You are on page 1of 39

Kaedah agihan momen ini kaedah penggantian yang mana ianya

mudah diaplikasikan apabila sesetengah pekali elastik dapat ditetapkan.


Keadah agihan momen atau dikenali juga sebagai moment distribution
telah dibangunkan oleh En. Hardy Cross, seorang profesor dalam
kejuruteraan awam di Universiti Illinois pada tahun 1932. Kaedah ini telah
menarik perhatian ramai dan di iktiraf diantara kaedah termaju di dalam
analisis struktur abad ini.
OBJEKTIF
Objektif am :
Mempelajari , memahami dan menggunakan kaedah agihan momen untuk
menentukan nilai momen pada setiap rasuk selanjar iaitu struktur tak
boleh tentu statik.
Objektif khusus :

Menentukan nilai momen hujung terikat
Menentukan nilai agihan momen pada setiap hujung
Menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh beban tumpu ,
beban teragih seragam dan beban gabungan .
Menentukan nilai momen lentur dan daya ricih
Melakarkan gambarajah momen lentur dan daya ricih
KAEDAH AGIHAN MOMEN (RASUK)
4
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/2

4.1 Pengenalan
Kaedah agihan momen ini kaedah penggantian yang mana ianya
mudah diaplikasikan apabila sesetengah pekali elastik dapat ditetapkan.
Keadah agihan momen atau dikenali juga sebagai moment distribution
telah dibangunkan oleh En. Hardy Cross, seorang profesor dalam
kejuruteraan awam di Universiti Illinois pada tahun 1932 dalam kertas
kerjanya kepada American Society of Civil Engineers. Dengan
menggunakan kaedah ini , momen di dalam anggota struktur di perolehi
dengan membuat anggaran yang berturutan . perhitungan yang terlibat
hanyalah aritmetik semata-mata. Kaedah ini telah menarik perhatian ramai
dan di iktiraf diantara kaedah termaju di dalam analisis struktur abad ini.
Kebaikan kaedah ini ;
Tidak melibatkan penyelesaian persamaan
Prosesnya sangat mekanikal dan dapat disemak dengan cepat dan
mudah .
Kejituan boleh diperolehi pada darjah yang dikhendaki bergantung
kepada jumlah imbangan dan agihan yang dijalankan .
Keadah ini boleh memperlihatkan bentuk pesongan struktur.
Sebelum modul ini menerangkan teknik-teknik bagaimana agihan
momen ini di lakukan , beberapa definasi dan konsep perlu di ketahui.
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/3

4.1.1 Isyarat Tanda Lazim ( Sign Convention )
Kita akan menentukan isyarat tanda lazim seperti mana yang
digunakan seperti yang dinamakan untuk cerun pesongan seperti arah
momen dalaman mengikut jam pada rangka yang bertindak di anggapkan
positif (-ve) dan nilai momen dalaman yang melawan jam dianggapkan
negatif ( -ve ).
4.1.2 Momen Hujung Terikat, MHT ( Fixed-End Moments )
Momen pada dinding atau sambungan yang tegar pada anggota
yang dibebankan di panggil Momen Hujung Terikat , MHT. Momen
boleh ditentukan dari jadual yang di berikan di belakang modul ini
berdasarkan jenis beban yang dikenakan pada anggota .Seperti contoh ,
rasuk yang di bebankan seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4.1(a)
mempunyai MHT =
8
PL
=
( )
8
10 800
= 1kNm .Perhatikan, momen
pada rasuk akibat beban yang dikenakan dan gunakan isyarat tanda lazim
dan lihat ianya menghasilkan M
AB
= -1kN.m dan M
BA
+1kN.m
5 m 5 m
M
AB
M
BA
800 N
A B
Rajah 4.1(a)
Arah jam = (+ve)
Arah berlawanan jam = (-ve)
INPUT
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/4

4.1.3 Faktor Kekukuhan ( Stiffness Factor)
Pertimbangkan satu rasuk seperti yang di tunjukkan seperti dalam
rajah 4.1 (b) yang mana satu hujung terikat tegar dan satu lagi di pin.
Pengenaan momen , M akan menyebabkan hujung A berputar pada sudut

A
. Di dalam bab ini kita menghubungkan M dengan
A
menggunakan
kaedah Rasuk Jodoh Conjugate beam method . Keputusannya akan
menjadikan M =
( )
( )
A
L
EI

4
A
L
EI
FK
,
`

.
|

4
Ia merujuk kepada kekukuhan anggota pada A dan boleh di anggap
sebagai jumlah momen yang diperlukan untuk rasuk berputar pada hujung
sambungan A
----- Persamaan 4 -1
B
M
A

A
M
Rajah 4.1(b)
Persamaan ini akan
digunakan untuk
mengira faktor
kekukuhan
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/5

4.1.4 Faktor Agihan ,FA ( Distribution Factor )
Pertimbangkan gambarajah rasuk seperti yang ditunjukkan di
dalam rajah 4.1(c) . Jika momen , M di kenakan pada sambungan seperti
pada rajah 4.1(c)i , anggota sambungan akan mengedarkan satu bahagian
daripada momen yang terlebih untuk memenuhi keseimbangan momen
pada sambungan . Pecahan pada jumlah momen yang di agihkan pada
anggota di kenali sebagai faktor agihan , dan untuk anggota yang
mengukuh pada kadar yang sama , anggota itu di bahagikan dengan
jumlah pengukuhan pada sambungan . seperti yang diberikan di dalam
persamaan 4.2 ;
K
K
FA

D
A
B
C
M=2000N.m
Rajah 4.1(c) i
B
C
A
D
1000 4000
5000
Rajah 4.1 (c)
Persamaan faktor agihan
akan digunakan untuk
mengiran nilai faktor agihan
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/6

Dengan ini , faktor agihan untuk anggota AB,AC dan AD di dalam
rajah 4.1(c) ialah FA
AB
= 0.4 , FA
AC
= 0.5 dan FA
AD
= 0.1 diperolehi. Jika
M = 2000N.m bertindak pada sambungan A , rajah 4.1(d)ii,
menggambarkan keseimbangan momen yang diperlukan oleh anggota
pada sambungan ialah
M
AB
= 0.4(2000) =800N.m, M
AC
=0.5(2000)=1000N.m dan M
AD
=0.1(2000)
= 200N.m seperti yang di tunjukkan dalam rajah 4.1(d)ii
4.1.5 Faktor Bawa Sebelah (Carryover Factor)
Pertimbangkan sekali lagi rasuk dalam rajah 4.1(b) dan di dapati
momen , M pada engsel menghasilkan momen ,M=M pada dinding .
Faktor pembawa sebelah menghasilkan pembahagi terhadap M yang mana
ia adalah faktor pembawa dari engsel ke dinding . Di dalam kes rasuk
yang mempunyai hujung terikat tegar , faktor pembawa ialah +. Tanda
positif diperlukan semasa kedua-dua momen bertindak pada arah yang
sama . Keputusan yang diperolehi hasil daripada ini akan di gunakan
untuk menerangkan kaedah agihan momen .
M=2000N.m
200N.m
800N.m
1000N.m
Rajah 4.1(d)ii
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/7

4.2 Agihan Momen Pada Rasuk
Agihan momen berdasarkan prisip membuka dan menutup
sambungan pada struktur bertujuan untuk membenarkan momen pada
sambungan untuk diagihkan dan diseimbangkan. Kaedah agihan akan
ditunjukkan melalui contoh yang akan diberikan
Pertimbangkan rasuk dalam rajah diatas yang mempunyai modulus elastik,
E yang tetap . Sebelum kita bermula , kita mesti pada mula menentukan
nilai momen hujung terikat pada rasuk berkenaan .
4.2.1 Mengira M
F
M
F
AB
=
2
2
l
f Pe
=
( )
2
2
10
4 6 120
= -172.8kNm
M
F
BA
=
2
2
l
f Pe
=
( )
2
2
10
6 4 120
= +115.2kNm
M
F
BC
=
12
2
ql
=
( )
12
10 50
2

= - 416.7kNm
M
F
CB
= +416.7kNm
10 m 10 m
A
B C
50kN/m
Rajah 4.2(a)
4 m
120kN
Persamaan ini diperolehi
daripada jadual MHT di
belakang modul ini
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/8

4.2.2 Mengira faktor kekukuhan , FK
K AB BC
L
EI 4
10
4EI
10
4EI
4.2.3 Mengira Faktor Agihan
Pada sambungan A , FA
AB
= 0 (tiada putaran )
Pada sambungan B , FA
BA
=
( )
BC BA
AB
K K
K
+

=

,
`

.
|
+

,
`

.
|
10
4
10
4
10
4
EI EI
EI
= 0.5
FA
BC
=
( )
BC BA
AB
K K
K
+

=

,
`

.
|
+

,
`

.
|
10
4
10
4
10
4
EI EI
EI
= 0.5
Pada sambungan C , FA
CB
= 1.0 (putaran penuh )
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/9

4.2.4 PROSES AGIHAN MOMEN
(maklumat mengenai pengiraan bagi pembahagian momen ditunjukkan di
bawah berikutnya)
Pada peringkat ini semua sambungan adalah terikat tegar dan
keadaan pada tupang seperti tupang B dan tupang C tidak dalam keadaan
memuaskan . Jika sambungan pada B di lepaskan , terdapat tiga momen
yang tidak seimbang iaitu (115.2-416.7) = -301.5 . Dengan membina
keseimbangan momen pada anggota BA dan BC mengikut persamaan
M
Bi
= -M
Bi
x D
Bi
dan ia di tunjukkan dalam pengagihan seperti di bawah
Semasa nilai momen yang tidak seimbang berkeadaan negatif(-
ve) , nilai momen yang akan menyeimbangkan sebelah lagi akan
berkeadaan pasitif(+ve) . Satu garisan di buat di bawah nilai momen yang
akan dibahagikan untuk menunjukkan momen pada sambungan itu
seimbang dan jumlah momen di kedua-dua belah adaalah kosong.
K K
MHT (kN.m) -172.8
Tidak
diagihkan
0.500 0.500 1.000
+416.7 -416.7 +115.2
+150.7 +150.7
K K
MHT (kN.m)
-172.8
Tidak
diagihkan
0.500 0.500 1.000
+416.7 -416.7 +115.2
+150.7
+150.7
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/10

Semasa penyeimbangan momen berlaku pada hujung anggota yang
bersambung pada B, faktor pembahagi sebelah di gunakan pada anggota
hujung pada A dan C dalam memenuhi persamaan 4-2. Faktor Pembahagi
sebelah ini ditunjukkan dalam taburan pembahagi pada hujung anak
panah.
Keadaan keseimbangan pada sambungan B adalah memuaskan, tetapi
pada sambungan C masih tidak stabil sepenihnya. Sambungan B sekarang
adalah dalam keadaan tegar dan tidak akan berputar dan sambungan pada
C dibebasakan. Jumlah kumulatif ketidakseimbangan momen pada
sambungan C ialah (+416.7 + 75.4) = +492.1;dan ia di agihkan mengikut
persamaan 4-2 dan faktor pembahagi sebelah digunakan pada hujung B di
anggota BC seperti ditunjukkan di bawah
K K
MHT (kN.m)
-172.8
Tidak
diagihkan
0.500 0.500 1.000
+416.7 -416.7 +115.2
+150.7 +150.7 +75.4 +75.4
K K
MHT (kN.m)
-172.8
Tidak
diagihkan
0.500 0.500 1.000
+416.7 -416.7 +115.2
+150.7
+150.7
+75.4
+75.4
-492.1
-246.1
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/11

Satu garisan dilukis dibawah momen yang telah seimbang untuk
menunjukkan sambungan pada C adalah di dalam keadaan seimbang.
Walaubagaimana pun sambungan pada B kembali tidak seimbang dengan
nilai 246.1 yang mana akan diagihkan ke anggota BA dan BC apabila
sambungan pada B dilepaskan. Di dalam kes ini , faktor pembahagi pada
sambungan B akan diperbetulkan dan sambungan C mesti di tegarkan
semula sebelum sambungan pada B dilepaskan.
Proses ini berterusan sehinggga apabila sambungan pada B dan C
di lepaskan maka tiada lagi momen yang tidak seimbang pada mana-mana
sambungan . pada peringkat ini , keadaan keseimbangan pada tupang
adalah sangat memuaskan dan momen akhir pada hujung terikat di
tentukan dengan menjumlahkan setap nilai yang di teragih seperti yang
ditunjukkan seperti di bawah .
- 7.7
K K
MHT (kN.m)
-172.8
Tidak
diagihkan
0.500 0.500 1.000
+416.7 -416.7 +115.2
+150.7
+150.7
+75.4
+75.4
-492.1
-246.1
+123.1 +123.1
+61.5
- 61.5
+ 61.5
- 30.8
+ 15.4 + 15.4
+ 7.7 + 7.7
- 3.8
+ 1.9 + 1.9
+ 1.0
- 1.0
+ 1.0
- 0.5
+ 0.3 + 0.1 + 0.2
0
- 406.4 + 406.4
- 27.1
Momen Akhir
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/12

Agihan momen di hentikan bila nilai momen yang di agihkan mencapai
0.05 peratus daripada nilai momen asal
Contoh : Daripada jadual agihan di atas,
100
416
3 . 0

= 0.07 < 0.05(416)


Apabila proses agihan berakhir, anda perlu menunjukan semula
nilai momen akhir pada rasuk julur yang di analisa.
Tentukan Momen momen akhir pada setiap sambungan bagi soalan yang
ditunjukkan seperti berikut ,
Penyelesaian
a) Tentukan nilai momen hujung terikat , MHT
M
F
AB
=
12
2
qL
=
( )
12
12 5 . 7
2

=-90kNm
M
F
BA
= +90kNm
M
F
BC
=
8
PL
=
( )
8
24 70
= -210kNm
M
F
CB
= +210kNm
10 m 10 m
A
B C
50kN/m
4 m
120kN
27.1 406.4
A
12m
C
B
24m
70kN
7.5kN/m
I I
12m
Contoh 4.1
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/13

b) Tentukan nilai Faktor Kekukuhan
K AB BC
L
EI 4
12
4EI
24
4EI
c) Tentukan nilai faktor agihan
Pada sambungan A , FA
AB
= 0 (tiada putaran )
Pada sambungan B , FA
BA
=
( )
BC BA
AB
K K
K
+

=

,
`

.
|
+

,
`

.
|
24
4
12
4
12
4
EI EI
EI
=
3
2
FA
BC
=
( )
BC BA
AB
K K
K
+

=

,
`

.
|
+

,
`

.
|
24
4
12
4
24
4
EI EI
EI
=
3
1
Pada sambungan C , FA
CB
= 0(tiada putaran )
Hasil pengiraan F.A menunjukkan 4E telah dihapuskan antara satu sama
lain . Oleh itu kita boleh mempermudahkan pengiraan FK dengan
menggunakan formula , FK =
L
I
. Ini adalah kerana E ( modulus young )
untuk suatu rasuk selanjar adalah malar .
d) Membuat jadual Agihan Momen
A C
B
0 0.67 0.33 0
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/14

MHT -90 +90 -210 +210
AG 0 +80 +40 0
BS +40 0 0 +20
AG 0 0 0 0
Momen
Akhir -50 +170 -170 +230
Tentukan Momen momen akhir pada setiap sambungan bagi soalan yang
ditunjukkan seperti berikut ,
Penyelesaian
a) Tentukan nilai momen hujung terikat , MHT
M
F
AB
=
12
2
qL
=
( )
12
12 5 . 7
2

=-90kNm
M
F
BA
= +90kNm
M
F
BC
=
8
PL
=
( )
8
24 70
= -210kNm
M
F
CB
= +210kNm
A
12m
C
B
24m
70kN
7.5kN/m
12m
50 170 230
A
12m
C
B
24m
70kN
7.5kN/m
I I
12m
Contoh 4.2
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/15

b) Tentukan nilai Faktor Kekukuhan
K AB BC
L
EI 4
12
4EI
24
4EI
c) Tentukan nilai faktor agihan
Pada sambungan A , FA
AB
= 0 (tiada putaran )
Pada sambungan B , FA
BA
=
( )
BC BA
AB
K K
K
+

=

,
`

.
|
+

,
`

.
|
24
4
12
4
12
4
EI EI
EI
=
3
2
FA
BC
=
( )
BC BA
AB
K K
K
+

=

,
`

.
|
+

,
`

.
|
24
4
12
4
24
4
EI EI
EI
=
3
1
Pada sambungan C , FA
CB
= 1.0
d) Membuat jadual Agihan Momen
MHT -90 +90 -210 +210
AG 0 +80 +40 -210
BS +40 -105 +20
AG 0 +70 +35 -20
BS +35 -10 +17.5
AG 0 +6.67 3.33 -17.5
BS 3.34 -8.75 +1.67
AG 0 +5.83 +2.92 -1.67
A C
B
0 0.67 0.33 1.0
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/16

BS +2.92 -0.84 +1.46
AG 0 +0.56 +0.28 -1.46
BS +0.28 -0.73 +0.14
AG 0 +0.49 +0.24 -0.14
Momen
Akhir -8.46 +253.55 -253.33 0
Nota: Rasuk dimana hujungnya disokong dengan pin atau rola nilai momen
akhirnya adalah sifar
Tentukan momen momen akhir pada setiap sambungan bagi soalan yang
ditunjukkan seperti berikut ,
Penyelesaian
a) Tentukan nilai momen hujung terikat , MHT
M
F
AB
=
12
2
qL
=
( )
12
12 5 . 7
2

=-90kNm
M
F
BA
= +90kNm
M
F
BC
=
8
PL
=
( )
8
24 70
= -210kNm
M
F
CB
= +210kNm
b) Tentukan nilai Faktor Kekukuhan
K AB BC
A
12m
C
B
24m
70kN
7.5kN/m
I I
12m
8.46 253.33
A
12m
C
B
24m
70kN
7.5kN/m
I
I
12m
< 1.05 berhenti
Contoh 4.3
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/17

L
EI 4
12
4EI
24
4EI
c) Tentukan nilai faktor agihan
Pada sambungan A , FA
AB
= 1.0
Pada sambungan B , FA
BA
=
( )
BC BA
AB
K K
K
+

=

,
`

.
|
+

,
`

.
|
24
4
12
4
12
4
EI EI
EI
=
3
2
FA
BC
=
( )
BC BA
AB
K K
K
+

=

,
`

.
|
+

,
`

.
|
24
4
12
4
24
4
EI EI
EI
=
3
1
Pada sambungan C , FA
CB
= 1.0
d) Membuat jadual Agihan Momen
MHT -90 +90 -210 +210
AG +90 +80 +40 -210
BS +40 +45 -105 +20
AG -40 +40 +20 -20
BS +20 -20 -10 +10
AG -20 +20 +10 -10
BS +10 -10 -5 +5
AG -10 +10 +5 -5
BS +5 -5 -2.5 +2.5
AG -5 +5 +2.5 -2.5
A C
B
1.0 0.67 0.33 1.0
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/18

BS +2.5 -2.5 -1.25 +1.25
AG -2.5 +2.5 +1.25 -1.25
BS +1.25 -1.25 -0.63 +0.63
AG -1.25 +1.25 +0.63 -0.63
BS +0.63 -0.63 -0.32 +0.32
AG -0.63 +0.63 +0.32 -0.32
Momen
Akhir 0 +255 -255 0
Arahan : Untuk setiap rasuk di bawah , tentukan nilai momen akhir untuk
setiap sambungan / penyokong melalui kaedah agihan momen.
Soalan 1.
Soalan 2
< 1.05 berhenti
A
12m
C
B
24m
70kN
7.5kN/m
12m
255
A
6m
C
B
12m
7kN
3kN/m
I I
6m
A
12m
C
B
24m
10kN
5kN/m
I I
12m
EI adalah tetap
EI adalah tetap
AKTIVITI 4A
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/19

Soalan 3
Soalan 4
SOALAN 1
M
AB
= -9.5kN.m
M
BA
= +10 kN.m
M
BC
= -10 kN.m
M
CB
= +10.6 kN.m
SOALAN 2
M
AB
= -43.67 kN.m
M
BA
= +92.5 kN.m
M
BC
= -92.5 kN.m
M
CB
= 0 kN.m
SOALAN 3
M
AB
=0 kN.m
M
BA
= 32 kN.m
A
5m
C
B
10m
15kN
10kN/m
I
I
5m
EI adalah tetap
A
3m
C B
4m
60kN
20kN/m
3m
1.5m
EI adalah tetap
D
MAKLUM BALAS 4A
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/20

M
BC
= -32 kN.m
M
CB
= 0 kN.m
SOALAN 4
M
AB
= +2.81 kN.m
M
BA
= +2.08 kN.m
M
BC
= -2.08 kN.m
M
CB
= +13.71 kN.m
M
CD
= -13.71 kN.m
M
DC
= +26.17 kN.m
Kesan Enapan pada agihan momen.
Kesan enapan biasanya meyebabkan jumlah momen hujung terikat
berubah kepada penambahan jumlah momen atau pengurangan jumlah
momen dan seterusnya menghasilkan momen awal yang baru.
Pertimbangkan rasuk yang mengalami kesan enapan seperti di bawah ,
Berdasarkan persamaan cerun pesongan
M
NF
=
NF
AB
B A
F N
AB
MHT
L L
EI
+
]
]
]

,
`

.
| +
+ + 3 2
2

A C
B
B
M
S
AB
M
S
BA

L
AB
L
BC
INPUT
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/21

M
S
AB
= AB
F
AB
B A
F N
AB
M
L L
EI
+
]
]
]

,
`

.
| +
+ + 3 2
2

=

,
`

.
|
AB
B
AB
L L
EI 3 2
=
AB
B
L
EI
2
6
M
S
AB
= M
S
BA
=
AB
B
L
EI
2
6
M
S
BC
= DA
F
BC
C B
C B
BC
M
L L
EI
+
]
]
]

,
`

.
| +
+ + 3 2
2

=

,
`

.
|
BC
B
BC
L L
EI 3 2
=
2
6
BC
B
L
EI
M
S
BC
= M
S
CB
=
2
6
BC
B
L
EI +
Tentukan Momen momen akhir pada setiap sambungan bagi soalan yang
ditunjukkan seperti berikut jika sokong B mengenap sebanyak 5mm,
Gunakan E(modulud young) = 200 x 10
6
kN/m
2
I = 400 x 10
-6
m
4
Penyelesaian
a) Tentukan nilai momen hujung terikat , MHT
M
F
AB
=
12
2
qL
=
( )
12
12 5 . 7
2

=-90kNm
M
F
BA
= +90kNm
M
F
BC
=
8
PL
=
( )
8
24 70
= -210kNm
Contoh 4.4
A
12m
C
B
24m
70kN
7.5kN/m
I I
12m
Persamaan momen enapan dan
nilainya akan digunakan
semasa agihan dilakukan
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/22

M
F
CB
= +210kNm
b) Tentukan nilai Faktor Kekukuhan
K AB BC
L
EI 4
12
4EI
24
4EI
c) Tentukan nilai Momen Enapan
M
S
AB
= M
S
BA
=
2
6
L
EI
B

=
( )( )( )
2
3 4 6 4 6
12
10 5 10 400 10 200 6 m m m kN


= -16.67kNm
M
S
BC
= M
S
CB
=
2
6
L
EI
B
+
=
( )( )( )
2
3 4 6 4 6
24
10 5 10 400 10 200 6 m m m kN

+
= +4.17kNm
d) Tentukan nilai faktor agihan
Pada sambungan A , FA
AB
= 0 (tiada putaran )
Pada sambungan B , FA
BA
=
( )
BC BA
AB
K K
K
+

=

,
`

.
|
+

,
`

.
|
24
4
12
4
12
4
EI EI
EI
=
3
2
FA
BC
=
( )
BC BA
AB
K K
K
+

AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/23

=

,
`

.
|
+

,
`

.
|
24
4
12
4
24
4
EI EI
EI
=
3
1
Pada sambungan C , FA
CB
= 1.0
e) Membuat jadual Agihan Momen
MHT -90 +90 -210 +210
Enapan -16.67 -16.67 +4.17 +4.17
Momen
Awal -106.67 +73.33 -205.83 +214.17
AG 0 +96.73 +35.78 -214.17
BS 48.37 -107.09
AG 0 +78.18 +28.91
BS +39.09 0
AG 0 0 0
Momen
Akhir -19.21 +248.24 -248.24 0
A C
B
0 0.67 0.33 1.0
A
12m
C
B
24m
70kN
7.5kN/m
I I
12m
19.21 248.24
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/24

Jika tupang pada sambungan C mengenap sebanyak 10mm, tentukan
Momen momen akhir pada setiap sambungan bagi soalan yang
ditunjukkan seperti berikut ,
Penyelesaian
a) Tentukan nilai momen hujung terikat , MHT
M
F
AB
= M
F
AB
= 0kNm
M
F
BC
=
12
2
qL
=
( )
12
4 20
2

= -26.67kNm
M
F
CB
= +26.67kNm
M
F
CD
=
2
2
L
f Pe
=
( )
2
2
3
) 1 ( 2 60
= -26.67kNm
M
F
DC
=
2
2
L
f Pe
=
( )
2
2
3
) 1 ( 2 60
= -13.33kNm
b) Tentukan nilai Faktor Kekukuhan
K AB BC CD
L
I
3
1
4
1
3
1
c) Tentukan nilai Momen Enapan
M
S
BC
= M
S
CB
=
2
6
L
EI
B

=
( )( )( )
2
4 6 4 6
4
01 . 0 10 180 10 210 6 m m m kN


= -141.75kNm
Contoh 4.5
A
3m
C
B
4m
60kN
20kN/m
3m
2m
D
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/25

M
S
CD
= M
S
DC
=
2
6
L
EI
B
+
=
( )( )( )
2
4 6 4 6
3
01 . 0 10 180 10 210 6 m m m kN

+
= +252kNm
d) Tentukan nilai faktor agihan
Pada sambungan A , FA
AB
= 0 (tiada putaran )
Pada sambungan B , FA
BA
=
( )
BC BA
AB
K K
K
+

=

,
`

.
|
+

,
`

.
|
4
1
3
1
3
1
=
7
4
= 0.57
FA
BC
=1-0.57 =0.43
Pada sambungan C FA
CB
=
( )
BC BA
AB
K K
K
+

=

,
`

.
|
+

,
`

.
|
3
1
4
1
4
1
=
7
3
= 0.43
FA
BC
=1-0.43 =0.57
Pada sambungan D , FA
DC
= 0 (tiada putaran )
e) Membuat jadual Agihan Momen
MHT 0 0 -26.67 +26.67 -26.67 +13.33
Enapan 0 0 -141.75 -141.75 +252 +252
Momen
Awal 0 0 -168.42 -115.08 +225.33 +265.33
A
C B
0 0.57 0.43
0
0.57 0.43
D
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/26

AG 0 +96.74 +72.18 -47.25 -63 0
BS +48.12 0 -23.63 +36.09 0 -31.5
AG 0 +13.50 +10.13 -15.47 -20.62 0
BS +16.75 -7.73 +5.06 -10.31
AG 0 +4.42 +3.31 -2.17 -2.89 0
BS +2.21 -1.08 +1.66 -1.45
AG 0 +0.62 +0.46 -0.71 -0.95 0
Momen
Akhir +57.08 +114.78 -114.78 -137.87 +137.87 +222.07
Arahan : Untuk setiap rasuk di bawah , tentukan nilai momen akhir
untuk setiap sambungan / penyokong melalui kaedah
agihan momen
Soalan 1

Soalan 2
A
3m
C
B
4m
60kN
20kN/m
3m
2m
D
57.08 114.78
137.87
222.07
A
4m
C
B
5m
20kN
15kN/m
2m
2m
D
2m
30kN/m
25kN
I I
Tupang B mengenap sebanyak 8mm
E = 200kN/mm
2
, I = 10
7
mm
4
A
5m
C
B
8m
25kN
15kN/m
1m
D
45kN
Tupang B mengenap sebanyak 4mm
E = 3000kN/m
2
, malar disepanjang rasuk
4m
AKTIVITI 4B
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/27

Soalan 3
Soalan 4
A
5m
C
B
4m
60kN
30kN/m
6m
4m
D
40kN
Tupang B mengenap sebanyak 3mm
E = 22000kN/m
2
, malar disepanjang rasuk
2m
I I I
A
3m
C
B
5m
25kN
25kN/m
3m
2m
D
Tupang C mengenap sebanyak 8mm
E = 18000kN/m
2
, malar disepanjang rasuk
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/28

SOALAN 1
M
AB
= -25.52kNm
M
BA
= +58.44kNm
M
BC
= -58.44kNm
M
CB
= +40kNm
M
CD
= -40kNm
SOALAN 2
M
AB
= 0
M
BA
= +66.46kNm
M
BC
= -66.46kNm
M
CB
= +25kNm
M
CD
= -25kNm
SOALAN 3
M
AB
= -71.86 kNm
M
BA
= +59.27kNm
M
BC
= -59.27kNm
M
CB
= +72.83kNm
M
CD
= -72.83kNm
MAKLUM BALAS 4B
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/29

M
DC
= 0
SOALAN 4
M
AB
= +57.08 kNm
M
BA
= +114.78kNm
M
BC
= -114.78kNm
M
CB
= -137.87kNm
M
CD
= +137.87kNm
M
DC
= +222.07kNm
Melakar Gambarajah Daya Ricih Dan Momen Lentur Pada Rasuk
Tidak Boleh Tentu Statik (agihan momen)
Di dalam tajuk ini , anda hanya akan di beri panduan yang
mungkin berguna untuk lakaran GDR dan GML . Sila beri perhatian pada
contoh yang akan diberikan seperti berikut. Tujuan sebenar kita membuat
agihan momen adalah untuk mendapat momen akhir pada setiap
sambungan. Kaedah melakar gambarajah daya ricih dan momen lentur
adalah hampir sama dengan kaedah yang anda belajar sebelum ini iaitu di
dalam modul Mekanik Struktur 1 (C2008).
Walaubagaimana pun di dalam melakarkan GDR dan GML bagi
kerangka portal ini kita perlu menggunakan kaedah tindihan dalam
gambarajah yang diperolehi dari analisis agihan momen dan juga analisis
menggunakan kaedah tupang mudah.
Merujuk kepada contoh 4.5 momen akhir yang diperolehi adalah seperti
berikut;
Contoh 4.6
A
3m
C
B
4m
60kN
20kN/m
3m
2m
D
57.08 114.78
137.87
222.07
INPUT
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/30

Langkah seterusnya ialah anda perlu mengirakan daya tindakbalas pada
setiap rentang
Rentang AB
M
A
= 0
57.08 + 114.78 = R
B1
(3)
R
B1
= 57.29kN ( )
R
A
= 57.29kN ( )
Rentang BC
M
C1
= 0
R
B2
(4) 114.78 20(4) 137.87 = 0
57.80 114.78
A
B
1
3m
+
114.78 137.87
B
2
C
1
4m
20kN/m
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/31

R
B2
= 103.16kN ( )
F
Y
= 0
R
B1
= 20(4) + R
C1
R
C1
= 103.16 80
= 23.16 kN ( )
Rentang CD
M
D
= 0
137.87 60(2) + 222.07 R
C2
(3) = 0
R
C2
= 79.98kN ( )
F
Y
= 0
R
D
= 60 + R
C2
R
C1
= 103.16 80
= 139.98kN ( )
+
137.87 222.07
C
2
D
3m
60kN
2m
+
A
3m
C
B
4m
60kN
20kN/m
3m
2m
D
57.08 114.78
137.87
222.07
57.29
57.29
103.1
6 23.16 79.89
139.9
8
-57.29
103.16
23.16
-79.98
-139.98
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/32

Gambarajah Daya Ricih
Gambarajah Momen Lentur
58.08
138.06
-221.88
-114.58
57.08
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/33

Arahan: Dengan menggunakan kaedah agihan momen , tentukan
momen akhir bagi rajah yang ditunjukkan dan seterusnya
lukiskan gambarajah daya ricih dan momen lentur.
Soalan 1
Soalan 2
A
4m
C
B
5m
20kN
15kN/m
2m
2m
D
2m
30kN/m
25kN
I I
Tupang B mengenap sebanyak 8mm
E = 200kN/mm
2
, I = 10
7
mm
4
A
5m
C
B
8m
25kN
15kN/m
1m
D
45kN
Tupang B mengenap sebanyak 4mm
E = 3000kN/m
2
, malar disepanjang rasuk
4m
PENILAIAN KENDIRI
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/34

Soalan 3
Soalan 4
A
5m
C
B
4m
60kN
30kN/m
6m
4m
D
40kN
Tupang B mengenap sebanyak 3mm
E = 22000kN/m
2
, malar disepanjang rasuk
2m
I I I
A
5m
C
B
6m
50kN
10kN/m
4m
D
40kN
Tupang C mengenap sebanyak 10mm
E = 200kN/m
2
, I = 70 X 10
-6
m
4
3m
I I I
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/35

SOALAN 1
M
AB
= -25.52kNm, M
BA
= +58.44kNm, M
BC
= -58.44kNm
M
CB
= +40kNm, M
CD
= -40kNm
GAMBARAJAH DAYA RICIH
A
4m
C
B
5m
20kN
15kN/m
2m
2m
D
2m
30kN/m
25kN
I I
13.02
-40.22
44.64
-58.44
-25.52
34.27
4.27
-20.73
34.27
20
-50.73
71.31
MAKLUM BALAS
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/36

GAMBARAJAH MOMEN LENTUR
SOALAN 2
M
AB
= 0, M
BA
= +66.46kNm, M
BC
= -66.46kNm, M
CB
= +25kNm
M
CD
= -25kNm
GAMBARAJAH DAYA RICIH
A
5m
C
B
8m
25kN
15kN/m
1m
D
45kN
4m
49.21
-17.32
27.68
25
-75.79 48.47
-24.91
48.47
-66.35
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/37

GAMBARAJAH MOMEN LENTUR
SOALAN 3
M
AB
= -71.86 kNm, M
BA
= +59.27kNm, M
BC
= -59.27kNm
M
CB
= +72.83kNm, M
CD
= -72.83kNm, M
DC
= 0
GAMBARAJAH DAYA RICIH
A
5m
C
B
4m
60kN
30kN/m
6m
4m
D
40kN
2m
I I I
77.52
16.61
-72.48
-23.39
32.14
-55.72
28.14
-71.86
-59.56
-26.34
-73.12
55.44
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/38

GAMBARAJAH MOMEN LENTUR
SOALAN 4
M
AB
= 0, M
BA
= +94.61kNm, M
BC
= -94.61kNm, M
CB
= -19.11kNm
M
CD
= +19.11kNm, M
DC
= +117.14kNm
GAMBARAJAH DAYA RICIH
A
5m
C
B
6m
50kN
10kN/m
4m
D
40kN
3m
I I I
14.23
-49.77
-1.05
-31.05
68.95
38.95
23.44
13.44
-36.50
-66.56
12.12
-94.62
-117.16
37.52
67.23
19.08
GAMBARAJAH MOMEN LENTUR
AGIHAN MOMEN (RASUK) C4303/U4/39