Dudás Jenõ Zsolt Védikus Tudással Magyarországért

1

2

Dudás Jenõ Zsolt

Védikus Tudással Magyarországért

3

A könyv megjelenését támogatta: Dudás Jenõné (édesanyám) Dudás Jenõ (édesapám) Schwarcz Marika festõmûvész, TM tanárnõ © Dudás Jenõ Zsolt Védikus Tudással Magyarországért

A rajzok, grafikák készítése: Szabó Viola

A könyv számítógépes munkáit végezte: Pelejtei Prihoda András

ISBN: 963 06 0899 5

4

A könyvek csak tájékoztatást nyújtanak. Ezt próbáltam könyvembe összesûríteni. Babilón. mely a részletek mellõzése mellett elmondja azon fontos dolgokat. Keresztény stb. hogy mit tegyünk. és mit kerüljünk. asztrológiáról. cselekvésrõl. figyelem felkeltõként szolgálnak egyes témákban. Kelta. elérhetetlensége miatt) megpróbál felmutatni. Minden szerves. Ezt lehetett volna az õsi Sumér. hisz az élet nem a könyvek által elnyerhetõ tudásról szól. organikus tudásnak egy rendszerre van szüksége. melyre támaszkodva magyarázom majd az élet univerzális összefüggéseit. De vajon a legfontosabb ismeretmorzsákat össze lehet sûríteni egyetlen könyvbe. hagyományból is származtatni. A valamilyen formában rögzített információ (az élõ tudás képviselõjének hiánya. a védikus rendszert. melyek a leglényegesebbek egy ember életében? Ez persze lehetetlen. de legtökéletesebben. Így. építészetrõl… stb. beszédrõl. bemutatni bizonyos minõségeket a lelkes olvasóközönség számára. ezt a 5 . legteljesebben a védikus hagyomány õrizte meg napjainkra ezt a tudást. így választottam magamnak én is egy rendszert.Elõszó Rengeteg könyvet írtak már a helyes gondolkodásról.

kortól. kristálytiszta elvek vezérlik. unokáidnak. egészség. amit talán még te sem kaphattál meg. s házát felépítette. s bemutatása közben megpróbáltam ismertetni Maharishi Mahaesh Yogi tanítását is. Ha fiatal felnõtt pályakezdõ vagy. csak a munka „mókuskerekét” szeretnéd alacsonyabb fordulatszámon hajtani. pedig a Teremtést precíz. ha egy beteljesedett életet tudhat maga mögött. De milyen az a nyugalom. rohanó élettempó mellett nincs idõ semmire sem. tudatlanság a hétköznapi ember részérõl. A mai. egyetemeken… Felvetõdik néhány praktikus kérdés: – Összhangba hozhatjuk-e elménket ezekkel a kristály tiszta elvekkel? – Létezik-e olyan technika.és fõiskolákon. állás.rendszert vettem vizsgálódásaim alapjául. vagyon… stb. s csak utána ítélkezz! Addig ismerd meg ezt a nagyszerû rendszert. egészség. állását elnyerte. már csak egészségért és nyugalomért küzd… De miért küzdünk? Mi okozta és okozza az élet küzdõ jellegét? Az élet alaptörvényszerûségeinek megszegése. Ha pedig idõs ember vagy. sem a közép. és miért tanulunk az iskolákban?! Ha tanuló vagy. valamint minden olyat megadni gyermekeidnek. nemtõl függetlenül? Mûveltség. Létezik-e olyan tudás mely megteremti a folyamatos fejlõdést és a boldogsággal teli hétköznapok nyugalmát mindenki számára. de kérlek. az általános iskolákban. ami erre képes? – Mit. az emberi élet kaotikus véletlenszerûségek egymásutániságából áll. s végre élvezni az életet. Sajnos ezen elveket nem tanítják a családokban. nyugalom… Ez a kívánságok sorrendje. amire minden fiatal vágyik. vagyis a kreatív intelligencia hiánya. a tompaság. Ez az idõsebb generáció kívánságlistája. vagyonát gyarapította. Most ez durván hangzik. Miután mûveltségét megszerezte. vagyon. olvassd el ezt a könyvet elejétõl végéig. az õsidõktõl létezõ védikus rendszert! Nyugalom. ami egy ember életét beteljesedetté tehetné? 6 . ház. középkorú ember vagy akkor már nem gondolkodsz ezen. akkor most azon gondolkodsz. hol tudnád a gyakorlati munkádhoz – a 2-3 évente változó munkádhoz – a szükséges ismereteket elsajátítani. Ha már érett. akkor már régóta az utóbbi kérdésen rágódsz. egészség. akkor szeretnéd az idõt megállítani. ház.

egészséges ember kialakítását tûzi ki célul és amely felhasználja a régi oktatási rendszer bevált módszereit is? (Fontos a sorrend! Termé7 . Nem könnyû 20 év tudati. a régi. próbálkozás és megértésre való törekvés nélkül rögtön elítél valamit. Add át magad a problémák újszerû megközelítésének. mielõtt elmélyednél könyvemben. átalakításának fõ irányvonala Sajnálom a mai általános. számolni nem tudó tanuló… El kellene gondolkodnunk. hogy: Mi a fontosabb? – Információözön mai technológiai korszakunkról. vagy – egy tudatalapú oktatás. mesekönyvet olvasnál. A mûveltség. Soha annyi felesleges információt nem tuszkoltak még gyermekek fejébe. családi és emberi értékek elõtérbe helyezésének maximalizálásával. nemzeti. teljes. hogyha valaki kísérletezés.és középiskolásokat. mint napjainkban. légy megértõ és jóságos hozzám a megfogalmazásaim olykori esetlensége miatt is. vagy sci-fit. állás stb. kitekeredett társadalmi szokásrendszereinkrõl. Ezért kérlek. hogy a környezet számára is maximális haszonnal járjon? Nos. mintha egy regényt. Rengeteg olyan dologgal fogsz szembekerülni. errõl szól ez a könyv. Kérlek. mely a Természeti Törvény. értelmes fejjel azon. jól mûködõ oktatási rendszerek részleges alkalmazásával.Mely alap kritériumnak kell megfeleljen egy ház. Mindenek elõtt Kedves olvasó. az majdnem azonnal törlõdik az agy tudatos részeibõl. a dolgok újszerû megközelítésébõl fakadóan. fõleg ha az ember „elsõ könyves író”. az oktatás mai helyzete. úgy olvassd ezt a könyvet. hanem csak megoldandó feladatok. nyugalom és egészség mellett úgy. megkérhetlek valamire? Azt mondják. hogy az a legteljesebb mértékben az egyén hasznára váljon? És a legfontosabb kérdés: Fenntartható-e a fejlõdés folyamatosan magas szintje. s emellett rengeteg a felsõs kisiskolások között az olvasni. amik igazából a védikus rendszerbõl tekintve nem is problémák. természeti. józan. spirituális kutatásainak és több mint 10 év gyakorlati tapasztalatának hangot adni. amik önkéntelenül is ellenkezést válthatnak majd ki belõled.

mely a nem megfelelõ régi rendszer maradványaiból és a nyugati mintát erõltetõ új oktatási. Ekkor lehetne a diákok belsõ késztetéseit a megfelelõ irányba terelgetni. terápiás kísérletek. lovas és más állatokkal (pl. (Lásd: kutyás. kertészkedés minden ember alapvetõ mûveltségéhez tartozó dolgok. Alsós tagozaton napi 4-5 óra elegendõ.szeti Törvény. Létezik-e olyan átfogó tudás. Ugyanis a Természet ismerete. mûvészi pályára állítani õket. hogy tudományos vagy mûvészi munka. ki az aki gyakorlati. de felsõbb osztályban sem szabadna 5-6 óránál többet tanulniuk a diákoknak.) Az állás. tudást és állítja munkába a felnövekvõ nemzedéket? 8 . kifejezõdése. de mindenféleképp az illetõ egyén és környezetének épülését. mezõk. delfin) való gyógyító. tanult ember teljes kreatív potenciáljának kifejezõdése. a belsõ kreativitás fizikai megjelenése a munka. az ég kékje. Az állatok. s nem leépülését kell szolgálnia. mely a „régi iskolák” gyökerébõl táplálkozva. aki mûvészi értékek felé nyitottabb. természeti. képzési. és ki az. foglalkoztatási rendszerünk tökéletlen folyománya. családi és emberi értékek. a velük való foglalkozás rengeteg emberi minõséget felelevenít a gyermekekben. fõzés. gyógynövények felismerése az egyedüli olyan érték a varrás. s ki az aki elméleti síkon érzi jól magát. az új meg növekedett igényeknek is eleget téve nyújt felvilágosítást. hogy szellemi vagy fizikai. Németh László munkásságát. Valamint az állatok és növények ismerete. a cseppkövek. Mivel a Természeti Törvény tökéletes formájában a megvilágosodott emberi fiziológiában ölt testet. Ma a munkaerõpiacon teljes káosz található. növények a természeti képzõdmények (erdõk. növények. Mindegy. szerelés stb. aminek az ember felnõtt korában is bárhol. így az emberi értékek állnak a sor elején és végén. nemzeti. (Lásd. a munka Egy képzett. tavak. a biogazdálkodás. aki tudományos. azonos óraszámban kellene szerepelniük.) A középiskolai tanulmányoknál. bármikor hasznát veszi. de akár a pocsolyák élõvilága is szinte „terápiás hatással” bírnak a gyermekekre. „Õ” a magasabb tudatállapotban lévõ ember. s a középiskola végeztével már konkrét tudományos ill. barkácsolás. rehabilitáló. mellett. a fû zöldje. már lehet látni ki az. A hagyományos állattartás és növénytermesztés.) A gyermekek tanulmányai során a tudományos és mûvészeti tantárgyaknak azonos hangsúllyal.

befektetésekkel vagyon keletkezik. idegrendszeri mûködésére. kölcsönös segítségen. fogyatékossággal rendelkezõ gyermek. A Ház A ház. s többékevésbé ismeri is. lakóépület. megfelelõen . munkahely a legfontosabb tárgyak életünkben. mûvészi tevékenység stb. egészséges versenypiaci helyzeteket kihasználó. a tárgyak zsúfoltságának stb. szellemi munka. s ahhoz hogy kapjunk. dolgozók életére. A megszerzett vagyonnak a megszerzéséhez folytatott cselekedet minõségének megfelelõ visszahatása van a vagyon megszerzõjére is. a szobák belsõ elrendezésének. fiziológiánk mûködésére. modern építészet által felépített házak a finomabb szintû építészeti törvényszerûségek ismeretének hiányát mutatják. rossz irányba tereli „sorsuk szekerét”. a bejutó napfénynek. vagy életvezetésük ellenkezik a Természeti Törvénnyel. ahol a szülõk nem megfelelõ módon szerzik (szerezték) meg vagyonukat. A mai. illetve a már megszerzett anyagi javak megfelelõ felhasználásával. baráti környezetét is. melyek sokszor gátló hatással vannak a házban lakók. A házaknak . a ház bejárat tájolásának stb. A szobák színének. Viszont egy olyan családban.méretüknek. sokszor „születeik le” pl.igen komoly hatása van idegrendszerünk. a „normális”. értelmes eszközökkel szerzett pedig erkölcsi és anyagi fejlõdés felé mozdítja el a cselekvõt és annak közvetlen családi. * Megjegyzés: Nagy öröm a gyermekáldás. elõször adnunk kell valamit. által. emberi idegrendszerre való hatását a pszichológia már régóta kutatja.A Vagyon A fizikai. de vannak olyan törvényszerûségek. szerkezetüknek. Vagyis. 9 . az alantas eszközökkel szerzett vagyon erkölcsi és anyagi romlás felé.* Régi mondásunk ezt hûen kifejezi: „Ebül szerzett jószág. ebül vész el!” Ahhoz hogy sikeresek legyünk másokat kell sikeressé tennünk. melyeket csak a mai modern tudomány képes vizsgálni a kvantumfizikai összefüggések tükrében.

Ezért azt az asztrológiát nem nevezhetjük pontosnak. de leírnak viszont egy fõ hatást. egyszerû számítógép program is elvégezheti. Az élettérkép kiszámítása mechanikus feladat. A kinyomtatott élettérkép olvasása viszont már komoly feladat. ez vagy TE. öreg? De születési idõpontod és helyed meghatározza minõségi jegyeidet. tapasztalt. tiszta idegrendszerrel bíró asztrológust kíván. Mivel az asztrológiai elemzések teljes tudást nyújthatnak egy személy10 . sorrendi alkalmazásával felgyorsítható. valamint a „stresszoldó folyamat” a Védikus Tudományok tervszerû. emberi tested van. amit a mai orvostudomány is ismer. Te az Univerzum tökéletes kifejezõdése vagy! Ha szeretnéd megismerni az összefüggést jelenkori lényed életfolyama és kozmikus életfolyamod között. Az egészségnek van magasabb szintje is. ami függ az asztrológus tudásától. Nõ. Ez. Sajnos csak az elmúlt évtizedekben figyelt fel komolyabban az orvostudomány a fiziológia és a pszichológia szoros összefüggéseire.Az Egészség Az egészség fogalma manapság a betegségek hiányára korlátozódik. idegrendszerének tisztaságától. akkor egy (elsõre igen bonyolult) rendszer keretében vizsgálódhatsz. tested tér-idõbe zárt intelligencia. Igen. Ezt a rendszert asztrológiának nevezik. A Rendszer asztrológiai összefüggése Nem tudom ki vagy. hogy az asztrológia egy tudománytalan dolog. férfi. Születési helyed és idõpontod kimetsz egy pontot az Univerzum tér-idõ folyamában. vagyis rövid idõn belül képes feldolgozni minden traumát. de intelligenciád sokkal többre predesztinál téged. Az Állandó Nyugalom A belsõ csendet. de a pozitív stresszeket is. mely elszakítottnak érzi magát a kozmikus részektõl. Milyen intelligencia? Kozmikus intelligencia. Idõbõl és térbõl állsz. idõ ismerete. tapasztalataikat és ítéletüket a magazinok „konyha-asztrológiai” olvasgatásaiból nyerik. a ma elképzelhetetlennek tûnõ idegrendszeri állapot egy tudattechnológia rendszeres gyakorlása révén elérhetõ. életfolyamod fõbb szakaszait. errõl majd a késõbbiekben teszek említést. megfelelõ aktivitással stabilizálható. felkészültségétõl. egyensúly az. A fiziológiai és mentális harmónia. melynek 100%-ban jellemeznie kell minden egészséges ember életét. fiatal. egy fõ „hatásfolyamot”. és amit többféle módon még ki kell vetíteni a vizsgálandó egyén élettérképére is. Sokan azt hiszik. Az asztrológiai számítások alapfeltétele a pontos születési hely. nyugalmat akkor nevezhetjük állandónak. ha azt semmilyen külsõ behatás nem zilálhatja szét.

építészetre vonatkozó alapvetõ Természeti Törvényt megsértett. Asztrológiai elemzések esetén is fontos a megfelelõ idõben adott. vagy akár egy ország. Az építész még azt is megmondta. Tiszta tudatra. mint belülrõl. ahol a véda meg-nem-teremtett (örök idõktõl létezõ) részei. bár csak személyes tapasztalatokon keresztül igazolhatók. a tömeg jótékony figyelme feltölti. lényeges információ. A halál okát az épület szerkezetében lehetett megtalálni. de nem talált semmilyen elõre látható komoly negatív eseményt elõrevetítõ bolygóállást. Ezért mondhatjuk. õsi minõsége. beteggé teheti az elõadót. bejáratának irányultságával számos. E tudásnak van egy autentikus. külsõ szemlélõ által megfogalmazott információ” képes az életünkben tapasztalt tendenciák megerõsítésére vagy bizonyos kiaknázatlan lehetõségek figyelembevételére késztetni. rosszindulatú figyelme feldühíti. mely csak azoknak fedi fel értelmét. Erre a legegyszerûbb példa az. tudása. elbizonytalanítani”. de nem tûnt komolynak a betegsége. A legfinomabb szinteken. A testvére egy ideje olyan új házban lakott. az önviszonyuló tudatosság által hallható vibráció felfoghatók. szerkezetével. Ez a „kapott. Talán ködösnek tûnik könyvem ezen része. Ezt példázza a következõ igaz történet. Ezt a vibrációt nem a fülünkkel halljuk. így nagyon fontos az asztrológus személye.rõl. Az asztrológia mellett a Természeti Törvénnyel összhangban lévõ építészet is igen fontos. mely méretével. ill. tudatosságra épülõ tudás. a megfigyelés ténye már képes módosítani a megfigyelt eseményt. de fontos információkat tartalmaz 11 . mely sohasem konkrét dolgokra irányul. jelentõs hatást gyakorolnak életünkre. Egy indiai asztrológusnak (dzsjótisi) meghalt a testvére. Ezek tények. megbízhatósága is. hanem tendenciákra. melyek megvalósulásának esélyét a születési térkép elõre jelezheti. a védává váltak. Itt érvényesül jó asztrológus esetén a „több szem. vállalkozás sikerességérõl. Ez a belülrõl hallás azt jelenti. hanem a tudatunkkal fogjuk fel. mikor észre vesszük: figyelnek minket. Már régóta betegeskedett. Aztán megvizsgált minden körülményt testvére életében. kimeríti. Véda Véda azt jelenti tudás. Megvizsgálta a születési horoszkópját. A véda ezen részét srutinak nevezik (sruti = „ami belülrõl hallható”). akik a tudássá. Egy indiai építésszel (szthápati) való konzultáció után megtalálták a végzetes hibát. Maga a megfigyelés ténye képes egyes embereket „felpörgetni vagy lámpalázat kelteni. hogy miben halt meg a testvére. Minden mindennel összefügg. Ilyen a védikus rendszer. hogy létezik egy olyan idegrendszeri állapot. Ha pedig nagyobb tömeg elõtt beszélünk. többet lát” közmondásunk is.

a valóságot egyre jobban megközelítõ. De a Teremtés nem tartozik az idõ és tér megszokott keretei közé. A védák tartalma nem az intelligencia megjelenésének intellektuális elemzésénél. felzeng. Ha már halljuk a védát mint sruti. önirányító minõségû intelligencia megelevenedik. a védikus minõségeket megjelenítõ. Ezt már sokan tudják. dévata és csandasz értékek szamhitája. Addig minden a Véda megértésére irányuló törekvésünk csak elméleti fejtegetés. Ez Brahman játéka. fenntartás és összeomlás egy hármas. vagy látjuk mint darsan. a tudat mûködésének mechanizmusait. majd ezen koordináták között is folyamatosan alakítja a Teremtést.” Gondolkodjunk el az ige és a sruti párhuzamán… Ezt a bibliai idézetet hibásan. ami minden sejtünk impulzusában táncol. Újabb Teremtés következik. örök elpusztíthatatlan forrását a védikus tudományokban. Minden mindennel összefügg. Mikor az anyagi világ megszûnik. Az egyéni tapasztalat rendkívül fontos a védikus tanulmányoknál. rezgések megtapasztalásánál fejtik ki eredeti minõségüket. hatását. ha tudatosságunk még nem érte el a megvilágosodás ama szintjét. Egy-két igazi gyöngyszemmel szeretném megörvendeztetni a védikus tudás szerelme12 . elcsendesül. hanem a védikus hangok. mely abszolút harmóniában van a természeti erõkkel és az égitesteket irányító intelligenciával. mikor a mag. de a teljes „rendszert” tökéletesen leíró törvényeket csak kevesen ismerik. vagyis szamhitája. akik már régóta keresik az abszolút tudás magvát. de akár eredetiben is hiába olvassuk õket. Értelmezését hiába keressük különbözõ fordításokban.azok részére. A Védikus szót sok mindenre szoktuk használni. Hogyan lehet megfogalmazni az intelligencia. de még hibás elmélet. a megfigyelés folyamata és a megfigyelt egyesült minõsége. vagy pedig azzal összhangban lévõ dolgokat jelentik. A védákhoz tartozó. a Véda. A risi. Szûkebb és tágabb környezetünk tárgyai. fenntartó s elpusztító minõségeit. ahol a sruti. morajlik. az Ige Istennél vala és Isten vala az Ige. manapság így fordítják: „Kezdetben volt az Ige. létrehozza a világegyetemet. vagyis a megfigyelõ. és végül meg is szünteti. A teremtés. akkor valósítottuk meg tudatunk szintjén a védát. mint az önviszonyuló. a tiszta tudat mezejét érintõ. s ott honol. összeomlik szamhitá minõségébe. a mindent önmagából létrehozó. ismét kifejti teremtõ minõségét. éltetõ nedvhez jut. Az újabb teremtés kezdetén.” Ez a hibás fordítás egyetlen egy Teremtés kezdettel számol. örökkön-örökké tartó ciklus. az Ige Istennél volt és Isten volt az Ige. a védikus tudással egyezõ. „Kezdetben vala az ige. mint gyümölcsbõl magjába áramló erõ. mely mikor tér-idõ koordináták közé szorul. s ami nem más mint… Önmaga?? Ez. a tudat végtelen mezején keresztül szoros ok-okozati összefüggésben állnak egymással.

örömöt és boldogságot sugároz ki magából. és az „aktuális.seit. Javítja a szív munkáját. Nem az aktuális. Ha nem. a hangszórókat rakjunk magunk elé. A Creation. Annyira felpöröghetnek az események.jazzy.uk/gandharva/gandharva.ram http://www. külsõ Természeti ritmushoz. napi 2 x 10-20 percet hallgat védikus recitációt. hogy élete kezd átalakulni. Olyan linkeket jegyeztem fel. periódushoz” hozzáhangolja az emberi természet ritmusát. zene.” Ennél a filmnél érdemes a hangfalak hangerejét enyhén feljebb tekerni. Lehetõleg kelet (vagy észak) felé nézzünk. hanghatások. hallgatás közbeni hatásai erõsek.com/video/Creation_56k. 13 .. Ez a 11 perces film egyedülálló a maga nemében. ezek a rezgések nem kívánnak meg nagy hangerõt. http://www. A Szerk. szerelmek. észreveheti. Látvány. hanem nagyon komoly idegrendszeri rendezõ hatással is bír. Teremtés címû film mebutatja a teremtés védikus történetét.co. Nem kell hangosan hallgatni õket. (nem a mennyiség számít!) hanem a rendszeres idõközönként..com/video/Creation_332k. a keringési panaszokkal küzdõknek ez a zene.pls Az ezoterikus zenékkel ellentétben. ahol a védikus tudás egy-egy autentikus gyöngyszeme csillanhat meg. kihívások. * A könyv 2006-ban íródott. lehet azóta ezek a címek vagy nem üzemelnek. Ezek a rezgések megkövetelik a figyelmet. A Természet szívének dobbanására felhangolt Teljes Emberi szív szeretetet. akkor az a szív még nem teljes… A védikus rezgések hallgatása egyetemes minõségeket indít el az ember tudatában és az egész Teremtésben. „Bemelegítés. hosszú idõintervallum alatti hallgatások száma. feladatok. Eleinte csak azt veszi észre. a gandharva zene nemcsak ellazítja az elmét. hogy begyorsulnak körülötted a dolgok. a szanszkrit idézetek és az Angol fordítás így adja át a Teremtés érzését. új munkák.saifilms. áldás. megfelelõ lecsendesedett tudatosságot és a tényleges csendet is ezen rezgések hallgatása közben. Ha valaki már 1-2 hónapja.ram* Gandharvavéda zene: http://www.saifilms. vagy már más néven találhatóak. Mindössze Internet csatlakozási lehetõség szükséges hozzá.

prapatti.html http://www. Ezek sajnálatos velejárói a folyamatnak. lehet azóta ezek a címek vagy nem üzemelnek.com/dale/Audio. Mivel a tudat önviszonyuló szerkezete bármikor rendelkezésünkre áll. Vagy amikor az ember munkából hazatért és lefürdött.html http://sarasvati. Védikus recitációk:* http://sanskrit. Ez a védikus tudás egyik nagy áldása. ritmusukat mint egy zenemûvet. hogy el is feledkezik a napi rendszeres recitáció hallgatásról.bhaarat.bharatavarsha.com/slokas/mp3/ * A könyv 2006-ban íródott.com/veda. akkor egy 10-20 perces recitáció hallgatás nagyon kellemes minõségeket élénkít fel az emberi tudatosságban. 14 .tripod.com/iyer/chants. napfelkeltekor illetve közvetlen utána.. A szövegeket nem énekeljük együtt a panditokkal. felfrissült. így végül is bármikor leülhetünk recitációt hallgatni.htm http://www. vagy már más néven találhatóak. A Szerk.régi ismerõsök keresik meg stb. Bár erre legjobb a kora hajnali idõszak. hanem csak hallgatjuk zengésüket. mely az agy eddig nem használt területeit is képes mozgósítani.

amik megváltoztathatják életed 1. A hatha jóga gyakorlatainak nyugati. mely a Teljes Természeti Törvénnyel összhangban élt élet célja. amit nagyon könnyen megtapasztalhatsz a relaxáció. és így találja el a nyílvesszõ a célját. Ennél még kellemesebb és hasznosabb állapotot érhetünk el. nyugalmat. az idegrendszer számára. ha tudatosan. nyugodt.). normális tudatállapota. megfelelõ tematikus sorrendben. teljes emberi életet. Sõt. pihentetõ lazítást. testhelyzetek kitartásával. nyugalom. Ezen technikák alapja az idegrendszer és az izmok egymásra hatása. Közel az alváshoz. megfelelõ pozícióban. a hatha jóga ászanáinak gyakorlásával. Ez az energia a meditáció utáni cselekvésekben jelentkezik (mint éberség. mely pihen. éber állapotban gyakorolt stressz-oldó hatású tudat technológia. Remélem gyorsan kipihened a fáradalmakat! Erre tökéletesen megfelel a fentebb említett két technika. nyugalmi állapoton is túlmutató. hogy a relaxáció. elfáradok és az idegrendszerben feszültség jön létre. de még éber állapotban. de az íj pozíciójából adódóan rendkívüli potenciállal. a beteljesedett. „képzeld el. Az Állandó Nyugalom Az elsõ. mint a kifeszített idegen nyugvó. Olyan.Tudásmagok. közepesen mély nyugalmi állapotba kerül. az autogén tréning nem más. Ez az abszolút nyugalom és rend. mely az izmok tematikus sorrendben való megfeszítésével és lazításával. melyben a külsõ hatások nem rendíthetik meg a belsõ tudatosság nyugalmát. pár évtizedes gyakorlással a megvilágosodás is elérhetõ vele. hogy nyugodt vagy…” állapot. Nem is árt. s körülmények között ellazítom az izmaimat. hanem egy dinamikus cselekvésre. az autogén tréning kellemes nyugtató hatása. Ha sokszor megfeszítem az izmaimat. mint a hatha jóga egyes részleteinek újrafelfedezése. kölcsönös viszonya. Ha lazítok. pihenõ nyílvesszõ. tettre kész tudatállapot. akkor idegrendszerem is egy kellemes. az 15 . az elõzõ fejezet nyakatekert kifejezései után. A Maharishi Transzcendentális Meditáció (TM) a legmélyebb alvó. mely abszolút regenerációt biztosít a szervezet. tudományos szemmel való vizsgálataiból látható. Ez a beteljesedésre törekvõ ember egészséges. energiával bír. lélekzõ (sic!) gyakorlatok segítségével nyújt kellemes regeneráló. modern és – egyenlõre még – hiányos értelmezése. rendszeres gyakorlása pedig (1-2 év alatt) kialakíthat egy olyan idegrendszeri állapotot. nagyobb összpontosító képesség. mélyen pihen. melyben ez a speciális mélypihenõ tudatállapot állandóvá válhat még cselekvés közben is! Ez nem valamilyen „elszállt”. megfelelõ mester mellett. magunkra erõltetett. végsõ soron a teljesség. összefogottság stb.

A krónikus tünetek kezelésére alkalmas a mai modern gyógyászat is. Bõrünk az a 16 . mely a kozmikus egésszel. az égitestekkel való kapcsolatát biztosítja. Az Építészet A Véda megemlíti az ember harmadik bõrét. Az orvostudomány csak nemrégiben. cselekvéssel stabilizálódik. diagnosztizálni. próbálgatva a módszereket gyógyulgatni. táplálkozással fejlõdik.EGÉSZ-SÉG alapja. ahol harmonikus mûködés valósul meg a test és az elme szintjén. a mai modern orvostudomány által letesztelt módszere a megelõzésre. gyógyításra és rehabilitációra s nem utolsó sorban a megvilágosodásra. Nincs esély a gyógyulásra a szervezet egész-ségének visszaállítása nélkül. Az Egészség Tiszta tudatra épül. könyvekbõl olvasgatva. hogy a szervezet immunrendszerét. Bár ez a kifejezés még most. hanem megfelelõ szakemberek irányítása mellet kell életmódunkat úgy alakítani. gyógyszernek nevezett kemikáliákat. Ekkor viszont nem lehet össze-vissza. Az egészség egy olyan testi és tudati állapot. Ezen szakemberek képesek a szervezet finom. bevesszük a különbözõ testidegen. szórakozással feltöltõdik… Az Egész-ség nem azonos a betegség hiányával. hogy az a Természeti Törvénnyel összhangba kerüljön. mûszerekkel még ki nem mutatható egyensúlytalanságait megállapítani. (A magasabb tudatállapotokról lásd: Maharishi Mahesh Yogi: A Lét Tudománya és az Élet Mûvészete címû könyvét) 2. az élet tudását értelmezõ rendszerek közül a Maharishi Ájurvédát ajánlom leginkább mindenki figyelmébe. alvással. az utóbbi 20-30 évben kezdett el foglalkozni komolyabban az immunológia tudományával. vírusokkal és gombákkal. a könyvem elején utópisztikusnak hangzik. mely a nap 24 órájában fennáll. A Maharishi Ájurvéda az indiai több ezeréves orvostudomány felelevenített. pihenéssel. ahelyett. de a „nehezén” túljutva már a hagyományos gyógymódoknak kell átvenniük a vezetõ szerepet. s azok egyensúlyozására terápiát javasolni. a házat. Sajnos még ma is csak küzdünk a baktériumokkal. 3. Ezen finom. regenerálódik. a szervezet egészét hoznánk mûködõképes állapotba.

a cipzár elöl. bejáratának irányultsága melyeket szintén figyelembe kell venni. Második bõrünk . Sajnos. Persze vannak olyan általános elvek melyek a ruha kiválasztását. fájdalmat. az épület keleti oldalán az ablakok részleges vagy teljes hiánya pedig olyan. esetleg vakká” teszi a benne élõket a kreativitásra. az anyagok milyensége változtatható.szerv. mint a ruha… Az építészeti stílus. És mi a helyzet a házzal kapcsolatban? A háznak. Modern világunkban ruhánk az igazi kapcsolattartó a természeti erõkkel. „Engem nem befolyásol a házam felépítése és minõsé17 . ezek is a ház tulajdonosára szabottak. búvár. mellyel környezetünkbõl a lehetõ legtöbb információt nyerjük. rengeteg ház megsérti az alapvetõ. Az ilyen ház „szemellenzõssé. hogy a gombok. érzünk érdest. Mikor mezítláb sétálunk. szintén van egyéni. A sarokba elhelyezett bejárat olyan mintha a ruhánk nyakrésze a vállunkhoz kerülne. de belsõ mikrokozmoszunkkal is. Magától érthetõen adódik. öltönyben. arányai. „Amilyen házban élünk. olyan gondolataink lehetnek…” Hány és hány embert láttam elmosolyodni ezen kijelentésem hallatán. bõrünk a fõ kapcsolattartó. Ugyanúgy nem 3 számmal kisebb „begombolhatatlan”. mérete. lágyat. hogy megfeleljen. simát. Legyünk nyári melegben. a Természeti Törvénnyel összhangban lévõ építészet törvényeit.vagyis ruhánk . ujjainkkal tapintunk. mintha a sapkánkat valaki tréfából a szemünkbe húzta volna. harmadik bõrünknek. ruháink TESTRESZABOTTAK. nedvest stb. Vagyis ha hétköznapi utcai viseletrõl beszélek. meghatározott méretei. fazonja egyéni kritériumoknak kell. bizonyos körülményekhez kötik. a spiritualitásra. gumiruhás búvárruhára. kozmikus környezetünkkel. ha nem. de ezeknek is igazodniuk kell a környezeti viszonyokhoz. és tûzoltó munkásruhára sem. vagy 5 számmal nagyobb „ejtõernyõs ruha” jelenik meg elõttünk. hûs simítását vagy a kavicsos talaj egyenetlenségeit.anyaga. ha légfuvallatok érnek minket. akkor senki sem gondol egy békatalpas. s nem hátul van a ruhánkon… Ezek egyértelmûek. bõrünk izzad vagy didereg. ezek a ruhák a fõ kapcsolattartók közvetlen és távolabbi. vagy téli sítúrán. talpunk alatt érezzük a fû lágy. És ha hisszük.vagy tûzoltó-ruhában. hogy a ruha gallérja a nyakrészen helyezkedik el.

azt is a telek keleti ill. akkor még a közelében sem! A telek szabályos téglalap vagy négyzet alakú. a hálószoba. hol a nappali. 2. esetleg északkeleti lejtésû legyen. a szobák belsõ elrendezése milyen. vagy pedig enyhe északi ill. érdeklõdõ. És még csodálkozunk a mai emberek stresszes. mint emberek. ne haladjanak át telkünk felett. szûk térben esznek. A magasfeszültségû vezetékek. Most képzeljük el a panelházak betondzsungelét. Keletrõl. A Telek Csak panelházat ne! „Az emberek nem galambok. nyugatról pedig enyhén zárt. tanulmányozása. konyha stb. bõrünk. tavat. északi részén helyezzük el. Házépítés elõtt. elöregedett házakban. melyet nem lehet csökkenteni a kényelmetlenség érzete nélkül. ismerete nem elég. ami ebbõl az ismeretbõl és a szthápatjavédikus rendszerbõl adódott. baráti ölelés vagy szeretkezés közben stb. s néha csendben olvasgatnak. szabadon ezeket a területeket! Az északi oldal a házon belül és kívül egyaránt „levegõs és könnyû”. védett. és aztán pedig elmondtam egy-két olyan dolgot. északról nyitott. hogy a helye nehogy a telekátlóra essen.. A telek sík. Késõbb megkérdeztem. Tartsuk mindig tisztán. egy tér. a saját. isznak. akit megkérdeztek a szthápatjavéda és a panelházak kapcsolatáról. keleti. buliznak. de egyedül a szthápatjavédikus könyvek olvasása. alszanak. ügyelve arra. ha lehet. a telek kiválasztása az egyik legfontosabb mozzanat. családok egymásra halmozott tömegét. embertelen és természetellenes életvitele miatt? Egymás hegyén-hátán. Ha kutat. És a hitetlenkedõ mosolyt felváltotta a komoly. szeretkeznek. akkor kerítsünk le egy szabályos részt belõle. A telekbejárat északi vagy keleti legyen. 18 . Ezt a tudást is meg lehet tanulni. ezt a tudást a kozmikus régiókkal is összhangba kell hozni.. ürítenek. ha valamilyen okból kifolyólag ez mégsem lehetséges. délrõl. veszekednek. családi életükre vonatkozólag.” – mondta egyszer Maharishi. fúrnak-faragnak. Ez abnormális és tûrhetetlen. mely égtáj irányába néz a házuk bejárata. ruhánk és mások ruhája közt van egy bizonyos távolság. kivéve tánc. egy tér. Minden házhoz egy bizonyos méretû telek tartozik. mely kapcsolatot tart a környezettel. esõgyûjtõt szeretnénk.ge!” – mondták. A bõr hasonlatnál maradva. néha értetlen döbbenést kifejezõ arc.

Szél-Víz = Feng . és terveket is a házunkra vonatkozólag.) Az pszicho-fiziológiai hatással csak felületesen ismerkedtek meg egyenlõre a pszichiáterek és pszichológusok. a házavató ünnepséget megtartani stb. hogy ha egy fa. akik minden információt megadnak az épülõ házzal kapcsolatban. A természeti elemek és az égitestek a házakra is hatásokkal bírnak. holdsugárzás a szél és az esõ hatását mindenki ismeri. így beszélhetünk az é. az ajtókeretet beállítani. pszicho-fiziológiai vagy fiziko-pszichológiai hatásáról. hogy nagyjából megtervezzük a házunkat. ünnepeltek s tartották Istentiszteleteiket. de ha megtudjuk mennyi minden befolyásolja még a felépítendõ. asztrológus képességeit. Az ivóvíz bevezetése északról vagy keletrõl történjen. a házba beköltözni. és a többi égitest (é. A tökéletes összhang eléréséhez viszont ezeket a terveket Maharishi Szthápatjavédikus Építésszel kell leellenõriztetni. a felépítendõ ház árának 5-10%-a. arattak. elme és fiziológia egymástól el-nem-választhatók. Magyarországon már több ilyen ház épült. A telek pontos alakja. mikor kell az alapot kiásni. A mai orvostudomány nagyrészt csak a fiziko-pszichológiai hatással foglalkozik. világos-virágos” legyen. A szennyvízelvezetés a telekrõl nyugat felé a legkedvezõbb. Ezen törvényszerûségek teljes mértékû figyelembevétele. a bõr felhólyagosodása. az épület középponti alaprészében (brahmaszthánban) elhelyezett dolgokkal. szóval ezek precíz asztrológiai és építészeti számítások együttesét követelik meg. személyre szabott házunk méreteit. A napsugárzás. Ezt eleinte sokallhatjuk. a nyári napsütés leégetõ hatása. meghaladja az átlagos építész. Az általam említett szabályok arra jók. a fõfalakat felhúzni. A tervek ára kb. Pontosabban fogalmazva. a vasztu purusa hasonlat A Nap. mindent mi fontos volt az életükben.t. melyek tökéletesen kiszolgálják a tulajdonosukat. mérete a ház arányaihoz szabott.Shui Egy apró részlet a Feng shuival már megismerkedett emberek 19 . Erre valók a Maharishi Védikus Egyetem magasan kvalifikált szakemberei. arányait. A téli napfényszegény idõszak hajlamosabbá teszi az embereket a depresszióra. a „régiek” még eszerint vetettek.) A Nap és Hold hatását mindenki ismeri. milyen hatást lehet elérni. (Pl. a névadó ceremóniát. Nagyobb fákat.) kozmikus útjuk során különbözõ hatással vannak mindannyiunk pszichikai és fiziológiai mûködésére. a Hold. Kérjük szakember segítségét! A hollandiai vagy amerikai Maharishi Védikus Egyetem Szthápatjavéda osztályáról kérhetünk tanácsokat. anyagokkal. bolygók hatása. (Pl. tájolását. ha délután. a keresztelõt. bokrokat csak délre és nyugatra telepítsünk.t. A ház tájolása.kelet szintén „nyitott. féldrágakövekkel stb. Általános „ököl” szabály. akkor kedvezõ hatású. bokor délelõtt árnyékot vet házunkra akkor kedvezõtlen.

hangszerhez a „3. A házat és környezetét hasonlíthatjuk élõlényhez. Vasztu Purusát. (Vasztu = az épület külsõ és belsõ környezetére. személy). Lál Kiadó) A ház környezetre gyakorolt hatásait. A szthápatjavéda minden házhoz egy „gazda élõlényt” rendel. az egyik a nap 24 órája alatt. korról korra különbözõ hasonlatokkal érzékeltették a szakavatott mesterek. A Purusha minõség a Természettõl (Prakriti) elkülönülve helyezkedik el. modern építészeti szaktudással nem feltérképezhetõ. a másik egy év alatt fordul körbe. A Vasztu Purusa . rendkívül finom szinteken (kvantumszintek) érezhetõ. A ház finomabb. 3 Vasztu Purusa „dolgozik” egy házon belül. tulajdonságait a benne lakók aktivitása és a ház szerkezetének együttese alkotja. bõrünkhöz” stb. a legfontosabb az. újból és újból megjelenik a maga tiszta. ÉK felé néz.a házban lakók életet támogatja. ill. 20 . földrajzi és kulturális berendezkedésre való tekintet nélkül. mintegy megfigyelõ jelleggel. kevésbé tiszta formájában. korszakról-korszakra. Purusa = ember. gátolja a ház szerkezeti felépítésébõl adódóan. A másik kettõ forog.az eredetét elmesélõ történet szerint . mûvészien mutatja be a kozmikus mûködéseket és jellemzi a magasabb tudatállapotokban élõ megvilágosodott építészmesterek „költõi vénáját” is. tapasztalható minõségeit. s így érzékeltethetjük az elvont tulajdonságokat.számára: A Tradicionális Kínai Iránytû Iskolát érdemes összehasonlítani a Maharishi Szthápatjavédikus rendszerrel! Bizony-bizony a tudás nem új. Ezen három „élõlényre kivetített tudás”. eredõje. egy ún. az életre gyakorolt hatásainak összessége. amelyik állandóan egy irányba. (Lásd: Gauranga Das: Vasztu – Az otthonteremtés tudománya címû könyvét. tökéletes ill.

Erre legjobb példa a déli bejáratú ház. délen-télen-napsütésben kedvezõ a bejárat – mondják. Az építészek sokszor csupán a téli szezon kevesebb fûtésmennyiségét veszik figyelembe a bejáratok elhelyezésénél. perzselõ minõség nem kedvezõ hosszútávon az emberi élet szempontjából. ha azokat rendeltetésszerûen használják. s így Magyarországon az épületek jelentõs hányada déli bejáratú. („Débe . stabil helyzetben lévõ vasztu purusára kivetített összefüggések megfelelnek a Föld mágneses pólusainak házra gyakorolt állandó.) Ha a ház déli oldalán van az étkezõ. legrosszabb esetben „megeszi”. attól függõen.-ek hatása a házon keresztül adódik át a ház lakóira. Az „északi szelek hidegek”. hol és mennyi ideig tartózkodik a házban. Kvantumfizikai szinteken minden egy bizonyos intelligencia minõség kiáradásának.Ugyanis az állandó.a ház vasztuján keresztüli . jellemezheti. ha jól tervezték meg a szobák elhelyezkedését. A legfinomabb intelligencia szintjén nincs különbség anyag és energia között. düh. az évszakok .t.ebéD” van. (Nem biztos. hogy hétköznapjaik során ezt 100%-ban tapasztalják. melyben a lakókat állandó feszültség. Ha egy ház falait bizonyos égtáj irányában elvékonyítjuk. szépen tükrözi Magyar nyelvünk a valóságot. fizikai kontaktus nélkül létezik? Minden mindennel összefügg. ha figyelembe veszi ezen „élõlény” (élõlények) helyzetét. túlzott étvágy. minden az emésztést segíti elõ a Természetben. perzseli a ház déli oldalát. egymásba könnyedén átalakíthatóak. például ha a ház bejárata délre nyílik. stabil hatásával. mikor. (Lásd magasabb tudatszintû szent emberek manifesztációi. ha nem. harag. Ha megfelelõ a ház vasztuja. szerencsétlenség stb. Ez a fõ étkezés ideje is. energiatúltengés. izzik a levegõ. mely végül is az egyéntõl „függetlenül”. Délben delel a Nap. szerkezetének felel meg.emberre gyakorolt hatását tükrözi. felemészti õket.) Miért okozhat szerencsétlenséget egy ember életében a ház. hogy ki. mert akkor az egész ház minõsége „felperzselõ” tulajdonságokat fog átvenni. akkor a ház támogatja a benne élõket. ajtók és ablakok által nyitottabbá tesszük. akkor az adott égtájnak megfelelõ minõségeket „átveszi”. Az egy év alatt körbeforduló vasztu purusa. de ilyen hatásnak vannak kitéve. az elõsegíti az emésztést. De ez a felemésztõ. akkor gátolja.) Az é. 21 . betegségek. Az egy nap alatt körbeforduló vasztu purusa pedig a nap 24 órájának hatását vetíti elénk.

Csökkenõ külsõ sikerek. a fáradékonyság. nincs gyermek. A keleti bejárat kreativitást. hogy konkrét számadatokkal megbizonyosodhassunk a védikus tudás mûködõképességérõl! Magyar Statisztikai Hivatal. de a négy mellékégtájat is figyelembe kell venni. vagyis az északi oldalon lévõ bejárat gazdagságot. hogy egy díszes. bezárkózás. megfelelõ helyen állított díszes kapuknak. békesség a kimenõknek. A kapuk jelentõsége A székely kapukat sokfelé „keletváró” kapuknak nevezik. vagy az Esthajnal csillag É-i irányába tájolták. Ez látható a Japán sintó vallásban is. a betegségek. A nyugati bejárat minõségei a szegénység. „papi életre” kényszerülés. sajnos mindegyik nagyon jól meghatározható „mellékhatással” rendelkezik.De. Ezeken a kapukon át érkezett a hívõ is a templomba. a „torii”-kat a felkelõ nap irányába állították. Nemcsak a négy fõ égtájat. nézzük csak az elhalálozási mutatókat… Hogy ilyenek még nincsenek? Akkor érdemes lenne elkészíteni õket. hogy templomaink többségének bejárata véletlenszerû irányokba néz. elfordulás a „külsõ világtól”.” Ebbõl a tudásból mára csak annyi maradt Székelyföldön. gazdagságot és spiritualitást hordoz magában. gyönyörû motívumokkal tarkított kaput kell állítani. HAJRÁ! Az is elgondolkodtató. ahol a kapukat. a csökkenõ kreativitás. az elfolyó bevételek. és ezeken át várták a helyi Istenségeket. „megvilágosodást”. a „kami”-kat is a szertartásokra. pedig szinte minden kultúrában a templomok bejáratát pontosan a felkelõ Nap. mert attól ház a ház… Pedig a „régiek” még bajelhárító szerepet is tulajdonítottak a megfelelõ idõben. 22 . A bejáratok hatásai A déli bejárattal ellenkezõ. Észak-keleti bejárat: Nincs házasság. bõséget s nyugalmat biztosít a védikus tudás szerint. jólétet. Feliratuk gyakran: „Áldás a béjövõknek.

amit az épület ezen területei. gondolataival. Dél-nyugati bejárat: Állandó veszekedés. akkor sok vendég várható. csend. csend-szoba. spiritualitás. alakja. mentális megrázkódtatás Észak. amit néhány vasztuval foglalkozó könyv áttanulmányozása. bõség. feszültség. imaszoba. könnyû dolgok helye. viszály. A nyolc irányból csak kettõnek van minden szempontból jó hatása. valamint ennek elhelyezkedése. Érdemes ezt a részt szthápatjavéd könyvekbõl áttanulmányozni! Összeállítottam egy táblázatot. tartózkodás az újtól. gazdagság. illetve az ezen irányokba nézõ bejáratok hoznak. Észak-nyugat. gyorsan pergõ gondolatok. elhelyezkedése. Ez a táblázat nem öleli fel az összes olyan minõséget. Észak-nyugati bejárat: Mentális megrázkódtatás. növények. a bejárat ideális helye. az északi és a keleti bejáratoknak. Észak-kelet. WC. hatásminõség-összességének szempontjából. nyugalom. Bejáratnál: következetlenség. „átjáró-ház“). házbejárat-elhelyezkedés. elemzése után bárki kiegészíthet a saját megjegyzéseivel. de inkább üresség. kamra. hogy a bejárat az északi illetve keleti oldal melyik részén helyezkedik el. konyha (ha konyha. Inkább csak iránymutatóul szolgálnak. gyermek. következetlenség. A telek mérete. WC-t ne helyezd ide! Bejáratnál: gazdagság. bizonytalanság. Bejáratnál: csökkenõ külsõ sikerek. rengeteg napfény. A gyorsan cserélõdõ dolgok helye.Dél-keleti bejárat: Állandó félelem. „szelesség”. vendégszoba. a telek lejtése mind-mind fontos tényezõk. Meditációs hely-ség. napfény. 23 . nyugalom. könnyû dolgok helye. pozíciója a ház oldalán. A házbejárat irányultsága a legmeghatározóbb erõ a ház „vasztujának”. nincs házasság. zeneszoba. nappali. Dolgozószoba. Vagyis. nincs gyerek. aránya a ház bejárat-irányultság. a telek-bejáratának irányultsága.szoba.

a bejárat ideális helye. és a választott védikus tudásra is. tûz. a szobák NY-i és D-i oldalára helyezd!) Kelet. Ebédlõ. hálószoba. jelen esetben a védikus építészettel. forróság. 24 . vizek. WC-t ne helyezd ide! Bejáratnál: szegénység. napfény. WC-t ne helyezd ide Dél. WC-t ne helyezd ide! Bejáratnál: kreativitás. ételek készítése. gazdagság. mellékhelység. a ház urának helye. A telek bejárata északi vagy keleti. A ház alapja. elemezzük az adatokat és összehasonlítjuk a bentlakók életével. Ha gyakoroljuk a TM-et. feszültség. nagyobb rálátással tekinthetünk életünk eseményeire. Bejáratnál: állandó veszekedés. elektromos berendezések. ha már jó ideje foglalkozunk az adott témával. a ház lelke. mint a keleti és az északi oldalaknál. elfolyó bevételek. Bejáratnál: állandó félelem. üresség. Hálószobát. tisztaság. nedvesség. nem szabad üresen hagyni. betegség. fény. ill. melyek vékonyabbak. közepe. Érdemes a szél-víz elemek mozgásának elképzelésével megfigyelni a minõségeket. Bejáratnál: összes negatív hatás. A sarokba (Dny-i) nehéz stabil dolgot kell rakni. ablakkal jobban „megbontottak”. azonos a ház bejáratának tájolásával. felsoroljuk a tulajdonságait. sok-sok változáson megyünk keresztül önmagunk is. A Védikus tudásra jellemzõen majd csak akkor kezdjük el „látni” ezeket a minõségeket. nehéz dolgok helye (nehéz dolgokat a ház. jelen esetben a Sztápatjavédára. Dolgozószoba. nehéz dolgokat. az étkezések helye. oldalfala vagy a kerítés itt vastagabb. ebben a helységben ne legyen víz. Fürdõszoba. A nyugati és déli oldalak felõl kell „védeni” a házat és a lakókat. növények. meg-világosodás. belsõ megvilágítás.Nyugat. Brahmaszthán. gyermekszoba. szellõsebbek. magasabb. kreativitás. Konyha ideális helye. tetõtéri ablakok. csend. jólét. fáradtság Délnyugat. perzselõ forróság. ajtóval. csökkenõ kreativitás. Miközben számba vesszük a házak szthápatjavédikus minõségeit. spiritualitás Délkelet. Konyhát ne helyezd ide! Szerelem. kazánház. tartózkodás az újtól. masszívabb. akkor pedig a „tudatszintünk is gyorsan emelkedik”.

25 . Rendkívül „beszédesek” a házak. barátok házának bejáratait. folyamatosan benne laknak vagy dolgoznak. Baján sokszor nézegetem az ismerõsök. Szülõvárosomban. elemezni õket. padlója lépcsõs kialakítású. Mindez csak akkor igaz. Ez semmiképpen se nézzen déli irányba! (Érdekesség: Az indiai hagyományban a déli irány Jama-hoz. akkor az még nem oldja meg az anyagi gondjait. Ha valaki egy északi bejáratos házba költözik. hanem finomfizikai szinten kell vizsgálni. Pár év elteltével számíthat egy-két „balesetre”. vagy keleti irányba. onnan lejt minden északi.Még egyszer megemlíteném: a legfontosabb hatást a ház bejáratának irányultsága adja. életének. konkrét megjelenésére.) Fontos megjegyeznünk azt a tényt is. Ha a ház belsõ aljzata. családjának „felperzselõdésére”. de nagyon sokat segítenek a késõbbi tanulmányaink során.és kerítésfalakkal. kellemetlen események bekövetkeztére. ha a házat ténylegesen használják. a telek. „Minden keleti vagy északi irányba folyik a házunkból vagy a telkünkrõl”. Ezek elvont minõségek. Ezek csak durva szabályok. akkor a legmagasabb pont a ház délnyugati sarka. babonaságnak tartani. Komoly tudományos feladat. és otthon is egyszerre – rájuk igen komoly hatást gyakorol a ház vasztuja. „Minden nyugati vagy déli „mozgástól” védeni kell a bentlakókat” vastagabb és magasabb ház. Vagyis beköltözik valaki az északi bejáratos házából egy déli bejáratosba. életük párhuzamosan fut a házuk által nyújtotta minõségekkel. fogódzók. vagy lenézni. sõt 2 év múlva sem.. hogy a beköltözéstõl számított 21 hónap. az „anyagi dolgok irányába hûvösebb fejjel való tisztább rálátásra”. lehetõséget a felhalmozásra. krónikus betegség lehetõségének megjelenésére. vagy a ház aljzata nyugati és/vagy déli oldalon magasabban helyezkedik el. nem nyugszik le magától stb. Akik ténylegesen használják házukat. a halál urához és a Mars bolygóhoz tartozik. az nem fog „azon mód kellemetlenségeket elszenvedni”. de a ház adhat egy kis plusz csendesítõ minõséget. de 21 hónap után már számíthat bizonyos hátráltató dolgok. szûk 2 év után fejti ki a vasztu teljes hatását. minõségeit. képzett és elmélyült szakembereket kíván. nyugdíjasok vagy akik vállalkozásukat otthonról irányítják – azok háza irodaépület. nem szabad õket misztifikálni. vagyonának. sok mindent „elárulnak” a lakók életérõl.

Ezek a példák csak nagyon felületesen szemléltetik a hatásokat. nyugalmat. aminek csak fala van. egymáshoz és a házhoz viszonyított arányuk.A ház belsõ szobaelrendezése a Nap mozgása alapján értelmezhetõ. fel-ébredés) Nyugat (le-nyug(t)at. bejárata. akár nem. A déli irány forró. A Magyar nyelv szépen kifejezi ezeket a minõségeket. a dél-i ebédre. A belsõ 26 . a nyugati csökkenõ kreativitást eredményez.bejárati ajtó . Télen pont dél felé fordul az évenként egyszer körbeforduló vasztu purusa feje. lenyugtatja az elmét. Egyszerû logikát követve. és négy mellékirányhoz speciális minõségeket rendel hozzá. olyan hatást engedünk jobban érvényesülni a házunkban. leginkább akkor érezhetõ a Hold hatása. amikor a legerõsebb az emésztésünk. mely a Hold hatásából kifolyólag az ész-szaka is. Talán van más összefüggés is szavaink jelentése és a védikus tudás között? Igen van. a halál urához tartozik. olyan hatást fogunk élvezni. é(sz)-szak(a)) Dél (ez az idõpontra is utal. Elkezdõdik az éj-szaka. addig az északi inkább békét. de errõl majd késõbb. nem helyettesíthetik komoly szthápatjavéda könyvek elolvasását. míg a nyugati bejárat a lenyugvó Nap elcsendesítõ (elvivõ) minõségét hordozza magában. a tárgyak elhelyezkedése a szobában szintén speciális törvényszerûségeket követ. az egészséges gyomor hangos korgással jelzi igényét a táplálékra! A lenyugvó Nap lecsendesíti. (Lásd: Ajánlott Irodalom) Összegzés: A Szthápatjavéda mind a négy fõ. Télen a Természet is „kicsit halott”. az alvásra készíti elõ a testet. az éj szakasza. (A Holdat az elmével azonosítják a védikus. ablaka nincs. el-nyug(t)at) Észak (é(j)-szak. csendességet hordoz magában. „vérforraló” hatását mindenki ismeri. mely a ház fõ hatását. és a nyugati asztrológiai írások is. Mikor a Nap már eltûnt a horizonton. A déli idõszak perzselõ.a ház oldalát valamelyik oldalon! Amilyen égtájra nyílik meg házunk. A dél Jamához. perzselõ hatású.) Most vékonyítsuk el – ablakok . akár épületben tartózkodik. A szobák belsõ elrendezése. melyik égtájnak. játszunk a szavakkal! Kelet (fel-kelet. Képzeljünk el egy olyan házat. milyen hatása lesz a bentlakókra? A keleti bejárat a felkelõ Nap áldásos hatását. Így „tél-dél” szerepe fontos. erõt adó hatással van az élõlényekre. emésztõ.vagy bontsuk meg . A hajnali Nap sugarai kellemes. A keleti irányba nézõ bejárat növekvõ kreativitást hoz. aktivitást indító. minõségét mutatja meg.

vagy a ház helyzete a telken. megismerhetjük a család. alakja stb. só stb. ahol megvizsgálhatjuk ismerõseink lakóházának telken való elhelyezkedését. a szeles helyen ÉNY-i sarokban található a gyorsan cserélõdõ dolgok helye. vagy a kamra. Például hiányzó: DNY-i sarok = a férfi. mennyit és hol tartózkodnak a házban. (Lásd bejáratok hatásai könyvem elején. hiányzik a „családi tûzhely”. beteg. anyagi problémák.tér alakja. A szthápatjavédikus törvények egészét csak akkor lehet betartani. a külvilággal. hiányzik a család „stabilitása”. A tudás ezen részének elsajátítása egyre inkább növekvõ igény a társadalom részérõl. Elõször vizsgáljuk meg a telek és a ház bejáratának irányultságát.hiányzik. De azért elég érdekes párhuzamokat fedezhetünk fel csupán a telek és házbejárat irányának figyelembevételével. a telek lejtése. DNY – föld. ha a városok tervezésének kezdetekor. fiatal fruskák szobája. észrevehetjük. vagy téglalap. a családfõ szenved. a liszt. Üzem esetén ide kerülnek 27 .. attól függõen mikor. lejtése. már a városrendezési tervek elkészítésénél figyelembe veszik ezeket a hatásokat. sok minden egyéb összefüggést is figyelembe kell venni. de sok mindent egyértelmûvé tehetünk a következõ kis játék által. Ha a bejárat irányultságát meghatároztuk. a feleség szenved. ÉK – víz. a szobák belsõ elrendezése stb. Ezért ezzel a tudással felvértezve az építészek sokkal jobb minõségû. a bejárat mérete. Ide vallók a szeles. DK-i sarok = a hölgy. ÉNY – szél. kialakítása. bejáratának irányultságát. DK – tûz. cukor. A bentlakók életére legerõsebb hatást a ház bejáratának irányultsága gyakorolja. Játszunk a szthápatjavédával! Nem akarok ismét súlyos elveket elmagyarázni. mind-mind fontos hatásokkal bírnak. Vegyünk elõ egy térképet. Az elemeket is elhelyezhetjük a házban. A ház alapterülete szabályos négyzet. mert akkor „lilára ásítaná fejét” a kedves olvasó. elhelyezésének helye.) A telek bejárat irányultsága + a házbejáratának irányultsága (vektoros összegzés) megmutatja a ház lakóinak kapcsolatát a környezettel. a bentlakók „irányultságát” is. és tökéletesebb házakat tudnak tervezni. Pl. vagy meghalt . beteg. Csak egyetlen példa. Ha hiányzik a ház egyik sarka. akkor a házban valaki szenved. elhelyezkedése a ház oldalán. Persze ez nem teljesen ilyen egyértelmû. s a hazai igényeket is ki tudják majd elégíteni.

hogy kaphass! . melyek egyre növekvõ értéket képviselnek. Biztosítási kötvények. takarékoskodni? Esetleg befektetni. 5. befektetni? Vagy tanulni. De késõbb. mely a könnyed vagyonszerzést elõsegíti. ahol a „pénz dolgozik helyettünk”. egyéb (biztos) befektetések. mérnökök. pénzünket érdemes befektetni olyan dolgokba. információk vezetnek újabb és újabb munkalehetõségekhez. esetleg rakodóterület. Létezik egy nagyon fontos elv. tapasztalatától. következtetések pontossága a vizsgálódó személy tudásától. földvásárlás. a munka Az iskolából kikerült diákok (szakemberek. akkor megelõzhetõ lett volna ez a probléma? Mi a legegyszerûbb dolog? Takarékoskodni. Adj. 28 . hisz sokszor egyes dolgok megtanulása közben felmerülõ ötletek. gondoljanak vissza életük azon idõszakaszaira. A célirányos tanulás hoz elõször anyagi sikereket. 4. idegrendszerének tisztaságától függ. amikor még volt pénzük mindenre. Akár a „mellékvágányon” történõ tanulmányok is.az aránylag könnyû kész. személytelen. tanulni. hisz pénzünk ugródeszkaként szolgál elképzeléseink megvalósításához. így sokan kiegészítõ tanfolyamokat végeznek el. elõsegítve ezzel is a gyors áruforgalmat vagy mondjuk egy parkoló. Az állás. A takarékosság is fontos szempont. takarékoskodni.elv Akik pénzhiányra panaszkodnak. ahol a gépjármûvek sokat mozognak.) ismeretség és összeköttetés hiányában sajnos nem igazán tudnak megfelelõ helyen elhelyezkedni a már megszerzett tudásmorzsáik révén. a megállapítások.vagy félkész termékek. A vagyon A vagyon gyarapításának egyik módja a munka. Ha akkor elõre tudják. álláshoz s így anyagi bevételekhez is. Papíron ez a tudás – mint minden védikus tudás – élettelen. tanulni? A megoldás ezen három dolog együttesében rejlik. doktorok stb. befektetni. házvétel. amit ma tapasztalnak. A másik fõ terület a pénzbefektetések területe. telekvásárlás. Errõl bõvebben elõadások keretében szoktam beszélgetni az érdeklõdõkkel.

) A bajai álláskeresõ klubban nemcsak segítséget és baráti tanácsadást kaptam. mihez kezdjen hatalmas szabadságával. Rájöttem. Vannak olyan gyors alternatív lehetõségek. masszázs és kondi termek. Munkahelyünkön töltünk 10-12 órát. a feszültségeket. Ez a gyakorlatias szemlélet és oktatás nagyon idõszerû és szükséges lenne a mai 29 . amíg nem veszi igénybe szolgáltatásaikat. önfejlesztõ technikák elsajátítása stb. Ha lemérnénk mennyi idõt pazarolunk el egy munkanap fecsegésekre. helyben el is számolhatja…) Kár. amiben ezen extra dolgok is szerepet kapnának. a végzettségek és munkalehetõségek számbavételére. amíg nem végzi el az álláskeresõ klub tanfolyamait. jogi tanácsadásra. melyek elõsegíthetik a munkavállalók törekvéseit? Az egyik leggyorsabb és legeredményesebb alternatív lehetõség az Álláskeresõ Klub. akkor nagyon meglepõdnénk. étel kiegészítõk havonta fizetés kiegészítésként. mivel a „bürokratikusbutatörvényszabályoztaanomáliák” miatt kénytelenek „emberanyagként” bánni beosztottjaikkal. de rávilágítottak az álláskeresés technikai részleteire is. Így a munkaórák száma idõvel lecsökkenthetõ lenne 8-10-re. Ha a munkaadók ezt a tényt figyelembe vennék és 2-3 óránként egy-két „érdekességgel” megfûszereznék dolgozóik életét. mit csináljon. hiábavaló erõfeszítésekre. Ez talán ma még elképzelhetetlenek tûnik. pszichológiai tanácsadások. Az eredmény egy egészségesebb. munkát. viselkedésbõl fakadó gyengeségek korrigálására (pl. hivatást választó gyermek. jóga gyakorlatok számára is egy terem. szauna stb. pályát. erõteljesebb csapat. helyi szintû felmérésére. a többit elfecséreljük. és álláskeresõ felnõtt vak sötétben kutat addig. Például: Rendszeres napi séták a munkahelyeken lévõ „vata-pitta-kapha” kertekben. hogy a munkaadók még nem így gondolkodnak. parkokban (errõl bõvebben a Maharishi Ájurvéda komplex rendszerét tanulmányozva olvashatunk). s ebbõl maximum 4-5 órát dolgozunk. tréningjeit. de ez a maximális.Napi 6-8 óra munka. Pedig már felnõttek és mégsem gondolkodtak vagy gondolkodtatták el õket ebben a témában. de vajon hol tudja ezt az állítólagos képességét. Sokszor az iskolából kikerülõ diák azt sem tudja. hogy minden szakmát. majd 6-8 órára. akik hatékonyabban tudják kezelni a stresszt. végzettségét alkalmazni? Ekkor indul el az álláskeresés. meditációs helyiség. az esetleges személyiségbõl. nincsenek tisztában képességeikkel és sokszor vágyaikkal sem. Kapott egy szakmát. tetterõsen múlna el a nap. Egy majdnem tökéletes rendszer a képességek gyors. normális napi munkamennyiség. Nem ismerik a profi álláskeresés módszereit. sokkal hatékonyabban. (A munkaadó ezeket a dolgokat bérkiegészítõ juttatásként. egy diplomát.

lelkes. na ez mekkora balfácán…” stb. a „béka alsó fertálya alatt” érzett csalódottságot egy szinte szárnyaló. A sikertelen álláskeresõ ember elsõ érzése: a csalódás. „Középiskolát. A tanácsadáson kívül az aktuális munkákról is lehetett érdeklõdni. érdekes mód. hisz ezek a klubok a munkaügyi központokkal együttmûködve fejtik ki áldásos tevékenységüket. az nagyon meglepõdik az álláskeresõ klub ajtaján belépve! Elõttem egy villamosmérnök érdeklõdött munka után. de jöttek vállalkozók és szakácsok. És ami a legfontosabb: Lehetõség nyílik egy ingyenes. fõiskolát. A munkaerõ-piaci Szolgáltatások Rendszere Munkahelyteremtõ beruházás támogatása Részmunkaidõs támogatás Útiköltség támogatás Vállalkozóvá válás Álláskeresõ klub Képzés.iskolákban is. tevékenységének beteljesedését a védikus tudományok alkalmazása adná meg. Az álláskeresõ klub valahol az oktatás és a munka közti régióban lebeg. Nos. a jövõbeni munkalehetõségek felismerésére vagy pedig elképzeléseinkhez mérten új szakma megszerzésére irányuló tanfolyamok felkutatására. 3 napos álláskeresõ tanfolyam elvégzésére (és hosszabb tréningek elvégzésére is) mely megtanít munkavégzõ képességeink számbavételére. vagy olyanokra melyek az egyéni vállalkozóvá válást segítik elõ. csak átélni lehet. az önbecsülés hiánya. amit leírni nem. és nem találok munkát?!” A másik a szégyenérzet: „Bemegyek az álláskeresõ klubba és csak engem fognak nézni. aki erre számít. átképzés Munka tanácsadás Egyéni és csoportos álláskeresési technikák oktatása Társadalombiztosítások ügyintézése Pszichológiai szakszolgálat Passzívellátások Egyéb hatósági ügyek Foglalkozás kiegészítõ beruházás támogatása Közhasznú munka támogatása Ekkor. az aktuális munkalehetõségek felkutatására. utánam egy kõmûves. 30 . egyetemet végzett ember vagyok. örömteli álláskeresés váltja fel. valamint egészségügyi dolgozók is.

Persze a siker nemcsak ettõl függ. internetezési lehetõség). a megfelelõ fizetésért dolgozik. Csak az talál munkát. aki ezen feltételek közül bármit is nélkülöz. mint az. teljessé tenni? Az álláskeresõ klubok tréningjei mellett nagyon hasznos lenne felajánlani a TM-et is a munkakeresõknek. Ezeket a dolgokat még a munkaadóval való megbeszélés elõtt kell precízen megfogalmaznunk. telefonkönyv stb. aki tényleg dolgozni is akar. Mivel lehetne mindezt kiegészíteni. és hogy milyen feltételek mellett dolgozunk. a tényleges havi jövedelmünk alapját képezi. Megismerjük a béralkuval kapcsolatos fõbb irányelveket. az önéletrajz és megkeresõ levél megírásában. az adattárakat használva (aranyoldalak. a bemutatkozás részleteiben is segítenek. ha ténylegesen megkaptuk az állást. fenntartani. Nem mindegy hogyan.) célozhatják meg a már elsajátított munkakeresési irányvonalaknak megfelelõen az egyes cégeket és munkákat. alulról vágyakozva. szakmai névsor.Nem mindegy milyen perspektívából szemléljük életünk folyamát. vagy felülrõl megcsodálva… A tanfolyamot elvégzettek egy 3 hetes álláskeresõ tréningen is részt vehetnek. stressz mentesíteni az idegrendszert. kisokos. különbözõ munkaajánlásokkal foglalkozó kiadványok. mennyiért „adjuk el magunkat”. az asztrológia ismeretében nemcsak jogi. ki vágyainak megfelelõ munkahelyen és munkakörben. ami interjú esetén. ahol a klub nyújtotta kommunikációs lehetõségeket felhasználva (vezetékes és mobil telefon. hatékonyságukat növelni. Az ájurvédikus testtípus tan alkalmazásával a munkavállalók egészségét lehetne növelni. A Dzsjótis. És másképp dolgozik az. pszichológiai. Ezért az álláskeresõ tanfolyamon még a kommunikációban. Ez a technika képes felszabadítani a belsõ kreatív erõket. a gyakorlók „új dolgokra” való fogékonyságát kifejleszteni. hanem konkrét egyénre szabott tanácsokat is lehetne adni a munkavállaló veleszületett 31 . amire minden munkavállalónak igen nagy szüksége van.

éli a hétköznapjait. Ideális helyzet pihenésre.vagy pedig magasabb gondolkodási szinteken mûveli magát. egoista amazonok rohangálnak irodáról irodára. reklámmaszlag.Kell nekem. 32 . miközben gyermekeiket mások nevelik. de az emberek sajnos sokszor ebbe az irányba kacsintgatnak. néha még a tanárok is. A bölcsöde intézménye elhidegíti ezt a közvetlen kapcsolatot. íróasztalt irányba fordítani. jutalmazó-büntetõ. megérdemlem! Õrült badarság. A munkanélküliség nem gond. az oktatás Az oktatás feladata értõ. készségek felelevenítésére. Írás. 3-4 éves koráig együtt lenni. kiegészítve az alapkészségek tematikus. gazdasági háttér nem tudja tökéletesen támogatni. Ma az óvodák és az általános iskolák többségét. teljes emberek felnevelése akkor is. mely a szeretetre épül. Karmikusan kb. A mûveltség. kiszipolyoz és eltipor . bútorokat áthelyezni. esetleg szobát cserélni. az összes többi csak ezután jöhet. ágyat. 6. dicsérõ-korholó. tudásformák elsajátítására. A bölcsõde Az anya minden rezdülését éreznie kell a gyermeknek élete elsõ 3-4 évében. annak nem gyermek. leginkább a szülõk feladata.képességeire és az adott idõszak kedvezõ vagy kedvezõtlen tendenciáira vonatkozólag. ha korlátozva érzi magát. Aki nem tud gyermekével min. természetismeret. Aki tényleg sikeres az üzleti életben. a tanulók. érzõ. A probléma az oktatás szerkezetében és fõ irányelveiben keresendõ. olvasás. módszeres kifejlesztésével. mint „szükségszerû rosszakat” élik meg a szülõk. épületet átalakítani. 14-15 éves korukig a szülõkön „csüngenek”. szappanoperák álvalóságán át szemlélve. új tanfolyamok elvégzésére. oktató jellegû. Közben az összes kozmetikumra. társadalmi. ha ezt a szülõi. az vagy raksasza (démoni) minõségekben gondolkodik . Nem pótolhatja az intézményesített oktatás a szülõ szerepét! A gyermek oktatása 10-13 éves koráig. Csináljon karriert! És aztán neveljen gyermeket és felejtse el a karriert egy idõre! A reklámok. A szülõ szerepe mindig személyes példamutatásból fakadó. Az iskola szerepe szintén ugyanez. luxus tárgyakra ezt lihegik: . akkor a Szthápatjavéda gyakorlati alkalmazásával lehetne a munkavállaló életét kedvezõen befolyásolni. számolás.élõsködik. Ha pedig valami még mindig „nincs rendben”. A való életben ez nem így néz ki. hanem karrier való. egyszóval tanító.

Manasz Sánti.Az iskola. a ház külsõ és belsõ összes hatásának lecsendesedése. csendessége szoros összefüggésben van a test. életmûködésének. élni. . táplálék kiegészítõkkel. dinamikusan mûködõ elmével létezni. Ha a gyermek elindul az öntudat fejlesztésének útján . 7. ipari tevékenység és tömegszórakoztatásnak nevezett tömegmanipuláció. TELJES EMBERT szem elõl téveszteni sem a bölcsödében. vagy egy „kedvezõtlenebb bolygóállás. és képességeit maximálisan kihasználja önmaga és környezete fejlõdésének érdekében. méregtelenítése. nyugalma (manasz sánti). hogy annak értelmes. élvezetes életnek. akkor felnõttként már egy teljes agymûködéssel rendelkezõ. 33 . elfogadni és élni-szeretni. intelligens részévé váljon. a szülõre és a tanárokra támaszkodva illeszti be a gyermeket a társadalomba úgy.sántik. Alapvetõ létszükséglet a test egyensúlyba hozása. biokémiai mûködés megvalósuljon. gyógyszergyártás. Egy nem megfelelõ vasztujú ház is okozhatja a zavarodott lelki állapotot. Nem szabad az ÉRZÕ. Grha Sánti Ez a titka a „az élet rendszerének”. jóga + Hagyományos Oktatás + védikus alapok. nyugalma (vasztu sánti) és a bolygók egyénre kifejtett hatásának lecsendesedése. sem általános. hogy a megfelelõ fiziológiai. gondolkodni. konstelláció” vagy egy periódusváltás is az egyéni élettérképhez viszonyítva. nagyüzemi méretekben megvalósított élelmiszertermelés. sem a felsõoktatásban! Csak a nyugodt.és középiskolában. Ha nem ezt látjuk. Mit jelentenek ezek a minõségek. Az elme lecsendesedése. Egy Teremtõ Ember. stressz mentes ember képes tisztán érezni. cselekedni. Mai társadalmunk jelenlegi legveszélyesebb problémája a természetidegen technológiákkal. környezete számára hasznos egyedként ébredhet rá lehetõségeire. nyugalmak. Csak egy egészséges test és egy egészséges idegrendszer képes a megfelelõ nyugalmi szinten. könnyed. LÉLEKZÕ. akkor el kell gondolkodnunk az oktatás mai elméletének és gyakorlatának hiányosságain. nyugalma (grha sánti). feljavítása vitaminokkal. a fiziológia állapotával. az erõfeszítés mentes.Maharishi Transzcendentális Meditáció. s valósítja meg Önmagát alkotómunkája révén. Vasztu Sánti. aki életével maradandó boldogság-magvakat hint el környezetében. lecsendesedések – a maguk teljességében és egymáshoz való kapcsolódásukban? Az elme nyugalma.

kiszárító hatása. kiszámíthatatlan volta. esetleg elmegy mellettük és közben „dolgozik a jövõjéért. vagy „véletlen evolúciós”. éjszakai akció. nem arra van szükséged. feleséged vagy férjed. a géntechnológiák evolúcióellenes. és a „miérteknek” is. horror és pornó filmek stb.” Kinek a jövõjéért? A sajátjáért és a gyermekéért. boldogsága. ha megfelelõ idegrendszeri és egészségi alapokkal rendelkezel. hanem hogy 10-12 órás munkának megfelelõ pénzt keress meg! 34 . egészsége. hogy 10-12 órát dolgozz. kérlek. figyelemelvonás és manipuláció. szerencsejátékok. mûanyag zenék. ha már régóta felborítottad az egyensúlyodat. munkahelyi és üzleti sikereid a legfontosabbak életedben. – a kereskedelmi és közszolgálati TV-k helyi igényektõl. filmek. kvízjátékok. keressd meg a „hogyan a legjobb” . alkoholizmus vagy a kábítószerek élvezete csak akkor lehet befolyásoló tényezõ életedben és az õ életükben. – a hulladék újrahasznosítás megoldatlan volta. de ezeket csak úgy tudod biztosítani. használja õket. Depresszió. – gyógyszereknek nevezett kemikáliák. járj utána a lehetõségeknek. rokonaid. telefonos vetélkedõk. – a mosogatószerek. takarmányozása. – mûtrágya és mûanyaggyárak. fertõtlenítõk bõrirritáló. hogy ez ellen tenni csak a „zöldek” feladata. Igazából az a csoda. – az élelmiszeriparban használt szerek és technológiák egyre növekvõ hányadának egészségkárosító hatása (E-számok nagy része). kultúrától való eltávolodása. hogy emberiségünk jelentõs hányada nem lázadozik ezen technológiák ellen. használj hazai termékeket és vásárolj a termelõtõl. barátaid élete. melyek mellékhatása sokszor újabb és újabb betegségekhez vezetnek. melyek feleslegesen szennyezik a környezetet. nézz szembe a tényekkel! Figyeld a környezetromboló. melyek elvesztették õseredeti védekezõ mechanizmusukat. Te vagy a legfontosabb! Napi 10-12 órát dolgozol és elhanyagolod a családod? Ugyan ki kért erre az áldozatra? Drága barátom. egészségkárosító tendenciákat környezetedben! Ne gondold azt. szórakoztatómûsorok. Ne hárítsuk át másra a környezetünkkel való törõdést. legyél igényes a környezeted fenntartható fejlõdésére. minden ember tehet érte valamit! Ne higgyél el mindent elsõre.ra a választ! Gyermeked. – az állattenyésztésben az állatok nem megfelelõ tartása.Például: – olyan nemesített növények fogyasztása. hisz egy közösségben élünk. Csak az unokájára nem gondol… Kedves olvasó.

bátran vállad fel õket akkor is. ha környezeted eleinte furcsán fog rád nézni emiatt! Teljesen új módon szeretném a világ dolgait eléd tárni. a forrás ismét csobogni kezdett. hogy megtömhessd kincsekkel a zsebeidet? Nem. ahol megmaradt egy-egy keskeny sáv. elmesélem neked. de környezetedre is. az emberek kénytelenek voltak elköltözni. Akár 1 perc alatt is egy vagyont tudsz magadhoz ragadni. – az 1800-as évek végén .fõként szénégetõ emberek lakták. de hogy észre – veszed – e az Tõled függ. hiszen ha a próba sikeres. pár éve láttad-e azt a francia animációs filmet a TV-ben. akkor azt a dolgot érdemes rendszeresen használni! Tanulj mindig az eredeti forrásból és akkor az. s a „patak ismét megtalálta útját az emberek felé”. Esténként kiválogatta õket. az egészségesebbjét egy nedves rongyba tekerte. amit ide leírtam. integrálj ezekbõl a legtöbbet a hétköznapjaidba. Ráérõ szabadidejében. Ez a könyv nem egyszeri olvasásra termett. amely egy pásztorról szólt. képezd magad minden téren! Ne hagyd csupán csak anyagiakban és intellektuálisan kifejlesztve az elmédet. Azt a hegyes-völgyes vidéket akkoriban. a talajerózió eltüntette a felsõ termõföldréteget. de soha nem ültettek helyükbe újakat. A ma boldogságát ne hanyagold el a holnapért. A Természeti Törvény felhasználása pedig még komolyabb. Munkájuk során kivágták a fákat. igaz történet. az egykor oly széles és vastag termõtalajrétegbõl. merülj el bátran a mûvészetek tárházában is! És ha könyvemet tanulmányozva megtaláltad problémáid „egyik-másik lehetséges okát”. makkokat gyûjtött. olvasd el kétszer és ismét próbálj ki belõle más dolgokat. nem tudták mi lehetett az erdõ ezen újraé35 . feleségét már ifjú korában elveszítette. A falu elnéptelenedett. Egyetlen ember is nagyon sokat tehet a társadalomért. A pásztor ezen a kopár vidéken élte egyszerû életét.Ha a kincseskamrában vagy. Ezt a munkát a negyvenes éveiben járó ember. vállad fel az új idõk kihívását. egészen 80 éves koráig folytatta. Pár évtized alatt teljesen lepusztították a környezetüket. szinte „elképzelhetetlen” evolúciós hatással bír nemcsak önmagadra. A táj kizöldült. aki egy kopár hegyvidéki tájon legeltette nyáját? Csodálatos. hétköznapjaid valóságává fog válni. akkor kell 10-12 órás keresgélés. Nem tudom. mikor a nyáj együtt volt. olvassd el egyszer és próbálj ki belõle dolgokat. ha a Természet segítségét is felhasználja. a mai munkát ne halaszd holnapra. Légy bátor. új munkát keresni. De ami a legfontosabb. pásztorkodott magányosan. majd fogta és elültette õket a kopár táj azon kivételes részein. pár napig csíráztatta. olvasd el háromszor és valósíts meg mindent belõle. a völgyben lévõ patak kiszáradt. A Természet szabad mûködésének munkáját erdészek és erdõmérnökök jöttek megcsodálkozni.

9. s az idõközben elhunyt pásztor tiszteletére egy emléktáblát emeltek. A hatha jógát sokan ismerik és sokan hallottak már valamit a TM-rõl is.” – Lao Ce Minden cselekedetünk hatékonyságának alapja. akik vagyonuk egy részével. ez nem is lenne Tao. táplálkozással bevitt. inger-lenyomatoktól és a napközben lélegzéssel. együttes megtisztítására is. a szervezet önregeneráló mechanizmusainak tökéletesebb mûködésének érdekében. Majd egyre több ember kapott a példán és hétvégi házát ide építette. melyet az ember kényelmesen ülve. valamint a magasabb tudatállapotok nyújtotta valóság elérése. 8. az idegrendszer karbantartására. naponta kétszer 20 percig gyakorol. A test és elme szoros összhangja miatt szükség van a test és az elme. A TM egy mentális technika. (csak megközelítésük fordított) egy megszokottnál mélyebb pihentségi szint elérése. csukott szemmel. félig kételkedik. deformációtól. félig elfogadja. bõrünk által felszívódott. nevet rajta teli torokkal. 36 . munkájukkal támogatnának valami hasonló kezdeményezést és dolgoznának ilyen és hasonló célokért? Nekik írtam ezt a könyvet. Kérdem én. Lassan visszatért az élet a volt faluba. ha egy közép ember hallja a Taot. a mentális jógatechnikák az elme lecsendesítésével hozzák a testet igen mély nyugalmi állapotba. 30-40 év múlva. és egy üdülõövezetet hoztak létre. A Hatha Jóga és a Maharishi Transzcendentális Meditáció (TM). melyet a napi stressz. ha nem nevetne rajta. ha egy alacsony ember hallja Taot. az 1900-as évekbõl. vagy a tökéletlen emésztés következtében az ételbõl kivált mérgektõl folyamatosan meg kell tisztítani. önmaguk erejének és hatékonyságának gyarapítására. vannak még ilyen pásztorok a világban? Vannak még olyan emberek. A kreatív élet alapjai „Ha egy bölcs ember hallgatja Taot. feszültség okozta „elhomályosulástól”. Szerencsére az eseményeket egy a munka kezdetén arra járó vándor megfigyelte. néhány vállalkozónak megtetszett a csendes kis völgy és környéke. gondolataink tisztasága. szorgalmasan fog cselekedni. nyomon követte s az erdõmérnököknek elmesélte. Ez egy igaz történet.ledésének oka. A két dolog célja ugyanaz. A hatha jógagyakorlatok a test felõl közelítenek az elme lecsendesítése felé.

ismerõsöktõl stb. az erre a világ minden táján fellelhetõ Maharishi Védikus Egyetemeken kiképzett oktatóktól. AHOGYAN ÉN LÁTOM. 37 . NINCS MÉG EGY EHHEZ HASONLÓ EGYSZERÛ. hanem a védikus tudásról szól. vagyis a két agyfélteke aktivitása szinkronba kerül. az intuitív és a racionális agyfélteke közt egy bizonyos kommunikáció jön létre. mely a rendszeres gyakorlás során. Késõbb ez az agyhullám koherencia más frekvencia tartományokon belül is megmutatkozik. Elöljáróban annyit leszögeznék. MAHARISHI VIDEÓ ELÕADÁSAI AZ 1960-AS ÉVEKBÕL UGYAN OLYAN AKTUÁLISAK MA. Ez mellett. a TM gyakorlásakor EEG agyhullám koherencia figyelhetõ meg. MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT EDDIG HELYTÁLLÓNAK TALÁLTAM. kiemelve egy egyszerû tényt: A VÉDIKUS TUDÁS JELES KÉPVISELÕIT FIGYELEMBE VÉVE. A szervezet mélypihenõ állapotba kerül. BÁRMIKOR. mint egészrõl ÚGY. A VÉDIKUS TRADÍCIÓK KÖZÖTT. BÁRHOL GYAKOROLHAT ÉS AMELY EZT A PIHENTSÉGI SZINTET ILYEN GYORSAN LÉTRE TUDNÁ HOZNI. nem csak a Maharishi Védikus Tudományokról szól. MINDEN TEKINTETBEN EDDIG A MAHARISHI TRANSZCENDENTÁLIS MEDITÁCIÓ ÉS TM SZIDHI PROGRAM. hogy azt csak eredeti forrásból szabad megtanulni. GYORSAN ELSAJÁTÍTHATÓ. MELYET BÁRKI. integrált mentális teljesítõképesség növekedés mutatkozik meg. hogy ez a könyv nem csak a TM-rõl. Érdemes megfigyelni egy 5-6 éve rendszeresen (TM-el) meditáló ember fiziológiáját és összehasonlítani a meditáció megtanulása elõtti mentális és fiziológiai állapotával. EZEK TÉNYEK. valamint más mentális technikát gyakorlókat is. Könyvekbõl. MELYEKET MINDENKOR. mint egyre növekvõ.kb. barátoktól. MENTÁLIS TECHNIKA. 8%-os anyagcsereszint csökkenés tapasztalható.melyet 2-3 (esetlen 4-5) órás alvás után a szervezet fokozatosan lenyugodva ér el . vagyis az anyagcsere szint csökkenés. nem lehet megtanulni. Ezt a tudást az én szerény képességeimhez mérten vázolom fel olvasóim elõtt. Maharishi védikus tudása annyira komplex és szerteágazó. az agy teljes területére vonatkoztatva. mélyalvó tudatszintünkön . kezdõ meditálók esetén ez az anyagcsereszint csökkenés átlagosan 16%-os! Haladó meditálóknál még mélyebb a pihentségi fok. Vagyis egyre többet és többet hasznosítunk elménk rejtett képességeibõl. MINT A NAPJAINKBAN ADOTT SAJTÓTÁJÉKOZTATÓI.A normál. VALAMINT AZ ÉLET EGYÉB TERÜLETEIT TEKINTVE A MAHARISHI VÉDIKUS TUDOMÁNYOK AZOK. 2-3 perc meditáció után. TM gyakorlásakor.

pszichoszomatikus problémák miatt kialakuló gyomorfekélyre. mint manapság. érdeklõdõ tudós szakemberek felkutatása. kötünk üzletet. Felületi szintek kezelésével nem alakul ki a manasz sánti. a statikai ismeretek hiányában elkövetett hibáikért. békéje. s ezzel a beköltözés után pár évvel egyre növekvõ. „megmagyarázhatatlannak tûnõ” problémák elé állítja a benne lakókat? Hogyan lehetne egy déli bejáratos ház nyugalmas meghitt családi fészek. de az idegrendszer megfelelõ mûködésekor ezek nem hoznak létre lenyomatot. közismert lesz. mûvészek. az épületet használók és környezetük lecsendesedése. vagy házasodunk meg? Így nem alakul ki a grha sánti. aki a családi házak bejáratainak százait nyugati. a szobák belsõ elrendezését a természeti törvényeknek ellentmondóan tervezi meg. építészek. észak-nyugati. festõk. Csak a felületi szint kezelésével nem lehet a probléma gyökerét kiirtani. valamelyik Maharishi Védikus Egyetemet is elvégezve hazánk igazi védikus szakembereivé válnának az élet és lét tudásának teljességére vonatkozóan.Könyvem egyik rejtett célja olyan nyitott. déli. savtúltengésre. Amikor majd a szthápatjavédikus építészeti tudás elterjed. savlekötõ gyógyszert ajánl? Hol szûnik meg az a stressz helyzet által kiváltott állapot. lecsendesedése. dél-nyugati irányúra állítja be. a tüneti kezelés csak a vészes állapot ideiglenes eltüntetését szolgálja. zavart vegetatív idegrendszeri mûködés. békéje. ugyanúgy számadással fognak az építészek tartozni a rossz vasztuval rendelkezõ házterveikért. mely a mentális eredetû. A hagyományos orvostudomány. az univerzális. szenvedéssel vagy 38 . 10. az elme lenyugvása. ha a születési térképünk által felvázolt pozitív tendenciákat nem használjuk ki. balesetekért. A védikus tudás csupán eme három területének tanulmányozásával életünk kaotikus tendenciái új irányt vehetnek.) akik a TM és TM-szidhi megtanulása után. nyugalma. matematikusok. lenyugvása. saját szakterületükön belül pedig oktathatnák a hazai tudósokat és mûvészeket. nem teszünk a negatívok ellen? Ha rossz idõpontban indítjuk el vállalkozásainkat. Mit érnek életcéljaink. mely mindezt a problémát okozta? Mert stressz helyzetek mindig voltak. Mit ér annak az építésznek a munkája. kiindulópont napi aktivitásaink során? Így nem alakul ki a vasztu sánti. ill. tanárok. vannak és lesznek. dél-keleti. STRESSZT az idegrendszerben. nyelvészek. ha nem tudjuk az elõttünk lévõ lehetõségeket. bolygókat és minden egyebet irányító törvényszerûségek egyéni életünkre vonatkozó csendje. értelmet nyernek. zenészek stb. építészet és management kiegészítése védikus megfelelõikkel Mit ér azaz orvosi tudás. (orvosok. észak-keleti. terveink.

amikor egy 1994-es gyártású. s élõ személyes. amikor 500 vagy 1000 forintért lehetett a kezdetekben megtanulni a TM-et. Grha sánti – a Maharishi Védikus Egyetem Dzsjótis Osztályán elkészítik neked és hozzátartozóid élettérképét.” (Tisztelet a kivételnek! Akkoriban még 3000-4000 Ft körül volt az átlagfizetés.000 forint itt Magyarországon. Befektettem 6500 forintot. egészséggondozás. 12. felfedezzük az élet napfényes oldalát is. létrehozni azt a komplex hatást. vagy az új házad terveit összhangba hozzák a Természeti Törvénnyel.000 forintos csúcsszámítógépet már használt alkatrészként sem vesznek át egy üzletben sem.) Ma. (akkor) 1. vagy akár a legújabb tudományos felfedezések tükrében oktatott modern tudományágak által sem tudod megvalósítani. Szeretnéd az élet teljességét élni? Valósítsd meg a „lenyugvás. és családtagjaid számára. 11. Aztán mivel „nem értették meg.000. TM SZIDHI megtanulása ( + hatha jóga gyakorlás. amit az élet e három területének rendbe hozása nyújthat számodra. a Vízügyi Fõiskola egyik épületében. Én 1994-ben 6500 forintért tanultam meg Baján. sokan „elfelejtették gyakorolni. Megtanulták. lecsendesedés” három „szintjét”! Manasz sánti – TM.000 forintot ér. Soha életedben a hagyományos tudományos könyvekbõl. hogy mit is kaptak”. akkor érdemes elgondolkodni milyen befektetés volt az a számítógép? Kitermelte vajon az árát? Ma a TM ára 150. ha végre elkezdjük kitakarni a tudatlanság fátylával elrejtõzött valóságot. Azt hiszem ez egy nagyon jó befektetés 39 .küszködéssel teli életünk megkönnyebbedik. táplálkozástan… ÁJURVÉDA). Vasztu sánti – a Maharishi Védikus Egyetem Szthápatjavéda Osztályán elkészítik a már meglévõ házad rekonstrukciós tervét. vagy pedig telefon konzultációt kaphatsz életed teljes egészére (vázlatosan) vagy pedig életed egy idõszakára (részletesen). A pénzzel ne törõdj! Akkor sem törõdtek az emberek a pénzzel. ami mára 150.

hogy egy folyamatosan fejleszthetõ számítógéppel rendelkezel. mely újabb és újabb neuronhálókat épít ki agytekervényeid között. akkor az egészségünket. Ezt a nyugalmat nemcsak saját magam. ha az emberek elkezdik kihasználni az elméjük rejtett tartalékait. Aztán egyszer csak megtanulod a TM-et. de kb. Pontosabban fogalmazva a modern oktatás miatt funkcionális lyukakkal.volt! A szoftvert azóta párszor megújítottam. Még csak elképzelni sem tudják modern tudósaink. de még csak nem is „pascal”. s a megfelelõ programot. melynek nagy része kikapcsolt állapotban honol. idegrendszere egy fantasztikus számítógép. a házunkat valamint az élettérképünket is meg kell vizsgálni a védikus összefüggések tükrében. Ha a TM és TM-SZIDHI megtanulása után még mindig „szenvedünk”. Ma a tudósok a neuron alapú számítógépekkel kísérleteznek. melyet kijavíthatsz a TM segítségével. Ez ugye nem olyan nagyon bonyolult? 40 . És a még aktív részen a basic nyelvû programjainkat futtatjuk nap mint nap. A TM ára nem. És a „hardver”? A TM hatására növekszik az elme kapacitása és ezzel egy idõben nõ a nyugalom a mentális csend is. Van már számítógéped? Akkor tudod mirõl beszélek. És egy nap rájössz. sõt egyéb képességek is kialakulhatnak. hogy milyen felbecsülhetetlen értékû „szerkezetben” manipulálnak a chipjeikkel. de a megvett számítógépek ára egyre gyorsabban fog csökkenni. de lényegében maradhattam volna az eredetinél is. alapmûveletekre lebontott „természeti-gépi kód”. Csak fel kell éleszteni a TM segítségével. haladó technikákat vettem fel. idegrendszerbe akarnak chipeket ültetni. a TM és TM-SZIDHI programot kell rajta futtatni. az elveszettnek hitt mentális képességek lassan-lassan visszatérnek. s rájössz. 13. Ezekre a felesleges „barbárságokra” nem lesz szükség. 10 év múlva a mostani géped mennyit fog érni? Számolj! Semmit… Igazából mindenki agya. valamint az emberi agyba. ha életünk folyóját nem látjuk megfelelõ mederben folyni a „beteljesedés óceánja” felé. hogy a világ legjobb számítógépe nem a multicégek szupravezetõs kvantumszámítógépei. Ez nem „basic” program. Kialakulhatnak akár a SZIDHI-k is. még 3-400 ismerõsöm tapasztalatai alapján is igazolhatom. hanem saját agyunk. mely folyamatosan fejleszti mentális „számítógépedet” is. A lehetõ leggyorsabb. tökéletes szerkezete. Bár ehhez a logikailag egyszerûen átlátható tényhez nem kell számítógépet használni. neuron alapú. A TM megtanulása után ezen funkcionális lyukak „betömõdnek”. a stresszek miatt „kiégett biztosítékokkal” mûködõ számítógéppel.

a Maharishi Védikus Technológiák szakszerû alkalmazásával életed új irányt vehet. és néhány év alatt integrálnunk ezen tudásmagokat mindennapi életünkbe. de gyakorlással. Maharishi Ájurvéda az egészség testfelõli megközelítéséért. dédunokáidnak pedig már mindez teljesen egyértelmû.Eleinte biztos nem könnyû megérteni. néha még ma is. és ha megtaláltad. talán túl sok felesleges dolognak tartod ezt a tartós boldogság érdekében. Saját magunknak kell megvívnunk belsõ harcunkat önmagunk és környezetünk tudatlanságával szemben. 41 . kapcsolatokat javíthatsz meg csupán bizonyos védikus törvények figyelembevétele vagy alkalmazása által. tanulásban „bekalickázott” elméddel az évezredek óta változatlan védikus tudás legyõzhetetlen áramának! Ne csak a miérteket keresd. TM Szidhi program a gyorsabb fejlõdésért. Miért fontos ezen „tudásmagok” egyéni tanulmányozása? Mert idõt. hogy ezzel megajándékoztad szüleiket. egészséget. és jógaászanák. pénzt. eleinte nem könnyû feladat.Hogy lehet mindezt a napi életbe (munka mellett!) beépíteni?! Igazad van. életet. És ekkor kialakul a manasz sánti. odafigyeléssel. elutasítóan kezelte. Gyermekeidnek – ha megismertetted velük ezt a tudást . 14. Maharishi Dzsjótis. energiát takaríthatsz meg. és nem utolsó sorban. hanem a hogyanokat is.sokkal könnyebb életük lesz. Maharishi Transzcendentális Meditáció az idegrendszer megtisztításának érdekében. Kérdezheted: . tedd meg! Ugye kezd összeállni a kép? Egészséges táplálkozás. de úttörõ feladatunkat nem fogja más helyettünk elvégezni. a megalapozódásért. a ma már orvosi körökben (általában) elismer akkupunktúrát az akkori orvosi szemlélet ridegen. hétköznapi cselekedet lesz. Maharishi Szthápatjavéda az „épített-környezeti összhangért”. vasztu sánti. állandó boldogsággal ragyogja be életed hátralévõ részét. Ne állj ellen félretájékoztatott és modern tudományos feltételezések sûrûjében megtévesztett. Eleinte. grha sánti mely mellékesen. unokáid pedig áldással gondolnak rád. mely útmutatást ad az égitestek törvényszerûségeivel való teljes összhang érdekében Univerzumunk tér-idõ koordinátarendszerében. a finom tudatszintek gyorsabb eléréséért. védikus asztrológia. Csak egyetlen példa a tudományos újdonságokkal szembeni ellenállásra: 20-25 évvel ezelõtt. Sajnos. sarlatánságnak tartotta.

Tv. lenyomatok. kritika nélkül szívja magába a médiák által áradó információkat. Az ún. újság. Vagy amilyennek láttatják… A médiák (könyv. tudatalatti réteg mindent rögzít. amit a TV távirányítóját már mesterien kezelõ 4-5 éves gyermektõl kezdve a 16 éves kamaszig minden gyermek láthat. A következõ oldalakon felvázolt világkép az. amit nem akarok látni a világban? Nem akarok látni. Videó stb. mentális problémáik forrásává váljon? Mert ha rossz az épület vasztuja.) által közvetített információk igen jelentõs hatással vannak az emberek figyelmének irányítására. tragédiát. amilyennek látjuk. Az én Magyarországom A világ olyan. és nem is erre vágyunk. 16. hogy gyermekeid a kemény munka hatására stressz betegségek vagy drogok áldozataivá váljanak? Mert a mai stresszes élettempó és kitekeredett társadalmi szokások mellett ez lesz a jövõ átlagos tendenciája. ami hosszútávon nem biztosítja számukra a beteljesedést és esetleg még tönkre is teszik õket? A döntés a Te kezedben van! 15. hang. életpusztítást. katasztrófát és balesetet bemutató képkockák – amit objektív tömegtájékoztatásnak neveznek – az emberi elme szükségtelen szemete. mint amilyennek látjuk.és pornóipar legújabb filmjeit sem pont a TV-ben kellene reklámozni. hallani egyetlen egy fegyver dörrenést. káromkodást sem a TV-ben. illetve amit látni szeretnék a világban. arról szerzünk tudomást.melyet mondjuk a gyermekeidnek vettél . hang és kép minták késõbbi ösztönös reakcióink. hogy az évtizedek alatt összekuporgatott pénzeden vásárolt ház . rádióban semmilyen sugárzó médiában.” 42 . Ezek a dolgok élõ valósággá válhatnak mindenki részére. Vagy igen? „Amire a figyelem irányul. fiatalok agya olyan mint a „szivacs”. bomba robbanást. Internet. rádió. cselekedeteink alapjául szolgálnak. Magyarország is olyan. A gyermekek. hangulatának alakítására. nem ezt látjuk a hétköznapokban.5-10 év múlva az õ betegségeik. Talán a szex. A rengeteg fegyveres konfliktust. Semmi szükségem rá! És Önnek? Nincs szükségük erre. Ugye nem szeretnél olyan életminõségeket családtagjaid elé vetíteni.és képimpulzusokat. Az emberi elme „háttérkapacitásában” tárolt információk. Mi az. akkor ezt fogja okozni. az õ agyuk sajnos még viselkedésmintákat lát bennük. amit jelenleg látok.Ugye nem szeretnéd. hallhat. Ugye nem szeretnéd.

tartósítószer nélkül. Fel is vállalom. A Maharishi Védikus Technológiákat eddig még egyetlen Kormány és politikai párt sem tartotta magáénak. a munkahelyi étkezdékben stb. de összhangban az ájurvédikus törvényszerûségekkel. Kívánom az összes hagyományos és egészséges étel megjelenését nemcsak otthon. Kívánom. bátran felvállalni. borpancsolásnak. hogy fõzés és étkezés közben valamit elvesz a Természettõl. vagy felhalmozott stresszeinkbõl kialakított „szemellenzõ és szemüveg”. hogy az étkezés szentséggé váljon minden ember számára! Tudja meg minden ember. számjegyek voltak nyomtatva . „Õrizd a békét és harcolj velünk!” – ??? . hogy Magyarország kicsi és jelentéktelen ország. gazdasági. akkor késõbb közbeszóltak a nagyhatalmak. De az a legfontosabb. amire képek. mindig új dolgokkal próbálkoznak.Ezt a mondást sosem értettem. olaj. hogy a környezõ országokat. de az éttermekben.. amiért adott néhány papír darabot. vagy ha elismerték és alkalmazták egyéni szinten õket. ma banki és 43 . Helyben. teherautókban. is.Nem akarom még egyszer azt hallani. Szeretném Magyarságomat minden körülmények között büszkén. A szem tisztasága a szervezet és az elme tisztaságától és az emberi indíttatástól függ. Mit szeretnék látni? Elõször is sok „tiszta szemre” van szükség. Ki mit tart fontosnak ebben az életben. problémákat. de nagyon szeretnék honfitársaimra is büszke lenni. Olajszõkítésnek. és ezt most politikai hozzáállás nélkül gondolom. a bölcsödékben. gyermekkori neveltetésünkbõl. (és sajnos néha) vallási vezetõk is.és benzincsempészésnek a régi Jugoszláv háborúba (nemcsak magán kocsiban. De azt sem szeretném hallani.. valamit magáénak mond. ki mennyire képes objektíven mérlegelni az elé kerülõ feladatokat. politikai. az iskolai ebédlõkben. magyaros ízekkel. társadalmi pozíciónkból. 18. zugpálinkafõzésnek. frissen elkészítve. nemzetiségeket szidalmazzák. ez nem probléma. Az étel szerepe kiemelkedõen fontos az ember életében.melyek értékét régen aranyban. de nagyobb térfogatú jármûvekben is (sic!)) vagy olajmezõkért harcba induló NATO katonáknak sem tudok örülni. A „pénzügyi elit”. hogy ne legyen elõttünk semmiféle személyiségünkbõl. 17.

A fenntartható fejlõdés híve vagyok. Természetnek vagy akár „csak” egymásnak. mely ha ötvözõdik a modern tudományos elméletekkel és ha kiegészül a Maharishi Védikus technológiákkal. akkor egy emberöltõ alatt átalakíthatja a Magyar Társadalmat. HA TETSZIK. a helyi. a Teremtõ Erõnek . vagy vallás nélkülieknél „csak” a Természet maga . arányos megjelenése a legfontosabb tényezõ az emberiség számára. hogy „legalább azért jó a hívõ embereknek. Még nem tudjuk hova és miért. Mi emberek ne tudnánk akkor hálásak lenni Istennek. Sivaja… stb. Az ételét magába tömõ állat is hálás szívvel néz az õt tápláló Kézre. Jól látják ezt a vallások neves képviselõi. hanem Emberhez tartozó minõség. Ideje megismerni az országunkat övezõ népek kultúráját. társainknak akik az ételt elénk teszik? Az étel átlényegülése.nem kellene hálát adni azért. Nincs szükség hatalmas kereskedelmi üzletláncokra. Buddhista. a miénkbe-fonódott történelmüket. Az élet csupa küzdelem? Az élet csupa rohanás? Az élet csupa pörgés? Küzdünk. megeheted az általa termett dolgokat? Mondhatod: . rohanunk. motorja. mértékletes. hogy a fa gyümölcsöt teremjen? Mit hiszel.legyen az vallásos embereknél személyes Isten. EZT KELL A TV-BEN ÁLLANDÓAN „NYOMNI”. elosztása nem bonyolult és különleges feladat. regionális termelést és elosztást kell megszervezni. nem vallásokhoz tartozó cselekedet. ha nem vagy vallásos! Sok betegségtõl megszabadulhatsz a „lelki ételek” elfogyasztása által. szüleinknek. nyugati. (Lásd: E. Ki vagy Mi az. aki azt neki megtermelte? A kistermelõ vagy gazdálkodó. Vaisnava. de a kisebb gazdaságokban is. Zsidó. Székely: Esszénus Békeevangélium címû mûvét) Az alternatív energiaforrások egyre magasabb százalékú megjelenése létfontosságú a hazai energiaiparban. legyen az Keresztény. hogy a vetése kalászba szökkenjen. Ezt a programot kapjuk az amerikai 44 . nemzeti táncaikat. mert nem hiszek benne… Egyszer azt hallottam valahol. A fejlõdés ésszerû. HA NEM! Nem akarom látni a „gyökere-nincs”. mesevilágukat.Ez csak érzelgõ képmutatás lesz. átalakulása nemcsak biológiai folyamat. rohanunk és pörgünk. A mezõgazdasági termékek helyi megtermelése. ezek tények. mert mindig tudnak valakinek hálát adni a dolgokért…” Szerintem a nem hívõ embereknek is érdemes ezen elgondolkodnia… Hálát adni. de küzdünk. pörgünk. Gondolkodj el ezen akkor is. játékaikat. dalaikat. 19. hogy az valahonnan származik… Ki az. Ez lehetne a mai energiagazdaság igazi érdeke.tõzsdei manipulációkkal mérik – és elfelejti azt. B. hogy elveheted. fogyasztói kultúra vívmányait. ami megengedte a termelõnek.

pénzbõl átalakított médiától.mintha a könyvet olvasnám. megmutatja az egyes személyiség típusokat és a taoista filozófia egyszerûségét. környezetük nyugalmát. mennyivel jobban érzik magukat. és ész-vesztõ rohanásukban egyre jobban aláássák önnön lényük nyugodt forrását. nincs mese. Egyre nagyobb képátlójú TV-k megjelenése. de azt hiszem a rohanásunk is nagyon káros. ezt a programot kapjuk a felvásárolt sajtótól. az e terepre tervezett rövid életû jármûveket utánozva. A Természettõl eltávolodott emberiség egyre nagyobb fenyegetettségben érzi magát Önmagától és a Természettõl. a vegyszerek. hatékonyságát. hogy egyre inkább Ray Bradbury: Fahrenheit 451 címû regénye jut eszembe. „Mi rendszerint szépen körbekerítjük a fákat és a gyepet. a Micimackó és a Tao-ban. Sajnos ez a fajta életérzés egyre több embert áthat. ha nem kellene pont akkor valahová nagyon sürgõsen elrohanniuk. És miközben belélegzik a kipufogógázokat. észvesztõ száguldás . Ennek vata túltengés lesz az eredménye. kivéve akkor és ott. Így mindenütt jól érzik majd (valamikor) magukat. nyugtalan alvás és emésztési problémák. nagyszerûen világít rá a Dógomvan-ság lényegére. Annyi információval leterheljük magunkat. Ma egy átlag ember a technikai vívmányokat kihasználva egyaránt rettentõen nagy befolyással bír szûkebb és tágabb környezetére is. hogy amióta jármûveikkel kijutottak a Szabadba – mely jármûvek egyébként az elsõ kanyarnál el is ütik õket -.” – Benjamin Hoff: Micimackó és a Tao A Dógomvanok mindenütt jól éreznék magukat. ahol éppen vannak. a környezettõl és lassan-lassan „Dógomvan-okká” válunk. vakációról. Mi is itt a probléma? Van egyáltalán probléma? Baj. nyugtalanság. ha megtették ezt vagy azt. Ezért rohannak – sohameg-nem-állva – a soron következõ helyre és álmodoznak a majdani nagy pihenésrõl. hogy az emberek nagy része egyre 45 . Tipikusan a mai modern egészségügyi problémák. Ezt nevezik õk természetes életmódnak. projektorok és házi mozi rendszerek. a Dógomvan letiporja. Dógomvanék jobban szeretnek aszfalton és betonon közlekedni. idegesség. a Dógomvanok arról csevegnek egymás közt. káros a szmog. És mit eredményez a vata túltengés? Depresszió. Mindenütt jó. Õrület! Káros a déli órák napsugárzása. Benjamin Hoff csodálatos kis könyvében. puffadás és szelesség.

idegesség. Mindenki szeret pörögni. egy dinamikus egyensúlyra. élni az életet – ez így élvezetes. de ne hanyagolja el a belsõ világát sem. mely ezt az életörömet. a boldogság és az egészséges. Bár. Miért kerülnek az emberek egyszer az öröm és boldogság. máskor pedig a szomorúság és szenvedés állapotába? Létezik olyan megoldás. nyugtatók stb. Pl. és egyre kevésbé a belsõ világuk építkezésén fáradozik? Nem baj. fáradtság – pihenés. serkentõszerek. mely megvilágítja a külsõ világ sokféleségét! Erre jó a TM. a meetingek. a tárgyalások. ha a mérleg „másik” serpenyõjébe helyezünk dolgokat és nem azonos serpenyõvel játszadozunk. fáradtság – kávé. Mindig „pörögni és szereket bevenni akarunk”. megtanít az élet alaptörvényeinek tiszteletére és azonnali tapasztalatokkal megerõsít minket. manipulálunk. idegi feszültségek – stressz mentesítõ technikák alkalmazása. De szükség van egy egyensúlyra. ha ténykedésüket az öröm.inkább a külsõ. „nyüzsizni”. stressz – cigaretta. képes leállítani ezt a pörgést az ember fejében. boldogságot és nyugalmat állandósíthatja a hétköznapi rohanások mellet az emberek idegrendszerében? 46 . ha arányosan teszi azt! Éljen mindenki a külsõ világ örömeinek és forgatagában. stb. a konzultációk. pedig néha érdemesebb „lecsendesedni és kiadni/kihagyni magunkból” dolgokat. feszültséget és ami hatékonyabbá tesz bennünket. a megbeszélések.: elhízás – enyhe böjt és többlet mozgás. kábítószerek. Egyensúlyozás Egyensúlyozásról csak akkor beszélhetünk. Pl. Mai problémáink jelentõs hányada „azonos oldali serpenyõvel való manipulációból” fakad. 20. elég kevés az idõnk… Csak akkor van értelme felpörgetett életünknek. Ezután már jöhet az idõpontok kitûzése. gyomorfájás – gyomorfájás elleni tabletta.: elhízás – fogyasztó tabletta. mely naponta semlegesíti a pörgés okozta stresszeket. dinamikus életszeretet hatja át. mely forrása a külsõnek.

benyomás. (Igazából minden beteg47 . évtizedek alatt komoly mentális és/vagy fiziológiai problémákhoz vezetnek. akkor már megtette az elsõ lépéseket a változás felé. A házõrzõ a régi Japánban nem a kutya volt. környezetünk zaja mindent áthat. felhalmozódása évek. Érzékszerveink folyamatosan mûködnek. Utána már csak RENDSZERESEN GYAKOROLNI KELL AZ EGYENSÚLYOZÁS TECHNIKÁIT. valamint a lefekvés után az alvó illetve az álmodó tudatállapotban éri érzékszerveinken keresztül idegrendszerünket. a katana (hosszú kard) közelébe. Hétköznapi tapasztalataink. melyek hétköznapjainkat is megszínesítik? Ha ezt a könyvet valaki végigolvassa és a tartalmát jól „megrágja”. szánunk-e idõt új dolgok megismerésére. Ájurvéda tanulmányozása – az étkezés. tanulmányai és/vagy napi munkái mellett. (A régi szamurájoknál pont fordítva történt a dolog. amit kis lyukacsos ládikóban az ágy mellé helyeztek. tapintunk. karját a katana markolatára helyezte… Ma ez egyszerûen lehetetlen. Hatha jóga gyakorlás – a test és az elme egyensúlyáért. látunk. Ekkor a szamuráj felébredt. életvitel egyensúlyozásáért. Még alvó állapotban is hallunk. hanem egy tücsök. enyhe stresszt okoznak.) A stresszek akkumulálódása. „veszik a környezetünk adását”. Ha a tücsök elhallgatott. szaglunk. Szthápatjavéda tanulmányozása – az épített környezet egyensúlyáért.És ami a legfontosabb. TM gyakorlás – az elme és test egyensúlyáért. A tücsök egyenletes ciripelése jelezte a szoba mozdulatlan nyugalmát. ízlelünk. ami felkeléstõl lefekvésig. minden egyes érzékelés. de a tudatos elme csak egy megfelelõ ingerküszöb átlépése után indítja be az „ébresztõ mechanizmusokat”. akkor valaki a közelébe férkõzött. lenyomatot. Dzsjótis tanulmányozása – a kozmikus egyensúlyért.

Ez egy stabil állapot. vérnyomás stb. A fiziológiai tünetek. buddhista meditáció. a Lét teljességében megállapodott elme minõsége. Mi a megoldás? A megoldás a JÓGA leírásaiban és a védákban fellelhetõ tudásban van. ugyanis eddig csak a zen buddhista meditációs technikáról láttam igazán elfogadható tudományos kimutatásokat . Pihenõ állapotban az anyagcsere-szintünk a normális érték alá csökken.ha egyáltalán megközelítik.ség a stresszek felhalmozódása miatt jön elõ. zen-buddhista meditáció és még sorolhatnám a rengeteg meditációs technikát. hogy a megvilágosodás csak az elvonult szerzetesi életmód mellett érhetõ el. lenyomatok semlegesítése több pihenést igényel. mélypihenéssel tudjuk semlegesíteni. Szervezetünk a legmélyebb alvás során elért legmélyebb pihenõ állapotában kb. de nem aktív. Csendben 48 . agykontroll. 8%-os anyagcsereszint-csökkenést produkál. normál alvás nem elegendõ. 21. lerakódásokra utalnak. A nagyobb stresszek. az idegrendszert pihentetve. meditálva. vágyott 8%-os anyagcsere-szintet kívánják elérni az éberség fenntartása mellett.) Ezeket a felhalmozódott stresszeket csak pihenéssel. Ez rengeteg lemondással és az egész élet átalakításával jár. A jóga egy állapot leírása. A mai mentális technikák. az áldott regenerációt biztosító állapotot és hosszú évek alatt a megvilágosodást elérni. dolgozó embernek való technikák.és technikától függõen. ekkor a napi. Ezen meditációs technikák gyakorlása közben a szervezet megközelíti ezt az anyagcsere-szint csökkenést . az elme-közeg átalakulás-mentes állapotát értjük alatta. Az anyagcsere-szint mutatója a légzésszám. Nem hétköznapi. illetve van amikor napi 8-10 órás meditációval próbálják a szervezetet. betegségek anyagi stresszekre. Ez a csökkent hatékonyságú gyakorlat okozta azt a hibás nézetet az utóbbi évszázadokban. az elmemûködés legfinomabb fajtája. szívverés. A jóga leírásában. 40-50 perc. modern társadalmi normák közt élõ. évezredekben. mind ezt az ideálisnak mondott. feloldani. Szervezetünk pihentségi szintjét az anyagcsere-szint változása jellemzi. megtaláljuk a jóga definícióját is. 2-3 óra. Az elme éber.

csak 8%-osan közelítik meg a jóga állapotát. amit a jóga leírásaiban szamádhinak neveznek és túllépni a relatív élet mezején. 1994-ben. erõfeszítésekkel teli folyamat eredménye. Hosszú-hosszú évekig kerestem olyan jóga technika után. (Ez a szervezet stresszeitõl függ. 2-3 perc meditáció után 16%-os anyagcsere-szint csökkenést érnek el és ez a 20 perces meditációs idõtartam alatt folyamatosan fent is marad. mert a mély-meditáció hatására kialakuló fiziológiai állapot. Senkit sem akarok megsérteni! De a stresszek.és bevezetõ elõadásán nagyon meglepõdtem amikor elõször találkoztam a Maharishi Transzcendentális Meditációval. Mint láthatjuk. a tudat legmélyebb pihenõ-demég-éber állapotát elérni. Eddig a tudománynak esélye sem volt ezt tanulmányozni! 49 . a fentebb említett meditációs technikák a 8%-os anyagcsere-szint csökkenéssel. Maga ez a tény. és azt találták. vagy nagy tömegekben gyakorolva a társadalom egészére gyakorolt hatásait tudományos kimutatások százai igazolják.pihen. nincsenek gondolatok. A mentális és fiziológiai egészségre. melyet gyakorolva képes lennék azt a mélypihenõ állapotot. sokszor 20-30% esetleg 40-50% is lehet. kb. Sõt a meditáció végeztével is marad némi csendes nyugalom és agyhullám koherencia a két agyfélteke között. hogy a szamádhi állapotának elérése nem egy nagyon bonyolult. olyan biokémiai folyamatok létrejöttét eredményezi.. a kívülállók számára még nem sok mindent jelent. hanem az elme természetét kihasználva gyorsan el lehet érni.. Na és? Mi van akkor? Miért fontos. csak a végtelen nyugalom állapotának tapasztalata. rendszeresen meditálók anyagcsereszintjét is megvizsgálták. már a meditáció elején. mint 16%-os. a szervezet önregeneráló képességének feljavulása.) A régóta. Hatékonyságuk a szervezet pihentségi szintjére vonatkoztatva nagyon csekély. igazából nem nevezhetjük õket jóga technikának. melyek a szervezet öntisztító képességét beindítják és fokozzák. jogosan kérdezhetjük: 22. A TM technikát gyakorlók. életem elsõ TM ismertetõ. hogy az emberi szervezet ilyen mélyen pihenjen? Azért fontos. Rájöttem és késõbb meg is tapasztaltam. hogy az õ meditációjuk alatt szervezetük anyagcsere-szint csökkenése jóval több. és a jóga állapot elérésének szempontjából ezek a technikák majdnem egyenértékûek egy kiadós „éber alvással”.

Swami Maheshvarananda. határtalanság. mely a normál éber tudatállapothoz tartozó fiziológia határain túlmutató speciális állapot. mint hatha jógát láthatunk. végtelen szervezõerõ. ezeket a kutatásokat a II. ahol képzett jógik oktatják a jógát. A jóga ágai különbözõ fiziológiai vagy mentális technikákon keresztül a magasabb tudatállapotok végsõ soron a megszabadulás elérését tûzték ki elérendõ célként. és idõvel. mint 2-3 év rendszeres Maharishi Transzcendentális Meditáció (TM) végzésével. de – mint említettem a meditációt követõen is elég hosszú ideig fennmarad. harmónia stb. 20-30 év után érhetünk el olyan eredményt (idegrendszeri változást). éberség a nap 24 órájában. és a Jóga gyakorlatok után 20 perc TM gyakorlásával koronázzák meg reggel és délután a napi jóga 50 . az egész gyakorlatsor egy lélek-test-edzéssé degradálódott le. a jóga áldásos hatásaira. Ez a fiziológiai állapot nemcsak a meditáció során. Akik esetleg már évek óta hatha jógáznak. sõt. Valójában gyakorlóik már rég nem tudják mi a jóga eredeti forrása és célja. tudatállapothoz egy ennek megfelelõ fiziológiai állapot tartozik. Paramahansza Jogananda. Vagy talán más gazdasági. Szerencsére az utóbbi években egyre több ember jut el igazi indiai ashramokba. mely a legelterjedtebb itt nyugaton. Így a rendszeres gyakorlók képessé válnak a stresszekkel szembeni azonnali védekezésre. a hatha jóga ezek közül csak egy. Az egészséges emberek pedig nagyobb hatékonyságról. teljesítõképességrõl. A jógának rengeteg ága van. rengeteg pszichoszomatikus betegség esetében látványos javulás fedezhetõ fel. A megvilágosodás csupán misztikus vágyként jelenik meg a gyakorlóknál. amit a TV-ben. vagy kisebb. Csupán a hatha jóga gyakorlása által kb. már sokszor felhívták az emberiség figyelmét a jógára. Ezt a magasabb tudatállapotot (és fiziológiai állapotot) célozták meg a régi idõkben azok a jóga gyakorlatok is.Maharishi Mahesh Yogi. stressz-oldásra. politikai erõk tették meg? A jóga minõségével felvértezve a meditálók szervezete erõsebb immunrendszerrel kezd el mûködni. azoknak ajánlom. ha egyáltalán hallottak róla. Ilyen minõségek például az abszolút rendezettség. pl. Régi tudományos kutatásokban. a meditációban megtapasztalt tiszta tudat minõségeket a szervezet képes integrálni általános mûködésébe is. életvidámságról számolnak be hétköznapjaik során. Ehhez a megváltozott idegrendszeri-. akik valamilyen mûködõ jógatechnikával rendelkeztek. városi jógacsoportoknál. hogy tanulják meg a Maharishi Transzcendentális Meditációt is. Selvaraj Yesudian és még sokan mások. Valahogy. a lonavlai jógaintézet kutatásai közt találhatóak ilyen leírások az 1920-as évekbõl. világháború vihara elsöpörte. egy teljesen másféle létérzés kezdi áthatni hétköznapjaikat.

a magasabb tudatállapotok valósága eddig elképzelhetetlen volt a tudomány számára. Mivel ezt a technikát egyenlõre még nem oktatják az általános-. Ez a Maharishi Transzcendentális Meditáció célja. ahol a dinamikus napi aktivitásunkat egy belsõ éberség és nyugalom jellemzi. hogy a bal és jobb agyfélteke szimmetrikusan együtt dolgozott.hu oldalon lévõ cikkeket.és fõiskolákon. 51 . A TM gyakorlása nemcsak a tudomány emberének. Ezzel a magasabb tudatállapottal még nincs vége az emberi idegrendszer fejlõdésének. Amíg a hatha jóga a test szintjérõl közelít az elme felé. egy dinamikus tetterõvel bíró. Ezen felfedezés fantasztikus távlatokat nyithat meg a pszichológia tudománya elõtt. mely eddig kénytelen volt vizsgálatait a „ma még normálisnak tekintett” és a torzult elmék mûködésére korlátozni. aki egyaránt hasznos tagja szûkebb és tágabb környezetének. A TM-szidhirõl érdemes elolvasni a www. tudományos kimutatásokat. Bõven elegendõek a megvilágosodáshoz ebben az életben. de a mûvészeknek is rengeteg haszonnal jár. közép. ami azt jelenti. A megvilágosodás.tminfo. kommunikációjuk valósult meg egy ártatlan mentális technika gyakorlása által. a TM megtanulása után ne keverjék más koncentrációs vagy kontemplációs gyakorlatokkal a technikát! A TM és TM-szidhi nagyon „erõs” mentális technikák. addig a TM az elme szintjérõl közelít a test felé. ezért mindenki egyénileg kénytelen felfedezni a TM-et. összhangjuk. a jóga állandó állapota. Ezt érhetjük el a TM rendszeres gyakorlatával és cselekedeteink dinamikus összhangjával. ami még alvó és álmodó tudatállapotban is jelen van. magasabb tudatállapotokban élõ ember kialakítása. kiegészíti egymás gyakorlatának „akadálymentesítését”. Igazából jelenlegi életünk megkoronázása lenne ez a tudatállapot. együttmûködésük. A TM gyakorlása során koherens agyhullámokat mértek a meditálóknál. Most ez tudományosan is vizsgálhatóvá vált.gyakorlásukat! Csak egy valamire kell figyelni. A két technika nagyszerûen segíti. A magasabb tudatállapotokról részletesen Sõregi Ottó: Bölcsek titka címû könyvében lehet olvasni. a rengeteg „ezoterikus ködökben gomolygó” egyéb dolog mellett.

A tanultakat ne „mixeljük” más technikákkal. szenvedésekkel teli. igyekezzünk ebbe az irányba fejlõdni.maharishi.org/tm/research/home. 3. 2. szomszédtól. Gyakoroljunk az elõírásoknak. legtöbbször õk is tisztátalan forrásból merítették „bölcsességüket”. nem valláshoz és papokhoz tartozó misztikum.maharishi. Néha a „közelálló jóakaróink” mondják a legnagyobb butaságot egy technikáról. Az egyéni tapasztalat a legfontosabb és legbiztosabb útjelzõ. a tanításnak megfelelõen. 5.http://www.org/tm/research/charts1. A Megvilágosodás A megvilágosodás elérése több dolgot kíván: 1.maharishi.html .Lásd: Scientific Research on Transcendental Meditation and TM sidhi programme: . Stb. baráttól.maharishi.org/tm/research/charts2.http://www. õsi tradícióból származó technikát. lesütött szemû kínai úriember… csak rajzolj kört a mérleg köré és szájat a mérleg talpa alá…) A megvilágosodás nem egy absztrakt és elvont fogalom a múltból. tanítómestert és egy megfelelõ.http://www. kedvteléseinket sem. 52 . rokontól.html A szimmetrikusan mûködõ elme képes egy teljesebb. A megvilágosodást nem lehet az elmére „ráerõszakolni”. 4. csupán a pénz után rohanó valóság.html . 23. 7. akár elvont-humoros valóság meglátására is.html . nem a lemondás gyümölcse és ehhez hasonló elvont képzelgések. ne avatatlanoktól. 6. Tegyünk meg érte a lehetõ legtöbbet. Kétségek. de ne hanyagoljuk el hétköznapi kötelességeinket.org/tm/research/508_studies. Keressünk egy hiteles. kérdések esetén csak a tanárunktól vagy mesterünktõl személyesen kérjünk tanácsokat. (Így lesz akár a mérlegbõl egy bajszos. mely az emberi életet magasabb rangra emeli.http://www.Tudjunk errõl a lehetõségrõl. mint az átlagos emberek által élt.

az egyesülés folyamata mindenkinél más és más. információkat és ismereteket. tanuld meg a TM-et és gyakorolj rendszeresen! Egy biztos. A napjainkban elterjesztett rengeteg „hoax” (zagyvaság. Az egyik az. hogy az ébrenlét tudatállapotában éber. hogy a „tudományos kalicka” ott van a tudósok fején. aki még nem világosodott meg.sorra veszem azokat a szubjektív benyomásokat. De a megvilágosodott tudatállapotra vonatkozó pontos biológiai és pszichofiziológiai adatokat megismerhetjük a Maharishi Nemzetközi Egyetem által kiadott 6 kötetes mûbõl. Megrendelhetõ: http://mumpress. A „kalickát ki kell tágítani” az újabb elméletek integrálásával és ezzel párhuzamosan esélyt kell adni a személyes tapasztalatszerzésre. 53 . amiket személyesen fontosnak tartok a mai tudomány megítélésében. Ezért most. Hogy milyen is az. amikor az ébrenléti. vagy az alvó. a stresszek eltûnésének vagyis az integráció. Fejetetejére állított tudományos világunk a gazdasági és politikai erõk játékszere. A már tanult. Az õ ébersége stresszeinek mennyiségétõl függ. a következõ oldalakon .A megvilágosodás az idegrendszer azon integrált mûködést mutató képessége. így az emberek nem tudják kinek. de idejétmúlt dolgoknak sokszor ellentmondanak a kvantumfizikai szintek valóságairól alkotott tudományos képek.a teljesség igénye nélkül . egyszerre fenntartani. az csak azt hiszi. álhír) miatt fellépõ kritikus hozzáállást fel kell számolni a tudományos közvélemény részérõl. A stresszeink folyamatosan beárnyékolják tudatosságunkat. ezért a megvilágosodás folyamata. minek higgyenek. Vagyis megvilágosodás = éber vagy alvó vagy álmodó tudatállapot + transzcendentális tudatállapot. a tudósok idegrendszerében lévõ stresszek eltûntetésére. mely az abszolút nyugalom és rendezettség tudatállapotát (transzcendentális tudat) képes a cselekvõ. vagy az álmodó tudatállapottal együtt. az alvó vagy az álmodó tudatállapotban éber marad valaki? Ezt mindenki a saját „idegrendszeri szûrõjén” keresztül tapasztalja meg. Ha tudni szeretnéd. a személyes gyakorlásra is.com Több gond is felmerülhet ezen írások tanulmányozásával kapcsolatban. mely a Maharishi Transzcendentális Meditáció (TM) és a TM-szidhi technika (a TM egyik haladó technikája) hatásmechanizmusairól készített kimutatásokat elemzi egyéni és társadalmi szinten.

Isten Tudat vagy Egység Tudat tapasztalatok. finom szintek vizsgálata esetén nagyban befolyásolja a kísérleti eredmények objektív értékelését. de törekedni kell a vizsgálat tárgyának „objektiv” minõségére. (Lásd: Magasabb tudatállapotok valósága.) A tudományos munka két irányból fejlõdhet. méréstartományon belül mozgó . Hogy mi ez? ÖNMAGUKNAK. felélénkítésével a vizsgált objektum is „más színekben pompázik”. hanem sokkal inkább arról. vagyis hogy tulajdonságai a mérés során ne változzanak meg. de az érzékszervek szintjén is. ténylegesen mást lát meg a kísérletben. mint a hagyományos. És ez nemcsak az eredmények elemzésénél mutatkozik meg. csak mozgásuk. a mérõeszközök finomságának növelésére (mérõhatár kiterjesztés) mely a finomabb szintek valóságának felfedezésére nyithat kapukat. fénykibocsátásuk. Mindkét irány helyes felismerésekre vezethet. amit a tudósok sajnos kifelejtettek vizsgálataikból. A Tudományos Objektivitás A tudományos objektivitás mindig egy határokkal rendelkezõ. Az egyik irányból a kísérleti eredményekre építik fel az elméletet. megszokott érzékszervi tapasztalatokhoz szokott ember. Itt most nemcsak tudományos erkölcsi és etikai kérésrõl van szó.bizonyos hibahatárok közt mért – adatok objektív elemzésére törekvõ. sugárzásuk stb. egyéb tulajdonságaik alapján relatíve következtetünk tulajdonságaikra. Makroszkopikus szinten is ugyanez a helyzet. mint tökéletesebb elméletalkotás. a tudós elméjének. (Akinek szakmai hozzáértése és stresszeinek mennyisége befolyásolják a kapott eredmények kiértékelését. önviszonyuló tudatosságának felelevenítésével. Saját elméjének. Így mérõmûszereink határt szabnak a mikrovilág objektív tanulmányozásának irányában.24. egy igen fontos tényezõ. A másik irányból az elméletet szeretnék kísérletekkel igazolni.) Mikroszkopikus szinten nem tudjuk az abszolút kisméretû részecskéket mérni. idegrendszerének tisztasága. hogy a megfigyelõ tudatállapota. és van még egy tényezõ. A távoli galaxisok világát csak rádiótelesz54 . de szubjektív szinten „megalapozódott” tudós elméjén nyugszik.

Ez az idõeltolódás problémája makroszkopikus szinteken. nevével a médiák foglalkoznak és kitüntetést. Ezért láthatjuk korszakalkotó felfedezések esetén. dogmák sûrûjében”. néhol már az egyetemi oktatásban is szerepel. Kvantumfizikai szinteken. hogy figyelmen kívül hagyta Einstein elméletét és más elméletre támaszkodott…) Minden tudományos eredmény a maga vizsgálódásának határán belül igaz. utakat minden felfedezés „úttörõjének” (nevébõl adódóan) szét kell törnie. érzékszerveik tökéletesítésével mostani világunkat. Pl. Azt. évszázadokon. 2 mérés fél mérés. de csak a normál. 3 mérés 1 mérés. elismerést. Ismerjük a méréstechnikából oly közismert mondást? „1 mérés nem mérés. Ma más a helyzet. Ha az „alapaxióma” hibás. akkor az illetõ tudós lesz a világ szenzációja. A Newtoni törvények igazak a testek mozgására vonatkozólag. (és épül is) amit a következõ nemzedék felfedezõinek. de mindenképp új alapra kellett helyezniük. Például Nobel díjat… Mint látjuk. hogy az elméleti alapokat. A mai kvantummechanikai. a követelményeknek megfelelõ. Ott új. hanem a múltat tükrözi. 55 . Mindig az adott vizsgálati szintnek. kutatóinak szét kellett darabolniuk. akkor rengeteg kérdésükre maguktól is választ kapnak. és helyettük újabbakat kell felépítenie. díjakat kap. melyeket az õket megelõzõ tudósgenerációk fektettek le méréseik. Ha majd a tudósok felfedezik. az nem a jelent. azt teljességében magyarázni tudó törvényszerûségek felhasználásával kell a feladatokat megoldani. csak 150 év múlva észlelhetjük hagyományos berendezéseinkkel. (Sõt! Valószínûleg már Tesla is úgy alkotta meg néhány felfedezését. Új elméletével utat tör az „elfásult. (A tudat tapasztalatszerzõ ereje végtelen a magasabb tudatállapotokban.kópokkal vizsgálhatjuk. feltérképezik a magasabb tudatállapotok tapasztalatával. Einstein elméletét is csak néhányan értették meg az õ idejében kortársai közül. emberi érzékszervvel mérhetõ tartományban. évezredeken keresztül a tudomány folyamatosan olyan elfogadott tudatlanságra épült. de igen komoly idõeltolódással.” Az adatok elemzése során olyan axiómákra támaszkodnak a tudósok. akkor az összes tudós „félrevezetve” indul el saját kutatási irányába. finomfizikai világkép már rég meghaladta az Einsteini elméletet. nem abszolút pontosak. teljesebb axiómákra van szükség. esetleg el kell pusztítaniuk és újra összerakniuk. Ha ez megtörtént. kísérleteik eredményeinek elemzésével. fénysebesség közelében már érvényüket vesztik. hogy most mi történik ott. Amit most mérünk egy 150 fényévnyi távolságban lévõ csillagról.) De ne rohanjunk ennyire elõre! Vizsgáljuk meg a hagyományos tudományos eszközöket is! Mûszereink egy bizonyos hibahatárokon belül mérnek.

hogy pl. mert a „kínaiak már õs idõk óta ismerték a sárkányt (ezen belül akrobatikus sárkányt. érdemes megemlékeznünk a tudományos világ „legkiemelkedõbb” díjáról. párhuzamosan eredményeket? Olyan ez. Tudomány és kollektív tudat egymásra hatása Miért van az. A. minõségének megfelelõen bukkannak fel vagy süllyednek el találmányok és felfedezések a tudóstársadalom elméjében. mintha „valaki adagolná” az emberiségnek a tudást.com/chapter. hogy megismerjék és alkalmazzák a természet törvényeit. de ezt felülmúlják a késõbbi találmányok. találmányokat kapcsolunk egyes nyugati tudósok nevéhez? Senki. vagy a http://www. 1864 szeptemberében felrobban a laboratórium. A kollektívtudat szintjének.) Alfred ezt írja édesanyjának: „A háborút és békét legalább az elkövetkezendõ néhány évszázadban az egész világnak én fogom diktálni. üzenetvivõ sárkányt. hanem csak felelevenít az intelligencia végtelen birodalmából. technikailag igen fejlett civilizációk létét mereven elutasítja. ezt erõltetik ránk.25. Jameson könyvbõl. A ma elfogadott tudományos világkép megkövetel egy folyamatos-fejlõdésképet. Alfred és apja Immanuel véletlen nincsenek otthon.” 56 . Bár elég siralmasan mûködnek. hadi sárkányt. Ezt az új fogalmat minden tudósnak érdemes lenne megjegyeznie. Mi is fûzõdik . és kezdte el õket alkalmazni? Ami ugye nem igaz. Az ejtõernyõt is már1500 évvel Leonardo da Vinci elõtt felfedezték…” (Lásd: Benjamin Hoff: Malacka és a Tao címû könyvét) Szóval mit fedeznek fel a mai tudósok? Mire kérik a szabadalmi jogokat? Milyen felfedezéseket. hogy egyes tudományos eredményeket. 1863 és 1864 a dinamit szabadalmaztatása. többen meghalnak. (Niroglicerin kísérletek. A krími háborúban. a repülõgépek hasznosságát az emberiség csak a 19-20 század magasságában fedezte fel. Miért hitetik el az emberekkel.) Például tengeri aknák szerkesztése. egymással párhuzamosan dolgozó. Miért? (Lásd Cremó könyvét.) Ha már tudósoknál tartunk. de egymástól független kutatócsoportok néha csak pár nap eltéréssel fedeznek fel? Hogyan történhet ez? A kutatók tudása miért hoz ilyen gyorsan.Alfred Nobel és édesapja nevéhez? (Kivonatolt vázlat „A világ leggazdagabb emberei” címû E. Eközben évezredekkel.html weboldalt.rengeteg hasznos szabadalom mellett . semmit nem fedez fel. Oroszország egész sereg tengeri aknát rendel édesapjától.mcremo. év-százezredekkel ezelõtti. világító sárkányt …) és a vitorlázó repülõgépet – amelyet a beavatottak fejlesztettek ki és röptettek Kína hegységei között. Ki is õ valójában? 26. a Nobel díjról is.

Ennek egyik következményeként. biogazdálkodásból. az egészségre és nem a pusztításra épülnek. Javaslataik nemritkán szenvedtek a józan ítélõképesség hiányában. 1865 tavaszán. Például megújuló energiákból. 1881-ben Nobel feltalálja a robbanó zselatint. Pár százezer kilométer az Univer57 . a mai „csúcsfelfedezések” elõször a hadiparban jelennek meg. zavarosak esetleg nem megvalósíthatóak. ezt a fegyverkezésben meggazdagodott embert és anyagi javait nem tartom túlontúl értékesnek. szektás. kérlek. így a javak és kamataik használata a tudatszint csökkentéséhez vezettek (vezetnek). Ha a karma törvényei szerint nézem ezeket a szabadalmakat. háborús konfliktusokban és pusztításra használták fel és gyarapították.Immanuel az édesapa. vagy „koporsók. De hagyjuk a titkos. Az égitestek világát nem érinti az emberiség szenvedése és küzdelme. amelyek segítségével koporsókat a városból kívül esõ temetõkbe lehet szállítani”. ökotechnológiákból származó bevételek. a vagyon nagy részét fegyveres. Rengeteg hasznos találmánya ellenére. mit írt Nobel az édesanyjának. (Ez még ma is az egyik vezetõ dinamitüzem. a teremtésre.) 27. Csaknem minden kormány betiltja a szállítást. ami a lélegzetvételhez szükséges légzõlyukkal van ellátva és kötél lóg benne. melynek forrása valamilyen humánus dologból fakadna. „szabadkõmûvész” elhallgattatásokat… (A szerzõ megjegyzése) 1864 júliusa a nitroglicerin szabadalmaztatása. Élete végéig sokat gondolkodott a hangtalan lövés megoldásának problematikáján… Ezek nekem más dolgokat is eszembe juttatnak. felrobbantak Nobel nitroglicerin szállítmányai. októberben megalapítják az elsõ nitroglicerin készítõ részvénytársaságot. Ide tartozik például a gondolat: „csöveket elõállítani. A Nobel békedíjat pedig egyenesen nevetségesnek tartom… (Lásd fentebb. Ember. hogy a tetszhalott belülrõl maga felemelheti a fedelet. Érdemes lenne olyan tudományos pénzalapokat is létrehozni.) 1865-ben és 1866-ban súlyos balesetek történnek a világban. amely megszólaltatja a jelzõharangot”. amelyeket úgy lehet berendezni. A késõbbiekben újabb és újabb dinamit gyárak épülnek. és Alfred a fiú egyes ötletei néha használhatatlanok. amelyet nagyon gyakran meg lehet figyelni a legzseniálisabb feltalálóknál is. Hamburgban az elsõ kontinensi dinamit gyár megalapítása. hagyd abba a harcot önmagaddal! A világegyetemben béke és csend honol. Csak távolodj el párszázezer kilométerre a Földtõl és mindent nyugodtnak találsz. békére.

és máris kezdõdhet a harc. harcol az orvos által elõírt dolgokkal. táplálék kiegészítõkkel. a boltban ugyanúgy vásárolnak az emberek. ha az egyén nem éli ezt a tudatszintet. A Nobel díjon felnövekedett tudóstársadalom folyamatosan „harcol a külvilággal”. Pontosabban fogalmazva. õsi módjait. EGY-ség. filmek. aki elvégzi rajta a tisztító kezeléseket. Aztán kinézek az ablakon. Az egészség vagy egység állapotában nincs szükség a hagyományos felfogás szerinti harcias orvosokra. a modern fegyverek megjelennek. az Orvos megtalálom azt a vakcinát. egy orvossal. akkor elég valószínûleg arra utal. akkor az emberek társadalmában is hasonló béke honolna. amit orvosi tankönyvekbõl megismert. vagyis az egységet. ételekkel. és látom. hogy EGÉSZ-ség. Az egészség azt jelenti.zumban nem nagy távolság. Ha az egységes tudatállapot még nem alakult ki. ha a beteg nem fogja fel. nem fogadja el. azt az illetõ vagy önmaga korrigálja vagy konzultál egy szakemberrel. Egyre nagyobb harcot kell vívnunk életünkért a reklámok. a legyengült immunrendszert! Majd az megküzd önmaga a kórokozókkal!” Ha egy „harcias orvost” megkérdezünk azzal kapcsolatban. a mozgással. semmi sem változott meg. Legyen az egy részecskegyorsítóban vagy egy olajban gazdag. Elmond egy definíciót az általános egészségre vonatkozólag és máris visszavált a régi „harcias stílusára”. baktériumokkal. gombákkal. Regeneráljuk együttes erõvel. Harcoljunk közösen a kórokozók ellen!” (Lásd BillGates immunizál címû képet a neten…) …vagy… „Én. „Én. csak akkor szükséges az orvosi útmutatás. felírja a szükséges gyógyszereket. pihenéssel. amivel beoltva a betegeket leküzdhetjük a betegségeket. fejlõdõ országban történõ ütköztetés és bombázás. az Orvos megvizsgáltam az immunrendszer megerõsítésének komplex. hagyományos gyógyászati kezelésekkel stb. Ok-okozatot nem összekeverni! Ha bármilyen ok következtében egyensúlytalanság lép fel fiziológiájában. Pedig minden „harc” felesleges energiaés idõpazarlás. a betegekért küzdenek. a gazdasági és/vagy politikai nagyhatalmak. vitaminokkal. ezek ismerete 58 . hanem tudati szinten is elõhívja az egészséget. hírek és klímaváltozás kutatások szerint. a tudat egységes állapotában az egyén teljesen ura fiziológiájának. egy orvos esetében a gyógyítás közügyét. hogy a nap ugyanúgy süt mint régen. Többféle oldalról vizsgálhatjuk életünket. pl. Ha az õsi elveket. (Maximum akkor. hogy mi is az egészség.) Az egészség állapota nemcsak fiziológiai. Nagyon sok tudatszint létezik. a Természeti Törvény teljességét tartanánk szem elõtt. Az orvosok harcolnak a vírusokkal. hogy finom szinteken beállítsa az egyén testtípusának megfelelõ test-elme összhangot.

a fiziológia állapot az érzékelés finomodásával együtt. ami ott „felesleges”. ismerve a Kozmikus Törvényszerûségeket és Brahman valóságát. A gyógyító felfogása a következõ lehetett: „Mivel a Legfelsõbb Intelligencia vezérli „mindenek” útját a Teremtésben. Megerõsítem õket ott. nem gyõzök fejet hajtani briliáns elméje. és „elveszem a levegõt” ott.a fiziológiánk. „Levegõt adok neki” ott. ahol túl „üres”.a megvilágosodás . meglátásai elõtt.com/m_books_m. energiaáramlást szabályzó és hagyományos orvoslást alkalmaztak.még nem tartozik a hagyományos orvosi tananyagba. Könyvei kincsek. hogy létezik megvilágosodás. ahol túl „forró”. és a „megfelelõ anyagot” juttatom el oda. ahol „fullad”. Maharishi Mahesh Yogi csodálatos könyvében. „Lehûtöm” ott. a gyógyító rezgéseket suttogták pácienseik fülébe az összhang létrehozásához és az egészség helyreálltásához. a fontos ismeretek körébe. legjobb tudásomnak megfelelõen. melynek elérésére alkalmas technikát Isten kegyelmébõl a Gyógyító Mesteri Hagyomány folyományaként oktatóm. „Teret adok neki” ott. Ezt most nem részletezném. Ekkor .bár a tudatunk már teljes . ahol hiányt szenvednek. A tudat csendes állapota . ahol „túl nedves”. a tudat teljessége és a megvilágosodáson belül is tovább finomodhat a tudatállapot. tapasztalataim birtokában fogom tenni. vagy „elveszem” azt. tisztulása miatt más. nélkülözhetetlenek a meditálók számára.alapvetõen fontos volt munkájuk során. Az õsi gyógyítók hozzáállása a betegséghez A régi nagy gyógyítók csupán a gyógynövények nevét. mindezt a természet törvényeivel összhangban. ahol túl „hûvös”. „felhevítem” ott. mesterem adott át nekem. Megrendelhetõek: http://mumpress. nagyobb boldogságot adó intelligencia minõségeket kezdünk tapasztalni. kiegészítem õket ott. ahol az „hiányzik”. Nem harcoltak a betegségek ellen. a Lét Tudománya és az Élet Mûvészetében. A késõbbi idõk nagy gyógyítói számtalan energiaátadási.” 59 . „Benedvesítem” ott. melyek mindegyike a csend és a nyugalom birodalmából táplálkozott. érzékszerveink változása. ahol „túltelített”. az egyének egészségét kell visszaállítanom saját. teljesebb. ahol gyengék. 28. így ezekrõl beszélni most még teljesen felesleges. „feltöltöm” ott. Egyenlõre elég annyit tudnunk. ahol „felfúvódott”.html Amikor Maharishi könyveit olvasom. ahol túl „száraz” és „kiszárítom” ott. valamint a Bhagavad Gítá elsõ 6 fejezetéhez írt kommentárjában már mindent leírt ezzel kapcsolatban.

Deepak Chopra: Tökéletes Egészség. K+P. magasabb. villámgyorsan gondolkodik. nem tudom visszaadni az eredeti gondolkodásmódot. K. V+P. Sunil V. egyéni diagnosztizálással és a pancsakarma (5 cselekvés) tisztítóeljárással oldották meg. föld elemek belsõ elrendezése. A teljesség igénye nélkül. pitta. vagy alacsonyabb az átlagnál. elme és test összhangjában alapvetõ fontosságú a tér. vékony testalkatú. kapha minõségek mindegyike szerepel az emberi fiziológiában. K+V.Ez most mesterkélten és dogmatikusnak hangzik. hisz a V-P és a P-V más arányú testtípusra utal. testnedvek) rendszerének ismeretével. mandulaalakú. Gyakran.-IV. víz.) 30. pár szóval a dósáknak megfelelõ testtípusokról: A VATA minõség „szeles” minõségre utal. Akinél ez a domináns. de a „régiek” még az elemek ismeretében gyógyítottak. levegõ. Folyton rohan. 60 . A különbözõ minõségek eloszlásának megfelelõen 10 fajta testtípust különböztetünk meg: V. Ernst Schrott: Ájurvéda I. Részletesen errõl a témáról: Vasant Lad: Ájurvéda. De azért majd hasonlítsuk össze az eredeti Hippokrátészi eskü szövegével! Nemrég elemeztem az eredeti eskü szövegét és döbbenetes párhuzamokat fedeztem fel Hippokrátész tudása. V+K. V+P+K (Van ahol csak 7 testtípussal számolnak. energiát ismerhetünk meg: VATA (V) = ÉTER + LEVEGÕ PITTA (P) = TÛZ + VÍZ KAPHA (K)= VÍZ + FÖLD A vata. P+V. fogai nagyok és rendezetlenek. elemzésével. Ezt az ájurvédában a dóshák (mûködtetõ energiák. P. nagyon jó „beszélõkével” rendelkezik. Ezek arányának pontos ismerete elengedhetetlen a megfelelõ diagnózis felállításához majd a késõbbi gyógyításhoz. könyvei és az ájurvédikus gyógyítás ismeretanyaga között! 29. és keveset eszik.. Misztikus? Elavultnak és nevetségesnek tûnik? Meglehet. de ez megtévesztõ lehet a finom egyensúlyozás során. Joshi: Ájurvéda és pancsakarma A dóshák rendszerében három elvet. tûz. Szeme általában keskeny. intelligenciák. Az Ájurvéda A lélek. nincs megállás. hisz nem abban a korban élek. az általában változékony temperamentumú. P+K.

Kedvezõ számára a könnyû. Csak ránéz az ételre és máris felszedett 1-2 kilót… Nehéz. Vörös haj. Pl. egy pitta energikusan. Imádja a fûszeres ízeket. Mint látjuk. gyomorrontásra hajlamos. bõrproblémákkal küzd. Nehezen hagyja ki az étkezéseket. igazi ínyenc. nyugisabban. stb Mint láthatjuk. csupán ránézésre is közelítõleg meg lehet állapítani az emberek testi-érzelmi típusát. Éles intellektusát ekkor az emberek szapulására használja. Nem nagyon betegszik meg. sok lótás-futással járó munkánál a vata testalkatú könnyen. elhízásra hajlamos. depresszióra hajlamos. Érzelmes élet. megfázik. stb. Ez a tevékenység egy kapha testalkatú embernek nem igazán kedvez. könnyen leég a napon. Általában fekete. Télen gyorsan kihûl. lágy minõségre utal. éles intellektus jellemzi. dinamikusan végzi. feszült és kukacoskodó. szenvedélyesebben. nem szeret sokat a hidegben tartózkodni. kerek szemû. Viszont ha el kell viselni az emberek stresszét. megbetegszik. akkor általában komolyan kikészül. Bõre olajos. akkor nem könnyen higgad le. Imádja az édességet. könnyen túlvállalhatja magát. és szeplõk. vaskos csontozat. gyorsan lehûl. az alap testtípusok ismeretében. Nagyobb terheléseket is könnyen elvisel. levert hangulatú. ingerült. Ha alulmûködik a pittája. Könnyen kihagyja az étkezéseket. huzamosabb ideig nyomja az ágyat. A PITTA minõség „tüzes” minõségre utal. Ha hidegben kell sokat dolgozni (pl. Nem nagyon lehet felbosszantani. Jó memóriával rendelkezik. akkor a pitta testtípusú ember többet szenved mint a kapha. akkor elkedvetlenítõ. hisz elõre jelezheti a munkák típusától függõen az egyén „rátermettségét” illetve jelezhet alkalmatlanságokra utaló jeleket is. ahol gyors reagálásokra van szükség. és feledékeny is lehet. hûtõház). könnyen fel tudja vidítani az embereket. akkor a kapha testtípusú ember nyugalmára nagy szükség lehet. érzések. mit jelenthet akkor ez egy orvosnak? 61 . még a hétköznapi életben is nagyon fontos szerephez juthat ez a tudás. közepesen bírja a terhelést. akkor dühös. Társaságban gyorsan a középpontba kerül. nyugtalanná válik. egy kapha pedig lassan. hirtelen fellobbanó indulatok. de ha igen. örömmel és boldogan dolgozik. A munkát erõteljesen. Ha egyensúlytalanságban szenved. sportok. A KAPHA minõség „vizes”. Ez a tudás akár egy munkáltató számára is hasznos lehet. zsíros bõr. Ha túlmûködik a pittája. de ha begurul. mondjuk egy panaszirodában. nyugodt életvitelû. erõs étvágy és gyors étkezés jellemzi. Ezen minõségek eloszlása határozza meg az egyéni testtípust. kis energiát igénylõ munkák. akkor nagyon száraz a bõre. Nagy „boci” szemek.

Vasztu hatásai 5. Ha az orvosok pontosan meghatározzák betegük testtípusát. ismerték a kozmikus összefüggéseket. Egy jó dzsjótisi (indiai asztrológus) is meg tudja állapítani. 31. akkor találták meg azt az alapot. Az éppen aktuális évszak minõségét is figyelembe kell venni az egyensúlyozás pontosításához. A régi idõk gyógyítóinak nem volt mivel harcolniuk. munkahelyének felépítése. Egy rövid összefoglaló (a teljesség igénye nélkül) az átfogó diagnózishoz: 1. Évszak minõsége 4. Élettérkép aktuális idõszak hatása A beteg tudatának minõsége. védikus eljárásokat ajánl a betegség tüneteinek enyhítésére. regeneráció lefolyását illetõen. pulzusdiagnózis segítségével pedig bepontosítja õket és megállapítja az egyensúlytalanságokat is. Az egyéni természet. hogy a lakóépület minõségét szemügyre vegye. gyógyítására. gyógyszereket és gyógymódokat.) Konkrét. vagyis az asztrológiai élettérkép által meghatározott minõségekkel.Egy ájurvédikus ismeretekkel felvértezett orvos már ránézésre elmondja betege alapminõségeit. Ha felébredt szívében a vágy a gyógyulásra. hasznos. A betegnek hinnie kell az orvos szakértelmében és saját gyógyulásában is. (Az egyensúlytalanságok figyelmen kívül hagyása okozza egy idõ elteltével a betegségeket. Ekkor jagjákat. Testtípus 2. amire a gyógyításuk épülhet. akkor konzultálni kell egy szthápatjavédában járatos építésszel. személyre szabott diétát és gyógymódokat tud javasolni. tisztasága alapvetõ fontossággal bír a betegség. valamint egy dzsjótisban járatos személlyel is. Stresszes beteg esetén az elme és test „mûvelése”. amit gyorsan követ a szervezet öngyógyító mechanizmusainak beindulása. Ekkor jöhet az igazi kezelés. akkor ezt cselekedeteivel alá kell támasztania. aki a személyes élettérképet megvizsgálva megállapíthat egy negatív idõszakot az egyén életében. Minden mindennel összefügg. A betegségnek „nem adtak erõt és hatalmat. nem nagyították fel jelentõségét”. házának. szoros összhangban áll a kozmikus természettel. a pontos alkalmazást és 62 . vagyis következetesen be kell tartania az orvos utasításait. Ha a betegség nem gyógyul meg rövid idõn belül. karmája. Betegségtípus 3. meditáció és hatha jógagyakorlatok által elengedhetetlen. az egyén elõzõ életbeli és mostani életének cselekedetei. Az emberi életet befolyásoló egyéb tényezõk. az illetõ élettérképe alapján a pontos testtípust. szoros kapcsolatban állnak egymással. vasztuja stb.

felfedezések. Ez a pontatlanság nemcsak az adott szer általi befolyásoltság konkrét idõtartamára vonatkozik. stresszes orvos tudata elhomályosult. Az orvos tudatállapota. történéseiben találhatod meg. Aki beteg. terápiák. jönnek és mennek. cselekvés eredményeképpen jön létre. tapasztalata és tudatszintjének megfelelõen. immunrendszerét újabb és újabb megpróbáltatásokkal sanyargassa. de nem minden beteg”. alkoholt fogyasztó.„kisegítõ kollégáikat” az építészt és az asztrológust. Minden betegség egy olyan folyamat. Együttesen legyõzhetetlenek voltak. Néhány ember. Ezért kell(ene) önmaguk számára is egy magas nívójú egészségképet felállítani. A gyógyulást senkire sem lehet ráerõltetni. Ha a tudatszint alacsony. Az Ájurvéda örök. Évtizedek óta cigarettázó (esetleg drogozó). pedig ilyen NINCS! 32. a diagnózist az orvos állapítja meg szakmai felkészültsége. kialakulása évekre. egészsége döntõ mértékben befolyásolja a diagnózis eredményességét. Minden mindennel összefügg Megfázás. 63 . A rák ennél sokkal súlyosabb probléma. illetve évtizedekre vezethetõ vissza. hanem jóval az azutáni idõszakra is. esetleg múlt életbeli karmájának következtében kapta „ajándékcsomagként”… Egészségügyi rendszerek. Egy betegség nem súlyt senkit sem véletlenül. Ugyanis a különbözõ módszerek axiómái tükrében nem bontakozik ki az „egész ember” holisztikus perspektívája. 1-2 hét cselekedeteiben. Minden terápia nagyon értékes és hasznos. módszerek. mely komolyan megbontotta a Természeti Törvénnyel való összhangunkat. az ember pszicho-fiziológiai tökéletességének teljessége. Okait a betegség kialakulása elõtti kb. influenza. hatás. akkor a diagnózis nagyon pontatlan is lehet. Teljesen mindegy milyen mûszeres analízissel végezték el a vizsgálatot. a beteget. nap mint nap „komoly erõfeszítéseket tesz”. hanem rész-összefüggések gyûrûjében vizsgálják az embert. Ma mindenki gyógyíthatatlan betegségekrõl beszél. de elhalványulnak a Maharishi Ájurvéda mellett. hogy szervezetét legyengítse. Ismerte az õsi bölcsességet: „Minden betegség gyógyítható. diagnózisai pontatlanok. kaphás ama feldúsulása következtében alakul ki. Hiányzik a legfelsõbb tudás. az vagy tudatlanságából kifolyólag betegedett meg – nem ismeri – vagy pedig szándékosan hágta át az egészséges élet törvényszerûségeit. torokfájás? Enyhe betegség.

kiértékelték az eredményeket. Ez a könyv kifejezetten hétköznapi nyelvezettel. Persze õk is sokszor csak hümmögnek. Lenkei Gábor is a Cenzúrázott Egészség címû könyvében. mint „élõ. lezserségét? Miféle pénzek? Milyen hatalmak? Dr. továbbképzési pontokat kell gyûjteniük. kivizsgálják. kérem elolvassák el! Honnan veszik maguknak egyesek a bátorságot.. a gyógyszerek beszedését sokszor önkényesen is elhagyják. felírják a gyógyszert. követendõ példa” a beteg elõtt. folyamatosan utánakerestem a dolgoknak. kiváltja és nem veszi be… Ettõl az orvosok is megdöbbennek.Igazából az orvos nem más. hogy a rövid gyógyszerleírásoknál található mellékhatás listánál. melyek mellékhatásai igencsak szemöldökborzolóak.” A legfurább az. Végre sorra kerül. Miért? Errõl a szerrõl ír Dr. mert tudják a gyógyszernek nevezett kemikáliák egy része. rengeteg egyéb adminisztratív feladataik is vannak rendelõintézeteikben. mégis az orvosok profitálnak belõle a legtöbbet. Egy beteg orvosnak ugyan ki fogad szót? Egy szerek függésében élõ orvos türelmetlen és feszült. nem fogadják meg az orvosok tanácsait. magyar megfelelõik nem. A betegek is egyre inkább elidegenednek a Természettõl a természetes életmódtól. de úgy látszik nem látják a szemük elé táruló valóságot. kórházaikon belül stb. károsítja a májat. hogy egy ilyen komoly mellékhatásoktól hemzsegõ kemikáliát forgalomba hozzanak?! A kutatók elvégezték a kísérleteket. A Leponex injekció és tabletta tetemes számú mellékhatását gondolom sok orvos megcsodálta már! Hölgyeim és uraim! Mit szólnak ehhez a mellékhatás listához? Szerintem a 37-es számú mellékhatás a csúcs. a veszélyesebb mellékhatásoknál csupán a latin nyelvû kifejezések olvashatóak. Alapmû. Lenkei Gábor könyve ezt is nagyon szépen. egymás hegyén hátán a sok beteg. Hogyan is tudná kezelni eredményesen betege stresszeit?! Persze az éremnek másik oldala is van. Nagyon fegyelmezetlenek az emberek! Az orvosi várótermekben fõleg influenzás járványok idején. Sajnos vannak olyan gyógyszerek. kevés az állami támogatás. Emellett még a helyzetük is nehéz. elmagyarázza. Az orvosnak (elvileg) eszményi egészséggel kell rendelkeznie. „Hirtelen halál. nem tudja betegének problémáit is vállára venni. mert nem hittem el a benne foglaltakat. szándékos ellehetetlenítése. a hétköznapi emberek számára íródott. A régi orvosképzés magas színvonalát egyre inkább aláássa a gyógyszerközpontú orvosképzés befolyása. részletesen bemutatja. Aztán elolvastam Drábik János: 64 . Fejezetenként tudtam csak elolvasni. Mi okozhatja a mai orvostudomány ilyen irányú vakságát.

de legalább hagynak idõt a szervezet regenerálódására. a mai kor élelmiszeripari és táplálkozási anomáliájára – a margarin Logikusan gondolkodó tudósaink közül a bátrabbak rávilágítottak arra. ideje egy új szemléletû gyógyításnak. Egyszerû példa. De akkor sajnos kipusztulna a tenger élõvilága. a rengeteg mûanyaggal dúsított.mert az egészséges máj képes szabályozni a koleszterinszintet – hanem a felhalmozódott méreganyagok következtében következik be. Teljes Tudás Tanfolyamának képzésén az egyik legnevesebb amerikai fiziológus rávilágított arra az egyszerû tényre. A máj sokszor felemeli a vér koleszterin tartalmát védekezésképpen a testidegen anyagokkal szemben. Így más és más (kiszámíthatatlan) mellékhatásoknak teszik ki õket. A sebész semmit sem tud. ha a világ összes gyógyszerét a tengerbe öntenék. hogy a kolesz65 . Lenkei Gábor könyvében leírtakat. eseményeinek bemutatásával alátámasztotta a Dr. és mindent csinál! De akkor már késõ…” Ha nem én vagyok a beteg. el kell ismernem a mai gyógyszerek közt vannak nagyon hatásosak és igen jók is. majdnem mindegyik komolyan károsítja a májat. Az emberiség legnagyobb áldása az lenne. Ez hosszútávon nem jó megoldás. Orvosi mûhibák ezrei miatt perlekednek Amerikában az ügyvédek. hemzsegnek a mellékhatásoktól. de nem csinál semmit. mely megfelelõ gazdasági adalékokkal szolgált. a régmúlt és a jelen gazdasági manipulációinak. hogy a mai. Orvosi vicc: „A belgyógyász mindent tud. hosszútávon felborítják az immunrendszer egyensúlyát és más betegségek megjelenéséhez vezetnek. Mielõtt ezt szemügyre vennénk. Ezért szokták az orvosok néhány évente váltogatni a betegeknek felírt gyógyszereket. mivel csak tüneti problémákat szüntetnek meg. akkor most nevetek… A Maharishi Nyitott Egyetem. De ezek a gyógyszerek.Uzsoracivillizáció címû könyvét. tünetkezelésekre használt gyógyszerek. A cikk azt a visszás helyzetet elemezte. hogy korunk egyik legnagyobb egészségügyi problémája. de mindent csinál… A kórboncnok! AZ IGEN! Az mindent tud. vagy mûanyaggá váló ételt – köztük egy általam nagyon sokáig favorizált növénybõl készült zsiradékot – a margarint. 33. Mielõtt még sokan szemellenzõsséggel vádolnának. vizsgáljuk meg korunk egyik jellemzõ táplálkozási anomáliáját. a magas koleszterinszint nem csupán a magas koleszterin tartalmú ételek fogyasztása miatt alakul ki .

hogy többek között ez az oka a tumor. Az Interneten találtam rá dr. hanem az anyagcserének egyik pillére.terinmentes és „szívbarát” margarin elfogyasztása – mivel abszolút mértékben „mû-anyag” – a szervezetünk felõl ellenkezést vált ki. A napraforgómag feldolgozás lépései . Az átvétel az olajtartalomtól függ.hajalás 66 . de ha ez a szervezetbe kerül. Beton és acél silókban tárolják a szárított magot. az ételben elõforduló koleszterin nem tud a vérkeringésbe belekerülni.” Mivel Élelmiszeripari Üzemmérnök vagyok. Ahhoz. a margarinok fogyasztását és hitt abban. mint a vaj. innentõl átvenném a szót. mert az nem tartalmaz koleszterint. ahol mágnes segítségével a fémeket leválasztják. a máj védekezés képpen fel fogja emelni a vér koleszterin tartalmát. amely nélkül emberi élet nem létezhet. Pontosan kimásolom az adatokat a volt Élelmiszeripari Technológia Gyakorlatos munkafüzetembõl: Napraforgómag és repce feldolgozás Az (X. hogy jóllehet a margarin nem tartalmaz koleszterint. hogy „mû-anyaggal” van dolga és a máj. védekezésképpen felemeli a vér koleszterinszintjét. Mindenek elõtt is a koleszterin nem egy ártalmas anyag.magfelbontás (centrifugálás és verõléces berendezések segítségével) . Az irónia ott van. szükséges annak az elõállításával megismerkedni. mert azt kizárólag a máj szabályozza. ha azok a szervezetbe kerülnek. A máj a vérkoleszterint ártalmas anyagok leküzdésére emeli fel. Ezután szárítás következik 110 Celsius fokos levegõvel (10%-nál nagyobb víztartalom esetén. aki egész élete során ellenezte a hidrogénezett olajok. A szervezet felismeri. Litsek Ákos kis összefoglalójára: „A koleszterinnel kapcsolatos általános tévismeretet a margarin gyárosok használták ki hatalmas piacok teremtésére azzal. hogy a margarin egy ártalmas vegyi anyag.Y-i) üzem feldolgozó képessége: 400 t/nap. hogyan is készül a margarin.) Az optimális víztartalom 8%. A beérkezett mag elõször rostálásra kerül. Bõvebben errõl a témáról érdemes átolvasni a Nobel díjas Johanna Budwig (1909-0996) munkáit. hogy a margarin mibenlétével tisztába kerüljünk. tekintve. a rák kifejlõdésének. Másodszor. és elmesélem Önöknek. hogy a margarin sokkal egészségesebb.

mert magas a szilárdanyag tartalma. A folyamat végén szétválasztás történik: – extrahált olaj –> 4 fokozatú vákuum desztillálóban távolítják el az oldószert. Aprítás Recés hengerek között a nyíróerõ miatt felaprózódnak a magok. így csak az oldószer folyik át rajta. Szûrés Fémszitás szûrõprésen vezetik át a csigaprésbõl kikerülõ préselt olajat.. A héjat gõzkazánok tüzelésére használják. A hajalt mag az olajkinyerõ üzembe kerül. majd visszahûtik és ismét felhasználják. 42-46% fehérjetartalom mellett Feldolgozott termékek: . 100 Celsius fokon 1 óráig pörkölik a magot. 2% olajtartalma van.osztályozás sziták és rosták segítségével A héjeltávolítás levegõáram segítségével történik. A tiszta extrahált benzint bepermetezik. csak különbözõ kezelések után. A présszelvényt aprítják és extrakciós benzin oldószerben kioldják a még benne lévõ olajat.étolaj -margarin A nyers növényi olajokat közvetlenül nem használjuk. célja: minél nagyobb felület elérése. (Kedvezõbb lesz a fehérjeszerkezet (olaj)) Préselés A préselõ berendezés külsején kosár. 67 . mely berendezés alja peforált. A magot csigatengely hajtja elõre. – extrahált dara –> toszterrel eltávolítják a maradék benzint (egyben hõkezelés is) –> fehérje jobban emészthetõvé válik –> állatok takarmányozására használják –> takarmányüzem max. ezért extrahálják. így biztosítva a jó extrakciót. Serleges berendezésben történik a folyamat. mely mentén a térfogat egyre csökken és így a nyomás növekedés hatására az olaj kifolyik a sejtekbõl. abban pedig kosárlécek találhatók. ismételten az apríték tetejére permetezik. A présbe érkezõ mag olajtartalma 48-50% és mivel ez a préselés során sem csökken 20-22% alá. majd ezt felfogva.

) A MARGARIN KÉSZÍTÉS TOVÁBBI MÛVELETEI: (Régebben a margarint a vaj pótlására készítették. melyet eltávolítanak A berendezés folyamatos üzemû.) . hogy inkább a profit megszerzéséért?) Hidrogénezés: Nikkel katalizátor adagolásával 150 Celsius fokon.szagtalanítás (210 celsiusfokon. Szappan csapadék keletkezik. Szûrési perlit adagolás mellett (olaj átfolyás könnyítése végett) egy szûrõanyaggal távolítjuk el a viaszt. NAPRAFORGÓBÓL KINYERT LECITINT HASZNÁLJÁK EMULGEÁLÁSRA? TALÁN EMBERI (ÉS ÁLLATI) FOGYASZTÁSRA MÁR ALKALMATLAN? AKKOR MIÉRT KEVERIK A TAKARMÁNYHOZ? Savtalanítás: A szabad zsírsavakat távolítjuk el lúg hozzáadásával. de ahhoz viszont szójalecitint használnak.A feldolgozás lépései Nyálkátlanítás: Meleg víz hozzáadásával szeparátor segítségével tudjuk a lecitint eltávolítani. mely jó emulgeáló szer. (A lecitin okozza a nyálkásodást. 2-3 Hgmm-en. folyamatos üzem.viaszok eltávolítása: hideg szûréssel 10-15 Celsius fokon a viaszok leülnek a tárolóedény aljára. Vagy az is lehet. Most egy lényeges ponthoz érkeztünk! A kiválasztott lecitint a darához adják – vagyis állati takarmányozásra használják fel. Mivel hõ termelõ folyamat. A margarin készítésekor is szükség van lecitinre.) Ezen lépés után az étolaj és a margarin készítés mûveletei eltérnek. A katalizátort szûréssel távolítják el. ezért hûteni szükséges. Foszforsavas kezelés –> híg kezelés –> a szappanos folyadékot mosóvízzel mossák –> szeparátoros eltávolítás –> vákuumos szárítás (A maradék víztartalom is eltávozik. (A nikkel katalizátor mérgezõ. .) A lecitint a darához keverik. AZ ÉTOLAJ KÉSZÍTÉS TOVÁBBI MÛVELETEI: . MIÉRT NEM AZ EREDETI.) 68 . hidrogén bevezetésével történik.palackozás (Helyben gyártott mûanyag palackokba történik.

. B2 vitamint . pálcákat (orvostudomány).stb.monogliceridet .sót . A Természeti Törvénnyel összhangban mûködõ élelmiszerkezeléssel kapcsolatos eljárások.Utósavtalanítás Nikkel menetesítés: A maradék katalizátornyomok eltávolítása.) Zsírtartalom beállítás Szagtalanítás: 5 tonnás tételekben.. Ekkor hozzáadnak: . 3-4 Hgmm) A szagtalanított zsírok a margarin üzembe kerülnek.citromsavat . Direkt gõz bevezetéssel. használható tudással rendelkezõ ember nem tervez olyan élelmiszer technológiai folyamatot.. üzemek nem használnak mérgeket. fõzetek elkészíttését taglaló botokat.aroma anyagokat . legyen az régi háziasszonyok receptje (élelmiszeripar). más irányban kell kísérletezni. Nem tudom észrevették-e.Bétakarotint .A. berendezések.színezõanyagokat . Elvileg ezen õsi. csomagolás. hazai „gyökerekbõl” kellene táplálkoznia modern élelmiszer. (Paraméterek: 240 Celsius fok. akkor tovább kell rajta gondolkodni. Ez az „elmûanyagosodás” jellemzõ az egész élelmiszeriparra. MIÉRT IS NEM A NAPRAFORGÓBÓL KINYERT LECITINT??? . az emberi elme holisztikus mûködését.szójalecitint (emulgeáló szer) <– NOS. így sokszor nem is látják át tettük évtizedekkel késõbbre mutató következményeit. Alapfelfogásom: az embereknek táplálék helyett mûanyagot nem adok. Egy „normális”. Itt is látszik.. aminek eredményeképpen károsodik az egészség. (30 percig aktív derítõfölddel. vagy pedig a boszorkány és táltos perek során elégetett rovásírással feljegyzett gyógyfüvek. félfolyamatos üzemben. de az egész technológia nagyon „mûanyag szagú”. hogy a tervezõmérnökök nem használják ki agykapacitásuk egészét. Ezért nem bírtam elhelyezkedni a szakmámban. Valamint elfelejtették az õsök tudását. gépsort. Dobozolás.benzoesavat . Ha valamit nem tudunk most megoldani.és gyógyszeriparunknak! 69 .

mint ahogy azt hirdetik. Felejtsük hát el a margarint. Szerintem ez az egy is elég a mûanyag ételekbõl. és fogyasszunk vajat. csodálkozva fogja tapasztalni. ahol egerek vannak. azt az érfal visszalöki. A margarin tehát nem annyira szívbarát. amit tudományos objektivitásnak mondanak. Ha valaki a konyhában letenne a földre egy kis margarint. Meglehetõsen ironikus. A margarin felborítja a superhormonok egyensúlyát. így a legkülönbözõbb szervi problémák állhatnak elõ. akik legalább 7-8 éve rendszeresen. ha az a koszorúérbe kerül. hogy a margarint azzal hirdetik. többet nem említenék mert megrémülünk a 70 . vagy pedig egy Nobel díjas tudós-kutatónak? A választ mindenki egyénileg fogja majd megtalálni a kérdésére. Ezt Johanna Budwig Nobel díjas német biokémikus fedezte fel a múlt század végén. ami végül is egy élelmiszernek álcázott vegyi termék. hogy a margarin káros hatásai ellen védekezzen. ismét visszaadnám a szót dr. Végül még a margarin kémiai rákokozó is lehet. Mivel a margarinnak nincsen elektromos töltése. 3. ott leállítja az anyagcserét. hogy azok nem nyúlnak hozzá. 4. védekezés képpen felemeli a vér koleszterin tartalmát. sok margarint fogyasztanak. Az elõbbi érszûkületet. A máj viszont védekezés képen fel fogja emelni a vér koleszterin tartalmát. ha azzal a margarin telítve lenne. ami elõrehaladott érelmeszesedés esetén szívinfarktust okozhat.Nos. a másik pedig vércsomósodást fog elõidézni. Litsek Ákosnak: „Így készül a margarin. Ez az. Az adatok elemzésével megtudhatjuk a választ. Ellenõrizzük azon emberek vérnyomását. ha az immunrendszer legyengült 70% alá. mivel nem tudja felismerni és a margarin ott helyben le fog rakódni. Ekkor a máj. 2. és pangást okoz. hogy az nem étel. ennek következtében a Prostaglandin 2 és a Thromboxan 2 kerülnek túlsúlyba. hogy azzal a margarin káros hatását csökkentse. Ahol az elektromos töltés nélküli margarin a szervezetbe kerül. még ha az olcsóbb is mint a vaj. A margarin négy féleképen árt a szervezetnek: 1. mert érzékelik. Ezzel tartozunk az egészségüknek. aminek még akkor sem lenne jelentõsége. koleszterinszintjét.” Most kinek higgyen az ember? A margarin gyárosoknak. hogy nem tartalmaz koleszterint.

gondolkodjunk el inkább a táplálkozási szokásaink és életmódunk tudatos megváltoztatásán. hogy kiköss kenuddal a parton és nekiláss megfõzni zsákmányodat. pálmafák. akik imádják a vegetáriánus ételeket. Kalandozások a gasztronómiai szokások világában Képzeld el a következõ szituációkat: Elsõ szitu: Tengerpart.00 körül ágyban van mindenki. Azon gondolkodsz. Jógatáborban vagy. gyönyörû hölgy az oldaladon és egy luxus hotel.00-tõl hajnali 03. Még bulizni sem lehet miattuk éjszakánként. A fene sem érti ezeket… Harmadik szitu Tengerpart. ezt a szép fehér nõt… 71 . sokat hangoskodnak. a kiszolgálás minden igényt kielégítõ. sült hús szaga. gyönyörû hölgy az oldaladon és egy luxus hotel. húst nem nagyon fogyasztanak. Az ételek íze. hajlongnak és tornáznak össze-vissza. valamint szeretnétek külön enni tõlük. a kiszolgálás minden igényt kielégítõ. minden igényt kielégítõ lehet. melyik az egészségesebb? 34. Egyik nap érkezik egy turistacsoport. pálmafák. hanem 3-4 evõkanál hántolt napraforgót pirítunk hozzá. Kénytelenek vagytok szólni a hotel igazgatójának. esténként 22.végén. ezek az emberek különcöknek tûnnek. a hús szaga már nem vonzó számotokra.00-ig buliznak. A zsákmány íze.. húsa. Kérdés: Ön szerint.. hogy kérje meg a turista csoportot egy kissé visszafogottabb éjszakai mulatozásra. Már jól kezdõdik a nyaralás. gyönyörû hölgy az oldaladon és egy luxus hotel. minek jöttek ide? Fõleg hajnalban mászkálnak összevissza. Aztán megérkezik egy csoport jógázó. éppen csak csipegetsz a vegetáriánus ételekbõl. Ma is jól kezdõdött a vadászat. ne várjuk meg a komoly problémák kialakulását! Fõzési ötlet: Nem napraforgó olajat öntünk az ételbe. sõt. pálmafák. a gyümölcslé aromája. hangoskodsz és büdös a kajád. amikor minden normális nyaraló ember az igazak álmát alussza. Teljességgel érthetetlen számodra. mi a fenét csinálhatnak egész nap. kissé zavarja is õket a fõtt. a bor hõfoka. Azt mondják. Másnap a turisták furcsa szemmel néznek rátok… Második szitu Tengerpart. akik imádják a húsos ételeket. Alig várod. 21. a hangsúly a pihenésen. Már jól kezdõdik a nyaralás. mert nem tudnak aludni. A vegetáriánus ételek íze. a gyakorláson van. a többség tényleg megpróbál aludni. Este már korán.

Kínában ez a szokás és az ízlés. (Ezt a finom ízt sajnos én már kiskorom óta ki nem állhatom. A kacsa íze már a húsában és zsiradékában benne rejlik. mindenki finomnak tartja a saját megszokott ételeit. hogy bizonyos szagokat elvegyünk. Olaszországban úgy eszik a macskát.BRRRRRRRR………… Miért esznek a kannibálok emberhúst? .Mert finom. ezért esszük meg õket! De mi alakítja ki. fõtt húsos ételeinket. Kivétel pl. akkor az nagyon büdös. Nálunk ez a szokás és az ízlés. Sõt! 72 . változtatja meg az emberek igényét. szagát minden háziasszony. a bernáthegyieket látták vágóhidakra terelni. az emberek többsége mégis kezd a vegetáriánus ételek felé hajlani. Akkor ez volt a szokás és az ízlés. (persze megfelelõ mosás után) a bélsár helyére töltik be a kolbásznak. stb. és így a kacsahús nálam mindig is tabutémának számított.Mert finom. Ma. Nálunk a disznóbélbe. a sült kacsa. Senki sem panaszkodott az ízére. pulyka. mikor kedvenc állatukat. Fegyveres harcok után megették az ellenségük szívét és agyvelejét. „Kannibáléknál” ez a szokás és ez az ízlés. szárnyas. az alpesi táj jellegzetes. Ez egyértelmû. egyéni íz-világom. mert finom. letisztítás és kibelezés után máris nyársra húzták. szakács ismeri. mint a csuda! Pedig megnyúzva nagyon furán néz ki! :-( A Kínaiakat csak a Svájciak akarták beperelni.Mert finom. mindenféle fûszer nélkül kisütötték. Ha fûszerek nélkül megfõzöl vagy megsütsz egy darab húst (hal.) Miért esznek az „egyre jobban elszaporodó” vegetáriánusok növényi ételeket? . juh. fogyasztásra alkalmatlan. Ez az én. (Nekik. Nálunk ez a szokás és az ízlés ez a tudatszint. kecske. ha nagyon éhesek voltak az emberek. És megették a leterített ellenségük húsát is. kedves kutyusát. szokását. áttérni a sütött vagy fõtt húsokról egy minimális húsfogyasztással járó életmód felé. (Ugye finomak?) Érdekes mód. ízlését a különbözõ ételekre? A társadalmi (kollektív) és az egyéni tudatszint és szokás eredõje. sertés. hurkának valót.). amelyikhez elég egy kis só sütés során – mondta egyik meditáló ismerõsöm. Pár száz évvel ezelõtt. Elfogadom (de nem tartom „normálisnak”) a kannibálok õsi népi hagyományát.) Azért fûszerezzük a sült. hogy rengeteg szörnyûség történik a világban. bizony a vadat csak úgy. marha. mert úgy érezték finom. hogy „erejük beléjük szálljon”. esetleg szalonnával beirdalták és így. De akkor már tényleg nagyon jó. (Régebben én sem tudtam elképzelni az ebédet hús nélkül. Hisszük mi.) Miért eszik az emberek jelentõs többsége állathúst? . a tudatállapot szintje. annak ellenére.

Nagyon megbotránkozva néztem önmagamra. Sokan nem vallják be ezt maguknak. egy „viharfelhõ lebegett állandóan felettem”. fizikai edzéseim. A kannibálok ezt a szabályt bizony alaposan félreértelmezték. Evés után. bizony többet nem ennének húst. Igazából egy belsõ változás történt. A hús illata egyre ellenszenvesebb lett. Hiába a rengeteg öldöklés. ételforma? A védikus tudomány szerint. pulyka. 15 évvel ezelõtti énemre. pénzért. a kondizás elmúlt egy vállsérülésbõl kifolyólag. a verejtékezésem eléggé kellemetlen szagú és ragacsos volt. a kellemetlen közérzet. nyáron sokkal kevesebbet izzadok. azzá válsz. Nem értettem miért. terrorcselekmény. Miután vegetáriánus lettem. „mint kacsa a nokedlit”. aranyért és drágakövekért. Ez sohasem jelentkezett külsõségekben. a lokális. emelkedik. csak belsõ feszültségekben. helyette elkezdtem jógázni. Mi történt az emberekkel? Ez evolúciós vagy degenerált fejlõdés? Amikor visszagondolok. Most ez a szokás és az ízlés. akkor bizony fájt a gyomrom. évente 2-3-szor elrontottam a gyomromat. egyszerûen visszataszítónak tartják az állatok megölését. a tudatállapot. de bizonyos illatszerekkel elnyomják magukban. amit megeszel. városlakó házasok) már nem is vágnak le élõ állatot. Pár év meditáció és vegetáriánus étkezés után. emelkedett. Az emberiség kollektív tudatszintje változik. Ez az érzés az emberek többségénél folyamatosan jelen van. Az enyhe fájdalom. azt hittem beteg vagyok. könnyebbek lettek a hétköznapok. Már a hétköznapi emberek között is sokan megta73 . pár évre rá a bõröm megtisztult. és ekkor jönnek a pótszerek. lenyugodtam. mi az oka a változásnak? 30-40 évvel ezelõtt a háziasszonyok még egyszerû beletörõdömséggel vágták el hétvégenként a csirke. A mozgásmennyiségem lecsökkent.Egyesek (fõleg fiatal. Amikor még elég sok húst ettem. vagy az olajért. a gyomorfájdalmaim elmúltak. kacsa nyakát. könnyen felhúztam magam minden apróságon. így válnak a hétköznapok részévé. de életükben igen kevés igaz örömben részesülnek. politikai hatalomért folytatott háború. Mi történik a nagyvilágban. bizony úgy ettem a húst. az életem teljesen átalakult. emésztéskor enyhe fájdalmat vagy tompaságot éreztem. Rengeteg pattanásom volt. amit követett a külsõ is. verejtékezésem egyáltalán nem kellemetlen szagú. még komolyabb edzés során sem. az emberiség egy magasabb tudatszint felé halad. ami után napokig. Aztán a kemény. Hangoztatják: ha rajtuk múlna. meditálni. Régebben. évente 2-3-szor disznót szúrt a család. kisebb bûzök. néha még vissza is kívánkozott. Ha sokat ettem. nem vagyok annyira feszült… Melyik a kedvezõbb életforma. nagyon agresszív voltam. de már nem annyira kívántam. Megváltoztam. A tudatszintem változott. alul-felül sikerült könnyítenem magamon. De elég „vad” is voltam. ha nekik kellene levágni az állatokat.

néhány tanítványa gyûrûjében. Persze mindezt a Himalája hegyei közt. idegrendszer legtisztább állapotában képesek csupán a hajnali napfény és prána dús (életenergia dús) levegõ által táplálni testüket. akik ugyanezt próbálták megvalósítani a nagyvilágban. tevékenységet folytatnak a relatív élet mezején. Elvonultan. Az emberiség egy csodás korszak hajnala elõtt áll. a panditok.pasztalták a különleges képességeket a megváltozott tudatállapot érdekességeit. falvakban. és „kemény fizikai munkavégzés” nélkül élnek. Itt Magyarországon is van néhány követõjük. mert itt. az emberi fiziológia. szervezetet hoznak létre stb. (Bár ezt mindenki saját maga eldöntheti. Intuíciós. szmogos.) Nem szabad elfelejtenünk. ebben a városias. mindenféle tudományos és mûvészeti értelemben vett zseniális elmék kezdik bontogatni szárnyaikat szerte a világban. speciális helyen. ezen technikák gyakorlása felelõtlenség. A testükkel elvonultan élnek. asramokban) vagy pedig kisebb városokban. mint a hétköznapi embereket. egyes jógik. Maharishi által kiképzett meditálók. Õk már tejet. elvonultan. gyümölcsöt és egyéb növényi ételeket is 74 . az õ életvitelük és étrendjük megint más. felvenni az életfunkcióik mûködtetéséhez szükséges energiát. akik már komolyabb aktivitást. szidhák és TM tanárok évtizedek óta folytatott meditációja kezd megmutatkozni a világban. nagyobb szerepet vállaltak az élet színpadán. A védikus tudomány szakértõi. könyveket írnak. Tudatszintek és étkezési szokások A védikus leírások szerint. akiket gyermekkoruk óta más célok vezérelnek. tejtermékeket. hogy ez képtelenség akkor emlékeztetném a pár évvel ezelõtt hazánkban is felkapott „pránaevõkre”. Nem ritka köztük. a 120-150 éves kort megélt ember sem. Mielõtt bárki is azt mondaná. „jövõbelátó”. de persze a tudatuk teljesen szabad… A szentek másik része (nagy többsége) néhány gyümölcs és csíráztatott magvak segítségével támogatja meg napi jógagyakorlatával felhalmozott életenergiáját és így éli le életét. A táplálkozást tekintve a jógik egy másik csoportja. egybefüggõ meditációk miatt hajtják végre a hosszú évek alatt kiképzett jógik. hogy a Himalájában ezt a technikát magasabb szintû cselekvések érdekében. Szent helyeken (ún. akik ezzel kísérleteznek. stresszes környezetben. nagyobb tömegeket oktatnak. Ezt egyébként nem tartom helyesnek. vagy kisebb nyilvánosság elõtt élnek. publikálnak. a hosszú. speciálisan kiképzett jógik vezetése mellett alkalmazzák a technikákat. Érdemes ehhez a megváltozott „lehetõséghalmazhoz” igazítani az életünket és ételünket is… 35. a jógik.

Ehhez kapcsolódik egy elfeledett Magyar tudós. valamint más tudományos fokozatait Bécsben és Lipcsében. Az õ munkáját folytatja Norma Nilsson Bordeaux Székely irányításával a Nemzetközi Biogenikus Társaság. B. Több fizikális energiára van szükségük tevékenységeik. kiemelt betûvel kellene hirdetnie a Magyar Orvosi Kamarának és az összes biológiai vagy orvosi szakkönyvnek. Õ volt egy idõben a Királyi Ázsia Társaság könyvtárosa Indiában. de a keresztény hitéletre vonatkozó könyvekben is szerepelnie kellene felfedezésének.fogyasztanak úgy nyersen. arámi. Egyik utóda Kõrösi Csoma Sándornak. és megírta páratlan mûvét. feladataik ellátására. Székely Sándor Kolozsvár Unitárius püspökének. sütve. Dr. Elismert nyelvtudósa a szanszkrit. „Edmond Bordeaux Székely. Bár míg Kõrösi Csoma Sándorról igen sokat hallunk. és az õsi Mexikó prekolumbiánus kódexeibõl. E. Ezek Jézus fizikai testre. Jézus idejébõl. A Filozófia és Kísérleti Pszichológia professzora volt a kolozsvári egyetemen. Legjelentõsebb fordításai: válogatott írások a Holt Tengeri Tekercsekbõl. amit késõbb leellenõrzött a Habsburg levéltárban õrzött. aki több mint százötven éve összeállította a tibeti nyelv elsõ nyelvtanát. Edmond Bordeaux Székelyrõl." -olvasható könyveinek hátoldalán. A biogenikus életmód Esszénus útja nagy érdeklõdést váltott ki világszerte. Meg kell említenem az Esszénus hagyományt is. Székely a párizsi egyetemen szerezte meg doktorátusát. Székely a Vatikán titkos levéltárában felfedezett egy õsi iratot Jézustól. Miért is fontosak az õ munkái? Azért. mint a késõbbi felfedezések. és beszélt tíz modern nyelvet is. Utolsó mûve. 2-300 évvel késõbbre datált Ószláv nyelvû fordítással is. ahonnan Jézus tanításait merítette. egészségre. Ezt úgy a Holt-tengeri tekercsek. Edmond Bordeaux Székely. Több mint 80 könyvet publikált számos országban a filozófia és az õsi kultúrák témakörében. amiket a keresztények már hiába keresnek a Bibliában. Azt a hagyományt. az Ázsiai Kutatásokat. annál kevesebbet tudunk az õ kedves leszármazottjáról. oknyomozó tudományos írások is igazolták. 1928-ban a Nobel díjas Romain Rollandal együtt alapította a Nemzetközi Biogenikus Társaságot. a kiváló költõnek unokája. mint megfõzve. akinek nevét piros. az Erdélyi utazónak és nyelvésznek. 75 . az elsõ Tibeti .Angol szótárat. görög és latin nyelveknek. mert Jézus is Esszénus volt. mert az Esszénus Béke Evangéliumban leírtak tökéletesen megmagyaráznak olyan tanításokat. prof. és az Esszénus Béke Evangélium (millió fölötti példányszámban jelent meg 26 nyelven) továbbá válogatott szövegek a Zend Avesztából. A két mû majdnem szóról szóra egyezett.

aki ÖRÖK. Maharishi látja az élet valóságát az Egységtudat szintjérõl és ezt át tudja adni az embereknek. hogy a Shruti vagy Véda rezgése. Este pedig a Fény Szent Folyamába kell belépnie a tanítványoknak mondhatjuk rá Dzsjótish. a fény tudománya. errõl szólnak az Ájurvédikus tisztító eljárások is. 76 . melyeket a védikus tudás tükrében is fontosaknak tarthatunk. Nem is oktathatott minket másra.és kivittem Hollandiába olvasgatni. 2. hogy mit oktatott.. aki . A reggeli szertartás során az Élet Szent Folyamába . hogy Jézus KONKRÉT ÉTRENDI PARANCSOLATOKAT FEKTETETT LE SZÁMUKRA. mint minõség önmaga nevében foglalja saját értékeit. „régi szerelmese” az egészséges életmódnak és a jógának. A déli órákban a Hangok Szent Folyamába . Az már egy másik kérdés. 3.mondhatjuk nyugodtan. hogy az emberiség jó részét csak a pénz érdekli. Ezek azért nagyon fontosak. recitációja. Vannak más tanítások is az Esszénus Békeevangéliumban. Maharishi = maha + rishi = nagy + látó Maharishi látja mire van szüksége az emberiségnek és azt adja át a keresõknek. Nekem Maharishi egy olyan élõ személyt jelent. miért is fontos a megfelelõ táplálkozás és életmód vallásuk gyakorlása során. TM tanár képzések. GYAKORLATIAS ÉS HASZNÁLHATÓ TUDÁST KÉPVISEL. hisz ezek az alapok.mondhatjuk. hogy Istent vagy Jézust csinálok Maharishi Mahesh Yogiból. HITELES. Amikor itt Baján. ki kell ábrándítanom. Dzsjótis stb. valamint azt is. Három „Folyamba” kellett belépnie a tanítványoknak az Esszénus tanítások szerint: 1. TM-Szidhi. Nem.) Most gondolkodjon el minden ember azon. Elmesélném találkozásomat az Esszénus Békeevangéliummal. a Védák. (Ez itt az asztronómia (csillagászat) az asztrológia (élettérkép vizsgálat) és a tiszta tudat fényének értékeit egyszerre jelentik. Ájurvéda. megszereztem egy fénymásolatban.mondhatom nyugodtan.életvitelre vonatkozó tanításai. Ezen kívül még felelevenítette az egész védikus irodalmat is! Mielõtt bárki azzal vádolna. mert majdnem 100%-ban megegyeznek az ájurvédikus alapelvekkel! Így a keresztények is megérthetik. gépelt példányban az Esszénus Béke Evangéliumot Mészáros Zsolt barátomtól. Maharishi. MELYEK NAGYBAN ELÕSEGÍTIK VALLÁSOS IGYEKEZETÜKET. illetve mire hívta fel az emberek figyelmét Maharishi az utóbbi években! Meditáció. a filozofikus gondolatoknak és az egészségmegõrzésnek .

húsuk a húsában gennyes tályoggá lesznek. Az emberek pedig rengeteg stressztõl. ami eddig nem jutott el az emberek többségéhez. Edmond Bordeaux Székely élõ személy volt. Nem hinném. Ezekrõl a tényekrõl sem lehet sokat hallani! Vagy a Nyers Ételek kincsestára címû könyve. és ha ezt a hívek be is tartanák. az a halál testét eszi. Ez legyen a ti eledeletek. el lehet gondolni mi történne a húsipari cégekkel.gondoltam magamban.) Mivel az egészséges életmód hosszútávon megköveteli a húsmentes táplálkozást. És. (A Paradigma könyvesboltokban kaphatóak. és az állatokat éltetõ vért ne egyétek. És haláluk az õ halála lészen. feszültségtõl. Ez nagyon jellemzõ a Maharishihez társult orvosokra. egészséges életvitel szabályait. Egy rövid idézet az Esszénus Békeevangéliumból: „…Ezért bizony mondom néktek. “A Természetes Életmód és Gyógymód” címû könyvében leírja. hogyan mentette meg Tahiti sziget leprásait a biztos haláltól. amint a zöld növényt adtam nekik. bizony számon kérem tõletek forró véreteket. és füleik az õ füleikben képeznek ragacsos váladékot. az ég minden madarának. amiben az élet lehelete találtatik. nektek adom az összes maghozó növényt a föld színén. nem kitaláció! Munkája élõ valóság. és mindennek. . beleik rothadnak az õ beleiben. szemeik hályoggá lesznek szemein. hogy a „tudás folyójában megmártózva” máris „mindent tudónak” kiáltják ki magukat és elfelejtik a mestert. … Engedelmeskedjetek ezért az Isten igéjének: „Íme. És minden földi állatnak. aki öl az saját magát öli meg. és bizony meg kell valljam. Biztos “összeollózott” valaki pár védikus írást. a forrást. de számuk jelentõsen csökkenne pár év alatt. az összes zöld növényt adom táplálékul. ami mozog a földön. csontjaik a csontjaikban krétaporrá válnak. méregtõl szabadulnának meg. amelynek maghozó gyümölcse van. hogy ki a csoda szerkesztette meg ilyen szuper módon ezt a kéziratot. és minden levágott állatot. úgy adom az õ tejüket nektek.) Évekkel késõbb itt Magyarországon megvehettem ezeket a könyveket. Ki hallott már róla? Érdemes lenne minden embernek elolvasnia õket. ha a keresztény (és a zsidó) egyház ismét oktatná a helyes. De a húst.azon gondolkodtam. és minden megölt ember lelkét. (Lásd: a Maharishinél tanult ájurvéd orvosok egy része. leheletében az õ leheletük bûzlik. és minden fát. Mert azok vérének minden cseppje méreggé válik az õ vérében. hogy azonnal be kellene zárni a húsüzemeket. Ájurvéda klinikát alapítottak és elfelejtették a mestert. és aki eszi a leölt állatok húsát.” 77 . Valamint minden élõ és a föld színén mozgó lény teje az eledeletek lesz. amelyben a lelketek lakozik. kutatókra.

aki nem akarja nem tartja be õket. mert „utolsó stádiumos betegekkel” volt dolga. hogy ezt „misztikus blablának”. és önvalónk „súgása” vezet minket a beteljesedés felé. Ájurvédikus étkezés = emberi étkezés A családos ember számára a nyers. amit Maharishi Mahesh Yogi. Mert való igaz. /Csaraka szamhitá Szútraszthána 25. nem próbálhatom ki. feszültség és depresszió nyomasztott… Sajnos nem vagyok képes idõutazásra. kecske-. abban az idõben erre azért lehetett szükség. de tudnia kell. ez a legjobb tanítómester. A tejre . Minden a szív törekvésétõl. Jézus nem volt fanatikus. vagy a magasabb tudatszintû bölcsesség kijelentésének. kinyilatkoztatásnak fogadja el. hogy talán két embernek is elegendõ lett volna! És rengeteg stressz. Érdemes azokra a dolgokra fókuszálnunk.Nos. csoporttal fogunk találkozni. Maharishi sohasem parancsol. rengeteg önjelölt tanító járja már így is a világot. birka-. sült növény ételek kiegészítve a tejjel és tejtermékekkel már minden energiát és tápanyagot biztosít életének és aktivitásának biztosításához. milyen lett volna az életem. meg századik tanítón vagy tanítói csoporton keresztül kapni meg a technikát. az õsi védikus tradíció áldásával elénk tárt. és azt sem. ez elsõre elég keményen hangzik. a tudást. és (ha még kívánja) minimális húsfogyasztással élje le az életét. a túlzott húsevés agresszívvá. hogy mindenki érezze jól magát a bõrében.tehén-. vagy más nagymesterek nyomdokait követni. mert egyre több olyan emberrel. fõtt. nagyon felületes íz minõségi szintek élvezetének adta át magát. a harcias és uralkodói szemlélet eredményezte ezt a fajta tanítói magatartást? A forráshoz kell mindig visszatérni és nem a tizedik. de annyi húst ettem. ha kevesebb húst eszem. ez az emésztõrendszeri betegségek legtöbbjének melegágya. de akkor.” Mindenki saját maga dönti el. 36. hogy mi történt volna velem. Életem elsõ 24 évében annyi. ha nem ismerem meg a vegetáriánus ételek finom ízeit. A lényeg az. betartotta és betartatta” az életre vonatkozó törvényszerûségeket. A védikus idézet szerint: „ájurvédó-mrtánam”. hanem „keményen. Saját tapasztalataink. De ez talán nem is lényeges. akik halhatatlanságra vágynak. Jézus nagyon keményen fogalmazott. ha tovább folytatom a húsevõ életmódomat. kanca. Ezt csak azért mondom. a vágyaktól függ. Aki akarja betartja az ájurvédikus szabályokat. depresszióssá tesz.stb. akiknek megvilágosodás(szerû) tapasztalatai lesznek. drasztikus életmódbeli váltásra volt szükség.40/ Vagyis „Az ájurvéda azoké. akiknél azonnali. Talán az akkori környezet. – 78 .

stresszeket. A tejtermékekkel kiegészített táplálkozásforma szattvikus. megelégedettségnek örvendhetünk egész életünk során. Így tényleg hiánybetegségek léphetnek fel a hús hirtelen elhagyásával. akkor joghurtot kell felhígítani vízzel 1:3 vagy 1:4 arányban. most sok táplálkozás szakértõ és dietetikus rémüldözve csapja össze a kezét és kijelentik. vagy a szeretkezés közben eltávozó spermium. Sajnos az emberek többsége nem tudja mit jelent a helyes. Az emberek emésztõrendszere (fõleg 35-40 éves kor után) annyira elbutult. amával telített. A világtól teljesen elvonult életet élõ embereknek már nincs szüksége sûrûn ezen állati fehérjékre. kiegészítve a megfelelõ táplálék kiegészítõkkel. izületeik pedig még méreganyagokkal (ama) telített marad. kiegyensúlyozott táplálkozás. Tudom. üres gyomorra. a szaporító szövet. vitaminok. kardamonnal. felfõzve gyorsan „visszaadja” az elvesztett szaporító szövetet (sukra dhatu-t). a „lasszi”. fahéjjal. felépítését leggyorsabban a forralt tejbõl és a tejtermékekbõl állítja helyre az emberi szervezet. Ez csak félig igaz. izommunkánk. kardamonnal fahéjjal. egy meleg tejital. hogy bizonyos létfontosságú enzimek. hibás étkezési (vegetatív) beidegzõdésekkel és olyan enzim79 . feszültséget. Miért van erre szükség? Mert ekkor elmúlik a hosszantartó. tejterméket. többszöri szeretkezések után tapasztalható. lehangoltság.mivel nem eszünk húst – és aki így táplálkozik. méreganyagokat minimális mértékben visz be az emberi szervezetbe. mert a napi tevékenységeink. az elõbb-utóbb megbetegedik. tejtermékekre fõleg azért van szükség. szeretkeznünk. ami gyorsan segíti az elveszett szövetek pótlását. illetve ez a periódus lerövidül. táplálkoznunk és akkor folyamatos boldogságnak. Ezért kell az átálláskor mindenféle zöldséget. fáradtság. gyömbérrel fûszerezve. sztíviával édesíteni és máris kész a finom joghurtital.tejre. idegszövetek (sukra datu) pótlását. emésztõrendszerük. Egy kis „huncut tanács” szerelmespárok részére: szeretkezés után. aminosavak és fehérjék nem kerülnek be az emberi szervezetbe . Vagy ha valaki nem szereti a tejet. vagy a napi stresszek közepette „felõrlõdõ” idegsejtek. gyümölcsöt és fûszereket fogyasztanunk az ájurvédikus étkezési szabályoknak megfelelõen. Érdemes megfelelõ egyéni ritmust követve élnünk. eltompult és lerakódásokkal. ízesíteni. mézzel vagy juharfasziruppal.

Ekkor a szervezet nem képes a tápanyagokat hatékonyan felszívni még a legtökéletesebben elkészített ételbõl sem.háztartással rendelkezik. 80 . Nagyon pontos. A Maharishi Ájurvéda (a Maharishi Mahesh Yogi által levizsgált ájurvéda) az astavaidja tradícióból is táplálkozik. rendelõinkben is. kiegyensúlyozott enzimháztartás megvalósítható ilyen körülmények között is. kecske. a harmonikus táplálkozás. fûszernövényeket. legtökéletesebb formáját. tökéletes emésztéssel és így csupán a növényi anyagokból képes belsõ egyensúlyát fenntartani. az tudja. Aki megismerte és válogatás nélkül elfogadja (vagy megpróbálta elfogadni) a környezetében. egyetemeinken és alkalmazni ezt a tudást kórházainkban. Esetleg kipróbálhatják a Maharishi Amrit Kalash táplálék kiegészítõket. tejtermékeket (tehén. Semmi másra nincs szükség. hanem hosszú évek vizsgálatai. Az abszolút tökéletes egyensúlyban lévõ szervezetnek (megfelelõ jóga technika mellett) csupán a hajnali levegõben és felkelõ napsugarakban lévõ energiára van szüksége. 40 krónikus betegségre nyújt hatékony ellenszert. zöldségeket. gyógymódot. kidolgozták az ájurvéda mai. birka. India vezetõ ájurvéda orvosai nyugati orvosokkal. energia-bevitel és vitamin-utánpótlás. Az ájurvédikus irodalom részletesen kifejti. melyek eredménye egy nagyon gyenge hatásfokkal mûködõ emésztõrendszer. tapasztalatai. fõiskoláinkon. szabályokat.a modern orvostudomány eredményeit is figyelembe véve. Pontosabban: Csak ilyen körülmények között valósítható meg! Az ájurvéda legtisztább. melyek egyedülállóak a test és az idegrendszer állapotának „feljavításában”. Tartalmazzák a magasabb tudatállapotok kialakításához szükséges fiziológiai állapot optimális mûködéséhez szükséges összetevõket. Akik nem hiszik el a külföldi kutatóintézetek vizsgálati eredményeit. azok labor körülmények között önmaguk is kivizsgálhatják pl. közelében fellelhetõ gabonaféléket. tudósokkal karöltve . különös tekintettel a megvilágosodásra. kanca stb. összehasonlításai alapján mondom ezt. minimális anyagcserét folytat. hogy a majdnem tökéletesen mûködõ emberi szervezet képes elõállítani növényi anyagokból és tejtermékekbõl a mûködéséhez szükséges összes anyagot. mely kb. tej) és megtanulja az ájurvédikus étkezési és életvezetési és ciklikus megtisztító eljárásokat. precíz és tiszta gyógyító rendszer. Maharishi Mahesh Yogi vezetése mellett. Nem elfogultságból. gyógyteákat. legjobban kidolgozott szintjét az õsi ájurvédikus tradíciók õrizték meg. annak már tejtermékekre sincs szüksége. az MA vagy a VEDA gyógyászati termékcsaládot. Az a szervezet amelyik „még közelebb van a tökéletes mûködéshez” (és így a magasabb tudatállapotokhoz is). mint oktatni középiskoláinkban.

valamint KisÁzsiát is beutazta. de a lényeg. ahol bölcseletet és Herodikusnál sebészetet tanult. aktivitás tartozik. Nehezükre esik megérteni. a Csaraka Szamhitá-nak címét. Az Asklepiadok szokásához híven atyja vezeti be az orvostudományba. nem szabad a kisökörnek!” Rengeteg nyugati tudós (fõleg orvosok) megismerkedve bizonyos ájurvédikus. melyek nagyon jól mûködnek. felfedeztek. étkezési. atyja halála után Athénba ment. azt ismerték Indiában pár százezer évvel ezelõtt is. Ezek a dolgok kölcsönösen függnek egymástól. Hosszabb ideig tartózkodott Tesszáliában. de általános tapasztalat. cselekedeteibõl még nem lehet következtetni az illetõ tudatállapotára. különbözõ beavatásokon való részvétel után felépítik saját táplálkozási. Hippokratész tanára. Az õ neve fémjelzi az Indiai (bel)gyógyászat alapkönyvének. ahol valószínûleg 377ben halt meg. Csaraka tanítása a mai belgyógyászatra hasonlít leginkább. „Az eszkimó nem banánra vadászik a léknél…” A körülményeket is figyelembe kell venni. és állítólag Scithia legnagyobb részét. tibeti. egyiptomi „titkos tanok” ismeretében. 460 körül.Minden táplálkozási szokáshoz. vagy kínai gyógyászati részeredményekkel. elméleteiket és „gyógyászati vállalkozásukat”. mellõzi a húsos ételeket. született Kos szigetén (a mai Stanco) Kr. A Révai Nag y Lexikon szerint: „Hippokrates az ókor leghíresebb orvosa. 81 . „Amit szabad Jupiternek. Életének utolsó éveit Larisszában töltötte. Pl. hogy „Nincs új a Nap alatt!”. gyógyítási rendszerüket. Hatalmas multinacionális cégek „nõnek köréjük” újabb és újabb táplálék kiegészítõket dobnak piacra. csak feleleveníteni lehetséges. Késõbb. vagy harcmûvészeteket tanulmányozva.e. amit a babilóniai. mestere egy Csaraka nevû Indiai gyógyító orvos volt. semmit sem lehet felfedezni. elolvasva néhány pszichológiai. hogy a magasabb tudatállapotok közelében az ember egyre inkább a szattvikus étkezést részesíti elõnyben. formához más és más életforma. fõleg pedig Thasos szigetén. Valaki táplálkozási szokásaiból. vagy egyiptomi csillagászok lejegyeztek. orvosi könyvet. a forrás ismeretlen marad. és minden aktivitásformához más és más táplálkozásforma.

ágai: Háríta Szamhitá Bhéla Szamhitá Kásjapa Szamhitá Csaraka Szamhitá Szusruta Szamhitá Sárangadhara Szamhitá Az õsi Indiának nagyon fejlett gyógyászata volt. akkor azt valószínûleg õrzik a Vatikáni titkos levéltárakban a többi apokrif irat között. mely nemcsak részletesen ismerteti pl. Az ájurvédikus irodalom fõ részei. A tudás mindig a mesteri hagyományokon keresztül áramlik és általában a tanítvány nem haladja meg tudásban a mesterét. risikkel (risi = látó) kezdõdik. Nem árt megjegyezn ünk. a sebészeti eszközöket és eljárásokat. tudásának elhalványulásával egy olyan „Orvos-Isten” kerekedett belõle is napjainkra. Jézusnak is volt tanítója. szentnek volt legalább egy mestere. 82 . Van olyan eset. tanítói. felületes tudással rendelkezve fordították le és így elferdítették. hanem a Jézus életét kutatók azon alap hozzáállását. az az európai társadalom szégyene. térképezték fel. Általában „a mester fölé nem nagyon nõnek” a tanítványok.Szerintem Hippokrátész tanainak. amely nem foglalkozik a keresztény mesterek hagyományával. hogy a védikus tudás egy részét szándékosan vagy önkéntelenül bizonyos gazdasági vagy politikai érdekek lerombolták. Az orvostudomány – mint minden tudomány –. Vagy ha maradt feljegyzés. gyógyításait és Isteni minõségét vonom kétségbe. mikor az ájurvédáról kívánt többet megtudni…” Az ájurvédikus irodalom hat fõ ága részletesen ír a sebészetrõl is. Lásd az Indiába vándorolt európai gyarmatosítókat. 37. jóval Hippokrátész elõtti idõkbõl idézve. Kár. azon bölcsekkel. Ezt nehogy valaki félreértse! Nem Jézus tevékenységét. hogy az orvostudomány NEM Hippokrátésszel kezdõdött. mikor a tanítvány meghaladja mesterét is. tanítónak. akik a Természet erõinek mûködését saját szervezetükön belül. de ez igen ritka dolog. Amit ott mûveltek. de mivel nem maradt róla írásos feljegyzés csak találgatásokba merülhetünk. vagy hiányos ismereteik birtokában. tudatuk önviszonyuló állapotában vizsgálgatták. mint Jézusból a kereszténység mai felfogása szerint. tanítója. Minden megvilágosodottnak. Ez a rész a Szusruta Szamhitához tartozik. „Indrához járult a risik serege.

mert nagyon savas lesz tõle a gyomrom. hogyan kell normálisan megemésztenie. fiziológiailag kitüntetett minõséghez. izületet stb. átalakítania a növényi táplálékokat. magában megenni (pl. annak az emésztése egy idõ után „elbutul”. A szervezet elfelejti. sem idegszálat.) az almát. mely már magasabb öntudatossággal bír mint a növények. komoly érzékszervi és tudat-tompító minõségeket tapasztal meg élete során. újabb méreganyag. könnyed érintése. ami külsõ szemlélõ számára indokolttá tenné a bemetszés helyének módosítását. Valószínûleg a marma terápiából fejlõdött ki a számtalan masszázsforma. Hányan hallottuk már ezt a felkiáltást? – „Nem tudom csak úgy. hal. A határvonal 83 . módosítják. bármely élõlény. kettõsség érzést (két-ség) keltõ anyagokat visznek be a szervezetbe. Hány és hány „érthetetlen” orvosi mûhibát lehetne megelõzni ezen „mellékes tudás” egyetemi szintû oktatásával? Néha csak milliméterekkel kell arrébb vágni… A nyugati orvosi egyetemeken való ájurvédikus oktatás bevezetésének egyik fõ nehézsége abban keresendõ. „ama” keletkezik a szervezetben. sem szervet. nem lehet látni. A marma pontok kitüntetett érzékenységû pontok az emberi testen. ismerõsünk emésztõrendszere mérgekkel telített. szárnyas. mirigyet. (Pl. eret. köztük a tradicionális Japán siatszu masszázs. húsokat. Húsevés A hús. tompítják a tudat finomabb régióit. sõt a felhalmozott méreganyagok következtében. a kínai akupunktúra és akupresszúra is. hogy mely pontoknál NEM SZABAD bemetszést végezni! Ezt a tudást a mai orvostudomány csak részlegesen ismeri. csupán a test speciális pontjainak illóolajokkal történõ finom masszázsa. 38. levágásuk következtében felszabaduló stressz hormonok stb. Aki húst eszik. Az állatok nem megfelelõ etetése. így azok asszimilációja nem valósul meg. mely lehet bármilyen állat. hogy a marma pontok néha nem kapcsolhatók konkrét.de azt is leírja. Nemcsak tudat tompító minõségeket. mely elegendõ az egyensúlytalanság megszûntetéséhez. „emésztése elbutult”. kisebb egyensúlytalanságok esetén. ha ezt is oktatnák a mai sebészeknek? Ugyanis a marma pontok átvágásának komoly következményei vannak.) A marma terápia. A táplálék szerepe testünk intelligenciájának felépítésében Ha valaki nagymértékben fogyaszt állati eredetû termékeket. az emberi szervezetben stresszekként akkumulálódnak. a tökéletlen emésztés miatt bizonyos részek emésztetlenek maradnak. Mennyi orvosi mûhibát lehetne elkerülni. Szinte szétmar!” Ekkor tudhatjuk. de „tudat-egységziláló”. gerinces.

Egy idõ után. Ugye emlékeznek rá? Elsõ szitu: a vegetáriánusok szemébõl mutatja a valóságot. az elindul egy tudat és érzékszerv-tompulással egybekötött spirális pályán az egyre nagyobb szenvedés felé. a radzsasztikus (szenvedélyes) és tamasztikus (sötétség.vagy ha rendszeresen sportol(t) akkor pár évtizeddel késõbb – „választ magának” egy gyógyíthatatlan betegséget és elkezdi életének sanyarú végét élni. VALÓSÁGNAK fogadja el. ismeri. hogy ez egy nagyon „mélybehúzó” dolog. viselkedésébe. Aki ezt a sávot átlépi és elkezd állati ételeket is fogyasztani. nagyrészt egoista. húsevõs emberek szemszögébõl. akkor azok kimerülnek vallása felszíni értékeinek dogmatikus követésében. mely sajnos öléssel jár. önmeghasonulását. szituációk életszakaszok. hogy abszolút káros a húsevés! Hisz lehetnek olyan élethelyzetek. vagy ha vallásos. energiái. Amíg az emberek tudatossága nem emelkedik egy bizonyos szint fölé. betegségeivel. bujaság. vagyon. Harcol önmagával. tompaság) minõségek felé hajlani. Jelmondata: Az élet szenvedés és küzdelem. A helyzet abszurditása csak akkor nyilvánvaló. túltáplálkozás. addig a húsevés egyértelmû velejárója az életnek. idegrendszerébe. személyiségébe is az évek folyamán. A húsok nagyarányú fogyasztásakor kezd a szattvikus (tiszta) minõségekbõl. a második a bulizós. A belsõ érzelmi és lelki világ rejtett. 35-40 évesen . Mindenki elõre tudja. betegségekkel küzd. Ezt az életminõséget elõre tudhatjuk. érzékeny sáv. Minél több a húsos étel az asztalon. láthatjuk a körülöttünk élõkön is. annál szenvedélyesebb és agresszívabb az ember. Nem állíthatjuk direkt. másokkal. Az ételek és életek minõsége szoros kapcsolatban áll egymással (étel minõség = életminõség). Spirituális irányultsága nincsen. melyek belsõ tapasztalatok hiányában tovább fokozzák megcsömörlöttségét. a harmadik pedig egy kannibál szemszögébõl… 84 . elnyomott marad. tudatlanság. mely minõség beépül az illetõ fiziológiájába. Kanyarodjunk vissza a témaindító kis szituációsorozatunkhoz. képességei csupán a külsõ világ felé repítik. és sajnos igen kevesen tesznek ellene valamit. nagyobb alvásigény és „görcsös élni akarás” vagy halálvágy jellemzi. Hatalom. csak azt ismeri el. De tudnunk kell. ivászat. depresszióval.nagyon keskeny. az élet egészével. ha képesek vagyunk a másik fél szemével látni a valóságot. Idõskorára öntudata teljesen eltompulhat. mindenkinek vannak ilyen ismerõsei. Élete harc és szenvedés. amikor húsevésre kényszerülünk.

minden igényt kiszolgálni. hogy fordítva megtörténjen magától érthetõnek veszik… A húsevõ emberek pár évtized elteltével elég ronda betegségeket. haláluk nem csendes eltávozás. hanem inkább a szituáció. Nagyon durva és kíméletlen dolog egy állatot megölni. akkor mindenki felháborodik. hogy egy ember egyszerû „ételként” végzi. náluk ez a szokás. de meg lehet érteni a húsevõ embereket.Hogy érezni lehessen a különbséget. náluk az a szokás és az a tudatszint. megoldhatatlannak tûnõ szituációt simítottatok már el feleségeddel a különbözõ mentalitású. 85 . elviseli a tudatlanság különbözõ fokozatait. felvázolnék egy negyedik szituációt is. Pl. az ember sok mindent kipróbál. a kisgyerekek pedig bemennek a belsõ szobába és befogott füllel várják a disznó végtusáját. Sok. piranjákon. Negyedik szitu: Tengerpart. de ez az élet rendje errefelé… Hányszor hallottunk már ehhez hasonló kijelentést disznóvágáson? Az idõsek birkóznak a disznóval.: Tegnap is majdnem összeveszett a vegetáriánus jógacsoport és a bulizós menedzserek csapata… Nem könnyû a vendégek kedvére tenni. kannibálokon stb. medvéken. pálmafák. megtapasztal. nyavalyákat szednek össze a húsevõ életmód következtében. a kannibálok. a rendõrség az egész szigetet felkutatta érte. De amikor magunkat képzeljük el fõfogásként. a Védikus Tudás pedig általában a tudatlanság különbözõ fokozatairól. addig nem is annyira borzasztó a húsevés. Amíg az ember nem gondolkodik el a néha-néha emberi húst evõ cápákon. a gyilkos medvét ölõ emberek. ez a tudatszint. szúrják vagy fõbe lövik. A Modern Tudomány tudásról beszél. Érdemes elgondolkodni ezen a két megközelítésen! Mielõtt még a megvilágosodás bekövetkezne. az idõs emberek általában már nem esznek annyi húst. A húsevés egyre inkább eltávolodik az embertõl. de sajnos már csak a csontvázát találták meg. egy gyönyörû feleség az oldaladon és egy luxus hotel. nehéz õket megszokni. hanem valami rendkívül siralmas pusztulat. Na. rengeteg a vendég. Jó szezonzárásra lehet az idén is számítani. igen. ahol dolgoztok. de azt. és a gyilkos kutyát fõbelövõ emberek… Az ember halálát nem tudják elviselni. Ilyenkor jönnek a gyilkos cápairtó emberek. A megvilágosodás után a „lesha vidja” a „tudatlanság maradéka” tartja fenn az életet. A Föld. A sült kolbászból már mindenki eszik. Nem is a halál ténye szörnyû. a gyilkos oroszlánt ölõ emberek. az emberi értelem lakhelye elég tág. oroszlánokon. Tegnap eltûnt egy hölgy a hotelbõl. (24 évig nekem is ez volt a normális!) Viszont akkor meg kell érteni a kannibálokat is. a gazdag turista. szokású vendégcsoportok között.

gyümölcsök. A növények. csak annak. még a bölcseket is. Megkedveltem a spenótot. hogy a felszínes tudat értékei közt mozogva a hús is egy részlet a táplálkozás kirakós játékában. Aki lemond a húsos ételekrõl. annak általában finomodni szokott. sok. boldogság. aki már látta azt. Ilyenkor ha megtettük a rosszat. fûszerek stb. Ez nem önmegtartóztatást jelent. a sóskát. nekik a ragaszkodásuk bizonyos hátráltatást jelent. mely meginvitálja a bölcs embereket egy kis „kecskehúsos vacsorára”. zöldségek. 86 . római köményt. rebarbarát. a húsokhoz. akik még nem tapasztalták meg. csak megtapasztalni lehet. Amióta meditálok megváltoztam. fûszerekben. Nem mondhatjuk valakire azt. hanem azért mert új ízeket fedezett fel a zöldségekben. Csak ezt kell elfogadni. a csicsókát. levágja. Ez a két szörnyeteg már sok rishi halálát okozta. hogy teljesen tudatlan és buta.mint fiatalkorukban. követni a jót. az nem kényszerbõl teszi (kivéve betegségek esetén). meginvitálja a bölcseket egy kis vacsorára. Aki spirituális technikákat gyakorol. amiért húst eszik. NEM! Csak azt mondhatjuk. de néha az élet rákényszerít minket egyes rossz dolgok véghezvitelére. A tudat finomabb szintjeinek tapasztalatát sem lehet elmagyarázni azoknak. a kurkumát. csak körülírni lehet. tejszínt. Ezt elmagyarázni nem. amikor mindezeket még számûztem a tányéromról… Az élet folyamatos változás. semmi ellen nem ellenkezhet. nagyobb íz-élvezet utáni vágyat. megpróbálja elkerülni a rosszat. A születésétõl fogva vak embernek nem tudod elmagyarázni a fények játékát a szivárványban. megérteni és megtapasztalni életünk során. Az íz repertoárunk folyamatosan változik életünk folyamán. tudjuk hogyan egyensúlyozzuk ki a tettünk negatív következményét és legközelebb megpróbáljuk elkerülni azt. A lét változatlan tudatóceán. hanem többletérzékelés és egészség. majd a vacsora végeztével tapsol néhányat és így kiált: Gyere elõ testvérem! És a szörnyeteg szétmarcangolva elõmászik a bölcsbõl. Tudja mi a jó és mi a rossz. Az egyik szörny átváltoztatja a másikat kecskévé. A tudat finomabb szintjei felé közeledve az ember egyre inkább kihagyja táplálkozásából a húsos ételeket. A megvilágosodás állapotában az ember semmi relatív dologhoz nem ragaszkodhat. céklát és még sok-sok más finomságot. megfõzi. Persze sokan ragaszkodnak a megszokott ízeikhez. A védikus tudás egyik története szerint létezik 2 szörnyeteg testvér ebben a világban. Döbbenten nézek vissza régi önmagamra. a zsíros házi tejet. Az egyik neve RAGASZKODÁS a másik neve ELLENKEZÉS. Az ember folyamatosan változik. gyümölcsökben. viszont az sohasem beteljesítõ. íze viszont mindvégig elkísér minket utunkon a megvilágosodás felé. gyermekkoromban nagyon utált ételt megkedveltem.

Ez az öntudatosság-hiány leginkább az elfeledett vagy eltorzult kultúra. hagyomány. hogy az alacsonyabb tudatossági szint mindössze. Az IQ és/vagy a tudatszint magas lehet a feltalálók és a tudósok részérõl. A tökéletes elmekihasználás technikájára és tudományára sem szüleink. Sajnos a legtöbb ember öntudata igen alacsony szinten mozog. mûszerek. „rejtélyekkel” foglalkoztak? Ez lehet a Magyar nép életét érintõ sumerológia. akkor a legnagyobb tudományos felfedezés is csak az emberiség kárára válik. nyelvtanulmányok. ezt az állapotot. Az összes nagyobb tudós. felhasználók IQ -ja már közel sem annyira magas. ételnek nevezett mûanyagok fogyasztása. egyiptológia.) nézése. Esszénus 87 . Nehogy valaki azt higgye. senki az életben nem tanított meg minket. vagy az õsi tudás más formájával. hogy „mellékesen” õsi tudományokkal. vagy ha magasabb célok elérésére törekszenek. védikus tudományok. ha nincs maximálisan kihasználva. Internet. A húsevés csupán stabilizálja az alacsonyabb öntudatossági szintet. kutató élete során kapcsolatba került a védával. tanáraink. görög. villogó gépek (TV. Lásd: Génmanipuláció. zenegépek hallgatása melyet egyesek kikapcsolódásnak. (A húsevés általánossá válása a társadalomban nem ok az öntudat. akkor sokszor eltitkolják õket. A tudományok végcélja az Önvaló felfedezése a világban – orvosi.39. szórakozásnak neveznek stb. gyógyászati visszatekintés az ókorba A mai kor emberének sokféle lehetõség feltárulkozik a tudomány. és a hétköznapi fogyasztók. chip-ek beépítése az emberi idegrendszerbe. a kozmikus öntudat egy teljesen másféle emberi létállapot. a létezés minõségének új tapasztalata. mozi stb. videó. festészet stb. zene elmélet. vagy latin.. Ha az ember elméje nincs összhangban a Természeti Törvénnyel. de a politikusok. hanem csak az egyik fenntartója annak. szanszkrti stb. öntudata ekkor alacsony szinten marad. a tudatosság alacsony szintjének kialakulására. mint alacsonyabb IQ jelenik meg! Az IQ-ja lehet valakinek elég magas. feltalálóról. elmebéli képességeiket. de ha elméjének csak töredékét használja. Nagyon primitív célok érdekében mozgósítják az emberek energiatartalékukat. sem iskolai oktatóink. felfedezõrõl. gyógyszernek nevezett kemikáliák ész nélküli szedése. Hány tudósról. Hermész Triszmegisztosz mûvei. Az öntudat magas szintje. berendezések segítségével élete megkönnyítésére.. az öntudat alacsony szintje az elme kihasználatlanságából fakad. babiloni csillagászat. dvd. mûvészrõl derült már ki. örökös „félelem” egy terror támadástól. számítógép. tudás miatt sújtja õket.) A tudat. lehet majdnem zseni is az illetõ. a gépek. a gazdasági élet közszereplõinek. melyek régebben csak a kiváltságosoknak adatott meg. fegyverkezési hajsza.

egészségüket folyamatosan fenntartsa. Ez a két tudomány szerves egészet alkotott. Az orvostudomány fõ célja az volt. hogy vizsgálódásainak színteréül az emberi tudatosságon keresztüli Önvalót választotta. Sajnos ez a lényeges momentum egy ideje már eltûnt a vallásokból… Az õket vizsgáló tudósok így jutottak el olyan magaslatokba. a felfedezõkkel és tudósokkal. Shintó. a Kereszténység Apokrif iratai. A zene tudományával a régi nagy görög vagy indiai zenészek angyali szférák tudatminõségét varázsolták le a Földre. visszaállítva a Természet egyensúlyát. de hogy valójában miért is. azt senki sem tudja. Ma csupán csak betegeket gyógyítanak. Aki felfedezi ezt a „követ” (önmagában és késõbb a külsõ valóságban is). Tao. Brahman valósága. bolygókat. rászajánák használatával. Dervisek. Szufi tanok stb. Nem is akármilyen tudomány. És ez mellett betegeket is gyógyítottak. Biblia.tanok. fényképeznek és dokumentálnak. neveket és számokat biggyesztenek mindenre. vegyületek után kutatnak. amibõl az elõdök merítettek. A régi idõk híres asztrológusai fõleg asztronómusok. csillagászok voltak. olyan tudomány. amire Jézus a templomot akarta építtetni. a Bölcsek Kövének keresése szintén egy belsõ útra mutatott. Ezek közül legteljesebb formájában a VÉDIKUS tudás maradt meg. Istent stb. az az örök és változatlan tudatóceán. melyeket a relatív élet tudományában is kamatoztattak felfedezéseikkel. a tudat belsõ tere felé mozdítsa. állította úgy. mely vizsgálódásainak központjába az Életet. a Természetet. évszakonkénti tisztítóeljárásokkal. Csak egy probléma van mai követõikkel. A vallások egy része nem más. az a szikla. A Bölcsek Köve nem más mint az a szikla. melyben a Dévák honolnak. Zsidó kultúra. A kínai orvosok akkor kaptak csak fizetést pácienseiktõl. Az Élet titkos elixírjének. mely képes volt a mai „külsõ tudomány” a kémia alapját alkotni. hogy az embereket a megvilágosodás. 88 . szórakoztatnak. amiben emberek élnek. hagyományozódott át az emberiségre. mint alapját. Zen. Buddhizmus. Az orvos a folyamatos egészségfenntartásért volt felelõs. Korán. és emellett szórakoztatták is az embereket.. Zarathusztrai tanok. önviszonyuló tudatosságát elvesztett tudomány. tényleg mindent tud és mindenre képes. hosszú-életet elõsegítõ szerek. naprendszereket és univerzumokat vizsgálnak. ha azok folyamatosan egészségesek maradtak. Pl. hogy eltitkolják (vagy önmaguk sem tudják) azt a forrást. nyugalmat és békét sugározva környezetükre. „után-gondolóikkal”. különleges.

Ma meggyógyítod a beteget. Ne csak a mostani kiherélt változatot olvasd el. kiadás) Nézd meg a Maharishi Ájurvéda oldalt: http://www. mérgezések miatt újabb betegségekkel fog hozzád jönni. elpusztultak a kórokozók. ha betegeid nem gyógyulnak meg? Nem hiszel a védikus tudományban? Akkor nézz utána. le is süllyedhet az alantasabb minõségek közé. hogy holnap ezzel pusztítják el az országodat. hanem amelyiket a szerzõ még a Magyar Levente Mozgalomnak ajánlott! Ezt még egy védikus tudásban teljesen járatlan ember is hatalmas lelkesedéssel olvasgathatja! (Budapest. személyes képvislõjétõl! Selvaraj Yesudian: Sport és Jóga. de ne könyvekbõl. de a holnapi fáradtságukat és a maradandó halláskárosodásukat is te okoztad.. vagy ha üzleti érdekek kisajátítják õket és kiszipolyozzák vele a dolgozó.) Mit ér a felfedezésed. családodat. de lehet. Mindenben és Mindenkiben honoló Önvaló áll. nem fáj az adott testrész stb. egója a nagy ÉN-je. az emberi én sikere és a gazdagság utáni vágy. munkahely vagy/és étrendi változtatás miatt gyógyultak meg? Orvos kezel .. a tudat belsõ mezejét. hisz lemegy a lázuk. Grammy díjat kapsz. ami híressé teszi õket és/vagy amiért sok-sok pénzt kaphatnak. Lenézik a tudat tudományát. az élet tudományának alapvetõ tudását. 1942. mikor a „kis egó legyõzetik a nagy EGÓ által”. hanem az EGÓ. Ma Nobel díjat kapsz egy felfedezésedért. gyökerei nélkül a levegõben lóg. de holnap az általad felírt kemikáliák hatására fellépõ mellékhatások..Természet gyógyít.mapi. a vegyületedért. Az ember (kis) énje. VI. (Lásd: Bhagavad Gítá) A védikus tudás szerint a legnagyobb nyereség . de nem ismered az egészség. ha rossz kezekbe kerül. zenélsz nekik. Stádium Kiadó. (Vagy nem károsítja kemikáliád a májat? Meggyógyultak betegeid a felírt kemikália hatásra? Nem életmód.minden gazdagság felett . hanem az adott védikus tudományág egyik élõ. rendezettséget sugároz szét az emberek között? Mit ér az orvosi diplomád. Az utóbbi pár ezer évben feje tetejére állt tudományos világ elvesztette vizsgálódásainak igazi alapját.com 89 . de figyelmen kívül hagyva az Önvaló üzenetét. ha csak a betegségeket állapítod meg. A középpontba nem a Mindenségben. az Önvalója által felemelkedhet egy magasabb szférába. és ha nem nyugalmat. pedig ennek hiányában az egész modern tudomány etikátlanul.az. s embermilliók életét teszi tönkre vagy veszi el.A tudósok találni akarnak valamit. ha nem emeli fel a lelkeket égi magaslatokba. s régi betegsége is kiújul. hétköznapi embereket? Mit ér a zene. Ma szórakoztatod az embereket.

lépj túl rajta a TM által! Nagyon szívesen ajánlanék más tudattechnikákat is. tudományod. mely az alternatív gyógyászat széles palettáját mutatja be: http://geocities. Illetve amiket ismerek. akik egy több milliárdos üzleti tranzakcióról. bizonyos embereknél nem. a harmadiknak a szemei voltak nagyon szomorúak és depressziósak. és amíg az ájurvédával nem hoztad helyre szervezeted egységét.Vagy nézd meg az „eltitkolt gyógymódokról szóló” oldalt. az Önvalót nem fedezted fel. azokat még nem ellenõrizték le tudományos körülmények között. 40. hogy megvilágosodj. szimbólumok eredete Ha megnézed az õsi orvosi ábrázolásokat. nem ismerted meg. általában egy kígyót láthatsz felcsavarodni egy botra. Az egyiknek ferde volt a szája. Persze ha tudnának errõl a lehetõségrõl… Káosz egészen addig lesz körülötted és lelked legmélyén. ha nem visz közelebb Önmagad megismeréséhez? Nemrég egy TV mûsorban láttam pár gazdag magyar embert. s lépj túl a tudatalatti birodalmán is. Gondolkozz el ezen: Idáig 600 tudományos kimutatás igazolja a TM technika erejét. a másik teljesen õsz és rángott az arca. Más technikák bizonyos embereknél mûködnek. A TM helytõl. nem valósítottad meg igazi Önmagad? Mit ér a zenéd. Ne pazarold el életed a tudat felszíni vagy mély rétegeinek tanulmányozására. míg a végtelen harmónia és rendezettség mezejében nem fürdött meg az elméd. Bot és kígyó. felfedezésed. Az elsõ az.com/all_are_one. állami beruházásról beszéltek. jelképek jelentõsége? 90 . hatásosságát. idõtõl. hogy életed végcélját.geo/hun Mit ér az életed. Orvosi jelképek. amíg nem tapasztaltad meg napi rendszerességgel a Maharishi Transzcendentális Meditáció (TM) technikája által az Önvaló végtelen szervezõerejét és csendjét. de sajnos egyetlen hasonló hatékonyságút sem ismerek. Sajnálom õket… Egy hetes Maharishi Ájurvéda Klinikán történõ gyógykezelés teljesen kicserélné õket. mûvészeted. Elõször alapozódj meg a végtelen csend birodalmában. a szeme. Transzcendálj! Légy szemtanúja és élvezõje a végtelen tudatosság Önviszonyuló minõségének! És akkor. valószínûleg arcideg bénulása volt. oszlopra stb. személytõl függetlenül mûködik. Mi lehet ezen szimbólumok. ténylegesen Önmagaddá válhatsz. aztán azt csinálsz amit akarsz. kehelyre. lépj túl a tudatos tudat határvonalán. ha úgy halsz meg.

önviszonyuló állapotában honol. Miért? Mert ez tiszta-tudat-boldogság. mellyel kezében Hermészt vagy Mercuriust (Merkurbot). ha meditáción kívül is. a tiszta öntudatosságot. Ekkor. ahol egy kehely. objektív tapasztalatszerzés állapota. akkor ez a megvilágosodás állapota. mely szilárdan és tettre készen. Ha a tiszta tudatosság végtelen mezeje már átitatja az elmét nemcsak meditációban. az összes tudomány alapvetõ célja a Természet egyre finomabb Természeti Törvényeinek objektív tanulmányozása a tiszta Öntudat. Ha ez az állapot stabilizálódik a hétköznapokban is. édes tudatállapot. Mi lehetett ennek a szimbólumnak az eredeti jelentése? Ha jobban megnézzük egy másik ábrát (caduceus). de a stresszek miatt ezt nem tapasztalhatjuk meg. végtelen nyugalomba merülve. de éber tudatállapotban is. látható egy vagy két felfelé mászó kígyóval. Egy olyan tudatminõség mely áthatja az összes hétköznapi gondolatunkat (már most is). A szamádhi állapotában az összpontosított figyelem erejét szamjamának nevezik. Eredetileg az áldást és a gazdagságot 91 . mint az istenek hírnökét a görögök és rómaiak közönségesen ábrázolták vagy leírták. az a pálca. „A Caduceus (lat. a tökéletes. Transzcendáláskor a tudat önmagán keresztül figyeli Önmagát. akkor a Tiszta Önvalón keresztüli vizsgálódás területe nemcsak a belsõ tudat területét. de a külsõ természetet is megvilágítja. gör. önmagában hordozza minden vágy beteljesülésének alapját. Ez egy elképzelhetetlenül kedves. összpontosított figyelemerõ képes a dolgok valódi arcát feltárni a vizsgálódó elõtt. Ezt a jógában szamádhinak nevezik. láthatjuk. Hippokrátész. az „Orvostudomány Atyja” (a nyugati medicina hagyományai szerint) mellett gyakran megjelenik az õsi gyógyításról szóló könyvek. patikák bejáratából oly jól ismert szimbólum. oszlop. Kérükeion).Mint kifejtettem. Erre kell törekednie a tudóstársadalomnak is. alvó. bot stb.. Ez a szamjama. Szat-csit-ánanada. Ez a megvilágosodott tudatállapot rendkívül hatékonyan elõsegíthetné a mai tudósok objektivitásra törekvõ munkálkodásait. álmodó). hogy a kígyók felfelé haladásuk közben bizonyos területeket „körbezárnak”. bármelyik tudatállapottal együtt fennmarad (éber. ha beteljesedésre vágyik. az Önvaló fényében.

teremtõ erõnek, továbbá bûvös hatalomnak élõk és halottak felett szolgált jelképül. Homéroszban elaltató varázsáról van szó, vagy amint Hermész vele az elhaltak lelkeit maga után vonja, hogy az alvilágba vezesse le. Mint hírnöki pálca a békés érintkezés jele volt; kifejlett alakjában felsõ vége körül két kígyó tekerõdzik, egymás felé tartván fejeiket. Olykor pár szárny is van még hozzáillesztve.” (Révai Nagy Lexikona) A Caduceus szerintem nem más, mint a megvilágosodott emberi idegrendszert megtestesítõ szimbólum. Nem egyszerû pálca, hanem egy idegrendszeri minõség, egy képesség valakinek a kezében. Egy belsõ idegrendszeri minõség kivetülésének, tudásának hatalmi jelképe, pálcája, jogara. A jóga tudományában egy fõ és két mellék pránavezetéket említenek a legtöbbször. A két mellékvezetéken a belsõ energia a gerinccsatorna mentén, kígyózó mozgással halad felfelé. A nevük: IDÁ, PINGALÁ. A fõ energiavezeték neve szusumná. 7 fõ energiaközpontot, csakrát tartanak számon az emberi testben, nagyjából a gerinc mentén, melyek legalsóbb csakrájában van a nagy energiákat és természetfeletti képességeket jelképezõ kundalini kígyó összetekergõdzve. (Ezt a 7 energiaközpontot járja körül a két „kígyó”.) Amikor ezek a mellékcsatornák tisztán járhatókká válnak és a gerinc csatornában belül lévõ fõvezetéken (szusumná) keresztül is beindul egy felfelé áramlás, akkor a „kundalini kígyó felemelkedik összetekerõdzött állapotából” a fõenergia vezetéken keresztül, a legalsó energiaközpontból fel, közvetlenül a fejtetõn elhelyezkedõ hetedik energiaközpontba. Ekkor különleges képességek és hatalmas belsõenergiák is megmutatkoznak. Azért valamit meg kell még említenem. Amit most felvázoltam, ezt írják a jóga könyvek nagy részében, de Maharishi errõl csak annyit mond, hogy ezt a tudást az elmúlt évszázadokban teljesen összezagyválták. Így a könyvekben leírt „energia felemelõ”, „csakra nyitogató” módszerek nem nagyon mûködnek, vagy ha mûködnek, akkor néha több káruk van, mint hasznuk, ugyanis alkalmazóik nincsenek összhangban a Természeti Törvénnyel, tudatosságuk sokszor még nem érett meg a magasabb szintû
92

energiák kezelésére. Az eredmény betegség, feszültség, zavarodottság esetleg õrület is lehet… Megjegyezném, hogy sok jógi, ill. védikus tudós, kutató elmélete szerint, epilepsziás rohamok esetén ez az energiapálya nyílik meg spontánul a betegeknél, akik nem tudják kezelni a feltörõ energia és információáradatot, így egy görcsösen rángó kényszerállapotba kerülnek… Azért az õsi rendszer felépítésének alapjai épek. Vagyis a 3 energiavezeték (IDÁ, PINGALÁ, SZUSUMNÁ) szimbólumai képeken, dombormûveken megmaradtak az emberek között, csak a pontos használat keveredett össze az idõk során. Ha ezt a rendszert összehasonlítjuk a Caduceussal, akkor sok hasonlóságot fedezhetünk fel a szimbólikus ábrázolásban. A harmadik kígyó, a caduceusban, mint a pálca teste (gerincoszlop) jelenik meg. Szerintem ezt látjuk az ókori nagy gyógyítók ábrázolásain is. Mára ez a tudás odáig degradálódott le, hogy kígyó - méreg – orvosság - babona. Nem vitatom az egyes mérgekbõl kivont hatóanyagok hatásfokát egyes betegségek tüneti kezelésében, de általánosan a mai orvosi vagy homeopatikus gondolkodás elég rendesen eltért az õsi, hagyományos gyökerektõl. A végcél, a megvilágosodás pedig utópisztikussá, gyerekessé vált. Asklepios-ról többek között a következõket találjuk a Révai Nagy Lexikonban: „ Asklepios, a görögöknél az az isten, aki idõvel többi versenytársa (Cheiron, Machaon, Podaleirios stb.) fölött a legkizárólagosabban ragadta magához a vallás által nyújtott gyógyításnak szerepét. Asklepios szentélyeiben ú.n. incubatio (alvás) által történt a gyógyítás. A betegek részérõl látott álomképek minden további beavatkozás nélkül már magukban foglalták a gyógyulást is. Így volt ez legalább eleintén, mint ahogy errõl az Epidaurosban újabban talált feliratok tudósítanak; racionális gyógyítási mód csak a késõbbi, római idõbõl mutatható ki ezekben az Asklepieionokban.”
93

Mint láthatjuk, a Révai Nagy Lexikon a hagyományos „alacsony tudatszintû” tudománynak megfelelõen tárgyalja a kor feljegyzéseit. Valószínûleg Asklepios egy megvilágosodott gyógyító mester volt, aki különleges tudással és képességekkel rendelkezett. Nagy valószínûséggel betegeit egy „alvó” mélypihenõ állapotba hozta valamilyen szerrel, vagy pedig mentális technikák által, de elképzelhetõnek tartom a beteg és orvos közös „révülését”, „rejtezését”, meditációját is, hogy csak a hazai táltos illetve sámán gyógyító hagyomány szimbolikájánál maradjunk. Az õsi szimbólumrendszereket, írásokat elavultsággal, hasznavehetetlenséggel csupán a mai alacsony tudatszintû tudományos vizsgálatok bélyegzik meg. Így maradnak el a modern orvostudomány könyveibõl, és legtöbbször csak a mai, „magas szintû orvosi elméletek, hipotézisek” és a „régi korok babonáinak, hiedelmeinek” szembeállítására használják fel õket, vagy egyszerûen mûvészeti alkotásként kezelik õket. Pedig az õsi és a modern orvostudomány „találkozásairól” már írtak nagyon jó, közérthetõ, gyakorlati tapasztalatokban bõvelkedõ könyveket. Pl.: dr. Deepak Chopra: Kvantum gyógyítás címû könyve. (Édesvíz Kiadó, 2005) Ez a tudás és szimbólumrendszer az õsi Magyar gyógyító hagyományokban is megjelent. Ez volt a Sámánok, Táltosok stb. szakterülete. Sokan kételkednek a gyógyítók erejében, a régrõl maradt leírásokat babonáknak, mendemondáknak tekintik. Ez érthetõ, hisz nem tapasztalták meg õket. Akadémiai körökben a régi korok feljegyzéseit a régmúltban következetesen kiirtották, a közelmúltban pedig következetesen tagadták létezésüket. Pedig a Táltos, vagy Tátos veleszületett képességének következtében kiemelkedett a hétköznapi emberek közül és errõl rengeteg emlék maradt. A Sámánok „egy szellem által választódtak ki” a gyógyító feladatra és egyéb „sámánkodásra”. Tudományukat sokszor rokoni szálakon keresztül örökölték. A sámánok is nagyszerû gyógyítók voltak, csak az utóbbi évszázadokban tûnt el ez a gyógyító hagyomány és keveredett össze babonás és kuruzslásos formulákkal. A sámánok igazából olyan „füves emberek”, akik képesek látni a fizikális betegségeken túli problémákat, testi-lelki gyógyítással foglalkoztak. „Révültek, rejteztek” és utána gyógyítottak is. A révüléseik, rejtezéseik során az õsidõkben a saját tudatosságuk belsõ, rejtett zugain túlmutató „Isteni” minõségekbe hatoltak. Pontos képet kaptak a betegekrõl, leírást problémáikról, elveszett javaik hollétérõl. Ez a tudás a késõbbiekben odáig fajult, hogy nem merültek alá a tiszta öntudatosság mélyébe, hanem különbözõ szellemi lényeknek adták át testük, lelkük, tudatuk irányítását. Ez elég veszélyes dolog, hisz a megszállott ember nem tudja kontrollálni cselekedeteit. Így sok sámán labilis idegrendszerûvé vált az évszázadok alatt, és könnyen tudták õket szellemek
94

eszközként használni, szereik közt megjelentek halucinogén anyagok és alkohol is, elõjelzéseik, diagnózisaik egyre pontatlanabbá váltak. Talán a nagy boszorkány-, sámán- és táltos-perek idejében vagy elõtte lehettek még olyanok elvétve, akik megfelelõen gyakorolták mesterségüket, hivatásukat. Sajnos az inkvizíciós, gazdasági, politikai törekvések kiirtották a nagyszámú kuruzsló mellett a „tudós embereket” is. Mindegy minek nevezzük õket, javasasszony, sámán, füves ember, táltos, garabonciás stb. ezek az emberek egy Természettel összhangban élt tudás részesei voltak, mely tudás ugyan elvesztette legmélyebb alapját, a Természet Egyesített Mezejének, vagy a Tudat Egyesített Mezejének támogatását, de mégis sok hasznos ismeretet õrzött és hagyományozott át a felnövekvõ generációknak. Nos, az inkvizítorok ezt a hagyományt majdnem tövestõl kiirtották. Persze azokkal szemben, akik még élték a teljes tudást, azok ellen semmit sem tudtak tenni. Õk a fizikai testük legfinomabb szintjén túlmutató energiatestüket, „szellemtestüket” is uralták. Ha akartak „szél hátán” lovagoltak. A sámán lova a dobja, vagy a botja volt. (Emlékszünk ugye, hogy a közelmúltban is hány gyermeknek volt seprûnyélbõl faragott lova? Ez a kollektív tudatban õrzött emlék, mely gyermekjátékainkban fennmaradt, ide vezethetõ vissza.) Persze a sámán lova más minõségekkel bírt, mint a mai játéklovak. Tudta a sámán és a táltos is, hogyan kell azt használni. Hogyan is készítették el „lovukat” a sámánok? Miért is adták oda a kész „paripát”, a dobot, vagy botot elõször a gyermekeknek játszani? Hogyan is hívták a táltos paripát? RÁ-RÓ… Sok a kérdés, de még több a válasz. Attól függ, hogy milyen szemmel, milyen tudatossági szintrõl, milyen ismeretek birtokában vizsgáljuk õket. A RÁ-RÓ-ról jut eszembe... a rovásírás szakrális, szent jellegû cselekvés volt. Sokkal többet adott jeles tudósainak, mint amit ma hiszünk róla. Ugyanúgy, mint Japánban és Kínában a festett kaligráfiák készítése, teaszertartások, ikebanák stb. Ezek mind-mind „szent” ténykedések, elõsegítik a természet-ember-univerzum minõségének összeolvadását. A sámánoknak beavatásuk napján fel kellett mászniuk a sámán-, vagy életfán. Felállítottak egy fát, létrát, amire fel kellett másznia a sámánnak, különbözõ szakrális ténykedések közepette. A sámánfa vagy életfa szimbóluma megjelent a dobok, botok oldalán is. A fa gyökerét kígyók alkotják, a fa törzsén gyíkok és békák masíroznak felfelé, fent a fa lombozatában pedig egy madár ült. Kígyó, gyík, béka, madár egy fán, egy életfán. A sámánok gyógyító tevékenysége és szimbólumrendszere szerves egészet alkot. Mivel a védikus tudás minden tudás gyökere, így ha a sámánjaink valós, használható tudással rendelkeztek, akkor annak nemcsak elvont metafizikai,
95

harmonikus mûködés esetén úgy mozog. A PITTA. (Ez napszaknak. A derék alatti rész a vata székhelye. folyamatait. TÖRZS 96 . ami a test középsõ részén helyezkedik el. a nyak feletti rész pedig a kapha helye. mint a béka A KAPHA. mozog mint a kígyó. Ha valaki megismeri ezt a fát. nádi-vidján. A védikus tudás szerint létezik egy fa. minõség. LÁBAK SÁMÁN ÉLETFA – KÍGYÓ – AZ ÉLETFA GYÖKERE ÁJURVÉDIKUS PITTA MINÕSÉG – BÉKA – KÖZÉPEN. így a kapcsolatokat az ájurvéda szimbólumrendszerében kell keresni.de konkrét hétköznapi védikus megfelelõi is voltak. akkor ismeri az egész teremtés lényegét is. (Lásd: Vasant Lad: Ájurvéda címû könyvét) A VATA ami alul helyezkedik el az emberi testben és a mutatóujjunkkal érezzük. Ezek egymáshoz viszonyított arányát az ú.n. és amit a középsõ ujjunkkal vizsgálunk. Az ájurvédikus felosztás szerint. energia irányítja szervezetünk belsõ történéseit. ágai pedig a földre. harmonikus mûködés esetén úgy siklik. megfelelõen a felületi pulzus minõsége a nap folyamán változik. középsõ és gyûrûs ujj) helyezi a beteg csuklójára. egyensúly esetén három állat mozgásával szimbolizálják. harmonikus mûködés esetén olyan finoman pulzál mint a „hattyú siklása a vízen”. Ez a három minõség. három dósa. VATA. Ez a feltételezés indított el a sámánok életfájának tanulmányozása felé. aktuális cselekedeteknek. és az eltérést a normális mûködéstõl. PITTA. vagy pulzusdiagnózis segítségével meg is tudják állapítani az ájurvéd orvosok. Az orvos három ujját (mutató. elhelyezkedésüket és a sámán világfát. pulzálását normális. Deréktól a nyakig terjedõ rész területe a pitta. Úgy a harmonikus alappulzust. a pulzus megfelelõ helyére és mindegyik ujjával más és más dósa mûködésérõl kap információkat.) Hasonlítsuk össze az ájurvédikus minõségeket. ami végül is a fejnek felel meg. A három energiaminõség pulzusban való lüktetését. energia aránya alkotja az emberi fiziológia tíz testtípusát. A fa az emberi testet és az Univerzumot egyszerre szimbolizálja. mint a jelenlegi állapotot. melynek gyökerei az ég felé mutatnak. És ha már a gyógyításhoz kapcsoljuk evilági ténykedéseiket. testtípusnak. elfogyasztott ételeknek stb. vagy életfát és a rajta elhelyezkedõ állatokat! ÁJURVÉDIKUS VATA MINÕSÉG – KÍGYÓ – ALUL. és amit a gyûrûs ujjunkkal tapintunk. KAPHA.

a haragot. FEJ SÁMÁN ÉLETFA – MADÁR – AZ ÉLETFA LOMBJA Azon gondolkodtam. Azon is elgondolkodtam. hogy hajdanán. védikus gyökerekre utal. Ugyanis a pitta a hõ háztartásért. Aki elõbb megbocsát. az ujjak pozícióit és arra a következtetésre jutottam. az nyeli le a békát. ha valaki éhes vagy pedig ha felbosszantották és feldühödik. Az ájurvédikus gyógyítási leírások során nem annyira az anyagi minõségek kerülnek szóba (mintha teljesen egyértelmû lenne a növényi étrend. zöldség elfogyasztásakor. Az emberi test és a gondolatok áramoltatása is a vata tevékenységéhez tartozik. a „vata” irányítja minden mozgást. hisz nélküle nagyon szép párhuzam húzható az ájurvédikus pulzusdiagnózis szimbolikája és a sámánisztikus gyógyítás elfeledett. a mérget… Az ájurvédikus gyógyítás az ételeket a három gúna és a három dósa szerint csoportosítja. Talán a régi orvosok még használták a 4 vagy 5 ujjal történõ vizsgálatot? Talán „rátapintottam” a lényegre? Vagy kitapintottam a lényeget? Talán ezért volt ott a gyík is. lenyeli a fellobbanó pitta dósa erejét. „kígyót-békát kiabál rá?” Még egy érdekes szólásmondás: Ki nyeli le a békát? Ki nyeli le a haragot. hogy életfa ábrázolásainkon a gyíknak milyen szerep juthatott? Nem voltam kibékülve jelenlétével. A „pitta” a béka pedig akkor szokott „vadul ugrálni”. Aztán megvizsgáltam a pulzusdiagnózis lehetséges tapintási helyeit. Akkor mit is jelent az a kifejezésünk. vagy pedig a nagyon dühös. lüktetni a pulzusban. tej és tejtermékekkel való kiegészítése). az összes dósa mozgását. vagy romlott étel elfogyasztásakor keletkezõ méreganyag. mely a beteg 97 . hogy akár egy negyedik ujjat is el lehet helyezni a csuklón… vagy akár a hüvelykujjat is az „önpulzus olvasás” gyakorlatánál. a megemésztetlen vagy éretlen gyümölcs. ami talán a „kígyó és béka közti átmenetet” jelképezi? Errõl egy vaidját (ájurvédikus orvos) kell megkérdezni. lenyeli a hargját. „kirohanásokkal teli” vádaskodásra szokták ezt a kifejezést használni. a dühöt? Ez a szólásunk ájurvédikus szempontból nézve is nagyon mély értelmû. De a kígyó.SÁMÁN ÉLETFA – BÉKA (GYÍK) – Az ÉLETFA TÖRZSE ÁJURVÉDIKUS KAPHA MINÕSÉG – HATTYÚ – FELÜL. vagyis méreganyag felhalmozódásának következtében áll elõ. Az ama. akkor vajh’ mit csinálhattak? Mostanában leginkább az alaptalan. hogy az ájurvédikus elmélet szerint a betegségek megjelenése „ama”. nagyrészt csak az ízek szerepét taglalják az egyensúlyozásban. Itt kell visszautalnunk arra. de szimbolikájában fennmaradt tudása között. az anyagcseréért és az érzelmek irányításáért felelõs dósa. amikor kígyót-békát kiabáltak egymásra az emberek.

amit az ájurvéda nem nagyon szokott emlegetni és máshol sem. csípõs. az õsi Természe98 . Figyeljük csak meg a Magyar nyelv kifejezésvilágát! IZÜLET – ÍZ-ÜLET (ÜLEP?) . természet. Kifejezésünk is van rá: „KÁMFORRÁ VÁLT…” Leginkább a megfoghatatlanra. pedig külön érdemes kezelnünk. melyek minden ember szervezetében folyamatosan felhalmozódnak. az ember. valamint saját igazi forrását és hagyományát. a növények megfelelõ sótartalommal bírtak. mert a sót õsi idõkben. hogy az ízeknek nagyon fontos szerepük van az ember tudatállapotának megváltoztatásban. betegségekhez is? Ez véletlen vagy tényleges kapcsolat van a dolgok között? Az ízekkel befolyásolni lehet érzelmeinket is. ha valaki SAVANYÚ KÉPET VÁG.ÍZÜL ÍZES ÉTEL ÍZETLEN ÉTEL. A gyógyítás mai irányvonala A gyógyítás mai irányvonala. vagy láthatatlan minõségekre használjuk. ételminõségekhez és akár egyensúlytalanságokhoz. De mi van akkor. fanyar. Ha a modern gyógyítás szeretne „értelmet kapni”. a túlvilági. hogy az ízeket hozzá lehet rendelni bizonyos életminõségekhez. sajnos a részecskék. 41. KESERÛ AZ ÉLETE. VAGY FANYAR ARCOT VÁG? Ugye látja mindenki. közé kénytelen lesz újra „beiktatni” a tudat tudományát is. ÉDES A MOSOLYA. A teljes. akkor „megszokott” tudományos kutatásai mellé. ÍZETLEN ÉLET ÍZLÉSES Tudták a régiek. vagy savanyú talán? Õ a hetedik íz. Érdekesség: A kámforos íz hova tartozik? Édes. illetve azon megemészthetetlen ételmaradványokra és a szervezet belsõ. öntisztító mechanizmusainak tökéletlen mûködésébõl fakadó lerakódásokra utal. keserû. CSÍPÕS A HANGULATA. társadalom.és makroszkopikus szinten már nagyon sok mindent felfedezett. univerzum harmonikus mûködésére nézve még gyermekcipõben jár. szervben és az izületeknél rakódik. és hogy a „A férfiak szívéhez a gyomrukon keresztül vezet az út” tartja a bölcs közmondás. lelkiséggel kapcsolatos õsi kifejezésünk? Azért. mely mikro. ülepedik le. egészséges élethez (ételhez) szükséges mint a hat íz! Melyik íz az a hat közül. amelyiket nem említettünk meg? A sós… Miért nincs erre. sós. elõdeink nem nagyon használták.szövetben.

Más leírások tükrében: „Apollón Zeusz és Létó fia. a héthúrú lanttal a kezében látható sok ábrázoláson. Apollón gyógyító erejérõl is híres volt. Apollón Zeusz fõistennek és Létó titanisznak a fia volt. a rend és a harmónia istene. a szépséget alkotó ember ihletõje. Apollón a Múzsák vezetõje.tes gyógymódokat és módszereket. miután „messzire nyilazó Napként” legyõzte Tüphónt. A gyógyítás mai feladata. „Nincs új a Nap alatt!” De nézzük csak. Nagy kár. megtisztult a Tempé völgyében. a tudat legfinomabb szintjén megalapozódva felfognia az élet alaprezgéseinek üzenetét. idealizált minõségekre. a mûvészetek pártfogója. és megalapította delphoi jósdáját. ivóserlegeken. a tizenkét fõisten egyike. a dalnokokat. a költészet. Olyan tanokat. a régi gyógyítókat az inkvizíciós törekvések a sok kuruzslóval együtt gyökeresen kiirtották. Ajánlom mindenki figyelmébe Dr. megvalósítani kötelességük volt! 42. Pártfogolja a költõket. zenéjével képes volt visszaállítani az elveszett testi-lelki egyensúlyt. milyen Istenségekre esküdtek fel a régi orvosok! Megjegyezném. vagy pedig Sunil V. Joshi: Ájurvéda és Pancsakarma címû könyvét! Az ájurvédikus rendszerrel megismerkedve feltûnik. Ernst Schrott: Ájurvéda címû négy kötetes mûvét. amit a gyógyítóknak. Egy mítosz szerint. gyógyítási munkájuk során elérni. a zene. Az egyik serleg a görögországi Delphoi Múzeumban látható. a Delphoi környékét rettegésben tartó sárkánykígyót. mint pl. Héthúrú lantja a természet rendjét és az ezzel összhangban élõ ember belsõ harmóniáját is szimbolizálja. a fény. betartani. az igazságosság és az íj istene. mely minden ország népi gyógyászatánál felfedezhetõ. melyeket a mai Ájurvéda még mindig tisztán meg tudott õrizni. a jóslás. hanem Istenített. A görög isteni minõségek összevetése az ájurvédikus tudomány minõségeivel Apollón Az italáldozatot bemutató görög isten egyik állandó szimbólumával. tulajdonságokra. nem Istenekre esküdtek fel az ókor orvosai. õ a Múzsák karvezetõje (Muszagetész) is. amelybõl az egészség fakad. a napfény. hogy ezen tudás mestereit. Artemisz ikertestvére. hogy az orvosi Istennek számító Hippokrátész vagy Aszlépiosz is ájurvédikus tanokat követett. „kikre”. ahol többek között két ismert tanács fogadta a keresõt: „Semmit se vigyél túlzásba!” és „Ismerd meg önmagad!". A lantjá99 .

hogy elpusztítsa õt. A neves orvosról elnevezett reliefen az orvoslás több mint kétezer éves szimbóluma látható. majd Pán ellenében. aki elutasította szerelmét és az isten elöl menekülve babérfává változott. melyek a betegség valódi gyökerei. és a gyík. a hárfa és egyéb hangszerek zenéjének. Elsõ szerelme Daphné nimfa volt. Kürénétõl született fia Arisztaiosz. a delfin. A kígyó Aszklépiosz szent állata volt. a „fény tudományának” nevezik.” A jóslás. amelynek ártalmatlanságáról meggyõzõdött. aki késõbb az orvostudományok istene lett. számtalan kultúrában megtalálható szimbóluma. Az ókor orvos-filozófusai 100 . a farkas. a gyógyítás istenétõl származtatta. szent növénye a babér. Anyja Déloszon szülte meg. Zenei jártasságát két versenyben is bizonyította. a gyíkot a fa törzsén vagy a pulzusdiagnózis hattyú minõségét. a bölcsesség õsi. Melléknevei: Messzelövõ. ahol papnõje a Püthia hirdette az isten szavait. a beteg kiszolgáltatottságával semmilyen szempontból nem él vissza. Szent állatai: a hattyú. hogy minden tevékenységében önzetlenül jár el. az egér. a madarat az életfa koronájában. A hippokratészi iskolából kikerülõ orvosnak meg kellett esküdnie. (Vasant Lad: Ájurvéda és Deepak Chopra: Tökéletes egészség címû könyve szintén nagyon sok mindent elárul az ájurvédikus gyógyítás egységességérõl. a tudás fényének tündöklése. szent tevékenységnek tartotta. Tündöklõ. akkor a dzsjótis segítségével derítettek fényt azokra a kedvezõtlen karmikus szálakra. A lant. a bolygók nyugalmát. s gyermekeit. aki pedig apja Zeusz akaratát hirdette. mindig a beteg érdekeit tartja szem elõtt. és a gyík is. Lásd: a sámán életfa ábrázolásokon. A védikus tudományban az asztrológiát. elõször Marszüasz szatürosz. Ezüstíjas. dzsjótisnak. Milyen állatokat rendeltek Apollónhoz? Többek között hattyú. Ekkor megfelelõ jagják (jadzsnyák) alkalmazásával elérhették a grha sántit. Mint gyógyító isten a bûnök eltörlése is az õ hatáskörébe tartozik. az orvoslást pedig isteni mûvészetnek. akit a féltékeny Héra azért küldött Létóra.) Hippokratész Hippokratész. csak olyan gyógyszert alkalmaz. az emberi ének gyógyító erejét az indiai gandharva véda zenei hagyománya õrizte meg. aki Korónisszal való nászából született. aki megtanította az embereket az állattenyésztésre és a méhészetre. Leghíresebb jósdája Delphoiban volt. és születése után öt nappal már megölte az anyját üldözõ Püthón sárkánykígyót. lecsendesedését. Ha az ájurvédikus és szthápatjavédikus rendszer tükrében megvizsgálva a beteg állapota még mindig problémás és nehezen gyógyítható. a híres ókori orvos családját Aszklépiosztól. az igazságosság. békéjét. a függõleges oszlopra vagy botra feltekeredõ kígyó.tékot Hermésztõl tanulta. legnagyobb hírû fia pedig Aszklépiosz.

ahol bölcsésze101 . Késõbb atyja halála után Athénbe ment. amely az istennõ kezében tartott edénybõl iszik. hogy a betegségek legfõbb oka a tudatlanság. Hügeia a görög mitológiában Aszklépiosznak. Iaszó. és emiatt nem él összhangban az ember a természet törvényeivel. Az Asklepiadok szokásához híven atyja vezette be az orvostudományokba. gyógyító istenség. a gyógyítás istenének. Önérzékelésünk. Panakeia. Panakeia. Kígyója a ciklikus megújulás és a bölcs elõrelátás õsi szimbóluma. vagyis „az értelem tévedésének” nevezik. A Maharishi Ájurvédában a betegségek oka az „értelem tévedése” a stressz. gyógyító és a gyógyulást elõsegítõ isten. aki testvéreivel együtt apja kísérõje volt. szül. a növényi eredetû gyógyszerek istennõje. Kos szigetén (a mai Stanco) Kr. Hügieia. Ianiszkosz és Iatrosz testvére. A hippokratesi tanok és a hippokrateszi eskü elemzése ájurvédikus megközelítésben Hippokrateszrõl újfent a Révai Nagy Lexikon szerint: „Hippokrates. „Az értelem tévedése” mind saját személyiségünk érzékelésére. a tudatlanság. két erõé. Panakeia Aszklépiosz és Épióné leánya. Hügeia apja állandó kísérõje és gyógyító munkájának segítõje volt. A fennmaradt ábrázolásokon Hügeia mindig fiatal szûzként jelenik meg. az ókor leghíresebb orvosa. Ianiszkosz és Iaszó testvére. valamint szent állatával. A felbomlott harmónia vezet a betegségekhez. s esik a túlzások hibájába. valamint a fájdalmakat enyhítõ Epiónénak a lánya.) 43. „Tehát a bölcsesség a legfõbb gyógyító erõ”. Iatrosz: Aszklépiosz és Épióné fia. mind cselekedeteinkre hatással van. amely az egészséges élethez elengedhetetlen.úgy tartották. fején gyakran babérból vagy gyógyfüvekbõl font koszorúval. Hügieia. (Iaszó: Aszklépiosz és Épióné leánya. E. 460 körül. Aszklépiosz szentélyeiben legtöbbször együtt tisztelték õket a gyógyulást keresõk. ami az egészség megõrzésének és a betegségek megelõzésének alapja. Ianiszkosz: Aszklépiosz és Épióné fia. Panakeia. Hügeia a testi-lelki harmónia és tisztaság erejének megtestesítõje. Hügeia Az egészség tisztaságot és harmóniát sugárzó istennõjét ábrázolja. a kígyóval. öntudatunk elhomályosulását a védikus szövegek „pragjáparádh”-nak. Iaszó és Iatrosz testvére. tehát a bölcsesség a legfõbb gyógyító erõ. Hügieia. Hügieia. Ianiszkosz és Iatrosz testvére. a gyógyítás és az orvostan istennõje.

Senkinek nem adok 102 . utódait testvéremnek tekintem. Hippokrates fõleg arra törekszik. Szerinte a betegségek akképpen keletkeznek. fejsebekrõl stb. attól lefelé esõ bajoknál hashajtókat alkalmaz…. az agyról azt állítja. Hügeiára és Panakeiára és valamennyi istenre és istennõre. az ájurvédikus tanok fényében fogom megmutatni. másra azonban nem. úgy látszik. akitõl e tudományt tanultam. de valódiaknak csak azokat tartják. valamint Kis-Ázsiát is beutazta. hogy boncolásokat nem végzett. a vízrõl. ahol valószínûleg 377.tet és Herodikusnál sebészetet tanult. Hosszabb ideig tartózkodott Tesszáliában. az õsi orvosi eskü szövegét. hogy nyálkát választ el. továbbá az orvosi tudományt áthagyományozom fiaimra és mesterem fiaira és azokra akik az orvosi esküt leteszik. a fõ. a vért. hogy a természetnek elõkészítését ne akadályozzuk. ami ártana nekik. Terápiája abban áll. írt. hogy a nedvek összetétele és egymás közti keverõdése megváltozik. Ezek ismerete nélkül munkája tényleg nagyon kezdetlegesnek tûnik. Hippokrates az összes görög orvostudomány képviselõje és reformátora. Aszklepioszra. Hippokrátészi orvosi eskü szövege „Esküszöm a gyógyító Apollónra. csak ott. Hippokrates különben egész orvosi eljárásában a diagnosztikát állította fel alapnak és az õ állítása. segít a természeten fõgyógyszereivel: az emetikákkal. Írott mûveinek számát 52-re becsülik. ahol felette szükségesnek tartja. oktatom õket ebben a tudományban. Ezért igen szigorú étrendet tart a betegség elsõ stádiumában. A lelki mûködések székhelye szerinte a szív. Életének utolsó éveit Larisszában töltötte. hogy minden erõmmel és tehetségemmel megtartom a következõ kötelességeimet: Tanáromat. mely az orron át távozik el a testbõl. Boncolástani ismeretei nagyon hiányosak. lakszanciákkal és revulzivákkal. akiket ezennel tanúnak hívok. a sárga és fekete epét. mint szüleimet. ha erre szentelik magukat. lázas betegségeknél követendõ étrendrõl. hogy a rekesztõl feljebb esõ betegségeknél érvágást végez. Elõtte viszont kiemelnék egy nagyon fontos szöveget. fõleg pedig Thasos szigetén és állítólag Scíthia legnagyobb részét. halt meg. az agyban képzõdik szerinte az ondó is. mely a gerincvelõn keresztül a herékbe jut. Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom megszabni a betegek életmódját az õ javukra és mindent elhárítok. hogy a beteg nedvek kiválasztását elõsegítse s ezt akképp teszi. járványokról.” Ezt a szöveget Hippokrates módszereirõl nemsokára új fényben. úgy fogom tisztelni. várakozik. hogy az objektív szimptómák becsesebbek a szubjektíveknél. a helyi viszonyokról. mégpedig díjtalanul. melyeket a levegõrõl. hogy a betegség kezdetén igen óvatos. jóslásról. Az õsi. A régi természeti filozófia négy alaptételébõl merítette és állította össze négy sarkalatos nedvét: a nyálkát.

TÚL DURVA SZERKEZET! Az õsi.halálos mérget. SUSHRUTA TANÍTÁSAIT IS MEGVIZSGÁLJUK. ha kéri és erre vonatkozólag még tanácsot se adok. Hippokrátészi orvosi eskü szövegének folytatása: „Tisztán és szentül megõrzöm életemet és tudományomat. Ha ezt az eskümet megtartom és nem szegem meg: örvendhessek életem fogytáig tanulmányomnak és az életnek. AKKOR A MAI ORVOSOK ISMERHETNÉK A PULZUSDIAGNÓZIS MÓDSZERÉT. AMIVEL A BETEGSÉGEKET MÉG KIALAKULÁSUK ELÕTTI LÁTENS ÁLLAPOTUKBAN IS FEL LEHET FEDEZNI. EZEN SZÖVEG ISMERETÉBEN SZINTE EGYIK GYÓGYSZERT SEM SZABADNA FELÍRNI! ÉS AZ ORVOSOK OKTATÁSÁT OTT KELLENE KEZDENI. NEMCSAK X.e. MINÕSÉGEK. hanem titokként megõrzöm. akkor sem. de ha esküszegõ leszek. EZ A TUDÁS NEMCSAK DIETETIKA. különösen férfiak és nõk szerelmi élvezetre használatától. HA PEDIG EGY MÁSIK ÁJURVÉDIKUS MESTER. DOKTOR NEVÉVEL FÉMJELZETT TÁPLÁLKOZÁSI TRÉNING. ÚGY. AHOGY HIPPOKRATÉSZ IS TANULTA EGYIK MESTERÉTÕL CSARAKÁTÓL.akár kezelésen kívül is a társadalmi érintkezésben -. nem fogom kifecsegni.” ELVILEG. AZ ÁJURVÉDA TÖBBEZER ÉV ÓTA VÁLTOZATLAN ÉLETVEZETÉSI ÉS GYÓGYÍTÁSI RENDSZER.” Hippokratész (élt Kr. szakadjon rám minden átok és szerencsétlenség. Amit kezelés közben látok és hallok . hanem átengedem a szakorvosoknak. Hasonlóképpen nem segítek hozzá egyetlen asszonyt sem magzata elhajtásához. 400 körül) 103 . Sohasem fogok hólyagkövet operálni.. CSUPÁN A PULZUS LÜKTETÉSÉNEK SZAKSZERÛ VIZSGÁLATÁVAL KOMOLY VAGY KEZDÕDÕ BELSÕ SZERVI RENDELLENESSÉGEK FEDEZHETÕK FEL… ERRE A CT NEM ALKALMAS. NEMCSAK VÉRCSOPORT SZERINTI TÁPLÁLKOZÁS. KÖVETTÉK. MELYNEK ALAPJAIT MÉG AZ ESSZÉNUS GYÓGYÍTÓK IS ELÉG TISZTÁN ISMERTÉK. DIÉTA STB. HOGY ÁJURVÉDIKUS ÉLETVEZETÉSI ELVEK. Minden házba a betegek javára lépek be és õrizkedni fogok minden szándékos károkozástól. akár szabadok. akár rabszolgák.Y. HA EGYÁLTALÁN TALÁLKOZOTT VELE. MERT ÍRÁSAI MAI FORDÍTÁSAINAK TÜKRÉBEN VIZSGÁLVA TALÁN NEM IS KÖZVETLENÜL NÁLA TANULT.

vagy babonás dolgokról szól mindez. úgy látszik. A csontvelõt. nyálkák ténylegesen elõször megjelennek. valószínûleg a kapha dósha fõ székhelyét jelezte így és utalt a felhalmozódott kapha székhelyére. az érzelmek a szívre vetülnek ki. „Boncolástani ismeretei nagyon hiányosak. (Kiket is neveztek „folyton” maddzsar-nak?) A tökéletes emésztés eredménye104 . a fejre. de utána más területeken is felhalmozódnak. hanem egy elfeledett és elhomályosult orvosi hagyomány. hogy nyálkát választ el. mely csak a beavatottaknak. hogy gyógyítási elvei nagyon közel állnak az ájurvédikus elvekhez. Az érdekesség kedvéért egy-két párhuzamot állítanék fel az ájurvéda és a Hippokratészi tanok és a róla fennmaradt leírások között. mely a gerincvelõn keresztül a herékbe jut.Kérdés: Az esküszegõkre vonatkozó kitétel csak egy önátkozás vagy pedig ténylegesen megfosztották orvosi minõségétõl? Az idézeteket és a legmagasabb fokú gyógyítás tudományának Isteni szimbólumokban. folyadékok. a keringési rendszer mûködését és a kozmikus törvényszerûségekhez hangolja õket. „Lelki mûködések színhelye szerinte a szív. mely az orron át távozik el a testbõl. ahol a „ragacsos váladékok”. orra megtelik ragacsos lerakódásokkal.) „… az agyban képzõdik szerinte az ondó is. kaphával. láthatjuk. Ha az életrajzában leírtakat elemezzük. A gandharva véda õsi tudománya (indiai zene) a ciklusok és ritmusok harmóniáját fedi fel hallgatóinak.: megfázáskor.” Valamint csak édesapja halála után tanult sebészetet Herodikusnál. hogy boncolásokat nem végzett. melynek feladata az idegszövet táplálása maddzsa-nak nevezik. Ugyanis nem holmi vallási.” Itt ismét pontatlansággal állunk szemben. hanem átengedem a szakorvosoknak. minõségekben történõ megjelenését nem árt elemeznünk. a tudás kifejtõinek fedte fel szimbólumai eredeti jelentését. hisz még a Hippokratészi eskü szövegében is benne foglaltatik. reggelre az ember torka. „… az agyról azt állítja. (Lásd. Indiában shukra dhatunak.” Ez megfelel az ájurvédikus elveknek is. nem letûnt korok porlepte maradványai.” Ez nagy valószínûséggel igaz lehet. mely helyreállítja a szív. A jógában is a legmagasabb tudatállapotban a szívbe kell emelkednie a megvilágosodottnak.” Ez így pontatlan. vagy esti túlevéskor. szaporítószövetnek nevezik a legfinomabb minõséggel rendelkezõ szöveteket. hogy: „…sohasem fogok hólyagkövet operálni.

ha a dósák átlépnek saját területükrõl más dósák területére.???talán tápláló szerek??? Revulziva – szétoszlató. A VATA. a vért. ha összekeverednek. sárga és fekete epérõl van szó. Ha a dóshák közti arány eltér a születési aránytól.” Itt nem a nyálka. ami „evolúciós fejlõdése. vagy „felfelé áramolhat” (szóma). vérkeringés valamint a széklet és a vizelet kiválasztás rendszere. hosszabbtávon betegség jön létre.” Emetica – hánytató szerek Lakszancia . ( A dhátuk mûködésérõl: Sunil V. vagy pedig leegyszerûsítve: nyirokrendszer. csak ott. ahol felette szükségesnek tartja. esetleg „kõoszlató” szerek?) 105 . keveredésérõl. átalakulásai” után az agyba jut és ott indul el ennek a finom anyagnak az áramlása. vér. Az odzsasz finomfizikai anyag. hanem a dósák eredeti arányának felborulásáról. Finomsága miatt mûszerekkel nem mérhetõ. egyensúlytalanság. KAPHA minõségeket dósháknak nevezzük. intelligencia-impulzussá. átalakulása energiává. Bármilyen anyaggá. Arra gondoltam ezen írások elemzésekor. segít a természeten fõgyógyszereivel: az emetikákkal. netán nem maradtak fenn megfelelõ iratok. Az ájurvéda egyébként hét szövettel (dhátu) számol és minden szövethez saját csatornarendszert (srótát) rendel. hogy Hippokrátész már csak egy „kiherélt” változatát mûvelte az ájurvédikus tanoknak… „Ezért igen szigorú étrendet tart a betegség elsõ stádiumában. „ … Szerinte a betegségek akképpen keletkeznek. a sárga és fekete epét. lakszanciákkal és revulzivákkal. oldal) „A régi természeti filozófia négy alaptételébõl merítette és állította össze négy sarkalatos nedvét: a nyálkát. hogy a nedvek összetétele és egymás közti keveredése megváltozik.” Ez itt a test „csatornarendszerének” . leszaggató? szerek (talán köptetõ. Joshi: Ájurvéda és Pancsakarma címû könyvét 73. A dóshák születésünkkor meghatározott aránya egy bizonyos testtípusba sorol minket a három minõség egymáshoz viszonyított arányának megfelelõen. akkor az ájurvéda szerint a megváltozott minõségeknek megfelelõen bizonyos probléma. mely az anyag és tudat határán lévõ minõségekkel rendelkezik. idegszövetté vagy szaporító szövetté is átalakulhat. nyálkaeltávolító. hogy vagy nem megfelelõek Hippokrátész írásainak fordításai.ként odzsasz keletkezik.srótarendszerének hiányos vázlata lehet. PITTA. vagy pedig azt sem tartom kizártnak (és ez Hippokrátész késõbbi utazásaira is magyarázatot adna).

vagy a Maharishi Ájurvéda központokban. vizsgálati módszereket. Joshi: Ájurvéda és Pancsakarma címû könyvében. eredményeket. tapasztalt ájurvéd orvosok felügyelete szükséges! Információ orvosok részére: Riesz István Magyar Ayurved Gyógyászati Alapítvány Kuratórium Elnökétõl kapható. õseredeti gyógyerejét akarta mozgósítani és az is. A szubjektív elemzés.” Több dolog lehetséges. vagy az is lehet. hogy a rekesztõl feljebb esõ betegségeknél érvágást végez. hogy az objektív szimptómák becsesebbek a szubjektíveknél. (Vagy a mûvei tûntek el (tûntették el). karma = cselekvés) már csak részben ismerte és alkalmazta. igazolja. vizsgálat kiegészíti. de nagyon közel állnak egymáshoz. Indiai. A beöntést basztinak. érzetek” elemzéséhez. Az objektív mérési eredmények a legkézzelfoghatóbbak.A szigorú étrendbõl két dolog tûnik ki: . mint a beöntés) Az öt tisztítóeljárást egyébként számos más eljárás elõzi meg. bepontosítja az objektív mérési. komplexebb. hogy a beteg nedvek kiválasztását elõsegítse s ezt akképp teszi. Vagy rosszul alkalmazta a pulzusdiagnózis „szubjektív” módszerét. hiányosságra utal. az öt tisztító eljárásnak. (Lásd a pancsakarma eljárások széles választékát Sunil V. hogy az eredeti öt lépéses pancsakarmát (pancsa = öt. attól lefelé esõ bajoknál hashajtókat alkalmaz. az érvágást pedig raktamoksánának nevezik. hogy „savanyú a szõlõ” alapon.) „ Hippokrates fõleg arra törekszik. nem volt elég tapasztalata a pulzusdiagnosztikai „tapasztalatok. melyek elõkészítik a terepet a pancsakarmának.” A pancsakarma eljárás lényege a szervezetben felhalmozódott méreganyagok eltávolítása. vagy pedig tudása sem volt róla. vagy nem is ismerte. A Hippokrátész által alkalmazott két módszer nagyon kevés.) Az ájurvédában a beöntést és az érvágást is ismerik. a méregtelenítés precíz. hanem csak hallott róla valamit. sorrendi. semmit sem tudott a pulzusdiagnózis szubjektív módszerérõl. (A baszti eljárás sokkal teljesebb.a beteg normális. de a szubjektív vizsgálati módszerek a legfinomabbak. A tudat abszolút állapotában pedig a szubjektum képes csupán a tudatán keresztül az 106 . (A tradicionális ájurvéda és a Maharishi Ájurvéda nem azonos egymással. Esetleg nem volt olyan tudatállapotban.) „Hippokrates különben egész orvosi eljárásában a diagnosztikát állította fel alapnak és az õ állítása. szervezetébõl fakadó. akkor felfedezheti az igazi méregtelenítést. ezek árulnak el a legtöbbet a beteg állapotáról. egymásra épülõ és egymást kiegészítõ rendszerét. Amikor az orvostudomány ismét elkezdi alkalmazni a maguk megfelelõ sorrendjében ezeket az ájurvédikus eljárásokat.

A mai orvostudomány samana gyakorlatát és erre épülõ gyógyszerkutatási alapprogramjait látva elgondolkodhatunk azon. (Persze a két rendszer ki is egészítheti egymást. szerei. hogy felfedezték már többen is. Vagyis samana. mûködését. Látva a mai orvostudomány fejlõdését és megismerve az ájurvédikus tanokat láthatjuk.. A betegtõl. vagy lóg ki belõle az emberi életszemlélet. A szódhana eljárások komplex és precíz kivitelezést kívánnak. de a tudományos büszkeség. dolgozó orvos egységtudatának valósága. az univerzum felépítését. a dinacsárja Ha jobban szemügyre vesszük.. vagyis a betegség gyökereit érintõ részét. Az igazság az. Nagyon egyszerû egészségesnek maradni! Nagyon-nagyon egyszerû folyamat. méreg drága pirulákba csomagolni.) Az ájurvéda két fõ módozatot használ a betegségek kezelésére. A samanát a tünetek pillanatnyi csillapítására vagy kezelésére. élet107 . miért nem fedezték fel újra a gyógyítás szódhana. hogy kristálytiszta elvek vezérlik. valamint pénzügyi érdekek nem engedték meg érvényesülésüket.) Az alapvetõ egészség fenntartásához. hogy a mai modern gyógyszerek. az idõtõl. hogy egészségesek maradjunk. el kell felejtenünk az eddigi „betegség elleni küzdelem” gyógymódokat és fel kell cserélni õket a „megvédeni. sámánok… gondolkodjunk el rajta! A sámán tánca. míg a szódhana terápiát a betegség okának elhárítására használják. Ezt a szemléletet kell az emberek fejében elültetni. (Tudom. valamint a betegség minõségétõl és állapotától függõen mindegyiknek megvan a maga alkalmazhatósági területe. úgy láthatjuk. objektív vizsgálatok. vagyis a felületi szintek kezelésére szolgáló eljárások. viselkedés. a táltosok. Ezen mûködési mechanizmusba illeszkedik bele. Samana. Mint a fejfájás vagy hasfájás elleni tabletta. füves emberek. akik fõleg a tüneteket orvosolták a régi idõkben? A sámánok. mellett.abszolút. de nem minden beteg!” Az ideális napi ritmus. De ahhoz. Egyébként errõl a szóról mi jut eszünkbe? Samana? Kik voltak ami õsi gyógyítóink. ez most „meseszerûnek” hangzik. amiket nem lehet apró. önérzet és egó. és bábák stb. megfigyelések végzésére is. miért nem fejlõdött ki rendesen. megerõsíteni a szervezetet. Ez a hetedik tudatállapotban élõ. meg kell ismerni az ájurvédikus életvezetési rendszer felépítését a hétköznapi embereknek is! Motto: „Minden betegség gyógyítható. gyógyításai legtöbbször samanák voltak. kezelések nagy többsége mindössze tüneti kezelésekre szolgál. az immunrendszert” gyógymódokra.

Az egészséges ember értelme tiszta. Az alkoholisták és dohányosok viselkedése szerektõl függ. És ezt a feszültséget folyamatosan kisugározzák. Az Univerzum és a Természet tökéletes és gyönyörû harmóniában van egymással. Nem buta. életritmusa összhangban van a Természet ritmusával. addig a tudomány és az erre épülõ emberi élet egy sor törvényszerûséget sért meg. és tapasztal. de akkor a cigarettázásra miért nem mondják rá? Ugyanolyan lelki tünetekkel jár az alkoholmegvonás. kivetítik a környezetükre. tudathoz. Sajnálom. 44. a szobákban eldobott. hogy azt tehetek amit akarok. horizontális szintek elemzésében. testhez tartozó „gyönyörûségforrások”. a csikk. mint a cigarettamegvonás. Az alkoholizmusra minden további nélkül rámondják hogy betegség. Ezt az „ingyenes” lélekterápiát nem szabad kihagynia egyetlen embernek sem! 45. amíg a tudás teljes vertikális síkját nem fedezik fel kalandozásaink. A beteg ember. 46. a folyosókon. Ha egy cigarettázó ember nem jut cigarettához.mód. Tudatromboló társadalmi szokásaink A dohányosok – tisztelet a kivételnek – nemcsak a környezetük levegõjét teszik tönkre. a telihold fénye. a cigarettásdoboz mind-mind az õ tevékenységüket jellemzi. látszólag önhibáján kívül. ennek fényében gondolkodik. Méghozzá tudatosságromboló szerektõl. Csupán ezek ártatlan szemlélése képes az emberi tudatosságot mélyebb valóságok megismerésére ösztönözni. dönt. hogy nem képes összetett dolgok elvégzésére. A felkelõ és lenyugvó Nap szemlélése. hanem öntudatossága hiányt szenved valamilyen téren. elszórt hamu. akkor olyan feszült lesz. Amíg az emberi tudatosság elmerül a felületi. vagy amíg ezen elemzések csupán egy bizonyos szintig történnek meg és nem haladnak túl a kvantummechanikai szintek valóságán túlmutató abszolút tudatosság felé. a parkokban. bár 108 . Életszemlélet A legfontosabb dolog az életszemlélet pozitívvá alakítása. tudatlan ember. a virágok szirmában felbukkanó szépség. cselekszik. amíg nem lesz a legmélyebb tudati szint is élõ valóság az egyén életében. a csillagok ragyogása a tiszta égbolton. Viselkedés Az egészséges szabad emberi akarat nem azt jelenti. mind-mind az emberi lélekhez. hanem azt tehetek „a Természeti Törvény teljes ismeretében” amit akarok. Ezek az emberek betegek. de az utcán. hogy ez törvényes a mai világban. Innentõl az értelem tévedése kíséri életútján.

Ha pedig a kézifegyvereket is legalizálják. egyél ghíben fõzött zöldségeket. akkor semmin sem csodálkozom. ha az emberek önmagukat idõben ágyba parancsolnák. Brihaspati Dev Triguna egyik elõadásán azt mondta. este nyugszik. Ha a társadalomban sikerül félelmet kelteni és harciasságot. csendesen megpihensz árnyákéban a biciklidrõl lepattanva. igyál lasszit. Edison elektromos izzójának felfedezése egyszerre áldás az emberiségnek az esti sötét vakság eltüntetésében. a „szórakoztatóipar” pedig profitál. ha egy fát átölelsz. feszültséget szítani. kocsidból kiszállva? Ki a legfontosabb akkor? TE és a TERMÉSZET SZÉPSÉGE! Gond van az idegeiddel? Tanuld meg a TM-et. akkor lövöldözésekkel színesedik hétköznapi életünk. életmódodon! 47. azt tehetünk. Ekkor kerülnek az üzletek polcaira az újabb cigarettásdobozok. változtass életszemléleteden. Ha majd a drogokat is legalizálják. és azt mondod szeretnél összhangba kerülni azokkal az elvekkel melyek a bolygók mozgását vezérlik. fényszöge hatással vannak szervi mûködéseinkre is. feküdj le minden este 21-22 óra között. amit akarunk. akkor az emberek elméje nagy tömegekben „elborul”. A bolygók mozgása. Az ájurvéda ebben is segít. állása. és egyszerre átok a délutános és éjszakai 109 . a fegyver félelmet kelt a „primitív ellenség” szívében és brutalitásra ösztönzi. Életmód Ha feladod a „szabadnak mondott” akaratodat. Nem kell a maszlag! Nézz fel az égre! Mit látsz? Nézz a csillagok szemébe! Hogy szórja rád sugarait a hajnali Nap egy csendes vízparton? Mit érzel. akkor kezded el igazából kihasználni a szabad akaratod által nyújtotta lehetõségeket. Ezt a „szokását” amióta világ a világ mindig betartotta. hallgass gandharvavéda zenét és pár héten belül már vége is! Nem ismersz minden fogalmat a felsoroltak között? Akkor gyere el az ájurvédikus életmód tanfolyamomra és mindent megtudhatsz! Vagy olvass könyveket és próbálj ki dolgokat. És a feszült. Ez a „nap”-nyugati szabadság. a kábítószer és a fegyver.ha a gyógyszertárakban kapható mérgeket nézem. akkor még egy veszéllyel kell a szülõknek szembenézniük gyermekük iskoláztatásakor. sok friss gyümölcsöt. a reklámok hatására „bedõl”. az alkohol. idõs. stresszes ember. hogy az „emberiség összes krónikus betegségének 80%-a magától megszûnne. bölcs ájurvédikus orvos Dr.” Ez elég túlzónak tûnik ugye? Pedig így van. liberalizmus. A fegyver nem véd meg semmitõl. A Nap hajnalban kel. ha a virág szirmát simogatod. És Te? Egy tapasztalt. az ideális napi ritmus megmutatásával. Ez abnormális tendencia.

A mentális és testi egészségével nem törõdik. Mivel a gazdasági hatalmak globalizált világa csak a profitot ismeri. katonaság. így 110 . a bevásárlóközpontok hölgyeit igazán megkímélném az éjszakai raktárpakolgatástól. tûzoltóság. 21-22 óra között ágyba kerülünk és elalszunk? Alvó tudat állapotban „fog minket találni” a PITTA idõszak. 22-02 PITTA. Vannak olyan foglalkozások. meghalnak. a déli idõpont környékére esik 10-14. akkor többet keres. rendõrség. lelkesség. irányítja az anyagcserét. emésztést és az energia háztartás -Szellemi funkció: intelligencia. hogy ha délutános vagy éjszakás. az érzelmek ellenõrzése KAPHA -Testi funkció: a test formájának és felépítésének kialakítása . Miért is van szükség a korai lefekvésre? A VATA. Ha késõbb kelünk 06-10. Vagy pedig kényszerûségbõl dolgozik az ilyen munkahelyen. kölcsönök visszafizetése stb. (Lásd: Dr. (Orvosi ügyeletek..) Hajnali 02-06-ig VATA. akkor tunyábbak leszünk. belsõ szervek mûködése. Mert az emberek többsége csak a pénztárcáját látja. világosság. gyermekek iskoláztatása. Aztán csodálkoznak. stabilitás. PITTA.Szellemi funkció: kiegyensúlyozottság. ha kb. Délután 14-18 VATA. ez a felkelõ Nap erejének hatása. hogy korán megbetegednek. 18-22 KAPHA. KAPHA minõségek négy órás ciklusokban váltakozva irányítják a hétköznapok mûködését. hogy hajnali keléssel 02-06. VATA -Testi funkció: mozgás. Ernst Schrott: Ájurvéda címû könyvét. 10-14 PITTA. Mivel a PITTA a hõtermelésért. éberség. emlékezet Jól látható. a VATA minõség növekszik meg a napunk folyamán. anyagcseréért és az energiaháztartásért felelõs minõség. így törvényben kellene megtiltani a dolgozók felesleges éjszakáztatását.) De pl. Mi történik. kommunikáció. ahol ezt nem lehet elhagyni. számlák. az idegrendszer aktivitása -Szellemi funkció: az elme és az érzékszervek ellenõrzése. A fõ étkezés az anyagcsere PITTA idõpontjára. gyógyszertárak. élénkség PITTA -Testi funkció: testhõmérséklet. 06-10 KAPHA.mûszakos munkahelyek tömeges bevezetésével. árván hagyják gyermekeiket. határõrség stb.

alvó tudatállapotban (ahol persze át tudunk váltani álmodó tudatállapotba is) a belsõ hõ.és energiaháztartást. a vizsgálati személyeknek elõre meghatározott tevékenységeket kellett követniük. éhesek leszünk vagy felpaprikázódunk. hogy általában két fõ álmodási periódus kíséri nyolc órás alvásunkat. Álmodás hiány = idegrendszeri feszültség. 22-01 óra között jelenik meg. Ha tovább folytatják a kísérletet. akkor az alanyok valószínûleg megõrülnek. Ezek az emberek teljesen ellustultak. Az egyik kb. kimerültek. alvás hiány = fizikális. anyagcseréjével és energiájával kapcsolatos dolog beindul. ami a szervezetünk hõjével. kimerültség. És voltak. hajnali 02-05 környékén. végkimerülés. melyek mindegyikében (normális esetben) egy-egy álmodási periódus kifejti áldásos tevékenységét. (A szem REM mozgását figyelték. depressziósak és feszültek lettek. Tudósok megállapították. feloldja érzelmi stresszeinket. lobbanékonyak leszünk és akár veszekedhetünk is. eltompultak. Ha most megfigyeljük a 22 óra utáni lefekvés és alvás esetén szervezetünk pihentségi fokát (mivel legalább 4-5 órára van szüksége szervezetünknek. És ha ébren talál minket az esti PITTA idõszak? Minden. ahol a vizsgálati személyek napi ritmusába beavatkoztak. depresszió. Ennek a stresszeit (talán) a következõ nap alvásával 111 . a REM mozgás kialakulásakor „finoman megpiszkáltak”. elfáradtak. Mint láthatjuk. akiket az alvás-álmodás határvonalán. de azért hagyták õket aludni. két fõ ciklussal (pitta és vata) találkozunk alvásunk során. fáradtság. a másik kb. tompaság kialakulása. Másokat nem hagytak elaludni. hogy megfelelõ mélységû alvást produkáljon) sajnos kimarad(hat) egy álmodási periódus az éjszakánkból. Kevés alvás. végsõ esetben õrület. Õk pár nap után fizikálisan teljesen leépültek. az érzelmi stresszeink álomképek formájában feloldódnak. anyagcserénket rendezi. ez utal ugyanis az álmodó periódusra.) Ezek az emberek pár nap elteltével „idegileg kikészültek”. Hõhullámok jönnek ránk. az anyagcsere szerveit regenerálja. megakadályozva ezzel az álmodó periódus kialakulását. Modern kísérletek az emberi tudatállapotok megfigyelésére Érdekes kísérletet végeztek. Rakjuk össze a képet: Túl sok alvás = lustaság. Néhányukat folyamatos tétlenségre és túlzott mennyiségû alvásra kértek.

amikor már „mindenki kidõlt mellõle” a könyveit írogatja. Guru Dev csendjének kiáradása. Reggelire elégedjünk meg egy kevés teával. Ez a most meglepõnek tûnõ étrendváltoztatás. illetve. Pl. vagy „utazik a tudat hullámain”? Nem tudom. Ez egy természetes folyamat. regeneráló életciklusra. kétszersülttel vagy kevés gyümölccsel. mindenki aktívabb mint este. így tevékenységeikkel megzavarják a napközbeni alvást. Maharishi Mahesh Yogi minden nap kb. a hajléktalanok és a „gazdagság kényszerítõerejének fogságában élõ” üzletemberek vagy a maffiózók életét a felfordult aktivitás jellemzi. sport indokolja.) Az ebéd viszont legyen kiadós.fogjuk kiheverni. a Védikus Tudományok gyakorlati alkalmazásának kiáradása a világba. tárgyal. hogy milyen tudatállapotban vannak. De vannak kivételek. „életvitelük spirálja” lefelé húzza õket. Ha már képesek vagyunk idõben lefeküdni és hajnalban felkelni. oktat stb. ételminõség. meditál. Napközben az emberek többsége nem tud normálisan pihenni. akkor elkezdõdhet szervezetünk finom hullámainak rávezetése. Ha nem. két órára elvonul. Minél jobban közelítünk az ideális fiziológiai és tudatállapothoz. hogy mire van szükségük.00 után fogyasszuk. a zajok és a kollektívtudat pulzálása. Napi összes ételmennyiségünk kb. nem szabad megzavarnunk egyéni ötleteinkkel. aludni. és az összes emésztõrendszeri prob112 . A kiadós reggelit csak komoly fizikai munkavégzés. minden vitaminnal. a fõétkezés beiktatása. gazdag üzletemberek és a hajléktalanok felfordult életmódja között. A depresszióban és nyomorban élõ szegények. mely termékenyítõleg hat minden emberre. kollektívtudata nappal általában éberebb. A megvilágosodottak életét pár órás alvás. pihenés. Maharishi élete mesterének. Alszik. ráhangolása a kozmikus hullámra. NEM VACSORÁRA ESZÜNK SOKAT ÉS NEM IS REGGELIRE. De elõtte és utána folyamatosan dolgozik. Nappal alszik éjszaka fent van… Nincs sok különbség a maffiózók. annál kevesebb lesz az alvásigényünk. ásványi anyaggal és energiával el fogja látni szervezetünket. A következõ lényeges változtatás napi életritmusunkon a 10-14 óra közé esõ meleg. míg éjszakai alvásmennyiségünk csökkenni fog. Éjszaka. Arról nem is beszélve. ételfajta változtatás. pörgése miatt. hogy a Nap aktivitása is tevékenységre ösztönöz bennünket. meleg és finom. ha sikerült ránevelnünk önmagunkat erre a fontos. vagy csendes elvonulás jellemzi. bár ez a gazdag emberek esetében eleinte nem nagyon látszik. 30-40%-a friss (hazai) gyümölcs és zöldség legyen. „MINT A KIRÁLYOK”. Mivel az emberek tudathullámainak összessége. akkor meg felhalmozódik. attól függõen. Nappalaink folyamatosan hosszabbodni fognak. ebéd elfogyasztása. Csak alkalmaznunk kell õket. fõtt étel. (A gyümölcsöt inkább 10.

akkor Basmati vagy Jasmine rizst használjunk!) Ez lesz az emésztõrendszerünk pihenõnapja. mikor-hogyan tegyél a hétköznapok során. célunk a megvilágosodás. amivel a napi egyensúlyt fent lehet tartani az alap törvényszerûségek be nem tartása esetén is. megszokottá vált. Fák. a legjobb minõség. Nem egyik napról a másikra kell ezt a változtatást végrehajtani.és gyümölcsfogyasztás felé. Az egész életünket szeretnénk átminõsíteni a lehetõ 113 . De könyvem nem arról szól. (Zen vagy Shinto hagyományból ered.” Senkit sem terhel meg túlságosan. A többi ájurvédikus elvrõl az Ernst Schrott könyvbõl olvashatsz. folyó. A késõbbiekben ez az arány továbbtolódhat az egészséges. minõségeket tanulmányoznak. felkelés és ebéd idõpontja. gyomor-szabadnap hetente. patak. fûszerek. akkor is tud tanácsot adni az ájurvéda. lefekvés idõben. életvezetési technikák. az ételek minõsége és mennyisége már beállt. mely a teremtés õselveit varázsolja a megfigyelõ elé. alakítanak az emberek egy cserépnyi életerõt szabályozva. ha súlyunk állandóvá vált. a kiskert meglátogatása vagy a „kis cserép gondozása a szobámban” se rossz. hanem csak alaptörvényszerûségeket értelmezünk. Ezt a mûvészetet Japánban bonsai-nak hívják. betegségeid. minõségi ebéd. hogyan „játszuk ki” a természet törvényeit. évtizede terheled emésztõrendszered. idõben. gabonaféle) + bõséges folyadék” napot. Ha a lefekvés. de a park.lémától könnyedén meg fogunk szabadulni. friss zöldség. iktassunk be egy „csak kevés gyümölcs. fõtt rizs (vagy köles. Gondolj bele hány éve. Ha nem sikerül ehhez igazítani életünket. ahol az univerzum mûködését. tó. Semmi más nem hozhat látványosabb javulást életedben. Naponta minimum egy óra Természetben A Természettel való összhang eléréséhez szükséges napi kontaktusban lenned Vele. fejlõdési elveket. bár sokan nem ismerik ezen kertészkedés mûvészetét. zab stb. hanem fokozatosan. gyengeségeid. depressziós hangulatváltozásaid felszámolásában. egy óra Természet-szemlélet. idõben. Ez a „kis cserép gondozása a szobámban” hozzáállás a legegyszerûbben kivitelezhetõ dolog. árpa. akkor hetente. virágok. lefekvés idõben. nap mint nap különbözõ ételek elfogyasztásával? Nem érdemelne meg „õ” is hetente egy szabadnapot? „Felkelés idõben (06-07 óra elõtt). Ez egy mûvészet. búza. nem az igazi… „Felkelés idõben (06-07 óra elõtt). mezõ stb. figyelmünket a védikus törvényszerûségek felé irányítjuk. (Ha lehet. Vannak táplálék kiegészítõk. minõségi ebéd. mit-miért. gyomor-szabadnap hetente. csupán egy kis figyelmet kíván tõlünk. kölcsönhatásait figyelik meg egy csöpp fácska életében. ha életét ezekhez a törvényszerûségekhez igazítja.” A kezdeti idõszakban erre kell törekedned.) Mester irányítása nélkül.

de azokat egyébként sem tekinthetjük jógatechnikáknak. egy stabil. szabadon módosíthatja. A Teremtés célja. gyorsan. pontosabban. a boldogsághullámok teljessége áramlik át az emberen.spontán módon az egyén életének részét képezik. A legmagasabb emberi tudatállapotot a Maharishi Védikus Tudományokban Egységtudatnak nevezik. Itt a szidhik – a különleges képességek . amibõl minden parányi részecske felépül ebben az univerzumban. Arról a boldogságról. bölcseletek mesterei. hatékonyan. Ezt a végtelen tudatosságban felépült minõséget. brahman valósága. amelyek elérik. önmagát testének minden apró részecskéjét a külsõ szemlélõ által megtapasztalt környezet folyamának látja. szinte „habzsoljuk” a stressz hatásokat életünk folyamán. emberi fiziológiában megélve. 114 . a nagy vallások alapítói mind-mind a tiszta lét. beteljesedett tudatállapottal hozzuk összefüggésbe. Amikor a személyes öntudat ráeszmél önön forrására a kozmikus önvalóra és amikor ez a valóság már a legfinomabb relatív értékeken túlmutató. A jógatechnikák mind-mind erre a magasabb tudatállapotra. majd Egység Tudat). emberi fiziológiában megtapasztalható valóság. A stresszek forrása mai világunkban igen sokrétû. érzékszervekkel nem tapasztalható valóságot is megmutatja (vagyis a legfinomabb relatív értékeken. hogy ezt a tudatállapotot a meditáción kívül is fenntartsa. az egységtudat állapotát nagyon egyszerû elérni . változatlan. az élet boldogságáról beszéltek. a boldogság kiterjesztése A védikus tudományok. az egységtudatra irányulnak. Ezt az állapotot. Nincs különbség az egyén és környezete közt. Ha képesek lennénk a rendszeres TM gyakorlásra (naponta 2 x 20 perc) és szeretnénk elérni a megvilágosodás tudatállapotát (Kozmikus Tudat). majd továbbfejlõdve a még magasabb tudatállapotokat (Isten Tudat. A megvilágosodás egy pillanat mûve. az egyén tudatossága magába foglalja a külsõ környezetet is. abszolút.például a TM gyakorlatán és a cselekvés váltakoztatásán keresztül – de az emberi fiziológia sajnos a gyakorlás kezdetén általában még nem alkalmas arra. minõségeken túlmutató abszolút minõségeket) az éber öntudat közvetlen tapasztalatán keresztül. (A legkevesebb erõfeszítés elvét lásd Maharishi Kreatív Intelligencia Tudományában. egy „tudat felemelõ folyamat”. A probléma oka az idegrendszerben lévõ stresszekben keresendõ. akkor ezért egy kevés plusz dologra is szükségünk lehet. és vannak amelyek nem.) 48.legkisebb erõfeszítés elvét alkalmazva. de a hozzá vezetõ út a kozmikus törvényszerûségek fokozatos megismerésén és „könnyed” betartásán alapszik és ez egy folyamat. Ez brahman valósága. A legmagasabb. akkor ez az állapot az Egységtudat állapota. Ebben a tudatban minden az önvaló fényében fürdik. változtathatja önmagát. Vannak jóga technikák.

megkötjük üzletünket stb. zene stb. Ki tudja. gandharva véda stb. Minden tudatállapotban vannak boldogságot rejtõ események. Megettük a húst? Másnap böjtölünk és rengeteg rostanyagot 115 . építészet. hatha jóga. És hogy mik ezek? Ájurvéda. Rengeteg hús fogyasztása mellett is lehet TM-et gyakorolni.. ezt nagyon fontos megjegyeznünk! De bizonyos törvényszerûségek betartásával (életmód. az is ragaszkodni fog a gondolataihoz. Aki ragaszkodik a húsevéshez. „rengeteg veszteséget szenvedünk” a rossz vasztu miatt. akkor kedvezõtlen bolygóállásnál is elindítjuk vállalkozásunkat. megtanulása. nemcsak a megvilágosodás után. Hogyan fog akkor „túllépni. Ezek a dolgok mind-mind gyorsítják a meditációban felhalmozott kreatív intelligencia. Ezek megismerése. Ott mit fogok enni? Hazai gyümölcsöt. vagy a tenger gyümölcseit? A relatív élet boldogsága az élethelyzetek finom tudatszinteken való megítélésén. De ezek után ellensúlyozunk. ha mindez észrevétlen marad. szóval a védikus tudományok. transzcendálni” a gondolkodás mezején és elnyugodni a lét óceánjában? Az életben. még akkor is. szthápatja véda. ha nincs más lehetõség. tapasztalatok. felismerése hétköznapjainkban és alkalmazásuk egyéni életünkben felgyorsítja fejlõdésünk folyamatát. Nem érdemes elhúzni az idõt. amíg át nem építjük. hatásos kisugárzódását a környezetünkbe és elõsegítik a stressz oldódás könnyed mûködését mélységét. vagy amíg újat nem veszünk. étrend. de a húsban lévõ anyagok és kemikáliák hatása meditációnk zavartabb. Aki ragaszkodik a vegetáriánus életmódhoz. akkor akár déli bejáratos házban is lakhatunk egy ideig. Ha nincs más. „védikusan kiegyenlítjük tartozásainkat”. cselekedetén és tapasztalatán múlik. vagy felszínes minõségében fog megjelenni. akadálytalanabbul élvezhetjük az életet. Persze ez ne legyen egy évnél hosszabb idõszak. a TM technika akadálytalan mûködését és cselekedeteink nagyobb hatékonyságát is. Megvesszük a megfelelõ telket és MSZV (Maharishi Szthápatja Véda) házat építünk fel rá.) jobban. az még inkább ragaszkodni fog a gondolataihoz. döntésén. talán évek múlva az Északi sarkon fogok elõadást tartani a Védikus Tudományokról. A megvilágosodás után viszont miden tapasztalat sokkal intenzívebb és teljesebb… A szthápatjavédikus elveket sem abszolút mértékben kötelezõen kell figyelembe venni jelenlegi helyzetünkben. sürget minket az idõ. Ha nincs más. A TM nem követel meg életmód változtatást.egyéb védikus tudományok következetes alkalmazására. hanem a lehetõségekhez mérten kell maximálisan alkalmazni õket. megesszük a húst. a relatív mezején nem ragaszkodunk semmihez sem.

a szülõk eleinte segítettek meglökni. veszünk rá jagját és egy megfelelõ idõpontban egy megfelelõ ceremóniával „újabb kezdetet adunk” a folyamatnak. Ilyenek a reggeli délutáni „kozmikus lendítéseink” a tudat játszóterén. Nem kell folyamatosan löknünk a hintát. megpróbáltatásait. A védikus tudósok szerepe hasonlatos a szülõ szerepéhez. Kedvezõtlen idõben indítottuk a vállalkozásunkat? Nem baj. megtanít felfedezni a tudatóceán mélyén elterülõ végtelen intelligencia birodalmát. majd kijövünk belõle. hogyan is lehetne bemutatni a szisztematikusan. és itt nemcsak az anyagi dolgokra és az élvezeti csúcspontokra gondolok. az ingamozgás magába rejti az élet legnagyobb bölcsességeinek elvét is. „Meglöki a hintát” és megtanít arra.Nézd. A hintázás. Megjelent elõttem egy hinta. lábunkat kinyújtanunk vagy behajlítanunk illetve elõre vagy hátradõlnünk. de most a hinta mozgásban van. 49. de csak néhányan hintáznak… Mi a jó a hintázásban? A két „magas végpont” elérése fantasztikus élmény. az élethez való hozzáállás elvének játékos bemutatására. birodalmában. a kisgyermek is ekkor kiált fel örömében: . Persze minden hasonlat sántít egy kicsit valahol. Meditáció esetén reggel meglökjük a kozmikus élet hintáját a mély tudatszintek felé. beindítani a hintát. de ez a hasonlat alkalmas egy elv. akkor egy „csúcson lévõ tudatszinttel” könnyedebben vesszük az élet akadályait. hintáztattak minket. sok meleg folyadékot iszunk. A hintázás eleinte nem valami egyszerû dolog. A késõbbiekben. hogyan is juthatunk el a hintázás csodálatos állapotába. milyen magasan repülök! Mindenki szeret a „csúcson lenni”. Ugyanabban a „hintában ülünk”. az önviszonyuló tudatosság egyesített mezejét. mikor már nagyobbak voltunk. és délután (este) ismét lendítünk rajta egyet. Ha temperamentumos emberek vagyunk és minden apróságon felbosszantjuk magunkat. Ez az élet folyamatos élvezetének titka. most is.eszünk. Mindenki hasonló idegrendszerrel rendelkezik. önmagunk is be tudtuk lendíteni ezt a csodás szerkezetet. mint évekkel ezelõtt. A „Kozmikus Hinta” elve Egyik nap azon gondolkodtam. viszont késõbb már nagyon könnyen hajtjuk a hintánkat. csak a két felsõ helyzetben kell a „testünk pozícióját megváltoztatnunk”. kreatí116 . aki elindít minket egy belsõ úton. napi rendszerességgel alkalmazott védikus technológiák áldásos hatását. nem ücsörgünk a mélyponton. Amikor kicsik voltunk és szüleink elvittek hintázni a közeli játszótérre.

Az ájurvédikus gyógyászat alkalmazásának elõnyös hatásai a „megújulni nehezen tudó” nyugati medicina részére Prevenció és rehabilitáció. újabb és újabb „ágyúkat vonnak az orvosok a várfalakra”. sétálsz. azt hiszik. erõs alapokon nyugszik. stabil kozmikus hintába is. Újabb és újabb „lõréseket ütnek” a test és az immunrendszer várfalán tovább gyengítve azt. A „hinta hajtása” során könnyen túllendülhetünk a régi magasságainkon. többet pihensz. holnap átrendezed a lakásodat a szthápatjavéda szerint. az átülhet az állandó. immunrendszerük stabil. kolera vagy pestis. ha majd megtapasztaljuk. 50. amikor elõször a hintába ültél. így nem betegednek meg. mintha az ágyú megállítaná az „ellenség folyamatos beáramlását”.vabbak és hatékonyabbak vagyunk az életben. Talán már nem is emlékszel arra. De ekkor a hinta leállhat és ismét csak a „mélyponton” találjuk magunkat. az élet „mélypontjain” is egyre gyorsabban. amirõl most még csak képzelõdhetünk. Ilyenkor néhányan „abbahagyják a hintázást”. Az összes védikus tudomány egy-egy módszer a hinta belendítésére. bármikor újrakezdhetjük magunktól. A „kozmikus hintában” „ülõke” helyett „hajó” van. Ma kicsit jobban odafigyelsz az egészségedre. teljesen mindegy a Természettel összhangban élõ embereknek. védikus recitációt stb. Hintázni már tudunk. A mélyponton nagysebességgel haladunk át. a „legnagyobb magasságokig”. egészen a felsõ holtpontig. nem hagynak rést az ellenség” elõtt. hogy ismét lendítsék be a hintát. Spanyol nátha vagy csirkeinfluenza. vagy megkérhetjük a „szüleinket”. könnyebben áthaladsz. Ennyit a „hintázás metafizikájáról” és most ismét térjünk vissza az egészség témaköréhez. harmadnap kicsit jobban kitartod a hatha jóga ászanákat. amikor elõször láttad a „magasból az embereket és az élet problémáit”. Ha a 117 . Ma. Ekkor már „alig kell hajtanunk”. Megerõsítették a „várat. A sebesség is növekszik. Hatékony prevenció és rehabilitáció nélkül a mai orvostudomány elveszett. Rengeteg dologgal juttathatod egyre feljebb és feljebb életed hintáját. sokkal jobb lesz. (védikus) mestereinket. Ez is hatalmas élménynek számít. Aki már elég sokáig hajtotta magát hintájában. a „láncokat” „rudak” helyettesítik. talán ez a legfontosabb dolog. így még kevésbé érintenek minket életük mélypontjai. hogy a hinta „magától” lendül elõre majd vissza. aztán pedig hallgatsz egy kis gandharva védát. De ez egy olyan dolog. pontosabban fogalmazva egy kozmikus hintában találja magát.

gyógyászati segédeszközöket. hanem az eredeti forrásból oltani tudás iránti szomjukat”. Az orvosoknak pedig érdemes megismerkedniük a Maharishi Ájurvéda jellegzetes vonásaival. Németországban stb. melyek csak legyengítik az immunrendszert. hogy a megfelelõ fûszerekkel. Angliában. egészségüket. kezelõ orvosokat és a hatékony. Ha pedig végre egy Magyar Orvosi Egyetem is felkarolja az Ájurvédikus képzést. Nem szükségesek minden esetben a kemikáliák és a védõoltások. már kifejezetten keresik a magas szinten. Amerikában. a Maharishi Egyetemeken tárt karokkal várják a haladó szellemiségû orvosokat. Ausztriában. megtudhatják. ájurvédikus szereket. A mai nyugati országok klinikáin egyre többen keresik az ájurvédikus gyógymódokat. Késõbb a hazai gyógynövények elemzésével kialakíthatják a Kárpát-medence gyógynövényeibõl a mai modern orvostudomány. Testi és tudati tisztaságra van szükség. hagyományos eljárásokkal gyógyító. hogy önmaguk is megalapozódjanak a TM által az önviszonyuló tudatosság végtelen harmóniájában. Hollandiában. Olyan élvezet teljes utazás vár a tudat tudományában megalapozódott fiatal orvosokra a gyógyítás tudományának védikus birodalmában. a megelõzõ terápiák alkalmazását. egészségképüket. az idegrendszer stabilitására. egyetlen orvos generációknak sem volt része az évezredekkel ezelõtti idõkben! (sic!) 118 . Azután pedig hiteles forrásból kell az ájurvédát megtanulniuk. Az ájurvédikus konyha nagyon egyszerû és finom ételeivel megismerkedve. Ha a mai. akkor egy „kisebb várfal is elegendõ a teljes védelem” számára. és a Hippokrátészi elveknek is megfelelõ gyógyszereket. Indiában. Nem „huszadik kézbõl átvenni az információkat. mint még soha. TM és Hatha Jóga. onnantól kezdve minden megváltozhat hazánkban. Svájcban. Svájcban stb.várat „megfelelõ sziklaormokra építenék”. tisztaságára mindenek elõtt. Az elsõ és legfontosabb feladat minden orvos számára. akkor az a legjobb. felnövekvõ orvos generáció szeretne a lehetõ legtöbbet kamatoztatni tudásából. ha a „szikla megmászhatatlan helyen állna”. A Természeti Törvénnyel összhangban élt élet ezt biztosítja az embereknek. (PULZUSDIAGNÓZISSAL EGYÜTT!!!) remélhetõleg a Magyar Ayurved Gyógyászati Alapítvány és a Maharishi Ayurveda szervezésében. ha az orvosi diploma és a gyakorló orvosi képzések után mielõbb elvégeznek egy ájurvéd orvosi képzést is. Németországban. õsi. megfelelõ módon elkészített étel orvosság is egyben. Majd az ájurvédikus életvezetési elvek szerint újjáépíthetik saját szervezetüket.

vitaesten ahol épp egy Planetáris Tudatról. a közönség számára is nyitott tanácskozáson. Amikor átadtam a Washingtoni Békemeditációs. épp Baján tartott elõadást a Rubicon címû könyvérõl a Bajai Könyvtárban. 51. Késõbb én is részt vettem az egyik. hogy lám. hanem „mindössze” Maharishi Védikus Tudományának precíz alkalmazásáról. mert akkor tényleg csupa ezoterikus köd. Ez a kísérlet Washingtonban. a Lét Tudománya és az Élet Mûvészetének tiszteletpéldányát Prof. ami nem egy kitalált elméleti fejtegetésrõl szólt. demonstrációs anyagot Dr. elindult valami ebben az irányban. De aztán abba is maradt… Kitalálták a Planetáris tudatot… A Kozmikus Tudat. Hanem egy tudatállapot. akkor valami nagyon pozitív dolog indult el. ötletekkel gazdagítanom a Budapest Klub Alapítványi Kuratóriumot. amirõl Maharishi beszél. akkor vázlatosan én is benyújtottam a magam elképzeléseit ebben a témában. Garamvölgyi Lászlónak. azt az egyetemi szintû oktatási rendszert. Test és elme szoros összhangja a Természeti Törvénnyel mára kézzel fogható valósággá vált. átadtuk Maharishi könyvének. homály és találgatás lesz az emberi élet… Amikor Hankis Elemér és még sokan mások kezdeményezésére elindult a „Találjuk ki Magyarországot!” pályázati felhívás. „Szegényem” nagyon meglepõdött! Kezet fogtam vele és átnyújtottam neki a Washingtoni Maharishi Békemeditációról szóló anyagot. Hangsúlyozom: Nem kell kitalálni! Amikor a Budapest Klub Alapítványhoz eljuttattuk néhány TM tanár segítségével Maharishi üzenetét.Ugyanis Maharishi Mahesh Yogi vezetésével létrehozták azt a rendszert. ami képes a tökéletes gyógyításra. legelsõként említve a Kreatív Intelligencia Tudományát.-ben a „Csoport a Kormá119 . vagy valami hasonló kezdeményezésrõl volt szó. az emberi fiziológia és idegrendszer holisztikus kezelésére. (Vajh’ miért?) Ezért 1993 június-júliusában 4000 TM szidha kezdte el közös programját. de nem mindegy milyen TECHNIKÁT használ hozzá és hogy ezt a technikát ki adja át a gyakorlónak. Ezt nyújtja a Maharishi Védikus Tudományok Rendszere. Nagy örömmel láttam. hogy a bûnözés egyik fellegvára. amit ki kell találni. a Maharishi TM Szidhi programot Washington D. László Ervinnek.C. Washingtonról sokan nem tudják. az amerikai bûnözés „fellegvárában” történt. amit el lehet érni. bármikor elérheti. Bárki. nem egy olyan valami. Remélem nem akarják kitalálni a Planetáris tudathoz tartozó technikát is. Gondolom sikerült mindenki számára hasznos információkkal. ahol évente folyamatosan nõ(tt) a bûnözés.

(Mindenki élhetné saját vallását vagy vallásnélküliségét. de egyiknek semmi köze sincs a Maharishi Védikus Tudományokhoz. megkérdeztem mi a véleménye a dologról. olyan szatellit-városok kiépítését.! De legyen minden tervezés összhangban a Természeti Törvénnyel.nyért” kezdeményezés keretében. hogy megtanuljuk. polgárõrségnek. Bármilyen életet támogató elképzelést meg lehet valósítani a védikus rendszer keretein belül. Védikus Egyetemek felállítását.K.html Talán az emberek többségét nem a hatalom.vedic-science. Azóta a TM ára 1000 forintról 150. Amerikában van két „Csoport a Kormányért” kezdeményezés. megtárgyalták ezt a dolgot. hogy a TB vagy más forrásból az állam támogatja a TM megtanulását. Ezen rövid békemeditációs idõszak alatt a szokásos évi 10-11%-os bûnözés-növekedés ráta helyett. amit pedig tényekkel támasztottunk alá. ájurvédikus klinikák várnák. fél éven belül Magyarországra. És ez így megy 1989 óta. Kár… Ha most megnézzük. szép kezdeményezést. 1989 óta rengeteg politikusnak. akkor egy „Kánaán jönne el” kb. Ha Magyarország vezetése azt mondaná.) Milyen jó lett volna ez a hatás (Maharishi hatás) a hazai rendõrállománynak is! Vagy a katonaságnak. Garamvölgyi Lászlót.000 forintra emelkedett. és ha támogatnák az emberek is ezt a projectet. amit nem kell kitalálni. Ez nagyszerû. Lásd az egyik legkedvesebb purusha barátom. de rendezett körülmények között!) Persze most is vannak csodálatos kezdeményezések. megtapasztaljuk és alkalmazzuk a tervezés és kivitelezés során a védikus elveket. hogy hazai és amerikai kollégáival megvitatták. hanem egyszerûen képtelenségnek találták a leírtakat. 20%-os csökkenés volt tapasztalható. a falvak és városok rekonstrukcióját. és azt mondta.com/akos/akos. (Ezt nem ironikusan gondolom!) Hankis Elemér jóvoltából ismét láthattam a TV-ben „Találjuk ki Régiónkat” címmel egy új. Mester Ákos honlapját: http://www. vezetõ személyiségnek felajánlották hazai TM tanáraink a Maharishi Védikus Technológiákat és senki sem reagált rá. határõrségnek stb. Pár hétre rá felhívtam Dr. csak annyit kellene tenni. egy Természeti Törvénnyel összhangban mûködõ rendszerre van szükség. Ez olyan mint a Planetáris Tudat. És ez a Védikus Rendszer. de sajnos nem tudják a TM technikát a hazai rendõrállomány munkájába integrálni. de nem elég. Találjuk ki régiónkat! O. (FBI jelentések nyomán. Egyébként valamin úgyis elakad a dolog és nem lesz beteljesítõ az emberek számára… 120 . ahol az embereket normális MSZV lakóparkok. azokat. vagy a pénz motiválta amikor elutasították a mozgalom közeledését. tûzoltóságnak.

vagy kelet-nyugati irányultságúra terveztetni és az északi. mit. ami a „köztes” rész. mikor. és a délit bezárni! Még pénzbe sem kerülne ez a változtatás. ha nem érti. (Nem szabad közvetlenül a mezsgyére építeni. környezettan órán pedig a szthápatjavédikus ismereteket! Nem gyõzöm hangsúlyozni. Kemikáliák helyett kapjanak ájurvédikus gyógyszereket az emberek! Nagyon örülnék. már az általános iskolába vezessék be biológiaórán az ájurvédikus. 21 hónap elteltével kézzelfogható eredményeket látnánk. ha végre a nagy gyógyszer gyártók felhagynának az emberek mérgezésével és átvennék az ájurvédikus recepteket. építésügyi elöljáróknak semmibe sem kerülne egy határozattal a települések beépítetlen részeit felszabdaló utakat precízen észak-déli. Tervezzék át az új lakóparkokat pontosan keleti és északi fõbejárattal úgy. amíg mindez nem válik hétköznapos tudássá. Ez csak egy kis „hatékony turpisság”. a telek hosszának 1 kilenced részt el kell hagyni. hülyeségnek tekinti és nem tartja be az orvosi utasításokat. A közoktatásba. hogy még 1-2 szthápatjavédikus építési elvet pluszban figyelembe vesznek! „Szabdalják fel” a nagyvárosi betondzsungelek egyhangú sivatagát közparkokkal. Így a tervezõknek is egyszerûbb lenne a dolguk. Ugye emlékszünk a második bõr hasonlatra?) Ebbõl adódik. földhivataloknak. de nem. õk a délit használják. hogy a telek déli és nyugati mezsgyéje közelébe kell építtetni az új épületeket. keleti bejáratokat favorizálni új házak építése esetén! Szabályzatban kellene elõírni. a Természettel és Természeti Törvénnyel szerves egységben mûködõ rendszerben kapjanak helyet. mert az egy negatív zóna beépítés szempontjából. Nem kérek sokat. Ez az a határterület. Milyen minõsége van a déli bejáratnak a szthápatjavéda szerint? Tessék a keletit használni. az ájurvédikus orvosok felkészültsége mit sem ér. Pedig ott van az fantasztikusan nagy keleti bejárat. kb. miért tegyen.Összegezve: Az szükségeltetik. Ha az emberek extrém fogalmakat 121 . és kb. mely elõsegíti az új épületek bejáratának megfelelõ tájolását addig. ha a beteg nem tudja. bennük szökõkutakkal! Az önkormányzatoknak. hogy nemzeti. regionális elképzeléseink egy mûködõképes. egy sokkalta jobban mûködõ politikai és gazdasági gépezettel találná szembe magát az ország. harmonikus. a fenntartható fejlõdés elveit is figyelembe véve! Csak néhány példát mondanék: Parlamentünk déli bejáratát használják politikusaink. hogy a házak bejárata nagy valószínûséggel keleti vagy északi lesz.

Pedig ténylegesen kapcsolódik hozzá. amelynek keretében közösségi internet-hozzáférési pont nyílik az ország szinte valamennyi településén. hogy valamennyi állampolgár számára esélyt kínáljon a világhálóhoz való csatlakozásra. rendszeres nyitva tartással biztosítják az internet-hozzáférést minden érdeklõdõ számára. Megújuló energiák.26 http://zoldtech.hu/cikkek/20040826ford 122 .08. ideje lejárt. megmutatja a mai tudomány és gondolkodás azon oldalát. akkor ezeket bármikor bepótolhatod.) Eljött a megújuló energiaforrások ideje! Most elérkeztünk könyvem azon részéhez. nem kapcsolódik a védikus tudáshoz. Az energiaszektor nagy képviselõinek. Az év végéig megnyíló mintegy 2800 intézményben képzett munkatársak segítik a gyakorlatlan internetezõket az elsõ lépések megtételében. Az „@” jelet ábrázoló KRESZ-tábla révén könnyen megtalálható eMagyarország Pontok ingyen vagy maximált áron.emagyarorszag. tudományos érdekességek az Internetrõl. ami elérte a legfinomabb energia és anyagi szintek védikus minõségeit is. kérlek olvasd el õket! Az e-Magyarország pontok ingyenes internetezési lehetõségét bárki kihasználhatja. ez a tudatlanságra épülõ technológia nem szennyezheti vagy veszélyeztetheti tovább a környezetet! (Pontosabban az Oroszországi környezetet.alkotnak a házakról és a lakókörnyezetrõl. az eMagyarország pontokról Ezeket a híreket a közelmúlt tudományos híreibõl szemezgettem. mert kiegészíti és elõsegíti a könyvem elején olvasottak hétköznapi életünkbe való integrációját. akkor az építész szthápatjavédikus tudását nem fogják igénybe venni. http://www. „Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium célja. információkról. a hõerõmûveknek és áramszolgáltatóknak kötelessége ezen megújuló energiákat átvenni. A megújuló energiaforrások támogatása alapérdeke minden embernek.” Ez azért is fontos. Érdemes elmenned egyik hétvégén egy eMagyarország pontra és megnézned a könyvemben lévõ linkeket! (Így lesz teljes a könyvem mondanivalója.) A Ford és a Greenpeace csatája a villanyautók miatt Zöldtech * 2004.hu Ezen az oldalon keresgélve bárki megtalálhatja a saját településén belül az ingyenes internetezési lehetõségeket. mert ha még nem hallottál a következõ hírekrõl. 52. A paksi atomerõmûnek kötelessége belátni. Ezért indítottuk el az eMagyarország Programot. mely eleinte úgy tûnhet.

09.nagyon színvonalasra sikerült.hu/cikkek/20040806hullameromu Az Európai Zöldek sokkal több megújuló forrást javasolnak Zöldtech * 2004. szabályzásokkal bizonyos mederbe terelni 123 . adókkal.13 http://zoldtech. mely feljelentést tett a Bajkál-tó súlyos.06.hu/cikkek/20040904docomo A vulkánok erejét is felhasználják a Fülöp-szigeteken Zöldtech * 2004.14 http://zoldtech.” Betiltott bioépítészet? Népszabadság • Sz.04 http://zoldtech. Az orosz környezetvédõk sérelmezik. • 2004. http://zoldtech. Gregorij Paskot nemrég ítélték el. július 9.zoldmagazin.html „2002 novemberében orosz rendõrök egy olyan csoporton ütöttek rajta. radioaktív szennyezésével kapcsolatban.03 http://zoldtech. ez egy durva és sajnos igaz cikk.hu/cikkek/20040709bioepiteszet Nos. mert a japán médiának információkat adott ki az oroszok csendes-óceáni partoknál lerakott nukleáris hulladékáról.09.A mobilos DoCoMo szélerõmûre települ Zöldtech * 2004. A. melyet az egyik legjobb internetes zöld magazin oldalán fedeztem fel elõször.hu oldal anyaga .hu/cikkek/20040603zoldek Érdemes elolvasni ezeket a híreket és „szörfölni a színvonalas internetes oldalakon”.17 http://zoldtech.com/belso/oroszzold. Többek között ezért sem kedvelem a „biztonságosnak kikiáltott” atomerõmûveket… Zöld Magazin http://www.hu/cikkek/20040914arapaly Ausztria napkollektor nagyhatalom Európában Zöldtech * 2004. A környezetvédõk Oroszországban gyakran kerülnek összeütközésbe a hatóságokkal.09. melyeket nagy szakértelemmel és körültekintéssel kommentál.hu/cikkek/20040917vulkanFulopszk Árapály erõmû Nagy-Britanniában Zöldtech * 2004. Egy kevésbé kellemes hír.06 http://zoldtech.zoldtech. Az egyik híres zöldet.09. miután bûnösnek találták kémkedésben.köszönhetõen Farkas Zénó fõszerkesztõnek . Állítólag a bioépítészetet szeretnék törvényekkel.08. hogy a hatóságok el akarják fojtani a zöld mozgalmakat az országban. A. A www. leleplezve a szennyezés és az állami. aktuális dolgokról ad hírt.hu/cikkek/20040913ausztria Az elsõ európai tengeri erõmû Zöldtech * 2004. valamint bizonyos üzleti érdekeltségek közötti kapcsolatot. Tényleg komoly.

A Belügyminisztérium. mész . a vidék megtartó erejének növelését szorgalmazó irányelveknek. tavaly óta viszont egyenesen lehetetlen.hu/cikkek/20040806kyocera 124 . építési célra gyártott terméket szabad forgalomba hozni vagy beépíteni. akik mindenbõl szeretnek maximális hasznot húzni… „Az építési engedély beszerzése a bioházak esetében korábban sem volt egyszerû történet. hogy azután itthon többszörös árért adják el építkezõknek .08.hu/cikkek/20040818japanetalon Családi házhoz is gázmotor . annak viszont elõfeltétele a típusvizsgálat. fazsindely. a gyártóüzemben vagy az építés helyszínén vett minták ellenõrzése. politikai érdekek. az Épített Környezetért Alapítvány munkatársa.hu/cikkek/20040528industria Egyre növekszik a napelemek hatásfoka Zöldtech * 2004. illetve a gyártásfelügyelet.említ meghökkentõ példát Novák Ágnes. illetve uniós direktívának is ellentmond. szalma. A tervezõ. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. köztük a helyi munkaerõ és kultúra megõrzését.11 http://zoldtech.06 http://zoldtech.nád. illetve a környezetvédelmi tárca 2003-ban hatályba lépett együttes rendelete gyakorlatilag betiltotta a természetes anyagokból történõ építkezést. A rendelet következményeként a Hortobágyon vágott nádat elõbb Németországban kötegelik és címkézik. Ezzel az összes nem iparilag elõállított építõanyag . A fenti igazolást csak jóváhagyott mûszaki specifikációjú termékekre adják ki.” Mit lehet erre mondani? Thaiföldön pálma-dízel terv körvonalazódik Zöldtech * 2004. Az elõírás értelmében csak megfelelési igazolással rendelkezõ.08. építheti be. illetve a tradicionális épületek felújítóit is rendkívül nehéz helyzetbe hozta.hu/cikkek/20040811osztrakbio Etanollal kevert motorüzemanyag Japánban Zöldtech * 2004.18 http://zoldtech. vályog. a kivitelezõ és az engedélyezõ hatóság csak minõsített építõanyagok felhasználását írhatja elõ. A hazai szabályozás számos nemzetközi egyezménynek. A magyar rendelet a mûemlékvédõket.Magyar Hírlap . illetve engedélyezheti.felhasználását lehetetlenné tették.Ingatlan 2004-05-24 http://zoldtech.hu/cikkek/20040902thaifold Egy cukoripari cég beszállna a bioüzemanyag üzletbe Zöldtech * 2004.azon gazdasági. Mindezeket felismerve a Magyar Építészkamarában munkacsoport alakult a rendelet felülvizsgálatát kérelmezõ beadvány kimunkálására.08.09. a helyi anyagok alkalmazásának segítését.02 http://zoldtech.

http://www.hu/cikk.Richárd Balázs http://www. viszont az egyik nagy áruházlánc 40 ezer darab hûtõventillátort rendelt a feltaláló cégétõl.21 http://zoldtech. vagy ennél is kevesebbel beérik.hu/cikk.tesla.) A következõ oldalon pedig egy Horvát származású csodálatos tudós. Ezeket a találmányokat tudósaink még csak a mai „tudományos keretek” közt értelmezik. http://www. A Minato-féle motorok az azonos nyomatékú és teljesítményû hagyományos villamos motorok energiaigényének ötödével. amelyek szinte energia felvétele nélkül mûködnek. vagy elektromos zavart nem keltenek.php3?id=27927 Az IBM új képet fest a kémiáról – 2003. ajánlom minden ember figyelmébe!!! Nagyon sok cikk.sg. 20:59. akik Tesla ismeretségi körébe tartoztak.php?cid=30722 És most jön egy szenzáció. de a 125 .2004. Idáig akár csalásról is szó lehetne.hwsw. Mûködés közben is teljesen hûvös marad a házuk.Richárd Balázs http://www.Varsányi Péter oldala.hu/hir.sg. kvantumfizikai keretek közt is megvizsgálni õket. Péntek . akikkel gondolatait megosztotta! És itt nemcsak a természet-tudósokra gondolok.com híroldal tudósítása szerint Kohei Minato olyan villamos motorokat épített. Ezt a speciálisan elrendezett állandó mágnesek és a pulzálva táplált tekercsek teszik lehetõvé. (A motor a Howard Johnson féle tisztán mágneses megoldás és az új-zélandi Robert Adams pulzáló motorjának vegyítése lehet. Szombat . Nikola Tesla elfeledett. pedig fontos lenne tágabb. akik a tudományos élet más területein értek el kiemelkedõ eredményeket. vagyis a burkolatuk akár mûanyagból is készülhet. Különösen izgalmasak ezek a hírek a védikus tudományokban is jártas emberek számára. miközben szinte semmilyen zajt.hu . melyek egy része már Magyarul is olvasható. elhallgatott munkásságáról szóló gyûjteményt találunk. 15:40. június 27. január 24.Polikristályos napelem hatásfok: túl a 20 százalékon Zöldtech * 2004.hu/tech/hardver/minato0327/ A Japan. Ideje azt a tudósgárdát is megismerni. könyv és szabadalmi leírás található ezen az oldalon.07. ezt a hírt érdemes jobban is megvizsgálni! Elkészült a japán mágneses motor http://index.php?cid=28098 A világ legkisebb gitárja .hu/cikkek/20040721freiburg Viselhetõ napcellákat fejlesztett ki a Torontói Egyetem írta: Ady Krisztián idõ: 11:31 .

Valószínûnek tartom.foglalkozó tudósokra is. az a határtalan csodálat." (Albert Einstein) Lásd a Harmonet Magazin. Tesla és Steinmetz is a képen található.harmonet. Valószínûleg rossz helyen keresték õket… Persze ez csak az én feltételezésem. akikkel Baird T. Spalding kapcsolatban volt: Mint látjuk Einstein. amennyire azt tudományunk feltárni képes. de a metafizikát is meg kell ismernünk.php3?rovat=96&alrovat=102&cikkid=36 32&dire=vallas&rovatnev=Vall%E1s 126 . lényegéhez.Adj megfelelõen szûk vizsgálódási keretet. Ha nem adunk megfelelõen tág „metafizikai világkeretet” vizsgálódásainknak.„természet-felettivel”. hogy Einstein honnan kapta meg a kezdõ lökéseket a Védikus tudás tanulmányozásához. hogy Baird T. Megtudhatjuk. ami vallásosnak nevezhetõ. sohasem tudjuk túlszárnyalni õket. Spalding: A távolkeleti mesterek tanítása címû könyvébõl érdemes meríteni. Nemcsak a fizikát. Tudósok a világ rendjérõl címû cikkét: http://www. világunké. Azt hiszem most már elképzelhetjük.hu/cikk. fizikai és metafizikai világképe.. A mai elméletek metafizikája a holnap gyakorlatának fizikai alapjának megalapozója. amelyet világunk szerkezete ébreszt bennem. akkor sohasem fogunk eljutni Tesla szabadalmainak alapjaihoz. világképet elméleti tudósaidnak és máris létrehoztál egy hasznavehetetlen csapatot… A vizsgálódási keretet Tesla egyik kortársának Baird T. Spalding kutatásainak köszönhetõ Einstein. Ez a könyv megvásárolható a hazai könyvesboltokban. (Ez a könyv egyébként lehetséges magyarázatot adhat a Holt tengeri tekercsek közt talált kincsleírás. a Réztekercsek rejtélyére is.) Néhány ember. Valószínûleg nem redukálták le vizsgálódásaik keretét a Bohr-atommodellre… „Ha van valami bennem. Tesla és Steinmetz fizikai munkásságának metafizikai gyökere. hogy miért nem találták meg az eredeti tekercsben szereplõ kincseket. hogy egy ilyen „csapat együttes eszmecseréje” milyen mértékben termékenyítette meg egymás gondolatvilágát. munkáját. Saját meglátásom szerint: . a megoldás rejtve marad.

. http://www. mindössze 0.Népszabadság . A fény hatására feszültségkülönbség keletkezik a cellák között.hu/cikkek/20040629hyundai És egy nagyon fontos felfedezés.http://zoldtech. Magassága pontosan egy méter. június 28. vezetõ nélkül mindössze 185 kg a napautó tömege.Ö. és az elektromosság oxigénre és hidrogénre bontja a vízmolekulákat.Szalai Anna . Z.” Öko high-tech a Galga mentén-Népszabadság . (Ha szembõl nézzük az autót.58 méter.) A kétféle méretû napelemmel fedett szerkezet 1600 watt teljesítményre képes . amelyekkel környezetbarát módon.2004. Vékonydongájú sofõrrel akár óránként 145 km-es sebességgel is száguld a 0. Akkumulátorainak köszönhetõen feltöltött állapotban.74 négyzetméternyi a legnagyobb keresztmetszete. A Tandem Cell névre keresztelt hidrogéntermelõben két fotokatalizátor cellát rendeznek sorba.16&190080 „Brit kutatók olyan nanoméretû kristályokat fejlesztettek ki.hu/cikkek/20040709galgaheviz Én már jártam a Galga farmon.nol. október 27. a légszennyezés visszaszorításáért. amíg szét nem esik valamelyik alkatrésze. felhõs idõ esetén ötszáz kilométerre száguld. http://index. hossza 4. míg a hátsó cella a zöld és vörös hullámhosszokat. optimális körülmények mellett teljes sötétségben háromszáz kilométerre is elrobog a napautó. tehát csak két százalékponttal marad le a kereskedelmi bevezetéshez szükséges tíz százaléktól. . július 9. És Te? 127 .négyzetméterenként egy kilónál kevesebbet nyomnak az elemek.hu/cikk/337786 „A nyolc négyzetméternyi napelemmel borított háromkerekû autó szélessége két méter. 12:58 http://zoldtech. . ami a hidrogéntermelést könnyítheti meg! Hidrogént termel a nanokristály. míg borongós. napenergiával lehet alkotóelemeire bontani a vizet. A hidrogénes napcella nyolc százalékos hatékonyságú.” És egy ideális városi kiasautó.További hírek a mai tudomány világából… Hibridautó gyártására készül a Hyundai NOL • 2004. Napelemi erõvel . Napsütésben viszont gyakorlatilag addig megy.. A nanokristállyal bevont külsõ cella a nagy energiájú ultraibolya és kék fényeket nyeli el.08.2004.hu/tech/ihirek/?main:2004.1-es légellenállási tényezõjû alkotás.

aminek aktualitása talán ma még fontosabb. mint pár évvel ezelõtt volt. ha nem kedveled az ilyen „száraz” híreket! Nagyon fontos elolvasni. A Világkereskedelmi Szervezet (WTO) ellen tavaly novemberben szervezett seattle-i demonstráció történelmi jelentõségû esemény volt – nem pedig csak egy újabb. a nemzetközi kereskedelmi konfliktusok kezelésére hivatott szabálygyûjtemény. Ross Jackson: Hozzászólás a „Világ Helyzete” Fórumhoz New York. A környezetbarát iskolák hálózata ma még meglehetõsen hiányos. a 90-es években azonban hihetetlenül felgyorsult.zoldtech. Létrejött egy. 128 .hu/cikkek/20040924szentgyorgyi_zsuzsa Ezt a cikket a www. 2000. és melynek következményeit akkoriban sem a nagyközönség. melyet üzletemberek írtak üzletemberek számára a nyilvános vita teljes mellõzésével. 1. nagyon nagy árat fizethet e tévedéséért. miért történt mindez. sem politikai vezetõink nem látták tisztán. hogy az üzletemberek komolyan elgondolkodjanak azon. Fontos lenne. részletesen olvasd végig ezt a hírt még akkor is. mert ez a hír „felrázó jellegénél fogva” képes az emberek figyelmét a valóság felé fordítani.hu/cikk. miután az egykori Szovjetunió összeomlott és a világ legtöbb nagy országa elfogadta a „szabadkereskedelem” alapelveit. Égig érõ energiafû nem véd és nem fût http://zoldtech. A hatalom a nemzetállamok helyett mára egyre inkább a kereskedelmi szervezetek kezébe került. szeptember 7.php?cid=76050&id=190 A környezet iránymutatásként szolgál a diák számára.hu magazin szerkesztõjének megjegyzésével együtt érdemes elolvasni! És most egy másik hír.Zöld hajtások – környezettudatos iskolák 2004 márc. felelõtlen fiatalok által szervezett baloldali megmozdulás. mely az üzleti szféra régi álmát váltotta valóra. Kérlek. Elterjedésüket a jelenlegi hatósági szemlélet sem segíti. A hatalom eltolódása fokozatosan ment végbe az utóbbi ötven évben. – Matolay Réka (Figyelõ) http://fn. és milyen összefüggésben van a világot jelenleg uraló hatalommal – a kereskedelmi globalizációval. ahogyan az a legtöbb médiában megjelent. A seattle-i tüntetés volt az egyik elsõ jele annak. E folyamat leglátványosabb eredményeként 1994-ben megalakult a WTO. „kitépi az embert a médiák által sugárzott Mátrixból”… 53. hogy a civil társadalom szót emelt e változás ellen. Amennyiben az üzleti szféra helytelenül méri fel az okokat és a lehetséges jövõbeli következményeket.

amit az aktivisták védenek. a helyi kultúrát és a helyi közösségek harmonikus mûködését. mint korábban. és nekik is létérdekük mindaz. Az üzletemberek néha elfelejtik. amely hajlamos a közösségek és a környezet szétrombolására. Ha valamelyik üzletember fellázad. hogy a gond nem az egyes üzletemberrel van. Bár ez a „harmadik” erõ a történelem során meglehetõsen jelentéktelen volt. a Világbank és az üzleti világ más hatalmi központjaiban születõ döntések ellen. mint a múlt. Például a Seattle-i tüntetések szervezésébe állítólag több mint 500 társadalmi szervezet kapcsolódott be az interneten keresztül. hogy ez az állapot senkinek sem igazán jó – a civil társadalomnak egyáltalán nem. A társadalom három hatalmi központja ideális esetben többé-kevésbé azonos súlyú és viszonylag független egymástól. melyek alapvetõen ellentmondanak Adam Smith klasszikus gon- 129 . a rendszer egyszerûen lecseréli õt egy másikra. Úgy gondolom. A nemzetállamok manapság sokkal kevésbé urai az eseményeknek – még saját országukon belül is –. A hatalmukat vesztett nemzetállamok vezetõi manapság fõleg az üzleti érdekek mentén politizálnak. tiltakozásul a WTO. hogy a világ a hatalom egyenletesebb megosztásának irányába haladjon. befolyása ma már – jórészt az információs technológia fejlodésének köszönhetõen – egyre meghatározóbb. sokkal nehezebb lesz megkerülni a civil társadalmat oly módon. Civil társadalom alatt azon erõk összességét értem. melyeket a polgárok az utcán és az üzletekben szerveznek – például a tüntetések és a bojkottok. Ez utóbbi ténybõl világossá válik.Történelmi esély volt ez az üzleti szféra számára. aki akár még kifejezetten szimpátizálhat is a civil társadalom céljaival. hogy ok is részei a civil társadalomnak. de hosszú távon az üzleti szférának sem. ha ezáltal saját családja jövõjét sodorja veszélybe. Az a feltevésem. így a fenti értékek képviseletét többek között a civil társadalom vállalja fel. hogy a kereskedelmi szervezetek erõsebbek a nemzetállamoknál. melyek a politikát nem gazdasági és nem állami szervezeteken keresztül igyekeznek befolyásolni. Ezt pedig hamarosan további akciók követik majd. hanem magával a rendszerrel. ahogyan az a WTO létrehozásakor történt. A jövõ átláthatóbb lesz. melyet az teljes mértékben ki is használt. az IMF. Hogyan juthattunk el idáig? A válasz részben az új „szabadkereskedelem” szabályaiban keresendõ. mely várhatóan egyre nagyobb ellenállást tanúsít majd a WTO-val szemben. aki a részvényesek érdekeit tûzi zászlajára még akkor is. A társadalmi szervezetek éppúgy ide tartoznak. A WTO jelenlegi rendszere teljes mértékben figyelmen kívül hagyja világunk nem üzleti értékeit: a természeti környezetet. mint azok a spontán akciók. A történelem során elõször fordul elõ. mindenkinek az az érdeke.

A cégek azonban döntéseik során nem veszik figyelembe a többi érintett: az alkalmazottak. 130 . ami nagy árkülönbségeket. Ez pedig azt jelenti. társadalmi és kulturális torzulásokat eredményez.dolatainak – akit furcsa módon mégis gyakran épp e szabályok igazolására idéznek. A vállalati részvényesek érdekei természetesen jól védettek. hogy a WTO uralta „új gazdaság” mindegyiket megsérti. Az elsõ: a WTO szerkezetébõl hiányzik a demokrácia. közgazdaságtani szakszóval az externalitásoknak a témaköre. Az üzletemberek ezt természetesen a cégük számára nyújtott elõnynek tekintik. hazaiakat és külföldieket egyaránt. a környezet. Az új gazdaság tényleges gyakorlatát megfigyelve két további tényezõre bukkanhatunk. A modern közgazdasági elmélet szerint egy termék árának tartalmaznia kell a termelés. Egy második tényezõ. a beszállítók és a fogyasztók szempontjait. melyek az egyéni és a közösségi célokat kötik össze. ezáltal pedig környezeti. hogy a „szabadkereskedelem” feltételezett elméleti bázisa valójában nem érvényesül. azt találjuk. Arra sem volt még komoly próbálkozás. A közvetett költségeket az árképzéskor egyszerûen figyelmen kívül hagyják. mely Smith korában még nem jelentett problémát. miközben valószínûleg nincsenek tisztában a helyi közösségeket ezáltal sújtó hosszú távú negatív következményekkel. mintha nem is léteznének. a termelés közvetett – azaz környezeti és társadalmi – költségeinek. A gyakorlatban viszont soha nem sikerült ezt nemzetközileg érvényesíteni. hogy egy tudományos kutatási program révén igyekezzenek megteremteni ezen költségek „internalizálásának”. Nem érvényesül a társadalom biztonságos élelmezés iránti igénye. a helyi közösség. vagyis az árba való beépítésének az elméleti alapjait. Adam Smith szabályai között a következõket találhatjuk: – a beruházások helyi tõkébõl származzanak – nem engedhetõk meg a monopóliumok és oligopóliumok – a termékek legyenek tartósak és munkaerõ-igényesek – a pénz elsõsorban a csere eszköze legyen – a tõkét produktív munkába kell fektetni – az adó legyen arányos a teherviselõ képességgel – a kereskedõi mentalitás nem békíthetõ össze a nemzeti szuverenitással Ha megnézzük Adam Smith „láthatatlan kéz” elméletének ezt a hét pontját. és a helyi kultúrának az idegen kizsákmányolással szembeni védelme sem. az értékesítés és a használat során felmerülõ közvetett költségeket is. a helyi adóhivatal. Az eredmény: az adófizetõk pénzébõl támogatják a világ nagy cégeit.

Egy nagy áruházlánc egyszerû bojkottjával pár ezer aktivista néhány hét alatt megváltoztatta a világ arculatát. ahol valamely érintett nemzetállamnak jogos ellenvetései 131 . Ne becsüljük alá ezt az erõt! Erre egy közelmúltbeli példa azoknak az angol háziasszonyoknak sikere. hogy az Egyesült Államokban az ún. „kulturálisan kreatív” emberek aránya az 1970-es 4%-ról a 90-es évek közepére 24%-ra emelkedett. aki kimutatta. Ez a siker szinte bizonyosan újabb és újabb demonstrációkra és bojkottokra sarkallja majd a civil társadalmat. akik tavaly gyökeresen megváltoztatták az Európai Unió genetikusan módosított növényekkel kapcsolatos politikáját. hogy a kereskedelmi vállalatok hosszú távon folytathatják ezt a gyakorlatot. Milyen reális rövid távú javaslatokat adhatunk tehát a WTO-nak a fenti kritikákra válaszul? Javaslatok: A WTO kezdjen párbeszédet a civil társadalom képviselõivel. Õk teszik a civil társadalmat a XXI. amikor egy új technológiának az emberi egészségre kifejtett hatásai még ismeretlenek. figyelembe véve a világ civil társadalmainak sokféle érdekét az északi és a déli féltekén egyaránt. akkor a változást alulról fogják rájuk kényszeríteni a civil társadalom akciói. század egyik fontos tényezõjévé. Mellesleg sokan közülük az üzleti életbõl kerülnek ki. A háziasszonyok kiharcolták az óvatosság elvének az elfogadását olyan esetekben is. Ezeknek az embereknek a számára – akik egyébként többségükben nok – nem az anyagi értékek a legfontosabbak. milyen kockázatokat rejt magában a mai üzleti gyakorlat. ami az elsõ – és valószínûleg nem utolsó – repedés a páncélzatán. További hasonló akciókat jósol tanulmányaiban Paul Ray is. Eme sokat vitatott alapelvet az EU és a fejlõdõ országok támogatásával késõbb átvette a WTO is.Nézzük meg. Ha nem az üzleti világ kezdeményezi a WTO átalakítását egy demokratikusabb struktúra irányába. vagyis a káros hatás tudományosan nem bizonyítható. mely figyelmen kívül hagyja a civil társadalom követeléseit a WTO megreformálására: – növekvõ gazdasági bizonytalanság – a fogyasztók tiltakozása – társadalmi egyenlõtlenségek – politikai instabilitás – a környezet összeomlása Hitem szerint nagyon naiv dolog azt gondolni. melynek célja további kivételek megfogalmazása a WTO szabályai alól azokban az esetekben. A legutolsó számadat 29% és növekvõ tendenciát mutat az Egyesült Államokban és más országokban is.

A konfliktusokat tágabb körben kell feloldani. és (2) hogy óvja polgárai egészségét.vannak. információit gazdagítják. szociológusokat. fenntarthatóbb helyi közösségek irányába. rádió stb. Az én Magyarországom. a médiákkal. A WTO a tagállamokkal együttmûködve támogassa jelentõs összegekkel a termelés indirekt költségeinek figyelembe vételét célzó kutatásokat azért. Ma úgy az újságíróknak. a korrekt tájékoztatásnak is. hogy (1) megvédje polgárait a külföldi hatalmak általi kizsákmányolástól – történjék az akár katonai. nem lehet elég három kereskedelmi szakértõ véleménye. A WTO deklarálja hivatalosan is. de nem szabad csukott szemmel és füllel járni-kelni a világban. világában rendkívül fontos szerepe van a pozitív hírek kiválasztása mellett. biológusokat és másokat. hogy ezek a költségek fokozatosan. forint és euró milliók úszhatnak el egyes kutatások ismeretének hiányában. mint a tudósoknak folyamatosan kapcsolatban kell lenniük az Internettel. nem muszáj mindenkor és mindenhol „zöldként viselkedni”. ami minden érintett félnek csak a javára válhat. többek között az üzleti szféráé is. melyek emelik az ember önérzetét. fõleg azokat. Internet. a tudományos bizonyítékot megkövetelõ alapelv alól – további kivételek meghatározásával kellene érvényesíteni más. hogy szabályainak reformja mindenkinek az érdeke. hazaszeretetét. A hírek. hagyományos eszközökkel és a 15-20 évvel ezelõtti gondolkodásmóddal élni… 54. tudását. valamint a harmonikusabb. 5-10 év alatt az árakban is megjelenhessenek. hogy visszatérjenek az alacsony hatékonyságú helyi ipart védõ vámok. akár gazdasági eszközökkel – . Azt hiszem minden ember elemi érdeke nyitott szemmel élni a világban. Érdemes a híreket válogatva elolvasni. a helyi kultúra megõrzését. hacsak ezeket nem indokolja valamelyik fent említett kivétel. összhangban a Természettel 132 . Nem lehet a régi. a környezet védelmét és az életképes helyi közösségek túlélésének biztosítását. Azt viszont nem engedhetjük meg. Minden ország két fõ feladata. filmek. Az üzleti szférán kívüli területekrõl is be kell vonni szakértõket: környezetgazdászokat. Nem muszáj politizálgatni. A fentiekhez hasonló pozitív intézkedések lehetnének az elsõ lépések egy elfogadhatóbb nemzetközi politikai és kereskedelmi környezet. A nemzetbiztonság és az egészségvédelem fent említett elvei mellett – melyek már ma kivételt képeznek a WTO-ban jelenleg uralkodó. például az élelmezés biztonságát. hasonlóan jogos szempontokat.

Így. hogy nagyobb kísérleti nukleáris robbantások. A környezet önviszonyuló mechanizmusainak ismeretében láthatjuk. mûanyagok. egy teljesen új jövõképet szeretnék felvázolni Magyarországról. vagy hurrikán. Milyen szép látvány lenne egy energiafû mezõ. akkor tovább kell kutatni. hogy a fõ helyen nem az állampolgár áll. Orosz kutatók felfedezték. akkor cselekedetünk negatív vagy pozitív kozmikus eseményeket is kiválthat. atomlézer. atomfegyverek. Atomerõmûvek. vagy ûrhajók kilövése után kis idõvel (1-2 héten belül) a világ valamely pontján természeti csapás pusztít. hanem a Természeti Törvény. Csak olyan technológiákat szabad alkalmazni melyek összhangban állnak a Természeti Törvénnyel. védelmezõ.Megismerve az elõzõ oldalakon felsorolt tudományos újdonságokat. egységét megteremtõ. mûködési engedélyét vissza kell vonni. ami mindennel összhangban fejti ki áldásos tevékenységét. kemikáliák. ha ezt a mai tudomány még nem képes felfogni. még csak nem is a Természet. Olyan képet. Ez azt jelenti. mely az állampolgár és a környezet összhangját. a környezet regenerációjának költségét és munkáját is. üzem. akkor azt be kell zárni. (Általában földrengés. Ez az én véleményem és még sok más meditálónak is szerte az országban. Ha csak az Egyesített Mezõ szintjéhez közel cselekszünk. génmanipuláció. ami a Természeti Törvénnyel összhangban van. gyógyító. vagy a tevékenyég mellékkörébe szervesen be kell illeszteni az általa okozott kár teljes felszámolásának. Legfontosabb feladat alkotmányunkat és törvényeinket úgy átalakítani. gyár megsérti a környezetvédelmi elõírásokat. nagyon komoly bírságot kell kiszabni vezetõjére. mely beilleszti a Magyar Társadalmat a Természettel szerves összhangot képezõ kultúrák közé. A környezetet egyébként sem kell megvédeni. amit a hõerõmûvek mezõgazdasági szakemberei gondoznának! Tipikus értelmes példája a Természet körfo133 . hogy teljes mértékben megfeleljenek a Természeti Törvény általi kormányzás feltételeinek. átalakító. mint olyan szükségtelenné válik. akkor csak pozitív eseményeket váltunk ki a kozmoszban. még akkor is. Ez a mai modern tudomány hazárdjátéka. tulajdonosára. pl. tornádó…) Ha az emberiség nagy méretekben hágja át a Természeti Törvény által meghatározott minõségeket. ha nem él összhangban velük. hogy a környezetszennyezésre természeti csapás a válasz. Ha ilyen megoldás egyenlõre még nem létezik. alkotóerejének teljessége. vegyszerek… Ha egy cég. a környezetvédelem. fenntartó. de a finomabb törvényszerûségekkel való összhang nélkül. akkor sok állatfajhoz hasonlóan kipusztítja önmagát… Ha a Természeti Törvény Egyesített Mezejének szintjén cselekszünk.

zoldtech. Illetve tevékenységük nagyrészt „samana”. fõleg a pszichológusok.zoldtech. megtanítani õket az önismeret tudományára.) így. Persze az alternatív energiaforrások alkalmazásával is végre komolyan kellene foglalkozni! Az uniós csatlakozásunk miatt kb. (Amerikában új. „gyökerenincs” tradíciót kialakítani. Ezt az energiaszükségletet lehetne majdnem 100%-osan kiváltani az energiafûvel és akkor még nem is beszéltünk a szélenergia és a napenergia hasznosításáról. Ez csak a gyógyszer biznisznek jó. ha az élettan nem építi fel tanulmányozójában a tökéletes emberismeret alapjait . Semmiképp sem akarom lebecsülni az orvostudomány mai vívmányait! De el kell ismerni. Mivel tudósaink már elõjöttek a 30%-os hatékonysággal mûködõ napcellák gyakorlati alkalmazásával.pszicho-fizikai. a meg nem értett gyógymódokat babonának titulálva egy alapjaival nem rendelkezõ. még újabb cellák kerülnek forgalomba melyek még jobb paraméterekkel rendelkeznek. ugye? (Forrás: www.) (Forrás: www. vakvágányon haladnak.lyamatainak. meg kell jegyezniük egy fontos védikus szabályszerûséget: „A tudás a figyelmen alapulva fejlõdik. függõségeit különbözõ szerektõl. integrált diagnosztika és beavatkozás .. Minden eddigi gazdasági. orvosi hagyományoknak teljesen hátat fordítva. Ha a gyógykezelések nem a megelõzésre épülnek. Tünetkezelés. Ez nem is olyan kevés. hatod annyi befektetéssel lehet a 2-3-szor nagyobb hatásfokkal mûködõ napcellákat alkalmazni.” 134 . Ha ezeken a területeken energetikai célú növénytermesztés folyna (ezt nem tiltja az EU). új..hu) Az Egészségügy területén nem szabad a régi gyógyító.hu) A paksi atomerõmû az ország energiaszükségletének 40%-át biztosítja. feloldani az emberek „önpusztító” szokásait.” vagyis „Amire irányítjuk a figyelmünket. pszichiáterek megértsék. egymillió hektár területet kell kivonni a mezõgazdasági mûvelésbõl. így az elõállítási költségük is kevesebb. arról nyerünk tudomást. 50% hatékonyság feletti napcellák kifejlesztésébve kezdtek. ha nem képesek átalakítani. akkor csaknem 190 darab 50 megawattos erõmûvet lehetne ellátni tüzelõanyaggal.akkor az orvostudomány egy spirálisan táguló „betegségtudomány” csupán. amelyek sokkal vékonyabbak mint a hagyományosak. kb. mire a könyvem megjelenik. (Lásd a Torontói Egyetem kutatásait ebben a témában. megtérülési számítást érdemes ezekkel az adatokkal újraszámolni! Bár lehet. Hogy ezt az orvosok. Ezek az erõmûvek az ország energiaszükségletének 20-30 százalákát biztosíthatnák. illetve a társadalom mérgezését tovább folytatni.

könnyebben ellenõrizhetõ. a médiák „képvillogtató”. hogyan jutott idáig. Fel kell ismernie hibás viselkedésformáit. figyelmüket csak az egészségre irányítva. Ez a terület nekem is teljesen új. De felhívja a figyelmet az orvosi hozzáállás alapvetõ minõségének megváltoztatására is. és logikusan felépíthetõ. A szthápatjavédikus rendszer szerencsére sokkal kézzelfoghatóbb. Becsüljük meg munkásságukat! Ha lehet választani. minimális mûanyag felhasználásával és az elektroszmog kiiktatásával. „virtuális világát” mint a pszichoszomatikus betegségek táptalaját és melegágyát mutatja be. akkor válasszuk mindig a természetest! Ha formavilágról van szó. „abnormális”. akkor a Maharishi Szthápatja Véda rendszerét! Mennyi-mennyi csodálatos öko.Ezen tudás ismerete.” A beteg elõtt is fel kell tárni egyensúlytalanságának jellemzõit. annak elérését célzó kísérleteket folytatni és a betegségek széles spektrumát csak végszükség esetén bolygatni. de nem minden beteg. építészek rendelkezésére. visszavezetni a beteget! Meg kell ismerni az „IGAZI EGÉSZSÉGET” minden orvosnak. vízerekre vonatkozó rendszerének vizsgálata sem. Mi miért történt vele. szerves házakat”. de nem mellõzhetõ a ház energiákra. A régi idõkben így tesztelték a valódi gyógyszereket az orvosok. 135 . amivel saját maga továbbjavíthatja állapotát. kórházba„vonszolták”. Rengeteg modern tudományos építészeti megoldás ismerete áll a kutatók. hogy ezek nem „babonaságok”. élõ. energetikai szempontok figyelembevételével! Szerencsére most már a Táltos Iskolában oktatják a vízerek és a Hartmann rácsok kimérését is. Novák Ágnes és még számos Magyar. Állatkísérletek helyett saját magukon próbálják ki a kutatók gyógyszereiket. melyek idáig vezették. ha ezt megtennék? „Minden betegség gyógyítható. „üvöltözõ”. akkor pedig a Magyar hagyományos építkezést. Ökoházakat kell felépíteni. Mi történne mai utódaikkal. hanem mûködõ energiák. kutatók. a betegség felépülését egészen a legfinomabb egyensúlytalanság megjelenéséig vissza kell követnie és ide. „robbantgató”. ha pedig építési elvekrõl van szó. így nagyon nehéz ellenõrizni az eredményeket. Fel kell építeni benne a bizalmat és meg kell követelni tõle a következetes és szófogadó hozzáállást az alkalmazott terápiához. hazáját szeretõ. óvó építész ennek szentelte életét. Makovecz Imre. Meg kell ismernie mindent.és bioház épült fel csupán a felszínes természeti törvények. „lélegzõ. de tudnunk kell. A beteget „gyógyultan kell látni”. s mivel szubjektív a vizsgálat.

szubjektív vizsgálatoktól. dús vegetációval rendelkeznek. semmit sem mozogva. hisz a rengeteg szthápatjavédikus építészeti formula közt a helyes és legoptimálisabb megoldást csak egy magasabb tudatossággal bíró elme tudja megtalálni. hasonló adottságokkal rendelkezõ társaik. állatokat nem ismerve. a tökéletesen mûködõ emberi agy és idegrendszer. Sokszor vidéken. objektív a rendszer! Magas szinteken itt is megjelenik a szubjektum szerepe. Sokszor ennek tudható be. mint nagyvárosi. egy olyan városban. 136 . semmi esély sincs a „túlélésre” a vegyi anyagokkal „dúsított” ételeket fogyasztva. napi szükséges kemikáliákat beszedve. 60 év feletti kort egy olyan házban. felvértezve a modern építészet tudásanyagával. könyvei iránt. az átépítés elkerülhetetlen. a helyi tájegység adta minõségekkel és nem utolsó sorban a szthápatjavédikus elvekkel. virágokat. Ugyanis a világ legnagyobb „szuperszámítógépe”. Ekkor az építészek önvalójában szunnyadó mûvész és tudós. a Természeti környezet „leárnyékolja”. épületet fog létrehozni. TV elõtt ülve leélni az 50. örök. tanyákat vizsgálva. mely az emberi tudatosság „anyagi bázisa” képes egyedül mûvészi módon kifejezni és alkalmazni a megtanultakat. a kertészkedés az egyik legjobb kiegészítõ orvosság! Ezt tudják. kiegyensúlyozza a kedvezõtlen vasztu egyes hatásait. A földmûvelés. A teljesség igénye nélkül ismét néhány általam fontosnak ítélt honlap és könyv Többen érdeklõdtek Edmond Bordeaux Székely: Esszénus Békeevangélium I-IV. Csak a megvilágosodott. Ez nem jelenti azt. szép életet érnek meg kedvezõtlen vasztujú lakóépületeik ellenére is. vagy növényekkel betelepített környezetben néha a rossz vasztuval rendelkezõ épületek nem fejtik ki annyira erõsen negatív minõségeiket. amely szerkezetével megsérti a Természeti Törvényeket. hogy a rossz vasztuval rendelkezõ épület hatásait külsõ változtatással ellensúlyozhatjuk. maradandó. racionális építész elme képes a Természeti Törvénnyel teljes összhangban lévõ absztrakt valóság kifejezésére. a ritkán lakott településeket. Viszont a mai „modern” világban. Nem. sejtik és érzik a kiskert tulajdonosok. melyek az esszénus gyökerû kereszténység tudását megfelelõ színvonalon mutatják be. életét szolgáló létesítményt. ez csak ideig-óráig mûködik. Ezek általában nagy térrel. kiegészítve a fenntartható fejlõdés kritériumaival. ha még idegenkedik is az energetikai. hogy idõs emberek nagyon hosszú. Ez szükséges is. a lakók egészségét. udvarral. mint minden védikus tudományban. hatásaikat.A modern építészet. fákat. nem fog idegenkedni a szthápatjavédikus rendszer közérthetõ elveitõl mert igen élvezetes és izgalmas.

különbözõ témákban. megtaláltam a Hagyományos és megújuló energiák címû könyvet is.soilandhealth. szabadon letölthetõ Angol nyelvû könyvet találunk. Isteni üzenetét (is) feltárja az Esszénus Békeevangélium 1-4 kötetei. a helyi szokásoknak és lehetõségeknek megfelelõen. Orvosoknak. B.php?cPath=152 Nincs fontosabb tudásmag a mai. mezõgazdászoknak. ami nemrég jelent meg.Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület http://www.hu/zoldlink. A nem vallásos emberek számára is érdekes információkkal szolgál ez a mû. melynek ismeretében vallási és erkölcsi mibenlétünket. ökológiai elvek alapján” (C. európai keresztény ember számára. CIB 1994 Tampa) 137 .hu Részletek az oldalról: Fenntartható építés definiciója: „Egészséges épített környezet létesítése és felelõs fenntartása az erõforrások hatékony kihasználásával. felfedezhetjük egyes ájurvédikus módszerek leírásait az akkori nyelvezettel. Végre Magyar nyelven is elérhetõ ez a tudás! (ISBN szám: 9639553158) További honlapok: ETK . spirituális témájú könyv is beszerezhetõ! Wiandt Díszfaiskola – Kertészeti Áruház http://www. Székely könyvet meg lehet rendelni.hu A fenntartható fejlõdésért http://fenntarthato. és rengeteg minõségi.htm Meghökkentõ cikkek az egészségrõl: http://www. Amint körülnéztem nemrég a Wiandt Díszfaiskola honlapján.Errõl a linkrõl majdnem minden E.com/all_are_one.Mezõgazdaság és Egészség Könyvtár (Angol) http://www.geocities.hu/catalog/index. Angyalaival való egyesülés õsi. kémikusoknak.etk.geo/hun Soil and Health Library . emberi nagyságunkat is méltóképpen ünnepelhetjük! A napi étkezés és Istennel. biológusoknak nagyon ajánlom ezt a Soil and Health Library-t! Épített Környezetért Alapítvány – Labor5 http://www. Kibert.tuja.labor5. ugyanis az Esszénus Jézus tanításai között. az Esszénus Békeavangélium felfedezése pedig elhelyezi ezt a tudást a Vatikán által már évszázadok óta félremagyarázott Bibliai tanok sûrûjében.org/ Itt rengeteg.

hogy ezen környezeti változások mennyire köthetõk az ember tevékenységéhez.ymmf. hasznosak-e az emberiségnek? A legnagyobb vita a globális felmelegedés megítélése körül folyik. idõszakos. lakókörnyezetünket és kialakítanunk életvitelünket. valamint az egyre nagyobb területeket érintõ lakó-. vagy lekicsinyelnek bizonyos gazdasági és politikai érdek-összefonódások. és a napi sajtó szintjén is kérdésként fogalmazódik meg. állandóan fagyott területeken lehet mezõgazdasági illetve bányászati tevékenységet folytatni. A valóságot saját magunknak kell megismerni. hogy egyes jelenleg hideg országoknak (mint Oroszország) elõnyöket biztosít-e a globális felmelegedés. és folyamatos elszennyezõdése. hófödte hegycsúcsairól dokumentálhatóan szorul vissza a hósapka. Nem tehetünk mást. és kereskedelmi funkcióval történõ beépítés. Sok zöldszervezeti aktivista így kezdte pályafutását… Nem kell „elvonultan élnünk a modern élet vívmányaitól” vagy harcolni a globalizmus ellen. ökológiai lábnyom fogalma „Ha nyitott szemmel járunk saját lakókörnyezetünkben. olvassuk a nagyvilág híreit. az idézett fenntartható fejlõdés definíciójának szellemében érdemes megválasztanunk házunkat. soha nem látott szélsõséges esõzések okoznak katasztrófákat a világ számos helyén. Országosan e helyi problémák mellett már érzékelhetõ a felszíni vizek fokozódó.” Már hosszú évek óta egyre többször egy olyan kérdéskörrel találjuk magunkat szembe. illetve az országban.hu/letoltes. az emberi tevékenységek egyre nyomasztóbb környezetterhelése. szemmel látható a környezet változása.55. szokásainkat. letölthetõ kiadványok http://magasepites. ipari-. hogy a felmelegedés nem elsõsorban emberi tevékenységekhez köthetõ. Saját lakókörnyezetben. mivel több érdekcsoport és nemzet úgy ítéli meg. mint utánajárni a dolgok valóságának. amit sajnos a napi hírek (és álhírek) mellett elnyomnak. A Föld egészére kevésbé lehet személyes tapasztalatunk. ahol ezelõtt ilyen mértékû csapadékot soha nem tapasztaltak. Tudományos körökben. mivel állandóan befagyott tengerek lesznek hajózhatók.html 138 . Globális környezeti problémák. Afrika legmagasabb. csak az újságok és tudományos írások információira támaszkodhatunk. a vizek mennyiségének változása. hanem csak megfelelõ odafigyeléssel. Ciprus méretû jéghegyek szakadnak le évente az Antarktiszról. hogy az erdõterületek rohamosan csökkennek.” Az épített környezetért. Ezen források többnyire egybehangzóan állítják. Vitatott az a vélekedés is. az egész agglomerációra talán legjellemzõbb környezetterhelés a gépjármû-forgalom okozta zaj és légszennyezés.

többnyire Amerikában. hogy nem csupán lakóházak készültek szalmabálából. Varga Géza és Nagy Gábor együttes munkája csodálatos új perspektívát varázsol mindenki elé a mai kor vívmányait is felhasználva! Lásd: Öko high-tech a Galga mentén-Népszabadság . de a meglévõ állami segítségnyújtási lehetõségek igénybe vehetõek. Rudolph Steiner School. Írország). hogy megismerkedhettem a falu vezetõségével és hogy elmesélhettem nekik a Maharishi Szthápatjavéda törvényszerûségeit. építésznek.hu/falu_okofalu. ma már állami támogatás is igényelhetõ a természetes otthon elkészítéséhez. Ahol ez elterjedt. organikus építész Az egyik szalmabála házépítési napon ismerkedtem meg Mészáros Attilával.hu Ezt a szalmabála technológiáról szóló honalapot kezeli Mészáros Attila. Az egész világon körülbelül tizenötezer szalmaház áll. hanem iskolaépületek (Rudolf Steiner School. Hazánkban az anyaghasználathoz még nem jár támogatás. Az építkezésben 1-2 napot én is részt vettem. A szalmabála-házat öt évvel ezelõtt fedezte fel magának. A bálázógép elterjedésével a múlt század végén készültek az elsõ szalmabála-házak. biogazdász Nagy Gábor építõmérnök. Amszterdam.hu/cikkek/20040709galgaheviz Orosz Katalin pszichológus. Hollandia). s van olyan.Galgahévízi ökofalu kezdeményezés információs web-oldala: http://www. Belfast. Lier. de Európában is található már pár száz ilyen épület.html Ezt az o ldalt minden érdeklõdõ szakembernek.Szalai Anna .gaiaalapitvany. USA) és sok minden más. akivel a Galgahévízi ökofalu központi fûtést biztosító kazánházának építése során találkoztam.szalmahaz. Az olajválság után lendült fel a szalmából való építkezés. aki a hétköznapi életben fizikus és programtervezõ matematikus. 9. Belgium.http://zoldtech.2004. boltív (Canelo. biogazdálkodónak ajánlom! Orosz Katalin. Ez az újfajta építõanyag elõnyei ellenére csak az utóbbi 15 évben kezdett el rohamosan terjedni. . pavilon és kávéház (Strandpaviljoen “De Houten Kop”. amely még ma is áll. júl. Arizona. nagy örömmel tölt el. Kanadában és Ausztráliában. közösségfejlesztõ Varga Géza agrármenedzser. A technológia vidéken és városban is ideálisnak mondható. rengeteg elõnnyel rendelkezik! Szalmabála ház építési technológiákról: http://www. 139 . Magáért beszél.

Ennél jobb hatásfok nem várható.vagy DVD .” Mivel ezek az árak csak az indulóárak. Ennek az újdonságnak azonban ára van. 40 cm széles szalagokat gyártanak. Az új termék három éven belül a piacra kerülhet. Egy angol napelem-szállító cég vezetõje lélegzetelállítónak nevezte ezeket az árakat. Anyaga megegyezik a hagyományos merev napelemével: félvezetõ szilícium alakítja elektromos árammá a fényenergiát. hanem már a közeli évek realitása. http://www. Egy anyag felfedezésérõl szól.lejátszóját. A mai legjobb napelemek hatásfoka már meghaladja a 20 százalékot. mert vizsgálati eredményeik birtokában tudósaink kénytelenek kitörni az eddig megszokott vizsgálódási körülményeik. hogy még mi mindenre lehet majd ezt a technológiát használni. viszont nagyon olcsó!!! Népszabadság • Jéki László • 2005. A kívánt méretû darabot egyszerûen levágják. mobiltelefon feltöltésére alkalmas napelem mérete kb. Gyártani így is érdemes lesz. ilyen fóliával. a hajlítható változattal jelenleg hét százaléknál tartanak. A ruhaszövethez hasonlóan tekercsekben kerül majd az üzletekbe. A4-es lesz. A vékony polikristályos szilíciumréteg könnyen hajlítható. „tudatszint áttörõ” tudományos felfedezése. Azért nevezhetjük annak. ezért hajlítható. ára pedig 10 euró alatt marad.Újabb Napelem-fólia. A szokásos 4-10 milliméter helyett mindössze egy mikrométer vastag. axiómáik közül és egy újabb tudományos valóságkép megalkotásával szemügyre venni világunkat. „Az újfajta napelem titka vékonyságában rejlik. sátorra vagy a háztetõre is felszerelhetõ. a párolgási veszteség minimalizálásával. akár sivatagosabb területeken is. és 10 százalékot szeretnének elérni. század egyik legkomolyabb.ez nem egy távoli jövõben megvalósuló álom. Képzeljünk el egy kora tavaszi fóliatakarást. 140 . vagy hidegebb éghajlaton a fólia plusz fûtése szintén megvalósítható. és pár évre rá ezeket le lehet szorítani akár a tizedére is. elképzelhetjük. Az autó hátsó ablakába téve folyamatosan töltheti a hátul utazó gyerek CD.nol. mely szerintem a 21.hu/cikk/350897 Séta közben a kabátra applikált napelem feltölti a mobiltelefont . mint a hagyományos napelemeket. A szivattyúk energiaellátása. mégpedig a kisebb hatásfok. Becslések szerint az egy wattos teljesítményt szolgáltató napelem darabára egy euró körül lesz. a napelem ruhára. A kabát hátára varrt. mert sokkal szélesebb körben lehet majd használni. február 5. feltekerhetõ. Arany Fehér Por (‘White Powder Gold’) másnéven ORME-elemek Számomra ez a múlt év internetes barangolásainak szenzációja. az Akzo-Nobel már megkezdte a kísérleti gyártást. bútorra. kisebb hatásfokkal. A kutatásokban részt vevõ svéd-holland cég.

akkor szó szerint tökéletessé válsz. Azóta ezt az anyagot és a fejlesztéseket ez a purusha (David Bousfield) kezeli. és nagyon meglepõ történetet hallottam róla. a legelképesztõbb gravitációs és térdimenziós anomáliákat is kiváltva. kémiai. ami leküzdi és meggyógyítja a betegségeket. Ez arra szolgál. az õ kezében van az anyag terjesztése. ahol lennie kell az egészséges mûködéséhez. Nehéz megértenünk.” „Ez az anyag ténylegesen is egy „filozófiai anyag”. hogy AIDS-et gyógyítson. a neuron sejtek fizikájába. biokémiai ismereteket. hogy tökéletesítse a testünket. felfedezését. Ez az anyag nem gyógyszer. abba az állapotba. Bõvebben az anyagról elolvashatják David Bousfield-el való levelezésemet: 141 . majd az egyik purusha elvitte Maharishihez bemutatni David Hudsont és találmányát. hanem korrigálja a testet. Azt hiszem nagyon kivételes emberekkel hozott össze a sors életem során. és megemelje az emberiség tudatát. Ez nem anti-AIDS.http://www. Mindenek elõtt nem szeretném ezt az anyagot minõsíteni.. Nem próbáltam még ki magamon a hatásmechanizmusát. Visszatérsz abba az egészséges állapotba. Ez nem anti-cancer. azt tõle kell megkérdezni.. mint például az AIDS-vírus okozott..geocities. Ha történetesen közben betegséget gyógyít. és most az információk közvetlenül is elém kerültek." „. hogy a hír Maharishi Mahesh Yogi fülébe is eljutott.”-zárta be az elõadását David Hudson. Viszont nemrégiben utánajártam ennek az anyagnak. felborították az ásványtani.com/all_are_one. hogy felvilágosítson minket. úgy legyen. hogy valójában mire is szolgál.html Bizonyos vulkanikus eredetû kõzetekbõl nyert porok. Egyúttal anyagi bizonyítékai lettek a Szaharov-Puthoff féle gravitációs elméletnek. Azért létezik.. „Shakti” formulával. sem mellette sem ellene (még) nem vagyok... valamint gyógyászatilag is elképesztõ eredményeket produkáltak. [élet-melletti] Ez szó szerint a lélek. Ez az anyag nem arra szolgál. kiegészítették egy ún. ahol lenned kellene. Nemrég továbbfejlesztették ezen anyag gyógyhatásait. [cancer=rák] Ez pro-life. Hogy ez pontosan mit jelent. amit a rák. vagy egy vírus.geo/hun/aranypor. Ez az anyag annyira valóságos és igaz. mágneses.. Ha képes vagy tested minden sejtjének DNS molekuláját korrigálnod abból a károsodásból. és segítettek betekintést adni a szupravezetõk titkaiba.. Rövid részlet David Hudson elõadásából: „Ez az anyag nem valami ellenes.Valójában az immunrendszerünk az.

ha csak a fele is igaz a vele kapcsolatos híreknek. hogy a Magyar Orvosi Kamara. A médiákból tájékozódó „ma emberének” egyik legnagyobb problémája a félretájékoztatás vagy a riportok. akkor is világszenzációról és az emberiség egészségképének teljes átformálódásáról van szó! Már csak a nagyobb üzleti sikerek miatt is ildomos lenne kivizsgálni a dolgokat! Arról nem is beszélve. Nem kellene megvizsgálni ezt a Bousfield által forgalmazott anyagot is? Hátha jobb paraméterei vannak mellékhatások tekintetében. az forduljon hozzá bizalommal. ami az utóbbi évszázadok nemességének kipusztításával.net Date: 07/24/04 00:04:38 To: Dudás Jenõ Zsolt – dudasjeno@freemail. mint a kemikáliáknak… Mert ha ez az anyag mûködik. It is $86 a bottle and the same size as the old one Alain used. hogy tudtommal nincsen semmilyen mellékhatása sem ennek az anyagnak. This makes it more powerful in terms of Shakti. Shipping will be about $12 for one bottle to Europe and a little more for additional bottles. It will last according to how much you use a day. hanem önkezünk által ránk ragasztott bélyeg. Fairfield Iowa 52556 Let me know if you want some and I will give you the exact price. It now has more monotomic elements and contains David Hudson’s orr ( the original discoverer of this special gold). 142 . Everyone is different. „Megdöglött a tehenem? Akkor dögöljön meg a szomszédé is…” Ez egyébként nem Magyar „nemesi” hozzáállás. így aki érdeklõdik.2000 north Court 17F . maradiak. Nagyon remélem. szõrszálhasogatók. lealacsonyításával állt elõ. hírek megszûrése. You can send a check to David Bousfield. a hirtelen halál miatt aggódom. mellékhatás.From: David Bousfield . Ne legyünk felelõtlenek. A Leponex (kemikália) a maga 37 mellékhatásával nagyon a bögyömben van.hu Subject: Re: White Golden Powder and MonoAtomic Minerals Hi DudasThey now have a new improved formula available. vagy a Magyar Természetgyógyászok Szövetsége fogja legelõször megvizsgálni ezt az anyagot. All the Best—David phone 641-472-7575 Felhatalmazott rá. A ma Magyar emberének legnagyobb problémája pedig az irigység és az akadékoskodás minden újjal szemben. hogy az elérhetõségét nyugodtan megadhatom bárkinek. Fõleg az a 37. a Magyar Gyógyszerészek Szövetsége.bousfield7@iowatelecom.

miközben századunk közepére hozzávetõleg 9 milliárdan leszünk. azt azzal a felelõsséggel tette. beteljesítõbbet. egyébként eldedósodunk a médiák bárgyú. a legnagyobb árvizekkel. ha nem a médiák által irányított „kulturális és fogyasztási dedó”-nak?! Persze közvetlenül nem a médiákat kell okolni ezért az értékválságért. Eközben a világon az elmúlt 25 évben megkétszerezõdött a fogyasztásra fordított kiadások nagysága. hisz azért írtam! Kívánom. Minek köszönhetjük ezt az elhülyülést. de mi nem erre.6 milliárd embernek hiányzik az alapvetõ egészségügyi ellátás. folyamatok átalakítását nem lehet a politikai. a gleccserek visszaszorulásával és az évszakok eltolódásával. Az utolsó 10 év minden idõk legmelegebb évei voltak. hanem (házi)állateledelre költünk évi 17 milliárdot! Az egészséges ivóvízre a szegény államokban évi 9 milliárd dollárt kellene fordítani. Eszerint a világon mintegy 1. valószínûleg nem azok a számadatok nem álltak rendelkezésére. Ki kell próbálni. iparilag fejlett és fejlõdõ (észak-dél) részei közötti súlyos eltéréseket és a globális klímaváltozás immár alig félreismerhetõ jeleit mutatják. A negatív tendenciák. hisz évtizedek megszokott világképét rombolom le könyvemmel olvasóimban. majd továbbfejleszteni ismereteinket más könyvek olvasásával. és alkalmazni kell õket. egy kiszámíthatóbbat és boldogabbat. amelyet ma minden szervezetnek szükséges éreznie a környezetünk iránt. hamis és manipulatív hírei által.és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda. adok helyébe egy újat. hanem a médiákat irányító gazdasági. ugyanakkor nyugaton évente 50 milliárd dollárt költenek el cigarettára.Könyvem híreit. de remélem. mi mintegy 11 milliárd dollárt költünk jégkrémre…” Eddig tartott az idézet. 105 milliárdot alkoholra és 400 milliárd dollárt drogra! Az alapvetõ egészségügyi ellátás a fejlõdõ államokban évi 13 milliárd dollárba kerülne. hogy sokan vegyék erre a bátorságot! Igen. 2. Kiáltók az ellentétek: miközben Fekete-Afrikában 40 milliárd dollárral helyre lehetne hozni az élelmezést. 143 . melyek a világ gazdag. Pedig mikor ezen döntését meghozta. politikai érdekeket. és elérte a 24 trillió dollárt. Idéznék az ÖKOHYDRO Környezet.3 milliárd embernek nincs egészséges ivóvize. ellenõrizni lehet és kell is. összefonódásokat. a tengerek vízszintjének folyamatos emelkedésével. adatait stb. a vízellátást és az egészségügyet. Mintegy 494 millió hektár talaj ment tönkre emberi léptékkel véglegesen erózió útján és percenként (!) futballpályányi természetes erdõt irtanak ki. egy szebbet. a bátorságot. Nyugat-dunántúli Regionális Környezetgazdálkodási Programjának bevezetõ szövegébõl: „Amikor a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntött a Regionális Környezetgazdálkodási Program kidolgozásáról.

fény és képhatások. fõleg a tudatos tudatra hat. A fegyverkezés. a teljesebb. Sajnos „õk” modern életünk állandó. a stresszt. Pl. vagyis a kollektív tudat irányultságának összessége adja meg. Ezt egyszerre lehet (felületesen) befolyásolni (a médiák által) és lehet finomabb szinteken. munkahelyi zajok. mindenki észreveszi. elektroszmog stb. zörejek. vagy háttér információk elültetésével. 2. Több módon lehet az emberek figyelmét felkelteni. vezetés. a háború tudatromboló hatású. Hagyományos módon. hanem ezt csak az ezeket irányító tudati mechanizmusok megváltoztatásával. TV mûsorok nézése közben a reklám mindig sokkal hangosabb. a médiák által sugárzott zajok. 56. CSAK EZ HOZHAT TARTÓS VÁLTOZÁST. rádióhallgatás közben a jellemzõ rádiómûsorok szignálja. a tudatszint emelésével vagy csökkenésével. A Maharishi Védikus Technológiák globális alkalmazásával nagyon rövid idõ alatt minimálisra lehet csökkenteni egy adott társadalom kollektív tudatában lévõ feszültséget. közlekedés zajok közben a jármûvek megkülönböztetõ vagy figyelemfelkeltõ hangjelzései. A tudatszint emelése csak olyan Természeti Törvénnyel összhangban lévõ technológiák alkalmazása révén lehetséges. A hang és képhatások érzékszervekbe való fókuszálásával. tudatosságát befolyásolni a zajok tompító hatásának ellenére: 1. meghökkentõ jelenségekre reagálnak. Ezek egy része a modern felpörgetett életvitelbõl és életmódból származó passzív zajok (közlekedési zajártalmak. akkor az emberek „ösztönösen is” a jobb. az érzékszervek nagyobb impulzusokkal való ingerlésével – ezt mindenki ismeri.: utazás. melyek az emberi társadalomban csökkentik a feszültséget. Pl. sokkoló” impulzusokra. a híreket bevezetõ dallamok dinamikusabb és hangosabb rezgései. A mechanizmusok irányultságát az egyéni tudatosságok irányultságának összessége.. kéretlen kísérõi. a nagyobb boldogságot adó és természettel összhangban lévõ értékek felé fordulnak.gazdasági szereplõk cseréjével sem elérni. mint a nézett mûsor vagy film… Ez is tudatmanipuláció! (sic!) stb. szórakozóhelyek és szórakoztatóparkok stb. Ha a feszültség csökken. Nagyvárosainkban az emberek érzékszerveit rengeteg természetellenes zaj árnyékolja be.) más részük választott zaj. a társadalomban folyamatosan növekvõ stresszek eredményeképpen az emberek csak az érzékszerveiket nagyobb energiával „bombázó. Tudatmanipuláció és tudatmódosítás Ma. internetes oldalak böngészése közben felugró hirdetési ablakok. vagy a reklámszövegekben alkalmazott érzelme144 .

siker. olajipari trösztöknek. tudat manipulációt szolgáló kifejezések „kényeztetés. elméjük tisztább. spontán módon is lehet az embereket a jobb és a evolúciósabb irányba fordítani. Sajnos a modern technológiai vívmányokat az emberi tudatosság módosítására is használni lehet. „idegrendszer-javító”. az ECHELON technológia stb. gazdasági elemzõinek fejlettségét minõsíti. hanem tudományos szabadalmak „elszipkázására”. A lehetõségek határtalanok. Ezek jórészét a kollektív információáramlás és a tudat manipulálására is lehet használni. akár jogtalan gazdasági elõnyökhöz is juthat az õket használó ország. Ezt a vezetõ gazdaság-politikai világirányító „monopol gépezetekben” hasznosítják. érzéseket kifejezõ. Internetre felkerült tudományos eredmények. Hatékony. Ilyen például a Védikus Technológiák gyakorlati alkalmazása. kemikáliáknál a fájdalom mentes állapot stb. rendszerek elemzésére is kiválóan alkalmasak. kényelem. vagyis „tudatosság-növelõ” technológiák alkalmazásával. A védikus tudás ezen ereje. tudományos vagy politikai telefonkonferenciák részeredményeinek lehallgatására is felhasználhatják. Így kisebb hang vagy fényhatásokra is jobban reagálnak. Lásd: a földre és az ûrbe telepített elektromágneses hullámokat sugárzó. megérdemlés. reakciókészségük növekszik. gazdasági folyamatokat elemzõ és korszakalkotó tudományos felfedezéseket felhasználó. ezeket a berendezéseket nemcsak a „terrorizmus megfékezésére”. adatok. „érzékszerv-finomító”. gyógyszernek álcázott kemikáliákat gyártó cégeknek. növekvõ érzékenység mellett. E-mailek. politikai elitnek. Ez nemcsak a nemzetük tudományos kutatóinak. miáltal a megfelelõ információ is eljut a tudatosságukig.ket. nyugalom. csökkenõ impulzusokkal lehet elérni ugyanazt a hatást tartós egészség és növekvõ boldogság érzése mellett. Ilyenek például a különbözõ radarállomások. Vagyis. vagy pedig egyszerûen. fegyvergyárosoknak. A gyors információáramlásra épülõ. médiabirodalmaknak. 4. hogy a Maharishi Transzcendentális Meditáció következtében az emberek érzékszervei tökéletesebben mûködnek. vagy digitálisan rögzített adatokat elemzõ berendezések. nagyon sok tudatmanipulációval foglalkozó multicégnek. éberebbek. Például tudományos kimutatások százai bizonyítják. 145 . hanem (akár) az ECHELON és más ehhez hasonló rendszer mûködésével is összefüggésbe hozható. Ekkor. bejegyzett szabadalmakkal rendelkezõ multicégek jelentõs hányada az Egyesült Államokban található. gazdasági. 3. a HAARP.

zsúfolt. Természettel összhangban élõ emberekétõl. Politikusaink részére is rengeteg hasznos tanáccsal bírhat a védikus tudás. mosószergyáraknak stb. India az utóbbi 100-200 évben elkezdte kinyitni kapuit a nagyvilágra. érzékszerveik tisztasága nem engedi meg a tartósítószerekben. stabilizáló szerekben stb. akik megõrizték ezt a tudást a ma emberének. az utóbbi párezer évben Indiában tisztán fennmaradt néhány védikus tradíció. ezen vallások mind-mind csak használják. akik hagyományaikat tiszteletben tartva élik életüket. 146 . ahol az olajért kíméletlen harcot folytatnak. berendezésekkel. a védikus tudás otthona. a természetesre. az önviszonyuló tudatosságban felzengõ morajláshoz. Csak egy részletet említenék meg ennek tükrében: A fõ politikai és gazdasági megbeszéléseket és tárgyalásokat nem az országok fõvárosának központi. buddhisták. Ezt lehet látni a vallásos vagy a Természet-imádó emberek között is. Mivel a védikus technológiákat gyakorló emberek egyre tisztább idegrendszerrel rendelkeznek. élelmiszerek. technológiák felé fordulnak. ízlésesre nyitott. A keresztények. „gazdag” modern élelmiszeripari termékek fogyasztását sem. egy idõ elteltével. A nagyvárosokban. egyre gyorsabban a minõségi. mindenféle antiterrorisztikus álca leple alatt. a giccses. „szent iratokként” tisztelik a VÉDÁT. a természetes anyagok. A védikus tudás nem köthetõ néphez vagy nemzethez. gyilkolásra buzdító minõségek spontán módon taszítják õket. akik a lehetõ legtöbbet megteszik az országok vezetõ politikusainak (lehetõleg) önhatalmú megválasztására. az egészséges. a hagyományokra. Ezt lehet látni az összes olyan fejlõdõ országban. zsidók. az ölésre. hinduk stb. Kulturális igényeik szintén a képzõmûvészetre. a védikus tudás nem azonos az Indiában gyakorolt hindu vagy brahmanikus vallással stb. hanem egy a fõvároshoz közeli. India a tudás szülõföldje. nem kedvez. Hangsúlyozom. stresszes részében.mûanyaggyáraknak. Tudatukat nem lehet beárnyékolni holmi gépekkel. a „védikus tudás szerelmeseit”. az extrém. vallásuk mélyén hordozzák a védikus tudás alapjait. a kristálytiszta tudatossághoz. alapjuknak tekintik a védikus tudást. Õk azok. az élettel ellentétes. csak a tiszta emberi idegrendszerhez. Maharishi Mahesh Yogi kidolgozta az ideális politikai kormányzás hatékony stratégiáját is. kiárasztva magából a tiszta tudás jeles képviselõit és befogadva a tiszta tudat csendjében megmártózni szándékozó nyugatról érkezõ „keresõket”. stresszes környezetben és feszült kollektívtudatban dolgozó politikusok és gazdasági szakemberek életvitele. íz-fokozókban. gondolkodásmódja nagyon távol áll a vidéken.

fával. energiafûvel. bútorokkal stb. A Magyar embernek. (Pl. PARLAMENTÜNK DÉLI BEJÁRATÁNAK HASZNÁLATA. EU törvényben kell szabályozni. VISELKEDÉSÉBEN ÉS KOMMUNIKÁCIÓJÁBAN A HARCIAS MINÕSÉGEK DOMINÁLNAK. gyümölcsöket. hogy minden országnak kötelezõen megfelelõen nagy területû mezõgazdasági termeléssel és erdõgazdálkodással kell foglalkoznia. Minden nemzet alapvetõ léte élelmiszeripari szükségleteinek önálló kielégítése. virágok és szökõkutak az épület és kiszolgáló épületegyüttesei körül megteremtik a normális politikai munkavégzés alapfeltételeit. parkok. mert egyedül csak ez lehet számára optimális. POLITIKUSAINK GONDOLKODÁSMÓDJÁBAN. õsi kultúránkból tudjuk. ahol a környezet szépsége. de a távoli országok növényei nem nekünk valók és függõ helyzetben tartják az országot. Minden tagállamnak a saját területén megtermelt növényeket érdemes fogyasztania. PUSZTÍTÓ MINÕSÉGE DOMINÁL. Ezt mind itthon kell elosztani. a Magyar zöldség és gyümölcs való. esetleg a Kárpátmedence más országából is importálhatunk zöldségeket.) Ebbõl következik. a felesleget pedig külföldön. MI TÖRTÉNNE. Esszénus gyökerekbõl kifejlõdött keresztény kultúránk is ebbõl táplálkozik. ahol komolyan veszik a több ezeréves védikus tudományokat és képesek mindezeket a gyakorlatba is átültetni. Sokat és jó minõségû árut termelünk. gyümölcsök termesztésére. Ezt törvényben. CSUPACSUPA FESZÜLTSÉGET EREDMÉNYEZ. nézzen utána! 57. HARCIAS. de a késõbbi. akkor meg kell 147 . Ha ezt nem tudja megtenni. A DÉLI IRÁNYULTSÁGÚ BEJÁRATNÁL A MARS BOLYGÓ HATALMI. gyümölcsöket ellensúlyoznia.megfelelõ szthápatjavédikus rendszerben felépített Parlamentben kellene lebonyolítani. ÉS A DÉLI KAPU FELÕL MEGTILTANÁK A BEJÁRÁST? A FÖLDMÛVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMUNK FÕBEJÁRATA MILYEN ÉGTÁJRA NÉZ? MELYIK BEJÁRATOT HASZNÁLJÁK NAGYRÉSZT POLITIKUSAINK? MILYEN HATÁSA VAN ANNAK A BEJÁRATNAK? Akit érdekel. Ha nem kedvezõ az adott térség klímája bizonyos zöldségek. Ez egy olyan Kormányt jelent. HA A HATALMAS KELETI BEJÁRATOT HASZNÁLNÁK. csendje és a táj meghitt hangulata. akkor más mezõgazdasági termékekkel kellene az importált zöldségeket. a környezõ országokban kell hasznosítani. URALKODÓI. Magyarország – agrárnemzet Ezt nemcsak a Sumer.

4 millió tonnára becsülik. Így elképzelhetõ. rezgéseket juttatná az emberek szervezetébe így az egészség kérdésköre is megoldódna. kívül. hagyományos földmûvelés rendszerében. Ez az edénykészlet nagyszerûen használható tartósítószer és édesítõszer mentes ivólé készítésére is. 03. Ezért a gabonatermelõknek elemi érdeke a szállítmányozás. s szóba jöhet így Magyarország is szállítóként. de a mostani 148 . kereskedelem stb. (MTI hír) A mezõgazdaságban dolgozóknak fel kell vállalniuk a megtermelt javak felhasználásának integrációját is. függetlenséget. miért nem cselekszünk a régi. piackutatás. alacsony gabonaeladási árakkal kénytelenek számolni. A világméretû. A takarmányrozs ára ugyanakkor 90 euró fölé is ment már Németországban mostanában. Gond van a gabonafelvásárlással? A saját bioüzemanyag gyárba velük! Gond van a gyümölcsök szezonális értékesítésével? Irány a saját aszalóüzembe! Télen igen jó ára van az aszalt gyümölcsnek… Ezen alternatív hasznosítási lehetõségek kiépítése elemi érdeke minden gazdának. tárolás.1. A bioüzemanyag gyártói nagy gabonavásárlók lettek Zöldtech 2005. ha a 2004-es német gabonatermés 50 millió tonna körüli.rozsból és búzából együtt . hogy a német gazdák nem akarnak majd szállítani és a bioetanol üzemeknek keleteurópai gabonát kell vásárolniuk. az újabb és újabb feldolgozási. Ez már akkor is jelentõs felhasználói kereslet. akár bioüzemanyag gyárak létesítése.) Környezeti adottságaink a mezõgazdasági termelésre predesztinálnak minket. hanem hasznosítói. logisztika. a helyi ökoszisztémának megfelelõ növények által képviselt energiákat. vagy feldolgozóüzemek. a fõ alternatív üzemanyagot gyártó cégek idei gabonaigényét . 23. finn szörpfõzõt/ TE300 10. Az üzemanyagtermelõk részére az idei rozsszállítások árai kereskedõk szerint tonnánként 76 euró körül szóródnak majd. A német gabonatermelõk örülnek az újabb és újabb bioüzemanyag-gyártók felbukkanásának. (Házi használatra ajánlom az OPA OY nevû. Ne kiszolgálói legyenek a mindenkori igényeknek. Ez a fajta gondolkodás az önállóságot. Németországban a bioetanolt. de mivel a termés nagy és az exportkereslet gyenge. felhasználási lehetõségek „önkezû” kiaknázása. a régiek tudásával. így el kell gondolkodnunk azon. saját malmok építése.keresni az adott terület õshonos növényzetébõl az erre megfelelõeket és védikus technológiákkal nemesíteni õket. globális mezõgazdasági ténykedések pedig megszüntetnék az üvegházhatás következtében beálló klímaváltozást.0 literes rozsdamentes acél szörpfõzõ/.

Ma a biogazdálkodást minden gazdának el kell sajátítania. A régészeti eredmények. enzimek stb. nagy sikert hozhat. a biogazdálkodás minõségét át kell vennie a nagyüzemi gazdálkodásnak is. nagyüzemi biogazdálkodás technológiáit. nyomelemek.technológiai vívmányokat is felhasználva? Milyen tanácsot adnak itt a Holland mezõgazdászok. kialakítva így a modern elhízás alapfeltételeit. csatornahálózatok. amely a Kárpát-medence alföldi területein egységes elvek alapján kezelte a vízügyi problémákat. ahonnan ne lehetett volna a megrekedt vizeket levezetni. s ugyanígy ritkán fordulhatott elõ a ma belvíznek nevezett jelenség is. a „minõségi éhezést”. – Takács Károly – régész. és a halászat integrált mûködtetése.) Lásd: dr. s a szaktudományok kritikájával sem szembesülhettek. A sûrû csatornahálózatnak köszönhetõen nem maradtak olyan területek. de egyelõre azt sem zárhatjuk ki. Vetésforgó. étvágyfokozó hatása. hiánya éhségérzetet kelt az emberekben. a DELTA címû nagyszerû tudományos mûsorban bemutattak egy Árpád-kori lelet-együttest. a vitaminok. hogy a mûtrágya használata kiszipolyozza a föld termõtalajrétegét. valamint az írott források tanúsága szerint az elpusztult csatornák az Árpád-korra mennek vissza. hogy azok már ennél valamivel korábban is megvoltak. A múlt üzenete . vagy eltûntettek bizonyos embereket az oktatásból? Nem hinném… Mára köztudottá vált. elpusztítva az élõ mikroorganizmusok milliárdjait. ahol a zöldségek és gyümölcsök szénhidrát és fehérjetartalma mellett. Errõl az eredendõen új eredményeket hozó kutatásról csak az elkövetkezõ hetekben. Lenkei Gábor: Cenzúrázott Egészség címû könyvét. Így ezek a tapasztalatok még nem kerülhettek be a szakma és a közvélemény látókörébe. egy olyan rendszerre. akik 15-20 évvel ezelõtt idejöttek a Magyar mezõgazdaságot tanulmányozni? Valami eltûnt közben a mezõgazdasági tudásunkból. égetés helyett komposztálás stb. hónapokban jelennek meg az elsõ részleges publikációk. A már évszázadokkal ezelõtt elpusztult csatornahálózatok egy múltbeli vízügyi rendszer létére utalnak. történész” És még néhány átgondolandó idézet a cikkbõl: „Mindent összevetve a rendszer mûködése idején pusztító árvizek csak kivételes alkalmakkor jelentkezhettek. Pár évvel ezelõtt a TV-ben. A csatornák által szállított víz gazdag volt finom hordalékban.Az Árpád-kor vízügyi rendszere „A legutóbbi évek történeti és régészeti kutatása monumentális csatornarendszerek maradványait hozta napvilágra hazánk több egymástól távol esõ területén. (Ezt a „hiányok” következtében fellépõ éhséget fokozza a mesterséges aromák és tartósítószerek savasító. ásványi sók. mely állandó tápanyag-utánpótlást jelentett az öntözött 149 . Meg kell teremteni a mai modern. az öntõzõ területek.

hogy többek között nem barbár népek voltunk. réteket és legelõket egyaránt öntözhettek. amelynek üzenete van a ma embere számára.sulinet. hogy a mai infrastrukturális viszonyokat ne károsítsa .és a belvíz kezelésére gondolok. Nem ártana a „lerohanó” Duna és Tisza mentén olyan öntözõ csatornahálózatot létrehozni . akkor bízvást elmondhatjuk: szinte példa nélkül álló módon kapcsoltuk össze a múltat a jövõvel. S ha a kutatások valóban folytatódnak.pontosabban a régit úgy visszaállítani. és milyen növénykultúrákat öntöztek… …Ha az eddigi kutatási eredmények általánosíthatók. hanem nagyon komoly „mérnöki” tudással rendelkeztek elõdeink. A rendszer segítségével szántókat. A kora középkori vízgazdálkodási rendszerben számos olyan elem akad. véleményt más megvilágításba fog helyezni ez a lelet pár évtized múlva. hogy további. Az a puszta tény.hu/cgi-bin/db2www/ma/et_tart/lst?kat=Afby&url=/el etestudomany/archiv/2000/0051/arpad/arpad.ami képes elvezetni folyóink felesleges vizét a mûvelés alá vont területekrõl és mintegy „akkumulátorként” szolgálna az aszályos idõszakokra. ez enyhén szólva is nevetséges a mai kor technikai vívmányainak tükrében. Egyelõre azonban kérdés. az eddiginél jóval intenzívebb vizsgálatokra van szükség. Ha ehhez még hozzávesszük. hazai alkalmazásának elterjedésével! Ez a lelet azt bizonyítja. hogy a kutatott csatornák egy olyan vízügyi rendszert képviselnek. 150 . önmagában is elgondolkodtató. tavasszal-õsszel árvizekkel. a védikus mezõgazdaság és városfejlesztés megismerésével. amelynek a módszerei ma is felhasználhatók. és annak eredményei beépülnek vízkezelési gyakorlatunkba.” Bõvebben a cikk: http://www. hogy alföldjeinken mennyire megoldatlan az öntözés ügye. halastavakba elraktározná azt. hogy a föld színe alatt monumentális csatornarendszerek rejtõznek. Nemcsak az ár.területeken és a halastavakban. rengeteg téves következtetést. akkor véleményem szerint vitán felül áll. hanem egyebek között arra is. akkor a Kárpát-medencében több százezer kilométer elpusztult Árpád-kori csatornával kell számolnunk! Ma még szinte felfoghatatlan. hogy ezer évvel ezelõtt hogyan voltak képesek ilyen nagyságrendû vízügyi munkálatokat kivitelezni.html Az Isten áldja meg Takács Károly régész-történészt ezért a cikkért! Évszázadok elferdített történelmét. hogy pontosan milyen felületi öntözési módszereket alkalmaztak. (sic!) Ma pedig. nyáron meg aszállyal küzdünk.

Minden vezetõ szakembernek. (Lásd a cikket az Árpád-kori leletrõl!) Megjegyezném. sõt felkérte ifjú kollégáit ezen rendszer tanulmányozására. elhelyezkedésének. telkek esetében. gyakorlati alkalmazásával. E tudás nélkül „váratlan meglepetések”. történész). balesetek. Faludi Gáborral. A régi árterek „modern” megfelelõje az ÁRPÁD-KORI MINTÁRA FELÉPÜLT ÉS SZTHÁPATJAVÉDIKUS RENDSZER KÖVETELMÉNYEINEK IS MEGFELELÕ (sic!) – nagy. tanácsadónak. ahol a halak tisztán tartanák a vizet és plusz bevételt is eredményeznének. akik nem gyakorolják még e technikát. A tiszta tudat szerepe. a párolgó légtömegekre a mezõgazdaságban és a természetes élettér kialakításában. Zsidó . az alkalmazott technológiákat. Nem a Minisztériumok vezetõit kell leváltani. munkájának eredményessége viszont az ország kollektív tudatának szintjétõl függ. hármas árokrendszerek kialakítása. hogy tanácskoztam ebben a témában dr. régi tudásanyagok védikus megfelelõit. vagy az általa biztosított minõségeket. egyéb károk. eredményességét. docense. hogy a domborzati viszonyok figyelembevétele mellett. vagy a védikus tudás általi pontosítását be kell vezetni a mezõgazdasági üzemek között is. de az alapelgondolást megfontolandónak tartotta.Keresztény vallás vagy Esszénus . is szerepet kell kapnia! A hely struktúrája „megmondja” a számára legkedvezõbb növényeket. A kollektív tudat magas szintje elõsegíti az ország összes vezetõ testületének munkájának hatékonyságát. szabad vízfelületekre. Ez azt jelenti például az öntözésre vonatkoztatva. aki egyenlõre még nem látta teljeséggel megalapozottnak a Takács Károly által vázoltakat (a régészeti leletek hiányos volta miatt). (Lásd a víztömegek elhelyezkedésére vonatkozó védikus tudást városok. nem megfelelõ terméshozam.Ezeket a tavakat a halászattal kombinálni lehetne. tudósnak és mûvésznek mielõbb meg kell ismerkednie a védikus tudat tudományok személyes. a szthápatjavédikus rendszer arányainak. Azon politikusaink. hanem csak át kell alakítani napi „rosszul bevált” gyakorlatokat. gazdasági vezetõnek. politikusnak. mesterséges vízfelületek. Hiába választják meg a legjobb szakembereket a megfelelõ pozíciókba. valamint a kettõs. a szakemberek munkájukban igen rövid idõ alatt ellehetetlenednek és akadályokba fognak ütközni. nem is tudják milyen „szervezõ erõtõl” fosztják meg magukat.Keresztény? 151 . A már alkalmazott módszerek.) Országunk agrárpolitikai irányítását csak egy független. Nagy szükségünk van a tiszta. ha az ország tudatszintje alacsony. 58. méreteinek. hátráltató minõségek is megelevenednek a környezetben. a mezõgazdaságért és hazánkért elkötelezett testület tudja megvalósítani. tûzvész. (a bajai Vízgazdálkodási Fõiskola ny. a TM széleskörû bevezetése elengedhetetlen. irányultságának stb. A testület döntéseinek minõsége.

A piramisok eredeti célja mi lehetett? A fáraók múmiáját vagy még élõ testét szolgálták? Sokan mondják. Csak kérdezz meg egy „Természet-szerelmes keresztény kis cserkészt” az élet értelmérõl! Mit mond? Szenvedés? Kutya fülét! Az élet. A közös étkezési rítus során a pap az asztal fölé emelt kézzel megáldotta az ételt. valamint a Vatikánban is. Ezért vált a vallások jó része a „szenvedés hírdetési bázisává”. de elfelejti hangsúlyozni Jézus igaz életét. hogy megértsük az Esszénus és Keresztény közösség rokon vonásait és lényeges eltérésüket: 1. beteljesítve ezzel az ember legmagasabb rendû céljait. közös étkezés. Esszénus életvezetési. keresztre feszítésének minden percét ismeri. ami felettébb hasonlított az utolsó vacsorára. amik nemcsak a keresztényekhez. de a Jézus által oktatott életvezetési elvek gyakorlása elengedhetetlen a boldog. hanem mindennapos. kiegyensúlyozott keresztényi élethez. Az Esszénus Közösségben mindennap volt egy ún. A vallás ezt az ismeretet teszi teljessé. Jézus halálának imádata került a keresztény vallás fõ látókörébe. de 2000 évvel ezelõtt nem az volt. a Természettel összhangban élt élet. majd megtörte a kenyeret és ezt körbeadta. Jézus halálának jelképi értelmezése. a Krisztusi élet kezdete nagyon szép és felemelõ. lehetetlennek. A mai degenerált. tartják zsidó-kereszténynek az egyik legelterjedtebb európai vallást. ránk erõltetett életmód miatt kialakult stresszek „tudatárnyékoló” hatására látjuk sûrûn az élet árnyoldalát. amikor elsõáldozó voltam. elveket. A megkeresztelkedés nem egy alkalomra szóló cselekedet. Jézus életmûvének és tanításának imádata helyett. hanem minden egészségére vigyázó emberhez. illetve a keresztény szent áldozásra. az áldozási ceremónia után. étkezési. ma lehet hogy az. cselekedeteit és az általa is oktatott. Néhány példa. egy nagyon 152 . (Emlékszem. hangoztatja. (naponta többször) fõleg a reggeli rituális tisztálkodás alkalmával volt hangsúlyos cselekvés az Esszénus Közösségben. munka és játék. leginkább az orvosokra tartozik. A keresztény vallás Jézus halálának. 2. Ezért fordul el sok fiatal a keresztény vallástól. szektásnak” tûnik a kereszténység megmaradt ideológiájának tükrében. A tudás elvesztésekor az alapelvek eltûnnek. és jelen esetben pl. A gazdasági hatalom megõrzése végett és a tiszta tudás beárnyékolódása miatt az Esszénus tudás ma teljességgel „elferdültnek. Jézus is ezt hangoztatta tanításai során. Tudják ezt a Biblia Iskola jeles képviselõi. akik a Holt Tengeri tekercsek tanulmányozását évtizedekre kisajátították. egészségre vonatkozó stb. mert a papok prédikációja nagyrészt márcsak a szenvedésrõl szól. természetellenes. boldogság és gyönyörûség.

kedves, közös uzsonnát tartottunk a tisztelendõ atyákkal. Finom, forró házi tejet, tejeskávét és kalácsot ettünk amit a papok megáldottak. Soha nem felejtem el, sokkal többet jelentett nekem kisgyermekként ez, mint a hetenkénti istentiszteleti áldozás. Talán nemcsak nekem, de az atyáknak is…) Miért hetente egyszer gyakorolják ezt az áldozást, amikor ez igazából napi cselekedet? 3. A mai tudomány által sokszor hitelesnek elfogadott korabeli életrõl szóló leírások, korabeli zsidó (vagy az évszázadok során elzsidósodott) tudósok munkáiból állnak, akik írásmûveik megírása közben valószínûleg római befolyás alatt is voltak. (Josephus Flavius (zsidó), Philón (zsidó), az idõsebb Plinius (római). Azt hiszem egyértelmû, hogy ha egy keresztény szellemiségû ember ír Jézusról, ha elismeri azt amit képviselt (és képvisel ma is), akkor keresztény köntösben fogalmazza meg mondandóját. Ha zsidó, vagy római, akkor pedig római vagy zsidó köntösben ecseteli a látottakat, hallottakat. Ezért van az, hogy a Buddhista közösségek is elfogadják, mint nagy „bódhiszattvájukat” említik, tisztelik Jézust. Ha egészében fennmaradt volna a Sumer közösség, akkor a „Sumer vallás mai hivatalos egyháza” is úgy beszélne Jézusról, mint megvilágosodott nagy „Sumer lélekrõl”, Isten gyermekérõl. Ha a tudat tudományának fényében vizsgáljuk, vagy ha a hindu vallás szimbólumrendszerén keresztül nézzük, akkor amit Jézus tapasztalt, tanított, átélt és amirõl az akkori történetírók saját tudatszintjüknek megfelelõen értelmeztek, szájízük szerint megfogalmaztak és hírt adtak azt tökéletesen be lehet illeszteni a hindu vallás rendszerébe is. (Bõvebben: Michael Baigent, Richard Leigh: Mi az igazság a Holt-tengeri tekercsek körül? c. könyvben.) Jézus halálának folyamatos dicsõítése hasonlatos az egyiptomi fáraókról kialakított mai tudományos képhez. A fáraók életérõl ma elterjedt (feltételezett) tudás arról szól, hogyan éltek, uralkodtak, „jósoltak”, népüket kiszipolyozták, Istennek tekintették és tekintettették magukat. Haláluk után mumifikálták, majd befektették õket egy szarkofágba és a saját piramisuk sírkamrájába zárták õket, hogy ott is uralkodhassanak a világ felett. Ez a mai nagyonnagyon primitív és alacsony tudatossági és spirituális szinten gondolkodó, abszolút tudatlan, de azért objektívnak kimondott tudományos gondolkodás következtetésének végeredménye. Errõl nem tehetnek tudósaink, hisz õk csak „felvették az elõdök tudományos kutatás-elemzésébõl álló kalodát, kalickát a fejükre.” Nem merik összefüggéseikben vizsgálni a dolgokat, nem gondolnak arra, hogy az igazi, objektív tudományos tapasztalatokkal rendelkezõ termé153

szettudományos elemzéseket végzõ kollégáik eredményeit is hasznosítsák. Ez az igazi, legnagyobb baj a régészettel! A piramisok szerkezete az élõlények egészségére, az ételek tartósítására, az energiák felhalmozására kiválóan alkalmasak, rendkívüli jelenségek figyelhetõek meg bennük. (Pl. borotvapenge önélezõdése) Ezek a dolgok a piramis épületek anyagából, szerkezetébõl, precíz méreteibõl, tájolásából adódnak. Ezek a tulajdonságok az õket használó emberi életek meghosszabbítására tették alkalmassá a piramisokat, mintsem a fáraók „halál utáni életének”, emlékének meghosszabbítására. Nagyon valószínû, hogy a piramisok célja az élõ fáraó, valamint a papok, a „nemesség” energiáinak feltöltése, testük gyors regenerálása, gyógyítása és az „égi lényekkel, magasabb dimenziókkal” való kapcsolattartás volt. (Égi lények alatt nem valami „fentit” értek, hanem inkább mindenben és mindenkiben benne lévõ, mégis kívülálló, attól független „valamit”. Nem „fent” kell keresni, hanem „bent”, az önvalóban, gondolataink és szívünk forrásánál.) Kérlek, vesd össze a piramisokra vonatkozó feltételezésemet a szintén „elistenített” tudást képviselõ Asklepios-al! „Asklepios szentélyeiben ú.n. incubatio (alvás) által történt a gyógyítás. A betegek részérõl látott álomképek minden további beavatkozás nélkül már magukban foglalták a gyógyulást is. Így volt ez legalább eleintén, mint ahogy errõl az Epidaurosban újabban talált feliratok tudósítanak; racionális gyógyítási mód csak a késõbbi, római idõbõl mutatható ki ezekben az Asklepieionokban.” – Révai Nagylexikon (Ezzel kapcsolatban még lásd dr. Szikra Tamás kutatásait, munkáit. Pl.:Prána szalon) Az adatok, tények, feltételezések mérlegelését a kedves olvasóra bízom. Annyit elöljáróban, hogy a lexikonban említett hatékony, tiszta tudás elvesztése után keletkezett „racionális gyógyítási módok” csak a régészeti leleteket vizsgáló személy, szubjektumának szemszögébõl tekinthetjük racionálisaknak. Inkább úgy fogalmaznék, hogy a mai, alacsony tudatszintû orvostudomány szemszögébõl nézve a régi, magas tudatszintû, de csak részleteiben, töredékesen fennmaradt gyógyítási leírásokat, azt mondhatjuk, hogy a késõbbi gyógyítási módok racionálisabbak mint az azt megelõzõk voltak. De csak a mai orvosi köztudat szerint! Ha az orvostudomány vezetõ szaktekintélyei elmélyednek majd az ájurvédikus tanok mélységében is, ha tudatukat magasabb szintre fogják emelni, akkor nagy valószínûséggel meg fog változni a nõzõpontjuk. Sõt! Az orvosi gyógyító tevékenységet egy ájurvédikus vizsgához fogják kötni a közeljövõben.
154

Egy nyugdíjas orvos hölgy ismerõsöm a következõket mondta nekem a Maharishi Ájurvédikus Orvosi képzés befejezése után: „A képzés elvégzése után a következõket állapítottam meg eddigi tevékenységemrõl: Nem tudom mit csináltam eddig a praxisomban orvosi tevékenység címszó alatt, de azt hiszem, annak nem volt sok köze volt a valódi gyógyításhoz…” Errõl ennyit. 59. Összegzés a második részhez Könyvem második része – mint látható - nem függ szorosan össze a védikus tudomány taglalásával, hanem a közelmúlt és a mai tudományos elméleteket, híreket taglalja és ezek mellett, a nagyrészt saját kútfõbõl merített feltételezéseimet sorolom fel. Erre azért van szükség, mert egyes védikus ismeretek beépüléséhez szükséges a hiányos, és elavult képzési, oktatási rendszerek ismeretanyagának áttekintése a modern és a védikus tudomány szûrõjén keresztül. Fontos a kvantumfizikai kísérletek fényében felvázolt új tudományos világkép Természettel és Természeti Törvénnyel összhangba hozása. A modern tudomány csak a védikus tudományok és a fenntartható fejlõdés keretében kialakult ökotudományágak együttes tanulmányozása, integrált alkalmazása esetén szolgálják az emberiség igazi érdekeit. A Természeti Törvény az elsõ, a Természet a második, az ember a harmadik. A tiszta tudat, az önvaló tapasztalata, tanulmányozása – ÁTMÁ, majd a környezõ világ megfigyelése, kialakítása – VISHVA és ezek együttes, harmonikus mûködése – BRAHM, a tökéletesség lehetõségét adják meg a társadalomnak. 60. Az én Magyarországom... Segítesz megvalósítani? Sokat gondolkodtam azon, hogyan lehetne Magyarországot jelenlegi helyzetébõl kimozdítani. Mi lenne az a dolog, amivel Magyarországot egy sikeres és boldog nemzetté változtathatnánk? Sok minden kell hozzá. Ma azt mondjuk: „pénz, pénz, pénz”, de szerintem nem ez a leglényegesebb dolog. Inkább azt mondanám, hogy ember, ember, ember. Pénzember? Igen, nem árt, ha az ember ért a pénzhez, vagy legalábbis tudja, hogy honnan lehet pénzt szerezni. De igazából tettekre van szükség. Olyan tettekre melyek elõremozdítják, és nem hátráltatják az ország jövõjét. Mindenki tehet érte valamit, a legkisebb ember is hozzáteheti a magáét ehhez a munkához. Ha mást nem, tanulhat és emelheti a tudatossági szintjét…
155

Az elsõ és legfontosabb dolog, az ország modern szemléletû védelmének megteremtése Egy ország függetlenségét csak megfelelõ védelemmel és önellátással tudja megõrizni. A XX. századig ezt a védelmet csupán a hadsereggel, az ország pusztító erejének erõsítésével, embargókkal és vámokkal, sorompókkal képzelték el. A képlet nagyon egyszerû volt. Végy egy országot, mely hadsereggel rendelkezik. „HA megtámadják az országot”, akkor ez a hadsereg képes az ellenséget elpusztítani. Minél nagyobb a hadsereg, minél több és modernebb a fegyver, annál nagyobb a védelmi erõ. Pontosabban fogalmazva annál nagyobb az országban felhalmozott pusztító erõ, melynek feladata az ország védelme. Ez a gondolkodás a modern rakétafegyverek és egyéb tömegpusztító fegyverek megjelenésével korszerûtlenné vált, az ûrtechnológiák és finomfizikai fegyverek kifejlõdésével pedig egyszerûen nevetséges. Erre a tényre a hidegháborús idõszak idején Maharishi Mahesh Yogi hívta fel a világ Kormányfõinek figyelmét. Maharishi megfogalmazása szerint, a felhalmozott fegyverek és a hadsereg túlzott nagysága, „félelmet kelt a nemzetek családjában.” Vagyis ha én fegyverkezem, akkor a szomszédom is fegyverkezni fog, mivel félelmet érez a fegyvereink, haderõnk láttán. Ezt - aki még emlékszik rá - nagyon szépen demonstrálta a volt KGST és a NATO fegyverkezési versenye, a különbözõ katonai, légi bemutatókkal, fegyver demonstrációkkal, kísérletekkel, masírozó katonákkal és a felvonultatott harci technikákkal. A mai modern harci repülõgépek, interkontinentális rakéták megjelenésével ez az elképzelés már gyerekes. Elég egy jól manõverezõ harci repülõgép, rakéták, bombázók, robotrepülõgépek stb. és az ellenfelet bárhol elpusztíthatják. Arról nem is beszélve, hogy a mûholdakra telepített hadászati eszközökkel (lézer) ez még gyorsabban, precízebben elvégezhetõ. A támadó magatartás és az erõdemonstráció teljesen idejétmúlt, civilizálatlan, semmi gyakorlati haszna sincs az ország hatalmas hadseregének, fegyver arzenáljának. Egy kisebb létszámú hadseregre van csupán szükség minden országban, feladatuk az ország igazi védelme. 61. Az ország igazi védelme Maharishi Mahesh Yogi szerint nem pusztító, hanem építõ jellegû! Vagyis az ország kollektív tudatát egy egyszerû mentális technika segítségével kell felemelni olyan szintre, hogy ellenséges érzület ne születhessen meg
156

akkor ezzel megvalósítja a védikus védelmet. belsõ és külsõ rendbontásokban. Egy ország kollektívtudatában felhalmozott feszültségek. Ha egy ország nem táplál ellenséges indulatokat. hanem védikus tudattechnológiák gyakorlati alkalmazásával. stresszek. csökkenõ bûnözésben. Minden olyan gondolat. mely hátráltatja az evolúciós erõket az egyénekben és a társadalomban (végsõ soron az egyén és társadalom beteljesedését). kevesebb külsõ háborús konfliktusban stb. amit az õsi feljegyzésekben. Ekkor az ország körül egy „védelmezõ pajzs” jön létre. szó és cselekvés. stressz. az támogatja a stresszek eltûnését és ezáltal támogatja az ország tudatszintjének felemelkedését. így összeadódva a kollektívtudatban is. raktározódnak az emberek szervezetében. idegrendszerében. Ha ezt a stressz szintet csökkenteni lehet. Mi okozza a társadalomban a feszültségeket és ellenséges indulatokat? A stresszek és feszültségek következtében fellépõ ellenséges indulatok olyan magatartásból adódnak. szanszkrit nyelven kavacs-nak neveznek. feszültségek akkumulálódnak. ártó indulatoknak sem az országon belül. balesetben. nem kelt semmiféle rosszindulatot egy másik nemzet irányába. sem a nemzeten kívül („külsõ ellenség megszületése”). hangulatokat.sem a nemzeten belül („ez a belsõ ellenség megszületése”). ami képes az egyének tudatosságát elvezetni a legnagyobb nyugalom. A védelem nem politikai döntéssorozatok és tárgyalások eredményeképpen áll elõ. a legmélyebb pihenés állapotába. cselekvés ami az életet támogatja. polgárháborús konfliktusban. balesetekben. kulturális és egyéb felemelkedését akkor mindezzel erõsítjük saját országunk védelmét is. Hogyan építhetõ fel ez a védelmi pajzs? A védelmi pajzs ereje az adott ország kollektívtudatának szintjétõl függ. A stresszek. jelenik meg. és egy idõ után a védelmi pajzs létrehozását is. Így az adott nemzet nem ad teret negatív. betegségekben. sem az országon kívül. bûnözésben. akkor az országban lévõ feszültségek is csökkennek. Vagyis minden olyan dolog. polgárháborúkban és külsõ háborúkban jelennek meg. Az egyének stresszeinek összessége alkotja az ország stresszeinek összességét. rendzavarásban. vagyis meggátolja az ellenség megszületését. ahol az egyénben felhalmozott stresszek spontán módon feloldódnak. Egy ország kollektívtudatát minden olyan dolog magasabb szintre emeli. Ha támogatjuk a környezõ országok gazdasági. Ez kevesebb betegségben. nagyobb hatékonyságban. 157 . melyek ellentétesek a Természeti Törvény végtelen szervezõ erejével.

mert az emberek jelentõs hányada képtelen volt rendesen aludni. így a kollektív tudat „alapegységének”. Ne az egyes problémákkal foglalkozzunk. évszázadokat igénylõ feladat. másnap sokkal éberebbek és energikusabbak voltak. hogy a technika sokkal többre képes. melyet kezdeti idõszakban Deep Meditation-nek. Amerikában ez a technika nagy áldást jelentett. Pontosabban „senki sehová nem tereli az embereket”. Mély Meditációnak neveztek. A TM technika története Akkoriban (1950-es évek). ami majd tökéletes egészségben és (egyenlõre) szinte elképzelhetetlen. (Lásd: hidegháborús idõszak negatív fegyverkezési spirálja) Maharishi Mahesh Yogi ezért felajánlott az emberiségnek egy technikát. akkor az ember nem fog harcolni a környezetével. eddigi technológiáink és elgondolásaink elég alacsony tudatszintet képviselnek. sõt meghaladó technikákat használtak. boldogabban éli életét. mint egyszerûen csak mély pihenést elõidézni. hagyományos módszerekkel megvalósíthatatlan. hanem a problémák globális és lokális gyökerével a kollektív és az egyéni tudatossággal. az egyének beteljesedésével az egész társadalom beteljesíthetõ. Úgy tuda158 . beteljesedettebben. hisz a regenerálódás során olyan agyterületek is aktivizálódnak. Maharishi már akkor kifejtette az embereknek. Ezek a képességek csak a mai társadalomban különlegesek. Ez a változás. melyek a mai kor technikai vívmányait elérõ. képzést tekintve egyetlen egyetem sem képes hallgatóinak biztosítani. a kollektívtudat feszültségének problematikáját osszuk fel „kisebb problémákra”. a tudatszint felemelésével. mélypihenõ hatásának köszönhetõ rendezett és igen mély éjszakai alvások megjelenésérõl számoltak be. Sok ember együttes beteljesülésének hatása eredményeképpen egy egész társadalom fejlõdését pozitív irányba lehet terelni. hanem spontán módon ébrednek fel ezek a minõségek a társadalomban. hihetetlen szellemi képességekben jelenik majd meg. Vagyis a napi kétszeri Mély Meditáció plusz pihentetõ hatásának következtében a meditáló emberek sokkal mélyebben és nyugodtabban kezdtek esténként aludni. lazítani. Az elsõ híradások a Deep Meditation (Mély Meditáció) regeneráló. álmatlansággal küzdött. évek rendszeres gyakorlása során elvezet a megvilágosodáshoz. a védikus feljegyzések rengeteg olyan beteljesedett társadalmat említenek. melyek a hagyományos oktatást.Ez hosszú évtizedeket. Ezt a nagy problémát. Meglátása szerint a világbéke problémája olyan nagy probléma. Ha képesek vagyunk az egyén stresszeit kezelni. hogy azt nem lehet emberi ésszel és lehetõségekkel globálisan kezelni. feloldani. az egyének stresszeinek problémájára.

mely túllép. az emberek pedig „csak a nyugodt alvást” látták meg benne!! Évekkel késõbb megjelentek részletes tudományos kimutatások a Mély Meditáció fiziológiát regeneráló hatásairól. hogyha elõre tudja. Szintén Maharishi mondta azt nemrégiben. stressz mentesebb valóság felfedezésére. melyet Maharishi ezen technika gyakorlóinak szeretett volna bemutatni. Ami így az adott társadalom beteljesedését. A modernkori elnevezései. vagy TM. De térjünk most vissza az 50-es évek Amerikájába… Abban az idõben az amerikai meditáló emberek egy része szinte csak a nyugodtabb alvás kedvéért tanulta meg a TM-et. csupán az emberek számára szükséges „kapaszkodók” miatt szükséges. hogy legszívesebben visszament volna a Himalájába. egy olyan valóságot. belsõ feszültségeit rövid úton semlegesítenie. a tiszta. vagy a technika segítségével sikerült a drogokat elhagynia. hogy a technikát a Transzcendentális szó miatt egyesek „misztifikálni” fogják. hanem már új néven Transzcendentális Meditációként (röviden: TM) nevezte. hanem egy rendezettebb társadalom hajnalának hírnöke is le159 . Ekkor Maharishi a technikát már nem Deep Meditation-ként. Azért jött le a Himalájából. az emberek szeretnek neveket aggatni bizonyos dolgokra. a tiszta tudat egységének megtapasztalását szolgáló õsi védikus technika. mint technikai fejlettséget tekintve felülmúlták a mai társadalmat. a világbékét hozza el az emberiségnek. a sajtóban közölt cikkek és interjúk felszínes volta. betegségekbõl való gyorsabb felépülésekrõl és nem utolsó sorban a rendszeres gyakorlat következtében megjelenõ magasabb tudatállapotok megjelenésérõl is. Deep Meditation. az idegrendszer. hogy az emberek elõtt megnyissa egy egyszerû mentális technika által a stressz mentes idegrendszer biztosította különleges képességeket.tossági szinten. meghaladja vagyis transzcendálja a gondolkodás relatív mezejét. a hormonháztartás normalizálódásáról. ezáltal minden lehetõségek tárházát a modern kor tudományos embere elõtt. boldogsággal teli élet kapuját. Ez a kifejezés már jobban kifejezte azt a valóságot. Maharishi egyik elõadásában azt mondta. A TM a gondolatokon túli valóság. hogy akkor annyira elkeserítette az emberek szûklátókörûsége. akkor inkább a QQ Technika nevet adja neki… A TM nemcsak az egyén számára nyújt lehetõséget egy tisztább.

Mikor elegendõ létszámú ember tanulta már meg a TM-et Amerikában (1970-es évek eleje). Errõl tudományos. egyszerre. Maharishi bejelentése Maharishi könyvében (The Science of Being and the Art of the Living. hogyha egy város lakosságának 1%-a. Mikor egyre több meditáló tapasztalta meg a magasabb tudatállapotok minõségeit. stabilizálta életében. errõl szólnak a nyilvános TM elõadások. Az adott településen a pozitív változások nõttek. Mindezek a technikák csupán arra jók. Maharishi elõre bejelentette. „képmutatását”. megmagyarázta a megjelenõ minõségeket. a negatív tendenciák pedig csökkentek. a technika gyakorlása utáni. de igen hatékony technikát gyakorlunk és vagy jön egy tapasztalat vagy sem. egy helyen gyakorolja a TM-et. a megnövekedett hatékonyságtól.het. egyszerre. majd a tapasztalat a maga ártatlan módján. kérem mindenki jegyezze meg: Rengeteg mentális technikával találkoztam már olvasmányaim során. Egyszerû. Maharishi nagyon-nagyon jó mester és tanár. A TM nem úgy mûködik.) 160 . vagy annak közelében megtapasztalható minõségeket „elõvarázsolni” az emberi tudatosság mélyébõl. melyek a képzelet segítségével akarnak bizonyos abszolút tudatossághoz tartozó. a hétköznapi életben elért eredményeinktõl. (Ezeket most nem részletezném. úgy mondott Maharishi egyre többet és többet a magasabb tudatállapotok valóságáról. akkor pozitív változások történnek az adott város egészében. Ez egy nagyon fontos momentum. hogy most kísérletekkel szeretné alátámasztani évekkel ezelõtti kijelentését. egy helyen gyakorolja a TM-et. hanem az évek rendszeres gyakorlása során elért megváltozott fiziológiai állapottól. NEM! Elõször elérünk egy tudatossági szintet a technika rendszeres gyakorlása következtében fellépõ idegrendszeri tisztulás következtében. vagyis. és akkor tapasztalunk valamit. mely fiziológiai változás kísér. hogy ha egy település lakosságának 1%-a együttesen. hogy erõsítsék az emberek „képzelgését”. hogy egy elképzelt tapasztalaton keresztül megélünk valamit és ezáltal elérjünk egy tudatossági szintet. melyeket mindenki leellenõrizhet a TM-es kísérleteket összefoglaló 6 kötetes tudományos kimutatásokat taglaló könyvsorozatban. A Lét Tudománya és az Élet Mûvészete (1963)) elõrevetítette. akkor pozitív változásokat lehet kimutatni az egész közösség életében. gyakorlati kísérleteket folytattak. Elõször jön a belsõ változás. tapasztalatokat. Nem a tapasztalattól függ egy technika hatékonysága. relatív életünkre való kivetülésétõl. Tanítványai fejlõdésének megfelelõen adja át az intellektuális tudást.

Ha ez a 150. A Magyar emberek tudatának tisztaságát. mint 10 hadsereg. akkor az egész Magyar társadalomban pozitív változást tapasztalhatnánk meg. egy helyen kellene gyakorolniuk a technikát a hatás eléréséhez. Nekik egyszerre. akkor pedig párezerrel több ember meditációja szükséges a hatás eléréséhez.000. akkor ez 100. jó. mely igazi és tartós békét eredményez a nemzetek családjában. mint 100 rakétafigyelõ radarállomás. élvezd a gyümölcsét! 161 . Ha a kollektívtudat alacsony szinten volt az adott térségben. Ekkor kialakulna a védikus írások szerinti kavacs.000-val. vagyis védelmi pajzs. de EREJÜKET. elég ha Magyarország lakosságának kb. Ha 15. jobban õrizné az országot. de csak akkor lesz belõle hatalmas kár. Az ellenséges indulatokat mindig is politikai és gazdasági érdekek szították. folyamatos tisztítását a TM technika napi rendszeres gyakorlásával biztosítani lehet. ha az erdõt a kiszáradás fenyegeti. Öntözd a gyökerét. (Általában egyetlen szikra lobbantja fel az erdõtüzet. mely az ellenséges indulatok megszûnését eredményezné hazánk irányába. Ökotechnológiák és bioépítkezés.000 fõt jelent. akkor máris kitört a háború. karitatív tevékenységek és alapítványok munkája mind szép. 1%-a rendszeresen gyakorolja. hogy a környezõ országokba is pozitív. HATÉKONYSÁGUKAT MUNKATÁRSAIK EGYÉNI TUDATÁNAK TISZTASÁGA HATÁROZZA MEG. Ha 10.) A kizsákmányolásra alapuló gazdasági rendszereket a védikus bölcselet tükrében el kell ítélnünk és a mai modern hadászati technológiák ismeretében fel kell vérteznünk magunkat egy olyan újszerû megközelítéssel. Erre nyújt egy lehetséges. vallások és természetszeretet.000 Magyar emberrel számolunk. melyeket anyagi célok motiváltak. életet támogató hatásokat sugároz.000. Ezt a békét az egyének gondolkodásmódjának átalakításával és stresszeik feloldásával lehet megvalósítani. mûködõ és tudományosan is igazolt módszert a Maharishi Transzcendentális Meditáció technikája és a TM-szidhi program. alternatív energiák és egészséges életmód. Ehhez nem muszáj minden embereknek elsajátítania a TM-et.000-et. Ez a védelmi pajzs jobban véd.000 Magyar ember minden nap reggel és délután 20-20 percig gyakorolná a TM-et. Ez pedig növelhetõ a TM rendszeres gyakorlásával. akkor pedig 150. Hatását úgy fejti ki. Ha több városban gyakorolnak egyszerre. ha mindenütt aszályos a vidék.Magyarország felvirágzása a Magyar emberek tudatának tisztaságától függ. és szükséges az eredmények érdekében.

fõz. Mindez persze nem elég. A TM segítségével elért magasabb tudatállapotokat kihasználva a védikus egészséggondozás. Ahogy a végváraink az ország határára épültek. Lesz aki elmélyül a Kreatív Intelligencia tanulmányozásába. Elméje megmártózik a tiszta tudatosság hûs. csendes folyamában és az elméjében lévõ. Dr. összefogottabbak és ezáltal sikeresebbek leszünk benne. Milyen fa gyökerét? A Tiszta Tudás és tudatosság. a mélypihenés után. vagy iskolában tanul. mert elménk. más pedig tudományos értekezéseket ír. csírákban létezõ gondolatok. takarít… Bármilyen cselekedetet is végzünk. majd dolgoztunk. 162 . mint a kertész tevékenysége.A Maharishi Transzcendentális Meditáció gyakorlója ezt a lényeges momentumot valósítja meg napi gyakorlásai során. a tiszta tudatosságot. ugyanúgy kellene néhány egyetemet az ország határrészeire is építenünk. Évtizedekig oktatott angol nyelvet (egyetemi szinten) amikor ráébredt ezen nyelv negatív hatásaira a magyar nyelv. tanultunk. a Véda fájának gyökerét. ahol docenseink. Olyan cselekvés ez az egyén tudatossága növekedésének szempontjából. valamint a késõbbiekben ezen tudatosság intellektuális elemzése. a finomfizikai tudományok évszázadában ezt az egyetemeknek kellene biztosítaniuk. ötletek és feladatok intelligenciát és energiát kapnak a megvalósításukhoz. bokrok. gondolkodás és tudat elferdülésére. egy Balaton parti kis elõadássorozaton ismerkedtünk meg egymással. kreatív csendjét. amivel szokott. lesz aki védikus tanulmányokat folytat. tevékenykedtünk és élvezhetjük a cselekvés gyümölcsét. dolgozik. Ma. Öntöztük a fa gyökerét. vagy a Sámánok Életfájának gyökerét? Mindegyiket! Hisz megteremti a gondolkodás alapkövetelményét. fák gyökerét öntözi. aki munkásságával próbálja megvédeni a magyar nyelvet. emberi védvárat. adjunktusaink és professzoraink védikus oktatást. Azóta a magyar nyelv és gondolkodás alapjait kutatja. lesz aki a Sámán gyógyítás alapjait fogja keresni. idegrendszerünk megtisztult bizonyos mértékben. Végvári Józsefnek hívják. kutatást is folytatnának! Ismerek egy élõ. meditáció után. az életünket és gondolkodásmódunkat is meg kell változtatnunk. építészetet és még sok más tudományt is oktatni kell egyetemeinken. hidat tervez. Aztán a meditáció után mindenki azzal foglalatoskodik. NEM SZABAD RAGASZKODNUNK AZ ELÕDÖK HIBÁS GONDOLATMENETÉHEZ! AZ ÉLET NEM SZENVEDÉS! A változás alapja a tiszta tudatosság. Végvárak vagy Véd(a)várak? Régebben a Magyarság védelmét végváraink biztosították. mikor a virágok. Megteremti elméjének békéjét. vagyis a Kreatív Intelligencia Tudományának elméleti aspektusának tanulmányozása tanfolyamok és/vagy egyetemi képzések során.

163 . mely így kihatna a tudat végtelen szervezõerején keresztül a két ország közös életére. Tömörkény István Gimnázium. továbbá a Turán címû folyóiratban. Igaz nem egyetemen. addig nem ítélhetjük meg reálisan. RTL Klub. – a Maharishi Védikus Tudományok – különös tekintettel a Maharishi Ájurvédára. TV2. Osztrák.” Ideje az ismeretek összegzésének. kulturális és gazdasági tevékenységére is.” Ugye ismerjük a következõ híres mondást is. a kölcsönös barátság és együttmûködés jegyében kettõs nyelven történne! Vagyis a Horváth. 25 éve nem volt olyan évfolyam. Szlovén. mely „És mégsem mozog“ címmel jelent meg a Fõnix kiadónál. Román. hasznos és lebilincselõ hír a nézõk számára. korszakalkotó elméletet kidolgozni: „Egyszerûen figyelmen kívül hagytam egy addig megszokott fizikai axiómát. és bizonyos elvek megkövetelésének: – a Magyar Oktatási Rendszerbe a TM technika hivatalos felvétele. és legújabb könyvében. fakultatív tantárgy. MR. mely ahhoz a bizonyos osztályhoz fogható érettségi átlagot produkált volna! MTV. mely képzéseit kettõs nyelven tartaná.hu honlapon találhatsz meg. Ez a hét egyetem Magyarul és az adott szomszédos ország hivatalos nyelvén oktatná tanulóit úgy a védikus.kitalaltkozepkor. mint választható. amit a hivatalosan kiképzett Maharishi TM tanári kar oktatna szerte az országban. Duna TV stb. Ukrán.Ajánlom írásait. Szlovák. Szegeden. A TM gyakorlás és a tanulók képességeinek változását elemzendõ lásd: Szeged. Jugoszláv határon 1-1 egyetemnek kellene épülnie. eltüntetné a stresszeket a tanulók idegrendszerébõl. mint a modern tudományokra. melyeket a Világhálón a www. Pál Tamásné Magyar nyelv és Irodalom tanár és Csányi Istvánné TM-tanár közös munkájának eredményét. Eleinte bõven elegendõ lenne beépíteni a hagyományos tudományos képzésbe a Kreatív Intelligencia Tudományát és a TM oktatását. figyelem! Itt egy érdekes. de egy jó hírû középiskolában. Szthápatjavédára és Dzsjótishra – fakultatív tantárgyként való bevezetését felsõoktatási intézményeinkbe. hogyan lehetett az emberiség életét rendkívüli mértékben befolyásoló. „piciben” kipróbálták ezt a módszert.) A „végvári egyetemeken” az oktatás. Ez az oktatási rendszer megerõsítené a szomszédos népekkel való barátságunkat. kérem járjanak utána! És ne feledjék: „Amíg önmagunk nem tapasztalunk meg valamit.

az alternatív „fenntartható fejlõdés jegyében zajló” oktatási rendszer kidolgozását elõsegítõ Egyetemek létrehozását. A pasztõrözés. Amiket én ajánlottam. anyagi érdekeket kockáztatni bizonyos befektetéseknél. – a Gyógyszerek és az Élelmiszerek ökológiai átvilágítását. szeretetteljes és munkával. Legyen békés. ultrapasztõrözés helyett forralásra van szükség. és egyben a legújszerûbb tudományos szemléletek. Itt valami nagyon nem tetszik nekem… A tej. A kenyerek és péksütemények lisztje csak teljes kiõrlésû gabonákból készülhet. a homogenizálás molekuláris szintû. Olyan világban élünk. TM-et. megoldások híreinek. legegyszerûbb. az Alkotmányban és Törvényeinkben lévõ emberséges gyógyítás elõsegítését és élet elleni törvénykezések azonnali módosítását összhangban a Természeti Törvénnyel. Tudjon minden Magyar ember errõl a lehetõségrõl! Nehéz dolog felvállalni bizonyos döntéseket az ország érdekében. TM-szidhit. nyugalomban honol határokon innen és túl! 62. Alternatív Energiák felhasználását. „ideális társadalom” létrehozásának érdekében. Indiában évezredek óta így fogyasztják. Érthetetlen. Hagyjuk úgy a tejet 164 . valamint Biogazdálkodást. gyarapodással gazdag a nemzetünk úgy. már akkor is hatalmas elõrelépést tennénk meg egy ún. Lényeges momentumok egyes alapélelmiszerekkel kapcsolatban. mint a finomlisztbõl készültek? Elvileg. amilyet megteremtünk magunknak. teltebb az íze. Ha csupán ez a négy alapkövetelmény pár éven belül teljesülne. gazdasági. információinak gyakorlati ötvözése a régi tudományos elõdök metafizikai világképével. miért drágább a több „ballaszt anyagot”. ugyanis a homogenizált tej alacsony zsírtartalom mellett is elegendõ íz hatással rendelkezik. hogy az ország kollektívtudata teljes függetlenségben. legolcsóbb. a fertõzések elkerülése és a jobb emészthetõség érdekében felforralva fogyasztandó. Jógarepülõ Szárnyának kiépítését. ha az elõállítás költségeit nézem sokkal olcsóbbnak kellene lennie. rostot tartalmazó teljes kiõrlésû liszt (melyet kevesebb munkával lehet elõállítani) és a belõlük készült termékek. és az ország határain kettõs tannyelvû Maharishi Kreatív Intelligencia Tudományát. tejzsírcsepp romboló hatására semmi szükségünk! Ez is csak egy fogás a tejipari vállalatok részérõl. a són és a liszten kívül más anyag nem kerülhet. azok a lehetõ leghatékonyabb. hétköznapi étkezéseink A kenyér lisztjébe az élesztõn.– a hadsereg megelõzõ.

az csak TERMÉSZETELLENES lehet! Ez mindenre igaz. és akkor zsírszegény tejet kap. otthon. sztíviával. Ökonet – Ökomag. Steinberg bio zöldség. Ez leginkább a környezetvédelem kérdéséhez kapcsolódik. Herbalife.közösség által támogatott mezõgazdálkodás . lefölözi.és ivólevek. szintén csak érdekességképpen: Castaneia Egyesület (Sopron) a biogazdálkodók figyelmébe. elválaszthatja a tejet a tejszíntõl. -Életet segítõ egyéb termékek. joghúrt és sajtkészítés. fruktózzal. gyógyítást. Dabur. 165 . Golden Yacca. V. egyesületek. akik munkájukkal elõsegítik a normális életvitelt. juharfasziruppal vagy mézzel édesítve. a Hány kilométert eszel meg naponta? címû cikket. illetve az aszaló üzemekben való szárítást részesítsük elõnyben. szabad napsütésben végzett. lasszi az üzletek polcain. a kíméletes. Lásd GAIA Alapítvány vagy a Zöldmagazin híreit. Éden étrend kiegészítõ. Japán tapasz. A különbözõ tejbaktérium kultúrákkal való kísérletezés helyett csak a természetes környezetben fellehetõ kultúrákkal történjen a tejföl. fedezzük fel ismét a vermelés hatékonyságát! Csak néhány céget.biogazdálkodóknak. nyári. Az aszpartámos kutyulmányokat vonják ki azonnal a forgalomból! A nagyüzemi gazdaságokat.amelynek keretében hetente egy-egy láda friss zöldséget kaphatnak.) Tanuljunk meg a következõ szabályt: Ami a Természetesnél több vagy kevesebb. Pronatúra – „A talaj éltetõ ereje” . Noni. Dr. finom joghurtital. Reneval Kft. 3-4-szeres vizes hígításban. Vadász u. az „ökocélok” megvalósulását: -Táplálék kiegészítõk a teljesség igénye nélkül: Basica. Energy. Legyen végre igazi..ahogy van! Ne piszkáld. Herbalance. Budapesti lerakatuk az Ökoszolgálatnál van (Bp. Tiszta Víz Üzletház – Víztisztító berendezések (molekuláris víztisztítás!!!). akikkel valamilyen módon kapcsolatba kerültem az utóbbi két évben. A tartósításnál a vegyszeres tartósítás helyett. pl. Indiai fûszerekkel. cégek. zöld láda rendszerét . a hazai körülmények között megtermelhetõ ételek nem származhatnak az adott településtõl 50-100 kilométernél távolabbi helyrõl. ún. (Szeged) – mágneses víztisztítás (vízkõoldó helyett!!!) és üzemanyag porlasztás elõsegítés (jobb hatásfok. cikkeit. A fõvárosiaknak illetve a Gödöllõ környéki lakóknak ajánlom a gödöllõi Nyitott Kert Alapítvány elõfizetéses. 29. a helyi szintû gazdaságoknak kell felváltaniuk. egyesületet említenék. kisebb fogyasztás!!!). Forever Living Products. Energiaspirál. ne játssz az élelmiszerrel! Aki akarja.. Tiens termékek stb.

. és a vállalatot 60 millió forint bírság megfizetésére kötelezte. így egyenlõre minden termékre egyformán szükség van. azok sejtik milyen lehetõségek vannak ezekben a termékekben. érdemes mindegyikkel megismerkedni. de mivel egyenlõre hazai szinteken még nagyon csekély a választék. azaz a vállalkozás gyógyszernek nem minõsülõ termékeivel kapcsolatos tájékoztatásaiban nem tehet közzé gyógyhatásra utaló információt. Akik pedig az MLM rendszerben mûködõ forgalmazást ki is próbálták.. Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa megállapította a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást. A Versenytanács döntése meghozatalakor azt vette figyelembe. az általa forgalmazott hangkazettákon. az azt alátámasztó hatósági eljárások lefolytatása és a szükséges engedélyek megléte nélkül. Magyarország a Tisztán és egyszerûen kiadványában.melyeket globalizált világunk szuper és hipermarketjeinek polcát gazdagító vagy a kemikáliákat forgalmazó cégei igyekeznek eltitkolni.Aki megismerkedett már ezekkel a cégekkel. hogy az érvényben lévõ törvények alkalmazása mellett egy vállalkozás élelmiszernek. A Versenytanács fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartás további folytatását a határozat kézhezvételétõl megtiltotta. azok tudják.fõleg az egészséggondozás terén . Természetesen itt is érdemes favorizálni a hazai ipar termékeit. pénzt is lehet vele keresni. „majd nem szívinfarktust kaptam az idegességtõl”: GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL KÖZLEMÉNYE 60 MILLIÓ FORINTOS BÍRSÁGOT SZABOTT KI A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL A FOGYASZTÓK MEGTÉVESZTÉSE MIATT A Gazdasági Versenyhivatal a Forever Living Products Egészségügyi Élelmezési és Kozmetikai Termékeket Forgalmazó Kft. vagy kozmetikai terméknek minõsülõ termékeinek nem tulajdoníthat gyógyhatást. Mindegyik jó és hasznos valamilyen szempontból. étrend-kiegészítõnek. Ezeken a termékbemutatókon megismerkedhetünk azokkal a tudományos hírekkel. A bírság meghatározásakor a Ver166 . Amikor elolvastam a Leponex kemikália 37 mellékhatását és összevetettem a Gazdasági Versenyhivatal egyik közleményével. Magyarország ellen a fogyasztók megtévesztése miatt indított eljárást. A Forever Living Products Egészségügyi Élelmezési és Kozmetikai Termékeket Forgalmazó Kft. eredményekkel is . valamint a nyomtatott és elektronikus formában megjelenõ (Forever Aloe címû) havilapjában a felhasználói tapasztalatok közzétételével termékeinek gyógyhatást tulajdonító tájékoztatást adott.

ezek azok az érvényben lévõ törvények. Ha a gyógyszerkutató központokat ellenõrzõ állami szervek visszanézik az elmúlt 40-50 év gyógyszer engedélyezési és visszavonási. AZ ORVOS ÉS A GYÓGYSZERÉSZ. amelyek életellenesek. tudósain tesztelje. igen. amik még alkalmatlanná teszik a Természetes Élet alapelveinek integrálását a Magyar Társadalomba. -ÍGY JOGOSAN MONDHATJUK. -RENGETEG DEZINFORMÁCIÓ LÁTOTT NAPVILÁGOT AZ UTÓBBI ÉVTIZEDEKBEN. Egy olyan kiegészítõ gyógyszerkészítési törvényt kellene elõírni. betiltási 167 . AZ ORVOSI EGYETEMI OKTATÁS A GYÓGYSZERIPART ÉS A ORVOSI MÛSZERIPART TÁMOGATJA. hogy a forgalomba hozott gyógyszereket a gyógyszergyártó cég a saját kollégáin.04.senytanács súlyosbító körülményként értékelte.) Nos. semmilyen veszélyt nem rejt magában. Nem „betegség pusztításra”. HANEM AZÉRT MERT: -NINCSENEK AZ ORVOSOK TISZTÁBAN AZ EMBERI TESTTÍPUSOK ÉS A BETEGSÉGTÍPUSOK ALAPVETÕ ISMERETEIVEL. 06. Igen. hogy az elmarasztalt vállalkozás gyógyszernek nem minõsülõ termékeit már több éve forgalmazza a Versenytanács által kifogásolt módon. (Lásd 199. CSAK AZ NEM KAP PÉNZT A BETEGTÕL. hanem „immunrendszer megerõsítésre” épülnek. -NINCS MEGBÍZHATÓ TUDÁSUK ÉS TUDATI ALAPJUK A KEZELÉSEK VÉGREHAJTÁSÁRA. Budapest. mivel badarságot tartalmaznak! NEM AZÉRT NEM TUDJÁK TERMÉSZETES SZEREKKEL MEGGYÓGYÍTANI AZ ORVOSOK A PÁCIENSEIKET MERT A SZEREK GYENGÉK ÉS HATÁSFOKUK ELHANYAGOLHATÓ. ahol a fogyasztók jelentõs mértékben ki vannak szolgáltatva a vásárolt termék fogyasztásával járó hatásokra vonatkozó információ tartalmának igaz voltának. 2004. AKI MEGDOLGOZOTT ÉRTE. ez a természetes folyamat! Nem ám az állatkísérletek!!!!! Micsoda kegyetlen baromság! Az állatkísérleteket azonnal be kell tiltani! Bármennyire is meglepõ. az „igazi” gyógyszerek önmagunkon való tesztelése a megfelelõ képzettségû szakember vezetése mellett. hogy az eljárás alá vont vállalkozás termékeit olyan piacon értékesítette. A Versenytanács azt is súlyosbító körülményként értékelte. -NINCSENEK MEGFELELÕEN A HAZAI GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS ÁSVÁNYOK GYÓGYHATÁSAI FELTÉRKÉPEZVE AZ ÁJURVÉDIKUS RENDSZER TÜKRÉBEN. PEDIG RAJTUK KÍVÜL MÁS NEM IGAZÁN ÉRDEMEL ANYAGI JUTTATÁST A BETEG SZENVEDÉSEIÉRT. old. sürgõsen el kellene törölni õket.

Ugyan mikor betegszik meg egy étkezésére ügyelõ. friss zöldségek. Pang az emésztés. elrágcsálni és egy fél pohár forróvizet inni. A törvényeket be kell tartatni az emberekkel. 1 evõkanál méz. de azonnal! Megfázás? Szegfûszeg rágcsálás. összekeverve lassan. kevés citromlé. és öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ. akkor szervezeted a legfontosabb LNS (alfa linolénsav) forrással is kapcsolatba került. TUDATOSAN. (Lásd Lenkei Gábor: Cenzúrázott Egészség vagy Ghislaine Lanctot: Az Egészségügyi Maffia címû könyvét. elleni igazi GYÓGYSZEREK. influenza. § Aki mást öngyilkosságra rábír. Ha pedig mindezt kiegészíted egy kis lenmag pehellyel. amikor az étrendjén változtatott. 1978. vagy ennek elkövetéséhez segítséget nyújt. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl Öngyilkosságban közremûködés 168. bûntettet követ el. hogy a mai gyógyszergyártás egy mellékhatásoktól hemzsegõ. étrend-kiegészítõkre. félrevezetésre épül. akkor honatyáink ezt a felháborító tényt látva. túlevés. hogy „majd” minden nap egy reszelt alma. NEM TEKINTHETI MAGÁT A HIPPOKRÁTÉSZI ELVEK TEKINTETÉBEN ORVOSNAK. évi IV. AKI PEDIG SZÁNDÉKOSAN. fahéjas teát. MELLÉKHATÁSOKTÓL. nyugodt körülmények között elfogyasztva az egészség oltalma. mely az omega-3 olajok építõanyagai. vitaminok. gyomorégés stb. ájurvédikus ismeretekkel rendelkezõ ember? „Minden nap egy alma az egészség oltalma. A gyógyszernek nevezett kemikáliák szedetésével lassú öngyilkosságra késztetik az orvosok az embereket. Gyümölcsök. fél teáskanál fahéj. teljes kiõrlésû gabona magvak fogyasztása napi rendszerességgel. kemikáliaipar és hogy tudatlanságra. Észrevehetik. AZ SZERINTEM TÖRVÉNYSZEGÕ. melyek bármilyen furcsa.procedúráit észrevehetnek egy tendenciát. melyek kétségbe vonják ezen agyagok gyógyhatását! Ezeket 168 . túlettük magunkat? Egy kis gyömbérkarikát kell vágni az étkezés után. megnyugtató. Túlságosan ég a gyomor? Langyos. kozmetikai szerekre vonatkozó törvények azon részét. az NEM EBBEN A VILÁGBAN ÉL. de élelmiszerbõl készültek!!! Aki lebecsüli a természetes élelmiszerek gyógyhatását. Ezek az apró ismeretek a leghatásosabb megfázás. nátha. VAGYIS MÉRGEZÉSEKTÕL HEMZSEGÕ KEMIKÁLIÁKAT ÍR FEL PÁCIENSEINEK MINDEN APRÓ BETEGSÉGRE.” Ezt a mondást én úgy egészíteném ki az ájurvédikus tudás ismeretében.) Sok ember élete akkor és csakis akkor változott meg. ha az öngyilkosságot megkísérlik vagy elkövetik. egy kisebb reszelt répa. Ha viszont a törvények nem képviselik az egészséges emberi élet alapjait. azonnal meg kell szüntessék az érvényben lévõ. egészséges élelmiszerekre.

Szombathy Gyulát. a „CUMICECID” a FIDIBUSZ BALZSAM. ekkor a kettõs látásra és álmatlanságra felírt egy másik kemikáliát. hogy létezik egy nagyszerû bohózat „Mellékhatások” címmel. hogy ilyenkor be kell áztatni… de ismét 169 . ELFOGADOTT TÖRVÉNYEK JÓRÉSZE ELLENKEZIK A HIPPOKRÁTÉSZI GYÓGYÍTÓ ELVEKKEL. mondjuk felvett egy-két nõies jellemvonást is. A doktor úr és Aranka kettõsét sohasem fogom elfelejteni. de ekkor – állítása szerint . ahol Sinkovits Imre és Tábori Nóra együtt alkotta a hagyományos orvos-nõvér párost és kezelték a férfi beteget.) Majd a következõ héten ismét jött a beteg… A haja hosszabb lett. – A „CUMICECID és a FIDIBUSZ BALZSAM” mellékhatása! – mondta szomorúan az orvos. nemisége cserben hagyta és ezért a felesége is elpártolt tõle. amitõl kihullott a páciens összes haja és pangott az étvágya. Na. ekkor jött a következõ kemikália-sorozat. AKKOR A MAI ORVOSTUDOMÁNYT. hogy ilyenkor be kell áztatni… . esténként 2 kapszula „LETEPERIN”.. és alvászavarokra.. „BETEGSÉGGYÁRAKNAK”. AZ ÁLLAMOK FELETTI GLOBALIZÁLT VILÁGREND KISZOLGÁLÓINAK. ÉS A HAZAI TÖRVÉNYEKET NEM TEKINTHETJÜK A HIPPOKRÁTÉSZI ORVOSTUDOMÁNY JOGUTÓDJÁNAK. hogy a megboldogult nagymamája mindig azt tanácsolta.legalább nem zavarta már. a kontrollra. ÍGY INKÁBB TEKINTHETJÜK ÕKET A GLOBALIZÁLT KEMIKÁLIAGYÁRAK ÜGYNÖKEINEK. mikor a „rettenetes hátviszketésre” felírt „ÁNTIVÁKÁRIN” tabletta mellékhatásaként. Hogy „élét vegyem eme kirohanásomnak”. mint a HAIR fõszereplõjéé. (Ekkor nem bírtam magammal. Aranka a doktor úr fejfájására és a beteg problémájára mindig csak félig mondhatta el a mondókáját: -Boldogult nagyanyám mindig azt mondta.erre a doktor úr: -Aranka! Inkább engedje be a következõ beteget! A doktor. emlékeztetném a kedves olvasót. de a beteget sem! Életemben nem nevettem annyit. hanem bárki ajánlhatja. az étvágya fantasztikus volt. Aranka nem gyõzte hangoztatni. MELYRE ÉVSZÁZADOKON KERESZTÜL ORVOSGENERÁCIÓK ESKÜDTEK FEL! HA HONATYÁINK MÓDOSÍTÁSUKAT NEM TESZIK MEG. hogy a felesége elhagyta. vagyis nem zárjuk ki a hétköznapi embereket továbbra sem a természetes szerekkel való üzletbõl! A MAI. mint ezen a bohózaton! Nem tudom emlékeznek-e rá. már sikítottam a nevetéstõl a TV elõtt.a szereket nemcsak orvosok. már kettõs-látással jött a beteg. Sinkovits Imrét „kis kócos”-nak hívta és felettébb „meleg hangulatot” árasztott a rendelõben.

-És egyébként… mit is kellett beáztatni Aranka? – kérdezte a doktor. A doktor örült. újabb és újabb mellékhatásoktól kialakuló betegségek jelentkeznek. széttárta a kezét és egy nagyon fontos. Ha valaki netán azon töpreng. de a beteg kiegészítette: . -Igaza van! Milyen jó a memóriája! – örvendezett a doktor. hogy a lényeget már õ is elfelejtette. És amikor elmondhatná. azért még maradt egy kis problémám… . Betiltott találmányok – csúcstechnológiák a páncélszekrényben Ha valaki nyitott szemmel jár-kel.Na. és megemlítette. mindannyian a Gyógyszer gyártók kezében vagyunk! (sic!) A következõ héten a beteg már épen. „meleg minõségektõl” mentesen jött a kontrollra. -Az. bizonyos eredmé170 .lehurrogta a doktor úr. -De doktor úr. hogy mit is kell beáztatni a gyógyulás érdekében. és magyar ez a bohózat. Aranka is boldogan tekintett rá. hogy RETTENETESEN VISZKET A HÁTAM!!! Az ördögi kör bezárult… Ez a kis komédia teljes mértékben kifejezi a mai gyógyításnak. észreveheti. -Azt már elfelejtettem… – révedt el Aranka. hogy egyéb „bicskanyitogató” hírekben is bõvelkednek a hétköznapok. A betegség tünetei változnak. elhûlve az orvos. Valamint a „modern orvoslásban „lenézett” hagyományos gyógymódokat képviselõ asszisztensnõ sem tudja elmondani a maga mondókáját… Nem engedi meg a „feszített menetrend”. nevezett procedúra végeredményét. de az eredeti probléma megmarad. Nagyon mai. hogy… Erre a doktor úr: . miért nem öltöttek formát a gyakorlatban. -Micsoda? – kérdi. hogy az 1950-es évek óta bizonyos tudományos felfedezések miért nem valósultak meg. az asszisztensnõ. mit mondott? Aranka hirtelen elfelejtette a mondókáját.Hát: BE KELL ÁZTATNI! –mondta mosolyogva.„Hja kérem! Mindannyian a Gyógyszer gyártók kezében vagyunk!”… 63. hogy megboldogult nagyanyja ilyenkor mindig azt mondta. mely rejtett. kezelésnek. nem tudja. a rohanás betegtõl-betegig. közhelynek számító dolgot mondott: – Hja kérem! Sajnos uram. akkor meg kiderül. elgondolkodtató üzeneteket is takar: . kontrollnak stb.kezdi a beteg az „újabb” panaszát. egészségesen.

és hogy mely részletekrõl lehet tudomásuk. Az indok minden esetben a nemzetbiztonsági megfontolás. Ha a további érintett amerikai állampolgár. PTO) ne is akarjon senki energetiká171 . kedd 11:23) „Az amerikai kormányzat hosszú évek óta több ezer szabadalmat tart kvázi parkolópályán. és ha a feltaláló megszegi a tiltást. július 6. tízezer dollárig terjedõ pénzbüntetést és két éves börtönt kockáztat. Ennek alapján a secrecy order alá vont illetõnek részletesen be kell számolnia.Ügynökök szûrik a benyújtott találmányokat (Index – 2004. hogy az USA szabadalmi hivatalában (Patent & Trademark Office. címét. ugyanis velük a megfelelõ szervek beszélgetnek majd el. vagy más országban próbál rá szabadalmat bejegyeztetni. A titoktartási rendelkezés az eredeti megfogalmazás szerint a nemzetbiztonsági szempontból érdekes találmányokat érintheti. tízezer dollárig terjedõ pénzbüntetést és két éves börtönt kockáztat. állapította meg az amerikai tudósok föderációja (FAS) sõt szerintük az elmúlt években még fokozódott is a titkosítási verseny. Ilyen feltételek mellett sokan már azt tanácsolják. és titoktartási nyilatkozatban kell vállalnia.. Ehelyett meg kell adni az ilyen beavatottak nevét. Az USA-ban érvényben lévõ szabadalmi törvény (Invention Secrecy Act) több mint fél évszázada megbízhatóan tartja vissza a nyilvánosságtól számtalan feltaláló ötletét. a terület további vizsgálatától. hogy a külföldi érintetteket a feltaláló értesítse a hivatali döntésrõl. Máshova sem viheti Ha a feltaláló a tiltás ellenére nyilvánosságra hozza a szabadalmi beadványa részleteit. hogy kibocsátása nem igazolja semmilyen formában a találmány mûködõképességét vagy használhatóságát.nyek miért nem épültek be hétköznapi használati tárgyainkba. Elbeszélgetnek a külföldivel Az interneten több helyen hozzáférhetõ a titoktartási nyilatkozat állítólag hiteles szövege. eltiltva az eredeti feltalálót az ötlete hasznosításától. Ennek ellenére folyamatosan több ezer találmány van talonban. kivel osztotta még meg a találmánya részleteit. A titkosítási rendelkezés hangsúlyozza. Aki a szabadalmi eljárás megindítása után belefut a “secrecy order” (titoktartási rendelkezés) névre hallgató intézkedésbe. akkor az esetében szintén a nyilatkozat aláírása a következõ lépés. Az iromány ugyanakkor megtiltja. miközben minden egyes a titkosítási rendelkezést évente meg kell újítani. azoknak ajánlom figyelmébe a következõ hírt: Így bánik az USA a találmányokkal . attól bekérik az összes kutatási eredményét és modelljét. sõt a vele esett sérelmek elpanaszolásától. hogy az adott területen nem vizsgálódik tovább.

Másokat viszont derült égbõl ér a kisajátító határozat. Csak sejteni lehet. gravitációval és szupravezetéssel kapcsolatos találmányt bejegyezni. miközben az eljárásban kézzelfogható pénzügyi veszteség éri õket. Már a fentebb említett 1971-es lista alapján veszélyben voltak a 70-80 százalékos hatékonyságú energia-átalakító technológiák. Veszteségre számíthatnak A FAS szerint minden egyes USA-ban benyújtott szabadalommal szemben “megállítási joga” van többek közt az amerikai hadsereg. felfújható csónakok gyártói is bekerültek a titkosításra jelöltek közé. ha a kormányzati hivatalnokok szerint a szabadalmi beadvány nyilvánosságra kerülése nemzetvesztõ következményekkel járna. az energetikai tárca. a NASA és az NSA képviselõinek. Az amerikai titkosítási õrület a kilencvenes évek elején tetõzött. Titkos gumicsónak A rakétavédelmi rendszerek fejlesztõi eleve katonai megrendelésekre számítanak. akkor egyes években hatezernél is több találmány számított tabunak. Korábban a védelmi tárcával szerzõdött cégek számíthattak a szabadalom titkosítását kimondó határozatra. és már a szabadalmi beadványuk is részben titkosított elemekbõl áll. mi a bibis Mivel ma már nem nyilvánosak az elbírálás feltételei. emlékeztetett egyik összeállításában a CNet. amelyre a találmányokat megszûrõ bizottság azonnal reagál. Ezek ugyanis olyan hívószavak. 172 . mely területeken eshet be könnyedén a titkosítás. 1993-ban például nagysebességû fényképezési eljáráson dolgozó cégek. Az egyik 1971-es.val. A FAS statisztikái szerint a szeptember 11-i sajnálatos eseményeket követõen jelentõsen megugrott az állam által felügyelet alá vont szabadalmak száma. igen nehéz a szabadalomra ácsingózóknak elõre megjósolniuk a beadvány sorsát. A 2002-2003-as pénzügyi évben hozott 133 secrecy order közül 75-öt magánszemély kapott kézhez. haditengerészet és légierõ. a döntés indoklásához pedig elegendõ. immár nyilvános listában felsorolják. mert megúszták a minõsítést. Az USA területén lehetséges terrortámadások árnyékában azonban független civil vállalkozásokat is gyakrabban köteleznek a technológia nemzetbiztonsági megfontolásokból történõ átadására. Ilyen esetekben is könnyen lecsaphat a secrecy order. Róluk valószínûleg azért lehet tudni. mert például hálózati biztonsági alkalmazást készítenek vagy a bankok számára arcfelismerõ rendszert próbálnak összeütni. és a 20 százaléknál jobb hatásfokú napelemek. A szervezet legaggasztóbbnak mégis az egyszerû magánembert érintõ ügyek megszaporodását tartja.

a Washingtoni Békemeditációhoz. de azt hiszem. érthetõ okokból titkosak maradhatnak. adagolva a maximális pénzt kisajtolni az adott társadalomból. de a mosószergyártókat ellehetetlenítõ mágneses vagy egyéb vízkezeléses technológiák. old) szerepelt. Kicsit szomorú vagyok emiatt. Magyarországon is mûködik Az USA-ban igen kevés ember tudja pontosan. Ha ezek az újdonságok azóta elterjedtek volna a világon. talán az üvegház hatás sem lenne ennyire elszomorító… Figyeljük meg a hír egyik mellékes. biológiai vagy egyéb kémiai szerek. hogy az ne kerülhessen ki az átlagemberek közé. akár évtizedekre is. például a védelmi fenyegetést csökkentõ ügynökségnek (Defense Threat Reduction Agency. Különleges átvilágítással (security clearance) rendelkezõ szabadalmi hivatalnokok rostálják meg a beadványokat. Magyarországon a szabadalmi beadványokat a honvédelmi tárca szakértõje rendszeres idõközönként minõsíti. hogyan lehet az emberiséget érintõ. illetve így lehet az emberiséget egy „alacsonyabb felhasználói szinten” tartani és a tudományos eredményeket fokozatosan megvalósítva.” Ez a hír azt példázza. pusztító eszközök stb. nem tarthat már sokáig ez az õrület. és az érdekesebb esetek joghallgatók okulására szemléltetõ eszközzé változtak. az eljárás igen bonyolult. vagy az energiaipart (majdnem) feleslegessé tevõ 70-80 százalékos hatékonyságú energia-átalakító technológiák. 173 . majd egy évvel késõbb a minden egyes esetre kötelezõ éves felülvizsgálat ellenére ez a szám 4838-ra nõtt. és eltérõ a menete a határozat mellett kiálló különbözõ védelmi szervezetek esetében. és eldöntik. Fegyvergyártási. közülük melyeket kell továbbítani. melyeket nem szabad az átlagemberek közé vinni. Néhány feltaláló azonban foggal-körömmel harcolt az igazáért. gazdasági körökre vagy népekre veszélyes vagy veszélytelen találmányokat úgy eltitkosítani. DTRA). milyen technológiák napvilágra kerülése lehet veszélyes a nemzetbiztonságra nézve. Így lehet hatalmas vagyonra szert tenni. ugyanis az állami kisajátítás intézménye itthon is létezik. Bár az amerikai szabadalmi törvény elõírja a titkosítás alá vont esetek felülvizsgálatát.Osztódással szaporodnak? A 2001-2002-es pénzügyi év végén összesen 4792 korábbi szabadalom nyilvános hozzáférhetõségét blokkolták az USA-ban. Elismerem. ami az elõzõ oldalakon (119-120. vannak olyan találmányok. de számomra igen fontos adatát! Ez az adat kapcsolódik ahhoz a hírhez. és a 20 százaléknál jobb hatásfokú napelemek 1971-es listán szerepeltetése elgondolkodtató. az embereket nem lehet „folyamatosan hülyére venni”. a konkurencia kizárásával.

íme a cikk: 64. Céljuk. ott a közelben sokkal súlyosabb volt a helyzet. megtapasztalnunk olyan valamit. igen nagy volt a feszültség a kollektívtudatban egész Európában. a Dubrovnik Peace Project „Horváthországban. hogy a Maharishi Mahesh Yogi neve által fémjelzett védikus tudattechnológiák együttes alkalmazásával. mely nem más. Meglepõdve kérdezhetjük. ahol is több százan együtt végeztük az emelt szintû TM-szidhi meditácis programot a béke stabilizálódásáért. Dubrovnik gyönyörû történelmi városában. hogy a meditálók és szidhák csoportjának ténylegesen sikerült felelevenítenie a kollektív tudat korlátozó minõségeit. akkor ez is azt mutatná. Róluk valószínûleg azért lehet tudni. 1993-ban például nagysebességû fényképezési eljáráson dolgozó cégek. vagy valamiért különleges elbírálás alá kerülõ felfedezés. Talán ennek hatására merült fel igen sok. Ezt a cikket még Horvátországban írta. miszerint az Egyesített Mezõ mindennek az alapja a világegyetemben. Szlavikovics Erika is a Népszabadsághoz címzett cikkében. a Dubrovnik Peace Project keretében sok barátommal együtt sikerült átélnünk. vajon hogyan lehetséges mindez. mert megúszták a minõsítést. közel a háború sújtotta Jugoszlávia területéhez egy lelkes csoport gyûlt össze. mint egy tiszta 174 . Nos.” Tudom. hanem a kreativitás is növekedett. felfújható csónakok gyártói is bekerültek a titkosításra jelöltek közé. hogy a Washingtoni békedemonstráció idején (1993) és közvetlen elõtte a Természeti Törvény Pártok közös munkájának és a rengeteg csoportos meditáció és TM-szidhi program által rendkívül felélénkült Amerika kollektív tudata. a Dubrovnik Peace Project idején. hiszen sokszor a politikai próbálkozások is hasztalanok? Maharishi Mahesh Yogi Egyesített Mezõ technológiái a kvantumfizika elvein alapulnak.„Az amerikai titkosítási õrület a kilencvenes évek elején tetõzött. Jógarepüléssel a békéért. szabadalom Amerikában? Ha igen. így a „tisztább légkörben” a tudós elmék is hatékonyabbak. Viszont Horvátországban. akkor egyes években hatezernél is több találmány számított tabunak. különlegesen hasznos. Nemcsak a bûnözés szorult vissza. Akkor. Washingtonban szerencsére 1993-ban nem volt háború (csak kemény bûnözés). Errõl írt volt nejem. amit eddig csak könyvekben olvashattunk. a technikákat békés idõszakban próbálták ki a kollektívtudat minõségének feljavítására. amit sajnos az újság akkoriban nem közölt. a térségnek pozitivitást és harmóniát sugározva hozzájáruljanak a béke megteremtéséhez. önviszonyuló állapotában. Az Egyesített Mezõ a legfinomabb anyagi és energiaszinteken túl létezik egységesített.

melyeket még a pihentetõ alvás sem képes feloldani. neurózis. Gondolunk itt elsõsorban a szív. A TM technika által a legtöbb stresszbetegség is igen eredményesen.és érrendszeri panaszokra. mivel a pótszerektõl való függõség is idegrendszeri degenerációra vezethetõ vissza. magas vérnyomásra. asztma. a jógarepülés is az Egyesített Mezõ minõségeit eleveníti fel. A technika gyakorlása közben egy egyedülálló tudatállapot jön létre. mely kétszer mélyebb pihenést nyújt mint az alvás . az Egyesített Mezõt.) Mivel a TM és haladó technikája a TM szidhi. vagy tiszta tudatosság végtelen mezejét tapasztalja meg. valamint légzõszervi panaszokra. cukorbetegségre. melyet szakképzett TM tanár segítségével bárki könnyedén elsajátíthat. A test egy rendkívül mély pihenés állapotába kerül. mely a világegyetemet alkotó és mozgató összes Természeti Törvény otthona. krónikus álmatlanság. Így alakul ki a jógarepülés jelenségének elsõ fázisa. idegesség.intelligenciamezõ. Ez a „pihenõ éberség” az idegrendszerbõl és a testbõl eltávolítja azokat a mélyen gyökerezõ stresszeket. visszahuppan.és drogfogyasztás csökkentésére és megszûntetésére is. idegrendszeri panaszokra. A TM õsi. pl.beleértve a jógarepülést . A technika igen hatásos az alkohol-. A térségben alkalmazott technikák a Transzcendentális Meditáció (TM). cigaretta. de ugyanakkor az elme éber. A mélypihenés által az egészséges emberek idegrendszere hamarabb szabadul meg a napi feszültségtõl. a harmadik fázis az irányított repülés. A TM szidhi program és a jógarepülés technikájának hatása a meditáció segítségével megtapasztalt Tiszta Tudat (Egyesített Mezõ) állapotában bontakozik ki. sõt sok esetben teljes mértékben gyógyítható. A jógarepülés alatt az agy területei tökéletes összhangba kerülnek egymással.voltak. Gyakorlása folyamán az emberi elme mindennek az alapját. és a Transzcendentális Meditáció Szidhi Program (TM szidhi) . A TM egy egyszerû. több mint 600 tudományos kutatás igazolja. A test felemelkedik. megbetegedésekre. melyek felhalmozódása a késõbbi betegségek elõidézõje. úgymint depresszió.ezt az alvás állapotánál kétszer mélyebbre csökkent anyagcsereszint jelzi -. és tudatos marad önmagáról. Ez a maximális koherencia. erõfeszítés mentes mentális technika. az alvás és az álmodás tudatállapotaitól. védikus tradícióból származik. a megfelelõ technika gyakorlása közben a test felemelkedését eredményezi. Mindezeket az eredményeket 30 ország 200 független kutatóintézetében végzett. a következõ gondolatimpulzus hatására ismét megemelkedik és visszahuppan. (A második fázis a lebegés. mely különbözik az ébrenlét. így a jógarepülõ szûkebb és tágabb környezete 175 . stresszektõl.

Õ maga mondta. szeretetet. amikor a csoport létszáma az addigi legnagyobbra. hogy mióta a kellõ számú csoport jelen van. a Parlament pl. A horvát és a német sajtó mindvégig figyelemmel kísérte a csoport és a háború közötti összefüggéseket. mindezek a törvények a világegyetem fejlõdését is szolgálják. békét. 1999. hogy a pozitivitást és a békét az ország lakossága is élvezhesse. egy kis jógarepülõ csoport kezdett szervezõdni. Ilyen volt pl. hozza el. A konfliktus ideje alatt Jugoszláviában is létrejött egy 80 fõs jógarepülõkbõl és 150 meditálóból (õk még „csak” a TM technikát tanulták meg) álló csoport. köztük a magyarokat is. a horvátországi Rabac városában gyakorolták a már említett technikákat. vagy megérdemlik a Nobel Békedíjat!” A jugoszláv parlament elnöke kijelentette. a jugoszláv tábornokok egyszerûen nem jelentek meg a béketárgyalásokon. Amikor a kritikus idõszakban a csoport létszáma 200 fõ alá ment. (Összesen 57 magyar jógarepülõ is megfordult a csoportban. intelligenciát. április 18-án a koszovói konfliktus kitörésekor. amirõl már 20 éve vitáztak. boldogságot stb. a gyakorlatban is kipróbált háborús helyzetben. hogy teljes mértékben támogatja a hazai jógarepülõ csoport mozgalmát. hatások csökkenését. Végül. a béketárgyalások eredményeket kezdtek mutatni. 350 fõre emelkedett. kétkedés és elismerés között ingadozva írta. és a csoport egyre jobban növekedett. a végtelen pozitivitást és a negatív tendenciák. a végtelen pozitivitást. A háború nem más. a Jugoszláv háború gyors és viszonylag békés befejezése is. Jóval nagyobb megtakarítást értek el az ország költségvetésében. nevezetesen: hol és merre épüljön a Horvátországon keresztülvezetõ autópálya. háborús konfliktusok kezelésére is felhasználták. harmóniát. Végül a résztvevõk száma elérte Horvátország lakosságának 1%ának négyzetgyökét (230 fõ). egy olyan kérdésben jutott megegyezésre. hogy az ország élvezhesse a Természeti Törvény legyõzhetetlen védelmét. Az eredmény az lett.számára is ennek a minõségeit. 176 . Most ismét bíztató a helyzet. Fõ mûsoridõben többször bemutatták a jógarepülõket. mint az emberiség kollektívtudatában felhalmozódott stresszek következménye. hogy „Ezek az emberek vagy õrültek. véget ért a háború. és a pártok is jobban kijönnek egymással. A német sajtó humorosan. mely szükséges ahhoz. megszûnését. Ekkor már maga a horvát elnök is elismerte a csoport általi pozitív hatásokat. Az itt leírtak igazságát az egészségre vonatkozó tudományos kutatásokon kívül több.) A sajtó képviselõi elismerõleg és bíztatóan nyilatkoztak. hogy a magát önerõbõl fenntartó csoport egyre több szponzori támogatást kapott. és így a létrehozott harmónia is csökkent.

mert az aktuális Kormány nem támogatja anyagilag. Aztán egyik nap. 30-40 stb. pl. a Jugoszláv válság idején. 20 fõ). vagy legalább egy gyakorlásra alkalmas állandó. akkor csökkent a konfliktus negatív hatása és kötötték meg a békét. akkor „tört meg a jég”. 65.000 fõs Bajához képest elég szép volt a mi létszámunk. a http://globalcountry. Itthon ezidáig kb. Dubrovnik. vagy válaszd ki a „Weekly Press Conferences” részt. Maharishi. Maharishi felkérte a TM-et megtanult 177 . és teljes támogatással szólt a TM-rõl. tanulmányoztam és vezettem egy kis bajai tanuló csoportot. negatív tendenciák egy idõ után felerõsödtek. a Maharishi Open University adásait néztem. a politikai rendszerváltáskor osztrák és amerikai TM tanárok ezreket tanítottak meg meditálni. elég sokan nézték az adásokat (kb. Vagy Interneten.org címen kell kiválasztani a „Global System of Instant Communications” itt az aktuális stream-okat lehet nézni. hisz mi csak ártatlanul végeztük a gyakorlatunkat. ami egy Baja méretû kis városban elég szép kis létszám. Maharishi felhívja a világ meditálóinak és szdiháinak figyelmét arra. hogy a Jugoszláv válság igen komoly következményekkel járhat. Veszprémben kb.A Jugoszláviai Orvosok Szövetsége és a Jugoszláv Pszichiátriai Szövetség elismerõen. és ott kedvedre válogathatsz. szóval a 40. ezen belül pedig az archívumot. hogy miután a Maharishi Mahesh Yogi utasítására más háborús övezetekben már korábban létrejött csoportok elhagyták az országot. 500-an tanulták meg a TM szidhi technikát – beleértve a jógarepülés technikáját is – de nem tudnak közösen gyakorolni. letölthetsz az anyagok közül!) Szóval egy hallgatói központot vezettem akkor Baja város szívében. Dubrovnik Peace Project 1999 Abban az idõben. de egy biztos. amit a mozgalom kölcsönzött a hallgatói központok részére szerte a világban. a konfliktusok. az adás elõtt és után egy felhívást láttunk. az egészségre gyakorolt pozitív hatásai miatt. Személyes élményeim. június Ugye érdekes? Nem tudom. amikor a csoport a maximum létszám közelében mûködött. hogy mi okoztuk-e azt a hatást. 1999. Összehasonlításként. nagyobb épülettel a csoport mûködését. Teljes Tudás Tanfolyamát tanultuk. én kezeltem a digitális dekódert. (Ezt az MOU-t egyébként bárki nézheti a HOTBIRD 3 mûholdon lehet venni. Megfigyelhetõ. Budapesten volt 50-60 meditáló ember aki rendszeresen nézte az adásokat. Hazánkban 1989-ben. ha mi meditálók nem teszünk meg minden tõlünk telhetõt a feszültségek enyhítésére.

közös szidhi programot szerte a világban. amikor kint voltam a kertben édesanyámmal és volt feleségemmel. fõleg a háborúhoz közel lévõ területeken. családos meditálók és szidhák azt üzenték Maharishinek a világ különbözõ pontjairól. csak néztünk dermedten a képernyõre. „Azt mondod. hallottuk. régi. csoportos meditációkat. sem munkahelyed. közös meditációra. hónapokra magára. hogy végezzenek közös. étkezés és a programokon való részvétel ingyenes. sikerült elindítaniuk egy ún. sokan érdeklõdtek.. Próbáltam mosolyogva valamit mondani az embereknek. Maharishi azt üzente vissza a médián keresztül.. a munkád miatt nem tudsz elmenni? Éppen hogy miattuk kellene elmenned. hogy mindenki tegye meg a tõle telhetõ maximumot a világbéke érdekében. 30-40 fõs kis lelkes csapat és nemzetközi szponzorokat szerezve. hogy nagyon meglepte. Maharishi naponta kérte az embereket. üzleted a végén!!! Ne akkor kezd el oltani a tüzet. és a Magyar nemzeti vezetõnél folyamatosan csengett a telefon. amikor még csak megközelítették a lángok!” Nagyon megszeppentünk mi is Bajaiak. ahogy a bombázógépek elhúznak a légtérben. hogy egyre nagyobb feszültség uralkodik el az emberek között a világban és érthetõen. A szállás. csak azt láttuk. hanem akkor. Emlékszem. Eléggé félelmetes volt hosszú perceken át hallgatni a gépek moraját. Ekkor döntöttem. hogy ha most nem lépnek a világ szidhái idõben. „megrázta” a tanulócsoportot Maharishi bejelentése. hogyan lehet kimenni 178 . akkor a kollektív tudatban lévõ feszültség „mint futótûz fog szétterjedni Európában”. Magyarországon is. a Dubrovnik Peace Projectre. és akár az egész világban is. Ezért szerveztem egy közös meditációs hétvégét Baján. sokan attól tartottak. amikor a házad ég. Elkezdõdött a háború következõ fejezete. hogy Horvátországban összejött egy kb.embereket. mert egyébként nem lesz sem családod. Ekkor már a Maharishi Open University adásain keresztül arról lehetett hírt kapni. párommal együtt kiutaztunk Dubrovnikba. „Dubrovnik Peace Project”-et. mentek Jugoszláviába bombázni. de érzõdött. az ország déli határvidéken eléggé feszült volt a hangulat. A TM központokban. Aztán egyik nap. mindössze 8-10 szidha és 4-5 meditáló vett részt ezen a hétvégi találkozón. hogy esetleg a harcok átterjedhetnek Magyarországra is. a családod és az üzleted. de a családjukat és az üzleti vállalkozásukat nem hagyhatják hetekre. ahová várják a környezõ országok és a világ szidháit közös programra. nem igazán értettük mi van. Ekkor többen is. hogy nagyon szívesen elmennének. Nem voltunk nagyon sokan. egy napos közös jógarepüléses bentlakást a kollektívtudatban felgyülemlett stresszek enyhítésére. A tét igen magas volt.

tõled 50-100 méterre. akár csak 1 hétre is. az emberek felhõtlen örömmel isszák a sörüket. géppuskás katonával kanyarodott be szembe velünk. Szétlõtt házakat. a többi költséget a nemzetközi szponzorcsapat állta. közelítve a háborús övezethez. ahol a központi fûtés helyett. akik majdnem az elejétõl végéig kint voltak (több hónapok keresztül!). hanem attól is. Persze az ijedtségen kívül semmi sem történt. szenes tanyaépületeket stb. és a jógarepülést. Az egész Dubrovnik Peace Project-i kint létem alatt kb. 30-32 Celsius fokos nappalijában napi 8-9 órát meditálsz. elhagyatott. Az egyik kanyarban épp fordultunk volna élesen balra. nemcsak a méretkülönbségekbõl és az egymás melletti elrohanás közelségétõl. Kaptunk 30. rendre „át volt ütve a 4-5 emeletes panelház oldalfala. sõt még a háború után is maradtak pár hónapig. az utazásunk elég kényelmes volt. a tetején egy símaszkos. Útközben. Várták a felfûrészelést és az aprítást… Szörnyû! Amint haladtunk úti célunk felé. hogy elõsegítsék a helyzet stabilizálódását. „elhagyatott hotel” kb. hallgattuk a védákat. mintha az a géppuskás fickó pár másodpercig teljesen az arcunkba nyomult volna a fegyverével. így minden készen állt az induláshoz.000 forint szponzori támogatást az egyik bajai meditálótól az útiköltségekre. hogy úgy tûnt. akkor már béke uralkodott. siralmas képeket láttunk. a nagy meleg ellenére hûvösnek éreztem a vizet. miközben kint a 32-37 Celsius fokos melegben. A fegyver torkolata egyenesen az arcunkba meredt… Akkor elég rendesen megijedt mindenki a kocsiban. Emeletes házakat. nevetnek stb. Kocsival vittek ki minket. pedig visítozva ugrálnak a gyerekek be a vízbe. Szinte láttuk a torkolattüzet. kb. 5-6-szor csobbantam a tengerben. felfelé a hegyi szerpentinen – amikor egy amerikai HAMMER típusú gépjármû. Tudod milyen érzés az. így egyre több katonai gépjármûvel találkoztunk. hangosan-viccesen odaszólnak egymásnak. az egyik hegyi szerpentinen nagyon félelmetes élményben volt részünk. Mi csak 2-3 hétre terveztük mindössze a kiutazást. Mivel már közel jártunk a háborús övezethez. jobbra az út túloldalán. 179 . de azért ezt örökre megjegyeztem magamnak… Megérkezésünk után lassan elkezdtük a meditációs programunkat. szinte minden lakásnál és kis kémények voltak kivezetve a lyukakon.? Ugyanis Dubrovnikban. a sebességétõl. Fûtés sparheltben… A panelházak elõtt végig 2-3 méter magasan felstócolva álltak a farönkök. 50-60 km/h-s sebességgel zúgott el közvetlen mellettünk. Voltak olyan Magyarok. amikor egy elhanyagolt. fokozatosan vettük fel az emelt programot.Horvárországba. A nemzetközi szponzorálás segítségével szinte csak a tisztálkodási szereket kellett biztosítanunk. Naponta 8-9 órát végeztük a Maharishi Transzcendentális Meditáció és TM szidhi programját. géppisztolysorozatok ütötte lyukakat a házak falán.

és elkezdik a szervezõmunkákat. 1-2 portás kivételével üresen konganak az épületek. Semmi gond. elégedettek voltunk a kiszolgálással. ezt „élveztem” másfél hónapig. rendezett körülmények között. a repülõtermek pedig ismét egy másikban. Némelyik hotelben 40-50 vendég. a számuk nem jelentõs. Jönnek és mennek az emberek. szidhi. (Ezt csoportban végeztük. repülés. körülményekkel. emeltszintû programot nem könnyû egy hétköznapi. véda. a többi hotel üresen áll. TM tanári felügyelettel.) A békemeditációra szánt 2-3 hétbõl másfél hónap lett. Ez volt egy napunk eseménysorozata. pihenés. … ment a védikus program „mosógépe” mely a kollektívtudatot tisztította. Végy egy gyönyörû tengerpartot Dubrovnik festõi környezetével.Jógaászanák. van itt üres bõven! Kiveszik a megfelelõ szobákat. pránajáma. a felületes stresszeink többsége már senkit sem zavart. Megérkezik. ilyen költözés után . akik vállalják ezt a „nyaralást” 1-2 hétre. pihenés. csinálnia. szidhi. véda. de már ki is nõtték a 150 fõs hotelt. Van aki 1 hétig. 30 emberével az egyik hotelbe. A szállodákban megfelelõ ellátásban volt részünk.) Mit lehet tenni? Új hotelt kell keresni. beköltözködik a Dubrovnik Peace Project a maga kb. repülés. véda. Nem tudom elhiszitek-e a lényeget.ekkor már bõven 100 fõ fölött volt a létszám – egy egész hotelt (400 fõs) lefoglalták a csoportnak. Érdekességképpen megemlíteném. Maharishi felkérésére. van aki tudja a szállását. mert sok vendégnek „véletlenül” pont akkor kellett odatelepednie! (Közben a környezõ hotelek vendéglétszáma szinte 0. A többi hotelben 40-50 fõ az átlagos létszám… 180 . jógaászanák. kapcsolatfelvételeket más országok nemzeti vezetõivel. a kollektívtudat stresszeit oldottuk. hogy esetleg a távozásunk után egybõl elnéptelenedtek azok a hotelek ahonnan távoztunk. (Az étkezés egy másik hotel étkezdéjében volt. ellátását fizetni van aki nem. pránajáma. mert „kinõttük õket”. Ilyen magas. új hotelt kell keresni! A 3. de olyan embereket kellett találni. szidhi. így ez a magas szintû program akkor megengedett volt.. meditáció. majdnem teltházzal tovább dolgoztak a szezonban. hogy amíg a csoport Dubrovnikban volt. a híradásokat.) Az ember azt hinné. de azért lelkiismeretesen kitartottunk. meditáció. Hogyan tisztította a kollektívtudatot? A mi idegrendszerünkön keresztül. Aztán a Projectet vezetõ kis csapat azt veszi észre. Helyezz ide 8-10 (vagy tudom is én mennyi) szállodát. hogy a hotel kezd megtelni! Mondjuk vannak már 50-60-an. de nem! Ugyanúgy. pránajáma. Pár hét alatt „teljesen kiürült a meditáló emberek feje”. van aki 2-ig. jönnek és mennek. vagy a 4. Eltelik 2-3 hét és a hotel ismét megtelt. jógaászanák. és elkezdik a munkát. családos embernek elvállalnia. meditáció. repülés. A csapat magja nagyjából állandó maradt. a szponzorok keresését. elõadások stb. 3-szor kellett hotelt cserélni. A TM technika nagyon erõs meditációs technika. pihenés. de a következõ dolog történt.

Akkoriban, a háború közelsége miatt még a szezonban sem számítottak ekkora létszámra, a környezõ városok hoteljeiben, panzióiban nem is volt ekkora forgalom! Ugye érdekes? Én csak 1-szer költöztem, hálaistennek, de a többiek mesélték ezeket az érdekes velük történt eseményeket. (Megjegyezném, ez a mellékes rendezõ hatás most pont jól jönne pl. a Balatoni szezon beindítására…) Kint tartózkodásunk utolsó elõtti hetében „tört ki a béke”. Az egészbõl csak annyit vettünk észre, hogy mikor a csoport létszáma elérte „azt a bizonyos” határértéket - ezt már elõtte bejelentették a Maharishi Védikus szakértõk, hogy kb. mekkora az az érték, az a létszám amit el kellene érnünk a béke stabilizálódásához - szóval amikor ezt a határértéket elértük, akkor jött létre a béke is. Pár napig még maradtunk, majd hazautaztunk. Így alakult az életünk Dubrovnikban. Rengeteget lehetne sztorizni, milyen tapasztalataink voltak, mit láttak az emberek meditációban, vagy hogy milyen tapasztalatai voltak a jógarepülõknek, de ugyan kit érdekel ez??? Nem ez a lényeg, hanem a belsõ változás és a gyakorlati életbe való kivetülése. Volt jógarepülõ verseny is, amit az egyik német TV felvett stb. de ezek nem lényegesek, nem errõl szól a TM. Ez csak a felszínes szinten gondolkodó embereknek szólt, hogy lássák, igen a TM-szidhi mûködik. Igen, van jógarepülés. Lehet, hogy ez esetlennek tûnik, de vajh’ a sólyomfióka hogyan teszi meg elsõ lépéseit a fészek szélén? Látszik az ügyetlen szökdécselésében a felnõtt sólyom szárnyaló röpte? Nos, ilyen még a mi repülésünk is. Egyenlõre… Az egész Dubrovnik Peace Project lényege nem az volt, hogy láss bizonyos dolgokat a meditációban, nem az, hogy hallj valamit meditációdban, hanem az, hogy a meditációd utáni aktivitásod sikeres legyen. Mi volt a mi feladatunk? A MEDITÁCIÓBAN FELHALMOZOTT KREATÍV CSEND MEGTARTÁSA, ÉS TOVÁBBI CSEND, NYUGALOM TEREMTÉSE A KÖRNYEZETÜNK SZÁMÁRA. HOGYAN? ÖNMAGUNK LECSENDESÍTÉSÉVEL. Mindennap esténként, a project vezetõje, Zoran Krneta 5-10 percben összefoglalta, felolvasta - Angolra fordította - a napi híreket, amit a nyelvi csoportokba verõdött emberkéknek valaki a csoportból lefordított az anyanyelvre. Annyi, de annyi pl. gazdasági csalásokról szóló hír kitudódott akkoriban, hogy Zoran csak annyit mondott ezekrõl, „évekre kaptak az ügyvédek munkát a botrányokból”. Fõleg az üdülõterületek tiltott bérbeadásából vagy hotelláncok, ingatlanok elárusításából származó magánjövedelmeket kellett a politikusoknak, jelentõs gazdasági személyeknek, bankároknak valahogy megmagyarázniuk… Ez a hatás jól jönne itthon is! A béke megkötése elõtti napokban, mikor már csak 1 várost bombáztak a NATO gépek, azt hallottuk a hírekben, hogy egyszerre 600 bombázógép szállt fel! (sic!) Azon gondolkodtam, „mi az
181

Istenért kell ennyi repülõgéppel még felszállni”? Már csak egyetlen várost bombáztak, úgyhogy vajh’ „Mire szórják a bombáikat?!” Érdekes mód, erre a választ pár hónappal késõbb, egy Baján megrendezett Tudományos Konferencián kaptam meg. Ezek voltak összességében a Dubrovnik Peace Project érdekes-lényeges momentumai. Ugorjunk egyet az idõben, tudományos konferencia Baján pár hónappal a Dubrovnik Peace Project után! (Vázlatosan, kiemelek egyes részleteket a tudományos fórumból. Végig jegyzeteltem, szerintem nagyon megérte! A dõlt betûs részek az elõadó munkájából származó gondolatok, az állóbetûsek pedig az én megjegyzéseim a Maharishi Védikus Tudattechnológiák tükrében.) 66. MTESZ MAGYAR TUDOMÁNY NAPI MEGYEI TUDOMÁNYOS FÓRUM – 1999. NOVEMBER 4. /BAJAI POLGÁRMESTERI HIVATAL NAGYTERME/ Az MTA Szegedi Területi Bizottságának szerepköre a régióban Dr. Balogh Tibor MTA SZAB tudományos titkára „A budapesti MTA után a Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) volt az elsõ vidéki Ak, Biz.. A Budapesti MTA és a vidéki Ak. Biz.-ok között igen komoly hatalmi harcok folytak a pénzügyi támogatások elosztásából és a tudományos vitákból kifolyólag is. (Pl. Elismertség a tudományos munkák viszonylatában.) Viszont az MTA nemrégiben kapott egy olyan feladatot, amit egyetlen, centralizált központ nem tud megvalósítani, a VIDÉKFEJLESZTÉST. Ez az iskolateremtést, a szellemi értékek kiaknázását, a vidék fejlesztését tûzte ki céljául. (Ez még csak néhány éve futó program! 1999-et írunk… (sic!)) A Vidékfejlesztést így a Vidéki Ak.-i Biz.-ok kapták meg. A SZAB ennek keretében különbözõ tudományos munkákat, esszéket, filozófiai munkákat stb. adott már ki. (kb. 30-at adtak eddig már ki; 1999-es adat.) Ezért létrehozták a Tudomány Támogatása a Délalföldön Alapítványt mely a kiadványokat szponzorálja. A közelmúltban virágzó nemzetközi tudományos dolgozatok is voltak ROMÁN – JUGOSZLÁV – MAGYAR kutatók közös munkájának eredményeképpen, de a Jugoszláv konfliktus után a Jugoszlávok felfüggesztették, majd kiléptek a tudományos tevékenységekbõl a politikai manõverek kényszerei miatt, így ezek hanyatlófélben vannak. A SZAB és a Széchenyi Akadémia között bizonyos kapcsolatok kezdenek kialakulni, melyek talán a jövõben gyümölcsözõekké is válhatnak. (A Széchenyi Akadémia fõleg mûvészi tevékeny182

séggel foglalkozik, mûvészi tevékenységek támogatását biztosítja, míg a SZAB fõként természettudományos tevékenységeket támogat.) Ezt a kapcsolatot néhányan támogatják, néhányan ellenzik. Sajnos a Magyar Kormány a GDPmin-át költi tudományos kutatásokra, így – az MTA ebbõl fedezi saját költségeit – a vidéki Ak. Biz.-oknak már igen kevés jut. Az Akadémiákon belül nem tudják az EGYSÉGESÍTÉST megoldani úgy az anyagi források elosztásának, mint a munkák és tervek kiosztásának tekintetében.” Mint látjuk - a könyvemben felvázolt ismeretek tükrében - az akadémiai bizottságok problémájának egy része spontán módon megoldódna a Maharishi Védikus Tudattechnológiák gyakorlati alkalmazásával. Az EGYSÉGESÍTÉS nem papíron és koncepciókban történik, hanem a tudóscsoportok kollektív tudatában; az egyéni tudatszintek rendezettségének erõsödésével, a csoport tudata is megerõsödik. Ha egy akadémiai bizottság ülésezései elõtt rendszeresen végezné a Maharishi Transzcendentális Meditáció technikáját, meditálnának 20 percet, spontán módon sokkal összefogottabban és egységesebben viselkednének, gondolkodnának a hétköznapok során, vagy tárgyalások, kutatómunka közben. Arról pedig még csak említést sem merek tenni, hogy mekkora fejlõdést érnének el az akadémiai tagok saját kutatási területükön belül. (Ugyanis a TM gyakorlásával a tudatosságuk eleven mezeje új, friss impulzusokat, ötleteket kapna, nagyobb rálátással elemeznék eddigi kutatási eredményeiket. A TM technika általi jóga, „egyesítettség” az integráció leghatékonyabb tudattechnológiája.) Vidékfejlesztés – Közlekedés Dr. Erdõs Ferenc tud. Tanácsadó, egyetemi tanár MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézete, Pécs Magyarországon kétszeresen egyközpontú közlekedés alakult ki. Ez a kétszeres egyközpontúság az Osztrák – Magyar Monarchia idejébe nyúlik vissza, amikor Bécs létrehozta a Károlyi vasutat, mely M.o. megkerülésével ment Ukrajna felé az É.-i határ mentén. Ezzel azt akarták elérni az Osztrákok, hogy bármi is történjen M.o.-al, õk biztosan tudjanak kereskedni a K. Eu.-i régióval. (sic!) Majd 1870-1899 között nekiláttak az Alföld-Fiumei vasútvonalnak, de kiépítési problémák adódtak, mivel az erõs alföldi malomipar (köztük a bajai is!)(sic!) veszélyeztette volna az Osztrákok monopol helyzetét, így a BajaBátaszék vasútvonalat egyszerûen nem építették ki. Ez megbénította a D. M.o.-i vasúti összeköttetéseket. Ennek hatása még az 1990-es évek végén is érzõdött.
183

Dél M.o. infrastrukturálisan háttérbeszorított maradt M.o. más részeit tekintve, melyet politikai manõverek okoztak az évtizedek során. Így jött létre az egyszeres egyközpontú vasúti közlekedés Bécs és Budapest között. A kétszeres egyközpontúság – a vasúti közlekedést tekintve – pedig Budapest és a megyeközpontok között jött létre a közelmúlt gazdaságpolitikája révén. A fõbb É. Eu.-i vasútvonalak M.o. megkerülésével haladnak a keleti ill. a déli részek felé. Mikor a „vasfüggönyt” felnyitották az É.-D.-i kereskedelmi és forgalmi áramlásirány K.-Ny-ira váltott! Magyarország jelenleg árnyékhelyzetben van, a nemzetközi vasútvonalak a mai M.o.-t megkerülve haladnak D.-i illetve K.-i irányba. Különbözõ tervek születtek a jövõ M.o.-a infrastruktúrájának javítására. Az egyik az ún. „Helsinki folyosók”. Tudnunk kell, hogy ha ezek a „Helsinki folyosók” kiépülnek, akkor a tõke, a folyosók melletti nagyobb városokba fog áramolni. A Németek tervezik M.o.-on gyorsvasútpályák építését is, az országok közti kapcsolat felgyorsításának érdekében. M.o. autópályái szintén centralizáltak, valós megoldást egy az É.K.-i részrõl induló, és a teljes K.-i területet átívelõ autópálya hozhatna. (Az M0-ás sem új autópálya, hanem csak Budapest belvárosának tehermentesítését szolgálja.) M.o. É.K.-i térségének autóbuszjárat-kiépítettsége 0. Az autóbusz közlekedésünk csak a megyeszintû közlekedést oldotta meg, bár az ország egyes helyein a megyeszékhely körüli települések egy része (néhol 6 máshol 40% (sic!)) nem képes elérni a saját megyeközpontját. A távolsági autóbusz közlekedésre a „karácsonyfa-járatok” a jellemzõek. (Egy fõ útvonal mentén haladnak, és jobbra-balra be-betérnek a környezõ településekre „hátha van kit felvenni…”) Ez igen nagy veszteséget jelent, és ebben a helyzetben a dotáció nem igazán jó megoldás. A hidak kiépítettsége igen rossz M.o.-on, viszont annál jobb volt a helyzet Jugoszláviában. A háború okozta bombázások, a hidak, az utak, az infrastruktúra lerombolása igazából csak a nyugati politikának kedvez, így Jugoszlávia kimarad a K. Eu. felé áramló tõke útvonalából. Most visszatérnék a Dubrovnik Peace Projectnél leírtakra. A hatalmas mértékû bombázásokat az infrastrukturális rombolások jellemezték; a hidak, a vasútvonalak, az autópályák voltak az elsõdleges célpontok. Utolsó napra szinte már csak néhány híd maradt. (Azzal magyarázták a hidak lerombolását, mert hogy a páncélosokkal, a hidak védelme alá menekülnek a szerb csapatok…) A háború után jött a romeltakarítás, a bombázott területek fegyver és robbanószer mentesítése, és az újjáépítés. Csupa „jó üzlet a nyertes fél számára”.
184

végsõ esetben ölhet. 120 békefenntartó katona.Érdemes elgondolkodni azon. ha itthon meditálnának és a szidhi programot végeznék. Minden katona. a karmájuk nem éppen kedvezõ irányba fogja elõmozdítani családjuk életét. és orrunknál fogva vezettetni magunkat” a média hírei által! Ismét Irakba utazik egy 120 fõbõl álló Magyar „békefenntartó” csapat. drágakövek. Vajon õk látták a Fahrenheit 951 címû filmet? Rendet teremtenek. a karma nem válogat. ha az ország létét fenyegetõ veszéllyel áll szemben. hanem gazdaság-politikai érdekek vezérlik õket. Magyarország sohasem ismerte a terrorizmus veszélyét. a család fejét veszítették el az itthoniak. Ez is azt mutatja. amit kinti tevékenységük okoz(hat). akkor hova kerülnek a régi hadieszközök??? A Jugoszláv válság idején kiürítették a fegyverraktárak jórészét. 1994 óta meditálok. de nem szabad „mindent elhinni. akkor „hegyeket mozgatnának meg”. a piacteremtés stb. A katonaság vezérkari nagyfõnökei most még mit sem látnak abból a veszélybõl. kiüríthessék a raktáraikat. figyelem a TM hatására bekövetkezõ változá185 . Elnézést a kifejezésért. 300 fõvel. akkor egy nagyszerû embert. ezzel erõsítve az országunk kollektívtudatának koherenciáját. de ha kiegészülnének még kb. Hol az olaj. Sokkal többet érne. Ez a szomorú kötelessége. majd késõbb külön pénzért mentesíthessék a területeket. a pusztítás „miértjének” legtöbbje nem a rádióban hallható hírek igazságtartalmára épül. Ha pedig õket ölik meg. puskák.5 hónapja alatt is megtapasztalhattam. Vlodropi Védikus Egyetemen eltöltött munkám és a Dubrovnik Peace Project 1. 600 repülõgép szállt fel. gránátok? Ha megtelnek a fegyvergyárak raktárai. több mint 10 éve gyûjtögetem a tapasztalataimat. Ha netalán fegyveres összetûzésbe kerülnek kint másokkal és ölni kényszerülnek. aki a saját országának védelmére tette fel az életét. gépfegyverek. hogy leírják a régi hadianyagot. Pedig. országunk soha-nemlátott egységes életét tapasztalhatnák meg. bombáik jórészét a tengerbe dobták… Miért??? Azért. mire támadni. A cselekvéssel és visszahatásaival mindenkinek szembe kell néznie. szidha ember még kevés. hogy a háborúk többsége. Ezeket a dolgokat 3 éves Hollandiai. hogy béke idején hogyan tudnak hatalmas profitokat bezsebelni a fegyvergyárak? Kinek adják el a fegyvereiket? Miért vannak a 8 általánost sem végezett afrikai vagy arab gyermekeknél aknavetõk. a családjuk megélhetésére és a gyors meggazdagodásra gondolnak leginkább. a robbantásos merényletek is csak a drogok megjelenésével kezdett beszivárogni az országba a maffiák közti leszámolásokkal. hol az ásványi anyagok. vagy bábkormányokat tartanak fenn? Ha látták is a filmet. amikor már alig volt kire. Az utolsó napokban.

majd kulturális intézmények. Eu. hogy a nyugati szférával azért nem tudjuk megfelelõen fenntartani a versenyt. ez az elõrejelzés nyugaton már élõ valósággá vált. Az Internet a globalizáció kiszolgálója. veszteségek esetén is a rendszer könnyen javítható legyen. Nemcsak az internetes sebbességek. hanem különbözõ sérülések. Mint látjuk.sokat úgy önmagamban. Osztott erõforrásokat használnak az információátvitelben. fakultás igazgató Az internetes csatlakozások száma évente megduplázódik. pénzintézetek kapcsolódtak be.hu/cikkek/59/4 http://www.hu/cikkek/199/4 A helyi televízió csatornákon belül használt nyelvi kód Kovács Bea fõiskolai tanársegéd 186 . itthon még nem annyira látszik a fejlõdés. a kulturális globalizáció motorja pedig az Internet lesz. de a kiszolgálás és árak viszonylatában is. ill. de térjünk vissza a bajai tudományos elõadássorozathoz! Internet és Globalizáció Dr. Ez a rendszer katonai kísérletekbõl alakult ki. a legnagyobb 100 vállalatból mindössze csak 45-nek volt.jox. európában és az egész világon. de az internetes lehetõségek. mûködõképes maradjon. hogy a rendszer épsége.) A hazai vállalati honlapok eléggé elmaradottak. cégek. Az USA-ban 40-80 millió. mint globálisan nézve országunkban. 30-40%-a.) Globalizáció Pénz. elérhetõségek megnövekedésével egyre inkább efelé tartunk mi is. mert Internet-kiszolgáltatottságunk igen gyatra. Érdemes összehasonlítani a francia és az amerikai helyzettel! http://www. (1999 áprilisi adat. Az Internet kapcsolatok elõször egyetemek közt jött létre. Az a legszomorúbb az egészben. Jövõbeni tendenciák A gazdasági globalizáció motorja a digitális kereskedelem. pénz.-ban 10-15 millió felhasználó van (1999-es adat. melynek egyik követelménye az volt. pénz A multinacionális vállalatok forgalma ma a világ össztermelésének kb.jox. No. mûködõképessége ne csak egy központi rendszeren múljon. Abonyi István tanszékvezetõ fõiskolai docens.

Ennek eredményeképpen rövidebb idõ alatt többet sikerült oktatnia az adott tantárgyakból. Németh László. -a tanár szerinte modell. szerepelnek mint hazánkban. De köztudott a teljes gárda leváltása is újakra. saját pénzen kiképzett emberekre. Aztán amerikai pénzbõl riportereket. A rokon tantárgyakat tanítása során összevonta pl. fiatalokra. Nagyon amatõr-szintû volt ez eleinte. Védikus szempontból elemezve Németh László munkáját. tanulmányoztuk az anyagot diákjaimmal. a tanár Bálint Ágnes fõiskolai tanársegéd Németh László nemcsak irodalmi. de tanári munkásságával is kiemelkedõt alkotott élete során. szintén felfedezhetjük a „Jóga” minõségét. Az ideális tanárt próbálta megvalósítani. egyesítette az egyes tantárgya187 . ha a nyugati tanulmányi modellek átvétele. errõl szóló néhány gondolatát idézném: -a tanár nem mindent tud. kvízmûsorok stb. eredeti forrást használt. Mivel összevonta. hanem mindent képes felismerni. Magyar nyelv és irodalom – történelem stb. Errõl olvashatunk Lányaim címû mûvében.: kémia – biológia – egészségtan. a bizonyításra vagy összehasonlításra alkalmazott példába kell bevezetnie. inkább az õ munkásságát. Lásd környezõ országok TViben ugyanazon mûsorok. néhol igen alacsony színvonalon folytak az adások. Hazai pedagógusaink többet nyernének. hanem a tananyagnak. beülve az óra üvegharangja alá…” Németh László az ideális tanárt valósította meg. felszítja a tudás tüzét. tapasztalatait tanulmányoznák és alkalmaznák a gyakorlati életben. hírek. Csakis eredeti nyelven. a tudásnak kell vezetnie a tanulást… Németh László egyik kedvenc kifejezése: „Tanultunk. operatõröket képeztek ki minden nagyobb helyi TV stúdiójában… Ez bizonyos magyarázatot ad a TV elamerikanizálódására és az egyoldalú tömegtájékoztatásra is. hazai adoptálása helyett. -minden tanítványában egy kiaknázandó lehetõséget látott. -nem a tanárnak. -a tanárnak a diákjait a paradigmába.Rendszerváltáskor a helyi adók kiugrási lehetõséget adtak a médiákban kezdõként elinduló emberek részére. A tudományokat a maguk teljességében akarta oktatni. modelljeit.

Ez jelen esetben a hazai tudósok éberségét. tudásának megfelelõen közeledett a tudományágakhoz. amire a világ tudós elméi . hogy Maharishi a legfinomabb tudatszinteken elindított egy impulzust. kisugározzák” a környezetükbe. nézze meg Maharishi mûveinek. 188 . Nézzük meg mit lehet most látni a Magyar Televízió mûsorán? MINDENTUDÁS EGYETEME! Olyan. A nagyobb tréningek vezetõi közvetve vagy közvetlenül már megismerkedtek Maharishi tanításával. A védikus tudás. Az azóta kialakult tréningek. a tudat mélyebb régióinak tanulmányozása nélkül. amire a világ éber elméi reagáltak. nagyobb hatékonyság… Hány és hány önfejlesztõ tréning helyett lehetne a Maharishi Transzcendentális Meditáció és Kreatív Intelligencia Tudományának elõadásait hallgatni? Vagy azzal kiegészíteni az eredeti tréning anyagát. hanem Maharishi adja ki. mintha látták volna a Maharishi elõadásokat és ezek mintájára saját elõadásokat hoztak volna létre. önfejlesztõ kurzusok. ezt a körülötte lévõ védikus tudósok alkalmazzák. technikája gyakorlati részleteivel és elméletével. így a Jóga minõségének. munkáját dicséri. kurzusok kialakulásának idõpontját. „kisugározzák a világba”. Maharishi Tudása 1955 óta elérhetõ a világban. AZ EGYIK LEGIZGALMASABB ÉS LEGJOBB.kat. „veszik az adást” és a saját képességeiknek megfelelõen „kivetítik. A MINDENTUDÁS EGYETEME. hanem az. Az eredmény. mintha a hazai és nemzetközi tudományos közélet szereplõi „lenyúlták volna az ötletet”. de mégis integráló hatással bírt tanulóira és a tanárok munkájára is. Igazából a tudósok legtöbbször nem tudatosan „nyúlják le” Maharishi tudását. adja át a világ számára a tudást. LEGHASZNOSABB TUDOMÁNYOS MÛSOR A MAGYAR TELEVÍZIÓ ADÁSÁBAN! MEGÉRI FOLYAMATOSAN NÉZNI ÕKET! De egy valamit nem nyújt a Mindentudás Egyeteme… a mindentudás minõségét. Ha valaki nem hiszi. fõbb elõadásainak datálását és aztán nézze meg egyes „ehhez hasonló” önfejlesztõ tréningek.mint a TV készülékek a TV-adótornyára – reagálnak. Olyan furcsa ezt kijelenteni. teljes tudás Az egyik legutóbbi „adás” a MAHARISHI NYITOTT EGYETEM: TELJES TUDÁS TANFOLYAMA VOLT. könyveivel. Persze csak intellektuális és felületes szinten történt meg az egységesítés. aktivitásba kezdenek. terápiák jórésze innen ered. de így van. De igazából nem ez történt. A legtöbben megpróbáltak valami „újat és jobbat” (vagy legalábbis számukra anyagilag kedvezõbbet) kitalálni.

a modern társadalom tudományos nyelvezetére átültetett TISZTA JÓGA tudomány mûvész szintû bemutatása. A Védikus Tudományok hasonlatosak az „élet fája magjának” tudásához. amit a Mindentudás Egyetemén adnak hasonlatos a „fáról” szerzett tudáshoz.T. a Kozmikustudat. és ha ismerjük 189 . ismerjük fejlõdését. Ha ismerjük a magot. Ezt tapasztalhatjuk meg egyénileg és ezt láthatjuk a Maharishi K. fejlõdésének minden lépését és folyamatát. mindössze a magok és a nedv tanulmányozásából áll. egységes tudása egyre lehetetlenebbé válik. tanfolyamon és a Teljes Tudás Tanfolyamon is. melyek igazából csak a lényegesebb tudományterületek tudásának kivonatolt összegzései. pulzusdiagnózis elmélete és gyakorlata. Maharishi elõadását a 7 tudatállapotról. Vagyis az egyén szempontjából ez a megvilágosodás. melynek elméleti része a Kreatív Intelligencia Tudománya.) Maharishi védikus tudományában fõ helyet foglal el a TM és TM szidhi program gyakorlati tudománya. Maharishi Kreatív Intelligencia Tudománya. majd pedig a világ megjelenése Vishva és végül a teljesség. így a tudósok kénytelenek speciális szakterületeken tevékenykedni. végsõ soron a Természeti Törvénnyel. Ez a tudás a tudományos kutatások bõvülésével egyre szélesebb tudományterületeket ölel át. az emberben kifejlõdõ kreatív intelligencia részletes tudása. Az interdiszciplináris tudományágak „álma” a Maharishi Kreatív Intelligencia Tudománya. Ennek kifejezõdése a Véda és a Védikus Irodalom. addig a Védikus Tudomány játszva megteszi ugyanezt a „fa magjának” és a „magot tápláló nedvrõl” szóló tudás átadásával. minden tudást megadni az élet egészére vonatkozólag. az Istentudat vagy az Egységtudat. melyek tudásszintet és egyben képességeket is adnak. Az a tudás. hisz egyre növekszik a specializálódott szakterületek tudásanyaga. mely összhangban van a Mindenséget irányító kozmikus elvekkel.) A Védikus Tudományok egészségre vonatkozó részeinek tanulmányozása. Ezért pár évtizeddel ezelõtt létrehozták az interdiszciplináris tudományokat. Az orvostudomány tekintetében ez az „élet fájának” tudását jelenti. Ez a legfelsõbb önvaló.Ugyanis a mindentudás minõsége nem a tudás részek összességébõl.I. Az „egész-ség” teljes. a Transzcendentálistudat. hanem az összes tudásrészek egységének integrált mûködésébõl áll. egy olyan „maghoz”. (Lásd. (Lásd az ájurvédában a testtípus-tan. Amíg a mai pl. orvostudomány sikertelenül próbálja az egészségügyben lévõ tudósok számára az „élet fáját a kezükbe adni”. amiben minden tudás megtalálható az „élet fájáról”. Brahm megnyilvánulása. az Átmá felelevenítésének technikája és elmélete.

részleges tudás.) Mindössze arra van szükség. A TM tanárok nem mesélnek a Transzcendentális tudatban pihenõ elme tapasztalatáról. kifejlett fát is tápláló nedvnek a tudása. Nagyon-nagyon kevés olyan jógatechnika van ma a Földön. ezeken rengeteg hasznos ismeretanyaggal gazdagodhat az ember. Viszont mindez a tudásanyag 190 . vagy pedig „a fa magjának és az õt tápláló nedvnek” a tudásával és gyakorlatával? És hogy teljes legyen a kép: ebben az esetben a mag és nedv teljes tudása azzal a képességgel is jár. bárhol fát növeszthetünk”. közvetlen tapasztalás képességét biztosítani tanulmányozóinak. a kifejlett fáról szóló. (Ez is fontos!) A kvantumszintek tanulmányozásának bevonásával. bármikor. hogy bármikor (ha szükségünk van rá) a magból és nedvbõl fát növeszthetünk! Az adott helyen és idõben! (Vagyis a Maharishi Védikus Tudás tanulmányozásával intuitíve lehet plusz információkhoz jutni (bármely tudományterületet figyelembe véve). akkor a „magot kezünkben tartva kezünkben tarthatjuk a fát is”! Mi az egyszerûbb? Egy „fa tudásával a fejünkben”. majd a megfelelõ jártasságra is elõbb lehet szert tenni egy adott cselekvésterületet tekintve. hanem a nedv finomsági-.az õt tápláló nedvet is. a hagyományos tudomány megközelítette Maharishi Védikus Tudományának finomsági szintjét. a GYAKORLATI TUDÁSUNK IS meglegyen. A magot. hogy a jelenlegi ELMÉLETI TUDÁSUNK MELLETT. ami a magból fát növeszt? Ez a „nedv tudása és birtoklása”. a nedv szintjén cselekednek. Ez a tudás nemcsak a nedv elméletére vonatkozik. amivel a „magból. Mi az a tudás. amelyik eléri a „nedv szintjét”. hanem azonnal átadják egy TM tanfolyam keretében ezt az alaptudást. A tapasztalat lehetõsége minden ember számára nyitott. a facsemetét és a magas. de gyakorlati szinten sajnos nem tudja az egyéni. vagy egyetemi képzés) és gyakorlati része pedig a TM és a TM szidhi tanfolyam. az intelligencia. Nyitott Tudományos Konferenciákra örökké szükség lesz. a „nedv szintjének eléréséhez” szükséges tudást. A Magyar TV-ben látható Mindentudás Egyetemének tudása. A Maharishi Transzcendentális Meditációt és a TM szidhit gyakorlók a nedv szintjén mûködnek. „egy fa törzsével ágával-bogával-gyökerével a kezünkben” tevékenykedni. a késõbbi hajtást. intelligenciaszintjének gyakorlati elérésére is! Ez a Maharishi Kreatív Intelligencia Tudományának elmélete (KIT tanfolyam.

Létrejön egy bizonyos agyhullám koherencia. valamint a „tudós elmék megfürösztése a végtelen tudás. az adott tudományágak pl. 67. Téridõ-technológia a 21. szárba szökkennek. matematika. axiómák teljesebb átlátására. Mindezek a tudásmagok nem fejlõdhetnek ki pusztán a „magok”. ítéletalkotásokban stb. fizika stb. így képessé teszi gyakorlóját újszerû tudományos felfedezések. a vászonra megfesteni. elemzõ és elvont. szükséges a nedv és a mag együttes tapasztalata. a védikus tudás tanulmányozása. A relatív élet térben és idõben zajló folyamatai megkövetelik a tökéletes harmóniát a Természeti Törvénnyel.„szárnyakat kap”. vagy megzenésíteni. passzív területeit. Nem létezik ennél felemelõbb tudatállapot egyetlen tudós számára sem! A tudat önviszonyuló állapotának tanulmányozása – mind elméleti.. Az elme rejtett képességei felelevenednek. amit a tudósok keresnek saját kísérletezéseik során és ez az a tudatállapot. itt a lehetõség Maharishi Védikus Tudományának a Véda Tudományának és a Kreatív Intelligencia Tudományának tanulmányozására. gyakorlati kiaknázására. a nedv forrásával. a „vizsgálatok tárgyai többet árulnak el” a bennük rejtõzõ valóságról. tapasztalásokban. kihajtanak. serkenti azok rendezett mûködését. Igazából ez a harmónia folyamatosan fennáll a Teremtésben. egymással való kapcsolatának tudása is! Ezért szükséges az adott tudományágak mellett ezek védikus megfelelõinek megismerése. csak jelenleg az emberek igen kevés hányada tudja hasznosítani ez a minõséget. integráló. eltáncolni egyéb eszközökkel megformázni a körülöttük lévõ valóság teljesebb bemutatása végett. kémia. amit a mûvészek megpróbálnak kiaknázni. Az emberi elme ekkor válik igazán „értõvé”. mûvészi minõségekkel bíró részei azonos mértékben vesznek részt a hétköznapi cselekvésekben. a tiszta tudat óceánjában”. így az agyunk analitikus. ami képes a tudósok kezébe adni a lényeges „tudás magvakat” és a „magok táplálására szolgáló nedvet” is. vagyis a nedv szintjén egyesülni ezzel az intelligencia forrással. amivel tudatukat erre a szintre helyezhették volna. itt a lehetõség a dolgok valójának tanulmányozására. Nem ismerték meg azokat a tudattechnikákat. Most. „új életre pezsdül” a Védikus Tudományok tanulmányozása folyamatában. „passzív tanulmányozása által”. Ekkor a kezünkben tartott védikus tudásmagok kisarjadnak. és nem ismerték a precíz összefüggéseket sem a dolgok lényegi vonásai között. mind gyakorlati szinten – képes feleleveníteni az agy eddig nem használt. Vagyis felélénkíti a tudós elmékben a már amúgy is bennük rejtezõ intelligenciaminõségeket. a tapasztalatszerzés új minõségeket nyer. században 191 . Ez az a tudatállapot.

stresszek esetén félreértelmezhetünk. más dimenziók fogalmával csak igen kevesen mernek foglalkozni. mert emberi tudatosságukat bekorlátozzák az elfogadott tudományos nézetek.com . Az egyik legjobb írás ebben a témában Jóga Vaszistha.Relatív életünk minden egyes ténykedése térben és idõben történik. Nirvána (megszabadulás) 68. A könyv hat fejezetbõl áll:* 1. A leggyakoribb „belsõ üzenetek” szervezetünk alapvetõ szükségleteinek jelzései. ezt tárták fel lelkes követõik számára ha arra érdemesnek bizonyultak. A Teremtés nem egy. Más terek és idõk. Sok védikus mester különbözõ mûveket hagyott hátra maga után. Pedig a tudomány már egyre jobban „kacsingat” a multidimenzionális világegyetem valószínûsége felé.az ideális tanító és az ideális diák . Utpatti (teremtés) 4. A különbözõ minõségû dimenziók különféle finomságú természeti törvényekkel rendelkeznek. Sztithi (létezés) 5. errõl tanították õket saját tapasztalataik által. Ez a súgás egy belsõ hangból keletkezik. Nagy védikus látnokok. illetve hatalmas stresszek esetén „süket fülekkel” elmegyünk mellette. az Abszolút Tudat vagy Tiszta Tudatosság. kettõ. Viradzsja (a vágyak föladása) 2. három. az iskolában tanultak. A legfinomabb relatívon túli területen. Mumuksu Vivahara (viselkedési szabályok útkeresõknek) 3. Csupán csak tõlünk függ. de végtelen számú dimenzióval rendelkezik.párbeszédébõl áll. A belsõ hang súgása Az emberi tudatosság képes a legdurvábbtól a legfinomabbig az összes tudatminõség megtapasztalására. kapcsolatban mûködtetik a Teremtés egészét. vagyis az Egyesített Mezõ területén uralkodnak a Teremtés Alapvetõ Impulzusai. A mû Vaszistha és Ráma . Upaszáma (megszûnés) 6. Tér és idõ paraméterei által meghatározottak. hogy melyik törvényszerûség súgásaira hallgatunk. amit tiszta tudatunkkal eredeti értelmükben felfoghatunk. szomjúság. szükségletei mind-mind a megfelelõ * 192 Bõvebb információ: http://tminfo. ürítés stb. rishik és maharishik ezt a valóságot írták le tanítványaik számára.hu illetve http://mlbd. Éhség. ez a dévák területe. Ezek a dimenziók egymással szoros összefüggésben.

Ezek a legdurvább tudattompulások. senkire sem lehet ráerõltetni. Ez nem jó. Az emberiség egy csodálatos új élet hajnalát fogja pár éven belül megtapasztalni. minden tudás és készség. csak reagálnunk kell rá. Persze az erõfeszítéseink jó része a mostani „átmeneti idõszak” lerövidítését célozza meg. hol találunk. Ez az élet harmonikus. A tudat egységes állapotában minden információ. Vagy éhségnek titulálnak bizonyos érzeteket. Gépeket a hatékonyság elérésének érdekében használunk és nem azért. Fõleg akkor fordul ez elõ. Így sokan éhséget tapasztalnak. hogy eltávolodjunk a Természettõl.de szervezetének. napi tapasztalatával kiegészülve áll az emberek rendelkezésére. hogy közben legyen idõnk a Természetben élni. mire van szükségünk. megvalósítjuk a felsõbb intelligencia által elindított impulzusokat vagy pedig ellene cselekszünk. tapasztalni. Ezért. ha elkezdik alkalmazni a védikus tudattechnológiákat. akkor az nem azaz állapot. nem lehet sokáig fenntartani ezt az állapotot. amit valahonnan el kell hozni. boldog voltát eredményezi. Kíváncsi vagyok. mai modern világunkban igen sok a természettõl elidegenedett életforma. kutatómunka és adminisztratív elfoglaltság miatt napi 10-12 órát virtuális világban él.Maharishi A tiszta tudat már most is mindenki rendelkezésére áll – ebbõl áll az egész Teremtés . A virtuális világ nem rossz. ha „virtuális térbe merülnek”. Rengeteg olyan TM mozgalmi embert ismerek .” . Sok ember együttes meditációja kihat az adott település életére is. mit. képesség az illetõ tiszta tudatosságának szintjén áll rendelkezésre. amelyik bátran felvállalja ezeket a technológiákat? Talán India? Talán Amerika? Talán Svájc? Én nagyon örülnék ha Magyarország lenne az! 193 .aki a rengeteg szervezés. a Természet nem ajándékozza meg az embert semmivel sem ha így éli le az életét. ha az emberek figyelmét sokáig gépek vonják el a megszokott tapasztalástól. ha az a Természetes világ ismeretével. A tudattechnikák alkalmazása egyéni választás eredménye. létezni. hanem csak hatékonyan kell felhasználnunk vívmányainkat úgy. közben a szájuk teljesen kiszáradt. megszoktuk a gépek által nyújtotta valóságot. sok ilyen település pedig át tudja fordítani akár egy egész ország kollektívtudatát is a szenvedésbõl a boldogság irányába. akkor a szenvedés tovább folytatódik. „A megvilágosodás nem egy olyan dolog. pontosan megmondják mikor. inkább inniuk kellene.pillanatban és a megfelelõ hangerõvel jelentkeznek. Ha nem. melyik ország lesz az elsõ a világon. Naponta maximum csak pár órát szabadna gépekkel foglalkoznunk. mert egyébként „géptudatunk” lesz. Ha nem ezt tapasztalja. A reagálásunk többféle lehet. Ebben az állapotban folyamatos tiszta-tudat-boldogság hatja át az egyén gondolatait. Nem kell elvonulni a modern életviteltõl. pedig nemrég ettek… összekeverik az igazi éhséget a felületes étvággyal. idegrendszerének stresszei beárnyékolják a tapasztalatot.köztük jómagam is .

Egész Budapest „átfordulna” a stresszbõl a rendezettség minõségébe. könnyen kialakíthatnának akár egy átfogó. hogy Budapestnek nincs építészeti „jövõképe”. A Maharishi Szthápatjavéda alkalmazásával. Ehhez komoly munkára van szükség. országos településfejlesztési koncepciót is.Nemrég hallottam a TV egyik hírmûsorában. sok kérdésben igen gyorsan találnának közös megoldást építészeink. akkor arányát tekintve nagyon gyorsan akár az egész ország átfordulhat. a tudományos közvéleménynek meg kellene ismernie a Védikus Tudományok gyakorlati hasznosságát. Ha Budapest átfordult. 194 .

195 . Talán. Az ifjúkor lázadása egy teljesebb jövõkép irányába történõ dinamikus fejlõdéssé alakulhat. olvasás helyett néha többet kellett volna cselekednem… Bohumil Hrabal: Véres történetek és legendák. Nem könnyû megemészteni ezeket az új világokat. hogy felfedezzük a tudat rendszerét Erich Fromm és D. de nem bírtam fennmaradni. A késõbbiekben ezt a lázadást általában feladjuk és behódolunk a fogyasztói kultúrának. olvasmányaim során az „élet = halál és küzdelem az élet birodalmában”-ból elindulva az „élet = örök élet. Ez összesen kilenc könyv. Akkor nem tudtam miért történik ez velem. Karl May könyvei. dõlt romba minden könyv elolvasása után. hogy tovább bírjak olvasni. Moody: Élet a halál után illetve Élet az élet után címû könyveit olvasva. Sörgyári Capriccó. nagyon sokat. Mindent megpróbáltam. a rengeteg fantasztikus irodalom ifjúságom „érzelmi és gondolati bujaságát” szították fel. Újra kellet építenem a körülöttem lévõ valóságot bemutató rendszert. Harcolunk és küzdünk a ránk telepedõ bürokratikus és embertelen társadalommal szemben. kb. De az is lehet. melyek (sorrendi) olvasása átalakíthatják az életedet és rádöbbenthetnek egy teljesebb valóságképre. vagy Cooper. T. Emlékszem. néha meg ingerülten csaptam le a könyveket az asztalra. A Lét Tudománya és az Élet mûvészete feltárja a teljes igazságot a létre és az életre vonatkozólag. megismerhetjük a halál közeli élmények megdöbbentõ igazságát. azonosságát és a védikus világképet. a Bhagavad Gítá elindít egy belsõ úton. az élet és halál homályán. Tükrök árulása.Végszó Tizenéves korunkban elgondolkodunk az „élet hiábavalóságán”. John Fire/Lame Deer és Richard Erdoes: Sánta Õz a Sziú Indián Sámán címû könyve elgondolkodtatott Amerika igaz valóságán. Most már tudom. a tiszta lét óceánja”-hoz érkeztem el. az élet alapjairól alkotott eddigi véleményem ingott meg. ahhoz a valóságképhez. 10-20 perc után „halálos álmosság” kapott el. a tömegtájékoztatásnak és a monoton gépies életnek. Suzuki: Zen Buddhizmus és pszichoanalízis címû mûvébõl. Maharishi: Bhagavad Gítá kommentárja fellebbentheti a fátyla a végsõ valóságok felett is. Kutatásaim. mely állandó és változatlan tetterõvel tölti meg hétköznapjaimat. a Baktay Ervin: Szanátana Dharma címû könyve pedig megérteti a vallások lényegét. a különbözõ tudatállapotok minõségét. Baktay Ervin: Diadalmas Jóga és Selvaraj Yesudian: Sport és jóga címû könyvei feltárják a jóga hatalmát. Sokat olvastam. mert nagyon érdekesek voltak a könyvek. eleinte amikor nekiláttam spirituális könyvek olvasásának.

mint az „észrevétlenül nyugodt állapotba kerültem egy mentális technikát gyakorolva” állapot valósága. Filmek közül pl. A manapság oly közkedvelt mentális technikákkal az embernek mindig el kell képzelnie egy bizonyos különleges belsõ valóságot. a Híd az örökkévalóságon át. hanem inkább egyre finomabb tudatszinten tervezzük meg soron következõ tevékenységeinket. de Henry David Thoreau: Walden címû regénye sem hagyott érintetlenül. így nagyon gyorsan fejlõdhetünk. hogy minden Magyar ember vegye a fáradtságot a TM megtanulására. ami nem szegényes. 196 . Manapság nagyon sok jelentõséget tulajdonítanak az emberek a képzelet. Ez az élet harmóniája. a Baraka a világok arca. végtelen tudat ereje. „Az elképzelem. Utaztam Richard Bach: Jonathan Livingstone a sirály. Pedig a gondolatok erejénél van egy sokkalta hatalmasabb és legyõzhetetlenebb erõ. energetikai. érzelmi-emberi megnyilvánulásain gondolkodtatják el az embert. a Búcsú a biztonságtól és a Semmi sem véletlen könyvei segítségével. hogy nyugodt vagyok” állapota sohasem lesz olyan. Könyvem elolvasása után valami meg fog változni az életedben. amíg a TM segítségével spontán módon elkezdjük élni A VALÓSÁGOT. még környezetének néha értetlen. az Illúziók. vagy Pink Floyd: A Fal. kiragadják az embert a valóságból és egy másikba helyezik. Hiába is panaszkodsz erre vagy arra a külsõ körülményre. hogy közben nem dolgozunk többet. a gondolatok erejének. Zefirelli: Napfivér Holdnõvér formálták. a Minden és mindenki EGY. stresszes külsõségeinek hatására is! Valósítsuk meg az álmainkat úgy.Benjamin Hoff: Micimackó és a Taó vagy Malacka és a Taó könyve segített felismernem a kozmikus törvényszerûségeket. Viszont nem árt a mûvészi fikciót és a tudományos objektivitást megkülönböztetni egymástól. Napi munkánkat ne hajszoljuk túl. tapasztalja meg a tiszta tudat legyõzhetetlen erejét és legyen kitartása rendszeresen gyakorolni. akkor másnap legyen rövidebb a munkanap. Rengeteg jó könyv és film létezik. Kívánom. sorsod most már a saját kezedben van. tapasztalatok nélküli képzeletünk terméke. Hogy hogyan lehet ezt megvalósítani? Odafigyeléssel. a létben megalapozódott tiszta. ha viszont ez elkerülhetetlen. alakították a tudatomat és érzelmeimet. hanem a tényleges transzcendens valóság. Legyen ez mindig szebb és teljesebb mint amit most élünk. a gondolatokon túli. a Púder (The Powder) címû film pedig a finomabb tudatszintek. A Kapcsolat címû film bemutatja a tudós és a hívõ ember tudati kapcsolatát.

támasz családtagjaid számára. akkor is sok mindent elértél. hogy gondolkozz és dönts arról. Isten hatalmat adott neked. és a végén sírni fogsz.Alacsony a tudatszinted. Ha pedig ezen kutatás. Mivel ember vagy. Ezt nem én mondom. Felemeled a tudatszinted? Boldog hétköznapokat fogsz megélni egész életed során. áldás leszel környezetedre. akkor „sírni fogsz”. családtagjaidat beteg állapotoddal. betegségeidet gyorsan meg tudod szüntetni. tanulmányozás közben megvilágosodsz. Ha ezt nem becsülöd meg. Swami Brahmananda Saraswati Maharaj Shankaracharya of Jyotir Math – tól. Megteheted tehát a legmegfelelõbbet. Négymillió fajta életet vehet fel a lélek. 40-50 éves korodban pedig már egy állandó betegséggel foglalatoskodhatsz. szenvedni fogsz. egy értékes és boldog életet tudhatsz magadénak. Mikor távoznod kell. A házadat egyéni véletlenszerû ötletek szerint építed fel. gyorsan kiegyenlítheted karmikus tartozásaidat és kialakíthatod rövid és hosszútávú „életstratégiádat”. akit egyszerûen csak Guru Dev-nek neveznek a TM mozgalomban: „Emberi testet kapni nagy ritkaság – használd ki maximálisan. Odafigyelsz táplálkozásodra és életviteledre? Folyamatos jó egészség. lehetõségeidet tudatod tisztaságának függvényében tudod majd csak kihasználni. De ha nem. áldás leszel országodnak az egész világnak. nem ügyelsz a szthápatjavédikus elvekre? Amilyenre sikeredik. visszatekintve. Szthápatjavédikus elvek szerint építesz magadnak házat? A ház elõnyödre. megelégedésedre szolgál. elkeseríted környezetedet. mint mások a környeztedben. Minden másodperc nagyon értékes az ember életében. Ezért ezt a lehetõséget nem szabad elmulasztani. tetterõ és boldogság lesz kísérõd egész életed során. sok mindenben sokkal hatékonyabban tudsz majd érvényesülni. Ne tekintsd magad soha 197 . de ha nem. olyan hatások érnek és 21 hónapra a beköltözésed után már kézzel fogható tapasztalataid is lesznek errõl. folyamatosan túlterheled magad? Elõre tudhatod. Tanulmányozod az égitestek hatásmechanizmusait? Felfedezheted az Univerzum pulzálásának törvényszerûségeit. semmit sem fogsz kézben tartani. Elveted az égitestek életfolyamodra kivetült hatásának tanulmányozását? Életed tele lesz „nem várt” véletlen fordulatokkal. mikor szemeid ismét felnyílnak a kozmikus világ tapasztalataira. Nem figyelsz oda a táplálkozásodra? Testtípusodtól függõen kisebb nagyobb betegségek fognak kínozni és a közérzeted sem lesz valami jó egész életed során. hanem egy nagymestertõl idéztem… Idéznék pár gondolatot Maharishi tanítómesterétõl. hogy emberi testet kapjon. hogy ember legyen. hogy mi a jó és mi a rossz. Ez után adatik meg a lehetõség.

” . 2005.Guru Dev Jai Guru Dev! (Tisztelet a(z) (Isteni) Tanítómesternek!) Dudás Jenõ Zsolt Baja. a Káli júga sötét (kronológiai) idõszakában. addig fog tartani ez az idõszak. Bármi is történt eddig. de Maharishi szerint. Hogy ez meddig lesz így. de most már figyelj oda. a jelen idõszakban a Természeti Törvény végtelen mezejének teljes potenciálja az emberiség rendelkezésére áll. akkor spenót árán adtad el a gyémántodat. csendjének és áldásának következtében. az örök Védikus Tradició és Guru Dev „munkájának“. hogy „félig igazuk van“. mert nem volt tudásod. Ha emberi testet kapva nem éred el Istent. 07.. Amíg képesek az emberek eredeti tisztaságában megõrizni a védikus tudást.gyengének vagy bukott lénynek. ez a legszebb az EGÉSZ-ben. 198 . sok védikus tudós felkapja fejét erre a dátumra tekintve és azt mondja: „No-no kis barátom! Még a Káli júgában vagyunk. június 22. az csak az emberiségtõl függ. pár tízezer. lehet hogy azért történt. (szerda). Tõlünk függ minden.“ Nekik azt üzenem. kronológiailag még tényleg a Káli júga idõszakában élünk.22. Párezer. 2005. a szatjúga elsõ napja Megjegyzés: Tudom. vagy pár százezer évig..

hu 199 . Elõadások és tanfolyamok Magyarországon Ha szeretnél bõvebben is hallani a Maharishi Védikus Tudományokról. pontja.) F V M . valamint (2) bekezdése szerint: az élelmiszer reklámja „nem tulajdoníthat az élelmiszernek betegség megelõzésre. akkor várom hívásodat. a szthápatjavédáról.“ – Az étrend kiegészítõkrõl szóló 37/2004 (IV. Mindkét rendelkezés 2004.26. a szanszkrit nyelvrõl.Élelmiszerekrõl és étrend kiegészítõkrõl szóló törvény – 19/2004 (III. gyógyításra vagy kezelésére vonatkozó tulajdonságokat illetve nem keltheti ezen tulajdonságok meglétének benyomását. és szívesen utazom el bárhova Magyarországon és tartok elõadást a kívánt témában.E Sz Cs M .maharishi. Nem hivatalos TM-es honlap. Hivatalos TM-es honlap: www.tar.G M K rendelet 3 § (1) bekezdés d. de a legrészletesebb magyar nyelvû oldal a Mahaishi Védikus Tudományról: www. mert csak TM tanárok és Maharishi Egyetemen kiképzett ájurvéd orvosok. Ha viszont általánosságban szeretnél hallani a védikus tudásról.hu Telefonszámom: 06 20 237 99 72 E-mail: dudasjeno@freemail. május 1-én lépett hatályba. az ájurvédáról. az általam eddig tanultak ismeretében.hu.tminfo. akkor egy TM központot kell felkeresned.26) E Sz Cs M rendelet rendelkezése szerint az étrend kiegészítõk reklámozása során „tilos a termékeknek betegséget megelõzõ vagy gyógyító hatást tulajdonítani illetve erre utalni”.hu Honlap: http://dudasjeno. építészek adhatnak errõl megbízható tudást.

200 .

I. Joshi: Dr. A diadalmas jóga A jóga és az idegrendszer Sport és Jóga ÉLETERÕ-ÉLETSTÍLUS Immuntréning Tao Te King (Weöres Sándor fordításában) A Teljesség felé Micimackó és a TAO Malacka és a TAO BUDO A Legyõzhetetlen Harcos Emlékek a Nagymesterrõl Öngyógyító Kiskert Buddha Beszédei Buddha Élete és Tanításai Esszénus Békeevangélium felfedezése Esszénus Békeevangélium I. A tudatalatti tízparancsolata Ezek a könyvek a végsõ valóság azon kutatóinak szólnak.-III.-II. Baktay: dr. 201 Kaczvinszky: dr. logikusan felépítve azt a valóságot melyet minden ember keres. Vígh Béla: Selva Raja Yesudian: dr.-III.-IV. Debreceni László: Roberth Roth: Richard Bach: Ájurvéda és Pancsakarma Ájurvéda TM könyv Repülget-e az ember? A Tiszta Öntudat Transzcendentális Meditáció A Sirály Illúziók Minden és Mindenki EGY Híd az Örökkévalóságon át Semmi sem Véletlen Búcsú a biztonságtól Kelet Világossága I. Sunil V. Ajánlott magyar nyelvû irodalom Balogh Béla: A végsõ valóság. Hermann Geesing: Lao ce: Weöres Sándor: Benjamin Hoff: Uesiba Morihei: John Stevens: Susan Perry: Gertrud Franck: Vekerdi József: Edmond Bordeaux Székely: .-II. akik spirituális törvényekben gondolkodva szeretnék felismerni önmagukban a Természet Törvényszerûségeinek rendszerét. Ernst Schrott: Denise Denniston: Sõregi Ottó: dr.

és mondattár Földrajzi neveink Sumer – Magyar nyelve SCYTHA nyelv és irodalom 202 . Barta Tamás – Tóth Tihamér:VÁLLALKOZÁSTAN Larry Easto: Mikrovállalkozás (Hogyan legyünk sikeresek. ha vállalkozásunkat otthon mûködtetjük?) Neale Donald Walsch: Beszélgetések Istennel I.-III.Edmond Bordeaux Székely: Ökológiai Egészségkert Nyers Ételek Kincsestára Anthony de Mello: Szárnyalás A csend szava … és az összes kisméretû könyve… Kapcsolat dr.-II. Barátságban Istennel Egységben Istennel A Holnap Istene Dudás Rudolf: SCYTHA szó.

. Delhi.. ed. index. notes (81-208-1226-3) (Set) Rs. 2 Vols. Theory) To do justice to the topic of universal value in art and theory the author has delved into several areas that impact the visual arts in the context of the individual’s own awareness or consciousness.) (3rd rev. demy octavo. Visual Arts. Creativity. It is the first known Atharvavedic text on image making... It deals with all the facets of gods’ and men’s dwellings. LTD. from the choice of the site to the iconography of the temple walls. Delhi. Text)-Ed. 2000. compositional diagram. figs. 224p. xii+494p. notes. Email: mlbd@vsnl. gloss. (81-208-1455-x) (Paper) Rs. (81-208-1774-5) Rs. 2000 (Rep. (cxiii+978p). abbrev. It discusses the following subjects: Stones. (81-208-0090-7) (Cloth) Rs. gloss.II. illus. Ajánlott irodalom. 1500 Mirror of Consciousness: Art. crown quatro. with copious notes. The usefulness of the edition has been enhanced by adding an analytical table of contents and a comprehensive glossary. Architecture and Iconography (Skt. Phase-I. Delhi. New Delhi-110 028. A-44 Naraina. By Bruno Dagens (Architecture) Mayamatam-Vastu Sastra-or a treatise on dwelling. English Translation and Notes)-Alice Boner. carving. royal octavo.). 595 Vastusutra-Upanisad: The Essence of Form in Sacred Art (Sanskrit Text. English translation. 350.). image disposition and its basic emotions and composition of panel. And Tr. The present bilingual edition contains critically edited Sanskrit text. The text deals with the basic symbolism of the compositional diagram. angol nyelvû MLBD books: (Motilal Banarsidass PVT. 2000 (Rep.): Treatise of Housing. 225 203 . Sadasiva Rath Sarma and Bettina Baumer The Vastusutra Upanisad ascribed to Rsi Pipplada of Prasna Upanisad. ref.com Web Site: com) Mayamatam (2 Vols. Knowledge. Creativity and Veda-Anna Bonshek (Hinduism: Vedic Sciences-Art. index.

II) Rs. I Text and Commentary. I) Rs. Self-Teaching Guide: Sanskrit Grammar Introduction to Sanskrit. allowing students to easily master the fundamentals of this enchanting language. Gottlieb Indian Music. The text gently leads the beginner through small steps with clear. (Pt. grammar and vocabulary in simple and systematic steps. Each lesson includes instruction in alphabet. These performances have been completely transcribed into notational form combining the rhythmic elements of western notation and the traditional Tabla drumsyllables (Bols). a discussion on the basic repertoire and how it relates to improvisations. (Pt. and an explanation of stylistic features relevant to the recorded performances. the Gharanas of Tabla. It contains an explanation of the notation system as well. 1993-99. with easy practice exercises at the end. grammar. Styles and Performance Practices (Vol. Instrumental-Tabla. II)-Thomas Egenes Linguistics: Sanskrit Language. an explanation of the Bols accompanied by photographic illustrations. crown quarto.Introduction to Sanskrit (Pt. concise explanations. this presentation will provide for the first time a detailed insight into the extemporized practices of Indian drumming. I: viii+382p). II: x+437). The appendix of this volume contains a glossary of technical terms with their derivative language forms and reference list of the Tals of North Indian music. II Transcriptions)Robert S. Volume II: It contains Transcriptions of Solo Tabla performances by India’s leading artistes. I and Pt. 495 (81-208-1693-5) (Pt. Delhi.): Its Repertoire. Solo Tabla PerformancesTranscriptions: Gharanas (School) of Tabla Playing Volume I: It contains the details about Text & Commentary and furnishes the variety of applications of the Tabla in North Indian classical music. It has recorded and transcribed the performances of six outstanding players who represent the six major traditions of Tabla. The six transcriptions together 204 . Vol. Since the music and performances of Indian musicians have never been written down. in two volumes is designed to open the selfteaching guide presents Sanskrit pronunciation. and vocabulary. 395 Solo Tabla Drumming of North India (2 Vols. tables index (81-208-1140-2) (Pt.

II and III deal with the study of mathematics i. Astrology and Architecture (Papers presented at the First All India Symposium on Vastu. xii+218 (Book3). II (223p) Musical Scores (81-208-1095-3) (Set with two Audio Cassettes) Rs. The First three books-Book I. gloss. Delhi. 2 and 3. an important limb of Jyotisa or astrology. 1998 (Rep. vi+246 (Teacher’s Guide). 1375 The Cosmic Calculator-Kenneth Williams & Mark Gaskell (Astronomy. Vol. I (x+144p). who will probably be unfamiliar with the Vedic system. (81-208-1864-4) (Book 3).. plates. The present volume 205 . Delhi. notes. Vol. biblio. xii+196 (Book 2). Mathematics) The Cosmic Calculator course offers a complete system of mental mathematics which can be taught in a holistic way. It gives. 795 Vastu. improve memory. diagrs. Architecture and Engineering) Vastu Sastra. crown quarto. The course is aimed at 11-14 year-old pupils though some of its very suitable for children from 8 years. By Gayatri Devi Vasudev (Vastu Sastra. Astrology. held on June 3-4. an Answer Book and a Teacher’s Guide. These three develop in structured way and cover all the areas of mathematics. Arithmatic. Teacher’s Guide: It is for the benefit of the teacher.. Bangalore... 2002. 1995)-Ed. (81-208-1863-6) (Book 2). (81-208-1871-7) (Set) Rs. The Cosmic Calculator course consists of three textbooks..). viii+80 (Answer Book) (81-208-01862-8) (Book 1). many points of special interest for each chapter and other suggestions which benefit the fast pupils. is an ancient science and study of architecture and engineering. the ability to hold ideas in the mind.with the recordings (in two audio cassettes) provide basic reference materials for comparative stylistic studies. (81-208-1865-2) (Teacher’s Guide). Answer Book contains answers to all the exercises an other numbered questions are appearing in the text of The Cosmic Calculator course Book 1.e. in the Notes. Algebra and Geometry. append. and promotes confidence as well as great practical use. Astrology. (81-208-1866-0) (Answer Book). xii+166 (Book 1). It will increase mental agility.

is an outcome of a symposium on Vastu. One of the goals of the symposium was to revive the lost glory os Vastu and show its relevance to modern times. The book covers different aspects of construction from planning to execution. It underlines the role of Jyotisa (astrology) in Vastu principles. Delhi, 2001 (Rep.), ix+238p, crown octavo, figs., diagrs., notes, ref. (81-208-1605-6) (Cloth) Rs. 250 (81-208-1606-4) (Paper) Rs. 150 Sthapatya Ved-Vastu Sastra-Niketan Anand Gaur (Astrology/Vastu/Art) Sthapatya Veda embraces the concept of the holistic origin of the universe. It expounds the principles involved in the areas of Vastushastra (architecture and planning), Shilpashastra (Sculpture and iconography), Chitrakala (painting in all branches). It envelops within it, the knowledge of Jyotis, Ayur-Veda and Gandharva Veda etc. and tenets of Samudhrika Shastra and other branches of Vedic knowledge. Delhi, 2001, 80p., 140 x 215 mm (81-7822-042-3) Vedic Mathematics-Bharati Krsna Tirthaji, Gen. Ed. V.S. Agarwala (Mathematics-Vedic) This epoch-making and monumental work on Vedic Mathematics unfolds a new method of approach. It relates to the truth of numbers and arts. The book brings to light how great and true knowledge is born of intuition, quite different from modern Western method. The ancient Indian method and its secret techniques are examined and show to be capable of solving various problems of mathematics. Delhi, 2000, Iii+367p, demy octavo (81-208-0163-6) (Cloth) Rs. 225 (81-208-0164-4) (Paper) Rs. 125 Awakening Nature’s Healing Intelligence (Expanding Ayurveda Through the Maharishi Vedic Approach to Health)-Hari Sharma (Healing Sciences: Natural Health Approaches; Maharishi Vedic Healing System) This book gives an insight into the common focus of all natural health approaches. It presents a comprehensive framework for understanding. The book goes on to introduce a wide range of therapeutic measures
206

offered by the Maharishi Vedic Approach to health, to bring about healing with deep and lasting results. These therapies provide a unique way to understand and prevent chronic diseases, and to transform health care as we know it. Delhi, 1999, x+278p, demy octavo, figs., tables, index, notes (81-208-1591-2) Rs. 225 Ayurveda and Panchakarma: The Science of Healing and RejuvenationSunil V. Joshi (Medicine: Ayurveda; Ayurvedic Treatment of Diseases) This book reflects the way the original text of Ayurveda, the Charaka Samhita, first presented this knowledge. The first section explores in detail the principles which define Ayurveda as a science of life and health. The second section delves more deeply into the Ayurvedic understanding and how to treat it. Delhi, 1998, xii+309p, demy octavo, figs., tables, diagrs., biblio., gloss., index (81-208-1526-2) Rs. 250 Vedic Health Care System (Clinical Practice of Sushrutoka Marm Chikitsa and Siravedhan Highlighting Acupuncture)-Binod Kumar Joshi, Geeta Joshi and Ram Lal Sah (Ayurveda/Health) The book is an attempt to present the Sushrut Samhita in its right perspective. It presents the correct meaning of Sira, Dhamani and Marmas so far have been misunderstood as vein, Artery and tissues to be saved during surgery. Sira and Dhamani are not vein or artery instead they are the channels for the circulation of Ras. It revives Sushrut Shalya Chikitsa which is lost to give the right direction to students and researchers of Ayurveda. Delhi, 2002, 200p., 140 x 215mm. (81-7822-041-5) Rs. 225 The Supreme Yoga - Yoga Vasistha Swami Venkatesananda Delhi, 2006 (Reprint). Xvi + 382p. Index. ISBN: 81-208-1975-6 RS. 250 (PB)

207

That Compassionate Touch of Ma Anandamayee Narayan Chaudhuri „…It is for the benefit of these devotees that has prompted the author to bring out this volume. It is partly a compilation of miraculous incidents depicting Mother’s infinite compassion for Her children and partly a narration of miracle-laden incidents witnessed by the author. It also contains strange little happenings signifying Her divine glories….” Delhi, 2006 (Reprint). X+ 171p. ISBN: 81-208-0210-1 RS. 125 (PB) Secrets of the Pulse - The Ancient Art of Ayurvedic Pulse Diagnosis Vasant Dattatray Lad Delhi, 2005. xix+207p. Gloss., Index ISBN: 81-208-2026-6 RS. 295 (PB) Science and Technology in the Vedas - Krisnaji Alapmû a védikus tudományokról és technológiákról, a tudományos gondolkodás õsi alapjait kutatók részére. NAG PUBLISHERS, 11, A (UA), Jawahar Nagar, Delhi-110007 (INDIA) ISBN 81-7081-318-2 RS 80.00 Non-Conventional Sources of Energy in the Vedas - Madhukar Ashtikar Az alternatív energiák és a szabad energiák után kutatók részére. NAG PUBLISHERS, 11, A (UA), Jawahar Nagar, Delhi-110007 (INDIA) ISBN 81-7081-319-0 RS. 60.00

208

III. Könyvrendelés Indiából Ha valaki szeretne mélyebben megismerkedni a védikus tudás „rejtelmeivel”, ha egy használható és teljes védikus könyvtárat szeretne összeállítani saját maga vagy barátai számára, akkor Internetes címekkel, letöltési helyekkel, e-könyvekkel és egy otthoni könyvtárral is rendelkeznie kell. Az indiai könyvrendelést többféleképpen meg lehet oldani. Elõször is kell egy valutaszámla és egy dombornyomásos bankkártya. (VISA, vagy MASTER CARD). Ezután e-mailben vagy postai levélváltáson keresztül kell a Motilal Banarsidass kiadótól megrendelni az adott könyveket. Ha a könyvek „frissen nyomottak”, akkor azonnal meg lehet vásárolni õket, ha kifogyott a készlet, akkor majd csak késõbb kell érte fizetni és késõbb is fogják postázni õket. Ha nem az MLBD kiadótól szeretnénk vásárolni, akkor is segítenek nekünk a megfelelõ könyvek felkutatásában, más kiadóktól megrendelik számunkra õket. 1 rúpia kb. 6-7 forint, de a könyv árába a bankköltséget, a kezelési költséget és a postaköltséget is bele kell számolni. Durva számítással élve, a megrendelt könyvekhez kb. 2-szeres áron jutunk hozzá… Ezért én mindig 13-14 forint = 1rúpia átváltással számoltam, így mindennel együtt elég jól megbecsülhettem a megrendelt könyvek teljes árát. Amikor fizetésre kerül sor, annyi pénzt hagyjunk csak felszabadítva a bankszámlánkon, amennyit fizetni szeretnénk, max. 10-15 Euro-val vagy Dollár-ral többet. A számlánkon lévõ többi pénzt érdemes lekötni, így nemcsak kamatozik, de mások sem juthatnak hozzá, nem vehetik le illetéktelenek a számlánkról. A könyvek árát + kezelési költséget + postázási költséget az indiai kiadónál „leveszik” a számlánkról. Ekkor nincs bankköltségünk!!! Volt olyan könyvrendelésem még a kezdetekben - ekkor még nem rendelkeztem dombornyomásos bankkártyával - ,amikor egy 10 dolláros könyvet vásároltam Indiából, amit kezelési és postaköltséggel együtt kb. 20 dollárért meg kellett volna kapnom. Ennyit kellett volna befizetnem, de a bankköltségek - bankközi átutalások miatt - szintén 20 dollárt tettek ki! Majdnem frászt kaptam! 40 dollárt fizettem a 10 dolláros könyvért… Ezért fontos a dombornyomásos kártya, mert internetes vásárlás esetén nincs bankköltségünk! De fontos, a mindenkori, aktuális vásárlás feletti összeg lekötése is…
209

könyvtárak stb. itthon. hogy a Természetben található Végtelen Rendezõerõ és Harmónia segedelmével. Baján. Ezzel a témával kapcsolatban egy csodálatos tanfolyamot végeztem el Budapesten. hogy a gondolkodó. Elérhetõségeimet lásd a 199. (Ha valaki nem vallásos. így a feladatom is sokkal egyszerûbb. mert a Global Scaling tudományának alapképleteivel a tudomány megtalálta a „végsõ rendezõ elvet”.) Káoszról.ezt a feladatot „meghagyom” a mesterek védikus tradíciójának.hu) A védikus tudományok gyakorlati oldaláról majd a következõ könyvemben fogok mesélni… 210 . “Isten segedelmével”.vaszati. megbeszélésre. vagy a megfelelõ információt adom át számára. Az élet egészére vonatkozó. iskolák. kutatócsoportok. a „végsõ méretezõ fraktált” az Univerzumban. tudásra éhes emberek számára közvetítsem az egyetemes emberi tudás. tárgyalásra. teljes tudást senki sem adhatja át akkor. így könnyen válogathatunk a védikus tudás „kvintesszenciájából”.hanem a tudás szeletkéinek közvetítésére. káoszelméletrõl már rég nem beszélhetünk. a Vaszati Szövetség jóvoltából. részére) akkor szívesen látok bárkit a saját kis könyvtáramban. tudásom szerint a megfelelõ könyvet adom a kezébe.Ha bárkinek segíthetek egy védikus könyvtár összeállításában (egyének. élõ tudás teljességét mindenkinek önmagának kell felfedeznie. ha nincs meg a keresõben a vágy a tudás megszerzésére. Ha valaki érdeklõdik nálam. Az egyetemes. A Motilal Banarsidass Kiadón kívül még 8-10 nagyobb indiai kiadó prospektusát is megõriztem az évek folyamán. intézmények. Mivel én nem a tudás átadásán fáradozom . ami az adott ember életét beteljesítheti. A tudás tökéletes átadásához szükséges ezen kívül még az emberi fiziológiában tapasztalható legmagasabb tudatállapot is. önmagában. Marcus Schmieke tanfolyama igazán felemelõ volt! (Részletek: www. akik egyedül méltóak erre a feladatra . akkor azt mondhatja. bölcsesség azon szeletkéjét. az Egységtudat állandósága az átadó részérõl. oldalon! Fõ célom életem során.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 A kapuk jelentõsége . 18 A ház tájolása. . . . . . . . . . . . . az oktatás mai helyzete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nyugalom… . . . . . . . . 5 Mûveltség. . . . . . 16 A Telek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Nyugalom. . . . . 9 Az Egészség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Mindenek elõtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az Állandó Nyugalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ebül vész el!” . . egészség. . . . . 28 211 . . . . Az Egészség . . . . . . . . . . . . . 15 1. . 8 A Vagyon . 22 A ház belsõ szobaelrendezése a Nap mozgása alapján értelmezhetõ. . . . . . . . . . 10 A Rendszer asztrológiai összefüggése . . . . . . . . . . . . . . . . . . átalakításának fõ irányvonala . . . . . . . . 10 Véda . . . . . . . . . . . . Összegzés: 26 . . . . . a munka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . állás. 7 A mûveltség. . . 27 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Az állás. . . . . . . . . . . . egészség. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Tudásmagok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Játszunk a szthápatjavédával! . . . . . . a vasztu purusa hasonlat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mi a fontosabb? . . . . 15 2. . . . . . . . . . . . . . . 16 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 „Ebül szerzett jószág. . . amik megváltoztathatják életed . vagyon. . . . . . . . Az Építészet . . . . . . . . ház. . . . . . . bolygók hatása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tartalomjegyzék Elõszó . . . . . . . . . . . 22 A bejáratok hatásai . . . . . . . 9 A Ház . . . . . . . . . . A vagyon . . . . . . . . . 10 Az Állandó Nyugalom . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . 46 21. . . . . . . . . . A hagyományos orvostudomány. . . . . . . Miért fontos ezen „tudásmagok” egyéni tanulmányozása? . . . . . . 57 212 . . . . . . . . . . teljessé tenni? . . . . . . . . . . . . . . A Megvilágosodás . . . . . . . . . . . . 32 7. . . . .rengeteg hasznos szabadalom mellett Alfred Nobel és édesapja nevéhez? . . . . . . . . . . . hogy az emberi szervezet ilyen mélyen pihenjen? . . . hagyd abba a harcot önmagaddal! . A pénzzel ne törõdj! . . A Tudományos Objektivitás . . . . A Hatha Jóga és a Maharishi Transzcendentális Meditáció (TM). . . . amit nem akarok látni a világban? . . 48 22. . . . . . . . . . 36 9. . . . a munka . . . . . . . . . . . . . . . A mûveltség. . . . . . Manasz Sánti. . . . . . építészet és management kiegészítése védikus megfelelõikkel . . Mi a megoldás? . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 A bölcsõde . . 39 12. . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . A kreatív élet alapjai . . . . . . . . 33 8. . . . . 56 27. . . az oktatás . . 31 6. . . . . . . . . . Grha Sánti . . . . 42 17. . . . . . Az én Magyarországom . . . Mit szeretnék látni? . . kérlek. . . . . . . . Mi az. . . . 36 10. . . . . Az élet csupa küzdelem? Az élet csupa rohanás? Az élet csupa pörgés? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 23. . 43 19. . Tudomány és kollektív tudat egymásra hatása . . . . . . . . . . . . . Mi is fûzõdik . . . . 52 24. . . 44 20. . 41 15. . 54 25. . . . Na és? Mi van akkor? Miért fontos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 16. . 28 Mivel lehetne mindezt kiegészíteni. . . 56 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . Egyensúlyozás . . . . . . . . . . Ember. És a „hardver”? . 38 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vasztu Sánti. . . . . . . . 39 13. . . . . . . . . 40 14. . . . . Szeretnéd az élet teljességét élni? . . . . . 43 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az állás. . . . . . . . Az étel szerepe kiemelkedõen fontos az ember életében. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . 101 Panakeia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 32. . . . . . . . . Tudatszintek és étkezési szokások . . . . . . . . . 82 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . .28. Az ájurvédikus irodalom fõ részei. . . Minden mindennel összefügg . . . . . . . . . . . . . . 63 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ájurvédikus étkezés = emberi étkezés . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Hippokratész . . 59 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Apollón . gyógyászati visszatekintés az ókorba . Az õsi gyógyítók hozzáállása a betegséghez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Elsõ szitu . . . . . . . 60 31. . A teljesség igénye nélkül. . . . . . . . . . . . . . Orvosi jelképek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 213 . 78 37. 71 Harmadik szitu . . . . . . . . . . 60 30. . . . . 65 Most kinek higgyen az ember? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pár szóval a dósáknak megfelelõ testtípusokról . . . . . . . . 71 Második szitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 41. . . . . 83 Negyedik szitu . . . . . . . A tudományok végcélja az Önvaló felfedezése a világban – orvosi. Egyszerû példa. . . . . . . . . 98 42. . . . . . . . . . . . . . . . . ágai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A görög isteni minõségek összevetése az ájurvédikus tudomány minõségeivel . . . . szimbólumok eredete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 36. . . . . . . 87 40. . . . . . A gyógyítás mai irányvonala . . . 70 34. . . . . . . . . Kalandozások a gasztronómiai szokások világában . . . . a mai kor élelmiszeripari és táplálkozási anomáliájára – a margarin . . 85 39. . Az Ájurvéda . . . . . . . . . . . . 100 Hügeia . . . . A táplálék szerepe testünk intelligenciájának felépítésében . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egy rövid összefoglaló (a teljesség igénye nélkül) az átfogó diagnózishoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 35. . . . . .

. . . . . . . 155 61. . 117 51. . . . . . . . . . . . . 101 Az õsi. . . . Megújuló energiák. . . . . . . . . . . .43. . . . . . . . . . . . . . . 147 A bioüzemanyag gyártói nagy gabonavásárlók lettek . . 54. . . . . . . Arany Fehér Por (‘White Powder Gold’) másnéven ORME-elemek 128 132 137 140 Rövid részlet David Hudson elõadásából . . . . . . Segítesz megvalósítani? . . . . . . szeptember 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Globális környezeti problémák. . . . . . Összegzés a második részhez . 149 58. . . 141 56. Ross Jackson: Hozzászólás a „Világ Helyzete” Fórumhoz New York. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 108 47. . 108 45. . 122 53. . . . . . . . . . . . . Hangsúlyozom: Nem kell kitalálni! . . . . . . . . 108 46. . . . hanem építõ jellegû! . . . . . . . . . . . . . . tudományos érdekességek az Internetrõl. . . . Az én Magyarországom. . . . 151 59.Keresztény? . . Az én Magyarországom. . . . . . . . . 156 214 . . 155 60. . . . . ökológiai lábnyom fogalma . . . . . . . A Teremtés célja. . . Hippokrátészi orvosi eskü szövege . . . . . . . . . . 116 50. . . . . . . . . . . A hippokratesi tanok és a hippokrateszi eskü elemzése ájurvédikus megközelítésben . . . . . . . . . . . . . a boldogság kiterjesztése . . . Életszemlélet . . .. . . . . . . . 119 52. . Tudatmanipuláció és tudatmódosítás . Tudatromboló társadalmi szokásaink . 114 49. . . . Zsidó . . . . . . . . . . . . 2000. . A „Kozmikus Hinta” elve . . . . . . . . 148 A múlt üzenete – Az Árpád-kor vízügyi rendszere . . . .Keresztény vallás vagy Esszénus . . . . . 144 57. . . . . . Az ájurvédikus gyógyászat alkalmazásának elõnyös hatásai a „megújulni nehezen tudó” nyugati medicina részére . . . . . . 102 44. az eMagyarország pontokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Életmód . összhangban a Természettel . Viselkedés . . . . . . . . Magyarország – agrárnemzet . . . . . . . . . . . . . 109 48. . . Az ország igazi védelme Maharishi Mahesh Yogi szerint nem pusztító. . . 55. . .

. . . . . . . . . . a tanár . . . . . . Személyes élményeim. . . . . . . . . . MTESZ MAGYAR TUDOMÁNY NAPI MEGYEI TUDOMÁNYOS FÓRUM . 177 66. . . . . . . 157 Hogyan építhetõ fel ez a védelmi pajzs? . . . . . . . . . . . 161 Végvárak vagy Véd(a)várak? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Elõadások és tanfolyamok Magyarországon . . . 192 Végszó . . . . . . . . . . . . 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Magyarország felvirágzása a magyar emberek tudatának tisztaságától függ. . . . . A belsõ hang súgása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Németh László. . . . . . . . . teljes tudás . 182 Vidékfejlesztés – Közlekedés . . 186 A helyi televízió csatornákon belül használt nyelvi kód . . 199 215 . . . . . . . . élvezd a gyümölcsét! . . . . . . hétköznapi étkezéseink . . . . . . .Mi okozza a társadalomban a feszültségeket és ellenséges indulatokat? . . . 195 Élelmiszerekrõl és étrend kiegészítõkrõl szóló törvény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . században . . . . . . . . . . . . . . . Jógarepüléssel a békéért. . . . . 160 Öntözd a gyökerét. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Internet és Globalizáció . . . . . . . . 187 A védikus tudás. . . . . . . . . . . . . 158 Maharishi bejelentése . . . . 162 Tudjon minden magyar ember errõl a lehetõségrõl! . . . . . . . . . Dubrovnik Peace Project 1999 . . . Betiltott találmányok – csúcstechnológiák a páncélszekrényben 170 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 67. . . . . . . . 157 A TM technika története . . Téridõ-technológia a 21. . . . . . . . . a kölcsönös barátság és együttmûködés jegyében kettõs nyelven történne! . . . . . . . Lényeges momentumok egyes alapélelmiszerekkel kapcsolatban. . . . . . . . . . 191 68. . . . . . 164 164 63. . . . . 174 65. . . . . . a Dubrovnik Peace Project . . . . . . . . 162 A „végvári egyetemeken” az oktatás.

. . . . . . . . . . . . . . . 222 Vlagyimir Megre: ANASZTÁZIA . . . . . . Ajánlott irodalom. . . . . . . . . . .részlet . . . . . . Önirányító Szanszkrit olvasás tanfolyamom . . 217 A Teljes Ájurvéda Tanfolyamom részletei .I. . . . . Könyvrendelés Indiából . . 209 Az ájurvédikus életmód és fõzõtanfolyamomról . . . . . . 218 A szanszkrit nyelv olvasása fejleszti az agymûködést . . . . . . . . . 219 Önviszonyuló. . . 203 III.Igaz történet egy megvilágosodott nõrõl . . . . . . . . . . . . . . . 228 216 . . . . . . . . . . . . 220 KIÁLTVÁNY! Kövi Gábor jövõépítõ barátom írása 2004 decemberébõl . . . . . . . . . . . . . angol nyelvû . . . Ajánlott magyar nyelvû irodalom . .. . . . 201 II. . . . . .

szenynyezések. hova vezethetnek el minket tudati és testi szinten. esetleg csak a testépítés vagy torna tanulmányozásával. és tudják nyújtani mindezt családjuk. tartósítószerek. hogy ki mennyi húst. takarító szerek. Ehhez nyújt hasznos ismeretanyagot ez a tanfolyam! 217 . vegyszerek..és fõzõtanfolyamomról Napjainkban egyre nagyobb figyelmet szentelünk saját és családunk egészségének fenntartására.99-72 Az egészséges társadalom. Bár a tanfolyam célja nemcsak ez. alkoholt iszik vagy sem. A tudatos életvezetés kialakítását egy tanfolyam nem garantálhatja.hu Tel. hanem egy olyan széles „ösvény” megmutatása. hogy tisztán lássuk. stressz. dohányzási szokásainkból fakadó hatások elõsegítik fejlõdésünket. rohanás. vagy csak a jóga. fontos.: 06/20/237.. Ezt a komplex tudást nem lehet csak az ájurvéda. hanem csak egy olyan hozzáállással. információkat. környezetük számára is. hogy megismerjük azon törvényeket melyek az egészséges élet alappillérei. mûtrágyák. zöldséget eszik. italozási. abnormális ingerek a médiákból stb. mely képes ezen tudásrészek integrált alkalmazására. céltudatosabban irányítják hétköznapi életük egészséggel kapcsolatos részét. és alkalmazzuk õket saját magunk és családunk testi egészségének és jó közérzetének fenntartásához. elektroszmog. mint bármikor a történelemben. Nem fontos az. A tanfolyam keretében ebbe a finom „mûvészetbe kóstolhatnak bele” a résztvevõk. egészségünket. Dudás Jenõ Zsolt: http://dudasjeno. mennyi idõ elteltével. Ezek a felmerült igények abból a természetidegen életformából következnek. mozgás kialakításával. de megadhatja azon alapelveket és tudást. dohányzik. boldogságunkat vagy sem. A tanfolyamot elvégzettek leginkább arról számoltak be.hu dudasjeno@freemail. Szmog. egészséges. hogy ezek az étkezési. A tanfolyam három részbõl áll. mely elõsegíti a tápanyagok felszívódását és a szervek harmonikus mûködését.tar. és olyan testedzés. dietetikai tanfolyam elvégzésével megszerezni. amivel egy új és egészségesebb holnap elé nézhetünk. Rengeteg káros hatás éri szervezetünket a hétköznapi táplálkozás során. kiegyensúlyozott és boldog emberekbõl áll. hanem az.Az ájurvédikus életmód. amit munkánk vagy a környezetünk ránk erõltet. melyek egymással szerves egészet alkotnak. gyomirtó szerek. gyümölcsöt. hogy evvel a tudással most már sokkalta nagyobb erõvel. mely elvezeti a tudás alkalmazóit egy olyan fiziológiai állapothoz. ahol még a betegség megjelenése elõtt elkezdhetik szervezetük egyensúlyba hozását a testtípusuknak megfelelõ ételek helyes megválasztásával.

Az ételek gunák szerinti osztályozása. fûszerek 3. 4. hatásuk. A táplálkozásról általában 2.elõállítása. (aprítás-fehérjék-zöldségek-szénhidrátok) 2. II. 7. Gyakorlat 1.tartósítása. Alapanyagok. ebéd után? III. Az eredmény “tesztelése” 5. visszahatásuk a test-.szervezetünkre gyakorolt hatásaik. fûszerezés magyaros ill.a környezeti-természet és az egyéni-természet összhangba hozása a táplálkozás segítségével. 3. 4. Mit tegyünk. A Gunák hatásmechanizmusa. 218 .A teljes Ájurvéda Tanfolyamom részletei (oktatói vázlatpontok) 1. Eltolódás a szattva felé. Az alapok. A készítés folyamata. A radzsasz mozgatóerõ hogyan nyer pozitív minõséget a szattva által. A gunákról. RÉSZ 1. Mit fõzzek? 6.a fõzésrõl általában. elme-mûködésre. fõzési tudnivalók 2. 5. és mit együnk ebéd elõtt. 3. Az ételek életenergia-lebomlás ideje (prána). indiai ízek szerint. . 2. Élelmiszereink: . Az étel: . . A dósák (testtípus minõségek) hatásai: . Haladó Fõzési Tanácsok 1. a kötõerõk szerepe. RÉSZ I. hatásmechanizmusuk elemzése 3. A dósákról részletesebben 2.az ájurvédikus fõzés elõnyei. Alaprecept /ebéd/. Elmélet 1. . Az immunrendszer erõsítése ételeink helyes megválasztásával. egy indiai étterem menüjéhez hasonló ebéd elkészítése 4.

a szanszkrit nyelv olvasása hasonlóan hat az ember testmûködésére. 11. Travis arra kérte a kísérlet során megvizsgált személyeket. receptek. 6. Halava. A Napüdvözlet jógagyakorlatsor bemutatása.. méregtelenítõ mechanizmusok beindításában. Tamasz . 9. 13. jelentõsége. a tökéletes emésztés kialakításának feltételei. illetve más. 5. 10. A már meglévõ receptjeink minõségének átalakítása. 2. az édes ételek szatvikussága. amelyet Dr. Az emésztés lerontásának és feljavításának módjai mozgás-ételmennyiség lebontásában vizsgálva. helyben megtermelt ételek jelentõsége. Egyéni „szenvedélyeink”. Ételeink tejtermékekbõl. A tejes ételek szerepe. A megszokások ereje. lágy . A szanszkrit nyelv olvasása fejleszti az agymûködést A védák nyelve. táplálék kiegészítõk. változatos. a fairfield-i Maharishi Menedzsment Egyetem pszichofiziológiai intézetének vezetõje végzett. Radzsasz . 5-10 percig forralt víz. tejberizs (tejbegríz). tejes ételek elkészítésének apró trükkjei.Pitta. Dr.. 4.mivel együnk. reszelt gyömbért+csipet só+citromlé 3. 5. mozgás . Az étel minõségének hatása a dósákra. 7. szanszkritül. Dósák. Rendszeres. Az étel ízének hatásai. A „dósák” mint hibák „eltüntetése” . a szilárd elhatározás szerepe. átírásuk ájurvédikussá.lasszi. joghurt . megbeszélés. A mozgás mely átalakítja ételünket. RÉSZ 1. idegen 219 . 3. A mértéktartó böjt szerepe az öngyógyító. betegségek. 6. A világ legolcsóbb gyógyszerei: méz+víz+citromlé. 8. A dósák mint „hibák”. mit . 12.felszívódás. Hús helyett tejtermékek és táplálékkiegészítõk.Vata. Szattva . gunák összefüggései.kemény sajtok. étkezési és ételfajtákra kitérve. Megjegyzés: Ájurvéda tanfolyamom nem tartozik a Maharishi Ájurvéda tanfolyamok közé. tejital stb. évszaknak megfelelõ. kedvenc ételek. attól teljesen független képzés. Fred Travis. hogy a Bhagavad Gítából olvassanak fel részleteket. mint a Maharishi Transzcendentális Meditáció.4. Ezt igazolja az a kísérletsorozat.Kapha. Csak a szattva sikeres.

A Védikus Irodalom sorrendi olvasása pedig az a mûvelet. Az a felfedezés.A Transzcendentális Meditáció a gondolat forrásához. és ráneveli a tudatot. hogy a természeti törvény fejlõdést támogató erejével összhangban mûködjön. 220 .” Önviszonyuló. mely a mindenkiben és mindenen belül található . hogy a szanszkrit nyelv olvasása közben hasonló élettani változásokat találunk. Röviden: A TM elvezet a tiszta tudathoz. A szanszkrit nyelv olvasása és a TM gyakorlás közben folyamatosan nõtt a bõrellenállásuk.. A Szanszkrit olvasás feleleveníti. igazolja azt az elképzelést. mely spontán módon kiképzi az elme.felfedezhetõ belsõ lényeg kifejezésére leginkább alkalmas nyelv. franciául vagy németül. hogy a legrendezettebb módon elõmozduljon a Természeti Törvény evolúciós irányába. hogy a szanszkrit nyelv olvasása a forrásánál eleveníti fel a tiszta tudatot. és így közvetlen módon élvezze az intelligencia azon evolúciós minõségének támogatását. és ezt az állapotot integrálja az olvasással és a beszéddel. olvasás közben hasonló fiziológiai változások történnek. valamint bõrellenállásukat vizsgálta. Travis szerint ezek az eredmények Maharishi jóslatát igazolják. így tovább segít bennünket a megvilágosodás útján. mint az egész Univerzumban. vagyis az egész Teremtésben . Dr. amik a TM gyakorlása során jönnek létre. míg a modem nyelveken történõ olvasás közben változatlan maradt. Önirányító Szanszkrit olvasás tanfolyamom* Mi a Szanszkrit nyelv? A Szanszkrit a Természet nyelvéhez. Dr. Travis eközben agyhullámaikat. a tiszta tudathoz vezeti az elmét. attól teljesen független képzés. Agyhullámaik is (az alfa-aktivitás és az agyhullámok koherenciája tekintetében) hasonló változásokat mutattak azokhoz. pulzus. mely fenntartja a rendet és a fejlõdést az egész Univerzumban.a legparányibb részecskében éppúgy.és légzésszámukat. felélénkíti fiziológiánk teljes egészét. miszerint a szanszkrit nyelv olvasása egyensúlyba hozza a két agyfélteke mûködését. * Szanszkrit olvasás tanfolyamom nem tartozik a Maharishi Védikus tanfolyamok közé. és a beszéd teljes fiziológiáját. mint amik a TM gyakorlása során jönnek létre.nyelveken: spa-nyolul. A kísérleti alanyok minden esetben ki tudták ejteni az adott nyelv hangjait. míg a szanszkrit olvasása egyesíti ezt a belsõ csendet a külsõ aktivitással. Dr. mint meditáció közben. Travis a következõket fûzte a kísérleti eredményekhez: . a Védák nyelvéhez legközelebb lévõ nyelv. ám a szavak jelentését nem értették.

szintünkön értékeli az olvasottakat. Így mostani tudatszintünkön a jelentéstartalom elhanyagolható a mélyebb szintek által közvetített tartalomnál. vízszintes betûcsoportokba). A Szanszkrit a Természet nyelve. mondatok kiejtését tanuljuk meg. 2. olvasásunk akadozóvá válik. mellyel a betûk megtanulását valósítjuk meg. Csak 6 szútrát kell megjegyeznünk. akkor értelmünk nem a saját kreatív intelligencia. begyakorlását a kezdetekben. de ez áll a legközelebb hozzá. intellektusunk „le-leragad” 1-2 szónál. A szanszkrit olvasás pedig a kiejtett idea könnyed áramlása. akkor a leckék során nemcsak a betûk.. mellyel a Természet saját magához beszél.kreatív intelligencia szintünket. melyet az olvasott Szanszkrit nyelvû szöveg képvisel. A teljes Szanszkrit ABC felbontható . 221 . A Védáknál és a Védikus Irodalomnál az olvasottak jelentéstartalma teljességgel csak egységtudatban értékelhetõ. hanem a grammatikát. mondatnál és így az olvasás ártatlanságát elveszítjük. mechanikus vizsgálatát használjuk.) MINDEN KIEJTETT HANG ANNYIRA EGYSZERÛ ÉS KÖNNYED LEGYEN AMENNYIRE CSAK LEHETSÉGES! AZ OLVASÁS. Kutatunk a hangképzés folyamatában. egy „idea”. Ha nem ismerjük az olvasott Szanszkrit szöveg jelentését.Tanfolyamom során 2 eszközt használunk: 1. Ha ismerjük a jelentést. (Lásd: prof. az Egyesített Mezõ azon minõségének megfelelõen.képzési helyek szerint . (Vagyis mikor az ember a tudatában felismeri a Természet nyelvét. A Szanszkrit nem a Természet nyelve. a nyelvtant. Így a Szanszkrit olvasás feleleveníti elménkben és fiziológiánkban a tiszta tudat szintjét. mely az agy és a hangképzõ szervek fiziológiáját alakítja át úgy. akkor miközben olvasunk.) Módszerünknél a hangképzõ szerveink alkotta hangképzõ „berendezésünk” önkéntelen. hogy spontán módon élvezze a Természeti Törvény mindent támogató hatását. Az olvasást. mivel a Természet nyelve meg-nemnyilvánult. A Dévanágri betûk leírását. Tony Nader kutatásait. Mikor a Természet nyelve felébred az ember tudatában akkor születik a Szanszkrit. saját . egy elképzelés.hat szútrába (sorokba.éber tudatállapotunkat megfestõ . A KIEJTÉS KÖNNYED ÁRAMLÁSA. szavak. valamint a szavak s mondatok jelentését is.. Mikor hagyományos módon (modern metódus) tanulunk nyelveket. valamint tudatossági szintünknek megfelelõen merítünk csak az olvasottakból. mely kutatás segítségével „feltérképezzük hangképzõ berendezésünket”. melyet elménk az olvasás által keltett impulzusok segítségével elért transzcendálás közben nyer el. transzcendálja a beszéd határait. a Szanszkrit Védikus Irodalom felelevenítését. A Szanszkritban a szó csak egy ötlet. hanem ártatlanul túllépi. Ezért mindig a Szanszkrit a legegyszerûbb és legkönnyebb.

akkor a beszéd eljut a szívig. A hangtan is akkor a legjobb.Önviszonyuló Szanszkrit: Az Alkotó Folyamat A Szanszkrit.. ami az embereket végre összebékítené és elindíthatna egy ígéretes folyamatot. hogy a transzcendens értékek megelevenedjenek beszédünk által a beszédünkben. képes közvetlen megismeréshez vezetni. mikor az egó nincs jelen. felekezetektõl független polgár vagyok. tudatállapotokban.” Végül is a határtalan nem válik kötötté. hanem a beszéd határain belül fogjuk értékelni. Kilátástalan az életünk. ekkor a beszédbõl nem tûnik el semmi sem. Ma romlik az egészségünk. Ezzel a méltatlan színjátékkal csak az emberek figyelmét terelik el a lényegrõl. A beszéd játszani. Alamizsnán kell élnünk. Így beteljesítõdik a Rk Véd azon kijelentése miszerint: „A Beszédnek hatalmában áll megkötni a Határtalant. az emberek félnek.kozmikus rangra emelkedett. akit a felelõsségtudat késztet gondolataim közzétételére. cselekedeteinkben és környezetünkben. Sok országban az emberek ezrei nem rendelkeznek egészségbiztosítással. mindez egy jól megtervezett folyamat része. mikor impulzusaiban táncol a végtelenség mezejében. megvilágosodott. 222 . KIÁLTVÁNY! Kövi Gábor jövõépítõ barátom írása 2004 decemberébõl KORMÁNYOK. A beszéd akkor éri el célját. Két pártra szakadt az emberiség: a vezetõk és vezetettek pártjára. tanítás alapja. Kérem. a tudás alapvetõ mezejénél. hogy a vezetõk nem méltóak arra. hogy miként lehetne ezt a mesterséges és ostoba szembenállást egységgé kovácsolni. Egész életemben azt tapasztaltam. mikor a beszéd képes kifejezni beszéd közben is a határtalant. fontolják meg szavaimat! Pártoktól. A beszéd ki nem fejezett értékének felfedezése a gondolat forrásánál megnyitja az utat a tökéletes tudás számára. Úgy látom. drágul az orvosi ellátás. SZERVEZETEK! Egy magyar állampolgár szól Önökhöz. hogy vezessék az embereket. Félünk. és ha veszítünk az ellenzékben törekedni a gyõztesek megbuktatására. Ez a tökéletes tudás. EGO-vá vált . A napokban megértettem. Semmi értelme a hatalomért küzdeni. Csak egy gesztus kell. Védikus Irodalom olvasása közben felépítjük fiziológiánk azon képességét. És ami a beszédben a lényeges: ha az egó nincs jelen . Beteljesedése határtalanná válik a megvilágosodott. A beszéd képes kifejezni a határtalant.. és nem tudják fizetni a méregdrága kezeléseket. hogy elvesztik állásukat. Kár szépíteni ezt. táncolni akar a végtelen mezején. hogy nem lesz munkánk és utcára kerülve éhen veszünk és megfagyunk.

Ezt az üzenetet hosszú idõn keresztül kevesen értették meg. Ma már tudom. Emberek sokasága felkorbácsolt fogyasztói vágyak mentén robotol. Ezek az ételek. hanem szolgáljanak. aki ezt igénylik. amit az emberekkel eddig elkövettek. hanem fontos üzenet. A legelemibb élelmet mindenki alanyi jogon meg kell. barnarizs. mert nem látnak kiutat ebbõl a kilátástalan helyzetbõl. Nagy körültekintéssel kell eljárni azért. melyek önmaguktól felszabadulnak. Honnan teremtsék elõ a kormányok az anyagi eszközöket. Drogoznak. inkább politikai és pénzuralmi célokat. mert a legfontosabb lételemünket a gyümölcsöt és a diót. melyek nem szolgálják közvetlenül az emberek életbenmaradását. Ennek ellenére mégis olyan forrásokat kell keresnünk.Mit üzen nekünk ez az õsi szertartás? Mit is ajándékoztak az emberek régen egymásnak? Almát és diót. kiszolgáltatott a pénzuralom nyomulásának és nem tehetünk semmit ez ellen. zöldségfélék. Ugyanis az egészségügy költségei igen magasak. diófélék. hogy pusztán a megélhetésért bármilyen munkát elvállaljanak és egész életükben boldogtalanul éljenek? A civilizáció nem képes minden ember táplálását és egészséges lakását biztosítani. mindig mint a legtisztább ételeket adjuk tovább az utódoknak. az emberek 223 . Ezek az emberi lény alapvetõ ételei. egészséges életét. köles. Ma már ez a régi hagyomány feledésbe merült. csírázó magvak. cikória. hogy kapja azért. A többiek azonban pusztán az életbenmaradásukért küzdenek. hogy ez nem puszta népszokás. csakhogy egy “szintet” elérjen. Bûnöznek és gyûlölnek mindenkit. A gabonák közül a tönkölybúza. pedig a legegészségesebbek is egyúttal: Gyümölcsök. hogy ezzel az ezeréves szokással megválthatjuk mindazt az igazságtalanságot. mint a rabszolgák. amit azért hagytak ránk az õsök. Mi késztet mindenkit arra. amire felesküdtek. és ezt csupán a vezetõk tehetik meg: Minden embernek a földön biztosítani kell az életbenmaradás lehetõségét a legemberségesebb módon. és hogyan vigyék végbe ezt? Milyen pénzalapok állnak erre rendelkezésre? Az adók? Az egészségbiztosítási járulékok? Is-is. hogy ezt a szép hagyományt nehogy a cinizmus és a pénzhajhászás martalékává tegyük. tengeri algák. nem kellene az embereknek mindenáron dolgoznia. Ha ez lehetõvé válna. Itt vannak még a fegyverkezés és az ûrkutatás költségei. Ezért az ember legtisztább táplálékait teljesen ingyenesen szét kell osztani azok között. Egy kézenfekvõ megoldás kínálkozik. Nem lehet majd a “munkahelyteremtés” demagógiájával környezetpusztító ipartelepeket létrehozni. Mindenki úgy érzi. Rájöttem. és nem is tartották meg a hagyományt. és azt megtartsa. hogy végre a vezetõk ne csak uralkodjanak. lehetetlenné tenni az emberek békés. ha ezt a döntõ lépést megtesszük.

Épp a szegények. hogy képesek lesznek eladni a megtermelt növényeket. Senki sem fog rosszul járni. méregdrágán kerülnek a piacok polcaira. Az állam felügyelete biztosítja az állandó biológiai tisztaságot és tápértéket. csupán a nagykereskedõk. Puszta szóvirág. Ezen ételek egyedül egészséges fogyasztását. fonnyasztani. Jól látható. tárolása és eladása. Ezért sokan felhagynak a gyümölcs és zöldségtermesztéssel. Ezután semmiféle korrupciónak nem lesz értelme a legfontosabb élelmiszerek piacán. Sokan azért nem vásárolnak zöldféléket. akik az egész rendszer csúcsán. ha ezek az élelemféleségek drágák. hiszen õk értenek a legjobban a zöldfélékhez. Jól belátható. akkor egyre többen fognak majd élni vele. Minden olajozottan fog mûködni. éretten az állam által mûködtetett elosztóhelyeken. Fontos tényezõ azonban az. Mint ahogyan sokan ezt eddig is tették. Nem volt biztosítva a megélhetésük. mert számuk olyan mértékben megnõtt. hogy anyagilag nem kifizetõdõ és ahhoz képest komoly megterhelés az áru beszerzése. Már ma is sokan feladják ezt a tevékenységet. mert félnek a génmanipulált. mérgezett zöldségektõl. vegyszermentes termesztésûek legyenek. hogy minél több ember egyen egészséges ételeket. hanem kultúrált. egyben a legártalmasabb ételeket vásárolni. Ha kormányzati program írja elõ az ingyenes élelemellátást. Nem lehet elhinni azt a propagandaszólamot. Ezután azonban a legjobbak és legrátermettebbek az államnak dolgoznak. Egy jól mûködõ rendszerben a hibás zöldféléket azonnal a komposztáló egységekbe lehet szállítani.mégis egyre betegebbek. Ezt a kormányok kezében hatékonyan mûködõ médiaeszközök által biztonságosan lehet tudatni mindenkivel. akik csak azért nem álltak át a biodinamikus termesztésre. pedig széles körû felvilágosítás keretében oktatni kell. mint eddig a vásárlóknak. hogy ez a rendszer az államnak sokkal olcsóbb lesz. megelõzve az egyéb hulladékkal való keveredését és az értékek pusztulását. tiszta formában. állandóan friss állapotban. Hiába tömünk egyre több pénzt az egészségügybe. hogy õk nem is kívánnak egészségesebb ételeket fogyasztani. munkanélküliek kényszerülnek a legsilányabb. 224 . a jobb ár reményében. gyümölcsöktõl. hogy ennek a változásnak a kereskedõk örülnek a legkevésbé. máris nem lesz értelme ezeket visszatartani. ha nem törõdünk azzal. Tehát: Államilag mûködtetett biofarmokat kell létesíteni! Milyen hatással lesznek ezek a változások a zöldségtermesztõkre és a többi iparág résztvevõire? Vannak termelõk. Közülük biztosan sokan lesznek ebben a helyzetben az elosztó hálózat jól fizetett munkatársai. hogy ezek az ételek organikus. erre buzdítani az embereket. A logisztikai tervezés egyszerûvé és gyorssá válik. Õk viszont más jövedelmezõ üzletet találhatnak a megszerzett tõkéjükkel. Amint ezek az élelmek nem a pénzpiac kénye-kedve szerint. manipulációikkal extraprofitra tettek szert. biztos megélhetést teremtve maguk és családjuk számára. mert nem voltak biztosak abban. a kereskedõk manipulációinak kiszolgáltatva.

nem fizetnek társadalombiztosítási járulékot és adót. ami nagyrészt a “junk food” hatása a viselkedésre. 225 . hogy a tisztuló szervezet egy idõ után visszautasít minden drogot. Nem tekinthetünk el azonban az emberek egészséghez való alapvetõ jogától semmilyen érdek érvényesüléséért sem. ahogyan az emberek egyre egészségesebbekké válnak. vagy a rendszer munkatársaként ledolgozni. alkohol. ha ezt kérik. Ezek után is kell kapniuk ingyenes sürgõsségi ellátást és otthonukban ingyenes gondozást. akik nem dolgoznak. dolgoznak. találhatnak maguknak megfelelõ munkát. módjuk lehessen adójuk egy részét a farmokon való munkával. mégis fizetik a járulékot. Azok. elsõsorban az óvodák. A régóta növényeken élõk mentesülnek a kötelezõ egészségbiztosítási járulék befizetése alól. ha természetesen fogyasztják õket. csakhogy eddig az állam hallgatólagos. Ez újabb anyagi forrásokat fog felszabadítani. tapasztalt zöldevõkkel lehet ezt a folyamatot beindítani és eredményesen mûködtetni. Nem kis hatás azonban az agresszivitás lassú visszaszorulása. vagy nikotin. Semmit sem szabad kötelezõvé tenni! Csakis felvilágosítással és hiteles közvetítõkkel. tehát pénzért vásárolják az élelmiszert. idõsek otthonai. egyre kevesebb egészségügyi ellátásra fognak szorulni. Legyen az akár a megszokott koffein. hogy ne kelljen járulékot fizetni. Ténylegesen kevesebb kórházat kell majd fenntartani. és adót fizetnek. Ezek után érdemes lesz egészségesnek lenni. nem beszélve a gyógyszergyárakról. Ezek jórésze évek óta semmilyen orvosi ellátást nem vett igénybe. melyeket vissza lehet forgatni az egyre növekvõ igények szerint. Ez igazságtalan és nem szolgálja az egészségre való nevelést. rendszeres orvosi ellenõrzés feltétele mellett. Az egyik hatása a természetes ételeknek. passzív közönye mellett.Milyen elosztási kérdéseket kell megválaszolnunk? Azok. Ennek a rendszernek egyértelmû kárvallottjai a méregdrága orvosi diagnosztikai berendezések gyártói. egyéb szociális intézmények és a még meglévõ büntetõintézetek lakói. iskolák. aki admi-nisztrációs. Néhány fontos követelmény: Értelemszerûen azok. Sok olyan alkalmazott is szükséges egy ilyen rendszerben. Erre már vannak példák szerte a világon. kórházak. Világszerte szervezetek foglalkoznak ennek a táplálkozási módnak a terjesztésével. akik más ételeket kívánnak fogyasztani. ha balesetet szenvednének. amivel jelentõs kiadástól fog megszabadulni az állam. tanárokkal. Az orvosok szerepe döntõen a felvilágosítás és egészség-nevelés lesz a sürgõsségi ellátáson túl. ügyintézési feladatokat lát el. akik ezeket az élelmiszereket a megfelelõ módon fogyasztani fogják. Akik egészségi okokból nem tudnak más munkát végezni. Õk tartják el azokat. Mindezeket be lehet vonni ebbe a nagyszabású tervbe. akik cseppet sem törõdnek az egészségükkel.

még az energiaszektortól is függetleníteni tudták magukat. hogy akkor miért mondjuk Amerikát a szabadság hazájának? Valamint azt sem tudom. aki részt kíván venni ebben a felhívásban kérek. pap. Legyen ez az én meglepetésem Gábor számára! Talán naivnak tûnhet írása vagy akár utópisztikusnak is nevezhetjük. hogy minél több nyelvre fordítsák le úgy. Az embereknek kell dönteniük.hu (www nélkül) Ezen túl mindenkit. de egy valamit meg kell jegyeznem ezzel kapcsolatban: amíg nem próbáltuk ki. dolgozott ebben a kis csoportban. függetlenek voltak az államtól. a törvény jeles õrei bezárták a kommunát. Ez lett “szegények veszte”. hogy az egészségromlás további pénzösszegeket emésszen fel. Nem engedhetjük meg. hogy az õslakos Indiánok mikor fogják visszakapni földjeiket. kézmûves. Orvos. küzdeni ellene! Mindenféle politikai “vetésforgótól” függetlenül humanitárius feladatként kell kezelni! Jól tudom. amit a “fehér ember” rabigájában töltöttek? Mikor 226 . addig nem ítélhetjük el. mindenféle ember élt. Felelõsséget csak az eredeti. családokat döntsön romlásba. mert a társadalom egészére nézve veszélyesnek ítélték meg… Csak azt nem értem. Már rendelkezünk olyan tudományos megállapítással. könyvem végére. mikor fogják õket kárpótolni az elvesztegetett évszázadokért. Eddig tartott Kövi Gábor elmélkedése. Ez az én karácsonyi ajándékom a világ összes emberének szeretettel.Fontos még: Nem szabad pártpolitikai céloknak alárendelni ezeket az elgondolásokat. Kövi Gábor tanár. amit én lehetõségeimhez mérten.tulelo. Közben eszembe jutott egy nemrég hallott. ahol néhány ember (az 1970-80-as években?) összeállt egy közös “öko-bio-önellátó kommunába”. hogy az eredeti szöveg ne változzon. hogy javaslatom megdöbbenést és visszatetszést fog kiváltani sok emberben. igénybe akarják-e venni egészségük ilyetén helyreállítását. jövõépítõ Aki egyetért a kiáltvány céljaival honlapomon aláírásával szavazhat: kovigabor. aki azt hiszi saját egészségének rombolása személyes joga. A hiteles tájékoztatásnak meg kell elõznie magát a tényleges rendszerépítést. Küldjék tovább. földmûves stb. Sok ember félretájékozott és nem hisz a növények tápláló voltában. Amerikában történt eset. utórezgésként “lemásoltam”. ahol mindent maguk termeltek meg. hogy egyre többen csatlakoztak hozzájuk. ezen vitatkozni. hogy minél több emberhez eljusson. tanár. így nem fizettek adót sem. Oly jól sikerült ez a vállalkozásuk . Mivel nem kértek semmiféle támogatást. változatlan szövegért vállalok. ami a jövõ élelmiszereként a növényeket tartja egyedül megfelelõnek. alternatív energiák felhasználásával-. évtizedekért.

. ismerhettek a régmúlt idõkben? Miért kell egyes országoknak háborús bûnökért felelniük. régiséget. melyek a háború kiszolgálói voltak? Mi egyébért törnek ki a háborúk. ideológiához nem kapcsolhatók. ingatlanokat stb. egyre növekvõ uzsorakamatra. pedig aki így cselekszik. Mi ez. vaj csavarogjak. hogy ismét szabadon élhessék régi. rádiót. fizetniük más. Még a vallásháborúkat sem a vallás miatt indították el. Kérdéseim korunk rohanó. hogy a prérijükön nyargaljanak. hogy vegyél hazai földet. ökoélelmiszert. Oda és vissza. ha nem egyes maffia-családok. Se hithez. erre senki sem hívja fel az emberek figyelmét a TV-ben. az csak jól jár az évek elteltével… Mindezen tények ismeretében.” Ha valaki meghallgatja játékát. klézsei furulyás.miközben már van egy régi. CD lejátszót. modern emberéhez Miért veszel új mobiltelefont. se nemzethez. kocsit . ha nem népirtás? Nem akarom elhinni. hanem hogy belõlem kitörjék egy darab. ami még elég jól mûködik -. még egyszer olvassd el Kövi Gábor írását. magnót.fogják végre ismét szabadon hagyni õket. számítógépet. se földterülethez. régiséget. bio-. festményt. bioélelmiszert. ami 70 év alatt lecsökkent kb. festményt. aki 1994-ben a következõket mondta Magyarországi itt tartózkodásáról: „Én nem azért jöttem ki Magyarországra.. az utolsó indián történetét? Vagy olvastad Sánta Õz a Sziú indián Sámán életérõl szóló könyvet? Vagy akár Robert Burnette and John Koster: The Road to Wounded Knee címû könyvét? Csak egyetlen adatot említenék meg ez utóbbi könyvbõl: Az Amerikai Indián lakosság létszáma 1800 környékén kb. hogy 1-2 éven belül tizedét sem fogja érni? Közben nem veszel földet. öko-. pedig ezek örökké megõrzik értéküket! Mikor láttál utoljára olyan TV reklámot. befektetõi körök anyagi érdekeinek szembenállása miatt? A vallásokra nem szabad semmit sem fogni. s még tanóljon valamit. és miért nem kell azon cégeknek. felfedezheti azt a valamit ami kitört belõle. DVD lejátszót. 30. hogy valaki halljon valamit. természetes életüket? Ismered Ishi. MP3 lejátszót. de akár az egész könyvemet is! 227 . hogy a Magyar „csillagszemû” juhász primitív embernek számítana… Mit szólna ehhez Hodorog András.. hanem mert végig akarták portyázni a „pogány országokat”. drágakövet. ugyanolyan bûnös országoknak. amelyik arra hívja fel figyelmed. hogy a „Nap-tánc” szertartásukat elvégezzék. 1. Homolai Sanyi barátom? :-)) A külöbözõ országok bennszülöttei hány és hány gyógynövényt ismernek. ha tudod. ingatlanokat? Érdekes. hogy tekeregjek. ami talán egyetlen Magyarországi furulyásból sem törhetett volna így ki… Vagy pedig mit szólna ehhez a dizseridún játszó ausztrál bennszülött… (Igaz. TV-t.000.000 fõ volt. csak a rablás és fosztogatás állati ösztönéhez. szobrot. mindig ember-érdekcsoportok okozták a feszültségeket az emberiség egész történelme során. házi mozi rendszert.000 fõre.

Csukd be a szemed. Most én megsúgtam neki. mert ültetés során a csírák eldeformálódhatnak.Vlagyimir Megre: ANASZTÁZIA . Sõt.Jól van. mintha kapcsolatba lépne az illetõvel. és éppen õk azok. mintha csak a gyermekeiket látogatnák meg. Anasztázia. Általában két dologról beszélt különleges lelkesedéssel. Mi dolgod van neked velük? Hogyan segítesz rajtuk? Megragadta a kezem. Kezébe vett egy magot. Azt gondolja. lazíts. akik képesek ösztönözni a társadalom tudatát. amirõl beszélek.részlet AZ Õ KEDVENC KISKERTÉSZEI Anasztázia rengeteget mesélt nekem arról. hogy rájöhessen. hogy nem jó a magokat így beáztatni. sokuknak ez még az életét is meghosszabbítja. majd egyszer csak halkan megszólalt: . bár sajnos ez a magatartásuk egyelõre még ösztönös. Ha mindent elmesélnék. Kedvesebbé válnak. képesek valakit szeretni vagy utálni. hogy minden lehetséges szituációt modellezni szokott a tudatában. és odahúzott a fûre. Csak a kiskertetekben. ahol azok a szörnyûséges és otromba kocsik dübörögnek. és valamiféle õszinte szeretettel: a gyerekekrõl és a kiskerttulajdonosokról. Õ azt gondolja. minthogy én csak segítettem neki egy kicsit. jóságot ültetnek a lelkekbe.Ezen a téren nagyon sok munkám van. akik társalognak a növényekkel. kezünket magunk mellé tettük tenyérrel felfelé. akiket ti kiskerttulajdonosoknak hívtok. és hogy mekkora jelentõséget tulajdonít nekik. mindenki térdre borulna elõttük. Most meg fogja osztani új ötletét másokkal is. létrejön a kapcsolat. hogy az felülkerekedhessen a végzetes technokratikus úton. Külön könyvet írhatnék csak errõl a témáról.lehetetlen volna mindent felsorolni. hogy a növények reagálnak az emberekre. és ez a fajta víz sem igazán jó a mag táplálására. ha beszélgettek a növényeitekkel. hogy milyen lehetõségek tárulhatnak fel azok számára. Most a fénysugaram segítségével keresek valakit azok közül az emberek közül. sokkal jobban érzik magukat. ahol nagyon sok mindenre rájöhettek azáltal.Tudod.Igaz történet egy megvilágosodott nõrõl . Anasztázia elmondta. A magok már erõsen kicsíráztak. amelyben uborkamagokat áztatott. a növény beteg lesz tõle. 228 . Olyan. . Azt is elmondta. jól láthatóak a vékony kis csírák. máris megoldottam egy apró feladatot. hogy õk mentik meg az embereket az éhezéstõl. és kapcsolataikat .Egy idõsebb nõ kigöngyöl egy darab ruhát. Hanyatt feküdtünk. Azok az emberek. ahol földetek minden egyes növénykéjét ismeritek. Amikor a modellezett helyzet a lehetõ legközelebb áll a valósághoz. Õk úgy mennek ki a telkükre a palántáikhoz. és megosztaná vele a saját tudását. akik a kertjükben dolgoznak. hogy õ maga jött erre rá. Egy darabig csöndben volt. talán nincs. személytelenített szántóföldeken. Látod.mind egymással. és felnevelik a jövõ társadalmát… . pihenését. de most nem ez az érdekes. . beleértve az emberek munkáját. jótékonyan vagy kedvezõtlenül befolyásolni az illetõ egészségét. és próbálj meg elképzelni mindent. Ez részben így is van. mind a növényeikkel. Dolgozom a kiskerttulajdonosok földjein. Még nem támogatja õket ennek a kapcsolatnak az igazi rendeltetésérõl való tiszta tudatosság. ma olyan társadalomban éltek. talán igazad van. . állításait még érvekkel is igyekezett igazolni: . nem pedig azokon az óriási. ami által képes látni egy személyt. érzékelni a betegségeit és az érzéseit. amit a kiskerttulajdonosokról mondott.

Nem feltétlenül a saját telkén. mondjuk csak egy kis földdarabon. Hogyhogy eddig ez nem jutott eszembe? Miért nem jöttem rá már ezelõtt? Minden új ötlet viharos örömöt váltott ki belõle. ember által létrehozott dologgal. és kidolgozzák a tudományos oldalát is. Mindegyiknek meg van a maga feladata és rendeltetése.Minden elültetett mag hatalmas mennyiségû kozmikus információt hordoz magában. Ennek tartalma nagyságában és pontosságában is összehasonlíthatatlan bármilyen. miközben undorral nézegetik a konyhaasztalon mászkáló csótányokat? Velük mi a helyzet? Talán õk is a mi javunkat szolgálják? . hogy komoly volt. Ezeknek az információknak a segítségével a mag ezredmásodpercre pontosan tudja. Ha sok van belõlük. hogy hogyan lehetne ezt tudományos vizsgálatokkal igazolni. hogy hogyan lehet kihasználni a rendelkezésre álló lehetõségek áldásait. ANASZTÁZIA VÁLASZAIBÓL Anasztázia kijelentette: . Te azt állítod. Majd az örömtõl ragyogva leült mellém. M. különösen az ültetésre vonatkozólag. Annál is inkább. megfigyelni és tesztelni. – kifejezetten az ember számára lett teremtve. elgondolkodott vagy koncentrált. hogy biztosítsák az emberek életben maradását. Forgott körbe-körbe. A legjobb bizonyíték erre az a rengeteg féle gyógynövény. és a csillagok) kisugárzásait. milyen nedvet vonjon ki a földbõl. mintha csak táncolna. Igyekeztem õt visszaterelni az elõzõ témához: . hogy minden egyes bogárka az ember üdvéért lett megteremtve. mintha az erdõben hirtelen kivilágosodott volna. és nekem úgy tûnt. az valószínûleg ellentmond a tudomány mai állásának. hogy néhány konkrét példán keresztül mutassa be a tudatos kommunikáció hasznosságát. és milyen gyümölcsöt hozzon. hogy mikor kell felélednie. a biológiai tudományok kandidátusa.Egyáltalán nem feltétlenül. Az õáltala elmondottak közül. hogy milyen módon szolgálják az embert. Amit Anasztázia a továbbiakban javasolt még a kiskerttulajdonosoknak. Felugrott. Kicsit elgondolkodott. Mégis. az erdõ válaszolt neki a fák susogásával és a madarak csiripelésével. kicsíráznia. ki fogja próbálni javaslatait. mindenki. majd elhelyezik egy félreesõ helyen. Elõfordult. mint orvos 229 . Majd õk mindent bebizonyítanak és elmagyaráznak nektek.A Földön minden – az összes növény. és azt. Tudja. akinek van rá lehetõsége. Ez alkalommal szinte viharos öröm tört ki belõle. már sok mindent igazolt is a saját tapasztalatain keresztül. mert kárára nem válhat senkinek.A csótányok – felelte Anasztázia – csak a piszkos asztalra másznak föl. a Hold. hogy milyen fajtájú növénnyé váljon. bemutatnak mindent. az összes rovar. de hogyan tudnák ezt az emberek elhinni. és kétségtelenül ellentmond a növénytermesztés gyakorlatára vonatkozó általánosan elfogadott szabályoknak. Megkértem Anasztáziát. és hogyan használja fel az égitestek (a Nap. elkezdett tapsolni. majd hirtelen derûs arccal felkiáltott: . de leggyakrabban vidám volt. csak vigyél haza egy kis békát! A felesleg azonnal távozni fog. A gyümölcsöknek az a rendeltetésük. Habár a te világodban élõ emberek nagyon keveset tudnak arról. Minden felélénkült. hogy összegyûjtsék a néha szabad szemmel láthatatlan ételmaradványokat. Ezek a gyümölcsök hatékonyan A mag. Prohorov. hogy nekem úgy tûnik. és azt mondta: . Átalakítják azt. Általában véve soha nem láttam õt szomorúnak.A kiskertészek! Az én kedvenc kiskertészeim! Õk majd igazolnak. N. az érvelései annyira nagyszerûek. legföljebb hasznára.Most már elhiszitek majd! Mert itt vannak az én kedves kiskertészeim.

Megadják neki a csírázáshoz szükséges fényt. melyek jelenleg léteznek. és leheljünk rá. Anasztázia elmagyarázta. és tartsuk ott harminc másodpercig. Nem szabad minden gyomot eltávolítani – nekik is meg van a saját szerepük. Eközben feltétlenül álljunk mezítláb pontosan azon a helyen. Aztán vegyük a kezünkbe a két tenyerünk közé.és lábujjainkkal a lukban a földet. Azonban ehhez a magnak ismernie kell az ember állapotát. amire annak az embernek szüksége van. hogy a piciny magocska megismerhesse azt. Mielõtt elültetünk egy palántát. Amíg a növény növekszik. megszabadít a káros szokásoktól. Melegítsük fel lélegzetünkkel. hogy egy ilyen módon felnevelt növény gyümölcse. hogy bemutassuk az égi világosságnak. a növény a lehetõ legnagyobb mennyiségben veszi fel a Kozmoszból és a Földbõl azt az energiát. A gyümölcsök akkor lesznek ránk leginkább jótékony hatással.képesek harcolni és ellenállni az emberi test bármilyen betegségével szemben. vagy a betegségekre való hajlamait. aki gondozta. a paradicsom. A mag ekkor határozza meg a saját kikelésének pillanatát. Ahhoz. Tanácsos az ültetést kora reggel végezni. a következõképpen kell eljárnunk: Ültetés elõtt vegyünk be a szánkba egy vagy több kis magot. Csak három teljes nap elteltével szabad megöntözni. hogy az uborka. Ahhoz. Ezután tartsuk nyitott tenyerünkön még harminc másodpercig. ahová a magot ültetni fogjuk. elegendõ minden fajtából csupán néhány darabot. Öntözés nélkül a késõi ültetés végzetes lehet a növény számára. óriási mértékben megnöveli a szellemi képességeket. Anasztázia állította. Az ilyen módszerrel termesztett gyümölcs különbözni fog a többitõl. ha leszedés után három napon belül elfogyasztjuk õket. nemcsak ízre. vagy a jövõben létezni fognak. Erõsebbek. A gyomnövényeket le lehet vágni… Anasztázia szerint így a mag felszív magába minden szükséges információt az adott személyrõl. mások pedig kiegészítõ információkkal szolgálnak számára. Minden zöldség elültetéséhez ki kell választani a számára kedvezõ napot (a már ti világotokban is ismert holdnaptár szerint). morzsoljuk szét kéz. Legalább egyszer menjünk oda hozzá és érintsük meg. ha az az ember eszi meg. és lelki békét ad. miszerint „Miért szükséges a lábujjainkkal is?”. amikor a talaj még elég nedves. Semmiképpen nem szabad rögtön az ültetés után megöntözni. vagy bármely másik növény magja megkapja ezt az információt. feltétlenül kölcsönös kapcsolatot kell létrehoznia azokkal az anyagokkal. melyek egy konkrét ember gyógyításához szükségesek. de minõségre is. Pontosan ismernie kell annak a bizonyos személynek a betegségeit. Most már elültethetjük a magot. melyeket kertünkben nevelünk. óvatosan emeljük közel a szánkhoz. mint az ember által elõállított bármilyen gyógyszer. Kérdésemre. mely információt hordoz rólunk! Így a magocska magába szívhatja azt. Némelyek megvédik növényünket a betegségektõl. Ne gyomláljunk ki palántánk körül minden gazt. nehogy lemossuk róla a nyálunkat. hogy emberi testbõl az izzadás során a lábon keresztül különféle anyagok távoznak (nyilván 230 . Majd nyissuk ki a tenyerünket. Egy elemzõ vizsgálattal kimutatható lesz a köztük lévõ különbség a bennük található anyagok tekintetében. lehetõleg teliholdkor. Nem szükséges az egész uborka. Ebben a bolygók is segítenek neki. képes õt meggyógyítani bármilyen betegségbõl. Feltétlenül hagyjunk meg minden fajtából legalább egyet. Miközben növeszti a gyümölcsét. és köpjünk bele. feltétlenül szükséges kommunikálni vele. és tartsuk a nyelvünk alatt legalább kilenc másodpercig. Ezenkívül jelentõsen lecsökkenti az öregedés folyamatát. A fent említett eljárást feltétlenül végezzük el minden fajta növénnyel.vagy paradicsomágyást ilyen módon beültetni. hogy a növény az érlelési folyamat során a megfelelõ tápanyagokkal láthassa el a gyümölcsöt.

Egy-egy termény mennyisége. melyeket rendkívül fontosnak. melyek nélkül nehéz lenne tökéletes energetikai mikroklímát elképzelni egy telken. Ezen a kis területen nem szabad a füvet mesterségesen ültetni. uborka. és mikor. ha a közvetlen szomszédunk kertjében már megtalálhatóak.A legfõbb orvos a te saját szervezeted! Kezdettõl fogva megadatott az embernek a képesség. mint a könyvemben említett védikus tudományos módszerek. aki a magyar fordítást elkészítette. . és velük való közvetlen társalgás is.mérgek). Ettõl szervezetünk öngyógyító és életfenntartó képessége sokkal erõsebb lesz. akit Isten kifejezetten számodra adott. mely így képes lesz leküzdeni a betegségeket. milyen fajta növényeket kell használni. és aki nagyon szerette volna a könyvet kiadatni még 2004-ben.Milyen növényeket termesszünk? . mint a táplálkozás vagy a lélegzés. azonban az ember szinte teljesen elveszítette a képességét. Vannak „kötelezõ” növények. Megkérdeztem tõle. melyek gyógynövényeket árusítanak. Senki más nem helyettesítheti a te saját szervezetedet. hogy tudja. hogy szükséges-e elültetni ezeket a „kötelezõ” növényeket. viszont vannak olyan részei (lásd az idézetet). Pont úgy. ez legyen teljesen természetes. egres. elgondolkodtatónak tartok. . A „vad természetben”. várják a merész. amik talán nem is annyira meseszerûek.kérdeztem. és virágok. Nagyon fontos. hogy felismerje és meghatározza õket. vagy az általuk elfoglalt hely nagysága nem igazán számít. a legfontosabbat. Ha elfelejtettünk fenntartani kertünkben egy darab földet a gyep számára. Feltétlenül hagyjunk meg egy területet különbözõ fûfélék számára (legalább két négyzetmétert). A fiatal növény megkapja ezt az információt. Nagyon jó. melyek segítségével kivétel nélkül minden létezõ betegséget meg lehet gyógyítani. melyek információt hordoznak a szervezetünk betegségeirõl. hogy vannak speciális gyógyszertáraink. orvosok és egyszerû kuruzslók. Ezért kifejezetten ajánlatos néha mezítláb sétálni a kertünkben.. ha van cseresznye. felfedezõ „kiskertészeket”… 231 . Ezek a növények kizárólag erre a célra lettek teremtve.Az a változatosság. akik kiválóan gyógyítanak gyógynövényekkel. és bármilyen fajta alma. mely a kertek nagytöbbségében létezik. hogy az üdvödet szolgálhassa. hiszen õ a te személyes orvosod. fekete ribizli. hogy a körülöttünk lévõ természetet átitassuk információval önmagunkról. vagy ha például közvetlenül a kerítés mellett füves terület van. csupán ismeretlen számotokra – rengeteg növény él. ahogy ti nevezitek. Ezek közé tartozik a napraforgó is (melybõl legalább 1 db. akkor hozzunk egy kis darab füvet az erdõbõl.vagy meggyfa. *********************************************************** Eddig tartott az idézet Vlagyimir Megre: Anasztázia címû könyvsorozatának elsõ részébõl. hogyan adhatod meg neki a lehetõséget. Egy szervezett kölcsönös kapcsolatban a kertedben élõ növények meg fognak gyógyítani téged. hogy ültessünk legalább másfél-két négyzetméteren gabonaféléket. mint inkább kipróbálásra érdemesek… Olyanok. hanem az ültetésük módja. és elkészítik a számodra leghatékonyabb orvosságot. elegendõ: málna. Elmondom neked. mert ezáltal információkkal itatjuk át õket. Képesek elhárítani a betegséget. és gon-doskodni fognak rólad. eljuttatja a gyümölcshöz. meseszerû történet. paradicsom. Remélem mielõbb sikerül kapcsolatba lépnie a könyv szerzõjével annak a budapesti szidha hölgynek. A lényeg az.. eper. mielõtt még az a felszínen megjelenne. szükséges). Már elmondtam neked az ültetés egyik módját. – habár valójában egyáltalán nem vad. Mondtam neki. Ez a könyv számomra egy nagyon aranyos. Önállóan felállítják a pontos diagnózist.Nem csupán a növények változatossága fontos. Õ azt felelte: . Így létrehozhatunk egy parányi természetes szigetet. Ám õ azt felelte: . például rozst és búzát.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful