P. 1
aaku

aaku

|Views: 224|Likes:
Published by Emmes Peeyem

More info:

Published by: Emmes Peeyem on Jul 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2011

pdf

text

original

94

1. Indicative
Past Present Future
I sg. B˜⁄fl BQ˜”fl/ B˜¡fl
BQfl˜”fl
I pl. B˜⁄ıÆ BQ˜”ıÆ/ B˜¡ıÆ
incl. (|ıÆ) BQfl˜”ıÆ
excl. (|ı[P“)
II sg. B⁄ı¥ BQ”ı¥/ B¡ı¥
BQfl”ı¥
II pl. B‹∫P“ BQ’∫P“/ B√∫P“
BQfl’∫P“
III mas. sg. B⁄ıfl BQ”ıfl/ B¡ıfl
BQfl”ıfl
III fem. sg. B⁄ı“ BQ”ı“/ B¡ı“
BQfl”ı“
III hon. sg. B⁄ı∫ BQ”ı∫/ B¡ı∫
BQfl”ı∫
III hum. pl. B⁄ı∫P“/ BQ”ı∫P“/ B¡ı∫P“
B∞⁄∫ BQfl”ı∫P“
III neu. sg. B⁄x BQ”x/ BSÆ
BQfl”x
III neu. pl. B∞⁄ BQfl”⁄ BSÆ
Indicative Negative
Past/Present Future
I sg. BP¬¿¯ª BP ©ım˜hfl
I pl. BP¬¿¯ª BP ©ım˜hıÆ
II sg. BP¬¿¯ª BP ©ımhı¥
II pl. BP¬¿¯ª BP ©ımj∫P“
III mas. sg. BP¬¿¯ª BP ©ımhıfl
III fem. sg. BP¬¿¯ª BP ©ımhı“
III hon. sg. BP¬¿¯ª BP ©ımhı∫
III hum. pl. BP¬¿¯ª BP ©ımhı∫P“
III neu. sg. BP¬¿¯ª BPıx
III neu. pl. BP¬¿¯ª BPıx
2. Imperative
sg. BS
pl. BS[P“
Negative sg. BPı˜u
Negative pl. BPıw∫P“
3. Optative
BSP
4. Infinitive
BP
5. Verbal participle
BQ
Negative BPı©¿
BS Â. (BP, BQ) become Table 24
95
6. Relative participle
past BQØ
present BQ”/BQfl”
future BSÆ
Negative BPıu
7. Conditional
B⁄ı¿
Negative BPı¬mhı¿
8. Causal
past B⁄uı¿
non-past B¡uı¿/BQ”uı¿
Negative BPıuuı¿
9. Temporal
B⁄˜£ıx/B⁄ˆ£ıx
BSƘ£ıx/BSƈ£ıx
BQ”˜£ıx/BQ”ˆ£ıx
BQfl”˜£ıx/BQfl”ˆ£ıx
B¡uÿS“/B¡uÿS“˜Õ
B⁄ §”S/§fl/§fl⁄ı¿
B⁄ƒhfl/B⁄ƒh˜⁄
BSÆ ïfl¶/ïfl/ïfl⁄ı¿
Negative BPıu˜£ıx/BPıuˆ£ıx
10. Mood
BPªıÆ
BPmkÆ
BP ˜¡skÆ
BPU TkÆ
BP ïi≤Æ
Negative BP ˜¡shıÆ
BPU Thıx
BP ïiØıx
BS Â. (BP, BQ) become Table 24
96
11. Aspect
Past Present Future
I sg. BQ¬m˜hfl BQ¬kQ˜”fl BQ¬k˜¡fl
I pl. BQ¬m˜hıÆ BQ¬kQ˜”ıÆ BQ¬k˜¡ıÆ
II sg. BQ¬mhı¥ BQ¬kQ”ı¥ BQ¬k¡ı¥
II pl. BQ¬mj∫P“ BQ¬kQ’∫P“ BQ¬k√∫P“
III mas. sg. BQ¬mhıfl BQ¬kQ”ıfl BQ¬k¡ıfl
III fem. sg. BQ¬mhı“ BQ¬kQ”ı“ BQ¬k¡ı“
III hon. sg. BQ¬mhı∫ BQ¬kQ”ı∫ BQ¬k¡ı∫
III hum. pl. BQ¬mhı∫P“ BQ¬kQ”ı∫P“ BQ¬k¡ı∫P“
III neu. sg. BQ¬mhx BQ¬kQ”x BQ¬kÆ
III neu. pl. BQ¬mh⁄ BQ¬kQfl”⁄ BQ¬kÆ
I sg.
I pl.
II sg.
II pl.
III mas. sg.
III fem. sg.
III hon. sg.
III hum. pl.
III neu. sg.
III neu. pl.
I sg. BQUˆPısi∏¢˜ufl BQUˆPısi∏UQ˜”fl BQUˆPısi∏®˜£fl
I pl. BQUˆPısi∏¢˜uıÆ BQUˆPısi∏UQ˜”ıÆ BQUˆPısi∏®˜£ıÆ
II sg. BQUˆPısi∏¢uı¥ BQUˆPısi∏UQ”ı¥ BQUˆPısi∏®£ı¥
II pl. BQUˆPısi∏¢w∫P“ BQUˆPısi∏UQ’∫P“ BQUˆPısi∏®•∫P“
III mas. sg. BQUˆPısi∏¢uıfl BQUˆPısi∏UQ”ıfl BQUˆPısi∏®£ıfl
III fem. sg. BQUˆPısi∏¢uı“ BQUˆPısi∏UQ”ı“ BQUˆPısi∏®£ı“
III hon. sg. BQUˆPısi∏¢uı∫ BQUˆPısi∏UQ”ı∫ BQUˆPısi∏®£ı∫
III hum. pl. BQUˆPısi∏¢uı∫P“ BQUˆPısi∏UQ”ı∫P“ BQUˆPısi∏®£ı∫P“
III neu. sg. BQUˆPısi∏¢ux BQUˆPısi∏UQ”x BQUˆPısi∏USÆ
III neu. pl. BQUˆPısi∏¢u⁄ BQUˆPısi∏UQfl”⁄ BQUˆPısi∏USÆ
I sg. BQ∞∏¢˜ufl BQ∞∏UQ˜”fl BQ∞∏®˜£fl
I pl. BQ∞∏¢˜uıÆ BQ∞∏UQ˜”ıÆ BQ∞∏®˜£ıÆ
II sg. BQ∞∏¢uı¥ BQ∞∏UQ”ı¥ BQ∞∏®£ı¥
II pl. BQ∞∏¢w∫P“ BQ∞∏UQ’∫P“ BQ∞∏®•∫P“
III mas. sg. BQ∞∏¢uıfl BQ∞∏UQ”ıfl BQ∞∏®£ıfl
III fem. sg. BQ∞∏¢uı“ BQ∞∏UQ”ı“ BQ∞∏®£ı“
III hon. sg. BQ∞∏¢uı∫ BQ∞∏UQ”ı∫ BQ∞∏®£ı∫
III hum. pl. BQ∞∏¢uı∫P“ BQ∞∏UQ”ı∫P“ BQ∞∏®£ı∫P“
III neu. sg. BQ∞∏¢ux BQ∞∏UQ”x BQ∞∏USÆ
III neu. pl. BQ∞∏¢u⁄ BQ∞∏UQfl”⁄ BQ∞∏USÆ
BS Â. (BP, BQ) become Table 24
97
12. Participial Noun
Past Present Future Negative
III mas. sg. B⁄¡fl BQ”¡fl BS£¡fl BPıu¡fl
III fem. sg. B⁄¡“ BSQ”¡“ BS£¡“ BPıu¡“
III hon. sg. B⁄¡∫ BQ”¡∫ BS£¡∫ BPıu¡∫
III hum. pl. B⁄¡∫P“ BQ”¡∫P“ BS£¡∫P“ BPıu¡∫P“
III neu. sg. B⁄x BSQ”x B¡x BPıux
III neu. pl. B⁄¯¡ BQ”¯¡ BPıu¯¡
13. Verbal Noun
Bu¿
past B⁄x
present BQ”x
future B¡x
Negative BPıux
BS Â. (BP, BQ) become Table 24

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->