KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. 4.087 AP-01 .02 PE1-01 . 10. 2.018 TK01 LAM-01 LAM-04 11 12 13. 9. Matlamat.06 PP-01 . 8. Struktur Program.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) i . Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 2 5. 14. dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. 3.03 KM-01 . dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. 6.09 PE2-01 . 7. 7 16 19 23 KW-01 .

dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Sekian. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi al-Rahman al-Rahim. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised). Matriks Hasil Pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia. Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) ii . Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru. Matlamat. selamat maju jaya. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Di samping itu. Justeru. pelantikan tenaga pengajar. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Pengenalan. Agihan Kursus Mengikut Semester. pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Sinopsis Kursus. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang.

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

holistik. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. kreatif. futuristik. inovatif. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. dan bersepadu. responsif.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. berdaya fikir. Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). relevan. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Development al REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii .

• • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. • ii. Holistik setiap iv . dan Bina Insan Guru. Education for International Understanding (EIU). • Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah.i. Education for Sustainable Development (ESD) • Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) Kurikulum. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. dan antara kursus-kursus yang ditawarkan. lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. v. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iv. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus. Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. iii. aktiviti kokurikulum. nilai/disposisi. kemahiran. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF). Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan. • Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) • Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA). • Melaksanakan amalan terbaik. Berasaskan Hasil Pembelajaran • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal • Berasaskan kurikulum sekolah rendah • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester).

Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. dan tugasan. Penggunaan Unit Plan. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. c. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). praktikum. kajian kes. bahan. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. b. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. internship. d.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. f. latihan industri. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . penilaian tugasan terarah. e. penyelidikan tindakan. kerja kursus. Portfolio Pembelajaran. pentaksiran prestasi (performance assessments).

Ujian Akhir Kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi . peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. hasil pembelajaran. Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran. Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework . Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: • • • • • • • Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika.MQF). Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan • Kaedah Saintifik. Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan.Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat.

MATLAMAT. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .PENGENALAN.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 . dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. pentaksiran. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. vii. etika. iv. budaya. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. dan etika profesional keguruan. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. viii. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. ii. vi. psikologi. Sebagai prasyarat. Memiliki dan menampilkan nilai. iii.PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. kemahiran. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. v. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. sosial. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. bahan kurikulum. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah.

STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .SISTEM AKADEMIK.

diberi Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 .SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan. yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.

nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. kemahiran generik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. dan Amalan Profesional. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP.STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Major. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Kursus Wajib IPT Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) 3. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. KURSUS KURSUS WAJIB KREDIT 23 (17%) • 2. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). 1. • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF • • Pakej Elektif 1 Pakej Elektif 2 JUMLAH 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT).

pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: • • Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional. • Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit.Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 . Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8. major dan elektif. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Sepanjang mengikuti program. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Kursus MUET English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET).

1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 .PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Permainan Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.Unit Beruniform I Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6.Unit Beruniform II Kokurikulum .Olahraga Kokurikulum . KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM.Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum .

Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah KREDIT SEM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 . Kursus Major.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu, Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I - Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II - Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

2.

BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

7

KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115

KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah

KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%)

SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

4.

BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

8

5.

PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115

5.

PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

9

1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 . PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.6.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II .7. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I . PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II . dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .Membentuk dan Membuat Binaan. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 .

Fractions. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10.9. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 MTE 3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 .

Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science.PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) 2(0+2) 45 (34%) SEM. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 .11. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12.

13.

PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115

14.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

14

15.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%)
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

15

17. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

16

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

1 Pendidikan 3 Kesihatan . Elektif 1 Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Islam 9 Bahasa Arab . Jasmani 5 Pendidikan . Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6. 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 Pendidikan . 5. Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 2 3 4 5 7. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 12 (9%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 18 .

Pakej Elektif 2 Bil. 3 4 5 6 Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Mathematics 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Bahasa Melayu Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 . Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegara an Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers. Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Sem. Fractions.

dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). • Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 14. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah Pendidikan AlQuran English Language 13. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: • Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. Elektif 2 Kemahiran Hidup Kursus RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem.Bil.

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

*** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 .

Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 * ** *** KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 . Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3.

Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus.s 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m. *** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KURSUS KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) Kokurikulum . Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum . Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa XXX3114 Major XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) INT3101 Internship (4 minggu) Jumlah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 KREDIT 3(3+0) 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 .s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. ** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .* Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri, terarah kendiri, dan penilaian kendiri. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut, tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran, pendidik yang inovatif, penguasa ilmu yang mantap, pengguna teknologi maklumat yang cekap, serta pemupuk nilai yang gigih. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah, tutorial dan amali. Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses, mengumpul, dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN • • • Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

23

SINOPSIS KURSUS WAJIB

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

bengkel pengajaran menggunakan boneka. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. berpasangan dan berkumpulan. Parts of Speech/Word Classes. kaedah abjad. bengkel aktiviti pratulisan. kaedah pandang dan sebut. jenis-jenis ayat. Islam dalam tamadun Melayu. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). Prominent Figures of the Islamic Civilisation. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-01 . Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. This course focuses on the Introduction of Civilisation. bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point. reading skills. Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan. bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik. dan menulis pelbagai penulisan. interaction among various civilisation. membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik. Tenses. bengkel aktiviti penulisan mekanis. interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia. Islam in the Malay Civilisation. ‘Islam Hadhari’ and Nation Development Process. tatabahasa.KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0) Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan. kemahiran mendengar dan bertutur. Contemporary Issues. Pendidikan Seni Visual. tokoh-to koh tamadun Islam dan Asia. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. writing academic papers and writing reflections. membaca. Types of Questions. bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital. seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu. Reading Skills. It builds further on parts of speech/word classes. bertutur. writing for different text types. membaca. jenis-jenis soalan. interaksi antara pelbagai tamadun. dan menulis untuk pelbagai tujuan. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). konsep asas tamadun Islam. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. dan kemahiran mendengar. It focuses on the English Sound System. basic concept Islamic Civilisation. Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. Listening and Speaking Skills. bengkel pembelajaran secara individu. Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat. listening and speaking skills. bengkel asas membaca : kaedah fonetik. Sentence Types.

pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah. measurement. melaksanakan aktiviti mengenal irama. immersed reading and writing remedial workshop for Music Education. Visual Art Education and Physical and Health Education. constitution in the context of ethnic relation in Malaysia. paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint. workshop for using puppets. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. basic concepts in ethnics relation. challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia. melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education. pengukuran. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. masyarakat pluralistik Alam Melayu. implementing activities on knowing Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-02 . WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan. and the role of government and society in ethnic relation. individual. Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor.This course explains and applies pre-reading activities. seminar and exhibition of Malay language remedial materials. konsep-konsep asas hubungan etnik. pre-writing activity workshop. economic development in the context of ethnic relation in Malaysia. mechanism of writing workshop. operasi dan pengiraan. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. workshop for sound production using digital recorder. warna dan ruang serta deria dan seni. aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. pluralistic society in the Malay world. knowledge and basic skills in arts in primary school. spatial sense. menjalankan aktiviti meneroka. This course focuses on ethnic relation in Malaysia. The topics discussed are problem solving. operation and computation. politics development in the context of ethnic relation in Malaysia. religion and ethnic relation. agama dan hubungan etnik. application and management in teaching and learning activities. and also data analysis and interpretation. memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. kesedaran ruang. dan juga analisis data dan interpretasi. construct and use non electronic teaching and learning materials. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. alphabet method. look and seeing method. basic reading workshop : phonetic method. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah.

marching. structure and organization. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. asas kawad kaki. setup of cocurriculum unit. asas pertolongan cemas. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. mengetahui. knowing. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. This course focuses on the history of uniform unit. filing system. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah.rhythm. discipline and spiritual. principles of first aid. penubuhan unit-unit kokurikulum. latihan dan taktik permainan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 . WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. dan majlis rasmi. exploring. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. pengurusan mesyuarat dan kewangan. games enrichment. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. planning and camping. and official function. disiplin dan kerohanian. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. management and administration. implementing and managing creative activities by integrating music. perlembagaan unit beruniform. pengukuhan kemahiran dalam permainan. constitution of uniform units. struktur dan organisasi. gelanggang dan undang-undang permainan. training and tactical of games. pengenalan alatan. introduction on equipment. This course focuses on cocurriculum in primary school. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. management of court / field and team and organizing competition. expressing through arts. experiencing. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. management of meeting and budget. sistem fail dan surat menyurat.colour and space as well as senses and arts. pengurusan dan pentadbiran. court and rules and regulation of games. organizing of activities and competition. pengelolaan aktiviti.

WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. building their self-esteem. khidmat pendidikan kepada komuniti. kemahiran asas. classification of society. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. progressive and resilient. persediaan. potensi dan citra diri seorang insan guru. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. sejarah. organizing competition. berdaya tahan. berdaya maju. development and importance. preparation. perkembangan dan kepentingan persatuan. management in measurement of track and field events. history. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. jenis khidmat kemasyarakatan. pengurusan. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. aktiviti kemasyarakatan. This course is a four days camping programme. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. pengkelasan persatuan. dan berdaya saing. basic skills. guru dan hubungan dengan komuniti. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. implementation and evaluation of project. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 . pelaksanaan dan penilaian projek. This course focuses on the introduction and concept of society. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. sejarah dan undang-undang. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. track events. pengurusan ukuran balapan dan padang. pembinaan self-esteem. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. This course focuses on the general knowledge. Through the activities. rules and regulation. guru dan akauntabiliti profesionalisme. management. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. history. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. field event. team management.

The course emphasises on the balanced teacher self development. Akta 550 (1996 ). table ettiquette. teacher relationship with community and honesty. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. profesional circulars. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. pengurusan sekolah. kreatif dan inovatif. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. Students are exposed to the skill of planning. kesantunan berbahasa. aktiviti kerohanian/moral. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. pengucapan awam. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. latihan dalam kumpulan. organising and attending workshops. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. lawatan benchmarking. school organisation. interaksi dengan komuniti setempat. raising the flag. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. school climate. moral acitivities. iklim sekolah. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. students are exposed to teachers and law mandate. Act 550 (1996). benchmark leadership characteristics. Pekeliling Perkhidmatan. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. kembara sosial. kemahiran mendengar secara efektif. protocol. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. managing official ceremonies and dressing code. ciri-ciri kepimpinan. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. tertib di meja makan. infrastructure and school curriculum infostructure. khidmat pendidikan kepada komuniti. Surat Pekeliling Ikhtisas. service circulars. speaking skills. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. mandat. jenis khidmat kemasyarakatan. mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol.This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. public speaking. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 . effective listening.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 . This course aims to upgrade continuos self professionalism. refleksi. professionasme commitment reports and reflective evaluation. innovation. interaction with excellent teachers. workshops theme. tema bengkel. benchmarking visits. professional. interpretation of test. conflict inventory. inventori konflik. administering post inventory test of self direct search. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. finding. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). interaksi profesional dengan guru cemerlang. The focus of the course is related to workshops.BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan. reflection. interpretasi dapatan ujian. inovasi guru cemerlang. lawatan benchmarking.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

various learning theories. Western and Eastern philosophy of education. historical development of the Malaysian education system. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. pelbagai teori pembelajaran. implications on teaching and learning. the roles of teachers in classroom management. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. prinsip-prinsip asas perkembangan. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. This course encompasses the child’s learning environment. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. Falsafah Pendidikan Kebangsaan.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. factors that influence the development of the child. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. This course consists of the development of Islamic. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. model-model pengurusan disiplin. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. the underpinning theories of child development. basic principles of child development. EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. the National Philosophy of Education. motivasi. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. different stages of development. implikasi faktor perbezaan individu. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. development of children with special needs. models of discipline management. nature of human beings from the religious and biological perspectives. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. implications of individual differences. This course encompasses the developmental process of a child. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 .

application of technical skills in using various instructional media. pemilihan. peranan guru biasa sebagai pembimbing. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. selection. theories. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. stages of teacher development. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. roles of ordinary teachers as guidance teachers. learning styles based on different multicultural aspects. communications skills. types of guidance and counseling services. kemahiran berkomunikasi. This course discusses the concept of a profession. etika. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. pengurusan media dan sumber pendidikan. needs. utilization and evaluation of educational media. multicultural relationship skills and issues. penggunaan dan penilaian media pengajaran. practices and development of educational technology. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. penghasilan. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. management of educational media and resources. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. teori. characteristics of a teacher as a professional. ethics and accountability. akauntabiliti dan kesantunan guru. peringkat perkembangan guru. leadership and roles of teachers. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. teacher politeness. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . matlamat. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. integration of information and communication technology in teaching and learning.EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. kepemimpinan dan peranan guru. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. production. This course discusses concepts.

innovation and managing educational changes. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya.EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. This course discusses educational issues and current challenges. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 . teachers and ways to overcome. early symptoms of emotional disturbances amongst students.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

inkuiri penemuan. inductive and deductive approach. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. bercerita. content objectives and organization. dialogue. linguistik. kemahiran belajar cara belajar. perbincangan. peraturan sosiobudaya. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . story telling. kajian masa depan dan sistem bahasa. simulasi. objektif dan organisasi kandungan. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. kaedah natural. tatabahasa terjemahan dan terus. debate. the writing of teaching steps. matlamat. perbualan telefon dan penyampaian laporan. pendekatan. approaches. situational. natural method. brain storming. oral-aural. latih tubi. quiz. pengisian kurikulum: ilmu. kemahiran mendengar dan bertutur. reading. drill. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. discussion. pemulihan dan penilaian (“5P”). comunity language. inquiry. oral-aural. konsep penggabungjalinan. bahasa komuniti. code-cognitive. definisi. konsep dan jenis teknik : main peranan. nilai. pendekatan eklektik dan komunikatif. kecerdasan pelbagai. kewarganegaraan. kemahiran membaca. lingusitic. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. method and techniques. kemahiran menulis. soal jawab. audio lingual method. perbahasan. forum. dialog. and writing. This course describes and elaborates aspect of philosophy. aims. kodkognitif. defination. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. grammar translation. kuiz. forum. added value skills and language system. daily lesson plan orientation. pengayaan. kaedah dan teknik. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. penulisan langkah pengajaran. telephone conversation and report presentation. sumbangsaran. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. concept and techniques : role play. drama. “5P” concepts. simulation. konstruktivisme dan kontekstual. drama. pendekatan induktif dan deduktif. penyerapan. kaedah ajuk hafaz. situasional. question and answer. eklektik and communicative approach. orientasi rancangan pengajaran harian.

konsep-konsep: strategi. teknik. pendekatan. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. application of teaching language approaches. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. konstruktivisme. konsep-konsep: strategi. method. kaedah. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. kaedah pengajaran bahasa Melayu. the implementation of teaching and learning activities through contextual. application of value added skills. constructivisme. constructivisme. techniques. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. method. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. the concepts of strategy. pembelajaran masteri. teaching method for Malay Language. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. application of learning language approach. approaches. approaches. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. Teori Pemerolehan Bahasa. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. mastery. application of learning language approach. Teori Pemerolehan Bahasa. teaching method for teaching Malay Language. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. pendekatan. kaedah pengajaran bahasa Melayu. This course focuses on teaching component. application of Road Safety education. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. mastery. Teori Pemerolehan Bahasa. application of value added skills. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. the implementation of teaching and learning activities through contextual. konstruktivisme. kaedah. teknik. application of teaching language approaches. pembelajaran masteri. Teori Huraian Bahasa. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. techniques. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa. application of Road Safety Education. the concepts of strategy. Teori Huraian Bahasa.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa.

This course elaborates on listening and speaking skills. assessment of learning experience. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. teaching reading skills. pengajaran bahasa secara atas talian. pembinaan ujian. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet.BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. penilaian bahasa berasaskan projek. approach to teaching writing skills. assessment of reading skills. learning homepage. preparation of teaching plan for reading skills. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. linkages in application structure. use of writing tools. table of test specifications. evaluation. pengaplikasian struktur perpautan. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. and measurement. language skills assessment and language activities. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. approaches and methods of teaching techniques of reading. taksonomi dan domain. taxonomy and domain. virtual and video learning. penggunaan alat pengarangan. mereksa cipta animasi. procedures. project based language assessment and school based assessment. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. application of information processing model. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. bengkel penggunaan cakera padat. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. penilaian pengalaman pembelajaran. reading skill. conference and exhibition in ICT. This course describes the use of internet. kemahiran mengarang. penilaian kemahiran membaca. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . jenis dan kaedah penilaian bahasa. pengujian dan penilaian. writing skills. kemahiran membaca. ethics. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. kemahiran menulis. learning CDs in teaching. teknik pengajaran kemahiran membaca. jadual spesifikasi ujian. animation in presentation. on-line learning of language learning. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. internet resources. testing development. types and method of language assessment.

dycronic linguistic. linguistik gunaan. super segmental phonemes. dan latihan mentranskripsi. enrichment education. implementing of enrichment exercise. This course elaborates on remedial education. pronunciation and syllablication transcription. paradigmatic rule. linguistic developement history. pendidikan pengayaan. sejarah perkembangan ilmu linguistik. preparing the lesson plan of remedial session. sesi latihan pengajaran. procedure of enrichment education programme. linguistik diakronik. teaching of assessment. sifat bahasa. and standard pronunciation. prosedur program pendidikan pengayaan. faktor luaran. perbezaan pengelolaan dan strategi. huruf-huruf dan simbol fonetik. external factor. alphabet and phonetic symbols. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 . sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. This course elaborates on phonetic and phonology theories. fonem : fonem segmental. lingistik kontekstual. and scientific Malay language. penyediaan bahan bantu mengajan. stylistic. specific ways in organizing the remedial session. language characteristics. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. variasi bahasa. pronunciation and syllablication in Malay language. differences in organizing and strategy. This course elaborates on various linguistic fields. peraturan paradigmatik. articulation and articulators. teaching practical session. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. phonemes. struktur linguistik. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan.BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. applied linguistic. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. artikulasi dan artikulator. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. refleksi : pemikiran dalam linguistik. reflection : thinking in linguistic. penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. pronunciation and syllablication exercise. fonem suprasegmental. pelaksanaan aktiviti pengayaan. contextual linguistic. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. language variation. segmental phonemes. linguistic structure.

dan ejaan. istilah singkatan. and functional word. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. single sentence. frasa kerja. feature meaning. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. perkamusan. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. ayat majmuk. makna peribahasa. masa depan dan cabaran bahasa Melayu. golongan kata kerja. adjectives. teori pembuktian. types of words. sejarah ejaan jawi. sejarah dan perkembangan ejaan rumi. skema tatacara pembentukan istilah. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. verbs. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. lexical and contextual meanings. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. short forms. ayat tunggal.BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. ayat dasar. semantic change. frasa sendi nama. proof theory. perubahan semantik. terminology and terminology construction schedule. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. clause. verb phrase. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . golongan kata. This course elaborates on semantic. symbols and spelling. adjectives phrase. dan pembentukan kata baharu. adjectives. dan proses penerbitan ayat. ambiguity and vague meanings. korpus bahasa. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. complex sentence and sentence construction process. jenis kata adjektif. idiomatic meaning. kata kerja. lambang. affixes in Malay language. kata adjektif. makna leksikal. bentuk perkataan bahasa Melayu. sumber istilah. ketaksaan dan kekaburan makna. peristilahan. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. prepositional phrase. makna ayat. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. the sentence in Malay language included phrase. klausa. frasa adjektif. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu. dan kaedah dan teknik terjemahan. and the formation of new words. Perkamusan. Malay language word form. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. verbs. fitur makna. isu bahasa terkini. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. imbuhan dalam bahasa Melayu. dan kelas kata tugas.

Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. the flow and experts of the Malay language vocabulary. data collection considerations. dictionary. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Malay culture in literary and non literary resources. the history of the development of the romanise. masyarakat. external influence in Malay society. spelling. society. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. Malay language preindepence and past independence. writing development of vocabulary of the Malay language. the history of Jawi spelling. writing an action research report and article and ways of making action research data public. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. social. proses penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. serta kebudayaan kebangsaan. This course elaborates on concept of culture. the study of the classical Malay language texts and its shift. modernisation and planning of the Malay language. the future and the challenges of the Malay language. interprestasi data penyelidikan tindakan. and translation techniques and method. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya.This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. prosedur penyelidikan pendidikan. educational research procedure. world view and Malay society cosmology. It discusses introduction to research methods in education. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. language corpus. concepts of action research and models. and national culture. kaedah-kaedah pengumpulan data. analisis data. sosial. interpreting the action research data. planning and proposal. current language issues. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. and economic aspects). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 . Malay culture (from political. This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. perancangan dan cadangan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. types of educational research. introduction to various types of educational research design. data analysis. action research prosess. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. data collection methods. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . dan ekonomi).

bertutur. and writing skills. speaking. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). and classification. documentation and publication procedure of action research. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. bertutur. speaking. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. and primary school literary texts appreciation. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. reading. membaca dan menulis. describes the teaching steps for every skill. This course discusses on the methodology of teaching listening. kepentingan. sastera bandingan. 2. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. reading. literary teaching and learning techniques and activities. comparative literature. aims. children and adolescent literature. and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. discusses every component of the language skills including concepts. importance. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. sastera kanakkanak dan remaja. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 . BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. tujuan. and writing. approaches in understanding primary school literary texts. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. organization an action research seminar. membaca dan menulis. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah.

teaching techniques for primary school.BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. verbs. Ma’ani and Badi’. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. kata nama fleksi. types of phrases and sentences using nominative. This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology. kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. articles. BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . kata kerja fleksi. penggunaan gaya bahasa. This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif. It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. approaches. the principles. struktur ayat namaan dan pembentukannya. awzan sarfi (pola morfologi). nominal and verbal sentences. nouns and verbs approaches. rules and forms of Arabic Morphology. al-Ma’ani dan al-Badi’. techniques and strategies to teach Arabic morphology. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. akusatif dan genitif. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. teaching suitable syntax. nouns. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. kata terbitan. penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah . sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. accusative and genitive. mendedahkan kaedah. seruan. kata kerja tidak fleksi. kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. gaya kecuali . techniques and strategies Rhetoric of Arabic. juga mendedahkan kaedah.

software applications explains. also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. Jahily. dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 . assessment book and teacher’s guide. zaman permulaan Islam. Abbasy and Modern.BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. types of literature. well-known poets. hasil-hasil karya penyair. syllabus and text book. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. syllabus contents and curriculum specifications. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. various types of knowledge sources such as websites via internet. orators and writers. aplikasi perisian. prose and poetry. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut. zaman Bani Umaiyah. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. early Islam. Umayyad. combination of using text book. keistimewaan. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. iaitu zaman Jahiliyah. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. tema. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. Arabic multimedia terminology.

different skills. proses penyelidikan tindakan. prinsip-prinsip asas penilaian. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua. Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) BAM 3112 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. menghuraikan jenis–jenis kemahiran. menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections. the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. evaluation and examination of Arabic language. This course discusses the concept of micro and macro teaching. prosedur penyelidikan pendidikan. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. BAM 3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. pengukuran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . konsep dan model-model penyelidikan tindakan. lesson planning. This course exposes students to the terminology of assessment. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. application of appropriate techniques strategies for effective teaching. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. implement of the micro and macro teaching. daily. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah.

syllable and word. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . planning and proposal. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. documentation and publication procedure of action research. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. morfem. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. monem. vowel and consonant. interprestasi data penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. sukukata dan kata. concepts of action research and models. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. analisis data. phoneme. action research prosess. organization an action research seminar. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. moneme. writing an action research report and article and ways of making action research data public. data collection methods. language acquisition theories. pertimbangan dalam pengumpulan data. educational research procedure. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. data collection considerations. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education.perancangan dan cadangan. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. introduction to various types of educational research design. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. kaedah-kaedah pengumpulan data. second and foreign languages. communicative competency and psychological language. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. bahasa kedua dan bahasa asing. interpreting the action research data. data analysis. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. types of educational research. pronunciation and articulation of every single Arabic letter. It discusses introduction to research methods in education. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system.

the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. types of tests and the principles in building Arabic tests items. Perancangan dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-012 .BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. kosa kata. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. pembinaan item. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). teknik soal jawab. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. evaluation and examination of Arabic language. dan peribahasa. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning)Children’s Learning in Science BCN3102 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level. the terminology of assessment. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. konsep penilaian. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. vocabulary. penilaian kemahiran berbahasa arab. pemulaan dan penutup pelajaran. pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. 3. jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. penjelasan konsep. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran . and idioms. peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. penilaian kendalian sekolah.

serta konsep pengajaran mikro. komponen ayat. ciri-ciri. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. defining concepts. principles and objectives of teaching Chinese language. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. phrases. This course encompasses the basic knowledge of children’s literature: concepts. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 . various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning. jenis-jenis ayat dan retorik. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. sentence structure. characteristics. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. writing reflections and understanding micro teaching concepts. This course discusses the concept. The basic concept includes the theories of acquiring language skills. induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. types of sentences and rhetoric. Articles from different types of children’s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced.pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. genre and historical development. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. questioning techniques. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. frasa. the roles and ethics of language teachers.

Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. managing and implementing teaching and learning. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. peranan. This course studies the concepts. and historical development of prose. characteristics. BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. ciri-ciri. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. teori pembelajaran konstruktivisme. This course comprises definitions. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. followed by planning. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. characteristics. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) BCN3107 3(3+0) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. This course covers the methodology in learning. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. Texts from different types of prose are selected as basic reading. mengenali dan menulis aksara Cina. matlamat. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Constructivism Learning Theories. roles.Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. latihan merancang. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. This course covers the teaching and learning methods of reading. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.

ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. proses pelaksanaan. Each topic will be followed by micro or macro teaching. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. Shi. iaitu Shi. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. This course covers the basic techniques in writing skills. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. various characteristics and historical development of poetry. principles. BCN3110 Puisi (Poetry) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. This course comprises the basic concepts. Ci and Sanqu.e. Ci. preparing the table of specification and analysing test results. dan Sanqu. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 .BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. dipilih sebagai bacaan asas. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. i. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. functions. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. implementation. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. are selected as basic texts. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. prinsip dan fungsi. This course comprises definitions. Distinctive poems of three different types. methods.

interpreting the action research data. interprestasi data penyelidikan tindakan. fiksyen. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-016 . pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. This course encompasses definitions. characteristics and historical development of novel and drama. types of educational research. perancangan dan cadangan. It discusses introduction to research methods in education.Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. introduction to various types of educational research design. penganjuran seminar. proses penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. pertimbangan dalam pengumpulan data. organization an action research seminar. BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting)I 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. fictions. kaedah-kaedah pengumpulan data. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. data analysis. data collection methods. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. 4. writing an action research report and article and ways of making action research data public. data collection considerations. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. documentation and publication procedure of action research. This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. novels and dramas are selected as reading texts. Distinctive texts of different short stories. analisis data. educational research procedure. planning and proposal. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. action research prosess. concepts of action research and models.

Solliyal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-017 . It exposes students’ to the theory. Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) BTM3102 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. Solliyal dan Thodariyal. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. Topics discussed include Eluthiyal. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. konsonan. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course exposes students to various theories. keperluan sukatan. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. aims to enhance students knowledge of Phonology. morphology system. kajian fonologi bahasa Tamil. sistem fonem bahasa Tamil. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. kaedah. sistem bunyi vokal. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. kaedah. there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. articulations. Pendedahan juga diberi tentang teori.Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) will Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. sistem morfologi. the definition of linguistics. In addition.Definisi ilmu linguistik. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. tempat atrikulasinya. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. morphem and competence in the Tamil language. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar.

approaches and strategies of teaching literature. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. they are expected to produce various creative texts of their own. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-018 . aspek bacaan luas. kaedah pengajaran elemen tatabahasa. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. and activities and resources for teaching literature. BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. With the exposure. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. pelbagai genre penulisan. It discusses the theory.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. Emphasis is given to inductive.and Thodariyal. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. penguasaan dan penggunaan bahasa. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah.

poetry in motion and folklores. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. pembelajaran Bahasa Tamil. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. children’s literature. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. In addition. kepentingan dan peranan berita. This course focuses on the various genres relating to children. developing the marking scheme and the administration of examinations. aniyiyal dan yaappiyal. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. caricatures. menganalisis item. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. Topics include appreciating poetry. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. ‘Aniyiyal’. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. puisi. pentaksiran dan penilaian. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. constructing the JSU. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. Besides looking at themes. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. analyzing items.Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. kaedah pembinaan instrumen. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. sastera kanak-kanak. It discusses the importance of creative Tamil literature. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. cartoons. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil.

action research prosess. This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. types of educational research. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories . It discusses introduction to research methods in education. writing an action research report and article and ways of making action research data public.BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. planning and proposal. data collection considerations. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. analisis data. teknik penghasilan cerpen dan novel.understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. data analysis. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.. proses penyelidikan tindakan. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. the authors and themes. introduction to various types of educational research design. Topics discussed include the history of classical poems. interprestasi data penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan BTM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0) (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. prosedur penyelidikan pendidikan. pertimbangan dalam pengumpulan data. concepts of action research and models. interpreting the action research data. emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 . BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil.novels. perancangan dan cadangan. educational research procedure. mengapresiasi keunikannya. authors and themes and analysis of epics. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. data collection methods.

This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. dan kaum dan etnik. post-independence era. thematic strands. zaman selepas kemerdekaan. deviant and social control. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. sosialisasi. pre-independence era. organization an action research seminar. society and country. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state. penganjuran seminar. interaction and social structure. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. This course gives an exposure of Sociology as a discipline. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies. documentation and publication procedure of action research. kandungan pelbagai disiplin. and the amendment of education policy in national development history. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . devian dan kawalan sosial. socialisation. 5. masyarakat dan negara. and races and ethnics. budaya.penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. interaksi dan struktur sosial. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. zaman sebelum kemerdekaan. the Malacca Sultanate as the basis of nation development. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. culture. multi-disciplinary.

doctrine of power separation. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. sistem fizikal dan kaitan dengan manusia.tinjauan perbandingan. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. moral dan etika. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. physical system and the relation with human beings. teacher’s role in enhancing values. and politics and government in Islamic perspectives. moral and ethics. strategies of education on sustainability in Social Studies. politik. moral human being. peranan guru dalam pemupukan nilai.Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. insan bermoral. Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. power and authority. human interaction with the environment and natural resources. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. the existing of nation. affective domains in instilling positive attitudes. bentuk-bentuk kerajaan . strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. types of governments – comparative studies. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. kedaulatan. sovereignty. and inculcation of values through government policies. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . kuasa dan autoriti. This course requires students to conduct practical activities. This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan manusia. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. doktrin pengasingan kuasa. moral and ethics. politics. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. This course focuses on values. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. education for sustainable development and education for international understanding. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings. moral dan etika. kewujudan negara.

Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. perancangan ujian. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. measurement and statistics. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. Students are also exposed to the citizenship project. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . planning of test. analisis items. pengukuran dan statistik. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. which is a part of practical activities in the learning of social service. penilaian dan ujian. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. and the role of teachers in assessment. and learning of social service in Civics and Citizenship Education. This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies. issues in assessment. evaluation and test. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. items analysis. and Civics and Citizenship Education. validity and reliability of test. syllabus and curiculum specifications of Local Studies. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies.(Social Studies in Primary School) Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. and Civics and Citizenship Education.

human capital investment in knowledge-based economy. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. transformasi dan pembangunan ekonomi. kemahiran pengajaran. aspek sosial dalam pembangunan. data analysis. pengajaran mikro dan makro. data collection considerations. introduction to various types of educational research design. faktor pertumbuhan ekonomi. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian. interprestasi data penyelidikan tindakan.Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. perancangan dan cadangan. economic growth factors. types of educational research. problems of poverty and eradication strategies. the micro and macro teaching. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. prosedur penyelidikan pendidikan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. economic sectors in development. interpreting the action research data. teaching skills. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. proses penyelidikan tindakan. sektor ekonomi dalam pembangunan. educational research procedure. This course focuses on the study of economic development. perancangan pengajaran. teaching-learning modes and techniques. analisis wacana dan media Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . approaches and strategies in teaching-learning. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . lesson planning. concepts of action research and models. perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. action research prosess. data collection methods. kaedah-kaedah pengumpulan data. and Malaysian economy and globalisation. It discusses introduction to research methods in education. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. writing an action research report and article and ways of making action research data public. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. rasional dan objektif. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PSS3112 3(3+0) (Economic Growth and Development) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan. planning and proposal. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. pengenalan analisis wacana. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. economic transformation and development. analisis data. social aspects in development.

peraturan pengharmonian. Penyelidikan Tindakan II . tidak lazim. differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis. and discourse and social issues. pemikiran kritikal dan analisis logik. meter dan nilai not. In the sight singing section. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. skelnada major. meters and note values. pembentukkan kaden. introduction to discourse analysis. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-025 . and objective manner.massa. the use of discourse analysis. triad. triads. wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim. It consists of listening to intervals. klef-alto dan tenor. rational. melodies.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) PSS3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. critical thinking and logical analysis. kegunaan analisis wacana. irregular meter. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. pembahagian masa tak sekata. This course also focuses on sight singing. organization an action research seminar. strengths and weaknesses of discourse analysis. penganjuran seminar. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. melodi. chords and cadences. 6. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. and the solutions. kord. discourse analysis and mass media. documentation and publication procedure of action research.

penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi. philosophical implications. sociological and psychological factors that affect music education. formation of cadences and the recognition of figured bass. irregular time division. This is further Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-026 . progression of six four and chord progession in fifths. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. matlamat. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. minor and chromatic scales and compound intervals. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. compound and irregular time. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. fungsi muzik dalam pendidikan. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. faktor-faktor sosiologi. alto and tenor clefs. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. major. Other than that ornaments in music scores will be taught. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. arpegio dan kord. pembentukan kord dominan ketujuh. aims and the functions of music in education. importance of music. MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. rules of harmony. Topics given focus here are meters in simple. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. In this course. pergerakan pembalikan kedua. pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. psikologi.

students use melodic decoration in their music composition. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. arpeggio and chord playing.applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. arpegio. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm. kord dan pengaplikasian teori. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. In addition. preparation and arrangement of percussion scores. This course continues from the previous keyboard I course. harmoni dalam permainan repertoire kibod. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. a variety of singing repertoire including two part singing. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. latihan bermain dalam pelbagai repertoire. singing. exercises in scale. permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. teaching and learning of singing in the music classroom. Keyboard technical skills. accompaniment. jenis rentak iringan. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. teknik pengendalian alat iringan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-027 . teknik bermain rekoder soprano. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. lagu lapisan.

bacaan not. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. melodi.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. Kemahiran pendengaran. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. triads. chords and musical concepts. latihan aural. sing melodies in keys changes from major to minor. bes alberti. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. reading of notes. melody improvisation. Memperkenalkan kord. melodies. playing a wider repertoire. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 . playing the guitar while singing. broken chord. play block chords. plucking and strumming style. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. chords. panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. petikan dan cara ‘strumming’. kord. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. dan konsep muzikal. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. irama. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul.This course exposes students to various piano technical skills. This course caters to students without knowledge in guitar playing. Students also develop listening skills through aural guitar playing. aural practices. bermain gitar sambil menyanyi. Focus is on posture. It involves aural studies in intervals. latihan dalam permainan iringan kord blok. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. mengenal pasti jeda. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. kaden. MZP3108V Alat Muzik Utama . mengimprovisasikan melodi di kibod. playing with different rhythm. triad.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. MZP3108G Alat Muzik Utama . This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. bermain pelbagai rentak. jumping chord. cadence and rhythm.

kemahiran membuat persembahan. MZP3112V Alat Muzik Utama . rentak.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 . In addidtion. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. articulation. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. sight playing and a variety in repertoire. bacaan not. MZP3112G Alat Muzik Utama . strumming style with different rhythm and chords. artikulasi. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. singing folk songs. dinamik. to reinforcement. nyanyian lagu. permainan alat muzik. Alat Muzik Utama – Piano II MZP3112P 1(0+1) (Major Instrument – Piano II) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. Emphasis is on style development. progressing to level two in piano playing techniques. This course focuses on continuity. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. Carl Orff and Jaques Dalcroze. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. plucking. aural.jumping chords and chomping chords at the keyboard. dynamics and performance preparation. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. alberti bass. petikan dan cara ‘strumming’. panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches.broken chords. pelbagai rentak dan kod. In the teaching and learning of music in the classroom. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. Penekanan kepada perkembangan stail. bimbingan. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. latihan aural. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. rhythm.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation.

pengajaran mikro. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 . Students are guided in these 3 components throughout the course. ciptaan ensembel rekoder. mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. sight playing and a variety in repertoire. This course is a continuity from course vocal 1. harian . Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. perancangan. dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. Zapin and walking bass rhythms. mingguan. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus.Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. This course discusses the primary school music curriculum. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. Students’ present their respective music composition present during this course. planning and writing the year plan. primarily on the KBSR music education syllabus. This course is a continuity towards level III in piano playing technics. format rancangan pelajaran tahunan. melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. rancangan mingguan . weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. This course exposes the students to compositional devices in music education.rancangan harian. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. permainan piano dalam rentak Inang. It comprises of preparing. Zapin.

rhythm. analisis skor. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. articulation. planning of macro teaching sessions. choral vocal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-031 . penekanan kepada perkembangan stail. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. rentak. langkah-langkah pengajaran makro. Muzik Ensembel Lain. “Popular social” ensemble music. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. bengkel. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. MZP3115V Alat Muzik Utama . kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro. dynamics and complex skills are developed as the course advances. Style. dinamik. artikulasi.MZP3115G Alat Muzik Utama . Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. This course focuses on macro teaching sessions. pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. This course is a continuity from course vocal II. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi . Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. Music in the form of dance. dan pengalaman praktikal salah satu genre. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. perancangan sesi pengajaran makro.Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II . mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. practice to reflect and write on the work carried out. Muzik Bentuk Tarian Utama. Muzik Ensembel Sosial Popular.Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton.

music and solo instrumental music. ensembel instrumental. self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism. This course focuses on vocal diction techniques. piano playing techniques. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. instrumental ensemble. lawatan ke program konsert / persembahan. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments. MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV (Major Instrument – Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme.Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources. score analisis. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. video watching or live performances. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. memimpin. conducting and attending program concerts/performance. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics .Gitar IV MZP3118G 1(0+1) (Major Instrument – Guitar IV) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. students are exposed to different music genres through listening activity. teknik persembahan. MZU3120 Muzik Dunia 2(2+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. sight playing and a variety in repertoire. workshops and practical experiences. Alat Muzik Utama . MZP3118V Alat Muzik Utama . music genres materials are selected from traditional classic music. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. On this higher level. This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber.

Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. India. klasik. Barok. menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer. Jepun. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . romantic and the 20th century eras with different music genres. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. tempo and phrasing and singing in various rhythm. genre. Romantik.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 . India. Baroque. Romantic. Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika. Japan. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak.(World Music) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. Klasik. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. karya dan stail dengan lebih mendalam. ekspresi dalam pelbagai dinamik. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. romantik.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. 20th century and Jazz eras. Abad ke 20 dan Jazz. Thailand and Africa. classic. Classical. styles and composers music scores from Renaissance. MZP3121G Alat Muzik Utama . MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. genre and compositional styles. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. discussions are held to analyse aspects of music genre.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. planning and proposal. interpreting the action research data. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. kaedah-kaedah pengumpulan data. data collection methods. concepts of action research and models. perancangan dan cadangan. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. 7. interprestasi data penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. analisis data. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. It discusses introduction to research methods in education. MZP3124 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. action research prosess. MUSIC ACE. This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 . penganjuran seminar. prosedur penyelidikan pendidikan. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. educational research procedure. Teknologi Muzik MZP3123 3(1+2) (Music Technology) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. types of educational research. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. the role of technology and music software in the production of music composition. documentation and publication procedure of action research. data analysis. proses penyelidikan tindakan. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. data collection considerations. organization an action research seminar. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik.

Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. comparative studies of basic design concept in visual arts. India. This course focuses on introduction to visual language. China. principles of design and compositions in art works of various cultures. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. estetika dan ekspresi visual. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. Jepun dan Barat. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak. asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. analyzing basic design concept in visual art works. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology. creativity. various views and contributions of distinguished artists and art educationists.philosophy. aesthetics. influence and background of various cultures. appreciations of children’s 2-dimensional art works and appreciations of children’s 3-dimensional art works. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. distinguished educationist and researchers in children’s art. kreativiti. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. analisis asas seni reka dalam karya. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. children’s creativity and imaginations.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. and visual expression. stimulus and factors that affect children’s art. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. developmental stages of children’s art. This course covers the concepts. art of various cultures. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. This course focuses on the background of developmental theory on children’s visual expressions. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR.

the roles of the VAE teachers. bahan. huraian sukatan pelajaran. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. kepentingan perkembangan kurikulum. as well as Introduction to Tradisional Crafts. Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. management of outdoor and indoor activities. lesson planning. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas. peranan guru PSV. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. subject matter. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. objektif kurikulum. Pattern-Making and Designing. Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. that is: Drawing and Picture Making.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. resource and teaching aid management. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. matlamat. specifications of the syllabus. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. as well as practical activities for explorations of tools and materials. persediaan mengajar. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . Membuat Corak dan Rekaan. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. the 5P concept. content and themes in producing art works for the four areas. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. goals and objectives of the VAE curriculum. Modelling and Constructing. the importance of curriculum development. Membuat Corak dan Rekaan. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. konsep 5P. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar.

PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. Introduction to Tradisional Crafts. Mengenal Kraf Tradisional.Membentuk dan Membuat Binaan. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 . the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing. as well as teaching and learning resources. Practical activities cover the use of multimedia. applying creativity and artistic process in producing digital art works. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. perancangan dan persediaan mengajar. introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. micro and macro teaching. strategi.PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. application of ICT in teaching and learning VAE. This course covers the learning theories. pengenalan multimedia. pengajaran mikro dan makro. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. multimedia dalam PSV. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing. strategy. lesson planning. producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan. approach. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. pendekatan. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).

drawing techniques. interprestasi data kajian tindakan. oriental art. western art. pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan. types of assessments. pelbagai fungsi lukisan. pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. methods and forms of assessment. tools and materials. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. prosedur penyelidikan pendidikan. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. mark schemes.(Art History and Appreciation) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. teknik menghasilkan lukisan. bentuk pentaksiran PSV. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works. This course covers the types of drawings . peraturan memberi markah. evaluation of art works and evaluation of portfolios. perancangan dan cadangan. Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. This course covers the introduction to the art history in western art. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. pendekatan dan kaedah lukisan. various functions of drawings from various genres and culture. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. tujuan pentaksiran PSV. art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. aims of assessment in VAE. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. jenis-jenis pentaksiran. proses penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . kaedah pentaksiran PSV. approaches and methods. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. considerations and perceptions in drawings. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. pertimbangan dalam pengumpulan data. seni oriental. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. seni oriental. oriental art. apresiasi karya seni barat. PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). kaedah-kaedah pengumpulan data. analisis data. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). alat dan bahan. various approaches in the appreciation of visual art.

It discusses introduction to research methods in education. planning art projects. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. types of educational research. penganjuran seminar. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. making feedback reports and taking further actions. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. writing an action research report and article and ways of making action research data public. organization an action research seminar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 . introduction to various types of educational research design. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. concepts of action research and models. educational research procedure. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education. pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. management and organisational process of art projects. action research prosess. implementing art projects. the importance and fundamental knowledge of art projects. documentation and publication procedure of action research. interpreting the action research data. data analysis.This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. planning and proposal.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. data collection methods. 8. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. Penyelidikan Tindakan II . membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. data collection considerations. This course covers the management and organisation of art projects. pengurusan dan proses pengendalian projek seni.

aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur’an. This course focuses on strategy.This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum. It also gives exposure to planning and implementing learning strategies. The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. memorising and interpreting of the Quranic verses. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah. approach. the usage of text books. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 . analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. the strategies. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur’an iaitu pengenalan kepada Al-Qur’an. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi.6. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. This course focuses on the introduction to Al-Quran education. aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. lesson planning and practical teaching. application of ”tajwid” rules in reciting. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam. prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. teachers guide book. penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur’an. bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang . lesson planning and practical teaching. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 . aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur’an. the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One. penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah.

exposure to planning and implementing teaching strategies. kajian teks jawi klasik dan moden. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 . analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 . penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 . penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . lesson plans and practical teaching.6 dan amali pengajaran Sirah. penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 .6. lesson planning and practical teaching . analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. exposure to planning and implementing teaching strategies. lesson planning and practical teaching. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi.6 dan amali pengajaran Ibadah. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam. penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. kemahiran menulis khat. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam.6.6. Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. analisis dan huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6.6 dan amali pengajaran Akhlak. exposure to planning and implementing teaching strategies. analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6.Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 . This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 .

according to the Islamic education syllabus for primary schools. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam. exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. contoh dan pelaksanaan. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. This course focuses on the “dakwah”. micro and macro teaching concepts. Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia.w.The course focuses on the content analysis on ”Jawi”. item building. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 . dan tokoh ilmuan Islam. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.w. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam. types and field of testing. This course emphasizes on selection of topics. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam.w. tables of specification and PAFA assessment.a. building and using resources in teaching and learning of Islamic education.a. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. This course focuses on concepts. pembinaan item Pendidikan Islam. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) PIM3109 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. bidang pembelajaran yang diuji. perancangan pengajaran mikro. basic skills. analisis sahsiah Rasulullah s. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. assessment and evaluation in Islamic education. planning and practical teaching.a. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan. bahagian amali. sebagai seorang pendidik. Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang. analysis of the Prophet Muhammad s. bentuk penilaian. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars.’s special traits. aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. measurement. pembinaan bahan sumber. It also discuses the teaching strategies .

konsep dan model-model penyelidikan tindakan. their main topic of discussions. kaedah Fiqh. introduction to various types of educational research design. action research prosess. sembelihan dalam Islam.Islamic Education for Primary Education (Methodology) PIM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. proses penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. planning and proposal. analisis data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. analysis and justification on issues related to fiqh studies. Penyelidikan Tindakan I . dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah. methodology in fiqh. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. interprestasi data kajian tindakan. types of educational research.Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . the impact of faith in life. This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. data collection considerations. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. perbincangan mazhab Ilmu Kalam. pertimbangan dalam pengumpulan data. ekonomi Islam. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. It discusses introduction to research methods in education. data analysis. penganjuran seminar. writing an action research report and article and ways of making action research data public. prosedur penyelidikan pendidikan. and issues of deviance in “aqidah”. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Islamic economy and management of properties in Islam. kaedah-kaedah pengumpulan data. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. animal slaughtering. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I. educational research procedure. concepts of action research and models. data collection methods.

Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. This course includes concepts and definition of total fitness. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. organizing an action research seminar. documentation and publication procedure of action research. pengelolaan permainan dan teknik permainan. pengurusan. kemahiran acara balapan. jadual latihan kecergasan fizikal. children’s games. konsep pergerakan asas. organizing games and techniques. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. This course stress on rules and regulations. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. the acquiring of skills in the track and field event. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor.related fitness. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. training methodology for physical fitness. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. model Bunker and Thorpe 1982. the component of health. teaching and learning of basic movement. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. management. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. training principles of physical fitness. Bunker and Thorpe Model 1982. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. basic movement concept. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet.This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. kemahiran acara padang. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. training schedule of physical fitness. permainan kanak-kanak. 9. physical fitness and the importance of physical fitness. motor-related physical fitness componen. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. periodisation of training and effects of training on physical fitness. PJM3104 Renang 2(0+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 .

motor control. attention and performance. jantung.(Swimming) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. officiating and organising and management of swimming competition. saluran dan peredaran darah. somatic growth. swimming safety. kematangan dan pembelajaran motor. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. kematangan dan prestasi fizikal. sistem penghadaman.chemical level. maturation and motor learning. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. aktiviti fizikal dan sukan. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. Integumentary system. maturation and factors that influence growth. feedback. sistem endokrina. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. ‘attention’ dan prestasi. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. maturation and physical performance. maklumbalas. kematangan. This course includes the definition and concept of growth. individual differences and capabilities. motor learning. basic teaching and learning methodology of swimming. darah. sistem otot. selular dan tisu organisma. penilaian. sistem limfatik dan imuniti. tisu adipos dan komposisi badan. asas terjunan. perbezaan individu. evaluation. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. structure and the organisation of society. pembelajaran motor. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. adipose tissue and body composition. keselamatan renang. sistem rangka. koordinasi. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. retention and transfer of learning. coordination. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. kawalan motor. functional development. pemprosesan maklumat. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. This course to expose students to various swimming skilss. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development) 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. human information processing. cellular level and tissue level of organisation. sistem respirasi. struktur dan organisasi persatuan. sistem integumentari. sistem saraf. pertumbuhan somatik. skeletal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-045 . Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. kanak-kanak.

nervous system. pengurusan. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. respiratory system. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities.system. endocrine system. digestive system. concepts. managing. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. muscular system. objectives. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. the aspects of managing. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. pengelolaan. penganalisisan perlakuan. analyzing performance. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. blood vessels and circulation. Pendidikan Luar PJM3108 3(1+2) (Outdoor Education) Kursus ini mencakupi falsafah. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. aims. administrating and organizing. penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. konsep. pengurusan. pengelolaan dan pentadbiran. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. The aspects of managing. history and literatures of outdoor education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-046 . Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. nutrition and metabolism as well as urinary system. aspek pengurusan. rekreasi dan kesenggangan. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. blood. perancangan. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. lymphatic system and immunity. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. penganalisisan perlakuan. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. Heart. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. keselamatan murid-murid. pengelolaan. . planning. administrating and organizing. This course covers the philosophies. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. recreation and leisure.

pengurusan permainan tradisional. laws and administration of sports. administrating and organizing. This course discusses the management and administration of physical education and sports. undang-undang dan pentadbiran sukan. the interpretation of curriculum. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. program pembangunan sukan. nilai dan etika dalam sukan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. managing physical education and sports. aspek pengelolaan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. analyzing performance. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-047 . penganalisisan perlakuan. the importance of physical education. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. issues in sports. sukatan dan tafsirannya. the aspects of managing. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. managing tradisional games. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. criteria in choosing physical education acitivities. sports development programme. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. administration of national and international sports agency. isu-isu dalam sukan. values and ethics in sports. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. pengurusan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. kepentingan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani.

the relationship of theories and philosophies towards national education policy. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. criteria in choosing adapted physical education acitivities. pemilihan jenis-jenis ujian. pembinaan ujian. This course includes the concept of test. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. physical education and sports. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. the interpretation of curriculum. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. measurement and evaluation in physical education and sports. pendidikan jasmani dan sukan. selecting test. analyzing performance. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition.PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. penganalisisan perlakuan. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. pengurusan. administrating and organizing. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. The course helps student to develop different type of tests. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Students will be exposed to different types of research in health. the aspects of managing. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. analysis and interpretation. Emphasis given to the concepts of physical education. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. aspek pengelolaan. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. conducting test and using statistics in measurement and evaluation.

sports history. sukan dan kanakkanak. concepts of action research and models. pendarahan terbuka. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. personaliti. analisis data. sukan dan ekonomi. reinforcement. pendekatan rawatan kecederaan. pertimbangan dalam pengumpulan data. deviation and aggression in sports. ‘burn out’ dan lebihan latihan dalam sukan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. This course includes sports psychology and sports sociology. prinsip asas pertolongan cemas. data collection methods. teori sosial dalam sukan. kecederaan kulit. terdedah kepada haba yang melampau. kaki. sports and economy. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. socialization in sports. sukan dan media. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. peneguhan. motivasi. arousal. pressure and anxiety in sports. planning and proposal. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. keganasan dalam sukan. interprestasi data kajian tindakan. definisi sosiologi sukan. types of educational research. educational research procedure. proses penyelidikan tindakan. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. the definition of sports sociology. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. perancangan dan cadangan. pengsan. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. child psychology development via sports. goal. Psikososial Sukan PJM3117 2(2+0) (Psychosocial in Sports) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. kebangkitan. sukan. feedback. sports and children. data collection considerations. kaedah-kaedah pengumpulan data. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. sports and media. It discusses introduction to research methods in education. action research prosess. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. prinsip menguruskan kecederaan patah. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. pencegahan kecederaan dalam sukan. sociology theories in sports. asma dan serangan jantung. kecederaan bahagian tangan. mengangkat dan membawa pesakit. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. penetapan matlamat. deviasi dalam sukan. perubatan sukan dan jurulatih sukan.PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. badan. interpreting the action research data. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. data analysis. kecederaan tisu lembut. kepala dan mata. introduction to various types of educational research design. prosedur penyelidikan pendidikan. maklumbalas. sports personality. burn out and overtraining in sports. motivation.

Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. organizing an action research seminar. legs. asthma and heart attack. open wound. prevention of injury in sports. nombor bukan nisbah. head and eyes. sports. faint. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. lifting and carrying of patient. rational. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. skin injury. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. sports medicine and coaches of sports. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. Semasa proses pembelajaran. This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. documentation and publication procedure of action research.This course discusses the basic concept of sports injury. irrational. principles in managing fracture. penganjuran seminar. nombor nisbah. there is a further exploration into the sets of natural. Pelajar didedahkan kepada makna. nombor nyata dan nombor kompleks. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . In addition. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. airways and cardiopulmonary resuscitation. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. basic principles of first aid. real and complex numbers. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. exposure to extreme heat. soft tissue injury. approach in treatment of injury. body. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities. In the process. 10. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. injury to the hand.

Dalam kursus ini. It discusses concepts in plane geometry . MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. ujian chisquare. In addition. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. types of searches.tessellations. networks. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. algorithms. graphs. critical path analysis. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. The use of ICT e. geometri 3-dimensi dan seksyen konik. jenis-jenis carian. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. rangkaian. Selain itu. It provides information about introduction to decision mathematics. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah. analisa laluan kritikal. symmetries and transformations. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. heuristic algorithms and methods of sorting.This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. chi-square test. pemprograman linear. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah. simetri dan transformasi. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized.g. graf. algoritma. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. 3-dimensional geometry and conic sections. geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry. teselasi. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. linear programming. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 .

Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. technology in mathematics. Selain itu. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. Pecahan. fractions. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . using relevant mathematical ideas. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus. mathematics facilities and management of resources. Teaching of Numbers. teknologi dalam matematik. In addition. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. Fractions. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. teaching and learning aids. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. decimals and percentages. derivatives and integrals. fungsi dan graf. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions. basic understanding of limits and limit theorem. and patterns and relationships.This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Students will be introduced to printed materials. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif.

Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions.Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Pengukuran dan Pengendalian Data)I 3(2+1) In this course. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. measurement and data handling. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. pecahan. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. MTE3113 Action Research I – Primary MathematicsManagement of the Science Laboratory and Resources (Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-053 . Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. MTE 31113 Teaching of Geometry. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. pengukuran dan pengendalian data. perpuluhan dan peratus. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. students will learn to teach the key concepts in geometry. Dalam kursus ini. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan.

Applications of Mathematics MTE3114 3(2+1) (Aplikasi Matematik) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. penganjuran seminar. kaedah-kaedah pengumpulan data. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. educational research procedure. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)] MTE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. organization an action research seminar. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. codes and cryptography. interpreting the action research data. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. pertimbangan dalam pengumpulan data. types of educational research. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report. data analysis. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. classical codes and ciphers. and some key mathematical ideas related to calculus. kod klasik dan nombor rahsia. planning and proposal.[Penyelidikan Tindakan I . and ways of making action research data public. documentation and publication procedure of action research. writing an action research report and article. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-054 . analisis data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Its contents cover mathematics in every day life. interpretasi data penyelidikan tindakan. action research process. kod dan kriptografi. perancangan dan cadangan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan. data collection methods. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. data collection considerations. use of mathematical modeling in biology and ecology. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. introduction to various types of educational research design. It discusses introduction to research methods in education. Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian. proses penyelidikan tindakan.Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)] This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. concepts of action research and models.

growth. pembiakan haiwan. teori pembelajaran Gagne. Behaviourist learning theory. animal excretion. perkumuhan tumbuhan. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. Gagne’s learning theory. carboxylic acids. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. teori pembelajaran Bruner. pendekatan konstruktivisme. nutrisi tumbuhan. ores and minerals. food and wellbeing. Shiffrin dan Baddeley. Bruner’s learning theory. meneroka ciri-ciri sains. movement and support in animals and plant responses to stimulus. aromatic compounds. synthetic polymers and plastics. fuel. animal reproduction. animal respiration. ethers and amines. plant excretion. alcohol. tumbesaran. pembiakan tumbuhan. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1) This course discusses life and living processes. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course discusses exploring materials. teori pembelajaran Ausubel. the nature of science and how children learn science. information-processing theory-Atkins. memahami idea kanak-kanak dalam sains. esters and amides. respirasi haiwan. plant nutrition. It explores the nature of life. menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. Shiffrin and Baddeley’s. alloys. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. animal nutrition. the constructivist approaches. nutrisi haiwan. bentuk sains dan mempelajari sains. plant reproduction.11. struktur sel dan fungsi. Ausubel’s learning theory. aldehydes and ketones. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. assessing children’s ideas and misconceptions in science. cara kanak-kanak mempelajari sains. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. what do children need to help them learn through constructivism. teori pemprosesan maklumat-Atkin. teori pembelajaran tingkah laku. makanan dan kesihatan. plant respiration. cell structure and function. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. cellular respiration in plants and animals. how children learn science. explores the nature of science. perkumuhan haiwan. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. understanding children’s development. respirasi tumbuhan. industrial preparation of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-055 . Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) SCE 3102 3(3+0) This course discusses how children perceive science. understanding children’s ideas in science. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . perkembangan kanak-kanak.

sabun dan detergen. physics and measurement in everyday life.ammonia. the physics of music. bahan komposit. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. memperolehi kemahiran manipulatif. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. kegunaan elektronik dan semi konduktor. bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. teaching science for all children and science for exceptional children. polimer tiruan dan plastik. sebatian beraroma. thermometry and thermometers. generation and transmission of electricity. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. primary science teaching. the basic science process skills and integrated science process skills. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. composite materials. issues in science education. soaps and detergents. polimer semulajadi dan kertas. gerakan planet dan satelit. bijih dan galian. use of electronics and semi-conductors. menggunakan cahaya. eter dan ammina. asid sulfur dan asid nitrik. Malaysian primary science curriculum II. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. bahan bakar. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 . aldehid dan keton. ester dan amid. acquiring manipulative skills. alkohol. applying Newton’s laws in everyday life. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan. forces in fluids. getah. pengajaran sains sekolah rendah. muzik dalam fizik. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. isu-isu dalam pendidikan sains. asid karboksilik. litar elektrik dalam rumah. rubber. work and machines. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. aloi. using light. penjanaan dan transmisi elektrik. gerakan. electricity and magnetism at work. natural polymers and paper. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. daya dalam cecair. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. motion. planetary and satellite motion. teaching and learning strategies for primary science. termometeri dan termometer. perusahaan penyediaan ammonia. sulphuric acid and nitric acid. Malaysian primary science curriculum I. electrical circuits in the house. kerja dan mesin.

merancang pelajaran. asal usul . writing lesson plans. menulis rancangan pelajaran. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. types of assessment. understanding population trends. daily lesson plan. merancang rancangan pelajaran harian. the first law of thermodynamics. It explores about ecosystem. pemuliharaan ex situ. learning outcomes. hasil-hasil pembelajaran. genetic diversity. scoring of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . acoustic ecology and biodiversity collection submission. pemahaman tentang trenda populasi. rancangan mengajar harian. ecosystem services. faedah ekosistem. microteaching skills and macro teaching. sistem-sistem utama dan angkasa. animal diversity. planning a daily lesson plan. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. tenaga. bumi: struktur. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. It explains about lesson planning. definition of terms. learning objectives. biodiversity. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. test design and construction. assessment tools. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. ancaman terhadap kepelbagaian. hukum pertama termodinamik. objektif pembelajaran. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. kepelbagaian tumbuhan.(Ekosistem dan Biodiversiti) This course discusses about ecosystems and biodiversity. ex-situ conservation. It explores about energy. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. termokimia. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. plant diversity. outer space. areas of assessment in primary school science. kepelbagaian haiwan. The earth: structure. origins and its major systems and space: the solar system. in-situ conservation. ekosistem. kepelbagaian genetik. kepelbagaian biologi. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. elektrokimia. pemuliharaan in situ. thermochemistry. dan nuklear kimia. purpose of assessment. electrochemistry and nuclear chemistry. sistem solar. threats to biodiversity.

bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. data collection considerations. analisis skor ujian. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. penskoran pentaksiran. project-based learning for conservation. writing an action research report and article and ways of making action research data public. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. definisi istilah. project-based learning for Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . alat-alat pentaksiran. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. preparation and improvisation of selected resources and presentation. pengurusan makmal sains. rekabentuk dan pembinaan ujian. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. educational research procedure. types of educational research. kaedah-kaedah pengumpulan data. preservation of biological specimens. safe handling of scientific materials handling of chemicals. introduction to various types of educational research design. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. action research process. concepts of action research and models. perancangan dan cadangan. pentadbiran ujian. It will discuss about management of science laboratory. marking and moderation of test scripts. proses penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. data analysis. science teaching and learning resources. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. administration of test. technology and society. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. peraturan dan keselamatan dalam makmal. analisis data. pertimbangan dalam pengumpulan data. data collection methods.assessment. planning and proposal. issues relating to science. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. interpreting test score and forms of examination. rules and safety in the laboratory. analysis of test score. It discusses introduction to research methods in education. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. project-based learning design. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. innovation and inventions. SCE3114 Science. technology and society. pengawetan spesimen biologi. interpretasi data penyelidikan tindakan. bentuk-bentuk pentaksiran. Technology and Society (Sains. interpreting the action research data. teknik-teknik asas makmal. matlamat pentaksiran. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. basic laboratory techniques.

Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. project-based learning for endurance of resources. falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Technical And Vocational Education System. pembaharuan dan penciptaan. teknologi dan masyarakat. penganjuran seminar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 . Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. project-based learning for additives in food. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara. implement the planning and evaluation process. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. organizing an action research seminar. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education. documentation and publication procedure of action research. teknologi dan masyarakat. 12. Function Of Technical And Vocational Education. evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. isu-isu yang berkaitan dengan sains. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. The Evolution Of Technical And Vocational Education. Kursus ini membincangkan tentang sains. the career path and the future of Design and Technology. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. Philosophy Of Technical And Vocational Education. project-based learning for pollution and its effect on human health. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. Proses Perancangan. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek.energy in the biosphere. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Management And Administration In Technical And Vocational Education. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education.

reka bentuk kandungan. care of ornamental crops and landscape. perkembangan industri pembuatan tempatan. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah’s curriculum. accessories. pengurusan kurikulum. teori dan modelmodel kurikulum. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. perancangan. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. jenis-jenis bahan mentah. dokumentasi dan penyimpanan rekod. barangan logam dan kelengkapan. selection and preparation of field for vegetable planting. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. plant care. theory and models of curriculum development. bahan hiasan dalaman dan luaran. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. handling of products. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. curriculum management and innovation. documentation and record keeping. This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. raw materials and its characteristic. sifat bahan mentah. penanaman. planting. planting vegetable hydroponically.RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. evaluation. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. implementation. penanaman sayursayuran secara hidroponik. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. inovasi kurikulum. planting. penilaian. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. design curriculum. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. planning. asas pembinaan produk. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. interior and exterior decoration. propagation. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . perlaksanaan kurikulum. skills on constructions of wood and metal based project.

mereka cipta stail pakaian. computers and robotics basic component. strategies. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah.Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. design printed circuit board. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. Teaching and learning approaches. pleats. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. asas penyenggaraan komputer. the preparation of work records and dress making. Topics related to sewing processes include fasterners. asas elektronik berdigit. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. gathers and. pengujian. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. domestic wiring. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. kajian fabrik. kaedah dan teknik pengajaran. necklines. pedagogical elements and assessment. openings. mendawai litar pendawaian domestik. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. membina robot aras teknologi rendah. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. pendawaian satu fasa. This course will also expose the students with skills of questioning techniques. seni reka pakaian. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. hemlines and. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. proses jahitan. sleeves. pengukuran Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 . robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. merekabentuk PCB dan projek elektronik. teaching method and techniques will also be introduced. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. strategi. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. asas komputer dan rangkaian. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. This course also emphasizes design of garment styles. motor.

penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. selection and preparation of aquarium and cage. keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. interpretation as well as report writing on assessment. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. housing and equipments for pet rearing. pembinaan item ujian. test specification table. perniagaan elektronik ( E. marking scheme and mark analysis. preparation and keeping of documentation and records. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. item development. types of evaluation and the usage of data & interpretation. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. undang-undang perniagaan. Discussion on validity and reliability of evaluation format. pest breeding. analisis item ujian.dagang ). prinsip memasak dan tatasajian. kewangan. management and daily care of pets. business law. reka cipta masakan. pedagogi. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. penyediaan makanan. pembentukan dan pelaksanaan ujian. finance. teknologi dalam penyediaan makanan.dan penilaian. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. selection of pets and ornamental fish. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. pembiakan ikan. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. electronic commerce ( E–commerce). basic statistic. pengurusan dan penjagaan harian. dan kerja-kerja amali masakan. pembiakan dan pengendalian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. various methods of evaluation. Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) RBT3109 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. perancangan pentaksiran.

organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. design of food preparation pedagogy and cooking practice. perancangan dan cadangan. cooking principles and. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. educational research procedure. financial management. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. data collection methods. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. reka bentuk bengkel. concepts of action research and models.This course covers topics on food sanitation. organization and management. technology in food preparation. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. types of educational research. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. table setting. susunatur hiasan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. rules and regulation in workshop management. pengurusan dan pengendalian bengkel. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. data analysis. interprestasi data kajian tindakan. pengurusan kewangan. proses penyelidikan tindakan. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. aplikasi lukisan 3D (wireframe. introduction to various types of educational research design. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. punca dan pencegahan kemalangan. RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. planning and proposal. pertimbangan dalam pengumpulan data. pengurusan bahan dan alatan. kaedah-kaedah pengumpulan data. aplikasi lukisan 2D. tempat alat tulis. It discusses introduction to research methods in education. best practices on workshop safety. workshop design. action research prosess. data collection considerations. materials and tools management. causes and prevention of accidents. preparation of food. analisis data. pengurusan personel.

hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. the integration of project base learning assessment. This course covers the introduction to early childhood education. growth and child development. the transition from home to nursery/preschools. This course emphasizes on product development and principle. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. industrial design and design for manufacturing. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. product architecture. Act 308 and Act 550. documentation and publication procedure of action research. design and managing project such as chair. processes and planning. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. layout of interior design and pet’s house . organizing an action research seminar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 . views and ideas of earlier scholars of childhood education. 2D drawing. the history of early childhood education.dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. 13. prosesses and planning project. This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. penganjuran seminar. proses dan perancangan projek. 3D design. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reporting) RBT3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. reka bentuk industri. Children’s Right. RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) (Design Processes and Methods) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. Akta 308 dan Akta 550. This course emphasizes on product design with computer aided. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan.

activities for physical development in preschools. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development. Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. the environment. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. curriculum of language and communicative development. pengelolaan aktiviti prasekolah. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education.PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. persekitaran. PRA3103 Perkembangan Fizikal. This course includes the theory and foundation for children’s language learning. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. language activities and also assessment in preschool education. penjagaan kesihatan kanak-kanak. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. methods in teaching and learning language at preschool. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. children health and safety measures and also sex education in preschools. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. the National Preschool Curriculum. children diseases and preventive measures. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. factors involve in language development. teaching and learning techniques in preschools. pendekatan dalam kurikulum.

faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti.(Children’s Cognitive Development) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. seni boneka dan sastera kanak-kanak. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. merancang aktiviti. music and movement. (Creative Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. pengurusan dan aktiviti. understanding and managing children’s emotion. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. puppetry and children literature. sosiodrama. pembelajaran Matematik di prasekolah. learning of early science and mathematics components at preschools. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. applying teaching and learning approaches and integrating science in children’s daily activities. This course includes understanding of the cognitive development of young children. planning of activities and programs for science. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. developing confidence to face challenges in everyday life. aspects of children’s creativity which involve visual arts. processes of creativity and teaching approaches. and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. pembelajaran sains di prasekolah. teori perkembangan moral. muzik dan pergerakan. development of sosial skills and prosocial behaviors. perancangan program sains. management and activities. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. This course covers the introduction to creative development. socio drama.

PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. characteristics. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. ciri-cirinya. theories on moral development. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 . data collection based on observation. importance and principals of authentic assessment in preschool education. objektif. This course includes the concepts. mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan pelajar merancang.Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. This course discusses in general the children with special needs at preschool. design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. and spiritual and moral development activities as well its learning center. curriculum management. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. the classification of special needs children. reports and follow up actions based on data collection. building and managing preschool education centers. teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. data recording and compiling. objectives. dan perbezaan individu. penganalisisan. penyimpanan. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. data analysis. children’s assessment and evaluation planning. Pengurusan Prasekolah PRA3110 3(2+1) (Preschool Management) Kursus ini kemahiran prasekolah. melaksanakan perekodan. The focus is on the factors due to the disability. identification of Islamic education and moral curriculum. merancang prasekolah. menubuh dan mengurus pusat pendidikan merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas.

pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. safety and diet management. prosedur penyelidikan pendidikan. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan.Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. interpreting the action research data. It also includes family surrounding. health. Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) PRA3114 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. analisis data. data collection methods. This course covers the theories and perspective. data collection considerations. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-068 . data analysis. keselamatan dan pemakanan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. aims. concepts of action research and models. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. efficient relationship. It discusses introduction to research methods in education. kaedah-kaedah pengumpulan data. perancangan dan cadangan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. action research process. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. planning and proposal. nilai dan budaya. kecekapan hubungan. community and education institution. It also discusses the children’s behavior and discipline which includes attending and solving children’s behavioral conflict. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. types of educational research. konsep kepimpinan dan perwatakan. values and customs. educational research procedure. interpretasi data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in childhood Education. family relationship. ways on improving family. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. komuniti dan institusi pendidikan. pengurusan kesihatan. pertimbangan dalam pengumpulan data. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. hubungan keluarga. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. matlamat. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah.

14. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0) Disorders) Kursus ini meninjau komunikasi . handicapped children language. This course looks into communication. language for children with emotional and behavioural problems. bahasa kanakkanak autisme. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. education programmes provided and issues arise in educating these children. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models. speech and language. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. organizing an action research seminar. strategi pengurusan tingkah laku. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. causes. bahasa kanak-kanak terencat akal. documentation and publication procedure of action research. teori dan model tingkah laku. characteristics. isu dan etika pengurusan tingkah laku. jenis-jenis tingkah laku bermasalah. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. language development theory. teori-teori perkembangan bahasa. punca masalah. language for autism children.Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. ciri-ciri. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-069 . prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. language for children with sensory. penganjuran seminar. komponen-komponen dalam bahasa. strategies of behaviour modification and issues concerned. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. bahasa dan pertuturan. types of problematics behaviour. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. proses perubahan tingkah laku. pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. component in language.

pengajaran tatabahasa. pendekatan dan pembelajaran bahasa. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. perancangan pengajaran harian. language acquisition and language assesment tools and micro teaching.PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) 3(2+1) Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris. kajian dan huraian sukatan pelajaran. teaching of grammar. reading and writing skills. bertutur. writing and mathematic assesment. kemahiran menulis. latihan pengajaran tatabahasa. preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-070 . perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa. study of the syllabus. develop learning material. PKB3105 English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course discusses understanding the English language. lesson plan. menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. oral language assesment. mentaksir bahasa lisan. amali: aplikasi aktiviti bahasa. syllabus studies. mentaksir bacaan. kajian sukatan pelajaran. kemahiran membaca. latihan aktiviti. reading. pembinaan bahan bantu belajar bahasa. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. This course covers the important of assessment in special education. This course discusses language and communication. kemahiran mendengar. listening. kemahiran lisan. reading. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. approaches and language learning. practical: application of language activities. social skill and behaviour assesment.the ability of basic learning assessment. pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. membaca dan menulis. speaking. writing skills. speaking. production of teaching aid for language skills and micro teaching. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik.

strategies and activities in Mathematics. home living. and micro teaching. gardening.Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari.fisio. practical: application of strategies in teaching Science. This course discusses the introduction to therapy. hydro. hidro. kemahiran hidup untuk berdikari. keselamatan diri dan adab bertatasusila. muzik dan nyanyian. sewing. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. ethics and classroom management. music and singing. lesson planning. types of therapy: physio. practical: teaching and learning of basic Mathematics skills. music and singing. syllabus study. seni visual. kajian sukatan pelajaran. bahan bantu mengajar Matematik. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. seni visual. kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro.physio. penilaian kemahiran Matematik. basic skills of Science process. amali: terapi . hidro. kemahiran urus diri. cara kerja. amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. play and altenative. penyediaan rancangan pengajaran. occupational. speech. visual art. kemahiran pertukangan. teaching aids production. occupational. teaching aids for Mathematics. pergerakan kreatif. Mathematics syllabus sudy. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. teaching aids and micro teaching. keusahawanan. activities in Mathematics teaching. strategies in teaching Mathematics. expression art. pertuturan. therapy . pergerakan kreatif. kemahiran berkebun. expression art. functional Mathematics for learning disabilities. self-protect. play and altenative. pengurusan rumah tangga. functional Science for learning disabilities students. teaching aids. hydro. teaching and learning Science. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. pasir dan alternatif. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 . It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. strategi dan aktiviti Matematik. permasalahan penguasaan Matematik. cara kerja. permainan. pertuturan. problems of learning Mathematics. persediaan mengajar. kemahiran jahitan. visual art. assessment of Science skills. rearing pet. muzik dan nyanyian. assessment of Mathematics skills. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. kemahiran memasak. cookery. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. jenis-jenis terapi: fisio. permainan dan alternatif. speech. Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) PKB3108 3 (2+1) This course focuses the introduction to Mathematics. peraturan dan keselamatan di bengkel.

Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran. students multiple competencies. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. dan integrasi. amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains. types of educational research. prinsip dan etika kerja sosial.Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains. interpretasi data penyelidikan tindakan. bahan bantu mengajar. kaedahkaedah pengumpulan data. teacher profesionalism. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pengurusan kelas khas. kepelbagaian kompetensi murid. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. kemahiran asas proses Sains. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. It discusses introduction to research methods in education. pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. supervision and communication. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. program pemulihan dalam komuniti. pertimbangan dalam pengumpulan data. principle social work ethics. community-based rehabilitation programme. pengasingan. pentaksiran pembelajaran murid. analisis data. assessment. pelabelan. teaching implementation. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). parents and community involvement and social system issues. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. penyeliaan dan komunikasi. pengajaran dan pembelajaran Sains. pelaksanaan pengajaran. pentaksiran kepada kemahiran Sains. pengawasan. prosedur penyelidikan pendidikan. PKB3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. introduction to Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-072 . perancangan dan cadangan. multi disciplinary services offered at the CBR. segregation and integration. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. labeling. special classroom management. proses penyelidikan tindakan. This course discusses strategies and placement of students. kajian sukatan pelajaran. profesionalisme guru.

perkembangan psikoseksual di Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-073 . PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKB3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. documentation and publication procedure of action research. classroom management. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. 15. organisational structure of special education in Malaysia. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) PKD3101 3(3+0) Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak. perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran. interpreting the action research data. organizing an action research seminar. concepts of action research and models.various types of educational research design. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. educational research procedure. action research process. This course discusses the introduction to management and administration of special education. perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. administration of special education programmes in Malaysia. data collection considerations. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. role of teachers of special education. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. data analysis. data collection methods. special education programmes in Malaysia. pengurusan bilik darjah. peranan guru Pendidikan Khas. perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran. perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran. writing an action research report and article and ways of making action research data public. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. penganjuran seminar. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. planning and proposal.

makanan dan buah-buahan. pertubuhan. dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. medicines. impaired and communication. verbs and adjectives. feelings. pronounce and family. language development theory. This course covers the children psychology development. sports and nature. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi. organisations.kalangan remaja bermasalah pendengaran. transports and things. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. klasifikasi kaedah komunikasi. kerajaan dan pekerjaan. cognitive development of children with impaired communication and listening problem. budaya dan perayaan. health. handicapped children language. warna. kesihatan. teori-teori perkembangan bahasa. education. sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20. kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. animals. perubatan. the life style of the deaf community. perasaan. psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. direction and time. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. bahasa dan pertuturan. psychosocial development of teenagers with listening problem. speech and language. bangunan. arah dan masa. cultures and festivals. sukan dan alam semula jadi. colour. pendidikan. buildings. modals. bahasa kanak-kanak terencat akal. kata kerja dan kata sifat. bahasa kanakkanak autisme. Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan. This course discusses the introduction to community deaf culture. language for autism children. Malaysian Sign Language: speech. language for children with emotional and behavioural problems. pakaian. haiwan. component in language. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. gaya hidup komuniti pekak. komponen-komponen dalam bahasa. kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-074 . cognitive and psychomotor development of children with impaired listening. government and occupations. kata ganti nama dan keluarga. places. clothings. kata bantu. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) PKD3104 3(3+0) Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19. pengangkutan dan benda. tempat. perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara. language for children with sensory. food and fruit. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. kecacatan dan komunikasi. Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia PKD3103 3(3+0) (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak. This course looks into communication.

bilingualbicultural approach. English Grammar. meliputi: Tatabahasa Melayu. bentuk program intervensi awal. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. combination of oral and manual communication.the ability of basic learning assessment. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku.kanak bermasalah pendengaran. writing and mathematic assesment. membaca petikan/bercerita. pendekatan bilingual-bicultural. English Grammar. questiona answer session. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. parents role in early intervention. manual communication among children with hearing-impaired . social skill and behaviour assesment. menjalankan sesi soal jawab. menjalankan sesi nyanyian. NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education. This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. story reading. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. mentaksir bahasa lisan. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English. khidmat sokongan. reading. mentaksir bacaan. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. needs for various communication methods. singing session. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. support services. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. classification communication methods. types of early intervention. Malay language grammar. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran. oral language assesment. This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 . This course covers the important of assessment in special education.

audiometry. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. Malay language sounds system and international phonetic alphabet. amali : melaksanakan ujian bahasa. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik. menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. anatomi telinga dan proses pendengaran. This course provides students with a knowledge of mastering language. This course covers topics of accustic.type of hearing-impaired and its effect. amplikasi pendengaran. assessment instrument of speech achievement. practical: implement language tests. perbualan asas pengetahuan bahasa. program kemahiran auditori. remedial programme planning. strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. penggunaan sistem FM. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. implan koklea. ear anatomy and listening process. speech diability among children of hearing-impaired. listening amplication. implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. audiometri. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. achievement level assessment. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik.PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. kaedah pengajaran bacaan. auditory skill programme. This course focusses on speech acquisation among children. reading and writing teaching method. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa. jenis masalah pendengaran dan kesannya. general strategy in overcoming speech problem. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired. use and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 . instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. kaedah pengajaran penulisan. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. simulating teaching and learning language sessions. basic language knowledge of conversation. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak.

analisis data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. multi disciplinary services offered at the CBR. implementation of audiometric pediatric observation. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. kaedahkaedah pengumpulan data. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. amali : pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. cocklea implant. perancangan dan cadangan. basic hearing test and audiogram assessment. Sains dan Kajian Tempatan. introduction to various types of educational research design. educational research procedure. practical: developing and managing Mathematics. types of learning resources. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. PKD3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. Science and Local Studies learning resources.maintaining individual hearing aid. prosedur penyelidikan pendidikan. types of educational research. pertimbangan dalam pengumpulan data. assessment of learning resources. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. prinsip dan etika kerja sosial. community-based rehabilitation programme. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. principle social work ethics. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. use of FM system. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. interpretasi data penyelidikan tindakan. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). proses penyelidikan tindakan. penilaian bahan sumber pembelajaran. text books and newspapers as learning resources. program pemulihan dalam komuniti. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 .

concepts of action research and models. administration of special education programmes in Malaysia. peranan guru Pendidikan Khas. data collection methods. special education programmes in Malaysia. penganjuran seminar. action research process. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. documentation and publication procedure of action research. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. data collection considerations. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. keluarga dan masyarakat. data analysis. organisational structure of special education in Malaysia. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKD3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. organizing an action research seminar. planning and proposal. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan. role of teachers of special education. classroom management. kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan. This course discusses the introduction to management and administration of special education. sebab-sebab masalah penglihatan. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. pengurusan bilik darjah. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. interpreting the action research data. perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. 16. writing an action research report and article and ways of making action research data public. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa.

dan laporan mata. PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. language for children with sensory. practical :cooking. the role of parents and community. kemahiran penglihatan. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. This course covers important concepts in field of living skills. adaptasi kaedah persediaan memasak. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . This course looks into communication. using blindfold and implementation of activities and simulation. speech and language. kemahiran membeli dan menyimpan barang. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. skills of buying and stock keeping things. pengurusan diri. cooking skills. bahasa kanakkanak autisme. factors of Children with Visual Impairment. pelaksanaan aktiviti dan simulasi. visual skills training . language development theory. self and house keeping management. introduction of recreational activities and modify physical education. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup. implication and effect of visual impairment on the early stage and education. the visual process and causes of visual impairment.blindfold.This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. language for children with emotional and behavioural problems. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye.use of other sensors. various visual assessment methods and children with low vision report. cara mengatasi masalah penglihatan. adaptasi persekitaran di dapur. pengurusan rumah. development of children with visual impairment compare with the normal children. komponen-komponen dalam bahasa. self management. handicapped children language. Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan PKL3103 (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. bahasa kanak-kanak terencat akal. component in language. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. bahasa dan pertuturan. punca-punca masalah penglihatan. latihan mengurus diri menggunakann blindfold. language for autism children. pelbagai pentaksiran penglihatan. amali : latihan memasak menggunakan blindfold. teori-teori perkembangan bahasa. recreation and adaptive physical education.

simbol huruf. latihan braille. gabungan akhir huruf. wordsigns. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. Kod Braille Bahasa Melayu PKL3107 3(2+1) (Bahasa Melayu Braille Code) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu.the ability of basic learning assessment. latihan menulis pindah. transcription of braille exercise. peranan ibu bapa dalam intervensi awal.with Special Needs) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. final groupsigns. social skill and behaviour assesment. and enrichment exercise. trancsribing exercise. oral language assesment. huruf terbitan. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. lower groupsigns. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. practical:Bahasa Melayu braille code system. parents role in early intervention. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. support services. kaedah menulis pindah. reading. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children. komputer braille. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. writing and mathematic assesment. This course covers the important of assessment in special education. simple upper groupsigns. khidmat sokongan. composite signs initial wordsigns. types of early intervention. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. mentaksir bacaan. PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet. Kursus ini melliputi huruf. practise Braille. computerized braille. lower wordsigns. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. mentaksir bahasa lisan. slate and stylus. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. bentuk program intervensi awal. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif. amali: sistem kod braille BM.

tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. prepare teaching aids. logaritham. individu. penggunaan teknologi. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. prinsip dan etika kerja sosial. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. adaptation of curriculum. matrices and enrichment exercises in theory and practical. sets. kemahiran membiasakan diri. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . logarithms. adatasi kurikulum. principal dan terminology in orientation dan mobility. white stick and other mobility equipment. Orientasi dan Mobiliti PKL3111 3(2+1) (Orientation and Mobility) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. amali : kaedah pengajaran braille. educational needs of children with multiple handicaps. ganda dua. teknik bergerak dengan pemandu celik. kuantiti. persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. use ICT and other appropriate special aids. quantities. prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. and hands-on experience and to reinforce learning. This course covers the planning.This course covers the numeral signs. matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. multi disciplinary services offered at the CBR. community-based rehabilitation programme. pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. orientation and space. basic Mathematical operation. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). principle social work ethics. indices. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. geometry. pengajaran dan pembelajaran murid buta. teknik bergerak tanpa pemandu celik. algebra. Kursus ini meliputi simbol nombor. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. mobility techniques without guidance. This course discuses introduction of orientation and mobility. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. orientasi dan ruang. micro and macro teaching. geometri. mobility techniques with guidance. pengajaran murid bermasalah penglihatan dengan kecacatan lain. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. algebra. program pemulihan dalam komuniti. operasi asas matematik. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training).

writing an action research report and article and ways of making action research data public. kaedahkaedah pengumpulan data. types of educational research. data analysis. interpretasi data penyelidikan tindakan. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. This course discusses the introduction to management and administration of special education. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. special education programmes in Malaysia. data collection considerations. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. concepts of action research and models. analisis data. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. action research process. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. interpreting the action research data. peranan guru Pendidikan Khas. planning and proposal. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. pengurusan bilik darjah. It discusses introduction to research methods in education. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. classroom management. administration of special education programmes in Malaysia. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia.PKL3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. perancangan dan cadangan. proses penyelidikan tindakan. educational research procedure. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. organisational structure of special education in Malaysia. role of teachers of special education. pertimbangan dalam pengumpulan data. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. data collection methods. penganjuran seminar. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.

Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . psikologi perkembangan murid pemulihan. development physchology for remedial students. pengurusan tingkah laku murid pemulihan. pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. teori-teori perkembangan bahasa. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. language for children with emotional and behavioural problems. handicapped children language. organizing an action research seminar. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. komponen-komponen dalam bahasa. component in language. program pemulihan dalam dan luar negara. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. This course looks into communication. strategy of implementation remedial program and education for remedial students. profil murid pemulihan. studens profile. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. bahasa kanakkanak autisme. language development theory. PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. speech and language. penubuhan kelas pemulihan.This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. 17. language for children with sensory. historical development of remedial education. sejarah perkembangan pemulihan. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. roles of school administrator in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 . This course discusses basic remedial education. documentation and publication procedure of action research. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan. strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. This course emphasises on the theories and models of classroom management. bahasa kanak-kanak terencat akal. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. pengurusan program pendidikan pemulihan. remedial programs in Malaysia and other countries. remedial students’ behavioral management. language for autism children. bahasa dan pertuturan. management of remedial education program.

pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) PKP 3104 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan. pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. support services. management for dyslexia program. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. writing skill assessment. individual planning education. pengenalpastian kanak-kanak disleksia. pengurusan program disleksia. practical: assesment implementation. bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan. strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan. kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat. development of dyslexia chilldren. mentaksir bacaan. pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia. reading assessment. practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. behaviour assessment. diagnostic test. ujian diagnostik masalah pengamatan. kaedah pengajaran matematik. and mathematics assessment. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan. jenis-jenis pengamatan. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. method of teaching mathematics. the role and characteristics of a remedial teacher. method of or information process. kaedah pengajaran bahasa. amali: pelaksanaan ujian.oral assessment. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-084 . strategies to overcome the problems. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. forming of remedial class.remedial education program. PKP 3105 Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. causes and strategies to overcome the problems. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. assesment and evaluation of dyslexia children. mentaksir bahasa lisan. instruments for identifications of students. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. types of perceptions.. perkembangan kanakkanak disleksia. practical:. This course covers the importance and use of assessment in remedial education. This course focuses on introduction of perception. the basic ability assessment. social’s skill assessment. This course discusses the introduction to dyslexia.

spelling and comprehension and lesson plan. kemahiran mengarang. speech therapy. practical: the implementaion of oral strategies. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1) Kursus ini membincangkan kemahiran menulis. This course discusses writing skill. reading and comprehension skills. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. pelaksanaan kemahiran mengarang. terapi pergerakan kreatif. writng skill aids. Pratical: construction of mathematics. sand therapy and alternative therapies. terapi cara kerja. oral skill. kemahiran membaca. syallabus studies. terapi pasir dan terapi alternatif. pelaksanaan strategi kemahiran lisan. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. amali: pelaksaan kemahiran menulis. spelling skill. terapi hidro. terapi pertuturan. strategies in teaching remedial mathematics. assesment and evaluation for oral skill. reading and comprehension. kemahiran mengeja. ejaan dan menulis karangan. This course discusses the introduction of therapy . hydro therapy. assesment and evaluation in writing skill. mathematics syallabus study. bahan bantu belajar kemahiran tulisan. mathematics competencies. music and singing therapy.(Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa. expression art therapy. membaca dan kefahaman. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. This course discusses the development and language skill. terapi seni visual. practical: physiotherapy. amali: terapi fisio. rancangan pengajaran dan pembelajaran. membaca dan kefahaman. practical: the implementation of writing skill. terapi muzik dan nyanyian. art therapy. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. syallabus studies. diagnostic test instrument. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-085 . bahan bantu belajar. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan. kemahiran lisan. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis. learnings aids. Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education) PKP 3109 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1) This course focuses on the introduction to mathematics. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. teaching aids for mathematics and lesson plan. types of therapy. amali. terapi main. comprehension. jenis-jenis terapi. production of mathematics teaching aids and micro teaching. play therapy. pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran. kemahiran kefahaman. development and acquisition of mathematics. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. spelling skill. assessment in mathematics skill. rancangan pengajaran dan pembelajaran. pelakasanaan kemahiran mengeja. reading and comprehension. application strategies in teaching and learning. strategies in teaching remedial mathematics. comprehension skill. lesson plan.

learning assessment. penilaian kemahiran matematik. special classroom management. program pemulihan dalam komuniti.Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik. labeling. This course discusses strategies and placement of the student. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik. students’ multiple competencies. It discusses introduction to research methods in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-086 . dan pengajaran mikro. pelaksanaan pengajaran. community-based rehabilitation programme. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. kemahiran-kemahiran dalam matematik. mengkaji sukatan pelajaran. pentaksiran pembelajaran murid. profesionalisme guru. bahan bantu belajar. kaedah-kaedah pengumpulan data. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. rancangan pengajaran harian. parents and community involvement and issues in social system . strategi pengajaran pemulihan matematik. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. pelabelan. analisis data. dan isu sistem sosial. prinsip dan etika kerja sosial. pengawasan penyeliaan dan komunikasi. principle social work ethics. perancangan dan cadangan. pengasingan dan integrasi. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. proses penyelidikan tindakan. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. PKP3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. segregation and integration. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. penglibatan ibu bapa dan komuniti. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). teachers’ professionalism. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. prosedur penyelidikan pendidikan. kepelbagaian kompetensi murid. pertimbangan dalam pengumpulan data. pengurusan kelas pendidikan pemulihan. multi disciplinary services offered at the CBR. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). teaching implementation. interpretasi data penyelidikan tindakan.strategi pengajaran pemulihan matematik. communication and supeversion.

programprogram pendidikan pemulihan di Malaysia. writing an action research report and article and ways of making action research data public. challenge and vision in management and administration in remedial education. data collection methods. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. types of educational research. concepts of action research and models. data collection considerations. This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs. documentation and publication procedure of action research. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. educational research procedure. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 . This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. penganjuran seminar. clasroom management. organizing an action research seminar. PKP 3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan. introduction to various types of educational research design.education. interpreting the action research data. remedial teachers role. peranan guru pendidikan pemulihan. organizational structure of Education Department in Malaysia. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKP3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. pengurusan bilik darjah. planning and proposal. remedial education programs in schools. struktur organisasi pendidikan di Malaysia. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan.role of administrator in remedial education. data analysis. action research process.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning.KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK 3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 22(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. PRK 3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 . Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. skills and teacher values in a guided and real life situation. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. BBM. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. preparing teaching aids and classroom management. lecturers and peers in a variety of situations. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. lecturers and peers in a real life situation. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing.

ketahanan diri. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. endurance. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar merancang. pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. lecturers and peers in a real life situation. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi.PRK 3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 66(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. jati diri. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. Student teachers are expected to plan. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Pada peringkat ini.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) PJM 3102 Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. pengurusan. nervous system. sistem respirasi. blood.PAKEJ ELEKTIF 1 1. kepentingan. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. saluran dan peredaran darah. sistem saraf. nutrition and metabolism as well as urinary system. cellular level and tissue level of organisation. sistem integumentari. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. selular dan tisu organisma. sistem rangka. konsep pergerakan asas. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. sistem limfatik dan imuniti.chemical level. Bunker and Thorpe Model 1982. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. Integumentary system. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . the interpretation of curriculum. criteria in choosing physical education acitivities. sistem endokrina. pengelolaan permainan dan teknik permainan. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. respiratory system. sukatan dan tafsirannya. darah. children’s games. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. endocrine system. Heart. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. jantung. management. muscular system. digestive system. permainan kanak-kanak. basic movement concept. lymphatic system and immunity. skeletal system. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. organizing games and techniques. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. sistem penghadaman. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. the importance of physical education. sistem otot. teaching and learning of basic movement. blood vessels and circulation. model Bunker and Thorpe 1982.

pengurusan permainan tradisional. administration of national and international sports agency. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. program pembangunan sukan.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. PIM 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. values and ethics in sports. This course discusses the management and administration of physical education and sports. managing tradisional games. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. approaches. undang-undang dan pentadbiran sukan. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. isu-isu dalam sukan. laws and administration of sports. pendekatan. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 . sports development programme. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. managing physical education and sports. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. 2. issues in sports. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. nilai dan etika dalam sukan. This course focuses on the introduction of strategies.

syllabus contents and its. This course discusses the syllabus and curriculum specifications. This course focuses on topics of assessment. kombinasi penggunaan buku teks.PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. and evaluation. focusing on combination of using text book. penilaian dan pentaksiran. text book. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. bertutur. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. This course focuses on topic selecting. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. measurement. BAM 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. membaca dan menulis. pengukuran. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . 3. It also discusses topic for micro and macro in teaching.

The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. speaking. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . assessment. pembinaan item. and writing skills. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. penilaian kemahiran berbahasa Arab. konsep penilaian.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. mingguan dan semester. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. terminology of. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. jenis kemahiran. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. describes the teaching steps for every skill. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. reading. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 . evaluation and examination of Arabic language.This course discusses on the methodology of teaching listening. Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) BAM3116 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. perkembangan aspek fizikal dan sosial. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. penilaian kendalian sekolah. bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi. 4.

and micro teaching. 5. the philosophy. penyimpanan bahan bahaya. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. emergency procedures. safety and environmental safety. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. perkhidmatan kesihatan sekolah. rancangan makanan tambahan. the learning style. free from prejudice and discrimination. acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities. behaviour. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. method. pengenalan program kesihatan sekolah. safe road user program and building safety. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. The course intends to give an understanding on concept. pengenalan pendidikan kesihatan. prosedur kecemasan. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. supplementary food plan. strategies and approaches in teaching health education. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. This course expose to the concept and principles of safety education. safety rules in schools. introduction to school health programme integrated approach. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. peraturan keselamatan di sekolah. keselamatan perkhidmatan. pendekatan bersepadu. amalan kebersihan sekolah. history and the curriculum of health education. storeage of dangerous product. konsep. sejarah. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . safety services. stail pembelajaran. objektif. physical and social growth.This course encompasses the knowledge about health sexuality. school cleanliness practices. positive approach in sexuality. safety of self. falsafah. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. introduction to health education. keselamatan diri. program kesihatan mulut. school health services. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. emphases on children’s health. mouth health programme. kaedah. This course focusses the basic concepts in health education. objectives.

Teori Huraian Bahasa. pemulihan dan penilaian (“5P”). types and method of language assessment. kaedah pengajaran bahasa Melayu. kajian masa depan dan sistem bahasa. konstruktivisme dan kontekstual. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . pembelajaran masteri. kaedah. table of test specifications. application of teaching language approaches. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. pengujian dan penilaian. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. the concepts of strategy. Teori Pemerolehan Bahasa. This course describes and elaborates aspect of philosophy. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. the implementation of teaching and learning activities through contextual. penyerapan. taxonomy and domain. jadual spesifikasi ujian. project based language assessment and school based assessment. aims. kecerdasan pelbagai. 5P concepts. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. kemahiran belajar cara belajar. nilai. testing development. teknik. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. pengisian kurikulum: ilmu. method. application of value added skills. konstruktivisme. application of Road Safety Education. konsep penggabungjalinan. pengayaan. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. kemahiran membaca. teaching method for Malay Language. and measurement. matlamat. objektif dan organisasi kandungan.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kewarganegaraan. kemahiran menulis. pendekatan. approaches. assessment of learning experience. konsep-konsep: strategi. taksonomi dan domain. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. This course focuses on teaching component. techniques. penilaian pengalaman pembelajaran. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. language skills assessment and language activities. added value skills and language system. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. jenis dan kaedah penilaian bahasa. pembinaan ujian. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. Teori Huraian Bahasa. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. and writing. application of learning language approach. evaluation. content objectives and organization. reading. Teori Pemerolehan Bahasa. kemahiran mendengar dan bertutur. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. mastery. penilaian bahasa berasaskan projek. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. peraturan sosiobudaya. constructivisme.

ciri-ciri. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. approach to teaching writing skills. mengenali dan menulis aksara Cina. reading skill. This course studies the concepts. This course covers the methodology in learning. latihan merancang. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teknik pengajaran kemahiran membaca. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. preparation of teaching plan for reading skills.BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. This course elaborates on listening and speaking skills. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. followed by planning. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 . objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. matlamat. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. assessment of reading skills. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. penilaian kemahiran membaca. approaches and methods of teaching techniques of reading. writing skills. teori pembelajaran konstruktivisme. peranan. 6. kemahiran menulis. kemahiran mengarang. managing and implementing teaching and learning. kemahiran membaca. Constructivism Learning Theories. roles. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teaching reading skills. characteristics.

kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) BTM3102 Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. This course comprises the basic concepts. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. It exposes students’ to the theory. 7. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. keperluan sukatan. prinsip dan fungsi. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. methods. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. implementation. functions. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. Pendedahan juga diberi tentang teori. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. kaedah. principles. kaedah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . melaksanakan pengajaran mikro dan makro. preparing the table of specification and analysing test results. proses pelaksanaan. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus.

In addition. they are expected to produce various creative texts of their own. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . pentaksiran dan penilaian.This course exposes students to various theories. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. penguasaan dan penggunaan bahasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. kaedah pembinaan instrumen. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. developing the marking scheme and the administration of examinations. aspek bacaan luas. constructing the JSU. Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3106 3(2+1) (Enrichment and Use of the Tamil Language) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. pelbagai genre penulisan. With the exposure. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. menganalisis item. pembelajaran Bahasa Tamil. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. analyzing items.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-010 .

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. the methods of teaching and learning. objectives. This course introduces to students to the rationale. jenis dan cara menghasilkan sumber.PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. lesson planning. perancangan pengajaran. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . concept. penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. aims. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat. micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. skills in teaching and learning. domain. bentuk projek kewarganegaraan. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. techniques and activities in teaching and learning. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. the purposes of the use of resources. mengurus dan melaksanakan projek. This course details the approaches and strategies in teaching and learning. Teori Pembelajaran. pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. domain. projek kewarganegaraan. matlamat dan objektif. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran. types and methods of the preparation of resources. tujuan penggunaan sumber. kaedah pengajaran dan pembelajaran. This course details the learning theories. merancang. konsep. syllabus of the Civic and Citizenship Education.

konsep asas nilai. moral being. values. citizenship project. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. implementation strategy of the citizenship projects. teori–teori etika. planning. In this course. teori-teori perkembangan moral. preparing the scheme of work. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) KfKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. issues faced in assessment of Moral Education. insan bermoral.This course details the introduction of Service Learning. managing and implementation of project. 2. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. pendekatan. approaches. religious and societal values as well as moral development theories. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. nilai-nilai agama dan masyarakat. types of citizenship projects. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. lesson planning. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. ethical theories. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. methods. kaedah.

scoring of assessment. pengajaran sains sekolah rendah. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Malaysian primary science curriculum II. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. teaching and learning strategies for primary science. the basic science process skills and integrated science process skills. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. definition of terms. interpreting test score and forms of examination. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. primary science teaching. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. analysis of test score. assessment tools. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. Malaysian primary science curriculum I. memperolehi kemahiran manipulatif. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. administration of test. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. purpose of assessment.ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 . 3. test design and construction. isu-isu dalam pendidikan sains. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. marking and moderation of test scripts. teaching science for all children and science for exceptional children. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. areas of assessment in primary school science. acquiring manipulative skills. issues in science education. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. types of assessment. This course focuses on moral problems faced in schools. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia.

science teaching and learning resources. alat-alat pentaksiran. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. matlamat pentaksiran. pengawetan spesimen biologi. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. It will discuss about management of science laboratory. pentadbiran ujian. rekabentuk dan pembinaan ujian. penskoran pentaksiran. safe handling of scientific materials handling of chemicals. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. using relevant mathematical ideas. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. preparation and improvisation of selected resources and presentation.Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. applications of mathematics learning theories are highlighted in the Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . preservation of biological specimens. Pelajar didedahkan kepada makna. analisis skor ujian. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. In addition. teknik-teknik asas makmal. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. rules and safety in the laboratory. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. 4. peraturan dan keselamatan dalam makmal. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. definisi istilah. bentuk-bentuk pentaksiran. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. pengurusan makmal sains. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. basic laboratory techniques. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning.

Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-05 . teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Teaching of Numbers. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. pecahan. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Pecahan. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Fractions. perpuluhan dan peratus.teaching and learning of mathematics. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Selain itu. 5. decimals and percentages. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. fractions.

jenis-jenis pentaksiran. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. kaedah pentaksiran PSV. huraian sukatan pelajaran. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. pendekatan. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. the importance of curriculum development. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. as well as teaching and learning resources. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. micro and macro teaching. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. lesson planning. management of outdoor and indoor activities. bentuk Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-06 . planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. specifications of the syllabus. persediaan mengajar.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Modelling and Constructing. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. tujuan pentaksiran PSV. approach. perancangan dan persediaan mengajar. kepentingan perkembangan kurikulum. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). pengajaran mikro dan makro. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. the roles of the VAE teachers. This course covers the learning theories. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). the 5P concept. Pattern-Making and Designing. as well as practical activities for explorations of tools and materials. content and themes in producing art works for the four areas. subject matter. strategi. lesson planning. peranan guru PSV. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. as well as Introduction to Tradisional Crafts. objektif kurikulum. goals and objectives of the VAE curriculum. matlamat. Membuat Corak dan Rekaan. that is: Drawing and Picture Making. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. strategy. konsep 5P. bahan. resource and teaching aid management. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education.

dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. play block chords. melody improvisation. bes alberti. Carl Orff and Jaques Dalcroze. importance of music. methods and forms of assessment. types of assessments. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. broken chord. broken chords. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. aims and the functions of music in education. faktor-faktor sosiologi. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. mengimprovisasikan melodi di kibod. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. jumping chord. evaluation of art works and evaluation of portfolios. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. 6. alberti bass. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. peraturan memberi markah. matlamat. philosophical implications. sociological and psychological factors that affect music education. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. latihan dalam permainan iringan kord blok. fungsi muzik dalam pendidikan. aims of assessment in VAE. sing melodies in keys changes from major to minor. permainan alat muzik. singing folk songs. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom.pentaksiran PSV. playing of musical Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-07 . jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). Carl Orff dan Jaques Dalcroze. psikologi. PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. mark schemes.

apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 . micro and macro training sessions. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. 7. mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. permainan alat perkusi. types and characteristics of children and adult voices. the playing of recorder and percussion instruments. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. permainan alat rekoder. semester. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. aural sensitivity and movement to music. teaching and learning of singing in the music classroom.instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. mingguan dan harian. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. remaja. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak.

penulisan langkah pengajaran. drama. discussion. daily lesson plan orientation. kaedah pengajaran bahasa Melayu. natural method. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. telephone conversation and report presentation. pendekatan induktif dan deduktif. forum. simulation. kemahiran mendengar dan bertutur. added value skills and language system. teknik. kewarganegaraan. kemahiran menulis. nilai. the writing of teaching steps. inkuiri penemuan. drill. peraturan sosiobudaya. tatabahasa terjemahan dan terus. dialogue. objektif dan organisasi kandungan. dialog.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. approaches. grammar translation. bercerita. situasional. Teori Huraian Bahasa. inquiry. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. comunity language. audio lingual method. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. content objectives and organization. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. kemahiran membaca. kodkognitif. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . and writing. oral-aural. defination. pengisian kurikulum: ilmu. perbualan telefon dan penyampaian laporan. forum. brain storming. reading. konsep-konsep: strategi. situational. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. perbahasan. latih tubi. pengayaan. perbincangan. pembelajaran masteri. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. kaedah. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. Teori Pemerolehan Bahasa. method and techniques. konstruktivisme dan kontekstual. pemulihan dan penilaian (“5P”). simulasi. bahasa komuniti. sumbangsaran. linguistik. lingusitic. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. question and answer. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. pendekatan eklektik dan komunikatif. kaedah natural. debate. pendekatan. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. pendekatan. kuiz. concept and techniques : role play. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. drama. penyerapan. oral-aural. 5P concepts. code-cognitive. kaedah dan teknik. definisi. inductive and deductive approach. kajian masa depan dan sistem bahasa. kaedah ajuk hafaz. konsep penggabungjalinan. This course describes and elaborates aspect of philosophy. orientasi rancangan pengajaran harian. aims. soal jawab. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. kemahiran belajar cara belajar. matlamat. quiz. konstruktivisme. story telling. konsep dan jenis teknik : main peranan. eklektik and communicative approach. kecerdasan pelbagai.

evaluation. teaching reading skills. KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). pembinaan ujian. pengurusan kewangan. project based language assessment and school based assessment. preparation of teaching plan for reading skills. pengujian dan penilaian. kemahiran mengarang. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. application of teaching language approaches. the concepts of strategy. mastery. taksonomi dan domain. This course elaborates on listening and speaking skills. and measurement. penilaian pengalaman pembelajaran. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. approaches. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. Teori Huraian Bahasa. teaching method for Malay Language. table of test specifications. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. kemahiran menulis. keselamatan bengkel. the implementation of teaching and learning activities through contextual. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. approach to teaching writing skills. application of Road Safety Education. Teori Pemerolehan Bahasa. writing skills. method. jadual spesifikasi ujian. penilaian kemahiran membaca. 8. dan bahan bantu mengajar. taxonomy and domain. reading skill. penilaian bahasa berasaskan projek. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. application of value added skills. This course focuses on teaching component. strategi. assessment of learning experience.penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . types and method of language assessment. approaches and methods of teaching techniques of reading. assessment of reading skills. application of learning language approach. language skills assessment and language activities. perancangan pengajaran KHSR. kemahiran membaca. pengurusan peralatan dan bahan. testing development. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. techniques. constructivisme. teknik pengajaran kemahiran membaca. jenis dan kaedah penilaian bahasa.

marking scheme and mark analysis. pengenalan kepada ikan hiasan. rearing ornamental fish technology. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. portfolio. peraturan pemarkahan. analisis markah dan statistik asas. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi.This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. pembiakan dan penanaman. interpretation as well as report writing on assessment. strategy. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. tool and material management. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. proses jahitan dan membuat pakaian. technique and teaching methodology. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. implement teaching planning and audio visual aids. and vegetable and ornamental crops production technology. electronic commerce (E-commerce). jenis penilaian. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. discussion on validity and reliability of evaluation format. safety and rule regulation. Topics coveres studies on fabric. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. penyediaan batas dan bekas menanam.alternative evaluation skills for using rubric. pengurusan dan penjagaan. financial management. pemeliharaan ikan hiasan. management and administration. test specification table. basic statistic. pelbagai cara penilaian. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. choice of clothing and sewing and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 . penggunaan dan interpretasi data. finance. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. business law. workshop safety. This course deals with three main components: home technology. undang-undang perniagaan. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. item development. kewangan. competency and school based evaluation. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. membina Jadual Spesifikasi Ujian.perniagaan elektronik (E-dagang). entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. various methods of evaluation. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. pemilihan pakaian.

eksistensialisme. watak dan perwatakan. tetamu dalam aksi. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. poems. theatre inclassroom. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. adolescent novel. cerpen. This course elaborates on the introduction to theatre in education. resepsi dan teori tindak balas pembaca. and teacher as a writer. This course elaborates on literary critics field like. persoalan. boneka. novel popular. pascamoden. popular novel. short term vegetable and ornamental crops. psikoanalisis. genre critics. creative writing strength. Marxisme. reading reception dan reflection theory. post modern. femenism. semiotik. guru dalam peranan (teachers in action). pascakolonial. short stories. creative writing themes and issues. preparation of planting beds and containers. fenomenologi. plot. the vegetable and ornamental crops production technology. sudut pandangan. proses pengeraman bahan. latar tempat. psyco-analysis. arcitipal. existensialism. tema. dan isu karya kreatif. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. simulasi dan improvisasi. puppet. 9. plant care. story telling. dialog and location background. rearing ornamental fish technology. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. teater untuk kepelbagaian tujuan. penerbitan karya. genre writing publishing. hermeneutic. visitor in action. the ornamental fish. genre formation process. simulation and improvisation. selection and preparation of equipments and materials. reading theatre. dialog dan latar tempat. surelisme. teachers in action. propagation and planting. teater pembaca. management and care of ornamental fish. bercerita. autobiography. puisi. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. surelism. kekuatan karya kreatif. dan guru sebagai penulis. fenomenology and hermeneutic. opinion angle. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . post colonial. harvesting and use of plants produced. kritik genre dan kritikan baru. dan new critics. marxism. post structuralism dan deconstruction. tropical freshwater ornamental fish:. plot. semiotic. teater dalam bilik darjah. novel remaja. character and characterisation.clothes making processes. femenisme. theatre for multipurpose. pascastrukturalisme dan dekonstruksi.

PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah.Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. directoring. muzik dengan pergerakan. sinematografi dan persembahan. pengurusan produksi. element. performance ethics. asas lakonan dan vokal. jenis dan bentuk drama kanakkanak. 10. theatre and children theatre. sumber pengajaran dan pembelajaran. This course elaborates on the definition and concept of drama. improvisasi. history and background. types. forming production management. sejarah dan latar belakang. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. testing and evaluation. and vocalisation. pemilihan. mengadakan sesi uji bakat. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. pementasan. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. production. teaching and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . a performance. etika pementasan. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. stage performance theory. teater dan teater kanak-kanak. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. actors selection. teori pementasan. pemilihan pelakon. basic dramatisation. produksi. dan pembinaan skrip. teaching and learning resources. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. perancangan pengajaran dan pembelajaran. selection and script writing. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. music with movements elements of movement. and presenting a performance. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. pergerakan kreatif. pengarahan. jenis-jenis pergerakan. technology in teaching and learning music in classroom. unsur-unsur pergerakan. pengujian dan penilaian. implementing a screen testing. elemen. cinematography. creative movement. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. and forms of children drama. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik.

children’s songs and cultural songs. 11. introduction to children’s songs. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. tafsir ayat akhlak. Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) PRM3104 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschool children. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities. basmalah. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. dan khatam al-Quran. isti’azah. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. nyanyian kanak-kanak. interpretation ayat akhlak. interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. tafsir ayat aqidah. basmalah. impromptu singing and aural. setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) PRM3103 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. penubuhan ensemble alat muzik perkusi. takbir. interpretation ayat hukum. tafsir ayat hukum. and khatam al-Quran. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. nyanyian semerta dan aural. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. lagu-lagu patriotik. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. interpretation ayat aqidah. patriotic songs.learning music through movements. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . isti`azah. takbir. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat.

Mansukh. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. hukum beramal. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. riwayat hidup perawi hadith. definitions. Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. harakat. Sikah dan Jiharkah. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. Jin. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. martabat. burdah. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. burdah. arRahman. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman.PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. Muhkam dan Mutasyabih. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . Each tarannum will focus on tabaqat. Nasikh. harakat. mukjizat al-Quran. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. hadith palsu dan implikasinya. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. The topic Language and literature is also introduced. Nasikh and Mansukh. its mukjizat. Nuh. wuslah. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. Nahawand. Nahawand. reading and writing. Jin. wuslah. Muhkam and Mutasyabih. arRahman. the degree of Hadith and rules. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. 12. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. Hadith Qudsi. Nuh.

membaca. methods and techniques. kemahiran mengurus bilik darjah. 13. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. general principles in the teaching of language skills. pengajaran kelas cantum. the English sound system (phonology). materials selection. testing and evaluation. the teaching and assessing of vocabulary. BAHASA CINA Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . the teaching and assessing of reading skills. English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. pengajaran. communication. remedial and enrichment activities. peperiksaan dan penilaian. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. the teaching of grammar. kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan. developing classroom skills. the teaching and assessing of literature for primary schools. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. an overview of teaching approaches. pengajaran. syllabus study. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. classroom management. kemahiran membaca dan menulis. theories of second language acquisition. sintaks dan semantik. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. integration of language skills and language content. and semantics. the teaching and assessing of listening and speaking skills. syntax. and introduction to lesson planning. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. tatabahasa dan ejaan. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. multiple classroom teaching. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. the teaching and assessing of writing skills. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. komunikasi. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning.Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. morfologi. spelling and dictation. morphology. adaptation and simplification. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan.

This course covers the methodology in learning. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. functions. managing and implementing teaching and learning. followed by planning. This course comprises the basic concepts. Constructivism Learning Theories. principles. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 . roles. This course studies the concepts. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. proses pelaksanaan. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teori pembelajaran konstruktivisme. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. ciri-ciri. latihan merancang. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. characteristics. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. mengenali dan menulis aksara Cina. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. matlamat.BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. implementation. methods. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. prinsip dan fungsi. peranan. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.

This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. preparing the table of specification and analysing test results.BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-018 .

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

and Cohesive devices in spoken and written language. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. reading and writing. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). It focuses on Tense types and aspects.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. Subject-verb agreement. bertutur. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 . Sentence types. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. speaking. Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar. The topics emphasizes on listening. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu.

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. merancang. 3. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. 1. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. mengintegrasikan kemahiran mengajar.2 2. 2. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.5 1. menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. 1. budaya. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 2.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-01 .5 2. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. bahan kurikulum.2 3. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. Pentaksiran.4 1.6 2.4 2.1 3. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.6 3.3 mengurus masa. menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. psikologi dan etika profesional keguruan.2 1. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian.3 2. teori pembelajaran. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. sosial.1 1. emosi dan tekanan secara berkesan.

mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.4 5. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. 4.6 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan.5 3. menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-02 . 4. 5.Hasil Pembelajaran 3. profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai.1 dan amalan yang bertepatan dengan 4. Kaedah Saintifik.4 4.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir 6. melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas.2 5. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia. 4. akauntabiliti integriti. menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik.5 4. 6.2 aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. Komunikasi.6 5.4 3. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren. pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6. bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan.3 5. etika 4.2 Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi.3 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.1 5. Etika. mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat.

Hasil Pembelajaran 6.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan; menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan; memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.

6.4 6.5

7. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian. 7.1 7.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian; membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan; membuat muhasabah diri, menerima kelemahan diri dan sanggup berubah; mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian;

7.3 7.4

7.5 menggunakan kemahiran akses kendiri, kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan. 8. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8.1 8.2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu; mengenal pasti kewangan, tenaga manusia, bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan; Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan; menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu; menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis, kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan.

8.3

8.4 8.5

LAMPIRAN 2
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

LAM-03

KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2
BIL. 1. 2. 3. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran
• Pendidi kan Seni Visual

CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

• • • •

Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil

* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

4.

Pendidikan Khas Masalah Pendengaran

Pendidikan Jasmani

Pendidi kan Seni Visual


Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

• • • •

Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil

* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

5.

Pendidikan Khas Masalah Penglihatan

Pendidikan Jasmani

Pendidi kan Seni Visual

• •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

• • • •

Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil

* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

6.

Pendidikan Prasekolah

Pendidikan Jasmani

Muzik Prasekolah

Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan

7.

Bahasa Melayu

Pendidikan Jasmani

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik

• •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

LAM-04

BIL.

MAJOR

ELEKTIF 1 • • •

ELEKTIF 2 Pendidikan Moral Kemahiran Hidup •

CATATAN daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM.

Persuratan dan Kesenian Melayu • Pendidikan Seni Visual 8. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

9.

Sains

Pendidikan Jasmani

• •

Englis h Language

• •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

10.

Matematik

Pendidikan Jasmani

• •

Englis h Language

• •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil
* Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

LAM-05

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-06 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 12. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral 14.BIL. 11. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. MAJOR Reka Bentuk dan Teknologi ELEKTIF 1 Pendidikan Jasmani • • • • • ELEKTIF 2 Englis h Language Bahasa Melayu Pendid ikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • CATATAN Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 13. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan Elektif 2 telah ditetapkan • Nota: • Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 17. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-07 . Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Mora • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l 16. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 Kewarganegaraan Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • CATATAN 15.BIL. Pendidikan Pemulihan • Bahasa Melayu • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Matematik • Untuk setiap unit. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-08 .

Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Datin Sitti Haishah binti Abd. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y. Bhg.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.