Negyedik, átdolgozott kiadás Budapest, 2006

© Friedrich Klára, 2003

Szakács Gábor kiadása A borítót tervezte és a kiadványt gondozta Barta József

ISBN 963-060-285-7

A borító belsõn Sebestyén Gyula néprajzkutató által 1934-ben felállíttatott rovásírásos szerkõ látható, amely Balatonszepezd-Szepezdfürdõ határában áll. A képet Friedrich Klára készítette.

.................... 79 Megoldások .................................. 83 A Forrai Sándor Rovásíró Kör közleménye .....Tartalom 1.................. 11.................................................................... 9 A 2 száras betûk .......................................................... 5........................................................... 6............. 12 A számrovás ................................................ a „Bábel tornya” maradványai (Ribáry Ferenc: Világtörténet............................................................................................................................................................................. 10 A hajlítgatott betûk ......... 1879) ........................................................ 42 Kakukk ......................................................................................................................................................................................................................... 5 A rovásírás legfontosabb szabályai ..................................................................................... 16........................... 51 Sokat tettek a rovásírásért ................................................ 74 A csíkszeredai határozat ................................................................ 13............. 8............................................... 4.................................... 14. 77 Köszönet ........................................ 20............................................................ 21................................ 37 Barta József: Mûveletek rovásszámokkal ............................................................ 2...... 3.... 10............. 81 Irodalom .. 84 Birsz Nimrud.... 71 Szakács Gábor: Rovásírás versenyeinkrõl ............................................................................................... 67 Bothné Kósa Erika: Óravázlat ........ 18......................................................................................................... 49 A hangos olvasás szövegei ..................... 15............... 7 Az 1 száras betûk ... Elõszó .................... 12........................................ 19............................................................................ 64 Szakköri ötlettár ................................................... 11 Az olvasás-írás gyakorlatai ............. 7..... 4 Az ábécé és a betûtanulás sorrendje .............. 9..................... 48 A rövidítéses rovásírás ........ 17.......................................................................

A pergamen a legnemesebb íráshordozók közé tartozik. Elõszó A rovásírásról tartott elõadások során folyamatosan felmerül az igény felnõttek. hogy legkorábban a harmadik osztály befejezése után kezdjük a rovásírás oktatását. A betûtanulás sorrendjét jómagam állítottam össze évtizedes tanítási gyakorlat alapján. Legjobb a nagy alakú 81-32-es. Az elsõ két gyakorló füzet kiadása óta szerzett tapasztalataim megerõsítettek abban. amellyel magyar nyelvünk 13 hangját nem lehetett lejegyezni (Ty. század). Tanári munkám során sajnálattal tapasztalom a magyar szókincs fogyását. Cserkészvezetõk. A füzet egyik célja ennek lehetõség szerint gátat vetni. hogy amikor a nyelvünktõl és lelkünktõl teljesen idegen orosz. mint a magyarok õseinek írása. A 10–11. rovásírás oktatók is megkerestek. Fejleszti az intelligenciát. É.1. emlékeztetõket róttak. az idegen szavak térnyerését. rovásírás kutató válogatta hiteles nyelvemlékekbõl. nyelvünkkel együtt fejlõdött. Á. személyiségét egyaránt gazdagítja. K. Csak a 19. 2. A 7-8000 éves tatárlakai táblácskák (Barta Gábor: Erdély. azaz értelmességet. Mátyás király Corvinái pergamenre íródtak. mert ebbõl a korból már kialakult megjelenési formát igazoló leleteink vannak. Cs. század közepére alakult ki úgy-ahogy ezen hangjaink leírása. amelyek borítója az erõsebb disznóbõrbõl készült. A tankönyvhöz szükséges egy vonalas gyakorló füzet. hogy az elsõ könyveket a nyugati térítõ papok hozták hazánkba. 1989) 4 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár . írástörténész. Kr. milyen ötletekkel lehetne színesebbé tenni a szakköri foglalkozásokat.000 éves. A harmadik osztály elvégzése után már a legrosszabb indulattal sem állíthatja senki. Jóval a növényi rostokból készült papír feltalálása elõtt (Kína. J. Gy. írott és nyomtatott változataiban. században át kellett térnünk a fejletlenebb latin betûs írásra. amelyben minden második sorba írjunk. Betûinket Forrai Sándor tanár. fontos oklevelek. mennyire zavarja a latin betûs oktatást és milyen megterhelést jelent a kis gyermekek számára. õseinkkel együtt itt a Kárpát-medencében született. A rovásírás szellemisége és oktatói nem vállalhatják. senki sem aggódott az illetékesek közül. Ny. hogy a befolyásolható közvélemény õket okolja a latin betûs írás-olvasás zavaraiért. (Csak zárójelben szeretnék emlékeztetni arra. a képzelõerõt. egyszerû. kódexek. feljegyzéseket. gyermek és felnõtt ismereteit. A pergamen feltalálói szkíta õseink voltak. szülõk. érdeklõdtek. A rovásbotokra többnyire rövid üzeneteket. Legalább 8. Zs. A rovásírás. 5-6 szakköri foglalkozás alatt megtanulható. Ü). Ennek oka nem a rovásírás nehézségében keresendõ. Sz. A rovásírás ésszerû. Itt szeretném cáfolni azt a téves állítást. õseink már juhbõrbõl készült pergamenlapokból állították össze könyveiket. hanem a nyelvünktõl idegen elemeket tartalmazó.) A rovásírás a világ legelsõ írásrendszerei közé tartozik. cirill betûket kellett negyven évig tanulnunk. Ly. tehát minden hangunkra volt és van benne jel.e. hogy a gyermek a rovásírás oktatása miatt nem sajátította el rendesen a latin betûs írásolvasást. nehézkes latin betûs írás kisés nagybetûs. gyermekek részérõl újabb gyakorlófüzet iránt. Ö.

2. Az ábécé és a betûtanulás sorrendje <===== jobbról balra A rovásírás ábécéje Forrai Sándor szerint É É E E B D È CS C C D B GY Á Á A A K eK Ö J J Í Í I I NY H H Ç M M G G LY F F Ó Ó TY O O Ò N N L L Õ U U T T ZS SZ S S R R P P aK Z Z V V Û Û Ü Ü Ú Ú A betûtanulás sorrendje Friedrich Klára szerint TT T T J J D D Ö I I ZS Í Í SZ Á Á A A C C GY Ç P P L L G G S S TY B B M M º ZZ Z Z NY CCS È CS ¸ RR R R H H Ò É É N N Ú Ú Õ U U V V E E Ó Ó O O LY AK (?) Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár K K Ü Ü Û Û F F 5 .

Az õsi magyar rovásírás jelrendszerének levezetése Az etruszk rovásjelek levezetése A türk rovásjelek levezetése Vass Nóra rajzai Forrai Sándor összeállítása alapján Az õsi Kárpát-medencei. 6 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár . ma székely-magyarnak nevezett rovásírásból származik többek között az etruszk és a türk írás is.

hogy rovásírásunkban csak azokat a betûváltozatokat használhatjuk. amely tisztázza szerepét. W. De ne feledjük el. oldalán). nagyobb betûmérettel kiemelheti a mondatok és a tulajdonnevek kezdõ betûit. hogy a kétfajta K használatát a mellettük lévõ magánhangzók hangrendje dönti el. Y. A rovásbetûk között nincs Q. (e)c. hogy ez könnyebbséget jelent számukra.3. mint a latin betûs írásnál. Egyszerûbb. 2. Fontos szabály. taxi Y=I pl. Tehát (e)b. Ugyanis régen nem csak az (e)f. 61. a másik a szó belsejébe kerül. Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 7 . a legkorábbi sumer képírás. A rovásírást jobbról balra írjuk. (e)n. (e)r. (e)sz hangoknál ejtették elõl az e-t. A szavakat szóközökkel választjuk el egymástól. mert legtöbb írásemlékünkben így szerepel. (e)m. (e)cs … (e)k. mert az íráskép így természetesebb. Aki szükségesnek érzi. (Lásd: Friedrich Klára – Szakács Gábor: Kárpát-medencei birtoklevelünk a rovásírás. írott és kisbetûs forma nem hátráltatja a gondolatközlést. Forrai Sándor véleménye ezzel szemben az. 4. Lehet balról jobbra is írni. (e)l. és rovásemlékeink bizonysága szerint ez a hagyománykövetõ. Az írásjelek ugyanazok. az ógörög és etruszk írás legtöbbször szintén jobbról balra haladt. A rovásírásban csak nagybetûket használunk.. Ezért inkább maradjunk a jobbról balra haladásnál. mert hiteles rovásemlékeink nem igazolják a rá vonatkozó szabályokat. Alsó tagozatos gyermekeknek sem jelent gondot jobbról balra írni. az egyiptomi szent vésetek. fába rótták… címû könyvének 130. Az igen régi írások. Fischer Károly Antal és Magyar Adorján szerint az egyik a szó végeire. Rovásírással így jelöljük õket: Q=KV pl. õrizzük meg. A rovásírás legfontosabb szabályai 1. valamint az egyiptomi hieratikus (papi) írás. és ezt az egyszerûsítést Forrai Sándor is elfogadja. ha csak a k jelet használjuk K-ként. talán felbukkan egy olyan rovásemlék. Wesselényi mucnivka ztravk i kat ytrams r v iòélessev 5. (e)s. A rovásírásban két fajta K betû használatos. amelyek valamely régi.: rodnáS iarroF 3. X. ennek a jele pedig a k. több balkezes tanuló pedig arról számolt be. vagy „mély hangrendû” ak ( ) jelet. továbbá a szerzõk Kõbe vésték. Vörösmarty W=V pl. a hieroglifák egy része. Tankönyvemben tehát nem használom a „szóvégi”. ebben az esetben azonban meg kell fordítani a betûket. pl. hiteles rovásemlékben megtalálhatók. hanem mindegyik mássalhangzónknál. Aquincum Quartz X=KSZ pl. (e)ny.

) (NT). az ötödik a Konstatninápolyi Feliratban. Ugyancsak nem használom az úgynevezett bogárjeleket. már tollal írva bekerültek egyes ábécék betûsorába. amelyet 1483 elõtt jegyeztek le. Néhány példa a kétjegyû hosszú mássalhangzók írására: meggyes fonnyad hattyú hosszú rizzsel loccsan hellyel seççem daòòof ú ah ú oh le ir naèèol le eh 7. például az nagy valószínûséggel a SZENT szó rövidítése. MB OMB TPRU EMP MB AMB PTHRU NT TPRUS US Szövegben csupán három fordul elõ. A Nikolsburgi Ábécé. (Lásd Kárpát-medencei birtoklevelünk a rovásírás 73. hanem a rovásbotok tulajdonosainak névjegyei. amelyek sok-sok másolás után. mert kutatásaim szerint nem a betûrendbe tartoztak. (Széchényi Könyvtár) 8 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár .6. amely Egyes bogárjelek utalhattak a rovásboton lévõ szövegek tartalmára is. tulajdonjegyei voltak. az elsõ és a nyolcadik a Marsigli féle botnaptáron. oldalán.

tti .caip . ájí apa Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 9 . Az 1 száras betûk 1 szárra helyezzük el a mellékvonalkákat M P Á A C Ç T J D I Í 1 Karikázd be a halmazban az 1 száras betûket! 2 3 Írd be jobbról balra haladva a betûk rovásírásos párját a megfelelõ kockába! M Á A Ö ZS C GY TT T J D I Í SZ Olvasd el.4.tá .adi .da .tati .acic .icap .já . mondatokat! Gyûjts még hozzájuk! .atap .apap .dap . íd .ami .amam .t .tá da tajíd amam a !icap aiç ?a it a at it .ad at it .jíd .icam .má . majd másold le a gyakorló füzetbe a betûkbõl alkotott szavakat.apác .jí .am -ad .çí .aiç .çá .ti áp .ati .ját .aci .ça .apa .icip .

majd másold le az eddig tanult betûkbõl alkotott szavakat.sá ám a lurug tto .dl z .jju .a a .sá ám . A 2 száras betûk 2 szárra helyezzük el a mellékvonalkákat Ú U V º Z È ¸ R L G S B 1 Karikázd be a halmazban a 2 száras betûket! 2 3 Írd be jobbról balra haladva a betûk rovásírásos párját a megfelelõ kockába! Ú U V ZZ Z CCS CS RR R L G S TY B Olvasd el.sas .lás .agrás bmalag çav sas !aráravdu ráv a jllá .aluç .apirap .agrás alás jú a u ?a¸a llá .ráv .láb .igá .arra .raçam .s p .abaè .lazza .a u .adbal s p dl z 10 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár .5.jú .rú . mondatokat! Gyûjts még hozzájuk! .zív .atrièap .abab .bmalag .

ráò .rebme .6.kék . dre . majd másold le az új betûkbõl alkotott szavakat és a mondatot! .vé .pennü . akiket a legjobban szeretsz! JÓ GYAKORLÁST! Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 11 .óh .sakak .ó of . k .telé .pan .óg ob . A hajlítgatott betûk Ívelt vagy egyenes vonalakból hajlítgatjuk a következõ betûket.tezüf .nogá roraçaM g pm h lüt erek .anud a knó of pé 4 Most már minden betût ismersz! Írd le rovásírással a saját nevedet és azokét. K Ü Û F É E Ó O H Ò N 1 Karikázd be a halmazban a hajlítgatott betûket! 2 3 Írd be jobbról balra haladva a betûk rovásírásos párját a megfelelõ kockába! K Ü Û F LY É E Õ Ó O H NY N Olvasd el.a á .òév n .dloh .afzûf .

8. 6. 1. 5. 7. 12. 2. 4. lejjé gá bmog af 12 erg b avé amla se remíc ûrûç íd gneè Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár . 9. 11. Az olvasás-írás gyakorlatai 1 Írd be a betûk párját a megfelelõ kockába! è D E i H B á k ç A g F é ò í c l LY Ó n M P J O r û ú ZS U V S Ü Z t SZ 2 Írd a képek számát a megfelelõ szó mellé! Másold le a gyakorló füzetedbe! 3.7. 10.

boraláb .suinúc .3 Írd be a szavak párját a kockába! katap FÉNY gáriv èl müç PARIPA avat pan ÁG amla dloh FELHÕ se ráò òáráb 4 5 Írd le rovásírással legkedvesebb könyveid szerzõjét és címét a füzetedbe! Karikázd be az értelmes szavakat.akatnil .fe .áe .ge ek .anégal .alo am .çú .mi .ráj .nogav .azebilla .çniç .elis .órh .lü .ianol .frk .ipsorak .i uò .noçav 6 Rendezd az összekevert lányneveket.akèaòul .enz .áogat . 1909) Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 13 .rr .még .droh .tta .ütned .a oros .enez .anan Etruszk íróvesszõ bronzból (Sebestyén Gyula: Rovás és rovásírás.ka al .akevorin .vi .dora o .angamlod .emam .be . ob .deit .l r d .dol .v .g r d .múj . d .arakna .lc . um .gü .ado .karál .aliglez .akèaluò .léc .eèneg . òod .zü .rák .sas .òan .oivla .rû .ailoráz .máira .ágnes . di . és írd le a gyakorló füzetedbe rovásírással! .çan .èf .dlo .arék .úzm .naprap . id .a u .elm .nalpap .rrof .rro .tsü .tto .irné .ida .dnb .bmod .etre éb .sós .ramgit .dú .çn ç .m .gc .ujnailan . írd le! .gil .

.c ..-ét .rám.as .s .-ne . 14..lé .. 20.. ..no...ek .a.. 21.-us .n.s..k..ár ..ò.rob14 ...rob. 17.l .ro ..z..-eb .m . 18...a.a. 23... 16..tot... dloh ótto lúò sárí pan ku ól géj akèam òoèárak gni aró 8 Írd be az üres helyekre egy „reggeli” hiányzó betûit! Másold le! ...-r Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár .dev.-o -or ..iè..nah...éd.-at ...k .je..okoè .k ...v.7 Írd a képek számát a megfelelõ szó mellé! Másold le a gyakorló füzetedbe! 15.j...-a ..dev.t..nah. 24.-ak .lés.. írd le a füzetedbe! ...t..è.j.e......-a ...rob. 22.m .s. 13.....dnev....r... ....ráv.v .l.......j.. 19.r.k .ak .rát.. .ál 9 Rakj össze értelmes szavakat a szótagokból..-át .-em .óa..lá ..-ok .-ág ......a ..ae.

. a hét napjait a rejtvényben! Színezd zöldre és írd le a gyakorló füzetedbe! b l f l a m p s ç e f r o d é t f l v v ü k f è í i p k d d e k b è ò p a n r r a d r e p ç t k t r t a v a t n ò o g a r t é h b e t n é p f p k í á s a v f k h c a b m o ü è ç k i l á ò e f m ó c á p c f p ò 11 Összekeveredtek a fiúnevek betûi...esek .kere..aku...eh .. írd le! ..étsak . p .báltin ..miklós .a .üf ....nok ....of .bnece ..da.bála .dnarás . ... .gová.... . .viktor .ek 13 Szólánc – folytasd 30 szóig! Írd le a gyakorló füzetedbe! ..pétre .i.attila .i .....mihá ...lú.gegre ... Ç..ma.a...mabsur .10 Keresd az évszakokat.kí.tnivás .ré. ezek közül választhatsz: ...rá. Másold le! .a.ah ..i......márnot .atilla ....ál ..pala . Ò.....imer . ..if tep .óg .mo.káro ... .. lot .am ..á u ..párád ..abab Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 15 ..zoltán ....aèab .... .n .. Rendezd..tamás .lá ól ...nah .a ... .atnal . ...má ás .fercne .rótber ....ku...ü.of .ú. ...kú..otót .s ..gere.çula .gábor 12 Írd be a hiányzó betûket.el d .

lekkevò k .. segéj ... saku .. nasotama of . ah ákpéreè ... órrof .... tekélm .......... keléf ..... óliziv a . legger ... lótpanloh .. retsem ávol f a ..... a zzáçiv . nelt hlef 16 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár . mákuòa . knuránatketam .. ógolliè ... tòémetüs .. lavi am ............ nebbegér . tsepadub .... takáèak . metteven tój .14 Két-három szóval egészítsd ki mondattá! . nebrege ..

38. 33.zebra .póni .ibak .abloh .15 16 Írj a gyakorló füzetedbe 10 olyan foglalkozást. 36. ól áz gásjú nápilut ógir v ká akrobu somalliv l s p kú ójahrû gevü nüs z 17 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár .uka .óllipnag . 34.k r .ûkese .tehén .íçók 17 Írd a képek számát a megfelelõ szó mellé! Másold le a gyakorló füzetedbe! 27.moromat . 35. 29.ljahár .il igat . 37.icnek . 25.fasrak .óhreò .teve .rak áh .ssa .láno or . 31.olibirk .aèuk .juh .kamaè .èirapat . 30.pno .ütk è . amelyet szívesen végeznél! Összekeveredtek az állatnevek betûi.etelfán . írd le! .lidnef . 39. 32. Rendezd.upil . 26. 28.nidó .

..árag .laòòákro ob .le ep ...leççél .a. Ezek közül választhatsz: ...e.ká.. .agi.la nop 21 18 Írj le húsz magyar városnevet a füzetedbe! Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár ..é .laòòákrás .ám ..ki.. .golli...la om .ak . írd le latin betûkkel is! ....ú.. . ..am ..la ávol .laòòál ........ .. ..leççeh . .ge...anno.a o.......a. . ....ef ..be.......È . .. . ...la or ...aifó..rí.op .leòòesrev .. .la ávok ..la árik .la ub ..le üf .18 Keress rokon értelmû szavakat! Írd le! mádiv pé lataif soko at it semellek sedner seòéf setelzí sekedré 19 Írd be a hiányzó betûket..árad ....la á u .laèèagart .. .elm .laçça . .. mivel? Másold le a füzetedbe.ví..em .alo..laèèálak .pé.édáloko....u .kanó.oh . . ..ém .laèèamap .díle.leççl h ....i..i.fári. 20 Kivel.lé.rava.la úr .soni..ik ..la úh .

.ár .22 Írd le az ellentétét.....ûm .et .....é .bts .af ...k .ob ..ih .....lohokla ....la ..up Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 19 ....uò .amla .eç .. többet is lehet! setelék t nalatsut ug neltetehdelef imladarrof neletòémer ótíkir so ús se é ev ssirf sotavó 23 Egészítsd ki minél több szóvá! Írd le a gyakorló füzetedbe is! ..

aluç áhuj 20 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár .bts .h .24 Pótold tetszésed szerint a hiányzó szavakat! .t .tlálat .s . .rodnás kiòémer .loh .sonáj ik nilip .katlov .tniláb issalab .alitta fe ój .e .rodnás ójas .leinád iòe reb .sojal ilirpá .r .ó .rodnás .çah .nátloz klez .) .laò .v .rodnás .aluç sé i .senéd ssik . áhim itrams r v .zeh épékòéf a .ól ál çan .l .má uk moráh atak a mettivle çe mattotírobik lüneltelév kosokidacloò a a tte evle 25 26 Alkoss minél több szót a következõ betûkbõl és írd be a gyakorló füzetedbe! (Legalább 60 szó készíthetõ.rodnás ser ew .á .sonáj òara idáòák .lab – lah – rét – máv – ját – rok – zív 27 Írd le ábécé sorrendben a költõk neveit a gyakorló füzetedbe! .a Egy betû megváltoztatásával alkoss új szavakat! .allita návtsi ek .cneref ieèl k if tep .o .laf .trebla ssav .í .alitta iríò .m .k .

afççem ..ráhop 1. . 14.tábak .. . 2.lúò .kú ..sim .óríòûf ... .adab erbe ..itak .. 6.avtorob .afok ..rídar . r á v r é h e . greg .óid ...adanak .çe .ót ..tóneps .aòko .etr k .erg b .iruç . lüper .rípap .at opák .ènaran .orep . a k Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár – – – – – epad ..itep . 4..regnet .ó of ...akór . .aksós .afóid .lának .seòék .katap .mortic . ehek .sop fseké . .gevüme ....ósá .zúlb .gá roraçam .. ..gá roloòaps . 13. 15..ótua . 3.sirgit .letof ..airt ua ..e bereg .ávsop .. . . . .gevü .afcáka .ma of .e éè ..revólup . 12.somalliv . ...atolap ..katap ...erbi .cnelik .. d c l o k . .ré .zív átsirk .llot .cloò .. 11.ámzor 21 .calam .záh .apak ..ical ....amla .rotás .. . 5. és írd le a gyakorló füzetedbe! segés égeamçahkofaséamçahs r va Melyik jó az üres helyre? Írd be! t s .sobál . 10.ólatnih . u b n e c .téh . .moráh .seòéf étèol . 7. 9.adro sa .28 Melyik a kakukktojás? Karikázd be! .afráò . 8.atálas ..ló .azurec ...ó of . 29 30 Bontsd szavakra az egybeírt szöveget. ..ót .iref .. r . .t . emreè .nánab .

.lajjabor k lüper katzúh soráv le a isáiró ttelef ........ lr t ógof aksát mérk ótrat abab dnek tset r ku tete sevel míc péreè retém llot ón id rádam dner itnec bál èluk aloksi bab ekriè sájot cra kal sá óp nüs só og be tûf gáriv 1.......... ..abzáhrók támam .. ..... 16........31 Alkoss összetett szavakat! Számozd be! Írd le! . 8....tsárísávor ramah a i am atlunatgem 22 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár . 10...... 12... . .. 3......... .... . .. ....... 13. 15.. 14......za mettetjelefle logna tsátídrof inetí ékle -çan lassádalluçga óhepe n k tr tüè kéttiv .. 9.. 7.................... 4..... . 17.... 11.. ......... .... ......... ...moráh matlorásáv panget tevò k .... ..... 6..... 2.... 5......... 32 Alkoss az összekevert szavakból mondatokat! Írd le a gyakorló füzetedbe! . .

gyík. (Forrai Sándor.egrüf . 1994) Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár lelré suilúj lelet rebmevon lledl z nepé sujám ózohèl müç rebmetpe ráj l le ráunaj tetteven silirpá ózorob rebótko nehip rebmeced námoò a ráurbef tevótná suicrám lepéè sut ugua leven suinúj 1.rotáb . 6.daba .33 Fejezd be a szólásokat! Ezeket a szavakat használhatod: kályha. 2. 8. 5. 10. lajhár. bárány. mormota. avar . századból. 4.–XIII.gelem . macska.gelezíh . róka. 11. madár. 9. rovásírással! A botnaptár ábécéje a XII. farkas.sehé . oroszlán.díle . 23 .ki la . 7.aváç 34 Írd le helyes sorrendben a gyakorló füzetedbe.atsul . 3. 12. nyúl! a tnim .

. .... Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár ... . . 2.. .......... 8.. ..............35 Színezd be zölddel a Himnusz szavait! Írd le a gyakorló füzetedbe! t d c v p ü f é r c z t e t l ú t r v f é g e l ç d e k e e z l t z o d n d m a d n m ó g j ü e d h e h p e d j g é k g k p t n é v d ò é l a g a z l t s e h é v ò e ü b n ü j á n e r a ç b ò f s t t r a s n e s r p é t g í v g e m ú ç v z f t s i a m b z l j ú ò k ç l l e o s l f d n h á f k e v r s c t ó f a e v f d ç á b e g e r í j á m a t 36 37 Írj le 15 magyar folyónevet rovásírással! Keresd a párját.......... . 3......... 24 norkob labbol lappan larrúd najmo er f ev f lassav lemm r k nelté evlüs nokrá lejjé lebbes laggof arkaò lezzût lerréd 1.. számozd be! .... 9.... 6...... .... 7.. .... 5....... 4.

. és írd be a gyakorló füzetedbe! tá ukatnásatnimtrebmeguzahakirélotubbaramah Kiket vinnél magaddal egy lakatlan szigetre? Írd le a gyakorló füzetbe rovásírással! Régies magyar szavak és jelentésük....... 7. berzenkedik . ménes . 11.. 16.... 12... ványadt . flastrom .... 41 Ez az öt szó legalább 15 másikat hordoz magában..... 5................. 10. 2. véka ... zem sogáriv ettellem ...... 13.... 8.. sajtár ....erg b òámoda ékeè tanofjah òávos . varkocs . Keresd meg..... süveg .. 9.. gulya ........ttogável defjef ifréf soèúè kidoknaltatlém ólorátòámrakat rások ev ajtropoè bboçan kavol ajtropoè káhramsavra òéde jef r n tr b ...... csûr ...... findzsa ............ Számozd be! Alkoss velük rovásírással mondatokat a gyakorló füzetedbe! ......... poroszló ... 17...katap selé Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 25 ... 6..... 4. toportyán . 15.38 39 40 Bontsd szavakra az egybeírt szöveget........ kéve ..aglo òévr t róni trrav aráhur íd sakraf apatbes e éè ... alamizsna ... 14... 3...... írd le! ......... sujtás aksátr b sopal anobag tt t ke .. tarsoly ......egneç 1..

....s vûh ......sojaz .knéléf . 13. 4......mádiv .ráò ..sazál . hermetikus .. potentát ..ûresek ......s hlef . ukáz .....somallad ....segej . kvalifikált ...lét ......órrof .. 2.. ironizál .... 15. 3............ 10.. 8.... 12..soèagar drálaè ..sedré . summa .....saicrah .... doktrina ....rotáb ...........segésûh ...tét s ..... releváns ....ropáz .......sevdek ... rezsim . 11.. 44 26 Miket vinnél magaddal egy lakatlan szigetre? Írd le a gyakorló füzetbe rovásírással! Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár . ambivalens .réhef ...gelem 43 Használd az idegen szavak helyett a magyar megfelelõt! .. 7.klah . gardrób ...avrud . labilis gássamlatah ge ûmletréték gatagni ttetísepék rátahur deòò k nat tí íd ènarap segeòél neltetehréfázzoh sátazíbgem molaru kidóloòúg sádólaèkézré nûtik 1.úromo ..... 16.... 14.. lezser . 9. eminens .. mandátum .......42 Alkoss a szavakkal két csoportot! Írd le külön-külön! ............sogáliv ... dekorál .. 6..amis . illúzió ... segéj .sotalli .. 17.. 5..

. 3. Györgyi. Szabolcs.. löttyen 46 Keresd a mondat másik felét! Írd le együtt a gyakorló füzetbe! trem . CS-t nem tudtuk jelölni... Mátyás király pecsétje és névaláírása (Ribáry Ferenc.. 2... kacsa.k z f tsevelsá ug . hely.. meggy. rizs. oldal 6. 4.eleté cnevdek a za kanmaif a . rossz..lóblogna ttopak tseçe 1......motárab a úromo innehip kéntere takos noráò inlunat llek tekevleò kanèámlot a . amellyel 13 hangunkat. századra alakultak ki véglegesen...... pottyan. században a rovásírást. Gyöngyi. GY. LY. Csaba. loccsan...tekeidl flük a estrégem çoh .. Ezek csak a XIX.. többek között a TY. Csilla.. Gyakoroljuk õket. . Zsolt.45 A XI. 1879) Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 27 .... gólya. lyuk.t rpesòémék a invíh llek ik trem ..zohkotadalef jú za k tjûç t re trem .. . amelyben minden magyar hangunkra volt jel. .. György. konty... rozs. fonnyad... le kellett cserélnünk a fejletlenebb latin betûs írásra. asszony. írjuk át rovásírásra! (lásd 8.. lecsó. A rovásírásban ésszerûen egy jellel leírhatók.. Sz. . ZS.takáh ák a ezzir nelle çoh .. pont) Mátyás. fattyú. tottyan. Zsuzsa... NY. . Gyula. 5.. hattyú.

3...... 3...... 11. uniformis ......... irritál ...nogáliv a gá ro bbe gel a gá roraçam . 9..telhi kid kûmttüçe tazotláv sézlejer le òérke lécnáp tílláer eh segés slé tlusáf zde neletvén logoftráp ravaz 1.... rekonstruál . 5.... 6... 16.. 12.. 2.. tréner .. 10.... 48 Használd az idegen szavak helyett a magyar megfelelõt! Számozd be! ....tlov egneç noçan sólkim idlot ..... enervált ... inspiráció . 6...47 Igaz és hazug mondatok.....á árik káttot aláv négej anud a tsá ám .....á árik káttot aláv négej a it a tsá ám . 14.........tlov s re noçan sólkim idlot .. 4.. partner .. prognózis .... 13......atrí azég iòodrág takogalliè irge za 1... 5. kurzus ... 2.. Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár . 7.... anoním .. extrém 28 dé ebráp srát ma ofnat ahurneçe ó lej tallagus .. szlogen .....atrí cneref aróm takogalliè irge za .. kooperál .......... 4........ 15.. protezsál .. 7............ 17.. trezor ... dialógus ...... 8.... variáció ...... Az igazakat Írd le a gyakorló füzetbe! ...

... 2. 17..................... guzsaly .... csucsorka .. 9.. tilinkó .... szütyõ .. gúnya .... hitves ..... 7. 8.. 3........ zsombor ... 6.. zegernyés .... 18. csiriz gozzud lozébrod or tneppeè serekmoò kidekelrep dnolob rágob se ep rások neltelüf aòogrub e ér z k eónof ahur slef a uruf ... 13. böllönködik . 15... 12.......... szattyán . csippentyû ... zsezse ........ 14. bodobács .... Az Aranybulla legrégibb átírásának elsõ sora Az Esztergomi Prímási Levéltárban õrzik (Ribáry Ferenc. cudar ...... 20........... dümmög ..... Számozd be! Írj velük mondatokat a gyakorló füzetbe! ..... 11... 4.. 16....... csapász .......49 Régies magyar szavak és jelentésük...... 19.......... 1879) Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 29 ... durákol .pís aò irat r b ahup nabkotit rádam eléf nip srátsazáh ót agar di sorahivóh 1........... 10... 5............ suttyomban ...... golyhó .

dzsungel ... DZS nem tartoznak a magyar betûkészletbe. 4. Xerxész . 14........... 8. W.... foxi .. lexikon .. Watt ..... Kölcsey Ferenc ... lándzsa .......... 18.... X. Mexikó ......... 13. madzag ...... 11...... 10.. 17.. Wagner ..... edzõ .......... 22.....50 A Q.. 19. dzsem ........ 6...... Wartburg ..... Wesselényi Miklós ....... 2.... 20.. oxigén .. 16..... Ady Endre . Quarelin .... xilofon . Számozd be! Írd le a gyakorló füzetbe! . 9......... A rovásírásban az alábbi módon használjuk õket. 5.... taxi . Ybl Miklós ....... Y...... 24....... boxer ... Quartz ............. 15..................... DZ. 30 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár ...... 23. 3....... 21... 12. bodza .......... Aquincum sólkim lbi é kre k noki kel i kat re kob mucnivka nofoli k ztravk i kof négi ko óki kem nileravk cneref ieèl k erdne ida a dnál me d ttav legnu d sólkim iòélessev grubtrav azdob zde rengav gazdam 1. 7..

sárdna Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár .iòodrág ........ 10. 15. analizál .róm .. publikum .....htemén ..51 Használd az idegen szavak helyett a magyar megfelelõt! Számozd be! .. honorárium ... 17. 7. blõd ....trebla ....... tusol .návtsi .ól ál . tradíció .. korrekció ........ intuíció ... 9..sé i .isámat . 13........... 14.. áhim nemelek ......zciróm .cneref .......sekim ....... 5. 8.... szponzor ... ríò . szelektál ...... rükverc . tüs akni ..hgezcreh ..sónáj ... 11.kele ..... irracionális .aluç .návtsi .návtsi ......iatkab .. obligát sézrégem zoòámlunat ótagomát retelé zelet k kizoòahuz sátízagier eh òámoçah tagoláv gésn z k jídtelet it atub .....aróm .óba .. ed . 16..izcókár ..htá kim .. studíroz ......nivre ... 12.ereè iazcápa 31 .námlák ........iòehcé ... 2. 4...iakój ..etekef .. 3.kedeneb .....fe ój .ssav .. 52 Összekeveredett az írók vezeték és személyneve...cneref ..cneref . Rendezd.. dekoncentrált ........abotso neltûre é sejlet zemele tró té tenemartáh 1.stibab ..norá . 6. vitalitás . totális .azég ....dnomgi . írd be a gyakorló füzetbe! Keresztnevek: Vezetéknevek: .

22. 1975) tikalav t enem . 20. 25. 23. 13. 8. Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár . 21.jlozçan en toglod a inetrégem idzek tznép a ajró le elev ki keèid men neletkétré zehievle za kidok agar ódnomikó . 10. 5. 24.s nûb soko noçan kidoksokédaka sokérakat kidokla or l bikalav zúh ton ah A 3600 éves phaisztoszi tet ék arsállavní agyagkorong A oldala (Fehérné Walter Anna. 7. 18. Keresd a párját. 12. 15. 9. 16. számozd be! Írd le rovásírással a gyakorló füzetbe! (O. 17. Nagy Gábor: Szólások és közmondások. kiadás) ûví ój noçan kidoksoko t k tetelzü or ttet ta or .knutratle tika 32 1. 8. Talentum.53 Szólások és magyarázataik. 2.etni rebme raçam a !tepén raçam a ejlüèeb . 19. 11. 3. 4.dlükle Megfejtette Kabay Lizett kolozsvári mûvészettörténész tadiatárab gem d aláv revle lój ttogúreb inrodos ajraka abjab lánkisám a bn lük mes kiçe dzek abgolod neltemellek jdekeèid en . 14. 6.

. A halat úszni tanítja.. ha nincs dohányod.... Belé bújt az ördög... Felöntött a garatra. .. .. .......... ...................... .. Vaj van a fején. bolhával kel.. Kiadja az obsitot.. ..... ........ Aki kutyával fekszik... Pedzi...... Ne pipázz... ... Fabatkát sem ér. Lyukas a marka. .. .... Kiporolja az irháját..... Egy korpán híznak. Vág az esze......... Más tüzénél melegszik............ Az ingét is odaadná... Beleharap a savanyú almába... ...... ... . ..... Árkot ás valakinek... Nem teszi ki az ablakba. Kiugrasztja a nyulat a bokorból. . Ha magyar kenyeret eszel......... ..... Élére rakja a garast............ ... Kákán is csomót keres........ mint agár a nyulat.. . ... becsüld a magyart..... . .. Magyar ember nyelvén hordja a szívét.. Nem enged a 48-ból.... . Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár A phaisztoszi korong B oldala 33 . Eben gubát cserél. .

.le kef rokim . 55 Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban..kédivjú .sápmál sigém .54 Három találós kérdés.ezüt neènin .sádlá etni kanrodnáv a agá téknezit pé .eòreèraçam .eèebó .eèebk r t .ekèere çénno uh niékèelevelçn ç káró . .akdaba .léf kaè roksám ..kopanóh ...èáb .sállá ravdu .adnikikçan .. a trianoni döntés alkalmával elcsatolt délvidéki helységneveket..vé dloh pan 1.azáhcal ....adrotlátnorot . ehrásávlátnorot . 3.. áhimtne raçam .rávurad ..atnez .sogroh .ké e .òéteh .arávevek ..lék rokka . ....ajáftelé kerek agáriv téknevt nágá téknezit pé ekèelevelçn ç téh nágáriv téknevt .cesrev ....rávoleb .. és írd le a gyakorló füzetedbe! Gyûjts még hozzá a történelmi atlaszból! .it arah .avdnelósla .aòrotkáè . 2..trams r v .saranug 34 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár .tígelem námrofçe togadzag sé tòége ..s l gecreh .nádzeb . .ada .robmoz .òomiz .kopan ..keteh . ége re çe .a inakraçam ..tabmo arum . .

56

Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt kárpátaljai helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe! Gyûjts még hozzá a történelmi atlaszból!

,òe e ,òorbodçan ,rávgnu ,òéèerep ,anzerebçan ,tág ,gerebçan ,avsoli ,ulafjúgereb ,rognoè ,ksiv ,ókèobçan ,s l çan ,ja umçan ,òágébçan ,iráv ,èáknum ,z kcarat ,t uh , èét ,azáha sub ,komóh ,kaljúa it ,dálapçan ,òo ák zem , á gereb . zem árik ,eòre ,sokárgereb

57

Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt erdélyi helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe! Gyûjts még hozzá a történelmi atlaszból!

,rávseges ,haliz , orákçan ,séd ,ó mosçáli ,káè ,saragof ,óssarb ,adrot ,adere kíè ,dara ,aèuè ,atnola çan , ehrásávsoram ,ráv olok ,rávréhefaluç ,iteménrámta ,deòeçan ,ecret eb ,rávsemet ,sogáliv ,darávçan , ehrásávidzék ,eket ,adihcnob ,èévsoram ,avlaf áhimré ,ké anór . ehravdu eké , drüfdánsut ,s kkübraçam

58

Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt õrvidéki helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe! Gyûjts még hozzá a történelmi atlaszból!

,avlafurad ,notramçan ,avlafsólkim ,adih árik ,rút ereknorpos ,akél ,ónkarf ,azáhçeréhef tref ,cnohor ,r slef , kná sorob ,aváè ,nájrobod ,rávjútemén ,sezüfüpeç ,rávs r vsav ,r ósla ,avlafanaç ,tegi ir ,rút erekabár ,kalsorásçan .notramsik ,òáruz ,atákatjal ,avlafçan
Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár

35

59

Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt felvidéki helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe! Gyûjts még hozzá a történelmi atlaszból!

,èág ,mo óz ,artiò ,òo op , ehadre anud ,morámok ,aòábcemles ,acloka ,assak ,óò or ,tabmo çan ,eè l ,sejrepe ,sólkimtne ótpil ,krámsék ,néènert ,reçemçan ,córút ,atnálag ,ge óid ,anlo ,aftráb ,iravdu ,c slep ,kelüf ,gás opi ,òákráp ,avél ,tabmo amir ,cóla ,ajromos ,adiçan ,azáhaksáp ,derüfartát ,ajlarávavrá ,aòábónzerb ,ajlanrot . òreèa it , éberev ,ko u ,g abmog

60

Fejtsd meg Miskolczi Csuják Gáspár 1654-bõl származó feljegyzését! Ellenõrizd a 81. oldalon.

(Sebestyén Gyula, 1909)

61

Az 1526-ban épült dálnoki református templom feliratának még nincs egyértelmû megfejtése. Próbáld meg, talán neked sikerül!

(Forrai Sándor, 1994)

36

Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár

8.

A számrovás

Õseink számrovásának még számtalan megoldatlan rejtélye van. Pedig szkíta, hun, pártus elõdeink, akik az akkori világ leggazdagabb nemzeteit alkották, pontosan tudták nem csak lovaik, szarvasmarháik, juhaik és egyéb földi javaik számát, értékét, hanem a földrajzi, csillagászati és mûszaki ismeretekhez szükséges számításoknak is birtokában voltak. A megoldatlan kérdésekért õsmûveltségünk elpusztítói a felelõsek. Rovásszámjegyeink leírása „fonetikus”, azaz ahogyan kiejtjük, úgy írjuk le sorban.

´ 10 ³ 1 000

9 9 ²

8 8

7 7 ´µ 60 ³²

6 6 µ 50

5 5

4 4 ´´ 20 ³´ 10 000

3 3 5´ 15

2 2 1´ 11 ³2 2 000

1 1

100

³³ 1 000 000

100 000

A feladatok megoldását a 81-82. oldalakon találod.

1 2

Írd be a számok párját a kockába!

3 4

9 8

´

7 1 6

5

2 2

Írd be a hiányzó számokat!

² ´´´´µ ²2 3´´´´µ

2µ 3µ 1´µ ´µ

´´´

4 9 ´´ 1´´

3

6 2

´´´´

´

8
37

Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár

3

Keresd a párját, számozd be!

8. 9µ

7. 2´´´

6.

5.

4. ´µ

3. ´´µ

2. 1µ

1. 9´

4´´´´ 7´´´µ

87

44

19

60

51

70

59

32

4

Írd le rovásszámjeggyel:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

moráhnevt cneliknevteh cloòno uh tteknezit tahcnimrah

5

Keresd a párját, számozd be!

5. ´´´µ²9

4. 9µ²7

3. 5´´²7

2. 7µ²

1. 1µ²6

759

651

157

980

725

6

Írd le rovásszámjeggyel!
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

tahno uhzá téh cloònevt zá téhnevcnelikzá tah cnelikzá cnelik çenavtahzá ték

38

Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár

1³1´´´´µ 3. ´´´´µ³² 3. 1³´´´²9 90500 100090 930001 900103 Számrovásbot (Kéki Béla: Az írás története. ²5³´´´´µ 1. számozd be! 4. 1²3³2´ 1. számozd be! 4. 4³9 9004 91001 51350 12301 9 Keresd a párját. µ²3³1µ 2.7 Igaz? Nem igaz? Javítva írd le! 5´ = 3 + ´ ´´´² = ´´´ + ² 1´´´µ = 9´ + 2´µ ´´´² = 5 + 6´² 2´² = 3 + 9´´´´µ 8 Keresd a párját. 3²1³²9 2. 1971) Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 39 .

. 16.2 aléb ..1´´´´²1³ 5´´´´µ³ ..4 aléb .....5´´´´µ³ 4´µ²1³ ....4 erdne .... 11. I. .´´´´µ²2³ 2´´µ²2³ .... ... 7.. 6... 12. 10. ......2´´µ²2³ 1²3³ .. .3 erdne .3´µ²1³ 5²2³ .1 aléb .15´²1³ 2´´µ²1³ ....1 ól ál ......4²2³ 25´´µ³ .2 návtsi ...2 azég ..... ... Számozd be! Használj lexikont! (Dümmerth Dezsõ alapján) .3 1.......... 14......³ 3´µ³ .. Endre aranybullájának pecsétje (Ribáry Ferenc..... ..3 ól ál ...15´´´´³ 1´´´²1³ ..1 nomalas azég ...... 5. 17.5²2³ návtsi .4 návtsi .. 1878) Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 40 .5´´´²2³ ´´´´µ²2³ ...1 ól ál .... .. 4.1 námlák ....2 návtsi ....3 ermi . ... 20..2 aléb .2´µ²1³ 35´´´³ ... ... ..... . Endre kézjegye II... 2........2´µ²1³ 4´´µ³ . ..2´´µ²1³ 2´µ²1³ . . 21...5 ól ál )nuk( ...... 18....10 Rendezd az Árpádházi királyok uralkodásának idejét. 9........ 15. ...... 19............ 13...... .. ......3´µ³ 15´²1³ . 3.´µ³ 4²2³ .... . 8...... ´µ³ .. ... ..4´´µ³ 15´´´´µ²1³ .. ..1 návtsi ....25´´µ³ ´´µ²2³ .1´´´²1³ 3´µ²1³ ...15´´´´µ²1³ 1´´´´²1³ .1´´µ²2³ 5´´´²2³ .1 erdne .

aki azt mondta.2005. ³´ (10 000). hogy mi most erre nem vagyunk képesek. mint az arab szám. hogy egyik rovás számjegy sem áll több jelbõl. vagy háromezernek: egymillió. Néhány éve Pécsen tartottam elõadást és a rovásírás alapfogalmairól szóló részben említettem ezt a gondot. További példák: 1 200 000 6 500 000 50 000 000 = ³²2³³1 = ³²5³³6 = ³³µ A kerekített számok esetében láthatjuk. sõt. egymilliárd esetében elétehetjük az I-et. Ez az egyszerû és nagyszerû ötlet valószínûleg azért nem jutott eddig a kutatók eszébe. hiszen ezerszer ezer az egymillió. augusztus Számrovás ismertetés (Magyar Adorján. mert a ³³-t gyakran használták a 2000 lejegyzésére. ³² (100 000) leírását. Megjelent: Arany Tarsoly . 3000-tõl azonban már így írtuk: ³3. tehát régészeti lelettel ezt a feltételezést nem tudom alátámasztani. hogy a fenti sort folytatva leírhatjuk az egymilliót is a következõ módon: ³³.Milliós és milliárdos számjegyek leírása rovásszámjegyekkel A szakirodalomban az áll. egyúttal bemutattam az ³ (1000). Az elõadás végén jelentkezett egy fiatalember. Vér Csaba. 1970) Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 41 . sõt milliárdos számjegyek leírásának lehetõségével mégis óriási távlatok nyílnak meg elõttünk és egyúttal nagy lépést tettünk elõre õseink igen fejlett észjárásának megértése felé! Tehát: 1 000 10 000 100 000 1 000 000 1 000 000 000 = = = = = ³ ³´ ³² ³³ ³³³ Hogy biztosan ne olvassuk kétezernek. Régebben jómagam is alkalmaztam ezt a hibás megoldást. azaz egymillió nem található. valamint a nulla hiánya miatt mûveletek végzésére sem alkalmasak. hogy a 999 999-nél nagyobb számokat rovásszámjegyekkel leírni nem lehet. nem jelenti azt. A milliós. Az eddig elõkerült számrovásos emlékeken a ³³. Természetesen az. hogy õseink sem tudták.

csoportok jelölésére a rovásírásból megismert ötöst használom: (11555). Végül .hol is tartok? . Moór Artúrhoz benyit a titkárnõje. egészséges lustaságom azt súgja. Szusszanjunk egyet. s újabb szabályok. De nem. Lehetne ezt rövidíteni? Az ötös . én is adok pár játékos feladatot „pihentetõnek”: mindegyik feladatban egyetlen gyufaszál elmozdításával tegyétek igazzá az egyenletet! Ügyeljetek most is a helyes olvasási irányra! A megoldásokat a 82. nincs több.hét ( ).. Barta József: Mûveletek rovás számokkal Ki állítja. esetleg.így könnyebb lesz kiolvasni a végén (11111 11111). oldalon megtaláljátok.. Újabb labdák . Ez nekünk ma már nem megy olyan könnyen. hisz elfeledtük. És a kutya játéka? Ez elég rossz bõrben van. hol tartok. akkor más is . mint mennyiséget. A soproni egyetemen járta ez a vicc: a matematika tanszék vezetõjéhez. ha az eddigieket leírom egy papírra. egy pattogós a táskámban ( ). késõbb. Az õsi írások nem helyiértékes számrendszereivel. leírom a kettõt is (11 11111 11111 11111).ahogy nagypapa szokta . Cipõ. hogy lehetõleg minél kevesebb jelet kelljen használni.. egy foci a virágágyásban ( ). természetesen ugyancsak kellett – és ebbõl következõen lehetett – összeadni. legyen kövér .. Elõdeink mindennapi életében is fontos szerepe volt a számtannak-mértannak. fogjunk hozzá! Megszámolom. Másodsorban kiderült. Két ötös összeadva egy tizes. ami a kútba pottyant tavaly ( ). vagy soha nem is tanultunk rá módszereket. kivonni. nincs több (11111 11111 11111). mert azt hiszem.9.ha már lúd. így felszabadulnak a kezeim.ez bizony félreértésekre ad lehetõséget.. mielõtt nekigyûrköznénk a számírási szabályok és a mûveletek tárgyalásának.) számtani mûveleteket is elvégezni a leírt számokkal. nyolc ( ). Hogyan tovább. Ezt is leírom a papírra.„egy kéznyi” . Így már csak 4 jel kellett. hány labdám van! Használom az ujjaimat. begyakoroltuk. ha nem tévedtem. ja. hogy a 17-et. és egy. Egy pöttyös az udvaron ( ).. Elõször is megállapítást nyert. Elfogytak. Kellemes fejtörést! a) b) c) d) Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 42 . rovás-tizessel jelölöm: (115´). és azt mondja: „-Professzor úr. 17 vonás kellett a szám leírásához.szeretnék (majd. de kellõ jóindulattal még labdának nevezhetõ ( ). többféleképpen is ábrázolhatom írásban. zokni le? Nem. Sebaj. szükség van tehát a leírás módjának szabályozására. hogy igazi labda-nagyhatalom vagyok. kergesgélés közben el ne felejtsem. A vonásokat ötösével csoportosítva írom le és vízszintesen áthúzom . mint például az õsi magyar rovásírás számaival. és ehhez módszerek kellenek.a gombfoci készletbõl két darab ( ). itt egy similabda a búcsúból ( )! A fiókban négy pingponglabda . egy a szomszéd kertjében ( ). jobb lesz. teniszlabda három darab ( ). az etruszk vagy a római számokkal. Hohó. hiszen ezt az iskolában (remélhetõleg) megtanultuk. egy koldús áll a bejáratnál és kéreget!” A válasz nem késik: „-Adjon neki három algebra feladványt!” Nos. A labdaszámolás több nagyon fontos tanulsággal szolgált. el ne felejtsem... A harmadik: ha én többféleképpen írhatom le ugyanazt a mennyiséget.. várjunk csak: egy marcipánlabda a tortámról ( ). Már csak 5 jel.. Mennyi is összesen? 17 labda. mindkét kezem összes ujja foglalt. kilenc ( ) és tíz ( ). hogy a rovás számjegyekkel nem lehet számtani mûveleteket végezni? A helyiértékes számokkal játszi könnyedséggel végezzük el a számtani alapmûveleteket (ha muszáj).

Ha azt tapasztalod.a betûírás irányának megfelelõen . ha pl. Bárczy Zoltán ábácéje az 500-as jellel (Magyar rovásírás.és általában kétezernél kisebb szám írásmódja alapján 3 nagyon egyszerû számtani szabályt lehet felállítani a rovásszámok képzésére: 1. µ(50). ezért a további jel-ötleteimet megtartom magamnak „házi használatra”. hanem összeadásos (additív-Brrr!) számok. a legtöbb természetes szám leírható vele. függetlenül a számban elfoglalt helyétõl. végezd el a mûveletet. 2. ha ideiglenesen bevezetjük az ötezresre az ( ). E számtani szabályok szerint az ismert jelek (és az 500-as) felhasználásával a leírható legnagyobb szám a 11115´´´´µ²²²² ³³³³. Hogy szabadabban szárnyalhassunk a matematika tiszta kék egén (Hmm!). a számtani mûveletek végzése közben olyan értékkel találkoztok. ajánlok egy jól valószínûsíthetõ segédjelet az 500-as értékre: Bevezetésével már ezres számkörben tudunk mûveleteket végezni. vagy az annál nagyobb számok lejegyzésére. melyre nem találtok jelet az ábécékben. hogy egy kiejtés szerint felírt számmal nem tudsz elvégezni valamilyen számtani mûveletet. Játék: hogyan változik a számtartomány. folytasd! Friedrich Klára fentiekkel nem teljes mértékben ért egyet. hogy kellett és kell lennie. az ott közölt ábécében található hasonló jel. a 11111 jelölése már 5). az eredményt pedig visszaírhatod kiejtés szerintire. Az így felírt számokkal ebben a számtartományban elvégezhetõ a 4 számtani alapmûvelet is. Alapjelek és értékeik: 1(1). Ha van kedved. ihletõje feltehetõen a tászoktetõi kõfelirat. stb. Tovább tágulhatna mozgásterünk az alap. 1971) Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár A tászoktetõi 18 sz. ´(10). kõ (Bárczy Zoltán rajza) 43 .A rovásszámjegyek és a számok írása A rovásírás számai nem helyiértékes. vagyis a 4999. vagyis 5´´µ²6³2´. 3. õ a kiejtés szerinti (fonetikus-Brrr!) írásmódot alkalmazza a 2000. a 12675 (tagolva: tizen_két_ezer_hat_száz_hetven_öt) így fest rovásszámokkal: 5_´´µ_²_6_³_2_´. vagyis a 49999. ³(1000) Segédjelek és értékeik: 5(5). Az ábécék jelei és az általam ismert forrásokban található kevés . ²(100). Ha találkozol az 5000. a tízezresre a (³) jelet? A fenti szabályokat alkalmazva a felírható legnagyobb szám: 11115´´´´µ²²²² ³³³³ ³³³³. A jelek . Pedig a rovásszámok képzésének logikájából az következik.jobbról balra csökkenõ sorrendben állnak. a szám értékét pedig a jelek értékének összeadásával kapjuk. A segédjelek mindig egyedül állnak (hiszen pl. (500)* * Az írásos emlékekben alig találjuk meg az 500-as jelét. 10000. akkor a számot alakítsd át a számtani szabályoknak megfelelõ alakúra. Az alapjelekbõl legfeljebb 4 állhat egymás után (hiszen pl. értékekkel. Megerõsítésre találtam Bárczy Zoltán könyvecskéjében. a 55 jelölése már ´). Ugyanezt javaslom Nektek is. ám félõ. A bennük szereplõ minden jel értéke állandó. A módszer nagyon jól használható. ezekhez egy-egy alkalmi jelet használj. A forrásokból ismert jelek két csoportba oszthatók.és segédjelek sorának további bõvítésével. hogy egyre kevesebben tartanának velünk szárnyalásunkban (Hmm!). pl.

´´´´´=µ. amik a kivonandóban is szerepelnek: 3. Helyére rendezem a ²-as jelet: Rendezem a számot. A kisebbítendõbõl elhagyom azokat a jeleket. elvét tekintve az elõzõhöz hasonló.161 = ? Rovásszámokkal felírva (jobbról olvasva): ? = 1´µ² . 3. ki-ki döntse el melyik tetszik neki jobban: 1. Helyükre rendezem a jeleket: 6. A megfelelõ jeleket összeadom: › 111111155´´´´´´µ › 9´´´´ + 8´´µ 2. A tizeseket összevonom: › 115´´µµ › 115´´´´´´´µ › 5. Felírom az 1. tartsatok velem! Buksi mackók. A részeredmények nem „szabályos” számok! 1 5 ´ µ ² 1. Jöjjön ismét egy példa. Elvégzem az µ-esek összevonását: „Beváltva”: 7. stb.1´µ²: 2. 2. az több mûveletet fejben elvégez és nem ír annyit. Felírom a kisebbítendõt . Az egyeseket összevonom: › 11555´´´´´´µ › 111111155´´´´´´µ › 3.Összeadás-kivonás Jöjjenek (végre) a számtani alapmûveletek. Elvégzem a lehetséges összevonásokat: „Beváltva”: 5. következnek az összeadásnál leírtakból. aki ügyesebb. Az ötveneseket összevonom: › 115´´² › 115´´µµ › › 115´´² › 6. Összeadom az azonos értékû jeleket: 3. tagot . az eredmény: A kivonás szabályai is egyszerûek. amelyeknél a dolgok „simán mennek”.7´´µ²²²²: Felírom a kivonandót . irány a játszótér! Az összeadás nagyon egyszerû szabályokra épül: 1. milyen egyszerû? Na persze. De mi van akkor. 5+5=´. A jeleket nagyság szerint jobbról balra csökkenõ sorba rendezem: megvan a végeredmény.„széthúzva”: 2. A ötösöket összevonom: › 115´´´´´´´µ › 11555´´´´´´µ › 4.7´´µ²²²² 1 5 ´ µ ² 1. A kisebbítendõt és a kivonandót is alkotó részeire bontom és táblázatot készítek. az eredmény: 11 1 11 1 1 5 5 5 ´´ ´ ´´ ´ ´ µ µ µ µ ²²²² ² ²²²² ² ²²² 15´²²² Ugye. Vigyázat! Tudomány következik. Százas nagyságrend mehet? Rajta! 477 . az eredmény: 111 1111 1111111 1111111 115 11 11 11 11 5 5 ´´ ´´´´ µ µ µ µ µµ µµ ² ² 115´´² 55 ´´´´´´ 55 ´´´´´´ ´ ´µ 5 5 5 5 ´´ ´´ ´´ ´´ Egy másik módszer. Számoljuk ki. hiszen egy cikkíró igyekszik olyan számokat keresni. ha ez nem sikerül? 44 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár .8´´µ . tagot .„széthúzva”: Felírom a 2. Egyszerûsítek a jelek összevonásával az egyesekkel kezdve: 11111=5. és így tovább. mennyi 78 + 49 ! Rovásszámokkal írva: ? = 9´´´´ + 8´´µ A számokat alkotó jeleket csoportokra bontva könnyen tudjuk elvégezni az összeadást. Leírok minden lépést. Az összeadandók (tagok) azonos értékû jeleit adom össze egymással: „ujjakat ujjakkal”. Leírom a megmaradt jeleket: Rendezem a számot.9´´´´ . kõkemény rettenet! Bátrak. Nincs több összevonható tag.

Késõbb kialakultak a számolást megkönnyítõ. vágott két indát. Felírom a kisebbítendõt . A kisebbítendõ egyik ´-esét „felváltom”: 7. Eltérõ számrendszerekben ugyanazokra a feladatokra eltérõ módszerek alakultak ki. Az egyszerûsítés után a kisebbítendõ: Az egyszerûsítés után a kivonandó: 4. de hajrá! 477 . így tudták a hazatérés napját. „gépiesítõ” módszerek és eszközök. csak bejutni!) Ám léteznek más módszerek. mert a kisebbítendõben nincs annak megfelelõ jel. A zsebszámológépet pedig már nem kell nektek bemutatni. A szabályok: 5=11111. „trükk”. s mindkettõre annyi csomót kötött. A kavicsokkal történõ számolásból fejlõdött ki az abakusz. fába rótták.. számolást segítõ eszközök A maják 20-as. hogy a kivonandó valamelyik jelét nem tudjuk kivonni. nem lerombolni szeretném. csontokat. indát. Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 45 . kicsit babrás lesz. Melyik a jobb? Attól függ. A szokatlan gyakran félelmetes. és a „felváltás” két lépcsõs. gyorsabban boldogulna. a rudak egy-egy helyiértéket jelöltek.7´´µ²²²²: Felírom a kivonandót . A nem-helyiértékes rovás számokkal való szorzásra a tanult eljárás nem alkalmas. kiput használtak feljegyzésre. a babilóniaiak 60-as számrendszert használtak (1óra=60perc=60·60mp).7´´µ²²²² 1 5 ´ µ ² 1. Ezeknél rúdra fûzött golyók helyzete egy-egy számjegyet. vagy kevesebb van. érdemes tehát próbát tenni.Kivonás-haladóknak Elõfordul. ahány napig távol kívánt maradni. Minden nap kibontottak egy csomót. ²=µ+µ.198 = ? Rovásszámokkal felírva (jobbról olvasva): ? = 8´´´´µ² . de nem kell megijedni. Gyakran kõbe vésték. Nézzünk egy ilyen esetet. Elvégzem a kivonást: (Kiejtem a mindkettõben meglévõ jeleket) 8. ´=5+5. olyanok is. A logarléc még ötven évvel ezelõtt is a mérnökember „varázspálcája” volt. mint a kivonandóban. Az inkák csomóírást. Következzen most néhány szorzási módszer. amikkel ki-ki esetleg könnyebben. bármit. Ilyenkor a nála egyel nagyobb jelet „fel kell váltani”. A kisebbítendõ egyik µ-esét „felváltom”: 1 6. az eredmény: 11111 1 11111 1 1111 5 5 5 ´´ ´´´´´ ´´ ´´´´´ ´´ ´´´´ ´´ ´´ µµ µ µ µ ²² ²² ²² ²² 11115´´µ²² 11 111 11 111 1 5 5 5 5 ´´ ´´´´ ´´ ´´´´ ´´ µµ ²²² µ µ µ µ ²²²² ² ²²²² ² ²²² Számrendszerek. Egyes afrikai törzseknél ha a férj vadászni indult. A kisebbítendõ egyik ²-asát „felváltom”: 1 5. (Ne ijedj meg. Ha nincs eggyel. akkor a kettõvel nagyobb jelet kell megkeresni. Ennek tökéletességébe és egyedüliségébe vetett hitünk erõs bástyaként „védi” agyunkat. melyiket „gyakoroltuk be”. A 12-es számrendszerre utal a germán nyelvekben a „tucat” fogalma. pálcikát. µ=´´´´´.8´´´´µ²: 2. egymás mellett elcsúsztatható logaritmikus skálájú vonalzók segítségével gyorsan és pontosan lehetett vele számolni. és így tovább. számolási módszerek.. Az egyiket elvitte. 1980-ban Moszkva legnagyobb áruházának pénztárosai még ezzel számoltak . Az iskolában megtanultunk egy módszert a szorzásra. Kiejtem a mindkettõben meglévõ jeleket: 3. ami – az ujjaikon kívül – a kezük ügyébe került. Leírom a megmaradt jeleket: Rendezem a számot. majd ebbõl a szorobán. Elõdeink sok mindent használtak számoláshoz: kavicsot.döbbenetes gyorsasággal. a másik a feleségnél maradt.

Most a jobb kezeden ugyanígy számold ki a 7-et. Elmagyarázni bonyolultabb. de ne ijedj meg. Egyik kezünk a szorzandó. most nem lesz labdaszámolás! Lesz viszont egy újítás: egy kezünkön 10-ig fogunk számolni. Ezután megnézzük. lépés összeadás 63 126 Egy táblázatban 35 17 8 4 2 1 63 126 252 504 1008 2016 2205 2016 2205 46 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár . az ujjaink állása az ábra szerinti értékeket jelenti. azt elhagyjuk. érdemes kipróbálásra. Végül a „duplázós” oszlop megmaradt számait összeadjuk. 214 · 89 = 19046 Az „orosz módszer” Már ismert volt Egyiptomban is. Ezután bal kezeden nyitott ujjakat (1: ) megszorzod a jobb kezeden nyitott ujjakkal (3: ) és ehhez hozzáadod az összes csukott ujjad számának tízszeresét. A mûveleteket addig ismételjük. hogy közben egyesével nyitod az ujjaid 5-ig. komoly vetélytársa az iskolai szorzótáblás módszernek. A másikat ugyanabban a sorban megduplázzuk. hogy a „felezõs” oszlop mely soraiban állnak páros számok. A módszer kizárólag ötnél nagyobb számok összeszorzására használható. Az eljárás menete: írjuk le egymás mellé a szorzót és a szorzandót. akkor abban a sorban mindkét számot kihúzzuk. A „Gelosia módszer” Feltehetõen Indiából származik. Az ábra szerint egy táblázatot készítünk és beleírjuk a szorzandót és a szorzót.mint számológép Feltehetõen nagyon régóta létezõ módszer. ez a szorzás eredménye.Ujjaink . lépés felezés duplázás 35 63 17 126 8 252 4 504 2 1008 1 2016 2. a rész-szorzatra bontás módszerébõl alakulhatott ki. akkor nullát) a felsõbe. a részeredményeket beírjuk a megfelelõ oszlop-sor keresztezõdésekbe. másik a szorzó lesz. ha maradék van. Mindkettõ számjegyeit összeszorozzuk egymással. sok gyerek „esküszik rá”. Mennyi 35 · 63? 1. Az ujjainkkal fogunk számolni. amíg a „felezõs” oszlopban elérünk 1-ig. hogy a maradékot (ha van) hozzáadjuk a következõ sáv összegéhez. úgy. majd zárod 9-ig.soronként megfelezzük. mint megcsinálni. a tizeseket (ha nincs.célszerûen a kisebbet . lépés párosok kihúzása 35 63 17 126 8 252 4 504 2 1008 1 2016 3. Mennyi 9 · 7 ? Bal kezeden számolj el 9-ig úgy. Az egyiket . Ha találunk ilyet. az egyeseket az alsó háromszögbe. Ezután az átlós mezõben lévõ számjegyeket átlónként külön összeadjuk a jobb alsóval kezdve.

Az „orosz módszer” lesz segítségünkre.. Remélem értékelitek. és csak az ellenõrzött részeredményeket írom be a táblázatba. Várom észrevételeiteket... biztos. A felezésnél-duplázásnál használjuk az összeadás-kivonás szabályait! A rovásszámokhoz szélesebb táblázatot érdemes használni. izé. mivel „számrendszer-független”. Nagyobb számokkal bizony sokáig el lehet bíbelõdni. segítõ ötleteiteket a bartbox@t-online. a felezés-duplázás mûveletei egyszerû összeadások.. de be kell ismernem.Szorzás rovásszámokkal Eljutottunk a szorzás gyönyörûségéhez. Mennyi 26 · 13. s erre bíztatok másokat is. Próbáljuk ki: végezzünk el egy szorzást rovásszámokkal. hogy barátságosan kicsi számokat választottam... én nem! Sajnálom. felezés: 3´ 6 3 1 duplázás: 6´´ 2µ 4² 8²² 8´´´²²² Osztás – helyett! Tudunk vajon osztani is a módszer segítségével? Vagy más módszerrel? Hát. Kis gyakorlással ez még a nagyobb számok esetén is viszonylag könnyen és gyorsan megy. 1494) Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár Fent: kipuval számoló maja Középen: szorobán Lent: logarléc 47 . egyelõre nem sikerült megbírkóznom ezzel a feladattal. Számolás ujjakon (L. nos. vagyis: 111´ · 6´´.hu címre.. én ilyenkor az egyes soroknál a rész-számításokat külön végzem el... Pacioli: Summa de aritmetrica…. Dolgozom rajta. melyeket „fejben” tudunk elvégezni. Velence.

EC. EL. ha „A” magánhangzó következik utána! Thelegdi János KKUKA A a szóvégi „AK” szótag jelölésére szolgál. A kakukk szónál is látható. ECS. Í. a szavak elején és végén. É. 3. A „vég” K – – esetleg a többes szám jele lehetett valamikor. EK. amelybõl kettõ van. EH. EP. de ezt még nem volt idõm bizonyítani. az EK. Sebestyén Gyula KKUKAK 2. a -t csak szó végén (szó elején?). EF. 1966) 48 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár . Á. A k-t csak szóban. Szamosközy István (1570-1612) történész is csak ezt használta. 6. ETY. pedig õ még látott a firenzei nagyhercegi könyvtárban egy szkíta betûs könyvet. 7. Kakukk A rovásírásban az egyetlen nehézséget a K betû jelenti. EZS. Sajnos rovásemlékeink egyik elméletet sem igazolják maradéktalanul. A kakukk szó részemrõl ajánlott írása tehát: kkukak Hogyan írjuk le a KAKUKK szót rovásírással a kutatók álláspontja szerint? 1. Futárbot Ausztráliából (Johannas Friedrich: Geschichte der Schrift. ESZ. ES. ET. ENY. EZ. Magyar Adorján KUKA? Az elõzõ elmélet. ha úgy gondolta. magasban k (vegyesben?). magas magánhangzók mellett k (msh-k mellett?) Forrai Sándor ? U Mélyhangrendû szavakban . Az igazi K nagy valószínûséggel a K jel.10. EM. 5. Õ. elõl ejtett E-vel sorolt betûrendbe: A. Û. ER. EN. Ó. A zavar elkerülése végett használjuk írásunkban csak a K jelet. ED. hogy a szónak két vége van. Für Zoltán K U AK 4. E. U. EJ. EG. EB. Ö. EV. mivel ez illik a régi. O. milyen furcsaságok jönnek létre e szabályok alkalmazásával. Libisch Gyõzõ UKA Mélyhangrendû magánhangzók után . Ú. Magyar Adorján KUKA Mély magánhangzók mellett . ELY. Ü. I. EGY. Legalább hétféle szabályt állítottak fel használatára a kutatók.

hogy a szó önállóan is értelmezhetõ legyen. de ismét hangsúlyozom. Pl. Ç =Egy. szellemes összerovások. régen elõl ejtett E hanggal sorolták a mássalhangzókat. pl. hogy a szótagolás rendjét igyekezzünk figyelembe venni. vagy a futárok hírvivõ botjain.11. mert hiánya értelemzavaró lehet. Rövidítéses rovásírás Az Elõszóban már írtam. feljegyzéseknek. A legfontosabb. sem a hosszú mássalhangzók egyik tagjának elhagyását. pl. Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 49 . mind a felnõtt rovásírók kedvencei a játékos. talányos. ha ugyanabból több van a szóban. Z =EZ.: hatalmas = SMLTAH hatalma = AMLTAH hatalmasak = KSMLTAH Csak olyan rövidítéseket alkalmazzunk. A rövidítést és összerovást többnyire a botokon alkalmazták. emlékeztetõknek. sõt némelyeknek szó értékük is van. Így a rovásbetûknek szótag. de mivel csak az E kihagyása magától értetõdõ. hogy szkíta – pártus – hun – avar õseinknek voltak könyvei. szövegkörnyezet nélkül. a tudomásunk szerinti elsõ rovásírás tankönyv írója felhívja figyelmünket. betûkötések. F. L =EL. tehát a rovásírásos mássalhangzóink elé az E hang odaértendõ. Rövidítés összerovással Mind a gyermek. de ha szó végén áll. helyesebb a „magyar” szót az a) ábrán látható módon összeróni. Rövidítés magánhangzó kihagyással Mint a kakukk szó leírásánál láttuk. Marsigli által másolt Árpád kori botnaptárról néhány név rövidítéses rovásírással. mindig ki kell írni. (Forrai Sándor 1994) A nevek olvasatát megtalálod a Megoldások fejezetben. idegen szóval ligatúrák.: B = EB. Tehát íráskor az E hang kihagyható. Thelegdi János. amelyeket a szkíták által feltalált pergamenre rovásírással írtak. gyermek = KMRÇ gyermeke = EKMRÇ gyermekeim = MIEKMRÇ Más magánhangzót is ki lehet hagyni. amelyek nem ellenkeznek az iskolában oktatott helyesírási szabályokkal! Ezért nem javaslom sem a torlódó mássalhangzók. mint a b) módon: a) b) L. ezért a más magánhangzóból az elsõt és a szó végén állót mindig ki kell írni.

Ötletességét. szellemességét csak az emberi agy és kéz tudja kifejezni. hogy a jel hangértéke nem US. Ne erõltessük mindenáron. és a frissen. 50 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár . hanem NNY. azaz hosszú NY. aki olvassa.Forrai Sándor. hálás lesz érte. Ennek megfelelõen került be a rövidítések közé is. inkább írjuk ki teljesen. befolyásmentesen gondolkodó gyerekek véleménye is. Dittler Ferenc és jómagam ötleteibõl mutatok be néhány összerovási lehetõséget. Lejegyzésükre az igen szépen „rovásíró” Dittler Ferenc építészt kértem meg. Ha bizonytalanok vagyunk egy szó rövidítésében. mivel a számítógép nem tudja követni õsi írásunk összerovásának változatos lehetõségeit. oldalon) Véleményem. Példák (Megoldás a 81. vagy összerovásában.

ekiz nezzere .esem .etekef kézaf saku .ekihém náfanogrO .geresek bmalag . érege acic somriC .telekik a tíriviK .tegil a el seleveL .eseM .izeçel lé a tadáN . A hangos olvasás szövegei 1 Móra Ferenc: Zengõ A B C Rajzold ide az állatokat.izeçeh télüf a lúÒ .ógnoD .lé a júf .dasah lanjah sotamraH !rataviz a rám nav ttI . amelyekrõl olvasol! CBA gneZ :cnereF aróM .12. se kisE .léèign d árad .raka tój .eteksem .rétipip notrapkataP Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 51 . éreveh ókiè s gneÈ .aòa za óJ .neçehgá amlaòarA .gereèif ekèef itsüF .dala kíç sroç tt z k moÇ .elreG .nepeç dl z a géb iraB .

maifsik a !kotatgáv .!súhi uò ahup .tlov i uòsik télüfi uò ú oh ték :tlov si rotáb .ûh„ .tt leléd gojjiv eèréV .lüdegeh nólrat k èüT .tdala bbávot i iò .rádamsas kos a gohuS ..maifsik„ .tludrofgem i iò ”!mattala akór a tti„ :tiagá òozib ze .ólav abmoréòát a !léttel si méòe rám !gem kel e evlüs .k òef a katlov iatárab .ahóh .akuòa i uò tló .ttellem dre za le tlagraò avòusel .akór a kikal tto .uccU .tlov aif bbesikgel kéi uò i iò i uò .si káfríò a .lüpertá nokrá za kú !óh .ré tièik ava akóR .gem dpíè ..kotuf ih ed„ ”!pakle gém ”!ré mes abmomoò a akór za .lavákór a tágam atlálat ebme rám a ado ttopak .korkob a .akuòa i uò tlé eb abáih atlából l ri em rám òef sagam a ttellem dre ed .t defsav a kitegr Z .llá akra aráfavli .t tet a kize edni 2 Meixner Ildikó: Nyuszi Nyiszi i iÒ i uÒ :ókidlI renxieM sevdek .ójaS a ttogof tégrÜ .akór 52 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár .kolagraò ..

itehserek dákuòa .t dre za attotírob ebtét s -ah tré avdallufik i iò .”!ketíges„ .!maifsik .”!ketíges„ sé .záh a tti zE ótuf knélef .. amit Nemes Nagy Ágnes versrészletében olvasol! Rajzolhatsz ide is.támoò a ettet evle akór avdógga atdagof .i iò eb attollav ..tielevel a tt le a atpakle lavágá sé . zjar iráÒ :sengÁ çaN semeN .erléf ttorgu evseebgésték i iò .gáriv tti ze rede golaç tét s a tti ze rádam tti ze .ttotuf i iò i uò .rokob a atgús ..afríò a atgús .”!aifi uò a ttel ávoh .ráò a tti ze .reze .ajákuòa ed .ót a tti ze .kodagof tó roksám 3 Rajzold le.ttodóloòúg i uò a attotiòté sé .paN a tti ze ûlüf ógól .tti újrob ze ûf iráò a irev tásah reze .tú za tti ze lével tti ze .l le akór a atrakat si le .létréazah„ .”!ketíges„ .cáka tti ze léd a tti ze .kettetíges miatárab ”!mákuòa .az a„ ”!látlov sebesmálliv gelòét .gé za tti ze Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 53 .èl müç tti ze .tákraf akór a .taòokla za tló .

lakkotakal so ús .mesevdek .éz k kerebme a s .4 Wass Albert: Erdõk könyve (részlet) (Dinasztia Tankönyvkiadó.çan teküví kátrázel nabnoza kétzir gási pak .atda togásój a kenkiçE el leb neçet ebéví a keniknednim sé .l bbe el jab çoh .togásój a kanmiasrátlaçna dat .tieènik gáliv a kütt z k za elev el nojllá çoh .si tze attál .tlov ttezekdelef si gem -daado máL !menetsI ój sedé .daram avráz eví kerebme za gíma !téví kerebme za k lev motiògem djam né sé .taludni or .aklaçna ièik kideçen a ttepél ebéle :atdnom tze sé .atdut treM .tájáklaçna bbesevdekgel çén atvíhe .erdl f a lekkeènik a katllá el gidep kolaçna kerebme zA .llek donduT .megne gem ssagllaH gem tetetere a gem .romoò .atda tetetere a kankidosám A .tek dre 54 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár .gásúrobáH kaè erre çe .sálut up .tlov ne ék lennednim rám sé .tegéssekéb a za meken ddA .tekeènik izagi zA .tel lûÇ -kiçe ketnem abáih iáklaçna netsI sé .ttodokromo tto netsióJ a çoha S òozib l rika .tákbarad çe çan izagi :dotahtáL .tiakédnája netsióJ a k jéleb kéttehet men sé .gidep netsióJ .gésçiri .tál tnednim ika .tegéssekéb a kankidamrah zA . 2001) )tel ér( evò k k drE :treblA ssaW a netsióJ a rokima çoh .ettetmeretgem togáliv a oté çoh .zehrebme nednim arros ketnemadO .takotakal a k s .gem kattahlíò men keví a :gikisám a l t A .ttodoromo le noçan .timmes k lev kenré men òozib ed .netsióJ a tt z k iáklaçna té ttot o tekeènik .

nabkurokkereç katlániè tim k n árik .kievò k .ráv ûr ò ç çe tllá kannidlU tájpasedÉ .kenòék K sé kanákinnaP gidep tágúh ték Rajzolta: Szakács Gábor Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 55 .kiak -áloksi za totaz át o or e-kattahpak sé kiatallá -r t a sé .ttodoklaru gi .ki ntárab .if árik nuh sik çe ej lpere f knütenét -ík gém takoraçam a rokima .iT tnim .áb .kátvíh ken n árik ekiçn Ç tájòasedé agoR .kátvíh -áníK ne ége menah .tt leze levvé ˆ6‰ çÚ nebélez k ó of a iT a .tlov árik çan noçan .çúnaçu e-katlunat .gá roraçaM tsom tnim .kátvíh kankonuh sé kankát -évtset sé levielü a tlé ttO .ketkeN inlésem tsom kéntere l rrE ?nab .kan rábjO sé kanrátkO téèè ték .agá ro za .e-katto -izáh cnevdek .kiatárab .kanzúgedneB táj .5 Friedrich Klára: Roga királyfi (részlet) )tel ér( if árik agoR :arálK hcirdeirF -ik a nojav çoh .noza rám kotatdoklodnogle nálaT -táj . el agoR .ko ár -étáj e-katlov .if árik agoR sik a levier tlov arokka kaè men .

sorávçaN adráj si tú za loH .sorávçaN 6.énsereK 56 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár .má iòòa èniN .kénlusúB monláv enellek lE si kénrís gém nálaT ajtál mes iknes aH mette eh anráj ik S ?abknáloksi im A 4. 5.ttI sorás òozib ro koS 3.sorávçaN gimotloh kodaraM knulaf sik im a treM . sorávçan .koçav raçaM nételüret çan érgáliv t zA . 7 Petõfi Sándor: Magyar vagyok (részlet) )tel ér( koçav raçaM :rodnáS if teP mázah gá ro bbe geL . 2.mettelü loha .agam gáliv sik çE nélebek gadzag géspé a òáhA tév tetetniket ema .créb atjar naV lút si niajbah regnet ip aK A tégév dl F a ahtnim agásanór sÉ lúò e em o .inráj kéntere ttO . denneb né kénkallE megne et stíbáè eN sorávçan .etse ttodlá nedniM 1.abáloksi si nÉ .kénnem lassomalliV ense se rokiM kénlocup mes t piC .6 Kányádi S ándor: Kicsi faluból való vers srev ólav lóbulaf ièiK :rodnáS idáòáK má uk ûh çe nav eD moòáráb ièik ték S kül t ah . sorávçan .

tásoráv etlelgem 4.el le tjúb evléf dahaglo a rokka erdl f a t evtevel sé atdagar norak . òége tz k keòége .kénnel ajáglo káglo tlurob jé samlatah ed .8 Pilinszky János: A kõszívû király (részletek) )ketel ér( árik ûví k A :sonáJ yk niliP gem etremsi men ed 6.jali sé onog nolanjah ltét s re çe in ádav tnemle sé lavádah káglo .ermeleçek tlel 7. árik çe re çe tlov .artú za ár tlálat men .kéntehel kaè .kéntehel .savdrak serév a tl sé téh . .etk lik nokupak a tá nevé óllá . téh 8.cré sokliç a tlüp r ob .tlálatik ergév gím avzohújmo .lekkebe sajmo rév 1.savra a tjúb nettepét 9.lataif sé tlov pé .aka jé téh .evzehé . epén ek üb soènaga l bgetegner a tt jik . 57 . 2. kosavra a rokke 10.egéselef újfi aifsik nodjalut .eví a tlov l b k ed .evtevikmá ttogno tá nevé óllá .pan téh . árik a tdevétle . 3. .arnodav getegner a . .ebéle árik a Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 5. árik a ttegresek .z egneç a ttotuf men .

.ttotuf 9 Összekeveredtek a történet sorai..tte evle ataè a ttaim derze zA ..trís ...... Írd le helyes sorrendben a füzetedbe! (Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni . II.tte evle rátuf a ttaim ól A .....evré abáráv sagam aif sik ekòièik .....ttodoklaru sé tlé 13.... . ttala kól áz seòéf 12.....katko inrís kónábnûb .tege óktap a eb etrev lu or èávok A ...kankosavra a nátáh 11... 1978..Tankönyvkiadó.....ebéle tdala .tásoráv avláglo .tiepén evtere ..tte evle derze za ttaim rátuf A !tege óktap a nabboj eb drev roksáM . ....... .tá nevé kos-kos gém .tte evle gá ro za ttaim ataè A .... .. ..) .. trétazah a tnékim s . ... . Géza király pecsétnyomója Hunyadi János pecsétje (Ribáry Ferenc.. árik a trís kaè . 1878) 58 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár .tte evle óktap a ttaim g A ... ............tte evle ól a ttaim óktap A ....

etzeletétlef .taknánorok tne neb ehûms vt nuh isuzákuak .nav nebbev b .nebévò k ûmíc ” árikçan Hun cikádák – méltóságjelzõ süveg.10 Friedrich Klára: Roga hun király árik nuh agoR :arálK hcirdeirF -zjarpén i eh sé lótótínat iarozo erdne rétnip .aligur .gem tlah lunaltaráv sé nárok agor erdne rétnip .etenétr t konuh„ aléb á alór rí .bmod airávlák a .avuer .aur kórítenétr t tt z k konuh icjávs a .saor .és ruhadíszek (Bóna István: Hunok és nagykirályaik.tékélme izr táhçeh -dner .tlov aj ábçan alitta agor .saur .nebknütezekélme téven gem küzzir alitta .agur .noça attotjús málliv tnire nározo si e eh isézektemet a çoh .saor .ttala ráv a çav .tlov nározo akotribsállá tnire erdne rétnip kosárrof a .lór árik nuh agor r le mattollah l t tjûç ilebarok a .erélé konuh a tlürek náját ´´²4 agor a levégéssepék iaicámolpid sé irézevdah ilüvík moladorib nuh a ik ettet ejret arbboçangel çe kéttetí ék arámá za gelüní ólav .tiarátah .aur . Corvina 1993) Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 59 .kitílme nevén saliohr ûven zaur çe sé kevendálaè vor .

dótínat emí .kadah tdaráfgem nebketez ktü lattalodóh amén am .azzoh tájóda .domolpmet ekéb attotjúsmálliv 60 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár .sám tdaram men ro òáh l bdieènik tne .tákolmoh rítrám òávlah ajtjahgem támladarrof ek üb kansádut a ik .komor tetzekélme artlúm kaè ebrû za ttedemred avluzrot ro òáh .tá ettiv lezzût ebkeví óvla .dosódut n j sé .ttotíbáè aktit érgáliv sám çe nebéme ógobol .kanallágem lohmi tt le dení inserek tnokor tik .11 Áprily Lajos: A fejedelemhez (részletek) )ketel ér( zehmeledejef A :sojaL ilirpÁ nogásanór i igá ro édre .pél ebd le mí inórel táláh s azzoh lakkogalliè naltalálmá a .asáiró komá .meledejef .tétenezü tne gésneletgév a .kotit naltadlo za trésik si am .dokáid lohmi .melle a káf ótjúç .

Kríza Ildikó: A Székely himnusz születésének háttere címû könyvébõl (Budapest.teví s re .t édrE le dçah eN Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 61 .kanaljah erdl f lüdnergem a .notú s çn r G . lüdner men gem jda nákja kandiú ah çoh .larrágus ólat agív kniógobol sú ah erdetetniket .errem ajdut iK .nelejjé tét s .depén ermelez ç re çe gém dstígeS .kilrop eké iòkoraM .gem ssagllah et kankadah tdaráfgem nebketez ktü .pan a tnim .ladaid k r sé sádamátlef 12 Székely Himnusz .tekis knütezgév ah .knár stniket l bi hlef kodazá á .) unmiH eké :çr Ç ydánaÈ :tezgév a iv errem ..Csanády György eredeti verse.ajtíroble ro zá málluh a knüjeF !menetsI .neòévs galliè a if árik abaÈ alki a tnim . 2004.neregnet óljaz lótácrah kepéN .arsádamá sgév teknim djam nov et .tetih s re ladú ah a gém lüdneè arákos telé :esétetlednerle melle a s .t édrE .

kenejdegne en in evle S .knutdaka lóbái Á géM .knuçav koraçam si im treM .raçam ógnáÈ raçam ógnáè léttel éviM et çav rádam tdaka lórgÁ .tírobeb vleò negedI nodakaò kákèopap aló innóç .dár lodnog netsi rÚ za kaÈ moò .13 Csángó Himnusz.kenejlür ò k knutjar çoH .teknüvleò pé kájtít uplE gá roraçaM llá gém kujllaH .knü el ávoh menetsI nÉ knü evle im s . (Csángó nyelvjárásról átírva) Mikecs László: Csángók címû könyvébõl (Optimum Kiadó.dogá ro es tsoM .stíges noknusros netsirÚ !dstí ev en le tógnáè òége 62 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár .inlekené dut meN .evtemetle .inzokdámi névleò dáòA .dllágem si eT knünetsirÚ .kniekemreÇ ketzir kniápa te eM .evtettevlE létdepelet abát up çE létzeven kangá ro te eM dázah es . 1989) unmiH ógnáÈ raçam ógnáè .

sállavtiH . 1920 és 1945 között minden magyar iskolában ezzel kezdõdött a tanítás: )tel ér(..14 Hitvallás... (részlet) Pap-Váry Elemérné Sziklay Szeréna (1881-1923)a trianoni igazságtalan döntés után írta Hitvallás címû versét.nabázah çe ke ih .nebnetsI çe ke iH ..nemÁ A „Hiszekegy.nabgászagi k r inetsI çe ke iH .nabásádamátlef gá roraçaM ke iH .” egy 1920 és 1945 között nyomtatott iskolai füzet borítóján Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 63 ...

) antropológus.Erdély) rovásírásos feljegyzése maradt fenn 1624-bõl (18. író (18.) csíkkozmási plébános. sz. a számrovás.) Brazíliában térítõ jezsuita szerzetes (1864–1943) néprajzkutató. gyulafehérvári fõiskolai tanár (1684–1749) evangélikus lelkész. sz. sz. késõbb katolikus fõpap (1913–) tanár. oktató. Sokat tettek a rovásírásért Sokat tettek a rovásírás fennmaradásáért. történész (1842–1926) katonatiszt. . a botra rovás tudósa. tankönyvíró (Szerb Antal szerint) (1774–1846) mûvelõdéstörténész. sz. ahol könyvben jelenik meg (1712–1769) református pap. a rovásírás õrzõje (20. hidrológus. botanikus. sz. sz. gyûjtõje (19.) Tar Mihály barátja.) bíró. hadmérnök. polihisztor. Jobbágy származású piarista tanár.) juhász. múzeumigazgató rovásírás tankönyvíró (Rudimenta). a rovásírás ábécéjét eljuttatja Oxfordba. történész (1629–1687) csíksomlyói ferences rendi szerzetes (17. rovásírás gyûjtõ (17–18. mûvelõdéstörténész a világ legelsõ régésznõje régész. tankönyvet is írt a rovásírásról (20. hogy a magyar nyelv õsnyelv (17.) erdélyi. püspök.) egyetemi hallgató. Esze Tamás Révai Miklós néprajzgyûjtõ. levéltári gondnok. sz. rovásírással kapcsolatos könyvek szerzõje (1658–1730) olasz térképész. sz.) református presbiter.13.) Peruban térítõ jezsuita szerzetes (18. rovásíráskutató. kora legnagyobb tudósa. hadtörténész. sz. sz. F.) (1574–1647) Horvát István Makfalvi Farkaslaki Mátyás Zakariás János Fáy Dávid Sebestyén Gyula Rettegi István 64 . sz.) földrajztudós Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár (1887–1978) (1840–1899) (20. ne felejtsük el Õket ! Ábécé.) az erdélyi rovásemlékek kutatója. sz. a Magyar Tudományos Akadémia tagja (18. tábornok (19–20. felismerte. rovásábécék gyûjtõje (Sebestyén Gyula szerint). régész. Marsigli Debreczenyi Miklós Fischer Károly Antal Szamosközi István Ráduly János Tar Mihály Petrovay János Kiszely István Kájoni János Harsányi János Bod Péter Lakatos István Kapossy Sámuel Bél Mátyás Dr. vagy idõrendi sorrendben írd le nevüket rovásírással a gyakorlófüzetedbe! Magyar Adorján Torma Zsófia Csallány Dezsõ Thelegdi János Forrai Sándor L. a rovásemlékek gyûjtõje (1750–1807) tatai gróf. õrzõje (19–20. sz. sz. írástörténész. rovásíráskutató (1570–1612) Bocskai István fejedelem történésze (20. múzeumigazgató.

rovásíráskutató erdélyi református püspök. néprajztudós.) (1576–1634) (1915 – ?) (16–17.) (17. emigrációban élt író szobrász. turkológus. Bethlen Gábor udvari papja István fia.) (20.) (18.) (20. szerkesztõ. református prédikátor emigráns történész. õstörténész. a kolozsvári Mátyás szobor és a zilahi rovásírásos Tuhutum emlékmû alkotója nyelvtudós. a gyulafehérvári kollégium tanára nyitrai kegyesrendi szerzetes.) (1911–1974) (1830–1890) (1909 – ) a debreceni rovókör szervezõje parajdi sóbányász és fafaragó református prédikátor. sz. a rovásírás terjesztõje.) (20. a svájci hunok történetét írta meg német pénzverõ. pap. rovásírás gyûjteményét. bibliogfárus nyelvész. sz.) (1824–1890) (1883–1935) (1890–1976) (1913–1978) (1858–1903) (1844–1913) (20. sz. a Konstantinápolyi Felirat rovója rovásírásos könyvet adott ki „Régi magyar énekek” címmel. a marosvásárhelyi Református Fõiskola tanára történész. könyvgyûjtõ. svájci állampolgár. a csíkszentmiklósi felirat közlõje székely krónikás utazó. az énlakai rovásfelirat felfedezõje történész. sz. emiatt hamisítással vádolják a tászoktetõi sziklafeliratokról 47 000 (!) rovásbetût gyûjtött mérnök. sz.) (1494–1567) (16. sz.) (1594–1649) (18. õstörténész. nyelvész Csíkszeredai gimnáziumi tanár. utazó. sumerológus. palatáblát örökölt õseitõl sepsiszentgyörgyi polgármester az erdélyi. rovásíráskutató szobrász.Tetétleni Szabó Gyula Szekeres Lajos Miskolczi Csuják István Miskolczi Csuják Gáspár Szenczi Molnár Albert Fehérné Walter Anna Baranyai Decsi János Szabó Károly Jakubovich Emil Németh Gyula Fehér Mátyás Jenõ Fadrusz János Szentkatolnay Bálint Gábor Csepregi Ferenc Gödri Ferenc Musnai György Muzsnai Jenõ Dernschwam János Keteji Székely Tamás Somogyi Antal Barátosi Lénárth Lajos Pataky László Andrássy Kurta János Geleji Katona István Dezsericzky Ince Lisznyai Kovács Pál Jerney János Kémenes Antal Vitéz Szakonyi István Orbán Balázs Badiny Jós Ferenc (20. a Margit-szigeti rovásfeliratos kõ megmentõje mûvelõdéstörténész. õrzõje író. sz. õstörténész domonkos rendi történész. feljegyzéseit Hunfalvy Pál elégettette rovásírásos köveket. író Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 65 . sz.) (1575–1645) ( 17.) (20. Nagy mûve Az ékírástól a rovásírásig címû összefoglaló munka. sz. sz. énlakai unitárius templom rovásfeliratának készítõje. sz. a Nemzeti Múzeum könyvtárigazgatója nyelvész.) (1800–1855) (19–20. emigráns. sz.) (20. sz. sz.) (17. sz. sz. író Törökországba küldött követség tagja. Musnai György leszármazottja.) (19. a tászoktetõi kövek egyik leírója rovásíráskutató.

a tászoktetõi kövek elsõ leírója angol régész. sz. Tanítóképzõ igazgató. sz. a Túróci Fakönyv megfejtõje ditrói tanító. Hagyaték címû könyvében méltó emléket állít a táltosoknak és rovásírásnak tordosi tanító.) (19 sz. sz. sz. költõ.) (20.) (18. sz.Wass Albert Vén András Szilágyi Sámuel Balázs András Madarassy László Király Pál Makrai nevû strázsamester Szõke István Cherven Tamás Józsa Sándor John Lubbock (1908–1998) (19. rovásemlékek gyûjtõje a csíkszentmihályi rovásírásos kórusdeszkák megfejtõje a homoródkarácsonyfalvi rovásfelirat felfedezõje besztercebányai kanonok. a Székelyderzsi rovásírásos tégla felfedezõje a kiskunhalasi rovásírásos botok leírója irodalomtörténész.) író.) (20.) (20 sz. a campagnai szkíta baltatok leírója Németh Gyula: A magyar rovásírás. 1934 66 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár . sz. Torma Zsófia segítõje a csíkszentmártoni templomfelirat egyik másolója unitárius esperes.) (18.) (20 sz.) (20.

A gyurmabetûk letakarása és felismerésük tapintással. P. Gy. – mint legegyszerûbb betûk képének elhelyezése a táblán. Szabályok ismertetése (lásd 7-8. Ebbõl mindig legyen több tartalékban. CS. írásuk gyakorlása. Beszélgetés az írásról. kiválasztásuk az ábécébõl bekarikázással. I. L – betûk képének elhelyezése a táblán. Á. Ö. L – P. Egy sorozat A4-es méretû rovás betûkép. Feladatok: A feladatokat az alábbi sorrendben. A gyurmabetûk letakarása és felismerésük tapintással. A legrégibb írásfajták közé tartozik. jelentõségérõl. Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 67 . A. 7. . G. Ö. kiválasztásuk az ábécébõl bekarikázással. B. I. 2. J. Á – Ç. K. A betûk elkészítése gyurmából. SZ. T. S. 1. kiosztása a gyerekeknek. filctollak a tanulói betûkártyák elkészítéséhez. Ü) lejegyezni. Kartonlapok. 9. . 5. T. a tanulók haladásának megfelelõen osztjuk be. 4. . Ly. ZS. M. G. oldal) Beszélgetés: milyennek találják a rovásírást. amelyben nyelvünk minden hangjára volt és van jel. kutatómunka a könyvtárban) A rovás ábécé bemutatása. 8. 2. S. ZS. TY. M. TT – . kiválasztásuk az ábécébõl bekarikázással. 6. összehasonlítva a többi ábécével? SZ. Ny.-XI. A X. A betûk elkészítése gyurmából. Milyen régi az írás? Kik hozták létre az elsõ írásokat? Milyen írásfajtákat ismerünk? (Gyûjtõmunka. D. írásuk gyakorlása. 4. Ismertetés: a rovásírás a magyarok õseinek az írása. GY. A. század táján a latin betûs írás szorította ki. 10. A Forrai féle ábécé minden gyereknek. Á – betûk képének elhelyezése a táblán. J. Í. Ezt a szakkörvezetõ készíti el. 3. D. egyik sarkában kis méretben a latin betûk.14. É. B. amelynek kisebb betûkészletével nem lehetett 13 hangunkat (Ty. Egy doboz gyurma tanulónként. Minden tanuló elkészíti kartonpapírból a saját betûkártyáit. J. C. 3. olló. vonalzó. írásuk gyakorlása. Í. Szakköri ötlettár Eszközszükséglet: 1. C. Minden tanuló elkészíti kartonpapírból a saját betûkártyáit.

NY. Minden tanuló elkészíti kartonpapírból a saját betûkártyáit. 30. 28. LY. Û. Û. a gyerekek felmutatják a megfelelõ kártyát. Minden tanuló elkészíti kartonpapírból a saját betûkártyáit. C) Tíz rovásjeles betûkártya húzása. Minden tanuló elkészíti kartonpapírból a saját betûkártyáit. CS. K. AK – . A gyurmabetûk letakarása és felismerésük tapintással. 27. Ó. 29.és képkártyák készítése. írásuk gyakorlása. . A táblán 6–8 szó rovásírással. Ò. RR. ki tud többet leírni emlékezetbõl. A betûk elkészítése gyurmából. Ú. Ü. a gyerekek hangoztatják a betût. V. 13. 16. CCS. 24. 17. K. 20. N. º – betûk képének elhelyezése a táblán. 22. ¸. írásuk gyakorlása. szó. 19. A betûk elkészítése gyurmából. írásuk gyakorlása. 26. E. 23. 21. ki tud többet leírni emlékezetbõl. ezekbõl a betûkbõl minél több szó alkotása. 18. Z. Õ. kiválasztásuk az ábécébõl bekarikázással. 14. Z. írásuk gyakorlása. majd letöröljük. 25. R. leírása. É – O. É – betûk képének elhelyezése a táblán. F. Ú. Minden tanuló elkészíti kartonpapírból a saját betûkártyáit. U. E. 3–4 szókártya húzása. A gyurmabetûk letakarása és felismerésük tapintással. – betûk képének elhelyezése a táblán. kiválasztásuk az ábécébõl bekarikázással.és képkártyák egyeztetése. kiválasztásuk az ábécébõl bekarikázással. O. 68 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár . ezekkel mondatalkotás. felismerés. A betûk elkészítése gyurmából. Most már minden betût ismerünk. Táblára 6–7 rovásjel írása. U. H – betûk képének elhelyezése a táblán. Ü. Szó. A betûk elkészítése gyurmából. A betûk elkészítése gyurmából. 12. È. 15. B) Felmutatom a kártyát. majd leírás. Minden tanuló elkészíti kartonpapírból a saját betûkártyáit. kiválasztásuk az ábécébõl bekarikázással. Ó. . A gyurmabetûk letakarása és felismerésük tapintással. ZZ – R. N. Egymás hátára írjuk ujjunkkal a betûket. F. A gyurmabetûk letakarása és felismerésük tapintással. A gyurmabetûk letakarása és felismerésük tapintással. játsszunk a betûkártyákkal! A) Hangoztatom a betût. H – V.11.

közben a táblára szavak. amelyeket el kell végezni. 46. 41. Olvasás gyorsasági verseny. 39. 33. A tanulók elõtt lévõ hosszú rovásírásos szövegbõl néhány szót felírok a táblára. Mondatokra vágott. 40. vagy csak az élõlényeket jelentõ szavakat stb. a gyerekek keressék ki rajtuk a megtanulandó betûket vagy próbálják megfejteni! 32. Két darab A4-es lapra ugyanazokat a szavakat fénymásoljuk latin betûkkel és rovásírással. állat stb. Ezeket minden tanulónak kiosztjuk. 36. Csoportosítás Szókártyák szétválogatása fõfogalom szerint. Szólottó. összekevert mondatok rendezése. lemásolása. Írás gyorsasági verseny. aki hamarabb befedi a szavakat a párjukkal. növény. csak kimondom. húzd meg a padtársad fülét stb. majd egymás munkájának javítása. Karikázzák be! Szétvágott. Az egyiket a szavak szerint szétvágjuk. Szépírási verseny. Tréfás feladatokat tartalmazó mondatok húzása. Az gyõz. Rovásírásos keresztrejtvények szerkesztése. 37. 42. Tollbamondás utáni írás. zálogot ad. Mondatok húzása.31. karikázzák be! Ki találja meg leghamarabb? Nem írom fel a keresendõ szót. A tanulók eltakarják a szemüket. pl. Válogató olvasás: például csak olyan szavakat olvasunk fel. kb. Fénymásoljuk régi rovásemlékek képeit. Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 69 . összekevert történet idõrendi sorrendbe rakása. 47. A) Ki tudja hamarabb elolvasni. amelyekben egy bizonyos gyakorlandó betû van. leírása. B) Ki tudja hamarabb leírni. Aki nem tudja folytatni. átírása latin betûre. Több ilyen lapsorozatot lehet készíteni. 44. 43. 35. 45. pl. 25-öt. vagy mondatok kerülnek. Hangos olvasás mondatonként. 38. 34. összekeverjük.

52. százas. 1975) 70 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár . Magyar Adorján rovásírás ábécéje (Fehérné W. Hangoztatom a számot. 50.és számkártyák készítése. stb. a gyerekek hangoztatják. tollbamondás utáni írása tízes. A. 51. Átírások rovásírásról latin betûre. a tanulók írják le arab számmal. Napló vezetése rovásírással. Arab számok húzása. olvasása. 49. Számok hangos olvasása feladatlapról. A vonalakat bekenjük ragasztóval és ebbe illesztjük a magvakat. Számok másolása. a tanulók írják le rovásszámjeggyel. 3. halálozási idejének leírása rovásszámjegyekkel. ezres. latin betûrõl rovásírásra. gabona magvakból: kartonpapírra halványan ráírjuk a szavakat.. 2. tízezres. A tananyagban szereplõ költõk. húszas. születési. Házi feladatok 1. 54.Számrovás gyakorlása 48. Kiállítás készülhet belõle. A gyakorló füzetben a keltezés leírása minden foglalkozáson rovásszámjeggyel. 55. Rovásfeliratok készítése gyöngybõl. vagy a gyöngyöket. ötvenes. Felmutatom a számot. szóbetû. Rovásszámjegyes számkártyák húzása. kisebb fogalmazások. százezres körben. a tanulók felmutatják a számkártyát. írók. 53.

4. XVII. osztály Foglalkozás jellege: szakkör 1.ÁNAK ÓN ID – EHRÜÈ .EHRÜÈ . Zrínyi Miklós Általános Iskola Tanítás idõpontja: 2006.DISZNÓ JUHÁSZ .ADNOK ÓN ID .JUH GULYÁS . ÁHUJ .Akadémiai Kiadó 1985) 3.A UG .SZARVASMARHA Csoportosítsd a szavakat az állatokhoz! JÁÒ . Bothné Kósa Erika: Óravázlat Tanítás helye: Budapest. ker. ÁNAK PÁSZTOROK KANÁSZ . Betûfelismerés (táblán) Alkoss három szót a betûkbõl ! Kik õk gyûjtõnéven? Ki mire vigyázott? S G U Á A H J N K SÁ UG . Gyerekek kora: 10 év. 2. március 30.15. Találd meg a szótagok párját! (táblán) ADROÈ SOKOF PMOLOK A UG LLÜ LPMOLSOKADA -ROÈ -OF -OK -UG -LÜ Mi a különbség a csorda és a gulya között? Keresd meg az Értelmezõ Szótárban! Melyik a kakukktojás? Mely foglalkozáshoz köthetõ? ÜLLÕ KOVÁCS Célkitûzés: A mai órán régi foglalkozásokat elevenítünk fel rovásírás segítségével! Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 71 .ADNOK AHRAMSAVRA – A UG HUJ – JÁÒ Mi a különbség a csürhe és a konda között? Keresd meg az Értelmezõ Szótárban! (Magyar Értelmezõ Kéziszótár .

. . . . RÁNDOB. . . . . . . . . . .GAÇA AGRAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . RÁMÍT Iskolai hivatalsegéd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RÁNLOM = KÁ R P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LLÜ . . . . . . . könyvébõl (Talentum Kiadó 1996) egy ideillõ közmondást! 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . cs. . . . . . . . . . ÉPIC Kardkészítõ. . . . . . . . . . .SOKOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . SUKITAP Búzát õröl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cs. . . . . . . . .A URUF . . . . . . . . .AFATPAK . . . . . . . . . . .ÓSRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . ROT ÁP = ABUS . .R B ÈÁVOK = ZÛT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÉBROB Csizmakészítõ . . . . . . . ÈÁKAT = NO ÁV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÒÉREÈ . . . RÉTNIP Szövéssel foglalkozó iparos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . élesítõ . . . . . . . . . ÈÛ Bõrkikészítõ .ÓTATJÚF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÈÁRGOB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RÁDÁK. . . .ÓLOLIT . . . 6 borítékban rovásszavak. . . . . . . RÁTJOB Gulyát õrzõ pásztor .AFÓTÁL 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T IL . . . . . . . . 4. . . . .4. . . . . KMOLAM . . . . . . . .AKÉV 3. . . . . . . RÁMLAK Szõrmébõl bundát készít . . .TEREK V . . . . . A UG SAKEZAF = KÉTSEF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÛT . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások c. . . . ABÁB 72 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár . . . . . . . . cs. . SÁ UG Fodrász . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . ÁNAK Pásztor munkáját segítõ legény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MÉF . . AGRAV Kerékgyártó . . . . .RÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . cs. . . . . . . . . . . . RÁNLOM Kést élez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RÁNGOB Patkolást készít . . . . . . . . . . . . Táblázat kirakása – a Szóbúvár címû könyv használata Régi foglalkozások: Hordókat. . . . . . . . . . . . . . . . . . .MOLAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÈÁKAT Disznópásztor . . . . . mely foglalkozásra ismersz? Válassz a kiállított tárgyak közül.AKKOR . . . . . . . . . . . Csoportosítsd.GNOROK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ECNEMEK TEGÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUFÁRGOTOF Szülésznõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cs. . . . . . . . . a gyerekek ennek megfelelõen 6 csoportban dolgoznak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kádakat készít . . . . . . . . .KÉ U . . . .ÓKTAP . . . . . . . . . . . . .AIDAMZIÈ = Ú NAKRAS . . . . . . . . . . . . . . SULLEDEP Gyógyszerész . . . . . . . . .ROPUÈ . . . . . . . . . . . . .ANRÉC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RÁ IÈ Kereskedõ . . AIDAMZIÈ Cipõt készít . . . . . . . . SÛR K Fényképész . ami jellemzõ a foglalkozásokra! Mutasd be pár mondattal a foglalkozást! Keress O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÈÁVOK Lábbelit javított . . . . . . . . . .AZÚB .PMOLOK . . cs. . . . . .TEÈE . . .

A rajta lévõ idézet szövege Gub Jenõ: Üres kalász fenn hordja a fejét (Erdélyi Gondolat Könyvkiadó ... Pomáz-Klissza. nézd meg jól.6. 5. 1975) Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 73 . Ismert mesékbõl részletek rovásírással. Kunkerekegyháza. Népdalok gyûjtése. Hódmezõvásárhely (XIV.Székelyudvarhely 2004) címû könyvébõl.zehétih tne kendies „ .révtseT Rovásfeliratos gyûrûk kiterített rajzai: 1. 4. 8. Egy kiválasztása: Nézd meg lányom. (Negyedik daloskönyvem – Apáczai Kiadó 2005) A tanulók által készített könyvjelzõk átadása a vendégeknek. 3. század) (Fehérné Walter Anna.zehérek ç kendetezmeN ”!ahos neltûh çél en . Székesfehérvár. Olvasd el! Melyik mese? Mely foglalkozást rejti? Kisnyúl (mészáros) A kiskondás (disznópásztor) A rátóti csikótojás (csõsz) Gergõ juhász kanala (juhász) 7. . Ladánybene (Árpád-kor) 8. Battonya (avar kor) 2. amelyekben régi foglalkozások szerepelnek. 6. Klárafalva. 7. Deszk.

Az elsõ versenyt 1997-ben szûkebb hazámban.és Sport Bizottsága négynapos erdélyi utazással jutalmazta.és középiskoláiból csaknem száz tanuló nyújtott be dolgozatot. 1999-ben a Magyar Cserkész Szövetség versenyén vettünk részt tanulóinkkal szép sikerrel. Friedrich Klárával. kerületi önkormányzat Kulturális. Fokozottan érvényes ez a rovásírásra. A sikeres rendezvény hatására fogalmazódott meg Forrai Sándorban a Magyar Rovók és Rovásírók Országos Szövetségének létrehozása. aki levélben keresett meg jókívánságaival. hozzáértõ bizottság értékelte. amelynek során több rovásfeliratos székelykaput fényképezhettek le. Budapest XVI.Szõke István Atilla verse Bartha Mihály erdélyi rovó faragása 74 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár . Dr. közelebbrõl a Móra Ferenc Általános Iskola. amely nemzetének hírnevét öregbíti. az pedig a fiatalokra. gyermekekre jellemzõ természetes igény. A döntõt 1998 márciusában tartottuk. nem is számítottunk akkora sikerre. A helyszín ismét a XVI. Elképzelését még ebben az évben megvalósítottuk. Rováshimnusz . hogy a kerület általános. Ennek a versenynek köszönhetjük Forrai Sándor tanár. a szervezet vezetésével engem tisztelt meg. amelynek igazgatónõje. a verseny gyõzteseit a XVI. Szakács Gábor: Rovásírás versenyeinkrõl Ha valaki olyan ismeret. Fõvédnökünk Forrai Sándor tanár úr volt. hogy megszerzett tudásukat összemérjék hasonló érdeklõdésû társaikkal. kerületében szerveztem. kötelessége ezt másokkal is megismertetni. Feleségemmel. A 95 versenyzõbõl 28-an ideiglenes határainkon túlról (Felvidékrõl. kerület lett. amely a magyarságnak legrégibb és legértékesebb szellemi kincse.16. Jeszenszkyné Gallai Gabriella azóta is helyet biztosít a rendezvénynek. Kárpátaljáról. dolgozataikat 25 fõs. 2000-ben az összefogás és a szélesebb körû terjesztés reményében a Magyar Cserkész Szövetség és az Ómagyar Kultúra Baráti Társaság képviselõit is meghívtuk versenyünkre. aki a feladatokat készítette. tudás birtokába jut. írástörténész atyai barátságát. Erdélybõl jöttek).

debreceni tanárnõ vállalta. minden versenyzõnek téríteni tudtuk az útiköltségét. amelyre többek között felkerülnek a versenyek eredményei. Örvendetes tapasztalat. zentai. A verseny feladatait Tisza András és Kállay László. Bár a családi pénztárat ki kellett ürítenünk.2001-ben a Délvidék és Horvátország is bekapcsolódott a versenybe. hogy csak magyar szavakat használjunk. A versenyzõk megnövekedett létszáma. így a fõvédnökségre felkért Dr. történelmünkkel foglalkozó cikkek. hogy a gyerekek figyelmét felhívjuk nyelvünk gazdagságára és visszaszorítsuk az idegen szavak elburjánzását. a verseny népszerûsége ekkor már felvetette az elõdöntõk szükségességét. századi palatábláját. a latin betûrõl rovásra. nevének felvételével tisztelgünk elõtte. 2003-ban az addig támogató Illyés Alapítvány Dr. rovásírással. egyúttal õk voltak az értékelõ bizottság elnökei is. ahol nem csináltak lelkiismereti kérdést pályázatunk elutasításából. valamint az Egészségügyi Középiskola (Nagy Abonyi Zoltán igazgató). Ismét Molnos Angéla nyitotta meg a versenyt és tanulságos mûveivel ezúttal is megajándékozta a résztvevõket. erdélyi felkészítõ tanár volt. Az értékelõ bizottság elnöki tisztét. Bartha Mihály és Tasnádi Márton is részt vett. A feladatokat Nagy Gyula zalaszántói tanár. Ismét ösmûveltségünk iránt elkötelezett támogatóink segítettek. A kör jelmondata Friedrich Klára 1998-ban megjelent oktató füzetének címe lett: Tanuljuk és tanítsuk a rovásírást! Új feladatot is bevezettünk az addigi hangos olvasás. Az értékelõ bizottság elnöke Zomoráné Cseh Márta. A 89 esztendõs Forrai Sándor idõs kora miatt személyesen már nem tudott megörvendeztetni bennünket. Mivel névadónk nemzetmentõ munkájáért hivatalos elismerést soha nem kapott. az összerovás és a botra rovás mellé Tudod-e magyarul ? címmel. Ismét közöttünk volt Forrai Sándor. népszerû Magyarító könyvecskéjébõl minden tanulónak és kísérõnek hozott ajándékul és okulásul. ellentétben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával. Ennek következtében csak nagy szívfájdalommal tudtam a kezelhetõ létszámon felüli jelentkezõket eltanácsolni. Molnos Angéla nyelvész tudós tisztelt meg jelenlétével. Õ indította el azt a nemes mozgalmat. Kis Berta Teréz felvidéki. fényképei. A verseny idején indult a Forrai Sándor Rovásíró Kör honlapja (http://www. Nem csak támogatásukat vonták meg. hanem arról csak a verseny elõtti napon értesítettek. Kárpát-medencei Versenyt a Magyar Rovók és Rovásírók Országos Szövetségének örökébe lépett Forrai Sándor Rovásíró Kör szervezte. A 2002-es Kárpát-medencei Rovásírás Versenyünkön a résztvevõk száma 113-ra nõtt 18 kísérõvel. amikor is a felhasznált idõ dönti el a helyezést. A feladatok elkészítése ez évben az értékelõ bizottság elnökére. A verseny és az eredményre való várakozás ideje alatt tanúsított magatartásuk pedig példás. akárcsak Csepregi Ferenc rovásírásos táltosköveit és XVI. egyre többen adnak be hibátlan megoldásokat. Idén hozzájuk csatlakozott a délvidéki Zentán a Stevan Sremac Általános Iskola (Sárosi Gabriella igazgató). rovásról latin betûre történõ átírás. Tatabányán a Móra Ferenc Általános Iskola (Rákász Mihály tanár).rovasirokorforrai. Püspökladányban pedig a Karacs Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola (Nemesné Nagy Erika tanár) már tavaly vállalták volna az elõdöntõk szervezését körzetükben. kerületének díszpolgárát kértük fel.hu). nagykaposi tanárnõre hárult. 2004-ben az V. Az értékelésben már két erdélyi középiskolás. az értékelõ bizottság elnöke állította össze. Kárpát-medencei Versenyünk fõvédnökéül Laki Károly néprajzi mentõt. hogy a gyermekek évrõl évre kisebb hibaszámmal dolgoznak. Veress László helyett õsmûveltségünket kevésbé értékelõ elnököt kapott. akinek 1975-ben összeállított rovásírás-történeti vándorkiállítását a helyszínen bemutattuk. Budapest XVI. A 2005-ös VI. ami sajnálatos módon abban az évben még nem valósulhatott meg. A 2005-ös év vége és a 2006-os év eleje az elõdöntõk szervezésének jegyében telt. eszéki diákokkal. nemzeti érzelmû honfitársaink segítõkészségében sem csalódva. egyben a feladatok készítését Szebellédyné Lévai Éva. Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 75 . közülük 93-an vették igénybe a szállást az önkormányzat napközis táborában.xw. ajánlott kiadványok. a Móri Rovásírók Baráti Körének vezetõi készítették.

Itt jegyzem meg. hogy az összerovás. a Forrai Sándor Rovásírók Jászberényi Körének vezetõje. Az értékelõ bizottság elnöke a délvidéki Sárosi Gabriella iskolaigazgató. 2006. abból felidézhetik a versenyt. A döntõre a hagyományokhoz híven június 24-én. hogy a gyermekek minél jobban megismerjék saját történelmüket. akikkel ott kötöttek barátságot. Estyán kovács csinálták. nemezelés. A csikszentmiklósi felirat Sebestyén Gyula által javított szövege 1501-bõl 76 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár . hogy a versenyekbe valamennyi elszakított területen élõ magyar testvérünket. Az elõdöntõk szervezésének iratanyaga. Köszönettel vesszük. a füzet egyben a következõ évi felkészülés alapja is lehet. Móra Ferenc Általános Iskolában kerül sor. Hiszen a cél nem csak a versengés. Emlékezetes volt a budapesti XVI. a távbeszélõ számlák és postaköltségek is tetemesek. Urbán Aladár. pólófestés. csaknem száz gépelt oldalt tesznek ki. Önkormányzat pályázataink támogatásával. Versenyeinken nevezési díj nincs. Ker. Iskola tanárnõjének. értékelõ bizottsági tag útiköltségét igény szerint térítjük. Z. Egerben a Ráózsa-szín Rovásíró Kör (Csatlós Csaba és Nagy Endre József vezetõk) és a budapesti XVII. a Muravidéken a lendvai Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet munkatársa Patyi Zoltán. a feladatok összeállítója Szondi Miklós tanár.a felvidéki Alsobodokon a Vállalkozói Magán-Szakközépiskola (Z. pásztorkutya bemutatók. Erdélyben az önálló versenyeket is szervezõ szamosújvári Czetz János cserkész csapat társelnöke. hanem közös õsmûveltségünk megismerése és az egymástól olykor határokkal elválasztott magyarság kézfogása. Gergely mester csinálták. kísérõ. ker. Kassné Szalay Erzsébetnek Nagyanyáink öröksége címû szõttes kiállítása.és felnõtt néptánc. ker. Mátyás mester. Urbán Aladár (Felvidék) és a Czetz János cserkészcsapat (Erdély) készítette. körlevelek. a vendéglátó iskola tanulóinak mûsora. a XVI. gyermek. szülõ vállalja át az útiköltséget. június Úrnak születésétõl fogván írnak ezerötszázegy esztendõbe. Mátyás. a késõbbiekben pedig a nyugati magyarságot is bevonjuk. jurta állítás. Iskola (Bothné Kósa Erika tanár). stb. Az elõdöntõk feladatait Magyar Istvánné (Noszlop). a Palóc Társaság elnöke). amelyek az értékelés közbeni várakozás óráit hivatottak megkönnyíteni. Móra Ferenc Ált. sólyomröptetés. Terveink közé tartozik. A XVI. Hogyan mondjuk magyarul? feladatokat hagyományosan Friedrich Klára készíti. amelyet a gyermekek és felkészítõik egyaránt megkapnak. ker. ahol a védnökséget Halzl József. villámlevelek. minden tanuló. 2000-tõl kezdve minden évben kiadok egy 50-60 oldalas füzetet a versenyrõl. Az elõdöntõk és a döntõk ünnepélyességét erõsítik a mûsorok. ajándékokkal. hogy ezt egyre több iskola. anyagiakkal. a rendezvényeknek helyt adó iskola munkatársai pedig a lebonyolítással segítik versenyeinken keresztül. Kasza Tamás. míg a botra rovásét Lénárth András. Zrínyi Miklós Ált. a Rákóczi Szövetség elnöke látja el. szálláslehetõséggel. pl. mások a kedvezményes étkezés biztosításával. János. elérhetik azokat.

Kormos Krisztián. Fábián Csilla. Ádám Zita. Pápai Enikõ.ardnaxelA sóoS .mádÁ htránéL .airámannA sûdegeH .aemíT agraV .atáeB rákoT . hogy sajátítsák el e kincset.aivli lzcárG somroK .Az 1998 és 2005 közötti versenyeken elsõ helyezést elért tanulók: Feik Tamás. Tokár Beáta.sengÁ tniláB èákaT . Gáspár János. Gráczl Szilvia. Molnár Erzsébet. Nagy Adrienn. Legyen ennek az útnak elsõ mérföldköve az Isten ajándékaként elnyert székely rovásírás közkinccsé tétele.d lE anotaK amzoK . Bálint Ágnes.airáM atáeB láP . Csillag Katalin. Tokár Ingrid. Szilágyi Enikõ.sámaT kieF . Katona Elõd. tanítsák gyermekeinket.robáG séllI .aróD yk náho . Horváth Bálint. Tasnádi Márton. Jordán Anikó.alleirbaG arvaV . „Quo vadis Székelyföld?” A Csíkszeredai „Quo vadis Székelyföld?” Konferencia zárónyilatkozata Székelyföld autonómiáját csakis együtt.ókinA nádroJ . június 21-én Isten áldása legyen a munkánkon! Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 77 .akéR . 2003. Illés Gábor.aidualK seréB .náit irK 17. Kérjük pedagógusainkat és a szülõket.cnir L ssaV . Tóth Gergely.notráM idánsaT . hogy a helységnév-táblákon tüntessék fel a települések nevét a székely rovásírással is. Kartosonto Károly. közös akarattal érhetjük el. Szohánszky Réka.nneirdA çaN .alliÈ náibáF . Kozma Annamária.etneveL .atiZ mádÁ .esemE hgolaB . Vavra Gabriella.dirgnI rákoT . Soós Alexandra. Pál Beáta Mária. Koncz Klára.nilataK galliÈ . oráK otnosotraK .arálK zcnoK . Takács Dóra.tniláB htávroH . Lénárth Ádám.tebé rE ránloM . Hegedûs Levente. egreG htóT .sárdnA ivlafzcéL .sonáJ rápsáG . Varga Tímea. Vass Lõrinc. Balogh Emese. . Kérjük székely településeink önkormányzati testületeit. kinE içáli . Béres Klaudia. Csíkszereda. kinE iapáP . Léczfalvi András.

Lakatos István csíkkozmási plébános ábécéi alapján összeállított gyûjtemény (Debreczenyi Miklós: Az õsmagyar írás néhány hazai s oroszországi emléke. 1914) 78 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár .

.18. Jeszenszkyné Gallai Gabriellának. akik korlátlan szabadidõ és anyagi lehetõség birtokában kiadott könyveikben a rovásírást. szállásolását. ne hagyjuk magunkat a lejárató próbálkozásoktól elbizonytalanítani! A rovásírás nem csak szent örökség... valamint szervezõ munkája eredményeként hazai és ideiglenes határokon túli gyermekek százai mérhették le tudásukat eddig hat Kárpát-medencei Rovásírásversenyen. oktató. miután õ maga is alkalmazta és mélyen tisztelte õseink e becses hagyatékát. Barta József grafikusnak a gondos tervezõ munkáért. – sajnos már csak halála után – Meixner Ildikónak. . fõként az ideiglenes határokon túlról érkezõk utazását. hun. csak másképp) gyökértelenül. A fennmaradás jogáért küzdõ nemzet érdekében végzett erõfeszítésük fontosabb. . a régi rovóknak. magát a rovásírás szót is . díjazását. akik ezt a csodálatos örökséget reánk hagyták. Köszönet. akik megkönnyítik a gyermekek és kísérõik. a gyermekeket kitûnõen felkészítik és szabadidejüket feláldozva elhozzák õket a versenyekre.. . XVI. . terjesztõ munkásságáért.. Fadruszt követõen közel száz mûvész. . aki a Budapest. jelvény és plakáttervekért. miközben ezt a jelképrendszert (amely kétségtelenül létezik.. hogy az utóbbi tíz évben több mint ezer gyermeket és felnõttet taníthattam meg a rovásírásra. és mert magas életkora. akik az esetleg nem kis helyi ellenállást legyõzve a rovásírás oktatásának lehetõségét kiharcolják. megfellebbezhetetlenül. Szakács Gábornak.. addig itt a Kárpát-medence területén....... Dr. író.. már az Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 79 .. ám támogatott olvasástanítási elméletek közepette sok küzdelemmel ismét tekintélyt tudott teremteni a magyar nyelvnek legjobban megfelelõ. hun-székely írás elnevezésekkel találkozhatunk. a versenyek támogatóinak. cserkészvezetõknek. betegsége ellenére példamutató erõvel és önzetlenséggel osztja meg szellemi kincseit a rovásírás iránt érdeklõdõkkel. hazánk egyik legnagyobb szobrásza használta elõször.támadva és lebecsülve mutatják be. és ezzel gyermekek tömegét mentette meg a kudarcoktól és juttatta az olvasás öröméhez. rendszerezõ.sõt. a magyar oktatásügy egyik legnagyobb alakjának. Használjuk tehát bátran. a rovásírást kutató. elemzõ – összetevõ – szótagoló módszernek. tanároknak. tudós. . továbbá bármiféle tanítási gyakorlat nélkül önkényesen. mindenek elõtt szkíta – pártus – hun – avar õseinknek. Dittler Ferenc építésznek az igen szép átírásokért.. . Addig a szkíta. mivel a zavaros. a rovásírás terjesztõit és oktatóit . a juhász gyerekektõl a fejedelmekig mindenki írástudó volt. kutató mûveiben a rovásírás szót alkalmazva mentette meg a feledéstõl elõdeink írásmódját. mint kizárólag kiváltságos koponyák által felfogható tant állítják be és véget nem érõen értekeznek a rovásírás jelképrendszerérõl. étkezését. A fejletlenebb latin betûs írás ránk kényszerítése elõtt a magyarok õsei között nem volt írástudatlan. aki fáradhatatlanul segít abban... Míg Nyugat-Európában a 8.. azoknak a tanítóknak. kerületi Móra Ferenc Általános Iskola igazgatójaként a szakkörnek és a nem kevés „felfordulást” jelentõ Kárpát-medencei Rovásírásversenyeknek helyt ad és ezek szervezésében az iskola több tanárával együtt hatékonyan részt vállal. mint azoké a „tudósoké”. Forrai Sándornak. régészeti összefüggések. A rovásírás szót eddigi kutatásaim alapján Fadrusz János (1858-1903). õshazánkban. században a Frank birodalom császára külföldrõl volt kénytelen írástudó szerzeteseket hozatni. . hanem elsajátítása a magyar nemzet minden tagjának – életkorra és foglalkozásra való tekintet nélkül – nemes feladata... néprajzi.

rovásjeles agyagkorongjai bizonyítják. Legyünk büszkék õseinkre. 6–7000 évvel ezelõtt – talán az egész világon elõször – szervezett olvasás-írás tanítás folyt. mint ahogyan ezt Torma Zsófia régésznõ tízezret is meghaladó. Maros parti.újkõkorban. 80 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár . az õ útjukon egyetlen lépés sem vész kárba! Fischer Károly Antal könyvébõl (1889) Fischer Károly Antal könyvébõl (1889).

így. 5. Gyuri. Antal. atya. 50. anyu. baba. nagy. Albert Ember. ágy. Péter. 4. menny. 6´´´ . 8. út.7´´´´µ²6 . felelet. indul. Klára. 2. könny. nyugat. rovásírás. olló. tud. apa. paripa. hun.20. anya. haza. duda. turul. vár. sima. 7. agy.9²9 . haza. túl. dió. ez. Egyed.9´´µ . szkíta. Gyula. avar. egy. 9. is. mellette. Lázár. nyúl. 9µ 59 4´´´´ 7´´´µ 44 87 4. Erzsébet. tök. ² ² ²2 ´´´´µ 3´´´´µ 2´´´ 32 3. oldal Légy hû mind haláliglan és teneked adom az életnek koronáját Az botnaptáron szereplõ összerótt nevek latin betûvel: 1. 12. nyír. 10. úr. idõ. csak. gyík. kert. új. hall. múlt. kell. 11. gyermek. holnap. Zsuzsa. oldal 49.8µ² . 3.3µ ´´´µ²9 980 9µ²7 759 5´´²7 725 7µ² 157 1µ²6 651 5. Csaba. inda. 6.6´´²7 81 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár . köt. olló. avar. annyi. nyugat. nyár. mai. öt. Gergely. csúcs. itt. apu. oldal 4 4 3 3 3 9 9 8 8 2µ 9 1´µ ´ 10 7 3µ ´µ 7 7 ´´´ ´ ´´´´ 1 1 4 9 3´ ´µ 60 6 6 1 ´´ 1´´ ´´µ 70 5 5 3 7 ´ 1µ 51 2 2 6 2 8 9´ 19 2. 1´µ²2 . az A számrovás feladatok megoldásai 1. Benedek. 6. Erzsébet. hal. mennyi. ma. hal. Demeter.8´´ . Gyula. Ferenc. kereskedelem. Megoldások Az olvasás-írás feladatok megoldásai 36. itt. magyar.2´ . vár.

3´ 1³1´´´´µ 91001 µ²3³1µ 51350 3²1³²9 900103 b) c) 8. 2² . 1878) Egyiptomi hieroglif írás (Johannes Friedrich. 1929) 82 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár . 1966) A germán runaírás jegyei (Tolnai Új Világlexikona.7. 1²3³2´ 12301 ²5³´´´´µ 90500 d) 4³9 9004 1³´´´²9 930001 9.1´´´µ . oldal a) Ékírás (Ribáry Ferenc. ´´´´µ³² 100090 42.´´´² .1´´² . 1966) Hettita hieroglif írás (Elizabeth Hering: Az írás rejtélye.

1995) Az õsi magyar rovásírás és mai alkalmazása (Hun-Idea Kiadó 2005) Rovásírás gyakorlatok nem csak gyerekeknek I–II. fába rótták… (Szakács Gábor kiadása.21. Hasonmás kiadás: Nap Kiadó 1998) A magyar nyelv szótára (1862. Molnos Angéla: Dr. (Magyar Ház 2000) Rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár (2003) Kárpát-medencei birtoklevelünk a Rovásírás (2003) Kõbe vésték. 1960) Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár 83 . Molnos Angéla: Tomory Zsuzsa: Dittler Ferenc: Friedrich Klára: Friedrich Klára: Friedrich Klára-Szakács Gábor: Friedrich Klára-Szakács Gábor: Friedrich Klára-Szakács Gábor: Szakács Gábor: A magyar nyelv teljes szótára (1873. (Antológia Kiadó 1994) A magyar rovásírás elsajátítása (Szerzõi kiadás 1996) Õs magyar rovásírás (Warren. (Tankönyvkiadó 1978) Magyarító könyvecske (Debrecen 2001) Jövõnkért a magyar nyelv ügyében (Debrecen 2003) Kezdeteink (Silver Lake. 2005) Rovásírás játék nem csak gyerekeknek (2005) Tájékoztató füzetek a Kárpát-medencei rovásírás versenyekrõl (2000-2005) Krétai lineáris B írás (Elizabeth Hering. 1999) Az ékírástól a rovásírásig (Buenos Aires 1975) A hun-magyar írás és annak fennmaradt emlékei (1889) Az õsi magyar rovásírás az ókortól napjainkig. USA 1970) A dyslexia prevenció és reedukáció módszere (Budapest 1993) Én is tudok olvasni I-II. a Miskolci Bölcsész Egyesület újrakiadása. Irodalom Ballagi Mór: Czuczor Gergely-Fogarasi János: Fehérné Walter Anna: Fischer Károly Antal: Forrai Sándor: Forrai Sándor: Magyar Adorján: Meixner Ildikó: Meixner Ildikó: Dr.

A kör tagja lehet. Célja a rovásírás tanulása és tanítása. a kifizetések számláíról másolatot kap. 84 Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár . Mindenkit szeretettel és tisztelettel várunk a Forrai Sándor Rovásíró Körbe.) évente megrendezésre kerülõ Rovásírók Napja.hu A „Miatyánk” Thelegdi János 1598-ban írt tankönyvének másolatából.. A tagdíj kizárólag a Magyarok Házában (Bp. amelynek tevékenységével kapcsolatos felvilágosítás Szakács Gábortól kapható. A Forrai Sándor Rovásíró Kör közleménye A magyar Rovók és Rovásírók Országos Szövetsége tevékenységét Forrai Sándor Rovásíró Kör néven folytatja. Örökös és tiszteletbeli elnöke Forrai Sándor.22. valamint a Kárpát-medencei Rovásírás-versenyek szervezésével kapcsolatos kiadásokra és honlapunk bõvítésére használható fel. Sasvár utca 53. aki évi 6000 forinttal támogatja rovásírás-versenyeinket és rendezvényeinket. Semmelweis u. építész rajzolta szaki1@interware.gabor@interware.hu. minden tag lehetõségeihez mérten részt vesz ezen nemzeti örökségünk terjesztésében. 06 (30) 431-1281 Dittler Ferenc E-mail: szakacs. az elõkészületeket a befizetõ ellenõrizheti. népszerûsítésében. vezetõje Szakács Gábor. Jelvényünket Telefon: 06 (1) 403-1086. Postacím: 1163 Budapest. A befizetett összegeket. 1–3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful