P. 1
'' ТРЕБНИК '' - ШТА ЈЕ ТО ? - Владимир Димитријевић

'' ТРЕБНИК '' - ШТА ЈЕ ТО ? - Владимир Димитријевић

Views: 232|Likes:

More info:

Published by: ГРОФ ОД НУГЛАШИЦЕ 888 on Jul 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2015

pdf

text

original

В. Димитријевић: А Требник?

Шта је
то?
Владимир Димитријевић
"ТРЕБНИК"- КЊИГА ЖИВОТВОРНИХ ДУХОВНИХ ЛЕКОВА
Требник је књига без које се не може, књига која нам је потребна и насушна, књига у којој се
наазе животворни екови за наше гре!овне ране и боести, књига вапајни! и баго"арствени! обраћања
#огу, књига која је стоећима освештаваа живот наши! пре"ака, је"ном ре$ју књига без које се не "а
замисити живот правосавни! %ришћана.

&ако каже епископ рашко'призренски Артемије: (А Требник? Шта је то? То је у ствари највећа
збирка "у!овни! ре)епата о" највећи! и најсветији! "у!овни! екара *+вети! ,та)а- за све врсте боести
и потреба у животу правосавног !ришћанина о" ро.ења "о смрти и посе смрти. То није ништа "руго "о
"осовно и "о тан$ина разра.ена и у животу примењена мисао и порука светог апостоа /ава: +ве се
освештава моитвом *0 Тим. 1, 1'2-.(
&а"а верник има неку потребу *требу- он се обраћа правосавном свештенику, снаб"евеном
баго"аћу Ду!а +ветога у Тајни рукопоожења, и каже му: (,$е, "ошао сам са том и том потребом(... А
свештеник, #огом постав3ени екар наро"ни, узима потребник *требник-, став3а на себе епитра!и3 и
позива верника "а се заје"но обрате #огу, ,)у нашем &оји јесте на небесима, ,ном #огу ,)у &оји ће нам,
по обећању +ина 4еговог, испунити сваку прозбу. &акве се све моитве и за какве потребе наазе у
(Требнику(?
5оитве првог "ана ка" жена ро"и "ете, "етету моитва у осми "ан, моитва на $етр"есет "ана по
ро.ењу "етета. Ако се "еси "а мајка нево3но *не самово3но, $е"оморно, ко" абортера- поба)и, $ита јој се
моитва за опроштај и миост #ожију. 6 (Требнику( је +вета Тајна &рштења *(7еси и крштен?( у нашем
наро"у је зна$ио: (7еси и нормаан?(-, као и света Тајна /окајања и 8сповести, којом се $овек
растерећује о" гре!ова и поново постаје $е"о 9ркве. 6 (Требнику( је обре" Вен$ања, +вета Тајна
7ееосвећења за боесника. То су моитве против сваке боести, вра$евске *на )рквеносовенском, (вра$(
зна$и (екар(-, +вети! +е"ам 5а"ића против несани)е, моитве за оне које му$е зи "уси и моитве
закињања, којима се зи "уси изгоне. Ту је поре"ак при$ешћа за тешког боесника, моитва за $овека
$ија се "уша раз"ваја о" теа, као и за онога који се "уго му$и, не могући "а умре. Ту је опео за
покојника и парастос за бажено уснуће његове "уше у :оспо"у. 6 (Требнику( су моитве за освећење
савског коа$а и жита: за кишу и престанак кише; за њиву и виногра" ка" и! )рви напа"ају; против
пти)а ' штето$ина; у (Требнику( су моитве за багоси3ање ова)а и стоке и за заштиту бага о" помора;
багоси3ају се п$ее, нови ме", вино, у3е, сир, јаја, со, семе за сетву, грож.е на /реображење, врби)а на
9вети. #агоси3ају се теме3и нове куће, кућа при усе3ењу. ,свештава се нова во"ени)а и нова пекара,
бунар, рибњак, мреже за рибоов, гроб3е и на"гробни споменик. &а" кући "оса.ују зи "уси, позове се
свештеник. ,н $ита моитву и зи "уси о"ступају. 8 још ово: моитве против искушења и не$истоте у
сну, против по!оте, ружни! помиси *ср)е и помиси нам морају бити $е"ни-; разрешавају се покајни)и
о" ажне закетве, и !уите3и о" бого!уства *ако су се искрено испове"ии и обећаи "а ће се
поправити-. /остоје моитве за помирење 3у"и који су у сва.и. /ризива се Ду! +вети пре" по$етак
сваког "оброг "еа, пре" сабор, скупштину, нову шкоску го"ину, нову каен"арску го"ину, "а бу"е
срећна и багосовена. 5ои се 9рква за војску и наро", за &ра3а *ако га има-; баго"ари се :оспо"у за
испуњене мобе и за сва "обро$инства #ожија... 8 тако "а3е, и тако "а3е: (Требник( је, ваистину, књига
светости, и није нимао необи$но што је, поре" сужебника, у коме је +вета <итургија изожена по
$ину, као и ве$ерња и јутарња сужба, (Требник( најважније оружје "у!овно у рукама правосавни!
свештеника. а преко руку њи!ови! ' и у рукама верника, $ији су свештени)и пастири и у$ите3и и
руково.е ка 9арству =ебеском. 6место "а се и"е ко" вра$ара, гатара и !о>а, разни! екстрасенса,
астроога и "руги! "у!овни! превараната и обмањива$а, треба се обратити мај)и 9ркви и о" свештеника
затражити ек из (Требника(: а нема боести која се моитвом не е$и, нити има прозбе коју :оспо" неће
испунити онима који ишту са вером, на"ом и 3убав3у. ,н је, ника" то не губимо из ви"а, ,ТА9, $ија је
3убав већа о" сваке зема3ске 3убави: (5оже и мајка заборавити поро" свој? А и ка" би га заборавиа,
ја нећу оставити тебе(, веи :оспо" преко +воји! пророка.
А (Требник( је ту "а својим моитвама изме.у остаог, заштити о" магије и зра)бина. Тако се у
моитви поро"и3и иште о" :оспо"а "а јој опрости гре!е, "а је са$ува о" наси3а .аво3ег, а њено
новоро.ен$е о" отрова, муке, зи! "у!ова и зи! о$ију. *=аравно, не постоје зе о$и. /остоји за "уша,
која зим поге"ом, се"ујући во3у зог "у!а, са завишћу и мржњом неког ге"а. ," зе во3е 3у"и и
"емона штити ова моитва, у којој се помињу (зе о$и(.- ?итају се моитве и онима које узнемиравају и
му$е зи "уси, изазивајући "ушевне и теесне тегобе и боести. Тако.е, "ешава се "а "ому "оса.ују
"емони *ете пре"мети иако и! нико није ба)ио, $ују се $у"ни зву)и, гасови, ви.ају се утваре, ит".-: и
та"а се $ита заштитна моитва. =а сеима је наро$ито познато како вра$аре могу "а "еују на стоку. Тако
се у моитви за престанак помора "омаћи! животиња свештеник обраћа :оспо"у просећи га "а поге"а на
стоку која 3уто пати, и "а о" ње отера све оно што је (о" зог "ејства "емонског, и зо нанесено им
$арањем, бајањем ии неком "ругом вра$бином(. &ући наро$ито помаже мао и веико освештање во"е
*мао ' уо$и саве и у веиком псоту, ка" се по кућама свешта во"и)а, а Веико ' #огојав3енско, о" кога
свака правосавна поро"и)а треба "а има по је"ну бо)у-: "емони беже о" свете во"и)е исто као о" &рста
%ристовога, јер је ту во"и)у сам +ин #ожји освештао својим &рштењем у 7ор"ану, "ајући јој сиу "а
прогони сваког непријате3а и противника наше "уше и спасења. 8з (Требника( сазнајемо "а и
без"етност супружника може бити о" вра$бина. +вештеник проси о" +вете Троји)е "а суге своје,
моитвама #огоро"и)е и сви! +вети!, (особо"и о" сваке завезаности, зо"ејства и ма.ија сатане и сугу
његови!(.
7е"ном ре$ју, ка" го" је тешко, прибегнимо 9ркви #ожјој ' и на"а се наша неће пости"ети@
!АЛИ ТРЕБНИК Ава "#$ти%
&'('вић)елиј$*и
ABBC:DDEEE.FGHIJK.GLMDKLGDNO0PNPN1DQROQSTQROQSOQROQSUQROQSV'
QROQWPQROQWOQROQS2QROQS0QROQSRQROQSVQROQSW'
QROQSOQROQUPQROQUO'QROQVVQR0QVXQR0QV0QR0QVPQROQUVQROQUR'
QROQSYQROQUZQROQUYQROQUZQROQUPQROQUVQR0QSU'QROQVU
QROQU2QROQUUQROQUVQR0QSVQR0QV0QROQUWQROQUV

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->