You are on page 1of 6

UCHWAA Nr XXXII/155/09 RADY GMINY W BAKOWICACH z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2009r. Na podstawie art.

18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pz. zm.) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z pn. zm.) Rada Gminy uchwala co nastpuje: 1. W zaczniku nr 1 do uchway Nr XXXI/145/09 Rady Gminy w Bakowicach z dnia 25 marca 2009r. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 wprowadza si zmiany zgodnie z zacznikiem Nr 1 do niniejszej uchway. 2.1. Zwiksza si dochody budetu gminy na 2009r. o kwot 4.498 z w tym: w dziale 751 o kwot - 4.498 z w rozdziale 75113 o kwot - 4.498 z w 2010 o kwot - 4.498 z Zmiany powysze dokonuje si w wyniku zmian kwot dotacji celowych zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura wyborczego w Kielcach nr DKC-980/7/2009 na pokrycie kosztw zwizanych z przygotowaniem wyborw do Parlamentu Europejskiego. 2. Zwiksza si wydatki budetu gminy na 2009r. o kwot 4.498 z w tym: w dziale 751 o kwot - 4.498 z w rozdziale 75113 o kwot - 4.498 z w 4110 o kwot - 200 z w 4120 o kwot - 29 z w 4170 o kwot - 1.913 z w 4210 o kwot - 1.244 z w 4300 o kwot - 300 z w 4370 o kwot - 60 z w 4410 o kwot - 400 z w 4740 o kwot - 232 z w 4750 o kwot - 120 z 3. Dokonuje si przeniesie w planie wydatkw budetu gminy na 2009 rok zgodnie z zacznikiem Nr 2 do niniejszej uchway. 3.1. Zmniejsza si dochody budetu gminy na 2009r. o kwot 24 z w tym: a) w dziale 756 o kwot - 24 z w rozdziale 75621 o kwot - 24 z w 0010 o kwot - 24 z Zmiany powysze dokonuje si w wyniku zmian planu udziau gmin w podatku dochodowym od osb fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansw nr ST3/4820/1/09. 2. Zmniejsza si wydatki budetu gminy na 2009r. o kwot 24 z w tym: a) w dziale o 750 kwot - 24 z w rozdziale 75023 o kwot - 24 z w 4210 o kwot - 24 z. 4.1. Dokonuje si zmian w zaczniku Nr 7 do uchway Rady Gminy Nr XXX/131/09r. z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budetu gminy na 2009r. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w 2009r. zgodnie z zacznikiem Nr 3 do niniejszej uchway. 2. Dokonuj e si zmian w zaczniku Nr 10 do uchway Rady Gminy Nr XXX/131/09r. z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budetu gminy na 2009r. Dotacje celowe w 2009r. zgodnie z zacznikiem Nr 4 do niniejszej uchway.

5. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Bakowice. 6. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa witokrzyskiego. Przewodniczcy Rady Gminy: S. Masternak

Zaczniki do uchway Nr XXXII/155/09 Rady Gminy w Bakowicach z dnia 22 kwietnia 2009r.

Zacznik Nr 1

Zacznik Nr 2

Zacznik Nr 3

Zacznik Nr 4