You are on page 1of 8

WYKONANIE PLANU WYDATKW MAJTKOWYCH B

PLAN PIERWOTNY

L.p Dzia

I.

010

1.

01010

b.
c.
d.

a.

Nazwa zadania

ROLNICTWO I OWIECTWO

###

Infrastruktura wodocigowa i
sanitacyjna wsi

### 3,066,640.00

Budowa sieci i przyczy


kanalizacyjnych
Budowa zbiornika retencyjnego na
potoku Biaka w Bystrej
Budowa zbiornika retencyjnego na
potoku Wilkwka w Wilkowicach
Budowa sieci wodocigowej w soectwie
Meszna

a.

II.
1.

Rozdzia

600

TRANSPORT I CZNO
60013 Drogi publiczne wojewdzkie
Dotacja na projekt chodnika wzdu
drogi wojewdzkiej Bystra - Meszna

a.

3.

###
250,000.00

###

2,100,000.00

2,100,000.00

250,000.00

250,000.00

100,000.00

100,000.00

616,640.00

616,640.00

###

###
250,000.00

50,000.00

50,000.00

200,000.00

200,000.00

60014 Drogi publiczne powiatowe


1,000,000.00
Dotacja na zadanie "Przebudowa
drogi powiatowej 1404S Bystra1,000,000.00
Huciska-odygowice w miejscowoci
Wilkowice

1,000,000.00

Wykonanie projektu budowy


chodnika przy ul. Szczyrkowskiej

2.

Wydatki
Wydatki
majtkowe majtkowe
Wydatki
termin
ujte w WPI majtkowe w
realizacji
termin
2009 roku
realizacji
ogem
2009 rok
2009 rok

60016 Drogi publiczne gminne

1,000,000.00

350,000.00 2,957,907.00

3,307,907.00

a.

Budowa chodnikw , modernizacja,


remonty kapitalne drg gminnych,
opracowanie dokumentacji, projektw

b.

Budowa parkingu oraz drg


dojazdowych (ul.Woprowska i ul.
Rolnicza) wraz z owietleniem i
odwodnieniem do strefy przemysowej

505,820.00

505,820.00

c.

Modernizacja ul. Kolejowej w soectwie


Wilkowice

300,000.00

300,000.00

350,000.00

350,000.00

d.

Remont kapitalny - przebudowa ul.


Kocielnej w soectwie Bystra i Meszna
wraz z chodnikiem dla pieszych

e.

100,000.00

100,000.00

Remont kapitalny, przebudowa ulicy


Klimczoka w soectwie Bystra wraz z
chodnikiem dla pieszych

1,949,587.00

1,949,587.00

f.

Remont kapitalny, przebudowa ulicy


Prostej w soectwie Wilkowice wraz z
chodnikiem dla pieszych

50,000.00

50,000.00

g.

Modernizacja, budowa mostu, budowa


nowego odcinka drogi - ul. Do Boru w
soectwie Wilkowice i Meszna

52,500.00

52,500.00

###

###

500,000.00 1,038,000.00

1,538,000.00

III.

700

1.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i
70005
nieruchomociami

500,000.00

a.

modernizacja, remonty kapitalne


budynkw gminnych

b.

modernizacja budynku byego kina adaptacja na potrzeby Gminnego Domu


Kultury

300,000.00

300,000.00

c.

Modernizacja sali widowiskowej w Domu


Straaka w Wilkowicach

253,000.00

253,000.00

d.

Budynek OSP Bystra - modernizacja


obiektu

60,000.00

60,000.00

e.

Budowa budynku z przeznaczeniem na


mieszkania socjalne

290,000.00

290,000.00

f.

Zagospodarowanie terenu za Domem


Straaka w Bystrej

35,000.00

35,000.00

g.

Adaptacja byej szkoly na Huciskach z


przeznaczeniem na mieszkania socjalne
i wietlic rodkowiskow

100,000.00

100,000.00

h.

Zakup nieruchomoci -m.in. grunty,


budynki

IV.
1.

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023 Urzdy gmin

b.

c.

Budowa wiaty magazynowej

d.

754

100,000.00

400,000.00

400,000.00

180,000.00 839,634.00
180,000.00
839,634.00

###
1,019,634.00

370,000.00

370,000.00

469,634.00

469,634.00

Modernizacja budynku Urzdu Gminy,


adaptacja pomieszcze, instalacja
windy, docieplenie cian, wymiana
instalacji elektrycznej, grzewczej i
informatycznej
Stworzenie elektronicznej komunikacji
publicznej w Gminie Wilkowice
Stworzenie elektronicznej komunikacji
publicznej w Gminie Wilkowice - zakupy

a.

V.

100,000.00

100,000.00

100,000.00

Zakup samochodu cirowego, regay


dp archiwum, zakup sprzt
komputerowego, oprogramowania,)

80,000.00

80,000.00

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOAROWA

20,000.00

20,000.00

1.

75411

a.

VI.

801

1.

Komendy Powiatowe Pastwowej Stray


Poarnej

20,000.00

20,000.00

Dotacja na zakupy inwestycyjne

20,000.00

20,000.00

OWIATA I WYCHOWANIE

892,192.00 892,192.00

80101 Szkoy podstawowe

494,690.00

494,690.00

a.

Termomodernizacja budynku Sz.P w


Bystrej

344,690.00

344,690.00

b.

Rozbudowa budynku ,
termomodernizacja i przebudowa
systemu grzewczego w Sz.P. w
Wilkowicach

150,000.00

150,000.00

397,502.00

397,502.00

332,502.00

332,502.00

65,000.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.

80110 Gimnazja

a.

Budowa sali gimnastycznej przy


Gimnazjum w Bystrej

b.

Przebudowa systemu grzewczego w


budynku Gimnazjum w Wilkowicach

3.

80148 Stowki szkolne

a.

zakup wyposaenia

VII. 851

OCHRONA ZDROWIA

1.

85111 Szpitale oglne

a.

Dotacja na pomoc innym jst - zakup


aparatury medycznej

VIII. 852

POMOC SPOECZNA

1.

85219 Orodki pomocy spoecznej


Zakupy inwestycyjne - wyposaenie
Orodka

a.

1.

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA RODOWISKA
90015 Owietlenie ulic,placw i drg

a.

budowa nowych punktw wietlnych

IX.

900

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00
50,000.00

zakup sterownika prdu

IX.
1.

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT


92601 Obiekty sportowe

a.

Budowa boiska wielofunkcyjnego o


nawierzchni syntetycznej w Bystrej przy
ul. Kapitana Cymsa

b.

Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej


wraz z infrastruktur okooturystyczn

c.

Budowa tras do narciarstwa biegowego


na szczytowych partiach Magurki

d.

Przebudowa boiska pikarskiego przy ul


Wyzwolenia w Wilkowicach

e.

Budowa cieek rowerowych

f.

Budowa kolektorw sonecznych na sali


gimnastycznej w Wilkowicach

320,000.00

###

###

300,000.00 1,024,650.00

1,324,650.00

460,000.00

460,000.00

90,000.00

90,000.00

424,650.00

424,650.00

300,000.00

300,000.00
50,000.00

50,000.00

2.
a.

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i


sportu

20,000.00

20,000.00

zakupy inwestycyjne

20,000.00

20,000.00

RAZEM:

X. 758

1.
a.

RNE ROZLICZENIA
75818 Rezerwy oglne i celowe
rezerwy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne

OGEM

###

###

###

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

###

###

###

ZACZNIK NR 3
do sprawozdania
z wykonania budetu Gminy Wilkowice za 2009 r.

MAJTKOWYCH BUDETU GMINY


PLAN PO ZMIANACH
Wydatki
majtkowe
termin
realizacji
2009 rok

Wydatki
majtkowe
Wydatki
%
ujte w WPI majtkowe w
Wykonanie wykonani
termin
2009 roku
a
realizacji
ogem
2009 rok

###

###

###

81.28%

2,324,766.00

2,324,766.00

###

81.28%

1,945,000.00 1,945,000.00 1,623,500.28

83.47%

50,000.00

50,000.00

10,000.00

10,000.00

1,220.00

12.20%

319,766.00

319,766.00

264,953.56

82.86%

###
###
250,000.00 229,340.00

88.22%
91.74%

### 689,906.00
250,000.00

0.00%

50,000.00

50,000.00

50,000.00

100.00%

200,000.00

200,000.00

179,340.00

89.67%

802,000.00

802,000.00

766,234.55

95.54%

802,000.00

802,000.00

766,234.55

95.54%

837,906.00

671,669.40

80.16%

148,000.00

141,762.21

95.79%

100,146.00

100,146.00

11,956.00

11.94%

10,000.00

10,000.00

43.92

0.44%

148,000.00

689,906.00

148,000.00

50,000.00

50,000.00

43,952.31

87.90%

529,760.00

529,760.00

473,954.96

89.47%

0.00

0.00

0.00

0.00

373,000.00 301,000.00 674,000.00

###

81.62%

674,000.00

550,101.24

81.62%

26,000.00

7,780.60

29.93%

80,000.00

80,000.00

79,536.65

99.42%

73,000.00

73,000.00

5,249.99

7.19%

60,000.00

60,000.00

57,205.16

95.34%

30,000.00

30,000.00

19,487.26

64.96%

18,000.00

18,000.00

16,226.00

90.14%

40,000.00

40,000.00

36,844.00

92.11%

347,000.00

327,771.58

94.46%

###
1,020,782.00

###
1,135,782.00

###
911,144.23

80.22%

322,250.00

322,250.00

258,551.00

80.23%

282,286.33

282,286.33

171,160.46

60.63%

416,245.67

416,245.67

416,245.67

100.00%

35,000.00

35,000.00

976.00

2.79%

80,000.00

80,000.00

64,211.10

80.26%

373,000.00

301,000.00

26,000.00

347,000.00

115,000.00
115,000.00

20,144.00

80.22%

20,144.00 20,144.00 100.00%

1,073,160.23

20,144.00

20,144.00

20,144.00

100.00%

20,144.00

20,144.00

20,144.00

100.00%

7,500.00 775,829.00 783,329.00

###

86.94%

613,000.00 571,407.49

93.21%

613,000.00

7,500.00

563,000.00

563,000.00

559,219.69

99.33%

50,000.00

50,000.00

12,187.80

24.38%

162,829.00

162,829.00

103,602.97

63.63%

162,829.00

162,829.00

103,602.97

63.63%

0.00

0.00

0.00

0.00

7,500.00

5,978.00

79.71%

7,500.00

5,978.00

79.71%

7,500.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00 10,000.00 100.00%


10,000.00

10,000.00

100.00%

10,000.00

10,000.00

10,000.00

100.00%

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

100.00%

4,000.00

4,000.00

4,000.00

100.00%

73,187.00 58,192.53

79.51%

73,187.00
73,187.00

73,187.00

58,192.53

79.51%

59,135.00

59,135.00

44,141.18

74.64%

14,052.00

14,052.00

14,051.35

175,000.00 656,500.00 831,500.00

###

84.56%

175,000.00

175,000.00

0.00

4,000.00 100.00%

656,500.00

831,500.00

703,080.15

84.56%

436,500.00

436,500.00

436,453.20

99.99%

30,000.00

30,000.00

20,325.20

67.75%

130,000.00

130,000.00

48,608.30

37.39%

55,000.00

55,000.00

53,558.00

97.38%

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00%

175,000.00

144,135.45

82.36%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

###

###

83.84%

130,948.00

130,948.00

0.00

0.00%

130,948.00

130,948.00

0.00

130,948.00

130,948.00

0.00

###

###

###

###

###

###

82.44%