You are on page 1of 1
   

CONTINUTUL DOCUMENTATIILOR CADASTRALE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARA

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

TIPURI DE DOCUMENTATII CADASTRALE

Cerere de solicitare informatii si conventie (Anexa 1)

Cerere de receptie si înscriere (Anexa 2)

Declaratie pe proprie raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului masurat (Anexa 5)

Descrierea lucrarilor topografice si geodezice (Anexa 10)

Plan de încadrare în zona sc. 1:2000 – 1:5000, în mod exceptional, pentru imobilele de mari dimensiuni

admitându-se scara 1:10000, dupa caz;

Plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 – 1:5000, dupa caz (Anexa 11), 3 exemplare

Extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar sau împuternicitul acestuia

Releveele sc. 1:50 – 1:500, dupa caz, pentru constructiile care fac obiectul unor sarcini, constructiile care au mai multi proprietari sau la solicitarea proprietarului (Anexa 12)

Tabel de miscare parcelara cu indicarea situatiei actuale din titlul de proprietate si a situatiei viitoare, cu

atribuirea numarului cadastral pentru fiecare imobil din titlu (Anexa 13)

Masuratori efectuate în reteaua de îndesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice (Anexa 14) si prin tehnologia GPS (Anexa 15)

Calculul suprafetelor

Descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de îndesire si ridicare

Dovada platii tarifelor pentru receptie si înscriere în cartea funciara

Actul de proprietate (original sau copie legalizata)

Certificatul fiscal

Cerere de receptie a documentatiei pentru dezlipire / alipire (Anexa 3)

Extras de carte funciara pentru informare

Planul de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 – 1:5000 cu propunerea de dezlipire / alipire (Anexa

16), 3 exemplare

Planurile de amplasament si delimitare pentru fiecare imobil care rezulta din dezlipire / alipire (Anexa 11), 3

exemplare

Copie dupa planul de amplasament si delimitarea imobilului existent pe care se edifica o constructie definitiva noua sau se extinde o constructie

Plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 – 1:5000, dupa caz, întocmit pe baza planului de amplasament initial, pe care s-a transpus / extins noua constructie (Anexa 11), 3 exemplare

Autorizatie de construire si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau, dupa caz, certificat de

atestare a edificarii/extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul, în conditiile

art. 55 alin. (1) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata (Anexa 17)

Copii dupa planurile de amplasament si delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificarii limitelor

Planuri de amplasament si delimitare ale imobilelor, întocmite pentru fiecare imobil a carui limita se modifica, sc. 1:200 – 1:5000, dupa caz (Anexa 11), 3 exemplare

Hotarâre judecatoreasca, definitiva si irevocabila sau declaratie autentica de vointa între parti, dupa caz

Copie dupa planul de amplasament si delimitare a imobilului care este supus modificarii suprafetei

Planul de amplasament si delimitare întocmit pentru imobilul a carui suprafata se modifica, sc. 1:200 – 1:5000

(Anexa nr.11), 3 exemplare

Hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila sau declaratie autentica de vointa si proces-verbal de

vecinatate cu semnaturile vecinilor (Anexa 18)

Copie dupa planul de amplasament si delimitarea imobilului existent

Plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 – 1:5000, dupa caz, întocmit pe baza planului de

amplasament initial (Anexa nr.11),3 exemplare

Actul autentic (original sau copie legalizata) sau hotarârea judecatoreasca definitiva si irevocabila de

constituire a dezmembramintelor dreptului de proprietate, dupa caz

a

PRIMA ÎNREGISTRARE (IMOBIL NEÎNSCRIS ÎN CF)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

                               

b

DEZLIPIRE

X

 

X

X

         

X

X

X

X

   

X

X

X

X

                       

c

ALIPIRE

X

 

X

X

         

X

X

X

X

   

X

X

X

X

                       

d

ÎNSCRIEREA UNEI CONSTRUCTII DEFINITIVE PE UN TEREN ÎNSCRIS ÎN CF

X

X

 

X

         

X

X

X

X

     

X

   

X

X

 

X

                 

e

MODIFICAREA LIMITEI DE PROPRIETATE

X

X

 

X

         

X

X

X

X

     

X

         

X

X

X

           

f

MODIFICAREA SUPRAFETEI IMOBILULUI

X

X

 

X

         

X

X

X

X

     

X

               

X

X

X

     
 

DESCRIEREA DEZMEMBRAMINTELOR DREPTULUI DE

                                                             

g

PROPRIETATE (UZ, UZUFRUCT, SERVITUTE SI ABITATIE)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

RECONSTITUIREA CARTII FUNCIARE PIERDUTE, DISTRUSE

                                                             

h

SAU SUSTRASE, PRIN REÎNSCRIERE PE BAZA DE DOCUMENTATIE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X