Friedrich Klára

Rovásírás tankönyv
és szakköri ötlettár

arAlk Hcirdeirf

vNqknat sArIsAvor rAtteltq irqkkaS sE
Harmadik, javított kiadás

Budapest, 2005

© Friedrich Klára, 2003

Szerkesztette: Szakács Gábor A munkafüzet dr. Hosszú Gábor rovásbetûivel készült hageel@freemail.hu Tipográfia: Koricsánszky Atilla és Krajnyák Diána

ISBN 963 430 6780

„Sokan azt fogják hinni, jogosan tehetnek nekem szemrehányást, amiért bizonyításaim ellentmondanak egyes szaktekintélyeknek, akiket nagyra becsülnek olyan véleményeikért, melyeket a tapasztalat nem támaszt alá; ám õk nem veszik figyelembe, hogy az én tanításaim az igazi tanítómestertõl, az egyszerû, tiszta tapasztalattól származnak.” Leonardo da Vinci (1452–1519)

ELÕSZÓ
A rovásírásról tartott elõadások során folyamatosan felmerül az igény felnõttek, szülõk, gyermekek részérõl újabb gyakorlófüzet iránt. Cserkészvezetõk, rovásírás oktatók is megkerestek, érdeklõdtek, milyen ötletekkel lehetne színesebbé tenni a szakköri foglalkozásokat. Az elsõ két gyakorló füzet kiadása óta szerzett tapasztalataim megerõsítettek abban, hogy legkorábban a negyedik osztály elejétõl kezdjük a rovásírás oktatását. Ennek oka nem a rovásírás nehézségében keresendõ, hanem a nyelvünktõl idegen elemeket tartalmazó, nehézkes, latin betûs írás kis- és nagybetûs, írott és nyomtatott változataiban. A rovásírás, mint a magyarok õseinek írása, nyelvünkkel együtt fejlõdött, tehát minden hangjára volt és van benne jel. A 10–11.században át kellett térnünk a fejletlenebb latin betûs írásra, amellyel magyar nyelvünk 13 hangját nem lehetett lejegyezni (Ty, Gy, Ny, Ly, Sz, Zs, Cs, J, K, Á, É, Ö, Ü). Csak a 19. század közepére alakult ki úgy-ahogy ezen hangjaink leírása. A rovásírás szellemisége és oktatói nem vállalhatják fel, hogy a befolyásolható közvélemény õket okolja a latin betûs írás-olvasás zavaraiért. A harmadik osztály elvégzése után már a legrosszabb indulattal sem állíthatja senki, hogy a gyermek a rovásírás oktatása miatt nem sajátította el rendesen a latin betûs írás-olvasást. (Csak zárójelben szeretnék emlékeztetni arra, hogy amikor a nyelvünktõl és lelkünktõl teljesen idegen orosz, cirill betûket kellett negyven évig tanulnunk, senki sem aggódott az illetékesek közül, mennyire zavarja a latin betûs oktatást és milyen megterhelést jelent a kis gyermekek számára.) A rovásírás a világ legelsõ írásrendszerei közé tartozik, õseinkkel együtt itt a Kárpát-medencében született. Legalább 8.000 éves, mert ebbõl a korból már kialakult megjelenési formát igazoló leleteink vannak. Itt szeretném cáfolni azt a téves állítást, hogy az elsõ könyveket a nyugati térítõ papok hozták hazánkba. Jóval a növényi rostokból készült papír feltalálása elõtt (Kína, i.e. 2. század), õseink már juhbõrbõl készült pergamenlapokból állították össze könyveiket, amelyek borítója az erõsebb disznóbõrbõl készült. A pergamen a legnemesebb íráshordozók közé tartozik, fontos oklevelek, kódexek, Mátyás király Corvinái pergamenre íródtak. A pergamen feltalálói szkíta õseink voltak. A rovásbotokra csupán rövid üzeneteket, feljegyzéseket, emlékeztetõket róttak.
–3–

A rovásírás ésszerû, egyszerû, 5-6 szakköri foglalkozás alatt megtanulható. Fejleszti az intelligenciát, azaz értelmességet, a képzelõerõt, gyermek és felnõtt ismereteit, személyiségét egyaránt gazdagítja. Tanári munkám során sajnálattal tapasztalom a magyar szókincs fogyását, az idegen szavak térnyerését. A füzet egyik célja ennek lehetõség szerint gátat vetni. Betûinket Forrai Sándor tanár, rovásírás kutató válogatta hiteles nyelvemlékekbõl. A betûtanulás sorrendjét jómagam állítottam össze több éves tanítási gyakorlat alapján.

A BETÛTANULÁS SORRENDJE
<= = = jobbról balra ==

Z c t j G d i I S
ZS C T J GY D I Í Ü P L G S TY B

SZ

W p l g s T X q
Ö

m A a U u v z C r
M Á A Ú U V Z CS R NY

N e E Q O o n k
E É Õ Ó O N K CSCS ZZ aK H F LY Û

TT

t rr CC zz K H f L W
RR 100 50 10 5 4 3 2 1

1000

M B V X Y SSSS SSS SS S
–4–

A ROVÁSÍRÁS LEGFONTOSABB SZABÁLYAI:
1. A rovásírást jobbról balra írjuk, mert legtöbb írásemlékünkben így szerepel. Lehet balról jobbra is írni, ebben az esetben azonban meg kell fordítani a betûket. Ezért inkább maradjunk a jobbról balra haladásnál, mert az íráskép így természetesebb, és rovásemlékeink bizonysága szerint ez a hagyománykövetõ. 2. A szavakat szóközökkel választjuk el egymástól. Kis és nagy betût külön nem jelölünk. Az írásjelek ugyanazok, mint a latinbetûs írásnál. 3. A rovásírásban két fajta K betû használatos. Fischer Károly Antal és Magyar Adorján szerint az egyik a szó végeire, a másik a szó belsejébe kerül. Forrai Sándor véleménye ezzel szemben az, hogy a kétfajta K használatát a mellettük lévõ magánhangzók hangrendje dönti el. Egyszerûbb, és ezt az egyszerûsítést Forrai Sándor is elfogadja, ha csak a

k jelet használjuk K-ként. Ugyanis régen nemcsak az (e)f, (e)l, (e)m, (e)n, k

(e)ny, (e)r, (e)s, (e)sz hangoknál ejtették elõl az e-t, hanem mindegyik mássalhangzónknál. Tehát (e)b, (e)c, (e)cs … (e)k, ennek a jele pedig a 4. Fontos szabály, hogy rovásírásunkban csak azokat a betûváltozatokat használhatjuk, amelyek valamely régi, hiteles rovásemlékben megtalálhatók. 5. A rovásbetûk között nincs Q, X, Y, W. Rovásírással így jelöljük õket: Q=KV pl. Aquincum – mucnivka, Quartz – ztravk, Y=I pl. Vörösmarty – itramsqrqv, X=KSZ pl. taxi – iSkat,

W=V pl. Wesselényi –

iNElessev,

A hagyományos sorvezetés tehát jobbról balra halad. Szamosközi István, Berecz Sándor és Magyar Adorján említenek felülrõl lefelé írást is. A rovásemlékek között elõfordul három balról-jobbra történõ sorvezetés, ezzel íróik – Keteji Székely Tamás, Szamosközi István, Zakariás János – mondanivalójuk titkosságát fokozták. Alsó tagozatos gyermekeknek sem jelent gondot jobbról balra írni, több balkezes tanuló pedig arról számolt be, hogy ez könnyebbséget jelent számukra. Az egyiptomi szent vésetek, a hieroglifák egy részét, valamint az egyiptomi hieratikus (papi) írást, a legkorábbi sumer képírást, az ógörög és etruszk írást legtöbbször szintén jobbról balra írták.

K Tankönyvemben nem használom a „szóvégi”, vagy „mély hangrendû” ak (K) jelet, mert
–5–

hiteles rovásemlékeink nem igazolják a rá vonatkozó szabályokat. (Lásd: Friedrich Klára – Szakács Gábor: Kárpát-medencei birtoklevelünk a rovásírás, 61. oldal), de tudjunk róla, õrizzük meg, talán felbukkan egy olyan rovásemlék, amely tisztázza szerepét. Ugyancsak nem használom az úgynevezett bogárjeleket,

MB

OMB

TPRU EMP

MB

AMB PTHRU NT TPRUS US

mert kutatásaim szerint nem a betûrendbe tartoztak, hanem a rovásbotok tulajdonosainak névjegyei, tulajdonjegyei voltak, amelyek sok-sok másolás után, már tollal írva bekerültek egyes ábécék betûsorába. Szövegben csupán három fordul elõ, az elsõ és a nyolcadik, a Marsigli féle botnaptáron, az ötödik a Konstatninápolyi Feliratban (Lásd a fenti mû 73. oldalán). A rovásírásban csak nagybetûket használunk, írott és kisbetûs forma nem hátráltatja a gondolatközlést. Aki szükségesnek érzi, nagyobb betûmérettel kiemelheti a mondatok és a tulajdonnevek kezdõ betûit, pl.: rodnAs iarrof Jó gyakorlást!

A Nikolsburgi Ábécé, 1483. –6–

GYAKORLATOK
A tankönyvhöz szükséges egy vonalas gyakorló füzet. Legjobb a nagy alakú 81-32-es, amelyben minden második sorba írjunk.
1.

Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben az

S, I, i, d, G betûket!

2.

Pótold az SZ, Í, I, D, GY betûket a következõ szavakban, majd olvasd el!

,Q
3.

i , a ,t

N ,S

v ,r

,v

S , e v ,O .U A, an

Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben a j,

t, c, Z, q, b, T betûket!

4.

Pótold a J, T, C, ZS, Ö, B, TY betûket a következõ szavakban, majd olvasd el!

, i r ,b e
5.

,i .a

a m ,l E a ,k U

, a H ,O , e ,r O ,t

, E ,O k ,t

Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben a s,

g, l, p betûket!

6.

Pótold az S, G, L, P betûket a következõ szavakban, majd olvasd el!

.a
7.

a, a

, E ,O

, E ,z a

, Q ,O

Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben az W,

r, C, z betûket!
–7–

8.

Pótold az Ü, R, CS, Z betûket a következõ szavakban, majd olvasd el!

. Q ,r A
9.

, A ,Q

,

o ,O

,l

f ,l

Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben a v,

u, U, a, A, m, k betûket!

10.

Pótold a V, U, Ú, A, Á, M, K betûket a következõ szavakban, majd olvasd el!

,g
11.

, f ,z

,L

s ,j

,t

f ,j j ,a

, E ,z I a ,l s

. O ,Q
következõ sorrendben az n,
12.

Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt

o, O, Q, E, e betûket!

Pótold az N, O, Ó, Õ, É, E betûket a következõ szavakban, majd olvasd el!

,z
13.

n ,n

, f ,s

, H ,l

,l

t ,t t

, E ,Q .m n ,G

Gyakorold vonalas füzetben, minden második sorba, jobbról-balra írva az itt következõ sorrendben az N,

W, L, f, H betûket!

14.

Pótold az NY, Û, LY, F, H betûket a következõ szavakban, majd olvasd el!

,a
15.

E r t ,U i

, e H ,k u

, H ,r .a

,a

a ,r A o m ,l a

Írd le a neved rovásírással, gyakorold többször!

–8–

16.

Írd be a betûk párját a kockába!

C
D E

i
H B

A G
A

g
F

E c

Q l
LY Ó

k
M P

n
J

q N I
O

T
ZS U
17.

r W U
V S Ü Z

t
SZ

Írd be a szavak párját a kockába!

katap
FÉNY

gAriv

Savat
ÁG

amla
dloH
FELHÕ

Qse ClqmWG
PARIPA
18.

rAN NArAb pan

Karikázd be az értelmes szavakat, és írd be a gyakorlófüzetedbe rovásírással!

,rrof ,Cf ,Tqd ,lEc ,gc ,lc ,dnb ,Lob ,ado ,Ae ,bmod ,Qid ,Qdi ,droH ,WrH ,kaTal ,gil ,mEg ,dol ,geTek ,rAk ,frk ,suinUc ,mUj ,rAj ,TNod ,GnqG ,GnIG ,Gan ,Nan ,aloZam ,Uzm ,Zum ,dlo ,gqrqd ,lqrqd ,vq ,mq ,akCaNul ,akCaluN ,iSuN ,vIS ,elis ,sOs ,sas ,rro ,rrQ ,nalpap ,naprap -av ,rW ,zW ,tsW ,lW ,gW ,GU ,dU ,tto ,tta ,mIS .aZuZ ,elmqZ ,beZ ,feZ ,enez ,enz ,nogav ,noG
–9–

19.

Írd be a párját!

yyy
4
20.

yyyyY
8

b

yyY
1 6

Y

yy
2

Írd be a négyzetekbe egy „reggeli” hiányzó betûit!

,z m ,a t o t A r ,j v ,e q Z ,E d okoC ,j e ,s j m Q e k ,a e ,r N k ,r A v l - c , v k ,s j t A l ,C l k ,O a a k .t a s ,a n s ,a n o a S ,r k
21.

Írd be a hiányzó számokat!

B bbbbV Byy yyybbbbV
22.

yyV B

yyyy yyy yyyV yyyyY bb bV bbbb ybb b

bbb

yY yy yyyY

Rendezd az összekevert lányneveket, írd le!

,irnE ,Aogat ,ailorAz ,ianol ,boralAb ,akatnil ,ida ,ipsorak ,Agnes ,eCneg ,arakna ,ujnailan ,aliglez ,angamlod ,anEgal ,ramgit ,akevorin Wtned ,arEk ,etreZEb ,mAira ,oivla ,emam ,deit .doraTTo ,karAl ,azebilla ,anan ,aLoros
23.

Írd le a szüleid, testvéreid, barátaid nevét rovásírással a gyakorlófüzetedbe!
– 10 –

24.

Rakj össze értelmes szavakat a szótagokból, írd le a füzetedbe!

,neS ,eb ,Et ,em ,roT ,rob ,rob ,rob ,oS ,aS ,aS ,ok ,ak ,lEs ,lES ,lAS ,rAt ,rAm ,iC naH ,naH ,dnev ,dev ,dev or ,us ,rq ,Ag ,At ,at
25.

Keresd az évszakokat, a hét napjait a rejtvényben! Színezd zöldre és írd be a gyakorló füzetedbe!

b e f r o d S l E t f S

a

v a t E

n

i l

Q l N

o g a r A N H b T e f p I m O c A p t n E

f w v W k Q f t l C T I i p k e m N L p a n r A p Z r a d r e S s p G T q Z t a G k q t r q t W
26.

a d d e k b C f p k S q k H

s a v f S b m o S

c c T f p

C L G k T N
4 3 2 1

Keresd a párját, számozd be!

8

7

6

5

yyyyYV yybbb yyyybbbb yyYbbbV bV bbV yV yyyyYb
87 44 19 60
– 11 –

51

70

59

32

27.

Összekeveredtek a fiúnevek betûi. Rendezd, írd le!

,dnarAs ,mArnot ,imer ,kAroL ,elQd ,fercne ,viktor ,miHAL ,tamAs ,pArAd ,mabsur ,miklOs ,atnal ,zoltAn ,pEtre ,otOt ,aCab ,lASOl ,bnece ,Zlot ,Gula ,bAlaZ ,bAltin ,gegreL ,rOtber .mATAs ,atilla ,attila ,gAbor ,tnivAs
28.

Szólánc – folytasd 30 szóig! Írd le a gyakorlófüzetedbe!

,ifQtep,pala ,abab
29.

Írj a gyakorló füzetedbe 10 olyan foglalkozást, amelyet szívesen csinálnál!

30.

Írd le rovásszámjeggyel:

morAHnevtq cneliknevteH cloNnoSuH Qtteknezit tahcnimraH
31.

Összekeveredtek az állatnevek betûi. Rendezd, írd le!

lipu, nAflete, Huj, arbez, nEHet, kabi, inOp, rAHajl, tamorom, ass, Tonp, ganpillO, qrqk,
– 12 –

,nidOS ,lidnef ,icnek ,aCuk ,abloH ,Cirapat -irk ,wkeseL ,OHreN ,rakLAH ,ilSigat ,fasrak .teve ,lAnoSor ,ukaT ,kamaC ,IGOk ,WtkqC ,olib
32.

Írd be a hiányzó betûket: ezek közül választhatsz:

L, N, G, T

,d a

o f ,m a o f , A S u ,k u ,l U ,k I ,k U ,a k u a ,m o ,a n a H ,g o v A ,r A , e H , W f , n o k , n q ,W e s e k , E t s a k ,U a H ,r E e k , A l ,a O g ,i a ,i a m .g e r e ,s q q p ,k e r e
Két-három szóval egészítsd ki mondattá!

33.

... mAkuNa lOtpanloH knurAnatketam OgolliC sakuL Oliziv a a zzAGiv kelEf retsemSAvolQf a metteven tOj
– 13 –

legger nebbegEr tsepadub nebrege Orrof takACak QsegEj tNEmetWs laviTam aHLAkpEreC tekElmqZ lekkevNqk nasotamaLof neltQHlef
34.

Keresd a párját! Számozd be!

5

4

3

2

1

bbbVByyyyY yyyyYVByyY YbbByyY
759 651 157
– 14 –

yyYVB yVByY
980 725

35.

Írd be a hiányzó betûket. Ezek közül választhatsz: S,

Z, C

,a l o a m ,r I ,r a v a ,i a ,a g i ,k A ,l E ,b e ,d I l e ,p E ,e l m q ,s o n i ,v I ,k i A m ,e e m , E m , E ,a a k ,k a n O , A r a g ,a n n o u ,f A r i ,a L o o p ,g e e f ,i i k .a i f O , A r a d ,E d A l o k o ,g o l l i ,U oH
36.

Írd le rovásszámjeggyel!

taHnoSuHzAStEH cloNnevtqzAS tEHnevcnelikzAStaH cneliknevcnelikzAScnelik GezAStEk
37.

Igaz? Nem igaz? Javítva írd le!

Yb = yyy + b bbbB = bbb + B ybbbV = yyyyYb + yybV bbbB = Y + yYbB yybB = yyy + yyyyYbbbbV
38.

Keress rokonértelmû szavakat! Írd le!

mAdiv pES
– 15 –

lataif soko atSit semellek sedner seNEf setelzI sekedrE
39.

Írd le az ellentétét, többet is lehet!

silAineZ nalatsutSug nelteteHdelef imladarrof neletNEmer OtIkir soLUs seLESev ssirf sotavO
– 16 –

40.

Mivel? Írd le latin betûkkel a füzetedbe!

,laZZUr ,laZZor ,laLLom ,laLLASu ,laNNAl ,leNNesrev ,laLLArik ,laNNAkrAs ,laNNAkroSob ,leGGEl ,leGGlqH ,leGGeH ,laGGa ,laCCagart ,laCCamap ,laSSAvol ,laSSAvok ,laSSub ,laSSUH .leTTep ,laCCAlak ,leTTWf ,laTTnop
41.

Egészítsd ki minél több szóvá! Írd le a gyakorlófüzetedbe is!

.bts loHokla ,amla ,... la ... et ... ob ... af ... Ar ... ES ... kq ... uN ... iH ... oC ... eG Wm up
– 17 –

42.

Pótold tetszésed szerint a hiányzó szót!

.tlAlat .zeHSEpEkNEf a .katlov .mATuk
43. 44.

morAH atak a mettivle Ge mattotIrobik lWneltelEv kosokidacloN a a tteSevle

Írj le húsz magyar városnevet a füzetedbe! Egy betû megváltoztatásával alkoss új szavakat!

.bts ,laN ,GaH ,laf ,loH ,lab ,laH ,rEt ,mAv ,jAt ,rok zIv
45.

Alkoss összetett szavakat! Számozd be! Írd le!

Qlrqt Ogof aksAt mErk

1 2 3 4
– 18 –

rAdam dner itnec bAl

Otrat abab Qdnek tset rQ kuL Qtete sevel mIc pEreC retEm llot OnSid
46. 47.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Cluk aloksi bab ekriC sAjot cra kal sALOp nWs sOLog beZ QtWf gAriv

Alkoss minél több szót a következõ betûkbõl: a, A, e, I, l, k, m, o, O, H, r, s, t, v. (legalább 60 szó készíthetõ), és írd be a gyakorló füzetedbe! Melyik a kakukktojás? Karikázd be!

;afGGem ,afcAka ,afok ,afrAN ,afOid ;OrINWf ,avtorob ,eLbereg ,apak ,OsA ;OLof ,katap ,Ot ,zIvLAtsirk ,regnet
– 19 –

;rE ,maLof ,LemreC ,OLof ,katap ,Ot ;nAnab ,etrqk ,Oid ,Cnaran ,mortic ,amla ;adanak ,gASroloNaps ,airtSua ,gASroraGam ;lO ,atolap ,letof ,rotAs ,zAH ;rIpap ,gevWmeS ,llot ,rIdar ,azurec ;aksOs ,tOneps ,atAlas ,sobAl ,atSopAk ;tAbak ,revOlup ,zUlb ,aNkoS ,gevW ;itep ,Qgreg ,itak ,iruG ,iref ,ical ;OlatniH ,QlWper ,somalliv ,Otua ;tq ,cnelik ,Ge ,cloN ,tEH ,morAH ;calam ,kUT ,sirgit ,akOr ,lUN .LeHek ,eSEC ,ergqb ,lAnak ,rAHop
48.

Keresd a párját! Számozd be!

4

3

2

1

yMybbbbV
9004
49.

VByyyMyV
91001

yByyyMyyb
51350

yyyyMyyyyY
12301

Fejezd be! ezeket a szavakat használhatod: kályha, róka, farkas, gyík, bárány, oroszlán, madár lajhár, mormota, macska, nyúl!

a tnim ,Savar
– 20 –

,seHE ,egrWf ,dIleS ,rotAb ,dabaS ,atsul ,kiSla ,gelezIH ,gelem ,avAG
50.

Írd le ábécé sorrendben a költõk neveit a gyakorlófüzetedbe!

,aluG sELLi ,LAHim itramsqrqv ,cneref ieClqk -Qtep ,trebla ssav ,sonAj ikSnilip ,sonAj Nara ,sojal ilirpA ,tnilAb issalab ,rodnAs if .rodnAs Ojas ,alitta feZOj ,rodnAs idANAk
51.

Bontsd szavakra az egybeírt szöveget, és írd be a gyakorló füzetedbe!

segEsSEgeamGaHkofasEamGaHsqrqva
52.

Írj le 15 magyar folyónevet rovásírással!
– 21 –

53.

Színezd be zölddel a Himnusz szavait! Írd le a gyakorlófüzetedbe!

r v f E S W E c t e l t
54.

t d c v p f r z Q t U Q

g e l G d L Z z d d m d

e k e e z l t o n Q a n

m O g j W e d H e H p e

d j g E k g k p t n E v

d N E l a g a z S W n q

l t s e H E v N e b W j

A r Q f t s T p g g U Z

n a b s r n s E I e G z

e G N t a e r t v m v f

t a Z j k l o f Z f e s

s m z U S l s d H T v c

i b l N G e l n A k r t

O T e q Q q a e e I A a

f a v f d G b g r j m t

Melyik jó az üres helyre? Írd be!

t s n e c c l o k r A v r E H e

u b d

epad ,orep ,adab erbe ,erbi ,adro saT ,sim ,sop

S fsekE ,seNEk ,seNEf
– 22 –

55.

Keresd a párját, számozd be!

norkob labbol lappan larrUd najmoS erQf evQf lassav agib
56.

neltE evlWs nokrA lejjE lebbes lerrEd arkaN lezzWt agiC

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Alkoss az összekevert szavakból mondatokat. Írd le a gyakorló füzetedbe!

.morAH matlorAsAv panget tevNqk .za mettetjelefle logna tsAtIdrof inetISEkle lassAdalluGgaLOHepe nqkqtrqtW C kEttiv .abzAhrOk tAmamGan kqlWper katzUH sorAv le a isAirO ttelef .lajjabor .tsArIsAvor ramaH a iTam atlunatgem
– 23 –

57.

Régies magyar szavak és jelentésük. Számozd be! Alkoss velük rovásírással mondatokat a gyakorlófüzetedbe!

aksAtrQb sopal anobag ttqtqkeSSq ,ttogAvel flastrom Qdefjef ifrEf soCUC sajtár kidoknaltatlEm tarsoly OlorAtNAmrakat findzsa rAsokQSSev alamizsna ajtropoC bboGan kavol ványadt ajtropoC kAHramsavraS toportyán NEdeQjef gulya rQnqtrqb ,agloSNEvrqt véka rOniZ trrav arAHurSId ménes sakraf csûr Sapatbes berzenkedik eSEC ,ergqb süveg NAmoda LEkeC kéve tanofjaH poroszló NAvos ,egneG sujtás
varkocs
– 24 –

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

58.

Írd le helyes sorrendben a gyakorló füzetedbe, rovásírással!

QlelrE suilUj Qlelet rebmevon Qlledlqz nepES sujAm OzoHClqmWG rebmetpeS rAj lqle rAunaj Qtetteven silirpA Ozorob rebOtko QneHip rebmeced nAmoN a rAurbef QtevOtnAS suicrAm QlepEC sutSugua Qleven suinUj
59.

Használd az idegen szavak helyett a magyar megfelelõt!

1 2 3 4

ambivalens kvalifikált lezser rezsim
– 25 –

gAssamlataH geSSq WmletrEtEk gatagni

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

doktrina mandátum dekorál eminens ukáz illúzió releváns hermetikus ironizál potentát gardrób summa labilis

ttetIsepEk rAtaHur deNNqk nat tISId Cnarap segeNEl nelteteHrEfAzzoH sAtazIbgem molaru kidOloNUg sAdOlaCkEzrE QnWtik

60.

Ez az öt szó legalább 15 másikat hordoz magában. Keresd meg, írd le!

.Qzem sogAriv ettellem ,katap selES
61.

Kit, kiket vinnél magaddal egy lakatlan szigetre? Írd le a gyakorló füzetbe rovásírással! Mit, miket vinnél magaddal egy lakatlan szigetre? Írd le a gyakorló füzetbe rovásírással!
– 26 –

62.

63.

Alkoss a szavakkal két csoportot! Írd le külön-külön!.

,sotalli ,sogAliv ,sojaz ,tEtqs ,mAdiv ,UromoS ,sevdek ,avrud ,klaH ,QsegEj ,ropAz ,sQHlef ,amis ,sedrE ,lEt ,rAN ,rotAb ,saicraH ,knElEf ,rEHef ,sazAl ,Wresek ,somallad ,soCagar drAlaC ,segEsWH ,segej ,sqvWH ,Orrof ,gelem
64.

Számozd be!.

4

3

2

1

bbbbVMB
90.500
65.

yyyBMByyyyY
100.090

BYMbbbbV yMbbbByyyyY
930.001 900.103

Keresd a mondat másik felét! Írd le együtt a gyakorló füzetbe!

trem ,motArab a UromoS inneHip kEntereS takos norAN inlunat llek takos kanCAmlot a ,tQrpesNEmEk a invIH llek ik trem ,kqzQf tsevelsALug .tekeidlqflW k a estrEgem GoH .arkotadalef jU za kqtjWG tQre trem .eletE cnevdek a za kanmaif a
– 27 –

1 2 3 4 5

.takAHLAk a ezzirQnelle GoH .lOblogna ttopak tseGe
66.

A XI. században a rovásírást, amelyben minden magyar hangunkra volt jel, le kellett cserélnünk a fejletlenebb latin betûs írásra, amellyel 13 hangunkat, többek között a TY, GY, NY, LY, Sz, ZS, CS-t nem tudtuk jelölni. Ezek csak a XIX. századra alakultak ki véglegesen. A rovásírásban logikusan egy jellel leírhatók. Gyakoroljuk õket, írjuk át rovásírásra.

Mátyás, Csaba Zsolt, Gyula, Szabolcs, Csilla, György, Gyöngyi, Györgyi, asszony, hattyú, fattyú, fonnyad, rossz, lecsó, kacs, meggy, konty, hely, lyuk, gólya, rozs, rizs, Zsuzsa
67.

Igaz és hazug mondatok. Az igazakat Írd le a gyakorló füzetbe!.

.nogAliv a gASro bbeSgel a gASroraGam .ALLArik kAttotSalAv nEgej aSit a tsATAm .ALLArik kAttotSalAv nEgej anud a tsATAm .tlov egneG noGan sOlkim idlot .tlov sQre noGan sOlkim idlot .atrI cneref arOm takogalliC irge za .atrI azEg iNodrAg takogalliC irge za
68.

Régies magyar szavak és jelentésük. Számozd be! Írj velük mondatokat a gyakorló füzetbe!.

1 2 3

csucsorka zsombor guzsaly
– 28 –

gozzud lozEbrod SSor

1 2 3

dümmög szattyán cudar tilinkó csippentyû zsezse böllönködik hitves gúnya csapász golyhó zegernyés suttyomban bodobács szütyõ durákol csiriz

QtneppeC QserekmoN kidekelrep dnolob rAgob seTTep rAsok neltelWf aNogrub eSEr zqkSeOnof aHurQslef aLuruf ,pIs aNSirat rQb aHup nabkotit rAdam elEfTnip srAtsazAH OtSagar Qdi sorahivOH

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

– 29 –

69.

A Q, X, Y, W, DZ, DZS nem tartoznak a magyar betûkészletbe. A rovásírásban az alábbi módon használjuk õket. Számozd be! Írd le a gyakorló füzetbe!.

Quarelin Quartz xilofon taxi foxi boxer oxigén Mexikó lexikon Ady Endre Kölcsey Ferenc Ybl Miklós Xerxész Watt Wesselényi Miklós Wartburg Wagner
– 30 –

sOlkim lbi SESkreSk nokiSkel iSkat reSkob mucnivka nofoliSk ztravk iSkof nEgiSko OkiSkem nileravk cneref ieClqk erdne ida aZdnAl meZd ttav

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

edzõ madzag bodza dzsungel lándzsa dzsem Aquincum
70.

legnuZd sOlkim iNElessev grubtrav azdob Qzde rengav gazdam dESebrAp srAt maLofnat aHurneGe OSlej tallagus ,telHi kidqkWmttW Ge tazotlAv sEzlejerQle NErkeSlEcnAp
– 31 –

18 19 20 21 22 23 24

Használd az idegen szavak helyett a magyar megfelelõt! Számozd be!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

anoním inspiráció trezor kooperál szlogen protezsál uniformis dialógus partner irritál

11 12 13 14 15 16 17
71.

kurzus enervált tréner rekonstruál variáció prognózis extrém

tIllAerLeH segEsQslES tlusAf Qzde neletvEn logoftrAp ravaz

Összekeveredett az írók vezeték és személyneve. Rendezd, írd be a gyakorló füzetbe!

vezetéknevek:

,aknis ,isAmat ,zcirOm ,iakOj ,QrIN ,ssav ,HtASkim ,etekef ,iNodrAg ,iarAm ,iNeHcES ,ObaS .stibab ,HtemEn ,iatkab ,sELLi ,kedeneb ,arOm ereC iazcApa ,HgezcreH ,QtWs ,izcOkAr
keresztnevek:

,azEg ,OlSAl ,norA ,rodnAs ,nAvtsi ,trebla ,nAmlAk ,aluG ,kele ,nivre ,dnomgiZ ,cneref .LAHim ,nAvtsi ,feZOj ,QZed ,nAvtsi ,rOm sOnAj ,sArdna ,cneref ,cneref
– 32 –

72.

Használd az idegen szavak helyett a magyar megfelelõt. Számozd be!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

vitalitás tradíció totális korrekció tusol szelektál studíroz rükverc publikum dekoncentrált blõd analizál irracionális honorárium szponzor intuíció obligát
– 33 –

sEzrEgem zoNAmlunat OtagomAt QretelE Qzeletqk kizoNaHuz sAtIzagierLeH NAmoGaH tagolAv gEsnqzqk jIdteletSit atub ,abotso neltWreSSE sejlet zemele trOStES tenemartAH

73.

Rendezd az Árpádházi királyok uralkodásának idejét. Számozd be!

bVM–yYbbbbM ybbbByM–yYbByM yybbVByM–yybVByM yyyYbbbM–M yyybVM–bVM yyyyByyM–yYbbbbVByM ybbbbByM–ybbbByM yyybVByM–yybVByM yyyybbVM–yyybVM yYbByM–YbbbbVM yyyybVByM–yyybVByM YByyM–yyyyByyM yyYbbVM–yyyybbVM yYbbbbVByM–yybbVByM yybVByM–ybbbbByM YbbbbVM–yyYbbVM bbVByyM–YbbbByyM
– 34 –

nAvtsi .y erdne .y alEb .y nomalas azEg .y OlSAl .y nAmlAk .y nAvtsi .yy alEb .yy azEg .yy nAvtsi .yyy OlSAl .yy nAvtsi .yyyy alEb .yyy ermi .y OlSAl .yyy erdne .yy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

bbbbVByyM–yybbVByyM yByyyM–bbbbVByyM yybbVByyM–ybbVByyM YbbbByyM–YByyM
74.

alEb .yyyy nAvtsi .Y OlSAl )nuk( .yyyy erdne .yyy

18 19 20 21

(Dümmerth Dezsõ alapján)

Szólások és magyarázataik. Keresd a párját, számozd be! Írd le rovásírással a gyakorló füzetbe! (O. Nagy Gábor: Szólások és közmondások. Talentum, 8. kiadás)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A halat úszni tanítja Más tüzénél melegszik Kiadja az obsitot Kiporolja az irháját Egy korpán híznak Ne pipázz, ha nincs dohányod Nem enged a 48-ból Nem teszi ki az ablakba Pedzi, mint agár a nyulat Beleharap a savanyú almába Árkot ás valakinek Aki kutyával fekszik, bolhával kel

WvISOj noGan kidoksoko tqk tetelzW SSor ttet taSSor ,sqnWb soko noGan kidoksokEdaka sokErakat kidoklaSSor lQbikalav zUH tonSaH tetSEk arsAllavnIS tikalav tSenem ,dlWkle tadiatArab gem dSalAv

– 35 –

13 Kiugrasztja a nyulat a bokorból 14 Eben gubát cserél 15 Az ingét is odaadná 16 Vág az esze

revle lOj ttogUreb inrodos ajraka abjab a bnqlWk mes kiGe lAnkisAm dzek abgolod neltemellek jdekeCid en ,jlozGan en toglod a inetrEgem idzek tznEp a ajrOSle elev kiSkeCid men neletkEtrE zeHievle za kidokSagar ,etniSQ rebme raGam a OdnomikOS ejlWCeb ,knutratle tika !tepEn raGam a

17 Élére rakja a garast 18 Belé bújt az ördög 19 Fabatkát sem ér 20 Felöntött a garatra 21 Lyukas a marka 22 Kákán is csomót keres 23 Vaj van a fején 24 Ha magyar kenyeret eszel, becsüld a magyart

25 Magyar ember nyelvén hordja a szívét

– 36 –

75.

Három találós kérdés.

.tIgelem nAmrofGe togadzag sE tNEgeS .lEf kaC roksAm ,SEge reSGe ,sApmAl sigEm ,ezW t neCnin .sAdlA etniS kanrodnAv a

.y

,lEk rokka Q ,leSkef rokim .yy

agA tEknezit pES ,ajAftelE kerek .yyy agAriv tEknevtq nAgA tEknezit pES ekCelevelGnqG tEH nAgAriv tEknevtq .ekCere GEnnoSuH niEkCelevelGnqG kArO ,kopan ,keteH ,kopanOH ,vE dloH pan
76.

Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt délvidéki helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe. Gyûjts még hozzá a történelmi atlaszból!

,rAvoleb ,aNrotkAC ,avdnelOsla ,tabmoSarum sQlQSgecreH ,kESe ,itSaraH ,azAHcal ,rAvurad
– 37 –

,ada ,akdabaS ,CAb ,robmoz ,tramsqrqv ,nAdzeb ,eCebkqrqt ,eCebO ,aZinakraGam ,atnez ,kEdivjU ,NEteH ,LAHimtneSraGam ,eNreCraGam ,adnikikGan sAllASravdu ,cesrev ,LeHrAsAvlAtnorot ,Nomiz
77.

Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt kárpátaljai helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe. Gyûjts még hozzá a történelmi atlaszból!

,NeSe ,NorbodGan ,rAvgnu ,NECerep ,anzerebGan tAg ,gerebGan ,avsoli ,ulafjUgereb ,rognoC ,ksiv ,OkCobGan ,sQlQSGan ,jaZumGan ,NAgEbGan ,irAv ,CAknum ,zqkcarat ,tSuH ,QCEt ,azAHaTsub komOH ,kaljUaSit ,dAlapGan ,NoSAkQzem ,SASgereb
78.

Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt erdélyi helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe. Gyûjts még hozzá a történelmi atlaszból!

,rAvseges ,Haliz ,LorAkGan ,sEd ,OLmosGAliS ,k AC ,saragof ,Ossarb ,adrot ,adereSkIC ,dara ,a CuC ,atnolaSGan ,LeHrAsAvsoram ,rAvZolok ,rAvrEHefaluG ,itemEnrAmtaS ,deNeGan ,ecretSeb ,rAvsemet ,sogAliv ,darAvGan ,LeHrAsAvidzEk adiHcnob ,CEvsoram ,avlafLAHimrE ,kESanOr
– 38 –

79.

Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt õrvidéki helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe. Gyûjts még hozzá a történelmi atlaszból!

- urad ,notramGan ,avlafsOlkim ,adiHLArik -norpos ,Onkarf ,azAHGerEHefQtref ,avlaf ,QknATsorob ,akEl ,avAC ,nAjrobod ,rUtSerek ,cnoHor ,rAvsqrqvsav ,rQOsla ,rQQslef -abAr ,kalsorAsGan ,rAvjUtemEn ,sezW fWpeG tegiSirQ ,avlafGan ,avlafanaG ,rUtSerek
80.

Tedd ábécé sorrendbe az 1920-ban, a trianoni döntés alkalmával elcsatolt felvidéki helységneveket, és írd le a gyakorló füzetedbe. Gyûjts még hozzá a történelmi atlaszból!

,moLOz ,artiN ,NoZop ,LeHadreSanud ,morAmok ,aNAbcemles ,aclokaS ,assak ,ONZor ,tabmoSGan ,sejrepe ,sOlkimtneSOtpil ,krAmsEk ,nECnert ,cOrUt ,atnAlag ,geSOid ,anloZ ,aftrAb ,eCQl ,CAg ,kelWf ,gAsLopi ,NAkrAp ,avEl ,reGemGan ,iravdu ,ajromos ,adiGan ,azAHaksAp ,cQslep ,koZu gqSabmog ,ajlanrot ,tabmoSamir ,cOlaS derWfartAt ,ajlarAvavrA ,aNAbOnzerb
– 39 –

SOKAT TETTEK A ROVÁSÍRÁS FENNMARADÁSÁÉRT, NE FELEJTSÜK EL ÕKET !
Ábécé, vagy idõrendi sorrendben írd le a nevüket rovásírással a gyakorlófüzetedbe! Magyar Adorján Torma Zsófia Csallány Dezsõ Thelegdi János Forrai Sándor L. F. Marsigli Debreczenyi Miklós Fischer Károly Antal Szamosközi István Ráduly János Tar Mihály Petrovay János Kiszely István Kájoni János Harsányi János Bod Péter Lakatos István Kapossy Sámuel Bél Mátyás Dr. Esze Tamás Révai Miklós (1887–1978) néprajzgyûjtõ, kultúrtörténész (1840–1899) a világ legelsõ régésznõje (20. század) régész, múzeumigazgató (1574–1647) rovásírás tankönyvíró (Rudimenta), késõbb katolikus fõpap (1913–) tanár, írástörténész, oktató, rovásírással kapcsolatos könyvek szerzõje (1658–1730) olasz térképész, hidrológus, botanikus, hadmérnök, hadtörténész, tábornok (19–20. század) bíró, rovásíráskutató, történész (1842–1926) katonatiszt, rovásíráskutató (1570–1612) Bocskai István fejedelem történésze (20. század) az erdélyi rovásemlékek kutatója, gyûjtõje (19. század) juhász, a számrovás, a botra rovás tudósa, õrzõje (19–20. század) Tar Mihály barátja, a rovásírás õrzõje (20. század) antropológus, régész (1629–1687) csíksomlyói ferences rendi szerzetes (17. század) egyetemi hallgató, a rovásírás ábécéjét eljuttatja Oxfordba, ahol könyvben jelenik meg (1712–1769) református pap, író (18. század) csíkkozmási plébános, rovásírás gyûjtõ (17–18. század) erdélyi, gyulafehérvári fõiskolai tanár (1684–1749) evangélikus lelkész, polihisztor, kora legnagyobb tudósa, tankönyvet is írt a rovásírásról (20. század) református presbiter, levéltári gondnok, a rovásemlékek gyûjtõje (1750–1807) tatai gróf, rovásábécék gyûjtõje (Sebestyén Gyula szerint). Jobbágy származású piarista tanár, tankönyvíró (Szerb Antal szerint)
– 40 –

Horvát István Makfalvi Farkaslaki Mátyás Zakariás János Sebestyén Gyula Rettegi István Tetétleni Szabó Gyula Szekeres Lajos Miskolczi Csuják István Miskolczi Csuják Gáspár Szenczi Molnár Albert Fehérné Walter Anna Baranyai Decsi János Szabó Károly Jakubovich Emil Németh Gyula Fehér Mátyás Jenõ Fadrusz János Szentkatolnay Bálint Gábor Csepregi Ferenc Gödri Ferenc Musnai György Musnai Jenõ Dernschwam János Keteji Székely Tamás

(1774–1846) mûvelõdéstörténész, felismerte, hogy a magyar nyelv õsnyelv (17. század, Erdély) rovásírásos feljegyzése maradt fenn 1624-bõl (18. század) Peruban térítõ jezsuita szerzetes (1864–1943) néprajzkutató, múzeumigazgató, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (18. század) földrajztudós (20. század) a debreceni rovókör szervezõje (20. század) parajdi sóbányász és fafaragó (1575–1645) református prédikátor, Bethlen Gábor udvari papja (István fia, 17. század) a rovásírás terjesztõje (1576–1634) író, református prédikátor (1915 – ?) emigráns történész, szerkesztõ. Nagy mûve Az ékírástól a rovásírásig címû összefoglaló munka. (16–17. század) a marosvásárhelyi Református Fõiskola tanára (1824–1890) történész, bibliogfárus (1883–1935) nyelvész, a Nemzeti Múzeum könyvtárigazgatója (1890–1976) nyelvész, turkológus, õstörténész (1913–1978) domonkos rendi történész, emigrációban élõ író (1858–1903) szobrász, a kolozsvári Mátyás szobor és a zilahi rovásírásos Tuhutum emlékmû alkotója (1844–1913) nyelvtudós, õstörténész, rovásírás gyûjteményét, feljegyzéseit Hunfalvy Pál elégettette (20. század) a somogyi táltos köveket és palatáblát örökölte õseitõl (18. század) sepsiszentgyörgyi polgármester (17. század) az erdélyi, énlakai unitárius templom rovásfeliratának készítõje, pap. (20. század) Musnai György leszármazottja, svájci állampolgár, a svájci hunok történetét írta meg (1494–1567) német pénzverõ, utazó, könyvgyûjtõ, író (16. század) Törökországba küldött követség tagja, a Konstantinápolyi Felirat rovója
– 41 –

Somogyi Antal Barátosi Lénárth Lajos Pataky László Andrássy Kurta János Geleji Katona István Dezserickzky Ince Lisznyai Kovács Pál Jerney János Kémenes Antal Vitéz Szakonyi István Orbán Balázs Badiny Jós Ferenc Wass Albert Vén András

(19. század) rovásírásos könyvet ad ki „Régi magyar énekek” címmel, emiatt hamisítással vádolják (20. század) a tászoktetõi kõfeliratokról írt (20. század) mérnök, rovásíráskutató (20. század) szobrász, rovásíráskutató (1594–1649) erdélyi református püspök, a gyulafehérvári kollégium tanára (18. század) nyitrai kegyesrendi szerzetes, a csíkszentmiklósi felirat közlõje (17. század) székely krónikás (1800–1855) utazó, õstörténész, nyelvész (19–20. század) Csíkszeredai gimnáziumi tanár, a tászoktetõi kövek leírója (1911–1974) rovásíráskutató, emigráns, a Margit-szigeti rovásfeliratos kõ megmentõje (1830–1890) mûvelõdéstörténész, néprajztudós, az énlakai rovásfelirat felfedezõje (1909 – ) történész, író (1908–1998) író, költõ, Hagyaték címû könyvében méltó emléket állít a táltosoknak és rovásírásnak (XIX. század) tordosi tanító, Torma Zsófia segítõje

Fehérné Walter Anna könyvébõl.
– 42 –

A HANGOS OLVASÁS TANANYAGA
1.

Meixner Ildikó: Nyuszi Nyiszi

sevdek .tlov aif bbesikgel kEiSuN iSiN iSuN -kob a ,kQNef a katlov iatArab ,tlov iSuNsik -iSuN USSoH tEk :tlov si rotAb .si kAfrIN a ,kor .ttellem Qdre za le tlagraN avNusel tElWf -al tto - akuNa iSuN tlOS - ,maifsik ,maifsik„ -agraN ,kotuf SiH ed„ ”!pakle gEm ,akOr a kik ”!rE mes abmomoN a akOr a !kotatgAv ,kol za .tdalaS bbAvot iSiN ,akuNa iSuN tlESeb abAiH atlAbOl lQriSSem rAm qNef sagam a ttellem Qdre ,tludrofgem iSiN ”!mattala ,akOr a tti„ :tiagA ze ,WH„ .lavAkOr a tAgam atlAlat ebmeS rAm ed ttopak - !sUHiSuN aHup ,Olav abmorENAt a Nozib -tel si mENe rAm !gem kelSe evlWs - .akOr a ado - ”!aifiSuN a ttel AvoH ,iteHserek dAkuNa !lEt .erlEf ttorgu evseebgEstEk iSiN .ttodOloNUg iSuN a attotiNtES sE ,rokob a atgUs - ”!ketIges„ .lQle akOr a atrakat si le .tielevel a ttQle atpakle lavAgA sE ,afrIN a atgUs - ”!ketIges„ sE ,taNokla za tlOS - ”!ketIges„ .tAkraf akOr a
– 43 –

a .ttotuf iSiN iSuN .tQdre za attotIrob ebtEtqs -aH trE avdallufik iSiN .tAmoN a ettetSevle akOr avdOgga atdagof - !maifsik ,lEtrEazaH„ .az a„ ”!lAtlov sebesmAlliv gelNEt - .ajAkuNa ed - .iSiN eb attollav - kettetIges miatArab ”!mAkuNa ,kodagoftOS roksAm
3.

Pilinszky János: A kõszívû király (részletek) 1.

,LArik a tdevEtle .artU za Ar tlAlat men
5.

,akaSjE tEH ,pan tEH ,tlAlatik ergEv gIm avzoHUjmoS ,evzeHE .tAsorAv etlelgem
6.

,LArik Ge reSGe tlov ,lataif sE tlov pES ,evIS a tlov lQbQk ed .jaliS sE Sonog
2.

gem etremsi men ed ,egEselef Ujfi aifsik nodjalut .elQle tjUb evlEf
7.

nolanjaH QltEtqs reSGe inSAdav tnemle sE lavAdaH kAgloS .lekkebe sajmoSrEv
3.

daHagloS a rokka erdlqf a tQ evtevel sE atdagar norak .etkqlik nokupak a
– 44 –

,crE sokliG a tlW pqr ,savdrak serEv a tlq sE ,zQ egneG a ttotuf .savraS a tjUb nettepEt
4.

tlurob jE samlataH ed ,arnodav getegner a

11.

8.

trEtazaH a tnEkim s ,katkoS inrIs kOnAbnWb ,LArik a trIs kaC ,trIs .kankosavraS a nAtAH
12.

tA nevE OllA tEH ,evtevikmAS ttognoLob tA nevE OllA tEH .ermeleGek tlel men
9.

ttala kOlSAz seNEf ,evrE abArAv sagam aif sik ekNiCik .ebEle tdalaS ,ttotuf
13.

NEgeS tzqk keNEgeS ,kEnteHel kaC ,kEnteHel ,LArik a ttegresek .kEnnel ajAgloS kAgloS
10.

ttodoklaru sE tlE ,tA nevE kos kos gEm ,tiepEn evtereS .tAsorAv avlAgloS
2.

kosavraS a rokke epEn ekSWb soCnaga lQbgetegner a ttqjik .ebEle LArik a

Friedrich Klára: Roga, hun király

-zjarpEn iLeH sE lOtOtInat iarozo erdne rEtnip .lOrLArik nuH agor rqSQle mattollaH lQtQtjWG -tenEtrqt ilebarok a .tlov ajTAbGan alitta agor salioHr ,saor ,avuer ,aligur ,agur ,aur kOrI ,saor ,saur ttqzqk konuH icjAvs a .kitIlme nevEn izrQ tAHGeH Wven zaur Ge sE kevendAlaC vor ,aur .erElE konuH a tlWrek nAjAt bbByyyy agor .tEkElme -EssepEk iaicAmolpid sE irEzevdaH ilWvIkdner -adorib nuH a ik ettetSejret arbboGangel a levEg
– 45 –

Ge kEttetISEk arAmAS Q za gelWnISOlav .tiarAtaH mol .taknAnorok tneS nebLeHWmsqvtq nuH isuzAkuak .tlov nArozo akotribsAllAS tnireS erdne rEtnip kosArrof a ,gem tlaH lunaltarAv sE nArok agor -lef erdne rEtnip .noGa attotjUs mAlliv tnireS a ,nav nArozo si eLeH isEzektemet a GoH ,etzeletEt tEven gem kWzzirQ .ttala rAv a Gav ,bmod airAvlAk konuH„ alEb SAS alOr rI nebbevQb .nebknWtezekElme .nebEvNqk WmIc ”LArikGan alitta ,etenEtrqt
4.

Áprily Lajos: A fejedelemhez (részletek)

nogAsanOr iSQ igASroLEdre ,kadaH tdarAfgem nebketezqktW lattalodOH amEn am ,meledejef .kanallAgem loHmi ttQle denIS inserek tnokor tik ,dokAid loHmi ,ttotIbAC aktit SErgAliv sAm Ge nebEmeS Ogobol ,azzoH tAjOda .kotit naltadlo za trEsik si am ,melleS aLkAf OtjUG ,dOtInat emI ,tAkolmoH rItrAm NAvlaH ajtjaHgem tAmladarrof ekSWb kansAdut a ik .tA ettiv lezzWt ebkevIS Ovla
– 46 –

,asAirO komAS ,dosOdut nqj sE ,pEl ebdQle mI inOrel tAlAH s azzoH lakkogalliC naltalAlmAS a .tEtenezW tneS gEsneletgEv a ,sAm tdaram men roSNAH lQbdieCnik tneS ,komor QtetzekElme artlUm kaC ebrW za ttedemred avluzrot roSNAH .domolpmet ekEb attotjUsmAlliv ,knAr stniket lQbiQHlef kodazAS A ,pan a tnim ,larrAgus OlatSagIv kniOgobol sUTTaH erdetetniket .kanaljaH erdlqf QlWdnergem a ,arsAdamAS QsgEv teknim djam Snov et ,tekis knWtezgEv aH ,gem ssagllaH et kankadaH tdarAfgem nebketezqktW .tevIS sQre ,QlWdner men gem jda nAkja kandiUTTaH GoH ,tetiH sQre ladUTTaH a gEm lWdneC arAkos telE :esEtetlednerle melleS a s .ladaid kqrq sE sAdamAtlef
Olvasásra ajánlom még Priszkosz rétor fennmaradt írását, amelyet Koricsánszky Atilla írt át rovásírásra A Napút ábécéje címû könyvében. Igen jó olvasási gyakorlat, ha rovásírásos naplót vezetünk, majd egy hét múlva a leírtakat felolvassuk.
– 47 –

KAKUKK
A rovásírásban az egyetlen nehézséget a K betû jelenti, amelybõl kettõ van. Legalább hétféle szabályt állítottak fel használatára a kutatók. Sajnos rovásemlékeink egyik elméletet sem igazolják. A kakukk szónál is látható, milyen furcsaságok jönnek létre e szabályok alkalmazásával. Az igazi K nagy valószínûséggel a

k jel, az EK, mivel ez illik a régi, elõl ejtett E-vel k jelet.

sorolt betûrendbe: A, Á, EB, EC, ECS, ED, E, É, EF, EG, EGY, EH, I, Í, EJ, EK, EL, ELY, EM, EN, ENY, O, Ó, Ö, Õ, EP, ER, ES, ESZ, ET, ETY, U, Ú, Ü, Û, EV, EZ, EZS. A zavar elkerülése végett használjuk írásunkban csak a volt idõm bizonyítani. A kakukk szó ajánlott írása tehát: A másik „vég” K – K – esetleg a többes szám jele lehetett valamikor, de ezt még nem

kkukak

Hogyan írjuk le a KAKUKK szót rovásírással a kutatók álláspontja szerint?
1. K a szavak elején és végén, ha „A” magánhangzó következik utána! Thelegdi János

kkukaK

2. A K a szóvégi „AK” szótag jelölésére szolgál. Sebestyén Gyula

kkukak Kkuka?

3. A k-t csak szóban, a K-t csak szó végén (szó elején?). Magyar Adorján 4. Az elõzõ elmélet, ha úgy gondolta, hogy a szónak két vége van. Magyar Adorján

KkukaK ?KuKK

5. Mély magánhangzók mellett K, magas magánhangzók mellett Forrai Sándor 6. Mélyhangrendû szavakban K, magasban k (vegyesben?). Libisch Gyõzõ

k (msh-k mellett?)

KKuKaK

7. Mélyhangrendû magánhangzók után K. Für Zoltán

kKuKak

– 48 –

RÖVIDÍTÉSEK ÉS ÖSSZEROVÁSOK
Az Elõszóban már írtam, de ismét hangsúlyozom, hogy szkíta – pártus – hun – avar õseinknek voltak könyvei, amelyeket a szkíták által feltalált pergamenre rovásírással írtak. Egy szkíta könyvrõl Szamosközy István tudósít, egy pártus pergamen töredék pedig fenn is maradt. Összerovás nem látható rajta, valószínû, hogy õseink könyveikben teljesen kiírták a szavakat. A rövidítést és összerovást többnyire a botokon alkalmazták, feljegyzéseknek, emlékeztetõknek, amikor úton voltak, vagy a futárok hírvivõ botjain. A rovásírásban rövidítés alatt az E hang kihagyását értjük. Mint a kakukk szó leírásánál láttuk, régen elõl ejtett E hanggal sorolták a mássalhangzókat, tehát a rovásírásos mássalhangzóink elé az E hang odaértendõ. Így a rovásbetûknek szótag, sõt némelyeknek szó értékük is van, pl. Pl. gyermek gyermeke

b = EB, G =Egy,
= =

l =EL,

z =EZ.

Tehát íráskor az E hang kihagyható, de ha szó végén áll, mindig ki kell írni.

gyermekeim =

kmrG ekmrG miekmrG

Más magánhangzót is ki lehet hagyni, ha ugyanabból több van a szóban, de mivel csak az E kihagyása magától értetõdõ, ezért a más magánhangzóból az elsõt mindig ki kell írni. Pl. hatalmas hatalma = =

hatalmasak =

smltaH amltaH ksmltaH

Csak olyan rövidítéseket alkalmazzunk, amelyek nem ellenkeznek az iskolában oktatott helyesírási szabályokkal. Ezért nem javaslom sem a torlódó mássalhangzók, sem a hosszú mássalhangzók egyik tagjának elhagyását. Mind a gyerek, mind a felnõtt rovásírók kedvencei a játékos, talányos, szellemes összerovások, betûkötések, idegen szóval ligatúrák. A legfontosabb, hogy a szó önállóan is értelmezhetõ legyen, szövegkörnyezet nélkül. Thelegdi János, a tudomásunk szerinti elsõ rovásírás tankönyv írója felhívja figyelmünket, hogy a szótagolás rendjét igyekezzünk figyelembe venni. Pl. helyesebb a magyar szót így összeróni: , mint így: Forrai Sándor, Koricsánszky Atilla, Dittler Ferenc és jómagam ötleteibõl mutatok be néhány összerovási lehetõséget. Lejegyzésükre az igen szépen „rovásíró” Dittler Ferenc építészt kértem meg, mivel a számítógép nem tudja követni õsi írásunk összerovásának változatos lehetõségeit. Ötletességét, szellemességét csak az emberi agy és kéz tudja kifejezni.
– 49 –

PÉLDÁK: (Megfejtés a 67. oldalon)

Véleményem, és a frissen, befolyásmentesen gondolkodó gyerekek véleménye is, hogy a

ú jel hangértéke nem US, hanem NNY, azaz hosszú NY. Ennek megfelelõen került be a
Ha bizonytalanok vagyunk egy szó rövidítésében, vagy összerovásában, inkább írjuk ki

rövidítések közé is. teljesen. Ne erõltessük mindenáron, aki olvassa, hálás lesz érte.
– 50 –

SZAKKÖRI ÖTLETTÁR
Eszközszükséglet 1. A Forrai féle ábécé minden gyereknek. Ebbõl mindig legyen több tartalékban. 2. Egy sorozat A4-es méretû rovás betûkép, egyik sarkában kis méretben a latin betûk. Ezt a szakkörvezetõ készíti el. 3. Kartonlapok, vonalzó, olló, filctollak a tanulói betûkártyák elkészítéséhez. 4. Egy doboz gyurma tanulónként. Feladatok: A feladatokat az alábbi sorrendben, a tanulók haladásának megfelelõen osztjuk be.
1.

Beszélgetés az írásról, jelentõségérõl. Milyen régi az írás ? Kik hozták létre az elsõ írásokat ? Milyen írásfajtákat ismerünk ? (Gyûjtõmunka, képek, lexikális adatok)

2.

A rovás ábécé bemutatása, kiosztása a gyerekeknek. Ismertetés: a rovásírás a magyarok õseinek az írása. A legrégibb írásfajták közé tartozik, amelyben nyelvünk minden hangjára volt és van jel. A X.XI. század táján a latin betûs írás szorította ki, amelynek kisebb betûkészletével nem lehetett 13 hangunkat(Ty, Gy, Ny, Ly. SZ, ZS, CS, J, K, Á, É, Ö, Ü) lejegyezni. Jobbról balra kell írni. Nincs külön írott és kisbetûs változata Beszélgetés – milyennek találják a rovásírást, összehasonlítva a többi ábécével?

3.

Írjuk le a nevünket rovásjelekkel, jobbról balra.

– 51 –

4.

SZ, Í, I, D, GY, – S, I, i, d, G mint legegyszerûbb betûk képének elhelyezése a táblán, kiválasztásuk az ábécébõl bekarikázással, írásuk gyakorlása. A betûk elkészítése gyurmából. A gyurmabetûk letakarása és felismerésük tapintással. Minden tanuló elkészíti kartonpapírból a saját betûkártyáit. J, T, C, ZS, Ö, B, Ty – j, t, c, Z, q, b, T betûk képének elhelyezése a táblán, kiválasztásuk az ábécébõl bekarikázással, írásuk gyakorlása. A betûk elkészítése gyurmából. A gyurmabetûk letakarása és felismerésük tapintással. Minden tanuló elkészíti kartonpapírból a saját betûkártyáit. S, G, L, P – s, g, l, p betûk képének elhelyezése a táblán, kiválasztásuk az ábécébõl bekarikázással, írásuk gyakorlása. A betûk elkészítése gyurmából. A gyurmabetûk letakarása és felismerésük tapintással. Minden tanuló elkészíti kartonpapírból a saját betûkártyáit. Ü, R, CS, Z – W, r, C, z betûk képének elhelyezése a táblán, kiválasztásuk az ábécébõl bekarikázással, írásuk gyakorlása. A betûk elkészítése gyurmából. A gyurmabetûk letakarása és felismerésük tapintással. Minden tanuló elkészíti kartonpapírból a saját betûkártyáit. V, U, Ú, A, Á, M, K – v, u, U, a, A, m, k betûk képének elhelyezése a táblán, kiválasztásuk az ábécébõl bekarikázással, írásuk gyakorlása. A betûk elkészítése gyurmából. A gyurmabetûk letakarása és felismerésük tapintással. Minden tanuló elkészíti kartonpapírból a saját betûkártyáit. N, O, Ó, Õ, É, E, – n, o, O, Q, E, e betûk képének elhelyezése a táblán, kiválasztásuk az ábécébõl bekarikázással, írásuk gyakorlása.
– 52 –

5.

6. 7.

8.

9. 10.

11.

12. 13.

14.

15. 16.

17.

18. 19.

20.

A betûk elkészítése gyurmából. A gyurmabetûk letakarása és felismerésük tapintással. Minden tanuló elkészíti kartonpapírból a saját betûkártyáit. NY, Û, LY, F, H – N, W, L, f, H betûk képének elhelyezése a táblán, kiválasztásuk az ábécébõl bekarikázással, írásuk gyakorlása. A betûk elkészítése gyurmából. A gyurmabetûk letakarása és felismerésük tapintással. Minden tanuló elkészíti kartonpapírból a saját betûkártyáit. Most már minden betût ismerünk, játsszunk a betûkártyákkal! A) Hangoztatom a betût, a gyerekek felmutatják a megfelelõ kártyát. B) Felmutatom a kártyát, a gyerekek hangoztatják a betût. C) Tíz rovásjeles betûkártya húzása, ezekbõl a betûkbõl minél több szó alkotása, leírása. Táblára 6–7 rovásjel írása, ki tud többet leírni emlékezetbõl. Egymás hátára írjuk a betûket, felismerés. Szókártyák készítése, szó- és képkártyák egyeztetése. 3–4 szókártya húzása, ezekkel mondatalkotás, majd leírás. A táblán 6–8 szó rovásírással, majd letöröljük, ki tud többet leírni emlékezetbõl. A tanulók eltakarják a szemüket, közben a táblára szavak, vagy mondatok kerülnek. A) Ki tudja hamarabb elolvasni. B) Ki tudja hamarabb leírni. Diktálás utáni írás, majd egymás munkájának javítása. Szépírási verseny. Szólottó. Két darab A4-es lapra ugyanazokat a szavakat fénymásoljuk latin betûkkel és rovásírással, kb. 25-öt. Az egyiket a szavak szerint szétvágjuk, összekeverjük. Ezeket minden tanulónak kiosztjuk. Az gyõz, aki hamarabb befedi a szavakat a párjukkal. Több ilyen lapsorozatot lehet készíteni.
– 53 –

21. 22.

23.

24. 25.

26. 27. 28. 29. 30.

31.

32. 33. 34.

35.

Csoportosítás Szókártyák szétválogatása fõfogalom szerint, pl. növény, állat stb. Tréfás feladatokat tartalmazó mondatok húzása, amelyeket el kell végezni, pl. húzd meg a padtársad fülét stb. Mondatok húzása, lemásolása, átírása latin betûre. Írás gyorsasági verseny. Olvasás gyorsasági verseny. Hangos olvasás mondatonként. Aki nem tudja folytatni, zálogot ad. Válogató olvasás: például csak olyan szavakat olvasunk fel, amelyekben egy bizonyos, gyakorlandó betû van, vagy.csak az élõlényeket jelentõ szavakat stb. A tanulók elõtt lévõ hosszú rovásírásos szövegbõl néhány szót felírok a táblára, karikázzák be. Ki találja meg leghamarabb? Nem írom fel a keresendõ szót, csak kimondom. Karikázzák be! Szétvágott, összekevert mondatok rendezése, leírása. Mondatokra vágott, összekevert történet idõrendi sorrendbe rakása. Rovásírásos keresztrejtvények szerkesztése.

36.

37. 38. 39. 40. 41.

42.

43. 44. 45. 46.

Számrovás gyakorlása Rovásszámjegyeinkkel, amelyek között nulla nincs, mûveleteket végezni, milliós számjegyeket leírni jelenleg nem tudunk, ez azonban nem jelenti azt, hogy õseink sem tudtak, biztosan volt rá ötletes módszerük.
47.

Számok másolása, olvasása, diktálás utáni írása tízes, húszas, ötvenes, százas, ezres, tízezres, százezres körben. Hangoztatom a számot, a tanulók felmutatják a számkártyát. Felmutatom a számot, a gyerekek hangoztatják. Rovásszámjegyes számkártyák húzása, a tanulók írják le arab számmal.
– 54 –

48. 49. 50.

51. 52. 53. 54.

Arab számok húzása, a tanulók írják le rovásszámjeggyel. Számok hangos olvasása feladatlapról. A gyakorló füzetben a dátum leírása minden foglalkozáson rovásszámjeggyel. A tananyagban szereplõ költõk, írók, stb. születési, halálozási idejének leírása rovásszámjegyekkel.

Házi feladatok 1. Átírások rovásírásról latin betûre, latin betûrõl rovásírásra, kisebb fogalmazások, szóbetû- és számkártyák készítése. 2. Rovásfeliratok készítése gyöngybõl, gabona magvakból: kartonpapírra halványan ráírjuk a szavakat. A vonalakat bekenjük ragasztóval és ebbe illesztjük a magvakat, vagy a gyöngyöket. Kiállítás készülhet belõle. 3. Napló vezetése rovásírással.

A botnaptár ábécéje a XII.–XIII. századból. (Forrai Sándor könyvébõl)

Miskolci Csuják Gáspár album lapja 1654-bõl. (Sebestyén Gyula könyvébõl)
– 55 –

ROVÁSÍRÁS ÉS EURÓPA
Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere a gyökerek fontosságáról Miközben Európa népei egymással versengve igyekeznek hangsúlyozni kulturális örökségüket, értékeiket, és az Amerikai Egyesült Államok saját nemzeti büszkeségétõl eltelve magának tulajdonítja a világ igazságosztó szerepét, a Kárpát-medencében a nemzettudat mégoly parányi rezdülése is heves indulatokat váltott ki. Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere egy határozatban többek között a rovásírás megismerését is célul tûzte ki. – Mikor ismerte meg a rovásírást ? – 1990-ben egy ausztriai cserkésztisztképzõ táborban a felkészítés része volt a rovásírás elsajátítása, majd a megszerzett ismeretek továbbadása a csapathoz tartozó gyerekeknek. Igaz ugyan, hogy más irányú elfoglaltságom miatt az elmúlt hat-hét évben kissé megkopott a táborban szerzett tudásom, de az alapvetõ ismereteim azóta is megmaradtak. – Ön egy határozati javaslat mellékletében javasolta a székely-magyar rovásírás kialakulásával, alapjaival, jelentõségével való megismerkedést. Egyeztette elõzõleg valakivel az elképzelését, vagy csupán egyéni kezdeményezésrõl beszélhetünk? – Senkivel nem egyeztettem, a testületi ülésen egészítettem ki vele azt a napirendi pontot, amelyik az uniós csatlakozás jegyében önkormányzati feladatként egy egész képzési sorozatot próbált ráerõltetni a képviselõkre. Ez a határozati javaslat több szempontot foglalt magában a milliós nagyságrendû nyelv-, és számítógépes tanfolyamoktól kezdve a legkülönbözõbb uniós képzésekig. Az egész elõterjesztésben csak arra volnék kíváncsi, hogy kik lennének azok a hiteles személyek, akik például az Unióról tartanának továbbképzést, vagy számítógépes tanfolyamot annak a hivatali dolgozónak, aki már évek óta használja a számítógépet? Erre a javaslatáradatra jegyeztem meg, kivetítve azt az egész országra is és benne Sátoraljaújhelyre, hogy a felfokozott csatlakozási hevületben jó lenne, ha nemzeti értékeink, történelmünk és hagyományaik is valahogy szerepet kapnának. És ha a képviselõ testület már újabb számítógépes tanfolyamot is be tud állítani a költségvetésbe, akkor miért ne foglalkozhatna a magyar rovásírással is. – Javaslatával kapcsolatban kialakult-e egységes álláspont a pártok képviselõi között, vagy mindenki egyéni belátása szerint szavazott? – Minthogy javaslatomat az ülésen tettem meg, nem is lehetett elõzõleg a pártokban egyeztetés, mindenkinek a helyszínen kellett eldöntenie, hogy támogatja-e, vagy sem. A szavazás eredménye 10 igen, 8 nem, 1 tartózkodás volt és még az MSZP-s képviselõk is megoszlottak. Egy biztos, a vitában egyetlen hangos szó, vagy ellenvélemény nem hang– 56 –

zott el abban a stílusban, ami késõbb következett. – Mely politikai oldalról kapta a legerõsebb támadást? – A testületi ülést követõ napon valakik a tömegtájékoztatáshoz fordultak, a bulvárlapok és kereskedelmi televíziók persze azonnal ráharaptak a témára. Újságírók, tudósítók kérdezgették baloldali képviselõtársainkat, akik el is mondták ilyen-olyan véleményüket. – Azóta hogyan állnak Önhöz a képviselõk és fõként a hivatal dolgozói? A sajtó egy része roppantul sajnálni kezdte az alkalmazottakat, akik úgymond ’körmölhetik majd a több ezer éves jeleket’ a határozatok lejegyzésekor. Sikerült fellázítani a polgármesteri hivatal dolgozóit? – Szerencsére a polgármesteri hivatalban dolgozó nyolcvanegynéhány személy jelentõs része már a testületi ülést is figyelemmel kísérte, tehát jól tudta, hogy nem a sajtó által kiforgatott feladatokról van szó, másfelõl józanul gondolkodó magyar emberek. Számukra teljesen egyértelmû volt, hogy a rovásírás és annak gyakorlati alkalmazása nem kötelezõ. Csupán jelképes felhívásról volt szó, mely szerint a csatlakozás jegyében jó lenne nem kiönteni a gyereket is a fürdõvízzel. De hadd mondom el az elõzményeket is! A Sátoraljaújhelytõl nem messze lévõ honfoglalás kori faluban, Berzsenyben, található egy olyan falumúzeum, amely a gyakorlatban is képes bemutatni a honfoglalás korának életmódját. Ezt kereste fel Jürgen Köppen úr, az Európai Unió nagykövete és jegyezte meg az ott látott rovásírásról, hogy „Ezzel a páratlan kultúrával és hagyománnyal együtt kell nekünk Magyarország az Európai Unióba.” Nem azt mondta, hogy rovásírást kell alkalmaznia a magyaroknak, hanem csupán anynyit, hogy ezt a kultúrkincset, kultúrvilágot magunkkal kell hoznunk, ha nem akarunk nagyon rövid idõn belül feloldódni az európai közösségben. – Vajon támadói tudják-e, hogy a japánok, görögök, héberek, kínaiak, szlávok, arabok is megtartották eredeti írásjeleiket, ráadásul egy részük ugyanúgy jobbról balra halad, ahogyan a mi rovásírásunk is? – Ehhez aligha tudnak hozzászólni, viszont nagy fokú tudatlanságot, kissé sarkítva, írástudatlanságot árulnak el, amikor lesajnáló, cinikus, beteges hozzáállásukról vélik úgy, úgy ettõl európaiak. A magyar múlt szerves része a tudomásom szerint legalább 4.500 éves rovásírásunk. Ha ezt összevetnék a most használt latin betûs írásmódunk idejével, akkor jobb, ha lehunyják a szemünket és csendben elvörösödnek. Ellenpéldaként hoztam fel az EU-ban található gael nyelvet, ami az angol utcanév tábláknál, köztéri szobroknál is megtalálható. Bár ott sem használja mindenki a hétköznapi életben, mégis rendkívül büszkék rá. Megdöbbentõ, hogy Magyarországon bírálat tárgya lehet az, aki bár az említettekhez hasonlóan gondolkodik, ám társadalmi csoportot sem gazdaságilag, sem erkölcsileg nem károsít. Öt éve vagyok polgármester, ezalatt hoztam vagy ezerötszáz határozatot, de a kutya sem figyelt arra, hogy uszodát, sportcsarnokot
– 57 –

építettünk, kizárólag a rovásírás említése keltette fel ebben a formában a tömegtájékoztatás érdeklõdését. A beterjesztésemmel ugyan nem vágytam népszerûségre, de több száz telefon, villámlevél, fax után most már azt mondom, arra talán jó volt, hogy az emberek józan, történelmet szeretõ többsége kicsit elgondolkozzon, jelenleg merre is tart ez az ország. – Az egyik bulvárlap azzal támadta, hogy a rovásírás kezdetlegesebb a latinnál, mert nincsenek benne nagybetûk, (egyébként csak azok vannak), ékezetek (ezek meg nem kellenek, mert önálló betûk jelölik), és hogy hazánkban csak a témával foglalkozó szakemberek használják. Mi erre az Ön válasza? – A Kárpát-medencében csak a cserkész szövetség keretében húszezer gyerek találkozik rendszeresen ezzel az írásmóddal, akiket pedig alaposabban érdekel, azok a különbözõ elõadásokon bõvíthetik ismereteiket. Szabolcs-Szatmár-Bereg-megyében például egy munkaterv keretében az egyetemek, fõiskolák bizonyos karain a tanulmányaikban találkoznak vele a diákok. Ha ehhez hozzáteszem azokat, akik magánszorgalomból, vagy tudományos kutatásaik, illetve a Magyar Rovók és Rovásírók Országos Szövetségének (új neve Forrai Sándor Rovásíró Kör) ismeretterjesztõ tevékenysége révén találkoznak ezzel az írásformával, akkor százezres nagyságrendrõl beszélhetünk. Ez egy nagyváros lélekszáma, aminek a semmibevétele egyes bulvárlapok és kereskedelmi rádiók nagyfokú hozzá nem értését sugallja. Véleményem szerint mindenkinek, így az újságírónak is, fel kell készülnie és tájékozódnia a saját szakterületén, ha a nyilvánosság elé lép. – „Szakértõk” szerint több milliós költséget jelent az átállás, a jelek megtanulása. Ezzel szemben ez eddigi csúcsot egy 24 éves fiatalember tartja, aki a pár száz forintos gyakorló füzet alapján másfél óra alatt elsajátította a rovásírást. Hol itt a milliós költség? – Ezt végképp nem tudom, ha csak a cikkíró nem az egész továbbképzési munkatervre gondolt, amelyben a rovásírás elsajátításának javaslata szerepel. Az ezzel kapcsolatos, és érdeklõdés esetén két-három alkalommal történõ történelmi elõadást, csupán útiköltség térítés fejében többen is ingyen vállalták. – Nyugaton világhírességek énekelnek az Ön által említett és a hétköznapi gyakorlatban nem használt gael nyelven, köztük a Clanned együttes, Enya, Kate Bush Rock csillagok, így a Who, Iron Maiden, Jam együttesek brit zászlókba bugyolálva lépnek fel, Union Jack mintás zakót, trikót húznak, miközben nálunk bírálat tárgya a nemzeti viselet, a magyar beszéd, a nemzeti lobogó, a rovásírás. Ezek a jelenségek egy szálra felfûzhetõk. – Így van. Sajnálatos, hogy a 21. század elején ósdi, régies gondolkodású, ha nem még ettõl is rosszabb jelzõkkel illetett személy az, aki nemzetben gondolkodik, és aki a hagyományból valamiféle büszkeséget érez a fölött, hogy egy ilyen kis ország és egy ilyen kicsi nép megmaradhatott magyarnak. Nem véletlenül támogatom azt a kezdeményezést, hogy Széphalmon,
– 58 –

Kazinczy Ferenc emlékcsarnoka és sírja között felépüljön a Magyar Nyelv Múzeuma. Ez egyébként a pályázati munkatervünkben is szerepel, és két évvel ezelõtt az alapkõletétel is megtörtént. Ha a Sátorlajaújhelyhez tartozó Széphalomban megépül a múzeum, akkor annak komoly része lesz az õsi rovásírás. Ha elhisszük, hogy nehéz versenyhelyzetben lesz részünk az Európai Unióban, akkor az ország is, mint versenycsapat, nehéz helyzetben lesz. Az embereket csak bizonyos közös értékek – gyökerek és hagyományok– tesznek csapattá, összefogott gárdává. Ha ezekkel nem rendelkezik, akkor a csapat eleve vesztésre van ítélve. Meg kell vizsgálnunk, hogy Európa kis országai mitõl tudnak sikeresek és értékesek lenni. – A bejelentését követõ támadások után több száz visszajelzést említett. Felhívták-e például polgármesterek? – Eddig csupán egyikük jelezte egyetértését, a többiek kivárnak, tartózkodnak. A Fidesz kulturális kabinetje az egy nappal késõbb Zemplénben tartott sajtótájékoztatója keretében Halász János úr, a kabinet vezetõje kiállt az ötlet és az elképzelés mellett. Ezzel együtt talán nem is biztos, hogy ezt a mozgalmat a városok vezetõségének kell kezdeményeznie, hanem sokkal inkább a józan, magyar értékeket valló pedagógusoknak, civil szervezeteknek. Jó példa volt, amit a mûvészekkel kapcsolatban említett, hiszen az ír Michael Flatley is attól lett közismert, hogy saját hagyományos táncukat mutatta be. Ezzel szemben a magyarországi Experidance társulat magyar néptánc elemekre épített csodálatos koreográfiája hiába sikeres külföldön, idehaza alig kapja meg az õt megilletõ tiszteletet és támogatást. Szakács Gábor Magyar Demokrata 2003/28.

CSÍKSZEREDAI QUO VADIS SZÉKELYFÖLD? KONFERENCIA
Zárónyilatkozat Székelyföld autonómiáját csakis együtt, közös akarattal érhetjük el. Legyen ennek az útnak elsõ mérföldköve az Isten ajándékaként elnyert székely rovásírás közkinccsé tétele. Kérjük pedagógusainkat és a szülõket, tanítsák gyermekeinket, hogy sajátítsák el e kincset. Kérjük székely településeink önkormányzati testületeit, hogy a helységnév-táblákon tüntessék fel a települések nevét a székely rovásírással is. Csíkszereda, 2003, június 21-én Isten áldása legyen a munkánkon!
– 59 –

KÖSZÖNET
Köszönet mindenek elõtt szkíta – pártus – hun – avar õseinknek, a régi rovóknak, akik ezt a csodálatos örökséget reánk hagyták. Köszönet, sajnos már csak halála után Meixner Ildikónak, a magyar oktatásügy egyik legnagyobb alakjának, mivel a zavaros, ám támogatott olvasástanítási elméletek közepette sok küzdelemmel ismét tekintélyt tudott teremteni a magyar nyelvnek legjobban megfelelõ, elemzõ – összetevõ - szótagoló módszernek, és ezzel gyerekek tömegét mentette meg a kudarcoktól és juttatta az olvasás öröméhez. Köszönet Forrai Sándornak, a rovásírást kutató, oktató, rendszerezõ, terjesztõ munkásságáért, és mert magas életkora, betegsége ellenére példamutató erõvel és önzetlenséggel osztja meg szellemi kincseit a rovásírás iránt érdeklõdõkkel. Köszönet Dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriellának, aki a Budapest, XVI. kerületi Móra Ferenc Általános Iskola igazgatójaként a szakkörnek és a nem kevés „felfordulást” jelentõ Kárpát-medencei Rovásírásversenyeknek helyt ad és ezek szervezésében az iskola több tanárával együtt hatékonyan részt vállal. Köszönet Szakács Gábornak, aki fáradhatatlanul segített abban, hogy az utóbbi hét évben több mint ezer gyermeket és felnõttet taníthattam meg a rovásírásra, valamint szervezõ munkája eredményeként hazai és határon túli gyermekek százai mérhették le tudásukat eddig négy Kárpát-medencei Rovásírásversenyen. Köszönet Dittler Ferenc építésznek az igen szép átírásokért, jelvény és plakáttervekért. Köszönet azoknak a tanítóknak, tanároknak, cserkészvezetõknek, akik az esetleg nem kis helyi ellenállást legyõzve a rovásírás oktatásának lehetõségét kiharcolják, a gyerekeket a versenyekre kitûnõen felkészítik és szabadidejüket feláldozva elhozzák õket a versenyekre határon innen és túlról, akár Debrecenbõl, akár Erdélybõl, Felvidékrõl, Délvidékrõl, Kárpátaljáról. A fennmaradás jogáért küzdõ nemzet érdekében végzett erõfeszítésük fontosabb, mint azoké a „tudósoké”, akik korlátlan szabadidõ és anyagi lehetõség birtokában kiadott könyveikben, a rovásírást, mint kizárólag kiváltságos koponyák által felfogható tant állítják be és véget nem érõen értekeznek a rovásírás jelképrendszerérõl, miközben ezt a jelképrendszert (amely kétségtelenül létezik, csak másképp) gyökértelenül, néprajzi, régészeti

– 60 –

összefüggések, továbbá bármiféle tanítási gyakorlat nélkül önkényesen, megfellebbezhetetlenül, a rovásírás terjesztõit és oktatóit lebecsülve mutatják be. A rovásírás nem csak szent örökség, hanem elsajátítása a magyar nemzet minden tagjának – életkorra és foglalkozásra való tekintet nélkül – nemes feladata. A fejletlenebb latin betûs írás ránk kényszerítése elõtt a magyarok õsei között nem volt analfabéta, a juhász gyerekektõl a fejedelmekig mindenki írástudó volt. Míg Nyugat-Európában a 8. században a Frank birodalom császára külföldrõl volt kénytelen írástudó szerzeteseket hozatni, addig itt a Kárpát-medence területén, õshazánkban, már az újkõkorban, 6–7000 évvel ezelõtt – talán az egész világon elõször – szervezett olvasás-írás tanítás folyt, mint ahogyan ezt Torma Zsófia régésznõ tízezret is meghaladó, Maros parti, rovásjeles agyagkorongjai bizonyítják. Legyünk büszkék õseinkre, az õ útjukon egyetlen lépés sem vész kárba!

A Fischer Károly Antal könyvébõl (1889)

„Az õsmagyar rovásírás betûsora” Fehérné Walter Anna könyvébõl– 61 –

Lakatos István csíkkozmási plébános ábécéi alapján összeállított gyûjtemény 1753-ból
– 62 –

Fischer Károly Antal könyvébõl (1889).
– 63 –

Németh Gyula: A magyar rovásírás (Bp. 1934).
– 64 –

A csikszentmiklósi felirat javított szövege 1501-bõl

Úrnak születésétõl fogván írnak ezerötszáz esztendõbe, Mátyás, János, Estyán kovács csinálták, Mátyás mester, Gergely mester csinálták.

A „Miatyánk” Thelegdi János 1598-ban írt tankönyvének másolatából.

– 65 –

FELHASZNÁLT IRODALOM
DEBRECZENYI MIKLÓS: Az õsmagyar írás néhány hazai és oroszországi emléke (1914) FEHÉRNÉ WALTER ANNA: Az ékírástól a rovásírásig (Buenos Aires 1975) FISCHER KÁROLY ANTAL: A hun-magyar írás és annak fennmaradt emlékei (Budapest 1889) MAGYAR ADORJÁN: Õs magyar rovásírás (Warren USA 1970) MEIXNER ILDIKÓ: A dyslexia prevenció és reedukáció módszere (Budapest 1993) MEIXNER ILDIKÓ: Én is tudok olvasni I-II. (Tankönyvkiadó 1978) FORRAI SÁNDOR: Az õsi magyar rovásírás az ókortól napjainkig. (Antológia Kiadó 1994) FORRAI SÁNDOR: A magyar rovásírás elsajátítása (Szerzõi kiadás 1996) KABAY LIZETT: A szelet vetõ táltos (Debrecen 2001) KORICSÁNSZKY ATILLA: A Napút ábécéje (Pécel 2003) DR. MOLNOS ANGÉLA: Magyarító könyvecske (Debrecen 2001) DR. MOLNOS ANGÉLA: Jövõnkért a magyar nyelv ügyében (Debrecen 2003) SZEBELLÉDYNÉ LÉVAI ÉVA: Rovásírásos szöveggyûjtemények (Debrecen) FRIEDRICH KLÁRA-SZAKÁCS GÁBOR: Kárpát-medencei birtoklevelünk a Rovásírás (Szakács Gábor kiadása 2003) FRIEDRICH KLÁRA: Rovásírás gyakorlatok nem csak gyerekeknek I–II. (Magyar Ház 2000)

Átírta: Dittler Ferenc építész – 66 –

MEGFEJTÉSEK
50. oldal Ember, gyermek, felelet, mellette, kereskedelem, anya, anyu, apa, apu, atya, baba, haza, haza, út, új, úr, tud, túl, múlt, csak, csúcs, nyúl, duda, turul, nyugat, nyugat, Gyuri, Gyula, Gyula, Zsuzsa, ma, mai, Csaba, egy, agy, ágy, nagy, így, gyík, idõ, dió, is, sima, itt, itt, inda, indul, rovásírás, holnap, nyár, nyír, öt, köt, tök, hal, hal, hall, olló, olló, kell, kert, menny, mennyi, annyi, könny, paripa, szkíta, hun, avar, avar, magyar, vár, vár, ez, az 55. oldal Légy hû mind haláliglan és teneked adom az életnek koronáját

KÖZLEMÉNY
A magyar Rovók és Rovásírók Országos Szövetsége a jövõben Forrai Sándor Rovásíró Kör néven folytatja eddigi tevékenységét. Célja a rovásírás tanulása és tanítása, minden tag lehetõségeihez mérten részt vesz ezen nemzeti örökségünk terjesztésében, népszerû-sítésében. Örökös és tiszteletbeli elnöke Forrai Sándor, vezetõje Szakács Gábor. A kör tagja lehet, aki évi 5000 forintos „tagdíjjal” támogatja rovásírás-versenyeinket és rendezvényeinket. A tagdíj kizárólag a Magyarok Házában (Bp., Semmelweis u. 1–3.) évente megrendezésre kerülõ Rovásírók Napja, valamint a Kárpát-medencei Rovásírásversenyek szervezésére használható fel. A befizetett összegeket, az elõkészületeket a befizetõ ellenõrizheti, a kifizetések számláíról másolatot kap. Mindenkit szeretettel és tisztelettel várunk a Forrai Sándor Rovásíró Körbe, amelynek tevékenységével kapcsolatos felvilágosítás Szakács Gábortól kapható. Postacím: 1163 Budapest, Sasvár utca 53. Telefon: 06 (1) 403-1086, 06 (30) 431-1281 E-mail: szakacsgabor@axelero.hu

Jelvényünket Dittler Ferenc építész rajzolta – 67 –

TARTALOM
ELÕSZÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 A ROVÁSÍRÁS LEGFONTOSABB SZABÁLYAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 GYAKORLATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 SOKAT TETTEK A ROVÁSÍRÁS FENNMARADÁSÁÉRT... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 A HANGOS OLVASÁS TANANYAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 KAKUKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 RÖVIDÍTÉSEK ÉS ÖSSZEROVÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 SZAKKÖRI ÖTLETTÁR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 ROVÁSÍRÁS ÉS EURÓPA SZAKÁCS GÁBOR BESZÉLGETÉSE SZAMÖSVÖLGYI PÉTER POLGÁRMESTERREL . . . . . . . .56 KÖSZÖNET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 FELHASZNÁLT IRODALOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 MEGFEJTÉSEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

Átírta: Dittler Ferenc építész – 68 –

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful