UCHWAŁA NR III/23/10 RADY GMINY W WIŚLICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt8 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.

1591 z późn. zm.) i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 1. budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na gruntach gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy o podatku rolnym,  2. budynki mieszkalne i gospodarcze znajdujące się na gruntach nie stanowiących gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy o podatku rolnym,  3. grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na zadania wskazane w art.7  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.) 4. grunty, budynki lub ich części o charakterze ogólnodostępnym, zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i rekreację ruchową  w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz.  1675 z późn. zm.) i wykorzystywane na baseny, pływalnie i kąpieliska zorganizowane, stadiony, boiska, hale sportowe, lodowiska sztuczne, przystanie wodne, wraz z infrastrukturą towarzyszącą  tych obiektów typu: szatnie, zaplecze sanitarno-higieniczne, trybuny, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności handlowej lub gastronomicznej, 5. grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz.1380 z późn. zm.) 6. grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego  odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia  7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst  jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 7. grunty i budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy  z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z poźn. zm.) § 2. Zwolnienia o których mowa w § 1 nie dotyczą gruntów, budynków i budowli  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
ID: NOTGW-TMNWI-FVSOF-IARBV-VPLLV. Podpisany. Strona 1 / 2

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Wiślicy Nr II/12/10 r. z dnia 9 grudnia 2010 r.  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 2. Zwolnienia o których mowa w § 1 nie dotyczą gruntów, budynków i budowli  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. § 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Wiślicy Nr II/12/10 r. z dnia 9 grudnia 2010 r.  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

ID: NOTGW-TMNWI-FVSOF-IARBV-VPLLV. Podpisany.

Strona 2 / 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful