KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

7 16 19 23 KW-01 . 9. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. 10. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 2 5.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) i . 8. 14.09 PE2-01 . Matlamat.087 AP-01 .018 TK01 LAM-01 LAM-04 11 12 13. dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik.03 KM-01 . 4.02 PE1-01 .06 PP-01 . 6. 7. Struktur Program. 2. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. 3.

Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Pengenalan. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised). pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Kementerian Pelajaran Malaysia. selamat maju jaya. pelantikan tenaga pengajar. Agihan Kursus Mengikut Semester. Sinopsis Kursus. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Sekian.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Di samping itu. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru. dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) ii . Matlamat. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Matriks Hasil Pembelajaran. Justeru.

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. inovatif. kreatif. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. berdaya fikir. berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. futuristik. Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. relevan. responsif. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Development al REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii . Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. holistik. dan bersepadu.

kemahiran. • ii. Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF). tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus. Education for International Understanding (EIU).i. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iv. Holistik setiap iv . lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. aktiviti kokurikulum. dan Bina Insan Guru. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. v. Education for Sustainable Development (ESD) • Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) Kurikulum. • Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) • Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA). nilai/disposisi. dan antara kursus-kursus yang ditawarkan. Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan. • Melaksanakan amalan terbaik. • • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal • Berasaskan kurikulum sekolah rendah • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). • Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. iii. Berasaskan Hasil Pembelajaran • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang.

praktikum. latihan industri. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. d. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. e. kajian kes. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). c. internship. f.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. penilaian tugasan terarah. Portfolio Pembelajaran. kerja kursus. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. bahan. dan tugasan. penyelidikan tindakan. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. Penggunaan Unit Plan. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. pentaksiran prestasi (performance assessments). b. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum.

struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan • Kaedah Saintifik. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework . Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: • • • • • • • Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi . Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan. Ujian Akhir Kursus. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran.MQF).Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. hasil pembelajaran.

MATLAMAT. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .PENGENALAN.

ii. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. v. sosial. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Memiliki dan menampilkan nilai. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. pentaksiran.PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. budaya. psikologi. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. kemahiran. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. vi. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. viii. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. bahan kurikulum. etika. dan etika profesional keguruan. Sebagai prasyarat. iv. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. iii. vii. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 . Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar.

STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .SISTEM AKADEMIK.

Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 . Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. diberi Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit.

Major. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Kursus Wajib IPT Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) 3. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. KURSUS KURSUS WAJIB KREDIT 23 (17%) • 2. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . kemahiran generik. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. dan Amalan Profesional. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit.STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF • • Pakej Elektif 1 Pakej Elektif 2 JUMLAH 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). 1. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG).

Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. major dan elektif. Kursus MUET English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET).Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 . Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: • • Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional. Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. Sepanjang mengikuti program. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. • Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit.

1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 .Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum .Unit Beruniform I Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM. KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM. 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6.Olahraga Kokurikulum .Unit Beruniform II Kokurikulum .Permainan Kokurikulum .PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .

Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Kursus Major. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 . Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah KREDIT SEM. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional. Senarai Kursus Major dan Kod BIL.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu, Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I - Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II - Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

2.

BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

7

KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115

KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah

KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%)

SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

4.

BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

8

5.

PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115

5.

PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

9

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.6. 1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 .

Membentuk dan Membuat Binaan. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 . Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM.7. dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR . PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar.

Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Fractions. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 MTE 3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 .9. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science.PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) 2(0+2) 45 (34%) SEM. Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI .11. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12.

13.

PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115

14.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

14

15.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%)
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

15

17. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

16

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

1 Pendidikan 3 Kesihatan . Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6. Islam 9 Bahasa Arab . Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 12 (9%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 18 .PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 Pendidikan . Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 2 3 4 5 7. 5. Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem. Jasmani 5 Pendidikan . Elektif 1 Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.

Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegara an Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Sem. Fractions. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers. 3 4 5 6 Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Mathematics 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Bahasa Melayu Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 .Pakej Elektif 2 Bil.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 .Bil. Elektif 2 Kemahiran Hidup Kursus RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: • Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. • Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 14. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah Pendidikan AlQuran English Language 13. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK).

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional.

Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 * ** *** KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 . **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m.

*** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa XXX3114 Major XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) INT3101 Internship (4 minggu) Jumlah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 KREDIT 3(3+0) 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 .s 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m.Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum .Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KURSUS KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) Kokurikulum . ** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .* Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri, terarah kendiri, dan penilaian kendiri. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut, tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran, pendidik yang inovatif, penguasa ilmu yang mantap, pengguna teknologi maklumat yang cekap, serta pemupuk nilai yang gigih. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah, tutorial dan amali. Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses, mengumpul, dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN • • • Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

23

SINOPSIS KURSUS WAJIB

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

kaedah pandang dan sebut. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-01 . Listening and Speaking Skills. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. bengkel asas membaca : kaedah fonetik. jenis-jenis soalan. penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. berpasangan dan berkumpulan. Tenses. bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). Tumpuan diberi kepada tatabahasa. listening and speaking skills. bengkel pengajaran menggunakan boneka. dan kemahiran mendengar. Islam in the Malay Civilisation. Pendidikan Seni Visual. It focuses on the English Sound System. membaca. jenis-jenis ayat. interaction among various civilisation. interaksi antara pelbagai tamadun. seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik. writing academic papers and writing reflections.KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0) Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan. Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. membaca. reading skills. tokoh-to koh tamadun Islam dan Asia. interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia. Parts of Speech/Word Classes. Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan. dan menulis pelbagai penulisan. bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik. writing for different text types. Types of Questions. bengkel pembelajaran secara individu. Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital. Sentence Types. konsep asas tamadun Islam. tatabahasa. ‘Islam Hadhari’ and Nation Development Process. This course focuses on the Introduction of Civilisation. basic concept Islamic Civilisation. dan menulis untuk pelbagai tujuan. bengkel aktiviti pratulisan. Islam dalam tamadun Melayu. bertutur. Prominent Figures of the Islamic Civilisation. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). kemahiran mendengar dan bertutur. It builds further on parts of speech/word classes. bengkel aktiviti penulisan mekanis. kaedah abjad. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Reading Skills. Contemporary Issues.

This course focuses on ethnic relation in Malaysia. application and management in teaching and learning activities. operation and computation. constitution in the context of ethnic relation in Malaysia. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. pluralistic society in the Malay world. workshop for sound production using digital recorder. workshop for using puppets. Visual Art Education and Physical and Health Education. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint. economic development in the context of ethnic relation in Malaysia. pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah. pengukuran. and the role of government and society in ethnic relation. implementing activities on knowing Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-02 . and also data analysis and interpretation. memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni. The topics discussed are problem solving. mechanism of writing workshop. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. warna dan ruang serta deria dan seni. melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual. agama dan hubungan etnik. operasi dan pengiraan. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. konsep-konsep asas hubungan etnik. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia. kesedaran ruang. spatial sense. alphabet method. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. basic concepts in ethnics relation. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan. religion and ethnic relation. individual. Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. melaksanakan aktiviti mengenal irama. look and seeing method. menjalankan aktiviti meneroka. politics development in the context of ethnic relation in Malaysia. masyarakat pluralistik Alam Melayu. knowledge and basic skills in arts in primary school. basic reading workshop : phonetic method. measurement. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education.This course explains and applies pre-reading activities. pre-writing activity workshop. aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. immersed reading and writing remedial workshop for Music Education. dan juga analisis data dan interpretasi. challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia. construct and use non electronic teaching and learning materials. seminar and exhibition of Malay language remedial materials.

management and administration. pengelolaan aktiviti. introduction on equipment. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. marching. management of court / field and team and organizing competition. expressing through arts. latihan dan taktik permainan. disiplin dan kerohanian. This course focuses on the history of uniform unit. sistem fail dan surat menyurat. pengukuhan kemahiran dalam permainan. court and rules and regulation of games. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 . WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. and official function. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. structure and organization. mengetahui. filing system. exploring.rhythm. planning and camping. perlembagaan unit beruniform. struktur dan organisasi. management of meeting and budget. gelanggang dan undang-undang permainan. principles of first aid. implementing and managing creative activities by integrating music. dan majlis rasmi. games enrichment. asas kawad kaki. constitution of uniform units. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. pengurusan mesyuarat dan kewangan. penubuhan unit-unit kokurikulum.colour and space as well as senses and arts. training and tactical of games. knowing. pengurusan dan pentadbiran. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. asas pertolongan cemas. setup of cocurriculum unit. organizing of activities and competition. This course focuses on cocurriculum in primary school. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. pengenalan alatan. experiencing. discipline and spiritual. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan.

kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. perkembangan dan kepentingan persatuan. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. dan berdaya saing. development and importance.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. implementation and evaluation of project. pembinaan self-esteem. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. history. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. guru dan hubungan dengan komuniti. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. building their self-esteem. pengurusan. organizing competition. aktiviti kemasyarakatan. berdaya tahan. sejarah. khidmat pendidikan kepada komuniti. team management. rules and regulation. pengkelasan persatuan. progressive and resilient. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. kemahiran asas. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. pelaksanaan dan penilaian projek. This course focuses on the introduction and concept of society. This course is a four days camping programme. sejarah dan undang-undang. classification of society. pengurusan ukuran balapan dan padang. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 . track events. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. persediaan. berdaya maju. preparation. history. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. Through the activities. jenis khidmat kemasyarakatan. management in measurement of track and field events. field event. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. guru dan akauntabiliti profesionalisme. potensi dan citra diri seorang insan guru. basic skills. management. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. This course focuses on the general knowledge. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession.

Surat Pekeliling Ikhtisas. infrastructure and school curriculum infostructure. The course emphasises on the balanced teacher self development. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. Students are exposed to the skill of planning. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. teacher relationship with community and honesty. Akta 550 (1996 ). state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 . infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service.This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. profesional circulars. organising and attending workshops. moral acitivities. protocol. speaking skills. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. iklim sekolah. interaksi dengan komuniti setempat. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. raising the flag. service circulars. table ettiquette. pengucapan awam. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. public speaking. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. kembara sosial. mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. ciri-ciri kepimpinan. kesantunan berbahasa. Act 550 (1996). school climate. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. school organisation. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. students are exposed to teachers and law mandate. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. kreatif dan inovatif. kemahiran mendengar secara efektif. benchmark leadership characteristics. aktiviti kerohanian/moral. Pekeliling Perkhidmatan. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. mandat. khidmat pendidikan kepada komuniti. tertib di meja makan. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. pengurusan sekolah. effective listening. lawatan benchmarking. managing official ceremonies and dressing code. latihan dalam kumpulan. jenis khidmat kemasyarakatan.

ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. The focus of the course is related to workshops. interaction with excellent teachers. professionasme commitment reports and reflective evaluation. Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan. conflict inventory. interaksi profesional dengan guru cemerlang. This course aims to upgrade continuos self professionalism. refleksi. workshops theme. professional. lawatan benchmarking. reflection. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). inventori konflik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 . innovation. tema bengkel.BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. benchmarking visits. inovasi guru cemerlang. finding. interpretation of test. administering post inventory test of self direct search. interpretasi dapatan ujian.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

historical development of the Malaysian education system. basic principles of child development. implications of individual differences. development of children with special needs. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. the National Philosophy of Education. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. factors that influence the development of the child. implikasi faktor perbezaan individu. the roles of teachers in classroom management. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. implications on teaching and learning. pelbagai teori pembelajaran. This course encompasses the developmental process of a child. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. models of discipline management. Western and Eastern philosophy of education. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. motivasi. This course consists of the development of Islamic. various learning theories. nature of human beings from the religious and biological perspectives. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. the underpinning theories of child development. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 .KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. model-model pengurusan disiplin. This course encompasses the child’s learning environment. different stages of development. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. prinsip-prinsip asas perkembangan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia.

leadership and roles of teachers. akauntabiliti dan kesantunan guru. application of technical skills in using various instructional media. communications skills. learning styles based on different multicultural aspects. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. practices and development of educational technology. roles of ordinary teachers as guidance teachers. teori. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. peranan guru biasa sebagai pembimbing. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. theories. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. penghasilan. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. matlamat. types of guidance and counseling services. This course discusses the concept of a profession. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. etika. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. production. teacher politeness. kemahiran berkomunikasi. stages of teacher development. penggunaan dan penilaian media pengajaran. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . integration of information and communication technology in teaching and learning. needs. kepemimpinan dan peranan guru. multicultural relationship skills and issues.EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. selection. pengurusan media dan sumber pendidikan. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. utilization and evaluation of educational media. characteristics of a teacher as a professional. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. peringkat perkembangan guru. ethics and accountability. This course discusses concepts. management of educational media and resources. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. pemilihan.

This course discusses educational issues and current challenges.EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. innovation and managing educational changes. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 . early symptoms of emotional disturbances amongst students. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. teachers and ways to overcome.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

penulisan langkah pengajaran. grammar translation. This course describes and elaborates aspect of philosophy. konsep dan jenis teknik : main peranan. natural method. eklektik and communicative approach. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. concept and techniques : role play. pemulihan dan penilaian (“5P”). debate. content objectives and organization. lingusitic. daily lesson plan orientation. definisi. kuiz. kaedah dan teknik. pendekatan induktif dan deduktif. added value skills and language system. kodkognitif. dialog. dialogue. situational. inductive and deductive approach. matlamat. quiz. method and techniques. oral-aural. discussion. konstruktivisme dan kontekstual. brain storming. tatabahasa terjemahan dan terus. perbincangan. oral-aural. question and answer. kewarganegaraan. reading. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. drama. objektif dan organisasi kandungan. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. peraturan sosiobudaya. bahasa komuniti. konsep penggabungjalinan. forum. kaedah natural. inquiry. defination. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. perbahasan. pengayaan. forum. story telling. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . bercerita. telephone conversation and report presentation. kemahiran membaca. penyerapan. kecerdasan pelbagai. aims. sumbangsaran. “5P” concepts. kemahiran mendengar dan bertutur. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. orientasi rancangan pengajaran harian. perbualan telefon dan penyampaian laporan. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. approaches. audio lingual method. kajian masa depan dan sistem bahasa.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. inkuiri penemuan. kemahiran menulis. simulasi. comunity language. latih tubi. kaedah ajuk hafaz. simulation. soal jawab. situasional. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pendekatan eklektik dan komunikatif. nilai. pendekatan. kemahiran belajar cara belajar. pengisian kurikulum: ilmu. and writing. drama. linguistik. the writing of teaching steps. code-cognitive. drill.

approaches. the implementation of teaching and learning activities through contextual. mastery. application of Road Safety Education. Teori Pemerolehan Bahasa. teaching method for Malay Language. application of learning language approach. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. the implementation of teaching and learning activities through contextual. konsep-konsep: strategi. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. application of learning language approach. Teori Pemerolehan Bahasa. techniques. konsep-konsep: strategi. mastery. the concepts of strategy. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. teknik. Teori Pemerolehan Bahasa. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. Teori Huraian Bahasa. method.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. konstruktivisme. pendekatan. kaedah pengajaran bahasa Melayu. application of teaching language approaches. application of Road Safety education. pendekatan. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. constructivisme. the concepts of strategy. method. techniques. This course focuses on teaching component. pembelajaran masteri. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. approaches. Teori Huraian Bahasa. constructivisme. teaching method for teaching Malay Language. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa. teknik. application of value added skills. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. pembelajaran masteri. kaedah. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. application of teaching language approaches. application of value added skills. konstruktivisme. kaedah pengajaran bahasa Melayu. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. kaedah.

ethics. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. assessment of reading skills.BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. procedures. This course describes the use of internet. project based language assessment and school based assessment. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. kemahiran mengarang. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. testing development. types and method of language assessment. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. assessment of learning experience. and measurement. conference and exhibition in ICT. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. pengajaran bahasa secara atas talian. on-line learning of language learning. penilaian pengalaman pembelajaran. use of writing tools. application of information processing model. kemahiran menulis. kemahiran membaca. approach to teaching writing skills. mereksa cipta animasi. taxonomy and domain. animation in presentation. jadual spesifikasi ujian. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. penilaian bahasa berasaskan projek. teaching reading skills. learning CDs in teaching. preparation of teaching plan for reading skills. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. writing skills. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. table of test specifications. teknik pengajaran kemahiran membaca. pengaplikasian struktur perpautan. This course elaborates on listening and speaking skills. language skills assessment and language activities. evaluation. bengkel penggunaan cakera padat. taksonomi dan domain. reading skill. learning homepage. penggunaan alat pengarangan. internet resources. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. virtual and video learning. pengujian dan penilaian. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. penilaian kemahiran membaca. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . linkages in application structure. jenis dan kaedah penilaian bahasa. approaches and methods of teaching techniques of reading. pembinaan ujian.

articulation and articulators. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. and standard pronunciation. specific ways in organizing the remedial session. peraturan paradigmatik. penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. alphabet and phonetic symbols. variasi bahasa. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan. pronunciation and syllablication transcription. lingistik kontekstual. This course elaborates on phonetic and phonology theories. prosedur program pendidikan pengayaan. dan latihan mentranskripsi. linguistik diakronik. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. This course elaborates on remedial education. penyediaan bahan bantu mengajan. struktur linguistik. language variation. applied linguistic. procedure of enrichment education programme. pronunciation and syllablication in Malay language. perbezaan pengelolaan dan strategi. segmental phonemes. paradigmatic rule. sesi latihan pengajaran. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. language characteristics. phonemes. stylistic. linguistic structure. sifat bahasa. preparing the lesson plan of remedial session. sejarah perkembangan ilmu linguistik. pronunciation and syllablication exercise.BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. dycronic linguistic. faktor luaran. This course elaborates on various linguistic fields. and scientific Malay language. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. refleksi : pemikiran dalam linguistik. huruf-huruf dan simbol fonetik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 . pendidikan pengayaan. artikulasi dan artikulator. linguistik gunaan. teaching of assessment. fonem : fonem segmental. pelaksanaan aktiviti pengayaan. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. linguistic developement history. differences in organizing and strategy. enrichment education. contextual linguistic. implementing of enrichment exercise. super segmental phonemes. teaching practical session. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. reflection : thinking in linguistic. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. external factor. fonem suprasegmental. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan.

sumber istilah. jenis kata adjektif. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. perkamusan. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . proof theory. the sentence in Malay language included phrase. makna ayat. makna leksikal. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. verbs. clause. sejarah ejaan jawi. frasa kerja. single sentence. istilah singkatan. frasa adjektif. types of words. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. dan kelas kata tugas. golongan kata. Perkamusan. dan ejaan. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. semantic change. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. kata adjektif. feature meaning. ayat dasar. sejarah dan perkembangan ejaan rumi. prepositional phrase. ayat majmuk. verbs. affixes in Malay language. This course elaborates on semantic. complex sentence and sentence construction process. Malay language word form. and the formation of new words. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. ayat tunggal. teori pembuktian. peristilahan. idiomatic meaning. golongan kata kerja. ketaksaan dan kekaburan makna. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase.BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. korpus bahasa. klausa. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. perubahan semantik. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. and functional word. adjectives. masa depan dan cabaran bahasa Melayu. ambiguity and vague meanings. adjectives. fitur makna. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. dan proses penerbitan ayat. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. kata kerja. isu bahasa terkini. dan pembentukan kata baharu. makna peribahasa. adjectives phrase. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu. lexical and contextual meanings. verb phrase. short forms. frasa sendi nama. imbuhan dalam bahasa Melayu. skema tatacara pembentukan istilah. bentuk perkataan bahasa Melayu. dan kaedah dan teknik terjemahan. terminology and terminology construction schedule. lambang. symbols and spelling.

concepts of action research and models. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu. types of educational research. and translation techniques and method. proses penyelidikan tindakan. the study of the classical Malay language texts and its shift. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. interpreting the action research data. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. world view and Malay society cosmology. This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. modernisation and planning of the Malay language. writing development of vocabulary of the Malay language. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. data collection considerations. language corpus. data analysis. external influence in Malay society. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. masyarakat. data collection methods. planning and proposal. action research prosess. society. the flow and experts of the Malay language vocabulary. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 . pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. the history of Jawi spelling. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . Malay culture in literary and non literary resources. analisis data. Malay culture (from political. introduction to various types of educational research design. the future and the challenges of the Malay language. current language issues. interprestasi data penyelidikan tindakan. social. pertimbangan dalam pengumpulan data. dan ekonomi). spelling. sosial. and national culture. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. the history of the development of the romanise. educational research procedure. prosedur penyelidikan pendidikan. serta kebudayaan kebangsaan. kebudayaan Melayu (dari sudut politik.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. penganjuran seminar. and economic aspects). kaedah-kaedah pengumpulan data. This course elaborates on concept of culture.This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. dictionary. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. Malay language preindepence and past independence.

This course discusses on the methodology of teaching listening. approaches in understanding primary school literary texts. and writing skills. kepentingan. tujuan. discusses every component of the language skills including concepts. bertutur. bertutur. and classification. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). membaca dan menulis. speaking. sastera kanakkanak dan remaja. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. reading. describes the teaching steps for every skill. organization an action research seminar. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. and writing. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. speaking. reading. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 . teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. aims. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. literary teaching and learning techniques and activities. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. and primary school literary texts appreciation. membaca dan menulis. 2. children and adolescent literature. sastera bandingan. and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. importance. This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. comparative literature. documentation and publication procedure of action research.

Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. techniques and strategies to teach Arabic morphology. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology. Ma’ani and Badi’. sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif. BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. teaching suitable syntax. nominal and verbal sentences. kata kerja tidak fleksi. nouns and verbs approaches. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. articles. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah . accusative and genitive. struktur ayat namaan dan pembentukannya. gaya kecuali . penggunaan gaya bahasa.BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. kata nama fleksi. approaches. verbs. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. types of phrases and sentences using nominative. akusatif dan genitif. al-Ma’ani dan al-Badi’. techniques and strategies Rhetoric of Arabic. awzan sarfi (pola morfologi). teaching techniques for primary school. kata terbitan. nouns. seruan. This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan. the principles. mendedahkan kaedah. rules and forms of Arabic Morphology. juga mendedahkan kaedah. kata kerja fleksi.

several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. Abbasy and Modern. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. early Islam. various types of knowledge sources such as websites via internet. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 . menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. well-known poets. syllabus and text book.BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. syllabus contents and curriculum specifications. zaman Bani Umaiyah. keistimewaan. tema. hasil-hasil karya penyair. zaman permulaan Islam. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. Jahily. orators and writers. Arabic multimedia terminology. assessment book and teacher’s guide. aplikasi perisian. iaitu zaman Jahiliyah. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. types of literature. prose and poetry. also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. combination of using text book. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. Umayyad. kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. software applications explains.

dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab.cara menyediakan rancangan pengajaran harian.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. prinsip-prinsip asas penilaian. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. prosedur penyelidikan pendidikan. different skills. evaluation and examination of Arabic language. Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) BAM 3112 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . menghuraikan jenis–jenis kemahiran. implement of the micro and macro teaching. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. lesson planning. daily. weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections. proses penyelidikan tindakan. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. pengukuran. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. This course exposes students to the terminology of assessment. application of appropriate techniques strategies for effective teaching. mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. BAM 3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. This course discusses the concept of micro and macro teaching. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian.

second and foreign languages. morfem. pronunciation and articulation of every single Arabic letter. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. sukukata dan kata. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. It discusses introduction to research methods in education. bahasa kedua dan bahasa asing. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . kaedah-kaedah pengumpulan data. monem. interpreting the action research data. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. analisis data. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. educational research procedure. vowel and consonant. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan.perancangan dan cadangan. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. syllable and word. penganjuran seminar. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. documentation and publication procedure of action research. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. types of educational research. organization an action research seminar. action research prosess. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. communicative competency and psychological language. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. data collection methods. data collection considerations. concepts of action research and models. interprestasi data penyelidikan tindakan. phoneme. planning and proposal. moneme. language acquisition theories. introduction to various types of educational research design. pertimbangan dalam pengumpulan data. data analysis. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.

the terminology of assessment. penjelasan konsep. types of tests and the principles in building Arabic tests items. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. pemulaan dan penutup pelajaran. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. dan peribahasa. penilaian kendalian sekolah. peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. evaluation and examination of Arabic language. penilaian kemahiran berbahasa arab. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal.BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. and idioms. kosa kata. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran . Perancangan dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-012 . various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. vocabulary. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. teknik soal jawab. 3. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning)Children’s Learning in Science BCN3102 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). konsep penilaian. pembinaan item. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar.

The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. serta konsep pengajaran mikro. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. ciri-ciri. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya. genre and historical development. komponen ayat. writing reflections and understanding micro teaching concepts. Articles from different types of children’s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. the roles and ethics of language teachers. The basic concept includes the theories of acquiring language skills. defining concepts. phrases. jenis-jenis ayat dan retorik. frasa. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids. principles and objectives of teaching Chinese language. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 . questioning techniques. characteristics. This course discusses the concept.pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. This course encompasses the basic knowledge of children’s literature: concepts. types of sentences and rhetoric. sentence structure. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan.

ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. followed by planning. BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. matlamat. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) BCN3107 3(3+0) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . Constructivism Learning Theories. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. roles. teori pembelajaran konstruktivisme. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course covers the teaching and learning methods of reading. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. Texts from different types of prose are selected as basic reading. characteristics. latihan merancang. This course covers the methodology in learning. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. managing and implementing teaching and learning. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. mengenali dan menulis aksara Cina. characteristics. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. This course comprises definitions. and historical development of prose. peranan. This course studies the concepts. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen. ciri-ciri. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran.

preparing the table of specification and analysing test results. methods. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. functions.e. dipilih sebagai bacaan asas. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. iaitu Shi. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. This course covers the basic techniques in writing skills. This course comprises the basic concepts. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. Each topic will be followed by micro or macro teaching. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 . are selected as basic texts. principles. prinsip dan fungsi. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. implementation. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. This course comprises definitions. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. dan Sanqu. Ci and Sanqu. various characteristics and historical development of poetry. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. proses pelaksanaan. i. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. Shi. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya.BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. Distinctive poems of three different types. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. BCN3110 Puisi (Poetry) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. Ci. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran.

pertimbangan dalam pengumpulan data. data analysis. writing an action research report and article and ways of making action research data public. concepts of action research and models. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan.Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. proses penyelidikan tindakan. action research prosess. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. prosedur penyelidikan pendidikan. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. penganjuran seminar. introduction to various types of educational research design. documentation and publication procedure of action research. Distinctive texts of different short stories. educational research procedure. kaedah-kaedah pengumpulan data. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. data collection methods. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. characteristics and historical development of novel and drama. types of educational research. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. This course encompasses definitions. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-016 . BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting)I 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. 4. organization an action research seminar. data collection considerations. fictions. fiksyen. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. novels and dramas are selected as reading texts. planning and proposal. It discusses introduction to research methods in education. interprestasi data penyelidikan tindakan. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. analisis data.

This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) BTM3102 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. tempat atrikulasinya. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) will Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. kaedah. Pendedahan juga diberi tentang teori. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. It exposes students’ to the theory. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. sistem fonem bahasa Tamil. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. In addition. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. the definition of linguistics. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. keperluan sukatan.Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. Solliyal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-017 . This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus.Definisi ilmu linguistik. morphology system. Topics discussed include Eluthiyal. aims to enhance students knowledge of Phonology. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kajian fonologi bahasa Tamil. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. kaedah. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. articulations. This course exposes students to various theories. there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. sistem bunyi vokal. sistem morfologi. Solliyal dan Thodariyal. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. konsonan. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. morphem and competence in the Tamil language.

penguasaan dan penggunaan bahasa. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. approaches and strategies of teaching literature. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. kaedah pengajaran elemen tatabahasa. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. and activities and resources for teaching literature. pelbagai genre penulisan. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids.and Thodariyal. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. Emphasis is given to inductive. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. It discusses the theory. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. aspek bacaan luas. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-018 . BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. they are expected to produce various creative texts of their own. With the exposure. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus.

constructing the JSU. caricatures. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . analyzing items. children’s literature. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. cartoons. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. Besides looking at themes. puisi. menganalisis item. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. kaedah pembinaan instrumen. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. In addition. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years.Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. poetry in motion and folklores. pentaksiran dan penilaian. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. developing the marking scheme and the administration of examinations. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. sastera kanak-kanak. Topics include appreciating poetry. pembelajaran Bahasa Tamil. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. ‘Aniyiyal’. aniyiyal dan yaappiyal. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . penganalisisan karya kreatif seperti sajak. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. kepentingan dan peranan berita. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. It discusses the importance of creative Tamil literature. This course focuses on the various genres relating to children.

aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. teknik penghasilan cerpen dan novel. Topics discussed include the history of classical poems. interprestasi data penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan.BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. educational research procedure. konsep dan model-model penyelidikan tindakan.novels. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi.. planning and proposal. authors and themes and analysis of epics. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. the authors and themes. analisis data. prosedur penyelidikan pendidikan. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories .understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan BTM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0) (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. concepts of action research and models. data collection considerations. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil. proses penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. It discusses introduction to research methods in education. kaedah-kaedah pengumpulan data. action research prosess. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. data collection methods. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education. mengapresiasi keunikannya. data analysis. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. types of educational research. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 . pertimbangan dalam pengumpulan data.

sosialisasi. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik. masyarakat dan negara. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara.penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. This course gives an exposure of Sociology as a discipline. multi-disciplinary. organization an action research seminar. zaman selepas kemerdekaan. documentation and publication procedure of action research. socialisation. society and country. This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. dan kaum dan etnik. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. penganjuran seminar. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state. zaman sebelum kemerdekaan. culture. kandungan pelbagai disiplin. 5. interaksi dan struktur sosial. and the amendment of education policy in national development history. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies. deviant and social control. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. devian dan kawalan sosial. budaya. thematic strands. and races and ethnics. the Malacca Sultanate as the basis of nation development. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. interaction and social structure. pre-independence era. post-independence era.

domain afektif dalam pembentukan sikap positif. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. types of governments – comparative studies. doktrin pengasingan kuasa. politik. affective domains in instilling positive attitudes. strategies of education on sustainability in Social Studies.Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar. politics. moral human being. the existing of nation. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. kuasa dan autoriti. moral dan etika. moral dan etika.tinjauan perbandingan. and politics and government in Islamic perspectives. doctrine of power separation. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. and inculcation of values through government policies. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. This course focuses on values. kewujudan negara. bentuk-bentuk kerajaan . sistem fizikal dan kaitan dengan manusia. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. teacher’s role in enhancing values. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . education for sustainable development and education for international understanding. physical system and the relation with human beings. kedaulatan. peranan guru dalam pemupukan nilai. insan bermoral. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan manusia. This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. moral and ethics. sovereignty. human interaction with the environment and natural resources. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. moral and ethics. strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. This course requires students to conduct practical activities. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings. power and authority.

Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. issues in assessment. items analysis. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. penilaian dan ujian. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. analisis items. Students are also exposed to the citizenship project. perancangan ujian. Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. planning of test. and Civics and Citizenship Education. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. measurement and statistics. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. and learning of social service in Civics and Citizenship Education. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. validity and reliability of test. and the role of teachers in assessment. which is a part of practical activities in the learning of social service. pengukuran dan statistik. and Civics and Citizenship Education. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial.(Social Studies in Primary School) Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. syllabus and curiculum specifications of Local Studies. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. evaluation and test. This course focuses on the introduction to Social Studies subjects.

kemahiran pengajaran. It discusses introduction to research methods in education. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. aspek sosial dalam pembangunan. analisis data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. economic growth factors. prosedur penyelidikan pendidikan. concepts of action research and models. sektor ekonomi dalam pembangunan. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal.Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . proses penyelidikan tindakan. problems of poverty and eradication strategies. data analysis. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. action research prosess. planning and proposal. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. human capital investment in knowledge-based economy. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pengajaran mikro dan makro. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. interpreting the action research data. pengenalan analisis wacana. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PSS3112 3(3+0) (Economic Growth and Development) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan. data collection considerations. educational research procedure. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. perancangan pengajaran. rasional dan objektif. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. data collection methods. the micro and macro teaching.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. approaches and strategies in teaching-learning. teaching-learning modes and techniques. economic transformation and development. analisis wacana dan media Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . social aspects in development. transformasi dan pembangunan ekonomi. faktor pertumbuhan ekonomi. interprestasi data penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. lesson planning. introduction to various types of educational research design. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian. perancangan dan cadangan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. types of educational research. economic sectors in development. This course focuses on the study of economic development. teaching skills. and Malaysian economy and globalisation.

Penyelidikan Tindakan II . pembentukkan kaden. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim. kord. pemikiran kritikal dan analisis logik. melodi. and objective manner.massa. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical. skelnada major. It consists of listening to intervals. documentation and publication procedure of action research. introduction to discourse analysis. critical thinking and logical analysis. meters and note values. organization an action research seminar. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. chords and cadences. and discourse and social issues. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. penganjuran seminar. differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis. pembahagian masa tak sekata. irregular meter.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) PSS3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. tidak lazim. wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. peraturan pengharmonian. This course also focuses on sight singing. and the solutions. strengths and weaknesses of discourse analysis. meter dan nilai not. triad. the use of discourse analysis. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda. rational. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. triads. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-025 . This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. kegunaan analisis wacana. klef-alto dan tenor. melodies. discourse analysis and mass media. kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. 6. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. In the sight singing section.

pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. philosophical implications. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. formation of cadences and the recognition of figured bass. irregular time division. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi. psikologi. Topics given focus here are meters in simple. rules of harmony. sociological and psychological factors that affect music education. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. progression of six four and chord progession in fifths. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. faktor-faktor sosiologi. minor and chromatic scales and compound intervals. In this course. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. compound and irregular time. pembentukan kord dominan ketujuh. aims and the functions of music in education. This is further Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-026 . This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. fungsi muzik dalam pendidikan. Other than that ornaments in music scores will be taught. pergerakan pembalikan kedua.penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. matlamat. arpegio dan kord. major. MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. alto and tenor clefs. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. importance of music. knowledge of harmonization such as chord in different inversions.

teaching and learning of singing in the music classroom. jenis rentak iringan. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm. accompaniment. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. students use melodic decoration in their music composition. This course continues from the previous keyboard I course. arpegio. teknik pengendalian alat iringan. latihan bermain dalam pelbagai repertoire. kord dan pengaplikasian teori. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-027 . preparation and arrangement of percussion scores. langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. exercises in scale. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. lagu lapisan. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. harmoni dalam permainan repertoire kibod. pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. a variety of singing repertoire including two part singing. teknik bermain rekoder soprano. Keyboard technical skills. permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. In addition.applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. singing. arpeggio and chord playing.

triad. playing the guitar while singing. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. melodies. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 . playing with different rhythm. broken chord.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. bermain gitar sambil menyanyi.This course exposes students to various piano technical skills. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. dan konsep muzikal. bacaan not. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. Students also develop listening skills through aural guitar playing. petikan dan cara ‘strumming’. latihan aural. reading of notes. Focus is on posture. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. mengimprovisasikan melodi di kibod. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. cadence and rhythm. irama. panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. chords. MZP3108G Alat Muzik Utama . mengenal pasti jeda. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. kaden. playing a wider repertoire. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. melody improvisation. bes alberti. aural practices. It involves aural studies in intervals. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. triads. sing melodies in keys changes from major to minor. play block chords. jumping chord. Kemahiran pendengaran. bermain pelbagai rentak. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. melodi. This course caters to students without knowledge in guitar playing. kord. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. latihan dalam permainan iringan kord blok.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. MZP3108V Alat Muzik Utama . Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. plucking and strumming style. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. Memperkenalkan kord. chords and musical concepts.

students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. Carl Orff and Jaques Dalcroze. bimbingan. pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. permainan alat muzik. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. rhythm. bacaan not. In the teaching and learning of music in the classroom. In addidtion. petikan dan cara ‘strumming’. aural. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 . MZP3112G Alat Muzik Utama . pelbagai rentak dan kod. rentak. Alat Muzik Utama – Piano II MZP3112P 1(0+1) (Major Instrument – Piano II) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua.jumping chords and chomping chords at the keyboard. nyanyian lagu. to reinforcement.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. kemahiran membuat persembahan. Penekanan kepada perkembangan stail. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. This course focuses on continuity. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation.broken chords. latihan aural. articulation. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. alberti bass. panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. strumming style with different rhythm and chords. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. artikulasi. sight playing and a variety in repertoire. Emphasis is on style development. dynamics and performance preparation. dinamik. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. singing folk songs. plucking. MZP3112V Alat Muzik Utama . progressing to level two in piano playing techniques. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. This course is an introduction to Zoltan Kodaly.

mingguan. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. Zapin. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. This course exposes the students to compositional devices in music education. perancangan. This course is a continuity towards level III in piano playing technics.rancangan harian. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. This course is a continuity from course vocal 1. planning and writing the year plan. sight playing and a variety in repertoire. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. harian . primarily on the KBSR music education syllabus. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. Students are guided in these 3 components throughout the course. melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. Students’ present their respective music composition present during this course. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 . It comprises of preparing. ciptaan ensembel rekoder.Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. format rancangan pelajaran tahunan.pengajaran mikro. permainan piano dalam rentak Inang. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. rancangan mingguan . Zapin and walking bass rhythms. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. This course discusses the primary school music curriculum.

practice to reflect and write on the work carried out. This course is a continuity from course vocal II. This course focuses on macro teaching sessions. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. perancangan sesi pengajaran makro. langkah-langkah pengajaran makro. penekanan kepada perkembangan stail. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. rhythm. rentak. Muzik Bentuk Tarian Utama. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. Music in the form of dance. analisis skor. choral vocal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-031 . genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. dan pengalaman praktikal salah satu genre. Muzik Ensembel Sosial Popular. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. planning of macro teaching sessions.MZP3115G Alat Muzik Utama . MZP3115V Alat Muzik Utama . Muzik Ensembel Lain. artikulasi. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. articulation. Style. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. “Popular social” ensemble music.Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II . Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi . dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. dinamik.Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton. bengkel. dynamics and complex skills are developed as the course advances.

conducting and attending program concerts/performance. MZP3118V Alat Muzik Utama . folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV (Major Instrument – Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV.music and solo instrumental music. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. instrumental ensemble. Alat Muzik Utama . sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments. pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. sight playing and a variety in repertoire.Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. piano playing techniques. MZU3120 Muzik Dunia 2(2+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. score analisis. memimpin. teknik persembahan. ensembel instrumental. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. music genres materials are selected from traditional classic music. self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism. video watching or live performances. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. workshops and practical experiences. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. lawatan ke program konsert / persembahan.Gitar IV MZP3118G 1(0+1) (Major Instrument – Guitar IV) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. On this higher level. students are exposed to different music genres through listening activity. This course focuses on vocal diction techniques.

ekspresi dalam pelbagai dinamik. India. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. discussions are held to analyse aspects of music genre. classic. Romantik. romantic and the 20th century eras with different music genres. genre and compositional styles. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . Jepun. menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer. Romantic.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. 20th century and Jazz eras.(World Music) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. klasik. tempo and phrasing and singing in various rhythm. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. India.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika. genre. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. MZP3121G Alat Muzik Utama . Abad ke 20 dan Jazz. Barok. Classical.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 . Klasik. Baroque. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. Thailand and Africa. Japan. romantik. karya dan stail dengan lebih mendalam. styles and composers music scores from Renaissance. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque.

PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 . This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. analisis data. types of educational research. data collection considerations. 7. documentation and publication procedure of action research. Teknologi Muzik MZP3123 3(1+2) (Music Technology) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. kaedah-kaedah pengumpulan data. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. planning and proposal. penganjuran seminar. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. MUSIC ACE. interprestasi data penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. proses penyelidikan tindakan. educational research procedure. perancangan dan cadangan.Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. data collection methods. interpreting the action research data. organization an action research seminar. pertimbangan dalam pengumpulan data. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. data analysis. the role of technology and music software in the production of music composition. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. action research prosess. MZP3124 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. concepts of action research and models. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik.

This course focuses on introduction to visual language. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak. analisis asas seni reka dalam karya.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). comparative studies of basic design concept in visual arts. asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. creativity. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya.philosophy. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. This course covers the concepts. developmental stages of children’s art. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. India. principles of design and compositions in art works of various cultures. and visual expression. kreativiti. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. children’s creativity and imaginations. art of various cultures. appreciations of children’s 2-dimensional art works and appreciations of children’s 3-dimensional art works. stimulus and factors that affect children’s art. estetika dan ekspresi visual. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. distinguished educationist and researchers in children’s art. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. analyzing basic design concept in visual art works. China. influence and background of various cultures. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology. This course focuses on the background of developmental theory on children’s visual expressions. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . Jepun dan Barat. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. aesthetics. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak.

as well as Introduction to Tradisional Crafts. Modelling and Constructing. subject matter. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. Membuat Corak dan Rekaan. konsep 5P. specifications of the syllabus.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. objektif kurikulum. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. content and themes in producing art works for the four areas. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. persediaan mengajar. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. the 5P concept. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. that is: Drawing and Picture Making. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . matlamat. as well as practical activities for explorations of tools and materials. Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. huraian sukatan pelajaran. bahan. management of outdoor and indoor activities. the importance of curriculum development. Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. Pattern-Making and Designing. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. kepentingan perkembangan kurikulum. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. lesson planning. resource and teaching aid management. Membuat Corak dan Rekaan. goals and objectives of the VAE curriculum. peranan guru PSV. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. the roles of the VAE teachers.

This course covers the learning theories. strategi. multimedia dalam PSV. introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. applying creativity and artistic process in producing digital art works. micro and macro teaching. approach.Membentuk dan Membuat Binaan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. application of ICT in teaching and learning VAE. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan. strategy. pengenalan multimedia. lesson planning. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. Mengenal Kraf Tradisional. pendekatan. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing. menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Introduction to Tradisional Crafts.PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. pengajaran mikro dan makro. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). perancangan dan persediaan mengajar. Practical activities cover the use of multimedia. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 . Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. as well as teaching and learning resources.

prosedur penyelidikan pendidikan. approaches and methods. apresiasi karya seni barat. considerations and perceptions in drawings. jenis-jenis pentaksiran. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pendekatan dan kaedah lukisan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. pelbagai fungsi lukisan. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. methods and forms of assessment. tools and materials. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. peraturan memberi markah. perancangan dan cadangan. tujuan pentaksiran PSV. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya.(Art History and Appreciation) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. various approaches in the appreciation of visual art. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. proses penyelidikan tindakan. aims of assessment in VAE. drawing techniques. mark schemes. PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). western art. pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. interprestasi data kajian tindakan. This course covers the types of drawings . seni oriental. kaedah pentaksiran PSV. pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan. kaedah-kaedah pengumpulan data. oriental art. types of assessments. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. various functions of drawings from various genres and culture. analisis data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. This course covers the introduction to the art history in western art. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. bentuk pentaksiran PSV. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. oriental art. evaluation of art works and evaluation of portfolios. teknik menghasilkan lukisan. seni oriental. alat dan bahan. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital.

8. introduction to various types of educational research design. implementing art projects. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. action research prosess. planning and proposal.This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. concepts of action research and models.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. types of educational research. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. It discusses introduction to research methods in education. organization an action research seminar. interpreting the action research data. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. pengurusan dan proses pengendalian projek seni. the importance and fundamental knowledge of art projects. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. making feedback reports and taking further actions. documentation and publication procedure of action research. penganjuran seminar. data collection considerations. Penyelidikan Tindakan II . writing an action research report and article and ways of making action research data public. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 . data collection methods. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. educational research procedure. management and organisational process of art projects. planning art projects. data analysis. This course covers the management and organisation of art projects. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni.

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. This course focuses on strategy. aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum.6. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah. teachers guide book. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 . lesson planning and practical teaching. aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur’an. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur’an. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. memorising and interpreting of the Quranic verses. the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One. the usage of text books. analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. the strategies. This course focuses on the introduction to Al-Quran education. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur’an. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 . tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. It also gives exposure to planning and implementing learning strategies. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah. prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur’an iaitu pengenalan kepada Al-Qur’an. panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang . aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. approach. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. application of ”tajwid” rules in reciting. lesson planning and practical teaching.

kajian teks jawi klasik dan moden. Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . exposure to planning and implementing teaching strategies. analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 . PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam.6. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 . analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. exposure to planning and implementing teaching strategies.6 dan amali pengajaran Ibadah.Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. lesson planning and practical teaching. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 . kemahiran menulis khat. penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.6 dan amali pengajaran Akhlak. lesson planning and practical teaching .6 dan amali pengajaran Sirah. Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. lesson plans and practical teaching. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi. analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6.6. penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 . Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 . Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.6. This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school. This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 . exposure to planning and implementing teaching strategies. analisis dan huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6.

contoh dan pelaksanaan. pembinaan bahan sumber. analysis of the Prophet Muhammad s. assessment and evaluation in Islamic education. pembinaan item Pendidikan Islam.’s special traits. Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah.a. bentuk penilaian. types and field of testing. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan. exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. bidang pembelajaran yang diuji. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep. tables of specification and PAFA assessment. measurement. This course emphasizes on selection of topics. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam. bahagian amali. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. according to the Islamic education syllabus for primary schools. planning and practical teaching. perancangan pengajaran mikro. dan tokoh ilmuan Islam. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam. basic skills.w. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam. This course focuses on concepts. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. analisis sahsiah Rasulullah s.a.The course focuses on the content analysis on ”Jawi”. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. item building. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. This course focuses on the “dakwah”. micro and macro teaching concepts. sebagai seorang pendidik. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) PIM3109 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali.w. It also discuses the teaching strategies .a. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 .w. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam.

This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. interprestasi data kajian tindakan.Islamic Education for Primary Education (Methodology) PIM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. interpreting the action research data. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. sembelihan dalam Islam. It discusses introduction to research methods in education. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. kaedah Fiqh. methodology in fiqh. This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. prosedur penyelidikan pendidikan. ekonomi Islam. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. data collection considerations. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . analysis and justification on issues related to fiqh studies. animal slaughtering. planning and proposal. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. perancangan dan cadangan. penganjuran seminar. data analysis. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. data collection methods. types of educational research.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I. Penyelidikan Tindakan I . action research prosess.Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam. proses penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. and issues of deviance in “aqidah”. Islamic economy and management of properties in Islam. their main topic of discussions. educational research procedure. writing an action research report and article and ways of making action research data public. analisis data. pertimbangan dalam pengumpulan data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. the impact of faith in life. amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah. perbincangan mazhab Ilmu Kalam.

model Bunker and Thorpe 1982. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. children’s games. periodisation of training and effects of training on physical fitness. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. training methodology for physical fitness. pengelolaan permainan dan teknik permainan. konsep pergerakan asas. motor-related physical fitness componen. basic movement concept. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. documentation and publication procedure of action research. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. This course includes concepts and definition of total fitness.related fitness. the acquiring of skills in the track and field event. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran.This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. training schedule of physical fitness. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. pengurusan. kemahiran acara padang. physical fitness and the importance of physical fitness. training principles of physical fitness. 9. This course stress on rules and regulations. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. jadual latihan kecergasan fizikal. PJM3104 Renang 2(0+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 . teaching and learning of basic movement. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. Bunker and Thorpe Model 1982. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. kemahiran acara balapan. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. management. organizing an action research seminar. permainan kanak-kanak. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. the component of health. organizing games and techniques.

pembelajaran motor. somatic growth. coordination. functional development. asas terjunan. human information processing. skeletal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-045 . kematangan dan pembelajaran motor. struktur dan organisasi persatuan. motor control. koordinasi. officiating and organising and management of swimming competition. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. sistem respirasi. kanak-kanak. maturation and factors that influence growth. keselamatan renang. ‘attention’ dan prestasi. saluran dan peredaran darah. maturation and motor learning. penilaian. sistem saraf. structure and the organisation of society.chemical level. sistem penghadaman. maturation and physical performance. sistem limfatik dan imuniti. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia.(Swimming) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. aktiviti fizikal dan sukan. darah. sistem otot. This course includes the definition and concept of growth. pertumbuhan somatik. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. motor learning. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. pemprosesan maklumat. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. kematangan dan prestasi fizikal. swimming safety. maklumbalas. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development) 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. selular dan tisu organisma. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. feedback. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. sistem rangka. tisu adipos dan komposisi badan. sistem endokrina. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. Integumentary system. kematangan. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. cellular level and tissue level of organisation. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. individual differences and capabilities. retention and transfer of learning. sistem integumentari. This course to expose students to various swimming skilss. adipose tissue and body composition. jantung. kawalan motor. attention and performance. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. basic teaching and learning methodology of swimming. perbezaan individu. evaluation.

pengurusan. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. pengelolaan dan pentadbiran. penganalisisan perlakuan. nutrition and metabolism as well as urinary system. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. konsep. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. concepts. managing. aims. administrating and organizing. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities.system. Pendidikan Luar PJM3108 3(1+2) (Outdoor Education) Kursus ini mencakupi falsafah. muscular system. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. analyzing performance. the aspects of managing. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. blood vessels and circulation. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-046 . perancangan. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. The aspects of managing. nervous system. digestive system. recreation and leisure. rekreasi dan kesenggangan. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. penganalisisan perlakuan. keselamatan murid-murid. administrating and organizing. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. endocrine system. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. . blood. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. objectives. aspek pengurusan. pengelolaan. Heart. lymphatic system and immunity. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. planning. history and literatures of outdoor education. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. pengelolaan. This course covers the philosophies. respiratory system. This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. pengurusan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran.

sukatan dan tafsirannya. the interpretation of curriculum. isu-isu dalam sukan. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. kepentingan. This course discusses the management and administration of physical education and sports. criteria in choosing physical education acitivities. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. laws and administration of sports. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. managing tradisional games. the aspects of managing. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. pengurusan. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. aspek pengelolaan. nilai dan etika dalam sukan. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. managing physical education and sports. sports development programme. undang-undang dan pentadbiran sukan. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. values and ethics in sports. program pembangunan sukan. penganalisisan perlakuan. pengurusan permainan tradisional. issues in sports. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. administration of national and international sports agency. administrating and organizing. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. analyzing performance. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-047 . aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro.PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. the importance of physical education. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies.

This course includes the concept of test. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. analysis and interpretation. penganalisisan perlakuan. analyzing performance. physical education and sports. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. pembinaan ujian. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. administrating and organizing. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. aspek pengelolaan. pendidikan jasmani dan sukan. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. measurement and evaluation in physical education and sports. pengurusan. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. selecting test. pemilihan jenis-jenis ujian. Students will be exposed to different types of research in health. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. The course helps student to develop different type of tests. the interpretation of curriculum. the aspects of managing. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani.PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. Emphasis given to the concepts of physical education. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. criteria in choosing adapted physical education acitivities.

kebangkitan.PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. terdedah kepada haba yang melampau. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. interpreting the action research data. pendarahan terbuka. prinsip menguruskan kecederaan patah. Psikososial Sukan PJM3117 2(2+0) (Psychosocial in Sports) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. personaliti. perubatan sukan dan jurulatih sukan. peneguhan. data collection methods. goal. pertimbangan dalam pengumpulan data. the definition of sports sociology. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. child psychology development via sports. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . reinforcement. sociology theories in sports. pencegahan kecederaan dalam sukan. sports history. ‘burn out’ dan lebihan latihan dalam sukan. feedback. sukan dan media. perancangan dan cadangan. maklumbalas. kaki. kecederaan kulit. analisis data. proses penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. planning and proposal. sports and media. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. educational research procedure. mengangkat dan membawa pesakit. burn out and overtraining in sports. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. data collection considerations. pengsan. definisi sosiologi sukan. motivation. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. introduction to various types of educational research design. sukan dan kanakkanak. writing an action research report and article and ways of making action research data public. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. deviation and aggression in sports. deviasi dalam sukan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. prosedur penyelidikan pendidikan. sukan. kepala dan mata. sports and children. sukan dan ekonomi. kecederaan bahagian tangan. pressure and anxiety in sports. This course includes sports psychology and sports sociology. interprestasi data kajian tindakan. keganasan dalam sukan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. socialization in sports. badan. kecederaan tisu lembut. asma dan serangan jantung. sports and economy. concepts of action research and models. teori sosial dalam sukan. pendekatan rawatan kecederaan. kaedah-kaedah pengumpulan data. arousal. data analysis. penetapan matlamat. sports personality. prinsip asas pertolongan cemas. action research prosess. motivasi. types of educational research.

This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. In addition. prevention of injury in sports. sports. injury to the hand. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. asthma and heart attack. exposure to extreme heat. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. organizing an action research seminar. real and complex numbers. lifting and carrying of patient. faint. nombor bukan nisbah. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. skin injury. there is a further exploration into the sets of natural. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti.This course discusses the basic concept of sports injury. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. rational. approach in treatment of injury. legs. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. soft tissue injury. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. In the process. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . nombor nisbah. body. Semasa proses pembelajaran. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. nombor nyata dan nombor kompleks. penganjuran seminar. head and eyes. principles in managing fracture. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities. Pelajar didedahkan kepada makna. airways and cardiopulmonary resuscitation. open wound. irrational. sports medicine and coaches of sports. documentation and publication procedure of action research. 10. basic principles of first aid. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development.

The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. algoritma. teselasi. critical path analysis. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah. 3-dimensional geometry and conic sections. Selain itu. graphs. analisa laluan kritikal.This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. symmetries and transformations. types of searches. networks. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. chi-square test. It provides information about introduction to decision mathematics. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . rangkaian. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed.tessellations. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. linear programming. pemprograman linear. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan. ujian chisquare. jenis-jenis carian. simetri dan transformasi. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized. geometri 3-dimensi dan seksyen konik. In addition. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri.g. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. graf. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. It discusses concepts in plane geometry . Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah. Dalam kursus ini. The use of ICT e. algorithms. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. heuristic algorithms and methods of sorting. geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan.

Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. technology in mathematics. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. fungsi dan graf. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. teknologi dalam matematik. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Students will be introduced to printed materials. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. decimals and percentages. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi.This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. In addition. and patterns and relationships. Pecahan. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. teaching and learning aids. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. fractions. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus. mathematics facilities and management of resources. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. derivatives and integrals. Selain itu. using relevant mathematical ideas. basic understanding of limits and limit theorem. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Fractions. Teaching of Numbers. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 .

Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities.Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. perpuluhan dan peratus. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. MTE 31113 Teaching of Geometry. measurement and data handling. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri. pengukuran dan pengendalian data. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. pecahan. Pengukuran dan Pengendalian Data)I 3(2+1) In this course. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. students will learn to teach the key concepts in geometry. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Dalam kursus ini. MTE3113 Action Research I – Primary MathematicsManagement of the Science Laboratory and Resources (Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-053 . Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri.

and some key mathematical ideas related to calculus. proses penyelidikan tindakan. and ways of making action research data public. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. concepts of action research and models. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. educational research procedure. interpretasi data penyelidikan tindakan. classical codes and ciphers. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. action research process. Applications of Mathematics MTE3114 3(2+1) (Aplikasi Matematik) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report.Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)] This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. codes and cryptography. pertimbangan dalam pengumpulan data. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. It discusses introduction to research methods in education. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. analisis data. Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. perancangan dan cadangan. kod dan kriptografi. penganjuran seminar.[Penyelidikan Tindakan I . interpreting the action research data. data collection considerations. writing an action research report and article. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. planning and proposal. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. use of mathematical modeling in biology and ecology. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)] MTE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. kod klasik dan nombor rahsia. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. introduction to various types of educational research design. documentation and publication procedure of action research. organization an action research seminar. prosedur penyelidikan pendidikan. data collection methods. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. data analysis. types of educational research. Its contents cover mathematics in every day life. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-054 .

perkumuhan haiwan. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. esters and amides. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1) This course discusses life and living processes. ores and minerals. plant reproduction. alcohol. fuel. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. what do children need to help them learn through constructivism. synthetic polymers and plastics. tumbesaran. pembiakan haiwan. how children learn science. assessing children’s ideas and misconceptions in science. Shiffrin dan Baddeley. plant respiration. understanding children’s ideas in science. animal excretion. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. makanan dan kesihatan. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. Gagne’s learning theory. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . It explores the nature of life. nutrisi tumbuhan. respirasi tumbuhan. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) SCE 3102 3(3+0) This course discusses how children perceive science. teori pemprosesan maklumat-Atkin. Shiffrin and Baddeley’s. Ausubel’s learning theory. aromatic compounds. animal reproduction. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. meneroka ciri-ciri sains. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. nutrisi haiwan. animal nutrition. cell structure and function. cellular respiration in plants and animals. plant excretion. the nature of science and how children learn science. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. memahami idea kanak-kanak dalam sains. explores the nature of science. perkembangan kanak-kanak. aldehydes and ketones. Bruner’s learning theory. pembiakan tumbuhan. alloys. food and wellbeing. plant nutrition. teori pembelajaran Ausubel. industrial preparation of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-055 . perkumuhan tumbuhan. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. carboxylic acids. teori pembelajaran Gagne. bentuk sains dan mempelajari sains. movement and support in animals and plant responses to stimulus. menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. struktur sel dan fungsi. teori pembelajaran tingkah laku. cara kanak-kanak mempelajari sains. pendekatan konstruktivisme. growth. teori pembelajaran Bruner. animal respiration. ethers and amines. the constructivist approaches. information-processing theory-Atkins. respirasi haiwan.11. Behaviourist learning theory. understanding children’s development. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course discusses exploring materials.

issues in science education. getah. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context.ammonia. gerakan. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. natural polymers and paper. termometeri dan termometer. the basic science process skills and integrated science process skills. bahan bakar. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. physics and measurement in everyday life. bijih dan galian. daya dalam cecair. asid karboksilik. generation and transmission of electricity. forces in fluids. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. perusahaan penyediaan ammonia. polimer tiruan dan plastik. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan. muzik dalam fizik. teaching and learning strategies for primary science. aldehid dan keton. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. kegunaan elektronik dan semi konduktor. aloi. Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. applying Newton’s laws in everyday life. sabun dan detergen. bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. isu-isu dalam pendidikan sains. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Malaysian primary science curriculum II. use of electronics and semi-conductors. ester dan amid. asid sulfur dan asid nitrik. primary science teaching. acquiring manipulative skills. motion. composite materials. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 . planetary and satellite motion. work and machines. sulphuric acid and nitric acid. using light. alkohol. electricity and magnetism at work. eter dan ammina. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. litar elektrik dalam rumah. sebatian beraroma. polimer semulajadi dan kertas. the physics of music. menggunakan cahaya. memperolehi kemahiran manipulatif. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. soaps and detergents. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. kerja dan mesin. gerakan planet dan satelit. penjanaan dan transmisi elektrik. bahan komposit. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. teaching science for all children and science for exceptional children. electrical circuits in the house. rubber. thermometry and thermometers. Malaysian primary science curriculum I. pengajaran sains sekolah rendah.

kepelbagaian genetik. threats to biodiversity. in-situ conservation. genetic diversity. ex-situ conservation. asal usul . types of assessment. electrochemistry and nuclear chemistry. The earth: structure. kepelbagaian biologi. ancaman terhadap kepelbagaian. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. pemuliharaan ex situ. It explores about ecosystem. test design and construction. pemuliharaan in situ. acoustic ecology and biodiversity collection submission. purpose of assessment. merancang pelajaran. animal diversity. planning a daily lesson plan. assessment tools. dan nuklear kimia. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. termokimia. merancang rancangan pelajaran harian. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. areas of assessment in primary school science. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. microteaching skills and macro teaching. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. hasil-hasil pembelajaran. hukum pertama termodinamik. It explores about energy. daily lesson plan. kepelbagaian haiwan. faedah ekosistem. scoring of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . biodiversity. ekosistem. writing lesson plans. learning objectives.(Ekosistem dan Biodiversiti) This course discusses about ecosystems and biodiversity. menulis rancangan pelajaran. origins and its major systems and space: the solar system. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space. kepelbagaian tumbuhan. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. outer space. understanding population trends. learning outcomes. tenaga. bumi: struktur. sistem solar. plant diversity. sistem-sistem utama dan angkasa. rancangan mengajar harian. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. pemahaman tentang trenda populasi. definition of terms. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. the first law of thermodynamics. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. ecosystem services. Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. elektrokimia. objektif pembelajaran. It explains about lesson planning. thermochemistry.

writing an action research report and article and ways of making action research data public. pertimbangan dalam pengumpulan data. bentuk-bentuk pentaksiran. matlamat pentaksiran. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. penskoran pentaksiran. project-based learning design. rules and safety in the laboratory. pengurusan makmal sains. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. interpreting test score and forms of examination. Technology and Society (Sains. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. innovation and inventions. issues relating to science. It will discuss about management of science laboratory.assessment. educational research procedure. basic laboratory techniques. administration of test. interpreting the action research data. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. marking and moderation of test scripts. pentadbiran ujian. SCE3114 Science. analysis of test score. It discusses introduction to research methods in education. teknik-teknik asas makmal. project-based learning for conservation. analisis skor ujian. prosedur penyelidikan pendidikan. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. data analysis. preservation of biological specimens. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. technology and society. technology and society. data collection methods. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. peraturan dan keselamatan dalam makmal. action research process. pengawetan spesimen biologi. types of educational research. introduction to various types of educational research design. science teaching and learning resources. safe handling of scientific materials handling of chemicals. rekabentuk dan pembinaan ujian. kaedah-kaedah pengumpulan data. preparation and improvisation of selected resources and presentation. analisis data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. project-based learning for Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. interpretasi data penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan. definisi istilah. alat-alat pentaksiran. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. data collection considerations. planning and proposal. concepts of action research and models. perancangan dan cadangan.

Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education. evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. teknologi dan masyarakat. Proses Perancangan. 12. the career path and the future of Design and Technology. project-based learning for endurance of resources. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. Philosophy Of Technical And Vocational Education. The Evolution Of Technical And Vocational Education.energy in the biosphere. organizing an action research seminar. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. documentation and publication procedure of action research. Technical And Vocational Education System. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. implement the planning and evaluation process. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. project-based learning for pollution and its effect on human health. falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. teknologi dan masyarakat. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 . It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Kursus ini membincangkan tentang sains. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Function Of Technical And Vocational Education. isu-isu yang berkaitan dengan sains. Management And Administration In Technical And Vocational Education. pembaharuan dan penciptaan. project-based learning for additives in food. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. penganjuran seminar. Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara.

asas pembinaan produk. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. planting. sifat bahan mentah. care of ornamental crops and landscape. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . documentation and record keeping. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah’s curriculum. implementation. perancangan. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. design curriculum. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. penanaman. planting vegetable hydroponically. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. penilaian. perkembangan industri pembuatan tempatan. bahan hiasan dalaman dan luaran. This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. penanaman sayursayuran secara hidroponik. perlaksanaan kurikulum. interior and exterior decoration. planning. pengurusan kurikulum. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. curriculum management and innovation. inovasi kurikulum. dokumentasi dan penyimpanan rekod. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. propagation. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. theory and models of curriculum development. raw materials and its characteristic. accessories. barangan logam dan kelengkapan. jenis-jenis bahan mentah. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. teori dan modelmodel kurikulum. planting. reka bentuk kandungan. selection and preparation of field for vegetable planting.RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. skills on constructions of wood and metal based project. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. handling of products. plant care. evaluation. the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment.

perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. merekabentuk PCB dan projek elektronik. pengujian. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. necklines. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. kaedah dan teknik pengajaran. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. mendawai litar pendawaian domestik. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. computers and robotics basic component. pedagogical elements and assessment. Teaching and learning approaches. asas penyenggaraan komputer. proses jahitan. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. This course will also expose the students with skills of questioning techniques. mereka cipta stail pakaian. domestic wiring. sleeves. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. hemlines and. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. seni reka pakaian. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. kajian fabrik. pendawaian satu fasa.Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. asas elektronik berdigit. the preparation of work records and dress making. This course also emphasizes design of garment styles. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. gathers and. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. strategies. robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. membina robot aras teknologi rendah. teaching method and techniques will also be introduced. pleats. Topics related to sewing processes include fasterners. motor. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. asas komputer dan rangkaian. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. openings. pengukuran Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 . design printed circuit board. strategi.

pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. penyediaan makanan. kewangan. pembinaan item ujian. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. pembentukan dan pelaksanaan ujian. dan kerja-kerja amali masakan. marking scheme and mark analysis. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. interpretation as well as report writing on assessment. reka cipta masakan. pest breeding. finance. selection and preparation of aquarium and cage. perniagaan elektronik ( E. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. undang-undang perniagaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . types of evaluation and the usage of data & interpretation. housing and equipments for pet rearing. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. business law. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. electronic commerce ( E–commerce). Discussion on validity and reliability of evaluation format. various methods of evaluation. selection of pets and ornamental fish. pengurusan dan penjagaan harian. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. test specification table. basic statistic. item development. management and daily care of pets. perancangan pentaksiran. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. pedagogi. pembiakan ikan.dan penilaian. analisis item ujian. Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) RBT3109 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. prinsip memasak dan tatasajian.dagang ). This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. pembiakan dan pengendalian. penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. teknologi dalam penyediaan makanan. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. preparation and keeping of documentation and records. kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran.

penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. pengurusan personel. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. financial management. data collection considerations. punca dan pencegahan kemalangan. pengurusan dan pengendalian bengkel.This course covers topics on food sanitation. susunatur hiasan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . konsep dan model-model penyelidikan tindakan. analisis data. design of food preparation pedagogy and cooking practice. aplikasi lukisan 2D. interpreting the action research data. data collection methods. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. action research prosess. perancangan dan cadangan. types of educational research. materials and tools management. interprestasi data kajian tindakan. table setting. tempat alat tulis. concepts of action research and models. causes and prevention of accidents. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. educational research procedure. It discusses introduction to research methods in education. data analysis. RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. best practices on workshop safety. pengurusan kewangan. kaedah-kaedah pengumpulan data. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. pertimbangan dalam pengumpulan data. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. aplikasi lukisan 3D (wireframe. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. introduction to various types of educational research design. pengurusan bahan dan alatan. preparation of food. prosedur penyelidikan pendidikan. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. cooking principles and. planning and proposal. organization and management. workshop design. technology in food preparation. writing an action research report and article and ways of making action research data public. reka bentuk bengkel. proses penyelidikan tindakan. rules and regulation in workshop management. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi.

Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reporting) RBT3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. penganjuran seminar. the transition from home to nursery/preschools. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak.dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. Akta 308 dan Akta 550. RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) (Design Processes and Methods) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. 2D drawing. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. growth and child development. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. 3D design. Children’s Right. industrial design and design for manufacturing. views and ideas of earlier scholars of childhood education. product architecture. documentation and publication procedure of action research. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. This course emphasizes on product development and principle. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. This course covers the introduction to early childhood education. Act 308 and Act 550. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. processes and planning. design and managing project such as chair. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 . proses dan perancangan projek. the history of early childhood education. organizing an action research seminar. 13. This course emphasizes on product design with computer aided. reka bentuk industri. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. the integration of project base learning assessment. prosesses and planning project. layout of interior design and pet’s house . This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education.

aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. curriculum of language and communicative development.PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. language activities and also assessment in preschool education. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. persekitaran. teaching and learning techniques in preschools. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. activities for physical development in preschools. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. the National Preschool Curriculum. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. factors involve in language development. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development. methods in teaching and learning language at preschool. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. children health and safety measures and also sex education in preschools. pengelolaan aktiviti prasekolah. children diseases and preventive measures. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. pendekatan dalam kurikulum. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. penjagaan kesihatan kanak-kanak. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. PRA3103 Perkembangan Fizikal. This course includes the theory and foundation for children’s language learning. the environment.

(Creative Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. understanding and managing children’s emotion. seni boneka dan sastera kanak-kanak. muzik dan pergerakan. and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. pengurusan dan aktiviti. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. sosiodrama. This course covers the introduction to creative development. puppetry and children literature. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. applying teaching and learning approaches and integrating science in children’s daily activities. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. aspects of children’s creativity which involve visual arts. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. processes of creativity and teaching approaches. perancangan program sains. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. developing confidence to face challenges in everyday life. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. music and movement. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. merancang aktiviti. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. learning of early science and mathematics components at preschools. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. teori perkembangan moral. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. planning of activities and programs for science. pembelajaran Matematik di prasekolah.(Children’s Cognitive Development) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . This course includes understanding of the cognitive development of young children. pembelajaran sains di prasekolah. management and activities. development of sosial skills and prosocial behaviors. PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. socio drama.

membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. importance and principals of authentic assessment in preschool education. This course includes the concepts. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. menubuh dan mengurus pusat pendidikan merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. identification of Islamic education and moral curriculum. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. The focus is on the factors due to the disability. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. merancang prasekolah. ciri-cirinya. melaksanakan perekodan. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 . and spiritual and moral development activities as well its learning center. dan perbezaan individu. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. This course discusses in general the children with special needs at preschool. objectives. reports and follow up actions based on data collection. mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan pelajar merancang. data collection based on observation. penyimpanan. design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. curriculum management. children’s assessment and evaluation planning. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. Pengurusan Prasekolah PRA3110 3(2+1) (Preschool Management) Kursus ini kemahiran prasekolah. data analysis. penganalisisan. characteristics. the classification of special needs children. building and managing preschool education centers. teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. objektif. data recording and compiling.Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. theories on moral development.

It also discusses the children’s behavior and discipline which includes attending and solving children’s behavioral conflict. perancangan dan cadangan. kecekapan hubungan. It discusses introduction to research methods in education. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan. action research process. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. nilai dan budaya. introduction to various types of educational research design. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. It also includes family surrounding. keselamatan dan pemakanan. prosedur penyelidikan pendidikan.Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. community and education institution. komuniti dan institusi pendidikan. aims. interpreting the action research data. pengurusan kesihatan. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. data collection considerations. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. matlamat. data collection methods. family relationship. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. data analysis. values and customs. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. analisis data. konsep kepimpinan dan perwatakan. educational research procedure. safety and diet management. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-068 . ways on improving family. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. efficient relationship. This course provides knowledge about action research method in childhood Education. health. planning and proposal. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. This course covers the theories and perspective. types of educational research. hubungan keluarga. interpretasi data penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) PRA3114 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. kaedah-kaedah pengumpulan data.

isu dan etika pengurusan tingkah laku. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. language for children with emotional and behavioural problems. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku. component in language. handicapped children language. language for children with sensory. language for autism children. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku. ciri-ciri. strategi pengurusan tingkah laku. pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. proses perubahan tingkah laku. speech and language. teori-teori perkembangan bahasa. documentation and publication procedure of action research. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. language development theory. 14. education programmes provided and issues arise in educating these children. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. This course looks into communication. penganjuran seminar. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0) Disorders) Kursus ini meninjau komunikasi . bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. bahasa dan pertuturan. bahasa kanak-kanak terencat akal. types of problematics behaviour. strategies of behaviour modification and issues concerned. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-069 . prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. teori dan model tingkah laku. jenis-jenis tingkah laku bermasalah. bahasa kanakkanak autisme. komponen-komponen dalam bahasa.Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. causes. organizing an action research seminar. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. characteristics. punca masalah. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education.

pengajaran tatabahasa. writing skills. PKB3105 English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course discusses understanding the English language. social skill and behaviour assesment. perancangan pengajaran harian. syllabus studies. kemahiran membaca. language acquisition and language assesment tools and micro teaching. perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa. kemahiran mendengar. kemahiran menulis. kajian sukatan pelajaran. oral language assesment. bertutur. latihan aktiviti. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. develop learning material. preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar. lesson plan. This course covers the important of assessment in special education. teaching of grammar. reading.the ability of basic learning assessment. pendekatan dan pembelajaran bahasa. kemahiran lisan. study of the syllabus. writing and mathematic assesment. mentaksir bahasa lisan. amali: aplikasi aktiviti bahasa. speaking. approaches and language learning. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris. membaca dan menulis. pembinaan bahan bantu belajar bahasa.PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) 3(2+1) Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. latihan pengajaran tatabahasa. practical: application of language activities. pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. This course discusses language and communication. menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. production of teaching aid for language skills and micro teaching. mentaksir bacaan. reading and writing skills. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. reading. listening. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. kajian dan huraian sukatan pelajaran. speaking. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-070 .

amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. pasir dan alternatif. pergerakan kreatif. functional Science for learning disabilities students. lesson planning. play and altenative. cara kerja. seni visual. peraturan dan keselamatan di bengkel. practical: teaching and learning of basic Mathematics skills. keselamatan diri dan adab bertatasusila. kemahiran berkebun. self-protect. kemahiran urus diri. muzik dan nyanyian. cara kerja. pertuturan.Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. hidro. problems of learning Mathematics. kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. jenis-jenis terapi: fisio. occupational. play and altenative. speech. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills.physio. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. expression art. teaching aids and micro teaching. visual art. kemahiran hidup untuk berdikari. speech. seni visual. strategies in teaching Mathematics. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 . teaching and learning Science. basic skills of Science process. permasalahan penguasaan Matematik. strategies and activities in Mathematics. Mathematics syllabus sudy. kemahiran memasak. amali: terapi . gardening. hydro. pengurusan rumah tangga.fisio. kajian sukatan pelajaran. types of therapy: physio. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. kemahiran pertukangan. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. hidro. strategi dan aktiviti Matematik. permainan. visual art. syllabus study. assessment of Science skills. home living. teaching aids. teaching aids for Mathematics. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. music and singing. persediaan mengajar. occupational. sewing. keusahawanan. pergerakan kreatif. ethics and classroom management. penilaian kemahiran Matematik. rearing pet. muzik dan nyanyian. permainan dan alternatif. bahan bantu mengajar Matematik. hydro. cookery. This course discusses the introduction to therapy. music and singing. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. activities in Mathematics teaching. Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) PKB3108 3 (2+1) This course focuses the introduction to Mathematics. expression art. teaching aids production. assessment of Mathematics skills. functional Mathematics for learning disabilities. practical: application of strategies in teaching Science. kemahiran jahitan. penyediaan rancangan pengajaran. pertuturan. and micro teaching. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. therapy .

assessment. interpretasi data penyelidikan tindakan. pentaksiran pembelajaran murid. profesionalisme guru. principle social work ethics. penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. dan integrasi. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. types of educational research. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. analisis data. bahan bantu mengajar. multi disciplinary services offered at the CBR. pertimbangan dalam pengumpulan data. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. kajian sukatan pelajaran. parents and community involvement and social system issues. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pengurusan kelas khas. pengajaran dan pembelajaran Sains. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. kepelbagaian kompetensi murid. students multiple competencies. pelaksanaan pengajaran. pengasingan. program pemulihan dalam komuniti. This course discusses strategies and placement of students. segregation and integration.Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. pelabelan. prosedur penyelidikan pendidikan. PKB3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. community-based rehabilitation programme. pengawasan. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). teacher profesionalism. kaedahkaedah pengumpulan data. kemahiran asas proses Sains. labeling. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. introduction to Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-072 . proses penyelidikan tindakan. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). penyeliaan dan komunikasi. amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains. pentaksiran kepada kemahiran Sains. teaching implementation. prinsip dan etika kerja sosial. perancangan dan cadangan. Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran. special classroom management. It discusses introduction to research methods in education. supervision and communication. pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro.

role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. data analysis. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. special education programmes in Malaysia. administration of special education programmes in Malaysia. educational research procedure. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. writing an action research report and article and ways of making action research data public. planning and proposal. perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran. classroom management. data collection methods. role of teachers of special education. perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran. This course discusses the introduction to management and administration of special education. organizing an action research seminar. action research process. perkembangan psikoseksual di Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-073 . perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran. pengurusan bilik darjah. perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran. data collection considerations.various types of educational research design. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKB3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. documentation and publication procedure of action research. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. penganjuran seminar. peranan guru Pendidikan Khas. 15. concepts of action research and models. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) PKD3101 3(3+0) Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak. organisational structure of special education in Malaysia. interpreting the action research data. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas.

PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . perasaan. buildings. bangunan. sports and nature. psychosocial development of teenagers with listening problem. verbs and adjectives. language for children with emotional and behavioural problems. perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara. keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi. language for children with sensory. tempat. component in language. warna. arah dan masa. kata bantu. pakaian. places. modals. kesihatan. This course discusses the introduction to community deaf culture. makanan dan buah-buahan. kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. teori-teori perkembangan bahasa. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. government and occupations. kecacatan dan komunikasi. psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. bahasa kanak-kanak terencat akal. Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia PKD3103 3(3+0) (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak. sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20. sukan dan alam semula jadi.kalangan remaja bermasalah pendengaran. clothings. colour. animals. feelings. This course looks into communication. cognitive and psychomotor development of children with impaired listening. cognitive development of children with impaired communication and listening problem. haiwan. komponen-komponen dalam bahasa. kata kerja dan kata sifat. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. bahasa dan pertuturan. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. transports and things. This course covers the children psychology development. organisations. speech and language. health. direction and time. pertubuhan. bahasa kanakkanak autisme. kerajaan dan pekerjaan. gaya hidup komuniti pekak. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. education. klasifikasi kaedah komunikasi. cultures and festivals. food and fruit. kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-074 . kata ganti nama dan keluarga. the life style of the deaf community. pengangkutan dan benda. pendidikan. handicapped children language. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) PKD3104 3(3+0) Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19. language development theory. language for autism children. Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan. budaya dan perayaan. pronounce and family. impaired and communication. medicines. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. perubatan. Malaysian Sign Language: speech.

singing session. membaca petikan/bercerita. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. parents role in early intervention. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). writing and mathematic assesment. NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. meliputi: Tatabahasa Melayu. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. types of early intervention. Malay language grammar. This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries. questiona answer session. This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 . story reading. mentaksir bahasa lisan. combination of oral and manual communication. menjalankan sesi nyanyian. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. English Grammar. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran. oral language assesment. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. needs for various communication methods. This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English. This course covers the important of assessment in special education. kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. pendekatan bilingual-bicultural. support services.kanak bermasalah pendengaran. bilingualbicultural approach. mentaksir bacaan. classification communication methods. trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. menjalankan sesi soal jawab. English Grammar. reading.the ability of basic learning assessment. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. khidmat sokongan. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. social skill and behaviour assesment. bentuk program intervensi awal. manual communication among children with hearing-impaired .

PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak. instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. amplikasi pendengaran. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa. This course covers topics of accustic. practical: implement language tests. Malay language sounds system and international phonetic alphabet. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired. perbualan asas pengetahuan bahasa. amali : melaksanakan ujian bahasa. achievement level assessment. ear anatomy and listening process. This course focusses on speech acquisation among children. simulating teaching and learning language sessions.type of hearing-impaired and its effect. anatomi telinga dan proses pendengaran. assessment instrument of speech achievement. auditory skill programme. kaedah pengajaran bacaan. general strategy in overcoming speech problem. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. program kemahiran auditori. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan.PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. remedial programme planning. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik. This course provides students with a knowledge of mastering language. basic language knowledge of conversation. kaedah pengajaran penulisan. menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. audiometry. use and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 . jenis masalah pendengaran dan kesannya. reading and writing teaching method. implan koklea. speech diability among children of hearing-impaired. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. listening amplication. audiometri. penggunaan sistem FM.

basic hearing test and audiogram assessment. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. penilaian bahan sumber pembelajaran. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). amali : pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. kaedahkaedah pengumpulan data. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. prosedur penyelidikan pendidikan. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. PKD3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. cocklea implant. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). konsep dan model-model penyelidikan tindakan. types of learning resources. multi disciplinary services offered at the CBR. Science and Local Studies learning resources. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. perancangan dan cadangan. Sains dan Kajian Tempatan. community-based rehabilitation programme. use of FM system. educational research procedure. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. principle social work ethics. implementation of audiometric pediatric observation. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. assessment of learning resources.maintaining individual hearing aid. text books and newspapers as learning resources. It discusses introduction to research methods in education. pertimbangan dalam pengumpulan data. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 . amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. practical: developing and managing Mathematics. prinsip dan etika kerja sosial. interpretasi data penyelidikan tindakan. types of educational research. analisis data. program pemulihan dalam komuniti. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired.

sebab-sebab masalah penglihatan. pengurusan bilik darjah. perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. data analysis.concepts of action research and models. peranan guru Pendidikan Khas. role of teachers of special education. data collection methods. implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. special education programmes in Malaysia. keluarga dan masyarakat. organisational structure of special education in Malaysia. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. documentation and publication procedure of action research. classroom management. administration of special education programmes in Malaysia. penganjuran seminar. writing an action research report and article and ways of making action research data public. data collection considerations. kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan. organizing an action research seminar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . planning and proposal. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. action research process. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKD3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. This course discusses the introduction to management and administration of special education. 16. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa. interpreting the action research data. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas.

This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye. self management. kemahiran penglihatan.use of other sensors. visual skills training . latihan mengurus diri menggunakann blindfold. language for autism children. This course covers important concepts in field of living skills. bahasa kanakkanak autisme. bahasa kanak-kanak terencat akal. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. practical :cooking. Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan PKL3103 (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup. development of children with visual impairment compare with the normal children. various visual assessment methods and children with low vision report. recreation and adaptive physical education. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. skills of buying and stock keeping things. handicapped children language. komponen-komponen dalam bahasa. the visual process and causes of visual impairment. the role of parents and community. bahasa dan pertuturan. adaptasi kaedah persediaan memasak. teori-teori perkembangan bahasa. cooking skills. pelaksanaan aktiviti dan simulasi. language for children with sensory. component in language. language development theory. dan laporan mata. using blindfold and implementation of activities and simulation.blindfold. kemahiran membeli dan menyimpan barang. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. speech and language. cara mengatasi masalah penglihatan. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. pengurusan diri. punca-punca masalah penglihatan. pengurusan rumah. self and house keeping management. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. factors of Children with Visual Impairment. amali : latihan memasak menggunakan blindfold. language for children with emotional and behavioural problems. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . This course looks into communication. pelbagai pentaksiran penglihatan. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. implication and effect of visual impairment on the early stage and education. adaptasi persekitaran di dapur. introduction of recreational activities and modify physical education.This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment.

with Special Needs) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. lower groupsigns. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. transcription of braille exercise. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . This course covers the important of assessment in special education. slate and stylus. writing and mathematic assesment. parents role in early intervention. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif. latihan braille. mentaksir bacaan. trancsribing exercise. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education.the ability of basic learning assessment. simple upper groupsigns. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. khidmat sokongan. oral language assesment. practise Braille. PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet. Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. bentuk program intervensi awal. final groupsigns. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children. social skill and behaviour assesment. lower wordsigns. support services. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. composite signs initial wordsigns. komputer braille. gabungan akhir huruf. kaedah menulis pindah. mentaksir bahasa lisan. practical:Bahasa Melayu braille code system. wordsigns. types of early intervention. huruf terbitan. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. reading. latihan menulis pindah. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. Kursus ini melliputi huruf. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. simbol huruf. amali: sistem kod braille BM. Kod Braille Bahasa Melayu PKL3107 3(2+1) (Bahasa Melayu Braille Code) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu. and enrichment exercise. computerized braille. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku.

kuantiti. adaptation of curriculum. prepare teaching aids. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. teknik bergerak dengan pemandu celik. prinsip dan etika kerja sosial. mobility techniques with guidance. Orientasi dan Mobiliti PKL3111 3(2+1) (Orientation and Mobility) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. ganda dua. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). multi disciplinary services offered at the CBR. indices. amali : kaedah pengajaran braille.This course covers the numeral signs. geometri. prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. logaritham. principal dan terminology in orientation dan mobility. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. orientation and space. pengajaran murid bermasalah penglihatan dengan kecacatan lain. pengajaran dan pembelajaran murid buta. tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . and hands-on experience and to reinforce learning. logarithms. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). sets. adatasi kurikulum. micro and macro teaching. operasi asas matematik. kemahiran membiasakan diri. white stick and other mobility equipment. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. geometry. principle social work ethics. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan. This course covers the planning. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. program pemulihan dalam komuniti. individu. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. Kursus ini meliputi simbol nombor. persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. algebra. quantities. community-based rehabilitation programme. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. mobility techniques without guidance. matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. matrices and enrichment exercises in theory and practical. penggunaan teknologi. algebra. teknik bergerak tanpa pemandu celik. orientasi dan ruang. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. educational needs of children with multiple handicaps. use ICT and other appropriate special aids. basic Mathematical operation. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. This course discuses introduction of orientation and mobility.

types of educational research. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. pengurusan bilik darjah. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. action research process. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. pertimbangan dalam pengumpulan data. educational research procedure. interpreting the action research data. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. concepts of action research and models. data analysis. introduction to various types of educational research design. role of teachers of special education. interpretasi data penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. data collection methods. classroom management. perancangan dan cadangan.PKL3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. It discusses introduction to research methods in education. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. organisational structure of special education in Malaysia. prosedur penyelidikan pendidikan. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. planning and proposal. analisis data. This course discusses the introduction to management and administration of special education. kaedahkaedah pengumpulan data. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . konsep dan model-model penyelidikan tindakan. administration of special education programmes in Malaysia. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. penganjuran seminar. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. peranan guru Pendidikan Khas. special education programmes in Malaysia. data collection considerations.

PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. language for children with sensory. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. historical development of remedial education. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . pengurusan tingkah laku murid pemulihan. documentation and publication procedure of action research. This course discusses basic remedial education. component in language. penubuhan kelas pemulihan. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. program pemulihan dalam dan luar negara. organizing an action research seminar. psikologi perkembangan murid pemulihan. handicapped children language. remedial programs in Malaysia and other countries. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan. speech and language. This course looks into communication. bahasa kanak-kanak terencat akal. strategy of implementation remedial program and education for remedial students. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. sejarah perkembangan pemulihan. studens profile. management of remedial education program. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. roles of school administrator in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 .This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. development physchology for remedial students. pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. 17. language for children with emotional and behavioural problems. perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan. profil murid pemulihan. bahasa kanakkanak autisme. language development theory. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. This course emphasises on the theories and models of classroom management. language for autism children. PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. komponen-komponen dalam bahasa. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. teori-teori perkembangan bahasa. remedial students’ behavioral management. pengurusan program pendidikan pemulihan. bahasa dan pertuturan.

assesment and evaluation of dyslexia children. pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. diagnostic test. types of perceptions. mentaksir bahasa lisan. kaedah pengajaran matematik. kaedah pengajaran bahasa. and mathematics assessment. method of or information process. the basic ability assessment. strategies to overcome the problems. instruments for identifications of students. development of dyslexia chilldren.oral assessment. PKP 3105 Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia. management for dyslexia program. method of teaching mathematics. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. practical: assesment implementation. perkembangan kanakkanak disleksia. This course focuses on introduction of perception. kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat. behaviour assessment. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan.. mentaksir bacaan. practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. the role and characteristics of a remedial teacher. pengenalpastian kanak-kanak disleksia. reading assessment. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-084 . causes and strategies to overcome the problems. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. writing skill assessment. bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan. pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia. This course discusses the introduction to dyslexia. forming of remedial class.remedial education program. strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan. individual planning education. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. support services. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. This course covers the importance and use of assessment in remedial education. amali: pelaksanaan ujian. pengurusan program disleksia. practical:. Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) PKP 3104 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan. jenis-jenis pengamatan. social’s skill assessment. ujian diagnostik masalah pengamatan.

pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan. bahan bantu belajar. This course discusses writing skill. terapi seni visual. music and singing therapy. teaching aids for mathematics and lesson plan. lesson plan. mathematics syallabus study. membaca dan kefahaman. syallabus studies. art therapy. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1) Kursus ini membincangkan kemahiran menulis. learnings aids. pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran. Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education) PKP 3109 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. pelakasanaan kemahiran mengeja. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. kemahiran mengeja. pelaksanaan strategi kemahiran lisan. reading and comprehension. kemahiran mengarang. spelling skill.(Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa. practical: physiotherapy. assessment in mathematics skill. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. diagnostic test instrument. membaca dan kefahaman. writng skill aids. comprehension skill. terapi cara kerja. reading and comprehension. terapi hidro. amali. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. terapi muzik dan nyanyian. terapi pasir dan terapi alternatif. assesment and evaluation in writing skill. pelaksanaan kemahiran mengarang. strategies in teaching remedial mathematics. practical: the implementaion of oral strategies. bahan bantu belajar kemahiran tulisan. practical: the implementation of writing skill. types of therapy. terapi main. ejaan dan menulis karangan. expression art therapy. speech therapy. terapi pertuturan. assesment and evaluation for oral skill. kemahiran kefahaman. This course discusses the introduction of therapy . amali: terapi fisio. This course discusses the development and language skill. oral skill. play therapy. mathematics competencies. application strategies in teaching and learning. Pratical: construction of mathematics. production of mathematics teaching aids and micro teaching. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1) This course focuses on the introduction to mathematics. spelling and comprehension and lesson plan. rancangan pengajaran dan pembelajaran. hydro therapy. terapi pergerakan kreatif. development and acquisition of mathematics. rancangan pengajaran dan pembelajaran. spelling skill. amali: pelaksaan kemahiran menulis. comprehension. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-085 . sand therapy and alternative therapies. strategies in teaching remedial mathematics. reading and comprehension skills. kemahiran lisan. kemahiran membaca. syallabus studies. jenis-jenis terapi.

analisis data. students’ multiple competencies. pengawasan penyeliaan dan komunikasi. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. mengkaji sukatan pelajaran. pengurusan kelas pendidikan pemulihan. PKP3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. interpretasi data penyelidikan tindakan. kepelbagaian kompetensi murid. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. communication and supeversion. prosedur penyelidikan pendidikan. perancangan dan cadangan. profesionalisme guru. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. kemahiran-kemahiran dalam matematik. rancangan pengajaran harian. teaching implementation. labeling. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. multi disciplinary services offered at the CBR. dan isu sistem sosial.Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik. pengasingan dan integrasi. penilaian kemahiran matematik. principle social work ethics. penglibatan ibu bapa dan komuniti. special classroom management. program pemulihan dalam komuniti. prinsip dan etika kerja sosial. pelaksanaan pengajaran. bahan bantu belajar. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. strategi pengajaran pemulihan matematik. pertimbangan dalam pengumpulan data. teachers’ professionalism.strategi pengajaran pemulihan matematik. dan pengajaran mikro. kaedah-kaedah pengumpulan data. It discusses introduction to research methods in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-086 . community-based rehabilitation programme. learning assessment. parents and community involvement and issues in social system . pelabelan. segregation and integration. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course discusses strategies and placement of the student. prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik. pentaksiran pembelajaran murid. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan.

types of educational research.education. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKP3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan. remedial education programs in schools. This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. action research process. documentation and publication procedure of action research. writing an action research report and article and ways of making action research data public. data collection methods. remedial teachers role. peranan guru pendidikan pemulihan. data collection considerations. This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 . challenge and vision in management and administration in remedial education. organizational structure of Education Department in Malaysia. concepts of action research and models. organizing an action research seminar. introduction to various types of educational research design. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. struktur organisasi pendidikan di Malaysia. educational research procedure. interpreting the action research data.role of administrator in remedial education. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. programprogram pendidikan pemulihan di Malaysia. clasroom management. PKP 3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan. data analysis. pengurusan bilik darjah. planning and proposal. penganjuran seminar. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. PRK 3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. lecturers and peers in a variety of situations. preparing teaching aids and classroom management. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. skills and teacher values in a guided and real life situation. lecturers and peers in a real life situation. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. BBM. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 .KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK 3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 22(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge.

membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pelajar merancang. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. endurance. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. ketahanan diri. pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. lecturers and peers in a real life situation. Pada peringkat ini. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge.PRK 3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 66(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. jati diri. Student teachers are expected to plan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

blood. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. respiratory system. nutrition and metabolism as well as urinary system. muscular system. the importance of physical education. saluran dan peredaran darah. konsep pergerakan asas. model Bunker and Thorpe 1982. sistem rangka. organizing games and techniques. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. endocrine system. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. sistem integumentari. skeletal system. pengurusan. management. selular dan tisu organisma. digestive system. nervous system. teaching and learning of basic movement.PAKEJ ELEKTIF 1 1. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) PJM 3102 Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. basic movement concept. pengelolaan permainan dan teknik permainan. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. jantung. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . permainan kanak-kanak. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. sistem limfatik dan imuniti. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. Integumentary system. Bunker and Thorpe Model 1982. Heart. lymphatic system and immunity. sistem endokrina. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. children’s games. cellular level and tissue level of organisation. sukatan dan tafsirannya. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. darah. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. kepentingan. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. sistem respirasi. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. the interpretation of curriculum. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. criteria in choosing physical education acitivities. sistem penghadaman. blood vessels and circulation. sistem otot.chemical level. sistem saraf.

the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. nilai dan etika dalam sukan. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. isu-isu dalam sukan. sports development programme. undang-undang dan pentadbiran sukan. administration of national and international sports agency. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. This course discusses the management and administration of physical education and sports. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. pendekatan. managing tradisional games. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. pengurusan permainan tradisional. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. managing physical education and sports. issues in sports. program pembangunan sukan. 2. laws and administration of sports. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. values and ethics in sports. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 . This course focuses on the introduction of strategies.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. PIM 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. approaches. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru.

This course focuses on topics of assessment. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa.PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. membaca dan menulis. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. syllabus contents and its. It also discusses topic for micro and macro in teaching. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). This course discusses the syllabus and curriculum specifications. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. and evaluation. BAM 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. kombinasi penggunaan buku teks. penilaian dan pentaksiran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. text book. 3. focusing on combination of using text book. This course focuses on topic selecting. measurement. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. pengukuran. bertutur.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 . The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi. speaking. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. mingguan dan semester. penilaian kendalian sekolah. konsep penilaian. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . evaluation and examination of Arabic language. jenis kemahiran. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. 4. Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) BAM3116 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily. perkembangan aspek fizikal dan sosial. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources. reading. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. pembinaan item.cara menyediakan rancangan pengajaran harian.This course discusses on the methodology of teaching listening. penilaian kemahiran berbahasa Arab. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. assessment. and writing skills. terminology of.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. describes the teaching steps for every skill. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti.

positive approach in sexuality. peraturan keselamatan di sekolah. perkhidmatan kesihatan sekolah. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. emphases on children’s health. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. mouth health programme. history and the curriculum of health education. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. This course focusses the basic concepts in health education. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. program kesihatan mulut. free from prejudice and discrimination. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities. introduction to health education. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. sejarah. introduction to school health programme integrated approach. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. safety rules in schools. amalan kebersihan sekolah. stail pembelajaran. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan.This course encompasses the knowledge about health sexuality. behaviour. konsep. the philosophy. school cleanliness practices. school health services. pendekatan bersepadu. and micro teaching. falsafah. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. kaedah. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. rancangan makanan tambahan. The course intends to give an understanding on concept. objectives. supplementary food plan. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. keselamatan diri. method. safety of self. objektif. strategies and approaches in teaching health education. safe road user program and building safety. storeage of dangerous product. safety and environmental safety. This course expose to the concept and principles of safety education. pengenalan pendidikan kesihatan. safety services. penyimpanan bahan bahaya. prosedur kecemasan. emergency procedures. the learning style. physical and social growth. pengenalan program kesihatan sekolah. keselamatan perkhidmatan. 5.

pengujian dan penilaian. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. kemahiran menulis. table of test specifications. kecerdasan pelbagai. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. approaches. kemahiran mendengar dan bertutur. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. application of teaching language approaches. teknik. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. pengisian kurikulum: ilmu. evaluation. teaching method for Malay Language. project based language assessment and school based assessment. pendekatan. Teori Huraian Bahasa. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. application of learning language approach. method. objektif dan organisasi kandungan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . pengayaan. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. taksonomi dan domain. penilaian bahasa berasaskan projek. Teori Pemerolehan Bahasa. constructivisme. jadual spesifikasi ujian. content objectives and organization. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. assessment of learning experience. techniques. kaedah pengajaran bahasa Melayu. aims. pembinaan ujian. Teori Pemerolehan Bahasa. pembelajaran masteri. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. This course describes and elaborates aspect of philosophy. kaedah. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. and writing. konstruktivisme. kajian masa depan dan sistem bahasa. taxonomy and domain. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. jenis dan kaedah penilaian bahasa. testing development. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. kewarganegaraan. 5P concepts. nilai.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. application of Road Safety Education. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. kemahiran belajar cara belajar. and measurement. penilaian pengalaman pembelajaran. pemulihan dan penilaian (“5P”). mastery. konstruktivisme dan kontekstual. added value skills and language system. This course focuses on teaching component. application of value added skills. peraturan sosiobudaya. Teori Huraian Bahasa. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. konsep penggabungjalinan. the implementation of teaching and learning activities through contextual. penyerapan. konsep-konsep: strategi. language skills assessment and language activities. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. types and method of language assessment. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. reading. matlamat. the concepts of strategy. kemahiran membaca.

kemahiran membaca. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. managing and implementing teaching and learning. followed by planning. This course covers the methodology in learning. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. approaches and methods of teaching techniques of reading. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. roles. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. ciri-ciri. reading skill. teori pembelajaran konstruktivisme. kemahiran menulis. 6. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. kemahiran mengarang. mengenali dan menulis aksara Cina. preparation of teaching plan for reading skills. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. This course elaborates on listening and speaking skills. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. approach to teaching writing skills. assessment of reading skills. writing skills. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. teaching reading skills. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 . latihan merancang.BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. matlamat. teknik pengajaran kemahiran membaca. characteristics. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school. peranan. Constructivism Learning Theories. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. penilaian kemahiran membaca. This course studies the concepts.

perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. preparing the table of specification and analysing test results. 7. principles. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . It exposes students’ to the theory. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. methods. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course comprises the basic concepts. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. kaedah. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. prinsip dan fungsi. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. proses pelaksanaan. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. kaedah. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. implementation. Pendedahan juga diberi tentang teori. keperluan sukatan. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) BTM3102 Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. functions.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . developing the marking scheme and the administration of examinations. kaedah pembinaan instrumen. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . pentaksiran dan penilaian. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. With the exposure. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. analyzing items. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. In addition. penguasaan dan penggunaan bahasa. Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3106 3(2+1) (Enrichment and Use of the Tamil Language) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. aspek bacaan luas. pelbagai genre penulisan. menganalisis item. pembelajaran Bahasa Tamil. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. constructing the JSU.This course exposes students to various theories. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. they are expected to produce various creative texts of their own. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-010 .

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. lesson planning. micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. perancangan pengajaran. matlamat dan objektif. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. domain. konsep. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. aims.PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. skills in teaching and learning. mengurus dan melaksanakan projek. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. This course introduces to students to the rationale. merancang. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. concept. This course details the learning theories. the methods of teaching and learning. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. objectives. kaedah pengajaran dan pembelajaran. jenis dan cara menghasilkan sumber. syllabus of the Civic and Citizenship Education. the purposes of the use of resources. tujuan penggunaan sumber. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran. bentuk projek kewarganegaraan. This course details the approaches and strategies in teaching and learning. projek kewarganegaraan. techniques and activities in teaching and learning. Teori Pembelajaran. domain. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat. types and methods of the preparation of resources.

PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. citizenship project. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. insan bermoral. approaches. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. teori–teori etika. moral being.This course details the introduction of Service Learning. religious and societal values as well as moral development theories. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. ethical theories. In this course. issues faced in assessment of Moral Education. methods. kaedah. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. planning. teori-teori perkembangan moral. types of citizenship projects. lesson planning. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) KfKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. 2. managing and implementation of project. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. nilai-nilai agama dan masyarakat. konsep asas nilai. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. pendekatan. preparing the scheme of work. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. values. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. implementation strategy of the citizenship projects.

areas of assessment in primary school science. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. pengajaran sains sekolah rendah. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. marking and moderation of test scripts. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. analysis of test score. scoring of assessment. administration of test. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. 3. teaching science for all children and science for exceptional children. purpose of assessment. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. acquiring manipulative skills. isu-isu dalam pendidikan sains. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. primary science teaching. test design and construction. assessment tools. teaching and learning strategies for primary science. the basic science process skills and integrated science process skills. This course focuses on moral problems faced in schools. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. Malaysian primary science curriculum II. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. definition of terms. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. Malaysian primary science curriculum I. types of assessment.ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. issues in science education. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. interpreting test score and forms of examination. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. memperolehi kemahiran manipulatif. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 .

safe handling of scientific materials handling of chemicals. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. It will discuss about management of science laboratory. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. alat-alat pentaksiran. teknik-teknik asas makmal. preparation and improvisation of selected resources and presentation. matlamat pentaksiran. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. penskoran pentaksiran. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. science teaching and learning resources. preservation of biological specimens. analisis skor ujian. 4. pentadbiran ujian.Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Pelajar didedahkan kepada makna. rekabentuk dan pembinaan ujian. definisi istilah. pengurusan makmal sains. bentuk-bentuk pentaksiran. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. applications of mathematics learning theories are highlighted in the Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. pengawetan spesimen biologi. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. In addition. peraturan dan keselamatan dalam makmal. using relevant mathematical ideas. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. rules and safety in the laboratory. basic laboratory techniques. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning.

Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. pecahan. Selain itu. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Pecahan. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik.teaching and learning of mathematics. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Teaching of Numbers. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. 5. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Fractions. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. fractions. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. perpuluhan dan peratus. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-05 . Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. decimals and percentages. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions.

konsep 5P. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. that is: Drawing and Picture Making. Membuat Corak dan Rekaan. strategi. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. the roles of the VAE teachers. huraian sukatan pelajaran. Modelling and Constructing. pendekatan. specifications of the syllabus. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. Pattern-Making and Designing. kaedah pentaksiran PSV. the 5P concept. subject matter. jenis-jenis pentaksiran. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. matlamat. peranan guru PSV. persediaan mengajar. as well as teaching and learning resources. as well as Introduction to Tradisional Crafts. approach. resource and teaching aid management. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. bentuk Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-06 . lesson planning. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. lesson planning. strategy. tujuan pentaksiran PSV. kepentingan perkembangan kurikulum. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. This course covers the learning theories. pengajaran mikro dan makro. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. management of outdoor and indoor activities. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. as well as practical activities for explorations of tools and materials. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. the importance of curriculum development. bahan. objektif kurikulum. micro and macro teaching. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. perancangan dan persediaan mengajar. content and themes in producing art works for the four areas. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. goals and objectives of the VAE curriculum.

jumping chord. aims and the functions of music in education. importance of music. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. philosophical implications. mengimprovisasikan melodi di kibod. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. sociological and psychological factors that affect music education. alberti bass. broken chord. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. singing folk songs. latihan dalam permainan iringan kord blok. methods and forms of assessment. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. play block chords. broken chords. aims of assessment in VAE. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. evaluation of art works and evaluation of portfolios. playing of musical Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-07 .pentaksiran PSV. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. permainan alat muzik. melody improvisation. PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. matlamat. types of assessments. faktor-faktor sosiologi. fungsi muzik dalam pendidikan. 6. sing melodies in keys changes from major to minor. Carl Orff and Jaques Dalcroze. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. peraturan memberi markah. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. mark schemes. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. bes alberti. psikologi.

mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. semester. micro and macro training sessions.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. 7. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. the playing of recorder and percussion instruments. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . teaching and learning of singing in the music classroom. mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. mingguan dan harian. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. permainan alat rekoder. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. aural sensitivity and movement to music. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 .instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. types and characteristics of children and adult voices. permainan alat perkusi. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. remaja.

drill. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. perbualan telefon dan penyampaian laporan. pemulihan dan penilaian (“5P”). kewarganegaraan. lingusitic. pengayaan. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. brain storming. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. latih tubi. story telling. peraturan sosiobudaya. 5P concepts. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. kaedah dan teknik. method and techniques. situational. orientasi rancangan pengajaran harian. Teori Pemerolehan Bahasa. konsep dan jenis teknik : main peranan. This course describes and elaborates aspect of philosophy. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. penulisan langkah pengajaran. teknik. drama. concept and techniques : role play. perbahasan. inductive and deductive approach. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. pendekatan. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. telephone conversation and report presentation. kaedah pengajaran bahasa Melayu. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. pendekatan. definisi. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. kaedah natural. tatabahasa terjemahan dan terus. objektif dan organisasi kandungan. audio lingual method. oral-aural. natural method. eklektik and communicative approach. forum. daily lesson plan orientation. konstruktivisme dan kontekstual. Teori Huraian Bahasa. dialog. konsep penggabungjalinan. kodkognitif. the writing of teaching steps. kaedah. simulation. bercerita. reading. dialogue. kaedah ajuk hafaz. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. question and answer. matlamat. kemahiran belajar cara belajar. konstruktivisme. inkuiri penemuan. forum. kemahiran membaca. perbincangan. added value skills and language system. soal jawab. linguistik. approaches. discussion. situasional. penyerapan. simulasi. konsep-konsep: strategi. sumbangsaran. pengisian kurikulum: ilmu. grammar translation. kuiz. kecerdasan pelbagai. pendekatan eklektik dan komunikatif. pendekatan induktif dan deduktif. debate. bahasa komuniti. kemahiran mendengar dan bertutur. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. and writing. defination. oral-aural. kemahiran menulis. kajian masa depan dan sistem bahasa. pembelajaran masteri. nilai. aims. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. content objectives and organization. comunity language.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. inquiry. code-cognitive. quiz. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . drama.

types and method of language assessment. keselamatan bengkel. approach to teaching writing skills. This course elaborates on listening and speaking skills. kemahiran menulis. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. pengurusan kewangan. jenis dan kaedah penilaian bahasa. taxonomy and domain. penilaian pengalaman pembelajaran. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. application of learning language approach. kemahiran membaca. penilaian kemahiran membaca. 8. pengujian dan penilaian. method. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). pembinaan ujian. kemahiran mengarang. preparation of teaching plan for reading skills. the implementation of teaching and learning activities through contextual.penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. perancangan pengajaran KHSR. approaches. mastery. approaches and methods of teaching techniques of reading. language skills assessment and language activities. reading skill. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. testing development. evaluation. application of value added skills. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. assessment of reading skills. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. taksonomi dan domain. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. teaching method for Malay Language. teknik pengajaran kemahiran membaca. jadual spesifikasi ujian. This course focuses on teaching component. Teori Huraian Bahasa. constructivisme. teaching reading skills. penilaian bahasa berasaskan projek. application of teaching language approaches. project based language assessment and school based assessment. assessment of learning experience. writing skills. table of test specifications. techniques. pengurusan peralatan dan bahan. application of Road Safety Education. and measurement. Teori Pemerolehan Bahasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. dan bahan bantu mengajar. strategi. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. the concepts of strategy. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca.

strategy. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. implement teaching planning and audio visual aids. rearing ornamental fish technology. financial management. jenis penilaian. competency and school based evaluation. technique and teaching methodology. basic statistic. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. pelbagai cara penilaian. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. membina Jadual Spesifikasi Ujian. various methods of evaluation. interpretation as well as report writing on assessment. proses jahitan dan membuat pakaian. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. penyediaan batas dan bekas menanam. pembiakan dan penanaman. pemilihan pakaian. pemeliharaan ikan hiasan.perniagaan elektronik (E-dagang). kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. Topics coveres studies on fabric. item development. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. pengurusan dan penjagaan. safety and rule regulation.alternative evaluation skills for using rubric. workshop safety. analisis markah dan statistik asas. portfolio. finance. management and administration. undang-undang perniagaan. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. marking scheme and mark analysis. discussion on validity and reliability of evaluation format. penggunaan dan interpretasi data. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. kewangan. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject.This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. and vegetable and ornamental crops production technology. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. business law. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. peraturan pemarkahan. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. electronic commerce (E-commerce). types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. test specification table. tool and material management. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. pengenalan kepada ikan hiasan. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. choice of clothing and sewing and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 . This course deals with three main components: home technology.

cerpen. short term vegetable and ornamental crops. genre writing publishing. semiotic. pascakolonial. fenomenology and hermeneutic. latar tempat. teater untuk kepelbagaian tujuan. surelism. dan guru sebagai penulis. character and characterisation. 9. persoalan. puppet. fenomenologi. plot. penerbitan karya. visitor in action. reading theatre. pascamoden. teater dalam bilik darjah. poems. autobiography. selection and preparation of equipments and materials. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. simulation and improvisation. tetamu dalam aksi. resepsi dan teori tindak balas pembaca. hermeneutic. eksistensialisme. plot. the ornamental fish. dan new critics. post colonial. semiotik. guru dalam peranan (teachers in action). PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. marxism. popular novel. arcitipal. genre formation process. novel popular. genre critics. proses pengeraman bahan. post structuralism dan deconstruction. theatre inclassroom. novel remaja. watak dan perwatakan. adolescent novel. theatre for multipurpose. puisi. dialog dan latar tempat. rearing ornamental fish technology. plant care. and teacher as a writer. story telling. simulasi dan improvisasi. creative writing strength. reading reception dan reflection theory. bercerita. preparation of planting beds and containers. existensialism. opinion angle. psyco-analysis. teachers in action. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. psikoanalisis. kritik genre dan kritikan baru. post modern. creative writing themes and issues. short stories. femenism. This course elaborates on the introduction to theatre in education. tropical freshwater ornamental fish:. surelisme.clothes making processes. management and care of ornamental fish. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . kekuatan karya kreatif. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. sudut pandangan. teater pembaca. Marxisme. propagation and planting. harvesting and use of plants produced. boneka. This course elaborates on literary critics field like. femenisme. the vegetable and ornamental crops production technology. dialog and location background. tema. dan isu karya kreatif. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia.

dan pembinaan skrip. actors selection. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. sejarah dan latar belakang. pengujian dan penilaian. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. jenis-jenis pergerakan. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. basic dramatisation. and forms of children drama. pementasan. and vocalisation. pergerakan kreatif. sumber pengajaran dan pembelajaran. and presenting a performance. creative movement. teaching and learning resources. pemilihan pelakon. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. perancangan pengajaran dan pembelajaran. jenis dan bentuk drama kanakkanak. 10.Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. element. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. mengadakan sesi uji bakat. production. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. teaching and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . theatre and children theatre. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. This course elaborates on the definition and concept of drama. history and background. stage performance theory. muzik dengan pergerakan. teater dan teater kanak-kanak. types. testing and evaluation. technology in teaching and learning music in classroom. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. teori pementasan. selection and script writing. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. pemilihan. asas lakonan dan vokal. sinematografi dan persembahan. forming production management. pengarahan. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. produksi. music with movements elements of movement. directoring. elemen. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. etika pementasan. improvisasi. performance ethics. cinematography. pengurusan produksi. a performance. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. unsur-unsur pergerakan. implementing a screen testing.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. basmalah. children’s songs and cultural songs. impromptu singing and aural. introduction to children’s songs. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. nyanyian kanak-kanak. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. interpretation ayat akhlak. patriotic songs. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) PRM3104 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. interpretation ayat aqidah. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschool children. 11. interpretation ayat hukum. Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) PRM3103 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. takbir. penubuhan ensemble alat muzik perkusi. dan khatam al-Quran.learning music through movements. nyanyian semerta dan aural. lagu-lagu patriotik. interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. isti’azah. and khatam al-Quran. tafsir ayat hukum. takbir. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. tafsir ayat akhlak. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat. isti`azah. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities. basmalah. tafsir ayat aqidah. setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra.

Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. Mansukh. 12. harakat. its mukjizat. The topic Language and literature is also introduced. reading and writing. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. definitions. Nasikh and Mansukh. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . hukum beramal. Muhkam dan Mutasyabih. Sikah dan Jiharkah. Nuh. mukjizat al-Quran. Muhkam and Mutasyabih. Each tarannum will focus on tabaqat. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. riwayat hidup perawi hadith. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. Nuh. burdah. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Hadith Qudsi. arRahman. the degree of Hadith and rules. wuslah. harakat. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. Nahawand. hadith palsu dan implikasinya. Jin.PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. wuslah. martabat. Nahawand. Jin. Nasikh. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. arRahman. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. burdah. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi.

pengajaran. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. and introduction to lesson planning. komunikasi. testing and evaluation. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. 13. sintaks dan semantik. kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan. morphology. the teaching and assessing of vocabulary. an overview of teaching approaches. the teaching of grammar. developing classroom skills. pengajaran kelas cantum. materials selection. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. syntax. multiple classroom teaching. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning. communication. the teaching and assessing of reading skills. the teaching and assessing of literature for primary schools. pengajaran. kemahiran mengurus bilik darjah. kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. spelling and dictation. methods and techniques. classroom management. remedial and enrichment activities. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. adaptation and simplification. tatabahasa dan ejaan.Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. BAHASA CINA Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . integration of language skills and language content. syllabus study. the English sound system (phonology). Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. the teaching and assessing of writing skills. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. general principles in the teaching of language skills. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. the teaching and assessing of listening and speaking skills. kemahiran membaca dan menulis. membaca. peperiksaan dan penilaian. and semantics. theories of second language acquisition. morfologi.

followed by planning. roles. principles. methods. This course comprises the basic concepts. mengenali dan menulis aksara Cina. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. prinsip dan fungsi. latihan merancang. peranan. characteristics. implementation.BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. proses pelaksanaan. Constructivism Learning Theories. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. ciri-ciri. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. This course studies the concepts. functions. matlamat. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. managing and implementing teaching and learning. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. This course covers the methodology in learning. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. teori pembelajaran konstruktivisme. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 .

preparing the table of specification and analysing test results. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian.BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-018 .

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

It focuses on Tense types and aspects. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. Sentence types. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. bertutur. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 . Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar. The topics emphasizes on listening. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. Subject-verb agreement. and Cohesive devices in spoken and written language. speaking. reading and writing. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET).

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. psikologi dan etika profesional keguruan.3 2. 2. menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian.6 3. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik.1 1.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. merancang. Pentaksiran.4 2. sosial.6 2.1 3.5 2. bahan kurikulum. 2.4 1.5 1. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi.2 1.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. teori pembelajaran. 1.2 3. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. budaya. 3.3 mengurus masa. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian.2 2. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. 1. emosi dan tekanan secara berkesan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-01 . merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. mengintegrasikan kemahiran mengajar. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal.

melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika.1 5.4 3. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar.2 aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.2 Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia.6 5. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi.6 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai.1 dan amalan yang bertepatan dengan 4. Etika. menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik.Hasil Pembelajaran 3. 4.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren. etika 4. 5.3 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.4 4. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. akauntabiliti integriti. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan.2 5. Kaedah Saintifik. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia.3 5. mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. 4. Komunikasi.5 3.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir 6. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-02 .4 5. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi.5 4. 6. 4. menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.

Hasil Pembelajaran 6.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan; menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan; memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.

6.4 6.5

7. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian. 7.1 7.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian; membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan; membuat muhasabah diri, menerima kelemahan diri dan sanggup berubah; mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian;

7.3 7.4

7.5 menggunakan kemahiran akses kendiri, kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan. 8. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8.1 8.2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu; mengenal pasti kewangan, tenaga manusia, bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan; Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan; menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu; menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis, kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan.

8.3

8.4 8.5

LAMPIRAN 2
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

LAM-03

KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2
BIL. 1. 2. 3. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran
• Pendidi kan Seni Visual

CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

• • • •

Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil

* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

4.

Pendidikan Khas Masalah Pendengaran

Pendidikan Jasmani

Pendidi kan Seni Visual


Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

• • • •

Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil

* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

5.

Pendidikan Khas Masalah Penglihatan

Pendidikan Jasmani

Pendidi kan Seni Visual

• •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

• • • •

Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil

* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

6.

Pendidikan Prasekolah

Pendidikan Jasmani

Muzik Prasekolah

Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan

7.

Bahasa Melayu

Pendidikan Jasmani

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik

• •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

LAM-04

BIL.

MAJOR

ELEKTIF 1 • • •

ELEKTIF 2 Pendidikan Moral Kemahiran Hidup •

CATATAN daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM.

Persuratan dan Kesenian Melayu • Pendidikan Seni Visual 8. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

9.

Sains

Pendidikan Jasmani

• •

Englis h Language

• •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

10.

Matematik

Pendidikan Jasmani

• •

Englis h Language

• •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

LAM-05

Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 11. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 12.BIL. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 13. MAJOR Reka Bentuk dan Teknologi ELEKTIF 1 Pendidikan Jasmani • • • • • ELEKTIF 2 Englis h Language Bahasa Melayu Pendid ikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • CATATAN Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-06 . Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral 14.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-07 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Mora • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l 16. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.BIL. pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan Elektif 2 telah ditetapkan • Nota: • Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 17. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 Kewarganegaraan Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • CATATAN 15. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Pemulihan • Bahasa Melayu • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Matematik • Untuk setiap unit.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-08 .

Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y. Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Bhg. Datin Sitti Haishah binti Abd.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful