluŃie a conştiinŃei. cauzată de uitarea adevărului şi limitarea percepŃiei. Orice altceva reprezintă doar o DISTORSIUNE. Însă acest timp este mai lung decât viaŃa universului! Dacă îi dăm ajutor şi-i spunem “da” sau “nu” la fiecare rotire. acestuia îi vor trebui 126 de miliarde de ani pentru a-l completa. decât IUBIRE. în ceea ce priveşte evoluŃia reală a speciilor.24 ADN-ul şi EvoluŃia Darwinismul a fost aspru criticat în ultimii 20 de ani. sistemul imunitar. simŃurile. cât şi vertical. pentru că nu este capabil de a explica multe enigme. din alte prototipuri. MMatematicianul Fred Hoyle a venit cu o analogie. organele. cu 3 straturi ce pot fi rotite atât orizontal. Nu poate explica explozia bruscă de noi forme de viaŃă. sunt mult prea complexe pentru a putea apare doar prin accident! Problema cu aceste sisteme biologice complexe. astfel încât să se realizeze aceeaşi culoare pe fiecare faŃă. în tot acest complex de universe. prin învăŃarea lecŃiilor de viaŃă.1 miliarde de nucleotide ce trebuiesc să fie perfect aliniate în lanŃurile de ADN. Toate sistemele biologice. de acum 530 de milioane de ani.până când vor înŃelege că nu este nimic altceva. este că ele nu s-au dezvoltat gradat. Reamintirea se face treptat. aceste prototipuri nefiind descoperite în zăcămintele de fosile. când ai 3. cât timp ar trebui? 77 . Fiecare faŃă a cubului are 9 mici cuburi. doar prin întâmplare. pentru a demonstra că evoluŃia nu poate fi considerată un joc al norocului. El a folosit analogia cu un cub Rubik.

Trei din aceste elemente de bază dintr-un lanŃ formează un triplet (codon). ADN-ul bazat pe lanŃul dublu helicoidal stă la baza vieŃii pe Pământ. fiecare din acestea fiind echivalentul genetic al unui aminoacid. Deci teoria supravieŃuirii celui mai puternic este o iluzie nu are nici un pic de adevăr în ea. legate împreună pentru a forma acest lanŃ imens. Sunt însă doar patru nucleotide de bază şi anume: adenine (A). Dintr-o dată un om de grotă a făcut saltul la civilizaŃia Sumeriană! De fapt mutaŃiile genetice au apărut nu ca urmare a schimbărilor de mediu.000 de proteine diferite). Restul este adormit. Sunt 64 tipuri diferite de codoni în lanŃul de ADN. tocmai ca acestea să supravieŃuiască. a fost efectuat într-un efort 78 .Încă mai credeŃi că evoluŃia este rezultatul unor întâmplări oarbe? O altă întrebare dificilă pentru Darwinism este explicaŃia saltului brusc în inteligenŃă şi conştiinŃă. ce a avut loc la omul de Neanderthal. Nucleotidele formează legături. Cel mai amplu studiu efectuat asupra celor 10% din tripleŃii folosiŃi. acum 35. Din lanŃul complet de tripleŃi numai 10% este folosit pentru codificarea şi reproducerea proteinelor. SecvenŃa codonilor dintr-o singură proteină este denumită genă. ci înainte. perechi de bază între două lanŃuri de ADN.000 şi 90. fiind o matriŃă pentru producerea tuturor proteinelor din organism (trupul uman conŃine între 70. însă apărând numai la o parte din indivizi. Fiecare ramură a helixului unui ADN este formată din 3. Însă de atunci înŃelegerea noastră referitoare la acest subiect s-a schimbat dramatic. căci astfel ar fi murit toate speciile.1 miliarde de nucleotide. aşa cum au descoperit în urmă cu 50 de ani Crick şi Watson. guanine (G) şi timine (T).000 de ani. ADNul stochează memoria moleculară pentru reproducerea celulelor. nu la toŃi. citozine (C).

fondatorul ei fiind Michael Behe. A luat o bacterie care nu poate digera zahărul din lapte (lactoza) şi a a plasat-o într-un mediu ce conŃinea doar lactoză. El a făcut următorul experiment.000 care să explice reproducerea şi 30.000 de gene (70. văzând că noi avem de fapt mai multe în comun cu delfinii. nu rezultatul unui şir de procese accidentale.000 care să explice diferenŃele de personalitate şi caracter). şi-a reprogramat ADN-ul astfel încât să supravieŃuiască şi să se poată hrăni cu lactoză. În anul 1995 a apărut o nouă teorie. Deoarece corpul uman conŃine cel puŃin 70. Aceasta în loc de a muri. ce respectă anumite cicluri. Spune că au loc etape de progres.internaŃional denumit “Proiectul Genome”. sau răsturnat. fericite. aceasta neputând fi explicat decât printr-o forŃă inteligentă. ei au descoperit că ADN-ul uman conŃine numai 30. urmate de salturi uriaşe în evoluŃie. gradual. Teoria CreaŃiei Inteligente.000 de gene! De asemenea s-a găsit că 98% din aceste gene sunt identice cu ale cimpanzeilor. decât cu maimuŃele! Deci inclusiv ! legile evoluŃiei trebuiesc reconsiderate! DDr Bruce Lipton susŃine că celulele au abilitatea de a rescrie (reprograma) ADN-ul propriu atunci când se schimbă condiŃiile exterioare. De aceea el conclude că există o altă forŃă capabilă de a reprograma ADN-ul. Dar spre stupefacŃia cercetătorilor.000 de proteine diferite. Toate presupunerile anterioare precum că ADN-ul ar fi ca o “carte” în care toate informaŃiile evoluŃiei ar fi înscrise pur şi simplu. El susŃine că viaŃa pe Pământ este rezultatul unui proiect inteligent. Scopul acestuia a fost de a identifica structura completă a ADNului uman şi de a face schema genelor şi a tripleŃilor. nu prin 79 . mici schimbări. ca singura posibilitate de hrană. s-a crezut că vor fi găsite cel puŃin 100.

Daniel Winter explică implozia undelor lungi în unde scurte.61803399). El mai spune că se poate observa o direcŃie în evoluŃie. raportul lor este constant şi egal cu Numărul de Aur (1. ca fiind mecanismul ce transmite emoŃiile inimii la ADN. la cele mai complexe. ConştiinŃa trebuie să fie în spatele acesteia. Goswami consideră că alegerile conştiinŃei sunt responsabile pentru colapsul potenŃialului cuantic al genelor. D Daniel Winter şi echipa lui au găsit dovezi că emoŃiile umane au proprietatea de a reprograma ADN-ul. pentru că ele nu au existat!.dezvoltare liniară. evoluŃie cuantică. Aceasta permite să aibă loc un număr nelimitat de posibilităŃi de combinaŃii de gene.dfdfdf.dffdddfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfd F Fizicianul Amit Goswami crede că salturile în evoluŃia speciilor pot fi explicate prin fizica cuantică şi anume prin ceea ce a fost denumită. în glandele din trupul uman. Nu 80 . Aceste mutaŃii cuantice nu se manifestă imediat. Privit de deasupra ADN-ul are forma unui dodecagon. mergând direct la ADN–ul fiecărei celule. ci se acumulează în timp. de la formele de viaŃă mai simple. înainte ca să apară noua specie. sunt transformate în energie electromagnetică. nu în felul înŃeles de mecanica Newtoniană. Sunetele bătăilor inimii în combinaŃie cu senzaŃiile şi sentimentele noastre. ca o undă. sunt acordate pe frecvenŃa inimii şi devin astfel capabile de a recepŃiona emoŃiile sonice. Astfel se explică de ce nu s-au descoperit niciodată fosile tranzitorii. Ideea de bază este că mutaŃiile genetice au loc în starea cuantică. fiind în concordanŃă cu un mai mare plan evolutiv. Moleculele de ADN. Pentru a crea forma de dodecagon sunt necesare zece spirale phi. în acelaşi timp. Chiar dacă lungimea de undă este diferită. în scopul de a crea noi specii. emoŃiile devenind energie în mişcare.

Cleve Backster susŃine că trupul nostru este un biosistem unitar. nu numai în moleculele de ADN. uniform distribuit. 81 . chiar dacă sunt transportate la distanŃe foarte mari. denumit fotosinteză. este de a crea raze laser ultraviolete în interiorul ADN-ului. ca şi biofotonii în organisme. Scopul metabolismului atât la plante cât şi la animale. care iniŃiază replica celulelor. ei pot să moară. super coerent.numai emoŃiile alimentează ADN-ul nostru cu raze ultraviolete albastre. emoŃională şi sănătate. de asemenea metabolismul celular. El a dovedit experimental. M Multe studii au arătat că există o relaŃie clară între starea noastră mentală. Animalele consumând plante iau aceşti biofotoni indirect. când le lipseşte îngrijirea şi atenŃia iubitoare a mamei. în urma consumului de hrană. că celulele izolate de corpul uman rămân încă în comunicaŃie cu trupul. Lumina soarelui este stocată. Persoanele care suferă de depresiuni şi emoŃii negative îşi vor înrăutăŃi starea de sănătate! FRICA este emoŃia negativă cea mai periculoasă. care dăunează sănătăŃii!!! Studii ştiinŃifice au arătat că indiferent cât de bine ar fi hrăniŃi sugarii.hhghghghghghghghghghghghghghgg C Conform lui Gajajev informaŃia organismului este stocată de asemenea nonlocal. cu scopul de a lua fotonii de la soare. Moleculele de ADN acŃionează mai degrabă ca nişte memorii. ÎmbrăŃişările drăgăstoase ale mamei lor sunt trimise direct la ADN-ul copiilor. ci în toate moleculele. folosind clorofila printr-un proces. Plantele recepŃionează această lumină direct de la Soare. capabile de a citi şi scrie informaŃia dintr-un câmp nonlocal.

ci serveşte de asemenea. Ei au adunat o echipă de lingvişti şi geneticieni pentru a cerceta porŃiunea de 90% şi rezultatele au fost de-a dreptul revoluŃionare! Au găsit că ADN-ul nu este responsabil doar pentru construcŃia corpului fizic. Aceasta a fost dovedită şi explicată ştiinŃific. Cercetătorii ruşi însă. influenŃa minŃii umane asupra vremii şi multe altele.ÎnvăŃătorii esoterici şi spirituali au ştiut de mii de ani că trupul nostru este programabil prin limbaj. puterea de vindecare spontană. codul genetic urmează aceleaşi reguli cu ale limbajului uman. intuiŃia. nu au crezut că natura a fost atât de stupidă. ADN-ul uman acŃionează ca o versiune biologică a INTERNETULUI. la stocarea de date pentru comunicaŃie. fără a înlocui genele. s-a făcut evidenŃa unui nou tip de medicină în care ADN-ul poate fi influenŃat şi reprogramat prin cuvinte şi frecvenŃe. Doar 10% din ADN este folosit pentru a forma proteine. În plus. Ultimele cercetări ruseşti explică direct şi indirect fenomene cum ar fi clarviziunea. Lingviştii au descoperit că. Ei au comparat regulile sintactice şi semantice şi au găsit că 82 . cuvinte şi gânduri. fiind cu mult superior acestuia. celelalte 90% sunt considerate ca fiind inutile.

Biofizicianul rus Pjotr Garjajev şi colegii săi au cercetat comportamentul vibraŃional al ADN-ului după care au consemnat că “cromozomii acŃionează ca un computer holografic. ei au transformat cu succes embrionul unei broaşte într-unul de salamandră. simplu prin transmiterea vibraŃiilor corespunzătoare informaŃiei. Se pot simplu utiliza cuvinte şi propoziŃii ale limbajului uman! SubstanŃele de ADN viu vor reacŃiona întotdeauna la radiaŃiile laser ce au fost modulate prin limbaj şi chiar la unde radio. folosind radiaŃia laser endogenă”. se pot obŃine efecte de clonare. Este perfect normal şi natural ca ADN-ul nostru să reacŃioneze la limbaj. dacă se folosesc frecvenŃele audio corespunzătoare. Aceasta reprezintă o incredibilă descoperire şi anume că prin simpla aplicare a unor frecvente audio şi a limbajului. De exemplu. din vecinătatea găurilor negre. modificându-i informaŃia genetică. producând “găuri de vierme”. Ei au modulat anumite frecvenŃe de sunet într-o rază de laser care apoi a influenŃat frecvenŃa ADN-ului. lăsate de 83 . Deoarece structurile de bază ale perechilor alcaline şi ale limbajului sunt similare.alcalinele din ADN-ul nostru urmează gramatica obişnuită şi au reguli asemenea limbajului nostru. Aceasta explică de ce afirmaŃiile. sau hipnoza pot avea un efect atât de puternic asupra trupului uman. fără a mai utiliza procedeele clasice. decât procesele biochimice! Cercetătorii ruşi au aflat de asemenea că ADN-ul nostru poate crea structuri invizibile în energia vacuumului din spaŃiu. De aici rezultă că limbajul uman nu a apărut prin coincidenŃă. ci ca o reflecŃie a structurilor din ADN. nu a fost necesară decodarea lor. având o mai mare influenŃă în formarea organismelor. Acestea sunt echivalentele microscopice ale aşa numitelor punŃi Einstein-Rosen.

atâta vreme cât este în viaŃă. un asistent medical în vârstă de 42 de ani visa că era aşezat pe un CD-ROM de informaŃii. iar informaŃia primită va fi total distorsionată. numind-o Sonata Diavolului. niciuna nemaiştiind ce să facă. blochează hipercomunicaŃia. Nu contează cât de departe este. ADN-ul atrage aceşti biŃi de informaŃie şi-i transmite conştiinŃei noastre. Aceasta deoarece regina le transmite lucratoarelor planul de construcŃie. În natură hipercomunicaŃia este prezentă de milioane de ani. grijile. etc. care este în afara cunoştiinŃelor sale (bazei proprii de date). De exemplu dacă regina furnicilor este separată de colonia ei. Aceasta este cunoscută ca inspiraŃie sau intuiŃie (de multe ori manifestându-se în stare de transă. chiar şi când este departe. Ele reprezintă legături în formă de tunele între arii ale universului total diferite. O dovadă a acesteia este viaŃa organizată a insectelor. Stressul. Dacă însă regina este ucisă. A doua zi dimineaŃă Tartini a fost apt să scrie piesa respectivă din memorie. toată colonia îşi încetează lucrul. Acest proces de hipercomunicaŃie (telepatie. chanelling) este mult mai eficace într-o stare de relaxare. prin intermediul conştiinŃei de grup. prin care informaŃia poate fi transmisă în afara timpului şi a spaŃiului. vor continua să construiască adăpostul conform planului. sau hipnoză). De exemplu compozitorul italian Giuseppe Tartini a visat într-o noapte că un demon stătea la marginea patului său cântând la vioară. DimineaŃa era capabil să-şi amintească informaŃii incredibile din diverse domenii. de care nu 84 . La oameni hipercomunicaŃia este întâlnită mai ales când cineva are acces la o informaŃie.stelele ce au ars. De-a lungul mai multor ani. furnicile lucrătoare rămase.

în Florida. aparatele funcŃionează din nou normal. acesta fiind numele dat de cercetătorii ruşi câmpului capabil de a crea găuri de vierme. sau telepatia. Astfel fenomene ca vindecarea la distanŃă. întâlnite adesea în hipercomunicaŃia dintre oameni. Efectele secundare. Aşadar ştim cu precizie că ADN-ul nostru poate insera sau lua date din reŃea şi stabili comunicaŃia cu alŃi membri ai reŃelei (conştiinŃele tuturor vieŃuitoarelor şi oamenilor pot fi privite ca nişte computere racordate la Internet). aceasta fiind uitată. Matematicianul Srinivasa Ramanujan a venit cu formule matematice. la început oamenii erau capabili de comunicaŃie hiperdimensională (telepatică) şi trăiau ca o conştiinŃă de grup. în secolul al 19 lea. inexplicabile. Aparatele electronice pot fi perturbate sau să-şi înceteze funcŃionarea timp de câteva ore. Aceasta este o colecŃie bizară de corali. nemaifiind science – fiction. pe măsura dezvoltării lor. 85 .. în vecinătatea persoanei respective.avea habar. Întrebat cum a descoperit aceste formule. el a spus că le-a primit în vis de la zeiŃa Namakal. Richard Hoagland a raportat probleme similare cu computerul său pe când efectua experimente la vortexul natural din Ed Leedskalin. apoi când acest câmp se disipează. care erau atât de avansate încât ele sunt încă utilizate şi astăzi în calculele de fizică hiperdimensională. ci de un “câmp de unde de torsiune”. După toate aparenŃele. se manifestă sub formă de câmpuri electromagnetice. au putut fi explicate ştiinŃific. Mai exact nu este vorba de un câmp electromagnetic.

diferit faŃă de superconductoarele artificiale. În anumite condiŃii însă. Domeniile de vacuum sunt mingi iradiante de gaz ionizat. extrem de mici. aceasta explicând cum ADN-ul depozitează o atât de mare cantitate de date.Cercetătorii presupun că dacă oamenii. sau meditează simultan la pace. la fel ca cele emise de creierul uman şi din această cauză ele sunt capabile să reacŃioneze la gândurile noastre. astfel de efecte luminoase pot apărea pe pelicula fotografică. vremea este greu de influenŃat de un singur individ. în meditaŃie. MulŃi spiritualişti produc astfel de mingi. ele se pot stabiliza formând domenii de vacuum. ar avea puteri asemănătoare zeilor. S-a găsit că aceste domenii de vacuum emit unde de joasă frecvenŃă. Aparent ADN-ul este de asemenea un superconductor organic. însă acest lucru devine posibil unui grup de conştiinŃe. care conŃin cantităŃi mari de energie. care necesită temperaturi extrem de joase pentru a funcŃiona (-200 grade C). ca fiinŃe individuale şi-ar recăpăta conştiinŃa de grup. Toate superconductoarele sunt capabile de a stoca lumină (informaŃie). Când un mare număr de oameni se gândesc. În aceste formaŃiuni gravitaŃia se poate transforma în electricitate. Mai este şi un alt fenomen legat de ADN şi găurile de vierme. care este capabil să lucreze la temperatura normală a corpului. fiind menŃinute numai pentru câteva fracŃiuni de secundă. sunt foarte instabile. Acest fenomen are 86 . sau coloane vizibile de lumină. violenŃa înregistrează scăderi dramatice. care cauzează o senzaŃie plăcută. În general. Normal aceste găuri de vierme. În anumite lucrări de vindecare a planetei. Se pare că umanitatea se îndreaptă spre această nouă etapa în evoluŃia sa.

Acest efect de “flipflop” între particulă şi undă. Tot ceea ce ştiam anterior despre ADN se schimbă. Nu putem fi niciodată siguri ce formă de conştiinŃă vom accesa când folosim hipercomunicaŃia. în final rezultând un “computer cuantic”.legătură cu forŃele de gravitaŃie şi antigravitaŃie. În trecut cei ce experimentau o astfel de hipercomunicaŃie erau convinşi că s-au întâlnit cu un înger. De asemenea sunt cunoscute anomalii gravitaŃionale ale Pământului care contribuie la formarea domeniilor de vacuum. similare computerelor digitale. Ele vor funcŃiona de un miliard de ori mai rapid ca cele bazate pe cipurile de silicon şi practic nu consumă de loc energie! Şi se spune că ele vor fi capabile de a EVOLUA pe măsură ce procesează datele!!! Aceste computere folosesc principiul cunoscut în fizica cuantică de “dualismul undă particula”. ar crea semnalele de “on” şi “off”. ar putea rezolva multe soluŃii diferite în acelaşi timp. adică proprietatea unei particule subatomice de a se comporta fie ca o particulă. Moleculele de ADN sunt construite dintr-un singur atom aranjat în formă dublu helicoidală. Şi spre surprinderea voastră vă informez că deja s-a construit unul format din 16 “cubiŃi” (16 atomi diferiŃi care oscilează între cele două stări). fie ca o undă de energie. Guvernele American şi Japonez au alocat mari sume de bani pentru cercetări în scopul construirii de computere cuantice. în urma noilor studii. Deoarece “biŃii” acestor computere pot fi în cele două stări simultan. în funcŃie de conştiinŃa observatorului. viaŃa fiind deci creată de acest câmp 87 . Ele apar ca găuri de vierme mult mai stabile în comunicaŃie cu energii din afara propriului nostru spaŃiu şi timp. Asta ar însemna că oamenii de ştiinŃă ar putea confecŃionă un circuit de computer pe un singur atom.

CondiŃiile normale din spaŃiul cosmic cauzează formarea spontană a helixurilor ADN-ului 3. Ultima mare manifestare de noi specii a fost acum 65 de milioane de ani şi conform ciclului lui Rhode de 62 milioane plus sau minus 3 milioane.000 de fosile marine. La sfârşitul fiecărui ciclu are loc o explozie de noi specii. după care urmează milioane de ani de stagnare? Paleontologul David Sepkoski a descoperit existenŃa un ciclu de 26 de milioane de ani. cum greşit presupunea vechea teorie a lui Darwin!!! Şi acum să facem umătorul calcul. evoluează spontan în prezenŃa unei forme speciale de lumină Din ce în ce mai mulŃi cercetători avansează astăzi ideea unui Program Inteligent în creaŃia Universului. Un organism marin simplu. O bacterie crescută în spaŃiul cosmic este de 300 de ori mai toxică decât cea crescută pe Pământ 4. ci foarte activă 2. sau în explozii. INTELIGENTĂ!!! S-a mai constatat de asemenea că: care este 1. Partea de 70% pasivă din ADN nu este pasivă de loc. Se ridică întrebarea dacă această evoluŃie a vieŃii are loc liniar. ele nu apar ca urmare a unui proces îndelungat de luptă pentru existenŃă. Această concluzie a tras-o din studiul a 36. înseamnă că ne aflăm în pragul unui nou salt în evoluŃie! Dacă este aşa putem vedea semne în 88 .de ENERGIE UNIVERSALĂ. Concluzia este că cineva din umbră face jocurile în acest spectacol denumit viaŃă! Cineva pur şi simplu schimbă codurile în ADN-uri pentru a forma noi specii.

furtuni puternice şi dispariŃii de calote glaciare polare. comparativ cu ultimii 11. referitoare la sistemul nostru solar: .schimbările factorilor exteriori ai Pământului? Iată un scurt sumar al unor date preluate de la NASA.Jupiter: încălzire foarte puternică şi o creştere luminozităŃii norilor de plasmă cu peste 200% a .Uranus: foarte mari modificări în luminozitate şi o creştere a activităŃii norilor . .Venus şi-a crescut luminozitatea cu 2500% şi a suferit schimbări atmosferice substanŃiale în mai puŃin de 30 de ani .Soarele înregistrează cea mai ridicată activitate din 1940 încoace.Mercur: s-au descoperit calote de gheaŃă neaşteptate.Pluto: creşterea cu 300% a presiunii atmosferice. pentru o aşa zisă “planetă moartă” . .Pământul înregistrează schimbări climatice (încălzire) şi geofizice evidente. a suferit o abruptă descreştere în viteza de rotaŃie şi o creştere a radiaŃiilor X la ecuator .Marte are şi ea o încălzire globală.000 de ani .Saturn în ultimii 20 de ani. deşi se îndepărtează de Soare 89 .Neptun: o creştere cu 40% a luminozităŃii atmosferice . însoŃite de o intensificare a câmpului magnetic.

oioioipoipooipoiipoip A cesAceste transformări energetice ale planetei pot fi cauza creşterii numărului de raportări de fenomene paranormale.În 6.2 milioane de ani fiecare planetă şi sateliŃii din sistemul nostru solar face un număr par de rotaŃii de revoluŃie şi ajung în perfectă aliniere. Aceasta se va întâmpla la 21 decembrie 2012! (6. dar este evident că ea este vie şi este inteligentă! Ca urmare.Cu aceste noi informaŃii despre ADN se pare că se petrec mult mai multe decât ne-am putea imagina. mai fierbinŃi şi crescându-şi câmpul magnetic. Este de asemenea cauza posibilă a creşterilor tensiunilor din lumea politică economică. Acelaşi flux crescut de energie intră de asemenea şi în trupurile noastre!!! Dacă această energie ar fi fost “moartă” aceasta nu ar fi însemnat mare lucru. Adică există SPERANłĂ!!! 90 . din ultimii ani.2 este o armonică a ciclului de 62 milioane de ani descoperit de Rohde). religioasă şi socială. Orice discuŃie raŃională despre anul 2012 ar fi incompletă explorând doar schimbările prin care trece Pământul şi îmbrăŃişând ideea că ne îndreptăm spre Apocalipsă. fiecare persoană de pe planetă este supusă la o încărcare (activare a ADN-ului) care va avea ca efect un salt în evoluŃia umanităŃii!lk. Se observă că tot mai multă energie vine spre planetele din sistemul nostru solar. determinându-le să devină tot mai strălucitoare.

asemănător unei mingi de fotbal.2. Nenumărate formaŃiuni geometrice. ce apar peste noapte în lanurile de 91 .25 Tehnologii Secrete şi PorŃi Stelare Nenumărate secrete au fost şi sunt ascunse oamenilor de rând. al lui Al Gore. arătând că universul are forma unui dodecagon. ce au loc la nivelul tuturor planetelor din sistemul solar. Iată coperta din “Un Adevăr Incomod”. cu privire la ceea ce va urma? Se referă el la schimbările climaterice. Este acesta un mesaj ascuns pe care fostul vicepreşedinte de la Casa Albă îl dă omenirii. comparată cu ceea ce se întâmplă la nivel de galaxie. către o zonă cu densitate energetică mult mai ridicată? Fizica actuală face apel din ce în ce mai mult la geometria sacră. pe măsură ce ne deplasăm în galaxie.

mesaje codate de la fiinŃe inteligente superioare.grâu. 92 . în funcŃie de vibraŃie şi cum ADN-ul uman se va modifica de la două la douăsprezece spirale. ne prezintă desene ce arată clar modul cum apar aceste geometrii.

sau cu lanŃul vulcanic de pe Marte. unde 93 . ca expresie a vibraŃiilor îngheŃate. după reflexia de un perete. existând un alt tărâm. denumită timp-spaŃiu. dar se poate deplasa în timp. paralelă. ea este fixă în spaŃiu. Când a trecut-o prin sticlă. Viruşii. În afara realităŃii noastre există o alta. nimic deosebit nu s-a întâmplat. cu zona întunecată de pe Neptun. Fizicianul Dewey Larson a demonstrat că timpul este un domeniu tridimensional. boala s-a transmis la cultura sănătoasă. Un experiment interesant a fost făcut de cercetătorul rus Kaznecheyev.timp. Aceasta explică foarte bine principiul nonlocalităŃii din fizica cuantică. e în concordanŃă cu aranjarea petelor roşii ale lui Jupiter. cu o grosime de 100 nanometri. Aceasta explică toate enigmele din fizica cuantică. În lumea inversă. în care spaŃiul şi timpul se inversează. după cum se ştie au forme geometrice şi în urma impactului cu cuarŃul s-au transformat în unde. având o lăŃime de 1 nanometru. putându-se deplasa doar în spaŃiu. este fixă în timp. care desfăşurată ar avea lungimea de peste un metru şi jumătate şi care se poate descompune în energie pură. care a trecut printr-un ecran radiaŃia unei culturi de celule infectate. însă când a transferat-o prin cuarŃ. Această structură nu este prezentă numai la Pământ. ajungând la cultura sănătoasă. la una sănătoasă. ci de exemplu. Materia pur şi simplu dispare! ADN-ul este o moleculă asemănătoare. denumită spaŃiu . O particulă aflată în realitatea noastră.Richard Hoagland a demonstrat cum în toate planetele există o structură de dublu tetraedru. Un experiment recent a arătat cum o moleculă formată din 60 de atomi de carbon. se transformă din solid în energie pură.

timpul este extins. Putem face analogia cu un măr. curbând-o. Chiar şi după moartea sa. decât liniar. în cele 3 direcŃii. iar pentru a comunica. unde în interior se află realitatea spaŃiu-timp. Însă pentru a ajunge în acest tărâm avem nevoie de o poartă stelară. Pământul are propriile sale porŃi stelare naturale. cum încă mai cred unii. cum ar fi cel de la Stonehenge. spunându-i că totul se vede ca nişte sfere concentrice. iar în exterior timpspaŃiu. în timp-spaŃiu ne putem mişca în 3 dimensiuni ale timpului. în nici un caz ca loc de veci pentru un rege megaloman. În cartea sa “Cum Să Ne Activăm PercepŃia Extrasenzorială”. Watkins a intrat în contact telepatic cu Sherman. sau un torus. În spaŃiu-timp avem 3 dimensiuni ale spaŃiului şi una a timpului. Einstein a lansat idea de spaŃiu-timp continuum. că experienŃele şi durerile fizice erau transmise prietenului său. Harold Sherman prezintă povestea prieteniei sale cu Watkins. de aceea ne putem deplasa în spaŃiu. în care nu ne putem deplasa. sau al piramidelor. a trebuit să găsească un canal. Deci numai reŃeaua aceasta şi ceea ce este deasupra reprezintă lumea în care trăim. prin intermediul cărora se poate călători în timp. s-a constatat. planul astral. După moartea lui Watkins. curgerea sa fiind asemenea unui rău. Ce este însă dedesubt? Pentru a ajunge dincolo este necesar să facem o gaură de vierme. presupunând că gravitaŃia apare ca urmare a afundării planetelor în această reŃea. Acesta a fost motivul real al construirii monumentelor megalitice. Acesta este tărâmul viselor. Pe de altă parte. al experienŃelor paranormale. însă suntem fixaŃi în timp. prin care se poate vedea viitorul şi trecutul. În timp ce acesta din urmă efectua o expediŃie în Antarctica. prin citirea jurnalului său. ceea ce nu a fost tocmai uşor. cei doi au menŃinut un contact telepatic. I-a povestit 94 .

este prezentat arătând cum energia kundalini 95 . Sumerienii au făcut desene oamenilor Anunaki. de con de brad. Însă în centrul creierului se afla glanda pineală. ce are forma unui con de brad. care aveau în vârful coifurilor această formă. Osiris. în sfere concentrice. Procesul de ridicare a energiei kundalini face ca aceste chakre să colapseze. Tot ce se întâmplă. picturi şi monumente. căci o întâlnim în nenumărate texte. că reprezintă diferite nivele ale sufletului. unde se petrec toate procesele conştiente. Vechile culturi se pare că aveau un respect deosebit pentru ea.despre chakre. cu centrul în centrul creierului. zeul lumii subterane. din mitologia Egipteană. se întâmplă în interiorul acestor sfere.

se urcă spre glanda pineala. având în centru glanda pineală. Când toate chakrele se mută în jurul capului. Zeul babilonian Thamus tine în mâna sa un con. având încolăcit în jurul gâtului un şarpe şi desenul celui de al 3 lea ochi. zeiŃa distrugerii. putem avea acces la celălalt tărâm. 96 . Shiva are părul coafat ca un con. În Hinduism. punctul de întâlnire al tuturor energiilor. în mijlocul frunŃii.

are în vârful lăncii tot un con. Dacă va fi ochiul tău curat. ci ca fiind legat de spirit. asemenea celui din Camera Regilor din marea piramidă. tot trupul tău va fi luminat. pentru că el are capacitatea de a deschide glanda pineală. Lângă ea se află un sarcofag deschis. În Matei 6. adică al 3 lea ochi. Alcoolul nu a fost denumit întâmplător şi spirt. nu ochii). Dionisus portarul lumii de dincolo.Zeul vinului. având la baza inscripŃii 97 . în zona denumită Curtea Conului. Lângă acestea se află un leu asemănător Sfinxului din Egipt.” CredeŃi că toate acestea sunt simple întâmplări şi cei în cauză nu ştiau ce fac? Dacă încă vă mai îndoiŃi. Se ştie că acesta este simbolul dispariŃiei morŃii şi a tranziŃiei către viaŃa spirituală. Bachus.22 Isus spune: “Luminătorul trupului este ochiul (atenŃie ochiul. Şi asta nu e totul. iată încă ceva care ar trebui să vă dea foarte serios de gândit! În piaŃa Vaticanului. cea mai mare statuie are forma unui con de brad. este reprezentat Ńinând în mână un sceptru ce are în vârf un con.

Care să fie oare legătura dintre creştinism şi vechii egipteni? 98 .cuneiforme.

Această glandă se activează după ce nu mai este bombardată de fotonii trimişi de ochi. departe de cei mulŃi. Este clar că ele reflectă vechi cunoştinŃe. întâlniri cu fiinŃe 99 . bineînŃeles un con de brad! Desigur este deja prea mult ca toate acestea să fie simple coincidenŃe. sau ayahuasca.Şi neaşteptat. iată că însuşi papa are în vârful sceptrului său. călătorii în timp. Dimetriltriptamina (DMT) este o altă substanŃă pe care glanda pineală o secretă. Ńinute în secret. înainte de culcare. Trezirea glandei pineale are efecte extraordinare asupra expandării conştiinŃei şi deschide accesul la toate cunoştiinŃele universale. cu străşnicie de-a lungul mileniilor. deci în prezenŃa întunericului. fiind extrasă din plante ca. Ea emite apoi melatonină. în scopul de a face experienŃe de dilatare a timpului. hipnoză. yopo. o substanŃă care calmează sistemul nervos. călătorii în tărâmuri paranormale. Această substanŃă este aceeaşi cu cea folosită în poŃiunile şamanilor. dând un ultim impuls în vederea deschiderii porŃii spirituale. transă. sau experienŃe mistice. Stările de somn şi visare sunt similare cu cea de meditaŃie.

Simbolismul din Biblie. când ai vise. fluoritei din apă. considerându-ne fiinŃe divine. aceasta făcându-se prin interfaŃa dintre cele două lumi. însă câteodată. din spaŃiu-timp. Ea lucrează asemenea unui televizor. de aceea ea a fost denumită al 3 lea ochi. datorită dietei greşite. HalucinaŃiile apar ca urmare a lipsei de somn. sau avem capacitatea de a vizualiza conştient. Structura interioară a glandei este similară cu a retinei ochilor. sau ochiul spiritual. doar când călătoreşti în timp. cum este cazul majorităŃii oamenilor de pe Pământ. în scopul de a recepŃiona informaŃii din timp-spaŃiu. sau băuturilor carbogazoase. pot duce la blocarea ei. De aceea. atunci când închidem ochii încă mai putem vedea imagini.spirituale. SubstanŃe ca LSD sau DMT. furnizând imagini şi sunete. au capacitatea de a o deschide forŃat şi de a-i accelera funcŃionarea. fără a avea acces la cea spirituală. etc. În interiorul său. alimentate de imaginaŃie. reprezintă situaŃia când eşti prizonier în lumea materială. glanda pineală este umplută cu apă. ci pentru că are nevoie de multă energie. nu tot ce apare în creier este din cauza glandei pineale. care se transformă în unde. Desigur. situat pe frunte (punctul negru). În absenŃa luminii. Nu întâmplător glanda pineală are cea mai mare concentraŃie de sânge din corp. folosindu-ne ochiul minŃii. când melatonina este secretată în timp ce eşti 100 . care în timp se calcifiază. fluorului din pasta de dinŃi. apărând dereglări. se formează mici molecule de microclusteri. în jurul glandei pineale se formează un scut electromagnetic. Înăuntrul său. referitor la semnul fiarei. pentru a se activa. adică trăieşti în întuneric. permiŃând percepŃia. care are rolul de a o izola de toate radiaŃiile exterioare. În scopul de a-i uşura deschiderea trebuie să devenim conştienŃi şi să ne acceptăm în totalitate.

de secole. similar cu o hologramă din lumină. ce credeŃi? Glanda pineală. putem înŃelege în sfârşit mesajul ascuns. în simbolul de pe spatele 101 .treaz. are în centrul său. ce se formează la nivelul creierului. obŃinându-se un sunet holografic. a arătat că poziŃia acestuia este în unghi. Lobii urechii au unghiurile egale cu cele ale marii piramide din Egipt. După modelul său a fost realizat un microfon tridimensional. Aceasta se întâmplă în cazul bolnavilor de schizofrenie. Studiul timpanului urechii. Glanda pineală trebuie privită deci ca fiind o poartă hiperdimensională naturală. apoi sunetul a fost redat în difuzoare holografice. care atunci când stăm aşezaŃi cu faŃa în sus. după care se poate forma un tetraedru regulat. Nu-i aşa că natura este mai inteligentă decât cea mai fantastică imaginaŃie omenească? Şi ca o consecinŃă a acestei structuri geometrice.

bazat pe principiul ecranului TV. Dezvăluiri ascunse s-au făcut mai ales prin intermediul filmelor. care este apoi realizată şi testată. intrând în comunicaŃie cu o civilizaŃie din constelaŃia Vega. care în realitate au avut scopul de a pregăti conştiinŃa umanităŃii. Desigur. Nenumărate surse de informare credibile ne spun că guvernul American a realizat de mult acest tip de vehicul stelar. primeşte planul de fabricare a unei astfel de maşini. aşa zise ştiinŃifico-fantastice. Un exemplu este filmul Contact. în care omenirea. acuma ne punem întrebarea dacă şi cum am putea realiza un dispozitiv. Ca metodă de a prelua imaginile ar putea fi folosirea unui gaz ionizat. apoi maşina timpului ar fi pregătită pentru călătorii în lumile din timp-spaŃiu.bancnotei de un dolar şi anume ochiul din piramidă. în care aceste tehnologii vor fi la ordinea zilei. 102 . bazat pe acest principiu? Sau dacă s-a realizat deja? În principal am avea nevoie de un recipient umplut cu apă pură. un sistem capabil de a realiza scutul electromagnetic şi un mecanism pentru a îl acorda. pentru etapa următoare a evoluŃiei sale.

ce a stat la baza vieŃii pe Pământ şi a observat cum se poate crea şi modifica ADN-ul cu ajutorul vibraŃiilor. În epava navei prăbuşite la Roswell. creează scutul electromagnetic. fiind utilizat printre altele. împreună cu o rasă de extratereştri. a suferit nişte dereglări genetice. ca urmare a unor cataclisme ce au avut loc în anul 2012. Este vorba de 103 . în Aria 51. s-a găsit un cub capabil de a se deschide şi a arăta viitorul. care fiind originară de pe Pământ. pentru a falsifica alegerile prezidenŃiale din anii 2000 şi 2004. în 1947. El a fost denumit looking glass. venită din viitor. în care timp de 10 ani a făcut studii secrete în microbiologie. El a refăcut genetic sămânŃa originară. Filmul The Last Mimzy este o dezvăluire ascunsă a tehnologiei looking glas şi a proiectului Majestic 12. Biologul american Dan Burish a făcut dezvăluiri senzaŃionale despre proiectul Majestic. rezervorul şi inelele care.Se poate observa cum părŃile componente sunt. ale lui George Bush. prin rotire cu o viteză foarte mare.

Dacă observatorul avea gânduri catastrofice. atunci vedea catastrofe şi distrugerea Pământului. toate aceste tehnologii de citire a viitorului. au fost dezactivate. Astfel au înŃeles că viitorul nu poate fi prevăzut cu adevărat cu nici un fel de dispozitiv. deoarece se pare că ele pot influenŃa negativ transformările ce vor avea loc în anul 2012 şi mai ales este vorba de inversarea axei polilor. În decembrie 2006. pentru toată lumea. babei Vanga şi multe altele. cu scopul de a lua o mostră de ADN. începând cu cele din Biblie şi continuând cu cele ale lui Nostradamus. în funcŃie de gradul său de înŃelegere. liniştită spre Noua Lume. nu trebuiesc luate în consideraŃie! Fiecare din aceşti profeŃi a văzut doar o probabilitate a viitorului. însă. Viitorul se scrie de către noi în fiecare moment şi depinde de noi dacă vom experimenta catastrofe naturale. Un lucru foarte interesant apărea atunci când ajungeau la anul 2012. 104 . totul devenea alb şi nu erau capabili să mai vadă nimic. foarte clar. în funcŃie de gândurile şi emoŃiile oamenilor. necesară călătoriei în timp. greu de descifrat chiar şi pe calculator. în vederea salvării acelei rase. care sunt astăzi la modă. sau vom face o tranziŃie calmă. De aceea vreau să subliniez. că tot acest bombardament de profeŃii catastrofice. În finalul filmului cubul crează o gaură de vierme. căci el este în continuă transformare. care a fost influenŃată de diverse polarităŃi ale conştiinŃei universale şi umane şi interpretată de propria minte logica.doi copii care găsesc un cub venit din viitor. Totodată apărea o succesiune de viitoruri paralele. războaie. Cum se vor petrece lucrurile cu adevărat nimeni nu poate spune cu precizie.

asemănătoare cu cea din filmul Stargate SG1. El funcŃionează ca o interfaŃă a conştiinŃei. Cercetările făcute în viitor cu acest scaun au găsit că. SubiecŃii simŃeau în acel punct. în care puterea mentală îi este amplificată. pentru a călători pe Marte. În filmul Minority Report. Rezultatul a fost de-a dreptul uimitor şi anume. o galaxie. În filmul Stargate colonelul O'neal foloseşte scaunul străbunilor.Dintr-o altă epava a unei nave extraterestre. putând fi orice. pe care nu erau capabili să îl treacă. asemănător cu un amplificator psihic şi era folosit în scopul propulsării navei prin puterea mentală. după modelul celei rămase de la Atlantida. Şi iarăşi prin filme s-a dezvăluit existenŃa acestei tehnologii superavansate. în timpul celui de al doilea război mondial. persoanei aşezate în acest scaun. În filmul XMen. transformându-le în realitate şi era capabilă de a vedea în timp şi spaŃiu. A fost denumit scaunul Montauk. până la nivelul cosmic. însă ulterior a fost îngropată sub 105 . după 21 decembrie 2012. un baraj energetic. ci devine o linie dreaptă. fiind respinşi cu brutalitate. se foloseşte un astfel de scaun pentru a-i depista pe mutanŃii dispăruŃi. sau un atom şi având acces la toate cunoştiinŃele universale. Ciudat nu-i aşa? Tehnologia PorŃii Stelare. oameni. aruncând asupra ei globuri de foc. a fost realizată. îi transmiteau lui Tom Cruise imaginile pe un ecran gazos. fiind capabil să îndepărteze flota inamică. În acelaşi timp însă experimentau o expandare bruscă a conştiinŃei. i se amplificau gândurile. în care nu mai există nici timp nici spaŃiu. Arnold Schwartzeneger utilizează şi el un scaun miraculos. aşezaŃi în scaune plutitoare. graficul nu mai are forma sinusoidală. având puteri paranormale. În Total Recall. au fost recuperate scaunul de pilotaj şi ecranul de proiecŃie.

Ele stau la baza cunoştiinŃelor societăŃilor secrete şi cu diverse grade 106 . pentru a nu permite unor entităŃi negative să distrugă Pământul.26 ŞtiinŃe Vechi Toate informaŃiile şi teoriile ştiinŃifice. El a văzut că în punctele de diviziune au avut loc mari transformări istorice în evoluŃia umanităŃii. pentru evacuare. după cum am mai spus este prezent peste tot în natură. în secret. apoi vor avea loc la intervale de o lună. în creşterea şi dezvoltarea organismelor. Cercetătorul rus Serghey Smeliakov. nu sunt deloc. iar în ultimul an în fiecare zi! EvoluŃia nefiind un proces liniar. în ultima etapă va avea loc un salt brusc. o săptămână. Practic.gheaŃa din Antarctica. în caz de cataclisme. la numărul de aur (1. păstrându-se cu mare grijă. deşi par a fi noi. cum ar fi ridicări sau prăbuşiri de mari imperii.618) care. Pământul va trece printr-o poartă stelară şi va intra în timpspaŃiu. prezentate anterior. având o nouă vibraŃie. etc. războaie. unde de altfel a fost realizată o bază. a avut ideea de a diviza spirala timpului din calendarul Mayaşilor. ci unul exponenŃial. Acestea au fost cunoscute de zeci de mii de ani. care practic ne va propulsa pe o altă treaptă de existenŃă. esoterice. Cu cât ne apropiem de anul 2012 succesiunea acestor puncte critice se accelerează. în care cel ce intră se trezeşte instantaneu pe Marte. în cercuri restrânse. câteva în 2010. 2. dezvoltându-ne toate abilităŃile paranormale adormite. O altă realizare tehnologică secretă este Jump Room. fiind unul în 2009. precum şi a galaxiilor.

acest model al realităŃii. Pentru început să vedem cum se regăsesc aceste concepte în unele din ideile principale ale vechilor religii existente pe planetă. explică toate enigmele şi toate blocajele.) Isus s-a incarnat pe Pământ din spiritul Creatorului şi a demonstrat că legile fizice pot fi încălcate Isus însuşi a spus că şi noi vom putea face minuni ca şi el. extinderea sa la infinit îi dă o complexitate aproape imposibil de imaginat pentru o minte omenească. ca principii generale. deşi divizat în foarte multe subramuri şi secte. Creştinismul. este deosebit de elegant. secole de-a rândul. arhangheli. Însă. cu care s-a confruntat ştiinŃa. se întâlnesc chiar şi în principiile religiilor. are însă câteva concepte comune şi anume: Creatorul (Dumnezeu) este spirit După moarte spiritul omului îşi continuă existenŃa undeva în ÎmpărăŃia Cerului Admite existenŃa altor lumi şi a unor fiinŃe mai evoluate ( îngeri. diavoli. cum de altfel şi trebuie să fie. ceea ce este cel mai important.de distorsiune. etc. Un lucru este însă clar. având în vedere nivelul extraordinar de inteligenŃă al Creatorului. Deşi este simplu de înŃeles. dacă vom avea credinŃă (în noi) Tot Isus a spus că toŃi suntem fiii Creatorului şi suntem UNA Islamismul: Există un singur Creator al universului (Allah) 107 .

în care toate adevărurile pot fi cunoscute Nirvana este Ńelul hinduiştilor. autodisciplină şi privaŃiuni. se poate atinge o stare a conştiinŃei în care omul se eliberează de suferinŃa lumii fizice şi a trupului ViaŃa este ca o călătorie Moartea este reîntoarcerea şi nu sfârşitul - 108 . însă în trecut. printre oameni Sufletele se reîncarnează şi de fiecare dată acumulează o datorie (karma) Prin anumite practici şi autodisciplină se poate atinge starea de iluminare (conştiinŃa intra în contact cu baza de date universală). diverşi zei (extratereştri) au trăit pe Pământ. mai marele tuturor. în care sufletul se eliberează de ciclurile reîncarnărilor (trecerea întrun plan mai înalt de existenŃă. prin evoluŃie spirituală) - - Budismul: Crede în ciclul de reîncarnare al sufletelor Prin practici de meditaŃie.- Legătura între Creator şi oameni este făcută prin intermediul îngerilor Creatorul a vorbit oamenilor prin profeŃi (prin chanelling) După moarte sufletul merge în alte lumi pur spirituale (energetice) Hinduismul: Există un Creator.

în care se pune accent pe experimentarea Divinului. prin care se poate cunoaşte adevărul şi deveni iluminat.Iudaismul: Crede în existenŃa unui singur Creator care nu este material Crede în existenŃa unui moment în timp în care cei morŃi vor învia şi vor avea viaŃă veşnică (trecerea într-un alt plan de existenŃă Sufletele au libertatea de a alege între bine şi rău - Misticismul este prezent ca o ramură mai avansată a religiilor de bază. Iată conceptele cătorva dintre ele: Kabbalah (Iudaism): Creatorul este lumină PărŃi desprinse din Creator au continuat procesul de creaŃie la scară mai redusă Creatorul este una cu creaŃia sa ! Sufismul (Islamism): Prin purificare şi stăpânirea ego-ului se poate ajunge la înŃelegerea a cine este Creatorul Conceptul central este dragostea. ca o proiecŃie a Creatorului Toate fenomenele sunt manifestarea unei singure realităŃi 109 .

. eliberează spiritul şi-l apropie de Creator ExperienŃele spirituale sunt atât de complexe. ci prin experienŃe Creatorul nu trebuie căutat în afară. pământul este viu Totul în natură are spirit şi există gardieni spirituali. fiecare crezând că el ştie adevărata cale spre Dumnezeu şi că celelalte sunt 110 . demonstrând puteri supranaturale Vedem deci o mare diversitate de concepte prezente pe planetă.Misticismul Creştin: Adevărurile spirituale nu pot fi înŃelese prin gândirea logică. unele foarte diferite de altele. nemuritoare şi liberă łelul practicilor este de a atinge conştiinŃa cosmică Indienii nativi din America de Nord şi de Sud: Toată viaŃa este sfântă. prin anumite ritualuri şi ingerarea unor plante psihedelice. luminoasă. încât nu pot fi explicate în cuvinte Vedanta (Hinduism): Natura omului este divină Scopul vieŃii omului este de a realiza că este fiinŃă divină Adevărata noastră identitate este pură. El este în interiorul fiecăruia! Practicile spirituale. mai ales meditaŃia. ce asistă evoluŃia Şamanii (vracii). pot lua legătura cu spiritele.

s-a păstrat de la civilizaŃia Atlantidei. se lasă păcălită încă o mare parte din omenire. distorsionând si falsificând adevăratele învăŃături ale lui Isus! Vom vedea mai incolo de altfel. sau căi religioase. care era deosebit de avansată. Tibet) şi în America (indienii nativi). Este timpul să ne maturizăm şi să înŃelegem că Dumnezeu este unul singur şi că El este cu mult deasupra religiilor noastre copilăreşti şi distorsionate. au impus o religie extrem de deformată. separarea ei de ştiinŃă fiind o altă ILUZIE. A devenit un obicei monden să ne consultăm săptămânal. Această ştiinŃă. a DRAGOSTEI şi a UNITĂłII. cu scopul de a impune altora anumite idei.rele. în comparaŃie cu a noastră. Cele mai înalte cunoştiinŃe au existat în Asia (India. cunoscând şi utilizând energiile ascunse ale universului. Toate separaŃiile acestea sunt false. Aceasta se datorează diferitelor nivele de cunoaştere la care au ajuns diversele culturi. aceea a ADEVĂRULUI. care a fost scopul si mecanismul care a stat la baza înfiinŃării religiilor. Desigur. o caracteristică a Epocii Necunoaşterii. s-a ajuns pană la crime şi războaie. în care. sau chiar zilnic horoscopul. În Europa regimurile politice dictatoriale şi mai ales influenŃa societăŃilor secrete oculte. existenŃa unui număr atât de mare de religii şi secte este un nonsens. în fapt ar trebui să existe doar o singură religie. din păcate. o singură spiritualitate. ce stau în 111 . de-a lungul istoriei. în funcŃie de accesul lor la informaŃie şi de cine au fost cei care le-au furnizat-o. Desigur cu toŃii am auzit despre ştiinŃa veche denumită Astrologie. în dorinŃa de a şti ce ne aşteaptă şi dacă ne vor zâmbi sorŃii norocului. ca de altfel toate informaŃiile vechi. De multe ori.

deci aranjamentul aştrilor este asemenea unei matrici energetice şi ca atare determină influenŃele corespunzătoare. dar în general aceasta este confundată cu un sistem de exerciŃii fizice şi de respiraŃie. Energia noastră (gândurile. putându-se provoca şi controla moartea clinică. În fapt este vorba de o întreagă filozofie despre viaŃă şi univers. înainte de a se încarna. căci aceste corpuri cereşti se deplasează permanent şi îşi schimbă aranjamentele energetice. într-un singur sistem. Să ne amintim că totul este energie interconectată. Filozofia Yoga recunoaşte că omul este “fiinŃă de lumină” ca şi Creatorul şi prin antrenamente încearcă să realizeze uniunea cu El şi starea de iluminare. iar după aceste două etape premergătoare. care va pune o amprentă netă asupra temperamentului şi caracterului individului. Totul fiind perfect programat. etc. se trece la exerciŃii de meditaŃie şi experienŃe în afara corpului. în care să vă încredeŃi fanatic!!! Nu uitaŃi că totuşi aveŃi în fiecare moment posibilitatea de a alege CONŞTIENT. deci sfatul meu este să gândiŃi tot timpul pozitiv şi că aveŃi în fiecare moment şansa maximă de a vă realiza obiectivele dorite!!! LăsaŃi aştrii să-şi facă treaba lor. mai apoi de control a funcŃiilor vitale. Trupul 112 . De aici şi apariŃia horoscopului. cel puŃin între BINE şi RĂU. şi asta prin interpretarea mentală pe care o daŃi evenimentelor.spatele creaŃiei. Oricum experienŃele deja programate nu le veŃi putea evita! Foarte multă lume a auzit despre Yoga. părinŃii. sufletul îşi alege nu numai conjunctura vieŃii. dar şi conjunctura corpurilor cereşti. care desigur are o explicaŃie fizică. AtenŃie însă să nu cădeŃi în capcana acestui obicei. locul de naştere. emoŃiile) este CREATOARE.

relatând că au văzut cum arată unitatea de conştiinŃă galactică a creaŃiei şi au denumit-o “Copacul Lumii”. Vechile scripturi Vedic (India). dau extraordinar de multe informaŃii corecte despre creaŃie şi univers. ele sunt vii. iar acest ocean mişcă corpurile cereşti.fiind pur energetic. El a realizat mai întâi 5 nivele de vibraŃie. Tot oceanul de prana reprezintă o imagine completă a unui organism viu. se înŃelege că în tot şi în toate există două forŃe complementare. nici decum anorganică cum susŃine biologia clasică. care mai apoi s-au expandat în 7. O străveche practică asiatică foloseşte cristalele în scopul vindecării şi a evoluŃiei spirituale. toată creaŃia a apărut dintr-o respiraŃie energetică a unicului Creator (Brahman). fiind de o mare complexitate şi o mare paletă coloristică. De asemenea. care aflat în preajma aurei umane o influenŃează. la două dintre ele. şi anume masculin (yang) şi feminin (yin). este asemănat cu un ocean de energie. Tot ceea ce există. nu material. În viziunea acesteia. Vă mai amintiŃi că undele de torsiune fiind tridimensionale. au făcut experienŃe în afara trupului. este conectat cu energia universală. ajutând la alinierea şi balansarea acesteia şi a centrilor energetici. pe care o denumeşte prana. prin centrii energetici (chackre). necesare vieŃii. Ea se bazează pe faptul că fiecare cristal are o vibraŃie energetică proprie. Clarvăzătorii din vechime. Sistemul nostru solar este umplut până la refuz cu prana. una care îi dă direcŃia şi alta care-i dau caracteristicile? Acestea sunt cele două laturi ale sale. Cristalele sunt materie organică. au două componente. care trebuiesc activaŃi. prin apariŃia polarităŃilor (plus şi minus). Multe dintre aceste legende spun că ajungând la 113 .

trunchi şi căŃărându-te în copac. 114 . animalele şi omul. iar deasupra tuturor Creatorul. "Copacul Lumii" reprezintă de asemena ierarhia creaŃiei pe diferitele nivele de conştiinŃă. După aceea se pot vedea fiinŃele inteligente superioare. incepând cu viaŃa anorganică şi continuând cu cea organică. anume plantele. vei avea experienŃe mistice foarte puternice.

ce are rădăcinile în realitatea spiritului şi ramurile deasupra Pământului. pe care Egiptenii le-au simbolizat prin 9 stamine de avocado. în cercuri restrânse. a tot ce este în univers. cele două instrumente necesare pentru a desena 115 . În vremea Egiptului antic existau două şcoli secrete. atât în nord cât şi în sud. în jurul căreia se roteşte Pământul. sau lumi. această reprezentare nu este nimic altceva decât cea a unui torus.În imaginea de mai sus se poate observa clar că este vorba de sfere înscrise în sfere. forma de bază a unităŃilor de conştiinŃă!!! Creatorul. După cum este uşor de observat. ce arată ca o mişcare de vortex. Copacul vieŃii Scandinavian are pe ramurile sale 9 sfere. precum şi două zone conice. Simbolul ordinului Masonic este un echer şi un compas. Toate acestea sunt închise în cea de a zecea sferă. de dragoste şi compasiune. poate fi descrisă prin forme geometrice. Geometria Sacră poate fi urmărită de-a lungul timpului înapoi la Grecii antici. Perşii. se credea că această creaŃie. preda principiile inteligenŃei masculine ale creaŃiei. de forŃă şi logică. Kabbala aseamănă creaŃia cu un copac. Cealaltă. sau marele univers este asemenea unui copac divin. una era denumită Ochiul Stâng a lui Horus. Anticii hinduşi şi scandinavi. situat în partea de sus. Egipt şi Atlantizi. cu sensul către centru. cele ale Cavalerilor Templieri. Chaldeenii şi Japonezii. Ea a fost foarte bine păstrată. Aceste geometrii au fost aplicate în construcŃia marilor piramide. a templelor greceşti. etc. ale masonilor. În învăŃăturile vechi despre geometria sacră. radiază 6 linii. Grecii. au legende ce descriu axa copacului. sau oul cosmic. Ochiul Drept a lui Horus. care studia principiile feminine ale creaŃiei. credeau că macrocosmosul. crescând dintr-o singură sămânŃă în spaŃiu.

Figura astfel obŃinută se numeşte Cubul lui Metatron. CreaŃia este foarte bine exprimată simbolic.figurile geometriei sacre. 116 . în Floarea VieŃii. sunt denumite forme feminine. Cercurile colorate cu forme rotunde. Dacă colorăm cecurile ce înconjoară intersecŃiile. apoi o altă sferă care se intersectează cu prima şi de-a lungul a celor 7 zile de creaŃie. La început Creatorul a creat din nimic o singură sferă centrală. vom obŃine Fructul VieŃii. Dacă unim cu linii toate centrele sferelor obŃinem. cu centrul în interiorul celei precedente. deoarece sunt rotunjite. cu forme rigide. partea masculină. alte sfere.

după cum acesta îşi poziŃionează mâinile. iar cercul mare Soarele. CircumferinŃa pătratului este egală cu cea a cercului. Poza de mai sus este celebra reprezentare a Omului Vitruvian. care reprezintă subiectul central în Kabbala. Atât egiptenii cât şi grecii antici ştiau mult mai multe despre fizica universului decât ştim 117 . O altă figură (simbol) care derivă din Floarea VieŃii este Copacul VieŃii. Întâmplare? Nicidecum. a lui Leonardo da Vinci. Ea arată că trupul omenesc se înscrie într-un pătrat. Raportul diametrelor celor două cercuri este egal cu cel dintre diametrele Lunii şi Soarelui. sau într-un cerc. Toate Solidele Platonice pot fi regăsite în acesta figură. având unghiul bazei de 51 grade şi 51 minute.Filozoful Plato a descris aceasta cu 400 de ani înaintea erei noastre. Cercul mic reprezintă Luna. în care prin evoluŃie se înaintează prin toate aceste puncte. Triunghiul are exact proporŃiile marii piramide a lui Kheops.

La muzeul Ashmolean din Oxford. Se ştie nu numai că tehnologia de construcŃie nu putea să fie decât cea antigravitaŃională. se află 5 solide platonice. Vreau doar să arăt aici că Numărul de Aur este prezent.!!! Simbolul acesta reprezintă celebra Stea a lui David. Platon explica în cartea sa Timaeus. a evreilor. Despre piramidele din platoul Giza s-a scris enorm. ca un 118 . datate o mie de ani înainte de Platon. dar şi că în dimensionarea şi proporŃiile lor se ascund nenumărate informaŃii. că solidele platonice sunt formele de bază ce construiesc materia şi că aceste cunoştiinŃe vin de la Atlantida. ceea ce este exact ce ne demonstrează experimentul Cymatics. Cosmologia Hindusă susŃine că toată lumea fizică a apărut dintr-un sunet (vibraŃie) primordial şi anume OHM. sculptate în piatră. a două tetraedre regulate întrepătrunse. Egiptenii obişnuiau să denumească materia ca fiind muzică îngheŃată.noi astăzi. a lui Brahman. nefiind altceva decât o reprezentare în plan. în ce priveşte cosmologia şi chiar profeŃii ale viitorului.

precum şi apotema împărŃită la jumătatea laturii bazei. în dimensionarea marii piramide. ca proiecŃii. Dublul laturii bazei împărŃită la înălŃime. Prima literă este o spirală. cum multe cunoştiinŃe au supravieŃuit de-a lungul mileniilor. în mod succesiv. lumină şi întuneric). Dacă aşezăm aceasta în jurul axei unui tetraedru regulat şi o rotim. ce veghează deasupra tuturor. Alfabetul evreiesc a fost creat în cunoştiinŃă de toate acestea. care îmbracă polarităŃile Dimensiunii a Treia (binele şi răul. adică phi. Este de acum timpul să reconsiderăm toată 119 .indiciu de bază al creaŃiei. literele sale nefiind alese întâmplător. Acesta reprezintă cele două aspecte ale undelor de torsiune. au existat în trecut pe Pământ. apoi o deplasăm pe verticală. pe feŃele laterale vor apare. deosebit de avansate. masculin şi feminin. cu toate distorsionările şi manipulările respective. Unul dintre simbolurile sacre ale Egiptenilor reprezintă un şarpe cu două capete având deasupra un vultur. toate celelalte litere!!! Vedem deci. Un lucru este evident şi anume că una sau mai multe civilizaŃii. Vulturul din vârf reprezintă Creatorul. dau numărul phi.

sub forma unui torus. arată ca nişte sfere ce se expandează. iar legile fizice se supun celor ale oscilaŃiilor şi ale mecanicii fluidelor. pleacă de la premisa. asemenea Solidelor Platonice. acest model de explicare a felului “cum lucrurile funcŃionează”. care întradevăr să funcŃioneze şi să ne dea explicaŃii logice la toate enigmele şi paradoxurile ştiinŃei. nu în plan. Undele vibratorii deplasându-se în spaŃiul tridimensional. pretutindeni. demonstrată prin nenumărate experimente. putem în sfârşit să schiŃăm un model al realităŃii ADEVĂRAT . Materia nu există. FrecvenŃele vibraŃiilor respectă proporŃiile scării diatonice muzicale. este şi va fi. sunt divizate în alte şapte subdimensiuni şi tot aşa. este o iluzie. adică a Numărului de Aur. nici decum nu a evoluat liniar din maimuŃă şi din omul de grotă!!! 2. cea mai simplă asemănare a sa fiind cu un ocean de energie inteligentă. Aceste vibraŃii dau naştere la sfere circumscrise. care la rândul lor. ce se combină în structuri geometrice. a involuat. până la infinit. una care dă direcŃia de propagare şi alta care îi dă caracteristicile. În termeni foarte simpli. că tot ceea ce a fost. este o singură “entitate”. asemenea undelor de radio emise de o antenă.27 Teoria a Tot Ceea Ce Este După toată această incursiune. pe care îl vom denumi ETER. în care se experimentează viaŃa. Particulele subatomice se formează ca mici perechi de vârtejuri în apă. Din acest motiv ele au fost 120 . un singur sistem. care reprezintă cele şapte dimensiuni de bază. De aceea ele sunt formate din două unde plane.istoria rasei noastre şi să înŃelegem că civilizaŃia umană.

chiar dacă sunt în acelaşi spaŃiu. Diversele entităŃi sunt preprogramate. planete. lumile. minerale. ConştiinŃa este o caracteristică intrinsecă a tot ceea ce există. plante. fiind limitate la anumite spectre de frecvenŃă. 121 . ce este prezentă în fiecare bit din această energie. nu se deranjează unele pe altele. Organele de percepŃie ale fiinŃelor. prin intermediul ADN-ului. Fiecare parte are doar un singur Ńel şi anume. humanoizi). InteligenŃa părŃilor funcŃionează după aceleaşi principii ca întregul. Semnalele electrice şi partea de “hardware” sunt date de vibraŃiile eterice. acest proces fiind denumit evoluŃie. însă este ierarhizată pe nivele de conştiinŃă. însă la scară mai mică. galaxii. Scopul principal este experimentarea. Tot ceea ce există este viu şi este supus unor cicluri periodice de evoluŃie. Modelul final este foarte asemănător cu al unui JOC VIRTUAL PE COMPUTER. de a se reuni cu totalul. iar “software-ul” fiind de fapt inteligenŃa. după cicluri cosmice prestabilite. al hologramei. Ea este ETERNĂ şi deşi poate lua diverse forme fizice. imaginile de pe monitor reprezentând materia. ViaŃa în sine există ca urmare a mişcării vibratorii în acest ocean energetic şi este structurată pe o multitudine de nivele de experienŃă (densităŃi de vibraŃie). diferitele densităŃi. din atmosfera Pământului. Deci. energii şi inteligenŃă.denumite unde de torsiune. putem spune că universul este INTELIGENT şi TEHNOLOGIC. crează iluzia separaŃiei. care au diferite nivele de frecvenŃe. în scopul de a realiza anumite funcŃii. în toate părŃile sale. adică întregul se regăseşte în formă identică. Totul este construit pe principiul fractalilor. îşi păstrează identitatea. prin creerea de lumi (universe. asemenea posturilor de radio. stele. sau dacă vreŃi.

fenomenele paranormale devenind ceva “normal”. atunci însăşi legile fizice ale universului tridimensional pot fi încălcate. etc… Şi dacă forŃa motoare ce stă în spatele formării materiei este CONŞTIINłA. inepuizabile şi gratuite şi de tehnologii. iar oamenii. călătorii în timp. pe măsura evoluŃiei lor. capabilă de a manipula şi controla energia brută. bazate pe antigravitaŃie. porŃi stelare. teleportare. Dacă astfel stau treburile în univers.adică “baza personală de date”. dezvoltându-şi abilităŃi şi puteri asemănătoare zeilor mitologici. se pot transforma în “superoameni”. înseamnă că se deschid perspective nebănuite în ceea ce priveşte noi forme de energie. 122 .

123 .

sub formă de imaginaŃie. ci este doar atât: o variantă posibilă. de natură energetică. Nimic nu poate lua formă fizică. asemenea unui teren de joacă. Legea cauzei şi efectului ne spune că nimic nu se întâmplă în univers fără a avea o cauză. Lumea gândului şi a imaginaŃiei este o lume pur energetică. o teorie ştiinŃifică. spaŃiu şi luptă pentru existenŃa neexistând cu adevărat. Nu este nici pe departe cea mai bună. TendinŃa noastră de 124 . noŃiunile de timp. pe tot parcursul istoriei sale. Ea reprezintă energia primordială care pune în mişcare energia brută şi o transformă în realitate fizică. Acesta este cel mai mare dar pe care Creatorul ni l-a dat când ne-a creat. fie ea o operă artistică. nu reprezintă decât una din infinitele variante posibile şi a fost creat de alegerea noastră conştientă. ea are în spate o forŃă motoare. din fiecare secundă. invizibilă ochiului. din punctul său de vedere nimic nefiind dureros. “după chipul şi asemănarea Sa”. unde să ne desfăşurăm viaŃa. o existenŃă fizică tridimensională.1 Puterea ImaginaŃiei Indiferent din ce domeniu ar fi creaŃia umană. fără ca mai întâi să fi existat în forma unui gând. sau cea mai benefică. un aparat tehnic.3. în aşa zisa materie. doar vrea să experimenteze toate variantele posibile. Universul nu o judecă şi nu are preferinŃe. Ne-a dat-o în scopul ca la rândul nostru să creăm o lume proprie. CREATORUL ŞI CREAłIA 3. Modul în care s-a realizat experienŃa pe planeta Pământ în ultimele mii de ani. o cauză. însă ea este reală şi de fapt este cea care împreună cu vorbele şi faptele reprezintă cele trei etape ale creaŃiei umane.

Un lucru este însă sigur. însă nu sunt popularizate pe larg. să creăm opere artistice din cele mai extraordinare. sau “Dumnezeu”. de-a lungul mileniilor. ForŃa imaginaŃiei este de fapt tot ceea ce există în Univers. tot ceea ce era capabilă să facă era doar să-şi imagineze. nu există şi nu va exista niciodată altcineva. de către cei “aleşi”. sau “Tot Ceea Ce Este”. de evoluŃie. 3. El a fost denumit “Creatorul Unic”. să viseze la tot felul de experienŃe. denumit viaŃă.2 Creatorul Universal Absolutul a fost este şi va fi. din aceleaşi motive. în care fiecare părticică are proprietăŃile întregului şi este în sine o unitate de conştiinŃă. în funcŃie de preferinŃele şi nivelul de înŃelegere al fiecărei colectivităŃi. această energie conştientă de ea însăşi. indiferent ce nume i-am da nu are nici o importanŃă.mai bine. Nu a existat. Este la fel ca şi când stăm întinşi în 125 . fiind nemişcată. peste tot şi în toate. Nu se pune problema demonstraŃiilor ştiinŃifice. Acesta este cel mai mare secret al tuturor timpurilor. Important este să înŃelegem cine este şi ce face în acest mare joc. “Marele Zeu”. este singura modalitate prin care s-a putut face posibilă realizarea de experienŃe fizice într-o lume a absolutului. care s-a păstrat cu sfinŃenie în cercuri secrete. Ca model fizic cel mai uşor de imaginat ar fi ca o “mare de energie conştientă”. ele au existat şi există din belşug. care i-au controlat si dirijat pe cei mulŃi. ne-a făcut să dezvoltăm ştiinŃa şi tehnica. prin aceasta punându-ne amprenta în istoria planetei. este esenŃa Creatorului. “Unicul Zeu”. Deci. de acŃiuni care însă nu sunt posibile în lumea absolutului.

pe malul mării şi ne simŃim bine. planetele sunt pur şi simplu imagini holografice. în bătaia brizei şi a soarelui. Deoarece nu există “aici şi acolo”. relaxaŃi şi fericiŃi. creierul uman. Deci lumile create. ce ar putea fi interpretate de traductori adecvaŃi. doar el. Orice este în universul acesta. s-au creat “realităŃi virtuale”. lichid şi gazos s-au realizat prin câmpuri de forŃă proprii. ca ochii şi urechile noastre. Nu este o separaŃie fizică.pat cu ochii închişi şi visăm conştient că suntem pe plajă. inclusiv omul. Nimic nu este mai trist decât să fii singur într-o cameră sferică cu pereŃii albi. formate din energie de tip luminos şi având diferite câmpuri proprii de forŃă. prin oscilaŃie. ca fiind obiecte materiale separate şi distincte. fără a vedea nici măcar un punct. sunt realizate pe acest principiu tehnologic. tridimensionale. trucuri pe care creierul şi organele noastre de simŃ ni le joacă pentru a ne păcăli şi a 126 . Stările de agregare solid. creând diverse zone distincte. asemenea câmpului din jurul unui magnet. o reŃea infinită de curgeri energetice. galaxiile. apoi interpretate în interiorului unui computer. aceasta realizându-se asemenea mişcării valurilor adică prin vibraŃie proprie. Şi atunci ce era de făcut? Absolutul fiind singur. idea primordială! Acest imens ocean s-a împărŃit în miliarde şi miliarde de părticele. deodată a apărut soluŃia. datorate unei multitudini de frecvenŃe de vibraŃie. tânjea după experienŃă. având diverse forme şi culori. fără a auzi nici un sunet. cum ar fi posibil ca un sistem unic şi închis să se separe cu adevărat? Este doar un flux. Ele nu sunt solide. nu sunt materiale şi nici adevărate. sunt impresii. Astfel s-au format lumi. după tovărăşie. stelele. care de fapt nici nu ar fi posibilă. nemaifiind nimeni altcineva. Cât credeŃi că aŃi putea rezista în această stare? Dar iată.

ca un lanŃ interdependent şi cu o precizie matematică absolută.ne da senzaŃia că sunt reale. Fiecare din aceste fiinŃe sunt de fapt instrumente. a decorului. de-a lungul a multiplelor cicluri de încarnări. fiind un singur sistem. După realizarea cadrului. a scenei. în spatele iluziei totul este interconectat. încet. adică fiinŃele: plantele. aşa zisele suflete. funcŃionând pe principii informatice. 127 . Ele sunt folosite de către entităŃile de conştiinŃă. sau spirite. de a se reîntoarce la Sursă. Aceasta se face prin relaŃia pe care ele o au unele cu celelalte şi cu mediul înconjurător. De aceea s-a spus din vechime că omul este creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi că El este în fiecare dintre noi. Pentru ca experienŃa şi implicaŃia să fie totale. s-au realizat actorii. în scop de experimentare. Totul a fost proiectat într-un perfect echilibru. Oamenii faŃă de plante şi animale au capacitatea de a crea lumi după propria voinŃa pentru a învăŃa din diversele experienŃe şi încet. animalele şi oamenii. de care sunt responsabile anumite părŃi specifice ale întregului. demonstrând un nivel incredibil de inteligenŃă. asemenea computerelor. prin călătoria lor de-a lungul unui lung drum. denumite Gardienii CreaŃiei. de fiecare dată când un suflet intră într-un corp îşi şterge memoriile anterioare. denumit evoluŃie. Însă în adevăr nu există separaŃie între ele şi nici între ele şi mediu. sisteme tehnologice foarte complexe.

fiecare având diferite scopuri şi funcŃii. care sunt în număr infinit. există diferite nivele de experienŃe. ci doar asistată. iar omul pe cel de-al treilea. plantele şi animalele pe nivelul al doilea. ci energetico-vibratorii. ea nu poate fi impusă de altcineva. ce oferă fiinŃelor anumite grade de libertate.atât 128 . pe al patrulea nivel şi cum vom putea ajunge acolo. Nici pe departe nu este vorba de un proces liniar. care însă nu sunt altceva decât limitări voite. influenŃa conştiinŃei trebuind înŃeleasă ca fiind primordială . până când vom fi pregătiŃi să mergem mai departe. ea poate apare şi ca o reacŃie la schimbarea condiŃiilor exterioare.3. bazate pe aşa zisele legi fizice specifice. se poate concluziona că după anumite cicluri de acumulări cantitative au loc salturi calitative. însă nu este vorba de procese pur mecanice. aşa cum greşit a presupus Darwin. în marele plan al creaŃiei. EvoluŃia nu este legată neapărat numai de factorii climaterici şi cei de nutriŃie. ForŃa motoare este “intenŃia”. prin voinŃă proprie. evoluŃia conştiinŃei nu se poate face altfel decât conştient. cum de altfel a presupus Descartes. acestea sunt cu adevărat întrebările pe care trebuie să ni le punem în aceşti ani decisivi. căci eşecul de a promova la nivelul următor ne va face să rămânem încă un ciclu de douăzeci şi cinci de mii de ani în lumea tridimensională. Ce este mai departe. Mineralele sunt pe nivelul întâi.3 CreaŃia şi Experimentul VieŃii În acest complex de lumi. Deoarece nu este nimic altceva decât conştiinŃă. În principiu sunt şapte nivele de bază. Din studiul evoluŃiei vieŃii în trecut. care pur şi simplu propulsează o specie de pe un nivel inferior pe altul superior. în care sunt posibile anumite spectre de probabilităŃi.

sunt asemănătoare cu nişte vârtejuri.conştiinŃa proprie. dând 129 . acesta este format. protonii şi neutronii nu respectă modelul planetar în miniatură. ele apar şi dispar din realitatea noastră. în etape. De altfel. nefăcându-se. cât şi conştiinŃa mai înaltă. aşa cum greşit a presupus ştiinŃa clasică materialistă. într-o clipire. Este. călătorind în mai multe realităŃi paralele. Acestea se asociază în forme geometrice. este uşor de imaginat cum evoluŃia se face după voia şi planul Creatorului. Însă aceste particule subatomice. în funcŃie de frecvenŃa vibraŃiilor luminoase exterioare şi nefiind nimic “solid”. dacă vreŃi o analogie. adică electronii. trecerea de la un nivel la altul. ci mai degrabă sunt aglomerări de vibraŃii cu mişcări atât de rapide încât se creează o ceaŃă. asemenea Solidelor Platonice. Odată înŃeles acest lucru. fără a avea o formă anumită. Aşa cum au arătat cercetările recente asupra ADN-ului. Fizica cuantică a demonstrat că particulele subatomice nu sunt mici unităŃi solide. UnităŃile vibratorii de bază. odată ce i s-a modificat frecvenŃa vibratorie. ele sunt formate din nori vibraŃionali energetici. cu viteze atât de mari. cea de grup. cercetările arheologice moderne contrazic faptul că omul se trage din maimuŃă. ea există atâta timp cât există impulsurile electromagnetice necesare şi este în funcŃie de acestea. prin tranziŃii liniare de milioane de ani. sau modificat. orice structură. fie ea celulă sau organism sunt modificate instantaneu. sau cu două pâlnii puse cap la cap. care este responsabilă de planeta Pământ. sunt formate la rândul lor din puncte fixe date de undele staŃionare ale intersecŃiilor acestor mişcări vibratorii. El este doar înrudit cu aceasta. exact cum ar fi crearea de imagini pe monitorul unui computer. încât percepŃia noastră nu este conştientă de aceasta. În plus.

care la rândul lor formează atomul. care au fost stocate în baza sa de date. în care noi suntem acum. implicarea devenind totală. Cu timpul însă. de-a lungul succesivelor incarnări. uitând cine sunt. devenind parte din acŃiune. De exemplu. un cub. împreună cu personajele virtuale ale filmului. ConştiinŃa pură are tendinŃa de a trăi în prezent. s-au lăsat furate de stimulii exteriori şi de intensitatea evenimentelor. Este ca şi când ne uităm la un film de acŃiune. iar trăirile îmbrăcând de multe ori forma luptei pentru supravieŃuire. bazându-se pe informaŃiile luate din mediul exterior. dând naştere la adevărate tragedii. aceste forme reprezintă două tetraedre regulate cu bază comună. iar pentru densitatea a patra. cu mare încărcătură emoŃională şi uitam cine suntem. pentru dimensiunea a treia. Toate însă sunt de fapt punctele fixe (nodurile staŃionare) care crează impresia de particule. a fost şi este de curiozitate.4 Uitarea IntenŃia Creatorului de a realiza aceste lumi şi experienŃe.naştere aşa ziselor particule subatomice. aceste structuri geometrice îşi schimbă forma la cea corespunzătoare. Ea este asemenea unui computer. 3. de a lua forma ei. care trăieşte 130 . entităŃile separate din întreg. nu mai suntem conştienŃi unde ne aflăm şi ce este în jurul nostru. de unde vin şi în ce scop sunt aici. Uitarea este o caracteristică funcŃională a conştiinŃei şi anume de a se lăsa furată de experienŃă. Odată cu schimbarea frecvenŃei de vibraŃie a mediului respectiv. dragoste absolută şi bucurie. doar mintea este maşinăria ce face analize ale trecutului şi estimări viitoare. plângând sau râzând.

trăind în pace. aşa zise negative. în funcŃie de concepŃiile şi modelul de viaŃă al fiecărei colectivităŃi. Crearea celor două forŃe “binele şi răul”. Însă nici ea şi nici trupul nu reprezintă adevărata noastră identitate. Totul este interpretarea minŃii. La începutul creaŃiei sufletele îşi aminteau cine sunt. ele sunt date de interpretarea mentală personală. a acestei iluzii. este reacŃia la evenimentele exterioare pe care aceasta o dă în funcŃie de programarea care i s-a făcut. căci nu mai există nimeni şi nimic decât Dumnezeu. fiecare suflet având în fiecare moment libertatea de a alege între cele două. este iluzorie şi relativă. La naştere. ea este singura capabilă de a ne scoate din iluzie şi de a ne elibera. Ele nu fac parte din alt sistem. PercepŃia la nivelul sufletului este de fapt cea adevărată. Adevărata esenŃă a noastră este entitatea proprie de conştiinŃă. ele sunt unelte de experimentare. NoŃiunile de bine şi rău nu sunt reale. este liber şi este cunoscător al adevărului. Aceasta duce la evoluŃia spirituală. ştergerea memoriilor anterioare şi apariŃia entităŃilor. sufletul începe să facă alegeri din ce în ce mai pozitive. fiind conştientă numai de informaŃiile recepŃionate prin intermediul organelor de simŃ. fiecare individ are memoria “albă”.numai la nivelul trupului şi al acestei realităŃi. Satana fiind o altă faŃetă a Sa. La fel noŃiunea de suferinŃă. în sens intrinsec. a fost necesară pentru realizarea experienŃelor complexe. apoi pe 131 . demonice. sufletul. nu doar al celui personal. iar viaŃa era un adevărat Paradis. astfel încât s-a trecut la extinderea spectrului ei de la pozitiv la negativ. de-a lungul timpului. Însă această experienŃă era unilaterală. armonie şi dragoste. şi pe măsura revenirii memoriilor anterioare. care este etern. De aceea s-a introdus uitarea. în interesul grupului.

fără putinŃa de a o controla. Să ne reamintim că forŃa creatoare este conştiinŃa. De aceea nu vom întâlni doi oameni care să gândească identic. În timp ce sufletul propriu stă într-o stare de 132 . părinŃi. aceleaşi ticuri. pe cea care ne este cea mai avantajoasă şi plăcută. sau mişcări necontrolate.măsura trecerii timpului. Nimic însă nu este mai dăunător evoluŃiei conştiinŃei noastre decât acest mod de a trăi mecanic. şi aşa mai departe. Ne transformă într-un “robot”. toŃi cei din jurul său. cu scopul de a-i putea conduce şi controla. educatori. care ne Ńin în energie negativă şi ne transformă experienŃa vieŃii întrun coşmar. Mecanismul de funcŃionare al minŃii şi al maşinăriei umane este următorul: în timp. denumit Iad. ea crează materie. ce are aceleaşi tabieturi. inconştient. ci care au doar puncte comune. Suntem înzestraŃi cu această putere de a alege în fiecare moment. nimeni nu este pedepsit după moarte pentru păcatele sale şi nu există un astfel de loc fizic. iar experienŃa este de tip “reactiv” la evenimentele şi stimulii exteriori. experienŃe fizice. automată. Iadul adevărat este aici pe Pământ şi este dat de erorile în gândire. Păcatul nu există cu adevărat. rude îi adaugă un sistem de concepŃii şi credinŃe. Putem spune că în cea mai mare parte funcŃionăm pe “pilot automat”. prin filtrul raŃiunii. fără a o mai trece prin gândire. face aceleaşi glume. Sufletul devine un “spectator” fără a lua iniŃiative proprii. unde cei răi vor îndura chinuri groaznice. dintr-o gamă de probabilităŃi. Este o minciună inventată de cei care au avut intenŃia de a-i Ńine pe cei mulŃi în frică. prieteni. despre ce este viaŃa şi cum trebuie ea trăită. programările anterioare se înregistrează în baza de date şi la orice stimul sau acŃiune care se repetă reacŃia este identică. dă aceleaşi replici.

să aibă voinŃa de a lucra cu el. care se amplifică şi se învârt în cerc. fără a avea nici un control asupra lui. Apoi prin exerciŃii menite a opri acŃiunile şi mintea. chiar dacă nu în prezent. sau face. în sensul autocontrolului personal . acestea sunt din spectrul negativ. pentru că nimeni nu ne-a învâŃat altfel şi pentru că am fost păcăliŃi în ceea ce priveşte propria noastră identitate. efectul fiind secarea trupului de energie şi de multe ori dureri de cap. făcând analize inutile. simte. alte entităŃi de conştiinŃă. Sigur. dar după un timp lucrurile se vor 133 . spre asta tindem în viitorul apropiat şi vom discuta ce consecinŃe extraordinare va avea asupra noastră. fiecare individ trebuie să vrea să evolueze. fără a fi convins. Ni s-a spus că avem un creier din care nu putem folosi decât 5-10 % şi un ADN din care 90% este reziduu. neavând nici o utilitate. gândurile. Nimic nu se poate face cu jumătate de măsură. evoluŃia nu se face de la sine. Adevărul este însă altul! Natura nu ar fi făcut risipă de material dacă el nu ar fi fost necesar. De cele mai multe ori. Ce este de făcut? Aşa cum spuneam.“adormire”. iau comanda trupului şi a minŃii noastre. În aceasta constă evoluŃia omului. este doar ajutată şi asistată. sau de inimă. folosindu-se de noi. el va fi utilizat în viitor. de unde venim şi unde ne ducem şi de ce performanŃe suntem capabili. Acesta este modul în care majoritatea dintre noi funcŃionăm. la început aceasta va părea imposibil. din acest câmp de conştiinŃe care ne înconjoară.a ceea ce gândeşte. căci iureşul gândurilor este asemenea unui fluviu care se pare că curge continuu. Ele ne supraîncarcă mintea cu gânduri negative. cine suntem. Cum se poate realiza practic aceasta? Mai întâi prin cunoaşterea şi acceptarea adevărului.

ne vom simŃi mai bine. Să nu uităm că fiecare gând şi emoŃie îşi au un corespondent chimic. o mai mare putere de focusare şi concentrare şi un surplus general de energie. mai veseli. Cu timpul. care pur şi simplu distrug sănătatea celulelor. este timpul exerciŃiilor de autocontrol. care nu sunt nici necesare. Etapa următoare este observarea conştiinŃei şi a energiei proprii şi observarea altor persoane. vom descoperi o lume nouă. Încet. necunoscut anterior şi ne vom îngrozi cât de distructiv am putut să trăim înainte. Foarte mult de lucru vom avea cu controlul şi stăpânirea gândurilor inutile şi a emoŃiilor negative. funcŃionarea noastră fiind controlată de forŃe exterioare. Stând mult mai mult în partea pozitivă a experienŃei. fiind mult mai mult tentaŃi de a avea relaŃii de dragoste şi compasiune faŃă de semenii noştri. efectul fiind o pace mentală. Vom vedea când conştiinŃa este trează şi când adoarme. Aceasta este prima victorie în stăpânirea şi controlul complexei maşinării umane. De fapt. Abia după ce am înŃeles aceasta. încet. ne va cuprinde fiinŃa. care au scopul de a ne pune în controlul propriei noastre persoane. vom înŃelege mecanismele energetice care ne pun în mişcare şi câte din gândurile şi acŃiunile noastre sunt efectul voinŃei personale şi câte nu. un mod nou de a trăi şi percepe viaŃa. intensitatea şi durata acestora se va reduce drastic.schimba şi o pace mentală nemaiîntâlnită anterior. Şi ne mai întrebăm de ce medicina modernă a constatat că stressul este principala cauză a bolilor grave! 134 . Gândurile şi emoŃiile negative emit substanŃe otrăvitoare. emis de creier şi care se îndreaptă la fiecare celulă. cât mai mult posibil. nici în avantajul nostru.

sau mai bine zis. în funcŃie de agenda proprie. ExperienŃele. căile de ajungere la destinaŃie sunt multiple şi fac parte din înzestrarea fiecărui suflet cu libera alegere. Înainte de fiecare întrupare. Astfel putem înŃelege de ce Dumnezeu nu intervine să facă pace şi bunăstare pe planetă. Ele sunt doar experienŃe şi nimic mai mult. scenariul în care va avea loc viaŃa respectivă. stă într-o stare de permanent extaz şi dragoste necondiŃionată pentru creaŃia sa. peste care nimeni nu intervine. dinainte proiectate. o vom putea schimba. deşi rezultatul se ştie. şi să evolueze spiritual. la nivelul său de conştiinŃă. iar actorii nu se omoară cu adevărat. uitarea făcându-le reale şi mai ales palpitante. spectre de realităŃi paralele. aceasta având în final un singur scop. sufletele îşi aleg conjunctura. într-un permanent “moment prezent”. este asigurat. căci aceasta a fost alegerea noastră. sau dramele. În lumea absolutului neexistând timp. De ce? Pentru că este conştient că nu sunt reale. care reprezintă tot ce este. ce oferă un surplus de suspans Creatorului. prin alegerile proprii. să înŃeleagă că cel mai important lucru este dragostea. Scopul suprem al fiecărui suflet. este de a se 135 . de-a lungul acestei lungi călătorii cosmice. Noi am creat această lume şi numai noi. totul se întâmplă simultan. nu sunt percepute de El astfel. este vorba de faptul că. care aşteaptă să vadă ce alegere se va face în momentul următor. De fapt fiecare conştiinŃă trece.3. prin realităŃi paralele. aşa zise negative. atunci când vom avea voinŃa necesară.5 Totul Este Doar o Joacă Creatorul. toate scenariile fiind scrise dinainte. Mai pe înŃelesul tuturor. aşa cum noi stând relaxaŃi în fotoliu şi urmărind un film. ştim că este doar un film.

în felul său. destinaŃia fiind dinainte asigurată. experimentează extazul. în ansamblu aceasta este calea perfectă pe care trebuie să o parcurgă. să nu ne fie frică de viitor! El este asigurat. entităŃi energetice de lumină care-l ocrotesc şi direcŃionează prin viaŃă. că toŃi suntem unul şi să descopere divinul înăuntrul său. unde nu există suferinŃă sau luptă pentru supravieŃuire. extratereştri. perfect calculat. pe drumul evoluŃiei.reîntoarce înapoi la Sursă şi de a avea pace şi linişte. 136 . cu o precizie matematică şi oricât de grele ar părea unele situaŃii prezente. viaŃa noastră se va schimba la o sută optzeci de grade. Când vom ajunge să realizăm aceasta. Însă pentru aceasta el trebuie să treacă printr-o serie de experienŃe. drumul fiecărui suflet este. Adevăratul nostru scop aici pe planetă. asemenea părinŃii pe copii. Însă aşa zisul moment al morŃii este de fapt cel mai minunat moment al vieŃii. este poate cea mai mare frică pe care o avem. este de a descoperi scânteia de divin din sufletul nostru. uniunea cu tot ce este. care ar trebui să ne înspăimânte mai mult decât părăsirea ei! Aici suntem doar călători astrali. ca prin farmec. iubirea necondiŃionată şi potenŃa absolută. ci în lumea absolutului. Fiecare suflet are proprii săi ghizi astrali. Frica de moarte. Deci să nu ne temem. De fapt este şederea aici pe planetă. Totul fiind dinainte programat. total opuse. este cea mai bună variantă pentru noi. Până atunci însă. până când va realiza că totul este doar lumină şi iubire necondiŃionată. în care sufletul eliberat de carcasa şi limitările trupului. desigur cu efectele dureroase aferente. vom orbecăi în întunericul adânc al necunoaşterii şi al uitării şi vom sta în partea întunecată a lumii. originea şi locul nostru real nu este aici.

Să învăŃăm să acceptăm. reintră în ciclul natural al Pământului. devenind din nou viaŃă. Iar moartea nu vine decât când sufletul şi-a încheiat agenda şi nu mai are nici un scop aici. o viziune clară despre viitor şi să ne focalizăm asupra ei. să creăm cât mai mult şi mai extraordinar. denumit viaŃă şi cât de perfect este el proiectat. cu care trebuie să se împace. Vedem deci cât de magistral este acest proces. Deci să ne fixăm obiective din cele mai grandioase. pentru a reanaliza cele învăŃate şi a vedea ce este cel mai bine de făcut în continuare. Atunci se reîntoarce de unde a venit. În vechime se spunea că fiecare om are o soartă. atât pentru conştiinŃa proprie. Cât despre noi. totul se transformă”. Numai astfel vom putea opri stilul acesta de a trăi “în cerc “. Să fugim de orice interpretare negativă pe care ego-ul nostru este tentat să o dea. vom putea zice că am trăit cu adevărat. ViaŃa este un dar preŃios şi este prea scurtă pentru a o irosi în van. este numai împotriva noastră. până la sfârşitul vieŃii. hrană pentru plante şi animale. cu precizie matematică. să privim fiecare eveniment din viaŃa noastră cu recunoştiinŃă. Trupul fizic este cel care rămâne şi conform principiului că “nimic nu se pierde. adică de a ne învârti în jurul aceluiaşi punct. cât şi pentru cea de grup. Numai astfel în final. căci el ne ajută să ne autodefinim “cine suntem şi cine vrem să devenim”. totul este perfect proiectat dinainte. Accidentele se întâmplă pentru că au un scop. mereu. 137 . mereu. doar de bucurie şi de a folosi fiecare moment la maximum. Nimic nu se întâmplă întâmplător în acest univers. Şi dacă nu ne place prezentul. nu avem nici un motiv de frică.Deci să ne bucurăm. căci nu o poate schimba. astfel ca prin propria voinŃă să evoluăm spiritual. cel mai simplu este să ne fixăm un obiectiv.

toate evenimentele par să fie acolo simultan. asemenea semnalelor radio. asemenea recepŃiei staŃiilor TV. operele de artă. având frecvenŃe diferite de oscilaŃie. se intersectează creând o reŃea de o complexitate greu de imaginat. În fiecare secundă recepŃionăm semnale energetice atât de la alŃi oameni. Totul este interconectat la nivel energetico-spiritual. ştiinŃele. cât şi de la mediul înconjurător. observăm cum totul este perfect şi parcă nu există secvenŃialitate. galaxii. totul. planete şi fiinŃele aferente ar dispare instantaneu. această vibraŃie ar înceta. stele. filozofiile. tehnologiile. lucrurile mici de satisfacere a nevoilor trupeşti. nimic nu este separat. Fluxurile de energii. Numai când ne uităm în viitor totul pare complicat. dacă ne uităm în trecut. nu este altceva decât un proces fizic şi mental datorat curgerii energiei. 3. nu există decât un singur sistem. se suprapun în acelaşi spaŃiu. sau lupta pentru existenŃă nu se văd. Aceste energii. fără a se deranja unele pe altele. construcŃiile. experienŃele negative au dispărut rămânând doar nostalgia unor vremuri frumoase. Ceea ce se vede şi ceea ce rămâne de-a lungul istoriei unei civilizaŃii sunt creaŃiile ei. Orice gând. orice senzaŃie. orice sentiment este o emisie de energie care călătoreşte instantaneu în tot sistemul. PercepŃiile organelor de simŃ sunt 138 . având nenumărate frecvenŃe. Dacă această mişcare.De deasupra.6 Despre Energie Totul este energie. noi înşine suntem energie. ViaŃa ca definiŃie. Fiecare entitate recepŃionează semnalele pe care este acordată. aşa cum imaginea de pe ecranul televizorului dispare când îl închidem. privind peste veacuri.

limitate la anumite game de frecvenŃe. ca şi cele trăite în starea de veghe. altele mai rarefiate. cum sunt de exemplu îngerii. Unele trupuri au densităŃi energetice mai mari. mai sunt încă şase învelişuri similare. deşi însumată poate ajunge la valori imense. Singurul aparat capabil de a o înregistra este trupul uman. ea nu poate fi percepută nici de organele de simŃ. de reamintire mai exact. Ele este sensibil la aceasta şi răspunde foarte prompt la orice stimul. La nivel personal. cum este cazul omului. Noi şi El suntem acelaşi. trăind diferite aventuri. aşa zisele corpuri de lumină. Energia care stă la baza emoŃiilor umane este de o intensitate foarte redusă. Corpul fizic al omului nu este singurul. În acest proces de redescoperire a adevăratei noastre identităŃi. el însuşi redescoperindu-se pe El şi evoluând. adică de materializare în lumea fizică depinde de intensitatea sa. este inclus şi Creatorul. toŃi suntem acelaşi. Când suntem nervoşi sau supăraŃi. prin această mare de energie conştientă. nici de aparate electromagnetice de măsurare. În timpul somnului corpul astral se desprinde de cel fizic călătorind prin realităŃi. la rândul Său. creând o hologramă luminoasă. aşa cum o demonstrează procesele din univers. care sunt la fel de reale sau virtuale. frecvenŃa energetică este şi ea joasă. sau cel eteric. ceea ce noi facem. cum ar fi corpul astral. Crearea realităŃii fizice necesită însă o intensă focusare şi menŃinerea aceluiaşi gând (obiectiv) timp îndelungat. în această hologramă generală mutidimensională. însă. căci nefiind separaŃie între noi şi El. orice emoŃie este energie creatoare. facem pentru El. suntem pentru El cum sunt celulele pentru trupul nostru. având densităŃi din ce în ce mai mici. iar nivelul 139 . Orice gând. în funcŃie de realitatea pe care este proiectată să o experimenteze. Fiecare gând creează o realitate. iar gradul ei de densitate.

Vom vedea că la anumite ocazii. nu neapărat numai cel fizic. nu este greu de loc. ConştiinŃa are o proprietate foarte interesantă. Faptul că nu avem din belşug energie. deoarece ea este infinită în univers. frecvenŃa este ridicată şi suntem plini de energie. să iubim. la un concert. Acestea au efectul de a ne rebalansa energia şi de a ne reîncărca. în timp ce la lucru. Să creăm. De aceea este foarte important autocontrolul şi să stăm cât mai mult în energie înaltă. dacă nu în totalitate. măcar în timpul liber. memoria funcŃionează mai bine. Orice contact interuman. abia după ora închiderii parcă mai prindem puŃină viaŃă. vom putea învăŃa să ne observăm nivelul de energie şi de vibraŃie.de energie din corpul nostru este scăzut. la un mare meci de fotbal. SituaŃia opusă este “autodistructivă” şi chiar dacă efectul nu se observă imediat. Concluzia este să încercăm pe cât posibil să facem ceea ce ne place. în timp el va apare cu siguranŃă. atunci ambele persoane vor avea de câştigat. şi ne simŃim perfect sănătoşi. FrecvenŃa noastră vibratorie şi nivelul energetic sunt în strânsă dependenŃă de emoŃiile noastre. monotonia a ceea ce facem ne Ńine într-o vibraŃie şi energie foarte joasă. în ceea 140 . Cu răbdare. Crăciun. Când suntem veseli. implică un schimb de energie. să avem un hobby. este din cauză că noi o blocăm mental. căci toate celulele din corpul nostru se bucură. de ziua onomastică. De aceea dacă schimbul de energie se face conştient şi nu egocentrist. prin gânduri şi atitudini negative. în sensul că îşi vor amplifica energia proprie. capabili de a “răsturna munŃii”. suntem superenergizaŃi. să râdem să ne bucurăm din orice. iubitori. persoanele respective influenŃându-se reciproc. fiind hrănite cu “apă vie”.

cu care se simt conectaŃi. precum şi manipularea din umbră a ştiinŃei şi tehnologiei.7 ÎnvăŃături Vechi Toate aceste adevăruri au fost şi sunt în faŃa ochilor noştri. vindecători. ca întreg. De aceea nici nu ne-am pus problema ce au acei oameni în plus faŃă de noi. 141 . în ei şi în puterea Creatorului. s-a făcut prin diferenŃierea frecvenŃelor vibratorii. decât credinŃa. Şi am crezut că există unii oameni mai speciali decât alŃii. De fapt miracolele sunt fenomene naturale. nu a celor mulŃi.ce priveşte frecvenŃa. dar necunoaşterea şi iluzia luptei zilnice pentru existenŃă. Ńinute în secret. de a călători în timp (aşa zişii profeŃi). extraterestre şi chiar de a crea sau modifica materia. Şi toate acestea doar cu ajutorul minŃii. pe vremea lui Pitagora. Este cunoscut cazul “şcolilor misterelor” ale egiptenilor. Din punct de vedere fizic. posibile însă în alte condiŃii de frecvenŃă. Efectele acestei creşteri vibraŃionale sunt din punctul nostru actual de vedere de-a dreptul miraculoase. reale. de a se teleporta. FrecvenŃa mai ridicată înseamnă un grad mai ridicat de percepŃie a sistemului. De-a lungul istoriei omenirii. sau ale grecilor antici. prin luarea de informaŃii din baza de date universală. Adevărul este că ei nu au nimic în plus. ne-au făcut să le sfidăm. ca şi când ar fi invenŃii sau minciuni. care au făcut ca puterea să fie concentrată în mâinile a câtorva. au demonstrat-o nenumăraŃi maeştri. de a comunica telepatic cu alte entităŃi mai evoluate. oameni capabili de a levita. 3. au existat cunoştiinŃe înalte despre legile universale. Din cele mai vechi timpuri. ierarhizarea conştiinŃei pe diferite nivele de evoluŃie.

aparŃinând mai degrabă vreunei secte. a fost doar una din infinitatea de probabilităŃi în care se poate trăi viaŃa. necunoaştere şi supunere. acestea fiind create pe premise false. căci despre el este vorba. ne-a arătat adevărul şi ce putem ajunge. a luminii şi a iubirii. asta contează! Să nu uităm că noi suntem creatorii propriei noastre experienŃe. când am aflat adevărul? Atâta timp cât am fost păcăliŃi. Prin exemplul personal şi prin demonstraŃiile sale miraculoase. în scopul de a Ńine masele în frică. ci un fiu al Luminii. care le-au Ńinut pentru ei. au părut exagerări ale unui idealist. însă câŃi l-au auzit şi mai ales câŃi l-au urmat? Vorbele lui. Problema este ce vrem să facem acum. TendinŃa materialistă a ştiinŃei şi culturii occidentale. financiare. sfidând şi chiar negând religiile oficiale. a avut ca efect realizarea unor sisteme economice. A fost aceasta bine sau rău? Cu siguranŃă nu a fost nici bine nici rău! Simplu. de-a lungul evoluŃiei noastre. Adevărul este că Isus. ca de pildă “iubeşte-Ńi aproapele şi roagă-te pentru duşmanii tăi”. in scopul de a ne arăta calea pe care să o urmăm. trebuie să îmbinăm ştiinŃa şi tehnica cu o spiritualitate a adevărului. nu era o fiinŃă umană la fel ca noi. cea a dragostei şi a luminii. am crezut că viaŃa dusă este cea mai bună posibilă. care sfidau legile fizice ale acestei lumi. precum şi dezvoltarea vertiginoasă a tehnicii. venit pe Pământ dintr-o dimensiune superioară de existenŃă. politice corespunzătoare acestor idei. Aşa cum spunea “şi voi puteŃi face ca mine. în cadrul unor societăŃi secrete oculte. Ce alegere vom face însă pentru viitor. dacă urmăm calea sa. Însă dacă vrem cu adevărat să trăim la maxim experienŃa vieŃii. Parcă a călcat acum două mii de ani pe această planetă un învăŃător care spunea acelaşi lucru. ba 142 .Ele s-au transmis din generaŃie în generaŃie.

textele gnostice arse. punându-se în loc nişte teologii false. arătând că nu există separaŃie nici între el şi Dumnezeu. au fost manipulate. având o planetă distrusă. nici între noi şi el. sau confiscate. Noi toŃi suntem Unul. crezând că eşti liber! Iată de ce am ajuns acum. în preajma dezastrului planetar global. care să îi Ńină pe oameni în întunericul necunoaşterii şi mai ales a fricii de Dumnezeu. ne-a pregătit în ascensiunea noastră spre viitor. acum. Ne aflăm la cea mai mare răscruce de drumuri din istorie. suntem o rasă primitivă şi ar trebui să luăm urgent o decizie în privinŃa a cine suntem şi încotro vrem să mergem! Continuând în acelaşi fel nu vom ajunge decât la rezultatul fatal al autodistrugerii noastre şi a planetei. mesager al lui Dumnezeu pe Pământ. Oricât am vrea să ne amăgim. Din păcate religiile care vorbesc în numele său. atunci când eşti înlănŃuit.încă şi mai multe. de către fiecare dintre noi! 143 . Iată cum cel mai mare master. Ei au inventat un Dumnezeu fals care reprezintă exact opusul celui adevărat!!! Dar cine a putut să-i contrazică? Se zice că nu există puşcărie mai eficace ca cea a necunoaşterii. Viitorul copiilor şi nepoŃilor noştri se scrie astăzi. dacă aveŃi credinŃă”. iniŃialii urmaşi ai lui Isus fiind izgoniŃi şi omorâŃi cu brutalitate. dezechilibrată şi o populaŃie din care mai bine de trei sferturi este la limita sărăciei. suntem parteneri în acelaşi grandios joc cosmic.

144 .

145 .

ADEVĂRATA ISTORIE A UMANITĂłII 4. pornind de la sursa centrală de oscilaŃie (soarele central). Aici îşi dispută întâietatea două forŃe. a întregului. inteligente. Fiecare subsistem creat a dat apoi naştere la rândul său. au la rândul lor diferite grade de autoconştienŃă.1 Ierarhizarea ConştiinŃei în Univers După cum am văzut în subcapitolul 2. din conştiinŃa totală a Creatorului.4. entităŃile de conştiinŃă încep să înŃeleagă că nu există decât o fiinŃă supremă şi că esenŃa ei este iubirea necondiŃionată. Aceasta este cunoscută ca fiind o perioadă de întuneric. astfel că cea mai mică particulă subatomică este o copie identică a macrocosmosului. de-a lungul a multor incarnări. în care separaŃia dintre indivizi şi domnia ego-ului sunt la maximum. pornindu-şi experienŃa din cel mai îndepărtat punct al sferei creaŃiei. una pozitivă şi alta negativă. după principul fractalilor. Pe măsura maturizării lor.22. odată cu deplasarea 146 . în scopul de a crea o gamă cât mai largă de experienŃe. în funcŃie de rolul pe care trebuie să-l joace în marele plan al creaŃiei. date de respiraŃia divină a soarelui central. În prima parte ele experimentează uitarea totală şi lumea polarităŃilor. creaŃia universului s-a făcut în etape. deoarece conştiinŃa este proprietatea intrinsecă a acestei energii. La sfârşitul ciclului. Fiecăreia dintre aceste entităŃi de conştiinŃă i s-au dat misiuni. la noi subsisteme. Însă aceste conştiinŃe divizate imaginar. programe. Sufletele parcurg un drum lung de reîntoarcere la sursă. Aceste sisteme sunt în esenŃa lor vii. dată în principal de frecvenŃa lor de vibraŃie. după nişte cicluri prestabilite. formată din bine şi rău.

în urma exploziei atomice. pentru a evolua mai departe. sub ghidarea spirituală a Masterilor ÎnŃelepciunii. ce au ca efect schimbarea ADN-ului şi a frecvenŃei vibraŃionale şi implicit a tipului lor de experienŃă. le crează condiŃiile cele mai potrivite procesului lor de învăŃare. ca fiind o scenă cosmică. necesare reîncarnării sufletelor. în funcŃie de nivelul la care au ajuns. care cunoscând regulile jocului universal. lecŃia iubirii necondiŃionate. creatorii universului. are în spatele cortinei regizori. în vederea dezvoltării unor forme de viaŃă biologică mai avansate. 4. bine camuflaŃi. Aceste experienŃe sunt create şi asistate de ghizii evoluŃiei. o şcoală. fiinŃe inteligente superioare nouă. stabilindu-se în centrul planetei. Cu alte cuvinte trebuie să privim Pământul. ce a distrus planeta Mellon (Lucifer). aflată între Jupiter şi Marte.planetei gazdă prin univers.2 Originea VieŃii pe Pământ Cu milioane de ani în urmă. Această scenă. ce fuseseră eliberate. Ele 147 . ca dealtfel orice altă planetă. unde oamenii sunt actorii. Aceste trupuri superluminoase. fraŃi din spaŃiul cosmic. în care sufletele trebuie să înveŃe. humanoizi compleŃi. cunoşteau misterele ierarhiilor divinei creaŃii şi ale logosului planetei şi au dat naştere la grupuri de suflete. pe calea dură a uitării şi a separaŃiei. ele intră într-o zonă de vibraŃie şi energie mai ridicate. care sunt în deplină cunoştiinŃă de planul Creatorului şi au misiunea de a-l îndeplini. În funcŃie de stadiul de dezvoltare al fiecărei perioade. capabile de a se încarna în timpuri diferite. Misiunea lor era de a pregăti suprafaŃa Pământului. sufletele s-au încarnat. au venit pe Pământ.

în care spiritele se incarnau. fraŃii din spaŃiu. Au creat Agartha. au venit pe Pământ pentru a introduce noua formă de fiinŃă humanoidă. De aceea. au căpătat trupuri adecvate. ce erau situaŃi în centrul Pământului şi muritorii. FraŃii Luminii. aflaŃi la suprafaŃă. capabilă de a depăşi toate polarităŃile şi diversităŃile zonelor climaterice. până când au devenit fiinŃe umane complete. primele forme animalice au trecut prin multele etape de evoluŃie. pentru a atinge completarea. încât sufletele din Mellona. fusese o diversitate atât de mare de specii nonhumanoide. ConfederaŃia Galactică şi liderii ei. Până atunci. Totul a mers conform planului. cei nemuritori. după care mulŃi colaboratori din ConfederaŃia Galactică. pentru a produce o umanitate universală. La început. în interiorul Pământului. grădina Edenului. Pământul a fost considerat ca fiind o planetă potrivită. au venit voluntari pe Pământ. după chipul şi asemănarea lor. având trupuri eterice. pentru această geneză biologică. încât acestea aveau probleme în a se reîncarna în alte sisteme stelare.şi-au ales experienŃe de viaŃă specifice. În planul iniŃial al Creatorului (Tatăl). Jupiter şi Marte s-au putut încarna pe Pământ. Trupurile acestor creaŃii au devenit perfecte într-un timp atât de scurt. au construit oraşe subterane. de-a lungul a mii de încarnări. Au creat oameni. fiind dezvoltate prin inginerie genetică şi într-un interval relativ scurt. scopul cosmic a fost de a realiza o nouă zonă de creaŃie. Toate culorile şi rasele au contribuit cu material genetic şi au plantat specii de animale. pentru a sintetiza toate sufletele într-o singură formă de corp universal. după care i-au asistat în dezvoltarea lor genetică. Din acel moment au existat două feluri de oameni. care prin 148 .

regii oferindu-le daruri şi pe fiicele lor. S-au creat civilizaŃii. îşi au originea în sufletele zeilor decăzuŃi. Prin vibraŃia centrilor energetici (a chakrelor). mult mai mari decât muritorii de rând. prin cele cinci simŃuri. decăzând pe scara evoluŃiei. IniŃial. sufletele lor făcând o alegere voluntară. Aceşti semizei au rămas însă cu o consolare: aveau puteri paranormale. care s-au dezvoltat şi au apus.încarnări succesive. Toate acestea i-au făcut să devină ghizi spirituali pentru ceilalŃi oameni. în scopul de a ajuta umanitatea şi de a o călăuzi. 149 . denumiŃi şi îngeri au luat puterea în mâinile lor. puteau face uz de o mult mai înaltă percepŃie. În subconştient mai erau prezente încă vechile cunoştiinŃe tehnologice înalte. zeii decăzuŃi au trăit o mie de ani. Unii dintre ei au fost ispitiŃi şi au procreat copii cu fetele reîncarnate. ToŃi profeŃii. urmăreau să se dezvolte către adevăraŃi humanoizi. Au fost izgoniŃi din grădina Edenului şi şiau pierdut tinereŃea veşnică. Însă aceasta s-a întâmplat deoarece aşa fusese planul Creatorului. masterau puterea de a vindeca. cadru în care diferite grupuri de suflete au efectuat experienŃe. din corpul fizic. Lucrul acesta însă le fusese interzis şi ca urmare şi-au pierdut statutul de imortalitate şi imparŃialitate. Gardienii EvoluŃiei. pe drumul ei spre maturizare. aveau o percepŃie extrasenzorială dezvoltată şi prin magnetismul mâinilor lor. înalŃii preoŃi şi magicienii din vechime. dar cu timpul durata de viaŃă a lor a scăzut la patru sute de ani.

De aceea o păstrau curată şi nepoluată. toată lumea având tot ceea ce-i trebuia. Toate ramurile ştiinŃei erau înfloritoare. biologică. a căror locuitori erau umpluŃi cu spirit. ei au deschis porŃile unei percepŃii mai ridicate a spiritului universal. iar bolile erau în totalitate vindecabile. făcute de către Masterii ÎnŃelepciunii. nu erau bogaŃi şi săraci. spirituale.3 Atlantida şi Zeii DecăzuŃi După mii şi mii de ani. Legile frăŃiei cosmice şi respectul pentru viaŃă au înlocuit religiile dogmatice. trăiau în belşug. nici egocentrism. cunoscând secretele creaŃiei şi care trăiau în armonie cu legile universului. Rasa umană din acea vreme.4. pe un continent în Oceanul Atlantic. talentele şi aptitudinile erau încurajate. explorau spaŃiul cosmic. care le oferea adevărurile sale prin inspiraŃie divină. luând contact cu alte civilizaŃii extraterestre. Recunoşteau că toŃi sunt parte din Dumnezeu pe Pământ şi că nu există nimic separat de Dumnezeu. ce puteau fi trezite şi în cadrul şcolilor de mistere. înŃelegea că planeta este o fiinŃă vie. şi a celei exterioare. Nimeni nu se ruga la zei separaŃi şi încă îşi mai aminteau că sunt zei decăzuŃi la procesul de încarnare. se realiza prin iniŃieri în temple. Ştiau că aveau puteri adormite. împărŃind toate bogăŃiile. denumit Atlantida. a existat o civilizaŃie. materiale. De aceea. ÎnŃelegerea lumii interioare. învăŃau să-şi ridice conştiinŃa la cea de zei. Nu cunoşteau munca. Rezultatul a fost iluminarea totală. Nu existau proprietăŃi. iar ei celulele. făcând doar activitate voluntară în folosul obştii. Deşi experienŃa lor era cea a Dimensiunii a 4 a ştiau 150 . CivilizaŃia lor era foarte diferită de cea contemporană. că ea este trupul. oamenii neavând un ego separat de sinele superior.

în însăşi construcŃia lor geometrică. Realizarea fizică a vibraŃiei Dimensiunii a 3 a s-a făcut prin inversiunea polilor. nu în texte scrise. într-un limbaj universal. pentru a-i călăuzi pe oameni în călătoria lor de uitare. Structurile piramidale au fost folosite pentru 151 . Extratereştrii au părăsit planeta. de unde folosind bariere de timp şi gravitaŃie au închis porŃile oraşelelor de aur din adâncuri. prin care reŃeaua magnetică a Pământului a fost dereglată şi continente întregi s-au scufundat. Masterii din Atlantida au avertizat locuitorii de catastrofele ce urmau să vină şi au trimis pe cei aleşi în locuri mai sigure.despre ciclurile cosmice de expiraŃie şi inspiraŃie divină. pentru a controla structura materiei. comprimarea materiei prin sunet şi lumină şi au construit transmiŃătoare pentru studiul timpului. ExperienŃa dragostei din societatea matriarhală va fi înlocuită cu cea patriarhală. aşezate în punctele energetice ale planetei. ce va putea fi descifrat de oameni. ci codate matematic. în perioada de întuneric nefiindu-le permis să intervină şi să apară pe Pământ. au păstrat cunoştiinŃele omenirii în piramide. Au studiat gravitaŃia. întorcându-se pe Venus şi în constelaŃia Pleiadelor. ci doar să ghideze şi să asiste procesul de evoluŃie. trecând prin Epoca Întunericului. Au cercetat electrogravitaŃia. utilizând cristale foarte puternice. unde vor uita tot şi vor trăi în separaŃie şi luptă pentru supravieŃuire. Masterii ÎnŃelepciunii. ştiind ce se va întâmpla. generând şi întărind ego-ul. Pe când Atlantida era la apogeul dezvoltării sale. cercetători ambiŃioşi au vrut să smulgă ultimele secrete ale naturii. la sfârşitul Epocii Întunericului. în catastrofe naturale. AlŃii s-au retras în centrul planetei. deci că vor decădea înapoi în Dimensiunea a 3 a.

ce a stat la originea formării universului. pentru ei. totul a progresat în polaritate. ajungând la apogeu în timpul celui de-al doilea război mondial. Însă.4 Epoca Întunericului După catastrofă. luptă ce a continuat până în zilele noastre. 4. au produs o primă catastrofă şi anume o bombă gravitaŃională. de-a lungul diverselor orânduiri şi epoci istorice. În cadrul FrăŃiei Atlantidei au apărut două polarităŃi. care Ńineau cunoştiinŃele în secret. una exoterică. una pozitivă (Agartha) şi una negativă (Shamballa). Celebra zicală "cunoaşterea înseamnă putere" datează din acea vreme. un grup de studenŃi. cunoştiinŃele. pentru cei mulŃi. care practic a demarat separaŃia şi războiul dintre cele două părŃi. Atunci a apărut pentru prima oară pe Pământ. CeilalŃi. Gruparea cea nouă. se închinau la ei şi îi serveau. fiind neştiutori. separaŃie şi individualism. care încă nu-şi terminaseră iniŃierea. urma să folosească ştiinŃa în scop de putere şi control. limbile şi tradiŃiile s-au divizat. naŃiile s-au răspândit. au fost duse în 152 .comunicarea cu lumile superioare. Ghizi spirituali şi lideri au căzut sub influenŃa polarităŃii. care au început o milenară luptă pentru putere. spiritul lor a decăzut tot mai mult. şi una esoterică pentru cei aleşi (iniŃiaŃii din FrăŃie). Deoarece cunoştiinŃele au fost Ńinute departe de cei mulŃi. în căutarea sunetului primordial. FrăŃia Întunericului. O parte din aceste cunoştiinŃe înalte. în multiple încarnări. FrăŃia Atlantidei a împărŃit cunoştiinŃele în două. fără aprobare de la Consiliul Celor Şapte ÎnŃelepŃi. au apărut conducătorii şi elita.

Primii faraoni au fost descendenŃii direcŃi ai Atlantidei. ajutând trecerea la Epoca de Aur. DeŃinerea înaltei tehnologii antigravitaŃionale le-a permis construirea piramidelor. Sub îndrumarea Shamballei s-a înfiinŃat FrăŃia Şarpelui. denumiŃi Gardienii lui Dumnezeu.Egipt. cu misiuni secrete. “când două părŃi se luptă. pentru a ghida evoluŃia sufletelor către completare. se vor întoarce şi vor dezvălui toate secretele. iar textele secrete erau păstrate şi predate din generaŃie în generaŃie. care s-a ocupat de educaŃia spirituală în vest şi cea a Dragonului Galben. altele în Tibet şi în India. unde se efectuau ritualurile de iniŃiere. pentru a îndeplini planul general al creaŃiei. FraŃii din spaŃiul cosmic i-au inspirat pentru a crea imperii. în est. cu scopul divin de a crea în permanenŃă scena jocului polarităŃilor. între cele două polarităŃi. în care sufletele să aibă condiŃii propice dezvoltării. au promis că la sfârşitul Epocii Întunericului. au introdus un program secret de educaŃie. 153 . agenda celei de a treia rămâne ascunsă”. S-a jucat jocul. Din timp în timp. Toate războaiele au avut ca scop introducerea unor noi etape istorice. Aceasta s-a împărŃit mai apoi. Luptătorii spirituali din Agartha şi Shamballa. printr-o gamă foarte largă de experienŃe. fraŃii din spaŃiu au trimis mesageri pe Pământ. în frăŃia Dragonului Roşu. pentru a influenŃa liderii şi a le da noi instrucŃiuni. Toate acestea au fost îndeaproape urmărite şi dirijate de către extratereştri. ToŃi conducătorii lumii au fost conduşi din umbră de a treia parte. Mănăstirile lor încă mai există în Tibet. necesar evoluŃiei umanităŃii. de la ConfederaŃia Galactică. Purtătorii luminii.

prin introducerea noii ordini mondiale. ceea ce este de-a dreptul imposibil. dar absolut nimic nu s-a întâmplat accidental! În Univers nu există întâmplări şi nici accidente. A fost impusă influenŃa Soarelui. Altfel Creatorul nu ar mai fi atotputernic. prin intermediul mesagerilor din oraşele de sub Pământ. de a-i coordona şi de a le ascunde cu grijă adevărul şi cunoştiinŃele. A menŃinut câmpul magnetic şi karma planetei şi deşi ei au corpuri eterice. s-au materializat din când în când. în timp ce Shamballa a reprezentat polul Omega. Misiunea lor a fost de a veghea asupra oamenilor. după care dispare misterios în timpul unei călătorii în Asia. a masculinului. Periodic au fost date impulsuri în conştiinŃă. care s-au luptat pentru a conduce toată lumea. Ce s-a întâmplat cu Agartha. de exemplu. subpământean. periodic. sistemele sociale. care odată ajunşi la maturitatea spirituală. deoarece nu mai există nimeni în afara Sa. IluminaŃii. Ei servesc jocului impus de Shamballa şi lucrează cu FrăŃia Dragonului Roşu. ca o forŃă de balansare. al lumii materiale. în scopul de a ghida evoluŃia umanităŃii.Contele de Saint Germain. pentru a nu se crea un întuneric total. până când oamenii vor deveni 154 . apare în istorie câteva secole de-a rândul. Agartha a reprezentat polul Alfa. ci doar un observator. Agartha este un oraş eteric. s-au retras înainte de dezastru. care nu eşuează niciodată. în timpul domniei Shamballei? Ea a acŃionat. De-a lungul timpului au apărut şi alte frăŃii. unii ca masteri încarnaŃi. Nimic. alŃii ca emisari. religiile. cum ar fi IluminaŃii şi Masonii. în care cei şapte înŃelepŃi ai Atlantidei. Toate regimurile politice. erau iniŃiaŃi. latura spiritului. ci doar un plan grandios. au avut acelaşi obiectiv.

iar fiecare avatar a stabilit noi direcŃii de dezvoltare. Pe vremea Vechiului Testament. oraşe şi civilizaŃii. pentru a pune fundaŃia omului zeu. temple.5 Jocul SocietăŃilor Secrete Mii şi mii de ani s-au scurs. din umbră. aceştia înflorind. cu rolul de a răspândi mesajul. În final. Grupurile babiloniene şi cele evreieşti s-au certat mult timp între ele. Ultimul avatar. evreii au înflorit. Noul avatar este un grup complex de suflete. Cum de altfel s-a întâmplat permanent. cu ajutorul tehnologiei deŃinute de la Atlantizi. El va introduce noua eră a Vărsătorului.capabili de a le lua din interiorul lor. eliberându-se din sclavia în care erau ŃinuŃi de către egipteni. Fiecare eră a avut un rol. de la Potop la Abraham şi Moise. Isus. de aceea mai întâi fiecare om a trebuit să crească până astăzi. CunoştiinŃele fără experienŃă pot deveni periculoase. FraŃii din spaŃiu i-au inspirat pe preoŃii iudei. FrăŃia iudeilor ştia cu 155 . iar Atlantida şi frăŃia ei secretă au fost uitate. care se mai păstrează şi în ziua de astăzi. evreii au câştigat împotriva unei ramuri a Agarthei. încarnarea lui Dumnezeu pe Pământ. denumit avatarul Ascensiunii. El va avea abilităŃi deosebite şi va fi mai puternic decât toŃi regii lumii. destinul umanităŃii a fost transferat de la o cultură la alta. care au primit noi instrucŃiuni de la Creator. când oamenii vor înŃelege că sunt UNA. a omului complex. dându-le cunoştiinŃe. Astfel a apărut Kabbala. ProfeŃii le-au spus că un mare mesia va apare şi va aduce o nouă eră. SocietăŃile secrete oculte au ridicat imperii. 4. care dintre ei era rasa aleasă de Dumnezeu. a manifestat iubirea necondiŃionată.

Fără întuneric nu ar putea fi posibilă experienŃa luminii. de la Atlantida la Egipt. Cristos a arătat că viaŃa lui Dumnezeu este în interiorul fiecăruia. înŃelegere. sau societatea. nu în scripturile moarte! De la începutul decăderii Atlantidei şi până la renaşterea luminii. Toate forŃele conducătoare. au primit iniŃiere parŃială şi ajutor. sistemele statale. Şi-au trimis emisari în noile teritorii. care sunt urmaşii ordinului Cavalerilor Templieri.aproximaŃie cam când avea să se nască mesia. căci practic erau jumătate om. EvoluŃia omului este 156 . omenirea a trecut printr-un crud proces de evoluŃie. Masonii şi IluminaŃii. În timpul misiunii sale. America. pentru a oferi oamenilor cadrul necesar reducerii părŃii animalice din ei. pentru a-l educa pe om. Negativul din noi şi din lume ne învaŃă cum să primim încet. astăzi. Aşa a apărut zicala “sunt singura putere care doresc binele şi creez răul şi sunt singura putere care doresc răul şi creez binele”. până când omul va recunoaşte un frate în semenul său. încetând de a-l mai judeca şi va deveni pozitiv prin propria sa voinŃă. practic. lucrând mână în mână cu Creatorul. Totul este doar o experienŃă. Cum? Lăsând la o parte toate percepŃiile negative. Roma şi toate culturile Europene. adusă de Isus. nu mai există loc pe planetă care să nu fi fost influenŃat de vechiul ordin al frăŃiei. FrăŃiile secrete nu au fost duşmanii omenirii. ci ghizii ei. însă s-au speriat foarte tare că-şi vor pierde supremaŃia spirituală. au construit temple şi au furnizat bani. Scopul evoluŃiei nu e de a distruge trupul. Australia. religiile. prin mijlocirea extratereştrilor. încet. FrăŃiile secrete au lucrat tot timpul în spatele cortinei. ci de a deprograma structura ego-ului. la Greci. nimeni nu este total negativ. jumătate animal.

deoarece nu erau de acord cu politica bisericii. încât îi înfruntau chiar 157 . sau falsificate. a cerut să fie spânzurat de picioare. Puterea lor ajunsese atât de mare. Aceasta i-a determinat să se separe de creştinism şi şantajând Vaticanul. pentru a simboliza confuzia creată. construind castele şi introducând sistemul monetar. văzând aceasta. care i-au ridicat în poziŃii de putere în Europa. urmând strict cuvinte moarte. Aşa au apărut toate religiile şi sectele lor. După moartea lui Isus. datorită necunoaşterii. Acesta este ordinul Cavalerilor Templieri. Au văzut în Babilon că iudeii au distrus frăŃia veche şi au aflat adevărul falsificării Evangheliei Eseenilor şi al mesajului lui Isus. În secolul al XI lea cruciaŃi germani şi baltici au călătorit în Siria. De fiecare dată când profeŃii primeau revelaŃii divine. care trebuie să treacă prin foc pentru a deveni pur. Multe alte frăŃii însă. spre dezamăgirea urmaşilor fideli. care era de partea romanilor. ele erau dinadins distorsionate. În viitorul apropiat se va realiza uniunea dintre ego-ul masculin şi spiritul feminin. De-a lungul timpului. unde un vechi master le-a spus adevărul despre frăŃia din Atlantida. apoi de-a lungul timpului au devenit din ce în ce mai distorsionate. în Biblie dându-se o interpretare greşită a ceea ce s-a întâmplat. din care îşi au originea IluminaŃii şi Masonii de astăzi. a falsificat scripturile originale. Creştinismul şi frăŃiile s-au impus la curŃile regale Europene. au încercat să afle adevărul.asemenea aurului. Apostolul Petru. au căpătat averi. iar sinele superior va fi întrupat pe Pământ. cuvintele sale au fost interpretate greşit. Ei au fost izgoniŃi şi omorâŃi fără milă. iar documentele autentice arse. iar în unele locuri falsificate dinadins!!! FrăŃia secretă.

evreii au preluat puterea de la urmaşii Atlantidei şi cum au falsificat mesajul lui Isus. profeŃită de Isus. pe nume Lanz Von Liebenfels. una dintre ele fiind în oraşul Braunau. un călugăr din Viena. înfiinŃând Noul Ordin Templier. 4. a părăsit vechiul ordin.şi pe regi. descendentă directă a zeilor din Atlantida. pe care nu îi considera mai evoluaŃi decât maimuŃele. Mănăstirile Templierilor se întindeau de-a lungul Dunării. Iudeii erau descendenŃii rasei inferioare şi reprezentau Diavolul. această rasă animalică trebuia stârpită şi transformată în sclavi.6 SemnificaŃia Celui de al Doilea Război Mondial La începutul secolului al XX lea. locul de naştere a lui Adolf Hitler. în trecut. au construit castele şi mănăstiri în care şi-au ascuns documentele. rasa aleasă fiind cea germanică (ariană). unde folosind cunoştiinŃele Geometriei Sacre. el şi-a format concepŃia că Templierii trebuiau să fie în opoziŃie cu oamenii obişnuiŃi. Friedrich Nietzsche susŃinea ideea oamenilor 158 . Aici Von Liebenfels l-a iniŃiat pe tânărul Adolf împărtăşindu-i cunoştiinŃele Templierilor. Ca urmare. care nu era de acord cu ideile Cavalerilor Templieri. cu părul blond şi ochi albaştri. Tot răul din lume se datora acestora şi pentru a ieşi din Epoca Întunericului şi a instaura Epoca De Aur. de aceea a fost pornită o prigoană împotriva lor. El a studiat vechile scrieri indiene. cum ar fi Bhagavad Gita. În secolul al XIX lea elita esoterică Europeană era foarte preocupată de căutarea rădăcinilor vechilor zei. ceea ce i-a determinat să se refugieze în Viena. în care erau descrise pe larg luptele zeilor din Atlantida. despre cum.

zei originari din Atalantida. din umbră. a avut o foarte mare influenŃă în formarea lui Hitler. de o mie de ani. pentru a-i susŃine numirea în fruntea armatei germane. în documente secrete relatau că: “Suntem singura forŃă care finanŃează toate partidele şi războaiele. datorită faptului că tatăl său. după cum povesteau textele hinduiste. Dietrich Ecart. indiferent că este vorba de regat. văzându-se un urmaş al Atlantidei şi mesager al calităŃilor şi abilităŃilor pierdute ale zeilor. Prin folosirea drogurilor. Scrieri secrete ale ÎnŃelepŃilor din Zion. în care cele două frăŃii se 159 . care spuneau că. IluminaŃii. Dietrich Ecart i-a mijlocit lui Hitler întâlnirea cu membrii din Agartha şi l-a convins că el era cel ce trebuia să îndeplinească această misiune. ia încolŃit idea de a lupta pentru a elibera lumea de ForŃele Întunericului. Noi aducem puterea în mâinile celor puternici. Masonii au scos 120 de milioane de dolari americani din Banca ElveŃiei. o bătea pe mama sa. capabilă de a controla toate finanŃele şi datoriile”. dincolo de munŃi. Planul nostru este de a introduce o nouă ordine mondială. până când omenirea se va sătura de războaie. Una dintre cele mai puternice societăŃi oculte din acea vreme şi anume societatea Tulah. după care Isus va reveni pe Pământ. Ea se baza pe profeŃiile secrete ale lui Ioan. fiind alcoolic. De fapt al doilea război mondial a fost tot continuarea vechiului război din Atlantida. Hitler a devenit medium. făcea mare propagandă acestor idei. Toate acestea au înflăcărat imaginaŃia tânărului Hitler şi ca urmare a unei traume din copilărie. colaborator la revista ocultă Osara. sau cataclism. se va naşte un mesia ce va salva lumea de rău şi va instaura o Epocă de Aur. comunism. Ei îi considerau pe Masoni ca fiind mesagerii lui Satana. Ceea ce nu a ştiut Hitler a fost că.

Hitler. Simbolul de zvastica era de fapt inversul simbolului Atlantidei. au înfiinŃat oraşul Noul Berlin.acuzau din nou reciproc. de practicarea magiei negre. ei au căutat intrarea în oraşele subpământene. germanii au avut contacte şi cu o rasă de care i-au furnizat tehnologie extratereştrii. 160 . de fapt. din rândul prizonierilor. a fost încarnarea unuia din vechii masteri ai întunericului. în schimbul oferirii de material biologic de studiu. De asemenea. în preajma polului sud şi găsind-o. antigravitaŃională. Printre altele.

ca fiinŃa sa să intre în contact cu Sinele Superior şi să fie ghidată din interior.7 Epoca de Aur Şi astfel. Al doilea război mondial a reprezentat una dintre cele mai dure lecŃii pentru umanitate. pentru alŃii Eliberarea. Crearea unei Epoci de Aur nu se poate face în nici un caz prin război. la nivelul următor. Ciclul cosmic al întunericului. după care. pentru unii va fi Apocalipsa. până în anul 1987. de lecŃii învăŃate în urma unei vaste game de experienŃe. cea exterioară o va urma. ce va fi selectată dintre toate naŃiile. ci prin evoluŃie şi eliberarea de sub influenŃele ego-ului. rasa umană a ajuns în fine. după mii şi mii de ani de încarnări. în locul care este cel 161 .Deşi cei mai mulŃi au crezut că Hitler s-a sinucis în buncărul său. sau a ochilor. 4. Planeta se va ridica din nou în conştiinŃă. mai întâi. s-a sfârşit şi vom intra din nou în Epoca de Aur. Oricum fiecare suflet îşi va urma calea sa de-a lungul spiralei evolutive. Cele ce vor urma vor fi percepute diferit de fiecare. Problemele sociale nu se rezolvă prin acŃiuni de forŃă în lumea fizică. ci după gradul de înŃelepciune şi dragoste faŃă de aproapele său şi faŃă de Creatorul Universal. la maturitate. în Argentina. fiind creat şi susŃinut de conştiinŃa colectivă. el a reuşit să fugă. unde a trăit ascuns. plantând sămânŃa pentru umanitatea de mâine. o rasă nu poate fi superioară alteia. după culoarea părului. împreună cu soŃia sa. ci prin modificarea lumii interioare. LecŃia învăŃată din acest război ar trebui să fie că. A venit timpul ca omul să se unească din nou cu Dumnezeu.

telepatic şi prin chanelling. De asemenea au fost trimise impulsuri codate în subconştient. fraŃii din spaŃiu au lansat o mai mare asistenŃă. Masterii din Atlantida au decis să se încarneze şi ei din nou. ca să trimită legiunile sale de Lucrători ai Luminii. către Dimensiunea a 4 a şi a 5 a. iar reprezentanŃii ConfederaŃiei Galactice vor asista omenirea în procesul ei de ascensiune. Au făcut un plan. 162 . fapt care va transforma ADN-ul uman de la două la douăsprezece spirale. Periodic s-au trimis informaŃii. corespunzătoare Dimensiunii a 4 a. după somnul de milenii realizând că universul este viu. pentru a activa frecvenŃa corpului luminos. având nenumărate alte civilizaŃii şi dimensiuni. planeta a intrat într-o zonă de mare densitate şi vibraŃie energetică. Ştiind că un singur mesaj nu este suficient. Foarte mulŃi oameni se trezesc.. a fost activată de grupuri de Lucrători ai Luminii. FraŃii din Agartha şi Shamballa au făcut public tot planul ascuns al jocului şi au dat instrucŃiuni frăŃiilor IluminaŃilor şi Masonilor. activând porŃile către ascensiune. care dezvăluie toate secretele universului şi ale creaŃiei. activându-i toate abilităŃile adormite şi transformându-l pe om într-un adevărat zeu. La sfârşitul Epocii Întunericului Ghizii EvoluŃiei se vor întoarce pe Pământ. în centrii energetici ai planetei. împreună cu arhanghelul Mihai. înŃelegând că toŃi suntem UNUL. Primii voluntari au sosit începând cu anii ’60. Ei s-au adunat în locuri specifice. În deplasarea sa prin galaxie. Pe data de 11 ianuarie 1991. să-şi înceteze activitatea.m. la ora 11:11 a. reŃeaua magnetică a Pământului. asistaŃi de masteri înălŃaŃi.mai potrivit pentru el. pentru a se încarna pe Pământ.

misiunea lor fiind îndeplinită. crearea materiei şi a vieŃii din eter) sunt cunoscute. în Aria 51. În decursul Epocii Întunericului toate cunoştiinŃele au fost dinadins distorsionate. Imense oraşe de lumină vor descinde de pe traiectoriile lor. fie chiar ameninŃaŃi cu moartea. Altele au făcut cercetări comune în domeniul microbiologiei. toate tainele fizicii universale (energia liberă. Unele specii extraterestre au dat guvernului American secretele celor mai avansate tehnologii. erau fie marginalizaŃi şi ridiculizaŃi. de care aveau nevoie. dezvoltarea sa fiind mult încetinită. se vor aduna împreună cu Lucrătorii Luminii. contrazicând părerile oficiale. S-au făcut toate eforturile posibile pentru a ascunde contactele ce au avut loc cu alte rase extraterestre. dar Ńinute departe de cei mulŃi. călătoria în timp. Aceste locuri vor avea o vibraŃie mult mai ridicată şi vor fi în legătură şi sub controlul direct al fraŃilor extratereştri. porŃile stelare. teleportarea. pentru antrenamente şi instruire. De aceea orice întâlnire de gradul trei. împreună cu oameni de ştiinŃă autohtoni. ancorându-se în locuri specifice pe Pământ. în schimbul materialului genetic. opoziŃiile se vor uni la un nivel superior. Religiile create l-au separat pe om de adevărul divin şi 163 . până când conştiinŃa lor va fi pregătită să le utilizeze în scop paşnic. ŞtiinŃa a fost şi ea manipulată. În final. iar negativul va dispare pentru totdeauna. Accesul la oraşele subterane se va deschide din nou. în care cei selectaŃi pentru ascensiune. Practic. a fost pe cât posibil muşamalizată. oamenii intrând în grădina Edenului. anchetele formale sfârşind într-un munte de dosare prăfuite. Cercetătorii care descopereau lucruri prea eliberatoare.

sau va dispare. căci fiecare va deveni propriul său master. Orice structură socială. 164 . Fiecare va trebui să redescopere divinul în interiorul său.adevărurile vieŃii. Vom înŃelege că cea mai mare înŃelepciune este aceea de a onora viaŃa. Religia este ceva ce trebuie să aibă loc în interiorul fiecăruia. vremea masterilor se va încheia. ca o expresie desăvârşită a Divinului. religioasă. Dragostea necondiŃionată şi uniunea vor sta la baza noii societăŃi. politică. adevăratul templu a lui Dumnezeu fiind trupul uman. Rasa umană va intra ca membră în ConfederaŃia Galactică şi va începe explorarea spaŃiului cosmic. care va continua să propovăduiască separatismul şi egocentrismul. Odată cu reîntoarcerea masterilor din Atlantida. se va restructura. fiind în contact permanent cu Sinele său Superior. nu numai în persoanele alese.

165 .

ci foarte reale. în funcŃie de voinŃa şi efortul depus de fiecare individ. adică un superhumanoid. Antrenamentul Spiritual. Nu înseamnă că 166 . De aceea titlul acestui capitol ar putea fi tradus. Omul actual. poate avea loc mai repede sau mai încet. fără dispozitive tehnologice şi de a lua informaŃii din baza de date infinită a universului. nu reprezintă altceva decât o etapă intermediară în evoluŃia conştiinŃei. eşti adânc prins în capcana iluziei şi mai ai încă multe zeci de mii de ani de stat la acest nivel. nu reprezintă trei lucruri diferite şi nu sunt noŃiuni abstracte. mişca obiecte fără atingerea fizică. a levita. ANTRENAMENTUL CONŞTIINłEI 5. care s-a vehiculat şi se vehiculează atât de larg. oricum nu vei fi de acord cu el. capabil de: a trăi nelimitat. Deci spirit. trebuie înŃeleasă ca fiind conştiinŃa proprie a unei entităŃi. Înseamnă că eşti la începutul ciclului dimensiunii a 3 a. decât variantele ce se învaŃă la şcoală şi la religie. Această evoluŃie. atunci poŃi să nu mai citeşti acest capitol. suflet sau conştiinŃă sunt denumiri echivalente. avea percepŃie extrasenzorială. Dacă eşti mulŃumit cu viaŃa pe care o duci şi dacă nu ştii nimic din adevărurile universale. crezând că ceea ce percepi prin organele de simŃ este totul şi că înainte şi după această viaŃă nu mai este nimic. a călători în timp şi spaŃiu. deşi este asigurată. fiind situat între regnul animal şi cel de zeu întrupat.1 Introducere De la început vreau să fac clar următorul lucru şi anume că binecunoscuta noŃiune de spirit. manipula materia. mai pe înŃelesul clasic.5.

pentru a pune bazele Epocii de Aur. comparativ cu cea primitivă şi sălbatică. O parte din cei încarnaŃi acum pe planetă. Paradisul mult visat şi mult aşteptat. Nimic nu va putea schimba în bine viaŃa noastră dacă vom rămâne fideli vechilor programări mentale. eşti pe calea cea bună. ci doar interpretări mentale. programat cu precizie matematică. vor ascende pe Noul Pământ. să cauŃi febril adevărul despre tine şi despre univers. Dacă însă. de către Unicul Creator. conform ciclului cosmic. de ce nu reflectă adevărul adevărat şi că reprezintă o iluzie. nu poŃi fi ceea ce nu eşti. binele şi răul nefiind caracteristici intrinseci. în care te zbaŃi acum. în care viaŃa ta va fi un adevărat Paradis. de forŃe superioare omului. la stadiul de adevăraŃi 167 . Mai sunt doar 3 ani până la momentul istoric în care Pământul. va trece în Dimensiunea a 4 a. Primul pas este să înŃelegem de ce aceste programări sunt false. dacă sufletul te îndeamnă să citeşti cu nesaŃ. a cărei esenŃă sunt iubirea si lumina. eşti şi vei fi întotdeauna o fiinŃă divină. care neau fost implantate încă din primele zile de viaŃă. iar efortul şi munca asiduă îŃi vor fi răsplătite cu vârf şi îndesat. ce a fost creată dinadins. eşti nemulŃumit de tot ceea ce se intamplă in jurul tău. ViaŃa este cea mai extraordinară aventură a ta şi a universului şi indiferent în ce punct te-ai afla în această călătorie. pentru ca prin parcurgerea tuturor experienŃelor posibile.este rău. poŃi doar să o uiŃi. adică începi să te trezeşti din somnul adânc al uitării şi ai şansa să te îndrepŃi spre o nouă etapă de experienŃă. Tu ai fost. să învăŃăm şi să evoluăm. Miza jocului este foarte mare. să cauŃi un alt mod de a trăi şi percepe viaŃa. în funcŃie de dorinŃa şi voinŃa personală.

Tot ceea ce percepem prin intermediul organelor de simŃ. o inteligenŃă supremă. 5. deoarece fiind în continuă mişcare şi vibraŃie. auz. asemănător cu cele din starea de veghe. materiale. miros şi gust. văz. este o conştiinŃă. sunt interconectate şi se influenŃează reciproc. veŃi deveni capabili să le verificaŃi veridicitatea prin propria experienŃă. Ea se manifestă ca o energie vibratorie. este nu numai neadevărat. toate organismele sunt vii. Nimic nu este stabil.humanoizi. pe care unii au obişnuit să o denumească Dumnezeu. gândurile şi emoŃiile fiind nu numai reale. menŃinerea unei anumite configuraŃii se realizează în funcŃie de procesele mentale şi emoŃionale. prezentate în această carte. sau Creator. ReacŃiile chimice sunt efectul şi nu cauza proceselor ce au loc în interiorul nostru. Deci deschideŃi-vă minŃile la noile informaŃii. cele ale luminii şi aveŃi curajul să abandonaŃi vechile învăŃături ale întunericului! Apoi. pe măsură ce veŃi învăŃa să descoperiŃi cosmosul interior. a privi organismul uman ca pe un dispozitiv pur mecanic şi material. cum este şi trupul nostru. asemenea curgerii unui fluid. care crează realităŃi fizice. dar mai ales dăunător sănătăŃii şi dezvoltării noastre. Toate corpurile cereşti. dar stând la originea vieŃii şi a realităŃii. pipăit.2 Cine Este şi Cum FuncŃionează Omul Tot ceea ce există peste tot în acest univers şi toate celelalte. sunt interpretările pe care creierul le dă unor impulsuri electromagnetice pe care acesta le primeşte. ExperienŃele din timpul viselor au loc în creier. De aceea. singura diferenŃă fiind că semnalele 168 .

ele fiind dezvoltate mai mult sau mai puŃin. mai puŃin dense. din alte tărâmuri de existenŃă. emoŃional. de mişcare. Pentru a percepe realitatea în mod obiectiv şi a fi în comunicaŃie cu Creatorul. care este asemenea unei porŃi stelare. asemenea foilor unei cepe şi au culorile spectrului luminii. de această dată direct. din partea celorlalŃi indivizi de pe planetă. în general. în a ne menŃine un nivel ridicat de energie şi de vibraŃie. dar nu este aşa. ele reprezintă adevărul subiectiv şi nu face decât să ne ne limiteze percepŃia. neînŃelegerea acestui lucru şi neglijarea oricărei din aceste trei părŃi componente. trebuie să stăm în afara minŃii şi să trăim la nivelul sufletului. precum şi a aştrilor. instinctiv şi sexual. Ele sunt dispuse în straturi. sunt capabili de a ne expanda conştiinŃa la nivel cosmic. pe care îl vedem. este voinŃa.electromagnetice vin. de comunicaŃie cu lumea pură a conştiinŃei. în funcŃie de 169 . Aceasta însă nu poate apare decât ca urmare a dezvoltării conştiinŃei de sine. care au funcŃii distincte şi anume: intelectual. în cea mai mare parte a timpului. la nivelul minŃii logice. De asemenea mai există alŃi doi centri superiori (intelectual şi emoŃional) care odată dezvoltaŃi şi balansaŃi. trup şi spirit care sunt într-o permanentă interdependenŃă. după un lung şi greu antrenament. fiind extrem de dăunătoare sănătăŃii şi stării de bine. Omul este un complex format din minte. Aceste trupuri. Trupul fizic. crezând că vechile programări şi interpretările pe care le dăm. Singura forŃă pe care o avem. prin intermediul glandei pineale. este doar unul din cele 7 trupuri pe care le avem. reprezintă adevărul absolut. În permanenŃă suntem supuşi influenŃelor. ConştiinŃa noastră este divizată în 5 părŃi (centre). Trăim. altor entităŃi. formează aura.

trebuie să ne imaginăm că suntem formaŃi din mai multe straturi gazoase. Deci mai degrabă.3 Oprirea MinŃii Mintea este o maşinărie infernală. alcătuită din carne şi oase. pur energetice. pe care îl formează. având diferite densităŃi. Ea a fost proiectată ca o unealtă de supravieŃuire pe de o parte. ce vibrează şi au o mişcare de curgere permanentă. bazată pe toate programările anterioare. Ea este asemenea unei antene de recepŃie. ConştiinŃele superioare. memoriile anterioare sunt şterse. Zeci de 170 . În trupul fizic există 7 centri energetici principali (chakre). ceea ce este bine. are scopul de a ne Ńine blocaŃi în iluzie şi într-o viaŃă de tip mecanicist. din acest ocean de conştiinŃe. sunt capabile de a intra în minŃile noastre şi de a ne provoca gânduri şi chiar sentimente. ceea ce este fals. cu infinitul. Deblocarea şi balansarea lor este de o importanŃă vitală în menŃinerea sănătăŃii şi a nivelului de conştiinŃă.nivelul spiritual al fiecăruia. nu realizăm că aceste gânduri nu ne aparŃin şi credem că întotdeauna suntem aceeaşi persoană. fără un trup fizic. decât o maşinărie materială. Deoarece percepŃia noastră se reduce la organele exterioare de simŃ. capabilă de a primi semnale electromagnetice din eter. Singura problemă este că odată cu încarnarea. pe de altă parte însă. pentru a face experienŃa mult mai reală şi mai palpitantă. controlează şi dirijează. este eternă şi nu se manifestă în timp sau în spaŃiu. ConştiinŃa reprezintă ceva exterior trupului fizic. 5. prin care energia curge şi prin care se face legătura cu mediul exterior.

ne dau tot felul de impulsuri. bucurie. timp de 2 minute să urmăriŃi câte şi ce fel de gânduri vă trec prin cap. la cum vă cheamă şi ce faceŃi acuma. de a ne calma iureşul gândurilor. Asta se întâmplă în general în momentele de mare încărcătură emoŃională. Ele sunt asemenea prădătorilor. de un minut şi jumătate! ForŃe 171 .entităŃi inteligente. VeŃi vedea că după maximum un minut şi jumătate. sufletul. de exemplu. exterioare nouă. majoritatea dintre ele fiind doar analize inutile. pentru a participa la experienŃă. Atâta este puterea a de concentrare a omului. aşa cum bate vântul. obosiŃi iar mintea va începe iar să alerge nebună la tot felul de lucruri. în dorinŃa lor de a experimenta lumea fizică. sau de mare pericol. De aceea primul pas în a realiza aceasta. pentru a ne lărgi percepŃia şi a restabili contactul pierdut cu divinul din noi şi de pretutindeni. Un prim pas ar fi să vă uitaŃi la ceas şi. PuŃine sunt momentele când luăm controlul asupra minŃii şi trupului nostru şi adevărata noastră identitate. asemenea lipitorilor care doresc să ne sugă sângele. bazate pe frică şi negativitate. se trezeşte din adormirea sa. sesizând că ele pur şi simplu vin în capul vostru de aiurea. este de a ne opri din ceea ce facem. Numărul gândurilor aiurea care ne trec prin minte este de zeci de mii pe zi. să încercaŃi să vă concentraŃi la o singură idee. însă cu puŃin efort şi perseverenŃă se pot obŃine rezultate. Un alt exerciŃiu ar fi ca. tot cu ochii pe ceas. Sigur aceasta pare imposibil la început pentru cineva care trăieşte 100% la nivelul minŃii. în a vedea cine suntem cu adevărat. EntităŃile negative ne controlează minŃile în cea mai mare parte a timpului şi se hrănesc cu energia noastră. de exemplu.

să vă apropiaŃi de ea. există şi o alta. urmărindu-i toate detaliile şi culorile. una din ele şi încercaŃi să o focalizaŃi. de exemplu un pix. AşezaŃi-vă liniştiŃi pe un scaun.exterioare voinŃei proprii ne dirijează permanent. imaginea respectivă fiind foarte neclară şi dispărând repede din obiectiv. ce formă şi ce culoare are. cu ochiul minŃii. VeŃi fi uimiŃi că pentru prima oară aŃi descoperit că. Acest exerciŃiu ajută la focalizarea atenŃiei. interioară. prin lărgirea viziunii până aproape de 180 de grade. Uitându-vă fix la el. O modalitate de a opri mintea este şi defocalizarea ochilor. încercaŃi să lăsaŃi alte gânduri şi analizaŃi-i fiecare detaliu. îmbunătăŃeşte memoria şi ceea ce este cel mai important. să zicem o floare. pe care o percepeŃi cu ochii. VeŃi vedea cât de greu este să vă focalizaŃi atenŃia în acest mod. venită din eter. o anumită imagine. ca şi când vă uitaŃi la televizor. Cu puŃină practică veŃi ajunge să percepeŃi imagini şi lumi virtuale. Aceasta este informaŃia pură. în afara lumii exterioare. mai încetineşte viteza cu care se derulează gândurile. la fel de colorată şi de reală ca şi cea fizică. închideŃi ochii şi lăsaŃi imaginile care apar în faŃa voastră să se perinde în voie. etc. văzându-i toate detaliile. ÎncercaŃi să închideŃi ochii şi să vizualizaŃi. din ce material este alcătuit. Apoi luaŃi de exemplu. 172 . ContemplaŃi un obiect. sau o canapea. nu are nici o legătură cu înregistrările anterioare din creier. care a fost procesul lui de fabricaŃie.

Adevărul este că în primul rând trebuie să înŃelegeŃi fenomenul şi ce se întâmplă. nu numai să opriŃi mintea. care se roteşte în sensul invers acelor de ceasornic. să vă aşezaŃi repede. fie în poziŃia de lotus. care spun ele. Metodele sunt foarte variate. veŃi vedea că este o bagatelă şi oriunde aŃi fi. în sens invers acelor de ceasornic. după câteva luni de practică şi mai ales prin voinŃă. fie întinşi cu faŃa în sus în pat. dacă ameŃiŃi. alŃii numai ascultând muzică. Cel mai bine e să vă dezvoltaŃi o tehnică personală. sunteŃi în control. pentru ca. Este bine să fiŃi în faŃa patului. într-un loc ferit de zgomot şi perturbaŃii exterioare. decât să aplicaŃi orbeşte o anumită tehnică. cu ajutorul ei puteŃi dărâma munŃii. După 2-3 173 . Pasul următor este să învăŃaŃi să faceŃi meditaŃie. Deşi la început stăpânirea trupului şi a minŃii pare un lucru foarte greu. calmează mintea foarte rapid şi mai ales deschide chakrele. Acest exerciŃiu. putând încetini undele creierului în maximum două minute. sute de şcoli dau diverse tehnici. închideŃi ochii şi mai ales fiŃi hotărâŃi şi convinşi că vreŃi să vă relaxaŃi şi să scoateŃi tot stress-ul şi energia negativă din voi. Principala forŃă universală alături de voinŃa este intenŃia. care vi se potriveşte. Nu există doi oameni identici! Sunt persoane care nu pot să mediteze decât ascultând comenzile unui instructor. oriunde v-aŃi afla. Deci aşezându-vă fie pe un scaun. Nu forŃaŃi mai mult decât puteŃi. închideŃi ochii şi rotiŃi-vă trupul încet. sau o roată cu spiŃe colorate. Stând în picioare. Acest simplu exerciŃiu are efecte puternice asupra opririi gândurilor şi a îmbunătăŃirii vizualizării. deşi dă o ameŃeală uşoară.ÎnchideŃi ochii şi vizualizaŃi un disc. merg cel mai bine.

revenind înapoi în lumea fizică. dar mai ales vă va reîncărca cu energie. de la creştetul capului coborând pe gât. asemenea celei de înainte de a adormi. Nu omiteŃi organele interne vitale. începeŃi să vă mişcaŃi mâinile şi trupul. de visare conştientă. Nu-i nimic dacă la început veŃi aŃipi. inima. stând relaxaŃi la soare. Chiar dacă la început gândurile încă vor mai veni. gândurile fiind cu mult 174 .respiraŃii adânci. încet. Încet. piept. De multe ori vă pot apărea imagini. iar percepŃia vi se va muta din lumea spaŃiu-timp în timp-spaŃiu. şi acestea trebuiesc relaxate. în care undele creierului se încetinesc la mai puŃin de 10 bătăi pe secundă. O numărătoare inversă de la 50 la zero este apoi foarte benefică. sau lumini care vor da experienŃei acesteia. începeŃi relaxarea trupului. După relaxarea trupului şi oprirea minŃii veŃi intra în contact cu adevărata voastră identitate. pentru a vă adânci în relaxare. cu sufletul. Acest simplu exerciŃiu este benefic sănătăŃii şi memoriei. cu divinul. Când o doriŃi. spate. după o perioadă veŃi vedea cum mintea se opreşte şi surpriză! Voi încă mai existaŃi. cu timpul însă. veŃi vedea cum gândurile se estompează şi o stare dulce de confort. Starea aceasta este denumită starea alfa. ca şi când aŃi dormit câteva ore. ficatul şi rinichii. încet. încetând să vă mai simŃiŃi corpul. bazin. o intensitate greu de imaginat. căci sunt multe de făcut în această stare. lăsaŃi-le să curgă. apoi deschideŃi ochii. mâini. deşi nu vă mai simŃiŃi trupul şi nu mai gândiŃi cu creierul. în bătaia brizei şi auziŃi sunetul molcom al valurilor mării. abdomen. e bine să vă menŃineŃi conştiinŃa. că vă simŃiŃi bine şi nimic şi nimeni nu vă mai supără. Ideea trebuie să fie că vreŃi să vă relaxaŃi. vă va cuprinde. încet. nu vă opuneŃi. umeri. picioare. ImaginaŃi-vă că sunteŃi pe o plajă.

crezând că normalul e să fii ca ei. Oricum un lucru este sigur. VeŃi înŃelege că nu sunteŃi nici trupul şi nici mintea. este o eliberare. odată ce aŃi înŃeles aceasta. cu mult mai presus de acestea. care sunt şi ei pe acest drum. ai să încerci să comunici prietenilor şi familiei ce ai descoperit şi că totul e o iluzie. viaŃa vi se va schimbă radical! 5. MulŃi vor spune că nu eşti normal. pe măsură ce faci noi descoperiri în explorările tale pe tărâmul infinit al conştiinŃei universale. este punctul de plecare pentru toate experienŃele spirituale şi pentru transformarea vieŃii personale. într-o lume anormală! Momentul acesta va fi ca un şoc în viaŃa ta şi dacă nu ai tăria să continui. Adevărul este însă că abia tu începi să devii normal. Deci caută prieteni. Acest tip de exerciŃiu. căci ai să te loveşti de ziduri de neîncredere şi de încăpăŃânare. Nu e chiar aşa de greu să-i găseşti în aceşti ani. Însă fii pregătit. Nu veŃi mai fi niciodată la fel. ci o inteligenŃă superioară. când are loc o trezire în masă a sufletelor. Frica de moarte va dispare. experienŃa acelui moment fiind de o complexitate greu de imaginat. de meditaŃie. cu mult mai grandios şi mai liber.4 Centrele ConştiinŃei Odată ce ai început să înŃelegi adevărata realitate şi că ai fost păcălit. nimeni nu te va crede. de bine ce ai început să scoŃi capul. veŃi înŃelege că părăsirea corpului fizic.încetinite. te poŃi pierde uşor înapoi în iluzie. Iar 175 . Nu renunŃa! Mai ai atât de mult de descoperit şi de explorat! Aventura ta abia a început. cu orice preŃ. deoarece nu a avut aceleaşi experienŃe ca tine. Ai să încerci să le explici că viaŃa trebuie înŃeleasă şi trăită altfel.

aşa zişii centri şi anume: logic. divinul este în interiorul tău.miza este mai mare ca orice recompensă de pe lumea aceasta. care este tot timpul cu noi şi putem să-i contactăm şi să le cerem sfatul. EmoŃiile apar necontrolat şi de cele mai multe ori nu îŃi fac plăcere. Ei sunt acolo pentru noi. cultura. înŃelege că evoluŃia ta merită orice efort şi că viaŃa trăită adormit. instinctiv şi sexual. este distorsionat şi fals. tot ce spun religiile. filozofiile. oricând dorim. Vezi cum vorbele. acŃiunile. ToŃi avem ghizi spirituali. Felul de a trăi este reactiv şi consideri că tot ce se întâmplă nu are nici o legătură cu alegerea ta. dar absolut tot ce ai fost învăŃat. iar tu eşti doar un observator al propriei tale vieŃi. mişcările. emoŃional. totul este mecanic. Însă nu uita. PoŃi să crezi că ai să devii o superfiinŃă într-o Lume Nouă. funcŃionează diferenŃiat pe 5 nivele. faŃă de care cea actuală îŃi va părea o sălbăticie? Totul. secându-te de energie. ca un mecanism. toŃi avem un Sine Superior. din alte lumi. Centrul logic este legat de creier şi se comportă ca un 176 . nu e viaŃă cu adevărat! Apoi e timpul să începi să observi cum funcŃionează oamenii ceilalŃi şi cum funcŃionezi tu. sau conştiinŃa. Fii deci ca un luptător. ToŃi suntem unul şi nimeni nu e singur cu adevărat. ştiinŃa oficială. Acum începe pentru tine o mare bătălie şi anume cea a deprogramării şi reprogramarea după noile adevăruri. de mişcare. de când ai deschis ochii. este asemenea unei puşcării. Nu-Ńi va fi uşor şi încet. Aşa cum am mai spus mintea. încet este posibil să devii din ce în ce mai singur. gardieni ai evoluŃiei şi ne înconjoară cu dragostea lor necondiŃionată. societatea.

Cel de mişcare este responsabil de memorarea tuturor mişcărilor de la învăŃarea mersului. digestia. asimilaŃia. memoria gustului. Toate funcŃiile de gândire. care odată programată este transferată la cel de mişcare. CredeŃi că apare mai întâi gândirea logică ce dă semnalul la muşchii piciorului? În nici un caz. de toate reflexele interioare. formarea de reprezentări şi concepte. piciorul se mută aproape instantaneu pe frână. Deoarece centrul de mişcare este cu mult mai rapid decât cel logic. timpul necesar analizei logice plus cel de deplasare a impulsului nervos. să zicem învăŃarea scrisului. frică. Dacă ar fi aşa. Centrul emoŃional este cel unde apar emoŃiile. este mai întâi însuşită de centrul logic. uimire. cum ar fi. ar fi atât de lung încât ne-ar fi imposibil să evităm accidentul! Ca poziŃie. afirmaŃia. vorbirea. până la conducerea automobilului. ÎncercaŃi să tipăriŃi la tastatură gândind fiecare mişcare. De asemenea. 177 . în funcŃie de ce programe i-au fost inserate. funcŃionarea organelor interne. când şofaŃi şi apare o situaŃie limită. odată ce ochiul a înregistrat pericolul. secreŃia glandelor. Centrul instinctiv este răspunzător pe de o parte de toate procesele interne ale organismului. îşi au originea aici. Orice mişcare nouă. ne este mult mai uşor să scriem fără să gândim. realizarea unei impresii. imaginaŃia. comparaŃia.mecanism care analizează şi judecă. şamd. supărare. O să vedeŃi că va fi cumplit de greu şi veŃi obosi rapid. negaŃia. El este situat. centrul emoŃional se află în zona şalelor. circulaŃia sângelui. respiraŃia. bucurie. Pe de altă parte. în zona pieptului. a jocurilor sportive.

Latura mecanică a centrului emoŃional se manifestă prin umor ieftin. dans. deşi există aceşti centri specializaŃi. Cel emoŃional prin emoŃii pozitive (plăcute) şi negative (neplăcute). Latura mecanică a centrului de mişcare se traduce prin mişcări automate. iar centrul de mişcare prin mişcare sau repaus. sport. un alt centru poate să-i ia locul. sau ticuri. pentru centrul intelectual latura mecanică se manifestă prin înregistrarea automată de impresii. memoria durerii. De asemenea şi asta este foarte important de ştiut şi de urmărit. Cea emoŃională prin plăcerea mişcării. prin memorii. emoŃională şi intelectuală. căscatul. dacă apare un dezechilibru. Cea emoŃională prin sensul rafinat al umorului. De exemplu. centrele mai sunt împărŃite în latura mecanică. de a descoperi. Din considerente de supravieŃuire. astfel încât complexa maşinărie umană să funcŃioneze. Cea emoŃională prin dorinŃa de a şti. entuziasm intelectual. În timp ce latura intelectuală a centrului intelectual se manifestă prin atenŃie controlată. meşteşugăreşti. Fiecare centru este împărŃit în două părŃi şi anume. pasiuni. De aceea este foarte important ca printr-o observaŃie atentă să vedem când un centru nu funcŃionează corect şi să îl rebalansăm. râsul. sau asociaŃii. iar cea intelectuală prin creaŃie artistică. în timp ce cea intelectuală prin invenŃii ce au ca scop uşurarea activităŃilor practice. animalic. Însă funcŃionarea cu centrii nebalansaŃi este o funcŃionare defectuoasă şi ca atare randamentul ei va fi scăzut. Centrul intelectual se manifestă prin afirmaŃii şi negaŃii. 178 . simŃ estetic. una pozitivă şi alta negativă. strănutul.memoria mirosului.

adică să balansăm cei doi centri. O altă consecinŃă este faptul că la muncile intelectuale le este mai greu. O gândire super-raŃională anulează aproape total funcŃionarea centrului emoŃional. trebuie să încercăm să observăm şi să înŃelegem această modalitate de funcŃionare greşită şi să o corectăm. intelectual şi emoŃional. Problema este însă. că fie bărbat fie femeie. EmoŃiile se abat în general. fără suflet. Desigur aceasta este adevărat în general. de aceea 179 . capacitatea lor de concentrare fiind mai redusă. bărbaŃii au tendinŃa de a funcŃiona. obiectivul următor este controlul emoŃiilor. să devii practic jumătate bărbat.De exemplu. De asemenea apare aşa zisa stare de stress. preocupat exclusiv de supravieŃuire şi de plăcerile trupeşti. jumătate femeie! Numai atunci vei deveni o fiinŃă echilibrată şi vei balansa logica cu emoŃiile. de la caz la caz existând variaŃiuni. Obiectivul este să îŃi echilibrezi cele două laturi ale energiei şi anume masculinul şi femininul. care duce la dureri de cap şi la secreŃia de substanŃe nocive celulelor. Pe de altă parte femeile sunt fiinŃe mai delicate şi trăiesc foarte mult la nivelul centrului emoŃional. ca un trăsnet asupra noastră. în anumite situaŃii aceste emoŃii capătă o intensitate atât de mare încât ele îşi pierd total controlul nervilor. De fapt. După controlul gândurilor. emoŃiile negative nu sunt necesare vieŃii şi funcŃionarii organismului. iar consecinŃele sunt că acel om devine o maşină. în cea mai mare parte. cele negative având efecte de-a dreptul dezastruoase. la nivelul centrului intelectual. uitând de emoŃii şi confundând de cele mai multe ori sentimentele cu gândurile. ConsecinŃa acestui lucru este că. deşi în esenŃă ele sunt mai iubitoare şi mai puŃin egoiste.

în care vei verifica adevărul acestor lucruri. ieşitul la o plimbare. când eşti stăpânit de frică. eşti prins într-o activitate. Tu eşti singurul tău salvator! După o lungă perioadă de observaŃie. poŃi trece la etapa de control. îŃi pierzi conştiinŃa. Să observăm ce se întâmplă cu noi în acele momente. situaŃie. nimic şi nimeni nu te poate salva. ascultarea de muzică. Controlul vorbitului este o altă preocupare pe care un om superior trebuie să o aibă. Omul are tendinŃa de a se identifica cu orice lucru. duce la un consum de energie. Identificarea este foarte dăunătoare. duce la pierderea conştiinŃei. iar vorbitul prea mult. De altfel rasele evoluate folosesc telepatia în scop de comunicare. sau orice altă activitate care ne produce plăcere. Vorbitul. Scopul acestor antrenamente este de a îŃi menŃine o 180 . Dacă nu eşti conştient de aceasta şi nu vezi ce Ńi se întâmplă. exerciŃii de respiraŃie.trebuie să ne luptăm cu ele. Sigur nu va fi uşor la început să-Ńi controlezi. însă savurează orice victorie şi încet. sau activitate. în general. necontrolat. Ca modalităŃi ar fi pe lângă o foarte solidă voinŃă. emoŃiile şi mişcările în totalitate. persoană. Observă că atunci când eşti prea surescitat. meditaŃie. Fii deci mai degrabă observator şi vorbeşte numai când şi ce trebuie. să observăm cum ni se întunecă mintea şi ne pierdem conştiinŃa şi prin toate metodele să încercăm să ne mutăm înapoi în latura pozitivă. de aceea observarea a ceea ce se întâmplă cu tine îŃi mai dă o şansă de a te redresa. încet vei progresa. gândurile. eşti pierdut total.

când acesta face o boroboaŃă. ca antrenamentul să înceapă de la nivelul trupului şi anume. deschişi.5 Formarea Noii Psihologii CunoştiinŃele teoretice. sau violenŃi. Cum se poate supăra un părinte pe copilul său. Cuvintele sunt doar simboluri. De aceea practica trebuie să meargă în paralel cu acumularea de informaŃie. Desigur de un mare ajutor în realizarea acestui obiectiv îl au o foarte clară înŃelegere a felului cum funcŃionează viaŃa şi menŃinerea percepŃiei că toŃi suntem unul. care încearcă să definească imagini.” Evită să ai de a face cu oameni egocentrişti. care îşi apără pielea în permanenŃă. între care energia circulă liber şi se amplifică. iubitori. negativişti. că nu ştiu ce fac. încearcă doar să îŃi ia energie. calmi. deoarece e mai uşor. 5. ExperienŃa este cea care dă adevărul. oricât ar fie ele de avansate. emoŃii. pentru că nu ştiu.stare de bine. Observă cum mai toŃi oamenii. Observă nivelul energetic pe care îl ai şi ce îl face să crească sau să scadă. Abia după aceea putem spune că apare cu adevărat înŃelegerea. sau trăiri. sunete. nu valorează nimic fără o experienŃă pe măsură. Fii deci egoist cu energia şi vibraŃia personală. Este de preferat. ştie doar că nu are încă o conştiinŃă matură. debarasarea 181 . asemenea unei jungle! Trebuie să fii asemenea unui războinic. iar nimeni nu face nimic rău din intenŃie ci doar din neştiinŃă. Nu uita că trăim într-un univers prădător. veseli. în dorinŃa lor de a se simŃi bine. Caută grupuri de oameni pozitivi. AmintiŃi-vă ce a spus Isus pe când era schingiuit: “Iartă-i Doamne. de vibraŃie şi energie înaltă.

nu ai să intri în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. el fiind singurul care ajută dezvoltarea. ExerciŃiile fizice. luată în sens invers. alimentaŃia deficitară. Începe. vorbitul prea mult. sedentarism. Ce spunea Isus? “Până când nu ai să te naşti din nou. Aceasta nu este uşor desigur. capacitatea de efort creşte.” Toate greşelile pe care le-ai 182 . Odată ce Ńi-ai lansat intenŃia clară de a te reprograma trebuie să-Ńi însuşeşti un cu totul alt mod de viaŃă şi de a gândi. un nou mod de a percepe şi de a interpreta totul în viaŃă. de la cele mai noi evenimente.de vicii. ticuri. scoate din memorie. care este de-a dreptul imens. Supraefortul este cel mai important. apărând o plăcere a mişcării. ÎnvaŃă să simŃi plăcerea mişcării. sedentarismul îl omoară şi îl îmbătrâneşte repede. obiceiuri mecanice. apoi pe măsura antrenamentului. făcându-Ńi o analiză a vieŃii tale până în prezent. Încearcă să-Ńi găseşti tovarăşi care sunt pe aceeaşi frecvenŃă cu tine. toate persoanele şi evenimentele. Ceea ce nu îŃi face plăcere şi care nu te mai reprezintă. cu concentrare (eventual cu ochii închişi) şi respiraŃie. preluată din rezervorul general. sau un grup sunt de preferat. Observă cum la început oboseşti uşor. De unul singur îŃi va fi foarte greu. O şcoală. apare un aflux de energie. căci toŃi şi toate în jurul tău sunt diferite. trebuie să fie făcute ca o meditaŃie. Trupul uman are nevoie de mişcare. înapoi şi analizează tot ce Ńi s-a întâmplat. de aceea cuvântul cheie trebuie să fie voinŃa. Eşti un om nou consideră că te-ai renăscut. mai ales cele de forŃă. Sportul şi mişcarea fizică trebuie să fie o preocupare majoră în viaŃa ta. Trebuie să-Ńi formezi o nouă psihologie. Rezerva de energie a trupului uman este foarte mare şi după trecerea unui prag critic. nu numai fizică dar şi mentală.

nu îŃi vei înceta existenŃa. atunci de ce să mai ai frică? Frica este cel mai mare inamic al tău îŃi paralizează gândirea şi trupul. (de altfel naşterea e cu mult mai dură decât moartea). iar dacă moartea este o experienŃă foarte plăcută.făcut. Totul este doar în mintea ta. nu uita că totul este preprogramat şi ceea ce trebuie să se întâmple. Deci nu ai fi putut să eviŃi. ci ce ai de gând să faci de acum încolo! Nu te simŃi vinovat pentru nimic şi iartă-i pe toŃi cei care te-au supărat. Păcatul este o iluzie inventată de dogmele religioase. creându-Ńi un lanŃ de evenimente nefavorabile. ci din lipsă de înŃelepciune şi conştienŃă. un nou început. Tu şi experienŃa ta. Nimeni nu vrea să facă rău cu adevărat. se întâmplă obligatoriu. Tu eşti singurul tău judecător. Şi dacă cea mai mare frică este să mori. Binele sau răul nu există ca adevăr intrinsec. nu există decât experienŃa. înŃelege că nu le-ai făcut intenŃionat. o transformare. chiar dacă ai supărat sau ai vătămat pe alŃii. oricât ar fi ea de dură. 183 . este din cauză că nu ştiu. Încearcă să-Ńi păstrezi calmul şi echilibrul în orice situaŃie. ele au scopul lor în evoluŃie. Accidentele nu se întâmplă întâmplător. iar noi suntem aici pentru a învăŃa şi a creşte spiritual. nimeni nu te pedepseşte pentru ce ai făcut. EsenŃa Creatorului este iubire necondiŃionată. Se spune că orice atac este un strigăt de ajutor. Dă dragoste şi înŃelegere tuturor celor din jur şi înŃelege-i că dacă fac greşeli. sau vătămat. ÎnŃelege că moartea nu e ceva de speriat. e doar un prag. eşti mult mai mult decât acest trup fizic şi prin părăsirea lui. Important nu este ce ai făcut. Hitler a avut cele mai bune intenŃii şi anume de a salva omenirea şi a instaura Epoca de Aur. Distruge-Ńi ego-ul! El îti este cel mai mare duşman.

Nu ai o eternitate aici. iar viaŃa ta este perfectă. fără cea a întunericului.Ceea ce ne distruge este faptul că ne dăm prea multă importanŃă. Nu poate fi experienŃă a luminii. de fapt ai foarte puŃin timp. ToŃi şi toate sunt perfecte. nu ai nevoie de nimic şi de nimeni. pe această planetă. Tu nu ştii care este locul şi planul sufletului altuia. sau handicapaŃii de pe planetă. Nu vezi că din situaŃiile cele mai grele ieşi întărit şi mai înŃelept? Dacă totul Ńi-ar fi uşor. nu ai evolua la nivelul următor nici într-un milion de ani. sau în trecut. Foloseşte-l la maximum. Trăieşte doar în prezent la maximum de intensitate. łi-a fost sortit să treci prin această experienŃă. îŃi iroseşti clipa şi îŃi consumi energia inutil. pentru a creşte şi a te dezvolta spiritual. despre nimic. iar ziua de mâine va fi bună pentru tine. ajută-l cu ceea ce are nevoie. fii un luptător şi nu uita că nimic nu se întâmplă împotriva ta. suntem un fir de praf într-un univers infinit. Nu avem nici o importanŃă. Eşti în acea etapă în care trebuie să înŃelegi asta. de aceea lumea din jurul tău e atât de crudă şi de nedreaptă. iar tu ai singura obligaŃie să-Ńi urmezi propria experienŃă şi evoluŃie. Dar nu avea milă pentru toŃi săracii. fii brav. Dacă simŃi că vrei să ajuŃi pe cineva. încetează să mai visezi fără rost şi să-Ńi proiectezi mintea în viitor. în lumină şi întuneric. în bine şi rău. Nu îŃi este de nici un ajutor. ÎnŃelege că trăim într-o lume polarizată. Abia eşti conştient de al tău. Însă tu stai deasupra tuturor şi nu-Ńi scădea vibraŃia 184 . Nu trebuie să ai milă de ceilalŃi. Nu te văita la nimeni. Scopul întunericului este divin şi anume de a ne crea experienŃa proprie pentru a ne dezvolta conştiinŃa. Gândeşte pozitiv şi fii paşnic. trupul este cel mai mare dar care Ńi-a fost dat. Creatorul şi creaŃia sunt perfecte. Ai tot ce-Ńi trebuie ca să fii fericit. chiar dacă-Ńi este greu.

care în cultura Indiana sunt cunoscuŃi sub denumirea de chakre. Alege deci conştient. nimic nu este serios. sau un vis. Stai cât mai mult în bucurie. Secretul este să alegi întotdeauna cu dragoste. în orice eveniment. în veselie. nu judeca pe nimeni.pentru nimeni şi nimic. Este doar o simulare virtuală!!! Opreşte-Ńi mintea şi lasă-Ńi liberă percepŃia la splendoarea naturii şi a vieŃii. Chakrele se rotesc cu viteze diferite şi vibrează cu frecvenŃe 185 . Puterea omului este incalculabilă. grandoarea şi măreŃia lui. Vezi tabloul general al creaŃiei. dragostea necondiŃionată a Creatorului şi crede că nu eşti lăsat singur nici o clipă. ca pe un film. îŃi dă oportunitatea de a alege cine eşti şi cine vrei să devii. cu capătul ascuŃit aşezat de-a lungul şirei spinării.6 Chakrele Curgerea fluxului de energie în trupul fizic se face prin centrii energetici. asemenea unui copil. sau situaŃie. o contemplaŃie şi găseşte plăcere în cele mai monotone activităŃi. de aceea să ai un singur obiectiv şi anume de a ajunge la putere. Fă din orice activitate o meditaŃie. Fiecare clipă este de aur. Priveşte totul detaşat. nu te implica prea mult emoŃional. savurează la maximum toate experienŃele şi înŃelege că totul este doar o joacă. de a trezi cât mai mult din puterea ta adormită! 5. Vezi frumuseŃea şi perfecŃiunea în orice persoană. Ei stabilesc legătura cu celelalte trupuri energetice şi au forma unor vortexuri. Decide cine vrei să fii şi în ce relaŃie vrei să te situezi faŃă de fiecare persoană.

de supravieŃuire. pentru a balansa sistemul endocrin. din spectrul luminii. fiecăreia fiindu-i asociată o culoare. Ea conduce energia pământului în sus. Aici se află încolăcită energia kundalini 186 . Să facem o scurtă trecere în revistă a principalelor chakre: • Chakra Rădăcinii este situată între picioare şi este îndreptată în jos. Nevoile ei sunt instinctuale. prin picioare.diferite. Culoarea asociată este roşu. după care urcă pe şira spinării. precum şi o glandă endocrină. hrană şi adăpost. prin eliberarea de hormoni. FuncŃia ei principală este de a ne conecta la pământ.

Ne aduce împlinirea sexuală şi abilitatea de a accepta schimbarea. Chakra Plexului Solar este situată în dreptul plexului solar. Chakra Gâtului este situată la gât. Cristale utilizate: jasper roşu. rubin. să simŃim compasiune. • Chakra Sexuală este situată în partea de jos a abdomenului. Culoarea asociată este verde. dorinŃe. calcită. Ne permite să iubim intens. Ne dă energie. aquamarină. Culoarea asociată este albastru. carnelian. cum ar fi cea a sunetului. Este legată de dragoste şi face legătura între opoziŃiile psihicului: masculin şi feminin. nu domina. ego-ul şi unitatea. Culoarea asociată este galben. Prin ea experimentăm lumea exterioară ca vibraŃii. carnelian. autonomia şi ne influenŃează metabolismul. citrină. rodonită. turmalină galbenă.energia evoluŃiei conştiinŃei. Ea ne dă puterea personală. emerald. spontaneitate şi puterea de a accepta. Cristale utilizate: topaz. Cristale utilizate: peridot. safir albastru. cuarŃ roz. Ea ne conectează cu ceilalŃi prin emoŃii. să avem un simŃământ de pace. Ne ajută să comunicăm cu 187 • • • . Cristale utilizate: safir. topaz roz. pentru a se ridica spre cap. voinŃa. opal. aşteptând să fie trezită. senzaŃii şi mişcare. garnet roşu. deasupra organelor genitale Culoarea asociată este oranj. care stă adormită. reprezentând limbajul. Chakra Inimii este situată în dreptul pieptului.

Cristale utilizate: topaz albastru. Ne conectează cu cosmosul. rotindu-se cu o viteză foarte 188 . sugilită. Ea reprezintă chakra conştiinŃei. ametist. conexie spirituală şi extaz. Culoarea asociată este indigo. este multidimensională. Cristale utilizate: diamant. Cristale utilizate: celestită. Ne permite să înŃelegem marea scenă a spiritului. înŃelepciune. făcând conexiunea cu cosmosul şi cu Creatorul. holografică şi situată în afara timpului. înŃelegere. Chakra Coroanei este situată în creştetul capului. Dă conştiinŃa pură. Ne deschide facultăŃile paranormale şi înŃelegerea spirituală. Reprezintă Lactee şi preia Cristale utilizate: • • • Chakra Poarta Stelară este situată deasupra capului la o înălŃime de 30 cm de creştetul capului. cea care le controlează pe toate celelalte.ceilalŃi şi să fim buni oratori. selenită. în evoluŃia noastră actuală. turcoaz. Chakra Steaua Sufletului este capului la o distanŃă de 15 conexiunea cu galaxia Calea informaŃiile din surse galactice. Aceşti centri energetici. Este cea mai înaltă legătură pe care o putem face cu creaŃia. Ne aduce informaŃie. lapis iazuli. Cristale utilizate: moldavită. safir albastru. Culoarea asociată este violet. • Chakra FrunŃii este situată în mijlocul frunŃii. situată deasupra cm. Este legată de actul vederii spirituale.

începând cu cea a rădăcinii. trup şi spirit stă la baza sănătăŃii şi a stării noastre de bine. În meditaŃie. Un exerciŃiu foarte uşor. sunt de o mare sensibilitate. Deschiderea şi alinierea chakrelor este secretul dezvoltării abilităŃilor paranormale. sau suntem egoişti.mare şi făcând legătura dintre trupul nostru şi mediul exterior. Pentru cea de a patra trebuie să ne cultivăm sentimentul de iubire necondiŃionată. sau acŃiune. La cea de a treia. avem sentimentul fricii faŃă de viaŃă. respectul faŃă de sine şi intenŃia de a nu te lăsa controlat de alŃii. Perfectul echilibru dintre minte. până ajunge la 189 . Abia după o lungă perioadă de stabilitate. precum şi dezvoltarea voinŃei. sentiment. ele încep să se cristalizeze. după care este important să ne imaginăm cum energia kundalini urcă încet. despre anumite laturi ale vieŃii şi să ne schimbăm gândirea greşită. Ei nu îşi păstrează viteza şi frecvenŃa de la sine. de sexualitate şi neîncrederea în puterea proprie. prin fiecare chakră. Chakrele a şasea şi a şaptea se activează atunci când devenim conştienŃi de lumea spirituală. spate. Simptomele fizice includ dureri de picioare. prin relaxare şi vizualizare chakrele pot fi deschise conştient. pe rând. Blocajele la nivelul chakrelor întâia şi a doua sunt date de frică. de deschidere a chakrelor este de a ne concentra la ceea ce credem. Când sunt nebalansate. fugim de realitatea fizică. La cea de a cincea înŃelepciunea. în gândirea şi comportamentul nostru. iertarea tuturor celor care ne-au rănit şi deschiderea către comunicaŃie. sau cap. începând să ne dezvoltăm percepŃia extrasenzorială. ci sunt în permanenŃă influenŃaŃi de orice gând. de Unicul Creator. ne simŃim victime.

Alte metode uzuale şi la îndemâna tuturor. cafelei. efectuată de instructori specializaŃi Yoga. combinată cu vizualizarea culorii respective Aromoterapia.7 IniŃierea Simplele exerciŃii de concentrare.cea a coroanei. 190 . efectuat de către un terapist Plimbările într-un cadru natural liniştit şi nepoluat AlimentaŃia. alcoolului. foloseşte punctele din palme şi tălpi. de activare şi balansare a chakrelor. HAM. VAM. 5. RAM. nu au puterea. prin posturi şi meditaŃie Aşezarea pe fiecare chakră a unui cristal de culoarea corespunzătoare Terapia culorilor IncantaŃia mantrelor specifice pentru fiecare chakră şi anume: LAM. sunt: • • • • • • • • • • • • Masajul. care sunt simboluri specifice fiecărei chakre Muzica şi dansul. YAM. unde sunt situate chakrele Reiki este o formă de a direcŃiona curgerea energiei prin corp. foloseşte lichide volatile din plante (uleiuri). OM Concentrarea asupra yantrelor. bazată cât mai mult pe vegetale şi eliminarea grăsimilor. prin masarea acestora. etc Reflexologia. deşi sunt foarte importante. cu care se masează locurile de pe corp. focusare a atenŃiei şi meditaŃie. corespunzătoare chakrelor.

Practic. Acestea sunt construcŃii megalitice. dacă îl Ńii în mână şi intri într-o stare de relaxare. ce efect are asupra ta. Deoarece sistemul nervos este obişnuit să funcŃioneze la un potenŃial foarte scăzut. a aerului şi a apei. cum te simŃi. calcita. Orice cristal este uşor de simŃit. turcoazul şi lapis iazuli. la început. energia este foarte redusă şi foarte distorsionată. Cristalele şi anumite minerale care au un nivel ridicat de energie. te influenŃează şi te ajută să îŃi deschizi chakrele. Ca o regulă generală. sau surescitată.singure. asistată de către masteri. Lucrând cu ele. Purtarea cristalelor la gât este de un foarte mare ajutor. dacă este relaxată. aşa zisele vortexe. deci orice obiect şi orice fiinŃă are energia sa. Aici energia este deosebit de puternică. de meditaŃie. este necesar să te expui la o sursă puternică de energie. Printre cele mai puternice cristale sunt. după o perioadă relativ scurtă. Caută locuri liniştite. diferite de cea a aurei proprii. în mijlocul naturii. În trecut. în ce priveşte folosirea cristalelor: 191 . având o gamă largă de frecvenŃe. Observă pe fiecare. cum îŃi este mintea. situate în centrii energetici ai planetei. fă exerciŃii de meditaŃie acolo şi încearcă să simŃi energia soarelui. totul este energie. Iată câteva recomandări. aglomerate. pe malul mării. ce respectă principiile geometriei sacre. Planeta are anumite puncte în care liniile de câmp energetic se intersectează. Multe din aceste locuri mai există încă şi pot fi vizitate. sau în locuri sacre. moldavita. care să-Ńi deblocheze forŃat chakrele şi să îŃi oprească mintea. în oraşele mari. de a ne deschide spiritual. ai să începi să înŃelegi ce este aceea energie şi ai să o simŃi în orice obiect. iniŃierea spirituală era făcută în temple.

Nu este greu. capabilă de a amplifica energia. Turcoaz ComunicaŃie extraterestră: Moldavite. la alŃii cât şi la diferite obiecte. ConfecŃionează-Ńi o astfel de piramidă şi meditează în ea. Lepidolită Concentrare: Fluorite. Kanite. dacă ai să începi să vezi aura atât la tine. Labradorite Balans. Cea mai potrivită proporŃie este cea a marii piramide de la Giza.• • • • • • • • • • • AbundenŃă: Citrine Sedative: Ametist. din Egipt. plasticul. un magnet purtat la gât îŃi va alinia chakrele cu liniile magnetice ale Pământului. Piramida este structura geometrică cea mai puternică. sau chiar puneŃi-o deasupra patului şi dormi în ea. ÎŃi va fi schimba viaŃa! De un mare ajutor în schimbarea percepŃiei îŃi va fi. În funcŃie de material şi de dimensiunile ei. minte. Piatra Lunii ComunicaŃie: Turcoaz MagneŃii sunt materiale deosebit de puternice. în care unghiul feŃelor laterale este de 52 de grade. Ca material se poate utiliza lemnul. crescându-Ńi considerabil vigoarea fizică şi mentală. Lapis Iazuli Fericire: Citrine Autocontrol: Labradorite Călătorii astrale: Geode. Jasper. trup şi spirit: CuarŃ fumuriu. Goelite Curaj:Aquamarine Depresie: Topaz. roagă pe cineva să stea cu spatele spre un perete 192 . Aur. nivelul de amplificare diferă.capabile de a face să curgă energia. cuprul. Într-o încăpere cu lumină difuză. sau aluminiul.

Acesta poate fi contactat. Uitându-te insistent cu ochii în afara focusului. te poate hipnotiza. un instructor. pe care obişnuiesc să le utilizeze şamanii din America. pentru a-Ńi aminti cine eşti şi eventual să-Ńi vindeci vreo traumă. Pentru că. modificându-Ńi percepŃia şi făcându-te să înŃelegi că eşti spirit liber. După terminarea şedinŃei. care este responsabilă de percepŃia tărâmurilor din timpspaŃiu. cu alte entităŃi inteligente. pentru a o asista. Fiecare persoană are un Sine Superior. cu acordul tău bineînŃeles.alb. în stare de hipnoză şi îŃi poate da sfaturi foarte importante pentru viaŃa şi evoluŃia ta. vei simŃi o supra încărcare energetică şi o extraordinară stare de pace şi linişte. De asemenea. Hipnoza reprezintă o tehnică deosebit de puternică pentru expandarea conştiinŃei şi deschiderea glandei pineale. cel puŃin la început nu ai încă voinŃa şi tehnica necesară. de exemplu. sau chiar un prieten mai iniŃiat. încercând să fixezi un punct undeva în spatele persoanei. luarea de informaŃii despre viitorul şi planul tău aici pe Pământ. vei începe să sesizezi o ceaŃă gălbuie care îi înconjoară capul. au capacitatea de a-Ńi înălŃa conştiinŃa. cel care te ghidează poate să te trimită în vieŃile trecute. În această stare. inducându-Ńi o stare de relaxare. mult mai profundă decât meditaŃia. care reprezintă conştiinŃa sa venită din viitor. iar 193 . Anumite substanŃe psihedelice. el poate comunica prin tine. întrun scop prestabilit. a unui obiect roşu. folosindu-Ńi mecanismul de vorbire. ca şi când dormi. obŃinute din plante. însă eşti conştient. sau albastru. cum ar fi. în care mintea îŃi este total oprită. Apoi fă exerciŃii pentru a vedea aura plantelor.

nu sunt recomandabile. a matricei. şi ar fi bine să fii asistat de un iniŃiat. să înŃelegi cine eşti şi cum funcŃionezi. Plantele practic. pe planetă au fost însămânŃate. stabilit cu precizie matematică şi că percepŃia ta este foarte limitată.prin intrarea în corp şi acŃionarea prin intermediul minŃii. deoarece. cu scopul de a-i ajuta în evoluŃie pe cei dornici. de către Creator. Sigur. cum fac mulŃi. mai înalte. până când Ńi se deblochează chakrele şi Ńi se deschide sistemul nervos. vei fi capabil de a-i vedea mişcările geometrice. morfină. nu tot timpul. adică să călătoreşti prin alte tărâmuri. sute de astfel de plante. anumite ciuperci. nu să te ameŃeşti şi să adormi fără a înŃelege nimic. marihuana. la petreceri. 194 . însă poate cele mai uzuale ar fi LSD-ul (care de altfel a fost utilizat în medicină cu rezultate extraordinare). Aşa zisele droguri sintetice. unde poŃi contacta diverse alte entităŃi inteligente. asemenea unui robot. De asemenea vei putea simŃi cu adevărat energia şi să vezi aura. nefiind naturale. Scopul tău este să-Ńi expandezi conştiinŃa şi să descoperi ce este în afara iluziei. de aceea în mod obişnuit nu poŃi sesiza mecanicismul trupului. nu le folosi. doar de câteva ori în viaŃă. Închizând ochii. la dependenŃă. tranchilizantele. Vei înŃelege că trupul tău este un mecanism. etc. nu sunt nocive şi în principal au fost create cu un scop benefic în evoluŃia conştiinŃei. printr-o folosire mecanică şi prea abundentă. ci doar la început. cocaină. cum se deplasează pe un grafic. vei începe să visezi conştient. DMT-ul. Ele trebuiesc folosite. care să te ghideze şi cu care să poŃi împărtăşi din această experienŃă extraordinară. în scop de amuzament. care te Ńine prizonier. pot avea efecte nedorite asupra sănătăŃii! De asemenea pot duce. percepŃia ta se limitează. Dar atenŃie! Nu le folosi singur.

Aceşti fiori. vei fi capabil de a călători pe alte tărâmuri mai înalte. simte această energie. depărtează-le. şi înŃelege că lumea viselor este la fel de reală ca şi cea fizică. în lateral. fiori prin corp. Fă asta până când ai să simŃi o căldură în palme. ca de transă. după o vreme te vei simŃi. Ai să simŃi fiori şi o presiune în cap. a urechilor. de a stabili contacte cu Sinele Superior. este doar o proiecŃie virtuală ce apare în interiorul creierului 195 . apropie-le. de a vedea imagini. sunt deosebit de benefici. În această stare. chiar dacă nu o vezi. ca urmare a influenŃei mâinilor asupra aurei capului. iar ca efecte secundare ar fi: încălzirea feŃei. care se află în creier şi îŃi vei elibera percepŃia de capcana iluziei. sau pe şira spinării. Încearcă să-Ńi aminteşti visele. dar te vei scufunda din ce în ce mai adânc în oceanul de conştiinŃă. nu numai că va fi din ce în ce mai uşor de realizat. fără a adormi.Desfă palmele şi imaginează-Ńi cum iese energie din ele. a auzi voci. sau a-Ńi pierde cunoştiinŃa. Practic îŃi vei deschide poarta stelară hiperdimensională naturală. care pot fi de o intensitate foarte mare. dându-Ńi senzaŃia că eşti străbătut de un curent electric. Cu timpul meditaŃia. notează-le dacă este necesar. toată experienŃa este doar imaginaŃie. sau cu alte fiinŃe energetice inteligente. łine palmele faŃă în faŃă. ca şi când ai ceva solid între palme şi aproape că nu mai poŃi să le apropii. Mişcă-Ńi palmele prin faŃa capului. deoarece ei sunt efectul creşterii vibraŃiei celulelor corpului. În general senzaŃia de energie se simte asemenea unei călduri. la aproximativ 20 cm şi imaginează-Ńi cum circulă un flux de energie între ele.

Tu eşti cel care decizi dacă vrei să o foloseşti sau nu. esenŃa Creatorului. odată ce Ńi-ai lansat clar intenŃia de a evolua accelerat. Nu te subestima şi nu te limita în nici un fel. Nimeni şi nimic nu-Ńi vor sta în cale. Ea reprezintă însăşi forŃa vieŃii. ba din contră toate forŃele universale te vor servi şi-Ńi vor da ajutor în realizarea acestui măreŃ obiectiv.tău. ci doar un ocean infinit de energie conştientă. Nu există cu adevărat o lume fizică materială. ai tot timpul la îndemână cea mai mare forŃă posibilă: intenŃia. 196 . eşti o fiinŃă divină. puterea ta este infinită. Şi nu uita. care vibrează şi se mulează într-o incredibilă diversitate de forme de ondulaŃii. forŃa ce stă în spatele formării tuturor galaxiilor şi a corpurilor cereşti.

197 .

6. ANUL 2012 - ANUL ASCENSIUNII Universul în care trăim, deşi nu este singurul, este imens, cuprinzând miliarde de galaxii, care la rândul lor cuprind miliarde de stele, asemănătoare soarelui, multe dintre ele având sisteme planetare similare cu al nostru. ViaŃa nu se desfăşoară numai în densitatea a treia de vibraŃie, ci în multe altele, divizată pe principul celor şapte frecvenŃe ale scării muzicale. De aceea planetele care nouă ne par a fi nelocuite, sunt de fapt locuite de fiinŃe energetice în alte dimensiuni. Ele sunt formate din şapte sfere energetice concentrice, având culorile spectrului luminii. Fiecare dintre aceste sfere este o planetă locuibilă în dimensiunea respectivă. De exemplu noi locuim pe sfera a treia a planetei, de culoarea galbenă, corespunzătoare Dimensiunii a 3 a. Aşa cum am mai spus, există şi lumi subterane, Pământul asemănându-se mai degrabă cu un fagure de miere, decât cu un corp solid. CredeŃi oare că un Creator atât de perfect şi calculat ar fi făcut risipă de material creând atâtea corpuri cereşti numai pentru decor? În nici un caz. Ele sunt “scene cosmice” unde se joacă, aceeaşi piesă, şi anume cea a vieŃii, numai că viaŃa este mult mai complexă şi mai variată decât cea pe care o experimentăm şi o înŃelegem noi. Deci, fiinŃe inteligente sunt mult mai multe decât neam putea imagina şi sub multe alte forme. Însă ca o regulă generală, forma de bază în acest univers a fost aleasă ca fiind cea “humanoidă”, nu reptiliană, sau asemenea monştrilor prezentaŃi în unele filme de science fiction. De aceea, cu mici variaŃii de proporŃii, culoarea pielii, sau densitate, aceste fiinŃe se aseamănă unele cu altele. Ele, aşa cum am mai spus, sunt de două feluri: din 198

partea “luminii”, blânde, iubitoare, care ajută procesul evolutiv, şi din partea “întunericului”, fiinŃe egocentriste, care nu cunosc adevărul şi au frică de lumină şi de dragoste, acŃionând în interese personale, cu scopul de a lua energie, de fapt aceasta fiind hrana lor. Aceste civilizaŃii sunt bineînŃeles pe diverse nivele evolutive, unele nefiind capabile de a se desprinde de planeta lor (cum este şi cazul nostru), iar altele deŃinând cunoştiinŃe cu mult mai avansate ale fizicii universului şi având posibilităŃi de a se deplasa prin spaŃiu, cu alte metode decât cu simple nave cu reacŃie (chiar şi pe Pământ această tehnologie este depăşită de 30 de ani). FiinŃele de lumină sunt organizate în ConfederaŃia Galactică, ele fiind conştiente de planul de ansamblu al Creatorului şi îndeplinesc misiuni în scopul de a îi realiza planurile. Regulile principale ale jocului în acest univers sunt: "Legea respectării voinŃei proprii a fiecărei entităŃi" şi "Legea că totul este permis". Astfel cele două echipe, Lumina şi Întunericul se luptă între ele, ca într-un joc virtual pe computer. Cea mai apropiată asemănare ar fi cu filmul Războiul Stelelor. Uneori au loc bătălii între cele două forŃe, pentru asigurarea supremaŃiei în diferite zone ale galaxiei. Însă, spre bucuria noastră, acest joc nu este proiectat să dureze la infinit, este împarŃit pe cicluri şi odată cu intrarea Pământului în zona de vibraŃie ridicată, din galaxie, lucrurile nu vor mai putea continua aşa. Pământul iese treptat la lumină, iar pe data de 21 decembrie 2012 va trece în vibraŃia a patra, nemaisuportând viaŃa în dimensiunea a treia. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Pământul actual, aşa cum îl ştim noi astăzi, nu va mai susŃine viaŃa în Dimen199

siunea a 3 a. Noua lume va fi în altă vibraŃie, pe o sferă în jurul Pământului actual, cu o rază mai mare, în spectrul verde al luminii, ce va fi invizibilă percepŃiei din dimensiunea a treia. Pământenii vor avea oportunitatea de a se îndrepta spre lumină şi iubire, iar cei ce vor face această alegere conştient, vor ascende în Dimensiunea a 4 a. CeilalŃi, care nu vor crede şi nu vor fi pregătiŃi pentru această transformare radicală a conştiinŃei, vor părăsi planeta, continuându-şi drumul evolutiv în altă zonă a galaxiei, cu vibraŃia corespunzătoare. Deci fiecare, în funcŃie de credinŃa lui şi de alegerea pe care o va face, se va deplasa la locul potrivit nivelului său evolutiv. Lumea aceasta, aşa cum o ştim astăzi nu va mai exista, va fi de domeniul trecutului! Procesul de ascensiune evolutivă, din Dimensiunea a 3 a în cea de a 4 a, este un proces fizic complex, de creştere a frecvenŃei de vibraŃie a fiecărei molecule din corpul nostru. Cum se face aceasta? Se face conştient pe baza schimbării de percepŃie şi comportament, pe alegerea de a sta cât mai mult în vibraŃie înaltă, pozitivă şi în iubire, de a ne ajuta semenii, de a ne pune în serviciul omenirii şi al procesului său evolutiv. Să nu mai dăm interpretări negative la ceea ce apare în viaŃa noastră, să înŃelegem că mai presus de toate este un plan grandios, pe care mintea noastră nu-l înŃelege şi că suntem protejaŃi, nimic rău nu ni se poate întâmpla. Să fugim de energia negativă, care ne Ńine în percepŃie scăzută şi frecvenŃă joasă. Cu cât vom lucra mai mult cu noi pentru aceste transformări interioare, cu atât avem şansa istorică de a ne muta în Lumea Nouă, bazată pe cu totul alte principii, care va fi de 100 de ori mai armonioasă şi mai bună ca cea în care trăim astăzi. Aşa cum am mai spus, este foarte important să căutăm 200

informaŃie, să fim, aşa cum spunea Isus, “însetaŃi de adevăr”; să ne deschidem mintea şi să ne ascultăm sufletul, acea voce interioară care ne ghidează în tot ceea ce facem. Aceasta este scânteia divină a Creatorului, care există în fiecare dintre noi, dar pe care, din păcate, de atâtea ori o sfidăm, neştiind ce înseamnă şi ascultăm de gândirea raŃională a minŃii logice, a ego-ului. Simultan cu dorinŃa noastră de a ne transforma, energia ce vine spre Pământ se va amplifica şi practic va constitui o forŃă care ne va trage spre noua destinaŃie, însă aceasta numai dacă ne “deschidem” la ea, mai precis dacă ne acordăm pe frecvenŃa ei. Altfel, dacă vom bloca energia schimbării, sistemul nostru nervos va fi suprasolicitat, în trupul nostru apărând şocuri, ce vor putea duce la efecte dramatice. Ascensiunea este un proces lung şi complex de evoluŃie spirituală. El a început cu mii de ani în urmă, în prezent ajungând în ultima sa etapă. De obicei planetele şi speciile de viaŃă încarnate pe ele, ascend prin exeperimentarea de cataclisme naturale, adică prin ciclul moarte – înviere. De aceea încă din timpuri străvechi s-au făcut tot felul de profeŃii despre dezastre teribile. Învierea reprezintă de fapt ascensiunea, prin care toate formele biologice încep viaŃa din nou, la un nivel superior de conştiinŃă, într-o dimensiune mai înaltă. Organismul este supus unui şir de transformări, ce au ca scop final uniunea dintre trupul fizic şi spirit, într-o singură fiinŃă de lumină, care este perfectă. Încarnarea lui Isus a reprezentat un punct important în procesul de evoluŃie şi ascensiune, deoarece El a preluat păcatele oamenilor (karma) transmutandu-le energia către lumină, deschizând astfel calea unei ascensiuni blânde. Acest

201

ce duc adesea la simptome asemănătoare unei îmbolnăviri. prin trezirea spirituală obişnuită. mentale şi emoŃionale. Metoda de creştere a luminii din trupurile fizice ale tuturor formelor de viaŃă. De la nivelul al şaptelea la al zecelea. deoarece ascensiunea nu s-a mai făcut niciodată în acest fel. cauzate de moartea egou-lui. în paralel cu schimbările fizice. Pe măsură ce tot mai multă lumină intră prin ochi şi urechi. Datorită scăderii densităŃii celulelor. spiritul are un nivel mai ridicat. Corpul de lumină a fost introdus ca un experiment. Între etape există perioade de gol. sau înŃepături şi adesea junghiuri în cap. se intensifică transpiraŃia şi e posibilă 202 . Primii şase paşi au fost structuraŃi pentru a crea o modificare gradată la toate nivelele. Corpul luminos de nivelul al optulea crează schimbări extreme în trupul fizic. La sfârşitul fiecăreia dintre ele. cu atât densitatea trupului este mai coborâtă şi corespunzător. în anul 1988. pot apare dureri. schimbările vor fi perfect integrate în toate ariile vieŃii şi spiritului. Crearea corpului luminos are loc în douăsprezece etape. nu a mai fost aplicată în nici unul din universuri şi are scopul de a transforma carcasa fizică într-un vehicul capabil de a se uni cu Sinele Superior. sau un sentiment de inutilitate. Cu cât celulele sunt mai încărcate cu energie luminoasă. transformările se axează consecutiv pe câte o arie a experienŃei personale. la şapte luni după ConvergenŃa Armonică şi reprezintă un experiment. Primul pas a durat o mie de ani şi a început cu răscumpărarea făcută de Isus. până când apariŃia fiinŃei de lumină devine posibilă. precum şi a vibraŃiei planetei. care pot da stări de depresie.proces se desfăşoară în etape.

având ca efect îngrăşarea. ReŃeaua energetică a galaxiei transmite în permanenŃă mesaje către toate formele de viaŃă de pe Pământ. Clarviziunea practic va lua locul 203 . Este începutul trezirii spirituale. Trupul uman are tendinŃa de a-şi mări volumul. Nivelul lor de intensitate este reglat de ghizii spirituali. ce vin sub formă de “pachete luminoase” (coduri). ce intră în el. înotul. Pe măsură ce vei deveni din ce în ce mai conştient de energie. etc). La începutul nivelului al zecelea. sau bâzâieli în cap.chiar şi apariŃia diareei. Ele se manifestă ca Ńiuituri. noi abilităŃi vor începe să facă parte din viaŃa ta obişnuită. distrugând receptorii de insulină din celule. łesutul adipos nu are aceeaşi capacitate. pentru a putea fi înŃelese şi folosite în viaŃa de zi cu zi. schimbările spirituale (din nivelul al şaptelea) se integrează cu cele fizice (din nivelul al optulea). viaŃa îŃi va părea nouă şi te vei simŃi ca renăscut. Odată cu apariŃia noii identităŃi se va schimba şi percepŃia locului şi rolului în această lume. ci se arde. în scopul de a înmagazina fluxul crescut de energie spirituală. trebuiesc convertite apoi în gânduri conştiente. Masa musculară astfel creată este singura capabilă de a proteja sistemul nervos de supraîncărcarea energetica la care este supus. La nivelul al nouălea. alergarea. este exerciŃiul fizic intens (ridicarea de greutăŃi. care emit aceste semnale în scopul trezirii conştiinŃei. Preocuparea principală este cea a relaŃiilor interumane. ducând la dereglări metabolice. emanând în jurul tău dragoste şi tandreŃe. Aceste mesaje. Singurul lucru posibil de făcut în acest caz. ce pot deveni adesea foarte intense şi supărătoare. continuarea unei relaŃii bazate pe control şi manipulare devenind intolerabilă. ce te va conduce la masterarea abilităŃilor adormite ale trupului şi ale spiritului.

devenind mai luminos. Tot ce ai de făcut în realizarea acestui obiectiv divin este să-Ńi trăieşti fiecare clipă ca pe o capodoperă a bucuriei. În acelaşi timp apar nivele mai profunde de procesare a emoŃiilor şi vei crea cele mai adânci frici. Vei învăŃa cum să-Ńi economiseşti energia nemaiconsumand-o inutil pe gânduri şi emoŃii. tu fiind tot aici. AbilităŃile spirituale continuă să crească. Numeroase nave orbitează în jurul Pământului. Prietenii s-ar putea să-Ńi spună că ai ceva schimbat şi că ai întinerit. Este de fapt un proces foarte simplu. Numeroase fiinŃe extraterestre sunt acum în jurul nostru. cum ar fi de exemplu. extazul. camuflate în trupuri de oameni obişnuiŃi. tranziŃia fiind atât de uşoară încât adesea trece neobservată. care se întâmplă într-o clipă. reprezintă ascensiunea. pentru a le experimenta şi a te curăŃa de ele. Cu timpul însă vei învăŃa cum să foloseşti această nouă peceptie. DiferenŃa constă în abilitatea de a trăi şi simŃi bucuria. devenind pe deplin responsabil de viaŃa ta. dar un altul. În fine nivelul al doisprezecelea. uniunea cu Creatorul Universal. Ele sunt printre noi. destinaŃia acestui mare salt evolutiv! Ea este marcată de activarea completă şi mutarea vehiculului interdimensional luminos (Merkabah) în centrul trupului. iar trupul începe să-şi schimbe aspectul. cu misiunea de a ajuta procesul. Acest surplus de energie îŃi va da posibilitatea să realizezi adevărate “miracole”. 204 . ceea ce la început îŃi va crea confuzie. Nivelul al unsprezecelea apare ca o progresie naturală a celui anterior. manifestarea imediată a gândului în realitate fizică. Ascensiunea poate avea loc atât la nivel individual cât şi în grup.vederii fizice şi vei începe să vezi imagini din Dimensiunea a 4 a.

cutremure. mai evoluate. a căror frecvenŃă le permite comunicarea. cât şi în vis. Ei practic. pentru a nu se generaliza cataclismele naturale. altfel aceasta nu ar mai fi asistenŃă ci control. sunt cauzate de diferenŃele de frecvenŃe dintre cea planetară şi cele ale conştiinŃei umanităŃii.). Acum este momentul să descoperim adevărul înăuntrul nostru şi 205 . prin voinŃă proprie şi nu poate fi impusă de altcineva. aceasta făcându-se. încearcă să ghideze gândurile tuturor pământenilor şi să-i ajute în a se trezi la adevăr. reacŃia ei fiind prin aşa zisele cataclisme (inundaŃii. Răspunsul este foarte simplu. nu suntem singuri în acest moment de cumpănă din istoria noastră. de către forŃele întunericului. în general. secete. Deci. Aceste fiinŃe extraterestre. EvoluŃia conştiinŃei se face conştient.influenŃând probabilităŃile spre partea pozitivă şi menŃinând liniile energetice ale planetei. Astfel ne-au fost transmise cantităŃi imense de informaŃie ştiinŃifică. în ceea ce priveşte fizica hiperdimensională a universului şi legile creaŃiei. Şi tocmai de aceasta urmează să ne debarasăm noi acuma: de controlul la care am fost supuşi mii de ani. etc. Multă lume se întreabă de ce aceşti extratereştri. taifunuri. ar însemna o impunere. contactul fizic ar însemna o violare a voinŃei celor ce nu doresc aceasta şi chiar şi pentru cei care într-adevăr o doresc. ele fiind ca nişte forŃe care debalansează planeta. dacă există cu adevărat. care este nevoită să reacŃioneze. nu aterizează să intre în contact fizic direct cu noi. Timpul în care alŃii să ne impună adevărul lor a trecut. Aceasta trebuie să ne dea curaj şi speranŃă. atât în starea de veghe. Respectarea voinŃei personale este legea de bază pe care ei nu o pot încălca. lucrează în plan telepatic. Chiar dacă sunt mulŃi care ar dori aceasta. prin contacte cu diverse persoane. la nivel personal. Acestea de obicei.

în puterea Creatorului. Şi în loc să ne îndreptăm spre lumină şi iubire. Aceasta i-ar împiedica pe cei ce într-adevăr vor să evolueze şi practic ar putea duce la sfârşitul tuturora. ADN-ul va avea activate douăsprezece spirale. având o frecvenŃă din ce în ce mai ridicată. este acum. se mai pune întrebarea de ce aceste informaŃii nu sunt făcute public. iar creierul va funcŃiona la capacitatea sa maximă. având abilităŃi şi puteri care acuma Ńin de domeniul paranormalului şi anume: levitaŃia (posibilitatea de a zbura prin aer fără aripi). de care s-a ştiut din cele mai vechi timpuri. ieşind de sub capcana iluziei. prin mass media? Pentru că pe de o parte mass media este cenzurată.să ne schimbăm viaŃa! Desigur. aflând că vine “sfârşitul lumii”! Agresivitatea şi experienŃele negative ar lua o amploare de neimaginat. telekinezia (capacitatea de a mişca obiecte cu 206 . Deci este timpul să ne bucurăm. în dragostea Lui necondiŃionată pentru fiecare dintre noi şi în şansa noastră de a trăi într-o lume mai bună. De aceea. este vorba de o revoluŃie paşnică. Să înŃelegem că nu este vorba de o păcăleală şi că acest moment. Să credem în proces. nu să ne speriem. care va intra în trupurile noastre. Efectele existenŃei la frecvenŃa Dimensiunii a 4 a vor fi de-a dreptul miraculoase. imaginaŃivă panica ce s-ar produce în rândul oamenilor neiniŃiaŃi. precum şi creşterea numărului de oameni care se trezesc la realitate şi adevăr. care are loc dinspre interior spre exterior. iar pe de alta. Energia crescândă. Aceasta va însemna că ne vom transforma în adevăraŃi super-oameni. spirituală. astăzi în viaŃa fiecăruia. ne-am bloca în cea mai întunecată şi egocentristă perioadă din istorie. vor ajuta procesul fizic de ascensiune.

sau vom sări într-a 4 a. Să-i respectăm pe toŃi cei care sunt aici cu noi. veseliei şi ajutorului reciproc. este să dorim să ne schimbăm. “împărăŃia lui Dumnezeu pe Pământ”. compasiunii.ajutorul minŃii). corpul nemaifiind supus îmbătrânirii. în armonie cu noua planetă. să ştergem programarea trecută şi să ne reprogramăm în spiritul iubirii. în care moartea va dispare. capacitatea de a transforma şi crea materie. chiar direct într-a 5 a. sau unii. Toate acestea în condiŃiile existenŃei ca o conştiinŃă de grup.. ceea ce ne va permite să începem explorarea galaxiei. Nu sună frumos? Aceasta va fi. puterea de vindecare spontană. indiferent unde se află. care este din belşug în jurul nostru şi să ne lansăm intenŃia clară de a evolua accelerat. sau unde vor ajunge. etc. odată ce am aflat această informaŃie şi am crezut-o. căci într-un fel sau altul. Vom înŃelege că este energie şi hrană din belşug şi vom dezvolta tehnologii de antigravitaŃie şi “porŃi stelare”.. aşa cum spunea Isus. pe care de atâta timp am uitat-o. ca în filmul Stargate. nu separată că acum. putând fi modelat după plac. toŃi suntem speciali şi toŃi vom face un mare salt în evoluŃia personală. Tot ce avem de făcut. în dragoste şi pace. Pacea şi dragostea Creatorului să ne umple inimile! Să căutăm şi să folosim asistenŃa. în care vom trăi ca o familie. fie că vom rămâne în Dimensiunea a 3 a. Să stăm cât mai mult în frecvenŃă ridicată şi să ne dorim schimbarea. călătoria în timp. am venit aici în acest ceas tocmai pentru a fi parte din procesul transformării planetei. Suntem o generaŃie norocoasă. adevăratul Paradis. telepatia. 207 . Nu este greu de loc! Nu este vorba decât să ne reîntoarcem la esenŃa noastră.

Astfel, Universul, asemenea zânei fermecate din poveste, ne va îndeplini dorinŃa. Să nu uităm că voinŃa Creatorului este de fapt VOINłA NOASTRĂ!!!

208

MulŃumesc lui Inyth pentru suportul dat în realizarea acestei cărŃi.

209

BIBLIOGRAFIE

1. CărŃi Seth Speaks (Jane Roberts) The Nature Of Personal Reality (Jane Roberts) The Unknown Reality (Jane Roberts) The Magical Approach (Jane Roberts) The Holographic Universe (Michael Talbot) Rule By Secrecy (Jim Marrs) Alien Agenda (Jim Marrs) Psi Spies (Jim Marrs) Quantum Consciousness (James L. Forberg) Close Encounters of The Possession Kind (William Baldwin) Ancient Energy (Bill Dayholos) Souls of Distorsion Awakening (Jan Wickerink) Conversations With God (Neale Donald Walsch) Communion with God (Neale Donald Walsch) Friendship with God (Neale Donald Walsch) The New Revelations (Neale Donald Walsch) Tommorow’s God (Neale Donald Walsch) Home With God (Neale Donald Walsch) The Teachings of Don Juan (Carlos Castaneda) Separate Reality (Carlos Castaneda) Journey To Ixtlan (Carlos Castaneda) Tales of Power (Carlos Castaneda) The Second Ring of Power (Carlos Castaneda) The Eagle’s Gift (Carlos Castaneda) Fire From Within (Carlos Castaneda) Power of Silence (Carlos Castaneda) 210

The Art of Dreaming (Carlos Castaneda) The Active Side of Infinity (Carlos Castaneda) The Psychology Of Man’s Possible Evolution (P. D. Ouspensky) In Search of the Miraculous (P. D. Ouspensky) The Fourth Way (P. D. Ouspensky) An Outline of Occult Science (Rudolf Steiner) How To Know Higher Worlds (Rudolf Steiner) Shift of The Ages (David Wilcock) The Science of Oneness (David Wilcock) The Divine Cosmos (David Wilcock) Bringers of the Dawn (Barbara Marciniak) The Law of One Material (Ra) The Chakra Bible (Patricia Mercier) The Essential Crystal Book (Simon and Sue Lilly) Crystal Prescriptions (Judy Hall) Bhagavad Gita (Shri Swami Sivanada) The Missing Peace in Your Life (Robert M. Williams) The Power of Now (Echart Tolle) A Course in Miracles (Dr. Helen Schucman, Dr. William Thetford) Biology of Belief (Bruce Lipton) Wisdom of Your Cells (Bruce Lipton) The Elegant Universe (Brian Greene) The Mind of God (Paul Davies) God and the New Physics (Paul Davies) Jesus: A Story of Enlightenment (Deepak Chopra) How to Know God (Deepak Chopra) Life After Death (Deepak Chopra) Perfect Health (Deepak Chopra) Silva Mind Control Method (Jose Silva) You the Healer (Jose Silva) Everyday ESP (Jose Silva) 211

Nadeau Robert) The Dancing Wu Li Masters (Gary Zukav) Operation Terra (Sara Lyara Estes) Nexus-A Neo Novel (Deborah Morrison) Contacting Your Spirit Guide (Sylvia Browne) Life on the Other Side (Sylvia Browne) Chanelling Your Higher Self (Edgar Cayce) On Atlantis (Edgar Cayce) Predictions for the 21st Century (Edgar Cayce) Angels. Kenna) The Last Word (audio) (Terence Mc.Physics of the Impossible (Michio Kaku) Parallel Worlds (Michio Kaku) The Universe in a Single Atom (Dalai Lama) Miracles of the Gods (Erich Von Daniken) Gods From Outer Space (Erich Von Daniken) In Search of Ancient Gods (Erich Von Daniken) The Universe in a Nutshell (Stephen Hawking) The Nature of Space and Time (Stephen Hawking) The Theory of Everything (Stephen Hawking) Fingerprints of the God (Graham Hancock) The Conscious Universe (Kafatos Menas. 212 . Kenna) Time and I Ching (audio) (Terence Mc. Kenna) The Psychedelic Society (audio) (Terence Mc. Kenna) The World and Its Double (audio) (Terence Mc. Archangels and the Unseen Forces (Edgar Cayce) Out of Your Mind (audio) (Alan Watts) Our Ancestors Came From Outer Space (Maurice Chatelain) Misteries of Ontario (John Robert Colombo) Haluginogens and Culture (audio) (Terence Mc.

Kenna) The Truth Seminar (audio) (Neale Donald Walsch) Syncrodestiny (audio) (Deepak Chopra) The Astral Projection Workbook (J. Brenilly. O’Brien) Why Christianity Must Change or Die (John Shelby Spong) Supersleep (Teri Mahaney) Creative Visualisation (Shakti Gawain) Everyday Enlightenment (Dan Millman) Way of the Peaceful Warrior (Dan Millman) The Divine Matrix (Gregg Braden) Cosmic Voyage (Courtney Brown) The Gods Machines (Wun Chok Bong) Into the Bermuda Triangle (Gian Quasar) Secrets in the Fields (Freddy Silva) Area 51-The Dreamland Chronicles (David Darlington) Working with Auras (Jane Struthers) Varieties of Scientific Experience (Carl Sagan) The Language of God (Francis Collins) 213 . H. J. Brennan) Becoming Human (Jean Vanier) God and the Evolving Universe (Redfield Murphy Timbers) At the End of an Age (John Lukacs) Hinduism (Louis Renou) Journing into the Miraculous (Todd Bentley) The Art of Dying (Patricia Weenolsen) Intelligent Memory (Barry Gordon) Incredible Optical Illusions (Nigel Rodgers) Going Within (Shirley MacLaine) Ghosts and the Supernatural (Richard Cavendish) The Ancient Path of Kabbalah (David Aaron) Religions of the World (E.

Tom Kenyon) Atlantis (John Michael Greer) Supernatural (Graham Hancock) Maya Cosmogenesis 2012 (John Major Jenkins) The Templar Papers (Oddovar Olsen) Astronomy (Mark Garlick) The Spiritual Brain (Mario Beauregard) The Unknown Universe (Richard Hammond) Nature’s Blueprint (Dan Hooper) 2. Filme ŞtiinŃifice şi Prezentări Video What The Bleep Do We Know? The Secret Illusion and Reality The Secret Behind The Matter The Cosmic Plan The Pineal Gland Is A Stargate The Second Coming Of Science The Legend of Atlantis (ELIA) Secret Space The Mistery Of Cydonia Future Of Mankind (Michael Tsarion) 214 .Zen (Kenneth Kraft) When Science Meets Religion (Ian Barbour) African Religion (Aloysius Lugira) Taoism (Paula Hartz) Native American Religions (Paula Hartz) Global Warming (Paul Brown) Extreme Nature (Mark Carwardine) The Healing Power of Meditation (Gabriel Weiss) The Astrology Bible (Judy Hall) The Great Shift (Lee Caroll.

Clifford Stone (Project Camelot) The2012 Enigma (David Wilcock) Tesla the Race to Zero Point Energy Antigravity free Energy The Missing Secrets of Nikola Tesla Unlocking Misteries of Life Evolution-Great Transformations Genesis Revisited Are We Alone In The Universe ? The Misterious World Saturns Hyperdimensional Hexagon The Polygon Dichotomy Mars. NASA Coverup Roswell 986 Unexplained Misteries The Scientific Case for God and His Word Multidimensional Universes 070 Cosmos 08 (Carl Sagan) 215 .Origins Of Evil (Michael Tsarion) Symbolism (Michael Tsarion) The Destruction Of Atlantis (Michael Tsarion) Evolving Ideas Conference (Tom Bearden) Energetic Forces in the Universe (Robert Reckmeyer) An Inconvenient Truth (Al Gore) The Ring Of Power Zeitgeist UFO Files Richard Hoagland (Project Camelot) Dan Burisch (Project Camelot) George Green (Project Camelot) Benjamin Fulford (Project Camelot) Bob Dean (Project Camelot) Sgt.

MovingThrough Time and Space(Chantal Akerman) 3.com gyro-scope. Site-uri pe Internet hutchisoneffect.com orbit.nl crystalinks.html greatdreams.org philosophy.com/munck.com digg.com 216 .org centerpointe.com servtech.pair.com singtech.com silvaultramindsystems.com goldmanmethod.org newciv.com/sg/index.com learningmeditation.com soulsofdistortion.com trufax.com cycle-trader.net 21stcenturysciencetech.uk depalma.org keelynet.com universeofpower.com lauralee.shtml goldennumber.com amasci.co.com/freenrg/tors cseti.com hemi-sync.ca enterprisemission.com geometrycode.

com ourhollowearth.net projectavalon.net hypnosis.com lightworkers.com nealedonaldwalsch.net divinecosmos.ex.com/Grebennikov/index.org projectcamelot.org/mckenna.com livingcosmos.com antigravitypower.lightworker.com cropcircleconnector.html primarypeception.htm hado.com 217 .com superstringtheory.tripod.uk tmgnow.com deoxy.com newton.ac.com athenapolis.

218 .

219 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful